Snipelidee

In trije

der stiene in trije âldstilige kantoarmeubeleminten

* een drie

zo'n drie (?) een stuk of drie

Sjoch google. Sjoch artikel Jarich hjiroer.

Een drietal is oars want dan wurdt it tiidwurd inkeldtal.

Ned hat dit allinnich by wurden sûnder meartal lykas " een drie kwartier durende behandeling", "een drie keer snellere variant" en al sa.

Fierders yn morfology lykas "driesterrendiner", bewiis dat "sterren" dêr gjin meartal is. Boarne Sterk 78 (“Regaad yn 'e himel”).

Tinke fan

in moai ferhaal bin ik noch hieltyd fan betinken

in moai ferhaal tink ik noch hieltyd

ik tink noch hieltyd in moai ferhaal

ik tink noch hieltyd fan in moai ferhaal

* fan in moai ferhaal tink ik noch hieltyd

Gelegen lizze

Beheiningen op dit idiomm? Is ek Holl? Cf sjakke.

Asymmetry

Wimer begrypt dat er no de gelegenheid hat fan ien fan twa: of syn plannen noch stil hâlde, of se oan de wrâld te jaan (Burgy 270).

AASJE

De skoanheit fan Kees is in stive stoere klaaiker. Lykwols docht er omraak mei. Net troch praten en wille meitsjen en sa, mar fanwege de drinkeraasje (Burgy 232).

Oerstallich it

Nynke hie it minder útsjen kinnen, tinkt se (Burgy 168). Dat sil’t wol. Op ‘e snaren omt ôf.

Te ferfelen hoechste

Mar ik sjuch, datst dy net te ferfelen hoechste (Burgy 153).

Elk

No wit ik wêr’t jo my hylskear oan tinken diene (Burgy 143). “Iedere keer”.

Rêde

Earst de smoargen der ôfrêd (Burgy 126).

Leechleunich?!

It leechleunige wytferve brechje past alhiel by de omjouwing … (Burgy 107)

Splitsing

“Kûgeltsjes wiene der noch in heal doaskefol.”  (Burgy Birutsen Fjûr 48).

Rillegau

Rilk gau. Oare gearstallingen mei rille? Ferlykje ERNOCH.

* Sille

“Waans namme soe dat wêze sille?” (W. Dijkstra, Sulveren Rinkelbel, s. 182, 1956), opmurken Jan Popkema.

* Gjin nominatyf!

-->-->

(2a) Ik leau dat Jan grutter is as jim.

(2b) Ik leau dat Jan grutter as jim is.

(3a) Ik leau dat Jan grutter is as do. Is (3a) wol goed. Check TDB “as ik”.

(3b) *Ik leau dat Jan grutter as do is.
(3c) *Ik leau dat Jan grutter as do bist.

* Koördinaasje mei DO/STO

Binne de neikommende sinnen mooglik yn ynformeel sprutsen Frysk

(1)    Ik tink datsto en Marie sûnder it fan elkoar te witten dit wykein yn Rome west ha.

(2)    Ik tink dat warskynlik (fan nijsten) do en Marie  sûnder it fan elkoar te witten dit wykein yn Rome west ha.

(3)    Wolsto en Marie noait (nea) mear mei elkoar prate?

(4)    Do en Marie wolst tink noait (nea) mear mei elkoar prate!

(5)    Marie en do wolst tink noait (nea) mear mei elkoar prate!

* Dat dat konstruksje

In goed ding is dat sokke tiden dat it wurk der is, de drokte, de gleone jacht om ree te kommen. (13, Ulbe v Houten, Ein fan de mars).

* Ons soort mensen

"Hoe't jimme my bihannelje en úslju skouderje." "Oer 't algemien is jimljus bloed lef en slop". Van der Galien "Boerefolk" 151, 154

* Rel R-sin as ûnderwerp

"der hja in skalk each op hiene, moasten mar ris biswarre, hwer hja dy nachts tahâlden hiene" Jubeljier 158.

Waar ze verdenking tegen koesterden moesten maar eens bewijzen waar ze die nacht geweest waren.

* B-konstruksje

162 Galien "Wa soe dat tocht ha" (cf. Wa hie dat tinke sillen). 193 "Mar dan moast Ide mar net sa ûnferskillich west ha." (Mar dan hie Ide mar net sa ûnferskillich wêze moatten).

* Kaam hie, gien hie

Galien 23, 62, 97, 111

* TE as haadsin

184 "Fan har fanke te sizzen dat hja op 'e belder gyng". Galien.

* Beidegearre

Gal 222 "... in klank ... dy't er fielde dat wat wûnders witge, wat nijs yn beidegearre har libben."

* Elk foar oar.

"Hja moasten elk foar oar wat hja bepraat hiene yn har tinzen ferarbeidzje." Gal 220. Wurdboek "stuk voor stuk", mar elk foar oar kin ek yn argumintposysjes steane: " Elts foar oar wist to biwizen, det 'r thús west hie"

* Makke west

(i) As er dêr noris mei troud west wie (De ferhoalen wierheid (1982) side 192, T. Kuiper)

Dit is gjin normaal perfektum. Dat docht bliken oan it feit dat hawwe hjir útsletten liket, en oan it feit dat west fuortlitten wurde kin. (wat oars nea it gefal is by west):

(ii) * As er dêr noris mei troud west hie
(iii) As er dêr noris mei troud wie

Ditsoarte fan sinnen komt ek yn it Aldfrysk foar. Popkema (1984:195) sitearret út O.II (P.Sipma, Oudfriesche Oorkonden. Tweede deel. Den Haag 1933), nr. 30 fan 1450:

(v) datse ... forhyerd sent wessen

Ferlykje ek:
Dat binne de grinzen hwertusken't de dyk makke west is. [Nes, in doarp yn'e Dongeradielen (1950) side 15 [ald] Kr. Boelens]

* Better wie der net

"Sa gau as it lije koe, sochten wy feiliger hinnekommen." (Duveldei op Grienlân, Ype Poortinga 9).
"Yn alle gefallen siet hjir in gaadlike oanlieding yn ta in nije raam op better kosthús." Poort 156.
Gjin lidwurd IN hjir. Jarich hat hjir ris oer skreaun, mar krekt oars, tocht ik.

* Oarekant de see

Ferlykje ek diskear. Mooglikheden konstruksje ûndersykje. Ek: oarkant.

* In readen ien

Wat binne de betingsten foar it brûken fan N IEN. "In bibelsken ien", Poortinga 135.

* Op har of derop

Mei in ûnbidige en grutske kalmens libje; hieltyd oarekant - .. Jins

affekten, jins foar en tsjin willekeurich ha en net ha, nei har nivo omleech

gean, foar in pear oeren; op har sitten gean, as op hynders, faak as op

ezels: - want men moat har dommens likegoed as har fjoer benutte kinne.

* Meartalsproblemen. Hof en hôf

Meartal en brûken fan hof en hoffen, hôven. Ferlykje ek dakken, skippen, lidden/leden.

* Utwizing dwaan

Sjoch idioomkolleksje, hiel breed betsjuttingsfield, tige brûkber, kwic.

* Protten

"Protten hiene de saak mar waakse litten, en wiene grutsk op in moai swee". (Häftling nû 10039, "Efter it tried", side 79). Betsjut hjir in protte lju. Sjoch TDB, wb. "Guont sieten yn twa of trije transporten tagelyk – protten hiene al ien of twa reizen yn 'civyl' west, mar bedarren einlings en te'n lêsten wer yn 'e kampfodden." (side 87).

* Hein en nei

"Hy wie noch hein en nei net klear en aansens wie it bêdappèl" (Häftling nû 10039, "Efter it tried", side 46). Farianten: hein noch nei, hjir mei dûbele negaasje, sjoch TDB, wb.

* Ynstrumints en lokativen

"Pik wol omraak barne, sadwaande brûkte er dat om it hellefjoer te stoken en oan te hâlden." (side 67, T. Gerlofs, "Biten en Brokken"). Hjir is "dêrmei" weilitten, cf. Ljouwert is in moai plak om te wenjen, net *Ik wenje Ljouwert.

* Ferline en takomst

"Koartby" betsjut sawol koartlyn as meikoarten. "Oare wike" sawol ferline as takom wike.

* Flaainammen

De flaainamme fan Rinse is Kinge, fan Boukje Poai, fan Sjoukje Kokke, fan Tryntsje Nine.

* YPY mei do

Wat soest der fan sizze en set do it earste haadstik fan dyn skripsje oer? Sjoch artikel Jarich yn Tabu

* Sjen en zien

Master Zylstra sjocht de beantsjes út 'e grûn.

De lamkes springe fleurich yn 'e greide rûn ...

(Gedicht "De Maitiid" út "It giet der oan wei". Berneferskes om foar te dragen fan Sjouk Koopmans mei knipprinten fan Greta Zijl.)

* Wurden foar it boppenatuerlike.

Searje Charm. Wurden: begangel, tsjilwiven of tsjelwiven, bernesjammen, en net yn wurdboek: dodeade (Hengist 14). Sjoch artikel Poortinga yn feestbondel Buma.

* DE, IT en ING

De regearing - it regear, de beweging – it beweech, check JH en WV.

* Skuonnen oan

Pake nimt in pear tou-skuon foar him mei, dy moatte skielk oan yn it hea. (NH LF 117).

It is in mediale konstruksje, mar net ginneryk mar spesifyk.

* In loopke wêze.

Pake is in loopke nei Dokkum. Haisma LF 116.

* Derút soargje.

Men soarget der mear út, it paad de reed del is gâns minder ... (50 Haisma: It lân ferline)

Piterke soarget der tsjinoan dat Master langer as in dei fuort giet. (52 Haisma)

Betsjutting: men soarget der tsjin oan om derút te gean.

* In protte inkeldtallen of meartal?

Der binne / ? is in protte minsken op 'e baan.

Der is / ?? binne in smite minsken op 'e baan.

* Dat út.

Check watsto en Jarich der al oer skreaun ha.

"En dochs freget er my om mei it Marlân yn by Abbegea om of dat nei de poel út by Strûpenkeal." Pleatsing fan PP opmerklik tusken DAT en UT. W. Abma, In Ierse Nymf, side 21.

"En stadich hifkjend gyngen syn eagen dat al mar út nei de frjemde en jonge, waans plak no ek wie yn dit hûs ..." Kloostermans, Hengist en Horsa, 28.

* Elkoar en elk in oar.

"Alle trije wisten se dat se de boat net langer ôfhâlde koene en oant no ta elk foar oar terrein ferkend hie."

Leo Popma, In Kwestje fan Hûd, side 23.

Ferskillende foarmen INOAR (de ien in oar) MANKOAR (Kalma, men in oar) ELKOAR (elk in inoar).

* Oersetten fan "moeilijk, slecht" as MIN.

MIN is moreel slecht. "Dat hast min dien" is fral moreel, wylst kwalitatyf 'slecht' is earder "net goed". Check TDB.

Fierder is "moeilijk" "min" yn "Dat kinst min wegerje.", mar net in "minne som" foar "moeilijke som". Check TDB.

* Wêryn?

Mooglike paralel: "It is wis dat de tastân dat wy sear dogge, selden sa ûnbemongen-noflik is as de tastân dat wy wol dogge."

Nederlânsk hat dêr, lykas Dútsk, * DER'T WY YN SEAR DOGGE, wat raar is yn Frysk.

NL waarin wij pijn doen OF ?? waar wij pijn in doen

D Gewiss ist der Zustand, wo wir wehe tun, selten so angenehm wie der, in welchem wir wohl tun.

* It drok hawwe

Hjir hat Jarich alris oer skreaun. Hast wat nijs? Check.

"Allinne de hinnen ha drok keakeljen as hja boppe fan de loop ôf it hiem oer wjokkelje.

Haisma, Simmerdagen, 66.

* Resumptive relative en YPY

de ûnhandige opkringerichheid dy't har hiem wie om (dêr)mei op 'e wierheid ta te setten

de ûnhandige opkringerichheid dy't (it) har hiem wie en set (dêr)mei op 'e wierheid ta

Test non-relatives.

* N op eigenskipswurden selsstannich brûkt?

oare filosofen as de besteande of as de besteanden

* Wit hoe fier, wit wa etc.

Njonken dy ek mei HOE+ADJ: "it wetter spatte withoeheech".

* Alle betsjuttings fan en mei "tine"

* Oersettingsriedsels oplost: jeugd

Njonken jongerein jonkheid. * Yn myn jongerein. OK Yn myn jonkheid.

* Waarstastannen foar emoasjetastannen

metafoar want waar mear sichtber

* Oan it

Yn Ebert/Hoekstra (1996:82) "The progressive in West Frisian and North Frisian" (Arhammar Festschrift, NOWELE 28/29) stiet de folgjende sin as ferkeard.

(1) *De bern binne oan 't sliepen. (ib. 82)
(2) *It wetter is oan 't sieden. (ib. 82)

Oan 'e oare kant is neffens Ten Cate/Lodder/Kootte (1998:127) "Deutsche Grammatik" (Bussum/Coutinho) de Nederlanske (of Dutske) tsjinhinger fan (2) wol goed.

(3) Het water is aan het koken.
(Das Wasser ist am Kochen.) (ib. 127)

Bestiet der in wezenlik ferskil tusken it Frysk en it Nederlansk? Kinne jo dan yn it Nederlansk (4) sizze?

(4) De kinderen zijn aan het slapen.

Is it ek yn it Frysk en Nederlansk mooglik en bruk dizze konstruksje by SLIEPE/SLAPEN at it om in hanneling 'mei opsetsin' giet?

(5) Hy is no oan 't sliepen om't er hjoed yn 'e nachttsjinst sitte moat.
(6) Hij is nu aan het slapen omdat hij vandaag in de nachtdiest moet
staan.

Of moat men dochs by SLIEPE/SLAPEN altyd de 'postural verb construction' (stean /sitte /lizze /hingje /rinne //staan /zitten /liggen / hangen /lopen te+Inf.) bruke?

(7) Hy leit no te sliepen om't er hjoed yn 'e nachttsjinst sitte moat.
(8) Hij ligt nu te slapen omdat hij vandaag in de nachtdienst moet
staan.

Fierders sizze Ebert/Hoekstra (1996:84): "Unlike the prepositional progressive construction, the postural verb construction is not limited to agentive verbs. Therefore sentences like (hjir:) (1)(2) become grammatical with a postural verb construction:

(9) De bern lizze te sliepen. (ib. 84)
(10) It wetter stiet te sieden. (ib. 84)

Dit lit my tinke oan Van der Woude (1971:140) "De wjerljocht hat ynslein - De bliksem is ingeslagen" (Driemaandelijkse Bladen. 23/24) syn opmerking: "In het Fries zijn deze werkwoorden (N.B. staan/zitten/liggen/lopen...) nog vrijwel zelfstandige werkwoorden, m. a. w. men moet ook inderdaad zitten, staan, lopen, liggen, zal men deze werkwoorden kunnen gebruiken. In het Nederlands is hier op kleine schaal een ontwikkeling van deze werkwoorden van zelfstandige tot hulpwerkwoorden v. h. duratieve aspekt aan de gang die het Fries niet kent. In: ... 'Sta nou niet te zeuren'... zijn de bedoelde werkwoorden sterk afgesleten in hun oorspronkelijke betekenis en 'afgezakt' tot een hulpwerkwoord van aspekt." (ib. 140-141)

At fr. 'stean' syn 'postural' betsjutting noch behaldt, hoe kin (10) goed weze? Of is dit beheind ta minsklike aktiviteiten? At it sa is, kin ik sa begripe dat ndl. (11) wol goed is, mar fr. (12) ferkeard is?

(11) Je staat te liegen.
(12) *Do stiest te ligen.

Mei freonlike groetnis,
SHIMIZU, Makoto (Sapporo/Japan)

* Plakproblemen

"Heit seit: 'Sinningha State is it ynslein.'"Nyckle J. Haisma, Simmerdagen, side 79.

Sjoch eigen topic artikel.

"The place to be" relatearre oan "Dongjum wol ik wol wenje". Missende preposysjes.

"Al dy âlde plakjes soe er wer sjen wolle en libje." (Haisma LF 101)

* Oersettingen fan "zakken", "dalen"

Der sit fal yn 'e huzeprizen.

* "Fryske tiidwurden"

Sniebalje = met sneeuwballen

Dreigen = drigemintsje

Pypkje, krantsje, pypsmoke, krantlêze.

Negatief reageren op een aanbod - dat hat er ôfstikele

* Idioom mei "jaan"

aansluiting

aansluiting zoeken by = jin jaan by

* Fryske eigenskipswurden


de ute piip 98 (93?)

* IPI en overt subjekt

Wat soest der fan sizze en set do ris it earste haadstik fan dy bestseller oer?

* Gjin Hollanismen A

Taalsnipel: wurden dy't net yn it F-N wurdboek steane omdat se Hollanismen lykje (twist cf twiste) wylst se yn âlder Frysk al foarkamen:twist by Waling, sjoch TDB

* Hollanismen B

Taalflaters yn brief B fansels!

* Moatte

dat fan alle krêften dy't oer de minske stien ha, dy de sterkste wêst ha moat

of: wêze moatten hat

of: west moatten hat

* R-ekstraksje út tiidwurdleaze OM-sinnen

dêr't de djipte fan syn ynstinkten him op it beslissende momint langst joech om hinne te gean.

dêr't de djipte fan syn ynstinkten him op it beslissende momint langst joech om hinne.

dêr't de djipte fan syn ynstinkten him op it beslissende momint langst om hinne (te gean) joech

* Kenne/ kinne


Yn TDB, neffens wurdboek, neffens AFUK, konjugaasje en yn gearstallingen, werkinne, en sa mear.

* COMP-t effekt

ik wit hoe'n bytsje oeren wurk deis (*as) mear as foldwaande wêze soe

ik wit hoe'n bytsje oeren wurk deis (*as) foldwaande wêze soe

ik wit hoefolle oeren as der noch komme sille

=> Hjir wol gjin komplemintearder yn! Subjekt??? Nee. Embedded Q yn subj??

* -JEIE

Grapjeie, slydjeie, en sa mear. D068-10. 1993. Ik ben niet van plan en bel hem op.

* jin / har-him-se

dy ûnwilligens fan foarname selsfoldiene kultueren om jin / har in nije begearlikheid, in ûnfrede mei it eigene, in bewûndering foar it frjemde ta te stean.

Nl * je, OK zich, maar zich is ambihu tussen MEN en 3PL

de onwillichheid van vreemde culturen om jezelf / zich pleziertjes toe te staan
de onwillichheid van de Nederlanders om jezelf / zich pleziertjes toe te staan
de onwillichheid van de Belgen om jezelf / zich pleziertjes toe te staan

oeral dêr't de minske him omprate lit en ferleagenje himsels yn 'e religieuze sin fan it wurd MIN, OK MEI JINSELS?!!
oeral dêr't de minske him omprate lit om himsels yn 'e religieuze sin fan it wurd te ferleagenjen

* moeten + eigenlijk + al

eigenlijk

het moet eigenlijk wel gebeuren it moast oars al wêze
je moet eigenlijk wel ... moatst oars al

* SOE en gjin SOE

SOE oerstallich yn AS-sinnen yn Frysk, somtiden ek oare plakken. Sjoch korr Brouwer.

* Sûnder TE KINNEN te kinnen


TE KINNEN faak oerstallich yn Frysk, sjoch Brouwer's âld en nij Utopia

* mogen, niet mogen

ik heb nooit verstandig mogen worden ik bin altyd by it ferstân troch rekke

daar heb ik nooit aan toe kunnen dat is der by my altyd by troch rekke

* erg

YNTENSIFIKAASJE: enorm heel erg uitermate bijzonder geweldig

ze hebben enorm verloren (neg) se ha alderdusdanichst op 'e bealch hân

een enorm mooi huisje in alderivichst moai hûske

er enorm op tegen zijn der almachtich op tsjin wêze

enorm boos bare lilk

een uitermate vreemd politikus in alderearst mâl politikus

een geweldig plezier in almachtige wille

geweldig eten almeugend ite

(ALDER+SUPERLATYF as bywurd by sin of eigenskipswurd) SNIPEL

* IPI en opakens

In IPI is opaak foar bound variable binding troch WH.
Bygelyks
OK Jan wie in man dy't it weage en waskje him mei swarte sjippe
* Wa't it weaget en waskje him mei giele sjippe sil it net goed mei ôfrinne.
* De man dy't it weaget en waskje him mei swarte sjippe sil ...

* Oerset

Overloop is oerloop neffens wurdboek mar almeast wurd trepsgat brûkt.

* Mulwurd op -E versus -D (sjoch Jarich en Rienk har TABU artikel)


* Wat komplisearres
OK Wat kompliseards

* Alles, allegear

Dat alles is - dat is allegear

De moaiste fan allegear (?)

* Oersetting fan elk as alle lykas yn alle dagen foar "elke dag".

oersettingen fan ELK -> alle, allegearre

* DIE foar HET wurden en oarsom: diss Kirsten

Onze Taal 70, mei. Brief. Het publiek die.

* -E of -S

Wy steane twad / twads / twadde etc TDB

* SE foar froulik inkeltal nei preposysje

Breuker syn proefskrift: SE foar in frou inkeltal, nei prippesysje, opmurken troch Anne Wadman yn ien fan syn snipels. Hjir enkête oer omstjoere om oan data te kommen. Sjoch ek WP dokumint

Wêr is Anne? Ik ha krekt noch op se stimd.

Ik ha se krekt noch sjoen.

De kat hat se klaud.

2. By 'dochter' : *'dochterke' => 'famke'.

Mijn oudste zoon is 8 jaar => ús âldste jonge is 8.

Ze hebben twee dochters => se ha twa famkes

* Negaasje en skuttingwurden

Nee . Ik betelje? Jo kinne om my ... = Nee

Gertjan Postma feiten

* Folchoarder tiidwurden


Folchoarder 1: Oansjen komme kin? Oankommen sjen kin!

2

Ik kin in oerheadprojektor brûke moatte.

Om't ik in oerheadprojektor brûke moatte kin / brûke kinne moat.

* Syn sin of it sin

Mulder 158 Hy is nei syn sin troud.

Cf. hy is net it sin troud it = elkenien sines of soksawat.

Hy hat it skouder beseard = sines (Sykje yn TDB)

* Check

Mulder 227 Hollânsk zullen / sille, Frysk net oerset neffens my.

* Of as preposysje. Kaart?

Mulder 44 ôf as preposysje (KFFB)

* Hokker wike

Takom wike, anke wike, oare wike

* Gekke konstruksje rige

Der binne gin sponen of it komt fan heeuwt

Er is geen koe zo bont of er zet een vlekje aan.

Universele kwantifikaasje. Willem.

* Stean, lizze, sitte yn oare talen en Frysk

De pinne stiet/leit op tafel yn Jeropa.

* Utfal fan fleksje E op eigenskipswurden

net itselde etymologysk jaske oan - sûnder E!

* Famyljewurden


Wurden yn 'e famylje, ït autopad yn, Simke's prommebeam,

* Taalkontakt


wêrom klinkt it net goed om snoepje te ferfryskjen as snobke, fan snobje?

En it klinkt folle better en sis: snobberke.

ERS ôflieding, snobbersguod.

Augmint befoarderet nijfoarming?

* Jij / jou

Jij / jou deugniet Fr Do / *dij

* en dan stuit je op

meer beperkingen dan je lief is/zijn

* Fraachsin / ymperatyf

Hebt U t lef eens!

Heeft U t lef eens!

Heb t lef eens!

* Heeft t lef eens!

* Matching effect

As ik of do dat skreaun * hie / * hiest

Als ik of jij dat had geschreven

Als ik of wij dat * had / OKE hadden geschreven

As ik of wy dat skreaun hiene

Als wij of ik dat had / hadden geschreven

* Vandaan -voort

Vandaan yn dialekten. Sjoch Tabu. D002/35. 1932.

* Op rekkene ha ik der net

Op rekkene ha ik der net. Haas Okken.

* GE-IPP in bilingual areas.

Kaai-observaasje: GE IPP korrelaasje breaks down only in bilingual areas.

But not really since those have both grammars.

* IE / JE WIE JE

... maar wie wil er zo uitzien als je uit de beautyshop komt?

It iennichste mooglik pronomen is _ie_. Oaren fine him lykwols wer prima.

Wie(i) wil er nou zo uitzien als je(i) omroeper bent.

?* Wie(j) wil nou graag dat je(j) onder een auto komt.

* Wie(k) zegt nou zelf dat je(k) _gek_ bent.

* Wie(l) beweert dat je(l) een miljoen geörven hebt.

** Wie(m) scheert je(m) nou met een broodmes.

De ferskillende beoardielingen hjirre fernuverje my o sa.

Neffens my is der in type fariaasje dat net in korrelaasje mei in homogeen geografysk gebiet hat. Ik ha wolris kaarten meitsje moatten dêr't in beskaat ferskynsel by in minderheid foarkaam, mar difús ferspraat oer it hiele lân. Dit liket ek soksawat te wêzen. Allinne dizze feiten komme selden foar it ljocht want gjin teory dy't it goed útkomt.

(eh 2004)