Laatste wijziging: 13-11-2013

Genealogie van Lonis Adriaens Rycx.


I Lonis Adriaens Rycx, wonende te Kloetinge, overleden voor 1610.
RAZE 3186, nr. 128, 18.9.1601: Quohier van de schouwen onder de prochie ende heerlicheyt van Cloetingen: In de Nieustrate Lonis Adriaens Rycx een huys 2 schouwen idem syn ovekeete 1 schouwe.
Hij was gehuwd met Maeycken Jans, overleden voor 1644.
RAZE 3188, Kloetinge, 4.6.1611: Rekeninge die doende is Ingel Janse Gouwepudt getrout hebbende Maycken Jans wed. van wijlen Lonis Adriaens Rycx ende dat van alsulcke goederen zijne voorn. huijsvrouwe vijff kinderen aencomen en dat van haerlieder vaderlijk goet.
RAZE 2054, fol. 61, Not. Johan van Rijen, 3.8.1632: Testament van Maeijcken Jans, weduwe van Crijn Foortssen wonende te Kloetinge. Zij vermaakt aan de armen van Kloetinge 20 schellingen Vlaams en benoemt tot haar erfgenamen Jan Leunissen, Adriaentgen en Adriaen Leunissen, Adriaen Piersse zoon van Pieter Joachimsse geprocreerd bij Maeijcken Leunis haar dochter, mitsgaders Maeijcken Crijnts, haar kinderen en kindskind. Adriaentgen Leunis haar dochter zal alleen hebben het vruchtgebruik van de onroerende goederen die de voorsz. Adriaentgen zal komen te erven.
RAZE 3596, fol. 133v, Wemeldinge 6.11.1638: Andries Mertse getrouwd met Maeijken Crijns en Adriaan Lonisse gemachtigd door zijn moeder Maeijken Jans weduwe van Crijn Foorts hebben geleverd aan Cornelis Anthonisse een stuk zaailand, groot 100 gemet.
RAZE 2055, fol. 167, Goes, Not. Johan van Rijen, 3.6.1642: Testament van Maijken Jans, weduwe van Crijn Foortssen onder Kloetinge. Haar zoon Adriaen Lonissen Rijcke zal zijn leven lang het gebruik hebben van de hoeve, huizinge en hof waar testatrice op woont en de baten en het gebruik van de pachtlanden; de vruchten daarvan zullen aan haar gemene erfgenamen komen mits zij de pacht van deze landen betalen. Adriaen Lonissen krijgt ook de helft van 5 gem. zaailand. Adriaen Pieterssen zoon van haar dochter en Pieter Joachimsse zal pas erven als hij de ouderdom van 26 jaar heeft bereikt. De erfgenamen zijn: Jan Lonissen, Adriaentgen en Adriaen Lonissen en de voornoemde Adriaen Pieterssen.
(Zij was later gehuwd met Ingel Jansse Gouwepudt. Zij is later in ondertrouw gegaan te Yerseke op 24 maart 1612 en getrouwd op 13 mei 1612 met Crijn Foortssen, geboren te Wemeldinge (Zeeland), overleden voor februari 1621, zoon van Foort Christiaensz en Maijcken Crijns. (Hij is eerder in ondertrouw gegaan te Yerseke op 7 maart 1598 en getrouwd aldaar op 3 mei 1598 met Adriaenken Jacops, geboren te Yerseke. (Zij was weduwe van Geleijn Jacops.))) Uit dit huwelijk
 1. Jan Leunissen Rycx, geboren rond 1595, volgt onder II.
 2. Maeycken Leunisse Rycx. Zij was gehuwd met Pieter Joachimsse.
 3. Adriaen Leunisse Rycx.
 4. Adriaentgen Leunisse Rycx.

II Jan Leunissen Rycx, landman in Teekenburg, geboren rond 1595, wonende te Kapelle (Zeeland), overleden te Kapelle (Teekenburg) voor 1 juli 1645, hoogstens 50 jaar oud, zoon van I. Hij is getrouwd op 26 oktober 1618, op ongeveer 23-jarige leeftijd met Neelken Cornelis Wagemaker, geboren te Kapelle (Zeeland).

RAZE 3006, Weeskamer Kapelle, 1.7.1645: De wezen van Jan Lonissen Rijcx, moeder Neelken Cornelis, met namen Cornelis Jansz Rycx oud 23 jaren, Maeyken oud 20 jaren die buiten voogdij zijn, Marinus oud 17 jaren, Neelken oud 15 jaren, Lyndert oud 12 jaren, Jaguemijnken oud 10 jaren, Janneken oud 7 jaren, Forreken oud 3 jaren. Neelken Cornelis als moeder krijgt de rechte voogdij, Adriaen Lonissen Rijcx de rechte wedervoogdij van vaderszijde, Adriaen Corn. Wagemaker oom van moederszijde de rechte toeziende voogdij.
RAZE 2055, fol. 432, Not. Johan van Rijen, 8.9.1645: Adriaen Eewouts, jongeman, landman op de Maelstede in Kapelle toekomende bruidegom en Neeltgen Cornelis, weduwe van Jan Leunisse Rijck wonende op Teeckenburgh te Kapelle toekomende bruid (huwelijkscontract).
RAZE 2081, fol. 30, Not. Dignus Petri, 18.2.1648: verklaring van Adriaen Eewoutse "dat hij comparant voor het solemniseren van zijn huwelijk met Neelken Cornelis een contract heeft gesloten op 8.9.1645".
RAZE 2082, fol. 21, Not. Dignis Petri, 10.1.1651: Cornelis Kerselsen wonende te Kapelle, ziek te bed, legateert aan verschillende personen. Zijn enige erfgename is Neelken Cornelis weduwe van Adriaen Eewoutsen, wonende in Tekenburg.
RAZE 2959, fol. 53v, 27.2.1654: Akte voor schepenen van Neeltje Cornelisse weduwe van Adriaen Eewoutse geassisteerd door Marinus Jansse haar zoon. Cornelis Kerselsen is overleden. Hij heeft Hr. Willem Blaubeen en Dignus Petry tot executeur benoemd. Deze willen de landen kavelen, boelhuis houden enz. Neelken machtigt Joan de Jonge procureur te Goes om in haar naam op te treden, daar zij vreest schade te lijden.
(Zij was later gehuwd met Adriaen Eewouts, landman in Maelstede (Kapelle), overleden voor 10 januari 1651.) Uit dit huwelijk
 1. Leuntje Rycx, geboren in het jaar 1620, overleden voor augustus 1667, hoogstens 47 jaar oud.
  RAZE 2055, Goes, Not. Josias van Rijen, 29.10.1641: Huwelijkse voorwaarden tussen Jacop Arentsen Steijn toekomende bruidegom en Leuntje Jans toekomende bruid geassisteerd door haar vader Jan Leunissen Rijcx; als zij eerst overlijdt zal de bruidegom uitreiken aan haar naaste vrienden de somma van ú 100, haar linnen en wollen kleren en haar zilveren rijers. Als hij eerst overlijdt krijgt de bruid de helft van de hoeve, mitsgaders het land dat staande het huwelijk is geerfd van haar vader en moeder.
  Zij is getrouwd in november 1641, op 21-jarige leeftijd met Jacob Arentsen Steijn.
 2. Cornelis Janse Rijck, geboren te Kapelle (Teekenburg) in het jaar 1622, volgt onder III-a.
 3. Maeyken Rycx, geboren in het jaar 1625, overleden voor 1 juni 1655, hoogstens 30 jaar oud.
  RAZE 3344, fol. 3v, Nisse, 1.6.1655: Proces tussen Adriaen Lonisse Rijck en de voogden van de vier wezen van Jan Lonisse Rijck: Lenaert, Jacobmijnken, Janneken en Forretje Jans Rijck wonende onder Capelle in Tekenburgh en Cornelis Janse Rijck, Marinus Janse Rijck en Cornelis Knuijt gehuwd met Neelken Jans Rijck, broeders en zusters van Matje Jans Rijck saliger, huisvrouw van Marten Stevense als erfgenamen ab intestato volgens haer vermet hier voor baillieu en schepenen gedaan. Ieder 1/7 part van haer voorsz. zuster naergelatene goederen ter eender sijde; zij zijn overeengekomen in eenen generalen uytcoop van de goederen naergelaten bij Matje Jans.
  Zij was gehuwd met Marten Stevense.
 4. Marinus Janse Rycx, geboren te Kapelle (Teekenburg), gedoopt te Wemeldinge (Zeeland) op 6 februari 1628, overleden voor juli 1667, hoogstens 39 jaar oud.
  RAZE 2084, Not. Dignus Petri, 28.3.1662: Mutueel testament van Marinus Jansze Rijk landman in Kapelle en Huijbreghtie Lauris de Winter, zijn huisvrouw. De testateur legateert aan zijn petekind Cornelis Knuijt de jonge 2 ankers zaailand in het Oostambacht van Kapelle in de Weelmeethoek, gemeen met zijn vader Cornelis Knuijt. Aan zijn petekind Jan Corn. Rijck 1 gem. weiland in het Oostambacht van Kapelle in de Weelmeethoek gemeen met de moeder van de testateur Neelken Cornelis.
  RAZE 2955, fol. 226, 3.3.1663: Marinus Janse Rijcx koopt een landhoeve in het Westambacht van Kapelle op 206 roeden vroone genaamd Hillewerve. Ook de landen in pacht die bij de hoeve behoren.
  RAZE 3152, fol. 164v, Transportreg. Kloetinge, 6.3.1663; Marinus Jansz. Rijck en Cornelis Knuijt getrouwd met Neelken Jans Rijck leveren aan Jan Adr. Gort een weiland, groot 2 gem. 25 r in het Middelambacht.
  RAZE 2799, Transportreg. Heinkenszand, 23.3.1663: Verkoper Marinus Jansse Rijck getrouwd met Huijbrechtie Lauris de Winter, koper Huybrecht Heyndrix Boonman een stuk zaailand groot 4 gem. 227 r in de Stelle voor ú 46 per gemet.
  RAZE 2086, fol. 104v, Not. Dignus Petri, 19.1.1667: Testament van Marinus Janse Rijk landman, ziek te bed. Hij legateert aan de armen 200 Car. guldens en aan zijn oom Adriaan Rijk 20 gulden jaarlijks.
  Hij is getrouwd te Kapelle (Zeeland) op 30 januari 1661, op 32-jarige leeftijd met Huybrechtie Laurisse de Winter (ongeveer 25 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) rond 1636, overleden aldaar op 24 juni 1709, ongeveer 73 jaar oud, dochter van Lauris Anthonisse de Winter en Janneken Jacobs Boonman.
  (Zij is later getrouwd te Kapelle (Zeeland) op 7 augustus 1667, op ongeveer 31-jarige leeftijd met Jacob Adriaens Steijn.)
 5. Neelken Jans Rijcx, geboren te Teekenburg in het jaar 1630, volgt onder III-b.
 6. Lyndert Rycx, geboren in het jaar 1633.
 7. Jacomijnken Rijcx, geboren in het jaar 1635, overleden op 22 december 1674, 39 jaar oud.
  Zij was gehuwd met Cornelis Jans Spaerte, geboren te Goes (Schore), overleden voor 1674.
 8. Janneken Rycx, geboren in het jaar 1638.
  Zij is getrouwd op 16 april 1664, op 26-jarige leeftijd met Adriaen de Winter.
 9. Forreken Jans Rycx, geboren te Kapelle (Teekenburg) in het jaar 1642, overleden voor 1 augustus 1673, hoogstens 31 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Kapelle (Zeeland) op 12 september 1665, op 23-jarige leeftijd met Anthony Laurisse de Winter, geboren te Heinkenszand (Zeeland), overleden voor 1679, zoon van Lauris Anthonisse de Winter en Janneken Jacobs Boonman.
  (Hij was later gehuwd met Lucia Marinisse van der Steen, geboren in het jaar 1647, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 26 januari 1702, 55 jaar oud, dochter van Marinus van der Steen en Tanneken Leendertse de Jonge. (Zij is later getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 17 januari 1679, op 32-jarige leeftijd met Cornelis Adriaens Pover, zoon van Adriaen Cornelisse Pover (landman) en Claessie Christiaens van Oosten.))

III-a Cornelis Janse Rijck, landbouwer in Schore, geboren te Kapelle (Teekenburg) in het jaar 1622, overleden rond 1682, ongeveer 60 jaar oud, zoon van II.

Hij woonde te Schore op het dorp, zijn hoeve stond op Ambachtsheren vroone.
Uit "SpeleriŽ", blz. 154: Te Schore weten Crijn Cornelissen, oud 29 jaar en Anthonij Geerssen, secretaris, dat op 13 augustus 1654 omtrent de avond een "papistigh priester" het huis van Cornelis Janssen (Rijck), "die van de Roomsche Religie is", is binnen gegaan en enige tijd is gebleven. Ondertussen is er voor het huis een oploopje van "jonge gasten" ontstaan. Als de priester onder dekking van de nacht te paard het hof van Cornelis Janssen wil verlaten, is hij "aengerant ende gebracht in het huys van Anthonij Geersen". Dan wil men de stadhouder waarschuwen zodat hij zijn gerechte straf niet zal ontlopen, maar dat wordt afgeraden. Vervolgens koopt men het af met een bedrag van 25 gulden, dat door Cornelis Janssen wordt voorgeschoten.
RAZE 2082, fol. 105, Not. Dignus Petri, 9.3.1655: Cornelis Janse Rijck landman te Schore benoemt Dhr. Johan Brandijn procureur te Middelburg om in zijn naam het proces te volgen voor het gerecht van Middelburg contra Mr. Heindrick Thibaut rentmeester van Bewesterschelt. Getuigen: Rentmr. Adriaen de Rijcke en Adriaen Gommersz landman te Vlake.
Idem, fol. 165, 21.12.1655: vervolg op het bovenstaande proces. Getuigen: Marinus Janse Rijck en Cornelis Knuijt, broeder en zwager van de comparant.
RAZE 3480, fol. 40, Weeskamer Schore, 10.3.1661: In de Vijndert ten huize van Cornelis Jansse Rijck, weduwnaar van Janneken Aelbreghts zaliger. Aanwezig de voogd van de kinderen Dirck Corn. Schipper, oom van de wezen Aalbrecht, Maeyken, Loonken en Jan Corn. Rijck. De vader heeft gedaan algemene uitkoop van huizen en huisbrieven, "paerden coeyen runderen calveren verkens schapen, het coren op solder inde schuere, de vruchten te velde, wagens ploegen eggen, de inboedel, de moeders cleeren". Hij belooft bovendien aan zijn kinderen te zullen betalen de somma van ú 400. Volgt de kaveling van de landen tussen de vader en de kinderen.
RAZE 2101, Not. M. van Ossewaerde Goes, 8.7.1670: Pieter Coene landman in de Kraaijert, Cornelis Janss Rijck te Schore en Jan Lievense te Nisse verklaren: "wanneer een lantman in Zuijtbeverlant op een hofstede eerst komende als pachter ende aldaer een mispit vind dat hij oock ten affscheyden gehouden is zijnen mispit aldaer te laten verblijven sonder eenige vergoeding".
RAZE 2840, fol. 21, Weeskamer Heinkenszand: Jacomijntje Jans Rycx is overleden op 21.12.1674. Haar wezen werden uitbesteed door hun voogden Cornelis Jans Ryck en Cornelis Jans Spaerte van 21.2.1675 tot 30.4.1678.
Cornelis Janse Rijck betaalde familiegeld in Schore in 1680.

Hij is getrouwd tussen 1645 en 1650, op 23- tot 28-jarige leeftijd (1) met Janneken Aelbreghts, geboren te Goes (Schore), overleden aldaar voor 10 maart 1660, dochter van Aelbreght Janse (secretaris van Schore) en Mayken Cornelis Huymans.

RAZE 2055, fol. 449, Not. Johan van Rijen, Goes: Compareerden op 12.12.1645 Pieternelletgen Jans, weduwe wijlen Aelbrecht Jansse, in zijn leven secretaris van Schore, Dierick Cornelisse Schipper in huwelijk hebbende Jannetgen Aelbrechts wonende tot Vlake, en Janneken Aelbrechts jongedochter wonende tot Schore, om te cederen en transporteren aan Ingel Adriaense Boone een "paeijbrieff" tot last van Adriaen Schoone, bedragende ú 273.6.8, verkocht aan Ingel Adriaens Boone voor ú 164.
RAZE 2082, fol. 182v, Not. Dignus Petri, Goes, 28.3.1656: Cornelis Jansz. Rijck landman in Schore getrouwd met Janneken Aelbreghts die mede-erfgename is voor 1/5 in de helft in de nagelaten goederen van wijlen Dircxken Dircx weduwe van Cornelis Huijmans, de grootvader en grootmoeder van de huisvrouw van de comparant. In de boedel is gevonden een akte ten laste van Jan Versande van 925 Car. guldens die hij schuldig was over de laatste aflossing van het huis de Raven in de Lange Potterstraat in Bergen op Zoom.
Uit dit huwelijk:
 1. Aelbreght Cornelisse Rijck, geboren te Goes (Schore) rond 1645, volgt onder IV-a.
 2. Maeijcken Cornelisse Rijck, geboren rond 1646, volgt onder IV-b.
 3. Loonken Cornelisse Rijck, geboren te Goes (Schore) rond 1650, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 10 april 1734, ongeveer 84 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Goes (Schore) op 6 juni 1679 (getuigen waren G. van der Goes en Joanna Schippers), op ongeveer 29-jarige leeftijd met Dignus Janse Noorthouck (ongeveer 26 jaar oud), geboren de Hoondert rond 1653, overleden te 's-Gravenpolder op 1 augustus 1712, ongeveer 59 jaar oud.
 4. Jan Cornelisse Rijck, geboren te Goes (Schore) rond 1652.

Hij is in ondertrouw gegaan te 's-Heerenhoek op 4 september 1660, op 38-jarige leeftijd (2) met Leentje Lauweris de Winter (ongeveer 29 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) rond 1631, dochter van Lauris Anthonisse de Winter en Janneken Jacobs Boonman.

III-b Neelken Jans Rijcx, geboren te Teekenburg in het jaar 1630, overleden te Kapelle (Zeeland) op 6 januari 1677, 47 jaar oud, dochter van II. Zij is getrouwd te Kapelle (Zeeland) op 6 juli 1653, op 23-jarige leeftijd met Cornelis Knuyt (ongeveer 28 jaar oud), geboren te Kapelle (Zeeland) rond 1625, overleden aldaar rond 1676, ongeveer 51 jaar oud, zoon van Cornelis Cornelisse Knuyt en Laurijntje Simons.

RAZE 2081, fol. 293, Not. Dignus Petri, 17.6.1653: Cornelis Knuyt, jongeman te Kapelle, toekomende bruidegom en Neelken Jans Rijck, jongedochter wonende in Tekenburg, toekomende bruid, met haar moeder Neelken Cornelis verklaren besloten te hebben een huwelijk aan te gaan.
Schepenakten Kapelle, 6.6.1653: Verklaring van schout en schepenen dat Cornelis Knuijt en Neelken Jans voor de kerk zijn getrouwd.
RAZE 3006, Weeskamer Kapelle, fol. 116: 6.1.1677: Onder voogdij gesteld de acht minderjarige kinderen van Cornelis Knuijt en Neelken Jans Rijx. Corn. Knuijt als vader van de voorsz. wezen heeft de rechte voogdij. Corn. Knuijt de jonge als oudste broeder heeft de wedervoogdij van moederszijde. Corn. Janse Rijx als oom van moederszijde de toeziende voogdij. De voogden hebben beloofd de voogdij te accepteren.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Cornelisse Knuit, geboren te Kapelle in het jaar 1655, volgt onder IV-c.
 2. Laurens Cornelisse Knuyt, geboren te Kapelle in het jaar 1663, volgt onder IV-d.
 3. Neeltje Cornelisse Knuit, geboren te Kapelle, gedoopt op 27 maart 1668 landspastoor, volgt onder IV-e.
 4. Cornelis Cornelisse Knuijt, gedoopt te Kapelle (Zeeland) op 19 september 1671 (doopgetuige was Susannetie Schaers), volgt onder IV-f.

IV-a Aelbreght Cornelisse Rijck, geboren te Goes (Schore) rond 1645, overleden te 's-Heer Arendskerke voor maart 1696, hoogstens 51 jaar oud, zoon van III-a.

Hij woonde op de Roohoeve (Rode hoeve) in de Louissenpolder in Ovezande. Hij betaalde familiegeld in Ovezande in 1680.
Gerechtsrol Nisse: 16.5.1681: Aelbreght Cornelisse Rijck contra Neelken Bastiaans, weduwe van Jan Aernoutse over een gecoght poorthecken.
Idem 12.9.1681: Aalberecht Rijck, eischer op ende jegens Christiaen Antonisse gedaagde, maken van een poorthecken.
RAZE 2131, fol. 166, Not. Wilhelmus Nolet Goes, 23.9.1685: Mutueel testament van Aelbregt Cornelissen Rijck en Janneken Adriaens echtelieden, wonende in Ovezande. Hij legateert aan zijn twee voorkinderen Janneken en Cornelia 3 gem. zaailand in Ovezande en Heinkenszand.
RAZE 3482, Reg. van plechten Schore, 12.6.1690: Aelbrecht Rijck bekent schuldig te zijn aan Gerardt Decker de somma van ú 50. Als hypotheek dienen enige landen gelegen in Vlake 4 gem. 22 r.

Hij is getrouwd te 's-Gravenpolder op 28 april 1671 (getuigen waren Marinus Adriaens Steijn en Digna Booms), op ongeveer 26-jarige leeftijd (1) met Cornelia Cornelisse Eeuwoutse (hoogstens 25 jaar oud), geboren te Goes (Vlake) na 1646, dochter van Cornelis Ewoutsen Westdorp (schepen van Vlake) en Neelke Marinusse Raes. Uit dit huwelijk

 1. Cornelis Aalbrechtse Rijck, gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 3 april 1672 (doopgetuigen waren Cornelis Eewoutsen en Leuntien Cornelissen), overleden te Hoedekenskerke op 2 januari 1706, 33 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Hoedekenskerke op 25 oktober 1695, op 23-jarige leeftijd met Geertie Snieder, overleden te Goes op 30 april 1727.
 2. Jan Aelbreghts Rijck, gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 3 februari 1674 (doopgetuigen waren Cornelis Janse Rijck en Maijken Cornelisse), volgt onder V-a.
 3. N.N. Rijck, gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 1 oktober 1675 (doopgetuige was Maeijcken Rijcke).
 4. Johanna Rijck, gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 4 januari 1678 (doopgetuigen waren Jan Cornelis Eewoutsen en Maytien Cornelisse Rijck).
 5. Cornelia Rijck, gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 30 januari 1679 (doopgetuigen waren d'Heer Jacobus Schelstraeten en Helena Laurense de Winter), ongehuwd overleden te Ovezande (Zeeland) op 18 februari 1712, 33 jaar oud.
 6. Jacobus Rijck, gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 18 april 1680 (doopgetuigen waren d'Heer Jacobus Schelstraeten en Juffr. Maria Beuijenhoex).
 7. Cornelia Rijck, gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 13 juli 1681 (doopgetuigen waren Barent Wouters en Helena Laurense de Winter).

Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 15 juni 1683 (getuigen waren Cornelia Adriaens en Voerretie Cornsse), op ongeveer 38-jarige leeftijd (2) met Jannetie Adriaens, overleden voor 30 september 1716.

RAZE 3795, Wolphaartsdijk 23.5.1716: Testament gemaakt ten huize van Janneken Adrs. (ziek te bed) weduwe van Jacob van de Broucke. Zij legateert aan de armen van Wolphaartsdijk 5 schellingen en stelt tot haar enige en universele erfgenamen "haer lieve kinders met namen Adriaen, Janneken, Maria Helbregts, maer Klaesje Helbregts is sij testatrice haer begeerte dat sij ofte Bartel Bos niet meer sullen hebben als haer legetime portie, daer sij mede te vreden sullen moeten sijn, waer op sal moeten gekort werden dat voorsz Bartel Bos & Klaesje Helbregts reets hebben genoten." Erfgenamen worden de kinderen van Bartel Bos en Klaesje Helbregts, voogden over die kinderen om de goederen te administreren worden Adriaen Helbregts en Jacob Noorthoek. Jacob Noorthoek zal de keus hebben of hij op de hofstede wil blijven of niet, voor de tijd en de prijs waarvoor deze is gepacht.
RAZE 3770, fol. 168v, 30.9.1716: Barthel Bos, getrouwd met Claesje Aelbrechts Rijck, voor een gedeelte erfgenaam van haar moeder Janneken Adriaens, eiser, contra Adriaen Elbergtse Rijke, Willem Almenkinderen getrouwd met Janneken Elbergtsen Rijke ende Jacob Noordhoek getrouwd met Maria Elbergtsen Rijke mede-erfgenamen van Janneken Adriaans, haar moeder, gedaagden over erfenis. Klaar blijkt:
1. van het regt niet te kunnen eysen.
2. eyser heeft zijn huysvrouw verlaten en zich onwaardig gemaakt, laat staan visie des boedels te hebben.
3. door de separatie niet meer soude kunnen pretenderen als de helft van de legitime portie.
(Zij is later in ondertrouw gegaan te 's-Heer Arendskerke op 5 maart 1696 en getrouwd aldaar op 6 maart 1696 met Jacob van de Broeke. (Hij was weduwnaar van Anna Steijns.)) Uit dit huwelijk
 1. Adrianus Aelbreghtse Rijck, gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 7 november 1684 (doopgetuigen waren Cornelis Borstelaer en Janneties Suster), overleden te Ovezande (Zeeland) op 7 mei 1728, 43 jaar oud.
  Hij is in ondertrouw gegaan te Ovezande (Zeeland) op 24 maart 1714 en getrouwd aldaar op 10 april 1714 (getuigen waren Maria Scheijnskerke en Cornelia Jobse), op 29-jarige leeftijd (1) met Maria Jacobse Ketelaar.
  Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 29 oktober 1720 (getuigen waren Cornelia Janse Rijck en Johanna Janse Rijck), op 35-jarige leeftijd (2) met Maria Johannisse Verdonck.
 2. Claesje Aelbreghtse Rijck, geboren te Ovezande (Zeeland) op 9 december 1685, volgt onder V-b.
 3. Maria Aelbreghtse Rijck, gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 26 december 1686 (doopgetuigen waren Dignis Janz. Noorthoeck en Cornelia Adriaensz.), volgt onder V-c.
 4. Jannetje Aelbrechtse Rijck, gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 4 februari 1691 (doopgetuigen waren Cornelis Janse en Cornelia Ariaens), volgt onder V-d.

IV-b Maeijcken Cornelisse Rijck, geboren rond 1646, overleden op 10 april 1734, ongeveer 88 jaar oud, dochter van III-a. Zij is getrouwd te 's-Gravenpolder op 29 september 1676 (getuigen waren Adriana Bloncke en Jannetie de Boot), op ongeveer 30-jarige leeftijd met Dignus Dooman, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 12 juni 1719. Uit dit huwelijk

 1. Cornelis Dingnisse Dooman, geboren op 11 november 1679, volgt onder V-e.

IV-c Cornelis Cornelisse Knuit, geboren te Kapelle in het jaar 1655, overleden aldaar op 16 mei 1698, 43 jaar oud, zoon van III-b. Hij is getrouwd te Kapelle op 11 juli 1676, op 21-jarige leeftijd met Tanneken Pieter Marinusse Raas (22 jaar oud), geboren te Kapelle in het jaar 1654, overleden aldaar op 4 december 1719, 65 jaar oud, dochter van Pieter Marinusse Raes en Martijnken Eeuwoutse. Uit dit huwelijk

 1. Leuntje Cornelisse Knuit, geboren te Kapelle in het jaar 1684, volgt onder V-f.
 2. Cornelis Cornelisse Knuit, geboren te Tekenburg op 14 maart 1695, volgt onder V-g.

IV-d Laurens Cornelisse Knuyt, geboren te Kapelle in het jaar 1663, overleden te Schore op 16 april 1731, 68 jaar oud, zoon van III-b. Hij is getrouwd te Goes (Schore) op 10 juni 1695, op 32-jarige leeftijd (1) met Janneken Joosse Reinout (ongeveer 35 jaar oud), geboren rond 1660, overleden te Goes (Schore) op 10 november 1701, ongeveer 41 jaar oud, dochter van Joost Philipsen Reynout en Tanneken Lauris de Winter.
(Zij is eerder getrouwd te Goes (Schore) op 24 september 1686, op ongeveer 26-jarige leeftijd met Cornelis Dignisse Westdorp, overleden voor 6 maart 1695, zoon van Dignus Arents Westdorp.) Uit dit huwelijk

 1. Cornelis Laurusse Knuyt, geboren te Goes (Schore), gedoopt te Schore op 9 december 1699, volgt onder V-h.

Hij is getrouwd te Goes (Schore) op 3 mei 1707, op 44-jarige leeftijd (2) met Marij Geerse.

IV-e Neeltje Cornelisse Knuit, geboren te Kapelle, gedoopt op 27 maart 1668 landspastoor, overleden te Baarsdorp op 17 januari 1793, 124 jaar oud, dochter van III-b. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 23 februari 1696 voor de kerk, op 27-jarige leeftijd met Cornelis Hubrechts Boonman (29 jaar oud), landbouwer op de Heuvelhof te Baarsdorp, gedoopt te Heinkenszand (Zeeland) op 23 februari 1667, overleden te Baarsdorp op 9 december 1719, 52 jaar oud, zoon van Hubrecht Heindr. Boonman en Soetje Hubrechtse Raven.
(Hij is daarnaast getrouwd te 's-Heer Abtskerke op 19 november 1704, op 37-jarige leeftijd (2) met Leuntje Barents Verduijn (21 jaar oud), gedoopt te Eversdijk (Bieselinge) op 17 januari 1683, overleden te Baarsdorp op 22 december 1719, 36 jaar oud.) Uit dit huwelijk

 1. Glijceria Hubrechtse Boonman.
  Zij is getrouwd te Baarsdorp op 14 februari 1725 met Cornelis de Jonge (25 jaar oud), gedoopt te Baarsdorp op 21 oktober 1699, overleden aldaar op 5 april 1729, 29 jaar oud, zoon van Adriaan Dignusse de Jonge en Jacomijntje Dignusse Drossaert.

IV-f Cornelis Cornelisse Knuijt, gedoopt te Kapelle (Zeeland) op 19 september 1671, overleden te Hoedekenskerke op 4 maart 1713, 41 jaar oud, zoon van III-b.

RAZE 2871 3.3.1713: Testament van Cornelis Knuyt en Geertje Almekinders voor de schepenen van Hoedekenskerke, ten huize van de testateurs. Man en vrouw, Knuid ziek te bedde; zij benoemen de langstlevende van hen beiden tot erfgenaam; de weeskamer van Hoedekenskerke wordt gesecludeerd; de langstlevende zal de voogden benoemen.

Hij is getrouwd te 's-Gravenpolder op 2 augustus 1701 (getuigen waren Juffrouw Nolan en Dignetje Bos), op 29-jarige leeftijd met Geertruij Jans Almekinders (27 jaar oud), gedoopt te Kloetinge (de Groe) op 20 september 1673 (doopgetuige was Apollonia Coks), overleden te 's-Heerenhoek op 31 december 1737, 64 jaar oud, dochter van Jan Willem Almekinders (landman in de Groe (Kloetinge)) en Jannetie Jacobssen Beck.

RAZE 2864 8.8.1713: Verschenen voor de schepenen van Hoedekenskerke Geertje Jans Almekinders "laest weduwe en boedelhoudster van Cornelis Knuid" bekent schuldig te zijn aan Lauwerus Knuid namens zijn twee kinderen Neeltje en Cornelis Knuid ú 100 à 4% beginnende 27.2.1713. Hypotheek landerijen in de Nieuwe en de Oude Hoondert, samen 14 gemet 218 roeden.
RAZE 2872 10.7.1736 of 1737: Testament van Geertje Jans Almekinders "huysvrouw van Jakob Westdorp, ziekelijk te bedde leggende" voor de schepenen van Hoedekenskerke. Zij stelt tot haar erfgenamen haar kinderen en kindskinderen geprocreeert door haar dochter Janneken Huib. van den Broekke. Zij secludeert de weeskamer van 's-Gravenpolder en benoemt tot voogden haar zonen Kornelis en Jan Knuit.
(Zij is eerder getrouwd te 's-Gravenpolder op 30 september 1696, op 23-jarige leeftijd met Hubregt Janse van den Broeke (ongeveer 24 jaar oud), geboren rond 1672, overleden te 's-Gravenpolder op 2 april 1700, ongeveer 28 jaar oud. Zij is later getrouwd na 1713, op minstens 40-jarige leeftijd met Jacobus Adriaense Westdorp (minstens 26 jaar oud), geboren te Kapelle op 28 juli 1687, overleden te Schore in het jaar 1743, 56 jaar oud, zoon van Adriaen Cornelisse Westdorp en Matie Jacobse van de Brake. (Hij is later getrouwd te Hoedekenskerke op 7 juli 1738, op 50-jarige leeftijd met Helena Willemse Christi (22 jaar oud), geboren te Kloetinge op 6 september 1715.)) Uit dit huwelijk
 1. Cornelis Cornelisse Knuijt, gedoopt te 's-Gravenpolder op 3 mei 1702 (doopgetuigen waren Cornelis Hendricx en Neeltje Knuit), volgt onder V-i.
 2. Jan Cornelisse Knuyt, gedoopt te 's-Gravenpolder op 23 mei 1704 (doopgetuigen waren Laurus Cruit en Jacomijntje Jans Almekindere), volgt onder V-j.
 3. Leonardus Cornelisse Knuijt, gedoopt te Kruiningen (Zeeland) op 29 maart 1707 (RK) (doopgetuigen waren Cornelis Jans en Marij Geerse), volgt onder V-k.
 4. Marinus Knuyt, gedoopt te Kruiningen (Zeeland) op 20 november 1708 (doopgetuigen waren Pieter Knuit en Jannetje Jacobs).
 5. Jacob Knuyt, gedoopt te Kruiningen (Zeeland) op 23 september 1710 (doopgetuigen waren Jan Jacobs Moyses en Jannetje Hubregtse).
 6. Jacoba Knuyt, gedoopt te Hoedekenskerke op 3 juli 1712 (doopgetuigen waren Jacobus Knuijt en Maetje Jans).

V-a Jan Aelbreghts Rijck, landman op de Rode Hoeve te Ovezande, gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 3 februari 1674, overleden aldaar tussen 1734 en 1741, 60 jaar tot 67 jaar oud, zoon van IV-a.

RAZE 2115, fol. 152, Notaris Pieter Bloncke Goes, 22.7.1695: Testament van Jan Aalbreghtse Rijck en Cornelia Franse man en vrouw in de Louijse Polder op de Roode Hoeve in Ovezande. Zij ziek te bedde. Genoemd wordt zijn "onnoosele en gebreckelijcke suster Cornelia Aalbreghtse Rijcke", die haar leven lang onderhouden moet worden.
Na de godsdienstrellen van 1697, waarbij de schuilkerken op Ovezande en Dijkwel werden verwoest, trekken groepen protestanten al plunderend langs boerderijen van "roomsen." Jan Rijck kan zich daaraan onttrekken door het af te kopen voor 62 rijksdaalders. De overloper van 1734 geeft Jan nog steeds aan als pachter van de Rode hoeve. In de volgende overloper van 1741 zijn zijn erfgenamen de gebruikers. Jan Albrechtse Rijck betaalde familiegeld in Ovezande in 1700 en 1725.
RAZE 2176, fol. 19, Not. Huijbertus Craan Goes, 3.1.1720: Mutueel testament van Jan Aelbregtse Rijck (gezond) en Catharina Oostdijck (ziek). Als voogden werden benoemd de rentmeester Joan Oostdijck en Marinus van den Steene.
RAZE 2485, Transportreg. Baarland 20.1.1742: Hillebregt Janze Rijk, Cornelis Janze Rijk en Pieter van Doornik getrouwd met Jacoba Janze Rijk, mede uit naam van Pieter Bosdijk en Cornelis Knuijt en Hilbregt Janze Rijk als voogd van de minderjarige wezen van Cornelis Hoedemaker, gezamenlijke erfgenamen van Jan Helbregt Rijk leveren aan Marinus Walhaudt weiland in de Colewiegenhoek voor ú 33.51. Idem aan Jacobus Moerdijk 2 gem. 156 r. land in de Gillis Heijnenhoek voor ú 9.173.
RAZE 2486, Transportreg. Baarland 3.7.1748: Pieter Bosdijk getrouwd met Pieternella Rijks, procuratie hebbend van Allebregt Rijks en Cornelis Rijks erfgenamen van Jan Allebregts Rijks leveren een stuk land groot 1 gem. 126 r. in de Pieter Moggenhoek voor de somma van ú 3.5. Koper Bastiaan Marinussen Remin.

Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 15 november 1693 (getuigen waren Jannetie Franse en Tannetie Domans), op 19-jarige leeftijd (1) met Cornelia Franse Uytdecalagne. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 6 augustus 1697 (getuigen waren Juffrouw Zuidhoff en Petrus Rijneland), op 23-jarige leeftijd (2) met Catelijntje Oostdijck (18 jaar oud), gedoopt te Baarland op 27 augustus 1678, overleden te Ovezande (Zeeland) op 20 februari 1725, 46 jaar oud, dochter van Jan Pieterse Oostdijck en Pieternella Janse Suythoff. Uit dit huwelijk

 1. Cornelia Rijck, gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 24 februari 1699 (doopgetuigen waren Petrus Suidhof en Geertje Cornelis), overleden voor maart 1702, hoogstens 3 jaar oud.
 2. Petronilla Rijck, gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 5 september 1700 (doopgetuigen waren Cornelius Oostdijck en Matje Cornelis Westdorp), overleden op 13 juni 1782, 81 jaar oud.
  RAZE 2435, fol. 21, Borssele 23.6.1731: Jan Aelbregtse Rijk verkoopt voor zijn dochter Petronella Rijk, weduwe van Marinus van de Steene 5 gem. weiland in Borssele voor de som van ú 8. Koper Lauris de Winter.
  Zij was gehuwd met Marinus van de Steene, overleden op 28 april 1730.
 3. Cornelia Rijck, gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 19 maart 1702 (doopgetuigen waren Cornelis Albregse en Catelijntje Nieustee), overleden voor september 1703, hoogstens 1 jaar oud.
 4. Cornelia Janse Rijck, gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 9 september 1703 (doopgetuigen waren Cornelis Albregse en Jacoba Oostdijk), overleden te Ovezande (Zeeland) op 29 september 1749, 46 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 10 februari 1722, op 18-jarige leeftijd met Cornelis Laurusse Knuyt, geboren te Goes (Schore), gedoopt te Schore op 9 december 1699, volgt onder V-h.
 5. Johanna Rijck, gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 10 januari 1706 (doopgetuigen waren Jan Oostdijck en Clasijntje Albregse).
 6. Aelbreght Janse Rijck, gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 14 april 1708 (doopgetuigen waren Cornelis Franse en Grietje Oosdijk), volgt onder VI-a.
 7. Johannes Rijck, gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 12 februari 1711 (doopgetuigen waren Adriaan Albregts Rijk en Maria van Daelwijk).
 8. Cornelis Janse Rijck, gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 1 december 1713 (doopgetuigen waren Pieternella Oostdijck en Cornelia Cornelisse), volgt onder VI-b.
 9. Jacoba Janse Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 6 januari 1717, volgt onder VI-c.
 10. Petrus Rijck, gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 22 november 1720 (doopgetuigen waren Frans Cornelisse en Catharina Jans).

V-b Claesje Aelbreghtse Rijck, geboren te Ovezande (Zeeland) op 9 december 1685, dochter van IV-a. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek in het jaar 1714, op 29-jarige leeftijd met Bartholomeus Jacobse Bos (38 jaar oud), geboren op 15 december 1676. Uit dit huwelijk

 1. Joanna Bartelse Bos, geboren te Hoedekenskerke op 22 september 1708, volgt onder VI-d.
 2. Cornelia Bartelse Bos, geboren te Hoedekenskerke op 3 maart 1711, volgt onder VI-e.

V-c Maria Aelbreghtse Rijck, gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 26 december 1686, dochter van IV-a. Zij was gehuwd (getuigen waren Cornelis de Vries en Cornelis de Jong) (1) met Jacob Noordhoek. Zij is getrouwd te Oudelande op 10 januari 1719, op 32-jarige leeftijd (2) met Adriaen Janesse Pover (25 jaar oud), gedoopt op 12 april 1693, wonende te Oudelande, overleden voor 1748, hoogstens 55 jaar oud, zoon van Johannes Adriaens Pover (landspastoor) en Maria de Vriese.

De doopaantekeningen van de RK Landsparochie van Zuid-Beveland tussen 23 september 1692 en 16 januari 1695 zijn verloren gegaan bij het oproer en de plundering in Zuid-Beveland in 1697, daardoor is de doop van Adriaan niet te vinden. De pastoor schreef in het doopboek: "Van voorders" (1692) "tot 1695 zijn mijn aenteekeninghen in de verwoestinghe van 't Huis en kerck tot Ovesand in den jaere 1697, 25 maert verlooren."
RAZE 3410, Weeskamer Oudelande, 16.12.1724: Jan en Adrijaen Haalbregtse als gewettigde voogden aan de ene en Adrijaen Jansz Pover weduwnaar van Marija Hellebregts aan de andere zijde, zijn accoord over de goederen die Marija Hellebregts bij haar dood heeft nagelaten. De weduwnaar accepteert de hele inboedel en goederen, de kredieten en de schulden. Hij moet aan zijn kind genaamd Johannes Pover ú 16.13.-. uitkeren voor zijn moederlijke erfportie.
In de marge: Als de vader voor het kind komt te overlijden, zullen Baljuw en Schepenen met de voogden "geen last daar van hebben om redenen alsoo het kind in dien tussen tijt zijn goederen gemacklijk conde verteren". Getekend door: Adriaen Pover, Jan Aelbregts Rijk en Adriaan Hellebregts Rijk.
Adriaan Pover te Oudelande betaalde in 1725 familiegeld.
RAZE 3408, 17.5.1748: Johannis Pover vertoont testament voor schepenen van Oudelande van rentmeester Adriaan Pover en zijn huisvrouw Jannetie Huibr. Vermuij van 31.12.1742 waarbij is gebleken dat de weeskamer van Oudelande was uitgesloten. Tot administratief voogd van vaderszijde is benoemd Johannis Pover, tot toeziend voogd Cornelis Pover en van moederszijde Willem Vermuij en Willem de Jonge. De aangestelde voogden wordt verzocht een staat en inventaris van de boedel te maken.
(Hij is later getrouwd te Goes op 9 januari 1725, op 31-jarige leeftijd met Jannetie Hubreghse Vermue (28 jaar oud), gedoopt te 's-Heer Arendskerke (landspastoor) op 9 juli 1696 (doopgetuigen waren Willem Pieterse en Juffr. de Breuker), overleden te Oudelande op 12 april 1748, 51 jaar oud, dochter van Hubrecht Crijns Vermue en Jacomintie Willems Pover (Rentmeester).) Uit dit huwelijk
 1. Adelbertus Pover, gedoopt te Oudelande op 20 maart 1721 (doopgetuigen waren Adriaen Aelbreghtse Rijck en Johanna Aelbreghtse Rijck).
 2. Johannes Pover, gedoopt te Oudelande op 20 maart 1721 (doopgetuigen waren Cornelis Pover en Catharina Pover), overleden voor 9 september 1722, hoogstens 1 jaar oud.
 3. Joannes Adriaanse Pover, geboren te Oudelande op 9 september 1722, gedoopt aldaar op 9 september 1722 (doopgetuigen waren Cornelis Pover en Catharina Pover), volgt onder VI-f.

V-d Jannetje Aelbrechtse Rijck, gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 4 februari 1691, dochter van IV-a. Zij was gehuwd met Willem Almekinders. Uit dit huwelijk

 1. Cornelis Willemse Almekinders, geboren te Nieuwe Kraaijert op 20 juli 1718, gedoopt te Nieuwe West Kraaijert op 20 juli 1718, volgt onder VI-g.

V-e Cornelis Dingnisse Dooman, geboren op 11 november 1679, overleden te Zuid Kraaijert op 4 oktober 1753, 73 jaar oud, zoon van IV-b. Hij is getrouwd te Zuid Kraaijert op 22 september 1722, op 42-jarige leeftijd met Magdalena Janse Hollebeek. Uit dit huwelijk

 1. Joanna Cornelisse Dooman, Tannetje, geboren te Zuid Kraaijert in november 1722, volgt onder VI-h.
 2. Maria Cornelisse Dooman, geboren te Goes op 10 juli 1737, volgt onder VI-i.
 3. Dignus Cornelisse Dooman, volgt onder VI-j.

V-f Leuntje Cornelisse Knuit, geboren te Kapelle in het jaar 1684, dochter van IV-c. Zij is getrouwd te Kapelle op 15 mei 1717, op 33-jarige leeftijd met Jan Gommerts Westdorp (33 jaar oud), geboren te Yerseke op 24 oktober 1683, overleden aldaar op 25 mei 1722, 38 jaar oud. Uit dit huwelijk

 1. Tanna Janse Westdorp, gedoopt te Yerseke op 8 oktober 1719, volgt onder VI-k.

V-g Cornelis Cornelisse Knuit, geboren te Tekenburg op 14 maart 1695, zoon van IV-c. Hij is getrouwd op 7 januari 1722, op 26-jarige leeftijd met Catharina Gijsbrechts (27 jaar oud), geboren in het jaar 1695. Uit dit huwelijk

 1. Antonia Cornelise Knuit, geboren te Goes op 5 juni 1731, volgt onder VI-l.
 2. Forretje Cornelisse Knuit.
  Zij is getrouwd te Tekenburg op 24 juni 1767 met Joannes Leendertse de Vos, overleden in het jaar 1758.

V-h Cornelis Laurusse Knuyt, geboren te Goes (Schore), gedoopt te Schore op 9 december 1699, overleden te Merepolder op 21 september 1760, 60 jaar oud, zoon van IV-d. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 10 februari 1722, op 22-jarige leeftijd met Cornelia Janse Rijck (18 jaar oud), gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 9 september 1703, overleden aldaar op 29 september 1749, 46 jaar oud, dochter van V-a. Uit dit huwelijk

 1. Cornelia Cornelisse Knuyt, geboren te Borssele op 14 november 1734, volgt onder VI-m.
 2. Johanna Cornelisse Knuit, gedoopt te Schore op 5 november 1744, volgt onder VI-n.
 3. Aalbregt Cornelisse Knuijt, geboren te Schore op 27 maart 1746, volgt onder VI-o.
 4. Jan Cornelisse Knuit, volgt onder VI-p.

V-i Cornelis Cornelisse Knuijt, gedoopt te 's-Gravenpolder op 3 mei 1702, overleden te Hoedekenskerke op 26 december 1752, 50 jaar oud, zoon van IV-f. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 1 januari 1731, op 28-jarige leeftijd (1) met Lucia de Winter (20 jaar oud), geboren te Borssele, gedoopt aldaar op 14 januari 1710, overleden voor augustus 1739, hoogstens 29 jaar oud, dochter van Hieronymus de Winter en Digna Cornelisse Almekinders. Uit dit huwelijk

 1. Joanna Cornelisse Knuit, geboren te Borssele op 11 september 1736, volgt onder VI-q.

Hij is getrouwd te Borssele op 24 augustus 1739, op 37-jarige leeftijd (2) met Maria Hubrechtse de Winter (19 jaar oud), geboren te Borssele, gedoopt aldaar op 18 november 1719, dochter van Hubertus Adriaanse de Winter en Jannetie Willems de Groot. Uit dit huwelijk

 1. Joanna Cornelisse Knuijt, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 8 april 1746, volgt onder VI-r.

V-j Jan Cornelisse Knuyt, gedoopt te 's-Gravenpolder op 23 mei 1704, begraven aldaar op 26 mei 1753, 49 jaar oud, zoon van IV-f. Hij is in ondertrouw gegaan te Krabbendijke (Zeeland) op 28 december 1725 en getrouwd aldaar op 19 januari 1726, op 21-jarige leeftijd met Jacoba Hubregtse Westdorp (21 jaar oud), gedoopt te Hoedekenskerke op 7 april 1704 (doopgetuigen waren Jan Cornelisz Westdorp en Matje Pieters Raes), dochter van Hubrecht Janse Westdorp en Digna Thijsse.

RAZE 2670, Weeskamer 's-Gravenpolder, 30.11.1753: Jacoba Westdorp, weduwe van Jan Knuyt brengt ter weeskamer haar drie onmondige kinderen Jacobus oud 14, Cornelis oud 20 en Huybregt Knuyt oud 24 jaar. Tot voogd van vaderszijde wordt benoemd Ariaan Cornsz Raas. De weduwe blijft in het bezit van de gehele boedel en belooft de kinderen te zullen opvoeden tot hun meerderjarigheid. De schulden bedragen f 100 meer dan de baten.
Uit dit huwelijk:
 1. Geertruy Knuyt, gedoopt te Valckenisse op 25 maart 1726 (doopgetuigen waren Huybrecht Janse Westdorp en Geertruy Jans Almekindere).
 2. Hubertus Knuyt, gedoopt te Goes (Vlake) op 26 oktober 1730 (doopgetuigen waren Jan Huybregtse Westdorp en Cornelia Laureysse Knut).
 3. Jacobus Knuyt, gedoopt te Goes (Vlake) op 4 december 1731 (doopgetuigen waren Jacobus Westdorp en Maria Janesse Pover).
 4. Cornelis Janse Knuijt, gedoopt te 's-Gravenpolder in het jaar 1733, volgt onder VI-s.
 5. Johanna Knuyt, gedoopt te Goes (Vlake) op 10 september 1734 (doopgetuigen waren Herman Claesse Acda en Barbara Hermans).
 6. Petrus Knuyt, gedoopt te Goes (Vlake) op 8 januari 1738 (doopgetuigen waren Petrus Danckaert en Tannetje Pieters Verheulen).
 7. Jacobus Knuyt, gedoopt te Goes (Vlake) op 1 april 1739 (doopgetuigen waren Hubertus Havermans en Isabella Hubregtse Westdorp).
  Hij is getrouwd te 's-Gravenpolder op 2 september 1763 (getuigen waren Goswinus van Boom en Geertruy Rijke), op 24-jarige leeftijd met Jacoba Janse van de Broecke.
 8. Adriana Knuyt, gedoopt te Goes (Vlake) op 29 november 1740 (doopgetuigen waren Harman Clasen Agda en Barbara Harmanse Agda).
 9. Marinus Knuyt, gedoopt te Goes (Vlake) op 27 maart 1742 (doopgetuigen waren Jacob Bartelse Bos en Lidea Janse de Jonge).
 10. Laurens Knuyt, gedoopt te Goes (Vlake) op 1 oktober 1743 (doopgetuigen waren Jacob Bartelse Bos en Barbara Harmanse Agda).
 11. Maria Knuyt, gedoopt te 's-Gravenpolder op 28 mei 1747 (doopgetuigen waren Adriaan Janse Hoondert en Maria Willemse Christi).

V-k Leonardus Cornelisse Knuijt, gedoopt te Kruiningen (Zeeland) op 29 maart 1707 (RK), overleden te Driewegen op 4 juli 1760, 53 jaar oud, zoon van IV-f. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 11 april 1730, op 23-jarige leeftijd (1) met Maria Janesse Pover (26 jaar oud), gedoopt op 30 maart 1704 (doopgetuigen waren Adriaen Christiaense Pover en Willemijntje Oosthoek), overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 7 april 1734, 30 jaar oud, dochter van Johannes Adriaens Pover (landspastoor) en Maria de Vriese. Uit dit huwelijk

 1. Cornelia Knuijt, geboren in het jaar 1731, overleden rond 1733, ongeveer 2 jaar oud.
 2. Geertruida Knuijt, geboren rond 1733, overleden op 14 april 1766, begraven te Borssele in het jaar 1766, ongeveer 33 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Nieuwe West Kraaijert op 15 juni 1756, op ongeveer 23-jarige leeftijd met Cornelis Willemse Almekinders, geboren te Nieuwe Kraaijert op 20 juli 1718, gedoopt te Nieuwe West Kraaijert op 20 juli 1718, volgt onder VI-g.

Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 14 september 1734, op 27-jarige leeftijd (2) met Helena Leynsdr Westhoeve (23 jaar oud), gedoopt te Borssele op 30 september 1710, overleden op 8 mei 1749, 38 jaar oud, dochter van Leonardus Pieters Westhoeve en Cornelia Almekinders. Uit dit huwelijk

 1. Cornelius Leendertse Knuijt, gedoopt te Heinkenszand (Zeeland) op 25 oktober 1739 (RK), volgt onder VI-t.

Hij is daarnaast getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 8 mei 1747, op 40-jarige leeftijd (3) met Athonetta van Dongen.

VI-a Aelbreght Janse Rijck, landman op de Witte Hoeve in Ovezande, gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 14 april 1708, overleden aldaar op 16 maart 1752, 43 jaar oud, zoon van V-a.

Albreght Janse Rijk betaalde zoutgeld in Ovezande van sept. 1740 tot sept. 1756, na 1765 betaalde zijn weduwe zoutgeld.

Hij is in ondertrouw gegaan te Hoedekenskerke op 17 augustus 1725 en getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 3 september 1726 (getuigen waren Jan Aalbreghtse Rijck, Cornelis Hoedemaker en Petrus Louerse), op 18-jarige leeftijd met Josina Laurysse Reynout (21 jaar oud), geboren te Hoedekenskerke, gedoopt te Kwadendamme op 28 januari 1705 (doopgetuigen waren Pieter Franse Kok en Tannetje de Winter), dochter van Laurens Jooste Reynout (landman op de Kaneelpolderhoeve) en Jannetje Pieters Kok.

RAZE 3451, 29.8.1752: Josina Laurusse Reynout weduwe van Aelbregt Jansz. Rijk vertoont testament waaruit blijkt dat de weeskamer is uitgesloten.
RAZE 3443, Ovezande 21.9.1791: Pieter Pieterse Dekker, getrouwd met Janna Aalbregtse Rijk, Katarina Aalbregtse Rijk, weduwe van Cornelis Adriaanse Pover en Klasina Menheere weduwe van Jan Aalbregtse Rijk en Pieter Marinusse de Jonge getrouwd met Pieternella Aalbregtse Rijk voor hemzelf en met Aalbregt Laurusse Rijk als voogden van de minderjarige wezen van wijlen Josina Laurusse Reynout weduwe van Aalbregt Janse Rijk verkopen aan Pieter Janse Rijk een woonhuis, schuur en erf staande in Ovezande op de Ambachtsherendijk voor ú 125.0.0. en een elzenbos groot 1 gem. 233 r. voor ú 172.0.0 aan Pieter Timmerman.
Uit dit huwelijk:
 1. Johanna Albrechtse Rijck, gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 23 september 1726 (doopgetuige was Petronella Jans), volgt onder VII-a.
 2. Jan Albrechtse Rijck, gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 24 september 1727 (doopgetuigen waren Jan Aalbregtse Rijck en Pieta Jan Rijck).
 3. Jan Aalbrechtse Rijk, gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 3 februari 1732 (doopgetuigen waren Joannes Elbrechts Rijck en Cornelia Janse Rijck), volgt onder VII-b.
 4. Laurentius Rijck, gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 3 februari 1734 (doopgetuigen waren Letrus Laureysse en Catharina Cornelisse), volgt onder VII-c.
 5. Catharina Aelbreghtse Rijck, gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 19 februari 1737 (doopgetuigen waren Cornelis Jansen Rijck en Jacoba Jansen Rijck), volgt onder VII-d.
 6. Adriaan Rijck, gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 21 september 1739 (doopgetuigen waren Adriaan Lauwerse Rijnhout en Neeltje Jacobse Boonman).
 7. Petrus Rijck, gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 28 mei 1741 (doopgetuigen waren Pieter Boschdijk en Petronella Janse Rijck).
 8. Pieter Aalbrechtse Rijck, gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 9 januari 1743 (doopgetuigen waren Adriaan Lauwerse Rijnhout en Neeltje Jacobse Boonman), overleden te Ovezande (Zeeland) op 31 juli 1771, 28 jaar oud.
  Hij is getrouwd op 15 januari 1765 (getuigen waren Willem Marinusse de Jong en Jan Aalbrechtse Rijck), op 22-jarige leeftijd met Cornelia Willemse de Jonge (18 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek op 24 juli 1746, gedoopt aldaar op 24 juli 1746, overleden in het jaar 1785, 39 jaar oud, dochter van Willem Marinusse de Jonge en Susanna Vermue.
  (Zij is daarnaast getrouwd te 's-Heerenhoek op 31 juli 1771, op 25-jarige leeftijd (2) met Pieter Pieterse van Eijkeren (27 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek op 5 juli 1744, overleden te Nieuwe Kraaijert op 10 oktober 1804, 60 jaar oud, zoon van Pieter Janse van Eijkeren en Adriana Joosse de Vroe. (Hij is later getrouwd te 's-Heerenhoek in het jaar 1786, op 42-jarige leeftijd met Maatje Crijnse Olleman (32 jaar oud), landbouwster, gedoopt te Heinkenszand (Zeeland) op 14 januari 1754, overleden te 's-Heerenhoek op 18 februari 1822, 68 jaar oud, dochter van Quirijn Adriaanse Ollemans en Susanna Krijnse Pover.))
 9. Cornelia Rijck, gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 12 januari 1744 (doopgetuigen waren Cornelis Lauwerse Knuut en Jobje Johannis de Winter), overleden voor 4 april 1745, hoogstens 1 jaar oud.
 10. Cornelia Rijck, gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 4 april 1745 (doopgetuigen waren Cornelis Lauwerse Knuut en Jobje Johannis de Winter), overleden te Ovezande (Zeeland) op 1 mei 1764, 19 jaar oud.
 11. Pieternella Albrechtse Rijk, gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 25 oktober 1746 (doopgetuigen waren Petrus Boschdijk en Petronella Rijck), volgt onder VII-e.

VI-b Cornelis Janse Rijck, landbouwer, gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 1 december 1713, wonende aldaar, overleden aldaar rond 1786, ongeveer 73 jaar oud, zoon van V-a. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 26 februari 1737, op 23-jarige leeftijd met Jobina Johannese de Winter (19 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland), gedoopt aldaar op 23 februari 1718, overleden te Ovezande (Zeeland) op 21 december 1786, 68 jaar oud, dochter van Johannes Adriaanse de Winter en Leuntje Jobs Verduyn. Uit dit huwelijk

 1. Joannes Cornelisse Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 29 augustus 1739, overleden aldaar op 18 augustus 1758, 18 jaar oud.
 2. Catharina Cornelisse Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 27 juli 1741, overleden in het jaar 1778, 37 jaar oud.
  Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 16 april 1765, op 23-jarige leeftijd met Joannes Cornelisse Langemare (25 jaar oud), geboren te Borssele op 10 mei 1739, overleden in november 1784, 45 jaar oud, zoon van Cornelis Cornelisse Langemare en Helena Boonman.
  (Hij is later getrouwd te 's-Heerenhoek op 30 juni 1780, op 41-jarige leeftijd met Jozina Janse Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 27 maart 1757, volgt onder VIII-d.)
 3. Adriaan Cornelisse Rijck, geboren te Ovezande (Zeeland) op 3 september 1743, volgt onder VII-f.
 4. Apollonia Cornelisse Rijck, geboren te Ovezande (Zeeland) op 6 mei 1747, volgt onder VII-g.
 5. Joanna Cornelisze Rijck, gedoopt op 11 december 1747, volgt onder VII-h.
 6. Cornelia Cornelisse Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 26 april 1750, volgt onder VII-i.

VI-c Jacoba Janse Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 6 januari 1717, overleden op 4 juli 1770, 53 jaar oud, dochter van V-a. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 9 oktober 1736, op 19-jarige leeftijd (1) met Cornelis Leendertse Westdorp (22 jaar oud), geboren op 6 december 1713, overleden voor april 1739, hoogstens 25 jaar oud, zoon van Leendert Westdorp en Digna Jans Geus. Uit dit huwelijk

 1. Catharina Westdorp, geboren te Ovezande (Zeeland) op 19 september 1737, volgt onder VII-j.
 2. Cornelis Westdorp, geboren in het jaar 1738.

Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 1 april 1739, op 22-jarige leeftijd (2) met Pieter Guiljams van Doornik, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 4 juli 1760. Uit dit huwelijk

 1. Adriana Pieters van Doornick, gedoopt te Heinkenszand (Zeeland) op 29 februari 1740 (RK), overleden te Nieuwkoop op 31 augustus 1794, 54 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Nieuwdorp op 15 november 1763, op 23-jarige leeftijd met Cornelius Leendertse Knuijt, gedoopt te Heinkenszand (Zeeland) op 25 oktober 1739 (RK), volgt onder VI-t.
 2. Maria Pieterse van Doornik, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 21 januari 1748, volgt onder VII-k.
 3. Cornelia Pieterse van Doornik, geboren te 's-Heerenhoek op 20 maart 1752, volgt onder VII-l.

VI-d Joanna Bartelse Bos, geboren te Hoedekenskerke op 22 september 1708, overleden aldaar op 31 januari 1760, 51 jaar oud, dochter van V-b. Zij is getrouwd te Goes op 27 september 1735, op 27-jarige leeftijd met Laurens Hubregse Vermue (37 jaar oud), gedoopt te 's-Heer Arendskerke (landspastoor) op 23 februari 1698 (doopgetuigen waren Willem Pieterse de Jonge en Maeitje Meeuse), zoon van Hubrecht Crijns Vermue en Jacomintie Willems Pover (Rentmeester). Uit dit huwelijk

 1. Hubrecht Laurisse Vermue, geboren te 's-Heer Arendskerke op 11 december 1736, volgt onder VII-m.
 2. Cornelis Laurisse Vermue, geboren te 's-Heer Arendskerke op 21 maart 1738, volgt onder VII-n.

VI-e Cornelia Bartelse Bos, geboren te Hoedekenskerke op 3 maart 1711, overleden na 1777, minstens 66 jaar oud, dochter van V-b. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 22 februari 1735, op 23-jarige leeftijd (1) met Pieter Marinusse Vroonland (27 jaar oud), landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek op 12 februari 1708, overleden aldaar op 18 maart 1747, 39 jaar oud, zoon van Marinus Pieters Vroonland en Catharina Pover. Uit dit huwelijk

 1. Catharina Vroonland, geboren te 's-Heerenhoek op 13 oktober 1737, volgt onder VII-o.
 2. Clasina Vroonland, geboren te 's-Heerenhoek op 31 december 1739, volgt onder VII-p.
 3. Hubregt Pieterse Vroonland, afkomstig uit 's-Heerenhoek, geboren op 26 november 1742, volgt onder VII-q.
 4. Johanna Vroonland, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1745, overleden te Hoedekenskerke op 16 augustus 1826, 81 jaar oud.
  Zij was gehuwd met Pieter Bosdijk.

Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 11 september 1748, op 37-jarige leeftijd (2) met Joannes Cornelise Raas (27 jaar oud), geboren te Biezelinge op 25 juli 1721, overleden te Nieuwe Kraaijert op 21 augustus 1778, 57 jaar oud, zoon van Cornelius Adriaanse Raas en Joanna Jacobs van den Broek. Uit dit huwelijk

 1. Cornelis Janse Raas, geboren te 's-Heerenhoek op 12 juni 1750, volgt onder VII-r.

VI-f Joannes Adriaanse Pover, geboren te Oudelande op 9 september 1722, gedoopt aldaar op 9 september 1722, overleden te Goes op 22 november 1790, 68 jaar oud, zoon van V-c. Hij is getrouwd te Oudelande op 17 november 1751, op 29-jarige leeftijd met Cornelia Janse Dominicus (28 jaar oud), geboren te Kraaijert op 17 juni 1723, overleden te Goes op 2 november 1790, 67 jaar oud, dochter van Jan Dominicus en Helena Cornelisse Almekinders. Uit dit huwelijk

 1. Maria Janisse Pover, geboren te Oudelande op 28 februari 1754, volgt onder VII-s.
 2. Catharina Janse Pover, gedoopt te Oudelande op 6 januari 1761, volgt onder VII-t.
 3. Helena Pover, geboren te Oudelande.
 4. Joannes Pover, geboren te Oudelande.
 5. Joanna Pover, geboren te Oudelande.
 6. Lena Pover, geboren te Oudelande.
 7. Lena Pover, geboren te Oudelande.
 8. Helena Pover, geboren te Oudelande.
 9. Adrianus Pover, geboren te Oudelande.
 10. Adrianus Pover, geboren te Oudelande.

VI-g Cornelis Willemse Almekinders, geboren te Nieuwe Kraaijert op 20 juli 1718, gedoopt te Nieuwe West Kraaijert op 20 juli 1718, overleden aldaar op 3 maart 1778, 59 jaar oud, zoon van V-d. Hij is getrouwd te Nieuwe West Kraaijert op 15 juni 1756, op 37-jarige leeftijd (1) met Geertruida Knuijt (ongeveer 23 jaar oud), geboren rond 1733, overleden op 14 april 1766, begraven te Borssele in het jaar 1766, ongeveer 33 jaar oud, dochter van V-k. Uit dit huwelijk

 1. Wilhelmina Cornelisse Almekinders, geboren te Nieuwe West Kraaijert op 20 september 1760, volgt onder VII-u.

Hij is getrouwd te Borssele op 29 april 1767, op 48-jarige leeftijd (2) met Maatje Pieterse Zuidhof (23 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek op 26 januari 1744, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 7 januari 1807, 62 jaar oud, dochter van Pieter Bastiaanse Zuidhof en Margrieta Pieterse Draven.
(Zij was later gehuwd met Cornelis Marinusse Bos, geboren te Kapelle op 21 augustus 1737, overleden te Borssele op 19 mei 1802, 64 jaar oud.) Uit dit huwelijk

 1. Pieternella Cornelisse Almekinders, geboren te Borssele in het jaar 1773, volgt onder VII-v.

VI-h Joanna Cornelisse Dooman, Tannetje, geboren te Zuid Kraaijert in november 1722, overleden te Ovezande (Zeeland) op 27 januari 1796, 73 jaar oud, dochter van V-e. Zij is getrouwd te 's-Gravenpolder op 2 september 1741, op 18-jarige leeftijd met Johannes Dignusse de Jonge (25 jaar oud), geboren te Nieuwe Kraaijert in mei 1716, overleden te Ovezande (Zeeland) op 3 juli 1793, 77 jaar oud, zoon van Dignus Adriaense de Jonge en Jobje Cornelisse Westdorp. Uit dit huwelijk

 1. Magdalena Janse de Jonge, geboren te 's-Heer Abtskerke op 13 april 1742, overleden te 's-Heerenhoek op 6 maart 1800, 57 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 22 februari 1763, op 20-jarige leeftijd met Hubrecht Laurisse Vermue, geboren te 's-Heer Arendskerke op 11 december 1736, volgt onder VII-m.
 2. Maria Janse de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 11 oktober 1751, overleden te 's-Heer Arendskerke op 1 december 1797, 46 jaar oud.
  Zij was gehuwd met Cornelis Laurisse Vermue, geboren te 's-Heer Arendskerke op 21 maart 1738, volgt onder VII-n.
 3. Adriaan Janse de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 22 juli 1755, volgt onder VII-w.
 4. Laurus Janse de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 16 april 1763, volgt onder VII-x.
 5. Johanna Janse de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 17 maart 1766, overleden te 's-Heerenhoek op 2 maart 1801, 34 jaar oud.
  Zij was gehuwd met Cornelis Janse Raas, geboren te 's-Heerenhoek op 12 juni 1750, volgt onder VII-r.

VI-i Maria Cornelisse Dooman, geboren te Goes op 10 juli 1737, dochter van V-e. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 29 september 1762, op 25-jarige leeftijd met Cornelis Pieterse Langemaire (27 jaar oud), geboren op 27 juni 1735, zoon van Petrus Dignusse Langemare en Pieternella Cornelisse Doen. Uit dit huwelijk

 1. Pieter Cornelisse Langemaire, geboren te Ovezande (Zeeland) op 28 maart 1763, volgt onder VII-y.
 2. Jacomina Cornelisd Langemaire, geboren in het jaar 1777, volgt onder VII-z.

VI-j Dignus Cornelisse Dooman, overleden te Ovezande (Zeeland) op 2 december 1788, zoon van V-e. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 1 april 1755 (1) met Apolonia Joanisse uit de Calange (25 jaar oud), gedoopt op 7 mei 1729. Uit dit huwelijk

 1. Jacomina Dignusse Dooman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 18 januari 1756, gedoopt op 18 januari 1756, volgt onder VII-aa.

Zijn dochter bij een onbekende vrouw:

 1. Cornelia Dingenisse Dooman, geboren te Schore in het jaar 1749, volgt onder VII-ab.

VI-k Tanna Janse Westdorp, gedoopt te Yerseke op 8 oktober 1719, overleden te 's-Heer Abtskerke in het jaar 1782, 63 jaar oud, dochter van V-f. Zij is getrouwd te Sinoutskerke op 1 juni 1740, op 20-jarige leeftijd (1) met Hubertus Cornelisse Boonman (34 jaar oud), geboren op 27 november 1705, overleden te 's-Heer Arendskerke in oktober 1766, 60 jaar oud, zoon van Cornelis Jacobse Boonman en Cathelijntje Adriaense Raes. Uit dit huwelijk

 1. Cornelis Janse Boonman, geboren te 's-Heer Abtskerke, gedoopt op 7 juli 1741, volgt onder VII-ac.
 2. Jan Hubrechtse Boonman, geboren te 's-Heer Abtskerke op 26 januari 1744, volgt onder VII-ad.
 3. Marinus Huibregtse Boonman, geboren te 's-Heer Abtskerke op 9 februari 1746, volgt onder VII-ae.
 4. Apolonia Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 28 september 1754, volgt onder VII-af.

Zij is getrouwd op 11 september 1771, op 51-jarige leeftijd (2) met Joannes Hermans Acda (50 jaar oud), geboren te Hoedekenskerke in januari 1721, overleden in het jaar 1780, 59 jaar oud, zoon van Herman Claasse Acda en Joanna Huybrechtse van den Broeke.
(Hij is eerder getrouwd te Sinoutskerke op 11 september 1747, op 26-jarige leeftijd met Sara Antonisse de Keijser (21 jaar oud), geboren te Nisse op 22 april 1726, overleden voor 1771, hoogstens 45 jaar oud, dochter van Anthonie de Keijser en Joanna Joose de Vroe.)

VI-l Antonia Cornelise Knuit, geboren te Goes op 5 juni 1731, dochter van V-g. Zij is getrouwd te Kapelle op 23 november 1762, op 31-jarige leeftijd met Adrianus Pieterz de Winter (25 jaar oud), geboren te Goes op 24 mei 1737, overleden aldaar op 9 februari 1809, 71 jaar oud, zoon van Petrus Hieronimusse de Winter en Maria van den Dries. Uit dit huwelijk

 1. Cornelis Adriaanse de Winter, geboren te 's-Heerenhoek op 25 december 1773, gedoopt op 28 december 1773, volgt onder VII-ag.

VI-m Cornelia Cornelisse Knuyt, geboren te Borssele op 14 november 1734, overleden te Merepolder op 23 oktober 1760, 25 jaar oud, dochter van V-h. Zij is getrouwd te Schore op 29 november 1751, op 17-jarige leeftijd met Marinus Janse Vaardegem (27 jaar oud), geboren te Merepolder op 23 januari 1724, overleden aldaar op 27 oktober 1760, 36 jaar oud. Uit dit huwelijk

 1. Eva Vaardegem, geboren te Maire op 30 augustus 1754, volgt onder VII-ah.
 2. Jacoba Marinusse Vaardegem, volgt onder VII-ai.

VI-n Johanna Cornelisse Knuit, gedoopt te Schore op 5 november 1744, overleden te 's-Heer Abtskerke op 14 juni 1812, 67 jaar oud, dochter van V-h. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 23 mei 1769, op 24-jarige leeftijd (1) met Bernardus Cornelisse Dominicus (48 jaar oud), geboren te Ovezande op 29 oktober 1720, zoon van Cornelis Jacobusse Dominicus en Joanna Barentse Verduijn. Uit dit huwelijk

 1. Johanna Dominicus, geboren te 's-Heer Antskerke op 18 januari 1771, volgt onder VII-aj.
 2. Cornelia Barendse Dominicus, geboren te 's-Heer Abtskerke op 31 augustus 1775, volgt onder VII-ak.

Zij is getrouwd op 19 november 1782, op 38-jarige leeftijd (2) met Cornelius Cornelisse Boonman (34 jaar oud), gedoopt te Heinkenszand (Zeeland) op 2 september 1748, overleden te Baarland op 10 juni 1821, 72 jaar oud, zoon van Cornelis Boonman en Helena Cornelisse Westhoeve. Uit dit huwelijk

 1. Apollonia Boonman, geboren te 's-Heer Abtskerke op 4 januari 1785, volgt onder VII-al.
 2. Johannis Cornelisse Boonman, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1786, volgt onder VII-am.

VI-o Aalbregt Cornelisse Knuijt, geboren te Schore op 27 maart 1746, overleden in het jaar 1803, 57 jaar oud, zoon van V-h. Hij was gehuwd met Jacomina Marinusse den Braber, geboren in het jaar 1768, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 31 januari 1804, 36 jaar oud, dochter van Marinus Cornelisse den Braber en Jacoba Danielse Boonman. Uit dit huwelijk

 1. Cornelis Aalbregtse Knuijt, geboren te 's-Heer Arendskerke op 29 december 1794, volgt onder VII-an.
 2. Jan Aalbregtse Knuijt, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1801, volgt onder VII-ao.

VI-p Jan Cornelisse Knuit, zoon van V-h. Hij was gehuwd met Leuntje Pieterse Reijnhout, dochter van Petrus Laurusse Reijnout en Catharina Cornelisse uit de Calange.
(Zij was later gehuwd met Cornelis Pieterse Westhoeve.) Uit dit huwelijk

 1. Cornelis Janse Knuijt, geboren in juli 1769, volgt onder VII-ap.
 2. Petrus Janse Knuit, geboren in april 1772, volgt onder VII-aq.

VI-q Joanna Cornelisse Knuit, geboren te Borssele op 11 september 1736, dochter van V-i. Zij is getrouwd te Hoedekenskerke op 26 oktober 1768, op 32-jarige leeftijd met Adriaan Cornelisse Raas (55 jaar oud), geboren te Kapelle op 15 augustus 1713, zoon van Cornelius Adriaanse Raas en Joanna Jacobs van den Broek.
(Hij is eerder getrouwd te 's-Gravenpolder op 9 maart 1734, op 20-jarige leeftijd met Catharina van Vlasselaar.) Uit dit huwelijk

 1. Joannes Adriaansz. Raas, geboren te Hoedekenskerke op 8 december 1770, overleden aldaar op 4 oktober 1822, 51 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Hoedekenskerke op 15 mei 1797, op 26-jarige leeftijd met Petronella Adriaanse Timmerman (35 jaar oud), geboren te Hoedekenskerke op 12 januari 1762, overleden aldaar op 1 mei 1819, 57 jaar oud, dochter van Adrianus Jobse Timmerman en Joanna Pieterse Janse.
 2. Lucia Adriaanse Raas, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1772, volgt onder VII-ar.

VI-r Joanna Cornelisse Knuijt, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 8 april 1746, overleden te Hoedekenskerke op 4 oktober 1807, 61 jaar oud, dochter van V-i. Zij is getrouwd te 's-Heer Abtskerke op 22 augustus 1768, op 22-jarige leeftijd met Jan Cornelisse Huige (40 jaar oud), geboren te Biezelinge op 28 mei 1728, overleden te 's-Heer Abtskerke in januari 1788, 59 jaar oud, zoon van Cornelis Joosse Huijsen en Geertje Michiels Noorthoek.
(Hij was weduwnaar van Joanna Adriaanse Reijnhout, dochter van Adriaen Reynout (kerkmeester) en Neeltje Jacobse Boonman.) Uit dit huwelijk

 1. Adriana Jansdochter Huige, geboren in het jaar 1777, volgt onder VII-as.
 2. Petronella Janse Huijge, geboren te 's-Heer Abtskerke in het jaar 1779, volgt onder VII-at.
 3. Marinus Janse Huige, geboren te 's-Heer Abtskerke op 16 juli 1786, volgt onder VII-au.
 4. Maatje Janse Huige, geboren te 's-Heer Abtskerke op 27 augustus 1787, volgt onder VII-av.

VI-s Cornelis Janse Knuijt, gedoopt te 's-Gravenpolder in het jaar 1733, overleden te 's-Heer Arendskerke voor 7 juli 1787, hoogstens 54 jaar oud, zoon van V-j. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 3 mei 1764 (getuigen waren Johannes van Woensel en Jacob, Geertrui en Maria Rijcke), op 31-jarige leeftijd (1) met Maria Paulusse Goense, begraven te 's-Heer Arendskerke op 22 april 1775, dochter van Paulus Goense en Anna Jacobse Reijnout.

Vermelding diaconieboek 's-Heer Arendskerke: 22 apr. 1775 begraven de vrouw van C. Knuyt, ontvangen ú 0.1.4.
Uit dit huwelijk:
 1. Jacoba Knuijt, gedoopt te Heinkenszand (Zeeland) op 9 februari 1765 (doopgetuigen waren Johannes Janse de Jonge en Digna Janse Knuyt).
 2. Paulus Knuijt, gedoopt te 's-Heer Arendskerke op 2 maart 1766 (doopgetuigen waren Cornelis Paulusse Goense en Margareta Pieterse Nieuwkamer), volgt onder VII-aw.
 3. Jan Knuijt, gedoopt te 's-Heer Arendskerke op 27 juli 1767 (doopgetuigen waren Jacob Janse Knut en Jacoba Jacobze van den Broek).
 4. Jacoba Knuijt, gedoopt te 's-Heer Arendskerke op 30 september 1768 (doopgetuigen waren Jacob Janse Knut en Jacoba Jacobze van den Broek).
 5. Tanna Cornelisse Knuijt, geboren te 's-Heer Arendskerke op 7 december 1769, gedoopt aldaar op 7 december 1769 (doopgetuigen waren Johannes Janse de Jonge en Digna Janse Knuyt), overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 1 maart 1840, 70 jaar oud.
  Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 6 mei 1798, op 28-jarige leeftijd met Adrianus Moes (27 jaar oud), landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1771, overleden aldaar op 23 oktober 1841, 70 jaar oud, zoon van Cornelis Moes en Pieternella van Eikeren.
  (Hij is later getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 18 juni 1840, op 69-jarige leeftijd met Sara van 't Westeinde (22 jaar oud), dienstmeid en landbouwster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 22 januari 1818, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 20 november 1850, 32 jaar oud, dochter van Adriaan van 't Westeinde (boerenknecht, winkelier en arbeider) en Pieternella Huisen (boerenmeid en arbeidster). (Zij is later getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 8 september 1842, op 24-jarige leeftijd met Marinus van Eijkeren, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 24 december 1814, volgt onder IX-gu. Zij is later getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 23 april 1847, op 29-jarige leeftijd met Frans Courtin (23 jaar oud), landbouwer en boerenknecht, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 14 augustus 1823, overleden aldaar op 29 juni 1899, 75 jaar oud, zoon van Jacob Courtin (arbeider) en Antje Bek (winkelierster). (Hij is later getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 6 mei 1857, op 33-jarige leeftijd met Pieternella Boonman, geboren in het jaar 1817, volgt onder X-ji. Hij is later getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 8 juli 1863, op 39-jarige leeftijd met Elisabeth Wijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 21 januari 1838, volgt onder IX-hx.)))
 6. Johannes Knuijt, gedoopt op 18 augustus 1771 (doopgetuigen waren Kees Wilze en Adriana de Winter).

Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 10 juni 1777, op 44-jarige leeftijd (2) met Johanna Janse Saijson (30 jaar oud), geboren te 's-Gravenpolder, gedoopt te 's-Heerenhoek op 5 december 1746 (doopgetuigen waren Thomas Schutter en Cornelia van den Broeck), overleden te 's-Heer Arendskerke op 17 maart 1827, 80 jaar oud, dochter van Jan Pauwelse Piters (molenaar) en Elisabeth Janse Timmermans.

RAZE 2369 Notaris Jan Soetebier Goes 4.4.1805: Jacob Dingenisse Oosthoek en Johanna Janse Zeijlom, echtelieden onder 's-Heer Arendskerke. Johanna heeft drie voorkinderen genaamd Elisabeth, Dina en Geertruy Cornelisse Knuyt verwekt bij wijlen Cornelis Knuyt. Zij benoemt tot administratief voogd Gillis Giljaamse de Vos tot Quadendamme en tot toeziend voogd Pieter Janse Knuyt tot Ovezande.
Vermeld bij haar overlijden: in het Huis Wijk B Nummer 31 ten vijf uren in de morgen oud 80 Jaren van Beroep Particuliere, nalatende uit het eersten Huwelijk een, uit het laatste twee kinderen. Aangegeven door Dingenis Oosthoek 39 Jaren, arbeider, zoon van de overledene.
(Zij is later in ondertrouw gegaan te 's-Heerenhoek op 7 juli 1787 en getrouwd aldaar op 24 juli 1787, op 40-jarige leeftijd met Jacob Dingenisse Oosthoek (ongeveer 34 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) rond 1753, overleden te 's-Heer Arendskerke op 20 mei 1827, ongeveer 74 jaar oud.) Uit dit huwelijk
 1. Johannes Knuijt, gedoopt te 's-Heerenhoek op 25 januari 1780 (doopgetuigen waren Jacob Knuit en Lena Verbrakel).
 2. Elisabeth Cornelisse Knuit, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1781, volgt onder VII-ax.
 3. Digna Knuijt, gedoopt te 's-Heerenhoek op 18 oktober 1782 (doopgetuigen waren Maria de Jong en Dina Knuit).
 4. Geertruid Cornelisse Knuijt, gedoopt te 's-Heer Arendskerke op 18 januari 1784 (doopgetuigen waren Cornelis Knuit en Adriana van Doornik), volgt onder VII-ay.

VI-t Cornelius Leendertse Knuijt, gedoopt te Heinkenszand (Zeeland) op 25 oktober 1739 (RK), overleden te Nieuwkoop op 20 september 1794, 54 jaar oud, zoon van V-k. Hij is getrouwd te Nieuwdorp op 15 november 1763, op 24-jarige leeftijd met Adriana Pieters van Doornick (23 jaar oud), gedoopt te Heinkenszand (Zeeland) op 29 februari 1740 (RK), overleden te Nieuwkoop op 31 augustus 1794, 54 jaar oud, dochter van VI-c. Uit dit huwelijk

 1. Leendert Cornelisse Knuit, gedoopt te Nieuwdorp op 27 juli 1766 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Pieter van Doornik en Cornelia Leendertse Knuijt), volgt onder VII-az.
 2. Petrus Cornelisse Knuit, geboren te Nieuwdorp op 12 september 1768, volgt onder VII-ba.
 3. Jacoba Cornelisse Knuijt, geboren te 's-Heer Arendskerke op 26 november 1770, gedoopt aldaar op 26 november 1770, volgt onder VII-bb.
 4. Cornelia Knuijt, geboren te 's-Heer Arendskerke op 14 november 1777, volgt onder VII-bc.

VII-a Johanna Albrechtse Rijck, gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 23 september 1726, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 12 mei 1805, 78 jaar oud, dochter van VI-a. Zij was gehuwd (1) met Joannis de Jonge, gedoopt te Baarland op 20 oktober 1726, overleden te Zuid Kraaijert op 31 maart 1762, 35 jaar oud, zoon van Petrus Marinusse de Jonge en Cornelia Cornelisse Langemare. Uit dit huwelijk

 1. Laurus Janse de Jonge, geboren te 's-Heer Arendskerke op 22 oktober 1760, volgt onder VIII-a.
 2. Jan Janse de Jonge, geboren te 's-Heer Arendskerke op 14 januari 1763, volgt onder VIII-b.

Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 2 augustus 1763 (getuigen waren Johannes Marinusse Menheers en Joannes Adrianus Hoondert), op 36-jarige leeftijd (2) met Petrus Pieters Decker (35 jaar oud), gedoopt te Yerseke op 14 februari 1728, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 7 april 1807, 79 jaar oud. Uit dit huwelijk

 1. Josina Pieterse Dekker, geboren te Zuid Kraaijert op 17 februari 1767, volgt onder VIII-c.

VII-b Jan Aalbrechtse Rijk, gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 3 februari 1732, overleden aldaar voor februari 1790, hoogstens 58 jaar oud, zoon van VI-a. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 29 april 1755 (getuigen waren Cornelia Janse Rijk, Laurens Aalbrechtse Rijk en Adriaan Dingeman de Jonge), op 23-jarige leeftijd met Clasina Jacobse Menheere (24 jaar oud), gedoopt te Baarland op 13 februari 1731, overleden te Ovezande (Zeeland) op 9 januari 1801, 69 jaar oud, dochter van Jacobus Marinusse Menheere en Cornelia Cornelisse Langemare. Uit dit huwelijk

 1. Jozina Janse Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 27 maart 1757, volgt onder VIII-d.
 2. Cornelia Janse Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 9 maart 1760, volgt onder VIII-e.
 3. Aalbrecht Janse Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 6 december 1761, volgt onder VIII-f.
 4. Jacob Janse Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 28 maart 1763, volgt onder VIII-g.
 5. Petronella Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 25 mei 1765, volgt onder VIII-h.
 6. Pieter Janse Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 10 juli 1768, volgt onder VIII-i.
 7. Marinus Janse Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 19 februari 1769, volgt onder VIII-j.
 8. Joanna Janse Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 8 januari 1773, overleden te 's-Heer Arendskerke op 8 augustus 1803, 30 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 12 juli 1797, op 24-jarige leeftijd met Marinus van 't Westeinde (31 jaar oud), geboren te Oude Kraaijert op 28 juni 1766, overleden te Nieuwe Kraaijert op 22 mei 1805, 38 jaar oud, zoon van Joannis Pieterse van 't Westeinde en Apolonia Pieters Doen.
  (Hij is daarnaast getrouwd op 15 oktober 1794, op 28-jarige leeftijd (1) met Johanna Geerardse Acda (ongeveer 36 jaar oud), geboren rond 1758, overleden in het jaar 1797, ongeveer 39 jaar oud, dochter van Gerardus Hermanse Acda en Maria Melse Huse.)

VII-c Laurentius Rijck, gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 3 februari 1734, wonende aldaar, overleden aldaar op 5 april 1787, 53 jaar oud, zoon van VI-a. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 23 november 1757 (getuigen waren Cornelis Janse Rijck, Jan Aalbrechtse Rijck en Dignus Cornelisse Dooman), op 23-jarige leeftijd met Clasina Johannesse (24 jaar oud), geboren de Calange, gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 7 november 1733. Uit dit huwelijk

 1. Albregt Laurusse Rijck, geboren te Ovezande (Zeeland), gedoopt op 8 december 1760, volgt onder VIII-k.
 2. Pieter Laurusse Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1769, volgt onder VIII-l.
 3. Joannis Laurisse Rijck, geboren te Ovezande (Zeeland), gedoopt op 24 oktober 1771, volgt onder VIII-m.

VII-d Catharina Aelbreghtse Rijck, gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 19 februari 1737, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 5 december 1807, 70 jaar oud, dochter van VI-a.

RAZE 2441, 22.2.1799: Compareerde in Gebannen Vierschare der Hooge Heerlijkheid van Borssele den Burger Adriaan Cornelisse Pover, als last & procuratie hebbende van Catharina Aalbrechtse Rijk Weduwe van Wijlen Cornelis Pover, & levert wel en wettelijk aan Zichzelven Eene Hofstede met deszelfs Timmeragie & Plantagie, alsmede Weije en Zaaijland, alles gelegen onder de Hooge Heerlijkheid van Borssele in den Tevixhoek (daar de gemelde Hofstede op staat). De Koop is ú 30 Vlaams het Gemet waarvan de wegleveraar in zijn gem. qualiteit bekend voldaan en betaald te wezen met ú 2754.
Het 5de Jaar der Bataafsche Vrijheid ter presentie van het volle Collegie, except Pieter Hoebeke.

Zij is getrouwd te Borssele op 31 maart 1761 (getuigen waren Johannes Adriaan Pover, Johannes Aalbreghtse Rijck en Lauerens Aalbreghtse Rijck), op 24-jarige leeftijd met Cornelis Adriaens Pover (27 jaar oud), landman, gedoopt te Oudelande op 27 oktober 1733 (doopgetuigen waren Lindert Carets en Maria Pover), overleden te Borssele voor 1799, hoogstens 66 jaar oud, zoon van Adriaen Janesse Pover en Jannetie Hubreghse Vermue.

Hij woonde op een hofstee in de Tevixhoek in Borssele. Hij betaalde zoutgeld in Heinkenszand in 1765 en 1766.
Uit dit huwelijk:
 1. Adriaen Cornelisse Pover, gedoopt op 9 januari 1763, volgt onder VIII-n.
 2. Albertus Pover, gedoopt te Borssele op 19 februari 1765 (doopgetuigen waren Tannetje Corns. Dominicus en Josina Laurijsze Reinhout), overleden in augustus 1767, 2 jaar oud.
  RAZE 2430, Borssele: Vierschare gehouden 14.8.1767 ter presentie van Adriaan Braam, Jacob Rottier en Jacob Steketee. De bailliu Antoni Ossewaarde te kennen gegeven hebbende dat hem uit naam van Cornelis Pover berigt was, dat deszelfs kind genaemd Aelbrecht Pover oud omtrent 2 ę Jaer zijn hoofd had gestoken in een lijn hangende achter aan een wagen, en vervolgens scheen voorovergevallen te wezen zoodanig dat men hetzelve ilico daar na dood had bevonden; is goedgevonden dat gem. kind door den chirurgijn dezer baronie Matheus Mulders zal worden gevisiteerd. En, alzoo door gem. Chirurgijn het voorm. kind bevonden is gaaf en ongeschonden, hebbende alleenlijk een blaauwe ring om den hals, daar de lijne om geweest is, zonder enig kenmerk dat iets anders oorzaak van zijn dood zoude geweest zijn; geresolveerd aan de ouders consent tot het begraven van gem. kind te geven, gelijk gegeven wordt bij dezen. Mij bekend, Secr. Antoni Ossewaarde.
 3. Johanna Pover, geboren te Borssele, gedoopt op 8 mei 1766 (doopgetuigen waren Petrus Pieterse Decker en Johanna Albregtse Rijck), volgt onder VIII-o.
 4. Josina Pover, gedoopt te Borssele op 14 september 1768 (doopgetuigen waren Jozina Laurijsze Reinhout en Jan Albrechts Rijck), overleden te Kwadendamme op 11 maart 1825, 56 jaar oud.
 5. Aelbregt Cornelisse Pover, gedoopt op 27 oktober 1769 (doopgetuigen waren Jan Albrechts Rijck en Jozina Laurijsze Reinhout), overleden voor februari 1771, hoogstens 1 jaar oud.
 6. Albregt Cornelisse Pover, geboren te Borssele, gedoopt te 's-Heer Arendskerke op 23 februari 1771 (doopgetuigen waren Laurus Rijk en Josina Reinhout), volgt onder VIII-p.
 7. Pieter Pover, geboren te Borssele, gedoopt op 22 december 1774 (doopgetuigen waren Jan Rijk en Klaasje Menheere), wonende te 's-Heerenhoek, ongehuwd overleden aldaar op 23 maart 1853, 78 jaar oud.
 8. Janus Cornelisse Pover, gedoopt te Borssele op 3 oktober 1777 (doopgetuigen waren Pieter de Jong en Petronilla Rijk), volgt onder VIII-q.
 9. Jan Pover, werkman, geboren te Borssele op 5 oktober 1777, overleden te St. Niklaas (BelgiŽ) op 19 januari 1816, 38 jaar oud.
 10. Hubertus Pover, geboren op 14 augustus 1781, overleden voor 10 juli 1782, hoogstens 330 dagen oud.
 11. Hubertus Pover, gedoopt op 7 oktober 1782 (doopgetuigen waren Jan Langemare en Josina Rijk).

VII-e Pieternella Albrechtse Rijk, landbouwster, gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 25 oktober 1746, overleden aldaar op 14 mei 1820, 73 jaar oud, dochter van VI-a. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 24 januari 1769 (getuigen waren Willem Vermuijen en Marinus de Jong), op 22-jarige leeftijd met Pieter Marinusse de Jonge (24 jaar oud), landbouwer, geboren te Borssele op 17 januari 1745, overleden op 4 januari 1805, 59 jaar oud, zoon van Marinus Pieterse de Jonge en Elisabeth Crijnsse Pover. Uit dit huwelijk

 1. Elisabeth Pieterse de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 1 april 1770, volgt onder VIII-r.
 2. Joanna Pieterse de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1775, volgt onder VIII-s.
 3. Josina Pieterse de Jonge, geboren in het jaar 1779, volgt onder VIII-t.
 4. Albertus Pieterse de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1784, volgt onder VIII-u.

VII-f Adriaan Cornelisse Rijck, geboren te Ovezande (Zeeland) op 3 september 1743, overleden rond 1780, ongeveer 37 jaar oud, zoon van VI-b. Hij is getrouwd op 25 maart 1774, op 30-jarige leeftijd met Maria Cornelisse de Jonge (22 jaar oud), gedoopt te Heinkenszand (Zeeland) op 18 maart 1752, overleden te Ovezande (Zeeland) op 30 april 1810, 58 jaar oud, dochter van Cornelis Dignisse de Jonge en Elisabeth Leendertse Westdijk.
(Zij is later getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 8 januari 1782, op 29-jarige leeftijd met Albregt Laurusse Rijck, geboren te Ovezande (Zeeland), gedoopt op 8 december 1760, zie VIII-k.) Uit dit huwelijk

 1. Cornelis Adriaanse Rijk, geboren te Kwadendamme op 16 augustus 1776, volgt onder VIII-v.
 2. Joannis Adriaanse Rijk, Jan, geboren te Ovezande (Zeeland) op 9 oktober 1777, volgt onder VIII-w.

VII-g Apollonia Cornelisse Rijck, geboren te Ovezande (Zeeland) op 6 mei 1747, overleden aldaar op 10 juni 1818, 71 jaar oud, dochter van VI-b. Zij is getrouwd te Driewegen op 4 april 1769, op 21-jarige leeftijd met Laurus Adriaanse de Jonge (23 jaar oud), geboren te Hoedekenskerke op 27 juli 1745, overleden te Borssele op 18 november 1800, 55 jaar oud. Uit dit huwelijk

 1. Jobje Laurusse de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 10 juni 1779, overleden aldaar op 20 juni 1802, 23 jaar oud.
  Zij is getrouwd op 22 juni 1796, op 17-jarige leeftijd met Aalbrecht Janse Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 6 december 1761, volgt onder VIII-f.
 2. Tannetje Laurusse de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 28 juli 1784, volgt onder VIII-x.

VII-h Joanna Cornelisze Rijck, gedoopt op 11 december 1747, overleden op 9 mei 1800, 52 jaar oud, dochter van VI-b. Zij was gehuwd met Marinus Cornelisze Langemare, gedoopt te Borssele op 28 maart 1748, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 6 mei 1801, 53 jaar oud, zoon van Cornelis Cornelisse Langemare en Helena Boonman. Uit dit huwelijk

 1. Jobina Marinusse Langemare, gedoopt te 's-Heerenhoek op 24 maart 1775 (doopgetuigen waren Kees Langemaare en Jobje de Winter), overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 1 april 1803, 28 jaar oud.
  Zij is in ondertrouw gegaan te 's-Heer Arendskerke op 9 augustus 1793 en getrouwd aldaar op 28 augustus 1793, op 18-jarige leeftijd met Albregt Cornelisse Pover, geboren te Borssele, gedoopt te 's-Heer Arendskerke op 23 februari 1771, volgt onder VIII-p.
 2. Cornelis Langemaire, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1778, volgt onder VIII-y.
 3. Magdalena Marinusse Langemare, geboren op 12 januari 1780, volgt onder VIII-z.
 4. Catharina Marinusse Langemaire, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 26 december 1783, volgt onder VIII-aa.
 5. Jan Marinusse Langemaire, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1783, volgt onder VIII-ab.
 6. Cornelia Marinusse Langemaire, geboren te 's-Heer Arendskerke op 4 januari 1785, volgt onder VIII-ac.
 7. Jobina Marinusse Rijk.

VII-i Cornelia Cornelisse Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 26 april 1750, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 23 november 1812, 62 jaar oud, dochter van VI-b. Zij is getrouwd op 3 mei 1775, op 25-jarige leeftijd met Joannes Cornelisse de Jonge (24 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 21 januari 1751, overleden voor 1812, hoogstens 61 jaar oud, zoon van Cornelis Dignisse de Jonge en Elisabeth Leendertse Westdijk. Uit dit huwelijk

 1. Jobina de Jonge, geboren op 20 augustus 1780, volgt onder VIII-ad.

VII-j Catharina Westdorp, geboren te Ovezande (Zeeland) op 19 september 1737, overleden na 1788, minstens 51 jaar oud, dochter van VI-c. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 6 juni 1769, op 31-jarige leeftijd met Joannes Adriaanse de Winter, overleden voor 1789. Uit dit huwelijk

 1. Johanna Janse de Winter, geboren te Ovezande (Zeeland) op 20 oktober 1771, volgt onder VIII-ae.
 2. Pieter Janse de Winter, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1775, volgt onder VIII-af.

VII-k Maria Pieterse van Doornik, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 21 januari 1748, overleden aldaar op 17 augustus 1814, 66 jaar oud, dochter van VI-c. Zij is getrouwd te Vlake op 21 juni 1768, op 20-jarige leeftijd met Jan Cornelisse Pover (29 jaar oud), geboren op 17 maart 1739, zoon van Cornelius Janse Pover en Cornelia Adriaanse Poole. Uit dit huwelijk

 1. Adriaan Janse Pover, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 11 februari 1777, volgt onder VIII-ag.

VII-l Cornelia Pieterse van Doornik, geboren te 's-Heerenhoek op 20 maart 1752, overleden te Baarland op 21 mei 1791, 39 jaar oud, dochter van VI-c. Zij was gehuwd met Willem Bastiaanse Remijn, gedoopt te Baarland op 27 maart 1724, overleden te Hoedekenskerke op 1 november 1809, 85 jaar oud, zoon van Bastiaan Marinusse Remijn (landman en kerkmeester) en Martina Janse Hoondert. Uit dit huwelijk

 1. Pieter Willemse Remijn, geboren te Baarland in het jaar 1779, gedoopt aldaar op 17 januari 1780, volgt onder VIII-ah.
 2. Bastiaan Willemse Remijn, geboren te Baarland in het jaar 1779, volgt onder VIII-ai.
 3. Jan Willemse Remijn, geboren te Baarland op 9 maart 1786, volgt onder VIII-aj.
 4. Marinus Willemse Remijn, geboren te Baarland in het jaar 1787, volgt onder VIII-ak.
 5. Martina Wilmse Remijn, landbouwster, geboren te Baarland, gedoopt op 9 februari 1791, overleden te Ovezande (Zeeland) op 11 augustus 1870, 79 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Baarland op 13 juli 1811, op 20-jarige leeftijd met Albertus Pieterse de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1784, volgt onder VIII-u.

VII-m Hubrecht Laurisse Vermue, geboren te 's-Heer Arendskerke op 11 december 1736, zoon van VI-d. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 22 februari 1763, op 26-jarige leeftijd met Magdalena Janse de Jonge (20 jaar oud), geboren te 's-Heer Abtskerke op 13 april 1742, overleden te 's-Heerenhoek op 6 maart 1800, 57 jaar oud, dochter van VI-h. Uit dit huwelijk

 1. Jobje Vermue, boerendochter, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 23 januari 1769, wonende te 's-Heerenhoek, overleden te Ovezande (Zeeland) op 1 juni 1799, 30 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 2 oktober 1791, op 22-jarige leeftijd met Pieter Janse Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 10 juli 1768, volgt onder VIII-i.
 2. Hubregt Vermue, geboren te 's-Heerenhoek op 8 april 1780, volgt onder VIII-al.

VII-n Cornelis Laurisse Vermue, geboren te 's-Heer Arendskerke op 21 maart 1738, overleden aldaar op 25 oktober 1818, 80 jaar oud, zoon van VI-d. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 30 april 1761, op 23-jarige leeftijd (1) met Jacoba Adriaanse de Vries (24 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek op 6 november 1736, overleden op 10 juli 1779, 42 jaar oud, dochter van Adrianus Jacobse de Vries en Joanna Cornelisse Cooman. Uit dit huwelijk

 1. Johanna Cornelisse Vermue, geboren te 's-Heer Arendskerke op 19 februari 1762, volgt onder VIII-am.
 2. Laurus Cornelisse Vermue, logementshouder, afkomstig uit 's-Heer Arendskerke, geboren in het jaar 1763, overleden te Goes op 14 december 1825, 62 jaar oud.
  Hij is getrouwd op 21 juli 1797, op 34-jarige leeftijd met Johanna Pieterse Westhoeve (46 jaar oud), geboren in het jaar 1751, overleden te Goes op 7 december 1831, 80 jaar oud, dochter van Pieter Westhoeve en Cornelia Cornelisse Dominicus.
  (Zij was weduwe van Jacobus Wilsens.)
 3. Adriana Cornelisse Vermue, geboren te 's-Heer Arendskerke op 15 oktober 1766, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 22 maart 1811, 44 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 6 april 1796, op 29-jarige leeftijd met Jan Janse de Jonge, geboren te 's-Heer Arendskerke op 14 januari 1763, volgt onder VIII-b.
 4. Hubregt Cornelisse Vermue, geboren te 's-Heer Arendskerke op 8 januari 1768, volgt onder VIII-an.
 5. Maria Cornelisse Vermue, geboren te 's-Heer Arendskerke op 28 januari 1769, volgt onder VIII-ao.
 6. Adriaan Cornelisse Vermue, geboren te 's-Heerenhoek op 8 februari 1770, volgt onder VIII-ap.
 7. Jacomina Cornelisse Vermue, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1772, volgt onder VIII-aq.

Hij was gehuwd (2) met Maria Janse de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 11 oktober 1751, overleden te 's-Heer Arendskerke op 1 december 1797, 46 jaar oud, dochter van VI-h. Uit dit huwelijk

 1. Magdalena Vermue, geboren te 's-Heer Arendskerke op 5 mei 1792, volgt onder VIII-ar.

VII-o Catharina Vroonland, geboren te 's-Heerenhoek op 13 oktober 1737, dochter van VI-e. Zij is getrouwd op 31 maart 1761, op 23-jarige leeftijd met Wilhelmus Pieterse de Jonge (41 jaar oud), geboren te Ovezande (Zeeland) op 2 februari 1720, zoon van Petrus Marinusse de Jonge en Cornelia Cornelisse Langemare.
(Hij is eerder getrouwd op 2 mei 1747, op 27-jarige leeftijd met Maria Cornelisse Boonman (23 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 24 januari 1724, overleden voor 1761, hoogstens 37 jaar oud, dochter van Cornelis Jacobse Boonman en Sebastiana Cornelisse op 't Hof.) Uit dit huwelijk

 1. Joanna Wilmse de Jonge, geboren te Nieuwe Kraaijert op 30 juni 1765, volgt onder VIII-as.

VII-p Clasina Vroonland, geboren te 's-Heerenhoek op 31 december 1739, overleden in het jaar 1783, 44 jaar oud, dochter van VI-e. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 24 november 1767, op 27-jarige leeftijd met Cornelis Janse Goense (33 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 15 januari 1734, overleden in het jaar 1781, 47 jaar oud, zoon van Jan Cornelisse Goense en Maria Cornelisse Boonman. Uit dit huwelijk

 1. Cornelia Goense, geboren te Ovezande (Zeeland) op 5 november 1770, volgt onder VIII-at.
 2. Hubrecht Cornelisse Goense, geboren te Ovezande (Zeeland) op 9 oktober 1774, volgt onder VIII-au.

VII-q Hubregt Pieterse Vroonland, afkomstig uit 's-Heerenhoek, geboren op 26 november 1742, overleden te Hoedekenskerke op 22 februari 1828, 85 jaar oud, zoon van VI-e. Hij was gehuwd met Jacomina Janse Vlaanderman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 17 mei 1742, overleden te Baarland op 11 mei 1785, 42 jaar oud.
(Zij is eerder getrouwd te Driewegen op 30 april 1771, op 28-jarige leeftijd met Hubertus Cornelisse Driedijk (36 jaar oud), geboren te Baarsdorp op 22 juni 1734, overleden aldaar in het jaar 1775, 41 jaar oud, zoon van Cornelis Leijnse Driedijk en Maria Cornelisse Boonman. (Hij is eerder getrouwd te Baarland op 9 februari 1762, op 27-jarige leeftijd met Cornelia Jacobse Menheere (30 jaar oud), geboren te Baarland in het jaar 1732, overleden in het jaar 1770, 38 jaar oud, dochter van Jacobus Marinusse Menheere en Cornelia Cornelisse Langemare.)) Uit dit huwelijk

 1. Pieter Vroonland, geboren te Baarland in het jaar 1778, volgt onder VIII-av.
 2. Adriana Hubregtse Vroonland, rentenierster, geboren te Baarland in het jaar 1779, overleden te 's-Heerenhoek op 10 maart 1863, 84 jaar oud.
  Zij is getrouwd op 2 mei 1800, op 21-jarige leeftijd met Pieter Janse Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 10 juli 1768, volgt onder VIII-i.
 3. Apolonia Hubrechtse Vroonland, geboren te Baarland in het jaar 1783, volgt onder VIII-aw.
 4. Cornelia Vroonland, geboren te Baarland in het jaar 1787, volgt onder VIII-ax.

VII-r Cornelis Janse Raas, geboren te 's-Heerenhoek op 12 juni 1750, overleden aldaar op 16 april 1799, 48 jaar oud, zoon van VI-e. Hij is getrouwd te Hoedekenskerke op 18 november 1771, op 21-jarige leeftijd (1) met Cornelia Marinusse Pover (20 jaar oud), geboren te Zwake op 21 maart 1751, overleden voor 1790, hoogstens 39 jaar oud, dochter van Marinus Janse Pover en Tannetje Pieterse van Eijkeren. Uit dit huwelijk

 1. Leuntje Cornelisse Raas, geboren te 's-Gravenpolder op 28 oktober 1785, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 30 januari 1841, 55 jaar oud.
  Zij is getrouwd op 12 april 1805, op 19-jarige leeftijd met Hubregt Vermue, geboren te 's-Heerenhoek op 8 april 1780, volgt onder VIII-al.

Hij was gehuwd (2) met Johanna Janse de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 17 maart 1766, overleden te 's-Heerenhoek op 2 maart 1801, 34 jaar oud, dochter van VI-h. Uit dit huwelijk

 1. Cornelia Raas, geboren te 's-Heerenhoek op 5 april 1798, overleden aldaar op 28 november 1848, 50 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 11 juni 1842, op 44-jarige leeftijd met Ferdinandus Pieterse (25 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek op 28 december 1816, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 21 maart 1845, 28 jaar oud, zoon van Cornelis Pieterse en Adriana Franse Bek.

VII-s Maria Janisse Pover, geboren te Oudelande op 28 februari 1754, overleden aldaar in het jaar 1789, 35 jaar oud, dochter van VI-f. Zij is getrouwd in het jaar 1783, op 29-jarige leeftijd met Laurus Janse de Jonge, geboren te 's-Heer Arendskerke op 22 oktober 1760, zie VIII-a. Uit dit huwelijk

 1. Johanna de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 1 november 1784, overleden aldaar op 20 mei 1831, 46 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 26 november 1814, op 30-jarige leeftijd met Pieter Janse de Winter, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1775, volgt onder VIII-af.
 2. Cornelia de Jonge, boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1787, ongehuwd overleden aldaar op 6 februari 1820, 33 jaar oud.

VII-t Catharina Janse Pover, gedoopt te Oudelande op 6 januari 1761, overleden te Nisse op 1 mei 1845, 84 jaar oud, dochter van VI-f. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 15 maart 1799, op 38-jarige leeftijd (1) met Joannes Mattheusse Uiterhoeve (55 jaar oud), gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 24 november 1743, overleden te Hoedekenskerke op 18 december 1809, 66 jaar oud, zoon van Mattheus Janse Uiterhoeve en Maria Pieterse Verbeek.
(Hij is eerder getrouwd op 27 november 1781, op 38-jarige leeftijd met Johanna Maartense Boonman (42 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 20 maart 1739, overleden te Goes op 5 april 1789, 50 jaar oud, dochter van Martinus Adriaanse Boonman en Maria Claasse Westhoeve. (Zij is eerder getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 9 april 1776, op 37-jarige leeftijd met Joannes Cornelisse de Vroe (34 jaar oud), geboren te Ovezande (Zeeland) op 17 januari 1742, overleden in het jaar 1780, 38 jaar oud.)) Uit dit huwelijk

 1. Johannes Uiterhoeve, geboren te 's-Gravenpolder op 22 februari 1801, volgt onder VIII-ay.
 2. Maria Uiterhoeve, geboren te Kwadendamme op 12 januari 1802.

Zij is getrouwd te 's-Gravenpolder op 17 november 1811, op 50-jarige leeftijd (2) met DaniŽl Jeroense de Winter (40 jaar oud), gedoopt te Heinkenszand (Zeeland) op 14 november 1771, overleden te Goes op 29 maart 1853, 81 jaar oud, zoon van Hieronimus Cornelisse de Winter en Cornelia Danielse Boonman.

VII-u Wilhelmina Cornelisse Almekinders, geboren te Nieuwe West Kraaijert op 20 september 1760, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 25 mei 1806, 45 jaar oud, dochter van VI-g. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 28 juli 1799, op 38-jarige leeftijd met Joannis Bastiaanse van den Dries (39 jaar oud), veehouder, geboren te Schrabbekerke op 21 november 1759, overleden te 's-Heer Arendskerke op 31 januari 1831, 71 jaar oud, zoon van Bastiaan Adriaanse van den Dries en Maria Maartense Ruth.
(Hij is later getrouwd te 's-Heerenhoek op 10 april 1809, op 49-jarige leeftijd met Pieternella Cornelisse Eversdijk (29 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek op 6 juni 1779, overleden te 's-Heer Arendskerke op 19 maart 1816, 36 jaar oud.) Uit dit huwelijk

 1. Maria van den Dries, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1801, volgt onder VIII-az.
 2. Cornelis van den Dries, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1802, volgt onder VIII-ba.
 3. Pieter van den Dries, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1803, ongehuwd overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 4 maart 1872, 69 jaar oud.

VII-v Pieternella Cornelisse Almekinders, landbouwster, geboren te Borssele in het jaar 1773, wonende te 's-Gravenpolder, overleden te Borssele op 9 oktober 1818, 45 jaar oud, dochter van VI-g. Zij is getrouwd op 13 mei 1794, op 21-jarige leeftijd met Hubregt Jacobusse van 't Westeinde (28 jaar oud), landbouwer, geboren te 's-Gravenpolder op 29 juni 1765, overleden te 's-Heerenhoek op 19 mei 1849, 83 jaar oud, zoon van Jacobus Hubregtse van 't Westeinde en Joanna Adriaanse Raas. Uit dit huwelijk

 1. Jacobus van 't Westeinde, geboren te 's-Heerenhoek op 18 oktober 1795, volgt onder VIII-bb.
 2. Adriaan Huibregtse van 't Westeinde, geboren te Oudelande in het jaar 1799, volgt onder VIII-bc.
 3. Jan Hubregtse van 't Westeinde, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1803, volgt onder VIII-bd.
 4. Maatje van 't Westeinde, geboren te Borssele in het jaar 1810, volgt onder VIII-be.
 5. Cornelia van 't Westeinde, geboren te Borssele op 6 november 1811, volgt onder VIII-bf.
 6. Johanna van 't Westeinde, boerenmeid, geboren te Borssele in het jaar 1811, ongehuwd overleden aldaar op 9 januari 1828, 17 jaar oud.
 7. Hubrecht van 't Westeinde, geboren te Borssele op 2 mei 1817, volgt onder VIII-bg.

VII-w Adriaan Janse de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 22 juli 1755, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 27 juli 1824, 69 jaar oud, zoon van VI-h. Hij is getrouwd op 20 juli 1780, op 24-jarige leeftijd (1) met Maria Cornelisse de Winter (23 jaar oud), geboren te Borssele op 1 oktober 1756, overleden aldaar op 29 januari 1797, 40 jaar oud, dochter van Cornelis Laurens de Winter en Tannetje Corn. Dominicus. Uit dit huwelijk

 1. Tannetje Adriaanse de Jonge, geboren in het jaar 1784, volgt onder VIII-bh.
 2. Cornelia Adriaanse de Jonge, geboren in het jaar 1787, volgt onder VIII-bi.

Hij is getrouwd te Borssele op 28 oktober 1797, op 42-jarige leeftijd (2) met Sara Marinusse Boonman (20 jaar oud), geboren op 25 maart 1777, overleden te Borssele op 17 augustus 1803, 26 jaar oud, dochter van VII-ae. Uit dit huwelijk

 1. Jannetje de Jonge, geboren te Borssele in het jaar 1800, volgt onder VIII-bj.

Hij is getrouwd op 5 juli 1805, op 49-jarige leeftijd (3) met Catharina Priem (20 jaar oud), geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1785, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 3 april 1859, 74 jaar oud, dochter van Pieter Janze Priem en Maria Cornelisze de Vroe.
(Zij is later getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 19 mei 1926, op 141-jarige leeftijd met Cornelis Rentmeester (132 jaar oud), geboren te Kloetinge in het jaar 1794.) Uit dit huwelijk

 1. Pieternella de Jonge, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 21 maart 1819, volgt onder VIII-bk.
 2. Johanna de Jonge, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1820, volgt onder VIII-bl.

VII-x Laurus Janse de Jonge, landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 16 april 1763, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 4 oktober 1818, 55 jaar oud, zoon van VI-h. Hij was gehuwd met Maria Gillesse Westdijk, kroeghoudster en landbouwster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1768, overleden aldaar op 13 december 1827, 59 jaar oud, dochter van Gilles Leenderse Westdijk en Jacomina Janse Goense. Uit dit huwelijk

 1. Jannetje de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 26 september 1790, volgt onder VIII-bm.
 2. Jacoba de Jonge, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1792, volgt onder VIII-bn.
 3. Elisabeth Lauwrusse de Jonge, geboren te Driewegen in het jaar 1794, volgt onder VIII-bo.
 4. Adriana de Jonge, arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1797, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 7 september 1862, 65 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 28 juni 1827, op 30-jarige leeftijd met Jacob van 't Hof (50 jaar oud), landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1777, overleden aldaar op 25 juni 1839, 62 jaar oud.
 5. Johanna de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1798, volgt onder VIII-bp.
 6. Hubregt de Jonge, pakkendrager, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 16 maart 1811.
  Hij is getrouwd te Middelburg op 21 december 1838, op 27-jarige leeftijd met Tanna van der Volkeren (20 jaar oud), geboren te Goes op 14 maart 1818, dochter van Kornelis van der Volkeren en Neeltje Stroosnijder.

VII-y Pieter Cornelisse Langemaire, geboren te Ovezande (Zeeland) op 28 maart 1763, overleden te Oude Kraaijert op 9 mei 1797, 34 jaar oud, zoon van VI-i. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 5 juni 1792, op 29-jarige leeftijd met Louwerina Raas (32 jaar oud), arbeidster, geboren te 's-Heer Abtskerke op 31 december 1759, wonende te 's-Heer Arendskerke, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 24 juli 1832, 72 jaar oud, dochter van Marinus Adriaense Raas en Jacomina Leendertse de Vos.
(Zij is later getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 30 oktober 1800, op 40-jarige leeftijd met Jan Hubregtse Bek (27 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 10 februari 1773, wonende te 's-Heer Arendskerke, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 27 november 1841, 68 jaar oud.) Uit dit huwelijk

 1. Maatje Langemaire, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1794, volgt onder VIII-bq.
 2. Jacomina Langemaire, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1797, volgt onder VIII-br.

VII-z Jacomina Cornelisd Langemaire, koemelkster, geboren in het jaar 1777, overleden te Kloetinge op 8 januari 1847, 70 jaar oud, dochter van VI-i. Zij is getrouwd op 29 juni 1796, op 19-jarige leeftijd met Hubregt Pieterzn van 't Westeinde (29 jaar oud), arbeider, geboren in het jaar 1767, overleden te Kloetinge op 13 februari 1817, 50 jaar oud, zoon van Pieter van 't Westeinde en Grietje Koomans. Uit dit huwelijk

 1. Pieter van 't Westeinde, geboren te Kloetinge in het jaar 1797, volgt onder VIII-bs.
 2. Cornelis van 't Westeinde, geboren te Kloetinge in het jaar 1804, overleden aldaar op 21 maart 1811, 7 jaar oud.
 3. Marinus van 't Westeinde, arbeider, geboren te Kloetinge in het jaar 1808, ongehuwd overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 19 november 1855, 47 jaar oud.
 4. Maatje van 't Westeinde, geboren te Kloetinge op 3 augustus 1811.

VII-aa Jacomina Dignusse Dooman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 18 januari 1756, gedoopt op 18 januari 1756, overleden te Hoedekenskerke op 3 mei 1804, 48 jaar oud, dochter van VI-j. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 16 mei 1780, op 24-jarige leeftijd met Petrus Adriaanse Timmerman (24 jaar oud), gedoopt te Hoedekenskerke op 17 oktober 1755, overleden te Ovezande (Zeeland) op 13 mei 1812, 56 jaar oud, zoon van Adrianus Jobse Timmerman en Joanna Pieterse Janse.
(Hij is later getrouwd te Hoedekenskerke op 4 februari 1807, op 51-jarige leeftijd met Barbara van de Pas (19 jaar oud), arbeidster en cultivatrice, gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 13 mei 1787 (doopgetuigen waren Jan Frans Pierens en Barbara de Wagter), overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 23 februari 1871, 83 jaar oud, dochter van Joannes Jan van der Pas (wagenmaker en secretaris en adjunct burgemeester van Ovezande) en Margaretha Pieterse Oostdijk. (Zij is later getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 5 november 1813, op 26-jarige leeftijd met Gerardus Melse Acda (29 jaar oud), boerenknecht en vrachtrijder, gedoopt te Nisse op 10 februari 1784 (doopgetuigen waren Hubregt Bek en Joanna Janze de Jong), overleden te Nisse op 3 oktober 1850, 66 jaar oud, zoon van Mels Gerardse Acda en Jobje Franse Bek. (Hij is eerder getrouwd op 1 februari 1808, op 23-jarige leeftijd met Adriana Leendertse Knuit, gedoopt te 's-Heerenhoek op 22 maart 1790 (RK) (doopgetuigen waren Cornelis van Stee en Leuntje Smit), zie VIII-ec.))) Uit dit huwelijk

 1. Apollonia Timmerman, geboren op 7 november 1782, overleden te Ovezande (Zeeland) op 10 februari 1810, 27 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Kwadendamme op 17 mei 1804, op 21-jarige leeftijd met Dingenis Jacobusse de Jonge (27 jaar oud), landbouwer, geboren op 18 oktober 1776, overleden te Ovezande (Zeeland) op 16 december 1833, 57 jaar oud, zoon van Jacobus de Jonge en Johanna Reijnoud.
  (Hij is later getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 13 januari 1816, op 39-jarige leeftijd met Maatje Janse Huige, geboren te 's-Heer Abtskerke op 27 augustus 1787, volgt onder VII-av.)
 2. Dignus Pieterse Timmerman, gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 14 oktober 1783, volgt onder VIII-bt.
 3. Adrianus Pieterse Timmerman, geboren te Wouw op 23 december 1784, volgt onder VIII-bu.
 4. Laurus Pieterse Timmerman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 7 juli 1788, volgt onder VIII-bv.
 5. Janna Pieterse Timmerman, landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 14 december 1789, overleden aldaar op 3 januari 1836, 46 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Kwadendamme op 23 september 1808, op 18-jarige leeftijd met Laurus Janse de Jonge, geboren te 's-Heer Arendskerke op 22 oktober 1760, volgt onder VIII-a.
 6. Magdalena Pieterse Timmerman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 4 maart 1795, volgt onder VIII-bw.
 7. Marinus Timmerman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 16 juli 1796, gedoopt te Ovezande (Zeeland), overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 17 december 1859, 63 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 17 oktober 1833, op 37-jarige leeftijd (1) met Cornelia de Maat (40 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1793, dochter van Petrus Augustinus de Maat en Maria Maggenus.
  (Zij was weduwe van Pieter van Houten.)
  Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 1 oktober 1858, op 62-jarige leeftijd (2) met Margaretha de Jonge (51 jaar oud), geboren te Hoedekenskerke op 13 december 1806, gedoopt aldaar op 15 december 1806 (RK) (doopgetuigen waren Jan Marinusse de Jonge en Grietje Cornelisse de Winter), overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 12 oktober 1873, 66 jaar oud, dochter van Willem Marinusse de Jonge en Geertje Cornelisse de Meij.
  (Zij is eerder getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 29 oktober 1846, op 39-jarige leeftijd met Johannis Menheere (31 jaar oud), timmerman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 21 april 1815, zoon van VIII-cb.)
 8. Maria Timmerman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 14 januari 1801, volgt onder VIII-bx.
 9. Adriana Timmerman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 14 januari 1801, overleden te 's-Gravenpolder op 4 maart 1855, 54 jaar oud.

VII-ab Cornelia Dingenisse Dooman, geboren te Schore in het jaar 1749, overleden te 's-Heerenhoek op 1 juli 1821, 72 jaar oud, dochter van VI-j. Zij is getrouwd op 3 mei 1779, op 30-jarige leeftijd met Marinus Janse Bries (26 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek op 31 december 1752, overleden voor 1794, hoogstens 42 jaar oud. Uit dit huwelijk

 1. Jacoba Brijs, geboren te 's-Heerenhoek op 14 april 1781, volgt onder VIII-by.
 2. Jacomina Marinusse Brijs, geboren te 's-Heerenhoek op 13 november 1787, volgt onder VIII-bz.

VII-ac Cornelis Janse Boonman, geboren te 's-Heer Abtskerke, gedoopt op 7 juli 1741, overleden te Baarsdorp op 27 november 1811, 70 jaar oud, zoon van VI-k. Hij is getrouwd op 6 juni 1769, op 27-jarige leeftijd (1) met Antonetta Vroonland, overleden in het jaar 1778, dochter van Christiaan Marinusse Vroonland en Apolonia Antonisse Bos. Hij is daarnaast getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 28 juli 1778, op 37-jarige leeftijd (2) met Jacoba Cornelisse Driedijck (35 jaar oud), geboren te Baarsdorp op 6 mei 1743, dochter van Cornelis Leijnse Driedijk en Maria Cornelisse Boonman. Uit dit huwelijk

 1. Jan Cornelisse Boonman, gedoopt te Baarsdorp op 1 juli 1779, volgt onder VIII-ca.
 2. Maatje Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1783, volgt onder VIII-cb.

VII-ad Jan Hubrechtse Boonman, geboren te 's-Heer Abtskerke op 26 januari 1744, overleden in het jaar 1797, 53 jaar oud, zoon van VI-k. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 27 november 1771, op 27-jarige leeftijd (1) met Margaretha de Jonge (19 jaar oud), geboren te 's-Heer Abtskerke op 2 december 1751, overleden op 12 april 1789, 37 jaar oud. Uit dit huwelijk

 1. Barend Janszoon Boonman, landbouwer, geboren in het jaar 1777, overleden te Baarland op 16 februari 1820, 43 jaar oud.
  Hij is getrouwd in het jaar 1801, op 24-jarige leeftijd met Adriana Jansdochter Huige, geboren in het jaar 1777, volgt onder VII-as.

Hij is getrouwd op 11 mei 1789, op 45-jarige leeftijd (2) met Apollonia Poole (30 jaar oud), geboren te Kattendijke op 1 juli 1758, overleden te Ovezande (Zeeland) op 18 september 1834, 76 jaar oud, dochter van Willem Adriaanse Poole en Jacomijne Boonman. Uit dit huwelijk

 1. Cornelia Boonman, arbeidster, geboren te 's-Heer Abtskerke in het jaar 1791, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 6 november 1870, 79 jaar oud.
  Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 26 november 1821, op 30-jarige leeftijd (1) met Jacobus Bek (33 jaar oud), boerenknecht, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1788, overleden aldaar op 23 juni 1827, 39 jaar oud, zoon van Frans Janse Bek en Joanna Geens.
  Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 19 februari 1830, op 39-jarige leeftijd (2) met Pieter Verdonk (27 jaar oud), arbeider, geboren te 's-Heerenhoek op 20 mei 1802, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 24 januari 1875, 72 jaar oud, zoon van Cornelis Pieterse Verdonk (arbeider) en Johanna Joosse van den Broeke.
 2. Hubertus Boonman, geboren te 's-Heer Abtskerke op 2 februari 1793, volgt onder VIII-cc.

VII-ae Marinus Huibregtse Boonman, geboren te 's-Heer Abtskerke op 9 februari 1746, overleden te Nisse op 10 oktober 1797, 51 jaar oud, zoon van VI-k. Hij is getrouwd op 25 november 1775, op 29-jarige leeftijd (1) met Joanna Janse Acda (27 jaar oud), geboren te Sinoutskerke op 19 mei 1748, overleden voor 21 oktober 1786, hoogstens 38 jaar oud, dochter van Joannes Hermans Acda en Sara Antonisse de Keijser. Uit dit huwelijk

 1. Sara Marinusse Boonman, geboren op 25 maart 1777, overleden te Borssele op 17 augustus 1803, 26 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Borssele op 28 oktober 1797, op 20-jarige leeftijd met Adriaan Janse de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 22 juli 1755, volgt onder VII-w.
 2. Johanna Marinusse Boonman, geboren te Nisse op 5 mei 1778, volgt onder VIII-cd.

Hij is getrouwd op 21 oktober 1786, op 40-jarige leeftijd (2) met Neeltje Cornelisse Ketelaar. Uit dit huwelijk

 1. Cornelis Marinusse Boonman, geboren te Nisse op 31 maart 1791, volgt onder VIII-ce.

Hij is getrouwd op 17 september 1793, op 47-jarige leeftijd (3) met Petronella Jillisse Rentmeester (34 jaar oud), boerin, geboren te Kapelle op 7 maart 1759, overleden te 's-Heerenhoek op 10 juli 1804, 45 jaar oud, dochter van Gillis Janse Rentmeester en Joanna Matthijsse Poole.
(Zij is later getrouwd te Nisse op 4 oktober 1798, op 39-jarige leeftijd met Willem Pieterse van Eijkeren (27 jaar oud), veehouder en tapper, geboren te Nieuwe Kraaijert op 6 april 1771, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 5 april 1837, 65 jaar oud, zoon van Pieter Pieterse van Eijkeren en Cornelia Willemse de Jonge. (Hij is later getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 1 oktober 1804, op 33-jarige leeftijd met Catharina Cornelisse Vermeule, geboren te Heinkenszand (Zeeland), overleden voor 24 juni 1814. Hij is later getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 24 juni 1814, op 43-jarige leeftijd met Jacomina Eijkemeet, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1788, zie VIII-cn.)) Uit dit huwelijk

 1. Antonia Boonman.

VII-af Apolonia Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 28 september 1754, overleden te 's-Heerenhoek op 4 april 1797, 42 jaar oud, dochter van VI-k. Zij is getrouwd te 's-Gravenpolder op 5 mei 1784, op 29-jarige leeftijd met Cornelis Pieterse Verdonk (33 jaar oud), arbeider, geboren te Goes op 16 januari 1751, overleden te Ovezande (Zeeland) op 8 februari 1820, 69 jaar oud, zoon van Petrus Verdonk en Maria Francoise de Wijn.
(Hij was later gehuwd met Johanna Joosse van den Broeke, geboren te Hoedekenskerke op 21 december 1769, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 5 oktober 1846, 76 jaar oud, dochter van Judocus Janse van den Broeke en Anna Maria Janse van de Put.) Uit dit huwelijk

 1. Maria Verdonk, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1790, volgt onder VIII-cf.

VII-ag Cornelis Adriaanse de Winter, arbeider, geboren te 's-Heerenhoek op 25 december 1773, gedoopt op 28 december 1773, overleden te Ovezande (Zeeland) op 8 september 1837, 63 jaar oud, zoon van VI-l. Hij is getrouwd te Hoedekenskerke op 1 oktober 1790, op 16-jarige leeftijd (1) met Cornelia Moison (26 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke op 23 juli 1764, overleden te Hoedekenskerke op 27 december 1793, 29 jaar oud, dochter van Judocus Moison en Maria Louisa Franse. Hij was gehuwd (2) met Maria Janse Geus, geboren te Nisse, gedoopt aldaar op 2 juni 1767, overleden te Ovezande (Zeeland) op 7 juni 1820, 53 jaar oud, dochter van Johannes Lauwerse Geus en Catharina Leendertse de Vos. Uit dit huwelijk

 1. Adriaan de Winter, geboren te Ovezande (Zeeland), gedoopt aldaar op 24 november 1797, volgt onder VIII-cg.
 2. Johanna de Winter, geboren te Ovezande (Zeeland) op 17 september 1804, volgt onder VIII-ch.

Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 10 november 1821, op 47-jarige leeftijd (3) met Petronella Polderdijk (27 jaar oud), geboren te Hoedekenskerke op 3 augustus 1794, overleden te Ovezande (Zeeland) op 5 november 1857, 63 jaar oud, dochter van Cornelis Marinusse Polderdijk en Maria Janse Koetmans. Uit dit huwelijk

 1. Cornelis de Winter, geboren te Ovezande (Zeeland) op 10 maart 1822, volgt onder VIII-ci.
 2. Tannetje de Winter, geboren te Ovezande (Zeeland) op 27 maart 1823, volgt onder VIII-cj.
 3. Maria de Winter, geboren te Borssele op 18 januari 1825, volgt onder VIII-ck.
 4. Johannes de Winter, geboren te Ovezande (Zeeland) op 8 februari 1832, volgt onder VIII-cl.

VII-ah Eva Vaardegem, arbeidster, geboren te Maire op 30 augustus 1754, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 20 oktober 1826, 72 jaar oud, dochter van VI-m. Zij is getrouwd te Baarland op 11 mei 1777, op 22-jarige leeftijd met Marinus Eijkemeet (22 jaar oud), arbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 24 februari 1755, overleden aldaar op 8 september 1835, 80 jaar oud. Uit dit huwelijk

 1. Neeltje Eijkemeet, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1786, volgt onder VIII-cm.
 2. Jacomina Eijkemeet, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1788, volgt onder VIII-cn.

VII-ai Jacoba Marinusse Vaardegem, overleden op 4 augustus 1806, dochter van VI-m. Zij was gehuwd met Pieter Jacobusse de Jonge, landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1761, overleden te Ovezande (Zeeland) op 11 maart 1842, 81 jaar oud, zoon van Jacobus Dignusse de Jonge en Johanna Pieterse Reijnout. Uit dit huwelijk

 1. Cornelis de Jonge, boerenzoon, geboren te Borssele in het jaar 1788.
  Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 17 november 1814, op 26-jarige leeftijd met Cornelia de Jonge (24 jaar oud), geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1790, dochter van Quirijn de Jonge en Leuntje Doen.
 2. Jacobus de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1789, volgt onder VIII-co.
 3. Marinus de Jonge, landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 12 april 1791, overleden aldaar op 6 juli 1835, 44 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Schore op 23 april 1824, op 33-jarige leeftijd met Adriana Everhard (33 jaar oud), boerenmeid, geboren te Vlake in het jaar 1791, dochter van Jan Everhard en Johanna Losieure.
 4. Jan de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 16 april 1798, ongehuwd overleden aldaar op 8 juli 1827, 29 jaar oud.
 5. Hubrecht Pieterse de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 23 februari 1801, volgt onder VIII-cp.

VII-aj Johanna Dominicus, boerenmeid en arbeidster, geboren te 's-Heer Antskerke op 18 januari 1771, overleden te Goes op 10 december 1817, 46 jaar oud, dochter van VI-n. Zij is getrouwd op 26 april 1798, op 27-jarige leeftijd met Machiel Hubregse Potter (32 jaar oud), boerenknecht, geboren te Wolphaartsdijk op 6 juli 1765, overleden aldaar op 2 oktober 1819, 54 jaar oud. Uit dit huwelijk

 1. Johanna de Potter, geboren te Goes op 3 april 1804, volgt onder VIII-cq.

VII-ak Cornelia Barendse Dominicus, arbeidster, geboren te 's-Heer Abtskerke op 31 augustus 1775, overleden te Ovezande (Zeeland) op 10 december 1824, 49 jaar oud, dochter van VI-n. Zij is getrouwd te Kwadendamme op 27 mei 1810, op 34-jarige leeftijd met Louis Moison (43 jaar oud), landbouwer, veehouder en koemelker, geboren te 's-Heer Arendskerke op 19 mei 1767, wonende te Ovezande (Zeeland), overleden aldaar op 24 augustus 1844, 77 jaar oud, zoon van Judocus Moison en Maria Louisa Franse.
(Hij was weduwnaar van Adriana Eikemeet, geboren in het jaar 1763, overleden te Ovezande (Zeeland) op 21 februari 1809, 46 jaar oud. Hij is later getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 12 januari 1826, op 58-jarige leeftijd met Jannetje de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 26 september 1790, zie VIII-bm.) Uit dit huwelijk

 1. Cornelis Moison, geboren te Ovezande (Zeeland) op 23 mei 1811, volgt onder VIII-cr.
 2. Maria Moijson, geboren te Ovezande (Zeeland) op 19 augustus 1813, volgt onder VIII-cs.
 3. Jan Moijson, geboren te Ovezande (Zeeland) op 1 september 1814, overleden aldaar op 31 oktober 1814, 60 dagen oud.
 4. Joanna Moijson, geboren te Ovezande (Zeeland) op 26 mei 1816, overleden aldaar op 1 juli 1816, 36 dagen oud.

VII-al Apollonia Boonman, boerenmeid, geboren te 's-Heer Abtskerke op 4 januari 1785, overleden te Ovezande (Zeeland) op 4 april 1832, 47 jaar oud, dochter van VI-n. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 21 december 1822, op 37-jarige leeftijd met Marinus Priem, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1799, zie IX-az. Uit dit huwelijk

 1. Elisabeth Priem, geboren te Ovezande (Zeeland) op 16 januari 1823, overleden aldaar op 29 maart 1823, 72 dagen oud.

VII-am Johannis Cornelisse Boonman, boerenknecht, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1786, overleden te Baarland op 16 november 1854, 68 jaar oud, zoon van VI-n. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 24 april 1819, op 33-jarige leeftijd met Jacoba Bastiaanse Janse (19 jaar oud), geboren te 's-Heer Abtskerke in het jaar 1800, overleden te Baarland op 5 december 1831, 31 jaar oud, dochter van Bastiaan Machielse Janse en Josina Crijnse Olleman. Uit dit huwelijk

 1. Cornelis Boonman, geboren te Baarland in het jaar 1823, volgt onder VIII-ct.
 2. Krijn Boonman, geboren te Baarland in het jaar 1825, volgt onder VIII-cu.
 3. Marinus Boonman, arbeider, geboren te Baarland in het jaar 1831.
  Hij is getrouwd te Nisse op 14 mei 1857, op 26-jarige leeftijd met Apollonia Grimmick (26 jaar oud), boerenmeid, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1831, overleden te Baarland op 18 maart 1881, 50 jaar oud, dochter van Johannes Jacobus Grimmick (arbeider) en Sophia Anthonia Schelfhout (arbeidster).

VII-an Cornelis Aalbregtse Knuijt, landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 29 december 1794, overleden te Ovezande (Zeeland) op 5 januari 1880, 85 jaar oud, zoon van VI-o. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 8 mei 1824, op 29-jarige leeftijd met Magdalena de Jonge (20 jaar oud), landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) in mei 1804, overleden aldaar op 3 december 1880, 76 jaar oud, dochter van VIII-a. Uit dit huwelijk

 1. Aalbregt Knuijt, geboren te Ovezande (Zeeland) op 19 maart 1825.
 2. Jannetje Knuijt, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 25 mei 1826.
 3. Jacomina Knuijt, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 19 september 1827, overleden aldaar op 5 november 1827, 47 dagen oud.
 4. Laurus Knuijt, arbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 28 mei 1829, overleden te Ovezande (Zeeland) op 13 mei 1910, 80 jaar oud.
 5. Marinus Knuijt, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 15 november 1830.
 6. Jannetje Knuijt, arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 10 juni 1833, overleden aldaar op 23 januari 1923, 89 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 1 mei 1879, op 45-jarige leeftijd met Pieter Slaakweg (61 jaar oud), boerenknecht en arbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 11 december 1817, overleden te Ovezande (Zeeland) op 3 juni 1888, 70 jaar oud, zoon van Leendert Slaakweg (boerenknecht) en Jannetje van den Ende (boerenmeid).
  (Hij is eerder getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 6 augustus 1846, op 28-jarige leeftijd met Johanna Huige, geboren te Ovezande (Zeeland) op 26 augustus 1816, volgt onder VIII-dr.)
 7. Jacomina Knuijt, dienstmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 5 november 1835, overleden te Nisse op 9 juli 1853, 17 jaar oud.
 8. Jan Knuijt, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 26 maart 1837, overleden aldaar op 20 mei 1838, 1 jaar oud.
 9. Cornelis Knuijt, geboren te Ovezande (Zeeland) op 19 oktober 1838.
 10. Fransina Knuijt, geboren te Driewegen op 26 mei 1840, volgt onder VIII-cv.
 11. Jan Knuijt, geboren te Ovezande (Zeeland) op 7 mei 1841, overleden aldaar op 17 oktober 1841, 163 dagen oud.

VII-ao Jan Aalbregtse Knuijt, arbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1801, overleden aldaar op 30 maart 1839, 38 jaar oud, zoon van VI-o. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 1 september 1825, op 24-jarige leeftijd met Cornelia Franse van der Ende (22 jaar oud), boerenmeid, koemelkster en arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1803, overleden aldaar op 2 juni 1874, 71 jaar oud, dochter van Frans van der Ende (arbeider) en Jacoba Claus (arbeidster en arbeidster). Uit dit huwelijk

 1. Jacomina Knuijt, geboren te 's-Heer Arendskerke op 18 december 1826, volgt onder VIII-cw.
 2. Marinus Knuit, arbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 6 september 1829, ongehuwd overleden aldaar op 23 oktober 1847, 18 jaar oud.
 3. Aalbregt Knuijt, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 12 december 1830, overleden aldaar op 9 augustus 1831, 240 dagen oud.
 4. Jacoba Knuijt, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 17 juni 1832, volgt onder VIII-cx.
 5. Aalbregt Knuit, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 28 juni 1833, volgt onder VIII-cy.
 6. Magdalena Knuijt, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 5 augustus 1834, overleden aldaar op 15 augustus 1834, 10 dagen oud.
 7. Magdalena Knuijt, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 29 december 1835, overleden aldaar op 1 april 1836, 94 dagen oud.
 8. Maatje Knuijt, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 26 april 1838, overleden aldaar op 28 februari 1839, 308 dagen oud.

VII-ap Cornelis Janse Knuijt, landbouwer, geboren in juli 1769, overleden te Driewegen op 18 maart 1827, 57 jaar oud, zoon van VI-p. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 15 oktober 1794, op 25-jarige leeftijd met Cornelia Janse Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 9 maart 1760, zie VIII-e. Uit dit huwelijk

 1. Apollonia Knuijt, Leuntje, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1803, volgt onder VIII-cz.

VII-aq Petrus Janse Knuit, landbouwer, geboren in april 1772, overleden te Nisse op 14 april 1820, 48 jaar oud, zoon van VI-p. Hij is getrouwd te Kwadendamme op 17 januari 1803, op 30-jarige leeftijd met Elisabeth Cornelisse Knuit, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1781, zie VII-ax. Uit dit huwelijk

 1. Apollonia Knuijt, geboren te Ovezande (Zeeland) op 24 april 1804, volgt onder VIII-da.
 2. Johanna Pieterse Knuijt, geboren te Ovezande (Zeeland) op 26 maart 1806, volgt onder VIII-db.
 3. Jan Pieterse Knuijt, geboren te Ovezande (Zeeland) op 26 maart 1806, volgt onder VIII-dc.
 4. Cornelia Knuijt, geboren te Nisse op 24 september 1809, volgt onder VIII-dd.
 5. Paulina Knuijt, geboren te Nisse op 10 februari 1815, overleden te 's-Gravenpolder op 1 april 1872, 57 jaar oud.
  Zij is getrouwd te 's-Gravenpolder op 25 april 1862, op 47-jarige leeftijd met Andries de Koning (50 jaar oud), arbeider, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1812, overleden te 's-Gravenpolder op 26 februari 1879, 67 jaar oud, zoon van Elena de Koning.
  (Hij is eerder getrouwd te 's-Gravenpolder op 28 juni 1854, op 42-jarige leeftijd met Jannetje Priem, geboren te 's-Heerenhoek op 1 december 1812, volgt onder IX-bt.)
 6. Cornelis Knuijt, arbeider, geboren te Nisse op 3 december 1819.
  Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 15 maart 1849, op 29-jarige leeftijd met Pieternella Grim (26 jaar oud), arbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 8 april 1822, dochter van Joannis Grimminck (boerenknecht en arbeider) en Leuntje Boonman (boerenmeid en arbeidster).

VII-ar Lucia Adriaanse Raas, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1772, overleden aldaar op 23 april 1814, 42 jaar oud, dochter van VI-q. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 4 maart 1794, op 22-jarige leeftijd met Marinus Adriaanse Westdorp (26 jaar oud), arbeider, geboren te Hoedekenskerke op 10 maart 1767, overleden te 's-Gravenpolder op 27 maart 1839, 72 jaar oud, zoon van Adrianus Westdorp (molenaar op de Vlaakse molen.) en Elisabeth Beck.
(Hij is later getrouwd te Hoedekenskerke op 3 september 1814, op 47-jarige leeftijd met Lena de Koning (26 jaar oud), geboren te Driewegen op 10 december 1787, overleden te 's-Gravenpolder op 30 januari 1837, 49 jaar oud, dochter van Andries de Koning en Cornelia la Pere.) Uit dit huwelijk

 1. Adriaan Westdorp, geboren te Schore in het jaar 1795, volgt onder VIII-de.
 2. Elisabeth Westdorp, geboren te Schore in het jaar 1798, volgt onder VIII-df.
 3. Jan Marinusse Westdorp, geboren te Schore in het jaar 1801, volgt onder VIII-dg.
 4. Johannis Westdorp, geboren te Schore in het jaar 1804, volgt onder VIII-dh.
 5. Willem Marinusse Westdorp, geboren te Blake in het jaar 1809, volgt onder VIII-di.

VII-as Adriana Jansdochter Huige, dagloonster, geboren in het jaar 1777, overleden te Baarland op 11 maart 1820, 43 jaar oud, dochter van VI-r. Zij is getrouwd in het jaar 1801, op 24-jarige leeftijd met Barend Janszoon Boonman (24 jaar oud), landbouwer, geboren in het jaar 1777, overleden te Baarland op 16 februari 1820, 43 jaar oud, zoon van VII-ad. Uit dit huwelijk

 1. Jan Boonman, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1802, volgt onder VIII-dj.
 2. Johanna Boonman, geboren te Kwadendamme in het jaar 1803, volgt onder VIII-dk.
 3. Martina Boonman, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1805, volgt onder VIII-dl.
 4. Margarita Boonman, boerenmeid, geboren te Baarland in januari 1807, ongehuwd overleden te Ovezande (Zeeland) op 17 april 1824, 17 jaar oud.
 5. Cornelia Boonman, geboren te Kwadendamme in het jaar 1810, volgt onder VIII-dm.
 6. Pieter Barendse Boonman, geboren te Baarland op 8 april 1811, volgt onder VIII-dn.
 7. Adriaan Boonman, geboren te Baarland op 17 november 1812.
 8. Neeltje Boonman, geboren te Baarland in het jaar 1813, volgt onder VIII-do.
 9. Adriaan Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 19 juni 1815, volgt onder VIII-dp.
 10. Maatje Boonman, geboren te Baarland op 11 augustus 1818, overleden aldaar op 14 oktober 1819, 1 jaar oud.

VII-at Petronella Janse Huijge, geboren te 's-Heer Abtskerke in het jaar 1779, overleden te Hoedekenskerke op 25 november 1842, 63 jaar oud, dochter van VI-r. Zij is getrouwd te Kwadendamme op 24 november 1805, op 26-jarige leeftijd met Louis Pieterse Kaas (27 jaar oud), arbeider en veldwachter, geboren in het jaar 1778, overleden te Hoedekenskerke op 21 september 1836, 58 jaar oud, zoon van Petrus Kaas en Jacoba Dam. Uit dit huwelijk

 1. Joanna Kaas, winkelierster, geboren te 's-Gravenpolder in het jaar 1809, overleden te Baarland op 21 mei 1855, 46 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Hoedekenskerke op 24 december 1847, op 38-jarige leeftijd met Franciscus l'Ecluse (29 jaar oud), arbeider, geboren te Wachtebeke (BelgiŽ) in het jaar 1818, zoon van Petrus l'Ecluse (arbeider) en Judoca Levina Schout.
 2. Petrus Louisse Kaas, geboren te Kwadendamme op 4 november 1810, volgt onder VIII-dq.
 3. Jacoba Kaas, geboren te 's-Gravenpolder op 17 september 1812, overleden te Hoedekenskerke op 3 december 1827, 15 jaar oud.
 4. Maatje Kaas, geboren te 's-Gravenpolder op 28 februari 1820, overleden aldaar op 15 maart 1823, 3 jaar oud.

VII-au Marinus Janse Huige, landbouwer en winkelier, geboren te 's-Heer Abtskerke op 16 juli 1786, overleden te Ovezande (Zeeland) op 29 juli 1868, 82 jaar oud, zoon van VI-r. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 2 augustus 1811, op 25-jarige leeftijd met Maria Adriaanse van den Dries (19 jaar oud), arbeidster, landbouwster en winkelierster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 6 juli 1792, overleden te Ovezande (Zeeland) op 7 februari 1879, 86 jaar oud, dochter van Adriaan Bastiaanse van den Dries en Jobje Jacobusse de Jonge. Uit dit huwelijk

 1. Jobje Huige, boerenmeid en arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 21 november 1812, overleden aldaar op 18 maart 1853, 40 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 6 augustus 1841, op 28-jarige leeftijd met Pierre de Jonge (28 jaar oud), arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1813, zoon van Jan de Jonge en Catarijna Fesschen (arbeidster).
 2. Johanna Huige, geboren te Ovezande (Zeeland) op 20 juli 1814, overleden aldaar op 2 november 1814, 105 dagen oud.
 3. Johanna Huige, geboren te Ovezande (Zeeland) op 26 augustus 1815, overleden aldaar op 15 januari 1816, 142 dagen oud.
 4. Johanna Huige, geboren te Ovezande (Zeeland) op 26 augustus 1816, volgt onder VIII-dr.
 5. Pieternella Huige, geboren te Ovezande (Zeeland) op 8 februari 1818, volgt onder VIII-ds.
 6. Jan Huige, geboren te Ovezande (Zeeland) op 8 maart 1819, overleden aldaar op 6 mei 1821, 2 jaar oud.
 7. Martina Huige, geboren te Ovezande (Zeeland) op 5 januari 1821, overleden aldaar op 8 februari 1828, 7 jaar oud.
 8. Jacomina Huige, arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 7 augustus 1822, overleden aldaar op 17 mei 1853, 30 jaar oud.
  Zij was gehuwd met Gerard Doene.
 9. Maatje Huige, geboren te Ovezande (Zeeland) op 5 april 1824, overleden aldaar op 19 december 1824, 258 dagen oud.
 10. Maatje Huige, dienstmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 12 september 1825, ongehuwd overleden aldaar op 3 maart 1851, 25 jaar oud.
 11. Martina Huige, arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 27 juli 1828.
  Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 7 mei 1858, op 29-jarige leeftijd met Pieter Rentmeester (33 jaar oud), landbouwersknecht en arbeider, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1825, overleden aldaar op 28 mei 1903, 78 jaar oud, zoon van Engel Rentmeester en Margrieta de Keijzer.
  (Hij is later getrouwd te 's-Heerenhoek op 18 augustus 1864, op 39-jarige leeftijd met Adriana Raas, geboren te Hoedekenskerke op 11 oktober 1841, volgt onder XI-ad.)
 12. Cornelia Huige, arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 4 november 1830, overleden aldaar op 9 oktober 1891, 60 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 3 juni 1870, op 39-jarige leeftijd met Jan Vermeule (35 jaar oud), arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1835, zoon van Pieter Vermeule en Pieternella Franse (arbeidster).
 13. Jan Huige, geboren te Ovezande (Zeeland) op 25 december 1832, overleden aldaar op 2 februari 1833, 39 dagen oud.

VII-av Maatje Janse Huige, landbouwster, geboren te 's-Heer Abtskerke op 27 augustus 1787, overleden te Ovezande (Zeeland) op 4 mei 1852, 64 jaar oud, dochter van VI-r. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 13 januari 1816, op 28-jarige leeftijd (1) met Dingenis Jacobusse de Jonge (39 jaar oud), landbouwer, geboren op 18 oktober 1776, overleden te Ovezande (Zeeland) op 16 december 1833, 57 jaar oud, zoon van Jacobus de Jonge en Johanna Reijnoud.
(Hij is eerder getrouwd te Kwadendamme op 17 mei 1804, op 27-jarige leeftijd met Apollonia Timmerman (21 jaar oud), geboren op 7 november 1782, overleden te Ovezande (Zeeland) op 10 februari 1810, 27 jaar oud, dochter van VII-aa.) Uit dit huwelijk

 1. Levenloos de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 31 oktober 1816, overleden aldaar op 31 oktober 1816.
 2. Johanna de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 24 april 1818, ongehuwd overleden aldaar op 28 oktober 1841, 23 jaar oud.
 3. Jacomina de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 6 september 1819, overleden aldaar op 23 oktober 1823, 4 jaar oud.
 4. Jan de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 18 september 1820, overleden aldaar op 18 oktober 1820, 30 dagen oud.
 5. Katharina de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 19 september 1822, overleden aldaar op 25 november 1823, 1 jaar oud.
 6. Jan de Jonge, boerenknecht, geboren te Ovezande (Zeeland) op 28 oktober 1824, overleden aldaar op 18 januari 1901, 76 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 27 april 1855, op 30-jarige leeftijd met Jacomina Priem (22 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek op 6 juni 1832, overleden te Ovezande (Zeeland) op 9 mei 1905, 72 jaar oud, dochter van Joannes Janse Priem (boerenknecht, arbeider en landbouwer) en Jannetje Aalbregtse de Jonge (arbeidster, landbouwster en boerenmeid).
 7. Jobje de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 14 maart 1826, overleden aldaar op 16 augustus 1827, 1 jaar oud.
 8. Pieternella de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 8 mei 1828, volgt onder VIII-dt.

Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 14 mei 1835, op 47-jarige leeftijd (2) met Adriaan Christophorus Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1792, zie IX-x.

VII-aw Paulus Knuijt, cultivateur en landbouwer, gedoopt te 's-Heer Arendskerke op 2 maart 1766, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 10 oktober 1841, 75 jaar oud, zoon van VI-s. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 15 juni 1790, op 24-jarige leeftijd (1) met Joanna Pieterse Raas (38 jaar oud), landbouwster, geboren te 's-Heer Abtskerke op 16 december 1751, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 2 februari 1796, 44 jaar oud, dochter van Petrus Cornelisse Raes en Catelijntje Adriaanse Vroonland. Uit dit huwelijk

 1. Maria Knuit, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1790, volgt onder VIII-du.
 2. Catharina Knuit, dienstbare en arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1791, overleden te Goes op 1 december 1842, 51 jaar oud.
  Zij is getrouwd te 's-Heer Hendrikskinderen op 20 juli 1821, op 30-jarige leeftijd met Adriaan Janse Pover, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 11 februari 1777, volgt onder VIII-ag.

Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 20 februari 1797, op 30-jarige leeftijd (2) met Joanna Cornelisse de Meij (24 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek op 23 januari 1773, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 15 augustus 1804, 31 jaar oud, dochter van Cornelis Janse de Meij en Cornelia Janse Vette. Uit dit huwelijk

 1. Cornelia Knuit, geboren in het jaar 1798, volgt onder VIII-dv.
 2. Jacoba Knuijt, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1802, volgt onder VIII-dw.

Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 5 april 1805, op 39-jarige leeftijd (3) met Josina van de Pas (25 jaar oud), gedoopt op 12 februari 1780, wonende te Ovezande (Zeeland), overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 17 juli 1807, 27 jaar oud, dochter van Joannes Jan van der Pas (wagenmaker en secretaris en adjunct burgemeester van Ovezande) en Margaretha Pieterse Oostdijk. Uit dit huwelijk

 1. Margaretha Knuijt, geboren te Heinkenszand (Zeeland), gedoopt op 15 maart 1806, volgt onder VIII-dx.
 2. Barbara Knuijt, geboren te Heinkenszand (Zeeland), gedoopt op 23 juni 1807, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 20 oktober 1807, 119 dagen oud.

VII-ax Elisabeth Cornelisse Knuit, landbouwster, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1781, overleden te Nisse op 9 juni 1860, 79 jaar oud, dochter van VI-s. Zij is getrouwd te Kwadendamme op 17 januari 1803, op 22-jarige leeftijd (1) met Petrus Janse Knuit, geboren in april 1772, zie VII-aq. Uit dit huwelijk

 1. 1-6 : Zie onder VII-aq.

Zij is getrouwd te Nisse op 3 oktober 1821, op 40-jarige leeftijd (2) met Marinus Vroonland (22 jaar oud), landbouwer, geboren te 's-Gravenpolder op 30 november 1798, overleden te Nisse op 25 december 1875, 77 jaar oud, zoon van Bastiaan Marinusse Vroonland en Martina Lievense Verschrage (arbeidster). Uit dit huwelijk

 1. Bastiaan Vroonland, geboren te Nisse op 20 november 1826, volgt onder VIII-dy.

VII-ay Geertruid Cornelisse Knuijt, gedoopt te 's-Heer Arendskerke op 18 januari 1784, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 20 november 1806, 22 jaar oud, dochter van VI-s. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 30 september 1803 (getuigen waren Marinus Cornelis Langemare en Catharina Hubrechtse Rijk), op 19-jarige leeftijd met Albregt Cornelisse Pover, geboren te Borssele, gedoopt te 's-Heer Arendskerke op 23 februari 1771, zie VIII-p. Uit dit huwelijk

 1. Elisabeth Pover, geboren te 's-Heer Arendskerke, gedoopt te 's-Heerenhoek op 4 oktober 1804 (doopgetuigen waren Jacob Oosthoek en Janna Janse), volgt onder VIII-dz.
 2. Jozina Pover, gedoopt te 's-Heerenhoek op 11 oktober 1805 (doopgetuigen waren Paulus Cornelisse Knuijt en Josina Jansse van der Pas), overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 25 oktober 1805, 14 dagen oud.
 3. Adrianus Pover, gedoopt te 's-Heerenhoek op 18 oktober 1806 (doopgetuigen waren Paulus Cornelisse Knuijt en Josina Jansse van der Pas), volgt onder VIII-ea.

VII-az Leendert Cornelisse Knuit, gedoopt te Nieuwdorp op 27 juli 1766 (RK), overleden te Ovezande (Zeeland) op 11 januari 1828, 61 jaar oud, zoon van VI-t. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 29 augustus 1785 voor de kerk (RK), op 19-jarige leeftijd (1) met Adriana Marinusse de Smit (27 jaar oud), gedoopt te Heinkenszand (Zeeland) op 15 augustus 1758 (RK), overleden te Ovezande (Zeeland) op 9 augustus 1803, 44 jaar oud, dochter van Marinus Janse de Smit en Helena Verrijcken. Uit dit huwelijk

 1. Helena Knuijt, geboren te Baarland op 1 april 1786, volgt onder VIII-eb.
 2. Adriana Leendertse Knuit, gedoopt te 's-Heerenhoek op 22 maart 1790 (RK), volgt onder VIII-ec.
 3. Cornelis Leendertse Knuijt, geboren te Baarland op 29 november 1791, volgt onder VIII-ed.
 4. Cornelia Knuit, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1791, volgt onder VIII-ee.
 5. Jan Leendertse Knuijt, geboren te Baarland in het jaar 1802, volgt onder VIII-ef.

Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 8 november 1803 voor de kerk, op 37-jarige leeftijd (2) met Catharina Merison (39 jaar oud), geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1764, overleden te 's-Heer Arendskerke op 10 mei 1834, 70 jaar oud, dochter van Adriaan Merison en Maatje Polderdijk.
(Zij is eerder getrouwd te Vlake op 10 januari 1786, op 22-jarige leeftijd met Joannes Pieterse Raas (31 jaar oud), geboren te Kloetinge op 19 december 1754, overleden aldaar op 8 februari 1803, 48 jaar oud, zoon van Petrus Cornelisse Raes en Catelijntje Adriaanse Vroonland. (Hij is eerder getrouwd op 17 december 1782, op 27-jarige leeftijd met Petronella Janse Pover (29 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke op 18 augustus 1753, overleden in het jaar 1785, 32 jaar oud, dochter van Johannes Lauwerse Pover en Maria Pieterse Draven.))

VII-ba Petrus Cornelisse Knuit, landbouwer, geboren te Nieuwdorp op 12 september 1768, overleden te Hoedekenskerke op 22 november 1844, 76 jaar oud, zoon van VI-t. Hij is getrouwd op 1 mei 1793, op 24-jarige leeftijd (1) met Maria Margaritha Joosse van den Broek (26 jaar oud), geboren te Hoedekenskerke op 8 juni 1766, overleden te Ovezande (Zeeland) op 9 mei 1803, 36 jaar oud. Uit dit huwelijk

 1. Joannes Pieterse Knuit, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 14 augustus 1798, volgt onder VIII-eg.
 2. Cornelius Knuijt, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 17 december 1800, overleden te Ovezande (Zeeland) op 22 september 1847, 46 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 9 januari 1835, op 34-jarige leeftijd met Maria van den Dries (35 jaar oud), arbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 19 september 1799, overleden te Ovezande (Zeeland) op 8 mei 1875, 75 jaar oud, dochter van Pieter Bastiaanse van den Dries en Cornelia Marinisse Huige.
  (Zij is eerder getrouwd te Hoedekenskerke op 10 mei 1828, op 28-jarige leeftijd met Adriaan van Eikeren (25 jaar oud), geboren te Ovezande (Zeeland) op 3 december 1802, overleden aldaar op 15 mei 1831, 28 jaar oud, zoon van Nicolaas van Eijkeren en Johanna Maria Janse van der Pas.)

Hij is getrouwd te Kwadendamme op 18 november 1810, op 42-jarige leeftijd (2) met Johanna Oliviers (29 jaar oud), koemelkster, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1781, overleden te Hoedekenskerke op 20 april 1847, 66 jaar oud. Uit dit huwelijk

 1. Leendert Knuijt, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1812, overleden te Hoedekenskerke op 26 mei 1843, 31 jaar oud.
 2. Christiaan Knuijt, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1814, volgt onder VIII-eh.
 3. Marinus Knuijt, geboren te Ovezande (Zeeland) op 25 april 1816, overleden aldaar op 27 april 1816, 2 dagen oud.
 4. Marinis Knuijt, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1817, overleden te Hoedekenskerke op 28 augustus 1850, 33 jaar oud.
 5. Adriaan Knuijt, geboren te Ovezande (Zeeland) op 7 september 1819, overleden aldaar op 26 oktober 1819, 49 dagen oud.
 6. Tannetje Knuijt, geboren te Ovezande (Zeeland) op 10 april 1821, volgt onder VIII-ei.
 7. Machiel Knuijt, geboren te Ovezande (Zeeland) op 27 augustus 1822, overleden op 4 september 1822, 8 dagen oud.
 8. Adriana Knuijt, geboren te Ovezande (Zeeland) op 15 oktober 1824, overleden aldaar op 19 januari 1825, 96 dagen oud.
 9. Albregt Knuijt, geboren te Ovezande (Zeeland) op 16 september 1826, overleden aldaar op 8 november 1826, 53 dagen oud.
 10. Adriana Knuijt, geboren te Ovezande (Zeeland) op 11 juli 1829, volgt onder VIII-ej.

VII-bb Jacoba Cornelisse Knuijt, landbouwster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 26 november 1770, gedoopt aldaar op 26 november 1770, overleden te Hoedekenskerke op 25 mei 1830, 59 jaar oud, dochter van VI-t. Zij is getrouwd te Hoedekenskerke op 20 mei 1797, op 26-jarige leeftijd (1) met Adriaan Cornelisse Pover (44 jaar oud), geboren te Hoedekenskerke op 16 juni 1752, overleden aldaar op 3 april 1821, 68 jaar oud, zoon van Cornelis Adriaanse Pover en Johanna Franse Waaijenbergh. Uit dit huwelijk

 1. Cornelis Adriaanse Pover, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1797, volgt onder VIII-ek.

Zij is getrouwd te Hoedekenskerke op 11 juni 1829, op 58-jarige leeftijd (2) met Jan Marinusse Langemaire, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1783, zie VIII-ab.

VII-bc Cornelia Knuijt, geboren te 's-Heer Arendskerke op 14 november 1777, overleden aldaar op 27 juli 1821, 43 jaar oud, dochter van VI-t. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 13 juni 1800, op 22-jarige leeftijd met Jan Magnus (26 jaar oud), geboren te Hulst op 13 april 1774. Uit dit huwelijk

 1. Cornelis Magnus, geboren te 's-Heerenhoek op 13 maart 1808, volgt onder VIII-el.
 2. Cornelia Magnus, dienstmeid, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1810, ongehuwd overleden te 's-Heer Arendskerke op 17 januari 1842, 32 jaar oud.

VIII-a Laurus Janse de Jonge, landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 22 oktober 1760, overleden te Ovezande (Zeeland) op 9 juni 1820, 59 jaar oud, zoon van VII-a. Hij is getrouwd in het jaar 1783, op 23-jarige leeftijd (1) met Maria Janisse Pover, geboren te Oudelande op 28 februari 1754, zie VII-s. Uit dit huwelijk

 1. 1-2 : Zie onder VII-s.

Hij is getrouwd te Kwadendamme na 1789, op minstens 29-jarige leeftijd (2) met Joanna Janse Priem (minstens 22 jaar oud), geboren te Ovezande (Zeeland) op 22 februari 1767, overleden aldaar op 12 juli 1807, 40 jaar oud, dochter van Joannis Balthazar Janse Priem en Petronella Antonisse de Keijzer. Uit dit huwelijk

 1. Pieternella de Jonge, boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1791, overleden te Baarland op 15 april 1870, 79 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 30 december 1816, op 25-jarige leeftijd met Cornelis la Peere (25 jaar oud), boerenknecht, geboren te Vlake in het jaar 1791, zoon van Jan la Peere en Martina de Vroe.
 2. Josina Laurusse de Jonge, geboren te 's-Heerenhoek op 13 juli 1792, volgt onder IX-a.
 3. Adriana de Jonge, boerenmeid en arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1796, overleden aldaar op 17 december 1875, 79 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Kloetinge op 23 januari 1818, op 22-jarige leeftijd met Pieter van 't Westeinde, geboren te Kloetinge in het jaar 1797, volgt onder VIII-bs.
 4. Bethje de Jonge, landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 21 april 1801, overleden te 's-Heer Arendskerke op 26 januari 1882, 80 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 21 april 1824, op 23-jarige leeftijd met Hubrecht Pieterse de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 23 februari 1801, volgt onder VIII-cp.
 5. Magdalena de Jonge, landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) in mei 1804, overleden aldaar op 3 december 1880, 76 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 8 mei 1824, op 20-jarige leeftijd met Cornelis Aalbregtse Knuijt, geboren te 's-Heer Arendskerke op 29 december 1794, volgt onder VII-an.

Hij is getrouwd te Kwadendamme op 23 september 1808, op 47-jarige leeftijd (3) met Janna Pieterse Timmerman (18 jaar oud), landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 14 december 1789, overleden aldaar op 3 januari 1836, 46 jaar oud, dochter van VII-aa. Uit dit huwelijk

 1. Maria Theresia Laurusse de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 7 mei 1810, volgt onder IX-b.
 2. Pieter Laurusse de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1812, volgt onder IX-c.
 3. Jan de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 28 april 1813, overleden aldaar op 16 september 1813, 141 dagen oud.
 4. Jan Laurusse de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 5 juli 1814, overleden aldaar op 4 november 1814, 122 dagen oud.
 5. Jan Laurusse de Jonge, arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) op 13 juli 1815, ongehuwd overleden aldaar op 26 april 1853, 37 jaar oud.
 6. Aalbregt de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 3 december 1816.
 7. Jacomina de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 25 augustus 1818, overleden aldaar op 3 februari 1819, 162 dagen oud.

VIII-b Jan Janse de Jonge, geboren te 's-Heer Arendskerke op 14 januari 1763, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 27 april 1824, 61 jaar oud, zoon van VII-a. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 6 april 1796, op 33-jarige leeftijd (1) met Adriana Cornelisse Vermue (29 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke op 15 oktober 1766, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 22 maart 1811, 44 jaar oud, dochter van VII-n. Uit dit huwelijk

 1. Janna de Jonge, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 14 november 1800, volgt onder IX-d.
 2. Jacoba de Jonge, boerenmeid en landbouwster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1802.
  Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 11 juni 1824, op 22-jarige leeftijd met Hubregt Driedijk (22 jaar oud), boerenknecht en landbouwer, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1802, overleden aldaar op 5 september 1875, 73 jaar oud, zoon van Jan Hubregtse Driedijk (landbouwer) en Maria Cornelisse Vette.

Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 13 april 1815, op 52-jarige leeftijd (2) met Jacomina van der Linden (27 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 14 maart 1788, overleden te Ovezande (Zeeland) op 24 maart 1848, 60 jaar oud. Uit dit huwelijk

 1. Cornelis de Jonge, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1816, volgt onder IX-e.
 2. Jan Janse de Jonge, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1817, volgt onder IX-f.
 3. Tannetje de Jonge, afkomstig uit Heinkenszand (Zeeland), geboren in het jaar 1820, volgt onder IX-g.

VIII-c Josina Pieterse Dekker, geboren te Zuid Kraaijert op 17 februari 1767, overleden op 3 maart 1808, 41 jaar oud, dochter van VII-a. Zij is getrouwd in november 1795, op 28-jarige leeftijd met Pieter van Stee (27 jaar oud), landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 6 november 1768, overleden aldaar op 15 oktober 1854, 85 jaar oud, zoon van Cornelis van Stee en Johanna Nieuwstee.
(Hij is later getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 21 augustus 1814, op 45-jarige leeftijd met Catharina de Jonge (29 jaar oud), landbouwster, geboren in het jaar 1785, dochter van Pieter Barendse de Jonge en Susanna Janse Hoondert.) Uit dit huwelijk

 1. Johanna Pieterse van Stee, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1795, volgt onder IX-h.
 2. Pieter Pieterse van Stee, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1803, volgt onder IX-i.
 3. Marinus van Stee, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1808, volgt onder IX-j.

VIII-d Jozina Janse Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 27 maart 1757, overleden te Borssele op 7 april 1805, 48 jaar oud, dochter van VII-b. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 30 juni 1780, op 23-jarige leeftijd (1) met Joannes Cornelisse Langemare (41 jaar oud), geboren te Borssele op 10 mei 1739, overleden in november 1784, 45 jaar oud, zoon van Cornelis Cornelisse Langemare en Helena Boonman.
(Hij is eerder getrouwd te 's-Heerenhoek op 16 april 1765, op 25-jarige leeftijd met Catharina Cornelisse Rijk (23 jaar oud), geboren te Ovezande (Zeeland) op 27 juli 1741, overleden in het jaar 1778, 37 jaar oud, dochter van VI-b.) Uit dit huwelijk

 1. Jan Janse Langemaire, geboren te 's-Heerenhoek op 6 juni 1785, volgt onder IX-k.

Zij is getrouwd op 4 februari 1786, op 28-jarige leeftijd (2) met Adriaan Willemse Hoondert (33 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke op 10 september 1752, overleden te 's-Heerenhoek op 24 februari 1840, 87 jaar oud, zoon van Wilhelmus Clasen Hoondert en Magdalena Adriaanse van den Dries.
(Hij is eerder getrouwd te Borssele op 18 oktober 1780, op 28-jarige leeftijd met Cornelia Pieterse Nieuwstee (35 jaar oud), geboren te Borssele op 15 oktober 1745, dochter van Pieter Maartense Nieuwstee en Adriana Jacobse Boonman.) Uit dit huwelijk

 1. Clazina Hoondert, geboren te Borssele op 24 augustus 1795, volgt onder IX-l.

VIII-e Cornelia Janse Rijk, landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 9 maart 1760, overleden te Hoedekenskerke op 5 januari 1839, 78 jaar oud, dochter van VII-b. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 19 november 1782, op 22-jarige leeftijd (1) met Hubertus de Jonge (29 jaar oud), geboren te Ovezande (Zeeland) op 21 december 1752, overleden te Oudelande op 30 april 1793, 40 jaar oud.
(Hij is eerder getrouwd te Driewegen op 29 juli 1777, op 24-jarige leeftijd met Catharina Remijn (22 jaar oud), geboren te Driewegen op 3 januari 1755, overleden te Oudelande op 7 oktober 1780, 25 jaar oud, dochter van Johannes Bastiaanse Remijn en Maria Pieterse de Jonge.) Uit dit huwelijk

 1. Klazina Huibregtse de Jonge, geboren te Oudelande in het jaar 1788, volgt onder IX-m.
 2. Johanna Hubrechtse de Jonge, geboren te Oudelande op 20 oktober 1789, volgt onder IX-n.

Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 15 oktober 1794, op 34-jarige leeftijd (2) met Cornelis Janse Knuijt, geboren in juli 1769, zie VII-ap. Uit dit huwelijk

 1. Zie onder VII-ap.

VIII-f Aalbrecht Janse Rijk, schepen, schout en burgemeester van 's-Heerenhoek, geboren te Ovezande (Zeeland) op 6 december 1761, overleden aldaar op 20 november 1813, 51 jaar oud, zoon van VII-b. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 21 mei 1782, op 20-jarige leeftijd (1) met Elisabeth de Vroe (22 jaar oud), gedoopt te 's-Heerenhoek op 29 januari 1760, overleden te Ovezande (Zeeland) op 9 februari 1795, 35 jaar oud, dochter van Cornelis Joosse de Vroe en Catharina Leendertse Westdijk. Uit dit huwelijk

 1. Jan Albregse Rijk, landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1786, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 29 maart 1878, 92 jaar oud.
  Hij was gehuwd met Catharina Marinusse Langemaire, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 26 december 1783, volgt onder VIII-aa.

Hij is getrouwd op 22 juni 1796, op 34-jarige leeftijd (2) met Jobje Laurusse de Jonge (17 jaar oud), geboren te Ovezande (Zeeland) op 10 juni 1779, overleden aldaar op 20 juni 1802, 23 jaar oud, dochter van VII-g. Uit dit huwelijk

 1. Laurus Albrechtse Rijk, landbouwer en burgemeester, geboren te Ovezande (Zeeland) op 4 juni 1797, overleden te 's-Heerenhoek op 25 juni 1859, 62 jaar oud.
  Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 14 juni 1822, op 25-jarige leeftijd met Maatje Menheere (20 jaar oud), landbouwster, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1802, overleden aldaar op 21 april 1887, 85 jaar oud, dochter van Johannis Gillese Menheere (landbouwer) en Adriana Janse Vroonland.
 2. Jacob Aalbregtse Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 16 oktober 1798, volgt onder IX-o.
 3. Clasina Albregtse Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 6 februari 1801, gedoopt aldaar op 13 februari 1801, volgt onder IX-p.

Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 19 januari 1805, op 43-jarige leeftijd (3) met Neeltje Claase Hoondert (19 jaar oud), landbouwster, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1786, dochter van Nicolaas Willemse Hoondert en Cornelia Pieterse de Jonge (landbouwster).
(Zij is later getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 19 november 1819, op 33-jarige leeftijd met Laurentius Franciscus van de Putte (45 jaar oud), negociant, geboren te Dixmuiden in het jaar 1774, zoon van Johannes Baptist van de Putte en Joanna Canijn. (Hij was weduwnaar van Anna Geertruida Penders.)) Uit dit huwelijk

 1. Nicolaas Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 7 maart 1806, volgt onder IX-q.
 2. Marinus Aalbregtse Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1809, volgt onder IX-r.
 3. Cornelis Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 25 januari 1812.
 4. Pieter Albregtse Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 15 februari 1813, volgt onder IX-s.

VIII-g Jacob Janse Rijk, landman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 28 maart 1763, overleden aldaar op 21 oktober 1810, 47 jaar oud, zoon van VII-b. Hij is getrouwd te Borssele op 1 oktober 1787, op 24-jarige leeftijd (1) met Johanna Pieterse Hoondert, landmansdochter, dochter van Petrus Claasse Hoondert en Pieternella Pieterse van Ekeren. Uit dit huwelijk

 1. Pieternella Jacobse Rijk, geboren te Borssele op 27 januari 1792, volgt onder IX-t.

Hij is getrouwd op 12 juli 1800, op 37-jarige leeftijd (2) met Adriana Maria den Braber (26 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 18 februari 1774, overleden te Ovezande (Zeeland) op 8 maart 1827, 53 jaar oud, dochter van Marinus Cornelisse den Braber en Jacoba Danielse Boonman.
(Zij is later getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 12 februari 1813, op 38-jarige leeftijd met Joannes Adriaanse Boonman (29 jaar oud), landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 20 maart 1783, overleden te Ovezande (Zeeland) op 14 augustus 1848, 65 jaar oud, zoon van Adriaan Maartense Boonman en Tannetje Almekinders. (Hij is eerder getrouwd te Kwadendamme op 1 mei 1809, op 26-jarige leeftijd met Joanna Pieterse Pover (19 jaar oud), geboren te Hoedekenskerke op 22 augustus 1789, overleden aldaar op 16 december 1809, 20 jaar oud, dochter van Petrus Janse Pover en Martina Cornelisse Pover. Hij is later getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 20 juni 1831, op 48-jarige leeftijd met Sara van 't Westeinde (28 jaar oud), boerenmeid, geboren te 's-Heer Arendskerke op 7 augustus 1802, overleden te 's-Heerenhoek op 12 februari 1876, 73 jaar oud, dochter van Cornelius Janse van 't Westeinde en Magdalena Klaasse Hoondert.)) Uit dit huwelijk

 1. Jacoba Jacobse Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 6 september 1801, overleden te 's-Heerenhoek op 30 april 1837, 35 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 21 januari 1831, op 29-jarige leeftijd met Pieter Pieterse van Stee, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1803, volgt onder IX-i.
 2. Cornelia Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 25 augustus 1806, volgt onder IX-u.

VIII-h Petronella Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 25 mei 1765, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 31 maart 1832, 66 jaar oud, dochter van VII-b. Zij is getrouwd op 3 juli 1788, op 23-jarige leeftijd met Jan Mattheusz de Baar (35 jaar oud), landbouwer op de Heuvelhof te Baarsdorp, landbouwer en burgemeester van Baarsdorp en Sinoutskerke, geboren te Baarsdorp op 9 juli 1752, overleden aldaar op 2 juli 1822, 69 jaar oud, zoon van Mattheus de Baar en Maria Cornelisse Boonman.
(Hij is eerder getrouwd op 16 juli 1782, op 30-jarige leeftijd met Cornelia Marinusse Almekinders (26 jaar oud), geboren te Oude Kraaijert op 17 juni 1756, overleden te Baarsdorp op 5 september 1785, 29 jaar oud, dochter van Marinus Jacobse Almekinders (landbouwer) en Cornelia Janse Almekinders.) Uit dit huwelijk

 1. Mattheus de Baar, boerenzoon, koemelker en landman, geboren te Baarsdorp op 8 oktober 1798, wonende aldaar, overleden aldaar op 12 november 1870, 72 jaar oud.
  Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 16 november 1821, op 23-jarige leeftijd met Johanna Pieterse van Stee, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1795, volgt onder IX-h.
 2. Jan Jansz de Baar, geboren te Baarsdorp op 8 juli 1801, volgt onder IX-v.
 3. Cornelis Janz de Baar, geboren te 's-Heer Abtskerke op 10 april 1804, volgt onder IX-w.

VIII-i Pieter Janse Rijk, boerenzoon en landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 10 juli 1768, overleden aldaar op 13 december 1828, 60 jaar oud, zoon van VII-b. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 2 oktober 1791, op 23-jarige leeftijd (1) met Jobje Vermue (22 jaar oud), boerendochter, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 23 januari 1769, wonende te 's-Heerenhoek, overleden te Ovezande (Zeeland) op 1 juni 1799, 30 jaar oud, dochter van VII-m. Uit dit huwelijk

 1. Adriaan Christophorus Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1792, volgt onder IX-x.

Hij is getrouwd op 2 mei 1800, op 31-jarige leeftijd (2) met Adriana Hubregtse Vroonland (21 jaar oud), rentenierster, geboren te Baarland in het jaar 1779, overleden te 's-Heerenhoek op 10 maart 1863, 84 jaar oud, dochter van VII-q. Uit dit huwelijk

 1. Klazina Rijk, landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1801, overleden aldaar op 24 juli 1879, 78 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 8 mei 1835, op 34-jarige leeftijd met Jacobus de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1789, volgt onder VIII-co.
 2. Joannes Pieterse Rijk, geboren te Holestelle (Ovezande) op 7 september 1804, gedoopt te 's-Heerenhoek op 8 september 1804, volgt onder IX-y.
 3. Jacob Rijk, boerenknecht en winkelier, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1805.
  Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 29 april 1853, op 48-jarige leeftijd met Francina de Meij (43 jaar oud), boerenmeid en winkelierster, geboren te Kwadendamme in het jaar 1810, overleden te Ovezande (Zeeland) op 13 juli 1876, 66 jaar oud, dochter van Jan Franse de Meij (landbouwer) en Jacomina Adriaanse Raas (landbouwster).
 4. Hubregt Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1805, overleden aldaar op 30 juli 1811, 6 jaar oud.
 5. Jacomijna Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 14 april 1811, overleden aldaar op 17 september 1811, 156 dagen oud.
 6. Jacomijna Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 24 mei 1812, overleden aldaar op 5 april 1816, 3 jaar oud.
 7. Geertrui Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 5 oktober 1813, overleden aldaar op 15 december 1821, 8 jaar oud.
 8. Cornelis Pieterse Rijk, korenmolenaar, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1815, overleden te Driewegen op 12 januari 1879, 64 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 28 december 1854, op 39-jarige leeftijd met Adriana de Braber (41 jaar oud), boerenmeid en arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 4 april 1813, overleden te 's-Heer Arendskerke op 13 juli 1865, 52 jaar oud, dochter van Cornelis Marinusse de Braber en Johanna Adriaanse Boonman.
  (Zij is eerder getrouwd te 's-Heerenhoek op 27 april 1838, op 25-jarige leeftijd met Marinus Grimmick (23 jaar oud), boerenknecht en arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1815, zoon van Johannes Jacobus Grimmick (arbeider) en Sophia Anthonia Schelfhout (arbeidster).)
 9. Albregt Rijk, kleermaker, geboren te Ovezande (Zeeland) op 25 februari 1816, ongehuwd overleden te 's-Heerenhoek op 28 augustus 1855, 39 jaar oud.
 10. Jacomina Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 8 maart 1817, overleden aldaar op 2 juni 1817, 86 dagen oud.
 11. Hubregt Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 1 januari 1819, overleden aldaar op 3 april 1819, 92 dagen oud.

VIII-j Marinus Janse Rijk, landbouwer, schepen, schout en burgemeester van 's-Heerenhoek, geboren te Ovezande (Zeeland) op 19 februari 1769, overleden aldaar op 8 april 1813, 44 jaar oud, zoon van VII-b. Hij is getrouwd op 13 april 1798, op 29-jarige leeftijd met Tannetje Marinusse Hoedemaker (22 jaar oud), landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1776, overleden aldaar op 1 augustus 1855, 79 jaar oud, dochter van Marinus Cornelisse Hoedemaker en Neeltje Pieterse Nieuwstee. Uit dit huwelijk

 1. Jan Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 20 april 1799, volgt onder IX-z.
 2. Adriaan Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 19 augustus 1800.
 3. Cornelia Rijk, Neeltje, geboren te Ovezande (Zeeland) op 1 december 1801, volgt onder IX-aa.
 4. Jacobus Marinusse Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 1 augustus 1804, volgt onder IX-ab.
 5. Adriaan Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 7 oktober 1809, volgt onder IX-ac.

VIII-k Albregt Laurusse Rijck, geboren te Ovezande (Zeeland), gedoopt op 8 december 1760, overleden te Ovezande (Zeeland) op 9 november 1807, 46 jaar oud, zoon van VII-c. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 8 januari 1782, op 21-jarige leeftijd met Maria Cornelisse de Jonge (29 jaar oud), gedoopt te Heinkenszand (Zeeland) op 18 maart 1752, overleden te Ovezande (Zeeland) op 30 april 1810, 58 jaar oud, dochter van Cornelis Dignisse de Jonge en Elisabeth Leendertse Westdijk.
(Zij is eerder getrouwd op 25 maart 1774, op 22-jarige leeftijd met Adriaan Cornelisse Rijck, geboren te Ovezande (Zeeland) op 3 september 1743, zie VII-f.) Uit dit huwelijk

 1. Clazina Albregtse Rijck, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 25 januari 1784, volgt onder IX-ad.
 2. Josina Albrechtse Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland), gedoopt aldaar op 11 maart 1785, volgt onder IX-ae.
 3. Cornelia Rijk, gedoopt op 26 april 1786, overleden op 7 juli 1812, 26 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Hoedekenskerke op 24 februari 1808, op 21-jarige leeftijd met Dignus Pieterse Timmerman, gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 14 oktober 1783, volgt onder VIII-bt.
 4. Jacomina Aalbrechtse Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 14 januari 1790, volgt onder IX-af.

VIII-l Pieter Laurusse Rijk, gistverkoper en winkelier, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1769, overleden aldaar op 30 december 1830, 61 jaar oud, zoon van VII-c. Hij is getrouwd op 19 april 1805, op 36-jarige leeftijd met Sara Kopmels (22 jaar oud), winkelierster, geboren te Hoedekenskerke op 10 december 1782, overleden te Ovezande (Zeeland) op 7 april 1855, 72 jaar oud, dochter van Cornelis Marinusse Kopmels en Barbara Acda. Uit dit huwelijk

 1. Cornelis Pieterse Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 21 juli 1806, volgt onder IX-ag.
 2. Jan Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1807, ongehuwd overleden aldaar op 23 september 1842, 35 jaar oud.
 3. Neeltje Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1812, volgt onder IX-ah.
 4. Johanna Rijk, winkelierster, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1815, overleden aldaar op 8 juli 1888, 73 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 26 juni 1857, op 42-jarige leeftijd met Laurus Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 7 januari 1812, volgt onder X-ab.
 5. Isabella Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 24 juni 1826, overleden aldaar op 30 oktober 1826, 128 dagen oud.

VIII-m Joannis Laurisse Rijck, vrachtrijder, geboren te Ovezande (Zeeland), gedoopt op 24 oktober 1771, overleden te 's-Gravenpolder op 14 augustus 1839, 67 jaar oud, zoon van VII-c. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 26 januari 1797, op 25-jarige leeftijd met Adriana Janse van der Pas (22 jaar oud), geboren te Hoedekenskerke, gedoopt op 24 december 1774, overleden te 's-Gravenpolder op 28 januari 1850, 75 jaar oud, dochter van Joannes Jan van der Pas (wagenmaker en secretaris en adjunct burgemeester van Ovezande) en Margaretha Pieterse Oostdijk. Uit dit huwelijk

 1. Laurus Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1798, volgt onder IX-ai.
 2. Marinus Janse Rijk, geboren te 's-Heerenhoek op 21 april 1799, volgt onder IX-aj.
 3. Klazina Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1800, volgt onder IX-ak.
 4. Norbertus Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1801, volgt onder IX-al.
 5. Pieter Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1806, volgt onder IX-am.
 6. Jozina Rijk, dienstmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1808, overleden te 's-Gravenpolder op 4 februari 1848, 40 jaar oud.
 7. Jan Janse Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1810, volgt onder IX-an.
 8. Cornelis Rijk, landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 17 april 1812, overleden te 's-Gravenpolder op 23 december 1851, 39 jaar oud.
 9. Johanna Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1815.
  Zij is getrouwd te 's-Gravenpolder op 18 april 1850, op 35-jarige leeftijd met Martinus Visser (35 jaar oud), arbeider, geboren te Hoedekenskerke op 25 november 1814, zoon van Adriaan Maartense Visser (vrachtenaar) en Maria Jansse Steenbakker.
  (Hij is later getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 30 april 1863, op 48-jarige leeftijd met Johanna Poortvliet (40 jaar oud), dienstmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1823, dochter van Andries Poortvliet (arbeider) en Margaretha Wijsaard.)
 10. Adriaan Rijk, geboren te 's-Gravenpolder op 23 juli 1819, volgt onder IX-ao.

VIII-n Adriaen Cornelisse Pover, gedoopt op 9 januari 1763, overleden te Borssele op 5 november 1810, 47 jaar oud, zoon van VII-d. Hij is getrouwd te Borssele op 15 april 1799, op 36-jarige leeftijd met Pieternella Pieterse Priem (21 jaar oud), landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 16 juli 1777, overleden te Borssele op 13 november 1848, 71 jaar oud, dochter van Pieter Janze Priem en Maria Cornelisze de Vroe.
(Zij is later getrouwd te Borssele op 5 oktober 1811, op 34-jarige leeftijd met Jan Nicolaasse Hoondert (37 jaar oud), cultivateur en landman, geboren in het jaar 1774, overleden op 7 november 1822, 48 jaar oud, zoon van Nicolaas Willemse Hoondert en Cornelia Pieterse de Jonge (landbouwster). Zij is later getrouwd te 's-Heerenhoek op 1 juni 1827, op 49-jarige leeftijd met Bastiaan Willemse Remijn, geboren te Baarland in het jaar 1779, zie VIII-ai.) Uit dit huwelijk

 1. Cornelis Adriaanse Pover, landbouwer, geboren te Borssele in het jaar 1800, overleden te 's-Heerenhoek op 5 november 1851, 51 jaar oud.
  Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 19 april 1839, op 39-jarige leeftijd met Clazina Hoondert, geboren te Borssele op 24 augustus 1795, volgt onder IX-l.
 2. Maria Pover, geboren te Borssele in het jaar 1801, overleden aldaar op 20 augustus 1824, 23 jaar oud.
 3. Petrus Pover, geboren in het jaar 1802.
 4. Pieter Pover, landbouwer, geboren te Borssele in het jaar 1803, overleden te Ovezande (Zeeland) op 22 juni 1872, 69 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 15 juli 1841, op 38-jarige leeftijd met Pieternella Huige, geboren te Ovezande (Zeeland) op 8 februari 1818, volgt onder VIII-ds.
 5. Apolonia Pover, geboren in het jaar 1805.
 6. Catharina Pover, geboren te Borssele in het jaar 1805, volgt onder IX-ap.
 7. Albrecht Pover, geboren in het jaar 1807.
 8. Leuntje Pover, boerenmeid en landbouwster, geboren te Borssele in het jaar 1809, overleden te Hoedekenskerke op 21 februari 1851, 42 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Borssele op 28 december 1832, op 23-jarige leeftijd met Marinus Aalbregtse Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1809, volgt onder IX-r.
 9. Joanna Pover.

VIII-o Johanna Pover, geboren te Borssele, gedoopt op 8 mei 1766, overleden te 's-Heer Hendrikskinderen op 26 november 1828, 62 jaar oud, dochter van VII-d. Zij was gehuwd met Leendert Verduin, geboren in het jaar 1765, overleden te 's-Heer Hendrikskinderen op 23 juli 1824, 59 jaar oud, zoon van Cornelis Verduin en Johanna Hartsveld. Uit dit huwelijk

 1. Johanna Verduin, geboren te Goes op 28 februari 1795, volgt onder IX-aq.
 2. Kaatje Verduin, arbeidster, geboren te Goes in het jaar 1796, overleden te 's-Heer Hendrikskinderen op 6 september 1827, 31 jaar oud.

VIII-p Albregt Cornelisse Pover, landman en bierbrouwer, geboren te Borssele, gedoopt te 's-Heer Arendskerke op 23 februari 1771, wonende te 's-Heerenhoek en te Goes, overleden te Middelburg op 27 september 1819, 48 jaar oud, zoon van VII-d.

Verbanden 's-Heer Arendskerke no.4, 27.8.1803: Aalbrecht Corn. Pover verklaart schuldig te wezen aan Pieter Michielse wonende te Goes, eene somma van ú 100 van geleend geld à 5% per jaar. Hij verbindt hieraan als hypotheek een weiland 3 G 246r in de Westcraaier en generaal zijn persoon & goederen als na rechten.
Gerecht 's-Heer Arendskerke 7.5.1804: Mutueel testament van Aalbregt Cornelisse Pover en Geertruyda Cornelisse Knuit deszelfs huisvrouw. De testateur benoemt tot zijn erfgenamen de kinderen uit zijn vorig huwelijk met wijlen Jobje Marinusse Langemare en het kind of de kinderen uit dit huwelijk. Tot voogd over zijn minderjarige voorkinderen worden benoemd Hilbrecht Janse Rijk & Adriaan Corn. Pover. Zijn huisvrouw zal genieten de kast met kleren en het goud en zilver.
RAZE 2739, Weeskamer 's-Heer Arendskerke, 20.12.1806: Aalbregt C. Pover vertoont het mutuele testament met wijlen zijn huisvrouw Geertruida Knuyt van 7.5.1804, waarbij de weeskamer is uitgesloten en in de voogdij van zijn minderjarige kinderen is voorzien.
RAZE 2724, Transportreg. 's-Heer Arendskerke, 30.12.1806: Aalbregt Cornelisse Pover verklaart schuldig te zijn aan Mevrouwe Jacoba Wilhelmina van Gelre wed. van den Heer Steengragt wonende te Middelburg de somma van f 4800; hij belooft dit kapitaal getrouwelijk af te lossen en te betalen; hij verklaart te verbinden als een hypotheek zijn "Hofstede bestaande in eene boere wooning schuur bakkeete, en verdere getimmertens staande & geleegen onder de Heerlijkheid van Shr Arendskerke in den Oudencraaier met de Nombre van 127 g 267 r hof Boomgaart wey en Zaaylanden mede geleegen onder SHeerarendskke in den AnkeveerschenPolder, verklarende de comp. tot meerdere securiteyt alle zijne beestialen, paarden, wagens, bouw en melkers gereedschappen, vrugten te velde gedorsche en ongedorsche graanen, meubelen, goud en zilver, niets uitgezonderd". Borgen zijn Catharina Aalbregtse Rijk, wed. van Cornelis Pover te 's-Heerenhoek en Adriaan Corn. Pover te Borssele. Verder heeft hij nog een schuld van f 9000 volgens schuld en verbandbrief van 4.9.1799.
Ingekomen Acten van indemniteit 1763-1816, Goes, nr. 408, fol. 277, 3 Grasmaand 1808: afgegeven door de Burgemeesters van Breda ten bate van Paulina van der Laat en Albregt Cornelis Pover. N.B. afgegeven aan de Roomsche Armen op 18 April.
Idem, nr. 415, fol. 282r, 13.6.1809: Afgegeven door de RK Armmeesters van Zuid-Beveland ten bate van: Pover Cornelis 15 jaar, Joanna 14 jaar, Marinus 11 jaar, Katrina 10 jaar, Pieter 9 jaar, Elena 8 jaar, Elizabeth 4 jaar, Adriaan 2 jaar, kinderen van Allebregt Cornelese, 38 jaar.
Transportreg. 's-Heer Arendskerke, 10 Oogstmaand 1809: Aalbrecht Cornelisse Pover verkoopt aan Adriaan Janse van den Dries een hoefje met 6 G 79 roeden land gelegen in de Oudencraaier voor f 1028, 10 stuivers.
Inv. Felix, nr. 1022, Recht. Arch. 1796-1838, fol. 89, 27.12.1811: Entre Albregt Corneille Pover brasseur, domicilié à Goes, cheflieu du deuzieme arrondissement du Departement des Bouches de l'Escaut, demander aux fins de la celation signifié à sa requete par Dries Westplate huissier de la justice de paix d'Heinkenszand enregistré à Goes le 24 Decembre volum 1 f 39. rato cas 2 par Mons. Udemans aux prix des droits tendante a ce que le sieur Marin Van Weele cabaretier à Heinkenszand soit condamné à lui payer la somme de 61 francs cinq centimes pour livraison de bière & aux depens, d'une part. Et le sieur Marin Van Weele cabaretier lequel a dit que la somme demandée etait legitimement due par lui, mais qu'il se trouvait dans l'impossibilité de la payer a present. Nous juge de paix condamnons le dit Sieur Marin Van Weele a payer au dit Albregt Corneille Pover la somme de 61 francs cinq centimes avec les interests. Ainsi fait et jugé par nous juge du Canton d'Heinkenszand et avons signé avec notre griffier.
Idem, 27.12.1811: Eenzelfde akte van Albregt Cornelisse Pover bierbrouwer en Jan Kakebeke, "cultivateur à 's-Heerarendskerke", over de som van 70 francs van geleverd bier. Ook Jan Kakebeke kan niet betalen en wordt daarvoor veroordeeld door de vrederechter J. van der Kreke te Heinkenszand.
Vermeld bij zijn overlijden: in het huis Wijk H Nummer 21 ten acht uren in den morgen, gehuwd.

Hij is in ondertrouw gegaan te 's-Heer Arendskerke op 9 augustus 1793 en getrouwd aldaar op 28 augustus 1793, op 22-jarige leeftijd (1) met Jobina Marinusse Langemare (18 jaar oud), gedoopt te 's-Heerenhoek op 24 maart 1775, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 1 april 1803, 28 jaar oud, dochter van VII-h. Uit dit huwelijk

 1. Cornelis Hubrechtse Pover, geboren te 's-Heer Arendskerke, gedoopt aldaar op 7 september 1793 (doopgetuigen waren Adriaan Cornelisz Pover en Catrina Hilbergtze Rijk), volgt onder IX-ar.
 2. Johanna Pover, geboren te 's-Heer Arendskerke (Oude Kraayert), gedoopt te 's-Heer Arendskerke op 1 augustus 1794 (doopgetuigen waren Marinus Cornelisze Langemare en Joanna Cornelisze Rijk), overleden te Goes op 13 maart 1811, 16 jaar oud.
 3. Marinus Pover, geboren te 's-Heer Arendskerke (Oude Kraayert), gedoopt te 's-Heer Arendskerke op 10 augustus 1795 (doopgetuigen waren Leendert Cornelisze Verduin en Joanna Cornelisze Pover).
 4. Marinus Pover, geboren te 's-Heer Arendskerke (Oude Kraayert), gedoopt te 's-Heer Arendskerke op 8 april 1797 (doopgetuigen waren Evert Adriaanse Raes en Adriana Wulmse Bosdijk), volgt onder IX-as.
 5. Catharina Albregtse Pover, geboren te 's-Heer Arendskerke, gedoopt aldaar op 14 juni 1798 (doopgetuigen waren Leendert Verduin en Joanna Cornelisze Pover), wonende te Goes, overleden aldaar op 30 december 1815, 17 jaar oud.
 6. Pieter Pover, boerenknecht, geboren te 's-Heer Arendskerke op 27 oktober 1799 (doopgetuigen waren Petrus Cornelisze Pover en Petronella Pietersen Priem), wonende te Goes, ongehuwd overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 2 oktober 1821, 21 jaar oud.
 7. Magdalena Pover, geboren te 's-Heer Arendskerke in januari 1801 (doopgetuigen waren Joannes Marinusse Langemaare en Magdalena Marinusse Langemaare), volgt onder IX-at.
 8. Johannes Pover, gedoopt op 11 april 1802 (doopgetuigen waren Joannes Cornelisze Pover en Catharina Marinusse Langemare).

Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 30 september 1803, op 32-jarige leeftijd (2) met Geertruid Cornelisse Knuijt, gedoopt te 's-Heer Arendskerke op 18 januari 1784, zie VII-ay. Uit dit huwelijk

 1. 9-11 : Zie onder VII-ay.

Hij is in ondertrouw gegaan op 5 mei 1808 en getrouwd te Goes op 26 mei 1808 (getuigen waren Hermanus Staal en Josef Jaboose van 't Westeinde), op 37-jarige leeftijd (3) met Elisabeth Paulina van der Laet (21 jaar oud), gedoopt te Breda op 22 maart 1787 (RK) (doopgetuigen waren Paulus van der Laet en Elisabeth Maes), wonende te Goes en te Breda, overleden aldaar op 16 maart 1861, 73 jaar oud, dochter van Bernard van der Laet en Johanna Maes.

Leefde vermoedelijk de laatste jaren gescheiden van tafel en bed van haar man Aalbrecht Pover.
(Zij is later getrouwd te Breda op 17 augustus 1820, op 33-jarige leeftijd met Andreas van Dongen (29 jaar oud), goud- en zilvergalon maker, winkelier en passementwerker, geboren te Terheijden op 6 augustus 1791.) Uit dit huwelijk
 1. Gerardus Pover, geboren te Goes in augustus 1809, overleden aldaar op 26 december 1811, 2 jaar oud.
 2. Servaas Pover, geboren na juli 1811, overleden te Goes op 13 december 1811, hoogstens 5 maanden oud.
 3. Jan Pover, geboren te Goes op 21 augustus 1811.
 4. Joanna Catharina Pover, geboren te Breda in het jaar 1816, volgt onder IX-au.

VIII-q Janus Cornelisse Pover, landbouwer, gedoopt te Borssele op 3 oktober 1777, overleden te Sint Niklaas (BelgiŽ) op 19 januari 1816, 38 jaar oud, zoon van VII-d. Hij is getrouwd rond 1799, op ongeveer 22-jarige leeftijd (1) met Helena Gillisse Westdijk (ongeveer 26 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 16 september 1773, overleden aldaar op 30 maart 1802, 28 jaar oud, dochter van Gilles Leenderse Westdijk en Jacomina Janse Goense. Uit dit huwelijk

 1. Jacomina Pover, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1801, volgt onder IX-av.
 2. Jan Pover, kleermaker, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1802, ongehuwd overleden aldaar op 16 februari 1888, 86 jaar oud.

Hij is getrouwd rond 1805, op ongeveer 28-jarige leeftijd (2) met zijn schoonzus Johanna Gillisse Westdijk (ongeveer 33 jaar oud), rentenierster, gedoopt te Heinkenszand (Zeeland) op 24 juli 1772, overleden te 's-Heerenhoek op 13 december 1851, 79 jaar oud, dochter van Gilles Leenderse Westdijk en Jacomina Janse Goense. Uit dit huwelijk

 1. Jacomina Pover, geboren te 's-Heerenhoek op 16 oktober 1812, volgt onder IX-aw.
 2. Cornelis Pover, geboren te 's-Heerenhoek op 5 november 1814, volgt onder IX-ax.
 3. Cornelis Pover, overleden voor 5 november 1814.

VIII-r Elisabeth Pieterse de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 1 april 1770, overleden te Nieuwe Kraaijert op 3 oktober 1802, 32 jaar oud, dochter van VII-e. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 7 februari 1792, op 21-jarige leeftijd met Jan Janse Priem (30 jaar oud), landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1762, overleden aldaar op 3 januari 1821, 59 jaar oud, zoon van Joannis Balthazar Janse Priem en Petronella Antonisse de Keijzer.
(Hij was later gehuwd met Jacomina Janusse de Winter, landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1784, overleden te 's-Heer Arendskerke op 17 november 1829, 45 jaar oud, dochter van Janus Adriaanse de Winter en Joanna Janse Hoondert. (Zij was weduwe van Daniel Cornelisse Boonman, gedoopt te 's-Heerenhoek op 23 april 1772, overleden aldaar op 11 augustus 1803, 31 jaar oud, zoon van Cornelis DaniŽlse Boonman en Cornelia Pieterse Pover. Zij was later gehuwd met Cornelis Langemaire, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1778, zie VIII-y.)) Uit dit huwelijk

 1. Pieter Janse Priem, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1794, volgt onder IX-ay.
 2. Josina Janse Priem, boerenmeid en landbouwster, gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 15 oktober 1796, overleden te Hoedekenskerke op 7 april 1826, 29 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 16 augustus 1821, op 24-jarige leeftijd met Cornelis Adriaanse Pover, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1797, volgt onder VIII-ek.
 3. Marinus Priem, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1799, volgt onder IX-az.
 4. Jan Janse Priem, boerenknecht en winkelier, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1801, overleden aldaar op 22 december 1879, 78 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 29 januari 1824, op 23-jarige leeftijd met Apollonia Knuijt, Leuntje, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1803, volgt onder VIII-cz.

VIII-s Joanna Pieterse de Jonge, landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1775, overleden te 's-Heerenhoek op 12 augustus 1826, 51 jaar oud, dochter van VII-e. Zij is getrouwd voor 1804, op hoogstens 29-jarige leeftijd (1) met Pieter Janse van 't Westeinde (hoogstens 27 jaar oud), landman, geboren te Oude Kraaijert op 13 augustus 1777, overleden te Borssele op 26 september 1809, 32 jaar oud, zoon van Joannis Pieterse van 't Westeinde en Jobina Adriaanse de Jonge. Uit dit huwelijk

 1. Jobina van 't Westeinde, geboren te Borssele in het jaar 1804, volgt onder IX-ba.
 2. Jan Pieterse van 't Westeinde, geboren te Borssele in het jaar 1805, volgt onder IX-bb.
 3. Elisabeth van 't Westeinde, geboren te Borssele in het jaar 1809, overleden aldaar op 25 september 1811, 2 jaar oud.

Zij is getrouwd te Borssele op 5 juli 1816, op 41-jarige leeftijd (2) met Bastiaan Willemse Remijn, geboren te Baarland in het jaar 1779, zie VIII-ai.

VIII-t Josina Pieterse de Jonge, landbouwster, geboren in het jaar 1779, overleden te Oudelande op 22 april 1829, 50 jaar oud, dochter van VII-e. Zij was gehuwd met Johannis Hubregtse Driedijk, geboren te Baarland op 14 maart 1772, overleden te Oudelande op 7 januari 1827, 54 jaar oud, zoon van Hubertus Cornelisse Driedijk en Jacomina Janse Vlaanderman. Uit dit huwelijk

 1. Pieter Drijdijk, geboren te Oudelande in het jaar 1806, volgt onder IX-bc.
 2. Hubrecht Drijdijk, geboren te Oudelande op 8 april 1810, volgt onder IX-bd.
 3. Jacomina Driedijk, geboren te Oudelande op 12 december 1811.
 4. Martina Driedijk, geboren te Oudelande op 12 oktober 1814, volgt onder IX-be.

VIII-u Albertus Pieterse de Jonge, landbouwer, cultivateur en burgemeester, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1784, overleden aldaar op 1 september 1858, 74 jaar oud, zoon van VII-e. Hij is getrouwd te Baarland op 13 juli 1811, op 27-jarige leeftijd met Martina Wilmse Remijn (20 jaar oud), landbouwster, geboren te Baarland, gedoopt op 9 februari 1791, overleden te Ovezande (Zeeland) op 11 augustus 1870, 79 jaar oud, dochter van VII-l. Uit dit huwelijk

 1. Pieter de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 16 augustus 1812, volgt onder IX-bf.
 2. Willem de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 27 november 1813, overleden aldaar op 22 maart 1814, 115 dagen oud.
 3. Cornelia de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) in oktober 1815, overleden aldaar op 17 april 1816, 6 maanden oud.
 4. Willem de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 6 januari 1817.
 5. Pieternella de Jonge, boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 11 januari 1818.
  Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 24 oktober 1856, op 38-jarige leeftijd met Constantinus Dedeckere (34 jaar oud), landbouwer, geboren te Middelburg (BelgiŽ) in het jaar 1822, zoon van Francies Bernard Dedeckere en Johanna Theresia Termotte (landbouwster).
  (Hij is eerder getrouwd te Hoofdplaat op 30 juni 1853, op 31-jarige leeftijd met Maria Theresia Caes, geboren te Watervliet, overleden voor 24 oktober 1856. Hij is later getrouwd te Kapelle op 29 maart 1873, op 51-jarige leeftijd met Sophia d'Huijvetter (33 jaar oud), geboren te Watervliet in het jaar 1840.)
 6. Cornelia de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 15 april 1819, ongehuwd overleden aldaar op 15 mei 1881, 62 jaar oud.
 7. Josina de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 7 december 1820.
 8. Levenloos de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 16 januari 1822, overleden aldaar op 16 januari 1822.
 9. Marinus de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 11 maart 1823, overleden aldaar op 22 januari 1829, 5 jaar oud.
 10. Jobina de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 20 oktober 1824, volgt onder IX-bg.
 11. Aalbregt de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 10 januari 1826, overleden aldaar op 22 december 1827, 1 jaar oud.
 12. Johannes de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 21 september 1827, overleden aldaar op 15 december 1827, 85 dagen oud.
 13. Martina de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 31 maart 1829.
 14. Johanna de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 8 oktober 1830, overleden aldaar op 29 maart 1831, 172 dagen oud.
 15. Levenloos de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 9 oktober 1830, overleden aldaar op 9 oktober 1830.
 16. Johanna de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 1 mei 1832, volgt onder IX-bh.
 17. Marinus de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 4 februari 1835.

VIII-v Cornelis Adriaanse Rijk, slager, geboren te Kwadendamme op 16 augustus 1776, overleden te Ovezande (Zeeland) op 12 juli 1812, 35 jaar oud, zoon van VII-f. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 1 september 1801, op 25-jarige leeftijd met Adriana Cornelisse Verbrake (32 jaar oud), geboren te Hoedekenskerke op 1 februari 1769, overleden te Ovezande (Zeeland) op 20 juli 1810, 41 jaar oud, dochter van Cornelis Engelse Verbraken en Joanna Ewoutse Raas. Uit dit huwelijk

 1. Maria Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 28 januari 1802, volgt onder IX-bi.
 2. Adriaan Cornelisse Rijk, geboren in het jaar 1806, volgt onder IX-bj.
 3. Cornelis Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1811, volgt onder IX-bk.

VIII-w Joannis Adriaanse Rijk, Jan, arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) op 9 oktober 1777, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 9 april 1855, 77 jaar oud, zoon van VII-f. Hij is getrouwd te Kwadendamme op 1 november 1801, op 24-jarige leeftijd met Elisabeth Pieterse Thessen (19 jaar oud), arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 14 november 1781, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 20 juni 1840, 58 jaar oud, dochter van Pieter Thessen en Cornelia Ignatius. Uit dit huwelijk

 1. Adrianus Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 15 maart 1802.
 2. Cornelia Rijk, geboren te Kwadendamme op 21 juli 1803.
 3. Adriana Rijk, geboren te Kwadendamme op 25 december 1804.
 4. Pieter Janse Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 19 maart 1806, volgt onder IX-bl.

VIII-x Tannetje Laurusse de Jonge, landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 28 juli 1784, overleden te Borssele op 24 juni 1830, 45 jaar oud, dochter van VII-g. Zij is getrouwd te Hoedekenskerke op 2 maart 1802, op 17-jarige leeftijd met Jacobus Compiet (24 jaar oud), landbouwer, geboren te Hulst op 17 januari 1778, overleden te Borssele op 7 september 1840, 62 jaar oud. Uit dit huwelijk

 1. Jozina Compiet, geboren te Driewegen op 22 april 1805, volgt onder IX-bm.
 2. Maria Compiet, geboren te Driewegen in het jaar 1807, volgt onder IX-bn.

VIII-y Cornelis Langemaire, rentenier, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1778, overleden op 20 april 1866, 88 jaar oud, zoon van VII-h. Hij is getrouwd voor 1806, op hoogstens 28-jarige leeftijd (1) met Tannetje Zuidhof (hoogstens 25 jaar oud), geboren op 4 maart 1781, overleden te 's-Heer Arendskerke op 19 januari 1824, 42 jaar oud, dochter van Willem Pieterse Zuidhof en Johanna Cornelisse de Winter. Uit dit huwelijk

 1. Johanna Langemaire, geboren te 's-Heer Arendskerke op 30 juni 1806, overleden aldaar op 1 februari 1828, 21 jaar oud.
  Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 31 mei 1827, op 20-jarige leeftijd met Adrianus Remijn (22 jaar oud), landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1805, overleden aldaar op 1 maart 1885, 80 jaar oud, zoon van VIII-ai.
  (Hij is later getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 24 april 1829, op 24-jarige leeftijd met Cornelia Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 25 augustus 1806, volgt onder IX-u.)
 2. Marinus Langemaire, boerenknecht, geboren te 's-Heer Arendskerke op 6 januari 1811, overleden te Nisse op 20 december 1882, 71 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Nisse op 4 april 1845, op 34-jarige leeftijd met Cornelia Huige (41 jaar oud), landbouwster en landbouwerster, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1804, overleden te Nisse op 3 september 1882, 78 jaar oud, dochter van Jacob Huige en Jannetje Almekinders.
  (Zij is eerder getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 14 februari 1824, op 20-jarige leeftijd met Johannes Uiterhoeve, geboren te 's-Gravenpolder op 22 februari 1801, volgt onder VIII-ay.)
 3. Willem Langemaire, geboren te 's-Heer Arendskerke op 14 september 1813, volgt onder IX-bo.
 4. Cornelia Langemaire, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1816, volgt onder IX-bp.
 5. Jan Cornelisse Langemaire, geboren te 's-Heer Arendskerke op 27 maart 1821, volgt onder IX-bq.

Hij was gehuwd (2) met Jacomina Janusse de Winter, landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1784, overleden te 's-Heer Arendskerke op 17 november 1829, 45 jaar oud, dochter van Janus Adriaanse de Winter en Joanna Janse Hoondert.
(Zij was weduwe van Daniel Cornelisse Boonman, gedoopt te 's-Heerenhoek op 23 april 1772, overleden aldaar op 11 augustus 1803, 31 jaar oud, zoon van Cornelis DaniŽlse Boonman en Cornelia Pieterse Pover. Zij was weduwe van Jan Janse Priem, landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1762, overleden aldaar op 3 januari 1821, 59 jaar oud, zoon van Joannis Balthazar Janse Priem en Petronella Antonisse de Keijzer. (Hij is eerder getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 7 februari 1792, op 30-jarige leeftijd met Elisabeth Pieterse de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 1 april 1770, zie VIII-r.)) Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 12 februari 1836, op 58-jarige leeftijd (3) met Anna Cornelia Ossenblock (50 jaar oud), landbouwster, geboren te Zuidgeest op 22 december 1785, overleden te 's-Heerenhoek op 10 juni 1869, 83 jaar oud, dochter van Marinus Ossenblock en Joanna Smits.
(Zij is eerder getrouwd op 5 maart 1812, op 26-jarige leeftijd met Marinus de Bie (44 jaar oud), landbouwer, gedoopt te Halsteren (NB) op 11 augustus 1767, overleden te 's-Heerenhoek op 9 augustus 1828, 60 jaar oud, zoon van Franciscus de Bie en Catharina Dingemans. (Hij is eerder in ondertrouw gegaan te Woensdrecht op 19 april 1800 en getrouwd aldaar op 4 mei 1800, op 32-jarige leeftijd met Anna Cornelia van de Moer (25 jaar oud), gedoopt te Woensdrecht op 7 april 1775, overleden te Halsteren (NB) op 29 april 1809, 34 jaar oud, dochter van Petrus van de Moer en Elisabeth Krijne.))

VIII-z Magdalena Marinusse Langemare, geboren op 12 januari 1780, overleden op 9 mei 1821, 41 jaar oud, dochter van VII-h. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 27 maart 1801, op 21-jarige leeftijd met Cornelius Pieterse Priem (23 jaar oud), arbeider en dagloner, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1778, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 28 december 1829, 51 jaar oud. Uit dit huwelijk

 1. Pieter Priem, boerenknecht, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1802, ongehuwd overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 14 november 1837, 35 jaar oud.
 2. Joanna Priem, boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1803, ongehuwd overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 2 mei 1821, 18 jaar oud.
 3. Marinus Cornelisse Priem, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1805, volgt onder IX-br.
 4. Adriaan Cornelisse Priem, boerenknecht, geboren in het jaar 1806, ongehuwd overleden te 's-Heerenhoek op 5 februari 1834, 28 jaar oud.
 5. Jan Priem, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1809, ongehuwd overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 13 november 1829, 20 jaar oud.
  Zijnde in dienst van de Nationale Militie.
 6. Maria Priem, gedoopt te 's-Heerenhoek op 26 september 1810, volgt onder IX-bs.
 7. Jannetje Priem, geboren op 1 december 1811, overleden op 22 december 1811, 21 dagen oud.
 8. Jannetje Priem, geboren te 's-Heerenhoek op 1 december 1812, volgt onder IX-bt.

VIII-aa Catharina Marinusse Langemaire, landbouwster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 26 december 1783, overleden aldaar op 5 januari 1851, 67 jaar oud, dochter van VII-h. Zij was gehuwd met Jan Albregse Rijk, landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1786, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 29 maart 1878, 92 jaar oud, zoon van VIII-f. Uit dit huwelijk

 1. Elizabeth Rijk, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1807, ongehuwd overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 10 april 1842, 35 jaar oud.
 2. Johanna Rijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1808, ongehuwd overleden aldaar op 8 november 1848, 40 jaar oud.
 3. Albregt Janse Rijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1809, volgt onder IX-bu.
 4. Marinus Rijk, boerenknecht, koemelker en landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 5 februari 1811, wonende aldaar, overleden aldaar op 28 november 1846, 35 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 27 april 1842, op 31-jarige leeftijd met Neeltje Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1812, volgt onder IX-ah.
 5. Elena Rijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 18 oktober 1812, volgt onder IX-bv.
 6. Neeltje Rijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 23 augustus 1814, overleden aldaar op 20 december 1814, 119 dagen oud.
 7. Laurus Rijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 17 februari 1816, overleden aldaar op 22 april 1818, 2 jaar oud.
 8. Cornelia Rijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 23 juni 1817, volgt onder IX-bw.
 9. Clasina Rijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 9 augustus 1818, overleden aldaar op 18 december 1818, 131 dagen oud.
 10. Clasina Rijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 22 november 1819, overleden aldaar op 20 december 1819, 28 dagen oud.
 11. Pieternella Rijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 16 oktober 1821, ongehuwd overleden aldaar op 23 april 1851, 29 jaar oud.

VIII-ab Jan Marinusse Langemaire, landbouwer en rentenier, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1783, wonende te 's-Heerenhoek, overleden te Hoedekenskerke op 22 februari 1835, 52 jaar oud, zoon van VII-h. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 29 april 1814, op 31-jarige leeftijd (1) met Cornelia Driedijk (23 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1791, overleden te 's-Heerenhoek op 15 februari 1820, 29 jaar oud, dochter van Cornelis Hubrechtse Driedijk en Catharina Janse de Vroe. Uit dit huwelijk

 1. Marinus Langemaire, geboren te 's-Heerenhoek op 27 juni 1815.
 2. Catharina Langemaire, geboren te Borssele op 15 oktober 1816, volgt onder IX-bx.
 3. Cornelia Langemaire, geboren te 's-Heerenhoek op 31 augustus 1817.
 4. Marinus Langemaire, geboren te Borssele op 11 oktober 1818, overleden aldaar op 9 januari 1819, 90 dagen oud.
 5. Johanna Langemaire, geboren te 's-Heerenhoek op 11 februari 1820, overleden aldaar op 5 februari 1824, 3 jaar oud.

Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 17 januari 1823, op 40-jarige leeftijd (2) met Pieternella Moes (22 jaar oud), boerenmeid, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1801, overleden voor 11 juni 1829, hoogstens 28 jaar oud, dochter van Jan Moes en Jannetje de Jonge. Uit dit huwelijk

 1. Marinus Langemaire, geboren op 19 augustus 1823, overleden te 's-Heerenhoek op 3 september 1823, 15 dagen oud.

Hij is getrouwd te Hoedekenskerke op 11 juni 1829, op 46-jarige leeftijd (3) met Jacoba Cornelisse Knuijt, geboren te 's-Heer Arendskerke op 26 november 1770, gedoopt aldaar op 26 november 1770, zie VII-bb.

VIII-ac Cornelia Marinusse Langemaire, landbouwster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 4 januari 1785, overleden aldaar op 11 november 1824, 39 jaar oud, dochter van VII-h. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 27 december 1805, op 20-jarige leeftijd (1) met Jacobus Almekinders (35 jaar oud), landman, geboren te Oude Kraaijert op 20 januari 1770, overleden te 's-Heer Arendskerke op 4 december 1822, 52 jaar oud, zoon van Marinus Jacobse Almekinders (landbouwer) en Cornelia Janse Almekinders. Uit dit huwelijk

 1. Jannetje Allemekinders, landbouwster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 2 februari 1809, overleden aldaar op 12 juni 1891, 82 jaar oud.
  Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 30 december 1830, op 21-jarige leeftijd met Marinus van Stee, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1808, volgt onder IX-j.
 2. Marinus Allemekinders, geboren te 's-Heer Arendskerke op 17 mei 1811, volgt onder IX-by.
 3. Jan Allemekinders, geboren te 's-Heer Arendskerke op 8 september 1812, volgt onder IX-bz.
 4. Cornelis Almekinders, geboren te 's-Heer Arendskerke op 7 november 1813.
 5. Cornelia Allemekinders, geboren te 's-Heer Arendskerke op 21 november 1814, overleden aldaar op 17 februari 1828, 13 jaar oud.
 6. Catharina Almekinders, geboren te 's-Heer Arendskerke op 15 februari 1816, volgt onder IX-ca.
 7. Jobje Almekinders, geboren te 's-Heer Arendskerke op 5 november 1817, volgt onder IX-cb.
 8. Jacob Almekinders, geboren te 's-Heer Arendskerke op 25 februari 1819, overleden aldaar op 24 oktober 1819, 241 dagen oud.
 9. Tannetje Almekinders, geboren te 's-Heer Arendskerke op 27 april 1820, overleden aldaar op 4 september 1820, 130 dagen oud.
 10. Tannetje Almekinders, geboren te 's-Heer Arendskerke op 7 november 1821.
 11. Cornelis Allemekinders, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1823, overleden aldaar op 8 november 1836, 13 jaar oud.

Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 21 februari 1824, op 39-jarige leeftijd (2) met Johannis van 't Westeinde (22 jaar oud), boerenzoon en landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1802, overleden aldaar op 8 april 1827, 25 jaar oud, zoon van Adriaan Janse van 't Westeinde en Magdalena Laurentse Vermue (landbouwster).

VIII-ad Jobina de Jonge, geboren op 20 augustus 1780, overleden te Kloetinge op 2 juni 1831, 50 jaar oud, dochter van VII-i. Zij was gehuwd met Marinus Huige, arbeider, geboren te Kloetinge in het jaar 1785, zoon van Jacob Huige en Maatje Nieuwkamer.
(Hij is later getrouwd te Kloetinge op 24 oktober 1833, op 48-jarige leeftijd met Jacoba de Jonge, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1792, zie VIII-bn.) Uit dit huwelijk

 1. Jacob Huige, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in juli 1810, overleden aldaar op 13 januari 1811, 6 maanden oud.
 2. Maatje Marinusse Huige, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 16 november 1811, volgt onder IX-cc.
 3. Jacob Huige, geboren te Kloetinge op 29 juni 1813, overleden aldaar op 18 januari 1816, 2 jaar oud.
 4. Jacob Huige, geboren te Kloetinge op 5 mei 1823.

VIII-ae Johanna Janse de Winter, geboren te Ovezande (Zeeland) op 20 oktober 1771, overleden aldaar op 19 november 1831, 60 jaar oud, dochter van VII-j. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 6 mei 1796, op 24-jarige leeftijd (1) met Gilles Franse Kleijnputte (27 jaar oud), geboren te Sint Gilles Waas in het jaar 1769, overleden te Ovezande (Zeeland) op 21 juli 1811, 42 jaar oud. Uit dit huwelijk

 1. Katharina Kleinputte, geboren te Ovezande (Zeeland) op 6 december 1798, volgt onder IX-cd.
 2. Maria Kleijnputte, geboren in het jaar 1805, volgt onder IX-ce.

Zij is getrouwd te Ovezande op 3 maart 1813, op 41-jarige leeftijd (2) met Leonardus Westdijk (33 jaar oud), geboren te Heinkenszand in het jaar 1780, overleden aldaar op 9 maart 1855, 75 jaar oud, zoon van Gilles Leenderse Westdijk en Jacomina Janse Goense.

VIII-af Pieter Janse de Winter, molenaarsknecht, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1775, overleden aldaar op 1 november 1845, 70 jaar oud, zoon van VII-j. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 26 november 1814, op 39-jarige leeftijd met Johanna de Jonge (30 jaar oud), geboren te Ovezande (Zeeland) op 1 november 1784, overleden aldaar op 20 mei 1831, 46 jaar oud, dochter van VIII-a en VII-s. Uit dit huwelijk

 1. Jan de Winter, geboren te 's-Heer Abtskerke op 2 mei 1816.
 2. Maria de Winter, geboren te Ovezande in het jaar 1821, overleden te 's-Heerenhoek op 31 mei 1863, 42 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Heinkenszand op 30 april 1858, op 37-jarige leeftijd met Johannis de Leeuw (32 jaar oud), geboren in het jaar 1826, zoon van Bastiaan de Leeuw en Francisca van Luik.

VIII-ag Adriaan Janse Pover, koemelker en arbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 11 februari 1777, overleden te Goes op 22 mei 1849, 72 jaar oud, zoon van VII-k. Hij was gehuwd (1) met Jacoba Arnoutse Verduin, arbeidster, geboren te Kloetinge in het jaar 1777, overleden te 's-Heer Hendrikskinderen op 1 januari 1820, 43 jaar oud, dochter van Arnoldus Aarnout Verduijn en Susanna de Meij. Uit dit huwelijk

 1. Johannes Adriaanse Pover, koemelker en landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 26 januari 1802, overleden te 's-Heer Arendskerke op 7 maart 1870, 68 jaar oud.
  Johannes Pover. Functie : schutter. Archief Zeeuwse Mobiele Schutterij inv.nr 118 sub. 143, inv.nr.
  Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 14 augustus 1828, op 26-jarige leeftijd met Margaretha Knuijt, geboren te Heinkenszand (Zeeland), gedoopt op 15 maart 1806, volgt onder VIII-dx.
 2. Johanna Pover, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1811, overleden te 's-Heer Hendrikskinderen op 14 februari 1828, 17 jaar oud.

Hij is getrouwd te 's-Heer Hendrikskinderen op 20 juli 1821, op 44-jarige leeftijd (2) met Catharina Knuit (30 jaar oud), dienstbare en arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1791, overleden te Goes op 1 december 1842, 51 jaar oud, dochter van VII-aw. Uit dit huwelijk

 1. Albregt Pover, geboren te 's-Heer Hendrikskinderen op 31 maart 1826, volgt onder IX-cf.

VIII-ah Pieter Willemse Remijn, landbouwer, geboren te Baarland in het jaar 1779, gedoopt aldaar op 17 januari 1780, overleden aldaar op 25 januari 1857, 78 jaar oud, zoon van VII-l. Hij is getrouwd te Baarland op 15 april 1803, op 24-jarige leeftijd met Kornelia van 't Westeinde (20 jaar oud), landbouwster en arbeidster, geboren te Hoedekenskerke, gedoopt op 5 december 1782 (RK), overleden te Baarland op 22 februari 1853, 70 jaar oud, dochter van Danker Hubregtse van 't Westeinde (rentenier) en Maria Cornelisse Langemaire. Uit dit huwelijk

 1. Cornelia Remijn, boerenmeid en landbouwster, geboren te Baarland in het jaar 1804, overleden aldaar op 21 oktober 1888, 84 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 20 juli 1832, op 28-jarige leeftijd met Jan Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 20 april 1799, volgt onder IX-z.
 2. Willem Remijn, landbouwer, geboren te Baarland in het jaar 1808, overleden te Hoedekenskerke op 4 april 1878, 70 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 1 februari 1839, op 31-jarige leeftijd met Adriana van 't Westeinde (23 jaar oud), boerenmeid, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1816, dochter van VIII-aw.
 3. Janna Remijn, geboren te Baarland in het jaar 1809, overleden aldaar op 6 januari 1890, 81 jaar oud.
 4. Danker Remijn, landbouwer, geboren te Baarland in het jaar 1811, wonende aldaar, overleden aldaar op 30 oktober 1880, 69 jaar oud.
  Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 24 mei 1837, op 26-jarige leeftijd met Cornelia Langemaire, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1816, volgt onder IX-bp.
 5. Magdalena Remijn, geboren te Baarland op 3 februari 1812.
 6. Maria Remijn, geboren te Baarland op 11 april 1814, volgt onder IX-cg.
 7. Alebregt Remijn, geboren te Baarland op 26 september 1815, overleden aldaar op 2 januari 1898, 82 jaar oud.
 8. Bastiaan Remijn, geboren te Baarland op 24 december 1816, volgt onder IX-ch.
 9. Mertina Remijn, geboren te Baarland op 2 april 1818, overleden aldaar op 31 december 1897, 79 jaar oud.
 10. Catarina Remijn, geboren te Baarland op 2 april 1818, overleden aldaar op 16 november 1818, 228 dagen oud.
 11. Johannes Remijn, geboren te Baarland op 22 juli 1820, volgt onder IX-ci.
 12. Cina Remijn, geboren te Baarland op 28 februari 1823, overleden te Ovezande (Zeeland) op 4 oktober 1903, 80 jaar oud.
  Zij was gehuwd met Cornelis Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1816, overleden te Ovezande (Zeeland) op 21 januari 1896, 80 jaar oud, zoon van IX-cv.

VIII-ai Bastiaan Willemse Remijn, geboren te Baarland in het jaar 1779, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 23 september 1847, 68 jaar oud, zoon van VII-l. Hij is getrouwd te Borssele op 6 november 1800, op 21-jarige leeftijd (1) met Magdalena Hoondert (18 jaar oud), geboren te Borssele in het jaar 1782, overleden te 's-Heer Arendskerke op 1 februari 1818, 36 jaar oud, dochter van Adriaan Willemse Hoondert en Cornelia Pieterse Nieuwstee. Uit dit huwelijk

 1. Willem Bastiaanse Remijn, landbouwer en burgemeester van 's-Heerenhoek, geboren te Baarland in het jaar 1801, overleden te 's-Heerenhoek op 13 september 1879, 78 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 21 december 1821, op 20-jarige leeftijd (1) met Clasina Albregtse Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 6 februari 1801, gedoopt aldaar op 13 februari 1801, volgt onder IX-p.
  Hij is getrouwd na 26 mei 1837, op minstens 36-jarige leeftijd (2) met Jacomina Almekinders, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1794, volgt onder IX-cx.
 2. Pieter Remijn, landman, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1805, overleden aldaar op 14 oktober 1878, 73 jaar oud.
  Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 10 september 1824, op 19-jarige leeftijd (1) met Jobina van 't Westeinde, geboren te Borssele in het jaar 1804, volgt onder IX-ba.
  Hij is getrouwd te Borssele op 17 oktober 1833, op 28-jarige leeftijd (2) met Cornelia van 't Westeinde, geboren te Borssele op 6 november 1811, volgt onder VIII-bf.
 3. Adrianus Remijn, landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1805, overleden aldaar op 1 maart 1885, 80 jaar oud.
  Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 31 mei 1827, op 22-jarige leeftijd (1) met Johanna Langemaire (20 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke op 30 juni 1806, overleden aldaar op 1 februari 1828, 21 jaar oud, dochter van VIII-y.
  Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 24 april 1829, op 24-jarige leeftijd (2) met Cornelia Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 25 augustus 1806, volgt onder IX-u.
 4. Neeltje Bastiaanse Remijn, Neeltje, landbouwster en boerenmeid, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1807, overleden te Ovezande (Zeeland) op 27 oktober 1884, 77 jaar oud.
  Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 20 januari 1826, op 19-jarige leeftijd met Jacob Aalbregtse Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 16 oktober 1798, volgt onder IX-o.
 5. Cornelis Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 14 juni 1813, volgt onder IX-cj.
 6. Cornelia Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 12 januari 1816, volgt onder IX-ck.

Hij is daarnaast getrouwd te Borssele op 5 juli 1816, op 37-jarige leeftijd (2) met Joanna Pieterse de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1775, zie VIII-s. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 1 juni 1827, op 48-jarige leeftijd (3) met Pieternella Pieterse Priem (49 jaar oud), landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 16 juli 1777, overleden te Borssele op 13 november 1848, 71 jaar oud, dochter van Pieter Janze Priem en Maria Cornelisze de Vroe.
(Zij is eerder getrouwd te Borssele op 15 april 1799, op 21-jarige leeftijd met Adriaen Cornelisse Pover, gedoopt op 9 januari 1763, zie VIII-n. Zij is eerder getrouwd te Borssele op 5 oktober 1811, op 34-jarige leeftijd met Jan Nicolaasse Hoondert (37 jaar oud), cultivateur en landman, geboren in het jaar 1774, overleden op 7 november 1822, 48 jaar oud, zoon van Nicolaas Willemse Hoondert en Cornelia Pieterse de Jonge (landbouwster).)

VIII-aj Jan Willemse Remijn, landman, geboren te Baarland op 9 maart 1786, overleden te Hoedekenskerke op 19 januari 1852, 65 jaar oud, zoon van VII-l. Hij is getrouwd te Hoedekenskerke op 28 oktober 1808, op 22-jarige leeftijd met Catharina Dankertse van 't Westeinde (20 jaar oud), geboren te Hoedekenskerke op 23 oktober 1788, overleden aldaar op 2 juli 1850, 61 jaar oud, dochter van Danker Hubregtse van 't Westeinde (rentenier) en Maria Cornelisse Langemaire. Uit dit huwelijk

 1. Cornelia Janse Remijn, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1818, volgt onder IX-cl.
 2. Danker Remijn, geboren te Hoedekenskerke op 21 maart 1821, volgt onder IX-cm.
 3. Aalbrecht Remijn, geboren te Hoedekenskerke op 29 augustus 1823, overleden aldaar op 31 oktober 1823, 63 dagen oud.
 4. Pieter Remijn, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1825, volgt onder IX-cn.

VIII-ak Marinus Willemse Remijn, arbeider, geboren te Baarland in het jaar 1787, overleden te Hoedekenskerke op 20 november 1833, 46 jaar oud, zoon van VII-l. Hij is getrouwd te Hoedekenskerke op 26 november 1816, op 29-jarige leeftijd met Maria Laurusse Huige (22 jaar oud), geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1794, overleden te 's-Gravenpolder op 24 oktober 1824, 30 jaar oud, dochter van Laurentius Janse Huige en Helena van 't Westeinde (landbouwster). Uit dit huwelijk

 1. Cornelia Remijn, geboren te 's-Gravenpolder op 21 januari 1818.
 2. Willem Remijn, geboren te 's-Gravenpolder in het jaar 1822, overleden aldaar op 13 augustus 1824, 2 jaar oud.
 3. Laurus Remijn, geboren te 's-Gravenpolder in februari 1824, overleden te Hoedekenskerke op 20 februari 1826, 2 jaar oud.
 4. Elena Remijn.

VIII-al Hubregt Vermue, landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek op 8 april 1780, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 19 februari 1854, 73 jaar oud, zoon van VII-m. Hij is getrouwd op 12 april 1805, op 25-jarige leeftijd met Leuntje Cornelisse Raas (19 jaar oud), geboren te 's-Gravenpolder op 28 oktober 1785, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 30 januari 1841, 55 jaar oud, dochter van VII-r. Uit dit huwelijk

 1. Cornelis Vermue, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1810, overleden aldaar op 25 september 1817, 7 jaar oud.
 2. Magdalena Vermue, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 22 augustus 1811, volgt onder IX-co.
 3. Cornelia Vermue, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in maart 1814, overleden aldaar op 10 mei 1815, 1 jaar oud.
 4. Jan Vermue, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 9 maart 1815, volgt onder IX-cp.
 5. Cornelia Vermue, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 16 oktober 1817, volgt onder IX-cq.
 6. Leuntje Hubregtse Vermue, Apollonia, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 5 januari 1820, volgt onder IX-cr.
 7. Cornelis Vermue, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 3 april 1824, volgt onder IX-cs.
 8. Hubregt Vermue, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 25 september 1829, volgt onder IX-ct.

VIII-am Johanna Cornelisse Vermue, landbouwster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 19 februari 1762, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 24 mei 1843, 81 jaar oud, dochter van VII-n. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 24 april 1784, op 22-jarige leeftijd met Jacobus Cornelisse Almekinders (31 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 16 april 1753, overleden aldaar op 23 april 1810, 57 jaar oud, zoon van Cornelis Jacobusse Almekinders en Catharina Leendertse Westdorp. Uit dit huwelijk

 1. Cornelis Almekinders, landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1788.
  Hij is getrouwd te 's-Heer Abtskerke op 23 mei 1844, op 56-jarige leeftijd met Maria Boonman (27 jaar oud), geboren te Baarsdorp op 25 maart 1817, dochter van VIII-ca.
 2. Jacoba Almekinders, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1789, volgt onder IX-cu.
 3. Tannetje Almekinders, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1791, volgt onder IX-cv.
 4. Maria Almekinders, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1792, volgt onder IX-cw.
 5. Jacomina Almekinders, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1794, volgt onder IX-cx.
 6. Adriana Almekinders, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1797, volgt onder IX-cy.
 7. Laurus Almekinders, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1798, volgt onder IX-cz.
 8. Catharina Almekinders, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1802, volgt onder IX-da.

VIII-an Hubregt Cornelisse Vermue, landman en landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 8 januari 1768, overleden te Hoedekenskerke op 8 april 1830, 62 jaar oud, zoon van VII-n. Hij is getrouwd in het jaar 1807, op 39-jarige leeftijd met Maria Hoonderd (24 jaar oud), landbouwster, geboren te 's-Gravenpolder in het jaar 1783, gedoopt aldaar op 6 april 1784, overleden te Hoedekenskerke op 26 augustus 1832, 49 jaar oud, dochter van Melchior Hoondert en Maatje Jacobusse Bosch. Uit dit huwelijk

 1. Cornelis Huibregtse Vermue, gedoopt te 's-Heer Arendskerke op 20 oktober 1808, volgt onder IX-db.
 2. Maria Vermue, landbouwster, geboren te 's-Heer Abtskerke in het jaar 1810, overleden te Driewegen op 19 februari 1878, 68 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Hoedekenskerke op 13 april 1833, op 23-jarige leeftijd met Hubrecht Drijdijk, geboren te Oudelande op 8 april 1810, volgt onder IX-bd.
 3. Lauris Vermue, koemelker, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1813, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 25 april 1897, 84 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 17 januari 1839, op 26-jarige leeftijd met Elena Rijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 18 oktober 1812, volgt onder IX-bv.
 4. Adriaan Vermue, boerenknecht, koemelker en landbouwer, geboren te Hoedekenskerke op 19 maart 1814, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 4 februari 1892, 77 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 5 april 1837 erkend kind: Huibregt Rijk, ingeschreven BS Heinkenszand 27-02-1837 , op 23-jarige leeftijd met Cornelia Rijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 23 juni 1817, volgt onder IX-bw.
 5. Jan Vermue, landbouwer, geboren te Hoedekenskerke op 23 november 1816, overleden te 's-Heerenhoek op 31 mei 1893, 76 jaar oud.
  Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 24 januari 1839, op 22-jarige leeftijd met Catharina Almekinders, geboren te 's-Heer Arendskerke op 15 februari 1816, volgt onder IX-ca.
 6. Jacoba Vermue, geboren te Hoedekenskerke op 19 januari 1821, overleden aldaar op 29 januari 1821, 10 dagen oud.
 7. Jacoba Vermue, geboren te Hoedekenskerke op 18 april 1822, volgt onder IX-dc.

VIII-ao Maria Cornelisse Vermue, arbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 28 januari 1769, wonende aldaar, overleden te Hoedekenskerke op 28 november 1828, 59 jaar oud, dochter van VII-n. Zij is getrouwd op 7 september 1798, op 29-jarige leeftijd met Jan Barendse de Jonge (35 jaar oud), arbeider en landman, geboren in het jaar 1763. Uit dit huwelijk

 1. Katharina Janse de Jonge, dienstmeid en landbouwster, geboren te 's-Heer Abtskerke in het jaar 1807, overleden te Hoedekenskerke op 18 september 1841, 34 jaar oud.
  Zij is getrouwd te 's-Heer Abtskerke op 6 januari 1831, op 24-jarige leeftijd met Pieter Drijdijk, geboren te Oudelande in het jaar 1806, volgt onder IX-bc.
 2. Johanna de Jonge, geboren te 's-Heer Abtskerke in het jaar 1808, overleden te Wouw op 7 mei 1834, 26 jaar oud.
 3. Cornelius de Jonge, geboren te 's-Heer Abtskerke in het jaar 1810, volgt onder IX-dd.

VIII-ap Adriaan Cornelisse Vermue, landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek op 8 februari 1770, overleden te Ovezande (Zeeland) op 29 april 1828, 58 jaar oud, zoon van VII-n. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 22 april 1811, op 41-jarige leeftijd met Johanna Marinusse Boonman, geboren te Nisse op 5 mei 1778, zie VIII-cd. Uit dit huwelijk

 1. Jacoba Vermue, geboren te 's-Heerenhoek op 6 februari 1812, overleden te Ovezande op 3 maart 1813, 1 jaar oud.
 2. Marinus Vermue, landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 8 april 1813, overleden aldaar op 13 november 1871, 58 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Nisse op 10 mei 1838, op 25-jarige leeftijd met Martina Driedijk, geboren te Oudelande op 12 oktober 1814, volgt onder IX-be.
 3. Jacoba Vermue, landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 15 april 1814, overleden te Nisse op 4 september 1873, 59 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 13 februari 1846, op 31-jarige leeftijd met Pieter de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 16 augustus 1812, volgt onder IX-bf.
 4. Hubregt Vermue, geboren te Ovezande op 8 mei 1815, overleden aldaar op 20 augustus 1815, 104 dagen oud.
 5. Maria Vermue, geboren te Ovezande op 19 september 1816, overleden aldaar op 14 juli 1817, 298 dagen oud.

VIII-aq Jacomina Cornelisse Vermue, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1772, overleden aldaar op 13 januari 1841, 69 jaar oud, dochter van VII-n. Zij is getrouwd voor 1814, op hoogstens 42-jarige leeftijd met Marinus Franse de Meij (hoogstens 35 jaar oud), landbouwer, geboren te Oudelande op 28 oktober 1779, overleden te Goes op 6 december 1848, 69 jaar oud, zoon van Franciscus Janse de Meij en Tannetje Jobse Verduin.
(Hij is later getrouwd te 's-Heerenhoek op 14 april 1842, op 62-jarige leeftijd met Joostina Pieterse Timmerman (32 jaar oud), boerenmeid, koemelkster en landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 15 februari 1810, overleden te Goes op 5 januari 1898, 87 jaar oud, dochter van Petrus Adriaanse Timmerman en Barbara van de Pas (arbeidster en cultivatrice). (Zij is later getrouwd te Goes op 12 september 1850, op 40-jarige leeftijd met Adriaan de Winter (28 jaar oud), boerenknecht en herbergier, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1822, overleden te Goes op 21 februari 1908, 86 jaar oud, zoon van Johannes Laurus de Winter (arbeider, landbouwer en koemelker) en Jacomina de Jonge (dienstbode en arbeidster).)) Uit dit huwelijk

 1. Cornelis de Meij, geboren te 's-Gravenpolder op 25 augustus 1812.
 2. Lauris de Meij, geboren te 's-Gravenpolder op 20 september 1814.
 3. Jan de Meij, kleermakersknecht, geboren te 's-Gravenpolder in het jaar 1814, ongehuwd overleden te 's-Heerenhoek op 2 november 1840, 26 jaar oud.

VIII-ar Magdalena Vermue, geboren te 's-Heer Arendskerke op 5 mei 1792, overleden aldaar op 22 maart 1828, 35 jaar oud, dochter van VII-n. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 18 april 1817, op 24-jarige leeftijd met Leendert Boonman (31 jaar oud), landbouwer en landman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1786, overleden te 's-Heer Arendskerke op 4 december 1855, 69 jaar oud, zoon van Jacob Cornelisse Boonman en Pieternella Janse van der Dries (arbeidster).
(Hij is later getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 15 oktober 1830, op 44-jarige leeftijd met zijn oomzegster Catharina Almekinders, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1802, zie IX-da.) Uit dit huwelijk

 1. Jacob Boonman, geboren in het jaar 1820, volgt onder IX-de.

VIII-as Joanna Wilmse de Jonge, geboren te Nieuwe Kraaijert op 30 juni 1765, overleden te Noord-Kraaijert op 17 mei 1797, 31 jaar oud, dochter van VII-o. Zij is getrouwd op 28 november 1786, op 21-jarige leeftijd met Cornelius Janse van 't Westeinde (23 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke op 23 juli 1763, overleden aldaar op 10 januari 1826, 62 jaar oud, zoon van Joannis Pieterse van 't Westeinde en Apolonia Pieters Doen.
(Hij is later getrouwd te 's-Heerenhoek op 11 juni 1798, op 34-jarige leeftijd met Magdalena Klaasse Hoondert (23 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke op 7 november 1774, overleden te 's-Heerenhoek op 27 november 1859, 85 jaar oud, dochter van Nicolaas Willemse Hoondert en Cornelia Pieterse de Jonge (landbouwster).) Uit dit huwelijk

 1. Adriana van 't Westeinde, geboren te 's-Heer Arendskerke op 13 juni 1792, volgt onder IX-df.
 2. Catharina Cornelisse van 't Westeinde, geboren te 's-Heer Arendskerke op 30 september 1796, volgt onder IX-dg.

VIII-at Cornelia Goense, geboren te Ovezande (Zeeland) op 5 november 1770, overleden voor 24 mei 1830, hoogstens 59 jaar oud, dochter van VII-p. Zij is getrouwd op 8 juni 1793, op 22-jarige leeftijd met Cornelis Janse Huige (31 jaar oud), landman, geboren te 's-Heer Abtskerke op 6 februari 1762, overleden te Hoedekenskerke op 24 mei 1830, 68 jaar oud, zoon van Jan Cornelisse Huige en Joanna Adriaanse Reijnhout. Uit dit huwelijk

 1. Clasina Cornelisse Huige, geboren te Baarland op 4 oktober 1795, volgt onder IX-dh.
 2. Huibregt Huige, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1802, overleden aldaar op 8 augustus 1826, 24 jaar oud.
 3. Kornelis Huige, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1805, overleden aldaar op 4 augustus 1812, 7 jaar oud.

VIII-au Hubrecht Cornelisse Goense, landman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 9 oktober 1774, overleden te 's-Heerenhoek op 19 mei 1820, 45 jaar oud, zoon van VII-p. Hij is getrouwd op 11 februari 1802, op 27-jarige leeftijd met Tannetje Janse de Jonge (22 jaar oud), landbouwster, geboren te Kloetinge in het jaar 1780, overleden te 's-Heerenhoek op 5 januari 1866, 86 jaar oud, dochter van Jan Marinusse de Jonge en Margaretha Cornelisse de Winter. Uit dit huwelijk

 1. Cornelis Goense, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1803, ongehuwd overleden aldaar op 13 december 1882, 79 jaar oud.
 2. Jan Goense, landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1805, ongehuwd overleden aldaar op 22 september 1865, 60 jaar oud.
 3. Clazina Goense, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1806, volgt onder IX-di.
 4. Marinus Goense, geboren te 's-Heerenhoek op 15 april 1811, overleden aldaar op 7 oktober 1811, 175 dagen oud.
 5. Marinus Goense, geboren te 's-Heerenhoek op 25 april 1812, overleden voor 12 april 1815, hoogstens 2 jaar oud.
 6. Pieter Goense, geboren in april 1813, overleden te 's-Heerenhoek op 3 maart 1814, 11 maanden oud.
 7. Margaretha Goense, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1814, overleden aldaar op 20 november 1903, 89 jaar oud.
  Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 24 juni 1859, op 45-jarige leeftijd met Krijn de Jonge (43 jaar oud), landbouwer, geboren in het jaar 1816, zoon van Cornelis de Jonge en Neeltje de Jonge (landbouwster).
 8. Marinus Hubrechtse Goense, geboren te 's-Heerenhoek op 12 april 1815, volgt onder IX-dj.
 9. Johanna Goense, geboren te 's-Heerenhoek op 13 mei 1816, overleden aldaar op 27 januari 1817, 259 dagen oud.
 10. Hubregt Hubregtse Goense, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1817, volgt onder IX-dk.
 11. Johanna Goense, geboren te 's-Heerenhoek op 29 juni 1820, overleden aldaar op 4 oktober 1820, 97 dagen oud.
 12. Cornelia Goense, geboren te 's-Heerenhoek op 29 juni 1820, overleden aldaar op 9 oktober 1820, 102 dagen oud.

VIII-av Pieter Vroonland, herbergier en winkelier, geboren te Baarland in het jaar 1778, overleden te Hoedekenskerke op 6 november 1819, begraven te Baarland, 41 jaar oud, zoon van VII-q. Hij is getrouwd te Hoedekenskerke op 2 oktober 1813, op 35-jarige leeftijd met Geertrui Luikenhols (23 jaar oud), herbergierster en herbergierster, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1790, overleden te 's-Gravenpolder op 5 juli 1848, 58 jaar oud, dochter van Ferdinand Luikenhols en Helena de Vroe.
(Zij was weduwe van Jan Jacobse Langemaire, winkelier en herbergier, geboren te Kloetinge in het jaar 1790, overleden te Hoedekenskerke op 17 november 1812, 22 jaar oud. Zij is later getrouwd te 's-Gravenpolder op 6 november 1820, op 30-jarige leeftijd met Pieter de Jonge (29 jaar oud), geboren te Oudelande in het jaar 1791, overleden te Ovezande (Zeeland) op 27 september 1874, 83 jaar oud, zoon van Huibrecht de Jonge en Cornelia Janse Rijk.) Uit dit huwelijk

 1. Hubregt Vroonland, geboren te Hoedekenskerke op 25 november 1814, volgt onder IX-dl.
 2. Helena Vroonland, geboren te Hoedekenskerke op 2 november 1815, overleden aldaar op 11 december 1815, 39 dagen oud.
 3. Ferdinandus Vroonland, geboren te Hoedekenskerke op 16 oktober 1816, overleden aldaar op 16 mei 1819, 2 jaar oud.
 4. Ferdinandus Vroonland, geboren te Hoedekenskerke op 23 juni 1819, overleden te 's-Gravenpolder op 4 april 1826, 6 jaar oud.

VIII-aw Apolonia Hubrechtse Vroonland, landbouwster, geboren te Baarland in het jaar 1783, overleden te Hoedekenskerke op 30 juni 1828, 45 jaar oud, dochter van VII-q. Zij is getrouwd te Hoedekenskerke in het jaar 1803, op 20-jarige leeftijd (1) met Dankert Jacobusse van 't Westeinde (31 jaar oud), geboren te 's-Gravenpolder in het jaar 1772, overleden te Hoedekenskerke op 10 september 1823, 51 jaar oud, zoon van Jacobus Hubregtse van 't Westeinde en Joanna Adriaanse Raas. Uit dit huwelijk

 1. Jacobus van 't Westeinde, boerenknecht, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1805, overleden aldaar op 2 april 1840, 35 jaar oud.
 2. Jacomina Dankerse van 't Westeinde, boerenmeid, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1806, overleden te Ovezande (Zeeland) op 6 mei 1883, 77 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 6 mei 1831, op 25-jarige leeftijd met Jan Janse Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1810, volgt onder IX-an.
 3. Hubertus Dankerse van 't Westeinde, arbeider, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1810, overleden aldaar op 27 mei 1894, 84 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Goes op 3 mei 1838, op 28-jarige leeftijd (1) met Maatje Marinusse Huige, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 16 november 1811, volgt onder IX-cc.
  Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 19 april 1850, op 40-jarige leeftijd (2) met Adriana Vermeulen (40 jaar oud), geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1810, overleden te Ovezande (Zeeland) op 12 februari 1892, 82 jaar oud, dochter van Jan Vermeulen en Tolquina Nant.
 4. Johanna Dankertse van 't Westeinde, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1814, volgt onder IX-dm.
 5. Adriana van 't Westeinde, boerenmeid, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1816.
  Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 1 februari 1839, op 23-jarige leeftijd met Willem Remijn (31 jaar oud), landbouwer, geboren te Baarland in het jaar 1808, overleden te Hoedekenskerke op 4 april 1878, 70 jaar oud, zoon van VIII-ah.
 6. Pieter van 't Westeinde, geboren te Hoedekenskerke op 26 september 1818, overleden aldaar op 20 juni 1828, 9 jaar oud.

Zij is getrouwd te Hoedekenskerke op 29 september 1827, op 44-jarige leeftijd (2) met Jacobus Bek (34 jaar oud), boerenknecht, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1793, zoon van Jan Janse Bek (boerenknecht) en Maatje Jacobse Leijs (boerenmeid).
(Hij is later getrouwd te 's-Heerenhoek op 18 november 1830, op 37-jarige leeftijd met Adriana van Eijkeren (42 jaar oud), arbeidster, geboren te 's-Heerenhoek op 10 maart 1788, overleden aldaar op 26 december 1854, 66 jaar oud, dochter van Pieter Pieterse van Eijkeren en Maatje Crijnse Olleman (landbouwster). (Zij was weduwe van Jan Janse Langemaire, geboren te 's-Heerenhoek op 6 juni 1785, zie IX-k.))

VIII-ax Cornelia Vroonland, geboren te Baarland in het jaar 1787, overleden te Ovezande (Zeeland) op 2 augustus 1858, 71 jaar oud, dochter van VII-q. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 9 augustus 1811, op 24-jarige leeftijd met Jacobus Boonman (29 jaar oud), boerenknecht en arbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 14 februari 1782, overleden te Ovezande (Zeeland) op 4 maart 1834, 52 jaar oud, zoon van Jacob Cornelisse Boonman en Pieternella Janse van der Dries (arbeidster). Uit dit huwelijk

 1. Pieternella Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 24 september 1811, overleden aldaar op 12 december 1811, 79 dagen oud.
 2. Jacob Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 19 januari 1817, overleden aldaar op 13 juli 1857, 40 jaar oud.
 3. Maria Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 24 januari 1819, overleden aldaar op 27 januari 1864, 45 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 4 november 1859, op 40-jarige leeftijd met Willem Boonman (40 jaar oud), geboren te Ovezande (Zeeland) op 5 september 1819, overleden aldaar op 6 maart 1903, 83 jaar oud, zoon van Pieter Janse Boonman (boerenknecht en arbeider) en Johanna Paulusse (boerenmeid en arbeidster).
  (Hij is later getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 11 november 1864, op 45-jarige leeftijd met Martina van Eijkeren, geboren te 's-Heer Abtskerke op 3 februari 1827, volgt onder IX-jj.)
 4. Pieter Boonman, zandbaas, geboren te Ovezande (Zeeland) op 3 juli 1822, ongehuwd overleden te Hoedekenskerke op 3 december 1857, 35 jaar oud.

VIII-ay Johannes Uiterhoeve, landbouwer, geboren te 's-Gravenpolder op 22 februari 1801, overleden te Nisse op 5 januari 1844, 42 jaar oud, zoon van VII-t. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 14 februari 1824, op 22-jarige leeftijd met Cornelia Huige (20 jaar oud), landbouwster en landbouwerster, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1804, overleden te Nisse op 3 september 1882, 78 jaar oud, dochter van Jacob Huige en Jannetje Almekinders.
(Zij is later getrouwd te Nisse op 4 april 1845, op 41-jarige leeftijd met Marinus Langemaire (34 jaar oud), boerenknecht, geboren te 's-Heer Arendskerke op 6 januari 1811, overleden te Nisse op 20 december 1882, 71 jaar oud, zoon van VIII-y.) Uit dit huwelijk

 1. Cornelia Uiterhoeve, geboren te 's-Heer Arendskerke op 22 februari 1825, overleden te Nisse op 13 oktober 1858, 33 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Nisse op 11 juli 1845, op 20-jarige leeftijd met Willem Langemaire, geboren te 's-Heer Arendskerke op 14 september 1813, volgt onder IX-bo.
 2. Jan Uiterhoeve, geboren te 's-Heer Arendskerke op 12 maart 1826, overleden aldaar op 14 februari 1827, 339 dagen oud.
 3. Catharina Uiterhoeve, geboren te Nisse op 27 september 1827, volgt onder IX-dn.
 4. Jan Uitterhoeve, wagenmaker, geboren te Nisse op 30 december 1830, overleden te Ovezande (Zeeland) op 7 oktober 1864, 33 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 3 mei 1861, op 30-jarige leeftijd met Johanna de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 1 mei 1832, volgt onder IX-bh.
 5. Daniel Uitterhoeve, geboren te Nisse op 13 februari 1833, volgt onder IX-do.
 6. Maria Uitterhoeve, geboren te Nisse op 13 maart 1834, volgt onder IX-dp.
 7. Marinus Uitterhoeve, geboren te Nisse op 5 oktober 1835, volgt onder IX-dq.
 8. Mattheus Uitterhoeve, geboren te Nisse op 18 april 1839, volgt onder IX-dr.
 9. Pieternella Uiterhoeve, geboren te Nisse op 11 september 1840, overleden aldaar op 9 december 1840, 89 dagen oud.
 10. Jacobus Uitterhoeve, geboren te Nisse op 3 januari 1842, volgt onder IX-ds.

VIII-az Maria van den Dries, arbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1801, overleden te Borssele op 22 februari 1854, 53 jaar oud, dochter van VII-u. Zij is getrouwd te Borssele op 13 mei 1826, op 25-jarige leeftijd met Jeroen Vette (31 jaar oud), geboren te Borssele in het jaar 1795, overleden aldaar op 24 april 1841, 46 jaar oud, zoon van Cornelis Cornelisse Vette en Martina Jeroense de Winter. Uit dit huwelijk

 1. Cornelis Vette, geboren te Borssele op 11 september 1826, overleden op 12 september 1826, 1 dag oud.
 2. Cornelis Vette, geboren te Borssele op 12 september 1826.
 3. Martina Vette, geboren te Borssele op 28 januari 1828, volgt onder IX-dt.
 4. Jan Vette, geboren te Borssele op 25 mei 1829, volgt onder IX-du.
 5. Willemina Vette, geboren te Borssele op 28 november 1830, volgt onder IX-dv.
 6. Cornelis Vette, geboren te Borssele op 8 juni 1832.
 7. Cornelia Vette, dienstmeid, geboren te Borssele op 1 mei 1834, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 16 april 1920, 85 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 14 januari 1864, op 29-jarige leeftijd met Marinus Rijk (22 jaar oud), herenknecht en tuinman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 12 november 1841, zoon van IX-bk.
 8. Pieter Vette, geboren te 's-Heerenhoek op 29 januari 1836, volgt onder IX-dw.
 9. Maatje Vette, geboren te Borssele op 27 februari 1838, overleden aldaar op 28 februari 1838, 1 dag oud.
 10. Hubregt Vette, boerenknecht, geboren te Borssele op 10 september 1840.
  Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 2 mei 1873, op 32-jarige leeftijd met Margrieta Huige (30 jaar oud), boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1843.

VIII-ba Cornelis van den Dries, koemelker en arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1802, overleden te 's-Heerenhoek op 3 juni 1869, 67 jaar oud, zoon van VII-u. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 4 mei 1826, op 24-jarige leeftijd met Jozina Verheule (24 jaar oud), koemelkster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1802, overleden voor 3 juni 1869, hoogstens 67 jaar oud, dochter van Jan Verheule en Adriana van Weele.

Erkend kind: Jan Verheule.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan Verheule, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 2 april 1826, overleden aldaar op 15 oktober 1826, 196 dagen oud.
 2. Wilhelmina van den Dries, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 21 januari 1829, volgt onder IX-dx.
 3. Johannes van den Dries, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 14 juli 1830, volgt onder IX-dy.
 4. Adriana van den Dries, geboren te 's-Heer Arendskerke op 17 december 1831, volgt onder IX-dz.

VIII-bb Jacobus van 't Westeinde, landman en landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek op 18 oktober 1795, zoon van VII-v. Hij is getrouwd te Hoedekenskerke op 30 augustus 1834, op 38-jarige leeftijd (1) met Adriana Menheere (28 jaar oud), boerendochter, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1806, overleden te Vrouwenpolder op 6 juli 1839, 33 jaar oud, dochter van Marinus Gilles Menheere (landman) en Stoffelina Pover (landbouwster). Uit dit huwelijk

 1. Cornelia van 't Westeinde, geboren te Vrouwenpolder op 15 december 1837, overleden aldaar op 17 december 1837, 2 dagen oud.
 2. Stoffelina van 't Westeinde, geboren te Vrouwenpolder op 15 december 1837, overleden aldaar op 18 december 1837, 3 dagen oud.
 3. Levenloos Maria van 't Westeinde, geboren te Vrouwenpolder op 15 december 1837, overleden aldaar op 15 december 1837.

Hij is getrouwd te Kleverskerke op 19 augustus 1840, op 44-jarige leeftijd (2) met Cornelia Menheere (24 jaar oud), dienstmeid en landbouweres, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 22 mei 1816, overleden te Arnemuiden op 28 december 1868, 52 jaar oud, dochter van IX-ad. Uit dit huwelijk

 1. Hubregt van 't Westeinde, geboren te Kleverskerke op 16 juni 1841.
 2. Klazina van 't Westeinde, geboren te Kleverskerke na juli 1844, overleden aldaar op 24 augustus 1844, hoogstens 1 maand oud.
 3. Lourens van 't Westeinde, geboren te Kleverskerke op 25 april 1846, overleden aldaar op 16 juli 1846, 82 dagen oud.
 4. Laurens van 't Westeinde, geboren te Arnemuiden op 9 april 1848, volgt onder IX-ea.
 5. Dingenus van 't Westende, geboren te Kleverskerke op 28 april 1849, volgt onder IX-eb.
 6. Susanna Wilhelmina van 't Westeinde, geboren te Kleverskerke op 16 juli 1850, volgt onder IX-ec.
 7. Albrecht van 't Westende, geboren te Kleverskerke op 20 juli 1851, volgt onder IX-ed.
 8. Pieter van 't Westeinde, geboren te Kleverskerke op 2 oktober 1852.
 9. Klazina van 't Westeinde, geboren te Kleverskerke op 8 juni 1854, overleden aldaar op 13 november 1855, 1 jaar oud.
 10. Jacobus van 't Westeinde, onderwijzer, geboren te Kleverskerke op 10 maart 1856.
  Hij is getrouwd te Stoppeldijk op 8 augustus 1893, op 37-jarige leeftijd met Apolonia Fierens (25 jaar oud), geboren te Stoppeldijk in het jaar 1868, dochter van Augustinus Fierens (winkelier) en Anna Catharina de Poorter.

VIII-bc Adriaan Huibregtse van 't Westeinde, boerenknecht, arbeider en vrachtrijder, geboren te Oudelande in het jaar 1799, zoon van VII-v. Hij is getrouwd te Borssele op 19 mei 1821, op 22-jarige leeftijd met Maria Abramse Janse (26 jaar oud), dienstmeid, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1795, dochter van Harman Janse en Lena Rentmeester (arbeidster). Uit dit huwelijk

 1. Pieternella van 't Westeinde, geboren te Driewegen op 28 januari 1822, volgt onder IX-ee.
 2. Jacobus van 't Westeinde, geboren te 's-Heerenhoek op 5 oktober 1823.
 3. Johanna van 't Westeinde, geboren te 's-Heerenhoek op 12 maart 1825, overleden op 20 december 1839, 14 jaar oud.
 4. Lena van 't Westeinde, geboren te 's-Heerenhoek op 30 januari 1827.
 5. Cornelia van 't Westeinde, arbeidster, geboren te 's-Heerenhoek op 14 maart 1829, ongehuwd overleden aldaar op 28 augustus 1878, 49 jaar oud.
 6. Huibertus van 't Westeinde, geboren te 's-Heerenhoek op 24 augustus 1833, overleden aldaar op 26 mei 1841, 7 jaar oud.
 7. Adriana van 't Westeinde, arbeidster, geboren te 's-Heerenhoek op 20 juli 1836.
  Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 27 april 1863, op 26-jarige leeftijd met Johannes van den Dries, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 14 juli 1830, volgt onder IX-dy.

VIII-bd Jan Hubregtse van 't Westeinde, boerenknecht en arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1803, overleden te 's-Heerenhoek op 10 februari 1871, 68 jaar oud, zoon van VII-v. Hij is getrouwd te Borssele op 27 oktober 1826, op 23-jarige leeftijd met Antonia Marinusse Menheere (22 jaar oud), boerenmeid, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1804, overleden te 's-Heerenhoek op 16 januari 1891, 87 jaar oud, dochter van Marinus Gilles Menheere (landman) en Stoffelina Pover (landbouwster). Uit dit huwelijk

 1. Jacobus van 't Westeinde, arbeider, geboren te 's-Heerenhoek op 25 november 1826.
  Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 27 januari 1864, op 37-jarige leeftijd met Maria van Zweveren (47 jaar oud), arbeidster, geboren te Borssele in het jaar 1817, dochter van Johannes van Zweveren en Adriana Verbrake.
  (Zij is eerder getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 24 november 1838, op 21-jarige leeftijd met Cornelis Bal (23 jaar oud), arbeider, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1815, zoon van Jan Cornelisse Bal (arbeider) en Adriana van de Linde (arbeidster).)
 2. Marinus van 't Westeinde, geboren te 's-Heerenhoek op 17 april 1828, ongehuwd overleden aldaar op 16 december 1889, 61 jaar oud.
 3. Pitronella van 't Westeinde, geboren te 's-Heerenhoek op 2 maart 1831, volgt onder IX-ef.

VIII-be Maatje van 't Westeinde, arbeidster en landbouwster, geboren te Borssele in het jaar 1810, overleden aldaar op 29 juni 1850, 40 jaar oud, dochter van VII-v. Zij is getrouwd te Borssele op 30 april 1835, op 25-jarige leeftijd met Hubregt Cornelisse van 't Westeinde (24 jaar oud), boerenknecht, arbeider, landbouwer en herbergier, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1811, overleden te Ovezande (Zeeland) op 22 december 1880, 69 jaar oud, zoon van Cornelius Janse van 't Westeinde en Magdalena Klaasse Hoondert.
(Hij is later getrouwd te Borssele op 10 oktober 1855, op 44-jarige leeftijd met Maria de Winter (29 jaar oud), boerenmeid en herbergierster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 9 maart 1826, overleden te Ovezande (Zeeland) op 24 juni 1899, 73 jaar oud, dochter van Cornelis Laurusse de Winter (landbouwer) en Apolonia Hubregtse van 't Westeinde (dienstmeid).) Uit dit huwelijk

 1. Cornelis van 't Westeinde, geboren te Borssele op 13 mei 1836, volgt onder IX-eg.
 2. Pieternella van 't Westeinde, geboren te Borssele op 18 maart 1837, overleden aldaar op 27 april 1837, 40 dagen oud.
 3. Pieternella van 't Westeinde, geboren te Borssele op 23 april 1838, overleden aldaar op 6 mei 1839, 1 jaar oud.
 4. Hubregt van 't Westeinde, arbeider, geboren te Borssele op 27 juni 1839 (RK).
  Voornaam: Hubregt
  Tussenvoegsel: van
  Achternaam: Westeinde
  Woonplaats: 's-Heerenhoek
  Rol: Emigrant
  Leeftijd: 24
  Plaats: 's-Heerenhoek
  Beroep: Arbeider
  Kerkelijke gezindte: Rooms-katholiek
  Reden: Zucht naar verandering
  Datum vertrek: 1864
  Bestemming land: Noord-Amerika.
 5. Jan van 't Westeinde, boerenknecht, geboren te Borssele op 31 oktober 1840, ongehuwd overleden aldaar op 11 juli 1857, 16 jaar oud.
 6. Jacobus van 't Westeinde, geboren te Borssele op 5 november 1841, volgt onder IX-eh.
 7. Pieternella van 't Westeinde, geboren te Borssele op 4 december 1842, overleden aldaar op 11 januari 1843, 38 dagen oud.
 8. Nicolaas van 't Westeinde, geboren te Borssele op 24 maart 1844, overleden aldaar op 14 februari 1845, 327 dagen oud.
 9. Nicolaas van 't Westeinde, geboren te Borssele op 23 januari 1847, volgt onder IX-ei.
 10. Hubregt van 't Westeinde, geboren te Borssele op 3 februari 1849.

VIII-bf Cornelia van 't Westeinde, boerenmeid en landbouwster, geboren te Borssele op 6 november 1811, overleden te 's-Heer Arendskerke op 13 juni 1841, 29 jaar oud, dochter van VII-v. Zij is getrouwd te Borssele op 17 oktober 1833, op 21-jarige leeftijd met Pieter Remijn (28 jaar oud), landman, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1805, overleden aldaar op 14 oktober 1878, 73 jaar oud, zoon van VIII-ai.
(Hij is eerder getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 10 september 1824, op 19-jarige leeftijd met Jobina van 't Westeinde, geboren te Borssele in het jaar 1804, zie IX-ba.) Uit dit huwelijk

 1. Bastiaan Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 10 december 1834, overleden aldaar op 12 december 1834, 2 dagen oud.
 2. Pieternella Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 21 mei 1836, volgt onder IX-ej.
 3. Bastiaan Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 22 mei 1837, volgt onder IX-ek.
 4. Huibregt Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 26 november 1838, overleden aldaar op 18 februari 1839, 84 dagen oud.
 5. Huibregt Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 29 mei 1840.

VIII-bg Hubrecht van 't Westeinde, landbouwer, geboren te Borssele op 2 mei 1817, overleden aldaar op 29 september 1848, 31 jaar oud, zoon van VII-v. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 14 september 1838, op 21-jarige leeftijd met Margrieta Willemse de Jonge (22 jaar oud), landbouwster en winkelierster, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1816, overleden te 's-Heerenhoek op 9 januari 1892, 76 jaar oud, dochter van Willem de Jonge (boerenknecht) en Johanna Hoondert (dienstbode).
(Zij is later getrouwd te 's-Heerenhoek op 2 mei 1850, op 34-jarige leeftijd met Cornelis Laurusse Geus, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 13 oktober 1822, zie IX-jl.) Uit dit huwelijk

 1. Pieternella van 't Westeinde, geboren te 's-Heer Arendskerke op 10 februari 1839, ongehuwd overleden te 's-Heerenhoek op 19 juli 1857, 18 jaar oud.
 2. Willem van 't Westeinde, geboren te 's-Heer Arendskerke op 12 april 1840, volgt onder IX-el.
 3. Jacobus van 't Westeinde, geboren te 's-Heerenhoek op 17 september 1841, overleden te Borssele op 8 november 1842, 1 jaar oud.
 4. Jan van 't Westeinde, geboren te Borssele op 4 oktober 1842, overleden aldaar op 30 november 1842, 57 dagen oud.
 5. Jacobus van 't Westeinde, geboren te Borssele op 3 april 1844, overleden te 's-Heerenhoek op 13 juli 1857, 13 jaar oud.
 6. Hubrecht van 't Westeinde, geboren te Borssele op 13 mei 1845, overleden aldaar op 1 november 1846, 1 jaar oud.
 7. Pieter van 't Westeinde, geboren te Borssele op 18 oktober 1846, overleden aldaar op 24 juni 1847, 249 dagen oud.

VIII-bh Tannetje Adriaanse de Jonge, geboren in het jaar 1784, overleden te Driewegen op 21 april 1832, 48 jaar oud, dochter van VII-w. Zij was gehuwd met Adriaan Marinusse Vroonland, landman, geboren in het jaar 1780, overleden te Driewegen op 28 oktober 1825, 45 jaar oud, zoon van Marinis Vroonland en Jacomina Stobbaard. Uit dit huwelijk

 1. Adriaan Vroonland, geboren te Borssele in het jaar 1809, overleden aldaar op 18 november 1817, 8 jaar oud.
 2. Maria Vroonland, geboren te Borssele op 5 december 1811, overleden aldaar op 22 december 1812, 1 jaar oud.
 3. Matthijs Vroonland, geboren te Borssele op 3 januari 1814, volgt onder IX-em.
 4. Cornelis Vroonland, geboren te Borssele op 22 juli 1815, volgt onder IX-en.
 5. Cornelis Vroonland, geboren te Borssele op 30 augustus 1816, volgt onder IX-eo.
 6. Jan Vroonland, arbeider, geboren te Borssele op 20 oktober 1817, ongehuwd overleden te Ovezande (Zeeland) op 2 januari 1861, 43 jaar oud.
 7. Adriaan Vroonland, geboren te Borssele op 26 februari 1819.
 8. Maria Vroonland, arbeidster, geboren te Borssele op 5 april 1820, overleden te Ovezande (Zeeland) op 29 maart 1879, 58 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Goes op 19 april 1849, op 29-jarige leeftijd met Cornelis de Winter, geboren te Ovezande (Zeeland) op 10 maart 1822, volgt onder VIII-ci.
 9. Jacomina Vroonland, dienstmeid, geboren te Borssele op 13 april 1822, ongehuwd overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 11 januari 1844, 21 jaar oud.

VIII-bi Cornelia Adriaanse de Jonge, geboren in het jaar 1787, overleden te Hoedekenskerke op 12 augustus 1855, 68 jaar oud, dochter van VII-w. Zij was gehuwd met Jan Jacobusse van 't Westeinde, geboren te 's-Gravenpolder in het jaar 1769, overleden te Hoedekenskerke op 17 juni 1840, 71 jaar oud, zoon van Jacobus Hubregtse van 't Westeinde en Joanna Adriaanse Raas. Uit dit huwelijk

 1. Adriaan van 't Westende, landbouwer, geboren te Hoedekenskerke op 17 april 1815, overleden aldaar op 14 augustus 1882, 67 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 12 juni 1857, op 42-jarige leeftijd (1) met Maatje Nolet (24 jaar oud), landbouwster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1833, overleden te Hoedekenskerke op 24 juli 1857, 24 jaar oud, dochter van Marinus Nolet (landbouwer) en Anna Verschragen (landbouwster).
  Hij is getrouwd te Hoedekenskerke op 9 april 1858, op 42-jarige leeftijd (2) met Jacoba Vermue, geboren te Hoedekenskerke op 18 april 1822, volgt onder IX-dc.
 2. Gratianus van 't Westeinde, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1817, volgt onder IX-ep.
 3. Johanna van 't Westeinde, geboren te Hoedekenskerke op 12 december 1818, volgt onder IX-eq.
 4. Cornelis van 't Westeinde, geboren te Hoedekenskerke op 6 februari 1823, overleden aldaar op 15 oktober 1823, 251 dagen oud.
 5. Jobtje van 't Westeinde, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1826, volgt onder IX-er.
 6. Johannis van 't Westende, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1828, volgt onder IX-es.

VIII-bj Jannetje de Jonge, boerenmeid en landbouwster, geboren te Borssele in het jaar 1800, overleden te Ovezande (Zeeland) op 4 juli 1831, 31 jaar oud, dochter van VII-w. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 18 mei 1826, op 26-jarige leeftijd met Jan Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 20 april 1799, zie IX-z. Uit dit huwelijk

 1. Tannetje Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 25 juni 1827, volgt onder IX-et.
 2. Sara Rijk, boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 6 maart 1830, overleden aldaar op 1 november 1864, 34 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 3 mei 1861, op 31-jarige leeftijd met Marinus de Jonge (31 jaar oud), boerenknecht en landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 19 november 1829, overleden aldaar op 12 januari 1906, 76 jaar oud, zoon van Dingenis Pieterse de Jonge (landbouwer) en Magdalena Hoondert (landbouwster).
  (Hij is later getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 2 februari 1866, op 36-jarige leeftijd met Pieternella Huige (41 jaar oud), boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 27 maart 1824, dochter van Adriaan Janse Huige (landbouwer) en Jacomina Pieterse Vermue (landbouwster).)
 3. Neeltje Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 26 april 1831, overleden aldaar op 1 september 1831, 128 dagen oud.

VIII-bk Pieternella de Jonge, boerenmeid, landbouwster en herbergierster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 21 maart 1819, overleden aldaar op 28 mei 1880, 61 jaar oud, dochter van VII-w. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 29 juli 1840, op 21-jarige leeftijd met Jan Bek (24 jaar oud), boerenknecht, landbouwer en herbergier, geboren te 's-Heer Arendskerke op 13 februari 1816, overleden op 11 november 1868, 52 jaar oud, zoon van Marinus Janse Bek (boerenknecht en landbouwer) en Johanna Laurusse de Winter (dienstbode en landbouwster). Uit dit huwelijk

 1. Cornelis Bek, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 27 augustus 1842, volgt onder IX-eu.

VIII-bl Johanna de Jonge, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1820, overleden aldaar op 31 oktober 1899, 79 jaar oud, dochter van VII-w. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 10 juni 1859, op 39-jarige leeftijd met Laurus Timmerman (24 jaar oud), boerenknecht en koopman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 15 juli 1834, overleden op 11 januari 1919, 84 jaar oud, zoon van VIII-bu. Uit dit huwelijk

 1. Adriaan Timmerman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 19 augustus 1861, volgt onder IX-ev.

VIII-bm Jannetje de Jonge, arbeidster en koemelkster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 26 september 1790, wonende te Heinkenszand (Zeeland), overleden aldaar op 23 mei 1859, 68 jaar oud, dochter van VII-x. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 12 januari 1826, op 35-jarige leeftijd met Louis Moison (58 jaar oud), landbouwer, veehouder en koemelker, geboren te 's-Heer Arendskerke op 19 mei 1767, wonende te Ovezande (Zeeland), overleden aldaar op 24 augustus 1844, 77 jaar oud, zoon van Judocus Moison en Maria Louisa Franse.
(Hij was weduwnaar van Adriana Eikemeet, geboren in het jaar 1763, overleden te Ovezande (Zeeland) op 21 februari 1809, 46 jaar oud. Hij is eerder getrouwd te Kwadendamme op 27 mei 1810, op 43-jarige leeftijd met Cornelia Barendse Dominicus, geboren te 's-Heer Abtskerke op 31 augustus 1775, zie VII-ak.) Uit dit huwelijk

 1. Marinus Moison, geboren te Ovezande (Zeeland) op 10 januari 1827, volgt onder IX-ew.
 2. Jacomina Moison, arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 28 november 1829, ongehuwd overleden aldaar op 20 maart 1847, 17 jaar oud.
 3. Catharina Moison, geboren te Ovezande (Zeeland) op 21 maart 1831, overleden aldaar op 2 augustus 1831, 134 dagen oud.
 4. Catharina Moison, geboren te Ovezande (Zeeland) op 8 mei 1833, volgt onder IX-ex.

VIII-bn Jacoba de Jonge, broodverkoopster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1792, overleden te Kloetinge op 14 juli 1846, 54 jaar oud, dochter van VII-x. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 13 augustus 1813, op 21-jarige leeftijd (1) met Adriaan Almekinders (26 jaar oud), geboren te Goes op 28 december 1786, overleden te Kloetinge op 27 december 1829, 42 jaar oud. Uit dit huwelijk

 1. Maria Allemekinders, geboren te Goes op 17 april 1815, volgt onder IX-ey.

Zij is getrouwd te Kloetinge op 24 oktober 1833, op 41-jarige leeftijd (2) met Marinus Huige (48 jaar oud), arbeider, geboren te Kloetinge in het jaar 1785, zoon van Jacob Huige en Maatje Nieuwkamer.
(Hij was weduwnaar van Jobina de Jonge, geboren op 20 augustus 1780, zie VIII-ad.)

VIII-bo Elisabeth Lauwrusse de Jonge, boerenmeid en arbeidster, geboren te Driewegen in het jaar 1794, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 28 april 1864, 70 jaar oud, dochter van VII-x. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 23 november 1818, op 24-jarige leeftijd met Marinus Polderdijk (25 jaar oud), arbeider, geboren te Ovezande in het jaar 1793, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 16 december 1835, 42 jaar oud, zoon van Cornelis Polderdijk en Maria Koelman. Uit dit huwelijk

 1. Cornelis Polderdijk, geboren te 's-Heerenhoek op 28 februari 1819.
 2. Maria Polderdijk, geboren te 's-Heerenhoek op 14 oktober 1820.
  Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 28 december 1882, op 62-jarige leeftijd met Marinus Raas (41 jaar oud), koopman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1841.
 3. Jan Polderdijk, geboren te 's-Heerenhoek op 19 oktober 1822.
 4. Jan Polderdijk, arbeider, geboren te 's-Heerenhoek op 24 november 1823, ongehuwd overleden te Heinkenszand op 30 maart 1842, 18 jaar oud.
 5. Pieternella Polderdijk, geboren te Heinkenszand op 13 januari 1827.
 6. Jacomina Polderdijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 31 mei 1828, overleden aldaar op 12 oktober 1828, 134 dagen oud.
 7. Adriaan Polderdijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 7 oktober 1829, overleden aldaar op 20 februari 1830, 136 dagen oud.
 8. Maria Polderdijk, arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 9 januari 1831, overleden te Oostburg op 5 maart 1915, 84 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 28 december 1882, op 51-jarige leeftijd met Marinus Raas (41 jaar oud), koopman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 25 augustus 1841, overleden aldaar op 24 november 1924, 83 jaar oud, zoon van IX-at.
 9. Joanna Polderdijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 16 oktober 1832, overleden aldaar op 7 februari 1837, 4 jaar oud.

VIII-bp Johanna de Jonge, arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1798, overleden te 's-Heer Arendskerke op 29 januari 1842, 44 jaar oud, dochter van VII-x. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 12 april 1823, op 25-jarige leeftijd met Jan Janse van den Dries (25 jaar oud), arbeider en dagloner, geboren te 's-Heer Arendskerke op 14 december 1797 (RK), overleden aldaar op 17 juni 1870, 72 jaar oud, zoon van Joannes Janse van den Dries (landbouwer en koemelker) en Catharina Smulders.

Opgenomen in het gasthuis te Middelburg op 24-6-1860.
(Hij is later getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 16 november 1842, op 44-jarige leeftijd met Clazina Boonman (38 jaar oud), arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1804, overleden te 's-Heer Arendskerke op 8 mei 1862, 58 jaar oud, dochter van Hubregt Pieterse Boonman (molenaarsknecht en arbeider) en Tannetje Meeuw.) Uit dit huwelijk
 1. Lauwerus van den Dries, geboren te 's-Heer Arendskerke op 12 april 1823, volgt onder IX-ez.
 2. Adriaan Janse van den Dries, geboren te 's-Heer Arendskerke op 8 juli 1824, volgt onder IX-fa.
 3. Catharina van den Dries, geboren te 's-Heer Arendskerke op 18 november 1826, overleden aldaar op 25 maart 1831, 4 jaar oud.
 4. Maria van den Dries, dienstmeid, geboren te 's-Heer Arendskerke op 16 februari 1828.
  Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 13 januari 1859, op 30-jarige leeftijd met Guilliam van Dijke (22 jaar oud), arbeider, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1837, zoon van Guilliam van Dijke (arbeider) en Susanna de Meij.
 5. Jan van den Dries, geboren te 's-Heer Arendskerke op 15 juni 1829, overleden aldaar op 7 augustus 1829, 53 dagen oud.
 6. Jobje van den Dries, geboren te 's-Heer Arendskerke op 2 oktober 1830, overleden aldaar op 14 februari 1831, 135 dagen oud.
 7. Jan van den Dries, geboren te 's-Heer Arendskerke op 13 januari 1833, volgt onder IX-fb.
 8. Catharina van den Dries, geboren te 's-Heer Arendskerke op 3 februari 1835, overleden aldaar op 13 januari 1837, 1 jaar oud.
 9. Catharina van den Dries, geboren te 's-Heer Arendskerke op 25 augustus 1837, overleden aldaar op 30 augustus 1837, 5 dagen oud.

VIII-bq Maatje Langemaire, boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1794, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 4 maart 1832, 38 jaar oud, dochter van VII-y. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 2 mei 1821, op 27-jarige leeftijd (1) met haar halfbroer Jacob Bek (26 jaar oud), boerenknecht, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1795, zoon van Jan Hubregtse Bek en Louwerina Raas (arbeidster). Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 10 november 1825, op 31-jarige leeftijd (2) met haar behuwdzwager Joos Walraven (37 jaar oud), landbouwer en vrachtrijder, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1788, wonende te Heinkenszand (Zeeland), overleden aldaar op 4 februari 1865, 77 jaar oud, zoon van Joost Pieterse Walraven en Leuntje Pieterse van 't Westeinde (veehoudster).
(Hij is eerder getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 4 april 1812, op 24-jarige leeftijd met Pieternella Jacobse Rijk, geboren te Borssele op 27 januari 1792, zie IX-t.) Uit dit huwelijk

 1. Pieter Walraven, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 24 september 1826, volgt onder IX-fc.
 2. Apollonia Walraven, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 3 februari 1830, volgt onder IX-fd.
 3. Cornelis Joost Walraven, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 27 april 1831, volgt onder IX-fe.

VIII-br Jacomina Langemaire, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1797, wonende te Zwake, overleden te 's-Gravenpolder op 16 september 1828, 31 jaar oud, dochter van VII-y. Zij is getrouwd te 's-Gravenpolder op 31 mei 1823, op 26-jarige leeftijd met Marinus Boogert (28 jaar oud), vrachtrijder, koetsier en wagenaar, geboren te Zwake op 29 juni 1794, wonende aldaar, overleden te 's-Gravenpolder op 21 oktober 1854, 60 jaar oud, zoon van Christiaan Boogaard (boerenknecht) en Elisabeth Janse Raas.
(Hij is later getrouwd te Kapelle op 7 oktober 1831, op 37-jarige leeftijd met Suzanna Everaart (34 jaar oud), boerenmeid en landbouwster, geboren te Kattendijke in het jaar 1797, dochter van Andries Everaart en Cornelia Poole (arbeidster). (Zij is eerder getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 4 november 1824, op 27-jarige leeftijd met Lieven Vroonland (25 jaar oud), boerenknecht en landbouwer, geboren te Oudelande op 21 december 1798, overleden te Kapelle op 20 februari 1830, 31 jaar oud, zoon van Bastiaan Marinusse Vroonland en Martina Lievense Verschrage (arbeidster). (Hij is eerder getrouwd te Kapelle (Zeeland) op 10 augustus 1820, op 21-jarige leeftijd met Maria Josephse Gents (30 jaar oud), vragtenaarster en landmansvrouw, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1790, overleden te Kapelle (Zeeland) op 8 maart 1823, 33 jaar oud, dochter van Joseph Gents en Leune Janse Franse (arbeidster).))) Uit dit huwelijk

 1. Johanna Boogaard, geboren te 's-Gravenpolder op 2 juni 1824, overleden aldaar op 1 januari 1840, 15 jaar oud.
 2. Laurina Boogaard, dienstmeid, geboren te 's-Gravenpolder op 20 maart 1826, ongehuwd overleden aldaar op 11 mei 1849, 23 jaar oud.
 3. Kornelia Boogaard, geboren te 's-Gravenpolder op 18 mei 1827, overleden aldaar op 25 augustus 1827, 99 dagen oud.

VIII-bs Pieter van 't Westeinde, arbeider en strodekker, geboren te Kloetinge in het jaar 1797, overleden te Ovezande (Zeeland) op 30 april 1859, 62 jaar oud, zoon van VII-z. Hij is getrouwd te Kloetinge op 23 januari 1818, op 21-jarige leeftijd met Adriana de Jonge (22 jaar oud), boerenmeid en arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1796, overleden aldaar op 17 december 1875, 79 jaar oud, dochter van VIII-a. Uit dit huwelijk

 1. Laurus van 't Westeinde, arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) op 29 februari 1820, ongehuwd overleden aldaar op 7 november 1846, 26 jaar oud.
 2. Marinus van 't Westeinde, strodekker, geboren te Ovezande (Zeeland) op 7 maart 1822, overleden aldaar op 28 april 1895, 73 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 14 november 1862, op 40-jarige leeftijd met Geertruid Huige (40 jaar oud), arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 21 februari 1822, overleden aldaar op 18 februari 1908, 85 jaar oud, dochter van Adriaan Janse Huige (landbouwer) en Jacomina Pieterse Vermue (landbouwster).
 3. Cornelis van 't Westeinde, geboren te Ovezande (Zeeland) op 7 december 1824, volgt onder IX-ff.
 4. Jacomina van 't Westeinde, geboren te Ovezande (Zeeland) op 25 december 1826, volgt onder IX-fg.
 5. Joanna van 't Westeinde, geboren te Ovezande (Zeeland) op 1 december 1828, overleden aldaar op 25 januari 1829, 55 dagen oud.
 6. Johanna van 't Westeinde, geboren te Ovezande (Zeeland) op 25 juni 1833, volgt onder IX-fh.

VIII-bt Dignus Pieterse Timmerman, gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 14 oktober 1783, overleden aldaar op 24 februari 1814, 30 jaar oud, zoon van VII-aa. Hij is getrouwd te Hoedekenskerke op 24 februari 1808, op 24-jarige leeftijd met Cornelia Rijk (21 jaar oud), gedoopt op 26 april 1786, overleden op 7 juli 1812, 26 jaar oud, dochter van VIII-k. Uit dit huwelijk

 1. Jacomina Timmerman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 12 april 1807, overleden aldaar op 17 maart 1819, 11 jaar oud.
 2. Maria Timmerman, geboren te Ovezande (Zeeland), gedoopt te Hoedekenskerke op 1 april 1810, overleden te 's-Heer Arendskerke op 3 april 1857, 47 jaar oud.
  Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 24 april 1834, op 24-jarige leeftijd met Adriaan de Winter, geboren te Ovezande (Zeeland), gedoopt aldaar op 24 november 1797, volgt onder VIII-cg.
 3. Apolonia Timmerman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 25 augustus 1811, overleden aldaar op 15 oktober 1811, 51 dagen oud.

VIII-bu Adrianus Pieterse Timmerman, geboren te Wouw op 23 december 1784, overleden aldaar op 11 maart 1844, 59 jaar oud, zoon van VII-aa. Hij is getrouwd te Kwadendamme op 24 februari 1806, op 21-jarige leeftijd (1) met Cornelia Cornelisse Westhoeve (18 jaar oud), geboren op 14 augustus 1787, overleden te Nisse op 21 maart 1816, 28 jaar oud, dochter van Cornelis Pieterse Westhoeve en Leuntje Pieterse Reijnhout. Uit dit huwelijk

 1. Apollonia Timmerman, geboren te Nisse in het jaar 1808, overleden te Ovezande (Zeeland) op 1 maart 1831, 23 jaar oud.
 2. Pieter Timmerman, geboren te Nisse op 27 februari 1812, volgt onder IX-fi.
 3. Cornelis Timmerman, geboren te Nisse op 31 december 1813, overleden aldaar op 26 februari 1816, 2 jaar oud.

Hij is getrouwd te Nisse op 30 juli 1830, op 45-jarige leeftijd (2) met Anna de Jonge (22 jaar oud), koemelkster, geboren te Hoedekenskerke op 11 maart 1808, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 26 januari 1878, 69 jaar oud, dochter van Cornelis Janse de Jonge (arbeider) en Anna Cornelisse Goense (arbeidster).
(Zij is later getrouwd te Hoedekenskerke op 25 april 1846, op 38-jarige leeftijd met Marinus Westdorp (42 jaar oud), geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1804.) Uit dit huwelijk

 1. Jacomina Timmerman, geboren te Hoedekenskerke in september 1830, overleden te Ovezande (Zeeland) op 22 november 1831, 1 jaar oud.
 2. Laurus Timmerman, boerenknecht en koopman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 15 juli 1834, overleden op 11 januari 1919, 84 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 10 juni 1859, op 24-jarige leeftijd met Johanna de Jonge, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1820, volgt onder VIII-bl.

VIII-bv Laurus Pieterse Timmerman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 7 juli 1788, overleden aldaar op 18 november 1851, 63 jaar oud, zoon van VII-aa. Hij was gehuwd met Margrieta Vermue, arbeidster, geboren te Hoedekenskerke op 2 november 1792, overleden te Ovezande (Zeeland) op 22 december 1876, 84 jaar oud, dochter van Pieter Willemse Vermue en Pieternella Lambrechtse. Uit dit huwelijk

 1. Jacomina Timmerman, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1812, volgt onder IX-fj.
 2. Pieternella Timmerman, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1813, volgt onder IX-fk.
 3. Pieter Timmerman, geboren in januari 1814, overleden te Ovezande (Zeeland) op 20 oktober 1814, 9 maanden oud.
 4. Pieter Timmerman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 25 februari 1815, volgt onder IX-fl.
 5. Magdalena Timmerman, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1816, volgt onder IX-fm.
 6. Adriaan Timmerman, boerenknecht, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1818, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 20 oktober 1913, 95 jaar oud.
  Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 12 mei 1854, op 36-jarige leeftijd met Johanna Janse Boonman (41 jaar oud), dienstmeid en arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1813, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 21 februari 1908, 95 jaar oud, dochter van Jan Jacobse Boonman (arbeider) en Maria Janse Bul.
  (Zij was weduwe van Cornelis van de Linde, arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1813, overleden voor 12 mei 1854, hoogstens 41 jaar oud, zoon van Jacob van de Linde en Johanna Smulder (arbeidster).)
 7. Hubregt Timmerman, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1819, volgt onder IX-fn.
 8. Adriana Timmerman, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1820, ongehuwd overleden aldaar op 11 november 1865, 45 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 31 januari 1845, op 25-jarige leeftijd met Adriaan Rottier (27 jaar oud), arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1818, zoon van Joost Rottier (arbeider) en Jacomina Adr. Hoondert (naaister en arbeidster).
 9. Machiel Timmerman, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1821, ongehuwd overleden aldaar op 29 december 1906, 85 jaar oud.
 10. Laurus Timmerman, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1822, ongehuwd overleden aldaar op 17 maart 1896, 74 jaar oud.
 11. Apollonia Timmerman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 1 juli 1826, overleden te Baarland op 20 december 1882, 56 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Baarland op 14 oktober 1864, op 38-jarige leeftijd met Krijn Boonman, geboren te Baarland in het jaar 1825, volgt onder VIII-cu.
 12. Johanna Timmerman, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1830, volgt onder IX-fo.
 13. Marinus Timmerman, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1832, ongehuwd overleden aldaar op 17 januari 1892, 60 jaar oud.
 14. Maatje Timmerman, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1833, ongehuwd overleden aldaar op 25 maart 1903, 70 jaar oud.

VIII-bw Magdalena Pieterse Timmerman, landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 4 maart 1795, wonende te Nisse, overleden aldaar op 9 juli 1878, 83 jaar oud, dochter van VII-aa. Zij is getrouwd te Nisse op 5 mei 1815, op 20-jarige leeftijd met Adriaan Janse de Winter (24 jaar oud), landman, geboren te 's-Heerenhoek op 26 maart 1791, overleden te Nisse op 23 juni 1849, 58 jaar oud, zoon van Jan de Winter en Catharina Jacobse de Jonge. Uit dit huwelijk

 1. Jan de Winter, geboren te Nisse in het jaar 1815, volgt onder IX-fp.
 2. Jacomina de Winter, geboren te Nisse op 11 mei 1818, overleden aldaar op 3 april 1828, 9 jaar oud.
 3. Catharina de Winter, boerenmeid, geboren te Nisse op 7 maart 1820, overleden te Kloetinge op 15 november 1863, 43 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Nisse op 3 juni 1852, op 32-jarige leeftijd met Pieter Drijdijk, geboren te Oudelande in het jaar 1806, volgt onder IX-bc.
 4. Johanna de Winter, geboren te Nisse op 15 februari 1822, overleden aldaar op 26 januari 1828, 5 jaar oud.
 5. Pieter de Winter, landbouwer, geboren te Nisse op 29 november 1823, overleden aldaar op 9 mei 1862, 38 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 26 april 1860, op 36-jarige leeftijd met Tannetje Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 25 juni 1827, volgt onder IX-et.
 6. Cornelia de Winter, geboren te Nisse op 31 oktober 1825, ongehuwd overleden aldaar op 11 mei 1859, 33 jaar oud.
 7. Adriaan de Winter, geboren te Nisse op 29 oktober 1827, volgt onder IX-fq.
 8. Laurus de Winter, geboren te Nisse op 17 december 1828, volgt onder IX-fr.
 9. Jacobus de Winter, boerenknecht, geboren te Nisse op 6 juni 1830, ongehuwd overleden aldaar op 15 oktober 1854, 24 jaar oud.
 10. Jacomina de Winter, geboren te Nisse op 14 september 1831, overleden aldaar op 31 oktober 1831, 47 dagen oud.
 11. Dignenis de Winter, landbouwer, geboren te Nisse op 8 maart 1833, overleden te Hoedekenskerke op 11 april 1890, 57 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Hoedekenskerke op 6 mei 1857, op 24-jarige leeftijd met Helena Hoonderd (20 jaar oud), geboren te Hoedekenskerke op 1 juni 1836, overleden aldaar op 15 oktober 1899, 63 jaar oud, dochter van IX-bx.
  (Zij is later getrouwd te Hoedekenskerke op 21 april 1892, op 55-jarige leeftijd met Cornelis Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 14 april 1834, volgt onder X-dy.)
 12. Jacomina de Winter, geboren te Nisse op 12 april 1835, overleden aldaar op 7 oktober 1841, 6 jaar oud.
 13. Marinus Adriani de Winter, geboren te Nisse op 31 juli 1838, overleden aldaar op 28 augustus 1849, 11 jaar oud.

VIII-bx Maria Timmerman, boerenmeid en arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 14 januari 1801, overleden aldaar op 30 april 1848, 47 jaar oud, dochter van VII-aa. Zij is getrouwd te Nisse op 5 september 1823, op 22-jarige leeftijd met Johannes Paulusse (26 jaar oud), boerenknecht, landbouwer en vrachtrijder, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1797, overleden te Ovezande (Zeeland) op 24 februari 1843, 46 jaar oud, zoon van Louis Paulusse en Maatje Jacobusse de Leeuw. Uit dit huwelijk

 1. Maria Paulusse, geboren te Ovezande (Zeeland) op 1 november 1823, overleden aldaar op 13 januari 1824, 73 dagen oud.
 2. Willem Paulusse, geboren te Ovezande (Zeeland) op 20 januari 1825, overleden aldaar op 16 april 1825, 86 dagen oud.
 3. Pieter Paulusse, geboren te Ovezande (Zeeland) op 14 juli 1826, volgt onder IX-fs.
 4. Maria Paulusse, geboren te Ovezande (Zeeland) op 13 april 1828, volgt onder IX-ft.
 5. Jacomina Paulusse, geboren te Ovezande (Zeeland) op 23 augustus 1829, volgt onder IX-fu.
 6. Joanna Paulusse, winkelierster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 29 november 1830, overleden op 13 juni 1906, 75 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Nisse op 18 juli 1860, op 29-jarige leeftijd (1) met Willem Langemaire, geboren te 's-Heer Arendskerke op 14 september 1813, volgt onder IX-bo.
  Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 29 januari 1879, op 48-jarige leeftijd (2) met Willem Witkam (49 jaar oud), koopman, winkelier en herbergier, geboren te 's-Heer Arendskerke op 31 december 1829, zoon van VIII-df.
  (Hij is eerder getrouwd te Goes op 23 april 1857, op 27-jarige leeftijd met Catharina van den Dries (26 jaar oud), arbeidster, geboren te Goes in het jaar 1831, overleden aldaar op 19 november 1878, 47 jaar oud, dochter van Petrus Janse van den Dries (boerenknecht en arbeider) en Catharina van den Broeke (arbeidster).)
 7. Margrieta Paulusse, geboren te Ovezande (Zeeland) op 1 april 1832, overleden aldaar op 29 oktober 1832, 211 dagen oud.
 8. Jan Paulusse, geboren te Ovezande (Zeeland) op 24 juli 1834, overleden aldaar op 7 oktober 1834, 75 dagen oud.
 9. Margrieta Paulusse, geboren te Ovezande (Zeeland) op 3 maart 1838, overleden aldaar op 27 juni 1839, 1 jaar oud.
 10. Margrieta Paulusse, geboren te Ovezande (Zeeland) op 6 juli 1840, ongehuwd overleden aldaar op 4 november 1876, 36 jaar oud.

VIII-by Jacoba Brijs, arbeidster, geboren te 's-Heerenhoek op 14 april 1781, overleden te Ovezande (Zeeland) op 18 juli 1818, 37 jaar oud, dochter van VII-ab. Zij was gehuwd met Jan Cornelisse Goense, arbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 15 november 1783, overleden aldaar op 2 februari 1836, 52 jaar oud, zoon van Cornelis Goense en Anna Pietersdr Lootz.
(Hij is later getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 19 mei 1821, op 37-jarige leeftijd met Catharina Voet (22 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 15 maart 1799, overleden te Ovezande (Zeeland) op 2 juli 1833, 34 jaar oud, dochter van Pilippus Voet en Anna Rottier.) Uit dit huwelijk

 1. Marinus Goense, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1806, volgt onder IX-fv.
 2. Cornelia Goense, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1811, volgt onder IX-fw.
 3. Elisabeth Janse Goense, geboren te Ovezande (Zeeland) op 20 december 1813, volgt onder IX-fx.
 4. Cornelis Goense, geboren te Ovezande (Zeeland) in juli 1815, overleden aldaar op 22 februari 1816, 7 maanden oud.
 5. Tannetje Goense, boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 9 december 1816, ongehuwd overleden aldaar op 28 juli 1836, 19 jaar oud.
 6. Cornelis Goense, arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) op 5 juli 1818, ongehuwd overleden aldaar op 1 mei 1847, 28 jaar oud.

VIII-bz Jacomina Marinusse Brijs, arbeidster, geboren te 's-Heerenhoek op 13 november 1787, overleden aldaar op 15 mei 1864, 76 jaar oud, dochter van VII-ab. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 11 juni 1813, op 25-jarige leeftijd met Jan Laurusse Raas (31 jaar oud), arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) op 24 oktober 1781, overleden te 's-Heerenhoek op 16 mei 1829, 47 jaar oud, zoon van Laurentius Pieterse Raas en Maria Janse Bal. Uit dit huwelijk

 1. Jacomina Raas, geboren te 's-Heerenhoek op 3 februari 1815, overleden aldaar op 6 februari 1815, 3 dagen oud.
 2. Cornelia Raas, geboren te 's-Heerenhoek op 21 januari 1816, volgt onder IX-fy.
 3. Marinis Raas, geboren te 's-Heerenhoek op 5 december 1818, overleden aldaar op 25 februari 1822, 3 jaar oud.
 4. Pieter Raas, arbeider, geboren te 's-Heerenhoek op 2 juli 1820, overleden aldaar op 3 januari 1839, 18 jaar oud.
 5. Johanna Raas, geboren te 's-Heerenhoek op 14 december 1822, volgt onder IX-fz.
 6. Marinus Raas, geboren te 's-Heerenhoek op 29 juli 1824, overleden aldaar op 19 mei 1826, 1 jaar oud.
 7. Elisabeth Raas, geboren te 's-Heerenhoek op 2 december 1825, overleden aldaar op 3 december 1825, 1 dag oud.

VIII-ca Jan Cornelisse Boonman, landman, gedoopt te Baarsdorp op 1 juli 1779, overleden aldaar op 15 oktober 1823, 44 jaar oud, zoon van VII-ac. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 17 december 1814, op 35-jarige leeftijd met Johanna Pieterse van Eijkeren (23 jaar oud), gedoopt te 's-Heerenhoek op 19 mei 1791, overleden te 's-Heer Abtskerke op 24 juni 1851, 60 jaar oud, dochter van Pieter Pieterse van Eijkeren en Maatje Crijnse Olleman (landbouwster). Uit dit huwelijk

 1. Maria Boonman, geboren te Baarsdorp op 25 maart 1817.
  Zij is getrouwd te 's-Heer Abtskerke op 23 mei 1844, op 27-jarige leeftijd met Cornelis Almekinders (56 jaar oud), landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1788, zoon van VIII-am.
 2. Pieter Boonman, landman, geboren te 's-Heer Abtskerke op 24 maart 1818, ongehuwd overleden aldaar op 3 november 1852, 34 jaar oud.
 3. Huibregt Boonman, geboren te 's-Heer Abtskerke op 20 april 1819, overleden aldaar op 4 september 1819, 137 dagen oud.
 4. Huibregt Boonman, landman, geboren te Baarsdorp op 22 september 1820, wonende aldaar, overleden te 's-Heer Abtskerke op 14 april 1855, 34 jaar oud.
  Hij is getrouwd te 's-Heer Abtskerke op 12 mei 1849, op 28-jarige leeftijd met Leuntje Hubregtse Vermue, Apollonia, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 5 januari 1820, volgt onder IX-cr.
 5. Levenloos Willem Boonman, geboren te Baarsdorp op 26 november 1821, overleden aldaar op 26 november 1821.
 6. Jacomina Boonman, geboren te 's-Heer Abtskerke op 3 januari 1823.

VIII-cb Maatje Boonman, arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1783, overleden aldaar op 11 mei 1848, 65 jaar oud, dochter van VII-ac. Zij is getrouwd op 22 december 1803, op 20-jarige leeftijd met Jacob Gillese Menheere (28 jaar oud), timmerman en landman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 13 februari 1775, overleden aldaar op 11 december 1854, 79 jaar oud, zoon van Egidius Marinusse Menheere, Gillis en Maria Franse Leijs. Uit dit huwelijk

 1. Clasina Menheere, winkelierster en herbergierster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1806, wonende te Borssele.
  Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 26 oktober 1832, op 26-jarige leeftijd met Pieter Janse Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 19 maart 1806, volgt onder IX-bl.
 2. Dignus Menheere, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 2 mei 1811, overleden aldaar op 10 juli 1811, 69 dagen oud.
 3. Janus Menheere, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 6 juli 1812, overleden aldaar op 25 juni 1814, 1 jaar oud.
 4. Adriaan Menheere, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 17 oktober 1813, overleden aldaar op 28 oktober 1813, 11 dagen oud.
 5. Johannis Menheere, timmerman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 21 april 1815.
  Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 29 oktober 1846, op 31-jarige leeftijd met Margaretha de Jonge (39 jaar oud), geboren te Hoedekenskerke op 13 december 1806, gedoopt aldaar op 15 december 1806 (RK), overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 12 oktober 1873, 66 jaar oud, dochter van Willem Marinusse de Jonge en Geertje Cornelisse de Meij.
  (Zij is later getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 1 oktober 1858, op 51-jarige leeftijd met Marinus Timmerman (62 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 16 juli 1796, gedoopt te Ovezande (Zeeland), overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 17 december 1859, 63 jaar oud, zoon van VII-aa. (Hij is eerder getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 17 oktober 1833, op 37-jarige leeftijd met Cornelia de Maat (40 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1793, dochter van Petrus Augustinus de Maat en Maria Maggenus. (Zij was weduwe van Pieter van Houten.)))
 6. Jannetje Menheere, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 28 mei 1817, overleden aldaar op 23 juli 1817, 56 dagen oud.
 7. Maria Menheere, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 29 november 1819, overleden aldaar op 25 december 1819, 26 dagen oud.

VIII-cc Hubertus Boonman, arbeider en winkelier, geboren te 's-Heer Abtskerke op 2 februari 1793, overleden te Ovezande (Zeeland) op 25 april 1847, 54 jaar oud, zoon van VII-ad. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 19 juni 1829, op 36-jarige leeftijd met Petronella van Dijke (23 jaar oud), boerenmeid en winkelierster, geboren te Hoedekenskerke op 6 februari 1806, overleden te Ovezande (Zeeland) op 3 januari 1867, 60 jaar oud, dochter van Jan van Dijke (arbeider) en Antonina Gruis. Uit dit huwelijk

 1. Jan Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 9 april 1830, overleden aldaar op 22 augustus 1830, 135 dagen oud.
 2. Jan Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 22 april 1831, overleden aldaar op 17 februari 1832, 301 dagen oud.
 3. Pieter Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 23 september 1832, volgt onder IX-ga.
 4. Jan Boonman, arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) op 23 september 1832, ongehuwd overleden aldaar op 8 augustus 1863, 30 jaar oud.
 5. Willem Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 3 september 1834, volgt onder IX-gb.
 6. Apolonia Boonman, dienstmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 15 september 1836, overleden te 's-Heer Arendskerke op 12 april 1869, 32 jaar oud.
 7. Magdalena Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 6 februari 1838, volgt onder IX-gc.
 8. Adriana Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 5 oktober 1842, overleden aldaar op 15 januari 1859, 16 jaar oud.

VIII-cd Johanna Marinusse Boonman, landbouwster, geboren te Nisse op 5 mei 1778, overleden te Ovezande (Zeeland) op 20 november 1853, 75 jaar oud, dochter van VII-ae. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 11 september 1802, op 24-jarige leeftijd (1) met Pieter Barendse de Jonge (42 jaar oud), geboren te 's-Heer Abtskerke op 25 januari 1760, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 5 januari 1810, 49 jaar oud, zoon van Bernardus Janse de Jonge en Catharina de Winter.
(Hij is eerder getrouwd te 's-Heerenhoek op 30 september 1784, op 24-jarige leeftijd met Susanna Janse Hoondert (23 jaar oud), geboren te Zuid Kraaijert op 12 mei 1761, overleden te Nieuwe Kraaijert op 23 november 1801, 40 jaar oud, dochter van Jan Adriaanse Hoondert en Jacomijna Willemse de Jonge.) Uit dit huwelijk

 1. Jannetje Pieterse de Jonge, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1803, volgt onder IX-gd.

Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 22 april 1811, op 32-jarige leeftijd (2) met Adriaan Cornelisse Vermue, geboren te 's-Heerenhoek op 8 februari 1770, zie VIII-ap. Uit dit huwelijk

 1. 2-6 : Zie onder VIII-ap.

VIII-ce Cornelis Marinusse Boonman, landbouwer, geboren te Nisse op 31 maart 1791, overleden te 's-Heerenhoek op 31 augustus 1861, 70 jaar oud, zoon van VII-ae. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 31 maart 1813, op 22-jarige leeftijd (1) met Tannetje van den Ende (44 jaar oud), arbeidersdochter en landbouwster, geboren te Heinkenszand in het jaar 1769, overleden te 's-Heerenhoek op 8 juni 1840, 71 jaar oud, dochter van Andries van den Ende en Cornelia Winters.
(Zij is eerder getrouwd op 1 oktober 1796, op 27-jarige leeftijd met Adriaan de Jonge, landman.) Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 21 januari 1841, op 49-jarige leeftijd (2) met Maria van 't Westeinde (41 jaar oud), boerenmeid en landbouwster, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1800, overleden te 's-Heerenhoek op 4 juli 1865, 65 jaar oud, dochter van Cornelius Janse van 't Westeinde en Magdalena Klaasse Hoondert. Uit dit huwelijk

 1. Marinus Boonman, geboren te 's-Heerenhoek op 19 december 1842, volgt onder IX-ge.

VIII-cf Maria Verdonk, dienstmeid, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1790, overleden te Ovezande (Zeeland) op 20 oktober 1850, 60 jaar oud, dochter van VII-af. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 28 juli 1813, op 23-jarige leeftijd met Jacobus Oostdijk (47 jaar oud), arbeider, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1766, overleden te Ovezande (Zeeland) op 6 augustus 1830, 64 jaar oud, zoon van Cornelis Oostdijk en Leuntje van Broeke. Uit dit huwelijk

 1. Apolonia Oostdijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 7 oktober 1814, volgt onder IX-gf.
 2. Cornelia Oostdijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 21 december 1815, overleden aldaar op 14 juli 1818, 2 jaar oud.
 3. Pieter Oostdijk, arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) op 31 maart 1818, overleden aldaar op 13 januari 1889, 70 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 6 september 1851, op 33-jarige leeftijd met Cornelia Boonman, geboren te Kwadendamme in het jaar 1810, volgt onder VIII-dm.
 4. Levenloos Oostdijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 2 december 1820, overleden aldaar op 2 december 1820.
 5. Cornelis Oostdijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 4 april 1822.
 6. Marinus Oostdijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 1 augustus 1823, overleden aldaar op 20 februari 1830, 6 jaar oud.
 7. Jacob Oostdijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 29 december 1827, overleden aldaar op 21 november 1829, 1 jaar oud.
 8. Cornelia Oostdijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 24 januari 1829, overleden aldaar op 6 februari 1831, 2 jaar oud.
 9. Cornelia Oostdijk, boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 16 december 1830, overleden te Yerseke op 23 september 1901, 70 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Borssele op 22 januari 1863, op 32-jarige leeftijd (1) met Joannes Pieterse Rijk, geboren te Holestelle (Ovezande) op 7 september 1804, gedoopt te 's-Heerenhoek op 8 september 1804, volgt onder IX-y.
  Zij is getrouwd te Driewegen op 6 februari 1879, op 48-jarige leeftijd (2) met Hubrecht Vermue (34 jaar oud), landbouwer, geboren te Hoedekenskerke op 13 september 1844, overleden te Driewegen op 10 november 1881, 37 jaar oud, zoon van IX-db.

VIII-cg Adriaan de Winter, arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland), gedoopt aldaar op 24 november 1797, overleden te 's-Heer Arendskerke op 13 oktober 1846, 48 jaar oud, zoon van VII-ag. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 7 november 1823, op 25-jarige leeftijd (1) met Catharina Kegel (24 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke op 28 augustus 1799, overleden aldaar op 10 mei 1832, 32 jaar oud, dochter van Jan Kegel en Francina Vermaele. Uit dit huwelijk

 1. Cornelis de Winter, geboren te 's-Heer Arendskerke op 15 september 1824, overleden aldaar op 25 april 1844, 19 jaar oud.
 2. Sara de Winter, geboren te 's-Heer Arendskerke op 4 september 1825, overleden aldaar op 24 september 1830, 5 jaar oud.
 3. Johannes de Winter, geboren te 's-Heer Arendskerke op 12 november 1826.
  Hij is getrouwd te Haarlemmermeer op 25 oktober 1860, op 33-jarige leeftijd met Jantje Manshanden (ongeveer 28 jaar oud), geboren te Zwaag rond 1832, dochter van Cornelis Manshanden en Cornelisje Lindeboom.
 4. Maria de Winter, geboren te 's-Heer Arendskerke op 15 augustus 1828, overleden aldaar op 29 april 1829, 257 dagen oud.
 5. Jacobus de Winter, geboren te 's-Heer Arendskerke op 30 januari 1830, overleden aldaar op 22 juni 1831, 1 jaar oud.
 6. Jacobus de Winter, geboren te 's-Heer Arendskerke op 19 augustus 1831, overleden aldaar op 7 november 1832, 1 jaar oud.

Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 24 april 1834, op 36-jarige leeftijd (2) met Maria Timmerman (24 jaar oud), geboren te Ovezande (Zeeland), gedoopt te Hoedekenskerke op 1 april 1810, overleden te 's-Heer Arendskerke op 3 april 1857, 47 jaar oud, dochter van VIII-bt. Uit dit huwelijk

 1. Jacobus de Winter, geboren te 's-Heer Arendskerke op 29 januari 1835, overleden aldaar op 2 september 1838, 3 jaar oud.
 2. Dignus de Winter, geboren te 's-Heer Arendskerke op 8 januari 1836, overleden aldaar op 27 maart 1838, 2 jaar oud.
 3. Laurus de Winter, geboren te 's-Heer Arendskerke op 14 december 1836, overleden aldaar op 12 mei 1837, 149 dagen oud.
 4. Dignus de Winter, geboren te 's-Heer Arendskerke op 16 maart 1839, volgt onder IX-gg.
 5. Cornelis de Winter, geboren te 's-Heer Arendskerke op 4 april 1840, overleden aldaar op 24 april 1840, 20 dagen oud.
 6. Cornelia de Winter, geboren te 's-Heer Arendskerke op 27 januari 1841, overleden aldaar op 11 juli 1841, 165 dagen oud.
 7. Levenloos de Winter, geboren te 's-Heer Arendskerke op 9 juni 1843, overleden aldaar op 9 juni 1843.
 8. Cornelis de Winter, geboren te 's-Heer Arendskerke op 19 november 1845, overleden aldaar op 20 november 1845, 1 dag oud.

VIII-ch Johanna de Winter, boerenmeid en arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 17 september 1804, overleden te Hoedekenskerke op 25 augustus 1872, 67 jaar oud, dochter van VII-ag. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 12 mei 1826, op 21-jarige leeftijd met Adriaan van Eijkeren (27 jaar oud), arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) op 13 juni 1798, overleden te Borssele op 27 oktober 1865, 67 jaar oud, zoon van Cornelis van Eijkeren en Maria Polderdijk (arbeidster). Uit dit huwelijk

 1. Maria van Eijkeren, geboren te 's-Heer Arendskerke op 15 februari 1827, overleden te Borssele op 9 augustus 1828, 1 jaar oud.
 2. Pieternella van Eijkeren, boerenmeid, geboren te 's-Heer Arendskerke op 21 maart 1828, overleden te Hoedekenskerke op 12 maart 1888, 59 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Hoedekenskerke op 14 mei 1857, op 29-jarige leeftijd met Andries de Koning (30 jaar oud), arbeider, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1827, zoon van Jacob de Koning en Anna van Goethem (arbeidster).
 3. Maria van Eijkeren, geboren te Borssele op 15 augustus 1829, overleden aldaar op 21 juni 1833, 3 jaar oud.
 4. Cornelis van Eijkeren, geboren te Borssele op 11 november 1830, overleden aldaar op 31 januari 1833, 2 jaar oud.
 5. Jan van Eijkeren, geboren te Borssele op 25 december 1831, volgt onder IX-gh.
 6. Cornelis van Eijkeren, geboren te Borssele op 3 april 1833, overleden aldaar op 1 januari 1835, 1 jaar oud.
 7. Catharina van Eijkeren, geboren te Borssele op 19 juli 1835, volgt onder IX-gi.
 8. Maria van Eijkeren, geboren te Borssele op 3 november 1836.
 9. Cornelis van Eijkeren, geboren te Borssele op 3 november 1836, overleden aldaar op 12 december 1838, 2 jaar oud.
 10. Cornelis van Eijkeren, geboren te Borssele op 1 mei 1839, overleden aldaar op 12 augustus 1840, 1 jaar oud.
 11. Maria van Eijkeren, geboren te 's-Heer Arendskerke op 27 december 1841, volgt onder IX-gj.
 12. Cornelia van Eijkeren, geboren te Borssele in februari 1844, overleden aldaar op 17 augustus 1846, 2 jaar oud.
 13. Tannetje van Eijkeren, geboren te Borssele op 25 december 1845, overleden aldaar op 8 juli 1846, 195 dagen oud.

VIII-ci Cornelis de Winter, arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) op 10 maart 1822, overleden aldaar op 31 oktober 1866, 44 jaar oud, zoon van VII-ag. Hij is getrouwd te Goes op 19 april 1849, op 27-jarige leeftijd met Maria Vroonland (29 jaar oud), arbeidster, geboren te Borssele op 5 april 1820, overleden te Ovezande (Zeeland) op 29 maart 1879, 58 jaar oud, dochter van VIII-bh. Uit dit huwelijk

 1. Pieternella de Winter, geboren te Ovezande (Zeeland) op 17 oktober 1850, overleden aldaar op 28 juni 1861, 10 jaar oud.
 2. Adriaan de Winter, geboren te Ovezande (Zeeland) op 29 maart 1853, volgt onder IX-gk.
 3. Anthonette de Winter, geboren te Ovezande (Zeeland) op 23 juli 1854, overleden aldaar op 23 november 1854, 123 dagen oud.
 4. Tannetje de Winter, geboren te Ovezande (Zeeland) op 10 mei 1857, overleden aldaar op 7 september 1857, 120 dagen oud.
 5. Cornelis de Winter, geboren te Ovezande (Zeeland) op 9 oktober 1859, overleden aldaar op 18 december 1859, 70 dagen oud.

VIII-cj Tannetje de Winter, arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 27 maart 1823, overleden aldaar op 10 april 1899, 76 jaar oud, dochter van VII-ag. Zij is getrouwd te 's-Gravenpolder op 25 november 1853, op 30-jarige leeftijd (1) met Adriaan Boonman (32 jaar oud), geboren te Ovezande (Zeeland) op 28 februari 1821, overleden aldaar op 3 mei 1855, 34 jaar oud, zoon van Laurus Boonman en Jacomina Poole (arbeidster). Uit dit huwelijk

 1. Laurens Boonman, geboren te 's-Gravenpolder op 30 april 1854, volgt onder IX-gl.

Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 3 mei 1856, op 33-jarige leeftijd (2) met Johannes van de Pas (39 jaar oud), arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) op 5 februari 1817, overleden aldaar op 18 december 1902, 85 jaar oud, zoon van Marinus van de Pas en Johanna Zuidhof. Uit dit huwelijk

 1. Pieternella van de Pas, geboren te Ovezande (Zeeland) op 20 augustus 1859, volgt onder IX-gm.
 2. Cornelis van der Pas, geboren te Ovezande (Zeeland) op 30 oktober 1863, volgt onder IX-gn.

VIII-ck Maria de Winter, arbeidster, geboren te Borssele op 18 januari 1825, overleden te Hoedekenskerke op 8 oktober 1888, 63 jaar oud, dochter van VII-ag. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 28 januari 1859, op 34-jarige leeftijd met Matthijs Janse Bal (42 jaar oud), arbeider, geboren te Hoedekenskerke op 18 februari 1816, overleden te Baarland op 24 december 1870, 54 jaar oud, zoon van Jan Adriaanse Bal (arbeider) en Margrieta Gruis.
(Hij is eerder getrouwd te Baarland op 2 mei 1839, op 23-jarige leeftijd met Maatje Langemaire, geboren te Borssele op 5 september 1809, zie X-x.) Uit dit huwelijk

 1. Cornelis Bal, geboren te Baarland op 27 december 1859, overleden aldaar op 9 januari 1860, 13 dagen oud.
 2. Cornelis Bal, geboren te Baarland op 18 september 1861.
 3. Pieternella Bal, geboren te Baarland op 26 januari 1863, volgt onder IX-go.
 4. Adriaan Bal, geboren te Baarland op 6 januari 1865, overleden aldaar op 26 januari 1865, 20 dagen oud.
 5. Elizabeth Bal, arbeidster, geboren te Baarland op 8 november 1867, overleden te Hoedekenskerke op 20 augustus 1957, 89 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Schore op 20 maart 1890, op 22-jarige leeftijd (1) met Franciscus Bal (22 jaar oud), arbeider, geboren te Schore op 3 september 1867, zoon van Geerardus Jacobus Bal (arbeider en herbergier) en Johanna Lookman (dienstmeid en arbeidster).
  Erkend tijdens huwelijk.
  Zij is getrouwd te Hoedekenskerke op 26 april 1906, op 38-jarige leeftijd (2) met Bernardus Balleur (58 jaar oud), klompenmaker, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1848, zoon van Franciscus Balleur en Johanna Keunings.
  (Hij is eerder getrouwd te Hoedekenskerke op 10 augustus 1876, op 28-jarige leeftijd met Catharina Boonman (30 jaar oud), dienstmeid, geboren te 's-Heerenhoek op 7 juli 1846, overleden aldaar op 6 september 1881, 35 jaar oud, dochter van VIII-dj.)
  Zij is getrouwd te Hoedekenskerke op 4 mei 1922, op 54-jarige leeftijd (3) met Cornelis Hoene (50 jaar oud), kleermaker, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1872, zoon van Jacob Hoene en Magdalena Bek.

VIII-cl Johannes de Winter, arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) op 8 februari 1832, overleden aldaar op 30 januari 1905, 72 jaar oud, zoon van VII-ag. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 28 januari 1859, op 26-jarige leeftijd (1) met Jacomina Hoondert (33 jaar oud), arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 11 januari 1826, overleden te Ovezande (Zeeland) op 3 april 1878, 52 jaar oud, dochter van IX-d. Uit dit huwelijk

 1. Johanna de Winter, geboren te Ovezande (Zeeland) op 2 juli 1861, volgt onder IX-gp.
 2. Cornelis de Winter, geboren te Ovezande op 24 april 1863, overleden aldaar op 23 april 1864, 365 dagen oud.
 3. Cornelis de Winter, geboren te Ovezande op 5 maart 1867, overleden aldaar op 23 september 1867, 202 dagen oud.

Hij is getrouwd te 's-Gravenpolder op 17 oktober 1879, op 47-jarige leeftijd (2) met Maria Janse Wagenaar (38 jaar oud), geboren te 's-Heer Abtskerke op 25 mei 1841, overleden te Oostburg op 27 november 1918, 77 jaar oud, dochter van Jan Pieterse Wagenaar en Geertruid Pieterse Zuidhof.

VIII-cm Neeltje Eijkemeet, arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1786, overleden aldaar op 10 mei 1859, 73 jaar oud, dochter van VII-ah. Zij was gehuwd met Christiaan van Eijkeren, arbeider, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1786, overleden aldaar op 15 februari 1828, 42 jaar oud. Uit dit huwelijk

 1. Pieter van Eijkeren, geboren te Driewegen op 24 januari 1812, volgt onder IX-gq.
 2. Jacomina van Eijkeren, geboren te Ovezande (Zeeland) op 27 september 1813, volgt onder IX-gr.
 3. Jan van Eijkeren, geboren te Ovezande (Zeeland) op 3 november 1817, volgt onder IX-gs.
 4. Adriana van Eijkeren, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 24 september 1826, volgt onder IX-gt.

VIII-cn Jacomina Eijkemeet, boerenmeid en arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1788, overleden aldaar op 10 september 1863, 75 jaar oud, dochter van VII-ah. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 24 juni 1814, op 26-jarige leeftijd met Willem Pieterse van Eijkeren (43 jaar oud), veehouder en tapper, geboren te Nieuwe Kraaijert op 6 april 1771, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 5 april 1837, 65 jaar oud, zoon van Pieter Pieterse van Eijkeren en Cornelia Willemse de Jonge.
(Hij is eerder getrouwd te Nisse op 4 oktober 1798, op 27-jarige leeftijd met Petronella Jillisse Rentmeester (39 jaar oud), boerin, geboren te Kapelle op 7 maart 1759, overleden te 's-Heerenhoek op 10 juli 1804, 45 jaar oud, dochter van Gillis Janse Rentmeester en Joanna Matthijsse Poole. (Zij is eerder getrouwd op 17 september 1793, op 34-jarige leeftijd met Marinus Huibregtse Boonman, geboren te 's-Heer Abtskerke op 9 februari 1746, zie VII-ae.) Hij is eerder getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 1 oktober 1804, op 33-jarige leeftijd met Catharina Cornelisse Vermeule, geboren te Heinkenszand (Zeeland), overleden voor 24 juni 1814.) Uit dit huwelijk

 1. Marinus van Eijkeren, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 24 december 1814, volgt onder IX-gu.
 2. Suzanna van Eijkeren, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 22 juni 1816, volgt onder IX-gv.
 3. Adriana van Eijkeren, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 19 mei 1819, overleden aldaar op 13 oktober 1819, 147 dagen oud.
 4. Levenloos van Eijkeren, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 8 december 1821, overleden aldaar op 8 december 1821.
 5. Levenloos van Eijkeren, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 10 maart 1825, overleden aldaar op 10 maart 1825.
 6. Levenloos van Eijkeren, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 7 augustus 1826, overleden aldaar op 7 augustus 1826.

VIII-co Jacobus de Jonge, landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1789, overleden aldaar op 15 april 1862, 73 jaar oud, zoon van VII-ai. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 8 mei 1835, op 46-jarige leeftijd met Klazina Rijk (34 jaar oud), landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1801, overleden aldaar op 24 juli 1879, 78 jaar oud, dochter van VIII-i. Uit dit huwelijk

 1. Jacoba de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 14 september 1836, volgt onder IX-gw.
 2. Pieter de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 9 mei 1840, volgt onder IX-gx.

VIII-cp Hubrecht Pieterse de Jonge, landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 23 februari 1801, overleden te Kruiningen (Zeeland) op 26 december 1888, 87 jaar oud, zoon van VII-ai. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 21 april 1824, op 23-jarige leeftijd met Bethje de Jonge (23 jaar oud), landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 21 april 1801, overleden te 's-Heer Arendskerke op 26 januari 1882, 80 jaar oud, dochter van VIII-a. Uit dit huwelijk

 1. Pieter de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 21 april 1826, overleden aldaar op 22 oktober 1827, 1 jaar oud.
 2. Adriana de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 22 april 1827, overleden aldaar op 14 oktober 1827, 175 dagen oud.
 3. Pieter de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 19 augustus 1828, volgt onder IX-gy.
 4. Laurus de Jonge, landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 15 augustus 1829.
  Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 17 april 1890, op 60-jarige leeftijd met Cornelia van Zundert (33 jaar oud), boerenmeid, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1857, dochter van Cornelis van Sunderen en Tannetje den Braber.
 5. Jan de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 3 december 1830, ongehuwd overleden te 's-Heerenhoek op 15 december 1925, 95 jaar oud.
 6. Jannetje de Jonge, koemelkster en landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 11 april 1833, wonende te Heinkenszand (Zeeland), overleden aldaar op 1 augustus 1917, 84 jaar oud.
  Zij is getrouwd te 's-Heer Hendrikskinderen op 16 januari 1857, op 23-jarige leeftijd met Aalbregt Knuit, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 28 juni 1833, volgt onder VIII-cy.

VIII-cq Johanna de Potter, boerenmeid, geboren te Goes op 3 april 1804, overleden te Ovezande (Zeeland) op 18 december 1848, 44 jaar oud, dochter van VII-aj. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 8 mei 1835, op 31-jarige leeftijd met Leendert van Gessel (27 jaar oud), arbeider, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1808, overleden te Ovezande (Zeeland) op 6 december 1869, 61 jaar oud, zoon van VIII-eb.
(Hij is later getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 28 september 1860, op 52-jarige leeftijd met Pieternella Priem (44 jaar oud), boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 27 februari 1816, overleden aldaar op 15 april 1895, 79 jaar oud, dochter van Jan Janse Priem (landbouwer) en Jacomina Janusse de Winter (landbouwster). (Zij is eerder getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 10 mei 1838, op 22-jarige leeftijd met Christiaan Knuijt, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1814, zie VIII-eh.)) Uit dit huwelijk

 1. Lena van Gessel, arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 6 maart 1836.
  Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 15 juni 1860, op 24-jarige leeftijd met Jan de Jonge (30 jaar oud), arbeider, geboren te Oudelande in het jaar 1830, zoon van Jacobus de Jonge en Maria Malsant (arbeidster).
 2. Machiel van Gessel, geboren te Ovezande (Zeeland) op 10 februari 1838, overleden aldaar op 23 april 1930, 92 jaar oud.
 3. Reinier van Gessel, geboren te Ovezande (Zeeland) op 22 december 1839, volgt onder IX-gz.
 4. Johanna van Gessel, geboren te Ovezande (Zeeland) op 14 maart 1845, volgt onder IX-ha.

VIII-cr Cornelis Moison, geboren te Ovezande (Zeeland) op 23 mei 1811, overleden te Middelburg op 2 december 1846, 35 jaar oud, zoon van VII-ak. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 22 januari 1844, op 32-jarige leeftijd met Jacomina van Gessel, geboren te Ovezande (Zeeland) op 13 februari 1822, zie X-fc. Uit dit huwelijk

 1. Louis Moison, geboren te Ovezande (Zeeland) op 19 januari 1844, volgt onder IX-hb.
 2. Reinier Moison, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1846, volgt onder IX-hc.

VIII-cs Maria Moijson, arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 19 augustus 1813, overleden te Overslag op 30 maart 1888, 74 jaar oud, dochter van VII-ak. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 3 oktober 1834, op 21-jarige leeftijd met Marinus Pover, geboren te 's-Heer Arendskerke (Oude Kraayert), gedoopt te 's-Heer Arendskerke op 8 april 1797, zie IX-as. Uit dit huwelijk

 1. Louis Pover, geboren te 's-Heerenhoek op 28 februari 1836.
 2. Aalbrecht Pover, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 12 september 1837, overleden aldaar op 26 augustus 1838, 348 dagen oud.
 3. Aalbrecht Pover, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 22 augustus 1839, volgt onder IX-hd.
 4. Jan Pover, geboren te 's-Heerenhoek op 21 juli 1846.
 5. Cornelia Pover, geboren te 's-Heerenhoek op 16 mei 1849.
 6. Pieter Pover, geboren te 's-Heerenhoek op 2 maart 1852, volgt onder IX-he.
 7. Cornelis Pover, geboren te 's-Heerenhoek op 31 juli 1855, volgt onder IX-hf.

VIII-ct Cornelis Boonman, arbeider, geboren te Baarland in het jaar 1823, overleden aldaar op 17 december 1893, 70 jaar oud, zoon van VII-am. Hij is getrouwd te Baarland op 10 mei 1850, op 27-jarige leeftijd met Elizabeth Pieterse Priem (25 jaar oud), boerenmeid en arbeidster, geboren te Hoedekenskerke op 29 juni 1824, overleden te Baarland op 30 september 1904, 80 jaar oud, dochter van IX-ay. Uit dit huwelijk

 1. Johannes Boonman, geboren te Hoedekenskerke op 27 juni 1852, volgt onder IX-hg.
 2. Pieter Boonman, geboren te Hoedekenskerke op 21 oktober 1853, volgt onder IX-hh.
 3. Jacoba Boonman, geboren te Hoedekenskerke op 31 december 1854, volgt onder IX-hi.
 4. Levenloos Cornelia Boonman, geboren te Baarland op 14 september 1856, overleden aldaar op 14 september 1856.
 5. Cornelia Boonman, geboren te Baarland op 23 juni 1858, volgt onder IX-hj.
 6. Appollonia Boonman, geboren te Baarland op 27 februari 1860, volgt onder IX-hk.
 7. Barbera Boonman, geboren te Baarland op 12 juni 1862, overleden aldaar op 11 augustus 1863, 1 jaar oud.
 8. Catharina Boonman, geboren te Baarland op 13 februari 1864, overleden aldaar op 14 mei 1864, 91 dagen oud.
 9. Krijn Boonman, geboren te Baarland op 30 juli 1865, volgt onder IX-hl.

VIII-cu Krijn Boonman, arbeider, geboren te Baarland in het jaar 1825, overleden aldaar op 28 februari 1886, 61 jaar oud, zoon van VII-am. Hij is getrouwd te Baarland op 4 januari 1855, op 30-jarige leeftijd (1) met Barbara Pieterse van de Pas (36 jaar oud), dienstmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 21 januari 1818, overleden te Baarland op 2 april 1864, 46 jaar oud, dochter van Petrus Janse van de Pas en Pieternella Hoondert. Uit dit huwelijk

 1. Jacoba Boonman, geboren te Baarland na mei 1855, overleden aldaar op 9 augustus 1855, hoogstens 3 maanden oud.
 2. Pieter Boonman, geboren te Baarland in het jaar 1858, volgt onder IX-hm.

Hij is getrouwd te Baarland op 14 oktober 1864, op 39-jarige leeftijd (2) met Apollonia Timmerman (38 jaar oud), geboren te Ovezande (Zeeland) op 1 juli 1826, overleden te Baarland op 20 december 1882, 56 jaar oud, dochter van VIII-bv.

VIII-cv Fransina Knuijt, dienstmeid, geboren te Driewegen op 26 mei 1840, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 10 december 1903, 63 jaar oud, dochter van VII-an. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 26 april 1860, op 19-jarige leeftijd met Jan Goense (31 jaar oud), boerenknecht en landman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1829, overleden aldaar op 24 april 1907, 78 jaar oud, zoon van Cornelis Jacobse Goense (landbouwer) en Suzanna Pieterse de Jonge. Uit dit huwelijk

 1. Cornelis Goense, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 23 september 1861, volgt onder IX-hn.
 2. Suzanna Goense, dienstbode, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 30 september 1865, overleden aldaar op 12 november 1943, 78 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Hoedekenskerke op 19 april 1906, op 40-jarige leeftijd met Cornelis de Baar (34 jaar oud), veldarbeider, geboren te 's-Heer Abtskerke op 21 december 1871, overleden te Goes op 29 januari 1947, 75 jaar oud, zoon van X-q.

VIII-cw Jacomina Knuijt, arbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 18 december 1826, overleden aldaar op 6 januari 1903, 76 jaar oud, dochter van VII-ao. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 23 november 1854, op 27-jarige leeftijd met Marinus Raas (26 jaar oud), arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke op 22 maart 1828, overleden aldaar op 25 september 1894, 66 jaar oud, zoon van Pieter Adriaan Raas (arbeider) en Johanna Koens (koemelkster en arbeidster). Uit dit huwelijk

 1. Pieter Raas, geboren te 's-Heer Arendskerke op 17 oktober 1855, volgt onder IX-ho.
 2. Cornelia Raas, geboren te 's-Heer Arendskerke op 19 februari 1857, volgt onder IX-hp.
 3. Johanna Raas, arbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 19 februari 1858.
  Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 22 juni 1882, op 24-jarige leeftijd met Jacobus Pieters (23 jaar oud), arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke op 19 oktober 1858, zoon van Adriaan Pieters (boerenknecht en arbeider) en Tannetje van de Linde (dienstmeid en arbeidster).
 4. Johanna Raas, geboren te 's-Heer Arendskerke op 27 maart 1859, overleden aldaar op 30 april 1860, 1 jaar oud.
 5. Jan Raas, arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke op 31 augustus 1860, ongehuwd overleden aldaar op 27 mei 1878, 17 jaar oud.
 6. Levenloos Raas, geboren te 's-Heer Arendskerke op 15 september 1861, overleden aldaar op 15 september 1861.
 7. Levenloos Raas, geboren te 's-Heer Arendskerke op 7 juni 1863, overleden aldaar op 7 juni 1863.
 8. Cornelis Raas, geboren te 's-Heer Arendskerke op 26 mei 1864, overleden aldaar op 22 april 1865, 331 dagen oud.
 9. Cornelis Raas, arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke op 1 juli 1865.
  Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 26 april 1888, op 22-jarige leeftijd met Apolonia van Gessel (26 jaar oud), dienstmeid, geboren te 's-Heer Arendskerke op 3 juni 1861, dochter van IX-is.
 10. Levenloos Raas, geboren te 's-Heer Arendskerke op 27 januari 1868, overleden aldaar op 27 januari 1868.

VIII-cx Jacoba Knuijt, arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 17 juni 1832, dochter van VII-ao. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 3 augustus 1855, op 23-jarige leeftijd met Jan Zuidhof (26 jaar oud), arbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 27 augustus 1828, zoon van Pieter Janse Zuidhof (boerenknecht en arbeider) en Adriana Janse Timmerman (boerenmeid). Uit dit huwelijk

 1. Pieter Zuidhof, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 12 januari 1856, overleden aldaar op 11 augustus 1856, 212 dagen oud.
 2. Cornelia Zuidhof, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 15 juli 1864, volgt onder IX-hq.

VIII-cy Aalbregt Knuit, landman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 28 juni 1833, overleden aldaar op 15 september 1897, 64 jaar oud, zoon van VII-ao. Hij is getrouwd te 's-Heer Hendrikskinderen op 16 januari 1857, op 23-jarige leeftijd met Jannetje de Jonge (23 jaar oud), koemelkster en landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 11 april 1833, wonende te Heinkenszand (Zeeland), overleden aldaar op 1 augustus 1917, 84 jaar oud, dochter van VIII-cp. Uit dit huwelijk

 1. Jan Knuit, geboren te 's-Heer Hendrikskinderen op 17 maart 1857.
 2. Elisabeth Knuit, geboren te 's-Heer Arendskerke op 14 september 1858, volgt onder IX-hr.
 3. Jacoba Knuit, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 7 mei 1861, overleden aldaar op 9 december 1861, 216 dagen oud.
 4. Huibrecht Knuit, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 3 oktober 1862, overleden aldaar op 2 maart 1948, 85 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 5 november 1903, op 41-jarige leeftijd met Maatje de Winter (35 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 1 mei 1868, overleden aldaar op 6 augustus 1949, 81 jaar oud, dochter van IX-ej.
 5. Marinus Knuit, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 29 januari 1865, volgt onder IX-hs.
 6. Margaretha Knuit, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 11 mei 1867.
 7. Cornelis Knuit, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 11 december 1868, volgt onder IX-ht.
 8. Pieter Knuit, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 9 januari 1873, volgt onder IX-hu.

VIII-cz Apollonia Knuijt, Leuntje, winkelierster, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1803, overleden te Middelburg op 13 december 1885, 82 jaar oud, dochter van VII-ap en VIII-e. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 29 januari 1824, op 21-jarige leeftijd met Jan Janse Priem (23 jaar oud), boerenknecht en winkelier, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1801, overleden aldaar op 22 december 1879, 78 jaar oud, zoon van VIII-r. Uit dit huwelijk

 1. Jan Priem, kuiper, geboren te Ovezande (Zeeland) op 27 augustus 1832, overleden te Yerseke op 11 februari 1906, 73 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 20 december 1861, op 29-jarige leeftijd met Jacoba de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 14 september 1836, volgt onder IX-gw.
 2. Cornelis Priem, geboren te Ovezande (Zeeland) op 1 januari 1843, volgt onder IX-hv.

VIII-da Apollonia Knuijt, dienstmeid en koemelkster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 24 april 1804, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 17 januari 1890, 85 jaar oud, dochter van VII-aq en VII-ax. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 9 februari 1832, op 27-jarige leeftijd met Theodorus Wijk (35 jaar oud), landman en koemelker, geboren te Goes in het jaar 1797, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 12 september 1861, 64 jaar oud, zoon van Petrus Wijk en Stoffelina Oosthoek.
(Hij is eerder getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 14 juni 1823, op 26-jarige leeftijd met Jacoba Timmerman (22 jaar oud), boerenmeid, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 6 augustus 1800, overleden aldaar op 11 september 1828, 28 jaar oud, dochter van Jan Janse Timmerman (landbouwer) en Catharina Marinusse den Braber (landbouwster). Hij is eerder getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 1 juli 1830, op 33-jarige leeftijd met Lena den Dekker (30 jaar oud), boerenmeid, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1800, dochter van Jan den Dekker en Elisabeth Coenraadse Jansen.) Uit dit huwelijk

 1. Marinus Wijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 6 december 1832, volgt onder IX-hw.
 2. Jan Wijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 13 maart 1835, overleden aldaar op 17 maart 1837, 2 jaar oud.
 3. Elisabeth Wijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 21 januari 1838, volgt onder IX-hx.
 4. Stoffelina Wijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 20 juli 1840, volgt onder IX-hy.
 5. Bastiaan Wijk, klompenmaker, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 18 maart 1843.
  Emigrant in 1868 Heinkenszand.
  Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 7 mei 1868, op 25-jarige leeftijd met Johanna Bul (33 jaar oud), dienstmeid, geboren te 's-Heerenhoek op 25 augustus 1834, dochter van Cornelis Bul (boerenknecht en arbeider) en Laurina Raas (boerenmeid en arbeidster).

VIII-db Johanna Pieterse Knuijt, boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 26 maart 1806, overleden te Nisse op 21 april 1851, 45 jaar oud, dochter van VII-aq en VII-ax. Zij is getrouwd te Nisse op 11 oktober 1839, op 33-jarige leeftijd met Frans Vermeule (31 jaar oud), boerenknecht en arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1808, zoon van Jan Vermeule en Stoffelina Franse de Meij. Uit dit huwelijk

 1. Stoffelina Vermeule, geboren te Ovezande (Zeeland) op 7 oktober 1840, volgt onder IX-hz.
 2. Marinus Vermeule, geboren te Nisse op 10 april 1842, overleden aldaar op 23 juli 1842, 104 dagen oud.
 3. Pieter Vermeule, geboren te Nisse op 12 september 1843, overleden aldaar op 7 oktober 1843, 25 dagen oud.
 4. Elizabeth Vermeule, geboren te Nisse op 17 februari 1845.
 5. Elizabeth Vermeule, geboren te Nisse op 1 mei 1846, volgt onder IX-ia.
 6. Adriana Vermeule, geboren te Nisse op 30 december 1848, volgt onder IX-ib.

VIII-dc Jan Pieterse Knuijt, arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) op 26 maart 1806, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 16 september 1873, 67 jaar oud, zoon van VII-aq en VII-ax. Hij is getrouwd te Borssele op 1 juni 1837, op 31-jarige leeftijd (1) met Pieternella de Jonge (23 jaar oud), boerenmeid, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1814, dochter van Cornelis de Jonge en Maatje de Leeuw. Uit dit huwelijk

 1. Pieter Knuijt, boerenknecht, geboren te Ovezande (Zeeland) op 27 september 1838.
  Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 24 januari 1867, op 28-jarige leeftijd met Apolonia Boonman (42 jaar oud), landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 21 juni 1824, overleden te 's-Heerenhoek op 31 oktober 1891, 67 jaar oud, dochter van IX-gd.
  (Zij is eerder getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 11 januari 1856, op 31-jarige leeftijd met Cornelis Boonman, geboren te 's-Heer Arendskerke op 22 september 1831, volgt onder X-gb.)

Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 30 april 1840, op 34-jarige leeftijd (2) met Johanna Reinhout (21 jaar oud), arbeidster, koopvrouw en winkelierster, geboren te Nisse in het jaar 1819, overleden te Goes op 13 juli 1900, 81 jaar oud, dochter van Catharina Reinhout. Uit dit huwelijk

 1. Catharina Knuit, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 12 juli 1840, volgt onder IX-ic.
 2. Elisabeth Knuijt, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 31 augustus 1841, volgt onder IX-id.
 3. Cornelis Knuijt, arbeider en veldarbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 8 november 1842, overleden te Rosmalen op 26 december 1917, 75 jaar oud.
  Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 1 mei 1868, op 25-jarige leeftijd met Magdalena Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 6 februari 1838, volgt onder IX-gc.
 4. Cornelia Knuijt, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 27 december 1843, overleden aldaar op 20 juni 1845, 1 jaar oud.
 5. Paulina Knuijt, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 20 september 1845, ongehuwd overleden te Oostburg op 1 februari 1929, 83 jaar oud.
 6. Cornelia Knuijt, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 6 september 1849.
 7. Apolonia Knuijt, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 27 oktober 1852, overleden aldaar op 2 december 1852, 36 dagen oud.
 8. Jan Knuijt, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 27 oktober 1852, volgt onder IX-ie.
 9. Appolonia Knuijt, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 22 februari 1859, volgt onder IX-if.

VIII-dd Cornelia Knuijt, arbeidster, geboren te Nisse op 24 september 1809, overleden te Ovezande (Zeeland) op 5 juni 1889, 79 jaar oud, dochter van VII-aq en VII-ax. Zij was gehuwd met Cornelis Vermeulen. Uit dit huwelijk

 1. Johanna Vermeulen, arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1838, ongehuwd overleden aldaar op 26 mei 1861, 23 jaar oud.
 2. Cornelis Vermeulen, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1843, ongehuwd overleden aldaar op 4 november 1866, 23 jaar oud.

VIII-de Adriaan Westdorp, klokkenmaker, geboren te Schore in het jaar 1795, overleden te Goes op 15 november 1877, 82 jaar oud, zoon van VII-ar. Hij was gehuwd met Forra van Weele, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1795, overleden aldaar op 31 januari 1858, 63 jaar oud. Uit dit huwelijk

 1. Balten Adriaanse Westdorp, arbeider, geboren te Nisse in het jaar 1822, ongehuwd overleden te 's-Heerenhoek op 28 april 1841, 19 jaar oud.
 2. Cornelis Adriaanse Westdorp, geboren te 's-Heerenhoek op 1 november 1831, volgt onder IX-ig.

VIII-df Elisabeth Westdorp, winkelierster, geboren te Schore in het jaar 1798, overleden te 's-Heer Arendskerke op 7 augustus 1872, 74 jaar oud, dochter van VII-ar. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 20 februari 1820, op 22-jarige leeftijd met Jan Witkam (21 jaar oud), arbeider, pakkendrager en winkelier, geboren te Goes in het jaar 1799, overleden te 's-Heer Arendskerke op 16 april 1890, 91 jaar oud, zoon van Jan Witkam en Adriana Marinusse Vermeule. Uit dit huwelijk

 1. Adriana Witkam, geboren te 's-Heer Arendskerke op 28 april 1820, volgt onder IX-ih.
 2. Marinus Witkam, arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke op 20 mei 1821, overleden te 's-Heerenhoek op 25 oktober 1890, 69 jaar oud.
  Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 9 februari 1854, op 32-jarige leeftijd met Wilhelmina van den Dries, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 21 januari 1829, volgt onder IX-dx.
 3. Jannetje Witkam, geboren te 's-Heer Arendskerke op 9 september 1822, volgt onder IX-ii.
 4. Huibrecht Witkam, geboren te 's-Heer Arendskerke op 1 september 1825, volgt onder IX-ij.
 5. Willem Witkam, koopman, winkelier en herbergier, geboren te 's-Heer Arendskerke op 31 december 1829.
  Hij is getrouwd te Goes op 23 april 1857, op 27-jarige leeftijd (1) met Catharina van den Dries (26 jaar oud), arbeidster, geboren te Goes in het jaar 1831, overleden aldaar op 19 november 1878, 47 jaar oud, dochter van Petrus Janse van den Dries (boerenknecht en arbeider) en Catharina van den Broeke (arbeidster).
  Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 29 januari 1879, op 49-jarige leeftijd (2) met Joanna Paulusse (48 jaar oud), winkelierster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 29 november 1830, overleden op 13 juni 1906, 75 jaar oud, dochter van VIII-bx.
  (Zij is eerder getrouwd te Nisse op 18 juli 1860, op 29-jarige leeftijd met Willem Langemaire, geboren te 's-Heer Arendskerke op 14 september 1813, volgt onder IX-bo.)
 6. Maria Witkam, geboren te 's-Heer Arendskerke op 22 januari 1831, volgt onder IX-ik.
 7. Flora Lucia Witkam, geboren te 's-Heer Arendskerke op 7 maart 1833, overleden aldaar op 15 juni 1833, 100 dagen oud.
 8. Adriaan Witkam, geboren te 's-Heer Arendskerke op 12 januari 1835, overleden aldaar op 12 januari 1835.
 9. Johannis Witkam, geboren te 's-Heer Arendskerke op 2 november 1836, overleden aldaar op 24 november 1836, 22 dagen oud.
 10. Adriaan Witkam, geboren te 's-Heer Arendskerke op 8 februari 1838, volgt onder IX-il.

VIII-dg Jan Marinusse Westdorp, herbergier en winkelier, geboren te Schore in het jaar 1801, overleden te Hoedekenskerke op 5 augustus 1853, 52 jaar oud, zoon van VII-ar. Hij is getrouwd te Hoedekenskerke op 22 april 1822, op 21-jarige leeftijd met Maria Gerardse Acda (25 jaar oud), herbergierster, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1797, overleden aldaar op 5 juli 1858, 61 jaar oud, dochter van Gerard Janse Acda en Josina Janse van der Kam. Uit dit huwelijk

 1. Lucia Westdorp, geboren te Hoedekenskerke op 6 februari 1823, overleden aldaar op 9 september 1823, 215 dagen oud.
 2. Jozina Westdorp, landbouwster, geboren te Hoedekenskerke op 20 april 1825, overleden te 's-Gravenpolder op 26 juli 1870, 45 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Hoedekenskerke op 28 juli 1849, op 24-jarige leeftijd (1) met Adriaan Rijk, geboren te 's-Gravenpolder op 23 juli 1819, volgt onder IX-ao.
  Zij is getrouwd te 's-Gravenpolder op 26 mei 1854, op 29-jarige leeftijd (2) met Adriaan de Winter, geboren te Nisse op 29 oktober 1827, volgt onder IX-fq.
 3. Marinis Westdorp, geboren te Hoedekenskerke op 26 juli 1826, overleden aldaar op 16 september 1826, 52 dagen oud.
 4. Marinis Westdorp, geboren te Hoedekenskerke op 4 november 1827, overleden aldaar op 21 juli 1828, 260 dagen oud.
 5. Johanna Westdorp, herbergierster en koffiehuishoudster, geboren te Hoedekenskerke op 24 september 1829, overleden te Goes op 7 november 1898, 69 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Hoedekenskerke op 26 juli 1849, op 19-jarige leeftijd met Laurus Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1798, volgt onder IX-ai.
 6. Marinis Westdorp, herbergier, geboren te Schore in het jaar 1830.
  Hij is getrouwd te Schore op 5 juli 1860, op 30-jarige leeftijd met Barbera Jacoba Paasse (22 jaar oud), geboren te Graauw in het jaar 1838, dochter van Marinus Paasse en Apolonia van Ombergen.
  (Zij is daarnaast getrouwd te Schore (1) met Marinus Acda, herbergier, arbeider en koopman, geboren te Goes (Schore) in het jaar 1831, overleden te Rosmalen op 31 januari 1894, 63 jaar oud, zoon van N.N. en Maatje Melse Acda (landbouwster). (Hij was weduwnaar van Johanna Barbara Paasse, arbeidster, geboren te Graauw en Langendam in het jaar 1839, overleden te Kruiningen (Zeeland) op 4 februari 1872, 33 jaar oud.))
 7. Maria Westdorp, geboren te Hoedekenskerke op 8 oktober 1832, volgt onder IX-im.
 8. Levenloos Gerhardus Westdorp, geboren te Hoedekenskerke op 1 augustus 1835, overleden aldaar op 1 augustus 1835.
 9. Gerardus Westdorp, geboren te Hoedekenskerke op 19 juni 1838, overleden aldaar op 24 juli 1838, 35 dagen oud.

VIII-dh Johannis Westdorp, arbeider, geboren te Schore in het jaar 1804, overleden te Ovezande (Zeeland) op 26 februari 1874, 70 jaar oud, zoon van VII-ar. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 7 juni 1832, op 28-jarige leeftijd met Maria Verdonk (32 jaar oud), boerenmeid, geboren te Zwake op 25 maart 1800, overleden te Ovezande (Zeeland) op 8 december 1883, 83 jaar oud, dochter van Pieter Pieterse Verdonk en Elisabeth Gillise Westdijk (arbeidster).
(Zij is eerder getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 23 april 1824, op 24-jarige leeftijd met Laurus Raas (35 jaar oud), arbeider, geboren te Driewegen op 4 juli 1788, overleden te Ovezande (Zeeland) op 2 december 1830, 42 jaar oud, zoon van Adrianus Pieterse Raas en Johanna Adriaanse de Jonge.) Uit dit huwelijk

 1. Lucia Westdorp, geboren te Ovezande (Zeeland) op 24 april 1833, volgt onder IX-in.
 2. Pieter Westdorp, arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) op 18 december 1835, overleden aldaar op 23 februari 1862, 26 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 26 april 1860, op 24-jarige leeftijd met Rosalia van Aerde (31 jaar oud), boerenmeid, geboren te Sas van Gent in het jaar 1829, dochter van Dominicus van Aerde en Leocadia Theresia de Smet.
 3. Marinus Westdorp, geboren te Ovezande (Zeeland) op 7 juli 1838, volgt onder IX-io.

VIII-di Willem Marinusse Westdorp, arbeider, klompenmaker en winkelier, geboren te Blake in het jaar 1809, overleden te Hoedekenskerke op 13 november 1892, 83 jaar oud, zoon van VII-ar. Hij is getrouwd te Hoedekenskerke op 20 juni 1834, op 25-jarige leeftijd (1) met Anthonia Bal (21 jaar oud), arbeidster, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1813, overleden te 's-Gravenpolder op 9 november 1839, 26 jaar oud, dochter van Jan Adriaanse Bal (arbeider) en Margrieta Gruis. Uit dit huwelijk

 1. Marinus Westdorp, geboren te Hoedekenskerke op 3 juli 1835, volgt onder IX-ip.
 2. Levenloos Margaretha Westdorp, geboren te Hoedekenskerke op 7 mei 1838, overleden aldaar op 7 mei 1838.

Hij is getrouwd te 's-Gravenpolder op 18 juli 1840, op 31-jarige leeftijd (2) met Kornelia Bosdijk (27 jaar oud), dienstmeid en winkelierster, geboren te 's-Heer Abtskerke in het jaar 1813, overleden te Hoedekenskerke op 11 februari 1891, 78 jaar oud, dochter van Willem Bosdijk en Anna Zuidhof. Uit dit huwelijk

 1. Willem Westdorp, veldarbeider en landbouwer, geboren te 's-Gravenpolder op 5 juli 1841, overleden te Oudelande op 12 oktober 1903, 62 jaar oud.
  Hij is getrouwd te 's-Gravenpolder op 7 september 1900, op 59-jarige leeftijd met Pieternella Janse (60 jaar oud), veldarbeidster, geboren te 's-Heer Abtskerke op 11 augustus 1840, overleden te Hulst op 3 maart 1916, 75 jaar oud, dochter van Joannes Janse (boerenknecht en arbeider) en Jobina van 't Westeinde (boerenmeid, arbeidster en herbergierster).
  (Zij is eerder getrouwd te 's-Heer Abtskerke op 26 april 1878, op 37-jarige leeftijd met Marinus Steenbakker (45 jaar oud), arbeider, geboren te 's-Heer Abtskerke in het jaar 1833, overleden voor 7 september 1900, hoogstens 67 jaar oud. (Hij was weduwnaar van Pieternella Franse.))
 2. Johannes Westdorp, geboren te 's-Gravenpolder op 23 april 1843, overleden aldaar op 11 mei 1843, 18 dagen oud.
 3. Jan Westdorp, geboren te 's-Gravenpolder op 15 maart 1844, volgt onder IX-iq.
 4. Pieter Westdorp, geboren te 's-Gravenpolder op 17 juni 1845.
 5. Cornelus Westdorp, geboren te 's-Gravenpolder op 26 juni 1846, overleden aldaar op 30 juli 1846, 34 dagen oud.
 6. Cornelus Westdorp, geboren te 's-Gravenpolder op 9 april 1850.

VIII-dj Jan Boonman, arbeider, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1802, overleden te 's-Heerenhoek op 6 januari 1871, 69 jaar oud, zoon van VII-as. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 29 augustus 1829, op 27-jarige leeftijd met Johanna Neef (24 jaar oud), arbeidster, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1805, overleden aldaar op 8 november 1853, 48 jaar oud, dochter van Willem Neef (dagloner) en Catharina Vergouwe. Uit dit huwelijk

 1. Barend Boonman, geboren te 's-Heerenhoek op 17 november 1829, overleden aldaar op 3 februari 1833, 3 jaar oud.
 2. Catharina Boonman, geboren te 's-Heerenhoek op 23 oktober 1830.
 3. Barend Boonman, geboren te 's-Heerenhoek op 26 augustus 1833, volgt onder IX-ir.
 4. Adriana Boonman, geboren te 's-Heerenhoek op 19 maart 1836, volgt onder IX-is.
 5. Willem Boonman, geboren te 's-Heerenhoek op 13 oktober 1838, overleden aldaar op 5 februari 1842, 3 jaar oud.
 6. Catharina Boonman, dienstmeid, geboren te 's-Heerenhoek op 7 juli 1846, overleden aldaar op 6 september 1881, 35 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Hoedekenskerke op 10 augustus 1876, op 30-jarige leeftijd met Bernardus Balleur (28 jaar oud), klompenmaker, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1848, zoon van Franciscus Balleur en Johanna Keunings.
  (Hij is later getrouwd te Hoedekenskerke op 26 april 1906, op 58-jarige leeftijd met Elizabeth Bal (38 jaar oud), arbeidster, geboren te Baarland op 8 november 1867, overleden te Hoedekenskerke op 20 augustus 1957, 89 jaar oud, dochter van VIII-ck. (Zij is eerder getrouwd te Schore op 20 maart 1890, op 22-jarige leeftijd met Franciscus Bal (22 jaar oud), arbeider, geboren te Schore op 3 september 1867, zoon van Geerardus Jacobus Bal (arbeider en herbergier) en Johanna Lookman (dienstmeid en arbeidster). Zij is later getrouwd te Hoedekenskerke op 4 mei 1922, op 54-jarige leeftijd met Cornelis Hoene (50 jaar oud), kleermaker, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1872, zoon van Jacob Hoene en Magdalena Bek.))

VIII-dk Johanna Boonman, geboren te Kwadendamme in het jaar 1803, overleden te Hoedekenskerke op 15 oktober 1847, 44 jaar oud, dochter van VII-as. Zij is getrouwd te Kapelle op 26 augustus 1831, op 28-jarige leeftijd met Pieter Raas (39 jaar oud), arbeider, geboren te Kloetinge in het jaar 1792, overleden te Hoedekenskerke op 16 december 1858, 66 jaar oud, zoon van Joannes Pieterse Raas en Catharina Merison.
(Hij was weduwnaar van Pieternella Verzeeuw, arbeidster, geboren in het jaar 1804, overleden te Hoedekenskerke op 14 april 1831, 27 jaar oud, dochter van Jacob Verzeeuw en Sara de Meij.) Uit dit huwelijk

 1. Barend Raas, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 3 november 1835, volgt onder IX-it.
 2. Johannis Raas, geboren te Kapelle in het jaar 1835, overleden te Hoedekenskerke op 25 augustus 1848, 13 jaar oud.
 3. Jan Raas, geboren te 's-Gravenpolder op 25 maart 1837.

VIII-dl Martina Boonman, boerenmeid en arbeidster, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1805, overleden aldaar op 15 augustus 1873, 68 jaar oud, dochter van VII-as. Zij is getrouwd te Hoedekenskerke op 22 juli 1830, op 25-jarige leeftijd met Jacobus van Dijke (30 jaar oud), arbeider en schappsherder, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1800, overleden aldaar op 28 december 1851, 51 jaar oud, zoon van Cornelis Janse van Dijke en Petronella Janse Goris. Uit dit huwelijk

 1. Pieternella van Dijke, geboren te Hoedekenskerke op 17 mei 1830, overleden aldaar op 16 juli 1830, 60 dagen oud.
  De vader erkent het kind.
 2. Cornelis van Dijke, geboren te Hoedekenskerke op 3 juni 1831, overleden aldaar op 7 oktober 1831, 126 dagen oud.
 3. Adriana van Dijke, arbeidster, geboren te Hoedekenskerke op 27 oktober 1832, ongehuwd overleden aldaar op 7 juni 1888, 55 jaar oud.
 4. Pieternella van Dijke, geboren te Hoedekenskerke op 25 november 1833, overleden aldaar op 12 november 1834, 352 dagen oud.
 5. Pieternella van Dijke, geboren te Hoedekenskerke op 25 augustus 1835, overleden aldaar op 6 november 1835, 73 dagen oud.
 6. Cornelis van Dijke, geboren te Hoedekenskerke op 26 mei 1837, overleden aldaar op 19 oktober 1837, 146 dagen oud.
 7. Pieternella van Dijke, dienstmeid en arbeidster, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1840, overleden aldaar op 8 september 1919, 79 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Hoedekenskerke op 20 mei 1870, op 30-jarige leeftijd met Jan van den Dries, geboren te 's-Heer Arendskerke op 13 januari 1833, volgt onder IX-fb.
 8. Jacobus van Dijke, geboren te Hoedekenskerke op 15 juni 1842.
 9. Johanna van Dijke, geboren te Hoedekenskerke in april 1843, overleden aldaar op 20 december 1843, 8 maanden oud.
 10. Magdalena van Dijke, geboren te Hoedekenskerke op 4 maart 1847, volgt onder IX-iu.

VIII-dm Cornelia Boonman, boerenmeid en arbeidster, geboren te Kwadendamme in het jaar 1810, overleden te Ovezande (Zeeland) op 10 november 1861, 51 jaar oud, dochter van VII-as. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 18 april 1833, op 23-jarige leeftijd (1) met Marinus Bries (26 jaar oud), arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1807, overleden aldaar op 19 februari 1844, 37 jaar oud, zoon van Jan Bries (arbeider) en Anna de Kleermaker. Uit dit huwelijk

 1. Anna Bries, geboren te Ovezande (Zeeland) op 3 februari 1834, overleden aldaar op 26 december 1850, 16 jaar oud.
 2. Adriana Bries, arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 21 mei 1836, ongehuwd overleden aldaar op 5 oktober 1858, 22 jaar oud.
 3. Jan Bries, arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) op 25 september 1839, ongehuwd overleden aldaar op 20 januari 1916, 76 jaar oud.
 4. Marinus Bries, geboren te Ovezande (Zeeland) op 9 maart 1844, overleden aldaar op 27 januari 1847, 2 jaar oud.

Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 6 september 1851, op 41-jarige leeftijd (2) met Pieter Oostdijk (33 jaar oud), arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) op 31 maart 1818, overleden aldaar op 13 januari 1889, 70 jaar oud, zoon van VIII-cf. Uit dit huwelijk

 1. Jacob Oostdijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 19 augustus 1853, volgt onder IX-iv.

VIII-dn Pieter Barendse Boonman, arbeider, geboren te Baarland op 8 april 1811, overleden te 's-Gravenpolder op 23 mei 1875, 64 jaar oud, zoon van VII-as. Hij is getrouwd te Hoedekenskerke op 9 april 1836, op 25-jarige leeftijd met Catharina Langemaire (26 jaar oud), landbouwster, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1810, overleden te 's-Gravenpolder op 20 april 1884, 74 jaar oud, dochter van Cornelis Janse Langemaire (landman) en Cornelia Janse Knuijt (landbouwster). Uit dit huwelijk

 1. Barend Boonman, geboren te Hoedekenskerke op 19 maart 1837, overleden aldaar op 19 september 1839, 2 jaar oud.
 2. Cornelis Boonman, geboren te Hoedekenskerke op 25 maart 1838, overleden aldaar op 1 maart 1840, 1 jaar oud.
 3. Adriana Boonman, geboren te Hoedekenskerke op 24 mei 1839, overleden aldaar op 7 oktober 1839, 136 dagen oud.
 4. Pieter Boonman, geboren te Hoedekenskerke op 20 april 1841.
 5. Cornelis Boonman, geboren te Hoedekenskerke op 23 september 1842, overleden te den Haag op 27 mei 1917, 74 jaar oud.
  Hij is getrouwd te 's-Gravenpolder op 27 mei 1887, op 44-jarige leeftijd met Cornelia de Koning (24 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke op 16 november 1862, overleden te den Haag op 5 januari 1947, 84 jaar oud, dochter van Levinus de Koning (arbeider) en Apollonia de Wijn.
  (Zij is later getrouwd te 's-Gravenpolder op 21 januari 1920, op 57-jarige leeftijd met Marinus Steijn, geboren te Baarland op 17 juli 1862, volgt onder X-le.)
 6. Cornelia Boonman, geboren in het jaar 1846, volgt onder IX-iw.

VIII-do Neeltje Boonman, boerenmeid en arbeidster, geboren te Baarland in het jaar 1813, overleden te Hoedekenskerke op 16 april 1886, 73 jaar oud, dochter van VII-as. Zij is getrouwd te Hoedekenskerke op 28 juni 1852, op 39-jarige leeftijd met Gilles Thijsse (29 jaar oud), arbeider, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1823, overleden aldaar op 20 januari 1897, 74 jaar oud, zoon van Adriaan Thijsse en Maria Bal. Uit dit huwelijk

 1. Adriaan Thijsse, geboren te Hoedekenskerke op 27 mei 1853, overleden aldaar op 20 augustus 1853, 85 dagen oud.
 2. Adriaan Thijsse, veldarbeider en arbeider, geboren te Hoedekenskerke op 11 augustus 1856, overleden aldaar op 14 maart 1940, 83 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Hoedekenskerke op 24 juni 1886, op 29-jarige leeftijd met Jacoba Boonman, geboren te Hoedekenskerke op 31 december 1854, volgt onder IX-hi.

VIII-dp Adriaan Boonman, boerenknecht en landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 19 juni 1815, overleden te 's-Heer Arendskerke op 15 december 1850, 35 jaar oud, zoon van VII-as. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 14 januari 1848, op 32-jarige leeftijd met Leuntje Olleman (43 jaar oud), landbouwster en koemelkster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 4 oktober 1804, overleden te 's-Heer Arendskerke op 8 januari 1872, 67 jaar oud, dochter van Adrianus Crijnse Olleman en Cornelia Pieterse Boonman (landbouwster).
(Zij is eerder getrouwd te Borssele op 18 augustus 1836, op 31-jarige leeftijd met Adriaan Nagelkerke (47 jaar oud), landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 8 oktober 1788, overleden te Ovezande (Zeeland) op 5 augustus 1845, 56 jaar oud, zoon van Cornelis Nagelkerke en Cornelia Polderdijk. (Hij was weduwnaar van Adriana Vermeulen, geboren te Ovezande (Zeeland) op 7 maart 1770, overleden te 's-Heer Arendskerke op 19 juni 1827, 57 jaar oud.)) Uit dit huwelijk

 1. Barend Boonman, geboren te 's-Heer Arendskerke op 21 maart 1850.

VIII-dq Petrus Louisse Kaas, boerenknecht en arbeider, geboren te Kwadendamme op 4 november 1810, overleden te Baarland op 26 december 1846, 36 jaar oud, zoon van VII-at. Hij is getrouwd te Hoedekenskerke op 16 mei 1835, op 24-jarige leeftijd met Johanna Dankertse van 't Westeinde, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1814, zie IX-dm. Uit dit huwelijk

 1. Louis Kaas, arbeider, geboren te Hoedekenskerke op 7 juli 1836, overleden te Baarland op 7 augustus 1863, 27 jaar oud.
 2. Apolonia Kaas, geboren te Hoedekenskerke op 6 februari 1838, overleden aldaar op 19 februari 1838, 13 dagen oud.
 3. Apollonia Pieterse Kaas, arbeidster, geboren te Baarland op 24 maart 1839, overleden te Hoedekenskerke op 28 december 1916, 77 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Baarland op 4 mei 1883, op 44-jarige leeftijd met Philippus van Weele (44 jaar oud), arbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 6 september 1838, overleden te Ovezande (Zeeland) op 21 april 1903, 64 jaar oud, zoon van Jacobus van Weele en Antonina Weststraten (arbeidster).
  (Hij is eerder getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 22 januari 1874, op 35-jarige leeftijd met Jacomina van den Ende (42 jaar oud), arbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 8 februari 1831, dochter van Jan van den Ende (arbeider) en Maatje Lambregtse (arbeidster).)
 4. Gratianus Pieterse Kaas, geboren te Baarland op 21 maart 1842, volgt onder IX-ix.
 5. Johannes Kaas, geboren te Baarland op 8 februari 1846, volgt onder IX-iy.

VIII-dr Johanna Huige, dienstmeid en arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 26 augustus 1816, overleden aldaar op 20 maart 1878, 61 jaar oud, dochter van VII-au. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 6 augustus 1846, op 29-jarige leeftijd met Pieter Slaakweg (28 jaar oud), boerenknecht en arbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 11 december 1817, overleden te Ovezande (Zeeland) op 3 juni 1888, 70 jaar oud, zoon van Leendert Slaakweg (boerenknecht) en Jannetje van den Ende (boerenmeid).
(Hij is later getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 1 mei 1879, op 61-jarige leeftijd met Jannetje Knuijt (45 jaar oud), arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 10 juni 1833, overleden aldaar op 23 januari 1923, 89 jaar oud, dochter van VII-an.) Uit dit huwelijk

 1. Johanna Slaakweg, arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 14 oktober 1846.
  Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 31 januari 1879, op 32-jarige leeftijd met Cornelis Nieuwkamer (39 jaar oud), arbeider, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1840, zoon van Johannis Nieuwkamer en Maria Pieterse.
 2. Maria Slaakweg, geboren te 's-Heerenhoek op 20 september 1848, volgt onder IX-iz.
 3. Leonardus Slaakweg, arbeider, geboren te 's-Heerenhoek op 6 september 1850, overleden te Ovezande (Zeeland) op 28 september 1926, 76 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 18 april 1879, op 28-jarige leeftijd (1) met Cornelia Vermeule (23 jaar oud), geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1856, dochter van Marinus Vermeule (arbeider) en Adriana van Dijke (arbeidster).
  Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 30 december 1898, op 48-jarige leeftijd (2) met Magdalena van den Ende (40 jaar oud), arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 1 juli 1858, overleden aldaar op 4 september 1933, 75 jaar oud, dochter van Laurus van den Ende (arbeider) en Maatje Bek (boerenmeid).
 4. Levenloos Slaakweg, geboren te 's-Heerenhoek op 12 februari 1854, overleden aldaar op 12 februari 1854.

VIII-ds Pieternella Huige, dienstmeid en koemelkster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 8 februari 1818, overleden aldaar op 5 juni 1866, 48 jaar oud, dochter van VII-au. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 15 juli 1841, op 23-jarige leeftijd met Pieter Pover (38 jaar oud), landbouwer, geboren te Borssele in het jaar 1803, overleden te Ovezande (Zeeland) op 22 juni 1872, 69 jaar oud, zoon van VIII-n. Uit dit huwelijk

 1. Pieternella Pover, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 10 juni 1842, volgt onder IX-ja.
 2. Clazina Pover, geboren te 's-Heerenhoek op 16 januari 1844, volgt onder IX-jb.
 3. Maria Pover, geboren te 's-Heerenhoek op 27 februari 1846, volgt onder IX-jc.
 4. Catharina Pover, geboren te 's-Heerenhoek op 12 november 1849, volgt onder IX-jd.
 5. Jacomina Pover, geboren te 's-Heerenhoek op 28 mei 1852, overleden aldaar op 9 augustus 1852, 73 dagen oud.
 6. Jacomina Pover, geboren te Ovezande (Zeeland) op 6 februari 1854.
 7. Adriaan Pover, geboren te Ovezande (Zeeland) op 23 mei 1855, overleden aldaar op 2 juli 1856, 1 jaar oud.

VIII-dt Pieternella de Jonge, landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 8 mei 1828, overleden te Waarde op 29 mei 1858, 30 jaar oud, dochter van VII-av. Zij is getrouwd te Nisse op 3 juni 1852, op 24-jarige leeftijd met Laurus de Winter, geboren te Nisse op 17 december 1828, zie IX-fr. Uit dit huwelijk

 1. Adriaan de Winter, geboren te Waarde in het jaar 1853, overleden aldaar op 12 november 1859, 6 jaar oud.
 2. Dignus de Winter, geboren te Hoedekenskerke op 7 juli 1854, volgt onder IX-je.
 3. Johannes de Winter, geboren te Waarde op 5 augustus 1855, overleden aldaar op 14 augustus 1856, 1 jaar oud.
 4. Johannes de Winter, geboren te Waarde op 25 januari 1857.
 5. Maria Magdalena de Winter, geboren te Waarde in het jaar 1858, volgt onder IX-jf.

VIII-du Maria Knuit, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1790, wonende te Baarsdorp, dochter van VII-aw. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 25 april 1811, op 21-jarige leeftijd met Pieter Jacobse van Eikeren (24 jaar oud), dagloner, geboren in het jaar 1787, wonende te Baarsdorp, zoon van Jacobus van Eijkeren en Martina Janse Acda (arbeidster). Uit dit huwelijk

 1. Jacob van Eikeren, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 12 augustus 1811, overleden aldaar op 21 december 1812, 1 jaar oud.
 2. Cornelis van Eikeren, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 26 september 1812, overleden aldaar op 5 oktober 1812, 9 dagen oud.
 3. Martina van Eikeren, geboren te 's-Heerenhoek op 16 januari 1815.
 4. Johanna van Eikeren, geboren te 's-Heerenhoek op 16 januari 1815, volgt onder IX-jg.
 5. Klazina van Eikeren, geboren te 's-Heerenhoek op 28 augustus 1816, volgt onder IX-jh.
 6. Paulus van Eikeren, geboren te 's-Heer Abtskerke op 4 februari 1820.
 7. Pieter van Eikeren, geboren te 's-Heer Abtskerke op 17 maart 1822.
 8. Jacob van Eijkeren, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1822, volgt onder IX-ji.
 9. Martina van Eikeren, geboren te 's-Heer Abtskerke op 3 oktober 1823.
 10. Martina van Eijkeren, geboren te 's-Heer Abtskerke op 6 november 1824, overleden aldaar op 10 november 1825, 1 jaar oud.
 11. Martina van Eijkeren, geboren te 's-Heer Abtskerke op 3 februari 1827, volgt onder IX-jj.
 12. Johanna van Eikeren.

VIII-dv Cornelia Knuit, arbeidster en koemelkster, geboren in het jaar 1798, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 15 juni 1883, 85 jaar oud, dochter van VII-aw. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 26 februari 1835, op 37-jarige leeftijd met Johannes Laurus de Winter (47 jaar oud), arbeider, landbouwer en koemelker, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1788, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 4 mei 1847, 59 jaar oud, zoon van Laurus Johannisze de Winter en Adriana Jacobusse de Meij.
(Hij is eerder getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 9 augustus 1815, op 27-jarige leeftijd met Jacomina de Jonge (28 jaar oud), dienstbode en arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 2 augustus 1787, overleden aldaar op 24 augustus 1827, 40 jaar oud, dochter van Pieter Barendse de Jonge en Susanna Janse Hoondert.) Uit dit huwelijk

 1. Laurus de Winter, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 5 juni 1835, overleden te Kruiningen (Zeeland) op 24 oktober 1914, 79 jaar oud.
 2. Johanna de Winter, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 26 november 1836, volgt onder IX-jk.

VIII-dw Jacoba Knuijt, boerenmeid, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1802, overleden aldaar op 14 februari 1856, 54 jaar oud, dochter van VII-aw. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 22 april 1822, op 20-jarige leeftijd met Laurus Geus (23 jaar oud), arbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1799, overleden aldaar op 1 maart 1861, 62 jaar oud, zoon van Cornelis Geus en Maria Bul. Uit dit huwelijk

 1. Cornelis Laurusse Geus, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 13 oktober 1822, volgt onder IX-jl.
 2. Paulus Geus, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 18 oktober 1823.
 3. Jan Geus, boerenknecht en herbergier, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 20 november 1839, overleden te 's-Heer Arendskerke op 22 maart 1928, 88 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Hoedekenskerke op 26 november 1879, op 40-jarige leeftijd met Maria Theresia Boudens (33 jaar oud), geboren te Hoedekenskerke op 22 april 1846, overleden te 's-Heer Arendskerke op 31 maart 1917, 70 jaar oud, dochter van Bernardus Johannis Boudens (arbeider en klompenmaker) en Elisabeth Westdorp (arbeidster).
  (Zij is eerder getrouwd te Hoedekenskerke op 21 september 1871, op 25-jarige leeftijd met Hubertus de Winter (36 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke op 24 mei 1835, overleden te Hoedekenskerke op 7 oktober 1872, 37 jaar oud, zoon van Pieter de Winter (vrachtrijder) en Jobina van 't Westeinde (arbeidster en landbouwster).)

VIII-dx Margaretha Knuijt, landbouwster en koemelkster, geboren te Heinkenszand (Zeeland), gedoopt op 15 maart 1806, overleden te 's-Heer Arendskerke op 30 augustus 1866, 60 jaar oud, dochter van VII-aw. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 14 augustus 1828, op 22-jarige leeftijd met Johannes Adriaanse Pover (26 jaar oud), koemelker en landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 26 januari 1802, overleden te 's-Heer Arendskerke op 7 maart 1870, 68 jaar oud, zoon van VIII-ag. Uit dit huwelijk

 1. Jacoba Pover, geboren te 's-Heer Hendrikskinderen op 27 oktober 1829, overleden te Schoondijke op 26 oktober 1916, 86 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 27 oktober 1853, op 24-jarige leeftijd met Jan Janse de Jonge, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1817, volgt onder IX-f.
 2. Paulus Pover, geboren te 's-Heer Hendrikskinderen op 3 februari 1831, overleden aldaar op 24 april 1831, 80 dagen oud.
 3. Jozina Pover, geboren te 's-Heer Hendrikskinderen op 26 oktober 1832, volgt onder IX-jm.
 4. Maria Pover, geboren te 's-Heer Arendskerke op 20 maart 1836, overleden te Goes op 6 april 1909, 73 jaar oud.
  Zij was gehuwd met Adrianus Matthijssen, overleden te Halsteren (NB) op 1 februari 1917, zoon van Johannes Matthijssen (kuiper) en Maria Catharina de Wit.
 5. Adriana Pover, boerenmeid, geboren te 's-Heer Hendrikskinderen op 1 juni 1837, overleden te 's-Heer Arendskerke op 3 oktober 1865, 28 jaar oud.
  Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 23 oktober 1862, op 25-jarige leeftijd met Pieter de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 19 augustus 1828, volgt onder IX-gy.
 6. Kornelis Pover, geboren te 's-Heer Arendskerke op 15 januari 1843, overleden te Goes op 26 september 1913, 70 jaar oud.
 7. Paulina Pover, geboren te 's-Heer Hendrikskinderen op 23 augustus 1845, overleden aldaar op 8 maart 1849, 3 jaar oud.

VIII-dy Bastiaan Vroonland, boerenknecht en landbouwer, geboren te Nisse op 20 november 1826, overleden aldaar op 25 februari 1901, 74 jaar oud, zoon van VII-ax. Hij is getrouwd te Nisse op 21 mei 1857, op 30-jarige leeftijd met Johanna Boonman (25 jaar oud), landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 20 november 1831, overleden aldaar op 20 september 1907, 75 jaar oud, dochter van IX-gd. Uit dit huwelijk

 1. Elizabeth Vroonland, geboren te Nisse in het jaar 1858, overleden te Hoedekenskerke op 4 april 1938, 80 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Nisse op 27 mei 1908, op 50-jarige leeftijd met Johannes Steijn (51 jaar oud), boerenknecht, geboren te Hoedekenskerke op 12 mei 1857, zoon van IX-im.
 2. Jannetje Vroonland, geboren te Nisse op 14 juni 1859, volgt onder IX-jn.
 3. Martina Vroonland, geboren te Nisse op 30 mei 1861, ongehuwd overleden aldaar op 17 november 1897, 36 jaar oud.
 4. Leuntje Vroonland, boerenmeid, geboren te Nisse op 6 november 1862, overleden aldaar op 23 mei 1882, 19 jaar oud.
 5. Paulina Vroonland, geboren te Nisse op 13 april 1864, overleden aldaar op 28 juni 1864, 76 dagen oud.
 6. Jobje Vroonland, geboren te Nisse op 19 november 1866, volgt onder IX-jo.
 7. Marinus Vroonland, geboren te Nisse op 23 mei 1870, volgt onder IX-jp.
 8. Jacoba Vroonland, geboren te Nisse op 5 mei 1871, volgt onder IX-jq.
 9. Adriaan Vroonland, geboren te Nisse op 14 april 1872, volgt onder IX-jr.
 10. Cornelia Vroonland, boerenmeid, geboren te Nisse op 15 februari 1874, overleden te Hoedekenskerke op 1 maart 1954, 80 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Nisse op 4 juni 1903, op 29-jarige leeftijd met Cornelis Chamalaun (29 jaar oud), timmerman, geboren te Hoedekenskerke op 23 november 1873, zoon van Johannes Franciscus Chamalaun (timmerman) en Adriana Raas (winkelierster).

VIII-dz Elisabeth Pover, boerenmeid en arbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke, gedoopt te 's-Heerenhoek op 4 oktober 1804, wonende te Goes en te Baarsdorp, overleden te Goes op 30 december 1896, 92 jaar oud, dochter van VIII-p en VII-ay. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 20 november 1828, op 24-jarige leeftijd met Jan Janse Kegel (23 jaar oud), arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke, gedoopt aldaar op 10 maart 1805 (doopgetuigen waren Petrus Vlamink en Lena Jacobse Keegel), wonende te Baarsdorp, overleden te 's-Heer Arendskerke op 21 juni 1851, 46 jaar oud, zoon van Jan Kegel en Josina Cornelisse Vermeulen.
(Hij is eerder getrouwd op 27 april 1826, op 21-jarige leeftijd met Johanna Verduin, geboren te Goes op 28 februari 1795, zie IX-aq.) Uit dit huwelijk

 1. Geertruid Kegel, geboren te Baarsdorp op 11 april 1831, volgt onder IX-js.
 2. Catharina Kegel, geboren te 's-Heer Arendskerke op 12 september 1832, overleden aldaar op 29 maart 1874, 41 jaar oud.
  Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 22 augustus 1851, op 18-jarige leeftijd met Lauwerus van den Dries, geboren te 's-Heer Arendskerke op 12 april 1823, volgt onder IX-ez.
 3. Johanna Kegel, geboren te 's-Heer Arendskerke op 7 maart 1834, volgt onder IX-jt.
 4. Jacobus Kegel, geboren te 's-Heer Arendskerke op 27 augustus 1835, volgt onder IX-ju.
 5. Albertus Kegel, geboren te 's-Heer Arendskerke op 9 oktober 1837, overleden te Nisse op 25 april 1895, 57 jaar oud.
 6. Aalbrecht Kegel, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1838, volgt onder IX-jv.
 7. Johannis Kegel, geboren te 's-Heer Arendskerke op 15 mei 1839, overleden aldaar op 27 mei 1839, 12 dagen oud.
 8. Jan Kegel, geboren te 's-Heer Arendskerke op 17 mei 1840 (doopgetuige was 17 5 1840), overleden te 's-Heer Arendskerke op 2 januari 1842, 1 jaar oud.
 9. Cornelis Kegel, geboren te 's-Heer Arendskerke op 10 mei 1841, overleden aldaar op 1 juni 1843, 2 jaar oud.
 10. Marinus Johannes Kegel, geboren te 's-Heer Arendskerke op 25 mei 1842 (RK), volgt onder IX-jw.
 11. Clasina Kegel, geboren te 's-Heer Arendskerke op 18 januari 1844, volgt onder IX-jx.
 12. Jacoba Kegel, geboren te 's-Heer Arendskerke op 17 maart 1847, volgt onder IX-jy.

VIII-ea Adrianus Pover, oppasser 1e klasse bij de KMA en kannonier, gedoopt te 's-Heerenhoek op 18 oktober 1806, wonende te Goes, overleden te Breda op 18 maart 1852, 45 jaar oud, zoon van VIII-p en VII-ay.

Naarden, 6.5.1838. Bataillon Vrijw. Artilleristen. Luitenant Kolonel Entrup, Kommandant van bovengemeld bataillon verleent toestemming aan den kanonnier Adrianus Pover, om zich in den huwelijken Staat te mogen begeven, met Maria v.d. Poll. Onder voorwaarde, dat de Vrouw hare man niet te Velde, in Kampement, noch op marsch zal mogen volgen, en dat noch Zij, noch de uit dat huwelijk voortkomende Kinderen, nimmer tot last van het Bataillon zullen mogen komen.
Heusden, 9.5.1838, Certificaat van onvermogen. De burgemeester van Heusden (NB) verklaart dat bij hem te goeder naam en faam bekend staat de ingezetene Adrianus Pover, kanonnier in Cantonnement te Heusden, onvermogend en niet in staat om enige kosten voor de benodigde stukken tot het aangaan van een huwelijk te kunnen dragen.
Middelburg, 29.5.1838, Certificaat Nationale Militie. De Staatsraad Gouverneur van de Provincie Zeeland verklaart dat Adriaan Pover geboren te 's-Heer Arendskerke den 18.10.1806, van beroep boereknecht, zoon van Aalbrecht en van Geertje Knuyt, beide overleden, in den jare 1825 in de Gemeente Heinkenszand voor de Nationale Militie is ingeschreven; dat aan hem bij de Loting is ten deele gevallen het Nummer 7, het welke tot heden niet opgeroepen zijnde hem tot geene dienst heeft verpligt.
Getuigen bij het huwelijk: Godefridus van de Pol, mandemaker, 29 jaren, wonende te Heusden, broeder van de bruid en Johannes Franciscus Andriessen, smid, oud 29 jaren, wonende te Heusden, zwager van de bruid.
Bev.Reg. Breda 1848-1860. Hij woonde in Breda Wijk A Akkerstraat in de Hooge Barakken, tegenwoordig Lange Stallen. Vermeld als oppasser bij de KMA.
Vermeld bij zijn overlijden: des avonds ten half tien ure in Wijk Q Nr. in de kazerne de Hooge Barakken.

Hij is getrouwd te Heusden (NB) op 21 juni 1838, op 31-jarige leeftijd met Maria van de Pol (27 jaar oud), geboren te Heusden (NB) op 14 april 1811, overleden te Breda op 13 juli 1866, 55 jaar oud, dochter van Simon Petrus van de Pol (mandenmaker) en Hendrika Glorius.

Vermeld bij haar overlijden: om 15 uur in de Akkerstraat nummer 160 (slepende luchtpijpzakontsteking). Getuigen bij haar tweede huwelijk (o.m.): Govert van de Pol mandemaker, 47 jaar, wonende te Heusden, broeder en Maximilianus Petrus Hendricus Gillemans apotheker, 39 jaar, zwager van de bruid wonende te Breda.
(Zij is later getrouwd te Breda op 28 april 1856, op 45-jarige leeftijd met Gradus Anthonius Wentink, oppasser 2e klasse bij de KMA, geboren te Brummen.) Uit dit huwelijk
 1. Maria Hendrika Pover, geboren te Breda op 24 september 1839, volgt onder IX-jz.
 2. Gerardina Johanna Pover, geboren te Breda rond 1839, overleden aldaar op 4 september 1859, ongeveer 20 jaar oud.
 3. Adrianus Pover, geboren te Breda in april 1844, overleden aldaar op 7 februari 1847, 2 jaar oud.
 4. Thomas Karel Pover, geboren te Breda in het jaar 1846, overleden aldaar op 5 maart 1854, 8 jaar oud.
 5. Hendrika Petronella Pover, geboren te Breda op 13 september 1850, volgt onder IX-ka.

VIII-eb Helena Knuijt, arbeidster, geboren te Baarland op 1 april 1786, overleden te Ovezande (Zeeland) op 23 mei 1854, 68 jaar oud, dochter van VII-az. Zij is getrouwd te Kwadendamme op 16 juni 1805, op 19-jarige leeftijd met Reinier Reinierszoon van Gessel (40 jaar oud), arbeider, geboren te Kozen (Luik BelgiŽ) op 4 juli 1764, overleden te Ovezande (Zeeland) op 9 november 1827, 63 jaar oud, zoon van Reinier van Gessel en Maria Elisabet Heene. Uit dit huwelijk

 1. Leendert van Gessel, arbeider, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1808, overleden te Ovezande (Zeeland) op 6 december 1869, 61 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 8 mei 1835, op 27-jarige leeftijd (1) met Johanna de Potter, geboren te Goes op 3 april 1804, volgt onder VIII-cq.
  Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 28 september 1860, op 52-jarige leeftijd (2) met Pieternella Priem (44 jaar oud), boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 27 februari 1816, overleden aldaar op 15 april 1895, 79 jaar oud, dochter van Jan Janse Priem (landbouwer) en Jacomina Janusse de Winter (landbouwster).
  (Zij is eerder getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 10 mei 1838, op 22-jarige leeftijd met Christiaan Knuijt, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1814, volgt onder VIII-eh.)
 2. Maria van Gessel, geboren te Ovezande (Zeeland) in april 1812, overleden aldaar op 20 mei 1813, 1 jaar oud.
 3. Hendrik van Gessel, arbeider, arbeider en klompenmaker, geboren te Ovezande (Zeeland) op 28 oktober 1814, overleden te 's-Heerenhoek op 19 oktober 1893, 78 jaar oud.
  Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 19 april 1839, op 24-jarige leeftijd met Cornelia Raas, geboren te 's-Heerenhoek op 21 januari 1816, volgt onder IX-fy.
 4. Johannes van Gessel, geboren te Ovezande (Zeeland) op 17 mei 1820, volgt onder IX-kb.
 5. Maria Elisabeth van Gessel, geboren te Ovezande (Zeeland) op 25 januari 1822, volgt onder IX-kc.
 6. Adriaan van Gessel, geboren te Ovezande (Zeeland) op 17 oktober 1825, overleden aldaar op 4 november 1828, 3 jaar oud.

VIII-ec Adriana Leendertse Knuit, gedoopt te 's-Heerenhoek op 22 maart 1790 (RK), overleden te Goes in februari 1810, 19 jaar oud, dochter van VII-az. Zij was gehuwd (1) met Pieter Timmerman, overleden voor 1808. Zij is getrouwd op 1 februari 1808, op 17-jarige leeftijd (2) met Gerardus Melse Acda (23 jaar oud), boerenknecht en vrachtrijder, gedoopt te Nisse op 10 februari 1784, overleden aldaar op 3 oktober 1850, 66 jaar oud, zoon van Mels Gerardse Acda en Jobje Franse Bek.
(Hij is later getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 5 november 1813, op 29-jarige leeftijd met Barbara van de Pas (26 jaar oud), arbeidster en cultivatrice, gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 13 mei 1787, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 23 februari 1871, 83 jaar oud, dochter van Joannes Jan van der Pas (wagenmaker en secretaris en adjunct burgemeester van Ovezande) en Margaretha Pieterse Oostdijk. (Zij is eerder getrouwd te Hoedekenskerke op 4 februari 1807, op 19-jarige leeftijd met Petrus Adriaanse Timmerman (51 jaar oud), gedoopt te Hoedekenskerke op 17 oktober 1755, overleden te Ovezande (Zeeland) op 13 mei 1812, 56 jaar oud, zoon van Adrianus Jobse Timmerman en Joanna Pieterse Janse. (Hij is eerder getrouwd te 's-Heerenhoek op 16 mei 1780, op 24-jarige leeftijd met Jacomina Dignusse Dooman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 18 januari 1756, gedoopt op 18 januari 1756, zie VII-aa.))) Uit dit huwelijk

 1. Melchior Acda, geboren te 's-Gravenpolder op 19 januari 1809, volgt onder IX-kd.

VIII-ed Cornelis Leendertse Knuijt, arbeider, geboren te Baarland op 29 november 1791, overleden te Delft op 31 oktober 1876, 84 jaar oud, zoon van VII-az. Hij is getrouwd te Hoedekenskerke op 28 juli 1821, op 29-jarige leeftijd (1) met Magdalena Boonman (24 jaar oud), boerenmeid, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1797, overleden te Ovezande (Zeeland) op 22 december 1839, 42 jaar oud, dochter van Cornelis Adriaanse Boonman en Jannetje Dirkse van Weele (arbeidster). Uit dit huwelijk

 1. Adriana Knuijt, geboren te Borssele op 25 oktober 1821, volgt onder IX-ke.
 2. Adriaan Knuijt, boerenknecht, geboren te Borssele op 10 mei 1824, ongehuwd overleden te Wolphaartsdijk op 1 september 1849, 25 jaar oud.
 3. Leendert Knuijt, geboren te Ovezande (Zeeland) op 27 augustus 1827, volgt onder IX-kf.
 4. Dingenis Knuijt, boerenknecht, geboren te Ovezande (Zeeland) op 7 augustus 1830, ongehuwd overleden aldaar op 20 september 1856, 26 jaar oud.
 5. Jan Knuijt, arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) op 24 februari 1834, overleden te 's-Heer Arendskerke op 3 april 1898, 64 jaar oud.
  Hij is getrouwd te 's-Gravenpolder op 28 april 1870, op 36-jarige leeftijd met Geertruida Vroonland (45 jaar oud), arbeidster, geboren te Baarland op 15 februari 1825, overleden te 's-Heer Arendskerke op 17 januari 1907, 81 jaar oud, dochter van IX-dh.

Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 12 augustus 1843, op 51-jarige leeftijd (2) met Paulina Looman (41 jaar oud), arbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1802, dochter van Jacobs Looman en Maria Cornelisse Moes.

VIII-ee Cornelia Knuit, arbeidster, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1791, dochter van VII-az. Zij is getrouwd te Driewegen op 19 november 1826, op 35-jarige leeftijd met Dominicus Roberecht (34 jaar oud), arbeider, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1792, zoon van Jan Frans Roberecht en Jacoba van Doeselaar. Uit dit huwelijk

 1. Helena Roberecht, geboren te Nisse op 12 mei 1828, overleden aldaar op 14 mei 1828, 2 dagen oud.
 2. Jacoba Roberecht, arbeidster, geboren te Nisse op 12 mei 1828, overleden te Baarland op 1 november 1868, 40 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Nisse op 26 oktober 1860, op 32-jarige leeftijd met Pieter Paulusse, geboren te Ovezande (Zeeland) op 14 juli 1826, volgt onder IX-fs.
 3. Magdalena Roberecht, dienstmeid, geboren te Nisse op 3 maart 1830, overleden te Ovezande (Zeeland) op 15 april 1867 ongehuwd., 37 jaar oud.
 4. Johannis Roberecht, arbeider, geboren te Nisse op 29 januari 1832, overleden te Ovezande (Zeeland) op 23 december 1907, 75 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Nisse op 14 november 1860, op 28-jarige leeftijd met Jacomina Paulusse, geboren te Ovezande (Zeeland) op 23 augustus 1829, volgt onder IX-fu.

VIII-ef Jan Leendertse Knuijt, arbeider, geboren te Baarland in het jaar 1802, overleden te 's-Heer Arendskerke op 22 januari 1881, 79 jaar oud, zoon van VII-az. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 19 mei 1825, op 23-jarige leeftijd met Johanna Boonman (22 jaar oud), boerenmeid en arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 3 november 1802, overleden te 's-Heer Arendskerke op 17 januari 1872, 69 jaar oud, dochter van Hubregt Pieterse Boonman (molenaarsknecht en arbeider) en Tannetje Meeuw. Uit dit huwelijk

 1. Leendert Knuijt, geboren te Ovezande (Zeeland) op 19 februari 1826, overleden aldaar op 28 februari 1826, 9 dagen oud.
 2. Hubregt Knuijt, geboren te Ovezande (Zeeland) op 25 maart 1827, overleden te 's-Heer Arendskerke op 12 oktober 1850, 23 jaar oud.
 3. Johanna Knuijt, geboren te 's-Heer Arendskerke op 4 november 1835, volgt onder IX-kg.
 4. Helena Knuijt, geboren te 's-Heer Arendskerke op 1 januari 1838, overleden aldaar op 29 maart 1838, 87 dagen oud.

VIII-eg Joannes Pieterse Knuit, arbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 14 augustus 1798, overleden te Ovezande (Zeeland) op 25 juli 1831, 32 jaar oud, zoon van VII-ba. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 21 december 1821, op 23-jarige leeftijd (1) met Joanna Pover (28 jaar oud), boerenmeid, geboren te 's-Gravenpolder op 18 januari 1793, overleden te Middelburg op 8 april 1824, 31 jaar oud, dochter van Laurus Janse Pover en Maatje Jacobusse Bosch. Hij is getrouwd te Driewegen op 30 december 1829, op 31-jarige leeftijd (2) met Jozina Maria de Waele (39 jaar oud), arbeidster, geboren te Waesmunster in het jaar 1790, dochter van Lodewijk de Waele en Anna Catharina Molenijzer.
(Zij was weduwe van Jacobus van Mieghem.) Uit dit huwelijk

 1. Maria Knuijt, geboren te Driewegen op 23 oktober 1829, volgt onder IX-kh.

VIII-eh Christiaan Knuijt, landbouwer en arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1814, overleden aldaar op 24 december 1858, 44 jaar oud, zoon van VII-ba. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 10 mei 1838, op 24-jarige leeftijd met Pieternella Priem (22 jaar oud), boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 27 februari 1816, overleden aldaar op 15 april 1895, 79 jaar oud, dochter van Jan Janse Priem (landbouwer) en Jacomina Janusse de Winter (landbouwster).
(Zij is later getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 28 september 1860, op 44-jarige leeftijd met Leendert van Gessel (52 jaar oud), arbeider, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1808, overleden te Ovezande (Zeeland) op 6 december 1869, 61 jaar oud, zoon van VIII-eb. (Hij is eerder getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 8 mei 1835, op 27-jarige leeftijd met Johanna de Potter, geboren te Goes op 3 april 1804, zie VIII-cq.)) Uit dit huwelijk

 1. Johannes Knuijt, arbeider, geboren te Goes op 21 augustus 1840, overleden te Ovezande (Zeeland) op 20 maart 1897, 56 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 16 april 1880, op 39-jarige leeftijd met Anna Goense (39 jaar oud), arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 12 augustus 1840, overleden aldaar op 2 augustus 1919, 78 jaar oud, dochter van IX-fv.
  (Zij was weduwe van Pieter Simonse.)
 2. Johanna Knuijt, arbeidster, geboren te Hoedekenskerke op 30 november 1841, ongehuwd overleden te Ovezande (Zeeland) op 5 mei 1861, 19 jaar oud.
 3. Adriaan Knuijt, geboren te Ovezande (Zeeland) op 20 januari 1843, overleden aldaar op 6 augustus 1843, 198 dagen oud.
 4. Jacomina Knuijt, geboren te Ovezande (Zeeland) op 12 september 1846, overleden aldaar op 12 januari 1848, 1 jaar oud.
 5. Jacomina Knuijt, geboren te Ovezande (Zeeland) op 12 augustus 1849, overleden aldaar op 2 september 1852, 3 jaar oud.
 6. Marinus Knuijt, geboren te Ovezande (Zeeland) op 28 januari 1852 (RK), volgt onder IX-ki.
 7. Adriaan Knuijt, geboren te Ovezande (Zeeland) op 1 juli 1853, overleden aldaar op 12 september 1853, 73 dagen oud.
 8. Jacomina Knuijt, geboren te Ovezande (Zeeland) op 5 februari 1855, overleden aldaar op 12 november 1855, 280 dagen oud.
 9. Tannetje Knuijt, geboren te Ovezande (Zeeland) op 5 februari 1855, overleden aldaar op 4 maart 1855, 27 dagen oud.
 10. Leuntje Knuijt, geboren te Ovezande (Zeeland) op 24 juni 1857, volgt onder IX-kj.

VIII-ei Tannetje Knuijt, arbeidster en landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 10 april 1821, overleden te Hoedekenskerke op 31 mei 1875, 54 jaar oud, dochter van VII-ba. Zij is getrouwd te Hoedekenskerke op 1 augustus 1845, op 24-jarige leeftijd met Hubrecht de Jonge (30 jaar oud), boerenknecht en landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 27 februari 1815, overleden te Hoedekenskerke op 23 oktober 1870, 55 jaar oud, zoon van Marinus Janse de Jonge (landbouwer) en Tannetje Adriaanse Raas. Uit dit huwelijk

 1. Johanna de Jonge, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1855, overleden aldaar op 25 december 1861, 6 jaar oud.
 2. Pieter de Jonge, geboren te Hoedekenskerke op 11 februari 1858, overleden aldaar op 11 mei 1867, 9 jaar oud.

VIII-ej Adriana Knuijt, dienstmeid, bierhuishoudster, landbouwster, arbeidster en tapster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 11 juli 1829, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 2 december 1908, 79 jaar oud, dochter van VII-ba. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 11 januari 1850, op 20-jarige leeftijd met Petrus Timmerman (40 jaar oud), pakkendrager, landbouwer, arbeider en boerenknecht, geboren te Ovezande (Zeeland) op 20 februari 1809, overleden op 25 november 1891, 82 jaar oud, zoon van Petrus Adriaanse Timmerman en Barbara van de Pas (arbeidster en cultivatrice). Uit dit huwelijk

 1. Barbera Timmerman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 29 oktober 1850, volgt onder IX-kk.
 2. Johanna Timmerman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 4 maart 1852.
 3. Marinus Timmerman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 26 juli 1854.
 4. Pieternella Timmerman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 25 maart 1856, overleden aldaar op 10 april 1856, 16 dagen oud.
 5. Pieter Timmerman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 6 juli 1857, volgt onder IX-kl.
 6. Johannis Timmerman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 12 september 1862, overleden aldaar op 11 maart 1867, 4 jaar oud.
 7. Hubrecht Timmerman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 29 augustus 1865.
 8. Johanna Timmerman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 24 mei 1870.
  Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 27 april 1905, op 34-jarige leeftijd met Pieter Janse (25 jaar oud), arbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1880, zoon van Cornelis Janse (veldarbeider en arbeider) en Maria Murks (dienstmeid).
 9. Adriaan Timmerman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 14 oktober 1871.

VIII-ek Cornelis Adriaanse Pover, boerenknecht en landman, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1797, overleden te Goes op 24 juni 1834, 37 jaar oud, zoon van VII-bb. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 16 augustus 1821, op 24-jarige leeftijd (1) met Josina Janse Priem (24 jaar oud), boerenmeid en landbouwster, gedoopt te Ovezande (Zeeland) op 15 oktober 1796, overleden te Hoedekenskerke op 7 april 1826, 29 jaar oud, dochter van VIII-r. Uit dit huwelijk

 1. Adriaan Cornelisse Pover, geboren te Hoedekenskerke op 21 mei 1822, overleden aldaar op 15 juli 1822, 55 dagen oud.
 2. Jacoba Pover, geboren te Hoedekenskerke op 30 juli 1823, overleden aldaar op 12 oktober 1823, 74 dagen oud.
 3. Jacoba Pover, geboren te Hoedekenskerke op 9 juli 1824, overleden aldaar op 17 september 1824, 70 dagen oud.
 4. Adriaan Pover, geboren te Hoedekenskerke op 12 januari 1826, overleden aldaar op 1 juni 1835, 9 jaar oud.

Hij is getrouwd te Hoedekenskerke op 16 november 1826, op 29-jarige leeftijd (2) met Helena Vette (22 jaar oud), boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1804, overleden te Hoedekenskerke op 18 juni 1828, 24 jaar oud, dochter van Cornelis Cornelisse Vette en Martina Jeroense de Winter. Uit dit huwelijk

 1. Martina Pover, geboren te Hoedekenskerke op 28 maart 1828, overleden aldaar op 28 maart 1828.
  Het kind was vier en een half uur oud.

VIII-el Cornelis Magnus, tapper en herbergier, geboren te 's-Heerenhoek op 13 maart 1808, overleden te 's-Heer Arendskerke op 9 februari 1886, 77 jaar oud, zoon van VII-bc. Hij is getrouwd te Nisse op 23 december 1831, op 23-jarige leeftijd met Pieternella de Kleermaker (25 jaar oud), tapster, geboren te Hoedekenskerke op 23 mei 1806, overleden te 's-Heer Arendskerke op 18 november 1881, 75 jaar oud, dochter van Mattheus de Kleermaker en Jacoba van Eijkeren. Uit dit huwelijk

 1. Jan Magnus, arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke op 22 november 1832, overleden aldaar op 26 juli 1900, 67 jaar oud.
  Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 26 april 1862, op 29-jarige leeftijd (1) met Catharina Driedijk (25 jaar oud), boerenmeid, geboren te Baarland in het jaar 1837, overleden te 's-Heer Arendskerke op 24 november 1871, 34 jaar oud, dochter van Hubregt Driedijk (boerenknecht) en Maria Catharina de Bie (boerenmeid, arbeidster en winkelierster).
  Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 10 september 1874, op 41-jarige leeftijd (2) met Jacomina de Jonge (36 jaar oud), koopvrouw, geboren te Ovezande (Zeeland) op 16 december 1837, overleden te 's-Heerenhoek op 4 maart 1917, 79 jaar oud, dochter van X-bu.
 2. Jacoba Magnus, arbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 18 oktober 1833, overleden te Oostburg op 14 januari 1904, 70 jaar oud.
  Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 9 april 1885, op 51-jarige leeftijd met Lauwrens Adriaanse Koster (49 jaar oud), arbeider en landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek op 3 juli 1835, overleden te Driewegen op 10 december 1892, 57 jaar oud, zoon van Adriaan de Koster (arbeider) en Helena Pieterse (arbeidster).
  (Hij is eerder getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 7 november 1861, op 26-jarige leeftijd met Maria Priem (39 jaar oud), arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 27 maart 1822, overleden aldaar op 27 september 1862, 40 jaar oud, dochter van IX-cu. Hij is eerder getrouwd te Hoedekenskerke op 29 april 1864, op 28-jarige leeftijd met Pieternella Zuidhof (32 jaar oud), landbouwster, geboren te Hoedekenskerke op 12 oktober 1831, overleden aldaar op 17 november 1879, 48 jaar oud, dochter van Jan Pieterse Zuidhof (boerenknecht en landbouwer) en Jacomina Jacobusse Westdorp (boerenmeid).)
 3. Cornelis Magnus, geboren te 's-Heer Arendskerke op 28 augustus 1835, overleden aldaar op 18 september 1835, 21 dagen oud.
 4. Cornelia Magnus, geboren te 's-Heer Arendskerke op 12 augustus 1837, ongehuwd overleden aldaar op 5 april 1866, 28 jaar oud.
 5. Cornelis Magnus, geboren te 's-Heer Arendskerke op 22 augustus 1840, volgt onder IX-km.
 6. Johanna Magnus, geboren te 's-Heer Arendskerke op 24 oktober 1842, overleden aldaar op 30 januari 1845, 2 jaar oud.
 7. Adriana Magnus, geboren te 's-Heer Arendskerke op 8 juni 1844, volgt onder IX-kn.
 8. Levenloos Magnus, geboren te 's-Heer Arendskerke op 9 juni 1846, overleden aldaar op 9 juni 1846.
 9. Maria Magnus, geboren te 's-Heer Arendskerke op 25 maart 1849, overleden aldaar op 10 juni 1850, 1 jaar oud.

IX-a Josina Laurusse de Jonge, geboren te 's-Heerenhoek op 13 juli 1792, overleden te Ovezande (Zeeland) op 31 mei 1870, 77 jaar oud, dochter van VIII-a. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 26 april 1815, op 22-jarige leeftijd met Gijsbregt de Bakker (34 jaar oud), rietdekker, geboren te Boskapelle in het jaar 1781, zoon van Josias de Bakker en Katharina Bonnarents.
(Hij was weduwnaar van Katharina Peels, overleden voor 26 april 1815.) Uit dit huwelijk

 1. Laurus de Bakker, geboren te Ovezande (Zeeland) op 5 april 1824, volgt onder X-a.
 2. Cornelis de Bakker, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1827, volgt onder X-b.

IX-b Maria Theresia Laurusse de Jonge, arbeidster, arbeidster en dienstmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 7 mei 1810, overleden te 's-Heerenhoek op 21 maart 1889, 78 jaar oud, dochter van VIII-a. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 7 februari 1840, op 29-jarige leeftijd met Jan Westdijk (26 jaar oud), arbeider, tapper en boerenknecht, geboren te 's-Heerenhoek op 3 november 1813, overleden aldaar op 26 november 1900, 87 jaar oud, zoon van Cornelis Gillisse Westdijk (dagloner en landbouwer) en Geertruid Pieterse van Eikeren, Geertje (landbouwster). Uit dit huwelijk

 1. Levenloos Westdijk, geboren te 's-Heerenhoek op 31 maart 1840, overleden aldaar op 31 maart 1840.
 2. Apolonia Westdijk, geboren te 's-Heerenhoek op 23 mei 1841, volgt onder X-c.
 3. Cornelis Westdijk, geboren te 's-Heerenhoek op 8 januari 1843, volgt onder X-d.
 4. Johanna Westdijk, geboren te 's-Heerenhoek op 2 mei 1845, volgt onder X-e.
 5. Pieter Westdijk, geboren te 's-Heerenhoek op 17 januari 1847.
 6. Laurus Westdijk, veldarbeider, geboren te 's-Heerenhoek op 27 februari 1850, overleden te Goes op 5 november 1930, 80 jaar oud.
  Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 24 juni 1908, op 58-jarige leeftijd met Cornelia Blommer (56 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1852, dochter van Johannis Blommer en Magdalena van Dijke.
  (Zij was weduwe van Adriaan Maas. Zij is eerder getrouwd te Oudelande op 13 oktober 1904, op 52-jarige leeftijd met Anthonij Koens (65 jaar oud), landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 12 juli 1839, overleden te Oudelande op 12 juli 1905, 66 jaar oud, zoon van Matthijs Koens (arbeider en landbouwer) en Joanna Verdonk (arbeidster en landbouwster). (Hij is eerder getrouwd te Hoedekenskerke op 22 november 1883, op 44-jarige leeftijd met Neeltje Zuidhof (55 jaar oud), arbeidster, geboren te Hoedekenskerke op 7 augustus 1828, overleden aldaar op 3 juli 1904, 75 jaar oud, dochter van Jan Pieterse Zuidhof (boerenknecht en landbouwer) en Jacomina Jacobusse Westdorp (boerenmeid).))
 7. Catharina Westdijk, arbeidster, geboren te 's-Heerenhoek op 29 maart 1852, overleden aldaar op 1 februari 1929, 76 jaar oud.
  Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 18 mei 1892, op 40-jarige leeftijd met Pieter Raas (47 jaar oud), landman, geboren te 's-Heerenhoek op 15 juli 1844, overleden aldaar op 20 januari 1929, 84 jaar oud, zoon van Marinus Raas (boerenknecht en arbeider) en Antonia Oosthoek (arbeidster).

IX-c Pieter Laurusse de Jonge, boerenknecht, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1812, overleden aldaar op 12 april 1855, 43 jaar oud, zoon van VIII-a. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 18 mei 1832, op 20-jarige leeftijd met Cornelia van den Dries (20 jaar oud), dienstmeid en arbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 19 december 1811, overleden te Ovezande (Zeeland) op 8 mei 1895, 83 jaar oud, dochter van Joannis Bastiaanse van den Dries (veehouder) en Pieternella Cornelisse Eversdijk. Uit dit huwelijk

 1. Johanna de Jonge, arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 21 februari 1833.
  Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 17 mei 1861, op 28-jarige leeftijd met Joannes Franciscus Claeijs (45 jaar oud), boerenknecht, geboren te Caprijcke in het jaar 1816, zoon van Franciscus Claeijs (landbouwer) en Joanna de Pape (landbouwster).
 2. Pieternella de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 18 maart 1835, volgt onder X-f.
 3. Laurus de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 24 september 1837, volgt onder X-g.
 4. Jan de Jonge, arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) op 19 december 1840, ongehuwd overleden aldaar op 23 februari 1897, 56 jaar oud.
 5. Elizabeth de Jonge, arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 14 september 1844, overleden te Hoedekenskerke op 10 april 1872, 27 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Hoedekenskerke op 4 mei 1871, op 26-jarige leeftijd met Pieter van Woensel, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 17 augustus 1846, volgt onder XI-ai.
 6. Pieter de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 22 maart 1848, volgt onder X-h.
 7. Jannetje de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 12 augustus 1851, volgt onder X-i.
 8. Magdalena de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 26 januari 1855, overleden aldaar op 5 april 1860, 5 jaar oud.

IX-d Janna de Jonge, koemelkster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 14 november 1800, overleden aldaar op 24 januari 1881, 80 jaar oud, dochter van VIII-b. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 14 november 1823, op 23-jarige leeftijd met Willem Hoondert (29 jaar oud), boerenknecht en koemelker, geboren te Oudelande op 5 juni 1794, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 21 juni 1852, 58 jaar oud, zoon van Adriaan Janse Hoondert en Adriana Pieterse Zuidhof. Uit dit huwelijk

 1. Adriana Hoondert, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 6 januari 1825.
 2. Jacomina Hoondert, arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 11 januari 1826, overleden te Ovezande (Zeeland) op 3 april 1878, 52 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 28 januari 1859, op 33-jarige leeftijd met Johannes de Winter, geboren te Ovezande (Zeeland) op 8 februari 1832, volgt onder VIII-cl.
 3. Jan Hoondert, landman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 16 december 1828, ongehuwd overleden aldaar op 1 april 1902, 73 jaar oud.
 4. Cornelia Hoondert, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 10 november 1830, volgt onder X-j.
 5. Adriaan Hoondert, landman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 3 augustus 1833, ongehuwd overleden aldaar op 19 maart 1887, 53 jaar oud.
 6. Pieter Hoondert, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 8 april 1835, overleden aldaar op 24 augustus 1838, 3 jaar oud.
 7. Jacoba Hoondert, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 26 december 1836, volgt onder X-k.
 8. Clazina Hoondert, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 8 oktober 1840, ongehuwd overleden aldaar op 30 oktober 1926, 86 jaar oud.
 9. Pieter Hoondert, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 10 juni 1844, volgt onder X-l.

IX-e Cornelis de Jonge, arbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1816, overleden te Ovezande (Zeeland) op 2 december 1884, 68 jaar oud, zoon van VIII-b. Hij is getrouwd te Borssele op 27 april 1854, op 38-jarige leeftijd met Catharina van den Ende (30 jaar oud), boerenmeid en arbeidster, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1824, overleden aldaar op 6 juni 1898, 74 jaar oud, dochter van Andries van den Ende (arbeider) en Maria Wagenaar.
(Zij is later getrouwd te 's-Heerenhoek op 1 juni 1887, op 63-jarige leeftijd met Pieter de Jonge (58 jaar oud), boerenknecht en arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) op 8 december 1828, overleden te 's-Heerenhoek op 24 januari 1902, 73 jaar oud, zoon van Hubrecht Janse de Jonge (arbeider) en Joanna Verdonk (arbeidster en landbouwster). (Hij is eerder getrouwd te 's-Heerenhoek op 10 november 1859, op 30-jarige leeftijd met Cornelia de Jonge (37 jaar oud), geboren te Ovezande (Zeeland) op 21 november 1821, overleden te 's-Heerenhoek op 23 februari 1885, 63 jaar oud, dochter van Barend Pieterse de Jonge (koopman en landbouwer) en Maatje Janse de Baar (landbouwster).)) Uit dit huwelijk

 1. Levenloos de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 8 juni 1855, overleden aldaar op 8 juni 1855.
 2. Jacomina de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 14 september 1856, volgt onder X-m.
 3. Pieter de Jonge, arbeider, geboren te Ovezande op 20 december 1858.
  Hij is getrouwd te 's-Heerehoek op 11 mei 1887, op 28-jarige leeftijd met Jacomina Verdonk (23 jaar oud), dienstmeid, geboren te 's-Heer Arendskerke op 24 december 1863, overleden te IJzendijke op 21 december 1936, 72 jaar oud, dochter van Pieter Verdonk (boerenknecht en landbouwer) en Apolonia Knopjes (arbeidster en landbouwster).
 4. Jan de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 18 april 1861, overleden aldaar op 25 april 1869, 8 jaar oud.
 5. Laurus de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 22 maart 1864.

IX-f Jan Janse de Jonge, boerenknecht, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1817, overleden aldaar op 17 januari 1892, 75 jaar oud, zoon van VIII-b. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 27 oktober 1853, op 36-jarige leeftijd met Jacoba Pover (24 jaar oud), geboren te 's-Heer Hendrikskinderen op 27 oktober 1829, overleden te Schoondijke op 26 oktober 1916, 86 jaar oud, dochter van VIII-dx. Uit dit huwelijk

 1. Jan de Jonge, geboren te 's-Heer Hendrikskinderen op 14 september 1854.
  Hij is getrouwd te Breda op 26 augustus 1880, op 25-jarige leeftijd met Magdalena van DiŽn (29 jaar oud), geboren te Beesd in het jaar 1851, dochter van Johannes van DiŽn en Hendrika van Ewijk.
 2. Margaretha de Jonge, arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 26 april 1857, ongehuwd overleden aldaar op 20 maart 1875, 17 jaar oud.
 3. Jacomina de Jonge, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 18 november 1860.
 4. Marinus de Jonge, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 4 november 1863.
 5. Adriana de Jonge, dienstmeid, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 14 september 1866.
  Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 20 november 1890, op 24-jarige leeftijd met Jan Vermeule (28 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke op 18 februari 1862, zoon van IX-kg.
 6. Janna de Jonge, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 22 oktober 1869, volgt onder X-n.

IX-g Tannetje de Jonge, arbeidster, afkomstig uit Heinkenszand (Zeeland), geboren in het jaar 1820, dochter van VIII-b. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 17 januari 1850, op 30-jarige leeftijd met Gillis Vermeule (30 jaar oud), vrachtrijder, geboren te 's-Heerenhoek op 3 juni 1819, overleden aldaar op 19 januari 1888, 68 jaar oud, zoon van Jacobus Gillisse Vermeule (arbeider) en Maria Cornelia Stevense. Uit dit huwelijk

 1. Maria Vermeule, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1851, volgt onder X-o.
 2. Jacoba Vermeule, dienstmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1855.
  Zij is in ondertrouw gegaan te Ovezande (Zeeland) en getrouwd op 2 mei 1879, op 24-jarige leeftijd met Nicolaas van 't Westeinde, geboren te Borssele op 23 januari 1847, volgt onder IX-ei.

IX-h Johanna Pieterse van Stee, boerendochter en landbouwster, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1795, wonende te Baarsdorp, overleden te 's-Heer Abtskerke op 8 januari 1861, 66 jaar oud, dochter van VIII-c. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 16 november 1821, op 26-jarige leeftijd met Mattheus de Baar (23 jaar oud), boerenzoon, koemelker en landman, geboren te Baarsdorp op 8 oktober 1798, wonende aldaar, overleden aldaar op 12 november 1870, 72 jaar oud, zoon van VIII-h. Uit dit huwelijk

 1. Pieternella de Baar, geboren te 's-Heer Abtskerke op 26 september 1822, overleden te Baarsdorp op 6 april 1823, 192 dagen oud.
 2. Pieternella de Baar, geboren te 's-Gravenpolder op 4 september 1823, overleden aldaar op 29 februari 1824, 178 dagen oud.
 3. Johannis de Baar, geboren te 's-Gravenpolder op 31 augustus 1824, overleden aldaar op 10 september 1828, 4 jaar oud.
 4. Pieter de Baar, boerenknecht en landman, geboren te 's-Gravenpolder op 29 september 1825, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 6 maart 1871, 45 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 25 april 1861, op 35-jarige leeftijd met Cornelia Vermue, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 16 oktober 1817, volgt onder IX-cq.
 5. Pieternella de Baar, geboren te 's-Gravenpolder op 14 februari 1827, overleden aldaar op 25 augustus 1827, 192 dagen oud.
 6. Jozina de Baar, geboren te 's-Gravenpolder op 3 juni 1828, overleden aldaar op 13 september 1828, 102 dagen oud.
 7. Jan de Baar, boerenknecht, geboren te 's-Gravenpolder op 6 november 1829, overleden te 's-Heer Arendskerke op 23 augustus 1890, 60 jaar oud.
  Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 5 mei 1870, op 40-jarige leeftijd met Jannetje Pover (47 jaar oud), winkerlierster, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1823, dochter van Johannis Pover (boerenknecht en slachter) en Maria Moes (boerenmeid).
 8. Kornelus de Baar, geboren te 's-Gravenpolder op 29 januari 1831, overleden aldaar op 23 oktober 1831, 267 dagen oud.
 9. Pieternella de Baar, dienstmeid, geboren te 's-Gravenpolder op 4 juni 1832, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 11 september 1873, 41 jaar oud.
  Zij is getrouwd te 's-Heer Abtskerke op 7 maart 1866, op 33-jarige leeftijd met Franciscus Lourentius Impens (31 jaar oud), klompenmaker, geboren te IJzendijke (Zeeland) in het jaar 1835, zoon van Bellaminus Impens en Sophia Josepha Bourgois.
 10. Cornelis Mattheusz de Baar, geboren te 's-Heer Abtskerke op 6 oktober 1834, volgt onder X-p.
 11. Levenloos Jozina de Baar, geboren te Baarsdorp op 20 december 1835, overleden aldaar op 20 december 1835.
 12. Jozina de Baar, geboren te 's-Heer Abtskerke op 9 juni 1837.
 13. Marinus de Baar, geboren te 's-Heer Abtskerke op 9 augustus 1838, volgt onder X-q.

IX-i Pieter Pieterse van Stee, strodekker, slagersknecht, slachter en rietdekker, landbouwer en vleeshouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1803, overleden te 's-Heerenhoek op 2 april 1887, 84 jaar oud, zoon van VIII-c. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 21 januari 1831, op 28-jarige leeftijd (1) met Jacoba Jacobse Rijk (29 jaar oud), geboren te Ovezande (Zeeland) op 6 september 1801, overleden te 's-Heerenhoek op 30 april 1837, 35 jaar oud, dochter van VIII-g. Uit dit huwelijk

 1. Josina Pieternella Pieterse van Stee, geboren te 's-Heerenhoek op 2 december 1831, volgt onder X-r.
 2. Jacobus Pieterse van Stee, geboren te 's-Heerenhoek op 2 mei 1836, overleden aldaar op 26 augustus 1836, 116 dagen oud.

Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 14 september 1838, op 35-jarige leeftijd (2) met Jobina van 't Westeinde (37 jaar oud), arbeidster en landbouwster, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1801, overleden aldaar op 2 maart 1844, 43 jaar oud, dochter van Hubregt Janse van 't Westeinde (landbouwer) en Cornelia Huibrechtse de Jonge.
(Zij is eerder getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 16 november 1826, op 25-jarige leeftijd met Pieter de Winter (30 jaar oud), vrachtrijder, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1796, overleden aldaar op 5 november 1837, 41 jaar oud, zoon van Laurus Johannisze de Winter en Adriana Jacobusse de Meij.) Uit dit huwelijk

 1. Pieternella van Stee, geboren te 's-Heer Arendskerke op 3 juni 1839, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 8 oktober 1913, 74 jaar oud.
  Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 16 april 1863, op 23-jarige leeftijd met Jacobus Allemekinders (23 jaar oud), geboren te Borssele op 26 november 1839, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 3 augustus 1918, 78 jaar oud, zoon van IX-by.
 2. Cornelis van Stee, slachter, geboren te 's-Heer Arendskerke op 22 augustus 1840, overleden aldaar op 22 april 1907, 66 jaar oud.
  Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 16 april 1863, op 22-jarige leeftijd met Helena Rijk (21 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1842, dochter van IX-bu.
 3. Marinus van Stee, geboren te 's-Heer Arendskerke op 20 april 1842, volgt onder X-s.
 4. Jan van Stee, geboren te 's-Heer Arendskerke op 5 februari 1844, overleden aldaar op 20 februari 1844, 15 dagen oud.

Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 5 september 1850, op 47-jarige leeftijd (3) met Pieternella Oosthoek (38 jaar oud), dienstbode, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1812, overleden aldaar op 9 november 1891, 79 jaar oud, dochter van Willem Oosthoek en Joanna Jansse de Kleermaker. Uit dit huwelijk

 1. Levenloos van Stee, geboren te 's-Heerenhoek op 25 augustus 1851, overleden aldaar op 25 augustus 1851.
 2. Johanna van Stee, geboren te 's-Heerenhoek op 10 juni 1853, overleden aldaar op 26 november 1890, 37 jaar oud.
  Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 26 november 1879, op 26-jarige leeftijd met Gerardus Capello (36 jaar oud), veldwachter, geboren te Goes op 11 oktober 1843, overleden te 's-Heerenhoek op 9 maart 1909, 65 jaar oud, zoon van Leonardus Capello en Theodora Johanna van Loock.
  (Hij is later getrouwd te 's-Heerenhoek op 25 november 1891, op 48-jarige leeftijd met Jacomina Faes, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1869, volgt onder XI-fu.)
 3. Pieter Pieterse van Stee, geboren te 's-Heerenhoek op 14 juni 1855, volgt onder X-t.

IX-j Marinus van Stee, boerenknecht en landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1808, overleden aldaar op 5 juli 1880, 72 jaar oud, zoon van VIII-c. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 30 december 1830, op 22-jarige leeftijd met Jannetje Allemekinders (21 jaar oud), landbouwster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 2 februari 1809, overleden aldaar op 12 juni 1891, 82 jaar oud, dochter van VIII-ac. Uit dit huwelijk

 1. Jacobus van Stee, geboren te 's-Heer Arendskerke op 2 maart 1835, overleden aldaar op 27 maart 1835, 25 dagen oud.
 2. Jacobus van Stee, boerenknecht, geboren te 's-Heer Arendskerke op 27 mei 1836.
  Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 8 mei 1862, op 25-jarige leeftijd met Jacomina Boonman (29 jaar oud), boerenmeid, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 23 november 1832, overleden aldaar op 6 maart 1916, 83 jaar oud, dochter van IX-cv.
 3. Cornelis van Stee, geboren te 's-Heer Arendskerke op 29 mei 1838, overleden aldaar op 19 september 1838, 113 dagen oud.
 4. Josina van Stee, geboren te 's-Heer Arendskerke op 28 mei 1840, volgt onder X-u.
 5. Cornelis van Stee, geboren te 's-Heer Arendskerke op 20 februari 1842, volgt onder X-v.
 6. Willem van Stee, geboren te 's-Heer Arendskerke op 22 januari 1846.
 7. Cornelia van Stee, geboren te 's-Heer Arendskerke op 8 juli 1850, volgt onder X-w.
 8. Levenloos van Stee, geboren te 's-Heer Arendskerke op 6 juli 1854, overleden aldaar op 6 juli 1854.

IX-k Jan Janse Langemaire, landmeter en koopman in granen, geboren te 's-Heerenhoek op 6 juni 1785, overleden aldaar op 12 februari 1827, 41 jaar oud, zoon van VIII-d. Hij was gehuwd met Adriana van Eijkeren, arbeidster, geboren te 's-Heerenhoek op 10 maart 1788, overleden aldaar op 26 december 1854, 66 jaar oud, dochter van Pieter Pieterse van Eijkeren en Maatje Crijnse Olleman (landbouwster).
(Zij is later getrouwd te 's-Heerenhoek op 18 november 1830, op 42-jarige leeftijd met Jacobus Bek (37 jaar oud), boerenknecht, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1793, zoon van Jan Janse Bek (boerenknecht) en Maatje Jacobse Leijs (boerenmeid). (Hij is eerder getrouwd te Hoedekenskerke op 29 september 1827, op 34-jarige leeftijd met Apolonia Hubrechtse Vroonland, geboren te Baarland in het jaar 1783, zie VIII-aw.)) Uit dit huwelijk

 1. Jan Langemaire, boerenknecht, geboren te Borssele in het jaar 1808, ongehuwd overleden te 's-Heerenhoek op 13 oktober 1827, 19 jaar oud.
 2. Maatje Langemaire, geboren te Borssele op 5 september 1809, volgt onder X-x.
 3. Jozina Langemaire, geboren te 's-Heerenhoek op 6 mei 1811, volgt onder X-y.
 4. Johanna Langemaire, boerenmeid en herbergierster, geboren te 's-Heerenhoek op 9 december 1813, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 2 april 1886, 72 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Borssele op 19 mei 1859, op 45-jarige leeftijd met Gilles Menheere (41 jaar oud), winkelier en herbergier, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 16 juli 1817, overleden aldaar op 2 april 1886, 68 jaar oud, zoon van Lambertus Menheere (winkelier) en Cornelia Verbrake (dienstbode en winkelierster).
  (Hij is eerder getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 24 april 1841, op 23-jarige leeftijd met Joanna de Wilde (24 jaar oud), arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1817, overleden aldaar op 2 augustus 1850, 33 jaar oud, dochter van Bernardus de Wilde en Anna Catharina Valentijn.)
 5. Pieter Langemaire, boerenknecht, geboren te 's-Heerenhoek op 25 mei 1816, ongehuwd overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 17 oktober 1845, 29 jaar oud.
 6. Cornelia Langemaire, geboren te 's-Heerenhoek op 31 augustus 1817, volgt onder X-z.
 7. Geertje Langemaire, arbeidster, geboren te 's-Heerenhoek op 24 februari 1820, overleden aldaar op 23 februari 1900, 79 jaar oud.
  Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 27 april 1865, op 45-jarige leeftijd met Marcus van de Plasse (40 jaar oud), arbeider, geboren te 's-Heerenhoek op 18 december 1824, overleden aldaar op 29 augustus 1901, 76 jaar oud, zoon van Marinus van de Plasse (boerenknecht) en Tannetje Servaas (arbeidster).
  (Hij is eerder getrouwd te Borssele op 29 april 1852, op 27-jarige leeftijd met Margrieta Huige (31 jaar oud), boerenmeid en arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 3 mei 1820, overleden te 's-Heerenhoek op 7 december 1863, 43 jaar oud, dochter van Adriaan Janse Huige (landbouwer) en Jacomina Pieterse Vermue (landbouwster).)
 8. Adriaan Langemaire, geboren te 's-Heerenhoek op 27 mei 1824, overleden aldaar op 30 maart 1825, 307 dagen oud.

IX-l Clazina Hoondert, landbouwster, geboren te Borssele op 24 augustus 1795, overleden te 's-Heerenhoek op 13 april 1879, 83 jaar oud, dochter van VIII-d. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 20 oktober 1815, op 20-jarige leeftijd (1) met Jan Janse van Eijkeren (22 jaar oud), landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1793, overleden aldaar op 7 februari 1838, 45 jaar oud, zoon van Jan van Eijkeren en Dinagentje Anthonisse Keuleman (landbouwster). Uit dit huwelijk

 1. Jan Janse van Eijkeren, geboren in het jaar 1823, volgt onder X-aa.

Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 19 april 1839, op 43-jarige leeftijd (2) met Cornelis Adriaanse Pover (39 jaar oud), landbouwer, geboren te Borssele in het jaar 1800, overleden te 's-Heerenhoek op 5 november 1851, 51 jaar oud, zoon van VIII-n.

IX-m Klazina Huibregtse de Jonge, geboren te Oudelande in het jaar 1788, dochter van VIII-e. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 13 augustus 1812, op 24-jarige leeftijd met Pieter Bos (24 jaar oud), landbouwer en wagenaar, geboren te Borssele in het jaar 1788, overleden te 's-Gravenpolder op 12 oktober 1831, 43 jaar oud, zoon van Cornelis Marinusse Bos en Maatje Pieterse Zuidhof.
(Hij was weduwnaar van Clasina Janse Pover, geboren in het jaar 1789, overleden in het jaar 1811, 22 jaar oud. Hij is later getrouwd te Goes op 23 november 1820, op 32-jarige leeftijd met Johanna van 't Westeinde (27 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1793, overleden te 's-Gravenpolder op 8 maart 1832, 39 jaar oud, dochter van Jacobus Janse van 't Westeinde en Sara Janse Priem.) Uit dit huwelijk

 1. Cornelis Bos, geboren te 's-Gravenpolder in het jaar 1813, overleden aldaar op 9 april 1822, 9 jaar oud.
 2. Kornelia Bos, geboren te 's-Gravenpolder in het jaar 1815, overleden aldaar op 23 mei 1828, 13 jaar oud.
 3. Maria Bos, geboren te 's-Gravenpolder op 31 mei 1816, overleden te Ovezande (Zeeland) op 17 februari 1888, 71 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 27 april 1842, op 25-jarige leeftijd met Cornelis Pieterse Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 21 juli 1806, volgt onder IX-ag.

IX-n Johanna Hubrechtse de Jonge, landbouwster, geboren te Oudelande op 20 oktober 1789, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 20 september 1874, 84 jaar oud, dochter van VIII-e. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 23 november 1811, op 22-jarige leeftijd met Pieter Jacobse Boonman (26 jaar oud), landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 18 februari 1785, overleden aldaar op 26 september 1847, 62 jaar oud, zoon van Jacob Cornelisse Boonman en Pieternella Janse van der Dries (arbeidster). Uit dit huwelijk

 1. Laurus Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 7 januari 1812, volgt onder X-ab.
 2. Hubrecht Boonman, landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1814, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 15 februari 1860, 46 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 30 juni 1854, op 40-jarige leeftijd met Cornelia Vermue, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 16 oktober 1817, volgt onder IX-cq.
 3. Cornelia Pieterse Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1818, overleden te Baarland op 5 juni 1856, 38 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 8 juni 1849, op 31-jarige leeftijd met Laurus Almekinders, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1798, volgt onder IX-cz.
 4. Leuntje Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1820, volgt onder X-ac.

IX-o Jacob Aalbregtse Rijk, landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 16 oktober 1798, overleden aldaar op 16 november 1876, 78 jaar oud, zoon van VIII-f.

Kadastrale gemeente: Ovezande
Eigenaar: Jacob Aalbregtse Rijk
Beroep: landbouwer
Eigendom: bouwland
Oppervlakte: 4,338 hectare
Klasse ongebouwd: 2
Klasse gebouwd: 0
Belastbaar inkomen ongebouwd : 136,21 gulden
Belastbaar inkomen gebouwd : 0 gulden
Totaal belastbaar : 136,21 gulden.

Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 20 januari 1826, op 27-jarige leeftijd met Neeltje Bastiaanse Remijn, Neeltje (19 jaar oud), landbouwster en boerenmeid, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1807, overleden te Ovezande (Zeeland) op 27 oktober 1884, 77 jaar oud, dochter van VIII-ai. Uit dit huwelijk

 1. Magdalena Rijk, geboren te 's-Heer Arendskerke op 3 januari 1828, volgt onder X-ad.
 2. Jobje Rijk, boerenmeid en landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 12 februari 1829, overleden te Borssele op 11 mei 1910, 81 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 22 juli 1859, op 30-jarige leeftijd met Laurus de Winter, geboren te Nisse op 17 december 1828, volgt onder IX-fr.
 3. Jan Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 5 februari 1831, volgt onder X-ae.
 4. Bastiaan Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 17 augustus 1832, volgt onder X-af.
 5. Marinus Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 20 april 1833, volgt onder X-ag.
 6. Leuntje Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 19 november 1833, overleden aldaar op 17 april 1836, 2 jaar oud.
 7. Pieter Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 6 mei 1836, volgt onder X-ah.
 8. Klazina Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 6 april 1838, volgt onder X-ai.
 9. Appolonia Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 29 juli 1839, volgt onder X-aj.
 10. Adriaan Rijk, boerenknecht, geboren te Ovezande (Zeeland) op 2 mei 1841, overleden te 's-Heerenhoek op 22 februari 1908, 66 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 27 april 1866, op 24-jarige leeftijd met Cornelia Vermue (24 jaar oud), boerenmeid, geboren te 's-Heer Arendskerke op 6 oktober 1841, overleden te Goes op 1 februari 1922, 80 jaar oud, dochter van IX-ca.
 11. Cornelis Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 30 maart 1842, volgt onder X-ak.
 12. Laurus Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 29 augustus 1843, volgt onder X-al.
 13. Willem Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 5 augustus 1846, overleden aldaar op 19 oktober 1846, 75 dagen oud.
 14. Cornelia Rijk, Neeltje
  `, boerenmeid en landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1847, overleden aldaar op 23 april 1898, 51 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 13 mei 1870, op 23-jarige leeftijd met haar broer Cornelis Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 30 maart 1842, volgt onder X-ak.
 15. Willem Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 24 april 1851, volgt onder X-am.

IX-p Clasina Albregtse Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 6 februari 1801, gedoopt aldaar op 13 februari 1801, overleden te 's-Heerenhoek op 26 mei 1837, 36 jaar oud, dochter van VIII-f. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 21 december 1821, op 20-jarige leeftijd met Willem Bastiaanse Remijn (20 jaar oud), landbouwer en burgemeester van 's-Heerenhoek, geboren te Baarland in het jaar 1801, overleden te 's-Heerenhoek op 13 september 1879, 78 jaar oud, zoon van VIII-ai.
(Hij is later getrouwd na 26 mei 1837, op minstens 36-jarige leeftijd met Jacomina Almekinders, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1794, zie IX-cx.) Uit dit huwelijk

 1. Magdalena Remijn, landbouwster, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1823.
  Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 31 maart 1842, op 19-jarige leeftijd met Jacob Boonman, geboren in het jaar 1820, volgt onder IX-de.
 2. Jobje Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 6 augustus 1824, overleden aldaar op 8 augustus 1824, 2 dagen oud.
 3. Aalbrecht Willemse Remijn, geboren te 's-Heer Abtskerke op 15 maart 1826, volgt onder X-an.
 4. Jobina Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 18 november 1827, volgt onder X-ao.
 5. Bastiaan Remijn, boerenknecht, geboren te 's-Heerenhoek op 16 april 1831, overleden aldaar op 1 mei 1853, 22 jaar oud.
 6. Josina Remijn, geboren te 's-Heerenhoek op 14 mei 1834, volgt onder X-ap.

IX-q Nicolaas Rijk, arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) op 7 maart 1806, overleden te 's-Heerenhoek op 20 mei 1847, 41 jaar oud, zoon van VIII-f. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 21 augustus 1835, op 29-jarige leeftijd met Laurina Adriaanse Raas (25 jaar oud), arbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 24 maart 1810, overleden te Goes op 26 april 1889, 79 jaar oud, dochter van Adriaan Marinusse Raas en Johanna Slaakweg.
(Zij is eerder getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 21 juni 1832, op 22-jarige leeftijd met Cornelis Verschragen (28 jaar oud), boerenknecht, geboren te Kapelle in het jaar 1804, overleden voor 23 april 1833, hoogstens 29 jaar oud, zoon van Livinus Verschragen en Tannetje Raas.) Uit dit huwelijk

 1. Albregt Jacobse Rijk, geboren te 's-Heer Arendskerke op 14 februari 1836, volgt onder X-aq.
 2. Adriaan Nicolaas Rijk, arbeider en boerenknecht, geboren te 's-Heerenhoek op 1 juni 1837, overleden te Goes op 19 juli 1883, 46 jaar oud.
  Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 3 mei 1877, op 39-jarige leeftijd met Catharina Knuit, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 12 juli 1840, volgt onder IX-ic.
 3. Adriana Rijk, geboren te 's-Heerenhoek op 4 februari 1840, volgt onder X-ar.
 4. Cornelia Rijk, dienstbode, geboren te 's-Heerenhoek op 11 november 1841, overleden te Goes op 28 december 1912, 71 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Goes op 18 augustus 1881, op 39-jarige leeftijd met Johannis Raas (39 jaar oud), boerenknecht en veldarbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 22 januari 1842, zoon van Jan Raas (molenaar, landman en winkelier) en Maria Pover (landbouwster en winkelierster).
  (Hij was weduwnaar van Johanna Wouterse.)
 5. Cornelis Rijk, geboren te 's-Heerenhoek op 28 maart 1843, overleden aldaar op 8 oktober 1843, 194 dagen oud.
 6. Jobje Rijk, landbouwster en koemelkster, geboren te 's-Heerenhoek op 17 augustus 1845, overleden aldaar op 16 juli 1926, 80 jaar oud.
  Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 13 januari 1871, op 25-jarige leeftijd met Pieter Vette, geboren te 's-Heerenhoek op 29 januari 1836, volgt onder IX-dw.

IX-r Marinus Aalbregtse Rijk, boerenknecht, landbouwer en vrachtrijder, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1809, wonende te Kruiningen (Zeeland), zoon van VIII-f. Hij is getrouwd te Borssele op 28 december 1832, op 23-jarige leeftijd (1) met Leuntje Pover (23 jaar oud), boerenmeid en landbouwster, geboren te Borssele in het jaar 1809, overleden te Hoedekenskerke op 21 februari 1851, 42 jaar oud, dochter van VIII-n. Uit dit huwelijk

 1. Neeltje Rijk, geboren te 's-Heer Arendskerke op 28 april 1833, volgt onder X-as.
 2. Adrinus Johannes Rijk, geboren te 's-Heer Arendskerke op 23 juni 1834, overleden aldaar op 1 september 1834, 70 dagen oud.
 3. Adriaan Rijk, geboren te 's-Heer Arendskerke op 8 november 1835, overleden te Kruiningen (Zeeland) op 4 september 1859, 23 jaar oud.
 4. Aalbregt Rijk, geboren te 's-Heer Arendskerke op 23 december 1836, overleden aldaar op 21 juni 1837, 180 dagen oud.
 5. Aalbregt Rijk, geboren te 's-Heer Arendskerke op 21 april 1839, overleden aldaar op 6 april 1842, 2 jaar oud.
 6. Cornelis Rijk, geboren te 's-Heer Arendskerke op 21 juni 1840.
 7. Aalbregt Rijk, geboren te 's-Heer Arendskerke op 11 september 1842, overleden aldaar op 12 maart 1845, 2 jaar oud.
 8. Pieternella Rijk, geboren te 's-Heer Arendskerke op 2 september 1845.
 9. Albregt Rijk, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1848, volgt onder X-at.

Hij is getrouwd te 's-Heer Abtskerke op 28 maart 1856, op 47-jarige leeftijd (2) met Cornelia Nieuwkamer (38 jaar oud), geboren te 's-Heer Abtskerke in het jaar 1818, dochter van Jacobus Nieuwkamer (landman) en Cornelia van Doeselaar (landvrouw).

IX-s Pieter Albregtse Rijk, boerenknecht en arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) op 15 februari 1813, overleden te 's-Heerenhoek op 2 maart 1886, 73 jaar oud, zoon van VIII-f. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 27 april 1837, op 24-jarige leeftijd met Maatje Cornelisse Westdijk (26 jaar oud), boerenmeid, geboren te 's-Heerenhoek op 13 april 1811, overleden aldaar op 5 september 1894, 83 jaar oud, dochter van Cornelis Gillisse Westdijk (dagloner en landbouwer) en Geertruid Pieterse van Eikeren, Geertje (landbouwster). Uit dit huwelijk

 1. Albregt Pieterse Rijk, geboren te 's-Heerenhoek op 25 februari 1838, volgt onder X-au.

IX-t Pieternella Jacobse Rijk, landbouwster, geboren te Borssele op 27 januari 1792, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 8 mei 1820, 28 jaar oud, dochter van VIII-g. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 4 april 1812, op 20-jarige leeftijd met Joos Walraven (24 jaar oud), landbouwer en vrachtrijder, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1788, wonende te Heinkenszand (Zeeland), overleden aldaar op 4 februari 1865, 77 jaar oud, zoon van Joost Pieterse Walraven en Leuntje Pieterse van 't Westeinde (veehoudster).
(Hij is later getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 10 november 1825, op 37-jarige leeftijd met zijn behuwdschoonzus Maatje Langemaire, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1794, zie VIII-bq.) Uit dit huwelijk

 1. Apolonia Walraven, geboren te Ovezande (Zeeland) op 14 juli 1812, overleden aldaar op 3 oktober 1812, 81 dagen oud.
 2. Jacob Walraven, boerenknecht, geboren te Ovezande (Zeeland) op 20 november 1813, overleden te Hoedekenskerke op 8 januari 1860, 46 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Hoedekenskerke op 27 mei 1843, op 29-jarige leeftijd met Catharina Langemaire, geboren te Borssele op 15 oktober 1816, volgt onder IX-bx.
 3. Leuntje Walraven, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 22 januari 1815, overleden aldaar op 20 januari 1822, 6 jaar oud.
 4. Joanna Walraven, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 3 juli 1816, overleden op 10 juli 1816, 7 dagen oud.
 5. Cornelia Walraven, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 3 juli 1816, overleden aldaar op 9 juli 1816, 6 dagen oud.
 6. Jan Walraven, landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 2 februari 1818, overleden aldaar op 6 juni 1898, 80 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Hoedekenskerke op 26 september 1845, op 27-jarige leeftijd met Jobtje van 't Westeinde, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1826, volgt onder IX-er.
 7. Johanna Walraven, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 4 juli 1819, overleden aldaar op 14 oktober 1819, 102 dagen oud.

IX-u Cornelia Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 25 augustus 1806, overleden te 's-Heerenhoek op 22 mei 1857, 50 jaar oud, dochter van VIII-g. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 24 april 1829, op 22-jarige leeftijd met Adrianus Remijn (24 jaar oud), landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1805, overleden aldaar op 1 maart 1885, 80 jaar oud, zoon van VIII-ai.
(Hij is eerder getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 31 mei 1827, op 22-jarige leeftijd met Johanna Langemaire (20 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke op 30 juni 1806, overleden aldaar op 1 februari 1828, 21 jaar oud, dochter van VIII-y.) Uit dit huwelijk

 1. Magdalena Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 25 april 1830.
 2. Adriana Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 7 maart 1832, overleden aldaar op 18 februari 1835, 2 jaar oud.
 3. Bastiaan Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 10 juli 1835, volgt onder X-av.
 4. Jacob Adriaan Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 17 augustus 1839, volgt onder X-aw.
 5. Cornelis Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 23 april 1841, volgt onder X-ax.
 6. Willem Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 11 maart 1843, volgt onder X-ay.
 7. Adriana Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 24 juli 1846, overleden aldaar op 22 januari 1847, 182 dagen oud.
 8. Aalbregt Remijn, landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 8 augustus 1848, overleden aldaar op 5 juli 1931, 82 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Nisse op 16 april 1902, op 53-jarige leeftijd met Jobje Vroonland, geboren te Nisse op 19 november 1866, volgt onder IX-jo.

IX-v Jan Jansz de Baar, landbouwer, geboren te Baarsdorp op 8 juli 1801, overleden aldaar op 1 november 1844, 43 jaar oud, zoon van VIII-h. Hij is getrouwd op 13 oktober 1825, op 24-jarige leeftijd met Elisabeth Boogers (19 jaar oud), geboren te Baarsdorp op 4 november 1805, dochter van Jacobus Janse Boogers (landbouwer) en Maatje Noordhoek. Uit dit huwelijk

 1. Pieternella de Baar, geboren te Baarsdorp op 15 oktober 1826, volgt onder X-az.
 2. Jacob de Baar, geboren te Baarsdorp op 9 juli 1828, overleden aldaar op 27 oktober 1830, 2 jaar oud.
 3. Mattheus de Baar, geboren te Baarsdorp op 24 januari 1830.
 4. Jacoba de Baar, geboren te Baarsdorp in het jaar 1832, overleden aldaar op 24 december 1834, 2 jaar oud.
 5. Maria de Baar, geboren te 's-Heer Abtskerke op 12 april 1834, volgt onder X-ba.
 6. Jacob de Baar, geboren te Baarsdorp op 21 februari 1836, overleden aldaar op 22 februari 1836, 1 dag oud.
 7. Jacob de Baar, geboren te Baarsdorp op 9 december 1837.

IX-w Cornelis Janz de Baar, boerenknecht en landbouwer, geboren te 's-Heer Abtskerke op 10 april 1804, overleden te 's-Heerenhoek op 25 mei 1859, 55 jaar oud, zoon van VIII-h. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 2 december 1830, op 26-jarige leeftijd met Leuntje Janusse Menheere (24 jaar oud), landbouwster, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1806, overleden te Ovezande (Zeeland) op 17 april 1848, 42 jaar oud, dochter van Johannis Gillese Menheere (landbouwer) en Adriana Janse Vroonland. Uit dit huwelijk

 1. Pieternella de Baar, geboren te 's-Heer Arendskerke op 9 oktober 1831.
  Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 26 januari 1854, op 22-jarige leeftijd met Aalbrecht Willemse Remijn, geboren te 's-Heer Abtskerke op 15 maart 1826, volgt onder X-an.
 2. Adriana de Baar, geboren te 's-Heer Abtskerke op 6 januari 1835, volgt onder X-bb.
 3. Jan de Baar, geboren te 's-Heer Abtskerke op 16 september 1836, volgt onder X-bc.
 4. Marinus de Baar, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 28 september 1838, overleden te 's-Heerenhoek op 14 juni 1905, 66 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 2 mei 1862, op 23-jarige leeftijd met Appolonia Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 29 juli 1839, volgt onder X-aj.
 5. Jacob de Baar, geboren te Ovezande (Zeeland) op 29 januari 1841, volgt onder X-bd.
 6. Maatje de Baar, boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 2 januari 1843, overleden te 's-Heer Arendskerke op 30 augustus 1892, 49 jaar oud.
  Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 26 april 1862, op 19-jarige leeftijd met Bastiaan Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 22 mei 1837, volgt onder IX-ek.
 7. Klazina de Baar, geboren te Ovezande (Zeeland) op 4 januari 1845, overleden te 's-Heerenhoek op 25 juli 1912, 67 jaar oud.
  Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 27 april 1865, op 20-jarige leeftijd (1) met Marinus van Stee, geboren te 's-Heer Arendskerke op 20 april 1842, volgt onder X-s.
  Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 15 november 1877, op 32-jarige leeftijd (2) met Jan Allemekinders (33 jaar oud), boerenknecht en klein landbouwer, geboren te Borssele op 17 april 1844, overleden te 's-Heerenhoek op 16 juni 1929, 85 jaar oud, zoon van IX-by.

IX-x Adriaan Christophorus Rijk, landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1792, overleden aldaar op 6 februari 1876, 84 jaar oud, zoon van VIII-i. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 14 november 1812, op 20-jarige leeftijd (1) met Elisabeth Goense (28 jaar oud), geboren op 10 oktober 1784, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 7 september 1816, 31 jaar oud, dochter van Jacob Goense (landbouwer) en Cornelia Marinusse de Jonge. Uit dit huwelijk

 1. Pieter Rijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 7 september 1816, overleden aldaar op 4 januari 1817, 119 dagen oud.

Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 14 november 1817, op 25-jarige leeftijd (2) met Helena Adriaanse Boonman, Lena (28 jaar oud), boerenmeid, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 16 februari 1789, overleden te Ovezande (Zeeland) op 3 april 1830, 41 jaar oud, dochter van Adriaan Maartense Boonman en Tannetje Almekinders. Uit dit huwelijk

 1. Levenloos Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 5 november 1819, overleden aldaar op 5 november 1819.
 2. Pieter Rijk, landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 3 november 1820, overleden aldaar op 11 juli 1894, 73 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 28 maart 1856, op 35-jarige leeftijd met Jobina Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 18 november 1827, volgt onder X-ao.
 3. Tannetje Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 7 februari 1822, overleden aldaar op 27 juli 1833, 11 jaar oud.
 4. Jobina Rijk, landbouwster en boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 16 april 1823, overleden te Baarland op 26 januari 1892, 68 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 26 januari 1844, op 20-jarige leeftijd (1) met Jan de Winter, geboren te Nisse in het jaar 1815, volgt onder IX-fp.
  Zij is getrouwd te Baarland op 19 september 1856, op 33-jarige leeftijd (2) met Bastiaan Remijn, geboren te Baarland op 24 december 1816, volgt onder IX-ch.
  Zij is getrouwd te Barland op 15 oktober 1863, op 40-jarige leeftijd (3) met Jan Priem (33 jaar oud), landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek op 21 maart 1830, overleden te Baarland op 3 december 1912, 82 jaar oud, zoon van Joannes Janse Priem (boerenknecht, arbeider en landbouwer) en Jannetje Aalbregtse de Jonge (arbeidster, landbouwster en boerenmeid).
 5. Cornelis Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 12 april 1824, overleden aldaar op 18 oktober 1824, 189 dagen oud.
 6. Joanna Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 27 maart 1825, overleden aldaar op 19 oktober 1825, 206 dagen oud.
 7. Joanna Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 18 maart 1827.
 8. Jacob Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 3 april 1830, overleden aldaar op 2 mei 1831, 1 jaar oud.

Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 14 mei 1835, op 43-jarige leeftijd (3) met Maatje Janse Huige, geboren te 's-Heer Abtskerke op 27 augustus 1787, zie VII-av.

IX-y Joannes Pieterse Rijk, landbouwer, geboren te Holestelle (Ovezande) op 7 september 1804, gedoopt te 's-Heerenhoek op 8 september 1804, zoon van VIII-i. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 28 november 1844, op 40-jarige leeftijd (1) met Catharina Menheere (41 jaar oud), landbouwster, gedoopt te 's-Heerenhoek op 15 november 1803, overleden te Borssele op 30 september 1852, 48 jaar oud, dochter van Johannis Gillese Menheere (landbouwer) en Adriana Janse Vroonland.
(Zij is eerder getrouwd te 's-Heerenhoek op 20 januari 1831, op 27-jarige leeftijd met Marinus Nijsten (28 jaar oud), landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1803, overleden aldaar op 3 oktober 1843, 40 jaar oud, zoon van Joost Nijsten (landbouwer) en Maria van Stee.) Hij is getrouwd te Borssele op 22 januari 1863, op 58-jarige leeftijd (2) met Cornelia Oostdijk (32 jaar oud), boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 16 december 1830, overleden te Yerseke op 23 september 1901, 70 jaar oud, dochter van VIII-cf.
(Zij is later getrouwd te Driewegen op 6 februari 1879, op 48-jarige leeftijd met Hubrecht Vermue (34 jaar oud), landbouwer, geboren te Hoedekenskerke op 13 september 1844, overleden te Driewegen op 10 november 1881, 37 jaar oud, zoon van IX-db.) Uit dit huwelijk

 1. Maria Rijk, geboren te Borssele op 13 februari 1865, overleden te Goes op 8 juli 1925, 60 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Yerseke op 9 mei 1902, op 37-jarige leeftijd (1) met Aalbregt Boonman (45 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke op 21 december 1856, overleden aldaar op 2 december 1903, 46 jaar oud, zoon van IX-de.
  Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 25 mei 1905, op 40-jarige leeftijd (2) met Jacobus van den Dries (42 jaar oud), boerenknecht, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 8 mei 1863, overleden te Goes op 13 maart 1955, 91 jaar oud, zoon van X-ap.

IX-z Jan Rijk, landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 20 april 1799, overleden aldaar in april 1877, 78 jaar oud, zoon van VIII-j. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 18 mei 1826, op 27-jarige leeftijd (1) met Jannetje de Jonge, geboren te Borssele in het jaar 1800, zie VIII-bj. Uit dit huwelijk

 1. 1-3 : Zie onder VIII-bj.

Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 20 juli 1832, op 33-jarige leeftijd (2) met Cornelia Remijn (28 jaar oud), boerenmeid en landbouwster, geboren te Baarland in het jaar 1804, overleden aldaar op 21 oktober 1888, 84 jaar oud, dochter van VIII-ah. Uit dit huwelijk

 1. Marinus Rijk, geboren op 20 april 1833, overleden te Ovezande (Zeeland).
 2. Pieter Rijk, boerenknecht, geboren te Ovezande (Zeeland) op 31 mei 1834.
  Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 10 mei 1865, op 30-jarige leeftijd met Johanna Vermue (26 jaar oud), boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 10 maart 1839, overleden aldaar op 6 maart 1929, 89 jaar oud, dochter van IX-be.
 3. Willem Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1836, volgt onder X-be.
 4. Cornelia Rijk, boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 23 december 1837, overleden aldaar op 25 maart 1853, 15 jaar oud.
 5. Adriaan Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 30 juni 1839, overleden aldaar op 24 maart 1840, 268 dagen oud.
 6. Adriaan Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 2 mei 1841.
 7. Aalbregt Rijk, boerenknecht, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1843, ongehuwd overleden aldaar op 24 juni 1867, 24 jaar oud.
 8. Jacobus Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 21 februari 1845, overleden aldaar op 8 juni 1855, 10 jaar oud.
 9. Cornelia Rijk, boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 11 januari 1847.

IX-aa Cornelia Rijk, Neeltje, geboren te Ovezande (Zeeland) op 1 december 1801, overleden aldaar op 10 april 1827, 25 jaar oud, dochter van VIII-j. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 28 april 1821, op 19-jarige leeftijd met Jacobus van den Dries (27 jaar oud), molenaar en landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1794, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 14 april 1843, 49 jaar oud, zoon van Adriaan Bastiaanse van den Dries en Jobje Jacobusse de Jonge.
(Hij is later getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 8 januari 1834, op 40-jarige leeftijd met Maria Janse Vette (31 jaar oud), landbouwster en winkelierster, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1803, overleden te 's-Heerenhoek op 21 december 1890, 87 jaar oud, dochter van Jan Cornelisse Vette (arbeider) en Johanna Dankerse van 't Westeinde (naaister en arbeidster). (Zij is eerder getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 25 november 1830, op 27-jarige leeftijd met Pieter Goense (27 jaar oud), landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1803, overleden aldaar op 20 januari 1833, 30 jaar oud, zoon van Jacob Goense (landbouwer) en Pieternella Rottier. Zij is later getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 13 januari 1847, op 44-jarige leeftijd met Albregt Janse Rijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1809, zie IX-bu.)) Uit dit huwelijk

 1. Adriaan van den Dries, geboren te Ovezande (Zeeland) op 7 december 1823, volgt onder X-bf.
 2. Tannetje van den Dries, geboren te Ovezande (Zeeland) op 6 februari 1826, volgt onder X-bg.
 3. Marinus van den Dries, geboren te Ovezande (Zeeland) op 27 maart 1827, overleden aldaar op 28 september 1827, 185 dagen oud.

IX-ab Jacobus Marinusse Rijk, landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 1 augustus 1804, overleden te Hoedekenskerke op 1 december 1857, 53 jaar oud, zoon van VIII-j. Hij is getrouwd te Hoedekenskerke op 9 februari 1833, op 28-jarige leeftijd met Petronella Adriaanse Hoondert (23 jaar oud), landbouwster, geboren te Hoedekenskerke op 8 januari 1810, overleden te Ovezande (Zeeland) op 12 november 1866, 56 jaar oud, dochter van Adriaan Hoondert (landbouwer en landman) en Helena van 't Westeinde (landbouwster). Uit dit huwelijk

 1. Tannetje Jacobse Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 15 november 1836, volgt onder X-bh.
 2. Helena Rijk, geboren te Hoedekenskerke op 18 augustus 1840, volgt onder X-bi.
 3. Catharina Rijk, geboren te Hoedekenskerke op 16 december 1846, volgt onder X-bj.

IX-ac Adriaan Rijk, landbouwer en molenaar, geboren te Ovezande (Zeeland) op 7 oktober 1809, overleden aldaar op 28 december 1848, 39 jaar oud, zoon van VIII-j. Hij is getrouwd te Baarland op 10 mei 1839, op 29-jarige leeftijd met Maria Remijn, geboren te Baarland op 11 april 1814, zie IX-cg. Uit dit huwelijk

 1. Tannetje Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 14 maart 1840, volgt onder X-bk.
 2. Pieter Rijk, molenaar, geboren te Ovezande (Zeeland) op 11 maart 1841.
  Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 23 september 1880, op 39-jarige leeftijd met Cornelia Boonman, geboren te 's-Heer Arendskerke op 13 mei 1845, volgt onder X-eb.
 3. Marinus Rijk, geboren op 29 oktober 1843, volgt onder X-bl.
 4. Danker Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 11 maart 1845, volgt onder X-bm.
 5. Cornelia Adriaanse Rijk, geboren te Baarland op 16 december 1846, volgt onder X-bn.
 6. Cornelia Rijk, boerenmeid en landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 16 december 1846, overleden aldaar op 13 juli 1910, 63 jaar oud.
  Zij is getrouwd te 's-Heer Abtskerke op 10 mei 1872, op 25-jarige leeftijd met Albregt Jacobse Rijk, geboren te 's-Heer Arendskerke op 14 februari 1836, volgt onder X-aq.
 7. Jan Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1848, overleden aldaar op 19 november 1856, 8 jaar oud.

IX-ad Clazina Albregtse Rijck, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 25 januari 1784, overleden aldaar op 16 december 1859, 75 jaar oud, dochter van VIII-k. Zij is getrouwd te Kwadendamme op 2 maart 1804, op 20-jarige leeftijd met Dignus Gillesse Menheere (29 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 13 februari 1775, overleden aldaar op 28 juli 1852, 77 jaar oud, zoon van Egidius Marinusse Menheere, Gillis en Maria Franse Leijs. Uit dit huwelijk

 1. Albregt Menheere, geboren te Hoedekenskerke op 25 april 1804, volgt onder X-bo.
 2. Marinus Menheere, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1806, volgt onder X-bp.
 3. Gilles Menheere, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 9 februari 1810, volgt onder X-bq.
 4. Johannes Menheere, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 15 mei 1811.
 5. Levenloos Menheere, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 26 augustus 1812, overleden aldaar op 26 augustus 1812.
 6. Maatje Menheere, dienstmeid, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 2 januari 1814, overleden te Kleverskerke op 2 juli 1849, 35 jaar oud.
 7. Maria Menheere, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 6 februari 1815.
 8. Cornelia Menheere, dienstmeid en landbouweres, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 22 mei 1816, overleden te Arnemuiden op 28 december 1868, 52 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Kleverskerke op 19 augustus 1840, op 24-jarige leeftijd met Jacobus van 't Westeinde, geboren te 's-Heerenhoek op 18 oktober 1795, volgt onder VIII-bb.
 9. Jacob Menheere, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 4 augustus 1817.
 10. Maria Menheere, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 29 december 1818, volgt onder X-br.

IX-ae Josina Albrechtse Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland), gedoopt aldaar op 11 maart 1785, overleden te Baarland op 3 november 1815, 30 jaar oud, dochter van VIII-k. Zij is getrouwd te Kwadendamme op 8 juni 1806, op 21-jarige leeftijd met Matthijs Marinusse Vroonland (22 jaar oud), arbeider en landbouwer, geboren te Hoedekenskerke op 22 november 1783, overleden aldaar op 19 maart 1847, 63 jaar oud, zoon van Marinus Vroonland en Jacomina Strobbaerts.
(Hij is later getrouwd te Hoedekenskerke op 15 januari 1817, op 33-jarige leeftijd met Clasina Cornelisse Huige, geboren te Baarland op 4 oktober 1795, zie IX-dh.) Uit dit huwelijk

 1. Jacomina Vroonland, geboren te Ovezande (Zeeland) op 28 mei 1807, volgt onder X-bs.
 2. Maria Vroonland, geboren te Kwadendamme op 6 augustus 1808.
 3. Antonia Vroonland, geboren te Kwadendamme op 29 augustus 1809, overleden aldaar op 19 november 1809, 82 dagen oud.
 4. Albregt Vroonland, geboren te Baarland op 17 maart 1811, overleden te Hoedekenskerke op 30 juli 1845, 34 jaar oud.
 5. Tanna Vroonland, Tannetje, geboren te Baarland op 13 februari 1812, volgt onder X-bt.
 6. Cornelia Vroonland, geboren te Hoedekenskerke op 1 mei 1814, overleden te Nisse op 23 december 1857, 43 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Nisse op 15 september 1846, op 32-jarige leeftijd met Melchior Acda, geboren te 's-Gravenpolder op 19 januari 1809, volgt onder IX-kd.
 7. Marinus Vroonland, geboren te Baarland op 23 juli 1814, overleden aldaar op 26 oktober 1814, 95 dagen oud.
 8. Marinus Vroonland, geboren te Baarland op 5 oktober 1815, overleden aldaar op 15 december 1815, 71 dagen oud.

IX-af Jacomina Aalbrechtse Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 14 januari 1790, overleden te Hoedekenskerke op 30 april 1816, 26 jaar oud, dochter van VIII-k. Zij was gehuwd met Dignus Willemse de Jonge, geboren te Hoedekenskerke op 5 mei 1786, overleden aldaar op 2 februari 1818, 31 jaar oud. Uit dit huwelijk

 1. Willem de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 9 april 1812, volgt onder X-bu.

IX-ag Cornelis Pieterse Rijk, slager en arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) op 21 juli 1806, overleden te Kwadendamme op 15 maart 1880, 73 jaar oud, zoon van VIII-l. Hij is getrouwd op 16 april 1826, op 19-jarige leeftijd (1) met Margaretha de Jonge (27 jaar oud), boerenmeid, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 6 februari 1799, overleden te Ovezande (Zeeland) op 26 april 1841, 42 jaar oud, dochter van Pieter Barendse de Jonge en Susanna Janse Hoondert. Uit dit huwelijk

 1. Levenloos Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 8 januari 1830, overleden aldaar op 8 januari 1830.
 2. Pieter Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 29 december 1830, volgt onder X-bv.
 3. Susanna Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 26 februari 1832, overleden aldaar op 23 april 1833, 1 jaar oud.
 4. Sara Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1834, overleden aldaar op 9 juli 1875, 41 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 27 april 1871, op 37-jarige leeftijd met Laurus de Bakker, geboren te Ovezande (Zeeland) op 5 april 1824, volgt onder X-a.
 5. Cornelia Rijk, dienstbode, geboren te Ovezande (Zeeland) op 31 mei 1835.
  Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 8 oktober 1875, op 40-jarige leeftijd met Marinus Westdorp, geboren te Hoedekenskerke op 3 juli 1835, volgt onder IX-ip.
 6. Bernardus Rijk, arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) op 31 mei 1836, overleden te Oostburg op 20 december 1913, 77 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 2 mei 1873, op 36-jarige leeftijd met Stoffelina Vermeule (23 jaar oud), arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1850, overleden aldaar op 21 juli 1874, 24 jaar oud, dochter van Marinus Vermeule (arbeider) en Adriana van Dijke (arbeidster).
 7. Levenloos Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 25 april 1841, overleden aldaar op 25 april 1841.

Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 27 april 1842, op 35-jarige leeftijd (2) met Maria Bos (25 jaar oud), geboren te 's-Gravenpolder op 31 mei 1816, overleden te Ovezande (Zeeland) op 17 februari 1888, 71 jaar oud, dochter van IX-m. Uit dit huwelijk

 1. Marinus Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 21 mei 1843, volgt onder X-bw.
 2. Klazina Rijk, landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 10 januari 1845, overleden te Oudelande op 14 augustus 1890, 45 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 4 november 1868, op 23-jarige leeftijd met Willem Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1836, volgt onder X-be.
 3. Pieternella Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 27 januari 1846, overleden aldaar op 2 april 1847, 1 jaar oud.
 4. Johannes Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 9 maart 1847.
 5. Laurentius Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 26 april 1850, ongehuwd overleden aldaar op 31 december 1871, 21 jaar oud.
 6. Johanna Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 13 april 1854.
  Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 22 september 1876, op 22-jarige leeftijd met Marinus Westdorp (25 jaar oud), arbeider, geboren te Hoedekenskerke op 1 januari 1851, zoon van Hubregt Westdorp (boerenknecht en arbeider) en Cornelia Hoondert (arbeidster).
 7. Jobtje Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 26 augustus 1856.
  Zij is getrouwd te IJzendijke (Zeeland) op 21 september 1892, op 36-jarige leeftijd met Seraphinus Paulus de Bruijne (46 jaar oud), werkman, geboren te IJzendijke (Zeeland) in het jaar 1846, zoon van Machiel Johannes de Bruijne en Pieternella van de Vijver.
 8. Cornelis Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 9 januari 1859, overleden aldaar op 27 januari 1859, 18 dagen oud.

IX-ah Neeltje Rijk, arbeidster, koemelkster en landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1812, wonende te Heinkenszand (Zeeland), overleden aldaar op 30 juli 1887, 75 jaar oud, dochter van VIII-l. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 27 april 1842, op 30-jarige leeftijd met Marinus Rijk (31 jaar oud), boerenknecht, koemelker en landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 5 februari 1811, wonende aldaar, overleden aldaar op 28 november 1846, 35 jaar oud, zoon van VIII-aa. Uit dit huwelijk

 1. Sara Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 15 januari 1843, volgt onder X-bx.
 2. Catharina Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 15 januari 1843, overleden aldaar op 3 oktober 1843, 261 dagen oud.
 3. Catharina Rijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1845, volgt onder X-by.
 4. Jan Marinusse Rijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 12 januari 1846, volgt onder X-bz.

IX-ai Laurus Rijk, huurkoetsier en koetsier, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1798, overleden te Goes op 17 juli 1882, 84 jaar oud, zoon van VIII-m. Hij is getrouwd te Hoedekenskerke op 26 juli 1849, op 51-jarige leeftijd met Johanna Westdorp (19 jaar oud), herbergierster en koffiehuishoudster, geboren te Hoedekenskerke op 24 september 1829, overleden te Goes op 7 november 1898, 69 jaar oud, dochter van VIII-dg. Uit dit huwelijk

 1. Johannes Rijk, geboren te Goes op 13 november 1850, volgt onder X-ca.
 2. Marinus Rijk, geboren te Goes op 9 maart 1852, volgt onder X-cb.
 3. Cornelis Rijk, geboren te Goes op 7 februari 1854, overleden aldaar op 29 juli 1885, 31 jaar oud.
 4. Maria Rijk, geboren te Goes op 1 november 1855, overleden aldaar op 20 september 1857, 1 jaar oud.
 5. Maria Rijk, geboren te Goes op 1 januari 1858, overleden aldaar op 23 september 1858, 265 dagen oud.
 6. Adriaan Rijk, geboren te Goes op 3 maart 1859, overleden aldaar op 26 augustus 1859, 176 dagen oud.
 7. Adriaan Rijk, geboren te Goes op 21 juni 1860, volgt onder X-cc.
 8. Adriana Rijk, geboren te Goes op 14 augustus 1861, overleden aldaar op 3 juli 1863, 1 jaar oud.
 9. Levenloos Rijk, geboren te Goes op 25 mei 1863, overleden aldaar op 25 mei 1863.
 10. Petrus Rijk, geboren te Goes op 29 mei 1865, volgt onder X-cd.

IX-aj Marinus Janse Rijk, arbeider, geboren te 's-Heerenhoek op 21 april 1799, overleden te Ovezande (Zeeland) op 9 januari 1832, 32 jaar oud, zoon van VIII-m. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 9 februari 1821, op 21-jarige leeftijd met Margaretha Zuidhof (25 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek op 23 februari 1795, overleden aldaar op 10 juli 1871, 76 jaar oud, dochter van Jan Pieterse Zuidhof en Suzanna Pieterse van Eijkeren. Uit dit huwelijk

 1. Jan Rijk, geboren te Borssele op 24 juli 1821, overleden aldaar op 9 juni 1822, 320 dagen oud.
 2. Pieter Rijk, arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1827, ongehuwd overleden te 's-Heerenhoek op 12 mei 1856, 29 jaar oud.
 3. Laurus Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 1 februari 1830, volgt onder X-ce.

IX-ak Klazina Rijk, boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1800, overleden te 's-Gravenpolder op 22 juli 1847, 47 jaar oud, dochter van VIII-m. Zij is getrouwd te 's-Gravenpolder op 15 mei 1835, op 35-jarige leeftijd met Dingenis Huige (23 jaar oud), arbeider, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1812, overleden te 's-Gravenpolder op 25 februari 1870, 58 jaar oud, zoon van Marinus Huige en Apolonia de Meij (arbeidster). Uit dit huwelijk

 1. Apolonia Huige, geboren te 's-Gravenpolder op 7 juli 1836, overleden aldaar op 10 juli 1836, 3 dagen oud.
 2. Leuntje Huige, geboren te 's-Gravenpolder op 25 mei 1837, overleden aldaar op 25 mei 1837.
  Geboren in het huis wijk C 71.
 3. Adriana Huige, geboren te 's-Gravenpolder op 20 mei 1838, volgt onder X-cf.
 4. Marinus Huige, geboren te 's-Gravenpolder op 8 mei 1841, volgt onder X-cg.
 5. Jan Huige, arbeider, geboren te 's-Gravenpolder op 12 augustus 1842, overleden aldaar op 1 mei 1893, 50 jaar oud.
  Hij is getrouwd te 's-Gravenpolder op 29 april 1880, op 37-jarige leeftijd met Klazina Menheere (42 jaar oud), dienstmeid en arbeidster, geboren te 's-Heerenhoek op 15 juni 1837, overleden te 's-Gravenpolder op 15 januari 1891, 53 jaar oud, dochter van X-bo.
 6. Laurus Huige, geboren te 's-Gravenpolder op 14 november 1845, volgt onder X-ch.

IX-al Norbertus Rijk, arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1801, zoon van VIII-m. Hij is getrouwd te 's-Gravenpolder op 15 juli 1843, op 42-jarige leeftijd met Katharina Houtepenne (21 jaar oud), arbeidster, geboren te Kapelle (Zeeland) in het jaar 1822, overleden te 's-Gravenpolder op 4 februari 1858, 36 jaar oud, dochter van Jan Houtepenne en Maria Johanna Alberdina Alleborn.
(Zij had van een onbekende man één dochter. Zij is later getrouwd te 's-Gravenpolder op 15 augustus 1855, op 33-jarige leeftijd met Adriaan de Vos (45 jaar oud), arbeider en arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1810, overleden te 's-Gravenpolder op 10 november 1858, 48 jaar oud, zoon van Leendert de Vos en Catharina Andriesse Luk. (Hij was weduwnaar van Kornelia de Kleermaker, arbeidster, overleden voor 15 augustus 1855.)) Uit dit huwelijk

 1. Adriana Rijk, geboren te 's-Gravenpolder op 30 april 1844, overleden aldaar op 16 januari 1846, 1 jaar oud.
 2. Maria Rijk, dienstbode, geboren te 's-Gravenpolder op 17 oktober 1845.
  Zij is getrouwd te Goes op 4 november 1875, op 30-jarige leeftijd met Antonius Hootsmans (21 jaar oud), metselaar, geboren te Rosendaal in het jaar 1854, zoon van Cornelis Hootsmans (metselaar) en Clasina Govers.
 3. Laurus Rijk, geboren te 's-Gravenpolder op 25 augustus 1848, overleden aldaar op 30 oktober 1848, 66 dagen oud.
 4. Jacoba Rijk, geboren te 's-Gravenpolder op 25 november 1849, volgt onder X-ci.

IX-am Pieter Rijk, boerenknecht en arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1806, overleden te 's-Gravenpolder op 30 mei 1843, 37 jaar oud, zoon van VIII-m. Hij is getrouwd te Borssele op 25 april 1839, op 33-jarige leeftijd met Maria Neef (26 jaar oud), boerenmeid en arbeidster, geboren te 's-Heerenhoek op 9 augustus 1812, overleden aldaar op 16 april 1867, 54 jaar oud, dochter van Willem Neef (dagloner) en Catharina Vergouwe. Uit dit huwelijk

 1. Adriana Rijk, geboren te Borssele op 25 april 1840, ongehuwd overleden te 's-Heerenhoek op 27 maart 1868, 27 jaar oud.
 2. Willem Rijk, geboren te Borssele op 1 juli 1841, overleden te 's-Heerenhoek op 3 juni 1844, 2 jaar oud.

IX-an Jan Janse Rijk, arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1810, overleden aldaar op 13 november 1873, 63 jaar oud, zoon van VIII-m. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 6 mei 1831, op 21-jarige leeftijd met Jacomina Dankerse van 't Westeinde (25 jaar oud), boerenmeid, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1806, overleden te Ovezande (Zeeland) op 6 mei 1883, 77 jaar oud, dochter van VIII-aw. Uit dit huwelijk

 1. Adriana Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 2 september 1832, volgt onder X-cj.
 2. Dankert Rijk, geboren te Nisse op 29 september 1833, volgt onder X-ck.
 3. Klazina Rijk, geboren te Nisse op 9 januari 1836, wonende te Borgerhout (BelgiŽ), overleden te Goes op 18 juli 1917, 81 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Goes op 6 mei 1869, op 33-jarige leeftijd met Antonius Mattijssen (34 jaar oud), kuiper, geboren te Fijnaart (NB) in het jaar 1835, zoon van Johannes Matthijssen (kuiper) en Maria Catharina de Wit.
 4. Jan Rijk, geboren te Nisse op 21 april 1837, volgt onder X-cl.
 5. Pieter Rijk, geboren te Nisse op 20 februari 1839, overleden aldaar.
 6. Cornelis Rijk, geboren te Nisse op 8 maart 1844.
 7. Sara Rijk, geboren te Nisse in het jaar 1847, ongehuwd overleden te Goes op 7 juni 1920, 73 jaar oud.
 8. Adriaan Rijk, geboren te Nisse op 6 maart 1850, overleden aldaar op 3 april 1850, 28 dagen oud.

IX-ao Adriaan Rijk, vrachtrijder, geboren te 's-Gravenpolder op 23 juli 1819, overleden aldaar op 14 december 1852, 33 jaar oud, zoon van VIII-m. Hij is getrouwd te Hoedekenskerke op 28 juli 1849, op 30-jarige leeftijd met Jozina Westdorp (24 jaar oud), landbouwster, geboren te Hoedekenskerke op 20 april 1825, overleden te 's-Gravenpolder op 26 juli 1870, 45 jaar oud, dochter van VIII-dg.
(Zij is later getrouwd te 's-Gravenpolder op 26 mei 1854, op 29-jarige leeftijd met Adriaan de Winter, geboren te Nisse op 29 oktober 1827, zie IX-fq.) Uit dit huwelijk

 1. Cornelis Rijk, geboren te 's-Gravenpolder op 11 maart 1852, volgt onder X-cm.

IX-ap Catharina Pover, boerenmeid, geboren te Borssele in het jaar 1805, overleden te 's-Heerenhoek op 10 juli 1845, 40 jaar oud, dochter van VIII-n. Zij is getrouwd te Borssele op 23 april 1831, op 26-jarige leeftijd met Dingenis Lambregtse (26 jaar oud), boerenknecht, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1805, overleden te 's-Heerenhoek op 29 oktober 1865, 60 jaar oud, zoon van Maghiel Adriaanse Lambregse en Magdalena Cornelisse van Langemaire. Uit dit huwelijk

 1. Pieternella Lambregtse, boerenmeid en landbouwster, geboren te 's-Heerenhoek op 13 september 1838, overleden aldaar op 18 oktober 1873, 35 jaar oud.
  Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 25 september 1857, op 19-jarige leeftijd met Jan Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 5 februari 1831, volgt onder X-ae.

IX-aq Johanna Verduin, dienstmeid, geboren te Goes op 28 februari 1795, overleden te 's-Heer Arendskerke op 18 oktober 1827, 32 jaar oud, dochter van VIII-o. Zij is getrouwd op 27 april 1826, op 31-jarige leeftijd met Jan Janse Kegel (21 jaar oud), arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke, gedoopt aldaar op 10 maart 1805, wonende te Baarsdorp, overleden te 's-Heer Arendskerke op 21 juni 1851, 46 jaar oud, zoon van Jan Kegel en Josina Cornelisse Vermeulen.
(Hij is later getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 20 november 1828, op 23-jarige leeftijd met Elisabeth Pover, geboren te 's-Heer Arendskerke, gedoopt te 's-Heerenhoek op 4 oktober 1804, zie VIII-dz.) Uit dit huwelijk

 1. Josina Kegel, geboren te 's-Heer Arendskerke op 13 september 1826, volgt onder X-cn.
 2. Catharina Kegel, geboren te 's-Heer Arendskerke op 11 oktober 1827, overleden aldaar op 17 november 1827, 37 dagen oud.

IX-ar Cornelis Hubrechtse Pover, boerenknecht en arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke, gedoopt aldaar op 7 september 1793, wonende te Goes, overleden te Borssele op 3 februari 1886, 92 jaar oud, zoon van VIII-p. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 31 oktober 1817, op 24-jarige leeftijd met Geertruid Huige (27 jaar oud), boerenmeid en arbeidster, geboren te Nisse in oktober 1790 (doopgetuigen waren Pieter van Eijkeren en Maatje Olleman), overleden te Borssele op 6 maart 1829, 38 jaar oud, dochter van Jacob Huige en Jannetje Almekinders. Uit dit huwelijk

 1. Jobje Pover, arbeidster, geboren te Borssele op 19 april 1818, ongehuwd overleden aldaar op 13 februari 1886, 67 jaar oud.
 2. Jacob Pover, arbeider, geboren te Borssele op 24 oktober 1819, ongehuwd overleden aldaar op 3 december 1860, 41 jaar oud.
 3. Aalbregt Pover, arbeider, geboren te Borssele op 15 oktober 1821, ongehuwd overleden aldaar op 6 december 1865, 44 jaar oud.
 4. Johanna Pover, geboren te Borssele op 23 februari 1823, overleden aldaar op 2 maart 1830, 7 jaar oud.
 5. Jan Pover, geboren te Borssele op 2 maart 1825, ongehuwd overleden aldaar op 6 april 1860, 35 jaar oud.

IX-as Marinus Pover, boerenknecht en arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke (Oude Kraayert), gedoopt te 's-Heer Arendskerke op 8 april 1797, wonende te Goes en te Ovezande (Zeeland), overleden te 's-Heerenhoek op 11 september 1869, 72 jaar oud, zoon van VIII-p. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 1 mei 1824, op 27-jarige leeftijd (1) met Adriana Raven (29 jaar oud), boerenmeid, geboren te Hoedekenskerke op 13 juli 1794 (doopgetuigen waren Cornelis Janse Bal en Adriana Marinusze Kuilenbroek), overleden te 's-Heer Arendskerke op 11 december 1827, 33 jaar oud, dochter van Jacob Raven en Johanna Klaassen. Uit dit huwelijk

 1. Jobje Pover, boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 25 januari 1825, overleden aldaar op 18 maart 1909, 84 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 23 april 1851, op 26-jarige leeftijd met Pieter Timmerman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 25 februari 1815, volgt onder IX-fl.
 2. Jacob Pover, geboren te 's-Heer Arendskerke op 23 februari 1826, volgt onder X-co.
 3. Joanna Pover, arbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 30 november 1827, wonende te Ovezande (Zeeland), overleden te 's-Heer Arendskerke op 5 maart 1878, 50 jaar oud.
  Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 30 december 1869, op 42-jarige leeftijd met Cornelis Raas (45 jaar oud), landman, geboren te 's-Heer Arendskerke op 28 september 1824, overleden aldaar op 21 september 1887, 62 jaar oud, zoon van Pieter Adriaan Raas (arbeider) en Johanna Koens (koemelkster en arbeidster).
  (Hij is later getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 16 augustus 1878, op 53-jarige leeftijd met Maria Anna de Block (56 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1822, dochter van Francois de Block en Dorothea Goddaert (arbeidster). (Zij was weduwe van Jan Vermeule, overleden voor 16 augustus 1878.))

Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 6 mei 1831, op 34-jarige leeftijd (2) met Brigitta Knuijt (27 jaar oud), boerenmeid, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 9 januari 1804 (doopgetuigen waren Adrianus Cornelisse Pover en Jacoba Cornelisse Knuijt), wonende te Ovezande (Zeeland), overleden te 's-Heerenhoek op 6 mei 1834, 30 jaar oud, dochter van Hilbregt Cornelisse Knuijt en Jacomina Marinus den Braber. Uit dit huwelijk

 1. Jacomina Pover, geboren te 's-Heerenhoek op 23 juli 1832, overleden aldaar op 23 juli 1832.
 2. Levenloos Pover, geboren te 's-Heerenhoek op 4 mei 1834, overleden aldaar op 4 mei 1834.

Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 3 oktober 1834, op 37-jarige leeftijd (3) met Maria Moijson, geboren te Ovezande (Zeeland) op 19 augustus 1813, zie VIII-cs. Uit dit huwelijk

 1. 6-12 : Zie onder VIII-cs.

IX-at Magdalena Pover, boerenmeid, geboren te 's-Heer Arendskerke in januari 1801, wonende te Goes, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 10 april 1861, 60 jaar oud, dochter van VIII-p. Zij is getrouwd te Borssele op 7 april 1836, op 35-jarige leeftijd met Jan Raas (37 jaar oud), arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke op 15 februari 1799 (doopgetuigen waren Joannes Boggelaar en Joanna Raas), overleden te Ovezande (Zeeland) op 11 mei 1869, 70 jaar oud, zoon van Maarten Marinusse Raas en Adriana de Jonge. Uit dit huwelijk

 1. Adriana Raas, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 12 juni 1837, volgt onder X-cp.
 2. Jobina Raas, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 21 maart 1839, volgt onder X-cq.
 3. Marinus Raas, koopman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 25 augustus 1841, overleden aldaar op 24 november 1924, 83 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 28 december 1882, op 41-jarige leeftijd met Maria Polderdijk (51 jaar oud), arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 9 januari 1831, overleden te Oostburg op 5 maart 1915, 84 jaar oud, dochter van VIII-bo.

IX-au Joanna Catharina Pover, geboren te Breda in het jaar 1816, overleden aldaar op 1 maart 1889, 73 jaar oud, dochter van VIII-p. Zij is getrouwd te Breda op 15 november 1843, op 27-jarige leeftijd met Maximilianus Petrus Hendrikus Gillemans (27 jaar oud), apotheker, correspondent, commissionair, agent van een brandverzekeringsmaatschappij en artsenijmenger, geboren te Namen (BelgiŽ) in het jaar 1816, overleden te Breda op 9 oktober 1877, 61 jaar oud, zoon van Hendricus Jacobus Gillemans en Josepha Adriana Francisca Weterings. Uit dit huwelijk

 1. Allegonda Maria Johanna Gillemans, geboren te Breda.
  Zij is getrouwd te Breda op 10 november 1873 met Cornelis Coomans, geboren te Laken (BelgiŽ), zoon van Gerardus Coomans en Anna Maria Mertens.

IX-av Jacomina Pover, wagenmaakster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1801, overleden aldaar op 10 juni 1882, 81 jaar oud, dochter van VIII-q. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 16 juli 1829, op 28-jarige leeftijd (1) met Jan Janse Oostdijk (25 jaar oud), boerenknecht, geboren te Oudelande in het jaar 1804, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 13 augustus 1837, 33 jaar oud, zoon van Jan Oostdijk en Martina Lievense Verschrage (arbeidster). Uit dit huwelijk

 1. Martina Oostdijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 6 juli 1830.
  Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 11 januari 1855, op 24-jarige leeftijd met Johannes Philippus Wirtz (26 jaar oud), schoenmaker, geboren te Antwerpen (BelgiŽ) in het jaar 1829, zoon van Susanna Wirtz.
 2. Janus Oostdijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 3 november 1831, overleden aldaar op 4 november 1831, 1 dag oud.
 3. Johannis Oostdijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 3 januari 1833, overleden aldaar op 23 januari 1833, 20 dagen oud.
 4. Cornelis Oostdijk, wagenmaker, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 3 januari 1833.
  Emigrant in 1871 Heinkenszand
  Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 26 april 1865, op 32-jarige leeftijd met Cornelia Pieters (28 jaar oud), geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1837, dochter van Jan Francies Pieters (koopman) en Johanna Cornelisse Knuit.
 5. Johannis Oostdijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 31 oktober 1834, overleden aldaar op 28 maart 1837, 2 jaar oud.
 6. Lena Oostdijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 21 november 1836, volgt onder X-cr.

Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 16 september 1841, op 40-jarige leeftijd (2) met Johannes van de Swaluw (32 jaar oud), wagenmaker, geboren te Stad aan het Haringvliet in het jaar 1809, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 4 december 1869, 60 jaar oud, zoon van Martinus van de Swaluw en Maria Legierse. Uit dit huwelijk

 1. Johannis Martinus van de Swaluw, wagenmaker, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 1 mei 1842, overleden aldaar op 16 november 1920, 78 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 29 september 1870, op 28-jarige leeftijd met Elisabeth Knuijt, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 31 augustus 1841, volgt onder IX-id.
 2. Maria van de Swaluw, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 16 september 1846, overleden aldaar op 1 april 1923, 76 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 19 oktober 1882, op 36-jarige leeftijd met Petrus Marinus Polderdijk (30 jaar oud), arbeider, geboren te Goes op 6 augustus 1852, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 11 maart 1930, 77 jaar oud, zoon van Pieternella Polderdijk.

IX-aw Jacomina Pover, boerenmeid, geboren te 's-Heerenhoek op 16 oktober 1812, overleden te Oudelande op 25 augustus 1853, 40 jaar oud, dochter van VIII-q. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 30 april 1834, op 21-jarige leeftijd met Johannis Norbertus van der Pas (29 jaar oud), landbouwer en boerenknecht, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 4 oktober 1804, overleden te Ovezande (Zeeland) op 5 augustus 1880, 75 jaar oud, zoon van Norbertus Johannes Janse van der Pas (landbouwer) en Josina Joose de Vroe (landbouwster). Uit dit huwelijk

 1. Josina van der Pas, geboren te Ovezande (Zeeland) op 17 augustus 1834, volgt onder X-cs.
 2. Joannes van der Pas, geboren te Ovezande (Zeeland) op 30 april 1836, volgt onder X-ct.
 3. Norbertus van der Pas, landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 29 juni 1837, overleden te Kruiningen (Zeeland) op 23 juni 1915, 77 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Hoedekenskerke op 17 januari 1884, op 46-jarige leeftijd met Jacomina Huige (29 jaar oud), geboren te Hoedekenskerke op 21 september 1854, overleden te Halsteren (NB) op 5 november 1947, 93 jaar oud, dochter van Pieter Huige (landbouwer) en Catharina de Vos.
 4. Johanna van der Pas, geboren te Ovezande (Zeeland) op 30 oktober 1838, ongehuwd overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 12 juni 1922, 83 jaar oud.
 5. Cornelia van der Pas, geboren te Ovezande (Zeeland) op 11 januari 1840, volgt onder X-cu.
 6. Clazina van der Pas, geboren te 's-Heer Abtskerke op 15 maart 1841, volgt onder X-cv.
 7. Margrietha van der Pas, geboren te 's-Heer Arendskerke op 21 januari 1843, volgt onder X-cw.
 8. Marinus van der Pas, geboren te 's-Heer Arendskerke op 16 april 1844, overleden aldaar op 23 september 1845, 1 jaar oud.
 9. Adriana van der Pas, geboren te 's-Heer Arendskerke op 15 mei 1846, overleden aldaar op 4 november 1846, 173 dagen oud.
 10. Marinus van der Pas, geboren te 's-Heer Arendskerke op 6 februari 1848, volgt onder X-cx.
 11. Bernardus Janse van der Pas, geboren te Oudelande op 3 mei 1849, ongehuwd overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 8 januari 1925, 75 jaar oud.
 12. Catharina van der Pas, geboren te Oudelande op 8 juni 1851.

IX-ax Cornelis Pover, arbeider, geboren te 's-Heerenhoek op 5 november 1814, overleden te Borssele op 10 augustus 1882, 67 jaar oud, zoon van VIII-q. Hij is getrouwd te Borssele op 18 september 1851, op 36-jarige leeftijd met Klazina Hoondert (34 jaar oud), landbouwster, geboren te Borssele op 3 april 1817, overleden op 27 januari 1882, 64 jaar oud, dochter van Jan Nicolaasse Hoondert (cultivateur en landman) en Pieternella Pieterse Priem (landbouwster).
(Zij is eerder getrouwd te 's-Heerenhoek op 8 februari 1839, op 21-jarige leeftijd met Marinus Allemekinders, geboren te 's-Heer Arendskerke op 17 mei 1811, zie IX-by.) Uit dit huwelijk

 1. Pieter Pover, geboren te Borssele op 24 september 1852, volgt onder X-cy.
 2. Nicolaas Pover, geboren te Borssele op 20 februari 1854, overleden aldaar op 26 maart 1857, 3 jaar oud.
 3. Jacomina Pover, geboren te Borssele op 21 april 1855, volgt onder X-cz.

IX-ay Pieter Janse Priem, boerenknecht en landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1794, overleden te Hoedekenskerke op 29 januari 1840, 46 jaar oud, zoon van VIII-r. Hij is getrouwd te Hoedekenskerke op 5 september 1823, op 29-jarige leeftijd met Cornelia Vostes (26 jaar oud), landbouwster, geboren te Kloetinge in het jaar 1797, overleden te Hoedekenskerke op 9 december 1856, 59 jaar oud, dochter van Louis Vostes en Maria Theresia van de Rumpa.
(Zij was weduwe van Jan Adriaanse Raas.) Uit dit huwelijk

 1. Elizabeth Pieterse Priem, boerenmeid en arbeidster, geboren te Hoedekenskerke op 29 juni 1824, overleden te Baarland op 30 september 1904, 80 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Baarland op 10 mei 1850, op 25-jarige leeftijd met Cornelis Boonman, geboren te Baarland in het jaar 1823, volgt onder VIII-ct.
 2. Maritje Priem, arbeidster, geboren te Hoedekenskerke op 1 juni 1825, overleden aldaar op 28 juni 1847, 22 jaar oud.
 3. Appollonia Priem, geboren te Hoedekenskerke op 2 september 1826, overleden aldaar op 16 november 1826, 75 dagen oud.
 4. Apolonia Priem, geboren te Hoedekenskerke op 24 januari 1828, volgt onder X-da.
 5. Pieternella Priem, geboren te Hoedekenskerke op 11 oktober 1829, overleden aldaar op 9 juni 1858, 28 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Hoedekenskerke op 16 april 1857, op 27-jarige leeftijd met Pieter Kriekaart (38 jaar oud), arbeider, geboren te Hontenisse in het jaar 1819, zoon van Jan Baptist Kriekaart en Maria Anna Neve.
 6. Jan Priem, geboren te Hoedekenskerke op 8 juni 1836, volgt onder X-db.

IX-az Marinus Priem, boerenknecht en landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1799, overleden aldaar op 13 december 1863, 64 jaar oud, zoon van VIII-r. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 21 december 1822, op 23-jarige leeftijd (1) met Apollonia Boonman, geboren te 's-Heer Abtskerke op 4 januari 1785, zie VII-al. Uit dit huwelijk

 1. Zie onder VII-al.

Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 29 mei 1834, op 35-jarige leeftijd (2) met Cornelia Wagenaar (28 jaar oud), dienstmeid en landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1806, overleden aldaar, dochter van Pieter Wagenaar en Lijdia de Vos. Uit dit huwelijk

 1. Elizabeth Priem, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1837, volgt onder X-dc.
 2. Jan Priem, geboren te 's-Heerenhoek op 8 december 1839, volgt onder X-dd.
 3. Jozina Priem, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1845, volgt onder X-de.

IX-ba Jobina van 't Westeinde, boerendochter, geboren te Borssele in het jaar 1804, dochter van VIII-s. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 10 september 1824, op 20-jarige leeftijd met Pieter Remijn (19 jaar oud), landman, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1805, overleden aldaar op 14 oktober 1878, 73 jaar oud, zoon van VIII-ai.
(Hij is later getrouwd te Borssele op 17 oktober 1833, op 28-jarige leeftijd met Cornelia van 't Westeinde, geboren te Borssele op 6 november 1811, zie VIII-bf.) Uit dit huwelijk

 1. Magdalena Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 19 oktober 1826, volgt onder X-df.
 2. Bastiaan Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 12 april 1829, overleden aldaar op 3 mei 1832, 3 jaar oud.
 3. Johanna Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 25 juni 1830, volgt onder X-dg.

IX-bb Jan Pieterse van 't Westeinde, landbouwer, geboren te Borssele in het jaar 1805, overleden aldaar op 18 januari 1864, 59 jaar oud, zoon van VIII-s. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 12 mei 1827, op 22-jarige leeftijd met Johanna Marinusse de Bie (24 jaar oud), landbouwster, gedoopt te Halsteren (NB) op 27 januari 1803 (doopgetuigen waren Cornelius de Bie en Maria Anna Lambreghs), overleden te Borssele op 11 september 1871, 68 jaar oud, dochter van Marinus de Bie (landbouwer) en Anna Cornelia van de Moer. Uit dit huwelijk

 1. Cornelia van 't Westeinde, geboren te Borssele op 9 juli 1829, ongehuwd overleden aldaar op 7 november 1912, 83 jaar oud.
 2. Adriaan van 't Westeinde, landbouwer, geboren te Borssele op 28 september 1834, overleden aldaar op 5 juni 1875, 40 jaar oud.
  Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 7 juni 1872, op 37-jarige leeftijd met Johanna Grimminck (25 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek op 6 maart 1847, overleden te Borssele op 14 mei 1919, 72 jaar oud, dochter van Marinus Grimmick (boerenknecht en arbeider) en Adriana de Braber (boerenmeid en arbeidster).
  (Zij is eerder getrouwd op 28 april 1870, op 23-jarige leeftijd met Marinus Hoondert (23 jaar oud), boerenknecht en molenaar, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1847, overleden te 's-Heer Arendskerke op 6 juli 1871, 24 jaar oud, zoon van Adriaan Hoondert (boerenknecht en arbeider) en Cornelia Boonman. Zij is later getrouwd te Borssele op 19 oktober 1876, op 29-jarige leeftijd met Bastiaan de Jonge (32 jaar oud), landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 31 mei 1844, overleden te Borssele op 22 juni 1916, 72 jaar oud, zoon van IX-ck.)
 3. Marinus van 't Westeinde, geboren te Borssele op 22 januari 1838, volgt onder X-dh.
 4. Cornelis van 't Westeinde, boerenknecht en landbouwer, geboren te Borssele op 10 januari 1843, wonende aldaar, overleden aldaar op 4 december 1931, 88 jaar oud.
  Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 15 november 1865, op 22-jarige leeftijd met Josina van Stee, geboren te 's-Heer Arendskerke op 28 mei 1840, volgt onder X-u.
 5. Hubregt van 't Westeinde, geboren te Borssele op 26 december 1847, ongehuwd overleden aldaar op 21 april 1867, 19 jaar oud.

IX-bc Pieter Drijdijk, landbouwer, geboren te Oudelande in het jaar 1806, overleden te Appletown (Michigan USA) op 9 juli 1883, 77 jaar oud, zoon van VIII-t.

Voornaam: Pieter
Achternaam: Drijdijk
Woonplaats: Ovezande
Rol: Emigrant
Plaats: Ovezande
Leeftijd: 67
Beroep: Boereknecht
Kerkelijke gezindte: Rooms-katholiek
Reden: Verbetering van bestaan
Datum vertrek: 1873
Bestemming land: Verenigde Staten van Noord-Amerika.

Hij is getrouwd te 's-Heer Abtskerke op 6 januari 1831, op 25-jarige leeftijd (1) met Katharina Janse de Jonge (24 jaar oud), dienstmeid en landbouwster, geboren te 's-Heer Abtskerke in het jaar 1807, overleden te Hoedekenskerke op 18 september 1841, 34 jaar oud, dochter van VIII-ao. Uit dit huwelijk

 1. Hubregt Drijdijk, geboren te Hoedekenskerke op 9 juni 1834.
 2. Cornelis Drijdijk, geboren te Hoedekenskerke op 6 september 1839, overleden te Goes op 23 april 1881, 41 jaar oud.

Hij is getrouwd te Nisse op 3 juni 1852, op 46-jarige leeftijd (2) met Catharina de Winter (32 jaar oud), boerenmeid, geboren te Nisse op 7 maart 1820, overleden te Kloetinge op 15 november 1863, 43 jaar oud, dochter van VIII-bw. Uit dit huwelijk

 1. Magdalena Driedijk, koffiehuishoudster en stalhoudster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 27 maart 1853, overleden te Goes op 1 februari 1926, 72 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Goes op 17 april 1873, op 20-jarige leeftijd met Marinus Rijk, geboren te Goes op 9 maart 1852, volgt onder X-cb.
 2. Jacomina Driedijk, geboren te 's-Heer Hendrikskinderen op 19 september 1854, volgt onder X-di.

IX-bd Hubrecht Drijdijk, landbouwer, geboren te Oudelande op 8 april 1810, overleden te Driewegen op 10 september 1891, 81 jaar oud, zoon van VIII-t. Hij is getrouwd te Hoedekenskerke op 13 april 1833, op 23-jarige leeftijd met Maria Vermue (23 jaar oud), landbouwster, geboren te 's-Heer Abtskerke in het jaar 1810, overleden te Driewegen op 19 februari 1878, 68 jaar oud, dochter van VIII-an. Uit dit huwelijk

 1. Johannis Drijdijk, geboren te Oudelande op 1 februari 1834.
 2. Maria Drijdijk, geboren te Oudelande op 23 maart 1835, overleden aldaar op 8 juni 1835, 77 dagen oud.
 3. Hubertus Drijdijk, boerenknecht, landbouwer en koopman, geboren te Driewegen op 13 april 1836, overleden te 's-Heer Abtskerke op 4 december 1921, 85 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 10 juli 1863, op 27-jarige leeftijd met Tannetje Jacobse Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 15 november 1836, volgt onder X-bh.
 4. Jozina Drijdijk, landbouwster, geboren te Driewegen op 20 mei 1837, overleden aldaar op 4 maart 1908, 70 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Driewegen op 23 oktober 1874, op 37-jarige leeftijd met Willem van Eijkeren (46 jaar oud), boerenknecht en landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 20 november 1827, overleden te Ovezande (Zeeland), zoon van Pieter Willemse van Eijkeren (boerenknecht, arbeider, koemelker en veehouder) en Dina den Braber (boerenmeid en koemelkster).
  (Hij is eerder getrouwd te Oudelande op 8 november 1860, op 32-jarige leeftijd met Josina van der Pas, geboren te Ovezande (Zeeland) op 17 augustus 1834, volgt onder X-cs.)
 5. Pieter Drijdijk, geboren te Driewegen op 17 juni 1838, volgt onder X-dj.
 6. Maria Drijdijk, geboren te Driewegen op 17 mei 1841, overleden aldaar op 20 september 1843, 2 jaar oud.
 7. Cornelis Drijdijk, geboren te Driewegen op 11 oktober 1842, volgt onder X-dk.
 8. Maria Drijdijk, boerenmeid en landbouwster, geboren te Driewegen op 25 januari 1845, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 28 februari 1911, 66 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Driewegen op 9 mei 1873, op 28-jarige leeftijd met Jacobus Uitterhoeve, geboren te Nisse op 3 januari 1842, volgt onder IX-ds.
 9. Jan Drijdijk, geboren te Driewegen op 23 oktober 1851.

IX-be Martina Driedijk, landbouwster, geboren te Oudelande op 12 oktober 1814, overleden te Ovezande (Zeeland) op 23 oktober 1908, 94 jaar oud, dochter van VIII-t. Zij is getrouwd te Nisse op 10 mei 1838, op 23-jarige leeftijd met Marinus Vermue (25 jaar oud), landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 8 april 1813, overleden aldaar op 13 november 1871, 58 jaar oud, zoon van VIII-ap en VIII-cd. Uit dit huwelijk

 1. Johanna Vermue, boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 10 maart 1839, overleden aldaar op 6 maart 1929, 89 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 10 mei 1865, op 26-jarige leeftijd met Pieter Rijk (30 jaar oud), boerenknecht, geboren te Ovezande (Zeeland) op 31 mei 1834, zoon van IX-z.
 2. Jacoba Vermue, geboren te Ovezande (Zeeland) op 30 augustus 1841, ongehuwd overleden te Ovezande op 6 maart 1888, 46 jaar oud.
 3. Jozina Vermue, boerenmeid en landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 26 januari 1843, overleden aldaar op 17 juni 1916, 73 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 3 november 1871, op 28-jarige leeftijd met Marinus Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 20 april 1833, volgt onder X-ag.
 4. Adriaan Vermue, geboren te Ovezande (Zeeland) op 5 maart 1846, ongehuwd overleden aldaar op 6 maart 1924, 78 jaar oud.
 5. Jacomina Vermue, winkelierster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 11 maart 1849, overleden te 's-Heerenhoek op 9 mei 1925, 76 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 7 mei 1875, op 26-jarige leeftijd met Willem Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 24 april 1851, volgt onder X-am.
 6. Maria Vermue, geboren te Ovezande (Zeeland) op 4 maart 1851, volgt onder X-dl.
 7. Pieternella Vermue, geboren te Ovezande (Zeeland) op 9 april 1855, volgt onder X-dm.
 8. Jobina Vermue, geboren te Ovezande (Zeeland) op 28 november 1859, overleden aldaar op 8 juli 1934, 74 jaar oud.

IX-bf Pieter de Jonge, landbouwer en dijkgraaf, geboren te Ovezande (Zeeland) op 16 augustus 1812, overleden aldaar op 15 februari 1888, 75 jaar oud, zoon van VIII-u. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 13 februari 1846, op 33-jarige leeftijd met Jacoba Vermue (31 jaar oud), landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 15 april 1814, overleden te Nisse op 4 september 1873, 59 jaar oud, dochter van VIII-ap en VIII-cd. Uit dit huwelijk

 1. Martina Pieterse de Jonge, geboren te Nisse op 5 oktober 1847, volgt onder X-dn.
 2. Adriaan Pieterse de Jonge, geboren te Nisse op 13 januari 1849, volgt onder X-do.
 3. Albregt de Jonge, geboren te Nisse op 2 april 1850, overleden aldaar op 2 september 1851, 1 jaar oud.

IX-bg Jobina de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 20 oktober 1824, overleden te Goes op 29 november 1893, 69 jaar oud, dochter van VIII-u. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 2 mei 1862, op 37-jarige leeftijd met Adrianus Bernardus Kien (36 jaar oud), kleermaker, geboren te Gouda in het jaar 1826, wonende te Zundert (NB), zoon van Kaspar Kien en Johanna van den Berg.
(Hij is eerder getrouwd te Goes op 15 augustus 1851, op 25-jarige leeftijd met Johanna Cornelia Koopman (21 jaar oud), geboren te Goes in het jaar 1830, overleden aldaar op 7 januari 1858, 28 jaar oud, dochter van Anthonie Cornelis Koopman (horlogemaker) en Geertruid Kuiten.) Uit dit huwelijk

 1. Martina Johanna Kien, geboren te Goes op 7 februari 1864, overleden aldaar op 26 september 1880, 16 jaar oud.
 2. Cornelia Johanna Kien, geboren te Goes op 27 december 1864, overleden aldaar op 1 april 1865, 95 dagen oud.
 3. Cornelia Johanna Kien, geboren te Goes op 1 augustus 1866, overleden aldaar op 1 oktober 1866, 61 dagen oud.
 4. Cornelia Johanna Kien, geboren te Goes op 19 februari 1868, overleden te Zundert (NB) op 6 juni 1923, 55 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Goes op 23 augustus 1894, op 26-jarige leeftijd met Cornelis Ferdinandus de Poorter (32 jaar oud), horlogemaker, geboren te Goes in het jaar 1862, zoon van Jacobus de Poorter (kapper) en Clemence Appolonia Heirmans.
 5. Albertus Kien, geboren te Goes op 29 september 1870, overleden aldaar op 27 oktober 1870, 28 dagen oud.
 6. Johanna Geertruida Kien, geboren te Goes op 19 september 1871, overleden aldaar op 7 november 1916, 45 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Goes op 25 april 1895, op 23-jarige leeftijd met Wilhelmus Josephus Maria Bitter (23 jaar oud), manufacturier, geboren te Amersfoort in het jaar 1872, zoon van Johannes Cornelis Bitter en Maria Aldegonda van den Dungen.

IX-bh Johanna de Jonge, boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 1 mei 1832, dochter van VIII-u. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 3 mei 1861, op 29-jarige leeftijd met Jan Uitterhoeve (30 jaar oud), wagenmaker, geboren te Nisse op 30 december 1830, overleden te Ovezande (Zeeland) op 7 oktober 1864, 33 jaar oud, zoon van VIII-ay. Uit dit huwelijk

 1. Aalbregt Uitterhoeve, geboren te Ovezande (Zeeland) op 13 juni 1863.

IX-bi Maria Rijk, boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 28 januari 1802, overleden aldaar op 19 januari 1871, 68 jaar oud, dochter van VIII-v. Zij is getrouwd te Borssele op 8 april 1831, op 29-jarige leeftijd met Cornelis Janse (28 jaar oud), boerenknecht, geboren te Kwadendamme op 21 oktober 1802, overleden te Ovezande (Zeeland) op 10 juli 1856, 53 jaar oud, zoon van Bastiaan Machielse Janse en Josina Crijnse Olleman. Uit dit huwelijk

 1. Jozina Janse, geboren te Ovezande (Zeeland) op 26 mei 1834, volgt onder X-dp.

IX-bj Adriaan Cornelisse Rijk, boerenknecht en landbouwer, geboren in het jaar 1806, overleden te Ellewoutsdijk op 12 februari 1886, 80 jaar oud, zoon van VIII-v. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 18 april 1833, op 27-jarige leeftijd met Margaritha van der Pas (24 jaar oud), boerenmeid en landbouwster, geboren te Hienkenszand op 2 juni 1808, overleden te Ovezande (Zeeland) op 17 november 1863, 55 jaar oud, dochter van Norbertus Johannes Janse van der Pas (landbouwer) en Josina Joose de Vroe (landbouwster). Uit dit huwelijk

 1. Josina Rijk, geboren te Ellewoutsdijk op 2 juni 1835, volgt onder X-dq.
 2. Cornelis Rijk, geboren te Oudelande op 26 juli 1836, overleden aldaar op 1 augustus 1836, 6 dagen oud.
 3. Norbertus Johannis Rijk, geboren te Oudelande in het jaar 1838, volgt onder X-dr.
 4. Johanna Rijk, herbergierster, geboren te Oudelande op 3 oktober 1840.
  Zij is getrouwd te Ellewoutsdijk op 4 mei 1871, op 30-jarige leeftijd (1) met Pieter Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 29 december 1830, volgt onder X-bv.
  Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 17 januari 1889, op 48-jarige leeftijd (2) met Willem van 't Westeinde, geboren te 's-Heer Arendskerke op 12 april 1840, volgt onder IX-el.
 5. Cornelis Rijk, geboren te Oudelande op 25 november 1841, volgt onder X-ds.
 6. Johannes Adrianusz Rijk, geboren te Oudelande op 20 februari 1843, overleden te Ellewoutsdijk op 25 januari 1896, 52 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Hoedekenskerke op 25 april 1876, op 33-jarige leeftijd met Stoffelina Vroonland (21 jaar oud), geboren te Kattendijke op 2 april 1855, overleden te Hoedekenskerke op 28 december 1936, 81 jaar oud, dochter van Bastiaan Vroonland (vrachtrijder) en Maria de Jonge (boerenmeid).
  (Zij is later getrouwd te Hoedekenskerke op 15 september 1897, op 42-jarige leeftijd met Hubertus Boudens (44 jaar oud), arbeider, geboren te Hoedekenskerke op 3 november 1852, overleden aldaar op 15 december 1914, 62 jaar oud, zoon van Bernardus Johannis Boudens (arbeider en klompenmaker) en Elisabeth Westdorp (arbeidster). (Hij is eerder getrouwd te Hoedekenskerke op 24 april 1884, op 31-jarige leeftijd met Jasperina de Koning (27 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1857, overleden te Hoedekenskerke op 4 februari 1896, 39 jaar oud, dochter van Levinus de Koning (arbeider) en Maria Raas (arbeidster).))
 7. Cornelia Rijk, geboren te Oudelande op 6 augustus 1844, volgt onder X-dt.
 8. Jacomina Rijk, geboren te Ellewoutsdijk in het jaar 1849, volgt onder X-du.
 9. Margaretha Rijk, landbouwster en boerenmeid, geboren te Ellewoutsdijk op 21 april 1850, overleden te Bergen op Zoom op 29 april 1923, 73 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 30 mei 1873, op 23-jarige leeftijd met Marinus Rijk, geboren op 29 oktober 1843, volgt onder X-bl.

IX-bk Cornelis Rijk, arbeider en tuiner, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1811, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 6 januari 1881, 70 jaar oud, zoon van VIII-v. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 8 februari 1833, op 22-jarige leeftijd met Cornelia Eijkemeet (27 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1806, overleden aldaar op 26 maart 1875, 69 jaar oud, dochter van Johannes IJkemeet (arbeider) en Maria Janse Franse (arbeidster). Uit dit huwelijk

 1. Joannis Rijk, koemelker, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 24 maart 1834.
  Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 25 april 1860, op 26-jarige leeftijd met Jacoba Wilhelmina Duijvestijn (22 jaar oud), koemelkster, geboren te Loosduinen in het jaar 1838, dochter van Arnoldus Hillegondus Duijvestijn (tuinman) en Elizabeth van der Valk.
  (Zij is later getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 15 april 1874, op 36-jarige leeftijd met Jan Baptist Koch (41 jaar oud), timmermansknecht en timmerman, geboren te Steenbergen in het jaar 1833, zoon van Gerard Koch (arbeider) en Anna Catharina de Mooij (arbeidster). (Hij is eerder getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 23 juli 1858, op 25-jarige leeftijd met Elizabet Verdonk, geboren te 's-Heer Abtskerke op 7 september 1834, volgt onder X-fo.))
 2. Adriaan Rijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 24 april 1836, overleden aldaar op 7 februari 1837, 289 dagen oud.
 3. Adriana Rijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 5 oktober 1838, overleden aldaar op 16 april 1841, 2 jaar oud.
 4. Marinus Rijk, herenknecht en tuinman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 12 november 1841.
  Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 14 januari 1864, op 22-jarige leeftijd met Cornelia Vette (29 jaar oud), dienstmeid, geboren te Borssele op 1 mei 1834, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 16 april 1920, 85 jaar oud, dochter van VIII-az.
 5. Cornelis Rijk, sergeant, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 22 januari 1845, ongehuwd overleden te Maastricht op 7 januari 1867, 21 jaar oud.

IX-bl Pieter Janse Rijk, kuiper en herbergier, geboren te Ovezande (Zeeland) op 19 maart 1806, wonende te Borssele, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 16 september 1885, 79 jaar oud, zoon van VIII-w. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 26 oktober 1832, op 26-jarige leeftijd met Clasina Menheere (26 jaar oud), winkelierster en herbergierster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1806, wonende te Borssele, dochter van VIII-cb. Uit dit huwelijk

 1. Elisabeth Rijk, winkelierster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 12 september 1833, ongehuwd overleden aldaar op 3 maart 1881, 47 jaar oud.
 2. Maria Rijk, winkelierster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 2 februari 1835, overleden te Ovezande (Zeeland) op 22 september 1904, 69 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 4 mei 1865, op 30-jarige leeftijd met Marinus Wijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 6 december 1832, volgt onder IX-hw.
 3. Jan Rijk, bierbrouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 27 januari 1837.
  Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 21 september 1877, op 40-jarige leeftijd met Cornelia Rosseel (39 jaar oud), geboren te Stoppeldijk in het jaar 1838, dochter van Pieter Rosseel en Apolonia de Waal.
 4. Adriana Rijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 29 december 1839, overleden aldaar op 16 maart 1841, 1 jaar oud.
 5. Jacobu Rijk, timmerman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 6 februari 1842, ongehuwd overleden aldaar op 15 maart 1871, 29 jaar oud.
 6. Adriana Rijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 22 februari 1845.
 7. Cornelis Rijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 19 januari 1849, volgt onder X-dv.

IX-bm Jozina Compiet, landbouwster, geboren te Driewegen op 22 april 1805, overleden te Ovezande (Zeeland) op 10 maart 1860, 54 jaar oud, dochter van VIII-x. Zij is getrouwd te Borssele op 8 juni 1826, op 21-jarige leeftijd met Daniel Boonman (21 jaar oud), landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1805, overleden aldaar op 13 februari 1870, 65 jaar oud, zoon van Daniel Cornelisse Boonman en Jacomina Janusse de Winter (landbouwster). Uit dit huwelijk

 1. Jacomina Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1827, ongehuwd overleden aldaar op 4 september 1845, 18 jaar oud.
 2. Tannetje Boonman, Anthonia, boerenmeid en landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1829.
  Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 18 mei 1855, op 26-jarige leeftijd met Adriaan van den Dries, geboren te Ovezande (Zeeland) op 7 december 1823, volgt onder X-bf.
 3. Levenloos Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 24 november 1831, overleden aldaar op 24 november 1831.
 4. Daniel Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1831, volgt onder X-dw.
 5. Jacobus Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 30 oktober 1832, volgt onder X-dx.
 6. Cornelis Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 14 april 1834, volgt onder X-dy.
 7. Appolonia Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 26 augustus 1835, volgt onder X-dz.
 8. Maria Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 4 februari 1837, volgt onder X-ea.
 9. Johannes Boonman, boerenknecht en landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 7 augustus 1838, overleden te 's-Heerenhoek op 28 april 1921, 82 jaar oud.
  Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 12 mei 1869, op 30-jarige leeftijd met Johanna Westdijk, geboren te 's-Heerenhoek op 2 mei 1845, volgt onder X-e.
 10. Levenloos Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 1 november 1839, overleden aldaar op 1 november 1839.
 11. Marinus Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 19 oktober 1840, overleden te 's-Heerenhoek op 27 september 1880, 39 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 22 oktober 1874, op 34-jarige leeftijd met Martina Goense (32 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 15 oktober 1842, overleden te 's-Heerenhoek op 22 maart 1909, 66 jaar oud, dochter van Cornelis Jacobse Goense (landbouwer) en Hendrica Wisard (landbouwster en dienstmeid).
 12. Klazina Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 25 november 1841.
 13. Laurus Boonman, landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 5 augustus 1843, overleden aldaar op 1 juli 1926, 82 jaar oud.
  Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 16 mei 1870, op 26-jarige leeftijd met Cornelia van Stee, geboren te 's-Heer Arendskerke op 8 juli 1850, volgt onder X-w.
 14. Cornelia Boonman, geboren te 's-Heer Arendskerke op 13 mei 1845, volgt onder X-eb.

IX-bn Maria Compiet, boerenmeid, geboren te Driewegen in het jaar 1807, overleden te 's-Heerenhoek op 8 mei 1878, 71 jaar oud, dochter van VIII-x. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 15 januari 1829, op 22-jarige leeftijd met Johannes van Hertum (26 jaar oud), ketelboeter en smid, geboren te Goes in het jaar 1803, overleden te 's-Heerenhoek op 25 november 1862, 59 jaar oud, zoon van Wouter van Hertum (smid) en Anthonetta de Wit. Uit dit huwelijk

 1. Apolonia van Hertum, geboren te 's-Heerenhoek op 13 april 1837, volgt onder X-ec.
 2. Adriana Catharina van Hertum, boerenmeid, geboren te 's-Heerenhoek op 16 november 1839.
  Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 27 april 1860, op 20-jarige leeftijd met Adriaan Nagelkerke (22 jaar oud), arbeider, geboren te Dreiwegen in het jaar 1838, zoon van Geerard Nagelkerke (arbeider) en Pieternella Boonman (arbeidster).
 3. Josina Anthonia van Hertum, arbeidster, geboren te 's-Heerenhoek op 1 augustus 1841.
  Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 28 november 1867, op 26-jarige leeftijd met Cornelis Bek (24 jaar oud), arbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1843, zoon van Jan Bek en Stoffelina Poortvliet.

IX-bo Willem Langemaire, landbouwer en koopman, geboren te 's-Heer Arendskerke op 14 september 1813, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 15 september 1866, 53 jaar oud, zoon van VIII-y.

Willem Langemaare
Dienstplichtige ZMS in 1838 's-Heer Arendskerke
Functie : schutter
Geboortedatum : 14-09-1813
Geboorteplaats : 's-Heer Arendskerke
In dienst vanaf : 1838.

Hij is getrouwd te Nisse op 11 juli 1845, op 31-jarige leeftijd (1) met Cornelia Uiterhoeve (20 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke op 22 februari 1825, overleden te Nisse op 13 oktober 1858, 33 jaar oud, dochter van VIII-ay. Uit dit huwelijk

 1. Cornelis Langemaire, geboren te Nisse op 20 juni 1846, overleden aldaar op 25 augustus 1846, 66 dagen oud.
 2. Cornelis Langemaire, geboren te Nisse op 13 januari 1848, volgt onder X-ed.
 3. Cornelia Langemaire, geboren te Nisse op 15 juli 1849, overleden aldaar op 16 oktober 1849, 93 dagen oud.
 4. Johannes Langemaire, geboren te Nisse op 26 augustus 1850.
 5. Jan Langemaire, geboren te Nisse op 12 februari 1852, overleden aldaar op 1 september 1852, 202 dagen oud.
 6. Cornelia Langemaire, geboren te Nisse op 14 mei 1853, volgt onder X-ee.
 7. Anthonetta Langemaire, geboren te Nisse op 12 augustus 1854, volgt onder X-ef.
 8. Catharina Maria Langemaire, geboren te Nisse op 2 februari 1856, overleden aldaar op 3 februari 1856, 1 dag oud.
 9. Daniel Langemaire, arbeider, geboren te Nisse op 13 oktober 1858.
  Hij is getrouwd te Hoedekenskerke op 22 mei 1885, op 26-jarige leeftijd met Magdalena Franse (23 jaar oud), geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1862, dochter van Frans Franse (wagenmaker) en Helena Remijn.

Hij is getrouwd te Nisse op 18 juli 1860, op 46-jarige leeftijd (2) met Joanna Paulusse (29 jaar oud), winkelierster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 29 november 1830, overleden op 13 juni 1906, 75 jaar oud, dochter van VIII-bx.
(Zij is later getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 29 januari 1879, op 48-jarige leeftijd met Willem Witkam (49 jaar oud), koopman, winkelier en herbergier, geboren te 's-Heer Arendskerke op 31 december 1829, zoon van VIII-df. (Hij is eerder getrouwd te Goes op 23 april 1857, op 27-jarige leeftijd met Catharina van den Dries (26 jaar oud), arbeidster, geboren te Goes in het jaar 1831, overleden aldaar op 19 november 1878, 47 jaar oud, dochter van Petrus Janse van den Dries (boerenknecht en arbeider) en Catharina van den Broeke (arbeidster).)) Uit dit huwelijk

 1. Maria Magdalena Langemaire, geboren te Nisse op 26 februari 1861, volgt onder X-eg.
 2. Jacoba Langemaire, geboren te Nisse op 26 februari 1862, overleden aldaar op 19 december 1862, 296 dagen oud.
 3. Marinus Langemaire, geboren te Nisse op 28 januari 1863, ongehuwd overleden te Ovezande (Zeeland) op 2 juli 1900, 37 jaar oud.
 4. Jan Langemaire, geboren te 's-Heerenhoek op 11 april 1864, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 28 april 1865, 1 jaar oud.
 5. Petronella Paulina Langemaire, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 26 juni 1865, overleden aldaar op 5 augustus 1865, 40 dagen oud.
 6. Catharina Maria Langemaire, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 15 juni 1866, ongehuwd overleden te Ovezande (Zeeland) op 10 februari 1897, 30 jaar oud.

IX-bp Cornelia Langemaire, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1816, wonende te Baarland, overleden te Ovezande (Zeeland) op 13 augustus 1883, 67 jaar oud, dochter van VIII-y. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 24 mei 1837, op 21-jarige leeftijd met Danker Remijn (26 jaar oud), landbouwer, geboren te Baarland in het jaar 1811, wonende aldaar, overleden aldaar op 30 oktober 1880, 69 jaar oud, zoon van VIII-ah. Uit dit huwelijk

 1. Pieter Remijn, geboren te Baarland op 26 juli 1838, overleden aldaar op 24 februari 1843, 4 jaar oud.
 2. Tannetje Remijn, geboren te Baarland op 5 juli 1840, volgt onder X-eh.
 3. Magdalena Remijn, geboren te Baarland op 10 december 1841, overleden te Ovezande (Zeeland) op 4 juni 1887, 45 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Baarland op 21 mei 1863, op 21-jarige leeftijd met Willem van 't Westeinde, geboren te 's-Heer Arendskerke op 12 april 1840, volgt onder IX-el.
 4. Cornelia Remijn, geboren te Baarland op 24 juli 1843, volgt onder X-ei.
 5. Johanna Remijn, geboren te Baarland op 17 november 1845, overleden aldaar op 27 augustus 1853, 7 jaar oud.
 6. Pieter Remijn, geboren te Baarland op 18 juni 1847, overleden aldaar op 21 juni 1847, 3 dagen oud.
 7. Pieter Remijn, geboren te Baarland op 23 juli 1848, overleden aldaar op 24 augustus 1848, 32 dagen oud.
 8. Adriana Remijn, geboren te Baarland op 27 februari 1853, overleden aldaar op 26 maart 1870, 17 jaar oud.
 9. Janna Remijn, geboren te Baarland op 20 juli 1854, overleden aldaar op 1 september 1856, 2 jaar oud.
 10. Pieter Remijn, landmansknecht en landbouwer, geboren te Baarland op 14 februari 1856, overleden te Hoedekenskerke op 8 maart 1941, 85 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Baarland op 28 mei 1880, op 24-jarige leeftijd (1) met Jacomina Driedijk, geboren te 's-Heer Hendrikskinderen op 19 september 1854, volgt onder X-di.
  Hij is getrouwd op 29 april 1903, op 47-jarige leeftijd (2) met Pieternella Walraven (46 jaar oud), geboren te Hoedekenskerke op 23 februari 1857, overleden aldaar op 25 januari 1942, 84 jaar oud, dochter van IX-er.
 11. Cornelis Remijn, geboren te Baarland op 9 juni 1858, overleden aldaar op 9 juni 1858.

IX-bq Jan Cornelisse Langemaire, kleermakersknecht en kleermaker, geboren te 's-Heer Arendskerke op 27 maart 1821, overleden te 's-Heerenhoek op 21 april 1878, 57 jaar oud, zoon van VIII-y. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 1 mei 1851, op 30-jarige leeftijd met Tannetje Acda (28 jaar oud), boerenmeid, geboren te 's-Heerenhoek op 5 januari 1823, overleden aldaar op 8 januari 1900, 77 jaar oud, dochter van Dingenis Melse Acda (arbeider) en Elisabeth Janse de Jonge. Uit dit huwelijk

 1. Marinus Janse Langemaire, geboren te 's-Heerenhoek op 14 juni 1854, overleden aldaar op 27 januari 1855, 227 dagen oud.
 2. Cornelia Langemaare, geboren te 's-Heerenhoek op 18 april 1856, overleden aldaar op 9 mei 1856, 21 dagen oud.
 3. Dignus Langemaare, geboren te 's-Heerenhoek op 19 november 1860, overleden aldaar op 26 februari 1866, 5 jaar oud.

IX-br Marinus Cornelisse Priem, boerenknecht en arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1805, wonende te Baarsdorp, overleden te Woerden op 26 februari 1851, 46 jaar oud, zoon van VIII-z. Hij is getrouwd te 's-Heer Abtskerke op 14 april 1830, op 25-jarige leeftijd met Eva Johannis Eijkemeet (29 jaar oud), arbeidster, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1801, wonende te Baarsdorp, overleden te 's-Heer Abtskerke op 16 juli 1875, 74 jaar oud, dochter van Johannes IJkemeet (arbeider) en Maria Janse Franse (arbeidster).
(Zij was weduwe van Machiel Machielse.) Uit dit huwelijk

 1. Elena Priem, geboren te 's-Heer Abtskerke op 22 december 1830, volgt onder X-ej.
 2. Jacomina Priem, geboren te Baarsdorp op 7 februari 1832, overleden aldaar op 7 februari 1832.
 3. Cornelis Priem, geboren te 's-Heer Abtskerke op 25 november 1833, overleden te 's-Heer Arendskerke op 28 januari 1841, 7 jaar oud.
 4. Cornelia Marinusse Priem, geboren te 's-Heer Abtskerke op 11 december 1834, overleden aldaar op 23 oktober 1843, 8 jaar oud.
 5. Johannes Priem, geboren te Baarsdorp op 9 maart 1837, overleden aldaar op 9 maart 1837.
 6. Katharina Priem, geboren te 's-Heer Abtskerke op 22 september 1838, volgt onder X-ek.
 7. Adriaan Marinusse Priem, geboren te 's-Heer Arendskerke op 13 juli 1840, overleden te 's-Heer Abtskerke op 5 oktober 1848, 8 jaar oud.

IX-bs Maria Priem, boerenmeid en arbeidster, gedoopt te 's-Heerenhoek op 26 september 1810, overleden te Bergen op Zoom, dochter van VIII-z. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 5 februari 1836, op 25-jarige leeftijd met Joannis Grimminck (37 jaar oud), boerenknecht en arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke op 3 september 1798, wonende aldaar, overleden te 's-Gravenpolder op 20 januari 1869, 70 jaar oud, zoon van Johannes Jacobus Grimmick (arbeider) en Catharina Janse van de Wijngaard.
(Hij is eerder getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 27 september 1820, op 22-jarige leeftijd met Leuntje Boonman (22 jaar oud), boerenmeid en arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 11 maart 1798, overleden te 's-Heer Arendskerke op 9 april 1833, 35 jaar oud, dochter van Jacob Cornelisse Boonman en Pieternella Janse van der Dries (arbeidster).) Uit dit huwelijk

 1. Lena Grimminck, arbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 5 april 1837, ongehuwd overleden aldaar op 9 augustus 1873, 36 jaar oud.
 2. Janna Grimminck, geboren te 's-Heer Arendskerke op 3 februari 1838, overleden aldaar op 4 februari 1838, 1 dag oud.
 3. Cornelis Grimminck, geboren te 's-Heer Arendskerke op 2 januari 1839, overleden aldaar op 23 februari 1839, 52 dagen oud.
 4. Johannis Grimmick, dienstbode, geboren te 's-Heer Arendskerke op 25 februari 1840, ongehuwd overleden aldaar op 4 mei 1881, 41 jaar oud.
 5. Cornelis Grimminck, geboren te 's-Heer Arendskerke op 25 februari 1840, overleden aldaar op 25 februari 1840.
 6. Leuntje Grimminck, arbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 30 oktober 1842, overleden aldaar op 24 augustus 1872, 29 jaar oud.
 7. Cornelis Grimminck, geboren te 's-Heer Arendskerke op 7 april 1845.
 8. Elisabeth Grimminck, arbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 10 februari 1848, ongehuwd overleden aldaar op 30 oktober 1870, 22 jaar oud.
 9. Jan Grimmick, geboren te 's-Heer Arendskerke op 30 juni 1851, volgt onder X-el.

IX-bt Jannetje Priem, boerenmeid en arbeidster, geboren te 's-Heerenhoek op 1 december 1812, overleden te 's-Gravenpolder op 13 juni 1859, 46 jaar oud, dochter van VIII-z. Zij is getrouwd te Hoedekenskerke op 26 januari 1839, op 26-jarige leeftijd (1) met Pieter Pover (36 jaar oud), arbeider, geboren te Hoedekenskerke op 7 december 1802, overleden te 's-Gravenpolder op 4 maart 1853, 50 jaar oud, zoon van Joannes Pieterse Pover en Elisabeth Raven. Zij is getrouwd te 's-Gravenpolder op 28 juni 1854, op 41-jarige leeftijd (2) met Andries de Koning (42 jaar oud), arbeider, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1812, overleden te 's-Gravenpolder op 26 februari 1879, 67 jaar oud, zoon van Elena de Koning.
(Hij is later getrouwd te 's-Gravenpolder op 25 april 1862, op 50-jarige leeftijd met Paulina Knuijt (47 jaar oud), geboren te Nisse op 10 februari 1815, overleden te 's-Gravenpolder op 1 april 1872, 57 jaar oud, dochter van VII-aq en VII-ax.) Uit dit huwelijk

 1. Andries de Koning, geboren te 's-Gravenpolder op 6 juni 1855, overleden aldaar op 30 september 1855, 116 dagen oud.

IX-bu Albregt Janse Rijk, landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1809, zoon van VIII-aa. Hij was gehuwd (1) met Janna de Haan, overleden voor 13 januari 1847. Uit dit huwelijk

 1. Helena Rijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1842.
  Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 16 april 1863, op 21-jarige leeftijd met Cornelis van Stee (22 jaar oud), slachter, geboren te 's-Heer Arendskerke op 22 augustus 1840, overleden aldaar op 22 april 1907, 66 jaar oud, zoon van IX-i.
 2. Johannis Rijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1844, volgt onder X-em.

Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 13 januari 1847, op 38-jarige leeftijd (2) met Maria Janse Vette (44 jaar oud), landbouwster en winkelierster, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1803, overleden te 's-Heerenhoek op 21 december 1890, 87 jaar oud, dochter van Jan Cornelisse Vette (arbeider) en Johanna Dankerse van 't Westeinde (naaister en arbeidster).
(Zij is eerder getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 25 november 1830, op 27-jarige leeftijd met Pieter Goense (27 jaar oud), landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1803, overleden aldaar op 20 januari 1833, 30 jaar oud, zoon van Jacob Goense (landbouwer) en Pieternella Rottier. Zij is eerder getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 8 januari 1834, op 31-jarige leeftijd met Jacobus van den Dries (40 jaar oud), molenaar en landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1794, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 14 april 1843, 49 jaar oud, zoon van Adriaan Bastiaanse van den Dries en Jobje Jacobusse de Jonge. (Hij is eerder getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 28 april 1821, op 27-jarige leeftijd met Cornelia Rijk, Neeltje, geboren te Ovezande (Zeeland) op 1 december 1801, zie IX-aa.))

IX-bv Elena Rijk, dienstmeid, koemelkster en landbouwster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 18 oktober 1812, overleden aldaar op 1 augustus 1885, 72 jaar oud, dochter van VIII-aa. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 10 juli 1835, op 22-jarige leeftijd (1) met Anthonij de Bie (23 jaar oud), landbouwer, geboren te Halsteren (NB) in het jaar 1812, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 16 februari 1838, 26 jaar oud, zoon van Marinus de Bie (landbouwer) en Anna Cornelia Ossenblock (landbouwster). Uit dit huwelijk

 1. Cornelia de Bie, dienstmeid, geboren te 's-Heer Arendskerke op 25 augustus 1836, overleden aldaar op 6 oktober 1884, 48 jaar oud.
  Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 1 juni 1871, op 34-jarige leeftijd met Albregt Pieterse Rijk, geboren te 's-Heerenhoek op 25 februari 1838, volgt onder X-au.

Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 17 januari 1839, op 26-jarige leeftijd (2) met Lauris Vermue (26 jaar oud), koemelker, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1813, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 25 april 1897, 84 jaar oud, zoon van VIII-an. Uit dit huwelijk

 1. Huibregt Vermue, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 10 juli 1839, overleden aldaar op 5 april 1843, 3 jaar oud.
 2. Catharina Vermue, dienstmeid en landbouwster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 11 januari 1841, overleden te Ovezande (Zeeland) op 7 februari 1915, 74 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 24 mei 1866, op 25-jarige leeftijd met Pieter de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 9 mei 1840, volgt onder IX-gx.
 3. Marinus Vermue, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 4 maart 1842, overleden aldaar op 3 september 1842, 183 dagen oud.
 4. Maria Vermue, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 12 september 1843, overleden aldaar op 28 november 1843, 77 dagen oud.
 5. Huibregt Vermue, boerenknecht, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 3 november 1844, ongehuwd overleden aldaar op 20 augustus 1868, 23 jaar oud.
 6. Aalbregt Vermue, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 11 december 1847, overleden aldaar op 16 oktober 1936, 88 jaar oud.
 7. Maria Vermue, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 26 februari 1849.
 8. Pieternella Vermue, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 3 maart 1852, overleden aldaar op 27 september 1852, 208 dagen oud.
 9. Johanna Vermue, boerenmeid, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 7 april 1853, overleden te Goes op 9 november 1927, 74 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 7 juli 1875, op 22-jarige leeftijd met Marinus de Jonge (22 jaar oud), landbouwer, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1853, zoon van Hubregt de Jonge en Anthonetha Knuit.
 10. Johannis Vermue, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 21 februari 1857, overleden aldaar op 30 april 1857, 68 dagen oud.
 11. Jan Vermue, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 4 november 1859, volgt onder X-en.

IX-bw Cornelia Rijk, koemelkster, arbeidster en landbouwster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 23 juni 1817, overleden aldaar op 7 juni 1878, 60 jaar oud, dochter van VIII-aa. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 5 april 1837 erkend kind: Huibregt Rijk, ingeschreven BS Heinkenszand 27-02-1837 , op 19-jarige leeftijd met Adriaan Vermue (23 jaar oud), boerenknecht, koemelker en landbouwer, geboren te Hoedekenskerke op 19 maart 1814, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 4 februari 1892, 77 jaar oud, zoon van VIII-an. Uit dit huwelijk

 1. Huibregt Vermue, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 25 februari 1837, ongehuwd overleden aldaar op 8 maart 1923, 86 jaar oud.
 2. Jan Vermue, boerenknecht, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 24 juli 1838, ongehuwd overleden aldaar op 6 juni 1885, 46 jaar oud.
 3. Laurus Vermue, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 26 december 1839, overleden aldaar op 2 november 1840, 312 dagen oud.
 4. Maria Vermue, boerenmeid, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 27 februari 1841, overleden aldaar op 25 november 1908, 67 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 23 oktober 1873, op 32-jarige leeftijd met Adriaan Huige (32 jaar oud), boerenknecht, geboren te Ovezande (Zeeland) op 23 september 1841, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 28 februari 1923, 81 jaar oud, zoon van Jan Huige (landbouwer) en Hendrica Boudens.
 5. Catharina Vermue, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 31 juli 1843, volgt onder X-eo.
 6. Laurus Vermue, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 18 augustus 1845, overleden aldaar op 11 februari 1847, 1 jaar oud.
 7. Marinus Vermue, boerenknecht, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 3 september 1846, ongehuwd overleden aldaar op 21 juni 1871, 24 jaar oud.
 8. Maatje Vermue, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 4 februari 1849.
 9. Maatje Vermue, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 8 augustus 1851, overleden aldaar op 18 december 1866, 15 jaar oud.

IX-bx Catharina Langemaire, landbouwster, geboren te Borssele op 15 oktober 1816, overleden te Hoedekenskerke op 30 oktober 1900, 84 jaar oud, dochter van VIII-ab. Zij is getrouwd te Hoedekenskerke op 15 augustus 1835, op 18-jarige leeftijd (1) met Pieter Hoonderd (21 jaar oud), boerenzoon en landbouwer, geboren te Hoedekenskerke op 11 juli 1814, overleden aldaar op 6 juli 1842, 27 jaar oud, zoon van Adriaan Hoondert (landbouwer en landman) en Helena van 't Westeinde (landbouwster). Uit dit huwelijk

 1. Helena Hoonderd, geboren te Hoedekenskerke op 1 juni 1836, overleden aldaar op 15 oktober 1899, 63 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Hoedekenskerke op 6 mei 1857, op 20-jarige leeftijd (1) met Dignenis de Winter (24 jaar oud), landbouwer, geboren te Nisse op 8 maart 1833, overleden te Hoedekenskerke op 11 april 1890, 57 jaar oud, zoon van VIII-bw.
  Zij is getrouwd te Hoedekenskerke op 21 april 1892, op 55-jarige leeftijd (2) met Cornelis Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 14 april 1834, volgt onder X-dy.
 2. Jan Hoonderd, geboren te Hoedekenskerke op 1 april 1839, overleden aldaar op 8 april 1839, 7 dagen oud.

Zij is getrouwd te Hoedekenskerke op 27 mei 1843, op 26-jarige leeftijd (2) met Jacob Walraven (29 jaar oud), boerenknecht, geboren te Ovezande (Zeeland) op 20 november 1813, overleden te Hoedekenskerke op 8 januari 1860, 46 jaar oud, zoon van IX-t. Uit dit huwelijk

 1. Joost Walraven, boerenknecht en landbouwer, geboren te Hoedekenskerke op 4 maart 1844, overleden aldaar op 13 juli 1902, 58 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Baarland op 24 mei 1867, op 23-jarige leeftijd met Cornelia Remijn, geboren te Baarland op 24 juli 1843, volgt onder X-ei.
 2. Jan Jacobse Walraven, geboren te Hoedekenskerke op 8 maart 1846, volgt onder X-ep.
 3. Pieter Walraven, geboren te Hoedekenskerke op 29 juni 1848, overleden aldaar op 15 december 1848, 169 dagen oud.
 4. Pieternella Walraven, geboren te Hoedekenskerke op 17 oktober 1849.
 5. Cornelia Walraven, geboren te Hoedekenskerke op 13 december 1851, overleden aldaar op 30 september 1930, 78 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Hoedekenskerke op 14 oktober 1874, op 22-jarige leeftijd met Jacob Keijzer (26 jaar oud), hoofdonderwijzer, geboren te Graft in het jaar 1848, zoon van Cornelis Keijzer (schoenmaker) en Lucia Pruim.
 6. Adriaan Walraven, geboren te Hoedekenskerke op 9 januari 1855, volgt onder X-eq.

Zij is getrouwd te Hoedekenskerke op 20 december 1860, op 44-jarige leeftijd (3) met Jan Raven (28 jaar oud), boerenknecht, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1832, overleden te Hoedekenskerke op 6 september 1914, 82 jaar oud, zoon van N.N. en Cornelia Raven (arbeidster).

IX-by Marinus Allemekinders, landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 17 mei 1811, overleden te Borssele op 3 juni 1850, 39 jaar oud, zoon van VIII-ac. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 8 februari 1839, op 27-jarige leeftijd met Klazina Hoondert (21 jaar oud), landbouwster, geboren te Borssele op 3 april 1817, overleden op 27 januari 1882, 64 jaar oud, dochter van Jan Nicolaasse Hoondert (cultivateur en landman) en Pieternella Pieterse Priem (landbouwster).
(Zij is later getrouwd te Borssele op 18 september 1851, op 34-jarige leeftijd met Cornelis Pover, geboren te 's-Heerenhoek op 5 november 1814, zie IX-ax.) Uit dit huwelijk

 1. Jacobus Allemekinders, geboren te Borssele op 26 november 1839, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 3 augustus 1918, 78 jaar oud.
  Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 16 april 1863, op 23-jarige leeftijd met Pieternella van Stee (23 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke op 3 juni 1839, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 8 oktober 1913, 74 jaar oud, dochter van IX-i.
 2. Pieternella Allemekinders, geboren te Borssele op 21 maart 1841, overleden aldaar op 21 maart 1851, 10 jaar oud.
 3. Cornelia Marinusse Allemekinders, geboren te Borssele op 9 december 1842, volgt onder X-er.
 4. Jan Allemekinders, boerenknecht en klein landbouwer, geboren te Borssele op 17 april 1844, overleden te 's-Heerenhoek op 16 juni 1929, 85 jaar oud.
  Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 15 november 1877, op 33-jarige leeftijd met Klazina de Baar (32 jaar oud), geboren te Ovezande (Zeeland) op 4 januari 1845, overleden te 's-Heerenhoek op 25 juli 1912, 67 jaar oud, dochter van IX-w.
  (Zij is eerder getrouwd te 's-Heerenhoek op 27 april 1865, op 20-jarige leeftijd met Marinus van Stee, geboren te 's-Heer Arendskerke op 20 april 1842, volgt onder X-s.)
 5. Johanna Allemekinders, geboren te Borssele op 8 december 1845, overleden te Ovezande (Zeeland) op 1 maart 1931, 85 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Borssele op 15 mei 1867, op 21-jarige leeftijd (1) met Jacob de Baar, geboren te Ovezande (Zeeland) op 29 januari 1841, volgt onder X-bd.
  Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 18 mei 1874, op 28-jarige leeftijd (2) met Pieter van Stee (27 jaar oud), boerenknecht, landbouwer en wethouder, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1847, overleden aldaar op 27 april 1911, 64 jaar oud, zoon van Nicolaas van Stee (landbouwer en burgemeester) en Adriana van 't Westeinde (landbouwster).
 6. Catharina Allemekinders, geboren te Borssele op 7 maart 1847, overleden aldaar op 19 september 1847, 196 dagen oud.
 7. Cornelis Allemekinders, geboren te Borssele op 22 oktober 1848, volgt onder X-es.
 8. Levenloos Allemekinders, geboren te Borssele op 5 juni 1850, overleden aldaar op 5 juni 1850.

IX-bz Jan Allemekinders, boerenknecht en landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 8 september 1812, overleden te Driewegen op 12 oktober 1855, 43 jaar oud, zoon van VIII-ac. Hij is getrouwd te Borssele op 10 juli 1851, op 38-jarige leeftijd met Maatje Huige (28 jaar oud), boerenmeid en landbouwster, geboren te Kloetinge op 26 januari 1823, overleden te Driewegen op 13 oktober 1890, 67 jaar oud, dochter van IX-df. Uit dit huwelijk

 1. Cornelia Allemekinders, landbouwster, geboren te Driewegen op 26 mei 1852, overleden te Ovezande (Zeeland) op 21 december 1917, 65 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Driewegen op 7 juni 1872, op 20-jarige leeftijd (1) met Cornelis Boonman (21 jaar oud), boerenknecht en landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 14 augustus 1850, overleden te Rosmalen op 11 februari 1892, 41 jaar oud, zoon van IX-de.
  Zij is getrouwd te Driewegen op 21 mei 1896, op 43-jarige leeftijd (2) met Marinus Rentmeester (29 jaar oud), landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 30 april 1867, overleden aldaar op 26 februari 1947, 79 jaar oud, zoon van X-bb.
  (Hij is later getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 21 februari 1919, op 51-jarige leeftijd met Catharina Rijk (58 jaar oud), huishoudster, geboren te 's-Heerenhoek op 3 maart 1860, overleden aldaar op 13 december 1951, 91 jaar oud, dochter van X-ae.)
 2. Adriana Allemekinders, geboren te Driewegen op 23 december 1854, overleden aldaar op 2 september 1856, 1 jaar oud.

IX-ca Catharina Almekinders, landbouwster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 15 februari 1816, overleden te 's-Heerenhoek op 9 juli 1899, 83 jaar oud, dochter van VIII-ac. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 24 januari 1839, op 22-jarige leeftijd met Jan Vermue (22 jaar oud), landbouwer, geboren te Hoedekenskerke op 23 november 1816, overleden te 's-Heerenhoek op 31 mei 1893, 76 jaar oud, zoon van VIII-an. Uit dit huwelijk

 1. Maria Vermue, geboren te 's-Heer Arendskerke op 22 november 1840.
  Zij is getrouwd te Kruiningen (Zeeland) op 25 januari 1877, op 36-jarige leeftijd met Cornelis Rijk, geboren te Oudelande op 25 november 1841, volgt onder X-ds.
 2. Cornelia Vermue, boerenmeid, geboren te 's-Heer Arendskerke op 6 oktober 1841, overleden te Goes op 1 februari 1922, 80 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 27 april 1866, op 24-jarige leeftijd met Adriaan Rijk (24 jaar oud), boerenknecht, geboren te Ovezande (Zeeland) op 2 mei 1841, overleden te 's-Heerenhoek op 22 februari 1908, 66 jaar oud, zoon van IX-o.
 3. Hubregt Vermue, geboren op 21 mei 1843, overleden te Ovezande (Zeeland) op 15 maart 1845, 1 jaar oud.
 4. Jacobus Vermue, landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 20 februari 1845, overleden te 's-Heerenhoek op 14 oktober 1916, 71 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 31 januari 1879, op 33-jarige leeftijd met Pieternella Vermue, geboren te Ovezande (Zeeland) op 9 april 1855, volgt onder X-dm.
 5. Hubregt Vermue, landmansknecht, geboren te Ovezande (Zeeland) op 2 maart 1847, overleden te Schoondijke op 31 januari 1921, 73 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Ellewoutsdijk op 2 februari 1877, op 29-jarige leeftijd met Cornelia Rijk, geboren te Oudelande op 6 augustus 1844, volgt onder X-dt.
 6. Johanna Vermue, boerenmeid en landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 28 februari 1848, overleden aldaar op 22 december 1926, 78 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 18 april 1873, op 25-jarige leeftijd met Cornelis Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 23 april 1841, volgt onder X-ax.
 7. Maatje Vermue, geboren te Ovezande (Zeeland) op 29 december 1849, volgt onder X-et.
 8. Marinus Vermue, geboren te Ovezande (Zeeland) op 9 februari 1852, volgt onder X-eu.
 9. Cornelis Vermue, geboren te Ovezande (Zeeland) op 15 april 1853, volgt onder X-ev.
 10. Jan Vermue, geboren te Ovezande (Zeeland) op 26 augustus 1854, volgt onder X-ew.
 11. Jacoba Vermue, geboren te Ovezande (Zeeland) op 17 april 1856, volgt onder X-ex.
 12. Pieter Vermue, geboren te Ovezande (Zeeland) op 14 mei 1857, volgt onder X-ey.
 13. Jacomina Vermue, geboren te Ovezande (Zeeland) op 20 oktober 1859, volgt onder X-ez.
 14. Jobina Vermue, geboren te Ovezande (Zeeland) op 17 september 1861, volgt onder X-fa.

IX-cb Jobje Almekinders, landbouwster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 5 november 1817, overleden aldaar op 14 mei 1850, 32 jaar oud, dochter van VIII-ac. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 28 september 1837, op 19-jarige leeftijd (1) met Cornelis Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 14 juni 1813, zie IX-cj. Uit dit huwelijk

 1. Cornelia Remijn, landbouwster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 21 september 1838, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 6 juli 1911, 72 jaar oud.
  Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 22 april 1858, op 19-jarige leeftijd met Jacobus Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 30 oktober 1832, volgt onder X-dx.
 2. Neeltje Remijn, landbouwster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 15 september 1839.
  Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 22 april 1858, op 18-jarige leeftijd met Cornelis Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 14 april 1834, volgt onder X-dy.
 3. Johanna Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 26 maart 1841, overleden te Rosmalen op 18 februari 1902, 60 jaar oud.
  Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 30 oktober 1861, op 20-jarige leeftijd met Joannes van der Pas, geboren te Ovezande (Zeeland) op 30 april 1836, volgt onder X-ct.
 4. Clasina Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 15 mei 1842, volgt onder X-fb.
 5. Catharina Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 9 februari 1845, overleden aldaar op 6 april 1845, 56 dagen oud.

Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 31 januari 1849, op 31-jarige leeftijd (2) met Jan Janse van Eijkeren, geboren in het jaar 1823, zie X-aa. Uit dit huwelijk

 1. Levenloos van Eijkeren, geboren te 's-Heer Arendskerke op 6 mei 1850, overleden aldaar op 6 mei 1850.

IX-cc Maatje Marinusse Huige, arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 16 november 1811, overleden te 's-Heerenhoek op 24 februari 1849, 37 jaar oud, dochter van VIII-ad. Zij is getrouwd te Goes op 3 mei 1838, op 26-jarige leeftijd met Hubertus Dankerse van 't Westeinde (28 jaar oud), arbeider, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1810, overleden aldaar op 27 mei 1894, 84 jaar oud, zoon van VIII-aw.
(Hij is later getrouwd te 's-Heerenhoek op 19 april 1850, op 40-jarige leeftijd met Adriana Vermeulen (40 jaar oud), geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1810, overleden te Ovezande (Zeeland) op 12 februari 1892, 82 jaar oud, dochter van Jan Vermeulen en Tolquina Nant.) Uit dit huwelijk

 1. Apolonia van 't Westeinde, dienstbode, geboren te 's-Heerenhoek op 19 augustus 1839, overleden te Goes op 13 februari 1916, 76 jaar oud.
  Zij was gehuwd met Joseph Nicolaas Werri, smid, geboren te Goes op 10 oktober 1826, overleden aldaar op 4 november 1895, 69 jaar oud, zoon van Hermanus Werri en Johanna Jonkers.
 2. Jobina van 't Westeinde, geboren te 's-Heerenhoek op 20 januari 1842, ongehuwd overleden aldaar op 18 maart 1863, 21 jaar oud.
 3. Danker van 't Westeinde, geboren te 's-Heerenhoek op 18 augustus 1845, overleden te Goes op 2 juni 1926, 80 jaar oud.
 4. Marinus van 't Westeinde, arbeider, geboren te 's-Heerenhoek op 5 juli 1847, ongehuwd overleden te Borssele op 8 februari 1892, 44 jaar oud.
 5. Hubregt van 't Westeinde, geboren te 's-Heerenhoek op 3 februari 1849, overleden aldaar op 15 maart 1849, 40 dagen oud.

IX-cd Katharina Kleinputte, herbergierster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 6 december 1798, overleden aldaar op 19 oktober 1852, 53 jaar oud, dochter van VIII-ae. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 4 februari 1820, op 21-jarige leeftijd met Reinier van Gessel (26 jaar oud), tapper, geboren te Baarsdorp op 2 maart 1793, overleden te Ovezande (Zeeland) op 7 oktober 1842, 49 jaar oud, zoon van Hendrikus van Gessel (klompenmaker) en Anna de Kleermaker. Uit dit huwelijk

 1. Jacomina van Gessel, geboren te Ovezande (Zeeland) op 13 februari 1822, volgt onder X-fc.
 2. Hendrik van Gessel, arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) op 24 juni 1823, ongehuwd overleden aldaar op 3 maart 1853, 29 jaar oud.
 3. Johannes van Gessel, arbeider en kleermaker, geboren te Ovezande (Zeeland) op 28 augustus 1833, overleden aldaar op 21 oktober 1916, 83 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 8 mei 1857, op 23-jarige leeftijd met Johanna van 't Westeinde, geboren te Ovezande (Zeeland) op 25 juni 1833, volgt onder IX-fh.

IX-ce Maria Kleijnputte, arbeidster, geboren in het jaar 1805, overleden te Ovezande (Zeeland) op 5 augustus 1877, 72 jaar oud, dochter van VIII-ae. Zij is getrouwd te Oudelande op 23 juni 1837, op 32-jarige leeftijd met Andries Polfliet (39 jaar oud), arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) op 4 mei 1798, overleden aldaar op 18 december 1875, 77 jaar oud, zoon van Andries Polfliet en Jacoba de Koning. Uit dit huwelijk

 1. Hendrik Polfliet, arbeider en vrachtrijder, geboren te Oudelande op 25 augustus 1840, overleden te Ovezande (Zeeland) op 25 september 1936, 96 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 17 juni 1870, op 29-jarige leeftijd met Lucia Westdorp, geboren te Ovezande (Zeeland) op 24 april 1833, volgt onder IX-in.
 2. Pieternella Polfliet, geboren te Oudelande op 5 oktober 1841, volgt onder X-fd.
 3. Andries Polfliet, geboren te Ovezande (Zeeland) op 19 juni 1845, overleden te 's-Heerenhoek op 23 september 1925, 80 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 14 april 1882, op 36-jarige leeftijd met Jannetje de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 12 augustus 1851, volgt onder X-i.

IX-cf Albregt Pover, arbeider, geboren te 's-Heer Hendrikskinderen op 31 maart 1826, overleden te Hoedekenskerke op 11 mei 1888, 62 jaar oud, zoon van VIII-ag. Hij is getrouwd te Goes op 3 mei 1860, op 34-jarige leeftijd met Johanna de Koning (36 jaar oud), dienstmeid, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1824, overleden te Goes op 17 mei 1864, 40 jaar oud, dochter van Jacob de Koning en Anna Catharina van Goethem (arbeidster). Uit dit huwelijk

 1. Adriaan Pover, arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke op 14 april 1861, overleden te Hoedekenskerke op 28 januari 1891, 29 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Hoedekenskerke op 17 juli 1890, op 29-jarige leeftijd met Pieternella Bal, geboren te Baarland op 26 januari 1863, volgt onder IX-go.
  Erkend bij het huwelijk.

IX-cg Maria Remijn, korenmolenaarster en molenaarster, geboren te Baarland op 11 april 1814, overleden te Wolphaartsdijk op 1 november 1901, 87 jaar oud, dochter van VIII-ah. Zij is getrouwd te Baarland op 10 mei 1839, op 25-jarige leeftijd (1) met Adriaan Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 7 oktober 1809, zie IX-ac. Uit dit huwelijk

 1. 1-7 : Zie onder IX-ac.

Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 27 juni 1853, op 39-jarige leeftijd (2) met Wilhelmus de Bie (35 jaar oud), boerenknecht en molenaar, geboren te Halsteren (NB) op 11 januari 1818, overleden te Ovezande (Zeeland) op 30 juli 1861, 43 jaar oud, zoon van Marinus de Bie (landbouwer) en Anna Cornelia Ossenblock (landbouwster). Uit dit huwelijk

 1. Pieternella de Bie, geboren te Ovezande (Zeeland) op 5 april 1854, overleden aldaar op 27 december 1878, 24 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 25 juni 1875, op 21-jarige leeftijd met Marinus de Jonge (23 jaar oud), arbeider en landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 15 januari 1852, zoon van Pieter de Jonge (landbouwer) en Cornelia Vermue.
  (Hij is later getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 5 april 1883, op 31-jarige leeftijd met Apolonia Vermue, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 22 februari 1857, volgt onder X-fq.)
 2. Aalbregt de Bie, geboren te Ovezande (Zeeland) op 13 december 1855, volgt onder X-fe.
 3. Johanna de Bie, geboren te Ovezande (Zeeland) op 12 januari 1860, overleden te Wolphaartsdijk op 9 december 1913, 53 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 11 augustus 1898, op 38-jarige leeftijd met Marinus Nijsten (32 jaar oud), landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek op 3 april 1866, overleden te Wolphaartsdijk op 25 augustus 1913, 47 jaar oud, zoon van X-er.

IX-ch Bastiaan Remijn, boerenknecht en landbouwer, geboren te Baarland op 24 december 1816, overleden aldaar op 3 februari 1862, 45 jaar oud, zoon van VIII-ah. Hij is getrouwd te Baarland op 19 september 1856, op 39-jarige leeftijd met Jobina Rijk (33 jaar oud), landbouwster en boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 16 april 1823, overleden te Baarland op 26 januari 1892, 68 jaar oud, dochter van IX-x.
(Zij is eerder getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 26 januari 1844, op 20-jarige leeftijd met Jan de Winter, geboren te Nisse in het jaar 1815, zie IX-fp. Zij is later getrouwd te Barland op 15 oktober 1863, op 40-jarige leeftijd met Jan Priem (33 jaar oud), landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek op 21 maart 1830, overleden te Baarland op 3 december 1912, 82 jaar oud, zoon van Joannes Janse Priem (boerenknecht, arbeider en landbouwer) en Jannetje Aalbregtse de Jonge (arbeidster, landbouwster en boerenmeid).) Uit dit huwelijk

 1. Cornelia Remijn, landbouwster, geboren te Baarland op 11 augustus 1857, overleden te Hoedekenskerke op 22 april 1936, 78 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Baarland op 7 mei 1880, op 22-jarige leeftijd met Dignus de Winter, geboren te Hoedekenskerke op 7 juli 1854, volgt onder IX-je.
 2. Adriaan Remijn, geboren te Baarland op 28 januari 1860, overleden aldaar op 28 april 1887, 27 jaar oud.
 3. Johanna Remijn, geboren te Baarland op 5 februari 1861, overleden aldaar op 4 augustus 1867, 6 jaar oud.
 4. Helena Remijn, geboren te Baarland op 18 maart 1862, overleden aldaar op 7 augustus 1862, 142 dagen oud.

IX-ci Johannes Remijn, landbouwer, geboren te Baarland op 22 juli 1820, overleden aldaar op 16 juni 1884, 63 jaar oud, zoon van VIII-ah. Hij is getrouwd te Baarland op 21 januari 1870, op 49-jarige leeftijd met Magdalena Janse (38 jaar oud), boerenmeid en landbouwster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 21 februari 1831, dochter van Joannes Janse (boerenknecht en arbeider) en Jobina van 't Westeinde (boerenmeid, arbeidster en herbergierster). Uit dit huwelijk

 1. Cornelia Remijn, geboren te Baarland in het jaar 1871, volgt onder X-ff.

IX-cj Cornelis Remijn, landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 14 juni 1813, overleden aldaar op 20 april 1846, 32 jaar oud, zoon van VIII-ai. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 12 april 1834, op 20-jarige leeftijd (1) met Cornelia van 't Westeinde (20 jaar oud), boerenmeid, geboren te 's-Heer Arendskerke op 7 april 1814, overleden aldaar op 22 oktober 1835, 21 jaar oud, dochter van Hubregt Janse van 't Westeinde (landbouwer) en Cornelia Huibrechtse de Jonge. Uit dit huwelijk

 1. Magdalena Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 28 januari 1835.

Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 28 september 1837, op 24-jarige leeftijd (2) met Jobje Almekinders, geboren te 's-Heer Arendskerke op 5 november 1817, zie IX-cb. Uit dit huwelijk

 1. 2-6 : Zie onder IX-cb.

IX-ck Cornelia Remijn, landbouwster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 12 januari 1816, overleden te Ovezande (Zeeland) op 22 maart 1872, 56 jaar oud, dochter van VIII-ai. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 15 februari 1836, op 20-jarige leeftijd met Pieter de Jonge (26 jaar oud), landbouwer, geboren in het jaar 1810, overleden te Ovezande (Zeeland) op 15 april 1862, 52 jaar oud, zoon van Adriaan de Jonge (landman) en Tannetje van den Ende (arbeidersdochter en landbouwster). Uit dit huwelijk

 1. Tannetje de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1837, overleden aldaar op 27 augustus 1845, 8 jaar oud.
 2. Klazina de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 6 april 1838.
 3. Magdalena de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 17 maart 1839.
 4. Adriaan de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 5 september 1840, overleden aldaar op 9 september 1840, 4 dagen oud.
 5. Bastiaan de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 26 november 1841.
 6. Appolonia de Jonge, boerenmeid en landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 17 mei 1843, overleden te 's-Heer Arendskerke op 19 maart 1883, 39 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 13 april 1866, op 22-jarige leeftijd met Marinus van 't Westeinde, geboren te Borssele op 22 januari 1838, volgt onder X-dh.
 7. Bastiaan de Jonge, landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 31 mei 1844, overleden te Borssele op 22 juni 1916, 72 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Borssele op 19 oktober 1876, op 32-jarige leeftijd met Johanna Grimminck (29 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek op 6 maart 1847, overleden te Borssele op 14 mei 1919, 72 jaar oud, dochter van Marinus Grimmick (boerenknecht en arbeider) en Adriana de Braber (boerenmeid en arbeidster).
  (Zij is eerder getrouwd op 28 april 1870, op 23-jarige leeftijd met Marinus Hoondert (23 jaar oud), boerenknecht en molenaar, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1847, overleden te 's-Heer Arendskerke op 6 juli 1871, 24 jaar oud, zoon van Adriaan Hoondert (boerenknecht en arbeider) en Cornelia Boonman. Zij is eerder getrouwd te 's-Heerenhoek op 7 juni 1872, op 25-jarige leeftijd met Adriaan van 't Westeinde (37 jaar oud), landbouwer, geboren te Borssele op 28 september 1834, overleden aldaar op 5 juni 1875, 40 jaar oud, zoon van IX-bb.)
 8. Adriaan de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 25 mei 1845, overleden aldaar op 18 oktober 1845, 146 dagen oud.
 9. Adriaan de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 4 mei 1847, volgt onder X-fg.
 10. Cornelis de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 14 oktober 1848, overleden aldaar op 19 januari 1849, 97 dagen oud.
 11. Cornelis de Jonge, wagenmaker en smid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 31 oktober 1850, overleden te 's-Heerenhoek op 2 december 1931, 81 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 14 november 1873, op 23-jarige leeftijd met Maria Vermue, geboren te Ovezande (Zeeland) op 4 maart 1851, volgt onder X-dl.
 12. Laurus de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1853, volgt onder X-fh.

IX-cl Cornelia Janse Remijn, arbeidster, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1818, overleden te 's-Heerenhoek op 16 mei 1894, 76 jaar oud, dochter van VIII-aj. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 28 april 1848, op 30-jarige leeftijd met Gerard Kempe (32 jaar oud), boerenknecht en arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) op 27 september 1815, overleden te 's-Heerenhoek op 7 december 1881, 66 jaar oud, zoon van Johannes Kempe (arbeider) en Maria Acda (arbeidster). Uit dit huwelijk

 1. Johannis Kempe, geboren te 's-Heer Arendskerke op 25 september 1849, volgt onder X-fi.
 2. Catharina Kempe, geboren te 's-Heer Arendskerke op 16 januari 1851, volgt onder X-fj.
 3. Jan Kempe, geboren te 's-Heer Arendskerke op 12 december 1852, overleden te 's-Heerenhoek op 23 juni 1857, 4 jaar oud.
 4. Anthonie Kempe, geboren te 's-Heer Arendskerke op 15 juni 1855.
 5. Maria Kempe, geboren te 's-Heerenhoek op 24 juli 1857, ongehuwd overleden aldaar op 19 februari 1925, 67 jaar oud.
 6. Adriana Kempe, boerenmeid, geboren te 's-Heerenhoek op 30 augustus 1859, ongehuwd overleden te 's-Heer Arendskerke op 4 februari 1881, 21 jaar oud.
 7. Helena Kempe, geboren te 's-Heerenhoek op 1 mei 1863.

IX-cm Danker Remijn, arbeider, geboren te Hoedekenskerke op 21 maart 1821, overleden aldaar op 10 maart 1891, 69 jaar oud, zoon van VIII-aj. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 10 juni 1853, op 32-jarige leeftijd met Cornelia de Jonge (35 jaar oud), dienstmeid en arbeidster, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1818, overleden aldaar op 20 januari 1894, 76 jaar oud, dochter van Johanna de Jonge. Uit dit huwelijk

 1. Catharina Remijn, geboren te Hoedekenskerke op 1 augustus 1854, overleden aldaar op 24 maart 1857, 2 jaar oud.
 2. Jan Remijn, arbeider, geboren te Hoedekenskerke op 28 maart 1859, overleden aldaar op 26 november 1923, 64 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Hoedekenskerke op 22 april 1897, op 38-jarige leeftijd met Elisabeth Moisson (30 jaar oud), arbeidster, geboren te Ovezande op 30 november 1866, overleden te Hoedekenskerke op 25 mei 1930, 63 jaar oud, dochter van IX-hb.
  (Zij is later getrouwd te Hoedekenskerke op 24 december 1924, op 58-jarige leeftijd met Jacob van 't Westeinde (52 jaar oud), veldarbeider, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1872, overleden aldaar op 19 september 1930, 58 jaar oud, zoon van IX-iu.)

IX-cn Pieter Remijn, klompenmaker en arbeider, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1825, zoon van VIII-aj. Hij is getrouwd te Hoedekenskerke op 28 april 1853, op 28-jarige leeftijd met Cornelia van Eikeren (23 jaar oud), boerenmeid en arbeidster, geboren te Hoedekenskerke op 1 november 1829, dochter van Adriaan van Eikeren en Maria van den Dries (arbeidster). Uit dit huwelijk

 1. Catharina Remijn, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1854, volgt onder X-fk.
 2. Adriaan Remijnse, geboren te Hoedekenskerke op 23 november 1855, volgt onder X-fl.
 3. Willem Remijn, geboren te Hoedekenskerke op 3 april 1861, volgt onder X-fm.
 4. Hubrecht Remijn, geboren te Hoedekenskerke op 1 mei 1868, volgt onder X-fn.
 5. Nicolaas Remijn, klompenmaker, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1871.
  Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 26 oktober 1899, op 28-jarige leeftijd met Anna Courtin (27 jaar oud), boerenmeid, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 3 augustus 1872, dochter van IX-hx.

IX-co Magdalena Vermue, boerenmeid, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 22 augustus 1811, wonende te Baarsdorp, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 1 februari 1869, 57 jaar oud, dochter van VIII-al. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 23 april 1829, op 17-jarige leeftijd met Gilles Verdonk (30 jaar oud), boerenknecht, arbeider en winkelier, geboren te Zwake op 10 februari 1799, wonende te Baarsdorp, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 20 april 1874, 75 jaar oud, zoon van Pieter Pieterse Verdonk en Elisabeth Gillise Westdijk (arbeidster). Uit dit huwelijk

 1. Jan Verdonk, arbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 23 juni 1829, ongehuwd overleden aldaar op 29 oktober 1855, 26 jaar oud.
 2. Apolonia Verdonk, geboren te 's-Heer Abtskerke op 4 mei 1831, overleden voor 15 juni 1842, hoogstens 11 jaar oud.
 3. Pieter Verdonk, geboren te 's-Heer Abtskerke op 27 juni 1832, overleden aldaar op 27 juni 1832.
  De overledene was anderhalf uur ooud.
 4. Elizabet Verdonk, geboren te 's-Heer Abtskerke op 7 september 1834, volgt onder X-fo.
 5. Apolonia Verdonk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 15 juni 1842, volgt onder X-fp.
 6. Huibregt Verdonk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 12 april 1846, overleden aldaar op 3 september 1846, 144 dagen oud.
 7. Jobina Verdonk, boerenmeid en winkelierster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 8 januari 1851, overleden te Ovezande (Zeeland) op 1 oktober 1940, 89 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 1 mei 1874, op 23-jarige leeftijd met Marinus Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 21 mei 1843, volgt onder X-bw.
 8. Huibregt Verdonk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 2 september 1853, overleden aldaar op 29 augustus 1856, 2 jaar oud.

IX-cp Jan Vermue, landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 9 maart 1815, overleden aldaar op 11 januari 1870, 54 jaar oud, zoon van VIII-al. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 25 april 1856, op 41-jarige leeftijd met Pieternella Hoondert (24 jaar oud), landbouwster, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1832, dochter van Pieter Marinusse Hoondert (arbeider) en Digna de Bie (boerenmeid en arbeidster).
(Zij is later getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 11 april 1877, op 45-jarige leeftijd met Jacobus van de Ende (46 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1831, zoon van Antonij van den Ende en Elisabeth van Sweveren (arbeidster).) Uit dit huwelijk

 1. Apolonia Vermue, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 22 februari 1857, volgt onder X-fq.
 2. Hubrecht Vermue, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 2 maart 1861, ongehuwd overleden aldaar op 23 oktober 1883, 22 jaar oud.
 3. Petrus Vermue, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 17 juli 1868, overleden aldaar op 23 juli 1874, 6 jaar oud.

IX-cq Cornelia Vermue, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 16 oktober 1817, dochter van VIII-al. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 30 juni 1854, op 36-jarige leeftijd (1) met Hubrecht Boonman (40 jaar oud), landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1814, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 15 februari 1860, 46 jaar oud, zoon van IX-n. Uit dit huwelijk

 1. Pieter Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 12 oktober 1855, overleden aldaar op 10 november 1856, 1 jaar oud.
 2. Huibregt Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 15 december 1859, overleden aldaar op 27 maart 1860, 103 dagen oud.

Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 25 april 1861, op 43-jarige leeftijd (2) met Pieter de Baar (35 jaar oud), boerenknecht en landman, geboren te 's-Gravenpolder op 29 september 1825, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 6 maart 1871, 45 jaar oud, zoon van IX-h.

IX-cr Leuntje Hubregtse Vermue, Apollonia, arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 5 januari 1820, wonende te Baarsdorp, overleden op 26 april 1866, 46 jaar oud, dochter van VIII-al. Zij is getrouwd te 's-Heer Abtskerke op 12 mei 1849, op 29-jarige leeftijd (1) met Huibregt Boonman (28 jaar oud), landman, geboren te Baarsdorp op 22 september 1820, wonende aldaar, overleden te 's-Heer Abtskerke op 14 april 1855, 34 jaar oud, zoon van VIII-ca. Uit dit huwelijk

 1. Johanna Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 30 januari 1850, ongehuwd overleden aldaar op 28 mei 1868, 18 jaar oud.
 2. Apolonia Boonman, landbouwster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 7 oktober 1851, overleden te Ovezande (Zeeland) op 12 januari 1946, 94 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 27 april 1871, op 19-jarige leeftijd met Laurus Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 29 augustus 1843, volgt onder X-al.
 3. Jan Boonman, geboren te 's-Heer Abtskerke op 16 november 1853, overleden aldaar op 30 oktober 1854, 348 dagen oud.
 4. Huibregt Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in november 1859, overleden aldaar op 27 maart 1860, 4 maanden oud.

Zij is getrouwd te 's-Heer Abtskerke op 8 mei 1856, op 36-jarige leeftijd (2) met Simon Adrianus Smits (28 jaar oud), landbouwer en landman, geboren te Halsteren (NB) in het jaar 1828, overleden te 's-Heer Abtskerke op 21 april 1892, 64 jaar oud, zoon van Martinus Smits (landbouwer) en Adriana Cornelia Bové.
(Hij is later getrouwd te Baarland op 8 augustus 1867, op 39-jarige leeftijd met Cornelia Adriaanse Rijk, geboren te Baarland op 16 december 1846, zie X-bn.) Uit dit huwelijk

 1. Cornelis Smits, geboren te 's-Heer Abtskerke op 27 maart 1856, volgt onder X-fr.
 2. Hubregt Smits, geboren te 's-Heer Abtskerke op 7 januari 1860, overleden aldaar op 15 mei 1896, 36 jaar oud.

IX-cs Cornelis Vermue, landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 3 april 1824, overleden aldaar op 13 januari 1855, 30 jaar oud, zoon van VIII-al. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 2 juli 1846, op 22-jarige leeftijd met Jobina Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 18 november 1827, zie X-ao. Uit dit huwelijk

 1. Apolonia Vermue, boerenmeid en landbouwster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 22 mei 1852, overleden te Ovezande (Zeeland) op 23 november 1929, 77 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 10 mei 1872, op 19-jarige leeftijd met Adriaan Pieterse de Jonge, geboren te Nisse op 13 januari 1849, volgt onder X-do.
 2. Klazina Vermue, geboren te Heinkenszand op 27 juni 1855, volgt onder X-fs.

IX-ct Hubregt Vermue, boerenknecht en veldarbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 25 september 1829, overleden aldaar op 29 april 1908, 78 jaar oud, zoon van VIII-al. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 3 januari 1867, op 37-jarige leeftijd met Josina Langemaire (33 jaar oud), dienstmeid en veldarbeidster, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1834, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 19 november 1914, 80 jaar oud, dochter van Maria Langemaire. Uit dit huwelijk

 1. Leuntje Vermue, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 30 januari 1868, overleden aldaar op 30 januari 1868.
 2. Apolonia Vermue, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 7 maart 1869.
  Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 5 februari 1914, op 44-jarige leeftijd met Jan Bul (41 jaar oud), klompenmaker, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1873, zoon van Marinus Bul en Jacoba Bek.
 3. Hubregt Vermue, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 19 augustus 1870, ongehuwd overleden aldaar op 23 april 1901, 30 jaar oud.
 4. Jan Vermue, veldarbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 8 februari 1873.
  Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 15 oktober 1915, op 42-jarige leeftijd met Jobina Rijk (41 jaar oud), veldarbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1874, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 20 februari 1940, 66 jaar oud, dochter van X-cl.
 5. Pieternella Vermue, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 4 juni 1877, volgt onder X-ft.

IX-cu Jacoba Almekinders, boerenmeid, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1789, overleden aldaar op 6 februari 1827, 38 jaar oud, dochter van VIII-am. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 10 mei 1821, op 32-jarige leeftijd met Adriaan Priem (32 jaar oud), boerenknecht en arbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 12 januari 1789, overleden aldaar op 26 december 1860, 71 jaar oud, zoon van Pieter Janze Priem en Maria Cornelisze de Vroe. Uit dit huwelijk

 1. Maria Priem, arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 27 maart 1822, overleden aldaar op 27 september 1862, 40 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 7 november 1861, op 39-jarige leeftijd met Lauwrens Adriaanse Koster (26 jaar oud), arbeider en landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek op 3 juli 1835, overleden te Driewegen op 10 december 1892, 57 jaar oud, zoon van Adriaan de Koster (arbeider) en Helena Pieterse (arbeidster).
  (Hij is later getrouwd te Hoedekenskerke op 29 april 1864, op 28-jarige leeftijd met Pieternella Zuidhof (32 jaar oud), landbouwster, geboren te Hoedekenskerke op 12 oktober 1831, overleden aldaar op 17 november 1879, 48 jaar oud, dochter van Jan Pieterse Zuidhof (boerenknecht en landbouwer) en Jacomina Jacobusse Westdorp (boerenmeid). Hij is later getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 9 april 1885, op 49-jarige leeftijd met Jacoba Magnus (51 jaar oud), arbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 18 oktober 1833, overleden te Oostburg op 14 januari 1904, 70 jaar oud, dochter van VIII-el.)
 2. Jacobus Priem, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 29 augustus 1823.
 3. Pieter Priem, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 29 januari 1827, overleden aldaar op 1 mei 1833, 6 jaar oud.

IX-cv Tannetje Almekinders, landbouwster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1791, overleden aldaar op 12 maart 1885, 94 jaar oud, dochter van VIII-am. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 18 februari 1814, op 23-jarige leeftijd met Marinus Boonman (37 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1777, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 4 oktober 1844, 67 jaar oud, zoon van Cornelis DaniŽlse Boonman en Geertje Marinusse de Jonge (landbouwster). Uit dit huwelijk

 1. Cornelis Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1816, overleden te Ovezande (Zeeland) op 21 januari 1896, 80 jaar oud.
  Hij was gehuwd met Cina Remijn, geboren te Baarland op 28 februari 1823, overleden te Ovezande (Zeeland) op 4 oktober 1903, 80 jaar oud, dochter van VIII-ah.
 2. Johanna Marinusse Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1817.
  Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 6 mei 1841, op 24-jarige leeftijd met Laurus Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 7 januari 1812, volgt onder X-ab.
 3. Geertruida Marinusse Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1819, volgt onder X-fu.
 4. Helena Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1821, volgt onder X-fv.
 5. Jacobus Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 4 augustus 1822, overleden aldaar op 2 november 1822, 90 dagen oud.
 6. Maria Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1824, volgt onder X-fw.
 7. Jacobus Boonman, boerenknecht en landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1826, overleden aldaar op 20 januari 1892, 66 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 19 november 1852, op 26-jarige leeftijd met Magdalena Rijk, geboren te 's-Heer Arendskerke op 3 januari 1828, volgt onder X-ad.
 8. Daniel Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1829, ongehuwd overleden aldaar op 5 februari 1889, 60 jaar oud.
 9. Jacomina Boonman, boerenmeid, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 23 november 1832, overleden aldaar op 6 maart 1916, 83 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 8 mei 1862, op 29-jarige leeftijd met Jacobus van Stee (25 jaar oud), boerenknecht, geboren te 's-Heer Arendskerke op 27 mei 1836, zoon van IX-j.

IX-cw Maria Almekinders, landbouwster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1792, dochter van VIII-am. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 4 mei 1815, op 23-jarige leeftijd met Jan Hubregtse Driedijk (41 jaar oud), landbouwer, geboren te Baarland in het jaar 1774, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 28 december 1837, 63 jaar oud.
(Hij is eerder getrouwd te Baarland op 24 december 1801, op 27-jarige leeftijd met Maria Cornelisse Vette (RK), overleden voor 1814.) Uit dit huwelijk

 1. Joanna Drijdijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 17 september 1815, volgt onder X-fx.

IX-cx Jacomina Almekinders, boerenmeid, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1794, overleden te 's-Heerenhoek op 4 januari 1886, 92 jaar oud, dochter van VIII-am. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 10 mei 1821, op 27-jarige leeftijd (1) met Joannes Goense (35 jaar oud), landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 16 februari 1786, overleden aldaar op 19 februari 1826, 40 jaar oud, zoon van Jacob Goense (landbouwer) en Cornelia Marinusse de Jonge.
(Hij is eerder getrouwd in het jaar 1811, op 25-jarige leeftijd met Catharina Boonman (35 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 15 april 1776, overleden aldaar op 2 februari 1812, 35 jaar oud, dochter van Petrus Boonman en Apollonia Boonman. (Zij is eerder getrouwd in het jaar 1801, op 25-jarige leeftijd met Cornelis Hubrechtse Driedijk (37 jaar oud), geboren te Baarland op 3 november 1764, overleden te 's-Heer Arendskerke op 11 mei 1811, 46 jaar oud, zoon van Hubertus Cornelisse Driedijk en Cornelia Jacobse Menheere. (Hij is eerder getrouwd te 's-Heerenhoek op 10 november 1790, op 26-jarige leeftijd met Catharina Janse de Vroe (23 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 10 februari 1767, overleden na 1800, minstens 33 jaar oud, dochter van Joannes Cornelisse de Vroe en Johanna Maartense Boonman. Hij was daarnaast gehuwd (2) met Jacoba van den Berge, geboren te 's-Gravenpolder op 29 april 1764, overleden te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1801, 37 jaar oud. (Zij was later gehuwd met Franciscus Apers.)))) Uit dit huwelijk

 1. Jacob Goense, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 16 april 1822, overleden aldaar op 18 december 1852, 30 jaar oud.
 2. Marinus Goense, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 2 februari 1824, overleden aldaar op 7 januari 1826, 1 jaar oud.
 3. Cornelia Goense, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 20 juli 1825, volgt onder X-fy.

Zij is getrouwd na 26 mei 1837, op minstens 43-jarige leeftijd (2) met Willem Bastiaanse Remijn (minstens 36 jaar oud), landbouwer en burgemeester van 's-Heerenhoek, geboren te Baarland in het jaar 1801, overleden te 's-Heerenhoek op 13 september 1879, 78 jaar oud, zoon van VIII-ai.
(Hij is eerder getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 21 december 1821, op 20-jarige leeftijd met Clasina Albregtse Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 6 februari 1801, gedoopt aldaar op 13 februari 1801, zie IX-p.)

IX-cy Adriana Almekinders, landbouwster, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1797, dochter van VIII-am. Zij is getrouwd te Hoedekenskerke op 12 juli 1833, op 36-jarige leeftijd met Adriaan Huige (29 jaar oud), landbouwer, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1804, overleden te 's-Gravenpolder op 23 maart 1888, 84 jaar oud, zoon van Laurentius Janse Huige en Helena van 't Westeinde (landbouwster). Uit dit huwelijk

 1. Helena Huige, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1836, volgt onder X-fz.
 2. Johanna Huige, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1839, volgt onder X-ga.

IX-cz Laurus Almekinders, landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1798, zoon van VIII-am. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 8 juni 1849, op 51-jarige leeftijd met Cornelia Pieterse Boonman (31 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1818, overleden te Baarland op 5 juni 1856, 38 jaar oud, dochter van IX-n. Uit dit huwelijk

 1. Johanna Almekinders, geboren te Baarland op 1 april 1853.
  Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 7 november 1879, op 26-jarige leeftijd met Laurus de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1853, volgt onder X-fh.

IX-da Catharina Almekinders, boerenmeid en landbouwster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1802, overleden te 's-Heer Arendskerke op 14 december 1842, 40 jaar oud, dochter van VIII-am. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 15 oktober 1830, op 28-jarige leeftijd met haar oom Leendert Boonman (44 jaar oud), landbouwer en landman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1786, overleden te 's-Heer Arendskerke op 4 december 1855, 69 jaar oud, zoon van Jacob Cornelisse Boonman en Pieternella Janse van der Dries (arbeidster).
(Hij is eerder getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 18 april 1817, op 31-jarige leeftijd met Magdalena Vermue, geboren te 's-Heer Arendskerke op 5 mei 1792, zie VIII-ar.) Uit dit huwelijk

 1. Cornelis Boonman, geboren te 's-Heer Arendskerke op 22 september 1831, volgt onder X-gb.
 2. Pieternella Boonman, geboren te 's-Heer Arendskerke op 20 februari 1833, overleden aldaar op 19 april 1833, 58 dagen oud.
 3. Jan Boonman, boerenknecht, geboren te 's-Heer Arendskerke op 15 december 1834.
  Hij is getrouwd te Heinkenszand op 4 februari 1859, op 24-jarige leeftijd met Neeltje Koens (25 jaar oud), geboren te Heinkenszand op 3 oktober 1833, dochter van Hugo Koens (landbouwer en herbergier) en Cornelia Hubrechtse van 't Westeinde (boerendochter en landbouwster).

IX-db Cornelis Huibregtse Vermue, landbouwer, gedoopt te 's-Heer Arendskerke op 20 oktober 1808, overleden te Hoedekenskerke op 10 februari 1846, 37 jaar oud, zoon van VIII-an. Hij is getrouwd te Hoedekenskerke op 13 april 1833, op 24-jarige leeftijd (1) met Johanna Serverans (29 jaar oud), landbouwster, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1804, overleden op 23 oktober 1835, 31 jaar oud, dochter van Fransois Serverans (burgemeester dezer gemeente en heelmeester) en Martina Huige. Uit dit huwelijk

 1. Maria Vermue, boerenmeid, koemelkster en arbeidster, geboren te Hoedekenskerke op 26 juli 1834, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 22 augustus 1913, 79 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Hoedekenskerke op 21 februari 1862, op 27-jarige leeftijd met Marinus Uitterhoeve, geboren te Nisse op 5 oktober 1835, volgt onder IX-dq.
 2. Frans Vermue, geboren te Hoedekenskerke op 13 oktober 1835, overleden aldaar op 4 januari 1836, 83 dagen oud.

Hij is getrouwd te Baarland op 1 juni 1838, op 29-jarige leeftijd (2) met Catharina de Vos (27 jaar oud), geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1811, overleden aldaar op 26 april 1888, 77 jaar oud, dochter van Gillis de Vos (landman) en Magdalena Franse Gorselink (landbouwster).
(Zij is later getrouwd te Hoedekenskerke op 7 augustus 1848, op 37-jarige leeftijd met Pieter Huige (30 jaar oud), landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 15 mei 1818, overleden te Hoedekenskerke op 21 januari 1869, 50 jaar oud, zoon van Adriaan Janse Huige (landbouwer) en Jacomina Pieterse Vermue (landbouwster).) Uit dit huwelijk

 1. Maatje Cornelisse Vermue, boerenmeid, geboren te Hoedekenskerke op 22 maart 1839.
  Zij is getrouwd te Hoedekenskerke op 17 mei 1866, op 27-jarige leeftijd met Marinus Westdorp, geboren te Hoedekenskerke op 3 juli 1835, volgt onder IX-ip.
 2. Magdalena Vermue, geboren te Hoedekenskerke op 8 juli 1840, overleden aldaar op 14 september 1840, 68 dagen oud.
 3. Hubregt Vermue, geboren te Hoedekenskerke op 15 juli 1841, overleden aldaar op 15 september 1841, 62 dagen oud.
 4. Gilles Vermue, geboren te Hoedekenskerke op 3 augustus 1842.
 5. Hubrecht Vermue, landbouwer, geboren te Hoedekenskerke op 13 september 1844, overleden te Driewegen op 10 november 1881, 37 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Driewegen op 6 februari 1879, op 34-jarige leeftijd met Cornelia Oostdijk (48 jaar oud), boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 16 december 1830, overleden te Yerseke op 23 september 1901, 70 jaar oud, dochter van VIII-cf.
  (Zij is eerder getrouwd te Borssele op 22 januari 1863, op 32-jarige leeftijd met Joannes Pieterse Rijk, geboren te Holestelle (Ovezande) op 7 september 1804, gedoopt te 's-Heerenhoek op 8 september 1804, volgt onder IX-y.)

IX-dc Jacoba Vermue, boerenmeid en landbouwster, geboren te Hoedekenskerke op 18 april 1822, dochter van VIII-an. Zij is getrouwd te Hoedekenskerke op 9 april 1858, op 35-jarige leeftijd met Adriaan van 't Westende (42 jaar oud), landbouwer, geboren te Hoedekenskerke op 17 april 1815, overleden aldaar op 14 augustus 1882, 67 jaar oud, zoon van VIII-bi.
(Hij is eerder getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 12 juni 1857, op 42-jarige leeftijd met Maatje Nolet (24 jaar oud), landbouwster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1833, overleden te Hoedekenskerke op 24 juli 1857, 24 jaar oud, dochter van Marinus Nolet (landbouwer) en Anna Verschragen (landbouwster).) Uit dit huwelijk

 1. Cornelia van 't Westende, arbeidster, geboren te Hoedekenskerke op 18 januari 1859.
  Zij is getrouwd te Hoedekenskerke op 21 maart 1889, op 30-jarige leeftijd met Willem Remijn, geboren te Hoedekenskerke op 3 april 1861, volgt onder X-fm.
 2. Maria van 't Westende, geboren te Hoedekenskerke op 21 november 1859.
 3. Jan van 't Westende, geboren te Hoedekenskerke op 27 november 1861.

IX-dd Cornelius de Jonge, boerenknecht en landman, geboren te 's-Heer Abtskerke in het jaar 1810, zoon van VIII-ao. Hij is getrouwd te Oudelande op 12 april 1833, op 23-jarige leeftijd met Jacomina Drijdijk (21 jaar oud), landbouwster, geboren te Oudelande in het jaar 1812, dochter van Francis Drijdijk en Josina de Jonge. Uit dit huwelijk

 1. Jan de Jonge, geboren te Nisse in het jaar 1840, overleden aldaar op 1 februari 1843, 3 jaar oud.
 2. Martina de Jonge, geboren te Nisse op 21 juli 1845.

IX-de Jacob Boonman, boerenknecht en landbouwer, geboren in het jaar 1820, overleden te 's-Heer Arendskerke op 1 mei 1864, 44 jaar oud, zoon van VIII-ar. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 31 maart 1842, op 22-jarige leeftijd met Magdalena Remijn (19 jaar oud), landbouwster, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1823, dochter van IX-p. Uit dit huwelijk

 1. Leendert Boonman, geboren te 's-Heer Arendskerke op 20 april 1843, overleden aldaar op 21 oktober 1843, 184 dagen oud.
 2. Willem Boonman, landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 2 mei 1844, overleden te Hoedekenskerke op 30 januari 1937, 92 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Nisse op 5 mei 1871, op 27-jarige leeftijd met Martina Pieterse de Jonge, geboren te Nisse op 5 oktober 1847, volgt onder X-dn.
 3. Leendert Boonman, boerenknecht en landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 30 maart 1846, overleden aldaar op 23 januari 1931, 84 jaar oud.
  Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 7 mei 1869, op 23-jarige leeftijd met Margrietha van der Pas, geboren te 's-Heer Arendskerke op 21 januari 1843, volgt onder X-cw.
 4. Aalbregt Boonman, geboren te 's-Heer Arendskerke op 25 januari 1849, overleden aldaar op 14 augustus 1852, 3 jaar oud.
 5. Cornelis Boonman, boerenknecht en landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 14 augustus 1850, overleden te Rosmalen op 11 februari 1892, 41 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Driewegen op 7 juni 1872, op 21-jarige leeftijd met Cornelia Allemekinders (20 jaar oud), landbouwster, geboren te Driewegen op 26 mei 1852, overleden te Ovezande (Zeeland) op 21 december 1917, 65 jaar oud, dochter van IX-bz.
  (Zij is later getrouwd te Driewegen op 21 mei 1896, op 43-jarige leeftijd met Marinus Rentmeester (29 jaar oud), landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 30 april 1867, overleden aldaar op 26 februari 1947, 79 jaar oud, zoon van X-bb. (Hij is later getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 21 februari 1919, op 51-jarige leeftijd met Catharina Rijk (58 jaar oud), huishoudster, geboren te 's-Heerenhoek op 3 maart 1860, overleden aldaar op 13 december 1951, 91 jaar oud, dochter van X-ae.))
 6. Bastiaan Boonman, geboren te 's-Heer Arendskerke op 30 november 1851, overleden aldaar op 27 september 1852, 302 dagen oud.
 7. Clazina Boonman, geboren te 's-Heer Arendskerke op 19 november 1854, overleden aldaar op 30 augustus 1855, 284 dagen oud.
 8. Aalbregt Boonman, geboren te 's-Heer Arendskerke op 21 december 1856, overleden aldaar op 2 december 1903, 46 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Yerseke op 9 mei 1902, op 45-jarige leeftijd met Maria Rijk (37 jaar oud), geboren te Borssele op 13 februari 1865, overleden te Goes op 8 juli 1925, 60 jaar oud, dochter van IX-y.
  (Zij is later getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 25 mei 1905, op 40-jarige leeftijd met Jacobus van den Dries (42 jaar oud), boerenknecht, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 8 mei 1863, overleden te Goes op 13 maart 1955, 91 jaar oud, zoon van X-ap.)
 9. Magdalena Boonman, landbouwster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 15 juli 1859, overleden te 's-Heerenhoek op 21 september 1940, 81 jaar oud.
  Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 9 april 1885, op 25-jarige leeftijd met Cornelis Vermue, geboren te Ovezande (Zeeland) op 15 april 1853, volgt onder X-ev.
 10. Klazina Boonman, geboren op 14 oktober 1862.
  Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 7 februari 1895, op 32-jarige leeftijd met Daniel Goense (31 jaar oud), boerenknecht, geboren te Baarland in het jaar 1864, overleden te Hoedekenskerke op 13 januari 1943, 79 jaar oud, zoon van X-dz.
 11. Bastiaan Boonman, boerenknecht, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1863.
  Hij is getrouwd te Hoedekenskerke op 1 mei 1890, op 27-jarige leeftijd met Maatje Goense (28 jaar oud), geboren te Baarland in het jaar 1862, overleden te Hoedekenskerke op 17 juli 1948, 86 jaar oud, dochter van X-dz.

IX-df Adriana van 't Westeinde, herbergierster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 13 juni 1792, overleden te 's-Heer Abtskerke op 7 juli 1858, 66 jaar oud, dochter van VIII-as. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 4 juli 1817, op 25-jarige leeftijd met Pieter Huige (30 jaar oud), geboren te Kloetinge op 1 september 1786, overleden te 's-Heer Abtskerke op 14 mei 1849, 62 jaar oud, zoon van Jacob Huige en Maatje Nieuwkamer. Uit dit huwelijk

 1. Johanna Huige, arbeidster, geboren te Kloetinge in het jaar 1822.
  Zij is getrouwd te 's-Heer Abtskerke op 20 mei 1852, op 30-jarige leeftijd met Johannes Rentmeester (32 jaar oud), arbeider, geboren te Kloetinge in het jaar 1820, zoon van Frans Janse Rentmeester en Maria Janse Paulusse.
 2. Maatje Huige, boerenmeid en landbouwster, geboren te Kloetinge op 26 januari 1823, overleden te Driewegen op 13 oktober 1890, 67 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Borssele op 10 juli 1851, op 28-jarige leeftijd met Jan Allemekinders, geboren te 's-Heer Arendskerke op 8 september 1812, volgt onder IX-bz.
 3. Apolonia Huige, dienstmeid, geboren te Kloetinge in het jaar 1824, overleden te Hoedekenskerke op 23 februari 1845, 21 jaar oud.
 4. Cornelis Huige, geboren te Kloetinge in het jaar 1829, overleden te Kruiningen (Zeeland) op 6 augustus 1894, 65 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Ellewoutsdijk op 12 mei 1865, op 36-jarige leeftijd met Josina Rijk, geboren te Ellewoutsdijk op 2 juni 1835, volgt onder X-dq.
 5. Hubregt Huige, geboren te Kloetinge op 20 september 1832, volgt onder X-gc.

IX-dg Catharina Cornelisse van 't Westeinde, arbeidster en landbouwster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 30 september 1796, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 25 oktober 1864, 68 jaar oud, dochter van VIII-as. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 13 augustus 1819, op 22-jarige leeftijd met Jan Jacobse Huige (34 jaar oud), arbeider en landbouwer, geboren te Kloetinge op 23 oktober 1784, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 10 mei 1878, 93 jaar oud, zoon van Jacob Huige en Maatje Nieuwkamer. Uit dit huwelijk

 1. Jacob Huige, arbeider, geboren te Kloetinge in het jaar 1820, ongehuwd overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 10 maart 1888, 68 jaar oud.
 2. Marinus Huige, geboren te Kloetinge op 28 december 1822, volgt onder X-gd.
 3. Cornelis Huige, arbeider, geboren te Kloetinge in het jaar 1822, ongehuwd overleden te Nisse op 10 augustus 1903, 81 jaar oud.
 4. Johanna Huige, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 15 juni 1824, overleden aldaar op 17 april 1825, 306 dagen oud.
 5. Jan Huige, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 23 februari 1826, overleden aldaar op 4 juli 1828, 2 jaar oud.
 6. Joanna Huige, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 8 april 1827, overleden aldaar op 11 mei 1829, 2 jaar oud.
 7. Maria Huige, veldarbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 14 juni 1828, ongehuwd overleden aldaar op 15 november 1904, 76 jaar oud.
 8. Jan Huige, veldarbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 20 augustus 1829, ongehuwd overleden aldaar op 28 november 1904, 75 jaar oud.
 9. Huibregt Huige, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 25 september 1831, overleden aldaar op 10 januari 1836, 4 jaar oud.
 10. Johanna Huige, arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 6 april 1834, ongehuwd overleden aldaar op 9 oktober 1871, 37 jaar oud.
 11. Adriana Huige, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 19 april 1837, ongehuwd overleden te Nisse op 21 april 1895, 58 jaar oud.

IX-dh Clasina Cornelisse Huige, boerenmeid, arbeidster en landbouwster, geboren te Baarland op 4 oktober 1795, overleden te Hoedekenskerke op 1 april 1879, 83 jaar oud, dochter van VIII-at. Zij is getrouwd te Hoedekenskerke op 15 januari 1817, op 21-jarige leeftijd met Matthijs Marinusse Vroonland (33 jaar oud), arbeider en landbouwer, geboren te Hoedekenskerke op 22 november 1783, overleden aldaar op 19 maart 1847, 63 jaar oud, zoon van Marinus Vroonland en Jacomina Strobbaerts.
(Hij is eerder getrouwd te Kwadendamme op 8 juni 1806, op 22-jarige leeftijd met Josina Albrechtse Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland), gedoopt aldaar op 11 maart 1785, zie IX-ae.) Uit dit huwelijk

 1. Johanna Vroonland, geboren te Baarland op 28 oktober 1817.
 2. Jannetje Vroonland, geboren te Baarland op 11 juli 1819.
 3. Jannetje Vroonland, geboren te Baarland op 11 oktober 1820.
 4. Geertruid Vroonland, geboren te Baarland op 31 oktober 1822, overleden op 17 november 1822, 17 dagen oud.
 5. Adriana Vroonland, arbeidster, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1822, ongehuwd overleden aldaar op 12 juni 1855, 33 jaar oud.
 6. Geertruida Vroonland, arbeidster, geboren te Baarland op 15 februari 1825, overleden te 's-Heer Arendskerke op 17 januari 1907, 81 jaar oud.
  Zij is getrouwd te 's-Gravenpolder op 28 april 1870, op 45-jarige leeftijd met Jan Knuijt (36 jaar oud), arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) op 24 februari 1834, overleden te 's-Heer Arendskerke op 3 april 1898, 64 jaar oud, zoon van VIII-ed.
 7. Marinus Vroonland, arbeider, geboren te Baarland op 21 november 1826, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 8 november 1907, 80 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Hoedekenskerke op 12 oktober 1854, op 27-jarige leeftijd met Catharina Moison, geboren te Ovezande (Zeeland) op 8 mei 1833, volgt onder IX-ex.
 8. Kornelis Vroonland, arbeider, geboren te Baarland op 28 juni 1829, ongehuwd overleden te Yerseke op 3 mei 1895, 65 jaar oud.
 9. Jan Vroonland, arbeider, geboren te Hoedekenskerke op 15 februari 1831, ongehuwd overleden te 's-Heer Arendskerke op 11 augustus 1896, 65 jaar oud.
 10. Adriaan Vroonland, geboren te Hoedekenskerke op 24 juli 1833.
 11. Hubrecht Vroonland, geboren te Hoedekenskerke op 12 augustus 1834, overleden aldaar op 1 september 1834, 20 dagen oud.
 12. Johanna Vroonland, geboren te Hoedekenskerke op 22 maart 1836, volgt onder X-ge.
 13. Hubregt Vroonland, arbeider, geboren te Hoedekenskerke op 5 mei 1839, ongehuwd overleden aldaar op 4 juli 1889, 50 jaar oud.

IX-di Clazina Goense, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1806, overleden aldaar op 15 juli 1843, 37 jaar oud, dochter van VIII-au. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 12 juli 1837, op 31-jarige leeftijd met Charles van Doesterling (24 jaar oud), arbeider, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1813, wonende aldaar, overleden aldaar op 24 juni 1897, 84 jaar oud, zoon van Fidelius Douterluinge (journalier) en Tannetje Raas (journaliere).
(Hij is later getrouwd te 's-Heerenhoek op 21 mei 1847, op 34-jarige leeftijd met Leuntje Rentmeester (33 jaar oud), dienstmeid, geboren te Kloetinge op 2 maart 1814, wonende te 's-Heerenhoek, overleden aldaar op 20 juni 1849, 35 jaar oud, dochter van Frans Janse Rentmeester en Maria Janse Paulusse. Hij is later getrouwd te 's-Heerenhoek op 22 november 1850, op 37-jarige leeftijd met Adriana van der Linde (37 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1813, overleden voor 24 juni 1897, hoogstens 84 jaar oud, dochter van Jacob van de Linde en Johanna Smulder (arbeidster).) Uit dit huwelijk

 1. Laurus van Doesterling, geboren te 's-Heerenhoek op 18 januari 1838, overleden aldaar op 19 januari 1838, 1 dag oud.
 2. Tannetje van Doesterling, geboren te 's-Heerenhoek op 30 juli 1839, overleden aldaar op 1 november 1928, 89 jaar oud.
  Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 2 mei 1862, op 22-jarige leeftijd met Johannes Capello (29 jaar oud), kuiper, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1833, overleden aldaar op 14 maart 1912, 79 jaar oud, zoon van Antonie Capello en Maria Sapp (kuipster).
 3. Margaritha van Doesterling, geboren te 's-Heerenhoek op 1 augustus 1840, overleden aldaar op 23 september 1840, 53 dagen oud.
 4. Maria van Doesterling, arbeidster, geboren te 's-Heerenhoek op 30 oktober 1841, overleden te Yerseke op 24 april 1936, 94 jaar oud.
  Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 1 mei 1862, op 20-jarige leeftijd met Jan Vette, geboren te Borssele op 25 mei 1829, volgt onder IX-du.

IX-dj Marinus Hubrechtse Goense, landman, geboren te 's-Heerenhoek op 12 april 1815, overleden aldaar op 17 april 1903, 88 jaar oud, zoon van VIII-au. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 12 april 1866, op 51-jarige leeftijd met Maria van 't Westeinde (33 jaar oud), landbouwster, geboren te 's-Heerenhoek op 29 juli 1832, overleden aldaar op 8 mei 1916, 83 jaar oud, dochter van Cornelis van 't Westeinde (kleermaker) en Adriana Zuidhof (dienstbode). Uit dit huwelijk

 1. Adriana Goense, geboren te 's-Heerenhoek op 13 maart 1868, volgt onder X-gf.
 2. Clazina Goense, geboren te 's-Heerenhoek op 11 september 1869, overleden aldaar op 24 september 1869, 13 dagen oud.
 3. Cornelis Goense, landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek op 25 december 1870, overleden aldaar op 12 november 1956, 85 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Borssele op 23 november 1916, op 45-jarige leeftijd met Maria Vette (41 jaar oud), geboren te Borssele in het jaar 1875, overleden voor 12 november 1956, hoogstens 81 jaar oud, dochter van IX-dw.
 4. Clasina Goense, boerenmeid, geboren te 's-Heerenhoek op 2 juni 1876, overleden aldaar op 12 maart 1942, 65 jaar oud.
  Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 10 mei 1911, op 34-jarige leeftijd met Adriaan Pieterse (28 jaar oud), veldarbeider, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1883, zoon van Jacobus Pieterse (veldarbeider) en Janna Steketee.

IX-dk Hubregt Hubregtse Goense, landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1817, overleden aldaar op 10 mei 1904, 87 jaar oud, zoon van VIII-au. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 28 augustus 1840, op 23-jarige leeftijd met Jacomina Bos (25 jaar oud), arbeidster en landbouwster, geboren te 's-Gravenpolder in het jaar 1815, overleden te 's-Heerenhoek op 14 november 1900, 85 jaar oud, dochter van Harman Bos (koopman) en Elisabeth de Jonge (arbeidster). Uit dit huwelijk

 1. Hubrecht Goense, geboren te 's-Heerenhoek op 22 januari 1841.
 2. Elizabeth Goense, geboren te 's-Heerenhoek op 10 januari 1842, volgt onder X-gg.
 3. Marinus Goense, geboren te 's-Heerenhoek op 16 januari 1843, overleden aldaar op 23 oktober 1843, 280 dagen oud.
 4. Tannetje Goense, geboren te 's-Heerenhoek op 21 september 1844, overleden aldaar op 3 oktober 1844, 12 dagen oud.
 5. Tannetje Goense, geboren te 's-Heerenhoek op 31 augustus 1845, overleden aldaar op 8 februari 1848, 2 jaar oud.
 6. Harman Goense, landmansknecht en landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek op 13 augustus 1847, overleden te Venray op 15 maart 1932, 84 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Arnemuiden op 9 februari 1876, op 28-jarige leeftijd met Susanna Wilhelmina van 't Westeinde, geboren te Kleverskerke op 16 juli 1850, volgt onder IX-ec.
 7. Tannetje Goense, landbouwster, geboren op 20 december 1849, overleden te Kruiningen (Zeeland) op 17 april 1919, 69 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Goes op 7 januari 1875, op 25-jarige leeftijd met Cornelis Rijk, geboren te 's-Gravenpolder op 11 maart 1852, volgt onder X-cm.
 8. Clazina Goense, geboren te 's-Heerenhoek op 10 november 1851, overleden te Rosmalen op 7 augustus 1935, 83 jaar oud.
 9. Cornelis Goense, geboren te 's-Heerenhoek op 14 maart 1853, volgt onder X-gh.
 10. Magdalena Hubregtse Goense, geboren te 's-Heerenhoek op 7 maart 1855, overleden aldaar op 12 augustus 1856, 1 jaar oud.
 11. Cornelia Goense, landbouwster, geboren te 's-Heerenhoek op 23 oktober 1856, overleden te Ovezande (Zeeland) op 13 juli 1912, 55 jaar oud.
  Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 6 juli 1904, op 47-jarige leeftijd met Adriaan Goense (59 jaar oud), landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 1 februari 1845, overleden te Ovezande (Zeeland) op 15 maart 1932, 87 jaar oud, zoon van Cornelis Jacobse Goense (landbouwer) en Hendrica Wisard (landbouwster en dienstmeid).
  (Hij is eerder getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 17 april 1884, op 39-jarige leeftijd met Neeltje Boonman, Cornelia, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 14 november 1859, volgt onder XI-aj.)

IX-dl Hubregt Vroonland, herbergier, geboren te Hoedekenskerke op 25 november 1814, overleden te 's-Gravenpolder op 7 augustus 1889, 74 jaar oud, zoon van VIII-av. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 31 januari 1850, op 35-jarige leeftijd (1) met Stoffelina de Vroe (35 jaar oud), dienstmeid, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1815, overleden te 's-Gravenpolder op 26 oktober 1856, 41 jaar oud, dochter van Jacob de Vroe (landbouwer) en Magdalena Laurentse Vermue (landbouwster). Hij is getrouwd te 's-Gravenpolder op 8 mei 1858, op 43-jarige leeftijd (2) met Digna Zuidhof (38 jaar oud), boerenmeid, geboren te Hoedekenskerke op 3 september 1819, overleden te 's-Gravenpolder op 29 november 1903, 84 jaar oud, dochter van Jan Pieterse Zuidhof (boerenknecht en landbouwer) en Jacomina Jacobusse Westdorp (boerenmeid). Uit dit huwelijk

 1. Jacomina Vroonland, geboren te 's-Gravenpolder in januari 1859, overleden aldaar op 17 september 1859, 8 maanden oud.

IX-dm Johanna Dankertse van 't Westeinde, boerenmeid en arbeidster, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1814, overleden te Baarland op 13 april 1904, 90 jaar oud, dochter van VIII-aw. Zij is getrouwd te Hoedekenskerke op 16 mei 1835, op 21-jarige leeftijd (1) met Petrus Louisse Kaas, geboren te Kwadendamme op 4 november 1810, zie VIII-dq. Uit dit huwelijk

 1. 1-5 : Zie onder VIII-dq.

Zij is getrouwd te Baarland op 24 oktober 1850, op 36-jarige leeftijd (2) met Hubregt Timmerman, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1819, zie IX-fn. Uit dit huwelijk

 1. Adriana Timmerman, geboren te Baarland in januari 1853, overleden aldaar op 15 april 1853, 3 maanden oud.
 2. Adriaan Timmerman, geboren te Baarland in augustus 1854, overleden aldaar op 4 januari 1855, 5 maanden oud.
 3. Marinus Timmerman, timmerman en landbouwer, geboren te Baarland in het jaar 1857, overleden aldaar op 13 april 1927, 70 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Baarland op 15 november 1889, op 32-jarige leeftijd met Appollonia Boonman, geboren te Baarland op 27 februari 1860, volgt onder IX-hk.
 4. Margrieta Timmerman, geboren te Baarland in het jaar 1860, overleden aldaar op 11 februari 1951, 91 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Baarland op 30 april 1902, op 42-jarige leeftijd met Cornelis Engelbert (55 jaar oud), timmerman en herbergier, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1847, overleden te Baarland op 3 maart 1928, 81 jaar oud, zoon van Gerardus Engelbert (timmerman) en Sara de Belder.
  (Hij is eerder getrouwd te 's-Heerenhoek op 12 november 1868, op 21-jarige leeftijd met Maria Boonman (30 jaar oud), dienstbode, geboren te 's-Heerenhoek op 14 maart 1838, overleden voor 29 januari 1874, hoogstens 35 jaar oud, dochter van Leendert Boonman (arbeider) en Jobje Acda (arbeidster). Hij is eerder getrouwd te 's-Heerenhoek op 29 januari 1874, op 27-jarige leeftijd met Apolonia Westdijk, geboren te 's-Heerenhoek op 23 mei 1841, volgt onder X-c.)

IX-dn Catharina Uiterhoeve, boerenmeid, geboren te Nisse op 27 september 1827, overleden te Ovezande (Zeeland) op 3 januari 1885, 57 jaar oud, dochter van VIII-ay. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 19 april 1861, op 33-jarige leeftijd met Jacobus Westdorp (31 jaar oud), koopman, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1830, overleden te Ovezande (Zeeland) op 10 maart 1865, 35 jaar oud, zoon van Willem Westdorp (schoenmaker en landbouwer) en Adriana Masscal (boerenmeid, arbeidster en pakkendraagster). Uit dit huwelijk

 1. Adriana Westdorp, geboren te Ovezande (Zeeland) op 18 maart 1862, volgt onder X-gi.
 2. Johannes Westdorp, geboren te Ovezande (Zeeland) op 3 augustus 1863, overleden aldaar op 16 februari 1864, 197 dagen oud.

IX-do Daniel Uitterhoeve, landbouwersknecht, arbeider en landman, geboren te Nisse op 13 februari 1833, overleden te Kruiningen (Zeeland) op 21 april 1919, 86 jaar oud, zoon van VIII-ay. Hij is getrouwd te Hoedekenskerke op 26 november 1863, op 30-jarige leeftijd met Kornelia Raas (23 jaar oud), arbeidster, geboren te 's-Gravenpolder op 23 januari 1840, overleden te Kruiningen (Zeeland) op 25 juni 1922, 82 jaar oud, dochter van Jakobus Raas (molenaar en herbergier) en Catharina Kuijlenbroek (boerenmeid en herbergierster). Uit dit huwelijk

 1. Levenloos Raas, geboren te Hoedekenskerke op 12 september 1864, overleden aldaar op 12 september 1864.
 2. Levenloos Raas, geboren te Hoedekenskerke op 6 november 1865, overleden aldaar op 6 november 1865.
 3. Catharina Uiterhoeve, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 14 oktober 1867, overleden te Kruiningen (Zeeland) op 2 mei 1939, 71 jaar oud.
 4. Cornelia Uiterhoeve, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 6 juli 1869, overleden te Kruiningen (Zeeland) op 18 juli 1954, 85 jaar oud.
 5. Maria Uiterhoeve, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 1 mei 1873, overleden te Kruiningen (Zeeland) op 11 augustus 1939, 66 jaar oud.
 6. Johannes Uitterhoeve, geboren te Ovezande (Zeeland) op 20 augustus 1876, overleden te Kruiningen (Zeeland) op 8 december 1951, 75 jaar oud.
 7. Geertruid Uitterhoeve, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 11 augustus 1883.

IX-dp Maria Uitterhoeve, boerenmeid en arbeidster, geboren te Nisse op 13 maart 1834, overleden aldaar op 16 mei 1863, 29 jaar oud, dochter van VIII-ay. Zij is getrouwd te Nisse op 20 april 1861, op 27-jarige leeftijd met Aalbrecht Kegel, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1838, zie IX-jv. Uit dit huwelijk

 1. Johannes Kegel, geboren te Nisse op 9 december 1861, overleden aldaar op 9 december 1861.
 2. Jan Kegel, geboren te Nisse op 9 december 1861, overleden aldaar op 10 december 1861, 1 dag oud.
 3. Jan Kegel, geboren te Nisse op 17 april 1863.

IX-dq Marinus Uitterhoeve, boerenknecht en landman, geboren te Nisse op 5 oktober 1835, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 12 februari 1884, 48 jaar oud, zoon van VIII-ay. Hij is getrouwd te Hoedekenskerke op 21 februari 1862, op 26-jarige leeftijd met Maria Vermue (27 jaar oud), boerenmeid, koemelkster en arbeidster, geboren te Hoedekenskerke op 26 juli 1834, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 22 augustus 1913, 79 jaar oud, dochter van IX-db. Uit dit huwelijk

 1. Johannis Uitterhoeve, landbouwer, geboren te Nisse op 27 november 1862, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 3 april 1940, 77 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Hoedekenskerke op 24 september 1896, op 33-jarige leeftijd met Maria Steijn, geboren te Hoedekenskerke op 17 februari 1856, volgt onder X-ld.
 2. Johanna Uitterhoeve, boerenmeid, geboren te Nisse op 12 mei 1865, overleden te Hoofdplaat op 17 februari 1939, 73 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Nisse op 6 mei 1891, op 25-jarige leeftijd met Jan Simonse (30 jaar oud), landmansknecht, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1861, zoon van Jan Simonse en Catharina Grim.
 3. Cornelis Uitterhoeve, geboren te Nisse op 10 december 1866, overleden te Goes op 2 mei 1941, 74 jaar oud.
 4. Marinus Uitterhoeve, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 19 december 1869.
 5. Cornelia Uitterhoeve, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 5 november 1873, overleden te 's-Heer Arendskerke op 9 mei 1952, 78 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 26 juli 1923, op 49-jarige leeftijd met Jan Remijn (52 jaar oud), landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 21 januari 1871, overleden aldaar op 16 oktober 1953, 82 jaar oud, zoon van IX-ek.
 6. Jacobus Uitterhoeve, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 24 januari 1875, overleden aldaar op 26 maart 1941, 66 jaar oud.

IX-dr Mattheus Uitterhoeve, schilder en wagenmaker, geboren te Nisse op 18 april 1839, overleden te Ovezande (Zeeland) op 10 april 1912, 72 jaar oud, zoon van VIII-ay. Hij was gehuwd met Sophia Bernardina Scheppers, geboren te Hoek op 24 november 1842, overleden te Ovezande (Zeeland) op 29 september 1906, 63 jaar oud, dochter van Adriaan Scheppers en Johanna Theresia Provost. Uit dit huwelijk

 1. Johannes Uitterhoeve, geboren te Ovezande (Zeeland) op 18 februari 1869.
 2. Adriaan Uitterhoeve, geboren te Ovezande (Zeeland) op 24 maart 1871, overleden aldaar op 5 maart 1952, 80 jaar oud.
 3. Johanna Theresia Uitterhoeve, geboren te Ovezande (Zeeland) op 15 mei 1873.
 4. Petrus Uitterhoeve, geboren te Ovezande (Zeeland) op 7 september 1875, volgt onder X-gj.
 5. Jozef Uitterhoeve, huisschilder, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1878.
  Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 30 oktober 1908, op 30-jarige leeftijd met Pieternella Priem (26 jaar oud), geboren te Ovezande (Zeeland) op 4 november 1881, dochter van X-ip.
 6. Leonardus Uitterhoeve, geboren te Ovezande (Zeeland) op 28 januari 1880, overleden aldaar op 4 februari 1880, 7 dagen oud.
 7. Leonardus Uitterhoeve, schilder, geboren te Ovezande (Zeeland) op 5 juli 1881, overleden te 's-Heerenhoek op 14 februari 1944, 62 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 28 september 1906, op 25-jarige leeftijd (1) met Lucia Huige (23 jaar oud), dienstmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 7 april 1883, dochter van X-ih.
  Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 23 juli 1920, op 39-jarige leeftijd (2) met Idje van der Meer (46 jaar oud), dienstbode, geboren te Rauwerderhem in het jaar 1874, dochter van Jan Hanzes van der Meer en Albertje Sijbrens Jorna.
 8. Maria Sophia Uitterhoeve, geboren te Ovezande (Zeeland) op 5 juli 1884.

IX-ds Jacobus Uitterhoeve, boerenknecht en landbouwer, geboren te Nisse op 3 januari 1842, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 1 mei 1923, 81 jaar oud, zoon van VIII-ay. Hij is getrouwd te Driewegen op 9 mei 1873, op 31-jarige leeftijd met Maria Drijdijk (28 jaar oud), boerenmeid en landbouwster, geboren te Driewegen op 25 januari 1845, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 28 februari 1911, 66 jaar oud, dochter van IX-bd. Uit dit huwelijk

 1. Cornelia Uitterhoeve, boerenmeid, geboren te Nisse op 5 maart 1875, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 24 oktober 1952, 77 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 24 april 1902, op 27-jarige leeftijd met Cornelis van 't Westeinde (30 jaar oud), veldarbeider, geboren te 's-Heerenhoek op 21 februari 1872, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 23 maart 1927, 55 jaar oud, zoon van IX-fo.
 2. Hubrecht Uitterhoeve, geboren te Nisse op 16 maart 1881, volgt onder X-gk.
 3. Johannes Uitterhoeve, klein landbouwer, geboren te Nisse op 2 juli 1882, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 5 juni 1948, 65 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 30 april 1914, op 31-jarige leeftijd met Johanna de Jonge (32 jaar oud), dienstbode, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1882, dochter van X-fh.

IX-dt Martina Vette, boerenmeid, geboren te Borssele op 28 januari 1828, dochter van VIII-az. Zij is getrouwd te Kruiningen (Zeeland) op 25 januari 1856, op 27-jarige leeftijd met Johannes Baptiste Goosens (38 jaar oud), landbouwer, geboren te Hengstdijk in het jaar 1818, zoon van Adrianus Goosens en Maria Schelfhout.
(Hij was weduwnaar van Jannetje Melse Acda, geboren in het jaar 1791, dochter van Mels Gerardse Acda en Jobje Franse Bek.) Uit dit huwelijk

 1. Maria Goosens, geboren te Kruiningen op 20 september 1856.

IX-du Jan Vette, landbouwer en vrachtrijder, geboren te Borssele op 25 mei 1829, overleden te Yerseke op 13 september 1895, 66 jaar oud, zoon van VIII-az. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 1 mei 1862, op 32-jarige leeftijd met Maria van Doesterling (20 jaar oud), arbeidster, geboren te 's-Heerenhoek op 30 oktober 1841, overleden te Yerseke op 24 april 1936, 94 jaar oud, dochter van IX-di. Uit dit huwelijk

 1. Maria Vette, geboren te Borssele op 14 januari 1863, volgt onder X-gl.
 2. Klazina Vette, geboren te Borssele op 13 februari 1865.
 3. Wilhelmina Vette, geboren te Borssele op 20 oktober 1867, ongehuwd overleden te Yerseke op 11 juli 1893, 25 jaar oud.
 4. Hubregt Vette, geboren te Borssele op 30 maart 1870, volgt onder X-gm.
 5. Jobje Vette, arbeidster, geboren te Borssele op 2 juni 1872.
  Zij is getrouwd te Yerseke op 13 september 1894, op 22-jarige leeftijd met Cornelis Grim (28 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek op 9 september 1866, zoon van Jan Grim (boerenknecht en arbeider) en Adriana Verdonk (boerenmeid en arbeidster).
 6. Margaretha Vette, geboren te Borssele op 23 augustus 1873, overleden te Bergen op Zoom op 20 mei 1910, 36 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Yerseke op 14 augustus 1902, op 28-jarige leeftijd met Pieter Jan van Sprundel (25 jaar oud), agent van politie, geboren te Halsteren (NB) op 7 maart 1877, zoon van Cornelis van Sprundel (kolenhandelaar en herbergier) en Joanna Cornelia Hagenaars.
 7. Tannetje Vette, geboren te Borssele op 31 mei 1876, overleden te Yerseke op 16 oktober 1904, 28 jaar oud.
 8. Aalbregt Vette, geboren te Borssele op 10 maart 1878, overleden aldaar op 2 september 1880, 2 jaar oud.
 9. Cornelis Vette, oesterkweker, geboren te Borssele op 13 augustus 1879, overleden te Yerseke op 5 december 1936, 57 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Yerseke op 29 maart 1917, op 37-jarige leeftijd met Lena van der Endt (20 jaar oud), geboren te Yerseke in het jaar 1897, dochter van Jozias van der Endt (oesterkweker) en Adriana Koster.
 10. Jeroen Vette, geboren te Borssele op 13 augustus 1879, volgt onder X-gn.
 11. Charles Vette, geboren te Borssele op 14 april 1882, overleden op 8 oktober 1953, 71 jaar oud.
 12. Jan Vette, oesterhandelaar, geboren te Borssele op 2 februari 1884.
  Hij is getrouwd te Yerseke op 19 oktober 1916, op 32-jarige leeftijd met Pieternella Catharina Pols (27 jaar oud), geboren te Yerseke in het jaar 1889, dochter van Pieter Cornelis Pols (oesterkweker) en Maatje Poelman.
 13. Pieter Janse Vette, geboren te Yerseke op 19 juli 1887, overleden aldaar op 4 augustus 1888, 1 jaar oud.

IX-dv Willemina Vette, koemelkster en winkelierster, geboren te Borssele op 28 november 1830, overleden te Ovezande (Zeeland) op 2 februari 1902, 71 jaar oud, dochter van VIII-az. Zij is getrouwd te Borssele op 30 april 1862, op 31-jarige leeftijd met Pieter van 't Westeinde (30 jaar oud), broodbakker en landman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 1 oktober 1831, overleden te Ovezande (Zeeland) op 26 oktober 1912, 81 jaar oud, zoon van Pieter Jacobse van 't Westeinde (boerenknecht, landbouwer, koemelker en landman) en Catharina Rentmeester (dienstbode en landbouwster). Uit dit huwelijk

 1. Katharina van 't Westeinde, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 21 september 1863, volgt onder X-go.
 2. Jan van 't Westeinde, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 10 april 1865, overleden aldaar op 17 augustus 1868, 3 jaar oud.
 3. Jacob van 't Westeinde, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 28 februari 1867, overleden aldaar op 5 september 1867, 189 dagen oud.
 4. Pieter van 't Westeinde, kleermaker, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 29 juni 1868, overleden te Middelburg op 7 november 1933, 65 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Middelburg op 3 juli 1901, op 33-jarige leeftijd met Johanna Louisa Bos (30 jaar oud), geboren te Middelburg op 3 december 1870, overleden aldaar op 23 juli 1956, 85 jaar oud, dochter van Anthoni Joannes Bos (stoker) en Petronella Carolina Wilhelmina Oudensteijn.
 5. Jan van 't Westeinde, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 25 september 1870, overleden te Ovezande (Zeeland) op 19 oktober 1914, 44 jaar oud.
 6. Jacob van 't Westeinde, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 11 augustus 1874, volgt onder X-gp.

IX-dw Pieter Vette, landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek op 29 januari 1836, overleden aldaar op 24 december 1927, 91 jaar oud, zoon van VIII-az. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 8 januari 1868, op 31-jarige leeftijd (1) met Maria Simonse (20 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1848, dochter van Jan Simonse en Apollonia Boonman. Uit dit huwelijk

 1. Jan Vette, boerenknecht, geboren te Borssele in het jaar 1870, overleden te 's-Heerenhoek op 7 maart 1952, 82 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 7 mei 1920, op 50-jarige leeftijd met Apolonia Priem (52 jaar oud), dienstbode, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1868, overleden te 's-Heerenhoek op 22 juni 1938, 70 jaar oud, dochter van IX-hv.

Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 13 januari 1871, op 34-jarige leeftijd (2) met Jobje Rijk (25 jaar oud), landbouwster en koemelkster, geboren te 's-Heerenhoek op 17 augustus 1845, overleden aldaar op 16 juli 1926, 80 jaar oud, dochter van IX-q. Uit dit huwelijk

 1. Maria Vette, geboren te Borssele in het jaar 1875, overleden voor 12 november 1956, hoogstens 81 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Borssele op 23 november 1916, op 41-jarige leeftijd met Cornelis Goense (45 jaar oud), landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek op 25 december 1870, overleden aldaar op 12 november 1956, 85 jaar oud, zoon van IX-dj.
 2. Albregt Vette, geboren te Borssele op 28 maart 1879, volgt onder X-gq.
 3. Willemina Vette, geboren te Borssele op 6 april 1880.
  Zij is getrouwd te Borssele op 22 april 1915, op 35-jarige leeftijd met Pieter de Jonge (40 jaar oud), boerenknecht en landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 6 juni 1874, overleden aldaar op 2 april 1916, 41 jaar oud, zoon van X-do.
 4. Neeltje Vette, dienstmeid en winkelierster, geboren te Borssele op 12 maart 1882, overleden te Ovezande (Zeeland) op 9 mei 1907, 25 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Borssele op 22 april 1903, op 21-jarige leeftijd met Aalbrecht de Jonge (24 jaar oud), winkelier, geboren te Ovezande (Zeeland) op 17 maart 1879, overleden aldaar op 29 juli 1956, 77 jaar oud, zoon van X-do.
  (Hij is later getrouwd te Hoedekenskerke op 30 april 1908, op 29-jarige leeftijd met Cornelia Westdorp (30 jaar oud), geboren te 's-Gravenpolder op 10 juni 1877, overleden te Ovezande (Zeeland) op 6 juli 1958, 81 jaar oud, dochter van IX-iq.)
 5. Jeroen Vette, landarbeider, geboren te Borssele op 20 september 1886.
  Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 13 april 1922, op 35-jarige leeftijd met Jozina Rijk (33 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek op 3 maart 1889, overleden te Borssele op 7 juli 1952, 63 jaar oud, dochter van X-am.
 6. Pieternella Vette, geboren te Borssele in het jaar 1886.
  Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 11 februari 1931, op 45-jarige leeftijd met Pieter Raas (52 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 27 februari 1878, overleden te 's-Heerenhoek op 6 december 1961, 83 jaar oud, zoon van Cornelis Raas (timmerman en landbouwer) en Maria Verdonk (boerenmeid en landbouwster).

IX-dx Wilhelmina van den Dries, arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 21 januari 1829, overleden te 's-Heerenhoek op 16 september 1906, 77 jaar oud, dochter van VIII-ba. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 9 februari 1854, op 25-jarige leeftijd met Marinus Witkam (32 jaar oud), arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke op 20 mei 1821, overleden te 's-Heerenhoek op 25 oktober 1890, 69 jaar oud, zoon van VIII-df. Uit dit huwelijk

 1. Elisabeth Witkam, geboren te 's-Heerenhoek op 9 april 1855, volgt onder X-gr.
 2. Cornelis Witkam, geboren te 's-Heerenhoek op 18 april 1856, overleden aldaar op 22 augustus 1856, 126 dagen oud.
 3. Cornelis Witkam, geboren te 's-Heerenhoek op 17 juli 1857, overleden aldaar op 17 juli 1857.
 4. Cornelis Witkam, geboren op 21 augustus 1858, volgt onder X-gs.
 5. Jan Witkam, geboren te 's-Heerenhoek op 11 februari 1860, overleden aldaar op 3 januari 1870, 9 jaar oud.
 6. Hubrecht Witkam, geboren te 's-Heerenhoek op 24 september 1861, overleden aldaar op 13 oktober 1861, 19 dagen oud.
 7. Jozina Witkam, geboren te 's-Heerenhoek op 7 februari 1864, overleden aldaar op 11 april 1864, 64 dagen oud.

IX-dy Johannes van den Dries, arbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 14 juli 1830, overleden aldaar op 24 januari 1900, 69 jaar oud, zoon van VIII-ba. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 27 april 1863, op 32-jarige leeftijd met Adriana van 't Westeinde (26 jaar oud), arbeidster, geboren te 's-Heerenhoek op 20 juli 1836, dochter van VIII-bc. Uit dit huwelijk

 1. Josina van den Dries, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 21 januari 1864, overleden aldaar op 8 februari 1864, 18 dagen oud.
 2. Maria van den Dries, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 19 november 1864.
 3. Jozina van den Dries, dienstmeid, geboren te 's-Heer Arendskerke op 13 januari 1866, overleden aldaar op 21 mei 1940, 74 jaar oud.
  Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 9 september 1896, op 30-jarige leeftijd met Marinus Grimminck (30 jaar oud), kleermaker, geboren te 's-Heer Arendskerke op 25 juli 1866, zoon van Janus Grim (arbeider) en Cornelia Verbart (boerenmeid en arbeidster).
 4. Pieternella van den Dries, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 27 december 1866, overleden aldaar op 11 juli 1867, 196 dagen oud.
 5. Cornelia van den Dries, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 6 januari 1868.
  Zij is getrouwd te Vrouwenpolder op 13 april 1892, op 24-jarige leeftijd met (en gescheiden te Rotterdam van) Hendrik Verblauw (23 jaar oud), werkman, geboren te den Helder in het jaar 1869, zoon van Christiaan Hugo Arie Verblauw (lichtwachter) en Gerritje Smit.
 6. Pieternella van den Dries, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 7 februari 1869.
 7. Cornelis van den Dries, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 9 maart 1871, overleden aldaar op 8 november 1872, 1 jaar oud.
 8. Catharina van den Dries, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 6 januari 1873, overleden aldaar op 20 maart 1873, 73 dagen oud.
 9. Apolonia van den Dries, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 11 februari 1874.
 10. Johanna van den Dries, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 25 april 1875, overleden aldaar op 25 september 1875, 153 dagen oud.
 11. Willemina van den Dries, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 14 augustus 1876, overleden aldaar op 17 december 1876, 125 dagen oud.
 12. Cornelis van den Dries, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 15 augustus 1877.

IX-dz Adriana van den Dries, arbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 17 december 1831, overleden te 's-Heerenhoek op 12 juli 1870, 38 jaar oud, dochter van VIII-ba. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 12 juli 1860, op 28-jarige leeftijd met Cornelis van 't Westeinde (24 jaar oud), arbeider, geboren te Kloetinge in het jaar 1836, zoon van Maria van 't Westeinde (arbeidster). Uit dit huwelijk

 1. Jozina van 't Westeinde, geboren te 's-Heerenhoek op 1 mei 1861, volgt onder X-gt.
 2. Maria van 't Westeinde, geboren te 's-Heerenhoek op 9 april 1862.
 3. Wilhelmina van 't Westeinde, dienstbode, geboren te 's-Heerenhoek op 12 juni 1863, overleden te Goes op 9 november 1931, 68 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Goes op 17 februari 1898, op 34-jarige leeftijd met Anthonie Johannes Adrianus Petrus van Calmthout (37 jaar oud), schilder, geboren te Goes in het jaar 1861, zoon van Gerardus van Calmthout en Johanna Bernardina Warrens.
 4. Johanna van 't Westeinde, geboren te 's-Heerenhoek op 19 juli 1864, overleden aldaar op 14 januari 1867, 2 jaar oud.
 5. Cornelis van 't Westeinde, geboren te 's-Heerenhoek op 11 juli 1865, overleden aldaar op 19 juli 1865, 8 dagen oud.
 6. Levenloos van 't Westeinde, geboren te 's-Heerenhoek op 23 juni 1866, overleden aldaar op 23 juni 1866.
 7. Joannes van 't Westeinde, geboren te 's-Heerenhoek op 19 juli 1868.
 8. Magdalena van 't Westeinde, geboren te 's-Heerenhoek op 13 augustus 1869.

IX-ea Laurens van 't Westeinde, landbouwer, geboren te Arnemuiden op 9 april 1848, overleden te 's-Heerenhoek op 19 augustus 1919, 71 jaar oud, zoon van VIII-bb. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 11 mei 1876, op 28-jarige leeftijd met Johanna Voet (24 jaar oud), dienstmeid, geboren te Driewegen in het jaar 1852, overleden aldaar op 25 januari 1932, 80 jaar oud, dochter van Giljaam Voet (arbeider) en Maria van de Parel (arbeidster). Uit dit huwelijk

 1. Maria Adriana van 't Westeinde, geboren te 's-Heer Arendskerke op 13 januari 1883, overleden te 's-Heerenhoek op 20 november 1941, 58 jaar oud.
  Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 6 mei 1910, op 27-jarige leeftijd met Willem van 't Westeinde (29 jaar oud), veldarbeider en arbeider, geboren te Borssele in het jaar 1881, overleden te Vlissingen op 25 november 1918, 37 jaar oud, zoon van XI-cu.
 2. Marinus van 't Westeinde, landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1884.
  Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 14 september 1917, op 33-jarige leeftijd met Barbera Boonman (33 jaar oud), dienstbode, geboren te Baarland op 19 februari 1884, overleden te 's-Heerenhoek op 2 april 1956, 72 jaar oud, dochter van IX-hm.
 3. Hubertus Jacobus van 't Westeinde, geboren te 's-Heer Arendskerke op 24 juli 1885, volgt onder X-gu.

IX-eb Dingenus van 't Westende, veekoopman en landbouwer, geboren te Kleverskerke op 28 april 1849, overleden te Middelburg op 4 augustus 1916, 67 jaar oud, zoon van VIII-bb. Hij is getrouwd te Arnemuiden op 20 april 1887, op 37-jarige leeftijd met Maria Geus (22 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek op 4 juli 1864, dochter van Laurus Geus (wagenmaker en herbergier) en Cornelia Hoondert. Uit dit huwelijk

 1. Cornelia Agnes van 't Westeinde, geboren te Arnemuiden op 28 januari 1889, volgt onder X-gv.
 2. Albrecht Maria van 't Westeinde, slager, geboren te Arnemuiden in het jaar 1891, overleden te Middelburg op 10 juni 1923, 32 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Terneuzen op 22 juni 1911, op 20-jarige leeftijd met Elisabeth Susanna Stoffijn (23 jaar oud), winkelierster, geboren te Terneuzen op 3 maart 1888, dochter van Cornelis Andries Stoffijn (voerman) en Esther Janna Eekman.
  (Zij is later getrouwd te Veere op 14 oktober 1925, op 37-jarige leeftijd met Anthonie van Leerzem (48 jaar oud), geboren te Veere in het jaar 1877.)

IX-ec Susanna Wilhelmina van 't Westeinde, koemelkster, geboren te Kleverskerke op 16 juli 1850, dochter van VIII-bb. Zij is getrouwd te Arnemuiden op 9 februari 1876, op 25-jarige leeftijd met Harman Goense (28 jaar oud), landmansknecht en landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek op 13 augustus 1847, overleden te Venray op 15 maart 1932, 84 jaar oud, zoon van IX-dk. Uit dit huwelijk

 1. Hubrecht Goense, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 3 juni 1880.

IX-ed Albrecht van 't Westende, herbergier en landbouwer, geboren te Kleverskerke op 20 juli 1851, overleden te Kloetinge op 28 januari 1931, 79 jaar oud, zoon van VIII-bb. Hij is getrouwd te Arnemuiden op 15 januari 1879, op 27-jarige leeftijd met Jannetje de Nooijer (20 jaar oud), dienstbode, geboren te Arnemuiden op 27 december 1858, wonende te Kloetinge, dochter van Jacob de Nooijer (visser) en Johanna Geldhof. Uit dit huwelijk

 1. Cornelia van 't Westeinde, geboren te Arnemuiden op 30 augustus 1882, wonende te Ovezande (Zeeland), overleden te Goes op 17 augustus 1940, 57 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Kloetinge op 9 oktober 1913, op 31-jarige leeftijd met Jan van Gessel (36 jaar oud), commissionair en caféhouder, geboren te Ovezande (Zeeland) op 30 juli 1877, wonende aldaar, overleden aldaar op 2 maart 1957, 79 jaar oud, zoon van IX-gz.
 2. Susanna Johanna Wilhelmina van 't Westeinde, geboren te Arnemuiden in het jaar 1886, volgt onder X-gw.
 3. Petrus Hubertus van 't Westende, geboren te Arnemuiden in het jaar 1893, volgt onder X-gx.

IX-ee Pieternella van 't Westeinde, dienstmeid en arbeidster, geboren te Driewegen op 28 januari 1822, overleden te 's-Heerenhoek op 24 april 1884, 62 jaar oud, dochter van VIII-bc. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 21 september 1848, op 26-jarige leeftijd met Jacob Bos (26 jaar oud), boerenknecht en arbeider, geboren te 's-Gravenpolder in het jaar 1822, overleden te 's-Heerenhoek op 15 februari 1862, 40 jaar oud, zoon van Pieter Bos (landbouwer en wagenaar) en Johanna van 't Westeinde. Uit dit huwelijk

 1. Adriaan Bos, arbeider, geboren te 's-Heerenhoek op 30 december 1849, ongehuwd overleden aldaar op 7 augustus 1876, 26 jaar oud.
 2. Janna Bos, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1849, overleden aldaar op 4 augustus 1860, 11 jaar oud.
 3. Maatje Bos, geboren te 's-Heerenhoek op 12 februari 1851, volgt onder X-gy.
 4. Maria Bos, geboren te 's-Heerenhoek op 22 maart 1852, overleden aldaar op 16 juni 1852, 86 dagen oud.
 5. Jacobus Bos, geboren te 's-Heerenhoek op 8 april 1853, overleden aldaar op 29 augustus 1853, 143 dagen oud.
 6. Pieter Bos, geboren te 's-Heerenhoek op 21 maart 1854, overleden aldaar op 3 december 1854, 257 dagen oud.
 7. Maria Bos, geboren te 's-Heerenhoek op 25 april 1855, overleden aldaar op 4 juni 1855, 40 dagen oud.
 8. Cornelis Bos, geboren te 's-Heerenhoek in augustus 1856, overleden aldaar op 21 oktober 1856, 2 maanden oud.
 9. Maria Bos, geboren te 's-Heerenhoek op 1 juli 1861, overleden aldaar op 2 november 1862, 1 jaar oud.

IX-ef Pitronella van 't Westeinde, boerenmeid, geboren te 's-Heerenhoek op 2 maart 1831, overleden te Wolphaartsdijk op 29 november 1916, 85 jaar oud, dochter van VIII-bd. Zij is getrouwd te 's-Heer Abtskerke op 21 oktober 1858, op 27-jarige leeftijd met Adriaan Vette (37 jaar oud), boerenknecht, geboren te Hoedekenskerke op 31 juli 1821, zoon van Cornelis Cornelisse Vette (landbouwer) en Tannetje Jobse Hoondert. Uit dit huwelijk

 1. Cornelis Vette, landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek op 27 augustus 1859, overleden te 's-Heer Arendskerke op 31 januari 1936, 76 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Goes op 8 mei 1913, op 53-jarige leeftijd met Janna Vermeulen (48 jaar oud), dienstbode, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 4 september 1864, dochter van Jan Vermeulen (arbeider) en Johanna Alberta Verbeemen (arbeidster).
 2. Tannetje Vette, geboren te 's-Heerenhoek op 11 februari 1863, volgt onder X-gz.
 3. Jan Vette, landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 27 november 1867, overleden te Wolphaartsdijk op 30 juli 1910, 42 jaar oud.
 4. Pieter Vette, geboren te 's-Heer Arendskerke op 27 november 1867, volgt onder X-ha.

IX-eg Cornelis van 't Westeinde, arbeider, arbeider, boerenknecht en landbouwer, geboren te Borssele op 13 mei 1836, overleden te 's-Heerenhoek op 4 november 1881, 45 jaar oud, zoon van VIII-be. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 22 oktober 1868, op 32-jarige leeftijd met Virginie van den Bulck (27 jaar oud), landbouwster, geboren te Axel in het jaar 1841, dochter van Francies van den Bulck (landman en landbouwer) en Anna Catharina Kaas.
(Zij is eerder getrouwd te 's-Heerenhoek op 4 februari 1863, op 22-jarige leeftijd met Leonardus Westdijk (41 jaar oud), boerenknecht en arbeider, geboren te 's-Heerenhoek op 16 juli 1821, overleden aldaar op 16 juli 1867, 46 jaar oud, zoon van Cornelis Gillisse Westdijk (dagloner en landbouwer) en Geertruid Pieterse van Eikeren, Geertje (landbouwster).) Uit dit huwelijk

 1. Anna Catharina van 't Westeinde, geboren te 's-Heerenhoek op 21 november 1871.
 2. Hubrecht van 't Westeinde, geboren te Borssele op 14 mei 1874.

IX-eh Jacobus van 't Westeinde, boerenknecht, arbeider en leurder, geboren te Borssele op 5 november 1841, overleden te 's-Heerenhoek op 20 juli 1899, 57 jaar oud, zoon van VIII-be. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 7 november 1890, op 49-jarige leeftijd met Maatje Huizen (31 jaar oud), dienstmeid, arbeidster en veldarbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 23 juni 1859, overleden te 's-Heerenhoek op 9 oktober 1904, 45 jaar oud, dochter van IX-gv. Uit dit huwelijk

 1. Hubrecht van 't Westeinde, chauffeur, geboren te 's-Heerenhoek op 26 juli 1891.
  Hij is getrouwd te Yerseke op 28 april 1931, op 39-jarige leeftijd met Anna van de Pas (34 jaar oud), geboren te Yerseke in het jaar 1897, dochter van Jan Marinus van de Pas en Maria Eversdijk.
 2. Jacob van 't Westeinde, veldarbeider, geboren te 's-Heerenhoek op 5 november 1892.
  Hij is getrouwd te Hoedekenskerke op 3 mei 1923, op 30-jarige leeftijd met Janna Verbeem (25 jaar oud), geboren te 's-Gravenpolder op 10 december 1897, dochter van XI-ev.
 3. Maria van 't Westeinde, dienstmeid, geboren te 's-Heerenhoek op 12 december 1893.
  Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 20 september 1917, op 23-jarige leeftijd met Franciscus Westdorp (24 jaar oud), veldarbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 17 april 1893, zoon van X-ky.
 4. Marinus van 't Westeinde, geboren te 's-Heerenhoek op 8 januari 1895.
 5. Suzanna van 't Westeinde, geboren te 's-Heerenhoek op 3 januari 1897, overleden aldaar op 16 januari 1898, 1 jaar oud.
 6. Jacoba van 't Westeinde, geboren te 's-Heerenhoek op 3 januari 1897, overleden aldaar op 15 januari 1898, 1 jaar oud.
 7. Suzanna van 't Westeinde, geboren te 's-Heerenhoek op 25 september 1898.
 8. Jacobus van 't Westeinde, geboren te 's-Heerenhoek op 23 februari 1900.

IX-ei Nicolaas van 't Westeinde, landmansknecht en arbeider, geboren te Borssele op 23 januari 1847, overleden te 's-Heerenhoek op 4 februari 1920, 73 jaar oud, zoon van VIII-be. Hij is in ondertrouw gegaan te Ovezande (Zeeland) en getrouwd op 2 mei 1879, op 32-jarige leeftijd met Jacoba Vermeule (24 jaar oud), dienstmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1855, dochter van IX-g. Uit dit huwelijk

 1. Hubertus van 't Westeinde, geboren te 's-Heerenhoek op 21 mei 1883, overleden te Ovezande (Zeeland) op 6 september 1952, 69 jaar oud.
 2. Adriaan van 't Westeinde, geboren te 's-Heerenhoek op 24 juli 1889, overleden aldaar op 11 augustus 1889, 18 dagen oud.
 3. Jan van 't Westeinde, arbeider, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1889.
  Hij is getrouwd te Ovezande op 6 april 1920, op 31-jarige leeftijd met Adriana Rentmeester (24 jaar oud), geboren te Hoedekenskerke op 25 januari 1896, dochter van XI-cd.

IX-ej Pieternella Remijn, boerendochter, geboren te 's-Heer Arendskerke op 21 mei 1836, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 24 januari 1898, 61 jaar oud, dochter van VIII-bf. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 26 april 1862, op 25-jarige leeftijd met Pieter de Winter (31 jaar oud), landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 28 april 1830, zoon van Cornelis Laurusse de Winter (landbouwer) en Margaretha Houtepen (boerenmeid). Uit dit huwelijk

 1. Margaretha de Winter, dienstbode, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 29 maart 1863.
  Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 9 mei 1895, op 32-jarige leeftijd met Nicolaas Johannes van Stee (36 jaar oud), landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek op 6 december 1858, zoon van Nicolaas van Stee (landbouwer en burgemeester) en Adriana van 't Westeinde (landbouwster).
 2. Pieter de Winter, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 17 april 1866, overleden aldaar op 14 februari 1947, 80 jaar oud.
 3. Cornelia de Winter, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1867, overleden te 's-Heerenhoek op 27 december 1933, 66 jaar oud.
 4. Maatje de Winter, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 1 mei 1868, overleden aldaar op 6 augustus 1949, 81 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 5 november 1903, op 35-jarige leeftijd met Huibrecht Knuit (41 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 3 oktober 1862, overleden aldaar op 2 maart 1948, 85 jaar oud, zoon van VIII-cy.
 5. Maria de Winter, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 4 november 1873.
  Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 2 april 1913, op 39-jarige leeftijd met Pieter Rentmeester (39 jaar oud), boerenknecht, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1874, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 20 september 1930, 56 jaar oud, zoon van X-bb.

IX-ek Bastiaan Remijn, boerenknecht en landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 22 mei 1837, overleden aldaar op 15 februari 1927, 89 jaar oud, zoon van VIII-bf. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 26 april 1862, op 24-jarige leeftijd met Maatje de Baar (19 jaar oud), boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 2 januari 1843, overleden te 's-Heer Arendskerke op 30 augustus 1892, 49 jaar oud, dochter van IX-w. Uit dit huwelijk

 1. Cornelia Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 31 maart 1863, volgt onder X-hb.
 2. Cornelis Bastiaanse Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 22 februari 1864, volgt onder X-hc.
 3. Apollonia Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 8 augustus 1865, overleden aldaar op 28 maart 1950, 84 jaar oud.
  Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 12 februari 1925, op 59-jarige leeftijd met Jacob Rijk (51 jaar oud), landmansknecht, geboren te Ovezande (Zeeland) op 2 juni 1873, overleden te 's-Heer Arendskerke op 24 januari 1953, 79 jaar oud, zoon van X-af.
  (Hij is eerder getrouwd te 's-Gravenpolder op 17 mei 1901, op 27-jarige leeftijd met Cornelia Remijn (29 jaar oud), geboren te 's-Gravenpolder op 8 augustus 1871, dochter van X-aw.)
 4. Pieter Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 10 augustus 1866, overleden aldaar op 31 december 1931, 65 jaar oud.
 5. Pieternella Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 24 april 1868, volgt onder X-hd.
 6. Adriana Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 30 september 1869, ongehuwd overleden aldaar op 22 mei 1915, 45 jaar oud.
 7. Jan Remijn, landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 21 januari 1871, overleden aldaar op 16 oktober 1953, 82 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 26 juli 1923, op 52-jarige leeftijd met Cornelia Uitterhoeve (49 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 5 november 1873, overleden te 's-Heer Arendskerke op 9 mei 1952, 78 jaar oud, dochter van IX-dq.
 8. Klazina Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 24 januari 1872, volgt onder X-he.
 9. Hubrecht Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 24 april 1873, volgt onder X-hf.
 10. Catharina Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 13 december 1874, overleden te 's-Heerenhoek op 3 juli 1945, 70 jaar oud.
  Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 8 februari 1906, op 31-jarige leeftijd met Jacobus Martens (34 jaar oud), koopman, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1872, zoon van Johannes Martens (arbeider) en Ludovika Kaas (arbeidster).
 11. Marinus Remijn, boerenknecht en landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 8 januari 1877, overleden aldaar op 16 juni 1946, 69 jaar oud.
  Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 27 maart 1913, op 36-jarige leeftijd met Agatha Magnus (37 jaar oud), dienstmeid, geboren te 's-Heer Arendskerke op 24 mei 1875, overleden aldaar op 27 november 1945, 70 jaar oud, dochter van IX-km.
  (Zij is eerder getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 26 mei 1897, op 22-jarige leeftijd met Pieter Vette, geboren te 's-Heer Arendskerke op 27 november 1867, volgt onder X-ha.)
 12. Jacob Remijn, boerenknecht en arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke op 16 juni 1878, overleden te Ovezande (Zeeland) op 21 juni 1932, 54 jaar oud.
  Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 7 mei 1908, op 29-jarige leeftijd met Elisabeth Goense (24 jaar oud), veldarbeidster en caféhoudster, geboren te Wolphaartsdijk op 16 mei 1883, overleden te Ovezande (Zeeland) op 15 augustus 1956, 73 jaar oud, dochter van Pieter Goense (boerenknecht en veldarbeider) en Tannetje Pieters (arbeidster).
 13. Adriaan Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 17 juli 1879, volgt onder X-hg.
 14. Magdalena Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 1 december 1880.
 15. Johannes Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 7 maart 1882.
 16. Johanna Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 24 september 1883, overleden aldaar op 22 oktober 1941, 58 jaar oud.
  Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 19 november 1914, op 31-jarige leeftijd met Dingenis Hoondert (31 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke op 1 mei 1883, overleden te Goes op 4 januari 1944, 60 jaar oud, zoon van X-eo.
 17. Maria Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 26 februari 1887, ongehuwd overleden aldaar op 10 juni 1907, 20 jaar oud.

IX-el Willem van 't Westeinde, broodbakker, geboren te 's-Heer Arendskerke op 12 april 1840, overleden te Ovezande (Zeeland) op 22 februari 1931, 90 jaar oud, zoon van VIII-bg. Hij is getrouwd te Baarland op 21 mei 1863, op 23-jarige leeftijd (1) met Magdalena Remijn (21 jaar oud), geboren te Baarland op 10 december 1841, overleden te Ovezande (Zeeland) op 4 juni 1887, 45 jaar oud, dochter van IX-bp. Uit dit huwelijk

 1. Huibregt van 't Westeinde, geboren te Ovezande (Zeeland) op 24 juni 1864, volgt onder X-hh.
 2. Cornelia van 't Westeinde, winkelierster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 15 december 1865, ongehuwd overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 17 augustus 1889, 23 jaar oud.
 3. Dankert van 't Westeinde, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 11 februari 1867, volgt onder X-hi.
 4. Margaretha van 't Westeinde, geboren te Ovezande (Zeeland) op 22 mei 1868, volgt onder X-hj.
 5. Levenloos van 't Westeinde, geboren te Ovezande (Zeeland) op 18 augustus 1870, overleden aldaar op 18 augustus 1870.
 6. Antonia van 't Westeinde, geboren te Ovezande (Zeeland) op 5 augustus 1871, overleden aldaar op 8 november 1871, 95 dagen oud.
 7. Jacobus van 't Westeinde, geboren te Ovezande (Zeeland) op 20 februari 1875, overleden aldaar op 21 februari 1875, 1 dag oud.
 8. Antonia van 't Westeinde, geboren te Ovezande (Zeeland) op 29 maart 1879, volgt onder X-hk.

Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 17 januari 1889, op 48-jarige leeftijd (2) met Johanna Rijk (48 jaar oud), herbergierster, geboren te Oudelande op 3 oktober 1840, dochter van IX-bj.
(Zij is eerder getrouwd te Ellewoutsdijk op 4 mei 1871, op 30-jarige leeftijd met Pieter Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 29 december 1830, zie X-bv.)

IX-em Matthijs Vroonland, boerenknecht en arbeider, geboren te Borssele op 3 januari 1814, overleden te Ovezande (Zeeland) op 5 november 1885, 71 jaar oud, zoon van VIII-bh. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 28 april 1841, op 27-jarige leeftijd met Johanna Huige (27 jaar oud), boerenmeid en arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1814, overleden aldaar op 3 maart 1882, 68 jaar oud, dochter van Adriaan Janse Huige (landbouwer) en Jacomina Pieterse Vermue (landbouwster). Uit dit huwelijk

 1. Tannetje Vroonland, boerenmeid en landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 3 mei 1842, overleden te Nisse op 17 juni 1913, 71 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Hoedekenskerke op 7 juli 1864, op 22-jarige leeftijd met Aalbrecht Kegel, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1838, volgt onder IX-jv.
 2. Jacomina Vroonland, arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 1 juli 1844, ongehuwd overleden aldaar op 9 december 1870, 26 jaar oud.
 3. Adriaan Vroonland, geboren te Ovezande (Zeeland) op 2 juni 1847, overleden aldaar op 30 augustus 1847, 89 dagen oud.
 4. Adriaan Vroonland, geboren te Ovezande (Zeeland) op 24 december 1850, overleden aldaar op 26 april 1851, 123 dagen oud.
 5. Pieternella Vroonland, geboren te Ovezande (Zeeland) op 23 december 1852, volgt onder X-hl.
 6. Magrieta Vroonland, geboren te Ovezande (Zeeland) op 29 januari 1855.

IX-en Cornelis Vroonland, arbeider, geboren te Borssele op 22 juli 1815, overleden op 27 september 1879, 64 jaar oud, zoon van VIII-bh. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 24 juni 1841, op 25-jarige leeftijd met Cornelia Raas (17 jaar oud), arbeidster, geboren te 's-Gravenpolder op 11 januari 1824, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 16 november 1874, 50 jaar oud, dochter van Jan Raas (molenaar, landman en winkelier) en Joanna Wouterse (dienstmaagd). Uit dit huwelijk

 1. Tannetje Vroonland, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 5 februari 1842.
  Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 6 februari 1879, op 37-jarige leeftijd met Martinus Gellink (63 jaar oud), ketelboeter, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1816, zoon van Petrus Jacobus Gellink en Isabella Thijssen.
  (Hij was weduwnaar van Francina Barbiers.)
 2. Jan Vroonland, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 13 mei 1843, overleden aldaar op 18 januari 1844, 250 dagen oud.
 3. Johanna Vroonland, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 30 oktober 1845, overleden aldaar op 10 september 1846, 315 dagen oud.
 4. Jan Vroonland, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 15 juli 1847.
 5. Adriaan Vroonland, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 28 december 1848, volgt onder X-hm.
 6. Johanna Vroonland, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 2 april 1851, overleden aldaar op 20 april 1851, 18 dagen oud.

IX-eo Cornelis Vroonland, boerenknecht en klein landbouwer, geboren te Borssele op 30 augustus 1816, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 27 september 1891, 75 jaar oud, zoon van VIII-bh. Hij is getrouwd te Baarland op 5 januari 1860, op 43-jarige leeftijd met Jopje Lapere (41 jaar oud), boerenmeid en landbouwster, geboren te Baarland in het jaar 1819, overleden aldaar op 3 mei 1887, 68 jaar oud, dochter van Jacob Lapeere (landbouwer) en Jacomina Acda.
(Zij had van een onbekende man één dochter.) Uit dit huwelijk

 1. Tannetje Vroonland, geboren te Baarland in februari 1860, overleden aldaar op 18 maart 1860, 1 maand oud.

IX-ep Gratianus van 't Westeinde, boerenknecht, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1817, zoon van VIII-bi. Hij is getrouwd te Hoedekenskerke op 2 juli 1859, op 42-jarige leeftijd met Jannetje van Woensel (30 jaar oud), boerenmeid, geboren te 's-Heer Arendskerke op 12 augustus 1828, overleden te Hoedekenskerke op 26 maart 1902, 73 jaar oud, dochter van Pieter van Woensel (arbeider) en Maria Vreeke. Uit dit huwelijk

 1. Jan van 't Westeinde, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1862, overleden aldaar op 11 februari 1950, 88 jaar oud.
 2. Cornelia van 't Westeinde, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1865, overleden aldaar op 31 januari 1952, 87 jaar oud.

IX-eq Johanna van 't Westeinde, wagemakersvrouw, geboren te Hoedekenskerke op 12 december 1818, overleden te Baarland op 3 oktober 1885, 66 jaar oud, dochter van VIII-bi. Zij is getrouwd te Hoedekenskerke op 19 oktober 1842, op 23-jarige leeftijd met Pieter Zuidhof (26 jaar oud), wagemakersknecht, geboren te Hoedekenskerke op 2 september 1816, overleden aldaar op 25 februari 1871, 54 jaar oud, zoon van Adriaan Pieterse Zuidhof (herbergier) en Neeltje Kopmels. Uit dit huwelijk

 1. Jobje Zuidhof, geboren te Hoedekenskerke op 16 februari 1844, overleden aldaar op 27 februari 1844, 11 dagen oud.
 2. Neeltje Zuidhof, geboren te Hoedekenskerke op 16 februari 1844.
 3. Jan Zuidhof, geboren te Baarland op 10 maart 1845, volgt onder X-hn.
 4. Neeltje Zuidhof, geboren te Hoedekenskerke op 16 maart 1846, volgt onder X-ho.
 5. Barbara Zuidhof, geboren te Hoedekenskerke op 18 mei 1848, volgt onder X-hp.
 6. Maria Zuidhof, dienstbode en arbeidster, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1852, overleden aldaar op 29 juni 1944, 92 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Hoedekenskerke op 1 mei 1890, op 38-jarige leeftijd met Johannes Kaas, geboren te Baarland op 8 februari 1846, volgt onder IX-iy.
 7. Jobina Zuidhof, geboren te Kwadendamme op 19 maart 1855, volgt onder X-hq.

IX-er Jobtje van 't Westeinde, boerendochter en landbouwster, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1826, overleden aldaar op 7 mei 1907, 81 jaar oud, dochter van VIII-bi. Zij is getrouwd te Hoedekenskerke op 26 september 1845, op 19-jarige leeftijd met Jan Walraven (27 jaar oud), landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 2 februari 1818, overleden aldaar op 6 juni 1898, 80 jaar oud, zoon van IX-t. Uit dit huwelijk

 1. Joost Walraven, landbouwer, geboren te Hoedekenskerke op 13 december 1846, ongehuwd overleden aldaar op 5 juni 1931, 84 jaar oud.
 2. Cornelia Walraven, geboren te Hoedekenskerke op 14 augustus 1850, ongehuwd overleden aldaar op 26 maart 1920, 69 jaar oud.
 3. Pieternella Walraven, geboren te Hoedekenskerke op 20 maart 1853, overleden aldaar op 19 april 1853, 30 dagen oud.
 4. Pieternella Walraven, geboren te Hoedekenskerke op 27 november 1854, overleden aldaar op 19 april 1856, 1 jaar oud.
 5. Pieternella Walraven, geboren te Hoedekenskerke op 23 februari 1857, overleden aldaar op 25 januari 1942, 84 jaar oud.
  Zij is getrouwd op 29 april 1903, op 46-jarige leeftijd met Pieter Remijn (47 jaar oud), landmansknecht en landbouwer, geboren te Baarland op 14 februari 1856, overleden te Hoedekenskerke op 8 maart 1941, 85 jaar oud, zoon van IX-bp.
  (Hij is eerder getrouwd te Baarland op 28 mei 1880, op 24-jarige leeftijd met Jacomina Driedijk, geboren te 's-Heer Hendrikskinderen op 19 september 1854, volgt onder X-di.)
 6. Jan Walraven, boerenknecht, geboren te Hoedekenskerke op 2 januari 1860, ongehuwd overleden aldaar op 1 juli 1892, 32 jaar oud.
 7. Jacobus Walraven, landbouwer, geboren te Hoedekenskerke op 29 december 1862, overleden aldaar op 23 december 1940, 77 jaar oud.
 8. Catharina Walraven, geboren te Hoedekenskerke op 17 oktober 1867, overleden aldaar op 1 september 1948, 80 jaar oud.

IX-es Johannis van 't Westende, boerenknecht en landbouwer, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1828, overleden te Ovezande (Zeeland) op 16 oktober 1889, 61 jaar oud, zoon van VIII-bi. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 4 juni 1859, op 31-jarige leeftijd met Jacoba de Jonge (33 jaar oud), boerenmeid en landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1826, overleden aldaar op 28 januari 1901, 75 jaar oud, dochter van Dingenis Pieterse de Jonge (landbouwer) en Magdalena Hoondert (landbouwster). Uit dit huwelijk

 1. Marinus van 't Westeinde, dijkgraaf, geboren te Ovezande (Zeeland) op 21 juni 1860, overleden aldaar op 28 november 1949, 89 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 9 januari 1924, op 63-jarige leeftijd met Magdalena Boonman (50 jaar oud), geboren te Ovezande (Zeeland) op 17 september 1873, dochter van X-w.
  (Zij is eerder getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 4 mei 1906, op 32-jarige leeftijd met Aalbregt de Bie, geboren te Ovezande (Zeeland) op 13 december 1855, volgt onder X-fe.)
 2. Dignus van 't Westende, landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 19 januari 1862, overleden aldaar op 27 oktober 1919, 57 jaar oud.
 3. Johannes van 't Westende, geboren te Ovezande (Zeeland) op 17 november 1863, overleden aldaar op 19 maart 1865, 1 jaar oud.
 4. Jan van 't Westende, geboren te Ovezande (Zeeland) op 20 november 1865, volgt onder X-hr.

IX-et Tannetje Rijk, boerenmeid en landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 25 juni 1827, overleden te 's-Heerenhoek op 14 april 1903, 75 jaar oud, dochter van IX-z en VIII-bj. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 26 april 1860, op 32-jarige leeftijd (1) met Pieter de Winter (36 jaar oud), landbouwer, geboren te Nisse op 29 november 1823, overleden aldaar op 9 mei 1862, 38 jaar oud, zoon van VIII-bw. Uit dit huwelijk

 1. Maria Magdalena de Winter, geboren te Nisse op 4 maart 1862, overleden aldaar op 13 juni 1862, 101 dagen oud.

Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 5 oktober 1865, op 38-jarige leeftijd (2) met Bastiaan Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 10 juli 1835, zie X-av. Uit dit huwelijk

 1. Jannetje Remijn, geboren te 's-Heerenhoek op 10 december 1866.
 2. Adriaan Remijn, geboren te 's-Heerenhoek op 14 juni 1868, overleden aldaar op 28 juni 1868, 14 dagen oud.
 3. Neeltje Remijn, geboren te 's-Heerenhoek op 14 juni 1868, overleden aldaar op 27 juni 1868, 13 dagen oud.
 4. Adriana Remijn, geboren te 's-Heerenhoek op 30 september 1869.
 5. Magdalena Remijn, geboren te 's-Heerenhoek op 17 mei 1871, overleden aldaar op 7 augustus 1872, 1 jaar oud.

IX-eu Cornelis Bek, arbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 27 augustus 1842, zoon van VIII-bk. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 30 april 1868, op 25-jarige leeftijd met Jacomina van Gessele (22 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek op 11 november 1845, overleden te Hontenisse op 20 mei 1911, 65 jaar oud, dochter van IX-fy. Uit dit huwelijk

 1. Jan Bek, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1873, volgt onder X-hs.
 2. Cornelia Bek, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1875, volgt onder X-ht.

IX-ev Adriaan Timmerman, veldarbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 19 augustus 1861, overleden aldaar op 8 februari 1946, 84 jaar oud, zoon van VIII-bl. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 12 mei 1892, op 30-jarige leeftijd met Catharina Maria van der Waart (21 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 3 april 1871, overleden aldaar op 6 juli 1956, 85 jaar oud, dochter van Franciscus van der Waart (arbeider) en Margarieta Catharina van den Broeke. Uit dit huwelijk

 1. Johanna Timmerman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 28 april 1893, overleden aldaar op 16 september 1909, 16 jaar oud.
 2. Laurentius Timmerman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 20 augustus 1894, overleden aldaar op 19 februari 1895, 183 dagen oud.
 3. Margarieta Catharina Timmerman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1896, volgt onder X-hu.
 4. Fransina Adriana Timmerman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 29 december 1897.
  Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 30 april 1925, op 27-jarige leeftijd met Johannes van Eijkeren (32 jaar oud), boerenknecht, geboren te 's-Heer Arendskerke op 1 augustus 1892, zoon van X-jy.
 5. Laurus Timmerman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 22 januari 1900.
 6. Jacoba Timmerman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 12 juni 1901.

IX-ew Marinus Moison, koemelker, arbeider en boerenknecht, geboren te Ovezande (Zeeland) op 10 januari 1827, overleden te 's-Heer Arendskerke op 4 oktober 1889, 62 jaar oud, zoon van VIII-bm. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 21 november 1856, op 29-jarige leeftijd (1) met Cornelia van Eijkeren (27 jaar oud), arbeidster en koemelkster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 11 september 1829, overleden aldaar op 2 augustus 1862, 32 jaar oud, dochter van Pieter Willemse van Eijkeren (boerenknecht, arbeider, koemelker en veehouder) en Dina den Braber (boerenmeid en koemelkster). Uit dit huwelijk

 1. Johanna Moison, boerenmeid, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 30 september 1857, overleden aldaar op 31 augustus 1955, 97 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Driewegen op 6 mei 1886, op 28-jarige leeftijd met Pieter Drijdijk, geboren te Driewegen op 17 juni 1838, volgt onder X-dj.
 2. Pieter Moison, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 21 september 1858, overleden aldaar op 28 maart 1859, 188 dagen oud.
 3. Dina Moison, arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 15 september 1859, overleden te 's-Heer Arendskerke op 4 februari 1890, 30 jaar oud.
  Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 29 april 1886, op 26-jarige leeftijd met Jan de Vroe (27 jaar oud), arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke op 23 mei 1858, overleden aldaar op 27 januari 1937, 78 jaar oud, zoon van Marinus de Vroe (arbeider) en Magdalena van den Ende (arbeidster).
  (Hij is later getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 29 oktober 1891, op 33-jarige leeftijd met Elisabeth Bos (29 jaar oud), arbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 29 juni 1862, overleden aldaar op 14 juli 1937, 75 jaar oud, dochter van Jan Bos (arbeider) en Maria van den Ende (dienstmeid).)
 4. Louis Moison, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 1 november 1860, volgt onder X-hv.
 5. Josina Moison, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 17 januari 1862, overleden aldaar op 18 januari 1862, 1 dag oud.

Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 15 oktober 1863, op 36-jarige leeftijd (2) met Cornelia Nagelkerke (31 jaar oud), dienstmeid en arbeidster, geboren te Hoedekenskerke op 20 februari 1832, overleden te 's-Heer Arendskerke op 13 december 1887, 55 jaar oud, dochter van Geerard Nagelkerke (arbeider) en Pieternella Boonman (arbeidster). Uit dit huwelijk

 1. Geerard Moison, geboren te Heinkenszand in het jaar 1868, volgt onder X-hw.

IX-ex Catharina Moison, arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 8 mei 1833, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 28 april 1892, 58 jaar oud, dochter van VIII-bm. Zij is getrouwd te Hoedekenskerke op 12 oktober 1854, op 21-jarige leeftijd met Marinus Vroonland (27 jaar oud), arbeider, geboren te Baarland op 21 november 1826, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 8 november 1907, 80 jaar oud, zoon van IX-dh. Uit dit huwelijk

 1. Klazina Vroonland, geboren te Baarland in het jaar 1854, overleden te 's-Heerenhoek op 25 november 1856, 2 jaar oud.
 2. Johanna Vroonland, geboren te 's-Heerenhoek op 20 december 1855, overleden aldaar op 22 december 1855, 2 dagen oud.
 3. Matthijs Vroonland, arbeider, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1857, wonende te Middelburg, overleden te Vlissingen op 4 januari 1937, 80 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 2 juni 1881, op 24-jarige leeftijd met Anthonetta Langemaire, geboren te Nisse op 12 augustus 1854, volgt onder X-ef.
 4. Louis Vroonland, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1861, ongehuwd overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 13 april 1882, 21 jaar oud.
 5. Johanna Vroonland, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1864, ongehuwd overleden aldaar op 26 augustus 1880, 16 jaar oud.
 6. Cornelis Vroonland, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1868, volgt onder X-hx.
 7. Klazina Vroonland, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1871, overleden aldaar op 19 mei 1884, 13 jaar oud.
 8. Cornelia Vroonland, geboren te Heinkenszand (Zeeland) na september 1872, overleden op 24 december 1872, hoogstens 3 maanden oud.

IX-ey Maria Allemekinders, dienstbode, geboren te Goes op 17 april 1815, overleden aldaar op 29 oktober 1857, 42 jaar oud, dochter van VIII-bn. Zij is getrouwd te Goes op 7 november 1844, op 29-jarige leeftijd met Johannes Antonius Groffen (30 jaar oud), wagenmakersknecht en wagenmaker, geboren te Bergen op Zoom op 19 april 1814 (doopgetuigen waren Petrus Johannes Leenaars en Jan Adolf Court), wonende te Bergen op Zoom (Borgvliet), overleden te Goes op 9 augustus 1883, 69 jaar oud, zoon van Jacobus Groffen (wagenmaker) en Johanna Sneijders.
(Hij is later getrouwd te Goes op 3 februari 1859, op 44-jarige leeftijd met Catharina Swartmans (47 jaar oud), dienstmeid, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1812, overleden te Goes op 30 december 1900, 88 jaar oud, dochter van Johannes Willem Swartmans en Cornelia Janboers.) Uit dit huwelijk

 1. Jacobus Groffen, geboren te Goes op 19 januari 1845, volgt onder X-hy.
 2. Adriaan Groffen, geboren te Goes in februari 1846, overleden aldaar op 26 juni 1846, 4 maanden oud.
 3. Antonius Johannes Groffen, geboren te Goes in maart 1847, overleden aldaar op 21 september 1847, 6 maanden oud.
 4. Johanna Jacomina Groffen, geboren te Goes in mei 1848, overleden aldaar op 8 juli 1848, 2 maanden oud.
 5. Adrianus Groffen, geboren te Goes in het jaar 1849, overleden aldaar op 13 november 1857, 8 jaar oud.
 6. Jan Groffen, smid, geboren te Goes in het jaar 1851, overleden te Zierikzee op 12 juni 1900, 49 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Goes op 17 januari 1895, op 44-jarige leeftijd met Adriana Hillebrand (46 jaar oud), bewaarster in het huis van arrest, geboren te Middelburg op 10 augustus 1848, overleden aldaar op 8 december 1920, 72 jaar oud, dochter van Klaas Hillebrand (dagloner) en Elisabeth Simonse.
 7. Adriana Johanna Groffen, geboren te Goes op 29 april 1852, overleden aldaar op 20 mei 1852, 21 dagen oud.

IX-ez Lauwerus van den Dries, arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke op 12 april 1823, overleden aldaar op 5 april 1874, 50 jaar oud, zoon van VIII-bp. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 22 augustus 1851, op 28-jarige leeftijd met Catharina Kegel (18 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke op 12 september 1832, overleden aldaar op 29 maart 1874, 41 jaar oud, dochter van VIII-dz. Uit dit huwelijk

 1. Johannis van den Dries, geboren te 's-Heer Arendskerke op 23 augustus 1851, overleden aldaar op 10 september 1851, 18 dagen oud.
 2. Elisabeth van den Dries, geboren te 's-Heer Arendskerke op 5 augustus 1853, volgt onder X-hz.
 3. Johanna van den Dries, geboren te 's-Heer Arendskerke op 9 januari 1855, volgt onder X-ia.
 4. Jan van den Dries, geboren op 14 augustus 1864.

IX-fa Adriaan Janse van den Dries, arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke op 8 juli 1824, overleden aldaar op 2 december 1902, 78 jaar oud, zoon van VIII-bp. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 28 februari 1851, op 26-jarige leeftijd met Lena Janse (22 jaar oud), arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1829, overleden te 's-Heer Arendskerke op 24 april 1904, 75 jaar oud, dochter van Jillis Janse (arbeider) en Adriana Boonman. Uit dit huwelijk

 1. Janna van den Dries, dienstbode, geboren te 's-Heer Arendskerke op 22 januari 1852, overleden te 's-Heerenhoek op 27 september 1930, 78 jaar oud.
  Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 3 mei 1899, op 47-jarige leeftijd met Nicolaas Engelbert (50 jaar oud), timmermansknecht, winkelier en koopman, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1849, zoon van Gerardus Engelbert (timmerman) en Sara de Belder.
  (Hij is eerder getrouwd te 's-Heerenhoek op 21 november 1877, op 28-jarige leeftijd met Magdalena Koens (32 jaar oud), dienstmeid, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 14 januari 1845, overleden te 's-Heerenhoek op 2 oktober 1897, 52 jaar oud, dochter van Pieter Koens (boerenknecht, koemelker en landbouwer) en Adriana Slaakweg (landbouwster).)
 2. Gillis van den Dries, geboren te 's-Heer Arendskerke op 29 november 1852, volgt onder X-ib.
 3. Adriana van den Dries, geboren te 's-Heer Arendskerke op 21 november 1853, overleden aldaar op 12 februari 1855, 1 jaar oud.
 4. Catharina van den Dries, geboren te 's-Heer Arendskerke op 29 december 1854, overleden aldaar op 3 juli 1856, 1 jaar oud.
 5. Hermanus van den Dries, geboren te 's-Heer Arendskerke op 22 december 1855, volgt onder X-ic.
 6. Catharina van den Dries, geboren te 's-Heer Arendskerke op 8 januari 1857, overleden aldaar op 1 juni 1859, 2 jaar oud.
 7. Jan van den Dries, geboren te 's-Heer Arendskerke op 17 juli 1858, overleden aldaar op 2 september 1859, 1 jaar oud.
 8. Laurentius van den Dries, arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke op 7 augustus 1859, overleden te Vlissingen op 25 januari 1928, 68 jaar oud.
  Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 20 november 1884, op 25-jarige leeftijd met Anna den Boer (21 jaar oud), arbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1863, dochter van Johannis den Boer en Neeltje van de Schelde.
 9. Adriana van den Dries, geboren te 's-Heer Arendskerke op 6 oktober 1860, overleden aldaar op 29 maart 1862, 1 jaar oud.
 10. Adriana van den Dries, geboren te 's-Heer Arendskerke op 3 oktober 1862, overleden aldaar op 3 september 1863, 335 dagen oud.
 11. Adriaan van den Dries, geboren te 's-Heer Arendskerke op 3 september 1863.
 12. Jan van den Dries, geboren te 's-Heer Arendskerke op 16 september 1864, volgt onder X-id.
 13. Adriana van den Dries, geboren te 's-Heer Arendskerke op 29 augustus 1867, volgt onder X-ie.
 14. Pieter van den Dries, geboren te 's-Heer Arendskerke op 26 september 1868, overleden aldaar op 21 maart 1870, 1 jaar oud.

IX-fb Jan van den Dries, boerenknecht en arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke op 13 januari 1833, zoon van VIII-bp. Hij is getrouwd te Hoedekenskerke op 20 mei 1870, op 37-jarige leeftijd met Pieternella van Dijke (30 jaar oud), dienstmeid en arbeidster, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1840, overleden aldaar op 8 september 1919, 79 jaar oud, dochter van VIII-dl. Uit dit huwelijk

 1. Jan van den Dries, geboren te Ovezande op 13 juli 1870, overleden aldaar op 11 september 1870, 60 dagen oud.
 2. Jacobus van den Dries, geboren te Hoedekenskerke op 18 juli 1871, overleden aldaar op 25 augustus 1871, 38 dagen oud.
 3. Janna van den Dries, geboren te Hoedekenskerke op 19 november 1872.
 4. Jacobus van den Dries, geboren te Hoedekenskerke op 28 juli 1875.
 5. Martina van den Dries, geboren te Hoedekenskerke op 30 september 1876, overleden aldaar op 18 december 1878, 2 jaar oud.
 6. Jan van den Dries, geboren te Hoedekenskerke op 9 oktober 1877, overleden aldaar op 5 februari 1879, 1 jaar oud.

IX-fc Pieter Walraven, gerechtsdienaar, rijksveldwachter en brievengaarder, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 24 september 1826, overleden aldaar op 9 juli 1885, 58 jaar oud, zoon van VIII-bq. Hij is getrouwd te Sas van Gent op 23 november 1854, op 28-jarige leeftijd met Virginie Verplanke (24 jaar oud), geboren te Sas van Gent in het jaar 1830, dochter van Johannes Verplanke en Johanna Petronella de Munck. Uit dit huwelijk

 1. Eduardus Josephus Walraven, geboren te Hoedekenskerke op 30 juli 1857.
 2. Louisa Constantia Walraven, geboren te Hoedekenskerke op 19 januari 1862, overleden aldaar voor 18 januari 1865, hoogstens 2 jaar oud.
 3. Joost Walraven, geboren te Hoedekenskerke op 25 november 1862.
 4. Dina Walraven, geboren te Hoedekenskerke op 25 november 1862.
 5. Louisa Constantia Walraven, geboren te Hoedekenskerke op 18 januari 1865.
  Zij is getrouwd te Hoedekenskerke op 23 juni 1898, op 33-jarige leeftijd met Karel Lodewijk Vergauwen (25 jaar oud), schipper, geboren te Temsche (BelgiŽ) in het jaar 1873, zoon van Augustien Vergauwen (schipper) en Stephania de Couwer.
 6. Johanna Angelica Walraven, geboren te Hoedekenskerke op 20 juni 1866.
 7. Josephus Jacobus Walraven, geboren te Hoedekenskerke op 24 juni 1868, volgt onder X-if.
 8. Apollonia Cornelia Walraven, geboren te Hoedekenskerke op 4 september 1869.
 9. Pieter Cornelis Walraven, geboren te Hoedekenskerke op 25 november 1872.

IX-fd Apollonia Walraven, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 3 februari 1830, overleden aldaar op 27 oktober 1866, 36 jaar oud, dochter van VIII-bq. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 10 mei 1860, op 30-jarige leeftijd met Jan van 't Westeinde (39 jaar oud), boerenknecht, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 15 februari 1821, overleden aldaar op 12 april 1883, 62 jaar oud, zoon van Cornelis Jacobse van 't Westeinde (boerenknecht en landbouwer) en Maria Laurusse de Winter (boerenmeid en landbouwster).
(Hij is later getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 29 september 1870, op 49-jarige leeftijd met Clazina Boonman (27 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek op 12 maart 1843, dochter van Leendert Boonman (arbeider) en Jobje Acda (arbeidster).) Uit dit huwelijk

 1. Maria van 't Westeinde, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1862, volgt onder X-ig.

IX-fe Cornelis Joost Walraven, landman en arbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 27 april 1831, overleden te Leiden op 1 december 1882, 51 jaar oud, zoon van VIII-bq. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 31 januari 1861, op 29-jarige leeftijd met Adriana van Loenhoud (24 jaar oud), dienstmeid en koemelkster, geboren te Steenbergen in het jaar 1837, overleden te Hoedekenskerke op 30 juli 1887, 50 jaar oud, dochter van Hendrik van Loenhoud (werkman) en Anna Janssens. Uit dit huwelijk

 1. Joos Walraven, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 24 oktober 1861, overleden aldaar op 20 januari 1873, 11 jaar oud.

IX-ff Cornelis van 't Westeinde, stroo - en rietdekker, geboren te Ovezande (Zeeland) op 7 december 1824, overleden aldaar op 6 maart 1901, 76 jaar oud, zoon van VIII-bs. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 3 mei 1856, op 31-jarige leeftijd met Catharina Adriaansen (25 jaar oud), boerenmeid, geboren in het jaar 1831, dochter van Hubertus Adriaansen en Catharina de Kok. Uit dit huwelijk

 1. Adriana van 't Westeinde, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 25 juli 1857, volgt onder X-ih.
 2. Johannis van 't Westeinde, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 3 december 1858, overleden aldaar op 19 mei 1859, 167 dagen oud.
 3. Johannis van 't Westende, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 4 januari 1860, volgt onder X-ii.
 4. Pieter van 't Westeinde, geboren te Ovezande (Zeeland) op 27 januari 1861, overleden aldaar op 19 april 1861, 82 dagen oud.
 5. Catharina van 't Westeinde, geboren te Ovezande (Zeeland) op 24 september 1862, overleden aldaar op 26 november 1862, 63 dagen oud.
 6. Pieter van 't Westeinde, geboren te Ovezande (Zeeland) op 25 mei 1865.
 7. Catharina van 't Westeinde, geboren te Ovezande (Zeeland) op 22 januari 1868, volgt onder X-ij.

IX-fg Jacomina van 't Westeinde, arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 25 december 1826, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 15 juni 1901, 74 jaar oud, dochter van VIII-bs. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 29 april 1859, op 32-jarige leeftijd met Marinus Menheere (28 jaar oud), arbeider en veldarbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 2 maart 1831, overleden aldaar op 24 november 1904, 73 jaar oud, zoon van X-bp. Uit dit huwelijk

 1. Francina Menheere, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 3 september 1860, overleden aldaar op 28 oktober 1869, 9 jaar oud.
 2. Pieter Menheere, arbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 23 februari 1864, ongehuwd overleden aldaar op 25 juni 1888, 24 jaar oud.

IX-fh Johanna van 't Westeinde, arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 25 juni 1833, overleden te Hoedekenskerke op 26 april 1920, 86 jaar oud, dochter van VIII-bs. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 8 mei 1857, op 23-jarige leeftijd met Johannes van Gessel (23 jaar oud), arbeider en kleermaker, geboren te Ovezande (Zeeland) op 28 augustus 1833, overleden aldaar op 21 oktober 1916, 83 jaar oud, zoon van IX-cd. Uit dit huwelijk

 1. Reinier van Gessel, expeditiewerker, geboren te Ovezande (Zeeland) op 24 juni 1858.
  Hij was gehuwd (1) met Karolina Willemina Leitz.
  Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 3 mei 1899, op 40-jarige leeftijd (2) met Jannetje Vermeule (41 jaar oud), dienstmeid, geboren te 's-Heer Arendskerke op 12 februari 1858, dochter van Gillis Vermeule (arbeider) en Catharina van den Dries.
 2. Adriana van Gessel, geboren te Ovezande (Zeeland) op 26 juli 1859, overleden aldaar op 6 oktober 1859, 72 dagen oud.
 3. Pieter van Gessel, geboren te Ovezande (Zeeland) op 28 november 1860, volgt onder X-ik.
 4. Catharina van Gessel, geboren te Ovezande (Zeeland) op 12 januari 1862, overleden aldaar op 16 september 1862, 247 dagen oud.
 5. Adriana van Gessel, geboren te Ovezande (Zeeland) op 20 september 1863, overleden aldaar op 20 oktober 1863, 30 dagen oud.
 6. Catharina van Gessel, boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 14 februari 1865.
  Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 11 mei 1892, op 27-jarige leeftijd met Jan de Jonge (27 jaar oud), wisselwachter, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1865, zoon van Dingenis de Jonge en Jacomina de Jonge.
 7. Johannes van Gessel, geboren te Ovezande (Zeeland) op 23 augustus 1866.
 8. Marinus van Gessel, geboren te Ovezande (Zeeland) op 19 februari 1869, overleden te Eindhoven op 11 mei 1950, 81 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Valkenswaard op 6 april 1899, op 30-jarige leeftijd met Teuntje Adriana Hanewinkel (22 jaar oud), geboren te Valkenswaard op 16 februari 1877, overleden te Vught op 26 augustus 1947, 70 jaar oud, dochter van Karel Hanewinkel (landbouwer) en Geertrui van der Schans (dienstbode).
 9. Adriana van Gessel, geboren te Ovezande (Zeeland) op 7 juni 1869, overleden aldaar op 14 oktober 1869, 129 dagen oud.
 10. Johanna van Gessel, geboren te Ovezande (Zeeland) op 18 augustus 1870.
 11. Adriana van Gessel, dienstbode, geboren te Ovezande (Zeeland) op 13 april 1872.
  Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 8 november 1894, op 22-jarige leeftijd met Gilles Vermeule (25 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke op 28 maart 1869, zoon van Gillis Vermeule (arbeider) en Catharina van den Dries.
 12. Jacomina van Gessel, geboren te Ovezande (Zeeland) op 15 februari 1874, volgt onder X-il.
 13. Hendrik van Gessel, geboren te Ovezande (Zeeland) op 23 april 1876, overleden aldaar op 2 oktober 1878, 2 jaar oud.

IX-fi Pieter Timmerman, herbergier, geboren te Nisse op 27 februari 1812, overleden op 18 februari 1893, 80 jaar oud, zoon van VIII-bu. Hij is getrouwd te Hoedekenskerke op 29 november 1839, op 27-jarige leeftijd met Barbara Adriaanse Zuidhof (21 jaar oud), herbergierster, geboren te Hoedekenskerke op 19 april 1818, overleden aldaar op 25 maart 1878, 59 jaar oud, dochter van Adriaan Pieterse Zuidhof (herbergier) en Neeltje Kopmels. Uit dit huwelijk

 1. Cornelia Timmerman, geboren te Hoedekenskerke op 20 januari 1840, volgt onder X-im.
 2. Magdalena Timmerman, herbergierster, geboren te Hoedekenskerke op 16 december 1841, ongehuwd overleden aldaar op 14 februari 1920, 78 jaar oud.
 3. Neeltje Timmerman, geboren te Hoedekenskerke op 18 april 1846, overleden aldaar op 10 mei 1846, 22 dagen oud.
 4. Janna Timmerman, geboren te Hoedekenskerke op 18 april 1846, overleden aldaar op 22 januari 1848, 1 jaar oud.
 5. Neeltje Timmerman, geboren te Hoedekenskerke op 26 januari 1854, overleden aldaar op 17 september 1855, 1 jaar oud.
 6. Neeltje Timmerman, geboren te Hoedekenskerke op 27 oktober 1858, ongehuwd overleden aldaar op 15 februari 1922, 63 jaar oud.

IX-fj Jacomina Timmerman, winkelierster, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1812, overleden te 's-Heerenhoek op 20 mei 1888, 76 jaar oud, dochter van VIII-bv. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 23 februari 1838, op 26-jarige leeftijd met Cornelis de Vos (29 jaar oud), arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1809, overleden te 's-Heerenhoek op 24 maart 1862, 53 jaar oud, zoon van Pieter Giljamse de Vos en Adriana Janse Oornick. Uit dit huwelijk

 1. Pieter de Vos, geboren te 's-Heer Arendskerke in april 1842, overleden aldaar op 9 september 1843, 1 jaar oud.
 2. Laurus de Vos, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1846, volgt onder X-in.
 3. Pieter de Vos, geboren te 's-Heer Arendskerke in mei 1847, overleden aldaar op 6 september 1847, 4 maanden oud.
 4. Adriana de Vos, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1849, volgt onder X-io.
 5. Margarietha de Vos, dienstmeid, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1852, overleden te 's-Heerenhoek op 10 april 1933, 81 jaar oud.
  Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 11 mei 1877, op 25-jarige leeftijd met Jacobus de Jonge (28 jaar oud), arbeider, geboren in het jaar 1849, overleden voor 10 april 1933, hoogstens 84 jaar oud, zoon van Matthijs de Jonge (arbeider) en Catharina Vermeulen.
 6. Pieternella de Vos, dienstmeid, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1852, ongehuwd overleden te 's-Heerenhoek op 5 december 1872, 20 jaar oud.

IX-fk Pieternella Timmerman, boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1813, dochter van VIII-bv. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 6 februari 1834, op 21-jarige leeftijd met Joannis van 't Westeinde (34 jaar oud), boerenknecht en landbouwer, geboren te Borssele in het jaar 1800, overleden te 's-Heer Arendskerke op 19 mei 1862, 62 jaar oud, zoon van Hubregt Janse van 't Westeinde (landbouwer) en Cornelia Huibrechtse de Jonge. Uit dit huwelijk

 1. Huibregt van 't Westeinde, boerenknecht en veldarbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke op 11 februari 1836, overleden te 's-Heerenhoek op 20 januari 1909, 72 jaar oud.
  Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 18 mei 1866, op 30-jarige leeftijd met Anna van Zundert (32 jaar oud), dienstmeid, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1834, overleden aldaar op 18 april 1919, 85 jaar oud, dochter van Augustinus van Zundert en Cornelia Thoorenaar.
 2. Laurus van 't Westeinde, geboren te 's-Heer Arendskerke op 11 februari 1836.
 3. Pieter van 't Westeinde, landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 7 mei 1844, overleden aldaar op 24 juli 1879, 35 jaar oud.
  Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 28 april 1870, op 25-jarige leeftijd met Cornelia Boonman, geboren te 's-Heer Arendskerke op 13 mei 1845, volgt onder X-eb.
 4. Margaretha van 't Westeinde, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1847, overleden te 's-Gravenpolder op 14 juni 1929, 82 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Borssele op 28 april 1870, op 23-jarige leeftijd met Jacob Adriaan Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 17 augustus 1839, volgt onder X-aw.
 5. Adriana van 't Westeinde, geboren te 's-Heer Arendskerke op 7 augustus 1848, volgt onder X-ip.
 6. Marinus van 't Westeinde, geboren te 's-Heer Arendskerke op 21 november 1854, volgt onder X-iq.
 7. Cornelia van 't Westeinde, boerenmeid en landbouwster, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1854, overleden te Driewegen op 24 januari 1925, 71 jaar oud.
  Zij is getrouwd te 's-Gravenpolder op 19 februari 1876, op 22-jarige leeftijd met Marinus van der Pas, geboren te 's-Heer Arendskerke op 6 februari 1848, volgt onder X-cx.

IX-fl Pieter Timmerman, boerenknecht en herbergier, geboren te Ovezande (Zeeland) op 25 februari 1815, overleden aldaar op 8 oktober 1889, 74 jaar oud, zoon van VIII-bv. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 23 april 1851, op 36-jarige leeftijd met Jobje Pover (26 jaar oud), boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 25 januari 1825, overleden aldaar op 18 maart 1909, 84 jaar oud, dochter van IX-as. Uit dit huwelijk

 1. Laurus Timmerman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 27 juni 1852, overleden aldaar op 23 september 1852, 88 dagen oud.
 2. Marinus Timmerman, landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 8 juli 1853, ongehuwd overleden aldaar op 4 juli 1936, 82 jaar oud.
 3. Margrieta Timmerman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 6 augustus 1854, overleden aldaar op 12 april 1862, 7 jaar oud.
 4. Adriana Timmerman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 6 december 1856, overleden aldaar op 29 september 1941, 84 jaar oud.
 5. Laurentinus Timmerman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 21 oktober 1858, overleden aldaar op 18 augustus 1937, 78 jaar oud.
 6. Jacomina Timmerman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 13 februari 1860, overleden aldaar op 2 maart 1880, 20 jaar oud.
 7. Jacob Timmerman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 2 oktober 1866, overleden te Goes op 6 december 1949, 83 jaar oud.

IX-fm Magdalena Timmerman, dienstmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1816, dochter van VIII-bv. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 12 februari 1836, op 20-jarige leeftijd (1) met Jacob Boonman (30 jaar oud), arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1806, overleden aldaar op 20 juni 1845, 39 jaar oud, zoon van Jan Jacobse Boonman (arbeider) en Maria Janse Bul. Uit dit huwelijk

 1. Laurus Boonman, geboren te 's-Heer Arendskerke op 8 augustus 1837, overleden aldaar op 22 augustus 1837, 14 dagen oud.
 2. Maria Boonman, boerenmeid en arbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1837, overleden te Ovezande (Zeeland) op 10 maart 1873, 36 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 27 april 1866, op 29-jarige leeftijd met Reinier van Gessel, geboren te Ovezande (Zeeland) op 22 december 1839, volgt onder IX-gz.

Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 19 november 1846, op 30-jarige leeftijd (2) met Petrus Josephus Wilmse (40 jaar oud), arbeider, geboren te Woensdrecht in het jaar 1806, zoon van Matthijs Wilmse (landbouwer) en Maria Roevens.

IX-fn Hubregt Timmerman, arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1819, overleden te Baarland op 5 februari 1866, 47 jaar oud, zoon van VIII-bv. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 31 januari 1845, op 26-jarige leeftijd (1) met Adriana Rottier (27 jaar oud), geboren te Baarland in het jaar 1818, dochter van Joost Rottier (arbeider) en Jacomina Adr. Hoondert (naaister en arbeidster). Uit dit huwelijk

 1. Laurus Timmerman, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1846, volgt onder X-ir.

Hij is getrouwd te Baarland op 24 oktober 1850, op 31-jarige leeftijd (2) met Johanna Dankertse van 't Westeinde, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1814, zie IX-dm. Uit dit huwelijk

 1. 2-5 : Zie onder IX-dm.

IX-fo Johanna Timmerman, dienstmeid en arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1830, overleden te 's-Heerenhoek op 30 oktober 1915, 85 jaar oud, dochter van VIII-bv. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 28 april 1864, op 34-jarige leeftijd met Johannes van 't Westeinde (27 jaar oud), boerenknecht en arbeider, geboren te 's-Heerenhoek op 27 januari 1837, overleden aldaar op 5 november 1910, 73 jaar oud, zoon van Cornelis van 't Westeinde (kleermaker) en Adriana Zuidhof (dienstbode). Uit dit huwelijk

 1. Adriana van 't Westeinde, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1866, volgt onder X-is.
 2. Laurus van 't Westeinde, veldarbeider, geboren te 's-Heerenhoek op 18 april 1867.
  Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 3 november 1911, op 44-jarige leeftijd met Maria Bos (45 jaar oud), veldarbeidster, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1866, dochter van X-dp.
 3. Maria van 't Westeinde, geboren te 's-Heerenhoek op 27 augustus 1870, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 13 mei 1942, 71 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 22 april 1903, op 32-jarige leeftijd met Jan Janse (32 jaar oud), landarbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1871, overleden aldaar op 1 februari 1953, 82 jaar oud, zoon van Adriaan Janse (arbeider en veldarbeider) en Lijdia Smulder (arbeidster).
 4. Cornelis van 't Westeinde, veldarbeider, geboren te 's-Heerenhoek op 21 februari 1872, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 23 maart 1927, 55 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 24 april 1902, op 30-jarige leeftijd met Cornelia Uitterhoeve (27 jaar oud), boerenmeid, geboren te Nisse op 5 maart 1875, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 24 oktober 1952, 77 jaar oud, dochter van IX-ds.
 5. Petrus van 't Westeinde, geboren te 's-Heerenhoek op 13 februari 1875, overleden aldaar op 2 oktober 1875, 231 dagen oud.

IX-fp Jan de Winter, landbouwer, geboren te Nisse in het jaar 1815, overleden te Baarland op 17 november 1854, 39 jaar oud, zoon van VIII-bw. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 26 januari 1844, op 29-jarige leeftijd met Jobina Rijk (20 jaar oud), landbouwster en boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 16 april 1823, overleden te Baarland op 26 januari 1892, 68 jaar oud, dochter van IX-x.
(Zij is later getrouwd te Baarland op 19 september 1856, op 33-jarige leeftijd met Bastiaan Remijn, geboren te Baarland op 24 december 1816, zie IX-ch. Zij is later getrouwd te Barland op 15 oktober 1863, op 40-jarige leeftijd met Jan Priem (33 jaar oud), landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek op 21 maart 1830, overleden te Baarland op 3 december 1912, 82 jaar oud, zoon van Joannes Janse Priem (boerenknecht, arbeider en landbouwer) en Jannetje Aalbregtse de Jonge (arbeidster, landbouwster en boerenmeid).) Uit dit huwelijk

 1. Adriaan de Winter, geboren te Baarland op 9 mei 1845, overleden aldaar op 25 oktober 1859, 14 jaar oud.
 2. Pieter de Winter, boerenknecht, geboren te Baarland op 12 november 1847, overleden aldaar op 19 juli 1866, 18 jaar oud.
 3. Magdalena de Winter, winkelierster en landbouwster, geboren te Baarland op 9 september 1849, overleden te Hoedekenskerke op 11 juni 1891, 41 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Baarland op 1 mei 1874, op 24-jarige leeftijd met Cornelis Allemekinders, geboren te Borssele op 22 oktober 1848, volgt onder X-es.
 4. Laurus de Winter, geboren te Baarland, gedoopt op 5 maart 1852, overleden te Baarland op 31 mei 1856, 4 jaar oud.
 5. Helena de Winter, geboren te Baarland op 7 april 1853, overleden aldaar op 11 januari 1858, 4 jaar oud.
 6. Jan de Winter, geboren te Baarland op 1 december 1854, volgt onder X-it.

IX-fq Adriaan de Winter, landbouwer, geboren te Nisse op 29 oktober 1827, overleden te 's-Gravenpolder op 19 februari 1871, 43 jaar oud, zoon van VIII-bw. Hij is getrouwd te 's-Gravenpolder op 26 mei 1854, op 26-jarige leeftijd met Jozina Westdorp (29 jaar oud), landbouwster, geboren te Hoedekenskerke op 20 april 1825, overleden te 's-Gravenpolder op 26 juli 1870, 45 jaar oud, dochter van VIII-dg.
(Zij is eerder getrouwd te Hoedekenskerke op 28 juli 1849, op 24-jarige leeftijd met Adriaan Rijk, geboren te 's-Gravenpolder op 23 juli 1819, zie IX-ao.) Uit dit huwelijk

 1. Magdalena de Winter, geboren te 's-Gravenpolder op 6 juni 1855, overleden te Kruiningen (Zeeland) op 8 januari 1917, 61 jaar oud.
 2. Maria de Winter, geboren te 's-Gravenpolder op 2 juni 1857.
  Zij is getrouwd te 's-Gravenpolder op 20 mei 1880, op 22-jarige leeftijd met Cornelis Verbeek (33 jaar oud), landbouwer, geboren te Halsteren (NB) in het jaar 1847, zoon van Johannes Verbeek en Elisabeth Gelten.

IX-fr Laurus de Winter, landbouwer, geboren te Nisse op 17 december 1828, overleden te Borssele op 3 oktober 1904, 75 jaar oud, zoon van VIII-bw. Hij is getrouwd te Nisse op 3 juni 1852, op 23-jarige leeftijd (1) met Pieternella de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 8 mei 1828, zie VIII-dt. Uit dit huwelijk

 1. 1-5 : Zie onder VIII-dt.

Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 22 juli 1859, op 30-jarige leeftijd (2) met Jobje Rijk (30 jaar oud), boerenmeid en landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 12 februari 1829, overleden te Borssele op 11 mei 1910, 81 jaar oud, dochter van IX-o. Uit dit huwelijk

 1. Cornelia de Winter, geboren te Waarde op 25 juni 1860, overleden te Ovezande (Zeeland) op 19 januari 1917, 56 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Borssele op 5 mei 1886, op 25-jarige leeftijd met Daniel Boonman (24 jaar oud), landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 21 maart 1862, overleden aldaar op 20 juni 1927, 65 jaar oud, zoon van X-dx.
 2. Adriaan de Winter, geboren te Waarde in het jaar 1861, volgt onder X-iu.
 3. Klazina de Winter, geboren te Waarde op 9 oktober 1863, volgt onder X-iv.
 4. Catharina de Winter, geboren te Waarde in het jaar 1863, ongehuwd overleden te Borssele op 30 maart 1880, 17 jaar oud.
 5. Cornelia de Winter, geboren te Borssele op 26 november 1864, volgt onder X-iw.
 6. Apolonia de Winter, geboren te Borssele op 16 februari 1866, overleden aldaar op 2 maart 1866, 14 dagen oud.
 7. Jacob de Winter, geboren te Borssele op 9 augustus 1867, overleden aldaar op 8 september 1867, 30 dagen oud.
 8. Apolonia de Winter, geboren te Borssele op 15 november 1868, overleden aldaar op 27 mei 1869, 193 dagen oud.
 9. Apolonia de Winter, geboren te Borssele op 14 juli 1870, volgt onder X-ix.
 10. Jacobus de Winter, geboren te Borssele op 2 februari 1872, volgt onder X-iy.

IX-fs Pieter Paulusse, arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) op 14 juli 1826, overleden te 's-Heer Arendskerke op 9 januari 1908, 81 jaar oud, zoon van VIII-bx. Hij is getrouwd te Nisse op 26 oktober 1860, op 34-jarige leeftijd (1) met Jacoba Roberecht (32 jaar oud), arbeidster, geboren te Nisse op 12 mei 1828, overleden te Baarland op 1 november 1868, 40 jaar oud, dochter van VIII-ee. Uit dit huwelijk

 1. Maria Paulusse, geboren te Nisse op 30 december 1860, overleden aldaar op 3 januari 1861, 4 dagen oud.
 2. Johannes Paulusse, geboren te Ovezande (Zeeland) op 24 april 1863, volgt onder X-iz.
 3. Cornelia Paulusse, geboren te Nisse op 30 maart 1865, volgt onder X-ja.

Hij is getrouwd te Baarland op 11 november 1869, op 43-jarige leeftijd (2) met Athonetta Schreur (48 jaar oud), geboren te Oudelande in het jaar 1821, overleden voor 9 januari 1908, hoogstens 87 jaar oud, dochter van Johanna Schreurs.
(Zij was weduwe van Jan Steenbakker, overleden voor 11 november 1869.)

IX-ft Maria Paulusse, boerenmeid en arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 13 april 1828, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 21 juli 1884, 56 jaar oud, dochter van VIII-bx. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 4 augustus 1853, op 25-jarige leeftijd met Cornelis Boonman (25 jaar oud), arbeider, geboren te Nisse op 14 maart 1828, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 26 maart 1877, 49 jaar oud, zoon van Dignus Boonman (boerenknecht en arbeider) en Pieternella Lambrechtse (boerenmeid). Uit dit huwelijk

 1. Dignus Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 9 september 1853, overleden aldaar op 29 november 1853, 81 dagen oud.
 2. Maria Boonman, dienstmeid, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1856.
  Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 6 februari 1901, op 45-jarige leeftijd met Marinus van Gessel (62 jaar oud), arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1839, overleden te 's-Heerenhoek op 3 maart 1916, 77 jaar oud, zoon van Frans van Gessel en Maria Johanna de Roux.
  (Hij is eerder getrouwd te 's-Heerenhoek op 7 januari 1891, op 52-jarige leeftijd met Jannetje van Doesterling (42 jaar oud), arbeidster, geboren te 's-Heerenhoek op 18 april 1848, overleden aldaar op 21 december 1893, 45 jaar oud, dochter van Charles van Doesterling (arbeider) en Leuntje Rentmeester (dienstmeid). Hij is eerder getrouwd na 21 december 1893, op minstens 54-jarige leeftijd met Cornelia de Jonge.)
 3. Dingenis Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in oktober 1859, overleden aldaar op 19 november 1859, 1 maand oud.
 4. Dingenis Boonman, milicien der infanterie, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 5 januari 1866, ongehuwd overleden te Middelburg op 20 januari 1887, 21 jaar oud.

IX-fu Jacomina Paulusse, arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 23 augustus 1829, overleden aldaar op 7 juni 1864, 34 jaar oud, dochter van VIII-bx. Zij is getrouwd te Nisse op 14 november 1860, op 31-jarige leeftijd met Johannis Roberecht (28 jaar oud), arbeider, geboren te Nisse op 29 januari 1832, overleden te Ovezande (Zeeland) op 23 december 1907, 75 jaar oud, zoon van VIII-ee. Uit dit huwelijk

 1. Cornelia Roberecht, geboren te Ovezande (Zeeland) op 8 oktober 1861, overleden aldaar op 12 december 1861, 65 dagen oud.
 2. Maria Roberecht, geboren te Ovezande (Zeeland) op 31 oktober 1862, overleden te Hulst op 18 april 1948, 85 jaar oud.

IX-fv Marinus Goense, arbeider, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1806, overleden te Ovezande (Zeeland) op 24 juni 1868, 62 jaar oud, zoon van VIII-by. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 23 april 1830, op 24-jarige leeftijd met Johanna de Leeuw (27 jaar oud), arbeidster, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1803, dochter van Jacobus de Leeuw en Helena Knuijt. Uit dit huwelijk

 1. Anna Goense, arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 12 augustus 1840, overleden aldaar op 2 augustus 1919, 78 jaar oud.
  Zij was gehuwd (1) met Pieter Simonse.
  Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 16 april 1880, op 39-jarige leeftijd (2) met Johannes Knuijt (39 jaar oud), arbeider, geboren te Goes op 21 augustus 1840, overleden te Ovezande (Zeeland) op 20 maart 1897, 56 jaar oud, zoon van VIII-eh.
 2. Pieter Goense, arbeider, geboren te Ovezande in het jaar 1844, overleden aldaar op 20 november 1918, 74 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Ovezande op 6 april 1883, op 39-jarige leeftijd met Betje Wagenaar (40 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek op 16 november 1842, overleden te Ovezande op 9 maart 1917, 74 jaar oud, dochter van Job Wagenaar (arbeider) en Dina Kopmels (arbeidster).

IX-fw Cornelia Goense, arbeidster, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1811, overleden te Ovezande (Zeeland) op 4 juli 1864, 53 jaar oud, dochter van VIII-by. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 30 april 1841, op 30-jarige leeftijd (1) met Jacob Vermeule (38 jaar oud), arbeider, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1803, overleden aldaar op 21 april 1843, 40 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 18 januari 1850, op 39-jarige leeftijd (2) met Adriaan Weststrate (35 jaar oud), boerenknecht en arbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1815, zoon van Philippus Weststraten (arbeider) en Anna Rogierse.
(Hij is eerder getrouwd te 's-Heerenhoek op 25 juli 1840, op 25-jarige leeftijd met Catharina Raas (25 jaar oud), boerenmeid, geboren te Hoedekenskerke op 12 mei 1815, overleden te 's-Heerenhoek op 28 februari 1848, 32 jaar oud, dochter van Willem Adriaanse Raas en Maria Cornelisse Vermeule. (Zij is eerder getrouwd te 's-Heerenhoek op 6 mei 1836, op 20-jarige leeftijd met Job Kopmels (24 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek op 24 november 1811, overleden voor 25 juli 1840, hoogstens 28 jaar oud, zoon van Bastiaan Kopmels (arbeider) en Maria Wagenaar.)) Uit dit huwelijk

 1. Elizabeth Weststrate, geboren te 's-Heerenhoek op 13 augustus 1853, volgt onder X-jb.

IX-fx Elisabeth Janse Goense, boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 20 december 1813, dochter van VIII-by. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 4 mei 1838, op 24-jarige leeftijd met Johannis Janse Zuidhof (22 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek op 16 november 1815, overleden te Driewegen op 20 januari 1871, 55 jaar oud, zoon van Jan Pieterse Zuidhof en Anna Boonman (arbeidster). Uit dit huwelijk

 1. Anna Zuidhof, dienstmeid, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1839, overleden te Ovezande (Zeeland) op 12 juli 1916, 77 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 25 april 1878, op 39-jarige leeftijd met Laurus de Bakker, geboren te Ovezande (Zeeland) op 5 april 1824, volgt onder X-a.
 2. Johannis Janse Zuidhof, arbeider en vrachtrijder, geboren te 's-Heerenhoek op 30 januari 1840, overleden te Hoedekenskerke op 9 maart 1897, 57 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Borssele op 17 juni 1869, op 29-jarige leeftijd (1) met Maria van Eijkeren, geboren te 's-Heer Arendskerke op 27 december 1841, volgt onder IX-gj.
  Hij is getrouwd te Hoedekenskerke op 24 juli 1890, op 50-jarige leeftijd (2) met Cornelia Menheere (46 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek op 18 maart 1844, overleden te Hoedekenskerke op 28 maart 1892, 48 jaar oud, dochter van X-bo.
 3. Cornelia Zuidhof, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1842, volgt onder X-jc.
 4. Elisabeth Zuidhof, dienstmeid en arbeidster, geboren te 's-Heerenhoek op 22 december 1848, overleden te Ovezande (Zeeland) op 17 juli 1933, 84 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Baarland op 27 april 1882, op 33-jarige leeftijd met Adriaan de Winter, geboren te Ovezande (Zeeland) op 29 maart 1853, volgt onder IX-gk.

IX-fy Cornelia Raas, arbeidster en arbeidster, geboren te 's-Heerenhoek op 21 januari 1816, overleden aldaar op 25 april 1899, 83 jaar oud, dochter van VIII-bz. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 19 april 1839, op 23-jarige leeftijd met Hendrik van Gessel (24 jaar oud), arbeider, arbeider en klompenmaker, geboren te Ovezande (Zeeland) op 28 oktober 1814, overleden te 's-Heerenhoek op 19 oktober 1893, 78 jaar oud, zoon van VIII-eb. Uit dit huwelijk

 1. Reinier van Gessel, geboren te 's-Heerenhoek op 4 november 1839, overleden aldaar op 13 februari 1841, 1 jaar oud.
 2. Johannis van Gessel, boerenknecht en veldarbeider, geboren te 's-Heerenhoek op 13 juni 1841, overleden aldaar op 21 maart 1915, 73 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 1 mei 1874, op 32-jarige leeftijd met Catharina Kempe, geboren te 's-Heer Arendskerke op 16 januari 1851, volgt onder X-fj.
 3. Reinier van Gessel, geboren te 's-Heerenhoek op 9 september 1842, overleden aldaar op 13 december 1842, 95 dagen oud.
 4. Helena van Gessele, dienstmeid, geboren te 's-Heerenhoek op 29 november 1843, overleden te Middelburg op 24 februari 1887, 43 jaar oud.
  Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 13 februari 1873, op 29-jarige leeftijd met Cornelis Priem, geboren te Ovezande (Zeeland) op 1 januari 1843, volgt onder IX-hv.
 5. Jacomina van Gessele, geboren te 's-Heerenhoek op 11 november 1845, overleden te Hontenisse op 20 mei 1911, 65 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 30 april 1868, op 22-jarige leeftijd met Cornelis Bek, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 27 augustus 1842, volgt onder IX-eu.
 6. Leendert van Gessele, geboren te 's-Heerenhoek op 22 december 1850, volgt onder X-jd.
 7. Maria van Gessel, dienstmeid, geboren te 's-Heerenhoek op 21 mei 1854.
  Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 12 mei 1882, op 27-jarige leeftijd met Pieter Pover, geboren te 's-Heerenhoek op 2 maart 1852, volgt onder IX-he.
  Opmerking: Erkend kind: Cornelia, geb. 25.10.1875 te 's-Heerenhoek.

 8. Cornelia van Gessel, geboren te 's-Heerenhoek op 14 januari 1860, ongehuwd overleden te Oostburg op 19 juli 1913, 53 jaar oud.

IX-fz Johanna Raas, dienstmeid en landbouwster, geboren te 's-Heerenhoek op 14 december 1822, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 29 oktober 1880, 57 jaar oud, dochter van VIII-bz. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 10 november 1843, op 20-jarige leeftijd met Cornelis Driedijk (34 jaar oud), landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1809, overleden aldaar op 28 december 1883, 74 jaar oud, zoon van Jan Hubregtse Driedijk (landbouwer) en Maria Cornelisse Vette. Uit dit huwelijk

 1. Maria Driedijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 27 november 1843, ongehuwd overleden aldaar op 22 februari 1918, 74 jaar oud.
 2. Jacomina Driedijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 13 november 1844, overleden aldaar op 15 augustus 1846, 1 jaar oud.
 3. Jan Driedijk, landman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 7 december 1845, overleden aldaar op 29 maart 1916, 70 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 20 februari 1889, op 43-jarige leeftijd met Maria Magdalena Pantus (37 jaar oud), dienstbode, geboren te Hoedekenskerke op 12 februari 1852, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 10 mei 1931, 79 jaar oud, dochter van Pieter Pantus (meelslijter) en Pieternella Kramer (winkelierster).
  (Zij is eerder getrouwd te Hoedekenskerke op 23 april 1880, op 28-jarige leeftijd met Daniel Schertzing (30 jaar oud), klompenmaker, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1850, overleden aldaar op 22 december 1887, 37 jaar oud, zoon van Filippus Schertzing (schaapsherder) en Johanna de Jonge (arbeidster).)
 4. Huibregt Driedijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 9 september 1847, overleden te 's-Heer Arendskerke op 14 april 1852, 4 jaar oud.
 5. Jacomina Driedijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 12 september 1848, overleden aldaar op 24 september 1849, 1 jaar oud.
 6. Pieter Driedijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 20 januari 1850, volgt onder X-je.
 7. Jacomina Driedijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 18 mei 1851, volgt onder X-jf.
 8. Cornelia Driedijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 13 mei 1853, overleden aldaar op 1 juni 1857, 4 jaar oud.
 9. Jacoba Driedijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 14 juni 1854, overleden aldaar op 5 september 1855, 1 jaar oud.
 10. Cornelia Driedijk, boerenmeid, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 23 oktober 1857, ongehuwd overleden aldaar op 11 januari 1881, 23 jaar oud.
 11. Levenloos Driedijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 16 november 1859, overleden aldaar op 16 november 1859.
 12. Hubrecht Driedijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 1 mei 1861, overleden aldaar op 24 augustus 1861, 115 dagen oud.
 13. Apollonia Driedijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 22 september 1862, overleden aldaar op 23 april 1869, 6 jaar oud.

IX-ga Pieter Boonman, arbeider en kleermaker, geboren te Ovezande (Zeeland) op 23 september 1832, overleden aldaar op 8 april 1895, 62 jaar oud, zoon van VIII-cc. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 26 april 1866, op 33-jarige leeftijd met Tannetje de Jonge (35 jaar oud), dienstmeid en winkelierster, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1831, overleden te Ovezande (Zeeland) op 7 april 1895, 64 jaar oud, dochter van Jan Laurusse de Jonge en Stoffelina van Weele. Uit dit huwelijk

 1. Johanna Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 10 mei 1866.
 2. Jacobus Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 26 oktober 1868.
 3. Hubertus Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 13 januari 1869, volgt onder X-jg.

IX-gb Willem Boonman, klompenmaker en veldarbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) op 3 september 1834, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 7 juni 1903, 68 jaar oud, zoon van VIII-cc. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 22 november 1883, op 49-jarige leeftijd met Johanna Eversdijk (27 jaar oud), arbeidster en veldarbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 28 juli 1856, dochter van Jan Eversdijk (arbeider) en Adriana Fierehouds (arbeidster). Uit dit huwelijk

 1. Levenloos Boonman, geboren te 's-Heer Arendskerke op 23 december 1885, overleden aldaar op 23 december 1885.

IX-gc Magdalena Boonman, dienstmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 6 februari 1838, overleden te 's-Heer Arendskerke op 10 juli 1917, 79 jaar oud, dochter van VIII-cc. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 1 mei 1868, op 30-jarige leeftijd met Cornelis Knuijt (25 jaar oud), arbeider en veldarbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 8 november 1842, overleden te Rosmalen op 26 december 1917, 75 jaar oud, zoon van VIII-dc. Uit dit huwelijk

 1. Johanna Knuijt, naaister, geboren te 's-Heer Arendskerke op 28 juni 1870, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 27 februari 1939, 68 jaar oud.
 2. Hubrecht Knuijt, geboren te 's-Heer Arendskerke op 12 juli 1872, overleden aldaar op 18 september 1881, 9 jaar oud.
 3. Pieternella Knuijt, geboren te 's-Heer Arendskerke op 26 september 1874, volgt onder X-jh.
 4. Apolonia Knuijt, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 25 september 1879, overleden aldaar op 28 december 1953, 74 jaar oud.

IX-gd Jannetje Pieterse de Jonge, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1803, overleden te Hoedekenskerke op 28 januari 1838, 35 jaar oud, dochter van VIII-cd. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 27 november 1823, op 20-jarige leeftijd met Adriaan Janse Boonman (27 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1796, overleden te Nisse op 7 juni 1845, 49 jaar oud, zoon van Jan Hubregtse Boonman (veehouder) en Leuntje Pieterse van 't Westeinde (veehoudster). Uit dit huwelijk

 1. Pieternella Boonman, geboren in het jaar 1817, volgt onder X-ji.
 2. Apolonia Boonman, landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 21 juni 1824, overleden te 's-Heerenhoek op 31 oktober 1891, 67 jaar oud.
  Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 11 januari 1856, op 31-jarige leeftijd (1) met Cornelis Boonman, geboren te 's-Heer Arendskerke op 22 september 1831, volgt onder X-gb.
  Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 24 januari 1867, op 42-jarige leeftijd (2) met Pieter Knuijt (28 jaar oud), boerenknecht, geboren te Ovezande (Zeeland) op 27 september 1838, zoon van VIII-dc.
 3. Pieter Boonman, kleermaker, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1830, overleden aldaar op 28 januari 1879, 49 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 12 mei 1854, op 24-jarige leeftijd met Tannetje van den Dries, geboren te Ovezande (Zeeland) op 6 februari 1826, volgt onder X-bg.
 4. Johanna Boonman, landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 20 november 1831, overleden aldaar op 20 september 1907, 75 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Nisse op 21 mei 1857, op 25-jarige leeftijd met Bastiaan Vroonland, geboren te Nisse op 20 november 1826, volgt onder VIII-dy.
 5. Maatje Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 20 november 1831, overleden aldaar op 3 december 1831, 13 dagen oud.
 6. Jobina Boonman, dienstmeid en landbouwster, geboren te Hoedekenskerke op 29 januari 1835, overleden te 's-Heerenhoek op 7 juni 1864, 29 jaar oud.
  Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 16 april 1860, op 25-jarige leeftijd met Bastiaan Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 10 juli 1835, volgt onder X-av.

IX-ge Marinus Boonman, arbeider, zager en veldarbeider, geboren te 's-Heerenhoek op 19 december 1842, overleden aldaar op 10 maart 1905, 62 jaar oud, zoon van VIII-ce. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 3 juli 1873, op 30-jarige leeftijd met Catharina Geus (18 jaar oud), dienstmeid en arbeidster, geboren te 's-Heerenhoek op 30 mei 1855, overleden aldaar op 25 november 1912, 57 jaar oud, dochter van Johannis Laurusse Geus (wagenmaker) en Cornelia Hermans (dienstmeid en winkelierster). Uit dit huwelijk

 1. Maria Boonman, geboren te 's-Heer Arendskerke op 24 december 1873, volgt onder X-jj.
 2. Cornelia Maria Boonman, geboren te 's-Heerenhoek op 30 mei 1875, overleden te Yerseke op 18 oktober 1946, 71 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Goes op 2 mei 1907, op 31-jarige leeftijd met Joannes Bernardus de Blieck (34 jaar oud), oesterschipper, geboren te Hoofdplaat in het jaar 1873, zoon van Joannes Franciscus de Blieck (arbeider) en Sophia Anthonia de Meijer.
 3. Johannes Boonman, veldarbeider, geboren te 's-Heerenhoek op 1 oktober 1877, overleden aldaar op 21 september 1957, 79 jaar oud.
  Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 28 april 1904, op 26-jarige leeftijd met Pieternella Vermue, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 4 juni 1877, volgt onder X-ft.
 4. Adriana Boonman, geboren te 's-Heerenhoek op 6 mei 1882.
 5. Laurus Boonman, geboren te 's-Heerenhoek op 2 december 1886, overleden aldaar op 8 december 1886, 6 dagen oud.
 6. Willem Boonman, landbouwersknecht en landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1889, overleden te Sluis op 6 oktober 1944, 55 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Oostburg op 8 februari 1921, op 32-jarige leeftijd met Sophia Maria Verbeke (24 jaar oud), veldarbeidster, geboren te Oostburg in het jaar 1897, dochter van Eduardus Verbeke (veldarbeider) en Cornelia de Looze (veldarbeidster).
 7. Levenloos Boonman, geboren te 's-Heerenhoek op 14 september 1890, overleden aldaar op 14 september 1890.
 8. Catharina Boonman, geboren te 's-Heerenhoek op 16 augustus 1892, overleden aldaar op 19 juni 1893, 307 dagen oud.
 9. Mina Boonman, geboren te 's-Heerenhoek op 16 augustus 1892, ongehuwd overleden aldaar op 6 februari 1918, 25 jaar oud.
 10. Marinus Boonman, geboren te 's-Heerenhoek op 19 februari 1894, volgt onder X-jk.
 11. Laurentius Boonman, veldarbeider, geboren te 's-Heerenhoek op 4 december 1897, ongehuwd overleden te Biervliet op 15 augustus 1921, 23 jaar oud.

IX-gf Apolonia Oostdijk, dienstmeid en arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 7 oktober 1814, overleden te Philippine (Zeeland) op 3 april 1894, 79 jaar oud, dochter van VIII-cf. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 21 april 1841, op 26-jarige leeftijd met Antonij van den Heuvel (30 jaar oud), arbeider, geboren te Driewegen in het jaar 1811, overleden voor 3 april 1894, hoogstens 83 jaar oud, zoon van Antonij van den Heuvel en Jacomina Adr. Hoondert (naaister en arbeidster). Uit dit huwelijk

 1. Antonij van den Heuvel, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 23 januari 1842, ongehuwd overleden aldaar op 8 augustus 1858, 16 jaar oud.
 2. Jacob van den Heuvel, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 8 december 1844, overleden aldaar op 1 augustus 1846, 1 jaar oud.
 3. Cornelia van den Heuvel, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 4 augustus 1852, volgt onder X-jl.

IX-gg Dignus de Winter, geboren te 's-Heer Arendskerke op 16 maart 1839, overleden te 's-Heerenhoek op 23 april 1876, 37 jaar oud, zoon van VIII-cg. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 29 april 1868, op 29-jarige leeftijd (1) met Maria Rottier (33 jaar oud), geboren in het jaar 1835, overleden op 15 maart 1869, 34 jaar oud, dochter van Jacobus Rottier (dijkwerker) en Christina du Vivier (dienstmeid). Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 2 februari 1872, op 32-jarige leeftijd (2) met Cornelia de Koster (27 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 25 december 1844, overleden aldaar op 5 september 1933, 88 jaar oud, dochter van Adriaan de Koster (arbeider) en Helena Pieterse (arbeidster). Uit dit huwelijk

 1. Adriaan de Winter, geboren te 's-Heerenhoek op 15 september 1873, volgt onder X-jm.
 2. Petrus de Winter, geboren te 's-Heerenhoek op 18 maart 1876, overleden aldaar op 8 april 1879, 3 jaar oud.

IX-gh Jan van Eijkeren, arbeider, geboren te Borssele op 25 december 1831, overleden te Oostburg op 26 mei 1909, 77 jaar oud, zoon van VIII-ch. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 5 mei 1871, op 39-jarige leeftijd met Maria Beulens (36 jaar oud), boerenmeid en arbeidster, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1835, overleden te Nisse op 24 juli 1906, 71 jaar oud, dochter van Pieter Beulens en Maria Jasperse. Uit dit huwelijk

 1. Maatje van Eijkeren, arbeidster, geboren te Borssele op 22 april 1872, ongehuwd overleden te Nisse op 11 augustus 1900, 28 jaar oud.
 2. Adriaan van Eijkeren, geboren te Nisse op 27 mei 1873, overleden aldaar op 19 juli 1873, 53 dagen oud.
 3. Johanna van Eijkeren, geboren te Ovezande (Zeeland) op 19 augustus 1875, volgt onder X-jn.

IX-gi Catharina van Eijkeren, arbeidster en boerenmeid, geboren te Borssele op 19 juli 1835, overleden te Hoedekenskerke op 3 januari 1918, 82 jaar oud, dochter van VIII-ch. Zij is getrouwd te Hoedekenskerke op 13 november 1862, op 27-jarige leeftijd met Hendrik Wouters (28 jaar oud), boerenknecht en arbeider, geboren te Hoedekenskerke op 18 januari 1834, overleden aldaar op 18 oktober 1907, 73 jaar oud, zoon van Hendrik Wouters (arbeider en landbouwer) en Cornelia Raas, Neeltje (landbouwster). Uit dit huwelijk

 1. Neeltje Wouters, geboren te Hoedekenskerke op 18 januari 1863.
  Zij is getrouwd te Hoedekenskerke op 10 november 1887, op 24-jarige leeftijd met Johannis Vroonland (29 jaar oud), geboren te Kloetinge op 27 januari 1858, zoon van Bastiaan Vroonland (vrachtrijder) en Maria de Jonge (boerenmeid).
 2. Hendrik Wouters, geboren te Hoedekenskerke op 17 juli 1874, volgt onder X-jo.

IX-gj Maria van Eijkeren, geboren te 's-Heer Arendskerke op 27 december 1841, overleden te Borssele op 2 maart 1888, 46 jaar oud, dochter van VIII-ch. Zij is getrouwd te Borssele op 17 juni 1869, op 27-jarige leeftijd met Johannis Janse Zuidhof (29 jaar oud), arbeider en vrachtrijder, geboren te 's-Heerenhoek op 30 januari 1840, overleden te Hoedekenskerke op 9 maart 1897, 57 jaar oud, zoon van IX-fx.
(Hij is later getrouwd te Hoedekenskerke op 24 juli 1890, op 50-jarige leeftijd met Cornelia Menheere (46 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek op 18 maart 1844, overleden te Hoedekenskerke op 28 maart 1892, 48 jaar oud, dochter van X-bo.) Uit dit huwelijk

 1. Elizabeth Zuidhof, geboren te Borssele op 2 juli 1869.
 2. Jan Zuidhof, boerenknecht, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1873, ongehuwd overleden aldaar op 4 oktober 1903, 30 jaar oud.
 3. Adriaan Zuidhof, geboren te Hoedekenskerke op 2 februari 1875, volgt onder X-jp.
 4. Jacob Zuidhof, veldarbeider, geboren te Hoedekenskerke op 17 oktober 1877.
  Hij is getrouwd te 's-Heerwnhoek op 27 april 1904, op 26-jarige leeftijd met Johanna van de Linde (30 jaar oud), veldarbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1874, dochter van Jacob van de Linde en Catharina Hoebeke (veldarbeidster).
 5. Elizabeth Zuidhof, geboren te Hoedekenskerke op 26 mei 1881.
  Zij is getrouwd te Middelburg op 22 augustus 1902, op 21-jarige leeftijd met Godefridus Jacobus Anthonius Dierikx (26 jaar oud), varensgezel, geboren te Middelburg in het jaar 1876, zoon van Petrus Joannes Bernardus Dierikx (horlogemaker) en Maria Josepha van Mechel.
 6. Johanna Zuidhof, geboren te Hoedekenskerke op 8 december 1883, overleden aldaar op 11 juli 1885, 1 jaar oud.

IX-gk Adriaan de Winter, arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) op 29 maart 1853, overleden aldaar op 27 januari 1938, 84 jaar oud, zoon van VIII-ci. Hij is getrouwd te Baarland op 27 april 1882, op 29-jarige leeftijd met Elisabeth Zuidhof (33 jaar oud), dienstmeid en arbeidster, geboren te 's-Heerenhoek op 22 december 1848, overleden te Ovezande (Zeeland) op 17 juli 1933, 84 jaar oud, dochter van IX-fx. Uit dit huwelijk

 1. Maria de Winter, geboren te Baarland op 31 maart 1883, overleden aldaar op 3 april 1883, 3 dagen oud.
 2. Jan de Winter, arbeider, geboren te Baarland op 22 november 1884, overleden te Ovezande (Zeeland) op 3 april 1958, 73 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Baarland op 8 april 1910, op 25-jarige leeftijd met Jacoba de Jonge (25 jaar oud), arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 28 januari 1885, dochter van XI-dn.
 3. Maria de Winter, geboren te Baarland op 10 mei 1888.
  Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 20 november 1925, op 37-jarige leeftijd met Laurentius de Vos (36 jaar oud), klein landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek op 22 september 1889, zoon van X-in.

IX-gl Laurens Boonman, arbeider, geboren te 's-Gravenpolder op 30 april 1854, overleden te Ovezande (Zeeland) op 6 maart 1936, 81 jaar oud, zoon van VIII-cj. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 26 november 1880, op 26-jarige leeftijd met Catharina van den Ende (24 jaar oud), arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 28 mei 1856, overleden aldaar op 31 juli 1940, 84 jaar oud, dochter van Laurus van den Ende (arbeider) en Maatje Bek (boerenmeid). Uit dit huwelijk

 1. Adriaan Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 30 april 1881, volgt onder X-jq.
 2. Laurens Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 20 mei 1887, overleden aldaar op 3 juli 1887, 44 dagen oud.
 3. Maria Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 16 februari 1895.
  Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 22 januari 1926, op 30-jarige leeftijd met Petrus Franciscus Spielier (29 jaar oud), veldarbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1897, zoon van XI-gv.

IX-gm Pieternella van de Pas, arbeidster en landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 20 augustus 1859, overleden aldaar op 30 maart 1930, 70 jaar oud, dochter van VIII-cj. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 2 augustus 1895, op 35-jarige leeftijd met Willem Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1836, zie X-be. Uit dit huwelijk

 1. Tannetje Rijk, geboren te Oudelande op 20 november 1896, overleden te Ovezande (Zeeland) op 5 september 1914, 17 jaar oud.
 2. Lourus Rijk, geboren te Oudelande op 1 februari 1898, overleden aldaar op 7 december 1908, 10 jaar oud.
 3. Petrus Rijk, landbouwer, geboren te Oudelande op 8 oktober 1899.
  Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 8 april 1931, op 31-jarige leeftijd met Catharina Rijk (27 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek op 5 juni 1903, dochter van XI-an.
 4. Jozina Rijk, geboren te Oudelande op 10 februari 1901, overleden aldaar op 31 juli 1907, 6 jaar oud.
 5. Neeltje Rijk, geboren te Oudelande op 17 juli 1902.

IX-gn Cornelis van der Pas, werkman en landman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 30 oktober 1863, overleden te Nisse op 3 januari 1944, 80 jaar oud, zoon van VIII-cj. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 24 juli 1903, op 39-jarige leeftijd met Antonina Priem (32 jaar oud), arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 22 april 1871, overleden te Nisse op 23 november 1948, 77 jaar oud, dochter van X-dd. Uit dit huwelijk

 1. Johannes van der Pas, geboren te Nisse op 16 september 1904.
 2. Levenloos van der Pas, geboren te Nisse op 26 september 1906, overleden aldaar op 26 september 1906.
 3. Levenloos van der Pas, geboren te Nisse op 29 maart 1913, overleden aldaar op 29 maart 1913.

IX-go Pieternella Bal, arbeidster, geboren te Baarland op 26 januari 1863, overleden te Ovezande (Zeeland) op 27 juli 1941, 78 jaar oud, dochter van VIII-ck. Zij is getrouwd te Hoedekenskerke op 17 juli 1890, op 27-jarige leeftijd (1) met Adriaan Pover (29 jaar oud), arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke op 14 april 1861, overleden te Hoedekenskerke op 28 januari 1891, 29 jaar oud, zoon van IX-cf. Uit dit huwelijk

 1. Matthijs Pover, geboren te Hoedekenskerke op 30 juni 1888, overleden aldaar op 15 januari 1891, 2 jaar oud.
 2. Matthijs Pover, schippersknecht, geboren te Hoedekenskerke op 5 juni 1891, ongehuwd overleden te Ovezande op 1 juni 1913, 21 jaar oud.

Zij is getrouwd te Hoedekenskerke op 29 september 1898, op 35-jarige leeftijd (2) met Jacobus Adrianus Schreurs (35 jaar oud), arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1863, overleden voor 27 juli 1941, hoogstens 78 jaar oud, zoon van Pieter Schreurs (schoenmaker) en Joanna Catharina de Block.

IX-gp Johanna de Winter, dienstmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 2 juli 1861, overleden te Kwadendamme op 24 september 1944, 83 jaar oud, dochter van VIII-cl. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 7 mei 1886, op 24-jarige leeftijd met Jan de Punder (29 jaar oud), landman, geboren te Kwadendamme op 31 oktober 1856, overleden te Hoedekenskerke op 7 mei 1934, 77 jaar oud, zoon van Francis de Pundert (arbeider) en Maria Pieterse Vink (arbeidster).
(Hij is eerder getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 27 april 1883, op 26-jarige leeftijd met Maria Huige, geboren te Ovezande (Zeeland) op 22 januari 1859, zie X-lf.) Uit dit huwelijk

 1. Francis de Punder, veldarbeider, geboren te Nisse op 6 maart 1887.
  Hij is getrouwd te Nisse op 30 januari 1924, op 36-jarige leeftijd met Jannetje Voet (36 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke op 13 februari 1887, dochter van X-jb.
 2. Jan de Punder, geboren te Nisse op 20 maart 1888, overleden aldaar op 13 april 1888, 24 dagen oud.
 3. Jacomina de Punder, dienstbode, geboren te Nisse op 18 februari 1889.
  Zij is getrouwd te 's-Gravenpolder op 12 mei 1916, op 27-jarige leeftijd met Jan de Koning (28 jaar oud), veldarbeider, geboren te Baarland in het jaar 1888, zoon van Jacob de Koning en Sabina Kleinputte.
 4. Apolonia de Punder, dienstbode, geboren te Nisse op 7 maart 1890, overleden te Goes op 24 juni 1948, 58 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 4 november 1927, op 37-jarige leeftijd met Dingenis Raas (51 jaar oud), landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 12 februari 1876, overleden te Kruiningen (Zeeland) op 20 mei 1959, 83 jaar oud, zoon van Cornelis Raas (timmerman en landbouwer) en Maria Verdonk (boerenmeid en landbouwster).
 5. Anthonetta de Punder, geboren te Nisse op 12 november 1891, overleden te Hulst op 12 november 1962, 71 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Nisse op 14 mei 1919, op 27-jarige leeftijd met Cornelis Dobbelaar (26 jaar oud), landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 14 december 1892, zoon van Pieter Dobbelaar (boerenknecht en landbouwer) en Magdalena de Vroe (arbeidster).
 6. Jan de Punder, geboren te Nisse op 24 februari 1893, overleden aldaar op 12 juni 1893, 108 dagen oud.
 7. Cornelia de Punder, dienstbode, geboren te Nisse op 27 juli 1894.
  Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 5 mei 1937, op 42-jarige leeftijd met Leonardus Capello (43 jaar oud), timmerman, geboren te 's-Heerenhoek op 19 februari 1894, zoon van XI-fu.
 8. Jan de Punder, geboren te Nisse op 27 juli 1895, overleden aldaar op 29 maart 1896, 246 dagen oud.
 9. Jacoba de Punder, geboren te Nisse op 16 juli 1897, overleden te Goes op 10 mei 1953, 55 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Nisse op 23 januari 1929, op 31-jarige leeftijd met Johannes van der Maden (37 jaar oud), landbouwer, geboren te Baarland op 26 augustus 1891, overleden te Hoedekenskerke op 21 mei 1965, 73 jaar oud, zoon van X-mr.
 10. Jozina de Punder, geboren te Nisse op 16 augustus 1900, overleden te Hoedekenskerke op 19 maart 1952, 51 jaar oud.
 11. Elisabeth de Punder, geboren te Nisse op 23 september 1901.
  Zij is getrouwd te Hoedekenskerke op 8 april 1926, op 24-jarige leeftijd met Wilhelmus Franciscus Chamalaun (33 jaar oud), timmerman, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1893, zoon van Johannes Franciscus Chamalaun (timmerman) en Adriana Raas (winkelierster).

IX-gq Pieter van Eijkeren, geboren te Driewegen op 24 januari 1812, overleden te Goes op 28 december 1888, 76 jaar oud, zoon van VIII-cm. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 17 juni 1848, op 36-jarige leeftijd met Tannetje Raas (21 jaar oud), geboren te Hoedekenskerke op 5 juni 1827, overleden te Goes op 13 december 1904, 77 jaar oud, dochter van Jan Raas (molenaar, landman en winkelier) en Joanna Wouterse (dienstmaagd). Uit dit huwelijk

 1. Jan van Eijkeren, schoenmaker, geboren te Goes op 8 maart 1850.
  Hij is getrouwd te Goes op 27 april 1876, op 26-jarige leeftijd met Jacoba Clementina de Poorter (21 jaar oud), geboren te Goes in het jaar 1855, dochter van Johannes Theodorus de Poorter (commissionair) en Sophia Katrina Allert.
 2. Pieter van Eijkeren, kantoorbediende, geboren te Goes op 11 september 1852.
  Hij is getrouwd te Goes op 15 juni 1876, op 23-jarige leeftijd met Pietronella Wilhemina Felicitas van de Weghe (22 jaar oud), geboren te Middelburg in het jaar 1854, dochter van Felix Lodewijk van de Weghe en Wilhelmina Maria Hartman.
 3. Marinus van Eijkeren, schoenmaker, geboren te Goes op 30 september 1858, overleden aldaar op 17 juni 1919, 60 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Goes op 17 mei 1888, op 29-jarige leeftijd met Pieternella Vermeulen (28 jaar oud), dienstbode, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 28 april 1860, dochter van Jan Vermeulen (arbeider) en Johanna Alberta Verbeemen (arbeidster).

IX-gr Jacomina van Eijkeren, dienstmeid en arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 27 september 1813, dochter van VIII-cm.

Haar kinderen van een onbekende man:

 1. Marinus van Eijkeren, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 8 februari 1836, volgt onder X-jr.
 2. Jacoba van Eijkeren, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 24 maart 1838, volgt onder X-js.

Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 30 april 1840, op 26-jarige leeftijd (2) met Mattheus Brouns (36 jaar oud), arbeider, geboren te St. Jansteen in het jaar 1804, overleden voor 1 december 1864, hoogstens 60 jaar oud, zoon van Cornelis Brouns en Rosalie Vermeulen.
(Hij was weduwnaar van Catharina Gosling, overleden voor 30 april 1840.) Uit dit huwelijk

 1. Jan Baptist Brouns, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 15 januari 1841.
  Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 26 januari 1871, op 30-jarige leeftijd met Johanna van Leeuwen (34 jaar oud), dienstmeid, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1837, dochter van Pieter van Leeuwen en Anna Vette.
 2. Cornelis Brouns, geboren te 's-Heer Arendskerke op 7 oktober 1843.
 3. Bastiaan Brouns, arbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 19 oktober 1851.
  Hij is getrouwd te Nisse op 18 april 1877, op 25-jarige leeftijd met Adriana Vermeule, geboren te Nisse op 30 december 1848, volgt onder IX-ib.

Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 1 december 1864, op 51-jarige leeftijd (3) met Jacob Luikenaar (46 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 24 november 1818, overleden aldaar op 7 april 1875, 56 jaar oud, zoon van Isaac Luikenaar (arbeider) en Maatje Lamper (boerenmeid en arbeidster).
(Hij was later gehuwd met Jacoba Moens, overleden voor 1 december 1864.)

IX-gs Jan van Eijkeren, arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) op 3 november 1817, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 7 februari 1855, 37 jaar oud, zoon van VIII-cm. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 4 juni 1846, op 28-jarige leeftijd met Adriana Schertzing (21 jaar oud), arbeidster, geboren te Driewegen in het jaar 1825, overleden op 30 januari 1917, 92 jaar oud, dochter van Daniel Schertzing (arbeider) en Elizabeth Almekinders. Uit dit huwelijk

 1. Huijbregt van Eijkeren, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 28 april 1847, overleden aldaar op 14 september 1847, 139 dagen oud.
 2. Jacobus van Eijkeren, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 19 september 1848, volgt onder X-jt.
 3. DaniŽl van Eijkeren, arbeider, geboren te Kapelle (Zeeland) in het jaar 1853, wonende te Middelburg.
  Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 12 april 1877, op 24-jarige leeftijd met Adriana Johanna Calsijn (22 jaar oud), dienstmeid, geboren te Driewegen in het jaar 1855, dochter van Franciscus Calsijn en Adriana Nuijte.
 4. Jan Pieter van Eijkeren, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 7 februari 1855, volgt onder X-ju.

IX-gt Adriana van Eijkeren, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 24 september 1826, overleden te Kruiningen (Zeeland) op 26 mei 1906, 79 jaar oud, dochter van VIII-cm. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 9 oktober 1851, op 25-jarige leeftijd met Johannes Acda (25 jaar oud), geboren te 's-Gravenpolder op 19 december 1825, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 16 mei 1886, 60 jaar oud, zoon van Gerardus Melse Acda (boerenknecht en vrachtrijder) en Barbara van de Pas (arbeidster en cultivatrice). Uit dit huwelijk

 1. Barbara Acda, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in februari 1852, overleden aldaar op 3 maart 1852, 1 maand oud.
 2. Geerard Acda, werkman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 3 mei 1853, overleden te Kruiningen (Zeeland) op 22 mei 1898, 45 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 31 mei 1883, op 30-jarige leeftijd met Maatje Bos, geboren te 's-Heerenhoek op 12 februari 1851, volgt onder X-gy.
 3. Levenloos Acda, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 6 juni 1859, overleden aldaar op 6 juni 1859.
 4. Cornelia Acda, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 25 augustus 1860, volgt onder X-jv.
 5. Jan Acda, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1864, volgt onder X-jw.

IX-gu Marinus van Eijkeren, arbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 24 december 1814, overleden aldaar op 18 juni 1846, 31 jaar oud, zoon van VIII-cn. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 8 september 1842, op 27-jarige leeftijd met Sara van 't Westeinde (24 jaar oud), dienstmeid en landbouwster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 22 januari 1818, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 20 november 1850, 32 jaar oud, dochter van Adriaan van 't Westeinde (boerenknecht, winkelier en arbeider) en Pieternella Huisen (boerenmeid en arbeidster).
(Zij is eerder getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 18 juni 1840, op 22-jarige leeftijd met Adrianus Moes (69 jaar oud), landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1771, overleden aldaar op 23 oktober 1841, 70 jaar oud, zoon van Cornelis Moes en Pieternella van Eikeren. (Hij is eerder getrouwd te 's-Heerenhoek op 6 mei 1798, op 27-jarige leeftijd met Tanna Cornelisse Knuijt (28 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke op 7 december 1769, gedoopt aldaar op 7 december 1769, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 1 maart 1840, 70 jaar oud, dochter van VI-s.) Zij is later getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 23 april 1847, op 29-jarige leeftijd met Frans Courtin (23 jaar oud), landbouwer en boerenknecht, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 14 augustus 1823, overleden aldaar op 29 juni 1899, 75 jaar oud, zoon van Jacob Courtin (arbeider) en Antje Bek (winkelierster). (Hij is later getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 6 mei 1857, op 33-jarige leeftijd met Pieternella Boonman, geboren in het jaar 1817, zie X-ji. Hij is later getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 8 juli 1863, op 39-jarige leeftijd met Elisabeth Wijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 21 januari 1838, zie IX-hx.)) Uit dit huwelijk

 1. Jacomina van Eijkeren, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 3 oktober 1843, volgt onder X-jx.
 2. Jacob van Eijkeren, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 21 oktober 1845, volgt onder X-jy.

IX-gv Suzanna van Eijkeren, arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 22 juni 1816, overleden aldaar op 16 maart 1884, 67 jaar oud, dochter van VIII-cn. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 26 juli 1839, op 23-jarige leeftijd met Jacob Huizen (24 jaar oud), arbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 28 januari 1815, overleden aldaar op 21 januari 1893, 77 jaar oud, zoon van Maatje Huizen (arbeidster). Uit dit huwelijk

 1. Willem Huizen, arbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 13 augustus 1854, overleden aldaar op 17 december 1908, 54 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 28 juni 1883, op 28-jarige leeftijd met Cornelia Raas, geboren te 's-Heer Arendskerke op 19 februari 1857, volgt onder IX-hp.
 2. Maatje Huizen, dienstmeid, arbeidster en veldarbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 23 juni 1859, overleden te 's-Heerenhoek op 9 oktober 1904, 45 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 7 november 1890, op 31-jarige leeftijd met Jacobus van 't Westeinde, geboren te Borssele op 5 november 1841, volgt onder IX-eh.

IX-gw Jacoba de Jonge, boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 14 september 1836, dochter van VIII-co. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 20 december 1861, op 25-jarige leeftijd met Jan Priem (29 jaar oud), kuiper, geboren te Ovezande (Zeeland) op 27 augustus 1832, overleden te Yerseke op 11 februari 1906, 73 jaar oud, zoon van VIII-cz. Uit dit huwelijk

 1. Jan Priem, geboren te Ovezande (Zeeland) op 23 november 1863.
 2. Klazina Priem, geboren te Ovezande (Zeeland) op 8 maart 1865.
  Zij is getrouwd te Yerseke op 1 mei 1890, op 25-jarige leeftijd met Johannes van den Wijngaart (25 jaar oud), kuiper, geboren te Goes in het jaar 1865, zoon van Johannis Carolus van den Wijngaart (kuiper) en Adriana van de Looij.
 3. Jacobus Priem, geboren te Ovezande (Zeeland) op 23 mei 1866, volgt onder X-jz.
 4. Cornelis Priem, geboren te Ovezande (Zeeland) op 6 februari 1868.
 5. Pieter Priem, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1872, overleden te Yerseke op 11 januari 1946, 74 jaar oud.
 6. Marinus Priem, geboren te Ovezande (Zeeland) op 14 november 1873, overleden aldaar op 15 november 1873, 1 dag oud.
 7. Adriaan Priem, schipper, geboren te Ovezande (Zeeland) op 22 oktober 1876, ongehuwd overleden te Goes op 27 februari 1932, 55 jaar oud.

IX-gx Pieter de Jonge, boerenknecht, geboren te Ovezande (Zeeland) op 9 mei 1840, overleden aldaar op 15 april 1906, 65 jaar oud, zoon van VIII-co. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 24 mei 1866, op 26-jarige leeftijd met Catharina Vermue (25 jaar oud), dienstmeid en landbouwster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 11 januari 1841, overleden te Ovezande (Zeeland) op 7 februari 1915, 74 jaar oud, dochter van IX-bv. Uit dit huwelijk

 1. Jacobus de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 3 mei 1868, overleden aldaar op 8 oktober 1872, 4 jaar oud.
 2. Helena de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 3 september 1871, overleden aldaar op 14 september 1871, 11 dagen oud.
 3. Jacobus de Jonge, boerenknecht, geboren te Ovezande (Zeeland) op 4 maart 1873, ongehuwd overleden aldaar op 12 januari 1891, 17 jaar oud.
 4. Helena de Jonge, boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 5 mei 1876.
  Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 29 april 1904, op 27-jarige leeftijd met Jacob Rijk (27 jaar oud), boerenknecht, geboren te Ovezande (Zeeland) op 30 juli 1876, overleden aldaar op 16 november 1956, 80 jaar oud, zoon van X-aq.

IX-gy Pieter de Jonge, arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) op 19 augustus 1828, overleden te Dongen op 18 juli 1908, 79 jaar oud, zoon van VIII-cp. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 23 oktober 1862, op 34-jarige leeftijd met Adriana Pover (25 jaar oud), boerenmeid, geboren te 's-Heer Hendrikskinderen op 1 juni 1837, overleden te 's-Heer Arendskerke op 3 oktober 1865, 28 jaar oud, dochter van VIII-dx. Uit dit huwelijk

 1. Huibregt de Jonge, geboren te 's-Heer Arendskerke op 8 juli 1863, overleden aldaar op 14 juli 1863, 6 dagen oud.

IX-gz Reinier van Gessel, tapper, arbeider en herbergier, geboren te Ovezande (Zeeland) op 22 december 1839, overleden aldaar op 15 februari 1922, 82 jaar oud, zoon van VIII-cq. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 27 april 1866, op 26-jarige leeftijd (1) met Maria Boonman (29 jaar oud), boerenmeid en arbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1837, overleden te Ovezande (Zeeland) op 10 maart 1873, 36 jaar oud, dochter van IX-fm. Uit dit huwelijk

 1. Leendert van Gessel, geboren te Ovezande (Zeeland) op 24 maart 1867, overleden aldaar op 26 maart 1867, 2 dagen oud.
 2. Jacob van Gessel, geboren te Ovezande (Zeeland) op 24 maart 1867, overleden aldaar op 26 maart 1867, 2 dagen oud.
 3. Johanna van Gessel, geboren te Ovezande (Zeeland) op 1 augustus 1868, volgt onder X-ka.
 4. Magdalena van Gessel, geboren te Ovezande (Zeeland) op 2 januari 1871, volgt onder X-kb.

Hij is getrouwd te 's-Gravenpolder op 23 april 1874, op 34-jarige leeftijd (2) met Neeltje Koens (30 jaar oud), arbeidster en tapster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1844, overleden te Ovezande (Zeeland) op 26 juli 1932, 88 jaar oud, dochter van Johannis Koens en Cornelia van de Reepe. Uit dit huwelijk

 1. Jan van Gessel, geboren te Ovezande (Zeeland) op 17 juli 1875, overleden aldaar op 19 juli 1875, 2 dagen oud.
 2. Leenderd van Gessel, geboren te Ovezande (Zeeland) op 18 mei 1876, volgt onder X-kc.
 3. Jan van Gessel, commissionair en caféhouder, geboren te Ovezande (Zeeland) op 30 juli 1877, wonende aldaar, overleden aldaar op 2 maart 1957, 79 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Kloetinge op 9 oktober 1913, op 36-jarige leeftijd met Cornelia van 't Westeinde (31 jaar oud), geboren te Arnemuiden op 30 augustus 1882, wonende te Ovezande (Zeeland), overleden te Goes op 17 augustus 1940, 57 jaar oud, dochter van IX-ed.
 4. Michiel van Gessel, geboren te Ovezande (Zeeland) op 15 januari 1879, overleden aldaar op 19 januari 1879, 4 dagen oud.
 5. Cornelia van Gessel, geboren te Ovezande (Zeeland) op 12 maart 1880, volgt onder X-kd.
 6. Machiel van Gessel, geboren te Ovezande (Zeeland) op 3 januari 1882, volgt onder X-ke.
 7. Helena van Gessel, geboren te Ovezande (Zeeland) op 25 juni 1883, ongehuwd overleden aldaar op 15 december 1908, 25 jaar oud.
 8. Maria van Gessel, geboren te Ovezande (Zeeland) op 4 oktober 1885, overleden aldaar op 12 februari 1886, 131 dagen oud.

IX-ha Johanna van Gessel, arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 14 maart 1845, overleden aldaar op 28 april 1923, 78 jaar oud, dochter van VIII-cq. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 18 mei 1874, op 29-jarige leeftijd met Hugo Wagenaar (32 jaar oud), arbeider, geboren te 's-Heerenhoek op 22 juli 1841, overleden te Ovezande (Zeeland) op 20 december 1919, 78 jaar oud, zoon van Job Wagenaar (slager en arbeider) en Geertrui Bos (dienstmeid). Uit dit huwelijk

 1. Geertje Wagenaar, geboren op 17 oktober 1874, volgt onder X-kf.

IX-hb Louis Moison, arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) op 19 januari 1844, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 25 juni 1899, 55 jaar oud, zoon van VIII-cr en X-fc.

Erkend bij huwelijk.

Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 5 oktober 1865, op 21-jarige leeftijd met Dingena van Luik (23 jaar oud), arbeidster, geboren te 's-Heerenhoek op 26 januari 1842, overleden te Heinkenszand op 3 april 1875, 33 jaar oud, dochter van Jacobus van Luik (arbeider) en Elisabeth de Wilde (arbeidster en arbeidster). Uit dit huwelijk

 1. Elisabeth Moisson, arbeidster, geboren te Ovezande op 30 november 1866, overleden te Hoedekenskerke op 25 mei 1930, 63 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Hoedekenskerke op 22 april 1897, op 30-jarige leeftijd (1) met Jan Remijn (38 jaar oud), arbeider, geboren te Hoedekenskerke op 28 maart 1859, overleden aldaar op 26 november 1923, 64 jaar oud, zoon van IX-cm.
  Zij is getrouwd te Hoedekenskerke op 24 december 1924, op 58-jarige leeftijd (2) met Jacob van 't Westeinde (52 jaar oud), veldarbeider, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1872, overleden aldaar op 19 september 1930, 58 jaar oud, zoon van IX-iu.
 2. Jacomina Moison, geboren te Ovezande op 25 oktober 1869, overleden te Middelburg op 7 april 1954, 84 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Middelburg op 3 oktober 1902, op 32-jarige leeftijd met Pieter Johannes Fiegen (23 jaar oud), sjouwerman, geboren te Middelburg in het jaar 1879, zoon van Willem Andries Fiegen (werkman) en Maria Christina de Vries.
 3. Cornelia Moison, dienstbode, geboren te Heinkenszand op 16 mei 1872, overleden te Middelburg op 22 december 1957, 85 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Waarde op 26 april 1900, op 27-jarige leeftijd met Petrus Johannes Maria Schreurs (23 jaar oud), boerenknecht, geboren te Ovezande in het jaar 1877, zoon van Pieter Schreurs (schoenmaker) en Joanna Catharina de Block.
 4. Cornelis Moisson, geboren te Heinkenszand op 27 maart 1875, overleden aldaar op 15 september 1875, 172 dagen oud.

IX-hc Reinier Moison, arbeider, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1846, overleden te 's-Gravenpolder op 9 oktober 1914, 68 jaar oud, zoon van VIII-cr en X-fc. Hij is getrouwd te Nisse op 1 mei 1874, op 28-jarige leeftijd met Anna Franse (23 jaar oud), geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1851, overleden te Goes op 26 januari 1944, 93 jaar oud, dochter van Marinus Franse en Maatje Vermue. Uit dit huwelijk

 1. Martina Moison, geboren te 's-Gravenpolder op 3 mei 1882, volgt onder X-kg.
 2. Adriana Moison, geboren te 's-Gravenpolder in het jaar 1886, volgt onder X-kh.

IX-hd Aalbrecht Pover, rijksveldwachter brigadier, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 22 augustus 1839, overleden te Zelzaete (BelgiŽ) op 19 maart 1904, 64 jaar oud, zoon van IX-as en VIII-cs. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 23 augustus 1884, op 45-jarige leeftijd met Maria de Hond (34 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek op 10 mei 1850, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 23 december 1913, 63 jaar oud, dochter van Laurus de Hond (schilder) en Cornelia Noordhuizen. Uit dit huwelijk

 1. Marinus Laurens Aalbrecht Pover, geboren te Yerseke op 28 juni 1885.
 2. Laurus Louis Otto Pover, geboren te Yerseke op 9 augustus 1886.

IX-he Pieter Pover, marechausseé, geboren te 's-Heerenhoek op 2 maart 1852, zoon van IX-as en VIII-cs. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 12 mei 1882, op 30-jarige leeftijd met Maria van Gessel (27 jaar oud), dienstmeid, geboren te 's-Heerenhoek op 21 mei 1854, dochter van IX-fy. Uit dit huwelijk

 1. Cornelia Pover, geboren te 's-Heerenhoek op 25 oktober 1875.
 2. Maria Jacomina Albregta Pover, geboren te Sas van Gent op 20 april 1883.
 3. Catharina Rosalia Pover, geboren te Sas van Gent op 5 augustus 1884.
 4. Marinus Pieter Job Pover, geboren te Axel op 12 februari 1887.

IX-hf Cornelis Pover, boerenknecht en arbeider, geboren te 's-Heerenhoek op 31 juli 1855, zoon van IX-as en VIII-cs. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 15 februari 1884, op 28-jarige leeftijd met Adriana Schreurs (24 jaar oud), boerenmeid en arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1860, dochter van Pieter Schreurs (schoenmaker) en Joanna Catharina de Block. Uit dit huwelijk

 1. Marinus Pover, landbouwer, geboren te Borssele op 9 oktober 1885.
  Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 1 mei 1914, op 28-jarige leeftijd met Adriana Timmerman (24 jaar oud), boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 21 maart 1890, dochter van IX-kl.
 2. Johanna Catharina Pover, dienstbode, geboren te Borssele op 25 november 1886, overleden te Hoedekenskerke op 28 mei 1954, 67 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Baarland op 22 november 1917, op 30-jarige leeftijd met Franciscus Daalman (33 jaar oud), klein landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1884, zoon van Paulus Daalman (klein landbouwer) en Johanna Vreeke.
 3. Maria Anthonia Pover, geboren te Borssele op 15 mei 1888.
 4. Pieter Pover, geboren te Borssele op 30 juni 1889, overleden aldaar op 2 juli 1889, 2 dagen oud.
 5. Neeltje Pover, geboren te Borssele op 14 juni 1890.
 6. Pieter Pover, geboren te Borssele op 30 oktober 1891.
 7. Cornelia Catharina Pover, geboren te Borssele op 20 september 1894.
 8. Dorothea Pover, geboren te Borssele op 12 april 1896.
 9. Franciscus Pover, geboren te Borssele op 24 januari 1898.
 10. Albregt Pover, geboren te Borssele op 28 juni 1899.
 11. Adriana Pover, geboren te Borssele op 29 september 1900.

IX-hg Johannes Boonman, arbeider, geboren te Hoedekenskerke op 27 juni 1852, overleden te Baarland op 1 mei 1917, 64 jaar oud, zoon van VIII-ct. Hij is getrouwd te Baarland op 30 april 1885, op 32-jarige leeftijd met Johanna Acda (26 jaar oud), dienstmeid, geboren te Nisse op 3 januari 1859, overleden te Kwadendamme op 17 september 1927, 68 jaar oud, dochter van IX-kd.
(Zij is later getrouwd te Hoedekenskerke op 22 september 1921, op 62-jarige leeftijd met Fredericus Menheere (55 jaar oud), geboren te Hoedekenskerke op 26 januari 1866, overleden aldaar op 14 april 1950, 84 jaar oud, zoon van Jacobus Menheere en Margaretha de Jonghe.) Uit dit huwelijk

 1. Cornelis Boonman, geboren te Oudelande op 19 februari 1888, overleden aldaar op 21 april 1889, 1 jaar oud.
 2. Melchior Boonman, veldarbeider, geboren te Oudelande op 15 juli 1889, overleden te Kapelle op 30 april 1959, 69 jaar oud.
  Hij was gehuwd (1) met Maria Maartense, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1888, dochter van Willem Maartense (veldarbeider) en Maria van 't Westeinde.
  Hij is getrouwd te Hoedekenskerke op 24 januari 1935, op 45-jarige leeftijd (2) met Jannetje Nagelkerke (37 jaar oud), geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1898, dochter van Geerard Nagelkerke (klompenmaker) en Jannetje Doene (arbeidster).
  Hij was gehuwd (3) met Catharina Maria Depondt.
 3. Cornelis Boonman, veldarbeider, geboren te Baarland op 21 maart 1893, overleden te Middelburg op 12 augustus 1914, 21 jaar oud.
 4. Tanna Boonman, geboren te Baarland op 28 december 1894.
  Zij is getrouwd te Hoedekenskerke op 10 augustus 1916, op 21-jarige leeftijd met Adriaan Remijn (25 jaar oud), klompenmaker, geboren te Hoedekenskerke op 29 augustus 1890, zoon van X-fm.

IX-hh Pieter Boonman, arbeider, geboren te Hoedekenskerke op 21 oktober 1853, overleden te Baarland op 27 juli 1905, 51 jaar oud, zoon van VIII-ct. Hij is getrouwd te Baarland op 6 oktober 1887, op 33-jarige leeftijd met Maatje Rijk (23 jaar oud), boerenmeid, geboren te 's-Heerenhoek op 24 januari 1864, overleden te Baarland op 19 september 1944, 80 jaar oud, dochter van X-ce. Uit dit huwelijk

 1. Elizabeth Boonman, geboren te Baarland op 31 oktober 1891, overleden te Ovezande (Zeeland) op 8 december 1950, 59 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Baarland op 30 oktober 1919, op 27-jarige leeftijd met Pieter Oostdijk (31 jaar oud), vrachtrijder, geboren te Ovezande (Zeeland) op 26 maart 1888, zoon van IX-iv.
 2. Wilhelmina Boonman, geboren te Baarland op 25 januari 1893.
  Zij is getrouwd te Baarland op 1 mei 1924, op 31-jarige leeftijd met Geerard Nagelkerke (29 jaar oud), landarbeider, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1895, zoon van Geerard Nagelkerke (klompenmaker) en Jannetje Doene (arbeidster).
 3. Cornelis Boonman, geboren te Baarland op 23 februari 1894, overleden aldaar op 6 mei 1895, 1 jaar oud.
 4. Laurus Boonman, veldarbeider, geboren te Baarland op 18 november 1895, overleden te Goes op 27 juli 1946, 50 jaar oud.
  Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 9 mei 1923, op 27-jarige leeftijd met Cornelia Traas (24 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke op 28 november 1898, dochter van XII-t.
 5. Cornelis Boonman, geboren te Baarland op 22 april 1898.
 6. Jannetje Boonman, geboren te Baarland op 16 september 1904, overleden te Ovezande (Zeeland) op 26 november 1960, 56 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Baarland op 1 november 1934, op 30-jarige leeftijd met Bernardus Adrianus Vermeule (25 jaar oud), kapper, geboren te 's-Heer Arendskerke op 10 juli 1909, zoon van X-my.

IX-hi Jacoba Boonman, arbeidster, geboren te Hoedekenskerke op 31 december 1854, overleden aldaar op 3 januari 1925, 70 jaar oud, dochter van VIII-ct. Zij is getrouwd te Hoedekenskerke op 24 juni 1886, op 31-jarige leeftijd met Adriaan Thijsse (29 jaar oud), veldarbeider en arbeider, geboren te Hoedekenskerke op 11 augustus 1856, overleden aldaar op 14 maart 1940, 83 jaar oud, zoon van VIII-do. Uit dit huwelijk

 1. Cornelia Thijsse, geboren te Hoedekenskerke op 15 september 1887.
 2. Elizabeth Thijsse, geboren te Hoedekenskerke op 16 mei 1889.
  Zij is getrouwd te Hoedekenskerke op 8 maart 1913, op 23-jarige leeftijd met Engel Verbeem (22 jaar oud), klompenmaker, geboren te Hoedekenskerke op 11 maart 1890, zoon van XI-ev.
 3. Gilles Thijsse, geboren te Hoedekenskerke op 19 maart 1893.
 4. Adriana Thijsse, geboren te Hoedekenskerke op 1 juni 1898, overleden aldaar op 23 maart 1899, 295 dagen oud.

IX-hj Cornelia Boonman, arbeidster, geboren te Baarland op 23 juni 1858, overleden te 's-Gravenpolder op 7 januari 1933, 74 jaar oud, dochter van VIII-ct. Zij is getrouwd te 's-Gravenpolder op 27 april 1883, op 24-jarige leeftijd met Martinus Steenbakker (31 jaar oud), arbeider, geboren te 's-Gravenpolder op 13 oktober 1851, overleden aldaar op 26 januari 1938, 86 jaar oud, zoon van Adriaan Steenbakker (arbeider) en Jannetje de Jonge (arbeidster). Uit dit huwelijk

 1. Levenloos Steenbakker, geboren te 's-Gravenpolder op 12 februari 1884, overleden aldaar op 12 februari 1884.

IX-hk Appollonia Boonman, geboren te Baarland op 27 februari 1860, overleden aldaar op 16 januari 1947, 86 jaar oud, dochter van VIII-ct. Zij is getrouwd te Baarland op 15 november 1889, op 29-jarige leeftijd met Marinus Timmerman (32 jaar oud), timmerman en landbouwer, geboren te Baarland in het jaar 1857, overleden aldaar op 13 april 1927, 70 jaar oud, zoon van IX-fn en IX-dm. Uit dit huwelijk

 1. Hubrecht Timmerman, geboren te Baarland op 22 april 1891, volgt onder X-ki.
 2. Cornelis Timmerman, geboren te Baarland op 25 mei 1892.
 3. Laurentius Timmerman, geboren te Baarland op 19 april 1895.
 4. Elizabeth Timmerman, dienstbode, geboren te Baarland op 22 april 1897.
  Zij is getrouwd te Borssele op 26 februari 1929, op 31-jarige leeftijd met Adriaan Hoondert (35 jaar oud), landbouwersknecht, geboren te Yerseke op 9 april 1893, zoon van XI-fr.
 5. Petrus Timmerman, geboren te Baarland op 5 december 1898, overleden aldaar op 30 januari 1899, 56 dagen oud.
 6. Johanna Timmerman, geboren te Baarland op 30 september 1900, volgt onder X-kj.

IX-hl Krijn Boonman, arbeider, geboren te Baarland op 30 juli 1865, overleden te Oudelande op 9 februari 1894, 28 jaar oud, zoon van VIII-ct. Hij is getrouwd te Baarland op 6 mei 1892, op 26-jarige leeftijd met Anna van Leeuwen (26 jaar oud), dienstmeid en arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 4 april 1866, overleden te Hoedekenskerke op 30 augustus 1939, 73 jaar oud, dochter van X-js.
(Zij is later getrouwd te Hoedekenskerke op 25 april 1895, op 29-jarige leeftijd met Pieter Verbeem, geboren te Hoedekenskerke op 28 maart 1865, zie XI-f.) Uit dit huwelijk

 1. Elizabeth Boonman, dienstbode, geboren te Oudelande op 31 augustus 1893.
  Zij is getrouwd te 's-Gravenpolder op 25 april 1924, op 30-jarige leeftijd met Adriaan Daalman (32 jaar oud), klein landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1892, zoon van Paulus Daalman (klein landbouwer) en Johanna Vreeke.

IX-hm Pieter Boonman, arbeider, geboren te Baarland in het jaar 1858, overleden aldaar op 26 mei 1889, 31 jaar oud, zoon van VIII-cu. Hij is getrouwd te Baarland op 31 mei 1883, op 25-jarige leeftijd met Pieternella Verbeem (21 jaar oud), dienstmeid, geboren te Hoedekenskerke op 8 januari 1862, overleden te Baarland op 22 juli 1889, 27 jaar oud, dochter van X-f. Uit dit huwelijk

 1. Barbera Boonman, dienstbode, geboren te Baarland op 19 februari 1884, overleden te 's-Heerenhoek op 2 april 1956, 72 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 14 september 1917, op 33-jarige leeftijd met Marinus van 't Westeinde (33 jaar oud), landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1884, zoon van IX-ea.
 2. Leendert Boonman, klein landbouwer, geboren te Baarland op 29 augustus 1885, overleden te Hoedekenskerke op 27 maart 1927, 41 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Hoedekenskerke op 26 mei 1920, op 34-jarige leeftijd met Maria van den Pas (26 jaar oud), dienstbode, geboren te Yerseke in het jaar 1894, dochter van Jan Marinus van den Pas en Maria Eversdijk.
 3. Apolonia Boonman, geboren te Baarland op 17 februari 1888.
  Zij is getrouwd te Hoedekenskerke op 16 februari 1911, op 22-jarige leeftijd met Andries de Koning (24 jaar oud), klompenmaker, geboren te Nisse in het jaar 1887, zoon van Jacob de Koning en Sabina Kleinputte.

IX-hn Cornelis Goense, arbeider, vrachtrijdersknecht, veldarbeider en landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 23 september 1861, zoon van VIII-cv. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 15 oktober 1891, op 30-jarige leeftijd met Pieternella Verdonck (23 jaar oud), arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 16 november 1867, dochter van Emanuel Verdonck (arbeider) en Maria de Koster (dienstmeid en herbergierster). Uit dit huwelijk

 1. Fransina Goense, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 20 oktober 1893.
 2. Emanuel Goense, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 26 mei 1895, volgt onder X-kk.
 3. Jan Goense, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 4 oktober 1896, overleden aldaar op 18 juli 1900, 3 jaar oud.
 4. Maria Goense, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 23 december 1898.
 5. Suzanna Goense, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 5 september 1900.
 6. Helena Goense, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 20 februari 1904.
 7. Cornelia Goense, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 8 januari 1906.
 8. Jannetje Goense, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 29 november 1907.

IX-ho Pieter Raas, arbeider en caféhouder, geboren te 's-Heer Arendskerke op 17 oktober 1855, overleden te Goes op 14 december 1924, 69 jaar oud, zoon van VIII-cw. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 21 oktober 1880, op 25-jarige leeftijd met Pieternella Koens (30 jaar oud), arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 15 april 1850, overleden voor 14 december 1924, hoogstens 74 jaar oud, dochter van Jan Antonisse Koens (arbeider) en Catharina Driedijk (arbeidster). Uit dit huwelijk

 1. Marinus Raas, arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke op 25 september 1881, ongehuwd overleden aldaar op 23 maart 1900, 18 jaar oud.
 2. Catharina Raas, geboren te 's-Heer Arendskerke op 15 oktober 1882.
 3. Cornelia Raas, dienstbode, geboren te 's-Heer Arendskerke op 13 februari 1884, overleden te Heinkenszand op 2 maart 1952, 68 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 29 april 1909, op 25-jarige leeftijd met Laurens de Koster (30 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1879, wonende aldaar, overleden te Goes op 21 juli 1941, 62 jaar oud, zoon van Pieter de Koster (arbeider) en Maria van Mieghem (dienstmeid).
 4. Jacomina Raas, geboren te 's-Heer Arendskerke op 11 maart 1885, volgt onder X-kl.
 5. Johanna Raas, geboren te 's-Heer Arendskerke op 3 november 1889.
  Zij is getrouwd te Goes op 8 mei 1913, op 23-jarige leeftijd met Carolus Petrus Hendrikus van der Borgt (27 jaar oud), werkman, geboren te Schore op 5 oktober 1885, zoon van Cornelis Bernardus van der Borgt (koopman) en Apolonia Acda.

IX-hp Cornelia Raas, dienstmeid en arbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 19 februari 1857, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 6 februari 1922, 64 jaar oud, dochter van VIII-cw. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 28 juni 1883, op 26-jarige leeftijd met Willem Huizen (28 jaar oud), arbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 13 augustus 1854, overleden aldaar op 17 december 1908, 54 jaar oud, zoon van IX-gv. Uit dit huwelijk

 1. Jacob Huizen, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 6 juni 1884.
 2. Marinus Huizen, klein landbouwer en veldarbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 23 juni 1885, overleden te 's-Heerenhoek op 25 november 1929, 44 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 5 mei 1916, op 30-jarige leeftijd met Johanna Moison (25 jaar oud), boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1891, dochter van X-hv.
 3. Suzanna Huizen, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 12 oktober 1886, volgt onder X-km.
 4. Jacomina Huizen, boerenmeid, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 23 mei 1888, overleden te 's-Heerenhoek op 28 maart 1951, 62 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Nisse op 28 juli 1920, op 32-jarige leeftijd met Marinus Witkam (35 jaar oud), arbeider, geboren te 's-Heerenhoek op 20 maart 1885, zoon van X-gs.
 5. Willem Huizen, landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 5 juli 1891.
  Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 3 juni 1931, op 39-jarige leeftijd met Maria van Gessel (35 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek op 10 oktober 1895, dochter van XI-fk.
 6. Pieter Huizen, klompenmaker, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 4 oktober 1892.
  Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 20 februari 1930, op 37-jarige leeftijd met Jannetje van den Dorpel (26 jaar oud), geboren te 's-Gravenpolder op 8 februari 1904, dochter van XI-da.
 7. Maria Huizen, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 4 september 1894, overleden aldaar op 28 mei 1895, 266 dagen oud.
 8. Cornelis Huizen, vrachtrijder, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 11 juli 1896, overleden te Goes op 12 oktober 1962, 66 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 28 mei 1925, op 28-jarige leeftijd met Catharina Simonse (26 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1899, dochter van X-n.
 9. Jacobus Huizen, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 5 juli 1898, overleden aldaar op 22 februari 1899, 232 dagen oud.
 10. Apolonia Huizen, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 2 september 1899.
  Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 28 november 1929, op 30-jarige leeftijd met (en gescheiden te Middelburg op 24 juli 1947 van) Marinus Morauw (25 jaar oud), marinier eerste klasse, geboren in het jaar 1904, wonende te den Helder, zoon van Pieter Morauw (veldarbeider) en Pieternella Steenbakker.
 11. Maria Huizen, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 20 januari 1901.
 12. Digna Huizen, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 25 augustus 1902, overleden aldaar op 8 mei 1906, 3 jaar oud.

IX-hq Cornelia Zuidhof, dienstmeid en koopvrouw, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 15 juli 1864, overleden te Middelburg op 12 februari 1895, 30 jaar oud, dochter van VIII-cx. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 2 juli 1887, op 22-jarige leeftijd met Cornelis van Eijkeren (35 jaar oud), koopman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 28 december 1851 (RK), wonende te Noordpoortstraat M2 Middelburg, overleden te Middelburg op 5 februari 1898, 46 jaar oud, zoon van IX-ji. Uit dit huwelijk

 1. Jacob van Eijkeren, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 18 maart 1888.
 2. Jacoba van Eijkeren, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 23 september 1889.
  Zij is getrouwd te Middelburg op 31 juli 1918, op 28-jarige leeftijd met Jacobus Cornelis Ohms (26 jaar oud), onderwijzer, geboren te Zwaag in het jaar 1892, zoon van Egbertus Antonius Ohms (hoofd van school) en Maria Koeman.
 3. Sara Pieternella van Eijkeren, geboren te Middelburg op 3 september 1892.

IX-hr Elisabeth Knuit, geboren te 's-Heer Arendskerke op 14 september 1858, overleden te Kruiningen (Zeeland) op 11 augustus 1916, 57 jaar oud, dochter van VIII-cy. Zij is getrouwd te Kruiningen (Zeeland) op 3 juni 1886 erkend kind: Aalbregt geboren 16-4-1885., op 27-jarige leeftijd met Cornelis van Leeuwen (51 jaar oud), arbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1835, overleden voor 11 augustus 1916, hoogstens 81 jaar oud, zoon van Pieter van Leeuwen en Anna Vette. Uit dit huwelijk

 1. Aalbregt van Leeuwen, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 16 april 1885.

IX-hs Marinus Knuit, timmerman en herbergier, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 29 januari 1865, overleden aldaar op 31 december 1961, 96 jaar oud, zoon van VIII-cy. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 2 mei 1895, op 30-jarige leeftijd met Adriana Kopmels (27 jaar oud), dienstbode, geboren te Ovezande (Zeeland) op 2 juli 1867, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 25 maart 1924, 56 jaar oud, dochter van X-cp. Uit dit huwelijk

 1. Jannetje Knuit, geboren te 's-Heerenhoek in april 1896, overleden aldaar op 19 juli 1896, 3 maanden oud.
 2. Aalbregt Knuit, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 15 maart 1906, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 16 juni 1992, 86 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 4 september 1935, op 29-jarige leeftijd met Maria Cornelia van den Dries (25 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1910, dochter van XI-ek.

IX-ht Cornelis Knuit, boerenknecht en landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 11 december 1868, overleden aldaar op 7 juni 1955, 86 jaar oud, zoon van VIII-cy. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 18 april 1906, op 37-jarige leeftijd met Janna Rijk (33 jaar oud), boerenmeid, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 12 februari 1873, overleden aldaar op 28 december 1955, 82 jaar oud, dochter van X-em. Uit dit huwelijk

 1. Aalbregt Knuit, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 14 januari 1907.
 2. Jannetje Knuit, geboren te Heinkenszand op 17 maart 1911, volgt onder X-kn.

IX-hu Pieter Knuit, landbouwer en caféhouder, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 9 januari 1873, overleden aldaar op 24 juni 1949, 76 jaar oud, zoon van VIII-cy. Hij is getrouwd te Kruiningen (Zeeland) op 25 november 1909, op 36-jarige leeftijd met Johanna Kopmels (35 jaar oud), geboren te Ovezande (Zeeland) op 31 januari 1874, overleden te Kruiningen (Zeeland) op 17 februari 1958, 84 jaar oud, dochter van X-cp. Uit dit huwelijk

 1. Aalbregt Knuit, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 19 december 1910.

IX-hv Cornelis Priem, kuiper en ziekenoppasser, geboren te Ovezande (Zeeland) op 1 januari 1843, zoon van VIII-cz. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 12 oktober 1866, op 23-jarige leeftijd (1) met Magdalena Vinck (22 jaar oud), geboren te Ovezande (Zeeland) op 6 oktober 1844, overleden te 's-Heerenhoek op 11 december 1871, 27 jaar oud, dochter van Pieter Vinck (smid) en Antoinette de Vos. Uit dit huwelijk

 1. Cornelis Priem, geboren te Ovezande (Zeeland) op 12 oktober 1866.
 2. Apolonia Priem, dienstbode, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1868, overleden te 's-Heerenhoek op 22 juni 1938, 70 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 7 mei 1920, op 52-jarige leeftijd met Jan Vette (50 jaar oud), boerenknecht, geboren te Borssele in het jaar 1870, overleden te 's-Heerenhoek op 7 maart 1952, 82 jaar oud, zoon van IX-dw.
 3. Antonia Priem, geboren te 's-Heerenhoek op 24 december 1869.
 4. Jacoba Priem, geboren te 's-Heerenhoek op 5 december 1871, overleden te Utrecht op 6 januari 1872, 32 dagen oud.

Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 13 februari 1873, op 30-jarige leeftijd (2) met Helena van Gessele (29 jaar oud), dienstmeid, geboren te 's-Heerenhoek op 29 november 1843, overleden te Middelburg op 24 februari 1887, 43 jaar oud, dochter van IX-fy. Uit dit huwelijk

 1. Jan Priem, geboren te 's-Heerenhoek op 20 oktober 1874 (RK), volgt onder X-ko.
 2. Jacomina Priem, geboren te 's-Heerenhoek op 19 april 1880, volgt onder X-kp.

Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 7 februari 1889, op 46-jarige leeftijd (3) met Francina van de Linde (39 jaar oud), arbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1850, dochter van Jan van de Linde en Cornelia Leemans.

IX-hw Marinus Wijk, boerenknecht en winkelier, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 6 december 1832, overleden te Ovezande (Zeeland) op 12 december 1902, 70 jaar oud, zoon van VIII-da. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 4 mei 1865, op 32-jarige leeftijd met Maria Rijk (30 jaar oud), winkelierster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 2 februari 1835, overleden te Ovezande (Zeeland) op 22 september 1904, 69 jaar oud, dochter van IX-bl. Uit dit huwelijk

 1. Appolonia Wijk, dienstmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 23 april 1866.
  Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 10 april 1890, op 23-jarige leeftijd met Johannis Bastiaan Zandee (32 jaar oud), slagersknecht, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1858, zoon van Dingenis Zandee en Leijntje Cornelia Willaard (naaister).
 2. Klazina Wijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 16 november 1868, overleden aldaar op 31 mei 1928, 59 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 17 mei 1912, op 43-jarige leeftijd met Jacob Priem (42 jaar oud), timmerman en landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 29 oktober 1869, overleden aldaar op 18 februari 1946, 76 jaar oud, zoon van X-bi.
 3. Adriaan Wijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 15 april 1872, volgt onder X-kq.
 4. Elizabeth Wijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 20 april 1874, overleden te Hoedekenskerke op 4 april 1932, 57 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 17 mei 1912, op 38-jarige leeftijd met Laurus Steijn (39 jaar oud), landbouwer en klein landbouwer, geboren te Hoedekenskerke op 5 februari 1873, zoon van IX-im.

IX-hx Elisabeth Wijk, arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 21 januari 1838, overleden aldaar op 26 oktober 1913, 75 jaar oud, dochter van VIII-da. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 8 juli 1863, op 25-jarige leeftijd met Frans Courtin (39 jaar oud), landbouwer en boerenknecht, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 14 augustus 1823, overleden aldaar op 29 juni 1899, 75 jaar oud, zoon van Jacob Courtin (arbeider) en Antje Bek (winkelierster).
(Hij is eerder getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 23 april 1847, op 23-jarige leeftijd met Sara van 't Westeinde (29 jaar oud), dienstmeid en landbouwster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 22 januari 1818, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 20 november 1850, 32 jaar oud, dochter van Adriaan van 't Westeinde (boerenknecht, winkelier en arbeider) en Pieternella Huisen (boerenmeid en arbeidster). (Zij is eerder getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 18 juni 1840, op 22-jarige leeftijd met Adrianus Moes (69 jaar oud), landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1771, overleden aldaar op 23 oktober 1841, 70 jaar oud, zoon van Cornelis Moes en Pieternella van Eikeren. (Hij is eerder getrouwd te 's-Heerenhoek op 6 mei 1798, op 27-jarige leeftijd met Tanna Cornelisse Knuijt (28 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke op 7 december 1769, gedoopt aldaar op 7 december 1769, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 1 maart 1840, 70 jaar oud, dochter van VI-s.) Zij is eerder getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 8 september 1842, op 24-jarige leeftijd met Marinus van Eijkeren, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 24 december 1814, zie IX-gu.) Hij is eerder getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 6 mei 1857, op 33-jarige leeftijd met Pieternella Boonman, geboren in het jaar 1817, zie X-ji.) Uit dit huwelijk

 1. Appolonia Courtin, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 12 mei 1864, volgt onder X-kr.
 2. Laurus Courtin, landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 31 juli 1866, overleden te Kruiningen (Zeeland) op 1 januari 1935, 68 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 22 mei 1907, op 40-jarige leeftijd met Dina van Eijkeren (49 jaar oud), boerenmeid, geboren te Oudelande op 1 oktober 1857, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 16 december 1921, 64 jaar oud, dochter van Jan van Eijkeren (arbeider) en Klazina Raas (arbeidster).
  (Zij is eerder getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 4 april 1883, op 25-jarige leeftijd met Adriaan de Jonge (58 jaar oud), landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1825, overleden aldaar op 6 april 1906, 81 jaar oud, zoon van Hubrecht Adriaanse de Jonge en Pieternella van den Dries.)
 3. Marinus Courtin, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 16 april 1871, overleden aldaar op 30 maart 1873, 1 jaar oud.
 4. Anna Courtin, boerenmeid, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 3 augustus 1872.
  Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 26 oktober 1899, op 27-jarige leeftijd met Nicolaas Remijn (28 jaar oud), klompenmaker, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1871, zoon van IX-cn.
 5. Cornelis Courtin, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 12 maart 1874, volgt onder X-ks.
 6. Frans Courtin, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 17 augustus 1875, volgt onder X-kt.
 7. Marinus Courtin, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 2 april 1877, volgt onder X-ku.
 8. Jacob Courtin, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 12 augustus 1878, volgt onder X-kv.

IX-hy Stoffelina Wijk, koemelkster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 20 juli 1840, overleden te Goes op 6 oktober 1883, 43 jaar oud, dochter van VIII-da. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 25 januari 1865, op 24-jarige leeftijd met Gillis Warrens (30 jaar oud), wagenaar, vrachtrijder, herbergier en winkelier, geboren in het jaar 1835, zoon van Jan Warrens en Johanna van den Broeke.
(Hij is later getrouwd te Goes op 7 februari 1884, op 49-jarige leeftijd met Barbara Zuidhof, geboren te Hoedekenskerke op 18 mei 1848, zie X-hp.) Uit dit huwelijk

 1. Leuntje Warrens, geboren te Goes op 26 juli 1865, overleden aldaar op 11 augustus 1865, 16 dagen oud.
 2. Jan Jacobus Warrens, geboren te Goes op 11 augustus 1866.
 3. Leuntje Warrens, geboren te Goes op 23 april 1868, overleden aldaar op 11 januari 1870, 1 jaar oud.
 4. Johanna Adriana Warrens, geboren te Goes op 1 oktober 1869, overleden aldaar op 13 augustus 1870, 316 dagen oud.
 5. Theodorus Warrens, geboren te Goes op 8 augustus 1871, overleden aldaar op 13 januari 1873, 1 jaar oud.
 6. Marinus Johannes Warrens, geboren te Goes op 8 oktober 1872, overleden aldaar op 20 november 1872, 43 dagen oud.
 7. Pieter Theodorus Warrens, geboren te Goes op 31 oktober 1873.
 8. Marinus Jacobus Warrens, geboren te Goes op 20 november 1876.
 9. Theodorus Warrens, geboren te Goes op 8 januari 1879, overleden aldaar op 4 februari 1879, 27 dagen oud.
 10. Johanna Apollonia Warrens, geboren te Goes op 15 juni 1880.

IX-hz Stoffelina Vermeule, arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 7 oktober 1840, overleden te Nisse op 4 oktober 1872, 31 jaar oud, dochter van VIII-db. Zij is getrouwd te Nisse op 29 januari 1869, op 28-jarige leeftijd met Hubrecht Balleur (25 jaar oud), boerenknecht en arbeider, geboren te Hoedekenskerke op 19 februari 1843, overleden aldaar op 26 januari 1884, 40 jaar oud, zoon van Franciscus Balleur en Johanna Keunings.
(Hij is later getrouwd te Hoedekenskerke op 16 mei 1878, op 35-jarige leeftijd met Barbera Timmerman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 29 oktober 1850, zie IX-kk.) Uit dit huwelijk

 1. Anna Balleur, geboren te Nisse op 4 december 1869.
  Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 22 december 1892, op 23-jarige leeftijd met Pieter Simonse (34 jaar oud), arbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1858, zoon van Pieter Simonse en Cornelia Vermeule (herbergierster).
 2. Franciskus Balleur, geboren te Nisse op 4 mei 1871.

IX-ia Elizabeth Vermeule, dienstmeid en winkelierster, geboren te Nisse op 1 mei 1846, dochter van VIII-db. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 8 mei 1873, op 27-jarige leeftijd met Marinus Drijdijk (30 jaar oud), arbeider en herbergier, geboren te 's-Heerenhoek op 2 november 1842, zoon van Hubregt Driedijk (boerenknecht) en Maria Catharina de Bie (boerenmeid, arbeidster en winkelierster). Uit dit huwelijk

 1. Hubertus Drijdijk, landbouwer en klein landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek op 18 juni 1874, overleden te Oudelande op 18 juni 1944, 70 jaar oud.
  Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 21 april 1921, op 46-jarige leeftijd met Adriana Verdonk (51 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke op 18 oktober 1869, overleden te Oudelande op 20 oktober 1937, 68 jaar oud, dochter van Pieter Verdonk (boerenknecht en landbouwer) en Apolonia Knopjes (arbeidster en landbouwster).
 2. Joanna Drijdijk, geboren te 's-Heerenhoek op 10 augustus 1875.
 3. Maria Catharina Drijdijk, geboren te 's-Heerenhoek op 29 augustus 1876, overleden aldaar op 21 oktober 1876, 53 dagen oud.
 4. Joanna Drijdijk, geboren te 's-Heerenhoek op 17 oktober 1877, overleden te Goes op 27 oktober 1928, 51 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Oudelande op 20 april 1904, op 26-jarige leeftijd met Constantinus Vermeule (34 jaar oud), arbeider, geboren te Nisse in het jaar 1870, zoon van Pieter Vermeule en Stephanie Aerts.
 5. Cornelis Drijdijk, landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek op 19 december 1878.
  Hij is getrouwd te 's-Gravenpolder op 15 april 1904, op 25-jarige leeftijd met Maria Vermeule (25 jaar oud), geboren te 's-Gravenpolder op 11 november 1878, dochter van X-cf.
 6. Franciscus Drijdijk, geboren te 's-Heerenhoek op 4 november 1880.
 7. Petrus Drijdijk, geboren te 's-Heerenhoek op 13 december 1881, overleden te Driewegen op 11 juli 1884, 2 jaar oud.
 8. Adriaan Drijdijk, sergeant, geboren te Driewegen in het jaar 1885.
  Hij is getrouwd te Oudelande op 19 januari 1911, op 26-jarige leeftijd met Adriana Johanna Takx (21 jaar oud), geboren te Roozendaal in het jaar 1890, dochter van Adrianus Takx en Johanna Christina Verbraaken.
 9. Petrus Drijdijk, geboren te Driewegen op 30 juni 1886 (doopgetuige was Driewegen).
  Hij is getrouwd te 's-Gravenpolder op 4 mei 1917, op 30-jarige leeftijd met Adriana Moison, geboren te 's-Gravenpolder in het jaar 1886, volgt onder X-kh.

IX-ib Adriana Vermeule, arbeidster, geboren te Nisse op 30 december 1848, dochter van VIII-db. Zij is getrouwd te Nisse op 18 april 1877, op 28-jarige leeftijd met Bastiaan Brouns (25 jaar oud), arbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 19 oktober 1851, zoon van IX-gr. Uit dit huwelijk

 1. Mattheus Brouns, geboren te 's-Heer Abtskerke op 16 februari 1878.

IX-ic Catharina Knuit, dienstmeid, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 12 juli 1840, overleden te Oostburg op 3 december 1914, 74 jaar oud, dochter van VIII-dc. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 3 mei 1877, op 36-jarige leeftijd met Adriaan Nicolaas Rijk (39 jaar oud), arbeider en boerenknecht, geboren te 's-Heerenhoek op 1 juni 1837, overleden te Goes op 19 juli 1883, 46 jaar oud, zoon van IX-q. Uit dit huwelijk

 1. Klazina Rijk, geboren te Goes op 12 februari 1880, overleden aldaar op 2 maart 1881, 1 jaar oud.
 2. Nicolaas Rijk, geboren te Goes op 18 augustus 1882, overleden aldaar op 5 oktober 1884, 2 jaar oud.

IX-id Elisabeth Knuijt, arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 31 augustus 1841, overleden aldaar op 28 november 1918, 77 jaar oud, dochter van VIII-dc. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 29 september 1870, op 29-jarige leeftijd met Johannis Martinus van de Swaluw (28 jaar oud), wagenmaker, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 1 mei 1842, overleden aldaar op 16 november 1920, 78 jaar oud, zoon van IX-av. Uit dit huwelijk

 1. Johannis Martinus van de Swaluw, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 17 juni 1871.
 2. Johanna Maria van de Swaluw, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 23 mei 1872, overleden aldaar op 12 februari 1873, 265 dagen oud.
 3. Jacomina van de Swaluw, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 9 juni 1873.
 4. Pieter van de Swaluw, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 3 december 1874, volgt onder X-kw.
 5. Martinus van de Swaluw, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 5 januari 1876, overleden aldaar op 14 februari 1876, 40 dagen oud.
 6. Martinus van de Swaluw, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 3 januari 1877.
 7. Johanna van de Swaluw, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 22 april 1878, overleden aldaar op 7 juni 1878, 46 dagen oud.
 8. Johanna van de Swaluw, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 11 mei 1879.
 9. Cornelis van de Swaluw, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 27 mei 1880, overleden aldaar op 5 juli 1880, 39 dagen oud.
 10. Cornelis van de Swaluw, onderwijzer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 4 oktober 1881.
  Hij is getrouwd te Vlissingen op 20 mei 1920, op 38-jarige leeftijd met Digna Hendirna Maria Leenpoel (37 jaar oud), onderwijzeres, geboren in het jaar 1883, dochter van Matthijs Leenpoel (kleermaker) en Maria van Hoek.
 11. Adriaan van de Swaluw, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 3 december 1882.
 12. Helena van de Swaluw, onderwijzeres, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 6 januari 1884, ongehuwd overleden aldaar op 23 september 1915, 31 jaar oud.
 13. Theodorus van de Swaluw, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 1 augustus 1885, volgt onder X-kx.

IX-ie Jan Knuijt, arbeider en spoorwegarbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 27 oktober 1852, overleden te Vlissingen op 20 september 1937, 84 jaar oud, zoon van VIII-dc. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 16 februari 1882, op 29-jarige leeftijd met Apolonia Dobbelaar (21 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke op 3 maart 1860, overleden te Vlissingen op 16 juli 1936, 76 jaar oud, dochter van Pieter Dobbelaar en Maatje Driedijk. Uit dit huwelijk

 1. Jan Knuijt, letterzetter, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 3 maart 1883.
  Hij is getrouwd te Vlissingen op 9 mei 1906, op 23-jarige leeftijd met Martina Perwez (24 jaar oud), geboren te Vlissingen in het jaar 1882, dochter van Johannes Lodevicus Perwez (werkman) en Susanna Cornelia Maas.
 2. Maatje Knuijt, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 17 april 1884, overleden te Roosendaal en Nispen op 7 oktober 1886, 2 jaar oud.
 3. Johanna Knuijt, geboren te Roosendaal op 27 januari 1886.
 4. Petrus Johannes Knuijt, kleermaker, geboren te Roosendaal op 31 januari 1888.
  Hij is getrouwd te Vlissingen op 29 juli 1914, op 26-jarige leeftijd met Johanna Geertruida Bene (24 jaar oud), geboren te Vlissingen in het jaar 1890, dochter van Petrus Anthonius Bene (werkman) en Barbara Cornelia van den Broeke.
 5. Catharina Knuijt, kloosterzuster, geboren te Vlissingen op 9 augustus 1890, overleden te Roosendaal en Nispen op 22 september 1923, 33 jaar oud.
 6. Cornelis Knuijt, scheepstimmerman, geboren te Vlissingen op 1 december 1892, overleden te Amersfoort op 25 juli 1919, 26 jaar oud.

IX-if Appolonia Knuijt, arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 22 februari 1859, dochter van VIII-dc.

Haar zoon van een onbekende man:

 1. Cornelis Knuijt, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 4 april 1883, overleden aldaar op 2 september 1883, 151 dagen oud.

IX-ig Cornelis Adriaanse Westdorp, koopman, geboren te 's-Heerenhoek op 1 november 1831, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 18 juli 1861, 29 jaar oud, zoon van VIII-de. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 28 april 1859, op 27-jarige leeftijd met Maria Dorothea Block (25 jaar oud), arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1834, overleden te Schore op 12 augustus 1865, 31 jaar oud, dochter van Francois de Block en Dorothea Goddaert (arbeidster).
(Zij is later getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 12 juli 1865, op 31-jarige leeftijd met Geerardus Jacobus Bal (35 jaar oud), arbeider en herbergier, geboren te Kapelle (Zeeland) op 18 december 1829, overleden te Schore op 30 oktober 1896, 66 jaar oud, zoon van Jan Bal en Geertruid Allemekinders. (Hij is eerder getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 30 mei 1850, op 20-jarige leeftijd met Maria Terizia Verbrugge (30 jaar oud), arbeidster, geboren te Waarde in het jaar 1820, dochter van Pieter Verbrugge en Razanna van Pabel (arbeidster). Hij is eerder getrouwd te Kapelle (Zeeland) op 22 oktober 1852, op 22-jarige leeftijd met Martina Vette (24 jaar oud), boerenmeid, geboren te Hoedekenskerke op 30 december 1827, overleden te Vlake op 12 april 1862, 34 jaar oud, dochter van Jan Cornelisse Vette (arbeider) en Pieternella van 't Westeinde (boerenmeid en arbeidster). Hij is eerder getrouwd te Kapelle op 30 mei 1862, op 32-jarige leeftijd met Jacoba Breviel (41 jaar oud), arbeidster, geboren te Driewegen in het jaar 1821, dochter van Jacobus Breviel en Jannetje Slaakweg. Hij is later getrouwd te Schore op 1 november 1867, op 37-jarige leeftijd met Johanna Lookman (26 jaar oud), dienstmeid en arbeidster, geboren in het jaar 1841, overleden te Schore op 8 juli 1897, 56 jaar oud, dochter van Maria Lookman.)) Uit dit huwelijk

 1. Cornelis Westdorp, geboren op 19 september 1861, volgt onder X-ky.

IX-ih Adriana Witkam, arbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 28 april 1820, overleden aldaar op 22 februari 1874, 53 jaar oud, dochter van VIII-df. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 11 mei 1843, op 23-jarige leeftijd met Pieter van den Ende (28 jaar oud), arbeider en koopman, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1815, overleden te 's-Heer Arendskerke op 18 juni 1883, 68 jaar oud, zoon van Cornelis van den Ende (arbeider) en Antonina Looman (arbeidster). Uit dit huwelijk

 1. Cornelis van den Ende, geboren te Ovezande (Zeeland) op 15 februari 1844, overleden aldaar op 14 maart 1844, 28 dagen oud.
 2. Jan van den Ende, geboren te 's-Heer Arendskerke op 21 juli 1845, overleden aldaar op 8 augustus 1845, 18 dagen oud.
 3. Cornelis van den Ende, geboren te 's-Heer Arendskerke op 21 juli 1845, overleden aldaar op 8 augustus 1845, 18 dagen oud.
 4. Elisabeth van den Ende, arbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 20 januari 1847, overleden te 's-Heerenhoek op 5 juni 1913, 66 jaar oud.
  Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 14 februari 1878, op 31-jarige leeftijd met Cornelis van 't Westeinde (42 jaar oud), arbeider, geboren te Kloetinge in het jaar 1836, zoon van Maria van 't Westeinde.
  (Hij was weduwnaar van Leuntje Knopjes.)
 5. Antoninia van den Ende, arbeidster en winkelierster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 17 juni 1848, overleden te 's-Heerenhoek op 24 april 1900, 51 jaar oud.
  Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 4 mei 1871, op 22-jarige leeftijd met Cornelis den Braber (29 jaar oud), arbeider, geboren te 's-Heer Abtskerke op 26 februari 1842, zoon van IX-jg.
 6. Jannetje van den Ende, geboren te 's-Heer Arendskerke op 23 februari 1850, volgt onder X-kz.
 7. Maria van den Ende, arbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 11 oktober 1851.
  Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 30 oktober 1873, op 22-jarige leeftijd (1) met Gilles Vermeulen (31 jaar oud), arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1842, overleden voor 8 juni 1887, hoogstens 45 jaar oud, zoon van Marinus Vermeulen en Isabella Laurusse.
  Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 8 juni 1887, op 35-jarige leeftijd (2) met Cornelis Hoebeke (48 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1839, zoon van Jacobus Hoebeke en Josina Hoornick.
 8. Adriana van den Ende, geboren te 's-Heer Arendskerke op 4 april 1853, overleden aldaar op 15 april 1854, 1 jaar oud.
 9. Pieter van den Ende, geboren te 's-Heer Arendskerke op 12 juli 1854, overleden aldaar op 23 oktober 1854, 103 dagen oud.
 10. Cornelis van den Ende, geboren te 's-Heer Arendskerke op 1 juni 1856, overleden aldaar op 5 oktober 1856, 126 dagen oud.
 11. Catharina van den Ende, geboren te 's-Heer Arendskerke op 9 september 1857, ongehuwd overleden te 's-Heerenhoek op 18 april 1891, 33 jaar oud.
 12. Adriana van den Ende, geboren te 's-Heer Arendskerke op 9 september 1857.
 13. Jan van den Ende, geboren te 's-Heer Arendskerke op 29 april 1859, overleden aldaar op 18 september 1859, 142 dagen oud.
 14. Huibregt van den Ende, geboren te 's-Heer Arendskerke op 21 april 1861.

IX-ii Jannetje Witkam, dienstmeid, geboren te 's-Heer Arendskerke op 9 september 1822, overleden te Antwerpen (BelgiŽ), dochter van VIII-df.

Haar dochter van een onbekende man:

 1. Elisabeth Witkam, winkelierster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 6 maart 1843, overleden aldaar op 8 december 1914, 71 jaar oud.
  Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 13 mei 1869, op 26-jarige leeftijd met Marinus Huige, geboren te 's-Gravenpolder op 8 mei 1841, volgt onder X-cg.

Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 31 mei 1855, op 32-jarige leeftijd (2) met Jan Gerardse Acda (33 jaar oud), arbeider, pakkendrager en koopman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 22 april 1822, zoon van Gerardus Melse Acda (boerenknecht en vrachtrijder) en Barbara van de Pas (arbeidster en cultivatrice).
(Hij is eerder getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 19 juli 1845, op 23-jarige leeftijd met Maria Elisabeth van Gessel, geboren te Ovezande (Zeeland) op 25 januari 1822, zie IX-kc.) Uit dit huwelijk

 1. Johannis Acda, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 10 maart 1856, overleden aldaar op 31 december 1861, 5 jaar oud.
 2. Maria Acda, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 28 januari 1857.
 3. Adriana Acda, geboren op 18 november 1858, overleden te Heinkenszand (Zeeland).
 4. Sina Acda, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 26 november 1861.
 5. Jobje Acda, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 26 oktober 1863.
 6. Catharina Acda, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 16 maart 1866.

IX-ij Huibrecht Witkam, leurder, winkelier en winkelier in goud, geboren te 's-Heer Arendskerke op 1 september 1825, overleden te Goes op 11 juni 1895, 69 jaar oud, zoon van VIII-df. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 19 april 1850, op 24-jarige leeftijd (1) met Adriana Hoondert (24 jaar oud), arbeidster, geboren te 's-Heerenhoek op 28 april 1825, overleden aldaar op 24 maart 1864, 38 jaar oud, dochter van Jan Hoondert (boerenknecht en arbeider) en Jacomina Everhart (boerenmeid en arbeidster). Uit dit huwelijk

 1. Elizabeth Witkam, geboren te 's-Heerenhoek op 11 maart 1852, overleden aldaar op 11 juni 1852, 92 dagen oud.
 2. Jacomina Witkam, geboren te 's-Heerenhoek op 10 januari 1854.
 3. Jan Witkam, horlogemaker, geboren te 's-Heerenhoek op 13 oktober 1855, overleden te Goes op 14 januari 1912, 56 jaar oud.
 4. Cornelis Paulus Witkam, geboren te 's-Heerenhoek op 26 juni 1858, overleden aldaar op 8 september 1858, 74 dagen oud.
 5. Adriaan Witkam, geboren te 's-Heerenhoek op 28 april 1860, volgt onder X-la.
 6. Hubregt Witkam, geboren te 's-Heerenhoek op 14 augustus 1862.
 7. Wilhelmus Godefridus Witkam, geboren te 's-Heerenhoek op 3 oktober 1869, volgt onder X-lb.

Hij is getrouwd te Tholen op 17 november 1864, op 39-jarige leeftijd (2) met Adriana Clarijs (32 jaar oud), geboren te Tholen op 8 november 1832, overleden te Goes op 3 juli 1900, 67 jaar oud, dochter van Adrianus Clarijs (zadelmaker) en Antonetta Tuijtjens (dienstmeid). Uit dit huwelijk

 1. Anthonetta Maria Witkam, geboren te 's-Heerenhoek op 25 augustus 1865, overleden aldaar op 30 augustus 1865, 5 dagen oud.
 2. Anthonetta Maria Witkam, geboren te 's-Heerenhoek op 22 augustus 1867.
 3. Wilhelmus Godefridus Witkam, geboren te 's-Heerenhoek op 3 oktober 1869.
 4. Godefridus Antonius Witkam, geboren te 's-Heerenhoek op 26 februari 1872, overleden te Goes op 26 februari 1874, 2 jaar oud.
 5. Hubertus Johannes Witkam, geboren te Goes op 20 maart 1874, overleden aldaar op 14 oktober 1877, 3 jaar oud.

IX-ik Maria Witkam, winkelierster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 22 januari 1831, dochter van VIII-df. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 30 april 1863, op 32-jarige leeftijd met Cornelis Hoonderd (30 jaar oud), arbeider en winkelier, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1833, zoon van Willem Hoonderd (schoenmaker) en Johanna Westdorp (schoenmakersvrouw). Uit dit huwelijk

 1. Johanna Hoonderd, geboren te 's-Heerenhoek op 24 juni 1864.
 2. Johannes Maria Hoonderd, geboren te 's-Heerenhoek op 15 augustus 1866, overleden aldaar op 4 oktober 1870, 4 jaar oud.
 3. Willem Hoonderd, geboren te 's-Heerenhoek op 6 oktober 1867.
 4. Elizabeth Catharina Hoonderd, geboren te 's-Heerenhoek op 29 maart 1870.
 5. Anna Catharina Hoonderd, geboren te 's-Heerenhoek op 3 januari 1873.
 6. Maria Theresia Hoonderd, geboren te 's-Heerenhoek op 30 oktober 1875.

IX-il Adriaan Witkam, grondeigenaar, koopman en winkelier, geboren te 's-Heer Arendskerke op 8 februari 1838, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 28 december 1904, 66 jaar oud, zoon van VIII-df. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 3 juni 1869, op 31-jarige leeftijd met Anna Catharina van de Ven (22 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1847, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 26 januari 1930, 83 jaar oud, dochter van Johannes Josephus van de Ven (genees- heel- en verloskundige) en Geertuida Lacor. Uit dit huwelijk

 1. Maria Geertruida Witkam, geboren te Goes op 26 september 1870, overleden aldaar op 24 januari 1871, 120 dagen oud.
 2. Johannes Josephus Witkam, geboren te Goes op 14 december 1871.
 3. Josephus Johannes Witkam, geboren te Goes op 25 juli 1874, volgt onder X-lc.

IX-im Maria Westdorp, landbouwster, geboren te Hoedekenskerke op 8 oktober 1832, overleden aldaar op 16 december 1910, 78 jaar oud, dochter van VIII-dg. Zij is getrouwd te Hoedekenskerke op 5 januari 1855, op 22-jarige leeftijd met Jan Steijn (28 jaar oud), landbouwer en arbeider, geboren te Hoedekenskerke op 16 maart 1826, zoon van Maria Steijn (arbeidster). Uit dit huwelijk

 1. Maria Steijn, geboren te Hoedekenskerke op 17 februari 1856, volgt onder X-ld.
 2. Johannes Steijn, boerenknecht, geboren te Hoedekenskerke op 12 mei 1857.
  Hij is getrouwd te Nisse op 27 mei 1908, op 51-jarige leeftijd met Elizabeth Vroonland (50 jaar oud), geboren te Nisse in het jaar 1858, overleden te Hoedekenskerke op 4 april 1938, 80 jaar oud, dochter van VIII-dy.
 3. Cornelia Steijn, geboren te Hoedekenskerke op 22 mei 1859, overleden aldaar op 30 september 1859, 131 dagen oud.
 4. Marinus Steijn, geboren te Baarland op 17 juli 1862, volgt onder X-le.
 5. Laurus Steijn, landbouwer en klein landbouwer, geboren te Hoedekenskerke op 5 februari 1873.
  Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 17 mei 1912, op 39-jarige leeftijd met Elizabeth Wijk (38 jaar oud), geboren te Ovezande (Zeeland) op 20 april 1874, overleden te Hoedekenskerke op 4 april 1932, 57 jaar oud, dochter van IX-hw.

IX-in Lucia Westdorp, arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 24 april 1833, overleden aldaar op 14 februari 1908, 74 jaar oud, dochter van VIII-dh. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 13 april 1855, op 21-jarige leeftijd (1) met Marinus Huige (29 jaar oud), boerenknecht, geboren te Ovezande (Zeeland) op 20 mei 1825, overleden aldaar op 17 november 1867, 42 jaar oud, zoon van Adriaan Janse Huige (landbouwer) en Jacomina Pieterse Vermue (landbouwster). Uit dit huwelijk

 1. Jacomina Huige, geboren te Ovezande (Zeeland) op 23 augustus 1855, overleden aldaar op 17 augustus 1861, 5 jaar oud.
 2. Johannis Huige, arbeider en klein landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 25 december 1856, overleden te Nisse op 12 april 1949, 92 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 28 april 1882, op 25-jarige leeftijd met Adriana van 't Westeinde, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 25 juli 1857, volgt onder X-ih.
 3. Maria Huige, geboren te Ovezande (Zeeland) op 22 januari 1859, volgt onder X-lf.
 4. Geertruida Huige, geboren te Ovezande (Zeeland) op 6 augustus 1861.
 5. Jacomina Huige, boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 3 november 1863, overleden aldaar op 20 april 1938, 74 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 22 oktober 1885, op 21-jarige leeftijd met Pieter Koens (25 jaar oud), boerenknecht, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 2 december 1859, overleden te Ovezande (Zeeland) op 24 mei 1942, 82 jaar oud, zoon van Pieter Koens (boerenknecht, koemelker en landbouwer) en Adriana Slaakweg (landbouwster).
 6. Adriaan Huige, vrachtrijder en landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 19 februari 1866, overleden aldaar op 14 mei 1949, 83 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 12 juli 1895, op 29-jarige leeftijd met Catharina van 't Westeinde, geboren te Ovezande (Zeeland) op 22 januari 1868, volgt onder X-ij.
 7. Pieternella Huige, geboren te Ovezande (Zeeland) op 28 maart 1868.
  Zij is getrouwd te Goes op 16 mei 1889, op 21-jarige leeftijd met Johannes Clement (25 jaar oud), schoenmaker, geboren te Goes op 1 augustus 1863, zoon van Hendrikus Clement (kleermaker en barbier) en Leuntje van 't Westeinde (dienstmeid).

Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 17 juni 1870, op 37-jarige leeftijd (2) met Hendrik Polfliet (29 jaar oud), arbeider en vrachtrijder, geboren te Oudelande op 25 augustus 1840, overleden te Ovezande (Zeeland) op 25 september 1936, 96 jaar oud, zoon van IX-ce. Uit dit huwelijk

 1. Johanna Polfliet, geboren te Ovezande (Zeeland) op 24 juni 1871, volgt onder X-lg.
 2. Elizabeth Polfliet, geboren te Ovezande (Zeeland) op 21 augustus 1873.
 3. Adriana Polfliet, geboren te Ovezande (Zeeland) op 30 november 1875, volgt onder X-lh.
 4. Andreas Polfliet, vrachtrijder, geboren te Ovezande (Zeeland) op 10 mei 1880.
  Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 25 oktober 1912, op 32-jarige leeftijd met Jacomina Koens (31 jaar oud), arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 24 januari 1881, overleden te Ovezande (Zeeland) op 9 januari 1947, 65 jaar oud, dochter van Cornelis Koens (boerenknecht, arbeider, winkelier en landman) en Pieternella Courtin (arbeidster en winkelierster).

IX-io Marinus Westdorp, arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) op 7 juli 1838, zoon van VIII-dh. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 5 augustus 1864, op 26-jarige leeftijd met Maria Ludovica Aerts (26 jaar oud), geboren te Clinge in het jaar 1838, dochter van Gomarus Aerts (klompenmaker) en Clementina d'Haen. Uit dit huwelijk

 1. Johannes Westdorp, geboren te Ovezande (Zeeland) op 18 mei 1865, overleden aldaar op 26 juli 1865, 69 dagen oud.
 2. Martina Westdorp, dienstbode, geboren te Ovezande (Zeeland) op 27 april 1866.
  Zij is getrouwd te Vlissingen op 16 mei 1888, op 22-jarige leeftijd met Franciscus Alexander van Opbergen (22 jaar oud), metselaar, geboren te Vlissingen in het jaar 1866, zoon van Franciscus Alexander van Opbergen en Adriana Pieternella Maria Harmse.
 3. Gomarus Westdorp, geboren te Ovezande (Zeeland) op 21 juni 1868.
 4. Maria Westdorp, dienstbode, geboren te Ovezande (Zeeland) op 9 maart 1872.
  Zij is getrouwd te Vlissingen op 18 juni 1897, op 25-jarige leeftijd met Cornelis Jacobus van Hoepen (23 jaar oud), geboren te Vlissingen in het jaar 1874, zoon van Egbert van Hoepen (loodsschipper) en Johanna Maria Monnier.
 5. Johannes Westdorp, geboren te Ovezande (Zeeland) op 24 maart 1875.
  Hij is getrouwd te Ellewoutsdijk op 25 juni 1896, op 21-jarige leeftijd met Anna Cornelia Kloet (21 jaar oud), geboren te Ellewoutsdijk in het jaar 1875, dochter van Marines Kloet en Adriana Johanna Kloosterman.

IX-ip Marinus Westdorp, klompenmaker, geboren te Hoedekenskerke op 3 juli 1835, overleden aldaar op 1 april 1885, 49 jaar oud, zoon van VIII-di. Hij is getrouwd te Hoedekenskerke op 17 mei 1866, op 30-jarige leeftijd (1) met Maatje Cornelisse Vermue (27 jaar oud), boerenmeid, geboren te Hoedekenskerke op 22 maart 1839, dochter van IX-db. Uit dit huwelijk

 1. Willem Westdorp, geboren te 's-Gravenpolder op 25 juni 1867, overleden aldaar op 22 december 1867, 180 dagen oud.
 2. Willem Westdorp, geboren te 's-Gravenpolder op 7 september 1868.
 3. Cornelis Westdorp, landbouwer, geboren te 's-Gravenpolder in het jaar 1870.
  Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 23 augustus 1901, op 31-jarige leeftijd met Jozina van 't Westeinde (29 jaar oud), dienstbode, geboren te 's-Heer Arendskerke op 25 maart 1872, overleden te Goes op 13 februari 1941, 68 jaar oud, dochter van X-eb.

Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 8 oktober 1875, op 40-jarige leeftijd (2) met Cornelia Rijk (40 jaar oud), dienstbode, geboren te Ovezande (Zeeland) op 31 mei 1835, dochter van IX-ag. Uit dit huwelijk

 1. Magrieta Westdorp, geboren te Nisse op 20 oktober 1877, volgt onder X-li.

IX-iq Jan Westdorp, klompenmaker, geboren te 's-Gravenpolder op 15 maart 1844, zoon van VIII-di. Hij is getrouwd te Hoedekenskerke op 4 mei 1876, op 32-jarige leeftijd met Izabella Pantus (26 jaar oud), winkelierster, geboren te Hoedekenskerke op 13 september 1849, overleden aldaar op 10 december 1896, 47 jaar oud, dochter van Pieter Pantus (meelslijter) en Pieternella Kramer (winkelierster). Uit dit huwelijk

 1. Cornelia Westdorp, geboren te 's-Gravenpolder op 10 juni 1877, overleden te Ovezande (Zeeland) op 6 juli 1958, 81 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Hoedekenskerke op 30 april 1908, op 30-jarige leeftijd met Aalbrecht de Jonge (29 jaar oud), winkelier, geboren te Ovezande (Zeeland) op 17 maart 1879, overleden aldaar op 29 juli 1956, 77 jaar oud, zoon van X-do.
  (Hij is eerder getrouwd te Borssele op 22 april 1903, op 24-jarige leeftijd met Neeltje Vette (21 jaar oud), dienstmeid en winkelierster, geboren te Borssele op 12 maart 1882, overleden te Ovezande (Zeeland) op 9 mei 1907, 25 jaar oud, dochter van IX-dw.)
 2. Pieternella Westdorp, arbeidster, geboren te 's-Gravenpolder op 30 augustus 1878.
  Zij is getrouwd te Hoedekenskerke op 18 mei 1911, op 32-jarige leeftijd met Adriaan Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 30 april 1881, volgt onder X-jq.
 3. Margaretha Westdorp, geboren te Hoedekenskerke op 2 oktober 1879.
 4. Maria Magdalena Westdorp, geboren te Hoedekenskerke op 8 februari 1881, overleden te Goes op 10 juni 1941, 60 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Hoedekenskerke op 27 april 1911, op 30-jarige leeftijd met Gilles Bek (41 jaar oud), landbouwer, geboren te Hoedekenskerke op 20 april 1870, zoon van Jan Cornelisse Bek (arbeider) en Katharina Verseeuw (arbeidster).
  (Hij is eerder getrouwd te Hoedekenskerke op 15 november 1900, op 30-jarige leeftijd met Antonetta Timmerman (27 jaar oud), geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1873, dochter van Johannes Timmerman en Adriana Boudens (landbouwster).)
 5. Willem Westdorp, geboren te Hoedekenskerke op 15 oktober 1882, ongehuwd overleden te Goes op 29 december 1941, 59 jaar oud.
 6. Wilhelmina Westdorp, geboren te Hoedekenskerke op 13 januari 1884.
  Zij is getrouwd te Hoedekenskerke op 27 januari 1916, op 32-jarige leeftijd met Adriaan Vermeule (34 jaar oud), landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1882, zoon van Jan Vermeule (landbouwer) en Maria Blommers.
 7. Pieter Westdorp, geboren te Hoedekenskerke op 1 februari 1885.
  Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 13 januari 1911, op 25-jarige leeftijd met Jozina de Jonge (29 jaar oud), geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1882, overleden aldaar op 12 juli 1940, 58 jaar oud, dochter van X-h.
  (Zij was weduwe van Petrus Looij, overleden voor 13 januari 1911.)
 8. Cornelis Westdorp, geboren te Hoedekenskerke op 4 juli 1888.
 9. Jan Westdorp, geboren te Hoedekenskerke op 27 augustus 1889, overleden aldaar op 18 november 1890, 1 jaar oud.

IX-ir Barend Boonman, boerenknecht en arbeider, geboren te 's-Heerenhoek op 26 augustus 1833, overleden aldaar op 4 april 1887, 53 jaar oud, zoon van VIII-dj. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 26 april 1876, op 42-jarige leeftijd met Maria Poortvliet (35 jaar oud), arbeidster, geboren te 's-Gravenpolder in het jaar 1841, overleden te 's-Heerenhoek op 4 december 1884, 43 jaar oud, dochter van Dingenis Poortvliet (boerenknecht en arbeider) en Pieternella Janse Boonman (boerenmeid en arbeidster). Uit dit huwelijk

 1. Bernardus Boonman, geboren te 's-Heer Arendskerke op 8 februari 1864.
  Erkend bij huwelijk van 26-4-1876.
 2. Barend Boonman, geboren te 's-Heerenhoek op 26 april 1876.
 3. Dingenis Boonman, geboren te 's-Heerenhoek op 30 september 1877, overleden aldaar op 28 maart 1885, 7 jaar oud.
 4. Johanna Boonman, dienstmeid, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1877, ongehuwd overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 10 april 1905, 28 jaar oud.
 5. Joannes Boonman, kleermaker, geboren te 's-Heerenhoek op 22 maart 1880.
  Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 28 november 1900, op 20-jarige leeftijd met Maria Leonia Piessens (20 jaar oud), geboren te Clinge (BelgiŽ) in het jaar 1880, dochter van Fidelis Amandus Piessens (klompenmaker) en Philomena Gadaen.
 6. Petronella Boonman, geboren te 's-Heerenhoek op 9 oktober 1883.

IX-is Adriana Boonman, arbeidster, geboren te 's-Heerenhoek op 19 maart 1836, overleden te 's-Heer Arendskerke op 27 december 1873, 37 jaar oud, dochter van VIII-dj. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 11 november 1858, op 22-jarige leeftijd met Frans van Gessel (25 jaar oud), arbeider en landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1833, wonende aldaar, zoon van Johannis van Gessel en Jacomina Oornink (arbeidster en arbeidster). Uit dit huwelijk

 1. Jacomina van Gessel, geboren te 's-Heer Arendskerke op 12 mei 1859, overleden aldaar op 18 augustus 1859, 98 dagen oud.
 2. Johanna van Gessel, dienstmeid, geboren te 's-Heer Arendskerke op 26 mei 1860, overleden te Schore op 5 december 1929, 69 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Schore op 30 oktober 1890, op 30-jarige leeftijd met Hendrikus van der Borgt (34 jaar oud), koopman en landarbeider, geboren te Yerseke op 6 oktober 1856, overleden te Kapelle op 9 september 1943, 86 jaar oud, zoon van Carolus van der Borgt (sluisknecht en negociant) en Catharina Lemmers.
 3. Apolonia van Gessel, dienstmeid, geboren te 's-Heer Arendskerke op 3 juni 1861.
  Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 26 april 1888, op 26-jarige leeftijd met Cornelis Raas (22 jaar oud), arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke op 1 juli 1865, zoon van VIII-cw.
 4. Jan van Gessel, geboren te 's-Heer Arendskerke op 23 april 1863, overleden aldaar op 24 april 1863, 1 dag oud.
 5. Cornelia van Gessel, geboren te 's-Heer Arendskerke op 28 maart 1864.
 6. Jacomina van Gessel, geboren te 's-Heer Arendskerke op 15 december 1866.
 7. Catharina van Gessel, geboren te 's-Heer Arendskerke op 8 mei 1869, volgt onder X-lj.
 8. Jan van Gessel, geboren te 's-Heer Arendskerke op 7 mei 1871, volgt onder X-lk.
 9. Pieter van Gessel, geboren te 's-Heer Arendskerke op 29 november 1873, volgt onder X-ll.

IX-it Barend Raas, arbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 3 november 1835, overleden aldaar op 5 april 1913, 77 jaar oud, zoon van VIII-dk. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 15 oktober 1874, op 38-jarige leeftijd met Maria de Jonge (27 jaar oud), arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 2 november 1846, overleden te Goes op 17 september 1930, 83 jaar oud, dochter van X-fx. Uit dit huwelijk

 1. Johanna Raas, arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 20 november 1875, overleden aldaar op 28 februari 1902, 26 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 20 mei 1897, op 21-jarige leeftijd met Marinus Wiskerke (24 jaar oud), arbeider en veldarbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1873, zoon van Marinus Wiskerke (arbeider en veldarbeider) en Pieternella Bul.
  (Hij is later getrouwd te 's-Heerenhoek op 7 mei 1924, op 51-jarige leeftijd met Catharina Pompernolle (34 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke op 22 maart 1890, dochter van XII-s. (Zij is eerder getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 24 april 1913, op 23-jarige leeftijd met Jan Koens (26 jaar oud), arbeider, geboren te 's-Heer Abtskerke op 14 augustus 1886, overleden te 's-Heerenhoek op 18 maart 1922, 35 jaar oud, zoon van Job Koens (arbeider en veldarbeider) en Adriana Voet (dienstmeid en arbeidster).))
 2. Levenloos Raas, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 19 augustus 1878, overleden aldaar op 19 augustus 1878.
 3. Adriana Raas, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 26 februari 1881, volgt onder X-lm.
 4. Pieter Raas, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 6 januari 1886, volgt onder X-ln.

IX-iu Magdalena van Dijke, arbeidster, geboren te Hoedekenskerke op 4 maart 1847, overleden te Baarland op 1 juli 1903, 56 jaar oud, dochter van VIII-dl. Zij is getrouwd te Hoedekenskerke op 2 februari 1871, op 23-jarige leeftijd met Adriaan van 't Westeinde (33 jaar oud), boerenknecht, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1838, zoon van Sara van 't Westeinde. Uit dit huwelijk

 1. Jacob van 't Westeinde, veldarbeider, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1872, overleden aldaar op 19 september 1930, 58 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Hoedekenskerke op 24 december 1924, op 52-jarige leeftijd met Elisabeth Moisson (58 jaar oud), arbeidster, geboren te Ovezande op 30 november 1866, overleden te Hoedekenskerke op 25 mei 1930, 63 jaar oud, dochter van IX-hb.
  (Zij is eerder getrouwd te Hoedekenskerke op 22 april 1897, op 30-jarige leeftijd met Jan Remijn (38 jaar oud), arbeider, geboren te Hoedekenskerke op 28 maart 1859, overleden aldaar op 26 november 1923, 64 jaar oud, zoon van IX-cm.)

IX-iv Jacob Oostdijk, vrachtrijder en klein landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 19 augustus 1853, overleden aldaar op 18 juni 1931, 77 jaar oud, zoon van VIII-dm. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 6 mei 1887, op 33-jarige leeftijd met Maria Raas (26 jaar oud), dienstmeid en arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 4 april 1861, overleden te Ovezande (Zeeland) op 3 mei 1913, 52 jaar oud, dochter van Adriaan Raas (arbeider) en Jannetje Grimminck (arbeidster).
(Zij is eerder getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 4 mei 1883, op 22-jarige leeftijd met Hubertus Adriaanse (31 jaar oud), wisselwachter, geboren te Ovezande (Zeeland) op 17 februari 1852, overleden te Nijmegen op 10 december 1885, 33 jaar oud, zoon van Cornelis Adriaanse (landbouwer) en Klazina Vermue (landbouwster).) Uit dit huwelijk

 1. Pieter Oostdijk, vrachtrijder, geboren te Ovezande (Zeeland) op 26 maart 1888.
  Hij is getrouwd te Baarland op 30 oktober 1919, op 31-jarige leeftijd met Elizabeth Boonman (27 jaar oud), geboren te Baarland op 31 oktober 1891, overleden te Ovezande (Zeeland) op 8 december 1950, 59 jaar oud, dochter van IX-hh.
 2. Joanna Oostdijk, dienstbode, geboren te Ovezande (Zeeland) op 25 april 1889, overleden aldaar op 21 februari 1960, 70 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 19 juni 1914, op 25-jarige leeftijd met Johannes Franciscus Nagelkerke (25 jaar oud), koopman, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1889, zoon van Gerardus Nagelkerke (koopman) en Stephania Christina van de Moortel.
 3. Cornelia Oostdijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 2 juni 1890.
 4. Apolonia Oostdijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 11 juli 1892, volgt onder X-lo.
 5. Levenloos Oostdijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 11 augustus 1894, overleden aldaar op 11 augustus 1894.
 6. Maria Cornelia Oostdijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 3 april 1897, overleden aldaar op 27 september 1940, 43 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 25 mei 1934, op 37-jarige leeftijd met Nicolaas van Zunderen (37 jaar oud), veldarbeider en landarbeider, geboren te Oudelande in het jaar 1897, zoon van Jan van Zunderen (veldarbeider) en Maria de Smit.
 7. Neeltje Oostdijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 21 maart 1898, overleden aldaar op 21 februari 1899, 337 dagen oud.
 8. Johannes Oostdijk, arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) op 3 april 1899.
  Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 5 juni 1925, op 26-jarige leeftijd met Elizabeth Witkam (27 jaar oud), geboren te Ovezande (Zeeland) op 20 september 1897, dochter van X-gs.
 9. Johannes Oostdijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 10 juli 1900, overleden aldaar op 16 januari 1902, 1 jaar oud.
 10. Jan Oostdijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 31 augustus 1902.
 11. Adriaan Oostdijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 12 september 1905.

IX-iw Cornelia Boonman, geboren in het jaar 1846, overleden te Baarland op 9 juli 1896, 50 jaar oud, dochter van VIII-dn. Zij is getrouwd te Hoedekenskerke op 24 april 1872, op 26-jarige leeftijd met Jan Konings (30 jaar oud), boerenknecht en herbergier, geboren te Steenbergen op 22 oktober 1841, overleden te 's-Heer Abtskerke op 24 maart 1916, 74 jaar oud, zoon van Jan Konings (landbouwer) en Maria Cornelia van Bavel (landvrouw).
(Hij is later getrouwd te Baarland op 22 februari 1897, op 55-jarige leeftijd met Jozina Priem, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1845, zie X-de.) Uit dit huwelijk

 1. Catharina Konings, geboren te Baarland op 3 september 1875, volgt onder X-lp.
 2. Jan Konings, geboren te Baarland op 29 augustus 1877, overleden aldaar op 10 september 1877, 12 dagen oud.
 3. Maria Cornelia Konings, geboren te Baarland op 27 november 1878, overleden aldaar op 18 december 1878, 21 dagen oud.
 4. Jan Konings, geboren te Baarland op 17 maart 1881, overleden aldaar op 24 april 1881, 38 dagen oud.
 5. Maria Konings, geboren te Baarland op 29 oktober 1883.
 6. Pieter Konings, geboren te Baarland op 27 januari 1888.

IX-ix Gratianus Pieterse Kaas, boerenknecht en arbeider, geboren te Baarland op 21 maart 1842, overleden te Ovezande (Zeeland) op 6 juni 1902, 60 jaar oud, zoon van VIII-dq en IX-dm. Hij is getrouwd te Nisse op 10 mei 1872, op 30-jarige leeftijd met Maria Koens (30 jaar oud), boerenmeid en arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 8 februari 1842, overleden te Ovezande (Zeeland) op 21 oktober 1900, 58 jaar oud, dochter van Pieter Koens (boerenknecht, koemelker en landbouwer) en Adriana Slaakweg (landbouwster). Uit dit huwelijk

 1. Johanna Kaas, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1877, volgt onder X-lq.
 2. Pieter Kaas, geboren te Ovezande (Zeeland) op 23 maart 1880, overleden aldaar op 23 oktober 1881, 1 jaar oud.
 3. Adriana Kaas, arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 10 maart 1883, ongehuwd overleden aldaar op 7 september 1903, 20 jaar oud.
 4. Petrus Kaas, geboren te Ovezande (Zeeland) op 29 maart 1889.

IX-iy Johannes Kaas, landbouwersknecht en arbeider, geboren te Baarland op 8 februari 1846, overleden te Hoedekenskerke op 28 februari 1934, 88 jaar oud, zoon van VIII-dq en IX-dm. Hij is getrouwd te 's-Gravenpolder op 30 april 1874, op 28-jarige leeftijd (1) met Maatje de Koning (36 jaar oud), boerenmeid en arbeidster, geboren te Wissenkerke in het jaar 1838, overleden te Baarland op 8 februari 1887, 49 jaar oud, dochter van Hendrik de Koning (arbeider) en Jasperina Heijblom (arbeidster). Uit dit huwelijk

 1. Pieter Kaas, veldarbeider, geboren te 's-Gravenpolder op 3 juni 1875 (RK), overleden te Middelburg op 3 oktober 1909, 34 jaar oud.
  Opgenomen in het ziekenhuis in Middelburg: blaassteen en urineink? Buikwand.
  Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 25 mei 1904, op 28-jarige leeftijd met Jobina Agnes Janse (28 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1876, dochter van Harman Janse (veldarbeider) en Maria Malsaart.
 2. Adriaan Kaas, geboren te Hoedekenskerke op 19 augustus 1878.

Hij is getrouwd te Hoedekenskerke op 1 mei 1890, op 44-jarige leeftijd (2) met Maria Zuidhof (38 jaar oud), dienstbode en arbeidster, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1852, overleden aldaar op 29 juni 1944, 92 jaar oud, dochter van IX-eq. Uit dit huwelijk

 1. Johanna Kaas, geboren te Hoedekenskerke op 10 juli 1893.
 2. Jan Kaas, arbeider, geboren te Hoedekenskerke op 2 september 1896, overleden te Kwadendamme op 20 juli 1990, 93 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 24 november 1902, op 6-jarige leeftijd met Catharina Stokse (4 jaar oud), geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1898, overleden te Kwadendamme op 7 november 1984, 86 jaar oud, dochter van Pieter Stokse (veldarbeider) en Maatje Geljon.

IX-iz Maria Slaakweg, geboren te 's-Heerenhoek op 20 september 1848, overleden te Ovezande (Zeeland) op 15 maart 1925, 76 jaar oud, dochter van VIII-dr. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 1 februari 1871, op 22-jarige leeftijd met Marinus Vermeule (30 jaar oud), arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1841, zoon van Pieter Vermeule en Pieternella Franse (arbeidster). Uit dit huwelijk

 1. Johanna Vermeule, arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1888.
  Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 18 mei 1917, op 29-jarige leeftijd met Jan Koens (28 jaar oud), arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) op 17 november 1888, zoon van Pieter Koens (arbeider en veldarbeider) en Jacomina Pantus (arbeidster).

IX-ja Pieternella Pover, arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 10 juni 1842, overleden te Ovezande (Zeeland) op 25 september 1874, 32 jaar oud, dochter van VIII-ds. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 14 februari 1873, op 30-jarige leeftijd met Jacob Pieters (26 jaar oud), arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke op 16 januari 1847, overleden te 's-Heerenhoek op 13 februari 1893, 46 jaar oud, zoon van Adriaan Pieters (boerenknecht en arbeider) en Tannetje van de Linde (dienstmeid en arbeidster).
(Hij is later getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 29 april 1880, op 33-jarige leeftijd met Catharina Grim (23 jaar oud), arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 29 maart 1857, dochter van Janus Grim (arbeider) en Cornelia Verbart (boerenmeid en arbeidster). Hij is later getrouwd te 's-Heerenhoek op 28 november 1888, op 41-jarige leeftijd met Cornelia de Kleermaker (38 jaar oud), leurster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 26 juni 1850, dochter van Jan de Kleermaker (arbeider) en Cornelia de Jonge (boerenmeid en arbeidster). (Zij is eerder getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 11 november 1880, op 30-jarige leeftijd met Pieter Janse Wagenaar (39 jaar oud), boerenknecht en arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1841, overleden te 's-Heerenhoek op 16 april 1884, 43 jaar oud, zoon van Jan Pieterse Wagenaar en Geertruid Pieterse Zuidhof.)) Uit dit huwelijk

 1. Adriaan Pieters, geboren te Ovezande (Zeeland) op 12 september 1873, overleden aldaar op 9 november 1873, 58 dagen oud.
 2. Adriaan Pieters, geboren op 19 september 1874, overleden te Ovezande (Zeeland) op 9 oktober 1874, 20 dagen oud.

IX-jb Clazina Pover, boerenmeid en arbeidster, geboren te 's-Heerenhoek op 16 januari 1844, overleden te 's-Heer Arendskerke op 24 november 1894, 50 jaar oud, dochter van VIII-ds. Zij is getrouwd te Borssele op 30 april 1874, op 30-jarige leeftijd met Marinus Koens (32 jaar oud), boerenknecht, arbeider en vrachtrijder, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 11 maart 1842, overleden te 's-Heer Arendskerke op 11 augustus 1909, 67 jaar oud, zoon van Matthijs Koens (arbeider en landbouwer) en Joanna Verdonk (arbeidster en landbouwster). Uit dit huwelijk

 1. Matthijs Koens, geboren te 's-Heerenhoek op 10 februari 1875.
 2. Pieter Koens, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 27 juli 1876, overleden aldaar op 3 augustus 1876, 7 dagen oud.
 3. Pieternella Koens, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 3 september 1877, volgt onder X-lr.
 4. Johanna Koens, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 14 november 1878.
 5. Pieter Koens, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 16 augustus 1880, volgt onder X-ls.
 6. Maria Koens, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 14 oktober 1882.
 7. Cornelis Koens, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 15 maart 1885.

IX-jc Maria Pover, dienstmeid, geboren te 's-Heerenhoek op 27 februari 1846, wonende aldaar, overleden te Vlissingen op 15 januari 1915, 68 jaar oud, dochter van VIII-ds. Zij is getrouwd te Baarland op 15 mei 1879, op 33-jarige leeftijd met Adriaan Boonman (29 jaar oud), landmansknecht, geboren te Borssele op 27 maart 1850, wonende te 's-Heerenhoek, overleden aldaar op 31 december 1924, 74 jaar oud, zoon van Cornelis Pieterse Boonman (herbergier) en Barbera den Belder (boerenmeid en herbergierster). Uit dit huwelijk

 1. Cornelis Boonman, klompenmaker, geboren te 's-Heerenhoek op 24 augustus 1880, overleden aldaar.
  Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 4 april 1912, op 31-jarige leeftijd met Cornelia Magnus (25 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke op 28 oktober 1886, dochter van IX-km.
 2. Pieter Boonman, geboren te 's-Heerenhoek op 2 september 1882, overleden aldaar op 15 september 1886, 4 jaar oud.
 3. Barbara Boonman, geboren te 's-Heerenhoek op 3 augustus 1884, volgt onder X-lt.
 4. Pieternella Boonman, geboren te 's-Heerenhoek op 7 mei 1890.
  Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 7 februari 1917, op 26-jarige leeftijd met Cornelis Oosthoek (30 jaar oud), boerenknecht, geboren te 's-Heerenhoek op 15 november 1886, zoon van Laurentius Oosthoek (landbouwer) en Maria van den Ende (arbeidster).

IX-jd Catharina Pover, arbeidster, geboren te 's-Heerenhoek op 12 november 1849, overleden te 's-Heer Arendskerke op 10 augustus 1885, 35 jaar oud, dochter van VIII-ds. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 23 april 1875, op 25-jarige leeftijd met Jan Pieterse (26 jaar oud), arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke op 24 februari 1849, zoon van Adriaan Pieters (boerenknecht en arbeider) en Tannetje van de Linde (dienstmeid en arbeidster).
(Hij is later getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 14 mei 1891, op 42-jarige leeftijd met Jacoba van Dijke (30 jaar oud), dienstmeid, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1861, dochter van Laurus van Dijke (arbeider) en Martina van Berge.) Uit dit huwelijk

 1. Pieternella Pieterse, geboren te Ovezande (Zeeland) op 11 maart 1871, overleden te 's-Heer Arendskerke op 25 maart 1878, 7 jaar oud.
  Erkend bij huwelijksvoltrekking d.d. 23 4 1875 te Overzande.
 2. Marinus Pieterse, geboren te 's-Heer Arendskerke op 3 augustus 1885, overleden aldaar op 16 augustus 1885, 13 dagen oud.

IX-je Dignus de Winter, landbouwer, geboren te Hoedekenskerke op 7 juli 1854, overleden aldaar op 5 juli 1922, 67 jaar oud, zoon van IX-fr en VIII-dt. Hij is getrouwd te Baarland op 7 mei 1880, op 25-jarige leeftijd met Cornelia Remijn (22 jaar oud), landbouwster, geboren te Baarland op 11 augustus 1857, overleden te Hoedekenskerke op 22 april 1936, 78 jaar oud, dochter van IX-ch. Uit dit huwelijk

 1. Pieternella de Winter, boerenmeid, geboren te Nisse op 18 juni 1882, overleden te 's-Heer Arendskerke op 19 oktober 1947, 65 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Nisse op 10 februari 1909, op 26-jarige leeftijd met Jacobus Smits (25 jaar oud), landbouwersknecht, geboren te Nisse op 1 december 1883, zoon van X-fr.
 2. Sebastiaan de Winter, grossier, geboren te Nisse op 18 juni 1882.
  Hij is getrouwd te Nisse op 10 mei 1911, op 28-jarige leeftijd met Petronella van 't Westeinde (26 jaar oud), geboren te Ovezande (Zeeland) op 9 oktober 1884, dochter van X-iq.
 3. Laurus de Winter, geboren te Nisse op 9 september 1884, volgt onder X-lu.
 4. Adriaan de Winter, geboren te Nisse op 21 maart 1886, overleden aldaar op 9 augustus 1925, 39 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Borssele op 10 april 1913, op 27-jarige leeftijd met Klasina Smits (24 jaar oud), geboren te Nisse op 19 oktober 1888, dochter van X-fr.
 5. Jobina de Winter, geboren te Nisse op 19 januari 1888, volgt onder X-lv.
 6. Pieter de Winter, landbouwer, geboren te Nisse op 28 november 1889.
  Hij is getrouwd te 's-Gravenpolder op 4 augustus 1916, op 26-jarige leeftijd met Neeltje Boonman (22 jaar oud), geboren te 's-Gravenpolder op 3 mei 1894, dochter van XI-ep.
 7. Magdalena de Winter, geboren te 's-Heer Arendskerke op 1 augustus 1892.
 8. Helena de Winter, geboren te Nisse op 5 juli 1895, overleden aldaar op 25 september 1954, 59 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Hoedekenskerke op 8 mei 1919, op 23-jarige leeftijd met Hubrecht Vermue (27 jaar oud), landbouwer, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 10 mei 1891, zoon van X-dm.
 9. Cornelis de Winter, landbouwer, geboren te Nisse op 26 februari 1899.
  Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 9 mei 1924, op 25-jarige leeftijd met Geertruida Goense (22 jaar oud), geboren te Ovezande (Zeeland) op 14 maart 1902, dochter van XI-aq.

IX-jf Maria Magdalena de Winter, landbouwster, geboren te Waarde in het jaar 1858, overleden te Ovezande (Zeeland) op 8 september 1943, 85 jaar oud, dochter van IX-fr en VIII-dt. Zij is getrouwd te Borssele op 11 november 1880, op 22-jarige leeftijd met Pieter Priem (36 jaar oud), boerenknecht en landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 25 mei 1844, overleden aldaar op 5 oktober 1910, 66 jaar oud, zoon van IX-jh.
(Hij is eerder getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 13 mei 1870, op 25-jarige leeftijd met Catharina Rijk, geboren te Hoedekenskerke op 16 december 1846, zie X-bj.) Uit dit huwelijk

 1. Laurus Priem, boerenknecht, geboren te Ovezande (Zeeland) op 10 april 1882, ongehuwd overleden aldaar op 16 april 1910, 28 jaar oud.
 2. Johannes Priem, landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 15 oktober 1883, overleden aldaar op 13 juni 1951, 67 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 1 augustus 1919, op 35-jarige leeftijd met Jobina de Jonge (37 jaar oud), boerenmeid en landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 12 maart 1882, overleden aldaar op 2 september 1953, 71 jaar oud, dochter van X-do.
 3. Cornelia Priem, geboren te Ovezande (Zeeland) op 26 november 1884, volgt onder X-lw.
 4. Adriana Priem, geboren te Ovezande (Zeeland) op 4 oktober 1886, overleden aldaar op 12 mei 1887, 220 dagen oud.
 5. Cornelis Priem, geboren te Ovezande (Zeeland) op 13 september 1887.
 6. Dingenis Priem, boerenknecht, geboren te Ovezande (Zeeland) op 21 april 1889.
  Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 1 mei 1914, op 25-jarige leeftijd met Tannetje de Pundert (28 jaar oud), boerenmeid, geboren te Baarland in het jaar 1886, dochter van Pieter de Punder (arbeider) en Anthonia Maartense.
 7. Cornelia Jobina Priem, boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 19 juni 1890.
  Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 26 april 1918, op 27-jarige leeftijd met Hubrecht Verdonk (31 jaar oud), boerenknecht, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 14 april 1887, zoon van X-et.
 8. Jobina Priem, geboren te Ovezande (Zeeland) op 24 juni 1892, overleden aldaar op 30 juli 1962, 70 jaar oud.
 9. Jan Priem, boerenknecht, geboren te Ovezande (Zeeland) op 16 oktober 1893.
  Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 27 mei 1927, op 33-jarige leeftijd met Adriana Huige (27 jaar oud), boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 21 augustus 1899, dochter van Adriaan Huige (landbouwer) en Catharina van 't Westeinde (boerenmeid).
 10. Adriaan Priem, landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 6 april 1896.
  Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 12 juli 1928, op 32-jarige leeftijd met Adriana Martens (33 jaar oud), geboren te Ovezande (Zeeland) op 27 maart 1895, overleden aldaar op 26 oktober 1947, 52 jaar oud, dochter van XI-do.
 11. Apolonia Priem, geboren te Ovezande (Zeeland) op 6 november 1897, overleden aldaar op 11 januari 1898, 66 dagen oud.
 12. Apolonia Priem, geboren te Ovezande (Zeeland) op 16 februari 1899, overleden aldaar op 28 maart 1899, 40 dagen oud.
 13. Jacobus Priem, landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 3 mei 1900.
  Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 3 april 1931, op 30-jarige leeftijd met Johanna van den Dries (29 jaar oud), geboren te Ovezande (Zeeland) op 28 april 1901, dochter van X-fa.
 14. Pieter Priem, geboren te Ovezande (Zeeland) op 28 maart 1903, overleden aldaar op 13 oktober 1903, 199 dagen oud.

IX-jg Johanna van Eikeren, boerenmeid en arbeidster, geboren te 's-Heerenhoek op 16 januari 1815, wonende te Baarland, overleden te 's-Heerenhoek op 24 mei 1891, 76 jaar oud, dochter van VIII-du. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 26 januari 1842, op 27-jarige leeftijd met Adriaan den Braber (27 jaar oud), boerenknecht en arbeider, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1815, wonende te Baarland, overleden te 's-Heerenhoek op 12 september 1869, 54 jaar oud, zoon van Cornelis Marinusse de Braber en Johanna Adriaanse Boonman. Uit dit huwelijk

 1. Cornelis den Braber, arbeider, geboren te 's-Heer Abtskerke op 26 februari 1842.
  Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 4 mei 1871, op 29-jarige leeftijd met Antoninia van den Ende (22 jaar oud), arbeidster en winkelierster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 17 juni 1848, overleden te 's-Heerenhoek op 24 april 1900, 51 jaar oud, dochter van IX-ih.
 2. Pieter den Braber, geboren te 's-Heerenhoek op 3 november 1846, overleden aldaar op 20 februari 1848, 1 jaar oud.
 3. Janna den Braber, geboren te 's-Heerenhoek op 10 februari 1848.
 4. Pieter den Braber, geboren te 's-Heerenhoek op 6 oktober 1850, overleden aldaar op 28 september 1852, 1 jaar oud.

IX-jh Klazina van Eikeren, boerenmeid en landbouwster, geboren te 's-Heerenhoek op 28 augustus 1816, overleden te Ovezande (Zeeland) op 21 maart 1903, 86 jaar oud, dochter van VIII-du. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 25 januari 1844, op 27-jarige leeftijd met Joannes Janse Priem (38 jaar oud), boerenknecht, arbeider en landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 25 december 1805, overleden aldaar op 19 januari 1874, 68 jaar oud, zoon van Jan Janse Priem (landbouwer) en Jacomina Janusse de Winter (landbouwster).
(Hij is eerder getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 23 april 1829, op 23-jarige leeftijd met Jannetje Aalbregtse de Jonge (23 jaar oud), arbeidster, landbouwster en boerenmeid, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1806, overleden te Ovezande (Zeeland) op 24 maart 1840, 34 jaar oud, dochter van Aalbregt Janse de Jonge en Margaretha Willemse Zuidhof. Hij is eerder getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 18 februari 1841, op 35-jarige leeftijd met Petronella de Bie (25 jaar oud), landbouwster, geboren te Halsteren (NB) in het jaar 1816, overleden te Ovezande (Zeeland) op 1 april 1842, 26 jaar oud, dochter van Marinus de Bie (landbouwer) en Anna Cornelia Ossenblock (landbouwster).) Uit dit huwelijk

 1. Pieter Priem, boerenknecht en landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 25 mei 1844, overleden aldaar op 5 oktober 1910, 66 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 13 mei 1870, op 25-jarige leeftijd (1) met Catharina Rijk, geboren te Hoedekenskerke op 16 december 1846, volgt onder X-bj.
  Hij is getrouwd te Borssele op 11 november 1880, op 36-jarige leeftijd (2) met Maria Magdalena de Winter, geboren te Waarde in het jaar 1858, volgt onder IX-jf.
 2. Johannes Priem, boerenknecht, geboren te Ovezande (Zeeland) op 12 september 1845, overleden te Baarland op 23 november 1882, 37 jaar oud.
 3. Adriaan Priem, boerenknecht, geboren te Ovezande (Zeeland) op 19 februari 1847, ongehuwd overleden aldaar op 24 februari 1872, 25 jaar oud.
 4. Jacob Priem, geboren te Ovezande (Zeeland) op 27 januari 1849, overleden aldaar op 15 februari 1859, 10 jaar oud.
 5. Cornelis Priem, boerenknecht en landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 29 maart 1850.
  Hij is getrouwd te 's-Gravenpolder op 23 april 1875, op 25-jarige leeftijd met Adriana van 't Westeinde, geboren te 's-Heer Arendskerke op 7 augustus 1848, volgt onder X-ip.
 6. Jacobus Priem, geboren te Ovezande (Zeeland) op 26 juni 1851, volgt onder X-lx.
 7. Willem Priem, geboren te Ovezande (Zeeland) op 4 februari 1854, overleden aldaar op 22 oktober 1855, 1 jaar oud.
 8. Maria Priem, geboren te Ovezande (Zeeland) op 6 oktober 1857, volgt onder X-ly.
 9. Willem Priem, geboren te Ovezande (Zeeland) op 16 december 1858, overleden aldaar op 29 juni 1868, 9 jaar oud.

IX-ji Jacob van Eijkeren, arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1822, overleden te Oostburg op 28 juli 1910, 88 jaar oud, zoon van VIII-du. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 11 mei 1843, op 21-jarige leeftijd (1) met Jacomina van Dijke (27 jaar oud), dienstmeid, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1816, dochter van Guilliam van Dijke (arbeider) en Susanna de Meij. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 8 mei 1850, op 28-jarige leeftijd (2) met Sara Bos (27 jaar oud), boerenmeid, herbergierster en arbeidster, geboren te 's-Gravenpolder op 21 februari 1823, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 27 december 1909, 86 jaar oud, dochter van Pieter Bos (landbouwer en wagenaar) en Johanna van 't Westeinde. Uit dit huwelijk

 1. Pieter van Eijkeren, geboren te Ovezande (Zeeland) op 23 oktober 1850, ongehuwd overleden te Oostburg op 13 april 1920, 69 jaar oud.
 2. Cornelis van Eijkeren, koopman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 28 december 1851 (RK), wonende te Noordpoortstraat M2 Middelburg, overleden te Middelburg op 5 februari 1898, 46 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 2 juli 1887, op 35-jarige leeftijd met Cornelia Zuidhof, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 15 juli 1864, volgt onder IX-hq.
 3. Maria van Eijkeren, geboren te Ovezande (Zeeland) op 31 maart 1853, overleden aldaar op 9 november 1853, 223 dagen oud.
 4. Paulus van Eijkeren, geboren te Ovezande (Zeeland) op 7 december 1854, overleden aldaar op 6 april 1858, 3 jaar oud.
 5. Johannis van Eijkeren, geboren te Ovezande (Zeeland) op 24 januari 1856, overleden aldaar op 4 februari 1858, 2 jaar oud.
 6. Jacob van Eijkeren, geboren te Ovezande (Zeeland) op 3 februari 1857, overleden aldaar op 18 augustus 1859, 2 jaar oud.
 7. Maria van Eijkeren, geboren te Ovezande (Zeeland) op 17 maart 1859, overleden aldaar op 7 oktober 1859, 204 dagen oud.
 8. Johanna van Eijkeren, geboren te Ovezande (Zeeland) op 22 april 1861, overleden aldaar op 14 mei 1861, 22 dagen oud.

IX-jj Martina van Eijkeren, landmansvrouw, geboren te 's-Heer Abtskerke op 3 februari 1827, overleden te Ovezande (Zeeland) op 14 maart 1893, 66 jaar oud, dochter van VIII-du. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 11 november 1864, op 37-jarige leeftijd met Willem Boonman (45 jaar oud), geboren te Ovezande (Zeeland) op 5 september 1819, overleden aldaar op 6 maart 1903, 83 jaar oud, zoon van Pieter Janse Boonman (boerenknecht en arbeider) en Johanna Paulusse (boerenmeid en arbeidster).
(Hij is eerder getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 4 november 1859, op 40-jarige leeftijd met Maria Boonman (40 jaar oud), geboren te Ovezande (Zeeland) op 24 januari 1819, overleden aldaar op 27 januari 1864, 45 jaar oud, dochter van VIII-ax.) Uit dit huwelijk

 1. Johanna Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 23 augustus 1866, overleden aldaar op 29 juli 1951, 84 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 27 juni 1902, op 35-jarige leeftijd met Bastiaan Vermeule (34 jaar oud), geboren te Nisse in het jaar 1868, zoon van Pieter Vermeule en Stephanie Aerts.
 2. Pieter Willemse Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 20 mei 1869, overleden aldaar op 9 maart 1902, 32 jaar oud.

IX-jk Johanna de Winter, arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 26 november 1836, overleden te 's-Heer Arendskerke op 11 maart 1911, 74 jaar oud, dochter van VIII-dv. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 5 juni 1873, op 36-jarige leeftijd (1) met Adriaan Nagelkerke (31 jaar oud), arbeider en spoorwegwachter, geboren te 's-Heer Arendskerke op 7 oktober 1841, overleden te Borssele op 28 oktober 1884, 43 jaar oud, zoon van Adriaan Nagelkerke (landbouwer) en Leuntje Olleman (landbouwster en koemelkster). Uit dit huwelijk

 1. Cornelia Nagelkerke, veldarbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 2 februari 1876.
  Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 8 juni 1905, op 29-jarige leeftijd met Jacob Pieterse (28 jaar oud), veldarbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1877, zoon van X-ge.

Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 4 maart 1886, op 49-jarige leeftijd (2) met Petrus Franciscus Buise (40 jaar oud), arbeider, geboren te Waarde in het jaar 1846, zoon van Benedictus Jacobus Buise (koopman) en Carolina Peters.
(Hij was weduwnaar van Maria Pieternella Malle.)

IX-jl Cornelis Laurusse Geus, arbeider en broodbakker, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 13 oktober 1822, overleden te 's-Heerenhoek op 1 januari 1894, 71 jaar oud, zoon van VIII-dw. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 2 mei 1850, op 27-jarige leeftijd met Margrieta Willemse de Jonge (34 jaar oud), landbouwster en winkelierster, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1816, overleden te 's-Heerenhoek op 9 januari 1892, 76 jaar oud, dochter van Willem de Jonge (boerenknecht) en Johanna Hoondert (dienstbode).
(Zij is eerder getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 14 september 1838, op 22-jarige leeftijd met Hubrecht van 't Westeinde, geboren te Borssele op 2 mei 1817, zie VIII-bg.) Uit dit huwelijk

 1. Laurus Geus, herbergier, geboren te 's-Heerenhoek op 9 november 1850, overleden aldaar op 23 november 1927, 77 jaar oud.
  Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 17 januari 1878, op 27-jarige leeftijd met Johanna Oosthoek (19 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek op 17 november 1858, overleden aldaar op 3 maart 1936, 77 jaar oud, dochter van Johannes Oosthoek (arbeider) en Pieternella Laurusse Boonman (arbeidster).
 2. Magdalena Geus, geboren te 's-Heerenhoek op 10 juli 1852, overleden aldaar op 28 augustus 1852, 49 dagen oud.
 3. Janna Geus, geboren te 's-Heerenhoek op 4 november 1854, overleden aldaar op 26 januari 1938, 83 jaar oud.
  Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 31 mei 1878, op 23-jarige leeftijd met Adriaan Josephus Engelbert (24 jaar oud), timmermansknecht, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1854, zoon van Gerardus Engelbert (timmerman) en Sara de Belder.
 4. Jan Geus, broodbakkersleerling, geboren te 's-Heerenhoek op 30 september 1858, overleden aldaar op 4 april 1871, 12 jaar oud.
 5. Cornelia Geus, geboren te 's-Heerenhoek op 7 juli 1860, volgt onder X-lz.

IX-jm Jozina Pover, herbergierster, geboren te 's-Heer Hendrikskinderen op 26 oktober 1832, overleden te Yerseke op 30 maart 1915, 82 jaar oud, dochter van VIII-dx. Zij is getrouwd te 's-Heer Hendrikskinderen op 23 oktober 1856, op 23-jarige leeftijd met Marinus Nolet (27 jaar oud), landman en herbergier, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 11 augustus 1829, overleden te Yerseke op 9 november 1896, 67 jaar oud, zoon van Marinus Nolet (landbouwer) en Anna Verschragen (landbouwster). Uit dit huwelijk

 1. Jan Nolet, herbergier en opzichter, geboren te 's-Heer Hendrikskinderen op 13 augustus 1857, overleden te Yerseke op 24 april 1929, 71 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Yerseke op 27 september 1888, op 31-jarige leeftijd met Maria Vette, geboren te Borssele op 14 januari 1863, volgt onder X-gl.
 2. Marinus Nolet, geboren te 's-Heer Arendskerke op 7 januari 1860.
 3. Margrieta Nolet, geboren te 's-Heer Arendskerke op 26 december 1861, overleden aldaar op 20 februari 1866, 4 jaar oud.
 4. Pieternella Nolet, geboren te 's-Heer Arendskerke op 6 oktober 1864.
  Bij vonnis arrondismentsrechtbank te Middelburg naam kind gewijzigd in Pieter en geslacht in mannelijk.
 5. Margrieta Nolet, afkomstig uit 's-Heer Arendskerke, geboren op 15 maart 1867, ongehuwd overleden te Yerseke op 22 oktober 1935, 68 jaar oud.
 6. Adriaan Nolet, koopman, geboren te 's-Heer Arendskerke op 18 januari 1871, overleden te Yerseke op 23 januari 1960, 89 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Yerseke op 15 november 1907, op 36-jarige leeftijd met Joanna Maria van Nieuwenhuijze (31 jaar oud), geboren te Sint Maartensdijk in het jaar 1876, dochter van Jan van Nieuwenhuijze en Adriana Kok.
 7. Cornelis Nolet, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 29 juli 1876, overleden te Yerseke op 3 mei 1962, 85 jaar oud.

IX-jn Jannetje Vroonland, boerenmeid en caféhoudster, geboren te Nisse op 14 juni 1859, overleden te Goes op 28 november 1948, 89 jaar oud, dochter van VIII-dy. Zij is getrouwd te Nisse op 17 januari 1894, op 34-jarige leeftijd met Jan Huige (38 jaar oud), landbouwer, herbergier en koffiehuishouder, geboren te 's-Heerenhoek op 30 maart 1855, overleden te Goes op 7 februari 1922, 66 jaar oud, zoon van X-gd. Uit dit huwelijk

 1. Marinus Huige, geboren te Goes op 2 januari 1895.
 2. Johanna Francina Huige, geboren te Goes op 2 januari 1896.
  Zij is getrouwd te Goes op 30 september 1920, op 24-jarige leeftijd met Cornelis van Ham (24 jaar oud), koopman, geboren te Dinteloord (NB) in het jaar 1896, zoon van Wilhelmus van Ham en Anna Maria Hagenaars.
 3. Josina Maria Huige, geboren te Goes op 31 juli 1898.
  Zij is getrouwd te Goes op 24 november 1921, op 23-jarige leeftijd met Gillis Pieters (26 jaar oud), machinist, geboren te Grauw in het jaar 1895, zoon van Adrianus Pieters (veldarbeider) en Apolonia Bogaert.
 4. Elisabeth Jannetje Huige, geboren te Goes op 19 januari 1900.
  Zij is getrouwd te Goes op 15 mei 1924, op 24-jarige leeftijd met Johannes Catharinus Foudraine (23 jaar oud), bankwerker, geboren te Goes in het jaar 1901, zoon van Arend Foudraine (bouwkundig opzichter) en Jacoba Cornelia Mathilda Theeuwis.
 5. Maria Jobina Huige, geboren te Goes op 27 september 1901, overleden aldaar op 18 oktober 1901, 21 dagen oud.

IX-jo Jobje Vroonland, geboren te Nisse op 19 november 1866, overleden te 's-Heerenhoek op 16 juli 1943, 76 jaar oud, dochter van VIII-dy. Zij is getrouwd te Nisse op 16 april 1902, op 35-jarige leeftijd met Aalbregt Remijn (53 jaar oud), landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 8 augustus 1848, overleden aldaar op 5 juli 1931, 82 jaar oud, zoon van IX-u. Uit dit huwelijk

 1. Adrianus Willebrordus Remijn, boerenknecht, geboren te 's-Heer Arendskerke op 6 november 1903.
  Hij is getrouwd te Baarland op 17 april 1930, op 26-jarige leeftijd met Johanna Beulens (23 jaar oud), geboren te Baarland in het jaar 1907, dochter van Jacobus Beulens (klein landbouwer) en Jannetje Slaakweg.
 2. Johanna Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 28 februari 1905, ongehuwd overleden te Goes op 7 februari 1942, 36 jaar oud.
 3. Cornelia Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 24 maart 1906.
  Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 3 november 1928, op 22-jarige leeftijd met Hendrikus Antonius van Hooij (29 jaar oud), machinist, geboren te Boxtel in het jaar 1899, zoon van Peter van Hooij en Anna Hubertina Mechtildis Jeurissen.
 4. Bastiaan Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 20 april 1907.
 5. Magdalena Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 2 februari 1910, ongehuwd overleden aldaar op 3 september 1937, 27 jaar oud.

IX-jp Marinus Vroonland, landbouwer, geboren te Nisse op 23 mei 1870, zoon van VIII-dy. Hij is getrouwd te Nisse op 6 mei 1908, op 37-jarige leeftijd met Maria Boudens (20 jaar oud), boerenmeid, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1888, dochter van Hubertus Boudens (arbeider) en Jasperina de Koning. Uit dit huwelijk

 1. Bastiaan Vroonland, landbouwer, geboren te Nisse op 29 april 1909, overleden te Goes op 13 mei 1942, 33 jaar oud.

IX-jq Jacoba Vroonland, arbeidster, geboren te Nisse op 5 mei 1871, overleden te Aardenburg op 8 januari 1944, 72 jaar oud, dochter van VIII-dy. Zij is getrouwd te Nisse op 15 juni 1898, op 27-jarige leeftijd met Matthijs Kegel (30 jaar oud), landbouwer en boomkweker, geboren te Nisse op 18 september 1867, overleden te Aardenburg op 10 december 1945, 78 jaar oud, zoon van IX-jv. Uit dit huwelijk

 1. Anthonia Kegel, geboren te Nisse op 9 januari 1900.
 2. Johanna Kegel, geboren te Nisse op 27 januari 1901.
  Zij is getrouwd te Aardenburg op 16 november 1920, op 19-jarige leeftijd met Gustaaf Paulus Cauwels (28 jaar oud), landbouwer, geboren te Aardenburg in het jaar 1892, zoon van Johannes Franciscus Cauwels en Antonetta Maria van Rooij.
 3. Aalbrecht Albertus Kegel, geboren te Nisse op 12 november 1902.
 4. Bastiaan Kegel, geboren te Nisse op 22 juni 1905.
 5. Jan Johannes Kegel, geboren te Nisse op 30 september 1907, overleden aldaar op 24 oktober 1909, 2 jaar oud.
 6. Elizabeth Kegel, geboren te Nisse op 27 januari 1909.
 7. Marinus Johannes Kegel, geboren te Nisse op 25 juni 1910.
 8. Jannetje Jacoba Kegel, geboren te Nisse in het jaar 1912.
  Zij is getrouwd te Aardenburg op 14 juli 1931, op 19-jarige leeftijd met Kamiel Maenhout (23 jaar oud), landbouwer, geboren te Sint Jan in Eremo (BelgiŽ) in het jaar 1908, zoon van Alphons Maenhout (landbouwer) en Maria Ludovica Rijckaert.
 9. Maria Geertruida Kegel, geboren te 's-Heer Abtskerke in juni 1914, overleden aldaar op 22 juli 1914, 1 maand oud.

IX-jr Adriaan Vroonland, landbouwer, geboren te Nisse op 14 april 1872, overleden aldaar op 8 november 1956, 84 jaar oud, zoon van VIII-dy. Hij is getrouwd te Nisse op 14 februari 1912, op 39-jarige leeftijd (1) met Pieternella Remijn (30 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1882, overleden voor 16 augustus 1917, hoogstens 35 jaar oud, dochter van XI-ah. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 16 augustus 1917, op 45-jarige leeftijd (2) met Margarietha Maria van de Waart (18 jaar oud), dienstmeid, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1899, overleden te Goes op 28 november 1988, 89 jaar oud, dochter van Johannus Franciscus van de Waart (veldarbeider) en Pieternella van Dijke. Uit dit huwelijk

 1. Martina Maria Vroonland.
 2. Elizabeth Maria Vroonland.
 3. Joannes Franciscus Bonifatius Vroonland.
 4. Maria Cornelia Vroonland.
 5. Marinus Vroonland.
 6. Pieternella Vroonland.
 7. Franciscus Vroonland.
 8. Cornelia Maria Vroonland.
 9. Johanna Vroonland.

IX-js Geertruid Kegel, dienstmeid, geboren te Baarsdorp op 11 april 1831, overleden te Goes op 7 september 1890, 59 jaar oud, dochter van VIII-dz. Zij is getrouwd te Goes op 10 april 1856, op 24-jarige leeftijd met Johannes Benedictus Martein (36 jaar oud), bakker, koffiehuishouder en herbergier, geboren te Bergen op Zoom op 21 maart 1820 (doopgetuigen waren Franciscus Greysen en Waltherus Hopmans), overleden te Goes op 8 april 1899, 79 jaar oud, zoon van Johannes Jospehus Benedictus Martein (metselaar en metselaar) en Maria Schoenmaker.

Opmerkingen: waarschijnlijk verhuisd naar Middelburg.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Elisabeth Martein, geboren te Goes op 20 februari 1857, ongehuwd overleden aldaar op 24 februari 1934, 77 jaar oud.
 2. Clementina Cornelia Martein, geboren te Goes op 29 maart 1858.
 3. Pieternella Elizabeth Martein, geboren te Goes op 26 september 1859, volgt onder X-ma.
 4. Johannes Benedictus Martein, geboren te Goes op 14 september 1861.
 5. Franciscus Albertus Martein, geboren te Goes op 16 februari 1863, overleden aldaar op 2 mei 1863, 75 dagen oud.
 6. Albregt Philippus Martein, geboren te Goes op 17 augustus 1864.
 7. Martin Johan Martein, geboren te Goes op 3 maart 1866, overleden aldaar op 21 juni 1880, 14 jaar oud.
 8. Franciscus Martein, geboren te Goes op 13 april 1869, overleden te Delft op 23 februari 1881, 11 jaar oud.
 9. Levenloos Martein, geboren te Goes op 12 oktober 1871, overleden aldaar op 12 oktober 1871.
 10. Klasina Jobina Elisabeth Martein, geboren te Goes op 8 juli 1874, overleden aldaar op 8 juni 1943, 68 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Goes op 6 mei 1896, op 21-jarige leeftijd met Josephus Johannes Witkam, geboren te Goes op 25 juli 1874, volgt onder X-lc.

IX-jt Johanna Kegel, huishoudster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 7 maart 1834, overleden te Goes op 27 maart 1907, 73 jaar oud, dochter van VIII-dz. Zij is getrouwd te Goes op 5 oktober 1865, op 31-jarige leeftijd (1) met Martin Stieger (62 jaar oud), winkelier, geboren te Düsseldorf (Duitsland) op 17 november 1802, overleden op 31 juli 1873, 70 jaar oud, zoon van Pieter Stieger en Anna Catharina Bertin.

Martin Stieger. Dienstplichtige ZMS in 1831 Dusseldorp. Functie: schutter. Geboortedatum: 17-11-1802. Geboorteplaats: Dusseldorp. In dienst vanaf: 1831. Archief Zeeuwse Mobiele Schutterij (ZMS).
(Hij is eerder getrouwd te Goes op 22 april 1830, op 27-jarige leeftijd met Adriana Loots, overleden op 10 september 1863.) Uit dit huwelijk
 1. Maria Anna Catharina Stieger, geboren te Goes op 11 september 1869, volgt onder X-mb.
 2. Elisabeth Maria Johanna Stieger, geboren te Goes op 5 juli 1871.
 3. Martin Joseph Johan Stieger, geboren te Goes op 12 maart 1874.

Zij is getrouwd te Goes op 8 juli 1875, op 41-jarige leeftijd (2) met Friderich Wachman (44 jaar oud), koopman, geboren te Ankum (Pruissen - Duitsland) in het jaar 1831, overleden te Goes op 16 mei 1894, 63 jaar oud, zoon van Jacob Wachman en Elisabeth Schulte.

IX-ju Jacobus Kegel, arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke op 27 augustus 1835, zoon van VIII-dz. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 2 januari 1862, op 26-jarige leeftijd met Johanna van de Linde (21 jaar oud), arbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1841, dochter van Jan van de Linde en Cornelia Leemans. Uit dit huwelijk

 1. Elisabeth Kegel, geboren te 's-Heer Arendskerke op 8 augustus 1862.
 2. Jan Kegel, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 17 januari 1864, overleden te Driewegen op 4 juni 1864, 139 dagen oud.

IX-jv Aalbrecht Kegel, arbeider en landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1838, overleden te Nisse op 25 april 1895, 57 jaar oud, zoon van VIII-dz. Hij is getrouwd te Nisse op 20 april 1861, op 23-jarige leeftijd (1) met Maria Uitterhoeve, geboren te Nisse op 13 maart 1834, zie IX-dp. Uit dit huwelijk

 1. 1-3 : Zie onder IX-dp.

Hij is getrouwd te Hoedekenskerke op 7 juli 1864, op 26-jarige leeftijd (2) met Tannetje Vroonland (22 jaar oud), boerenmeid en landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 3 mei 1842, overleden te Nisse op 17 juni 1913, 71 jaar oud, dochter van IX-em. Uit dit huwelijk

 1. Matthijs Kegel, landbouwer en boomkweker, geboren te Nisse op 18 september 1867, overleden te Aardenburg op 10 december 1945, 78 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Nisse op 15 juni 1898, op 30-jarige leeftijd met Jacoba Vroonland, geboren te Nisse op 5 mei 1871, volgt onder IX-jq.
 2. Jan Kegel, landbouwer, geboren te Nisse op 13 maart 1870, overleden te Hoedekenskerke op 11 februari 1950, 79 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Nisse op 2 juli 1919, op 49-jarige leeftijd met zijn nicht Tannetje Kopmels (27 jaar oud), boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 8 november 1891, dochter van X-hl.
 3. Marinus Kegel, geboren te Nisse op 26 augustus 1872, overleden aldaar op 18 september 1872, 23 dagen oud.
 4. Johanna Kegel, geboren te Nisse op 10 september 1873, volgt onder X-mc.
 5. Marinus Kegel, geboren te Nisse op 12 januari 1876, volgt onder X-md.
 6. Maria Kegel, geboren te Nisse op 3 oktober 1878, volgt onder X-me.
 7. Albertus Kegel, boerenknecht, geboren te Nisse op 24 november 1880, ongehuwd overleden aldaar op 24 mei 1898, 17 jaar oud.
 8. Bastiaan Kegel, geboren te Nisse op 30 april 1883, overleden aldaar op 9 maart 1887, 3 jaar oud.
 9. Geertruida Kegel, boerenmeid, geboren te Nisse op 31 december 1884.
  Zij is getrouwd te Nisse op 17 april 1912, op 27-jarige leeftijd met Adriaan Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 17 juli 1879, volgt onder X-hg.

IX-jw Marinus Johannes Kegel, bakkersknecht en broodbakker, geboren te 's-Heer Arendskerke op 25 mei 1842 (RK), zoon van VIII-dz.

Marinus Johannes Kegel. Emigrant in 1881 Ovezande. Leeftijd: 40. Beroep: bakker. Kerkgenootschap: Rooms-katholiek. Plaats van vertrek: Ovezande. Vertekt met zijn vrouw, aantal kinderen: 7. Reden van vertrek: Zucht naar bestaansverbetering. Bestemming: Verenigde Staten van Noord-Amerika.

Gefailleerde in 1880 Ovezande. Plaats: Ovezande. Beroep: Broodbakker en winkelier. Jaar: 1880. Faillissementsdossier in archief Arrondissementsrechtbank te Middelburg 1838-1939.

Hij is getrouwd te Goes op 2 mei 1867, op 24-jarige leeftijd met Johanna Maria Plas (28 jaar oud), dienstbode, geboren te Goes in het jaar 1839, dochter van Wilhelmus Carolus Plats (tuinier) en Geertruid Steenbakker. Uit dit huwelijk

 1. Jan Kegel, geboren te Ovezande (Zeeland) op 23 januari 1868.
 2. Willem Kegel, geboren te Ovezande (Zeeland) op 30 augustus 1869.
 3. Geertruida Kegel, geboren te Ovezande (Zeeland) op 18 juni 1871.
 4. Albertus Kegel, geboren te Ovezande (Zeeland) op 21 april 1873.
 5. Marinus Casper Kegel, geboren te Ovezande (Zeeland) op 10 december 1874.
 6. Frederik Kegel, geboren te Ovezande (Zeeland) op 25 november 1876.
 7. Elizabeth Kegel, geboren te Ovezande (Zeeland) op 3 februari 1879, overleden aldaar op 19 februari 1879, 16 dagen oud.
 8. Jacobus Kegel, geboren te Ovezande (Zeeland) op 7 juni 1880.

IX-jx Clasina Kegel, geboren te 's-Heer Arendskerke op 18 januari 1844, overleden te Goes op 3 mei 1874, 30 jaar oud, dochter van VIII-dz. Zij is getrouwd te Goes op 3 augustus 1871, op 27-jarige leeftijd met Kasper Loobeek (21 jaar oud), koopman en kleermaker, geboren te Goes in het jaar 1850, zoon van Josephus Johannes Loobeek (kleermaker) en Antonetta Plasmans.
(Hij is later getrouwd te Goes op 8 juni 1876, op 26-jarige leeftijd met Maria Christina Boel (25 jaar oud), geboren te Clinge (Zeeland) in het jaar 1851, dochter van Pieter Judocus Boel en Johanna Jacob (schoppenmaakster).) Uit dit huwelijk

 1. Theresia Adriana Maria Loobeek, geboren te Goes in april 1874, overleden aldaar op 29 januari 1875, 9 maanden oud.

IX-jy Jacoba Kegel, dienstbode, geboren te 's-Heer Arendskerke op 17 maart 1847, overleden te Goes op 25 mei 1920, 73 jaar oud, dochter van VIII-dz. Zij is getrouwd te Goes op 4 januari 1875, op 27-jarige leeftijd met Marinus Hopmans (34 jaar oud), koekbakkersknecht en gisthandelaar, geboren te Bergen op Zoom op 26 juni 1840 (doopgetuigen waren Christianus Johannes Veraart en Jospehus Falck), zoon van Johannes Pieter Hopmans (koekbakker) en Johanna Catharina Bookelaar. Uit dit huwelijk

 1. Johannes Petrus Hopmans, geboren te Goes op 24 juli 1876, overleden aldaar op 17 september 1876, 55 dagen oud.
 2. Petrus Johannes Hopmans, geboren te Goes op 25 februari 1878, overleden aldaar op 15 juni 1878, 110 dagen oud.
 3. Johannes Albertus Hopmans, geboren te Goes op 25 februari 1878.
 4. Gerardus Petrus Hopmans, geboren te Goes op 18 augustus 1880.
 5. Viktor Marinus Hopmans, geboren te Goes op 3 april 1883, overleden aldaar op 11 juni 1884, 1 jaar oud.
 6. Marinus Viktor Hopmans, kantoorbediende, geboren te Goes op 17 december 1887, overleden aldaar op 2 mei 1915, 27 jaar oud.

IX-jz Maria Hendrika Pover, geboren te Breda op 24 september 1839, overleden te Delft op 19 februari 1922, 82 jaar oud, dochter van VIII-ea.

Zij vertrok op 26.7.1860 naar 's-Hertogenbosch.

Zij is getrouwd te 's-Hertogenbosch op 14 november 1861, op 22-jarige leeftijd met Johannes Gerardus Albertus Saraber (26 jaar oud), sergeant-majoor, geboren te den Haag op 10 september 1835, overleden te Delft op 18 februari 1891, 55 jaar oud, zoon van Pieter Saraber (hoofdonderwijzer) en Anna Catharina van Kempen.

Vermeld bij zijn geboorte: des avonds ten half tien uur. Getuigen bij de aangifte: Nicolaas Johannes Nieuwenhuysen, oud 31 jaren timmerman en Anthonie Isaac Cornelis Plaat, oud 41 jaren loodgieter.
Vermeld bij het huwelijk: Hebbende de verloofden bij deze verklaard te erkennen en wettigen hun kind geboren alhier den zeventienden Maart dezes jaars, ingeschreven in de geboorte Registers onder de voornamen van Gerardus Antonius Pieter en als zoon van Maria Hendrika Pover. Getuigen waren: Gerardus Antonius Wentink, oppasser bij de KMA, oud 46 jaren, stiefvader der Bruid, Cornelis Johannes van der Hoeven, boekbinder, oud 40 jaren, Carolus de Bok, tinnengieter, oud 48 jaren, oom der Bruid en Wilhelmus Ari, zadelmaker, oud 25 jaren, de eerste wonende te Breda, de overige wonende binnen deze Gemeente.
Het gezin woonde in 1862 in de kazerne op het St. Jacobskerkhof (Wijk E. huisno. 110) in 's-Hertogenbosch, van 1864 tot 1871 in Geertruidenberg, in 1871 in een woning in de kazerne staande in de Tolbrugstraat in 's-Hertogenbosch, vanaf 1873 in Delft. In 1874 was hij schrijver aan de artilleriemagazijnen aldaar.
Bevolkingsregister Delft: Hij woonde op de Molslaan Z.Z. 177.
Adresboek van Delft bijgewerkt tot 30 November 1889: Saraber J.G.A. boekhouder, Geer 32.
Inventarisnr. 956 Stamboek van de Onderofficieren en Manschappen van mindere graden van het Vijfde Regiment Infanterie. 2-de kwartaal 1852.
J.G.A. Saraber. Stamboeknummer: 40825.
Vader Pieter. Moeder Anna Catharina van Kempen.
Geboren 's-Hage Z-H 10 September 1835. Laatst gewoond 's-Hage.
Bij zijn aankomst bij het Korps lang 1 Ellen, 5 Palmen, 2 Duimen, - strepen.
Bij de intrede van zijn 19 jaar 1.644 El.
Aangezicht rond, voorhoofd gewoon, oogen blaauw, neus ordinair, mond ordinair, kin spits, haar bruin, wenkbrauwen bruin, merktekenen (gehuwd) geen.
Wanneer en op welke wijze bij het Korps gekomen: Op den 6 Mei 1852 overgenomen als Korporaal titulair van het Instructie Bataillon.
GereŽngageerd tot 6 September 1872.
Bij het Instructie Bataillon vrijwillig geŽngageerd als soldaat voor den tijd van 10 jaren zonder handgeld den 12 September 1851. Korporaal titulair 5 February 1852. Overgeplaatst bij het Vijfde Regiment Infanterie 6 Mey 1852. Bevordering bij het Korps tot den graad van Officier:
Korporaal den 7 Mey 1852. Fourier den 14 July 1855. Sergeant den 2 Mey 1857. Sergeant Majoor den 1 October 1859. Eerste chevron den 12 September 1861.
Gedane Veldtogten, bekomen wonden, uitstekende daden:
den 10 September 1865 de bronzen medaille ontvangen.
Den 29 Mey 1872 met paspoort als zijnde bestemd om in eene burgerlijke rijksbetrekking over te gaan, op grond van het Koninglijk Besluit dd 15 April 1869 no 2.
Not. Arch. Delft akte 6794, Not. Mr. Pieter Post Uiterweer: Op den tweeden Januarij 1891 compareerde de Heer Johannes Gerardus Albertus Saraber boekhouder wonende te Delft en mij bekend, dewelke genegen om te beschikken over zijne natelaten goederen aan mij notaris zijnen uitersten wil heeft opgegeven in dezer voege: Ik benoem en stel tot mijne eenige en algeheele erfgename mijne echtgenote Mejuffrouw Maria Hendrica Pover, particuliere, wonende te Delft en zulks van alles, wat ik bij mijn overlijden zal nalaten, zonder eenige uitzondering. Waarvan acte.
Gedaan en verleden te Delft ten voormelden dag ten woonhuize van den heer testateur in tegenwoordigheid van de heeren Carolus Joannes Bernardus Tonino, particulier wonende te Hof van Delft en Adrianus Marinus van der Lee goudsmidsknecht te Delft woonachtig beiden mij bekend als getuigen hiertoe verzocht hebbende onmiddellijk na voorlezing de heer testateur met de getuigen en mij notaris deze acte geteekend. De testateur is overleden te Delft den achttienden februari 1891. De tijdelijke bewaarder der minuten.
Uit dit huwelijk:
 1. Gerardus Antonius Pieter Saraber, geboren te 's-Hertogenbosch op 17 maart 1861, overleden aldaar op 17 januari 1862, 306 dagen oud.
  Vermeld bij zijn geboorte: om half negen des morgens in de huizinge staande op den Kanaaldijk wijk D 83. Aangegeven door Pieternella van der Velden, stadsvroedvrouw 38 jaren, Johannes Gerardus Albertus Saraber, sergeant majoor van de Infanterie oud 25 jaren en Mathijs Cornelis Nieuwdorp, sergeant oud 34 jaren. Vermeld bij zijn overlijden: om acht uren des avonds op het St. Jacobskerkhof, kazerne. Aangegeven door Gerardus Kerstel aanspreker, 42 jaren en Franciscus Smits aanspreker, 38 jaren.
 2. Maria Gerardina Saraber, geboren te 's-Hertogenbosch op 30 oktober 1862, volgt onder X-mf.
 3. Gerardus Antonius Marinus Saraber, geboren te Geertruidenberg op 18 december 1864, volgt onder X-mg.
 4. Theodorus Hendricus Saraber, geboren te Geertruidenberg op 3 november 1866, volgt onder X-mh.
 5. Cornelis Johannes Saraber, geboren te Geertruidenberg op 1 oktober 1868, volgt onder X-mi.
 6. Fredericus Carolus Saraber, geboren te 's-Hertogenbosch op 7 december 1871 (RK), volgt onder X-mj.
 7. Franciscus Philippus Saraber, geboren te Delft op 27 mei 1874, overleden aldaar op 6 augustus 1875, 1 jaar oud.
  Vermeld bij zijn geboorte: des morgens ten drie ure in de woning wijk 2 nommer 557. Getuigen bij de aangifte: Cornelis van der Zwan oud 62 jaren en Cornelis A. J. van Strijbos oud 36 jaren, schrijvers aan de magazijnen.
 8. Anna Catharina Hendrika Maria Saraber, geboren te Delft op 11 mei 1876, volgt onder X-mk.
 9. Johannes Gerardus Albertus Pieter Saraber, geboren te Delft op 20 juli 1878, volgt onder X-ml.

IX-ka Hendrika Petronella Pover, geboren te Breda op 13 september 1850, overleden te Amsterdam op 4 januari 1942, begraven aldaar op 7 januari 1942, 91 jaar oud, dochter van VIII-ea. Zij is getrouwd te Delft op 17 september 1873, op 23-jarige leeftijd met Fredericus Carolus de Hosson (27 jaar oud), boekhouder, geboren te Dordrecht op 26 september 1845, overleden te Hilversum op 22 november 1928, begraven aldaar op 26 november 1928, 83 jaar oud, zoon van Hermanus C. Ph. de Hosson en Bernardina M. J. Löbler. Uit dit huwelijk

 1. Hermanus Carolus Pillipus de Hosson, geboren te Dordrecht op 9 januari 1874.
 2. Adrianus Cornelis Albregt Gerardus de Hosson, geboren te Dordrecht op 8 oktober 1875.
  Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 10 februari 1904, op 28-jarige leeftijd met Adriana Cornelia Tiberius (29 jaar oud), geboren te Steenbergen op 25 december 1874, dochter van Joannes Tiberius (rietdekker) en Anna Marianna van Merode.
 3. Bernardus Marie Johannus de Hosson, geboren te Dordrecht op 26 december 1877.
 4. Bernardina Maria Johanna de Hosson, geboren te Dordrecht op 14 december 1880.
 5. Bonifacius Enardus Frederikus de Hosson, banketbakker, geboren te Dordrecht op 7 oktober 1884.
 6. Maria Josephina de Hosson, geboren te Dordrecht op 31 maart 1886.
  Zij is getrouwd te Dordrecht op 29 augustus 1906, op 20-jarige leeftijd met Hendricus Cornelis Lageman (28 jaar oud), geboren te Amsterdam in het jaar 1878, zoon van Antonius Franciscus Wilhelmus Lageman en Hillegonda Geertruida Huisman.
 7. Johanna Gerarda Alberta de Hosson, geboren te Dordrecht op 6 mei 1888.
 8. Louisa Maria Rudolphina de Hosson, geboren te Dordrecht op 7 juni 1890.

IX-kb Johannes van Gessel, arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) op 17 mei 1820, overleden aldaar op 30 november 1895, 75 jaar oud, zoon van VIII-eb. Hij is getrouwd te Oudelande op 23 september 1847, op 27-jarige leeftijd (1) met Martina Lapeere (23 jaar oud), arbeidster, geboren te Baarland op 4 december 1823, overleden te Oudelande op 23 februari 1851, 27 jaar oud, dochter van Jan Lapeere (kastelein) en Sara Schipper (dienstmeid en arbeidster). Uit dit huwelijk

 1. Elena van Gessel, geboren te Oudelande op 19 augustus 1848, volgt onder X-mm.
 2. Sara van Gessel, arbeidster, geboren te Oudelande op 9 november 1850, overleden te Ovezande (Zeeland) op 29 september 1936, 85 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 5 mei 1876, op 25-jarige leeftijd met Johannis Kempe, geboren te 's-Heer Arendskerke op 25 september 1849, volgt onder X-fi.

Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 14 november 1862, op 42-jarige leeftijd (2) met Dina Huijzen (45 jaar oud), geboren te Driewegen op 23 oktober 1817, overleden te Ovezande (Zeeland) op 6 juni 1876, 58 jaar oud, dochter van Jan Huisen en Adriana van den Heuvel.
(Zij is eerder getrouwd te Driewegen op 18 november 1841, op 24-jarige leeftijd met Paulus Raas (32 jaar oud), militair (schutter) 1836, geboren te 's-Heer Arendskerke op 19 maart 1809, overleden te Ovezande (Zeeland) op 2 oktober 1861, 52 jaar oud, zoon van Maarten Marinusse Raas en Adriana de Jonge.) Uit dit huwelijk

 1. Cornelia van Gessel, geboren te Ovezande (Zeeland) op 23 augustus 1863, volgt onder X-mn.

IX-kc Maria Elisabeth van Gessel, dienstmeid en arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 25 januari 1822, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 9 juli 1853, 31 jaar oud, dochter van VIII-eb. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 19 juli 1845, op 23-jarige leeftijd met Jan Gerardse Acda (23 jaar oud), arbeider, pakkendrager en koopman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 22 april 1822, zoon van Gerardus Melse Acda (boerenknecht en vrachtrijder) en Barbara van de Pas (arbeidster en cultivatrice).
(Hij is later getrouwd te 's-Heerenhoek op 31 mei 1855, op 33-jarige leeftijd met Jannetje Witkam, geboren te 's-Heer Arendskerke op 9 september 1822, zie IX-ii.) Uit dit huwelijk

 1. Geerard Acda, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 5 oktober 1846.
 2. Helena Acda, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 23 december 1848, overleden aldaar op 23 april 1858, 9 jaar oud.
 3. Barbara Acda, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 4 februari 1851, volgt onder X-mo.
 4. Margaretha Acda, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 2 juli 1853, overleden aldaar op 26 februari 1855, 1 jaar oud.

IX-kd Melchior Acda, landbouwer, geboren te 's-Gravenpolder op 19 januari 1809, overleden te Nisse op 13 mei 1868, 59 jaar oud, zoon van VIII-ec. Hij is getrouwd te Nisse op 15 september 1846, op 37-jarige leeftijd (1) met Cornelia Vroonland (32 jaar oud), geboren te Hoedekenskerke op 1 mei 1814, overleden te Nisse op 23 december 1857, 43 jaar oud, dochter van IX-ae. Uit dit huwelijk

 1. Geerard Acda, geboren te Nisse op 26 juli 1847 (nederlands hervormd), volgt onder X-mp.
 2. Matthijs Acda, geboren te Nisse op 26 juli 1847, overleden aldaar op 7 januari 1848, 165 dagen oud.
 3. Adriana Acda, geboren te Nisse in het jaar 1848, volgt onder X-mq.
 4. Matheis Acda, geboren te Nisse op 9 maart 1849, overleden aldaar op 21 januari 1860, 10 jaar oud.
 5. Marinus Acda, landbouwer, geboren te Nisse op 21 maart 1852, overleden te Kwadendamme op 13 februari 1935, 82 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Hoedekenskerke op 4 mei 1876, op 24-jarige leeftijd met Jobina Zuidhof, geboren te Kwadendamme op 19 maart 1855, volgt onder X-hq.
 6. Josina Acda, geboren te Nisse op 27 april 1855, overleden aldaar op 11 mei 1856, 1 jaar oud.
 7. Jozina Acda, geboren te Nisse op 29 oktober 1857, volgt onder X-mr.

Hij is getrouwd te Nisse op 7 juli 1858, op 49-jarige leeftijd (2) met Tanna Looij (21 jaar oud), landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 9 juli 1836, overleden te Nisse op 5 juli 1911, 74 jaar oud, dochter van Bernardus Looij (arbeider) en Maria Pieternella de Mare.
(Zij is later getrouwd te Nisse op 28 januari 1870, op 33-jarige leeftijd met Dankert Rijk, geboren te Nisse op 29 september 1833, zie X-ck.) Uit dit huwelijk

 1. Johanna Acda, dienstmeid, geboren te Nisse op 3 januari 1859, overleden te Kwadendamme op 17 september 1927, 68 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Baarland op 30 april 1885, op 26-jarige leeftijd (1) met Johannes Boonman, geboren te Hoedekenskerke op 27 juni 1852, volgt onder IX-hg.
  Zij is getrouwd te Hoedekenskerke op 22 september 1921, op 62-jarige leeftijd (2) met Fredericus Menheere (55 jaar oud), geboren te Hoedekenskerke op 26 januari 1866, overleden aldaar op 14 april 1950, 84 jaar oud, zoon van Jacobus Menheere en Margaretha de Jonghe.
 2. Maria Acda, geboren te Nisse op 25 april 1860, overleden aldaar op 26 juni 1860, 62 dagen oud.
 3. Maatje Acda, geboren te Nisse op 25 april 1860, overleden aldaar op 18 april 1861, 358 dagen oud.
 4. Maria Acda, geboren te Nisse op 27 mei 1861, overleden aldaar op 10 juni 1864, 3 jaar oud.
 5. Jobje Acda, geboren te Nisse op 3 september 1862, overleden aldaar op 15 augustus 1865, 2 jaar oud.
 6. Jacomina Acda, geboren te Nisse op 4 september 1863, volgt onder X-ms.
 7. Maria Acda, geboren te Nisse op 23 juni 1865, volgt onder X-mt.
 8. Levenloos Acda, geboren te Nisse op 10 september 1866, overleden aldaar op 10 september 1866.
 9. Johanna Acda, geboren te Nisse op 6 september 1867, volgt onder X-mu.

IX-ke Adriana Knuijt, arbeidster, geboren te Borssele op 25 oktober 1821, overleden te Ovezande (Zeeland) op 15 april 1895, 73 jaar oud, dochter van VIII-ed. Zij is getrouwd te Borssele op 26 april 1849, op 27-jarige leeftijd met Pieter Plevier (27 jaar oud), arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1822, zoon van Pieter Plevier en Anna Catriena Vorsters. Uit dit huwelijk

 1. Pieter Plevier, geboren te Ovezande (Zeeland) op 31 januari 1850, volgt onder X-mv.
 2. Cornelis Plevier, onbezoldigd rijksveldwachter, geboren te Ovezande (Zeeland) op 20 november 1851.
  Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 9 november 1881, op 29-jarige leeftijd met Jacomina de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 14 september 1856, volgt onder X-m.
 3. Levenloos Plevier, geboren te Ovezande (Zeeland) op 28 juni 1853, overleden aldaar op 28 juni 1853.
 4. Catharina Plevier, geboren te Ovezande (Zeeland) op 13 januari 1855, volgt onder X-mw.
 5. Magdalena Plevier, geboren te Ovezande (Zeeland) op 31 oktober 1857.
 6. Levenloos Plevier, geboren te Ovezande (Zeeland) op 27 maart 1859, overleden aldaar op 27 maart 1859.
 7. Levenloos Plevier, geboren te Ovezande (Zeeland) op 29 mei 1860, overleden aldaar op 29 mei 1860.
 8. Levenloos Plevier, geboren te Ovezande (Zeeland) op 16 mei 1861, overleden aldaar op 16 mei 1861.
 9. Elizabeth Plevier, geboren te Ovezande (Zeeland) op 2 oktober 1862, overleden te Schore op 9 februari 1932, 69 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Kruiningen (Zeeland) op 30 augustus 1894, op 31-jarige leeftijd met Petrus Antonius Dogge (27 jaar oud), spoorwegwachter, geboren te Bergen op Zoom op 8 september 1866, zoon van Jan Dogge (spoorwegarbeider) en Anna Cornelia Luijks.

IX-kf Leendert Knuijt, arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) op 27 augustus 1827, overleden te 's-Heer Arendskerke op 5 september 1909, 82 jaar oud, zoon van VIII-ed. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 5 februari 1863, op 35-jarige leeftijd met Magdalena van den Ende (40 jaar oud), arbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 20 mei 1822, overleden aldaar op 13 februari 1900, 77 jaar oud, dochter van Jan van den Ende (arbeider) en Maatje Lambregtse (arbeidster).
(Zij is eerder getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 8 mei 1856, op 33-jarige leeftijd met Marinus de Vroe (40 jaar oud), arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1816, overleden aldaar op 31 december 1861, 45 jaar oud, zoon van Jacob de Vroe (landbouwer) en Magdalena Laurentse Vermue (landbouwster).) Uit dit huwelijk

 1. Maatje Knuijt, geboren te 's-Heer Arendskerke op 16 november 1863, volgt onder X-mx.
 2. Cornelis Knuijt, arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke op 9 november 1865, ongehuwd overleden aldaar op 14 november 1890, 25 jaar oud.
  Cornelis Knuit is in deze gemeente gevonden.
 3. Adriana Knuijt, geboren te 's-Heer Arendskerke op 27 maart 1867, overleden aldaar op 1 december 1867, 249 dagen oud.

IX-kg Johanna Knuijt, arbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 4 november 1835, dochter van VIII-ef. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 9 augustus 1860, op 24-jarige leeftijd met Hubregt Vermeule (28 jaar oud), arbeider, geboren op 24 april 1832, zoon van Adriaan Vermeule (arbeider) en Anna Elisabeth de Leeuw (arbeidster). Uit dit huwelijk

 1. Johanna Elisabeth Vermeule, geboren te 's-Heer Arendskerke op 6 mei 1861.
 2. Jan Vermeule, geboren te 's-Heer Arendskerke op 18 februari 1862.
  Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 20 november 1890, op 28-jarige leeftijd met Adriana de Jonge (24 jaar oud), dienstmeid, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 14 september 1866, dochter van IX-f.
 3. Adriaan Vermeule, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1867, volgt onder X-my.
 4. Jannetje Vermeule, geboren te 's-Heer Arendskerke op 19 september 1870, volgt onder X-mz.

IX-kh Maria Knuijt, arbeidster, geboren te Driewegen op 23 oktober 1829, overleden te 's-Heer Arendskerke op 16 maart 1892, 62 jaar oud, dochter van VIII-eg. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 27 december 1856, op 27-jarige leeftijd met Bernardus Moreauw (42 jaar oud), arbeider, geboren te Assenede in het jaar 1814, overleden te 's-Heerenhoek op 10 juni 1882, 68 jaar oud. Uit dit huwelijk

 1. Carolus Ludovicus Moreauw, geboren te 's-Heerenhoek op 19 juni 1866, volgt onder X-na.

IX-ki Marinus Knuijt, arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) op 28 januari 1852 (RK), zoon van VIII-eh.

Emigrant in 1881 naar de VS.

Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 23 mei 1873, op 21-jarige leeftijd met Johanna de Jonge (20 jaar oud), arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 13 maart 1853 (RK), dochter van Jan de Jonge (vrachtrijder) en Jacomina Vermue (arbeidster). Uit dit huwelijk

 1. Bastiaan Knuijt, geboren te Ovezande (Zeeland) op 14 december 1873 (RK).
 2. Jacomina Knuijt, geboren te Ovezande (Zeeland) op 17 november 1874 (RK).
 3. Pieternella Knuijt, geboren te Ovezande (Zeeland) op 10 december 1875 (RK).
 4. Marinus Knuijt, geboren te Ovezande (Zeeland) op 8 januari 1877 (RK).
 5. Apolonia Knuijt, geboren te Ovezande (Zeeland) op 8 juni 1878 (RK).
 6. Hubrecht Knuijt, geboren te Ovezande (Zeeland) op 12 juni 1879 (RK), overleden aldaar op 31 juli 1879, 49 dagen oud.
 7. Adriana Knuijt, geboren te Ovezande (Zeeland) op 20 mei 1880 (RK).
 8. Petrus Knuijt, geboren te Ovezande (Zeeland) op 16 mei 1881.

IX-kj Leuntje Knuijt, arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 24 juni 1857, overleden te Rosmalen op 19 februari 1920, 62 jaar oud, dochter van VIII-eh. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 12 juni 1884, op 26-jarige leeftijd met Jan Bal (29 jaar oud), boerenknecht en veldarbeider, geboren te Schore op 29 september 1854, overleden te Driewegen, zoon van Geerardus Jacobus Bal (arbeider en herbergier) en Martina Vette (boerenmeid).
(Hij is later getrouwd te Hoedekenskerke op 9 juni 1921, op 66-jarige leeftijd met Tannetje Langemaire (38 jaar oud), geboren te Hoedekenskerke op 16 december 1882, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 6 november 1954, 71 jaar oud, dochter van Laurus Langemaire (arbeider) en Maatje Raas (arbeidster).) Uit dit huwelijk

 1. Geertruida Martina Bal, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 31 oktober 1885.
 2. Pieternella Bal, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 15 januari 1887.
 3. Martina Bal, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 24 juni 1888, overleden aan boord van het stoomschip Leerdam op 20 september 1889, 1 jaar oud.
  Uittreksel uit het dagregister, gehouden aan boord vanhet Stoomschip 'Leerdam' dd. 20-09-1889.

IX-kk Barbera Timmerman, arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 29 oktober 1850, dochter van VIII-ej. Zij is getrouwd te Hoedekenskerke op 16 mei 1878, op 27-jarige leeftijd met Hubrecht Balleur (35 jaar oud), boerenknecht en arbeider, geboren te Hoedekenskerke op 19 februari 1843, overleden aldaar op 26 januari 1884, 40 jaar oud, zoon van Franciscus Balleur en Johanna Keunings.
(Hij is eerder getrouwd te Nisse op 29 januari 1869, op 25-jarige leeftijd met Stoffelina Vermeule, geboren te Ovezande (Zeeland) op 7 oktober 1840, zie IX-hz.) Uit dit huwelijk

 1. Franciscus Balleur, stoker, geboren te Hoedekenskerke op 10 april 1879.
  Hij is getrouwd te Middelburg op 13 januari 1899, op 19-jarige leeftijd met Maatje de Jonge (24 jaar oud), geboren te Borssele in het jaar 1875, dochter van XI-aa.
 2. Pieter Balleur, geboren te Hoedekenskerke op 6 februari 1881, overleden aldaar op 3 juni 1881, 117 dagen oud.
 3. Pieter Balleur, geboren te Hoedekenskerke op 28 maart 1882.
 4. Adriana Balleur, geboren te Hoedekenskerke op 7 oktober 1883.

IX-kl Pieter Timmerman, boerenknecht, arbeider, veldarbeider en landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 6 juli 1857, overleden te Aardenburg op 22 augustus 1946, 89 jaar oud, zoon van VIII-ej. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 23 februari 1889, op 31-jarige leeftijd met Cornelia Ars (24 jaar oud), arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 7 februari 1865, overleden aldaar op 20 februari 1938, 73 jaar oud, dochter van Johannes Ars (arbeider) en Anna Maria de Roos (arbeidster). Uit dit huwelijk

 1. Adriana Timmerman, boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 21 maart 1890.
  Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 1 mei 1914, op 24-jarige leeftijd met Marinus Pover (28 jaar oud), landbouwer, geboren te Borssele op 9 oktober 1885, zoon van IX-hf.
 2. Maria Timmerman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 25 september 1891.
  Zij is getrouwd te Borssele op 30 juni 1920, op 28-jarige leeftijd met Jacobus Cornelis Adriaenssens (35 jaar oud), landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1885, zoon van Severinus Adriaenssens (landbouwer) en Johanna Isabella Roelans.
 3. Pieter Timmerman, landbouwersknecht, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 2 maart 1894.
  Hij is getrouwd te Borssele op 26 april 1923, op 29-jarige leeftijd met Elizabeth de Jonge (23 jaar oud), geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1900, dochter van Matthijs de Jonge (veldarbeider) en Catharina Franse.
 4. Catharina Timmerman, geboren te 's-Heerenhoek op 13 april 1900.
 5. Jan Timmerman, geboren te 's-Heerenhoek op 18 februari 1905.

IX-km Cornelis Magnus, arbeider, spoorwegwachter, spoorwachter en veldarbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke op 22 augustus 1840, overleden aldaar op 4 januari 1905, 64 jaar oud, zoon van VIII-el. Hij is getrouwd te Goes op 6 juli 1871, op 30-jarige leeftijd met Cornelia Dobbelaar (24 jaar oud), arbeidster en spoorwegwachteres, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1847, dochter van Johannis Dobbelaar en Agatha Vermeulen. Uit dit huwelijk

 1. Pieternella Magnus, geboren te 's-Heer Arendskerke op 30 augustus 1871, volgt onder X-nb.
 2. Jan Magnus, geboren te 's-Heer Arendskerke op 16 oktober 1872, overleden aldaar op 7 november 1872, 22 dagen oud.
 3. Cornelis Magnus, spoorwegarbeider en seinwachter, geboren te 's-Heer Arendskerke op 3 november 1873, overleden aldaar op 30 december 1914, 41 jaar oud.
  Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 25 april 1900, op 26-jarige leeftijd met Digna Geus (22 jaar oud), spoorwachteres, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1878, dochter van Laurus Geus (wagenmaker en herbergier) en Cornelia Hoondert.
 4. Agatha Magnus, dienstmeid, geboren te 's-Heer Arendskerke op 24 mei 1875, overleden aldaar op 27 november 1945, 70 jaar oud.
  Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 26 mei 1897, op 22-jarige leeftijd (1) met Pieter Vette, geboren te 's-Heer Arendskerke op 27 november 1867, volgt onder X-ha.
  Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 27 maart 1913, op 37-jarige leeftijd (2) met Marinus Remijn (36 jaar oud), boerenknecht en landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 8 januari 1877, overleden aldaar op 16 juni 1946, 69 jaar oud, zoon van IX-ek.
 5. Adriaan Magnus, geboren te Arnemuiden op 7 november 1876, overleden aldaar op 28 november 1876, 21 dagen oud.
 6. Adriana Magnus, arbeidster, geboren te Arnemuiden op 18 november 1877, overleden te 's-Heer Arendskerke op 3 juli 1895, 17 jaar oud.
 7. Apolonia Magnus, geboren te 's-Heer Arendskerke op 28 juli 1879, overleden aldaar op 29 augustus 1879, 32 dagen oud.
 8. Catharina Maria Magnus, geboren te 's-Heer Arendskerke op 25 maart 1881, overleden aldaar op 11 augustus 1882, 1 jaar oud.
 9. Johannes Thomas Magnus, spoorwegwerker, geboren te 's-Heer Arendskerke op 20 december 1882, ongehuwd overleden aldaar op 30 mei 1905, 22 jaar oud.
 10. Catharina Magnus, geboren te 's-Heer Arendskerke op 16 april 1885, overleden aldaar op 9 mei 1885, 23 dagen oud.
 11. Cornelia Magnus, geboren te 's-Heer Arendskerke op 28 oktober 1886.
  Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 4 april 1912, op 25-jarige leeftijd met Cornelis Boonman (31 jaar oud), klompenmaker, geboren te 's-Heerenhoek op 24 augustus 1880, overleden aldaar, zoon van IX-jc.
 12. Apollonia Magdalena Magnus, geboren te 's-Heer Arendskerke op 9 januari 1890, overleden aldaar op 14 februari 1890, 36 dagen oud.
 13. Catharina Magnus, geboren te 's-Heer Arendskerke op 21 november 1892, overleden aldaar op 22 december 1892, 31 dagen oud.

IX-kn Adriana Magnus, herbergierster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 8 juni 1844, overleden aldaar op 20 januari 1887, 42 jaar oud, dochter van VIII-el. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 16 mei 1870, op 25-jarige leeftijd met Adriaan Pieters (28 jaar oud), houtzager en herbergier, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1842, overleden voor 23 januari 1926, hoogstens 84 jaar oud, zoon van Cornelis Pieterse (arbeider) en Elisabeth de Jonge (arbeidster).
(Hij is later getrouwd te Middelburg op 22 juli 1887, op 45-jarige leeftijd met Maria Vermeule, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1851, zie X-o.) Uit dit huwelijk

 1. Elizabeth Pieters, geboren te 's-Heer Arendskerke op 8 september 1872, overleden te Middelburg op 3 februari 1951, 78 jaar oud.
  Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 29 maart 1894, op 21-jarige leeftijd met Jacobus Jellema (22 jaar oud), spoorwegwerker, geboren te Kapelle in het jaar 1872, zoon van Antoon Jellema en Hendrina van der Burght.
 2. Cornelis Pieters, spoorwegwerker, geboren te 's-Heer Arendskerke op 17 januari 1875, overleden te Kloetinge op 4 maart 1911, 36 jaar oud.
  Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 25 januari 1899, op 24-jarige leeftijd met Anthonia Westdijk (23 jaar oud), arbeidster en spoorwegwachteres, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1876, dochter van X-d.
  (Zij is later getrouwd te Kloetinge op 3 oktober 1912, op 36-jarige leeftijd met haar zwager Jacobus Pieters (29 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke op 24 februari 1883, zoon van IX-kn.)
 3. Johannes Pieters, spoorwegwerker, geboren te 's-Heer Arendskerke op 4 juli 1877, overleden te Kloetinge op 1 november 1961, 84 jaar oud.
  Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 30 april 1903, op 25-jarige leeftijd met Cornelia Vermeule (24 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke op 30 december 1878, dochter van Gillis Vermeule (arbeider) en Catharina van den Dries.
 4. Pieter Pieters, spoorwegarbeider, geboren te Goes op 30 oktober 1878, overleden aldaar op 13 januari 1949, 70 jaar oud.
  Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 25 mei 1904, op 25-jarige leeftijd met Apolonia Westdijk (25 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1879, dochter van X-d.
 5. Pieternella Pieters, geboren te 's-Heer Arendskerke op 20 juni 1881.
 6. Jacobus Pieters, geboren te 's-Heer Arendskerke op 24 februari 1883.

X-a Laurus de Bakker, arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) op 5 april 1824, overleden aldaar op 4 februari 1910, 85 jaar oud, zoon van IX-a. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 17 januari 1857, op 32-jarige leeftijd (1) met Johanna van 't Westeinde (23 jaar oud), arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1834, dochter van Cornelis van 't Westeinde (kleermaker) en Adriana Zuidhof (dienstbode). Uit dit huwelijk

 1. Levenloos de Bakker, geboren te 's-Heerenhoek op 1 maart 1857, overleden aldaar op 1 maart 1857.
 2. Adriana de Bakker, geboren te Baarland op 30 maart 1858.
  Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 29 april 1881, op 23-jarige leeftijd met Pieter Bastiaan Everaard (24 jaar oud), arbeider, geboren te Goes in het jaar 1857, zoon van Pieter Johannis Everaard (herbergier) en Maria Simons.

Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 27 april 1871, op 47-jarige leeftijd (2) met Sara Rijk (37 jaar oud), geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1834, overleden aldaar op 9 juli 1875, 41 jaar oud, dochter van IX-ag. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 25 april 1878, op 54-jarige leeftijd (3) met Anna Zuidhof (39 jaar oud), dienstmeid, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1839, overleden te Ovezande (Zeeland) op 12 juli 1916, 77 jaar oud, dochter van IX-fx.

X-b Cornelis de Bakker, arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1827, zoon van IX-a. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 9 juni 1865, op 38-jarige leeftijd met Cornelia van den Dries (33 jaar oud), naaister, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1832, dochter van Bastiaan van den Dries (schilder) en Cornelia de Jonge. Uit dit huwelijk

 1. Josina de Bakker, geboren te Ovezande (Zeeland) op 26 augustus 1865, volgt onder XI-a.
 2. Catharina de Bakker, geboren te Ovezande (Zeeland) op 9 november 1866, overleden aldaar op 25 juni 1867, 228 dagen oud.
 3. Laurens de Bakker, geboren te Ovezande (Zeeland) op 29 juli 1868, overleden aldaar op 25 augustus 1868, 27 dagen oud.

X-c Apolonia Westdijk, geboren te 's-Heerenhoek op 23 mei 1841, overleden aldaar op 14 december 1899, 58 jaar oud, dochter van IX-b. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 29 januari 1874, op 32-jarige leeftijd met Cornelis Engelbert (27 jaar oud), timmerman en herbergier, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1847, overleden te Baarland op 3 maart 1928, 81 jaar oud, zoon van Gerardus Engelbert (timmerman) en Sara de Belder.
(Hij is eerder getrouwd te 's-Heerenhoek op 12 november 1868, op 21-jarige leeftijd met Maria Boonman (30 jaar oud), dienstbode, geboren te 's-Heerenhoek op 14 maart 1838, overleden voor 29 januari 1874, hoogstens 35 jaar oud, dochter van Leendert Boonman (arbeider) en Jobje Acda (arbeidster). Hij is later getrouwd te Baarland op 30 april 1902, op 55-jarige leeftijd met Margrieta Timmerman (42 jaar oud), geboren te Baarland in het jaar 1860, overleden aldaar op 11 februari 1951, 91 jaar oud, dochter van IX-fn en IX-dm.) Uit dit huwelijk

 1. Cornelis Engelbert, geboren te 's-Heerenhoek op 3 juli 1879, overleden aldaar op 22 april 1945, 65 jaar oud.
  Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 9 juni 1909, op 29-jarige leeftijd met Jobina Maria Bal (29 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek op 25 maart 1880, overleden aldaar op 11 mei 1939, 59 jaar oud, dochter van Jan Bal (koopman en winkelier) en Dina Wagenaar (dienstmeid).

X-d Cornelis Westdijk, herbergier en koopman, geboren te 's-Heerenhoek op 8 januari 1843, overleden aldaar op 10 maart 1933, 90 jaar oud, zoon van IX-b. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 2 mei 1867, op 24-jarige leeftijd met Johanna Hoornik (26 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke op 12 februari 1841, overleden te 's-Heerenhoek op 1 maart 1929, 88 jaar oud, dochter van Cornelis Hoornik en Cornelia van Weele. Uit dit huwelijk

 1. Anthonia Westdijk, arbeidster en spoorwegwachteres, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1876.
  Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 25 januari 1899, op 23-jarige leeftijd (1) met Cornelis Pieters (24 jaar oud), spoorwegwerker, geboren te 's-Heer Arendskerke op 17 januari 1875, overleden te Kloetinge op 4 maart 1911, 36 jaar oud, zoon van IX-kn.
  Zij is getrouwd te Kloetinge op 3 oktober 1912, op 36-jarige leeftijd (2) met haar zwager Jacobus Pieters (29 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke op 24 februari 1883, zoon van IX-kn.
 2. Apolonia Westdijk, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1879.
  Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 25 mei 1904, op 25-jarige leeftijd met Pieter Pieters (25 jaar oud), spoorwegarbeider, geboren te Goes op 30 oktober 1878, overleden aldaar op 13 januari 1949, 70 jaar oud, zoon van IX-kn.
 3. Stoffelina Westdijk, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1884.
  Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 2 mei 1917, op 33-jarige leeftijd met Aalbrecht Rijk (45 jaar oud), boerenknecht, geboren te 's-Heerenhoek op 7 september 1871, overleden aldaar op 2 februari 1953, 81 jaar oud, zoon van X-ae.
 4. Anna Maria Westdijk, geboren te Driewegen in het jaar 1886.
  Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 8 november 1916, op 30-jarige leeftijd met Hubertus van der Pas (28 jaar oud), landbouwer en veldarbeider, geboren te Driewegen op 27 juni 1888, overleden te 's-Heerenhoek op 6 juli 1937, 49 jaar oud, zoon van X-cx.

X-e Johanna Westdijk, landbouwster, geboren te 's-Heerenhoek op 2 mei 1845, overleden aldaar op 30 mei 1927, 82 jaar oud, dochter van IX-b. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 12 mei 1869, op 24-jarige leeftijd met Johannes Boonman (30 jaar oud), boerenknecht en landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 7 augustus 1838, overleden te 's-Heerenhoek op 28 april 1921, 82 jaar oud, zoon van IX-bm. Uit dit huwelijk

 1. Daniel Boonman, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1870, volgt onder XI-b.
 2. Johannes Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 22 oktober 1871, overleden aldaar op 6 november 1871, 15 dagen oud.
 3. Jozina Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 22 oktober 1871, wonende te 's-Heerenhoek, overleden te Goes op 27 september 1940, 68 jaar oud.
 4. Johannes Maria Boonman, landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1873, overleden te Borssele op 21 januari 1958, 85 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Borssele op 9 oktober 1901, op 28-jarige leeftijd met Klazina de Winter, geboren te Waarde op 9 oktober 1863, volgt onder X-iv.
 5. Cornelius Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1876, volgt onder XI-c.
 6. Jacobus Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) in augustus 1878, overleden aldaar op 3 maart 1879, 7 maanden oud.
 7. Levenloos Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 10 september 1880, overleden aldaar op 10 september 1880.
 8. Maria Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 21 mei 1882, overleden aldaar op 24 mei 1882, 3 dagen oud.
 9. Magdalena Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 22 mei 1882, overleden aldaar op 24 mei 1882, 2 dagen oud.
 10. Jacobus Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1884, volgt onder XI-d.
 11. Maria Boonman, geboren te Borssele op 18 februari 1886, overleden aldaar op 21 februari 1886, 3 dagen oud.

X-f Pieternella de Jonge, arbeidster en klompenmaakster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 18 maart 1835, overleden te Hoedekenskerke op 29 december 1910, 75 jaar oud, dochter van IX-c. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 22 oktober 1858, op 23-jarige leeftijd met Leendert Verbeem (24 jaar oud), arbeider en klompenmaker, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 11 maart 1834, overleden te Hoedekenskerke op 28 november 1907, 73 jaar oud, zoon van Pieter Verbeemen (arbeider) en Neeltje Sadeler (arbeidster). Uit dit huwelijk

 1. Neeltje Verbeem, geboren te Heinkenszand op 11 februari 1859, volgt onder XI-e.
 2. Cornelia Verbeem, geboren te Heinkenszand op 17 augustus 1860, ongehuwd overleden te Hoedekenskerke op 15 maart 1889, 28 jaar oud.
 3. Pieternella Verbeem, dienstmeid, geboren te Hoedekenskerke op 8 januari 1862, overleden te Baarland op 22 juli 1889, 27 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Baarland op 31 mei 1883, op 21-jarige leeftijd met Pieter Boonman, geboren te Baarland in het jaar 1858, volgt onder IX-hm.
 4. Pieter Verbeem, geboren te Hoedekenskerke op 28 maart 1865, volgt onder XI-f.
 5. Maria Verbeem, geboren te Hoedekenskerke op 21 september 1870, overleden aldaar op 7 mei 1940, 69 jaar oud.

X-g Laurus de Jonge, arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) op 24 september 1837, overleden aldaar op 24 januari 1927, 89 jaar oud, zoon van IX-c. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 13 mei 1864, op 26-jarige leeftijd (1) met Johanna Elisabeth Cremers (20 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1844, overleden voor 21 mei 1886, hoogstens 42 jaar oud, dochter van Petrus Cremers en Tannetje van Lishout. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 21 mei 1886, op 48-jarige leeftijd (2) met Maria Schouwenburg (22 jaar oud), dienstmeid en arbeidster, geboren te Oudelande in het jaar 1864, overleden te Ovezande (Zeeland) op 7 juni 1950, 86 jaar oud, dochter van Pieter Schouwenburg (arbeider) en Elizabeth Verzeeuw (arbeidster). Uit dit huwelijk

 1. Wilhelmus de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 8 mei 1887.
 2. Johannes de Jonge, boerenknecht, geboren te Ovezande (Zeeland) op 28 augustus 1888.
  Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 9 mei 1919, op 30-jarige leeftijd met Adriana Verbart (27 jaar oud), arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 24 juni 1891, dochter van X-gt.
 3. Elizabeth de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 23 september 1892.
  Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 2 juni 1922, op 29-jarige leeftijd met Marinus Verbeem (29 jaar oud), koopman, geboren te 's-Gravenpolder op 21 november 1892, zoon van XI-ev.

X-h Pieter de Jonge, arbeider en landman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 22 maart 1848, overleden aldaar op 23 januari 1915, 66 jaar oud, zoon van IX-c. Hij is getrouwd te Borssele op 20 april 1877, op 29-jarige leeftijd met Maria Bul (37 jaar oud), boerenmeid, geboren te 's-Heerenhoek op 30 maart 1840, overleden te Ovezande (Zeeland) op 31 mei 1908, 68 jaar oud, dochter van Cornelis Bul (boerenknecht en arbeider) en Laurina Raas (boerenmeid en arbeidster). Uit dit huwelijk

 1. Cornelia de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1879, volgt onder XI-g.
 2. Jozina de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1882, overleden aldaar op 12 juli 1940, 58 jaar oud.
  Zij was gehuwd (1) met Petrus Looij, overleden voor 13 januari 1911.
  Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 13 januari 1911, op 29-jarige leeftijd (2) met Pieter Westdorp (25 jaar oud), geboren te Hoedekenskerke op 1 februari 1885, zoon van IX-iq.

X-i Jannetje de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 12 augustus 1851, overleden te 's-Heerenhoek op 27 maart 1935, 83 jaar oud, dochter van IX-c. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 14 april 1882, op 30-jarige leeftijd met Andries Polfliet (36 jaar oud), geboren te Ovezande (Zeeland) op 19 juni 1845, overleden te 's-Heerenhoek op 23 september 1925, 80 jaar oud, zoon van IX-ce. Uit dit huwelijk

 1. Maria Polfliet, geboren te 's-Heer Arendskerke op 20 januari 1883.
  Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 7 januari 1909, op 25-jarige leeftijd met Pieter Bertha van Hoorn (23 jaar oud), besteller, geboren te Vlissingen in het jaar 1886, zoon van Jacobus Franciscus van Hoorn en Margaretha Maria Verbrugge.
 2. Pieter Polfliet, geboren te 's-Heer Arendskerke op 30 maart 1884, volgt onder XI-h.
 3. Cornelia Polfliet, geboren te 's-Heer Arendskerke op 26 februari 1887.
  Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 18 mei 1911, op 24-jarige leeftijd met Adriaan Driedijk (25 jaar oud), sjouwerman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 18 december 1885, zoon van Pieter Driedijk (arbeider) en Elizabeth Steenbakker (arbeidster en veldarbeidster).
 4. Andries Polfliet, geboren te 's-Heer Arendskerke op 23 oktober 1889, volgt onder XI-i.
 5. Hendrik Polfliet, geboren te 's-Heer Arendskerke op 1 november 1890, overleden aldaar op 1 december 1890, 30 dagen oud.
 6. Pieternella Polfliet, geboren te 's-Heer Arendskerke op 30 november 1891, overleden aldaar op 22 februari 1892, 84 dagen oud.
 7. Jan Polfliet, geboren te 's-Heer Arendskerke op 21 augustus 1893, overleden aldaar op 6 juli 1899, 5 jaar oud.

X-j Cornelia Hoondert, dienstmeid, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 10 november 1830, dochter van IX-d. Zij is getrouwd te Baarland op 24 augustus 1855, op 24-jarige leeftijd met Johannis Pantus (24 jaar oud), arbeider, geboren op 27 oktober 1830, zoon van Lambertus Pantus (arbeider) en Isabella Theresia van Landeghem (arbeidster). Uit dit huwelijk

 1. Margrietha Pantus, geboren te Oudeland in het jaar 1860, volgt onder XI-j.

X-k Jacoba Hoondert, boerenmeid en arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 26 december 1836, overleden te 's-Heerenhoek op 21 december 1924, 87 jaar oud, dochter van IX-d. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 30 mei 1872, op 35-jarige leeftijd met Anthonij Koens (34 jaar oud), boerenknecht en arbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 8 april 1838, overleden te 's-Heerenhoek op 17 september 1909, 71 jaar oud, zoon van Pieter Koens (boerenknecht, koemelker en landbouwer) en Adriana Slaakweg (landbouwster). Uit dit huwelijk

 1. Pieter Koens, landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 25 juli 1873, ongehuwd overleden aldaar op 10 juni 1909, 35 jaar oud.
 2. Janna Koens, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 5 oktober 1875, volgt onder XI-k.
 3. Adriana Koens, naaister, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 28 januari 1879, ongehuwd overleden aldaar op 15 juli 1901, 22 jaar oud.
 4. Willem Koens, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 9 december 1881, overleden aldaar op 9 november 1882, 335 dagen oud.

X-l Pieter Hoondert, boerenknecht en landman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 10 juni 1844, overleden aldaar op 8 mei 1916, 71 jaar oud, zoon van IX-d. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 9 mei 1883, op 38-jarige leeftijd met Anna Catharina Martens (23 jaar oud), dienstmeid, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1860, dochter van Johannes Martens (arbeider) en Ludovika Kaas (arbeidster). Uit dit huwelijk

 1. Johanna Hoondert, geboren te 's-Heerenhoek op 20 februari 1884, overleden te 's-Heer Arendskerke op 3 september 1939, 55 jaar oud.
 2. Cornelia Ludovica Hoondert, geboren te 's-Heerenhoek op 13 oktober 1885, overleden aldaar op 21 januari 1892, 6 jaar oud.
 3. Adriana Hoondert, geboren te 's-Heerenhoek op 9 november 1887.
 4. Joannes Hoondert, veldarbeider, geboren te 's-Heerenhoek op 25 oktober 1889.
  Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 3 mei 1917, op 27-jarige leeftijd met Adriana Schrieks (25 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek op 5 februari 1892, dochter van Hubertus Schrieks (stamper, arbeider en droger) en Anna van Dijke (dienstmeid en arbeidster).
 5. Clazina Hoondert, geboren te 's-Heerenhoek op 1 oktober 1891, overleden te Goes op 10 november 1962, 71 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 30 mei 1919, op 27-jarige leeftijd met Hubrecht Timmerman, geboren te Baarland op 22 april 1891, volgt onder X-ki.
 6. Willem Hoondert, geboren te 's-Heerenhoek op 26 september 1893, volgt onder XI-l.
 7. Jacobus Hoondert, klein landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek op 25 februari 1901.
  Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 4 mei 1928, op 27-jarige leeftijd met Maria Jacomina Boudens (24 jaar oud), geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1904, dochter van X-ms.
 8. Cornelia Ludovica Hoondert, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1906.
  Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 29 mei 1929, op 23-jarige leeftijd met Adriaan Vreeke (28 jaar oud), palingvisser, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1901, zoon van Cornelis Vreeke (palingvisser en visser) en Pieternella Grim (dienstmeid).

X-m Jacomina de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) op 14 september 1856, dochter van IX-e. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 9 november 1881, op 25-jarige leeftijd met Cornelis Plevier (29 jaar oud), onbezoldigd rijksveldwachter, geboren te Ovezande (Zeeland) op 20 november 1851, zoon van IX-ke. Uit dit huwelijk

 1. Petrus Plevier, geboren te Bergen op Zoom op 18 mei 1884.
  Hij is getrouwd te Wouw op 25 november 1915, op 31-jarige leeftijd met Anna Maria de Kok (28 jaar oud), geboren te Wouw op 23 mei 1887, dochter van Laurijs de Kok (timmerman) en Helena Goossens.

X-n Janna de Jonge, boerenmeid, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 22 oktober 1869, dochter van IX-f. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 6 mei 1897, op 27-jarige leeftijd met Jacob Simonse (39 jaar oud), klompenmaker, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1858, zoon van Jan Simonse en Catharina Grim. Uit dit huwelijk

 1. Catharina Simonse, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1899.
  Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 28 mei 1925, op 26-jarige leeftijd met Cornelis Huizen (28 jaar oud), vrachtrijder, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 11 juli 1896, overleden te Goes op 12 oktober 1962, 66 jaar oud, zoon van IX-hp.

X-o Maria Vermeule, herbergierster, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1851, overleden te 's-Heer Arendskerke op 23 januari 1926, 75 jaar oud, dochter van IX-g. Zij is getrouwd te Middelburg op 22 juli 1887, op 36-jarige leeftijd met Adriaan Pieters (45 jaar oud), houtzager en herbergier, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1842, overleden voor 23 januari 1926, hoogstens 84 jaar oud, zoon van Cornelis Pieterse (arbeider) en Elisabeth de Jonge (arbeidster).
(Hij is eerder getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 16 mei 1870, op 28-jarige leeftijd met Adriana Magnus, geboren te 's-Heer Arendskerke op 8 juni 1844, zie IX-kn.) Uit dit huwelijk

 1. Tannetje Pieters, geboren te 's-Heer Arendskerke op 4 september 1888, volgt onder XI-m.

X-p Cornelis Mattheusz de Baar, herbergier en landbouwer, geboren te 's-Heer Abtskerke op 6 oktober 1834, wonende te Baarsdorp, overleden op 18 mei 1906, 71 jaar oud, zoon van IX-h. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 4 januari 1872, op 37-jarige leeftijd met Johanna Koens (31 jaar oud), dienstmeid en arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 4 april 1840, wonende te Baarsdorp, overleden te 's-Heer Arendskerke op 21 oktober 1910, 70 jaar oud, dochter van Jan Pieterse Koens (arbeider en arbeider) en Maria van de Dood (arbeidster). Uit dit huwelijk

 1. Johanna de Baar, geboren te 's-Heer Arendskerke op 7 november 1872, volgt onder XI-n.
 2. Jan de Baar, boerenknecht en landbouwer, geboren te 's-Heer Abtskerke op 19 december 1873, overleden te 's-Heer Arendskerke op 30 maart 1945, 71 jaar oud.
  Hij is getrouwd te 's-Heer Abtskerke op 3 mei 1899, op 25-jarige leeftijd met Pieternella Koens, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 3 september 1877, volgt onder X-lr.
 3. Mattheus de Baar, geboren te 's-Heer Abtskerke op 6 maart 1875.
 4. Nicolaas de Baar, veldarbeider, geboren te 's-Heer Abtskerke op 24 december 1878, overleden te Lewedorp na 1953, minstens 75 jaar oud.
  Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 5 mei 1909, op 30-jarige leeftijd met Barbara Boonman, geboren te 's-Heerenhoek op 3 augustus 1884, volgt onder X-lt.
 5. Cornelis de Baar, geboren te 's-Heer Arendskerke op 23 juni 1886.
  Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 11 april 1912, op 25-jarige leeftijd met Catharina Goense (25 jaar oud), veldarbeidster, geboren te Wolphaartsdijk op 23 januari 1887, dochter van Pieter Goense (boerenknecht en veldarbeider) en Tannetje Pieters (arbeidster).

X-q Marinus de Baar, boerenknecht, landman en herbergier, geboren te 's-Heer Abtskerke op 9 augustus 1838, wonende te Baarsdorp, overleden te Hoedekenskerke op 9 juli 1905, 66 jaar oud, zoon van IX-h. Hij is getrouwd te 's-Heer Abtskerke op 21 februari 1866, op 27-jarige leeftijd met Catharina van 't Westeinde (27 jaar oud), landbouwster en herbergierster, geboren te 's-Heerenhoek op 23 januari 1839, wonende te Baarsdorp, overleden te Hoedekenskerke op 11 december 1909, 70 jaar oud, dochter van Cornelis van 't Westeinde (kleermaker) en Adriana Zuidhof (dienstbode). Uit dit huwelijk

 1. Mattheus de Baar, geboren te 's-Heer Abtskerke op 21 april 1866, volgt onder XI-o.
 2. Adriana de Baar, geboren te 's-Heer Abtskerke op 14 mei 1867, overleden aldaar op 19 juni 1868, 1 jaar oud.
 3. Johanna de Baar, geboren te 's-Heer Abtskerke op 26 juli 1868, volgt onder XI-p.
 4. Adriana de Baar, geboren te 's-Heer Abtskerke op 4 augustus 1869, ongehuwd overleden te Hoedekenskerke op 26 april 1908, 38 jaar oud.
 5. Pieter de Baar, geboren te 's-Heer Abtskerke op 12 oktober 1870, volgt onder XI-q.
 6. Cornelis de Baar, veldarbeider, geboren te 's-Heer Abtskerke op 21 december 1871, overleden te Goes op 29 januari 1947, 75 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Hoedekenskerke op 19 april 1906, op 34-jarige leeftijd met Suzanna Goense (40 jaar oud), dienstbode, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 30 september 1865, overleden aldaar op 12 november 1943, 78 jaar oud, dochter van VIII-cv.
 7. Johannes de Baar, geboren te 's-Heer Abtskerke op 27 februari 1873, overleden aldaar op 18 oktober 1873, 233 dagen oud.
 8. Pieternella de Baar, dienstmeid, geboren te 's-Heer Abtskerke op 27 februari 1873, overleden te Hoedekenskerke op 10 juli 1908, 35 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Baarland op 25 april 1902, op 29-jarige leeftijd met Franciskus de Punder (25 jaar oud), arbeider en veldarbeider, geboren te Nisse in het jaar 1877, zoon van Pieter de Punder (arbeider) en Anthonia Maartense.
 9. Maria de Baar, geboren te 's-Heer Abtskerke op 17 mei 1874, overleden aldaar op 17 mei 1874.
 10. Willem de Baar, geboren te 's-Heer Abtskerke op 4 juli 1875, overleden aldaar op 27 oktober 1875, 115 dagen oud.
 11. Willem de Baar, geboren te 's-Heer Abtskerke op 7 oktober 1876, volgt onder XI-r.
 12. Jan de Baar, geboren te 's-Heer Abtskerke op 15 september 1878, overleden aldaar op 10 maart 1879, 176 dagen oud.
 13. Jan de Baar, geboren te 's-Heer Abtskerke op 16 november 1879, overleden te Hoedekenskerke op 10 december 1955, 76 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Hoedekenskerke op 23 februari 1911, op 31-jarige leeftijd met Maria Jacoba Verbeek (28 jaar oud), onderwijzeres, geboren te Hoedekenskerke op 18 september 1882, overleden aldaar op 14 januari 1938, 55 jaar oud, dochter van Marijnus Gregorius Verbeek (landbouwer en wethouder) en Elisabeth Smits (landbouwster).
 14. Maria Elisabeth de Baar, geboren te 's-Heer Abtskerke op 20 augustus 1881, volgt onder XI-s.
 15. Anna de Baar, geboren te 's-Heer Abtskerke op 22 september 1882, overleden te Hontenisse op 21 augustus 1962, 79 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Hoedekenskerke op 27 juli 1916, op 33-jarige leeftijd met Jan de Vos (32 jaar oud), klompenmaker en klein landbouwer, geboren te 's-Gravenpolder in het jaar 1884, overleden te Goes in januari 1953, 69 jaar oud, zoon van X-fk.

X-r Josina Pieternella Pieterse van Stee, geboren te 's-Heerenhoek op 2 december 1831, dochter van IX-i. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 3 mei 1855, op 23-jarige leeftijd met Jan de Jonge (25 jaar oud), boerenknecht en wegwerker, geboren te Borssele in het jaar 1830, overleden te 's-Heerenhoek op 7 februari 1907, 77 jaar oud, zoon van Cornelis Krijnse de Jonge en Neeltje Pieterse de Jonge (landbouwster). Uit dit huwelijk

 1. Cornelis de Jonge, geboren te 's-Heer Arendskerke op 29 oktober 1860.
 2. Pieternella de Jonge, veldarbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1863, ongehuwd overleden te 's-Heerenhoek op 8 februari 1913, 50 jaar oud.

X-s Marinus van Stee, vleeshouwersknecht en slager, geboren te 's-Heer Arendskerke op 20 april 1842, overleden te 's-Heerenhoek op 16 augustus 1876, 34 jaar oud, zoon van IX-i. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 27 april 1865, op 23-jarige leeftijd met Klazina de Baar (20 jaar oud), geboren te Ovezande (Zeeland) op 4 januari 1845, overleden te 's-Heerenhoek op 25 juli 1912, 67 jaar oud, dochter van IX-w.
(Zij is later getrouwd te 's-Heerenhoek op 15 november 1877, op 32-jarige leeftijd met Jan Allemekinders (33 jaar oud), boerenknecht en klein landbouwer, geboren te Borssele op 17 april 1844, overleden te 's-Heerenhoek op 16 juni 1929, 85 jaar oud, zoon van IX-by.) Uit dit huwelijk

 1. Marinus van Stee, geboren te 's-Heerenhoek op 6 april 1866, overleden aldaar op 15 oktober 1866, 192 dagen oud.
 2. Jacoba van Stee, geboren te 's-Heerenhoek op 5 april 1867, volgt onder XI-t.

X-t Pieter Pieterse van Stee, vleeshouwer, slager en herbergier, geboren te 's-Heerenhoek op 14 juni 1855, overleden te Kruiningen (Zeeland) op 8 november 1905, 50 jaar oud, zoon van IX-i. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 22 oktober 1880, op 25-jarige leeftijd met Carolina Catharina Modde (19 jaar oud), geboren te Borssele in het jaar 1861, dochter van Johannis Bernardus Modde (landbouwer) en Paulina Serephina van Damme. Uit dit huwelijk

 1. Pieternella Paulina van Stee, geboren te 's-Heerenhoek op 16 juli 1881.
  Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 30 april 1902, op 20-jarige leeftijd met Jacobus Hendricus Schreinemachers, onderwijzer, geboren te Vlodorp, zoon van Hendricus Hubertus Schreinemachers en Maria Catharina Linck.
 2. Paulina Serephina Maria van Stee, geboren te 's-Heerenhoek op 2 juli 1882, overleden aldaar op 11 juli 1882, 9 dagen oud.
 3. Levenloos van Stee, geboren te 's-Heerenhoek op 29 april 1883, overleden aldaar op 29 april 1883.
 4. Paulina Serephina van Stee, geboren te 's-Heerenhoek op 9 mei 1884.
 5. Johanna van Stee, geboren te 's-Heerenhoek op 1 maart 1886, overleden aldaar op 11 augustus 1886, 163 dagen oud.
 6. Johanna van Stee, geboren te 's-Heerenhoek op 8 april 1887.
  Zij is getrouwd te Vlissingen op 6 maart 1907, op 19-jarige leeftijd met Karel Frederik Hendrik Stevens (23 jaar oud), klerk, geboren te Amsterdam in het jaar 1884, zoon van Willem Frederik Stevens (procuratiehouder) en Alberdina Jansen.
 7. Petrus van Stee, geboren te 's-Heerenhoek op 9 oktober 1888, volgt onder XI-u.
 8. Johannes Bernardus van Stee, slager, geboren te 's-Heerenhoek op 24 oktober 1889.
  Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 11 mei 1911, op 21-jarige leeftijd met Johanna Hoondert (28 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 13 juli 1882, overleden te 's-Heerenhoek op 7 oktober 1953, 71 jaar oud, dochter van X-by.
 9. Marinus van Stee, schilder, geboren te 's-Heerenhoek op 19 december 1890, overleden te Goes op 12 november 1951, 60 jaar oud.
  Hij was gehuwd met Alida Jacoba Antonia Emans.
 10. Franciscus van Stee, geboren te 's-Heerenhoek op 9 maart 1892, overleden aldaar op 31 maart 1892, 22 dagen oud.
 11. Franciscus van Stee, slager, geboren te 's-Heerenhoek op 25 februari 1893.
  Hij is getrouwd te Hoedekenskerke op 7 mei 1914, op 21-jarige leeftijd met Elisabeth Maria Cornelia Havermans (22 jaar oud), dienstbode, geboren te Oud-Vossemeer in het jaar 1892, dochter van Pieter Havermans en Cornelia Bechtholt.
 12. Maria Stephanie van Stee, geboren te 's-Heerenhoek op 26 april 1895, overleden aldaar op 26 april 1896, 1 jaar oud.
 13. Augustinus van Stee, geboren te 's-Heerenhoek op 6 februari 1897, overleden aldaar op 28 februari 1899, 2 jaar oud.
 14. Maria Amelia van Stee, geboren te 's-Heerenhoek op 23 juli 1899.
  Zij is getrouwd te Goes op 7 mei 1925, op 25-jarige leeftijd met Leonardus Petrus Henricus Meeuwsen (24 jaar oud), bedrijfsleider, geboren te Helmond in het jaar 1901, zoon van Franciscus Meeuwsen en Hendrika Adriana Panhuizen.

X-u Josina van Stee, boerenmeid, geboren te 's-Heer Arendskerke op 28 mei 1840, wonende te Borssele, overleden aldaar op 15 maart 1930, 89 jaar oud, dochter van IX-j. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 15 november 1865, op 25-jarige leeftijd met Cornelis van 't Westeinde (22 jaar oud), boerenknecht en landbouwer, geboren te Borssele op 10 januari 1843, wonende aldaar, overleden aldaar op 4 december 1931, 88 jaar oud, zoon van IX-bb. Uit dit huwelijk

 1. Johannes van 't Westeinde, geboren te Ovezande (Zeeland) op 27 februari 1866, overleden aldaar op 2 maart 1866, 3 dagen oud.
 2. Marinus van 't Westeinde, geboren te Ovezande (Zeeland) op 27 februari 1866, overleden aldaar op 1 maart 1866, 2 dagen oud.
 3. Jan van 't Westeinde, geboren te Ovezande (Zeeland) op 12 oktober 1867, volgt onder XI-v.
 4. Marinus van 't Westeinde, boerenknecht, geboren te Ovezande (Zeeland) op 17 december 1868.
  Hij is getrouwd te Oudelande op 22 augustus 1894, op 25-jarige leeftijd met Leonie Cleaijs (23 jaar oud), geboren te Oudelande in het jaar 1871, dochter van Josephius Franciscus Cleaijs en Melania Cattoir.
 5. Willem van 't Westeinde, geboren te Ovezande (Zeeland) op 25 januari 1870.
 6. Pieter van 't Westeinde, geboren te Ovezande (Zeeland) op 25 februari 1871, volgt onder XI-w.
 7. Cornelia van 't Westeinde, boerenmeid, geboren te Borssele in het jaar 1874, wonende te 's-Heer Arendskerke, overleden te Vlissingen op 24 juli 1926, 52 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Borssele op 22 april 1901, op 27-jarige leeftijd met Pieter van den Dries (27 jaar oud), onderwijzer en hoofd van school, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 7 september 1873, overleden te 's-Heer Arendskerke op 24 augustus 1939, 65 jaar oud, zoon van X-eh.
 8. Hubrecht van 't Westeinde, geboren te Borssele op 21 mei 1877.

X-v Cornelis van Stee, landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 20 februari 1842, overleden te 's-Heerenhoek op 22 april 1907, 65 jaar oud, zoon van IX-j. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 11 januari 1893, op 50-jarige leeftijd met Magdalena Rijk (30 jaar oud), dienstbode en landbouwster, geboren te 's-Heerenhoek op 5 september 1862, overleden te 's-Heer Arendskerke op 16 mei 1908, 45 jaar oud, dochter van X-ae. Uit dit huwelijk

 1. Johanna van Stee, boerenmeid, geboren te 's-Heer Arendskerke op 13 december 1893.
  Zij was gehuwd met Laurentius Goense, landbouwer, geboren te Baarland op 4 juli 1896, overleden te Driewegen op 8 mei 1954, 57 jaar oud, zoon van XI-ba.
 2. Jan van Stee, geboren te 's-Heer Arendskerke op 26 januari 1898.
 3. Levenloos van Stee, geboren te 's-Heer Arendskerke op 21 april 1899, overleden aldaar op 21 april 1899.

X-w Cornelia van Stee, geboren te 's-Heer Arendskerke op 8 juli 1850, overleden te Ovezande (Zeeland) op 3 januari 1926, 75 jaar oud, dochter van IX-j. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 16 mei 1870, op 19-jarige leeftijd met Laurus Boonman (26 jaar oud), landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 5 augustus 1843, overleden aldaar op 1 juli 1926, 82 jaar oud, zoon van IX-bm. Uit dit huwelijk

 1. Jozina Boonman, boerenmeid, geboren te Borssele op 22 april 1871, ongehuwd overleden te Ovezande (Zeeland) op 13 april 1898, 26 jaar oud.
 2. Johanna Boonman, dienstbode, geboren te Borssele op 14 april 1872, ongehuwd overleden te 's-Heer Arendskerke op 10 september 1892, 20 jaar oud.
 3. Magdalena Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 17 september 1873.
  Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 4 mei 1906, op 32-jarige leeftijd (1) met Aalbregt de Bie, geboren te Ovezande (Zeeland) op 13 december 1855, volgt onder X-fe.
  Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 9 januari 1924, op 50-jarige leeftijd (2) met Marinus van 't Westeinde (63 jaar oud), dijkgraaf, geboren te Ovezande (Zeeland) op 21 juni 1860, overleden aldaar op 28 november 1949, 89 jaar oud, zoon van IX-es.
 4. Leuntje Boonman, boerenmeid, geboren te Borssele op 16 januari 1875.
  Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 14 juni 1907, op 32-jarige leeftijd met Cornelis de Jonge (31 jaar oud), boerenknecht, geboren te Ovezande (Zeeland) op 6 februari 1876, overleden te Tholen op 6 maart 1958, 82 jaar oud, zoon van X-do.
 5. Marinus Boonman, geboren te Borssele op 5 mei 1877, volgt onder XI-x.
 6. Daniel Boonman, boerenknecht, geboren te Borssele op 16 juni 1879, ongehuwd overleden te Ovezande (Zeeland) op 17 juni 1902, 23 jaar oud.
 7. Jacobus Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 8 april 1881, volgt onder XI-y.
 8. Klazina Boonman, landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 7 november 1883, overleden te Goes op 1 juli 1945, 61 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 10 februari 1911, op 27-jarige leeftijd met Laurus de Winter, geboren te Nisse op 9 september 1884, volgt onder X-lu.
 9. Tannetje Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 16 juli 1887, volgt onder XI-z.

X-x Maatje Langemaire, arbeidster, geboren te Borssele op 5 september 1809, overleden te Baarland op 6 januari 1855, 45 jaar oud, dochter van IX-k. Zij is getrouwd te Baarland op 2 mei 1839, op 29-jarige leeftijd met Matthijs Janse Bal (23 jaar oud), arbeider, geboren te Hoedekenskerke op 18 februari 1816, overleden te Baarland op 24 december 1870, 54 jaar oud, zoon van Jan Adriaanse Bal (arbeider) en Margrieta Gruis.
(Hij is later getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 28 januari 1859, op 42-jarige leeftijd met Maria de Winter, geboren te Borssele op 18 januari 1825, zie VIII-ck.) Uit dit huwelijk

 1. Margrieta Bal, dienstmeid en arbeidster, geboren te Baarland op 16 december 1839, overleden te Nisse op 13 november 1867, 27 jaar oud.
  Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 12 mei 1864, op 24-jarige leeftijd met Marinus van Eijkeren, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 8 februari 1836, volgt onder X-jr.
 2. Adriana Bal, geboren te Baarland op 18 februari 1841, volgt onder XI-aa.
 3. Adriana Bal, geboren te Baarland op 28 juni 1845, volgt onder XI-ab.
 4. Klasina Bal, geboren te Baarland op 6 oktober 1846, overleden aldaar op 26 september 1847, 355 dagen oud.
 5. Jan Bal, geboren te Baarland op 10 november 1850, volgt onder XI-ac.

X-y Jozina Langemaire, boerenmeid en arbeidster, geboren te 's-Heerenhoek op 6 mei 1811, overleden te Hoedekenskerke op 23 januari 1848, 36 jaar oud, dochter van IX-k. Zij is getrouwd te Borssele op 8 augustus 1839, op 28-jarige leeftijd met Cornelis Pieterse Raas (32 jaar oud), boerenknecht en arbeider, geboren te Wemeldinge (Zeeland) in het jaar 1807, overleden te Hoedekenskerke op 11 juni 1857, 50 jaar oud, zoon van Pieter Raas (schoenmaker) en Jannetje Kuilenbroek. Uit dit huwelijk

 1. Johanna Raas, geboren te Borssele op 11 mei 1840, overleden te Goes op 2 januari 1913, 72 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Borssele op 11 mei 1865, op 25-jarige leeftijd met Anthonius Paree (39 jaar oud), boerenknecht, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1826, zoon van Andries Paree en Anna Maria Roux (arbeidster).
 2. Adriana Raas, geboren te Hoedekenskerke op 11 oktober 1841, volgt onder XI-ad.
 3. Pieter Raas, arbeider, geboren te Hoedekenskerke op 6 oktober 1844, overleden te Ovezande (Zeeland) op 13 april 1916, 71 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Nisse op 30 april 1884, op 39-jarige leeftijd met Cornelia Langemaire, geboren te Nisse op 14 mei 1853, volgt onder X-ee.
 4. Klazina Raas, geboren te Hoedekenskerke op 8 januari 1848, overleden op 9 januari 1848, 1 dag oud.

X-z Cornelia Langemaire, boerenmeid, geboren te 's-Heerenhoek op 31 augustus 1817, overleden te 's-Heer Arendskerke op 26 februari 1877, 59 jaar oud, dochter van IX-k. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 5 november 1847, op 30-jarige leeftijd met Ferdinandus van den Ende (28 jaar oud), boerenknecht, geboren te 's-Heerenhoek op 6 februari 1819, overleden te 's-Heer Arendskerke op 10 juli 1872, 53 jaar oud, zoon van Andries van den Ende (arbeider) en Maria Wagenaar. Uit dit huwelijk

 1. Jan van den Ende, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1849, overleden te 's-Heerenhoek op 10 september 1923, 74 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 29 oktober 1880, op 31-jarige leeftijd met Geertruid de Jonge (28 jaar oud), winkelierster, geboren te Nisse in het jaar 1852, overleden te 's-Heerenhoek op 3 september 1921, 69 jaar oud, dochter van Cornelis de Jonge (arbeider) en Johanna van Doesterling (arbeidster).
 2. Maria van den Ende, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1851, overleden te Rilland-Bath op 21 februari 1931, 80 jaar oud.
  Zij was gehuwd met Cornelis Steenbakker.
 3. Adriana van den Ende, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1851, overleden aldaar op 7 december 1857, 6 jaar oud.
 4. Pieter van den Ende, arbeider Staatsspoor, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1852.
  Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 6 augustus 1879, op 27-jarige leeftijd met Pieternella Schertzing (27 jaar oud), arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1852, dochter van Filippus Schertzing (schaapsherder) en Johanna de Jonge (arbeidster).
 5. Laurus van den Ende, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1854, overleden aldaar op 18 juli 1856, 2 jaar oud.
 6. Johanna van den Ende, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1855, overleden aldaar op 30 juni 1856, 1 jaar oud.
 7. Catharina van den Ende, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1861, overleden aldaar op 14 augustus 1872, 11 jaar oud.

X-aa Jan Janse van Eijkeren, boerenknecht en landbouwer, geboren in het jaar 1823, overleden te 's-Heerenhoek op 27 mei 1906, 83 jaar oud, zoon van IX-l. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 31 januari 1849, op 26-jarige leeftijd (1) met Jobje Almekinders, geboren te 's-Heer Arendskerke op 5 november 1817, zie IX-cb. Uit dit huwelijk

 1. Zie onder IX-cb.

Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 4 oktober 1854, op 31-jarige leeftijd (2) met Pieternella Goense (23 jaar oud), landbouwster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 22 april 1831, dochter van Pieter Goense (landbouwer) en Maria Janse Vette (landbouwster en winkelierster). Uit dit huwelijk

 1. Klazina van Eijkeren, geboren te 's-Heer Arendskerke op 12 mei 1855, volgt onder XI-ae.
 2. Jan van Eijkeren, geboren te 's-Heer Arendskerke op 16 september 1856, volgt onder XI-af.
 3. Maria van Eijkeren, geboren te 's-Heer Arendskerke op 21 april 1858, volgt onder XI-ag.
 4. Cornelia Maria van Eijkeren, geboren te 's-Heerenhoek op 2 februari 1860.
  Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 21 juni 1881, op 21-jarige leeftijd met (en gescheiden te Antwerpen (BelgiŽ) op 14 januari 1892 van) Laurentius Franciscus Maria Anthonius Vergouts (28 jaar oud), landbouwer, geboren te Lillo (BelgiŽ) in het jaar 1853, zoon van Franciscus Anthonius Josephus Vergouts (burgemeester) en Julia Maria Woumans.
 5. Pieter van Eijkeren, geboren te 's-Heer Arendskerke op 6 oktober 1863.
 6. Jozina van Eijkeren, geboren te 's-Heerenhoek op 26 november 1871.
  Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 26 september 1900, op 28-jarige leeftijd met Johannes Joseph Hubertus Scheen (25 jaar oud), kerkschilder, geboren te Roermond in het jaar 1875, zoon van Joannes Hendricus Hubertus Scheen (kerkschilder) en Maria Catharina Hubertina Wuts.

X-ab Laurus Boonman, boerenknecht en winkelier, geboren te Ovezande (Zeeland) op 7 januari 1812, overleden aldaar op 2 mei 1892, 80 jaar oud, zoon van IX-n. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 6 mei 1841, op 29-jarige leeftijd (1) met Johanna Marinusse Boonman (24 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1817, dochter van IX-cv. Uit dit huwelijk

 1. Pieter Boonman, landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 6 februari 1842, wonende te Grand Rapids (Michigan U.S.A.).
  Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 26 april 1865, op 23-jarige leeftijd met Sara Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 15 januari 1843, volgt onder X-bx.
 2. Marinus Boonman, arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1850.
  Hij is getrouwd te Ellewoutsdijk op 5 mei 1876, op 26-jarige leeftijd met Jacomina Rijk, geboren te Ellewoutsdijk in het jaar 1849, volgt onder X-du.
 3. Huibregt Boonman, broodbakker, winkelier en koopman, geboren te 's-Heer Arendskerke op 1 juli 1851, overleden te Ovezande (Zeeland) op 26 januari 1914, 62 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 3 mei 1889, op 37-jarige leeftijd met Katharina van 't Westeinde, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 21 september 1863, volgt onder X-go.
 4. Tannetje Boonman, geboren te 's-Heer Arendskerke op 8 augustus 1853, volgt onder XI-ah.

Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 26 juni 1857, op 45-jarige leeftijd (2) met Johanna Rijk (42 jaar oud), winkelierster, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1815, overleden aldaar op 8 juli 1888, 73 jaar oud, dochter van VIII-l.

X-ac Leuntje Boonman, boerenmeid en arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1820, overleden aldaar op 20 januari 1858, 38 jaar oud, dochter van IX-n. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 23 mei 1846, op 26-jarige leeftijd met Jacobus van Woensel (24 jaar oud), boerenknecht en arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke op 2 mei 1822, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 20 september 1895, 73 jaar oud, zoon van Pieter van Woensel (arbeider) en Maria Vreeke.
(Hij is later getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 12 november 1858, op 36-jarige leeftijd met Antonina Weststraten (47 jaar oud), arbeidster, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1811, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 8 maart 1892, 81 jaar oud, dochter van Philippus Weststraten (arbeider) en Anna Rogierse. (Zij is eerder getrouwd te 's-Heer Abtskerke op 21 mei 1836, op 25-jarige leeftijd met Jacobus van Weele (37 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1799.)) Uit dit huwelijk

 1. Pieter van Woensel, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 17 augustus 1846, volgt onder XI-ai.
 2. Laurus van Woensel, kleermaker, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 20 februari 1849, ongehuwd overleden aldaar op 12 mei 1870, 21 jaar oud.
 3. Adriaan van Woensel, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 5 maart 1850, overleden aldaar op 14 augustus 1850, 162 dagen oud.
 4. Huibregt van Woensel, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 11 maart 1852, overleden aldaar op 17 januari 1853, 312 dagen oud.
 5. Cornelis van Woensel, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 15 mei 1853, overleden aldaar op 17 juni 1857, 4 jaar oud.
 6. Huibregt van Woensel, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 12 augustus 1854, overleden aldaar op 19 augustus 1854, 7 dagen oud.
 7. Jannetje van Woensel, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 19 januari 1858, overleden aldaar op 26 januari 1858, 7 dagen oud.

X-ad Magdalena Rijk, boerenmeid en landbouwster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 3 januari 1828, overleden te Ovezande (Zeeland) op 22 augustus 1905, 77 jaar oud, dochter van IX-o. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 19 november 1852, op 24-jarige leeftijd met Jacobus Boonman (26 jaar oud), boerenknecht en landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1826, overleden aldaar op 20 januari 1892, 66 jaar oud, zoon van IX-cv. Uit dit huwelijk

 1. Marinus Jacobuszoon Boonman, boerenknecht, geboren te 's-Heerenhoek op 18 februari 1854, overleden te Wolphaartsdijk op 30 januari 1894, 39 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Yerseke op 20 april 1882, op 28-jarige leeftijd met Jacoba Vermue, geboren te Ovezande (Zeeland) op 17 april 1856, volgt onder X-ex.
 2. Jakob Boonman, geboren te 's-Heerenhoek op 4 oktober 1855, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 19 oktober 1862, 7 jaar oud.
 3. Cornelis Boonman, landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek op 19 januari 1857, overleden te Schore op 10 juli 1930, 73 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 24 april 1903, op 46-jarige leeftijd met Maria Louisa Rosseel (28 jaar oud), boerenmeid, geboren te Hontenisse in het jaar 1875, dochter van Josephus Cornelis Rosseel (landbouwer) en Maria de Schepper.
 4. Aalbregt Boonman, geboren te 's-Heerenhoek op 3 mei 1858, overleden aldaar op 14 november 1858, 195 dagen oud.
 5. Neeltje Boonman, Cornelia, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 14 november 1859, volgt onder XI-aj.
 6. Willem Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 2 december 1860, overleden aldaar op 7 oktober 1863, 2 jaar oud.
 7. Tannetje Boonman, boerenmeid, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 14 december 1861, overleden te Goes op 28 november 1925, 63 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 30 april 1885, op 23-jarige leeftijd met Marinus Vermue, geboren te Ovezande (Zeeland) op 9 februari 1852, volgt onder X-eu.
 8. Jobje Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 30 november 1862, overleden aldaar op 24 mei 1865, 2 jaar oud.
 9. Jacob Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 19 februari 1864, overleden aldaar op 16 maart 1864, 26 dagen oud.
 10. Jobje Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 15 juli 1865, overleden aldaar op 15 september 1867, 2 jaar oud.
 11. Jacob Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 26 oktober 1866, overleden aldaar op 4 februari 1870, 3 jaar oud.
 12. Willem Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 10 maart 1868, overleden aldaar op 26 september 1868, 200 dagen oud.
 13. Apolonia Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 20 april 1870, volgt onder XI-ak.

X-ae Jan Rijk, boerenknecht en landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 5 februari 1831, overleden te 's-Heerenhoek op 19 januari 1914, 82 jaar oud, zoon van IX-o. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 25 september 1857, op 26-jarige leeftijd met Pieternella Lambregtse (19 jaar oud), boerenmeid en landbouwster, geboren te 's-Heerenhoek op 13 september 1838, overleden aldaar op 18 oktober 1873, 35 jaar oud, dochter van IX-ap. Uit dit huwelijk

 1. Cornelia Rijk, geboren te 's-Heerenhoek op 6 oktober 1858, overleden aldaar op 28 december 1865, 7 jaar oud.
 2. Catharina Rijk, huishoudster, geboren te 's-Heerenhoek op 3 maart 1860, overleden aldaar op 13 december 1951, 91 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 21 februari 1919, op 58-jarige leeftijd met Marinus Rentmeester (51 jaar oud), landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 30 april 1867, overleden aldaar op 26 februari 1947, 79 jaar oud, zoon van X-bb.
  (Hij is eerder getrouwd te Driewegen op 21 mei 1896, op 29-jarige leeftijd met Cornelia Allemekinders (43 jaar oud), landbouwster, geboren te Driewegen op 26 mei 1852, overleden te Ovezande (Zeeland) op 21 december 1917, 65 jaar oud, dochter van IX-bz. (Zij is eerder getrouwd te Driewegen op 7 juni 1872, op 20-jarige leeftijd met Cornelis Boonman (21 jaar oud), boerenknecht en landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 14 augustus 1850, overleden te Rosmalen op 11 februari 1892, 41 jaar oud, zoon van IX-de.))
 3. Jacob Rijk, geboren te 's-Heerenhoek op 16 augustus 1861, overleden aldaar op 28 september 1864, 3 jaar oud.
 4. Magdalena Rijk, dienstbode en landbouwster, geboren te 's-Heerenhoek op 5 september 1862, overleden te 's-Heer Arendskerke op 16 mei 1908, 45 jaar oud.
  Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 11 januari 1893, op 30-jarige leeftijd met Cornelis van Stee, geboren te 's-Heer Arendskerke op 20 februari 1842, volgt onder X-v.
 5. Dingenis Rijk, geboren te 's-Heerenhoek op 26 oktober 1863, overleden aldaar op 8 mei 1866, 2 jaar oud.
 6. Jobje Rijk, geboren te 's-Heerenhoek op 27 december 1864, volgt onder XI-al.
 7. Cornelia Rijk, geboren te 's-Heerenhoek op 18 januari 1866, overleden aldaar op 15 juni 1955, 89 jaar oud.
  Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 22 februari 1905, op 39-jarige leeftijd met Jan Rentmeester (43 jaar oud), boerenknecht, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1862, overleden te 's-Heerenhoek op 4 september 1933, 71 jaar oud, zoon van X-bb.
 8. Jacob Rijk, geboren te 's-Heerenhoek op 6 april 1868, ongehuwd overleden aldaar op 3 september 1899, 31 jaar oud.
 9. Klazina Rijk, geboren te 's-Heerenhoek op 4 april 1869, volgt onder XI-am.
 10. Dingenis Rijk, geboren te 's-Heerenhoek op 23 april 1870, volgt onder XI-an.
 11. Pieter Rijk, geboren te 's-Heerenhoek op 7 september 1871, overleden aldaar op 14 januari 1872, 129 dagen oud.
 12. Aalbrecht Rijk, boerenknecht, geboren te 's-Heerenhoek op 7 september 1871, overleden aldaar op 2 februari 1953, 81 jaar oud.
  Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 2 mei 1917, op 45-jarige leeftijd met Stoffelina Westdijk (33 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1884, dochter van X-d.
 13. Pieter Rijk, geboren te 's-Heerenhoek op 7 september 1871, overleden aldaar op 14 januari 1872, 129 dagen oud.
 14. Petrus Rijk, geboren te 's-Heerenhoek op 16 november 1872.

X-af Bastiaan Rijk, boerenknecht, landbouwer en dijkgraaf, geboren te Ovezande (Zeeland) op 17 augustus 1832, overleden aldaar op 18 november 1900, 68 jaar oud, zoon van IX-o. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 22 juli 1859, op 26-jarige leeftijd met Geertruida Smits (24 jaar oud), boerenmeid en landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 29 september 1834, overleden aldaar, dochter van Martinus Smits (landbouwer) en Adriana Cornelia Bové. Uit dit huwelijk

 1. Jacob Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 28 oktober 1860, overleden aldaar op 18 mei 1872, 11 jaar oud.
 2. Adriana Cornelia Rijk, boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 18 januari 1862, overleden te 's-Heerenhoek op 6 juni 1946, 84 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 10 februari 1882, op 20-jarige leeftijd met Jan van Eijkeren, geboren te 's-Heer Arendskerke op 16 september 1856, volgt onder XI-af.
 3. Neeltje Rijk, geboren op 8 januari 1864, volgt onder XI-ao.
 4. Apolonia Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 20 september 1865, overleden te 's-Heer Arendskerke op 30 april 1893, 27 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 12 juli 1889, op 23-jarige leeftijd met Nicolaas Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1866, volgt onder XI-bm.
 5. Martinus Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 29 juli 1867, volgt onder XI-ap.
 6. Johanna Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 10 januari 1869, volgt onder XI-aq.
 7. Aalbregt Rijk, boerenknecht, geboren te Ovezande (Zeeland) op 23 januari 1870, wonende te 's-Heerenhoek, overleden aldaar op 18 februari 1947, 77 jaar oud.
  Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 25 mei 1894, op 24-jarige leeftijd met Jacoba van Stee, geboren te 's-Heerenhoek op 5 april 1867, volgt onder XI-t.
 8. Johannes Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 26 november 1871, volgt onder XI-ar.
 9. Jacob Rijk, landmansknecht, geboren te Ovezande (Zeeland) op 2 juni 1873, overleden te 's-Heer Arendskerke op 24 januari 1953, 79 jaar oud.
  Hij is getrouwd te 's-Gravenpolder op 17 mei 1901, op 27-jarige leeftijd (1) met Cornelia Remijn (29 jaar oud), geboren te 's-Gravenpolder op 8 augustus 1871, dochter van X-aw.
  Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 12 februari 1925, op 51-jarige leeftijd (2) met Apollonia Remijn (59 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke op 8 augustus 1865, overleden aldaar op 28 maart 1950, 84 jaar oud, dochter van IX-ek.
 10. Marinus Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 28 januari 1875, volgt onder XI-as.
 11. Adriaan Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 23 juni 1877, overleden aldaar op 20 oktober 1877, 119 dagen oud.

X-ag Marinus Rijk, boerenknecht en landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 20 april 1833, overleden aldaar op 19 september 1909, 76 jaar oud, zoon van IX-o. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 3 november 1871, op 38-jarige leeftijd met Jozina Vermue (28 jaar oud), boerenmeid en landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 26 januari 1843, overleden aldaar op 17 juni 1916, 73 jaar oud, dochter van IX-be. Uit dit huwelijk

 1. Jan Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 22 april 1873, volgt onder XI-at.
 2. Martina Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 20 december 1874, ongehuwd overleden aldaar op 28 mei 1904, 29 jaar oud.
 3. Cornelia Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 27 september 1877, volgt onder XI-au.
 4. Jacomina Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) in oktober 1879, overleden aldaar op 11 april 1880, 6 maanden oud.
 5. Jacomina Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 8 augustus 1882, overleden aldaar op 20 augustus 1882, 12 dagen oud.
 6. Marinus Rijk, landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 20 februari 1885, overleden aldaar op 21 augustus 1915, 30 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 17 februari 1911, op 25-jarige leeftijd met Catharina Vermue (24 jaar oud), landbouwster en boerenmeid, geboren te Waarde op 12 juli 1886, dochter van X-ev.
  (Zij is later getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 24 november 1916, op 30-jarige leeftijd met Marinus de Jonge (31 jaar oud), boerenknecht, geboren te Ovezande (Zeeland) op 14 oktober 1885, zoon van X-do.)
 7. Neeltje Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 6 juli 1887, volgt onder XI-av.

X-ah Pieter Rijk, boerenknecht en landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 6 mei 1836, overleden te 's-Heerenhoek op 20 januari 1901, 64 jaar oud, zoon van IX-o. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 3 mei 1861, op 24-jarige leeftijd met Johanna Smits (22 jaar oud), boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 17 april 1839, overleden te 's-Heerenhoek op 3 augustus 1906, 67 jaar oud, dochter van Martinus Smits (landbouwer) en Adriana Cornelia Bové. Uit dit huwelijk

 1. Jacob Rijk, boerenknecht en landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek op 28 februari 1862.
  Hij is getrouwd te Waarde op 16 april 1885, op 23-jarige leeftijd met Jacomina Vermue, geboren te Ovezande (Zeeland) op 20 oktober 1859, volgt onder X-ez.
 2. Martinus Rijk, boerenknecht, geboren te 's-Heerenhoek op 21 maart 1863, overleden aldaar op 6 november 1922, 59 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 28 april 1887, op 24-jarige leeftijd met Maatje Remijn (26 jaar oud), boerenmeid, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1861, overleden te 's-Heerenhoek op 15 juli 1943, 82 jaar oud, dochter van X-an.
 3. Albrecht Rijk, geboren te 's-Heerenhoek op 23 oktober 1864, volgt onder XI-aw.
 4. Adriaan Rijk, geboren te 's-Heerenhoek op 5 november 1865, overleden aldaar op 26 mei 1866, 202 dagen oud.
 5. Cornelia Rijk, boerenmeid en winkelierster, geboren te 's-Heerenhoek op 20 oktober 1866, overleden aldaar op 23 februari 1904, 37 jaar oud.
  Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 15 april 1891, op 24-jarige leeftijd met Cornelis Bastiaanse Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 22 februari 1864, volgt onder X-hc.
 6. Bastiaan Rijk, geboren te 's-Heerenhoek op 25 augustus 1868.
 7. Cornelia Rijk, boerenmeid, geboren te 's-Heerenhoek op 14 april 1870, wonende te Heinkenszand (Zeeland), overleden te 's-Heerenhoek op 20 juni 1945, 75 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 11 februari 1898, op 27-jarige leeftijd met Jan van 't Westende, geboren te Ovezande (Zeeland) op 20 november 1865, volgt onder X-hr.
 8. Adriaan Rijk, geboren te 's-Heerenhoek op 19 november 1871.
 9. Apolonia Rijk, geboren te 's-Heerenhoek op 31 juli 1873, volgt onder XI-ax.
 10. Magdalena Rijk, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1875.
  Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 1 mei 1895, op 20-jarige leeftijd met Marinus Geus (25 jaar oud), schilder, geboren te 's-Heerenhoek op 24 september 1869, zoon van Laurus Geus (wagenmaker en herbergier) en Cornelia Hoondert.
 11. Bastiaan Rijk, boerenknecht, geboren te 's-Heerenhoek op 2 oktober 1876, overleden aldaar op 3 november 1918, 42 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 27 april 1905, op 28-jarige leeftijd met Anthonia van den Dries (30 jaar oud), boerenmeid, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 25 november 1874, dochter van X-ap.
 12. Jobina Rijk, geboren te 's-Heerenhoek op 14 maart 1879.
 13. Geertruida Rijk, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1879, volgt onder XI-ay.
 14. Jacomina Rijk, geboren te 's-Heerenhoek op 22 mei 1880, volgt onder XI-az.
 15. Laurentius Rijk, geboren te 's-Heerenhoek op 27 juni 1884, overleden aldaar op 4 september 1890, 6 jaar oud.

X-ai Klazina Rijk, boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 6 april 1838, overleden te 's-Heerenhoek op 18 maart 1865, 26 jaar oud, dochter van IX-o. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 2 mei 1862, op 24-jarige leeftijd met Laurens Goense (20 jaar oud), rentenier en landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek op 29 april 1842, wonende te Hoedekenskerke, overleden te Goes op 27 augustus 1930, 88 jaar oud, zoon van Jacob Goense (winkelier en kleermaker) en Maria Menheere.
(Hij was later gehuwd met Johanna Huige, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1839, zie X-ga.) Uit dit huwelijk

 1. Jacob Goense, geboren te 's-Heerenhoek op 28 januari 1863, volgt onder XI-ba.

X-aj Appolonia Rijk, boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 29 juli 1839, overleden aldaar op 28 oktober 1894, 55 jaar oud, dochter van IX-o. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 2 mei 1862, op 22-jarige leeftijd met Marinus de Baar (23 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 28 september 1838, overleden te 's-Heerenhoek op 14 juni 1905, 66 jaar oud, zoon van IX-w. Uit dit huwelijk

 1. Apolonia de Baar, geboren te 's-Heerenhoek op 31 maart 1863, volgt onder XI-bb.
 2. Jacob de Baar, geboren te 's-Heerenhoek op 13 maart 1864, overleden aldaar op 9 april 1864, 27 dagen oud.
 3. Cornelia de Baar, geboren te 's-Heerenhoek op 4 september 1865.
  Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 1 mei 1889, op 23-jarige leeftijd met Aalbregt de Bie, geboren te Ovezande (Zeeland) op 13 december 1855, volgt onder X-fe.
 4. Maria de Baar, geboren te 's-Heerenhoek op 13 februari 1872, overleden aldaar op 26 maart 1872, 42 dagen oud.
 5. Maria de Baar, dienstbode, geboren te 's-Heerenhoek op 16 juli 1874.
  Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 2 mei 1912, op 37-jarige leeftijd met Cornelius Bal (30 jaar oud), veldarbeider, geboren te 's-Heerenhoek op 23 juli 1881, zoon van Jan Bal (koopman en winkelier) en Dina Wagenaar (dienstmeid).
 6. Jacobus de Baar, geboren te 's-Heerenhoek op 3 september 1875, overleden aldaar op 10 maart 1876, 189 dagen oud.
 7. Jacob de Baar, geboren te 's-Heerenhoek op 16 december 1878, volgt onder XI-bc.

X-ak Cornelis Rijk, landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 30 maart 1842, zoon van IX-o. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 13 mei 1870, op 28-jarige leeftijd met zijn zus Cornelia Rijk, Neeltje
` (23 jaar oud), boerenmeid en landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1847, overleden aldaar op 23 april 1898, 51 jaar oud, dochter van IX-o. Uit dit huwelijk

 1. Jacob Rijk, boerenknecht en landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek op 10 februari 1871, overleden te Ovezande (Zeeland) op 17 december 1958, 87 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 3 mei 1901, op 30-jarige leeftijd met Klazina Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 24 januari 1872, volgt onder X-he.
 2. Johannes Rijk, boerenknecht, geboren te 's-Heerenhoek op 19 september 1872.
  Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 19 juni 1903, op 30-jarige leeftijd met Pieternella Priem (29 jaar oud), winkelierster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 13 juli 1873, dochter van X-bj.
 3. Aalbrecht Rijk, geboren te 's-Heerenhoek op 20 juli 1874, overleden aldaar op 24 mei 1875, 308 dagen oud.
 4. Cornelia Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1883, volgt onder XI-bd.

X-al Laurus Rijk, landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 29 augustus 1843, overleden aldaar op 19 januari 1910, 66 jaar oud, zoon van IX-o. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 27 april 1871, op 27-jarige leeftijd met Apolonia Boonman (19 jaar oud), landbouwster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 7 oktober 1851, overleden te Ovezande (Zeeland) op 12 januari 1946, 94 jaar oud, dochter van IX-cr. Uit dit huwelijk

 1. Jacobus Rijk, landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 18 augustus 1872, overleden aldaar op 20 mei 1943, 70 jaar oud.
 2. Leuntje Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 19 november 1873, volgt onder XI-be.
 3. Neeltje Rijk, boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 4 april 1875, ongehuwd overleden aldaar op 23 maart 1897, 21 jaar oud.
 4. Hubrecht Rijk, landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 29 november 1876, overleden te 's-Heerenhoek op 13 oktober 1957, 80 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 21 juli 1916, op 39-jarige leeftijd met Magdalena Boonman (30 jaar oud), boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1886, dochter van XI-bl.
 5. Albrecht Rijk, landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 25 december 1877, overleden aldaar op 24 januari 1951, 73 jaar oud.
 6. Johanna Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 10 februari 1879, overleden aldaar op 30 maart 1960, 81 jaar oud.
  Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 14 april 1915, op 36-jarige leeftijd met Pieter Remijn, geboren te 's-Heerenhoek op 29 mei 1876, volgt onder XI-bq.
 7. Geertje Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 26 april 1880, overleden aldaar op 27 september 1880, 154 dagen oud.
 8. Bastiaan Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 18 april 1881, volgt onder XI-bf.
 9. Jozina Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 13 september 1882, overleden te Oudelande op 26 februari 1959, 76 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 26 augustus 1920, op 37-jarige leeftijd met Adriaan Rijk (32 jaar oud), landbouwer, geboren te Oudelande in het jaar 1888, zoon van XI-br.
 10. Cornelis Rijk, landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 9 februari 1884.
  Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 29 mei 1918, op 34-jarige leeftijd met Cornelia de Jonge (22 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1896, dochter van X-fq.
 11. Jobina Rijk, boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 9 mei 1885, overleden te Oudelande op 12 januari 1953, 67 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 23 juni 1922, op 37-jarige leeftijd met Bastiaan Rijk (33 jaar oud), landbouwer, geboren te Oudelande in het jaar 1889, zoon van XI-br.
 12. Jacomina Rijk, huishoudster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 31 mei 1886, overleden voor 12 mei 1926, hoogstens 39 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 22 april 1921, op 34-jarige leeftijd met Jan Vermue (34 jaar oud), landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 4 november 1886, zoon van X-ey.
  (Hij is later getrouwd te 's-Heerenhoek op 12 mei 1926, op 39-jarige leeftijd met Catharina Paree (39 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1887, dochter van Paulus Paree (schoenmaker) en Maria Alegonda de Wit.)
 13. Jan Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 8 juli 1887.
 14. Marinus Rijk, boerenknecht, geboren te Ovezande (Zeeland) op 18 oktober 1888, overleden te 's-Heer Arendskerke op 5 november 1925, 37 jaar oud.
 15. Tannetje Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 13 december 1889.
 16. Adriaan Rijk, landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 16 juli 1891.
  Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 1 februari 1918, op 26-jarige leeftijd met Maria van den Dries (24 jaar oud), boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 9 januari 1894, dochter van X-fa.
 17. Geertruida Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 6 september 1894.

X-am Willem Rijk, winkelier en rentenier, geboren te Ovezande (Zeeland) op 24 april 1851, overleden te 's-Heerenhoek op 13 mei 1931, 80 jaar oud, zoon van IX-o. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 7 mei 1875, op 24-jarige leeftijd met Jacomina Vermue (26 jaar oud), winkelierster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 11 maart 1849, overleden te 's-Heerenhoek op 9 mei 1925, 76 jaar oud, dochter van IX-be. Uit dit huwelijk

 1. Jacob Rijk, landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 24 februari 1876, overleden aldaar op 30 januari 1949, 72 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 7 mei 1909, op 33-jarige leeftijd met Antonia van den Dries (26 jaar oud), dienstmeid, geboren te Borssele op 15 januari 1883, overleden te Ovezande (Zeeland) op 30 maart 1953, 70 jaar oud, dochter van X-cz.
 2. Martina Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 6 mei 1877, overleden te 's-Heerenhoek op 4 februari 1882, 4 jaar oud.
 3. Marinus Rijk, landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek op 4 juni 1879.
  Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 17 oktober 1912, op 33-jarige leeftijd met Klazina Cornelia van den Dries (28 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke op 19 april 1884, dochter van X-cz.
 4. Cornelia Rijk, geboren te 's-Heerenhoek op 24 april 1880, overleden aldaar op 20 september 1880, 149 dagen oud.
 5. Levenloos Rijk, geboren te 's-Heerenhoek op 5 november 1881, overleden aldaar op 5 november 1881.
 6. Adriaan Rijk, geboren te 's-Heerenhoek op 4 juni 1883.
 7. Martina Rijk, geboren te 's-Heerenhoek op 21 mei 1885.
  Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 4 mei 1910, op 24-jarige leeftijd met Adriaan Remijn (26 jaar oud), bakker, geboren te Kapelle op 24 juli 1883, overleden te Ovezande (Zeeland) op 31 december 1934, 51 jaar oud, zoon van X-ax.
 8. Albregt Rijk, geboren te 's-Heerenhoek op 26 november 1886, volgt onder XI-bg.
 9. Cornelia Rijk, geboren te 's-Heerenhoek op 6 januari 1888, volgt onder XI-bh.
 10. Jozina Rijk, geboren te 's-Heerenhoek op 3 maart 1889, overleden te Borssele op 7 juli 1952, 63 jaar oud.
  Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 13 april 1922, op 33-jarige leeftijd met Jeroen Vette (35 jaar oud), landarbeider, geboren te Borssele op 20 september 1886, zoon van IX-dw.
 11. Johannes Rijk, koopman, geboren te 's-Heerenhoek op 14 april 1890.
  Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 10 juni 1914, op 24-jarige leeftijd met Catharina Remijn (23 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1891, dochter van XI-bn.
 12. Cornelis Rijk, landman, geboren te 's-Heerenhoek op 26 september 1891.
  Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 4 mei 1921, op 29-jarige leeftijd met Maria Vermue (25 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 11 oktober 1895, dochter van X-en.

X-an Aalbrecht Willemse Remijn, landbouwer, molenaar en koemelker, geboren te 's-Heer Abtskerke op 15 maart 1826, overleden te 's-Heerenhoek op 12 december 1885, 59 jaar oud, zoon van IX-p. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 26 september 1845, op 19-jarige leeftijd (1) met Cornelia van Wintrooij (20 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1825, overleden te 's-Heer Arendskerke op 20 december 1852, 27 jaar oud, dochter van Bernardus van Wintrooij en Johanna Rijk. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 26 januari 1854, op 27-jarige leeftijd (2) met Pieternella de Baar (22 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke op 9 oktober 1831, dochter van IX-w. Uit dit huwelijk

 1. Willem Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 31 oktober 1854, volgt onder XI-bi.
 2. Cornelis Remijn, broodbakker, landbouwer en broodbakker, geboren te 's-Heer Arendskerke op 17 november 1855, overleden te Goes op 8 januari 1932, begraven te Kwadendamme op 11 januari 1932, 76 jaar oud.
  Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 9 februari 1876, op 20-jarige leeftijd met Tannetje Boonman, geboren te 's-Heer Arendskerke op 8 augustus 1853, volgt onder XI-ah.
 3. Klazina Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 2 maart 1857, volgt onder XI-bj.
 4. Apollonia Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 11 juni 1858, overleden te Goes op 23 maart 1929, 70 jaar oud.
  Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 3 december 1883, op 25-jarige leeftijd met Marinus van 't Westeinde, geboren te Borssele op 22 januari 1838, volgt onder X-dh.
 5. Magdalena Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 10 september 1859, volgt onder XI-bk.
 6. Maatje Remijn, boerenmeid, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1861, overleden te 's-Heerenhoek op 15 juli 1943, 82 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 28 april 1887, op 26-jarige leeftijd met Martinus Rijk (24 jaar oud), boerenknecht, geboren te 's-Heerenhoek op 21 maart 1863, overleden aldaar op 6 november 1922, 59 jaar oud, zoon van X-ah.

Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 15 mei 1862, op 36-jarige leeftijd (3) met Catharina van Stee (19 jaar oud), landbouwster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 16 januari 1843, overleden te 's-Heerenhoek op 19 januari 1881, 38 jaar oud, dochter van Nicolaas van Stee (landbouwer en burgemeester) en Adriana van 't Westeinde (landbouwster). Uit dit huwelijk

 1. Adriana Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1864, volgt onder XI-bl.
 2. Bastiaan Remijn, landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 19 maart 1865, overleden te 's-Heerenhoek op 21 mei 1951, 86 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 26 februari 1886, op 20-jarige leeftijd (1) met Neeltje Rijk, geboren op 8 januari 1864, volgt onder XI-ao.
  Hij is getrouwd te Borssele op 22 oktober 1903, op 38-jarige leeftijd (2) met Jacomina Pover, geboren te Borssele op 21 april 1855, volgt onder X-cz.
 3. Nicolaas Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1866, volgt onder XI-bm.
 4. Jacob Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1869, volgt onder XI-bn.
 5. Maria Remijn, geboren te 's-Heerenhoek op 24 oktober 1870, volgt onder XI-bo.
 6. Sara Remijn, geboren te 's-Heerenhoek op 16 oktober 1872, volgt onder XI-bp.
 7. Pieter Remijn, geboren te 's-Heerenhoek op 29 mei 1876, volgt onder XI-bq.
 8. Levenloos Remijn, geboren te 's-Heerenhoek op 15 januari 1881, overleden aldaar op 15 januari 1881.

X-ao Jobina Remijn, landbouwster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 18 november 1827, overleden te Ovezande (Zeeland) op 16 januari 1894, 66 jaar oud, dochter van IX-p. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 2 juli 1846, op 18-jarige leeftijd (1) met Cornelis Vermue, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 3 april 1824, zie IX-cs. Uit dit huwelijk

 1. 1-2 : Zie onder IX-cs.

Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 28 maart 1856, op 28-jarige leeftijd (2) met Pieter Rijk (35 jaar oud), landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 3 november 1820, overleden aldaar op 11 juli 1894, 73 jaar oud, zoon van IX-x. Uit dit huwelijk

 1. Helena Rijk, landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 30 juni 1857, overleden te Nisse op 12 december 1912, 55 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 8 mei 1879, op 21-jarige leeftijd met Marinus van 't Westeinde, geboren te 's-Heer Arendskerke op 21 november 1854, volgt onder X-iq.
 2. Willem Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 18 februari 1859, overleden aldaar op 16 februari 1865, 5 jaar oud.
 3. Adriaan Rijk, boerenknecht, geboren te Ovezande (Zeeland) op 4 oktober 1860, overleden aldaar op 23 februari 1940, 79 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Hoedekenskerke op 12 mei 1892, op 31-jarige leeftijd met Jozina Goense (31 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek op 3 november 1860, overleden te Ovezande (Zeeland) op 6 januari 1947, 86 jaar oud, dochter van X-dz.
 4. Aalbregt Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 14 november 1863, volgt onder XI-br.
 5. Jobina Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 29 mei 1866, volgt onder XI-bs.

X-ap Josina Remijn, landbouwster, geboren te 's-Heerenhoek op 14 mei 1834, dochter van IX-p. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 3 november 1858, op 24-jarige leeftijd met Job van den Dries (24 jaar oud), landbouwer en gezworene, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 28 juli 1834, overleden aldaar op 27 januari 1907, 72 jaar oud, zoon van Jacobus van den Dries (molenaar en landbouwer) en Maria Janse Vette (landbouwster en winkelierster). Uit dit huwelijk

 1. Maria van den Dries, landbouwster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 18 augustus 1859, overleden te Nisse op 11 januari 1908, 48 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 7 februari 1884, op 24-jarige leeftijd met Jan Vermue, geboren te Ovezande (Zeeland) op 26 augustus 1854, volgt onder X-ew.
 2. Willem van den Dries, geboren te Goes op 1 september 1861, volgt onder XI-bt.
 3. Jacobus van den Dries, boerenknecht, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 8 mei 1863, overleden te Goes op 13 maart 1955, 91 jaar oud.
  Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 25 mei 1905, op 42-jarige leeftijd met Maria Rijk (40 jaar oud), geboren te Borssele op 13 februari 1865, overleden te Goes op 8 juli 1925, 60 jaar oud, dochter van IX-y.
  (Zij is eerder getrouwd te Yerseke op 9 mei 1902, op 37-jarige leeftijd met Aalbregt Boonman (45 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke op 21 december 1856, overleden aldaar op 2 december 1903, 46 jaar oud, zoon van IX-de.)
 4. Aalbrecht van den Dries, landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 18 maart 1865, overleden aldaar op 9 januari 1953, 87 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 1 februari 1889, op 23-jarige leeftijd met Jobina Vermue, geboren te Ovezande (Zeeland) op 17 september 1861, volgt onder X-fa.
 5. Pieter van den Dries, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 16 oktober 1866, volgt onder XI-bu.
 6. Clasina van den Dries, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 9 december 1868.
 7. Cornelia van den Dries, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 29 juli 1870, volgt onder XI-bv.
 8. Bastiaan van den Dries, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 27 november 1872, volgt onder XI-bw.
 9. Anthonia van den Dries, boerenmeid, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 25 november 1874.
  Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 27 april 1905, op 30-jarige leeftijd met Bastiaan Rijk (28 jaar oud), boerenknecht, geboren te 's-Heerenhoek op 2 oktober 1876, overleden aldaar op 3 november 1918, 42 jaar oud, zoon van X-ah.
 10. Magdalena van den Dries, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 1 november 1879.

X-aq Albregt Jacobse Rijk, boerenknecht en landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 14 februari 1836, overleden te Ovezande (Zeeland) op 15 januari 1917, 80 jaar oud, zoon van IX-q. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 25 september 1858, op 22-jarige leeftijd (1) met Pieternella de Jonge (35 jaar oud), landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 10 mei 1823, overleden aldaar op 9 oktober 1870, 47 jaar oud, dochter van Willem de Jonge (boerenknecht) en Johanna Hoondert (dienstbode). Hij is getrouwd te 's-Heer Abtskerke op 10 mei 1872, op 36-jarige leeftijd (2) met Cornelia Rijk (25 jaar oud), boerenmeid en landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 16 december 1846, overleden aldaar op 13 juli 1910, 63 jaar oud, dochter van IX-ac en IX-cg. Uit dit huwelijk

 1. Jacob Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 1 augustus 1873, overleden aldaar op 5 augustus 1873, 4 dagen oud.
 2. Maria Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 1 augustus 1873, overleden aldaar op 2 augustus 1873, 1 dag oud.
 3. Jacob Rijk, boerenknecht, geboren te Ovezande (Zeeland) op 30 juli 1876, overleden aldaar op 16 november 1956, 80 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 29 april 1904, op 27-jarige leeftijd met Helena de Jonge (27 jaar oud), boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 5 mei 1876, dochter van IX-gx.
 4. Maria Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 19 december 1877.

X-ar Adriana Rijk, landbouwster en koffiehuishoudster, geboren te 's-Heerenhoek op 4 februari 1840, overleden te Goes op 12 juni 1923, 83 jaar oud, dochter van IX-q. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 12 januari 1872, op 31-jarige leeftijd met Adriaan Westdijk (54 jaar oud), boerenknecht en landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek op 2 november 1817, overleden te Goes op 20 november 1896, 79 jaar oud, zoon van Cornelis Gillisse Westdijk (dagloner en landbouwer) en Geertruid Pieterse van Eikeren, Geertje (landbouwster). Uit dit huwelijk

 1. Geertruida Westdijk, geboren te 's-Heer Arendskerke op 1 november 1872, overleden te Goes op 5 augustus 1917, 44 jaar oud.
 2. Nicolaas Westdijk, landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 14 februari 1875, overleden te Goes op 19 februari 1897, 22 jaar oud.
 3. Catharina Westdijk, geboren te 's-Heer Arendskerke op 17 mei 1876, overleden te Goes op 27 februari 1941, 64 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Goes op 21 november 1912, op 36-jarige leeftijd met Petrus Claeijs (48 jaar oud), landbouwer, geboren te Oudelande in het jaar 1864, overleden aldaar op 24 april 1945, 81 jaar oud, zoon van Josephus Franciscus Claeijs en Melanie Cattoir.
 4. Albertus Westdijk, boerenknecht en koopman, geboren te Goes op 3 februari 1878, overleden aldaar op 19 november 1940, 62 jaar oud.
  Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 3 mei 1905, op 27-jarige leeftijd met Jacomina Rijk, geboren te 's-Heerenhoek op 22 mei 1880, volgt onder XI-az.
 5. Apolonia Westdijk, geboren op 1 februari 1882, overleden te Baarland op 21 februari 1933, 51 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Goes op 27 mei 1920, op 38-jarige leeftijd met Jan Acda (36 jaar oud), landbouwer, geboren te Baarland op 9 augustus 1883, overleden aldaar op 20 oktober 1938, 55 jaar oud, zoon van XI-ae.

X-as Neeltje Rijk, boerenmeid, geboren te 's-Heer Arendskerke op 28 april 1833, overleden te Goes op 18 juli 1871, 38 jaar oud, dochter van IX-r. Zij is getrouwd te Krabbendijke (Zeeland) op 26 november 1851, op 18-jarige leeftijd (1) met Jan Jacobusse Everaard (23 jaar oud), boerenknecht en huurkoetsier, geboren te Schore in het jaar 1828, overleden te Kruiningen (Zeeland) op 28 maart 1864, 36 jaar oud, zoon van Jacobus Everaard en Maatje Melse Acda (landbouwster). Uit dit huwelijk

 1. Maatje Everaard, geboren te Schore op 9 december 1852, overleden te Middelburg op 6 oktober 1930, 77 jaar oud.
 2. Marinus Everaard, geboren te Schore op 9 januari 1854, volgt onder XI-bx.
 3. Jacobus Everaard, geboren te Schore op 27 maart 1855, overleden te Vlake op 25 juni 1855, 90 dagen oud.
 4. Leuntje Everaard, geboren te Kapelle (Zeeland) op 5 juli 1856, volgt onder XI-by.
 5. Jobje Everaard, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 27 augustus 1857, overleden aldaar op 8 september 1857, 12 dagen oud.
 6. Jacobus Everaard, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 24 augustus 1860, overleden aldaar op 18 december 1863, 3 jaar oud.
 7. Anthonie Everaard, geboren te Kruiningen (Zeeland) in februari 1862, overleden aldaar op 11 oktober 1863, 1 jaar oud.
 8. Pieternella Everaard, geboren te Kruiningen (Zeeland) in het jaar 1864, overleden te Goes op 1 december 1872, 8 jaar oud.

Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 27 april 1865, op 31-jarige leeftijd (2) met Johannes Warrens (29 jaar oud), landbouwer en vrachtrijder, geboren te Goes op 21 september 1835, overleden te Middelburg op 11 augustus 1911, 75 jaar oud, zoon van Jan Warrens en Johanna van den Broeke. Uit dit huwelijk

 1. Johannes Jacobus Warrens, meubelmakersknecht, geboren te Goes op 8 februari 1866, overleden aldaar op 29 januari 1886, 19 jaar oud.
 2. Johanna Warrens, geboren te Goes op 8 februari 1867, overleden aldaar op 13 juni 1867, 125 dagen oud.
 3. Cornelis Warrens, geboren te Goes op 15 mei 1868, overleden aldaar op 29 mei 1868, 14 dagen oud.
 4. Johanna Cornelia Warrens, geboren te Goes op 6 februari 1870, overleden aldaar op 30 september 1871, 1 jaar oud.

X-at Albregt Rijk, werkman en broodbakker, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1848, overleden te Kruiningen (Zeeland) op 21 september 1874, 26 jaar oud, zoon van IX-r. Hij is getrouwd te Kruiningen (Zeeland) op 14 november 1872, op 24-jarige leeftijd met Maria Struijlaart (21 jaar oud), geboren te Ossenisse in het jaar 1851, dochter van Johannes Struijlaart (hernergier) en Maria Suij. Uit dit huwelijk

 1. Jan Franciscus Rijk, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 20 januari 1874, overleden aldaar op 21 januari 1874, 1 dag oud.

X-au Albregt Pieterse Rijk, boerenknecht en molenaarsknecht, geboren te 's-Heerenhoek op 25 februari 1838, overleden aldaar op 26 maart 1906, 68 jaar oud, zoon van IX-s. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 1 juni 1871, op 33-jarige leeftijd (1) met Cornelia de Bie (34 jaar oud), dienstmeid, geboren te 's-Heer Arendskerke op 25 augustus 1836, overleden aldaar op 6 oktober 1884, 48 jaar oud, dochter van IX-bv. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 18 november 1885, op 47-jarige leeftijd (2) met Apollonia van Stee (36 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek op 22 juli 1849, overleden aldaar op 22 juni 1897, 47 jaar oud, dochter van Nicolaas van Stee (landbouwer en burgemeester) en Adriana van 't Westeinde (landbouwster). Uit dit huwelijk

 1. Maria Rijk, dienstmeid, geboren te 's-Heerenhoek op 22 oktober 1888, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 30 oktober 1960, 72 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 30 april 1920, op 31-jarige leeftijd met Jan Rijk (31 jaar oud), landman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 27 augustus 1888, zoon van X-bz.

X-av Bastiaan Remijn, landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 10 juli 1835, zoon van IX-u. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 16 april 1860, op 24-jarige leeftijd (1) met Jobina Boonman (25 jaar oud), dienstmeid en landbouwster, geboren te Hoedekenskerke op 29 januari 1835, overleden te 's-Heerenhoek op 7 juni 1864, 29 jaar oud, dochter van IX-gd. Uit dit huwelijk

 1. Cornelia Remijn, geboren te 's-Heerenhoek op 15 januari 1861, volgt onder XI-bz.
 2. Adriaan Remijn, geboren te 's-Heerenhoek op 28 november 1861, overleden aldaar op 2 augustus 1862, 247 dagen oud.
 3. Adriaan Remijn, geboren te 's-Heerenhoek op 4 november 1862, overleden aldaar op 19 december 1862, 45 dagen oud.
 4. Jannetje Remijn, geboren te 's-Heerenhoek op 19 december 1863, overleden aldaar op 1 maart 1864, 73 dagen oud.

Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 5 oktober 1865, op 30-jarige leeftijd (2) met Tannetje Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 25 juni 1827, zie IX-et. Uit dit huwelijk

 1. 5-9 : Zie onder IX-et.

X-aw Jacob Adriaan Remijn, landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 17 augustus 1839, overleden te Hoedekenskerke op 12 mei 1909, 69 jaar oud, zoon van IX-u. Hij is getrouwd te Borssele op 28 april 1870, op 30-jarige leeftijd met Margaretha van 't Westeinde (23 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1847, overleden te 's-Gravenpolder op 14 juni 1929, 82 jaar oud, dochter van IX-fk. Uit dit huwelijk

 1. Cornelia Remijn, geboren te 's-Gravenpolder op 8 augustus 1871.
  Zij is getrouwd te 's-Gravenpolder op 17 mei 1901, op 29-jarige leeftijd met Jacob Rijk (27 jaar oud), landmansknecht, geboren te Ovezande (Zeeland) op 2 juni 1873, overleden te 's-Heer Arendskerke op 24 januari 1953, 79 jaar oud, zoon van X-af.
  (Hij is later getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 12 februari 1925, op 51-jarige leeftijd met Apollonia Remijn (59 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke op 8 augustus 1865, overleden aldaar op 28 maart 1950, 84 jaar oud, dochter van IX-ek.)
 2. Jan Remijn, geboren te 's-Gravenpolder op 4 februari 1874, ongehuwd overleden te Hoedekenskerke op 18 juni 1916, 42 jaar oud.
 3. Adriaan Remijn, geboren te 's-Gravenpolder op 10 januari 1877, overleden aldaar op 4 mei 1902, 25 jaar oud.

X-ax Cornelis Remijn, boerenknecht en landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 23 april 1841, overleden te Ovezande (Zeeland) op 1 oktober 1909, 68 jaar oud, zoon van IX-u. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 18 april 1873, op 31-jarige leeftijd met Johanna Vermue (25 jaar oud), boerenmeid en landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 28 februari 1848, overleden aldaar op 22 december 1926, 78 jaar oud, dochter van IX-ca. Uit dit huwelijk

 1. Cornelia Remijn, geboren te Ovezande (Zeeland) op 13 augustus 1874, overleden aldaar op 14 december 1935, 61 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 13 februari 1903, op 28-jarige leeftijd met Jan Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 22 april 1873, volgt onder XI-at.
 2. Catharina Remijn, geboren te Ovezande (Zeeland) op 28 juli 1875, overleden aldaar op 23 november 1875, 118 dagen oud.
 3. Levenloos Remijn, geboren te Ovezande (Zeeland) op 17 juli 1876, overleden aldaar op 17 juli 1876.
 4. Jan Remijn, geboren te Ovezande (Zeeland) op 24 mei 1877, ongehuwd overleden aldaar op 24 augustus 1924, 47 jaar oud.
 5. Catharina Remijn, geboren te Ovezande (Zeeland) op 30 augustus 1878, overleden aldaar op 13 november 1878, 75 dagen oud.
 6. Levenloos Remijn, geboren te Ovezande (Zeeland) op 9 juli 1879, overleden aldaar op 9 juli 1879.
 7. Catharina Remijn, geboren te Ovezande (Zeeland) op 5 oktober 1880, volgt onder XI-ca.
 8. Levenloos Remijn, geboren te Kapelle op 4 september 1881, overleden aldaar op 4 september 1881.
 9. Tannetje Remijn, geboren te Kapelle op 28 juli 1882, overleden aldaar op 17 augustus 1882, 20 dagen oud.
 10. Adriaan Remijn, bakker, geboren te Kapelle op 24 juli 1883, overleden te Ovezande (Zeeland) op 31 december 1934, 51 jaar oud.
  Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 4 mei 1910, op 26-jarige leeftijd met Martina Rijk (24 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek op 21 mei 1885, dochter van X-am.
 11. Jacobus Remijn, geboren te Kapelle op 18 april 1885.
  Hij is getrouwd te Baarland op 22 januari 1913, op 27-jarige leeftijd met Magdalena Allemekinders (25 jaar oud), geboren te Baarland op 4 november 1887, dochter van X-es.
 12. Margrietha Remijn, geboren te Kapelle op 25 september 1886.
  Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 24 november 1916, op 30-jarige leeftijd met Jacob de Winter (29 jaar oud), landbouwer, geboren te Hoedekenskerke op 10 juli 1887, overleden te Goes op 13 maart 1960, 72 jaar oud, zoon van X-it.
 13. Willem Remijn, geboren te Ovezande (Zeeland) op 5 februari 1890.
 14. Jozina Remijn, geboren te Ovezande (Zeeland) op 13 januari 1891, overleden aldaar op 17 januari 1891, 4 dagen oud.

X-ay Willem Remijn, landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 11 maart 1843, overleden aldaar op 23 augustus 1883, 40 jaar oud, zoon van IX-u. Hij is getrouwd te Baarland op 6 mei 1870, op 27-jarige leeftijd met Josina Acda (23 jaar oud), landbouwster, geboren te Baarland op 23 oktober 1846, dochter van Jan Gerardse Acda (boerenknecht en landbouwer) en Cornelia Hoondert (landbouwster). Uit dit huwelijk

 1. Cornelia Remijn, geboren te 's-Gravenpolder op 20 juni 1871, volgt onder XI-cb.
 2. Pieternella Remijn, geboren te 's-Gravenpolder op 30 september 1872, overleden te 's-Heerenhoek op 19 juni 1953, 80 jaar oud.
  Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 23 januari 1896, op 23-jarige leeftijd met Nicolaas Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1866, volgt onder XI-bm.
 3. Tannetje Remijn, geboren te 's-Gravenpolder op 5 augustus 1874, overleden te Ovezande (Zeeland) op 4 januari 1919, 44 jaar oud.
  Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 17 april 1902, op 27-jarige leeftijd met Marinus Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 28 januari 1875, volgt onder XI-as.
 4. Klazina Remijn, boerenmeid, geboren te 's-Gravenpolder op 25 januari 1876, overleden te Middelburg op 7 juli 1913, 37 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 27 april 1899, op 23-jarige leeftijd met Pieter Remijn, geboren te 's-Heerenhoek op 29 mei 1876, volgt onder XI-bq.
 5. Margaretha Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 23 januari 1878.
 6. Adriaan Remijn, landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 27 augustus 1880.
  Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 20 juni 1913, op 32-jarige leeftijd met Catharina van den Dries (22 jaar oud), boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 23 oktober 1890, overleden te 's-Heer Arendskerke op 3 juni 1944, 53 jaar oud, dochter van X-fa.
 7. Maria Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 27 januari 1882, overleden aldaar op 10 februari 1882, 14 dagen oud.
 8. Magdalena Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 26 juni 1883.
 9. Jan Remijn, boerenknecht, geboren te 's-Heer Arendskerke op 11 september 1884, overleden aldaar op 5 september 1953, 68 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Hoedekenskerke op 2 mei 1912, op 27-jarige leeftijd met Barbara de Jonge (31 jaar oud), geboren te Hoedekenskerke op 24 januari 1881, dochter van X-im.
 10. Bastiaan Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 8 oktober 1886.

X-az Pieternella de Baar, geboren te Baarsdorp op 15 oktober 1826, dochter van IX-v. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 14 april 1855, op 28-jarige leeftijd met Jan Wouterse (31 jaar oud), landman en vrachtrijder, geboren te Hoedekenskerke op 16 januari 1824, zoon van Hendrik Wouters (arbeider en landbouwer) en Cornelia Raas, Neeltje (landbouwster). Uit dit huwelijk

 1. Elizabeth Wouterse, winkelierster, geboren te 's-Gravenpolder op 11 december 1847, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 18 oktober 1932, 84 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 15 april 1885, op 37-jarige leeftijd met Jan Marinusse Rijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 12 januari 1846, volgt onder X-bz.

X-ba Maria de Baar, herbergierster, geboren te 's-Heer Abtskerke op 12 april 1834, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 13 september 1896, 62 jaar oud, dochter van IX-v. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 1 maart 1860, op 25-jarige leeftijd met Marinus Hoondert (33 jaar oud), boerenknecht, koopman en herbergier, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1827, overleden op 15 mei 1922, 95 jaar oud, zoon van Pieter Marinusse Hoondert (arbeider) en Digna de Bie (boerenmeid en arbeidster). Uit dit huwelijk

 1. Dina Hoondert, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 30 maart 1860, overleden aldaar op 29 februari 1884, 23 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 1 september 1881, op 21-jarige leeftijd met Jan Marinusse Rijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 12 januari 1846, volgt onder X-bz.
 2. Elisabeth Hoondert, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 5 juni 1861.
  Zij is getrouwd te IJzendijke (Zeeland) op 25 januari 1883, op 21-jarige leeftijd met Eduard Antheunis (41 jaar oud), bierbrouwer, geboren te IJzendijke (Zeeland) in het jaar 1842, zoon van Gratianus Gustavus Antheunis en Bernardina Quataert.
 3. Pieter Hoondert, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 31 januari 1863, volgt onder XI-cc.
 4. Cornelia Hoondert, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 17 februari 1865.
  Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 6 juni 1887, op 22-jarige leeftijd met Marinus Bek (26 jaar oud), boerenknecht, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1861, zoon van Laurus Bek (landbouwerszoon en landbouwer) en Geertruida van den Dries (landbouwster).
 5. Pieternella Hoondert, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 5 april 1867, overleden aldaar op 16 mei 1872, 5 jaar oud.

X-bb Adriana de Baar, landbouwster, geboren te 's-Heer Abtskerke op 6 januari 1835, overleden te Ovezande (Zeeland) op 21 september 1904, 69 jaar oud, dochter van IX-w. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 18 maart 1858, op 23-jarige leeftijd met Marinus Rentmeester (31 jaar oud), arbeider, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1827, overleden te Ovezande (Zeeland) op 18 januari 1892, 65 jaar oud, zoon van Engel Rentmeester en Margrieta de Keijzer. Uit dit huwelijk

 1. Cornelis Rentmeester, landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1859, overleden te Wolphaartsdijk op 17 februari 1916, 57 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 3 oktober 1895, op 36-jarige leeftijd met Jacoba Vermue, geboren te Ovezande (Zeeland) op 17 april 1856, volgt onder X-ex.
 2. Engel Rentmeester, geboren te 's-Heerenhoek op 29 oktober 1860, volgt onder XI-cd.
 3. Jan Rentmeester, boerenknecht, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1862, overleden te 's-Heerenhoek op 4 september 1933, 71 jaar oud.
  Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 22 februari 1905, op 43-jarige leeftijd met Cornelia Rijk (39 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek op 18 januari 1866, overleden aldaar op 15 juni 1955, 89 jaar oud, dochter van X-ae.
 4. Bastiaan Rentmeester, boerenknecht en landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 4 mei 1863.
  Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 2 mei 1888, op 24-jarige leeftijd (1) met Johanna Ars (23 jaar oud), landbouwster, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1865, overleden aldaar op 10 december 1901, 36 jaar oud, dochter van Hubrecht Ars (landbouwer) en Maria Boonman.
  Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 28 januari 1903, op 39-jarige leeftijd (2) met Geertruida Rijk, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1879, volgt onder XI-ay.
 5. Leuntje Rentmeester, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1864, volgt onder XI-ce.
 6. Marinus Rentmeester, landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 30 april 1867, overleden aldaar op 26 februari 1947, 79 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Driewegen op 21 mei 1896, op 29-jarige leeftijd (1) met Cornelia Allemekinders (43 jaar oud), landbouwster, geboren te Driewegen op 26 mei 1852, overleden te Ovezande (Zeeland) op 21 december 1917, 65 jaar oud, dochter van IX-bz.
  (Zij is eerder getrouwd te Driewegen op 7 juni 1872, op 20-jarige leeftijd met Cornelis Boonman (21 jaar oud), boerenknecht en landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke op 14 augustus 1850, overleden te Rosmalen op 11 februari 1892, 41 jaar oud, zoon van IX-de.)
  Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 21 februari 1919, op 51-jarige leeftijd (2) met Catharina Rijk (58 jaar oud), huishoudster, geboren te 's-Heerenhoek op 3 maart 1860, overleden aldaar op 13 december 1951, 91 jaar oud, dochter van X-ae.
 7. Jacob Rentmeester, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1869, volgt onder XI-cf.
 8. Johannes Rentmeester, landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1872.
  Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 17 februari 1905, op 33-jarige leeftijd met Maria Priem (29 jaar oud), boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 27 augustus 1875, overleden aldaar op 15 december 1956, 81 jaar oud, dochter van X-bj.
 9. Pieter Rentmeester, boerenknecht, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1874, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 20 september 1930, 56 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 2 april 1913, op 39-jarige leeftijd met Maria de Winter (39 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 4 november 1873, dochter van IX-ej.
 10. Maatje Rentmeester, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1877, overleden aldaar op 18 juli 1880, 3 jaar oud.

X-bc Jan de Baar, geboren te 's-Heer Abtskerke op 16 september 1836, overleden te 's-Heerenhoek op 23 mei 1899, 62 jaar oud, zoon van IX-w. Hij is getrouwd op 8 februari 1888, op 51-jarige leeftijd met Jobje Goense (29 jaar oud), landbouwster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 5 januari 1859, overleden te 's-Heerenhoek op 25 april 1937, 78 jaar oud, dochter van Jan Goense (boerenknecht en landbouwer) en Cornelia Pieterse de Winter (boerenmeid).
(Zij is later getrouwd te 's-Heerenhoek op 14 mei 1902, op 43-jarige leeftijd met Joannes Bernardus Gerardus Werri (39 jaar oud), landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek op 25 november 1862, overleden aldaar op 10 december 1945, 83 jaar oud, zoon van Joannes Werri en Margaretha Wilhelmina Steketee (landbouwster). (Hij is eerder getrouwd te 's-Heerenhoek op 7 juni 1888, op 25-jarige leeftijd met Sara van Stee (34 jaar oud), landbouwster, geboren te 's-Heerenhoek op 4 juni 1854, overleden aldaar op 24 mei 1895, 40 jaar oud, dochter van Nicolaas van Stee (landbouwer en burgemeester) en Adriana van 't Westeinde (landbouwster).)) Uit dit huwelijk

 1. Jan de Baar, landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1891.
  Hij is getrouwd te Borssele op 15 april 1920, op 29-jarige leeftijd met Cornelia Smits (24 jaar oud), geboren te 's-Heer Abtskerke op 5 maart 1896, dochter van X-fr.

X-bd Jacob de Baar, boerenknecht, geboren te Ovezande (Zeeland) op 29 januari 1841, overleden aldaar op 22 november 1870, 29 jaar oud, zoon van IX-w. Hij is getrouwd te Borssele op 15 mei 1867, op 26-jarige leeftijd met Johanna Allemekinders (21 jaar oud), geboren te Borssele op 8 december 1845, overleden te Ovezande (Zeeland) op 1 maart 1931, 85 jaar oud, dochter van IX-by.
(Zij is later getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 18 mei 1874, op 28-jarige leeftijd met Pieter van Stee (27 jaar oud), boerenknecht, landbouwer en wethouder, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1847, overleden aldaar op 27 april 1911, 64 jaar oud, zoon van Nicolaas van Stee (landbouwer en burgemeester) en Adriana van 't Westeinde (landbouwster).) Uit dit huwelijk

 1. Cornelis de Baar, boerenknecht, geboren te 's-Heerenhoek op 7 februari 1868, overleden te Ovezande (Zeeland) op 8 september 1915, 47 jaar oud.
  Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 22 mei 1895, op 27-jarige leeftijd met Cornelia Remijn, geboren te 's-Gravenpolder op 20 juni 1871, volgt onder XI-cb.
 2. Jacob de Baar, geboren te Ovezande (Zeeland) op 2 juli 1871, volgt onder XI-cg.

X-be Willem Rijk, boerenknecht en landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1836, overleden te Oudelande op 22 januari 1909, 73 jaar oud, zoon van IX-z. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 4 november 1868, op 32-jarige leeftijd (1) met Klazina Rijk (23 jaar oud), landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 10 januari 1845, overleden te Oudelande op 14 augustus 1890, 45 jaar oud, dochter van IX-ag. Uit dit huwelijk

 1. Jan Rijk, klein landbouwer en landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 25 oktober 1869, overleden te Oudelande op 8 maart 1917, 47 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 11 april 1913, op 43-jarige leeftijd met Catharina Huige (29 jaar oud), huishoudster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 14 maart 1884, overleden aldaar op 21 augustus 1956, 72 jaar oud, dochter van X-ih.
  (Zij is later getrouwd te 's-Heerenhoek op 8 mei 1918, op 34-jarige leeftijd met Gerardus Johannes Schuerman (36 jaar oud), postbode, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1882, zoon van Jan Frans Schuerman en Isabella Fierens. (Hij is eerder getrouwd te Ellewoutsdijk op 24 april 1912, op 30-jarige leeftijd met Agatha Dobbelaar (26 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke op 24 februari 1886, overleden te Putten op 2 december 1916, 30 jaar oud, dochter van Pieter Dobbelaar (boerenknecht en landbouwer) en Magdalena de Vroe (arbeidster).))
 2. Maria Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 23 oktober 1870, ongehuwd overleden te Oudelande op 23 januari 1895, 24 jaar oud.
 3. Pieter Rijk, geboren te Oudelande op 17 september 1872, ongehuwd overleden aldaar op 1 september 1892, 19 jaar oud.
 4. Cornelia Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1875, overleden te Oudelande op 4 maart 1909, 34 jaar oud.
 5. Cornelis Rijk, veldarbeider, geboren te Oudelande op 8 april 1877.
  Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 5 september 1907, op 30-jarige leeftijd met Antonia Raas (27 jaar oud), boerenmeid, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 9 april 1880, dochter van Cornelis Raas (timmerman en landbouwer) en Maria Verdonk (boerenmeid en landbouwster).
 6. Jozina Rijk, geboren te Oudelande op 30 juni 1879, overleden aldaar op 11 april 1887, 7 jaar oud.
 7. Bastiaan Rijk, boerenknecht, geboren te Oudelande op 29 september 1881, ongehuwd overleden aldaar op 13 mei 1908, 26 jaar oud.
 8. Johanna Rijk, geboren te Oudelande op 18 augustus 1884.
 9. Jozina Rijk, geboren te Oudelande op 11 april 1887.
 10. Marinus Rijk, geboren te Oudelande op 4 juni 1888, volgt onder XI-ch.

Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 2 augustus 1895, op 59-jarige leeftijd (2) met Pieternella van de Pas, geboren te Ovezande (Zeeland) op 20 augustus 1859, zie IX-gm. Uit dit huwelijk

 1. 11-15 : Zie onder IX-gm.

X-bf Adriaan van den Dries, landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 7 december 1823, overleden aldaar op 3 december 1876, 52 jaar oud, zoon van IX-aa. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 18 mei 1855, op 31-jarige leeftijd met Tannetje Boonman, Anthonia (26 jaar oud), boerenmeid en landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1829, dochter van IX-bm. Uit dit huwelijk

 1. Jacobus Petrus van den Dries, boerenknecht en landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 11 mei 1856, overleden te Goes op 14 november 1901, 45 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Borssele op 21 april 1882, op 25-jarige leeftijd met Jacomina Pover, geboren te Borssele op 21 april 1855, volgt onder X-cz.
 2. Jozina van den Dries, geboren te Ovezande (Zeeland) op 10 juli 1857, volgt onder XI-ci.
 3. Daniel van den Dries, geboren te Ovezande (Zeeland) op 10 juli 1859.
 4. Neeltje van den Dries, geboren te Ovezande (Zeeland) op 31 mei 1861.
 5. Cornelia van den Dries, geboren te Ovezande (Zeeland) op 16 april 1864, volgt onder XI-cj.

X-bg Tannetje van den Dries, geboren te Ovezande (Zeeland) op 6 februari 1826, overleden aldaar op 21 mei 1884, 58 jaar oud, dochter van IX-aa. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 12 mei 1854, op 28-jarige leeftijd met Pieter Boonman (24 jaar oud), kleermaker, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1830, overleden aldaar op 28 januari 1879, 49 jaar oud, zoon van IX-gd. Uit dit huwelijk

 1. Adriaan Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 24 juni 1855, volgt onder XI-ck.
 2. Jacobus Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 3 september 1857, overleden aldaar op 7 september 1860, 3 jaar oud.
 3. Levenloos Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 5 oktober 1859, overleden aldaar op 5 oktober 1859.
 4. Jacobus Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 13 juni 1861, overleden aldaar op 23 augustus 1861, 71 dagen oud.
 5. Neeltje Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 9 mei 1863, overleden te Oudelande op 5 januari 1931, 67 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 8 november 1889, op 26-jarige leeftijd met Jacobus Priem, geboren te Ovezande (Zeeland) op 26 juni 1851, volgt onder X-lx.
 6. Johanna Boonman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 10 mei 1866, ongehuwd overleden aldaar op 31 januari 1916, 49 jaar oud.
 7. Jacobus Boonman, herbergier en klein landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 26 oktober 1868, overleden te Goes.
  Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 31 december 1903, op 35-jarige leeftijd met Johanna Priem (36 jaar oud), geboren te Ovezande (Zeeland) op 22 april 1867, overleden aldaar op 4 mei 1937, 70 jaar oud, dochter van X-bi.

X-bh Tannetje Jacobse Rijk, boerenmeid en landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 15 november 1836, overleden te 's-Heer Abtskerke op 5 maart 1906, 69 jaar oud, dochter van IX-ab. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 10 juli 1863, op 26-jarige leeftijd met Hubertus Drijdijk (27 jaar oud), boerenknecht, landbouwer en koopman, geboren te Driewegen op 13 april 1836, overleden te 's-Heer Abtskerke op 4 december 1921, 85 jaar oud, zoon van IX-bd. Uit dit huwelijk

 1. Hubregt Drijdijk, geboren te Oudelande op 12 mei 1864, overleden aldaar op 19 mei 1866, 2 jaar oud.
 2. Jacob Drijdijk, geboren te Oudelande op 17 juli 1865, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 8 november 1947, 82 jaar oud.
 3. Maatje Drijdijk, geboren te Oudelande op 18 januari 1868, volgt onder XI-cl.
 4. Hubregt Drijdijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 3 maart 1870.
 5. Pieter Drijdijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 4 augustus 1872, overleden aldaar op 18 september 1872, 45 dagen oud.
 6. Pieternella Drijdijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 8 maart 1874, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 24 juli 1949, 75 jaar oud.
 7. Johannis Drijdijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 16 december 1877, overleden te 's-Heer Arendskerke op 30 juni 1954, 76 jaar oud.
 8. Marinus Drijdijk, boerenknecht, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 13 oktober 1881, overleden te 's-Heer Abtskerke op 9 april 1903, 21 jaar oud.

X-bi Helena Rijk, geboren te Hoedekenskerke op 18 augustus 1840, overleden te Ovezande (Zeeland) op 15 augustus 1912, 71 jaar oud, dochter van IX-ab. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 11 mei 1866, op 25-jarige leeftijd met Daniel Priem (27 jaar oud), timmerman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 13 januari 1839, overleden aldaar op 30 december 1925, 86 jaar oud, zoon van Joannes Janse Priem (boerenknecht, arbeider en landbouwer) en Jannetje Aalbregtse de Jonge (arbeidster, landbouwster en boerenmeid). Uit dit huwelijk

 1. Johanna Priem, geboren te Ovezande (Zeeland) op 22 april 1867, overleden aldaar op 4 mei 1937, 70 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 31 december 1903, op 36-jarige leeftijd met Jacobus Boonman (35 jaar oud), herbergier en klein landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 26 oktober 1868, overleden te Goes, zoon van X-bg.
 2. Jacob Priem, timmerman en landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 29 oktober 1869, overleden aldaar op 18 februari 1946, 76 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 17 mei 1912, op 42-jarige leeftijd met Klazina Wijk (43 jaar oud), geboren te Ovezande (Zeeland) op 16 november 1868, overleden aldaar op 31 mei 1928, 59 jaar oud, dochter van IX-hw.
 3. Johannes Priem, timmerman, geboren te Ovezande (Zeeland) op 9 januari 1873, overleden te Goes op 4 september 1951, 78 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Kapelle op 7 mei 1909, op 36-jarige leeftijd met Cornelia Menheere (25 jaar oud), geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1884, dochter van Cornelis Menheere (klompenmaker) en Elisabeth Bal.
 4. Jan Priem, geboren te Ovezande (Zeeland) op 21 oktober 1874, overleden aldaar op 29 maart 1946, 71 jaar oud.

X-bj Catharina Rijk, geboren te Hoedekenskerke op 16 december 1846, overleden te Ovezande (Zeeland) op 5 april 1879, 32 jaar oud, dochter van IX-ab. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 13 mei 1870, op 23-jarige leeftijd met Pieter Priem (25 jaar oud), boerenknecht en landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 25 mei 1844, overleden aldaar op 5 oktober 1910, 66 jaar oud, zoon van IX-jh.
(Hij is later getrouwd te Borssele op 11 november 1880, op 36-jarige leeftijd met Maria Magdalena de Winter, geboren te Waarde in het jaar 1858, zie IX-jf.) Uit dit huwelijk

 1. Klazina Priem, geboren te Ovezande (Zeeland) op 12 april 1871.
  Zij is getrouwd te Baarland op 13 mei 1909, op 38-jarige leeftijd met Marinus Raas (37 jaar oud), landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 6 oktober 1871, overleden te Goes op 5 november 1931, 60 jaar oud, zoon van Cornelis Raas (timmerman en landbouwer) en Maria Verdonk (boerenmeid en landbouwster).
 2. Pieternella Priem, winkelierster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 13 juli 1873.
  Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 19 juni 1903, op 29-jarige leeftijd met Johannes Rijk (30 jaar oud), boerenknecht, geboren te 's-Heerenhoek op 19 september 1872, zoon van X-ak.
 3. Maria Priem, boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 27 augustus 1875, overleden aldaar op 15 december 1956, 81 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 17 februari 1905, op 29-jarige leeftijd met Johannes Rentmeester (33 jaar oud), landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1872, zoon van X-bb.
 4. Elena Priem, boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 19 april 1877, overleden te 's-Heerenhoek op 16 juni 1913, 36 jaar oud.
  Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 31 januari 1906, op 28-jarige leeftijd met Cornelis Bastiaanse Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke op 22 februari 1864, volgt onder X-hc.

X-bk Tannetje Rijk, dienstmeid en landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 14 maart 1840, overleden aldaar op 1 december 1919, 79 jaar oud, dochter van IX-ac en IX-cg. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 23 mei 1873, op 33-jarige leeftijd (1) met Marinus Vermue (34 jaar oud), landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 10 maart 1839, overleden aldaar op 11 februari 1887, 47 jaar oud, zoon van Adrianus Laurusse Vermue (landman) en Joanna Franse Ars (dienstmeid). Uit dit huwelijk

 1. Adriaan Vermue, landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 16 mei 1874, overleden aldaar op 23 september 1910, 36 jaar oud.
 2. Pieter Vermue, landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 8 augustus 1875, overleden te Kapelle op 20 september 1943, 68 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 26 mei 1905, op 29-jarige leeftijd met Magrieta Westdorp, geboren te Nisse op 20 oktober 1877, volgt onder X-li.
 3. Laurus Vermue, geboren te Ovezande (Zeeland) op 8 augustus 1877, volgt onder XI-cm.
 4. Marinus Simon Vermue, landbouwer, geboren te Ovezande (Zeeland) op 30 november 1878, overleden aldaar op 23 december 1961, 83 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 30 april 1915, op 36-jarige leeftijd met Cornelia Priem, geboren te Ovezande (Zeeland) op 26 november 1884, volgt onder X-lw.
 5. Cornelis Vermue, geboren te Ovezande (Zeeland) op 2 april 1880, overleden aldaar.
 6. Johannes Vermue, boerenknecht, geboren te Ovezande (Zeeland) op 24 mei 1883, ongehuwd overleden aldaar op 9 mei 1907, 23 jaar oud.
 7. Levenloos Vermue, geboren te Ovezande (Zeeland) op 11 juni 1885, overleden aldaar op 11 juni 1885.

Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 22 november 1889, op 49-jarige leeftijd (2) met Jan Grim (37 jaar oud), boerenknecht, geboren te 's-Heer Abtskerke op 22 maart 1852, overleden voor 1 december 1919, hoogstens 67 jaar oud, zoon van Janus Grim en Maatje Kuilenbroek.

X-bl Marinus Rijk, landbouwer en wagenmaker, geboren op 29 oktober 1843, overleden te Bergen op Zoom op 6 mei 1930, 86 jaar oud, zoon van IX-ac en IX-cg. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 30 mei 1873, op 29-jarige leeftijd met Margaretha Rijk (23 jaar oud), landbouwster en boerenmeid, geboren te Ellewoutsdijk op 21 april 1850, overleden te Bergen op Zoom op 29 april 1923, 73 jaar oud, dochter van IX-bj. Uit dit huwelijk

 1. Maria Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 11 augustus 1874, overleden te 's-Heer Arendskerke op 4 augustus 1930, 55 jaar oud.
  Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 28 mei 1897, op 22-jarige leeftijd met Pieter van den Dries, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 16 oktober 1866, volgt onder XI-bu.
 2. Marinus Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 19 februari 1876.
 3. Cornelia Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1876, overleden aldaar op 25 april 1878, 2 jaar oud.

X-bm Danker Rijk, molenaar, geboren te Ovezande (Zeeland) op 11 maart 1845, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 3 augustus 1905, 60 jaar oud, zoon van IX-ac en IX-cg. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 11 februari 1886, op 40-jarige leeftijd met Johanna Bek (22 jaar oud), boerenmeid, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 12 juli 1863, dochter van Laurus Bek (landbouwerszoon en landbouwer) en Geertruida van den Dries (landbouwster). Uit dit huwelijk

 1. Adriaan Rijk, molenaar, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 30 december 1886.
  Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 21 augustus 1935, op 48-jarige leeftijd met Cornelia de Winter (34 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 10 april 1901, overleden op 27 september 1989, 88 jaar oud, dochter van X-jm.
 2. Laurus Rijk, molenaar, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 4 maart 1888.
  Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 4 mei 1921, op 33-jarige leeftijd met Johanna de Jonge (27 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 14 juli 1893, dochter van Adriaan de Jonge (landbouwer) en Dina van Eijkeren (boerenmeid).
 3. Aalbrecht Rijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 15 november 1889.
 4. Maria Rijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 20 augustus 1891.
  Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 23 oktober 1919, op 28-jarige leeftijd met Sebastiaan van Eijkeren (28 jaar oud), boerenknecht, geboren te 's-Heerenhoek op 23 augustus 1891, zoon van XI-af.
 5. Geertruida Rijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 5 mei 1893.
  Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 9 november 1922, op 29-jarige leeftijd met Adriaan van den Dries (37 jaar oud), landman, geboren te Borssele op 27 mei 1885, overleden te Goes op 24 april 1959, 73 jaar oud, zoon van X-cz.
  (Hij is eerder getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 1 mei 1914, op 28-jarige leeftijd met Martina Hendrika Goense (25 jaar oud), boerenmeid, geboren te Ovezande (Zeeland) op 16 juni 1888, overleden voor 9 november 1922, hoogstens 34 jaar oud, dochter van XI-aj.)
 6. Cornelis Rijk, molenaar, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 26 oktober 1894, overleden voor 16 januari 1982, hoogstens 87 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 7 juni 1934, op 39-jarige leeftijd met Sara Boonman (29 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 12 februari 1905, overleden te 's-Heer Arendskerke op 16 januari 1982, 76 jaar oud, dochter van XI-cx.
 7. Margaretha Rijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 4 mei 1896.
  Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 4 september 1923, op 27-jarige leeftijd met Marinus van Eijkeren (24 jaar oud), landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek op 16 augustus 1899, overleden te Biervliet (Zeeland) op 17 juli 1982, 82 jaar oud, zoon van XI-af.
 8. Dina Rijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 14 november 1897.
  Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 8 juni 1922, op 24-jarige leeftijd met Cornelis Boonman (28 jaar oud), landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 17 mei 1894, zoon van X-jf.
 9. Marinus Rijk, molenaar, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 14 december 1899.
  Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 7 oktober 1926, op 26-jarige leeftijd met Adriana Jacoba Pieters (21 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1905, dochter van Cornelis Pieters (handelaar in brandstoffen en metselaar) en Stoffelina Vermeulen (dienstmeid en herbergierster).

X-bn Cornelia Adriaanse Rijk, boerenmeid en landbouwster, geboren te Baarland op 16 december 1846, overleden te 's-Heer Abtskerke op 9 mei 1886, 39 jaar oud, dochter van IX-ac en IX-cg. Zij is getrouwd te Baarland op 8 augustus 1867, op 20-jarige leeftijd met Simon Adrianus Smits (39 jaar oud), landbouwer en landman, geboren te Halsteren (NB) in het jaar 1828, overleden te 's-Heer Abtskerke op 21 april 1892, 64 jaar oud, zoon van Martinus Smits (landbouwer) en Adriana Cornelia Bové.
(Hij is eerder getrouwd te 's-Heer Abtskerke op 8 mei 1856, op 28-jarige leeftijd met Leuntje Hubregtse Vermue, Apollonia, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 5 januari 1820, zie IX-cr.) Uit dit huwelijk

 1. Cornelia Smits, geboren te Baarsdorp op 11 juli 1868, overleden te 's-Heer Abtskerke op 20 oktober 1868, 101 dagen oud.
 2. Adriaan Smits, geboren te Baarsdorp op 29 augustus 1869, overleden te 's-Heer Abtskerke op 20 november 1869, 83 dagen oud.
 3. Martinus Smits, boerenknecht en landbouwer, geboren te 's-Heer Abtskerke op 3 augustus 1871, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 4 april 1937, 65 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 27 juni 1894, op 22-jarige leeftijd met Cornelia van den Dries, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 29 juli 1870, volgt onder XI-bv.
 4. Maria Smits, geboren te 's-Heer Abtskerke op 1 juni 1873, volgt onder XI-cn.
 5. Geertruida Smits, boerenmeid, geboren te 's-Heer Abtskerke op 30 oktober 1876, overleden te Borssele op 23 april 1947, 70 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Borssele op 10 mei 1900, op 23-jarige leeftijd met Daniel Boonman, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1870, volgt onder XI-b.

X-bo Albregt Menheere, boerenknecht, geboren te Hoedekenskerke op 25 april 1804, overleden te 's-Heerenhoek op 16 december 1851, 47 jaar oud, zoon van IX-ad. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 29 april 1836, op 32-jarige leeftijd met Magdalena van den Dries (25 jaar oud), boerenmeid en arbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 7 december 1810, wonende te 's-Heerenhoek, overleden aldaar op 1 maart 1898, 87 jaar oud, dochter van Joannis Bastiaanse van den Dries (veehouder) en Pieternella Cornelisse Eversdijk. Uit dit huwelijk

 1. Klazina Menheere, dienstmeid en arbeidster, geboren te 's-Heerenhoek op 15 juni 1837, overleden te 's-Gravenpolder op 15 januari 1891, 53 jaar oud.
  Zij is getrouwd te 's-Gravenpolder op 29 april 1880, op 42-jarige leeftijd met Jan Huige (37 jaar oud), arbeider, geboren te 's-Gravenpolder op 12 augustus 1842, overleden aldaar op 1 mei 1893, 50 jaar oud, zoon van IX-ak.
 2. Johannes Menheere, geboren te 's-Heerenhoek op 19 september 1839, overleden aldaar op 29 september 1839, 10 dagen oud.
 3. Johannes Menheere, geboren te 's-Heerenhoek op 18 maart 1840, volgt onder XI-co.
 4. Pieternella Menheere, geboren te 's-Heerenhoek op 22 november 1841, overleden aldaar op 30 oktober 1860, 18 jaar oud.
 5. Cornelia Menheere, geboren te 's-Heerenhoek op 18 maart 1844, overleden te Hoedekenskerke op 28 maart 1892, 48 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Hoedekenskerke op 24 juli 1890, op 46-jarige leeftijd met Johannis Janse Zuidhof (50 jaar oud), arbeider en vrachtrijder, geboren te 's-Heerenhoek op 30 januari 1840, overleden te Hoedekenskerke op 9 maart 1897, 57 jaar oud, zoon van IX-fx.
  (Hij is eerder getrouwd te Borssele op 17 juni 1869, op 29-jarige leeftijd met Maria van Eijkeren, geboren te 's-Heer Arendskerke op 27 december 1841, volgt onder IX-gj.)
 6. Maria Magdalena Menheere, geboren te 's-Heerenhoek op 22 juli 1846.

X-bp Marinus Menheere, arbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1806, overleden aldaar op 19 juni 1870, 64 jaar oud, zoon van IX-ad. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 27 oktober 1826, op 20-jarige leeftijd met Francina Nolet (24 jaar oud), boerenmeid en arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1802, overleden aldaar op 17 april 1862, 60 jaar oud, dochter van Marinus Nolet en Maria Huijzen. Uit dit huwelijk

 1. Maatje Menheere, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 19 augustus 1828, overleden aldaar op 5 juni 1829, 290 dagen oud.
 2. Marinus Menheere, arbeider en veldarbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 2 maart 1831, overleden aldaar op 24 november 1904, 73 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 29 april 1859, op 28-jarige leeftijd met Jacomina van 't Westeinde, geboren te Ovezande (Zeeland) op 25 december 1826, volgt onder IX-fg.
 3. Maatje Menheere, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 18 juni 1833, overleden aldaar op 5 mei 1834, 321 dagen oud.
 4. Maatje Menheere, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 27 maart 1835, volgt onder XI-cp.
 5. Dignus Menheere, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in februari 1841, overleden aldaar op 22 mei 1841, 3 maanden oud.
 6. Dignus Menheere, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in maart 1842, overleden aldaar op 23 juli 1843, 1 jaar oud.
 7. Dignus Menheere, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1845, overleden aldaar op 22 maart 1848, 3 jaar oud.
 8. Maria Menheere, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 26 februari 1846, overleden aldaar op 2 maart 1846, 4 dagen oud.

X-bq Gilles Menheere, arbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 9 februari 1810, zoon van IX-ad. Hij is getrouwd te Kleverskerke op 31 januari 1845, op 34-jarige leeftijd met Elisabeth Koppejan (25 jaar oud), dienstmeid, geboren te Vrouwenpolder op 23 oktober 1819, dochter van Laurens Koppejan en Johanna Melse. Uit dit huwelijk

 1. Klazina Menheere, geboren te Kleverskerke op 5 april 1845.
 2. Johanna Menheere, geboren te Kleverskerke op 13 april 1846.
 3. Klazina Menheere, geboren te Kleverskerke op 13 september 1847.
 4. Maria Menheere, geboren te Arnemuiden in mei 1857, overleden aldaar op 8 juni 1857, 1 maand oud.

X-br Maria Menheere, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 29 december 1818, dochter van IX-ad. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 19 juni 1845, op 26-jarige leeftijd met Lodewijk Simonse (31 jaar oud), arbeider, geboren te Driewegen in het jaar 1814, zoon van Jacob Simonse en Maria Bul. Uit dit huwelijk

 1. Maria Simonse, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 22 november 1846, ongehuwd overleden te Arnemuiden op 1 januari 1864, 17 jaar oud.
 2. Dingenis Simonse, geboren te 's-Heer Arendskerke op 4 maart 1848.
 3. Johanna Simonse, geboren te Kleverskerke op 25 februari 1851, overleden aldaar op 7 maart 1851, 10 dagen oud.
 4. Johanna Simonse, geboren te Kleverskerke op 25 juni 1852.
 5. Jacob Simonse, geboren te Kleverskerke op 10 maart 1854, overleden aldaar op 13 oktober 1854, 217 dagen oud.
 6. Jacobus Simonse, geboren te Kleverskerke op 12 maart 1855, overleden aldaar op 29 maart 1855, 17 dagen oud.
 7. Cornelia Simonse, geboren te Kleverskerke op 29 november 1856.
 8. Elizabeth Simonse, geboren te Arnemuiden op 8 maart 1858.
 9. Elizabeth Simonse, geboren te Arnemuiden op 3 mei 1864, overleden aldaar op 28 januari 1865, 270 dagen oud.

X-bs Jacomina Vroonland, geboren te Ovezande (Zeeland) op 28 mei 1807, overleden te Kwadendamme op 18 oktober 1867, 60 jaar oud, dochter van IX-ae. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 26 mei 1831, op 23-jarige leeftijd met Johannes de Leeuw (24 jaar oud), arbeider, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1807, overleden aldaar op 2 april 1876, 69 jaar oud, zoon van Jacobus de Leeuw en Helena Knuijt. Uit dit huwelijk

 1. Jacobus de Leeuw, geboren te Nisse op 26 oktober 1831, volgt onder XI-cq.
 2. Josina de Leeuw, geboren te Nisse op 7 januari 1833, volgt onder XI-cr.
 3. Mattheus de Leeuw, geboren te Baarland in het jaar 1836, ongehuwd overleden te Hoedekenskerke op 6 februari 1861, 25 jaar oud.
 4. Johannes de Leeuw, geboren te Hoedekenskerke op 21 april 1838, overleden aldaar op 9 februari 1840, 1 jaar oud.
 5. Helena de Leeuw, geboren te Hoedekenskerke op 26 december 1839, overleden aldaar op 3 januari 1840, 8 dagen oud.
 6. Helena de Leeuw, geboren te Hoedekenskerke op 12 november 1841, overleden aldaar op 10 april 1843, 1 jaar oud.
 7. Jan de Leeuw, geboren te Hoedekenskerke op 11 januari 1844, overleden aldaar op 28 oktober 1854, 10 jaar oud.
 8. Marinus de Leeuw, arbeider, geboren te Hoedekenskerke op 3 september 1845, ongehuwd overleden aldaar op 13 januari 1873, 27 jaar oud.
 9. Cornelis de Leeuw, geboren te Hoedekenskerke op 4 mei 1847, overleden aldaar op 31 juli 1847, 88 dagen oud.
 10. Cornelis de Leeuw, geboren te Hoedekenskerke op 12 februari 1850, overleden aldaar op 1 november 1858, 8 jaar oud.
 11. Helena de Leeuw, geboren te Hoedekenskerke op 1 augustus 1854, overleden aldaar op 14 oktober 1855, 1 jaar oud.

X-bt Tanna Vroonland, Tannetje, boerenmeid en arbeidster, geboren te Baarland op 13 februari 1812, overleden te Hoedekenskerke op 20 september 1837, 25 jaar oud, dochter van IX-ae. Zij is getrouwd te Hoedekenskerke op 9 februari 1833, op 20-jarige leeftijd met Cornelius Bos (24 jaar oud), boerenknecht en arbeider, geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1809, zoon van Jacob Harmanse Bosch en Maria Janse den Belder (arbeider).
(Hij is later getrouwd te Hoedekenskerke op 31 mei 1838, op 29-jarige leeftijd met Catharina de Jonge (27 jaar oud), geboren te Hoedekenskerke op 12 februari 1811, overleden aldaar op 22 juli 1885, 74 jaar oud, dochter van Jan Cornelisse de Jonge (arbeider en landbouwer) en Maatje Janisse Raas (arbeidster).) Uit dit huwelijk

 1. Maria Bos, arbeidster, geboren te Hoedekenskerke op 25 december 1833, ongehuwd overleden aldaar op 31 januari 1896, 62 jaar oud.
 2. Matthijs Bos, arbeider, geboren te Hoedekenskerke op 17 februari 1835, ongehuwd overleden aldaar op 2 oktober 1880, 45 jaar oud.
 3. Jacob Bos, geboren te Hoedekenskerke op 22 november 1836, overleden aldaar op 15 januari 1838, 1 jaar oud.

X-bu Willem de Jonge, boerenknecht en arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) op 9 april 1812, overleden te 's-Heerenhoek op 4 september 1889, 77 jaar oud, zoon van IX-af. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 26 april 1837, op 25-jarige leeftijd met Jobje Acda (22 jaar oud), boerenmeid en arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 2 januari 1815, overleden te 's-Heerenhoek op 2 maart 1856, 41 jaar oud, dochter van Gerardus Melse Acda (boerenknecht en vrachtrijder) en Barbara van de Pas (arbeidster en cultivatrice). Uit dit huwelijk

 1. Jacomina de Jonge, koopvrouw, geboren te Ovezande (Zeeland) op 16 december 1837, overleden te 's-Heerenhoek op 4 maart 1917, 79 jaar oud.
  Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 10 september 1874, op 36-jarige leeftijd met Jan Magnus (41 jaar oud), arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke op 22 november 1832, overleden aldaar op 26 juli 1900, 67 jaar oud, zoon van VIII-el.
  (Hij is eerder getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 26 april 1862, op 29-jarige leeftijd met Catharina Driedijk (25 jaar oud), boerenmeid, geboren te Baarland in het jaar 1837, overleden te 's-Heer Arendskerke op 24 november 1871, 34 jaar oud, dochter van Hubregt Driedijk (boerenknecht) en Maria Catharina de Bie (boerenmeid, arbeidster en winkelierster).)
 2. Pieter de Jonge, geboren te 's-Heerenhoek op 8 juli 1840, volgt onder XI-cs.
 3. Margaretha de Jonge, geboren te 's-Heerenhoek op 26 januari 1844, volgt onder XI-ct.
 4. Barbara de Jonge, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1845, volgt onder XI-cu.
 5. Josina de Jonge, geboren te 's-Heerenhoek op 19 november 1846, overleden aldaar op 16 juni 1860, 13 jaar oud.
 6. Maria de Jonge, geboren te 's-Heerenhoek op 11 januari 1849.

X-bv Pieter Rijk, herbergier, geboren te Ovezande (Zeeland) op 29 december 1830, overleden aldaar op 1 november 1879, 48 jaar oud, zoon van IX-ag. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 26 april 1860, op 29-jarige leeftijd (1) met Margaretha Priem (25 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek op 9 december 1834, overleden te Ovezande (Zeeland) op 22 februari 1870, 35 jaar oud, dochter van Joannes Janse Priem (boerenknecht, arbeider en landbouwer) en Jannetje Aalbregtse de Jonge (arbeidster, landbouwster en boerenmeid). Uit dit huwelijk

 1. Johanna Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 9 juli 1866, volgt onder XI-cv.
 2. Margaritha Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 20 september 1867, overleden aldaar op 21 september 1867, 1 dag oud.
 3. Jacomina Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 18 februari 1870, volgt onder XI-cw.

Hij is getrouwd te Ellewoutsdijk op 4 mei 1871, op 40-jarige leeftijd (2) met Johanna Rijk (30 jaar oud), herbergierster, geboren te Oudelande op 3 oktober 1840, dochter van IX-bj.
(Zij is later getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 17 januari 1889, op 48-jarige leeftijd met Willem van 't Westeinde, geboren te 's-Heer Arendskerke op 12 april 1840, zie IX-el.) Uit dit huwelijk

 1. Margrieta Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 13 juni 1872, overleden te Goes op 9 maart 1939, 66 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 7 juni 1907, op 34-jarige leeftijd met Adriaan Wijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 15 april 1872, volgt onder X-kq.
 2. Adriaan Rijk, bakkersknecht en bakker, geboren te Ovezande (Zeeland) op 9 augustus 1873, overleden aldaar op 12 december 1938, 65 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 29 april 1904, op 30-jarige leeftijd met Antonia van 't Westeinde, geboren te Ovezande (Zeeland) op 29 maart 1879, volgt onder X-hk.
 3. Marinus Rijk, bakker, geboren te Ovezande (Zeeland) op 25 januari 1877.
  Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 12 mei 1916, op 39-jarige leeftijd met Joanna Pantus (28 jaar oud), geboren te Ovezande (Zeeland) op 4 maart 1888, dochter van X-eg.
 4. Petronella Rijk, geboren in het jaar 1877, overleden te Goes op 13 januari 1950, 73 jaar oud.
 5. Pieter Rijk, bakker, geboren te Ovezande (Zeeland) op 17 december 1879.
  Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 25 april 1912, op 32-jarige leeftijd met Pieternella Rijk (26 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 26 januari 1886, dochter van X-bz.

X-bw Marinus Rijk, slager, geboren te Ovezande (Zeeland) op 21 mei 1843, overleden aldaar op 27 april 1883, 39 jaar oud, zoon van IX-ag. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 1 mei 1874, op 30-jarige leeftijd met Jobina Verdonk (23 jaar oud), boerenmeid en winkelierster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 8 januari 1851, overleden te Ovezande (Zeeland) op 1 oktober 1940, 89 jaar oud, dochter van IX-co. Uit dit huwelijk

 1. Cornelis Rijk, slager, geboren te Ovezande (Zeeland) op 12 maart 1875, overleden aldaar op 7 maart 1949, 73 jaar oud.
 2. Johannes Rijk, slager, geboren te Ovezande (Zeeland) op 22 juni 1877, overleden aldaar op 1 oktober 1925, 48 jaar oud.
 3. Magdalena Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 9 januari 1879, overleden aldaar op 12 februari 1962, 83 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 8 mei 1908, op 29-jarige leeftijd met Johannes Geljon (36 jaar oud), boerenknecht, geboren te Ovezande (Zeeland) op 25 januari 1872, zoon van Johannes Geljon en Cornelia Beulens.
 4. Willem Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 15 mei 1880, overleden aldaar op 11 augustus 1880, 88 dagen oud.
 5. Willem Rijk, slager, geboren te Ovezande (Zeeland) op 10 september 1881, overleden aldaar op 28 december 1961, 80 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 31 oktober 1912, op 31-jarige leeftijd met Maria de Punder (28 jaar oud), dienstbode, geboren te Baarland in het jaar 1884, overleden te Ovezande (Zeeland) op 22 september 1947, 63 jaar oud, dochter van X-lf.
 6. Maria Rijk, geboren te Ovezande (Zeeland) op 19 januari 1883, overleden aldaar op 10 maart 1888, 5 jaar oud.

X-bx Sara Rijk, landbouwster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 15 januari 1843, wonende te Grand Rapids (Michigan U.S.A.), dochter van IX-ah. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 26 april 1865, op 22-jarige leeftijd met Pieter Boonman (23 jaar oud), landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 6 februari 1842, wonende te Grand Rapids (Michigan U.S.A.), zoon van X-ab. Uit dit huwelijk

 1. Laurus Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 17 mei 1865, volgt onder XI-cx.
 2. Neeltje Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 30 juni 1866.
 3. Marinus Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 15 december 1867.
 4. Jan Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 22 maart 1869.
 5. Hubrecht Boonman, geboren op 14 december 1870, overleden te Heinkenszand (Zeeland).
 6. Jacobus Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 9 oktober 1873, overleden aldaar op 29 januari 1874, 112 dagen oud.
 7. Jacobus Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 7 mei 1876, overleden aldaar op 28 september 1876, 144 dagen oud.
 8. Jacobus Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 21 januari 1878.
 9. Johanna Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 24 januari 1880, overleden aldaar op 15 augustus 1880, 204 dagen oud.
 10. Daniel Boonman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 31 juli 1882.

X-by Catharina Rijk, landbouwster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1845, overleden aldaar op 5 februari 1935, 90 jaar oud, dochter van IX-ah. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 23 november 1871, op 26-jarige leeftijd met Dingenis Hoondert (27 jaar oud), boerenknecht en landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek op 24 februari 1844, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 10 september 1890, 46 jaar oud, zoon van Pieter Marinusse Hoondert (arbeider) en Digna de Bie (boerenmeid en arbeidster). Uit dit huwelijk

 1. Dingena Hoondert, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 5 juli 1872, ongehuwd overleden te Utrecht op 24 januari 1893, 20 jaar oud.
 2. Neeltje Hoondert, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 15 november 1873.
  Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 20 juni 1900, op 26-jarige leeftijd met Dingenis Rijk, geboren te 's-Heerenhoek op 23 april 1870, volgt onder XI-an.
 3. Pieternella Hoondert, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 2 september 1874, overleden aldaar op 1 december 1877, 3 jaar oud.
 4. Sara Hoondert, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 2 september 1874, overleden aldaar op 22 januari 1876, 1 jaar oud.
 5. Sara Hoondert, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 23 september 1876, overleden aldaar op 27 november 1877, 1 jaar oud.
 6. Pieternella Hoondert, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 18 augustus 1878, overleden te 's-Heerenhoek op 20 augustus 1962, 84 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 25 april 1900, op 21-jarige leeftijd met Jan Bek (22 jaar oud), slager en commissionair in vee, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1878, overleden aldaar op 28 januari 1946, 68 jaar oud, zoon van Jan Bek (slager) en Johanna Koens (boerenmeid).
 7. Sara Hoondert, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 18 augustus 1878, overleden aldaar op 2 augustus 1881, 2 jaar oud.
 8. Pieter Hoondert, vrachtrijder, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 13 november 1879, overleden te Ovezande (Zeeland) op 21 december 1952, 73 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 14 augustus 1908, op 28-jarige leeftijd met Cornelia de Jonge, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1879, volgt onder XI-g.
 9. Catharina Hoondert, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 21 november 1880, overleden aldaar op 9 mei 1882, 1 jaar oud.
 10. Johanna Hoondert, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 13 juli 1882, overleden te 's-Heerenhoek op 7 oktober 1953, 71 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 11 mei 1911, op 28-jarige leeftijd met Johannes Bernardus van Stee (21 jaar oud), slager, geboren te 's-Heerenhoek op 24 oktober 1889, zoon van X-t.
 11. Levenloos Hoondert, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 4 augustus 1884, overleden aldaar op 4 augustus 1884.
 12. Catharina Hoondert, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 29 november 1885, overleden aldaar op 16 mei 1887, 1 jaar oud.

X-bz Jan Marinusse Rijk, boerenknecht en winkelier, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 12 januari 1846, overleden aldaar op 16 december 1925, 79 jaar oud, zoon van IX-ah. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 1 september 1881, op 35-jarige leeftijd (1) met Dina Hoondert (21 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 30 maart 1860, overleden aldaar op 29 februari 1884, 23 jaar oud, dochter van X-ba. Uit dit huwelijk

 1. Neeltje Rijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 11 maart 1882.
  Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 25 mei 1910, op 28-jarige leeftijd met Laurus Vermue, geboren te Ovezande (Zeeland) op 8 augustus 1877, volgt onder XI-cm.
 2. Maatje Rijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 24 maart 1883, overleden aldaar op 11 november 1883, 232 dagen oud.

Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 15 april 1885, op 39-jarige leeftijd (2) met Elizabeth Wouterse (37 jaar oud), winkelierster, geboren te 's-Gravenpolder op 11 december 1847, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 18 oktober 1932, 84 jaar oud, dochter van X-az. Uit dit huwelijk

 1. Pieternella Rijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 26 januari 1886.
  Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 25 april 1912, op 26-jarige leeftijd met Pieter Rijk (32 jaar oud), bakker, geboren te Ovezande (Zeeland) op 17 december 1879, zoon van X-bv.
 2. Marinus Rijk, zadelmaker, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 27 februari 1887, overleden aldaar op 27 april 1979, 92 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 19 januari 1913, op 25-jarige leeftijd met Martina Boonman (25 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 7 augustus 1887, overleden aldaar op 29 november 1972, 85 jaar oud, dochter van X-jf.
 3. Jan Rijk, landman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 27 augustus 1888.
  Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 30 april 1920, op 31-jarige leeftijd met Maria Rijk (31 jaar oud), dienstmeid, geboren te 's-Heerenhoek op 22 oktober 1888, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 30 oktober 1960, 72 jaar oud, dochter van X-au.
 4. Pieter Rijk, kleermaker, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 18 oktober 1890.
  Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 20 mei 1920, op 29-jarige leeftijd met Josina van den Dries (24 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 30 september 1895, dochter van XI-bt.
 5. Cornelia Rijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 1 september 1894.
  Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 28 mei 1919, op 24-jarige leeftijd met Joannes Adrianus Clarijs (26 jaar oud), zadelmaker, geboren te Ovezande (Zeeland) op 10 april 1893, zoon van X-hj.
 6. Catharina Rijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 28 augustus 1898, overleden aldaar op 2 augustus 1982, 83 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 15 april 1926, op 27-jarige leeftijd met Willem Hoondert, geboren te 's-Heerenhoek op 26 september 1893, volgt onder XI-l.

X-ca Johannes Rijk, herbergier, geboren te Goes op 13 november 1850, overleden aldaar op 25 januari 1884, 33 jaar oud, zoon van IX-ai. Hij is getrouwd te Goes op 6 april 1872, op 21-jarige leeftijd met Rosalia Theresia Peeters (27 jaar oud), dienstbode en koffiehuishoudster, geboren te Hoofdplaat op 5 juni 1844, overleden te Goes op 17 februari 1904, 59 jaar oud, dochter van Johannes Peeters en Serephina Modde.
(Zij is later getrouwd te Goes op 10 april 1890, op 45-jarige leeftijd met Johannes Franciscus Tas (44 jaar oud), landbouwer en logementshouder, geboren te Hoofdplaat in het jaar 1846, zoon van Johannes Baptiste Tas en Henrica de Smet.) Uit dit huwelijk

 1. Johannes Laurus Rijk, geboren te Goes op 18 mei 1873, overleden aldaar op 20 juni 1874, 1 jaar oud.

X-cb Marinus Rijk, huurkoetsier en koetsier, geboren te Goes op 9 maart 1852, overleden aldaar op 1 februari 1897, 44 jaar oud, zoon van IX-ai. Hij is getrouwd te Goes op 17 april 1873, op 21-jarige leeftijd met Magdalena Driedijk (20 jaar oud), koffiehuishoudster en stalhoudster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 27 maart 1853, overleden te Goes op 1 februari 1926, 72 jaar oud, dochter van IX-bc. Uit dit huwelijk

 1. Laurus Rijk, geboren te Goes op 21 juni 1873, volgt onder XI-cy.
 2. Catharina Rijk, geboren te Goes op 23 januari 1875, overleden aldaar op 11 oktober 1938, 63 jaar oud.
 3. Petrus Rijk, geboren te Goes op 13 oktober 1876, overleden aldaar op 1 december 1951, 75 jaar oud.
 4. Johannes Rijk, geboren te Goes op 6 december 1878.
 5. Adriaan Rijk, geboren te Goes op 15 december 1880.
 6. Johanna Rijk, geboren te Goes op 2 februari 1882, volgt onder XI-cz.
 7. Rosalia Theresia Rijk, geboren te Goes op 3 juni 1884, overleden aldaar op 27 januari 1961, 76 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Goes op 15 mei 1913, op 28-jarige leeftijd met Aloijsius Carolus Walterus Henkeshoven (31 jaar oud), assistent in suikerfabriek, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1882, zoon van Cornelis Gregorius Henkeshoven en Cornelia Francina Meivis.
 8. Mina Martina Rijk, geboren te Goes op 18 maart 1886.
  Zij is getrouwd te Goes op 14 mei 1914, op 28-jarige leeftijd met Gijsbertus Johannes Franciscus Buijsrogge (28 jaar oud), arts, geboren te Kloetinge in het jaar 1886, zoon van Francies Buijsrogge (landbouwer) en Maria Anna Adriaansens.
 9. Levenloos Rijk, geboren te Goes op 9 januari 1888, overleden aldaar op 9 januari 1888.
 10. Cornelis Marinus Rijk, notarisklerk, geboren te Goes op 28 januari 1891.
  Hij is getrouwd te Goes op 27 mei 1920, op 29-jarige leeftijd met Josephina Florentina Borghgraaf (28 jaar oud), geboren te Temsche (BelgiŽ) in het jaar 1892, dochter van Emiel Leopold Borghgraaf en Maria Eelestina Meeus.

X-cc Adriaan Rijk, notarisklerk en kassier, geboren te Goes op 21 juni 1860, zoon van IX-ai. Hij is getrouwd te Goes op 30 oktober 1884, op 24-jarige leeftijd met Anna Maria Hendrika Catharina Stieger (19 jaar oud), geboren te Goes op 19 januari 1865, overleden aldaar op 14 april 1929, 64 jaar oud, dochter van Marinus Arnoldus Stieger (manufacturier) en Margaretha Willemina Verhallen. Uit dit huwelijk

 1. Laurentius Hendrikus Maria Rijk, geboren te Goes op 20 november 1885, overleden aldaar op 29 april 1886, 160 dagen oud.
 2. Margaretha Wilhelmina Maria Rijk, geboren te Goes op 16 november 1886.
  Zij is getrouwd te Goes op 9 juni 1920, op 33-jarige leeftijd met Lambertus Franciscus Roos (28 jaar oud), kassier, geboren te Eindhoven (Woensel) in het jaar 1892, zoon van Hendricus Adrianus Roos (kassier) en Francisca van Hengten.

X-cd Petrus Rijk, schilder en herbergier, geboren te Goes op 29 mei 1865, zoon van IX-ai. Hij is getrouwd te Goes op 30 juni 1887, op 22-jarige leeftijd met Cornelia Drijdijk (26 jaar oud), dienstbode en herbergierster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 25 juni 1861, dochter van Cornelis Drijdijk (landbouwer) en Maatje Rentmeester (landbouwster). Uit dit huwelijk

 1. Laurus Rijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 26 april 1888.
 2. Maatje Rijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 16 januari 1890.
  Bij beschikking Arr. Rechtbank Breda d.d. 02-02-1917 is toegestaan dat de voornaam van het kind te wijzigen in Maria Louise.
 3. Cornelis Rijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 21 januari 1892.

X-ce Laurus Rijk, arbeider, geboren te Ovezande (Zeeland) op 1 februari 1830, overleden aldaar op 12 mei 1876, 46 jaar oud, zoon van IX-aj. Hij is getrouwd te 's-Gravenpolder op 27 april 1860, op 30-jarige leeftijd met Wilhelmina Johanna Schouwenburg (33 jaar oud), boerenmeid en arbeidster, geboren te 's-Gravenpolder in het jaar 1827, overleden te Ovezande (Zeeland) op 28 juli 1883, 56 jaar oud, dochter van Willem Schouwenburg (justitiedienaar) en Pieternella Rozenmeier. Uit dit huwelijk

 1. Marinus Rijk, geboren te 's-Heerenhoek op 21 januari 1863, overleden te Delft op 28 februari 1886, 23 jaar oud.
 2. Maatje Rijk, boerenmeid, geboren te 's-Heerenhoek op 24 januari 1864, overleden te Baarland op 19 september 1944, 80 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Baarland op 6 oktober 1887, op 23-jarige leeftijd met Pieter Boonman, geboren te Hoedekenskerke op 21 oktober 1853, volgt onder IX-hh.
 3. Jannetje Rijk, geboren te 's-Heerenhoek op 9 augustus 1865, overleden aldaar op 22 september 1865, 44 dagen oud.

X-cf Adriana Huige, arbeidster, geboren te 's-Gravenpolder op 20 mei 1838, overleden aldaar op 16 november 1881, 43 jaar oud, dochter van IX-ak. Zij is getrouwd te 's-Gravenpolder op 2 mei 1873, op 34-jarige leeftijd met Marinus Vermeule (40 jaar oud), arbeider en veldarbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1833, zoon van Joannes Gillesz Vermeule (arbeider) en Jannetje van der Dood. Uit dit huwelijk

 1. Levenloos Vermeulen, geboren te 's-Gravenpolder op 9 februari 1874, overleden aldaar op 9 februari 1874.
 2. Klazina Vermeulen, geboren te 's-Gravenpolder op 16 april 1875, volgt onder XI-da.
 3. Jannetje Vermeulen, geboren te 's-Gravenpolder op 14 oktober 1876, volgt onder XI-db.
 4. Maria Vermeule, geboren te 's-Gravenpolder op 11 november 1878.
  Zij is getrouwd te 's-Gravenpolder op 15 april 1904, op 25-jarige leeftijd met Cornelis Drijdijk (25 jaar oud), landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek op 19 december 1878, zoon van IX-ia.
 5. Jan Vermeulen, geboren te 's-Gravenpolder op 12 april 1881, overleden aldaar op 26 november 1888, 7 jaar oud.

X-cg Marinus Huige, boerenknecht, koopman en vrachtrijder, geboren te 's-Gravenpolder op 8 mei 1841, overleden te 's-Heer Arendskerke op 14 april 1918, 76 jaar oud, zoon van IX-ak. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 13 mei 1869, op 28-jarige leeftijd met Elisabeth Witkam (26 jaar oud), winkelierster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 6 maart 1843, overleden aldaar op 8 december 1914, 71 jaar oud, dochter van IX-ii. Uit dit huwelijk

 1. Dingenis Huige, geboren te 's-Heer Arendskerke op 22 maart 1870, volgt onder XI-dc.
 2. Johannis Huige, geboren te 's-Heer Arendskerke op 3 april 1871, volgt onder XI-dd.
 3. Laurentius Bonifacius Huige, vrachtrijder, geboren te 's-Heer Arendskerke op 5 juli 1873, overleden te 's-Heerenhoek op 19 september 1927, 54 jaar oud.
  Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op 26 april 1894, op 20-jarige leeftijd met Maria Traas (23 jaar oud), arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1871, dochter van Cornelis Traas (arbeider) en Cornelia Brouwer (arbeidster).
 4. Jannetje Huige, geboren te 's-Heer Arendskerke op 7 oktober 1875.
  Zij is getro