Laatste wijziging: 18-4-2011

Genealogie van Denys Schoutens.


I Denys Schoutens, geboren rond 1520.

Denys was gehuwd met N.N.. Uit dit huwelijk:

 1. Huijbrecht Denisse Schoutens, geboren rond 1565, volgt onder II.
 2. Adriaen Denisse Schoutens.
 3. Theunken Denisse Schoutens.

II Huijbrecht Denisse Schoutens, landbouwer, geboren rond 1565, zoon van I.
Publicates van de heer A.M. Bosters in de Brabantse Leeuw 1994 en 1997.Gedurende de tijd dat Huijbrecht Denisse Schout onder Steenbergen woonde, vond in het kader van de Tachtigjarige Oorlog op 17 juni 1583 de slag bij Steenbergen plaats. Van deze historische gebeurtenis bestaan enige prenten, waarbij de gevechten rond Steenbergen te zien zijn tussen de Spaanse troepen onder leiding van Parma en Franse troepen onder leiding van maarschalk Biron. In het jaar 1584 kwam Steenbergen weer onder Spaans bewind. Als voogd van Truycken Cornelis verkocht Huijbrecht Schout in het jaar 1593 aan Hendrick Janssen haar hoefken land van 18 gemeten en 20 roeden, gelegen in het Westland.Huijbrecht Denisse is landbouwer geweest van zijn stiel. Op 14 februari 1602 en 4 mei 1602 kocht hij van Cornelis Lamssen goet leverbaer coolsaet, ongeschuyt en ongebruyckt, dat hij voor zichzelf wilde dorsen. De koop geschiedde ten huize van de herberg 'de Zwarte Ruyter', gelegen in de Aanwas-polder onder Steenbergen. In het jaar 1595 wordt hij voluit met zijn achternaam als Hubrecht Denissen SCHOUT vermeld, toen hij aan jonkheer Pauwei Back, rentmeester van de gouverneur van de stad Bergen op Zoom, twee genieten en 18 roeden land in de Sint-Ontcommerpolder verkocht. Daarbij dient te worden aangetekend dat hij hierbij niet wordt aangeduid in de functie van schout. Dat was in die tijd te Steenbergen Cornelis Ymants van Zuydland, meestal dan aangeduid met de term schouteth. Met zijn werkelijke achternaam Schout wordt Huijbrecht in het jaar 1602 nog een keer vermeld. Aan Cornelis Heijndricks verkocht hij land, dat hij bij transport verkregen had van het weeskind van wijlen Jan Franken, genaamd Willem Janssen, eveneens in de Sint-Ontcommerplder gelegen. Afgaande op deze transporten mag worden aangenomen dat Huijbrecht in of de omgeving van de Sint-Ontcommerpolder, de latere Rubeerpolder, zijn boerderij en bezittingen zal hebben gehad. In het jaar 1599 leende hij 48 karolus gulden van Pauwel Adriaenssen in verband met de koop van een bruin merriepaard. Verschillende keren leende hij geld aan personen, zoals aan Jan Jacobse de Jonge, Hendrik Marinusse Hoenderpeert en Claes Willemse Roon. Met zijn zwager, Stoffel Ingelssen, stelde hij op 30 januari 1601 en huis met schuur en erf te koop, gestaan en gelegen aan de vesten van Steenbergen en genoemd het nieu casteel, grenzend oostelijk aan Niclaes Melchior de Bont, in het zuiden aan 's-Heerenstrate, westelijk aan de stadsvesten en noordelijk aan het erf van Zeger de smid. Huurder van het betreffende huis was Jacob Jacobsen Visser. Seger Geertse Smids kocht het huis voor Rijnsguldens. Huijbrechts zwager Stoffel Engelsen was gehuwd geweest met Soetken Franken. Over zijn weeskind Engel Stoffels was Huijbrecht Denisse Schout tot toeziende voogd aangesteld.
Huijbrecht was gehuwd (1) met Maeyken Huijbrechts. Uit dit huwelijk:
 1. Maeyken Huijbrechts.

Huijbrecht was gehuwd (2) met Willemke Engels.
Willemke was later gehuwd met Adriaan Cornelisse Welle. Uit dit huwelijk:
 1. Dionisius Huijbrecht Schoutens, geboren rond 1595, volgt onder III.
 2. Maeyken Huijbrechts Deniss.

III Dionisius Huijbrecht Schoutens, schepen van Halsteren, geboren rond 1595, overleden in het jaar 1640, ongeveer 45 jaar oud, zoon van II.
Op 11 maart 1636 kocht hij van Cornelis Moermans een perceel zaailand van 2 gemet in Oud Beijmoer. Op 17 december 1638 verscheen hij voor schout en schepenen van Halsteren als weduwnaar van Christyne Quirijnse Adriaenssen om de erfgoederen te verdelen na het overlijden van zijn vrouw. Hij deed dit in aanwezigheid van Lenaert Cornelissen Wijngaertberg als voogd en Cornelis Dignis als toeziend voogd over de zes onbejaarde weeskinderen. Daarbij werd overeengekomen dat Denis Huijbrechts Schouten voor hemzelf het huis, schuur met de hofstede en inboedel zou behouden en het land te Halsteren in de Rijkebuurt, alsook percelen land daarbij gelegen, den Doren en den Loelenberg genaamd. Tevens behield hij vele andere percelen zaai- en weiland, zowel te Halsteren als in de Oud- en Nieuw-Beijmoer. De zes weeskinderen kregen als erfdeel 18 gemeten land en het derde deel in een daarop staand huis, gelegen in de Ruberepolder, alsook land in Oud- en Nieuw-Beijmoer. Tevens kregen zij een huis met boomgaard en hofstede genaamd den Uijl met twee stukken land in de Rijkebuurt en percelen land aan de Steenbergsche bane, genaamd den Vlassart en Schrijvers heijninge. Verder kregen zij nog diverse percelen land te Halsteren met de namen den Doren, de Keetheijninge, dOude Stede, Gappers stede, de Bertte en slikken of verdronken landen in de polder van Glimes en andere polders onder Halsteren. Denis Huijbrechts Schoutens moest beloven alle schulden van het sterfhuis op zich te nemen en de kinderen te onderhouden van cos tende dranck, lijnen ende wollen, steek ende gesont, te lieve ende te leede naer stjnen staet, ende de selve kinderen bequaem sijnde ter scholen houden gaen ende goede sorge dragen, dat de selve behoorlijck ende wel leeren lesen ende schrijven. Ten slotte werd overeen gekomen dat Denis Huijbrechts de percelen land die de kinderen ten deel waren bevallen nog en jaar lang kon blijven gebruiken zonder pacht daarvoor te betalen. Na zijn overlijden werden op 30 maart 1640 de goederen en boedel verdeeld tussen de weeskinderen en zijn weduwe Tanneke Jansen.
Dionisius was gehuwd (1) met Christyne Quirijnse Adriaensen, overleden voor 17 december 1638. Uit dit huwelijk:
 1. Soetjes Denissen Schoutens, geboren in het jaar 1620, overleden in het jaar 1652, 32 jaar oud.
  Na haar overlijden werd haar bezit, bestaande uit 18 gemeten en 128 roeden land in de Ruberepolder nabij de Kladde, verkocht. Haar broers Huijbrecht Denissen en Crijn Denissen, de laatste voor zichzelf en als voogd over zijn minderjarige broer Adriaens Denissen, samen met hun zwager Joan Adriaens Michielsen, gehuwd met Maria Denissen,verkochten het land in 1652 en 1653 an Michiel Hackaert voor 26 pond per gemet.
 2. Hubertus Denissens Schoutens, geboren rond 1625, volgt onder IV-a.
 3. Maria Denissen Schoutens, geboren rond 1626.
  Maria is getrouwd te Halsteren (NB) op 5 augustus 1645, op ongeveer 19-jarige leeftijd met Johan Adriaen Michielsen.
 4. Quirinius Denissen Schoutens, geboren rond 1628, volgt onder IV-b.
 5. Guilielmus Denissen Schoutens, gedoopt te Halsteren (NB) op 30 januari 1633.
 6. Adriaan Denissen Schoutens, gedoopt te Halsteren (NB) op 8 september 1634, volgt onder IV-c.

Dionisius was gehuwd (2) met Tanneken Jans. Uit dit huwelijk:
 1. Dionisius Schoutens, gedoopt te Halsteren (NB) op 24 januari 1640.

IV-a Hubertus Denissens Schoutens, landman, geboren rond 1625, zoon van III.

Hubertus was gehuwd met Joanna Mertens ook genaamd Melsen. Uit dit huwelijk:

 1. Dionisius Schoutens, gedoopt te Halsteren (NB) op 10 februari 1652.
 2. Maria Schoutens, gedoopt te Halsteren (NB) op 24 december 1652, jong overleden.
 3. Christina Schoutens, gedoopt te Halsteren (NB) op 11 februari 1654.
 4. Melchior Huijbrecht Schoutens, gedoopt te Halsteren (NB) op 1 augustus 1655, volgt onder V-a.
 5. Maria Schoutens, gedoopt te Halsteren (NB) op 18 september 1657.
 6. Petrus Huijbrecht Schoutens, geboren rond 1660.
  Petrus is in ondertrouw gegaan te Halsteren (NB) op 27 april 1686 en getrouwd aldaar op 12 mei 1686, op ongeveer 26-jarige leeftijd met Cornelia Gerrtisen.

IV-b Quirinius Denissen Schoutens, geboren rond 1628, zoon van III.

Quirinius was gehuwd met Maria Martens ook genaamd Melssen. Uit dit huwelijk:

 1. Dionisius Crijnen Schoutens, gedoopt te Halsteren (NB) op 1 september 1649, volgt onder V-b.
 2. Maria Crijnen Schoutens, geboren te Halsteren (NB), gedoopt op 28 januari 1651.
  Maria was gehuwd met Joos Pauwels.
 3. Joannes Schoutens, gedoopt te Halsteren (NB) op 22 juli 1652.
 4. Jacobus Crijnen Schoutens, gedoopt te Halsteren (NB) op 31 januari 1655, begraven aldaar op 18 november 1703, 48 jaar oud.
 5. Laurentius Schoutens, gedoopt te Halsteren (NB) op 30 december 1657.

IV-c Adriaan Denissen Schoutens, gedoopt te Halsteren (NB) op 8 september 1634, zoon van III.

Adriaan is getrouwd te Halsteren (NB) op 15 mei 1659, op 24-jarige leeftijd met Adriana Cornelisse Blockeel. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelius Adriaense Schoutens, geboren te Halsteren (NB) rond 1660, volgt onder V-c.
 2. Christina Adriaens Schoutens, geboren rond 1662.
  Christina is getrouwd te Steenbergen op 27 maart 1688, op ongeveer 26-jarige leeftijd met Jan Andriessen van Innevelt (31 jaar oud), geboren te Halsteren (NB), gedoopt op 17 maart 1657, zoon van Andries Janssen van Innevelt en Cornelia Albrechts.
  Jan is eerder getrouwd te Steenbergen op 17 juli 1677, op 20-jarige leeftijd met Teuntien Rombouts Molenaers.
 3. Dionisius Adriaense Schoutens, geboren rond 1665, volgt onder V-d.
 4. Adriaentje Schoutens, geboren te Halsteren (NB) rond 1669, overleden te Steenbergen (vesting Elders Route) voor 27 september 1716, hoogstens 47 jaar oud.
  Adriaentje was gehuwd met Jacob van der Hijden.
  Jacob is later in ondertrouw gegaan op 5 september 1716 en getrouwd te Steenbergen op 27 september 1716 met Marij Cornelis van de Polder, geboren te Roosendaal.
 5. Willem Adriaense Schoutens, geboren te Halsteren (NB) rond 1670, wonende te Steenbergen.
  Willem is in ondertrouw gegaan te Bergen op Zoom op 10 mei 1692 en getrouwd aldaar op 26 mei 1692, op ongeveer 22-jarige leeftijd met Anneken Jans de Clerck, wonende te Bergen op Zoom (in de Poorterij).
 6. Quirinus Adriaense Schoutens, gedoopt te Halsteren (NB) op 10 september 1673, volgt onder V-e.

V-a Melchior Huijbrecht Schoutens, gedoopt te Halsteren (NB) op 1 augustus 1655, wonende te Halsteren (Noordgeest), begraven te Halsteren (NB) op 4 november 1701, 46 jaar oud, zoon van IV-a.

Melchior was gehuwd (1) met Joanna Jans. Uit dit huwelijk:

 1. Hubertus Melsen Schoutens, geboren te Halsteren (NB) onwettig, gedoopt aldaar op 2 april 1680.

Melchior was gehuwd (2) met Cornelia Cornelissen Geertsen.
Cornelia was later gehuwd met Albertus Janssen van Zundert. Uit dit huwelijk:
 1. Joannes Melsen Schoutens, geboren te Halsteren (NB) onwettig, gedoopt aldaar op 16 december 1683 (RK).
 2. Joanna Schoutens, gedoopt te Halsteren (NB) op 8 juni 1687 (RK), overleden aldaar op 14 maart 1720, 32 jaar oud.
 3. Cornelia Schoutens, gedoopt te Halsteren (NB) rond 1688 (RK).
  Cornelia is getrouwd te Wouw op 28 juli 1709, op ongeveer 21-jarige leeftijd met Jacob Jansse van Zoom.
 4. Gerardus Melsen Schoutens, gedoopt te Halsteren (NB) rond 1690 (RK), volgt onder VI-a.
 5. Cornelius Melsen, gedoopt te Halsteren (NB) rond 1692 (RK), overleden aldaar op 29 juni 1763, ongeveer 71 jaar oud.
 6. Christina Schoutens, gedoopt te Halsteren (NB) rond 1695 (RK).

V-b Dionisius Crijnen Schoutens, landman, gedoopt te Halsteren (NB) op 1 september 1649, begraven aldaar op 10 april 1708, 58 jaar oud, zoon van IV-b.
Op 28 december 1675 verscheen hij voorde schepenbank van Noordgeest, waarbij werd vastgesteld dat hij door bemiddeling van de schout van Stapele tot een akkoord was gekomen met een aantal andere inwoners van de Noordgeest betreffende enige ongezonde schapen, die hij toen recentelijk had gekocht. Hij moest beloven deze nog dezelfde dag of de volgende dag buiten het dorp te brengen en elders te besteden. Hij mocht geen nieuwe schapen binnen het dorp brengen dan nadat deze door twee onpartijdige lieden voor gezond waren gekeurd. Op 13 juni 1682 verkocht hij een stuk land aan Lambrecht van Esch, genaamd de Groote Weij en gelegen in Nieuw-Beijmoer. Huijbrecht de Man leende hij de som van 35 carolusgulden. Samen met zijn broer Jacobus Crijnen en zijn neef Mels Huijbrechts verkocht hij op 16 februari 1697 an Cornelis van Bommel twee gemeten en 63 en een halve roeden land in 's-Heer Boudewijnspolder.
Dionisius is getrouwd te Halsteren (NB) op 1 juli 1674, op 24-jarige leeftijd (1) met Paulina Pieters Tholenaar. Uit dit huwelijk:
 1. Maria Schoutens, gedoopt te Halsteren (NB) op 30 oktober 1676, begraven aldaar op 18 december 1710, 34 jaar oud.
  Maria was gehuwd met Jan Jansse van Aert.

Dionisius is getrouwd te Halsteren (NB) op 24 juli 1681, op 31-jarige leeftijd (2) met Christijne Corijnisse Mastboom. Uit dit huwelijk:
 1. Elisabeth Schoutens, gedoopt te Halsteren (NB) op 17 juli 1684, begraven aldaar op 13 april 1730, 45 jaar oud.
  Elisabeth is getrouwd te Halsteren (NB) op 7 februari 1706, op 21-jarige leeftijd met Stoffel Mighielsen Stadhouder (24 jaar oud), gedoopt te Halsteren (NB) op 17 juni 1681, zoon van Michiel Marinusse Stadhouder en Elisabetha Stoffels.
 2. Quirinus Denijs Schoutens, gedoopt te Halsteren (NB) op 15 maart 1686, volgt onder VI-b.
 3. Hubertus Denijssen Schouten, gedoopt te Halsteren (NB) op 19 januari 1688, volgt onder VI-c.
 4. Joanna Schoutens, geboren te Halsteren (NB), gedoopt op 18 maart 1691, volgt onder VI-d.
 5. Petrus Dionissen Schoutens, gedoopt te Halsteren (NB) op 11 maart 1693 (RK), volgt onder VI-e.
 6. Adrianus Dionijs Schoutens.

V-c Cornelius Adriaense Schoutens, landman in de Oude Heije polder Steenbergen, geboren te Halsteren (NB) rond 1660, zoon van IV-c.

Cornelius is getrouwd te Steenbergen op 15 oktober 1690, op ongeveer 30-jarige leeftijd (1) met Janneken Rommense Molenaar (28 jaar oud), gedoopt te Hoeven op 19 april 1662, dochter van Rombout Adams Molenaar en Adriana Jans.

Cornelius is getrouwd te Steenbergen op 10 mei 1692, op ongeveer 32-jarige leeftijd (2) met Anneken Jan de Klerck. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaen Cornelisse Schoutens, gedoopt te Steenbergen op 7 oktober 1694, volgt onder VI-f.
 2. Pieter Schoutens, gedoopt te Steenbergen op 29 januari 1696, volgt onder VI-g.
 3. Dingena Schoutens, gedoopt te Steenbergen op 6 januari 1699, jong overleden.
 4. Jan Schoutens, gedoopt te Steenbergen op 19 mei 1701.

Cornelius was gehuwd (3) met Marijken Anthonisse Huijsman.
Marijken was weduwe van Jan Petersen Hof. Uit dit huwelijk:
 1. Adriana Schoutens, gedoopt te Steenbergen op 12 mei 1704.

Cornelius is in ondertrouw gegaan te Steenbergen op 27 december 1704 en getrouwd aldaar op 12 januari 1705, op ongeveer 45-jarige leeftijd (4) met Martijntje Jans Brouwert. Uit dit huwelijk:
 1. Maria Schoutens, gedoopt te Steenbergen op 4 januari 1706 (RK) (doopgetuigen waren Quirinus Schouders en Catharina Brouwers).
 2. Joanna Schoutens, gedoopt te Steenbergen op 19 september 1708 (doopgetuigen waren Leonardus de Mans en Maria J. van Gils), volgt onder VI-h.
 3. Adriana Schoutens, gedoopt te Steenbergen op 30 december 1711 (RK), volgt onder VI-i.

Cornelius is getrouwd te Steenbergen op 5 februari 1718, op ongeveer 58-jarige leeftijd (5) met Pieternella van der Westen (24 jaar oud), gedoopt te Oud Gastel op 25 mei 1693, dochter van Marinus Fransse van der Westen en Maria Andriessen. Uit dit huwelijk:
 1. Dionisius Schoutens, gedoopt te Steenbergen op 1 november 1718.
 2. Maria Schoutens, gedoopt te Steenbergen op 19 januari 1720.
 3. Cornelius Schoutens, gedoopt te Steenbergen op 19 maart 1721.

V-d Dionisius Adriaense Schoutens, landman in de Oude Heijepolder, geboren rond 1665, begraven te Steenbergen op 20 februari 1717, ongeveer 52 jaar oud, zoon van IV-c.

Dionisius is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 20 oktober 1691, op ongeveer 26-jarige leeftijd (1) met Dingetje Willemse Cruijdecoeck.

Dionisius is getrouwd in het jaar 1706, op ongeveer 41-jarige leeftijd (2) met Maria Jansse van Gils, overleden voor 4 februari 1713. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Schoutens, gedoopt te Steenbergen op 27 december 1706 (RK) (doopgetuigen waren Joannes van Gils, Martina Simeonis en Maria Brouwers).
 2. Adriana Denissen Schoutens, gedoopt te Steenbergen op 6 juli 1709 (doopgetuigen waren Joannes van Gils, Antonia van Gils en Maria Petrus), volgt onder VI-j.
 3. Adrianus Schoutens, gedoopt te Steenbergen op 26 maart 1711 (RK) (doopgetuigen waren Joannes de Bie en Maria Brouwers).
 4. Cornelia Denisse Schoutens, gedoopt te Steenbergen op 28 maart 1712 (RK) (doopgetuigen waren Joannes van Gils, Maria Sijmonis en Maria Brouwers), volgt onder VI-k.

Dionisius is in ondertrouw gegaan te Steenbergen op 4 februari 1713 en getrouwd aldaar op 19 februari 1713, op ongeveer 48-jarige leeftijd (3) met Cornelia Goverts Voogde.
Cornelia is later in ondertrouw gegaan te Steenbergen op 8 januari 1718 en getrouwd aldaar op 23 januari 1718 met Johannes Jacobus van der Hijden. Uit dit huwelijk:
 1. Adrianus Schoutens, gedoopt te Steenbergen op 30 juli 1715 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus C. Schoutens en Maria G. Voogde), volgt onder VI-l.
 2. Godefridus Schoutens, gedoopt te Steenbergen op 15 november 1716.

V-e Quirinus Adriaense Schoutens, bouwman, gedoopt te Halsteren (NB) op 10 september 1673, overleden aldaar op 26 maart 1710, 36 jaar oud, zoon van IV-c.
Hij was bouwman onder Nieuw-Vossemeer. Als zodanig verkocht hij in 1708 aan Anthony van Alphen, schepen der stad Zierikzee, een aantal paarden, vier melkkoeien en landbouwgereedschap. In 1707 verkocht hij aan Corstiaen Andriesse Verbeeck plusminus anderhalf gemet land in het Oude Land onder Steenbergen.
Quirinus is getrouwd te Halsteren (NB) op 24 oktober 1706, op 33-jarige leeftijd met Maria Andriesse Verbeeck (35 jaar oud), geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op 27 april 1671 (doopgetuige was Anna Laenen (namens Cornelia Arnoldi)), dochter van Andreas Corstiaens Verbeeck en Janneken Claes Lanen.
Maria is later getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 10 augustus 1710, op 39-jarige leeftijd met Antony Cremers, geboren te Stabroek (BelgiŽ). Uit dit huwelijk:
 1. Adrianus Schoutens, gedoopt te Halsteren (NB) op 8 oktober 1707, jong overleden.
 2. Jan Schoutens, geboren rond 1708.
  Na het overlijden van Quirinus Schoutens werd voor de weduwe de staat en inventaris van de goederen opgemaakt. Samen met Cornelis Schoutens als oom van de wezen werd overeengekomen dat de weduwe in het volle bezit van de boedel zou blijven onder de verplichting om haar kind Jan Krijnen Schoutens op te voeden en te alimenteren.

VI-a Gerardus Melsen Schoutens, gedoopt te Halsteren (NB) rond 1690 (RK), overleden aldaar op 22 augustus 1759, ongeveer 69 jaar oud, zoon van V-a.

Gerardus was gehuwd met Joanna Volckers, gedoopt te Halsteren (NB) op 8 september 1717. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelius Melsen, gedoopt te Halsteren (NB) op 4 november 1741 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Schoutens en Christina Melse Schoutens), wonende te Noordgeest.

VI-b Quirinus Denijs Schoutens, gedoopt te Halsteren (NB) op 15 maart 1686, wonende te Tholen (Kaai), begraven te Tholen op 27 september 1748, 62 jaar oud, zoon van V-b.

Quirinus is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 7 september 1709, op 23-jarige leeftijd (1) met Maria Claesse Oolen (22 jaar oud), geboren in het jaar 1687, gedoopt te Nieuw-Vossemeer, begraven te Tholen op 11 mei 1746, 59 jaar oud, dochter van Nicolaes Janse van Oolen en Maria Pieters. Uit dit huwelijk:

 1. Dionijsia Schoutens, geboren te Tholen, gedoopt te Halsteren (NB) op 13 april 1710, begraven te Tholen op 19 december 1712, 2 jaar oud.
 2. Maria Schoutens, geboren te Tholen, gedoopt te Halsteren (NB) op 25 oktober 1711, volgt onder VII-a.
 3. Christina Schoutens, geboren te Tholen, gedoopt te Halsteren (NB) op 25 mei 1714, begraven te Tholen op 4 september 1714, 102 dagen oud.
 4. Joannes Schoutens, gedoopt te Halsteren (NB) op 11 augustus 1715, volgt onder VII-b.
 5. Nicolaas Schoutens, geboren te Tholen, gedoopt te Halsteren (NB) op 6 augustus 1717, begraven te Tholen op 28 augustus 1717, 22 dagen oud.
 6. Petrus Schoutens, gedoopt te Halsteren (NB) op 31 juli 1718, begraven te Tholen op 28 januari 1719, 181 dagen oud.
 7. Nicolaus Schoutens, geboren te Tholen, gedoopt te Halsteren (NB) op 12 december 1719 (RK), volgt onder VII-c.
 8. Petrus Schoutens, gedoopt te Tholen op 2 juli 1721, begraven aldaar op 2 september 1721, 62 dagen oud.
 9. Jacobus Schoutens, gedoopt te Halsteren (NB) op 2 juli 1721, begraven te Tholen op 23 oktober 1721, 113 dagen oud.
 10. Christina Schoutens, gedoopt te Halsteren (NB) op 31 maart 1724 (RK), volgt onder VII-d.
 11. Petronella Schoutens, gedoopt te Halsteren (NB) op 5 oktober 1727, begraven te Tholen op 12 december 1727, 68 dagen oud.

Quirinus is getrouwd te Halsteren (NB) op 8 april 1747, op 61-jarige leeftijd (2) met Amelberga Kesterman. Uit dit huwelijk:
 1. Jacobus Schoutens, gedoopt te Halsteren (NB) op 9 juni 1748, begraven te Tholen op 27 september 1748, 110 dagen oud.

VI-c Hubertus Denijssen Schouten, tavenier en kleermaker, gedoopt te Halsteren (NB) op 19 januari 1688, begraven te Steenbergen op 8 juli 1718, 30 jaar oud, zoon van V-b.

Hubertus is in ondertrouw gegaan te Steenbergen op 19 december 1716 en getrouwd aldaar op 7 januari 1717, op 28-jarige leeftijd met Catharina Huijbrechts Kieckeboom.
Catharina was weduwe van Michiel Antonisse Boers, overleden voor 19 december 1716. Catharina was later gehuwd met Rooskus van Etten. Uit dit huwelijk:

 1. Antonia Schoutens, gedoopt te Steenbergen op 5 september 1717.

VI-d Joanna Schoutens, geboren te Halsteren (NB), gedoopt op 18 maart 1691, wonende te Heerle (NB), dochter van V-b.

Joanna was gehuwd (1) met Simon Jansse Smits. Uit dit huwelijk:

 1. Joanna de Smits, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op 21 mei 1728 (doopgetuigen waren Cornelius Michilsen Rombouts en Joanna Martense van Opdorp).

Joanna is in ondertrouw gegaan te Kruisland (NB) op 30 januari 1734 en getrouwd te Wouw op 18 februari 1734, op 42-jarige leeftijd (2) met Adrianus de Kort, wonende te Kruisland (NB).
VI-e Petrus Dionissen Schoutens, gedoopt te Halsteren (NB) op 11 maart 1693 (RK), begraven aldaar op 24 juni 1744, 51 jaar oud, zoon van V-b.

Petrus is getrouwd te Halsteren (NB) op 18 januari 1724, op 30-jarige leeftijd met Joanna de Coninck. Uit dit huwelijk:

 1. Christina Schoutens, gedoopt te Halsteren (NB) op 30 december 1724 (RK).
 2. Dijmphna Schoutens, gedoopt te Halsteren (NB) op 22 januari 1726 (RK).
 3. Dionisius Schoutens, gedoopt te Halsteren (NB) op 1 oktober 1727 (RK).
 4. Christina Schoutens, gedoopt te Halsteren (NB) op 1 november 1729 (RK).
 5. Dionisius Schoutens, gedoopt te Halsteren (NB) op 1 november 1729 (RK).
 6. Egidius Schoutens, gedoopt te Halsteren (NB) op 1 november 1729 (RK).
 7. Elisabeth Schoutens, gedoopt te Halsteren (NB) op 24 december 1730 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus van den Wijngaert en Dionisia Schoutens), wonende te Noordgeest.
 8. Maria Schoutens, gedoopt te Halsteren (NB) op 19 januari 1732 (RK) (doopgetuigen waren Michael Coopmans en Jacoba Drijvers), wonende te Noordgeest, begraven te Halsteren (NB) op 12 december 1760, 28 jaar oud.
  Maria is getrouwd te Halsteren (NB) op 8 mei 1757, op 25-jarige leeftijd (1) met Georgius Croonen, geboren te Essen (BelgiŽ).
  Georgius was weduwnaar van Joanna Doné, geboren te Bergen op Zoom.
  Maria is getrouwd te Bergen op Zoom op 1 mei 1763, op 31-jarige leeftijd (2) met Joannes Donné.
 9. Christina Schoutens, gedoopt te Halsteren (NB) op 9 januari 1735 (RK) (doopgetuigen waren Gerardus Melse Schoutens en Gertrudis van Steenpael), volgt onder VII-e.

VI-f Adriaen Cornelisse Schoutens, gedoopt te Steenbergen op 7 oktober 1694, begraven aldaar op 1 april 1741, 46 jaar oud, zoon van V-c.

Adriaen is in ondertrouw gegaan te Halsteren (NB) op 7 september 1716 en getrouwd aldaar op 11 oktober 1716, op 22-jarige leeftijd (1) met Adriaentje Vastesaeger (20 jaar oud), geboren te Halsteren (NB), gedoopt op 10 september 1696, dochter van Adriaen Jansse Vastesaeger en Joannes Mertens Vos. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Schoutens, gedoopt te Steenbergen op 6 augustus 1717.
 2. Adrianus Schoutens, gedoopt te Steenbergen op 26 januari 1719, jong overleden.
 3. Joanna Schoutens, gedoopt te Steenbergen op 26 januari 1722.
 4. Dionisius Schoutens, gedoopt te Steenbergen op 23 augustus 1728.
 5. Cornelia Schoutens, gedoopt te Steenbergen op 23 augustus 1728.

Adriaen is in ondertrouw gegaan te Steenbergen op 2 april 1729 en getrouwd aldaar op 17 april 1729, op 34-jarige leeftijd (2) met Adriana van Oorschot.

Adriaen is getrouwd te Steenbergen op 29 april 1730, op 35-jarige leeftijd (3) met Anneken Hendriks Adriaensen, geboren te Steenbergen. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelius Adriaense Schoutens, gedoopt te Steenbergen op 11 augustus 1732 (RK), volgt onder VII-f.
 2. Adriaan Schoutens, geboren de Heen (Steenbergen NB), gedoopt te Steenbergen op 1 maart 1734 (RK) (doopgetuigen waren Quirinius Keijsers en Joanna Schoutens), volgt onder VII-g.
 3. Marinus Schoutens, gedoopt te Steenbergen op 17 december 1736 (RK) (doopgetuigen waren Henricus Hendrickx en Petronilla Hendrickx).
 4. Anna Schoutens, gedoopt te Steenbergen op 9 juli 1739 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Hertogh en Maria Hendrickx).
 5. Dionisius Schoutens, gedoopt te Steenbergen op 11 oktober 1740 (RK) (doopgetuigen waren Lambertus Vergroesen en Maria Adriaense), volgt onder VII-h.

VI-g Pieter Schoutens, gedoopt te Steenbergen op 29 januari 1696, zoon van V-c.

Pieter is in ondertrouw gegaan te Steenbergen op 17 januari 1733 en getrouwd aldaar op 8 februari 1733, op 37-jarige leeftijd met Maria Thijssen Bitterhoeck, dochter van Mathijs Bitterhoeck en Cornelia Marijnissen van Gorp.
Maria is eerder in ondertrouw gegaan te Steenbergen op 15 april 1723, ondertrouwd aldaar voor de kerk (RK) (getuigen waren Joanna Adriaensen en Anna Schillemans) met Cornelis Geertsen Backx (36 jaar oud), geboren te Heerle (NB) op 8 september 1686 (doopgetuigen waren Jacobus Hendricx en Cornelia Peeters), overleden te Steenbergen op 15 september 1732, 46 jaar oud, zoon van Gerardus Geertssen Backx en Huberta Hendrickx Buijck. Cornelis is eerder in ondertrouw gegaan te Steenbergen op 21 juli 1715, getrouwd aldaar op 4 augustus 1715 voor de kerk (RK), op 28-jarige leeftijd met Dympna Jaspers van Leer, overleden te Steenbergen op 10 augustus 1718. Cornelis is eerder getrouwd te Steenbergen op 1 december 1718 voor de kerk (getuigen waren Joanna Adriaensen en Elisabeth Vermeulen), op 32-jarige leeftijd met Gertrudis Marijnissen Vermeulen, overleden te Steenbergen op 1 december 1721. Maria is later in ondertrouw gegaan te Steenbergen op 28 juni 1738 en getrouwd aldaar op 13 juli 1738 met Marijnus van Akkeren. Marijnus was weduwnaar van Anneken Putoor. Maria is later in ondertrouw gegaan te Steenbergen op 12 november 1740 en getrouwd aldaar op 27 november 1740 met Jan Laurens Huijsman. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelius Schoutens, gedoopt te Steenbergen op 27 oktober 1735 (doopgetuigen waren Adrianus Schoutens en Dijmpna van Gorp).

VI-h Joanna Schoutens, gedoopt te Steenbergen op 19 september 1708, dochter van V-c.

Joanna is in ondertrouw gegaan te Steenbergen op 10 juni 1728 en getrouwd aldaar op 29 juli 1728, op 19-jarige leeftijd (1) met Pieter Anthonisse de Bruijn.
Pieter is eerder in ondertrouw gegaan te Steenbergen op 10 maart 1725 en getrouwd aldaar op 25 maart 1725 met Cornelia van Campenhout.

Joanna is getrouwd op 11 februari 1730, op 21-jarige leeftijd (2) met Adrianus C. van Doormael, geboren te Oudenbosch (NB). Uit dit huwelijk:

 1. Maria van Doormael, gedoopt te Steenbergen op 1 januari 1731 (doopgetuigen waren Maria van Doormael en Adrianus Schoutens).
  Maria is getrouwd te Steenbergen op 26 mei 1754, op 23-jarige leeftijd met Michäel van der Vorst.
  Michäel is later getrouwd te Steenbergen op 8 juni 1766 met Jacoba Plasmans.
 2. Joannes van Doormael, gedoopt te Steenbergen op 22 maart 1733 (doopgetuigen waren Aldegondis van Eeckelen en Petrus Schoutens).
 3. Aldegundis van Doormael, gedoopt te Steenbergen op 20 november 1735 (doopgetuigen waren Adrianus Bogaerts en Adriana Schoutens).
  Aldegundis is getrouwd te Steenbergen op 23 oktober 1757, op 21-jarige leeftijd met Godefridus Dechan.
 4. Cornelius van Doormael, geboren te Steenbergen op 13 maart 1738 (doopgetuigen waren Bartholomeus van Gale en Anna Adriaanse).
 5. Cornelius van Doormael, gedoopt te Steenbergen op 23 juni 1742 (doopgetuigen waren Maria van Doormael en Cornelis Schoutens), volgt onder VII-i.

VI-i Adriana Schoutens, gedoopt te Steenbergen op 30 december 1711 (RK), overleden aldaar op 16 januari 1757, 45 jaar oud, dochter van V-c.

Adriana is getrouwd te Steenbergen op 24 juli 1729, op 17-jarige leeftijd (1) met Petrus Hertogh (26 jaar oud), geboren te Gastel, gedoopt te Oud Gastel op 10 februari 1703 (RK), overleden op 16 mei 1740, 37 jaar oud, zoon van Cornelis Pitersen Hertog en Maria Stoffelen van den Dries. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelius Hertogh, gedoopt te Steenbergen op 1 oktober 1729.
 2. Adrianus Hertogh, gedoopt te Steenbergen op 15 maart 1732.
 3. Christophorus Hertogh, gedoopt te Steenbergen op 16 maart 1735 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Hertogh en Joanna Schoutens).
 4. Maria Hertogh, geboren te Steenbergen (de Heen), gedoopt te Steenbergen op 27 februari 1736 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus van Doormael en Anna Adriaense), volgt onder VII-j.
 5. Cornelius Hertogh, gedoopt te Steenbergen op 3 maart 1739 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Schoutens en Maria Bitterhoeckx).

Adriana was gehuwd (2) met Antonius Mathijse de Wit, gedoopt te Steenbergen op 13 februari 1700, zoon van Mathijs Antonisse de Wit en Anna Willemse van Ackeren. Uit dit huwelijk:
 1. Catharina de Wit, gedoopt te Steenbergen op 31 december 1742 (RK) (doopgetuigen waren Joannes de Wit en Joanna Schoutens).
 2. Anna de Wit, gedoopt te Steenbergen op 12 maart 1744 (RK) (doopgetuigen waren Hubertus de Wit en Anna van Ackere).
 3. Jacobus de Wit, gedoopt te Steenbergen op 2 april 1747 (RK) (doopgetuigen waren Godefridus de Cater en Cornelia Moutens).
 4. Cornelia de Wit, gedoopt te Steenbergen op 16 februari 1750 (RK) (doopgetuigen waren Catharina de Wit en Adrianus Schoutens).
 5. Anna de Wit, gedoopt te Steenbergen op 26 juni 1752 (RK) (doopgetuigen waren Cornelis van Eekelen en Joanna Schoutens).

VI-j Adriana Denissen Schoutens, gedoopt te Steenbergen op 6 juli 1709, dochter van V-d.

Adriana is in ondertrouw gegaan te Steenbergen op 29 oktober 1729 en getrouwd aldaar op 13 november 1729, op 20-jarige leeftijd met Leendert Pietersen de Jongh.
Leendert is later in ondertrouw gegaan te Kruisland (NB) op 12 december 1739 en getrouwd aldaar op 27 december 1739 met Cornelia van de Riet. Uit dit huwelijk:

 1. Dionijsius de Jong, gedoopt te Steenbergen op 14 februari 1734 (RK) (doopgetuigen waren Gerard Vrients en Catharina van Gils).
 2. Petronilla de Jongh, gedoopt te Steenbergen op 10 mei 1735 (RK) (doopgetuigen waren Antonius van Ekeren en Elisabteh van Kempen).
 3. Petrus de Jongh, gedoopt te Steenbergen op 31 mei 1736 (RK) (doopgetuigen waren Lambertus Vergroesen en Dijmpna Schrauwe).

VI-k Cornelia Denisse Schoutens, gedoopt te Steenbergen op 28 maart 1712 (RK), begraven te Nieuw-Vossemeer op 10 januari 1749, 36 jaar oud, dochter van V-d.

Cornelia is in ondertrouw gegaan op 19 januari 1732 en getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 23 februari 1732, op 19-jarige leeftijd (1) met Jacobus van Boxtel. Uit dit huwelijk:

 1. Hendricus van Boxtel, geboren te Nieuw-Vossemeer, gedoopt te Halsteren (NB) op 21 oktober 1732 (RK) (doopgetuigen waren Leonardus de Jongh en Chatarina van Gils).

Cornelia is in ondertrouw gegaan te Nieuw-Vossemeer op 16 januari 1736 en getrouwd aldaar op 31 januari 1736, op 23-jarige leeftijd (2) met Lambrecht Vergroesen (22 jaar oud), molenaar van de Heense Molen, gedoopt te Zundert (Groot Zundert) op 31 maart 1713, begraven te Nieuw-Vossemeer op 2 december 1749, 36 jaar oud, zoon van Adriaen Hendricks Vergroesen en Gertrudis Lambrechts Verhoeven.
Lambrecht is later in ondertrouw gegaan te Nieuw-Vossemeer op 10 oktober 1749 en getrouwd aldaar op 26 oktober 1749, op 36-jarige leeftijd met Eva Jansse van der Heijden (28 jaar oud), gedoopt te Steenbergen op 18 maart 1721, dochter van Jan van der Heijden en Catharina Jansse van Gils. Uit dit huwelijk:
 1. Catharina Vergroesen, geboren te Nieuw-Vossemeer, gedoopt te Halsteren (NB) op 12 september 1734 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Vergroesen, Gertrudis Vergouwen en Catharina van Gils), volgt onder VII-k.
 2. Dionisius Vergroesen, geboren te Nieuw-Vossemeer, gedoopt te Halsteren (NB) op 17 februari 1736 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Denisse Schoutens en Adriana Denisse Schoutens).
 3. Maria Vergroesen, geboren te Nieuw-Vossemeer, gedoopt te Halsteren (NB) op 10 mei 1737 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Vergroesen en Catharina van Gils), jong overleden.
 4. Adrianus Vergroesen, geboren te Nieuw-Vossemeer, gedoopt te Halsteren (NB) op 24 augustus 1738 (RK) (doopgetuigen waren Joannes van der Heijden en Catharina van Gils), begraven te Nieuw-Vossemeer op 2 augustus 1764, 25 jaar oud.
 5. Maria Vergroesen, geboren te Halsteren (NB), gedoopt te Nieuw-Vossemeer op 27 augustus 1740 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Schoutens en Elisabetha Vergroesen), jong overleden.
 6. Maria Vergroesen, geboren te Nieuw-Vossemeer, gedoopt te Halsteren (NB) op 3 december 1741 (RK) (doopgetuigen waren Joannes van Oolen en Cornelia van Gils), jong overleden.
 7. Jan Lambrechts Vergroesen, geboren te Nieuw-Vossemeer, gedoopt te Halsteren (NB) op 24 juli 1744 (RK) (doopgetuigen waren Jacobus van der Heijden en Elisabetha van Kempen), volgt onder VII-l.
 8. Maria Vergroesen, geboren te Nieuw-Vossemeer, gedoopt te Halsteren (NB) op 10 november 1746 (doopgetuigen waren Quirinus Keijsers en Maria van der Heijden).
 9. Adriana Vergroesen, geboren te Nieuw-Vossemeer, gedoopt te Steenbergen op 11 maart 1748 (RK) (doopgetuigen waren Philippus van Kampenhout en Catharina Vergroesen), volgt onder VII-m.

VI-l Adrianus Schoutens, gedoopt te Steenbergen op 30 juli 1715 (RK), zoon van V-d.

Adrianus is getrouwd te Steenbergen op 12 augustus 1742, op 27-jarige leeftijd (1) met Petronilla van Helmont (21 jaar oud), geboren te Halsteren (NB) op 26 januari 1721 (RK), dochter van Theodorus Wouterse van Helmont en Anna Christiaanse Bijaers. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Schoutens, gedoopt te Nieuw-Vossemeer op 21 juli 1743 sub conditione; eerder door vroedvrouw gedoopt (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Schoutens en Cornelia van Hellemont), wonende te Nieuw-Vossemeer.
 2. Cornelius Schoutens, geboren te Steenbergen op 7 september 1745 (RK).
 3. Theodorus Schoutens, geboren te Steenbergen op 11 februari 1747 (RK).
 4. Adrianus Schoutens, geboren te Steenbergen op 4 februari 1749 (RK), volgt onder VII-n.
 5. Anna Schoutens, geboren te Steenbergen op 1 december 1750 (RK).

Adrianus is getrouwd te Nispen-Essen op 9 juni 1754 (getuigen waren Aegidius van den Brande en Adriana Hertoghs), op 38-jarige leeftijd (2) met Petronilla Roecken (33 jaar oud), gedoopt te Essen (BelgiŽ) op 10 maart 1721, dochter van Godefridus Stevens Roecken en Adriana Cornelissen Sebastiaenssen. Uit dit huwelijk:
 1. Dionijsius Schoutens, gedoopt te Steenbergen op 15 juli 1755 (RK) (doopgetuigen waren Joannes van de Heijden en Anna Bastiaanse).
 2. Adriana Schoutens, gedoopt te Steenbergen op 16 augustus 1757 (RK) (doopgetuigen waren Joanna Schoutens en Cornelis Roecke).
 3. Petrus Schoutens, gedoopt te Steenbergen op 17 februari 1761 (doopgetuigen waren Quirinus Keijser en Catharina van Gils).

VII-a Maria Schoutens, geboren te Tholen, gedoopt te Halsteren (NB) op 25 oktober 1711, dochter van VI-b.

Maria is in ondertrouw gegaan te Nieuw-Vossemeer op 12 december 1732 en getrouwd aldaar op 23 februari 1733, op 21-jarige leeftijd met Guilielmus Jansen. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Jansen, gedoopt te Steenbergen op 12 april 1735 (RK) (doopgetuigen waren Maria de Groof en Quirinus Schoutens).
 2. Christina Jansen, gedoopt te Steenbergen op 25 april 1736 (RK) (doopgetuigen waren Theresia Janssens en Joannes Schoutens).
 3. Anna M. Jansen, gedoopt te Steenbergen op 25 augustus 1738 (RK) (doopgetuigen waren Anna M. Tens en Nicolaas Schoutens).

VII-b Joannes Schoutens, gedoopt te Halsteren (NB) op 11 augustus 1715, overleden te Steenbergen op 3 april 1756, 40 jaar oud, zoon van VI-b.

Joannes was gehuwd (1) met Anna Maria Theus. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Schoutens, gedoopt te Steenbergen op 3 januari 1738 (RK) (doopgetuigen waren Quirinus Schoutens en Ursula Teus), volgt onder VIII-a.
 2. Dijmphna Schoutens, gedoopt te Steenbergen op 10 april 1739 (RK) (doopgetuigen waren Maria van Olen en Andreas Teus).
 3. Adriana Schoutens, gedoopt te Steenbergen op 1 oktober 1740 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Noorwegen en Adriana Klerckx).
 4. Quirinus Schoutens, gedoopt te Steenbergen op 17 maart 1742 (RK) (doopgetuigen waren Joannes van Tongeren en Christina Schoutens).
 5. Guilielmus Schoutens, gedoopt te Steenbergen op 21 februari 1744 (RK) (doopgetuigen waren Guilielmus Janssens en Cornelia Broeders).
 6. Isabella Schoutens, gedoopt te Steenbergen op 21 maart 1746 (RK) (doopgetuigen waren Nicolaas Schoutens en Isabella Nobels).

Joannes is getrouwd op 20 september 1748, op 33-jarige leeftijd (2) met Jacoba Kortie, geboren te 's-Hertogenbosch.

Joannes is getrouwd te Oudenbosch (NB) op 16 juli 1750, op 34-jarige leeftijd (3) met Cornelia van der Wielen (27 jaar oud), gedoopt te Oudenbosch (NB) op 3 juni 1723, dochter van Johan van der Wielen en Anna van den Enden. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Schoutens, gedoopt te Steenbergen op 3 september 1751 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Schoutens en Anna van de Enden).
 2. Joannes Schoutens, gedoopt te Steenbergen op 10 september 1753 (RK) (doopgetuigen waren Nicolaas Schoutens en Cornelia Roele).
 3. Nicolaus Schoutens, gedoopt te Steenbergen op 15 november 1754 (RK) (doopgetuigen waren Nicolaus Schoutens en Cornelia Roele).

VII-c Nicolaus Schoutens, herbergier en landman, geboren te Tholen, gedoopt te Halsteren (NB) op 12 december 1719 (RK), begraven te Tholen op 10 april 1763, 43 jaar oud, zoon van VI-b.

Nicolaus is getrouwd te Steenbergen op 11 augustus 1742, op 22-jarige leeftijd met Anna van Herel, geboren te Wouw (RK), begraven te Tholen op 3 januari 1786. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Schoutens, geboren te Tholen, gedoopt te Halsteren (NB) op 20 december 1742 (RK).
 2. Dijmphna Schoutens, geboren te Tholen, gedoopt te Halsteren (NB) op 4 februari 1744 (RK) (doopgetuigen waren Toutsaoint Salomon en Elisabetha van Herel).
 3. Christina Schoutens, geboren te Tholen, gedoopt te Halsteren (NB) op 25 april 1745 (RK) (doopgetuigen waren Gommarus Boers en Christina Schoutens).
 4. Joannes Schoutens, geboren te Tholen, gedoopt te Halsteren (NB) op 4 maart 1751 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Schoutens en Cornelia van der Wielen), begraven te Tholen op 20 juli 1752, 1 jaar oud.
 5. Joannes Schoutens, geboren te Tholen, gedoopt te Halsteren (NB) op 26 januari 1753 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Schoutens en Cornelia van der Wielen), volgt onder VIII-b.

VII-d Christina Schoutens, gedoopt te Halsteren (NB) op 31 maart 1724 (RK), begraven aldaar op 30 december 1762, 38 jaar oud, dochter van VI-b.

Christina was gehuwd met Abraham Menu, brouwer en herbergier, geboren te Westerloo (BelgiŽ) (RK), wonende te Bergen op Zoom, begraven te Halsteren (NB) op 11 februari 1777.

Met Gerardus Pesch kochl hij op 24 februari 1758 de brouwerij genaamd de Magdaleen, gelegen in de Lieve Vrouwenstraat te Bergen op Zoom.Deze brouwerij was een van de belangrijkste in de stad en omvatte meerdere panden. In 1750 was Abraham Menu gildebestuurder te Bergen op Zoom.
Abraham is eerder getrouwd te Bergen op Zoom op 29 januari 1747 (getuigen waren Adriana van der Burgt en Martina la Foij) met Joanna Huijbregts (RK). Uit dit huwelijk:
 1. Johanna Menu, volgt onder VIII-c.

VII-e Christina Schoutens, gedoopt te Halsteren (NB) op 9 januari 1735 (RK), wonende te Noordgeest, overleden te Halsteren (NB) op 24 december 1816, 81 jaar oud, dochter van VI-e.

Christina is getrouwd te Halsteren (NB) op 29 januari 1759, op 24-jarige leeftijd met Joannes Koock, geboren te Steenbergen. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Koock, geboren te Halsteren (NB), gedoopt aldaar op 4 januari 1761 (doopgetuigen waren Joannes Sips en Joanna Boogaerts).
 2. Antonius Koock, geboren te Halsteren (NB), gedoopt aldaar op 10 oktober 1762 (RK) (doopgetuigen waren Hubertus Cappel en Maria Heijnen).
 3. Joannes Koock, geboren te Halsteren (NB), gedoopt aldaar op 17 februari 1764 (doopgetuigen waren Marinus Loos (afwezig) en Jolina de Laugh).
 4. Joanna Koock, geboren te Halsteren (NB), gedoopt aldaar op 12 juni 1767 (RK) (doopgetuigen waren Georgius Max en Joanna van Rijen).
 5. Martinus Koock, geboren te Halsteren (NB), gedoopt aldaar op 15 juli 1768 (RK) (doopgetuigen waren Martinus van Aert en Margarita van Boxtel).
 6. Petrus Coock, geboren te Halsteren (NB), gedoopt aldaar op 21 oktober 1770 (doopgetuigen waren Henricus de Pooter en Elisabetha Loos).
 7. Hubertus Koock, geboren te Halsteren (NB), gedoopt aldaar op 18 maart 1775 (doopgetuigen waren Hubertus Smits en Maria Sips).

VII-f Cornelius Adriaense Schoutens, schepen van de Auvergnepolder, gedoopt te Steenbergen op 11 augustus 1732 (RK), wonende de Heen (Steenbergen NB), begraven te Nieuw-Vossemeer op 19 augustus 1793, 61 jaar oud, zoon van VI-f.
Hij was schepen van de Auvergnepolder gedurende de jaren 1760-1780. Op 4 juni 1757 kocht hij van Catharina de Haan, weduwe van Johan de Bruijn, het zogeheten Waterhuisje an het Lange Water in de Auvergnepolder voor de som 1200 gulden. Hij woonde toen nog in De Heen. Het Waterhuisje is een herberg geweest en werd tevens als rechthuis gebruikt door de schepenen van de Auvergnepolder. Na het overlijden van zijn eerste echtgenote, Adriana Maes, vond de regeling van de voogdij over zijn drie minderjarige kinderen plaats en moesten zijn bezittingen, waaronder het Waterhuisje, worden getaxeerd. Cornelis Schoutens bleef bewoner en eigenaar van het Waterhuisje tot 15 oktober 1781, toen hij het verkocht aan Johannes Eestermans te Zevenbergen. Nog lang nadien bleef het als Waterhuisje Schoutens bekend. Cornelis Schoutens had het ruim vierentwintig jaar bewoond. Op 19 november 1768 leende hij de som van 1800 gulden van Isabella Christina van Eersel, weduwe van Adriaan Oonincx, waarvoor zich Cornelia Dekkers tot borg stelde. Op 2 december 1769 was de som voldaan. Als landman in de Auvergnepolder kocht hij op 9 oktober 1780 een hofstede, bestaande uit huis, schuur en verdere 'timmerage' met 152 gemeten en 115 roeden land, gelegen onder de Heense Molen in de Nieuw-Vossemeerse polder.
Cornelius is in ondertrouw gegaan te Steenbergen op 27 maart 1756 en getrouwd aldaar op 25 april 1756, op 23-jarige leeftijd (1) met Adriana Maes (24 jaar oud), gedoopt te Halsteren (NB) op 14 februari 1732 (doopgetuigen waren Henricus Maes en Maria Volckers), overleden te Halsteren (NB) op 21 november 1766, 34 jaar oud, dochter van Joannes Maes en Anna Volckers. Uit dit huwelijk:
 1. Adrianus Schoutens, geboren te Halsteren (Auvergnepolder), gedoopt te Steenbergen op 20 februari 1757 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Schoutens en Cornelia van der Heijden).
 2. Anna Schoutens, geboren te Halsteren (Auvergnepolder), gedoopt te Halsteren (NB) op 29 oktober 1758 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius van de Kasteelen en Maria Roelen), jong overleden.
 3. Joannes Schoutens, dopeling afkomstig uit Auvergnepolder (Halsteren), gedoopt te Halsteren (NB) op 5 maart 1760 (RK) (doopgetuigen waren Dionijsius Schoutens en Petronella Adrianse), volgt onder VIII-d.
 4. Anna Schoutens, geboren te Halsteren (Auvergnepolder), gedoopt te Halsteren (NB) op 24 oktober 1763 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Adrianse en Maria Adrianse), volgt onder VIII-e.
 5. Cornelius Schoutens, geboren te Halsteren (Auvergnepolder), gedoopt te Halsteren (NB) op 5 mei 1765 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Roelen en Anna Goverts), jong overleden.

Cornelius is getrouwd te Halsteren (NB) op 17 mei 1767, op 34-jarige leeftijd (2) met Margaritha Jacobs (19 jaar oud), gedoopt te Ginneken op 3 december 1747, overleden rond 17 maart 1790, 42 jaar oud, dochter van Cornelis Peters Jacobs en Petronella Peters Deckers. Uit dit huwelijk:
 1. Adrianus Schoutens, geboren te Halsteren (Auvergnepolder), gedoopt te Halsteren (NB) op 16 februari 1769 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Deckers (pastoor van Halsteren) en Cornelia Deckers (non)), jong overleden.
 2. Petronella Schoutens, geboren te Halsteren (Auvergnepolder), gedoopt te Halsteren (NB) op 13 maart 1770 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Jacobus (vice-Pastor van Halsteren) en Clara van de Kieboom), volgt onder VIII-f.
 3. Henrica Schoutens, geboren te Halsteren (Auvergnepolder), gedoopt te Halsteren (NB) op 11 januari 1772 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Tolenaars en Christina van Wesel), begraven te Halsteren (NB) op 2 juli 1777, 5 jaar oud.
 4. Cornelius Schoutens, geboren te Halsteren (Auvergnepolder), gedoopt te Halsteren (NB) op 17 mei 1774 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Franken en Maria de Pooter), jong overleden.
 5. Cornelia Schoutens, geboren te Halsteren (Auvergnepolder), gedoopt te Halsteren (NB) op 6 maart 1775 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Jacobs en Joanna Jacobs).
  Wegens levensgevaar zijn de kinderen thuis gedoopt. De volgende dag officieel gedoopt in de kerk. Getuige 1 is geestelijke. Dopeling afkomstig uit: Auvergnepolder.
 6. Maria Schoutens, geboren te Halsteren (Auvergnepolder), gedoopt te Halsteren (NB) op 6 maart 1775 (doopgetuigen waren Joannes Schoutens en Petronilla Adriaense).
  Opmerkingen: Tweeling. De kinderen zijn thuis gedoopt vanwege levensgevaar. De volgende dag is de doop in de kerk herhaald. Vader uit De Heen. Moeder uit Ginniken. Dopeling afkomstig uit Auvergnepolder.
 7. Margartia Schoutens, geboren te Halsteren (Auvergnepolder), gedoopt te Halsteren (NB) op 24 mei 1777 (doopgetuigen waren Henricus Jacobs en Maria Keijser).
 8. Henrica Martina Schoutens, geboren te Halsteren (Auvergnepolder), gedoopt te Halsteren (NB) op 11 november 1778 (RK) (doopgetuigen waren Laurentius van Hoof en Petronella Keijser).
 9. Adrianus Cornelius Schoutens, geboren te Halsteren (Auvergnepolder), gedoopt te Halsteren (NB) op 11 november 1778 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Jacobs (priester) en Catharina Cremers), jong overleden.
 10. Henricus Schoutens, geboren te Halsteren (Auvergnepolder), gedoopt te Halsteren (NB) op 27 december 1779 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Koevoets en Anna Schoutens), volgt onder VIII-g.
 11. Adrianus Schoutens, geboren te Halsteren (Auvergnepolder), gedoopt te Halsteren (NB) op 12 februari 1781 (RK) (doopgetuigen waren Marinus van Boxsel en Henrica Franken), jong overleden.
 12. Adriana Schoutens, geboren te Halsteren (Auvergnepolder), gedoopt te Halsteren (NB) op 6 juli 1782.
 13. Adrianus Schoutens, geboren te Halsteren (Auvergnepolder), gedoopt te Halsteren (NB) op 3 oktober 1783 (doopgetuigen waren Petrus Jacobs (priester) en Cornelia Deckers), jong overleden.
 14. Cornelius Schoutens, geboren te Halsteren (Auvergnepolder), gedoopt te Halsteren (NB) op 3 januari 1785 (RK) (doopgetuigen waren Theodorus Korst en Petronilla Schoutens), volgt onder VIII-h.
 15. Adrianus Schoutens, geboren te Halsteren (Auvergnepolder), gedoopt te Halsteren (NB) op 1 januari 1786 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus van Hoof en Anna Adriaensen), jong overleden te Nieuw-Vossemeer op 3 juli 1786, 183 dagen oud.
 16. 21 Adriana Schoutens, geboren te Halsteren (Auvergnepolder), gedoopt te Halsteren (NB) op 29 mei 1787 (doopgetuigen waren Gerardus van Wesel en Maria Schoutens).
 17. 22 Adrianus Schoutens, geboren te Halsteren (Auvergnepolder), gedoopt te Halsteren (NB) op 19 september 1788 (RK) (doopgetuigen waren Christianus Buijsen en Joanna Jacobs).
 18. 23 Petrus Schoutens, geboren te Halsteren (Auvergnepolder), gedoopt te Halsteren (NB) op 17 maart 1790 (RK) (doopgetuigen waren Joannes van Hoof en Gertrudis Previel).
  Opmerkingen: Doop sub conditione. Vader uit Steenbergen. Moeder uit Ginneken. Moeder is tijdens de bevalling overleden.

VII-g Adriaan Schoutens, geboren de Heen (Steenbergen NB), gedoopt te Steenbergen op 1 maart 1734 (RK), zoon van VI-f.

Adriaan is in ondertrouw gegaan te Steenbergen op 14 januari 1758 en getrouwd aldaar op 29 januari 1758, op 23-jarige leeftijd (1) met Joanna Luijks (22 jaar oud), gedoopt te Steenbergen op 7 februari 1735, overleden in november 1759, 24 jaar oud, dochter van Adrianus Luijcks en Elisabeth van Wesel. Uit dit huwelijk:

 1. Elisabetha Schoutens, geboren te Steenbergen (Westland), gedoopt te Halsteren (NB) op 21 november 1759 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Luijkx en Adriana Maes), begraven te Halsteren (NB) op 10 maart 1768, 8 jaar oud.

Adriaan is getrouwd te Steenbergen op 5 juli 1760, op 26-jarige leeftijd (2) met Anna Govaarts (24 jaar oud), gedoopt te Halsteren (NB) op 30 mei 1736, dochter van Godefridus Cornelisse Govaarts en Adriana van Nieuwlant. Uit dit huwelijk:
 1. Adrianus Schoutens, geboren te Steenbergen (Westland), gedoopt te Halsteren (NB) op 4 april 1763 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Schoutens en Petronilla Adrianse), volgt onder VIII-i.
 2. Adriana Schoutens, geboren te Steenbergen (Westland), gedoopt te Halsteren (NB) op 1 december 1766 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Adrianse en Cornelia Volckers), overleden te Halsteren (NB) op 26 januari 1786, begraven aldaar op 28 januari 1786, 19 jaar oud.

Adriaan is in ondertrouw gegaan te Steenbergen op 11 juni 1768 en getrouwd aldaar op 26 juni 1768, op 34-jarige leeftijd (3) met Maria de Pooter (30 jaar oud), geboren te Wouw, gedoopt aldaar op 29 maart 1738 (doopgetuigen waren Adrianus van Sundert en Anna de Backer), dochter van Joannes de Pooter en Cornelia de Backer. Uit dit huwelijk:
 1. Joannes Schoutens, geboren te Steenbergen (Westland), gedoopt te Halsteren (NB) op 28 oktober 1768 (RK) (doopgetuigen waren Dionijsius Schoutens en Jacoba de Pooter).
 2. Anna Schoutens, geboren te Steenbergen (Westland), gedoopt te Halsteren (NB) op 6 april 1770 (RK) (doopgetuigen waren Henricus de Pooter en Margareta Jacobs).
 3. Cornelius Schoutens, geboren te Steenbergen (Westland), gedoopt te Halsteren (NB) op 4 oktober 1771 (RK) (doopgetuigen waren Laurentius van Hove en Maria Adrianse), volgt onder VIII-j.
 4. Petrus Schoutens, gedoopt te Halsteren (NB) op 9 maart 1773 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Adrianse en Maria Keijser).
 5. Maria Schoutens, geboren te Steenbergen (Westland), gedoopt te Halsteren (NB) op 21 september 1774 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Tolenaers en Maria Luijkx), volgt onder VIII-k.
 6. Petronilla Schoutens, geboren te Steenbergen (Westland), gedoopt te Halsteren (NB) op 3 juni 1776 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Coevoets en Anna Adriaense).

VII-h Dionisius Schoutens, gedoopt te Steenbergen op 11 oktober 1740 (RK), wonende te Steenbergen (de Oude Heide), overleden te Nieuw-Vossemeer op 1 mei 1797, 56 jaar oud, zoon van VI-f.

Dionisius is in ondertrouw gegaan te Steenbergen op 12 april 1771 en getrouwd te Halsteren (NB) op 28 april 1771, op 30-jarige leeftijd met Catharina Cremers (24 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer, gedoopt te Halsteren (NB) op 23 oktober 1746, dochter van Antonius Cremers en Cornelia Maartense Luijckx. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Schoutens, gedoopt te Steenbergen op 14 juni 1771 (RK) (doopgetuigen waren Dingeman de Jong en Cornelia Luijkx), jong overleden.
 2. Adrianus Schoutens, geboren te Nieuw-Vossemeer, gedoopt te Halsteren (NB) op 20 september 1772 (RK) (doopgetuigen waren Dingmannus de Jongh en Cornelia Luijkx), volgt onder VIII-l.
 3. Antonius Schoutens, geboren te Nieuw-Vossemeer, gedoopt te Halsteren (NB) op 8 maart 1774 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Schoutens en Maria de Pooter), volgt onder VIII-m.
 4. Petrus Schoutens, geboren te Nieuw-Vossemeer, gedoopt te Halsteren (NB) op 3 september 1775 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Cremers en Adriana Cremers), volgt onder VIII-n.
 5. Joannes Schoutens, geboren te Nieuw-Vossemeer, gedoopt te Halsteren (NB) op 5 januari 1777 sub conditione (doopgetuigen waren Adrianus Schoutens en Margarita Jacobs), jong overleden.
 6. Joannes Schoutens, geboren te Nieuw-Vossemeer, gedoopt te Halsteren (NB) op 11 augustus 1778 (RK) (doopgetuigen waren Martinus Luijckx en Jacoba van Litsen).
 7. Anna Schoutens, geboren te Nieuw-Vossemeer, gedoopt te Halsteren (NB) op 1 december 1779 (RK) (doopgetuigen waren Joannes van Hertom en Maria Keijser), jong overleden.
 8. Anna Schoutens, gedoopt te Halsteren (NB) op 24 mei 1781 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Adriaanse en Maria Adriaanse).
 9. Cornelius Schoutens, geboren te Nieuw-Vossemeer, gedoopt te Steenbergen op 29 december 1782 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Lodiers en Joanna Lodiers).
 10. Anna Maria Schoutens, geboren te Nieuw-Vossemeer, gedoopt te Halsteren (NB) op 25 oktober 1785 (RK) (doopgetuigen waren Antonius Martelmans en Anna Adriaanse).
 11. Cornelia Schoutens, geboren te Nieuw-Vossemeer, gedoopt te Halsteren (NB) op 24 november 1786 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Slokkers en Anna Joossen), begraven te Nieuw-Vossemeer op 26 mei 1787, 183 dagen oud.

VII-i Cornelius van Doormael, gedoopt te Steenbergen op 23 juni 1742, zoon van VI-h.

Cornelius is getrouwd te Steenbergen op 20 april 1767, op 24-jarige leeftijd met Joanna M Stadhouders. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana van Doormael, gedoopt te Steenbergen op 14 maart 1768 (RK) (doopgetuigen waren Joanna Schoutens en Adrianus Stadthouders).
 2. Petrus van Doormael, gedoopt te Steenbergen op 2 november 1771 (RK) (doopgetuigen waren Cornelis van Eekelen en Cornelia van Beek).
 3. Adrianus van Doormael, gedoopt te Steenbergen op 6 april 1773 (RK) (doopgetuigen waren Maria van Dorremael en Joannes Stadhouders).

VII-j Maria Hertogh, geboren te Steenbergen (de Heen), gedoopt te Steenbergen op 27 februari 1736 (RK), dochter van VI-i.

Maria was gehuwd met Egelbertus Cattenhausen, geboren te Didam. Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Cattenhausen, geboren te Halsteren (NB), gedoopt aldaar op 24 januari 1759 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Moors en Joanna Schoutens).
 2. Adriana Cattenhausen, geboren te Halsteren (NB), gedoopt aldaar op 6 augustus 1762 (RK) (doopgetuigen waren Josephus Metker en Catharina de Wit).
 3. Joanna Cattenhausen, geboren te Halsteren (NB), gedoopt aldaar op 24 mei 1766 (doopgetuigen waren Cornelius Verbraeck en Joanna Hertog).
 4. Cornelia Cattenhausen, geboren te Halsteren (NB), gedoopt aldaar op 5 april 1770 (RK) (doopgetuigen waren Marinus Huijsmans en Cornelia de Wit).
 5. Maria Cattenhausen, geboren te Halsteren (NB), gedoopt aldaar op 23 oktober 1772 (RK) (doopgetuigen waren Jacobus de Wit en Adriana Joosse).
  Opmerkingen: Dopeling afkomstig uit: Halsteren. Vader uit Didam in het gebied van Zutphen. Moeder uit De Heen. Getuige 1 afwezig.

VII-k Catharina Vergroesen, geboren te Nieuw-Vossemeer, gedoopt te Halsteren (NB) op 12 september 1734 (RK), begraven te Nieuw-Vossemeer op 4 december 1805, 71 jaar oud, dochter van VI-k.

Catharina is in ondertrouw gegaan te Nieuw-Vossemeer op 14 mei 1762 en getrouwd aldaar op 30 mei 1762, op 27-jarige leeftijd met Joannes de Bruin, geboren te Steenbergen, begraven op 25 mei 1795.
Joannes was weduwnaar van Pieternella Schouw. Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Vergroesen, geboren te Nieuw-Vossemeer onwettig, gedoopt te Halsteren (NB) op 14 maart 1762 doop sub conditione (doopgetuigen waren Joannes Vergroesen, Catharina Vergroesen en Anna Schuerbiers).
  Opmerkingen: naam vader zoals moeder tijdens de bevalling onder ede verklaarde. Dopeling afkomstig uit: Nieuw-Vossemeer.
 2. Joanna Catharina de Bruin, geboren te Nieuw-Vossemeer, gedoopt te Halsteren (NB) op 13 september 1763 (RK) (doopgetuigen waren Godefridus Boeren en Alegonda Stegen).
 3. Lambertus de Bruin, geboren te Nieuw-Vossemeer, gedoopt te Halsteren (NB) op 8 januari 1765 (doopgetuigen waren Martinus van Poppelen en Antonia de Winter).
 4. Adrianus de Bruin, geboren te Nieuw-Vossemeer, gedoopt te Halsteren (NB) op 8 februari 1767 (doopgetuigen waren Petrus van Rijen en Adriana Vergroesen).
 5. Joannes de Bruin, geboren te Nieuw-Vossemeer, gedoopt te Halsteren (NB) op 1 november 1769 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Vergroesen en Cornelia van der Heijden).

VII-l Jan Lambrechts Vergroesen, geboren te Nieuw-Vossemeer, gedoopt te Halsteren (NB) op 24 juli 1744 (RK), begraven te Nieuw-Vossemeer op 25 februari 1805, 60 jaar oud, zoon van VI-k.

Jan is getrouwd te Steenbergen op 1 mei 1785, op 40-jarige leeftijd (1) met Joanna Leijdekkers (19 jaar oud), gedoopt te Halsteren (NB) op 20 november 1765, dochter van Franciscus Leijdekkers en Elisabeth van den Boom. Uit dit huwelijk:

 1. Lambertus Vergroesen, geboren te Nieuw-Vossemeer doop sub conditione , gedoopt te Halsteren (NB) op 7 januari 1786 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus van Eggermond en Elisabeth van den Boom), volgt onder VIII-o.
 2. Adrianus Vergroesen, geboren te Nieuw-Vossemeer, gedoopt te Halsteren (NB) op 7 januari 1786 (RK).

Jan is in ondertrouw gegaan te Nieuw-Vossemeer op 30 juni 1786 en getrouwd aldaar op 16 juli 1786, op 41-jarige leeftijd (2) met Wilhelmina Aaperse (36 jaar oud), geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Steenbergen op 22 september 1749, dochter van Jan Aaperse en Maria de Beer. Uit dit huwelijk:
 1. Joanna Wilhelmina Vergroesen, geboren te Nieuw-Vossemeer, gedoopt te Halsteren (NB) op 16 september 1787 doop sub conditione (RK) (doopgetuigen waren Adam van Eggermont en Petronilla Haperts), volgt onder VIII-p.
 2. Cornelia Vergroesen, geboren te Nieuw-Vossemeer, gedoopt te Halsteren (NB) op 14 december 1788 (RK) (doopgetuigen waren Wilhelmus Vergroesen en Elisabeth Aerts), overleden te Nieuw-Vossemeer op 17 november 1790, 1 jaar oud.

VII-m Adriana Vergroesen, geboren te Nieuw-Vossemeer, gedoopt te Steenbergen op 11 maart 1748 (RK), wonende te Steenbergen (de Kladde), dochter van VI-k.
Wegens oorlog gedoopt in Steenbergen. Dopeling afkomstig uit: Nieuw-Vossemeer.
Adriana is in ondertrouw gegaan op 27 juli 1782 en getrouwd te Steenbergen op 12 augustus 1782, op 34-jarige leeftijd met Jan Janssen Huijps, geboren te Wouw.
Jan was weduwnaar van Pieternella Musters. Uit dit huwelijk:
 1. Catharina Huijps, geboren te Steenbergen (de Kladde), gedoopt te Halsteren (NB) op 14 april 1783 (doopgetuigen waren Joannes Luijkx en Adriana Vergroesen), volgt onder VIII-q.
 2. Petronella Huijps, geboren te Steenbergen (de Kladde), gedoopt te Halsteren (NB) op 30 juli 1788 (doopgetuigen waren Joannes Vergroesen en Anna Maria Huijps).

VII-n Adrianus Schoutens, geboren te Steenbergen op 4 februari 1749 (RK), zoon van VI-l.

Adrianus is getrouwd te Halsteren (NB) op 7 juni 1778, op 29-jarige leeftijd met Petronilla Verbeeck (RK). Uit dit huwelijk:

 1. Anna Schoutens, geboren te Halsteren (NB) op 15 juni 1779 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Langemans en Petronilla van Helmont).
 2. Adriana Schoutens, geboren te Halsteren (NB) op 21 juli 1782 (RK).
 3. Cornelia Schoutens, geboren te Halsteren (NB) op 21 maart 1785 (RK).
 4. Adriana Schoutens, geboren te Halsteren (NB) op 6 juli 1787 (RK) (doopgetuigen waren Hubertus Smits en Laurentia Klaassen), volgt onder VIII-r.

VIII-a Maria Schoutens, gedoopt te Steenbergen op 3 januari 1738 (RK), dochter van VII-b.

Maria was gehuwd met Josephus Veraert, geboren te Bergen op Zoom, gedoopt aldaar op 13 juli 1736 (RK) (doopgetuigen waren Joseph Bellet en Anna Bellet), zoon van Joannes Baptista Veraert en Maria Bellet. Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Theodorus Veraert, gedoopt te Bergen op Zoom op 7 juni 1762 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Theodorus Mulders en Maria van Nispen).
 2. Adrianus Veraert, gedoopt te Bergen op Zoom op 20 november 1763 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Nuggelmans en Adriana Schoutens).
 3. Anna Maria Veraert, gedoopt te Bergen op Zoom op 29 november 1764 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Veraert en Maria Schoutens).
 4. Catharina Jansen, gedoopt te Bergen op Zoom op 5 november 1766 (RK) (doopgetuigen waren Antonius Veraert en Catharina Soomers).
 5. Joanna Veraert, gedoopt te Bergen op Zoom op 15 april 1768 (RK) (doopgetuigen waren Abraham Menu en Joanna Menu), volgt onder IX-a.
 6. Christianus Veraert, gedoopt te Bergen op Zoom op 6 juni 1770 (RK) (doopgetuigen waren Christanus Veraert en Laurentia Veraert).
 7. Petronilla Veraert, gedoopt te Bergen op Zoom op 7 april 1772 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Veraert en Petronilla Gelijns).
 8. Joannes Baptist Veraert, gedoopt te Bergen op Zoom op 19 februari 1774 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Franken en Anna Maria Oversak).
  Joannes is getrouwd te Bergen op Zoom op 4 mei 1812, op 38-jarige leeftijd met Joanna Cornelia Ghijsen (39 jaar oud), geboren te Leeuwarden in het jaar 1773, dochter van Cornelis Ghijsen en Adriana Voete.
 9. Dymphna Veraert, gedoopt te Bergen op Zoom op 24 maart 1776 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Schoutens en Gertrudis Hartman).
 10. Antonius Lambertus Veraert, gedoopt te Bergen op Zoom op 9 juli 1778 (RK) (doopgetuigen waren Antonius Lambertus Roels en Christina Schoutens).

VIII-b Joannes Schoutens, landman, geboren te Tholen, gedoopt te Halsteren (NB) op 26 januari 1753 (RK), wonende te Tholen, zoon van VII-c.
Hij was landman onder Tholen en woonde binnen de stad, alwaar hij een logement had, genaamd Het Wapen van Zeeland, bestaande uit een huis, koetshuis, stalling en erf, gestaan aan de haven en de Bebouwdendam. Zijn weduwe verkocht na zijn overlijden dit huis. Hij kocht diverse huizen in de stad Tholen, te weten op 18 april 1781 en huisje an de draaiboom, op 13 november 1789 een huisje in de Bouwendam, op 18 april 1794 een huis op Molenvliet en op 6 maart 1797 een huis en erf aan de noordzijde van de Koornmarkt. Voorts bezat hij een aanzienlijke hoeveelheid landbouwgrond, want zijn weduwe Anna de Jong verkocht na zijn dood op 13 september 1805 3 gemeten 292 roeden land in de Dalemse polder, 4 gemeten 283 roeden in de polder van Schakerloo, 6 gemeten 66 roeden eveneens in de polder van Schakerloo en 7 gemeten 239 roeden in de polder van de vijftienhonderd gemeten.
Joannes was gehuwd (1) met Petronilla Lenaart (voormalig gereformeerd), begraven te Tholen op 15 december 1784. Uit dit huwelijk:
 1. Anna Maria Schoutens, geboren te Tholen, gedoopt te Halsteren (NB) op 26 maart 1783 (RK) (doopgetuigen waren Jospehus Veraart en Anna van Herel), begraven te Tholen op 7 april 1784, 1 jaar oud.

Joannes is getrouwd te Bergen op Zoom (2) met Anna de Jong, negociante, geboren te Bergen op Zoom (RK), wonende aldaar en te Tholen. Uit dit huwelijk:
 1. Anna Gertrudis Schoutens, geboren te Tholen, gedoopt te Halsteren (NB) op 14 maart 1788 (RK) (doopgetuigen waren Rumoldus de Jongh en Gertrudis Vingeroet).
 2. Christina Schoutens, geboren te Tholen, gedoopt te Halsteren (NB) op 28 april 1790 (RK) (doopgetuigen waren Antonius van Weleij en Christina Schoutens).
 3. Joannis Petrus Schoutens, geboren te Tholen, gedoopt te Halsteren (NB) op 8 september 1791 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Johannes Simons en Maria Lanse), volgt onder IX-b.
 4. Nicolaus Wilhelmus Schoutens, geboren te Tholen, gedoopt te Halsteren (NB) op 2 november 1792 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Baptista van Senten en Wilhelmina de Jong).
 5. Jacoba Maria Schoutens, geboren te Tholen, gedoopt te Halsteren (NB) op 24 februari 1794 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Theodorus Veraart en Jacoba Lansen), volgt onder IX-c.
 6. Joanna Petronella Schoutens, geboren te Tholen, gedoopt te Halsteren (NB) op 31 oktober 1795 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Vermunt en Joanna Lanschen).
 7. Catharina Joanna Schoutens, gedoopt te Tholen op 21 april 1798 (RK).

VIII-c Johanna Menu, overleden te Bergen op Zoom op 6 maart 1823, dochter van VII-d.

Johanna was gehuwd met Antonie Lambertus Roels, afkomstig uit Princenhage, overleden te Bergen op Zoom op 4 augustus 1814, zoon van Gerardus Roels en Catharina van Beek. Uit dit huwelijk:

 1. Laurentia Catharina Roels, gedoopt te Bergen op Zoom op 14 april 1780 (RK) (doopgetuigen waren Abraham Menu en Laurentia van Baalen).

VIII-d Joannes Schoutens, dopeling afkomstig uit Auvergnepolder (Halsteren), gedoopt te Halsteren (NB) op 5 maart 1760 (RK), overleden te Nieuw-Vossemeer op 26 mei 1827, 67 jaar oud, zoon van VII-f.

Joannes is in ondertrouw gegaan te Dinteloord op 22 augustus 1794 en getrouwd te Halsteren (NB) op 8 september 1794, op 34-jarige leeftijd met Maria Catharina de Wit (27 jaar oud), gedoopt te Oud en Nieuw Gastel op 28 december 1766 (RK), overleden te Nieuw-Vossemeer op 6 september 1850, 83 jaar oud, dochter van Willem de Wit en Catharina Bogaard. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelius Schoutens, gedoopt te Nieuw-Vossemeer op 3 mei 1796 (RK) (doopgetuigen waren Wilhelmus de Wit en Anna Schoutens), ongehuwd overleden te Nieuw-Vossemeer op 19 maart 1870, 73 jaar oud.
 2. Maria Catharina Schoutens, geboren te Nieuw-Vossemeer, gedoopt aldaar op 7 april 1799 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus van Hooff en Maria Catharina Bogerts), volgt onder IX-d.
 3. Adriana Schoutens, geboren te Nieuw-Vossemeer, gedoopt aldaar op 21 juli 1803 (RK) (doopgetuigen waren Henricus Schoutens en Cornelia de Wit), volgt onder IX-e.

VIII-e Anna Schoutens, geboren te Halsteren (Auvergnepolder), gedoopt te Halsteren (NB) op 24 oktober 1763 (RK), overleden te Nieuw-Vossemeer op 4 april 1833, 69 jaar oud, dochter van VII-f.

Anna is in ondertrouw gegaan te Nieuw-Vossemeer op 24 juli 1785 en getrouwd aldaar op 24 juli 1785, op 21-jarige leeftijd met Adrianus van Hooff (20 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer, gedoopt te Halsteren (NB) op 14 augustus 1764 (doopgetuigen waren Petrus Adriaense en Cornelia van der Heijden), overleden te Nieuw-Vossemeer op 19 januari 1848, 83 jaar oud, zoon van Laurens van Hoof en Maria Adriaanse. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus van Hoof, geboren te Halsteren (Auvergnepolder), gedoopt te Halsteren (NB) op 6 april 1786 (RK) (doopgetuigen waren Laurentius van Hoof en Margarita Jacobs), overleden te Nieuw-Vossemeer op 12 januari 1855, 68 jaar oud.
  Adrianus was gehuwd met Johanna Raphels.
 2. Cornelius van Hoof, geboren te Halsteren (Auvergnepolder), gedoopt te Halsteren (NB) op 6 april 1786 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Schoutens en Maria Adriaanse), overleden te Klundert (NB) op 26 maart 1859, 72 jaar oud.
 3. Laurentius van Hoof, geboren te Nieuw-Vossemeer, gedoopt te Halsteren (NB) op 2 november 1787 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Schoutens en Maria van Hoof).
  Laurentius is getrouwd te Halsteren (NB) op 4 mei 1838, op 50-jarige leeftijd met Johanna Verbraak, geboren te Wouw.
 4. Petrus van Hoof, geboren te Nieuw-Vossemeer, gedoopt te Halsteren (NB) op 24 maart 1789 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius van Hoof en Petronilla Schoutens).
 5. Theodorus van Hooff, geboren te Nieuw-Vossemeer, gedoopt aldaar op 17 februari 1791 (RK) (doopgetuigen waren Theodorus Korst en Maria Schoutens), volgt onder IX-f.
 6. Johannes van Hooff, geboren te Nieuw-Vossemeer, gedoopt te Halsteren (NB) op 29 januari 1793 (RK) (doopgetuigen waren Joannes van Hoof en Margarita Schoutens), volgt onder IX-g.
 7. Adriana van Hooff, geboren te Nieuw-Vossemeer, gedoopt aldaar op 18 december 1794 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Jacobs (Pastor) en Cornelia Korst), jong overleden.
 8. Maria Catharina van Hooff, gedoopt te Nieuw-Vossemeer op 13 januari 1797 (RK) (doopgetuigen waren Laurentius Koenraat en Maria Catharina de Wit), overleden te Nieuw-Vossemeer op 1 november 1870, 73 jaar oud.
  Maria is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 16 mei 1856, op 59-jarige leeftijd met Wilhelmus Bals (32 jaar oud), geboren te Wouw op 18 oktober 1823, zoon van Athonij Bals en Johanna Kools.
 9. Adriana van Hooff, gedoopt te Nieuw-Vossemeer op 11 juli 1798 (RK) (doopgetuigen waren Henricus Schoutens en Petronella van der Weegen), jong overleden.
 10. Adriana van Hooff, gedoopt te Nieuw-Vossemeer op 17 april 1800 (doopgetuigen waren Christianus Buijze en Cornelia Tijsse), overleden te Nieuw-Vossemeer op 23 januari 1861, 60 jaar oud.
  Adriana is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 9 mei 1856, op 56-jarige leeftijd met Marijnus Brooijmans (46 jaar oud), landbouwer, geboren te Woensdrecht in het jaar 1810, zoon van Wilhelmus Brooijmans en Adriana van Merode.
  Marijnus is later getrouwd te Steenbergen op 12 september 1862, op 52-jarige leeftijd met Helena Catharina de Bakker (36 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1826, dochter van Leendert de Bakker en Anna Maria Antonissen.
 11. Henricus van Hoof, gedoopt te Nieuw-Vossemeer op 21 juli 1803 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Schoutens en Catharina van den Casteele), overleden te Nieuw-Vossemeer op 3 juli 1833, 29 jaar oud.
 12. Marijnus van Hoof, gedoopt te Nieuw-Vossemeer op 4 april 1805 (RK) (doopgetuigen waren Joanna Maas en Maria Catharina Laanen), overleden te Nieuw-Vossemeer op 12 augustus 1854, 49 jaar oud.
 13. Leonardus van Hoof, gedoopt te Nieuw-Vossemeer op 14 februari 1807 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Lemmens en Adriana Schoutens).

VIII-f Petronella Schoutens, geboren te Halsteren (Auvergnepolder), gedoopt te Halsteren (NB) op 13 maart 1770 (RK), begraven te Nieuw-Vossemeer op 19 april 1799, 29 jaar oud, dochter van VII-f.

Petronella is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 8 maart 1789 (getuigen waren Cornelis Deckers en Maria van der Broek), op 18-jarige leeftijd met Joannes van Hoof (33 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer, gedoopt te Halsteren (NB) op 16 maart 1755 (doopgetuigen waren Nicolaus van Oolen en Helena Keijsers), zoon van Laurens van Hoof en Maria Adriaanse. Uit dit huwelijk:

 1. Laurentius van Hoof, geboren te Halsteren (Auvergnepolder), gedoopt te Halsteren (NB) op 18 juli 1790 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Jacobs (priester) en Maria van Hoof).
 2. Adrianus van Hooff, geboren te Nieuw-Vossemeer, gedoopt te Halsteren (NB) op 28 december 1791 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius van Hooff, Cornelia Deckers en Anna Schoutens).
 3. Margaretha van Hooff, geboren te Halsteren (Auvergnepolder), gedoopt te Nieuw-Vossemeer op 20 oktober 1793 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus van Hooff en Margrita Schoutens), volgt onder IX-h.
 4. Laurentius van Hooff, geboren te Nieuw-Vossemeer, gedoopt te Halsteren (NB) op 6 januari 1795 (RK) (doopgetuigen waren Theodorus Korst en Maria Schoutens).
 5. Laurentius van Hooff, geboren te Nieuw-Vossemeer op 12 februari 1796, gedoopt aldaar in februari 1796 (RK) (doopgetuigen waren Laurentius Koenraadt, Christianus Buijze, Anna Schoutens en Maria Catharina de Wit), volgt onder IX-i.
 6. Cornelius van Hoof, geboren te Nieuw-Vossemeer op 12 februari 1796, gedoopt aldaar in februari 1796 (doopgetuigen waren Laurentius Koenraadt, Anna Schoutens, Christianus Buijze en Maria Catharina de Wit).

VIII-g Henricus Schoutens, geboren te Halsteren (Auvergnepolder), gedoopt te Halsteren (NB) op 27 december 1779 (RK), zoon van VII-f.

Henricus is in ondertrouw gegaan te Nieuw-Vossemeer op 8 februari 1801 en getrouwd aldaar, op 21-jarige leeftijd met Maria Catharina Laanen (17 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer, gedoopt te Halsteren (NB) op 14 januari 1784 (RK) (doopgetuigen waren Maria Lodiers en Maria van Ringelen), dochter van Didericus Lanen, Theodoor en Johanna Lodiers. Uit dit huwelijk:

 1. Joanna Schoutens, gedoopt te Nieuw-Vossemeer op 21 april 1802 (RK) (doopgetuigen waren Theodorus Laane en Petronella van der Riet).
 2. Petrus Cornelis Schoutens, gedoopt te Nieuw-Vossemeer op 16 december 1803 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Jacobs en Adriana Lanen), overleden te Steenbergen op 12 september 1811, 7 jaar oud.
 3. Cornelius Schoutens, gedoopt te Nieuw-Vossemeer op 23 februari 1807 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Bernaards en Maria Schoutens), volgt onder IX-j.
 4. Johannes Theodorus Schoutens, geboren te Essen (BelgiŽ) op 14 juni 1808, volgt onder IX-k.
 5. Adriaan Schoutens, geboren te Essen (BelgiŽ) op 21 oktober 1810, volgt onder IX-l.
 6. Petrus Cornelis Johannes Schoutens, geboren te Steenbergen op 22 juli 1812, volgt onder IX-m.
 7. Theodoor Schoutens, geboren te Nieuw-Vossemeer op 15 november 1814.
 8. Margaretha Adriana Schoutens, geboren te Steenbergen op 24 januari 1817, volgt onder IX-n.
 9. Hendrik Schoutens, geboren te Steenbergen op 18 maart 1820, overleden aldaar op 28 juni 1825, 5 jaar oud.
 10. Karel Jan Schoutens, geboren te Steenbergen op 14 maart 1822, volgt onder IX-o.
 11. Lodewijk Andries Schoutens, geboren te Steenbergen op 13 maart 1825, overleden aldaar op 11 september 1827, 2 jaar oud.
 12. Hendrik Schoutens, geboren te Steenbergen op 25 juni 1826, overleden aldaar op 31 juli 1826, 36 dagen oud.

VIII-h Cornelius Schoutens, landbouwer, geboren te Halsteren (Auvergnepolder), gedoopt te Halsteren (NB) op 3 januari 1785 (RK), overleden te Nieuw-Vossemeer op 21 april 1857, 72 jaar oud, zoon van VII-f.

Cornelius is in ondertrouw gegaan te Nieuw-Vossemeer op 13 oktober 1805 en getrouwd aldaar op 31 oktober 1805, op 20-jarige leeftijd met Petronella Martelmans (18 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer, gedoopt te Halsteren (NB) op 1 december 1786 (RK) (doopgetuige was Antonius Martelmans), overleden te Nieuw-Vossemeer op 3 december 1861, 75 jaar oud, dochter van Joannis Martelmans en Dorothea Smits. Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Schoutens, gedoopt te Nieuw-Vossemeer op 18 november 1805 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Martelmans en Anna Schoutens).
 2. Cornelius Schoutens, gedoopt te Nieuw-Vossemeer op 7 februari 1807 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Schoutens en Dorothea Smits), overleden te Nieuw-Vossemeer op 28 juni 1811, 4 jaar oud.
 3. Margaretha Maria Schoutens, gedoopt te Nieuw-Vossemeer op 9 januari 1810 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Martelmans en Maria Schoutens).
 4. Johanna Schoutens, geboren te Nieuw-Vossemeer op 25 april 1813, volgt onder IX-p.
 5. Johannes Cornelis Schoutens, geboren te Nieuw-Vossemeer op 13 augustus 1815, volgt onder IX-q.
 6. Dorothea Adriana Schoutens, geboren te Nieuw-Vossemeer op 28 mei 1817, volgt onder IX-r.
 7. Maria Adriana Schoutens, geboren te Nieuw-Vossemeer op 16 mei 1819.
  Maria is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 30 mei 1862, op 43-jarige leeftijd met Matthijs Rampart (42 jaar oud), geboren te Steenbergen op 31 maart 1820, zoon van Jan Rampart en Joanna Kors.
 8. Kornelis Adrianus Schoutens, geboren te Nieuw-Vossemeer op 3 juni 1824.

VIII-i Adrianus Schoutens, geboren te Steenbergen (Westland), gedoopt te Halsteren (NB) op 4 april 1763 (RK), zoon van VII-g.

Adrianus is getrouwd te Halsteren (NB) op 6 augustus 1797, op 34-jarige leeftijd met Lucia Laurina Claesens (26 jaar oud), geboren te Halsteren (NB), gedoopt op 28 september 1770 (RK) (doopgetuigen waren Augustinnus Claesen en Anna Geenen), dochter van Joannes Baptista Claessen en Petronilla Verbeeck. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Schoutens, gedoopt te Halsteren (NB) op 29 september 1799 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Schoutens en Maria de Pooter).
 2. Joannes Schoutens, gedoopt te Halsteren (NB) op 11 augustus 1801 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Schoutens en Petronilla Verbeek), begraven te Halsteren (NB) op 21 augustus 1801, 10 dagen oud.
 3. Joannes Schoutens, geboren te Halsteren (NB), gedoopt aldaar op 2 september 1802 (RK) (doopgetuigen waren Godefridus Verbeek en Petronilla Schoutens).
 4. Cornelius Schoutens, geboren te Steenbergen (de Kladde), gedoopt te Halsteren (NB) op 17 maart 1805 (doopgetuigen waren Cornelius Schoutens en Cornelia Coenraat).
 5. Cornelius Schoutens, geboren te Halsteren (NB) op 1 april 1806, gedoopt aldaar op 1 april 1806 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Schoutens en Elisabeth Volkers), volgt onder IX-s.
 6. Anna Maria Schoutens, gedoopt te Halsteren (NB) op 4 maart 1809 (RK) (doopgetuigen waren Marinus Dingenmans en Maria Schoutens).

VIII-j Cornelius Schoutens, geboren te Steenbergen (Westland), gedoopt te Halsteren (NB) op 4 oktober 1771 (RK), zoon van VII-g.

Cornelius is getrouwd te Halsteren (NB) op 9 oktober 1803 (getuigen waren Cornelis van Koeveren en L. Testers), op 32-jarige leeftijd met Elisabeth Volkers (20 jaar oud), geboren te Halsteren (Auvergnepolder), gedoopt te Halsteren (NB) op 8 mei 1783 (RK) (doopgetuigen waren Marcus Petrus en Petronilla de Jongh), dochter van Joannes Volkers en Elisabeth Korst.
Elisabeth is later getrouwd te Steenbergen op 15 oktober 1812, op 29-jarige leeftijd met Adriaan de Wit (29 jaar oud), landbouwer, gedoopt te Steenbergen op 20 maart 1783 (RK) (doopgetuigen waren Dingeman de Wit en Anna M. Korst), zoon van Kornelis Janse de Wit en Catharina Korst.

Opmerkingen: Schepenbank Auvergne-, Oud-Glymes- en Beijmoerpolders
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Elisabeth Schoutens, geboren te Steenbergen (Westland), gedoopt te Halsteren (NB) op 30 september 1804 (doopgetuigen waren Henricus Adriaansen en Elisabeth Korst).
 2. Cornelius Schoutens, geboren te Steenbergen (Westland), gedoopt te Halsteren (NB) op 24 november 1805 doop sub conditione (doopgetuigen waren Petrus Schoutens en Anna Schoutens).

VIII-k Maria Schoutens, geboren te Steenbergen (Westland), gedoopt te Halsteren (NB) op 21 september 1774 (RK), overleden te Dinteloord op 24 oktober 1810, 36 jaar oud, dochter van VII-g.

Maria was gehuwd met Marijnus Dingemans, overleden te Zevenbergen (NB) op 21 januari 1834. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Dingemans, gedoopt te Nieuw-Vossemeer op 8 augustus 1800 (RK) (doopgetuigen waren Antonius Dingemans en Maria de Poter), volgt onder IX-t.
 2. Adrianus Dingemans, gedoopt te Nieuw-Vossemeer op 23 juli 1802 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Schoutens en Dijmphna Loos).
 3. Antonius Dingemans, gedoopt te Dinteloord op 11 december 1804 (RK) (doopgetuigen waren Antonius Maatjens en Petronilla Schoutens).
 4. Cornelia Dingemans, gedoopt te Dinteloord op 1 januari 1807 (RK) (doopgetuigen waren Jacobus Digmans en Elizabetha Volkers).
 5. Petrus Dingemans, gedoopt te Dinteloord op 9 november 1809 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Schoutens en Henrica Classens).

VIII-l Adrianus Schoutens, arbeider, geboren te Nieuw-Vossemeer, gedoopt te Halsteren (NB) op 20 september 1772 (RK), wonende te Nieuw-Vossemeer, overleden te Noordgouwe op 25 juni 1840, 67 jaar oud, zoon van VII-h.
Adriaan Schoutens. Bruidegom trouwgeld op donderdag 19 mei 1796 Nieuw-Vossemeer Bruidegom : Adriaan Schoutens. Opmerking : arbeider. Bruid : Cornelia IJzermans, arbeidster.Datum betaling trouwgeld : 19-05-1796. Plaats : Nieuw-Vossemeer.
Adrianus is in ondertrouw gegaan te Nieuw-Vossemeer op 20 mei 1796 en getrouwd aldaar op 5 juni 1796, op 23-jarige leeftijd met Cornelia IJzermans (22 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer, gedoopt te Halsteren (NB) op 18 april 1774, wonende te Nieuw-Vossemeer, dochter van Antony IJzermans en Maria Huismans. Uit dit huwelijk:
 1. Maria Catharina Schoutens, gedoopt te Nieuw-Vossemeer op 26 januari 1798 (RK) (doopgetuigen waren Joannes IJsermans en Catharina Creemers), ongehuwd overleden te Nieuwerkerk op 4 oktober 1828, 30 jaar oud.
 2. Antonius Schoutens, gedoopt te Nieuw-Vossemeer op 20 maart 1799 (RK) (doopgetuigen waren Antonius Schoutens en Joanna Meijers), jong overleden.
 3. Dionijsius Schoutens, gedoopt te Nieuw-Vossemeer op 22 november 1800 (RK) (doopgetuigen waren Francsicus Strooijband en Joanna van Ette).
 4. Antonius Schoutens, gedoopt te Nieuw-Vossemeer op 10 januari 1803 (RK) (doopgetuigen waren Antonius Schoutens en Carolina IJsermans), jong overleden.
 5. Antonius Schoutens, gedoopt te Nieuw-Vossemeer op 12 maart 1804 (RK) (doopgetuigen waren Antonius Schoutens en Carolina IJsermans).
 6. Antonia Schoutens, gedoopt te Nieuw-Vossemeer op 13 maart 1806 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius IJsermans en Maria Rovers).
 7. Carolina Schoutens, gedoopt te Nieuw-Vossemeer op 6 maart 1809 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Schoutens en Carolina IJsermans), volgt onder IX-u.

VIII-m Antonius Schoutens, geboren te Nieuw-Vossemeer, gedoopt te Halsteren (NB) op 8 maart 1774 (RK), zoon van VII-h.

Antonius is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 18 april 1803, op 29-jarige leeftijd (1) met Joanna Huijge, begraven te Nieuw-Vossemeer op 27 september 1804. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Schoutens, gedoopt te Nieuw-Vossemeer op 6 september 1804 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Suijkerbuijk en Catharina Kramers), begraven te Nieuw-Vossemeer op 18 maart 1805, 193 dagen oud.

Antonius is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 11 mei 1805, op 31-jarige leeftijd (2) met Petronella van Wezel, gedoopt te Halsteren (NB), dochter van Petrus van Wezel en Maria van Zomeren. Uit dit huwelijk:
 1. Petrus Schoutens, gedoopt te Nieuw-Vossemeer op 6 januari 1806 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Schoutens en Maria Zomers), jong overleden.
 2. Petrus Schoutens, gedoopt te Nieuw-Vossemeer op 10 juli 1807 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Schoutens en Maria van Zomeren).

Antonius is getrouwd te Steenbergen op 28 januari 1815, op 40-jarige leeftijd (3) met Maria Elisabeth Delwarel (25 jaar oud), gedoopt te Steenbergen op 8 juli 1789 (RK) (doopgetuigen waren Petrus van Gansen en Anna C. de Roij), dochter van Leonardus Delwarel en Elisabeth van Gansen. Uit dit huwelijk:
 1. Elisabeth Schoutens, geboren te Steenbergen op 26 augustus 1815, volgt onder IX-v.
 2. Dionsius Schoutens, geboren te Steenbergen op 12 september 1818.
 3. Maria Catharina Schoutens, gedoopt te Steenbergen op 7 december 1821, volgt onder IX-w.

VIII-n Petrus Schoutens, geboren te Nieuw-Vossemeer, gedoopt te Halsteren (NB) op 3 september 1775 (RK), overleden te Nieuw-Vossemeer op 22 februari 1830, 54 jaar oud, zoon van VII-h.

Petrus is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 3 september 1797, op 22-jarige leeftijd met Carolina IJsermans (19 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer, gedoopt te Halsteren (NB) op 22 oktober 1777 (RK), dochter van Antony IJzermans en Maria Huismans. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Schoutens, gedoopt te Steenbergen op 11 augustus 1798 (RK) (doopgetuigen waren Joanna van Etten en Cornelis IJsermans).
 2. Joannes Schoutens, gedoopt te Nieuw-Vossemeer op 19 september 1799 (RK) (doopgetuigen waren Joannes IJsermans en Catharina Kramers).
  Joannes is getrouwd te Steenbergen op 21 augustus 1828, op 28-jarige leeftijd met Anna Cornelia de Jongh (22 jaar oud), geboren te Wouw in het jaar 1806, dochter van Sebastiaan de Jongh en Maria Quick.
 3. Antonius Schoutens, gedoopt te Nieuw-Vossemeer op 23 november 1801 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Franciscus Strooijband en Maria Roovers), jong overleden.
 4. Maria Catharina Schoutens, gedoopt te Nieuw-Vossemeer op 20 december 1802 (RK) (doopgetuigen waren Antonius Schoutens en Cornelia IJsermans).
  Maria is getrouwd te Steenbergen op 28 april 1825, op 22-jarige leeftijd met Jan Kuijpers (37 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen in het jaar 1788, zoon van George Kuijpers en Cornelia Scheepers.
  Jan was weduwnaar van Cornelia IJzermans.
 5. Antonius Schoutens, gedoopt te Nieuw-Vossemeer op 3 februari 1805 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Schoutens en Maria Roovers).
 6. Dionijsius Schoutens, gedoopt te Nieuw-Vossemeer op 7 augustus 1807 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius IJsermans en Joanna van Ette).
 7. Cornelia Schoutens, gedoopt te Nieuw-Vossemeer op 31 juli 1810 (RK) (doopgetuigen waren Carolus IJsermans en Cornelia van Geel).

VIII-o Lambertus Vergroesen, bakker en meester broodbakker, geboren te Nieuw-Vossemeer doop sub conditione , gedoopt te Halsteren (NB) op 7 januari 1786 (RK), overleden te Nieuw-Vossemeer op 31 december 1836, 50 jaar oud, zoon van VII-l.

Lambertus is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 4 maart 1811, op 25-jarige leeftijd met Adriana Graefmans (29 jaar oud), geboren te Breda in het jaar 1782, dochter van Enselmus Graefmans en Helena Baks. Uit dit huwelijk:

 1. Joanna Vergroesen, geboren te Steenbergen op 18 augustus 1811, overleden aldaar op 18 augustus 1811.
 2. Joannes Vergroesen, geboren te Steenbergen op 5 oktober 1812, overleden te Nieuw-Vossemeer op 9 oktober 1841, 29 jaar oud.
 3. Adrianus Vergroesen, bakker, geboren te Steenbergen op 20 december 1813.
 4. Helena Vergroesen, geboren te Steenbergen op 30 januari 1815, overleden te Nieuw-Vossemeer op 7 december 1827, 12 jaar oud.
 5. Johanna Vergroesen, geboren te Halsteren (NB) op 5 mei 1818, volgt onder IX-x.
 6. Adriana Cornelia Vergroesen, geboren te Halsteren (NB) op 21 juli 1820 (doopgetuigen waren Jan de Vos en Frans van den Broek), wonende te Lepelstraat (NB).
 7. Maria Vergroesen, geboren te Halsteren (NB) op 5 januari 1823 (doopgetuigen waren Pieter van Wezel en Jan van Simmeren), volgt onder IX-y.

VIII-p Joanna Wilhelmina Vergroesen, geboren te Nieuw-Vossemeer, gedoopt te Halsteren (NB) op 16 september 1787 doop sub conditione (RK), overleden te Steenbergen op 29 november 1861, 74 jaar oud, dochter van VII-l.
Als weduwe Van Meel verkreeg Joanna Vergroesen in 1846 en hinderwetsvergunning tot het plaatsen en houden van en duiventil op Dassenberg onder Steenbergen. Na haar overlijden deed haar zoon Wilhelmus van Meel voor de successierechten opgave van haar bezittingen. Daartoe behoorde en een huis en erf in de Kaaistraat te Steenbergen.
Joanna is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 13 april 1809, op 21-jarige leeftijd met Nicolaus van Meel (30 jaar oud), landbouwer en logementshouder, gedoopt te Wouw op 10 februari 1779 (RK), overleden te Steenbergen op 16 augustus 1845, 66 jaar oud, zoon van Joannes van Meel en Cornelia Verbraak. Uit dit huwelijk:
 1. Wilhelmus van Meel, geboren te Halsteren (NB) op 19 februari 1810 (RK).
  Wilhelmus is getrouwd te Steenbergen op 22 mei 1867, op 57-jarige leeftijd met Cornelia Petronella van Lommel (40 jaar oud), geboren te Terheijden in het jaar 1827, dochter van Christiaan van Lommel en Cornelia Luijkx.
 2. Wilhelmina van Meel, geboren te Nieuw-Vossemeer op 10 mei 1812 (RK), volgt onder IX-z.
 3. Cornelia van Meel, geboren te Steenbergen op 7 februari 1814 (RK).
 4. Jan van Meel, geboren te Steenbergen op 30 mei 1815 (RK).
 5. Cornelia van Meel, geboren te Steenbergen op 28 juni 1816 (RK).
 6. Cornelia van Meel, geboren te Steenbergen op 6 december 1819 (RK), volgt onder IX-aa.
 7. Adriana van Meel, geboren te Steenbergen op 27 februari 1822 (RK).
 8. Joanna van Meel, geboren te Steenbergen op 12 september 1823 (RK), volgt onder IX-ab.

VIII-q Catharina Huijps, geboren te Steenbergen (de Kladde), gedoopt te Halsteren (NB) op 14 april 1783, overleden te Roosendaal en Nispen op 2 september 1869 overlijdensoorzaak : geraaktheid, 86 jaar oud, dochter van VII-m.

Catharina is getrouwd te Roosendaal op 5 juni 1814, op 31-jarige leeftijd met Johannes van Geel (20 jaar oud), geboren te Roosendaal, gedoopt te Nispen op 7 maart 1794 onder voorbehoud, omdat hij thuis gedoopt is, overleden te Roosendaal en Nispen op 7 oktober 1864, 70 jaar oud, zoon van Marinus van Geel en Anna Maria Panen. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes van Geel, geboren te Roosendaal op 25 november 1814, volgt onder IX-ac.
 2. Marinus van Geel, geboren te Roosendaal en Nispen op 23 maart 1818.
 3. Adriaan van Geel, geboren te Roosendaal en Nispen op 16 februari 1821, volgt onder IX-ad.
 4. Maria Adriana van Geel, geboren te Roosendaal en Nispen op 9 december 1824, volgt onder IX-ae.

VIII-r Adriana Schoutens, geboren te Halsteren (NB) op 6 juli 1787 (RK), wonende aldaar, overleden aldaar op 25 november 1826, 39 jaar oud, dochter van VII-n.

Adriana is in ondertrouw gegaan te Halsteren (NB) op 30 januari 1808 en getrouwd aldaar op 14 februari 1808, op 20-jarige leeftijd met Pieter Verbeek (30 jaar oud), landbouwer, geboren te Steenbergen in het jaar 1778, overleden te Halsteren (NB) op 29 maart 1846, 68 jaar oud, zoon van Willem Verbeek en Catharina Nijsen. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Verbeek, geboren te Halsteren (NB) in het jaar 1809.
  Adrianus is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 20 juli 1833, op 24-jarige leeftijd met Maria Banier (24 jaar oud), geboren te Halsteren (NB) in het jaar 1809, dochter van Theodorus Banier en Adriana van Osta.
 2. Petronella Verbeek, geboren te Halsteren (NB) op 22 februari 1815 (doopgetuigen waren Franciscus Meeus en Laonardus Zeegers), overleden te Halsteren (NB) op 24 februari 1839, 24 jaar oud.
  Petronella is getrouwd te Halsteren (NB) op 22 november 1837, op 22-jarige leeftijd met Johannes Elsakker (26 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1811, zoon van Joannes van Elsakker en Adriana van den Boom.
  Johannes is later getrouwd te Steenbergen op 18 december 1844, op 33-jarige leeftijd met Anna Maria Stekker (33 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1811, dochter van Jan Stekker en Adriana Baks.
 3. Maria Catharina Verbeek, geboren te Halsteren (NB) op 20 december 1817.
 4. Wilhelmus Verbeek, geboren te Halsteren (NB) op 23 november 1818.
 5. Maria Catharina Verbeek, geboren te Halsteren (NB) op 22 december 1819 (doopgetuigen waren Jan van Simmeren en Melchior van Beek), volgt onder IX-af.
 6. Anna Cornelia Verbeek, geboren te Halsteren (NB) op 1 februari 1821 (doopgetuigen waren Cornelia de Rijk en Adriaan Nefs), wonende te Halsteren (aan de Waterkant).
 7. Wilhelmus Verbeek, geboren te Halsteren (NB) op 17 oktober 1822 (doopgetuigen waren Pieter Floren en Pieter de Kijzer), wonende te Halsteren (aan de Waterkant).
  Wilhelmus is getrouwd te Steenbergen op 29 april 1859, op 36-jarige leeftijd met Anna Cornelia Roeijers (44 jaar oud), geboren te Steenbergen op 13 februari 1815, dochter van Jan Roeijers en Adriana van Bavel.
  Anna is later getrouwd te Steenbergen op 1 september 1876, op 61-jarige leeftijd met Pieter Kroone (51 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1825, zoon van Kornelis Kroone en Petronilla Baaten.
 8. Laurina Verbeek, geboren te Halsteren (NB) op 25 oktober 1824, volgt onder IX-ag.

IX-a Joanna Veraert, gedoopt te Bergen op Zoom op 15 april 1768 (RK), dochter van VIII-a.

Joanna was gehuwd met Cornelius Bol, geboren te Oosterhout. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Bol, gedoopt te Bergen op Zoom op 19 april 1791 (RK) (doopgetuigen waren Josephus Veraart en Maria Schoutes), jong overleden.
 2. Adrianus Bol, gedoopt te Bergen op Zoom op 17 september 1792 (RK) (doopgetuigen waren Josephus Veraart en Maria Verdaas).
  Adrianus is getrouwd te Bergen op Zoom op 30 januari 1817, op 24-jarige leeftijd met Dijmphna Eijskens (22 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom (Zuidgeest) in het jaar 1795, dochter van Theodorus Eijskens en Isabella Heijen.
 3. Josephus Bol, gedoopt te Bergen op Zoom op 18 juli 1794 (RK) (doopgetuigen waren Leonardus Bol en Dionisia Veraert), volgt onder X-a.
 4. Maria Bol, gedoopt te Bergen op Zoom op 25 december 1796 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Theodorus Veraert en Maria Bol).
 5. Christianus Bol, gedoopt te Bergen op Zoom op 19 november 1798 (RK) (doopgetuigen waren Christianus Veraart en Petronilla Bol), volgt onder X-b.
 6. Joannes Baptist Bol, gedoopt te Bergen op Zoom op 30 april 1800 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Baptist Veraart en Maria Bol).
 7. Gerardus Bol, gedoopt te Bergen op Zoom op 23 juli 1802 (doopgetuigen waren Gerardus Bol en Catharina Clarijs).
 8. Adrianus Leonardus Bol, gedoopt te Bergen op Zoom op 13 juli 1804 (RK) (doopgetuigen waren Leonardus Bol en Wilhelmina Voeten), volgt onder X-c.
 9. Catharina Bol, gedoopt te Bergen op Zoom op 1 november 1806 (RK) (doopgetuigen waren Andreas Bol en Catharina van Thiel).

IX-b Joannis Petrus Schoutens, winkelier en koopman, geboren te Tholen, gedoopt te Halsteren (NB) op 8 september 1791 (RK), zoon van VIII-b.

Joannis is getrouwd te Tholen op 26 oktober 1817, op 26-jarige leeftijd met Antonetta Ooms (23 jaar oud), geboren te Tholen in het jaar 1794, dochter van Jan Ooms en Pieternella Dankers. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Antonius Schoutens, geboren te Bergen op Zoom op 18 augustus 1818 (doopgetuigen waren Egidius Henrcius la Fontijn en Boudewijn de Geep), volgt onder X-d.
 2. Petronella Jacoba Maria Schoutens, geboren te Bergen op Zoom op 14 augustus 1820 (doopgetuigen waren Johannes van Luyk en Johannes Heldt), overleden in het jaar 1860, 40 jaar oud.
 3. Wilhelmus Fredericus Schoutens, gedoopt te Bergen op Zoom op 27 januari 1822 (doopgetuigen waren Cornelis Petrus van Opdorp en Johannes van Luyk), overleden op 17 januari 1845, 22 jaar oud.
 4. Cornelis Johannes Schoutens, geboren te Bergen op Zoom op 17 december 1824 (doopgetuigen waren Egidius Henrcius la Fontijn en Johannes Adolf Court).
 5. Ignatius Antonius Schoutens, geboren te Bergen op Zoom op 10 maart 1827 (doopgetuigen waren Johannes Ludwig Langguth en Jacobus Laurentius la Fontijn), ongehuwd overleden te Oud-Vossemeer op 3 mei 1845, 18 jaar oud.

IX-c Jacoba Maria Schoutens, geboren te Tholen, gedoopt te Halsteren (NB) op 24 februari 1794 (RK), dochter van VIII-b.

Jacoba is getrouwd te Bergen op Zoom op 9 juni 1826, op 32-jarige leeftijd met Ignatius Theewis (48 jaar oud), pruikenmaker, geboren te Namen (BelgiŽ) in het jaar 1778, overleden te Bergen op Zoom op 14 oktober 1840, 62 jaar oud, zoon van Andreas Theewis en Maria Anna Eclair.
Ignatius was weduwnaar van Elisabeth Martens, geboren te Bergen op Zoom, overleden aldaar op 2 februari 1826, dochter van Martinus Martens en Johanna Lasoek. Uit dit huwelijk:

 1. Marianna Henrietta Theewis, geboren te Bergen op Zoom op 8 maart 1827 (doopgetuigen waren Jan de Ruijter en Johannes Meeuwes), overleden te Nijmegen in het jaar 1903, 76 jaar oud.
 2. Antonetta Catharina Theewis, geboren te Bergen op Zoom op 16 januari 1829 (doopgetuigen waren Johannes Theeuwes en Johannes Meeuwes).
  Antonetta is getrouwd te Bergen op Zoom op 22 februari 1856, op 27-jarige leeftijd met Wilhelmus Jorissen (40 jaar oud), geboren te Huissen in het jaar 1816, zoon van Hendrik Jorissen en Margariet Nieuwenhuijs.
 3. Jacobus Ignatius Theewis, geboren te Bergen op Zoom op 10 augustus 1830 (doopgetuigen waren Johannes Meeuwes en Johannes Franciscus Kerstens), overleden te Bergen op Zoom op 24 juni 1831, 318 dagen oud.
 4. Rosalia Helena Petronella Theewis, geboren te Bergen op Zoom op 21 juni 1832 (doopgetuigen waren Johannes Weijts en Christianus Heijns), volgt onder X-e.
 5. Frederica Elisabeth Jacoba Theewis, geboren te Bergen op Zoom op 24 april 1835 (doopgetuigen waren Johannes Weijts en Wilhelmus Koolen).
  Frederica is getrouwd te Breda op 20 juni 1866, op 31-jarige leeftijd met Nicolaas Laseur, geboren te Amersfoort, zoon van Jacobus Laseur en Elisabeth Cornelia van de Klashorst.
 6. Anna Maria Carollina Theewis, geboren te Bergen op Zoom op 31 oktober 1837 (doopgetuigen waren Petrus Geers en Petrus Johanna Antheunis), overleden te Breda in het jaar 1910, 73 jaar oud.

IX-d Maria Catharina Schoutens, geboren te Nieuw-Vossemeer, gedoopt aldaar op 7 april 1799 (RK), overleden aldaar op 29 maart 1862, 62 jaar oud, dochter van VIII-d.

Maria is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 14 april 1829, op 30-jarige leeftijd met Pieter Martelmans (34 jaar oud), landbouwer, geboren te Nieuw-Vossemeer, gedoopt te Halsteren (NB) op 1 februari 1795 (RK) (doopgetuigen waren Laurentius Koenraat en Paulina Franken), overleden te Nieuw-Vossemeer op 16 augustus 1832, 37 jaar oud, zoon van Joannis Martelmans en Dorothea Smits. Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Adrianus Martelmans, geboren te Nieuw-Vossemeer op 19 november 1830, volgt onder X-f.

IX-e Adriana Schoutens, landbouwster, geboren te Nieuw-Vossemeer, gedoopt aldaar op 21 juli 1803 (RK), overleden te Steenbergen op 1 juni 1853, 49 jaar oud, dochter van VIII-d.

Adriana is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 6 april 1824, op 20-jarige leeftijd met Adrianus de Wit (24 jaar oud), landbouwer, gedoopt te Steenbergen op 2 maart 1800 (RK) (doopgetuigen waren Henricus de Wit en Elisabeth de Wit), overleden te Steenbergen op 5 september 1871, 71 jaar oud, zoon van Martinus de Wit en Anna Maria Korst. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Martinesse de Wit, geboren te Nieuw-Vossemeer op 9 februari 1825, overleden aldaar op 21 november 1904, 79 jaar oud.
  Johannes is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 6 januari 1848, op 22-jarige leeftijd met Maria Adriana Oolen (28 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer op 11 april 1819 (RK), overleden aldaar op 14 februari 1910, 90 jaar oud, dochter van Johannes van Oolen en Anna Elizabeth Martelmans.
 2. Anna Maria de Wit, geboren te Steenbergen op 20 december 1826, volgt onder X-g.
 3. Martien Leendert de Wit, geboren te Steenbergen op 19 januari 1830.
 4. Adriana Catharina de Wit, geboren te Steenbergen op 8 juni 1831, volgt onder X-h.
 5. Martien Pieter de Wit, geboren te Steenbergen op 16 september 1832.
 6. Martien de Wit, geboren te Steenbergen op 19 december 1833.
 7. Leendert Pieter de Wit, geboren te Steenbergen op 31 januari 1836, volgt onder X-i.
 8. Martien de Wit, geboren te Steenbergen op 14 april 1837.
 9. Martien de Wit, geboren te Steenbergen op 22 september 1838.
 10. Cornelia Petronella de Wit, geboren te Steenbergen op 19 juli 1842.

IX-f Theodorus van Hooff, geboren te Nieuw-Vossemeer, gedoopt aldaar op 17 februari 1791 (RK), overleden aldaar op 25 december 1858, 67 jaar oud, zoon van VIII-e.

Theodorus is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 20 oktober 1831, op 40-jarige leeftijd met Barbara Swagemakers (39 jaar oud), geboren te Woensdrecht op 23 april 1792, overleden te Nieuw-Vossemeer op 13 oktober 1873, 81 jaar oud, dochter van Gabriel Swagemakers en Cornelia Meesters.
Barbara is eerder getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 2 december 1819, op 27-jarige leeftijd met Marijnus de Kater (34 jaar oud), landbouwer, geboren te Nieuw-Vossemeer op 18 juni 1785, overleden voor 30 oktober 1830, hoogstens 45 jaar oud, zoon van Adrianus de Kater en Petronella Verrees. Uit dit huwelijk:

 1. Anna van Hooff, geboren te Nieuw-Vossemeer op 22 december 1832 (RK), volgt onder X-j.
 2. Gerardus van Hooff, geboren te Nieuw-Vossemeer op 30 april 1834.

IX-g Johannes van Hooff, landbouwer, geboren te Nieuw-Vossemeer, gedoopt te Halsteren (NB) op 29 januari 1793 (RK), overleden te Nieuw-Vossemeer op 12 januari 1830, 36 jaar oud, zoon van VIII-e.

Johannes is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 18 juli 1822, op 29-jarige leeftijd met Adriana Smits (27 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer in het jaar 1795, dochter van Egidius Smits en Paulina Franken. Uit dit huwelijk:

 1. Paulina van Hooff, geboren te Nieuw-Vossemeer op 10 juli 1823, overleden aldaar op 15 januari 1909, 85 jaar oud.
  Paulina is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 5 juni 1846, op 22-jarige leeftijd met Jacobus van Oolen (28 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer op 30 augustus 1817 (RK), overleden aldaar op 1 november 1875, 58 jaar oud, zoon van Johannes van Oolen en Anna Elizabeth Martelmans.
 2. Adrianus Leonardus van Hooff, geboren te Nieuw-Vossemeer op 15 januari 1825, overleden aldaar op 2 mei 1828, 3 jaar oud.
 3. Dorothea van Hooff, geboren te Nieuw-Vossemeer op 29 september 1827, overleden aldaar op 23 oktober 1827, 24 dagen oud.

IX-h Margaretha van Hooff, geboren te Halsteren (Auvergnepolder), gedoopt te Nieuw-Vossemeer op 20 oktober 1793 (RK), overleden te Steenbergen op 20 oktober 1874, 81 jaar oud, dochter van VIII-f.

Margaretha is getrouwd te Nieuw-Vossemeer, ondertrouwd aldaar op 23 september 1810 voor de kerk (RK), op 16-jarige leeftijd met Antonius van Bavel (27 jaar oud), dagloner, gedoopt te Steenbergen op 5 december 1782 (doopgetuigen waren Jacoba van Bavel en Michael van Boven), zoon van Joannes Anthonisse van Bavel en Adriana van Diepenbeeck. Uit dit huwelijk:

 1. Jan van Bavel, geboren te Nieuw-Vossemeer op 23 maart 1811.
 2. Petrus van Bavel, geboren te Steenbergen op 15 februari 1813.
 3. Johannes van Bavel, geboren te Steenbergen op 25 april 1814.
 4. Maria Catharina van Bavel, geboren te Steenbergen op 16 februari 1817 (RK), volgt onder X-k.
 5. Petronilla van Bavel, geboren te Steenbergen op 21 september 1819.
 6. Jan van Bavel, geboren te Steenbergen op 26 december 1821.
 7. Hendrik van Bavel, geboren te Steenbergen op 8 augustus 1825.
 8. Pieter van Bavel, geboren te Steenbergen op 30 januari 1830 (RK), volgt onder X-l.
 9. Petronilla van Bavel, geboren te Steenbergen op 22 augustus 1837.
  Petronilla is getrouwd te Steenbergen op 4 mei 1866, op 28-jarige leeftijd met Jakob Scheepers (34 jaar oud), geboren te Steenbergen op 14 augustus 1831, zoon van Huibrecht Scheepers en Joanna van Giels.

IX-i Laurentius van Hooff, landbouwer, geboren te Nieuw-Vossemeer op 12 februari 1796, gedoopt aldaar in februari 1796 (RK), overleden te Halsteren (NB) op 24 juli 1848, 52 jaar oud, zoon van VIII-f.

Laurentius is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 13 maart 1818, op 22-jarige leeftijd met Dijmphna Roelants (26 jaar oud), geboren te Steenbergen op 26 september 1791, dochter van Leendert Roelands en Elizabet Theunissen. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes van Hooff, geboren te Nieuw-Vossemeer op 1 september 1821.
 2. Anthoni van Hooff, geboren te Nieuw-Vossemeer in het jaar 1823.
  Anthoni is getrouwd te Halsteren (NB) op 1 oktober 1869, op 46-jarige leeftijd met Adriana Albert (41 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer op 15 januari 1828, dochter van Adriaan Albert en Antonia Buron.
  Adriana is later getrouwd te Halsteren (NB) op 25 september 1874, op 46-jarige leeftijd met Petrus Dietvorst (41 jaar oud), geboren te Halsteren (NB) op 5 november 1832, zoon van Joannes Dietvorst en Maria Cornelia van den Bergh.
 3. Pieter van Hooff, geboren te Nieuw-Vossemeer in het jaar 1826.
  Pieter is getrouwd te Bergen op Zoom op 17 april 1873, op 47-jarige leeftijd met Elisabeth Teuns (30 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 17 maart 1843 (doopgetuigen waren Matthijs Scheers en Gerardus Disco), overleden te Halsteren (NB), dochter van Cornelis Teuns en Johanna Verswijveren.
 4. Petrus Egidius van Hooff, geboren te Halsteren (NB) op 23 december 1829 (doopgetuigen waren Godefridus van den Eijnden en Theodorus Kokken), wonende te Halsteren (Auvergnepolder).
 5. Petronella van Hooff, geboren te Halsteren (NB) op 6 augustus 1832 (doopgetuigen waren Simon van Loon en Adriaan van de Lint), wonende te Steenbergen (de Kladde).
 6. Elisabeth van Hooff, geboren te Halsteren (NB) op 13 juni 1837 (doopgetuigen waren Adrianus de Keijzer en Leonardus Rommels), volgt onder X-m.

IX-j Cornelius Schoutens, arbeider, gedoopt te Nieuw-Vossemeer op 23 februari 1807 (RK), zoon van VIII-g.

Cornelius is getrouwd te Steenbergen op 17 augustus 1838, op 31-jarige leeftijd met Adriana Vermaten (28 jaar oud), arbeidster, gedoopt te Steenbergen op 23 september 1809 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus van Loenhout, Antonia Kroonen en Joanna Elsakkers), overleden te Steenbergen op 13 januari 1872, 62 jaar oud, dochter van Cornelius Vermaten en Joanna van Loenhout. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Catharina Joanna Schoutens, geboren te Bergen op Zoom op 22 maart 1842, overleden te Nieuw-Vossemeer op 30 mei 1924, 82 jaar oud.
  Maria is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 9 juli 1888, op 46-jarige leeftijd met Mattheus van Aarde (30 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer op 28 september 1857, overleden aldaar op 19 mei 1938, 80 jaar oud, zoon van Anthonius van Aarde en Adriana de Klerk.
 2. Hendrik Schoutens, geboren te Steenbergen op 6 augustus 1844, volgt onder X-n.
 3. Adriaan Kornelis Schoutens, geboren te Steenbergen op 25 januari 1849, volgt onder X-o.

IX-k Johannes Theodorus Schoutens, arbeider, geboren te Essen (BelgiŽ) op 14 juni 1808, zoon van VIII-g.

Johannes is getrouwd te Halsteren (NB) op 27 december 1833, op 25-jarige leeftijd met zijn nicht Dorothea Bernaards (26 jaar oud), gedoopt te Nieuw-Vossemeer op 20 januari 1807 (RK) (doopgetuigen waren Franciscus Bernaars en Joanna Lanen), dochter van Petrus Bernaards en Adriana T. Laanen. Uit dit huwelijk:

 1. Pieternella Schoutens, geboren te Halsteren (NB) op 9 januari 1834 (RK) (doopgetuigen waren Adriaan Verbeek en Michiel Maas), volgt onder X-p.
 2. Jan Theodorus Schoutens, geboren te Nieuw-Vossemeer op 9 oktober 1835 (RK), volgt onder X-q.
 3. Maria Catharina Schoutens, geboren te Nieuw-Vossemeer in het jaar 1837, volgt onder X-r.
 4. Adriana Schoutens, geboren te Nieuw-Vossemeer op 5 december 1840.
 5. Pieter Schoutens, geboren te Nieuw-Vossemeer op 17 februari 1842.

IX-l Adriaan Schoutens, marskramer en koopman, geboren te Essen (BelgiŽ) op 21 oktober 1810, overleden te Steenbergen voor 25 september 1863, hoogstens 52 jaar oud, zoon van VIII-g.

Adriaan is getrouwd te Steenbergen op 27 september 1839, op 28-jarige leeftijd met Joanna Huijgens (19 jaar oud), winkelierster, geboren te Steenbergen in het jaar 1820, dochter van Jan Huijgens en Anna Maria Brant. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Catharina Schoutens, geboren te Steenbergen op 27 oktober 1839, overleden te Nieuw-Vossemeer op 8 maart 1895, 55 jaar oud.
  Maria is getrouwd te Steenbergen op 29 mei 1868, op 28-jarige leeftijd (1) met Pieter Krieger (33 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer op 22 september 1834, overleden aldaar op 28 december 1889, 55 jaar oud, zoon van Hermanus Krieger en Pieternella Verbeek.
  Maria is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 23 november 1891, op 52-jarige leeftijd (2) met haar neef Petrus Adrianus Dingenouts (35 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer op 9 oktober 1856, zoon van IX-n.
  Petrus is later getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op 15 april 1896, op 39-jarige leeftijd met Lucia Elisabeth de Jong (48 jaar oud), geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) in het jaar 1848, dochter van Gerardus de Jong en Gerardina Huijsmans.
 2. Marijn Jan Schoutens, geboren te Steenbergen op 26 november 1840.
 3. Maria Petronilla Schoutens, geboren te Steenbergen op 29 januari 1842.
 4. Maria Petronilla Schoutens, geboren te Steenbergen op 2 augustus 1843 (RK), volgt onder X-s.
 5. Lodewijk Pieter Paulus Schoutens, geboren te Steenbergen op 29 juni 1845.
 6. Catharina Schoutens, geboren te Steenbergen op 29 augustus 1849 (RK), volgt onder X-t.
 7. Hendrik Jan Schoutens, geboren te Steenbergen op 17 februari 1852.
 8. Frans Pieter Schoutens, geboren te Steenbergen op 30 januari 1855, volgt onder X-u.
 9. Hendrik Jan Schoutens, geboren te Steenbergen op 18 augustus 1857.
 10. Adriaan Hendrik Schoutens, geboren te Steenbergen op 25 september 1863 aangifte door: Jan Jacob van Haesendonck, genees-, heel- en vroedmeester.
 11. Adriaan Schoutens.

IX-m Petrus Cornelis Johannes Schoutens, arbeider, geboren te Steenbergen op 22 juli 1812, zoon van VIII-g.

Petrus is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 11 juni 1862, op 49-jarige leeftijd met Maria van Booven (31 jaar oud), arbeidster, geboren te Steenbergen op 22 januari 1831, dochter van Kornelis van Booven en Dimphna Rens. Uit dit huwelijk:

 1. Henricus Cornelis TheodorusSchoutens, geboren te Steenbergen op 20 maart 1863.
 2. Kornelis Hendrik Lodewijk Schoutens, geboren te Steenbergen op 6 september 1868.
  Kornelis is getrouwd te Steenbergen op 31 juli 1911, op 42-jarige leeftijd met Antonia van Meer (36 jaar oud), geboren te Steenbergen op 10 mei 1875, dochter van Kornelis van Meer en Catharina Heijnen.

IX-n Margaretha Adriana Schoutens, geboren te Steenbergen op 24 januari 1817, dochter van VIII-g.

Margaretha is getrouwd te Steenbergen op 28 september 1848, op 31-jarige leeftijd met Mattheus Dingenouts (26 jaar oud), geboren te Oude Tonge in het jaar 1822, zoon van Pieter Dingenouts en Cornelia van der Zeeuw. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Catharina Hendrika Dingenouts, geboren te Nieuw-Vossemeer op 30 juli 1851.
  Maria is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 4 oktober 1892, op 41-jarige leeftijd met Johannes Jongeneelen (39 jaar oud), geboren te Soerendonk (Sterksel en Gastel) in het jaar 1853, zoon van Johannis Jongeneelen en Anna Maria van der Heijden.
 2. Cornelia Johanna Pieternella Dingenouts, geboren te Nieuw-Vossemeer op 7 februari 1853, volgt onder X-v.
 3. Hendricus Petrus Dingenouts, geboren te Nieuw-Vossemeer op 22 augustus 1854.
  Hendricus is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 26 juli 1887, op 32-jarige leeftijd met Dorothea Jacoba Tiberius (45 jaar oud), geboren te Steenbergen op 15 maart 1842, dochter van Martien Tiberius en Joanna Roovers.
 4. Petrus Adrianus Dingenouts, geboren te Nieuw-Vossemeer op 9 oktober 1856.
  Petrus is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 23 november 1891, op 35-jarige leeftijd (1) met zijn nicht Maria Catharina Schoutens (52 jaar oud), geboren te Steenbergen op 27 oktober 1839, overleden te Nieuw-Vossemeer op 8 maart 1895, 55 jaar oud, dochter van IX-l.
  Maria is eerder getrouwd te Steenbergen op 29 mei 1868, op 28-jarige leeftijd met Pieter Krieger (33 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer op 22 september 1834, overleden aldaar op 28 december 1889, 55 jaar oud, zoon van Hermanus Krieger en Pieternella Verbeek.
  Petrus is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op 15 april 1896, op 39-jarige leeftijd (2) met Lucia Elisabeth de Jong (48 jaar oud), geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) in het jaar 1848, dochter van Gerardus de Jong en Gerardina Huijsmans.
 5. Dorothea Sophia Dingenouts, geboren te Nieuw-Vossemeer op 9 oktober 1859.
  Dorothea is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 6 juli 1892, op 32-jarige leeftijd met Martin Alaerds (24 jaar oud), geboren te Horst in het jaar 1868, zoon van Jan Alaerds en Maria Geertrudis Daniels.

IX-o Karel Jan Schoutens, geboren te Steenbergen op 14 maart 1822, zoon van VIII-g.

Karel is getrouwd te Steenbergen op 29 april 1848, op 26-jarige leeftijd met Dijmphna Clarijs (30 jaar oud), geboren te Oud-Vossemeer op 28 mei 1817, overleden te Steenbergen op 16 maart 1870, 52 jaar oud, dochter van Cornelis Clarijs en Maria Meurs. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Catharina Schoutens, geboren te Steenbergen op 11 november 1851, volgt onder X-w.
 2. Hendrik Kornelis Schoutens, geboren te Steenbergen op 9 december 1858 (RK), volgt onder X-x.

IX-p Johanna Schoutens, geboren te Nieuw-Vossemeer op 25 april 1813, overleden aldaar op 9 juli 1886, 73 jaar oud, dochter van VIII-h.

Johanna is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 24 december 1835, op 22-jarige leeftijd met Francois Jansen (23 jaar oud), arbeider en meedroger, geboren te Nieuw-Vossemeer op 8 december 1812, overleden aldaar op 20 februari 1871, 58 jaar oud, zoon van Adriaan Jansen en Apolonia Bogaard. Uit dit huwelijk:

 1. Petronilla Jansen, geboren te Steenbergen in het jaar 1837, volgt onder X-y.
 2. Cornelis Jansen, geboren te Nieuw-Vossemeer op 27 november 1838, volgt onder X-z.
 3. Dorothea Jansen, geboren te Nieuw-Vossemeer op 22 juni 1841, overleden te Halsteren (NB) op 24 april 1922, 80 jaar oud.
 4. Adrianus Laurentius Jansen, geboren te Nieuw-Vossemeer op 30 december 1852, overleden aldaar op 17 april 1912, 59 jaar oud.
  Adrianus is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 16 november 1910, op 57-jarige leeftijd met Elizabeth Maria Krieger (44 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer op 12 september 1866, dochter van Marijnus Krieger en Johanna Adriana Adriaansen.
 5. Maria Pieternellaa Dorothea Jansen, geboren te Nieuw-Vossemeer.
  Maria is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 24 april 1902 met Adrianus Buijs, geboren te Nieuw-Tonge, zoon van Jan Buijs en Elisabeth Segers.

IX-q Johannes Cornelis Schoutens, landbouwer, geboren te Nieuw-Vossemeer op 13 augustus 1815, overleden aldaar op 15 december 1897, 82 jaar oud, zoon van VIII-h.

Johannes is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 10 mei 1844, op 28-jarige leeftijd (1) met Adriana Maria Buijsen (27 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer op 11 januari 1817, overleden voor 18 augustus 1854, hoogstens 37 jaar oud, dochter van Cornelius Buijsen en Catharina Keepers. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Pieternella Schoutens, geboren te Nieuw-Vossemeer op 4 mei 1845.
 2. Pieternella Schoutens, geboren te Nieuw-Vossemeer op 10 mei 1846.
 3. Kornelis Schoutens, geboren te Nieuw-Vossemeer op 9 november 1847, jong overleden.
 4. Kornelis Schoutens, geboren te Nieuw-Vossemeer op 28 januari 1849, jong overleden.
 5. Kornelis Schoutens, geboren te Nieuw-Vossemeer op 3 september 1850, jong overleden.
 6. Kornelis Schoutens, geboren te Nieuw-Vossemeer op 27 september 1851.

Johannes is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 18 augustus 1854, op 39-jarige leeftijd (2) met Paulina Anna Maria de Wit (22 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer in het jaar 1832, dochter van Leonardus de Wit en Petronella Smits. Uit dit huwelijk:
 1. Petronella Maria Schoutens, geboren te Nieuw-Vossemeer op 10 juli 1855.
  Petronella is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 14 mei 1895, op 39-jarige leeftijd met Johannes van Beek (41 jaar oud), geboren te Klundert (NB) in het jaar 1854, zoon van Cornelis van Beek en Hendrica Damen.
 2. Adriana Dorothea Maria Schoutens, geboren te Nieuw-Vossemeer op 12 september 1858.
 3. Cornelis Leonardus Schoutens, geboren te Nieuw-Vossemeer op 15 januari 1861, jong overleden.
 4. Cornelis Leonardus Schoutens, geboren te Nieuw-Vossemeer op 6 december 1861.
 5. Cornelia Pieternella Schoutens, geboren te Nieuw-Vossemeer op 6 december 1861.
  Cornelia is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 22 oktober 1907, op 45-jarige leeftijd met Cornelis van Boven (34 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer op 9 november 1872, zoon van Michiel van Boven en Johanna Roelen.
  Cornelis is eerder getrouwd te Steenbergen op 22 november 1898, op 26-jarige leeftijd met Johanna Maria Petronilla de Kater (19 jaar oud), geboren te Steenbergen op 3 oktober 1879, dochter van Petrus Johannes de Kater en Adriana Catharina Rampaart.
 6. Leonardus Cornelis Schoutens, geboren te Nieuw-Vossemeer op 17 december 1862, volgt onder X-aa.
 7. Petrus Mattheus Schoutens, geboren te Nieuw-Vossemeer op 8 oktober 1865.
  Petrus is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 27 juni 1907, op 41-jarige leeftijd met Adriana Catharina de Graauw (32 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer op 12 oktober 1874, dochter van X-y.
 8. Adrianus Egidius Johannes Schoutens, geboren te Nieuw-Vossemeer op 25 juli 1867.
  Adrianus is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 19 september 1907, op 40-jarige leeftijd met Maria Catharina Antonia Guns (44 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer op 22 februari 1863, overleden aldaar op 5 maart 1938, 75 jaar oud, dochter van Josephus Guns en Johanna Maria Bastiaansen.
  Maria is eerder getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 31 mei 1886, op 23-jarige leeftijd met Adrianus Johannes Buijsen (36 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer op 31 maart 1850, overleden aldaar op 5 april 1906, 56 jaar oud, zoon van IX-r.
 9. Catharina Johanna Dorothea Cornelia Schoutens, geboren te Nieuw-Vossemeer op 16 oktober 1869.
 10. Franciscus Martinus Schoutens, geboren te Nieuw-Vossemeer op 26 maart 1871 (RK), volgt onder X-ab.
 11. Johannes Martinus Mattheus Aloijsius Schoutens, geboren te Nieuw-Vossemeer op 20 juni 1873.

IX-r Dorothea Adriana Schoutens, geboren te Nieuw-Vossemeer op 28 mei 1817, overleden aldaar op 1 januari 1854, 36 jaar oud, dochter van VIII-h.

Dorothea is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 5 november 1841, op 24-jarige leeftijd met Laurens Buijsen (27 jaar oud), leerlooier en winkelier, geboren te Nieuw-Vossemeer op 15 januari 1814 (RK), zoon van Adriaan Buijsen en Johanna van Inneveld. Uit dit huwelijk:

 1. Dorothea Pieternella Buijsen, geboren te Nieuw-Vossemeer op 13 november 1842.
  Dorothea is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 8 mei 1886, op 43-jarige leeftijd met Dirk Johannes Buijsen (46 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer op 1 maart 1840, zoon van Christiaan Buijsen en Agnes van Oolen.
 2. Laurina Johanna Buijsen, geboren te Nieuw-Vossemeer op 17 oktober 1844.
 3. Cornelia Buijsen, geboren te Nieuw-Vossemeer op 25 januari 1847.
 4. Kornelis Buijsen, geboren te Nieuw-Vossemeer op 5 juli 1848.
 5. Adrianus Johannes Buijsen, geboren te Nieuw-Vossemeer op 31 maart 1850, overleden aldaar op 5 april 1906, 56 jaar oud.
  Adrianus is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 31 mei 1886, op 36-jarige leeftijd met Maria Catharina Antonia Guns (23 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer op 22 februari 1863, overleden aldaar op 5 maart 1938, 75 jaar oud, dochter van Josephus Guns en Johanna Maria Bastiaansen.
  Maria is later getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 19 september 1907, op 44-jarige leeftijd met Adrianus Egidius Johannes Schoutens (40 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer op 25 juli 1867, zoon van IX-q.
 6. Pieternella Maria Buijsen, geboren te Nieuw-Vossemeer op 7 juni 1851.
 7. Pieternella Maria Buijsen, geboren te Nieuw-Vossemeer op 12 oktober 1853, volgt onder X-ac.

IX-s Cornelius Schoutens, schoenmaker, geboren te Halsteren (NB) op 1 april 1806, gedoopt aldaar op 1 april 1806 (RK), wonende te Lepelstraat (NB), zoon van VIII-i.
Cornelis Schoutens, dienstplichtige ZMS in 1830 Halsteren
Functie : schutter
Geboortedatum : 30-3-1806
Geboorteplaats : Halsteren
In dienst vanaf : 1830
Archief Zeeuwse Mobiele Schutterij (ZMS).
Cornelius is getrouwd te Heinkenszand op 21 april 1836, op 30-jarige leeftijd met Maria Stroes (27 jaar oud), dienstmeid, geboren te Horssen in het jaar 1809, dochter van Jan Stroes en Arnolda Veldhuijssen. Uit dit huwelijk:
 1. Laurina Arnolda Schoutens, geboren te Halsteren (NB) op 7 november 1836 (RK) (doopgetuigen waren Bastiaan Bastiaanse en Laurentius van Wesel), volgt onder X-ad.
 2. Adrianus Schoutens, geboren te Halsteren (NB) op 27 november 1838 (doopgetuigen waren Adrianus van Simmeren en Laurentius van Wesel), volgt onder X-ae.
 3. Maria Elisabeth Schoutens, geboren te Halsteren (NB) in het jaar 1841.
  Maria is getrouwd te Halsteren (NB) op 27 september 1861, op 20-jarige leeftijd met Theodorus Lam (37 jaar oud), geboren te Horssen in het jaar 1824, zoon van Gerrit Lam en Maria van Toor.
 4. Johannis Schoutens, schoenmaker, geboren te Halsteren (NB) op 5 augustus 1846 (doopgetuigen waren Marynus Johannes Heyboer en Laurentius van Wesel), wonende te Lepelstraat (NB).
  Johannis is getrouwd te Oud-Vossemeer op 14 juni 1892, op 45-jarige leeftijd met Johanna Elst (47 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 21 januari 1845 (doopgetuigen waren Johannes de Bie en Mattheus van den Boom), dochter van Adrianus Elst en Anna Hopmans.
 5. Petrus Cornelis Schoutens, geboren te Halsteren (NB) op 5 september 1849 (doopgetuigen waren Bastiaan Bastiaanse en XYZ), wonende te Lepelstraat (NB).

IX-t Maria Dingemans, gedoopt te Nieuw-Vossemeer op 8 augustus 1800 (RK), overleden te Zevenbergen (NB) op 6 april 1860, 59 jaar oud, dochter van VIII-k.

Maria is getrouwd te Zevenbergen (NB) op 31 januari 1825, op 24-jarige leeftijd (1) met Willem van Leen, overleden te Zevenbergen (NB) op 21 september 1844, zoon van Cornelis van Leen en Angelina Nijssen. Uit dit huwelijk:

 1. Antonius van Leen, geboren te Zevenbergen (NB) op 12 juni 1835, volgt onder X-af.
 2. Engelina van Leen, geboren te Zevenbergen (NB) op 23 maart 1838, overleden aldaar op 20 maart 1858, 19 jaar oud.
 3. Maria van Leen, volgt onder X-ag.

Maria is getrouwd te Zevenbergen (NB) op 29 oktober 1846, op 46-jarige leeftijd (2) met Cornelis Surewaart (25 jaar oud), geboren te Zevenbergen (NB) op 24 maart 1821, zoon van Cornelis Surewaart en Anna Maria Schoenmakers.
IX-u Carolina Schoutens, dienstbode, gedoopt te Nieuw-Vossemeer op 6 maart 1809 (RK), dochter van VIII-l.

Carolina is getrouwd te Noordgouwe op 18 augustus 1832, op 23-jarige leeftijd met Johannes Gilden (32 jaar oud), arbeider, geboren te Zierikzee in het jaar 1800, zoon van Simon Janse Gilden en Adriana Pieterse Lokker.
Johannes is eerder getrouwd te Kerkwerve op 11 juli 1821, op 21-jarige leeftijd met Maria Elizabeth Vaal (22 jaar oud), dienstmeid, geboren te Zierikzee in het jaar 1799, dochter van Jan Vaal en Segerina de Vos. Johannes is eerder getrouwd te Kerkwerve op 13 mei 1822, op 22-jarige leeftijd met Geesje Voorbergen (26 jaar oud), arbeidster, geboren te Groningen in het jaar 1796, overleden voor 18 augustus 1832, hoogstens 36 jaar oud, dochter van Gerrit Voorbergen en Fennegie van der Veen. Uit dit huwelijk:

 1. Katarina Gilden, geboren in december 1835, overleden te Kerkwerve op 18 april 1836, 4 maanden oud.

IX-v Elisabeth Schoutens, arbeidster, geboren te Steenbergen op 26 augustus 1815, dochter van VIII-m.

Elisabeth is getrouwd te Halsteren (NB) op 17 mei 1844, op 28-jarige leeftijd met Leendert Bogers (31 jaar oud), arbeider, geboren te Halsteren (NB) in het jaar 1813, zoon van Dingeman Bogers en Dingena Vermeulen. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Adrianus Bogers, geboren te Halsteren (NB) op 8 februari 1847 (doopgetuigen waren Adrianus Goossens en Johannes Nijsen).
 2. Maria Elisabeth Bogers, geboren te Halsteren (NB) in het jaar 1848.
  Maria is getrouwd te Halsteren (NB) op 19 januari 1883, op 35-jarige leeftijd met Cornelis de Vos (34 jaar oud), geboren te Halsteren (NB) in het jaar 1849, zoon van Jacobus de Vos en Elisabeth Brand.
 3. Dingeman Bogers, geboren te Halsteren (NB) op 10 februari 1851 (RK) (doopgetuigen waren Pieter van Breemen en Pieter Wilhelmus van Wesel), volgt onder X-ah.
 4. Antonius Bogers, geboren te Halsteren (NB) op 12 april 1853 (doopgetuigen waren Johannes Baptist van der Sanden en Petrus de Graauw).
 5. Antonius Bogers, geboren te Halsteren (NB) op 6 augustus 1854 (doopgetuigen waren Petrus van Breemen en Bastiaan Bastiaanse).

IX-w Maria Catharina Schoutens, arbeidster, gedoopt te Steenbergen op 7 december 1821, overleden te Hasteren op 6 februari 1885, 63 jaar oud, dochter van VIII-m.

Maria is getrouwd te Halsteren (NB) op 14 oktober 1859, op 37-jarige leeftijd met Johannes Laanen (36 jaar oud), arbeider, geboren te Lepelstraat (NB) op 26 februari 1823 (doopgetuigen waren Cornelis Bogers en Martinus van Kaam), overleden te Halsteren (NB) op 4 december 1896, 73 jaar oud, zoon van Petrus Laanen en Anna Cornelia Jacobs. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Cornelia Laanen, geboren te Halsteren (NB) op 7 oktober 1861 (doopgetuigen waren Petrus Hubertus Bervaes en Martinus Johannes Elling), overleden te Halsteren (NB) op 15 januari 1945, 83 jaar oud.

IX-x Johanna Vergroesen, geboren te Halsteren (NB) op 5 mei 1818, overleden te Roosendaal en Nispen op 27 april 1883, 64 jaar oud, dochter van VIII-o.

Haar dochter van een onbekende man:

 1. Helena Vergroesen, overleden te Nieuw-Vossemeer op 30 augustus 1846.

Johanna was gehuwd (2) met Cornelis Verbraak, arbeider, geboren te Wouw op 13 juni 1818 verlate inschrijving krachtens vonnis van de rechtbank d.d. 24-10-1818, overleden te Roosendaal en Nispen op 4 april 1887, 68 jaar oud, zoon van Cornelis Verbraak en Wilhelmina Franken. Uit dit huwelijk:
 1. Willem Verbraak, geboren te Steenbergen in het jaar 1856, volgt onder X-ai.
 2. Levenloos Verbraak, geboren te Wouw op 2 september 1859, overleden aldaar op 2 september 1859.

IX-y Maria Vergroesen, geboren te Halsteren (NB) op 5 januari 1823, wonende te Lepelstraat (NB), dochter van VIII-o.

Haar zoon van een onbekende man:

 1. Lambertus Vergroesen, geboren te Steenbergen op 19 december 1854, overleden aldaar op 20 maart 1856, 1 jaar oud.

IX-z Wilhelmina van Meel, geboren te Nieuw-Vossemeer op 10 mei 1812 (RK), overleden te Oudenbosch (NB) op 26 juni 1878, 66 jaar oud, dochter van VIII-p.

Wilhelmina is getrouwd te Steenbergen op 7 oktober 1845, op 33-jarige leeftijd (1) met Petrus Hendricus Kuijpers (27 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op 6 maart 1818, zoon van Adriaan Kuijpers en Petronilla de Bruijn. Uit dit huwelijk:

 1. Alphonsus Wilhelmus Kuijpers, geboren te Oudenbosch (NB) op 6 maart 1848, volgt onder X-aj.

Wilhelmina is getrouwd te Oudenbosch (NB) op 12 maart 1851, op 38-jarige leeftijd (2) met Johan Carel Christiaan Middelaar (22 jaar oud), geboren te Ginneken op 18 april 1828, overleden te Oudenbosch (NB) op 13 november 1878, 50 jaar oud, zoon van Jan Jacob Middelaar en Adriana de Poorter. Uit dit huwelijk:
 1. Johannes Eduard Middelaar, geboren te Oudenbosch (NB) op 2 juni 1853, overleden te Woensdrecht op 13 oktober 1905, 52 jaar oud.

IX-aa Cornelia van Meel, geboren te Steenbergen op 6 december 1819 (RK), dochter van VIII-p.

Cornelia is getrouwd te Steenbergen op 3 juli 1844, op 24-jarige leeftijd met Hendrikus Moors (27 jaar oud), logementshouder, geboren te Huijbergen in het jaar 1817, zoon van Gerardus Moors en Cornelia de Kater. Uit dit huwelijk:

 1. Joanna Cornelia Moors, geboren te Steenbergen op 24 april 1845 (RK), volgt onder X-ak.
 2. Cornelia Wilhelmina Moors, geboren te Steenbergen op 25 maart 1846.
 3. Anna Cornelia Moors, kloosterzuster, geboren te Steenbergen op 30 mei 1847, overleden te Roosendaal en Nispen op 16 december 1925, begraven te Roosendaal op 18 december 1925 begraafplaats Bredaseweg, 78 jaar oud.
 4. Johanna Godefrida Moors, geboren te Steenbergen op 9 april 1849, overleden aldaar op 18 september 1894, 45 jaar oud.
  Johanna is getrouwd te Steenbergen op 27 juni 1871, op 22-jarige leeftijd met Antonius Cornelius Maes (31 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1840, zoon van Antonij Maes en Maria Henrica van Dorst.
  Antonius is later getrouwd te Steenbergen op 13 augustus 1900, op 60-jarige leeftijd met Petronilla Maria de Baat (31 jaar oud), geboren te Steenbergen op 13 januari 1869 (RK), dochter van Jan de Baat en Sebastiana Kostermans. Petronilla is later getrouwd te Steenbergen op 20 juni 1916, op 47-jarige leeftijd met Johannis Henrikus Koopmans (54 jaar oud), geboren te Dinteloord in het jaar 1862, zoon van Cornelis Koopmans en Adriana Joanna Huijsmans. Johannis is eerder getrouwd te Steenbergen op 24 juni 1889, op 27-jarige leeftijd met Joanna Jacoba Roeijers (28 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1861, dochter van Kornelis Roeijers en Jacoba Elst.
 5. Jan Gerards Moors, geboren te Steenbergen op 10 augustus 1850.
 6. Catharina Jacoba Moors, geboren te Steenbergen op 24 april 1852.
  Opmerkingen: Op last van de Arrondissementsrechtbank te Breda, vonnis van 03-05-1853, geregistreerd.
 7. Engelina Helena Moors, geboren te Steenbergen op 21 april 1855.
 8. Joanna Philomena Moors, geboren te Steenbergen op 23 maart 1862.

IX-ab Joanna van Meel, geboren te Steenbergen op 12 september 1823 (RK), overleden te Zevenbergen (NB) op 5 juni 1877, 53 jaar oud, dochter van VIII-p.

Joanna is getrouwd te Steenbergen op 24 januari 1851, op 27-jarige leeftijd met Cornelis van den Broek (30 jaar oud), geboren te Zevenbergen (NB) op 25 oktober 1820, overleden aldaar op 14 april 1877, 56 jaar oud, zoon van Cornelis van den Broek en Maria Philipsen.
Cornelis is eerder getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op 23 oktober 1848, op 27-jarige leeftijd met Petronella Adriana Mangelaars, geboren te Oud en Nieuw Gastel, overleden te Zevenbergen (NB) op 29 oktober 1849, dochter van Govert Mangelaars en Maria Vermunt. Uit dit huwelijk:

 1. Joanna Maria van den Broek, geboren te Zevenbergen (NB) op 26 oktober 1851, overleden aldaar op 3 oktober 1853, 1 jaar oud.
 2. Maria Elisabeth van den Broek, geboren te Zevenbergen (NB) op 5 februari 1853, volgt onder X-al.
 3. Johannes Cornelis van den Broek, geboren te Zevenbergen (NB) op 13 augustus 1854.
 4. Dorothea Maria van den Broek, geboren te Zevenbergen (NB) op 17 juni 1856, volgt onder X-am.
 5. Petrus Philipsen van den Broek, geboren te Zevenbergen (NB) op 5 april 1858.
 6. Kornelis Johannes van den Broek, geboren te Zevenbergen (NB) op 7 augustus 1860, volgt onder X-an.
 7. Wilhelmina Johanna van den Broek, geboren te Zevenbergen (NB) op 19 december 1861, volgt onder X-ao.
 8. Alphonse van den Broek, geboren te Zevenbergen (NB) op 4 september 1863, overleden aldaar op 13 maart 1864, 191 dagen oud.

IX-ac Johannes van Geel, arbeider, geboren te Roosendaal op 25 november 1814, zoon van VIII-q.

Johannes is getrouwd te Steenbergen op 30 april 1841, op 26-jarige leeftijd met Maria van Babel (27 jaar oud), arbeidster, geboren te Halsteren (NB) op 3 april 1814 (doopgetuigen waren Norbertus Campfens en Laurentius van Ginneke), overleden te Steenbergen op 13 december 1894, 80 jaar oud, dochter van Cornelis van Babel en Pieternella de Jong. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina van Geel, geboren te Steenbergen op 1 april 1843 (RK), volgt onder X-ap.
 2. Kornelis van Geel, geboren te Steenbergen op 11 augustus 1845.
 3. Pieter Jan van Geel, geboren te Steenbergen op 17 augustus 1855.

IX-ad Adriaan van Geel, arbeider, geboren te Roosendaal en Nispen op 16 februari 1821, overleden aldaar op 4 november 1892, 71 jaar oud, zoon van VIII-q.

Adriaan is getrouwd te Roosendaal op 21 april 1850, op 29-jarige leeftijd met Anna Maria Vergouwen (27 jaar oud), dienstbode, geboren te Rucphen (NB) in het jaar 1823, overleden te Roosendaal en Nispen op 6 mei 1898, 75 jaar oud, dochter van Cornelis Vergouwen en Catharina Vincenten.

Overlijdensoorzaak: verval van krachten.
Uit dit huwelijk:
 1. Catharina van Geel, dienstmeid, geboren te Roosendaal en Nispen op 28 februari 1851, ongehuwd overleden aldaar op 5 december 1875, 24 jaar oud.
 2. Adriana Maria van Geel, geboren te Roosendaal en Nispen in het jaar 1853, overleden aldaar op 2 mei 1934, 81 jaar oud.
  Adriana is getrouwd te Roosendaal op 24 november 1880, op 27-jarige leeftijd met Cornelis Suijkerbuijk (28 jaar oud), rietdekker, geboren te Rucphen in het jaar 1852, zoon van Adriaan Suijkerbuijk en Maria Anna Scheepers.
 3. Johanna van Geel, dienstmeid, geboren te Roosendaal en Nispen in het jaar 1858, overleden aldaar op 8 maart 1928, 70 jaar oud.
  Johanna is getrouwd te Roosendaal op 10 mei 1882, op 24-jarige leeftijd met Cornelis Segers (30 jaar oud), brouwersknecht, geboren te Roosendaal en Nispen in het jaar 1852, zoon van Antonij Segers en Dingena Dekkers.
 4. Johannes van Geel, geboren te Roosendaal op 17 maart 1861, volgt onder X-aq.
 5. Antonius van Geel, geboren te Roosendaal en Nispen op 26 september 1864, overleden aldaar op 20 mei 1950, 85 jaar oud.
  Antonius is getrouwd te Wouw op 14 januari 1892, op 27-jarige leeftijd met Adriana Cornelia Veraart (27 jaar oud), geboren te Halsteren in het jaar 1865, dochter van Adrianus Gerardus Veraart en Pieternella Adriana van den Kieboom.
 6. Levenloos van Geel, geboren te Roosendaal en Nispen op 9 januari 1867, overleden aldaar op 9 januari 1867.
 7. Anna Cornelia van Geel, dienstmeid, geboren te Roosendaal en Nispen op 13 oktober 1870, overleden aldaar op 9 oktober 1903, 32 jaar oud.
  Anna is getrouwd te Roosendaal op 25 mei 1897, op 26-jarige leeftijd met Adam Adrianus Hopstaken (26 jaar oud), spoorwegbeambte, geboren in het jaar 1871, zoon van Jacobus Hopstaken en Cornelia Dekkers.

IX-ae Maria Adriana van Geel, arbeidster, geboren te Roosendaal en Nispen op 9 december 1824, overleden te Wouw op 9 april 1852, 27 jaar oud, dochter van VIII-q.

Maria is getrouwd te Roosendaal op 4 mei 1851, op 26-jarige leeftijd met Petrus Johannes Willemen (30 jaar oud), arbeider, geboren te Huijbergen op 24 juli 1820 (doopgetuigen waren Pieter Dingemans en Adriaan Wezenbeek), overleden te Wouw op 6 september 1874, 54 jaar oud, zoon van Andreas Willemen en Johanna Meesters.
Petrus is later getrouwd te Roosendaal op 29 juni 1862, op 41-jarige leeftijd met Johanna van Geel (40 jaar oud), geboren te Roosendaal op 14 februari 1822, overleden te Roosendaal en Nispen op 29 maart 1893, 71 jaar oud, dochter van Adriaan van Geel en Dimphna Verschuren. Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos Willemen, geboren te Wouw op 9 april 1852, overleden aldaar op 9 april 1852.
 2. Cornelis Willemen, geboren te Wouw op 9 april 1852.

IX-af Maria Catharina Verbeek, arbeidster, geboren te Halsteren (NB) op 22 december 1819, wonende te Halsteren (aan de Waterkant), dochter van VIII-r.

Maria is getrouwd te Steenbergen op 27 april 1849, op 29-jarige leeftijd met Jan Voorbogt (25 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op 16 februari 1824, zoon van Adriaan Voorbogt en Anna Cornelia Ruijten. Uit dit huwelijk:

 1. Joanna Voorbogt, geboren te Steenbergen op 8 februari 1857 (RK), volgt onder X-ar.
 2. Laurina Adriana Cornelia Voorbogt, geboren te Steenbergen op 20 juni 1859, volgt onder X-as.

IX-ag Laurina Verbeek, geboren te Halsteren (NB) op 25 oktober 1824, overleden te Steenbergen op 13 september 1890, 65 jaar oud, dochter van VIII-r.

Laurina is getrouwd te Steenbergen op 18 mei 1855, op 30-jarige leeftijd met Pieter Voorbraak (33 jaar oud), geboren te Steenbergen op 25 februari 1822, overleden aldaar op 13 december 1884, 62 jaar oud, zoon van Adriaan Voorbraak en Adriana Kroone. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Voorbraak, geboren te Steenbergen op 2 april 1856 (RK), volgt onder X-at.
 2. Adriana Voorbraak, geboren te Steenbergen op 7 april 1859 (RK), volgt onder X-au.
 3. Pieter Voorbraak, geboren te Steenbergen in het jaar 1863.
  Pieter is getrouwd te Bergen op Zoom op 10 november 1890, op 27-jarige leeftijd met Cornelia van Ginneken (28 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1862, dochter van Wilhelmus van Ginneken en Joanna Elisabeth Schrieks.

X-a Josephus Bol, vleeshouwer, gedoopt te Bergen op Zoom op 18 juli 1794 (RK), overleden aldaar op 26 april 1857, 62 jaar oud, zoon van IX-a.

Josephus is getrouwd te Steenbergen op 13 oktober 1817, op 23-jarige leeftijd (1) met Cornelia Vermeeren (21 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1796, overleden te Bergen op Zoom op 13 juni 1831, 35 jaar oud, dochter van Jakor Vermeeren en Joanna Hartman. Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Cornelis Bol, geboren te Bergen op Zoom op 5 oktober 1818 (doopgetuigen waren Arnoldus Straatman en Martinus Daverveldt), overleden te Bergen op Zoom op 20 februari 1870, 51 jaar oud.
 2. Cornelis Adrianus Johannes Bol, geboren te Bergen op Zoom op 4 april 1820 (doopgetuigen waren Arnoldus Straatman en Martinus Daverveldt), overleden te Bergen op Zoom op 22 november 1824, 4 jaar oud.
 3. Christianus Bol, geboren te Bergen op Zoom op 13 januari 1823 (doopgetuigen waren Arnoldus Straatman en Franciscus van Tongeren).
 4. Johanna Bol, geboren te Bergen op Zoom op 12 augustus 1824 (doopgetuigen waren Arnoldus Straatman en Franciscus van Tongeren).
  Johanna is getrouwd te Bergen op Zoom op 15 mei 1845, op 20-jarige leeftijd met Martinus Smulders (28 jaar oud), geboren te Oirschot (NB) op 21 oktober 1816, zoon van Cornelis Smulders en Lamberdina van Hulst.
 5. Levenloos Bol, geboren te Bergen op Zoom op 11 mei 1830, overleden aldaar op 11 mei 1830.

Josephus is getrouwd te Bergen op Zoom op 1 februari 1836, op 41-jarige leeftijd (2) met Maria Cornelia Hopmans (27 jaar oud), gedoopt te Bergen op Zoom op 22 juni 1808 (doopgetuigen waren Cornelius Petrus van Opdorp en Maria Castelijn), overleden te Bergen op Zoom op 31 juli 1877, 69 jaar oud, dochter van Laurentius Hopmans en Anna Catharina van de Stadt. Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Bol, geboren te Bergen op Zoom op 21 november 1836 (doopgetuigen waren Cornelis Adrianus van Genk en Johannes Baptist Martinus Feijen), overleden te Bergen op Zoom op 18 januari 1837, 58 dagen oud.
 2. Gerardus Cornelis Bol, geboren te Bergen op Zoom op 2 december 1837 (doopgetuigen waren Johannes Laurentius Hopmans en Cornelis Adrianus van Genk), overleden te Bergen op Zoom op 12 januari 1878, 40 jaar oud.
  Gerardus is getrouwd te Bergen op Zoom op 30 juni 1873, op 35-jarige leeftijd met Maria Cornelia Vergroesen (30 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 4 maart 1843 (doopgetuigen waren Johannes Alder en Cornelis Pauwelijn), overleden op 1 februari 1907, 63 jaar oud, dochter van Johannes Adrianuszoon Vergroesen en Anna van den Boom.
  Maria is later getrouwd te Bergen op Zoom op 13 juni 1882, op 39-jarige leeftijd met Antonius Johannes Lambertus Maas (33 jaar oud), geboren te Tilburg in het jaar 1849, zoon van Lambertus Wijnandus Maas en Petronella van Emstede.
 3. Anna Adriana Bol, geboren te Bergen op Zoom op 6 mei 1839 (doopgetuigen waren Cornelis Adrianus van Genk en Johannes Baptist Martinus Feijen), overleden te Bergen op Zoom op 29 november 1919, 80 jaar oud.
 4. Helena Delphina Christiana Bol, geboren te Bergen op Zoom op 2 augustus 1841 (doopgetuigen waren Cornelis Adrianus van Genk en Johannes Baptist Martinus Feijen), overleden te Bergen op Zoom op 28 augustus 1842, 1 jaar oud.
 5. Johannes Laurentius Antonius Bol, geboren te Bergen op Zoom op 12 oktober 1846 (doopgetuigen waren Johannes Laurentius Hopmans en Christianus Bol), overleden te Bergen op Zoom op 6 juni 1848, 1 jaar oud.
 6. Laurentius Cornelis Wilhelmus Bol, geboren te Bergen op Zoom op 24 april 1849 (doopgetuigen waren Johannes Baptist Martinus Feijen en Jacoba Laurentius la Fontijn), overleden in het jaar 1911, 62 jaar oud.
  Laurentius is getrouwd te Bergen op Zoom op 5 augustus 1878, op 29-jarige leeftijd met Louisa Maria Petronella la Fontijn (20 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 15 december 1857 (doopgetuigen waren Eduardus Laurentius de Bruijn en Frederik Alder), wonende te Bergen op Zoom (Fortuinstraat A 61), dochter van Johannes Petrus la Fontijn en Petronella Jacoba de Bruijn.
 7. Wilhelmus Deodatus Bol, geboren te Bergen op Zoom op 30 september 1853 (doopgetuigen waren Adrianus Antonius Trimbos en Pieter Koopman), wonende te Bergen op Zoom (Zuivelstraat H 13), overleden te Bergen op Zoom op 28 december 1853, 89 dagen oud.

X-b Christianus Bol, logementshouder, kastelein en koffiehuishouder, gedoopt te Bergen op Zoom op 19 november 1798 (RK), overleden aldaar op 21 januari 1869, 70 jaar oud, zoon van IX-a.

Christianus is getrouwd te Bergen op Zoom op 20 mei 1824, op 25-jarige leeftijd met Ida Damen (24 jaar oud), gedoopt te Bergen op Zoom op 10 oktober 1799 (RK) (doopgetuigen waren Digmannus Damen en Margaretha van Ryen), overleden te Bergen op Zoom op 28 april 1866, 66 jaar oud, dochter van Adrianus Damen en Petronilla van Gorcum. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Adriana Bol, geboren te Bergen op Zoom op 5 april 1825 (doopgetuigen waren Adrianus Damen en Gerardus Bol).
  Johanna is getrouwd te Bergen op Zoom op 31 mei 1865, op 40-jarige leeftijd met Pieter Hollanders (36 jaar oud), geboren te Oosterhout in het jaar 1829, zoon van Jan Baptist Hollanders en Margareta Loijens.
 2. Anna Cornelia Bol, geboren te Bergen op Zoom op 16 november 1827 (doopgetuigen waren Franciscus Christinus van Drunen en Albertus Brouwer), overleden te Rosmalen op 26 maart 1883, 55 jaar oud.
 3. Josephus Bol, geboren te Bergen op Zoom op 7 september 1829 (doopgetuigen waren Adrianus Damen en Henricus Gussenhoven), overleden te Bergen op Zoom op 19 januari 1831, 1 jaar oud.
 4. Antonetta Dionisia Bol, geboren te Bergen op Zoom op 11 mei 1832 (doopgetuigen waren Leonardus Adrianus Bol en Matthijs Klous).
 5. Anna Catharina Francisca Bol, geboren te Bergen op Zoom op 9 januari 1834 (doopgetuigen waren Adrianus Damen en Machiel Deutz), overleden te Bergen op Zoom op 25 januari 1887, 53 jaar oud.
 6. Johannes Bol, geboren te Bergen op Zoom op 29 maart 1836 (doopgetuigen waren Adrianus Damen en Antonius Damen).
 7. Adrianus Bol, geboren te Bergen op Zoom op 13 juni 1839 (doopgetuigen waren Antonius Damen en Marcus de Vries), overleden te Bergen op Zoom op 30 mei 1840, 352 dagen oud.

X-c Adrianus Leonardus Bol, vleeshouwer, tapper en slager, gedoopt te Bergen op Zoom op 13 juli 1804 (RK), overleden aldaar op 15 september 1854, 50 jaar oud, zoon van IX-a.

Adrianus is getrouwd te Bergen op Zoom op 5 december 1833, op 29-jarige leeftijd met Anna Elizabeth Scheinberger (30 jaar oud), geboren op 11 februari 1803, gedoopt te Roosendaal op 13 februari 1803, dochter van Antonie Scheinberger en Johanna Saxer. Uit dit huwelijk:

 1. Josephus Bol, geboren te Bergen op Zoom op 11 januari 1834 (doopgetuigen waren Christianus Bol en Cornelis Geijsen), overleden te Borgerhout (BelgiŽ) op 16 januari 1892, 58 jaar oud.
 2. Dina Christina Bol, geboren te Bergen op Zoom op 15 februari 1837 (doopgetuigen waren Johann Govard Karel Schmitz en Albertus de Wit), overleden te Bergen op Zoom op 9 september 1849, 12 jaar oud.
 3. Johanna Adriana Bol, geboren te Bergen op Zoom op 24 februari 1839 (doopgetuigen waren Cornelis de Kort en Paulus Hendrik Bregt), overleden te Antwerpen (BelgiŽ) in het jaar 1883, 44 jaar oud.
 4. Gerardus Bol, geboren te Bergen op Zoom op 30 juni 1841 (doopgetuigen waren Rudolf Bram en Johannes Franciscus Meeus).

X-d Johannes Antonius Schoutens, kleermaker, geboren te Bergen op Zoom op 18 augustus 1818, overleden te Brussel (BelgiŽ) op 11 december 1870, 52 jaar oud, zoon van IX-b.

Johannes is getrouwd te Bergen op Zoom op 8 mei 1845, op 26-jarige leeftijd met Anna Maria Ligtenberg (26 jaar oud), geboren te Steenbergen op 17 november 1818, overleden te Halsteren (NB) op 4 juni 1880, 61 jaar oud, dochter van Gerardus Ligtenberg en Anna Catharina Koch. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Johannes Schoutens, geboren te Bergen op Zoom op 21 december 1845 (doopgetuigen waren Hermanus Coenen en Mattheus Bens), overleden te Brussel (BelgiŽ) op 13 januari 1868, 22 jaar oud.
 2. Anna Catharina Petronella Schoutens, geboren te Bergen op Zoom op 23 september 1848 (doopgetuigen waren Sebastianus Verdult en Jacob Hibbel).

X-e Rosalia Helena Petronella Theewis, geboren te Bergen op Zoom op 21 juni 1832, dochter van IX-c.

Rosalia is getrouwd te Bergen op Zoom op 5 augustus 1852, op 20-jarige leeftijd met Robert Rodolphe Marbais (24 jaar oud), geboren te Charleroi (BelgiŽ) in het jaar 1828, zoon van Francois Joseph Marbais en Marie Therèse Jospeh Tricot. Uit dit huwelijk:

 1. Gustaaf Antonius Marbais, geboren te Bergen op Zoom op 8 mei 1852 aangifte door: Antonius Johannes van Opdorp, 53 jaar heel- en verloskundige (doopgetuigen waren Lambertus Franken en Henricus Cremers), wonende te Bergen op Zoom (Engelsestraat F 59).
  Opmerkingen: Bij huwelijk tussen Robert Rodolphe Marbais en R.H. Petronella Theewis op 05-08-1852 is het kind erkend.
  Gustaaf is getrouwd te Vught op 18 september 1902, op 50-jarige leeftijd met Johanna Adriana Vugts (32 jaar oud), geboren te Vught op 14 oktober 1869, dochter van Wilhelmus Vugts en Adriana van Haaren.

X-f Joannes Adrianus Martelmans, landbouwer, geboren te Nieuw-Vossemeer op 19 november 1830, overleden aldaar op 29 december 1908, 78 jaar oud, zoon van IX-d.

Joannes is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 22 juni 1855, op 24-jarige leeftijd (1) met zijn nicht Dorothea Johanna van Oolen (26 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer op 16 juni 1829 (RK), overleden aldaar op 8 oktober 1870, 41 jaar oud, dochter van Johannes van Oolen en Anna Elizabeth Martelmans. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Johannes Martelmans, geboren te Nieuw-Vossemeer op 3 juni 1856.
 2. Anna Elizabeth Maria Martelmans, geboren te Nieuw-Vossemeer op 6 juli 1857, overleden te Bergen op Zoom op 30 juli 1857, 24 dagen oud.
 3. Anna Elizabeth Martelmans, geboren te Nieuw-Vossemeer op 24 maart 1859, volgt onder XI-a.
 4. Maria Adriana Martelmans, geboren te Nieuw-Vossemeer op 13 mei 1860, overleden aldaar op 12 november 1860, 183 dagen oud.
 5. Maria Catharina Anna Martelmans, geboren te Nieuw-Vossemeer op 28 maart 1862, volgt onder XI-b.
 6. Dorothea Adriana Martelmans, geboren te Nieuw-Vossemeer op 16 mei 1864, overleden aldaar op 21 juni 1864, 36 dagen oud.
 7. Johannes Adrianus Martelmans, geboren te Nieuw-Vossemeer op 28 februari 1867.

Joannes is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 1 september 1880, op 49-jarige leeftijd (2) met Melanie Anna Catharina Dijmphna Veraart (26 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer in het jaar 1854, dochter van Adriaan Veraart en Maria Anna de Bie.
X-g Anna Maria de Wit, geboren te Steenbergen op 20 december 1826, overleden te Nieuw-Vossemeer op 19 december 1904, 77 jaar oud, dochter van IX-e.

Anna is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 8 juni 1855, op 28-jarige leeftijd met Cornelis van Hooff (29 jaar oud), landbouwer, geboren te Halsteren (NB) op 21 augustus 1825 (doopgetuigen waren Piet van Wezel en Pieter de Grauw), wonende te Halsteren (Auvergnepolder), overleden te Nieuw-Vossemeer op 16 maart 1887, 61 jaar oud, zoon van Laurentius van Hooff en Dorothea Smits. Uit dit huwelijk:

 1. Laurentius Adrianus van Hooff, geboren te Nieuw-Vossemeer op 12 juni 1856.
 2. Adrianus Cornelis van Hooff, landbouwer, geboren te Nieuw-Vossemeer op 10 december 1857, overleden te Halsteren (NB) op 25 februari 1942, 84 jaar oud.
  Adrianus is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 22 februari 1881, op 23-jarige leeftijd met Anna Elizabeth Martelmans, geboren te Nieuw-Vossemeer op 24 maart 1859, volgt onder XI-a.
 3. Cornelia Adriana Dorothea van Hooff, geboren te Nieuw-Vossemeer op 18 april 1859.
 4. Adriana Dorothea Maria van Hooff, geboren te Nieuw-Vossemeer op 5 januari 1861, volgt onder XI-c.
 5. Johannes Martinus Egidius van Hooff, geboren te Nieuw-Vossemeer op 15 september 1862.
 6. Dorothea Adriana van Hooff, geboren te Nieuw-Vossemeer op 9 juli 1865.
 7. Petrus Martinus Johannes van Hooff, geboren te Nieuw-Vossemeer op 25 mei 1867.
 8. Dorothea Cornelia Adriana van Hooff, geboren te Nieuw-Vossemeer op 8 augustus 1868, volgt onder XI-d.

X-h Adriana Catharina de Wit, landbouwster, geboren te Steenbergen op 8 juni 1831, dochter van IX-e.

Adriana is getrouwd te Steenbergen op 7 juni 1864, op 32-jarige leeftijd met Pieter de Wit (33 jaar oud), landbouwer, geboren te Oude Tonge in het jaar 1831, zoon van Leendert de Wit en Maria Anna Eestermans. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Adriana de Wit, geboren te Steenbergen op 15 juli 1865, volgt onder XI-e.
 2. Adrianus Leonardus de Wit, geboren te Steenbergen op 24 juli 1866.
 3. Adriana Cornelia Maria de Wit, geboren te Steenbergen op 28 januari 1869, overleden te Zevenbergen (NB) op 21 december 1939, 70 jaar oud.
 4. Cornelia Catharina Helena de Wit, geboren te Steenbergen op 6 juli 1870.
 5. Leendert Adriaan Martien de Wit, geboren te Steenbergen op 20 oktober 1871.

X-i Leendert Pieter de Wit, landbouwer, geboren te Steenbergen op 31 januari 1836, zoon van IX-e.

Leendert is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 19 oktober 1864, op 28-jarige leeftijd met zijn nicht Cornelia Dorothea de Wit (23 jaar oud), landbouwster, geboren te Nieuw-Vossemeer in het jaar 1841, dochter van Leonardus de Wit en Petronella Smits. Uit dit huwelijk:

 1. Petronella Adriana Maria de Wit, geboren te Nieuw-Vossemeer op 24 augustus 1865, overleden aldaar op 5 september 1865, 12 dagen oud.
 2. Adrianus Martinus Leonardus Johannes de Wit, geboren te Nieuw-Vossemeer op 28 december 1866.
 3. Leendert Jan Paulus de Wit, geboren te Steenbergen op 26 juni 1870.
 4. Adriana Petronella Cornelia Maria de Wit, geboren te Steenbergen op 20 augustus 1871.
  Adriana is getrouwd te Zevenbergen (NB) op 26 januari 1909, op 37-jarige leeftijd met Hendricus Cornelis Nollen (41 jaar oud), geboren te Zevenbergen (NB) op 21 juni 1867, zoon van Cornelis Nollen en Adriana van Aken.
 5. Kornelis Martien Adriaan Maria de Wit, geboren te Steenbergen op 4 juni 1873.
 6. Maria Elizabet Petronella de Wit, geboren te Steenbergen op 16 december 1874.
 7. Anna Cornelia Petronella Maria de Wit, geboren te Steenbergen op 20 december 1875, volgt onder XI-f.
 8. Jan Martien de Wit, geboren te Steenbergen op 3 december 1876.
 9. Pieter Jan Adriaan Maria de Wit, geboren te Steenbergen op 26 april 1878.
 10. Anna Maria Adriana Catharina de Wit, geboren te Steenbergen op 6 december 1879.
  Anna is getrouwd te Steenbergen op 29 mei 1911, op 31-jarige leeftijd met Matthijs Kornelis Hendrik Huijsmans (28 jaar oud), geboren te Steenbergen op 19 februari 1883, zoon van Hendrik Huijsmans en Cornelia Maria Clarijs.
 11. Jan Martien de Wit, geboren te Steenbergen op 9 november 1880.
 12. Jan Martien de Wit, geboren te Steenbergen op 8 januari 1883 aangifte door: Pieter de Wit, 52 jaar, landbouwer.

X-j Anna van Hooff, geboren te Nieuw-Vossemeer op 22 december 1832 (RK), overleden te Steenbergen op 11 februari 1860, 27 jaar oud, dochter van IX-f.

Anna is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 14 juni 1859, op 26-jarige leeftijd met Jacobus Looijen (26 jaar oud), landbouwer, geboren te Woensdrecht op 11 april 1833 (RK), overleden te Steenbergen op 25 april 1915, 82 jaar oud, zoon van Cornelis Franciscus Looijen en Anna Cornelia Michielsen.
Jacobus is later getrouwd te Steenbergen op 5 april 1861, op 27-jarige leeftijd met Petronilla Adriana Matthijssen (25 jaar oud), landbouwster, geboren te Steenbergen in het jaar 1836 (RK), dochter van Pieter Matthijsen en Adriana Servaas. Uit dit huwelijk:

 1. Barbara Anna Cornelia Looijen, geboren te Steenbergen op 9 februari 1860 aangifte door: Jan Jacob van Haesendonck, 40 jaar, heel- en vroedmeester (RK), volgt onder XI-g.
 2. Frans Theodoor Looijen, geboren te Steenbergen op 9 februari 1860 aangifte door: Jan Jacob van Haesendonck, 40 jaar, heel- en vroedmeester (RK).

X-k Maria Catharina van Bavel, tapster en herbergierster, geboren te Steenbergen op 16 februari 1817 (RK), overleden aldaar op 30 januari 1907, 89 jaar oud, dochter van IX-h.

Maria is getrouwd te Steenbergen op 25 november 1842 (getuigen waren Pieter Remmers, Quirijn van Gunst, Jan Frans Keninck en Adriaan Cornelis van Gaans), op 25-jarige leeftijd met Martinus Hellemons (28 jaar oud), arbeider, gedoopt te Roosendaal op 22 september 1814 (RK) (doopgetuigen waren Cornelis de Klerk en Elisabeth Kepers (voor Adriana van Nagtmaal)), overleden te Steenbergen op 24 juni 1862, 47 jaar oud, zoon van Joannes Helmons en Joanna de Klerk. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Hellemons, geboren te Steenbergen op 17 mei 1843 (RK), volgt onder XI-h.
 2. Antonij Hellemons, geboren te Steenbergen op 5 november 1845 (RK), volgt onder XI-i.
 3. Joanna Hellemons, geboren te Steenbergen op 6 december 1849 (RK), volgt onder XI-j.
 4. Hendrik Hellemons, geboren te Steenbergen op 6 augustus 1852 (RK), volgt onder XI-k.
 5. Petrus Johannes Hellemons, geboren te Steenbergen op 29 oktober 1853 (RK), volgt onder XI-l.
 6. Margaretha Helmons, geboren te Steenbergen op 11 februari 1857 (RK), jong overleden.
 7. Margaretha Hellemons, geboren te Steenbergen op 26 maart 1858 (RK), volgt onder XI-m.

X-l Pieter van Bavel, arbeider, geboren te Steenbergen op 30 januari 1830 (RK), zoon van IX-h.

Pieter is getrouwd te Steenbergen op 18 augustus 1871, op 41-jarige leeftijd met Barbara van Bergen (28 jaar oud), arbeidster, geboren te Wouw op 19 juni 1843 (RK), overleden te Steenbergen op 29 november 1912, 69 jaar oud, dochter van Johannes Arnoldus van Bergen en Adriana Elst. Uit dit huwelijk:

 1. Margaretha van Bavel, geboren te Steenbergen op 3 mei 1872 (RK), volgt onder XI-n.
 2. Antonij van Bavel, geboren te Steenbergen op 21 oktober 1873 (RK).
 3. Adriana van Bavel, geboren te Steenbergen op 3 december 1874 (RK), wonende te Nieuw-Vossemeer, te Bergen op Zoom en te Ossendrecht.
  Adriana is getrouwd te Steenbergen op 10 oktober 1913, op 38-jarige leeftijd met Antonij de Jong (48 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1865, zoon van Adriaan de Jong en Wilhelmina de Jong.
  Antonij is eerder getrouwd te Steenbergen op 27 april 1894, op 29-jarige leeftijd met Dimphna Augustijn (36 jaar oud), geboren te Steenbergen op 6 maart 1858, dochter van Adriaan Augustijn en Adriana Nijssen.
 4. Petronilla van Bavel, geboren te Steenbergen op 9 februari 1877 (RK), volgt onder XI-o.
 5. Jan Hendrik van Bavel, geboren te Steenbergen op 21 oktober 1879 (RK), wonende te Nieuw-Vossemeer.
  Jan is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 2 mei 1913, op 33-jarige leeftijd met Maria Pieternella van de Watering (27 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer op 20 maart 1886, dochter van XI-t.
 6. Maria van Bavel, geboren te Steenbergen op 14 januari 1881 (RK).
  Maria is getrouwd te Steenbergen op 12 juni 1914, op 33-jarige leeftijd met Ludovicus Koenen (31 jaar oud), sigarenmaker, geboren te Bergen op Zoom op 12 december 1882 (RK), wonende te Steenbergen, zoon van Johannes Koenen en Maria van Broekhoven.
 7. Joanna van Bavel, geboren te Steenbergen op 13 juni 1884 (RK), wonende te Nieuw-Vossemeer.
  Joanna is getrouwd te Steenbergen op 12 juni 1914, op 29-jarige leeftijd met Johannes Michiel Hermes (29 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer op 24 september 1884, zoon van Adriaan Hermes en Johanna de Jonge.
 8. Petrus Jacobus van Bavel, geboren te Steenbergen op 5 april 1892 (RK), wonende te Bergen op Zoom.
 9. Petronella Cornelia van Bavel, geboren te Steenbergen op 21 maart 1893 (RK).
 10. Cornelia Adriana van Bavel, geboren te Steenbergen op 6 mei 1894 (RK).
 11. Johanna Adriana van Bavel, geboren te Steenbergen op 21 juli 1895.
 12. Jacobus Adrianus van Bavel, geboren te Steenbergen op 26 april 1897 (RK).
 13. Adriana Johanna van Bavel, geboren te Steenbergen op 26 november 1898 (RK).
 14. Franciscus Johannes van Bavel, geboren te Steenbergen op 7 november 1903 (RK), wonende te Woensdrecht.
 15. Wilhelmina Petronella Cornelia van Bavel, geboren te Steenbergen op 25 september 1907 (RK).

X-m Elisabeth van Hooff, arbeidster, geboren te Halsteren (NB) op 13 juni 1837, wonende te Steenbergen (de Kladde), overleden te Halsteren (NB) op 16 april 1916, 78 jaar oud, dochter van IX-i.

Elisabeth is getrouwd te Halsteren (NB) op 2 januari 1863, op 25-jarige leeftijd (1) met Antonius Franciscus Demmers (28 jaar oud), arbeider, geboren te Halsteren (NB) op 9 april 1834 (doopgetuigen waren Antonius van Overvelden en Pieter van Wesel), wonende te Halsteren (Noordgeest), overleden voor 27 januari 1872, hoogstens 37 jaar oud, zoon van Johannes Demmers en Catharina Geers. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Laurens Demmers, geboren te Halsteren (NB) op 30 maart 1863 (doopgetuigen waren Bernardus de Graauw en Petrus Hubertus Servaes), volgt onder XI-p.
 2. Laurens Demmers, geboren te Halsteren (NB) op 12 maart 1864 (doopgetuigen waren Adriaan van Simmeren en Pieter van Meel).
 3. Pieter Demmers, geboren te Halsteren (NB) op 28 februari 1866 (doopgetuigen waren Bernardus de Graauw en Petrus Hubertus Bervaes), volgt onder XI-q.
 4. Leonardus Demmers, geboren te Halsteren (NB) op 1 april 1867 (RK) (doopgetuigen waren Jacobus van Simmeren en Johannes Petrus van Dorst), volgt onder XI-r.
 5. Dingena Demmers, geboren te Halsteren (NB) op 15 maart 1869 (doopgetuigen waren Petrus Hubertus Bervaes en Adriaan Groffen).
 6. Catharina Demmers, geboren te Halsteren (NB) op 21 juni 1870 (doopgetuigen waren Cornelis Luykx en Petrus van Meel).
 7. Antonius Demmers, geboren te Halsteren (NB) op 27 januari 1872 aangifte door: Johannes Marinus Gommers, verloskundige (doopgetuigen waren Bernardus de Graauw en Petrus Hubertus Bervaes).

Elisabeth is getrouwd te Halsteren (NB) op 23 juli 1886, op 49-jarige leeftijd (2) met Wilhelmus de Kok (56 jaar oud), geboren te Halsteren (NB) in het jaar 1830, zoon van Laurentius de Kok en Helena van Osta.
X-n Hendrik Schoutens, geboren te Steenbergen op 6 augustus 1844, zoon van IX-j.

Hendrik is getrouwd te Steenbergen op 23 augustus 1876, op 32-jarige leeftijd (1) met Anna Cornelia Tiberius (30 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1846, overleden te Dinteloord op 16 december 1895, 49 jaar oud, dochter van Martien Tiberius en Joanna Roovers. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Martinus Schoutens, geboren te Dinteloord op 15 juni 1877.
 2. Martinus Johannis Schoutens, geboren te Dinteloord op 19 oktober 1878.
 3. Adrianus Cornelis Schoutens, geboren te Dinteloord op 31 december 1879, overleden aldaar op 20 januari 1880, 20 dagen oud.
 4. Adrianus Cornelis Schoutens, geboren te Dinteloord op 2 januari 1881.
  Adrianus is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 16 mei 1916, op 35-jarige leeftijd met Maria Marina Ooms (26 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer in het jaar 1890, dochter van Cornelus Petrus Ooms en Joanna Huijsmans.
 5. Adriana Johanna Theodora Schoutens, geboren te Dinteloord op 10 februari 1882, overleden aldaar op 2 mei 1882, 81 dagen oud.
 6. Adriana Johanna Theodora Schoutens, geboren te Dinteloord op 6 april 1883.
 7. Johannis Petrus Schoutens, geboren te Dinteloord op 16 augustus 1884, overleden aldaar op 27 augustus 1884, 11 dagen oud.
 8. Johannis Hendrikus Petrus Schoutens, geboren te Dinteloord op 15 oktober 1887.
 9. Johanna Helena Adriana Schoutens, geboren te Dinteloord op 19 april 1889.
 10. Petrus Mattheus Schoutens, geboren te Dinteloord op 26 februari 1894 (RK), volgt onder XI-s.

Hendrik is getrouwd te Roosendaal op 24 augustus 1898, op 54-jarige leeftijd (2) met Cornelia Maria Hermus (39 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer in het jaar 1859, dochter van Cornelis Hermus en Maria Catharina Loos.
X-o Adriaan Kornelis Schoutens, geboren te Steenbergen op 25 januari 1849, overleden te Nieuw-Vossemeer op 22 november 1922, 73 jaar oud, zoon van IX-j.

Adriaan is getrouwd te Bergen op Zoom op 22 juni 1891, op 42-jarige leeftijd met Joanna Hertogs (32 jaar oud), geboren te Steenbergen op 9 oktober 1858, overleden te Woensdrecht op 16 januari 1942, 83 jaar oud, dochter van Jacobus Hertogs en Catharina Groffen. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Hendrikus Schoutens, geboren te Dinteloord op 30 juni 1892.
 2. Jacobus Adrianus Schoutens, geboren te Dinteloord op 30 juni 1892.
  Jacobus is getrouwd te Oudenbosch (NB) op 26 januari 1921, op 28-jarige leeftijd met Helena Johanna Korsmit, geboren te Oudenbosch (NB), dochter van Johannes Korsmit en Francijna Hoendervangers.
 3. Adriana Catharina Schoutens, geboren te Dinteloord op 5 augustus 1893.
 4. Catharina Adriana Johanna Schoutens, geboren te Dinteloord op 30 april 1897.
 5. Adrianus Mattheus Schoutens, geboren te Dinteloord op 23 juli 1899.
 6. Catharina Johanna Schoutens, overleden te Dinteloord op 15 februari 1900.
 7. Mattheus Hendricus Schoutens, overleden te Nieuw-Vossemeer op 1 november 1916.

X-p Pieternella Schoutens, arbeidster, geboren te Halsteren (NB) op 9 januari 1834 (RK), wonende te Lepelstraat (NB), dochter van IX-k.

Pieternella is getrouwd te Steenbergen op 26 oktober 1859, op 25-jarige leeftijd met Jacobus Brands (28 jaar oud), arbeider, geboren te Halsteren (NB) op 28 maart 1831 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus de Keyzer en Simon van Loon), wonende te Halsteren (Noordgeest), zoon van Adrianus Brands en Maria Fenikx. Uit dit huwelijk:

 1. Dorothea Brands, geboren te Steenbergen op 10 maart 1860 (RK), volgt onder XI-t.
 2. Adriana Brands, geboren te Steenbergen op 17 februari 1862 (RK), volgt onder XI-u.
 3. Adriaan Brands, geboren te Steenbergen op 21 mei 1865 (RK), volgt onder XI-v.
 4. Maria Brands, geboren te Steenbergen op 18 november 1867 (RK).
  Maria is getrouwd te Steenbergen op 12 juni 1896, op 28-jarige leeftijd met Johannes Voeten (32 jaar oud), geboren te Oude Tonge in het jaar 1864, zoon van Wilhelmus Jozephus Voeten en Johanna Catharina Pollemans.
 5. Jan Brands, geboren te Steenbergen op 19 september 1869 (RK).
  Jan is getrouwd te Steenbergen op 4 mei 1900, op 30-jarige leeftijd met Maria Catharina van den Berg (25 jaar oud), geboren te Steenbergen op 3 juli 1874 (RK), dochter van Pieter van den Berg en Maria van Eekelen.

X-q Jan Theodorus Schoutens, tapper, geboren te Nieuw-Vossemeer op 9 oktober 1835 (RK), overleden te Steenbergen op 1 september 1893, 57 jaar oud, zoon van IX-k.

Jan is getrouwd te Wouw op 15 juni 1874, op 38-jarige leeftijd met Anna Cornelia de Keijzer (25 jaar oud), geboren te Wouw op 22 februari 1849 (RK), dochter van Adriaan de Keijzer en Cornelia Bierens. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Cornelia Schoutens, geboren te Steenbergen op 7 mei 1875 aangifte door: Martien de Keijzer, 38 jaar, arbeider, wonende te Breda en te Bergen op Zoom.
 2. Adriana Catharina Schoutens, geboren te Steenbergen op 14 maart 1878 (RK).
  Adriana is getrouwd te Steenbergen op 2 mei 1902, op 24-jarige leeftijd met Leendert Vergouwen (23 jaar oud), geboren te Steenbergen op 21 augustus 1878 (RK), wonende te Rucphen (NB), zoon van Petrus Vergouwen en Barbara Geers.
 3. Dorothea Schoutens, geboren te Steenbergen op 19 juni 1879 (RK), wonende te Oud en Nieuw Gastel.
  Dorothea is getrouwd te Roosendaal op 2 december 1919, op 40-jarige leeftijd met Frederik Willem van Aerde, geboren te Terneuzen, zoon van Angelus Domincus van Aerde en Adelaïde Charlotte Christina Spiering.
 4. Jan Adriaan Schoutens, geboren te Steenbergen op 16 oktober 1881 (RK).
 5. Jan Theodorus Schoutens, geboren te Steenbergen op 14 mei 1886 (RK), overleden aldaar op 24 juli 1886, 71 dagen oud.

X-r Maria Catharina Schoutens, geboren te Nieuw-Vossemeer in het jaar 1837, overleden te Roosendaal en Nispen op 12 januari 1920, 83 jaar oud, dochter van IX-k.

Maria is getrouwd te Steenbergen op 16 januari 1874, op 37-jarige leeftijd met Petrus Adrianus Beens (41 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op 21 mei 1832, overleden te Dordrecht op 13 augustus 1874, 42 jaar oud, zoon van Arnoldus Beens en Maria van Geel. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Jan Beens, geboren te Steenbergen op 23 oktober 1874 aangifte door: Jan Theodoor Schoutens, 62 jaar, koopman, volgt onder XI-w.

X-s Maria Petronilla Schoutens, geboren te Steenbergen op 2 augustus 1843 (RK), overleden aldaar op 31 augustus 1921, 78 jaar oud, dochter van IX-l.

Maria is getrouwd te Steenbergen op 8 mei 1872, op 28-jarige leeftijd met Willem Kostermans (28 jaar oud), voerman en koopman, geboren te Steenbergen op 24 april 1844 (RK), overleden aldaar op 24 december 1933, 89 jaar oud, zoon van Marijn Kostermans en Petronilla van de Kar. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Marijn Kostermans, onderwijzer, geboren te Steenbergen op 31 december 1872 (RK).
 2. Johanna Antonetta Kostermans, geboren te Steenbergen op 18 maart 1874 (RK).
 3. Antonetta Petronilla Kostermans, geboren te Steenbergen op 28 oktober 1875 (RK), wonende te Halsteren.
  Antonetta is getrouwd te Steenbergen op 28 augustus 1906, op 30-jarige leeftijd met Johannes Jozephus van Haaren (26 jaar oud), geboren te Berghem (BelgiŽ) in het jaar 1880, zoon van Franciscus van Haaren en Petronella van Dijk.
 4. Marijn Frans Kostermans, geboren te Steenbergen op 26 maart 1878.

X-t Catharina Schoutens, geboren te Steenbergen op 29 augustus 1849 (RK), overleden aldaar op 21 november 1921, 72 jaar oud, dochter van IX-l.

Catharina is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 4 november 1884, op 35-jarige leeftijd met Christiaan Stoffelen (40 jaar oud), broodbakker, geboren te Steenbergen op 23 december 1843 (RK), overleden aldaar op 8 december 1909, 65 jaar oud, zoon van Petrus Stoffelen en Elizabet Geers. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Petrus Stoffelen, geboren te Steenbergen op 10 november 1885 (RK), wonende te Goirle.
  Adrianus is getrouwd te Woensdrecht op 20 juni 1922, op 36-jarige leeftijd met Catharina Stoffers (28 jaar oud), geboren te Woensdrecht in het jaar 1894, dochter van Petrus Maria Josephus Stoffers en Catharina Carolina van de Moer.
 2. Joanna Elizabet Stoffelen, geboren te Steenbergen op 24 oktober 1886 (RK), overleden aldaar op 19 november 1886, 26 dagen oud.
 3. Elizabet Pieternella Stoffelen, geboren te Steenbergen op 13 september 1887 (RK), overleden aldaar op 22 september 1887, 9 dagen oud.
 4. Marinus Petrus Stoffelen, geboren te Steenbergen op 18 oktober 1890 (RK), overleden aldaar op 24 oktober 1890, 6 dagen oud.
 5. Maria Elisabeth Stoffelen, geboren te Steenbergen op 27 september 1891 (RK), overleden aldaar op 27 juni 1898, 6 jaar oud.

X-u Frans Pieter Schoutens, geboren te Steenbergen op 30 januari 1855, zoon van IX-l.

Frans is getrouwd te Roosendaal op 28 april 1880, op 25-jarige leeftijd (1) met Joanna Lambregts (22 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op 11 december 1857, dochter van Cornelis Lambregts en Anna Cornelia Beens. Uit dit huwelijk:

 1. Antonetta Hendrica Adriana Schoutens, geboren te Breda op 14 juni 1888.
  Antonetta is getrouwd te Breda op 11 november 1912, op 24-jarige leeftijd met Christianus Johannes Schoutens (29 jaar oud), geboren te Breda op 11 november 1883, zoon van Christiaan Schoutens en Catharina Maria Cadee.
 2. Catharina Maria Schoutens, geboren te Breda.
  Catharina is getrouwd te Roosendaal op 12 mei 1909 met Cornelis van Pul (23 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op 12 oktober 1885, zoon van Antonius van Pul en Agatha van Gunst.
 3. Cornelia Johanna Schoutens, geboren te Breda.
  Cornelia is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 29 mei 1906 dispensatie verleend Bisdom Breda 9 mei 1906 wegens bloedverwantschap in de derde en vierde graad met Pieter Jan Beens, geboren te Steenbergen op 23 oktober 1874 aangifte door: Jan Theodoor Schoutens, 62 jaar, koopman, volgt onder XI-w.

Frans is getrouwd te Ginneken en Bavel op 3 juni 1887, op 32-jarige leeftijd (2) met Hendrica Elisabeth Mulders (31 jaar oud), geboren te Deventer in het jaar 1856, dochter van Petrus Franciscus Wilhelmus Mulders en Willemina Kuiper. Uit dit huwelijk:
 1. Pieternella Francisca Maria Schoutens, geboren te Breda.
  Pieternella is getrouwd te Teteringen op 4 februari 1914 met Johannes Cornelis Dirven, geboren te Roosendaal en Nispen, zoon van Antonius Dirven en Anna Zijlmans.

X-v Cornelia Johanna Pieternella Dingenouts, arbeidster, geboren te Nieuw-Vossemeer op 7 februari 1853, dochter van IX-n.

Cornelia is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 11 januari 1876, op 22-jarige leeftijd (1) met Ambrosius Brocatus (35 jaar oud), geboren te Oud en Nieuw Gastel op 5 februari 1840, zoon van Marcelis Brocatus en Maria van Loon. Uit dit huwelijk:

 1. Marcellus Mattheus Brocatus, geboren te Steenbergen op 4 september 1876.

Cornelia is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 5 juni 1878, op 25-jarige leeftijd (2) met Johannes Moll (28 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op 17 januari 1850, zoon van Johannes Moll en Maria Lodiers. Uit dit huwelijk:
 1. Matthijs Jan Moll, geboren te Steenbergen op 2 maart 1879.
  Matthijs is getrouwd te Oosterhout op 4 oktober 1906, op 27-jarige leeftijd met Anna Maria Elisabeth Hendriksen (25 jaar oud), geboren te 's-Hertogenbosch in het jaar 1881, dochter van Jacobus Johannes Hendriksen en Catharina Cornelia Poulus.
 2. Jan Pieter Moll, geboren te Steenbergen op 26 december 1880.
  Jan is getrouwd te Oosterhout op 12 juli 1908, op 27-jarige leeftijd met Anna Helena Catharina Hendriksen (24 jaar oud), geboren te Oosterhout in het jaar 1884, dochter van Jacobus Johannes Hendriksen en Catharina Cornelia Poulus.
 3. Petrus Moll, geboren te Oosterhout in het jaar 1885.
  Petrus is getrouwd te Oosterhout op 9 februari 1911, op 26-jarige leeftijd met Wilhelmina Maria Kops (26 jaar oud), geboren te Oosterhout in het jaar 1885, dochter van Arnoldus Kops en Maria Snoeren.
 4. Marinus Maria Moll, geboren te Oosterhout in het jaar 1887.
  Marinus is getrouwd te Oosterhout op 15 februari 1912, op 25-jarige leeftijd met Maria Adriana de Hoogh (26 jaar oud), geboren te Oosterhout in het jaar 1886, dochter van Jacobus de Hoogh en Antonia Adriana Biestraten.
 5. Adrianus Moll, geboren te Oosterhout.
  Adrianus is getrouwd te Breda op 29 september 1913 met Catharina Maria Kastelijns, geboren te Oosterhout, dochter van Arnoldus Kastelijns en Huiberdina van Hooijdonk.

X-w Maria Catharina Schoutens, landbouwster, geboren te Steenbergen op 11 november 1851, dochter van IX-o.

Maria is getrouwd te Steenbergen op 9 augustus 1876, op 24-jarige leeftijd met Pieter Martien Koenraadt (30 jaar oud), landbouwer en winkelier, geboren te Steenbergen op 19 mei 1846, zoon van Marijnus Martinus Koenraadt en Maria Carolina Petronilla Koenraadt. Uit dit huwelijk:

 1. Marijn Martien Koenraadt, geboren te Steenbergen op 19 juli 1877.
 2. Karel Jan Laurens Koenraadt, geboren te Steenbergen op 15 juli 1879.
  Karel is getrouwd te Steenbergen op 8 februari 1906, op 26-jarige leeftijd met Elizabet Maria Joanna van de Wijngaart (20 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1886, dochter van Johannes Gerardus van de Wijngaart en Maria Jacoba Hermus.
 3. Dijmphna Maria Henrika Koenraadt, geboren te Dinteloord op 7 september 1882.
 4. Maria Pieternella Cornelia Koenraadt, geboren te Dinteloord op 31 december 1886, overleden te Bergen op Zoom op 28 maart 1936, 49 jaar oud.
  Maria is getrouwd te Helmond op 11 augustus 1923, op 36-jarige leeftijd met Guillaume Francois Fortanier (36 jaar oud), geboren te Arnhem in het jaar 1887, zoon van Guillaume Francois Fortanier en Jacoba Berendje Smids.
 5. Johannes Jacobus Theodoor Koenraadt, geboren te Steenbergen op 11 juli 1889.

X-x Hendrik Kornelis Schoutens, geboren te Steenbergen op 9 december 1858 (RK), zoon van IX-o.

Hendrik is getrouwd te Steenbergen op 22 juni 1891, op 32-jarige leeftijd met Petronilla Fraters (36 jaar oud), herbergierster, geboren te Steenbergen op 6 juni 1855 (RK), overleden aldaar op 30 mei 1938, 82 jaar oud, dochter van Adriaan Fraters en Adriana Hagenaars. Uit dit huwelijk:

 1. Dimphna Adriana Maria Schoutens, geboren te Steenbergen op 6 juli 1893 (RK).
 2. Adriana Anna Maria Schoutens, geboren te Steenbergen op 11 juni 1894.
  Adriana is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 20 mei 1922, op 27-jarige leeftijd met Petrus Adrianus van Loenhout (26 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer in het jaar 1896, zoon van Theodorus van Loenhout en Dorothea Cornelia Bosters.
 3. Adrianus Hendrik Schoutens, landbouwer, geboren te Steenbergen op 28 mei 1898 (RK).

X-y Petronilla Jansen, geboren te Steenbergen in het jaar 1837, overleden te Nieuw-Vossemeer op 11 december 1916, 79 jaar oud, dochter van IX-p.

Petronilla is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 30 juni 1871, op 34-jarige leeftijd met Petrus Johannes de Graauw (36 jaar oud), huis- en rijtuigschilder, geboren te Halsteren (NB) op 17 september 1834 (doopgetuigen waren Gregorius Holtzer en Adrianus van Simmeren), overleden te Nieuw-Vossemeer op 27 maart 1911, 76 jaar oud, zoon van Pieter de Graauw en Adriana de Ruijter. Uit dit huwelijk:

 1. Joanna Adriana de Graauw, geboren te Nieuw-Vossemeer op 17 maart 1873, overleden aldaar op 25 januari 1876, 2 jaar oud.
 2. Levenloos de Graauw, geboren te Nieuw-Vossemeer op 17 maart 1873, overleden aldaar op 17 maart 1873.
 3. Adriana Catharina de Graauw, geboren te Nieuw-Vossemeer op 12 oktober 1874.
  Adriana is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 27 juni 1907, op 32-jarige leeftijd met Petrus Mattheus Schoutens (41 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer op 8 oktober 1865, zoon van IX-q.
 4. Franciscus Petrus de Graauw, geboren te Nieuw-Vossemeer op 20 juli 1876, overleden aldaar op 27 februari 1877, 222 dagen oud.
 5. Franciscus Bernardus de Graauw, geboren te Nieuw-Vossemeer op 22 juli 1880, overleden aldaar op 3 september 1880, 43 dagen oud.

X-z Cornelis Jansen, landbouwer, geboren te Nieuw-Vossemeer op 27 november 1838, overleden aldaar op 17 januari 1895, 56 jaar oud, zoon van IX-p.

Cornelis was gehuwd met Johanna Maria van Vugt, overleden te Nieuw-Vossemeer op 25 juli 1916.
Johanna was later gehuwd met Leendert de Wit. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Dorathea Jansen, geboren te Nieuw-Vossemeer op 8 oktober 1878.
 2. Antonia Maria Jansen, geboren te Nieuw-Vossemeer op 21 mei 1885.
 3. Franciscus Antonius Theodorus Jansen, geboren op 13 februari 1892, overleden te Nieuw-Vossemeer.

X-aa Leonardus Cornelis Schoutens, geboren te Nieuw-Vossemeer op 17 december 1862, zoon van IX-q.

Leonardus is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 2 augustus 1888, op 25-jarige leeftijd met Maria Cornelia Wilhelmina de Wit (23 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer in het jaar 1865, dochter van Antonij Adriaan de Wit en Hendrica Johanna Korst. Uit dit huwelijk:

 1. Henrica Chrisostonna Anna Maria Schoutens, geboren te Zevenbergen (NB) op 18 mei 1889.
 2. Antonius Thomas Adrianus Maria Schoutens, geboren te Zevenbergen (NB) op 17 januari 1891.
 3. Johannes Egidius Adrianus Joseph Maria Schoutens, geboren te Zevenbergen (NB) op 5 juni 1893.
 4. Paulina Schoutens, geboren te Zevenbergen (NB) op 6 november 1897.
  Volledige naam: Paulina Chrisfostina Petronella Cornelia Maria Schoutens.
  Paulina is getrouwd te Halsteren (NB) op 8 september 1921, op 23-jarige leeftijd met Wilhelmus Antonius Josephus Maria van Wijtvliet (24 jaar oud), geboren te Zevenbergen (NB) in het jaar 1897.

X-ab Franciscus Martinus Schoutens, koffiehuishouder, geboren te Nieuw-Vossemeer op 26 maart 1871 (RK), wonende te Bergen op Zoom (Groote Markt 8), zoon van IX-q.

Franciscus is getrouwd te Steenbergen op 18 januari 1911, op 39-jarige leeftijd met Cornelia Elizabet Stuij (28 jaar oud), geboren te Steenbergen op 26 juni 1882 (RK), dochter van Jacob Teunis Stuij en Maria Petronilla Antonia Slootmans. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Cornelis Joseph Schoutens, geboren te Bergen op Zoom op 16 maart 1912 (RK).
 2. Jacobus Franciscus Joseph Schoutens, geboren te Bergen op Zoom op 5 maart 1913 (RK).
 3. Maria Paulina Anna Schoutens, geboren te Bergen op Zoom op 19 juli 1914 (RK).
 4. Antonius Cornelis Gerardus Schoutens, geboren te Bergen op Zoom op 13 oktober 1915 (RK).
 5. Leonardus Cornelis Joseph Schoutens, geboren te Bergen op Zoom op 23 februari 1917 (RK), overleden aldaar op 21 februari 1918, 363 dagen oud.
 6. Paulina Anna Maria Schoutens, geboren te Bergen op Zoom op 26 juli 1918 (RK).
 7. Leonardus Cornelis Joseph Schoutens, geboren te Bergen op Zoom op 24 juli 1920 (RK).

X-ac Pieternella Maria Buijsen, geboren te Nieuw-Vossemeer op 12 oktober 1853, dochter van IX-r.

Pieternella is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 18 mei 1886, op 32-jarige leeftijd met Pieter Jan Looijen (47 jaar oud), landbouwer, geboren te Steenbergen in het jaar 1839, zoon van Adriaan Looijen en Maria Catharina de Jong. Uit dit huwelijk:

 1. Dorothea Maria Catharina Looijen, geboren te Nieuw-Vossemeer op 24 april 1887.
  Dorothea is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 4 juni 1917, op 30-jarige leeftijd met Aloisius Joseph Weterings (35 jaar oud), geboren te Raamsdonk (NB) in het jaar 1882, zoon van Antonie Weterings en Anna Catharina Maria Brouwers.
  Aloisius is later getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 13 augustus 1919, op 37-jarige leeftijd met Johanna Maria van Loenhout (19 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer in het jaar 1900, dochter van Theodorus van Loenhout en Dorothea Cornelia Bosters.
 2. Maria Catharina Johanna Looijen, geboren te Nieuw-Vossemeer op 18 april 1889.
  Maria is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 3 februari 1914, op 24-jarige leeftijd met Levinus Christiaan Jongmans (30 jaar oud), geboren te Zierikzee in het jaar 1884, zoon van Renier Jongmans en Jacoba Baak.
 3. Laurina Catharina Theodora Looijen, geboren te Nieuw-Vossemeer op 4 oktober 1890.
  Laurina is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 3 augustus 1920, op 29-jarige leeftijd met Petrus Wilhelmus van der Riet (31 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1889, zoon van Jacobus Jan van der Riet en Anna Cornelia Korst.
 4. Joanna Catharina Barbara Looijen, geboren te Nieuw-Vossemeer in het jaar 1891.
  Joanna is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 18 november 1919, op 28-jarige leeftijd met Peter Andreas Franciscus Gitzels (31 jaar oud), geboren te Deurne en Liessel (NB) in het jaar 1888, zoon van Peter Matthijs Gitzels en Johanna Maria Cornelia van Gils.

X-ad Laurina Arnolda Schoutens, herbergierster, geboren te Halsteren (NB) op 7 november 1836 (RK), dochter van IX-s.

Laurina is getrouwd te Halsteren (NB) op 21 juni 1871, op 34-jarige leeftijd met Jacobus Bierstekers (30 jaar oud), herbergier en koffiehuishouder, geboren te Roosendaal en Nispen op 15 januari 1841 (RK), overleden te Bergen op Zoom op 24 augustus 1901, 60 jaar oud, zoon van Hendrik Bierstekers en Elizabeth Aarden. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Christina Bierstekers, geboren te Bergen op Zoom op 26 augustus 1872 (RK), volgt onder XI-x.
 2. Maria Elisabeth Bierstekers, geboren te Bergen op Zoom op 20 januari 1874, wonende te Bergen op Zoom (Grote Markt A 88), overleden in het jaar 1875, 1 jaar oud.

X-ae Adrianus Schoutens, schoenmaker, geboren te Halsteren (NB) op 27 november 1838, wonende te Lepelstraat (NB), zoon van IX-s.

Adrianus is getrouwd te Halsteren (NB) op 5 mei 1871, op 32-jarige leeftijd (1) met Catharina Johanna de Vos (26 jaar oud), geboren te Halsteren (NB) op 26 november 1844 (doopgetuigen waren Peter van Breemen en Willem Goossens), wonende te Lepelstraat (NB), dochter van Pieter de Vos en Johanna Maria Ubachs. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Petrus Schoutens, geboren te Halsteren (NB) op 20 juni 1873 (doopgetuigen waren Petrus van Meel en Petrus Schoutens).
  Cornelis is getrouwd te Halsteren (NB) op 29 november 1906, op 33-jarige leeftijd met Susanna Adriana de Kock (29 jaar oud), geboren te Halsteren (NB) op 31 mei 1877 aangifte door: Petrus Josephus Martinus Gommers, verloskundige (doopgetuigen waren Petrus Hubertus Bervaes en Hendrikus Johannes de Boer), overleden te Halsteren (NB) op 31 juli 1939, 62 jaar oud, dochter van Gasper Franciscus de Kock en Anna Maria van den Bergh.
  Opmerkingen: bij huwelijk tussen Gaspar Franciscus de Kock en Anna Maria van den Bergh op 31-10-1877 is Susanna Adriana de Kock erkend.
 2. Johanna Leonardus Schoutens, geboren te Halsteren (NB) op 19 november 1876 (doopgetuigen waren Petrus Hubertus Bervaes en Petrus Buise).
 3. Joanna Catharina Schoutens, geboren te Halsteren (NB) op 5 februari 1878 (doopgetuigen waren Petrus van Meel en Petrus Hubertus Bervaes).
  Joanna is getrouwd te Halsteren (NB) op 25 april 1907, op 29-jarige leeftijd met Wilhelmus Koolen, geboren te Nieuw-Vossemeer, zoon van Leonardus Koolen en Elizabeth Matheeuse.
 4. Jacobus Theodorus Schoutens, geboren te Halsteren (NB) op 29 juni 1879 (doopgetuigen waren Petrus Cornelis Schoutens en Petrus Hubertus Bervaes).
 5. Maria Elisabeth Susanna Schoutens, geboren te Halsteren (NB) op 17 april 1881 (doopgetuigen waren Petrus van Meel en Jacobus Groffen).
 6. Maria Louisa Schoutens, geboren te Halsteren (NB) op 9 oktober 1882 (RK) (doopgetuigen waren Petrus van Meel en Adrianus van Meel), volgt onder XI-y.
 7. Petrus Johannes Schoutens, geboren te Halsteren (NB).
  Petrus is getrouwd te Halsteren (NB) op 1 juni 1906 met Joanna Pieternel Bastiaanse, geboren te Halsteren (NB), dochter van Marijnus Bastiaanse en Dingena de Kock.

Adrianus is getrouwd te Halsteren (NB) op 16 januari 1884, op 45-jarige leeftijd (2) met Anna Doggen (50 jaar oud), geboren te Halsteren (NB) op 3 september 1833 (doopgetuigen waren Michiel Keulemans en Jan van Meel), wonende te Lepelstraat (NB), dochter van Wilhelmus Doggen en Anna Cornelia Kroonen.
X-af Antonius van Leen, geboren te Zevenbergen (NB) op 12 juni 1835, zoon van IX-t.

Antonius is getrouwd te Zevenbergen (NB) op 13 mei 1864, op 28-jarige leeftijd met Maria Esser (25 jaar oud), geboren te Zevenbergen (NB) op 3 oktober 1838, dochter van Pieter Esser en Margaretha Farta. Uit dit huwelijk:

 1. Willem van Leen, geboren te Zevenbergen (NB) op 19 november 1864.
 2. Petrus van Leen, geboren te Zevenbergen (NB) op 10 februari 1867.

X-ag Maria van Leen, overleden te Zevenbergen (NB) op 31 januari 1874, dochter van IX-t.

Maria is getrouwd te Zevenbergen (NB) op 25 mei 1860 met Antonij Severijnen (34 jaar oud), geboren te Zevenbergen (NB) op 17 januari 1826, zoon van Marijn Severijnen en Petronella Mannie. Uit dit huwelijk:

 1. Pieternella Catharina Severijnen, geboren te Zevenbergen (NB) op 27 februari 1863.
 2. Marinus Theodorus Severijnen, geboren te Zevenbergen (NB) op 25 juni 1865, overleden aldaar op 3 mei 1924, 58 jaar oud.
  Marinus is getrouwd te Zevenbergen (NB) op 10 februari 1893, op 27-jarige leeftijd met Elisabeth Dietvors, dochter van Johannes Dietvors en Petronella Brouwers.
 3. Willem Cornelis Severijnen, geboren te Zevenbergen (NB) op 9 september 1868.
 4. Theodora Engelina Severijnen, geboren te Zevenbergen (NB) op 25 januari 1873.

X-ah Dingeman Bogers, arbeider, geboren te Halsteren (NB) op 10 februari 1851 (RK), wonende te Halsteren (aan de Waterkant) en te Bergen op Zoom (Moerstraatschebaan 505), overleden op 20 oktober 1920, 69 jaar oud, zoon van IX-v.

Dingeman was gehuwd met Maria Anna Carolina Struijf, geboren te Santvliet (BelgiŽ) op 5 april 1855 (RK), wonende te Bergen op Zoom (Moerstraatschebaan 505). Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Bogers, geboren te Bergen op Zoom op 14 april 1885 (RK), volgt onder XI-z.
 2. Maria Bogers, geboren te Bergen op Zoom op 28 december 1886 (RK), wonende te Bergen op Zoom (Poorterij K 2) en te Wouw.
  Maria is getrouwd te Bergen op Zoom op 14 november 1910, op 23-jarige leeftijd met Johannes Cornelis Groffen (26 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 14 juli 1884 (RK), wonende te Bergen op Zoom (Poorterij K 51) en te Halsteren (NB), zoon van Jacobus Groffen en Antonia van Oorschot.
 3. Leonardus Bogers, geboren te Bergen op Zoom op 1 september 1888 (RK), wonende te Wouw, te Halsteren (NB) en te Steenbergen.
  Leonardus is getrouwd te Halsteren (NB) op 7 oktober 1911, op 23-jarige leeftijd met Adriana Catharina Govers (21 jaar oud), geboren te Halsteren (NB) op 23 december 1889 (doopgetuigen waren Petrus Hubertus Bervaes en Jan Baptist la Fors), dochter van Franciscus Govers en Anna Maria van Loon.
 4. Maria Jospehina Bogers, geboren te Bergen op Zoom op 8 september 1894 (RK), volgt onder XI-aa.
 5. Johanna Bogers, geboren te Bergen op Zoom op 24 april 1898 (RK).

X-ai Willem Verbraak, arbeider, geboren te Steenbergen in het jaar 1856, overleden te Roosendaal en Nispen op 14 februari 1885, 29 jaar oud, zoon van IX-x.

Willem is getrouwd te Roosendaal op 23 april 1879, op 23-jarige leeftijd met Maria Brouwers (19 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op 1 september 1859, overleden aldaar op 26 januari 1884 overlijdensoorzaak : onbekend, typhus abdominalis, 24 jaar oud, dochter van Adrianus Brouwers en Petronella Konings. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Cornelis Verbraak, geboren te Roosendaal en Nispen op 29 juni 1879.
 2. Johanna Anna Verbraak, geboren te Roosendaal en Nispen op 9 december 1880, overleden aldaar op 27 juni 1881, 200 dagen oud.
 3. Petronella Verbraak, geboren te Roosendaal en Nispen op 24 januari 1882.

X-aj Alphonsus Wilhelmus Kuijpers, geboren te Oudenbosch (NB) op 6 maart 1848, overleden te Roosendaal en Nispen op 19 februari 1903, 54 jaar oud, zoon van IX-z.

Alphonsus is getrouwd te Roosendaal op 23 november 1881, op 33-jarige leeftijd met Lucia Maria Johanna Timmermans (28 jaar oud), geboren te Oud en Nieuw Gastel in het jaar 1853, overleden te Roosendaal en Nispen op 13 mei 1925, 72 jaar oud, dochter van Jan Timmermans en Lucia Anna van Sprangh.

Lucia Maria Johanna Timmermans vermelding in notarieel archief op woensdag 18 augustus 1886 Roosendaal. Inhoud akte : veiling ten verzoeke van Johannes Timmermans, koopman, Alphonsus Wilhelmus Kuijpers gehuwd met Lucia Maria Johanna Timmermans, en Josephus Johannes Jacobus Maria Raaijmaakers, gehuwd met Maria Johanna Elisabeth Timmermans te Roosendaal, van onder Roosendaal sectie K nr. 68, B nrs. 101, 78, 1075, 1110, D nrs. 915, 914, C nrs. 1253, 1254, 1481-1483, L nrs. 2173, 2176-2182, huizen, erf, loodsen, wei- en bouwland en onder Rucphen sectie A nrs. 275 en 428, bouwland, ingezet op fl. 32.410,- (voor tweede zitdag d.d. 1 september, zie akte nr. 285).Lucia Maria Johanna Timmermans vermelding in notarieel archief op vrijdag 15 mei 1903 Roosendaal. Inhoud akte : inventaris van de huwelijksgemeenschap tussen Lucia Maria Johanna Timmermans te Roosendaal en wijlen Alphonsus Wilhelmus Kuijpers, aldaar overleden op 19 februari 1903, voor eerstgenoemde, voor zich en als moeder-voogdes over haar minderjarige kinderen en in tegenwoordigheid van de toeziend voogd Johannes Eduardus Middelaer te Woensdrecht.Lucia Maria Johanna Timmermans vermelding in notarieel archief op dinsdag 7 juli 1903 Roosendaal. Inhoud akte : toewijzing van onroerend goed onder Hoeven voor Lucia Maria Johanna Timmermans te Roosendaal, weduwe van Alphonsus Wilhelmus Kuijpers, c.s. krachtens art. 1223 BW gemachtigd door Cornelis Bogers onder Hoeven, aan Cornelis Kuijstermans te Rucphen, de percelen, huis c.a., bouw- en weiland, sectie F nrs. 1175, 1140, 1189 en 1190, samen groot 2,51,20 ha, voor fl. 1.100 - en a. en voor de erven Cornelis de Koning-van Overveld, bouwland onder Hoeven, sectie F nrs. 1165 (geheel) en 1164 (gedeeltelijk), groot 39,50 aren, aan Johannes de Koning aldaar voor fl. 150,-.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Wilhelmina Lucia Kuijpers, geboren te Roosendaal en Nispen op 27 april 1883, ongehuwd overleden aldaar op 24 september 1906, 23 jaar oud.
 2. Amelia Catharina Maria Kuijpers, geboren te Roosendaal en Nispen op 18 januari 1885.
 3. Henricus Johanna Maria Kuijpers, geboren te Roosendaal en Nispen op 14 februari 1887, overleden aldaar op 19 oktober 1901, 14 jaar oud.
 4. Johannes Eduardus Maria Kuijpers, geboren te Roosendaal en Nispen op 6 mei 1889, overleden aldaar op 13 oktober 1920, 31 jaar oud.
 5. Louis Alphonse Marie Kuijpers, geboren op 29 oktober 1894.

X-ak Joanna Cornelia Moors, winkelierster, geboren te Steenbergen op 24 april 1845 (RK), dochter van IX-aa.

Joanna is getrouwd te Hulst op 7 januari 1874, op 28-jarige leeftijd met Jozef Maria Frederik Kegelaer (30 jaar oud), veearts, geboren te Hulst in het jaar 1844 (RK), zoon van Jan Charles Kegelaer en Francisca van de Keer. Uit dit huwelijk:

 1. Charles Cornelius Kegelaer, geboren te Steenbergen op 26 juli 1875 (RK).
 2. Philomena Hendrika Cornelia Kegelaer, geboren te Steenbergen op 2 april 1880 (RK).

X-al Maria Elisabeth van den Broek, geboren te Zevenbergen (NB) op 5 februari 1853, dochter van IX-ab.

Maria is getrouwd te Zevenbergen (NB) op 20 mei 1885, op 32-jarige leeftijd met Cornelis van Schendel, zoon van Antonius van Schendel en Jacomina Vrins. Uit dit huwelijk:

 1. Engelina Antonia Helena van Schendel, geboren te Zevenbergen (NB), gedoopt op 20 maart 1886.
  Engelina is getrouwd te Teteringen op 9 oktober 1917, op 31-jarige leeftijd met Cornelis Goderie (41 jaar oud), geboren te Wouw op 26 december 1875, overleden te Breda op 8 maart 1952, 76 jaar oud, zoon van Johannes Goderie en Maria Dekkers.
 2. Cornelius Antonius van Schendel, geboren te Zevenbergen (NB) op 11 oktober 1889.
 3. Joanna Antonia Maria van Schendel, geboren te Zevenbergen (NB) op 21 oktober 1891.
  Joanna is getrouwd te Zevenbergen (NB) op 7 mei 1912, op 20-jarige leeftijd met Bartolomeus Wouter Theodorus van Slobbe, zoon van Willem van Slobbe en Petronella Catharina de Bruijn.

X-am Dorothea Maria van den Broek, geboren te Zevenbergen (NB) op 17 juni 1856, dochter van IX-ab.

Dorothea is getrouwd te Zevenbergen (NB) op 11 mei 1875, op 18-jarige leeftijd met Franciscus den Ouden, overleden te Zevenbergen (NB) op 28 augustus 1924, zoon van Cornelis den Ouden en Elisabeth Barel. Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Maria den Ouden, geboren te Zevenbergen (NB) op 25 februari 1876, overleden aldaar op 20 september 1878, 2 jaar oud.
 2. Johanna Cornelia den Ouden, geboren te Zevenbergen (NB) op 13 juli 1877.
  Johanna is getrouwd te Zevenbergen (NB) op 17 oktober 1900, op 23-jarige leeftijd met Lodewijk Petrus Maria van de Wiel, zoon van Ludovicus Petrus van de Wiel en Wilhelmina Aldegonda de Graaff.
 3. Elisabeth Maria den Ouden, geboren te Zevenbergen (NB) op 16 januari 1879.
  Elisabeth is getrouwd te Zevenbergen (NB) op 1 oktober 1902, op 23-jarige leeftijd met Gijsbertus Adrianus Schuurmans, zoon van Matthijs Schuurmans en Anna Elisabeth Mertens.
 4. Cornelis den Ouden, geboren te Zevenbergen (NB) op 2 april 1880, overleden aldaar op 25 december 1884, 4 jaar oud.
 5. Maria Elisabeth den Ouden, geboren te Zevenbergen (NB) op 13 april 1883.
  Maria is getrouwd te Zevenbergen (NB) op 20 januari 1909, op 25-jarige leeftijd met Johannes Jacobus Godefridus Maria Beijersbergen, zoon van Cornelis Beijersbergen en Antonetta Petronella van Alphen.
 6. Henriette Huberta den Ouden, geboren te Zevenbergen (NB) op 3 november 1888.
  Henriette is getrouwd te Zevenbergen (NB) op 12 september 1921, op 32-jarige leeftijd met Carel Leo van Kerkoerle, zoon van Antonius Nicolaas van Kerkoerle en Pieternella Dijmphna van Dongen.
 7. Eduard Joseph den Ouden, geboren te Zevenbergen (NB) op 3 maart 1890.
 8. Joseph Eugenius den Ouden, geboren te Zevenbergen (NB) op 18 september 1891, overleden aldaar op 4 oktober 1891, 16 dagen oud.
 9. August Gregorius den Ouden, geboren te Zevenbergen (NB) op 18 september 1891, overleden aldaar op 9 januari 1892, 113 dagen oud.
 10. Eduard Joseph den Ouden, overleden te Zevenbergen (NB) op 6 januari 1887.

X-an Kornelis Johannes van den Broek, geboren te Zevenbergen (NB) op 7 augustus 1860, overleden aldaar op 17 januari 1931, 70 jaar oud, zoon van IX-ab.

Kornelis is getrouwd te Zevenbergen (NB) op 18 februari 1892, op 31-jarige leeftijd met Lucia Cornelia van Meer (25 jaar oud), geboren te Zevenbergen (NB) op 1 november 1866, dochter van Arnoldus van Meer en Anthonia Joren. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Arnoldus van den Broek, geboren te Zevenbergen (NB) op 21 november 1892, overleden aldaar op 24 maart 1954, 61 jaar oud.
  Cornelis is getrouwd te Zevenbergen (NB) op 9 mei 1923, op 30-jarige leeftijd (1) met Cecelia Maria de Vos, overleden te Breda op 21 maart 1934, dochter van Cornelis Aloijsius de Vos en Cornelia Johanna Mol.
  Cornelis was gehuwd (2) met Antonia Huberta Christina van Iersel.
 2. Antonia Johanna van den Broek, geboren te Zevenbergen (NB) op 17 juni 1894.
 3. Arnoldus Hendrikus van den Broek, geboren te Zevenbergen (NB) op 13 februari 1896.
 4. Johannes Dionisius van den Broek, geboren te Zevenbergen (NB) op 20 september 1898, overleden aldaar op 24 mei 1899, 246 dagen oud.
 5. Johannes Dionisius van den Broek, geboren te Zevenbergen (NB) op 10 juli 1900.
 6. Johanna Lucia Dorothea van den Broek, geboren te Zevenbergen (NB) op 25 januari 1903.

X-ao Wilhelmina Johanna van den Broek, geboren te Zevenbergen (NB) op 19 december 1861, overleden aldaar op 6 januari 1899, 37 jaar oud, dochter van IX-ab.

Wilhelmina is getrouwd te Zevenbergen (NB) op 8 mei 1888, op 26-jarige leeftijd met Antonius Johannes van Meer (23 jaar oud), geboren te Zevenbergen (NB) op 8 december 1864, overleden aldaar, zoon van Arnoldus van Meer en Anthonia Joren.
Antonius is later getrouwd te Zevenbergen (NB) op 5 juni 1901, op 36-jarige leeftijd met Dimphena Reniers, dochter van Bastiaan Reniers en Adriana van den Dam. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Arnoldus van Meer, geboren te Zevenbergen (NB) op 12 januari 1890.
 2. Lucia Johanna van Meer, geboren te Zevenbergen (NB) op 5 januari 1891.
  Lucia is getrouwd te Zevenbergen (NB) op 31 juli 1908, op 17-jarige leeftijd met Cornelis Gerardus van Gorp (25 jaar oud), geboren te Zevenbergen (NB) op 16 augustus 1882, zoon van Pieter van Gorp en Catharina Maria van Everdink.
 3. Joanna Arnolda van Meer, geboren te Zevenbergen (NB) op 23 april 1892.
 4. Arnoldus Gerardus Bartholomeus van Meer, geboren te Zevenbergen (NB) op 25 juni 1893, overleden aldaar op 7 juli 1893, 12 dagen oud.
 5. Levenloos van Meer, geboren te Zevenbergen (NB) op 25 juni 1893, overleden aldaar op 25 juni 1893.
 6. Arnoldus Antonius van Meer, geboren te Zevenbergen (NB) op 31 oktober 1894.
 7. Maria Dorothea van Meer, geboren te Zevenbergen (NB) op 6 juli 1896.
 8. Anna Hendrika van Meer, geboren te Zevenbergen (NB) op 19 oktober 1897, overleden aldaar op 12 november 1897, 24 dagen oud.
 9. Hendrikus Johannes van Meer, geboren te Zevenbergen (NB) op 2 januari 1899.

X-ap Catharina van Geel, arbeidster, geboren te Steenbergen op 1 april 1843 (RK), overleden aldaar op 6 oktober 1916, 73 jaar oud, dochter van IX-ac.

Catharina is getrouwd te Steenbergen op 31 mei 1872, op 29-jarige leeftijd met Antonij Danen (28 jaar oud), arbeider en landbouwer, geboren te Steenbergen op 1 november 1843 (RK), zoon van Jan Danen en Joanna Backx. Uit dit huwelijk:

 1. Joanna Danen, geboren te Steenbergen op 3 april 1873 (RK).
 2. Maria Danen, geboren te Steenbergen op 20 mei 1874 (RK), wonende te Kalmthout (BelgiŽ).
  Maria is getrouwd te Steenbergen op 4 november 1898, op 24-jarige leeftijd met Cornelis van Heijst (33 jaar oud), geboren te Wouw op 21 januari 1865, zoon van Adriaan van Heijst en Adriana Cornelia Franken.
 3. Jan Danen, geboren te Steenbergen op 7 mei 1875 (RK), wonende te Halsteren (NB).
  Jan is getrouwd te Steenbergen op 15 september 1905, op 30-jarige leeftijd met Johanna Adriana van Geel (27 jaar oud), geboren te Steenbergen op 19 februari 1878, dochter van Pieter van Geel en Anna Suijkerbuijk.
 4. Antonia Catharina Danen, geboren te Steenbergen op 5 oktober 1876 (RK).
 5. Kornelis Danen, geboren te Steenbergen op 5 oktober 1876 (RK).
  Kornelis is getrouwd te Steenbergen op 26 april 1907, op 30-jarige leeftijd met Catharina van der Ouderaa (27 jaar oud), geboren op 19 mei 1879, dochter van Marijn van der Ouderaa en Adriana Maria Schuurbiers.
 6. Wilhelmina Danen, geboren te Steenbergen op 2 maart 1879 (RK), volgt onder XI-ab.

X-aq Johannes van Geel, arbeider, geboren te Roosendaal op 17 maart 1861, zoon van IX-ad.

Johannes is getrouwd te Wouw op 6 mei 1886, op 25-jarige leeftijd met Christina Lodewijks (28 jaar oud), dienstmeid, geboren te Wouw op 25 november 1857, dochter van Franciscus Lodewijks en Johanna Sebregts. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina van Geel, dienstbode, geboren te Roosendaal en Nispen in het jaar 1889.
  Catharina is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 25 februari 1919, op 30-jarige leeftijd met Adrianus Jacobus van Dorst (29 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op 29 april 1889, zoon van Jacobus van Dorst en Johanna Dimphna Kerstens.

X-ar Joanna Voorbogt, geboren te Steenbergen op 8 februari 1857 (RK), dochter van IX-af.

Joanna is getrouwd te Steenbergen op 27 oktober 1893, op 36-jarige leeftijd met Jan van Agtmaal (27 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op 27 augustus 1866 (RK), zoon van Adriaan van Agtmaal en Petronilla Uitdewilligen. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Adrianus van Agtmaal, geboren te Steenbergen op 25 januari 1896 (RK).

X-as Laurina Adriana Cornelia Voorbogt, geboren te Steenbergen op 20 juni 1859, dochter van IX-af.

Laurina is getrouwd te Steenbergen op 18 mei 1877, op 17-jarige leeftijd (1) met Christiaan Helmons (29 jaar oud), geboren te Steenbergen op 17 april 1848, zoon van Sebastiaan Helmons en Anna Maria Vermeulen. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Catharina Helmons, geboren te Steenbergen op 18 november 1882 (RK), volgt onder XI-ac.
 2. Sebastiaan Helmons, geboren te Steenbergen in het jaar 1884.
  Sebastiaan is getrouwd te Steenbergen op 24 september 1909, op 25-jarige leeftijd met Maria Catharina Kroonen (27 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1882, dochter van Pieter Kroonen en Maria Paulina Adriaanssens.

Laurina is getrouwd te Steenbergen op 31 mei 1889, op 29-jarige leeftijd (2) met Adriaan Boeren (29 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1860, zoon van Pieter Boeren en Catharina van der Weegen.
X-at Adriaan Voorbraak, geboren te Steenbergen op 2 april 1856 (RK), wonende te Roosendaal, overleden op 6 mei 1927, 71 jaar oud, zoon van IX-ag.

Adriaan is getrouwd te Steenbergen op 10 mei 1889, op 33-jarige leeftijd met Maria Matthijssen (27 jaar oud), geboren te Wouw op 9 augustus 1861, dochter van Wilhelmus Matthijssen en Cornelia Mens. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Voorbraak, geboren te Steenbergen op 25 februari 1891 (RK).
 2. Cornelia Voorbraak, geboren te Steenbergen op 27 december 1892 (RK), wonende te Dinteloord.
 3. Willem Voorbraak, geboren te Steenbergen op 10 mei 1895 (RK).

X-au Adriana Voorbraak, geboren te Steenbergen op 7 april 1859 (RK), overleden aldaar op 9 april 1938, 79 jaar oud, dochter van IX-ag.

Adriana is getrouwd te Steenbergen op 25 april 1884, op 25-jarige leeftijd met Pieter de Bruijn (26 jaar oud), arbeider en landarbeider, geboren te Steenbergen op 11 november 1857 (RK), overleden aldaar op 7 november 1942, 84 jaar oud, zoon van Jan de Bruijn en Adriana van Loon. Uit dit huwelijk:

 1. Laurina de Bruijn, geboren te Steenbergen op 8 februari 1885 (RK), volgt onder XI-ad.
 2. Jan de Bruijn, geboren te Steenbergen op 25 november 1886 (RK), overleden aldaar op 14 december 1886, 19 dagen oud.
 3. Adriana de Bruijn, geboren te Steenbergen op 23 januari 1888 (RK), wonende te Bergen op Zoom.
  Adriana is getrouwd te Bergen op Zoom op 30 april 1914, op 26-jarige leeftijd met Gerardus Franken (27 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1887, zoon van Johannes Franken en Maria Crusio.
 4. Jan de Bruijn, geboren te Steenbergen op 21 april 1889 (RK), overleden aldaar op 20 mei 1890, 1 jaar oud.
 5. Pieter de Bruijn, geboren te Steenbergen op 29 september 1890 (RK), overleden aldaar op 8 december 1893, 3 jaar oud.
 6. Jan de Bruijn, geboren te Steenbergen op 18 februari 1892 (RK).
 7. Cornelia de Bruijn, geboren te Steenbergen op 17 juni 1894 (RK), overleden aldaar op 16 november 1916, 22 jaar oud.
 8. Carolina de Bruijn, dienstbode, geboren te Steenbergen op 20 december 1895 (RK), wonende te Bergen op Zoom, te Oosterhout, te Dinteloord, te Breda en te Roosendaal.
 9. Maria de Bruijn, geboren te Steenbergen op 2 november 1897 (RK).
  Maria is getrouwd te Steenbergen op 26 mei 1922, op 24-jarige leeftijd met Hubertus van Bers (27 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1895, zoon van Kornelis van Bers en Anna Cornelia Jochems.

XI-a Anna Elizabeth Martelmans, geboren te Nieuw-Vossemeer op 24 maart 1859, overleden te Etten-Leur op 12 november 1947, 88 jaar oud, dochter van X-f.

Anna is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 22 februari 1881, op 21-jarige leeftijd met Adrianus Cornelis van Hooff (23 jaar oud), landbouwer, geboren te Nieuw-Vossemeer op 10 december 1857, overleden te Halsteren (NB) op 25 februari 1942, 84 jaar oud, zoon van X-g. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Cornelis Petrus Maria van Hooff, geboren te Nieuw-Vossemeer op 28 mei 1883.
 2. Cornelis Petrus Johannes van Hooff, geboren te Nieuw-Vossemeer op 2 december 1885.
  Cornelis is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 31 januari 1911, op 25-jarige leeftijd met zijn nicht Dorothea Elizabeth Maria Koenraadt (20 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer op 7 september 1890, dochter van XI-b.

XI-b Maria Catharina Anna Martelmans, landbouwster, geboren te Nieuw-Vossemeer op 28 maart 1862, overleden te Halsteren (NB) op 17 juni 1928, 66 jaar oud, dochter van X-f.

Maria is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 11 januari 1881, op 18-jarige leeftijd met Martinus Adrianus Johannes Koenraadt (23 jaar oud), landbouwer, geboren te Steenbergen in het jaar 1858, overleden te Nieuw-Vossemeer op 3 mei 1903, 45 jaar oud, zoon van Marijnus Martinus Koenraadt en Maria Carolina Petronilla Koenraadt. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Johannes Maria Koenraadt, geboren te Nieuw-Vossemeer op 4 oktober 1881.
  Petrus is getrouwd te Standdaarbuiten (NB) op 30 mei 1911, op 29-jarige leeftijd met Adriana Cornelia Johanna Sweere (22 jaar oud), geboren te Standdaarbuiten (NB) op 4 februari 1889, dochter van Hubertus Sweere en Adriana Catharina Clarijs.
 2. Johannes Laurentius Martinus Koenraadt, geboren te Nieuw-Vossemeer op 21 januari 1883, overleden aldaar op 28 januari 1888, 5 jaar oud.
 3. Marinus Jacobus Adrianus Koenraadt, geboren te Nieuw-Vossemeer op 30 november 1885.
 4. Dorothea Elizabeth Maria Koenraadt, geboren te Nieuw-Vossemeer op 7 september 1890.
  Dorothea is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 31 januari 1911, op 20-jarige leeftijd met haar neef Cornelis Petrus Johannes van Hooff (25 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer op 2 december 1885, zoon van XI-a.
 5. Levenloos Koenraadt, geboren te Nieuw-Vossemeer op 14 maart 1892, overleden aldaar op 14 maart 1892.
 6. Laurentius Johannes Koenraadt, geboren te Nieuw-Vossemeer in het jaar 1897.
  Laurentius is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 10 augustus 1920, op 23-jarige leeftijd met Louisa Paulina Veraart (28 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer in het jaar 1892, dochter van Jacobus Veraart en Adriana Maria Koenraad.

XI-c Adriana Dorothea Maria van Hooff, geboren te Nieuw-Vossemeer op 5 januari 1861, overleden te Fijnaart en Heijningen (NB) op 1 augustus 1933, 72 jaar oud, dochter van X-g.

Adriana is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 13 juni 1893, op 32-jarige leeftijd met Johannes Petrus Hopmans (30 jaar oud), geboren te Standdaarbuiten (NB) op 25 juli 1862, overleden te Fijnaart en Heijningen (NB) op 9 juni 1948, 85 jaar oud, zoon van Willem Hopmans en Cornelia Blommerde. Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmus Cornelis Johannes Maria Hopmans, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 13 maart 1895.
 2. Anna Maria Cornelia Hopmans, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 12 mei 1896, overleden aldaar op 24 oktober 1955, 59 jaar oud.
 3. Cornelia Maria Adriana Hopmans, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 26 oktober 1897, overleden aldaar op 23 januari 1924, 26 jaar oud.
 4. Cornelis Adrianus Wilhelmus Hopmans, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 31 oktober 1898, overleden te Vught op 19 november 1942, 44 jaar oud.
 5. Anna Eliszabeth Cornelia Maria Hopmans, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 4 oktober 1899.
  Anna is getrouwd te Fijnaart en Heijningen (NB) op 25 juni 1924, op 24-jarige leeftijd met Antonius Jacobus van Vugt, zoon van Theodorus van Vugt en Jacoba Segers.
 6. Huberta Dorothea Cornelia Maria Hopmans, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 16 juni 1901.
 7. Laurentius Gerardus Wilhelmus Cornelis Hopmans, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 12 augustus 1903, overleden te Vught op 27 januari 1941, 37 jaar oud.
 8. Jacobus Johannes Hopmans, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 1 maart 1906.

XI-d Dorothea Cornelia Adriana van Hooff, geboren te Nieuw-Vossemeer op 8 augustus 1868, dochter van X-g.

Dorothea is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 13 juni 1893, op 24-jarige leeftijd met Jacobus Leonardus Brooijmans (26 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer op 16 augustus 1866, zoon van Marijnus Brooijmans en Helena Catharina de Bakker. Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Wilhelmus Cornelis Brooijmans, geboren te Nieuw-Vossemeer in het jaar 1896.
  Marinus is getrouwd te Wouw op 24 mei 1921, op 25-jarige leeftijd met Adriana Cornelia Elst (24 jaar oud), geboren te Wouw op 1 februari 1897, dochter van Adrianus Johannes Elst en Anna Maria Catharina Dekkers.

XI-e Maria Adriana de Wit, geboren te Steenbergen op 15 juli 1865, overleden te Zevenbergen (NB) op 29 januari 1936, 70 jaar oud, dochter van X-h.

Maria is getrouwd te Steenbergen op 29 mei 1894, op 28-jarige leeftijd met Adrianus Martinus Jacobus van Aart (25 jaar oud), geboren te Zevenbergen (NB) op 16 september 1868, overleden aldaar op 1 juni 1934, 65 jaar oud, zoon van Petrus Jacobus van Aart en Johanna Wijtvliet. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Adriana Maria Alphons van Aart, overleden te Zevenbergen (NB) op 26 januari 1958.
  Cornelia is getrouwd te Zevenbergen (NB) op 30 april 1934 met Adrianus Cornelis Maria Wijvliet, zoon van Hubertus Wijvliet en Adriana Melisse.
 2. Adriana Johanna Petronella Maria van Aart.
  Adriana is getrouwd te Zevenbergen (NB) op 15 mei 1918 met Cornelis Mattheus Romme.

XI-f Anna Cornelia Petronella Maria de Wit, geboren te Steenbergen op 20 december 1875, overleden te Klundert (NB) op 8 september 1920, 44 jaar oud, dochter van X-i.

Anna is getrouwd te Zevenbergen (NB) op 17 mei 1911, op 35-jarige leeftijd met Gerardus Nollen (52 jaar oud), geboren te Zevenbergen (NB) op 5 april 1859, overleden aldaar op 6 juni 1932, 73 jaar oud, zoon van Gerrit Gerritse Nollen en Anna Nollen. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Cornelia Adriana Maria Nollen, overleden te Klundert (NB) op 5 april 1922.

XI-g Barbara Anna Cornelia Looijen, landbouwster, geboren te Steenbergen op 9 februari 1860 aangifte door: Jan Jacob van Haesendonck, 40 jaar, heel- en vroedmeester (RK), dochter van X-j.

Barbara is getrouwd te Steenbergen op 1 juni 1883, op 23-jarige leeftijd met Pieter Huijsmans (25 jaar oud), landbouwer, geboren te Steenbergen op 31 maart 1858, zoon van Joannes Huijsmans en Cornelia van de Noort. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Jacobus Huijsmans, geboren te Steenbergen op 30 april 1884.
 2. Jacobus Franciscus Huijsmans, geboren te Steenbergen op 2 augustus 1886.
 3. Franciscus Theodorus Huijsmans, geboren te Steenbergen op 29 juli 1887.
 4. Anna Cornelia Huijsmans, geboren te Steenbergen op 28 oktober 1888.
 5. Kornelis Huijsmans, geboren te Steenbergen op 14 december 1889 (RK).
 6. Anna Petronella Huijsmans, geboren te Steenbergen in het jaar 1892.
  Anna is getrouwd te Steenbergen op 16 april 1917, op 25-jarige leeftijd met Petrus Raaijmakers (35 jaar oud), landbouwer, geboren te Roosendaal en Nispen op 28 december 1881 (RK), zoon van Nijs Josephus Raaijmakers en Wilhelmina Jacoba Timmermans.

XI-h Jan Hellemons, arbeider, geboren te Steenbergen op 17 mei 1843 (RK), overleden aldaar op 29 november 1917, 74 jaar oud, zoon van X-k.

Jan is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 26 april 1872, op 28-jarige leeftijd met Joanna Maria Kats (25 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer op 18 oktober 1846 (RK), overleden te Steenbergen op 30 mei 1919, 72 jaar oud, dochter van Jan Kats en Petronilla Schetters. Uit dit huwelijk:

 1. Petronilla Hellemons, geboren te Steenbergen op 25 februari 1873 (RK).
 2. Maria Hellemons, geboren te Steenbergen op 21 september 1874 (RK), volgt onder XII-a.
 3. Petronilla Cornelia Hellemons, geboren te Steenbergen op 5 november 1875 (RK), wonende te Nieuw-Vossemeer.
  Petronilla is getrouwd te Steenbergen op 18 mei 1900, op 24-jarige leeftijd met Adriaan Besters (28 jaar oud), geboren te Steenbergen op 11 april 1872 (RK), zoon van Kornelis Besters en Antonia de Wit.
 4. Martien Hellemons, geboren te Steenbergen op 28 juli 1877 (RK), overleden aldaar op 13 januari 1889, 11 jaar oud.
 5. Margaretha Hellemons, geboren te Steenbergen op 22 maart 1880 (RK).
 6. Joanna Hellemons, geboren te Steenbergen op 24 april 1881 (RK), overleden aldaar op 14 april 1893, 11 jaar oud.
 7. Jan Hellemons, geboren te Steenbergen op 4 november 1883 (RK).
  Jan is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 5 mei 1905, op 21-jarige leeftijd met Dingena Bernaards (23 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer op 11 maart 1882, dochter van Johannes Bernaards en Johanna van Oorschot.
 8. Cornelia Margaretha Hellemons, geboren te Steenbergen op 1 juni 1886 (RK), overleden aldaar op 31 juli 1886, 60 dagen oud.
 9. Mathilda Catharina Hellemons, geboren te Steenbergen op 1 juni 1886 (RK), overleden aldaar op 14 september 1886, 105 dagen oud.
 10. Antonie Hellemons, geboren te Steenbergen op 2 augustus 1887 (RK), overleden aldaar op 24 mei 1888, 296 dagen oud.
 11. Martien Hellemons, geboren te Steenbergen op 14 maart 1889 (RK), volgt onder XII-b.

XI-i Antonij Hellemons, arbeider, geboren te Steenbergen op 5 november 1845 (RK), zoon van X-k.

Antonij is getrouwd te Steenbergen op 5 januari 1870, op 24-jarige leeftijd met Catharina van Geel (25 jaar oud), arbeidster, geboren te Steenbergen op 18 juni 1844 (RK), dochter van Gerard van Geel en Barbara Nagelkerken. Uit dit huwelijk:

 1. Barbara Hellemons, geboren te Nieuw-Vossemeer op 6 oktober 1870 (RK), volgt onder XII-c.
 2. Martien Hellemons, geboren te Steenbergen op 30 oktober 1871 (RK), volgt onder XII-d.
 3. Maria Hellemons, geboren te Steenbergen op 17 november 1873 (RK), wonende te Tholen en te Nieuw-Vossemeer.
  Maria is getrouwd te Steenbergen op 18 januari 1895, op 21-jarige leeftijd met Peter Bastiaanse (24 jaar oud), geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) in het jaar 1871, zoon van Johannes Bastiaanse en Francisca Wiercx.
 4. Petronilla Hellemons, geboren te Steenbergen op 30 september 1875 (RK), volgt onder XII-e.
 5. Joanna Hellemons, geboren te Steenbergen op 10 november 1878 (RK), volgt onder XII-f.

XI-j Joanna Hellemons, arbeidster, geboren te Steenbergen op 6 december 1849 (RK), dochter van X-k.

Joanna is getrouwd te Steenbergen op 6 april 1877, op 27-jarige leeftijd met Gerardus Perdaems (31 jaar oud), landbouwer, koopman en commissionair, geboren te Nieuw-Vossemeer op 27 oktober 1845, overleden aldaar op 18 maart 1901, 55 jaar oud, zoon van Martinus Perdaems en Johanna Slootmans. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Perdaems, geboren te Nieuw-Vossemeer op 24 mei 1877.
 2. Johanna Cornelia Perdaems, geboren te Nieuw-Vossemeer op 24 mei 1877.
 3. Martinus Perdaems, geboren te Nieuw-Vossemeer op 8 mei 1878, overleden aldaar op 24 juli 1878, 77 dagen oud.
 4. Martinus Perdaems, geboren te Nieuw-Vossemeer op 14 juni 1879 (RK), volgt onder XII-g.
 5. Johannes Marinus Perdaems, geboren te Nieuw-Vossemeer op 9 september 1880.
 6. Marinus Henricus Perdaems, geboren te Nieuw-Vossemeer op 18 juli 1882.
  Marinus is getrouwd te Geertruidenberg op 30 oktober 1911, op 29-jarige leeftijd met Cornelia Tak, geboren te Geertruidenberg, dochter van Johannes Tak en Agnes Broeders.
 7. Petrus Cornelis Perdaems, geboren te Nieuw-Vossemeer op 11 oktober 1884.
 8. Henrikus Perdaems, geboren te Nieuw-Vossemeer op 22 december 1886.
 9. Antonius Perdaems, geboren te Nieuw-Vossemeer op 17 januari 1888, volgt onder XII-h.
 10. Theodorus Perdaems, geboren te Nieuw-Vossemeer op 13 januari 1889.
 11. Johanna Maria Perdaems, geboren te Nieuw-Vossemeer op 28 april 1890.

XI-k Hendrik Hellemons, arbeider en landarbeider, geboren te Steenbergen op 6 augustus 1852 (RK), zoon van X-k.

Hendrik is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 23 februari 1888, op 35-jarige leeftijd met Petronilla Brands (27 jaar oud), geboren te Steenbergen op 20 juni 1860 (RK), dochter van Petrus Brands en Elizabet van Wezel. Uit dit huwelijk:

 1. Elizabeth Hellemons, geboren te Steenbergen op 28 mei 1888 (RK).
 2. Martinus Hellemons, geboren te Steenbergen op 16 september 1890 (RK).
  Martinus is getrouwd te Steenbergen op 27 september 1918, op 28-jarige leeftijd met Anna van der Weegen (25 jaar oud), geboren te Steenbergen op 10 oktober 1892, dochter van Jan van der Weegen en Catharina van Geel.
 3. Maria Hellemons, geboren te Steenbergen op 25 oktober 1893 (RK).
 4. Anna Catharina Hellemons, geboren te Steenbergen op 7 juni 1896 (RK).
  Anna is getrouwd te Steenbergen op 9 april 1920, op 23-jarige leeftijd met Petrus Johannes van Schilt (25 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1895, zoon van Jan van Schilt en Laurina Bosters.
 5. Cornelia Margaretha Hellemons, geboren te Steenbergen op 23 juni 1904 (RK).

XI-l Petrus Johannes Hellemons, arbeider, geboren te Steenbergen op 29 oktober 1853 (RK), overleden aldaar op 3 juni 1914, 60 jaar oud, zoon van X-k.

Petrus is getrouwd te Steenbergen op 27 juni 1902 (getuigen waren Willem Marcelis de Vos, Frans Pieter Bogers, Arnold Adrinaus Donkers en Willem Antony Bogers), op 48-jarige leeftijd met Elizabeth Vriens (27 jaar oud), geboren te Steenbergen op 14 september 1874, dochter van Adriaan Vriens en Elisabeth Nefs.
Elizabeth is later getrouwd te Steenbergen op 5 mei 1916, op 41-jarige leeftijd met Jan Kijzers (44 jaar oud), geboren te Halsteren (NB) op 9 september 1871, zoon van Arnoldus Kijzers en Martina Hermans. Jan was weduwnaar van Anna Cornelia Elzakker. Uit dit huwelijk:

 1. Martinus Adrianus Hellemons, geboren te Steenbergen op 29 december 1903, volgt onder XII-i.

XI-m Margaretha Hellemons, geboren te Steenbergen op 26 maart 1858 (RK), dochter van X-k.

Margaretha is getrouwd te Steenbergen op 11 april 1884, op 26-jarige leeftijd met Theodorus Cornelis van Loenhout (22 jaar oud), arbeider, geboren te Nieuw-Vossemeer op 28 januari 1862, zoon van Adriaan Jozef van Loenhout en Maria Catharina Bosters.
Theodorus is later getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 15 juli 1910, op 48-jarige leeftijd met Johanna Jacoba Verbraak (49 jaar oud), arbeidster, geboren te Steenbergen op 24 februari 1861 (RK), wonende te Nieuw-Vossemeer, dochter van Andries Verbraak en Adriana Cornelia van Meel. Johanna is eerder getrouwd te Steenbergen op 6 mei 1887, op 26-jarige leeftijd met Adriaan Heijnen (33 jaar oud), jachtopziener, geboren te Steenbergen op 13 maart 1854, zoon van Joannes Heijnen en Joanna de Mooij. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Martien van Loenhout, geboren te Steenbergen op 30 september 1884.
 2. Martien van Loenhout, geboren te Steenbergen op 11 oktober 1885, wonende te Nieuw-Vossemeer.
  Martien is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 23 juni 1916, op 30-jarige leeftijd (1) met Cornelia Nuijts (27 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer in het jaar 1889, dochter van Willem Nuijts en Anna Maria Bosters.
  Martien is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op 6 maart 1917, op 31-jarige leeftijd (2) met Geertruida van den Aarssen (24 jaar oud), geboren te Oud en Nieuw Gastel in het jaar 1893, dochter van Jan van den Aarssen en Gerardina Joanna Clobus.
 3. Kornelis van Loenhout, geboren te Steenbergen op 20 oktober 1886.
 4. Maria van Loenhout, geboren te Steenbergen op 29 oktober 1887.
 5. Joanna Cornelia van Loenhout, geboren te Steenbergen op 2 oktober 1888.
 6. Johannes van Loenhout, geboren te Steenbergen op 25 februari 1890.
 7. Maria Cornelia van Loenhout, geboren te Steenbergen in het jaar 1894.
  Maria is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 14 september 1917, op 23-jarige leeftijd met Adrianus Hendricus IJzermans (23 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer in het jaar 1894, zoon van Antonius Theodorus IJzermans en Johanna van Gurp.

XI-n Margaretha van Bavel, geboren te Steenbergen op 3 mei 1872 (RK), wonende te Dinteloord, dochter van X-l.

Margaretha is getrouwd te Bergen op Zoom op 28 april 1903, op 30-jarige leeftijd met Cornelis van Geel (20 jaar oud), geboren te Wouw in het jaar 1883, zoon van Johannes van Geel en Johanna Maria Kerstens. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Margaretha van Geel, geboren te Wouw in het jaar 1912, overleden aldaar op 24 mei 1914, 2 jaar oud.

XI-o Petronilla van Bavel, geboren te Steenbergen op 9 februari 1877 (RK), wonende te Oud-Vossemeer, dochter van X-l.

Petronilla is getrouwd te Steenbergen op 20 april 1900, op 23-jarige leeftijd met Willem de Weert (22 jaar oud), arbeider en grondarbeider, geboren te Steenbergen op 10 augustus 1877 (RK), wonende te Princenhage (NB), te Heerlen en te Spaubeek (Limburg), zoon van Marijn de Weert en Elizabet Verrijk. Uit dit huwelijk:

 1. Barbara Dimphna de Weert, geboren te Steenbergen op 8 november 1900 (RK).
 2. Elizabeth de Weert, geboren te Steenbergen op 24 februari 1902 (RK).
 3. Marinus Petrus de Weert, geboren te Steenbergen op 22 februari 1907 (RK).
 4. Cornelia de Weert, geboren te Steenbergen op 21 mei 1914, overleden aldaar op 4 november 1914, 167 dagen oud.
 5. Petrus Cornelis de Weert, geboren te Steenbergen op 2 juni 1917 (RK).

XI-p Jan Laurens Demmers, arbeider, geboren te Halsteren (NB) op 30 maart 1863, zoon van X-m.

Jan is getrouwd te Halsteren (NB) op 18 september 1897, op 34-jarige leeftijd met Anna Cornelia Schenk (24 jaar oud), arbeidster, geboren te Halsteren (NB) in het jaar 1873, dochter van Antonius Johannes Schenk en Adriana Zomers. Uit dit huwelijk:

 1. Antonius Demmers, geboren te Halsteren (NB) op 18 oktober 1898 (doopgetuigen waren Petrus Johannes Verhoeven en Jan Baptist la Fors).
 2. Wilhelmus Demmers, geboren te Halsteren (NB) op 19 augustus 1900 (doopgetuigen waren Jan van Schoor en Cornelis Tempelaars), overleden te Halsteren (NB) op 28 december 1900, 131 dagen oud.
 3. Wilhelmus Demmers, geboren te Halsteren (NB) op 16 december 1901 (doopgetuigen waren Marijn Jan van Meel en Adam van Meel).

XI-q Pieter Demmers, arbeider, geboren te Halsteren (NB) op 28 februari 1866, overleden aldaar op 12 januari 1945, 78 jaar oud, zoon van X-m.

Pieter is getrouwd te Halsteren (NB) op 5 juni 1895, op 29-jarige leeftijd met Pieternella Joanna Keizers (27 jaar oud), arbeidster, geboren te Halsteren (NB) in het jaar 1868, overleden te Steenbergen op 17 februari 1945, 77 jaar oud, dochter van Adriaan Keizers en Josina Bastiaanse. Uit dit huwelijk:

 1. Antonius Franciscus Demmers, geboren te Halsteren (NB) op 2 september 1895.
 2. Adrianus Demmers, geboren te Halsteren (NB) op 19 augustus 1897, overleden aldaar op 12 september 1897, 24 dagen oud.
 3. Adrianus Demmers, geboren te Halsteren (NB) op 19 september 1898.
  Adrianus is getrouwd te Halsteren (NB) op 14 oktober 1916, op 18-jarige leeftijd met Maria van den Boom, geboren te Halsteren (NB), dochter van Cornelis van den Boom en Adriana Cornelia Loos.
 4. Josina Demmers, geboren te Halsteren (NB) op 10 september 1901.
  Josina is getrouwd te Halsteren (NB) op 15 juni 1920, op 18-jarige leeftijd met Theodorus de Veth, geboren te Oudenbosch, zoon van Cornelis de Veth en Catharina Johanna Vervaart.
 5. Johannes Demmers, geboren te Halsteren (NB) op 1 september 1904.
 6. Levenloos Demmers, geboren te Halsteren (NB) op 13 juni 1908, overleden aldaar op 13 juni 1908.
 7. Leonardus Demmers, geboren te Halsteren (NB), overleden aldaar op 9 februari 1911.

XI-r Leonardus Demmers, polderwerker, geboren te Halsteren (NB) op 1 april 1867 (RK), wonende te Bergen op Zoom en te Halsteren (NB), overleden aldaar op 28 september 1932, 65 jaar oud, zoon van X-m.

Leonardus is getrouwd te Bergen op Zoom op 5 februari 1894, op 26-jarige leeftijd met Adriana Christina Verraes (26 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 6 juni 1867 (RK), wonende te Bergen op Zoom (Weverskat E 160), overleden te Bergen op Zoom op 3 december 1916, 49 jaar oud, dochter van Jacobus Franciscus Verraes en Cornelia Klasen. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Adrianus Demmers, geboren te Bergen op Zoom op 24 januari 1892.
  Cornelis is getrouwd te Bergen op Zoom op 29 januari 1917, op 25-jarige leeftijd met Catharina Johanna Visser (22 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1895, dochter van Gerardus Visser en Johanna Otto.
 2. Antonius Franciscus Demmers, geboren te Bergen op Zoom op 9 juni 1895 aangifte door: Anna Carolina Stenten, verloskundige (RK), wonende te Bergen op Zoom (Blauwehandstraat G 17), overleden te den Haag op 14 december 1918, 23 jaar oud.
 3. Elisabeth Demmers, geboren te Bergen op Zoom op 2 januari 1897 (RK), overleden aldaar op 15 november 1897, 317 dagen oud.
 4. Catharina Elisabeth Demmers, geboren te Bergen op Zoom op 20 augustus 1898 aangifte door: Wilhelmina van de Vate, verloskundige (RK), wonende te Halsteren (NB).
  Catharina is getrouwd te Halsteren (NB) op 27 april 1920, op 21-jarige leeftijd met Antonius Vriens, geboren te Bergen op Zoom, zoon van Francis Vriens en Anna Maria van Eekelen.
 5. Jacobus Demmers, geboren te Bergen op Zoom op 20 november 1900 (RK), wonende te Grave, overleden aldaar op 15 april 1921, 20 jaar oud.
 6. Johannes Laurentius Demmers, geboren te Bergen op Zoom op 29 juni 1902 (RK), wonende te Halsteren (NB).
 7. Cornelia Demmers, geboren te Bergen op Zoom op 28 augustus 1904 (RK).
 8. Leonardus Demmers, geboren te Bergen op Zoom op 16 juni 1906 (RK), overleden aldaar op 20 augustus 1907, 1 jaar oud.
 9. Leonardus Demmers, geboren te Bergen op Zoom op 2 februari 1908 (RK), wonende te Halsteren (NB).
 10. Eduard Franciscus Demmers, geboren te Bergen op Zoom op 5 februari 1911 (RK).

XI-s Petrus Mattheus Schoutens, landbouwer, geboren te Dinteloord op 26 februari 1894 (RK), zoon van X-n.

Petrus is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 20 december 1923, op 29-jarige leeftijd met Elisabeth van Meel (31 jaar oud), geboren op 22 augustus 1892 (RK). Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Anna Cornelia Adriana Theresia Schoutens, geboren te Nieuw-Vossemeer op 4 september 1926 (RK).

XI-t Dorothea Brands, arbeidster, geboren te Steenbergen op 10 maart 1860 (RK), dochter van X-p.

Dorothea is getrouwd te Steenbergen op 6 februari 1885, op 24-jarige leeftijd met Pieter Johannes van de Watering (33 jaar oud), arbeider, geboren te Nieuw-Vossemeer op 20 november 1851, zoon van Johannes van de Watering en Maria de Jonge. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Pieternella van de Watering, geboren te Nieuw-Vossemeer op 20 maart 1886.
  Maria is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 2 mei 1913, op 27-jarige leeftijd met Jan Hendrik van Bavel (33 jaar oud), geboren te Steenbergen op 21 oktober 1879 (RK), wonende te Nieuw-Vossemeer, zoon van X-l.
 2. Pieternella Adriana van de Watering, geboren te Nieuw-Vossemeer op 20 september 1888.
  Pieternella is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 10 januari 1913, op 24-jarige leeftijd met Jan Huibrecht Bastiaanse (34 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1879, zoon van Sebastiaan Bastiaanse en Joanna Petronella Elsakker.
 3. Jacobus Adrianus van de Watering, geboren te Nieuw-Vossemeer in het jaar 1898.
  Jacobus is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 28 mei 1919, op 21-jarige leeftijd met Joanna Backx (20 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer in het jaar 1899, dochter van Gerardus Backx en Pieternella Francisca Krieger.
 4. Catharina van de Watering, geboren te Nieuw-Vossemeer.
  Catharina is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 30 januari 1914 met Jan Kroonen (29 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1885, zoon van Pieter Kroonen en Maria Paulina Adriaanssens.

XI-u Adriana Brands, geboren te Steenbergen op 17 februari 1862 (RK), wonende te Halsteren (NB), dochter van X-p.

Adriana is getrouwd te Steenbergen op 10 mei 1889, op 27-jarige leeftijd met Jan Timmermans (27 jaar oud), landbouwer, geboren te Steenbergen op 6 oktober 1861 (RK), wonende te Halsteren (NB), zoon van Kornelis Timmermans en Laurina Kortus.
Jan is later getrouwd te Halsteren (NB) op 30 april 1898, op 36-jarige leeftijd met Joanna van Oevelen (21 jaar oud), landbouwster, geboren te Halsteren (NB) op 21 mei 1876 (doopgetuigen waren Bastiaan Bastiaanse en Petrus van Meel), dochter van Johannes van Oevelen en Maria de Preé. Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Timmermans, geboren te Steenbergen op 9 maart 1890 (RK).
  Jacobus is getrouwd te Halsteren (NB) op 20 januari 1921, op 30-jarige leeftijd met Helena Suijkerbuijk (20 jaar oud), geboren te Halsteren (NB) op 6 oktober 1900, dochter van Jan Leonard Suijkerbuijk en Joanna Kruf.
 2. Pieternella Timmermans, geboren te Steenbergen op 10 juni 1892, wonende te Halsteren (NB).
 3. Cornelis Timmermans, geboren te Steenbergen op 10 november 1895 (RK), wonende te Halsteren (NB).

XI-v Adriaan Brands, arbeider, geboren te Steenbergen op 21 mei 1865 (RK), overleden aldaar op 8 januari 1937, 71 jaar oud, zoon van X-p.

Adriaan is getrouwd te Roosendaal op 10 mei 1898, op 32-jarige leeftijd met Maria Petronella Ruijten (27 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op 11 juni 1870, wonende te Roosendaal, overleden aldaar op 3 januari 1958 (Ziekenhuis Charitas), 87 jaar oud, dochter van Adrianus Ruijten en Johanna van Loon. Uit dit huwelijk:

 1. Petronella Brands, dienstbode, geboren te Steenbergen op 11 april 1899 (RK), wonende te Roosendaal.
  Petronella is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 14 februari 1922, op 22-jarige leeftijd met Cornelis Franciscus de Rooij (26 jaar oud), leerling machinist, geboren te Roosendaal en Nispen in het jaar 1896, zoon van Antonius Johannes de Rooij en Catharina Bilok.
 2. Jacobus Adrianus Brands, arbeider, geboren te Steenbergen op 11 maart 1900 (RK).
 3. Johanna Helena Brands, dienstbode, geboren te Steenbergen op 11 juni 1901 (RK), wonende te Roosendaal.
 4. Cornelia Adriana Brands, geboren te Steenbergen op 13 januari 1903 (RK), wonende te Roosendaal.
 5. Adriana Cornelia Brands, geboren te Steenbergen op 13 juni 1904 (RK), wonende te Dinteloord en te Roosendaal.
 6. Adrianus Leonardus Brands, geboren te Steenbergen op 17 januari 1908 (RK), wonende te Roosendaal.
 7. Petrus Antonius Brands, geboren te Steenbergen op 4 januari 1910 (RK).
 8. Helena Dorothea Brands, geboren te Steenbergen op 29 juli 1911 (RK), overleden aldaar op 7 januari 1912, 162 dagen oud.

XI-w Pieter Jan Beens, geboren te Steenbergen op 23 oktober 1874 aangifte door: Jan Theodoor Schoutens, 62 jaar, koopman, zoon van X-r.
Pieter Jan Beens hinderwetvergunning in 1901 Roosendaal en Nispen verleend aan: Pieter Jan Beens in 1901: hinderwetvergunning voor bakkerij, locatie Veemarkt.
Pieter Jan Beens vermelding in notarieel archief op zondag 26 januari 1908 Roosendaal. Inhoud akte : royement door Pieter Jan Beens en Catharina Schoutens, beiden te Roosendaal.
Pieter is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 29 mei 1906 dispensatie verleend Bisdom Breda 9 mei 1906 wegens bloedverwantschap in de derde en vierde graad, op 31-jarige leeftijd met Cornelia Johanna Schoutens, geboren te Breda, dochter van X-u. Uit dit huwelijk:
 1. Levenloos Beens, geboren te Roosendaal en Nispen op 5 oktober 1914, overleden aldaar op 5 oktober 1914.

XI-x Maria Christina Bierstekers, geboren te Bergen op Zoom op 26 augustus 1872 (RK), wonende te Bergen op Zoom (Grote Markt A 88), dochter van X-ad.

Maria is getrouwd te Bergen op Zoom op 9 januari 1902, op 29-jarige leeftijd met Cornelis Adrianus Geers (30 jaar oud), schipper, geboren te Bergen op Zoom op 23 november 1871 (RK), zoon van Johannes Geers en Johanna Maria Backx. Uit dit huwelijk:

 1. Laurentia Johanna Josephina Geers, geboren te Bergen op Zoom op 1 november 1902 aangifte door: Anna Carolina Stenten, verloskundige (RK), wonende te Middelburg.
  Opmerkingen: De vader was door afwezigheid niet in staat zelf aangifte te doen.
 2. Johanna Dimphna Geers, geboren te Bergen op Zoom op 14 maart 1904 (RK).
 3. Maria Petronella Geers, geboren te Bergen op Zoom op 15 juli 1906 (RK).
 4. Dimphna Adriana Geers, geboren te Middelburg op 24 mei 1908 (RK), overleden te Bergen op Zoom op 3 november 1924, 16 jaar oud.
 5. Johannes Philippus Cornelis Geers, geboren te Bergen op Zoom op 10 juni 1912 (RK).
 6. Cornelia Elisabeth Geers, geboren te Bergen op Zoom op 4 juli 1915 (RK).

XI-y Maria Louisa Schoutens, geboren te Halsteren (NB) op 9 oktober 1882 (RK), wonende te Roosendaal, dochter van X-ae.

Maria is getrouwd te Halsteren (NB) op 12 juli 1907, op 24-jarige leeftijd met Cornelis Franciscus Michiel Raats (19 jaar oud), timmerman, geboren te Roosendaal en Nispen op 18 juli 1887 (RK), wonende te Halsteren (NB), zoon van Hendrik Raats en Johanna Isabella Engelina Carel.

Cornelis Franciscus Michael Raats bevolkingsregister 1900-1920 Bergen op Zoom
Voornaam: Cornelis Franciscus Michael
Achternaam: Raats
Geboortedatum: 18-07-1887
Geboorteplaats: Roosendaal c.a.
Beroep 1: timmerman
Verhuizing 1: 06-07-1912 ingekomen uit Roosendaal c.a.
Verhuizing 2: 18-04-1917 vertrokken naar Halsteren.
Uit dit huwelijk:
 1. Catharina Johanna Raats, geboren te Roosendaal op 5 september 1907 (RK), wonende te Halsteren (NB).
 2. Johanna Isabella Engelina Raats, geboren te Roosendaal op 29 november 1908 (RK), wonende te Halsteren (NB).
 3. Louisa Maria Raats, geboren te Roosendaal op 5 juni 1911 (RK), wonende te Halsteren (NB).
 4. Petronella Johanna Wilhelmina Raats, geboren te Roosendaal op 26 juli 1912 (RK), overleden aldaar op 27 november 1914, 2 jaar oud.
 5. Petronella Johanna Wilhelmina Raats, geboren te Roosendaal op 22 augustus 1915 (RK), overleden aldaar op 25 juni 1916, 308 dagen oud.
 6. Henricus Adrianus Raats, geboren te Roosendaal op 17 januari 1917 (RK), wonende te Halsteren (NB).

XI-z Elisabeth Bogers, dienstbode, geboren te Bergen op Zoom op 14 april 1885 (RK), wonende te Wouw, te Halsteren (NB) en te Steenbergen, overleden op 8 april 1971, 85 jaar oud, dochter van X-ah.

Elisabeth is getrouwd te Halsteren (NB) op 23 juli 1910, op 25-jarige leeftijd met Jacobus Laanen (38 jaar oud), gemeenteambtenaar, geboren te Halsteren (NB) op 2 maart 1872 (doopgetuigen waren Reinier Donkers en Jan Rozendaal), wonende te Halsteren (NB), overleden te Roosendaal op 5 juli 1940, 68 jaar oud, zoon van Petrus Laanen en Dingena Verbeek. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Carolina Laanen, geboren te Bergen op Zoom op 29 januari 1909, overleden aldaar op 17 augustus 2000, RK begraafplaats Mastendreef, 91 jaar oud.
  Maria was gehuwd met Jozef Herman Zeeman.
 2. Leonardus Laanen, geboren te Halsteren (NB) op 24 januari 1915.
 3. Adrianus Laanen, geboren te Halsteren (NB) op 13 juli 1917, overleden aldaar op 26 april 1918, 287 dagen oud.
 4. Adrianus Laanen, geboren te Halsteren (NB) op 1 juli 1920.
 5. Cornelis Laanen, geboren op 14 april 1922.
 6. Adriana Dymphna Laanen, geboren op 5 april 1923.
 7. Petrus Johannes Laanen.

XI-aa Maria Jospehina Bogers, geboren te Bergen op Zoom op 8 september 1894 (RK), dochter van X-ah.

Maria is getrouwd te Bergen op Zoom op 27 mei 1920, op 25-jarige leeftijd met Franciscus Bruijs (28 jaar oud), hovenier, geboren te Bergen op Zoom op 10 juni 1891 (RK), wonende te Bergen op Zoom (Koevoetstraat H 73), zoon van Jacobus Bruijs en Pieternella Johanna Soffers. Uit dit huwelijk:

 1. Carolina Bruijs, geboren te Bergen op Zoom op 22 augustus 1921 (RK).
  Carolina was gehuwd met Johannes Oerlemans, geboren te Bergen op Zoom op 18 juni 1919 (RK), overleden aldaar op 19 september 1987, 68 jaar oud, zoon van Johannes Oerlemans en Johanna Antoinetta Francina van Eekeren.

XI-ab Wilhelmina Danen, geboren te Steenbergen op 2 maart 1879 (RK), dochter van X-ap.

Wilhelmina is getrouwd te Steenbergen op 20 april 1906, op 27-jarige leeftijd met Jan van Oers (26 jaar oud), geboren te Steenbergen op 13 januari 1880 (RK), zoon van Willem van Oers en Wilhelmina Hertogh. Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmus Antonius van Oers, geboren te Steenbergen op 16 september 1906 (RK).
 2. Wilhelmina Johanna van Oers, geboren te Steenbergen op 3 oktober 1907 (RK).
 3. Antonius Wilhelmus van Oers, geboren te Steenbergen op 12 januari 1910 (RK), wonende te Bergen op Zoom.
 4. Johannes Henricus van Oers, landarbeider, geboren te Steenbergen op 25 juni 1913 (RK).

XI-ac Maria Catharina Helmons, geboren te Steenbergen op 18 november 1882 (RK), overleden aldaar op 27 december 1909, 27 jaar oud, dochter van X-as.

Maria is getrouwd te Steenbergen op 4 september 1903, op 20-jarige leeftijd met Jan Jochems (20 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op 12 januari 1883 (RK), zoon van Hubertus Jochems en Joanna Iriks.
Jan is later getrouwd te Steenbergen op 28 april 1911, op 28-jarige leeftijd met Pieternella Johanna den Haan (25 jaar oud), geboren te Sint Annaland op 6 oktober 1885 (RK), dochter van Cornelis den Haan en Anna Pieternella van Zetten. Pieternella was weduwe van Adriaan Pieter Kroonen. Uit dit huwelijk:

 1. Christianus Jochems, geboren te Steenbergen op 2 januari 1904 (RK), wonende te Wouw.
 2. Johanna Jochems, geboren te Steenbergen op 24 mei 1905 (RK).
  Johanna is getrouwd op 15 december 1922, op 17-jarige leeftijd met Adrianus Alphonsus Helmons (22 jaar oud), geboren te Steenbergen op 26 december 1899 (RK), zoon van Sebastiaan Helmons en Dorothea van Meer.
 3. Cornelia Jochems, geboren te Steenbergen op 11 november 1906 (RK), volgt onder XII-j.

XI-ad Laurina de Bruijn, geboren te Steenbergen op 8 februari 1885 (RK), wonende te Dinteloord, overleden te Bergen op Zoom op 6 november 1970, 85 jaar oud, dochter van X-au.

Laurina is getrouwd te Steenbergen op 10 mei 1912, op 27-jarige leeftijd met Nicolaas Jochems (31 jaar oud), arbeider en landarbeider, geboren te Steenbergen op 8 september 1880 (RK), overleden aldaar op 29 september 1966, 86 jaar oud, zoon van Hubertus Jochems en Joanna Iriks. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Jochems, geboren te Steenbergen op 29 januari 1913 (RK), wonende te Dinteloord.
  Adriana is getrouwd op 2 september 1938, op 25-jarige leeftijd met J van MerriŽnboer.
 2. Hubertus Petrus Jochems, geboren te Steenbergen op 27 september 1914 (RK), overleden aldaar op 11 december 1914, 75 dagen oud.
 3. Hubertus Jochems, geboren te Steenbergen op 20 december 1915 (RK), volgt onder XII-k.
 4. Petrus Jochems, landarbeider, geboren te Steenbergen op 26 december 1916 (RK).
 5. Johanna Jochems, dienstbode, geboren te Steenbergen op 12 oktober 1918 (RK), wonende te Bergen op Zoom (Stationsstraat 30).
 6. Carolina Catharina Jochems, geboren te Steenbergen op 19 december 1920 (RK).
 7. Catharina Carolina Jochems, geboren te Steenbergen op 20 mei 1923 (RK).
 8. Adrianus Jochems, geboren te Steenbergen op 23 september 1925 (RK).

XII-a Maria Hellemons, geboren te Steenbergen op 21 september 1874 (RK), wonende te Bergen op Zoom en te Nieuw-Vossemeer, overleden aldaar op 18 maart 1920, 45 jaar oud, dochter van XI-h.

Maria is getrouwd te Steenbergen op 1 september 1899, op 24-jarige leeftijd met Willem van Schilt (28 jaar oud), geboren te Halsteren (NB) in het jaar 1871, zoon van Pieter Antonij van Schilt en Maria Catharina Schenk. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Francisca van Schilt, geboren op 23 mei 1900, wonende te den Haag en te Maassluis.

XII-b Martien Hellemons, arbeider, geboren te Steenbergen op 14 maart 1889 (RK), wonende te Wouw, zoon van XI-h.

Martien is getrouwd te Steenbergen op 10 oktober 1913, op 24-jarige leeftijd met Francisca Catharina van Meer (25 jaar oud), geboren te Steenbergen op 21 maart 1888 (RK), wonende te Wouw, dochter van Adriaan Jan van Meer en Maria Anna Oerlemans. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Hellemons, geboren te Steenbergen op 3 oktober 1914 (RK), wonende te Breda.
 2. Johannes Hellemons, geboren te Steenbergen op 30 januari 1916 (RK), wonende te Wouw.
 3. Adrianus Johannes Hellemons, geboren te Steenbergen op 6 april 1917 (RK), overleden aldaar op 23 mei 1917, 47 dagen oud.
 4. Johanna Hellemons, geboren te Steenbergen op 13 juli 1918 (RK), wonende te Wouw.
 5. Adrianus Hellemons, geboren te Steenbergen op 22 september 1919 (RK), wonende te Wouw.
 6. Antonius Hellemons, geboren te Steenbergen op 25 januari 1921 (RK), wonende te Wouw.
 7. Petrus Hellemons, geboren te Steenbergen op 3 december 1922 (RK), overleden aldaar op 25 april 1924, 1 jaar oud.
 8. Anna Maria Hellemons, geboren te Steenbergen op 20 september 1924 (RK), wonende te Wouw.
 9. Maria Hellemons, geboren te Steenbergen op 16 december 1925 (RK), wonende te Wouw.
 10. Marinus Hellemons, geboren te Steenbergen op 26 september 1928 (RK), wonende te Wouw.
 11. Petronella Cornelia Hellemons, geboren te Steenbergen op 19 juli 1931 (RK).

XII-c Barbara Hellemons, geboren te Nieuw-Vossemeer op 6 oktober 1870 (RK), overleden te Bergen op Zoom op 28 juni 1937, 66 jaar oud, dochter van XI-i.

Barbara is getrouwd te Steenbergen op 25 september 1896, op 25-jarige leeftijd met Adrianus van Meer (31 jaar oud), arbeider, geboren te Nieuw-Vossemeer op 20 juli 1865 (RK), wonende te Bergen op Zoom, zoon van Theodorus van Meer en Catharina van Loon. Uit dit huwelijk:

 1. Theodorus van Meer, tuinder, geboren te Nieuw-Vossemeer op 9 februari 1898 (RK), wonende te Venlo, te 's-Hertogenbosch en te Bergen op Zoom, overleden aldaar op 19 november 1943, 45 jaar oud.
 2. Josephina van Meer, geboren te Nieuw-Vossemeer op 31 december 1906.
 3. Antonius van Meer, geboren te Nieuw-Vossemeer op 21 juli 1909 (RK), wonende te Bergen op Zoom.

XII-d Martien Hellemons, arbeider en landbouwer, geboren te Steenbergen op 30 oktober 1871 (RK), wonende te Nieuw-Vossemeer, zoon van XI-i.

Martien is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 5 februari 1897, op 25-jarige leeftijd met Cornelia Meeus (24 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer op 19 mei 1872 (RK), wonende te Steenbergen, dochter van Adriaan Meeus en Laurina Denissen. Uit dit huwelijk:

 1. Laurina Catharina Hellemons, geboren te Steenbergen op 3 mei 1897 (RK), wonende te Nieuw-Vossemeer en te Roosendaal.
 2. Catharina Hellemons, geboren te Steenbergen op 31 maart 1902 (RK), wonende te Nieuw-Vossemeer en te Bergen op Zoom.
 3. Maria Hellemons, geboren te Steenbergen op 28 oktober 1903 (RK), wonende te Nieuw-Vossemeer.
 4. Joanna Hellemons, dienstbode, geboren te Steenbergen op 11 maart 1905 (RK), wonende te Nieuw-Vossemeer.
 5. Antonius Hellemons, landbouwer, geboren te Steenbergen op 26 november 1908 (RK).
 6. Adrianus Petrus Hellemons, geboren te Steenbergen op 6 maart 1910 (RK), overleden aldaar op 25 september 1922, 12 jaar oud.
 7. Petronella Laurina Hellemons, geboren te Steenbergen op 7 juli 1914 (RK).

XII-e Petronilla Hellemons, geboren te Steenbergen op 30 september 1875 (RK), wonende te Nieuw-Vossemeer, dochter van XI-i.

Petronilla is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 7 september 1894, op 18-jarige leeftijd met Marijn Suijkerbuijk (29 jaar oud), arbeider, geboren te Nieuw-Vossemeer op 22 mei 1865 (RK), zoon van Jan Suijkerbuijck en Cornelia Verdult. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Suijkerbuijk, geboren te Steenbergen op 13 november 1894 (RK).
 2. Johannes Suijkerbuijk, geboren te Nieuw-Vossemeer op 4 juni 1897 (RK).
 3. Cornelia Suijkerbuijk, geboren te Nieuw-Vossemeer op 17 juni 1899 (RK), wonende te Maastricht.
 4. Catharina Petronella Cornelia Suijkerbuijk, geboren te Nieuw-Vossemeer op 5 september 1907 (RK).
 5. Adriana Suijkerbuijk, geboren te Nieuw-Vossemeer op 9 juli 1909 (RK).

XII-f Joanna Hellemons, geboren te Steenbergen op 10 november 1878 (RK), dochter van XI-i.

Joanna is getrouwd te Steenbergen op 25 mei 1906, op 27-jarige leeftijd met Marijn van Overveld (28 jaar oud), broodbakker en winkelier, geboren te Steenbergen op 24 mei 1878 (RK), wonende te Dinteloord en te Oudenbosch (NB), zoon van Jan van Overveld en Helena de Kok. Uit dit huwelijk:

 1. Catharia van Overveld, geboren te Steenbergen op 9 april 1907 (RK), wonende te Utrecht.
 2. Helena van Overveld, geboren op 21 juli 1908, overleden te Steenbergen op 24 augustus 1908, 34 dagen oud.
 3. Johannes van Overveld, geboren te Steenbergen op 26 november 1909 (RK), overleden aldaar op 19 februari 1910, 85 dagen oud.
 4. Helena Isabella van Overveld, onderwijzeres, geboren te Steenbergen op 14 oktober 1910 (RK), wonende te Dongen en te Oosterhout.
 5. Petronella van Overveld, dienstbode, geboren te Steenbergen op 4 april 1913 (RK), wonende te Roosendaal, te Bergen op Zoom en te Halsteren.
 6. Johannes van Overveld, broodbakker, geboren te Steenbergen op 22 november 1915 (RK).
 7. Antonius van Overveld, kantoonbediende, geboren te Steenbergen op 28 augustus 1917 (RK).
 8. Maria Bertha van Overveld, broodbezorgster, geboren te Steenbergen op 8 maart 1919 (RK).

XII-g Martinus Perdaems, koopman, geboren te Nieuw-Vossemeer op 14 juni 1879 (RK), wonende te Steenbergen en te Nieuw-Vossemeer, zoon van XI-j.

Martinus is getrouwd te Steenbergen op 20 september 1901, op 22-jarige leeftijd met Jacoba Elisabeth Rombouts (18 jaar oud), geboren te Haarlem op 13 januari 1883 (RK), wonende te Nieuw-Vossemeer en te Steenbergen, dochter van Franciskus Adrianus Rombouts en Johanna Pieternella Aertssen. Uit dit huwelijk:

 1. Gerardus Franciscus Perdaems, geboren te Steenbergen op 19 februari 1902 (RK), wonende te Nieuw-Vossemeer.
 2. Johanna Maria Jacoba Perdaems, geboren te Steenbergen op 29 juli 1903 (RK), wonende te Nieuw-Vossemeer.
  Johanna is getrouwd te Bergen op Zoom op 1 december 1921, op 18-jarige leeftijd met Antonius Johannes van den Boom (20 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 24 augustus 1901, zoon van Johannes Godefridus van den Boom en Maria Schuurbiers.
 3. Franciscus Cornelis Perdaems, geboren te Nieuw-Vossemeer op 16 juli 1906 (RK), wonende te Steenbergen en te Nieuw-Vossemeer.
 4. Franciscus Adrianus Perdaems, geboren te Nieuw-Vossemeer op 26 juni 1907 (RK).
 5. Cornelis Jacobus Perdaems, geboren te Nieuw-Vossemeer op 7 maart 1912 (RK).
 6. Johannes Antonius Perdaems, geboren te Nieuw-Vossemeer op 2 januari 1914 (RK).

XII-h Antonius Perdaems, geboren te Nieuw-Vossemeer op 17 januari 1888, zoon van XI-j.

Antonius is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 19 mei 1911, op 23-jarige leeftijd met Petronella Schijvenaars (22 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer in het jaar 1889, dochter van Jan Sebastiaan Schijvenaars en Elizabeth Winkels. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Perdaems, volgt onder XIII-a.

XII-i Martinus Adrianus Hellemons, sociaal juridisch adviseur, geboren te Steenbergen op 29 december 1903, overleden te Uden (NB) op 28 januari 1975, 71 jaar oud, zoon van XI-l.

Martinus is getrouwd te Merksem (BelgiŽ) op 1 december 1931, op 27-jarige leeftijd met Maria Johanna van de Watering (28 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 30 juli 1903, overleden te Rosmalen op 10 maart 1971, 67 jaar oud, dochter van DaniŽl van de Watering en Maria Johanna Franken. Uit dit huwelijk:

 1. DaniŽl Hellemons, geboren te Steenbergen op 14 september 1936, volgt onder XIII-b.

XII-j Cornelia Jochems, geboren te Steenbergen op 11 november 1906 (RK), wonende te Wouw, dochter van XI-ac.

Cornelia was gehuwd met Engelbertus Buijk, geboren te Steenbergen op 5 juni 1901 (RK), zoon van Johannes Buijk en Johanna van Gaans. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Buijk, geboren te Steenbergen op 25 mei 1934 (RK).
 2. Catharina Johanna Petronella Buijk, geboren te Steenbergen op 23 november 1937 (RK).
 3. Petrus Johannes Engelbertus Buijk, geboren te Steenbergen op 20 april 1940 (RK).

XII-k Hubertus Jochems, landarbeider, fabrieksarbeider, opzichter CSM en landarbeider, geboren te Steenbergen op 20 december 1915 (RK), zoon van XI-ad.

Hubertus is getrouwd te Fijnaart en Heijningen (NB) op 23 november 1949, op 33-jarige leeftijd met Joanna Louisa Bakx (31 jaar oud), geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 15 oktober 1918, overleden te Steenbergen op 11 mei 2002, begraven te Steenbergen (Welberg) op 15 mei 2002, 83 jaar oud, dochter van Joannes Adrianus Bakx en Anna Maria Trouw. Uit dit huwelijk:

 1. Laurina Maria Jochems, geboren te Steenbergen op 12 september 1951, volgt onder XIII-c.

XIII-a Cornelis Perdaems, zoon van XII-h.

Cornelis was gehuwd met Riet van Mechelen. Uit dit huwelijk:

 1. Niek Perdaems, geboren op 6 maart 1960, 51 jaar oud.

XIII-b DaniŽl Hellemons, geboren te Steenbergen op 14 september 1936, zoon van XII-i.

DaniŽl is getrouwd te 's-Hertogenbosch op 4 februari 1964, op 27-jarige leeftijd met Johanna Henriette Jacoba Antonia Lefel (19 jaar oud), geboren te 's-Hertogenbosch op 6 oktober 1944, 66 jaar oud, dochter van Leonardus Lefel en Johanna Henriette Jacoba Antonia Swanenberg. Uit dit huwelijk:

 1. Brigitta Henriette Johanna Hellemons, geboren te Vlijmen (NB) op 2 september 1964, volgt onder XIV.

XIII-c Laurina Maria Jochems, geboren te Steenbergen op 12 september 1951, 59 jaar oud, dochter van XII-k.

Laurina is getrouwd te Steenbergen op 23 december 1971, op 20-jarige leeftijd met Jacobus Adrianus Ridderhof (24 jaar oud), geboren te Steenbergen op 26 juli 1947, 63 jaar oud, zoon van Leendert Ridderhof en Cornelia Maria Helmons. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Cornelia Maria Ridderhof.
 2. Michael Leonardus Hubertus Ridderhof.

XIV Brigitta Henriette Johanna Hellemons, geboren te Vlijmen (NB) op 2 september 1964, dochter van XIII-b.

Brigitta is getrouwd te 's-Hertogenbosch op 24 mei 1991, op 26-jarige leeftijd met Antonius Hugo Jacobus ten Hacken (28 jaar oud), geboren te 's-Hertogenbosch op 21 januari 1963, zoon van Antonius Maria ten Hacken en Anna Maria van Wegen. Uit dit huwelijk:

 1. Thomas DaniŽl Antonius ten Hacken, geboren te 's-Hertogenbosch op 23 maart 1994.