Ien Twa Trije
Nlstekwurd Nl Fr
haalbaar een tunnel is niet haalbaar in tunnel is net te dwaan
haar de haren rezen hem te berge de grize gong him oer de grouwe
haar een oom van haar in omke fan harres
haast kun je er haast mee maken? kinst avesearje?
haasten hij altijd met zijn gehaast hy altyd te jachtsjen
haastig niet zo haastig! net sa gysten!
half half een, twee. drie healve ienen, twaen, trijen
hals hals-over-kop halje-trawalje
hals wat heb je je op de hals gehaald wat hast dy oanhelle
halveren ze hebben het budget gehalveerd se ha it budzjet mei de helt werombrocht
halverwege ze kwamen ons halverwege tegemoet hja kamen ús op healwei temjitte
hand ik heb er de handen vol aan ik bin der moai mei besteld
hand het neemt hand over hand toe it nimt al mar oan ta
hand ze hebben het uit handen gegeven se ha it slûpe litten
hand dat ligt voor de hand dat leit yn 'e reden
hand of de hand er niet mee gelicht wordt oft der net mei sloaid wurdt
hand handen als kolenscheppen hannen as slaaien
handel er werd niet veel handel gedreven der wie net folle handel
handen daar had ze handen vol aan dêr wie se mei besteld
handhaven de club kon zich niet handhaven de klub koe it net oprêde
handhaven hij kan zich daar niet handhaven hy kin it dêr net rêde
hannesen hij is daar vreemd aan het hannesen hy griemt der raar mei om
haperen de motor haperde de motor bleau stykjen
haperen de haperende machinerie de hoarterige masinery
hard hard roepen, hard branden, hard rijden lûd roppe, fûl brâne, hurd ride
hart het ging hem aan het hart it dearde him oan
hartstikke hartstikke dom oeribele dom
hartstochtelijk een hartstochtelijk strijder in aldertigenst strider
hatelijkheid ze voegden hem een paar hatelijkheden toe hja treaunen him in pear spytbokken ta
haveloos haveloos beroaid, sûnder behear
hebben dan moet je hem net hebben! dan moatst krekt by him wêze
hebben ik heb het koud ik bin kâld
hebben wel heb je ooit! hast no wol oait!
hebzuchtig die krent is zo hebzuchtig dy nepert is sa ynklauwerich
hecht een hechte vriendschap in sibbe freonskip
heel wilt U een halfje of een heel brood? wolle jo in healtsje of in hiele bôle?
heel heel zijn leven, in heel Friesland syn hiele libben, hiele Fryslân oer
heel een heel mooi boek in machtich moai boek
heel heel wat problemen o sa'n problemen
heel heel vaak ziek withoefaak siik
heel mijn hele leven al myn libben
heen waar wil je heen wêr wolst op ta?
heen waar wil hij heen? wêr wol er op ta?
heersen er heerst een ziekte der giet in sykte om
heersen er heerst een prettige sfeer de sfear is noflik
heersen heersen over het land stjoer jaan oan it lân
heet het is gloeiend heet it is gleonhjit
heftig heftige woorden steile wurden
heftig een heftige wind in fûleinige wyn
heftigheid hij beweerde met grote heftigheid hy hold mei grutte fûleindigens út
heg ik weet hier heg noch steg ik kin hjir it paad net
hek een omheining met een oud hek erin in stek mei in âlde hikke deryn
hekel ik heb een hekel aan zulke praatjes dat soarte praat mei ik net oer
helder de heldere herfstlucht de hjerstheldere loft
hellen de kast helt een beetje over de kast is wat út it lead
hellen ik hel er toe over om op te geven ik bin hast safier dat ik it mar oerjaan woe
hellen zich op een hellend vlak begeven jin op in delflak bejaan of in deldrachtich flak
hellen de slootwal helt mooi zacht af de sleatswâl rint moai skol ta
helpen ik help je wel door het eksamen ik skuor dy wol troch it eksamen hinne
helpen k kon het niet helpen ik koe der net foar
helpen dat zal je niet veel helpen dat sil dy net folle jaan
helpen er is geen helpen aan der is gjin helpensein oan
helpen ik hielp hem opstaan ik holp om oerein te kommen
helpen dat middel helpt niet dat middel docht gjin fertuten
her en der de bladeren woeien her en der de blêden stoden wech-ende-wear
herfst komende herfst koop ik een hengel fan 'e hjerst keapje ik in angel
herfst afgelopen herfst heb ik een hengel gekocht fan it hjerst ha ik in angel kocht
herhaaldelijk herhaaldelijk hieltyd wer
herhaling bij herhaling aloan en wer, alweroan
herinneren ik meen me te herinneren it stiet my sa foar
herinneren ik herinner me dat ik kin my te binnen bringe dat
herinneren ik herinner me dat it heucht my
herinneren ik kan het me niet herinneren it wol my net yn 't sin komme
herinneren ik herinner me vaag dat it stiet my sa by dat
herinneren ik wil je eraan herinneren dat ik wol dy yn it sin bringe dat
herinneren dat herinner ik me nog duidelijk dat wyt ik noch klear
herinnering ter herinnering aan ta oantinken oan
herinnering de macht van de herinnering de macht fan it ûnthâld
herinnering mooie herinneringen moaie oantinkens
herkennen ik herkende hem niet meer ik koe hem net werom
herstellen de politie herstelde de orde de plysje makke in ein oan 'e disoarder
herstellen de politie herstelde de orde de plysje brocht de oarder werom
hetgeen hetgeen haar tot eer strekt en dat is moai fan har
hetzelfde nog steeds hetzelfde wakker gelyk, ju.
hetzelfde hetzelfde deden zij allikens dienen sy
heuvel tegen een heuvel op lopen by in hichte op rinne
hevig ze was hevig teleurgesteld it wie haar raar ôffallen
hevig een hevige onweersbui in ferheftige tongerbui
hier tot hier en niet verder hjir oan ta en fjirder net
hier kijk maar eens hier sjoch hjir mar ris
hij de minister? ach, hij weet het ook niet de minister? och, dy wyt it ek net
hij weet ie het niet? wyt er it net?
hijgen is dat effe hijgen it is hymje en blaze
hijgen wat in hitte, hij hijgt ervan wat in hjitte, hy himet deroer
hinder hinder ondervinden van belij ha fan
hinderen die laksheid hindert me dy laksichheid is my yn 'e wei
hinderpaal een hinderpaal een stean-yn't-paad
hoe hoe zo? hoe dat sa?
hoe zo hoe zo? hoe dat sa?
hoede je moet op je hoede zijn moatst op dyn iepenst wêze
hoede onder je hoede nemen ûnder dyn bewâld nimme, yn bewar nimme
hoegenaamd hoegenaamd niet yn it alderminst net
hoek laat je niet in een hoekje duwen lit dy net út it stee wrotte
hoek ze zitten in de hoek waar de klappen vallen se sitte op 'e skopstoel
hoeveelheid een geringe hoeveelheid in lyts bytsje
hoeveelheid de hoeveelheid cellen, benodigd om it tal sellen noadich om
hoeverre in hoeverre ben je erbij betrokken? yn hoefier bisto deryn belutsen
hol in het holst van de nacht by neare nacht
hol het paard sloeg op hol it hynder rekke op 'e kletter
hol hij bracht haar het hoofd op hol hy makke har de kop oerstjoer
holst in het holst van de nacht by neare nacht
homp een homp kaas in hoeke tsiis
homp een homp brood of vlees in timpe bôle of fleis
honen honend lachen húngnyskje
honger werk waar je honger van krijgt hongerich wurk
hoofd hij schudde zijn hoofd hy skodholle
hoofd met gebogen hoofd mei de holle foardel
hoofd uit hoofde van op grûn fan
hoofd hij staat aan het hoofd van hy is it haad fan
hoofd mijn hoofd loopt om de holle rint my om
hoofd hoe halen ze het in hun hoofd hoe kinne se it sa bryk betinke
hoofde uit hoofde van het bestuur fan bestjoerswegen
hoofdzakelijk er wordt hoofdzakelijk rijst gegeten it binne dêr foaral rysiters
hoog het is hoog tijd om naar huis te gaan wy moatte noadich op hûs oan
hoog hoog opgeven van wakker beare fan
hooggeleerde hooggeleerde kollega heech bewittenskippe kollega
hoogte hij werd ervan op de hoogte gebracht dat der waard him trochdien dat
hoogzwanger ze is hoogzwanger se is op it uterste
hoop een hoop kinderen of mensen in kliber bern of folk
hoop de mensen liepen te hoop de minsken rûnen gear
hoop onze hoop is gevestigd op Ajax Ajax is ús hoop
hoop zij verkeren in de hoop dat hja hoopje, hja binne yn 'e hope dat
hoor en wederhoor it principe fan hoor en wederhoor it prinsipe fan reden en beskie
horen ik luisterde maar ik hoorde niks ik harke mar ik hearde neat.
horen dat is niet zoals het hoort dat kin der net op troch
horen horen en zien verging je it gong troch ieren en sinen
horen je moet je stem laten horen moatst dy oppenearje
houdbaar beperkt houdbaar net lang goed
houden ik houd niet zo van boontjes ik bin net sa beannich
houden ik houd niet zo van boontjes ik bin net sa'n beantsjeman
houden houd je rustig net sa drok do
houden daar houd ik niet van dêr mei ik min oer
houding hij wist zich geen geen houding te geven hy wist net hoe't er him postuere moast
houtje op eigen houtje durven beslissen it oan doare en beslis op eigen manneboet
huidig de huidige mode de hjoeddeiske moade
huilebalk huilebalk balter, baltbek
huilen hij huilde tranen met tuiten hy gûlde triennen as balstiennen
huis ik ga voor hun op het huis passen ik sil foar har húswarje
huiveren de kinderen huiverden de bern rydbosken
huiverig ik ben wat huiverig ik bin wat skrousk
hullen alles was in rook gehuld alles wie wei yn 'e reek
hulp moet ik de hulp van een dokter inroepen? moat ik der in dokter by helje?
hulpbehoevend een hulpbehoevende bejaarde in behelperich âld man
hulpbehoevenden hulpbehoevenden minsken dy't help nedich binne
humeur hij krijgt er een slecht humeur van hy kriget der in min sin fan
hurken hij zat op zijn hurken hy siet yn 'e hoksen
hypotheek er zit een hypothecaire schuld op der leit in beswiering op it hûs
I

idee naar mijn idee neffens myn betinken
idee ach, dat is zo'n idee van hem dat is sa'n sin fan him, ju
ieder ieder van ons weet dat wy witte allegearre dat
ieder ieder half uur moet hij een pil om it healoere moat er in pil
ieder in ieder geval yn alle gefallen
ieder onder ieders ogen foar allemans eagen
iedereen iedereen denkt elkenien tinkt
iedereen lang niet iedereen houdt van voetbal lang net elkenien hâldt fan fuotbal
iedereen voor iedereen een reden tot droevenis in allemansfertriet
iemand is er nog iemand anders aanwezig die is der oars noch ien dy't
iemand zij is een aardig iemand sy is in aardige frou
iets hij is vertegenwoordiger of zoiets hy is fertsjintwurdiger of soksawat
iets iets groter dan jou krekt wat grutter as dy
impulsief hij reageert impulsief hy is nochal gysten
in in nog geen dag hadden we het klaar yn minder as in dei wienen wy klear
in feestende mensen liepen in en uit geestgongers rûnen út en yn
in dat wil er bij mij niet in dat wol net yn my del
inachtneming met inachtneming van mei achtslaan fan
indekken ze dekken zich in door se beklauwe har eigen kwea troch (de kat beklaut syn eigen kwea)
inderhaast het is inderhaast geschreven it is yn 'e gauwichheid skreaun
indommelen ik dommelde even in ik foel efkes yn 'e sûs
indommelen ik dommelde even in ik slûge efkes wei
indringen hij drong zich in ons gesprek in hy wrotte him yn ús petear op
indruk je wekt niet die indruk dat liket oars net sa
indruk hij wekte de indruk dat it like derop as soed er
ineens waarom kwam er zo ineens een eind aan? wêrom naam it sa hommels in ein?
informeren ik zal er eens naar informeren of ik sil der ris nei fernimme oft
ingevallen een ingevallen gezicht in beklonken antlit
inhouden ik kon mijn lachen niet inhouden ik koe myn laitsjen net ferknipe
initiatief het initiatief nemen om de foarstap nimme om
inkijk anders hebben we zo'n inkijk oars sitte wy hjir sa gapsk
inklinken het gras klinkt in it gers bedroeget
inrichten het is leuk ingericht bij jullie jim sitte knap yn hear en fear
inrichten ben je al wat ingericht? bist al wat te stoel en te bank?
insluiten door de politie ingesloten troch de plysjes beronge
insolvent, niet solide insolvente klanten wrakke klanten
installeren morgen installeren we het fornuis moarn sette wy it gasfornús
instemmend hij knikte instemmend hy nikte byfallich, meistimmich
integendeel integendeel krekt oarsom
inwijden hij werd in die kunst ingewijd hy waard yn dy keunst befestige
J

jacht ze gaan op jacht se geane te jeien
jakkes jakkes! harrebarre!
jammer jammer genoeg was hij het vergeten spitigernôch hie er it ferjitten
jarig wanneer ben je jarig? wannear is dyn jierdei?
jarig ik ben 15 oktober jarig myn jierdei is 15 oktober
jarig dan ben je nog niet jarig! dêr bist klear mei!
je reinste je reinste onzin! klearebarre ûnsin!
jeugd in zijn jeugd speelde hij veel buitenshuis doe't er jong wie boarte er in soad bûtendoar
jeugd de jeugd werkt hard tegenwoordig it jongfolk wurket hurd op it heden
jewelste het was een geschreeuw van jewelste se moarten en diene
jong onze konijnen werpen veel jongen ús kninen jongje in protte
jou waar is de jouwe? wêr is dines?
juist weet U de juiste plaats voor deze goederen witte jo wêr't dit guod hinne moat?
juist daar komen ze juist aan dêr komme se krekt oan
juist juist! krekt!
K

kaas ik eet graag kaas op brood ik mei graach tsiis op bôle
kader in het kader van yn it ramt fan
kalmeren ze konden hem niet kalmeren se koene him net bedibberje
kammen hij kamde zijn haar hy helle in kaam troch it hier
kan het is in kannen en kruiken it is yn kalk en semint
kans de kans is verkeken der is gjin ferwin mear op
kans Jan heeft de beste kansen Jan is yn 'e foarkâns
kans toen zag hij zijn kans schoon doe hie der de kâns
kant we moeten deze kant uit wy moatte dit út
kant hij woont aan deze kant van de sloot hy wennet diskant de feart
kant als U die kant uit loopt as jo dat út rinne
kant aan de kant! út 'e wei!
kant het is aan de kleine kant it is de lytse kant nêst
kant van verschillende kanten wordt ons gezegd wy ha fan mear as ien heard
kant hij laat zich niet aan de kant zetten hy lit him net oerstaak sette
kapot ik was niet kapot van de nieuwe Volvo de nije Volvo koe my net bekoare
kapot die vent kan niet kapot dy man kin stikken noch dea
kapot de auto is kapot de auto is stikken
karig voor een karig loon foar in krap lean
karwei het karwei is klaar! wy ha de put derút!
kattekwaad kattekwaad bernekwea
kauwen hy kauwde op het mondstuk van zijn pijp hy haffele op it mûlstik fan syn pipe om
keel de woorden bleven in zijn keel steken hy koe net ta wurden komme
keel hij greep hem bij zijn keel hy krige him by de strôte
kennen hij kent zijn rol van buiten hy kin syn rol út 'e holle
kennen hij gaf te kennen dat hy joech te witten dat
kennis hebben jullie al kennis gemaakt? binne jim al meiinoar yn 'e kunde kommen?
kennis heeft U de politie daarvan in kennis gesteld? ha jo dat oan 'e plysje trochdien?
kennis hij lag buiten kennis hy wie bûten besleur
kermis het weekend na de kermis was er een veemarkt it wykein nei de merke wie der in feemerk
keurig keurig verpakt kreas beteard
keus naar keuze neffens jo kar
keus een boek of een plaat, naar keuze in boek as in plaat, mar krekt wat men wol
kieskeurig zij is kieskeurig se is keken
kieskeurig zij is kieskeurig it komt krekt by har
kieskeurig hij is kieskeurig wat eten betreft hy is tier yn it iten
kiespijn ik heb kiespijn ik ha pine yn 'e mûle
kijken kijk hem eens lopen! moatst him ris draven sjen!
kijken daar sta ik van te kijken! der sjoch ik fan op!
kijken bij zoiets komt heel wat kijken soks giet samar net
kijken tot kijk hoi, oant sjen
kind die zijn het kind van de rekening dy moatte te belije
kind daar is zij kind aan huis dêr is se hoater en toater
kind van kindsbeen af fan bern ôf
klad de klad zit erin de sloai is deryn kommen
klagen het is godgeklaagd it is skoof en skande
klagen veel klagen is niet goed it is net goed om sa te kleien en te grinen
klap een harde klap in klap dat it sta sei
klap als klap op de vuurpijl as útsetter
klap Akzo heeft een flinke klap gekregen Akzo hat in bêste tik krigen
klappertanden klappertanden bibbertoskje
klasse de lagere klasse en de hogere klasse de legerein en de hegerein
kleerscheuren niet zonder kleerscheuren net ûnskansearre
kleerscheuren niet zonder kleerscheuren net sûnder skrammen
klein we krijgen hem wel klein wy meitsje him wol lytsman
klein een klein halfuurtje in foech healoerke
kleinzielig kleinzielige mentaliteit benypte mentaliteit
klemmen deze schoenen klemmen dizze skuon knipe
klemtoon de lettergreep die de klemtoon draagt it wurdlid mei de klam derop
kletsen hij kletst dat binne ôfwaaide praatsjes fan him
kletsen ze hebben een uur staan kletsen se ha dêr in oere stongen te ratteljen
kletsnat kletsnat dweiltrochwiet
kleumerig kleumerig weer skrousk waar
kleur hij kreeg een kleur hy waard rea om 'e holle
kleur hij kreeg een kleur hy krige in kaam
klinken er klonk geluid in de gang der wie in lûd yn 'e gong
klinken zijn stem klinkt goed syn stim heart moai
klinken holle vaten klinken het hardst lege fetten beare meast
klinkklaar klinkklare onzin klearebarre ûnsin
klonteren samenklonteren op het strand gearklibje op it strân
klonterig klonterig klibberich
kloppen het klopt als een bus it slút as in bus
kloppen dat klopt niet met wat jij gister zei dat strykt net mei wast juster seist
kloppen hij klopte het stof van zijn jas hy sloech it stof fan syn jas
klos Jan is de klos Jan is it bokje
klotsen het water klotste na in het riet it wetter skolpere nei yn 'e reiden
klotsen klotsenvan het klotsende water word je slaperig it polskjen fan it wetter makket jin slûch
klotsen klotsende golven de skolperige weagen
klotsen de golven klotsen tegen de boeg de weagen skolperje tsjin de boech
klotsen hard tegen het schip klotsen tsjin it skip batse
kluns die kluns kan geen klusje klaar krijgen dy moksis kin gjin putsje klear krije
knakken dat heeft hem geknakt dêr hat er de knoei fan krigen
knel hij zit in de knel hy sit yn 'e knipert
knel hij raakt in de knel hy komt yn 'e bekniping
knellen hij knelt me hy knypt my
knellen de knellende banden van de dagelijkse sleur it benypte helter fan it deistich besleur
knellen knellende banden kniperige bannen, knipende bannen
knie hij ging door de knieën hy joech belies
knie ik heb het onder de knie ik ha it yn 'e macht
knie gauw door de knieën gaan sloppe ankels ha
knieholte in mijn knieholte by my yn 'e hokse
knoeien de kleuter zat met het eten te knoeien de beuker griemde mei it iten om
knoeier knoeier hampelman
knoeiwerk knoeiwerk! gegriem! in broddelboel!
knoop hij zit met zichzelf in de knoop hy leit mei himsels yn 'e tiis
knotwilg in de luwte bij een groepje knotwilgen yn 'e lijte by in tropke wylgemoezen
koesteren het erfgoed koesteren it erfguod bebeakerje
koesteren vrees koesteren der tsjin oan beevje
koeterwaals koeterwaals apegryksk, bargedútsk
koffie dat is geen zuivere koffie dat spul hat luzen, dat doocht net
komen kom nou, dat geloof ik niet och kom, dat leau ik net
komen waar kom jij zo 123 vandaan? wêr komsto wei setten?
komen kom je eens een avond koffiedrinken? komst ris in jûn te kofjedrinken?
komen hij kwam te vallen hy foel
komen ik kom betalen ik kom om te beteljen
komen Jan komt straks bij mij het gras maaien ik krij aansen Jan te gersmeanen
komen dat punt is nog niet ter sprake gekomen dat punt is noch net op it aljemint kommen
komen daar kwam ze aan gerend dêr kaam se oan draven
komen daar kwam ze al aan dêr kaam se al oansetten
komen volgens mij komt 't van de zware regenval ik smyt it op dat it sa hurd reind hat
komen het zit eraan te komen it is op kommendeweis
koning ze hebben mij als een koning ontvangen ik waard let en set
kop een kopje koffie? in bakje kofje?
koppig hij is zo koppig als het maar kan hy hat de hurde wyn yn 'e holle
kort hij sloeg alles kort en klein hy sloech alles oan smots, oan grom en oan grús, oan spuonnen
kort kort daarna was het voorbij fuort dêrnei wie it oer
kort iemand te kort doen ien bekrinke, ien omkromte bijlizze
kortaangebonden hij is kortaangebonden hy is koart foar de kop
kortwieken ik zal de haag eens kortwieken ik sil it mes ris op 'e hage sette
kosten dat kost hem teveel moeite dat is him tefolle wurk
kosten die appelmoes heeft heel wat gekost dy smots hat gâns koste
koud ik heb het koud ik bin kâld
koud het is bitter koud buiten it is glûpende kâld bûten
kraaien ze kraaiden het uit van plezier se geiden it út fan wille
kracht deze wet is niet meer van kracht dy wet jildt net mear
kracht de krachten van Schenk nemen af Schenk kin it net lykhâlde
kracht dat gaat mijn kracht te boven dat is my oermânsk
kracht hij was in de kracht van zijn leven hy wie yn glâns en blâns
kracht ik werk nu met volle kracht aan ik set no de hiele bealch op
krachtig ze traden krachtig op tegen de onruststokers de plysje mijde de opstokers net net
krachtige krachtige gevoelens fûlbannige fiellingen
krap die kleren zitten me wat krap dy klean sitte my wat benypt
krekel krekel yntsje
krijgen wat zullen we nu krijgen? wat sil dit?
krimp hij gaf geen krimp hy joech gjin belies
kringen in die kringen heeft men grote bezwaren yn dy rûnten wol men der net oan
kritiek de situatie is kritiek it giet der raar om wei
kritisch zijn houding is altijd te kritisch it is in stikelstekker
kronkelen de weg kronkelt de dyk bochtet
kuil er zitten kuilen in die onverharde weg der sitte dobben yn dy ûnferhurde dyk
kundig een kundig iemand in fernimstich man /frou
kunnen dat moet kunnen dat mei hinnebruie
kunnen hij kan het geld verloren hebben it kin wêze dat er it jild weibrocht hat
kunnen ik kan niet tegen cigarettenrook ik kin net oer sigrettesmook
kunnen dat zou kunnen dat kin wêze
kunnen dat gaat boven haar kunnen dat is har oermânsk
kunst een hele kunst in swier stik
kwaad hij is de kwaadste niet hy is net sa'n minnen ien
kwaad hij doet geen vlieg kwaad hy is sa goed as bôle
kwaad ze spreken kwaad van de stad se belekskoaie de stêd
kwalijk dat neem ik hem niet kwalijk dat nim ik him net kwea ôf
kwaliteit de kwaliteit valt tegen de bêstens falt ôf
kwaliteit mensen van uitstekende kwaliteit bêstsoartige minsken
kwijt ze zijn hem liever kwijt dan rijk se kinne him wol slite
kwijt ik ben mijn sokken kwijt myn sokken binne poater
L

laars ik draag liever laarzen dan schoenen ik ha leaver learzens oan as skuon
laat vroeg of laat kom ik het toch te weten earder of letter kom ik it dochs te witten
laat in de late namiddag let op 'e middei
laat het is al laat it wurdt ús tiid
laatst ik ben laatst nog in Engeland geweest ik ha okkerdeis noch yn Ingelân west
laatst de laatst overgebleven appel de lêste apel dy't oerbleaun is
lachen hij lachte vals hy lake skealik
lachen we lagen slap van het lachen wy leinen dûbelgear fan it laitsjen
lachen een petitie? daar lachen ze om! in petysje? dêr ha se de gek mei!
lachen laat me niet lachen! wat tochste! bist dochs net ûnnoazel wol!
lang bij lange na niet yn 'e fierste fierte net
lang een heel lange kater in almeugend ein boarre
langs ik wandel graag langs het water ik mei graach by it wetter lâns kuierje
langs ze galoppeerden langs een zandpad hja fjouweren in sânreed del
langzaam langzaam maar zeker starich mar wis
langzaam deze kinderen zijn erg langzaam dy bern kinne net sa hurd
langzaam ik liep langzaam naar huis ik rûn stadich op hûs oan
langzaam veel langzamer dan ik gedacht had lang sa hurd net as ik tocht hie
langzamerhand het is langzamerhand tijd om it is starichoan tiid om op hûs oan
lanterfanten die zitten te lanterfanten dy sitte te flinterknippen, dy stippe wat om
last ik heb last van mijn arm ik ha it yn 'e earm
last de financiële lasten de kosten
last de last was te zwaar voor het dier it bist koe de lading net huffe
last ik heb er zo'n last van ik ha der sa'n argewaasje fan
last last hebben van belij ha fan
lastig lastig een lastig probleem
lastig in lastige situatie in ferlegen spul
lastig dat is lastig werk dat is behiplik wurk
lastig waar niemand hem lastig viel dêr't nimmen him saande noch maande
laten je moet het laten om katten te pesten moast ophâlde te kattenarjen
laten laten we even rustig nadenken lit ús efkes de holle derby skuorre
laten laat hij de bril nu in zijn zak hebben! hie er de bril yn 'e bûse!
lawaai veel lawaai en weinig wol it is allegearre wyn en fearren
lawaai een lawaai van jewelste in heidensk kebaal
leed dat doet mij leed dat giet my oan it hert, dat muoit my
leed het leed is geleden! dat ha wy wer hân!
leeftijd hij is al aardig op leeftijd hy is al aardich op jierren
leeftijd op zesjarige leeftijd doe't er seis wie
leemte het verhaal bevat enkele leemten it ferhaal hat in pear lekken en brekken
leiden dat leidt tot niets dat wurdt neat
leiden zal het tot een goed resultaat leiden? wurdt it wat?
leiding als je geen leiding geeft aan deze kinderen ast dy bern net wat stjoerst
leiding Ajax nam de leiding Ajax kaam foar te stean
lelijk een lelijk gebouw in ûnsjoch gebou
lelijk hij heeft zich lelijk vergist hy hat him raar fersind
lelijk zij heeft het lelijk te pakken se hat it slim te pakken
lelijk kijk niet zo lelijk sjoch net sa prot, stúmsk
lente de afgelopen lente hebben we eieren gezocht fan 'e maityd ha wy te aaisykjen west
lente aankomende lente gaan we eieren zoeken fan 'e maityd sille wy te aaisykjen
les ik zal hem eens een lesje leren ik sil him ris op it harspit lizze
letten je moet beter op de kinderen letten moatst mear om 'e bern tinke
leuk hebben jullie het leuk gehad? ha jim it nei it sin hân?
leven ze kunnen maar net in leven blijven se kinne mar krekt it libben hâlde
leven dat heb ik nog nooit van mijn leven gezien soks ha ik fan myn libben net sjoen
leven lang zijn hele leven lang heeft hij sa âld as er is hat er
levendig een levendig gesprek in libben petear
levendig een levendig kind in fleurich bern
levenslust met veel levenslust mei in protte blierens
levenslustig een levenslustig kind in blier berntsje
licht lichte kleuren weerkaatsen het licht lichte kleuren wjerkeatse it ljocht
lichtgeraakt hij is lichtgeraakt it hoarntsje is him gau kniesd
lichtgewicht een lichtgewicht in stek-yn-'e-bûs
lid hij beeft over al zijn leden de hiele lea skoddet him
lid een arm uit het lid in earm út it potsje
liefhebberij dat is een liefhebberij van mij dêr ha ik in soad niget oan
lieveling lieveling pop
liever alle, of liever gezegd, de measte alle, of better sein, de measte
liggen Amsterdam ligt dicht bij Opdijk Amsterdam is ticht by Opdyk
liggen de wind gaat liggen de wyn jout him del
liggen hij heeft daar land liggen hy hat dêr lân te lizzen
lijdelijk hij keek lijdelijk toe hy seach it ferduldsum oan
lijden hij leed eronder hy koe it net ferneare
lijden honger lijden, pijn lijden honger ha, pine ha
lijden ik mag lijden dat hij ontslagen wordt om my wurdt er ûntslein
lijden het land lijdt onder de vele stakingen it lân hat te lijen fan de bulte stakingen
lijf het heeft niet veel om het lijf it hat net folle om 'e hakken
lijf hij wilde hem te lijf gaan hy woe deryn fege, him op 'e bealch jaan
lijf in levende lijve libbensliif
lijken het lijkt erop dat ze de mazelen heeft it hat der in aard fan dat
lijken het lijkt heel wat it bylket wakker
lijken het lijkt te regenen it koe wol reine
lijken het lijkt erger dan het is it gappet wider as it byt
lijken het lijkt er veel op dat it hat der in aard fan dat
lijken die lijkt wel wat op die van mij die aardet wol wat nei mines
lijn in grote lijnen is de situatie zo: rûchwei leit it lân der sa hinne:
lijn in grote lijnen yn grutte halen
lijn ze houden je aan het lijntje se hâlde dy op 'e tok
lijn dat ligt niet in haar lijn dat leit net yn har aard
lijn we moeten een lijn trekken wy moatte ien sile lûke
lijn dat stelde hij op een lijn met diefstal dat sloech er lyk mei stellerij
lijvig een lijvig boek in grou boek, in mânsk boek
links ze laten de verschoppeling links liggen se skouderje de verskoveling
links links lofts
litteken het litteken van het ongeluk van toen de groede fan it ûngemak fan eartiids
loeien de wind loeide in de schoorsteen de wyn âle op 'e skoarstien
logeren willen jullie hier blijven logeren? wolle jim hjir bliuwe te sliepen?
logeren Anna logeert bij een vriendje Antsje útfanhuzet by een freontsje
logeren we hebben ze twee weken te logeren gehad wy ha se fjirtjin dagen oer 'e flier hân
lomperd stuur die lomperd de loopgraven maar in stjoer dy rûchhouwer de sjitfuorgen mar yn
lonen het loont de moeite haast niet it smyt hast neat op
loom van zulk weer wordt je loom sok waar wurdt men sleau fan
loop hij ging op de loop hy sette sok
loophek loophek bernejister
loopneus hij heeft een loopneus de noas rint him
lopen we zijn komen lopen wy binne rinnende
lopen als je dat waagt loopt het slecht met je af! ast dat lapst giest in raar gat yn!
lopen het loopt tegen enen it rint nei ienen
losbandig een losbandig type in nuvere bruier
losbandig een losbandige tijd in lossinnige tiid
losgeslagen helemaal losgeslagen fan it anker slein wêze
lot het lot is ons goedgezind it wierret ús mei
louter louter uit gekheid út klearebarre gekheid
lucht hij hapte naar lucht hy gappe nei de siken
lucht de lucht breekt door de loft skuort troch
lucht de lucht betrekt dreigend de loft set ticht
lucht we gaan een luchtje scheppen wy sille ris yn it waar sjen
lucht daar zit een verdacht luchtje aan der sit in ferkeard rookje oan
luchtbellen er komen luchtbellen omhoog der komme brobbels nei boppe ta
luchten hij luchtte zijn hart hy makke him it moed rom
luchten we gaan het dekbed luchten wy sille it dekbêd wierje
lui een luie stoel in noflike stoel
luisteren luister, zei vader, wilde ganzen! harkje, sei ús heit, wylde guozzen!
lukken het lukte hem om eruit te komen hy slagge derút
lukken niks wil hem lukken alles brekt him by de hannen om ôf
lukken het lukte hem niet om aan werk te komen hy slagge net oan wurk
lust een lust voor het oog in eachweiding
lusteloos ik voel me zo lusteloos ik fiel my sa lammenadich
lusten ik lust geen soep ik mei gjin sop
M

maag hij zat ermee in zijn maag hy wie der mei oan, siet der mei oanklaud
maan de maan schijnt helder it is ljochtmoannewaar
maan loop naar de maan flean op
maan het is volle maan, heldere maneschijn it is ljochtmoannewaar
maan het is wassende maan de moanne is yn it oanwinnen
maan het is afnemende maan de moanne is yn it ôfgean
maandag op maandag werk ik niet moandeis wurkje ik net
maandag maandag zijn we naar het strand geweest de moandeis binne wy nei it strân ta west
maandelijks maandelijks betalen om 'e moanne betelje
maar nee maar, wie hebben we hier och hearkes, wa ha wy hjir
maat nu is de maat vol no ha wy de hichte
maat ze zijn de beste maatjes se kinne poerbêst meiinoar
maat roken? ja, maar met mate smoke? ja, mar net te gek,
maat in welke mate gaat de regering daarover? foar hoefier is it regear dêr baas oer?
maat hij heeft een grote mate van zelfvertrouwen hy hat gâns selsfertrouwen
maatregel er worden maatregelen genomen om der wurde prikken yn it wurk steld om
maatregel de politie moat maatregelen nemen de plysje moat fanwegen komme
macht hij was niet bij machte om hy wie net bysteat en
macht dat gaat boven mijn macht dat is my oermânsk
macht het einde van zijn macht de ein fan syn possenaasje
macht uit alle macht zwoegen hy wrotte syn bêst
macht, greep in de macht houden yn 'e beswaaiing hâlde
maken maak het nou! kom no!
maken ze maken het zich makkelijk se skikke noflik te plak
maken ik maak het goed mei my is it goed
makkelijk hij gaat er wel wat makkelijk mee om hy giet der wol wat licht oerhinne
mals dat is niet mals! dat is net foar de poes!
mals mals vlees soppich fleis
man acht mannen en twee vrouwen acht mânlju en twa froulju
man gedraag je als een man meitsje in keardel út
manier de manier waarop sa't, hoe't
manieren dat is iemand met nette manieren dat is ien dy wit hoe't it heart
manieren dat is geen manier van doen dat is gjin dwaan allyk
manieren op alle mogelijke manieren oer alle boegen
mantel dat bedekken we met de mantel der liefde dat slane wy yn 'e jamske fâlden
markt hij is van alle markten thuis hy is yn alle silen mak
matigen je moet je wat matigen do moatst dy wat bekrimpe
mazen hij is nog net door de mazen gekropen hy is noch krekt troch de mesken glûpt
medelijden ik heb geen medelijden met hun it begruttet my net
medelijden dat wekt medelijden op dat kriget jin by it hert
medeplichtig hij is er medeplichtig aan hy is der hândiedich, mandèlich oan mee
mee ik loop een eindje met je mee ik rin in eintsje mei dy op
meegaan daarin kan ik met je meegaan dat kin ik dy meistimme
meer en nog veel meer en folle net genôch,
meest ze verkopen er de meest gekke dingen se ferkeapje dêre de gekste dingen
meestal meestal komt hij te laat meastentiids is er te let
meevallen dat is nogal meegevallen dat foel ta
meewarig ze keek hem meewarig aan se seach him begrutlik oan
meewerken Jan werkt niet mee Jan hinget yn it gat
meezitten het zit ons niet mee it wierret ús net mei
melden wie mee wil moet dat even melden dy't mei wol moat him oppenearje
menen het is geen menens it is him gjin tinken
mening naar mijn mening as ik myn sin sizze mei
mening daarover verschillen we van mening dêr tinke wy net gelyk oer
mening men was van mening dat het anders moest it tinken wie, it moast oars
mensen mensen die te laat komen guons dy't te let binne
mensen er zijn mensen die der binne guons dy
mensenheugenis sinds mensenheugenis by minskewitten
merg die schreeuw ging me door merg en been dy gjalp gie me troch ieren en sinen
merg door merg en been troch alles hinne
merken laat niet merken dat je hem kent moatst net trochskine litte dast him kinst
merken hij merkte niets hy fernaam neat
merken hij liet merken dat hij er niet veel aan vond hy liet trochskine, hy fûn der net folle oan
merkwaardig het is merkwaardig dat hij geen jas draagt it is nuver dat er gjin jas oanhat
met we zijn thuis met zijn zessen wy binne thús mei ús seizen
meteen kun je meteen een half brood meebrengen? kinst fuort in heale bôle
metten korte metten maken met iets der regaad yn meitsje
middelbaar van middelbare leeftijd fan middelbere jierren
mijden ze mijdden de dorpen se wiene de doarpen skou
mijn mijne heren achte hearen
milieu hij komt uit een milieu van arbeiders hy is fan arbeiderslaach
milieu in dat milieu praat men veel over geld yn dat fermidden wurdt in soad oer jild praat
min daar moet je niet te min over denken dêr moatst net te gering oer tinke
minder in Urk wonen minder mensen als in Edam yn Urk wenje safolle minsken net as yn Edam
minder even werd het sneeuwen minder eefkes mindere, lichte it snijen
minimaal hij doet het minimale aan het werk hy beskarrelet it wurk sawat
minst niet in het minst koud foar gjin sprút kâld
mis het gaat zo mis met het land it lân rekket sa yn 'e ûnderwâl, yn 'e delklits
mis of heb ik het mis? of fersin ik my? of bin ik op 'e doele?
misbaar met veel misbaar vertelde Jan Jan, wyld sjen en dwaan, fertelde
misbaar met veel misbaar mei in protte mâlbearen
mislopen alles liep mis alles rûn wan
misnoegd hij bekeek misnoegd het misvormde beeldje hy beseach prot it miswoeksene byldsje
misselijk om misselijk van te worden om fan te koarjen
missen we hebben de bus gemist wy ha de bus fersitten
missen hij miste haar hy wie ûnwennich fan har
misvormd het is wat misvormd it is wat miswoeksen
modderen hij moddert maar wat aan met zijn werk hy griemt mar wat om mei syn wurk
moe ik voel me ineens zo moe de lea befalt my
moe daar word ik zo moe van! dêr ha ik sa myn nocht fan!
moe zo moe als een hond sa wurch as in maits
moed hij kon niet de moed opbrengen om hy hie net de moed en begjin op 'e nij
moed de moed zonk hem in de schoenen de moed foel him yn 'e hakken
moed houd moed! de kop derfoar
moeder wat zeg je, moeder? wat seit (ús) mem?
moederziel moederziel alleen poer allinne, lykme-allinne
moeilijk hij maakt het me moeilijk hy makket it my net maklijk
moeilijk hij doet wat moeilijk hy hinget wat yn it gat
moeilijk altijd moeilijk doen altyd dwersbongelje
moeilijk moeilijke sommen drege sommen
moeilijkheid door onverwachte moeilijkheden troch hommelse tsjinstuiten
moeilijkheid door allerlei moeilijkheden troch alderhande swierrichheden
moeite het was vergeefse moeite alle muoite wie om 'e nocht
moeite grote moeite hebben om hâlden en kearen ha om
moeite met veel moeite mei in bulte berêding, lijen
moffelen hij moffelde het gauw weg hy stoppe it gau beside
mogelijk hoe is het mogelijk! alderraarst!
mogen dat mag niet van de baas dat wol de baas net lije
mogen het mocht wat! it soe wat!
mogen, niet mogen ik heb nooit verstandig mogen worden ik bin altyd by it ferstân troch rekke
mogen, niet mogen daar heb ik nooit aan toe kunnen dat is der by my altyd by troch rekke
mokken hij zit te mokken hy sit te stúmjen, hy is stúmsk
mond mondje dicht, hoor net fierder fertelle, hear
mond mond dicht! hâld jim de mûle!
mond zij zetten direct een grote mond op se blaze fuortendaliks út in grut gat
mond zij zetten direct een grote mond op se skuorre daalks in grutte mûle op
mond houd je mond hâld dy de mûle
mond hij heeft altijd een grote mond hy hat altyd de bek yn beide hannen
mooi mooi zo! dat liket derop!
mooi erg mooi bare skoan
mooi nu is het mooi genoeg geweest no ha wy de hichte wol wer
morgen van 's morgens vroeg tot 's avonds moarns ier oant jûns let
morgen 's morgens vroeg ierenbetiid
morsen je morst koffie, hoor mottest mei de kofje, hear
muilkorven om zijn brutale mond te muilkorven om syn brutale mûle te rongjen
munt ik betaalde hem met gelijke munt terug ik joech him lyk om lyk
N

na na U jo earst
na dag na dag dei op dei
naakt daar stond hij, spiernaakt dêr stie er, neaken en bleat
naaktstrand op het naaktstrand op it bleatstrân
naald het oog van de naald it each fan 'e nuddel
naam met name benammen
naam ten name van op 'e namme fan
naam ik kan niet op haar naam komen har namme wol my net yn it sin komme
naam die hebben een slechte naam dy lizze op in minne namme
naar naar ons gevoel, naar ons oordeel neffens ús betinken
naar ik voel me naar ik bin mislik, aaklich, raar yn it liif
naar naar weer dompich waar
naargelang naargelang er meer mensen zijn neigeraden dat der mear minsken binne
nacht dag en nacht by nacht en by dage
nacht een gebouw zo lelijk als de nacht in gebou ûnsjoch as de nacht
nachtrust het kost me mijn nachtrust ik brek der sliep om
nadeel daar had zij nadeel van dat die har ûnderstek, skea
nadeel een nadeel in beswier
nadenken daar moet ik eerst eens over nadenken dat wol ik earst ris yn my omgean litte
nadenken ik heb er een tijdje over nagedacht ik ha der in skoft op om prakkesearre
nadenken denk er eens over na besin dy dêr ris oer, lit it ris yn dy omgean
nader dat moet nader bekeken worden dat moat noch ris oereide wurde
nader tot nader order blijf je thuis foarearst bliuwst thús
naderen de lente nadert de maitiid komt deroan, neieroan
naderen beide partijen naderen elkaar de beide partyen komme tichter byinoar
nagaan zullen we alles nog eens nagaan? sille wy alles nochris by del gean, neirinne?
nagel hij begon zijn nagels te knippen hy begûn te neilknippen
najaar het komend najaar, het afgelopen najaar fan it hjerst
nakomen beloften nakomen beloften betrachtsje
nalatigheid geen nalatigheden meer! gjin sleauwichheden mear!
nasmaak uien geven zo'n nasmaak sipels priuwe sa fier
nat mijn jas is van buiten wat nat myn jas is wat beslingere
nattigheid ik voelde nattigheid ik tocht, dit doocht net
natuur de natuur is hier erg mooi it is in moaie wrâld hjir
natuur dat ligt in de natuur van de mens dat sit yn 'e aard fan it beestje
natuur zij is van nature erg druk se is út har aard wei frywat drok
nauw hij zat in het nauw hy siet yn 'e benearing, yn 'e lytse loege
nauw het steekt niet zo nauw it komt net sa krekt
nauw in het nauw zitten yn 'e benearing sitte
nauwelijks ik kon nauwelijks mijn ogen open houden ik koe amper de eagen iepen hâlde
nauwelijks hij was nauwelijks thuis of hy wie mar krekt thús of
nauwkeurig zij is erg nauwkeurig se is ferhipte sekuer
navelstaren die zitten altijd maar wat te navelstaren dat binne fan dy droechstinners
nederlaag wat een nederlaag voor PSV! wat in delslach foar PSV!
neer met neergeslagen ogen mei de eagen foardel
neerleggen zich erbij neerleggen jin derby deljaan
neerslachtig niet zo neerslachtig! net sa wanmoedich!
neigen ik neig ertoe om een nieuwe te kopen ik tink der hurd oer en keapje in nijen ien
neiging hij heeft de neiging om hy hat in oanstriid en
neiging hij heeft sterk de neiging om hy hat der in aardsje fan om
nek een oude man met een kromme nek in dûknekkich âld man
nekken dat heeft hem genekt dêr hat er de knoei fan krigen
nemen we nemen er nog een wy nimme noch ien
nergens zonder contract ben je nergens sûnder kontrakt hast gjin poat om op te stean
nergens ik kon het nergens anders kopen ik koe it oars nearne keapje
nergens het lijkt nergens naar! it liket nearne nei! it liket wol fleanen!
net een nette jongen in fatsoenlike jonge
net net iets voor Betty krekt wat foar Betty
net of net of jij altijd zo je best doet krekt as dochsto altiten sa dyn bêst
net zo goed je kunt hem net zo goed weggooien kinst him likegoed fuortgoaie
netelig een netelig karwei in behyplike put
netjes netjes gekleed kreas yn 'e klean
netjes je moet het netjes opruimen moatst it kreas oprêde
netjes dat is niet netjes dat heart sa net
neuriën kun jij dat liedje neuriën? kinst dat lietsje neontsje
neus houd op in je neus te peuteren hâld op te noasplúzjen
ngebeuren u gaat het gebeuren no sil 't heve
niemand hij had Bakker gezien en verder niemand hy hie Bakker sjoen en oars gjin ien
niemand minder het is niemand minder dan ... ikzelf! it is gjinien oars as ... iksels!
niespoeder niespoeder apesnúf
niet jij heet Jan, waar of niet? do hjitst Jan, is it net sa? of net dan?
niet absoluut niet út noch yn net
niets je krijgt ze voor niets krigest se fergees
niets al dat werk voor niets! al dat wurk om 'e nocht!
niets hij deed of het niets was! hy die as wie it neat!
niettemin niettemin lykwols
nieuwsgierigheid zijn nieuwsgierigheid naar syn benijing nei
niksen wat niksen wat omloaiterje, wat flinterknippe
nodig wat heb je daarvoor nodig? wat bist der foar noadich?
nodig wat we nu nodig hebben dêr't wy no ferlet fan ha
noemenswaardig het heeft niet noemenswaardig geregend it hat net reint dat makket
nog ook dat nog! dat ek noch!
nog maar hij werkt nog maar drie dagen per week hy wurket mar trije dagen yn 'e wike mear
nog maar er is nog maar een probleem over der is mar ien probleem mear oer
nog nooit dat heb ik nog nooit gezien dat ha ik noch net earder sjoen
noodgedwongen noodgedwongen nam ik de fiets maar fanneed naam ik de fyts mar
noodoplossing het is in noodoplossing it is in behelp
nou nou en of! wat tochst! wat tochten jo!
nu en dan slechts nu en dan sa út en troch
nu en dan slechts nu en dan is het mooi weer by riten is it moai waar
nul hij kreeg nul op rekest hy kaam foar de winige doar
nummer hij moet op zijn nummer gezet worden hy moat in takke tebek, moat ris in bekslach ha
nut dat heeft geen nut dat hat gjin doel
O

ochtend 's ochtends vroeg moarns betiid
oever we zaten aan de oever wy sieten op 'e wâl
oeverloos het is oeverloos geklets der komt gjin ein oan dat gepraat
ogenblik vanaf het ogenblik dat ze hem zag fan't (fan dat) se him seach
ogenblik op een gegeven ogenblik op in stuit
ogenblik hij zweeg een ogenblik hy wie in amerij stil
ogenblik hij is op dit ogenblik niet hy is der net op it heden, op dit stuit
oksel ze ontharen hun oksels se helje it hier ûnder de earms wei
om er scharrelt iemand om het huis der strúnt ien by it hûs om
om ze liepen twee keer om het huis se rûnen twa kear om it hûs hinne
om is het de moeite waard om dit te lezen? is it de muoite wurdich en lês dit?
om een blokje om in slach troch de buorren
omgaan zo moeten we niet met elkaar omgaan sa moatte wy net
omgekeerd je hebt je sokken omgekeerd aan hast de sokken ferkeard om oan
omgekeerd A is omgekeerd evenredig met B A is oarsom evenredich mei B
omgeven de stilte die ons omgaf de stiltme om ús hinne
omgeving in de omgeving van Pisa yn 'e omkriten fan Pisa
omgeving wat een mooie omgeving! wat in moaie weareld! (kontreien)
omgeving in de onmiddelijke omgeving van Harlingen deun by Hains
omgeving in de omgeving van Akkrum by Akkrum om
omhaal de tekst begon met veel omhaal de tekst begûn mei in protte abbegaazje
omheinen met een hek omheinen ôffreedzje mei in stek (ôffreding)
omhoog de mist komt uit de sloten omhoog de mist tynt út 'e sleatten
omhoog hij zit ermee omhoog hy is der mei oan
omhulsel het stoffelijk omhulsel it stoflik omskot
omlaag de weg voerde naar omlaag de dyk gong nei ûnderen ta
ommegaande per ommegaande mei kearende post
ommetje ik ga even een ommetje maken ik sil efkes in eintsje om
omspitten hij wil de tuin omspitten hy wol de tún omkeare (omhakje)
omstandigheden onder deze (slechte) omstandigheden as it sa moat
omstandigheden de landbouw verkeert in moeilijke omstandigheden de lânbou hat in swiere sile te lûken
omstandigheden als de omstandigheden er naar zijn as it wat meiwierret
omstreden dat is een omstreden kwestie dêr wurdt wakker ûngelyk oer tocht
omstreeks omstreeks 1940 om 1940 hinne
omstreeks omstreeks deze tijd yn dy snuorje
omtrek in de wijde omtrek was de brand te zien fier en hein koe men de brân sjen
omtrent omtrent D.D. om D.D. hinne
omtrent omtrent vier meter hoog likernôch fjouwer meter heech
omvang de grootste omvang de wiidste befieming
omvangrijk omvangrijk wiidfiemjende
omzichtig zij ging omzichtig te werk se die it hoeden, se die it mei oerlis
onaangeraakt hij heeft het eten onaangeraakt laten staan hy hat der net oan west
onaangeroerd onaangeroerd ûnberuorre
onachtzaamheid geen onachtzaamheden meer! gjin sleauwichheden mear!
onafgebroken ik heb er onafgebroken aan zitten werken ik ha der oan ien stik wei oan trocharbeide
onafhankelijk ze wou een onafhankelijk bestaan leiden se woe op harsels libje, eigen baas wêze
onafhankelijk mijn beslissing is onafhankelijk van of ik myn beslissing hat neat te krijen mei oft ik
onafhankelijk onafhankelijk van elkaar elk op ússels, los faninoar
onafscheidelijk ze zijn onafscheidelijk se binne altyd byinoar
onbedachtzaamheid zijn onbedachtzaamheid stoort me dat gystene fan him is my yn 'e wei
onbegonnen dat is onbegonnen werk der is gjin begjinnensein oan
onbeheerst de FBI trad onbeheerst op de FBI sloech der wyld yn om
onbeheerst zo onbeheerst sa gysten, wyldsinnich
onbehoorlijk dat is onbehoorlijk dat kin gjin kant op, dat jout gjin foech
onbekend onbekende geluiden frjemde lûden
onberispelijk onberispelijk út 'e keunst, sûnder wryt of slyt
onbeschaafd een onbeschaafde vent in ûnbesnoeid figuer
onbeschadigd ze kwamen onbeschadigd tevoorschijn se kamen ûnskansearre foar it ljocht
onbestendig het is van dat onbestendige weer it is fan dat ritige waar
onbesuisd iets onbesuisd doen wat yn 'e hjitte hei dwaan
onbesuisd onbesuisd te werk gaan balstjurrich te wurk gean, deryn feie
onbetuigd Jan liet zich niet onbetuigd Jan spile net swak by
onbewolkt het is onbewolkt de loft is skjin
onbewust dat doe je onbewust dêr hast gjin erch yn
onbezonnen een onbezonnen daad in bluisterichheid
ondank ondank is werelds loon ha de bargen genôch, skoppe se de trôch om
onder het schip ging ten onder it skip gong te sink
onderdak wie hem onderdak verschafte kreeg de kogel dy't him beherberge, benachte krige de kûgel
onderdoen ze doen niet voor elkaar onder se kinne inoar skoan belykje
onderdrukken zulke gevoelens moet je onderdrukken sokke fiellings moatst deltwinge
onderdrukken mensen onderdrukken minsken yn 'e bedelte hâlde
ondermijnen ze ondermijnen het gezag se ûnderwrotte it gesach
ondermijnen ondermijnen ûnderstek dwaan
onderrichten ze krijgen onderricht in se wurde beleard yn, se krije belearing yn
onderscheiden je moet die twee dingen van elkaar onderscheiden moatst dy dingen útinoar hâlde
onderscheiden hij onderscheidt zich door zijn kracht hy kypt derút troch syn krêft
onderscheiden hij kan nog geen koe van een paard - hy kin in ko en in hynder noch net útinoar
onderspit Ajax delft het onderspit Ajax ferliest de slach
onderstromen het land is ondergestroomd it lân is derûnder strûpt
ondertussen ondertussen kunnen we wel een biertje nemen ûnderwilens kinne wy wol ien nimme
onderuit ik kon er niet onderuit ik koe der net foar wei
ondervangen dat hebben we ondervangen door dat ha wy opheind troch
onderwerp van onderwerp veranderen it praat op oare dingen bringe
onderwerpen ze onderwierpen zich aan de Romeinen se joegen har del ûnder de Romeinen
ondoordacht een beetje ondoordacht in bytsje ûnnoazel, wat bluisterich
ondoorgrondelijk Rint is ondoorgrondelijk Rint is net te bedjipjen
oneffenheid ik moet nog een paar oneffenheden wegstrijken ik moat noch in pear bulten en dobkes sljochtsje
onenigheid er is onenigheid tussen hun se ha spul, se hingje inoar yn 'e kaam
ongeacht ongeacht of het regent likefolle
ongedeerd Jan kwam ongedeerd uit het vliegtuig Jan kaam sûn en wol út it fleantúch
ongedierte ze hebben zo'n last van ongedierte se komme om yn lús en plús
ongedurig kinderen zijn soms erg ongedurig bern ha bytiden de ridel yn it gat
ongedwongen men gaat er ongedwongen met elkaar om men is der wakker eigen meiinoar
ongedwongen een ongedwongen sfeer in gemoedlike sfear
ongehoorzaam hij is ongehoorzaam hy wol net om sizzen jaan, hy is dôfhûdich
ongekend zo'n zomer dat is ongekend sa'n simmer ha wy net earder meimakke
ongelovelijk ongelovelijk! alderraarst!
ongemoeid de politie liet ons ongemoeid de plysje liet ús gewurde
ongenoegen hij liet zijn ongenoegen blijken hy liet syn ûnnocht trochskine
ongepast dat is ongepast dat jout gjin foech
ongerede de boekhouding is in het ongerede geraakt de boekhâlding is yn disoarder rekke
ongeremd ongeremde uitbreiding van de industrie ûnbeheinde útwreiding fan 'e yndustry
ongerept in ongerepte toestand yn syn hiele hear en fear
ongestoord hij gaat ongestoord op de goal af hy giet ûnbehindere op de goal oan
ongetwijfeld ze heeft ongetwijfeld gelijk se hat grif gelyk
ongeveer dat was het wel ongeveer dat wie it wol sawat, sa likernôch
ongeveer ongeveer twintig sawat tweintich, om ende by tweintich
ongevoelig je wordt ongevoelig men behurdet
ongezond hij ziet er ongezond uit hy sjocht der suterich út
onguur een onguur type in ûnhuer figuer
onhandelbaar dat is een onhandelbaar persoon dat is in raar stik potitenonhandig
onhandelbaar de kinderen zijn onhandelbaar de bern binne balstjurrich
onhandig dat was wat onhandig dat wie wat knoffelich
onheilspellend het klonk onheilspellend it klonk as wankte ûnheil (ûnk)
onherroepelijk het staat onherroepelijk vast dêr is gjin ferwin op
onherstelbaar onherstelbaar beschadigd foargoed bedoarn, foargoed skansearre
onherstelbaar het is een onherstelbaar verlies it ferlies dat net goed te meitsjen is
onheuglijk sedert onheuglijke tijden by minskewitten
onkreukbaar De Wit was onkreukbaar De Wit wie sûnder wryt of slyt
onlangs onlangs okkerlêsten
onlangs ik ben er onlangs nog geweest ik ha der okkerdeis noch west
onnauwkeurigheid vele onnauwkeurigheden ûnkrektichheden by de rûs
onopgemerkt wat onopgemerkt bleef wat net obstrewearre waard
onophoudelijk ze snuift onophoudelijk hja snúft oan ien stik wei
onpeilbaar onpeilbaar net te bedjipjen
onroerend goed onroerend goed belasting fêstguod belêsting
onrustig het bleef erg onrustig op straat it bleau rare roerich op 'e dyk
onrustig hij is erg onrustig hy kin him net maklik deljaan
ons ons inziens neffens ús betinken
onsamenhangend het is een onsamenhangend geheel it hat gjin gearhing, it is los sân
onstuimig het is onstuimig weer it waar is oerstjoer
onstuimig veel te onstuimig fierstente gysten
ontberingen we hebben veel ontberingen geleden wy ha in soad lijen hân
ontbijtbordje een ontbijtbordje met een stukje ontbijkoek in breaboardsje mei in reepke koeke
ontbijten hoe ontbijten jullie? (waarmee) wat ite jim moarns?
ontbijttafel de ontbijttafel van het hotel de breatafel fan it hotel
ontbreken het ontbrak ons aan alles wy hiene fan alles net
ontbreken Jan ontbreekt Jan mist
ontdekken ik ontdekte dat ik waard gewaar dat
ontdooien we moeten het brood nog ontdooien it iis moat noch út 'e bôle wei
ontdooien we gaan de koelkast ontdooien wy sille it iis út 'e kuolkast helje
ontevreden hij is er erg ontevreden over hij is der min oer te sprekken
ontgaan dat is me ontgaan dat ha ik mist, net heard, sjoen, begrepen
ontgaan het ontging hem niet dat it miste him net dat
ontgelden hij moet het ontgelden dy moat it belije
ontgelden ontgelden belije, begoarje
ontheven van belasting ontheven frijsteld fan belêsting
onthouden zul je het goed onthouden? silst it net ferjitte?
onthouden ik heb het nummer van de auto onthouden ik ha it nûmer fan de auto yn 'e holle
onthullen nieuwe onthullingen mear spannend nijs
ontkennen het valt niet te ontkennen men kin der net foar wei
ontketenen kijk Cruyff eens: hij is ontketend moatst Cruyff ris sjen: de bear is los
ontkomen men ontkomt er niet aan om men kin der net foar wei en
ontkomen daar ontkom je niet aan dêr kinst dy net foar wei wine
ontleden we ontleden het probleem wy plúzje it probleem útinoar
ontmoedigen ontmoedigen lytsmoedigje
ontmoeten waar ontmoeten we elkaar? wêr treffe wy inoar?
ontmoeten ik heb hem gisteren ontmoet ik ha him juster met
ontploffen kijk, hij ontploft sjoch, hy spat útinoar
ontregelen het door de sneeuw ontregelde verkeer it ferkear dat troch de snie ûntregele is
ontroeren het ontroerde hem hy waard der oars fan, it krige him by it hert
ontroert de ontroering de beweging yn it hert
ontschoten dat is mij ontschoten dat is my troch it sin gongen
ontsnappen daar ontsnap je niet aan dêr kinst net foar wei
ontspannen je moet je af en toe wat ontspannen men moat sa út en troch wat ferdivedaasje ha
ontspanning ontspanning zoeken ferdivedaasje sykje
ontsteld hij keek mij ontsteld aan hy seach feralterearre nei my
ontsteld ontsteld zagen ze teheistere seagen se
ontsteltenis de ontsteltenis van de mensen de besauwing fan 'e minsken
ontsteltenis de stad verkeerde in ontsteltenis de stêd wie ûntheistere
onttrekken planten onttrekken voedsel aan de grond planten helje iten út 'e grûn
onttrekken hij onttrekt zich eraan hy wynt him derfoar wei
ontvangen heeft U mijn brief ontvangen? ha jo myn brief krigen?
ontvankelijk hij is niet ontvankelijk voor hy stiet stomp foar
ontvouwen hij ontvouwde zijn plan hy die syn plan út 'e doeken
ontvreemden ontvreemden naderje, benaderje
ontwaken bij het ontwaken by it wekker wurden
ontwaken gevoelens ontwaken in haar hart fiellingen sprute by har yn it hert
ontwaren de kust ontwaren kunnen de kust beëagje kinne
ontwijken die vraag ontweek hij dy fraach gong er út 'e wei
ontwikkelen sport ontwikkelt het lichaam sport is goed foar de lea
ontwikkelen Ajax heeft zich ontwikkeld tot een topclub út Ajax is in topklup groeid
ontwikkelen deze ideeën zijn in de vorige eeuw ontwikkeld dy ideeën binne yn 'e foarige ieu úttocht
ontwrichten een ontwrichte schouder in skouder út it lid
ontwrichten de samenleving wordt ontwricht de maatskippij wurdt út 'e foegen skuord
ontzenuwen die berichten zijn ontzenuwd dy berjochten binne wjerlein
ontzet uit de ouderlijke macht ontzet út 'e âlderlike macht set
ontzetting met ontzetting mei teheistering
onuitgewerkt een onuitgewerkt plan in sketsmjittich plan
onuitstaanbaar zijn gedrag is onuitstaanbaar syn hâlden en dragen is net te fernearen
onvast stond onvast op zijn benen stie wippelich op 'e skonken, hy wippelskonke
onverantwoordelijk onverantwoordelijk gedrag dolkoppich gedrach
onverbeterlijk een onverbeterlijke deugniet yn 'e ûndogenskens behurde
onverbrekelijk onverbrekelijk verbonden met fêst ferbûn mei
onverdeeld het was geen onverdeeld genoegen noflik is oars
onverdroten hij gaat onverdroten door hy hâldt steech fol
onverenigbaar dat is onverenigbaar dat byt inoar
onverhoopt mocht er onverhoopt wat gebeuren dan mocht der al wat mis rinne dan
onverkort die wet blijft onverkort van kracht dy wet bliuwt der yn syn hiele hear en fear
onverminderd het misbruik gaat onverminderd door it misbrûk minderet net
onverrichter zake onverrichter zake sûnder wat bedijd te hawwen
onversaagd wij gaan onversaagd door wy ferblikke net
onverstoorbaar hij bleef er onverstoorbaar onder hy waard der net oars om
onvervangbaar die is onvervangbaar dêr is net in oar foar te finen
onverwacht een onverwachte donderslag in hommelse tongerslach
onverwoestbaar hij is onverwoestbaar hy kin stikken noch dea
onverzadigbaar hij is onverzadigbaar hy kin der net genôch fan krije
onvolkomenheid de mens in al zijn onvolkomenheid de minske mei al syn lekken en brekken
onvoorwaardelijk onvoorwaardelijk sûnder betingsten, absolút
onvriendelijk waarom doe je zo onvriendelijk tegen haar? werom dochst sa raar tsjin har?
onweer de lucht voorspelt onweer de loft stiet op swier waar
onweer het onweer nam toe in hevigheid de tonger boaze oan
onweersbui een onweersbui in tongerbui
onweerswolken verschijnen onweerswolken de loft koppet
onwillekeurig Peke moest er onwillekeurig aan terugdenken dat Peke koe it net helpe mar it kaam him yn it sin dat
onwillekeurig onwillekeurig ging hij op zijn nagels bijten sûnder erch begûn er te neilbiten
onzacht hij kwam onzacht neer hy kaam hurd del
onzekere we verkeren in het onzekere wy binne yn it ûnwisse
oog je kunt het in zijn ogen zien it sjocht him ta de eagen út
oog het oog wil ook wat it each wol sines ek ha
oog dat loopt niet in het oog dat jout gjin each
ooggetuige volgens ooggetuigen neffens bystanners
oogsten men oogst wat men gezaaid heeft men rispet wat men siedde hat
oogwenk in een oogwenk yn in omsjoch, yn in sucht
ook dat is maar goed ook dat is ek mar goed
ook dat is waar ook dat is ek sa
ook en nog brutaal ook! en ek noch in grutte bek
oor dat klinkt me vreemd in de oren dat heart my nuver oan
oor hij spitste zijn oren hy skuorde de earen op
oor hij is een en al oor hy harket my sân pear earen
oor ik zal mijn oor eens te luisteren leggen ik sil ris om my hinne harkje
oor ik zit tot over mijn oren in het werk ik sit mei hals en earen yn it wurk
oordeel hij is van oordeel hy is fan betinken
oordelen naar zijn uiterlijk te oordelen as men him sa sjocht
oorspronkelijk in zijn oorspronkelijke staat saât it earst wie
oorspronkelijk oorspronkelijk was het een kerk earst wie it in tsjerke
op jij bent vroeg op do bist ier by de wurken
op alsof het niet op kan as gong it út 'e brede fjirtjin
op zo krijgen we de aardappels nooit op sa komme wy noait troch de ierpels hinne
op met zulke mensen heb ik niet veel op sokken ha ik it net op begrepen
op met dergelijke zaken houd ik me niet op sokke saken hâld ik my net mei dwaande
opblazen een opgeblazen gevoel? jo ploppe sawat? follivich?
opdelen ze delen het land op in drie stukken se partsje it lân op yn trije stikken
opdoemen de boerderij doemt op uit een bomenzee de pleats tynt út in see fan beammen
opdraaien ze laten hem ervoor opdraaien se litte him der foar opstrûpe
opeisen het genot opeisen it geniet opfoarderje
open zij werd met open armen ontvangen sy waard let en set
open met open mond mei de mûle iepen
openbaar de openbare mening is erg verdeeld der wurdt wakker ûngelyk oer tocht
opereren ze gaan hem morgen opereren hy wurdt moarn holpen
opgaan hij ging er helemaal in op hy wie der hielendal yn wei
opgeven Karpov gaf het op Karpov joech belies
ophef er wordt zo'n ophef van gemaakt der wurdt sa fan beard
ophef veel ophef maken alderdusdanichst beare, in protte alarm útjaan
ophouden houd op met dat gegooi van pennen! hâld op te pennegoaien!
ophouden hij weet van geen ophouden hy docht gjin lichten
ophouden ik werd opgehouden doordat ik waard belet trochdat, ik krige ferlet trochdat
opkijken daar keken ze vreemd van op dêr seagen se raar fan op (ferheard)
opknappen ze knappen de straat op se kreazje de strjitte op
opknappen een sigaret daar knap je van op in sigretsje dêr wurdst better fan
opkomen met de opkomst van het christendom mei't it kristendom oanwint
oplappen de zaak wat oplappen de saak wat byhelpe, behoffenje
opletten kinderen, opletten! jonges, de kop derby!
opletten let nu goed op hoe ik het doe tink der no goed om wat ik doch
opletten hij lette heel goed op hy hie syn omtinken der goed by
opletten hij dwong zich op te letten hy skuorde de kop derby
opleveren dat heeft niets opgeleverd dat hat neat opsmiten
opleveren het levert veel op dat docht gâns fertuten
opleveren dit werk levert geen gevaar op dit wurk is net gefaarlik
oplopen de gasprijs is weer opgelopen de gaspriis is ek wer heger
oplopen waar heb je die ziekte opgelopen? wêr hast dat skipe?
oplossen de mest moet in regenwater oplossen de dong moat wat bereine
oplossing de eenvoudigste oplossing zou zijn om de koartste klap wie en
opluisteren opgeluisterd met muziek opfleure mei muzyk
opmaken gehaast maakte ze zich op hastich tutte se har op
opmerken ik heb je niet opgemerkt op de vergadering ik ha dy net sjoen op 'e gearkomste
opmerking dat is een verstandige opmerking do praatst mei bestek
opmerkzaam opmerkzaam maken op yndachtich op meitsje
opnemen ik nam het voor hem op ik stie noed foar him
opnemen we nemen het op tegen een wy sette it yn 'e kant tsjin
opnemen hoe nam hij het op? hoe stie er derûnder
oppakken het ligt voor het oppakken it leit der foar de greep
oppassen we gaan bij de buren oppassen wy geane nei de buorlju ta te húswarjen
oppassen pas op! tink derom!
oppassen die kan wel op zichzelf passen dy is wol los fertroud
oppeppen de koffie zal je oppeppen de kofje sil dy opskranderje
oprichten de zieke richtte zich enigzins op de sike joech him wat oerein
oprisping hij kreeg last van oprispingen it krôke him op
oprukken ze rukken op naar Berlijn se tsjogge op nei Berlyn
opschepen hebben ze jou daarmee opgescheept? ha se dy dat oan it gat smard?
opschepen ze zitten opgescheept met se sitte tangele mei
opschieten we moeten opschieten wy moatte avesearje
opschieten we zijn flink opgeschoten wy ha in moaie haal dien
opschieten er niets mee opschieten der neat mei bedije
opschudding dat bericht veroorzaakte veel opschudding dat berjocht joech in
opsieren de brief werd opgesierd met een vrolijk logo it brief wie opsnolke mei in fleurich logo
opstaan hij stond op voor een oud vrouwtje hy kaam oerein foar in âld wyfke
opstaan hoe laat staan jullie op? hoe let komme jim derôf
opstaan tijd om op te staan! tiid om derôf!
opstijgen een vreemd gemompel steeg op in nuver gemompel waard warber
opstijgen het vliegtuig steeg op it fleantúch kaam fan 'e grûn
opstuiven hij stoof op, boos dat hij was! hy spatte op, lilk as in seage!
optreden je moet harder optreden! moatst deryn fege
optreden het is een gezamenlijk optreden se dogge it tegearre
opvoeding opvoeding it grutbringen
opvouwen netjes opvouwen hoor kreas opteare hear
opvrolijken zal ik je wat opvrolijken? moat ik dy wat opfleurje?
opwegen dat weegt er niet tegen op dat kin der net tsjin út
opwelling in een opwelling van yn in bekrûping fan
opwelling in een opwelling van woede mei de lilke kop
opwelling in een opwelling besloot hij yn in befleaning, bekrûping besleat er
opwerken hij heeft zich opgewerkt tot hy hat him opwrotten ta
opwerpen hij wierp zich op als leider hy oppenearre him as baas fan it spul
opzadelen wie zadelen ze daarmee op? wa smarre se dat oan it gat?
opzicht in velerlei opzicht zijn ze verder dan wij yn mannich ding binne se fierder as ús
opzicht in dat opzicht valt hij niet tegen wat dat oanbelanget falt er net ôf
opzicht in welk opzicht? hoe dat sa?
opzichtig ze kleden zich wat opzichtig hja klaaie har wat bylkerich
opzien hij ziet er een beetje tegen op hy skytskuorret der wat tsjin oan
opzien ze zag ertegen op geen auto meer te hebben se soarge fan har auto ôf
opzien ze zagen ertegen aan erheen te moeten se soargen derhinne (deryn, derút)
opzij het hoofd een beetje opzij de holle in bytsje fansiden
orde alles was in orde alles wie yn 'e foegen, yn 'e es
orde in die orde van grootte soksawat
oud oude mensen hebben het niet makkelijk de âlderdom hat it net maklik
ouderlijk het ouderlijk huis it hûs fan syn, har heit en mem
ouders we gaan naar mijn ouders toe wy sille nei ús mem-en-dy ta
ouderwets ouderwets âldstilich, âldstylsk
ouderwets het gaat er ouderwets aan toe it giet der âldwrâldsk om wei
ouwehoeren de kinderen waren aan het ouwehoeren de bern wiene oan it gekjeien
ouwehoeren kinderen ouwehoeren graag bern mei graach oangean
over over een paar dagen is het beter mei in pear dagen is it oer
over iedereen heeft het erover (dat) der is oars gjin praat (as dat)
overall overall baitsjebokse
overblijfselen onbruikbare overblijfselen it wrakguod
overblijven er is een overgebleven der is ien oer
overbluffen ik overblufte hem met een sitaat ik sloech him blyn mei in sitaat
overeenkomst dat is een overeenkomst tussen hun fan dat binne se itselde
overeenstemmen hun verklaringen stemmen niet overeen har ferklearringen strike net meiinoar
overgaan we gaan nu over tot het kiezen van een nieuw bestuur wy sille der no ta oergean en kies in nij bestjoer
overhalen ik zal hem zien over te halen ik sil sjen oft ik him oerhelje, beprate kin
overhand deze vormen hebben de overhand dy foarmen slagge foar master op
overhellen de muur helt over de muorre hinget oer
overhellen ik hel ertoe over om ik bin hast safier dat, ik tink der hurd oer om
overhoop hij haalde alles overhoop hy skuorde oeral yn om, hy helle alles oeral
overhoop van alles overhoop halen fan alles beheisterje en beteisterje, oeral helje
overkomen dat overkomt me niet weer dat komt my net wer oer
overleg met overleg te werk gaan mei bestek arbeidzje
overleg overleg bij jezelf beried dy by dysels
overleg in overleg met yn berie mei
overleggen overleg dat toch even samen lis dat dochs efkes meiinoar oer
overlijden hij is in het najaar overleden hy is fan 'e hjerst weirekke
overmorgen ze zijn van plan om overmorgen te vertrekken se binne fan doel om oeremoarn fuort
overpeinzing in overpeinzingen verzonken yn prakkesaasjes wei
overrompelen overrompelingstactieken feriffelderstaktiken
overrompelen we hebben ons laten overrompelen wy ha ús feriffelje litten
overrompelen door de nacht overvallen troch de nacht berûn
overschreeuwen ze probeerde hem te overschreeuwen se besocht oer him hinne te razen
overspannen hij is overspannen hy hat him oer de kop skrept
overstelpen met kussen overstelpen ûnder tútsjes bedobje
overstelpen met vragen overstelpen mei fragen bestoarmje
overstuur de kinderen zijn helemaal overstuur de bern binne hielendal oerèmis
overstuur overstuur út stjoer
overtreffen overtreffen te boppe gean, mear wêze as
overvallen angst overviel hem bangens besette him
overvloed in overvloed by de rûs, by it amerfol
overvloed in overvloed, by amerfollen, by it amerfol
overweg ik kan er niet mee overweg it handicht my net
overweg hij kan er goed mee overweg hy kin der goed mei wurde
overweg we kunnen goed met elkaar overweg wy kinne it aardich lykfine
overweg ze kunnen erg slecht met elkaar overweg se kinne stjerrende min (meiinoar)
overwegen ze overweegt erheen te gaan se tinkt deroer om derhinne
overweging neem dat eens in overweging nim dat ris yn berie
overweging hij zou het in overweging nemen hy soe it yn him omgean litte
overweging de volgende overwegingen de neikommende konsideraasjes
overweging op grond van de overweging út it betinken wei
overweging dat zal ik in overweging nemen dat sil ik yn betinken nimme
overweldigen de gedachte overweldigde hem de tins bemastere him
overwerken hij is overwerkt hy hat him ferskrept
eens hier kom eens hier kom hjir ris
luister luister eens, nog eens harkje ris, nochris
koken hij kan niet eens koken hy kin gjiniens itensiede
tegen in ik bracht daar tegen in dat ik sette dêr foar oer dat
tegen op ik zie er tegen op om ik skytskuorje, soargje der tsjin oan om
tegen op ergens tegen op zien earne tsjin oan skoarje
tegen op er vreselijk tegen op zien der tsjin oan beevje
ten hemel schreiend het is ten hemel schreiend! it is alderraarst! it raast oan 'e protters!
van ouds het van ouds bekende verhaal it âldbewende ferhaal
vergroeien met vergroeid met zijn werk bewaakst mei syn wurk
verlangend kijken ze keek verlangend naar de weg waar se fierke de dyk del dêr't
keurslijf van het keurslijf van het normale afwijken ôfwike fan it byntliif fan it normale
muilkorven zulke mensen moesten ze muilkorven sokken moasten se de bytbân oandwaan
lichtgewicht een lichtgewicht op het terrein van in blaaswjirm op it mêd fan
luister we willen zijn afscheid luister bijzetten door wy wolle syn ôfskie blâns jaan
opzichtig opzichtig gekleed yn bylkerige klean
lillen een lillende pudding in blibkjende pudding
lopen hij loopt zich een ongeluk hy rint him in blikgat
misleiden iemand met een glad praatje misleiden ien mei in moai praatsje blyndoekje
melkmuil de melkmuil liep blindelings in de val de bloarre rûn blynseachs yn ‘e fûke
onnozel doe niet zo onnozel doch net sa bongelich
kortademig een kortademige oude man in smûgjende âldman
kruiperig een kruiperig persoon ien dy’t goed yn ‘e bocht kin
oneffen de grond is oneffen de grûn is bokkelich
hangende die zaak is nog hangende dy saak bongelet altiten noch
knekelhuis vader, moeder, knekelhuis heit, mem, bonkehok
opwellen een gevoel welt in hem op in fiellen tynt yn him
kerfstok die heeft heel wat op zijn kerfstok dy hat hiel wat op syn breaprikke
krankzinnig hij werd krankzinnig hy waard breinroer
herkennen ik herkende hem niet ik koe him net te plak krije
loom loom weer broeksakkerich of brodzich waar
mengelmoes een mengelmoes van talen in brolleboel fan talen
overladen een overladen programma in brollich programma
overladen een overladen vrachwagen in te swier oploege frachtwein
opgewarmd opgewarmde koffie stille brommert
onbestendig onbestendig weer bros waar
kabbelen de kabbelende golfjes de polskjende weachjes
hobbelen zo ben ik door mijn studententijd heen gehobbeld sa bin ik troch myn studintetiid hinne bûkele
opduikelen hij duikelde een kwartje op uit zijn binnenzak hy djippe in kwartsje op út syn binnenbûse
oneffen in oneffen parcours in hulterich parkoers
ongeschoren in ongeschoren type sa’n type, rûch yn it burd