Parenteel Gijse Jans Lanting


I Gijse Jans tot Slickenburg kocht in 1691 een woning met schuur en bleekveld van de erfgenamen van Gerrit Lobben, ten oosten van Jochem Jans’ kamer (=éénkamerwoning) en ten noorden van Cornelis Tijmens woning (WSW 125-147). In 1696 (WSW 126-80) kocht hij “de kamer” van Jochem Jans [Lantinck], “ten westen de cooper selfe met sijn grondpacht en ten oosten Cornelis Tijmens huijsinge” (WSW 125-147). In de Wees- en Inventarisatieboeken staat Gijse Jans diverse keren vermeld i.v.m. geleverde eetbare waren bij begrafenissen en rond 1692 leverde hij kalk, stenen, spijkers en hout aan de school te Slijkenburg (WSW 67, fiche 5).


In januari 1707 worden Jan Gijsen en Sicke Ruardi als erfgenamen genoemd van Gijse Jans wegens boekschuld (WSW 88-25).


Kinderen:

 1. Jan Gijsen (zie II)

 2. Wemtjen Gijsen, overl. Slijkenburg voor 13 mei 1704 (WSW 87-381) tr. Sicke Regnerus Ruardi, schoenmaker te Slijkenburg


Opvallend is dat Jochem Jans Lantinck ook een dochter Wemtjen kreeg. In de lidmaatboeken van Kuinre komen rond 1700 de namen Jacob Jans en Grietje Jans Lantinck voor. Van Jochem Jans staat vast dat hij een zoon is van Jan Jacobs Lantinck, overleden te Slijkenburg voor 1669 (WSW 122-703). Tevens is er in deze acte sprake van een mede-erfgenaam Harmentjen Jans.


In 1651 kocht het echtpaar Jan Jacobs en Wemme Jans te Slijkenburg (WSW 120-132) een oud huisje “in het fort” van de armvoogden van Scherpenzeel voor 30 gulden. In april 1670 (WSW 123-60) kochten Jochem, Giese en Grete Jansen een huis in Slijkenburg aan de westzijde van de Zijl van Claes, Harmen en Lijsbeth Jansen.

Wemme Jans was de tweede vrouw van Jan Jacobs en dus de moeder van Jacob, Jochem, Giese en Grietje Jansen Lantinck. Uit een verkoopakte van maart 1737 blijkt dat zijn eerste vrouw, zuster van Meine en Harmentjen Harmens, kort daarvoor was overleden (WSW 107-280). Zijn vader Jacob Cornelis (wrsch. bakker te Oldemarkt ca 1650; WSW 59-87) trad hierbij als voorstander op.


II Jan Gijsen, wonende te Slijkenburgh, tr. Trijntje Dirks Duinkerken voor 1697. Zij lieten in Kuinre twee zonen dopen: Klaas Jans (1697; IIIa) en Gijse Jans (1704; IIIb). Verder kregen zij ook nog een zoon Dirk welke hoogstwaarschijnlijk vrijgezel is gebleven (Quotisatie 1749: Dirk Jans, 1 volwassene, arbeider te Slijkenburg). In 1755 verkocht zijn broer Gijse Jans, Mr Backer tot Oldemarkt, een huis met grond te Slijkenburg ten oosten van de Slijkenburgerzijl voor de overleden Dirk Jans (WSW 131-108).


In 1711 kocht Jan Gijsen in Slijkenburg een oud en vervallen huisje met grond gelegen “ten oosten en westen de coper cum sociis” (WSW 127-262). In de Weesboeken valt te lezen dat hij verkoper was van doeken, garen en klompen en tevens “waren” leverde bij begrafenissen.


Jan Gijsen werd begraven te Kuinre in 1715; de kosten voor het “openen van het graf” werden betaald door de vrouw van Jochem Jans Lantinck.


III.a Klaas Jans Backer, ged. Kuinre 1697, bakker te Wolvega, overl. te Wolvega nr. 77 in 1753, tr. Wolvega 20 juli 1727 Jiltje (Jeltje) Beerends, ged. Wolvega 1700, overl. te Wolvega nr. 22 in 1776, dochter van Berend Thijssen en Geertjen Jacobs.

Kinderen uit dit huwelijk, geboren te Wolvega:

 1. Geertje (ged. 16 maart 1729, jong overl.)

 2. Trijntje (ged. 24 december 1730, jong overl.)

 3. Jan Clasen (geb. 12 mei 1733; IV.a)

 4. Trijntje (ged. 13 november 1735, jong overl.)

 5. Trijntje Clasen (ged. 21 oktober 1736), tr. Wolvega 27 augustus 1758 Roelof Roelofz

 6. Geertjen (ged. 31 augustus 1738)

 7. Jacob (ged. 15 mei 1740)

In 1749 telde het gezin 5 volwassenen (Quotisatie).


III.b Gijse (Giese) Jans LANTING; ged. Kuinre 1704, lidmaat Oldemarkt ca 1732, bakker aan de Oldemarkt in 1742, diaken te Oldemarkt in 1748, begr. Oldemarkt 14 augustus 1777 (Diaconieboek Oldemarkt)

Tr. (1) Oldemarkt 20 augustus 1730 (j.m. uit Oldemarkt) Klaasjen Jans uit Oldemarkt, wed. van Klaas Roelofs.

Tr. (2) Oldemarkt 31 oktober 1733 Annegje Stevens j.d. uit Oldemarkt.

Uit dit huwelijk:

 1. Trijntjen, ged. Oldemarkt 15 januari 1736, tr. (1) Oldemarkt 7 november 1762 Nicolaas Meijer, tr. (2) Paasloo 20 april 1777 Geert Martens

 2. Harmtje, geb. ca 1737 (zie IV.c)

 3. Annigjen, geb. 10 februari 1739, ged. Oldemarkt 8 maart 1739

 4. Jantjen, geb. 10 februari 1739, ged. 8 maart 1739, jong overl.

 5. Jantjen, ged. Oldemarkt 18 maart 1742, jong overl.

Tr. (3) Oldemarkt 5 januari 1743 Annegje Hartmans (Harmans), j.d. van Oldemarkt, laatst gewoond hebbende te Amsterdam.

Uit dit huwelijk, ged. te Oldemarkt:

 1. Jan Jans, ged. Oldemarkt 3 oktober 1743, jong overl.

 2. Jan, ged. Oldemarkt 9 december 1745 (zie IV.b)

 3. Aukje, ged. Oldemarkt 27 november 1747)

 4. Harmanis, ged. Oldemarkt 31 augustus 1751

Kinderen bij Volkstelling in 1748: Trijntje en Harmtje (>10 jr); Jan, Annigjen en Aukjen (<10 jr)


IV.a Jan Clasen LANTINGA, geb. Wolvega 12 mei 1733, zijn moeder verhuisde in 1759 van Wolvega nr. 77 naar Wolvega nr. 22 en “in plaats gebleven haar zoon Jan Klasen Lantinga en een bakoven”, tr. Wolvega 21-10-1759 Trijntje Cleyenburg uit Wolvega, geboren na 1738, dr. van Nicolaas Cleyenborg, stadsmeester en Mr. Chirurgin te Sloten, en Janke Martens uit Oldeberkoop. Nicolaas is een zoon van Joannes Nicolai Cleyenburgh, Mr. Chirurgyn te Wolvega en Trijntje Geerts uit Heerenveen. Zij zijn getrouwd op 18 mei 1710 te Wolvega. In 1681 was zijn vader Ds. Nicolaus Johannes Cleienburgh pastoor te Wolvega. Hij was afkomstig uit Harich, trouwde aldaar op 19 januari 1673 met Jantien Claes uit Wolvega en is een zoon van Johannes Nicolai Cleyenburgh, predikant te Leeuwarden in 1645 en afkomstig uit Franeker.

Jan Clasen Lantinga verhuisde in 1760 naar Wolvega nr. 83. Rond 1790 woonde hij met zijn vrouw een aantal jaren in Blesdijke. Hij is overleden te Wolvega in 1801 en zijn vrouw Trijntje in 1802.

Uit dit huwelijk:

 1. Jeltje Lantinga, ged. Wolvega 31 augustus 1760, overl. Wolvega 1 oktober 1760

 2. Niklaas (Nicolaas, Klaas) Lantinga, geb. Wolvega 10 september 1761, ged. Wolvega 13 september 1761 (zie V.a)

 3. Hiltje Lantinga, ged. Wolvega 28 maart 1764, overl. Wolvega 1 mei 1764

 4. Johannes Cleijenburg Lantinga, geb. Wolvega 20 februari 1766, ged. Wolvega 23 februari 1766, jong overleden

 5. Hiltje Lantinga, geb. Wolvega 24 juni 1770, ged. Wolvega 1 juli 1770, jong overleden

 6. Janke Lantinga, geb. Wolvega 17 februari 1773, ged. Wolvega 21 februari 1773, overleden Aengwirden 1826, gehuwd

 7. Johannes Cleijenburg (Jans) Lantinga, geb. Wolvega 8 april 1776, ged. Wolvega 21 april 1776, nam in 1811 de achternaam Lantinga aan, arbeider te Wolvega, ongehuwd, overl. Wolvega 17 april 1842

 8. Jacobus Lantinga, geb. Wolvega 8 januari 1779, ged. Wolvega 17 januari 1779, ongehuwd, overl. Wolvega 24 maart 1846; Johannes en Jacobus Lantinga woonden in 1805 samen te Wolvega (Speciekohieren)

 9. Hiltje Lantinga, geb. Wolvega ca 1781, arbeidster, overl. Wolvega 3 maart 1838, tr. De Knijpe 19 april 1801 Johann Georg Kraft, soldaat, overl. Wolvega 14 december 1833.


IV.b Jan Giesen (Gijsen) LANTINGA (LANTING), ged. Oldemarkt 9 december 1745, wonende te Peperga in 1769 en 1770, daarna weer in Oldemarkt, lidmaat NH Gemeente Steggerda-Vinkega 2 augustus 1807 van Oldemarkt, overl. Steggerda 23 april 1827, tr. (1) Oldemarkt 16 oktober 1768 Trientje Lolkes, dr. van Lolke Lubbers en Doeije Bartels, tr. (2) Vinkega 25 januari 1807 Grietje Arends Hoogkamp, wed. van Klaas Tjammes, belijdenis NH Gemeente Steggerda-Vinkega 11 mei 1809.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Lolke, ged. Peperga-Blesdijke 28 mei 1769, jong overl.

 2. Annigje Jans Lantinga (Lantinck), ged. Peperga-Blesdijke 27 mei 1770, overl. Oldemarkt 1830, tr. Oldemarkt 28 april 1793 Wietse Andries Veenstra, kastelein

 3. Lolke, geb. Oldemarkt 20 juni 1772, ged. Oldemarkt 21 juni 1772 (zie V.b)


IV.c Harmtjen Giesen LANTING, geb. Oldemarkt ca 1737, tr. (1) Oldemarkt 22 mei 1763 Roelof Alberts Oosterhof uit Vledder.

Uit dit huwelijk: Giese Roelofs Lanting, geb. Oldemarkt 1765 (zie V.c)

Tr. (2) Paasloo 17 oktober 1773 Berent van Veen uit Ruiterveen


V.a Klaas Jans LANTINGA uit Nieuwhorne is getrouwd op 30 april 1797 met Wytske Pieters Bakker (Lantinga) uit Oudeschoot. Zij woonden in 1804 te Mildam waar hij kastelein was in een gehuurde herberg welke in 1805 werd verkocht (bron: Leeuwarder Courant). In 1811 nam hij te Oosterwolde de achternaam Lantinga aan en overleed aldaar op 27 januari 1813. Wietske Pieters Lantinga is op 26 augustus 1840 overleden in Ooststellingwerf, 79 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Klazes Lantinga, geb. Oudeschoot 28 januari 1798, ged. Oudeschoot 18 februari 1798, overl. Schoterland 1867, tr. Ooststellingwerf 1820 Sjoerdje Bartelds Krol

 2. Jan Klazes Lantinga, geb. Oudeschoot 3 mei 1800, ged. Oudeschoot 22 mei 1800, overl. Ooststellingwerf 1854, tr. Ooststellingwerf 1824 Tietje Kornelis

 3. Trijntje Klazes Lantinga, geb. Mildam 3 oktober 1804, ged. Mildam 21 oktober 1804, overl. Zwartsluis 1849, kreeg in 1828 te Appelscha een zoon (vader niet genoemd), tr. Zwartsluis 1830 Klaas de Boer, schipper


V.b Lolke Jans LANTINGA, geb. Oldemarkt 20 juni 1772, ged. Oldemarkt 21 juni 1772, schoolmeester te Wolvega (1791-1809) en IJlst (1809-1822), overl. IJlst 26 juli 1822, tr. Wolvega 16 augustus 1807 Jantje Ottes Colée, dr. van Otte Nicolaas Colée en Jacobje Egberts Dalsma.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan Gijzen Lantinga, geb. IJlst 1810, fourier te Harderwijk, ongehuwd, overl. 1843

 2. Otte Lantinga, geb. IJlst 9 februari 1815, scheepstimmerman en grondlegger van de scheepswerf Lantinga te IJlst, overl. IJlst 1901, tr. IJlst 19 november 1837 Sijke Bonnes Groenveld

 3. Trijntje Lantinga, geb. IJlst 12 oktober 1817, overl. na 1874, tr. IJlst 1839 Taeke Geerts Visser, beurtschipper

 4. Jacob Lantinga, geb. IJlst 8 januari 1821, molenaarsknecht, overl. IJlst 1858, tr. IJlst 19 juni 1842 Trijntje Pieters Wytzes


V.c Giese (Geise) Roelofs LANTING, voerman, wonende te Oldetrijne in 1792 en te Sonnega in 1811, overl. Sonnega 1 januari 1821. Tr. (1) Wolvega 25 november 1792 Grietje Dirks uit Wolvega, overl. voor 1807. Uit dit huwelijk: Harmtje Giesen LANTING (LANTINGA), geb. Sonnega 8 maart 1797, overl. Weststellingwerf 1891, tr. Weststellingwerf 2 december 1835 Gerhardus Jans Udinga. Tr. (2) Wolvega 11 oktober 1807 Regina Wybes van den Berg uit Sonnega, ged. Blauwhuis 4 april 1780, dr van Wiebe Ages en Goitske Rientses (met dank aan het TRESOAR forum). Uit dit huwelijk twee kinderen: Goitske Giesen LANTING (LANTINGA), geb. Sonnega 6 februari 1803, ged. Heeg 18 juli 1803, overl. Weststellingwerf 1879, tr. Weststellingwerf 1830 Roelof Andries Korteschijl; Roelof Giesen LANTING, geb. Weststellingwerf 20 november 1820, overl. Weststellingwerf 16 oktober 1842.