Vragen: Vergunning Tot Verblijf (verblijfsvergunning) 1. Heb ik een verblijfsvergunning nodig?
 2. Kan ik een verblijfsvergunning krijgen zonder MVV?
 3. Binnen welk termijn moet ik een verblijfsvergunning aanvragen?
 4. Wat zijn de wettelijke eisen aan een verblijfsvergunning?
 5. Hoe lang duurt het aanvragen van een verblijfsvergunning?
 6. Wat zijn de kosten voor een verblijfsvergunning?
 7. Voor welke periode wordt de verblijfsvergunning afgegeven?
 8. Vernieuwen van een verblijfsvergunning?
 9. Afsluiten ziektekostenverzekering op basis van alleen MVV (in afwachting verblijfsvergunning)?
 10. Ik ben een EU/EER onderdaan, moet ik ook een verblijfsvergunning aanvragen?

Antwoorden: Vergunning Tot Verblijf (verblijfsvergunning) 1. Heb ik een verblijfsvergunning nodig?

Indien u langer dan 3 maanden in Nederland verblijft, en niet over de Nederlandse nationaliteit beschikt, heeft u of een verblijfsvergunning nodig of voor EU/EER onderdanen een "bewijs van rechtmatig verblijf" (laatste geldt ook voor Zwitserse staatsburgers).

Het niet rechtmatig verblijven in Nederland kan resulteren in uitzetting of gevangenschap. Ook heeft u gezien u in illegaliteit leeft volgens de wet geen rechten (tot legaal werken etc).

Aan sommige vreemdelingen die korter dan 3 maanden in Nederland (zullen) verblijven is wel een visum (ook wel vakantievisum) nodig. Op de IND Website kunt u nagaan of voor de vreemdeling een visum noodzakelijk is en welke eisen worden gesteld om het te verkrijgen.
btn_naarboven_mo.gif

 1. Kan ik een verblijfsvergunning krijgen zonder MVV?

Indien de vreemdeling MVV plichtig is, is het noodzakelijk om de MVV te overleggen bij de verblijfsvergunning aanvraag. Is de vreemdeling hiertot niet in staat, wordt de verblijfsvergunning direct afgewezen en dient de vreemdeling het land te verlaten. Een MVV zal dan alsnog moeten worden aangevraagd.

Of een vreemdeling MVV plichtig is, kunt u lezen in de "FAQ MVV". Lees vooral de uitzonderingen die gelden indien u zelf als verblijfgever (referent) niet de Nederlandse, maar wel een EU/EER of Zwitserse nationaliteit heeft.
btn_naarboven_mo.gif

 1. Binnen welk termijn moet ik een verblijfsvergunning aanvragen?

Bij aankomst in Nederland moet de vreemdeling zich binnen drie werkdagen melden bij de politie (Let op: De MVV kan een korter termijn aangeven). In gemeenten waar een vreemdelingendienst aanwezig is, kan het zo zijn dat de politie verzoekt om je daar te melden. Mogelijk volstaat ook melding per telefoon.

Hoewel dit in veel gemeenten al zo het geval was, moet per 1 April 2004 de eerste aanvraag van de verblijfsvergunning niet meer bij de vreemdelingendienst, maar bij de gemeente zelf worden aangevraagd. Dit kan dan gecombineerd worden met het inschrijven van de vreemdeling in de gemeente. Ook hier geldt dat inschrijving binnen 3 werkdagen moet geschieden. In enkele gemeenten geldt dat er eerst hiervoor een afspraak gemaakt moet worden, informeer hiervoor bij de eigen gemeente. Het betalen van de leges voor de verblijfsvergunning moeten voortaan ook direct worden voldaan.
btn_naarboven_mo.gif

 1. Wat zijn de wettelijke eisen aan een verblijfsvergunning?

Alleen beschouwd de situatie van een verblijfsvergunning in kader van gezinsvorming/gezinshereniging:
Deze zijn in principe dezelfde als voor een MVV. Klik hier voor de eisen voor een MVV.
btn_naarboven_mo.gif

 1. Hoe lang duurt het aanvragen van een verblijfsvergunning?

Artikel 25 van de vreemdelingenwet2000 schrijft een wettelijk behandeltermijn voor van maximaal 6 maanden. Nu per 1 April 2004 de eerste aanvraag van de verblijfsvergunning niet meer bij de vreemdelingendienst, maar via de eigen gemeente wordt aangevraagd (die de aanvraag doorstuurt aan de IND), is de verwachting dan de afgifte sneller zal verlopen. Zeker in grote steden zal dit verschil te merken zijn, daar waren wachtijden voor afgite van 4+ maanden niet ongewoon waren. Let wel dat zolang een verblijfsvergunning nog niet is afgeven er beperkingen zijn voor de vreemdeling in o.a. reizen, werken, inburgering en het verkrijgen van een ziektekosten verzekering.

Heeft de vreemdeling niet de beschikking over een C+D visum (visum kort verblijf en Machtiging tot Voorlopig Verblijf), dan mag de vreemdeling in principe gedurende de aanvraag van de verblijfsvergunning Nederland niet verlaten. Strikt genomen is het dan zelfs niet toegestaan om naar een ander Schengenland te reizen. Bij de vreemdelingendienst kan een tijdelijke ontheffing worden aangevraagd, maar veel vreemdelingendiensten geven een dergelijke ontheffing niet gemakkelijk af. Gelukkig geven de meeste ambassades inmiddels een C+D visum (wenssituatie door overheid). Let wel het C-deel (visum kort verblijf) is slechts 3 maanden geldig en de afgifte van het verblijfsvergunning kan langer duren.
btn_naarboven_mo.gif

 1. Wat zijn de kosten voor een verblijfsvergunning?

De leges van een eerste aanvraag verblijfsvergunning bepaalde tijd zijn per 1 Juli 2002 verhoogd naar 258 euro. Per 1 Januari 2003 zijn deze leges verder verhoogd naar 430 euro (voor iemand van 12 jaar of ouder). De regering heeft de intentie dit verder te verhogen tot een prijsniveau wat meer in lijn ligt met de gemaakte kosten. De leges voor het "bewijs van rechtmatig verblijf" (verblijfsvergunning voor EU/EER onderdanen) zijn slechts 28 euro.

Leges voor het verlenging van een verblijfsvergunning zijn 285 euro.

Leges voor het veranderen van het doel van de verblijfsvergunning bedraagt 430 euro. Ook indien u gaat trouwen is een verandering onder deze klassificatie.

Leges voor het aanvragen van een vergunning onbepaalde tijd bedraagt 890 euro, maar kan pas worden aangevraagd nadat er rechtmatig en aaneengesloten meer dan 5 jaar een vergunning bepaalde tijd is genoten.
btn_naarboven_mo.gif

 1. Voor welke periode wordt de verblijfsvergunning afgegeven?

Afhankelijk van het doel wordt de periode van geldigheid verblijfsvergunning vastgegesteld. Onderstaande is een richting, maar de IND kan hier van afwijken. Indien het doel is gezinshereniging of gezinsvorming (trouwen, samenwonen), wordt de periode in de regel op 1 jaar gesteld voor de eerste verblijfsvergunning die wordt afgegeven. Uitzonderingen daarop zijn o.a.:

Elke vervolg verblijfsvergunning wordt veelal voor een periode tot het einde van de geldigheid van het paspoort van de vreemdeling gelijk gesteld (vaak min 1 maand).

Bij elke verleging van het verblijfsvergunning gelden wederom de eisen ten aanzien van duurzaam inkomen etc. Alleen is het daarbij nogal onduidelijk wat er gebeurt indien daar bij een vervolg verblijfsvergunning aanvraag niet aan kan worden voldaan.
btn_naarboven_mo.gif

 1. Vernieuwen van een verblijfsvergunning?

De verblijfsvergunning moet telkens worden vernieuwd voor de periode direct aansluitend op de geldigheidsperiode van de huidige verblijfsvergunning. Strikt genomen is de vreemdeling "illegaal" zonder een geldige verblijfsvergunning met alle nadelige gevolgen van dien. De IND zal automatisch het aanvraagformulier voor de verlenging toezenden (mits van toepassing). Is dit ruim 2 maanden voor het verlopen van de verblijfsvergunning nog niet gebeurt, neem dan contract op met de IND.

Een verblijfsvergunning moet ook worden vernieuwd als het doel waarmee de verblijfsvergunning is afgegeven veranderd. Dit is ook als het doel samenwonen in trouwen veranderd!

Artikel 25 van de vreemdelingenwet2000 schrijft voor dat de behandelduur van de verlenging maximaal 6 maanden bedraagd.
btn_naarboven_mo.gif

 1. Afsluiten ziektekostenverzekering op basis van alleen MVV (in afwachting verblijfsvergunning)?
Het is niet altijd gemakkelijk om een ziektekostenverzekering te krijgen voor uw buitenlandse partner in afwachting van de afgifte van de verblijfsvergunning. Dit is een gevolg van de zogenaamde koppelwet, die het verbied aan vreemdelingen zonder een geldige verblijfsvergunning sociale voorzieningen te geven. Het ziekenfonds is ook een sociale voorziening in deze.
NB: tussen binnenkomst en afgifte verblijfsvergunning kunnen weken tot maanden zitten.

Toch zijn er enkele mogelijkheden:

btn_naarboven_mo.gif
 1. Ik ben een EU/EER onderdaan, moet ik ook een verblijfsvergunning aanvragen?

Vreemdelingen met een EU/EER lidstaat of Zwitserse nationaliteit die op grond van het gemeenschapsrecht in Nederland willen verblijven, kunnen een "bewijs van rechtmatig verblijf" aanvragen. Dit is een alternatief/variant op de verblijfsvergunning. Aanvragen kan ook als de vreemdeling een familielid is van een persoon met die nationaliteit, maar zelf niet.

Wel is het niet zomaar toegestaan om in Nederland te verblijven. Er moet sprake zijn van een (economische) binding met Nederland. Bvb omdat de vreemdeling hier werkzaam is, studeert of woont ivm gezinsvorming/gezinshereniging.
btn_naarboven_mo.gif