HOEKSE-WAARD


1633-1668.
Leendert Arijsz de Zeeuw (Droogendijk) 26 jaar,arbeider ged 16-2-1633 te Rijsoord, overl voor 18-9-1668 te Mijnherenland x 1e 25-5-1659 te Westmaas met Stijntje Pouwels , 24 jaar geb c.a 1635 j.d uit IJsselmonde wonende  in Westmaas overl in of na 1665 te Westmaas d.v Thijs Pouwels en Barber Ariensd,
Stijntje was geboren c.a 1635 ze was wees op d.d 8-5-1639, ze woonde in 1659 in Westmaas.
Bron Weeskamer IJselmonde.
Leendert Ariensz Droogendijk, een schamel arbeider, heeft een haardstede. Bron:Gem arch Mijnsherenland.

Het enigste kind dat in leven bleef  uit dit huwelijk was een dochter n.l
Barber, ged 24-10-1660, zij trouwde met Gerrit Rochusz Bijl.
De andere kinderen werden geboren in 1663 en 1665.
Bron: D.T.B Mijnsherenland.

Na het overlijden van Stijntje hertrouwde Leendert omstreeks 1666 met Maijcke Simons geb ?, overl tussen 18-9-1668 en 24-3-1669 aan de Westdijk.

Maijcke Simons,was eerder doopgetuigen bij Barbertje, d.v Leendert Ariens en Stijntje Pouwels.
Bron:D.T.B Westmaas-1660.
Maijcke Simons was dus een bekende van Leendert, of zij soms familie was via zijn oma Adriaantje Simons is nog niet duidelijk..

Er werd een tweeling geboren uit dit huwelijk:
Arij,     ged 27-11-1667, hij trouwde met lijntje Claasd Weeda
Stijntje,ged 27-11-1667, na enkele maanden overleden.
doopgetuigen: Maijcke Arij oens(tante)
                      Hoendewijkje Simons

Op welke datum Leendert is overleden is niet bekend, hij in iedergeval voor d.d 18-9-1668 want toen compareerde Maijcke.
Op d.d.18-9-1668, compereerd Maijcke Simons, weduwe van wijlen Leendert Arijsz Droogendijk wonende te Mijnsherenland, geassisteerd met Michel Allofs (*) wonende onder Rijderkerke en de heer Huibert de Schepper gekoren voogde ter ere, en Bastiaan Ariens Droogendijk wonende te Dubbeldam, oom paternel van de wees van Leendert Arij Droogendijk zaliger, bij hem aan zijn eerste en zijn tweede huisvrouw genaamd Barbera Leendertsd oud omtrent 9 jaren en Arijen Leendertsz oud 1 jaar
Bron: Weeskamer  Archief  no:2 Mijnsherenland.
(*) Michel Allofs,kleermaker, was een neef van Leendert, hij was gehuwd met Adriaantje Pietersd d.v Simon Pieters.(op den Dijk) en misschien wel familie van Maijcke (als voogd van haar kant).

Wanneer  Maijcke Simons is overleden, is niet bekend,wel voor d.d 24-3-1669, want in de kerkvoogdij rekening van Mijnsheerenland stond:
De Zeeuw, Leendert,
Op den 24 ste Maert 1669 ontvangen van de begraffenis van Leendert de Zeeuw en zijn huisvrouw, op den Westmaas begraven, waarvan alhier voor de gerechtigheid van de kerk betaalt is F 1.10.0
Bron :arch kerk te Mijnsherenland.

Na het overlijden van Leendert en Maijcke werd Barbertje door haar oom Leendert Coomen die aan de Westdijk woonde en met Marite Ariesd de Zeeuw gehuwd was opgevoed, bij wie Arij is opgevoed is niet bekend.
1667-1713.
Arij Leendertsz de Zeeuw, 35 jaar ged 27-11-1667 te Mijnsherenland, overl half of eind 1713 te Mijnsherenland x 26-11-1702 te Mijnsherenland met Lijntje Claasd Weeda, 24 jaar, ged 2-10-1678, ovrl ??? d.v Claas Cornz Weeda en Cornelia Pietersd Vermeulen
Claas Cornelisz Weeda de vader van Lijntje woonde aan de Westdijk.
Kinderen van Arij en Lijntje:
Leena,    ged    2 - 3-1704, zij trouwde met Cornelis Bastiaansz Boer.

Claas,     ged   24- 1-1706
              overl ???

Maijcke,  ged   24-10-1708, zij trouwde met Heijndrick Herberts Brugman  overl ???

Arij,        ged   21- 1 -1714 postumus, hij trouwde met Maartje Pietersd Goeneef.
Uit D.T.B boek van Mijnsherenland bleek dat bij de doop van Arij zijn vader overleden was.
Den 21 Januarij 1714.
KInd .Arij, Postumus
Vader. Arij Leendertsz de Zeeuw.
Moeder.Lijntje Claasd Weeda.
Getuigen. Annetje Teunisd van der Linden.

In 1711 erven Arij Leenderts de Zeeuw samen met Arij Cornelis Verboom en Arij Driks Weeda, Cornelis Jacobs Verwaal en Cornelis van Woensel van Pieter Corn Weeda en Annigje Drics v.d Linde (kinderloze oom en tante van Lijntje) een woonhuis en erve met keet en heiningen staande en gelegen alhier op deze dorpe a.d Nieuwstraat belent ten westen de onderberm van het Westmase Nieuwlant ten oosten de Maas.,ze verkopen dit huis aan Willem Pietersz Hoogstwerff, schoolmeester voor de somma van vijf hondert vijftigh Carolus guldens.
Bron:O.R.A Westmaas 1711.
Na het overlijden van Arij zijn er geen gegevens dat Lijntje hertrouwd is, ze leeft nog wel in 1721.
Bron;Gaarder Mijnsherenland.
1714-1763
Arij Arijsz de Zeeuw, 25 jaar ged 21-1-1714 te Mijnherenland overl 8-12-1763 te Zuid-Beijerland x1-11-1739 te Oud-Beijerland met Maartje Pietersd Goeneef, 29 jaar d.v Pieter Paulus Goeneef en Maria Andriesd de Heer, ged 13-12-1709 te Oud-Beijerland, overl 25-6-1744 te Oud-Beijerland
Kinderen :
Arij,      ged,  14- 8-1740, hij trouwde met Fijgje de Zeeuw.

Pieter,   ged,  26-11-1741,
            overl, 22- 6-1773, niet gehuwd
Het gezin woonde in bij Pieter Paulusz Goeneef aan het Vuurbaken onder Oud-Beijerland, na het overlijden van zijn vrouw hertouwde Arij 31 jaar d.d 19-12-1745 te Westmaas met Elizabeth Cornelisd Weeda, 22 jaar, d.v Cornelis Ariensz Weeda en Baartje Claasd V.d Wetering, geb 16-9-1723 te Westmaas, overl aangegeven 23-1-1770 te Zuid-Beijerland
Arij en Lijntje Weeda waren achterneef en nicht,de eerste jaren woonde het gezin nog steeds bij Pieter Goeneef in.
Uit een akte van donatie bleek dat Arij eigenaar werd van het huis van Pieter Goeneef .
Pieter Paulusz Goeneef schenkt d.d.18-12-1747 vrijwillig en bij gezond verstand en memorie aan Arij de Zeeuw bij wie hij inwoond, zijn goederen bestaande uit een huis en meubele inboedel. Hij geniet dan een levenslange inwoning en na overlijden een eerlijke begravenis. Zij twee minderjarige kleinkinderen van zijn dochter Maartje en Arij ontvangen te samen F 50,00.
Bron : Not voor 1842, inv no:591
Arij was eigenaar van een zesde part van vijf mergen en 537 roeden land, liggend aan de Kreupele weg hoek Munnikkendijk, dit part verkoopt hij in 1746 aan zijn zwager Claas Cornz Weeda
Bron: O.R.A Westmaas,inv no:30 

Als zijn schoonvader Cornelis Arijsz Weeda overlijd verkopen Arij en zijn andere zwagers op d.d 21-6-1752  hun part van het huis,schuur en melioratie van erve aan hun andere zwager Hendrik Cornelisz Weeda, voor de somma van F500,00.
Bron:O.R.A westmaas,inv no:30 ( x )
( x ) het stond tuusen de Breestraat en de Binnenmaas.
In 1750 pachtte Arij een boerderij en 42 mergen bouwland aan de Kraagweg onder Zuid-Beijerland.De boerderij stond aan de oosten kant van de Kraagweg , langs de Borrekeen en het land wordt nu bewerkt door dhr C.Hage.
Kinderen uit dit tweede huwelijk ;
Lijntje,       ged    5 - 2-1747 te Oud-Beijerland
                overl                   te Oud-Beijerland
Cornelis    ged    1-  6-1749  te Oud-Beijerland hij trouwde met Maria Weijers, bouwvrouw a.d Dwarsweg op de Nieuwendijk onder Goudswaard (vroeger Verschouwen)
                overl  24-11-1794 te Goudswaard

Leendert   ged     7-12-1751 te Zuid-Beijerland  niet gehuwd,bouwman op boerderij "Nooit Gedacht"in Goudswaard
                overl  eind 1808, of begin 1809 te Goudswaard

Hendrik     ged   26-12-1758 te Zuid-Beijerland
                overl  1762 of 1763 te Zuid-Beijerland

Baartje     ged     14- 9-1755 te Zuid-Beijerland zij trouwde met Abram van Neuren,slachter.
               overl   13- 4-1790 te Goudswaard

Lijntje       ged    12-11-1758 te Zuid-Beijerland
               overl   1762 of 1763 te Zuid-Beijerland.

Eind November 1763 was Arij ziek, er werd op d.d 1-12-1763 een testament opgemaakt waarin van zijn kant zijn neef Hendrik Smits uit Piershil en zijn buurman Arij Maasdam tot voogd werden benoemd en van Lijntje's kant haar man en haar broeder Hendrik Weeda.
Na het overlijden van Arij werd er d.d 8-5-1764 een boedel inventaris opgemaakt waarin stond dat er :
vijf paarden, twee koeien, twee vaarsen,vier hokkelingen,zes kalveren, vier varkens en 25 hoenderen waren.
In de schuur stonden o.a:
drie boerenwagens,een perriut kar,een rolblok,slik slede, ploegen,tuigen.
naast een schuur was er ook nog een wagenkeet en bakkeet waar tonnen, tobben, spek en ham in bewaard werd
Er was in de woning een kleine en grote kamer en  een woonkeuken waar in geleefd werd .
Alles te samen werd de baten geschat op f 1373,17 hier kwam nog bij de gewassen in het land, bracht te samen f 1936,12.
Maar er waren ook nog lasten, deze bestonden vooral  uit pachtschulden over de jaren 1758,1759 en 1760 en de helft van 1763.De pacht was ongeveer F18,00 a F 19.00 per morgen.
Dan was er nog geleend geld van zijn schoonmoeder, lopende rekeningen, belastingen e.d totaal
f 3497,06.De schulden op de boedel waren F 1560,14.
Bron Not voor 1842,inv no:676

Lijntje bleef op de boerderij wonen en hertrouwde met Kornelis Pieters van der Polder j.m uit Heinenooord,Na haar overlijden hertrouwde Kornelis Pieter v.d Polder, hij overleed d.d 10-10-1784.
De boerderij stond er niet meer in 1820.
1740-1791.
Arij Arijsz de Zeeuw, 35 jaar ged 14-8-1740 te Oud-Beijerland, overl l5-12-1791 a.d Westdijk te Mijnsherenland  x 29-10-1775 te Mijnsherenland met Fijgje de Zeeuw, 28jaar d.v Bastiaan Jacobsz de Zeeuw en Jaapje Jansd den Broeder, ged 4-6-1747 te Mijnsherenland, overl  3 of 4-6-1779 te Mijnsherenland
Kinderen ;
Arij,        ged 17-11-1776 te Mijnsherenland, Hij trouwde met Adriaantje van Gorp
               overl-29- 8-1834 te Zuid-Beijerland

Bastiaan  ged 23- 2-1778 te Mijnsherenland
               overl ???. hij leefde nog in 1789.

Pieter      geb 21- 2-1779 te Mijnsherenland
               overl 5- 3-1779 te Mijnsherenland
Arij en Fijgje waren achter-achterneef en nicht.Hij woonde voor zijn trouwen in Oud-Beijerland.
Bron: Gaarder Mijnsherenland 1775.
Na hun trouwen woonde hij op Mijnsherenland huis no:71,( het stond a.d Westdijk, nu Maasdijk) hij betaalde F1,00 en 5 stuivers verponding.Fijgje overleed in 1779 te Mijnsherenland.
4 Maart- Arij de Seeuw geeft aan het lijk van zijn vrouw Fijtje de Zeeuw,oud 32 jaar, Prodeo.
5 Maart-Arij de Zeeuw geeft aan het lijk van sijn kind Pietertje, oud twintig dagen,Prodeo.
Bron: Gaarder Mijnsherenland.- 1779
In 1784 staat hij op een lijst vermeld van mannen die een geweer mochtten houden.Er zijn geen gegevens dat Arij na de dood van Fijgje hertrouwd is, hij en zijn kinderen Arij en Bastiaan erven 1/4 part, groot  F 200,00 van de moeder van Fijgje, genaamd Jaapje Jansd de Broeder.Voogd over zijn zoon Arij waren Jacob de Zeeuw  en Pieter van der Born.
Bron: Gaarder Mijnsheren land.
Zijn overlijden d.d 6-12-1791 werd aangegeven door zijn halfbroeder Leendert de Zeeuw.
Bron: Gaarder Mijnsherenland
1776-1834.
Arij Arijsz de Zeeuw, 27 jaar, bouwman, ged 17-11-1776 te Mijnherenland, overl 29-8-1834 te Zuid-Beijerland x 21-4-1804 te Zuid-Beijerland met Adriaantje van Gorp, 18 jaar,d.v Frans van Gorp en Maria Weijers, geb 18-3-1786 te Goudswaard, overl 21-1-1857 te Zuid-Beijerland.
Kinderen :
Fijgje,    geb   22- 7-1804 te Goudswaard.
             overl  24-6-1850 te Zuid-Beijerland, zij trouwde met Jan Muilewijk,melkboer a.d Schenkeldijk onder Zuid-Beijerland

Frans,   geb  29-10-1805 te Goudswaard,bouwman a.d Schenkeldijk onder Zuid-Beijerland
             overl 19- 7-1870  te Zuid-Beijerland, ongehuwd.

Arie,      geb    3- 9-1808  te Zuid-Beijerland,
             overl  23- 9-1819 te  Zuid-Beijerland, ongehuwd

Matthijs,geb  15-12-1810 te  Zuid-Beijerland,
              overl 20-10-1881 te Zuid-Beijerland, hij trouwde eerste maal met Trijntje Verhoeven,          tweede maal met Elizabeth de Neev en de derde maal met Lijntje Steenhooven.

Bastiaan, geb  15- 8-1813 te Zuid-Beijerland.
               overl 23- 3-1880 te Zuid-Beijerland, hij trouwde met Anna Conradie.

Ingel,       geb   1-10-1815 te Zuid-Beijerland.
              overl 10- 5-1889 te Zuid-Beijerland, hij trouwde met Adriaantje Troost,

Maria,     geb  20- 7-1818 te Zuid-Beijerland
               overl 26- 8-1819 te Zuid-Beijerland

Maria,      geb   9-11-1820 te Zuid-Beijerland
               overl  8- 3-1868 te Zuid-Beijerland, zij trouwde met Adrianus Weijers,timmerman.

Adriaantje is geboren op een pachtboerderij a.d Dwarsweg op de Nieuwendijk, eigendom van Cornelis Maasdam de vader van Maria Weijers eerste man Johannes Maasdam.
Na het overlijden van Frans van Gorp, de vader van Adriaantje trouwde haar moeder Maria Weijers met Cornelis de Zeeuw, hij was een oom van Arij, toen zij beide overleden eind 1794 begin 1795 was Adriaantje 12 jaar, haar voogde waren Cornelis Maasdam,baljuw te Strijen en Arij Duimelaar, bouwman in de Eendragtspolder, waar ze is opgegroed is niet duidelijk, maar toen ze trouwde woonde ze beide te Zuid-Beijerland.
Bron:D.T.B Zuid-Beijerland.
In 1795 erft Adriaantje F 800,00 wegens haar vaderlijke legitme portie uit de boedel van haar toen overleden moeder genaamd Maria Weijers.
Bron: Boedel inventaris Maria Weijers
Na hun trouwen woonde het gezin eerst op Goudswaard, maar verhuisde in 1806 naar de Schenkeldijk onder Zuid-Beijerland, waar hij een boerderij kocht op huis no:144 ( nu 70 ).
De boerderij was in 1797 gebouwd in opdracht van Arij van Brakel, in April 1798  werd de boerderij publiekelijk en openbaar verkocht  omdat hij nog F 379,00 aan timmerman Joost van Alfenen en
F 774,00 aan metselaar Drik Blaak moest betalen voor de bouw van het pand.
Bastiaan Bakker -rentenier- kocht het voor F 1400,00, Pieter Kraak huurde het tot 1806.
Op d.d 15-8-1806 kocht Arij de Zeeuw van Basiaan Bakker een huis,schuur en erven aan de Schenkeldijk, ten Oosten Jan Vollaard, ten Westen de berm van den dijken ten  noorden de kruin van dezelfde dijk voor F 1050,00
Bron; Oud-Recht Zuid-Beijerland.
Arij pachtte wei en bouwland gelegen in de Eendragtspolder waarvan vier percelen ten Noorden en vier percelen ten Zuiden van de Zuid-Achterweg, het was ongeveer 17 bunders groot, het land wordt nu  (2010) bewerkt door dhr J de Jong.
In 1832 heerste er een cholera epidemi in Nederland Adriaantje leed er ook aan, maar zij werd in 1832 weer gezond verklaard door de dokter.
Bron: Opgave van Cholera lijders in de gem Zuid-Beijerland, inv no: 499. en no: 312.
Na het overlijden van Adriaantje was er een boedelscheiding, in het register der voorlopige aangiften bleek dat er bij het overlijden van Adriaantje er aan levende haven acht paarden,zeven koeien,drie hokkelingen, vijf kalveren en twee varkens waren,ook waren er boerenwagens en een speelwagen.
Deze werden d.d 29-4-1857 met nog wat kleinere dingen openbaar en publiekelijk verkcht voor
F 3223,77 .
Bron: Not arch na 1842, inv no: 55.
Ergenamen waren Frans, Matthijs,Bastiaan ,Ingel en Maria.
De boerderij werd door hun broer Frans gekocht, hij was niet gehuwd en is hier tot zijn dood in 1870 op blijven wonen.

De boerderij werd na het overlijden van Frans door zijn broers  verkocht aan hun broer Ingel de Zeeuw die hem verkocht aan Cornelis Barendregt en later werd door verkocht aan de familie Boer
1810-1881
Matthijs de Zeeuw,28 jaar, arbeider, melkboer, geb 15-12-1810 te Zuid-Beijerland overl 20-10-1881 te Zuid-Beijerland x 29-4-1838 te Zuid-Beijerland met Trijntje Verhoeven 28 jaar,d.v Eimert Verhoeven en Neeltje de Qaurtel, ged 8-7-1810 te Westmaas, overl 6-10-1851 te Zuid-Beijerland.
Kinderen :
In dit huwelijk zijn tien kinderen geboren waarvan er acht na enkele weken overleden, de twee die zijn blijven leven zijn :
Neeltje,  geb  19- 9-1844 te Zuid-Beijerland.
             overl  6-11-1905 te Zuid-Beijerland, zij trouwde met Euft Hoek, bouwman a.d Hitzertse Kaay

Trijntje,     geb  5-10-1851 te Zuid-Beijerland.
               overl ????        te Zuidland ?, zij trouwde met Cornelis van Bodegom, melkboer te Zuidland

Hij woonde eerst op huis no:147 ( nu : 76) aan de Schenkeldijk. In 1840 gingen ze op de Hitzertsch Kaay wonen, ze kopen daar een huis en erf geteekend met nummer 163, kadastraal bekend onder Sectie D nummer 482, groot 1 roede en 72 ellen.
Bron Not voor 1841, volg no: 1783.
Het gezin woonde tot 1845 aan de Hitzertsche Kaay, daarna kocht Matthijs een boerderijtje naast zijn moeder ( nu no: 72 )
Hij ruilde zijn huis met bijbetaling van F 100,00, met zijn broer Ingel die het in 1843 gekocht had.Het huis was geteekend met nummer 145 en kadastraal was het bekend onder de nummers :
358, boomgaard, een roede en twintig ellen
359, huis,schuur en erf, een roede drie en zestig ellen
360, tuin drie roede en een en negentig ellen,
Bron Not voor 1842, no: 1783, akte van ruiling
Het pand was gebouwd eind 1793 begin 1794 en toen bewoond door Jan Vollaard
Jan Vollaard, no: 124b, een nieuw gebouwd huis aangeslagen op een haak van 18 voet.(*)
Bron: Resolutie boek Zuid-Beijerland 1773-1794.
(*) onder een haak werd verstaan een brandhaak waar je tijdens een brand riet e.d mee weg kon trekken, ook brandemmers werden verplicht..
Na het overlijden van Trijntje hertrouwde Matthijs,42 jaar, 23-1-1852 te Zuid-Beijerland met Elizabeth de Neev (f) 41 jaar, d.v Wouter de Neef en Jannetje v.d Sluis, geb 28-10-1810 te Spijkenisse, overl 22-1-1862 te Zuid-Beijerland
.Tijdens dit huwelijk zijn er geen kinderen geboren, Elizabeth was weduwe, zij was eerder gehuwd met Kornelis Kraijo en woonde in Numansdorp, uit dat huwelijk was er een zoon geboren genaamd Kornelis.
Kornelis trouwde d.d 16-4-1858 met Janna de Heus uit Strijen, hij was geboren d.d 15-9-1833 te Numansdorp en zal waarschijnlijk vanaf zijn 15e jaar tot zijn trouwen opgegroeid zijn aan de Schenkeldijk.

Na het overlijden van Elizabeth bleef Matthijs met zijn twee dochters Neeltje van 17 en Trijntje van 8 jaar hier wonen, Neeltje trouwde in Augustus 1863 en enkele maanden later trouwde Matthijs voor de derde maal, 53 jaar d.d 16-10-1863 te Zuid-Beijerland met Lijntje Steenhoven d.v Jan Steenhoven en Sara Blok Hoogvliet,33 jaar geb 11-7-1830 te Simonshaven, overl 22-11-1911 a.d Schenkeldijk onder Zuid-Beijerland.
Lijntje was weduwe, ze had twee kinderen uit haar eerste huwelijk met Hendrik Jansz van Brakel n.l :
Johanna, geb  12-5-1853 te ????
              overl 29-4-1934 te Zuid-Beijerland, zij trouwde met Johannes Terdu, kleermaker

Jan,        geb  23-11-1855 te ???/
              overl 24- 3-1879  te Zuid-Beijerland, ongehuwd

Het gezin bestond dus in 1863 al gelijk uit drie kinderen en in 1865 werd er een zoon geboren uit dit huwelijk.
Arie,  geb    10-4-1865 te Zuid-Beijerland
          overl  17-9-1948 te Zuid-Beijerland, hij trouwde met Sijgje Schelling.

Mattthijs heeft gediend bij de Mobile Schutterij van Zuid-Holland die gelegen was in Brielle, in het controle boek van de Schutterij stond vermeld:
Matthijs de Zeeuw,schutter, wapen no: 357, sedert 10 Dec 1835 met onbepaald verlof
.Bron: Rijks Arch Den Haag.

In 1843 stond hij en zijn vrouw vermeld op een intekenlijs van Chr-afgescheiden gemeente tot Dekking van een tekort van F300,00, hij tekende voor F3,00.
Bron: Arch Gereformeerde kerk, Zuid-Beijerland.
Uit akte's  blijk dat Matthijs eerst bouwknecht,(bij zijn vader) ,aardappelboer en melkboer was, tussen 1862 en 1877, verkochtten ze ook sterke drank en levensmiddelen aan huis.
Hij betaalde over die jaren patentgeld,dit was een belasting die alleen winkeliers betaalde.
Bron: Gemeente arch, Zuid-Beijerland
In 1870 erfde Matthijs en zijn broers en zuster ieder F 923,49 van hun ongetrouwde broer Frans.
Bron Not na 1842, inv no:68..
Matthijs betaalde tussen 1873 en 1878 schoolgeld voor zijn zoon Arie, de hoogte van het bedrag was gemiddeld ongeveer F 3,25 na 1878 werd er geen schoolgeld meer betaald, Arie was toen 13 jaar,
Bron: Gem arch Zuid-beijerland, in v no:432
Hij pachtte bij de Ambachtsheerlijkheid van Cromstrijen weiland, voor F 210,00 per jaar, bij zijn overlijden had hij nog enkele koeien,en kippen maar geen paard en wagen.
Bron:Not na 1842, inv no 80
Matthijs overleed d.d 20-10-1881 aan de Schenkeldijk op huis no:85, (nu 2011nummer 72)
Bron: overlijdings akte no:41.
Volgens Rochus, geboren 1904 en Matthijs geboren 1908, kleinkinderen van hem, had Matthijs in de zomer van 1881 een ongeluk gehad met een paard en wagen geladen met hooi, waarbij hij zijn been verwonde, en aan die verwonding is hij overleden.Het ongeluk was gebeurd in de bocht van de Dorpstraat ter hoogte van huis no: 61.
1865-1948
Arie de Zeeuw, 29 jaar,arbeider, melkboer, geb 10-4-1865 te Zuid-Beijerland, overl 17-9-1948 te Zuid-Beijerland       x 14-5-1894 te Zuid-Beijerland met Sijgje Schelling, 20 jaar d.v Gerrit Schelling en Lena Liefting, geb 10-1-1874 te Klaaswaal, overl 18-2-1939 te Zuid-Beijerland.
Na zijn trouwen bleef Arie hier wonen, zijn moeder woonde bij het gezin in.
Kinderen :
Lijntje,      geb,  18- 9-1894 te Zuid-Beijerland.
                overl, 19- 7-1986 te Oud-Beijerland, zij trouwde met Arie Kraak

Lena,       geb,    5- 7-1896 te Zuid-Beijerland
               overl, 21- 7-1896 te Zuid-Beijerland

Gerrit,      geb,  15- 7-1897 te Zuid-Beijerland
               overl, 12- 1-1982 te Zuid-Beijerland, hij trouwde met Neeltje Bax

Lena,       geb,  21-  8-1899 te Zuid-Beijerland
               overl, 21-11-1989 te Numansdorp, zij trouwde met Cornelis Maasdam

Johanna,   geb,  13- 8-1901 te Zuid-Beijerland
                overl, 12- 6-1929 te Zuid-Beijerland

Matthijs,   geb,  24- 6-1903 te Zuid-Beijerland
                overl, 24- 6-1906 te Zuid-Beijerland
 
Rochus,    geb,  22- 8-1904 te Zuid-Beijerland
                overl,  1-10-1982 te Rotterdam, hij trouwde voor de eerste maal met Cornelia Noteboom en voor de tweede maal met Wilhelmina Brouwer.
Matthijs,   geb,  28- 1-1908 te Zuid-Beijerland.
                overl, 26-10-2000 te Dordtrecht, hij trouwde Trijntje Bussing.

David,       geb,  24- 9-1910 te Zuid-Beijerland. 
                overl,  9- 8-2000 te Opperdoes, hij trouwde met Cornelia Landman.

Neeltje,     geb,   3- 3-1913 te Zuid-Beijerland.
                overl,  11-11-1999 te Zuid-Beijerland, zij trouwde met Willem Arkenbout.

Leendert, geb, 19- 9-1915 te Zuid-Beijerland.
                overl,  4- 7-1986 te Zuid-Beijerland, hij trouwde met  Davina Maria Kloote.

Toen zijn vader overleed was Arie 16 jaar oud, hij werkte eerst bij boeren, heeft later enkele koeien gekocht en pachtte weiland bij de A.B.H.en later aan de Schenkeldijk.
Op 27 Oktober 1927 omstreeks 12 uur tijdens het eten koken brak er brand uit, het huis met de schuur die van hout was en gevuld met hooi brandde in zijn geheel af. In 1928 is alles weer opnieuw opgebouwd.
1915-1986
Leendert de Zeeuw, 30 jaar,melkboer, geb 19-9-1915 te Zuid-Beijerland overl 4-7-1986 te Zuid-Beijerland x 23-5-1946 te Nieuw-Beijerland met Davina Maria Kloote, 21 jaar, d.v Jacob Kloote en Mara v.d Werf, geb 11-7-1924 te Nieuw-Beijerland, overl 18-2-2004 te Rotterdam.
Na het overlijden van zijn vader kocht Leendert in 1949 het woonhuis met de schuur  en bleef er heel zijn leven lang wonen
Kinderen :
Arie Jacob,      geb 29- 1-1949 te Rotterdam, hij trouwde met Maria Cornelia Helena Burger.

Marinus Sijbert, geb 10-12-1953 te Rotterdam.

Jacob Leendert, geb 21- 3-1961 te Rotterdam, hij woond samen met Diana Hamers.
1949-heden
Arie Jacob de Zeeuw, timmerman, geb 29-1-1949 te Rotterdam X 16-11-1972 te Piershil met Maria Cornelia Helena Burger d.v Pieter Burger en Adriaantje Snijders geb 18-1-1951 te     Nieuw-Beijerland.
Kinderen:
Leendert Pieter Dennis, geb 15-11-1975 te Zuid-Beijerland, hij woond samen met Esther Leijdens.
Kinderen : lucas  geb 17-10-2005 te Dordrecht.
               Amber, geb  4-  9-2007 te Dordrecht.
                Ruben, geb  13- 8-2010 te Rotterdam.

Patrick Constantijn, geb 22-8-1978 te Zuid-Beijerland, hij woond samen met Eveline Visser.
Kinderen : Lotte Iris, geb  7-2-2010 te Rotterdam.