Korte berichten uit een eeuw Apeldoornse leven

1903-1907


1903

Schoolhoofden overgeplaatst

20 November - In de heden gehouden zitting van den gemeenteraad ontspon zich een langdurige discussie over het min of meer wenschelijk overplaatsen van schoolhoofden. Daarna werd overgegaan tot stemming met gesloten briefjes. Benoemd werden: de heer Leuring, hoofd der school no. 13, tot hoofd der school no. 12, met 14 stemmen tegen 3 uitgebracht op de heer Schreinder, en de heer Schreinder tot hoofd der school no. 7., met algemeene (17) stemmen. In de nu bestaande vacatures aan de scholen van Beekbergen en Oosterhuizen zal niet worden voorzien door overplaatsing, maar daarvoor zal een oproeping plaatsvinden.

Zwerver bedriegt slaapsteehouder

9 December - De 55-jarige gedetineerde zwerver S.H., een uitgeslapen gast, staat nog van 1900 af bij de Justitie in het krijt. Logeerende in ’t begin van Mei 1900 een vijftal dagen bij den slaapsteehouder A. van B. te Beekbergen, wist hij dezen onder bedrieglijke voorwendselen te bewegen tot afgifte van een gulden en een boezeroen. Beklaagde ontkende voor de Arrondissementsrechter te Zutphen, omtrent dien tijd te Beekbergen geweest te zijn, maar bij den slaapsteehouder E. te Enschede, zooals diens nachtregister zou kunnen getuigen. Slaapsteehouder A.v.B. herkende echter beklaagde vast en secuur als zijn logé, die hem geholpen had bij het ledigen van een beerput bij den kleermaker G.J.B. te Apeldoorn, in den nacht van 1 op 2 Mei. De rechtbank besloot daarop ook den kleermaker als getuige te hooren. Deze, ontboden zijnde, verklaarde in de namiddagzitting zeer pertinent, beklaagde te herkennen. De officier van Justitie eischte wegens oplichting, bij herhaling gepleegd, 9 maanden gevangenisstraf, onder aftrek van de preventieve hechtenis.

Vijf maanden voor steekpartij

16 December - Op de Apeldoornsche kermis, op 19 Oct., zijn verscheidene boerenjongens uit Epe aanwezig geweest. Een viertal hunner, ziende dat twee meisjes uit hun dorp kermis hielden met twee Apeldoornsche boerenjongens en daardoor wrevelig gestemd, hielden bij een tweede ontmoeting een rondedans met de twee paren in ’t midden. Toen de meisjes hierna het station opzochten om naar Epe terug te keeren bracht P.v.V. uit Vaassen, 18 jaren oud, den 25-jarigen H., een der Apeldoornsche jongens, op verraderlijke wijze een diepe messteek in den rug toe ter lengte van 13 cM. Wegens deze even gemeene als laffe daad requireerde de officier van Justitie op de Arrondissementsrechtbank te Zutphen 5 maanden gevangenisstraf.


1904

WmmaWillem Koningin-Moeder voor 25 jaar gehuwd

< Koningin Emma en koning Willem III (Uitgeverij Kontrast)

22 Januari - Het feit dat Koningin-Moeder Emma voor 25 jaren in den echt werd verbonden met wijlen Z.M. Koning Willem III werd heden gevierd door het bijna algemeen uitsteeken der vlaggen. De schoolkinderen hebben allen vrijaf. Vanwege de gemeente werd een schrijven van gelukwensch aan H.M. gezonden, terwijl de feestcommissie een telegram van hulde zond. De muziekvereeniging ,,De Harmonie’’ hield des middags een ommegang door de hoofdstraten, terwijl het feest hedenavond wordt besloten met een herdenking in de Ned. Herv. Kerk, waarbij als feestredenaar optreedt ds. C. Hattink en de zangvereeniging ,,Excelsior’’ een cantate ten gehoore zal brengen.

Zedenkwetsende zwemtoneelen

20 Juli - De laatste weken ondervindt men aan het Kanaal en elders weder veel overlast van het zwemmen. Vooral is dit hinderlijk voor bewoners en voorbijgangers, waar de uitverkoren paradijsjes aan den openbaren weg liggen. Zondag ging het in een slootje achter de Verlengde Brinklaan bepaald schandelijk toe. Ongekleede jongens en jonge mannen liepen er, tot ergernis van omwonenden en het wandelend publiek, opzettelijk in het veld rond, reizigers met den trein en wandelaarsters aanroepend, terwijl kinderen dit zedenkwetsend schouwspel zaten aan te zien. Tegen een aantal jongens werd proces-verbaal opgemaakt.

Locomotief rijdt het Kanaal in

24 Augustus - Zaterdagmorgen is, door een defect aan de rem, de locomotief ,,Tortel’’ bij de spoorbrug, die juist open stond, in het Kanaal gereden. De stoker kon nog tijdig van de machine springen, doch de machinist raakte te water, maar wist zich door zwemmen te redden. De gehavende locomotief ligt het onderst boven, terwijl de wielen boven het water uitsteken. De scheepvaart daar is geheel gestremd.

Na rel verbod op samenscholingen

4 November - Woensdagavond ontstond in de Korte Kanaalstraat een volksoploopje. Een opgewonden troepje scheen het gemunt te hebben op den schoenmaker Schotman, die zijn dochter om overwegingen van godsdienstigen aard naar een verbeteringsgesticht (geen klooster) wilde zenden. De daar geposteerde agent van politie moest, toen er met steenen werd geworpen in de glasruiten van Schotman’s woning, met de blanke sabel ruimte maken. De burgemeester heeft samenscholingen verboden, d.w.z. dat de politie gerechtigd is tegen groepjes van meer dan vijf personen handelend op te treden. Wie zich niet aan gevaren wil blootstellen, mijde dus vanaf heden de plaats der relletjes.


1905

Eerlijke verkoper

6 Mei - Gistermiddag werd iemand, die een splinternieuw rijwiel aan verscheidene personen te koop aanbood voor een bespottelijk lagen prijs, door de politie aangehouden. Na informaties ingewonnen te hebben, bleek hij de eigenaar te zijn. Hij is dus weder op vrije voeten gesteld.

WaterlooSlag bij Waterloo in kerk herdacht

Slag bij Waterloo (Rijksmuseum) >

18 Juni - H.M. de Koningin en Z.K.H. de Prins der Nederlanden woonden Zondagmorgen de godsdienst-oefening bij in de Hervormde Kerk, onder het gehoor van Ds. M.A. van Rhijn, die tot tekst had gekozen Psalm 77:12: ,,Ik zal de daden des Heeren gedenken, ja ik zal gedenken uwe wondren van oudsher”. Dit tekstwoord gaf den Voorganger aanleiding den Slag bij Waterloo te herdenken, waarbij hij in ’t licht stelde het gewicht van deze overwinning en de glansrijke daden door den Prins van Oranje bij Quatre-Bras verricht.

Japansche Prins bezoekt Het Loo

20 Juni - In een salonrijtuig van den Koninklijken trein arriveerden gisteren middag aan het station alhier de Japansche Prins Arisugawa, Zijne Gemalin en Hun Gevolg. Z.K.H. de Prins der Nederlanden had Zich naar het station begeven en werd met het Wilhelmus begroet. Toen de Koninklijke trein het station binnenstoomde, hief het militair orchest 't Japansche volkslied aan. De ontvangst tusschen het Prinselijk Echtpaar en de Prins der Nederlanden was zeer hartelijk. Z.K.H. stelde in 't Fransch de Leden van het Gevolg en den Burgemeester aan H.H. K.K. H.H. voor, waarna handdrukken werden gewisseld. De Japansche Prins en Zijne Gemalin inspecteerden vervolgens de Eerewacht, welke op het perron stond opgesteld.

Treffend sterfgeval van daglooner in Hall

23 Augustus - De daglooner A. Hofmann in Hall, nauwelijks eene week gehuwd, had een onbeduidend puistje op de wang. Hij krabde dit j.l. Dinsdag een weinig open. Al heel spoedig ontstonden hevige opzwelling en erge pijn. Geneeskundige hulp werd ingeroepen, overbrenging naar het Diaconessenhuis te Arnhem noodzakelijk geacht. Helaas! Nauwelijks te Arnhem aangekomen blies de ongelukkige den laatsten adem uit.

Tentoonstelling van drie-kleurendruk

20 December - De Heer E.A. Kerkmeijer, hofphotograaf, heeft in de vitrine van den Boekhandel A. Pull eenige foto's tentoongesteld met de toepassing van den drie-kleurendruk. Dat de smaak en kennis der kleuren van den fotograaf bij bovengenoemd systeem zeer op den voorgrond treden, is in de uitgestalde foto's wel op te merken, o.a. bij het meisje met de appelen, een copie, en bij de warme, krachtige kleuren in de opnamen van den heer Kerkmeijer zelf, o.a. de chryzanthemums, enz. Het spreekt als van zelf, dat deze toepassing zich bij uitstek leent voor het fotografeeren van schilderijen, enz.


1906

MaggiDemonstratie met Maggi-artikelen

< Oude reclame voor Maggi (La Belle Cuisine)

7 Februari - De Maggi-artikelen, die in Zwitserland, Duitschland en Frankrijk sedert eenige jaren reeds hun burgerrecht verkregen hebben en in ons land ook meer en meer bekend en gaarne genuttigd worden, kunnen we thans in Apeldoorn op uitstekende wijze leeren kennen. Een ieder kan zich Woensdag bij den heer Biewenga en Donderdag en Vrijdag bij de heer Muller op de hoogte stellen van de uitstekende aroma, bouillons en soepen, die deze firma in den handel brengt. Wij twijfelen niet of op de aangekondigde dagen zullen vele dames een kijkje gaan nemen bij de H.H. Mulder en Biewenga.

Voorvork breekt van motorrijwiel

9 Juli _ De heer De J. van Apeldoorn reed met zijn motorrijwiel den weg langs de school naar de Krim. Hij had het ongeluk in een gruppeltje te rijden, waarbij de vork van het rijwiel middendoor brak. De berijder viel voorover op den grond, doch was zoo gelukkig zich hoegenaamd niet te bezeeren.

Het is nooit goed

22 Augustus - Meermalen hoort men ingezetenen en logés klagen, dat er des zomers te Apeldoorn zoo weinig vermakelijkheden zijn en vooral ‘s avonds eenige afwisseling toch wel gewenscht is. Maar nu doet zich het zonderlinge verschijnsel voor, dat het publiek betrekkelijk weinig notitie neemt van de uitstekende dameskapellen die zich deze week in Tivoli laten hooren. De executanten treden op voor half-leege zalen en tuinen. Zoo was ook het concert van het Weener Elite Dames-Orkest, op gisterenavond, maar matig bezocht. Mag hier niet van eenige wispelturigheid worden gesproken? Dit belette echter niet dat de dames, onder aanvoering van Mevrouw E. Beltkiewicz, door keurig spel en een uitgezochte keuze van populaire en minder bekende nummers het publiek den geheelen avond hebben doen genieten.Ook de zang der dames maakte een verrassend effect.

Kookcursus voor werkmansstand

29 September - Onze vrouwen en meisjes uit den werkmansstand herinneren wij nog eens aan de cursus in het koken van eenvoudig eten, te geven door een gediplomeerd onderwijzeres in het nieuwe lokaal aan den Asseltschen weg. Zij leeren o.m. hoe met eenvoudige ingrediënten, voedzame en geurige spijzen zijn te bereiden. Een eigenaardigheid hiervan is, dat de deelneemsters het door hen gekookte eten mogen medenemen.

Minderjarige in bierhuis opgespoord

6 October - Op verzoek der ouders, die te Rotterdam wonen, is alhier in een bierhuis opgespoord een minderjarig meisje, dat heimelijk de ouderlijke woning was ontloopen en zich ophield bij een gehuwd persoon, die te Rotterdam zijn vrouw en kinderen had achtergelaten. Het meisje is onder politiegeleide naar Rotterdam teruggebracht.


1907

Loodgieter springt brandend in beek

28 Februari - Gisteravond omstreeks 12 uur was de loodgieter en rijwielreparateur Wentink bezig met soldeeren, toen zijn benzinebout sprong. Hij vloog daardoor zelf in brand en sprong in de tegenover zijn huis gelegen beek, zoodoende de vlammen nog tijdig blusschend. Het huis met inboedel brandde geheel uit.

DeRuyterMichiel de Ruyter op scholen herdacht

Michiel Adriaanszoon de Ruyter volgens Ferdinand Bol (1667) (Stichting De Ruyter) >

19 Maart - Tijdens de feestelijke herdenking van den 300en geboortedag van Michiel Adriaanszoon de Ruyter zal in alle scholen aan de kinderen door de onderwijzers worden verteld uit het leven van den grooten admiraal en hetgeen door hem voor Nederland is gedaan. Aan de leerlingen zal een gedenkplaat worden uitgereikt met een fraai portret van den Luitenant-Admiraal-Generaal, naar de schilderij van Ferdinand Bol.

Dode bij ruzie om vijf cent

13 Mei - Gisterenmorgen zaten de buren Bobbink en Van Duren, beiden midden 30 jaar, achter hun gemeenschappelijk huis toen een kleine woordenwisseling ontstond over een verschil van vijf cent. Bobbink gaat in een aanval van drift zijn huis binnen, neemt zijn schoonmakersmes en stoot het Van Duren in de borst, waarop deze, onder het hart getroffen, dood ter aarde stort. De dader, die in zijn omgeving als ruw bekend staat, begaf zich zelf in arrest. Hij is gehuwd en vader van vier kinderen, zijn vrouw in zwangeren staat. Het slachtoffer is ongehuwd.

Wereldklok te zien in Tivoli

15 Juli - Van morgen af zal in Tivoli de mechanisch-astrologische Wereldklok te bezichtigen zijn. De klok, van 4.5 meter hoog, 4 meter breed en 1.5 meter diep, geeft de voorgevel en het portaal van een fraaie kerk te zien. Het uurwerk wijst niet alleen de seconden, minuten, kwartieren, uren, dagen, weken, maanden en jaren aan, maar ook de voornaamste veranderlijke Chr. Feestdagen, onder begeleiding van toepasselijke muziek, geroep van vogels, bazuingeschal enz. De klok heeft verder eenige honderden beweegbare figuren, voorstellende evangelisten, apostelen, engelen, de nachtwacht - die ’s nachts van den toren blaast - en een schier onnoemelijk aantal kleine bijzonderheden. Dit merkwaardige mechanisme is in 7 jaar vervaardigd te Villingen in het Schwarzwald door de Heer August Noll, die er thans een wereldreis mede maakt.


Lees verder van 1908 tot 1912


Honderd jaar (Nieuwe) Apeldoorns(ch)e Courant

Berichten uit een eeuw Apeldoornse leven

1903-1907 | 1908-1912 | 1913-1917 | 1918-1922 | 1923-1927 | 1928-1932 | 1933-1937 | 1938-1942 | 1943-1947 | 1948-1952
1953-1957 | 1958-1962 | 1963-1967 | 1968-1972 | 1973-1977 | 1978-1982 | 1983-1987 | 1988-1992 | 1993-1997 | 1998-2003Andere websites:
World Webcam Monitor | Publicaties | Arnhem Spookstad | De verzwegen deportatie | Mijn boekwinkeltje