Vragen: Machtiging Voorlopig Verblijf (MVV)

 1. Hoe weet ik of ik als vreemdeling MVV plichtig ben?
 2. Waar kan ik een MVV informatiepakket krijgen?
 3. Mag mijn partner in Nederland wachten op de MVV toekenning?
 4. Mag mijn partner haar/zijn kinderen meenemen?
 5. Trouwen gedurende de MVV procedure?
 6. Is trouwen verplicht?
 7. Indienen bezwaarschrift?
 8. Wat is een M138 formulier?
 9. Wat is een garantverklaring (ook wel M47 formulier)?
 10. Hoe lang duurt een MVV aanvraag?
 11. Wat zijn de wettelijke eisen van een MVV?
 12. Werken met een MVV?
 13. Wat zijn de kosten voor een MVV?
 14. Mag een ander dan de verblijfgever garant staan?
 15. Wij zijn getrouwd, is een MVV nog steeds verplicht?
 16. Ik heb als verblijfgever (referent) zelf geen Nederlandse nationaliteit. Is een MVV verplicht?
 17. Wij hebben een lange tijd in het buitenland gewoond, is een MVV nog steeds verplicht?
 18. Mijn vrouw/vriendin is zwanger, kan ik voorrang krijgen?
 19. Hoe weet ik dat ik in de pilot val?
 20. Ik ben student maak ik een kans voor mijn partner?
 21. Ik heb een uitkering, maak ik een kans voor mijn partner?

Antwoorden: Machtiging Voorlopig Verblijf (MVV)

 1. Hoe weet ik of ik als vreemdeling MVV plichtig ben?

De vreemdeling is MVV plichtig, indien hij/zij geen staatsburger is één van de volgende landen: Australië België, Canada, Duitsland, Denemarken, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Japan, Luxemburg, Nieuw-Zeeland, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Engeland;, Ierland, Verenigde Staten en Zweden. Wel moet de verblijfgever zelf rechtmatig in Nederland verblijven en voldoen aan de de daaraan gestelde eisen. Vanaf 1 mei 2004 geldt bovenstaande ook voor vreemdelingen uit de nieuwe EU-lidstaten: Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slowakije, Slovenië en Tsjechië.

Indien de verblijfgever (referent) zelf van buitenlandse afkomst is, zijn er ook uitzonderingen, zie daarvoor de vraag " Ik heb als verblijfgever zelf geen Nederlandse nationaliteit. Is een MVV verplicht?"

Voorts zijn er soms uitzonderingen, dat indien de vreemdeling in Nederland al een verblijfsvergunning bezit, hij het doel van de verblijfsvergunning soms kan aanpassen zonder aanvraag MVV. Bvb iemand die werkt ivm internationaal verdrag, die de verblijfsvergunning wil aanpassen naar een verblijfsvergunning tbv gezinsvorming. Informeer hiervoor bij de IND.
btn_naarboven_mo.gif

 1. Waar kan ik een MVV informatiepakket krijgen?

Een MVV informatiepakket is te verkrijgen via de IND informatielijn op 0900-1234561 (0,10 € per minuut). Vraag naar het MVV informatiepakket in het kader van gezinshereniging of gezinsvorming. U krijgt dan de folder "gezinshereniging en gezinsvorming in Nederland" toegezonden en de formulieren om een MVV aanvraag in Nederland te starten. Indien uw partner de MVV aanvraag vanuit het buitenland start bij de diplomatieke post, hoeft u deze formulieren niet in te vullen en krijgt u op termijn andere formulieren toegezonden. Het toezenden van het informatiepakket kan enige tijd duren. Het MVV aanvraagformulier is ook hier te downloaden.
btn_naarboven_mo.gif

 1. Mag mijn partner in Nederland wachten op de MVV toekenning?

Het officiële antwoord van de IND is nee. De MVV-aanvraag is een onderdeel van de toelatingsprocedure, en derhalve mag de vreemdeling in Nederland niet in afwachting zijn van de MVV. Het ongeoorloofd in Nederland zijn tijdens een MVV-aanvraag leidt tot beëindiging van de aanvraag en een negatief besluit op de MVV-aanvraag. Het is aan de verblijfgever toegestaan om de vreemdeling buiten Nederland op te zoeken. Moet uw partner om redenen toch in Nederland zijn (bvb. voor werk), neem dan contact op met de IND hoe te handelen. Idem indien u wilt trouwen in Nederland gedurende de MVV-aanvraag.

Het is trouwens niet zo dat de MVV-aanvraag altijd wordt afgewezen als de vreemdeling in Nederland is. In de vreemdelingencirculaire (VC B1/1.1.1) staat dat de MVV-aanvraag wordt afgewezen wanneer de vreemdeling niet-rechtmatig in Nederland verblijft of op grond van artikel 8 f of h Vreemdelingenwet rechtmatig hier verblijft. Als de vreemdeling op grond van artikel 8 onder i vreemdelingenwet rechtmatig in Nederland verblijft gedurende de vrije termijnen dan staat dat de inhoudelijke behandeling van de MVV-aanvraag niet in de weg. Uit de lengte en het doel van het verblijf van de vreemdeling moet dan wel blijken dat dit verblijf niet gericht is op het omzeilen van de MVV-vereiste. Kortom, als de vreemdeling in Nederland verblijft (en aan de daaraan gestelde voorwaarden voldoet) als bijvoorbeeld au-pair, student of werkende, dan mag de MVV aanvraag in Nederland worden afgewacht.

Het verzoek om advies van de verblijfgever is nog niet de MVV-aanvraag. De MVV-aanvraag start pas wanneer de vreemdeling in land van herkomst (of bestendig verblijf) bij de Nederlandse ambassade de MVV aanvraagt. Dit brengt met zich mee dat de vreemdeling in het bezit van een visum voor kort verblijf in Nederland mag zijn gedurende de advies aanvraag van de verblijfgever. De vreemdeling moet uiteindelijk wel weer terug naar land van herkomst om de MVV aan te vragen en daar te wachten op besluit tot afgifte hiervan (Antwoord met dank aan Olga S. van www.partners-in.nl - russisch nederlandse couples website).
btn_naarboven_mo.gif

 1. Mag mijn partner haar/zijn kinderen meenemen?

Ja, gelijktijdig kan u partner zijn/haar kinderen mee naar Nederland nemen. Wel maakt dit de MVV procedure meer ingewikkeld en zal een MVV voor elk kind moeten worden aangevraagd, waarbij andere regels per kind kunnen gelden (indien jonger of ouder dan 18). Ook zal de voormalige partner goedkeuring moeten geven en moet het voogdijschap goed geregeld zijn (bewijsbaar).
btn_naarboven_mo.gif

 1. Trouwen gedurende de MVV procedure?

Ja dat is mogelijk en toegestaan. Wel dient u contact op te nemen met de IND om de wijziging door te geven. U zult een gelegaliseerde huwelijksakte moeten opsturen en het huwelijk zal ingeschreven moeten worden in Nederland. Dit kan van negatieve invloed zijn op de behandelduur van de MVV procedure. De IND kan besluiten in afwachting van de huwelijksakte het dossier in de wacht te zetten.

Trouwen in Nederland is niet altijd toegestaan, neem hiervoor contact op met de IND. Indien het wordt toegestaan dat uw partner voor een kort verblijf in Nederland is om te trouwen, geeft dat geen garantie dat uw partner aansluitend aan de trouwerij in Nederland mag blijven om de MVV af te wachten. Bijna zeker zal uw partner terug moeten keren. Ook beïnvloed het de beslissing op de MVV aanvraag niet.
btn_naarboven_mo.gif

 1. Is trouwen verplicht?

Nee het is niet verplicht om te trouwen voor een MVV (of VTV). U mag ook in het kader van gezinsvorming samenwonen. Het is niet toegestaan om uw partner naar Nederland te halen en niet samen te wonen.
btn_naarboven_mo.gif

 1. Indienen bezwaarschrift?
U mag een bezwaarschrift indienen indien: U partner mag een bezwaarschrift indienen indien:

U mag in plaats van uw partner een bezwaarschrift indienen. Dat recht heeft u omdat u een direct belanghebbende bent. Dit geld ook voor een advocaat of juridische hulp die u bijstaat.

Op een bezwaarschrift moet binnen 6 weken een beslissing worden genomen (gegrond of ongegrond verklaard). Ook hier geldt dat de AWB de mogelijkheid biedt tot verlenging van de behandelduur van het bezwaarschrift met maximaal 4 weken. U moet van dit uitstel op de hoogte worden gebracht. Indien een beslissing gegrond is verklaard moet er ook een acceptabele oplossing worden geboden.

Tegen de uitkomst van een bezwaarschrift kunt u beroep aantekenen. Het kan zijn dat het een beroepszaak wordt welke door de rechter beslecht moet worden. U zult u dan door een advocaat moeten laten bijstaan.

Maak in uw communicatie duidelijk dat het hier gaat om een bezwaarschrift. Anders mag verondersteld worden dat gaat om een brief ter aanmoediging, verduidelijking, willekeurige klacht etc. en wordt hij niet officieel als bezwaarschrift in behandeling genomen.

Het indienen van een bezwaarschrift kan leiden tot het opschorten van de behandeling in afwachting van de uitspraak inzake het bezwaarschrift. Het indienen van een klacht tegen de behandelduur terwel u niet in uw recht staat, kan averechts werken doordat de behandeling stop wordt gezet. Let derhalve op met het willekeurig insturen van een bezwaarschrift. U bent ook verplicht op de hoogte te zijn van de regels. Indien u bezwaar wilt maken tegen de totale behandelduur van langer dan 3 maanden, terwel u weet dat de behandelduur van de IND nog geen 3 maanden heeft overschreden, doet u er beter aan om een aanmoedigingsbrief aan de IND te sturen waarop u op menselijke waarden aangeeft dat u hoopt op een spoedige afhandeling.
btn_naarboven_mo.gif

 1. Wat is een M138 formulier?

Dit het oude opdrachtformulier voor een verzoek om advies ten behoeve van een in het buitenland in te dienen aanvraag tot een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV). Met deze opdrachtbrief geeft u als verblijfgever de opdacht aan de overheid, in te dienen bij de IND, om te komen tot een beschikking over de positie van de verblijfgever. Per 1 April 2003 is dit formulier vervangen door een nieuw formulier "Aanvraag Machtiging tot Voorlopig Verblijf", hier te downloaden of telefonisch op te vragen bij IND informatielijn op 0900-1234561 (€ 0,10 per minuut)

Er wordt getoetst of de verblijfgever aan alle wettelijke voorwaarden voldoet (zogenaamd verblijfgeverenonderzoek). Bij een positief advies kan de vreemdeling een MVV aanvraag doen bij de diplomatieke post. De MVV kan dan met een kortere behandelduur worden afgegeven (lees direct of binnen enkele werkdagen). Het is ook mogelijk om zonder advies een MVV-aanvraag in te dienen bij de diplomatieke post; de behandelduur is dan echter veel langer omdat er dan nog wel een verblijfgeverenonderzoek zal plaats vinden.
btn_naarboven_mo.gif

 1. Wat is een garantverklaring (ook wel M47 formulier)?

Het M47 formulier is de garantverklaring te tekenen door de verblijfgever, echter deze zit voortaan opgesloten in het nieuwe aanvraagformulier (per 1 april 2003). De garantverklaring betekent voor de verblijfgever dat hij/zij zegt garant te staan voor de kosten die het verblijf van de vreemdeling met zich mee brengt. Feitelijk een indekking van de overheid om de kosten die gemaakt worden in het kader van uitzetting, het opsporen van uw partner indien deze in de illegaliteit is gedoken of indien er ongeoorloofd gebruik wordt gemaakt van uitkeringen tot een bedrag van 4537,80 euro per jaar op de verblijfgever te kunnen verhalen. Hierop kunnen de kosten van het onterecht gebruik van bijstandsuitkeringen worden verhaald. De garantverklaring is maximaal 5 jaar geldig, of zoveel korter als het verblijf van de vreemdeling duurt. Omgerekend staat de verblijfgever voor ongeveer 70.000 euro garant (5 * 4537,80 + 5 jaar bijstand).

In uitzonderlijke gevallen wordt van de vreemdeling een borgsom word gevraagd, voldoende om een vliegticket naar het land van herkomt vreemdeling te bekostigen.
btn_naarboven_mo.gif

 1. Hoe lang duurt een MVV aanvraag?

Dit is de grote vraag die menigeen bezighoud. Op de website van de IND staat tegenwoordig het streven om een aanvraag binnen 3 maanden af te handelen, daar waar voorheen nog 6 maanden genoemd werd. Toch is het antwoord is niet eenvoudig te geven. Het probleem is dat de overheid in de wet niet heeft vastgelegd hoe lang de behandelduur van een MVV-aanvraag mag zijn. Voor de VTV heeft zij dat wel. Het aanvragen van een MVV betekend dat er in ieder geval een drietal partijen in het spel zijn, te weten de IND, het ministerie van Buitenlandse Zaken en de diplomatieke post in het buitenland (ambassade, consulaat etc). De IND is hierin het meest verantwoordelijk. Echter de IND weigert verantwoording te nemen over de behandeltijd van diplomatieke post en kijkt alleen naar haar eigen deel.

Een MVV aanvraag valt onder de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB). In de AWB staat dat er een beslissing genomen moet worden binnen een redelijk termijn. Dit redelijk termijn is in ieder geval verlopen indien dit de 8 weken overschrijd (artikel 4:13 en 4:14). De AWB geeft ook een mogelijkheid tot het verlengen van de behandelduur. Daarvoor dient de aanvrager hier tijdig, binnen 8 weken van op de hoogte worden gesteld. In het schrijven waarin de verlenging wordt aangevraagd moet ook een concrete datum worden genoemd waarvoor, of uiterlijk op, de beslissing op de aanvraag genomen wordt. Deze datum moet in redelijkheid zijn met de nog uit te voeren werkzaamheden om te komen tot een beslissing.

De ombudsman en de IND hebben na vele klachten afgesproken om de behandelduur op 3 maanden te stellen. Dit ontslaat de IND niet van de verplichting als voorkomend in de AWB om verlenging te vragen binnen 8 weken. De praktijk leert echter dat zij dit niet altijd doet. De IND blijft ook volhouden dat de 3 maanden alleen voor haar deel geldt, dus niet voor het gehele traject (vanaf aanvraag bij de diplomatieke post).

En hier zit de angel van het geheel, er zijn door de aanvrager van de MVV geen rechten te ontleden aan de 3 maanden maximale behandelduur. De totale behandelduur lijkt daarbij uit te komen op het totaal van behandelduur IND + behandelduur diplomatieke post + behandelduur van Buitenlandse Zaken (welke beperkt lijkt te zijn tot het (electronisch) doorsturen/vervoeren van post, inclusief aanvragen e.d.).

Op de totale behandelduur is derhalve geen peil te trekken. Het kan alles zijn van 3 weken tot meer dan een jaar. Het meest frustrerende is dat IND geen enkele uitspraak over de behandelduur doet (anders dan de melding het streven het binnen 3 maanden af te handelen). Indien u weet dat u voldoet aan de wettelijke eisen, alle papieren volledig en correct zijn ingevuld is de beste gok tussen de 12 en 18 weken. Alles korter lijkt een gelukstreffer, alles langer is pech hebben. De precieze tijd is mede bepalend van de welwillendheid en medewerking van de IND. Pogingen om achter de doorlooptijd te komen lijken vruchteloos, ze roepen vandaag rustig dat het nog weken duurt, terwel u morgen onverwachts een beschikking per post krijgt. Sommige IND kantoren kampen ook met (forse) achterstanden.

Let op, de IND schorten de behandeling op bij niet volledige, incorrecte of ontbrekende documenten. De AWB voorziet hierin en dit is rechtsgeldig (artikel 4:15). De opschorting en het hersteltermijn zijn afhankelijk van de IND 2-4 weken per keer (dit staat in de brief die u krijgt). Ben daarom zeker van het insturen van de juiste documenten om dit te voorkomen. Indien de aanvrager verzuimd om alsnog de juiste documenten niet binnen dit termijn te overleggen, kan besloten worden om de aanvraag conform artikel 4:5 van de AWB af te wijzen.

Het niet weten van de behandelduur betekent dat u gebonden bent in voorbereidingen op de komst van uw partner. Feitelijk kunt u niet eens een vliegticket boeken en uw partner zijn/haar baan opzeggen.

U kunt proberen op basis van medische gronden voorrang in de behandeling aan te vragen. U zult dan een doktersverklaring o.i.d. overleggen. U kunt ook een verzoek doen tot voorrang op basis van een alreeds lange behandelduur (>3 maanden). Succes is niet gegarandeerd.
btn_naarboven_mo.gif

 1. Wat zijn de wettelijke eisen van een MVV?
btn_naarboven_mo.gif
 1. Is werken met een MVV toegestaan?

Het is in beginsel niet toegestaan om op basis van een MVV te werken. Werken met een VTV zal in de meeste gevallen wel zijn toegestaan (als arbeid door de verblijfgever is toegestaan, mag de vreemdeling in het algemeen dat ook). Zie ook de vragen over werken.

Toch ligt de vraag wel of niet mogen werken met een MVV complexer. In het paspoort van de vreemdeling is bij de registratie een sticker in het paspoort geplaatst waarop waarschijnlijk staat dat werken niet is toegestaan. Ook zal de vreemdeling zijn/haar sofi-nummer niet kennen. Een sofi-nummer wordt bij de registratie in het GBA, indien niet aanwezig, automatisch aangemaakt. Het bekend maken van het sofi-nummer gebeurt pas na afgifte VTV. De vreemdeling moet daarvoor zelf contact opnemen met de belastingdienst. Dat het sofi-nummer soms toch al eerder bekend raakt, komt doordat de belastingdienst dit soms afdrukt op (voorlopige) teruggave en aangifte brieven en formulieren.

Het verkrijgen van een VTV kan weken tot enkele maanden duren. Met de brief van de IND dat de VTV wordt goedgekeurd, kan men zich melden bij de belastingdienst. Ze zullen daarmee ook wel het sofi-nummer afgeven.

Of het nu is toegestaan om te werken blijft een grijs gebied. Er zijn vreemdelingen die met het sofi-nummer in handen, direct begonnen zijn met legale arbeid. Officieel zou een bedrijf moeten vragen om de verblijfsvergunning, maar verzuimen dat gewoonweg.
btn_naarboven_mo.gif

 1. Wat zijn de kosten voor een MVV?
Per Januari 2003 gold:

Hierbovenop komen de kosten voor het verkrijgen van de juiste documenten (kosten Notaris, vertalingen, legalisatie of apostille etc). De diplomatieke post kan stellen dat de 50 euro betaald moet worden in de lokale geld-eenheid. Zo geldt bijvoorbeeld dat in Rusland de 50 euro betaald moet in roebels.

De overheid heeft ondanks eerdere geruchten de leges voor de MVV per 1 Januari 2004 niet verhoogd (wel de kosten voor andere visums).
btn_naarboven_mo.gif

 1. Mag een ander dan de verblijfgever garant staan?

Nee dat is niet toegestaan. De verblijfgever moet de garantverklaring tekenen. Hierop is geen uitzonderingsregel!
btn_naarboven_mo.gif

 1. Wij zijn getrouwd, is een MVV nog steeds verplicht?

Indien u de Nederlandse nationaliteit heeft dan is een MVV aanvragen verplicht, zelfs al bent u jaren getrouwd. U kunt proberen een verzoek tot voorrang in te dienen bij de IND zodat uw partner (en kinderen) sneller over de MVV kunnen beschikken. De ervaring leert dat dit niet vaak wordt ingewilligd.

Een MVV hoeft niet te worden aangevraagd, indien u getrouwd bent, en de verblijfgever niet de Nederlandse nationaliteit, maar wel één van de volgende nationaliteiten heeft: België, Duitsland, Denemarken, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië, Noord-Ierland en Zweden. Wel moet de verblijfgever zelf rechtmatig in Nederland verblijven en voldoen aan de de daaraan gestelde eisen. Vanaf 1 mei 2004 geldt bovenstaande ook voor vreemdelingen uit de nieuwe EU-lidstaten: Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slowakije, Slovenië en Tsjechië.

U zult zich verbazen waarom u met een Nederlandse nationaliteit wel een MVV voor uw partner moet aanvragen, maar had u een EU/EEG nationaliteit niet. De Europese wetgeving gaat in dit geval boven de Nederlandse wetgeving. Dit is bekend bij de Nederlandse overheid, in het najaar 2002 nog eens onderzocht, maar legaal bevonden. In 1982 heeft het Hof van Justitie van de EU bepaald dat een lidstaat van de EU op het gebied van gezinshereniging zijn eigen onderdanen minder gunstig mag behandelen dan de onderdanen van andere lidstaten.
btn_naarboven_mo.gif

 1. Ik heb als verblijfgever (Referent) zelf geen Nederlandse nationaliteit. Is een MVV verplicht?

Een MVV voor uw partner hoeft niet te worden aangevraagd, indien u getrouwd bent, en de verblijfgever (Referent) niet de Nederlandse nationaliteit, maar wel één van de volgende nationaliteiten heeft: België, Duitsland, Denemarken, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië, Noord-Ierland en Zweden. Wel moet de verblijfgever zelf rechtmatig in Nederland verblijven en voldoen aan de de daaraan gestelde eisen. Vanaf 1 mei 2004 geldt bovenstaande ook voor vreemdelingen uit de nieuwe EU-lidstaten: Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slowakije, Slovenië en Tsjechië.

Voor alle andere nationaliteiten, en als u niet getrouwd bent moet u een MVV aanvragen. Zie ook "Wij zijn getrouwd, is een MVV nog steeds verplicht?" want indien de verblijfgever de Nederlandse nationaliteit heeft moet u wel een MVV aanvragen!
btn_naarboven_mo.gif

 1. Wij hebben een lange tijd in het buitenland gewoond, is een MVV nog steeds verplicht?

Het aanvragen van een MVV is nog steeds verplicht, zelfs al bent u gehuwd en hebt u jaren in het buitenland samen gewoond. U kunt proberen een verzoek tot voorrang in te dienen bij de IND zodat uw partner (en kinderen) sneller over de MVV kunnen beschikken. De ervaring leert dat dit niet vaak wordt ingewilligd.

Een extra moeilijkheid die vaak speelt is dat het besluit om terug te keren naar Nederland samenvalt met het opzeggen van de baan in het buitenland. Om een MVV voor uw partner (en kinderen) te verkrijgen, moet u aan inkomenseisen voldoen. Niet zelden zal dat betekenen dat u een baan moet zoeken met voldoende inkomen en met een duur van minimaal één jaar om zo aan de inkomenseisen te voldoen. U zult ook drie salarisstroken moeten overleggen. Kortom, u bent snel een aantal maanden verder voordat u de MVV voor uw partner (en kinderen) kan aanvragen. Intussen moet uw partner (en uw kinderen) in het buitenland wachten op de MVV, en heeft u dubbele kosten voor levensonderhoud. Zolang de MVV nog niet is aangevraagd, is het wel mogelijk om kortdurend op basis van een kortverblijf Visa (maximaal 3 maanden) uw partner (en kinderen) bij u te hebben. Uw partner (en kinderen) zullen Nederland weer moeten verlaten bij de aanvraag van de MVV. Ook wordt niet zelden door de Visadiensten de kortverblijf Visa geweigerd indien ze bang is dat de vreemdeling het land niet, of niet tijdig verlaat.
btn_naarboven_mo.gif

 1. Mijn vrouw/vriendin is zwanger, kan ik voorrang krijgen?

U kunt proberen een verzoek tot voorrang in te dienen bij de IND. Haal hierbij vooral aan dat de medische voorzieningen in het land van herkomst van uw partner onvoldoende zijn en u wilt dat uw vrouw hier bevalt. De ervaring leert dat dit niet snel wordt ingewilligd, daar de conclusie is dat in veel landen de medische voorzieningen voldoende zijn om van een kind te bevallen.
btn_naarboven_mo.gif

 1. Hoe weet ik dat ik in de pilot val

De pilot liep in (delen van) Amsterdam, Rotterdam en Rijswijk. De pilot had tot doel om de doorlooptijd te verkorten, door de vreemdelingendienst geen rol meer te laten spelen in de MVV-aanvraag. De pilot is succesvol gebleken en per 1 April 2003 landelijk uitgerold. De vraag is derhalve niet meer relevant.
btn_naarboven_mo.gif

 1. Ik ben student, maak ik een kans voor mijn partner?

Er zijn voor studenten geen uitzonderingen op de inkomenseisen. Als u aan de inkomenseisen kunt voldoen, zal de MVV in principe worden toegekend.

De meeste jonge studenten met een bijbaantje zullen niet aan de inkomenseisen voldoen. Ook mag geen ander dan u garant staan. U zou kunnen overwegen om uw studie voor te zetten in deeltijd en een baan te zoeken.
btn_naarboven_mo.gif

 1. Ik heb een uitkering, maak ik een kans voor mijn partner?

Op basis van uw werkverleden, en uw huidige uitkering maakt u een kans dat u inkomen als voldoende wordt aangemerkt om een MVV goedgekeurd te krijgen.
btn_naarboven_mo.gif