Parenteel Tjamme Jans te Jubbega


Jan Claases (Clases, Klaas, Klaes), huisman en diaken te Jubbega (Hypotheekboeken Schoterland; kerkboeken Jubbega-Schurega), gebruikte in januari 1688 een halve zate lands te Nijeberkoop nr. 10 van Jeltien Terwisscha (schuld van 62 gulden en 10 stuivers plus interest aan de erfgenamen in december 1693), boer te Jubbega in december 1693 (ook geld verschuldigd aan Grietje Jannes Martens weduwe en voor landhuur aan Barte Meijnes) gebruiker van plaats nr. 3 te Jubbega (eigenaar de pastorie) in 1698, 1708 en 1718 (vanaf 1728 zijn zoon Tjamme Jans), overl. Jubbega eind 1726, tr. (1) ca 1685 Hansien Jans, tr. (2) Jubbega 1693 (Weesboeken Schoterland) Trijntje Tjammes, huurde sinds 1691 een aantal jaren hooiland van de kerk te Hoornsterzwaag na het overlijden van haar broer Hanne Tjammes, zuster van Antje Tjammes (overl. 1702, Dorpsboek Jubbega-Schurega); mogelijkerwijs kinderen van Tjemme Hans te Haule, broer van Jan, Pieter en Trijntje Hans, en kleinkinderen van Farduw Wijbedr., overl. voor 25-11-1649 (Recesboeken OSW; Sententies OSW rond 1651), lidmaat Jubbega 1728


Uit het eerste huwelijk:

  1. Claas Jans, geb. zomer 1687, huisman te Oldeberkoop in 1726 en 1728, overl. 1730 (Kerkboeken Jubbega-Schurga), samen met zijn vrouw met attestatie van Oldeberkoop naar Steenwijk Kerstmis 1729, tr. voor 1726 Boukien Jans (Hypotheekboeken en Floreenkohieren Schoterland), met attestatie naar Wolvega april 1741, geen kinderen


Uit het tweede huwelijk:

ii. Tjamme Jans, geb. Jubbega ca 1695Tjamme Jans, lidmaat Jubbega oktober 1728, huisman (boer) te Jubbega, 6 huisbewoners in 1744 (Volkstelling) en 8 in 1749 (Quotisatie), overleden bij zijn zoon Hendrik Tjammes te Jubbega-Schurega nr. 1 in 1764 (Speciekohieren), getrouwd met Aaltje Jans, lidmaat oktober 1728 (“sijn wijf”).

Tjamme Jans (“meyer”) huurde een huis en een schuur “met 25 pont landt” in 1728, 1738 en 1748 van de Pastorie (Stem- en Floreencohieren) en kocht in 1730 een “seeker huisjen en plaatsjen daarbij gelegen, staande inde Compagnije onder ’t behoor van Schurega hebbende ten oosten, westen en zuiden de coper enten noorden de twee gemeene roeden” (Proclamatieboeken). In 1756 verhuisde Tjamme Jans van nr. 5 naar nr. 1 in Jubbega (Speciekohieren).


Uit dit huwelijk:

1. Hendrik Tjammes, gedoopt te Jubbega op 18 januari 1733 (volgt onder II-a).

2. Jan Tjammes, gedoopt te Jubbega op 24 april 1735 (volgt onder II-b).

3. Klaas Tjammes, geboren te Jubbega (volgt onder II-c).

4. Jacob Tjammes, geboren te Jubbega (volgt onder II-d).

5. Trijntje Tjammes, geboren te Jubbega (volgt onder II-e).

6. Jan Tjammes, geboren te Jubbega (volgt onder II-f).


Dorpsboek kerk Jubbega-Schurega 25 juli 1721 Ontvangen van Tjamme Jans negen en dartig guld: voor twee perseelen hout van de Pastori en Vickeri volgens Boelzeedull daar van zijnde Sint Jacob 1721 verschenen


Dorpsboek kerk Jubbega-Schurega 4 november 1725 Ontvangen van Tjamme Jans weegens sijn vader Jan Clases vier guld: voor een jaar intres van hondert guldens maai 1725 verscheenen ƒ 4-:-


Dorpsboek kerk Jubbega-Schurega 4 november 1725 Noch ontvang: van Tjamme Jans twee guld: weegens een jaar huur van de vickerije Thuin bi de winkel maai 1725 verscheenen


Proclamatieboek Schoterland 10 mei 1730 (SCO 130 fol 150) Tjamme Jans huisman tot Jubbega BB&C op de coop van seeker huisjen en plaatsjen daarbij gelegen staande inde Compagnije onder 't behoor van Schurega hebbende ten oosten westen en zuiden de coper enten noorden de twee gemeene Roeden, sijnde vrij van alle uitgaande Pagt aan te vaarden op mei 1730

In coop bekomen van Wytze Sjoukes huisman te Oudeschoot voor de somma negentig car glds te betalen in klinkende munte zonder landschapsobligatien op twee termijnen mei 1730 vijftig glds en mei 1731 veertig glds


Reëelkohieren Schoterland 1731 Huizen en landen in de Compagnie, Jubbega en Schurega nr. 83 een huisje, eigenaar Tjemme Jans, meijer Tjalke Ellerts, huur fl. 8,-


Reëelkohieren Schoterland 1748

Jubbega en Schurega nr. 15 een stuk land zonder stem, eigenaar Jantjen Sakes, meijer Tjamme Jans (zijn vader Jan Claases reeds in 1716), huur fl. 10,-

Jubbega en Schurega nr. 18 (stemkohier nr. 3) eigenaar de pastorie, meijer Tjamme Jans, huur 62,-

Jubbega-Schurega nr. 83 (een huisje in de Compagnije) eigenaar Tjamme Jans, meijer Koert Jans, huur fl. 5,-

Oudehorne nr. 27 (stemkohier nr. 16) eigenaar Grietman Scheltinga erven, meijer Tjamme Jans (vanaf 1746)


Reëelkohieren Schoterland 1760

Jubbega en Schurega nr. 1 land en huis zonder stem, eigenaar Grietman T. Lyklama, meijer Tjamme Jans, huur fl. 70,-

Jubbega en Schurega nr. 15 eigenaar Jantjen Sakes erven, meijer Tjamme Jans, huur fl. 10,-

Jubbega-Schurega nr. 83 (een huisje in de Compagnije) nu eigenaar Albert Tiebbes c.s.


Proclamatieboek Schoterland 19 april 1758 (SCO 135 fol 148) Albert Tjebbes veenbaas Jacobus Faber Mr Brouwer Jochem Luitjens coopman Enne Jans hospes allen Gorredijk sampt Uylke Hendriks en Walle Harkes huijsluijden Korteswagen als gecommiteerden tot het maken van den Niewe wegh door de Compagnije BB&C op seekere Huisinge Hovinge Boomen en Plantagien cum annexis geleegen onder de Schoterlandse compagnie hebben tot naastleggers ten oosten de Nieuwe wegh ten westen en zuiden Feytske [Harmens weduwe Hendrik Jans] enten noorden de vaart van de Heren Compagnions beswaart met vijf jaren huuringe van maij 1759 af te reekenen en dan alsnog vijf jaren aan de keur van de huurder zijnde Enne Jans woonende op de Gorredijk ende grondpagt Heren Compagnions

In koop bekomen van Tjamme Jans en Aaltje Jans echtelieden tot Jubbega voor de somma van 100 car glds

[in 1832 is het dorp Gorredijk eigenaar van het huis en erf Kadaster Mildam D238; over de vaart lag in 1830 een ophaalbrug en in 1926 een draaibrug en er moest tol betaald worden]


N.B. Aan het einde van de 18de eeuw staat in de Tegenwoordige Staat van Friesland: ‘De meeste huizen van dit Vlek [Gorredijk] zyn gebouwd in de gedaante eener dubbele Kruisbuurt, welke eene streek, ter wederzyden der vaart geplaatst, in ’t midden recht hoekig gesneeden wordt door een tweede, die aan den rydweg gebouwd is, en met eene brug over de gemelde vaart loopt.’ En er is: ‘eens ter week eene weekmarkt, te weeten des Woensdags, wanneer hier veel handel in Rogge, Boekweit enz. gedreeven wordt; hebbende deeze handel hier niet weinig toe genomen, na dat, in ’t jaar 1758, een nieuwe [tol]brug over de Kompagnons vaart, en daar over een rydweg van ’t Heerenveen herwaards was aangelegd. Waar op niet alleen de handel met die van Schooterland en Stellingwerf Oosteinde, maar ook met de Inwooners van Drenthe zeer in bloei heeft toegenomen.’

Reëelkohieren Schoterland 1765

Jubbega en Schurega nr. 1 land en huis zonder stem, eigenaar Grietman T. Lyklama, meijer Hendrik Tjammes

Jubbega en Schurega nr. 3 (stemkohier nr. 1) met 2 ½ mad in Donkerbroek gelegen, eigenaar Grietman van Scheltinga, meijer Klaes Tjammes, huur fl. 50,-
II-a Hendrik Tjammes, gedoopt te Jubbega op 18 januari 1733, is getrouwd te Nieuwehorne op 13 mei 1764 met Aukjen (Akke) Hendriks, gedoopt te Oudehorne op 14 juli 1743, dochter van Hendrik Cornelis en Antje Sybes (zijn getrouwd te Hoornsterzwaag op 13 mei 1735). Hendrik Tjammes was boer te Jubbega-Schurega nr. 1 tussen 1764 en 1770, verhuist daarna naar Oudehorne nr. 2. In 1777 vertrokken naar Noordwolde; woonde daar achtereenvolgens op nrs. 86, 158, 32 en 23 in resp. 1777, 1778, 1779 en 1780. In 1780 vertrokken naar Vinkega nr. 32; in 1804 aldaar “een huis op een koudste geboud”; begr. Vinkega 5-1-1810.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrik Hendriks, geboren te Oudehorne op 8 juni 1765, overleden te Oudehorne voor 1773.

2. Tjamme Hendriks HORNSTRA, geboren te Oudehorne op 17 juli 1767 (volgt onder III-a-1).

3. Aaltje Hendriks, geboren te Oudehorne op 20 oktober 1769 (volgt onder III-a-2).

4. Hendrik Hendriks POSTMA, geboren te Oudehorne op 1 augustus 1773 (volgt onder III-a-3).

5. Sybe Hendriks, geboren te Oudehorne op 3 maart 1777, jong overleden.

6. Hendrikje Hendriks POSTMA, geb. Nieuwehorne 1779 (volgt onder III-a-4).

7. Antje Hendriks HOORNSTRA (POSTMA), geb. Noordwolde 9 maart 1780, gedoopt Noordwolde 27 maart 1780 (volgt onder III-a-5).


II-b Jan Tjammes, gedoopt te Jubbega op 24 april 1735, overl. in 1773, is getrouwd te Jubbega-Schurega 1-1-1759 met Janke Klases uit Hoornsterzwaag. Beiden wonen dan in Hoornsterzwaag en de ouders leven nog allemaal. Zij doet belijdenis te Jubbega op 23 januari 1774 (toen genoemd als weduwe van “Jans Jamme”). “Eerst beginende” als vrijgezel in 1758 te Hoornsterzwaag nr. 17 (in 1759 “één meer in huis”); vertrokken naar Jubbega nr. 5 in 1773 en overleden aldaar in hetzelfde jaar. Janke Klases hertrouwde op 13 november 1774 te Oudehorne met IJntse Meints KOOPMAN, weduwnaar van Jitske Bouwes en zoon van Meint Hanzes en Jeltje Yntzes, geboren te Kortezwaag op 1 januari 1743. Zie verder onderaan deze pagina.

Uit dit huwelijk:

1. Tjamme Jans HOEKSTRA, geboren te Jubbega op 1 september 1761 (volgt onder III-b).

2. Klaas Jans, geboren te Jubbega op 6 september 1765, jong overleden.


II-c Klaas Tjammes, geboren te Jubbega, overleden te Steggerda in 1805, is getrouwd (1) te Lippenhuizen op 6 december 1767 en te Oudehorne op 20 december 1767 met Pietertje (Pijtje) Rieuwerts en in 1768 verhuisd naar Steggerda nr. 63, en (2) te Steggerda op 16 oktober 1774 met Grietje Arends HOOGKAMP, gedoopt te Steggerda op 14 januari 1759, overleden te Steggerda op 6 november 1837, dochter van Arend Geerts, overleden te Steggerda in 1778, en Aaltje Jans. Klaas Tjammes is als boer begonnen te Jubbega-Schurega nr. 2 in 1764. Grietje Arends HOOGKAMP is hertrouwd te Vinkega op 25 januari 1807 met Jan Giesen LANTINGA, geboren te Oldemarkt circa 1745, zoon van Gijse Jans LANTINGE en Annegje Harmans STEVENS uit Amsterdam (getrouwd te Oldemarkt op 5 januari 1743).

Uit het eerste huwelijk:

1. Tjamme Klazen LANTINGA, gedoopt te Steggerda op 26 november 1769 (volgt onder III-c-1).

2. Rieuwert Klazen, gedoopt te Steggerda op 27 oktober 1771, jong overleden.

3. Aaltje Klazen LANTINGA, geboren te Nijeholtpade, gedoopt te Steggerda op 12 maart 1773, overleden voor 1776.

Uit het tweede huwelijk:

1. Aaltje Klazen LANTINGA, geboren te Nijeholtpade in 1776, overleden in Weststellingwerf op 22 augustus 1842, is getrouwd te Steggerda op 19 mei 1803 met Jan Hendrikx SCHEPER.

2. Meintje Klazen LANTINGA, geboren te Nijeholtpade op 7 mei 1777, overleden

te Steggerda op 10 februari 1820, is getrouwd in Weststellingwerf op 19 mei 1819 met Hendrik Auken KOK, geboren te Wolvega op 25 september 1780, zoon van Auke Folkerts KOCK en Annechie Wybes WIERDA.

3. Annigje Klazen, geboren te Vinkega op 20 februari 1779, jong overleden.

4. Arend Klazen HERDER (HARDER), geboren te Vinkega op 15 mei 1780, overl. in Weststellingwerf 5-3-1847, tr. Steggerda 19-8-1807 Renske Willems.

5. Jan Klazen LANTINGA, geboren te Vinkega op 20 mei 1782 (volgt onder III-c-2).

6. Jacob Klazen LANTINGA, geboren te Vinkega op 15 april 1786 (volgt onder III-c-3).

7. Anne Klazen, geboren te Vinkega op 19 februari 1789, jong overleden.

8. Geert Klazen LANTINGA, geboren te Vinkega op 6 september 1791 (volgt onder III-c-4).

9. Trijntje Klazen LANTINGA, geboren Vinkega op 22 juni 1796, overleden te Vinkega op 22 december 1860, is getrouwd in Weststellingwerf op 5 juni 1813 met Jan Sjerps VAN DIJK, geboren circa 1790, overleden in Weststellingwerf op 21 augustus 1852.

10. Hiltje Klazen, geboren te Vinkega op 23 maart 1798, jong overleden.


Recesboek Schoterland 5 november 1760 (SCO 40 fol 196) Een rechtzaak tegen Claas Tjammes, gesterkt met zijn vader Tjamme Jans, omdat hij Wytse Sybes, zoon van huisman Sybe Wytses te Schurega, op 31 oktober 1760 “heeft geslagen en in een greppel in het water heeft gestoten” (eis boete van 30 goudguldens)


Dorpsboek kerk Jubbega-Schurega 26 augustus 1763 Ontvangen van Klaas Tjammes een gulden en tien stuivers voor hout aan hem verkogt


Speciekohieren Schoterland 1765 Jubbega-Schurega nr. 002

Claas Tjammes eerst beginnende (1 schoorsteen, 2 halve hoofden, 3 koeien, 1 rier [vaars], 4 gezaaide landen, 2 paarden)

N.B. halve hoofden: bezit < 600 gld


Restboeken betreffende boelgoeden (WSW 101 fol 496) Boelgoet van Jan Tjeerts cum soc tot Boekholt gehouden 25 en 27 april 1765 Claas Tjammes Jubbega utsupra [koe] 22,-; Hendrik Cornelis Oldehoorn borgen


Trouwboek Oudehorne 20 december 1767 Bevestiging huwelijk tussen Claas Tjammes van Jubbega en Pietertje Rieuwerts van Lippenhuizen


Speciekohieren Schoterland 1768 Jubbega-Schurega nr. 002

Claas Tjammes vertrokken na Finkega in Weststellingwerf, nu Jacob Tjammes eerst beginnende [zijn broer]


Reëelkohieren 1768-1771 Steggerda nr. 34

Eig. Jelle Hendrix erven en Adolf Jurrians wed. en erven; sathe lands en huis (huur 73,-)

Gebr. Claes Tjammes


Speciekohieren 1768 Steggerda nr. 63

Claas Tjammes van Jubbega (1 schoorsteen, 2 halve hoofden, 4 koeien, 2 rieren, 5 gezaaide landen en 2 paarden)


Recesboeken Weststellingwerf Denuntiatiedag gehouden aan de Blesse den 18 Januarij 1772 (WSW 31 fol 36) Hendrik Jellen en de weduwe Adolf Jurrians cum omnibus eischen in vrijdom sodane huis en land als Claas Tjammes in 't gebruik heeft om te verlaten op petri, den 12 Maij en Jacobi 1772 volgens 's lands wet....


Reëelkohieren WSW 1772-1773 Vinkega nr. 16

Eig. Catarina Leemborg erven; sathe land, huis en bos (huur 70,-)

Gebr. Claas Tjemmes


Speciekohieren 1772 Vinkega nr. 14

Claas Tjammes (1 schoorsteen, 2 halve hoofden, 5 koeien, 2 rieren, 6 gezaaide landen en 2 paarden)


Reëelkohieren 1774-1776 Nijeholtpade nrs. 11 en 12

Eig. De Pastorie (nr. 11; 12 roeden in nr. 12) en Jan Wierda (nr. 12); sathe lands, huis en bos (huur in totaal bijna 101,-)


Speciekohieren 1774 Nijeholtpade nr. 11

Claas Tjammes van Vinkega, de vrouw gestorven (1 schoorsteen, 2 halve hoofden, 4 koeien, 10 gezaaide landen en 2 paarden)


Trouwboek Steggerda 16 oktober 1774 Bevestiging huwelijk tussen Claas Tjammes afkomstig van Nijeholtpade (“hij van Vinkega”) en Grietje Arends afkomstig van Steggerda


Dorpsboek kerk Jubbega-Schurega 21 november 1774 Ontvangen van Klaas Tjammes drie gulden en tien stuivers voor een wagen


Hypotheekboeken (WSW 159 fol 371) Boelgoed van Hendrik Clasen Leemborg in april 1775 te Nijeholtpade. Claas Tjammes grauw peerd 17 gldns, verhuurd aan Hendrik Egberts te Wolvega voor 2 gldns


Reëelkohieren 1777-1783 Vinkega nr. 24 (= Stem nr. 10 half)

Eigenaars Jan Hendriks erven ½ en Geert Jans ½; huis en enig land vrij van floreen, bos en wallen

Gebruiker Claas Tjammes (huur in totaal 17 guldens en 10 stuivers)


Speciekohieren 1777 Vinkega nr. 10

Claas Tjammes van Nijeholtpade (2 halve hoofden, 1 koe, 1 gezaaid land en 2 paarden)

Recesboeken Weststellingwerf januari 1784 (WSW 32 fol 65) Geert Jans te Steggerda [neef van Grietje Arends, de vrouw van Claas Tjammes] eist in vrijdom een sathe met huijs door Claas Tjammes gebruikt te verlaten op 12 mei 1784; idem Aukjen Pieters te Noordwolde per deselve aan Claas Tjammes van een wiede camp

Speciekohieren 1784 na Vinkega nr. 23

Hendrik Tjammes een huis op een koudstee geb: 1782 (2 halve hoofden) hierbij Claas Tjammes van Vinkega nr. 10 (2 halve hoofden, 1 koe, 2 paarden)


Speciekohieren 1785 na Vinkega nr. 23

Claas Tjammes een huis op een koudstee geb: 1784 (2 halve hoofden, 1 koe, ½ gezaaid land, 1 paard)


Hypotheekboeken 1802 (WSW 162 fol 28) Klaas Tjammes te Vinkega schuld aan de Heer Joost Gerardus Gasinjet te Wolvega 43 car gld wegens voor mij betaalde materialen en timmerloon aan de mede Quintum Lourens Sijbrands en Harm Beerents gebout op seeker stuk daken of ondergrond gelegen tot Vinkega in de uitgang van nr. 10 sodanig en in dier voegens als mij 't selve van Wemmichjen Adolfs gesterkt met haar man Douwe Annes de Vries den 15 juli 1784 is gedonnateerd en door mij word bewoond en gebruikt streckende van de bovendwarsvaart tot aan de vierde parten ten oosten Jan Hendriks Stellinck en ten westen Lourens Sijbrands com soc. aannemende en belovende voorschreven drie en veertig car gld an mijne voornoemde crediteur te betalen a dato dezes over een jaar met daarteboven 2,- interesse.


N.B. Wemmigje Adolfs, overleden voor 20 maart 1788 en dochter van Adolf Jurriens, trouwde in 1763 te Kuinre met Douwe Annes, weduwnaar op de Schansterwal. Adolf Jurriens is een zoon van Jurrien Peters en Hiltje Hendriks Prakken, een zuster van Geert Hendriks Prakken en tevens schoonzus van Grietje Peters, de grootmoeder van vaderskant van Grietje Arends. Klaas Tjammes is dus via twee lijnen een aangetrouwde achterneef van Wemmigje Adolfs.


.........................Hendrik Prakken......................Pieter Adolfs

..........|.............................|..............................|...........|

Geert H. Prakken.......Hiltje H. Prakken.....x...Jurjen Peters..Grietje Peters

..........|___________x________________|_________________|

.............................|..........................|

.....................Arend Geerts..........Adolf Jurjens

.............................|..........................|

....................Grietje Arends.........Wemmigje Adolfs

...................x.Klaas Tjammes


Proclamatieboeken (de zes dorpen; WSW 131-128, medio 1756)

Adolph Jurrians butterkoper in de Cuinder BB&C over een seker stuk veen gelegen tot Vinkega in de uitgang van nr. 10 met de ondergrond en daken streckende van de vierdeparten tot aan de Compagnons dwarssloot hebbende ten oosten Jan Hendriks Stelling [Prakken] en ten westen de bijsitter Scheerhagen cum soc. ten voordele van de cooper de vierde garve van de boekweijte welke daarop van dit jaar nog te wassen

Verkoper Wijchertien Hendriks [zuster van Geert Hendriks Prakken] gesterkt met haar man Pieter Geerts tot Steggerda (fl. 325,-)


Speciekohieren 1804 na Vinkega nr. 23

Hendrik Tjammes - van hieronder een huis op een koudstee geb: 1804 (2 halve hoofden, 1 koe, ½ gezaaid land, 1 paard)

Claas Tjammes (1 schoorsteen, 2 koeien, 1 gezaaid land, 1 paard)

Tjamme Klazen - een tent Ao 1797 geboud vertrokken na Steggerda nr. 72


Reëelkohieren 1805 Vinkega tussen nr. 21 (stem nr. 10 half ) en nr. 22 een Huisjen en Land, eigenaar Klaas Tjammes [wonende te Steggerda], gebruiker Albert Klaasen, huur 32,-


Speciekohieren 1805 Steggerda nr. 68

Sijtse Alberts (stiefvader van zijn vrouw Grietje Arends) verhuist hierboven nr. 66 en in plaats Claas Tjammes van Vinkega (1 schoorsteen, 2 koeien, 3 gezaaide landen en 1 paard) op Steggerda nr. 72 [zijn zoon] Tjamme Klazen (1 schoorsteen)


Klaas Tjammes wordt niet in de Begraafboeken van Weststellingwerf (vanaf 1806) genoemd en is dus hoogstwaarschijnlijk in de tweede helft van 1805 overleden
Kaart van het gebied ten Z.O. van de kerk te Vinkega (1830-1850) met het huisje van Klaas Tjammes rechts beneden van het midden van de kaart aan de Wester-Bovendwarsvaart. Hier begon de voormalige uitgang van de plaats met stemnummer 10 half, in 1832 eigendom van Jan Klazen Lantinga (bron: website WatWasWaar)


II-d Jacob Tjammes, geboren te Jubbega, is getrouwd te Oudehorne op 20 december 1767 met Bartje (Martjen) Hendriks uit Jubbega. Jacob was boer te Jubbega-Schurega nr. 2 tussen 1767 en 1769, verhuisd daarna naar nr. 31 aldaar en in 1771 naar Noordwolde (nrs. 57 en 59). Verstorven in 1773; weduwe vertrokken.

Uit dit huwelijk:

1. Aaltje Jacobs, geboren te Schurega op 21 september 1768.

2. Tjamme Jacobs HOEKSTRA, ged. Oldeberkoop-Nijeberkoop 17-2-1771 (volgt onder III-d).


II-e Trijntje Tjammes, geboren te Jubbega, is getrouwd te Jubbega op 13 mei 1764 met Hendrik Tjeerds Nieboer uit Jubbega.

Uit dit huwelijk:

1. Aaltje Hendriks, gedoopt te Donkerbroek op 28 april 1765, overleden in Weststellingwerf 27 augustus 1819, is getrouwd te Noordwolde op 8 april 1792 met Broer Jans DOUWMA, geboren 1763, overleden in Weststellingwerf op 5 november 1828.

2. Hiltjen, gedoopt te Donkerbroek op 22 februari 1767, jong overleden.

3. Hiltjen, gedoopt te Donkerbroek op 25 december 1769

4. Afke, gedoopt te Donkerbroek op 16 april 1770


II-f Jan Tjammes, geboren te Jubbega voor 1728, is getrouwd te Nieuwehorne op 15 november 1750 met Sjoukjen Meints uit Jubbega, geboren te Kortezwaag op 12 oktober 1732, dochter van Meint Hanzes en Jeltje Yntzes. Begint als boer te Nieuwehorne nr. 2 in 1757, verhuisde naar Jubbega-Schurega nr. 57 in 1758 en vertrok “na Berkoop” in 1760.

Uit dit huwelijk:

1. Tjamme Jans, geboren te Jubbega op 2 juli 1752, zie verder onderaan deze pagina.

2. Antje Jans, geboren te Jubbega op 9 februari 1755, waarschijnlijk jong overleden

3. Aaltje Jans Tjammes BAAS, geboren te Nijerberkoop, gedoopt te Oldeberkoop op 21 oktober 1764, overleden in Schoterland 1846, is getrouwd in Schoterland in 1813 met Samme Jacobs GORTER, geboren in 1771, weduwenaar van Karsje Jans te Oranjewoud, overleden in Schoterland in 1842

4. Meint Jans DIJKSTRA, ged. Oldeberkoop 24-1-1768, wonende te Oldeberkoop in 1792, overleden voor 1811, is getrouwd te Oosterwolde in 1792 met Eltien Hendriks VEENSTRA, geboren in 1773, overleden in Ooststellingwerf in 1830, dochter van Neeltje (Meeke) Rieuwerts en Hendrik Jans.


III-a-1 Tjamme Hendriks HORNSTRA, gedoopt te Oudehorne op 17 juli 1767, woont in 1794 te Terband, overleden te Oudehaske op 20 januari 1828, is getrouwd te Terband op 4 mei 1794 met Wypkje(n) Hylkes uit Terband, geboren circa 1756, dochter van Hylke Thijsses en Gooitske Wybes (zijn getrouwd in Oudehorne op 27 mei 1742), overleden te Joure op 29 maart 1833. Uit dit huwelijk geen kinderen.


III-a-2 Aaltje Hendriks, gedoopt te Oudehorne op 20 oktober 1769, wonende te Rottum in 1798, overleden in Schoterland op 18 februari 1846, tr. Nijeschoot 12-8-1798 Pieter Oepkes VAN DER SCHOOT, geb. Oudeschoot ca 1773, zn van Oepke Pieters en Janke Bonnes, overl. 2-11-1847.

Uit dit huwelijk: Janke (geb. Oudeschoot 1798), Oepke (geb. Oudeschoot 1800), Hendrik (geb. Katlijk 1802), Tjamme (geb. Oudeschoot 1806) en Auke (geb. Oudeschoot 1808).


III-a-3 Hendrik Hendriks POSTMA, gedoopt te Oudehorne op 1 augustus 1773, overleden te Heerenveen op 9 oktober 1826, is getrouwd te Heerenveen (RK) op 20 december 1806 met Sjoukjen Piers de Vries, geboren circa 1785, dochter van Pier Wypkes de Vries en Fimke Itzes Jongman, overleden te Heerenveen in 1826.

Uit dit huwelijk:

1. Petrus, gedoopt te Heerenveen op 8 februari 1807, jong overleden

2. Petrus, gedoopt te Heerenveen op 25 januari 1808 (doopheffer Tjamme Hendriks)

3. Henricus Johannes (Hendrik) POSTMA, gedoopt te Heerenveen op 16 mei 1810, overleden te Heerenveen op 4 februari 1812.

4. Akke Hendriks POSTMA, geboren te Heerenveen op 21 december 1812.

5. Fimke POS(T)MA, geboren te Oosterzee op 18 november 1815.

6. Trijntje Hendriks POSTMA, geboren in Aengwirden op 9 mei 1819

7. Hendrik Hendriks, geboren te Heerenveen op 22 augustus 1826, overleden te Heerenveen 10 september 1826.


III-a-4 Hendrikje Hendriks POSTMA, geb. Nieuwehorne 1779, tr. Mildam 4-5-1811 Rinzes Reins SOETENDAL (ZOETENDAL), zn. van Rein Jacobs Zoetendal en Hiltje Jans


III-a-5 Antje Hendriks HOORNSTRA (POSTMA), geb. Noordwolde 9 maart 1780, gedoopt Noordwolde 27 maart 1780, is getrouwd in 1803 met Molle Girbes (Gerbens, Keimpes) ZWAAGSTRA (SWAAGSTRA)


III-b Tjamme Jans HOEKSTRA, gedoopt te Jubbega op 1 september 1761, overleden in Ooststellingwerf op 5 februari 1833, is getrouwd te Hoornsterzwaag op 13 juni 1790 met G(j)epke Yntzes uit Lippenhuizen, geb. in de Compagnie 26-8-1766, ged. Jubbega 14-9-1766, dr van Yntse Meints (geb. Kortezwaag 13-12-1740, zn van Meint Hanses en Jeltje Yntzes, tr. Hoornsterzwaag 30-6-1765 Jitske Bouwes). Hij was in 1833 getrouwd met Jantje Dirks en had toen 7 kinderen. Zijn eerste huwelijk was te Schurega in 1787 met Geertjen Folkerts uit Jubbega.

Uit het tweede huwelijk:

1. Janke Tjammes HOEKSTRA, geboren te Hoornsterzwaag op 9 april 1791, overleden in Schoterland op 7 juni 1813.

2. Yntze (Ienze) Tjammes HOEKSTRA, geboren te Hoornsterzwaag op 12 augustus 1793, overleden in Ooststellingwerf op 6 februari 1873, is getrouwd in Ooststellingwerf op 9 mei 1824 met Dievertje Olferts RIDDER.

3. Jan Tjammes HOEKSTRA, geboren te Hoornsterzwaag op 7 december 1795, overleden in Weststellingwerf op 26 januari 1862, is getrouwd in Opsterland op 5 maart 1829 met Teetske Wytzes PLAISIER.

4. Klaas Tjammes HOEKSTRA, geboren te Hoornsterzwaag op 6 juni 1798, overleden in Ooststellingwerf op 2 mei 1827, is getrouwd in Ooststellingwerf op 21 mei 1826 met Jansjen Lenzes OPPERS.

5. Bouwe Tjammes HOEKSTRA, geboren te Hoornsterzwaag op 16 november 1800, overleden in Opsterland op 21 mei 1862, is getrouwd in Opsterland op 18 mei 1826 met Sjoukjen Jelles BRON.

6. Jacob Tjammes HOEKSTRA, geboren te Hoornsterzwaag op 24 mei 1803, overleden in Opsterland op 22 januari 1882, is getrouwd in Opsterland op 7 juni 1828 met Trijntje Sytzes ANNEMA.

7. Jitze (Jetse) Tjammes HOEKSTRA, geboren te Hoornsterzwaag op 7 september 1806, overleden in Schoterland op 29 juli 1813.

8. Jitske Tjammes HOEKSTRA, geboren te Hoornsterzwaag op 2 februari 1809, overleden in Ooststellingwerf op 5 februari 1865, is getrouwd in Ooststellingwerf op 17 mei 1835 met Pieter Johannes DE WEY.


III-c-1 Tjamme Klazen LANTINGA, gedoopt te Steggerda op 26 november 1769, overleden in Weststellingwerf op 12 december 1825, is getrouwd te Oldeholtpade (1) op 9 mei 1802 met Jantje Jans uit Oldeholtpade, en (2) circa 1807 met Geesje Harmens, geboren in 1770, overleden in Weststellingwerf op 2 november 1822.

Uit het tweede huwelijk:

1. Klaas Tjammes LANTINGA, geboren te Oldeholtpade in 1808, is getrouwd te Amersfoort op 31 januari 1838 met Alida GERTH, geboren te Amersfoort in 1818, dochter van Frederik Daniël GERTH en Catharina HOENDEROP.

Uit dit huwelijk: Nicolaas Albertus (1836), Catharina (1837), Margrietha Frederika (1839), Albertina Cornelia (1841), Frederik Daniël (1843), Hendricus Cornelis (1846), Alberta Cornelia (1849), Alida Hendrika (1850) en Albertinus Cornelis (1852).


III-c-2 Jan Klazen LANTINGA, geboren te Vinkega op 20 mei 1782, overleden te Steggerda op 16 oktober 1872, is getrouwd te Steggerda op 13 mei 1810 met Zwaantjen Jannes BIJKERK, geboren te Steenwijkerwold op 16 april 1783, overleden te Steggerda op 30 november 1839, dochter van Jannes Jacobs BIJKERK en Janna Alberts PIT.

Uit dit huwelijk: Klaas (1811), Jannes (1813), Grietje (1816), Jan (1819), Meintje (1822) en Jakob (1826).


III-c-3 Jacob Klazen LANTINGA, geboren te Vinkega op 15 april 1786, overleden te Steggerda op 15 juli 1855, is getrouwd in Weststellingwerf op 24 april 1816 met Grietjen Sakes, geboren te Lippenhuizen op 21 juni 1772, overleden in Weststellingwerf op 15 april 1833, dochter van Sake Klases, overleden te Lippenhuizen circa 1776, en Rinske Sjoukes, overleden te Lippenhuizen circa 1781. Geen kinderen.


III-c-4 Geert Klazen LANTINGA, geboren te Vinkega op 6 september 1791, overleden te Vinkega op 12 januari 1849, is getrouwd in Weststellingwerf (1) op 9 april 1817 met Antjen Jans PUNTER, geboren te Vinkega op 17 augustus 1788, overleden te Vinkega op 27 november 1839, dochter van Jan Hendriks PUNTER en Jantje Jetzes, en (2) op 21 april 1841 met Martzen Fokkes VAN DER MOLEN, geboren te Wolvega op 12 mei 1801, overleden in Weststellingwerf op 30 maart 1864, dochter van Fokke Roelofs en Jeltje Jentjes.

Uit het eerste huwelijk: Klaas (1818), Grietje (1819), Jan (1822), Meine (1824), Arend (1826), Lammigjen (1829) en Aaltjen (1832). Uit het tweede huwelijk: Jeltje (1841).


III-d Tjamme Jacobs HOEKSTRA, ged. Oldeberkoop-Nijeberkoop 17-2-1771, vleeshouwer, overleden in het Meer bij De Knijpe op 29 september 1827, is getrouwd te De Knijpe op 1 november 1795 met Ybeltje Lammerts BLAUW uit Benedenknijpe, geboren te Benedenknijpe op 24 november 1775, dochter van Lammert Hendriks en Janke Oedses, overleden in Schoterland op 22 november 1847.

Uit dit huwelijk:

1. Bartje Tjammes HOEKSTRA, geboren te Benedenknijpe op 1 oktober 1796, overleden in Schoterland op 27 juli 1876, is getrouwd te Langezwaag op 9 september 1815 met Jan Freerks KAST.

2. Lambert Tjammes HOEKSTRA, geboren te Benedenknijpe op 26 september 1798, overleden in Schoterland op 15 maart 1883, is getrouwd in Schoterland op 4 november 1821 met Froukjen Johannes SLINGER.

3. Jacob Tjammes HOEKSTRA, geboren te Benedenknijpe op 24 juli 1801, overleden in Schoterland 29 augustus 1857, is getrouwd in Schoterland op 6 augustus 1823 met Loltje Jacobs VAN DER MEULEN.

4. Hendrik Tjammes HOEKSTRA, geboren te Benedenknijpe op 16 juni 1804, overleden in Aengwirden op 7 mei 1756, is getrouwd in Schoterland op 17 augustus 1825 met Jetske Hylkes DE JONG.

5. Klaas Tjammes HOEKSTRA, geboren te Benedenknijpe op 17 mei 1807, overleden in Schoterland op 4 oktober 1855, is getrouwd in Schoterland op 5 april 1829 met Antje Nannes BRUINSMA.

6. Janke Tjammes HOEKSTRA, geboren te Benedenknijpe op 3 oktober 1810, overleden in Schoterland op 26 maart 1890, is getrouwd in Schoterland op 27 juni 1830 met Jouke Jans KORT.

7. Willem Tjammes HOEKSTRA, geboren in Schoterland op 29 maart 1813, overleden in Schoterland op 9 augustus 1815.

8. Willem Tjammes HOEKSTRA, geboren in Schoterland op 28 april 1819, overleden in Schoterland op 14 september 1893 is getrouwd in Schoterland op 8 augustus 1841 met Trijntje Foppes BROUWER.


Noot

In 1774 is Yntse Meints uit Opsterland nieuwe bewoner op Jubbega nr. 5; in 1775 is hij vertrokken naar Makkinga en wed. Jan Tjammes is terug op Hoornsterzwaag nr. 17. Nieuwe bewoner te Jubbega-Schurega nr. 5 is dan Jan Tjammes afkomstig van Nieuwehorne nr. 1 (“eerst beginnen” aldaar in 1772); in 1780 is hij nog vrijgezel. Deze Jan Tjammes woonde in 1787 te Jubbega nr. 4 ½, in 1788 te Compagnie Zuidkant nr. 40 ½, in 1786 te Jubbega-Schurega nr. 5 (!), in 1790 te Compagnie Noordkant nr. 3 en vanaf 1791 te Compagnie Zuidkant nr. 34 (“gealimenteert”).

In 1782 woonde Janke Claases, zijnde Jan Tjammes weduwe, te Hoornsterzwaag nr. 17; in 1785 wordt bij haar vermeld “getrouwd met Yntse Meints”, die in 1784 nog op Compagnie Zuidkant nr. 59 ½ woonde.

Tevens in 1785: “de zoon na Noordwolde in Weststellingwerf”. Dit moet ongetwijfeld de Tjamme Jans zijn die in 1790 trouwde met Gjepke Yntzes, docher van haar tweede man Yntse Meints uit zijn eerste huwelijk met Jitske Bouwes (zie III-b).

Dit alles doet vermoeden dat de hier genoemde Jan Tjammes dezelfde persoon is als de Tjamme Jans die onder II-f als eerste zoon van Jan Tjammes en Sjoukjen Meints is weergegeven. Misschien heeft hij zijn naam verhaspeld, misschien heeft hij de naam van zijn jong overleden vader aangenomen. Dit vermoeden wordt nog versterkt door het feit deze Jan Tjammes een dochter Sjoukjen kreeg en in 1811 de achternaam BAAS aannam. De Speciekohieren bevestigen dit vermoeden. In 1791 is Jan Tjammes verhuisd van Jubbega-Schurega nr. 3n naar Jubbega-Schurega nr. 34z (“wordt gealimenteerd”) en tussen 1802 en 1804 “bij een ander” en staat daar vanaf dat jaar vermeld onder de naam Tjamme Jans!

Tevens blijkt uit het bovenstaande dat er sprake was van een innige relatie tussen de familie Tjammes en de familie Meints. Heel bijzonder in dit geheel is dat mijn beppe Fokje Bergsma rechtstreeks afstamt van Sijtse Meints Bergsma, welke als oom getuige was bij het huwelijk in 1813 van Aaltje Jans Tjammes BAAS, dochter van Jan Tjammes en Sjoukjen Meints.


II-f-1 Jan Tjammes BAAS uit Jubbega, geb. Jubbega 2 juli 1752, overleden voor 1805, is getrouwd te Hoornsterzwaag op 11 mei 1783 met Gepke Jans VAN DER DAM, geboren in De Compagnie op 20 januari 1759, dochter van Jan Romkes en Hiltje Brands. Zij is overleden in Schoterland in 1824, nalatende vier kinderen met Jan Tjammes Baas haar eerste man, en hertrouwde in 1805 met Anne Molles Eyer, zoon van Molle Annes Eyer uit Kortezwaag en Beerentie Arends uit Haarlem.

Uit dit huwelijk:

1. Tjamme Jans de BAAS, geb. Jubbega 13-2-1784, wonende te Oosterwolde in 1805 en te Jubbega in 1811, overl. Schoterland 1847, tr. Oosterwolde 19-5-1805 Aaltje Jans de Jong, geb. Oosterwolde (Oosteinde) 9-1-1782, dr. van Jan Hendriks en Grietje Yntzes, overl. Schoterland 1855.

Uit dit huwelijk: Grietje (geb. Oosterwolde 1806), Jan (ged. Jubbega 17-1-1810; ongehuwd overl. Ooststellingwerf 1840), Gepke (geb. Jubbega 18-6-1812), Trijntje (geb. Jubbega 26-12-1814), Antje (geb. Jubbega 10-2-1817), Anne (geb. Jubbega 15-1-1820), Jan (geb. Jubbega 6-7-1822) en Hiltje (geb. Jubbega 30-7-1825)

2. Jan Jans van der Veen, geb. Jubbega 31-1-1786, ged. Oudehorne 23-4-1786, wonende in de Compagnie in 1810, overl. Jubbega 20-3-1863, tr. Hoornsterzwaag 13-5-1810 Jeltje Sjoerds van der Heide, dr. van Sjoerd Hendriks van der Heide en Jeltje Augustinus uit Noorderdrachten.

Uit dit huwelijk: Gepke, Sjoerd, Jan, Grietje en Gerrit.

3. Jacob Jans BAAS, geb. ca 1790, overl. Ooststellingwerf 1850, tr. 1818 Vroukje Andries Bos.

Uit dit huwelijk: Aaltje, Hendrik, Gepke, Jan, Lieuwe, Andries en Geert

4. Sjoukje Jans BAAS, geb. Jubbega-Schurega 9-1-1793, overl. Schoterland 26-2-1870, ongehuwd.

Kinderen met Egbert Tjebbes DE VRIES: Gepke de Vries, geboren Lippenhuizen 24 november 1816, en te Jubbega-Schurega: Tjitske de Vries, geboren 14 november 1819, Tjibbe de Vries, geboren 25-5-1822 (jong overl.) en Tjibbe Egberts de Vries, geboren 9 maart 1826.Laatste update: Februari 2009