Korte berichten uit een eeuw Apeldoornse leven

1928-1922


1928

Onwelriekende feestverrassing

30 Januari - Het gebeurde dezer dagen in Klarenbeek, dat het echtpaar H. zijn zilveren bruiloft vierde. Groot was de opzet van dit feest, doch niet iedereen behoorde tot de feestgenooten. Toch gaven de uitgeslootenen blijk van hun medeleven, al was dat op een minder wellevende manier. In het midden der feestvreugde kwam plotseling tot aller ontsteltenis een emmer vol van dat goedje, dat men liever achter op de akker ziet liggen, door den schoorsteen naar beneden, vuil en geur verspreidende onder de feestvierenden. Buiten gekomen waren de daders nergens te ontdekken.

Nederland-Uruguay 0-2

De menigte volgt het wedstrijdsverloop op de Olympische Spelen in Amsterdam voor het gebouw van de Nieuwe Apeldoornsche Courant (Foto van voorpagina Jubileumboek; dateert van 2 juni 1928) >

31 Mei - Of er belangstelling was gisteravond?
Om voor zeven begon het al te loopen in de Kanaalstraat, voor ons bureau en allengs groeide het aantal. De jongelui vooral drukten hun neuzen tegen de ruiten van directie en administratiekantoor, en voor de wat achteraf staanden las men voor, wat onze bulletins omtrent het verloop van den wedstrijd mededeelden.
Half acht ongeveer: de eerste Jobstijding. Uruguay leidde met 1-0. De teleurstelling onder de wachtenden was duidelijk merkbaar en dadelijk verminderde de belangstelling. Om weer aan te groeien zoo tegen half negen. Toen stonden dichte rijen voor ons gebouw en aan de overzijde van de straat strekte zich een lange file van wielrijders uit. Politie zorgde voor den regelmatigen gang van het verkeer.
Tien voor negenen kwam de tweede Jobstijding. Uruguay had gewonnen met 2-0. Een onzer deed er van het balcon af aan de menigte kond van. Een paar minuten later was de Kanaalstraat zoo goed als verlaten. Men had wellicht niet veel anders verwacht dan een nederlaag, en 2-0 was een eervolle, maar toch... een tikje teleurstelling, nu het verwachte werkelijkheid was geworden, was er toch wel.

Prachtlaantje Uddel offer van verkeer

2 Juni - Het verkeer de Uddelergrintweg, nabij de school te Uddel. is zoo enorm toegenomen, dat verbetering hoogst noodzakelijk is geworden. De laan is veel te smal om het enorm toegenomen auto-verkeer te verwerken. Wanneer twee auto’s aan weerszijden tegelijk den weg inrijden, dan moet er één onherroepelijk terug. Met goedkeuring van H.M. de Koningin is nu besloten tot het opruimen van eene rij bomen. Dit prachtige laantje en het mooie brok natuur ter plaatse wordt daarmee voor goed en volkomen vernietigd. Wij meenen dat er uit naam van het verkeer een zonde staat begaan te worden.

Waratje, de Zomer begint

21 Juni - Vandaag 21 Juni. Officieel begin van den Zomer. Men heeft in de laatste dagen beweerd dat dat op een vergissing berustte, op een overlevering uit een grijs verleden. ’t Ging er wat op lijken. Maar kijk, de zon heeft zich zoo waar bedacht. Vanmorgen is ze gaan schijnen, nu we dit tikken, om half twee, waratje nog. Er zijn zelfs heele flarden blauw aan den hemel.

Borstbeeld voor J.F. Wegener

Bij het 25-jarig bestaan van de Nieuwe Apeldoornsche Courant boden commissarissen en personeel directeur J.F. Wegener het borstbeeld aan, dat nog steeds opgesteld staat bij de ingang van het stadskantoor.
14 November - ,,Vieren wij het jubileum van onze courant, wij eeren daarin hoofdzakelijk onzen directeur, die heden voor 25 jaar de N.A.Ct. oprichtte en als directeur, redacteur en colporteur zijn veelomvattende arbeid begon. Wij zijn U dankbaar, dat U wel wilt aanvaarden Uw beeltenis uit graniet, vervaardigd door onzen Apeldoornschen beeldhouwer Puype, opdat Uw naam en beeltenis tot in lengte van dagen voor het nageslacht behouden zal blijven. (Applaus)’’

Bloedspoor in sneeuw raadsel

13 December - ’t Zag er bedenkelijk genoeg uit, vanmorgen, toen we op de redactie kwamen. Een breede streep bloed kleurde de nog vrij smetteloos witte sneeuw felrood. De bloederige streep trok algemeene aandacht. Men kwam naar boven om te vragen wat wij wisten… We bekennen met schaamte: wij wisten niets en weten nog niets. 14 December - Het raadsel van het bloedspoor in de sneeuw is opgelost. Een slagersjongen was met een emmer bloed op weg naar het abattoir. Vlak voor ons bureau raakte hij in de knel, met het resultaat dat de inhoud van den emmer de sneeuw rose kleurde.


1929

Barre winterkou

16 Februari - Deze week is het record voor de laagste gemiddelde temperatuur te De Bilt overtroffen. Maandag was de gemiddelde temperatuur 12.9 graad onder nul. Natuurlijk is het aantal gevallen van bevroren waterleidingen in onze gemeente legio. Nu de koude in huis doordringt, is ’t bijna onmogelijk de huizen ijsvrij te houden. Ons zijn gevallen bekend dat het stroomend water in de leiding bevroor. Men is dan aangewezen op z’n buren. Een goede buur is daarbij beter dan een verre vriend. Maar er zijn ook verre buren, die bezwaar maken, dat ze lastig worden gevallen om een emmertje water.

Zeldzaam jubileum

20 April - De heer J. Bakker hoopt 1 Mei a.s. den dag te herdenken, waarop hij 60 jaar op de koperpletterij ,,De Vlijt’’ werkzaam is geweest. Als 15-jarige knaap de fabriek binnen getreden, werkte hij in verschillende afdeelingen, en fungeerde hij de laatste jaren als werkbaas.

Grafkuilen in Ugchelen ontdekt

13 Juni - Te Ugchelen zijn, op het terrein aan den Hoenderloschen weg even voorbij ,,Ugchelens Belang’’, een vijftal graven ontdekt bij het grind-graven. Eerst ziet men een ongeveer 40 c.M. diepe strook zwarte grond en één à twee meter daaronder den bekenden grindgrond van de Veluwe. Op een vijftal plaatsen zijn duidelijk de lijnen van een kuil waar te nemen, waaronder zich een enkele c.M.’s dikke streep grijze grond bevindt. Deze strook bestaat waarschijnlijk uit de asch van lijken. Er zijn ook stukken van urnen gevonden.

ZeppelinZeppelin boven Paleis Het Loo

< De Graf Zeppelin boven Zwolle, op weg naar Apeldoorn (Zwollestadshagen.nl)

14 October - Een duizendkoppige menigte, waarvan er velen zich reeds vroeg in den morgen naar het Paleis hadden begeven, heeft het wondermooi schouwspel te zien gekregen. Precies kwart voor negen heeft de ,,Graf Zeppelin’’ achter de hooge bomen zichtbaar. Toen het majestueuze luchtgevaarte voor het Paleis langs voer, stegen hoera’s, vergezeld van juichkreten en veelvuldig gewuif uit de menschenmassa op. Na tien minuten verdween het luchtschip richting Wageningen.


1930

Gemeente wil Marialust kopen

26 April - Door Burg. En Weth. wordt den Raad voorgesteld ,,Marialust’’ aan te koopen. Naar wij vernemen, hebben drieërlei overwegingen hiertoe geleid. 1e kan door bebouwing de Van der Heijdenlaan aangetrokken worden bij het Prinsenpark; 2e wordt door aankoop gelegenheid geboden voor het aanleggen van een sport- en speelplaats voor de H.B.S.; 3e zou het gebouw kunnen worden ingericht voor het houden der Raadsvergaderingen waardoor in het tegenwoordig gemeentehuis de zoo noodige meerdere ruimte wordt verkregen.

Uddel wordt badplaats

3 Mei - Bij het Uddelermeer wordt dezer dagen een aanvang gemaakt met de bouw van een geheel nieuwe zweminrichting. De koninklijke houtvesterij heeft aan de fabriek ,,Padox’’ den bouw opgedragen van ongeveer vijf en zeventig badhuisjes met enkele grootere kamers. Het geheel wordt geplaatst op een grooten betonvloer. 1 Juni zal het werk gereed zijn; Uddel mag zich dan met eenig recht noemen de badplaats van de Veluwe.

Verslaggeefster groots gehuldigd

5 Mei - De herdenking van het zilveren jubileum van mevrouw Josephine Lulofs, als muziek-verslaggeefster van de Nieuwe Apeldoornsche Courant, zou aanvankelijk alleen in intiemen kring van Directie en Redactie geschieden. Goede vrienden meenden, dat er belangstelling voor verwacht kon worden in breeden kring. Morgenavond zal zingend Apeldoorn zich opmaken om de jubilaresse te huldigen. Was Tivoli twee maal zoo groot, we zouden wellicht nog plaats tekort gekomen zijn, zoo groot is de belangstelling.

Malheur Raadhuisklok

31 Juli - De ingezetenen in de omgeving van ons Raadhuis werden hedenmorgen vier uur in hun nachtrust gestoord, doordat plotseling de klok begon te luiden. Allerlei gedachten gingen door hun slaperig brein: een brand, windhoos, ja zelfs het mobilisatie-spook kwam naar voren. Velen ontmoetten elkaar aan de voordeur, doch het bleek gelukkig slechts een malheur aan de electrische leiding te zijn geweest, waardoor de klok ongeveer tien minuten bimbamde.

Seminarie komt aan Arnhemschen weg

7 November - Het Aartsbisschoppelijk Klein-Seminarie, dat van Culemborg naar hier wordt verplaatst, zal gebouwd worden aan den Arnhemschen weg, nabij de R.K. kerk. Het aangekochte terrein beslaat een oppervlakte van 18 H.A.. Ten Zuiden en ten Westen is het door het rijksboschgebied ingesloten, een sprengengebied met dicht opéén en ruw groeiende boomen, met kronkelende paden en diepe beekjes. De beteekenis van zuidelijk Apeldoorn zal ongetwijfeld belangrijk toenemen. Moge onder Gods zegen en door de krachtige medewerking van allen, die hiertoe worden geroepen, dit ondernemen bespoedigd en vergemakkelijkt worden.


1931

Naar de bollen

27 April - Niettegenstaande het minder aangename weer, was het Zondagmorgen in de vroegte een gezellig verkeer langs de Loolaan in de richting Amersfoortscheweg. Reeds van half zes af passeerden Duitsche auto’s, touringcars, zeswielige autobussen, vol met enthousiaste en beleefd groetende dames en heeren. Dat velen een bezoek aan de bloembollenstreek hadden gebracht bleek bij de terugkeer. Wij vernamen dat men langs de Loolaan den geheele nacht door tot het krieken van den dag de terugkeerende auto’s hoorde.

LippennegerinnenLippen-Negerinnen op expositie Twello

De Lippen-Negerinnen (zie 6) maakten een toernee door half Europa (Internationale Kommunikationskulturen) >

8 Mei - In de Land- en Volkenkundige Tentoonstelling welke gedurende Hemelsvaartsdag en 15 en 16 Mei te Twello in den vorm van een echte negerkraal zal plaatsvinden, zullen o.m. een aantal der z.g. Lippen-Negerinnen aanwezig zijn. De vrouwen der Sara-Kaba’s, beducht voor het lot naar de harems te worden versleept, vervormden hun lippen om zich aldus ongeschikt te maken voor den slavenhandel. Het middel om uit handen van andere mannen te blijven werd in haar eigen stam tot sieraad en tot eerste ritus van het huwelijk verheven. Het rekken van de lippen is een proces vanaf de prilste jeugd. Er zijn zelfs houten platen met een doorsnede tot 25 c.M. toe. De Franschen hebben er een einde aan gemaakt. Binnen weinige jaren zal de lippen-negerin uitgestorven zijn.

Nieuwe bus tusschen Apeldoorn en Epe

29 Mei - Gebr. Brummelkamp, autobus-ondernemers op den dienst Apeldoorn-Epe, hebben sinds enkele dagen een nieuwe autobus in dienst gesteld. Het is een type 1931 ,,Chevrolet’’ met een doeltreffend laag en stevig chassis en het nieuwste systeem veering. De motor is een zes-cylinder, zeer soepel en geruischloos loopend en snel optrekkend. Er is plaats voor 20 passagiers, terwijl de zitplaatsen bijna alle vooruitrijdend zijn. Bekleeding, beschildering, ventilatie, dit alles is uitstekend verzorgd, terwijl door het vele glaswerk alle inzittenden een vrij uitzicht hebben.

Eierhal geopend

19 November - Hedenmiddag heeft de burgemeester, in tegenwoordigheid van vele autoriteiten en genoodigden, de eierhal op Welgelegen geopend. Mr. W. Roosmale Nepveu eindigde zijn rede met de wensch dat deze eierhal onder hooger zege mogen strekken tot grootere welvaart van onze gemeente. Hij hoopte dat onze eierhal eens aan den spits van ons land zal komen te staan.
De hal werd tijdens de Tweede Wereldoorlog verwoest.


1932

De Duif uitgebrand

14 Maart - Het heeft Zaterdagavond juist zes uur geslagen als op de bovenste verdieping van het groote manifacturen-magazijn ,,De Duif’’, het bekende pand aan de Hoofdstraat, met zijn trotschen gevel op het gemeenthuis starende, eenige bedienden een brandlucht meenen waar te nemen. Op hetzelfde oogenblik zien zij, tot hun niet geringe ontsteltenis, een rookwolk, waaruit even later reeds een vlam als een vurige tong omhoog schiet. Op het gerucht van den brand vluchtten koopers en personeel ijlings naar buiten, waarbij enige dames het bewustzijn verloren. Met vijftien stralen werd de vlammenzee door de plaatselijke vrijwillige brandweer op drie verschillende plaatsen aangevat, aanvankelijk zonder eenig resultaat. In het bijzonder onderscheidde zich de brandweerman J. Regeling. De geweldige watermassa’s, die op het vuur geworpen werden, bevroren oogenblikkelijk op de dakpannen en in de goten. Het was ’n hachelijk moment toen Regeling, ten aanschouwe van talrijke nieuwsgierigen, plotseling uitgleed en naar beneden tuimelde, waar hij in de dakgoot bleef liggen. Omstreeks negen uur was de brandweer het vuur meester. De geheele bovenverdieping, alsmede een klein gedeelte der eerste etage, zijn door het vuur verwoest. De oorzaak van de brand is niet met zekerheid bekend, doch zal vermoedelijk gezocht moeten worden in het achteloos omgaan met een sigaar.

Oranjepark2000 kwartjes nodig voor fontein

De ChristenUnie wil de kwartjesfontein in het terug. >

22 Maart - Voor 14 dagen terug is in het Wilhelmina-park het monument onthuld ter eere van de nagedachtenis van oud-burgemeester Tuthein Nothenius. Dat niet tot een fontein besloten werd, vond zijn oorzaak in het ontbreken van de noodige finantiën. De gedachte is nu, een fontein in ons mooie Oranjepark te plaatsen, die in 9 stralen het water opspuit. Welk een effect moet dat niet op mooie zomeravonden maken, als welluidende muziek door het geboomte klinkt en het water van een fraai spuitende fontein de atmosfeer verfrischt. De gemeente mag voor zulk een doel op dit oogenblik geen geld beschikbaar stellen. De rest van het bedrag, dat noodig is, bedraagt f 500. Welnu, aan 2000 burgers onzer gemeente doen we de vraag of ieder hunner één kwartje wil offeren.

SchweitzerSchweitzer speelt Bach in Groote Kerk

< Albert Schweitzer achter het orgel van de van de kerk in Günsbach, waar zijn vader predikant was (Albert Schweitzer Biographie)

18 Mei - Een bijzonder voorrecht is het geweest Prof. Dr. Albert Schweitzer in de Groote Kerk te hebben mogen hooren! De verschillende artikelen in de couranten hebben ruimschoots aangetoond, wie de mensch Dr. Schweitzer is. Hoe hij zijn leven en geheele persoonlijkheid in dienst stelt tot heil en redding der minst bevoorrechte menschheid. Dat zulk een man ook het talent bezit, ons te laten genieten en meeleven in zijn kunst, zijn groote liefde voor den grootmeester Bach, stemt tot bijzondere bewondering en waardeering. Met hoeveel innigheid en reinheid klonken de koraalvoorspeelen en koralen, overgenomen door het koor, dat mooi materiaal bezit, maar niet altijd genoeg beheerscht, devoot en bezield klonk.


Lees verder van 1933 tot 1937


Honderd jaar (Nieuwe) Apeldoorns(ch)e Courant

Berichten uit een eeuw Apeldoornse leven

1903-1907 | 1908-1912 | 1913-1917 | 1918-1922 | 1923-1927 | 1928-1932 | 1933-1937 | 1938-1942 | 1943-1947 | 1948-1952
1953-1957 | 1958-1962 | 1963-1967 | 1968-1972 | 1973-1977 | 1978-1982 | 1983-1987 | 1988-1992 | 1993-1997 | 1998-2003Andere websites:
World Webcam Monitor | Publicaties | Arnhem Spookstad | De verzwegen deportatie | Mijn boekwinkeltje