Ien Twa Trije
P

pa bij zijn pa en ma thuis by syn heit-en-dy, by syn mem-en-dy
paal daar moet paal en perk aan worden gesteld dêr moat regaad yn makke wurde
pafferig pafferig plodzich
pak een pak slaag krijgen omsoald wurde, op 'e bealch krije
pal pal tegen de wind in lyk yn 'e wyn op
palm de palm van de hand de bal fan 'e hân
pappig een pappige substantie in brijïge substânsje
parelen de dauw parelde op de bladeren de dau krale op 'e blêden
parket hij zat in een lastig parket hy siet raar yn 'e knipe, oan beide kanten klem
part voor mijn part mag hij wegblijven om my hoecht er net werom te kommen
part wat je parten speelt is je onvoorzichtigheid wat dy feriffelt is dast sa gysten bist
pas met grote passen mei grutte stappen
pas de dag begint pas en je bent nu al moe? de dei is krekt begûn en bist no al wurch?
pas het is pas vier uur it is noch mar fjouwer oere
pas ik begin pas met de les als het stil is ik begjin net earder te lesjaan as dat it stil is
pas ik heb haar pas, zopas nog gezien ik ha har krekt noch sjoen, niiskrekt
pas daar pas ik voor! sa wol ik net!
pas het geeft geen pas om it jout gjin foech en
passen die twee dingen passen niet bij elkaar it ien gniist om it oar
passen ze passen niet goed bij elkaar se akkordearje net goed
pats pats! batsty!
pauze wanneer pauzeren jullie wannear skoftsje jim
peil dat is beneden alle peil dat is der fier by troch
pensioen hij heeft vervroegd pensioen hy hat foartidich pinsjoen
per twee maanden per jaar twa moanne yn it jier
per zeven gulden per dag (maand) sân gûne deis (yn 'e moanne)
per een kwartje per persoon in kwartsje de man
per per slot van rekening op it lêst, by einsluten
per per ongeluk het verkeerde nummer draaien jin fersinne en it ferkearde nûmer draaie
per se ze willen per se dat je gaat se wolle perfoarst dast derhinne giest
periode een periode met regenachtig weer in reinige rite
periode een periode van warm weer in waarme rite
persen hij perste zijn lippen samen hy bekniep syn lippen
persen hij perste het eruit hy kniep it derút
personeel ik wil geschoold personeel ik wol faklju
persoon ons gezin bestaat uit vijf personen wy binne thús mei ús fiven
persoon er was iets in zijn persoon waardoor hy hie wat oer him dat makke dat
pet ik heb er geen hoge pet van op it hat net folle te betsjutten
pet het is huilen met de pet op it liket wol fleanen, minder kin ek net
petto ze hebben wat voor hem in petto se ha wat foar him yn it fet
peuter die kleine peuters op de peuterspeelplaats dy lytse krobben op it pjutteboartersplak
peuteren aan je tenen peuteren jins teannen beplúzje
peuzelen oppeuzelen begrúzje, behaffelje, beplúzje
piekeren waar loop je over te piekeren? wêr stinst op om?
piekeren hij piekerde er voortdurend over hy tyske der hieltiten mei om
pijn laat hem los: je doet hem pijn lit him los: knoeist him
pijn ik heb pijn in mijn linkerarm de pine sit my yn 'e linkerearm
pijn met veel pijn en moeite mei in soad lijen
pijn het ging met veel pijn en moeite it moast fier wei komme
pijnscheut een pijnscheut in pynkrimping
pispaal hij is de pispaal voor iedereen se mige allegearre tsjin him oan
pitje iets op een laag pitje zetten wat op in sêft sin sette
plaats de vergadering vindt plaats in zaal tien de gearkomste is yn seal tsien
plaats je moet het boek weer op zijn plaats zetten moatst it boek wer teplak sette
plaatsen ze hebben zich geplaatst voor de finale se binne yn 'e finale slagge
plagen geen kleine meisjes plagen gjin lytse famkes narje
plan ben je wat van plan? hast wat yn 'e holle?
plan dat is geen slecht plan dat is gjin ferkeard bestek
plat in Leeuwarden wordt wel plat gesproken yn Ljouwert binne guons dy prate stêdsk
plat in Amsterdam wordt wel plat gesproken yn Amsterdam binne guons dy prate plat
plat in Drente wordt plat gesproken yn Drinte prate se krumme (krom)
plat altijd dezelfde platgetreden paden altiten deselde wenstige paden
pleiten pleiten voor het idee dat abbekaatsje foar it idee dat
plensbui een plensbui in stjalprein
plenzen het plensde it eaze
plezier we hebben er niet veel plezier van gehad wy ha der net folle wille fan hân
plezier dat doet me plezier dat docht my deugd
plezier ik heb er met plezier naar geluisterd it ha der mei nocht (en wille) nei harke
plezier ik doe het voor mijn plezier ik doch it foar de aardichheid, it is willewurk
plezier ze hadden plezier voor twee se hiene wille as wetter
plichtplegingen zonder plichtplegingen sûnder moederaasjes
plonzen hij kreeg een plons water over zich heen hy krige in bats wetter oer him hinne)
plonzen hij plonsde met zijn laarzen hy batste mei syn learzens
plooibaar zo plooibaar als wat sa smeudich as bûter
plooien nog een paar plooien gladstrijken it noch wat behimmelje, behoffenje
plotseling het was een plotselinge dood hy wie samar fuort (wei)
plotseling plotseling begon hij te schreeuwen ynienen begûn er te razen
plotseling een plotselinge knal in hommelse klap
pluim ik heb hem een flinke pluim gegeven ik ha him in bêste fear yn 'e broek stutsen
pluis dat is niet pluis dat doocht net
plukje een plukje haar, in plukje watten in tûfke hier, in tûfke watten
plukken hij plukte er een takje af hy tepte, plôke der in tûkje ôf
poespas met veel poespas mei in soad babbelegûchjes
poging bij de derde poging lukte het de tredde kear slagge it
poging ze stellen pogingen in het werk om se dogge war om, stelle prikken yn it wurk
point hij is niet to the point hy komt net ta syn doel
pokdalig een pokdalig gezicht in bedobke gesicht
polsen ik zal hem eens polsen ik sil him ris hifkje
poos dat is een poos geleden! dat is in skoft ferlyn!
poreus poreuze potgrond bolsterige potgrûn
positie iemand zijn positie ontnemen ien fan it stee reagje
precies die vent is erg precies dat mantsje is ferhipte sekuer
precies het past precies as wie it derfoar makke
precies precies (als) Jan krekt (lykas) Jan
precies het komt heel precies it is nifelwurk, it komt krekt
pret dolle pret de grutste wille, grutte wille
pretje dat is geen pretje dat is ek net alles, dat is gjin trewes
prettig het is prettig om op vakantie te gaan it is noflik om op fakânsje
prijs ik stel Uw hulp zeer op prijs ik bin tige bliid dat jo my helpe wolle
prikkelen geprikkeld door nieuwsgierigheid fitere troch nijsgjirrigens
prima prima aardappels poerbêste jirpels
proberen ze hebben het op alle mogelijke manieren geprobeerd se ha it oer alle boegen besocht
proberen dat gaan we eens proberen dêr moatte wy ris in set fan ha
probleem daar krijgen ze problemen mee dêr komt spul fan, dêr komt dalje op
proces het is een langdurig proces it moat syn tiid ha
proef als hun vrijheidsliefde op de proef werd gesteld as hja op har frijheidsleafde ferge waarden
proef we doen het op de proef wy dogge it op probearjen
proeven ik proef hier wat zuurs aan it priuwt my wat soer
profileren je moet je profileren als voetballer moatst dy oppenearje as fuotballer
profiteren de boeren profiteren van het mooie weer de boeren ha fertuten fan it moaie waar
profiteren we moeten van de gelegenheid profiteren wy moatte ús trekken waarnimme
protest het protest werd niet toegekend de appellaasje waard net takend
protesteren ze protesteerden heftig se abbelearren ferheftich tsjin
protesteren ze protesteerden heftig se sprieken ferheftich op
protesteren ze protesteerden tegen het oordeel hja abbelearren tsjin it oardiel
pruilen het kind stond te pruilen it bern liet de blibbe hingje
pruilen zei hij pruilend sei er blibkjend
prullaria prullaria linten en flinten, brol
prutsen hij zit aan zijn brommer te prutsen hy griemt mei syn brommer om
publiek die film trekt veel publiek dy film komme in soad minsken op ôf
puin hij sloeg alles aan puin hy sloech alles oan spuonnen
puinhoop ze maken er een puinhoop van se jeie de boel yn 'e bulten
punt we stonden op het punt om naar bed te gaan wy soene krekt op bêd
punt hij staat op het punt te springen hy sil hast springe
punt met de punt van de handdoek mei in tippe fan 'e handoek
punt dat is nu juist het punt waar het om draait dat is it him no krekt
punt ergens een punt aan draaien bekantsje, dien meitsje, ôfljochtsje
put hij zit in de put hy sit yn 'e lytse loege
putje de regen sloeg putjes in de sneeuw de rein bedobke de snie
Q

quivive je moet op je quivive zijn moatst de eagen iepen ha
R

raad we weten ons er geen raad mee wy binne der mei oan
raad ze was ten einde raad se wie har rie te'n ein
raak het kan net altijd raak zijn alle baksels en brousels falle net gelyk út
rad hij draaide hem een rad voor ogen hy brocht him op 'e doele
rade ga bij jezelf te rade sykje by dysels berie
rakeling rakelings roerlings
rakelings die scheerde rakelings langs hem heen dy spatte deun by him lâns
raken zonder iets te raken sûnder kantroeren
raken op een zwakke plek raken yn in swakke stee taaste
rammelen het raam rammelt zo it rút rattelet sa
rand een geelgerand tafelkleed in gielrânich taffelkleed
rand tot aan de rand gevuld oan 'e harsens ta fol
rats hij zat in de rats hy siet yn 'e knipe
razen razen en tieren roppe en raze
reageren hoe reageerde hij daarop hoe gie dat yn him del?
realiseren volgend jaar wordt het plan gerealiseerd it oare jier sil it wêze
recht recht voor zijn raap lyk yn 'e freet
rechtop hij ging rechtop zitten hy joech him oerein
recycling een uit oude kleren gemaakte deken in âld-makke-nije tekken
reddeloos dat land is reddeloos dat lân is foargoed ferlern
redden ik red het alleen wel ik rêd it allinnich wol op
redden dat heeft hem gered dat hat him behâlden
redding dat was zijn redding dat wie syn behâld
rede hij is niet voor rede vatbaar hy wol net yn goedens, om lyk
reden zonder reden! samar!
reden en met reden! en jou him ris ûngelyk, en mei rjocht en reden
regelen dat regelt zichzelf wel dat komt fansels wol yn oarder
regelen het moest zo stil mogelijk geregeld worden it moast sa stil mooglik beruorre wurde
regelen ik zal het wel even regelen ik sil it wol efkes beådministrearje
regelmatig hij doet regelmatig de afwas hy wasket gauris ôf
regelrecht hij kwam regelrecht op mij af hy kaam lyk op my ôf, streekrjocht
regenvlaag een regenvlaag in snjit rein, in reinsnjitter
reiken het water reikte tot onze knieën it wetter kaam ús oan 'e knibbels ta
reikhalzen hij keek reikhalzend uit naar een brief hy halseage, langhalze nei in brief
reis ze gaan een reis naar China maken se sille op reis nei Sina ta
rekening houd je er rekening mee dat tinkst derom dat
rekening onvoldoende rekening houden met syn gerak net jaan
rekening alles werd in rekening gebracht foar alles moast betelle wurde
rekening per slot van rekening op it lêst, úteinliks, by einsluten
rekening houd er goed rekening mee dat achtenearje goed dat
rel er waren relletjes der wie reboelje
rennen ze renden alle kanten uit se stoden alle kanten op
reserve geen reserves meer hebben neat mear ha om by te setten
resten hem restte niks anders dan te vertrekken doe koe er oars net as
resten de resten gaan naar de stort it wrakguod giet nei de dwinger
resultaat weinig resultaat hebben net folle opsmite, net folle fertuten dwaan
reuk in een slechte reuk staan op in minne namme lizze, in ferkeard luchtje krigen ha
richten is die vraag tot mij gericht? is dy fraach foar my ornearre?
richting in welke richting is hij verdwenen? watfoar kant is er út? wat is er út?
richting we rijden in zuidelijke richting wy ride it suden út
rij een rij bomen of huizen in rigeltsje beammen of huzen
rij we werden op de rij af geholpen wy waarden op it rychje ôf holpen
rillen hij rilde it gong him kâld oer de lea (gril)
rilling de koude rillingen liepen over haar rug de kâlde grillen gongen har oer de lea
rimpelen het rimpelende water it ribbeljende wetter
rimpelig hij heeft een rimpelige huid hy hat ronfelich fel
riskant dat is te riskant dat is te nuodlik
roeren de zich roerende bladknop de poarjende blêdknop
rol dat speelt een belangrijke rol dat spilet net swak by
rol het loopt op rolletjes it giet dat it slydjaget
rol zijn rol was daar uitgespeeld hy hie syn possenaasje dêr útspile
rollen daar ben je mooi doorheen gerold dêr bist moai trochhinne rûgele
rond zij keek in het rond se seach om har hinne
ronde het verhaal doet de ronde dat it praat giet dte;n en al boeken -- it wie ien boek allegearre boeken
ronduit ze zei het ronduit se sei it planút
rondvertellen hij heeft rondverteld hy hat omkrante, oer de streek brocht
rondvraag bij de rondvraag by it omfreegjen
rondzwerven aan het rondzwerven op 'e sweef, op 'e swalk
rook zijn droom ging in rook op syn dream ferfleach yn reek
rooskleurig dat ziet er niet zo rooskleurig uit dat liket net sa bêst
rot rotte eieren bedoarne aaien
rot rotte appels bepleistere grêven
routineerd hij is geroutineerd hy is yn it sâld bebiten
royaal ze werd royaal ontvangen se waard let en set
rozegeur het was al rozegeur en maneschijn it snijde neat as roazen en anjelieren
ruchtbaarheid ze wilden er geen ruchtbaarheid aan geven se woene der gjin praat fan ha
ruiken dat riekt naar corruptie dat skaait út nei krupsje
ruiken het ruikt er zo naar veren en naar vet it rûkt der sa fearrich en fetlik
ruilen ik zou niet met hem willen ruilen ik woe net yn syn plak
ruim ruim twee weken goed fjirtjin dagen, mear as 14 dagen
ruim ik heb ruim de tijd ik ha it skoan oan tiid
ruimen die hebben ze uit de weg geruimd dy ha se opromme
ruimschoots ruimschoots mear as genôch, by de rûs
ruisen de wind ruist in de bomen de wyn strûst yn 'e beammen
rukken hij rukt de dekens van bed af hy skuort de tekkens fan bêd ôf, ropt
rukken hij rukt de woorden uit hun verband hy skuort de wurden út it ferbân
rukwind met rukwinden langs de kust mei oan 'e kust wynpûsten
rumoer het rumoer rond de PvdA de opskuor om de PvdA hinne
rust ze kan moeilijk tot rust komen se kin har net maklik deljaan
rust rust roest stille wetters stjonke
rust hij heeft geen rust voor hy kin him net earder deljaan as dat
rust ze konden hem niet tot rust brengen se koenen him net delbêdzje
rusten ik zou die zaak maar laten rusten ik soe dy saak mar gewurde litte
rusten je moet de zaak even laten rusten moatst dy saak eefkes bekomme litte
rustig ze doen het rustig aan se ha it op in sêft sin set
ruw ruwweg rûchwei, yn rûge halen
ruw een ruwe vent in ûnbesnoeid figuer te wêzen, rûchhouwer
ruw ze heeft ruwe handen se hat spliterige hannen
ruzie dat brengt veel ruzie met zich mee dat jout in soad spul
S

samen dat is samen vijf gulden dat is meiinoar fiif gûne
samen die twee gaan samen op vakantie dy twa geane tegearre op fakânsje
samen die drie jongens gaan samen op vakantie dy trije jonges geane meiinoar op fakânsje
samen we moeten samenwerken wy moatte gearwurkje
samen een samenloop van omstandigheden in gearrin fan omstannichheden
samen kunnen ze goed met elkaar samenwerken? kinne se wat meiinoar wurde?
samenzijn een gezellig samenzijn in gesellige gearsit
schaars dat is schaars goed dat guod is krap
schade die heeft veel schade aangericht dy hat raar wurk makke
schade die heeft veel schade aangericht dy hat in protte skea teweibrocht
schaduw een schaduwrijk plekje in skadich plakje, in plakje yn it skaad
schaduw geen schaduw van zijn vroegere zelf meer gjin ôfskading fan syn eardere sels
schalks de schalkse manier waarop zij lachte har bizige wize fan laitsjen
schandaal het is een groot schandaal dat it is skoof en skande dat
schandalig dat is schandalig dat is der fier by del
schatting daar maken we een schatting van dêr meitsje wy in beroaiing fan
schatting naar schatting neffens beroaiing
scheer scheer je weg jou dy ôf
scheiden hij scheidde en verenigde volgens eigen zin hy spjalte en ferienige nei behagen
schelen wat scheelt haar? wat is der mei har?
schelen dat scheelde weinig dêr ha se faai west
schelen dat kan me niets schelen dat bruit my neat
scherp een scherp verstand in tûk ferstân
scherp op scherp staan stiif yn 'e ankels stean
scheuren ze scheuren door de bocht se fege troch de bocht hinne
schichtig hij keek schichtig om zich heen hy seach skril om him hinne
schieten ik heb het moeten laten schieten ik moast it oergean litte
schieten de auto schoot ineens naar voren de auto spatte ynienen foarút
schieten hij schoot op mij af hy skeat op my ta
schieten het wil me niet te binnen schieten it wol my net yn it sin komme
schijn dat is maar schijn dat liket mar sa
schijn een schijnreden een ferlechje, in útwynsel, in sabeare reden
schijn schijn bedriegt al dat liket hoecht noch net wier te wêzen
schijnen naar het schijnt sa't it liket
schikken het in der minne schikken it mei guodlikens beflappe, it yn 'e jamske fâlden slaan
schilferen grote stukken van het vernis schilferden eraf it fernis skulfere der by lapen ôf
schilferig een schilferig kozijn in skibbich kezyn
schittering de schittering van het juweel verblindde hem de blâns fan it juwiel sloech him blyn
schoen wie de schoen past trekke hem aan dy't in noas hat kin mar rûke
schoon de politie veegde het plein schoon de plysje reage de minsken fan it plein ôf
schoorvoetend schoorvoetend liep hij naar voren skytskoarjend rûn er nei foaren ta
schoppen schop dat tuig onder hun kont! wâdzje dat rosmos ûnder de reet!
schouder hij haalde zijn schouders op hy loek oan 'e skouders
schouder wat droeg hij op zijn schouder? wat hie er op it skouder?
schraal schraal, droog weer skrok waar
schrander een schrander jongmens in astrant jongminske
schrap hij zette zich schrap hy sette him te skoar
schrappen die kun je wel schrappen dy kinst wol skrasse
schrappen wortels schrappen woartels skrabje
schrede het gaat met rasse schreden it giet mei rêde stappen
schreeuwen schreeuwende kleuren flokkende kleuren
schreeuwen hij schreeuwde het uit van de pijn hy âle it út fan 'e pine
schreeuwen hij schreeuwde alles bij elkaar hy raasde balken heech
schreeuwlelijk schreeuwlelijk balter, baltbek, bearkont
schudden ze schudde met het hoofd van nee se skodholle fan nee
schuin het terrein loopt schuin af it lân draach del, it lân is deldrachtich
schurken een tegen de Pvda aanschurkende partij in tsjin de Pvda oanskobjende partij
schurken de beer schurkte zich tegen een boom de bear skobbe him tsjin in beam
schuurtje zet de fiets in het schuurtje set de fyts yn it hok
selecteren hy selecteert streng syn souwe skiftet nau
serieus hij bedoelt het serieus it is him tinken
serieus hij neemt het serieus op it is him tinken
sinds sinds lang wonen ze daar fan âlds wenje se dêr
situatie we zaten in een vervelende situatie wy sieten raar oanklaud
sjofel sjofele kleren skibbige klean
sjofel die er sjofel uitzag dy‚t in skobberich oansjen hie
slaafs altijd dat slaafse kruipen voor de media altyd dat bûchsum gekrûp foar de media
slaag een pak slaag in pak op 'e bealch, in wan bruien
slaan hij sloeg erop los hy feegde deryn
slaan het touw sloeg wild op en neer it tou gisele op en del
slaap jij hebt slaap en ik krijg slaap do bist slûch en ik wurd slûch
slaapgelegenheid slaapgelegenheid genoeg hebben genôch bêderij ha
slak recensenten leggen op alle slakken zout resinsjeskriuwers stikelstekke altiten
slap ik voel me wat slapjes ik bin wat min op 'e bealch, wat larderich
slappeling slappeling suertsje
slecht de leraar gaf buitengewoon slecht les de learaar joech striemin les
slecht U treft het slecht jo treffe it net
slecht erg slecht striemin, beroerde min
slecht de kwaliteit ervan is slecht de kwaliteit derfan is net bêst
slecht dan loopt het slecht met je af dan giest in raar gat yn
slechts ik zal er slechts een voorbeeld van geven ik sil oars net dwaan as jou der in foarbyld fan
slechts slechts vier net mear as fjouwer, mar fjouwer
slempen vanwege het geslemp van zo'n losbol om 'e bealgerij fan sa'n swift
slepen zij sleepte hem er door sy skuorde him der troch hinne
sleur de sleur van het leven de âldearnst fan it libben
sleur de alledaagse sleur de aldeiske beage
sleutelen zij sleutelt aan het plot sy pielt op it plot om
slijmen een slijmerd, een slijmjurk sjerpstriker, in fluensk mantsje
slikken in een keer doorslikken yn ien kear trochslokke
slim dat is een slimme jongen dat is in tûkken ien, dat is in handige jonge
slingeren heen en weer geslingerd tussen hoop en vrees hinne en wer bûtst tusken hoop en frees
slobberig ik houd niet van die slobberige kleren ik mei net oer dy fodderige klean
sloffen ze hebben de zaak laten sloffen se ha it spul slûpe litten
slordig slordig met zijn gereedschap rûch op it ark
slot je bent ten slotte ook geen kind meer bist op 't lêst ek gjin lyts bern mear
slot tot slot treedt voor U op as lêste ha wy foar jo
sluiten we gaan sluiten wy gean ticht
sluw sluwe ogen slûchslimme eagen
smelten de boter smelt in de zon de bûter raant yn 'e sinne
smelten ze smolt van geluk se waard weak fan blidens
smeren er verf op smeren der ferve op klieme
smeulen de hartstochten smeulen onder de huid de hertstochten lizze ûnder de hûd berutsen
smijten hij smeet de fiets in een hoek hy soalde de fyts derhinne
smoezelig smoezelige boeken, kinderen snústerige boeken, bern
sneer hij kreeg een sneer hy krige in feech út 'e panne
sneeuw alles is met een laag sneeuw bedekt alles is derûnder wiske
sneeuwbank de auto bleef in een sneeuwbank steken de auto bleau yn in sniedún stykjen
sneeuwen het sneeuwt een beetje it krôket
snel wat gaat dat snel, zeg! wat giet dat hurd, ju!
snel wilt u mij snel terugschrijven? wolle jo my gau weromskriuwe?
snel een snel besluit in fluch beslút
snel de ene bui volgde snel op de andere de iene bui jage de oare
sneller hij fietst sneller dan hun hij fytst har derút
snerpend een snerpend geluid in piipjend lûd
sneu dat is sneu dat begruttet jin
snijden pas op, je snijdt in de tafel tink derom, fikest yn 'e tafel
snijden ik heb me in mijn vinger gesneden ik ha my yn 'e finger fike
snijden de koude sneed hem in het gezicht de kjeld flime him yn it gesicht
snikheet het kon er snikheet zijn it koe der smoarhyt wêze
snoepen kinderen snoepen graag bern meie graach snobje
snoepen hij snoept van de jam hy slynt út 'e sjem
snuffelen iets doorsnuffelen wat begnuve
sollen ze laat niet met zich sollen se lit net mei har omboartsje
solliciteren solliciteren naar een baantje gading meitsje oan in baantsje
som een flinke som geld in moai dofke jild
sommige sommige mensen lachen nooit der binne guons dy laitsje noait
soms een mens kan zich soms lelijk vergissen in minske kin him bytiden raar fersinne
soms soms regent het een beetje sa út en troch reint it wat
soort wat voor soort auto is dat? hoksoarte auto is dat?
soorten er zijn drie soorten mensen der binne trijerlei minsken
sorteren dat zal effect sorteren dat sil fertuten dwaan
spannen het zal er nog om spannen it sil noch need gean
sparen ze spaarden kosten noch moeite se diene sier en tier
spartelen het konijn spartelde heftig it knyn spinpoatte wyld
spartelen ze spartelen nog wat tegen se akselje noch wat tsjin
speciaal heb je dat speciaal voor mij gedaan? hast dat apart foar my dien?
speelgoed speelgoed om mei te spelen boartersguod om mei te boartsjen
speenkruid speenkruid breidt zich vlug uit bûtergieltsjes wreide omraak
spek spek en bonen die zit er voor spek en bonen bij
spekglad het wordt vannacht spekglad op de wegen it wurdt fannacht sjippeglêd op 'e dyk
spel hij zet zichzelf op het spel hy aventueret himsels der oan
spel hij zet zijn leven op het spel hy set syn libben yn it aventuer
spel ons leven staat op het spel ús libben stiet yn it aventuer
speldeprik een speldeprik om haar te testen in pripper om har út te probearjen
spelen Ajax moet vanavond spelen Ajax moat jûn spylje
spelen wat voor rol speelt hij? wat foar rol spilet er?
speling geef me wat meer speling jou my wat mear bod
speling er zit geen speling op der sit gjin romte op
sperren hij sperde zijn ogen wijd open hy spalke him de eagen fier iepen
speuren ik speur graag in boekhandels rond ik strún graach yn boekhannels om
spijt hij trekt zich de haren uit zijn hoofd van - hy kin himsels wol foar de kop slaan
spinnijdig hij was spinnijdig hy wie sa lilk as in toer
spits een spitse toren een skerpe toer
spitsvondig een spitsvondige redenering in ferneamstichheid
spoed er is spoed bij der moat avensearre wurde
spoeden hij spoedde zich erheen hy fleach, avensearre derhinne
spoedig ik hoop op een spoedig antwoord ik hoopje dat jo gau anderje
spoor jullie zitten op het verkeerde spoor jimme binne op 'e doele, op 'e dwaalwei
spot spot er maar mee! ha der de gek mar mei!
spotten die laat niet met zich spotten dy is net foar de poes
spraakzaam hij is niet erg spraakzaam hy is net botte praatsk
sprake ter sprake brengen of komen op it aljemint bringe of komme
sprake er is sprake van dat der is praat fan dat
spreken spreekt U ook Engels? prate jo ek Ingelsk?
spreken kan ik U even spreken kin ik jo efkes te wurd
sprekend hij lijkt sprekend op mijn oom as wie er myn omke út 'e kop snien
springen ik sta er niet om te springen ik bin der net sa happich op
springerig springerig haar bolsterich hier
sprokkelen zoveel mogelijk geld bijeen sprokkelen safolle mooglik jild byinoar prikje
sprokkelhout sprokkelhout brânprikken
spuigaten het loopt de spuigaten uit it rint oer de hege skuon, it giet oer diken en dammen
spuug je moet er wat spuug op doen moatst der wat flibe op dwaan
spuugzat ik ben het spuugzat ik ha skjin myn nocht, ik bin it grôtsêd
staan hij ging staan hy joech him oerein
staan iedereen ging staan alleman kaam oerein
staan hij kon zich niet staande houden hy koe it net op fuotten hâlde
stamelen bracht hy stamelend uit bestammere er
stand dat houdt geen stand dat duorret net lang
stand ze houden stand in de strijd voor het Fries se hâlde hoek yn 'e Fryske striid
stand zij behoort tot de hogere standen se heart by de hegerein
stand dat is de huidige stand van zaken dat is sa't it no is
stand tot stand brengen beåvensearje, bewurkmasterje
standpunt zij stelt zich op het standpunt dat neffens har
standpunt wat is Uw standpunt? wat tinke jo der fan?
stap stappen ondernemen om prikken yn it wurk stelle
stapel hij loopt te hard van stapel hy set te hurd út ein
steeds we hebben nog steeds niets gehoord wy ha noch altiten neat heard
steeds hij zit steeds te donderjagen hij sit hieltiten te donderjeien
steeds is hij nog steeds zoveel ziek? is er noch altiten sa faak siik?
steken daat steekt wat achter dêr skûlet wat
stellen we hebben heel wat met hem te stellen wy ha hâlden en kearen mei him
stellig stellig! grif!
stelligheid met grote stelligheid mei grutte wissichheid
stemmen er gaan stemmen op om der binne guons dy wolle
stemmen dat stemde hem somber dat makke him tryst
stemming hij is in een vrolijke stemming hy hat in goed sin
stemming hij verkeerde in een sombere stemming it wie him min te moede
stemmingmakerij de stemmingmakerij van de pers de stokelderij fan 'e kranten
ster hij zag sterretjes it wimere him foar de eagen
sterfbed op het sterfbed liggen foar it lêste anker lizze
sterk dat lijkt me sterk dat wol my net oan, dat wol net yn my del
sterk hij was te sterk voor de anderen hy wie de oaren oermânsk
sterk hij heeft een sterke wil hy is sterkwillich
sterken dat sterkte hem in zijn overtuiging dat dat stibelearre syn oertsjûging dat
sterren de sterren waren zichtbaar aan de heldere hemel de loft wie stjerhelder
steun mijn steun heb je myn stipe hast, ik stypje dij
stevig dat is stevige kost dat is dreech iten,
stevig een stevige wind in stive wyn
stijf mijn rug is stijf ik ha gjin bûch yn ‘e rêch
stijgen de prijzen zijn flink gestegen de prizen binne bêst omheech gongen
stijgen het water begint weer te stijgen it wetter komt wer omheech setten
stijgen het succes is hem naar het hoofd gestegen it sukses is him yn 'e holle slein
stijl dat is geen stijl dat is gjin dwaan allyk
stil daar heb ik niet bij stilgestaan dêr ha ik net om tocht, op sind
stil de markt is stil de merk leit op it gat
stilzwijgend er wordt stilzwijgend aangenomen dat se geane der sûnder it te sizzen fan út dat
stoeien kinderen stoeien graag bern meie graach oangean, wrakselje
stoelgang voor een goede stoelgang foar in goede trochgong
stokje daar moeten we een stokje voor steken dêr moatte wy in skoatteltsje foar strike
stokken bonenstokken beanneprikken
stomheid hij was met stomheid geslagen hy wie hielendal ferstuivere
stommeling stommeling sûch, moksis, omkoal
stommiteit dat was een stommiteit dat wie in misse set
stomverbaasd hij stond stomverbaasd toe te kijken hy seach dernei en koe der net oer út
stoppen hij stopte de appel in zijn zak hy treau de apel yn syn bûse
stoppen we stopten op een parkeerplek wy holden ho op in parkearplak, holden stil
stortbui een stortbui in stjalprein
stoten hij heeft zijn kin gestoten hy hat him it kin stjitten, stompt
straal een straal water in bats wetter
straks ik kom straks bij je ik kom aansen by dy
streek zij is wat van streek sy is wat út stjoer, fan 'e gleed
streek dat is een rare streek dat binne rare maneuvels, nuvere oanslaggen
strekken zolang de voorraad strekt salang't der foarrie is
strelen hij streelde haar haar hy streake har oer it hier
streng hij werd streng gestraft hy waard swier straft
strijkages met veel strijkages mei in protte bûgemintsjen
strijken hij streek door zijn haar hy struts him mei de hân troch it hier
strijken hij streek creme op haar rug hy smarde, struts har krêm op 'e rêch
stronk boomstronken op een strook land stobben op in stripe lân
stroom tegen de stroom op roeien yn 'e stream op roeie
struikelen hij struikelt over zijn woorden hy stroffelet oer syn wurden
struikgewas in het struikgewas yn it strewelleguod, yn it beamkeguod
stug hij werkt stug door hy arbeidet stoef troch
stuipen ze joegen haar de stuipen op het lijf se makken har alderheislikste kjel
stuiptrekkingen dat zijn de laatste stuiptrekkingen van dat is in spinpoatsjend oerbliuwsel fan
stuivertje wisselen ze hebben stuivertje gewisseld se ha beamkeferruile, beamkewiksele
stuk hij sloeg een paar stoelen aan stukken hy houde in pear stuollen oan spuonnen
stuk het ding is aan stukken it ding is oan smots
stuk op geen stukken na yn 'e fierste fierte net
stuk de stukken vlogen eraf it gie der heil om seil oan ta
stuk even van zijn stuk gebracht efkes fan syn apropos rekke
stuntelaar wat een stel stuntelaars! wat in hampelmannen! wat in knoffelkonten!
stuntelen wat staan ze met de bal te stuntelen! wat knoffelje se mâl mei de bal om!
stuwen een stuwende kracht in driuwende krêft
succes het was een groot succes it wie in boppeslach
suggereren hij suggereert dat hy wol der op oan dat
suizen de auto suist ons voorbij de auto strûst by ús lâns
sukkel sukkel omkoal
summier het is wel wat summier it is wol wat koart om 'e hoeke
superioriteit ze zijn trots op hun superioriteit se geane grut op eigen bêstens
T

taak ik beschouw het niet als mijn taak om ik sjoch it net as mines en
taak die taak neem ik wel op mij dat putsje wol ik wol dwaan
taak hij heeft zich goed van zijn taak gekweten hy hat syn paadsje goed skjinmakke
tact hij heeft niet zoveel tact hy komt wolris mei de klompen yn it spul
tact hij gaat zonder tact te werk hy hout der mei de stompe bile yn
tafel het voorstel werd van de tafel geveegd it útstel waard fier weismiten
tafel wat verder ter tafel komt wat fierder op it aljemint komt
talloos er zijn tallozen die der binne withoefolle dy't
talloos talloze fouten withoefolle flaters
talrijk een talrijke menigte in grute kliber folk
tand hij werd terdege aan de tand gevoeld hy waard der fûl op ferge, waard bêst tante
tand een tandje lager in takke tebek
tanden tanden tosken
te te meer daar safollestemear omdat
tegemoet hij kwam me tegemoet hy rûn my temjitte
tegen ik ben tegen een uur of negen thuis ik bin om in oere as njoggen thús
tegen heeft U een middel tegen hoofdpijn? ha jo wat foar de pineholle?
tegen hij kan niet tegen kattenharen hy kin net oer kattehierren
tegen dat viel hem vies tegen dat foel him raar ôf
tegen hij keek tegen de zon in hy seach yn 'e sinne op
tegen daar kan hij slecht tegen dêr kin er min oer
tegen hij kon niet tegen de hete zon hy koe de gleie sinne net daaie, ferneare
tegen in ik bracht daar tegen in dat ik sette dêr foar oer dat
tegen op ik zie er tegen op om ik skytskuorje, soargje der tsjin oan om
tegen op ergens tegen op zien earne tsjin oan skoarje
tegen op er vreselijk tegen op zien der tsjin oan beevje
tegenhouden hij wil het geluk van zijn zoon niet - hy wol it lok fan syn soan net opkeare
tegenover tegenover kinderen is ze aardig foar bern is se aardich
tegenover daar staat tegenover dat dêr stiet foar oer dat
tegenslag we hebben veel tegenslag gehad wy ha in soad tsjinstuiten hân,
tegenslag dat was een tegenslag hoor! dat wie in tebeksetter hear!
tegenspreken hij spreekt me voortdurend tegen hy hinget my hieltiten yn 'e mûle
tegenspreken niet tegenspreken! net tsjinabbelearje
tegensputteren Jan sputtert nog wat tegen Jan iggewearret noch wat tsjin
tegenstaan het eten staat me tegen it iten griist me oan
tegenstand hij bood heftige tegenstand hy wraksele ferheftich tsjin
tegenstribbelen tegenstribbelen helpt niet zeker? tsjinakseljen helpt net, tink?
tegenwerpen Jan wierp tegen dat Jan lei dêr tsjin yn
tegenwind we hadden tegenwind wy hiene yn 'e wyn op
tegenwoordig wie is de tegenwoordige president van wa is optheden president fan
tegenwoordig in tegenwoordigheid van getuigen yn it bywêzen fan tsjûgen
tekeer die is flink tekeer gegaan zeg no dy hat rare stikken út 'e dyk dold,
tekeer wat gaat die hond tekeer! wat tjirget dy hûn him!
tekeer hij gaat als een idioot tekeer hy tjirget him as in wyld
teken hij begint - van vermoeidheid te vertonen de wurgens is him oan te sjen
tekort ik kom fl. 50,- tekort ik ha fl. 50,- te min
tekort je moet jezelf niet tekort doen moatst dysels net bekrinke
tekort we komen twee broodborden tekort wy ha twa breaboarden te min
teleurstellen hij voelt zich teleurgesteld it is him ôffallen
teleurstellen je hebt me erg teleurgesteld bist my raar ôffallen
tempo kom op, tempo! kom op, avensearje!
ten hemel schreiend het is ten hemel schreiend! it is alderraarst! it raast oan 'e protters!
teneergeslagen teneergeslagen min te moede
tenger een tenger meisje in smel famke, in himpen famke
tenzij hij doet het niet tenzij hij hy docht it net as hy
terecht dat is een terechte opmerking dat is in wier wurd
terecht mijn fiets is weer terecht myn fyts is der wer
terecht daarvoor kunt U bij ons terecht dêrfoar moatte jo by ús wêze,
terecht we kwamen in een achterbuurt terecht wy kamen yn in efterbuert telâne
terecht wat komt er zo van de kinderen terecht wat komt der sa fan 'e bern terjochte
terecht waar zou mijn koffer terecht zijn gekomen? wêr soe myn koffer bedarre wêze?
terecht hij staat terecht voor hy stiet foar it rjocht foar
terechtwijzing hij ontving een terechtwijzing hy krige in beskrobbering
term hij zei in bedekte termen hy liet trochskine
ternauwernood ternauwernood aan de dood ontsnapt mar skraachwurk oan 'e dea ûntkommen
terrein op het terrein van de geschiedenis op it mêd fan 'e skiednis
terrein die gedachte wint de laatste tijd terrein dat heart men wol folle mear de lêste tiid
terrein die partij heeft flink wat terrein verloren dy partij hat in bêste tik hân
terug terug van weggeweest wêr op it âlde plak
terug weer terug wer werom
terugdringen ze drongen de vijand terug hja krongen de fijân tebek
teruggetrokken ze leiden een teruggetrokken leven se binne nochal op harsels
terughoudend ze zijn erg terughoudend met het se binne o sa hoeden mei
terugschrikken het paard schrok terug voor de hindernis it hynder skrille tebek foar de hindernis
terugschrikken hij schrikt nergens voor terug hy jout nearne om
terugslag daarna komt de terugslag letter komt de weromslach
terugval ze heeft een terugval it giet efkes minder mei har, se hat in tebekfal
terugvertalen terugvertalen in de natuur wer werom oersette yn 'e natuer
terugzetten heb je het boek weer teruggezet? hast it boek wer teplak set?
terwijl ik je nog zo gezegd had om 't niet te doen en ik hie dy noch sa sein, doch it no net
terwijl hij leest de krant terwijl hij in boterham eet hy krantlêst ûnder it bôle'ten
teveel dat wordt hem teveel dat is him oermânsk, rint him oer de meuch
tevens het wordt tevens als opslagplaats gebruikt it wurdt tagelyk as opslachplak brûkt
tevoorschijn hij haalde de arreslee tevoorschijn hy helle de belside foar it ljocht
tevoren U moet van tevoren even schrijven jo moatte yn it foar eefkes skriuwe
tevreden was hij er tevreden over? mocht er it wat lije? wie it him wat nei it sin?
tevreden dat gaf haar een tevreden gevoel dêr wie se bliid om
tevreden ik stel me met een derde deel tevreden jou my mar in tredde part dan is it my wol goed
thuis ze heeft zich nooit in Zwolle thuis gevoeld se koe yn Swolle net bankje
thuis alleen Kees troffen we thuis inkeld Kees wie by honk
thuis hij gaf niet thuis hy woe der net op bite,
thuis bij Oom Jan thuis eten ze gebak by Omke Jan en dy ite se gebak
thuisbrengen ze konden het geluid niet thuisbrengen se koene it lûd net te plak krije
tic die gele dassen dat is een tic van hem dy giele strikken dat is in sin fan him
tien we waren met zijn tienen wy wiene mei ús tsienen
tijd wat gaat de tijd snel wat ferrifelt jin de tiid
tijd ik heb enige tijd met hem gesproken ik ha in skoftke mei him praat
tijd heb jij tijd om even naar de bakker te gaan hasto it oan tiid en rin efkes nei de bakker
tijd het is tijd voor ons om te vertrekken it is ús tiid
tijd let op de tijd bij het koken tink om 'e tiid ast itensierst
tijd er wat tijd overheen laten gaan it wat besimmerje en bewinterje litte
tijdens tijdens zijn vakantie yn 'e fakânsje, doe't er op fakânske wie
tijdstip op hetzelfde tijdstip op itselde stuit
tijdstip ze kwamen op verschillende tijdstippen se kamen op ungelikense tiden
tintelen mijn vingers tintelen de fingers prykje my, pimperje my
tobben hij liep er voortdurend over te tobben hy pakte der hieltyd mei om
tobben hij loopt er voortdurend over te tobben hy tysket der hieltiten mei om
tobben het blijft tobben it is neat en it wurdt neat
toch we doen het toch maar niet wy litte it mar oergean
tocht het tocht it siicht
tocht planten kunnen niet tegen tocht planten kin min oer sigerij
toe kun je daar mee toe? hast dêr genôch oan?
toegang ze verlenen je alleen toegang als se litte dy der inkeld yn as
toegeven dat wou hij niet toegeven dat woe er net wêze
toejuichen ze werd toegejuicht door hja waard bejubele troch
toekomen krijgt hij wel wat hem toekomt? kriget er syn gerak wol?
toekomst dat gebeurt in de naaste toekomst dat duorret net lang, dat sil hast wêze
toelaten ik laat niet toe dat ik wol net ha dat
toeleggen allicht wou hij zich erop toeleggen om licht woe er him besteegje en
toen van toen af aan was hij vaak ziek sûnt dy tiid, nei dy tiid
toenemen de bevolking is erg toegenomen der binne in bulte minsken bykommen
toenemen de bevolking neemt nog steeds toe de befolking waakst noch hieltyd oan
toenemen de export neemt toe de eksport is yn it oanwinnen
toenemen de bewolking neemt langzamerhand toe de loft set stadichoan ticht
toenemen de koorts is toegenomen hy hat no noch mear koarts, de koarts boazet oan
toepassen dat is niet van toepassing op jou dat jildt net foar dy
toepassing hetzelfde is ook van toepassing op sa leit it lân der ek hinne mei
toer het is een hele toer it is in swier stik
toer de kinderen zijn over hun toeren de bern binne sa oerdwealsk
toeschreeuwen ze schreeuwden elkaar toe se raasden tsjininoar
toeschreeuwen ze schreeuwden elkaar verwensingen toe se flokten inoar de hûd stiif
toeschuiven kunnen die je geen baantje toeschuiven? kin dy dy net in baantsje taskikke?
toesnellen een beambte kwam toegesneld in amtner stode, fleach op ús ôf, ta
toestemmen ze stemde er in toe dat se bewillige dat
toestemming daar heb je geen toestemming voor dêr hast gjin frij ta
toetreden Engeland treedt niet toe tot de EEG Ingelân jout him net by de EEG
toets dat kan de toets der kritiek doorstaan dat kin besjen lije
toevoegen je moet meer water toevoegen moatst der mear wetter by dwaan
toevoegen ik wil nog een paar woorden toevoegen ik wol noch in pear wurden taheakje
toezicht onder toezicht van ûnder tafersjoch fan
toezwaaien ze zwaaien hem geen lof toe se mjitte him gjin eare ta
toilet ze moest haar toilet nog maken se moast har noch optutsje, opkreazje
toilet ze moest haar toilet nog maken se woe har noch optutsje
tollen het ding tolde snel in het rond it ding gisele hurd yn 'e rûnte
tonen hij toonde weinig begrip voor de klachten hy hie net folle begrip foar de klachten
tong dat maakt de tongen los dat makket it praat geande
tongriem hij is goed van de tongriem gesneden hy is rap mei de mûle
toom ze konden hem niet in toom houden se koene him net yn 'e stokken hâlde
toon een toontje lager laten zingen in takke tebek sette
toon toen matigde hij zijn toon doe bûn er yn
toon toen veranderde hij van toon en vroeg doe begûn er oars en frege
toon hij sprak op luide toon hy prate lûd, net sunichjes
toorn hij ontstak in toorn hy rekke troch alles hinne, syn grime waard geande makke
top de vreugde steeg ten top se wiene troch alles hinne, sa bliid
top de spanning steeg ten top wy wiene troch alles hinne, sa spannend
tornen aan die wet mag niet getornd worden dy wet mei net mei sloaid wurde
tot tot nog toe oant no ta
tot tot nu toe oant no ta
tot ze lopen tot aan de buik in 't gras hja rinne oan 'e búk ta yn it gers
trainen daar zijn we in getraind dêr binne wy op ôfjage
traineren hij traineert de zaak hy keart it spul op, hy hinget yn it gat
traineren de zaak traineert de sloai sit deryn, it sit op it gat
tranen tranen met tuiten huilen triennen as balstiennen gûle
trappelen hij staat te trappelen it brândt him yn
trappen hij trapte ze onder hun kont hy wâde se ûnder de reet
tred met trage tred, met lome tred mei stadiche stap, mei sleauwe stap
tred we moeten gelijke tred houden met wy moatte lykop rinne mei
treden in contact treden met kontakt opnimme mei
treden dan treedt dy wet in werking dan jildt dy wet
treden hij trad op de voorgrond hy joech him op 'e foargrûn
treffen hij trof him in het hart hy rekke him yn it hert
treffen we hebben het slecht getroffen wy ha it net troffen
treffen door het leed getroffen troch it leed besocht
trekken ze trekken het behang van de muren se skuorre it behang fan 'e muorren
trekken ze zijn naar het zuiden getrokken se binne nei it suden tein
trekken hij kwam niet aan zijn trekken hy krige syn gerak net
trekken hij trok een vies gezicht hy seach fiis
trekken dat kan hij niet trekken dat kin er net begean
troep even de troep aan de kant vegen efkes de abbegaazje oan kant feie
tros een tros rode bessen in strûs reade beien
trots zij was trots op haar zoon se wie grutsk op har soan
trotseren we hebben de kou getrotseerd wy ha de kjeld treast west
trouwens er was trouwens ook voetbal op tv der wie oars ek fuotbaljen op 'e t.v.
trouwens weet jij trouwens ook hoe laat het is? wat oars, witsto ek hoe let oft it is?
truuk een truuk in babbelegûchje
tuig een kindertuigje in bernebeachje
tuin ze tuinieren graag se meie graach túnkje
tuk we hebben hem tuk wy ha him te fiter
tukje even een tukje doen efkes in knipperke dwaan
tureluurs je wordt er tureluurs van wurdst der simpel fan
turen hij tuurde over de zee hy digere de see oer
tussenpoos hij heeft er met tussenpozen last van hy hat it by riten
tussenpozen hij heeft het bij tussenpozen hy hat it by riten
twijfel dat lijdt geen twijfel dat is moai wis, dat stiet net yn bestân,
twijfel ik trek dat in twijfel ik leau der neat fan, dat wol net yn my del
twijfelachtig het is nogal twijfelachtig of it is noch lang net wis dat
typisch dat is typisch dat is nuver
U

U heren, wilt U een kopje koffie, wolle de hearen in bakje kofje ha,
U dan moet U bij mij zijn dan moatte jim by my wêze
U meneer, wilt U een kopje koffie? menear, wolle jo in bakje kofje ha?
ui van uien ga je huilen sipels moatst fan skrieme
uitbraken de vulkaan braakt rook en vlammen uit de fulkaan spuit reek en flammen út
uitbrander hij kreeg een uitbrander hy krige in beskrobbering
uitbrander een uitbrander geven in beskrobbering jaan
uitbreiden de stad breidt zich flink uit de stêd wreidet wakker út
uitbuiten die gelegenheid moeten we uitbuiten dy gelegenheid moatte wy te baat nimme
uitdelen zij deelde de prijzen uit se parte de prizen om
uitdraaien hij draait zich eruit hy wynt it gat derút
uitdruipen laat het maar wat uitdruipen lit it mar wat bedripkje
uitdruiprek een uitdruiprek in besiichrek, in bedrippersrek
uitdrukking mijn woorden brengen mijn vreugde tot uitdrukking ik woe sa sizze hoe bliid oft ik bin
uitdrukking zijn gezicht had een sombere uitdrukking hy seach wanmoedich
uitdrukking hij bleef uitdrukking aan zijn gevoelens geven hy koe der net oer út
uiteenlopend vanwege uiteenlopende belangen fanwegen ûngelikense belangen
uiterlijk van uiterlijk was ze was dun fan bestek wie se wat smel
uitermate een uitermate vreemd politikus in alderearst mâl politikus
uiterste de uiterste datum van betaling is drie mei jo moatte foar fjouwer maaie betelle ha
uiterste hij deed zijn uiterste best hy die alle war
uiterste in het uiterste geval bel je de politie op syn alderslimst bellest de plysje op
uitgebreid hij ging er uitgebreid op in hy gie der wiidweidich op yn
uitgekiend een uitgekiende pass in tûke paas, in fernimstige paas
uitgelaten de kinderen waren uitgelaten de bern wiene net te hâlden, út 'e skroeven
uitgeput uitgeput zijn gjin amasuer mear oer ha
uitgieren ze gierden het uit van pret se geiden it út fan wille
uithouden ik kon het er niet langer uithouden it fleach me oan
uitkijk de andere stond op de uitkijk de oare seach oft der net ien oan kaam
uitkijken ik kijk wel uit! ik pas wol op!
uitkomen dat komt goed uit dat treft
uitlachen ze lachten hem uit se gnysken him út
uitleven hij wou zich eens goed uitleven hy woe him ris goed útfierje
uitlopen het liep op niets uit it rûn op neat út, it rûn op 'e non
uitmuntend een uitmuntende stunt in boppestebêst fyt
uitoefenen welk beroep oefent hij eigenlijk uit? wat is hy einliks fan berop?
uitoefenen we hebben veel druk op hem uitgeoefend wy ha him bêst ûnder druk set
uitpakken ook andere dingen pakten goed uit oare dingen besloegen ek goed
uitputten hij putte zich uit in verontschuldigingen hy wie ien en al ferûntskuldigingen
uitrichten ze konden niks uitrichten se koene neat bedwaan
uitrusten even uitrusten eefkes bekomme
uitspattingen hij gaf zich over aan uitspattingen hy joech him oer oan wyldsinnichheden
uitspringen die springt er wat uit dy kypt der wat út
uitstappen hier moet ik uitstappen hjir moat ik derút
uitsteken de boom stak boven de huizen uit de beam kaam boppe de huzen út
uitstekend uitstekend poerbêst
uitstralen ze straalt kracht uit se bylket krêft
uitvallen de rok is wat kort uitgevallen de rok is de koarte kant nêst
uitvallen hij viel heftig uit tegen haar hy foel hurd út tsjin har
uitvloeisel een uitvloeisel daarvan is dat dêrtroch, dat is fan dy gefolgen dat
uitvlucht dat is een uitvlucht dat is in ferlechje, in útwynsel
uitvoeren ik heb al mijn plannen uitgevoerd alles is my slagge, ik bin yn alles slagge
uitvoeren hij voert de hele dag niks uit hy spoeket de hiele dei neat út
uitvoerig we hebben de zaak uitvoerig besproken wy ha der lang en breed op om praat
uitvoerig hij heeft het uitvoerig behandeld hy hat it wiidweidich behannele
uitvoerig uitvoerige informatie in bulte ynformaasje
uitvoering heeft u ook een goedkopere uitvoering? ha jo ek ien dy't goedkeaper is?
uitvogelen uitvogelen hoe het werkt útfigelearje hoe't it wurket
uitwerking dat zal zijn uitwerking niet missen dat sil grif fertuten dwaan
uitwijken een uitwijkmogelijkheid zoeken in ûntwyk sykje
uitzien ik ga eens uitzien naar een ander huis ik sil ris om my hinne sjen nei in oar hûs
uitzien het ziet ernaar uit dat Ajax gaat winnen Ajax koe wol winne, Ajax wint sa't it liket
uitzinnig ze waren uitzinnig se wiene wyldsinnich
uitzinnig uitzinnig van vreugde út 'e skroeven fan blidens
uur elk half uur gaat er een trein om it healoere is der in trein
uur elk uur is er een trein om it oere is der in trein
uur drie keer per uur trije kear yn 'e oere
uur in een verloren uurtje as ik in oerke oer ha
uur de achturige werkdag de achtoeredei
V

vaag zij gaf een vaag antwoord se helle der wat omhinne, prate der wat op om
vaag ik kan me vaag herinneren it stiet my sa by, it stiet my sa foar de geast
vaag een vaag verhaal in dizenich ferhaal
vaardig een vaardige informatikus in beret kompjûterman
vaart hij minderde vaart hy hold wat yn, hy mindere syn faasje wat
vaart we moeten er vaart achter zetten wy moatte avensearje
val hij maakt een flinke val dy komt raar del
vallen de avond valt it jûnet
vallen op welke dag valt vijf mei dit jaar? fiif maaie, wat foar dei is dat?
vallen er valt niet met hem te praten der is net mei him te praten
vallen ze vielen erover dat it wie har yn 'e wei dat
vallen er is nog geen beslissing gevallen it stiet noch yn bestân
vallen het valt ons zwaar om it is net maklik foar ús en
vallen dat valt onder dat wurdt beflapt ûnder
vallen dat valt onder het ministerie dêr giet it ministeary oer
vallen dat valt onder de rubryk dat wurdt beflapt troch de rubryk
vallen met vallen en opstaan al knoffeljendewei
van daverde door de straten van Leeuwarden davere troch Ljouwert syn strjitten
van ouds het van ouds bekende verhaal it âldbewende ferhaal
vanaf hij heeft vanaf het begin gezwegen hy hat him fan it begjin ôf stil holden
vanaf vanaf het station ast fan it stasjon ôf komst
vanaf vanaf morgen drink ik geen bier meer moarn begjin ik en drink ik gjin bier mear
vandaan waar haalt hij het vandaan? hoe komt er derby?
vandaar vandaar kunnen we het hele strand overzien fan dêr út kinne wy it hiele strân oersjen
vandaar vandaar dat dêrom dat, dêrfandinne dat
vangen ik vang je in de hal op ik hein dy yn 'e hal op
vangen mag ik effe vangen? mei ik wol efkes barre?
vanzelf dat spreekt vanzelf wat tochsto dan? dat is fansels
varen ik zou dat plan laten varen als ik jou was ik soe dat plan oergean litte as ik dy wie
varen hij vaart er wel bij it docht him fertuten
varkentje dat varkentje wassen we wel even dêr rêde wy wol mei
vast het zit helemaal vast it wol gjin kant út
vast we zitten helemaal vast wy binne der mei oan
vast ik heb de vaste overtuiging ik leau grif
vast gaan jullie maar vast gean jim mar
vast vast wel! grif!
vast vast niet! yn gjin hûnderd jier!
vastberaden ze was vastberaden se wie beret
vastberaden normaal vastberaden maar nu radeloos oars sa beret mar no der glêd mei oan
vastleggen vastleggen, vastzetten ankerje
vastsnoeren vastgesnoerd met touwen mei touwen befizele
vaten holle vaten klinken het hardst it lytse aas hat it measte geraas
vatten hij kon de slaap niet vatten hy wie de sliep bjuster
vechten ze vechten om het bezit van een stuk grond se ha spul om in lape grûn
vechtlustig vechtlustig striidwillich
vechtpartij vechtpartij met de schuldeisers in batalje mei de skuldeaskers
veel ik heb veel rode bessen gegeten ik ha in soad, gâns reade beien iten
veel hoeveel? nee, niet veel hoefolle? nee, net folle
veel veel te veel fierstentefolle
veel veel daarvan heb ik zelf noch geplant in protte dêrfan ha ik sels noch setten
veel veel plezier toegewenst in soad wille tawinske
veelbetekenend nee, zei hij veelbetekenend nee, sei er, as woe er dêr wat mei sizze
veeleisend hij is veeleisend hy hat in soad fiven en seizen, ditten en datten
veelomvattende Gertjan bedacht een veelomvattende theorie Gertjan betocht in wiedfiemjende teory
veelzeggend veelzeggende cijfers sifers dy't dúdlike taal sprekke
veelzijdig een veelzijdig man in alsidich man
veerkrachtig een veerkrachtige matras in bolsterige matras
vegen alles op een hoop vegen alles op ien grutte bult smite
vegen een straat vegen in strjitte feie
vegen de brieven aan de kant vegen de brieven oan kant reagje
vel die is vel over been dat is in bonkerakje
vel ze is vel over been se is allegearre fel en bonken, is in bonkerakje
veld dat idee wint veld dat idee slacht oan
veld in het vrije veld wonen op 'e romte wenje
ver in een heel ver land leefde eens een koning yn in lân hiel fier fuort wenne ris in koaning
ver ze maken een verre reis se geane fier fuort op reis
ver de vakantie is nog ver weg de fakânsje is noch fier fuort
ver ze wonen ver van hier se wenje hjir fier wei
ver die zal het ver schoppen dat wurdt noch wol wat
ver- ver- wordt niet zoveel gebruikt in het Fries fer- wurdt net safolle brûkt yn it Frysk
verachtelijk het verachtelijke van het ondergeschikt zijn it skibbige fan it ûndergeskikt wêzen
verademing die wind is een verademing! wat is dat wyntsje noflik no!
verafschuwen dat verafschuwt ze dat is har in griis
veranderen zij wil van baan veranderen se wol ris om har hinne sjen nei in oare baan
veranderlijk hij is zo veranderlijk hy is sa hinne en wer
veranderlijk veranderlijk weer ritich waar, malkerich waar
verantwoordelijk op je verantwoording nemen op dyn noed nimme
verbazen dat verbaast me dêr sjoch ik fan op, dat fernuvert my
verbeten er kwam een verbeten trek op zijn gezicht hy seach grimmitich foar him út, om him hinne
verbeurd verbeurd verklaren yn beslach nimme
verbeuzelen ik heb geen zin om mijn tijd te verbeuzelen ik ha gjin nocht en sit mar wat te flinterknippen
verbieden verboden te roken smoken is hjir ferbean
verbieden dat werd verboden dêr waard it near op lein
verbieden ik verbied je mijn fiets te gebruiken do meist net op myn fyts
verbijsterd hij was verbijsterd hy wie ferbjustere
verbinden deze weg verbindt de twee hoofdsteden dit is de dyk tusken de twa haadstêden
verbinden de dokter verbindt de arm de dokter docht it ferbân om 'e earm
verblijf tijdens mijn verblijf in Canada doe't ik yn Kanada wie, by myn fertoef yn K.
verblijf het verblijf wordt door het bedrijf betaald rak en dak wurdt troch de baas betelle
verbluffend hij sprak verbluffend weinig Fries hy prate mar in bjusterbaarlik bytsje Frysk
verbouwereerd hij was verbouwereerd hy wie ferstuivere
verbrassen hij heeft het geld verbrast hy hat it jild der troch jage
verbreid dat zijn algemeen verbreide opvattingen sokke opfettingen heart men wol folle mear
verbreiden die plant verbreidt zich steeds meer dy plant wreidet hieltyd mear
verbroederen sport verbroedert de minsken sport bringt de minsken tichter byinoar
verdelen ze verdeelt het vlees se partet it fleis om
verdelen in gelijke stukken verdelen lykop ferpartsje
verder weet je verder nog iemand die witst oars noch ien dy't
verder verder nog iets oars noch wat
verder verdere gegevens ontbreken oare gegevens binne der net
verder zijn verdere leven de rêst fan syn libben
verdoezelen dat feit heeft hij verdoezeld dat feit hat er ferhimmele
verdragen dat kon hij niet verdragen dat koed er net sette, daaie, ferneare
verdringen dat heeft hij verdrongen dat wol er net wêze, witte, dat hat er ferkrongen
verduren dat ding heeft flink wat te verduren gehad dat ding hat gâns te lijen hân
verdwijnen hij verdween in de massa hy waard wei tusken de minsken
verdwijnen toen was het geld verdwenen doe wie it jild fuort
vereend met vereende krachten mei man en macht
verenigbaar is dat daar wel mee verenigbaar? strykt dat dêr wol mei?
verenigbaar is dat daar wel mee verenigbaar? is dat dêr wol mei yn 't lyk te bringen?
verenigen daar kan ik me niet mee verenigen dêr kin ik it net mei lykfine
verfoeien dat verfoeit hij dêr hat er in ôfgriis fan
verfomfaaid het boek was wat verfomfaaid it boek wie wat teheistere
vergaan het zal hem slecht vergaan dy kriget syn trekken noch wol thús
vergaderen waar vergaderen we over? wêr ha wy it op 'e gearkomste oer?
vergadering waar wordt de vergadering gehouden? wêr is de gearkomste?
vergeefs vergeefse moeite wurk om 'e nocht
vergelijking kunnen wij de vergelijking met dat team doorstaan? kinne wy meunsterje tsjin dat team?
vergevorderd op vergevorderde leeftijd heech op jierren
vergevorderde in vergevorderde staat van ontbinding yn fiergeande steat fan ûntbinding
vergezeld de koningin ging vergezeld van de koaninginne wie beselskippe fan
vergezeld de brief ging vergezeld van een pakje der wie ek in pakje by de brief
vergissen daar kun je je lelijk in vergissen dêr kinst dy raar mei fersinne
vergissen als ik me niet vergis as ik my net fersin
vergissen je vergist je dêr bist mis mei, fersinst dy
vergoeilijken hij wou het vergoeilijken door hy woe it behimmelje, beklauwe troch
vergoeilijken zei hij vergoeilijkend sei er beklauwerich, ferhimmeljend
vergrijpen hij heeft zich aan het spaargeld vergrepen hy hat oan it sparjild west
vergroeien met vergroeid met zijn werk bewaakst mei syn wurk
verhapstukken ik heb wat met hem te verhapstukken hy hat noch wat fan my tegoede
verheugen dat verheugt me dêr bin ik bliid om, dat docht my deugd
verheugen we verheugen ons op de vakantie wy ha no al nocht oan 'e fakânsje
verheugen het mag zich in een grote belangstelling verheugen in protte minsken ha der niget oan
verhinderd hij hij was verhinderd hy koe net
verhit ze brachten de verhitte gemoederen tot bedaren se bêden de opwining del
verhogen dat verhoogt je schoonheid dêr wint dyn skientme mei oan
verhoren hij werd verhoord door de politie hy waard ûnderfrege troch de plysjes
verijdelen de aanslag werd verijdeld se koene de oanslach foarkomme
verkeer op de verkeerswegen op 'e grutte diken
verkeerd iets verkeerd doen de bal kwea slaan
verkeren het kan verkeren it hat syn útfallen
verkeren jij verkeert in de gunstige positie do hast it gelok
verkikkerd hij was nogal op haar verkikkerd hy wie frywat mâl mei har
verklaarbaar dat is makkelijk verklaarbaar dat is maklik te ferklearjen
verklaren dat verklaart veel! no is it my wol dúdlik! dat ferklearret gâns!
verkneukelen hij verkneukelde zich inwendig hy ferknypte him ynwindich
verknoeien hij heeft het verknoeid dy hat it bedoarn
verkoudheid ik heb een verkoudheid opgedaan ik ha kjeld skipe, ik ha wat ûnder de lea
verkroppen alle woede moeten verkroppen alle lilkens besmoare moatte
verkwanselen dat hebben ze verkwanseld dat ha se fuortskiten, ferpingele
verlagen hij moest zich verlagen tot de rol van hy moast him ferminderesearje en spylje de rol
verlangen haar verlangen naar vrijheid was zo groot har langst nei frijheid wie sa grut
verlangen de verlangens van de gasten de winsken fan 'e gasten
verlangend kijken ze keek verlangend naar de weg waar se fierke de dyk del dêr't
verlaten hij heeft het huis om half acht verlaten hy is om healve achten út hûs wei gongen
verlaten ze heeft haar man verlaten se is by har man wei
verleden verleden week zeiden ze nog ferline wike seinen se noch
verlegenheid daardoor zijn we ernstig in verlegenheid gebracht dêrtroch sitte wy raar oanklaud
verlegenheid met meisjesachtige verlegenheid mei fammige skrutenens
verleidelijk de verleidelijkste zou hem inpalmen de leidichste soe him ynpalmje
verleiden ze verleiden hun ertoe se troaiken har derta
verlenen ze verleenden zich toegang via het raam se binne der troch it rút yn kommen
verliezen ze heeft een sok verloren se hat in sok fuortsleept, weitôge
vermaak zorgen voor vermaak soargje foar ferdivedaasje
vermagerd sterk vermagerd rare beklonken, danich beklonken
vermaken we hebben ons bijzonder vermaakt wy ha it bêst nei it sin hân
vermanend hij sprak me vermanend toe hy bepreke my
vermelden vermeld ook Uw naam set ek jo namme derby
vermengen je moet ze vermengen moatst se trochinoar minge
vermengen olie vermengt zich niet met water oalje en wetter minge net
vermijden dat is moeilijk te vermijden dat kin men hast net foar wêze
verminken ze hebben het plot verminkt se ha der it plot bryk makke
vermoedelijk dat is de vermoedelijke oorzaak dat is nei alle gedachten de oarsaak
vermoedelijk de vermoedelijke tijd waarop de tiid dat se tinke dat
vermoeden hij vermoedde dat hy alge dat
vermoeden onraad vermoeden ûnrie eanje
vermoeden hij vermoedde niet hy hie der gjin erch yn
vermurwen hij was niet te vermurwen hy wie net te bebidden
vernemen ik heb vernomen dat ik ha heard dat
vernuftig een vernuftig apparaatje in handich, fernimstich dinkje
veronachtzamen hij veronachtzaamt zijn plicht hy sloait mei syn plichten
veronachtzamen hij veronachtzaamt zijn gezondheid hy tinkt net om himsels, hy lit himsels ferrinnewearje
veronderstellen ik meen te mogen veronderstellen ik hie sa tocht
veronderstellen kennis van het Engels wordt verondersteld wy rekkenje derop dat jo Ingelsk kinne
verongelijkt hij keek verongelijkt hy seach swart, hy seach prot
verontreinigd de zee raakt steeds meer verontreinigd de see is wat langer wat smoarcher
verontrusten zulke berichten verontrusten me erg sokke berjochten reitsje ik út stjoer fan
verontrusten verontruste ouders soargjende âlden, âlden dy't har soargen meitsje
veroorloven dat kan ik me niet veroorloven dat kin ik my net permitearje
veroorzaken dat veroorzaakt veel problemen dat jout in soad problemen
verorberen het eten verorberen it iten behimmelje, beplúzje
veroveren veroveren bemasterje, oerweldigje
verpakken oma verpakte het kadootje in een stukje papier beppe betearde it presintsje yn in stikje papier
verplaatsen die kast is moeilijk te verplaatsen dy kast is swier te rissen
verplichten hij heeft zich verplicht tot hy hat it op him nommen om
verplichten ik voel me niet verplicht om ik sjoch it net as myn plicht en
verplichten daartoe heeft hij zich verplicht dat hat er op him nommen
verprutsen hij heeft het verprutst hy hat it bedoarn
verrassen daarmee verraste hij me lelijk dêr kaam er mei raar mei oer it mad
verrassen dat verraste me dêr seach ik fan op, dat fernuvere my
verregaand het was een verregaande onbeschoftheid it wie alderraarste botheid
verrichtingen voor zijn verrichtingen op het gebied van de landbouw foar wat er foar de lânbou beskrept hat
verrukt ze was verrukt over het nieuwe boek se wie út 'e skroeven om it nije boek
versagen zij versaagden niet se holden de kop derfoar, se holden hoek
verscheiden verscheidene malen, verschillende keren mear as ien kear, ferskate kearen
verschijnen hij verscheen niet hy kkaam net opdaagjen
verschijning een zonderling verschijning in nuver beskik
verschillend op verschillende plaatsen op guon plakken
verschillend van verschillende kanten fan guon kanten
verschillend daar wordt verschillend over gedacht dêr wurdt ûngelyk oer tocht
verschillend dat maakt geen verschil dat makket net út
verschillend de kleuren verschillen de kleuren binne oars
verschillend Uw methode verschilt van de mijne jo metoade is oars as mines
verscholen een huis in de eikebomen verscholen in hûs yn de ikebeammen beside
verschoten een gebleekte spijkerbroek in bewoskene spikerbroek
versieren met bloemen versierd mei blommen befrissele
verslechteren de situatie verslechtert snel de sitewaasje ferminderesearret hurd
versleten vrijwel versleten hast te'n ein
verslijten die kleren zijn versleten dy klean binne te'n ein
verslikken hij heeft zich erin verslikt hy hat him derop fersjoen
verslinden hij verslond haar met zijn ogen hy friet har mei syn eagen op
verslonzen ze hebben het laten verslonzen se ha it fertutearzgje litten
versnapering een versnapering in flaubyt
versnellen hij versnelde zijn pas hy sette de stap deryn
versnipperen hij versnippert zijn activiteiten teveel hy fersillet syn aktiviteiten tefolle
versnipperen ze versnipperen het leger fan Napoleon hja tesnipelje it leger fan Napoleon
verspillen je moet geen water verspillen moatst gjin wetter fergrieme
verspilling wat een verspilling! wat in fergriemerij!
verspreiden boerderijen liggen verspreid over het land wech-ende-wear lizze pleatsen yn it lân
verspreiden het verspreidt een heerlijke geur in huis it jout in noflike rook yn 'e hûs
verspreiden de menigte verspreidde zich de minsken joegen har ôf
verspreiden het nieuws verspreidde zich snel it nijs gong hurd oer de streek
verstaan ik kon het zo snel niet verstaan dat koe ik sa gau net neikomme
verstand daar heeft hij geen verstand van dêr hat er gjin doel oer
verstand dat kon ik hem niet aan het verstand brengen dat koe ik him net bybringe
verstandelijke vermogens haar verstandelijke vermogens gingen tenslotte wat achteruit de benullen gongen der op it lêst wat út by har
verstoken ze zijn van brandstof verstoken se ha gjin brânstof
verstokt hij is een verstokte roker hy is in yngrevene smoker
verstokt een verstokte roker zijn yn it smoken behurde wêze
verstoord hij keek verstoord op hy seach steurd, brûkel op
verstouten zich verstouten om jin te ûnderstean doare en
verstrekken informatie aan derden verstrekken ynformaasje oan oaren jaan
verstrekken voedsel werd via bonnen verstrekt iten waard mei bonnen útparte
verstrekkend verstrekkende gevolgen wiid fiemjende gefolgen
verstrikken in zijn eigen leugens verstrikt yn syn eigen leagens bedraaid
verstrikt als je daarin verstrikt raakt ast dêryn betize bist
verstuiken van die verstuikte enkel heb ik zo'n last dat ferklofte ankel ha ik sa'n lêst fan
versuft half versuft van de klap heal yn 'e sûs fan 'e klap
versukkeling het is in de versukkeling geraakt it sit yn 'e ûnderwâl
verteerd hij werd door rancune verteerd rankune friet oan him
vertellen hij kan geestig vertellen hy kin it moai opsizze
vertikken ze vertikken het se ferpoffe it
vertonen dat is nog nooit vertoond! dat is noch net earder sjen litten!
vertonen hij durft zich daar niet meer te vertonen hy doart dêr net mear te kommen
vertraging de trein heeft weer eens vertraging de trein hat wer ris ferlet
vertrappen ze vertrappen de armen se wâdzje de earmen del
vertrek zijn vertrek zal een week later plaatsvinden hy sil in wike letter pas fuort
vertroetelen ze vertroetelde hem se wie mâl mei him, se popke mei him om,
vertrouwen dat vertrouw ik niet dêr ha ik in skalk each op
vertrouwen ik vertrouw hem niet ik ha it net op him stean
vertrouwen het oude vertrouwde huis it âlde bewende hûs
vervaard hij is voor geen kleintje vervaard dy is fan 'e duvel net bang
verval hun cultuur was in verval geraakt har kultuer wie yn it neigean, yn 'e delklits rekke
vervelend dat vind ik vervelend dat is my yn 'e wei
vervelend het vervelende is it minste is
vervelend een vervelend jongetje, mannetje in naar jonkje, in aaklik mantsje
verveloos verveloze kozijnen skurve kezinen
vervloeien de horizon vervloeide met de wolken de kym teraande mei de wolken
vervolg in het vervolg was je je handen tenei hannewaskesto
vervolgens vervolgens dêrnei
vervreemd hij is van hun vervreemd sy binne him har frjemd wurden
vervroegen hij heeft zijn vertrek vervroegd hy sil no earder fuort as dat soe
vervullen we kunnen niet ieders wensen vervullen wy kinne net elkenien temjitte komme
verwaand een verwaande tut in bromstige tut
verwaardigen ze verwaardigde zich niet om te antwoorden it wie har te min en jou dêr in antwurd op
verwaarlozen een te verwaarlozen verschil gjin ferskil dat makket
verwaarlozen een niet te verwaarlozen feit in feit dêr't men net omhinne kin
verwaarlozen erwaarloosde kinderen bern dy't foar wyld opgroeie
verwaarlozen laten verwaarlozen barrelje litte, fertutearzgje litte
verwaarlozing het huis bevindt zich in ernstige staat van verwaarlozing it hûs is slim fertutearzge
verwachten wie had dat verwacht? wa hie dat tocht?
verwant van vaak nauw verwante families fan gauris nei oan inoar besibbe famyljes
verwant hiermee verwant is het idee dat dêr nau besibbe oan is it idee
verwarren een verwarde toestand op de Balkan in tizeboel op 'e Balkan, in ferlegen spul
verwarren een verward geschreeuw in feralterearre gerop en geraas
verwarring in de verwarring vergat ik mijn tas yn 'e alteraasje tocht ik net om myn tas
verwarring in de verwarring yn 'e alteraasje
verwekken zulke berichten verwekken angst sokke berjochten wurdt men benaud fan
verwekken dat verwekte veel opwinding dat joech in bulte opskuor
verwelken verwelken wylje, fertoarkje
verwend door en door verwend hartstikke bedoarn
verwerpen dat plan verwierpen ze dat plan smieten se fier wei
verweven nauw verweven belangen ticht byinoar lizzende belangen
verwijderen hij verwijderde zich hy joech him ôf
verwijderen je moet alle stoelen verwijderen moatst alle stuollen derwei helje
verwijderen langzaam verwijderde de trein zich stadichoan riedt de trein fuort
verwijdering er ontstond een verwijdering tussen hun se groeiden útinoar
verwijt hij maakt zichzelf het verwijt dat hij rekkenet it himsels oan dat
verwijt ze maakten elkaar heftige verwijten dat se makken inoar ferwyt dat
verwikkeld hij raakte spoedig in de zaak verwikkeld it wie gau yn it spul behelle
verwisselen ik heb ze verwisseld ik ha se omwissele
verwisselen ik heb hem met zijn broer verwisseld ik hold him foar syn broer
verwondering tot mijn verwondering wonnen ze ta myn fernuvering se wûnen
verwondering tot zijn grote verwondering ta syn grutte benijing
verwoorden hoe moet je dat verwoorden? hoe moatst dat ûnder wurden bringe?
verzamelen ze verzamelt postzegels se sparret postsegels
verzamelen we verzamelen ons bij het cafe wy sjogge inoar by it kafee
verzekeren ik verzekerde mij van zijn steun ik soarge derfoar dat er my stypje soe
verzekeren ik verzekerde mij van zijn steun ik bewissige my fan syn stipe
verzengend er heerst een verzengende hitte it is om te smoaren sa waarm
verzet ze bleven verzet bieden se akselen noch altiten tsjin
verzet ze hebben lang verzet geboden se ha lang tsjinaksele, tsjinabbelearre
verzetten we moeten de tafel verzetten wy moatte de tafel op in oar plak delsette
verzieken hij verziekt de boel hy jaget de boel yn 'e bulten
verzinnen hoe verzint hij het? hoe komt er derby?
verzinnen wat heb je nu weer verzonnen? wat hast no wer útfûn?
verzoenen ze hebben zich met elkaar verzoend se ha it ôffûstke, útsoend
verzonken in slaap of gedachten verzonken yn sliep of tinzen bedobbe, wei
verzorgen ze verzorgt de kantine se berêdt de kantine
verzorgen hij verzorgt zijn grootmoeder hy soarget foar syn beppe
verzuimen zij verzuimt nooit se mist nea
verzwijgen dat heeft hij verzwegen dat hat er foar him holden
verzwikken ik heb mijn voet verzwikt ik ha de foet ferkloft
vestigen ze vestigen zich op de klei se sette har nei wenjen op 'e klaai
vet die wordt flink vet dy set bêst spek
vetzak vetzak! fetlak!
vierde ze was vierde bij het hardlopen se wie fjird by it hurddraven
vieren je moet het touw vieren moatst it tou bod jaan
vieren hoe gaan jullie het vieren hoe sille jim it befeeste
vies erg vies rare smoarch
vies dat viel hem vies tegen dat foel him raar ôf
vijandig ze zijn ons vijandig gezind se ha it grou op ús
vijandig een ons vijandig gezind land in lân dat ús as fijân sjocht
vijver een kleine vijver in lytse wetterdobbe
vinden ik vind dat ik bin fan betinken dat
vinden ik kan het goed met hem vinden ik kin it aardich mei him lykfine
vinden vindt U het goed dat ik het raam doe? is it jo goed as ik it rút iepen doch?
vinden wat vind jij ervan? hoe stietsto der ûnder?
vis ik houd niet zo van vis ik bin net sa'n fiskiter
vissen ik heb er flink naar zitten vissen ik ha wakker frege en pinfiske
vlaag hij heeft het bij vlagen dat hat er by riten
vlaag een vlaag van verstandsverbijstering in dwylsinnige rite, bekrûping fan dwylsin
vlaag een vlaag van woede in bekrûping van nidigens, in grime bekrûping
vlak het erf vlak maken it hiem sljochtsje
vlam het huis vatte snel vlam it hûs sloech gau flam
vlassen daar vlast hij op dêr longeret er op
vlechten er doorheen gevlochten der troch hinne frissele
vleet bij de vleet by de rûs, by it amerfol
vlegeljaren in zijn vlegeljaren yn syn bongeljierren
vleien dat is een vleier! dat is in moaiprater, sjerpstriker!
vlek er zitten vlekken in het kleed der sitte plakken op it kleed
vlekkeloos niet geheel vlekkeloos net hielendal sûnder wryt of slyt
vlekken wijn vlekt wyn makket plakken
vliegen het is allemaal vliegen daar it is allegear migjeguod dêr
vlieger die vlieger gaat niet op dat wurdt him net
vliesdun in vliesdun laagje slagroom in flinterfyn flueske fan remme
vloedgolf een vloedgolf van toeristen stroomt over in weach fan toeristen komt oer
vloer knikkers lagen op de vloer knikkerts leine oer 'e flier
vlotten het werk wil niet vlotten it wurk avensearret net
vlotten het gesprek wilde niet vlotten it praat woe net rjocht
vochtig het is vochtig weer buiten it slacht wiet oan
vochtvlekken met vochtvlekken bedaand
voeding het doel wat alle voeding doet it docht wat al it streksums docht
voedingsmiddelen ze verkopen voedingsmiddelen se ferkeapje streksumheden, streksums
voedsel voedsel iten
voedzaam voedzaam eten streksum iten
voedzame voedzame kost bekomsum iten
voegen ik heb een brief bijgevoegd ik ha in brief taheakke
voelbaar dat is goed voelbaar dat is te fernimmen
voelen ik voel me niet goed ik bin min op 'e lea
voelen ik voel me zo zwakjes, duf ik bin sa gammel as wat
voelen hoe voelen jullie je na het feestvieren hoe binne jim befeeste
voeren dat zou te ver voeren dat soe tefolle wêze
voet we zijn te voet gekomen wy binne rinnende
voet kun je daarmee uit de voeten? kinst dy dêr mei rêde?
voet op gespannen voet staan met iets der net mei strike
voet geen voet aan de grond kunnen krijgen gjin haal fine kinne
voetstuk hij zet hem op een voetstuk hy stekt him de hichte yn
voetstuk hij is van zijn voetstuk gevallen hy is raar delkommen
voetveeg voetveeg van zijn baas beantsjelap fan syn baas
voldoen zo is het wel voldoende sa kin it wol ta
voldongen we stonden voor een voldongen feit it wie in útmakke saak
volgen dat kan ik niet volgen dat kin ik net neikomme
volgen wij volgen je wel wy komme wol efter dy oan
volgen als U deze weg volgt as jo dizze dyk oan hâlde
volgen je moet je instinct volgen moatst dyn eigen sin dwaan
volgen dat kan ik niet volgen dat kin ik net benei komme
volgend volgende week oare wike, oankommende wike, anke wike
volgend volgende week moet ik weer naar school oare wike moat ik wer nei skoalle ta, nije wike
volgend volgend jaar wil ik ook op vakantie it oare jier wol ik yn 'e fakânsje ek fuort
volgend de volgende dag was het weer droog de oare deis wie it wer droech
volgend de week daarna was hij er al weer de oare wyks wied er der al wer
volgend je moet de volgende bladzijde hebben moatst op de oare side wêze
volharding met grote volharding steech en dreech
volhouden dat kon de renner niet volhouden dat koe de renner net lykhâlde
volhouder een volhouder in hoekhâlder
volkomen volkomen gelijk hielendal gelyk, folslein gelyk
volks een volksgebeuren in allemansbarren
volledig volledig folslein
volstrekt volstrekt niet út noch yn net
voltrekken het huwelijk wordt voltrokken it houlik wurdt foltôge, foltein
volwaardig volwaardige arbeid earlik wurk
voor ik kom voor de boodschappen van moeder ik kom om de boadskippen fan ús mem
voor ze zijn verstandig voor hun leeftijd dy binne tûk foar dat se noch sa jong binne
vooraanstaand hij neemt een vooraanstaande positie in dat is in foaroanman
vooraf willen jullie een voorafje? wolle jim in foargesetsje?
vooralsnog vooralsnog zie ik daar geen reden toe foarearst hoecht dat om my net
voorbedacht met voorbedachte rade willemoeds
voorbeeld wij volgden zijn voorbeeld wy dienen allyksa
voorbeeld goed voorbeeld doet goed volgen foardwaan leart neidwaan
voorbereiden op die vraag was hij niet voorbereid dy fraach wie er net op taret
voorbereiden hij bereidt hun voor op het examen hy makket har klear foar it eksamen
voorbereiden daar zijn ze nog niet goed op voorbereid dêr binne se noch net op ôfjage
voorbereiden we bereidden ons voor op het ergste wy wiene op it slimste klear
voorbij hij heeft zijn mond voorbij gepraat hy hat him ferpraat
voorbij de ziekte is voorbij de sykte is oer
voorbijgaan in het voorbijgaan tuskentroch, yn 'e flecht wei
voorbijgaan we kunnen er niet zomaar aan voorbijgaan dat wy kinne net samar oersljochtsje dat
voordeel dat voordeeltje liet hij zich niet ontgaan dy ynstruier wie foar him
voordeel niet veel voordeel behaald hebben net folle bebuorke ha, bedijd
voordeel voordeel opleveren fertuten dwaan
voordeel voordeel behalen fertuten bebuorkje, bedije, bespinne
voordelig daar zijn we voordelig aan gekomen dêr binne wy goedkeap oan slagge
voorgevoel ik heb zo'n voorgevoel dat it leit my sa by dat
voorjaar het voorjaar komt er weer aan de maitiid komt der wer oan
voorjaar in het voorjaar fan 'e maitiid
voorkeur waar geef jij de voorkeur aan? wat nimsto foar kar? wat jousto de pree?
voorkomen ze konden het niet voorkomen hja koene it net keare, foar wêze
voorkomend een voorkomende vrouw in behelpsum frommes
voorlopig voorlopig zijn ze niet van plan om foarearst binne se net fan doel en
voorlopig een voorlopige beslissing in foarriedige, tydlike beslissing
voornaam voorname lui lju fan kwizekwânsje
voornamelijk voornamelijk foaral, benammen
voorschotelen wat ga je ons voorschotelen? wat setst ús foar?
voorspellen dat voorspelt weinig goeds dat foarseit net folle goeds
voorspoed in voorspoed en tegenspoed in goede tiden en yn minne tiden
voorspoedig een voorspoedige bevalling in flotte bevalling
voorstel dat is het voorstel dat is it útstel
voorstellen omdat het niks voor stelt omdat it neat om hakken hat
voorstellen hij stelde me voor aan hy brocht my yn 'e kunde mei
voorstellen wat moet dit voorstellen? wat sil dit?
voorstellen ik een boek schrijven? stel je voor zeg! ik in boek skriuwe? wat tinkst wol net?
voortbewegen hoe beweegt hij zich voort? hoe beweecht er him?
voortbrengen wat heeft onze tijd voortgebracht? wat hat ús tiid opsmiten?
voortbrengen oorlog brengt rampen voort oarloch komme rampen efter wei
voortdurend voortdurend hieltyd
voortgang hoe zit het met de voortgang van 't project? hoe sit it mei de avensaasje yn 't projekt?
voortreffelijk voortreffelijk! poerbêst! dat koe net better!
voortreffelijkheid de voortreffelijkheid van de ridder de bêstens, treflikens fan 'e ridder
voortvarend ze zijn voortvarend te werk gegaan se ha bêst trochpakt, se ha net stilsitten
voortvarend ze begonnen voortvarend se setten mei faasje út ein
voortvarend een voortvarend man in trochpakker
voortzetten hij wou zijn studie voortzetten hy woe fierder mei de stúdzje
vooruit ik kwam met moeite tegen de wind in ik skarrele mei lijen yn 'e wyn op
voorwaarde op voorwaarde dat mei de betingst dat
voorwaarde er is een voorwaarde aan verbonden der is in betingst by
voorzichtig voorzichtig! tink derom!
voorzien dat was niet te voorzien dat koene se net foar wêze
vorderen het werk vordert snel it wurk avensearret bêst
voren van te voren yn 't foar
vorig ze is vorige week al vertrokken se is ferline wike al fuortgongen
vorige de vorige keer bij jullie was het leuk de foarige kears by jim wie it leuk
vorige ik heb je vorige week nog gebeld ik ha dy ferline wike noch belle
vork zo zat de vork in de steel sa siet de sturt oan de baarch
vorm het plan neemt vaste vormen aan it plan kriget stal
vorstelijk hij zit daar vorstelijk hy sit dêr prinshearlik
vorstelijk een vorstelijke beloning in rejale beleanning
vos een oude vos in âld rôt
vraag een moeilijke vraag gjin maklike fraach
vraag tot wie richt U die vraag? foar wa is dy fraach ornearre?
vrede daar heb ik geen vrede mee dêr kin ik net my akkordearje
vreemd hij gaat wel eens vreemd dy slacht wolris mei in oar om, dy hat wolris in tuskenbeurtsje
vreemd daar keek hij vreemd van op dêr seach er ferheard fan op
vrees dat jaagt hem vrees aan dêr is er bang foar, dat jout him benearring
vrees hij zat in angst en vrees hy wie deabenaud
vreselijk een vreselijk lawaai in alderheislikst lawaai
vreselijk een vreselijk ongeluk in grouwèlich ûngelok
vreselijk ze zingt vreselijk se sjongt striemin
vreselijk is het niet vreselijk dat is it net in griis dat
vreugde daar zal je nog veel vreugde aan beleven dêr silst noch in protte wille fan ha
vreugde de vreugde bij het weerzien was groot se wiene sa bliid as wat dat se inoar wer seagen
vreugde de vreugde bij het weerzien was groot de blidens by it wersjen wie grut
vreugdeloos ze leiden een vreugdeloos bestaan se ha noait ris wille, se ha in bestean sûnder wille
vrezen het valt te vrezen dat it stiet te beduchtsjen dat
vrezen ik heb niks te vrezen ik hoech nearne bang foar te wêzen
vrij ik heb vrij spel ik ha it ryk allinnich
vrij hij is vrij van financiële zorgen hy hat gjin jildsoargen mear
vrijpostig als ik zo vrijpostig mag zijn as ik sa astrant wêze mei
vrijwel vrijwel geen suver gjin
vroeg vroeg in de morgen, ochtend moarns ier, moarns ier en betiid
vroeg morgen vroeg moarn betiid
vroeg kom morgen maar wat vroeger kom moarn mar wat earder
vroeg vroeg in het voorjaar yn 'e iere maitiid
vroeg ze staat vroeg op se is der betiid ôf
vroeg het is nog zo vroeg it is noch sa betiid
vroeg op zijn vroegst op syn gaust
vroeg het is dit jaar een vroege winter de winter is betiid fan 't jier
vroeg vroeg of laat earder of letter
vroeger vroeger earder, doedestiids, yn it ferline
vroeger vroeger was het zo dat by âlds wie it sa dat
vrolijk een vrolijke jongeman in fleurich jongkearel
vrolijk vrolijk kerstmis noflike krystdagen
vrouw toen zei die vrouw doe sei dat frommes tsjin my
vrouw het waren twee vrouwen it wiene twa froulju
vrouw mevrouw Klaren frou Klaren
vrouw een vrouwtje in wyfke
vruchteloos het was een vruchteloze poging it wiene writen om 'e nocht, it wie fergees
vuil je gezicht is helemaal vuil dyn gesicht is hielendal smoarch
vuilnis gooi het vuilnis in de vuilnisbak terug goai de jiske yn 'e jiskeamer werom
vuilspuiterij geen vuilspuiterij hier gjin ûnhuer praat hjirre
vuist met gebalde vuisten mei de fûsten klear, mei oprôle fûsten
vuist hij balde zijn buisten hy makke fûsten, hy rôle de fûsten op
vuist kaas uit het vuistje tsiis út 'e hân
vuist in zijn vuistje lachen spotgnyskje
vullen waarmee vult hij zijn tijd? hoe komt er troch de tiid?
vurig dat is zijn vurigste wens van hem dat is syn ynlikste winsk
vuur als een lopend vuurtje as diggelfjoer
W

waaien het waait erg hard it waait dat it lillet
waaien er waait een stormwind it waait in stoarm
waaieren hij waaierde zich met de krant koelte toe hy windere him mei de krante koelte ta
waanidee het wordt spottend een droom genoemd it wurdt spotsk drôge hjitten
waar waar ongeveer? wêr likernôch?
waarde dat heeft veel waarde voor ons dat is ús in soad wurdich
waardeloos een waardeloos ding in ding fan neat, in luzich dinkje
waardering daar kan ik geen waardering voor opbrengen dêr ha ik gjin goed wurd foar oer
waardigheid dat is beneden mijn waardigheid dat is my te min, dêr ha ik mysels te heech foar
waarschijnlijk dat acht ik niet onwaarschijnlijk dat wol my wol oan
waarschijnlijk zeer waarschijnlijk sa goed as wis
waarschijnlijk naar alle waarschijnlijkheid foar it neiste
waarschijnlijk waarschijnlijk komt hij niet nei alle gedachten komt er net, fan neisten
waarschijnlijk het is waarschijnlijk dat hat eigenskip, dêr is alle kâns op
waarschuwen ze waarschuwde hem voor drankmisbruik se warskôge him, drink net te folle
waden waden door beierje
wagen hij waagde het zijn baas tegen te spreken hy doarde it bestan en gean tsjin syn baas yn
wagen waag eens een poging besykje it ris
wagenwijd hij smeet de deur wagenwijd open hy smiet de doar wiidwaach iepen
wakker klaar wakker sa wekker as wat
walgen daar walg ik van ik kin der wol fan koarje
walging walging wearze
wallen hij heeft wallen onder de ogen hy hat pûden ûnder de eagen
wand iets aan de wand hangen wat oan 'e muorre hingje
wandelgangen in de wandelgangen yn 'e kuiergongen
wandeling het is een hele wandeling zeg! no it is in hiele kuier!
wanhopig een wanhopig mens in ferwezeling
wankel de kast staat daar wankel de kast stiet dêr wif, wippelich
wanorde wat een wanorde wat in beierboel
wanten die weet van wanten dy kin oanpakke, trochpakke
wantrouwen ik wantrouw hem ik ha it net op him stean
wantrouwen ze wantrouwen zwervers se ha in skalk each op swerflingen
war de boel is in de war it spul is yn 'e hobbel
war daardoor raakte ik in de war dêrtroch rakke ik derôf, it paad bjuster
war het haar zit in de war it hier sit yn 'e tiis
war het weer is in de war it waar is út stjoer
warboel warboel tizeboel
warempel er komt warempel ook ... bij der komt aldertigenst ek ... by
warmpjes ze zitten er warmpjes bij se sitte goed yn rak en dak
wars wars van zulke taal bekstallich fan datsoarte praat
wartaal hij slaat wartaal uit hy praat der nuver yn om
wartaal wartaal healwize praat, klearebare ûnsin
was die is was in mijn handen dy is waaks yn myn hannen
wassende het is wassende maan de moanne is yn it oankommen
wat wat brengt hem op dat idee? hoe komt er dêrop? hoe komt er dêrby?
wat voor wat voor hokfoar, hokke
water hij draagt water naar de zee hy smart brea mei brea
water een grote hoeveelheid water in bêste bats wetter
water de polder liep onder water de polder strûpte derûnder
water het water sopte in mijn schoenen it wetter peaze my yn 'e skuon
waterlelies witte waterlelies in de vijver wite swanneblommen yn 'e fiver
watertanden om van te watertanden om op te fretten
watten iemand in de watten leggen ien lette en sette, sier en tier oan ien dwaan
wauwelen wat zit je nu te wauwelen? wat sitst no te jeuzeljen?
wederzijds is dat wederzijds? komt dat fan twa kanten? is dat wjersidich?
weegbree weegbree verovert de stad weversblêd (hûnetong) oermasteret de stêd
week over twee weken oer fjirtjin dagen
week drie weken trije wike
weekend ook in het weekend actief ek sneons en sneins yn 'e wapens
weer het weer wordt al wat rustiger it waar bekomt al wat
weer kostelijk weer sierlik waar
weer ik zal eens kijken wat voor weer het is ik sil ris yn it waar sjen
weer hy is druk in de weer hy skrept en docht
weer wie zei dat ook al weer? wa sei dat ek hast?
weergaloos van een weergaloze schoonheid moai sûnder wjergea
weerspannig ze zijn weerspannig se sette it yn 'e kant
weetgierig ze is erg weetgierig se wol alles witte
weg ver hiervandaan hjir fier wei
weg dat is de snelste weg dat is de koartste klap
weg daar weten we wel weg mee dêr rêde wy wol mei
weg de pijn is weg de pine is oer, de pine is fuort
wegbereider de wegbereider van de paadsljochter foar
weggedeelte die kwam op het linker weggedeelte terecht dy bedarre op 'e lofter helte fan 'e dyk
weggooien dat is weggegooid geld dat is jildfergriemerij
wegjagen ik heb de kinderen daar weggejaagd ik ha de bern der wei reage
wegjagen de vogels wegjagen de fûgels balje
wegkwijnen de planten kwijnden weg de planten fertoarken, fertoallen, fertsjirmen, fertigen
wegstormen hij stormde weg hy stode fuort
wegversperring er was een wegversperring de dyk wie ôfset, der wie in dykôfsetting
weinig ze praat weinig se praat net folle
weinig slechts weinigen weten net folle guons witte
weinig hij weet er maar weinig van hy wyt der mar in bytsje fan
weinig zo weinig mogelijk sa min mooglik
wel wel of niet? al as net
wel als ik het wel heb as it my goed foar de geast stiet
wel je zult wel moe zijn denk ik silst wol wurch wêze tink
wel weet wel wat je doet tink derom hear
wel ik mag hem wel ik mei him wol lije
welbespraakt dat is een welbespraakt iemand dy kin it moai sizze
welgesteld zij zijn welgesteld dy kinne it skoan dwaan
welgesteld welgesteld begoedige
welig onkruid tiert er welig túch tieret bluisterich
weliswaar hij heeft weliswaar betaald maar hy mei dan betelle ha mar
welke de rode of de groene, welke wil je hebben? de reade of de griene, hokker wolst ha?
welletjes zo is het welletjes sa kin it wol ta
wellicht wellicht wist hij niet dat faaks wist er net dat
welluidend een welluidend gedicht in sjongsum gedicht
wellust een wellusteling in gleonigert
welnemen met uw welnemen mei jo beleaven
welving de welvingen van haar lichaam de bôgen fan har liif
wenden dan moet U zich tot meneer Sixma wenden dan moatte jo by Sixma wêze
wennen ze kon er niet wennen se koe der net bankje
wensen wat wenst U mevrouw? wat mei it wêze?
weren zulke mensen wordt geweerd sok folk wurdt keard
werk ik ga uit kijken naar ander werk ik sil ris om my hinne sjen
werk hij werkt heel snel it wurk fljocht him troch de hannen
werkelijk zijn werkelijke naam syn wiere namme
werkeloos ze keken werkeloos toe se stutsen gjin hân út
werken je moet aan je conditie werken moatst mear flyt dwaan op dyn kondysje
werken ze hebben alles in het werk gesteld om se ha oer alle boegen besocht om
werken ik werkte hem de kamer uit ik avensearre, bonsjoerde him de keamer út
werken als ik de hele dag hard gewerkt heb, as ik de hiele dei yn tou west ha
werktuig een werktuig in de handen van het kwaad in stik ark yn 'e klauwen fan it kwea
werktuigbouwkundig een werktuigbouwkundig ingenieur in masineboukundig yngenjeur
werpen ze wierp er een snelle blik op se seach der gau eefkes nei
westelijk de westelijke muur de westmuorre
weten voor zover ik weet better net te witten
weten ik weet me geen raad met al die stoelen al dy stuollen, ik bin der mei oan
weten voor zover ik weet is dat niet zo better net te witten is dat net sa
wettelijk dat is wettelijk geregeld dat is wetlik sa regele
weven er zijn mythen omheen geweven it is yn miten befrissele
wezen ik ben wezen kijken ik ha derhinne west te sjen
wie wie gaat er met ons mee wa giet mei ús mei
wijd in de wijde omgeving was de brand te zien fier en hein koe men de brân sjen
wijk ze nemen de wijk naar Bolivia se spylje de wyk nei Bolivia
wijn goede wijn behoeft geen krans goede waar priizget himsels
wijn als de wijn is in de man wyn yn 'e holle, gek yn 'e mûle
wijs van de wijs út stjoer, op 'e doele
wijselijk hij hield wijselijk zijn mond hy wie sa ferstannich en hâld him de mûle
wijsneus een wijsneus in wetich mantsje, in wiisprater
wijten dat was te wijten aan dat lei him oan
wijze bij wijze van spreken om it samar te sizzen
wijzen hij wees er met nadruk op hy warskôge ús
wijzen kunt U mij de weg wijzen naar Edam? kinne jo my sizze hoe't ik yn Edam kom?
wikkelen in een krant gewikkeld mei in krante derom hinne, yn in krante beteard
wikkelen gewikkeld in een deken befizele yn in tekken, berôle
wil ze heeft een willetje der sit in kop op
wil waar een wil is is een weg wa't wol dy kin
wild hij rukte wild aan het stuur hy skuorde wyld oan it stjoer om
wild in zijn wildste fantasiën yn syn dolste fytmannerijen
wild in het wilde weg neergesmeten kwânskwiis delsmiten
wind een stevige wind in stive wyn
wind een koude doordringende wind in tinne wyn
wind een schrale oostenwind in beanhearre
wind we reden pal tegen de wind in wy rieden lyk yn 'e wyn op
wind hij waait met alle winden mee hy sylt mei alle winen
winderig winderig weer rûzich waar
winderig een winderige oude man in broslivich âldman
window-dressing aan window-dressing doen de moaiste apels foar de glêzen lizze
wippen een minister wippen in minister fan it stee reagje
wirwar een wirwar van draden in grimelgrammel fan triedden
wispelturig hij is zo wispelturig hy is sa hinne-en-wer
wissel ze trekken een wissel op de toekomst se litte it der op oan komme
witheet hij was witheet van woede it wie him swart foar de eagen fan lilkens
woede kille woede of wilde woede? izegrinens of breinroerens?
woelen hij woelde zich bloot in zijn slaap hy wrotte him bleat yn syn sliep
woelwater een woelwater in fitergat
woelwater woelwater fitergat, heisterkont
wond oude wonden worden opengereten in nije houw yn it âlde sear
wonder geen wonder gjin niget
wonen in Edam zou ik niet willen wonen Edam soe ik net wenje wolle
woord hij had het hoogste woord hy blaasde út in grut gat, hy spriek op
wreken dat wreekt zich later it besnijt himsels letter
wriemelen Martens mieren wriemelen door elkaar Marten syn mieren grimelje trochinoar hinne
wringen het wringt it wol net, it stiket
wroeging vol wroeging mei gâns bekrûping
wuft wufte personen lossinige figueren
wurmen hij wurmde het erin hy fimele, wrotte it deryn
Z

zaak een lastige zaak in lêstich spul, in ferlegene boel
zaak die maken gemene zaak dy spanne gear
zaak ter zake ta de saak
zacht hij praat zacht hy praat sunich
zacht het begint zacht te regenen it begûn wat te miggeljen
zachtaardig dat zachtaardig gedoe dy sêfsedichdoggerij
zak een zak aardappels in sek jierpels
zak een zak pindas in pûde apenuten
zak een broekzak in bûse
zak een grote plasticzak met zakagendas in plestiksek mei bûsboekjes
zaken dat zijn mijn zaken dat binne myn affearen
zaken het gaat goed met me myn affearen rinne goed
zakken de pijn begint te zakken de pine jout him del, saksearret
zakken de olieprijs zakt de oaljepriis is yn it delgean
zaniken ze zaniken erover dat se eamelje
zaniken ophouden te zaniken ophâlde fan jeuzeljen
zat geld zat jild by de rûs
zaterdag de zaterdag daarna de sneons (dêrnei)
zeef zo lek als een zeef sa lek as in tsjems, sa ticht as in gatsjepanne
zeer niet al te zeer net al te bot
zeerdoen je doet hem zeer! knoeist him!
zeevarende zeevarenden moeten weten dat guons op see moatte witte dat
zeg zeg weet jij misschien ju, wytsto ek
zeggen zeggen en doen zijn twee it is mei sizzen net te dwaan
zegje die kan haar zegje wel doen dy is net om in wurd ferlegen
zeker tot op zekere hoogte ta in hichte
zeker met een zekere zwier mei in soarte fan swier
zeker een zekere Diksma in Diksma
zeker je vindt het zeker te duur? it is dy te djoer, tink?
zeker tot op zekere hoogte ta in hichte
zeker het zekere voor het onzekere nemen it wisse foar it ûnwisse nimme
zeker zo zeker als wat sa wis as de bank
zeker langzaam maar zeker stadich mar wis
zekerheid voor alle zekerheid foar de wissichheid
zelfbeheersing hij herkreeg zijn zelfbeheersing hy hie himsels wer yn 'e macht
zelfbeheersing hij verloor zijn zelfbeheersing hy koe him net mear ynhâlde, bedimje
zelfgemaakt zelfgemaakte sjem eigenmakke sjem
zelfingenomen hij is zelfingenomen hy hat it goed mei himsels troffen
zelfoverschatting hij lijdt aan zelfoverschatting hy hat himsels te heech
zelfverzekerd hij trad zelfverzekerd op hy wie wis yn syn dwaan
zelfverzekerdheid zelfverzekerdheid selsbewissichheid
zetten ze zette het op een lopen se naaide út
zeulen hij liep met een koffer te zeulen hy tôge mei in koffer om
zeur oude zeur eamelkont
zich vergewissen hij vergewiste zich ervan hy bewissige himsels dat
zichtbaar ze was er zichtbaar blij mee koest sjen dat se der bliid mei wie
zichzelf hij is zichzelf gebleven hy is der net oars fan wurden
ziek ik voel me ziek ik bin min op 'e lea
ziek de zieke is weer beter hy is wer de âlde
ziek de zieke is zwak hy is der noch net
ziekelijk die ziet er ziekelijk uit dy sjocht der meepsk út, nearzich, plodsk, sjochtich
zielig dat is zielig dat is begrutlik
zielig wat zielig wat bekleilik, begrutlik
zien boontsjes kan ik niet meer zien beantsjes bin ik út iten
zienderogen hij wordt zienderogen groter men kin sjen dat er grutter wurdt
zijn Jan en zijn familie Jan-en-dy
zijnde de in aanbouw zijnde huizen de huzen yn oanbou
zin daar had ie niet veel zin aan dêr hied er net folle nocht oan, smucht op
zins hij is niet van zins om hy is net yn 'e wille om
zinspeelde waar zinspeelde ze op? wêr doelde se op?
zitten ze ging wat anders zitten se ferheuvele har wat
zitten het zit me tot hier it hinget my ta de strôt út
zitten we zitten te tekenen wy binne oan it tekenjen
zo net zo groot als krekt like grut as
zo het is zo gebeurd it is samar klear
zo zo ja, dan as dat sa is, dan
zo zo mogelijk as it heal kin
zo zo nodig by need, as it nedich is
zo die is zo niet de knapste dan toch dy is, as se de knapste net is, dan dochs
zoal wat heb je zoal gedaan? wat hast allegear dien?
zoals zoals Jan zegt lykas Jan seit, sa't Jan seit
zoals zoals hij gewerkt heeft, dat is geweldig sa't hy bealge hat, dat is geweldich
zoals ik praat zoals ik denk ik praak allyk ik tink
zodat de winkel was dicht zodat ik niks kon kopen de winkel wie ticht dat ik koe neat keapje
zodra zodra hij deze kant komt sagau't er hjir hinne komt
zoek mijn horloge is zoek myn horloazje is poater
zoen een zoen is in kus in pea is in tút
zoet het is niet zoet maar mierzoet it is net swiet mar mjitsk
zoetjesaan het is zoetjesaan tijd om op bed te gaan it is stiltsjesoan tiid en krûp op bêd
zoetsappig zoetsappig salvich
zoeven zoeven was hij er nog niiskrekt, wied er der noch
zog met Jan in zijn zog mei Jan yn it kylswetter
zogenaamde die zogenaamde hulp dy sabeare hulp
zogenaamde een vis, de zogenaamde zeelt in fisk, de saneamde mûdhûn
zoiets zoiets zal hij wel bedoeld hebben soksawat sil er wol bedoeld ha
zoiets zoiets moois heb ik nog nooit gezien sa'n moai ding ha ik noch net earder sjoen
zomin zomin als ik het weet lykemin as ik it wyt
zon een zonnestraaltje in sinneblink
zondag in het zondagse pak yn 'e sneinske klean, yn bras en das
zonderling dat is zonderling dat is singeliersk
zorg wie draagt de zorg voor de reclame? wa hat de reklame op syn noed?
zorg hij heeft er veel zorg aan besteed hy hat der in soad flyt op dien
zorg hij maakt zich er zorgen over hy siet der oer yn
zorg hij begon zich er zorgen over te maken hy krige der bekrûping oer
zorg dat is van later zorg dat sjogge wy dan wol wer
zorg de zorg voor de huishouden de berêding fan 'e hûshâlding
zorg de zorg voor de huishouding de berêding fan 'e húshâlding, it berêden
zorgeloos dat is een zorgeloos type dy jout nearne om, de wrâld leit him wol sljocht
zorgen daar heeft de natuur voor gezorgd dat hat de natuer sa berêden
zorgvuldig hij heeft niet zorgvuldig gehandeld hy hat it net dien sa't it heart
zorgvuldig een zorgvuldige voorbereiding in soarchsume tarieding
zorgvuldigheid met veel zorgvuldigheid mei in protte soarch, sekuerens
zot een zot in healwizeling
zout kun je me het zout, zoutvaatje, aanreiken? kinst my de sâlt, it sâltlokje, jaan?
zout het zout in de pap de krinten yn 'e brij
zoveel hij heeft net zoveel gegeten als ik hy hat krekt likefolle iten as ik
zoveel zoveel? safolle?
zoveel zit er zoveel zout in? sit der safolle, sa'n bult sâlt yn?
zoveel er zit niet zoveel zout zout in der sit net safolle sâlt yn
zoveel zoals zovelen lykas in protte oaren
zozeer zo zeer sa lyk dat
zucht een vreemde zucht naar in wûndere suchtme nei
zuiden ten zuiden van de stad besuden de stêd
zuigen hij zoog aan zijn pijp hy lurke oan syn piip
zuigen hij zoog op zijn duim hy tomkesobbe
zuinig wat zuiniger aan doen jin (jins steat) wat bekrimpe
zuiplap zuiplap, zuipschuit sûplak
zuster mijn zuster Bianca ús Bianca
zuur dat zal hem zuur opbreken dat sil him nij bekomme
zuur een zure tante in briennich muoike
zwaar niet erg zwaar net oerswier
zwaargebouwd een zwaargebouwd schip in blokkich skip
zwaartillend zwaartillend stinnerich, swiersettich
zwaartillend hij is een zwaartillende tobber hy tilt oan it swierste ein fan 'e balke
zwachtelen hij omzwachtelt zijn been hy set de foet yn 'e wynsels
zwak een zwak geheugen in min ûnthâld
zwak een zwak plek in de defensie in wrak stee yn 'e definsje
zwak zwak ijs wrak iis
zwak zwakke gezondheid wrakke sûnens
zwamneus een zwamneus in lulmeijer, in eamelkont
zwanger die is zwanger dy sil in bern krije, dy moat yn 'e kream
zwangerschapgymnastiek zwangerschapgymnastiek kreamgymnastyk
zwartkijker een zwartkijker in stinner, ien dy't swart sjocht
zweem een zweem van regen in bewyske fan rein
zweer hij heeft een zwerende vinger hy hat swollerij oan 'e finger
zweet het zweet gutste van zijn voorhoofd it swit rûn him by de foarholle del
zwellen een zwelling aan het been swollerij oan 'e foet, in opsetten foet
zwellen haar borsten zwellen har boarsten tine
zwemen het zweemt naar bedrog it hat wat wei fan bedroch
zweven een lijster zweefde neer in de lijsterbes in klyster saaide del yn 'e koetsebeam
zweverig een zweverig verhaal in dizenich ferhaal
zwichten hij zwichtte hy joech belies
zwijgen zwijg! hâld dy stil!
zwijgen ze bracht hem tot zwijgen se krige him stil
zwijgen om maar te zwijgen van en dan ha wy it noch gjiniens oer
zwijgen hij deed er verder het zwijgen toe hy hold him fierder stil
zwijgen hij kan niet zwijgen hy kin him net stil hâlde, de mûle hâlde
zwijm ze viel in zwijm se foel derhinne, se swime
zwijn zwijn baarch, ûnhuerling
zwik de hele zwik de hiele brot , bringst
zwoegen ik heb op het probleem zitten zwoegen ik ha op it probleem omtocht, ombealge, omstind
zwoegen in de hitte zwoegen yn 'e gleie sinne hymje en blaze