Sint Tiesma (1844-1918)                                                    Anna Margaretha Schotsman (1846-1924)

 

 

 

                                         

                                     1881 - 1963                                                    Sint Tiesma (1906 - 1986) en beppe Feikje Wielsma

 

 

 

                                         

                                      1871-1932                                                                                      1884 - 1965

 

 

                   

                                                   1880-1926                                                        1884-1964 

                    

 

 

                                    

                                    1846 - 1925                                                                              1901 - 1988

 

 

                                             

                                Thijs Tiesma ( 1879 - 1950)                                     Sjoerd Tijsma (1926-1987) met pake Sjoerd Borger

 

 

 

 

                                                                             Foto's  / Homepage / Introductie