Vragen: Inburgeren 1. Wat is Wet Inburgering Nieuwkomers (WIN)?
 2. Is inburgeren verplicht?
 3. Is de inburgeringplicht gebonden aan een maximum leeftijd?
 4. Wat is het inburgeringsonderzoek?
 5. Wat zijn de kosten van het inburgeren?
 6. Moet ik het inburgeringsprogramma betalen (6600 euro)?
 7. Hoe lang duurt een inburgeringsprogramma?
 8. Wanneer te beginnen met de inburgering?
 9. Waaruit bestaat het inburgeringsprogramma?
 10. Herwaardering diploma's
 11. Inburgering en Naturaliseren
 12. Wat is de profieltoets?
 13. Wat is het NT2-I of NT2-II examen?
 14. Wat zijn goede leerboeken om alvast te beginnen?

Antwoorden: Inburgeren 1. Wat is Wet Inburgering Nieuwkomers (WIN)?

Met de invoering van de Wet Inburgering Nieuwkomers (WIN) in 1998 zijn de centrale overheid en de gemeenten gezamenlijk verantwoordelijk geworden voor de inburgering van nieuwkomers.

Om de nieuwkomer zo goed mogelijk te helpen bij het opbouwen van een bestaan in Nederland heeft de overheid besloten nieuwe inwoners van ons land een inburgeringsprogramma aan te bieden. De gemeente beoordeeld of een vreemdeling een inburgeringsprogramma nodig heeft.

De trajectbegeleiding van nieuwkomers is één van de belangrijkste onderdelen van het inburgeringtraject. Tijdens dit gehele traject, vanaf intake tot de toeleiding naar werk, scholing of maatschappij, is de trajectbegeleiding van grote betekenis voor het welslagen van het traject en daarmee voor de nieuwkomer. De trajectbegeleider is een persoon, die verbonden is aan de instelling die door de gemeente is aangewezen om het inburgeringbeleid voor nieuwkomers uit te voeren. Elke nieuwkomer krijgt een begeleider toegewezen.
btn_naarboven_mo.gif

 1. Is het inburgeringsprogramma verplicht?

In principe is inburgeren verplicht voor alle nieuwkomers. Op basis van een inburgeringtoets wordt bepaald of de nieuwkomer in aanmerking komt voor vrijheden, danwel geheel niet aan het inburgeringsprogramma hoeft deel te nemen.
btn_naarboven_mo.gif

 1. Is de inburgeringplicht gebonden aan een maximum leeftijd?

Nee, al bent u 70 jaar oud. Een nieuwkomer kan geen ontheffing vragen op basis van zijn/haar leeftijd, want er is aan de plicht tot inburgering geen leeftijdslimiet verbonden. Het is echter wel mogelijk een (tijdelijk) ontheffing te vragen op basis van zwangerschap, lichamelijke of psychische klachten.
btn_naarboven_mo.gif

 1. Wat is het inburgeringsonderzoek?

Het inburgeringsonderzoek heeft tot doel vast te stellen in hoeverre het voor de nieuwkomer noodzakelijk is een educatief programma op maat te volgen. Als dat het geval is, heeft de gemeente de verplichting om een op maat gesneden inburgeringsprogramma op te stellen. De nieuwkomer heeft op zijn/haar beurt de verplichting optimaal gebruik te maken van dat programma.

Het inburgeringsonderzoek heeft betrekking op de mate waarin de nieuwkomer actief en passief het Nederlands beheerst en kennis van de Nederlandse samenleving en de Nederlandse arbeidsmarkt heeft.
btn_naarboven_mo.gif

 1. Wat zijn de kosten van het inburgeringsprogramma?

Vooralsnog zijn er geen kosten verbonden aan het inburgeringsprogramma anders dan kosten te maken voor boeken, overige leermiddelen en reiskosten. Per gemeente zijn andere regels omtrent het eventueel wel of niet vergoeden van deze kosten.

Sommige gemeenten hebben een uitgebreider inburgeringsprogramma dan het gebruikelijke schooljaar. Gezien de overheid thans slechts het schooljaar betaald, verhalen deze gemeente de restkosten op de vreemdeling. De kosten zijn wel billijk.

De regering heeft in het verleden aangekondigd dat ze (een deel van) de kosten van inburgering op de vreemdeling wil verhalen. Zie hiervoor moet ik de inburgeringscursus betalen (6600 euro)
btn_naarboven_mo.gif

 1. Moet ik de inburgeringscursus betalen (6600 euro)?
Dit was op 1 Januari 2004 nog niet actueel. In het verleden (najaar 2002) sprak de overheid over dat de helft van de kosten van het inburgeringsprogramma (ongeveer 3300 euro) voor de vreemdeling komen. Hierbij was zelfs sprake dat eerst de volledige 6600 euro betaald moest worden, waarna 3300 euro teruggegeven werd bij succesvolle afronding.

Inmiddels (najaar 2003) spreekt de overheid over dat ze in de toekomst gaat eisen dat de vreemdeling eerst een bepaald niveau Nederlands spreekt voordat er toelating tot Nederland volgt. De vreemdeling zou op eigen kosten in het land van herkomst de Nederlandse taal machtig moeten worden. In Nederland zou dan een verkorte cursus verbetering Nederlands en maatschappelijke en beroepsorientatie gevolgd moeten worden.

Toch is er thans (begin 2004) nog geen sprake van het zelf bekostingen van de inburgering danwel dat een bepaald kennisniveau gehaald moet worden. Wanneer de overheid deze plannen doorzet is dan ook nog onbekend.
btn_naarboven_mo.gif

 1. Hoe lang duurt een inburgeringsprogramma?
Een gemiddeld inburgeringsprogramma duurt voltijd één schooljaar (=9 tot 10 maanden), en deeltijd tot 3 jaar. Deeltijd wordt niet in elke gemeente geboden. Het programma bestaat in de regel uit een 600 uur les (waarvan 500 uur Nederlandse taalles). Toch zijn er gemeenten die een afwijkende, langer of korter, inburgerprogramma aanbieden. De vreemdeling is verplicht om het inburgeringsprogramma in de eigen gemeente te volgen.

Blijkt dat de nieuwkomer al aanzienlijke kennis heeft van de Nederlandse taal, kan vrijstellingen gegeven worden, en zo mogelijk zoveel vrijstellingen dat er geen verplichting is tot het volgen van les, maar wel toetsen. Het is aan de onderwijsinstelling om de vrijstellingen te bepalen.

Ook kan een nieuwkomer, als blijkt gedurende het programma dat hij/zij de Nederlandse taal gemakkelijk oppakt, het programma worden verkort (doormiddel van doorstroming). Ook dit wordt bepaald door de onderwijsinstelling.

Bij lager opgeleiden, of analfabeten, of onbekendheid met latijnse karakters, zal het inburgerprogramma worden aangepast en kan het inburgeringsprogramma langer duren.
btn_naarboven_mo.gif

 1. Wanneer te beginnen met de inburgering?

De vreemdeling is verplicht om binnen 6 weken na inschrijving in de gemeente medewerking aan het inburgeronderzoek te verlenen en een toets af te leggen (voor niveau en inburgertrajectbepaling). De vreemdeling is verplicht om binnen 4 maanden na afgifte VTV met het inburgerprogramma te starten.

Sommige gemeenten bieden de mogelijkheid om eerder te starten met de inburgering (lees: zonder VTV). Informeer hierover bij de gemeente.

In de meeste gemeenten is een balie "Nieuwkomers" waar informatie kan worden ingewonnen en de nieuwkomer zich kan melden voor de inburgertoets en inburgertraject vaststelling.
btn_naarboven_mo.gif

 1. Waaruit bestaat het inburgeringsprogramma?

Een volledig inburgeringsprogramma bestaat uit de volgende onderdelen:

Gedurende het gehele inburgeringsprogramma wordt de nieuwkomer begeleid door een trajectbegeleider. Deze heeft namens de gemeente de taak de voortgang te volgen. De trajectbegeleider is ook opgesteld voor het beantwoorden van vragen over het inburgerprogramma.

Binnen een jaar nadat de nieuwkomer zich bij de school heeft ingeschreven moeten twee toetsen worden afgelegd over de kennis van de Nederlandse taal ('NT2') en kennis van Nederland ('MO'). Deze toetsen zijn geen examens waarvoor iemand kan slagen of zakken, maar meten het bereikte niveau. Daarmee kan worden nagegaan of het gewenste einddoel al is bereikt en wat het vervolgtraject moet inhouden.

Op basis van de gemaakte toetsten gaat de gemeente samen met de school en het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) na welke mogelijkheden de nieuwkomer na afronding van het inburgeringsprogramma heeft: bijvoorbeeld verder leren, werk zoeken of maatschappelijke of zorgtaken vervullen. Het advies hierover wordt met de nieuwkomer besproken.

Na afronding van het inburgeringsprogramma ontvangt de nieuwkomer een certificaat van de gemeente, waarin staat welk inburgeringsprogramma is gevolgd en met welk resultaat. Daarmee komt een einde aan de verplichting tot inburgering.
btn_naarboven_mo.gif

 1. Herwaardering diploma's

In de Wet Inburgering Nieuwkomers (WIN) wordt diplomawaardering gezien als onderdeel van het inburgeringsonderzoek. Diplomawaardering heeft als doel om mensen in het bezit van een buitenlands diploma te helpen bij het betreden van de arbeidsmarkt of bij het aanvangen van een (vervolg)opleiding.

Er zijn twee soorten documenten: een diplomawaardering en een verklaring van genoten onderwijs. Een diplomawaardering is mogelijk als de klant originele schriftelijke bewijzen heeft, of kan verkrijgen, eventueel met behulp van anderen. Een verklaring van genoten onderwijs wordt afgegeven als er geen schriftelijk bewijs is. In een dergelijke verklaring staat vermeld dat een persoon naar eigen zeggen een diploma heeft behaald en dat een dergelijk diploma te vergelijken is met een bepaald niveau in Nederland

Er zijn kosten verbonden aan de herwaardering: tussen 75 en 125 euro. Deze kosten gaan in de toekomst stijgen omdat ze momenteel niet kostendekkend zijn. In veel gemeenten worden de kosten voor het waarderen van één diploma vergoed.

Per 1 Januari 2003 is het herwaarderen een zaak van het Centrum Werk en Inkomen (CWI). Een inschrijving bij het CWI vindt voortaan automatisch plaats, bij het aangaan van een contract voor de inburgering. Het bureau nieuwkomers / bureau inburgering zal deze inschrijving verzorgen.
btn_naarboven_mo.gif

 1. Inburgeren en naturaliseren

Als een vreemdeling een bepaalde tijd in Nederland woont (min. 3 jaar), kan de vreemdeling zich laten naturaliseren tot Nederlander. Daarmee krijgt de vreemdeling de Nederlandse nationaliteit en kan de vreemdeling onbeperkt in Nederland verblijven. De vreemdeling krijgt vanaf dat moment ook dezelfde rechten en plichten als een Nederlander. Om in aanmerking te komen moet de vreemdeling voldoen aan een aantal eisen, die hier niet nader zijn gespecificeerd (zie hiervoor de IND website). Onderdeel is wel de naturalisatietoets om aan te tonen dat de vreemdeling voldoende is ingeburgerd en de vreemdeling voldoende Nederlands kan spreken en begrijpen. Als de vreemdeling al een inburgeringstoets succesvol heeft afgelegd (dat wil zeggen een NT2 niveau van 2 of hoger) of een gelijkwaardig diploma heeft behaald, hoeft de vreemdeling geen naturalisatietoets af te leggen.
btn_naarboven_mo.gif

 1. Wat is de profieltoets?
De ‘Wet Inburgering Nieuwkomers’ bepaalt dat het inburgeringsprogramma wordt afgesloten met een erkende toets voor taalvaardigheid: de NT2 Profieltoets.

De NT2 Profieltoets meet welk NT2-niveau in het inburgeringstraject is bereikt voor de mondelinge en schriftelijke vaardigheden. Op basis hiervan kan de onderwijsorganisatie of de gemeente adviseren hoe het vervolgtraject van de nieuwkomer eruit moet zien.
btn_naarboven_mo.gif

 1. Wat is het NT2-I of NT2-II examen?
Voor vreemdelingen die het Nederlands niet als moedertaal hebben, maar willen aantonen dat ze de Nederlandse taal voldoende beheersen om in Nederland te kunnen werken of te studeren kunnen het NT2-I of NT2-II examen doen.

Examenprogramma I (NT2-I) is bedoeld voor mensen die een lagere functie op de arbeidsmarkt willen vervullen of een beroepsopleiding willen gaan volgen (tot MBO niveau).

Examenprogramma II (NT2-II) is bedoeld voor mensen die een hogere functie op de arbeidsmarkt willen vervullen of een studie in het hogere beroepsonderwijs of universiteit willen volgen.

Het NT2-examen bestaat uit vier examenonderdelen: lezen, luisteren, schrijven en spreken. De examenonderdelen worden in 4 dagdelen in 2 volgende dagen afgenomen.

Examens voor programma I en II worden slechts 2 keer per jaar gegeven (zie website Informatie Beheer Groep) Voor het examen Nt2 gelden geen toelatingseisen. Wel is examengeld (56 euro in 2004) verschuldig en is tijdige inschrijving en betaling examengeld noodzakelijk (3 maanden van te voren).
btn_naarboven_mo.gif

 1. Wat zijn goede leerboeken om alvast te beginnen?
Er zijn voldoende boeken op de markt om alsvast kennis te maken met de nederlandse taal (gramaticaal). Deze zijn bij veel bibliotheken te leen. Ook zijn er vaak voor een lage prijs CDROMs te koop in boekenwinkels waarbij een vreemdeling interactief woorden en zinnen kan leren.

De volgende boeken worden in inburgeringsprogramma gebruikt (niveauafhankelijk) zijn o.a.:
* Code Nederlands I en II (voor hoger opgeleide vreemdelingen)
* Lezen, las gelezen (extra training lezen voor hoger niveau)
* Dat spreekt vanzelf
* Groene boek - de delfse methode
* Nieuwe buren (interactief programma)
* ijsbreker (interactief programma voor lager opgeleide vreemdelingen)
btn_naarboven_mo.gif