HomeContact
 
Wat wij doen
Wie we zijn
Onze werkwijze
Continuïteit betekent veranderen
Stilstand is achteruitgang. De organisatie moet zich continu aanpassen aan de eisen van de tijd. Als gevolg van een veranderende markt, nieuwe technieken, nieuwe kennis, nieuwe regelgeving en het gedrag van concurrenten is ontwikkeling van de organisatie een absolute voorwaarde voor continuïteit. Organisaties die zich snel en soepel weten aan te passen aan de veranderende omstandigheden zijn het meest competitief.

Als het goed is heeft de organisatie dit proces verankerd in het Strategisch Management; de continue cyclus om vanuit visie en missie van de organisatie te komen tot concrete actieplannen (figuur 1 toont de stappen van strategisch management).
 

Figuur 1 De stappen van Strategisch Management

Een optimale inrichting van de interne en externe Informatievoorziening met ondersteuning van ICT is een belangrijke voorwaarde om slagvaardig te kunnen opereren bij het realiseren van de doelstellingen. Balanced Scorecard en het INK-model zijn veel gebruikte methodieken om grip te krijgen op het proces van strategisch management.

Een organisatie die zich continu ontwikkelt besteedt volgens de Balanced Scorecard-methodiek specifiek aandacht aan de volgende 4 invalshoeken: Financiën, de Interne Organisatie, de Klant en aan Innovatie. Het kwaliteitshuis van het INK-managementmodel onderscheidt nog enkele aspecten extra (zie figuur 2).

Figuur 2

Het INK-managementmodel is een goed gedocumenteerde en gestandaardiseerde methodiek voor het vaststellen van de ontwikkelfase waarin een organisatie zich bevindt en om tot concrete verbeterpunten te komen die het meest effectief bijdragen aan het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen (zie figuur 3 ter illustratie). Het streven is om Fase V te bereiken waarbij er sprake is van volledige ketenintegratie.
 

Figuur 3 De ontwikkelfasen van een organisatie volgens het INK-managementmodel

De inrichting van een Organisatiecockpit is vervolgens een goede methode om het groeiproces van de organisatie te meten en te bewaken. ICT is een onmisbaar hulpmiddel bij het uitwerken van plannen, het vaststellen van doelen en normen, het meten van prestatie-indicatoren en het rapporteren ervan.
Het stappenplan voor de ontwikkeling van de Organisatiecockpit is weergegeven in figuur 4.
 
Figuur 4 Stappenplan ontwikkeling en invoering Organisatiecockpit

Alleen een organisatie met een realistische en heldere visie en een volledige beheersing van de interne processen heeft toekomst. Procesbeheersing is een voorwaarde voor kwaliteitsverbetering en een voorwaarde om zich snel aan te kunnen passen aan de veranderende omstandigheden; als de organisatie geen grip heeft op de bestaande situatie dan is de organisatie ook niet in staat deze te verbeteren.
De cyclus van het vaststellen van de uitgangssituatie, het stellen van doelen en normen, het plannen en uitvoeren van activiteiten om de doelen te bereiken, het regelmatig meten of het de goede kant op gaat en het op basis van evaluatie van de meetresultaten bijstellen van de plannen leidt tot een steeds hoger kwaliteitsniveau (zie figuur 5, de schijf van Deming rolt de helling op naar een hoger niveau).
 

Figuur 5 De Plan, Do, Check, Act-cyclus (Deming cirkel) voor kwaliteitsverbetering.

Het continu toewerken naar een hoger organisatieniveau betekent veranderen. Iedere organisatie is afhankelijk van haar personeel. Om tot een betere prestatie van de organisatie te komen moeten mensen anders gaan werken. Verandermanagement is een vakgebied op zich en richt zich in essentie op de 4 stappen uit figuur 6.
 

Figuur 6. Het bioritme van het veranderproces volgens het INK-model

Het continu toewerken naar een hoger organisatieniveau betekent veranderen. Iedere organisatie is afhankelijk van haar personeel. Om tot een betere prestatie van de organisatie te komen moeten mensen anders gaan werken. Verandermanagement is een vakgebied op zich en richt zich in essentie op de 4 stappen uit figuur 6.

© 2010 InterConnectUs