GENEALOGIE ZWANENBURG


kwartierstaat Geert de Vries: nrs.  51, 102, 204, 408. 816
              


     
I. Jelke Goytses. trouwt Aukje Sierds

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Sybren Jelkes, geboren voor 1675   volgt II
     
II. Sybren Jelkes, geboren voor 1675, overleden voor 1774, trouwt ca. 1670 Bontje Oedses, geboren voor 1670, overleden voor 1783, dochter van Oeds Alles en Fook Gurbes

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Jelke Sybrens, geboren voor 1693   volgt III
     
III. Jelke Sybrens, boer, geboren voor 1693, overleden Selmien/Ureterp voor 1711, trouwt Ureterp ca. 1698 Fokje Girbes, geboren voor 1702, overleden Ureterp ca. 1722, dochter van Girbe Oedses en Jeltje Sierds

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Binne Jelkes, gedoopt Ureterp 29-11-1705   volgt IV
     
IV. Binne Jelkes, boer, gedoopt Ureterp 29-11-1705, trouwt Fimke Gosses, dochter van Gosse Sytses en Aaltje Luytsens

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a.. Gooitsen Binnes, gedoopt Hemrik 07-09-1749    volgt V
  b. Tet Binnes, gedoopt Hemrik 26-11-1752, overleden Gorredijk 21-06-1818, trouwt Terwispel 21-05-1786 Harmen Jans Vledder, geboren 1764, overleden Gorredijk 26-12-1817, zoon van Jan Vledder en Rinske Pieters
  c. Bontje Binnes, gedoopt Hemrik 27-07-1755, trouwt Hemrik 15-03-1778 Bruin Jans (Jeens), gedoopt Hemrik 03-10-1751, zoon van Jeen Bruins en Fimke Sipkes
  d. Hiltje, gedoopt Hemrik 04-01-1758
     
V. Gooitsen Binnes Zwanenburg, geboren Hemrik 07-09-1749, overleden Gersloot 07-08-1827, trouwt Hemrik 26-01-1772 Engeltje Lijkles alias Lykels, geboren Hemrik 29-01-1754, overleden Terwispel 03-04-1811, dochter van Lijkele Feddes en Akke Roels  

Trouwregister Hervormde gemeente Lippenhuizen-Terwispel-Hemrik - DTB nr. 567, 1747 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 26 januari 1772, Hemrik
Man:          Gooitsen Binnes, Hemrik
Vrouw:       Engeltje Lykels, Hemrik

Familienamen 1811 - Mairie Gorredijk, fol. 50v
Zwanenburg, Goitsen Binnes, Terwispel
k. Lykle 29, Binne 26, Fedde 23, Femke 34, Aukje 19

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Femke Gooitsens Zwanenburg, geboren Hemrik 11-08-1778,  overleden Opsterland 02-01-1849, trouwt (1) Lippenhuizen 11-10-1795, Otto Wiebes (Walstra), geboren Lippenhuizen 1764 en gedoopt 05-08-1764, overleden Terwispel 30-04-1811, zoon van Wijbe Sijtses en IJtje Hendriks, trouwt Opsterland (2) 26-11-1818 Dirk Wiebes Walstra, overleden Lippenhuizen 25-09-1822, zoon van Wijbe Sijtses en IJtje Hendriks
  b. Lykle Gooitzens Zwanenburg, geboren ca. 1782   volgt VI.A
  c. Binne Goistsens Zwanenburg, geboren ca. 1785   volgt VI.B
  d. Fedde Gooitsens Zwanenbrug, geboren ca. 1788   volgt VI.C
  e. Aukje Gooitsens Zwanenburg, geboren ca. 1794, overleden Opsterland 18-04-1870, weduwe, trouwt mairie Lippenhuizen 06-12-1814 Jakob Sytses van Seyen
     
VI.A Lykle Gooitzens Zwanenburg, geboren ca. 1782, overleden ∆ngwirden 07-08-1826, trouwt Opsterland 24-05-1811 Sytske Martens Oosterhof, geboren ca. 1792, overleden ∆ngwirden 07-08-1826

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Antje Zwanenberg, geboren Opsterland 12-08-1813, overleden aldaar 30-08-1813
  b. Marten Liekeles Zwanenburg, geboren Terwispel 04-08-1814   volgt VII.A
  c. Goitzen Zwanenburg, geboren Opsterland 18-10-1817   volgt VII.B
  d. Johannes Zwanenburg, geboren Opsterland 16-12-1821   volgt VII.C
  e. Antje Lykeles Zwanenburg, geboren Opsterland 27-09-1824, trouwt Opsterland 14-05-1863 Jan Piers Oosterbaan, geboren Opsterland 30-12-1818, overleden aldaar 13-10-1891, gehuwd, zoon van Pier Freerks Oosterbaan en Foekjen Jans Veneman
     
VI.B Binne Goitsens Zwanenburg, geboren ca. 1784, overleden Opsterland 24-11-1857 trouwt mairie Gorredijk 30-04-1814 met Sieke Luites van der Meulen, geboren ca. 1789, overleden Opsterland 09-09-1860

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Tjitske Zwanenburg, geboren Opsterland 16-01-1815, overleden aldaar 24-12-1906
  b. Engeltje Binnes Zwanenburg, geboren Opsterland 13-10-1818, overleden aldaar 24-10-1896, weduwe, trouwt Opsterland 29-08-1842 Sytze Minzes Sytsma, geboren ca. 1819, overleden Opsterland 09-01-1879
  c. Liefke Binnes Zwanenburg, geboren Opsterland 04-02-1823, overleden aldaar 04-06-1849, trouwt Opsterland 12-05-1848 Sake Geeles Westerhof, geboren Smallingerland 25-05-1819, overleden Opsterland 20-07-1894, zoon van Geele Pieters Westerhof en Sjoukjen Sakes Rinsma
  d. Gooitzen Zwanenburg, geboren Opsterland 26-04-1827   volgt VII.D
     
VI.C Fedde Gooitsens Zwanenbrug, geboren ca. 1788, overleden Opsterland 13-09-1857, weduwnaar, trouwt mairie Gorredijk 06-05-1815 met Fokje Sietses de Vries, geboren ca. 1792, overleden Opsterland 18-06-1845

kinderen uit dit huwelijk:
 

  a. Gooitzen Feddes Zwanenburg, geboren Opsterland 07-04-1816   volgt VII.E
  b. Sytze Zwanenburg, geboren Opsterland 07-10-1817   volgt VII.F
  c. Engeltje Zwanenburg, geboren Opsterland 07-04-1819, overleden aldaar 27-07-1824
  d. Froukjen Zwanenburg, geboren Opsterland 14-12-1820, trouwt Opsterland 22-04-1848 Foke Liebbes Leistra, geboren Smallingerland 19-03-1820, zoon van Liebbe Tjeerds Leistra en Rigtsje Hedzers Fokkema
  e. Lykele Zwanenburg, geboren Opsterland 24-07-1822   volgt VII.G
  f. Jalke Zwanenburg, geboren Opsterland 03-09-1823, overleden aldaar 30-07-1871
  g. Engeltje Zwanenburg, geboren Opsterland 10-09-1825, overleden aldaar 11-09-1901, gehuwd, trouwt Opsterland 24-10-1848 Kornelis Wiebes Walstra, geboren Opsterland 13-06-1823, overleden aldaar 07-07-1910, zoon van Wiebe Kornelis Walstra en Grietje Jacobs Bouma
  h. Aukjen Zwanenburg, geboren Opsterland 30-08-1827, trouwt Opsterland 03-05-1851 Jacob Wybes Walstra
  i. Fimke Zwanenburg, geboren Opsterland 05-07-1829, trouwt Opsterland 01-05-1856 Gialt Piers Bergsma
  j. Lamkjen Zwanenburg, geboren Opsterland 03-06-1831, trouwt Opsterland 19-03-1854 Douwe Hendriks van Dam
     
VII.A Marten Liekeles Zwanenburg, geboren Terwispel 04-08-1814, trouwt (1) Smallingerland 0-05-1838 Sytske Roels Gaastra, oud 29 jaar, geboren Boornbergum, dochter van Roel Baukes Gaastra en Baukjen Sietzes Gaastra
     
VII.B Goitzen Zwanenburg, geboren Opsterland 18-10-1817, trouwt (1) Opsterland 29-05-1841 Hendrikjen Aizes Leffring, trouwt (2) Smallingerland 13-05-1843 Elske Idses Dijkstra, oud 19 jaar, geboren Oudeschoot, dochter van Ids Jogchums Dijkstra en Wimkjen Egberts Westerhof, trouwt (3) Opsterland 22-12-1848 Trijntje Hanzes Hornstra
     
VII.C Johannes Zwanenburg, geboren Opsterland 16-12-1821, trouwt Opsterland 14-05-1850 Grietje Hanzes Hornstra
     
VII.D Gooitzen Zwanenburg, geboren Opsterland 26-04-1827, trouwt Opsterland 01-06-1863 Antje Sytzes van der Meulen
     
VII.E Gooitzen Feddes Zwanenburg, geboren Opsterland 07-04-1816, trouwt (1) Opsterland 29-05-1841 Vroukjen Jelkes Kooistra, trouwt (2) Opsterland 27-10-1854 Willemina Johannes van der Velde
     
VII.F Sytze Zwanenburg, geboren Opsterland 07-10-1817, trouwt Opsterland 04-09-1843 Jeltje Wiebes Walstra
     
VII.G Lykele Zwanenburg, geboren Opsterland 24-07-1822, trouwt Opsterland 05-05-1855 Martijntje Lammerts Harmsma
     

GenWar2002

      

disclaimer