Gedichten fan 'e Grinslanner dichter Siemon van Wattum.


Yn 1980 kamen de sammele gedichten fan Siemon van Wattum út, mei as titel: "Twijstried. Tussen wenst en wereld." (Lykele Jansma, Buitenpost). Siemon van Wattum is nei alle gedachten de bekendste Grinslânske dichter fan nei de Twadde Wrâldkriich. Hy is dúdlikernôch besibbe oan de ginneraasje fan Marsman, Camus, en oaren dyt earne op e eksistintialistyske trijhoeke tusken fitalisme, eangstme en absurdisme te pleatsen binne. De gedichten fan Van Wattum binne hoekich en koart. As ik se lês, moat ik tinke oan de skilderijen van Munch, yn de swartste gedichten of de art-deko fan Lindberg, as it om de wat minder swarte gedichten giet. Ik ha hjirûnder seis gedichten oerset, dyt earder it gefoel foar humor fan de dichter werjouwe of syn útsûnderlike mear lyrysk / leafdefolle gedichten. Op de oersettingen folgje de gedichten yn har oarspronklike Grinslânske foarm, mei it sidenûmer dêr't se yn 'e niisneamde útjefte op te finen binne. It earste gedicht Snie soe ik as lyrysk absurdisme karakterisearje wolle, in positive eksistintiële ferwûndering. De gedichten Singeliersk testamint en Rust binne in yllustraasje fan Van Wattum syn appresjaasje fan (folks)humor. In plant is ien fan syn selsume suver lyryske gedichten. Dizze keamer is in gedicht dêrt ferlies, ferwûndering en herinnering inoar yn lywicht hâlde. By in graafmasine, by einsluten, is in gedicht dêrt op subtile wize it fertriet om it ferlies fan taal en selsbesef yn trochkringt. It kin net oars as Van Wattum moat ekstra iensum west ha; de mienskip fan Grinslânske skriuwers is heul wat minmachtiger as de Fryske. Dat jout oan syn dichterskip in ekstra diminsje. De gedichten steane op 'e neikommende folchoarder.
 

 • Snie
 • Singeliersk testamint
 • In plant
 • Rust
 • Dizze keamer
 • By in graafmasine

 •  

   
   
   

  Snie


  O wûnder
  no snei ik ûnder

  n Tek fan snie
  komt stil en lij
  út e himel wei
  en twirrejeit
  dêrt it each ek sjocht
  yn it ryk fan t ljocht..

  En lij en licht
  op myn gesicht
  hieltyd oernij
  mear snie derby.

  En sûnder ein
  tink ik dit refrein:
  O wûnder
  no snei ik ûnder.
   
   

  Singeliersk testamint


  Us doarpsgenoat Jobk Mozzel
  lêstlyn út e tiid rekke
  hat in singeliersk testamint neilitten.
  Us wurdt skreaun dat J. Mozzel
  beskikt ha soe, syn jiske
  moast om fiif oer tolve middeis
  by hurde westewyn út it tsjerkerút wei
  de doarpsstrjitte oerwaaie.

  Neffens grutinge kaam Jobk Mozzel
  boargemaster ta de noastergatten út.
  Der wie al jierren spul.
   
   

  In plant


  Gjin plant dyt libbet
  bin ik sa besibbe
  as de roggeblom
  dyt sûnder rom
  mar út en blauens berne
  yn it grau fan ieren wennet
  en de boer syn bealgjen leannet
  troch moai te wêzen.
   
   

  Rust


  Letters kalke
  op in bret
  yn Benningwolle:
  Al leauwe jy neat
  en nearne yn, lit
  it earrebarrenust
  mei rust.
   
   

  Dizze keamer


  Dizze keamer ammet dy
  de jûns dat ik deryn
  kom en fyn dy op e nij
  de oere fan dy en my.

  Fierwei stietsto my by:
  foar my oer stiet
  dyn stoel. Reinderwiet,
  en skruten skûlst by my.

  t Is stil as no. Wat wy
  bepraten, rekket gjin wurd
  dat stikem fuort,
  as wolkens, by my wei.

  De rein lûkt foarby,
  dyn hân ûntflechtet mines,
  koele fingers, elts sines,
  en de wrâld is foar dy.

  Dizze keamer ammet dy;
  de jûns kom ik deryn,
  ôfstân en tiid swine
  de oere fan dy en my.
   
   

  By in graafmasine


  Dêr stiet er docht it wurk fan tsien,
  no skep yn djip de glycerine,
  dat sûnder splitten bliuwe de hannen
  dyt wapperje oan e graafmasine.

  Wa hat noch aan fan Jispenhuzen,
  heul dei op e skep en earm as luzen.
  No sitte guons heech op it hynder
  en litte de graafmasine strûze.

  Yn t swit wrotte ik my, yn lijen en pine
  bloed kostte it en san graafmasine
  freget allinne in mingeltsje oalje
  en in tankje mei bensine.

  Efter it gerdyn de kearseskyn
  de man mei it kopke fan in knyn
  en follen hannen skeppen grut
  foar him te let it graafmasyn.

  Bertegrûn, hoe faak fergraafd
  hoe djip is bûgd troch alle braven
  om dij te flijen, sniene stoet,
  pas troch t mesyn waarsto in gave.

  Och Grinslân, wurdst noch wat miskien
  ast djipper graafst as ot en sien
  oant wêrst dyn eigen wille rekkest.
  Och Grinslân, wês san graafmasyn.
   
   

  Oarspronklike Grinslânske fersen

   

  Snij (s.18)


  O wonder
  nou snij ik onder

  n klaid fan snij
  dy stil en lij
  uut hemel doalt
  en dwirreldwoalt
  woar of ik kiek
  in t prille ryk.

  En lij en licht
  op mien gezicht,
  aal overnij
  de fiene snij.

  En zunder en
  gaait t deur mie hen:
  O wonder
  nou snij ik onder.
   
   

  Singelier testament (s. 265)


  Ons ploatsgenoot Jobk Mozzel
  körstleden oet tied komen,
  het n singelier testament noaloaten.
  Men schrift ons dat J. Mozzel
  bepoald hebben zol, zien aaske
  mos om vief noa twaalm des middoags
  bie haarde westewind vanof t hoogholtje
  de dörpsstroat overwaaien.

  Noar verluudt haar börgemaster
  de ogen vol Jobk Mozzel.
  Der was al joaren kwestie.

  n Plant (s. 286)


  Gain plant
  bin k zo verwant
  as korenbloum
  dij zunder roum
  moar blaauw geboren
  in t graauw fan oaren
  as loon op boer zien pezen
  zo mar mooi staait te wezen.
   
   

  Rust (s.267)


  Mit kaalken letters
  schilderd op n bred
  in Benningwolle:
  Al leuf ie nait
  en naargens in
  loat t aaibersnust
  mit rust.
   
   

  Dis koamer (s.205)


  Dis koamer oademt die
  de oavends dat ik binnen
  kom om die weer te vinden
  het uur van die en mie.

  Wiedweg staaist doe mie bie:
  doar staait dien stoule tegen
  mie over. Nat van regen,
  verlegen, schoelst bie mie.

  t Is stil as nou. Wat wie
  beproaten, rakt gain woorden,
  dij stiekom overvoaren
  as wolken, weg van mie.

  De regen trekt veurbie,
  dien haand ontvlucht aan mienent,
  koule vingers, elk zienent
  en wereld is veur die.

  Dis koamer oademt die;
  des oavends kom ik binnen,
  ofstand en tied verzwinnen
  veur t uut van doe bie mie.
   
   

  Op n groafmesien (s.279)


  Doar staait e en dut t waark veur tiene,
  nou schup in daip de glycerine,
  den zunder bôrsten blieven d handen,
  dij wuiven aan de groafmesiene.

  Wel het nog wait van Jipsenhoezen,
  hail dag op schup en aarm as loezen.
  Nou zitten gounent hoog in t soadel
  en loaten groafmesiene broezen.

  In swait heb k wröt, in muit en piene,
  bloud kostte t en zon groafmesiene
  vragt bloots n kan of wat roeg eulie
  en hoogstens n klippe mit benzine.

  Achter t gerdien bie keerzenschien
  ol man mit t kopke van n knien
  en vollen handen schuppen groot,
  veur hom te loat kwam t groafmesien.

  Geboortegrond, hou voak vergroaven,
  hou daip is bogen deur aal broaven
  om die te vlijen, sneden stoet,
  eerst deur t mesiene wuiren t goaven.

  O Grunnen, wörst nog wat misschien
  ast daiper grafst as ot en sien
  tot woarst dien aigen wille rakst.
  O, Grunnen, wees zon groafmesien.