Homepage Eric Hoekstra

    Linguistics Contact Literature I believe in God

  Afbeeldingsresultaat voor ichthus http://members.chello.nl/e.hoekstra8/MerlinsCave.jpg

 

 

It begroetsjen fan 'e dage 


Oanskôgje de dage en yt
Gods brea yn al syn ferskaat.
It koarte bestek fan hjoed 
is de rêchbonke fan dyn bestean: 
de blidens yn it gean op Gods wei,
de gloarje yn it dwaan fan wat goeds,
jin bekroadzje om ien yn need. 

Want juster is fuort, goed of ferkeard
en moarn in dream, eangstich of moai. 

Mar hjoed goed libje, dat makket
elk juster in oantrún ta moed
elk moarn in belofte fan hoop. 

Achtsje dus goed dizze dei! 
Begroetsje de dei yn ‘e Geast. 

(frij nei Kalidasa)


Het begroeten van de dageraad


Aanschouw deze dag en eet
Gods brood in al wat gebeurt.
Het korte bestek van vandaag
is de ruggengraat van je bestaan:
vreugde bij het gaan op Gods weg,
glorie bij het doen van wat goeds,
bekommer je om mensen in nood.

Want gister is weg, geslaagd of mislukt
en morgen een droom, angstig of mooi.

Maar vandaag goed leven, dat maakt
elk gister tot troost en tot moed,
elk morgen een belofte van hoop.

Wees daarom goed deze dag.
Begroet de dag in de Geest. 

(vrij naar
Kalidasa)


Salutation to the Dawn


Look to this day and eat
God’s bread in all life’s events.
Brief is the course of this day
but this is the spine of your life:

find bliss when you follow God’s way

and glory in doing what’s right

and care for people in need.

 

For yesterday is gone, for good or for bad
and tomorrow a dream, scary or nice. 

But today well lived makes every 
yesterday a call to courage,
tomorrow a promise of hope.

Look well, therefore, to this day!
Salute in the Spirit the dawn. 

(after
Kalidasa)

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ca/Frisian_flag.svg/220px-Frisian_flag.svg.png    Wat is it doel fan dyn libben?

In better minske wurde.                              

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/20/Flag_of_the_Netherlands.svg/270px-Flag_of_the_Netherlands.svg.png    Wat is het doel van je leven?

Een beter mens worden.                             

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ae/Flag_of_the_United_Kingdom.svg/270px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg.png    What is the purpose of your life?

Become a better person.                            

Hoe wurdst in better minske?

Lit dysels liede troch de ideale goede minske.

Hoe word je een beter mens?

Laat je leiden door de ideale goede mens.

How to become a better person?

Let yourself be guided by the ideal person.

Hoe sjocht de ideale minske derút?

Hy is minske en God, oars is er net ideaal.

Hoe ziet de ideale mens eruit?

Hij is mens en God, anders is hij niet ideaal.

What is the ideal person like?

He is human and God, for a human is never ideal.

 

Bestiet God?

 

Bestaat God?

 

Does God exist?

 

Sommigen hebben één keer een leven-veranderend gevoel van vergeving en vreugde ervaren.

Guon hawwe ien kear in ferjouwing en freugde field dy’t har libben feroare.

 

Some have experienced a feeling of love and joy which changed their life.

 

FAQ | Contact | My story in Frisian, Dutch, English

 

Old Life: ELF classics in Frisian | Friedrich Nietzsche Diogene in a barrel Politics Columns | Frysk Idioom | Bhagavad Gita