Korte berichten uit een eeuw Apeldoornse leven

1908-1912


1908

,,Blijde verwachting H.M. teleurgesteld’’

11 September - Het Vaderland schrijft: ,,Met diep leedwezen vernemen wij, dat de blijde verwachting, waarin H.M. de Koningin sinds eenige tijd verkeerde, dezer dagen is teleurgesteld. H.M. moet zeer kalm zijn. De hofarts Pot vertoefde jl. Dinsdag geruimen tijd ten paleize.

Het Loo ontkent

In dezelfde krant, toegevoegd als ‘laatste nieuws’:
11 September - Per telegraaf: De particuliere secretaris van H.M. de Koningin machtigt ons, het bericht van het ,,Vaderland’’ over teleurstelling der blijde verwachting van H.M. als onwaar en ongegrond te kwalificeeren.

OberammergauPassiespelen op kermis verboden

In Oberammergau worden sinds 1633 elke tien jaar de Passiespelen opgevoerd >

27 October - De burgemeester van Apeldoorn, den heer H.P.J. Noltenius, heeft de voorgenomen opvoering van de ,,passie-spelen van Ober-Ammergau’’ op de kermis in Apeldoorn verboden. Daarbij zouden het lijden, de dood en de begrafenis van onzen Heere Jezus Christus in levende beelden op het doek worden gebracht, begeleid met muziek en pianospel. Daartegen is door de anti-kermisvergaderingen, de predikanten der Ned. Herv Kerk, de kerkeraad der Geref. Kerk en particulieren geprotesteerd.

Kwetsuren bij ruzie om aangehitste hond

16 November - Een jongmensch, zekere M., wandelde met z’n hond langs het Kanaal; ook liep daar een kat. Waarschijnlijk nog aangehitst, vloog de hond er op af, maar poes zat spoedig in een boom der kweekerij van den heer Van Nes. Nu had zekere N. dat gezien en daar M. nog moeite deed de kat uit de boom te krijgen ontstond een woordentwist, die eindigde in een geduchte kloppartij, waarvan het resultaat was dat N. ernstige kwetsuren opliep. Twee doktoren zijn er bij te pas gekomen.

Vossen en stropers belagen het wild

28 December - De jagers in deze streken houden het er voor, dat de oorzaak van het weinige wild, inzonderheid van hazen en konijnen, niet alleen moet worden toegeschreven aan het toenemend stroopen met den lichtbak, maar ook aan de aanwezigheid van vossen. Op verschillende plaatsen is men tot de ontdekking gekomen dat de slimme Reintje daar vertoefd had, of nog aanwezig was. Deze stoute belagers van het wild te verschalken, is gemakkelijker gezegd dan gedaan.


1909

Man in slaap doodgestoken

13 Februari - Hedennacht heeft een opzienbarenden moord in koelen bloede plaats gehad op den 31-jarige bakker A.J. Scholten in den Enk. De man lag met vrouw en 3-jarig kind ter ruste, toen omstreeks half één een tot dusverre onbekend persoon hem in den slaap verraderlijk een messteek in de hartstreek gaf, die hem bijkans terstond van ’t leven beroofde. De vrouw, wakker wordende van de kreet door S. geslaakt, vond slechts een lijk naast zich. Ofschoon de politie spoedig ter plaatse was, is de dader niet gevat.
De dader, een knecht, kreeg later 20 jaar gevangenisstraf.

Lugubere vondst

13 Februari - Twee jongelieden, die dezer dagen een fietstochtje maakten, vonden tusschen Otterloo en Hoenderloo op een paaltje aan den weg een halsdoekje met een briefje, waarop iemand geschreven had dat hij zich in de nabijheid wilde ophangen. Na in het bosch gegaan te zijn, vonden zij na eenig zoeken werkelijk een man aan een boom hangen. Toen zij den ongelukkige losgesneden hadden, bleek hij reeds dood te zijn.

Vos met drie pooten afgemaakt

4 Maart - Door den jachtopziener Roest aan het ,,Aardhuis’’ werd op de sneeuw een vreemd spoor van een dier opgemerkt, dat op een verlaten konijnenhol uitliep. Nadat het hol was uitgegraven, vond men daarin een vos in het bezit van slechts drie pooten. Het dier werd op de plaats afgemaakt. Naar men zich herinnert, moet voor anderhalf jaar een vos in een klem zijn gevangen, die zich door ’t afknagen van een poot wist te redden. Blijkbaar heeft men hier met ’t zelfde dier te doen.

JulianaPrinses Juliana op ’t Loo gearriveerd

< Juliana en Wilhelmina (Omroep.nl)

18 juni - H.M. de Koningin, Z.K.H. den Prins en H.K.H. Prinses Juliana zijn hedenmiddag precies 4.12 uur op ’t Loo gearriveerd. Toen H.M. en de Prins uitgestegen waren volgde de verpleegster met prinses Juliana op de arm, in een witten babymantel. Groot was het enthousiasme bij de honderden belangstellenden, die alleen oogen schenen te hebben voor H.M. en de kleine prinses, zoodat de politie moeite had het opdringen te beletten.

Bankbiljet vermist

18 November - Een brief, inhoudende o.a. een bankbiljet van f 25, door een heer aan het station te Apeldoorn gepost, is niet in handen gekomen van den geadresseerde, de heer K. te Zwolle. Het nummer van het biljet is bekend. De politie doet onderzoek.


1910

TeddyRoosevelt gebruikt lunch op Het Loo

Theodore Roosevelt >

29 April - De oud president der Ver. Staten, Theodore Roosevelt, is voor een kort verblijf in ons land aangekomen. Na aankomst van de extra trein uit Brussel te Arnhem om 12.22 uur, werd in de gereedstaande auto’s naar ’t Loo gereden. In de omtrek van Het Loo was niet veel publiek, toen het vroegere Staatshoofd daar te 1.15 arriveerde. Roosevelt werd op het bordes begroet door den Prins, in de vestibule door H.M. de Koningin. Aan de lunch zaten een twintigtal personen aan. Het vertrek naar Amsterdam is bepaald op 3.36.

Grietje Koops maakt station 25 jaar schoon

4 Mei - Op 19 Juni a.s. hoopt mejuffrouw Grietje Koops den dag te herdenken, waarop zij vóór 25 jaar als schoonmaakster van het stationsgebouw werd aangesteld. Voor onze ingezetenen en ’t reizend publiek is de flinke en blozende verschijning, die men in ’t station zoo vaak ijverig bezig ziet, ene goede bekende. Met lust en opgewektheid heeft zij al die jaren haar werk verricht en zelden een klacht geuit, wanneer men haar pas geboende gangen of wachtkamers terstond weer vuil liep. Wellicht zullen vele ingezetenen, die zich geregeld op reis begeven, gaarne van hun belangstelling doen blijken.

Snelheidsproef automobielen

18 Mei - Hedenmiddag hadden bij Hotel Bloemink de snelheids-proeven plaats, naar aanleiding van de concept-verordening op het rijden met automobielen in de gemeente met een maximum snelheid van 12 K.M. per uur. Het bestuur van de Nederl. Automobielenclub had drie automobielen, voorzien van snelheidsmeters, ter beschikking gesteld. Burgemeester, Wethouders en de meeste raadsleden waren tegenwoordig. Onder leiding van Jhr. Sandberg tot Essenburg, voorzitter der Ned. Automobielenclub, werd in verschillende tempo’s van 12, 15, 20 en 25 K.M. gereden. De inspecteur van politie begeleidde de auto’s per fiets.

Zwervers gooien ruiten juwelier in

14 December - Gisterenmorgen hebben een viertal zwervers, die door bemiddeling der politie onderdak hadden gekregen in het Tehuis voor Onbehuisden, een brutaal stukje uitgehaald. Nadat zij eenigen tijd voor den goud- en zilversmidwinkel van den heer J. Fabery de Jonge in de Dorpsstraat heen en weer hadden gelopen, wierpen drie hunner opeens, onder het tellen van één, twee, drie, met steenen tegen de vitrine, zoodat de groote spiegelruit op verschillende plaatsen verbrijzeld werd. De vierde sloeg er met een ijzeren voorwerp nog een gat in. De individuen keken nog eens brutaal naar binnen en verwijderden zich lachend. De gewaarschuwde politie arresteerde ’t edele viertal op den Deventerweg. Zij beweerden het plan te hebben gehad na ’t verbrijzelen der ruit gemeenschappelijk diefstal te plegen. Er is alleen eenige schade aan de in de vitrine geëtaleerde sieraden te betreuren.


1911

Urnen op het Loo

1 Maart - Op het Loo heeft men bij het afgraven van het kazernement der Koninklijke Marechaussée een paar urnvormige aarden potjes gevonden en in de nabijheid overblijfselen van een beenderengestel. Waarschijnlijk heeft men hier te doen met een grafheuvel uit den tijd der Germanen. Jammer dat de voorwerpen, terstond bij de opgraving, door de spade van den grondwerker werden verbrijzeld.

Schoonmaak-nymf

11 Maart - In de étalage der firma Gebr. Noteboom troont een vrouw, op wie wel geen man zal lusten verliefd te worden. Zij is van top tot teen in schoonmaak-ingrediënten gestoken en schijnt wel de verpersoonlijkte schoonmaakwoede te zijn. Voor de vrouw is zij echter de attractie bij uitnemendheid en een doeltreffende reclame voor de artikelen, waarover zij de scepter zwaait. En als zoodanig gunnen ook wij haar recht van bestaan.

Prins redt jager uit klauwen wild zwijn

6 April - Voor de jacht op wilde zwijnen stelt men zich in de nabijheid van een der voederplaatsen verdekt op, om de komst der dieren af te wachten. Komen de gewenschte exemplaren in de nabijheid, dan knalt het doodend schot. Op een der jachtpartijen van Z.K.H. Prins Hendrik in de Hoog-Soerensche bosschen heeft een der heeren van het gezelschap onlangs eenige zeer benauwde oogenblikken doorleefd. Z.K.H. schoot een groot wild zwijn aan. Het dier, hoewel gewond, trachtte te ontkomen in het kreupelhout, doch werd door twee heeren van het gezelschap achtervolgd. Een hunner werd een donkere plek gewaar en vuurde er op af. In zijn doodsangst wierp het dier zich op den tweede, die ter aarde werd geworpen. De groote slagtanden van het dier rukten hem voor een deel de kleren van het lijf en brachten hem ook eenige wonden toe. Stellig zou dit ongeval niet zoo goed zijn afgelopen, indien niet de Prins was toegesneld en met zijn goedgericht vuurwapen met vaste hand het monster een doodelijk schot had toegebracht.

Spontane hulde voor prinsesje

11 Juli - Heden werd door de leerlingen der beide hoogste klassen van School no. 10 in Loenen een reisje gemaakt naar Apeldoorn, waar eerst de verschillende mooie parken bezocht werden. In het Kon. Park waren de kinderen zoo gelukkig Prinses Juliana te ontmoeten, die vriendelijk wuifde, waarop uit volle borst het Wilhelmus werd aangeheven. Hierna trok men naar de Julianatoren, waar gelegenheid genoeg bestond om zich een paar uur te vermaken.Op de terugreis werd nog iets gebruikt in de Apeldoornsche Melkinrichting; toen was de tijd weer gekomen om naar 't station te gaan. Met een half uur waren allen weer in Loenen.


1912

LoenermarkLoenermark kan beter ontgonnen

Loenermark en Zilvensche Heide (Vogelwerkgroep Arnhem) >

1 Maart - Ongeveer 200 van de plm. 270 ingezetenen (hoofden van gezinnen) in Loenen bespraken gisteren aan de Eikenboom de kwestie der onverdeelde gronden der voormalige Loenermark. Meer en meer wint onder de landbouwers de meening veld, dat de gronden enorm veel meer voordeelen voor hen kunnen afwerpen wanneer ze, na onderling verdeeld of verkocht te zijn, worden ontgonnen, voorzoover ze daarvoor zijn geschikt. Als sprekend voorbeeld werd genoemd het Zilvensche Broek. Hierop liepen in den afgeloopen zomer 13 koeien te grazen - neen, dat is het woord niet, ik bedoel te vreten, terwijl dat gedeelte gemeentegrond ruim 45 bunder groot is en daarbij uitstekend geschikt voor ontginning tot grasland. Slechts 18 der aanwezigen spraken zich tegen de wenschelijkheid van verandering in den tegenwoordigen toestand uit.

Zonsverduistering1912Opvallend stil bij zonsverduistering

< De zonsverduistering in Nederland op zijn hoogtepunt: 66.2% bedekking om 12.35 uur (Your Solar Eclipses)

20 April - De natuur is ons Woensdag gunstig geweest om het zoo zeldzame en hoogst interessante verschijnsel der zonsverduistering waar te nemen. Precies om 11 uur 20 minuten en 15 sec. begon de zonnerand den zonnecirkel een weinigje in te deuken. Al meer werd de zonneschijf ingekrompen tot een sikkel. Toen de eclips het hoogtepunt bereikt had, viel in de straten van ons dorp een mat licht, zoo eigenaardig vaal als wij nog nooit hadden gezien. ‘t Was opvallend stil in de natuur. Van het anders zoo dartel rumoeren van de vogels werd weinig gehoord.

Brandweer richt spuit op honend publiek

3 Juli - Zaterdagnacht om ongeveer 12 uur ontstond er door onbekende oorzaak brand in een houten schuurtje van den heer Van Huut aan het binnenweggetje van Dorpsstraat naar Kerklaan. Hoog laaiden de vlammen op. Wit-gloeiende vuurlijnen teekenden de vorm van het huis tegen het donkergroen der boomen. Toen de brandweer verscheen bleek de straalpijp verstopt. Het akelig-magere straaltje wekte den lachlust van het publiek op en een honend applaus ging op. Een volle straal werd gezet op de menschenmassa, die joelend terugstoof, deels gierend van pret. Het blusschingswerk was vrijwel overbodig. Alleen het gloeiend geraamte van het schuurtje kon tegen den grond gespoten en de smeulende massa gedoofd worden.

Eindelijk brug over Kanaal

2 November - Na jaren van klagen en mopperen zal Apeldoorn in de Deventerweg eene voldoende verbinding verkrijgen met zijne plaatsgenooten aan de oostzijde van het Kanaal. Het was dan ook wel bar, zoo’n brug, die meer op een groot vonder geleek. Het mag een wonder geheeten worden, dat hier nooit groote ongelukken zijn voorgevallen. Het wordt een basule- of wipbrug. Voor de helft, die naar beneden gaat, wordt een kelder gemaakt van gewapend beton. Behalve een flinke doorvaartwijdte, verkrijgt de brug eene breedte, waarbij twee voertuigen elkaar voldoende kunnen passeeren. Aan weerszijden komen 1 ½ M. brede trottoirs.

Lees verder van 1913 tot 1917


Honderd jaar (Nieuwe) Apeldoorns(ch)e Courant

Berichten uit een eeuw Apeldoornse leven

1903-1907 | 1908-1912 | 1913-1917 | 1918-1922 | 1923-1927 | 1928-1932 | 1933-1937 | 1938-1942 | 1943-1947 | 1948-1952
1953-1957 | 1958-1962 | 1963-1967 | 1968-1972 | 1973-1977 | 1978-1982 | 1983-1987 | 1988-1992 | 1993-1997 | 1998-2003Andere websites:
World Webcam Monitor | Publicaties | Arnhem Spookstad | De verzwegen deportatie | Mijn boekwinkeltje