Literęre Publikaasjes Eric Hoekstra

2015

BOEK Midfrysk Goud. It bęste út 'e 17e iuw yn goed lęsber Frysk. Elikser, Ljouwert

BOEK Tao Te Ching. It Boek fan de Wei en de Deugd / Het Boek van de Weg en de Deugd. Elikser, Ljouwert. In ferfrysking fan it âlde mystike boek fan it taoisme.

2014

De Fryske Literatuer presintearret him oan de Wrâld: fjouwer klassiken. Yn F. Riemersma, T. van der Steege en E. Hoekstra. “Essays oer klassikers yn de Fryske literatuer.” HotSum, De Contrabas (gjin plak), 47-63.

2013

BOEK Lofts! Rjochts! Lofts! Rjochts! In Fries yn Afghanistan. Elikser, Ljouwert

2012

BOEK Útjouwerij Elikser en Útjouwerij Frysk & Frij bringe myn oersetting fan de Bhagavad Gita út yn it Frysk en it Hollânsk.

2011

Mei Pieter Stellingwerf de tekst skreaun fan it iepenloftspul REDBAD, ynspirearre op de stikken fan Douwe Kalma.
Stikjes oer deade en libbene dichters skreaun foar de nije Encyclopedie van Fryslân.

2010

Ús heit publisearre by Elikser de Fryske oersetting fan Geoffrey Chaucer,
De Canterbury Ferhalen.
It Paradys ferlern, mar in fraaie oersetting fan Milton wűn (Besprek Fryske oersetting fan John Milton syn Paradise Lost). Ensafh 2 (1), 6-11.
Jules Verne yn it Frysk: “In wrâldreis yn 80 dagen. Oankundigingsbesprek fan de oersetting fan Syt Bakker-Palma”.
Besprek fan iepenloftspul, ‘Festen – It Feest’ te ‘Jorwert’: in fitalistyske foarstelling oer ynsest.
Besprek fan iepenloftspul, Pake Sytse op ‘e Feanhoop: natuer fersus kultuer.

2009

Elkenien, God en de Dea. Ynlieding by de oersetting fan Klaas Bruinsma Marike fan Nijmegen - Elkenien. Ljouwert, Elikser, 91-98.
Shakespeare’s Sonnets in West Frisian. Yn M. Pfister & J. Gutsch (eds) Shakespeare’s Sonnets Global. Dozwil TG Schweiz, Edition SIGNAThUR, 249-255.

2008

Yn it nuete wei. Nâlestoarjen yn in sjippebűle. Resinsje fan Meindert Bylsma Yn it wylde wei. Hjir 37 (2), 27-30.
De dreamsekwinsjes fan Nyk de Vries syn Motorman. Hjir 37 (7), 19-22.

2007

BOEK Libje Goed. Op nei de tonne. Logboek. Bornmeer, Ljouwert

BOEK Kening fan de junks. Roman. Bornmeer, Ljouwert / Utert.

In protte jittik yn it slaad. Resinsje fan Eelke Lok syn Polityk yn Frylân. Hjir 36,1: 28-32.
T.G. van der Meulen as (masterlik) komponist fan it figuerlike. Us Wurk 55, 111-130. (2006) .
Leafdesroman yn Limbo tusken Sadisme en Sentimentalisme. Jan Wolkers syn Turks Swiet, oerset troch Nynke Beetstra. Hjir 36,1: 41-44.
In boargerman fermoedsoent him mei syn lot. Resinsje fan Willem Elsschot syn Tsiis (Kaas), oerset troch Frank Dijkstra. Hjir 36,5:36-39.
Leve Alles en de identifikaasje mei elk. Resinsje fan Walt Whitman syn Leaten fan Gers (Leaves of Grass), oerset troch Hedzer Oostra. Hjir 36,5: 20-24.

2006

Oer de datearring en it auteurskip fan Ansck in Houck. Us Wurk 55, 48-58.
Brodzich en morbide masterwurk. Resinsje fan G. Abma syn De Brek (KU). Hjir 35,2:37-41.
De Fries as Fries nei de űntmytologisearring fan de űntmytologisearring. Hjir 35,1: 67-72.
DISSIPLINE, DAT IS DE NIJE DEUGD! (ynterview troch Abe de Vries) Eric Hoekstra oer de 'ferskowende blik' yn de Fryske literatuer. FARSK Jierboek 2005, 131-134.
It evangeelje as humoristyske satire. Resinsje fan Henk Wolf Youmir, soan fan in túnslang (Utjouwerij Venus). Farsk 79.
Mear as rekreative smart. Resinsje fan Bouke van der Hem syn Stille Tochten. Hjir 35,4: 23-25.
Odysseus en de Ytferslaving. Resinsje fan Homeros syn Odusseia oerset troch Klaas Bruinsma. Hjir 35,5: 13-20.
Wat is literęr engaazjemint en hoe kin it genęzen wurde? Farsk Jierboek 2006, 88-91.
Egobylden. Resinsje fan Piter Boersma syn It útsjoch. Farsk Jierboek 2006, 94-96.
In fleurige freedtejűn by Utjouwerij Bornmeer. Farsk Jierboek 2006, 122-124.
Drugs, sensaasje en genotsucht yn in noflik-mâle miks. Resinsje fan Sieuwe Borger It Ferrin fan de Tiid. Hjir 35, 12-14.

2005

Ik bin in stęd hinkeljend op mear as twa gedachten. Hjir 34,1: 14-19.
Resinsje fan Jürgen Habermas en Jacques Derrida. Filosofie in een tijd van terreur. Gesprekken met Giovanna Borradori. De Moanne 4,1.
O Rykdom fan ús Fryske literatuer!Resinsje fan Doeke Sijens syn Douwe Kalma yn piama en oare stikken oer de Fryske literatuer. Hjir 34,2: 7-10.
Resinsje fan Fryslân en de Wrâld: trije priiswinnende essays (Japke Stobbe, Johannes Spyksma, Johannes Kramer). Hjir 34,2: 18-22.
De ferbining wer makke. Resinsje fan Johannes Spyksma syn It bęste lân fan 'e ierde. Oer Fryslâns leefberheid. Hjir 34,2: 23-26.
It libben as spiritueel aventoer. Resinsje fan Aggie van der Meer har Untdekking fan 'e Wrâld. Hjir 34,2: 34-37.
De subjektive kokon. Hans Christian Andersen.Oerset troch D.A. Tamminga as Andersens folksferhalen en mearkes. Ter gelegenheid fan de Andersen-betinking. Hjir 34,4: 42-46.
Rauwe kastanjes op in hjit fjoer. Resinsje fan Josse de Haan syn Kastanjes poffe. Hjir 3.
De konfliktmediator en de ferrjochtsing. Resinsje fan Bouke van der Hem syn It Poadiumbeest. De Moanne 4,5: 42-44.
Fitale weemoed en eksistinsjele suverens. Resinsje fan Pier Boorsma "Net allinne genôch". Koperative Utjouwerij, Boalsert.

2004

Healwize oanslaggen yndie: in rampefilm ferteld as in dokumintęre sűnder kommentaar. Resinsje fan Trinus Riemersma syn Healwize Oanslaggen. Filmsenario. Hjir 33,3: 33-36.
In noflike miks fan ferdivedaasje en earnst. Resinsje fan Trinus Riemersma syn Op 'e nekke fan 'e wrâld. Hjir 33,4: 53-55.
Sy it jild en ik de wille. Ynterview fan Ernst Bruinsma mei EH. De Moanne 3.1, 24-26.
Humor en macht yn 'e (manlike) himel. Resinsje fan Steven Sterk syn Regaad yn 'e himel. Hjir 33.5: 37-39.
Skuld sűnder boete: de fiksaasje op it ferline. Resinsje fan Koos Tiemersma, De Mjitte. Hjir 33.5: 28-31.
Boekalele. Koart ferhaal. De Moanne 3.6, 34-37.

2003

BOEK Oarekant Goed en Kwea. Oersetting fan Friedrich Nietzsche syn Jenseits Gut und Böse. Bornmeer, Ljouwert. Mei ynlieding.

Bildungsroman oer Manlikheid. KFFB skoart mei Ridder fan Snits. Resinsje fan diel 1 fan Tsjerkstra syn trilogy, beleanne mei de Gysbert Japicx priis 2003. FARSK 2003. It Jierboek. Bornmeer, Ljouwert, 115-117.
Politike propaganda tsjin de hegerein. Resinsje fan Durk van der Ploeg Under de seespegel. FARSK 2003. It Jierboek. Bornmeer, Ljouwert, 113-114.
Ynlieding by Friedrich Nietzsche Oarekant Goed en Kwea.
Bouke van der Hem: dűnsjend synisme. Resinsje fan Sloppe Opels. De Moanne 2.3, 59.
Willem Schoorstra: in jonge hűn, en hy kin moai blaffe!Resinsje fan Berjochten út Babel. De Moanne 2.4, 58.
Oer Shakespeare en Kening Lear. Ynlieding by D. Kalma syn oersetting Kening Lear fan Shakespeare syn King Lear. (Bornmeer / ELF, Ljouwert), 5-19.
Aggie goed pedo yn geniale novelle.Resinsje fan Lytse roman fan Jon Fels fan Aggie van der Meer. Farsk 2003. It jierboek. Bornmeer, Ljouwert, 118-122.
Ynliedingen by trije fan Kalma syn Shakespeare-oersettingen: In komeedzje fol fersinnen, Leafdes lęst net leanne, De twa eallju fan Verona .
Woef en no sa! Resinsje fan Jelke Bos (Trinus Riemersma) syn Tinzen oer it libben en de dea. Hjir 32.2, 24-25.
In kosmopolyt op syk nei it yndividu.Resinsje fan Ulke Brolsma syn Ioana. Hjir 32.2, 26-27.
Klef! Mar dochs boeiend. Resinsje fan Willem Tjerkstra Snijpunten. Hjir 32.2, 27-32.
Kűgels foar de Wierheid? Resinsje fan Sietse de Vries syn Kűgels foar Kant. Hjir 32.2, 32-35.
De koele kamera fan Margryt Poortstra: klinyske yntegriteit yn telegramstyl. Resinsje fan Kâldfjoer. De Moanne 2.5, 62.
Mei Wilco fan Bilco. Resinsje fan It Portret troch Wilco Berga. De Moanne 2.7, 47.

2002

Dr. Obe Postma priis 2003.Tankwurd by de útrikking op it Provinsjehűs.
ANCO PRIIS 2002. In feestlike priisútrikking yn it Oranje Lach- en Gierhuis. Kistwurk 2002/5, 68-70.
It kwea en de dea fan Pim Fortuyn. Kistwurk 2002/6, 27-30.
Kom mei dy apels. Resinsje fan Baukje Wytsma Kom mei in koer. Friese Pers. Kistwurk 2002/6, 69-72.
Oer Thomas More en "Utopia". Ynlieding by P.W. Brouwer syn oersetting Utopia fan Thomas More syn Utopia. ELF, Ljouwert, 5-12.
Vergilius syn Lânwurk. Resinsje fan Klaas Bruinsma syn ferfrysking fan 'e Georgica. Steven Sterk, Utert. Kistwurk.
Hadewych ferfryske. Resinsje fan Klaas Bruinsma syn ferfrysking Fersen fan Minne(Frysk en Frij). Kistwurk 2002/5, 49-51.
BOEK(mei Eeltsje Hettinga) Yn 'e fal fan jűn. Gedichten fan Hu Thung Song. Bornmeer, Ljouwert.

2001

Grutsk hânboek foar in mannichfâldich libben. Twastriid mei Jabik Veenbaas. Kistwurk 2001/1, 65-68.
Eric oan it klisjeejeien by Teake en Titia. Resinsje fan Snie en Iis en fan Do bliuwst wol. Do wol. Hjir 30.2, 15-23.
Ynterview troch Bareld de Groot op Omrop Fryslân.
Tsjâbbe Hettinga's Imitaasje fan 'e Klassiken. Resinsje fan Fan oer See en Fierder. Kistwurk 2001/3, 70-72.
Siemon van Wattum. In Grinzer graafmasine. Kistwurk 2001/3, 84.
Glauco en Leonida. In fabel oer rjochtfeardichheid. Yn: Listen fan goaden en bisten. Fiif Fryske fabels. Bornmeer, Ljouwert, 43-49.
Feestlike dei by it produksjefűns. Felix Meritis te Amsterdam. Fan jim Sosaaietyferslachjouwer. Kistwurk 2001/4, 80-83.
Stil jild, stil leauwe. Resinsje fan Stil Jild fan Hette Uilkema. Hjir 30.6, 27-30.
Oer Erasmus en de Lof fan de Healwizens. Ynlieding by P.W. Brouwer syn oersetting Lof fan de Healwizens fan Erasmus syn Encomium Moriae. ELF, Ljouwert, 5-13.

2000

BOEK Dat sei Zarathustra. Oersetting fan Friedrich Nietzsche syn Also Sprach Zarathustra. Utjouwerij Bornmeer, Ljouwert. Mei Útlieding.

Literatuer en engaazjemint - oer Lolle Nauta en E. B. Folkertsma. Trotwaer 32.2, 102-104.
Eric by Tsjisse yn 'e skuld. Resinsje fan Tsjisse Hettema. Hjir 29.1, 8-13.
Utpoept, it morele bankroet fan Tr. Riemersma. Resinsje fan Sinleas Geweld fan Tr. Riemersma. Hjir 29.3, 37-40.
De ynderlike twaspjalt yn Simke Kloosterman: tusken natuer en kristendom. Hjir 29.6, 58-66.
Anoreksia Nervosa en de Playboy of Gaston Lachaise: in lyrikus as byldzjend keunstner. Trotwaer 32, 360 en fierder.
Froulju, ferfeling en nasjonalisme; de poëzy fan Garmant Nico Visser. Trotwaer 32.10, 456-461.

1999

Eric yn Albertinalân. Resinsje fan Albertina Soepboer. Hjir 28.1, 3 5.
Eric by boer Bartle om hűs en hiem. Resinsje fan Bartle Laverman Boerefersen. Hjir 28.1, 6-9.
In âld brún boadskip: Eric by Knilles yn 'e hoale. Resinsje fan: C. van der Wal Sinnestriel op it Offermęs. Hjir 28.3, 19-23.
Voila Jan Kooistra. Resinsje fan Gershipper. Trotwaer 31.5, 262-264
Creator - Shall I - Bloom? Fiif gedichten fan Emily Dickinson oerset en besprutsen. Hjir 28.5, 41-47.

BOEK Friesland. Scriptum, Schiedam.

1998

BOEK De floeibere bân. Gedichten. Utjouwerij Frysk en Frij, Ljouwert.

BOEK Dat zijn nu typisch Friezen. Uitgeverij Krikke c.s., Leiden.

Gedichten al as net publisearre yn Hjir, Trotwaer, De Moanne en bondels.

Oersette gedichten al as net publisearre.