Korte berichten uit een eeuw Apeldoornse leven

1923-1927


1923

Drie ontslagen na staking

4 Januari - Aan ons blad zijn de eerste slachtoffers gevallen van het typografenconflict. Aan drie onzer arbeiders is heden medegedeeld, dat ze onherroepelijk als ontslagen worden beschouwd. De typografen hebben zich op een standpunt geplaatst, dat bijna niet te begrijpen is. Wie de aanstichters van deze houding zijn weten we niet, begeren we ook niet te weten, maar later, als alles weer tot kalmte zal zijn teruggekeerd, zullen zij, die de aanleiding zijn geweest dat deze catastrophe in veel gezinnen is gebracht, moeilijke oogenblikken hebben te doorleven, als hun geweten hen tot verantwoording roept.

Hoogst tragisch lot van weduwe

1 Februari - Hedenmorgen is het huisje aan de Oud-Beekbergerweg no. 66, dat bewoond werd dor de Wed. Kraakman, door brand aangetast en geheel vernield. Toen de brandweer ter plaatse verscheen, was ’t niet meer de moeite waard, nog een poging tot blussching te ondernemen. Hoogst tragisch is ‘t, dat de Wed. Kraakman gisteren haar man heeft begraven. Vandaag staat zij arm en naakt zonder dak boven ’t hoofd op straat.

Nachtegaal laat zich weer hooren

25 April - Niettegenstaande de kille lucht liet zich j.l. Zondagavond de koning der zangvogels, de nachtegaal, voor het eerst weer hooren te Eerbeek. Zeer te hopen is het, dat de gure voorjaarslucht nu ook heel spoedig door zoel en mild lenteweer wordt vervangen.

Leeuwenwelpen in sigarenmagazijn

4 Juni - In de etalage van het sigarenmagazijn ,,Plenty’’ aan de Hoofdstraat liggen in een hok een paar jonge leeuwen. ’t Zijn leeuwenwelpen van ’t circus Althoff, dat zijne tenten op ,,Welgelegen’’ heeft opgeslagen. Ze liggen daar als een levende reclame voor dit circus, waarvoor in dit sigarenmagazijn de voorverkoop van plaatskaarten gevestigd is.

Padvindersschouw op Asselsche heide

18 Augustus - De Asselsche heide, die zich uitstrekt in slechts zeldzaam gestoorde eenzaamheid en majestueuze rust, is gisteren het schouwspel geweest van een troepenschouw van de Nederlandsche padvinderij voor H.M. de Koningin, als huldebetooging ter gelegenheid van haar 25-jarig regeeringsjubileum. ’t Was een prachtig gezicht de troep, met de veelkleurige vlaggen, over de heide te zien aankomen. Toen allen achter de vaandels stonden geschaard, klonk een luid gejuich uit al de jonge sterke kelen op, dat minutenlang aanhield. En met ontbloote hoofden werd door het publiek toegeluisterd toen de beide meest bekende coupletten van Hollands vrome volkszang het Wilhelmus klonken over het wijde veld.


1924

Verschrikkelijk auto-ongeluk

8 Januari - Gisternamiddag reed de heer van Oort, een assuradeur uit Arnhem, met zijn auto in de nabijheid van het Aardhuis op weg naar het Uddelermeer. Door de groote snelheid waarmee hij reed, volgens ooggetuigen wel 60 ŕ 70 kilometer, of door de gladheid van den weg, was hij op een gegeven oogenblik het stuur niet meer meester en sloeg de auto over de kop, met het noodlottig gevolg dat de heer v.O de nek brak en de dood onmiddellijk intrad.

EdisonEdison wint van Columbia

Edison bij de door hem uitgevonden phonogram (ca. 1878), de voorloper van de grammofoon (Recording Technology History)>

13 Februari - Wie nog een oogenblik eraan getwijfeld zou hebben, dat de plaats onzer inwoning niet muzikaal is, heeft zich gisteravond in hotel Bloemink van het tegendeel kunnen overtuigen. Beide zalen waren geheel gevuld met een publiek, dat had te beoordelen of de Edison of Columbiaplaten en instrumenten het beste waren. Het was kenmerkend hoe muisstil het bij sommige nummers in de zaal was, ten blijke dat men volkomen tevreden was met de onberispelijke wedergave van het gebodene. Blijkens de uitspraak van het publiek heeft de Edison het na vergelijking met de Columbia gewonnen, zoowel wat klank als geruischloosheid betreft.

OrpingtonAl te ei-verig

< Een aantal Deense Orpingtons (Hřns i haven)

24 Maart - De heer H.J. Biesterbosch, Groeneweg 18, ontdekte dezer dagen in zijn hoenderstapel een jonge Orpington, die haar ei niet kwijt kon. (Dat overkomt niet alleen Orpingtons). Er zat niets anders op, dan het diertje te slachten, waarna men tot de ontdekking kwam dat een reuzenei van niet minder dan 190 gram de oorzaak was van de debacle.

Agent van politie schiet zich in been

6 Mei - Vanmorgen tusschen 7 en 8 uur aan het hoofdbureau van politie begaf de agent van politie H. zich, daar hij zich niet wel gevoelde, naar het privaat. Toen hij de koppel, waaraan o.m. ook zijn dienstpistool bevestigd zit, wilde dicht maken, ging plotseling de revolver af, en trof een schot hem in het been. Onmiddellijke overbrenging naar het Gemeenteziekenhuis werd noodzakelijk geacht.

Lampje ontvreemd

18 Juni - Uit een electrische fietslantaarn, bevestigd aan een rijwiel, dat stond in de rijwielbewaarplaats nabij het badhuis, werd een electrisch gloeilampje ontvreemd.

Fietsplaatje

17 Juli - In ons stukje van gisteren over de zoo geniaal ontworpen belastingplaatjes voor fietsen kwam helaas een al heel zinstorende drukfout voor. Er stond namelijk: ,,Een controlenummer, verder niets’’. Kwam er maar een controlenummer op de blikjes voor, dan zouden we ons niet zoo hebben geërgerd. En we schreven dan ook: ,,Geen controlenummer verder, niets’’.

Wethouder stoort zich aan Wilhelmus

17 September - Hedenmiddag is de derde Nijverheids- en Handelstentoonstelling, die tot en met 22 September in Tivoli gehouden wordt, officieel geopend geworden. Na de redevoeringen werd de eerewijn rondgediend en speelde de muziek het Wilhelmus, dat door alle aanwezigen staande werd aangehoord, behalve dan de aanwezige Wethouder van Openbare Werken van Trigt en familie. Hierna vroeg Weth. Van Trigt het woord, uitte zijn beste wenschen voor de tentoonstelling, maar noemde het een onbeleefdheid tegenover de Sociaal Democraten dat het Wilhelmus werd gespeeld. De heer G. v. d. Boom zei, dat dit gedachteloos had plaatsgehad en niet was gedaan om den Wethouder onaangenaam te zijn.


1925

Loos brandalarm in dichten mist

13 Januari - Gisteravond was de Nieuwstraat, bij den Badhuisweg, in rossen schijn gehuld, die door den mist heel erg onheilspellend aandeed. Geen wonder, dat een der omwonenden naar de telefoon snelde en de politie, mitsgaders de brandweer, alarmeerde. ,,Brand in Tivoli.’’ Een politiebrigade rukte uit, terwijl de brandweer ook al in actie kwam. De brandmeester was zoo verstandig eerst nog even te informeeren. Het bleek dat er op Tivoli een groote lichtreclame van Philips ontstoken was en die gaf zulk een geweldig licht dat…. Enfin, de rest begrijpt men wel.

Meerderheid wil zomertijd houden

19 Maart - Voor ons referendum zijn tot nu toe binnengekomen 5591 biljetten, waarvan 3412 voor het behoud en 2134 voor de afschaffing van den Zomertijd. Aan extra-opmerkingen heeft ’t uit den aard der zaak niet ontbroken. Twee waren er vierkant en erg ,,veur’’, hun stem werd echter te niet gedaan door twee anderen die er ,,vierkant tegen’’ waren. Er zijn biljetten met min of meer uitgebreide verhalen. We zullen die onze lezers sparen, alleen maar even het feit constateeren dat het artikel humor weinig gangbaar is.

Belg Hoevenaars Wereldkampioen

22 Augustus - Apeldoorn was vanmorgen vroeg ontwaakt. ’t Was wel een zeer internationaal gezelschap bij de startplaats op de Jachtlaan voor de wereldkampioenschappen wielrennen 1925. Hollandsch, Duitsch, Fransch, Engelsch, Hongaarsch en Deensch klonken door elkaar. Arabisch hebben we niet gehoord. Prins Hendrik loste om 8.14 het startschot en het peloton reed af. Onze sport-redacteur heeft den geheelen tocht medegemaakt. Bij Woeste Hoeve was een groote belangstelling en te weinig politiemacht, waardoor de belangstelling op het beslissende moment buitengewoon hinderlijk was. Als er nog pl.m. 45 K.M. moet worden afgelegd komt Maas in botsing. Met een bedroefd gezicht staat hij zijn voorwiel te bekijken, dat geheel aan gruizelementen is. Bij de legerplaats Harskamp valt de Engelschman Femme over een hond, maar spoedig is hij weer ter been. De Belgen stappen gezamenlijk af om aan een noodige behoefte te voldoen. Het kost hun weinig moeite het peloton weer te bereiken. Dan vliegen we de renners achterna de Jachtlaan op. De geheele groep vliegt met miniem verschil op de eindstreep aan. De Belg Hoevenaars gooit zijn wiel als eerste over het witte lint, gevolgd op een kwart wiel door den Franchman Bocher. En daarna onze kranige jongens van den Bergh en van der Aar, die zich dus derde en vierde plaatsen.

Wereldreis op de fiets

8 October - Twee Beekbergensche jongelui, de heeren L. Jacobi en P. Dekkers, gaan dezer dagen per fiets eene wereldreis ondernemen. Zij voeren met zich mee een radiotoestel. Daartoe zijn beide fietsen met ijzeren stangen aan elkaar verbonden, waarop het toestel is bevestigd. Door het geven van radioconcerten in café’s en hotels en door verkoop van prentbriefkaarten waarop hun portret is afgebeeld, zullen zij trachten in hun onderhoud te voorzien. De tocht gaat naar Duitschland en verschillende andere landen van Europa en vervolgens naar Amerika, Azië, enz.


1926

OverstromingOverstrooming biedt prachtigen aanblik

< De overstroming van 1926 bij Erichem in de Tielerwaard (Maaswaalweb.nl)

11 Januari - Gisteren trokken honderden en nog eens honderden van uit Apeldoorn naar Deventer, per trein, per rijwiel, enz., zich voegende bij den stroom van belangstellende nieuwsgierigen, die van alle kanten naar de IJselstad waren gekomen om de overstroomingen te zien. ’t Past misschien niet in het kader van den nood, maar de wijde watervlakten rondom de stad, even gerimpeld door een koel briesje onder den blauwen zonne-koepel, boden een prachtigen aanblik. Wanneer er niet de in het water staande huizen geweest waren, waarlangs de bootjes voeren, men zou er toe gekomen zijn alleen het mooie te zien en te vergeten de ellende die er achter ligt, niet verborgen, maar voor iedereen zichtbaar.

WilHendrikGrote opkomst in Groote Kerk verwacht

Ter gelegenheid van het zilveren huwelijk werd door de Nederlandsche Bank een gouden Wilhelminamunt uitgegeven (Muntpost Select)>

6 Februari - Met ’t oog op ’t te verwachten groote bezoek aan de morgengodsdienstoefening Zondag in de Groote Kerk, waar herdacht wordt het Zilveren Huwelijksfeest van H.M. Koningin Wilhelmina en Z.K.H. Prins Hendrik, verdient ’t dringend aanbeveeling, dat men zoo eenigszins mogelijk om half tien in het kerkgebouw aanwezig is, zoodat, wanneer om 10 uur de koninklijke familie binnentreedt, het geloop voorbij is en er rust heerscht.

Mond- en klauwzeer kost Piet het leven

29 April - Het mond- en klauwzeer komt sedert enkele weken in eenige stallen te Eerbeek voor. Is het bij de een geëindigd, dan breekt het bij de ander weer uit. ’t Gevolg is geweest dat de Vereenigingsstier Piet, die buiten werking was gesteld, en daardoor te groote kosten aan de leden veroorzaakte, van de hand is gedaan. Het dier, dat ruim 900 pond woog, is geslacht en onder de burgerij ,,uitgepond’’ tegen 70 cts. per pond (zonder bot).

Bewoners willen later verhuizen

19 Augustus - De bewoners van de perceelen Julianastraat 8 en 2e Wormenscheweg 25 hebben verzocht den termijn, waarbinnen deze onbewoonbaar verklaarde woningen moeten zijn ontruimd, met 3 maanden te verlengen, omdat de ontruiming thans valt in den oogsttijd en zij de vruchten in den tuin zouden moeten achterlaten, hetgeen een vrij aanzienlijke schade zou betekenen.


1927

Oude munten in Loenen gevonden

31 Maart - Bij het afgraven van grind op het terrein van den heer A. Boks aan den Reuweg in Loenen vond hedenmorgen den arbeider Geerdink op ’n diepte van ongeveer 30 c.M. een pot met oude munten, totaal 38 stuks, van diverse groottes, w.o. 15 stuks ter grootte van ’n rijksdaalder, vermoedelijk uit de tijd der Bronkhorsters. Enkele dragen jaartallen 1536 en 1568. De munten waren afgedekt door ’n lapje, dat echter bij aanraking grotendeels verloren ging.

Beer ontsnapt in Ugchelen

7 Juli - ’t Schijnt ongelooflijk op dit deel van het ondermaansche: ’n berenjacht. Gisteravond wist uit de ,,C.V. Pelsdieren kweekerij’’ in het Boogaardslaantje te Ugchelen een jonge beer te ontsnappen. Meerdere personen zijn, gewapend, er op uit getrokken het vermetele dier te pakken te krijgen, doch zonder resultaat. Het dier is verdwenen in de Ugchelsche bosschen. Wie weet, ontmoet eersdaags een vreedzame wandelaar het beest. Wel leuk gezelschap.

Christelijke H.B.S. geopend

5 September - Zaterdagmiddag werd, in tegenwoordigheid van talrijke autoriteiten en belangstellenden, de Chr. H.B.S. geopend en had de installatie van directie en leeraren plaats. Precies te drie uur opende de voorzitter, Ds. Luteijn, met gebed. Hij hield een rede naar aanleiding van Markus 6 vers 46-51, waarin medegedeeld wordt hoe Jezus’ discipelen zich pijnigden om hun scheepje temidden van den storm vooruit te brengen. Deze toestand der discipelen, aldus spreker, tekent zoo juist het streven der Ver. Voor Chr. M.O. hier ter plaatse tot voor korten tijd.

Wilhelmina opent ‘haar’ waterleiding

14 November - ,,Hebt dank, Hoogwaardige Vorstinne, Die de waterleiding heeft verzonnen, Opdat wij met verheugde zinnen, Voor ’t laatst gebruiken de oude tonnen.’’ Met een ,,poëtische’’ demonstratie van de vermaledijde oude wijze van water-halen werd Zaterdag Soeren’s waterleiding in gebruik genomen. De heer G. Bloemendaal - een nog krasse 62-jarige grijsaard - trad op de Koningin toe en zeide: ,,Majesteit, namens alle ingezetenen breng ik U dank voor de waterleiding die Gij aan Hoog-Soeren geschonken hebt.’’ Hare Majesteit knipte het oranjelint door. En zie, daar spoot uit de geďmproviseerde waterval met geweldige kracht en capaciteit een waterstroom. Vervolgens kreeg de plechtigheid een leutig en huiselijk karakter.

Lees verder van 1928 tot 1932


Honderd jaar (Nieuwe) Apeldoorns(ch)e Courant

Berichten uit een eeuw Apeldoornse leven

1903-1907 | 1908-1912 | 1913-1917 | 1918-1922 | 1923-1927 | 1928-1932 | 1933-1937 | 1938-1942 | 1943-1947 | 1948-1952
1953-1957 | 1958-1962 | 1963-1967 | 1968-1972 | 1973-1977 | 1978-1982 | 1983-1987 | 1988-1992 | 1993-1997 | 1998-2003Andere websites:
World Webcam Monitor | Publicaties | Arnhem Spookstad | De verzwegen deportatie | Mijn boekwinkeltje