Algemene Vervoercondities De koerier Ridderkerk:

 

 • Lid.00: Partijen
  Zij die opdracht geven tot het verzenden van goederen, hierna te noemen opdrachtgever.

 • Lid.01: Opdrachten
  Alle opdrachten worden door De Koerier Ridderkerk met de grootste zorg uitgevoerd. Opdrachtgever dient er echter wel rekening mee te houden dat het uitvoeren van de opdracht kan worden vertraagd en wel door: filevorming, wegomleggingen, storingen aan het voertuig, weersomstandigheden en andere mogelijke onvoorziene omstandigheden.

 • Lid.02:
  Opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat men op het aflever- of ophaaladres aanwezig is om de goederen in ontvangst te nemen dan wel af te geven. Ook na sluitingstijd van het aflever- en of ophaaladres dient dit het geval te zijn. Opdrachtgever dient het aflever- of ophaaladres van de geplande aflever- of ophaaladres in kennis te stellen.

 • Lid.03:
  Indien men op het aflever- of ophaaladres niet meer aanwezig is, wordt de opdracht afgebroken. Opdrachtgever blijft echter verantwoordelijk voor de volledige kosten van de opdracht.

 • Lid.04:
  Opdrachtgever kan De Koerier Ridderkerk nimmer aansprakelijk stellen voor schade van welke aard dan ook door het onder Lid.01, Lid.02, Lid.03.

 • Lid.05: Inhoud van de zending
  De inhoud van de zending, zo die word aangeboden bij De Koerier Ridderkerk, dient bekend te zijn bij de chauffeur van De Koerier Ridderkerk en te zijn vermeld op de opdrachtbon.

 • Lid.06: Schade aan de te vervoeren goederen
  Alle goederen die de opdrachtgever aan De Koerier Ridderkerk aanbiedt voor vervoer en/of opslag dienen door de opdrachtgever zelf te zijn verzekerd tegen schade van welke aard dan ook tijdens transport en/of opslag bij of door De Koerier Ridderkerk.
  Verzekering kan via De Koerier Ridderkerk maar dan tegen een meerprijs in overleg.
  Onder de volgende voorwaarden:
  C.M.R. stukgoederenvervoer / A.V.V.K.- condities
  A.V.C.-condities / A.V.V.K-condities

 • Lid.07:
  Opdrachtgever vrijwaart De Koerier Ridderkerk dan ook van elke aansprakelijkheid van schade van welke aard dan ook.

 • Lid.08: Annuleren
  Annuleren door opdrachtgever van de door De Koerier Ridderkerk aangenomen opdracht(en), kunnen onder die voorwaarden worden geannuleerd, dat zij eerst worden voldaan als zijnde de opdracht uitgevoerd.

 • Lid.09: Douane
  Opdrachten met betrekking tot het buitenland dienen altijd te zijn voorzien, indien van toepassing, van geldige en volledig ingevulde en ondertekende douaneformulieren c.q. documenten.

 • Lid.10: Routebepaling
  De te rijden route voor het uitvoeren van de opdracht wordt bepaald door de chauffeur van De Koerier Ridderkerk.

 • Lid.11: Betalingen
  Alle opdrachten geschieden contant en vooraf, tenzij schriftelijk en/of per fax anders is overeengekomen met opdrachtgever.Betalingen binnen 21 dagen naar facturatie datum.
  Bij het niet of niet tijdig nakomen van betalingsverplichtingen die opdrachtgever heeft ten aanzien van De Koerier Ridderkerk, komen alle kosten, inclusief incassokosten en de wettelijke rente, voor rekening van de opdrachtgever.