Een korte info over  de medezeggenschapsraad

Inleiding op de Wet Medezeggenschap Scholen

Per 1 januari 2007 is de wet WMS in werking getreden.

Medezeggenschap blijft een zaak van personeel,ouders en leerlingen gezamenlijk. Er is niet gekozen voor een gescheiden medezeggenschap, zoals bij de ondernemingsraad. Binnen het voortgezet onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs krijgen de leerlingen een eigen leerlinggeleding. De personeelsgeleding is in aantal gelijk aan de geleding van ouders ( en leerlingen in het voortgezet onderwiijs) gezamenlijk.

Verplichting tot Medezeggenschap

De medezeggenschapsraad (MR) is het wettelijk orgaan voor inspraak en medebestuur in het onderwijs.Elke school moet een MR hebben. De Wet Medezeggenschap Scholen regelt de samenstelling,taken en bevoegdheden van de raad. Het eigen MR-reglement stelt nadere regels. Het bevoegd gezag moet er ook bij weinig animo voor zorgen, dat de MR bemenst wordt.

Bevoegdheden Medezeggenschapsraad

De MR mag met het bevoegd gezag alle onderwerpen bespreken die de school betreffen. De raad heeft daarbij recht op alle informatie die voor het uitoefenen van zijn taken nodig is.De raad spreekt zowel voor ouders,personeel als leerlingen. De raad heeft als taak om een klimaat van openheid,openbaarheid en onderling overleg te scheppen en in stand te houden.Voor zeer veel besluiten heeft het schoolbestuur instemming of advies van de gehele medezeggenschapsraad nodig of instemming of advies van een geleding ( ouders of personeel) nodig, alvorens de besluiten wetsgeldig kunnen worden uitgevoerd.

Naast een pakket van gezamenlijke medezeggenschapsbevoegdheden is voor de geledingen ( personeel,ouders en leerlingen) een reeks van zelfstandige instemmingsbevoegdheden ingevoerd: voor het personeel op het punt van de arbeidsvoorwaarden ,voor de ouders met betrekking tot de hoogte van de ouderbijdrage en de tussenschoolse opvang en voor de leerlingen als het gaat om het leerlingenstatuut.

Als tweederde van de leden van de medezeggenschapsraad en de meerderheid van elke geleding dit wenst, worden de besprekingen over schoolaangelegenheden gevoerd doormiddel van overleg met elke geleding afzonderlijk

Minimaal 2 keer per jaar moet het schoolestuur de raad in gelegenheid stellen om met het bestuur de algemene gang van zaken binnen de school te bespreken.

Het medezeggenschapsstatuut is ingevoerd naast het medezeggenschapsreglement. Tweederde van de GMR of in het geval voor een bestuur met een school tweederde van de medezeggenschapsraad dient in te stemmen met het voorgelegde medezeggenschapsstatuut.

Schoolbesturen moeten in een statuut vastleggen hoe de medezeggenschap georganiseerd is, welke raden en eventueel themaraden er zijn. Daarnaast wordt in het statuut vastgelegd hoe de MR ( en eventuele andere raden) de achterban informeren.

 

De algemene taken van de (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad

a) Het bevorderen van openheid,openbaarheid en onderling overleg;

b) Het waken tegen discriminatie op welke grond dan ook;

c) Het bevorderen van gelijke behandeling van mannen en vrouwen, en de inschakeling gehandicapten en allochtone werknemers in de school.

Het bevorderen van veiligheid, de gezondheid en het welzijn van ieder die zich in de school bevindt, is voor de MR ingevolge de Arbeidsomstandighedenwet een belangrijke taak.

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

De GMR op bovenschools niveau is voor de overdracht van onderwerpen niet langer afhankelijk van de MR op schoolniveau.

Een lid van de GMR hoeft niet gelijktijdig lid te zijn van de MR. Wel moeten GMR-leden een band met de school hebben ( als ouder,leerling of personeelslid). De MR bepaalt wie hij/zij als vertegenwoordiger naar de GMR stuurt .

Vergaderonderwerpen voor de GMR zijn :

GMR-reglementen,Medezeggenschapsstatuut,Vakantierooster, verslagen bestuursvergadering, bestuursformatieplan, jaarplan/verslag bevoegd gezag, Meerjarennascholingsplan,Meerjarenformatiebeleid. Professionalisering GMR, Zorgplan WSNS, Communicatie GMR-bestuur en Financiele zaken

Informatierecht

Jaarlijks moet het bestuur de raad schriftelijk informeren over het beleid dat het afgelopen jaar is gevoerd, de samenstelling van het bestuur en de beleidsvoornemens van het komend schooljaar op het gebied van financien,organisatie en onderwijs. Het bevoegd gezag en de raad komen met elkaar bijeen, als daarom onder opgave van redenen wordt verzocht door het bevoegd gezag, de raad of een geleding van de raad. Het bestuur moet de raad tijdig inlichten over belangrijke voorgenomen beslissingen en verstrekt de raad op zijn verzoek de gevraagde informatie De WMS kent aan de MR een algemeen informatierecht toe. Dat betekent dat het bevoegd gezag verplicht is om binnen 3 maanden,op informatieverzoek van de MR over aangelegenheden die in de WMS staan, te antwoorden. Is er sprake van een fusievoornemen, dan moet het bevoegd gezag de MR onverwijld informeren. Is daarvoor vertrouwelijkheid noodzakelijk, dan kan het bevoegd gezag (met redenen omkleed) aangeven dat de leden van de raad over een bepaald onderwerp en voor een afgebakende termijn geheimhouding betrachten. Openbaarheid en onderling overleg zijn de regel; geheimhouding is echt een (tijdelijke) uitzondering.

 

Welke rechten heeft de medezeggenschapsraad?

Bij acht categorieën van beslissingen die het bestuur neemt, is instemming nodig van de hele MR. Dergelijke beslissingen zijn ondermeer:

·        Verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school. Een voorbeeld hiervan zou kunnen zijn dat een schoolbestuur wil “overstappen” van traditioneel naar Montessori onderwijs;

·        Vaststelling of wijziging van het schoolplan. Bij een schoolplan komen zaken aan de orde als de toelatingseisen, de omschrijving van de leerstof, de duur van de opleiding en in het voortgezet onderwijs de lessentabel;

·        Vaststelling of wijziging van het beleid over de ondersteunende werkzaamheden van ouders;

·        Overdracht van de school of van een onderdeel daarvan respectievelijk fusie van de school met een andere school,dan wel vststelling of wijziging van het beleid ter zake

Adviesrecht heeft de hele MR bij zestien categorieën van beslissingen die het bestuur van plan is te nemen. Daarbij valt te denken aan:

·        Vaststelling of wijziging van de hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid voor de school,waaronder de voorgenoen bestemming van de middelen die door het bevoegd gezag ten behoeve van de school uit de openbare kas zijn toegekend

·        Wijziging van het lesrooster (in het voortgezet onderwijs);

·        Aanstelling of ontslag van de schoolleiding

·        Vaststelling of wijziging van beleid met betrekking tot de toelating en verwijdering van leerlingen

·        Vaststelling of wijziging van de wijze waarop de voor- en naschoolse opvang wordt georganiseerd

De verschillende geledingen in de MR hebben één gemeenschappelijk belang: de school. Verreweg de meeste bevoegdheden worden dan ook door de MR als geheel uitgeoefend. staan.

Instemmingsrecht personeelsgeleding

Als vuistregel kunnen we stellen dat de personeelsgeleding instemmingsrecht heeft bij alle zaken die direct over personeelsbeleid of arbeidsvoorwaarden gaan, zoals het formatiebeleid, de werktijden, nascholing, werkoverleg, verlof, promotiebeleid, taakbeleid, nieuwe functies en beoordelingen.

 

Instemmingsrecht oudergeleding

De ouders ( leerlingen) geleding heeft onder meer instemmingsrecht over sponsoring, het beleid ten aanzien van de leerlingvoorzieningen , de hoogte en besteding van de vrijwillige ouderbijdrage vaststelling van de schoolgids,vaststelling van de onderwijstijd en de wijze waarop invulling wordt gegeven aan tussenschoolse opvang

 

Schoolleider met mandaat bestuur

Het bestuur zal vaak afwezig zijn bij de vergaderingen van de medezeggenschapsraad. De MR vergadert dan zelfstandig. Het bevoegd gezag kan, na overleg met de schoolleiding, een lid van de schoolleiding opdragen de besprekingen dan wel bepaalde besprekingen namens hem te voeren. Op verzoek van dit lid van de schoolleiding of op verzoek van de raad kan het bevoegd gezag dit lid ontheffen om een bespreking namens het bevoegd gezag te voeren

 

Treedt de directeur namens het bestuur op, dan kan hij of zij géén lid zijn van de MR.

 

Schoolleider geen lid van Medezeggenschapsraad

Als een schoolleider wel eens optreedt als woordvoerder van het bestuur richting MR of richting decentraal georganiseerd overleg, is het wettelijk onmogelijk dat hij ook lid is van de raad. In veel situaties is het eerder wenselijk dat de directeur op de stoel van het bestuur kan zitten. Bijvoorbeeld bij de uitvoering van personeelsbeleid of bij onderwijsinhoudelijke keuzes. Meestal voert de directeur dan ook besprekingen met de MR in opdracht van het bestuur.Maar soms kan dat niet wenselijk zijn. Het is erg belangrijk dat uit het directiestatuut en eventueel uit de bijlage van het MR-reglement blijkt, in welk geval de schoolleiding wel, en in welk geval zij niet namens het bevoegd gezag moet optreden. Tenslotte:stel dat het schoolbestuur en de MR er niet met elkaar uitkomen en er een ernstig conflict ontstaat. Dan  kan de geschillencommissie worden ingeschakeld. Deze onafhankelijke commissie van deskundigen kan een bemiddelingsvoorstel doen en, als dat niet helpt, een bindende uitspraak.

De rol van de medezeggenschapsraad

Jaarplanning medezeggenschapsraad

OVERZICHT VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSBEVOEGDHEDEN
volgens de WMS 2007

Artikel 10: INSTEMMINGSBEVOEGDHEID MEDEZEGGENSCHAPSRAAD


gehele
MR


personeels-
deel


ouders- en
leerlingdeel

wms-10.a
Verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school;

I

   

wms-10.b
vaststelling of wijziging van het schoolplan dan wel het leerplan of de onderwijs- en examenregeling en het zorgplan;

I

   

wms-10.c
vaststelling of wijziging van een mogelijk schoolreglement;

I

   

wms-10.d
vaststelling of wijziging van het beleid m.b.t. het verrichten door van ondersteunende werkzaamheden door ouders t.b.v. de school en het onderwijs;

I

   

wms-10.e
vaststelling of wijziging van regels op het gebied van de veiligheids-, de gezondheids- en welzijnsbeleid, voor zover niet behorend tot de bevoegdheid van de personeelsgeleding;

I

   

wms-10.f
de aanvaarding van materiële bijdragen of geldelijke bijdragen anders dan in artikel 13, onderdeel c, en artikel, tweede lid, onderdeel c, bedoeld en niet gebaseerd op de onderwijswetgeving indien het bevoegd gezag daarbij verplichtingen op zich neemt waarmee de leerlingen binnen de schooltijden respectievelijk het onderwijs en tijdens de activiteiten die worden georganiseerd onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag, alsmede tijdens het overblijven, zullen worden geconfronteerd;

I

   

wms-10.g
de vaststelling of wijziging van de door school geldende klachtenregeling;

I

   

wms-10.h
overdracht van de school of van een onderdeel daarvan, respectievelijk fusie van de school met een andere school, dan wel vaststelling of wijziging van het beleid ter zake;
waaronder begrepen de fusie/effectrapportage, bedoeld in artikel 64 b van de Wet op het primair onderwijs, artikel 66b van de WEt op de expertisecentra en artikel 53f van de Wet op het voortgezet onderwijs
wms-ide verzelfstandiging van een nevenvestiging, of een deel van de school of nevenvestiging dat zich op een andere locatie bevindt dan de plaats van vestiging van die school of nevenvestiging op grond van artikel 84a van de Wet op het primair onderwijs+

I

   


Artikel 11: ADVIESBEVOEGDHEID MEDEZEGGENSCHAPSRAAD


gehele
MR


personeels-
deel


ouders- en
leerlingdeel

wms-11.a
vaststelling of wijziging van het lesrooster in het voortgezet onderwijs;

A

 

 

wms-11.b
vaststelling of wijziging van de hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid voor de school, waaronder de voorgenomen bestemming van middelen die door het bevoegd gezag t.b.v. de school uit de openbare kas of van anderen zijn ontvangen, met uitzondering van de middelen, bedoeld in artikel 13, onderdeel c en artikel 14, tweede lid, onderdeel b;

A

   

wms-11.c
beëindiging, belangrijke inkrimping of uitbreiding van de werkzaamheden van de school of van een belangrijk onderdeel daarvan, dan wel vaststelling of wijziging van het beleid ter zake;

A

   

wms-11.d
het aangaan, verbreken of belangrijk wijzigen van een duurzame samenwerking met een andere instelling, dan wel vaststelling of wijziging van het beleid ter zake;

A

 

 

wms-11.e
deelneming of beëindiging van deelneming aan een onderwijskundig project of experiment, dan wel vaststelling of wijziging van het beleid ter zake;

A

 

 

wms-11.f
vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot de organisatie van de school;

A

 

 

wms-11.g
vaststelling of wijziging van een regeling op het gebied van aanstellings- of ontslagbeleid voor zover die vaststelling of wijziging verband houdt met de grondslag van de school of de wijziging daarvan;

A

 

 

wms-11.h
aanstelling en het ontslag van de schoolleiding;

A
   

wms-11.i
vaststelling of wijziging van de concrete taakverdeling binnen de schoolleiding, alsmede vaststelling of wijziging van het managementstatuut;

A
   

wms-11.j
vaststelling of wijziging van het beleid m.b.t. de toelating en verwijdering van leerlingen;

A

   

wms-11.k
vaststelling of wijziging van het beleid tot de toelating van studenten die elders in opleiding zijn voor een functie in het onderwijs;

A

   

wms-11.l
regeling van de vakantie;

A

   

wms-11.m
het oprichten van een centrale dienst;

A

   

wms-11.n
nieuwbouw of belangrijke verbouwing van de school;

A

   

wms-11.o
vaststelling of wijziging van het beleid m.b.t. het onderhoud van de school;

wms-11p
vaststelling of wijziging van de wijze waarop de voorziening,bedoeld in artikel 45, tweede lid, van de Wet op het primair onderwijs, wordt georganiseerd
wms-11q
vaststelling van de competentieprofielen van de toezichthouders en het toezichthoudend orgaan, en
wms-11r
vaststelling of wijziging van het schoolondersteuningsprofiel, bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs, artikel 1 van de Wet op de expertisecentra en artikel 1 van de Wet op het voortgezet onderwijs


A

 

 


Artikel 12: INSTEMMINGSBEVOEGDHEDEN PERSONEELSDEEL MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

gehele
MR


personeels-
deel


ouders- en
leerlingdeel

wms-12.a
regelingen van de gevolgen
voor het personeel van een besluit met betrekking tot een aangelegenheid als bedoeld in de artikelen 11 onder c, d, e, en m;

 

I

 

wms-12.b
vaststelling of wijziging van de samenstelling van de formatie;

 

I

 

wms-12.c
vaststelling of wijziging van regels m.b.t. de nascholing van het personeel;

 

I

 

wms-12.d
vaststelling of wijziging van een mogelijk werkreglement voor het personeel en van de opzet en de inrichting van het werkoverleg, voor zover het besluit van algemene gelding is voor alle of een gehele categorie van personeelsleden;

 

I

 

wms-12.e
vaststelling of wijziging van de verlofregeling van het personeel;

 

I

 

wms-12.f
vaststelling of wijziging van een arbeids- en rusttijdenregeling van het personeel;

 

I

 

wms-12.g
vaststelling of wijziging van het beleid m.b.t. de toekenning van salarissen, toelagen en gratificaties aan het personeel;

 

I

 

wms-12.h
vaststelling of wijziging van de taakverdeling respectievelijk taakbelasting binnen het personeel, de schoolleiding daaronder niet begrepen

 

I

 

wms-12.i
vaststelling of wijziging van het beleid m.b.t. personeelsbeoordeling, functiebeloning en functiedifferentiatie;

 

I

 

wms-12.j
vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot het overdragen van de bekostiging;

 

I

 

wms-12.k
vaststelling of wijziging van een regeling op het gebied van de arbeidsomstandigheden, het ziekteverzuim of het reïntegratiebeleid;
 
I
 
wms-12.l
vaststelling of wijziging van een regeling op het gebied van bedrijsmaatschappelijk werk;
 
I
 
wms-12.m
vaststelling of wijziging van een regeling over het werken en de bescherming van persoonsgegevens van het personeel;
 
I
 
wms-12.n
vaststelling of wijziging van een regeling inzake voorzieningen die gericht zijn op of geschikt zijn voor waarneming van of controle op aanwezigheid, gedrag of prestaties van het personeel;
 
I
 
wms-12.o
vaststelling of wijziging van een regeling op het gebied van bevorderingsbeleid of op het gebied van het aanstellings- of ontslagbeleid voor zover die vaststelling of wijziging geen verband houdt met de grondslag van de school of de wijziging daarvan;
 
I
 
wms-12.p
vaststelling of wijziging van regels waarover partijen die een collectieve arbeidsovereenkomst hebben gesloten, zijn overeengekomen dat die regels of de wijziging daarvan in het overleg tussen bevoegd gezag en het personeelsdeel van de medezeggenschapsraad tot stand wordt gebracht;
 
I
 
wms-12.q
vaststelling of wijziging van de regeling, bedoeld in artikel 28, voor zover die betrekking heeft op personeel;
 
I
 


Artikel 13: INSTEMMINGSBEVOEGDHEDEN OUDERS/LEERLINGENDEEL MR bij een school als bedoeld in de WPO en de WEC, met uitzondering van scholen voor voortgezet speciaal onderwijs

gehele
MR


personeels-
deel


ouders- en
leerlingdeel

wms-13.a
regeling van de gevolgen voor de ouders of leerlingen van een besluit m.b.t. een aangelegenheid als bedoeld in artikel 11 onder c, d, e, en m;

 

 

I

wms-13.b
verandering van de grondslag van de school of omzetting van de school of van een onderdeel daarvan, dan wel vaststelling of wijziging van het beleid ter zake;

 

 

I

wms-13.c
de vaststelling of wijziging van de hoogte en de vaststelling of wijziging van de bestemming van de middelen die van de ouders of de leerlingen worden gevraagd zonder dat daartoe een wettelijke verplichting bestaat onderscheidenlijk zijn ontvangen op grond van een overeenkomst die door de ouders is aangegaan;

 

 

I

wms-13.d
vaststelling of wijziging van het beleid m.b.t. voorzieningen t.b.v. de leerlingen;

 

 

I

wms-13.e
vaststelling of wijziging van een mogelijk ouder- of leerlingenstatuut;

 

 

I

wms-13.f
de wijze waarop invulling wordt gegeven aan tussenschoolse opvang;
   
I
wms-13.g
vaststelling van de schoolgids
   
I
wms-13.h
vaststelling van de onderwijstijd
   
I
wms-13.i
vaststelling of wijziging van een regeling over het verwerken van en de bescherming van persoonsgegevens van ouders en leerlingen;
   
I
wms-13.j
vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot activiteiten die buiten de voor school geldende onderwijstijd worden georganiseerd onder verantwoordelijkheid van het bevoegde gezag;
   
I
wms-13.k
vaststelling of wijziging van het beleid ten aanzien van de uitwisseling van informatie tussen bevoegd gezag en ouders;
   
I

wms-13.l
vaststelling of wijziging van de regeling bedoeld in artikel 28, voor zover die betrekking heeft op ouders en leerlingen;

 

 

I

OPMERKINGEN

I = instemming

A = advies