Homepage Eric Hoekstra

Linguistics | Contact | Literature | ELF classics in Frisian | Friedrich Nietzsche | Diogene in a barrel | Politics | Columns | Frysk Idioom | Bhagavad Gita


It begroetsjen fan 'e dage


Sjoch dizze dei, dit is
it libben, dyn eigenste libben.
Yn it koarte bestek fan hjoed
leit dyn hiele bestean besletten:

De blidens fan it waaksdom
de gloarje fan it dwaan
de tsjoen fan it moaie.

Want juster is mar in dream
moarn mar in fisioen.

Mar hjoed goed libje, dat makket
elk juster ta dream fan wille
elk moarn ta fisioen fan hoop.

Achtsje dus goed dizze dei!
Alsa wurdt de dage begroete.

(Kalidasa)

Het begroeten van de dageraad


Begroet deze dag, dit is
het leven in al zijn essentie.
In het korte bestek van vandaag
spiegelt je hele bestaan.

De extase van wasdom,
de glorie van handeling,
de schittering van schoonheid.

Want gister is maar een droom,
morgen een visioen.

Maar vandaag goed leven, dat maakt
elk gister tot droom van geluk,
elk morgen tot visioen van hoop.

Beleef daarom goed deze dag.
Alzo is de dageraadsgroet.

(Kalidasa)

Salutation to the Dawn


Look to this day!
For it is life, the very life of life,
In its brief course
lie all the verities of your existence.

The bliss of growth
The glory of action
The splendour of beauty.

For yesterday is but a dream
and tomorrow is but a vision,

but today well lived makes every
yesterday a dream of happiness,
every tomorrow a vision of hope.

Look well, therefore, to this day!
Such is the salutation of the dawn.

(Kalidasa)