Laatste wijziging: 28-3-2016

Genealogie van Jacob Valckier.

I Jacob Valckier. Zijn kinderen bij een onbekende vrouw:
 1. Jacob Jacobsz. Valckier, geboren te Kruiningen (Zeeland) rond 1560, volgt onder II.
 2. Elisabeth Valckier. Zij was gehuwd met Jan Pauwelse.
 3. Catharina Valckier.

II Jacob Jacobsz. Valckier, landbouwer, schepen, geboren te Kruiningen (Zeeland) rond 1560, overleden aldaar rond 1620, zoon van I.

Jacop Valckier wordt in de protocollen van Kruiningen vanaf 1599 tot 1621 genoemd als schepen. In 1596 staat hij vermeld als kerkmeester.
RAZE 3234, gerechtsrol Kruiningen, 28.4.1589: Jacob Jacobs Valckier draagt over aan Jan Pauwelse, getrouwd met zijn zuster Bette Jacobs een akte of een gedeelte van datgene, "wat hem toekomt binnen de quartieren van Vlaanderen off elders waer dat die gelegen souden mogem wesen". Jan Pauwelse getrouwd met de zuster van Jacob Jacobse Valckier genaamd Bette Jacobs Valckiersdochter belooft rekening te doen van alle goederen die Jacob aan hem heeft overgedragen.
RAZE 3263, schepenakten Kruiningen, 12.6.1589: Jacob Jacobs Valckier bekent schuldig te zijn aan Pieter Daems ú 122.11.9. van niet betaalde pacht over 1588 en 1589 (de pacht van 1586 is voldaan). Hij belooft te betalen op St. Catharinedag 1589 en stelt tot hypotheek zijn vier paarden en zeven koeien.
RAZE 3234, gerechtsrol Kruiningen, fol. 28, 13.12.1589: Jacob Jacobs Valckier verklaart voor schepenen dat Willeboort hem gezegd heeft "Jacob van u goet en sal geen swaricheijt zijn ende seijde als de pleijtman compt sal ick u tgoet quijt maken maer ghij sullet eerst schips boirt leveren ende den ander contenteren daeraff, enz.
RAZE 3235, gerechtsrol Kruiningen, fol. 13b, 22.2.1591: Hr. Cornelis de Witte en Jacob Jacobse Valckier te Cruininghen verklaren overeengekomen te zijn dat Jacob zal betalen aan de Witte de som van ú 112.6. in termijnen, te weten Katharine 1591 ú 28.13. en Katharine 1592 ú 27.17, enz. enz.
RAZE 2722, fol. 253, Not. Arch. Goes, Not. Petrus van Lovendaal: Pauwel van Dalen, 37j, schout van Cruininghen, Jan Slese, geheten Ziericzee, ong. 37j, wachtmeester, Cornelis Janse de Rooy, 36j en Pieter Willems, poorter alhier, verklaren dat zij 4 of 5 jaar geleden in de zomer geweest zijn in de herberg den Louw waar hij req. als rentmeester heeft afgerekend net Pieter Remigij als pachter van de hoeve van Pieter Daems, eerder geweest van Adriaan Jacobse Molenaar en dat hij de hoeve had gepacht voor ú 5 per gemet.
Idem, fol. 371, juni 1593: Pieter Willemse, poorter der stad Goes en Jacob Jacobsz. Valckier te Cruininghen. Laatstgenoemde pacht de hoeve met 118 gemet land van Willemse voor de tijd van zeven jaar voor ú -.10.8. per gemet. Volgen uitgebreide pachtvoorwaarden.
RAZE 3237, gerechtsrol Kruiningen, fol. 76, 8.11.1597: Jacop Valckier genoemd als huurder van de "houck tmoolwater".
Idem, fol. 95v, 10.1.1598: Pieter Willems contra Cornelia Cornelisdr. en Jacop Valckier, haar man. Eiser verzoekt gedaagde het bedrag te noemen waarvoor zij de hoeve, waarop zij 15 jaar gewoond heeft, gepacht heeft. Gedaagde, ong. 41 jaar, verklaart dat zij 15 jaar op de hoeve van Pieter Willems heeft gewoond en dat haar man Pieter Veremegie de hoeve had gepacht van een Pieter Daemps van Catharine 1581 tot 1588 voor 15 schell. per gemet. Jacop Valckier, nu man van gedaagde, verklaart Cornelia Corn. getrouwd te hebben Paschen 1588 en de pachten voldaan te hebben voor 15 schell. per gemet en de 10 gemet land tussen Pieter Willems en Adriaan Jacops Molenaar.
RAZE 2041, Not. Arch. Goes, Not. van Rommerswale, fol. 459, 14.8.1601: Pieter Willems, poorter van Goes verklaart dat enige personen hem "moeite willen aandoen "omdat hij in de lente l.l. landerijen, eertijds van Adriaan Jacobsz. Molenaar, heeft omgeploegd. Jacob Jacobs. Valckier, oud 38 jaar, met 5 anderen verklaart dat deze landerijen in de Simonspolder onder water hadden gestaan en de vruchten erg ziek waren.
RAZE 3312A, weeskamer Kruiningen, 22.2.1603: Jacob Valckier met zijn 4 wezen van Neelken Cornelis, Jacop Jacops, oud 13j, nog een knecht genaamd Jan Jacops oud 11j, Cornelis Jacops, 10j en Maijken Jacops 5j. Jacop Valckier als vader en voogd en Remijn Pieters als toeziend voogd van moeders zijde.
Idem, 30.10.1603: Jacob Valckier belooft bovengenoemde kinderen te onderhouden enz. tot hun meerderjarigheid en hun dan te betalen de som van ú 8.
RAZE 3266, transportreg. Kruinigen, 22.2.1620: Jacob Valckier levert voor zichzelf en zijn 2 wezen aan Aert Cornelisse Vijsser een vroon, genaamd het Helletje voor ú 2.10.
RAZE 3545, schepenakten Waarde, 20.11.1621: Cornelis Looijsen, mede namens de erfgenamen van Jacob Valckier levert aan Cornelia Adr. Bode een huis te Waarde in het dorp voor ú 34.10.
RAZE 3371A, Oost Hinckelenpolder, 23.11.1621: Steven Daneels eist van Adriaan Willems ú 1.10.6. van gekochte goederen in de koopdag van Jacob Valckier.
RAZE 3312q, boedelrek. en inv. Kruinigen, 1621: Rekening van de verkochte goederen uit het sterfhuis van Jacob Valckier in 1621. De meubels, de paarden, wagens, enz. zijn verkocht voor ú 262.10.6.12. Totaal bedrag van de inkomsten: ú 514.5.1.10, Uitgaven: ú 428.3.8. Jacob, Jan, Cornelis Valckier, Cornelis Loijsen tekenen en Jan Dierxsse zet zijn handmerk.
Hij is getrouwd te Kruiningen (Zeeland) op 17 april 1588 voor de kerk, op ongeveer 28-jarige leeftijd met Cornelia Cornelisdr. (ongeveer 31 jaar oud), geboren rond 1557, overleden te Kruiningen (Zeeland) voor 30 oktober 1603.
RAZE 3312A, Weeskamer Kruiningen, 22.3.1588: Cornelia Cornelis met haar voogd Jan Willems van Weerde en met de voogden van haar wezen nagelaten door Pieter Veremegie haar man met Jan Willeboort en Claes Ingelse ooms ende moije kinderen, Jacop Adriaens ook als oomskind, verklaart overeen gekomen te zijn dat zij Cornelia zal nemen alle baten en lasten en dat zij de kinderen zal onderhouden tot vijftien jaar toe. Het oudste meijsje 11 j, genaamd Tanneken Pietersdr. een knechtken out 9 j. genaamd Veremegie Pierszn, Luik Piersdr. 7 j, Corn. Pierszoone 2 1/2 j, Pierken Pierssoone 1/2 j. Ieder kind ontvangt ú 2 voor hun vaderlijk goed.
Uit dit huwelijk:
 1. Jacob Valckier, landbouwer en schepen (1631) van Cloetinge, geboren te Kruiningen (Zeeland) rond 1590.
  RAZE 3148, transportreg. Kloetinge, 23.3.1619: Jacob Jacobse Valckier koopt van Huijbrecht Janse in het Noordeinde de landhoeve en het huisje over de dijk op ambachtsheren vroone voor ú 600. Idem, 28.3.1619: Mr. Samuel van der Steene koopt van Jacob Valckier het huis op ambachtsheren vroone beoosten de kerk voor ú 58.6.8.
 2. Jan Valckier, geboren te Kruiningen (Zeeland) rond 1592, volgt onder III-a.
 3. Cornelis Valckier, geboren te Kruiningen (Zeeland) rond 1594, volgt onder III-b.
 4. Maijcken Valckier, geboren te Kruiningen (Zeeland) rond 1597.
  RAZE 3530, weeskamer Waarde, 23.4.1633: Adriaen Jacobsz. Looijsen, broeder van dijkgraaf Cornelis Looijsen als oom en rechtevoogd van de zes kinderen van Cornelis Looijsen en Maijcken Jacobs Valckier met Jan en Jacob Valckier als assistenten van de weduwe benoemt als toeziende voogden Ingel Andriessen en Nicolaas Rottier omdat hij in Rotterdam woont en niet altijd present kan zijn.
  RAZE 3548, 10.10.1658: Maijcken Valckiers, weduwe van schout Jochum Jacobs machtigt Moolwater tot beheerder van het sterfhuis.
  RAZE 3532, fol. 7v, 23.10.1658: Inventaris van het sterfhuis van Jochum Jacobs.
  Idem, fol. 14, 14.1.1659: Maicken Valckiers, wed. van Jochum Jacobs Huijge en Jacobmijntien Jacobs, enige dochter, met Hubrecht Moolwater, haar voogd leveren aan Jacob Jansz. van Waarde een landhoeve in Waarde voor ú 135.
  RAZE 2071, Not. Seb. Hooghkamer, fol. 63, 28.8.1659: secr. Hubr. Moolwater te Cruiningen proc. hebbend van Jochum Jacobs Huijge in leven schout te Waarde benoemt M. Copmoyer en Willem Sondappel proc. bij de Hoge Raad van Holland om Maijcken Valckier te vertegenwoordigen bij de Hoge Raad waarvoor zij als gedaagde is gedagvaard door Jacob van Dissel de Smid deurwaarder van deze Raad.
  Zij was gehuwd (1) met Cornelis Loijsen, dijkgraaf van Waarde, overleden te Waarde voor 23 april 1633. Zij was gehuwd (2) met Jochum Jacobs Huijge, schout van Waarde, overleden te Waarde voor 10 oktober 1658.

III-a Jan Valckier, landbouwer, schepen, geboren te Kruiningen (Zeeland) rond 1592, overleden te Waarde rond 1670, zoon van II.

RAZE 3266, 22.2.1620: Jan Valckier koopt een huis op ambachtsheren vroone voor ú 58, te betalen nu ú 5, jaarlijks ú 5. Borg is zijn vader Jacob Valckier.
Idem, 30.3.1624: Jan Jacobsz Valckier verkoopt een stuk zaailand van 1g. 172r in Kruiningen aan Jacob Merts voor ú 26 per gemet.
RAZE 3317A, schepenaktenboek Oosthinckelenpolder, 16.10.1624: Jan Valckier schuldig aan Elias Brix ú 2 over pacht en ú 10 over vervallen huishuur over 1622 en 1623.
Idem, 30.10.1624: schepenen veroordelen Jan Valckier de schuld te betalen aan Elias Brix.
Idem, 10.12.1624: Jan Valckier schuldig aan de weduwe van Lindert Poppe ú 2.16.3 wegens obligatie.
Idem, 31.4.1625: Cornelis Wisse als ontvanger van de inventaris van Lindert Poppe eist van Jan Valckier ú 2.7.4 van gekochte goederen op zijn koopdag.
Idem, 5.11.1625: De ontvanger van de koopdag van Crijnken Wouters, vrouw van Cornelis Domisse eist ú 1.11. van Jan Valckier. Jacob Medts als ontv. van het sterfhuis van Mr. Cornelis eist van Jan Valckier ú 10 over koop van een koe in augustus 1624. Schepenen veroordelen gedaagde.
RAZE 3266, fol. 77, 30.5.1626: Jan Valckier verkoopt het huis op Ambachtsherenvroone in Kruiningen voor ú 28.
Vergaarboek Kruiningen: Jan Valckier vergaert (pacht) land in Stomperlsdijck. In 1625 niet meer.
RAZE 3371A, 16.9.1626: Jan Valckier schuldig aan het weesboek van Poppe Linderts ú 1.16.10 over geleverde waren en arbeid.
Idem, 18.11.1626: Jan Valckier schuldig aan het sterfhuis van Corstiaen Jan ú 8.8 over koop van een koe.
Idem, 2.12.1626: Jan Valckier schuldig aan de koopdag van Neelken Corn. Gabreels ú 2.4.4 over gekochte goederen.
Idem 8.7.1627: Arie Saneman en Jacob Vermander eisen ú 3.15. van Jan Valckier over koop.
Idem, 27.10.1627: Jan Valckier schuldig aan Tobias Marinusse en David Dingenis 18 schell. over goederen, gekocht op de koopdag St. Jacob 1627.
Idem, 8.12.1627: Steven Daneels eist ú 4 van Jan Valckier over aangekocht goed.
Idem, 17.12.1628: Jan Valckier doet zijn eed van getrouwheid als schepen van de Oost-Hinckelenpolder.
Idem, 12.11.1630: Jan Jacobsz. Valckier rechtevoogd van zijn zes wezen van Grijthien Heindrix, te weten Pieter Jans 17 j, Cornelis Jans 15 j, Dingetje Jans 12 j, Jacobmeijntie Jans 9 j en Heindrick Jans 5 jaar. Cornelis Heindrix als oom is rechtevoogd van moeders zijde en Lodewijck Jacobs als toeziend voogd van moeders zijde als getrouwd zijnde met de moeij van de wezen Dingetje Heindrix. Jan Valckier zal behouden al wat zich in het huis en de hoeve bevindt. Hij moet de kinderen opvoeden en geven 6 lammeren ten profijte van de kinderen, nu lammertijd 1631 2 lammeren, in 1632 en 1633 nog 2 lammeren,
Idem, cohier van de 100ste penning Oost Hinckelenpolder over 1629: Cornelis Domisz hoeve, nu Jan Valckier.
RAZE 3546, 16.6.1641: Jan Jacobsz. Valckier op 26.12.1641 genoemd als schepen van Crabbendijke, ook op 1.7.1658.
RAZE 3203A, weeskamer Kloetinge, 23.7.1653: Jan Valkier genoemd als grootvader van de kinderen van Pieter Gillisse (overleden), getrouwd met Dingetje Valkier met twee kinderen, Gillis, 7 j en Jan 5 jaar. Voogd van moeders zijde Pieter Jans Valkier, de broer van de weduwe.
RAZE 3546, 24.11.1639: Jan Jacobsz. Valkijer eist van Geerart Domisse.
Idem, 16.6.1641: Jan Valkijer eist van Jacob Lauwersen ú 4.8. over koop van mest en paardenarbeid.
RAZE 3531, 18.6.1641: Martijnken Jans, weduwe van Willem Boertien met hun kinderen Maechdeleen, Lijsbet, Jan en Crijntien Willems. Zij zal de meisjes bij hun 15e jaar en "het cnechtien" bij zijn 18e jaar uitbetalen ú 3.6.8. Jan Jacobsen Valckier toekomende man.
RAZE 3547, 4.4.1655: Jan Valckier als oppervoogd van de kinderen Neelken en Elisabeth Wagenaar, waarvan de moeder was Jacobmijntje Cornelisse Valckier.
RAZE 3531, 1.5.1656: Jan Jacobsz. Valckier leent 20 schell. van dijkgraaf Adriaen Gort. Onderpand is zijn huis in de "Rinck van den dorpe Weerde".
RAZE 3573, 27.10.1667: Testament van Jan Jacobsz. Valckier en Maertinken Jans.
Idem, vanaf 3.5.1659: Jan Valkier genoemd als schepen van Waarde.
RAZE 3566, Quohier van de 100ste penn. van Waarde: Jan Valckier wordt genoemd van 1644 t/m 1670, van 1671 t/m 1677 wordt genoemd de weduwe van Jan Valckier.
Hij was gehuwd (1) met Grijtien Heindrix, dochter van Heindrick. Uit dit huwelijk:
 1. Pieter Valckier, geboren te Oost Hinckelenpolder rond 1613, overleden na 1653.
 2. Cornelis Valckier, geboren te Oost Hinckelenpolder rond 1615, volgt onder IV-a.
 3. Dingetje Valckier, geboren te Oost Hinckelenpolder rond 1618, volgt onder IV-b.
 4. Jacomijntje Valckier, gedoopt te Oost Hinckelenpolder rond 1621.
 5. Heindrick Valckier, gedoopt te Oost Hinckelenpolder rond 1625.
Hij is getrouwd rond 1654 voor de kerk, op ongeveer 62-jarige leeftijd (2) met Martijnken Jans, overleden te Waarde rond 1677.
(Zij was weduwe van Willem Jans Boertien, overleden voor 18 juli 1654.)
III-b Cornelis Valckier, landbouwer en schepen van Waarde, geboren te Kruiningen (Zeeland) rond 1594, overleden te Waarde voor 12 april 1631, zoon van II.
Cornelis Valkijer wordt genoemd als schepen van Waarde van 14.6.1625 tot 1630.
RAZE 3520, fol. 3v, 5.4.1627: Cornelis Valckier is schuldig aan Leunken Pieters. Idem fol. 37v.
RAZE 3546, 8.2.1627: Pieter Brandt eist f 10 van Cornelis Valckier over koop van een koe.
RAZE 3520, fol.3v, 5 april 1627: Cornelis Valckier is schuldig aan Leunken Pieters. Idem fol 37v. (Dikwijls wordt in deze schepenacten niet vermeld waarom en hoe veel er schuldig is).
Idem 16 oktober 1627 en 11 november 1627: Jacob Vermander eist van Cornelis Valckier als borg van Jan Backer ú 6.10 over de koop van een koe.
RAZE 3530, 12 april 1631: Jan Valckier als voogd van de wezen van Cornelis Valckier levert aan Gillis Cappetein luitenant van de comp. van Capitein Nicolai in de Westveerpolder een stuk zaailand van 2g 15r en een stuk van 522 r voor ú 14.10 per gemet.
Hij was gehuwd met Tanneke van Schoore, overleden te Waarde voor 18 november 1652, dochter van Cornelis van Schoore en Elisabeth Christiaans.
Zij werd ook genoemd Tanneke van Dalen.
RAZE 3530, 5.3.1633: de weduwe van Cornelis Valkijer, Tanneke van Dale, met haar voogd Nicolaas Rottijer en haar broer Adrijaan Verschoore en Jan Valkijer, oom van de kinderen komen overeen, dat zij de 3 wezen Cornelia 8, Jacobmijnken 7 en Pieter Cornelisse oud 4 jaar zal onderhouden en hun zal geven een stuk land groot 3g 27r in de Suijdtpolder.
RAZE 3531, fol. 51v, 31.1.1647: Tanneken van Schore (ook genoemd van Dale), weduwe van Jacob Janse Gelock en Jacob Wicht, man en voogd van Helena Jans Gelock, zuster van Jacob Gelock zijn overeengekomen dat Tanneken van Schore's dochter Janneken (oud zijnde omtrent 9 jaar) zal opvoeden en zal uitreiken een stuk zaailand en wei.
RAZE 2081, fol. 51, Not. D. Petri, 5.7.1650: Tanneken van Schore, laatst weduwe van Jacob Gelock te Waarde legateert aan haar zoon Pieter Corn. Valckier 200 Car. gulden en aan Janneken Jacobs Gelock haar dochter 600 Car. gulden.
RAZE 3547, 23.11.1651: Tanneken van Schore, wed. van Jacob Janse Gelock haar dochter is Jacobmijnken Valckier getrouwd met Marijnis Adrijaanse Wagenaar met 2 dochters, Neelcken 6 en Lissebeth Marijnis Wagenaar oud 4 jaar, waarvan test. grootmoeder is; haar zoon Pieter Corn. Valckier is omstreeks 23 jaar en haar dochter Janneken Jacobs Gelock 13 jaar. Zij legateert aan de kerk ú 1 en aan de kinderen van haar dochter Jacobmijntje Valckier 2g zaailand in de Zuidpolder in de Vierlandse hoek.
RAZE 3575, 16.6.1653: Rekening, bewijs en reliqua van de coopdagh van het sterfhuis van Tanneken van Schore. Verkocht voor ú 104.2.2. aan meubelen, goederen en beestialen. Jacques Janssen Masuer, getr. met Jannecken Gelock ontvangt ú 17.1.4. Maerten Janssens, getr. met Tanneken Andries, wed. van Pieter Valckier ontvangt ú 9. Ook afrekening t.b.v. Marinus Wagenaar als vader en Jan Valckier en Adriaen van Schore als ooms en voogd van de wezen van Jacobmijntje Corn. Valckier genaamd Neelken en Elisabeth Marinus Wagenaar.
RAZE 2082, fol. 140, 19 oktober 1655 (notaris D. Petri, Goes): Compareerde Jan van Schore, out omtrent vierendartich jaeren, arbeijder woonende tot Weerde mij notaris wel bekend ende heeft ter instantie ende requisitie van Jaques Mazuer, als in houwelijck hebbende Janneken Gelock getuicht, verklaert ende geattesteerd gelijck hij doet bij desen, eedt practiserende des noots ende versocht sijnde alsdat hem noch wel kennelijck ende indachtich is, dat Tanneken van Schore de moeder van voosz.Jannecken Gelock liggende op haer sieck ende doot bedde door haeren soon Pieter Valckier dede langen seker goude stucken gelt, de welcke sij separeerde in tween ende elck paerthijcken woelde in een papiercken ende tselve toebindende met een draet, gaf aen Pieter Valckier het een ende aen Jannecken Gelock het andere seggende dat is voor u neempt elck een pacxken, in elck is even veel, Marinus (denoterende daermede Marinis Wagenaer) die heeft genoeg gehadt, ghijlieden sijt noch al aen de quatste rol, segget hem niet, want hij soude het ulieden afnemen, soo hebben de voorsz. Pieter Valckier ende Janneken Gelock ider zijn pacxken gelecht in ruqestants kiste alwaer tvoosz. gelt lange heeft berust, te weten het pacxken van Pieter Valckier omtrent een half jaer naer sijn moeders doot der hij het lichte ende het pacxken van Janneken Gelock omtrent een jaer, wanneer Mars. Wagenaer inet wethouders wette kiste tgelt quamp lichten, redenen van wetenschap tot desen allegerende verklaert hij attestant alomme bij ende present te sijn geweest ten huijse van Tanneken van Schore tot Weerde, daer hij comparant mede inwoonde, ende tgene voorz. is alsoogesien, gehoort ende verstaen te hebben verklaerde andermael tselve waerachtich te sijn, ende want Goddelijck ende redelijck is der waerheijt getuijgenisse te geven, principalijck des versocht sijnde, soo consenteerde de voorsz. attestant hier af, van mij notario gemaekt ende uitgekent te worden openbaer instrument, een ofte meer, in debito. Aldus gedaen te Goes ten Comptoire mijns Notarij op den 19 October 1655, ter presentie van Mattheus van den Berge ende Cornelis Keetlaer Clercken mijns Notarij als getuijgen hiertoe geroepen ende geboden ende hebben de voorz. getuijgen neffens den attestant ende mij Notarij, de minute deser ondertekent. Quad attestor, Dignus Petri, 1655.
(Zij was later gehuwd met Jacob Janse Gelock.) Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia Valckier, geboren te Waarde rond 1625.
 2. Jacobmijnken Valckier, geboren te Waarde rond 1626, volgt onder IV-c.
 3. Pieter Valckier, geboren te Waarde rond 1629, overleden aldaar voor 1652.
  RAZE 2081, fol. 51, Not. D. Petri, 5.7.1650: Pieter Cornelisse Valckier, jongeman te Waarde benoemt zijn moeder Tanneke van Schore tot erfgenaam.
  RAZE 2068, fol. 117, Not. Seb. Hooghkamer, 24.1.1652: Pieter Corn. Valckier te Weerde benoemt tot zijn enige erfgenaam zijn vrouw Tanneke Andriesse. Hij legateert aan Lijsebeth en Neeltgen Marinus Wagenaar ú 1 en aan zijn halfzuster Janneken Gelock ú 1.
  RAZE 3531, 24.2.1652: Adrijaen Corn. Schoor als voogd van Tanneke van Schore en Marijnis Adr. Wagenaar als vader en vogd van zijn twee kinderen leveren aan Pieter Corn. Valckier's erfgenamen een huis en schuur in de ring van het dorp voor ú 57.
  Aquiten rekenkamer, inv. 14, Waarde: 1651 overleden Pijeter Valkijer, hehuwd geweest met Tanneken Andrijes, waarvan het kind kort na de geboorte is overleden met als erfgenamen de kinderen van Jacobmijnken Valkijer, getrouwd geweest met Marijnis Adr. Wagenaar en Jacques Masuir te Goes, getrouwd met Janneken Gelock, halve zuster van Pijeter Valckijer.
  Idem 1652: Verklaring dat in 1652 zijn overleden Josias Jansen Smyt en Pier Valckier.
  Idem 1655: Taxatie verzocht door Schout en Schepenen d.d. 31.8.1655 over de goederen van Pijeter Valckijer: ú 86.11.
  RAZE 3532, 12.6.1662: Martij Janse Coleman, getr. met Tanneken Andries, gewesen weduwe van Pieter Valckier en Marinis Wagenaar, getrouwd geweest met Jacobmijntje Valckier hebben vertoond een contract "waer in stont dat sijlieden tussen den anderen haden gecontracteerd over het erfdeel van de kinderen van Wagenaar wat hun toekomt van de nalatenschap van Pieter Valckier hun gewezen oom. De weeskamer weigert dit accoord te accepteren, omdat het zonder hun medeweten is opgemaakt en omdat er later nog de naam van Marten Jans Coleman was toegevoegd.
  Hij was gehuwd met Tanneken Andries.
  RAZE 3547, 14.12.1652: Adrijaen van Schore en Marijnis Wagenaer en de schout Jochum Jacobs Huijge als voogden van Nelcken en Elisabeth Wagenaer en Janneke Gelocx erfgenamen van het overleden kind van Pieter Corn. Valckier contra Tanneke Andrijes, wed. van Pieter Corn. Valckier. Eiser verzoekt staat en inv. van de nagelaten goederen van het kind.
  RAZE 2068, fol. 182, Not. Seb. Hooghcamer, 21.2.1653: Adriaan van Schore als voogd van Janneken Gelocx en Marinus Wagenaer als vader en voogd van zijn kinderen van Jacobmijntje Valckiers met voogden em schout en schepenen, erfgenamen van PIeter Corn. Valckier met Tanneken Andries, weduwe van Pieter Valckier geven te kennen dat er een geschil is ontstaan over de nalatenschap van Tanneken van Schore, weduwe van Jacob Gelock, moeder van Pieter Corn. Valckier en over de nalatenschap van Pieter Corn. Valckier. Omdat er grote moeilijkheden zijn gerezen en processen zijn ontstaan geven zij de zaak in handen van vier advocaten, en eventueel nog een vijfde. Zij zullen hun uitspraak respecteren.
  RAZE 3531, 21.12.1652: Marijnis Adr. Wagenaar voor zichzelf en als vader van Neelcken en Elijsabeth Wagenaer en Aernout Andrijs als gemachtigde van Tanneken Andrijssen weduwe van Pieter Corn. Valckier leveren aan Adrijaen van Schore als oom en voogd van Janneken Jacobse Gelock een wei, 285 r. voor ú 29.
  RAZE 3532, 12 juni 1662. Wij schout ende schepenen der parochij ende heerlijckheijt van Waerde certificeren gelijck wij doen bij desen onse certificatie dat Martij Janse Coleman (in houwelijck hebbende Tanneken Andries, de gewesen weduwe van Pieter Valckier) ende Marinis Wagenaer (als in houwelijck gehat hebbende Jacobmijntje Valckier) voor ons hebben vertoont een geschreven contract ofte accoort waer in stont dat sijlieden tussen den anderen hadden gecontracteerd ofte geaccordeert over het erfdeel dat den voornoemden Wagenaers kinderen waren competerende in de naergelaten goederen van de voorn. Pieter Valckier haerlieden gewesen oom versochten dat het gemelde contract ofte accoort bij ons (in qualiteit als Hr. van de weescamer deser prochij sijnde) mochte worden geapprobeert ende oock (naer behoren) geconfirmeert. Soo ist dat wij Schout ende Schepenen in qualiteijt als weeshr.het contract oft accoort voorn. volgens het versoeck niet en hebben geapprobeert maer hebben ter contrarij dat delfde geheel ende algeinprobeert ende dat om dese naervolgende redenen voor eerst vermits sijcontracthouders soo stout sijn geweest dat sijlieden sonder onse kennisse ende wetenschap het contract ofte accoort hebben gemaeckt ender ter anderen dat meer is hebben sij ons geen bewijs gedaen waer dat der weesen erfdeel was gevaren, dat sij uit haer ooms goederen moesten erven, ten derde en ten lesten omdat het contract ofte accoort door een derde was onderteijckent bij mij Marten Jans Coleman (in de marge: ende niet van Marten Jans Coleman, maar van Marinis Wagenaer, in de tweede vertoninghe die een tijt lanc naer de eerste vertoninghe is geschiet, soo was daer tussen de voorschr. onderteijckeninghe de naem van Marten Jans Coleman gevoeght ende gescreven). Ende alsoo men schuldig is der waerh. getuigenis te geven soo hebben wij hiertoe versocht sijnde dat niet connen naerlaeten maer hebben daertoe den voorz. certificatie daertoe vertoont ende selve met een groot segel geconfirmeert. Actum den 12 juni 1662. In de marge: fiat extract aen dhr. Advocaat Jacobus van Slingerlant.
  (Zij was later gehuwd met Maarten Jans Coleman.)

IV-a Cornelis Valckier, geboren te Oost Hinckelenpolder rond 1615, zoon van III-a.

RAZE 3547, schepenaktenboek Waarde, 28.1.1651: Adriaan van Schore namens Marijnis Pauwelse eist ú 2.5. over huur van een melkkoe verschenen bamis 1650.
Idem, 19.2.1651: zelfde proces. Schepenen veroordelen Corn. Valckier.
Idem, 28.9.1652: Adriaan van Schore namens Gerard Dijngenis Suijt contra Cornelis Valckier.
Zijn zonen bij een onbekende vrouw:
 1. Josias Cornelisse Valckier, volgt onder V-a.
 2. Jacob Valckier, volgt onder V-b.

IV-b Dingetje Valckier, geboren te Oost Hinckelenpolder rond 1618, overleden te Kloetinge (Zeeland) voor 12 oktober 1653, dochter van III-a.

Zie voor weesakte bij Jan Valckier.
Zij was gehuwd met Pieter Gillisse. Uit dit huwelijk:
 1. Dingetje Gillisse, geboren te Kloetinge (Zeeland) rond 1646.
 2. Jan Gillisse, geboren te Kloetinge (Zeeland) rond 1648.

IV-c Jacobmijnken Valckier, geboren te Waarde rond 1626, overleden aldaar voor 12 februari 1650, dochter van III-b.

RAZE 2082, fol. 27v, 10.2.1654: Jacques Mazuur, vleeshouwer, getrouwd met Janneken Jacobs Gelockdr. inwoner alhier (Goes) verklaart voldaan te zijn door Marinus Adr. Wagenaar te Waarde, betalende voor zijn kinderen geprocreerd bij Jacomijntje Valckier ter oorzake van hun beider van hun beidere contignent volgens een legaat volgens het codicil van Tanneken van Schore voor mij gepasseerd den (niet ingevuld) en dit alles per accoord ter somme van 100 gulden bij Willem Corn. in de Bolle, als ontvanger der kinderen aangesteld.
RAZE 3573, fol.1, 4.3.1655: Marijnis Ariaens Wagenaar als vader en vooghd van sijn twee onmondighe weesen Neelken en Elijsabeth Wagenaers geprocrereerd bij Jacobmijntie Valckier ter ene en Jan Valckier als opper en Jochum Jacobs Huijge als toesiend vooghd der weesen ter andere sijde verklaren dat Marijnis Wagenaar ú 40 meer had ontvangen dan uitgegeven. Hij moet dit bedrag terug betalen aan de kinderen.
Zij was gehuwd met Marijnis Adriaansen Wagenaar.
RAZE 3547, 12.2.1650: Marijnis Wagenaar en Jan Valkijer als oppervoogd en Jochum Jacobs Huijge als toeziend voogd over de wezen van Jacobmijntje Valckier genaamd Nelcken 4 en Lisbeth Wagenaar 2 jaar. Ieder kind krijgt ú 10.
RAZE 3548, fol.52v, 20 april 1662.: Marinus Adr. Wagenaer als vader en voogd van twee minderjarige kinderen geprocreeerd bij Jacobmijntje Valckiers met name Neelken 16 jaar en Elijsabeth 14 jaar waar ook oudoom en voogd van is Jan Valckier wil in arrest nemen twee partijen zaailand.
Uit dit huwelijk:
 1. Neelken Wagenaar, geboren rond 1645.
 2. Elisabeth Wagenaar, geboren rond 1647.

V-a Josias Cornelisse Valckier, zoon van IV-a.

RAZE 3566, cohier van de 100e penning enz. Waarde: Quohier over de parochie en heerlijkheid van Waarde over het dienstbodegeld en quotatie van het gemaal over 1680: Josias Valckier, 2 personen, geen boden.
RAZE 3533, schepenreg. Waarde, 2.10.1680: Josias Valckier is schuldig ú 1.5.0. aan Abraham Dircxs Schipper over gekochte winkelwaren op de koopdag van de wees van Adriaan Mancx. Josias Cornelisse Valckier is schuldig 10 schellingen aan Not. Lantsman te Kruiningen namens Adriaan Heupe wegens geleverd bier.
Hij was gehuwd met Josintie Abrahams Rottier, overleden te Waarde voor 1679, dochter van Abraham Nic. Rottier (schout en schepen van Waarde) en Maijcken Corn. Bouwens.
Trouwboek Krabbendijke: 22.1.1677 ondertrouwd te Waarde: Pieter van de Heule, wed. van Dingetje Pieters met Josijntie Abrahams Rottier van Waarde.
RAZE 3312C, weeskamer Kruiningen, fol. 71v, 22.6.1679: Josijntie Rottiers, weduwe van Pieter Heule wegens hun weeskind is accoord met Andries Quint oom en voogd van het weeskind.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Josiasse Valckier, geboren te Waarde rond 1673 (nederduits gereformeerd), volgt onder VI-a.
 2. Matie Valckier, gedoopt te Wemeldinge (Zeeland) op 17 januari 1683 (doopgetuigen waren Abraham Rottier, Cornelis Lowijsse en Elisabeth Rottier).
 3. Marinus Valckier, gedoopt te Wemeldinge (Zeeland) op 25 december 1683 (doopgetuigen waren Abraham Rottier en Cornelia Jans).

V-b Jacob Valckier, overleden te Wemeldinge (Zeeland) na 1705, zoon van IV-a.

RAZE 3598, Transportreg. Wemeldinge, fol. 72, 15.2.1675: Jan Lievense getr. met Barbel Crijns en Hendrik Crijns, wezen van Dignis Willemse leveren aan Jacob Valckier een lanthoufken met sijn gevolgh met schuijre en erve voor ú 20.
Idem, Jacobus Valckier levert aan Geert Marinus Verlare een huis aan de zuidzijde van het dorp voor ú 30.
RAZE 3542, boedelrek. en inv.: groene vechten te velde vercocht aencomende de erfgenamen van Corn. Rijck op de 1.6.1673: 3g. 7r. Cobus Valckier om ú 4.2.0
RAZE 3598, weeskamer Wemeldinge, 10.9.1694: Jacob Valckteur heeft aangenomen de rechte voogdij van zijn kind Huijbrecht Jacobs geprocr. bij Dingeken Huijbrechts. Cornelis Snoodijck als naaste vriend van moeders zijde de rechte wedervoogd.
Idem 30.9.1694: Jacob Valckier belooft zijn zoon uit te betalen 275 Car. gulden voor zijn moederlijk goed, hij zal het kind laten leren enz. voor ú 4.3.4. per jaar. "Maar oft quame te gebeuren dat tkint axsedent kreeg dat tmeestergelt boven 20 schell quam te lopen sal tkint sijn last sijn te betalen."
RAZE 2961, fol 145, 30.6.1696: Jacobus Valckier getrouwd met Lijntje Aarnouts met Cornelis Aarnouts en Pieter Clase, mede namens de andere erfgenamen van Aernout Cornelisse verkopen aan Jan Domisse een vroone 220 r. in het Oost Ambacht van Cappelle voor ú 20.15.
RAZE 3605, 3.3.1704: Jacobus Valckier verklaart schuldig te zijn aan rentmeester Adolf Groene ú 33.6.8. over pachten. Hypotheek zijn huis met 1g. 43r.
Hij was gehuwd (1) met Dingetje Hubrechts, overleden voor 1693. Uit dit huwelijk:
 1. Hubrecht Valckier, gedoopt te Wemeldinge (Zeeland) op 23 juni 1684 (doopgetuigen waren Jac. Corn. de Jonge en Josintje Abrahams), volgt onder VI-b.
 2. Cornelis Valckier, gedoopt te Wemeldinge (Zeeland) op 24 november 1686 (doopgetuigen waren Cornelis Cornelisse en Catlintie de Jonge).
Hij was gehuwd (2) met Lijntje Aernouts, overleden te Wemeldinge (Zeeland) voor 1703, dochter van Aarnout Cornelisse. Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Valckier, gedoopt te Wemeldinge (Zeeland) op 25 september 1695 (doopgetuige was Maatje de Jonge), volgt onder VI-c.
 2. Jacobus Valckier, gedoopt te Wemeldinge (Zeeland) op 28 december 1697 (doopgetuige was Maetje Stoffels).
 3. Jacobus Valckier, gedoopt te Wemeldinge (Zeeland) op 14 maart 1700 (doopgetuige was Catalijntje de Jonge).
Hij was gehuwd (3) met Neeltje Tijssen Vitsen. Uit dit huwelijk:
 1. Janna Valckier, gedoopt te Wemeldinge (Zeeland) op 2 november 1703 (doopgetuige was Jannetje Tijs Vitsen).
  Aangenomen in de Gereformeerde kerk van Wemeldinge 2.4.1735.
  Zij was gehuwd met Andries Leendertse.

VI-a Cornelis Josiasse Valckier, geboren te Waarde rond 1673 (nederduits gereformeerd), wonende te Kloetinge (Zeeland), overleden rond 1729, zoon van V-a.

Gerecht van Waarde: uitbesteding van arme weeskinderen 1648-1720: Cornelis Valckier werd uitbesteed van mei 1693 tot mei 1694 bij Anthonij Mar. Schipper, van mei 1694 tot mei 1696 bij Jan Josias, van mei '96 tot mei '97 bij Jan Josiass en van mei 1697 tot mei 1698 bij Cornelis Mar. Sweedijck.

Inv. stad Goes nr. 4621: in 1710 betaalde hij familiegeld: ú -.10.-.
RAZE 3203A, weeskamer Kloetinge, fol. 121v, 21.1.1704: Rekening en verantwoording van de nalatenschap van Jan Gommerse, getrouwd geweest met Janneke Claas Zegers, nu getrouwd met Cornelis Josiasse Valckier. Batig saldo: ú 110.3.4. Van dit bedrag wordt ieder jaar ú 33.6.8 uitgekeerd aan Cornelis Valckier voor het onderhoud van de kinderen. In 1718 is er nog ú 5.5 over.
Hij is ondertrouwd te Kloetinge (Zeeland) op 31 januari 1705 voor de kerk (nederduits gereformeerd), op ongeveer 32-jarige leeftijd met Jannetje Clase Segers, geboren te Kloetinge (Zeeland) (nederduits gereformeerd), wonende aldaar, overleden te 's-Heer Hendrikskinderen (Zeeland) rond 1751, dochter van Claas Jansse Zeger en Magdalena Gijsels.
RAZE 3203A, Weeskamer Kloetinge, fol.112v, 29.2.1704: Janneke Claas Zeegers, wed. van Jan Gommerse met 3 kinderen Magdaleentje Jan, oud de 16 ... 1704 6j, Pieter Gommerse Jansz den 12 ... 4j, Pieternelletje Jans de 13 deeses 2 jaare verzoekt afscheiding te maken daar zij voor de tweede maal wil trouwen. Voogd Stoffel Christiaans. Baten ú 180. Land en wei in Cloetinge en Cappelle.
Idem, fol. 160v, 29.4.1729: Jannetje Claes, weduwe van Cornelis Vallekier met een minderjarige zoon Josias 11 j, voogd is zijn broer Claas Vallekier. Zij zal haar zoon geven een gouden ducaton voor zijn vaderlijk goed.
RAZE 3154, fol. 179, 5.11.1728: Jannetje Claas, erfgename van haar moeder Magdalena Gijsels levert aan haar broer Jan Claasse Segers 2g 50r zaailand. Idem Mr. Pr. Hoek namens zijn echtgenote mede erfgename van wijlen Magdalena Gijsels haar grootmoeder levert aan Jan Clase Zegers.
RAZE 2760, fol. 43, 's-Heer Hendrikskinderen, 29.3.1748: Jannetje Clase Zeger koopt van de erfgenamen van schout Hendrik van Noorden uit de boedel van hun vader een landhoeve op het dorp 's-Heer Hendrikskinderen en land in de Goesepolder en in 's-Heer Hendrikskinderen. Zij verkoopt landerijen aan Adriaan Maartense Vermere.
Idem, 10.4.1748: Jannetje Clase Zegers schuldig aan de kinderen van Jacobus Vleugel ú 44, om de hoeve enz. te betalen; zij is ook schuldig ú 14 aan Hendrik van Noorden, zoon van Claas van Noorden.
RAZE 2761, fol. 18, 31.3.1751: Adriaan Neele, getrouwd met Pieternella Janse Beenhakker, dochter van Jannetje Clase Zegers, laatst weduwe van schout Hendrik van Noorden, Adriaan Hannewijk, als aangehuwde vader wegens het in huwelijk hebben van Pieternella Pieterse Luk, eerst weduwe van Claas Valkier die ook een zoon was van Jannetje Clase Zegers als voogd en aangetrouwde vader van de kinderen van Klaas Valkier en dus kleinkinderen van Jannetje Clase Zeger leveren aan de mede-erfgenaam Hendrik Clase van Noorden een landhoeve in 's-Heer Hendrikskinderen en 7 stukken zaailand.
Uit dit huwelijk:
 1. Claas Kornelis Valkier, gedoopt te Kloetinge (Zeeland) rond 1704, volgt onder VII-a.
 2. Josias Valckier.

VI-b Hubrecht Valckier, landbouwer en schepen van Borssele, gedoopt te Wemeldinge (Zeeland) op 23 juni 1684, overleden te Borssele (Zeeland) na 1718, zoon van V-b.

Huibrecht deed belijdenis in de kerk van Borssele op 16.3.1710, werd genoemd als diaken in 1712, was ouderling vanaf 23.4.1716. Hij staat vermeld als schepen in 1715 en 1716, directeur in 1713, 1714 en 1717. RAZE 2130, not. Hoogkamer, 8.7.1710: testament Huijbrecht Valkier en Tannetje de Hoog.
Hij was gehuwd met Tanneke de Hooghe, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 19 december 1688, dochter van Johannes de Hooghe (diaken 1681-1687, ouderling 1689-1714) en Maetje Hendriksen.
(Zij was later gehuwd met Paulus Jorisse.) Uit dit huwelijk:
 1. Dina Valckier, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 14 maart 1711.
 2. Matie Valckier, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 20 maart 1712.
 3. Dijna Valckier, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 26 maart 1713.
 4. Matie Valckier, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 2 september 1714.
 5. Dina Valckier, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 10 november 1715.

VI-c Cornelis Valckier, landbouwer en schepen, gedoopt te Wemeldinge (Zeeland) op 25 september 1695, overleden te Borssele (Zeeland) in het jaar 1744, zoon van V-b.

Cornelis Valckier wordt enige malen genoemd in het lidmatenboek van de Ger. kerk van Borssele: 16.3.1721 belijdenis; 24.9.1722 censuur; 1.7.1725 censuur en geweld en vloeken tegen de meid van de baljuw; 31.12.1730 censuur; 21.9.1732 attestatie met vrouw; 24.3.1735 "Cornelis Valkier onder sensure gelegd wegens vloecken en zig onbetamelijk aenstellen tegen Neeltie Frans wanneer zij om gelt kwam wegens het afleggen van zijn vrouw"; 6.7.1738 censuur; 7.7.1639 censuur, dronken en twist, zal afblijven; c.a. 1743 Cornelis Valckier doot.
RAZE 2443, fol. 190v, 31.3.1719: Cornelis, Hendrik en Tannetje de Hooge, kinderen van Johannes de Hooge leveren aan Cornelis Valkier hun hofstede in Borssele op AH vroone voor ú 142.
RAZE 2444, fol. 4v, 13.4.1726: Cornelis Valkier bekent schuldig te zijn aan Izaak Deurwaarder ú 33, hem schuldig gebleven per slot van rekening van 15.10.1725. Te betalen met ú 5 per jaar, hypotheek zijn hofstede.
RAZE 2435, fol. 13, 25.2.1729: De erfgenamen van Dina Eernisse, Cornelis Schoenmaker, Cornelis de Hooge, Cornelis Valkier en Janna Heernisse leveren zaailand 5g. 179r. voor ú 18 per gemet.
RAZE 3776, fol. 61, 4.3.1729: Marinus Janse van Strien levert aan Cornelis Valkier 5/8 deel in een hoefken met 6g 297r wei in de Nieuw en Westkerkepolder in Wolfaartsdijk voor ú 12 per gemet.
RAZE 3770, 27.5.1729: Cornelis Valkier getrouwd met Catie Heernisse, die erfgenaam is in de nalatenschap van Pieternella Heernisse (overleden in sept. 1728), die getrouwd is geweest met Marinus Janse van Strien. Cornelis verklaart dat er op de inventaris van 9.1.1729 gekort is en eist een nieuwe.
RAZE 3770, fol. 256, 27.5.1729: Marinus Janse van Strien verklaart de inventaris een deugdelijk stuk te zijn.
RAZE 2435, fol. 19, 6.12.1730: Cornelis Valkier levert aan predikant Cornelis Haring namens de wezen van pred. Johannis Wecksteen zijn hofstede, hof, erf en boomgaard in Borssele aan de O zijde van het kerkhof, O de ring voor ú 86.13.4.
RAZE 2435, fol. 39, 3.5.1738: Bastiaentje de Bat, weduwe van Marinus Lavooij verkoopt aan Cornelis Valkier een woonhuis, schuur en erf in Borssele aan de zuidzijde van het dorp voor ú 1.14.
Hij is ondertrouwd te Borssele (Zeeland) op 13 maart 1718 en getrouwd aldaar op 19 maart 1718 voor de kerk, op 22-jarige leeftijd met Catharina Heernisse (20 jaar oud), gedoopt te Borssele (Zeeland) op 28 juli 1697, overleden aldaar voor 24 maart 1736, dochter van Pieter Heernisse (diaken 1702-1704) en Pieternella Cornelisse de Hooge.
Zij deed belijdenis als Catie Herenisse op 15.3.1716 te Borssele.
Uit dit huwelijk:
 1. Jacobus Valckier, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 13 november 1718, volgt onder VII-b.
 2. Cornelia Valckier, geboren in het jaar 1719, volgt onder VII-c.
 3. Maatie Valckier, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 30 maart 1720.
 4. Maria Valckier, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 6 juni 1723, volgt onder VII-d.
 5. Jelina Valckier, gedoopt te Borssele (Zeeland) in september 1724.
 6. Pieter Valckier, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 5 januari 1726, volgt onder VII-e.
 7. Hubrecht Valckier, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 8 december 1726.
 8. Johanna Valckier, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 7 november 1728, volgt onder VII-f.
 9. Marinus Valckier, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 19 maart 1730.
 10. Huibrecht Valckier, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 25 maart 1731.
 11. Lauwerijntje Valckier, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 9 november 1732.
 12. Jacomintje Valckier, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 28 februari 1734.

VII-a Claas Kornelis Valkier, gedoopt te Kloetinge (Zeeland) rond 1704, overleden aldaar voor 20 december 1734, zoon van VI-a. Hij is ondertrouwd op 11 september 1728 en getrouwd te Kloetinge (Zeeland) voor de kerk, op ongeveer 24-jarige leeftijd met Pieternella Pieterse Luk (26 jaar oud), geboren te Ovezande (Zeeland) op 3 september 1702, overleden te Kloetinge (Zeeland) op 15 oktober 1771, begraven te 's-Heer Hendrikskinderen (Zeeland), dochter van Pieter Joosse Luk en Celia Pieters Pardoen.

Uit de familiebijbel van Adriaan Hannewijk: Pieternella Pieterse Luck is geboren tot Ovezande, den 3 September 1702. Mijn Moeder Pieternella Pieterse Luck is gestorven den 15 October 1771 smorgens ten drie uuren, oud 69 jaren, 1 maand en 12 dagen, gestorven en begraven tot 'Shr. Henrixkinderen.
RAZE 3102, weeskamer Kattendijke, 20.12.1734: Gommert Jansen Valkier als voogd van Cornelia Valkier en de 4 wezen van vaders zijde genaamd Cornelis 6j, Pieter, 5j, Claas 3j en Jan is met de moeder Pieternella Pieters tot overeenstemming gekomen over de nalatenschap van Claas Valkier. Zij zal de kinderen onderhouden, maar als zij komt te sterven zal haar man de kinderen niet langer onderhouden dan 6 maanden.
(Zij is daarnaast ondertrouwd te Kattendijke (Zeeland) op 8 december 1734 voor de kerk, op 32-jarige leeftijd (2) met Adriaan Hannewijk, schout van 's Heer Hendrikskinderen en bezat boerderij in 's Heer Hendrikskinderen, geboren te Kattendijke (Zeeland), overleden te Kloetinge (Zeeland) op 30 juli 1770.) Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Valkier, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 29 november 1728, gedoopt aldaar op 5 december 1728 (gereformeerd) (doopgetuige was Jannetje Claasdr. Zaaijer), volgt onder VIII-a.
 2. Pieter Klaase Valkier, gedoopt te Kattendijke (Zeeland) op 30 oktober 1729 (nederduits gereformeerd) (doopgetuigen waren Claas Pieterse Luck en Jacomijntje Jacobs), volgt onder VIII-b.
 3. Nicolaas Valkier, gedoopt te Kattendijke (Zeeland) op 3 januari 1732 (gereformeerd), volgt onder VIII-c.
 4. Jan Valkier, geboren na oktober 1732.

VII-b Jacobus Valckier, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 13 november 1718, wonende te Ritthem, overleden aldaar, zoon van VI-c. Hij was gehuwd met Pieternella Adriaanse Leinse. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Valckier, geboren te Ritthem op 12 februari 1748, gedoopt aldaar op 18 februari 1748 (doopgetuigen waren Cornelis Valkier en Maria Valkier).
 2. Maatje Valckier, geboren te Ritthem, gedoopt aldaar op 8 augustus 1749.
 3. Cornelis Valckier, gedoopt te Ritthem op 18 oktober 1750, volgt onder VIII-d.
 4. Adriana Valckier, geboren te Ritthem op 10 februari 1752, gedoopt aldaar op 18 februari 1752.
 5. Pieter Valckier, geboren te Ritthem op 16 maart 1753, gedoopt aldaar op 25 maart 1753 (doopgetuigen waren Jacob Quinten en Adriaantje Janse).
 6. Maatje Valkenier, geboren te Ritthem op 18 december 1755, gedoopt aldaar op 21 december 1755 (doopgetuigen waren Jacobus Quinten en Adriana Wissekerke), volgt onder VIII-e.
 7. Catharina Valckier, geboren te Ritthem op 20 september 1757 (nederlands hervormd), volgt onder VIII-f.
 8. Adriana Valckier, geboren te Ritthem op 25 januari 1758, gedoopt aldaar op 28 januari 1758.

VII-c Cornelia Valckier, geboren in het jaar 1719, overleden voor 1752, dochter van VI-c. Zij is in ondertrouw gegaan te Heinkenszand (Zeeland) op 11 april 1744, getrouwd aldaar op 29 april 1744 voor de kerk, op 25-jarige leeftijd met Jacob Meulblok (ongeveer 29 jaar oud), kuiper en kleermaker, geboren te Heinkenszand (Zeeland) rond 1715, overleden aldaar voor 25 november 1791.

RAZE 2840/1-5-1762/fol.240v: Simon Cornelisse van Liere met de voogd Jacob Meulblok belooft zijn twee kinderen, geprocrŽerd bij Janna Valkier, genaamd Prina, 7 jaar, en Magdalena 5 jaar, voor hun moederlijk goed 5 schellingen bij volwassenheid of trouwen, ze onderhouden of begraven.
(Hij is later in ondertrouw gegaan te Heinkenszand (Zeeland) op 13 mei 1752 en getrouwd aldaar op 31 mei 1752, op ongeveer 37-jarige leeftijd met Barbara Philipse Krijger, geboren te Wolphaartsdijk, dochter van Philippus Jans Krijger en Johanna Jans Verburg.) Uit dit huwelijk:
 1. Prina Meulblok.
 2. Magdalena Meulblok.

VII-d Maria Valckier, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 6 juni 1723, dochter van VI-c. Zij was gehuwd met Jan Jansen Koecke.
(Hij was weduwnaar van Prijntje Jans Toor.) Uit dit huwelijk:

 1. Caatje Valckier, geboren te Ritthem op 27 januari 1753, gedoopt aldaar op 7 februari 1753.
 2. Cornelis Valkier, geboren te Ritthem op 20 juli 1755, gedoopt aldaar op 24 juli 1755.

VII-e Pieter Valckier, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 5 januari 1726, overleden aldaar op 8 augustus 1766, zoon van VI-c.

Vermeld bij huwelijk: op verzoek van de kerkeraad van Borssele getrouwd te 's Heerenhoek.
Lidmatenregister van de Ger. Kerk te Borssele: Ledematen van de kercke J.C. van Borssele: 8.4.1759 Pieter Corn. Valckier belijdenis. Pieter Cornelisse Valckier doot 8.8.1766.
Hij is ondertrouwd te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 5 maart 1755 voor de kerk, op 29-jarige leeftijd met Dina Pennie, dochter van Cornelis Huybrechtsen Pennie (schepen) en Tannetje Lievense Klinkenspoor. Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Valkier, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 8 mei 1757, volgt onder VIII-g.
 2. Hubrecht Valkier, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 6 augustus 1758, volgt onder VIII-h.
 3. Caatje Valckier, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 6 januari 1760.
 4. Jan Valckier, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 17 mei 1761.
 5. Caatje Valckier, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 30 januari 1763.
 6. Aarnout Valckier, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 2 december 1764.
 7. Pieternelletje Valckier, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 2 november 1766.

VII-f Johanna Valckier, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 7 november 1728, begraven te Heinkenszand (Zeeland) op 26 februari 1762, dochter van VI-c.

Actaboek Ger. Kerk Heinkenszand: 1746 door belijdenis aangenomen: Janna Valkier, huisbezoek in 1753: Jacob Huisman, getrouwd met Janna Valkier
RAZE 2840, weeskamer Heinkenszand, fol. 230, 6.7.1753: Janna Valkier, weduwe van Jacob Huijsman met de voogd Huijbrecht Beenhakker accoord over de 2 kinderen Matthijs oud 28 maanden en Pieter Huijsman oud 6 maanden.
Idem, 26.2.1762, fol. 239v: Simon Corn. van Liere met de voogd Jacob Meulblok belooft zijn twee kinderen geprocreerd bij Janna Valkier genaamd Prina 7 en Magdaleene 5 jaar voor hun moederlijk goed 5 schell als ze mondig worden of trouwen en onderhouden hun leven lang of ze begraven.
Zij was gehuwd (1) met Jacob Huisman, wonende te Heinkenszand (Zeeland), overleden aldaar voor 6 juli 1753.
Actaboek Heinkenszand: 1746, door belijdenis aangenomen Janna Valkier; in 1753: huisbezoek, Jacob Huisman getrouwd met Janna Valkier.
Uit dit huwelijk:
 1. Matthijs Huisman, geboren in het jaar 1751.
 2. Pieter Huisman, geboren in het jaar 1753.
Zij was gehuwd (2) met Simon van Liere. Uit dit huwelijk:
 1. Prina van Liere, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1755, volgt onder VIII-i.
 2. Magdalena van Liere, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1757, overleden te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 22 december 1811. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 1 oktober 1786, op 29-jarige leeftijd (1) met Marinis Gooszen. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 5 mei 1804, op 47-jarige leeftijd (2) met Marinus Cornelisse, timmermansknecht.

VIII-a Cornelis Valkier, landbouwer op de hoeve "Noordhoek" te Kloetinge., geboren te Kloetinge (Zeeland) op 29 november 1728, gedoopt aldaar op 5 december 1728 (gereformeerd), overleden aldaar voor 1778, begraven aldaar, zoon van VII-a.

Uit de familiebijbel van Adriaan Hannewijk: Corn. Vallekier is gestorven den 31 december 1778, in den ouderdom van 45 jaren op de Hofstede genaamt den Noorthoek en ook tot Cloetinge begraven. (Het jaar van overlijden klopt niet, Maatje Beveland trouwt voor de tweede maal in 1776).
Hij was gehuwd met Maatje Beveland, gedoopt te Wolphaartsdijk op 25 juli 1748, overleden voor 22 augustus 1776, dochter van Willem Jacobs Beverland en Jacoba Marinusse de Jager.
RAZE 2314, not. J.G. Bellersheim, 24.9.1776: Test. van Jacob de Kok en Maatje Beveland; zijn enige erfgenaam is Antonina de Kok, verwekt bij Janna Andriesse Dapper en zijn vrouw Maatje Beveland; ieder een portie, verder mag zij op de hoeve blijven. Zij benoemt haar zoon Nicolaas Valkier verwekt bij Cornelis Valkier en haar man Jacob de Kok tot erfgenaam. Voogden: Francois de Kok, Pieter Vallekier in de Groe en Jan Dirkse Bos te Driewegen.
Uit dit huwelijk:
 1. Nicolaas Valkier, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 12 december 1771, gedoopt aldaar op 16 december 1771.

VIII-b Pieter Klaase Valkier, landbouwer op de hoeve "de Blauwe Trappen" en diaken 24.9.1775, ouderling 24.9.1780, gedoopt te Kattendijke (Zeeland) op 30 oktober 1729 (nederduits gereformeerd), overleden te Kloetinge (Zeeland) op 1 augustus 1782, begraven aldaar, zoon van VII-a.

Familie bijbel van Adriaan Hannewijk: Pieter Vallekier is gestorven den 1 Augustus 1782 in den ouderdom van 51 jaar op de hofstede genaamt "De Blauwe trappen" in de Groe en ook tot Cloetinge begraven door Ar. Hannewijk.
Hij is ondertrouwd te Kloetinge (Zeeland) op 11 januari 1755 en getrouwd aldaar op 22 januari 1755 voor de kerk, op 25-jarige leeftijd (1) met Pieternella Cornelisse Kopmels (33 jaar oud), gedoopt te Kloetinge (Zeeland) op 17 april 1721, overleden te Kloetinge (de Groe) op 16 januari 1759, dochter van Cornelis Marinusz Kopmels en Anna Abrams Huige.
(Zij is eerder getrouwd te Kloetinge (Zeeland) op 25 augustus 1754, op 33-jarige leeftijd met Cornelis Goosen.) Uit dit huwelijk:
 1. Cecilia Valkier, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 24 november 1755, gedoopt aldaar op 30 november 1755 (doopgetuigen waren Pieternella Pieterse Luck en Cornelis Valkier).
 2. Anna Valkier, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 26 december 1756 (doopgetuige was Marijtje Vermeulen (vrouw van Abraham Kopmels)), overleden voor 1758.
 3. Anna Pieterse Valkier, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 13 augustus 1758, gedoopt aldaar op 20 augustus 1758 (doopgetuige was Marijtje Vermeulen), volgt onder IX-a.
Hij is ondertrouwd te Kloetinge (Zeeland) op 18 augustus 1759 en getrouwd aldaar op 5 september 1759 voor de kerk, op 29-jarige leeftijd (2) met Geertruid Gevels, geboren te Borssele (Zeeland).
(Zij is eerder getrouwd op 12 juli 1741 met Lieven Block (27 jaar oud), geboren te Oudelande op 10 mei 1714, gedoopt aldaar op 15 mei 1714.) Hij is getrouwd te Kloetinge (Zeeland) op 3 april 1776, op 46-jarige leeftijd (3) met Willemina Dekkers (46 jaar oud), gedoopt te Nisse op 10 december 1729 (doopgetuige was Maria Pieters), overleden te Kloetinge (Zeeland) in januari 1788, dochter van Cornelis Decker en Maria Jans.
(Zij is later in ondertrouw gegaan te Kloetinge (Zeeland) op 7 maart 1783 en getrouwd aldaar op 27 maart 1783, op 53-jarige leeftijd met Antonij Anthonijsz. Hoebeke, geboren te Kloetinge (Zeeland) (nederduits gereformeerd).) Uit dit huwelijk:
 1. Jannetje Valkier, dienstbode te Heinkenszand, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 16 september 1778, gedoopt aldaar op 16 september 1778 (doopgetuigen waren Christiaan Coole en Catharina Dekkers).
  Bijlagen Weeskamer Goes, 2744 en 2748, 23.4.1801: rekening van de ontvangsten en uitgaven van de goederen, nagelaten door Jannetje Valkier (gehuwd met Geerard de Jonge) t.b.v. haar broer Klaas Valkier en Paulus Polderman (gehuwd met Anna Valkier) ieder voor de helft, met bijlage, overgebracht door Paulus Polderman en Johannes Vermet. Goed slot: ú 41.18.7, voor Klaas Valkier, broer, 3/4 of ú 31.17.4, voor Paulus Polderman, gehuwd met Anna Valkier ú 10.12.5.
  Zij is in ondertrouw gegaan te 's-Heer Hendrikskinderen (Zeeland) op 22 september 1799 en getrouwd aldaar op 4 oktober 1799, op 21-jarige leeftijd met Geerard Janse de Jonge, dienstbode te Heinkenszand.
  Jannetje Valkier. Bruid trouwgeld op zondag 22 september 1799 's-Heer Hendrikskinderen. Bruid : Jannetje Valkier. Opmerking : dienstbode te 's-Heer Hendrikskinderen. Bruidegom : Geeraard Janse de Jonge, dienstbode te Heinkenszand. Betaling trouwgeld : 22-09-1799. Plaats : 's-Heer Hendrikskinderen.

 2. Klaas Valkier, boerenknecht en arbeider, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 22 april 1782, gedoopt aldaar op 28 april 1782 (nederlands hervormd) (doopgetuigen waren Claas Valkier, Anna Valkier en Janna Zaaijer), overleden te Kloetinge (Zeeland) op 4 augustus 1855. Hij is getrouwd te Waarde op 25 maart 1830, op 47-jarige leeftijd met Jannetje Oele (49 jaar oud), gedoopt te Krabbendijke (Zeeland) op 29 oktober 1780, overleden aldaar op 30 mei 1852, dochter van Laurus Oele en Neeltje Glerum.
  (Zij was weduwe van Job Bom, overleden te Waarde op 7 september 1829.)

VIII-c Nicolaas Valkier, landbouwer en ouderling, gedoopt te Kattendijke (Zeeland) op 3 januari 1732 (gereformeerd), wonende te Wolphaartsdijk, overleden aldaar op 29 januari 1800, zoon van VII-a.

RAZE 3790, 29.3.1761: Nicolaas Valkier koopt uit de failliete boedel van Janis Roeloff koeien, een kalf, 1 varken, hooi, melktuig, banken, een windmolen, enz. voor ú 64.4.4.
RAZE 2761, fol. 118, 22.12.1761: Klaas Vallekier levert aan schout Adriaan Vermerre 1g. 174r wei in 's-Heer Hendrikskinderen voor ú 8.10 per gemet.
RAZE 3790, fol. 158v, 29.4.1768: Nicolais Valkier leent ú 300 van Adriaan Paardekoper. Onderpand zijn hoeftken, zoo huijs, schuer als keet, staande in Den Polder van Oudwolphaartsdijk, aldaar in den Moolblok met den nomber van 9g 97r hof, boomgaard en weije. Kerkeraadsverslagen Ger. Kerk Wolfaartsdijk: 20.5.1782, Klaas Valkier tot ouderling benoemd.
RAZE 2312, Not. L. Dijkwel, 20.8.1793: Nicolaas Valkier, bouwman en Johanna Saaijer, echtelieden te Wolfaartsdijk mutueel testament.
RAZE 3781, fol. 43, 16.4.1800: Nicolaas Valkier NZ, Janis de Neef getr. met Adriana Valkier, Dingenis Remijnse getr. met Pieternella Valkier, erfgenamen van Nicolaas Valkier leveren aan Dingenis Remijnse een hofstede in Oud-Wolfaartsdijk in Moolblok op 5g 143r wei met 231 olmen en essebomen voor ú 477.1. Verder leveren zij 13 stukken zaailand aan diverse personen.

Nicolaas Valkier wordt genoemd in de aanhef van het boek van Mr. Willem Emmeri de Perponcher Sedlnitzky, heer van Wolfaartsdijk genaamd "de Zuid Bevelandse Dorpsleeraar", Utrecht 1799. Familiebijbel Adriaan Hannewijk: Klaas Vallekier is overleden den 23 Jannuari 1800, in den ouderdom van 68 jaar ruim of omtrend één maand in het Eiland Wolphertsdijk.
Hij is ondertrouwd te Kloetinge (Zeeland) op 28 maart 1761 voor de kerk, op 29-jarige leeftijd met Johanna Adriaanse Saaijer (30 jaar oud), landbouwster, gedoopt te Goes op 19 mei 1730 (doopgetuige was Sara van Damme), overleden te Wolphaartsdijk tussen 23 januari 1798 en 29 januari 1800, dochter van Adriaan Geeraardse Saaijer en Adriana van Damme. Uit dit huwelijk:
 1. Adriana Valkier, geboren in het jaar 1760, gedoopt te Wolphaartsdijk, volgt onder IX-b.
 2. Nicolaas Valkier, gedoopt te Wolphaartsdijk op 18 november 1761 (gereformeerd), volgt onder IX-c.
 3. Frans Valkier, landbouwer, geboren te Wolphaartsdijk op 14 november 1765.
 4. Maria Valkier, gedoopt te Wolphaartsdijk op 25 oktober 1767, volgt onder IX-d.
 5. Jannetje Valkier, gedoopt te Wolphaartsdijk op 25 oktober 1767.
 6. Pieternella Valkier, geboren te Wolphaartsdijk op 27 maart 1774, volgt onder IX-e.

VIII-d Cornelis Valckier, gedoopt te Ritthem op 18 oktober 1750, zoon van VII-b. Hij is ondertrouwd te Middelburg (Waalse kerk) op 11 september 1773 en getrouwd te Middelburg (Gereformeerde kerk) op 28 september 1773 voor de kerk, op 22-jarige leeftijd met Elisabeth Louwers (minstens 16 jaar oud), geboren te Middelburg voor 1757. Uit dit huwelijk:

 1. Pieternella Valkier, geboren te Ritthem op 3 februari 1774, gedoopt aldaar op 6 februari 1774 (doopgetuigen waren Cornelis Valkier en Pieternella Leijnse), volgt onder IX-f.
 2. Machgiel Valkier, geboren te Ritthem op 17 mei 1778, gedoopt aldaar op 24 mei 1778 (doopgetuigen waren Imant Vrille en Janna Janse), volgt onder IX-g.
 3. Catharina Valkenier, geboren te Middelburg op 15 januari 1781, volgt onder IX-h.
 4. Kornelis Valkenier, arbeider, geboren te Ritthem in het jaar 1790, overleden te Zuidzande op 14 november 1836.

VIII-e Maatje Valkenier, geboren te Ritthem op 18 december 1755, gedoopt aldaar op 21 december 1755, overleden aldaar op 21 december 1816, dochter van VII-b. Zij was gehuwd met Aarnout Hendriksen, olieman, geboren te Ritthem. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Henderiksen, geboren te Ritthem in het jaar 1786, volgt onder IX-i.
 2. Pietronella Hendrikse, geboren te Ritthem in het jaar 1786, volgt onder IX-j.
 3. Hendrik Hendriksen, ouvrier, geboren in het jaar 1788, overleden te Ritthem op 4 februari 1811.
 4. Catharina Hendrikse, geboren in het jaar 1790, overleden te Ritthem op 30 november 1816.
 5. Jozina Hendrikse, geboren te Ritthem op 24 mei 1796, volgt onder IX-k.

VIII-f Catharina Valckier, geboren te Ritthem op 20 september 1757 (nederlands hervormd), overleden te Vlissingen op 6 februari 1838, dochter van VII-b.

Cath. Valkenier. Kadastraal eigenaar in 1832 Vlissingen
Kadastrale gemeente : Vlissingen
Kadastrale aanduiding : A 143
Eigenaar : Cath. Valkenier
Opmerking : weduwe Andries van Vlaanderen
Woonplaats : Vlissingen
Beroep : arbeidster
Eigendom : weiland
Oppervlakte : 0,957 hectare
Klasse ongebouwd : 2
Klasse gebouwd : 0
Belastbaar inkomen ongebouwd : 37,23 gulden
Belastbaar inkomen gebouwd : 0 gulden
Totaal belastbaar : 37,23 gulden.
Zij was gehuwd met Andries van Vlaanderen, geboren te Ritthem op 18 maart 1740 (nederlands hervormd), wonende te Oud-Vlissingen, overleden aldaar op 24 mei 1798. Uit dit huwelijk:
 1. Leendert van Vlaanderen, gedoopt te Vlissingen op 13 januari 1782 (nederlands hervormd) (doopgetuige was Maatje Valkier), volgt onder IX-l.
 2. Jacobus van Vlaanderen, geboren te Vlissingen op 14 december 1782 (nederlands hervormd) (doopgetuige was Adriaantje Cornelisse Melsen), volgt onder IX-m.
 3. Cornelis van Vlaanderen, geboren te Vlissingen op 22 februari 1787, gedoopt op 25 februari 1787 (nederlands hervormd), volgt onder IX-n.

VIII-g Cornelis Valkier, arbeider, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 8 mei 1757, overleden te Oudelande op 5 september 1803, zoon van VII-e.

RAZE 2615, fol. 15, 13.10.1792: Cornelis Valkier landman onder Everinge geeft te kennen dat hij zijn schuldeisers niet kan betalen en dat hij wil repudieren.
Idem, fol. 25, Crediteuren zijn Anthonij Zwemer, Job Steenpoorte, heer van Tilburg, Aarnout Pennie. Baillieu van Tilburg is uitvoerder van het beslag.
13.11.1792: Cornelis Valkier en Maria van der Wege; inventaris, batig saldo bedraagt ú 2509.17.-.
RAZE 3400, 27.4.1794: testament Kornelis Valkier en Maria van der Wege.
RAZE 3406, 2.5.1794: Staat en inventaris van de boedel van Maria van der Wege, overleden te Oudelande op 1.5.1794, op aangeven van de boedelhouder Kornelis Valkier, erfgenamen Job en Adriaan Steenpoorte en het kind Pieter Valkier. Goed slot ú 297.12.
RAZE 3406, weeskamer Oudelande, 20.6.1794: Kornelis Valkier, weduwnaar van Maria van der Weege vertoont testament van 27.4.1794 voor schout en schepenen. Voogd is Aarnout Panni en van moederszijde Pieter Negers.
RAZE 3406, 9.9.1803: staat en inventaris van de boedel van Cornelis Valkier overleden op 5.9.1803 te Oudelande. Weduwe: Neeltje Westdorp. Een woonhuis, schuur en erve aan de zuidzijde van het dorp Oudelande. Eerste vrouw was Maria van der Wege, vrouw is Neeltje Westdorp. Zij tekent: Nelije danker Wesdorp.
RAZE 3375, gerechtsrol Oudelande, 30.9.1803: Neeltje Westdorp weduwe van Kornelis Valkier verklaart dat de schulden van de boedel de baten te boven gaan.
RAZE 3406, 12.12.1804: Rekening van de insolvente boedel van Cornelis Valkier aan schout en schepenen van Oudelande. Op 12.10.1803 verkocht het huis en erve binnen het dorp aan Willem de Vriese voor ú 151.
Hij is getrouwd op 1 oktober 1785, getrouwd te Ellewoutsdijk (Zeeland) rond 1785 voor de kerk, op 28-jarige leeftijd (1) met Maria van der Weege (41 jaar oud), geboren te Oudelande op 6 augustus 1744, gedoopt aldaar op 9 augustus 1744, overleden aldaar op 1 mei 1794, dochter van Adriaan Mathies van der Wege en Jannetje Jansen Traas.
(Zij was weduwe van Pieter Steenpoorte.)
Cornelis Valkier. Bruidegom trouwgeld op zaterdag 1 oktober 1785 Ellewoutsdijk. Bruidegom : Cornelis Valkier. Opmerking : boerenknecht. Bruid : Maria van de Weege, weduwe van P. Steenpoorte. Datum betaling trouwgeld : 1-10-1785/09-1786. Plaats : Ellewoutsdijk.
Uit dit huwelijk:
 1. Pieter Valckier, militair en fuselier derde compagnie eerste battallon, geboren te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 5 oktober 1786, overleden te Middelburg (Hospitaal) op 9 maart 1822.
  Stamboek militairen, stamboeknummer 7514, 2e reg. inf. Naam: Pieter Valkier, Moeder: Maria van der Wege, geb. Ellewoutsdijk 5.10.1786, lang 5 voet, 6 duim en 4 ellen, aangezicht rond, voorhoofd breed, ogen bruin, neus ordinair, mond groot, kin rond, haar bruin, wenkbrauwen bruin. Hij werd op 5.5.1819 in 't Corps opgenomen als plaatsvervanger van Cornelis Glerum te Kruiningen, op 20.6.1821 gereangageerd voor 6 jaar, in Frankrijk kannonnier. Op 9.3.1822 in de ziekenzaal te Middelburg overleden aan de gevolgen van een ziekte.
Hij is getrouwd te Oudelande op 14 augustus 1795 voor de kerk, op 38-jarige leeftijd (2) met Neeltje Westdorp (25 jaar oud), dienstmeid, geboren in het jaar 1770, overleden te Oudelande op 17 november 1831, dochter van Danker Westdorp en Tannetje Steenhart.
(Zij was later gehuwd met Loen de Leeuw, geboren in het jaar 1752, overleden te Oudelande op 14 april 1837, zoon van Pieter de Leeuw en Geertruid Hollenstellen.) Uit dit huwelijk:
 1. Danker Valkier, arbeider, schutter bij Zeeuwse Mobiele Schutterij (ZMS) en jachtopziener, geboren te Oudelande in het jaar 1800, wonende aldaar en te Serooskerke (Walcheren), overleden te Nieuw- en Sint Joosland op 31 december 1851.
  Memorie van successie, kanton Middelburg, dl. 17, nr. 1638, 1852: Levinus Valkier arbeider te Oudelande, verklaart dat zijn broer Danker Valkier is overleden op 31.12.1851 te Nieuw- en Sint Joostland en dat hij geen roerend goed nalaat. 30.4.1852.
 2. Levinus Valkier, geboren te Oudelande op 30 april 1802, volgt onder IX-o.

VIII-h Hubrecht Valkier, gedoopt te Borssele (Zeeland) op 6 augustus 1758, overleden te 's-Heerenhoek (Zeeland) voor 1798, zoon van VII-e.

RAZE 2440, fol. 62, 17.7.1784: Hubrecht Valkier getrouwd met Maria Kosters laatst weduwe van Cornelis den Herder levert aan Gerard Janse den Herder een woonhuis en erf in Borssele voor ú50.
Hij is ondertrouwd te 's-Heerenhoek (Zeeland) rond 1783 voor de kerk, op ongeveer 25-jarige leeftijd met Maria Kosters.
Huibreght Valkier. Bruidegom trouwgeld op woensdag 1 oktober 1783 's-Heerenhoek Bruidegom : Huibreght Valkier. Opmerking : kleermaker. Bruid : Maria Koster, weduwe van C. de Herder. Datum betaling trouwgeld : 1-10-1783/09-1784. Plaats : 's-Heerenhoek.
Uit dit huwelijk:
 1. Pieter Valkier, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 7 april 1785, gedoopt aldaar op 9 april 1785 (doopgetuige was Cornelis Valkier), volgt onder IX-p.
 2. Laurens Valkier, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 6 mei 1786, gedoopt aldaar op 14 mei 1786 (doopgetuigen waren Laurens den Herder en Neeltje Karelse).
 3. Cornelis Valkier, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 25 mei 1787, gedoopt aldaar op 27 mei 1787, overleden voor 25 maart 1789.
 4. Cornelis Valkier, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 25 maart 1789, gedoopt aldaar op 29 maart 1789.

VIII-i Prina van Liere, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1755, wonende te 's-Heerenhoek (Zeeland), overleden aldaar op 3 februari 1832, dochter van VII-f. Zij was gehuwd met Janus Onderdijk, landbouwer. Uit dit huwelijk:

 1. Simon Onderdijk, arbeider, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 8 februari 1779, wonende aldaar, ongehuwd overleden aldaar op 6 november 1848.
 2. Johanna Onderdijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1782, volgt onder IX-q.
 3. Jan Onderdijk, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 2 juli 1789.
  Ongehuwd in 1813, woonplaats 's-Heerenhoek.

IX-a Anna Pieterse Valkier, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 13 augustus 1758, gedoopt aldaar op 20 augustus 1758, overleden te Goes op 15 januari 1814, dochter van VIII-b.

Vermeld bij haar geboorte: 's middags half 4 uren. Woonde in de Voorstad.
RAZE 2326, nr. 600, 12.3.1788: test. voor Not. de Fouw Goes.
Zij is ondertrouwd te Kloetinge (Zeeland) op 7 mei 1780 en getrouwd aldaar op 24 mei 1780 voor de kerk (nederduits gereformeerd), op 21-jarige leeftijd (1) met Adriaan Fraassen (28 jaar oud), geboren te Sinoutskerke op 15 maart 1752, gedoopt te 's-Heer Abtskerke (Zeeland) op 19 maart 1752, zoon van Jan Marinusz, van Fraassen en Maatje van Sagen. Zij is in ondertrouw gegaan te Goes op 2 februari 1788 en getrouwd aldaar op 22 februari 1788, op 29-jarige leeftijd (2) met Paulus Polderman (33 jaar oud), arbeider en winkelier, geboren te Kruiningen (Zeeland) in het jaar 1755, wonende te Goes (Voorstad A 180), overleden te Goes op 7 september 1824, zoon van Janus Polderman en Janna Schippers.
Anna Valkier. Bruid trouwgeld op vrijdag 1 februari 1788 Goes. Bruid : Anna Valkier. Bruidegom : Paulus Polderman, boerenknecht. Betaling trouwgeld : 1-02-1788. Plaats : Goes.
Uit dit huwelijk:
 1. Johanna Polderman, geboren op 28 maart 1790.
 2. Marinus Polderman, geboren te Goes in het jaar 1791, volgt onder X-a.

IX-b Adriana Valkier, landbouwster, geboren in het jaar 1760, gedoopt te Wolphaartsdijk, wonende aldaar, overleden te Driewegen (Zeeland) op 1 april 1824, dochter van VIII-c. Zij is ondertrouwd te Wolphaartsdijk op 17 februari 1787 voor de kerk, op 27-jarige leeftijd met Janis de Neeff (31 jaar oud), landbouwer, geboren te Stavenisse in het jaar 1756, overleden te Driewegen (Zeeland) op 19 januari 1848, zoon van Jan de Neeff en Levina de Min.

Adriaantie Valkier. Bruid trouwgeld op zondag 1 oktober 1786. Bruid: Adriaantie Valkier. Bruidegom: Janis de Neeff, arbeider. Betaling trouwgeld: 1-10-1786/09-1787. Plaats: Wolphaartsdijk.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan de Neeff, boerenknecht, geboren te Driewegen (Zeeland) op 28 maart 1787, overleden aldaar op 19 januari 1835.
  Gemeente : Driewegen en Coudorpe
  Jan de Neef
  Geboortedatum : 28-03-1787
  Geboorteplaats : Wolphaartsdijk
  Beroep : Garcon de Laboureur
  Burgerlijke staat : Ongehuwd
  Vader : Janis de Neef
  Moeder : Adriana Valkier
  Opmerking : Weinig welgesteld, heeft twee oude ouders.
 2. Klaas de Neeff, boerenknecht, geboren te Driewegen (Zeeland) in het jaar 1790, overleden aldaar op 9 januari 1831.
 3. Levina de Neeff, geboren te Wolphaartsdijk in het jaar 1796, volgt onder X-b.

IX-c Nicolaas Valkier, landbouwer, gedoopt te Wolphaartsdijk op 18 november 1761 (gereformeerd), overleden aldaar op 17 maart 1816, zoon van VIII-c.

Hij was landbouwer in Wolfaartsdijk op een hoeve die oorspronkelijk gepacht werd door Jacobus Westveer. Deze trouwde na het overlijden van zijn vrouw Tanna Kommee met de dienstmeid Janna Machielse. Na het overlijden van Jacobus Westveer trouwde diens vrouw Janna met de knecht Nicolaas Valkier die op deze manier boer werd. Deze boerderij was eigendom van Jonkvr. Henriette Frederika de Perponcher die stond op het adres A 100 in de Heerenpolder. Vermoedelijk is de hoeve later afgebroken.
RAZE 2312, Not. Leijn Dijkwel, 23.1.1798: Testament van Nicolaas Valkier (de Jonge), landbouwer en Janna Machielse, echtelieden. Ook genoemd de kinderen uit het eerste huwelijk van Janna Machielse (niet bij naam). Voogd over haar voorkinderen is haar broer Cornelis Machielse, boereknecht te Wolfaartsdijk.
J. v.d. Baan, Wolphaartsdijk, eind 1810: Nicolaas Valkier benoemd tot lid van de Municipale Raad.
RAZE 2730, 18.5.1811: Pieter Westveer te 's-Heer Arendskerke verkoopt aan Nicolaas Valkier een wei, groot 2 ha, 41 a in Sabshoek voor f 1070.
Notaris Lenshoek, inv.nr. 1525: Nicolaas Valkier overleden op 17.3.1817, Janna Machielse reeds overleden op 3.1.1812. Adm. voogd is Cornelis Janse van Strien (getrouwd met de tante van de kinderen). Kinderen: Johanna 17, Leijntje 16, Adriana 15, Nicolaas 14, Machiel 13, Jan 8 en Marinus 6 jaar. Cornelis Machielse is toeziend voogd. Adriaan Westveer, boereknecht zoon van Janna Westveer en Jacobus Westveer heeft een aandeel van f 1739.18.8 uit de boedel. Eigendommen een huis, A 20, bewoond door Servaas Machielse, zaailand en wei. Hij pachtte een hofstede van H.F. de Perponcher.
Idem, inv.nr. 1526, 1.2.1817: Verkoop van bezittingen van Nicolaas Valkier, in de herberg van Joos Pieterse Arnoijs.
Hij is in ondertrouw gegaan te Wolphaartsdijk en getrouwd aldaar op 26 mei 1797, ondertrouwd op 27 mei 1797 voor de kerk, op 35-jarige leeftijd met Janna Machielse (27 jaar oud), landmansvrouw, gedoopt te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 3 november 1769 (doopgetuigen waren Cornelia Corn. Verstrate en Cornelia Pieterse Traas), overleden te Wolphaartsdijk op 3 januari 1812, dochter van Machiel Deumisse en Lijntje Cornelisse Verstraten.
Zij kwam in 1790 van 's-Heer Arendskerke in Wolfaartsdijk. RAZE 3798 I, 17.12.1794: Staat en inventaris gemaakt op verzoek van de weduwe van Jacobus Westveer met name Janna Deumissen en Willem Westveer als voogd over de kinderen van wijlen Jacobus Westveer geprocr. bij zijn overleden huisvrouw Tannetje Comme, van alle goederen die Jacobus Westveer heeft nagelaten na zijn overlijden op 21.11.1794. RAZE 3794, 20.5.1797: Inventaris en taxatie van alle goederen die Jacobus Westveer op 21.11.1794 met de dood heeft nagelaten. Batig saldo: ú 2286.11.2. Lidmatenregister Wolfaartsdijk: Janna Machielse, vrouw van Nicolaas Valkier, obiit jan. 1812. Inv. Felix 1265, nr. 2185, 25.5.1812: beschrijving en inventaris van alle middelen enz. na het overlijden van Janna Machielse.
(Zij is eerder getrouwd te Wolphaartsdijk op 1 maart 1792, op 22-jarige leeftijd met Jacobus Westveer (hoogstens 40 jaar oud), landbouwer, geboren te Wolphaartsdijk na 1752, wonende aldaar, overleden aldaar op 21 november 1794, begraven aldaar op 25 november 1794, zoon van Engel Westveer en Adriana van der Bliek. (Hij was weduwnaar van Tannetje Kommee.)) Uit dit huwelijk:
 1. Johanna Valkier, geboren te Wolphaartsdijk op 6 april 1798, gedoopt aldaar op 29 april 1798, volgt onder X-c.
 2. Leijntje Valkier, geboren te Wolphaartsdijk op 22 maart 1799, gedoopt aldaar op 25 maart 1799, volgt onder X-d.
 3. Adriana Valkier, geboren te Wolphaartsdijk op 15 juni 1800, gedoopt aldaar op 22 juni 1800 (gereformeerd), volgt onder X-e.
 4. Nicolaas Valkier, geboren te Wolphaartsdijk op 2 augustus 1801, gedoopt aldaar op 9 augustus 1801 (gereformeerd), volgt onder X-f.
 5. Machiel Valkier, geboren te Wolphaartsdijk op 2 oktober 1802, gedoopt aldaar op 10 oktober 1802 (nederlands hervormd), volgt onder X-g.
 6. Pieternella Valkier, geboren te Wolphaartsdijk op 6 juni 1804, gedoopt aldaar op 15 juni 1804, overleden aldaar op 23 november 1814.
 7. Jan Valkier, geboren te Wolphaartsdijk op 11 februari 1806, gedoopt aldaar op 14 februari 1806.
 8. Jan Valkier, geboren te Wolphaartsdijk op 11 februari 1808, gedoopt aldaar op 14 februari 1808 (nederlands hervormd, afgescheiden), volgt onder X-h.
 9. Marinus Valkier, geboren te Wolphaartsdijk op 25 maart 1810, gedoopt aldaar op 1 april 1810 (gereformeerd), volgt onder X-i.

IX-d Maria Valkier, gedoopt te Wolphaartsdijk op 25 oktober 1767, overleden aldaar in januari 1805, dochter van VIII-c.

Vermeld als lidmaat van de Ger. kerk van Wolfaartsdijk in jan. 1805.
Zij is ondertrouwd te Wolphaartsdijk op 17 juni 1791 voor de kerk, op 23-jarige leeftijd met Johannes Molhoek (38 jaar oud), landbouwer, gedoopt te Wemeldinge (Zeeland) op 22 oktober 1752, zoon van Cornelis Molhoek en Maria Strosnijder.
RAZE 3800B, 20.6.1806: Janis Molhoek, weduwnaar van Maria Nic. Valkier. Kinderen: Cornelis 12 jaar en Klaas Molhoek 10 jaar.
Janis Molhoek. Bruidegom trouwgeld op vrijdag 1 oktober 1790 Wolphaartsdijk
Bruidegom : Janis Molhoek, landman
Bruid : Maria Valkier
Datum betaling trouwgeld : 1-10-1790/30-09-1791
Plaats : Wolphaartsdijk.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Molhoek, geboren te Wolphaartsdijk in het jaar 1796, volgt onder X-j.
 2. Nicolaas Molhoek, geboren te Wolphaartsdijk in het jaar 1798, volgt onder X-k.

IX-e Pieternella Valkier, landbouwster, geboren te Wolphaartsdijk op 27 maart 1774, overleden aldaar op 4 januari 1850, dochter van VIII-c.

Bezat een hofstede in de Oostnieuwlandse Polder te Wolfaartsdijk. Nots. Lenshoek, 4.10.1844 en 17.1.1850: Inventaris enz. opgemaakt op de hofstede van Pieternella Valkier. De hofstede met 35 bunder werd door nots. Lenshoek in de herberg van M. Minnaar publiek verkocht (advertentie Goessche Courant van 11.3.1830). Op 14.3.1850 werden de boere-inspan, meubels en huishoudelijke goederen verkocht.
Zij is ondertrouwd te Wolphaartsdijk op 20 juli 1793 voor de kerk, op 19-jarige leeftijd (1) met Dingenis Remijnse (30 jaar oud), landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 9 juli 1763, gedoopt aldaar op 10 juli 1763 (gereformeerd) (doopgetuige was Cornelia Remien (Tante)), begraven te Wolphaartsdijk op 3 maart 1808, zoon van Jan Dingenisz. Remijnse en Catharina Pietersdr Poelman. Uit dit huwelijk:
 1. Catharina Remijnse, geboren te Wolphaartsdijk op 21 oktober 1793, gedoopt aldaar op 27 oktober 1793 (gereformeerd), volgt onder X-l.
 2. Nicolaas Remijnse, geboren te Wolphaartsdijk op 9 oktober 1799, gedoopt aldaar op 27 oktober 1799 (gereformeerd), volgt onder X-m.
 3. Janna Remijnse, boerenmeid, geboren te Wolphaartsdijk op 20 april 1803, gedoopt aldaar op 24 april 1803 (gereformeerd), overleden aldaar op 29 maart 1877.
  Mem. van succ. kanton Goes nr. 3/8359, 1877: Memorie van aangifte van de nalatenschap van Janna Remijnse. Jacobus Maas, zonder beroep te Wolfaartsdijk, verklaart dat op 29.3.1877 is overleden Janna Remijnse, nalatende haar echtgenoot voor 1/4 gedeelte en haar kind Nicolaas Valkier voor 3/4 gedeelte: Schuldvordering aan Leendert Valkier f 10.000. In totaal 40 schuldvorderingen, aan bezit totaal f 30.354. Uit het huwelijk met Jacobus Maas geen kinderen.
  Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 29 december 1826, op 23-jarige leeftijd (1) met haar neef Nicolaas Valkier, geboren te Wolphaartsdijk op 2 augustus 1801, gedoopt aldaar op 9 augustus 1801 (gereformeerd), volgt onder X-f. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 9 maart 1837, op 33-jarige leeftijd (2) met Jacobus Maas (23 jaar oud), rentenier, landman en boerenknecht, geboren in het jaar 1814, overleden op 21 september 1891, zoon van Laurus Maas en Cornelia Roose.
  Inv. Felix, not. Lenshoek, nr. 1752, 10.4.1848: Joos Maas, landbouwer te Wolfaartsdijk verkoopt aan zijn broer Jacobus Maas in de Oud-Sabbingepolder in Rimmershoek: een hofstede en landerijen, een woonhuis, schuur en erve bekend onder nr. 108. De verkoop is namens hun ouders Laurus Maas en Cornelia Roose die deze hofstede kochten op 5.4.1824. De koop is voor f 2500.
 4. Geertruida Maria Remijnse, geboren te Wolphaartsdijk op 17 maart 1806, volgt onder X-n.
 5. Abraham Remijnse, geboren te Wolphaartsdijk op 18 maart 1806, gedoopt aldaar op 30 maart 1806 (gereformeerd), volgt onder X-o.
Zij is ondertrouwd te Wolphaartsdijk op 4 februari 1809 en getrouwd aldaar op 20 februari 1809 voor de kerk, op 34-jarige leeftijd (2) met Cornelis Janse van Strien (55 jaar oud), landman, gedoopt te Wolphaartsdijk op 5 augustus 1753, overleden aldaar op 15 juni 1828, zoon van Jan Pieterse van Strien en Aaltje Cornelisse Bakker.
Hij woonde in de hofstede Oosterland in Wolphaartsdijk. Gezworene van de Westlandse, Oostnieuwlandse Polder en Oud-Wolfaartsdijk, schepen vanaf 1791.
(Hij is eerder getrouwd te Wolphaartsdijk in juli 1789 voor de kerk, op 35-jarige leeftijd met Elisabeth Ketelaar (51 jaar oud), geboren te Wolphaartsdijk op 20 oktober 1737, overleden aldaar op 5 oktober 1807, begraven aldaar op 8 oktober 1807, dochter van Andries Ketelaar en Crina Adriaanse Rose.) Uit dit huwelijk:
 1. Nella van Strien, geboren te Wolphaartsdijk in augustus 1809, overleden aldaar op 12 februari 1812.
 2. Aaltje van Strien, landbouwster, geboren te Wolphaartsdijk op 3 februari 1810, gedoopt aldaar op 11 februari 1810, overleden te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 30 augustus 1883.
  Mem. van succ, kanton Goes, no 4/5166, 1883: Overleden op 30 augustus te 's-Heer Arendskerke Aaltje van Strien, gehuwd met Marinus Valkier. Zij laat tot enige erfgenaam na 1 haar zoon Cornelis Valkier, vrachtrijder te Wolfaartsdijk voor de helft en 2 haar kleinkinderen Adrian Bak, Agatha, Marinus, Jan en Aaltje de Back voor 1/10 gedeelte, kinderen van haar dochter.
  Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 14 april 1836, op 26-jarige leeftijd met haar neef Marinus Valkier, geboren te Wolphaartsdijk op 25 maart 1810, gedoopt aldaar op 1 april 1810 (gereformeerd), volgt onder X-i.
 3. Neeltje van Strien, geboren te Wolphaartsdijk op 4 oktober 1811, gedoopt aldaar, volgt onder X-p.
 4. Jan van Strien, geboren te Wolphaartsdijk op 11 februari 1813, volgt onder X-q.
 5. Cornelis van Strien, geboren te Wolphaartsdijk in april 1814, overleden aldaar op 2 juli 1814.
 6. Adriana van Strien, geboren te Wolphaartsdijk op 31 maart 1816, volgt onder X-r.
 7. Cornelis van Strien, geboren te Wolphaartsdijk op 12 juni 1817, overleden aldaar op 16 juni 1817.
 8. Levenloos Pieter van Strien, geboren te Wolphaartsdijk op 12 juni 1817, overleden aldaar op 12 juni 1817.

IX-f Pieternella Valkier, leurster en hovenierster, geboren te Ritthem op 3 februari 1774, gedoopt aldaar op 6 februari 1774, overleden te Middelburg op 26 december 1841, dochter van VIII-d.

Memorie van successie, kanton Middelburg, dl.13,473, 1842: Pieternella Valkier, in leven weduwe van Pieter Kazan, particulier overleden op 26.12.1841 te Middelburg ambacht. Testament voor not. Beusekom op 17.7.1823.
Zij is in ondertrouw gegaan te Middelburg op 26 februari 1797, ondertrouwd te Middelburg (Waalse kerk) op 25 februari 1797 en getrouwd te Middelburg (Gereformeerde kerk) op 14 maart 1797 voor de kerk, op 23-jarige leeftijd (1) met Maximiliaan Wanjon (30 jaar oud), arbeider, geboren te Oud-Vlissingen in het jaar 1767, wonende te Middelburg Ambagt.
Maximiliaan Wanjon verkoper onroerend goed op dinsdag 6 november 1804 Middelburg Ambachten.
Datum : 1804-11-06
Koper : Leijn de Visser
Verkoper : Maximiliaan Wanjon
Locatie : Middelburg Ambachten, Noordstraatweg
Object 1 : huis
Object 2 : erf
Object 3 : land
Prijs : Pond 233:16:8.
Bruidegom trouwgeld op dinsdag 21 februari 1797 Middelburg.
Bruidegom : Maximiliaan Wanjon.
Bruid : Petrenella Valkier.
Datum betaling trouwgeld : 21-02-1797.
Uit dit huwelijk:
 1. Maatje Wanjon, geboren te Middelburg Ambagt op 13 december 1797, volgt onder X-s.
 2. Cornelis Wanjon, geboren te Middelburg in het jaar 1799, volgt onder X-t.
 3. Elisabeth Wanjon, geboren te Middelburg op 1 juli 1808, overleden aldaar op 21 februari 1866. Zij is getrouwd te Middelburg op 1 december 1831, op 23-jarige leeftijd met Adriaan Brouwer (24 jaar oud), landman, geboren te Middelburg op 4 mei 1807, overleden aldaar op 12 juni 1884, zoon van Jan Brouwer (landman) en Cornelia van de Rhee.
Zij is in ondertrouw gegaan op 9 december 1810, ondertrouwd te Middelburg en getrouwd aldaar op 9 december 1810 voor de kerk, op 36-jarige leeftijd (2) met Pieter Kaasen (36 jaar oud), tuinman, geboren te Brigdamme op 6 november 1774, gedoopt te St. Laurens op 13 november 1774, overleden te Middelburg op 15 september 1831, zoon van Jos Kasen en Pueternelaa Dane. Uit dit huwelijk:
 1. Jacobus David Kaasen, geboren te Middelburg op 28 maart 1811, wonende te Middelburg Stads Ambachten D 98, overleden te Middelburg op 31 augustus 1815.
 2. Janna Kasel, geboren te Middelburg op 29 april 1814, wonende te Middelburg Noordweg D 98.

IX-g Machgiel Valkier, arbeider, geboren te Ritthem op 17 mei 1778, gedoopt aldaar op 24 mei 1778, overleden te Zuidzande op 14 november 1836, zoon van VIII-d.

Opmerking: Republikeinse datum: 30 Vendemiaire jaar IX. Bruidgom ondertekend met "Valkenier "
Hij is getrouwd te Biervliet (Zeeland) op 22 oktober 1800, op 22-jarige leeftijd (1) met Sara Kusse (18 jaar oud), geboren te Nieuwvliet op 9 mei 1782, overleden te Groede op 6 januari 1810, dochter van Jacob Kusse en Johanna Le Grand. Uit dit huwelijk:
 1. Janneke Valkenier, geboren te Nieuwvliet op 13 maart 1801, volgt onder X-u.
 2. Elisabeth Valkenier, geboren te Nieuwvliet op 11 december 1802, overleden te Groede op 7 maart 1803.
 3. Catharina Elisabeth Valkenier, geboren te Nieuwvliet op 28 januari 1804, overleden te Groede op 4 mei 1804.
 4. Maria Elisabeth Valkenier, koloniste in Ommerschans, geboren te Nieuwvliet op 4 februari 1805, ongehuwd overleden te Ommen op 15 januari 1829.
 5. Jacomina Valkenier, geboren te Nieuwvliet op 15 mei 1806, overleden te Groede op 24 november 1806.
 6. Cornelis Valkenier, geboren te Nieuwvliet op 4 september 1808, overleden te Groede op 7 december 1808.
Hij is getrouwd te Groede op 6 maart 1811, op 32-jarige leeftijd (2) met Jozina d'Hondt (19 jaar oud), arbeidster, geboren te Groede in het jaar 1792, overleden te Zuidzande op 26 december 1859, dochter van Abraham d'Hondt en Pietronella den Dekker (arbeidster). Uit dit huwelijk:
 1. Pieternella Valkenier, geboren te Cadzand op 3 oktober 1811, volgt onder X-v.
 2. Cornelis Valkenier, geboren te Cadzand op 25 juni 1814.
 3. Abraham Valkenier, geboren te Cadzand op 19 augustus 1816 (nederlands hervormd), volgt onder X-w.
 4. Pieter Valkenier, konstabel aan boord schooner brik Macassar, geboren te Zuidzande op 24 januari 1819, overleden voor 20 december 1898. Hij is getrouwd te Vlissingen op 27 juni 1856, op 37-jarige leeftijd met Cornelia van Hoeve (39 jaar oud), geboren te Hoek op 24 maart 1817, overleden te Vlissingen op 20 december 1898, dochter van Simon van der Hoeve en Maria Dieleman.
 5. Magdalena Willemina Valkenier, geboren te Zuidzande op 18 juni 1821 (nederlands hervormd), volgt onder X-x.
 6. Catharina Valkenier, arbeidster en dienstmeid, geboren te Cadzand op 19 augustus 1823, ongehuwd overleden te Zuidzande op 11 juli 1850.
 7. Jozina Valkenier, geboren te Zuidzande op 15 oktober 1824, overleden aldaar op 16 oktober 1824.
 8. Jozina Valkenier, geboren te Zuidzande op 11 september 1825 (nederlands hervormd), volgt onder X-y.
 9. Maria Valkenier, geboren te Cadzand op 9 juni 1828, overleden te Zuidzande op 14 december 1835.
 10. Adriana Valkenier, geboren te Zuidzande op 17 januari 1831, volgt onder X-z.
 11. Magchiel Valkenier, geboren te Zuidzande op 27 maart 1834 (nederlands hervormd), volgt onder X-aa.

IX-h Catharina Valkenier, arbeidster, geboren te Middelburg op 15 januari 1781, wonende te Hoofdplaat, overleden te Nieuwvliet op 5 juni 1839, dochter van VIII-d. Zij is getrouwd te Zuidzande op 3 mei 1803, op 22-jarige leeftijd (1) met Jacob Dierings (44 jaar oud), geboren te Groede op 7 mei 1758, overleden te Zuidzande op 4 maart 1818, zoon van Jannes Dierings en Elisabeth Le Feber. Uit dit huwelijk:

 1. Jacob Dierings, geboren te Zuidzande op 27 augustus 1803, volgt onder X-ab.
 2. Cornelis Diericks, geboren te Zuidzande op 14 september 1804, overleden te Vlissingen op 16 oktober 1811.
 3. Jan Dierings, geboren te Zuidzande op 23 april 1806, volgt onder X-ac.
 4. Pieternella Dierings, geboren op 16 oktober 1807, overleden te Vlissingen op 29 maart 1812.
 5. Paulina Dierings, geboren te Vlissingen op 28 augustus 1811 (doopgetuigen waren Willem Frieselaar en Bartholomeus Albergts).
 6. Michiel Dierings, geboren te Zuidzande op 22 december 1813, volgt onder X-ad.
Zij is getrouwd te Zuidzande op 7 juli 1819, op 38-jarige leeftijd (2) met Abraham IsraŽl (21 jaar oud), arbeider, geboren te Sluis op 22 juli 1797, zoon van Jacobus IsraŽl (hovenier en dagloner) en Sara Baart (dagloonster). Uit dit huwelijk:
 1. Jacobus IsraŽl, geboren te Zuidzande op 16 april 1820, volgt onder X-ae.
 2. Abraham IsraŽl, werkman, geboren te Zuidzande op 28 januari 1824. Hij is getrouwd te Hoofdplaat op 12 mei 1849, op 25-jarige leeftijd met Maria Theresia Derboer (38 jaar oud), werkvrouw, geboren te Hoofdplaat op 8 november 1810, overleden aldaar op 28 mei 1850, dochter van Jan Derboer en Elizabeth Gerbos.

IX-i Adriana Henderiksen, keukenhulp, geboren te Ritthem in het jaar 1786, ongehuwd overleden aldaar op 23 december 1844, dochter van VIII-e. Haar zoon van een onbekende man:

 1. Willem Raspalje Henderiksen, geboren te Ritthem op 28 februari 1811, volgt onder X-af.

IX-j Pietronella Hendrikse, dienstbode, geboren te Ritthem in het jaar 1786, overleden te Koudekerke (Zeeland) op 25 maart 1829, dochter van VIII-e. Zij is getrouwd te Ritthem op 5 januari 1822, op 36-jarige leeftijd met Andries Pieter Zweevers (40 jaar oud), arbeider, geboren te Middelburg in het jaar 1782, overleden aldaar op 12 juni 1846, zoon van Jan Zweevers en Soetje Hogedure. Uit dit huwelijk:

 1. Aarnout Zweevers, geboren te Ritthem op 19 september 1822, volgt onder X-ag.
 2. Maatje Zweevers, geboren te Ritthem op 15 augustus 1823, overleden op 31 augustus 1823.
 3. Maatje Zweevers, geboren te Ritthem op 9 juli 1824, overleden op 29 juli 1824.
 4. Maatje Zweevers, geboren te Koudekerke (Zeeland) op 4 februari 1826, overleden aldaar op 7 oktober 1826.
 5. Maatje Zweevers, geboren te Koudekerke (Zeeland) op 18 maart 1829, overleden aldaar op 2 september 1829.

IX-k Jozina Hendrikse, dienstmeid, geboren te Ritthem op 24 mei 1796, overleden te Oost- en West-Souburg op 19 maart 1865, dochter van VIII-e. Zij is getrouwd te Oost- en West-Souburg op 22 april 1818, op 21-jarige leeftijd met Adriaan Alewijnse (29 jaar oud), arbeider en bouwknecht, geboren te Grijpskerke (Zeeland) op 5 maart 1789, overleden te Oost- en West-Souburg op 15 april 1852, zoon van Leijn Cornelisse Alewijnse (werkman en dagloner) en Neeltje Adriaanse Goedhart. Uit dit huwelijk:

 1. Neeltje Alewijnse, geboren te Oost-Souburg op 30 september 1818, volgt onder X-ah.
 2. Aarnout Alewijnse, geboren te Oost-Souburg op 7 augustus 1821, volgt onder X-ai.
 3. Maatje Alewijnse, geboren te Oost-Souburg op 1 januari 1825, overleden te Oost- en West-Souburg op 27 september 1829.
 4. Leijn Alewijnse, geboren te Oost-Souburg op 22 september 1827, volgt onder X-aj.
 5. Maatje Alewijnse, geboren te Oost-Souburg op 19 september 1830, volgt onder X-ak.
 6. Jan Alewijnse, geboren te Vlissingen op 4 januari 1835, overleden aldaar op 30 oktober 1835.
 7. Jacobus Alewijnse, geboren te Vlissingen op 16 juni 1837, volgt onder X-al.

IX-l Leendert van Vlaanderen, sleper, gedoopt te Vlissingen op 13 januari 1782 (nederlands hervormd), overleden aldaar op 4 april 1847, zoon van VIII-f. Hij is getrouwd te Oost-Souburg op 28 november 1804, op 22-jarige leeftijd met Catharina Jobse (26 jaar oud), geboren te West-Souburg op 3 maart 1778, overleden te Vlissingen op 21 januari 1849. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina van Vlaanderen, geboren te Oost-Souburg in het jaar 1806, volgt onder X-am.
 2. Antheunis van Vlaanderen, geboren te Vlissingen op 10 juni 1808, volgt onder X-an.
 3. Andries van Vlaanderen, geboren te Vlissingen op 12 augustus 1810, wonende te Vlissingen (Bogaardstraat K 124).
 4. Helena van Vlaanderen, dienstbode, geboren te Vlissingen op 26 februari 1813, overleden aldaar op 3 juli 1894. Zij is getrouwd te Vlissingen op 6 mei 1840, op 27-jarige leeftijd met Isaac van Bel (29 jaar oud), werkman, geboren te Vlissingen op 9 juli 1810, overleden aldaar op 27 september 1889, zoon van Isaac van Bel (stadsbode) en Johanna Catharina van de Cousijne.
 5. Pietronella van Vlaanderen, geboren te Vlissingen op 10 maart 1815.
 6. Andries van Vlaanderen, geboren te Vlissingen op 20 september 1818, volgt onder X-ao.

IX-m Jacobus van Vlaanderen, sleper, geboren te Vlissingen op 14 december 1782 (nederlands hervormd), overleden aldaar op 1 februari 1826, zoon van VIII-f. Hij is getrouwd te Vlissingen op 30 oktober 1810, op 27-jarige leeftijd met Susanna Cornelia Sturm (23 jaar oud), geboren te Middelburg op 20 april 1787, overleden te Vlissingen op 26 augustus 1853, dochter van Jacobus Sturm en Susanna Reijnierse. Uit dit huwelijk:

 1. Andries van Vlaanderen, geboren te Vlissingen op 25 januari 1811.
 2. Suzanna van Vlaanderen, dienstbode, geboren te Vlissingen in het jaar 1812, ongehuwd overleden aldaar op 5 december 1898.
 3. Andries van Vlaanderen, geboren te Vlissingen in het jaar 1814, volgt onder X-ap.
 4. Catharina van Vlaanderen, geboren te Vlissingen op 13 juni 1815, overleden aldaar op 23 april 1816.
 5. Jacoba van Vlaanderen, geboren te Vlissingen op 2 november 1816, overleden aldaar op 20 oktober 1896. Zij is getrouwd op 5 november 1851, op 35-jarige leeftijd met Marinus Herting (39 jaar oud), barbier, geboren te Veere op 8 november 1811, overleden te Vlissingen op 16 oktober 1891, zoon van Pieter Herting en Maria Cornelia Sekkretan.
 6. Leendert van Vlaanderen, geboren te Vlissingen op 5 juni 1818, overleden aldaar op 15 juni 1818.
 7. Catharina van Vlaanderen, geboren te Vlissingen op 19 november 1819, volgt onder X-aq.
 8. Cornelis van Vlaanderen, geboren te Vlissingen op 23 maart 1822, overleden op 11 juli 1822.
 9. Leuntje van Vlaanderen, geboren te Vlissingen op 12 februari 1824, volgt onder X-ar.

IX-n Cornelis van Vlaanderen, sleper en sjouwer, geboren te Vlissingen op 22 februari 1787, gedoopt op 25 februari 1787 (nederlands hervormd), overleden te Vlissingen op 6 augustus 1851, zoon van VIII-f. Hij is getrouwd te Vlissingen op 11 november 1818, op 31-jarige leeftijd met Catharina Vieman (27 jaar oud), dienstbode, geboren te Vlissingen op 28 oktober 1791, overleden aldaar op 9 juli 1836, dochter van Coenraad Fieman en Maatje Lansbach.

Ook onder de naam Fieman of Vieman vastgelegd.
Uit dit huwelijk:
 1. Catharina van Vlaanderen, geboren te Vlissingen op 2 april 1819, overleden aldaar op 28 april 1819.
 2. Catharina van Vlaanderen, geboren te Vlissingen op 14 augustus 1821, volgt onder X-as.
 3. Maatje van Vlaanderen, geboren te Vlissingen op 13 september 1823, volgt onder X-at.
 4. Andries van Vlaanderen, geboren te Vlissingen op 11 juli 1826, volgt onder X-au.
 5. Leendert van Vlaanderen, geboren te Vlissingen op 30 november 1831, volgt onder X-av.

IX-o Levinus Valkier, arbeider, geboren te Oudelande op 30 april 1802, wonende aldaar, overleden aldaar op 21 januari 1880, zoon van VIII-g. Hij is getrouwd te Oudelande op 14 mei 1827, op 25-jarige leeftijd met Johanna Billo (23 jaar oud), arbeidster, geboren te Baarland (Zeeland) op 6 november 1803, gedoopt aldaar op 20 november 1803, overleden te Oudelande op 28 juli 1871, dochter van Cornelis Billo en Maatje Blok. Uit dit huwelijk:

 1. Kornelis Valkier, geboren te Oudelande op 26 oktober 1826 (doopgetuigen waren Guchte van de Bastiaan en Kornelis Griep), volgt onder X-aw.
 2. Maatje Valkier, geboren te Oudelande op 28 januari 1828 (doopgetuigen waren Frederik Mielfriedel en Johannis Kooreman), overleden te Oudelande op 22 december 1828.
 3. Loen Valkier, geboren te Oudelande op 22 februari 1829 (doopgetuigen waren Hendrik Koetze en Johannis Kooreman), overleden te Oudelande op 7 december 1831.
 4. Cornelia Valkier, geboren te Oudelande op 1 maart 1830 (doopgetuigen waren Hendrik Koetze en Janus Clement), overleden te Oudelande op 23 maart 1830.
 5. Marinus Valkier, geboren te Oudelande op 9 juni 1831 (doopgetuigen waren Hendrik Koetze en Cornelis de Leeuw), volgt onder X-ax.
 6. Neeltje Valkier, geboren te Oudelande op 15 juni 1833 (doopgetuigen waren Jacob Bakker en Pieter Mol), volgt onder X-ay.
 7. Willemina Valkier, geboren te Oudelande op 14 oktober 1834 (doopgetuigen waren Hendrik Koetze en Jan Janze Mol), overleden te Oudelande op 18 november 1834.
 8. Danker Valkier, geboren te Oudelande op 16 maart 1836 (doopgetuigen waren Jacob Bakker en Willem Steentrapper), overleden te Oudelande op 20 maart 1836.
 9. Danker Valkier, kleermaker, geboren te Oudelande op 26 juli 1837 (doopgetuigen waren Geeraard van Schaick en Jacobus Melio), ongehuwd overleden te Oudelande op 11 augustus 1871.
 10. Geertruid Valkier, geboren te Oudelande op 27 juli 1838, overleden aldaar op 27 juli 1838.
 11. Johannis Valkier, geboren te Oudelande op 12 oktober 1839 (nederlands hervormd) (doopgetuigen waren Albertus de Vriese en Frederik Mielfriedel), volgt onder X-az.
 12. Dingenis Valkier, geboren te Oudelande op 21 maart 1841 (doopgetuigen waren Jan van Weele en Jacob van de Velde), overleden te Oudelande op 2 december 1842.
 13. Levinus Valkier, geboren te Oudelande op 3 augustus 1842 (doopgetuigen waren Jacob Bakker en Jacob van de Velde), overleden te Oudelande op 30 augustus 1842.

IX-p Pieter Valkier, kleermaker, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 7 april 1785, gedoopt aldaar op 9 april 1785, wonende aldaar, overleden aldaar op 2 februari 1848, zoon van VIII-h. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 30 november 1811, op 26-jarige leeftijd met Maria Cornelisse Polderdijk (25 jaar oud), geboren in het jaar 1786, wonende te 's-Heerenhoek (Zeeland), overleden aldaar op 18 januari 1862, dochter van Cornelis Polderdijk en Jacomina Karelse. Uit dit huwelijk:

 1. Huijbrecht Valkier, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 3 februari 1813 (doopgetuigen waren Jan Willem Wirtz en Marinus de Keijzer), overleden te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 23 april 1813.
 2. Jacomina Valkier, dienstmeid, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 17 februari 1814 (nederlands hervormd) (doopgetuigen waren Jan Willem Wirtz (veldwachter) en Marinus Derto (bakker)), wonende te Goes, te 's-Heerenhoek (Grote Kade Zuidzijde), te 's-Heerenhoek (Vlasmarkt Middenzijde) en te Borssele (Zeeland), ongehuwd overleden te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 1 juli 1878.
 3. Huibregt Valkier, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 30 oktober 1815 (doopgetuigen waren Jan Willem Wirtz en Jan Janse Langemaire), overleden te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 24 juni 1817.
 4. Marinus Valkier, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 5 september 1818 (doopgetuigen waren Laurus den Herder (kleermaker) en Marinus de Keijzer (winkelier)), overleden te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 20 mei 1820.
 5. Levenloos Valkier, geboren te Ovezande (Zeeland) op 7 november 1819, overleden aldaar op 7 november 1819.
 6. Marinus Valkier, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 14 februari 1821 (doopgetuigen waren Laurus den Herder en Adriaan van Sluijs), overleden te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 5 mei 1821.
 7. Hubertus Valkier, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 20 mei 1822 (doopgetuigen waren Adriaan van Sluijs en Jacob Schuijte), overleden te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 21 november 1822.
 8. Maria Valkier, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 20 februari 1824 (doopgetuigen waren Jan Marinusse Langemaire en Pieter Wondergem), overleden te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 29 augustus 1829.
 9. Cornelia Valkier, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 26 september 1827 (doopgetuigen waren Adriaan van Sluijs (arbeider) en Marinus Vroonland (arbeider)), overleden te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 8 december 1827.

IX-q Johanna Onderdijk, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1782, overleden aldaar op 21 maart 1815, dochter van VIII-i. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 9 april 1803, op 21-jarige leeftijd met Jacob Hollestelle (22 jaar oud), landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 8 maart 1781, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 16 februari 1832, kind van Willem Cornelisse Hollestelle en Tannetje Jacobse Onderdijk. Uit dit huwelijk:

 1. Willem Hollestelle, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) in het jaar 1804, volgt onder X-ba.
 2. Johannis Hollestelle, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) in het jaar 1804, volgt onder X-bb.
 3. Tannetje Hollestelle, boerenmeid, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 22 november 1805, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 17 maart 1828.
 4. Simon Hollestelle, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 3 december 1806, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 9 januari 1820.
 5. Cornelis Hollestelle, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 28 februari 1811, volgt onder X-bc.
 6. Prina Hollestelle, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 26 juli 1812, volgt onder X-bd.
 7. Jan Hollestelle, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 18 maart 1814, overleden aldaar op 27 maart 1819.
 8. Jannetje Hollestelle, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 7 maart 1815, overleden aldaar op 17 maart 1815.

X-a Marinus Polderman, arbeider en winkelier, geboren te Goes in het jaar 1791, overleden aldaar op 8 februari 1835, zoon van IX-a. Hij is getrouwd te Goes op 21 augustus 1817, op 26-jarige leeftijd met Margrita Kopmels (23 jaar oud), arbeidster, geboren in het jaar 1794, overleden te Goes op 19 september 1828, dochter van Janus Kopmels en Neeltje Trimpe (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Paulus Polderman, geboren te Goes op 23 februari 1818, volgt onder XI-a.
 2. Janus Polderman, geboren te Goes op 25 juli 1819, overleden aldaar op 27 december 1822.
 3. Pieter Polderman, geboren te Goes op 28 februari 1822, overleden aldaar op 3 januari 1823.
 4. Anna Polderman, geboren te Goes op 3 november 1823, overleden aldaar op 1 februari 1828.

X-b Levina de Neeff, landbouwersdochter, geboren te Wolphaartsdijk in het jaar 1796, overleden te 's-Heer Abtskerke (Zeeland) op 17 maart 1867, dochter van IX-b. Zij is getrouwd te Driewegen (Zeeland) op 22 mei 1817, op 21-jarige leeftijd met Cornelis Jacobusse Vaar (20 jaar oud), boerenknecht en landman, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 13 september 1796, overleden te Driewegen (Zeeland) op 4 november 1866, zoon van Jacobus Vaar (landbouwer) en Machelina Onderdijk (landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Vaar, geboren te Driewegen (Zeeland) op 5 mei 1817, volgt onder XI-b.
 2. Adriana Vaar, geboren te Driewegen (Zeeland) op 6 juli 1818, overleden aldaar op 19 juli 1818.
 3. Johannis Vaar, geboren te Driewegen (Zeeland) op 14 oktober 1819, overleden aldaar op 12 november 1819.
 4. Johannis Vaar, geboren te Driewegen (Zeeland) op 1 maart 1821, overleden aldaar op 11 maart 1821.
 5. Adriana Vaar, geboren te Driewegen (Zeeland) op 21 juni 1823, volgt onder XI-c.
 6. Marinus Vaar, geboren te Driewegen (Zeeland) in juli 1826, overleden aldaar op 14 september 1826.
 7. Machelina Vaar, geboren te Driewegen (Zeeland) op 23 november 1827, volgt onder XI-d.
 8. Johanna Vaar, geboren te Driewegen (Zeeland) op 11 januari 1831, overleden aldaar op 8 juli 1833.

X-c Johanna Valkier, boerenmeid, geboren te Wolphaartsdijk op 6 april 1798, gedoopt aldaar op 29 april 1798, overleden aldaar op 7 april 1823, dochter van IX-c.

Lidmatenregister Wolfaartsdijk: Johanna Valkier, vrouw van Quinten Nagelkerke met belijdenis 11.3.1819.
Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 20 februari 1817, op 18-jarige leeftijd met Quinten Nagelkerke (25 jaar oud), arbeider en boerenknecht, geboren te Goes (Schore) op 25 augustus 1791, overleden te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 20 februari 1866, zoon van Adolf Nagelkerke (landman) en Dina van Aalst.
Quinten Nagelkerke
Kadastraal eigenaar in 1832 's-Heer Arendskerke
Kadastrale gemeente : 's-Heer Arendskerke
Kadastrale aanduiding : H 489
Eigenaar : Quinten Nagelkerke
Woonplaats : 's-Heer Arendskerke
Beroep : particulier
Eigendom : tuin
Oppervlakte : 0,03 hectare
Klasse ongebouwd : 2
Klasse gebouwd : 0
Belastbaar inkomen ongebouwd : 1,17 gulden
Belastbaar inkomen gebouwd : 0 gulden
Totaal belastbaar : 1,17 gulden.
Uit dit huwelijk:
 1. Dina Nagelkerke, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 19 september 1817, ongehuwd overleden aldaar op 27 december 1894.
 2. Janna Nagelkerke, geboren te Wolphaartsdijk op 19 september 1817, volgt onder XI-e.
 3. Adolf Nagelkerke, geboren te Wolphaartsdijk op 20 augustus 1818, overleden aldaar op 2 september 1820.
 4. Leijntje Nagelkerke, geboren te Wolphaartsdijk op 6 mei 1820, overleden aldaar op 2 november 1821.
 5. Adolf Nagelkerke, geboren te Wolphaartsdijk op 31 augustus 1821, overleden te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 5 november 1823.

X-d Leijntje Valkier, geboren te Wolphaartsdijk op 22 maart 1799, gedoopt aldaar op 25 maart 1799, overleden aldaar op 3 maart 1819, dochter van IX-c. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 26 februari 1817, op 17-jarige leeftijd met Adriaan Thorenaar (21 jaar oud), timmerman, aannemer en veldwachter, geboren te Wolphaartsdijk op 3 oktober 1795, gedoopt aldaar op 11 oktober 1795, overleden aldaar op 25 juni 1875, zoon van Jan Torenaar en Maatje Kuipers.
(Hij is later getrouwd te Wolphaartsdijk op 26 juli 1821, op 25-jarige leeftijd met Janna Kooman (21 jaar oud), geboren in het jaar 1800, overleden te Wolphaartsdijk op 29 maart 1876, dochter van Pieter Kooman en Adriana Wagenaar.) Uit dit huwelijk:

 1. Maatje Thorenaar, geboren te Wolphaartsdijk in november 1817, overleden aldaar op 9 december 1817.
 2. Janna Thorenaar, geboren op 29 oktober 1818, volgt onder XI-f.

X-e Adriana Valkier, huisvrouw, geboren te Wolphaartsdijk op 15 juni 1800, gedoopt aldaar op 22 juni 1800 (gereformeerd), wonende te Colijnsplaat, te 's-Heerenhoek (Zeeland) en te 's-Heer Arendskerke (Zeeland), overleden aldaar op 7 februari 1847, dochter van IX-c.

Lidmatenregister Wolfaartsdijk: huisvrouw van Marinus Nagelkerke met belijdenis 11.3.1819, vertrokken naar Kats 12.3.1820.
Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 30 oktober 1817, op 17-jarige leeftijd met Marinus Nagelkerke (19 jaar oud), arbeider, boerenknecht en boerenkastelein, geboren te Biezelinge op 20 juni 1798, overleden te Wolphaartsdijk op 1 maart 1877, zoon van Adolf Nagelkerke (boerenknecht en boerenkastelein) en Jannetje de Vroe. Uit dit huwelijk:
 1. Adolf Nagelkerke, geboren te Wolphaartsdijk op 13 maart 1818, overleden aldaar op 2 april 1818.
 2. Cornelia Adriana Nagelkerke, geboren te Wolphaartsdijk op 15 augustus 1819, volgt onder XI-g.
 3. Adriana Nagelkerke, dienstbode, geboren te Kats op 6 december 1820.
 4. Adolf Nagelkerke, geboren te Kats op 6 december 1821, volgt onder XI-h.
 5. Nicolaas Nagelkerke, geboren te Kats op 9 augustus 1822, overleden aldaar op 21 november 1822.
 6. Jan Nagelkerke, geboren te Kats op 31 augustus 1823 (nederlands hervormd), volgt onder XI-i.
 7. Janna Nagelkerke, geboren te Kats op 8 oktober 1824, overleden aldaar op 3 februari 1825.
 8. Nicolaas Jan Nagelkerke, geboren te Kats op 10 februari 1828, volgt onder XI-j.
 9. Marinus Nagelkerke, geboren te Kats op 10 juni 1829, overleden aldaar op 22 juni 1829.
 10. Marinus Nagelkerke, geboren te Kats op 10 juni 1830, overleden aldaar op 10 juni 1830.
 11. Marinus Nagelkerke, geboren te Kats op 16 augustus 1831, overleden aldaar op 20 november 1831.
 12. Janna Maria Nagelkerke, geboren te Colijnsplaat op 1 mei 1833, ongehuwd overleden te Goes op 11 oktober 1907.
 13. Marinus Nagelkerke, geboren te Goes op 23 juni 1837, overleden te Wolphaartsdijk op 30 augustus 1920.
 14. Jannetje Nagelkerke, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 12 december 1841.
 15. Adriaan Nagelkerke, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 4 november 1846, overleden aldaar op 10 februari 1847.

X-f Nicolaas Valkier, boerenknecht, geboren te Wolphaartsdijk op 2 augustus 1801, gedoopt aldaar op 9 augustus 1801 (gereformeerd), overleden aldaar op 10 mei 1828, zoon van IX-c.

Mem. van succ, kanton Goes, dl.6, nr.748, 1827: Janna Remijnse, boeremeid te Wolphaartsdijk, weduwe van Nicolaas Valkier, mede als moeder en voogdesse van het nagelaten kind Nicolaas Valkier, oud anderhalf jaar in het sterfhuis te Wolphaartsdijk nr. 52, verklaart dat Nicolaas Valkier, arbeider op 10 mei 1828 is overleden. Onroerend goed: een woonhuis, schuur en erf in het dorp Oostkerke.
Hij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 29 december 1826, op 25-jarige leeftijd met zijn nicht Janna Remijnse (23 jaar oud), boerenmeid, geboren te Wolphaartsdijk op 20 april 1803, gedoopt aldaar op 24 april 1803 (gereformeerd), overleden aldaar op 29 maart 1877, dochter van IX-e.
(Zij is later getrouwd te Wolphaartsdijk op 9 maart 1837, op 33-jarige leeftijd met Jacobus Maas (23 jaar oud), rentenier, landman en boerenknecht, geboren in het jaar 1814, overleden op 21 september 1891, zoon van Laurus Maas en Cornelia Roose.) Uit dit huwelijk:
 1. Nicolaas Valkier, geboren te Wolphaartsdijk op 11 maart 1827 (nederlands hervormd), volgt onder XI-k.

X-g Machiel Valkier, koehoeder en landmansknegt, geboren te Wolphaartsdijk op 2 oktober 1802, gedoopt aldaar op 10 oktober 1802 (nederlands hervormd), wonende aldaar, overleden te Kortgene (Zeeland) op 6 mei 1832, zoon van IX-c. Hij is getrouwd te Kats op 22 februari 1825, op 22-jarige leeftijd met Cornelia Korteknie (29 jaar oud), arbeidster en koemelkster, geboren te Kortgene (Zeeland) op 25 december 1795, overleden te Kats op 18 augustus 1868, dochter van Christiaan Korteknie (korenmolenaar) en Pieternella Adriaanse Hoogerheide.

Mem. van succ. kanton Kortgene, nr. 425, 1832: Cornelia Korteknie, weduwe van Machiel Valkier, koemelkster te Kortgene voor zichzelf en voor de onmondige kinderen Nicolaas en Machiel Vallekier wonende in de Catspolder W 122, verklaart dat de nalatenschap van Machiel Vallekier, op 6 mei 1832 te Cortgene ab intestato overleden, door de kinderen geŽrfd wordt. Onroerende goederen: de helft van een huis en erf in de Catspolder en de helft van 2 gem. 349 ellen moeshof en bouwland aldaar.
Idem, nr. 4802, 1868: Memorie van de aangifte van de nalatenschap van Cornelia Korteknie, 9 dec. 1868. De ondergetekenden Nicolaas Valkier, wonende te Cats en Christiaan Valkier, arbeider te Cortgene verklaren dat hun moeder Cornelia Korteknie, weduwe van Machiel Valkier gewoond hebbende te Cats op 18 aug. 1868 is overleden. Tot de nalatenschap behoort een woonhuis met schuur en erve in het dorp Cats sectie E 218, 2 roeden, 60 ellen.
Uit dit huwelijk:
 1. Nicolaas Valkenier, geboren te Wolphaartsdijk op 1 september 1825, volgt onder XI-l.
 2. Christiaan Valkier, geboren te Kats op 1 december 1826 (nederlands hervormd), volgt onder XI-m.
 3. Jan Vallekier, geboren te Kortgene (Zeeland) op 29 augustus 1828, overleden aldaar op 6 november 1828.
 4. Janna Vallekier, geboren te Kortgene (Zeeland) op 26 februari 1830, overleden aldaar op 18 januari 1832.
 5. Machelina Cornelia Adriana Vallekier, geboren te Kortgene (Zeeland) op 24 juli 1832.

X-h Jan Valkier, landbouwer, gezworene van de polder en pachtte een hoeve in 's Heer Arendskerke, geboren te Wolphaartsdijk op 11 februari 1808, gedoopt aldaar op 14 februari 1808 (nederlands hervormd, afgescheiden), wonende te 's-Heer Arendskerke (Zeeland), overleden te Wolphaartsdijk op 19 oktober 1889, zoon van IX-c.

Hij werd ingeschreven in 's-Heer Arendskerke in 1861 vanuit Kats. Volgens overlevering verhuisde hij met een hoogaars met de paarden er achter zwemmend. Hij vertrok op 17.2.1876 naar Wolfaartsdijk waar hij in huis was bij zijn dochter (zie het vermelde bij zijn zoon Leen). Mem. van succ. kanton Goes, nr.3/137, 1869: Aangifte van de nalatenschap van Lena Schipper. Jan Valkier, landbouwer te 's-Heer Arendskerke, vader van Jan en Cornelia Valkier, Nicolaas Valkier, boereknecht te Wolfaartsdijk, Gerard Verburg, boereknecht te 's-Heer Arendskerke getrouwd met Neeltje Valkier, Leendert Valkier, landbouwer te Wolfaartsdijk verklaren dat op 7.5.1869 is overleden Lena Schipper. Tot haar nalatenschap behoren geen onroerende goederen. Doodsoorzaak: gangreen.
Hij is getrouwd te Kats op 17 december 1835, op 27-jarige leeftijd met Lena Schipper (27 jaar oud), landbouwster, geboren te Kats op 19 oktober 1808, overleden te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 7 mei 1869, dochter van Leendert Schipper (landbouwer op de hoeve "Vredehof" te Kats) en Neeltje Jans de Ridder (boerendochter).
NotariŽle akte, ontvangen van de heer Zuidweg te Goes: Lena Schipper, gehuwd met Jan Vallekier, landman te 's-Heer Arendskerke ontving op 18.5.1844 van haar vader f 3925; bij de boedelscheiding te Cats op 30.1.1850, na het overlijden van Leendert Schipper, landman op de hoeve "Vredehof" te Cats ontving zij f 8996, als deel van f 44980, zijnde het bedrag waarvoor de hoeve verkocht werd.
Uit dit huwelijk:
 1. Nicolaas Valkier, geboren te Kats op 29 februari 1836 (nederlands hervormd, afgescheiden), volgt onder XI-n.
 2. Neeltje Valkier, geboren te Kats op 11 december 1839 (nederlands hervormd), volgt onder XI-o.
 3. Leendert Valkier, geboren te Kats op 13 september 1840 (afgescheiden), volgt onder XI-p.
 4. Jan Valkier, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 10 september 1847 (gereformeerd), volgt onder XI-q.
 5. Cornelia Valkier, geboren te Wolphaartsdijk op 26 december 1849 (nederlands hervormd), volgt onder XI-r.

X-i Marinus Valkier, militair, landbouwersknecht en landbouwer, geboren te Wolphaartsdijk op 25 maart 1810, gedoopt aldaar op 1 april 1810 (gereformeerd), overleden te Colijnsplaat op 1 februari 1893, zoon van IX-c.

Marinus ging in militaire dienst als vervanger van Cornelis Koeman. Hij vocht in BelgiŽ tijdens de opstand en ontving het metalen kruis. Hij is 7 1/2 jaar in militaire dienst geweest.
Stamboek militairen, inv. 93A en B, serie D. Klapper 2e reg. inf. stamboeknr. 17296:
Marinus Valkier, vader Nicolaas, moeder Janna Machielse, geboren te Wolfaartsdijk op 25 maart 1810, een el, 6 palmen, 7 duimen. Aangezicht: rond, voorhoofd idem, ogen: blaauw, neus: ordinair, mond: idem, kin: rond, haar: bruin, wenkbrauwen: idem. Op den 15e mei 1829 ingedeeld als milicien voor 3 jaar zijnde loteling van de lichting 1829. vervangt Cornelis Koeman. Bij het mobiele leger bij den opstand in BelgiŽ, fort Lilloo 1831, 1832 en 1833, metalen kruis 5 apr. 1832. Met paspoort 15 november 1836.
Mem. van succ, kanton Goes, no 5/4622, 1893: Nalatenschap van Marinus Valkier: 1 Cornelis Valkier, werkman te Wolfaartsdijk, 2 Philippus de Back, landbouwer aldaar, 3 Adriaan Zoeter, landb. te Bruinisse, echtgenoot van Adriana Bak, 4 Cornelis van den Berge, landbouwersknecht te Colijnsplaat, gehuwd met Aaltje de Back, 5 Pieter Clement, landbouwersknecht te Colijnsplaat, gehuwd met Aaltje de Back, verklaren dat op 1 febr. 1893 te Colijnsplaat is overleden Marinus Valkier nalatende voor zijn zoon Cornelis de ene helft zijner nalatenschap en voor de wederhelft zijn kleinkinderen, de kinderen van zijn dochter Janna Valkier. Batig saldo: f 2803,96.
Hij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 14 april 1836, op 26-jarige leeftijd met zijn nicht Aaltje van Strien (26 jaar oud), landbouwster, geboren te Wolphaartsdijk op 3 februari 1810, gedoopt aldaar op 11 februari 1810, overleden te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 30 augustus 1883, dochter van IX-e. Uit dit huwelijk:
 1. Janna Valkier, geboren te Wolphaartsdijk op 7 oktober 1836 (nederlands hervormd), volgt onder XI-s.
 2. Cornelis Valkier, geboren te Wolphaartsdijk op 30 juli 1840 (nederlands hervormd), volgt onder XI-t.
 3. Nicolaas Valkier, boerenknecht, geboren te Wolphaartsdijk op 10 april 1850 (nederlands hervormd), overleden te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 6 oktober 1868.

X-j Cornelis Molhoek, boerenknecht en herbergier, geboren te Wolphaartsdijk in het jaar 1796, overleden te Colijnsplaat op 11 juni 1825, zoon van IX-d. Hij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 13 december 1816, op 20-jarige leeftijd met Pieternella van 't Leeven (18 jaar oud), boerenmeid en herbergierster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1798, wonende te Hoedekenskerke (Zeeland), overleden aldaar op 17 februari 1857, dochter van Marinus van 't Leven (landman) en Krina Brik. Uit dit huwelijk:

 1. Johannis Molhoek, geboren te Wolphaartsdijk op 12 april 1817, volgt onder XI-u.
 2. Marinus Molhoek, geboren te Colijnsplaat op 12 maart 1818, volgt onder XI-v.
 3. Maria Molhoek, dienstmeid, geboren te Colijnsplaat op 19 februari 1820. Zij is getrouwd te Oudelande op 6 februari 1851, op 30-jarige leeftijd met Cornelis Landman (48 jaar oud), landbouwer, geboren te Kloetinge (Zeeland) in het jaar 1803, overleden te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 25 augustus 1872, zoon van Marinus Landman en Maria Spruit.
 4. Jakobus Molhoek, geboren te Colijnsplaat op 8 augustus 1821, volgt onder XI-w.
 5. Leendert Molhoek, geboren te Colijnsplaat op 17 februari 1823, overleden aldaar op 27 april 1823.
 6. Leendert Molhoek, arbeider, geboren te Colijnsplaat op 9 februari 1824 (christelijk afgescheiden), wonende te Kalamazoo (Michigan - U.S.A.).
  Leendert Molhoek emigrant in 1855 's-Gravenpolder
  Leeftijd (age) : 31
  Beroep: arbeider
  Kerkgenootschap: Christelijk Afgescheiden
  Jaar vertrek: 1855
  Plaats van vertrek: 's-Gravenpolder
  Vetrekt met zijn vrouw
  Reden van vertrek: Verbetering van bestaan
  Bestemming: Noord-Amerika
  Bron: Staten van landverhuizingen (archief Provinciaal Bestuur Zeeland).
  Hij is getrouwd te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 5 april 1855, op 31-jarige leeftijd met Adriana de Back (28 jaar oud), arbeidster, geboren te Nisse in het jaar 1827, dochter van Jan de Back en Cornelia Boeij.

X-k Nicolaas Molhoek, landbouwer, geboren te Wolphaartsdijk in het jaar 1798, overleden te Kapelle (Zeeland) op 14 maart 1882, zoon van IX-d. Hij is getrouwd te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 3 juli 1834, op 36-jarige leeftijd met Pieternella den Herder (30 jaar oud), landbouwster, geboren te Oudelande in het jaar 1804, overleden te Utrecht op 31 mei 1875, dochter van Geerard den Herder en Tannetje den Hollander. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Molhoek, geboren te Driewegen (Zeeland) op 1 juni 1837, volgt onder XI-x.
 2. Gerard Molhoek, geboren te Driewegen (Zeeland) op 5 juni 1838, volgt onder XI-y.

X-l Catharina Remijnse, geboren te Wolphaartsdijk op 21 oktober 1793, gedoopt aldaar op 27 oktober 1793 (gereformeerd), overleden aldaar op 19 oktober 1858, dochter van IX-e. Zij was gehuwd (1) met Cornelis Meeus, geboren te Waarde in het jaar 1790, overleden te Wolphaartsdijk op 15 maart 1811, zoon van Jacob Moens en Jacomina van de Kreeke. Uit dit huwelijk:

 1. Jacomina Moens, geboren te Wolphaartsdijk in oktober 1810, overleden aldaar op 18 maart 1811.
 2. Cornelis Moens, geboren te Wolphaartsdijk op 18 maart 1811, overleden aldaar op 29 november 1811.
Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 16 september 1813, op 19-jarige leeftijd (2) met Adriaan Westveer (20 jaar oud), geboren te Wolphaartsdijk op 20 november 1792, gedoopt aldaar op 25 november 1792, overleden aldaar op 14 december 1870, zoon van Jacobus Westveer (landbouwer) en Janna Machielse (landmansvrouw). Uit dit huwelijk:
 1. Janna Westveer, geboren te Wolphaartsdijk op 22 maart 1814, overleden aldaar op 17 juni 1814.
 2. Pieternella Westveer, geboren te Wolphaartsdijk op 27 maart 1815, volgt onder XI-z.
 3. Johanna Westveer, arbeidster, geboren te Wolphaartsdijk op 1 juli 1816, overleden aldaar op 6 september 1872. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 9 juli 1847, op 31-jarige leeftijd met Cornelis Leijs (27 jaar oud), arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 18 februari 1820, overleden aldaar op 1 april 1897, zoon van Willem Leijs en Cornelia Ossewaarde.
  (Hij is later getrouwd te Wolphaartsdijk op 6 maart 1873, op 53-jarige leeftijd met Jozina Simonse (49 jaar oud), dienstmeid en arbeidster, geboren op 12 oktober 1823, overleden te Wolphaartsdijk op 30 april 1889, dochter van Pieter Simonsen (boerenknecht en arbeider) en Cornelia van de Wal (boerenmeid). (Zij is eerder getrouwd te Wolphaartsdijk op 21 augustus 1845, op 21-jarige leeftijd met Adolf Nagelkerke, geboren te Kats op 6 december 1821, volgt onder XI-h. Zij is eerder getrouwd te Wolphaartsdijk op 27 oktober 1853, op 30-jarige leeftijd met Adriaan Tramper (39 jaar oud), arbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 7 september 1814, overleden te Wolphaartsdijk op 3 december 1867, zoon van Maarten Tramper (arbeider) en Adriana Kosten.))
 4. Dignus Westveer, geboren te Wolphaartsdijk op 17 augustus 1817, overleden aldaar op 19 september 1817.
 5. Jacobus Westveer, geboren te Wolphaartsdijk op 13 september 1818, overleden aldaar op 19 maart 1819.

X-m Nicolaas Remijnse, landbouwer, geboren te Wolphaartsdijk op 9 oktober 1799, gedoopt aldaar op 27 oktober 1799 (gereformeerd), overleden te Kloetinge (Zeeland) op 11 maart 1861, zoon van IX-e.

Uit het streekblad Kapelle, 1861: Het was 11 maart 1861. Maart roerde zich met hevige hagel- en sneeuwbuien. Van tijd tot tijd gepaard gaande met zwaar onweer. Ook aan Kloetinge gingen deze buien niet voorbij. Omstreeks vijf uur in de middag ontlaade zich boven Kloetinge een zware onweersbui. Plotseling een zeer felle bliksemflits. De kerketoren werd getroffen. Langs het kruis op de toren en een schoorsteen kwam het hemelvuur in de consistorie. De brandspuit van Kloetinge was spoedig aanwezig, terwijl uit Goes op het eerste gerucht van brand in de toren van Kloetinge, twee brandspuiten (de nummers 1 en 4) uitrukten om de nodige hulp te verlenen. Door gelukkige samenloop van omstandigheden werd het vuur spoedig bedwongen en bleeft de schade zeer beperkt. De toren, uit 1494 bleef gespaard. Tragisch was dan Nicolaas Remijnse, oud 61 jaar, landbouwer, zo door de schrik werd bevangen, dat hij ter plaatse aan een beroerte overleed.
Hij is getrouwd op 13 juli 1820, op 20-jarige leeftijd met Jannetje Leijs (25 jaar oud), boerenmeid, geboren te Zierikzee in het jaar 1795, overleden te Kloetinge (Zeeland) op 18 april 1864, dochter van Cornelis Leijs en Cornelia Gleerum. Uit dit huwelijk:
 1. Dingenus Remijnse, geboren te Wolphaartsdijk op 23 november 1820 (gereformeerd) (doopgetuigen waren Pieter Baijens en Pieter Saarman), volgt onder XI-aa.
 2. Levenloos Cornelis Remijnse, geboren te Wolphaartsdijk op 4 juni 1835, overleden aldaar op 4 juni 1835.

X-n Geertruida Maria Remijnse, geboren te Wolphaartsdijk op 17 maart 1806, overleden aldaar op 25 april 1847, dochter van IX-e. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 25 oktober 1825, op 19-jarige leeftijd (1) met Pieter Kousemaker (36 jaar oud), wagenmaker, geboren te Wolphaartsdijk op 30 augustus 1789 (gereformeerd), overleden aldaar op 12 mei 1844, zoon van Jacobus Kousemaker en Janna Schippers. Uit dit huwelijk:

 1. Janna Kousemaker, geboren te Wolphaartsdijk op 5 december 1826. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 26 november 1846, op 19-jarige leeftijd met (en gescheiden te Goes op 3 oktober 1859 van) Jacob Mieras (25 jaar oud), boerenknecht, geboren te Wolphaartsdijk in het jaar 1821, overleden aldaar op 5 juni 1885, zoon van Marinus Mieras (landman) en Barendina van der Kreeke (boerenmeid en landvrouw).
  Opmerking: Huwelijk door echtscheiding ontbonden 03-10-1859. Bij vonnis Arr. rechtb. te Goes.

 2. Dingenus Kousemaker, geboren te Wolphaartsdijk op 9 juli 1828, overleden aldaar op 1 november 1828.
 3. Pieterenella Kousemaker, geboren te Wolphaartsdijk op 28 augustus 1829, overleden aldaar op 20 november 1829.
 4. Dingenus Kousemaker, geboren te Wolphaartsdijk op 7 november 1830, volgt onder XI-ab.
 5. Jacobus Kousemaker, geboren te Wolphaartsdijk op 29 november 1832, volgt onder XI-ac.
 6. Nicolaas Kousemaker, geboren te Wolphaartsdijk op 27 maart 1834, volgt onder XI-ad.
 7. Johannus Kousemaker, geboren te Wolphaartsdijk op 18 juni 1835, overleden aldaar op 19 oktober 1835.
 8. Pieterenella Kousemaker, geboren te Wolphaartsdijk op 21 juni 1837, ongehuwd overleden te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 15 februari 1911.
 9. Maria Kousemaker, geboren te Wolphaartsdijk op 1 september 1838, volgt onder XI-ae.
 10. Jan Kousemaker, geboren te Wolphaartsdijk op 30 januari 1841, overleden aldaar op 11 juni 1861.
 11. Catharina Kousemaker, geboren te Wolphaartsdijk op 20 maart 1842, volgt onder XI-af.
 12. Geertruida Maria Kousemaker, arbeidster, geboren te Wolphaartsdijk op 17 augustus 1843, ongehuwd overleden aldaar op 1 juni 1865.
Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 27 maart 1845, op 39-jarige leeftijd (2) met Frans Albert Geill (26 jaar oud), wagenmaker, geboren te Zaamslag op 30 april 1818, zoon van Jan Adam Geill (chirurgijn) en Janna de Vos.
(Hij is later getrouwd te Kloetinge op 16 september 1847, op 29-jarige leeftijd met (en gescheiden te Goes op 6 april 1857 van) Johanna van Liere (36 jaar oud), wagenmaakster, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 12 oktober 1810, overleden aldaar op 11 juni 1865, dochter van Jacobus van Liere (landman) en Appolonia Staal, Leuntje (dienstbode). (Zij is eerder getrouwd te Kloetinge (Zeeland) op 15 december 1831, op 21-jarige leeftijd met Kwinten van de Linde (24 jaar oud), wagenmaker, geboren te 's-Heer Arendkerke in het jaar 1807, zoon van Adriaan van de Linde en Jacoba Verburg.)) Uit dit huwelijk:
 1. Jansje Geill, geboren te Wolphaartsdijk op 26 mei 1845, overleden aldaar op 5 juni 1845.

X-o Abraham Remijnse, landbouwer, geboren te Wolphaartsdijk op 18 maart 1806, gedoopt aldaar op 30 maart 1806 (gereformeerd), overleden aldaar op 28 januari 1879, zoon van IX-e. Hij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 23 februari 1832, op 25-jarige leeftijd met Maria Jansdr. Goetheer (18 jaar oud), landbouwster, geboren te Wolphaartsdijk op 4 oktober 1813 (gereformeerd), overleden aldaar op 25 juli 1892, dochter van Jan Goedheer (kleermaker) en Maatje Vereke. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Remijnse, geboren te Wolphaartsdijk op 3 januari 1834, volgt onder XI-ag.
 2. Dingenus Remijnse, geboren te Wolphaartsdijk op 16 februari 1835, volgt onder XI-ah.
 3. Maatje Remijnse, geboren te Wolphaartsdijk op 3 maart 1836, volgt onder XI-ai.
 4. Pieternella Remijnse, geboren te Wolphaartsdijk op 26 augustus 1836, volgt onder XI-aj.
 5. Nicolaas Remijnse, geboren te Wolphaartsdijk op 20 april 1837, volgt onder XI-ak.
 6. Cornelia Remijnse, geboren te Wolphaartsdijk op 8 oktober 1839, volgt onder XI-al.
 7. David Remijnse, geboren te Wolphaartsdijk op 7 juni 1843, overleden aldaar op 9 september 1843.
 8. Adriaan Remijnse, geboren te Wolphaartsdijk op 19 oktober 1847, volgt onder XI-am.
 9. Jannetje Remijnse, geboren te Wolphaartsdijk op 6 september 1849, volgt onder XI-an.
 10. Maria Remijnse, geboren op 28 augustus 1850, volgt onder XI-ao.
 11. Abraham Remijnse, geboren te Wolphaartsdijk op 6 mei 1855 (gereformeerd), volgt onder XI-ap.
 12. David Remijnse, geboren te Wolphaartsdijk op 25 november 1857, volgt onder XI-aq.

X-p Neeltje van Strien, geboren te Wolphaartsdijk op 4 oktober 1811, gedoopt aldaar, overleden te Goes op 17 oktober 1887, dochter van IX-e. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 25 november 1847, op 36-jarige leeftijd met Jan Vleugel (27 jaar oud), boerenknecht en koopman, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 21 oktober 1820, overleden te Goes op 1 april 1888, zoon van Adriaan Vleugel (arbeider en arbeider) en Sara Sonke (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Sara Vleugel, geboren te Wolphaartsdijk op 8 januari 1849, volgt onder XI-ar.

X-q Jan van Strien, boerenknecht en landman, geboren te Wolphaartsdijk op 11 februari 1813, overleden te Wissenkerke (Zeeland) op 20 mei 1855, zoon van IX-e. Hij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 31 augustus 1838, op 25-jarige leeftijd met Catharina de Bokx (20 jaar oud), geboren te Wolphaartsdijk op 4 juli 1818, overleden te Wissenkerke (Zeeland) op 7 december 1864, dochter van Marcus de Bokx (boerenknecht) en Pieternella Jacoba Arnoijs (boerenmeid).
(Zij is later getrouwd te Wissenkerke (Zeeland) op 7 oktober 1857, op 39-jarige leeftijd met Hendrik Geelhoed (27 jaar oud), landbouwer, geboren te Krabbendijke (Zeeland) op 27 september 1830, overleden te Sint Philipsland op 30 januari 1907, zoon van Adriaan Geelhoed en Wilhelmina Centse. (Hij is later getrouwd te Wolphaartsdijk op 27 juli 1865, op 34-jarige leeftijd met Pieternella Remijnse, geboren te Wolphaartsdijk op 26 augustus 1836, zie XI-aj. Hij was later gehuwd met Willemina Zandee, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) in het jaar 1845, overleden te Sint Philipsland op 9 april 1908, dochter van Johannes Zandee (landbouwer) en Adriana van Noppen (landbouwster).)) Uit dit huwelijk:

 1. Pieternella van Strien, geboren te Wolphaartsdijk op 6 februari 1839, overleden aldaar op 18 februari 1839.
 2. Pieternella van Strien, geboren te Wolphaartsdijk op 26 mei 1840, overleden aldaar op 20 februari 1848.
 3. Cornelia van Strien, geboren te Wolphaartsdijk op 12 augustus 1841, overleden aldaar op 11 mei 1844.
 4. Marcus van Strien, geboren te Wolphaartsdijk op 28 oktober 1843, volgt onder XI-as.
 5. Cornelis van Strien, geboren te Wolphaartsdijk op 5 oktober 1846, overleden te Sint Philipsland op 24 april 1906. Hij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 23 maart 1871, op 24-jarige leeftijd met zijn halfnicht Maria Remijnse, geboren op 28 augustus 1850, volgt onder XI-ao.
 6. Pieternella van Strien, geboren te Wolphaartsdijk op 13 januari 1849, volgt onder XI-at.
 7. Aaltje van Strien, geboren te Wolphaartsdijk op 1 maart 1850, overleden te Rilland en Maire op 29 september 1872. Zij is getrouwd te Rilland en Maire op 1 maart 1871, op 21-jarige leeftijd met Jakob Blok (21 jaar oud), boerenknecht, geboren te Rilland in het jaar 1850, zoon van Adriaan Blok (landman) en Jannetje Vette (landvrouw).
 8. Joris van Strien, geboren te Wissenkerke (Zeeland) op 22 april 1852, volgt onder XI-au.
 9. Jan van Strien, geboren te Wissenkerke (Zeeland) op 1 augustus 1854, overleden aldaar op 22 augustus 1854.

X-r Adriana van Strien, geboren te Wolphaartsdijk op 31 maart 1816, overleden aldaar op 7 juli 1844, dochter van IX-e.

Zie voor het geslacht van Strien "de Nederlandse Leeuw" van 1888, pag 12 en verder.
Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 16 september 1841, op 25-jarige leeftijd met Joos de Bokx (19 jaar oud), landbouwer, geboren te Wolphaartsdijk op 1 mei 1822 (nederlands hervormd), overleden aldaar op 21 april 1844, zoon van Marinus de Bokx (landbouwer) en Pieternella Jacoba Arnoys. Uit dit huwelijk:
 1. Marcus de Bokx, geboren te Wolphaartsdijk op 17 juli 1842, volgt onder XI-av.
 2. Jozina de Bokx, geboren te Wolphaartsdijk op 6 april 1844, volgt onder XI-aw.

X-s Maatje Wanjon, dienstmeid en leurster, geboren te Middelburg Ambagt op 13 december 1797, wonende aldaar, overleden aldaar op 8 september 1848, dochter van IX-f. Zij is getrouwd te Oost-Souburg op 18 september 1819, op 21-jarige leeftijd met Isaak Bastiaanse (24 jaar oud), boerenknecht, dagloner, timmermansknecht en tuinman, geboren te Oost-Souburg op 15 augustus 1795, wonende te Middelburg Ambagt, overleden te Middelburg op 10 juli 1865, zoon van Jan Bastiaanse en Willemijna Bakkers. Uit dit huwelijk:

 1. Willemina Bastiaanse, geboren te Middelburg op 16 oktober 1819, overleden te Middelburg Ambagt op 6 december 1819.
 2. Willemina Bastiaanse, geboren te Middelburg op 19 maart 1822, volgt onder XI-ax.
 3. Pieternella Bastiaanse, geboren op 1 februari 1827, overleden te Middelburg Ambagt op 13 september 1827.

X-t Cornelis Wanjon, boerenknecht, dagloner en landman, geboren te Middelburg in het jaar 1799, wonende te Middelburg Ambagt, overleden aldaar op 1 juli 1848, zoon van IX-f. Hij is getrouwd te Sint Laurens op 28 februari 1829, op 30-jarige leeftijd met Sentina Maas (29 jaar oud), dienstmeid, geboren te Sint Laurens in het jaar 1800, wonende te Middelburg Ambagt, overleden te Middelburg op 2 juni 1860, dochter van Jacobus Maas (landman) en Geertje Onderdijk. Uit dit huwelijk:

 1. Maximiliaan Wanjon, geboren te Middelburg op 14 juni 1829, overleden aldaar op 1 augustus 1835.
 2. Jacobus Wanjon, dagloner, geboren te Middelburg op 2 juli 1830, ongehuwd overleden te Sint Laurens op 20 juli 1856.
 3. Pieternella Wanjon, geboren te Middelburg op 26 september 1832, overleden aldaar op 7 oktober 1832.
 4. Greetje Wanjon, geboren te Middelburg op 26 september 1832, overleden te Middelburg Ambagt op 4 april 1834.
 5. Izaäk Wanjon, geboren te Middelburg op 13 februari 1834, volgt onder XI-ay.
 6. Maximiliaan Wanjon, geboren te Middelburg op 19 augustus 1836, volgt onder XI-az.
 7. Pieternella Wanjon, geboren te Middelburg op 22 januari 1838, volgt onder XI-ba.
 8. Jan Wanjon, geboren te Middelburg Ambagt op 5 februari 1842, overleden aldaar op 14 oktober 1843.

X-u Janneke Valkenier, dienstmeid en arbeidster, geboren te Nieuwvliet op 13 maart 1801, wonende te aangekomen in Noord Amerika op 17-10-1863, dochter van IX-g. Zij is getrouwd te Groede op 26 mei 1831, op 30-jarige leeftijd met Izaak Callewaart (35 jaar oud), landmansknecht en arbeider, geboren te Retranchement op 17 september 1795, zoon van Pieter Callewaart en Janneke van der Velde. Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos Izaak Callewaart, geboren te Groede op 10 november 1832, overleden aldaar op 10 november 1832.
 2. Janneke Callewaart, geboren te Groede op 10 november 1832, volgt onder XI-bb.
 3. Izaak Callewaart, geboren te Groede op 31 augustus 1834, volgt onder XI-bc.
 4. Maria Callewaart, geboren te Groede op 17 september 1836, volgt onder XI-bd.
 5. Catharina Callewaart, geboren te Groede op 31 januari 1838, volgt onder XI-be.
 6. Jan Callewaart, geboren te Groede op 4 oktober 1841 (nederlands hervormd), volgt onder XI-bf.

X-v Pieternella Valkenier, dienstmeid en arbeidster, geboren te Cadzand op 3 oktober 1811, overleden te Groede op 5 mei 1861, dochter van IX-g. Haar zoon van een onbekende man:

 1. Abraham Valkenier, geboren te Zuidzande op 18 april 1835, overleden aldaar op 11 september 1835.
Zij is getrouwd te Zuidzande op 5 mei 1836, op 24-jarige leeftijd (2) met Pieter Cornelis Naeije (29 jaar oud), arbeider en landmansknecht, geboren te Oostburg op 3 juni 1806, overleden te Groede op 13 juli 1844, zoon van Mattheus Naeije en Maria van Loopik. Uit dit huwelijk:
 1. Jozina Naeije, geboren te Groede op 7 februari 1837, overleden aldaar op 7 februari 1837.
 2. Jozina Maria Naeije, geboren te Groede op 14 maart 1838 (nederlands hervormd), volgt onder XI-bg.
 3. Machiel Naeije, geboren te Groede op 17 mei 1839, overleden aldaar op 5 juni 1839.
 4. Maria Josina Naeije, geboren te Groede op 10 maart 1841, volgt onder XI-bh.
 5. Magdaleena Willemina Naeije, geboren te Groede op 31 december 1842, overleden aldaar op 28 september 1843.
 6. Pieter Naeije, geboren te Groede op 20 mei 1844, overleden aldaar op 28 april 1847.

Haar dochter van een onbekende man:

 1. Francijntje Valkenier, geboren te Groede op 15 januari 1846, overleden aldaar op 29 juli 1846.
Zij is getrouwd te Groede op 14 februari 1849, op 37-jarige leeftijd (4) met Pieter Rousseau (27 jaar oud), arbeider, geboren te Groede in het jaar 1822, overleden aldaar op 8 juni 1859, zoon van Pieter Rousseau en Sara de Maillie (winkelierster). Uit dit huwelijk:
 1. Pieter Rousseau, geboren te Groede op 10 april 1851, overleden aldaar op 21 januari 1853.
 2. Adriana Rousseau, geboren te Groede op 21 juli 1852, overleden aldaar op 17 oktober 1852.
 3. Pieter Rousseau, geboren te Groede op 25 mei 1854, overleden aldaar op 4 februari 1862.

X-w Abraham Valkenier, werkman en arbeider, geboren te Cadzand op 19 augustus 1816 (nederlands hervormd), wonende te Espirito Santo (BraziliŽ), overleden te BraziliŽ rond 1892, zoon van IX-g.

Holanda. In de tweede helft van de negentiende eeuw (1858 - 1862) waren Nederlanders in de gelegenheid gesteld om een kolonie in te richten in de staat Esprito Santo. Op 500 km ten noorden van Rio de Janeiro stichtten zij de gemeenschap Holanda (1860). Ronselaars hadden hiervoor een groep Zeeuws-Vlamingen geworven die hun bedrijf moesten opbouwen in een binnenlands gelegen bergachtig gebied dat was begroeid met oerwoud en waarin geen infrastructuur was. Door zeer ongunstige omstandigheden was de betreffende groep slechts in staat om zich op de zelfvoorzieningslandbouw toe te leggen en kende geen verdere expansie. Naar BraziliŽ geŽmigreed 1861, vanuit zijn woonplaats: Groede met zijn vrouw en vijf kinderen. Reden: het zoeken van betere middelen van bestaan.
Hij is getrouwd te Zuidzande op 19 april 1838, op 21-jarige leeftijd met Johanna Smoor (19 jaar oud), arbeidster, geboren te Zuidzande op 8 maart 1819, overleden te BraziliŽ in het jaar 1902, dochter van Abraham Smoor (arbeider) en Emilia Moens. Uit dit huwelijk:
 1. Agatha Willemina Valkenier, geboren te Zuidzande op 23 augustus 1838.
 2. Machiel Valkenier, geboren te Nieuwvliet op 18 augustus 1839, overleden aldaar op 6 september 1839.
 3. Jozina Valkenier, geboren te Zuidzande op 13 juli 1840, overleden aldaar op 19 september 1840.
 4. Petronella Valkenier, arbeidster, geboren te Waterlandskerkje (Zeeland) op 10 september 1841.
  In 1861 geemigreerd naar BraziliŽ.
  Zij is getrouwd te Groede op 5 december 1860, op 19-jarige leeftijd met Abraham Crince (27 jaar oud), arbeider, geboren te Groede op 23 februari 1833, zoon van Pieter Crince (arbeider) en Maatje de Molenaar (arbeidster).
  In 1861 geemigreerd naar BraziliŽ.
 5. Jozias Cornelis Valkenier, geboren te Waterlandskerkje (Zeeland) op 9 september 1843.
 6. Machiel Valkenier, geboren te Waterlandskerkje (Zeeland) op 27 augustus 1845, overleden aldaar op 16 november 1845.
 7. Pieter Valkenier, geboren te Groede op 11 november 1846, volgt onder XI-bi.
 8. Jacob Valkenier, geboren te Groede op 11 november 1850.
 9. Cornelis Valkenier, geboren te Groede op 1 januari 1854, overleden aldaar op 28 oktober 1854.
 10. Levenloos Valkenier, geboren te Groede op 20 november 1854, overleden aldaar op 20 november 1854.
 11. Johanna Valkenier, geboren te Groede op 3 juni 1856.
 12. Cornelis Valkenier, geboren te Groede op 19 november 1858, overleden aldaar op 19 november 1859.

X-x Magdalena Willemina Valkenier, dienstmeid, geboren te Zuidzande op 18 juni 1821 (nederlands hervormd), wonende te Rochester (New York U.S.A.), overleden te Marion County (New York U.S.A.) op 6 november 1896, dochter van IX-g.

Magdalena Wilhelmina Valkenier
Emigrant op maandag 21 augustus 1865 Groede
Geboorteplaats (place of birth) : Zuidzande
Geboortedatum (date of birth) : 18-6-1821
Beroep (occupation) : Arbeidster (labourer)
Kerkgenootschap (religion) : Nederlands-hervormd (Dutch Reformed)
Burgerlijke staat (marital status) : Gehuwd (married)
Plaats van vertrek (place of departure) : Groede
Datum uitschrijving (date of emission) : 21-8-1865
Bestemming (destination) : Rochester
Bron: Bevolkingsregister voormalige gemeente Groede 1865/70IIIW-041
Berust bij (deposited) : Gemeente Sluis.
Zij is getrouwd te Nieuwvliet op 19 juni 1843, op 22-jarige leeftijd met Pieter den Engelsen (26 jaar oud), landmansknecht, geboren te Nieuwvliet op 19 augustus 1816 (nederlands hervormd), overleden te Marion County (New York U.S.A.) op 16 februari 1904, zoon van Adriaan den Engelsen en Sara du Bois.
Pieter den Engelsen. Emigrant in 1865 Groede. Leeftijd: 49. Beroep: arbeider. Kerkgenootschap: Nederlands-hervormd. Jaar vertrek: 1865. Plaats van vertrek: Groede. Vertrekt met zijn vrouw. Aantal kinderen: 8. Reden van vertrek: Het zoeken van betere bestaanmiddelen. Bestemming: Verenigde Staten van Noord-Amerika.
Uit dit huwelijk:
 1. Jozina den Engelsen, geboren te Waterlandskerkje (Zeeland) op 10 augustus 1843 (nederlands hervormd), volgt onder XI-bj.
 2. Adriaan den Engelsen, geboren te Zuidzande op 26 september 1844 (nederlands hervormd).
 3. Katherina den Engelsen, geboren te Zuidzande op 17 september 1847 (nederlands hervormd).
 4. Sara den Engelsen, geboren te Zuidzande op 17 september 1847 (nederlands hervormd).
 5. Johanna den Engelsen, geboren te Zuidzande op 26 november 1849 (nederlands hervormd).
  Geemigreerd naar Rochester (USA) io 21-8-1865.
  Zij is getrouwd te Marion County (New York U.S.A.) op 26 augustus 1871, op 21-jarige leeftijd met Jacob Callewaart (20 jaar oud), geboren te St. Kruis op 27 december 1850.
 6. Pieter den Engelsen, geboren te Groede op 12 augustus 1852 (nederlands hervormd).
 7. Pieternella den Engelsen, geboren te Zuidzande op 7 augustus 1855.
 8. Michael den Engelsen, geboren te Groede op 22 juni 1862 (nederlands hervormd).
 9. Nellie den Engelsen (nederlands hervormd).

X-y Jozina Valkenier, dienstmeid, geboren te Zuidzande op 11 september 1825 (nederlands hervormd), wonende aldaar, dochter van IX-g.

GeŽmigreerd naar Amerika, aangekomen op 17-10-1863.
Zij is getrouwd te Zuidzande op 22 mei 1845, op 19-jarige leeftijd (1) met Cornelis IsraŽl (21 jaar oud), arbeider, geboren te Zuidzande op 30 juni 1823, wonende aldaar, zoon van Kornelis IsraŽl (arbeider) en Sara Jansen.
GeŽmigreerd naar Amerika, aangekomen op 17-10-1863.
Uit dit huwelijk:
 1. Jozina IsraŽl, geboren te Zuidzande op 4 oktober 1845.
 2. Sara Johanna IsraŽl, geboren te Zuidzande op 23 oktober 1847.
 3. Machiel IsraŽl, geboren te Zuidzande op 16 oktober 1849.
 4. Adriaan IsraŽl, geboren te Zuidzande op 20 december 1852.
 5. Abraham IsraŽl, geboren te Zuidzande op 13 augustus 1855.
 6. Pieter IsraŽl, geboren te Zuidzande op 14 februari 1858.
 7. Catharina IsraŽl, geboren te Zuidzande op 26 april 1860.
 8. Andries Cornelis Johannes IsraŽl, geboren te Vlissingen op 27 november 1863.
Zij was gehuwd (2) met John Pullman. Zij was gehuwd (3) met Hiram Mc Kee.
X-z Adriana Valkenier, werkvrouw, geboren te Zuidzande op 17 januari 1831, overleden te Groede op 15 februari 1908, dochter van IX-g. Zij is getrouwd te Zuidzande op 6 mei 1852, op 21-jarige leeftijd (1) met Johannes Baptiste Triestram (27 jaar oud), arbeider, geboren te Groede op 17 januari 1825, overleden te Nieuwvliet op 5 december 1878, zoon van Jannis Baptiste Triestram (arbeider) en Anthonetta Maria de Maillie. Uit dit huwelijk:
 1. Abraham Triestram, geboren te Nieuwvliet op 14 mei 1853, overleden aldaar op 29 juli 1858.
 2. Jozina Triestram, geboren te Nieuwvliet op 31 mei 1854, volgt onder XI-bk.
 3. Anthoinetta Triestram, geboren te Nieuwvliet op 15 februari 1856, overleden aldaar op 18 oktober 1865.
 4. Johannes Baptista Triestram, geboren te Nieuwvliet op 23 september 1858, volgt onder XI-bl.
 5. Michiel Triestram, geboren te Nieuwvliet op 23 december 1860, overleden aldaar op 30 oktober 1865.
 6. Sara Triestram, geboren te Nieuwvliet op 12 augustus 1863, overleden aldaar op 22 oktober 1865.
 7. Abraham Triestram, geboren te Nieuwvliet op 23 oktober 1866, volgt onder XI-bm.
 8. Izaak Triestram, geboren te Nieuwvliet op 26 december 1868.
 9. Izaak Triestram, geboren te Nieuwvliet op 23 oktober 1869, volgt onder XI-bn.
 10. Michiel Triestram, landmansknecht, geboren te Nieuwvliet op 22 september 1871, overleden aldaar op 10 april 1891.
 11. Magdalena Triestram, geboren te Nieuwvliet op 21 januari 1875, volgt onder XI-bo.
Zij is getrouwd te Breskens op 17 juni 1897, op 66-jarige leeftijd (2) met Jacobus Johannes Ocké (68 jaar oud), werkman, geboren te Hoofdplaat op 12 januari 1829, overleden te Breskens op 15 februari 1904, zoon van Isaac Ocké en Jasperina de Reus.
X-aa Magchiel Valkenier, landmansknecht en boer, geboren te Zuidzande op 27 maart 1834 (nederlands hervormd), wonende te Marion County (New York U.S.A.), overleden aldaar in maart 1907, zoon van IX-g.
Baptism: NH, immigration: 07 Mar 1863 North America, last residence: 07 Mar 1863 Zuidzande. Ze komen voor op een lijst van de Eerste Gereformeerde Kerk van Marion op 20 mei 1871.
Hij is getrouwd te Zuidzande op 13 juni 1861, op 27-jarige leeftijd (1) met Sara de Hullu (26 jaar oud), dienstbode, geboren te Zuidzande op 22 december 1834, wonende te Marion County (New York U.S.A.), dochter van Abraham de Hullu en Katharina Wijkman (werkvrouw). Uit dit huwelijk:
 1. Katharina Valkenier, dienstbode, geboren te Zuidzande op 10 november 1861 (nederlands hervormd), wonende te Marion County (New York U.S.A.).
  7-3-1863 aankomst in Noord Amerika.
 2. Abraham Valkenier, landarbeider, geboren te Williamson (New York U.S.A.) op 20 juli 1865 (nederlands hervormd), wonende te Marion County (New York U.S.A.), overleden te Williamson (New York U.S.A.) op 19 december 1934. Hij is getrouwd in maart 1891, op 25-jarige leeftijd (1) met Sara Gileman (22 jaar oud), geboren in het jaar 1869, overleden in het jaar 1895. Hij is getrouwd op 23 maart 1897, op 31-jarige leeftijd (2) met Anna Fisher (22 jaar oud), geboren in het jaar 1875, overleden in het jaar 1941.
 3. Rosina Valkenier, dienstbode, geboren te Williamson (New York U.S.A.) op 20 juli 1865.
Hij is getrouwd op 18 maart 1877, op 42-jarige leeftijd (2) met Kathrine Wille (37 jaar oud), geboren op 24 januari 1840, overleden in het jaar 1901.
X-ab Jacob Dierings, boerenknecht, geboren te Zuidzande op 27 augustus 1803, overleden te Hoofdplaat op 20 oktober 1853, zoon van IX-h. Hij is getrouwd te Hoofdplaat op 3 juni 1840, op 36-jarige leeftijd met Adriana Jacoba Braal (37 jaar oud), dienstmeid en werkvrouw, geboren te Hoofdplaat op 5 augustus 1802, overleden aldaar op 8 juni 1853, dochter van Pieter Braal (arbeider) en Sara de Can (arbeidster). Uit dit huwelijk:
 1. Sara Catharina Dierings, geboren te Hoofdplaat op 28 augustus 1841.
 2. Adriana Dierings, geboren te Hoofdplaat op 13 november 1842, overleden aldaar op 29 augustus 1845.
 3. Maria Dierings, geboren te Hoofdplaat op 1 juni 1845.

X-ac Jan Dierings, landmansknecht en arbeider, geboren te Zuidzande op 23 april 1806, zoon van IX-h. Hij is getrouwd te Zuidzande op 20 januari 1826, op 19-jarige leeftijd met Kornelia Neufeglise (20 jaar oud), dienstmeid en arbeidster, geboren te Cadzand in het jaar 1806, dochter van Abraham Neufeglise (arbeider) en Carolina Caljouw (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Dierings, geboren te Oostburg op 17 mei 1827, ongehuwd overleden te Cadzand op 27 juli 1850.
 2. Carolina Dierings, dienstbode, geboren te Oostburg op 10 juni 1829.
  In 1858 geemigreerd naar BraziliŽ.
 3. Kornelia Dierings, geboren te Zuidzande op 25 november 1831, overleden aldaar op 29 november 1831.
 4. Jannis Dierings, arbeider, geboren te Zuidzande op 8 november 1832 (NH).
  Op 21-10-1856 geemigreerd naar Noord-Amerika.
 5. Jakob Dierings, geboren te Cadzand op 1 september 1834 (nederlands hervormd), volgt onder XI-bp.
 6. Abraham Dierings, geboren te Cadzand op 12 maart 1836.
 7. Kornelia Dierings, geboren te Cadzand op 28 januari 1838, volgt onder XI-bq.
 8. Maghiel Dierings, geboren te Cadzand op 20 mei 1840.
 9. Izaak Dierings, geboren te Cadzand op 19 december 1842, overleden aldaar op 18 april 1848.
 10. Pieter Dierings, geboren te Cadzand op 24 juli 1844.
 11. Adriaan Dierings, geboren te Cadzand op 26 maart 1846.
 12. Izaak Dierings, geboren te Cadzand op 15 mei 1848.
 13. Suzanna Dierings, geboren te Cadzand op 17 april 1851.

X-ad Michiel Dierings, landbouwer en rustend landbouwer, geboren te Zuidzande op 22 december 1813, overleden te Sint Kruis op 8 december 1894, zoon van IX-h. Hij is getrouwd te Sint Kruis op 6 september 1837, op 23-jarige leeftijd met Janneke Vermeulen (23 jaar oud), landvrouw, geboren te Sint Kruis op 4 november 1813, overleden aldaar op 4 februari 1873, dochter van Jean Vermeulen (landman) en Elisabeth de Smidt. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Dierings, geboren te Sint Kruis op 3 maart 1838, volgt onder XI-br.
 2. Jacob Dierings, geboren te Sint Kruis op 9 februari 1839, volgt onder XI-bs.
 3. Elizabeth Dierings, geboren te Sint Kruis op 29 maart 1840, volgt onder XI-bt.
 4. Janneke Dierings, dienstmeid, geboren te Sint Kruis op 30 augustus 1841, ongehuwd overleden aldaar op 2 juni 1866.
 5. Dina Dierings, geboren te Sint Kruis op 18 september 1842, overleden aldaar op 12 november 1842.
 6. Dina Dierings, geboren te Sint Kruis op 26 januari 1844, volgt onder XI-bu.
 7. Jozina Dierings, geboren te Sint Kruis op 26 januari 1844, overleden aldaar op 25 juni 1846.
 8. Johannes Dierings, geboren te Sint Kruis op 29 april 1845, volgt onder XI-bv.
 9. David Dierings, geboren te Sint Kruis op 5 december 1846, volgt onder XI-bw.
 10. Susanna Dierings, geboren te Sint Kruis op 9 augustus 1848, overleden aldaar op 24 oktober 1848.
 11. Susanna Dierings, geboren te Sint Kruis op 21 augustus 1849, volgt onder XI-bx.
 12. Levenloos Dierings, geboren te Sint Kruis op 26 november 1850, overleden aldaar op 26 november 1850.
 13. Michiel Dierings, geboren te Sint Kruis op 26 november 1853 (doopgetuige was Adriana van Barlecom (namens Elisabetha Vrients)), volgt onder XI-by.
 14. Jozina Dierings, geboren te Sint Kruis op 23 juli 1855, overleden aldaar op 1 september 1856.
 15. Jozina Dierings, werkvrouw, geboren te Sint Kruis op 8 februari 1858 (nederlands hervormd), overleden te Vlissingen op 30 juni 1938.
  Jozina Dierings emigrant op donderdag 10 maart 1881 Sint Kruis
  Kerkgenootschap: Nederlands-hervormd
  Burgerlijke staat: Gehuwd
  Plaats van vertrek: Sint Kruis
  Datum uitschrijving: 10-3-1881
  Bestemming: Paterson, New Jersey.
  Zij is getrouwd te Sint Kruis op 9 maart 1881, op 23-jarige leeftijd met Petrus Joannes Haek (31 jaar oud), werkman, geboren te Sint Laureijns (BelgiŽ) in het jaar 1850, zoon van Leonard Haek en Sophie Bernardine Gernaeij.

X-ae Jacobus IsraŽl, arbeider en kannonier regiment veldartillerie, geboren te Zuidzande op 16 april 1820, overleden te Utrecht op 28 oktober 1854, zoon van IX-h. Hij is getrouwd te Oostburg op 19 juni 1844, op 24-jarige leeftijd met Janna Buijck (25 jaar oud), arbeidster, geboren te Oostburg in het jaar 1819, overleden te Aardenburg op 17 januari 1897, dochter van Pieter Buijck (arbeider) en Janna den Decker. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina IsraŽl, geboren te Oostburg op 27 februari 1844, volgt onder XI-bz.
 2. Abraham IsraŽl, geboren te Oostburg op 11 augustus 1847, overleden aldaar op 21 oktober 1847.
 3. Jacobus IsraŽl, geboren te Oostburg op 22 augustus 1849, overleden aldaar op 30 september 1849.
 4. Janna IsraŽl, geboren te Oostburg op 23 mei 1851, volgt onder XI-ca.
 5. Jacobus IsraŽl, geboren te Oostburg op 15 november 1852, overleden aldaar op 6 oktober 1853.

X-af Willem Raspalje Henderiksen, boerenarbeider, arbeider, werkman en zeeman, geboren te Ritthem op 28 februari 1811, overleden te Vlissingen op 28 mei 1912, zoon van IX-i.

Willem Respalje Hendrikse
Gedetineerde in 1860 Strafinrichtingen te Middelburg
Geboorteplaats: Ritthem
Hij is getrouwd te Ritthem op 3 oktober 1835, op 24-jarige leeftijd (1) met Maria Koppejan (23 jaar oud), dienstmeid, geboren te Ritthem op 25 januari 1812, overleden te Vlissingen op 29 januari 1838, dochter van Jacobus Davidse Koppejan en Pieternella Bosgaart. Uit dit huwelijk:
 1. Willem Raspalje Henderiksen, geboren te Ritthem op 28 oktober 1835, volgt onder XI-cb.
 2. Pieternella Henderikse, geboren te Vlissingen op 24 januari 1838, overleden aldaar op 30 april 1839.
Hij is getrouwd te Vlissingen op 20 februari 1839, op 27-jarige leeftijd (2) met Barbera Boogaard (22 jaar oud), naaister, geboren te Oost-Souburg in het jaar 1817, dochter van Adriaan Boogaard (landman) en Maatje Marijns. Uit dit huwelijk:
 1. Adriaan Henderiksen, geboren te Vlissingen op 17 december 1839, overleden aldaar op 11 februari 1840.
Hij is getrouwd te Vlissingen op 28 oktober 1846, op 35-jarige leeftijd (3) met Lena de Witte (29 jaar oud), geboren te Noordwelle op 9 september 1817, overleden te Vlissingen op 2 maart 1860, dochter van Adriaan de Witte.
Opmerking: Uittreksel uit het overlijdensregister van Soerabaja d.d. 15-5-1861. Zij is overleden in het hospitaal en was kwartiermeester van de barkas behorende tot de equipage van Z.M. stoomschip Merapi. In overlijdensreg. 1861.
Uit dit huwelijk:
 1. Adriaan Henderiksen, geboren te Vlissingen op 25 oktober 1851, overleden aldaar op 23 november 1851.

X-ag Aarnout Zweevers, landmansknecht en dagloner, geboren te Ritthem op 19 september 1822, overleden te Nieuw- en Sint Joosland op 8 december 1893, zoon van IX-j. Hij is getrouwd te Nieuw- en Sint Joosland op 5 maart 1851, op 28-jarige leeftijd met Kaatje Adriaanse (36 jaar oud), dienstmeid, geboren te Nieuwland op 2 februari 1815, overleden te Nieuw- en Sint Joosland op 15 december 1893, dochter van Pieter Adriaanse (timmermansknecht) en Maria Kempe. Uit dit huwelijk:

 1. Andries Zweevers, geboren te Nieuw- en Sint Joosland op 29 juni 1851, overleden aldaar op 27 augustus 1851.
 2. Jan Zweevers, geboren te Nieuw- en Sint Joosland op 12 april 1853, overleden aldaar op 6 juli 1853.
 3. Andries Zweevers, geboren te Middelburg op 27 december 1855, overleden aldaar op 8 maart 1856.

X-ah Neeltje Alewijnse, werkvrouw en dienstbode, geboren te Oost-Souburg op 30 september 1818, overleden te Middelburg op 29 mei 1896, dochter van IX-k. Zij is getrouwd te Ritthem op 10 juli 1841, op 22-jarige leeftijd (1) met Pieter Baart (20 jaar oud), landmansknecht en dijkwerker, geboren te Ritthem op 22 maart 1821, overleden aldaar op 16 maart 1849, zoon van Jan Baart (dijkwerker) en Anna Pieterse Dommisse. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Baart, geboren te Vlissingen op 3 januari 1842, overleden te Ritthem op 23 april 1843.
 2. Adriaan Baart, geboren te Ritthem op 18 februari 1844, overleden aldaar op 28 maart 1852.
 3. Anna Baart, geboren te Ritthem op 16 oktober 1845, volgt onder XI-cc.
 4. Jozina Baart, geboren te Ritthem op 1 mei 1847, overleden aldaar op 4 september 1847.
 5. Levenloos Baart, geboren te Ritthem op 26 december 1848, overleden aldaar op 26 december 1848.
Zij was gehuwd (2) met N.N.. Uit dit huwelijk:
 1. Adriaan Alewijnse, geboren te Oost- en West-Souburg op 1 maart 1854, volgt onder XI-cd.
 2. Neeltje Alewijnse, geboren te Oost- en West-Souburg op 2 februari 1857, volgt onder XI-ce.
Zij is getrouwd te Oost- en West-Souburg op 8 augustus 1860, op 41-jarige leeftijd (3) met Pieter de Rijke (53 jaar oud), arbeider en herbergier, geboren te Colijnsplaat in februari 1807, overleden te Oost- en West-Souburg op 20 augustus 1868, zoon van Gilles Jacobse de Rijke en Janna Jasperse Kouwer. Zij is getrouwd te Vlissingen op 1 december 1869, op 51-jarige leeftijd (4) met Jan Sterk (52 jaar oud), werkman, geboren te Ritthem in het jaar 1817, overleden te Middelburg op 3 augustus 1902, zoon van Leijn Sterk en Leuntje Maris.
X-ai Aarnout Alewijnse, werkman en houtzager, geboren te Oost-Souburg op 7 augustus 1821, overleden te Middelburg op 9 februari 1898, zoon van IX-k. Hij is getrouwd te Koudekerke (Zeeland) op 18 december 1846, op 25-jarige leeftijd (1) met Pieternella Leijnse (24 jaar oud), boerendienstbode, geboren te Arnemuiden op 13 juli 1822, overleden te Middelburg op 5 juli 1890, dochter van Leijn Leijnse en Grietje Poppe. Uit dit huwelijk:
 1. Adriaan Cornelis Alewijnse, geboren te Oost- en West-Souburg op 5 maart 1847, volgt onder XI-cf.
 2. Margaretha Alewijnse, geboren te Oost- en West-Souburg op 24 mei 1848, overleden aldaar op 27 december 1849.
 3. Leijn Alewijnse, geboren te Oost- en West-Souburg op 26 maart 1850, volgt onder XI-cg.
 4. Jozina Alewijnse, geboren te Oost- en West-Souburg op 19 april 1851, overleden aldaar op 12 maart 1854.
 5. Levenloos Alewijnse, geboren te Oost- en West-Souburg op 15 mei 1852, overleden aldaar op 15 mei 1852.
 6. Levenloos Alewijnse, geboren te Oost- en West-Souburg op 16 mei 1853, overleden aldaar op 16 mei 1853.
 7. Jozina Alewijnse, geboren te Oost- en West-Souburg op 22 augustus 1854, overleden aldaar op 12 februari 1857.
 8. Joost Alewijnse, geboren te Oost- en West-Souburg op 19 november 1855, volgt onder XI-ch.
 9. Jacobus Alewijnse, geboren te Oost- en West-Souburg op 29 januari 1858, overleden aldaar op 29 mei 1859.
 10. Aarnout Alewijnse, geboren te Oost- en West-Souburg op 1 april 1859, volgt onder XI-ci.
 11. Levenloos Alewijnse, geboren te Oost- en West-Souburg op 5 januari 1861, overleden aldaar op 5 januari 1861.
 12. Jacobus Alewijnse, geboren te Oost- en West-Souburg op 24 september 1862, overleden aldaar op 9 februari 1863.
Hij is getrouwd te Middelburg op 14 oktober 1891, op 70-jarige leeftijd (2) met Martina Tannetje van de Vijver (33 jaar oud), geboren te Koudekerke (Zeeland) in het jaar 1858, dochter van Bartel van de Vijver en Maria van de Broeke.
X-aj Leijn Alewijnse, arbeider, geboren te Oost-Souburg op 22 september 1827, overleden te Middelburg op 24 december 1907, zoon van IX-k. Hij is getrouwd te Middelburg op 5 juli 1854, op 26-jarige leeftijd (1) met Neeltje Goedhart (20 jaar oud), geboren te Middelburg op 14 december 1833, dochter van Jan Goedhart (dagloner) en Willemina Meijers. Uit dit huwelijk:
 1. Jozina Alewijnse, geboren te Oost- en West-Souburg op 28 oktober 1854, volgt onder XI-cj.
 2. Jan Alewijnse, spoorwegbeambte, geboren te Oost- en West-Souburg op 20 maart 1856. Hij is getrouwd te Middelburg op 8 november 1882, op 26-jarige leeftijd met Anna Maria Nederhand (24 jaar oud), dienstbode, geboren te Middelburg op 20 april 1858, wonende te Middelburg (Roosterstraat K 287), dochter van Maria Nederhand (naaister).
 3. Adriaan Alewijnse, werkman, geboren te Oost- en West-Souburg op 17 januari 1860, ongehuwd overleden te Middelburg op 28 april 1883.
 4. Willemina Alewijnse, geboren te Oost- en West-Souburg op 29 maart 1861, volgt onder XI-ck.
 5. Levenloos Alewijnse, geboren te Oost- en West-Souburg op 11 juli 1863, overleden aldaar op 11 juli 1863.
 6. Aarnout Alewijnse, geboren te Oost- en West-Souburg op 6 oktober 1864, ongehuwd overleden te Middelburg op 30 oktober 1895.
 7. Maarten Alewijnse, geboren te Oost- en West-Souburg op 10 februari 1866, overleden te Vlissingen op 19 oktober 1869.
 8. Jacobus Alewijnse, geboren te Middelburg op 26 juni 1867, volgt onder XI-cl.
 9. Leunes Alewijnse, geboren te Oost- en West-Souburg op 17 oktober 1868, overleden aldaar op 29 oktober 1868.
Hij is getrouwd te Middelburg op 1 maart 1871, op 43-jarige leeftijd (2) met zijn schoonzus Anna Goedhart (41 jaar oud), werkvrouw, geboren te Ritthem in het jaar 1830, overleden te Middelburg op 2 februari 1907, dochter van Jan Goedhart (dagloner) en Willemina Meijers.
X-ak Maatje Alewijnse, werkster, geboren te Oost-Souburg op 19 september 1830, overleden te Vlissingen op 21 januari 1920, dochter van IX-k. Zij is getrouwd te Koudekerke (Zeeland) op 23 juli 1858, op 27-jarige leeftijd (1) met Gerrit Riekwel (39 jaar oud), arbeider, geboren te Koudekerke (Zeeland) op 28 juni 1819, overleden te Vlissingen op 26 juni 1885, zoon van Cornelis Riekwel en Maria Cornelisse (werkster). Uit dit huwelijk:
 1. Adriaan Riekwel, geboren te Oost- en West-Souburg op 2 augustus 1867, overleden aldaar op 13 december 1867.
 2. Adriaan Riekwel, geboren te Vlissingen op 27 november 1869, volgt onder XI-cm.
Zij is getrouwd te Vlissingen op 25 maart 1896, op 65-jarige leeftijd (2) met Pieter Schout (72 jaar oud), werkman, geboren te Biggekerke in het jaar 1824, overleden te Vlissingen op 4 mei 1911, zoon van Pieter Schout en Maatje Gillise.
X-al Jacobus Alewijnse, arbeider, geboren te Vlissingen op 16 juni 1837, overleden aldaar op 19 december 1922, zoon van IX-k. Hij is getrouwd te Oost- en West-Souburg op 15 juli 1863, op 26-jarige leeftijd met Anna Jacoba Pijpe (25 jaar oud), geboren te Oost- en West-Souburg in het jaar 1838, overleden aldaar op 21 augustus 1909, dochter van Jacobus Pijpe en Jozina Le Duc. Uit dit huwelijk:
 1. Adriaan Alewijnse, geboren te Oost- en West-Souburg op 31 augustus 1863, overleden aldaar op 14 september 1863.
 2. Jacobus Alewijnse, geboren te Oost- en West-Souburg op 13 augustus 1865, overleden aldaar op 5 juli 1872.
 3. Jozina Alewijnse, geboren te Oost- en West-Souburg op 22 juli 1868, overleden aldaar op 11 oktober 1868.
 4. Jozina Alewijnse, geboren te Oost- en West-Souburg op 24 september 1870, overleden aldaar op 8 oktober 1870.
 5. Jozina Alewijnse, geboren te Oost- en West-Souburg op 9 juni 1876, overleden aldaar op 10 juni 1876.

X-am Catharina van Vlaanderen, dienstbode, geboren te Oost-Souburg in het jaar 1806, dochter van IX-l. Zij is getrouwd te Vlissingen op 2 mei 1827, op 21-jarige leeftijd (1) met Lein Brasser (25 jaar oud), timmerman en scheepmaker, geboren te Vlissingen in het jaar 1802, overleden aldaar op 8 januari 1856, zoon van Cornelis Brasser en Cornelia de Wit. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Brasser, geboren te Vlissingen op 19 februari 1828, overleden aldaar op 17 maart 1831.
 2. Leendert Brasser, scheepstimmerman, geboren te Vlissingen op 9 september 1830. Hij is getrouwd te Vlissingen op 10 mei 1854, op 23-jarige leeftijd met Maria Soetens (23 jaar oud), geboren te Vlissingen in het jaar 1831, dochter van Wouter Soetens (schippersknecht) en Lucretia Siereveld.
Zij is getrouwd te Vlissingen op 5 mei 1869, op 63-jarige leeftijd (2) met Jean Beenhouwer (56 jaar oud), meter, geboren te Aardenburg in het jaar 1813, zoon van Daniel Jaques Beenhouwer en Hagtje Roelofs Beerter.
X-an Antheunis van Vlaanderen, dijkwerker en landbouwer, geboren te Vlissingen op 10 juni 1808, overleden op 2 november 1877, zoon van IX-l. Hij is getrouwd te Koudekerke op 25 oktober 1833, op 25-jarige leeftijd met Jacomina Maria Kuijpers (20 jaar oud), landbouwster, geboren te Koudekerke op 9 maart 1813, overleden op 24 april 1886, dochter van Leijn Kuijpers en Jacomina van Keulen. Uit dit huwelijk:
 1. Leendert van Vlaanderen, geboren te Koudekerke in het jaar 1831, overleden te Vlissingen op 20 april 1847.
 2. Jacomina van Vlaanderen, geboren te Koudekerke op 28 september 1835, overleden aldaar op 24 januari 1836.
 3. Catharina van Vlaanderen, geboren te Koudekerke (Zeeland) op 12 juni 1837, volgt onder XI-cn.
 4. Leijn van Vlaanderen, geboren te Koudekerke op 5 juli 1840, volgt onder XI-co.
 5. Jacomina van Vlaanderen, geboren te Koudekerke op 11 juli 1843, overleden aldaar op 11 oktober 1935. Zij is getrouwd te Koudekerke op 17 april 1874, op 30-jarige leeftijd met Jan Maas (36 jaar oud), landbouwer, geboren te Koudekerke in het jaar 1838, zoon van Hendrik Maas en Cornelia Aarnoutse (landbouwster).
 6. Leendert van Vlaanderen, geboren te Vlissingen op 21 juli 1847, overleden aldaar op 18 juli 1849.
 7. Lourens van Vlaanderen, geboren te Vlissingen op 2 januari 1849, ongehuwd overleden te Koudekerke op 21 maart 1897.
 8. Petronella van Vlaanderen, geboren te Vlissingen op 18 juli 1851, volgt onder XI-cp.
 9. Andries van Vlaanderen, geboren te Koudekerke op 18 maart 1855, volgt onder XI-cq.

X-ao Andries van Vlaanderen, scheepmaker en scheepstimmerman, geboren te Vlissingen op 20 september 1818, zoon van IX-l. Hij is getrouwd te Vlissingen op 10 maart 1841, op 22-jarige leeftijd met Anna Cornelia de La Houssaij (23 jaar oud), geboren te Vlissingen in het jaar 1818, dochter van Bartholomeus de La Houssaij (loodgieter) en Elsje van Stokkum. Uit dit huwelijk:

 1. Leendert van Vlaanderen, scheepstimmerman 1 klasse en scheepmaker, geboren te Vlissingen op 28 augustus 1841, wonende te Amsterdam. Hij is getrouwd te Vlissingen op 3 mei 1865, op 23-jarige leeftijd met Susanna Maria Beenhouwer (26 jaar oud), dienstbode, geboren te Vlissingen op 11 maart 1839, dochter van Jan Holder Beenhouwer (scheepmaker) en Pieternella Johanna Laband.
 2. Bartholomeus van Vlaanderen, geboren te Vlissingen op 13 juni 1844.
 3. Catharina van Vlaanderen, geboren te Vlissingen op 28 juli 1847.
 4. Jan Cornelis van Vlaanderen, geboren te Vlissingen op 9 november 1850, overleden aldaar op 11 december 1850.
 5. Elsje van Vlaanderen, geboren te Vlissingen op 18 november 1852.
 6. Antheunis van Vlaanderen, geboren te Vlissingen op 29 mei 1855.
 7. Anna Cornelia van Vlaanderen, geboren te Vlissingen op 26 april 1859, overleden aldaar op 28 april 1859.
 8. Levenloos van Vlaanderen, geboren te Vlissingen op 27 juni 1860, overleden aldaar op 27 juni 1860.

X-ap Andries van Vlaanderen, werkman, geboren te Vlissingen in het jaar 1814, overleden aldaar op 2 april 1890, zoon van IX-m. Hij is getrouwd te Vlissingen op 5 oktober 1853, op 39-jarige leeftijd met Sophia Christina Voncke (33 jaar oud), geboren te Hoofdplaat op 1 april 1820, overleden te Vlissingen op 12 januari 1895, dochter van Judocus Voncke en Anna Maria Bonte. Uit dit huwelijk:

 1. Andries van Vlaanderen, geboren te Vlissingen op 28 augustus 1852, overleden aldaar op 6 december 1852.
  Natuurlijke zoon van Sophia Christina Voncke. Andries van Vlaanderen, 1e aangever, vader van de overledene.
 2. Jacobus van Vlaanderen, geboren te Vlissingen op 14 mei 1857, volgt onder XI-cr.
 3. Cornelis Johannes van Vlaanderen, geboren te Vlissingen op 5 juni 1859, overleden aldaar op 29 juli 1859.

X-aq Catharina van Vlaanderen, dienstbode, geboren te Vlissingen op 19 november 1819, dochter van IX-m. Zij is getrouwd te Vlissingen op 5 maart 1845, op 25-jarige leeftijd met Pieter Huvers (29 jaar oud), schilder fregat de Rhijn, constabel aan boord Z.M. wachtschip de Schelde en schilder aan boord van Z.M. de Maas, geboren te Vlissingen op 12 februari 1816, zoon van Pieter Huvers (werkman, sjouwer en gepensioneerd werkman) en Theodora Moeth. Uit dit huwelijk:

 1. Theodora Susanna Huvers, geboren te Vlissingen op 11 september 1845, overleden aldaar op 25 december 1847.
 2. Susanna Theodora Huvers, geboren te Vlissingen op 14 oktober 1846, overleden te Nieuw Helvoet (ZH) op 18 april 1895.
 3. Jacoba Pieternella Huvers, geboren te Vlissingen op 30 november 1847, volgt onder XI-cs.
 4. Pieternella Huvers, geboren te Vlissingen op 16 maart 1850, volgt onder XI-ct.
 5. Levenloos Huvers, geboren te Vlissingen op 2 oktober 1857, overleden aldaar op 2 oktober 1857.
 6. Levenloos Huvers, geboren te Vlissingen op 20 februari 1861, overleden aldaar op 20 februari 1861.

X-ar Leuntje van Vlaanderen, geboren te Vlissingen op 12 februari 1824, overleden aldaar op 23 juni 1912, dochter van IX-m. Zij is getrouwd te Vlissingen op 9 november 1859, op 35-jarige leeftijd met Cornelis Jacobus Elderfiel (38 jaar oud), werkman, geboren te Vlissingen op 20 oktober 1821, overleden aldaar op 27 oktober 1900, zoon van Frans Elderfiel en Jacoba Cornelia Pooij. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Elderfiel, geboren te Vlissingen op 15 oktober 1860, volgt onder XI-cu.
 2. Frans Elderfiel, geboren te Vlissingen op 25 januari 1862, overleden aldaar op 31 januari 1863.
 3. Susanna Elderfiel, geboren te Vlissingen op 17 mei 1863, overleden aldaar op 19 mei 1863.
 4. Susanna Jacoba Elderfiel, geboren te Vlissingen op 1 november 1865, overleden aldaar op 24 september 1866.

X-as Catharina van Vlaanderen, geboren te Vlissingen op 14 augustus 1821, overleden te den Helder op 23 oktober 1888, dochter van IX-n. Zij is getrouwd te Vlissingen op 15 augustus 1855, op 34-jarige leeftijd met Pieter Nicolaas de Buck (41 jaar oud), huistimmerman, geboren te Veere op 4 maart 1814, overleden te den Helder op 16 juni 1898, zoon van Johannes de Buck en Wilhelmina Huijpe.

Pieter Nicolaas de Buck
Werknemer Marinewerf op donderdag 27 augustus 1846 Vlissingen
Geboorteplaats : Veere, Zeeland
Geboortedatum : 4-3-1814
Datum indiensttreding : 27-8-1846
Leeftijd : 33 jaar
Functie bij indiensttreding : Scheepstimmerleerling
Datum uitdiensttreding : 28-2-1863
Functie bij uitdiensttreding : Scheepstimmerman 2e klasse
Reden uitdiensttreding : Overgeplaatst naar de Rijkswerf te Den Helder
Aantal dienstjaren : 17.
Uit dit huwelijk:
 1. Johannes Cornelis de Buck, geboren te Vlissingen op 29 september 1857, overleden aldaar op 24 augustus 1858.

X-at Maatje van Vlaanderen, dienstbode, geboren te Vlissingen op 13 september 1823, overleden aldaar op 3 maart 1863, dochter van IX-n. Zij is getrouwd te Vlissingen op 26 mei 1847, op 23-jarige leeftijd met Cornelis Pieterse (25 jaar oud), timmerman, geboren te Vlissingen op 22 januari 1822, zoon van Johannes Pieterse (timmerman) en Martientje Neeltje Simons.

Cornelis Pieterse
Werknemer Marinewerf op maandag 31 oktober 1853 Vlissingen
Geboorteplaats : Vlissingen, Zeeland
Geboortedatum : 22-1-1822
Datum indiensttreding : 31-10-1853
Leeftijd : 32 jaar
Functie bij indiensttreding : Huistimmerman 3e klasse
Datum uitdiensttreding : 30-9-1866
Functie bij uitdiensttreding : Huistimmerman 2e klasse
Reden uitdiensttreding : Overgeplaatst naar de Rijkswerf te Den Helder
Aantal dienstjaren : 13.
Uit dit huwelijk:
 1. Martina Johanna Pieterse, geboren te Vlissingen op 20 april 1848, volgt onder XI-cv.
 2. Cornelis Pieterse, geboren te Vlissingen op 26 december 1849.
 3. Johanna Catharina Pieterse, geboren te Vlissingen op 27 september 1851, volgt onder XI-cw.
 4. Catharina Pieterse, geboren te Vlissingen op 24 maart 1854, overleden aldaar op 4 juli 1857.
 5. Pieternella Cornelia Pieterse, geboren te Vlissingen op 30 mei 1856, volgt onder XI-cx.
 6. Andries Pieterse, winkelbediende, geboren te Vlissingen op 30 september 1858, ongehuwd overleden aldaar op 28 november 1880.

X-au Andries van Vlaanderen, geboren te Vlissingen op 11 juli 1826, wonende te den Helder, zoon van IX-n. Hij is getrouwd te den Helder op 15 oktober 1868, op 42-jarige leeftijd met Trijntje Baarschers (39 jaar oud), geboren te Amsterdam in het jaar 1829, dochter van Claas Baarschers en Trijntje van der Poll. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina van Vlaanderen, dienstbode, geboren te den Helder op 5 augustus 1863. Zij is getrouwd te Amsterdam op 17 juni 1885, op 21-jarige leeftijd met Cornelis Hogenaar (23 jaar oud), voerman, geboren te Amsterdam in het jaar 1862, kind van Gerrit Hogenaar en Neeltje van Dijk.
 2. Pieter Nicolaas van Vlaanderen, geboren te Amsterdam in het jaar 1873, volgt onder XI-cy.

X-av Leendert van Vlaanderen, werkman en houtwerker, geboren te Vlissingen op 30 november 1831, wonende te den Helder, zoon van IX-n.

Leendert van Vlaanderen. Werknemer Marinewerf op zaterdag 21 juli 1855 Vlissingen.
Geboorteplaats : Vlissingen, Zeeland
Geboortedatum : 30-11-1831
Datum indiensttreding : 21-7-1855
Leeftijd : 24 jaar
Functie bij indiensttreding : Houtwerker
Datum uitdiensttreding : 10-8-1868
Functie bij uitdiensttreding : Houtwerker
Reden uitdiensttreding : Ontslagen op eigen verzoek
Aantal dienstjaren : 13.
Hij is getrouwd te Vlissingen op 18 november 1857, op 25-jarige leeftijd met Johanna Maria Baret (26 jaar oud), geboren te Vlissingen op 18 juni 1831, wonende te den Helder, dochter van David Baret en Catharina Haack. Uit dit huwelijk:
 1. Catharina van Vlaanderen, geboren te Vlissingen op 26 augustus 1858.
 2. David van Vlaanderen, geboren te Vlissingen op 21 februari 1861.
 3. Cornelis van Vlaanderen, geboren te Vlissingen op 13 december 1863, overleden aldaar op 17 januari 1864.
 4. Johanna Maria van Vlaanderen, geboren te Vlissingen op 30 april 1869, overleden te Castricum op 23 januari 1951.
 5. Leentje van Vlaanderen, geboren te Vlissingen op 15 mei 1874, overleden te Ilpendam op 24 februari 1945. Zij is getrouwd te Amsterdam op 18 april 1912, op 37-jarige leeftijd met Pieter Fikke (38 jaar oud), koopman, geboren te Harlingen in het jaar 1874, zoon van Jacob Fikke en Doetje van Akkeren.

X-aw Kornelis Valkier, arbeider en tuinman, geboren te Oudelande op 26 oktober 1826, overleden te Grand Rapids (Michigan U.S.A.) op 21 februari 1896, zoon van IX-o.

Het gezin emigreerde in 1872 naar de USA. Het komt voor op een lijst, samengesteld door Prof. Swierenga uit de emigrantenlijsten van de Nederlandse Gemeenten, passagierslijsten en bevolkingsregisters uit de V.S. 1835-1880, blz. 257: Valkier, Cornelis, arbeider, man 46 jaar, Ned. Herv. Destination: onbekend; reden religious freedom; jaar 1872; afkomstig uit Zeeland, Oudelande; 1 woman, 2 children.
Hij is getrouwd te Oudelande op 5 augustus 1870, op 43-jarige leeftijd met Adriana Mol (29 jaar oud), arbeidster, geboren te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 2 januari 1841, dochter van Marinus Mol en Maria Zuidweg. Uit dit huwelijk:
 1. John Valkier, Johannes, geboren te Oudelande op 5 juni 1871 (doopgetuigen waren Johannis Mol en Jan de Beste), volgt onder XI-cz.
 2. Martin Valkier, geboren te Grand Rapids (Michigan U.S.A.) op 15 maart 1876.
 3. Marinus Valkier, geboren te Grand Rapids (Michigan U.S.A.) op 2 januari 1877.
 4. Marius Valkier, geboren te Grand Rapids (Michigan U.S.A.) op 2 januari 1878.
 5. Levi Valkier, geboren te Grand Rapids (Michigan U.S.A.) op 17 januari 1880, volgt onder XI-da.

X-ax Marinus Valkier, geboren te Oudelande op 9 juni 1831, overleden aldaar op 9 oktober 1871, zoon van IX-o. Hij is getrouwd te Oudelande op 12 november 1863, op 32-jarige leeftijd met Maria van Liere (28 jaar oud), dienstbode, geboren te Borssele (Zeeland) op 28 juli 1835, dochter van Philippus van Liere (arbeider en kannonier) en Willemina de Bruijne (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Lievienis Valkier, geboren te Oudelande op 19 september 1865 (nederlands hervormd) (doopgetuigen waren Adriaan Ruijshaard en Jan Oele), wonende te Wolphaartsdijk, overleden te Oudelande op 20 september 1865.
 2. Johannis Valkier, geboren te Oudelande op 23 oktober 1866 (nederlands hervormd) (doopgetuigen waren Adriaan de Leeuw en Jan Remijnse), volgt onder XI-db.
 3. Wilhelmina Valkier, geboren te Oudelande op 8 november 1868 (doopgetuigen waren David Proos en Cornelis van 't Hoff), overleden te Oudelande op 23 november 1868.
 4. Phillipus Valkier, geboren te Oudelande op 11 november 1868 (doopgetuigen waren David Proos en Cornelis van 't Hoff), overleden te Oudelande op 12 november 1868.
 5. Willemina Valkier, geboren te Oudelande op 26 december 1869 (nederlands hervormd) (doopgetuigen waren Cornelis Dok en Adriaan van Akkeren), wonende te Wolphaartsdijk, overleden te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 13 maart 1885.
 6. Livinus Valkier, stoker Stoomvaart Mij. Zeeland, geboren te Oudelande op 1 oktober 1871 (nederlands hervormd) (doopgetuigen waren Johannis Valier en Adriaan van Akkeren), overleden te Vlissingen op 2 augustus 1940.
  Livinus Valkier. Gedetineerde in 1903 Strafgevangenis te Goes. Geboorteplaats: Oudelande. Jaar van opname: 1903. Opgenomen in: Strafgevangenis te Goes.

X-ay Neeltje Valkier, arbeidster en boerenmeid, geboren te Oudelande op 15 juni 1833, overleden te Sloten op 24 juli 1887, dochter van IX-o. Haar zoon van een onbekende man:

 1. Lievenis Valkier, geboren te Oudelande op 8 september 1863 (doopgetuigen waren Kornelis Valier en Hendrik Koetze), overleden te Oudelande op 13 september 1866.
Zij is getrouwd te Oudelande op 6 juli 1865, op 32-jarige leeftijd (2) met Marinis Openneer (47 jaar oud), arbeider en koopman, geboren te Kapelle (Zeeland) op 27 januari 1818, overleden te Goes op 3 november 1898, zoon van Pieter Openneer en Teuntje Marinusse. Uit dit huwelijk:
 1. Danker Openneer, geboren te Oudelande op 8 mei 1866 (doopgetuigen waren Josephus Franciscus Claijs en Pieter Meulpolder), overleden te Oudelande op 27 januari 1874.
 2. Lievienis Openneer, geboren te Oudelande op 31 oktober 1867 (doopgetuigen waren Marinus de Kok en Elize Ruijshaard), volgt onder XI-dc.
 3. Cornelia Openneer, geboren te Oudelande op 12 september 1868, overleden aldaar op 6 december 1868.
 4. Johanna Openneer, geboren te Oudelande op 12 september 1868, overleden aldaar op 29 december 1868.
 5. Danker Openneer, geboren te Oudelande op 8 september 1877, volgt onder XI-dd.

X-az Johannis Valkier, veldarbeider en arbeider, geboren te Oudelande op 12 oktober 1839 (nederlands hervormd), wonende te Wolphaartsdijk, overleden te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 1 oktober 1919, zoon van IX-o.

Dit gezin woonde volgens de bevolkingsregisters in 1870 in Wolfaartsdijk en verhuisde op 22.10.1874 van daar naar 's-Heer Arendskerke. Johannis woonde later bij zijn zoon Bastiaan.
Hij is getrouwd te Oudelande op 25 maart 1875, op 35-jarige leeftijd met Cornelia Moerman (30 jaar oud), arbeidster, geboren te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 31 maart 1844, overleden te Delft op 6 november 1891, dochter van Bastiaan Moerman en Pieternella Takseel. Uit dit huwelijk:
 1. Johanna Pieternella Valkier, geboren te Oudelande op 15 maart 1876 (doopgetuigen waren Jan Quinten en Pieter Koetze), overleden te Oudelande op 22 juni 1876.
 2. Levinus Valkier, geboren te Wolphaartsdijk op 16 juni 1877, overleden aldaar op 3 augustus 1877.
 3. Bastiaan Valkier, geboren te Oudelande op 9 oktober 1878 (nederlands hervormd), volgt onder XI-de.
 4. Cornelis Valkier, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 6 augustus 1881 (nederlands hervormd), volgt onder XI-df.

X-ba Willem Hollestelle, boerenknecht, herder en arbeider, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) in het jaar 1804, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 24 februari 1849, zoon van IX-q. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 3 april 1831, op 27-jarige leeftijd met Maria Wagenaar (23 jaar oud), arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1808, overleden aldaar op 30 september 1858, dochter van Antonij Wagenaar (dienstbode) en Cornelia Moerman (dienstbode). Uit dit huwelijk:

 1. Jacob Hollestelle, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 11 juli 1831, overleden aldaar op 21 augustus 1831.
 2. Cornelia Hollestelle, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 13 augustus 1832, volgt onder XI-dg.
 3. Janna Hollestelle, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 3 november 1833, volgt onder XI-dh.
 4. Tona Hollestelle, arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 11 september 1835, overleden te Kloetinge (Zeeland) op 16 december 1915. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 23 februari 1871, op 35-jarige leeftijd met Marinus Tazelaar (38 jaar oud), houtzager en timmerman, geboren te Kats in het jaar 1833, overleden te Kloetinge (Zeeland) op 30 juni 1908, zoon van David Tazelaar (wagenmaker) en Cathalina Grim.
  (Hij is eerder getrouwd te Driewegen (Zeeland) op 10 maart 1867, op 34-jarige leeftijd met Maatje van Waarde (24 jaar oud), arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1843, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 10 november 1870, dochter van Geerard van Waarde (arbeider) en Adriana Lamper.)
 5. Jacob Hollestelle, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 30 maart 1837, overleden aldaar op 17 januari 1838.
 6. Jacob Hollestelle, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 17 december 1839, volgt onder XI-di.
 7. Tannetje Hollestelle, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 15 april 1842, overleden aldaar op 2 november 1842.
 8. Marinus Hollestelle, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 26 januari 1844, volgt onder XI-dj.
 9. Simon Hollestelle, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 23 maart 1847, overleden aldaar op 23 september 1847.
 10. Wilhelmina Hollestelle, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 27 maart 1849, volgt onder XI-dk.

X-bb Johannis Hollestelle, boerenknecht, arbeider en landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) in het jaar 1804, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 16 maart 1869, zoon van IX-q. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 22 mei 1826, op 22-jarige leeftijd (1) met Jacoba Evertse (34 jaar oud), boerenmeid, geboren te Nisse in het jaar 1792, overleden te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 6 februari 1830, dochter van Marinus Evertse en Jannetje Lookman. Uit dit huwelijk:

 1. Jacob Hollestelle, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 18 juni 1826, overleden aldaar op 25 juli 1826.
 2. Jannetje Hollestelle, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 14 oktober 1828, volgt onder XI-dl.
Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 14 april 1836, op 32-jarige leeftijd (2) met Alida Kole (26 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) in het jaar 1810, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 30 maart 1849, dochter van Johannis Kole (schipper) en Johanna Leijs. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 11 april 1850, op 46-jarige leeftijd (3) met Stoffelina Haasdonk (18 jaar oud), boerenmeid en arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1832, overleden aldaar op 21 april 1913, dochter van Pieter Haasdonk (arbeider) en Hendrica Elisabeth Weststrate (arbeidster). Uit dit huwelijk:
 1. Jacob Hollestelle, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 7 oktober 1850, overleden aldaar op 22 januari 1863.
 2. Henderika Elisabeth Hollestelle, dienstbode, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 5 november 1851, overleden te Krabbendijke (Zeeland) op 21 november 1925. Zij is getrouwd te Rilland-Bath op 28 februari 1895, op 43-jarige leeftijd met Jacob van Boven (33 jaar oud), boerenknecht, geboren te Borssele (Zeeland) op 26 maart 1861, zoon van Marinus van Boven (arbeider en arbeider) en Johanna Zweemer (arbeidster).
 3. Cornelis Hollestelle, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 12 augustus 1858, overleden aldaar op 17 januari 1863.
 4. Anthonie Pieter Hollestelle, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 20 december 1860, volgt onder XI-dm.
 5. Neeltje Hollestelle, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 9 maart 1865, volgt onder XI-dn.
 6. Jacob Hollestelle, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 31 maart 1867, volgt onder XI-do.

X-bc Cornelis Hollestelle, boerenknecht en arbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 28 februari 1811, overleden te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 4 mei 1860, zoon van IX-q. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 3 april 1848, op 37-jarige leeftijd met Maria Borgo (21 jaar oud), arbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 30 mei 1826, dochter van Jacobus Borgo en Pieternella Berger. Uit dit huwelijk:

 1. Jacob Hollestelle, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 14 augustus 1853, overleden aldaar op 13 november 1867.
 2. Pieternella Hollestelle, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 10 juni 1856.
 3. Johanna Hollestelle, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 5 maart 1858.
 4. Marinus Hollestelle, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 12 juli 1859, overleden aldaar op 29 augustus 1859.
 5. Levenloos Hollestelle, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 1 april 1860, overleden aldaar op 1 april 1860.

X-bd Prina Hollestelle, arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 26 juli 1812, overleden te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 6 december 1881, dochter van IX-q. Zij is getrouwd te 's-Heer Abtskerke (Zeeland) op 25 augustus 1842, op 30-jarige leeftijd met Leendert Wisse (38 jaar oud), arbeider, geboren te Nieuw- en Sint Joosland in het jaar 1804, overleden te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 19 januari 1883, zoon van Willem Wisse en Johanna Bouterse. Uit dit huwelijk:

 1. Willem Wisse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 13 mei 1843, overleden aldaar op 22 juli 1843.
 2. Willem Wisse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 12 januari 1845, volgt onder XI-dp.
 3. Jacob Wisse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 14 januari 1846, volgt onder XI-dq.
 4. Johanna Wisse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 28 maart 1848, overleden aldaar op 3 april 1850.
 5. Tannetje Wisse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 21 september 1849, overleden aldaar op 6 mei 1851.
 6. Johanna Wisse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 31 augustus 1851, overleden aldaar op 15 september 1851.
 7. Johannis Wisse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 31 januari 1853, volgt onder XI-dr.
 8. Johanna Wisse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 30 juli 1854, overleden aldaar op 11 februari 1855.

XI-a Paulus Polderman, boerenknecht en arbeider, geboren te Goes op 23 februari 1818, overleden te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 28 september 1851, zoon van X-a. Hij is getrouwd te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 26 mei 1849, op 31-jarige leeftijd met Johanna Hoebeke (29 jaar oud), boerenmeid en arbeidster, geboren te Waarde op 26 augustus 1819, overleden te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 5 januari 1903, dochter van Adriaan Hoebeke (arbeider en boerenknecht) en Maria Nagelkerke (arbeidster en boerenmeid). Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Polderman, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 29 april 1850, volgt onder XII-a.

XI-b Jacobus Vaar, boerenknecht en arbeider, geboren te Driewegen (Zeeland) op 5 mei 1817, overleden aldaar op 3 juli 1898, zoon van X-b. Hij is getrouwd te Driewegen (Zeeland) op 16 november 1849, op 32-jarige leeftijd met Suzanna Adriana Nijsse (24 jaar oud), arbeidster, geboren te Driewegen (Zeeland) op 10 oktober 1825, overleden aldaar op 14 augustus 1876, dochter van Adriaan Cornelisse Nijsse (arbeider en landbouwer) en Anna Johanna Nijsse (landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Vaar, geboren te Driewegen (Zeeland) op 2 februari 1850, volgt onder XII-b.
 2. Anna Johanna Vaar, geboren te Driewegen (Zeeland) op 20 maart 1853, overleden aldaar op 14 mei 1853.
 3. Adriaan Vaar, geboren te Driewegen (Zeeland) op 12 januari 1855, overleden aldaar op 19 maart 1859.

XI-c Adriana Vaar, boerenmeid en landbouwster, geboren te Driewegen (Zeeland) op 21 juni 1823, overleden te 's-Heer Abtskerke (Zeeland) op 5 november 1867, dochter van X-b. Zij is getrouwd te Driewegen (Zeeland) op 8 februari 1850, op 26-jarige leeftijd met Willem Nijsse (28 jaar oud), boerenknecht en landman, geboren te Driewegen (Zeeland) op 5 oktober 1821, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 18 juli 1888, zoon van Adriaan Cornelisse Nijsse (arbeider en landbouwer) en Anna Johanna Nijsse (landbouwster).

Opmerking : De vader erkent het kind
Uit dit huwelijk:
 1. Anna Johanna Nijsse, geboren te Driewegen (Zeeland) op 28 juli 1850, overleden aldaar op 7 maart 1853.
 2. Levina Nijsse, geboren te Driewegen (Zeeland) op 27 september 1851.
 3. Adriaan Nijsse, geboren te Driewegen (Zeeland) op 14 oktober 1853, volgt onder XII-c.
 4. Anna Johanna Nijsse, geboren te Driewegen (Zeeland) op 23 november 1854, volgt onder XII-d.
 5. Levenloos Nijsse, geboren te Driewegen (Zeeland) op 14 juli 1857, overleden aldaar op 14 juli 1857.
 6. Cornelis Nijsse, geboren te Driewegen (Zeeland) op 15 november 1858, volgt onder XII-e.
 7. Levina Nijsse, geboren te Driewegen (Zeeland) op 10 maart 1861, volgt onder XII-f.
 8. Willem Nijsse, geboren te Driewegen (Zeeland) op 18 juni 1863, volgt onder XII-g.
 9. Jacobus Nijsse, geboren te Driewegen (Zeeland) op 30 mei 1866.

XI-d Machelina Vaar, boerenmeid en landbouwster, geboren te Driewegen (Zeeland) op 23 november 1827, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 8 september 1859, dochter van X-b. Zij is getrouwd te Driewegen (Zeeland) op 30 juni 1848, op 20-jarige leeftijd met Guiljaam Nijsse (23 jaar oud), boerenknecht en landbouwer, geboren te Driewegen (Zeeland) op 2 juli 1824, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 23 november 1908, zoon van Adriaan Cornelisse Nijsse (arbeider en landbouwer) en Anna Johanna Nijsse (landbouwster).
(Hij is later getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 9 februari 1860, op 35-jarige leeftijd met Johanna Cornelia Moerman (22 jaar oud), dienstmeid, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) in het jaar 1838, dochter van Pieter Moerman en Johanna Sophia Willaard (arbeidster).) Uit dit huwelijk:

 1. Levina Nijse, geboren te Driewegen (Zeeland) op 8 november 1847.
 2. Adriaan Nijsse, geboren te Driewegen (Zeeland) op 4 december 1848, overleden aldaar op 9 januari 1849.
 3. Levina Nijsse, geboren te Driewegen (Zeeland) op 27 september 1851, volgt onder XII-h.
 4. Anna Johanna Nijsse, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 3 november 1851, overleden aldaar op 22 september 1852.
 5. Anna Johanna Nijsse, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 28 mei 1853, volgt onder XII-i.
 6. Adriana Nijsse, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 15 oktober 1855, volgt onder XII-j.
 7. Adriaan Nijsse, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 26 maart 1858.

XI-e Janna Nagelkerke, dienstmeid, geboren te Wolphaartsdijk op 19 september 1817, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 28 november 1869, dochter van X-c. Zij is getrouwd te Kruiningen (Zeeland) op 17 juni 1847, op 29-jarige leeftijd met Jan Linthout (30 jaar oud), boerenknecht, geboren te Poortvliet op 13 november 1816, overleden te Goes op 27 mei 1882, zoon van Arend Lindhout (arbeider) en Dingena de Bakker (arbeider). Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Linthout, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 29 augustus 1847, overleden aldaar op 8 oktober 1847.
 2. Cornelia Linthout, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 13 januari 1850 (nederlands hervormd), volgt onder XII-k.
 3. Johanna Linthout, geboren te Goes op 9 april 1851, overleden aldaar op 8 oktober 1851.
 4. Johanna Linthout, geboren te Goes op 13 maart 1858, overleden aldaar op 26 maart 1858.
 5. Aarnout Linthout, geboren te Goes op 4 maart 1860, overleden aldaar op 20 december 1860.

XI-f Janna Thorenaar, geboren op 29 oktober 1818, overleden te Wolphaartsdijk op 8 maart 1869, dochter van X-d. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 19 december 1839, op 21-jarige leeftijd met Frederik Wisse (43 jaar oud), boerenknecht, geboren te Melis- en Mariakerke in het jaar 1796, overleden te Wolphaartsdijk op 26 augustus 1867, zoon van Adriaan Adriaanse Wisse en Anna Visscher. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Wisse, geboren te Wolphaartsdijk op 30 september 1841, overleden te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 19 augustus 1877.
 2. Leintje Wisse, geboren te Wolphaartsdijk op 23 augustus 1842, overleden aldaar op 16 november 1842.
 3. Jan Wisse, geboren te Wolphaartsdijk op 1 april 1844, overleden aldaar op 1 maart 1845.
 4. Anna Wisse, geboren te Wolphaartsdijk op 24 mei 1845, overleden aldaar op 10 april 1847.
 5. Leintje Wisse, geboren te Wolphaartsdijk op 3 december 1846, overleden aldaar op 5 januari 1847.
 6. Jan Wisse, geboren te Wolphaartsdijk op 13 maart 1848, overleden aldaar op 4 november 1849.
 7. Maatje Wisse, dienstmeid, geboren te Wolphaartsdijk op 3 november 1849. Zij is getrouwd te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 27 juli 1876, op 26-jarige leeftijd met Marinus de Witte (23 jaar oud), boerenknecht, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 6 december 1852, zoon van Johannis de Witte (arbeider) en Tannetje Muts.
 8. Jan Wisse, geboren te Wolphaartsdijk op 17 februari 1851, overleden aldaar op 14 maart 1851.
 9. Frederik Wisse, geboren te Wolphaartsdijk op 30 oktober 1852, overleden aldaar op 13 juni 1854.
 10. Leintje Wisse, geboren te Wolphaartsdijk op 6 februari 1854, overleden aldaar op 8 juni 1856.
 11. Janna Wisse, geboren te Wolphaartsdijk op 8 mei 1857, overleden aldaar op 30 november 1859.
 12. Frederik Wisse, geboren te Wolphaartsdijk op 20 november 1859, overleden aldaar op 3 december 1859.

XI-g Cornelia Adriana Nagelkerke, dienstbode en arbeidster, geboren te Wolphaartsdijk op 15 augustus 1819, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 5 februari 1915, dochter van X-e. Zij is getrouwd te Goes op 6 november 1845, op 26-jarige leeftijd met Jan de Wilde (24 jaar oud), hovenier en tuinman, geboren te Goes op 9 december 1820, overleden te Kloetinge (Zeeland) op 4 augustus 1891, zoon van Pieter de Wilde en Paulina Tuk. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter de Wilde, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 3 maart 1847, volgt onder XII-l.
 2. Marinus de Wilde, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 27 februari 1849, overleden te Wolphaartsdijk op 2 mei 1865.
 3. Paulina de Wilde, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 27 juli 1851, volgt onder XII-m.
 4. Adriana de Wilde, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 21 mei 1854, overleden aldaar op 8 februari 1859.
 5. Dingenis de Wilde, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 1 november 1856, volgt onder XII-n.
 6. Adriaan de Wilde, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 6 februari 1864, overleden aldaar op 16 september 1866.

XI-h Adolf Nagelkerke, boerenknecht en arbeider, geboren te Kats op 6 december 1821, overleden te Wolphaartsdijk op 13 augustus 1852, zoon van X-e. Hij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 21 augustus 1845, op 23-jarige leeftijd met Jozina Simonse (21 jaar oud), dienstmeid en arbeidster, geboren op 12 oktober 1823, overleden te Wolphaartsdijk op 30 april 1889, dochter van Pieter Simonsen (boerenknecht en arbeider) en Cornelia van de Wal (boerenmeid).
(Zij is later getrouwd te Wolphaartsdijk op 27 oktober 1853, op 30-jarige leeftijd met Adriaan Tramper (39 jaar oud), arbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 7 september 1814, overleden te Wolphaartsdijk op 3 december 1867, zoon van Maarten Tramper (arbeider) en Adriana Kosten. Zij is later getrouwd te Wolphaartsdijk op 6 maart 1873, op 49-jarige leeftijd met Cornelis Leijs (53 jaar oud), arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 18 februari 1820, overleden aldaar op 1 april 1897, zoon van Willem Leijs en Cornelia Ossewaarde. (Hij is eerder getrouwd te Wolphaartsdijk op 9 juli 1847, op 27-jarige leeftijd met Johanna Westveer (31 jaar oud), arbeidster, geboren te Wolphaartsdijk op 1 juli 1816, overleden aldaar op 6 september 1872, dochter van X-l.)) Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Nagelkerke, geboren te Wolphaartsdijk op 23 december 1845, overleden aldaar op 26 december 1845.
 2. Marinus Nagelkerke, geboren te Wolphaartsdijk op 5 november 1846, overleden aldaar op 17 november 1846.
 3. Pieter Nagelkerke, geboren te Wolphaartsdijk op 18 maart 1848, volgt onder XII-o.
 4. Adriana Nagelkerke, geboren te Wolphaartsdijk op 10 februari 1850, overleden aldaar op 4 augustus 1850.
 5. Adriana Nagelkerke, geboren te Wolphaartsdijk op 19 augustus 1851, overleden aldaar op 18 april 1852.
 6. Adriana Nagelkerke, geboren te Wolphaartsdijk op 19 augustus 1852, overleden aldaar op 25 november 1853.

XI-i Jan Nagelkerke, boerenknecht en arbeider, geboren te Kats op 31 augustus 1823 (nederlands hervormd), overleden voor juli 1860, zoon van X-e.

Jan Nagelkerke Emigrant in 1855 Wolphaartsdiik
Leeftijd: 32
Beroep: arbeider
Kerkgenootschap: Nederlands-hervormd
Jaar vertrek: 1855
Plaats van vertrek: Wolphaartsdijk
Vetrekt met zijn vrouw
Aantal kinderen: 4
Reden van vertrek: Verbetering van bestaan
Bestemming: Noord-Amerika
Bron: Staten van landverhuizingen (archief Provinciaal Bestuur Zeeland).
Hij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 22 november 1849, op 26-jarige leeftijd met Johanna Elisabeth Vereeke (21 jaar oud), arbeidster, geboren te Wolphaartsdijk op 6 mei 1828 (nederlands hervormd), dochter van Adriaan Vereeke en Francina Tolhoek. Uit dit huwelijk:
 1. Marinus Nagelkerke, geboren te Wolphaartsdijk op 3 mei 1850 (nederlands hervormd), overleden aldaar op 28 juni 1850.
 2. Francina Laurina Nagelkerke, geboren te Wolphaartsdijk op 31 december 1851 (nederlands hervormd).
 3. Marinus Nagelkerke, geboren te Wolphaartsdijk op 15 december 1852 (nederlands hervormd).
 4. Adriaan Nagelkerke, geboren te Wolphaartsdijk op 8 maart 1854 (nederlands hervormd).
 5. Adriana Nagelkerke, geboren te Wolphaartsdijk op 11 maart 1855 (nederlands hervormd).

XI-j Nicolaas Jan Nagelkerke, boerenknecht, geboren te Kats op 10 februari 1828, overleden te Wolphaartsdijk op 30 oktober 1883, zoon van X-e. Hij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 4 december 1851, op 23-jarige leeftijd met Maria Glerum (27 jaar oud), arbeidster en winkelierster, geboren te Yerseke op 18 augustus 1824, overleden te Wolphaartsdijk op 19 september 1908, dochter van Jacob Glerum en Cornelia Kole. Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Nagelkerke, geboren te Wolphaartsdijk op 20 maart 1853 (christelijk gereformeerd), volgt onder XII-p.
 2. Cornelia Nagelkerke, geboren te Wolphaartsdijk op 4 september 1855, overleden aldaar op 10 november 1855.
 3. Jacob Nagelkerke, geboren te Wolphaartsdijk op 4 september 1855 (christelijk gereformeerd), volgt onder XII-q.
 4. Adriaan Nagelkerke, geboren te Wolphaartsdijk op 21 november 1857, volgt onder XII-r.
 5. Cornelia Nagelkerke, geboren te Wolphaartsdijk op 26 maart 1860, overleden aldaar op 3 november 1861.
 6. Adriana Cornelia Nagelkerke, geboren te Wolphaartsdijk op 6 februari 1864, overleden aldaar op 14 januari 1865.
 7. Cornelis Nagelkerke, geboren te Wolphaartsdijk op 17 november 1865, volgt onder XII-s.
 8. Adriana Nagelkerke, geboren te Wolphaartsdijk op 23 mei 1868, overleden aldaar op 16 augustus 1868.

XI-k Nicolaas Valkier, arbeider, landbouwer en vrachtrijder, geboren te Wolphaartsdijk op 11 maart 1827 (nederlands hervormd), overleden aldaar op 19 januari 1905, zoon van X-f.

Notaris Pilaar, doos 228, nr. 631, 26 juni 1905: Scheiding van de boedel van Dina van der Bliek, getrouwd met Nicolaas Valkier Nicolaaszoon, overleden 19 jan. 1905. Kinderen: 1 Nicolaas Valkier, landb. te Oud-Sabbinge, 2 Frederik Valkier, broodbakker te Goes, mede namens Dina van der Bliek, 3 Adriaan Keukelaar, koopman te Oud-Sabbinge als voogd van zijn kinderen Martina en Maatje Keukelaar, 4 Johannis Overbeeke, landb. gehuwd met Maatje Keukelaar, 5 Pieter Koole, gehuwd met Dina Keukelaar, 6 Pieter de Regt, gehuwd met Maria Keukelaar, 7 Leendert Valkier, landb, gehuwd met Klazina Keukelaar, 8 Johannis Keukelaar, kleermaker te Wissekerke. Baten f 9637.
Hij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 7 juni 1850, op 23-jarige leeftijd met Dina van der Bliek (25 jaar oud), dienstbode, geboren te Wolphaartsdijk op 5 november 1824, overleden aldaar op 12 mei 1917, dochter van Frederik van der Bliek en Martina Kaboord. Uit dit huwelijk:
 1. Janna Valkier, geboren te Wolphaartsdijk op 16 januari 1852 (nederlands hervormd), volgt onder XII-t.
 2. Frederik Valkier, geboren te Wolphaartsdijk op 20 maart 1854, overleden aldaar op 22 november 1854.
 3. Nicolaas Valkier, geboren te Wolphaartsdijk op 11 augustus 1855, overleden aldaar op 10 mei 1857.
 4. Martina Valkier, geboren te Wolphaartsdijk op 30 september 1857, overleden aldaar op 21 juni 1859.
 5. Martina Valkier, geboren te Wolphaartsdijk op 4 oktober 1859, overleden aldaar op 7 oktober 1860.
 6. Nicolaas Valkier, geboren te Wolphaartsdijk op 3 september 1863, volgt onder XII-u.
 7. Frederik Valkier, geboren te Wolphaartsdijk op 19 augustus 1864, volgt onder XII-v.
 8. Martina Valkier, geboren te Wolphaartsdijk op 15 januari 1866, overleden aldaar op 18 februari 1866.

XI-l Nicolaas Valkenier, arbeider, geboren te Wolphaartsdijk op 1 september 1825, overleden te Grand Rapids (Michigan U.S.A.) op 1 december 1895, zoon van X-g.

Fairplains Cemetery (GR 77) Grand Rapids Township, Kent County, Michigan. Volgens het bevolkingsreg. van Kats emigreerde Nicolaas (58 jaar) met zijn twee zonen (Marinus en Machiel) op 4.4.1883 naar Noord-Amerika. Met het stoomschip Maas onder kapitein G. Bakker aankomst in New York op 23 april 1883 met 352 passagiers aan boord.
Hij is getrouwd te Kats op 14 juli 1854, op 28-jarige leeftijd met Cornelia de Vos (31 jaar oud), arbeidster, geboren te Kats op 20 november 1822, overleden aldaar op 24 mei 1866, dochter van Marinus de Vos en Jacoba Eversdijk. Uit dit huwelijk:
 1. Levenloos Valkenier, geboren te Kortgene (Zeeland) op 11 augustus 1854, overleden aldaar op 11 augustus 1854.
 2. Jacoba Valkier, geboren te Kats op 11 augustus 1854, overleden aldaar op 10 september 1854.
 3. Cornelia Valkenier, geboren te Kortgene (Zeeland) op 17 september 1855, overleden aldaar op 18 oktober 1855.
 4. Marinus Valkenier, geboren te Kats op 5 oktober 1856, volgt onder XII-w.
 5. Machiel Valkenier, geboren te Kats op 19 juni 1859, wonende te Grand Rapids (Michigan U.S.A.). Hij is getrouwd te Grand Rapids (Michigan U.S.A.) op 28 oktober 1886, op 27-jarige leeftijd met Leuntje Tholenaar (27 jaar oud), geboren te Nederland in het jaar 1859, wonende te Grand Rapids (Michigan U.S.A.), dochter van Gerardus Tholenaar.
 6. Jacoba Valkier, geboren te Kats op 11 augustus 1860, overleden aldaar op 3 april 1862.

XI-m Christiaan Valkier, veldarbeider, geboren te Kats op 1 december 1826 (nederlands hervormd), overleden te Kortgene (Zeeland) op 25 oktober 1913, zoon van X-g.

Not. Vader, Kortgene, 27.2.1869: Christiaan Vallekier verklaart schuldig te zijn aan Engel Josephus van der Linde, grondeigenaar te Cortgene f 270 à 5%, hyp. een dubbel woonhuis en erf te Cortgene, Kad. F 522,523 en 524.
Not. Roelof, Kortgene, inv.nr 1659, test, 9.11.1895: Christiaan Valkier, arbeider te Kortgene legateert aan zijn zoon Cornelis Valkier zijn woonhuis aan de W zijde van de Stadspolder Kad. F 843,841 en 844. Aan Jannetje Glas, dochter van zijn vooroverleden tweede vrouw Maatje Kramer en gehuwd met Dingenis van Dis zijn woonhuis staande aan de Westzijde van de Stadspolder Kad. F 842.
Hij is getrouwd te Kortgene (Zeeland) op 22 april 1853, op 26-jarige leeftijd (1) met Dina Catharina Roose (22 jaar oud), geboren te Kortgene (Zeeland) op 13 september 1830, overleden aldaar op 10 februari 1855, dochter van Mattheus Roose en Adriana Leendertse Versluis. Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia Valkier, geboren te Kortgene (Zeeland) op 17 januari 1854, overleden aldaar op 23 januari 1856.
 2. Mattheus Valkier, geboren te Kortgene (Zeeland) op 8 februari 1855, overleden aldaar op 27 februari 1855.
Hij is getrouwd te Kortgene (Zeeland) op 16 oktober 1857, op 30-jarige leeftijd (2) met Maatje Kramer (37 jaar oud), arbeidster, geboren te Wissenkerke (Zeeland) op 15 oktober 1820, overleden te Kortgene (Zeeland) op 27 september 1883, dochter van Pieter Kramer en Adriana de Moor.
Mem. van succ, kanton Goes, 4.5227, Christiaan Valkier als vader en voogd over Cornelis Valkier, arbeider te Cortgene, Dingenis van Dis, arbeider te Kortgene getrouwd met Jannetje Glas verklaren dat op 27 sept. 1883 is overleden Maatje Kramer, ab intestato. Zij is eerst gehuwd geweest met Marinus Glas, overleden 22.10.1856 met een kind Jannetje.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia Valkier, geboren te Kortgene (Zeeland) op 24 augustus 1858, overleden aldaar op 1 februari 1861.
 2. Pieter Valkier, geboren te Kortgene (Zeeland) op 20 augustus 1859, overleden aldaar op 2 september 1859.
 3. Machiel Valkier, geboren te Kortgene (Zeeland) op 7 juni 1861, overleden aldaar op 13 september 1861.
 4. Cornelis Valkier, geboren te Kortgene (Zeeland) op 11 januari 1863 (nederlands hervormd), volgt onder XII-x.

XI-n Nicolaas Valkier, arbeider en boerenknecht, geboren te Kats op 29 februari 1836 (nederlands hervormd, afgescheiden), wonende te 's-Heer Arendskerke (Zeeland), overleden te Wolphaartsdijk op 28 mei 1906, zoon van X-h.

Archief Afgescheiden Gemeente Wolfaartsdijk: Nicolaas Valkier, getrouwd met Willemina Goetheer deed belijdenis op 17.12.1866. Mem. van succ. kanton Goes 4.7.1881: Memorie van aangifte van het overlijden van Willemina Goetheer, Nicolaas Valkier Janszoon, particulier, wonende te Wolfaartsdijk als wettige voogd over zijn minderjarige kinderen Lena, David, Jan, Nicolaas en Maatje Valkier verklaart dat op 26 jan. 1881 te Wolfaartsdijk is overleden Willemina Goetheer, nalatende 5 kinderen ieder voor 1/5 gedeelte, tot haar nalatenschap behoort de helft in een woonhuis, erf en tuin in Wolfaartsdijk sectie F nr, 97, 273 en 274, groot 980 ca.
Hij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 20 december 1866, op 30-jarige leeftijd (1) met Willemina Goetheer (24 jaar oud), geboren te Wolphaartsdijk op 18 december 1842, overleden aldaar op 26 januari 1881, dochter van David Goetheer (landbouwer) en Aaltje Arnoijs (landbouwster). Uit dit huwelijk:
 1. Lena Valkier, geboren te Wolphaartsdijk op 15 september 1869 (christelijk gereformeerd), overleden aldaar op 5 juli 1919.
 2. David Valkier, geboren te Wolphaartsdijk op 30 maart 1871, gedoopt aldaar op 7 mei 1871 (christelijk gereformeerd), volgt onder XII-y.
 3. Aaltje Valkier, geboren te Wolphaartsdijk op 20 oktober 1872, overleden aldaar op 17 november 1872.
 4. Aaltje Valkier, geboren te Wolphaartsdijk op 2 maart 1875, overleden aldaar op 6 juni 1880.
 5. Jan Valkier, geboren te Wolphaartsdijk op 30 april 1876 (christelijk gereformeerd), overleden aldaar op 15 mei 1883.
 6. Nicolaas Valkier, geboren te Wolphaartsdijk op 19 september 1877, gedoopt aldaar op 21 oktober 1877 (christelijk gereformeerd).
  Hij emigreerde op 10.3.1903 naar USA.
 7. Maatje Valkier, geboren te Wolphaartsdijk op 12 april 1879 (christelijk gereformeerd), volgt onder XII-z.
Hij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 2 mei 1884, op 48-jarige leeftijd (2) met Sophia Bastiana Flipse (26 jaar oud), geboren te Kats op 1 februari 1858, overleden te Wolphaartsdijk op 17 mei 1935, dochter van Jacob Flipse en Jacoba Meulenberg. Uit dit huwelijk:
 1. Jacob Valkier, geboren te Wolphaartsdijk op 15 januari 1885 (christelijk gereformeerd), overleden aldaar op 17 januari 1885.
 2. Levenloos Valkier, geboren te Wolphaartsdijk op 8 november 1885, overleden aldaar op 8 november 1885.
 3. Jacoba Valkier, geboren te Wolphaartsdijk op 18 maart 1887 (christelijk gereformeerd), overleden aldaar op 26 april 1890.
 4. Neeltje Valkier, geboren te Wolphaartsdijk op 26 juni 1888 (christelijk gereformeerd), overleden aldaar op 20 juli 1888.
 5. Jacob Valkier, timmerman, eigenaar sigarenwinkel, geboren te Wolphaartsdijk op 30 oktober 1890, gedoopt aldaar op 11 januari 1891, overleden aldaar op 1 maart 1944.

XI-o Neeltje Valkier, boerenmeid, geboren te Kats op 11 december 1839 (nederlands hervormd), wonende te Arnemuiden, overleden te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 24 mei 1916, dochter van X-h.

Mem. van succ. kanton Goes, no. 3/4460, 1873: Neeltje Valkier, weduwe van Gerard Verburg wonende te 's-Heer Arendskerke, voogdesse van Cornelia, Lena en Jacob Verburg verklaart dat op 8 okt. 1872 is overleden Gerard Verburg. Geen onroerende goederen. Idem, kanton Middelburg deel 20, no 5/413, 1882: Neeltje Valkier, weduwe van Jacobus Bliek Hugo's zoon, zonder beroep, wonende te Arnemuiden en Jan Karel Crucq, timmerman te Arnemuiden, getrouwd met Maatje Bliek verklaren dat de erflater bij testament voor not. Tak te Middelburg van 31 jan. 1878 heeft benoemd Neeltje Valkier voor 1/4 gedeelte en voor het 3/4 gedeelte Maatje Bliek, geboren uit zijn huwelijk met Adriana Koets. Batig saldo f 3324.
Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 7 november 1863, op 23-jarige leeftijd (1) met Geerard Verburg (32 jaar oud), landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 13 december 1830 (gereformeerd), overleden aldaar op 8 oktober 1873, zoon van Jacob Verburg (landbouwer) en Cornelia Vermet. Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia Verburg, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 3 april 1863, overleden te Goes op 10 februari 1939.
 2. Levenloos Verburg, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 3 maart 1864, overleden aldaar op 3 maart 1864.
 3. Levenloos Verburg, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 3 maart 1864, overleden aldaar op 3 maart 1864.
 4. Lena Verburg, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 8 maart 1866, overleden aldaar op 1 mei 1937.
 5. Jacob Verburg, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 11 juni 1869, volgt onder XII-aa.
Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 3 januari 1878, op 38-jarige leeftijd (2) met Jacobus Bliek (52 jaar oud), herbergier, geboren te Nieuw- en Sint Joosland op 24 november 1825, wonende te Arnemuiden, overleden aldaar op 19 mei 1882.
(Hij was weduwnaar van Adriana Koets.)
XI-p Leendert Valkier, bakker, landbouwer, geboren te Kats op 13 september 1840 (afgescheiden), overleden te Wolphaartsdijk op 29 december 1903, zoon van X-h.
Leendert deed belijdenis in de Christelijk Afgescheiden Gemeente van Wolfaartsdijk op 16.1.1868. Hij was eerst boerenknecht bij zijn schoonvader Cornelis van Liere in 's-Gravenpolder, die daar een grote hofstede bezat (B3). Het gezin verhuisde op 2.3.1866 naar Wolfaartsdijk (D1,1870), waar hij genoemd wordt als bakker en landbouwer. Hij kocht de hoeve Reimershoek van zijn oom en tante Maas-Remijnse voor f 10.000. Hij tekende een schuldbekentenis voor dit bedrag. Dit hoefje bevond zich aan het eind van de Kasteelweg in Oud-Sabbinge en is in 1990 na het overlijden van zijn laatste bewoner Boudewijn de Maker verkocht en afgebroken. Leen had niet veel geluk met zijn boerenbedrijf, bij het overlijden van zijn dochter in 1868 had hij al f 8000 meer schulden dan baten. Op zijn verzoek werd "zijn Kapitale Boere-inspan, met 8 werkpaarden, 7 koeien, 15 varkens, huisraad enz." openbaar geveild (advertentie Goessche Courant van 16.2.1875). Uiteindelijk moet deze niet verkocht zijn want hij leende nog f 5000 van de griffier die de hoeve zou veilen. Als hij in 1879 trouwt met zijn derde vrouw heeft hij f 34121 schuld. Zij bezit f 11225. Volgens overlevering doopte hij zijn hoefje om in "Mara", zie Exodus 15:23. Hij leende f 2000 van een bank in Goes en toen hij deze schuld niet kon aflossen werd hij failiet verklaard. Borgen voor deze lening waren zijn vader Jan en zijn zwager B. de Maaker, die dit bedrag moesten vergoeden. Zijn vader, die hierdoor straatarm geworden was, woonde vanaf die tijd bij zijn dochter Cornelia. Leendert werd door deze handelwijze, waardoor zijn vader en zwager ernstig gedupeerd waren door de kerkeraad van de Afgescheiden Kerk van Wolfaartsdijk uitgeschreven uit de lijst van lidmaten. Hij protesteerde hiertegen bij predikanten van naburige kerken, maar dat mocht niet baten. Toen in 1895 Josina de Bokx, die over nog wat kapitaal beschikte, overleed werd het faillisement opnieuw geopend, waardoor de schuldeisers nog wat tegemoetkoming kregen. In 1896 werd de boerderij verkocht aan Pieter Valkier voor een gering bedrag, Leen bleef op de hoeve. Doodsoorzaak: Myelitis chronica.
Hij is getrouwd te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 14 januari 1864, op 23-jarige leeftijd (1) met Pieternella van Liere (25 jaar oud), geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 1 mei 1838, overleden te Wolphaartsdijk op 2 juni 1868, dochter van Kornelis van Liere (landbouwer) en Katharina Kleijnepier (koemelkster).
Pieternella deed belijdenis in de Christelijk Afgescheiden Gemeente van Wolfaartsdijk op 16.1.1868.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan Valkier, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 13 april 1864 (gereformeerd) (doopgetuigen waren Mattheus Verstelle en Jakob van Dijke), volgt onder XII-ab.
 2. Catharina Valkier, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 10 juni 1865 (gereformeerd) (doopgetuigen waren Mattheus Verstelle en Jan Lokerse), volgt onder XII-ac.
 3. Cornelis Valkier, geboren te Wolphaartsdijk op 24 november 1866, overleden aldaar op 18 december 1866.
 4. Lena Valkier, geboren te Wolphaartsdijk op 7 december 1867, gedoopt aldaar op 14 juni 1868, overleden aldaar op 12 december 1868.
Hij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 18 februari 1869, op 28-jarige leeftijd (2) met Jannetje Koeman (33 jaar oud), geboren te Wolphaartsdijk op 29 augustus 1835, overleden aldaar op 4 april 1879, dochter van Pieter Koeman (landbouwer) en Willemina Oostpolder (landbouwster). Uit dit huwelijk:
 1. Lena Valkier, geboren te Wolphaartsdijk op 28 januari 1870, overleden te Bloemendaal (NH) op 19 juni 1913. Zij is getrouwd te Alkmaar op 19 mei 1895, op 25-jarige leeftijd met Gerardus Hendericus Arbous (20 jaar oud), loodgieter, geboren te Alkmaar op 2 november 1874, wonende aldaar, zoon van Gerardus Hendericus Arbous en Dientje Zimons.
 2. Pieter Valkier, geboren te Wolphaartsdijk op 8 december 1870 (nederlands hervormd), volgt onder XII-ad.
 3. Wilhelmina Valkier, geboren te Wolphaartsdijk op 22 december 1871 (nederlands hervormd), volgt onder XII-ae.
 4. Nicolaas Valkier, geboren te Wolphaartsdijk op 22 november 1872, gedoopt aldaar op 8 december 1872, overleden aldaar op 18 december 1872.
 5. Pieternella Valkier, geboren te Wolphaartsdijk op 25 oktober 1873 (gereformeerd), volgt onder XII-af.
 6. Jannetje Valkier, geboren te Wolphaartsdijk op 13 oktober 1874, gedoopt aldaar op 13 december 1874, overleden aldaar op 15 december 1874.
 7. Leendert Valkier, geboren te Wolphaartsdijk op 16 oktober 1876, gedoopt aldaar op 3 december 1876, volgt onder XII-ag.
Hij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 18 december 1879, op 39-jarige leeftijd (3) met zijn behuwdschoonzus Jozina de Bokx, geboren te Wolphaartsdijk op 6 april 1844, zie XI-aw. Uit dit huwelijk:
 1. Joos Adriaan Valkier, geboren te Wolphaartsdijk op 2 augustus 1884, overleden aldaar op 6 augustus 1884.

XI-q Jan Valkier, boerenknecht, koopman, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 10 september 1847 (gereformeerd), overleden aldaar op 28 maart 1919, zoon van X-h. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 27 april 1871, op 23-jarige leeftijd met Maria de Maaker (29 jaar oud), geboren te Borssele (Zeeland) op 24 november 1841 (gereformeerd), overleden te Wolphaartsdijk op 21 december 1913, dochter van Pieter de Maaker (landbouwer op de hoeve "Dijkzicht") en Adriana Nieuwenhuijse. Uit dit huwelijk:

 1. Lena Valkier, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 8 december 1871 (gereformeerd), overleden aldaar op 10 december 1871.
 2. Adriana Valkier, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 24 november 1872 (gereformeerd), overleden aldaar op 12 mei 1882.
 3. Jan Valkier, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 19 juni 1874 (gereformeerd), volgt onder XII-ah.
 4. Lena Valkier, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 3 augustus 1879 (gereformeerd), wonende aldaar, overleden te Goes op 8 februari 1954.
  Van 15.4.1914 tot 29.4.1931 opgenomen in Vrederust (Bergen op Zoom)

XI-r Cornelia Valkier, landbouwster, geboren te Wolphaartsdijk op 26 december 1849 (nederlands hervormd), wonende te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) en te Wolphaartsdijk, overleden aldaar op 3 mei 1919, dochter van X-h.

Het gezin verhuisde op 18.2.1876 van 's Heer Arendskerke naar Wolfaartsdijk. Later was ook Jan Valkier (haar vader) bij hen in huis.
Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 2 februari 1871, op 21-jarige leeftijd met Boudewijn de Maaker (27 jaar oud), landbouwer, koopman, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 26 januari 1844 (gereformeerd), overleden te Bergen op Zoom op 24 mei 1915, begraven te Bergen op Zoom (Vrederust), zoon van Pieter de Maaker (landbouwer op de hoeve "Dijkzicht") en Adriana Nieuwenhuijse.
Ingeschreven op Vrederust 11.12.1914.
Uit dit huwelijk:
 1. Adriana de Maaker, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 16 februari 1872, volgt onder XII-ai.
 2. Lena de Maaker, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 23 november 1873, volgt onder XII-aj.
 3. Pieter de Maaker, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 20 januari 1875, volgt onder XII-ak.

XI-s Janna Valkier, geboren te Wolphaartsdijk op 7 oktober 1836 (nederlands hervormd), overleden te Colijnsplaat op 7 maart 1873, dochter van X-i.

Mememorie van succ, kanton Goes, deel 2/125, 1859, Janna Valkier, weduwe van Adriaan Bak wonende te 's-Heer Arendskerke, test. op 16 dec. 1858 voor not. v.d.Hoek, benoemt Pieter Bak, boereknecht tot curator van de nog ongeboren vrucht waarvan Janna Valkier verklaart zwanger te zijn. Zij verklaren dat op 14 apr. 1859 is overleden Adriaan Bak.
Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 30 december 1858, op 22-jarige leeftijd (1) met Adriaan Back (31 jaar oud), boerenknecht, geboren te Nieuw- en Sint Joosland op 21 december 1827, overleden te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 14 april 1859, zoon van Pieter Bak (arbeider, landbouwer en koemelker) en Henderika Reijnoudt. Uit dit huwelijk:
 1. Adriana Back, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 21 september 1859, volgt onder XII-al.
Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 12 december 1861, op 25-jarige leeftijd (2) met Philippus de Back (26 jaar oud), commissionair, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 1 november 1835, wonende te Grand Rapids (Michigan U.S.A.), overleden te Zierikzee op 8 januari 1901, zoon van Jan de Back (boerenknecht en landman) en Agatha Nieuwenhuize (dienstmeid). Uit dit huwelijk:
 1. Agatha de Back, geboren te Wolphaartsdijk op 23 december 1862, volgt onder XII-am.
 2. Marinus de Back, geboren te Wolphaartsdijk op 27 oktober 1864, volgt onder XII-an.
 3. Jan de Back, geboren te Wolphaartsdijk op 18 september 1866, overleden aldaar op 19 november 1866.
 4. Jan de Back, geboren te Wolphaartsdijk op 28 september 1870.
 5. Aaltje de Back, geboren te Wolphaartsdijk op 28 februari 1872, volgt onder XII-ao.

XI-t Cornelis Valkier, vrachtrijder, arbeider en landman, geboren te Wolphaartsdijk op 30 juli 1840 (nederlands hervormd), wonende te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) en te 's-Heer Abtskerke (Zeeland), overleden te Middelburg op 27 maart 1916, zoon van X-i. Hij is getrouwd te 's-Heer Abtskerke (Zeeland) op 22 maart 1867, op 26-jarige leeftijd met Geertruida Stevense (20 jaar oud), landbouwster, geboren te 's-Heer Abtskerke (Zeeland) op 29 november 1846, overleden te Goes op 7 november 1905, dochter van Marinus Stevense (wethouder te 's-Heer abtsekerke) en Jozina van Noppen. Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Valkier, metselaar en wegwerker bij N.S., geboren te 's-Heer Abtskerke (Zeeland) op 24 augustus 1870 (nederlands hervormd) (doopgetuigen waren Jan Zachariasse en Marinus Zoutendam), wonende te Kattendijke (Zeeland), te Kortgene (Zeeland) en te Wolphaartsdijk, overleden te Goes op 1 juni 1952. Hij is getrouwd te Maasbree op 18 september 1899, op 29-jarige leeftijd (1) met Maatje Ruster (35 jaar oud), geboren te Rilland en Maire op 17 augustus 1864, overleden te Venlo op 8 augustus 1912, dochter van Johannes Ruster (veldarbeider) en Louwerina Krickaard. Hij is getrouwd te Krabbendijke (Zeeland) op 7 oktober 1915, op 45-jarige leeftijd (2) met Anna de Waard (42 jaar oud), geboren te Kapelle (Zeeland) op 12 februari 1873, overleden te Goes op 20 februari 1940, dochter van Abraham de Waard en Geertruida van Zweden.
 2. Josina Janna Valkier, geboren te 's-Heer Abtskerke (Zeeland) op 24 september 1874 (nederlands hervormd) (doopgetuigen waren Jan Sinke en Jan Zachariasse), wonende te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) en te Wolphaartsdijk.
 3. Aaltje Klazina Valkier, geboren te 's-Heer Abtskerke (Zeeland) op 3 december 1876 (nederlands hervormd) (doopgetuigen waren Willem Lodewijk Hirdes en Jan Steketee), volgt onder XII-ap.

XI-u Johannis Molhoek, arbeider, geboren te Wolphaartsdijk op 12 april 1817, zoon van X-j. Hij is getrouwd te 's-Heer Hendrikskinderen (Zeeland) op 27 november 1840, op 23-jarige leeftijd met Jannetje Zweedijk (25 jaar oud), arbeidster, geboren te Wissenkerke (Zeeland) op 13 januari 1815, overleden te Wolphaartsdijk op 19 augustus 1870, dochter van Marinus Zweedijk en Jannetje van de Peerel. Uit dit huwelijk:

 1. Pieternella Molhoek, geboren te Goes op 31 augustus 1841, volgt onder XII-aq.
 2. Kornelis Molhoek, geboren te 's-Heer Hendrikskinderen (Zeeland) op 14 oktober 1843, volgt onder XII-ar.
 3. Maria Molhoek, geboren te 's-Heer Hendrikskinderen (Zeeland) op 19 september 1845, overleden te Wolphaartsdijk op 31 augustus 1846.
 4. Marinus Molhoek, geboren te Wolphaartsdijk op 28 februari 1848, overleden aldaar op 20 augustus 1848.
 5. Johannis Molhoek, arbeider, geboren te Wolphaartsdijk op 6 augustus 1850, overleden aldaar op 23 oktober 1866.
 6. Marinus Molhoek, geboren te Wolphaartsdijk op 28 februari 1854, overleden aldaar op 11 april 1856.

XI-v Marinus Molhoek, boerenknecht, geboren te Colijnsplaat op 12 maart 1818, overleden te Goes op 14 december 1843, zoon van X-j. Hij is getrouwd te Kattendijke (Zeeland) op 13 september 1839, op 21-jarige leeftijd met Catharina Korstanje (23 jaar oud), arbeidster, geboren te Goes op 11 mei 1816, dochter van Leendert Korstanje (scheepstrekker) en Pieternella Volmer. Uit dit huwelijk:

 1. Pieternella Molhoek, geboren te Wilhelminadorp op 2 november 1840, volgt onder XII-as.
 2. Helena Molhoek, geboren te Goes op 26 april 1843, volgt onder XII-at.

XI-w Jakobus Molhoek, arbeider en boerenknecht, geboren te Colijnsplaat op 8 augustus 1821, wonende te Wolphaartsdijk, overleden te Dreischor op 6 juni 1887, zoon van X-j. Hij is getrouwd te Driewegen (Zeeland) op 6 juni 1846, op 24-jarige leeftijd (1) met Catharina Hoogstrate (29 jaar oud), arbeidster, geboren te Driewegen (Zeeland) in het jaar 1817, overleden aldaar op 11 maart 1853, dochter van Adriaan Hoogstrate en Neeltje Leijs. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Molhoek, geboren te Driewegen (Zeeland) op 1 augustus 1846, overleden aldaar op 21 oktober 1846.
 2. Levenloos Molhoek, geboren te Driewegen (Zeeland) op 2 januari 1848, overleden aldaar op 2 januari 1848.
 3. Neeltje Molhoek, geboren te Driewegen (Zeeland) op 19 december 1849, overleden aldaar op 17 maart 1850.
 4. Pieternella Molhoek, geboren te Driewegen (Zeeland) op 28 september 1851, overleden aldaar op 17 maart 1853.
 5. Levenloos Molhoek, geboren te Driewegen (Zeeland) op 28 februari 1853, overleden aldaar op 28 februari 1853.
Hij is getrouwd te Kattendijke (Zeeland) op 27 februari 1857, op 35-jarige leeftijd (2) met Maatje Mieras (34 jaar oud), vrachtenaarster en arbeidster, geboren te Wolphaartsdijk op 5 september 1822, overleden te Dreischor op 5 mei 1903, dochter van Marinus Mieras (landman) en Barendina van der Kreeke (boerenmeid en landvrouw).
(Zij is eerder getrouwd te Wolphaartsdijk op 4 november 1841, op 19-jarige leeftijd met Abraham de Fouw (29 jaar oud), ploeger, vrachtenaar en landman, geboren te Baarsdorp in het jaar 1812, overleden te Kattendijke (Zeeland) op 30 maart 1856, zoon van Reinier de Fouw (landman en pachter) en Anna Everwijn.) Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Molhoek, geboren te Kattendijke (Zeeland) op 28 juni 1857, overleden aldaar op 29 juni 1857.
 2. Pieternella Molhoek, geboren te Kattendijke (Zeeland) op 2 november 1858, volgt onder XII-au.
 3. Cornelis Molhoek, geboren te Oudelande op 27 februari 1863, overleden te Goes op 5 december 1866.
 4. Jacob Molhoek, geboren te Oudelande op 26 november 1865, volgt onder XII-av.

XI-x Maria Molhoek, boerenmeid en landvrouw, geboren te Driewegen (Zeeland) op 1 juni 1837, overleden te Rilland-Bath op 7 mei 1912, dochter van X-k. Zij is getrouwd te Driewegen (Zeeland) op 16 januari 1857, op 19-jarige leeftijd met Jacobus Blok (23 jaar oud), boerenknecht en landbouwer, geboren te Rilland-Bath op 7 februari 1833, overleden aldaar op 11 maart 1924, zoon van Jan Blok (landman) en Jacomina Kole. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Blok, geboren te Driewegen (Zeeland) op 20 december 1857, volgt onder XII-aw.
 2. Nicolaas Blok, geboren te Krabbendijke (Zeeland) op 18 januari 1859, overleden te Rilland-Bath op 6 mei 1934.
 3. Adriaan Blok, geboren te Krabbendijke (Zeeland) op 28 februari 1860, volgt onder XII-ax.
 4. Pieternella Blok, geboren te Krabbendijke (Zeeland) op 2 juni 1861, overleden aldaar op 29 april 1862.
 5. Jacobus Blok, geboren te Krabbendijke (Zeeland) op 7 september 1862, overleden te Rilland-Bath op 26 juni 1863.
 6. Levenloos Blok, geboren te Rilland-Bath op 27 december 1863, overleden aldaar op 27 december 1863.
 7. Engel Blok, geboren te Rilland-Bath op 5 augustus 1865, overleden aldaar op 8 juni 1867.
 8. Pieternella Blok, geboren te Rilland-Bath op 28 januari 1867, overleden aldaar op 18 juli 1867.
 9. Engel Blok, geboren te Rilland-Bath op 20 juli 1868, overleden aldaar op 5 juli 1869.
 10. Pieternella Blok, geboren te Rilland-Bath op 17 juni 1870, volgt onder XII-ay.
 11. Jacobus Blok, landbouwer, geboren te Rilland-Bath op 21 februari 1872, overleden aldaar op 25 februari 1946. Hij is getrouwd te Kruiningen (Zeeland) op 7 mei 1908, op 36-jarige leeftijd met Wilhelmina Cornelia Markusse (32 jaar oud), geboren te Kruiningen (Zeeland) op 7 maart 1876, overleden te Rilland-Bath op 13 oktober 1956, dochter van Hermanus Albertus Markusse en Maatje Verlaare.
 12. Jacomina Blok, geboren te Rilland-Bath op 2 juli 1873, volgt onder XII-az.
 13. Gerard Blok, geboren te Rilland-Bath op 30 april 1875.
 14. Engel Blok, geboren te Rilland-Bath op 16 januari 1877, volgt onder XII-ba.
 15. Dingenis Blok, geboren te Rilland-Bath op 10 november 1879, overleden aldaar op 12 april 1880.

XI-y Gerard Molhoek, landbouwer, geboren te Driewegen (Zeeland) op 5 juni 1838, overleden aldaar op 4 april 1867, zoon van X-k. Hij is getrouwd te Driewegen (Zeeland) op 23 februari 1859, op 20-jarige leeftijd met Maatje de Jager (20 jaar oud), landbouwster, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 21 juni 1838, overleden te Baarland (Zeeland) op 16 december 1903, dochter van Gillis de Jager (landbouwer) en Maatje Lukasse.
(Zij is later getrouwd te Driewegen (Zeeland) op 8 januari 1869, op 30-jarige leeftijd met Abraham van Neuren (40 jaar oud), geboren te Ouwerkerk in het jaar 1829, zoon van Theunis van Neuren en Anna Alderliefste.) Uit dit huwelijk:

 1. Nicolaas Molhoek, bierhuishouder, geboren te Driewegen (Zeeland) op 6 augustus 1860 (nederlands hervormd).
  Emigrant naar Verenigde Staten van Amerika Oranjestand (Orangeville).
 2. Gilles Molhoek, geboren te Driewegen (Zeeland) op 6 december 1861, volgt onder XII-bb.
 3. Pieternella Molhoek, geboren te Driewegen (Zeeland) op 15 oktober 1863, volgt onder XII-bc.
 4. Maatje Margaretha Molhoek, geboren te Driewegen (Zeeland) op 31 januari 1865, overleden aldaar op 21 mei 1865.
 5. Marinus Molhoek, geboren te Driewegen (Zeeland) op 28 april 1866, overleden te Baarland (Zeeland) op 6 december 1880.
 6. Nicolaas Molhoek, geboren te Driewegen (Zeeland) op 2 juli 1867, volgt onder XII-bd.
 7. Geertje Maatje Margaretha Molhoek, geboren te Driewegen (Zeeland) op 2 juli 1867, volgt onder XII-be.

XI-z Pieternella Westveer, geboren te Wolphaartsdijk op 27 maart 1815, overleden aldaar op 26 januari 1858, dochter van X-l. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 30 mei 1839, op 24-jarige leeftijd met Jan Slabbekoorn (26 jaar oud), kleermaker en winkelier, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 29 maart 1813, overleden te Wolphaartsdijk op 13 januari 1878, zoon van Gilijam Jan Slabbekoorn (tailleur) en Cornelia Gelok.
(Hij is later getrouwd te Wolphaartsdijk op 23 december 1858, op 45-jarige leeftijd met Jacoba Josina de Klerk (40 jaar oud), geboren te Wolphaartsdijk in het jaar 1818, overleden aldaar op 1 maart 1892, dochter van Willem de Klerk en Maatje Otte. (Zij was weduwe van Adriaan Kooman, overleden voor 1858.)) Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Slabbekoorn, geboren te Wolphaartsdijk op 31 maart 1840, overleden aldaar op 15 juni 1855.
 2. Jan Slabbekoorn, geboren te Wolphaartsdijk op 18 maart 1841, volgt onder XII-bf.
 3. Adriaan Slabbekoorn, geboren te Wolphaartsdijk op 1 januari 1843, overleden aldaar op 24 juli 1844.
 4. Guiljaam Slabbekoorn, geboren te Wolphaartsdijk op 11 januari 1845, overleden aldaar op 24 januari 1845.
 5. Levenloos Slabbekoorn, geboren te Wolphaartsdijk op 11 januari 1845, overleden aldaar op 11 januari 1845.
 6. Adriaan Slabbekoorn, geboren te Wolphaartsdijk op 9 oktober 1847, volgt onder XII-bg.
 7. Giljaam Slabbekoorn, geboren te Wolphaartsdijk op 3 januari 1849, volgt onder XII-bh.
 8. Cornelis Slabbekoorn, geboren te Wolphaartsdijk op 17 mei 1850, overleden aldaar op 23 juni 1850.
 9. Cornelis Slabbekoorn, bakker, geboren te Wolphaartsdijk op 27 november 1851, overleden aldaar op 10 mei 1917. Hij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 8 februari 1888, op 36-jarige leeftijd met Janna Jacob (30 jaar oud), geboren te Wolphaartsdijk op 3 februari 1858, overleden aldaar op 31 juli 1917, dochter van XI-ai.

XI-aa Dingenus Remijnse, landbouwer, geboren te Wolphaartsdijk op 23 november 1820 (gereformeerd), overleden te Kloetinge (Zeeland) op 7 november 1856, zoon van X-m. Hij is getrouwd te Krabbendijke (Zeeland) op 9 april 1841, op 20-jarige leeftijd met Cornelia van Boven (27 jaar oud), geboren te Krabbendijke (Zeeland) op 8 januari 1814, dochter van Cornelis van Boven en Elena Kok.
(Zij is later getrouwd te Kloetinge (Zeeland) op 28 mei 1858, op 44-jarige leeftijd met Domincus Nagelkerke (51 jaar oud), arbeider, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) in het jaar 1807, overleden te Kloetinge (Zeeland) op 24 februari 1891, zoon van Adriaan Nagelkerke (kuiper) en Johanna Zuidweg.) Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos Remijnse, geboren te Krabbendijke (Zeeland) op 12 juli 1841, overleden aldaar op 12 juli 1841.
 2. Nicolaas Remijnse, geboren te Krabbendijke (Zeeland) op 7 augustus 1843 (gereformeerd), volgt onder XII-bi.
 3. Helena Remijnse, geboren te Krabbendijke (Zeeland) op 27 september 1844 (nederlands hervormd), wonende te Yerseke.
  Helena Remijnse
  Leeftijd: 27
  Beroep: zonder
  Kerkgenootschap: Nederlands-hervormd
  Jaar vertrek: 1871
  Plaats van vertrek: Kloetinge
  Aantal kinderen: 4
  Reden van vertrek: Familiebetrekking
  Bestemming: Verenigde Staten van Noord-Amerika
  Opmerking: Echtgenote van Jan Slabbekoorn.
  Zij is getrouwd te Kloetinge (Zeeland) op 22 februari 1866 (getuigen waren Pieter Leendertse en Willem Dekker), op 21-jarige leeftijd met Jan Slabbekoorn, geboren te Wolphaartsdijk op 18 maart 1841, volgt onder XII-bf.
 4. Jannetje Remijnse, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 15 juni 1850.
 5. Kornelia Jacoba Remijnse, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 20 september 1855, overleden aldaar op 23 april 1856.

XI-ab Dingenus Kousemaker, gemeenteontvanger en wagenmaker, geboren te Wolphaartsdijk op 7 november 1830, overleden te Arnemuiden op 2 oktober 1898, zoon van X-n. Hij is getrouwd te Nisse op 6 december 1855, op 25-jarige leeftijd met Pieternella Versluijs (22 jaar oud), geboren te Groede in het jaar 1833, overleden te Arnemuiden op 3 december 1910, dochter van Jacobus Versluijs en Elizabeth Jozina Risseeuw. Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Kousemaker, geboren te Arnemuiden op 18 april 1856, overleden te Vlissingen op 9 oktober 1856.
 2. Geertuida Maria Kousemaker, geboren te Arnemuiden op 18 april 1856, overleden aldaar op 26 mei 1856.
 3. Pieter Jacobus Kousemaker, geboren te Arnemuiden op 20 december 1857, overleden aldaar op 2 mei 1858.
 4. Jacobus Pieter Kousemaker, geboren te Arnemuiden op 26 november 1858, overleden aldaar op 22 september 1862.
 5. Geertuida Maria Kousemaker, geboren te Arnemuiden op 1 december 1859, overleden aldaar op 4 augustus 1860.
 6. Pieter Jacobus Kousemaker, geboren te Arnemuiden op 28 oktober 1861, volgt onder XII-bj.
 7. Elizabeth Jozina Kousemaker, geboren te Arnemuiden op 8 september 1863, overleden aldaar op 20 september 1863.
 8. Geertuida Maria Kousemaker, geboren te Arnemuiden op 8 september 1863, overleden aldaar op 23 september 1863.
 9. Jacobus Pieter Kousemaker, geboren te Arnemuiden op 28 december 1865, volgt onder XII-bk.
 10. Elizabeth Jozina Kousemaker, geboren te Arnemuiden op 6 september 1869, overleden aldaar op 12 oktober 1869.
 11. Dingenis Kousemaker, geboren te Arnemuiden op 29 augustus 1871, volgt onder XII-bl.

XI-ac Jacobus Kousemaker, ondermeester en hoofdonderwijzer, geboren te Wolphaartsdijk op 29 november 1832, overleden te Nisse op 28 november 1906, zoon van X-n. Hij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 24 maart 1854, op 21-jarige leeftijd met Pieternella van de Kreeke (23 jaar oud), geboren te Wolphaartsdijk op 7 april 1830, overleden te Nisse op 14 december 1896, dochter van Krijn van de Kreeke en Adriana Schipper (landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Geertruid Maria Kousemaker, geboren te Wolphaartsdijk op 8 juli 1854, volgt onder XII-bm.
 2. Adriaan Kousemaker, geboren te Wolphaartsdijk op 20 november 1855, volgt onder XII-bn.
 3. Johanna Jacoba Kousemaker, geboren te Nisse op 1 september 1858, volgt onder XII-bo.
 4. Pieternella Adriana Kousemaker, geboren te Nisse op 19 november 1859, overleden aldaar op 8 juni 1940. Zij is getrouwd te Nisse op 19 oktober 1898, op 38-jarige leeftijd met Huibregt Dane (34 jaar oud), koopman, geboren te Nisse op 10 september 1864, overleden aldaar op 14 augustus 1941, zoon van Leendert Dane (winkelier) en Jacomijntje Labeur (winkelierster).
 5. Pieter Kousemaker, geboren te Nisse op 9 mei 1861, overleden aldaar op 11 augustus 1861.
 6. Jakob Kousemaker, kantoorbediende, geboren te Nisse op 6 oktober 1863, overleden te Vlissingen op 13 september 1938. Hij is getrouwd te Nisse op 16 april 1902, op 38-jarige leeftijd (1) met Machalina Maria Nijsse (31 jaar oud), onderwijzeres, geboren te Driewegen (Zeeland) op 22 juni 1870, overleden te Koudekerke (Zeeland) op 23 november 1903, dochter van Adriaan Nijsse (kleermakersknecht) en Tannetje Zweedijk. Hij is getrouwd te Koudekerke (Zeeland) op 22 juli 1904, op 40-jarige leeftijd (2) met Cornelia Johanna Willemsen (27 jaar oud), geboren te Vlissingen in het jaar 1877, overleden voor 13 september 1938, dochter van Izaak Willemsen (molenaar) en Neeltje Johanna Herman.
 7. Pieter Jacobus Kousemaker, geboren te Nisse op 26 juni 1868, overleden te Middelburg op 14 oktober 1937. Hij was gehuwd met Johanna Bakker.

XI-ad Nicolaas Kousemaker, boerenknecht en vrachtrijder, geboren te Wolphaartsdijk op 27 maart 1834, overleden te Rilland-Bath op 10 februari 1924, zoon van X-n. Hij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 28 januari 1858, op 23-jarige leeftijd (1) met Willemina Magdalena de Regt (26 jaar oud), arbeidster, geboren te Wolphaartsdijk op 29 december 1831, overleden aldaar op 5 januari 1879, dochter van Pieter de Regt en Johanna van den Ende.
(Zij is eerder getrouwd te Goes op 22 december 1853, op 21-jarige leeftijd met Marinus van Luijck (22 jaar oud), boerenknecht, geboren te Goes op 21 juni 1831, overleden te Wolphaartsdijk op 16 augustus 1856, zoon van Antonie van Luijck en Neeltje van 't Leven.) Uit dit huwelijk:

 1. Geertruida Maria Kousemaker, geboren te Wolphaartsdijk op 22 december 1858, overleden aldaar op 9 maart 1859.
 2. Levenloos Kousemaker, geboren te Wolphaartsdijk op 14 maart 1860, overleden aldaar op 14 maart 1860.
 3. Johanna Jozina Kousemaker, geboren te Kattendijke (Zeeland) op 15 oktober 1861.
 4. Geertruida Maria Kousemaker, geboren te Wilhelminadorp op 13 september 1863, overleden te Wolphaartsdijk op 31 juli 1884.
 5. Pieternella Kousemaker, geboren te Kattendijke (Zeeland) op 24 oktober 1864, volgt onder XII-bp.
 6. Pieter Kousemaker, geboren te Wilhelminadorp op 10 september 1865, overleden te Kattendijke (Zeeland) op 27 september 1865.
 7. Catharina Kousemaker, geboren te Kattendijke (Zeeland) op 17 december 1866, overleden aldaar op 13 mei 1879.
 8. Wilhelmina Magdalena Kousemaker, geboren te Wilhelminadorp op 3 juni 1870, overleden te Kattendijke (Zeeland) op 5 juni 1870.
 9. Pieter Kousemaker, geboren te Wilhelminadorp op 3 juni 1871, overleden te Kattendijke (Zeeland) op 6 juli 1871.
Hij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 31 juli 1879, op 45-jarige leeftijd (2) met Maria Florijn (42 jaar oud), werkvrouw en arbeidster, geboren te Wolphaartsdijk op 23 maart 1837, overleden te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 23 april 1903, dochter van Jan Florijn en Jannetje Keukelaar (arbeidster).
(Zij is eerder getrouwd te Wolphaartsdijk op 28 juli 1859, op 22-jarige leeftijd met Anthonie de Puijt (24 jaar oud), boerenknecht, geboren te Schoondijke in het jaar 1835, overleden te Wolphaartsdijk op 17 oktober 1876, zoon van Anthonie de Puijt en Elizabeth Ester Schijve.) Uit dit huwelijk:
 1. Pieter Kousemaker, geboren te Wolphaartsdijk op 12 september 1880, volgt onder XII-bq.

XI-ae Maria Kousemaker, dienstmeid, geboren te Wolphaartsdijk op 1 september 1838, overleden aldaar op 17 november 1910, dochter van X-n. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 22 juli 1875, op 36-jarige leeftijd met Janus Tolhoek (46 jaar oud), landbouwer, geboren te Wolphaartsdijk op 5 maart 1829, overleden aldaar op 10 juni 1899, zoon van Dingenis Tolhoek (landbouwer) en Geertruid van de Kreeke (landbouwster).
(Hij is eerder getrouwd te Wolphaartsdijk op 14 september 1854, op 25-jarige leeftijd met Adriana van Weele (24 jaar oud), dienstmeid en landbouwster, geboren te Driewegen (Zeeland) op 18 maart 1830, overleden te Wolphaartsdijk op 11 februari 1874, dochter van Pieter van Weele en Kornelia Bijlo.) Uit dit huwelijk:

 1. Louisa Tolhoek, geboren te Wolphaartsdijk op 10 augustus 1876, volgt onder XII-br.

XI-af Catharina Kousemaker, dienstmeid en arbeidster, geboren te Wolphaartsdijk op 20 maart 1842, overleden te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 6 september 1895, dochter van X-n. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 26 april 1867, op 25-jarige leeftijd met Marinus Zweedijk (23 jaar oud), veldarbeider en arbeider, geboren te 's-Heer Hendrikskinderen (Zeeland) op 10 december 1843, overleden te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 5 november 1910, zoon van Kornelis Zweedijk (arbeider) en Dina Schipper.
(Hij is later getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 19 april 1900, op 56-jarige leeftijd met Elisabeth de Puijt (40 jaar oud), geboren te Wolphaartsdijk op 18 december 1859, dochter van Anthonie de Puijt (boerenknecht) en Maria Florijn (werkvrouw en arbeidster). (Zij is later getrouwd te Brouwershaven (Zeeland) op 16 oktober 1913, op 53-jarige leeftijd met Pieter Provoost (55 jaar oud), geboren te Brouwershaven (Zeeland) in het jaar 1858, zoon van Pieter Provoost en Maatje Louws. (Hij was weduwnaar van Maria van Luijck.))) Uit dit huwelijk:

 1. Dina Zweedijk, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 15 juni 1868, overleden aldaar op 19 september 1868.
 2. Cornelis Zweedijk, veldarbeider en landarbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 15 februari 1871, overleden te Kloetinge (Zeeland) op 11 april 1943. Hij is getrouwd te Kloetinge (Zeeland) op 5 mei 1904, op 33-jarige leeftijd met Maatje Blomaard (32 jaar oud), geboren te Kloetinge (Zeeland) op 5 maart 1872, overleden te Goes op 1 november 1952, dochter van Adriaan Blommaard (veldarbeider) en Johanna Zuidweg.
 3. Dingenis Zweedijk, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 7 maart 1874, overleden aldaar op 11 september 1874.
 4. Jan Zweedijk, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 26 juli 1876.
 5. Dina Zweedijk, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 30 juli 1881, volgt onder XII-bs.
 6. Dingenis Zweedijk, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 30 juli 1881.

XI-ag Jan Remijnse, landbouwer, geboren te Wolphaartsdijk op 3 januari 1834, overleden aldaar op 14 september 1908, zoon van X-o. Hij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 11 februari 1886, op 52-jarige leeftijd met Anna Sandee (35 jaar oud), arbeidster en dienstmeid, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 31 maart 1850, overleden te Wolphaartsdijk op 16 februari 1926, dochter van Jacobus Sandee (boerenknecht) en Johanna Wiskerke (arbeidster).
(Zij is eerder getrouwd te Wolphaartsdijk op 15 mei 1873, op 23-jarige leeftijd met Jacobus Schipper (23 jaar oud), boerenknecht, geboren te Wolphaartsdijk in het jaar 1850, overleden aldaar op 31 augustus 1875, zoon van Dingenis Schipper (boerenknecht) en Cornelia Koeman (boerenmeid).) Uit dit huwelijk:

 1. Abraham Remijnse, geboren te Wolphaartsdijk op 2 juni 1886, overleden aldaar op 13 juli 1886.
 2. Jacobus Remijnse, geboren te Wolphaartsdijk op 15 december 1887, volgt onder XII-bt.
 3. Maria Remijnse, geboren te Wolphaartsdijk op 16 maart 1890, volgt onder XII-bu.

XI-ah Dingenus Remijnse, landbouwer, geboren te Wolphaartsdijk op 16 februari 1835, overleden te Wissenkerke (Zeeland) op 1 november 1896, zoon van X-o. Hij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 7 mei 1857, op 22-jarige leeftijd (1) met Janna Mieras (23 jaar oud), geboren te Wolphaartsdijk op 16 september 1833, overleden aldaar op 24 januari 1862, dochter van Hubrecht Mieras en Maatje Kallemein. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Remijnse, geboren te Wolphaartsdijk op 5 november 1857, overleden aldaar op 16 april 1858.
 2. Maatje Remijnse, geboren te Wolphaartsdijk op 9 februari 1859, overleden aldaar op 29 maart 1859.
 3. Maria Remijnse, geboren te Wolphaartsdijk op 8 mei 1860.
Hij is getrouwd te Wissenkerke (Zeeland) op 24 juni 1868, op 33-jarige leeftijd (2) met Klazina Versluis (33 jaar oud), gedoopt te Colijnsplaat op 14 april 1835, overleden te Wissenkerke (Zeeland) op 7 september 1909, dochter van Pieter Versluis en Lena Priester.
(Zij was weduwe van Krijn Janse, overleden te Wissenkerke (Zeeland).) Uit dit huwelijk:
 1. Abraham Remijnse, geboren te Wissenkerke (Zeeland) op 9 april 1870 (doopgetuige was Jacobus de Neve), volgt onder XII-bv.
 2. Maria Remijnse, geboren te Wissenkerke (Zeeland) op 2 maart 1871, overleden aldaar op 2 mei 1871.
 3. Nicolaas Remijnse, geboren te Wissenkerke (Zeeland) op 27 december 1872, overleden aldaar op 24 januari 1886.
 4. Dingenus Remijnse, geboren te Wissenkerke (Zeeland) op 14 april 1874 (nederlands hervormd), volgt onder XII-bw.
 5. Gilles Remijnse, geboren te Wissenkerke (Zeeland) op 11 januari 1876, overleden aldaar op 26 april 1876.
 6. Gilles Remijnse, geboren te Wissenkerke (Zeeland) op 7 maart 1879, overleden aldaar op 18 december 1879.

XI-ai Maatje Remijnse, winkelierster, geboren te Wolphaartsdijk op 3 maart 1836, overleden aldaar op 9 januari 1910, dochter van X-o. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 19 december 1856, op 20-jarige leeftijd met Coenraad Jacob (24 jaar oud), kleermaker, geboren te Wolphaartsdijk op 23 februari 1832, overleden aldaar op 2 januari 1891, zoon van Carolus Jacob (kleermaker) en Janna van de Kreeke. Uit dit huwelijk:

 1. Janna Jacob, geboren te Wolphaartsdijk op 3 februari 1858, overleden aldaar op 31 juli 1917. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 8 februari 1888, op 30-jarige leeftijd met Cornelis Slabbekoorn (36 jaar oud), bakker, geboren te Wolphaartsdijk op 27 november 1851, overleden aldaar op 10 mei 1917, zoon van XI-z.
 2. Abraham Jacob, geboren te Wolphaartsdijk op 18 maart 1859, overleden aldaar op 17 september 1860.
 3. Carolus Jacob, geboren te Wolphaartsdijk op 25 mei 1861, overleden aldaar op 30 januari 1944.
 4. Maria Jacob, geboren te Wolphaartsdijk op 6 augustus 1862, overleden aldaar op 18 maart 1933. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 19 april 1893, op 30-jarige leeftijd (1) met Nicolaas Korstanje (29 jaar oud), geboren te Wolphaartsdijk op 16 februari 1864, overleden aldaar op 24 september 1903, zoon van Jacobus Korstanje en Levina Tolleman. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 24 november 1904, op 42-jarige leeftijd (2) met Jan Goetheer (47 jaar oud), landbouwer, geboren te Driewegen (Zeeland) op 24 maart 1857, overleden te Wolphaartsdijk op 30 januari 1950, zoon van David Goetheer (landbouwer) en Aaltje Arnoijs (landbouwster).
  (Hij is eerder getrouwd te Krabbendijke (Zeeland) op 22 maart 1883, op 25-jarige leeftijd met Adriana Nieuwenhuijse (22 jaar oud), geboren te Krabbendijke (Zeeland) in het jaar 1861, overleden voor 24 november 1904, kind van Pieter Nieuwenhuijse (landbouwer en dijkgraaf) en Johanna Westdorp.)
 5. Maatje Jacob, geboren te Wolphaartsdijk op 20 december 1864, volgt onder XII-bx.
 6. Abraham Jacob, geboren te Wolphaartsdijk op 30 december 1865, overleden aldaar op 15 januari 1866.
 7. Abraham Jacob, landmansknecht, geboren te Wolphaartsdijk op 14 januari 1869. Hij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 6 november 1890, op 21-jarige leeftijd (1) met Anna Lindenberg (21 jaar oud), geboren te Schore in het jaar 1869, overleden te Wolphaartsdijk op 19 december 1890, dochter van Pieter Lindenberg en Maria Verburg. Hij is getrouwd te Baarland (Zeeland) op 25 februari 1892, op 23-jarige leeftijd (2) met Wilhelmina van Neuren (20 jaar oud), geboren te Driewegen (Zeeland) op 30 maart 1871, dochter van Abraham van Neuren en Maatje de Jager (landbouwster).
 8. Cornelia Jacob, geboren te Wolphaartsdijk op 25 juni 1870.

XI-aj Pieternella Remijnse, geboren te Wolphaartsdijk op 26 augustus 1836, overleden te Sint Philipsland op 21 november 1874, dochter van X-o. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 27 juli 1865, op 28-jarige leeftijd met Hendrik Geelhoed (34 jaar oud), landbouwer, geboren te Krabbendijke (Zeeland) op 27 september 1830, overleden te Sint Philipsland op 30 januari 1907, zoon van Adriaan Geelhoed en Wilhelmina Centse.
(Hij is eerder getrouwd te Wissenkerke (Zeeland) op 7 oktober 1857, op 27-jarige leeftijd met Catharina de Bokx (39 jaar oud), geboren te Wolphaartsdijk op 4 juli 1818, overleden te Wissenkerke (Zeeland) op 7 december 1864, dochter van Marcus de Bokx (boerenknecht) en Pieternella Jacoba Arnoijs (boerenmeid). (Zij is eerder getrouwd te Wolphaartsdijk op 31 augustus 1838, op 20-jarige leeftijd met Jan van Strien, geboren te Wolphaartsdijk op 11 februari 1813, zie X-q.) Hij was later gehuwd met Willemina Zandee, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) in het jaar 1845, overleden te Sint Philipsland op 9 april 1908, dochter van Johannes Zandee (landbouwer) en Adriana van Noppen (landbouwster).) Uit dit huwelijk:

 1. Abraham Geelhoed, geboren te Krabbendijke (Zeeland) op 27 maart 1866, overleden aldaar op 19 juli 1867.
 2. Adriaan Geelhoed, geboren te Krabbendijke (Zeeland) op 18 maart 1867, overleden aldaar op 16 juni 1867.
 3. Adriaan Geelhoed, landbouwer, geboren te Krabbendijke (Zeeland) op 27 februari 1868, ongehuwd overleden te Sint Philipsland op 29 mei 1889.
 4. Abraham Geelhoed, geboren te Krabbendijke (Zeeland) op 20 maart 1869, volgt onder XII-by.
 5. Maria Geelhoed, geboren te Krabbendijke (Zeeland) op 24 februari 1870, volgt onder XII-bz.
 6. Hendrik Jan Geelhoed, geboren te Krabbendijke (Zeeland) op 20 januari 1871, volgt onder XII-ca.
 7. Maatje Cornelia Geelhoed, geboren te Krabbendijke (Zeeland) op 27 mei 1872, ongehuwd overleden te Sint Philipsland op 16 juli 1889.
 8. Willem Arij Geelhoed, geboren te Sint Philipsland op 16 juli 1873, overleden aldaar op 28 maart 1888.
 9. Jan Geelhoed, geboren te Sint Philipsland op 29 juli 1874, overleden aldaar op 9 november 1874.

XI-ak Nicolaas Remijnse, boerenknecht en landbouwer, geboren te Wolphaartsdijk op 20 april 1837, overleden te Krabbendijke (Zeeland) op 28 april 1877, zoon van X-o. Hij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 28 april 1863, op 26-jarige leeftijd (1) met Maria Goetheer (21 jaar oud), geboren te Wolphaartsdijk op 21 oktober 1841, overleden aldaar op 12 oktober 1869, dochter van David Goetheer (landbouwer) en Aaltje Arnoijs (landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos Remijnse, geboren te Wolphaartsdijk op 11 december 1863, overleden aldaar op 11 december 1863.
 2. Levenloos Remijnse, geboren te Wolphaartsdijk op 28 juni 1865, overleden aldaar op 28 juni 1865.
 3. Maria Remijnse, geboren te Wolphaartsdijk op 2 maart 1868, overleden aldaar op 26 juni 1868.
 4. Levenloos Remijnse, geboren te Wolphaartsdijk op 8 juli 1869, overleden aldaar op 8 juli 1869.
Hij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 28 oktober 1874, op 37-jarige leeftijd (2) met zijn halfnicht Jozina de Bokx, geboren te Wolphaartsdijk op 6 april 1844, zie XI-aw.
XI-al Cornelia Remijnse, geboren te Wolphaartsdijk op 8 oktober 1839, overleden aldaar op 1 juli 1920, dochter van X-o. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 27 december 1861, op 22-jarige leeftijd met Pieter van der Linde (23 jaar oud), broodbakker, geboren te Wolphaartsdijk op 22 oktober 1838, overleden aldaar op 25 april 1925, zoon van Danker van der Linde (hoofdonderwijzer) en Pieternella Vereeke. Uit dit huwelijk:
 1. Pieternella van der Linde, geboren te Wolphaartsdijk op 26 februari 1862, overleden aldaar op 28 april 1865.
 2. Abraham van der Linde, geboren te Wolphaartsdijk op 18 oktober 1863, volgt onder XII-cb.
 3. Maria van der Linde, geboren te Wolphaartsdijk op 22 februari 1865, overleden aldaar op 26 juli 1865.
 4. Danker van der Linde, geboren te Wolphaartsdijk op 31 maart 1866, overleden aldaar op 27 mei 1867.
 5. Danker van der Linde, geboren te Wolphaartsdijk op 31 december 1867.
 6. Maria van der Linde, geboren te Wolphaartsdijk op 1 december 1868, ongehuwd overleden aldaar op 19 maart 1912.
 7. Danker van der Linde, geboren te Wolphaartsdijk op 1 december 1868, overleden aldaar op 8 augustus 1928.
 8. Pieter van de Linde, geboren te Wolphaartsdijk op 7 april 1870, volgt onder XII-cc.
 9. Pieternella van der Linde, geboren te Wolphaartsdijk op 7 mei 1872, wonende aldaar, overleden te Goes op 9 december 1955.
 10. Maatje van der Linde, geboren te Wolphaartsdijk op 25 september 1873. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 23 mei 1902, op 28-jarige leeftijd met Pieter Johannes van Maaren (28 jaar oud), schipper, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1874, zoon van Hendrik van Maaren (schipper) en Lena Maatje van Est.
 11. Geertruida van der Linde, geboren te Wolphaartsdijk op 24 januari 1875, overleden aldaar op 7 april 1876.
 12. Jannetje van der Linde, geboren te Wolphaartsdijk op 2 maart 1876, overleden aldaar.
 13. Jan van der Linde, geboren te Wolphaartsdijk op 23 oktober 1877, overleden aldaar op 21 april 1879.

XI-am Adriaan Remijnse, landbouwer, geboren te Wolphaartsdijk op 19 oktober 1847, overleden aldaar op 6 oktober 1912, zoon van X-o. Hij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 23 april 1891, op 43-jarige leeftijd (1) met Jacomina van Strien (37 jaar oud), winkelierster, geboren te Wolphaartsdijk op 5 november 1853, overleden aldaar op 5 januari 1900, dochter van Jan van Strien (landbouwer) en Leuntje Rottier (landbouwster).
(Zij is eerder getrouwd te Wolphaartsdijk op 17 juni 1875, op 21-jarige leeftijd met Adriaan Slabbekoorn, geboren te Wolphaartsdijk op 9 oktober 1847, zie XII-bg.) Uit dit huwelijk:

 1. Maria Remijnse, geboren te Wolphaartsdijk op 2 september 1892. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 19 mei 1915, op 22-jarige leeftijd met Pieter van der Linde (24 jaar oud), broodbakker, geboren te Wolphaartsdijk op 21 mei 1890, overleden te Vlissingen op 11 september 1956, zoon van XII-cb.
Hij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 18 juni 1908, op 60-jarige leeftijd (2) met Maria van der Linde (59 jaar oud), geboren te Wolphaartsdijk in het jaar 1849, overleden aldaar op 12 juli 1922, dochter van Danker van der Linde (hoofdonderwijzer) en Pieternella Vereeke.
XI-an Jannetje Remijnse, geboren te Wolphaartsdijk op 6 september 1849, overleden te Goes op 8 februari 1922, dochter van X-o. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 8 juni 1873, op 23-jarige leeftijd met Adriaan Wisse (24 jaar oud), landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 9 januari 1849, overleden te Goes op 6 januari 1930, zoon van Jan Wisse (landbouwer) en Catharina Cappoolse. Uit dit huwelijk:
 1. Maria Wisse, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 1 oktober 1875. Zij is getrouwd te Sint Philipsland op 8 maart 1900, op 24-jarige leeftijd met haar neef Pieter van de Linde, geboren te Wolphaartsdijk op 7 april 1870, volgt onder XII-cc.
 2. Abraham Wisse, geboren te Sint Philipsland op 15 februari 1878, volgt onder XII-cd.
 3. Samuel Wisse, geboren te Sint Philipsland op 18 december 1880, volgt onder XII-ce.
 4. Catharina Wisse, geboren te Sint Philipsland op 2 oktober 1884, overleden aldaar op 11 mei 1886.

XI-ao Maria Remijnse, geboren op 28 augustus 1850, overleden te Sint Philipsland op 16 juli 1932, dochter van X-o. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 23 maart 1871, op 20-jarige leeftijd met haar halfneef Cornelis van Strien (24 jaar oud), geboren te Wolphaartsdijk op 5 oktober 1846, overleden te Sint Philipsland op 24 april 1906, zoon van X-q. Uit dit huwelijk:

 1. Jan van Strien, geboren te Wolphaartsdijk op 22 maart 1872, volgt onder XII-cf.
 2. Abraham van Strien, geboren te Sint Philipsland op 23 juni 1876, volgt onder XII-cg.
 3. Catharina Maria van Strien, geboren te Sint Philipsland op 7 oktober 1878, volgt onder XII-ch.
 4. Levenloos van Strien, geboren te Sint Philipsland op 18 oktober 1879, overleden aldaar op 18 oktober 1879.
 5. Maria van Strien, geboren te Sint Philipsland op 26 april 1881, volgt onder XII-ci.
 6. Pieternella van Strien, geboren te Sint Philipsland op 26 april 1881, volgt onder XII-cj.
 7. Cornelis van Strien, geboren te Sint Philipsland op 18 mei 1882.
 8. Dingenus van Strien, geboren te Sint Philipsland op 4 juni 1885, overleden aldaar op 7 maart 1902.

XI-ap Abraham Remijnse, landmansknecht en landbouwer, geboren te Wolphaartsdijk op 6 mei 1855 (gereformeerd), overleden aldaar op 13 mei 1923, zoon van X-o. Hij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 21 oktober 1880, op 25-jarige leeftijd met Maatje van Damme (20 jaar oud), geboren te Wolphaartsdijk op 22 maart 1860, overleden aldaar op 25 maart 1934, dochter van Cornelis van Damme (landbouwer en landbouwer) en Jozina de Boe. Uit dit huwelijk:

 1. Abraham Cornelis Remijnse, geboren te Wolphaartsdijk op 17 april 1881, volgt onder XII-ck.
 2. Cornelis Abraham Remijnse, geboren te Wolphaartsdijk op 2 januari 1885 (gereformeerd), volgt onder XII-cl.
 3. Maria Jozina Remijnse, geboren op 22 augustus 1887. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 5 februari 1914, op 26-jarige leeftijd met Joos Louis Goetheer (27 jaar oud), boerenknecht en landbouwer, geboren te Wolphaartsdijk op 6 februari 1886, overleden te Goes op 16 mei 1955, zoon van Jan Goetheer (landbouwer) en Adriana Nieuwenhuijse.
  (Hij is eerder getrouwd te Wolphaartsdijk op 21 april 1910, op 24-jarige leeftijd met Mina Leinse, geboren te Wolphaartsdijk op 6 oktober 1887, volgt onder XIII-bl.)
 4. Jozina Maria Remijnse, geboren te Wolphaartsdijk op 28 september 1889. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 17 april 1919, op 29-jarige leeftijd met Willem Adrianus van Wijk (40 jaar oud), hoofd van school, geboren te Vlaardingen in het jaar 1879, zoon van Jacobus van Wijk en Neeltje Boerdam.
  (Hij was weduwnaar van Arendje Goedknecht, overleden te Wolphaartsdijk op 12 januari 1917, dochter van Jan Goedknecht en Ingetje Eijgenraam.)
 5. Nicolaas Remijnse, geboren te Wolphaartsdijk op 22 oktober 1891, overleden aldaar op 21 januari 1901.

XI-aq David Remijnse, landbouwersknecht en landbouwer, geboren te Wolphaartsdijk op 25 november 1857, overleden aldaar op 3 november 1924, zoon van X-o. Hij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 13 maart 1879, op 21-jarige leeftijd met Josina Verburg (27 jaar oud), dienstmeid, geboren te Goes op 26 november 1851, overleden te Wolphaartsdijk op 31 mei 1933, dochter van Jacob Verburg (arbeider) en Neeltje Weststrate. Uit dit huwelijk:

 1. Abraham Remijnse, geboren te Wolphaartsdijk op 13 december 1879, volgt onder XII-cm.
 2. Jacob Remijnse, landbouwer, geboren te Wolphaartsdijk op 1 november 1880, overleden aldaar op 22 oktober 1955. Hij was gehuwd met Maatje Verburg, geboren te Wolphaartsdijk op 19 februari 1897, overleden aldaar op 17 september 1957, dochter van Jan Frans Verburg en Antonia Helena Nieuwenhuijzen.
 3. Levenloos Remijnse, geboren te Wolphaartsdijk op 7 december 1882, overleden aldaar op 7 december 1882.
 4. Maria Remijnse, geboren te Wolphaartsdijk op 27 januari 1888, overleden aldaar op 14 februari 1888.
 5. Cornelis Remijnse, geboren te Wolphaartsdijk op 25 maart 1890, volgt onder XII-cn.

XI-ar Sara Vleugel, geboren te Wolphaartsdijk op 8 januari 1849, overleden te Nieuw- en Sint Joosland op 11 maart 1942, dochter van X-p. Zij is getrouwd te Goes op 16 september 1875, op 26-jarige leeftijd met Jacobus de Jager (32 jaar oud), boerenknecht, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) in het jaar 1843, overleden te Nieuw- en Sint Joosland op 7 januari 1924, zoon van Gillis de Jager (landbouwer) en Maatje Lukasse. Uit dit huwelijk:

 1. Gillis de Jager, geboren te Goes op 18 augustus 1876, volgt onder XII-co.
 2. Neeltje Pieternella de Jager, geboren te Goes op 28 augustus 1880, overleden te Nieuw- en Sint Joosland op 27 oktober 1958. Zij is getrouwd te Goes op 22 juni 1905, op 24-jarige leeftijd met Samuel Wisse, geboren te Sint Philipsland op 18 december 1880, volgt onder XII-ce.

XI-as Marcus van Strien, landmansknecht en landbouwer, geboren te Wolphaartsdijk op 28 oktober 1843, overleden te Groede op 7 juni 1923, zoon van X-q. Hij is getrouwd te Wissenkerke (Zeeland) op 24 januari 1866, op 22-jarige leeftijd met Leijntje Johanna de Regt (21 jaar oud), landbouwster, geboren te Colijnsplaat in het jaar 1845, overleden te Terneuzen op 20 november 1929, dochter van Steven de Regt (landman) en Maria Kallewaard (landvrouw). Uit dit huwelijk:

 1. Catharina van Strien, geboren te Wissenkerke (Zeeland) op 23 september 1866, overleden aldaar op 26 april 1872.
 2. Maria van Strien, geboren te Wissenkerke (Zeeland) op 5 februari 1868, overleden aldaar op 15 juli 1874.
 3. Jan van Strien, geboren te Wissenkerke (Zeeland) op 17 mei 1870, volgt onder XII-cp.
 4. Cornelia van Strien, geboren te Wissenkerke (Zeeland) op 1 juni 1871, volgt onder XII-cq.
 5. Pieternella van Strien, geboren te Wissenkerke (Zeeland) op 17 juni 1873, overleden aldaar op 1 september 1873.
 6. Stephanus van Strien, geboren te Sint Philipsland op 29 september 1874, overleden aldaar op 5 april 1876.
 7. Catharina van Strien, geboren te Sint Philipsland op 12 maart 1876, volgt onder XII-cr.
 8. Maria van Strien, geboren te Sint Philipsland op 10 april 1877, volgt onder XII-cs.
 9. Stephanus van Strien, geboren te Sint Philipsland op 2 juli 1878, overleden aldaar op 31 augustus 1878.
 10. Pieternella van Strien, geboren te Sint Philipsland op 15 november 1879. Zij is getrouwd te Groede op 21 september 1911, op 31-jarige leeftijd met Jacobus Cornelis Beun (30 jaar oud), drogist, geboren te Groede op 15 juli 1881, zoon van Mattheus Beun en Suzanna Boodt.
 11. Stephanus van Strien, geboren te Sint Philipsland op 1 november 1881, volgt onder XII-ct.
 12. Neeltje van Strien, geboren te Krabbendijke (Zeeland) in het jaar 1887, overleden te Terneuzen op 9 september 1940. Zij is getrouwd te Groede op 31 mei 1917, op 30-jarige leeftijd met David Jacob van Wijck (29 jaar oud), onderwijzer, geboren te Groede op 4 december 1887, zoon van David Jacob van Wijck (schoenmaker) en Jacomina Francina de Floo.

XI-at Pieternella van Strien, landbouwster, geboren te Wolphaartsdijk op 13 januari 1849, overleden te Aardenburg op 27 juni 1918, dochter van X-q. Zij is getrouwd te Kruiningen (Zeeland) op 27 mei 1869, op 20-jarige leeftijd met Jacob Butijn (21 jaar oud), boerenknecht en landbouwer, geboren te Rilland op 15 januari 1848, overleden te Aardenburg op 19 mei 1915, zoon van Johannis Butijn en Kornelia Bramse. Uit dit huwelijk:

 1. Kornelia Butijn, geboren te Krabbendijke (Zeeland) op 6 augustus 1869, overleden aldaar op 19 september 1869.
 2. Kornelia Butijn, geboren te Krabbendijke (Zeeland) op 18 november 1870, volgt onder XII-cu.
 3. Catharina Butijn, geboren te Krabbendijke (Zeeland) op 5 januari 1872, volgt onder XII-cv.
 4. Johannis Butijn, geboren te Krabbendijke (Zeeland) op 9 maart 1873, overleden aldaar op 18 september 1873.
 5. Johannis Butijn, geboren te Sint Philipsland op 20 november 1874, overleden aldaar op 6 december 1874.
 6. Elizabeth Butijn, geboren te Sint Philipsland op 18 juni 1876, ongehuwd overleden te Aardenburg op 4 maart 1903.
 7. Johannes Butijn, geboren te Sint Philipsland op 28 augustus 1877.
 8. Aaltje Butijn, geboren te Sint Philipsland op 9 april 1879, volgt onder XII-cw.
 9. Elena Butijn, geboren te Sint Philipsland op 20 juni 1880, volgt onder XII-cx.
 10. Jan Butijn, geboren te Sint Philipsland op 6 november 1881, overleden te Vlissingen op 12 april 1904.
 11. Pieternella Butijn, geboren te Sint Philipsland op 24 januari 1883, ongehuwd overleden te Aardenburg op 19 april 1904.
 12. Adriaan Butijn, landbouwer, geboren te Sint Philipsland op 29 juli 1884. Hij is getrouwd te Schoondijke op 29 juni 1922, op 37-jarige leeftijd met Elizabeth Suzanna Haartsen (32 jaar oud), geboren te IJzendijke (Zeeland) op 26 februari 1890, dochter van Izaak Adriaan Haartsen (landbouwer) en Anna Maria d'Hont.
 13. Levenloos Butijn, geboren te Sint Philipsland op 24 juli 1886, overleden aldaar op 24 juli 1886.
 14. Jacobus Butijn, geboren te Aardenburg op 10 oktober 1887.
 15. Neeltje Butijn, geboren te Aardenburg op 13 maart 1891. Zij is getrouwd te Aardenburg op 27 januari 1921, op 29-jarige leeftijd met Jan Pieter van Gorsel (37 jaar oud), landbouwer, geboren te Sint Maartensdijk in het jaar 1884, zoon van Dingenus van Gorsel en Cornelia Martina van der Slikke.
 16. Stoffelina Butijn, geboren te Aardenburg op 6 maart 1893. Zij is getrouwd te Aardenburg op 15 februari 1923, op 29-jarige leeftijd met Abraham Willem Dekker (31 jaar oud), geboren te Hontenisse (Zeeland) in het jaar 1892, zoon van Daniel Dekker en Maria Adriana Dees.

XI-au Joris van Strien, landbouwer, geboren te Wissenkerke (Zeeland) op 22 april 1852, overleden te Sint Philipsland op 15 juli 1929, zoon van X-q. Hij is getrouwd te Sint Philipsland op 12 juli 1876, op 24-jarige leeftijd met Maria Jacoba van Nieuwenhuizen (26 jaar oud), geboren te Sint Philipsland op 18 december 1849, overleden aldaar op 1 september 1920, dochter van Jacobus van Nieuwenhuizen (landbouwer) en Elisabeth Maria Geense. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Jacobus van Strien, geboren te Sint Philipsland op 21 mei 1877, volgt onder XII-cy.
 2. Jacobus Hermanus van Strien, landbouwer, geboren te Sint Philipsland op 16 mei 1881. Hij is getrouwd te Sint Philipsland op 22 mei 1913, op 32-jarige leeftijd met Dingena Jacoba Vogelaar (24 jaar oud), geboren te Sint Philipsland op 12 april 1889, dochter van Pieter Vogelaar (landbouwer) en Catharina Izabella Gakeer.

XI-av Marcus de Bokx, landbouwer en dijkgraaf, geboren te Wolphaartsdijk op 17 juli 1842, overleden te Goes op 17 april 1920, zoon van X-r. Hij is getrouwd te Goes op 27 december 1866, op 24-jarige leeftijd met Maatje Zandee (25 jaar oud), geboren te Goes in het jaar 1841, overleden aldaar op 9 november 1915, dochter van Marinus Zandee (landbouwer) en Cornelia Blok. Uit dit huwelijk:

 1. Joos de Bokx, landbouwer, geboren te Wolphaartsdijk op 4 februari 1868, overleden te Goes op 7 juni 1934. Hij is getrouwd te Rilland-Bath op 25 mei 1916, op 48-jarige leeftijd met Apolonia Adriana Blok (38 jaar oud), geboren te Kapelle (Zeeland) op 30 maart 1878, overleden te Rilland-Bath op 12 juni 1960, dochter van Adriaan Blok (landbouwer) en Jacomina Blok.
 2. Cornelia de Bokx, geboren te Goes op 16 februari 1869, overleden aldaar op 30 juni 1892. Zij is getrouwd te Goes op 12 mei 1892, op 23-jarige leeftijd met Adriaan Duvekot (28 jaar oud), huurkoetsier, koetsier en landbouwer, geboren te Goes op 3 december 1863, overleden te Borssele (Zeeland) op 10 januari 1923, zoon van Willem Duvekot (landbouwer) en Cornelia de Schipper.
  (Hij is later getrouwd te Borssele (Zeeland) op 24 mei 1894, op 30-jarige leeftijd met Jacomina Mol (25 jaar oud), geboren te Borssele (Zeeland) in het jaar 1869, overleden aldaar op 6 februari 1919, dochter van Adriaan Mol (landbouwer) en Johanna Maria Minderhoud (winkelierster).)
 3. Adriana de Bokx, geboren te Goes op 27 februari 1870, volgt onder XII-cz.
 4. Marina Johanna de Bokx, geboren te Goes op 4 juli 1872, volgt onder XII-da.
 5. Marius de Bokx, geboren te Goes in het jaar 1875, overleden aldaar op 4 februari 1883.
 6. Suzanna Johanna de Bokx, geboren te Goes op 15 augustus 1876, volgt onder XII-db.
 7. Josina Jacoba de Bokx, geboren te Goes op 2 september 1879, overleden aldaar op 22 juli 1960. Zij is getrouwd te Goes op 28 april 1904, op 24-jarige leeftijd met Jan Johannes de Jonge (25 jaar oud), koopman, geboren te Goes op 29 augustus 1878, overleden aldaar op 7 maart 1945, zoon van Johannes de Jonge (warmoezenier en winkelier) en Elisabeth Wilhelmina Vertregt (winkelierster).
 8. Maatje Martha de Bokx, geboren te Goes op 22 april 1883, overleden aldaar op 31 december 1933. Zij is getrouwd te Goes op 22 september 1904, op 21-jarige leeftijd met Johannes Meindert Broekstra (24 jaar oud), winkelier, geboren te Delfzijl in het jaar 1880, zoon van Geert Broekstra (hoofd van school) en Anje Ubbens.

XI-aw Jozina de Bokx, winkelierster, geboren te Wolphaartsdijk op 6 april 1844, overleden aldaar op 29 augustus 1895, dochter van X-r.

Zij deed belijdenis in de Chr. Afgesch. Gem. van Wolfaartsdijk op 20.5.1867. Nots. Kakebeke, Goes, 19.10.1874: Jozina de Bokx verkoopt "een woonhuis, schuur en erve zijnde eene Broodbakkerij" aan Jan Slabbekoorn voor f 8000. Laatste ziekte: Paralytis Cordis.

Haar dochter van een onbekende man:

 1. Adriana de Bokx, geboren te Wolphaartsdijk op 21 februari 1865, gedoopt aldaar op 23 juni 1867, overleden aldaar op 18 september 1870.
  Onecht kind, aangegeven door J.P. Snoep, genees, heel- en vroedmeester.
Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 13 juni 1867, op 23-jarige leeftijd (2) met Johannis Koeman (22 jaar oud), broodbakker, geboren te Wolphaartsdijk op 26 december 1844, overleden aldaar op 27 juni 1871, zoon van Pieter Koeman (landbouwer) en Willemina Oostpolder (landbouwster).
Hij deed belijdenis in de Chr. Afgesch. Gem. van Wolfaartsdijk op 20.5.1867. Notaris Kakebeke, nr.2434 en 2435, 9.7.1867, test. Johannis Koeman en Jozina de Bokx. Idem, nr 3236, 27.10.1874: Overlijden Johannis Koeman; boedelscheiding, verzocht door Jozina Koeman. Zij woonden in 1869 en 1873 op A 92.
Uit dit huwelijk:
 1. Wilhelmina Koeman, geboren te Wolphaartsdijk op 6 mei 1868, overleden aldaar op 15 juli 1868.
 2. Jozina Koeman, geboren te Wolphaartsdijk op 30 mei 1869, overleden te Goes op 8 augustus 1957.
  Afgescheiden Gemeente Wolfaartsdijk: Aangenomen 18.1.1891, losgemaakt wegens kerkverzuim april 1907.
  Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 31 juli 1889, op 20-jarige leeftijd met Jan Valkier, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 13 april 1864 (gereformeerd), volgt onder XII-ab.
 3. Johannes Cornelis Koeman, geboren te Wolphaartsdijk op 12 augustus 1871, overleden aldaar op 29 augustus 1871.
Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 28 oktober 1874, op 30-jarige leeftijd (3) met haar halfneef Nicolaas Remijnse, geboren te Wolphaartsdijk op 20 april 1837, zie XI-ak. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 18 december 1879, op 35-jarige leeftijd (4) met haar behuwdzwager Leendert Valkier, geboren te Kats op 13 september 1840 (afgescheiden), zie XI-p. Uit dit huwelijk:
 1. Zie onder XI-p.

XI-ax Willemina Bastiaanse, leurster, geboren te Middelburg op 19 maart 1822, wonende te Middelburg Ambagt, overleden te Middelburg op 18 mei 1885, dochter van X-s. Zij is getrouwd te Middelburg op 30 juni 1843, op 21-jarige leeftijd met Andries Breel (25 jaar oud), boerenknecht, landbouwer, dagloner en rentenier, geboren te Middelburg op 15 mei 1818, wonende te Middelburg Ambagt, overleden te Middelburg op 8 april 1901, zoon van Joost Breel (landman) en Francina Susanna Baljeu (landvrouw).
(Hij is later getrouwd te Vlissingen op 30 april 1886, op 67-jarige leeftijd met Neeltje Koole (59 jaar oud), koemelkster, geboren in het jaar 1827, overleden te Vlissingen op 9 september 1915.) Uit dit huwelijk:

 1. Joost Breel, geboren te Middelburg op 27 september 1843, volgt onder XII-dc.
 2. Isaak Breel, geboren te Middelburg Ambagt op 28 december 1844, overleden aldaar op 21 mei 1846.
 3. Francina Susanna Breel, geboren te Middelburg Ambagt op 24 maart 1846, overleden aldaar op 24 april 1846.

XI-ay Izaäk Wanjon, landbouwer en hovenier, geboren te Middelburg op 13 februari 1834, overleden te Sint Laurens op 16 juli 1897, zoon van X-t. Hij is getrouwd te Middelburg op 16 mei 1860, op 26-jarige leeftijd met Maria Pijpe (27 jaar oud), dienstbode, geboren te Middelburg op 17 november 1832, overleden te Sint Laurens op 6 september 1899, dochter van Cornelis Pijpe (landman) en Maria de Rijke. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Wanjon, geboren te Middelburg op 13 mei 1863, volgt onder XII-dd.
 2. Willemina Wanjon, geboren te Sint Laurens op 22 maart 1866, volgt onder XII-de.
 3. Sentina Wanjon, geboren te Sint Laurens op 30 december 1875, overleden aldaar op 1 april 1877.

XI-az Maximiliaan Wanjon, hovenier en arbeider, geboren te Middelburg op 19 augustus 1836, overleden te Koudekerke (Zeeland) op 14 mei 1892, zoon van X-t. Hij is getrouwd te Sint Laurens op 14 maart 1862, op 25-jarige leeftijd met Johanna van de Putte (22 jaar oud), landbouwster, geboren te Sint Laurens op 28 juli 1839, overleden te Oost- en West-Souburg op 13 maart 1895, dochter van Pieter van de Putte (landbouwer) en Cornelia Minderhout. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Wanjon, geboren te Middelburg op 4 augustus 1875, volgt onder XII-df.
 2. Cornelia Wanjon, geboren te Sint Laurens op 7 september 1877, overleden te Oost- en West-Souburg op 6 november 1893.
 3. Sentina Wanjon, geboren te Sint Laurens op 16 april 1879, volgt onder XII-dg.

XI-ba Pieternella Wanjon, leurster, geboren te Middelburg op 22 januari 1838, overleden te Sint Laurens op 25 december 1905, dochter van X-t. Zij is getrouwd te Middelburg op 26 november 1862, op 24-jarige leeftijd met Leijn de Pagter (22 jaar oud), leurder en hovenier, geboren te Middelburg op 23 mei 1840, overleden aldaar op 3 oktober 1867, zoon van Izaak de Pagter (dagloner) en Lauwerina Polderman (leurster). Uit dit huwelijk:

 1. Izaäk de Pagter, geboren te Middelburg op 6 oktober 1865, overleden aldaar op 6 december 1867.
 2. Sentina de Pagter, geboren te Middelburg op 30 september 1867, volgt onder XII-dh.

XI-bb Janneke Callewaart, dienstmeid en werkvrouw, geboren te Groede op 10 november 1832, overleden aldaar op 9 november 1907, dochter van X-u. Zij is getrouwd te Groede op 27 november 1861, op 29-jarige leeftijd met Izaak Haartsen (27 jaar oud), landmansknecht, veldarbeider en werkman, geboren te Groede op 23 september 1834, overleden aldaar op 31 juli 1911, zoon van Abraham Haartsen en Sara de Grootte. Uit dit huwelijk:

 1. Abraham Haartsen, geboren te Groede op 24 februari 1862, volgt onder XII-di.
 2. Janneke Haartsen, geboren te Groede op 18 april 1863, volgt onder XII-dj.
 3. Izaak Haartsen, werkman, geboren te Groede op 29 oktober 1864, overleden aldaar op 14 juni 1884.
 4. Sara Haartsen, geboren te Groede op 4 oktober 1866, volgt onder XII-dk.
 5. Jan Haartsen, boerenknecht, geboren te Groede op 26 oktober 1870.
  Jan Haartsen emigrant op donderdag 6 april 1893 Groede
  Geboorteplaats: Groede
  Geboortedatum: 26-10-1878
  Kerkgenootschap: Nederlands-hervormd
  Burgerlijke staat : Ongehuwd
  Plaats van vertrek: Groede
  Datum uitschrijving: 6-4-1893
  Bestemming: Noord-Amerika.
 6. Jacob Haartsen, geboren te Groede op 12 april 1872, overleden aldaar op 28 april 1884.
 7. Francois Haartsen, geboren te Groede op 5 december 1873, volgt onder XII-dl.
 8. Pieter Haartsen, geboren te Groede op 21 januari 1877, overleden aldaar op 16 februari 1877.
 9. Johannes Haartsen, geboren te Groede op 21 januari 1877, overleden aldaar op 18 februari 1877.

XI-bc Izaak Callewaart, landmansknecht, geboren te Groede op 31 augustus 1834, zoon van X-u.

Izaak Callewaard emigrant in 1867 Nieuwvliet
Leeftijd: 32
Beroep: landmansknecht
Kerkgenootschap: Nederlands-hervormd
Jaar vertrek: 1867
Plaats van vertrek: Nieuwvliet
Reden van vertrek: Betere middelen van bestaan te zoeken
Bestemming: Verenigde Staten van Noord-Amerika.
Hij is getrouwd te Cadzand op 12 mei 1858, op 23-jarige leeftijd met Adriana de Hullu (26 jaar oud), dienstmeid, geboren te Cadzand op 12 juli 1831, overleden te Nieuwvliet op 2 maart 1864, dochter van Jan de Hullu (koehouder) en Suzanna du Bois. Uit dit huwelijk:
 1. Levenloos Callewaart, geboren te Cadzand op 11 juli 1858, overleden aldaar op 11 juli 1858.
 2. Levenloos Callewaart, geboren te Groede op 5 mei 1860, overleden aldaar op 5 mei 1860.
 3. Izaäk Callewaart, geboren te Groede op 30 september 1861, overleden aldaar op 30 september 1861.
 4. Levenloos Callewaart, geboren te Nieuwvliet op 21 oktober 1862, overleden aldaar op 21 oktober 1862.
 5. Levenloos Callewaart, geboren te Nieuwvliet op 5 februari 1864, overleden aldaar op 5 februari 1864.

XI-bd Maria Callewaart, geboren te Groede op 17 september 1836, dochter van X-u.

Maria Callewaard emigrant op maandag 1 april 1867 Groede
Geboorteplaats: Groede
Geboortedatum: 17-9-1836
Kerkgenootschap: Nederlands-hervormd
Burgerlijke staat: Gehuwd
Plaats van vertrek: Groede
Datum uitschrijving: 1-4-1867
Bestemming: Noord-Amerika.
Zij is getrouwd te Groede op 1 februari 1865, op 28-jarige leeftijd met Pieter du Bois (31 jaar oud), landmansknecht, geboren te Zuidzande op 20 augustus 1833, zoon van Jannis Joost du Bois (arbeider) en Maria Franke (arbeidster).
Voornaam: Pieter
Tussenvoegsel: du
Achternaam: Bois
Woonplaats: Groede
Rol: Emigrant
Plaats: Groede
Leeftijd: 33
Beroep: Arbeider
Kerkelijke gezindte: Nederlands-hervormd
Vrouw: vrouw
Kinderen: 2
Reden: Betere middelen van bestaan te zoeken
Datum vertrek: 1867
Bestemming land: Verenigde Staten van Noord-Amerika,
Uit dit huwelijk:
 1. Janneke du Bois, geboren te Groede op 25 februari 1865.
 2. Maria du Bois, geboren te Groede op 27 augustus 1866.

XI-be Catharina Callewaart, dienstmeid, geboren te Groede op 31 januari 1838, dochter van X-u. Zij is getrouwd te IJzendijke (Zeeland) op 8 juli 1864, op 26-jarige leeftijd met Pieter Bernardus Vermandel (32 jaar oud), landmansknecht, geboren te IJzendijke (Zeeland) op 31 oktober 1831 (RK), zoon van Cornelia Judoca Vermandel.

Petrus Vermandel emigrant in 1866 Groede
Leeftijd: 34
Beroep: landmansknecht
Kerkgenootschap: Rooms-katholiek
Jaar vertrek: 1866
Plaats van vertrek: Groede
Vetrekt met zijn vrouw
Aantal kinderen: 2
Reden van vertrek : Tot verbetering van bestaan
Bestemming: Verenigde Staten van Noord-Amerika.
Uit dit huwelijk:
 1. Andreas Johannes Vermandel, geboren te Groede op 8 augustus 1864 (RK).
 2. Johannes Hendricus Vermandel, geboren te Groede op 1 december 1865 (RK).

XI-bf Jan Callewaart, landmansknecht, geboren te Groede op 4 oktober 1841 (nederlands hervormd), zoon van X-u. Hij is getrouwd te Groede op 18 juni 1862, op 20-jarige leeftijd met Sara Rousseau (20 jaar oud), arbeidster, geboren te Oostburg op 26 december 1841 (nederlands hervormd), dochter van Jannis Rousseau (arbeider) en Janneke Buurman (arbeidster).

Sara Rousseau emigrant op maandag 1 april 1867 Groede
Geboorteplaats: Oostburg
Geboortedatum: 27-12-1844
Kerkgenootschap: Nederlands-hervormd
Burgerlijke staat: Gehuwd
Plaats van vertrek: Groede
Datum uitschrijving: 1-4-1867
Bestemming: Noord-Amerika.
Uit dit huwelijk:
 1. Janneke Callewaart, geboren te Groede op 22 september 1862 (nederlands hervormd), overleden aldaar op 5 november 1864.
 2. Izaäk Callewaart, geboren te Groede op 27 december 1863 (nederlands hervormd), overleden aldaar op 4 januari 1864.
 3. Izaak Callewaart, geboren te Groede op 15 februari 1865 (nederlands hervormd).
  Izaak Callewaard emigrant op maandag 1 april 1867 Groede
  Geboorteplaats: Groede
  Geboortedatum: 16-2-1865
  Kerkgenootschap: Nederlands-hervormd
  Burgerlijke staat: Ongehuwd
  Plaats van vertrek: Groede
  Datum uitschrijving: 1-4-1867
  Bestemming: Noord-Amerika.
 4. Janneke Callewaart, geboren te Groede op 8 januari 1867 (nederlands hervormd).

XI-bg Jozina Maria Naeije, arbeidster, geboren te Groede op 14 maart 1838 (nederlands hervormd), dochter van X-v.

Voornaam: Jozina Maria
Achternaam: Naeije
Woonplaats: Groede
Geboorteplaats: Groede
Geboortedatum: 14-03-1838
Rol: Emigrant
Plaats: Groede
Beroep: Arbeidster
Kerkelijke gezindte: Nederlands-hervormd
Burgerlijke staat: Gehuwd
Datum vertrek: 11-05-1867
Bestemming land: Noord-Amerika

Haar dochter van een onbekende man:

 1. Jozina Naeije, geboren te Groede op 8 november 1859, overleden aldaar op 9 november 1861.
Zij is getrouwd te Groede op 18 november 1863, op 25-jarige leeftijd (2) met Pieter Pikan (25 jaar oud), strandwerker, geboren te Breskens op 22 april 1838 (nederlands hervormd), zoon van Francois Pikan en Maria van Boven.
Pieter Pikan. Emigrant op zaterdag 11 mei 1867 Groede. Geboorteplaats: Breskens. Geboortedatum: 22-4-1838. Beroep: Arbeider. Kerkgenootschap: Nederlands-hervormd. Burgerlijke staat: Gehuwd. Plaats van vertrek: Groede. Datum uitschrijving: 11-5-1867. Bestemming: Noord-Amerika.
Uit dit huwelijk:
 1. Francois Johannes Pikan, geboren te Groede op 7 februari 1864, overleden aldaar op 23 februari 1864.
 2. Johannes Pikan, geboren te Groede op 14 oktober 1865, overleden aldaar op 17 januari 1866.

XI-bh Maria Josina Naeije, dienstmeid, geboren te Groede op 10 maart 1841, overleden aldaar op 10 februari 1908, dochter van X-v. Zij is getrouwd te Groede op 8 mei 1867, op 26-jarige leeftijd met Hendrik de Wagemaker (29 jaar oud), arbeider en werkman, geboren te Groede op 17 juli 1837, overleden aldaar op 18 september 1901, zoon van Christiaan de Wagemaker en Magdaleena Klaaijsen. Uit dit huwelijk:

 1. Christiaan de Wagemaker, geboren te Groede op 25 december 1868, overleden aldaar op 26 mei 1870.
 2. Abraham Pieter de Wagemaker, geboren te Groede op 18 juni 1873, overleden aldaar op 1 oktober 1873.
 3. Hendrik de Wagemaker, geboren te Groede op 5 mei 1876, overleden aldaar op 24 september 1876.

XI-bi Pieter Valkenier, geboren te Groede op 11 november 1846, verdronken te Nine Mile Creek, Lakeland (New York U.S.A.) op 24 december 1912, begraven te Sodus, Wayne County (New York U.S.A.), zoon van X-w. Hij is getrouwd te BraziliŽ in het jaar 1867, op 21-jarige leeftijd met Dina Maria Don Hollander (17 jaar oud), geboren te Oostburg op 29 januari 1850, overleden te Sodus, Wayne County (New York U.S.A.) op 4 juli 1909, begraven aldaar, dochter van "Don" Jan den Hollander en Elisabeth Steijaard. Uit dit huwelijk:

 1. Elizabeth Valkenier, geboren te BraziliŽ in het jaar 1868, overleden voor december 1897. Zij is getrouwd rond 1887, op ongeveer 19-jarige leeftijd met Abraham Uhle.
 2. Abraham John Valkenier, spoorwegbeambte, geboren te BraziliŽ op 24 juni 1870, overleden te Sodus, Wayne County (New York U.S.A.) op 20 mei 1936.
 3. Joseph Isaac Valkenier, geboren te Mangarahy, Esperitos Santos (BraziliŽ) op 3 december 1885, volgt onder XII-dm.
 4. Jennie Valkenier, geboren te BraziliŽ in het jaar 1887.
 5. Michael Valkenier, geboren te Williamson (New York U.S.A.) op 9 juni 1890.
 6. John Valkenier, geboren te BraziliŽ.

XI-bj Jozina den Engelsen, geboren te Waterlandskerkje (Zeeland) op 10 augustus 1843 (nederlands hervormd), dochter van X-x.

Jozina den Engelsen emigrant op maandag 21 augustus 1865 Groede
Geboorteplaats: Waterlandkerkje
Geboortedatum: 10-4-1843
Beroep: Meid
Kerkgenootschap: Nederlands-hervormd
Burgerlijke staat: Ongehuwd
Plaats van vertrek: Groede
Datum uitschrijving: 21-8-1865
Bestemming: Rochester.
Zij was gehuwd met Anthony Fisher. Uit dit huwelijk:
 1. Peter J. Fisher.
 2. Sadie Fisher.
 3. Anna Fisher.
 4. Lena Fisher, volgt onder XII-dn.
 5. Jacob Fisher.

XI-bk Jozina Triestram, veldarbeidster en werkvrouw, geboren te Nieuwvliet op 31 mei 1854, overleden op 25 januari 1905, dochter van X-z. Zij is getrouwd te Nieuwvliet op 22 februari 1877, op 22-jarige leeftijd (1) met Daniel Mattheus la Gasse (24 jaar oud), werkman en landmansknecht, geboren te Sint Anna ter Muiden op 20 mei 1852, overleden te Groede op 20 januari 1893, zoon van Jannis la Gasse (landmansknecht) en Magdalena Crince (dienstmeid). Uit dit huwelijk:

 1. Johannes la Gasse, geboren te Nieuwvliet op 13 maart 1877, volgt onder XII-do.
 2. Magdalena la Gasse, geboren te Zuidzande op 25 februari 1879, overleden aldaar op 7 april 1879.
 3. Adriana la Gasse, geboren te Groede op 20 april 1880, volgt onder XII-dp.
 4. Abraham la Gasse, geboren te Groede op 16 juli 1881, overleden aldaar op 17 augustus 1881.
 5. Magdalena la Gasse, geboren te Groede op 7 september 1882, volgt onder XII-dq.
 6. Sara la Gasse, geboren te Groede op 28 november 1883 (nederlands hervormd), volgt onder XII-dr.
 7. Jozina la Gasse, geboren te Groede op 16 januari 1885, overleden aldaar op 20 mei 1885.
 8. Abraham la Gasse, geboren te Groede op 8 maart 1886, overleden aldaar op 27 september 1886.
 9. Izaak la Gasse, geboren te Groede op 15 september 1887, overleden aldaar op 14 december 1894.
 10. Abraham la Gasse, geboren te Groede op 10 augustus 1889.
 11. Maria la Gasse, geboren te Groede op 6 september 1890, overleden aldaar op 7 maart 1893.
 12. Daniel Mattheus la Gasse, geboren te Groede op 12 april 1892, overleden aldaar op 19 november 1892.
Zij is getrouwd te Groede op 1 april 1897, op 42-jarige leeftijd (2) met Jannis Johannes de Reu (42 jaar oud), veldarbeider, geboren te Nieuwvliet in het jaar 1855, zoon van Jacobus de Reu en Dina Blondeel.
(Hij is eerder getrouwd te Zuidzande op 16 mei 1879, op 24-jarige leeftijd met Adriana la Gasse (20 jaar oud), dienstmeid, geboren te Cadzand op 21 oktober 1858, overleden te Groede op 25 oktober 1895, dochter van Jannis la Gasse (arbeider) en Suzanna de Winne (arbeidster).)
XI-bl Johannes Baptista Triestram, geboren te Nieuwvliet op 23 september 1858, overleden te Oostburg op 18 juli 1940, zoon van X-z. Hij is getrouwd te Zuidzande op 17 juni 1892, op 33-jarige leeftijd met Maria Wisse (23 jaar oud), dienstmeid, geboren te Nieuwvliet in het jaar 1869, overleden te Oostburg op 11 maart 1958, dochter van Adriaan Wisse (werkman) en Elisabeth de Wolff (werkvrouw). Uit dit huwelijk:
 1. Adriaan Triestram, geboren te Nieuwvliet op 7 januari 1893, overleden te Zuidzande op 14 september 1893.
 2. Johannes Baptiste Triestram, geboren te Oostburg op 24 augustus 1900. Hij was gehuwd met Hendrika Benjamina Pieter Leith, geboren te Breda op 19 februari 1898, dochter van Cornelis Alexander Leith en Helena Petronella Alvers.

XI-bm Abraham Triestram, landmansknecht en veldarbeider, geboren te Nieuwvliet op 23 oktober 1866, zoon van X-z. Hij is getrouwd te Zuidzande op 6 mei 1891, op 24-jarige leeftijd met Tannetje Hoevenaar (27 jaar oud), dienstmeid, geboren te Zuidzande op 27 februari 1864, overleden te Nieuwvliet op 24 september 1936, dochter van Abraham Hoevenaar en Anna van de Putte. Uit dit huwelijk:

 1. Jannis Triestram, geboren te Nieuwvliet op 17 december 1887.
  Opmerking: erkend door de vader te Nieuwvliet d.d. 06-05-1891.
 2. Anna Adriana Triestram, geboren te Groede op 21 mei 1900. Zij is getrouwd te Groede op 6 mei 1926, op 25-jarige leeftijd met Anthonie Francois Lergner (27 jaar oud), marechausseé, geboren te Zuidzande in het jaar 1899, zoon van Anthonie Francois Lergner (herbergier) en Suzanna Boone.

XI-bn Izaak Triestram, agent van politie, geboren te Nieuwvliet op 23 oktober 1869, wonende te Maastricht, zoon van X-z. Hij is getrouwd te Assen op 30 september 1896, op 26-jarige leeftijd met Sjoukje Rodenburg (24 jaar oud), geboren te Assen op 21 mei 1872, dochter van Haijo Wagemans Rodenburg (arbeider) en Hillegien Venema. Uit dit huwelijk:

 1. John Triestram, geboren in het jaar 1897.
 2. Hillegina Adriana Triestram, geboren te Amsterdam in het jaar 1904. Zij is getrouwd te Amsterdam op 27 oktober 1927, op 23-jarige leeftijd met Jan Arie Nicolaas de Jong (33 jaar oud), schrijven bij de rijksverzekeringsbank, geboren in het jaar 1894, zoon van Nicolaas de Jong (letterzetter) en Aaltje Huizinga.

XI-bo Magdalena Triestram, geboren te Nieuwvliet op 21 januari 1875, overleden aldaar op 29 januari 1933, dochter van X-z. Zij is getrouwd te Groede op 16 mei 1895, op 20-jarige leeftijd met Izaak Mogré (26 jaar oud), landmansknecht, geboren te Nieuwvliet in het jaar 1869, overleden te Groede op 21 januari 1953, zoon van Pieter Mogré (bierhuishouder) en Catharina Jacoba de Wagemaker. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Catharina Mogré, geboren te Groede op 18 augustus 1897. Zij is getrouwd te Nieuwvliet op 17 september 1925, op 28-jarige leeftijd met Johannes van den Ameele (30 jaar oud), werkman, geboren te Cadzand in het jaar 1895, zoon van Pieter van den Ameele en Johanna van Houte.
 2. Catharina Adriana Mogré, geboren te Groede op 24 december 1899, volgt onder XII-ds.

XI-bp Jakob Dierings, arbeider en werkman, geboren te Cadzand op 1 september 1834 (nederlands hervormd), zoon van X-ac.

Emigrant naar de Verenigde Staten van Amerika. Datum vertrek 9-8-1873 met 7 kinderen. Religie Nederlands Hervormd.
Hij is getrouwd te Groede op 21 mei 1858, op 23-jarige leeftijd met Maria Catharina Verherbrugge (23 jaar oud), arbeidster, geboren te Groede in het jaar 1835 (nederlands hervormd), dochter van Elisabeth Verherbrugge. Uit dit huwelijk:
 1. Jannis Dierings, geboren te Groede op 18 november 1858 (nederlands hervormd).
 2. Abraham Dierings, geboren te Nieuwvliet op 20 maart 1861 (nederlands hervormd).
 3. Jakob Dierings, geboren te Nieuwvliet op 16 mei 1862 (nederlands hervormd), overleden aldaar op 10 augustus 1863.
 4. Cornelia Elizabeth Dierings, geboren te Nieuwvliet op 27 oktober 1863 (nederlands hervormd).
 5. Elizabeth Dierings, geboren te Nieuwvliet op 12 juni 1865 (nederlands hervormd).
 6. Pieter Dierings, geboren te Nieuwvliet op 2 juli 1866 (nederlands hervormd).
 7. Jakob Dierings, geboren te Nieuwvliet op 30 oktober 1867 (nederlands hervormd), overleden aldaar op 17 augustus 1868.
 8. Izaak Dierings, geboren te Nieuwvliet op 1 september 1869 (nederlands hervormd), overleden aldaar op 21 januari 1871.
 9. Suzanna Dierings, geboren te Nieuwvliet op 13 maart 1871 (nederlands hervormd).
  Op 9-8-1873 vertrokken naar Noord-Amerika.
 10. Maria Dierings, geboren te Nieuwvliet op 17 december 1872 (nederlands hervormd).

XI-bq Kornelia Dierings, arbeidster, geboren te Cadzand op 28 januari 1838, overleden aldaar op 15 januari 1869, dochter van X-ac. Zij is getrouwd te Cadzand op 9 november 1859, op 21-jarige leeftijd met Abraham den Dekker (26 jaar oud), arbeider, geboren te Cadzand in het jaar 1833, zoon van Abraham den Dekker en Pieternella Merk (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Jannis den Dekker, geboren te Cadzand op 5 februari 1861.
 2. Pieternella den Dekker, geboren te Cadzand op 2 september 1862, overleden aldaar op 11 mei 1868.
 3. Pieter den Dekker, geboren te Cadzand op 23 februari 1864, overleden aldaar op 21 juni 1868.
 4. Jakob den Dekker, geboren te Cadzand op 12 juni 1865.
 5. Cornelia den Dekker, geboren te Cadzand op 27 september 1866.
 6. Pieternella den Dekker, geboren te Cadzand op 4 augustus 1868.

XI-br Catharina Dierings, arbeidster en koehoudster, geboren te Sint Kruis op 3 maart 1838, overleden aldaar op 12 juli 1911, dochter van X-ad. Zij is getrouwd te Oostburg op 24 oktober 1860, op 22-jarige leeftijd met Jacob Beerens (28 jaar oud), arbeider en koehouder, geboren te Sint Kruis in het jaar 1832, overleden aldaar op 17 april 1903, zoon van Adriaan Beerens en Pieternella van de Plassche. Uit dit huwelijk:

 1. Michiel Beerens, geboren te Sint Kruis op 1 januari 1861, volgt onder XII-dt.
 2. Janneke Beerens, geboren te Sint Kruis op 10 februari 1862, volgt onder XII-du.
 3. Elizabeth Beerens, geboren te Sint Kruis op 4 december 1863, overleden aldaar op 30 juli 1873.
 4. Jacobus Beerens, geboren te Sint Kruis op 30 juni 1865, overleden aldaar op 3 november 1866.
 5. Dina Suzanna Beerens, geboren te Sint Kruis op 24 oktober 1867, volgt onder XII-dv.
 6. Levenloos Beerens, geboren te Sint Kruis op 18 september 1869, overleden aldaar op 18 september 1869.
 7. Cornelia Pieternella Beerens, geboren te Sint Kruis op 24 februari 1871, volgt onder XII-dw.
 8. Elizabeth Jozina Beerens, geboren te Sint Kruis op 20 augustus 1873, volgt onder XII-dx.
 9. Pieternella Beerens, geboren te Sint Kruis op 30 juli 1875, volgt onder XII-dy.
 10. Levenloos Beerens, geboren te Sint Kruis op 2 mei 1877, overleden aldaar op 2 mei 1877.
 11. Jacob Beerens, geboren te Sint Kruis op 14 augustus 1878 (nederlands hervormd), volgt onder XII-dz.
 12. Suzanna Beerens, geboren te Sint Kruis op 31 juli 1880, volgt onder XII-ea.

XI-bs Jacob Dierings, landbouwersknecht, kroeghouder en koehouder, geboren te Sint Kruis op 9 februari 1839, overleden te Waterlandskerkje (Zeeland) op 8 januari 1909, zoon van X-ad. Hij is getrouwd te Sint Kruis op 10 december 1862, op 23-jarige leeftijd met Maria Cornelia de Ridder (20 jaar oud), huishoudster en koehoudster, geboren te Sint Kruis in het jaar 1842, overleden te Waterlandskerkje (Zeeland) op 23 januari 1927, dochter van Abraham de Ridder (broodbakker) en Susanna Nortier. Uit dit huwelijk:

 1. Janneke Maria Dierings, geboren te Sint Kruis op 5 mei 1863, overleden aldaar op 18 maart 1870.
 2. Suzanna Catharina Dierings, geboren op 1 juni 1865, overleden te Sint Kruis op 26 juli 1865.
 3. Michiel Dierings, geboren te Sint Kruis op 3 november 1866, overleden aldaar op 18 november 1866.
 4. Michiel Dierings, geboren te Sint Kruis op 28 december 1867, overleden aldaar op 10 februari 1868.
 5. Michiel Johannes Dierings, geboren te Sint Kruis op 15 februari 1871, overleden aldaar op 26 juni 1871.
 6. Maria Cornelia Dierings, geboren te Sint Kruis op 20 september 1873, volgt onder XII-eb.
 7. David Dierings, geboren te Sint Kruis op 27 juli 1875, overleden aldaar op 1 september 1875.
 8. Catharina Suzanna Dierings, geboren te Sint Kruis op 14 februari 1878, volgt onder XII-ec.
 9. Jakob Dierings, geboren te Sint Kruis op 25 november 1880, overleden aldaar op 22 december 1880.
 10. Abraham Dierings, geboren te Sint Kruis op 12 mei 1884, overleden aldaar op 11 juli 1884.

XI-bt Elizabeth Dierings, dienstmeid, geboren te Sint Kruis op 29 maart 1840, overleden te Aardenburg op 16 augustus 1923, dochter van X-ad. Zij is getrouwd te Sint Kruis op 1 november 1866, op 26-jarige leeftijd met Jacobus Nieskens (31 jaar oud), landbouwer, geboren te Sint Kruis op 12 mei 1835, overleden te Aardenburg op 23 april 1879, zoon van Jan Nieskens en Janna de Meij (werkvrouw). Uit dit huwelijk:

 1. Janneke Johanna Nieskens, geboren te Sint Marguerite (BelgiŽ) in het jaar 1868, volgt onder XII-ed.
 2. Janna Jozina Nieskens, geboren te Aardenburg op 7 april 1871, overleden aldaar op 23 juni 1871.
 3. Jacobus Johannes Nieskens, slager, geboren te Aardenburg op 16 juli 1873, overleden aldaar op 1 juni 1940. Hij is getrouwd te Aardenburg op 18 mei 1899, op 25-jarige leeftijd met (en gescheiden van) Janneke Pieternella van der Hooft (21 jaar oud), geboren te Aardenburg op 19 juni 1877, overleden aldaar op 10 april 1959, dochter van Izaak van der Hooft (commissionair) en Wilhelmina Magdalena Bruijnooge.
 4. Pieter Jacobus Nieskens, broodbakkersknecht, geboren te Aardenburg op 6 april 1875, ongehuwd overleden aldaar op 15 mei 1893.
 5. Johannes Jacobus Nieskens, geboren te Aardenburg op 14 juli 1876, volgt onder XII-ee.

XI-bu Dina Dierings, dienstmeid, geboren te Sint Kruis op 26 januari 1844, wonende te Paterson (New Jersey - USA), dochter van X-ad.

Dina Dierings. Emigrant op donderdag 5 november 1891 Aardenburg. Geboorteplaats: Sint Kruis. Geboortedatum: 26-1-1844. Burgerlijke staat: Gehuwd. Plaats van vertrek: Aardenburg. Datum uitschrijving: 5-11-1891. Bestemming: Paterson, New Jersey.
Zij is getrouwd te Sint Kruis op 27 november 1868, op 24-jarige leeftijd met Pieter Izaak Baart (31 jaar oud), klompenmaker, geboren te Eede (Zeeland) op 8 augustus 1837, zoon van Daniel Baart en Levina Schijve (koehoudster).
Pieter Izaak Baart
Emigrant op zaterdag 5 november 1881 Aardenburg
Geboorteplaats: Eede
Geboortedatum: 8-8-1837
Kerkgenootschap: Nederlands-hervormd
Burgerlijke staat: Gehuwd
Plaats van vertrek: Aardenburg
Datum uitschrijving: 5-11-1881
Bestemming: Paterson, New Jersey.
Uit dit huwelijk:
 1. Janneke Levina Baart, geboren te Eede (Zeeland) op 29 maart 1869, volgt onder XII-ef.
 2. Michiel Daniel Baart, geboren te Aardenburg op 18 juni 1870.
 3. Levina Jozina Baart, geboren te Aardenburg op 30 maart 1872, overleden aldaar op 30 maart 1872.
 4. Elizabeth Baart, geboren te Aardenburg op 24 april 1873.
 5. Jacobus Johannes Baart, geboren te Aardenburg op 29 oktober 1874.
 6. Pieter Baart, geboren te Aardenburg op 23 maart 1876.
  Pieter Baart Emigrant op zaterdag 5 november 1881 Aardenburg
  Geboorteplaats: Aardenburg
  Geboortedatum: 23-3-1876
  Kerkgenootschap: Nederlands-hervormd
  Burgerlijke staat: Ongehuwd
  Plaats van vertrek: Aardenburg
  Datum uitschrijving: 5-11-1881
  Bestemming: Paterson, New Jersey.
 7. Sara Baart, geboren te Aardenburg op 19 maart 1879.
 8. Daniel Baart, geboren te Aardenburg op 14 mei 1881, overleden aldaar op 13 juni 1882.

XI-bv Johannes Dierings, landbouwersknecht, koehouder en landbouwer, geboren te Sint Kruis op 29 april 1845, overleden te Oostburg op 17 januari 1926, zoon van X-ad. Hij is getrouwd te Sint Kruis op 19 februari 1873, op 27-jarige leeftijd met Suzanna Sara van Houte (32 jaar oud), dienstmeid en koehoudster, geboren te Groede op 7 september 1840, overleden te Oostburg op 18 januari 1927, dochter van Jozias van Houte en Sara Leenhouts. Uit dit huwelijk:

 1. Michiel Jozias Dierings, geboren te Sint Kruis op 24 april 1873, volgt onder XII-eg.
 2. Ida Suzanna Dierings, geboren te Sint Kruis op 16 december 1874, volgt onder XII-eh.
 3. Catharina Jozina Dierings, geboren te Groede op 7 februari 1876, volgt onder XII-ei.
 4. Maria Cathalijntje Dierings, geboren te Sint Kruis op 9 februari 1877, volgt onder XII-ej.
 5. Jozias Michiel Dierings, geboren te Sint Kruis op 25 augustus 1880, volgt onder XII-ek.
 6. Johannes Dierings, geboren te Sint Kruis op 24 februari 1882, overleden aldaar op 15 maart 1883.

XI-bw David Dierings, landmansknecht en veldarbeider, geboren te Sint Kruis op 5 december 1846, overleden te Oostburg op 18 augustus 1927, zoon van X-ad. Hij is getrouwd te Groede op 6 maart 1878, op 31-jarige leeftijd met Maria Wilhelmina van Luijk (23 jaar oud), naaister, geboren te Groede op 9 mei 1854, overleden aldaar op 5 december 1938, dochter van Pieter François van Luijk (touwslagersknecht) en Wilhelmina Levina Elfrink. Uit dit huwelijk:

 1. Michiel Dierings, geboren te Groede op 2 december 1878, volgt onder XII-el.
 2. Pieter Dierings, veldarbeider, geboren te Groede op 23 januari 1880, overleden te Oostburg op 21 november 1960. Hij is getrouwd te Retranchement op 4 mei 1910, op 30-jarige leeftijd met Suzanna Jozina van Hee (31 jaar oud), veldarbeidster, geboren te Retranchement op 12 mei 1878, overleden aldaar op 23 oktober 1952, dochter van Jacob van Hee (veldarbeider) en Maria Mersen (veldarbeidster).
 3. Jacob Dierings, metselaar, geboren te Groede op 26 augustus 1881, overleden te Breskens op 8 mei 1948. Hij is getrouwd te Breskens op 14 juli 1910, op 28-jarige leeftijd met Cornelia Maria van Meenen (26 jaar oud), geboren te Groede in het jaar 1884, dochter van Pieter van Meenen (landbouwer) en Cornelia Maria van Bortel.
 4. Jannis Dierings, geboren te Groede op 11 april 1884, overleden aldaar op 27 maart 1885.
 5. Maria Wilhelmina Dierings, geboren te Groede op 30 juni 1885, volgt onder XII-em.
 6. Janneke Maria Dierings, geboren te Groede op 17 december 1887.
 7. Maria Levina Dierings, dienstbode, geboren te Groede op 3 maart 1891. Zij is getrouwd te Groede op 28 augustus 1919, op 28-jarige leeftijd met Joos Wille (28 jaar oud), koopman, geboren te Groede in het jaar 1891, zoon van Joos Wille (horlogemaker) en Esther Adriana Legrand.
 8. Levina Catharina Dierings, geboren te Groede op 13 juli 1892, overleden aldaar op 8 mei 1893.

XI-bx Susanna Dierings, dienstmeid, geboren te Sint Kruis op 21 augustus 1849, overleden te Vlissingen op 7 juli 1936, dochter van X-ad. Zij is getrouwd te Sint Kruis op 13 februari 1873, op 23-jarige leeftijd met Jannis Visser (27 jaar oud), timmermansknecht en timmerman, geboren te Aardenburg op 27 mei 1845, overleden te Vlissingen op 1 oktober 1918, zoon van Samuel Pieter Visser (brouwersknecht) en Maria Adriana de Molenaar. Uit dit huwelijk:

 1. Samuel Michiel Visser, timmerman, geboren te Aardenburg op 6 april 1873, overleden te Vlissingen op 17 maart 1926.
  Geboorteplaats: Aardenburg.
  Jaar van opname: 1895.
  Opgenomen in: Strafgevangenis te Goes.
  Hij is getrouwd te Vlissingen op 29 mei 1895, op 22-jarige leeftijd met Pieternella Elisabeth Braamse (28 jaar oud), geboren te Kats op 14 juni 1866, overleden te Vlissingen op 6 februari 1951, dochter van Jan Braamse (werkman) en Maria Karman.
 2. Janna Suzanna Visser, geboren te Aardenburg op 10 juni 1875, volgt onder XII-en.
 3. Janneke Maria Visser, geboren te Vlissingen op 22 december 1876, overleden te Sluis op 5 april 1877.

XI-by Michiel Dierings, bakkersknecht en bakker, geboren te Sint Kruis op 26 november 1853, wonende te Middelburg, overleden op 22 juli 1919, zoon van X-ad. Hij is getrouwd te Oostburg op 21 april 1880, op 26-jarige leeftijd met Sara Cathalijntje Risseeuw (33 jaar oud), geboren te Oostburg in het jaar 1847, wonende te Middelburg, overleden aldaar op 20 februari 1937, dochter van Jozias Risseeuw en Cathalijntje van Melle Zonnevijlle. Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos Dierings, geboren te Middelburg op 16 februari 1881, overleden aldaar op 16 februari 1881.

XI-bz Catharina IsraŽl, dienstmeid, geboren te Oostburg op 27 februari 1844, dochter van X-ae.

Opmerking: Erkend kind: Catharina ingeschreven B.S. 27-02-1844 te Oostburg.
Zij is getrouwd te Aardenburg op 17 mei 1866, op 22-jarige leeftijd met Pieter Johannes Hol (24 jaar oud), werkman, koehouder, landbouwer en rustend landbouwer, geboren te Aardenburg op 24 september 1841, overleden aldaar op 15 augustus 1907, zoon van Johannes Hol en Johanna Beun. Uit dit huwelijk:
 1. Johannes Jacobus Hol, geboren te Aardenburg op 2 mei 1867, volgt onder XII-eo.
 2. Jacobus Johannes Hol, geboren te Aardenburg op 1 oktober 1868, overleden aldaar op 25 november 1868.
 3. Janna Johanna Hol, geboren te Aardenburg op 4 november 1869, volgt onder XII-ep.
 4. Maria Hol, geboren te Aardenburg op 3 januari 1871, overleden aldaar op 16 maart 1872.
 5. Jacobus Cornelis Hol, geboren te Aardenburg op 15 mei 1872, overleden aldaar op 2 juli 1872.
 6. Johanna Maria Hol, geboren te Aardenburg op 29 mei 1873.
 7. Maria Johanna Hol, geboren te Aardenburg op 15 oktober 1874, overleden aldaar op 2 mei 1876.
 8. Johanna Josina Hol, geboren te Aardenburg op 10 april 1876, overleden aldaar op 1 maart 1877.
 9. Pieter Johannes Hol, geboren te Aardenburg op 27 september 1879, volgt onder XII-eq.
 10. Levenloos Hol, geboren te Aardenburg op 10 maart 1881, overleden aldaar op 10 maart 1881.
 11. Hendrik Cornelis Hol, geboren te Aardenburg op 3 juli 1882, volgt onder XII-er.
 12. Jacobus Cornelis Hol, geboren te Aardenburg op 13 april 1886.

XI-ca Janna IsraŽl, arbeidster, geboren te Oostburg op 23 mei 1851, dochter van X-ae.

Janna Israel, emigrant op donderdag 9 juni 1881 Oostburg
Geboorteplaats: Oostburg
Geboortedatum: 23-5-1851
Kerkgenootschap : Nederlands-hervormd
Burgerlijke staat: Ongehuwd
Plaats van vertrek: Oostburg
Datum uitschrijving: 9-6-1881
Bestemming: Noord-Amerika
Bron: Bevolkingsregister voormalige gemeente Oostburg
Berust bij: Gemeente Sluis.

Haar zoon van een onbekende man:

 1. Jacobus Pieter IsraŽl, geboren te Oostburg op 15 februari 1875.

XI-cb Willem Raspalje Henderiksen, tuinman en werkman, geboren te Ritthem op 28 oktober 1835, wonende te Middelburg, overleden aldaar op 30 maart 1921, zoon van X-af. Hij is getrouwd te Middelburg op 21 oktober 1874, op 38-jarige leeftijd met Neeltje Steffens (32 jaar oud), geboren te Middelburg op 4 december 1841, wonende aldaar, overleden aldaar op 4 april 1921, dochter van Hubertus Steffens en Maatje Zagariasse. Uit dit huwelijk:

 1. Maatje Maria Henderikse, geboren te Middelburg op 14 april 1875, overleden aldaar op 21 augustus 1875.
 2. Willem Hubertus Henderikse, boekbinder, geboren te Middelburg op 22 september 1876, overleden aldaar op 23 januari 1956. Hij is getrouwd te Middelburg op 2 augustus 1933, op 56-jarige leeftijd met Catharina Spaeter (48 jaar oud), geboren te Vlissingen op 10 september 1884, dochter van Johannes Spaeter (werkman) en Tannetje Boonman (dienstbode).
 3. Hubertus Henderikse, geboren te Middelburg op 18 februari 1878, volgt onder XII-es.

XI-cc Anna Baart, arbeidster, geboren te Ritthem op 16 oktober 1845, overleden te Vlissingen op 10 maart 1870, dochter van X-ah. Zij is getrouwd te Middelburg op 22 mei 1867, op 21-jarige leeftijd met Martijn Hollestelle (25 jaar oud), arbeider en werkman, geboren te Oost- en West-Souburg op 11 februari 1842, zoon van Johannis Hollestelle (scheepstimmerman en scheepsmaker) en Willemina Ruijsen (dienstmeid). Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmina Hollestelle, dienstbode, geboren te Oost- en West-Souburg op 10 september 1867, ongehuwd overleden te Middelburg op 2 september 1887.

XI-cd Adriaan Alewijnse, werkman en landbouwer, geboren te Oost- en West-Souburg op 1 maart 1854, wonende te Kleverskerke (Zeeland), ongehuwd overleden te Vlissingen op 28 augustus 1934, zoon van X-ah.

Opmerking: Akte van erkenning, geboren te Oost- en West-Souburg.
Hij is getrouwd te Middelburg op 3 april 1877, op 23-jarige leeftijd met Pieternella Louwerse (23 jaar oud), dienstbode, geboren te Oost- en West-Souburg op 24 november 1853, wonende te Middelburg, overleden te Vlissingen op 26 april 1923, dochter van Janus Louwerse en Maatje Westveer. Uit dit huwelijk:
 1. Jan Alewijnse, geboren te Middelburg op 16 april 1877, volgt onder XII-et.
 2. Maatje Alewijnse, geboren te Middelburg op 24 oktober 1878, volgt onder XII-eu.
 3. Neeltje Alewijnse, geboren te Middelburg op 14 april 1880, volgt onder XII-ev.
 4. Pieternella Alewijnse, geboren te Middelburg op 9 oktober 1881, overleden te Vlissingen op 24 september 1911. Zij is getrouwd te Vlissingen op 6 oktober 1905, op 23-jarige leeftijd met Pieter Christiaan Zeeveld (22 jaar oud), koopman, geboren te Vlissingen in het jaar 1883, zoon van Christiaan Zeeveld (schilder) en Johanna Willemse.
 5. Adriana Alewijnse, geboren te Middelburg op 26 oktober 1882, overleden te Vlissingen op 25 juli 1947. Zij is getrouwd te Vlissingen op 22 mei 1912, op 29-jarige leeftijd met Huibrecht de Ruijter (25 jaar oud), bootwerker, geboren te Sint Philipsland in het jaar 1887, zoon van Machiel Adriaan de Ruijter (observator) en Maria Verwijs.
 6. Janus Alewijnse, geboren te Middelburg op 16 februari 1884, overleden aldaar op 22 juli 1884.
 7. Janus Alewijnse, geboren te Middelburg op 11 september 1885, volgt onder XII-ew.
 8. Pieter Alewijnse, geboren te Middelburg op 31 december 1887, overleden aldaar op 10 januari 1888.

XI-ce Neeltje Alewijnse, geboren te Oost- en West-Souburg op 2 februari 1857, overleden te Middelburg op 23 december 1886, dochter van X-ah. Zij is getrouwd te Middelburg op 23 december 1881, op 24-jarige leeftijd met Willem van Oosten (25 jaar oud), karreman, geboren te Domburg in het jaar 1856, zoon van Adriaan van Oosten en Adriana Trieller. Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos van Oosten, geboren te Middelburg op 20 december 1886, overleden aldaar op 20 december 1886.

XI-cf Adriaan Cornelis Alewijnse, landbouwersknecht, geboren te Oost- en West-Souburg op 5 maart 1847, wonende te Middelburg, overleden aldaar op 12 november 1919, zoon van X-ai. Hij is getrouwd te Middelburg op 17 september 1873, op 26-jarige leeftijd met Neeltje Buijs (21 jaar oud), dienstbode, geboren op 17 november 1851, wonende te Middelburg, overleden aldaar op 20 oktober 1927, dochter van Andries Buijs (landbouwer) en Janna Caljouw. Uit dit huwelijk:

 1. Aarnout Alewijnse, geboren te Middelburg op 4 december 1873, volgt onder XII-ex.
 2. Johanna Pieternella Alewijnse, geboren te Middelburg op 25 februari 1876, volgt onder XII-ey.

XI-cg Leijn Alewijnse, landbouwer, geboren te Oost- en West-Souburg op 26 maart 1850, zoon van X-ai. Hij is getrouwd te Middelburg op 28 oktober 1874, op 24-jarige leeftijd met Maria Giffard (24 jaar oud), dienstbode, geboren te Arnemuiden op 7 april 1850, overleden te Oost- en West-Souburg op 1 maart 1900, dochter van Marinus Bernardus Giffard (veldarbeider) en Arendina Trampe. Uit dit huwelijk:

 1. Aarnout Alewijnse, geboren te Middelburg op 4 juni 1875, overleden aldaar op 9 juni 1875.
 2. Barendina Alewijnse, geboren te Middelburg op 15 september 1876, volgt onder XII-ez.

XI-ch Joost Alewijnse, smid, geboren te Oost- en West-Souburg op 19 november 1855, wonende te Middelburg (Rusthuis, Noordbolwerk M 248), overleden te Middelburg op 28 maart 1941, zoon van X-ai. Hij is getrouwd te Middelburg op 9 juni 1880, op 24-jarige leeftijd met Pieternella van Schijndel (26 jaar oud), geboren te Oostkapelle op 3 februari 1854, wonende te Middelburg (Winterstraat Q98), overleden te Middelburg op 26 juni 1935, dochter van Hendrikus van Schijndel en Christina Louwerse. Uit dit huwelijk:

 1. Aarnout Hendrikus Alewijnse, geboren te Middelburg op 15 augustus 1880, overleden aldaar op 25 mei 1881.

XI-ci Aarnout Alewijnse, pakhuisknecht, werkman en houtzager, geboren te Oost- en West-Souburg op 1 april 1859, zoon van X-ai. Hij is getrouwd te Middelburg op 9 mei 1884, op 25-jarige leeftijd met Jacoba van Schijndel (26 jaar oud), dienstbode, geboren te Oostkapelle op 30 oktober 1857, overleden te Middelburg op 5 november 1918, dochter van Hendrikus van Schijndel en Christina Louwerse. Uit dit huwelijk:

 1. Pieternella Alewijnse, geboren te Middelburg op 27 juli 1885.
 2. Hendrikus Alewijnse, geboren te Middelburg op 21 februari 1887, volgt onder XII-fa.
 3. Christina Alewijnse, geboren te Middelburg op 5 februari 1889, overleden aldaar op 29 oktober 1889.
 4. Aarnout Alewijnse, geboren te Middelburg op 21 mei 1891, overleden aldaar op 13 juni 1891.
 5. Christina Alewijnse, geboren te Middelburg op 3 september 1892. Zij is getrouwd te Vlissingen op 12 februari 1909, op 16-jarige leeftijd met (en gescheiden op 26 mei 1915 van) Gerardus Wilhelmus de Jonge (18 jaar oud), bankwerker, geboren te Vlissingen in het jaar 1891, zoon van Gerardus Wilhelmus de Jonge (werkman) en Rosalia Noens.
  Given Name: Gerardus W.
  Surname: de Jonge
  Last Place of Residence: Vlissingen, Holland
  Date of Arrival: 20 Oct 1909
  Age at Arrival: 18y
  Ethnicity: Holland, Dutch
  Port of Departure: Rotterdam
  Port of Arrival: New York
  Gender: Male
  Marital Status: S
  US Citizen:
  Ship of Travel: Ryndam
  Collection: New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island), 1892-1924.

XI-cj Jozina Alewijnse, dienstbode, geboren te Oost- en West-Souburg op 28 oktober 1854, overleden te Wissenkerke (Zeeland) op 26 november 1918, dochter van X-aj. Haar zoon van een onbekende man:

 1. Lein Alewijnse, geboren te Middelburg in het jaar 1879, volgt onder XII-fb.
Zij is getrouwd te Oost- en West-Souburg op 10 mei 1882, op 27-jarige leeftijd (2) met Marinus Versluis (41 jaar oud), schipper en werkman, geboren te Kortgene (Zeeland) in het jaar 1841, overleden te Wissenkerke (Zeeland) op 25 januari 1907, zoon van Jan Pieter Versluis en Cornelia Harthoorn. Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia Neeltje Versluis, geboren te Wissenkerke (Zeeland) op 19 oktober 1882, volgt onder XII-fc.
 2. Neeltje Wilhelmina Versluis, dienstbode, geboren te Wissenkerke (Zeeland) op 9 januari 1884, ongehuwd overleden aldaar op 27 juli 1906.
 3. Jan Pieter Versluis, geboren te Wissenkerke (Zeeland) op 23 juni 1885, overleden aldaar op 25 juli 1885.
 4. Wilhelmina Versluis, geboren te Wissenkerke (Zeeland) op 25 juli 1886, overleden aldaar op 11 februari 1903.

XI-ck Willemina Alewijnse, geboren te Oost- en West-Souburg op 29 maart 1861, overleden te Middelburg op 29 mei 1937, dochter van X-aj. Zij is getrouwd te Middelburg op 9 oktober 1885, op 24-jarige leeftijd met Jacobus Izeboud (26 jaar oud), stoker en werkman, geboren te Koudekerke (Zeeland) op 11 mei 1859, overleden te Middelburg op 24 december 1930, zoon van Pieter Izeboud en Elizabeth van Molenbroek. Uit dit huwelijk:

 1. Elizabeth Izeboud, geboren te Middelburg op 20 februari 1887. Zij is getrouwd te Middelburg op 1 februari 1911, op 23-jarige leeftijd met Jacob Klaijsen (35 jaar oud), loodskwekeling eerste klasse, geboren te Vlissingen in het jaar 1876, zoon van Abraham Klaijsen en Anna Rebecca van den Bergen.
 2. Neeltje Izeboud, geboren te Middelburg op 26 maart 1888. Zij is getrouwd te Middelburg op 15 mei 1912, op 24-jarige leeftijd met Anthonij Witte (25 jaar oud), kleermaker, geboren te Axel in het jaar 1887, zoon van Hiebregt Maria Witte.
 3. Johanna Izeboud, geboren te Middelburg op 21 augustus 1889. Zij is getrouwd te Middelburg op 19 december 1913, op 24-jarige leeftijd met Jan Goedhart (27 jaar oud), ketelmaker, geboren te Vlissingen in het jaar 1886, zoon van Janus Goedhart en Wietske Clowting.
 4. Lein Izeboud, loodgieter, geboren te Middelburg op 2 januari 1892. Hij is getrouwd te Middelburg op 21 november 1919, op 27-jarige leeftijd (1) met (en gescheiden te Middelburg op 8 december 1920 van) Tannetje van Luijk (29 jaar oud), geboren te Middelburg in het jaar 1890, dochter van Johannes Melchior van Luijk (meubelmaker) en Josina Tange. Hij is getrouwd te Breskens op 29 januari 1925, op 33-jarige leeftijd (2) met Neeltje Jannetje Vermeulen (36 jaar oud), winkelierster, geboren te Schoondijke in het jaar 1889, dochter van Willem Jannis Vermeulen (nachtstoker) en Janna Catharina Duininck.
  (Zij was weduwe van Marinus Dirk van den Broecke, overleden voor 29 januari 1925.)
 5. Pieter Izeboud, geboren te Middelburg op 12 februari 1894, overleden aldaar op 4 augustus 1894.
 6. Jan Izeboud, geboren te Middelburg op 16 maart 1898, overleden aldaar op 24 augustus 1898.
 7. Pieter Izeboud, geboren te Middelburg op 25 september 1899.

XI-cl Jacobus Alewijnse, smid en koopman, geboren te Middelburg op 26 juni 1867, overleden aldaar op 12 februari 1912, zoon van X-aj. Hij is getrouwd te Middelburg op 18 juni 1897, op 29-jarige leeftijd met Geertruida Cornelia de Jonge (29 jaar oud), geboren te Veere op 26 juni 1867, dochter van Gabriel de Jonge (kantonnier) en Lena Hendrika Kamhoot. Uit dit huwelijk:

 1. Leijn Andreas Cornelis Alewijnse, plaatwerker, geboren te Middelburg op 5 september 1898. Hij is getrouwd te Middelburg op 18 juli 1924, op 25-jarige leeftijd met Willemina Jacoba Sinke (27 jaar oud), geboren te Middelburg in het jaar 1897, dochter van Cornelis Sinke (timmerman) en Willemina Jacoba Bassie.
 2. Gabriel Johannes Alewijnse, geboren te Middelburg op 4 oktober 1901.
 3. Jan Jacobus Alewijnse, geboren te Middelburg op 31 maart 1904.
 4. Lena Hendrika Alewijnse, geboren te Middelburg op 9 mei 1905. Zij is getrouwd te Middelburg op 29 juli 1939, op 34-jarige leeftijd met Pieter de Vos (43 jaar oud), werktuigkundige, geboren te Middelburg in het jaar 1896, zoon van Jan de Vos en Pieternella Florisse.
 5. Neeltje Geertruida Alewijnse, geboren te Middelburg op 13 januari 1908, overleden aldaar op 13 januari 1946. Zij is getrouwd te Middelburg op 7 augustus 1935, op 27-jarige leeftijd met Adriaan de Vos (29 jaar oud), controleur voor het vreemdelingen verkeer, geboren te Middelburg in het jaar 1906, zoon van Jan de Vos en Pieternella Florisse.

XI-cm Adriaan Riekwel, smid en lood- en zinkwerker, geboren te Vlissingen op 27 november 1869, wonende aldaar, overleden te Oost- en West-Souburg op 19 december 1945, zoon van X-ak. Hij is getrouwd te Middelburg op 8 april 1892, op 22-jarige leeftijd met Johanna Eduarda Francina Kamermans (20 jaar oud), geboren te Middelburg op 8 september 1871, overleden te Vlissingen op 18 januari 1933, dochter van Eduard Lodewik Kamermans (smid) en Johanna Francina Geljon. Uit dit huwelijk:

 1. Gerrit Riekwel, metaalbewerker en lood- en zinkwerker, geboren te Vlissingen op 10 mei 1892, overleden te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 11 september 1944.
 2. Johanna Eduarda Francina Riekwel, geboren te Vlissingen op 24 oktober 1893, overleden aldaar op 29 oktober 1898.
 3. Maatje Riekwel, geboren te Vlissingen op 17 januari 1895.
 4. Eduard Lodewijk Riekwel, geboren te Vlissingen op 19 januari 1896, overleden aldaar op 13 november 1947. Hij was gehuwd met Irene Kathe Bausz.
 5. Cornelis Riekwel, geboren te Vlissingen op 7 februari 1897, overleden aldaar op 28 februari 1899.
 6. Johanna Eduarda Francina Riekwel, geboren te Vlissingen op 8 december 1898.
 7. Cornelis Marinus Riekwel, geboren te Vlissingen op 22 mei 1900.
 8. Antoon Riekwel, geboren te Vlissingen op 3 februari 1903, volgt onder XII-fd.
 9. Jacoba Wilhelmina Johanna Riekwel, geboren te Vlissingen op 5 februari 1905.

XI-cn Catharina van Vlaanderen, geboren te Koudekerke (Zeeland) op 12 juni 1837, overleden aldaar op 8 december 1903, dochter van X-an. Zij is getrouwd te Koudekerke op 15 maart 1861, op 23-jarige leeftijd met Cornelis Maas (27 jaar oud), landbouwer en veldarbeider, geboren te Koudekerke (Zeeland) in het jaar 1834, overleden aldaar op 14 februari 1917, zoon van Pieter Maas en Johanna van der Heijde (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Maas, boerenknecht, werkman en machinist aan de gasfabriek, geboren te Koudekerke (Zeeland) op 31 juli 1861, overleden te Vlissingen op 21 maart 1923. Hij is getrouwd te Biggekerke op 11 november 1881, op 20-jarige leeftijd (1) met Stoffelina Bakker (24 jaar oud), dienstbode, geboren te Vlissingen in het jaar 1857, dochter van Cornelis Bakker (arbeider) en Leuntje Koppejan. Hij is getrouwd te Vlissingen op 28 mei 1909, op 47-jarige leeftijd (2) met Anna Maria van der Molen (49 jaar oud), geboren te Terneuzen in het jaar 1860, dochter van Lucas van der Molen en Judoca Asselman.
 2. Antheunis Maas, geboren te Koudekerke (Zeeland) op 20 augustus 1862, overleden aldaar op 21 april 1884.
 3. Jan Maas, geboren te Koudekerke (Zeeland) op 20 april 1864, overleden te Oudenbosch op 17 november 1943.
 4. Leijn Maas, geboren te Koudekerke (Zeeland) op 22 november 1865, overleden aldaar op 19 oktober 1867.
 5. Johanna Maas, geboren te Koudekerke (Zeeland) op 2 juli 1867, overleden aldaar op 15 oktober 1867.
 6. Louwers Maas, landbouwersknecht, geboren te Koudekerke (Zeeland) op 5 oktober 1868, overleden aldaar op 20 december 1964. Hij is getrouwd te Koudekerke (Zeeland) op 11 mei 1906, op 37-jarige leeftijd met Maria Elizabeth Back (25 jaar oud), dienstbode, geboren te Ritthem op 16 september 1880, dochter van Joos Back (landbouwersknecht en veldarbeider) en Maria Schout (dienstbode).
 7. Willem Cornelis Maas, geboren te Koudekerke (Zeeland) op 26 september 1869, overleden aldaar op 17 maart 1951.
 8. Jacomina Maas, geboren te Koudekerke (Zeeland) op 30 september 1870, overleden aldaar op 27 november 1870.
 9. Adriaan Maas, veldarbeider, geboren te Koudekerke (Zeeland) op 15 februari 1872, overleden te Vlissingen op 27 mei 1964. Hij is getrouwd te Koudekerke (Zeeland) op 27 april 1894, op 22-jarige leeftijd (1) met Catharina Koole (22 jaar oud), dienstbode, geboren te Serooskerke in het jaar 1872, dochter van Adriaan Cornelis Koole en Margrietha Louws. Hij is getrouwd te Koudekerke (Zeeland) op 13 mei 1902, op 30-jarige leeftijd (2) met Leintje van Hoeve (30 jaar oud), landbouwer, geboren te Serooskerke in het jaar 1872, dochter van Pieter van Hoeve en Pieternella de Nood.
 10. Andries Maas, geboren te Koudekerke (Zeeland) op 1 februari 1873, overleden aldaar op 23 februari 1873.
 11. Andries Maas, geboren te Koudekerke (Zeeland) op 12 februari 1874, overleden aldaar op 23 februari 1874.
 12. Johannes Maas, landbouwersknecht, geboren te Koudekerke (Zeeland) op 11 september 1875, overleden aldaar op 23 juli 1905. Hij is getrouwd te Ritthem op 30 november 1898, op 23-jarige leeftijd met Johanna Back (25 jaar oud), dienstbode, geboren te Ritthem op 23 september 1873, dochter van Joos Back (landbouwersknecht en veldarbeider) en Maria Schout (dienstbode).
 13. Jacomina Maas, geboren te Koudekerke (Zeeland) in oktober 1876, overleden aldaar op 15 januari 1877.
 14. Catharina Maas, dienstbode, geboren te Koudekerke (Zeeland) op 14 oktober 1877, overleden te Vlissingen op 4 juni 1939. Zij is getrouwd te Vlissingen op 29 augustus 1900, op 22-jarige leeftijd met Izaak Bosselaar (25 jaar oud), landbouwer, geboren te Vlissingen in het jaar 1875, zoon van Lein Bosselaar en Leuntje Stroo.

XI-co Leijn van Vlaanderen, landbouwer, geboren te Koudekerke op 5 juli 1840, overleden te Vlissingen op 16 februari 1924, zoon van X-an. Hij is getrouwd te Koudekerke op 25 oktober 1867, op 27-jarige leeftijd met Louwerina Maas (23 jaar oud), geboren te Koudekerke in het jaar 1844, overleden te Vlissingen op 4 april 1922, dochter van Hendrik Maas en Cornelia Aarnoutse (landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Jacomina van Vlaanderen, geboren te Koudekerke op 15 maart 1868, overleden aldaar op 6 juni 1875.
 2. Hendrik van Vlaanderen, geboren te Koudekerke op 24 juli 1870, volgt onder XII-fe.
 3. Antheunis van Vlaanderen, geboren te Koudekerke op 15 juli 1871, overleden aldaar op 29 mei 1875.
 4. Jan van Vlaanderen, geboren te Koudekerke op 7 oktober 1872, overleden aldaar op 29 mei 1875.
 5. Jacomina Cornelia van Vlaanderen, geboren te Koudekerke op 21 september 1878, overleden te Vlissingen op 1 februari 1961. Zij is getrouwd te Koudekerke op 12 september 1902, op 23-jarige leeftijd met Cornelis Schout (24 jaar oud), koopman, geboren te Koudekerke in het jaar 1878, zoon van Jakob Schout (arbeider) en Maatje Bommelje.

XI-cp Petronella van Vlaanderen, geboren te Vlissingen op 18 juli 1851, overleden te Koudekerke op 10 mei 1923, dochter van X-an. Zij is getrouwd te Koudekerke op 8 januari 1869, op 17-jarige leeftijd met Izaak Hillebrand (24 jaar oud), boerenknecht en landbouwer, geboren te Koudekerke in het jaar 1845, overleden te Koudekerne op 18 juni 1909, zoon van Adriaan Hillebrand (landbouwer) en Adriana de Priester (landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Hillebrand, dienstbode, geboren te Koudekerne op 7 maart 1869, overleden aldaar op 9 maart 1937. Zij is getrouwd te Koudekerne op 24 april 1896, op 27-jarige leeftijd met Maarten Verhage (25 jaar oud), landbouwer, geboren te Koudekerne in het jaar 1871, zoon van Martinus Verhage en Pieternella Adriana Aarnoutse.

XI-cq Andries van Vlaanderen, landbouwer, geboren te Koudekerke op 18 maart 1855, overleden aldaar op 10 juni 1929, zoon van X-an. Hij is getrouwd te Koudekerke op 12 november 1897, op 42-jarige leeftijd met Elizabeth Janse (35 jaar oud), diensthode, geboren te Koudekerke in het jaar 1862, overleden aldaar op 24 oktober 1947, dochter van Marinus Janse en Willemina de Priester. Uit dit huwelijk:

 1. Antheunis van Vlaanderen, landbouwer, geboren te Koudekerke op 25 december 1898. Hij is getrouwd te Koudekerke op 21 april 1926, op 27-jarige leeftijd met Leijntje de Kam (25 jaar oud), geboren te Grijpskerke in het jaar 1901, overleden te Vlissingen op 18 maart 1963, dochter van Klaas de Kam (smid) en Johanna de Witte.
 2. Willemina van Vlaanderen, geboren te Koudekerke op 10 november 1900, overleden aldaar op 5 september 1907.
 3. Jacomina van Vlaanderen, huishoudster, geboren op 9 oktober 1901, overleden te Middelburg op 26 augustus 1954.
 4. Maria van Vlaanderen, geboren te Koudekerke op 10 november 1904, overleden te Vlissingen. Zij is getrouwd te Oost- en West-Souburg op 8 oktober 1930, op 25-jarige leeftijd met Gerard van Soelen (24 jaar oud), landbouwer, geboren te Oost- en West-Souburg in het jaar 1906, zoon van Jasper van Soelen (landbouwer) en Cornelia Kodde.

XI-cr Jacobus van Vlaanderen, geboren te Vlissingen op 14 mei 1857, zoon van X-ap. Hij is getrouwd te Utrecht op 1 juli 1886, op 29-jarige leeftijd (1) met Maria Francisca Beek (27 jaar oud), geboren te Utrecht in het jaar 1859, dochter van Albertus Beek en Henrietta Theijs. Uit dit huwelijk:

 1. Andries van Vlaanderen, geboren te Utrecht op 9 juli 1888, overleden aldaar op 3 april 1889.
Hij is getrouwd te Utrecht op 16 mei 1893, op 36-jarige leeftijd (2) met Elisa Maria Catharina Beek (35 jaar oud), geboren te Groningen in het jaar 1858, dochter van Cornelis Beek en Margaretha Herman.
XI-cs Jacoba Pieternella Huvers, geboren te Vlissingen op 30 november 1847, dochter van X-aq. Zij is getrouwd te Hellevoetsluis (ZH) op 10 mei 1872, op 24-jarige leeftijd met Leendert Louwe Kooijmans (27 jaar oud), geboren te Hellevoetsluis (ZH) in het jaar 1845, overleden te Nieuw Helvoet (ZH) op 31 januari 1921, zoon van Leen Kooijmans en Willemina Frees. Uit dit huwelijk:
 1. Leendert Frederik Pieter Louwe Kooijmans, geboren te Hellevoetsluis (ZH) op 12 februari 1874, overleden aldaar op 20 juli 1874.
 2. Leendert Pieter Louwe-Kooijmans, geboren te Hellevoetsluis (ZH) op 8 maart 1875, volgt onder XII-ff.
 3. Catharina Wilhelmina Louwe Kooijmans, geboren te Hellevoetsluis (ZH) op 22 juni 1878, volgt onder XII-fg.
 4. Wilhelmina Jacoba Louwe Kooijmans, geboren te Hellevoetsluis (ZH) op 7 november 1880.

XI-ct Pieternella Huvers, geboren te Vlissingen op 16 maart 1850, overleden te Nieuw Helvoet op 24 december 1940, dochter van X-aq. Zij is getrouwd te Hellevoetsluis (ZH) op 13 juni 1873, op 23-jarige leeftijd met Johannes Carel van Hartingsveld (26 jaar oud), geboren te Hellevoetsluis (ZH) op 16 februari 1847, overleden aldaar op 10 april 1929, zoon van Carel van Hartingsveld en Elizabeth Daantje Musquitier Bijl. Uit dit huwelijk:

 1. Carel Pieter van Hartingsveld, geboren te Hellevoetsluis (ZH) op 22 augustus 1873.
 2. Pieter Carel van Hartingsveld, geboren te Hellevoetsluis (ZH) op 2 september 1875, overleden aldaar op 11 mei 1878.
 3. Johannes van Hartingsveld, geboren te Hellevoetsluis (ZH) op 9 september 1877. Hij is getrouwd te Hellevoetsluis (ZH) op 6 oktober 1904, op 27-jarige leeftijd met Maria Leentje Moree, geboren te Oudenhoorn, dochter van Pieter Moree en Jannetje Kouwenoord.
 4. Pieternella van Hartingsveld, geboren te Hellevoetsluis (ZH) op 19 oktober 1879. Zij is getrouwd te Hellevoetsluis (ZH) op 15 november 1906, op 27-jarige leeftijd met Cornelis Touw, geboren te Nieuw Helvoet, zoon van Arie Touw en Neeltje Langendoen.
 5. Catharina Elizabeth van Hartingsveld, geboren te Hellevoetsluis (ZH) op 15 november 1881. Zij is getrouwd te Hellevoetsluis (ZH) op 25 september 1913, op 31-jarige leeftijd met David Kosten (27 jaar oud), geboren te Hellevoetsluis (ZH) in het jaar 1886, zoon van Jozias Kosten en Adriana Hollestelle.
 6. Carel van Hartingsveld, geboren te Hellevoetsluis (ZH) op 6 januari 1884, overleden aldaar op 6 december 1885.
 7. Carel van Hartingsveld, geboren te Hellevoetsluis (ZH) op 3 augustus 1886. Hij is getrouwd te Nieuw Helvoet op 14 september 1911, op 25-jarige leeftijd met Maartje de Waal (22 jaar oud), geboren in het jaar 1889, dochter van Wernardus Adrianus de Waal en Angenietje Mos.
 8. Elizabeth van Hartingsveld, geboren te Hellevoetsluis (ZH) op 10 januari 1888. Zij is getrouwd te Hellevoetsluis (ZH) op 5 januari 1922, op 33-jarige leeftijd met Johan Georg de Roos (32 jaar oud), geboren te Weststellingwerf in het jaar 1890, zoon van Jan de Roos en Margje Zandhuizen.
 9. Pieter van Hartingsveld, onderwijzer, geboren te Hellevoetsluis (ZH) op 13 augustus 1891. Hij is getrouwd te den Helder op 1 september 1921, op 30-jarige leeftijd met Magdalena Slot (27 jaar oud), geboren te den Helder in het jaar 1894, dochter van Pieter Slot (reiziger) en Elisabeth Smit.
 10. Jacobus van Hartingsveld, geboren te Hellevoetsluis (ZH) op 28 april 1897.

XI-cu Catharina Elderfiel, dienstbode, geboren te Vlissingen op 15 oktober 1860, overleden te Etten-Leur (NB) op 17 juni 1948, dochter van X-ar. Zij is getrouwd te Vlissingen op 18 mei 1881, op 20-jarige leeftijd met Klaas Zuidema (27 jaar oud), hulploods, zeeman en matroos, geboren te Assen in het jaar 1854, verdronken te Westkapelle op 5 november 1897, zoon van Gerrit Zuidema (zeeman en kleermaker) en Wilhelmina Jacoba Karels.

Op bevel van de Arr. rechtbank van Middelburg moet deze akte opgenomen worden in het register van de Burgerlijke Stand. Hij is in de nabijheid van Westkapelle verdronken en aldaar aangespoeld. Bevel in register aanwezig.
Uit dit huwelijk:
 1. Gerrit Zuidema, geboren te Vlissingen op 1 augustus 1881, volgt onder XII-fh.
 2. Leuntje Wilhelmina Zuidema, geboren te Vlissingen op 3 oktober 1882, overleden te Hellevoetsluis (ZH) op 21 april 1919. Zij is getrouwd te Vlissingen op 26 november 1913, op 31-jarige leeftijd met Pieter Gabrielse (33 jaar oud), korporaal-torpedomaker, geboren te Westkapelle in het jaar 1880, zoon van Stefanus Gabrielse (schrijver) en Katharina Verhage.
 3. Willem Jacobus Zuidema, geboren te Vlissingen op 23 oktober 1884, overleden aldaar op 9 november 1885.
 4. Cornelia Jacoba Zuidema, geboren te Vlissingen op 24 maart 1886, overleden aldaar op 6 januari 1887.
 5. Wilhelmina Jacoba Zuidema, geboren te Vlissingen op 5 november 1888, volgt onder XII-fi.

XI-cv Martina Johanna Pieterse, geboren te Vlissingen op 20 april 1848, overleden aldaar op 16 maart 1923, dochter van X-at. Zij is getrouwd te Vlissingen op 8 juni 1870, op 22-jarige leeftijd met Pieter Johannes Gillissen (24 jaar oud), timmerman, geboren te Vlissingen op 14 juli 1845, overleden aldaar op 30 november 1915, zoon van Gerard Hubert Gillissen (metselaar) en Margrieta Johanna Bruijns. Uit dit huwelijk:

 1. Margaretha Maatje Gillissen, geboren te Vlissingen op 4 november 1867, volgt onder XII-fj.
 2. Gerard Cornelis Gillissen, geboren te Vlissingen op 24 november 1871, volgt onder XII-fk.
 3. Maatje Gillissen, geboren te Vlissingen op 31 december 1873, volgt onder XII-fl.
 4. Cornelia Pieternella Gillissen, geboren te Vlissingen op 6 februari 1875, overleden aldaar op 21 januari 1876.
 5. Cornelia Pieternella Gillissen, geboren te Vlissingen op 28 februari 1876, overleden te Middelburg op 20 januari 1945.
 6. Johanna Gillissen, geboren te Vlissingen op 3 juli 1877, overleden aldaar op 15 augustus 1877.
  De 2e aangever was Gerard Hubert Gillissen, 58 jaar, metselaar, grootvader.
 7. Pieternella Johanna Gillissen, geboren te Vlissingen in augustus 1878, overleden aldaar op 22 december 1878.
  De 2e aangever is Gerard Hubert Gillissen, 60 jaar, metselaar, grootvader.
 8. Barbara Johanna Gillissen, geboren te Vlissingen op 25 maart 1881, volgt onder XII-fm.
 9. Levenloos Gillissen, geboren te Vlissingen op 12 september 1883, overleden aldaar op 12 september 1883.

XI-cw Johanna Catharina Pieterse, geboren te Vlissingen op 27 september 1851, overleden aldaar op 18 augustus 1890, dochter van X-at. Zij is getrouwd te Vlissingen op 21 mei 1873, op 21-jarige leeftijd met Johannes Spinnaaij (21 jaar oud), timmerman, geboren te Vlissingen op 26 juli 1851, overleden aldaar op 31 augustus 1929, zoon van Pieter Spinnaaij (winkelknecht) en Anna Sara de Swart (dienstbode en winkelierster). Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Cornelis Spinnaaij, geboren te Vlissingen op 30 maart 1874, overleden aldaar op 31 juli 1874.
 2. Cornelis Spinnaaij, geboren te Vlissingen op 13 juni 1875, overleden aldaar op 4 mei 1876.
  Opmerking: de 2e aangever is Pieter Spinnaaij, 58 jaar, winkelbediende, grootvader.
 3. Jan Spinnaaij, geboren te Vlissingen op 27 december 1875, overleden aldaar op 25 januari 1879.
 4. Cornelis Spinnaaij, geboren te Vlissingen op 22 oktober 1876, overleden aldaar op 10 september 1890.
  De 2e aangever is Pieter Spinnaaij, 59 jaar, grootvader.
 5. Levenloos Spinnaaij, geboren te Vlissingen op 30 maart 1878, overleden aldaar op 30 maart 1878.
 6. Anna Sara Spinnaaij, geboren te Vlissingen op 14 juni 1879.
 7. Pieter Spinnaaij, geboren te Vlissingen op 11 januari 1881, overleden aldaar op 11 april 1882.
  De 2e aangever is Pieter Spinnaaij, 65 jaar, winkelbediende, grootvader.
 8. Maatje Spinnaaij, geboren te Vlissingen op 27 februari 1882, volgt onder XII-fn.
 9. Johannes Spinnaaij, geboren te Vlissingen op 22 april 1883.
 10. Johannes Spinnaaij, geboren te Vlissingen op 2 augustus 1884, overleden aldaar op 14 juli 1890.
 11. Pieternella Cornelia Spinnaaij, geboren te Vlissingen op 26 december 1886, volgt onder XII-fo.
 12. Andries Spinnaaij, timmerman, geboren te Vlissingen op 7 april 1888. Hij is getrouwd te Vlissingen op 11 juli 1913, op 25-jarige leeftijd met Anna Garcia (25 jaar oud), geboren te Vlissingen in het jaar 1888, dochter van Adrianus Franciscus Garcia (winkelier) en Anna Pieterse.
 13. Cornelia Spinnaaij, geboren te Vlissingen op 10 juli 1889.
 14. Martina Johanna Spinnaaij, geboren te Vrijenban (ZH) op 9 augustus 1890, overleden aldaar op 27 augustus 1890.

XI-cx Pieternella Cornelia Pieterse, geboren te Vlissingen op 30 mei 1856, overleden te Goes op 6 oktober 1943, dochter van X-at. Zij is getrouwd te Vlissingen op 11 juni 1879, op 23-jarige leeftijd met Arnoldus Barten (24 jaar oud), schilder, geboren te Vlissingen op 5 februari 1855, overleden aldaar op 29 maart 1929, zoon van Hendrik Barten en Jacomina Nieuwonder. Uit dit huwelijk:

 1. Hendrik Barten, geboren te Vlissingen op 11 augustus 1880, volgt onder XII-fp.
 2. Maatje Barten, geboren te Vlissingen op 21 augustus 1882. Zij is getrouwd te Vlissingen op 15 maart 1903, op 20-jarige leeftijd met Jacobus Cornelis van Son (20 jaar oud), ijzerwerker, geboren te Rotterdam in het jaar 1883, zoon van Cornelis Jacobus van Son (vormer) en Adriana Stoek.
 3. Cornelis Barten, timmerman, geboren te Vlissingen op 15 augustus 1885, wonende te Rochester (New York U.S.A.).
  Cornelis Barten
  Emigrant op donderdag 26 mei 1910 Vlissingen
  Status : alleengaand
  Geboorteplaats : Vlissingen
  Geboortedatum : 15-08-1885
  Kerkgenootschap : Nederlands-hervormd
  Beroep : timmerman
  Plaats van vertrek : Vlissingen
  Datum uitschrijving : 26-05-1910
  Bestemming : Rochester, New York
 4. Jacomina Barten, geboren te Vlissingen op 25 juli 1887, overleden aldaar op 21 september 1892.
 5. Arnoldus Barten, geboren te Vlissingen op 1 april 1889.
 6. Levenloos Barten, geboren te Vlissingen op 9 april 1890, overleden aldaar op 9 april 1890.
 7. Martina Johanna Barten, geboren te Vlissingen op 29 oktober 1891, overleden aldaar op 24 februari 1893.
 8. Pieter Johannes Barten, electriciŽn, geboren te Vlissingen op 4 oktober 1893. Hij is getrouwd te Vlissingen op 24 november 1916, op 23-jarige leeftijd met Pieternella Maria de Ruijter (31 jaar oud), geboren te Vlissingen in het jaar 1885, dochter van Johannes de Ruijter (scheepsmaker) en Sophia Gerarda Elisabeth Koks.

XI-cy Pieter Nicolaas van Vlaanderen, smid, geboren te Amsterdam in het jaar 1873, zoon van X-au. Hij is getrouwd te Amsterdam op 22 april 1896, op 23-jarige leeftijd (1) met Johanna de Jong (23 jaar oud), geboren te IJsselmonde in het jaar 1873, dochter van Leendert de Jong en Jannigje Huizer. Hij is getrouwd te Rotterdam op 10 mei 1899, op 26-jarige leeftijd (2) met Antje van Donge (30 jaar oud), geboren te Brouwershaven (Zeeland) in het jaar 1869, dochter van Arie van Donge en Martina Vos. Uit dit huwelijk:

 1. Martina Andrea van Vlaanderen, geboren te Rotterdam op 7 april 1901.
 2. Andries van Vlaanderen, geboren te Rotterdam op 13 augustus 1902.

XI-cz John Valkier, Johannes, geboren te Oudelande op 5 juni 1871, wonende te Grand Rapids Ward 5, Kent, Michigan, overleden te Grand Rapids (Michigan U.S.A.) op 15 oktober 1931, zoon van X-aw. Hij is getrouwd te Grand Rapids (Michigan U.S.A.) op 14 januari 1896, op 24-jarige leeftijd met Winnie Vanden Bogert (18 jaar oud), geboren op 28 mei 1877, wonende te Grand Rapids Ward 5, Kent, Michigan, overleden te Grand Rapids (Michigan U.S.A.) op 20 maart 1967, dochter van Abraham VandenBoogert en Cornelia Gebraad. Uit dit huwelijk:

 1. Esther Frances Valkier, geboren te Grand Rapids (Michigan U.S.A.) op 11 oktober 1896. Zij is getrouwd te Grand Rapids (Michigan U.S.A.) op 11 oktober 1916, op 20-jarige leeftijd met D. Allison Denise (26 jaar oud), geboren te Lowell Twp. (Michigan U.S.A.) in het jaar 1890, zoon van Allison R. Denise en Anna Miller.
 2. Mary Valkier, geboren te Grand Rapids (Michigan U.S.A.) op 15 maart 1898, wonende te Grand Rapids Ward 5, Kent, Michigan. Zij was gehuwd met George Champion, geboren te Grand Rapids (Michigan U.S.A.) in het jaar 1894.
 3. Charles Valkier, geboren te Grand Rapids (Michigan U.S.A.) op 26 februari 1900, overleden op 13 juli 1900.
 4. Grace Mathilda Valkier, Tracy, geboren te Grand Rapids (Michigan U.S.A.) op 13 november 1906, wonende te Grand Rapids Ward 5, Kent, Michigan, overleden te Grand Rapids (Michigan U.S.A.) op 20 maart 1963. Zij is getrouwd te Grand Rapids (Michigan U.S.A.) op 20 juni 1925, op 18-jarige leeftijd met Norman Kelly (20 jaar oud), geboren te Buffalo (New York U.S.A.) in het jaar 1905, zoon van James A. Kelly en Isabella Peacock.

XI-da Levi Valkier, geboren te Grand Rapids (Michigan U.S.A.) op 17 januari 1880, zoon van X-aw. Hij is getrouwd te Grand Rapids (Michigan U.S.A.) op 25 april 1905, op 25-jarige leeftijd met Nellie van Patten (16 jaar oud), geboren te New Jersey (USA) in het jaar 1889, dochter van J. van Patten en Lena van Vleet. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelius Valkier, geboren in het jaar 1904.
 2. Lena Valkier, geboren in het jaar 1906.
 3. Fred Valkier, geboren te Kent (Michigan U.S.A.) op 17 augustus 1909, wonende te Lee (Florida U.S.A.), overleden op 21 juni 1992. Hij is getrouwd te Elkhardt (Indiana U.S.A.) op 3 februari 1931, op 21-jarige leeftijd met Johanna Zwart (18 jaar oud), geboren te Kent (Michigan U.S.A.) op 14 september 1912, dochter van Dirk Zwart en Ida Houtstva.
 4. Ada Valkier, geboren in het jaar 1911.

XI-db Johannis Valkier, arbeider en gemeentewerker, geboren te Oudelande op 23 oktober 1866 (nederlands hervormd), wonende te Wolphaartsdijk en te 's-Heer Arendskerke (Zeeland), overleden te Vlissingen op 2 februari 1933, zoon van X-ax.

Johannis diende bij het 3e Regiment Infanterie, lichting 1866 en ging met groot verlof in 1891 en krijgt dan toestemming om te trouwen van zijn commandant te Bergen op Zoom. Hij woonde in Wolfaartsdijk, 's-Heer Arendskerke en vanaf 19.5.1896 in Vlissingen. Hij staat er vermeld als arbeider, stoker en gemeentewerkman. Zijn moeder en zijn broer Levinus woonden bij hem in.
Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 23 oktober 1891, op 25-jarige leeftijd met Johanna Gerdina Slabbekoorn (27 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 12 augustus 1864, overleden te Vlissingen op 10 juni 1937, dochter van Johannis Slabbekoorn (kleermaker) en Maria Katharina Kolenbrander. Uit dit huwelijk:
 1. Marinus Valkier, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 28 december 1891, volgt onder XII-fq.
 2. Johannes Valkier, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 8 februari 1893, volgt onder XII-fr.
 3. Maria Valkier, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 6 april 1894. Zij is getrouwd te Vlissingen op 16 september 1921, op 27-jarige leeftijd met Cornelis Piek (33 jaar oud), marinier 1e klasse, geboren te Groningen op 13 mei 1888, wonende te Amsterdam, zoon van Geert Piek en Greetje Homan.
 4. Jan Karel Valkier, geboren te Vlissingen op 29 september 1896 (doopgetuigen waren Hendrik Abraham Sonius en Karel Anthonie de Boer), volgt onder XII-fs.
 5. Wilhelmina Valkier, geboren te Vlissingen op 31 mei 1899 (doopgetuigen waren Gerardus van Offenbeek en Petrus Josephus Berting), overleden te Vlissingen op 13 augustus 1988. Zij is in ondertrouw gegaan te Vlissingen op 9 februari 1921 en getrouwd aldaar op 25 februari 1921, op 21-jarige leeftijd met Bastiaan Mulder (26 jaar oud), autogeenlasser, geboren te Arnemuiden op 16 januari 1895, zoon van Capser Mulder en Hendrika Josina Dronkers.
 6. Jannetje Valkier, geboren te Vlissingen op 13 januari 1904 (doopgetuigen waren Pieter Deijbel en Cornelis Baart). Zij is getrouwd te Rotterdam op 16 januari 1924, op 20-jarige leeftijd met Christiaan Chrispijn (27 jaar oud), marinier, geboren te Leiden op 24 februari 1896, zoon van Paulina Chrispijn.

XI-dc Lievienis Openneer, arbeider, zeevarende, opperman en veldarbeider, geboren te Oudelande op 31 oktober 1867, overleden te Goes op 6 juli 1929, zoon van X-ay. Hij is getrouwd te Goes op 18 juli 1895, op 27-jarige leeftijd met Lena Johanna Vermeule (20 jaar oud), geboren te Goes op 6 maart 1875, overleden aldaar op 30 december 1948, dochter van Marinus Vermeule en Barbara Blitterswijk.

Opmerking: Marinus is erkend door beide ouders bij huwelijksvoltrekking te Goes d.d. 18-07-1895.
Uit dit huwelijk:
 1. Marinus Openneer, schippersknecht, geboren te Goes op 10 april 1895. Hij is getrouwd te Goes op 20 oktober 1921, op 26-jarige leeftijd met (en gescheiden op 30 september 1931 van) Adriana Neeltje Hibels (18 jaar oud), dienstbode, geboren te Goes in het jaar 1903, dochter van Jan Pieter Hibels en Catharina van Veen.
 2. Barbara Openneer, geboren te Goes op 22 augustus 1896, volgt onder XII-ft.
 3. Neeltje Openneer, geboren te Goes op 15 maart 1898, volgt onder XII-fu.
 4. Leendert Openneer, fabrieksarbeider, geboren te Goes op 13 november 1899. Hij is getrouwd te Kruiningen (Zeeland) op 11 augustus 1921, op 21-jarige leeftijd met Pieternella Jacoba Stevense (19 jaar oud), geboren te Kruiningen (Zeeland) in het jaar 1902, dochter van Marcelis Stevense (machinist) en Stoffelina van de Peerle.
 5. Rika Openneer, geboren te Goes op 4 september 1901, volgt onder XII-fv.
 6. Dankert Openneer, geboren te Goes op 11 december 1902, overleden aldaar op 26 april 1903.
 7. Jacoba Anthonia Lena Johanna Openneer, geboren te Goes op 14 mei 1904, volgt onder XII-fw.
 8. Teuntje Openneer, geboren te Goes op 28 oktober 1905, volgt onder XII-fx.
 9. Cornelis Openneer, geboren te Goes op 4 september 1907, volgt onder XII-fy.
 10. Filippus Openneer, geboren te Goes op 6 februari 1909, volgt onder XII-fz.
 11. Martina Anthonia Openneer, geboren te Goes op 24 februari 1913. Zij is getrouwd te Goes op 30 juli 1931, op 18-jarige leeftijd met Joost Boonman (21 jaar oud), los werkman, geboren te Kattendijke (Zeeland) op 17 februari 1910, zoon van Jacob Boonman (boerenknecht, werkman en landbouwer) en Rozalie van Kleunen.

XI-dd Danker Openneer, houtbewerker en fabrieksarbeider, geboren te Oudelande op 8 september 1877, overleden te Goes op 13 februari 1956, zoon van X-ay. Hij is getrouwd te Goes op 6 juni 1907, op 29-jarige leeftijd (1) met Berdina Adriana de Dreu (21 jaar oud), werkvrouw, geboren te Goes op 19 januari 1886, overleden aldaar op 28 juni 1921, dochter van Pieter de Dreu (arbeider) en Phillipina Olivier. Uit dit huwelijk:

 1. Neeltje Christina Phillipina Openneer, geboren te Goes op 11 mei 1908. Zij is getrouwd te Goes op 8 april 1937, op 28-jarige leeftijd met Jan Kesselaar (20 jaar oud), landarbeider, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) in het jaar 1917, zoon van Jacob Kesselaar (transportarbeider) en Maria Johanna Stroosnijder.
Hij is getrouwd te Goes op 11 mei 1922, op 44-jarige leeftijd (2) met Hendrika van der Tak (27 jaar oud), dienstbode, geboren te Papendrecht in het jaar 1895, overleden te Middelburg op 25 januari 1958, dochter van Hendrik van der Tak (venter) en Willemina Stuij van der Herik.
XI-de Bastiaan Valkier, veldarbeider, rangeerder N.S. en wisselwachter, geboren te Oudelande op 9 oktober 1878 (nederlands hervormd), wonende te Middelburg, overleden aldaar op 15 juni 1953, zoon van X-az. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 23 mei 1906, op 27-jarige leeftijd met Maatje Heijboer (24 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 23 mei 1882, overleden te Goes op 3 juli 1966, dochter van Jan Heijboer (koopman en meedroger) en Janna de Jonge. Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia Janna Valkier, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 4 februari 1911, overleden aldaar op 29 augustus 1911.
 2. Jan Johannes Valkier, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 15 juli 1912 (gereformeerd), volgt onder XII-ga.
 3. Cornelis Adriaan Valkier, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 17 november 1913, overleden aldaar op 11 februari 1914.
 4. Johannis Jeremias Valkier, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 17 november 1913, volgt onder XII-gb.
 5. Janna Cornelia Valkier, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 21 juni 1917, overleden aldaar op 9 november 1927.
 6. Cornelis Bastiaan Valkier, fotograaf, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 9 maart 1919, wonende te Leipzig (Duitsland), overleden aldaar.

XI-df Cornelis Valkier, werkman, stoker en kraandrijver, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 6 augustus 1881 (nederlands hervormd), wonende te Vlissingen, overleden te Middelburg op 21 mei 1944, zoon van X-az. Hij is getrouwd te Vlissingen op 19 september 1913, op 32-jarige leeftijd met Josina Adriana Snoodijk (30 jaar oud), geboren te Middelburg op 14 oktober 1882, overleden te Vlissingen op 25 juli 1968, dochter van Dingenis Snoodijk (gasfitter) en Adriana Anna Huijsman. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Valkier, geboren te Vlissingen op 1 november 1915 (doopgetuigen waren Johannes Florusse en Hubertus Gijsbertus Spape), volgt onder XII-gc.
 2. Dingenis Valkier, geboren te Vlissingen op 12 oktober 1916 (doopgetuigen waren Johannes Bartholeus Danckerts en Pieter Schuilwerve), volgt onder XII-gd.
 3. Cornelia Valkier, geboren te Vlissingen op 12 maart 1918 (doopgetuigen waren Paulus Hutchison en Steven Rorije). Zij is getrouwd te Vlissingen op 3 november 1939, op 21-jarige leeftijd met Hendrik Boomstra (22 jaar oud), geboren te Harlingen op 21 mei 1917.
 4. Adriana Valkier, geboren te Vlissingen op 4 maart 1919. Zij is getrouwd te Vlissingen op 3 oktober 1946, op 27-jarige leeftijd met Jan Marijs (30 jaar oud), geboren te Middelburg op 5 juli 1916.
 5. Sara Valkier, geboren te Vlissingen op 4 juli 1921. Zij is getrouwd te Vlissingen op 8 april 1948, op 26-jarige leeftijd met Marinus Blok (27 jaar oud), geboren te Vlissingen op 28 juni 1920, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 4 april 1989.
 6. Maatje Valkier, geboren te Vlissingen op 15 november 1924.

XI-dg Cornelia Hollestelle, arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 13 augustus 1832, overleden aldaar op 30 december 1913, dochter van X-ba. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 24 januari 1861, op 28-jarige leeftijd met Pieter Luikenaar (29 jaar oud), arbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 3 september 1831, overleden te Goes op 14 november 1927, zoon van Jan Luikenaar (arbeider) en Maatje de Jonge (arbeidster en boerenmeid). Uit dit huwelijk:

 1. Jan Luikenaar, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 22 juni 1862, overleden aldaar op 15 september 1862.
 2. Maria Luikenaar, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 29 november 1866, overleden aldaar op 1 december 1866.

XI-dh Janna Hollestelle, winkelierster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 3 november 1833, overleden aldaar op 2 december 1914, dochter van X-ba. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 25 september 1862, op 28-jarige leeftijd met Karel van Dalen (25 jaar oud), gistkoopman en winkelier, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) in het jaar 1837, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 30 juli 1919, zoon van Huibregt van Dalen (arbeider) en Jannetje Kriekaard (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Hubrecht van Dalen, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 16 februari 1863, volgt onder XII-ge.
 2. Maria van Dalen, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 29 augustus 1865, overleden aldaar op 17 november 1865.
 3. Pieter van Dalen, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 6 februari 1867, overleden aldaar op 20 mei 1867.
 4. Willem van Dalen, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 6 februari 1867, volgt onder XII-gf.
 5. Jannetje van Dalen, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 21 mei 1868, overleden aldaar op 11 augustus 1868.
 6. Maria van Dalen, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 3 mei 1870, volgt onder XII-gg.
 7. Levenloos van Dalen, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 31 juli 1872, overleden aldaar op 31 juli 1872.
 8. Jacob van Dalen, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 13 april 1874, volgt onder XII-gh.
 9. Jannetje van Dalen, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 4 september 1879. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 11 mei 1906, op 26-jarige leeftijd met Cornelis de Jonge (27 jaar oud), arbeider, geboren te Kapelle (Zeeland) in het jaar 1879, zoon van Marinus de Jonge (arbeider) en Forra Felius (arbeidster).

XI-di Jacob Hollestelle, schaapsherder, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 17 december 1839, overleden te Kattendijke (Zeeland) op 19 augustus 1916, zoon van X-ba. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 23 oktober 1862, op 22-jarige leeftijd met Adriana Lokerse (20 jaar oud), geboren te Yerseke op 24 april 1842, overleden te Kattendijke (Zeeland) op 17 augustus 1913, dochter van Bastiaan Lokerse (vrachtrijder) en Jannetje Kole. Uit dit huwelijk:

 1. Willem Hollestelle, geboren te Kattendijke (Zeeland) op 10 maart 1863.
 2. Bastiaan Hollestelle, geboren te Kattendijke (Zeeland) op 29 februari 1864.
  Bastiaan Hollestelle
  Emigrant in 1891 Kattendijke
  Leeftijd: 27
  Beroep: arbeider
  Kerkgenootschap: Nederlands-hervormd
  Jaar vertrer: 1891
  Plaats van vertrek: Kattendijke
  Reden van vertrek: Verbetering van bestaan
  Bestemming : Verenigde Staten van Noord-Amerika.
 3. Jannetje Hollestelle, geboren te Kattendijke (Zeeland) op 17 januari 1865, overleden aldaar op 11 juli 1865.
 4. Maria Hollestelle, geboren te Kattendijke (Zeeland) op 14 december 1866, overleden aldaar op 18 juni 1868.
 5. Jannetje Hollestelle, geboren te Wilheminadorp op 29 maart 1868, volgt onder XII-gi.
 6. Apollonia Hollestelle, geboren te Kattendijke (Zeeland) op 13 november 1869, volgt onder XII-gj.
 7. Jacob Hollestelle, schaapsherder, geboren te Kattendijke (Zeeland) op 8 juni 1872, ongehuwd overleden aldaar op 4 juli 1923.
 8. Maria Hollestelle, geboren te Kattendijke (Zeeland) op 17 november 1875, volgt onder XII-gk.
 9. Jan Hollestelle, veldarbeider, geboren te Kattendijke (Zeeland) op 17 november 1875, overleden aldaar op 20 juli 1916.
 10. Pieter Hollestelle, geboren te Kattendijke (Zeeland) op 9 april 1877, overleden aldaar op 14 april 1878.
 11. Cornelia Hollestelle, geboren te Kattendijke (Zeeland) op 9 april 1877, overleden aldaar op 11 april 1878.
 12. Pieter Hollestelle, geboren te Kattendijke (Zeeland) op 4 oktober 1878, overleden aldaar op 21 maart 1880.
 13. Pieter Hollestelle, geboren te Kattendijke (Zeeland) op 9 juni 1880.
  Pieter Hollestelle
  Emigrant op maandag 1 februari 1904 Kattendijke
  Geboortedatum: 09-06-1880
  Geboorteplaats: Kattendijke
  Burgerlijke staat: Ongehuwd
  Kerkgenootschap: Nederlands Hervormd
  Datum vertrek: 01-02-1904
  Bestemming: Allwood
  Bron: Bevolkingsregister gemeente Kattendijke
 14. Adriaan Hollestelle, geboren te Kattendijke (Zeeland) op 5 augustus 1881, overleden aldaar op 23 september 1881.
 15. Cornelis Hollestelle, geboren te Wilhelminadorp op 3 april 1884, overleden te Kattendijke (Zeeland) op 8 oktober 1884.
 16. Cornelis Marinus Hollestelle, geboren te Wilhelminadorp op 18 december 1886, overleden te Kattendijke (Zeeland) op 21 maart 1887.

XI-dj Marinus Hollestelle, arbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 26 januari 1844, overleden aldaar op 7 mei 1899, zoon van X-ba. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 25 november 1869, op 25-jarige leeftijd met Geertruid Paauwe (22 jaar oud), arbeidster en koopvrouw, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 16 november 1847, overleden aldaar op 21 december 1918, dochter van Johannis Paauwe (winkelier) en Adriana Sinke (winkelierster). Uit dit huwelijk:

 1. Maria Hollestelle, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 16 maart 1870, volgt onder XII-gl.
 2. Adriana Hollestelle, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 1 januari 1872, volgt onder XII-gm.
 3. Willem Hollestelle, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 4 juli 1874, overleden te Breda op 18 november 1942.
 4. Johannis Hollestelle, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 1 januari 1877, volgt onder XII-gn.
 5. Jacob Hollestelle, smidsknecht, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 8 april 1880, ongehuwd overleden aldaar op 13 juni 1906.
 6. Martina Hollestelle, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 28 december 1883, volgt onder XII-go.
 7. Cornelia Hollestelle, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 1 juni 1887, volgt onder XII-gp.

XI-dk Wilhelmina Hollestelle, dienstmeid en arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 27 maart 1849, overleden aldaar op 14 maart 1894, dochter van X-ba. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 4 maart 1875, op 25-jarige leeftijd met Cornelis Mallekoote (26 jaar oud), dienstknecht, slager en arbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 17 februari 1849, overleden aldaar op 1 februari 1928, zoon van Adriaan Mallekoote (arbeider) en Maria Vervenne (dienstmeid en arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Mallekoote, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 5 mei 1875, volgt onder XII-gq.
 2. Willem Mallekoote, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 14 mei 1876, volgt onder XII-gr.
 3. Marinus Mallekoote, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 27 mei 1877, volgt onder XII-gs.
 4. Jacob Mallekoote, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 1 december 1878.
 5. Jacobus Mallekoote, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 29 oktober 1879, overleden aldaar op 2 december 1879.
 6. Jacobus Mallekoote, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 24 november 1880, overleden aldaar op 18 maart 1881.
 7. Maria Mallekoote, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 29 november 1881, volgt onder XII-gt.
 8. Cornelia Mallekoote, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 7 januari 1883, overleden aldaar op 22 augustus 1951. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 16 mei 1907, op 24-jarige leeftijd met Cornelis van de Guchte (28 jaar oud), veldarbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 4 april 1879, zoon van Jacobus van de Guchte (landman) en Sia Wagenaar.
 9. Cornelis Mallekoote, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 19 april 1884, overleden aldaar op 16 augustus 1884.
 10. Jan Mallekoote, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 28 januari 1886, overleden aldaar op 5 augustus 1886.
 11. Cornelis Mallekoote, slager, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 23 juli 1887. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 9 mei 1912, op 24-jarige leeftijd (1) met Wilhelmina Karelse (23 jaar oud), dienstbode, geboren te Borssele (Zeeland) in het jaar 1889, dochter van Tannetje Karelse. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 28 december 1931, op 44-jarige leeftijd (2) met Isa Paauwe (31 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1900, dochter van Marinus Paauwe (handelaar in brandstoffen) en Laurina Maatje Uijterschout.
 12. Janna Mallekoote, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 20 oktober 1888, overleden aldaar op 13 januari 1889.
 13. Adriana Mallekoote, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 8 maart 1891, overleden aldaar op 25 juni 1946. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 24 mei 1923, op 32-jarige leeftijd met Jan Kuzee (32 jaar oud), veldarbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1891, zoon van Pieter Kuzee (boomsnoeier) en Paulina Nijsse.

XI-dl Jannetje Hollestelle, dienstmeid en arbeidster, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 14 oktober 1828, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 14 juli 1864, dochter van X-bb. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 12 augustus 1847, op 18-jarige leeftijd met Jan Hoogerland (42 jaar oud), arbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1805, overleden aldaar op 22 februari 1889, zoon van Schilman Hoogerland en Cornelia Waverijn. Uit dit huwelijk:

 1. Jacoba Hoogerland, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 16 juli 1848, volgt onder XII-gu.
 2. Johanna Hoogerland, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 9 augustus 1850, overleden aldaar op 12 mei 1857.
 3. Cornelia Hoogerland, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 17 augustus 1851, volgt onder XII-gv.
 4. Lena Hoogerland, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 14 februari 1853, overleden aldaar op 1 maart 1853.
 5. Johannis Hoogerland, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 13 juli 1854, overleden aldaar op 31 januari 1856.
 6. Levenloos Hoogerland, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 12 maart 1856, overleden aldaar op 12 maart 1856.
 7. Johannis Hoogerland, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 12 juni 1857, overleden aldaar op 10 november 1857.
 8. Johannis Hoogerland, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 8 december 1858, overleden aldaar op 29 augustus 1859.
 9. Johannes Hoogerland, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 29 december 1860, volgt onder XII-gw.
 10. Marinus Geerardus Hoogerland, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 27 februari 1862, overleden aldaar op 21 juli 1862.
 11. Jannetje Hoogerland, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 26 juni 1864, overleden aldaar op 29 september 1864.
 12. Jan Hoogerland, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 26 juni 1864, overleden aldaar op 12 augustus 1864.

XI-dm Anthonie Pieter Hollestelle, arbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 20 december 1860, overleden te Canova Miner (South Dakota USA) op 28 januari 1938, zoon van X-bb.

Anthonie Pieter Hollestelle
Emigrant in 1888 Heinkenszand
Leeftijd: 27
Beroep: arbeider
Kerkgenootschap: Nederlands-hervormd
Jaar vertrek: 1888
Plaats van vertrek: Heinkenszand
Vertrekt met zijn vrouw
Reden van vertrek: Zucht naar bestaansverbetering
Bestemming: Verenigde Staten van Noord-Amerika
Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 10 juli 1884, op 23-jarige leeftijd met Cornelia Maria Oele (23 jaar oud), dienstmeid en arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 1 mei 1861, overleden te Canova Miner (South Dakota USA) op 17 mei 1929, dochter van Pieter Oele en Tannetje Weststrate. Uit dit huwelijk:
 1. Stoffelina Hollestelle, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 18 oktober 1886, overleden aldaar op 23 mei 1887.

XI-dn Neeltje Hollestelle, dienstbode, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 9 maart 1865, overleden te Middelburg op 3 mei 1942, dochter van X-bb. Zij is getrouwd te Goes op 31 mei 1888, op 23-jarige leeftijd met Marinus Reijnhout (21 jaar oud), sjouwerman en fabrieksarbeider, geboren te Goes op 14 oktober 1866, overleden te Middelburg op 14 juli 1950, zoon van Leendert Reijnhout (arbeider) en Janna Beuns (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos Reijnhout, geboren te Goes op 31 december 1888, overleden aldaar op 31 december 1888.
 2. Leendert Reijnhout, geboren te Middelburg op 11 november 1889, volgt onder XII-gx.
 3. Johannes Reijnhout, schilder, geboren te Middelburg op 9 maart 1891. Hij is getrouwd te Middelburg op 4 juni 1915, op 24-jarige leeftijd met Johanna Sentina Janse (25 jaar oud), geboren te Middelburg in het jaar 1890, dochter van Johannes Marinus Janse (smidsknecht) en Sentina Jacomina Vlieger.
 4. Jan Reijnhout, geboren te Middelburg op 26 mei 1892, overleden aldaar op 18 augustus 1892.
 5. Antonie Pieter Reijnhout, chauffeur, geboren te Middelburg op 19 juli 1893. Hij is getrouwd te Middelburg op 27 december 1916, op 23-jarige leeftijd met Adriana Adriaanse (21 jaar oud), geboren te Middelburg in het jaar 1895, dochter van Pieter Adriaanse (bode) en Rosalia Willems.
 6. Jan Reijnhout, schilder, geboren te Middelburg op 14 januari 1896. Hij is getrouwd te Domburg op 3 september 1920, op 24-jarige leeftijd (1) met Neeltje van der Hage (22 jaar oud), geboren te Domburg op 12 september 1897, overleden te Koudekerke (Zeeland) op 17 mei 1929, kind van Jozef van der Hage (metselaar en winkelier) en Jacoba Johanna Mauer. Hij is getrouwd te Middelburg op 20 juli 1934, op 38-jarige leeftijd (2) met (en gescheiden te Middelburg op 19 mei 1937 van) Wilhelmina de Munck (25 jaar oud), geboren te Middelburg in het jaar 1909, dochter van Nicolaas de Munck (metselaar) en Willemina Sinke.
 7. Stoffelina Hendrika Elisabeth Reijnhout, geboren te Middelburg op 16 november 1899. Zij is getrouwd te Middelburg op 8 augustus 1924, op 24-jarige leeftijd met Johannes Adriaan Kunst (27 jaar oud), electriciŽn, geboren te Sint Philipsland in het jaar 1897, zoon van Marinus Willem Kunst en Hubrina Engelina Schoenmaker.
 8. Marinus Jacob Reijnhout, koopman, geboren te Middelburg op 16 november 1899.
  Marinus Jacob Reijnhout
  Gefailleerde in 1932 Middelburg
  Plaats : Middelburg
  Beroep : Koopman in manufacturen
  Opmerking : Gegijzeld
  Jaar : 1932.
  Hij is getrouwd te Middelburg op 3 februari 1928, op 28-jarige leeftijd met Wilhelmina Paschina de Ruijter (30 jaar oud), geboren te Middelburg in het jaar 1898, dochter van Pieter de Ruijter en Paschina Wilhelmina Adriana Malgo.
 9. Jacob Reijnhout, geboren te Middelburg op 18 februari 1901, overleden aldaar op 12 augustus 1909.

XI-do Jacob Hollestelle, arbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 31 maart 1867, overleden aldaar op 5 juli 1919, zoon van X-bb. Hij is getrouwd te Nisse op 20 november 1890, op 23-jarige leeftijd met Katharina de Broekert (20 jaar oud), veldarbeidster, boerenmeid en arbeidster, geboren te Oudelande op 26 september 1870, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 20 december 1901, dochter van Levinus de Broekert (arbeider) en Cornelia Boei (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Johannis Hollestelle, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 22 mei 1891, volgt onder XII-gy.
 2. Livinus Hollestelle, veldarbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 19 januari 1893, overleden te Goes op 29 maart 1961. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 29 april 1921, op 28-jarige leeftijd met Tannetje Otte (24 jaar oud), arbeidster, geboren te Ovezande (Zeeland) in het jaar 1897, dochter van Cornelis Otte en Pieternella de Vrieze.
 3. Anthonie Pieter Hollestelle, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 26 april 1894, overleden te Bergen op Zoom op 13 september 1953.
 4. Cornelis Jacob Hollestelle, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 8 april 1896.
 5. Stoffel Hollestelle, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 12 maart 1898.
 6. Cornelia Katharina Hollestelle, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 7 augustus 1899, overleden te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 14 augustus 1988. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 19 augustus 1920, op 21-jarige leeftijd met Willem Nijsse (23 jaar oud), vrachtrijder, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 26 september 1896, overleden aldaar op 18 maart 1981, zoon van XII-g.

XI-dp Willem Wisse, boerenknecht, koopman en commissionair, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 12 januari 1845, overleden aldaar op 29 september 1918, zoon van X-bd. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 23 december 1869, op 24-jarige leeftijd met Jacoba Korstanje (21 jaar oud), dienstmeid, geboren te Oudelande in het jaar 1848, overleden te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 9 juni 1912, dochter van Jan Korstanje (arbeider en boerenknecht) en Adriana Schouwenaar (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Prina Wisse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 23 februari 1870, overleden aldaar op 6 juni 1876.
 2. Adriana Wisse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 9 juli 1871, overleden aldaar op 8 september 1872.
 3. Adriana Wisse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 3 juni 1873, overleden aldaar op 28 maart 1879.
 4. Leendert Wisse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 23 juni 1874, overleden aldaar op 30 augustus 1874.
 5. Lena Wisse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 4 april 1877, overleden aldaar op 5 augustus 1877.
 6. Jan Wisse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 26 december 1878, overleden aldaar op 4 februari 1881.
 7. Prina Adriana Wisse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 20 april 1880, overleden aldaar op 2 augustus 1880.
 8. Jan Wisse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 9 maart 1882, overleden aldaar op 2 september 1882.
 9. Prina Adriana Wisse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 28 februari 1884, overleden aldaar op 6 augustus 1884.
 10. Jacob Marcus Wisse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 16 augustus 1886, overleden te Middelburg op 27 december 1939.

XI-dq Jacob Wisse, boerenknecht en arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 14 januari 1846, overleden aldaar op 30 april 1922, zoon van X-bd. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 23 oktober 1873, op 27-jarige leeftijd met Neeltje Meulbroek (29 jaar oud), boerenmeid en arbeidster, geboren te Nisse op 2 mei 1844, overleden te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 3 april 1904, dochter van Floris Meulbroek (landman) en Maria op 't Hoff (landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Prina Wisse, arbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 10 januari 1874. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 24 maart 1892, op 18-jarige leeftijd met Willem van den Berge (25 jaar oud), arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) in het jaar 1867, zoon van Johannis van den Berge en Willemina Westveer.
 2. Floris Wisse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 29 juli 1875, overleden aldaar op 13 juli 1942.
 3. Leendert Wisse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 9 april 1877, volgt onder XII-gz.
 4. Pieter Wisse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 27 december 1879, overleden aldaar op 31 maart 1880.
 5. Marinus Wisse, veldarbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 18 februari 1881, overleden aldaar op 11 september 1909. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 18 januari 1906, op 24-jarige leeftijd met Joanna van de Velde (22 jaar oud), dienstmeid, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1884, dochter van Dirk van de Velde (koopman) en Jannetje Hogstraten.
 6. Willem Wisse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 28 september 1883, volgt onder XII-ha.
 7. Pieter Wisse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 27 augustus 1889.

XI-dr Johannis Wisse, boerenknecht, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 31 januari 1853, overleden aldaar op 23 november 1939, zoon van X-bd. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 5 december 1878, op 25-jarige leeftijd met Maria van de Plasse (21 jaar oud), dienstmeid, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 10 januari 1857, overleden aldaar op 17 april 1931, dochter van Cornelis van de Plasse (arbeider) en Jannetje Minnaard (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Prina Wisse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 2 april 1879, volgt onder XII-hb.
 2. Jannetje Wisse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 15 juli 1881, overleden aldaar op 27 oktober 1954.
 3. Lena Wisse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 14 februari 1883, volgt onder XII-hc.
 4. Cornelis Wisse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 21 januari 1885, overleden aldaar op 8 mei 1887.
 5. Willem Wisse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 8 september 1886, volgt onder XII-hd.
 6. Cornelia Wisse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 12 september 1888, volgt onder XII-he.
 7. Leendert Wisse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 4 maart 1891.
 8. Cornelis Wisse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 3 oktober 1893.
 9. Jacob Wisse, fruitkwekersknecht, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 8 februari 1896, overleden te Goes op 10 september 1987. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 25 september 1919, op 23-jarige leeftijd met Krina van Schaik (23 jaar oud), dienstbode, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 31 mei 1896, overleden te Goes op 8 juli 1976, dochter van Adriaan van Schaik (veldarbeider) en Suzanna Wissekerke.

XII-a Marinus Polderman, arbeider, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 29 april 1850, overleden aldaar op 30 maart 1927, zoon van XI-a. Hij is getrouwd te Nisse op 10 mei 1876, op 26-jarige leeftijd met Dina Eversdijk (23 jaar oud), dienstbode, geboren te Nisse op 31 december 1852, overleden te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 19 januari 1929, dochter van Jan Eversdijk (arbeider en boerenknecht) en Neeltje Filius (boerenmeid). Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Polderman, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 24 februari 1877, volgt onder XIII-a.
 2. Jan Polderman, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 18 mei 1878, volgt onder XIII-b.
 3. Paulus Polderman, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 25 juni 1879, volgt onder XIII-c.
 4. Neeltje Polderman, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 10 januari 1881.
 5. Cornelis Polderman, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 4 november 1882, volgt onder XIII-d.
 6. Pieter Polderman, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 7 augustus 1884, overleden aldaar op 11 februari 1885.
 7. Marinus Polderman, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 10 oktober 1885, overleden aldaar op 11 mei 1886.
 8. Pieter Polderman, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 20 februari 1887.

XII-b Cornelis Vaar, vrachtrijder en klein landbouwer, geboren te Driewegen (Zeeland) op 2 februari 1850, overleden aldaar op 26 januari 1925, zoon van XI-b. Hij is getrouwd te Driewegen (Zeeland) op 19 mei 1881, op 31-jarige leeftijd met zijn nicht Neeltje Koeman (21 jaar oud), dienstmeid, geboren te Driewegen (Zeeland) op 1 maart 1860, overleden aldaar op 2 juni 1936, dochter van Abraham Koeman (arbeider) en Adriana Johanna Nijsse (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Vaar, klein landbouwer, geboren te Driewegen (Zeeland) op 29 augustus 1881, ongehuwd overleden aldaar op 1 februari 1955.

XII-c Adriaan Nijsse, boerenknecht en arbeider, geboren te Driewegen (Zeeland) op 14 oktober 1853, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 12 april 1939, zoon van XI-c. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 15 mei 1889, op 35-jarige leeftijd met Dingena Meulblok (21 jaar oud), dienstbode, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 15 april 1868, overleden aldaar op 3 september 1937, dochter van Leendert Meulblok (arbeider) en Dina de Korte (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Willem Nijsse, veldarbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 20 november 1894, ongehuwd overleden aldaar op 30 juni 1913.

XII-d Anna Johanna Nijsse, dienstmeid en arbeidster, geboren te Driewegen (Zeeland) op 23 november 1854, overleden te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 7 maart 1909, dochter van XI-c. Zij is getrouwd te 's-Heer Abtskerke (Zeeland) op 2 april 1875, op 20-jarige leeftijd met Hubrecht Spruijt (24 jaar oud), boerenknecht, werkman en arbeider, geboren te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 5 februari 1851, zoon van Marinus Jacobusse Spruijt (boerenknecht, havenmeester en vrachtenaar) en Jacomina Jacoba de Korte (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Willem Spruijt, veldarbeider, geboren te 's-Heer Abtskerke (Zeeland) op 22 augustus 1874.
  Opmerking: erkend door Hubrecht Spruijt en Anna Johanna Nijsse bij huwelijksvoltrekking d.d. 02-04-1875 te 's-Heer Abtskerke.
  Hij is getrouwd te Borssele (Zeeland) op 12 maart 1914, op 39-jarige leeftijd met Neeltje Slabbekoorn (34 jaar oud), geboren te Borssele (Zeeland) in het jaar 1880, dochter van Cornelis Slabbekoorn en Klazina Otte.
 2. Jacomina Spruijt, geboren te 's-Heer Abtskerke (Zeeland) op 22 maart 1876.
 3. Adriana Spruijt, geboren te 's-Heer Abtskerke (Zeeland) op 3 september 1877, volgt onder XIII-e.
 4. Maria Jacoba Spruijt, geboren te 's-Heer Abtskerke (Zeeland) op 9 oktober 1879, overleden aldaar op 25 november 1879.
 5. Marinus Jacobus Spruijt, werkman, geboren te 's-Heer Abtskerke (Zeeland) op 11 mei 1881, overleden te Bergen op Zoom op 12 maart 1921.
 6. Adriaan Spruijt, geboren te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 15 februari 1883, overleden aldaar op 4 maart 1883.
 7. Alida Spruijt, geboren te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 7 september 1884, overleden aldaar op 18 september 1884.
 8. Jacobus Marinus Spruijt, geboren te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 9 juni 1886, overleden aldaar op 3 oktober 1888.
 9. Levina Spruijt, geboren te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 29 juni 1887, overleden aldaar op 29 juni 1887.
  Opmerking: Overledene was twee uren oud bij overlijden.
 10. Pieter Spruijt, geboren te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 29 juli 1888.
 11. Jacobus Marinus Spruijt, boerenknecht, geboren te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 19 oktober 1889. Hij is getrouwd te Kruiningen (Zeeland) op 10 mei 1917, op 27-jarige leeftijd met Cornelia Kuzee (23 jaar oud), geboren te Kruiningen (Zeeland) in het jaar 1894, dochter van Adriaan Kuzee (veldarbeider en boerenknecht) en Elisabeth Sinke.
 12. Pieter Cornelis Spruijt, geboren te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 11 december 1890, overleden aldaar op 20 juli 1896.
 13. Levina Spruijt, geboren te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 8 oktober 1892, overleden aldaar op 19 oktober 1892.
 14. Johannes Spruijt, geboren te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 2 oktober 1894, overleden aldaar op 27 mei 1895.

XII-e Cornelis Nijsse, boerenknecht en veldarbeider, geboren te Driewegen (Zeeland) op 15 november 1858, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 29 oktober 1937, zoon van XI-c. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 20 november 1885, op 27-jarige leeftijd met Suzanna Weststrate (22 jaar oud), arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 30 mei 1863, overleden aldaar op 26 november 1905, dochter van Benjamin Weststrate en Suzanna Koole. Uit dit huwelijk:

 1. Willem Nijsse, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 17 november 1886.
 2. Suzanna Nijsse, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 20 januari 1889, volgt onder XIII-f.
 3. Adriana Nijsse, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 28 juli 1890, ongehuwd overleden aldaar op 6 april 1908.
 4. Maria Nijsse, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 9 januari 1893, overleden aldaar op 10 maart 1893.
 5. Levenloos Nijsse, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 13 mei 1894, overleden aldaar op 13 mei 1894.
 6. Maria Suzanna Nijsse, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 4 april 1896, overleden te Vlissingen op 11 december 1981. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 4 oktober 1917, op 21-jarige leeftijd met Johannes van Keulen (26 jaar oud), fabrieksarbeider en kolentremmer SHV, geboren te Ritthem op 26 januari 1891, overleden te Vlissingen op 8 november 1975, zoon van Jan van Keulen (veldarbeider) en Maria de Voogd.
 7. Anna Johanna Nijsse, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 14 november 1897, overleden aldaar op 19 november 1897.
 8. Anna Johanna Nijsse, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 4 september 1899. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 8 maart 1928, op 28-jarige leeftijd met Jacobus de Bruijn (30 jaar oud), landbouwersknecht, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) in het jaar 1898, zoon van Daniel Hendrik de Bruijn (veldarbeider) en Jannetje de Lange.
 9. Levenloos Nijsse, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 28 oktober 1902, overleden aldaar op 28 oktober 1902.

XII-f Levina Nijsse, boerenmeid, geboren te Driewegen (Zeeland) op 10 maart 1861, overleden te Groede op 7 september 1928, dochter van XI-c. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 27 januari 1881, op 19-jarige leeftijd met Jacob de Kok (23 jaar oud), huurkoetsier, vrachtrijder en landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 23 december 1857, zoon van Cornelis de Kok (arbeider) en Jacomina Geleeds (vrachtenaarster). Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia de Kok, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) in februari 1881, overleden aldaar op 24 maart 1882.
 2. Hubrecht Willem de Kok, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 11 december 1881, overleden aldaar op 4 maart 1883.
 3. Adriana de Kok, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 29 april 1883, volgt onder XIII-g.
 4. Jacomina de Kok, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 5 maart 1885, volgt onder XIII-h.
 5. Willem de Kok, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 16 juni 1886, overleden aldaar op 29 augustus 1886.
 6. Cornelis de Kok, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 12 september 1887, overleden aldaar op 28 maart 1890.
 7. Anna de Kok, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 5 februari 1890, overleden aldaar op 19 maart 1892.
 8. Cornelia de Kok, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 23 februari 1891, overleden aldaar op 24 maart 1892.
 9. Levenloos de Kok, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 10 juli 1892, overleden aldaar op 10 juli 1892.
 10. Cornelia de Kok, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 13 juli 1893, overleden te Breskens op 27 augustus 1950. Zij is getrouwd te Groede op 22 september 1927, op 34-jarige leeftijd (1) met Abraham Jacob Leenhouts (54 jaar oud), koopman, geboren te IJzendijke (Zeeland) in het jaar 1873, zoon van Izak Leenhouts en Susanna Leenhouts.
  (Hij was weduwnaar van Cornelia Lena Huijsheere.) Zij was gehuwd (2) met Abraham Hage.
 11. Willem de Kok, landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 23 september 1894, ongehuwd overleden op 7 december 1957.
 12. Cornelis de Kok, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 26 oktober 1895, overleden te Schoondijke op 11 juli 1942.
 13. Anna de Kok, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 3 november 1896, overleden aldaar op 29 september 1897.
 14. Hubrecht de Kok, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 16 augustus 1902.

XII-g Willem Nijsse, vrachtrijder, geboren te Driewegen (Zeeland) op 18 juni 1863, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 14 november 1950, zoon van XI-c. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 19 november 1891, op 28-jarige leeftijd met Johanna van der Maale (28 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 13 maart 1863, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 1 november 1929, dochter van Domus van der Maale (arbeider en veldarbeider) en Wilhelmina Breeweg (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Wilhelmina Nijsse, huishoudster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 10 mei 1893, ongehuwd overleden te Goes op 17 september 1960.
 2. Wilhelmina Adriana Nijsse, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 24 juli 1894, wonende aldaar, overleden te Goes op 23 januari 1942.
 3. Willem Nijsse, vrachtrijder, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 26 september 1896, overleden aldaar op 18 maart 1981. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 19 augustus 1920, op 23-jarige leeftijd met Cornelia Katharina Hollestelle (21 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 7 augustus 1899, overleden te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 14 augustus 1988, dochter van XI-do.

XII-h Levina Nijsse, boerenmeid en landbouwster, geboren te Driewegen (Zeeland) op 27 september 1851, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 27 januari 1940, dochter van XI-d. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 5 december 1872, op 21-jarige leeftijd met Bastiaan van Damme (20 jaar oud), boerenknecht en landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 1 januari 1852, overleden aldaar op 24 november 1918, zoon van Cornelis van Damme (landbouwer) en Cornelia Lokerse (landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia van Damme, geboren te 's-Heer Abtskerke (Zeeland) op 6 april 1873, volgt onder XIII-i.
 2. Giljaam van Damme, landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 14 juli 1875, overleden aldaar op 24 maart 1930. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 30 mei 1907, op 31-jarige leeftijd met Jacoba Minderhoud (31 jaar oud), boerenmeid, geboren te Borssele (Zeeland) in het jaar 1876, overleden te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 18 februari 1942, dochter van Willem Minderhoud (landbouwer) en Maatje Smallegange.
 3. Cornelis van Damme, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 18 maart 1878, volgt onder XIII-j.
 4. Adriaan van Damme, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 13 oktober 1880, volgt onder XIII-k.
 5. Jan van Damme, smid, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 6 maart 1883. Hij is getrouwd te Kruiningen (Zeeland) op 10 december 1908, op 25-jarige leeftijd met Cornelia Bouwens (23 jaar oud), geboren te Kruiningen (Zeeland) in het jaar 1885, dochter van Marinus Cornelis Bouwens (smid) en Leuntje Nieuwenhuijse.
 6. Matthijs van Damme, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 19 september 1885, volgt onder XIII-l.
 7. Machelina van Damme, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 30 januari 1888. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 3 februari 1931, op 43-jarige leeftijd met Renke Kuiper (43 jaar oud), hoofdonderwijzer, geboren te Nieuwe Pekela in het jaar 1888, wonende te Samarinda (Nederlands IndiŽ), zoon van Jan Kuiper en Jantina Zeen.
  (Hij was de gescheiden echtgenoot van Alice Gerold, wonende te Piroe (Nederlands IndiŽ).)
 8. Marinus van Damme, landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 28 januari 1893. Hij is getrouwd te 's-Heer Abtskerke (Zeeland) op 13 november 1919, op 26-jarige leeftijd met Catharina Kloosterman (25 jaar oud), geboren te 's-Heer Abtskerke (Zeeland) in het jaar 1894, dochter van Johannes Kloosterman (landbouwer) en Magdaleena Staal.

XII-i Anna Johanna Nijsse, boerenmeid, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 28 mei 1853, overleden aldaar op 11 juni 1882, dochter van XI-d. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 4 mei 1876, op 22-jarige leeftijd met Cornelis Beenhakker (29 jaar oud), arbeider en landman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 7 februari 1847, overleden aldaar op 30 december 1925, zoon van Jan Beenhakker (arbeider) en Cornelia Rijn (winkelierster). Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Beenhakker, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 21 januari 1877, volgt onder XIII-m.
 2. Machelina Beenhakker, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 2 april 1879. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 30 november 1905, op 26-jarige leeftijd met Florus de With (28 jaar oud), gemeentebode, geboren te Benschop in het jaar 1877, zoon van Florus de With en Grietje Lekkerkerker.
 3. Jan Beenhakker, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 3 november 1881.

XII-j Adriana Nijsse, boerenmeid, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 15 oktober 1855, overleden te Kloetinge (Zeeland) op 4 september 1932, dochter van XI-d. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 5 mei 1881, op 25-jarige leeftijd met Johannis Dekker (30 jaar oud), timmermansknecht en timmerman, geboren te Kloetinge (Zeeland) in het jaar 1851, overleden aldaar op 9 april 1920, zoon van Simon Dekker en Jacoba van Damme. Uit dit huwelijk:

 1. Jacoba Dekker, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 27 maart 1882, volgt onder XIII-n.
 2. Machelina Dekker, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 24 juli 1884.
 3. Levina Dekker, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 4 december 1889. Zij is getrouwd te Kloetinge (Zeeland) op 20 juni 1918, op 28-jarige leeftijd met Leunis Willem Dekker (29 jaar oud), bouwkundig opzichter, geboren te 's-Heer Abtskerke (Zeeland) in het jaar 1889, zoon van Simon Dekker (timmerman) en Ida Cornelia Harinck.
 4. Lijntje Cornelia Dekker, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 22 september 1892.
 5. Anna Johanna Dekker, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 2 september 1895. Zij is getrouwd te Kloetinge (Zeeland) op 17 juli 1924, op 28-jarige leeftijd met Jozias Mol (30 jaar oud), smid, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) in het jaar 1894, zoon van Pieter Mol (smid) en Aaltje Verburg (boerenmeid).
 6. Simon Dekker, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 31 oktober 1899, overleden te Goes op 29 mei 1957. Hij is getrouwd te Goes op 31 juli 1924, op 24-jarige leeftijd met Aagtje Catharina de Witte (24 jaar oud), geboren te Terneuzen in het jaar 1900, dochter van Levinus Reinier de Witte (zuivelfabrikant) en Jannetje Pieterse.

XII-k Cornelia Linthout, arbeidster, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 13 januari 1850 (nederlands hervormd), wonende te Heinkenszand (Zeeland), overleden aldaar op 20 oktober 1886, dochter van XI-e. Haar kinderen van een onbekende man:

 1. Jan Linthout, geboren te Goes op 30 oktober 1871, overleden aldaar op 7 december 1873.
 2. Levenloos Linthout, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 13 december 1874, overleden aldaar op 13 december 1874.
 3. Jan Linthout, geboren te Goes op 8 april 1877, overleden aldaar op 2 juli 1877.
Zij is getrouwd te Goes op 5 februari 1880, op 30-jarige leeftijd (2) met Theodorus Sponseleé (44 jaar oud), koopman, geboren te Stoppeldijk op 31 augustus 1835, overleden aldaar op 26 februari 1900, zoon van Pieter Sponseleé (werkman) en Elisabeth van den Bosch (dienstmeid en werkvrouw).
Theodorus Sponsele. Jaar van opname: 1879. Opgenomen in: strafgevangenis te Goes.
Opmerking: erkend kind: Laurus, geboren 19-01-1870 te Goes.
Uit dit huwelijk:
 1. Laurus Sponseleé, geboren te Goes op 19 januari 1870.
  Erkend door beide ouders bij huwelijksvoltrekking te Goes d.d. 05-02-1880.

XII-l Pieter de Wilde, koetsier, fruitkweker en postbode, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 3 maart 1847, overleden aldaar op 9 augustus 1944, zoon van XI-g. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 28 augustus 1873, op 26-jarige leeftijd met Maria Weststrate (21 jaar oud), winkelierster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 13 maart 1852, overleden aldaar op 14 augustus 1930, dochter van Matthijs Weststrate (timmerman) en Leuntje van Liere (dienstmeid). Uit dit huwelijk:

 1. Jan de Wilde, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 22 februari 1874.
 2. Matthijs de Wilde, geboren te Wolphaardsdijk op 19 november 1875.
 3. Cornelia Adriana de Wilde, geboren te Wolphaardsdijk op 9 januari 1879.
 4. Dingenis de Wilde, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 2 januari 1885, overleden te Goes op 17 maart 1947. Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 16 augustus 1909, op 24-jarige leeftijd met Jeanette van der Veen (28 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1881, overleden te Goes op 1 juni 1964, dochter van Evert Jan van der Veen en Elisabeth Catharina Kolb.
 5. Marinus de Wilde, fruitkweker, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 2 januari 1885. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 15 oktober 1914, op 29-jarige leeftijd met Neeltje de Vos (23 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1891, dochter van Pieter de Vos (landman) en Elizabeth de Jager.
 6. Leuntje Maria de Wilde, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 29 december 1893, overleden aldaar op 6 oktober 1900.

XII-m Paulina de Wilde, dienstmeid, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 27 juli 1851, overleden te Ovezande (Zeeland) op 12 juni 1927, dochter van XI-g. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 2 april 1884, op 32-jarige leeftijd met Jacob Rottier (29 jaar oud), landmansknecht, arbeider en vrachtrijder, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 16 december 1854, overleden aldaar op 22 juli 1926, zoon van Geraard Rottier en Jacoba Johanna van Overbeeke. Uit dit huwelijk:

 1. Geerard Rottier, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 10 september 1884.
 2. Cornelia Adriana Rottier, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 4 januari 1886, volgt onder XIII-o.
 3. Adriaan Rottier, postbode, geboren te Kapelle (Zeeland) op 2 januari 1887. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 11 juni 1914, op 27-jarige leeftijd met Jacomina Korstanje (28 jaar oud), dienstbode, geboren te Driewegen (Zeeland) op 29 juni 1885, overleden te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 6 augustus 1940, dochter van Adriaan Korstanje (arbeider) en Adriana Steketee.
 4. Adriana Rottier, geboren te Kapelle (Zeeland) op 23 februari 1888, overleden aldaar op 12 juli 1889.
 5. Jacoba Johanna Rottier, veldarbeidster, geboren te Kapelle (Zeeland) op 26 april 1889, overleden te Goes op 14 oktober 1957. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 11 november 1915, op 26-jarige leeftijd met Cornelis Kribbe (30 jaar oud), broodbakker, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) in het jaar 1885, zoon van Jacob Kribbe en Pieternella Maat.
 6. Janna Maria Rottier, geboren te Kapelle (Zeeland) op 16 januari 1892, overleden aldaar op 8 juli 1892.
 7. Jan Rottier, geboren te Kapelle (Zeeland) op 9 november 1894, volgt onder XIII-p.
 8. Sara Johanna Rottier, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 9 december 1899, volgt onder XIII-q.

XII-n Dingenis de Wilde, boerenknecht, herenknecht en agent van politie, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 1 november 1856, zoon van XI-g. Hij is getrouwd te Goes op 8 mei 1879, op 22-jarige leeftijd met Susanna Jacoba Klemkerk (19 jaar oud), dienstbode, geboren te Goes op 18 mei 1859, dochter van Dirk Klemkerk (timmerman) en Tannetje den Boer. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Adriana de Wilde, geboren te Goes op 26 oktober 1879, overleden aldaar op 13 november 1879.
 2. Tannetje de Wilde, geboren te Goes op 19 september 1880.
 3. Cornelia Adriana de Wilde, geboren te Vlissingen op 13 september 1882.
 4. Levenloos de Wilde, geboren te Goes op 31 december 1884, overleden aldaar op 31 december 1884.
 5. Jan Dirk de Wilde, geboren te Goes op 1 juli 1888.
 6. Maria Louisa de Wilde, geboren te Goes op 6 februari 1890.

XII-o Pieter Nagelkerke, boerenknecht, geboren te Wolphaartsdijk op 18 maart 1848, overleden aldaar op 22 augustus 1928, zoon van XI-h. Hij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 30 december 1870, op 22-jarige leeftijd (1) met Cornelia onder de Linden (37 jaar oud), geboren te Middelburg in het jaar 1833, overleden te Wolphaartsdijk op 18 april 1882, dochter van Job onder de Linden en Jacoba Knape.
(Zij was weduwe van Pieter van den Broeke, overleden voor 30 december 1870.) Uit dit huwelijk:

 1. Jozina Nagelkerke, geboren te Wolphaartsdijk op 28 maart 1871, overleden aldaar op 8 oktober 1871.
 2. Job Nagelkerke, geboren te Wolphaartsdijk op 28 juli 1872, overleden aldaar op 23 augustus 1872.
 3. Adolf Nagelkerke, geboren te Wolphaartsdijk op 28 juli 1872, overleden aldaar op 31 augustus 1872.
 4. Jozina Cornelia Nagelkerke, geboren te Wolphaartsdijk op 21 september 1873, overleden aldaar op 4 mei 1874.
 5. Jozina Jacoba Nagelkerke, geboren te Wolphaartsdijk op 5 november 1874, overleden aldaar op 8 oktober 1875.
Hij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 11 december 1884, op 36-jarige leeftijd (2) met Jannetje Smit (42 jaar oud), koopvrouw, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) in het jaar 1842, overleden te Wolphaartsdijk op 28 juli 1923, dochter van Jacob Smit en Elisabeth Dekker.
(Zij was weduwe van Pieter van de Kreeke, vrachtrijder, geboren te Wolphaartsdijk op 26 juli 1834, overleden aldaar op 11 september 1880, zoon van Cornelis van de Kreeke (vrachtrijder en boerenknecht) en Maatje de Jonge. (Hij is eerder getrouwd te Wolphaartsdijk op 15 februari 1866, op 31-jarige leeftijd met Jacoba Maas.))
XII-p Marinus Nagelkerke, arbeider, geboren te Wolphaartsdijk op 20 maart 1853 (christelijk gereformeerd), wonende aldaar, zoon van XI-j.
Emigrant op zaterdag 16 april 1910 Wolphaartsdijk
Datum vertrek: 16.04.1910
Bestemming: Noord-Amerika.
Hij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 15 februari 1877, op 23-jarige leeftijd met Johanna Priester (22 jaar oud), boerenmeid en winkelierster, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 12 september 1854 (christelijk gereformeerd), wonende te Wolphaartsdijk, dochter van Jacob Priester (arbeider) en Elisabeth Hundersmarck (arbeidster).
Emigrant op zaterdag 16 april 1910 Wolphaartsdijk
Datum vertrek: 16.04.1910
Bestemming: Noord-Amerika.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Nagelkerke, geboren te Wolphaartsdijk op 5 januari 1878, volgt onder XIII-r.
 2. Jacob Nagelkerke, geboren te Wolphaartsdijk op 21 november 1879, overleden aldaar op 7 december 1879.
 3. Elisabeth Nagelkerke, geboren te Wolphaartsdijk op 29 november 1880, overleden aldaar op 1 februari 1881.
 4. Clazina Nagelkerke, geboren te Wolphaartsdijk op 8 januari 1882, overleden aldaar op 27 januari 1882.
 5. Jacob Nagelkerke, geboren te Wolphaartsdijk op 7 januari 1883, overleden aldaar op 29 augustus 1883.
 6. Clazina Nagelkerke, geboren te Wolphaartsdijk op 30 januari 1884. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 21 april 1904, op 20-jarige leeftijd met Hendrik Muerer (26 jaar oud), kleermaker, geboren te Kampen (Overijssel) in het jaar 1878, zoon van Peter Muerer (sigarenhandelaar) en Evertje Frank.
 7. Jacob Nagelkerke, geboren te Wolphaartsdijk op 23 juli 1885, overleden aldaar op 7 maart 1886.
 8. Cornelia Nagelkerke, geboren te Wolphaartsdijk op 14 januari 1887.
 9. Elisabeth Nagelkerke, geboren te Wolphaartsdijk op 16 juli 1888, overleden aldaar op 22 maart 1889.
 10. Johanna Nagelkerke, geboren te Wolphaartsdijk op 6 september 1889.
 11. Jacob Nagelkerke, geboren te Wolphaartsdijk op 22 februari 1891.
 12. Elisabeth Nagelkerke, geboren te Wolphaartsdijk op 1 augustus 1892.
 13. Adriana Nagelkerke, geboren te Wolphaartsdijk op 1 oktober 1900, overleden aldaar op 30 november 1900.

XII-q Jacob Nagelkerke, veldarbeider en arbeider, geboren te Wolphaartsdijk op 4 september 1855 (christelijk gereformeerd), wonende te Noord-Amerika, zoon van XI-j.

Emigrant op zaterdag 2 april 1907 Wolphaartsdijk naar Noord Amerika.
Hij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 28 april 1880, op 24-jarige leeftijd (1) met Janna Baijens (22 jaar oud), winkelierster, geboren te Wolphaartsdijk op 18 augustus 1857, overleden aldaar op 13 mei 1891, dochter van Adriaan Baijens (arbeider) en Jannetje Verburg (arbeidster). Uit dit huwelijk:
 1. Jacob Nagelkerke, geboren te Wolphaartsdijk op 21 november 1879, overleden aldaar op 7 december 1879.
 2. Nicolaas Jan Nagelkerke, geboren te Wolphaartsdijk op 21 september 1881, volgt onder XIII-s.
 3. Jannetje Nagelkerke, geboren te Wolphaartsdijk op 6 september 1882 (christelijk gereformeerd).
  Emigrant op 24-4-1903 naar de VErenigde Staten van Amerika.
  Ongehuwd.
 4. Maria Nagelkerke, dienstmeid, geboren te Wolphaartsdijk op 1 september 1883 (nederlands hervormd).
  Emigrant op 19-3-1907 naar de Verenigde Staten van Amerika.
  Bestemming: Grand Rapids, Kent County, Michigan.
 5. Adriana Nagelkerke, geboren te Wolphaartsdijk op 30 september 1884, volgt onder XIII-t.
 6. Jacob Nagelkerke, geboren te Wolphaartsdijk in juli 1885, overleden aldaar op 7 maart 1886.
 7. Levenloos Nagelkerke, geboren te Wolphaartsdijk op 28 november 1885, overleden aldaar op 28 november 1885.
 8. Cornelia Nagelkerke, geboren te Wolphaartsdijk op 29 april 1887, overleden aldaar op 31 augustus 1887.
Hij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 29 oktober 1891, op 36-jarige leeftijd (2) met Jacomina Priester (32 jaar oud), arbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 18 februari 1859, overleden te Wolphaartsdijk op 14 oktober 1893, dochter van Jacob Priester (arbeider) en Elisabeth Hundersmarck (arbeidster). Uit dit huwelijk:
 1. Elizabeth Nagelkerke, geboren te Wolphaartsdijk op 6 oktober 1893, overleden aldaar op 14 februari 1894.
Hij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 13 december 1894, op 39-jarige leeftijd (3) met Elizabeth Verheule (27 jaar oud), dienstbode, geboren te Kapelle (Zeeland) op 9 maart 1867 (christelijk gereformeerd), wonende te Noord-Amerika, dochter van Pieter Verheule en Elisabeth Schipper (arbeidster).
Elizabeth Verheule
Emigrant op dinsdag 2 april 1907 Wolphaartsdijk
Geboortedatum : 09-03-1867
Geboorteplaats : Kapelle
Burgerlijke staat : Gehuwd
Kerkgenootschap : Christelijk Gereformeerd
Datum vertrek : 02-04-1907
Bestemming: Noord Amerika.
(Zij is eerder getrouwd te Wolphaartsdijk op 9 mei 1889, op 22-jarige leeftijd met Marinus Cornelis Nieuwenhuijzen (26 jaar oud), arbeider, geboren te Rilland-Bath in het jaar 1863, overleden te Wolphaartsdijk op 15 januari 1894, zoon van Marinus Nieuwenhuijzen en Jacoba Jacomina de Smit.) Uit dit huwelijk:
 1. Pieter Nagelkerke, geboren te Wolphaartsdijk op 23 september 1895.
 2. Jacob Nagelkerke, geboren te Wolphaartsdijk op 23 maart 1898.

XII-r Adriaan Nagelkerke, arbeider, geboren te Wolphaartsdijk op 21 november 1857, overleden aldaar op 24 oktober 1923, zoon van XI-j. Hij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 26 april 1883, op 25-jarige leeftijd met Maatje Wiskerke (24 jaar oud), dienstmeid, geboren te Wolphaartsdijk op 17 november 1858, overleden aldaar op 12 april 1922, dochter van Adriaan Wiskerke en Tannetje de Fuiter. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Nagelkerke, geboren te Wolphaartsdijk op 8 juni 1887, overleden aldaar op 1 september 1887.
 2. Adriaan Nagelkerke, geboren te Wolphaartsdijk op 21 december 1888, volgt onder XIII-u.
 3. Nicolaas Jan Nagelkerke, veldarbeider, geboren te Wolphaartsdijk op 17 december 1890. Hij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 21 april 1921, op 30-jarige leeftijd met Anthonia Johanna Katsman (30 jaar oud), geboren te Wolphaartsdijk in het jaar 1891, dochter van Janus Katsman en Maria Hamelink.
 4. Cornelis Nagelkerke, geboren te Wolphaartsdijk op 19 januari 1892, overleden aldaar op 20 januari 1892.
 5. Maria Tannetje Nagelkerke, geboren te Wolphaartsdijk op 24 april 1893. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 16 januari 1919, op 25-jarige leeftijd met Jacobus Katsman (25 jaar oud), schoenmaker, geboren te Wolphaartsdijk in het jaar 1894, zoon van Janus Katsman en Maria Hamelink.
 6. Tannetje Nagelkerke, geboren te Wolphaartsdijk op 26 december 1894, ongehuwd overleden aldaar op 28 maart 1975.
 7. Marinus Nagelkerke, geboren te Wolphaartsdijk op 6 januari 1897, overleden aldaar op 18 oktober 1897.

XII-s Cornelis Nagelkerke, schoenmaker, geboren te Wolphaartsdijk op 17 november 1865, overleden aldaar op 13 september 1924, zoon van XI-j. Hij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 23 juli 1891, op 25-jarige leeftijd met Janna Maria Allaart (29 jaar oud), geboren te Wolphaartsdijk op 15 oktober 1861, overleden te Veere op 14 november 1934, dochter van Laurus Jan Allaart (boerenknecht en broodbakker) en Maatje Thorenaar. Uit dit huwelijk:

 1. Nicolaas Jan Nagelkerke, geboren te Wolphaartsdijk op 19 april 1892, overleden aldaar op 25 september 1892.
 2. Maatje Maria Nagelkerke, geboren te Wolphaartsdijk op 25 februari 1894, overleden aldaar op 10 juli 1894.
 3. Maria Maatje Nagelkerke, geboren te Wolphaartsdijk op 17 januari 1898. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 8 mei 1924, op 26-jarige leeftijd met Johannes Mareteijn (30 jaar oud), fruitkweker, geboren te Vrouwenpolder in het jaar 1894, wonende te Veere, zoon van Aart Mareteijn (werkman) en Adriana Pieternella Andriesse.

XII-t Janna Valkier, dienstmeid, geboren te Wolphaartsdijk op 16 januari 1852 (nederlands hervormd), overleden aldaar op 10 juni 1892, dochter van XI-k. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 4 oktober 1872, op 20-jarige leeftijd met Adriaan Keukelaar (22 jaar oud), arbeider en koopman, geboren te Wolphaartsdijk op 23 oktober 1849, overleden aldaar op 15 december 1935, zoon van Roeland Keukelaar (boerenknecht) en Cornelia Reijnhout (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Keukelaar, geboren te Wolphaartsdijk op 12 mei 1873, volgt onder XIII-v.
 2. Dina Keukelaar, geboren te Wolphaartsdijk op 3 augustus 1874, volgt onder XIII-w.
 3. Maria Keukelaar, geboren te Wolphaartsdijk op 11 oktober 1877, volgt onder XIII-x.
 4. Klazina Keukelaar, geboren te Wolphaartsdijk op 5 juni 1880, overleden aldaar op 26 september 1940. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 18 februari 1904, op 23-jarige leeftijd met Leendert Valkier, geboren te Wolphaartsdijk op 16 oktober 1876, gedoopt aldaar op 3 december 1876, volgt onder XII-ag.
 5. Johannis Keukelaar, geboren te Wolphaartsdijk op 18 augustus 1881, overleden te Rotterdam op 8 februari 1932. Hij is getrouwd te Rotterdam op 7 september 1910, op 29-jarige leeftijd met Hendrina Pieternella Barendswaard (28 jaar oud), geboren te Rotterdam in het jaar 1882, dochter van Pieter Matthijs Barendswaard en Hendrina Christina Städler.
 6. Martina Keukelaar, geboren te Wolphaartsdijk op 27 februari 1883, volgt onder XIII-y.
 7. Maatje Keukelaar, geboren te Wolphaartsdijk op 20 april 1885, overleden aldaar op 31 juli 1885.
 8. Frederik Keukelaar, geboren te Wolphaartsdijk op 23 augustus 1886, overleden aldaar op 2 oktober 1886.
 9. Maatje Keukelaar, geboren te Wolphaartsdijk op 6 april 1888, overleden te Goes op 24 december 1947. Zij is getrouwd op 7 november 1912, op 24-jarige leeftijd met Johannes Rijnhout (22 jaar oud), bakkersknecht, geboren te Wolphaartsdijk in het jaar 1890, zoon van Cornelis Rijnhout en Adriana Tolleman.
 10. Frederik Keukelaar, geboren te Wolphaartsdijk op 19 april 1891, overleden aldaar op 3 februari 1892.

XII-u Nicolaas Valkier, vrachtrijder, wethouder (CHU), geboren te Wolphaartsdijk op 3 september 1863, overleden aldaar op 26 april 1943, zoon van XI-k. Hij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 8 oktober 1885, op 22-jarige leeftijd met Jannetje Rooze (19 jaar oud), geboren te Wolphaartsdijk op 7 december 1865, overleden aldaar op 12 december 1945, dochter van Hendrik Rooze (herbergier en winkelier) en Lena Koeman (winkelierster). Uit dit huwelijk:

 1. Dina Valkier, geboren te Wolphaartsdijk op 15 maart 1886 (nederlands hervormd), overleden aldaar op 21 mei 1886.
 2. Lena Valkier, geboren te Wolphaartsdijk op 31 oktober 1889, volgt onder XIII-z.
 3. Dina Valkier, geboren te Wolphaartsdijk op 15 oktober 1895, overleden aldaar op 18 oktober 1895.

XII-v Frederik Valkier, bakker, geboren te Wolphaartsdijk op 19 augustus 1864, overleden te Goes op 9 april 1943, zoon van XI-k. Hij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 7 februari 1895, op 30-jarige leeftijd met Pieternella Paran (29 jaar oud), dienstbode, geboren te Wilhelminadorp op 1 december 1865, overleden te Goes op 13 september 1941, dochter van Joseph Marinus Paran (landbouwer) en Neeltje de Neef. Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos Valkier, geboren te Goes op 9 juni 1899, overleden aldaar op 9 juni 1899.
 2. Dina Neeltje Valkier, geboren te Goes op 8 oktober 1900, overleden te Bergen op Zoom op 29 november 1988. Zij is getrouwd te Goes op 8 juli 1926, op 25-jarige leeftijd met Gillis Roelands (25 jaar oud), geboren te Kruiningen (Zeeland) op 16 november 1900, overleden te Bergen op Zoom op 7 april 1957, zoon van Cornelis Roelands en Maria Stroosnijder.
 3. Neeltje Maria Valkier, geboren te Goes op 25 februari 1902, overleden te Bergen op Zoom op 15 juni 1985, begraven te Goes op 19 juni 1985. Zij is getrouwd te Goes op 16 oktober 1930, op 28-jarige leeftijd met Christoffel Sinke (31 jaar oud), geboren te Goes op 7 september 1899, overleden aldaar op 29 juni 1972, zoon van Marinus Sinke (kruideniersknecht) en Adriana van den Berge.
 4. Levenloos Valkier, geboren te Goes op 2 december 1903, overleden aldaar op 2 december 1903.

XII-w Marinus Valkenier, geboren te Kats op 5 oktober 1856, zoon van XI-l. Hij is getrouwd te Grand Rapids (Michigan U.S.A.) op 27 augustus 1896, op 39-jarige leeftijd met Elizabeth Vander Mate Spielman (36 jaar oud), geboren in het jaar 1860, dochter van Jacob Vande Mate en ...Tie Ringelberg. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Valkenier, geboren te Grand Rapids (Michigan U.S.A.) op 26 juli 1897.

XII-x Cornelis Valkier, veldarbeider en arbeider, geboren te Kortgene (Zeeland) op 11 januari 1863 (nederlands hervormd), overleden aldaar op 31 januari 1940, zoon van XI-m.

Not. H.M. Markusse, Kortgene, nr.758, 11.4.1919: Testament van Cornelis Valkier, arbeider te Kortgene, gehuwd met Sara Amperse, geboren te Kortgene op 11.1.1863.
Hij is getrouwd te Kortgene (Zeeland) op 25 november 1887, op 24-jarige leeftijd met Sara Amperse (26 jaar oud), dienstmeid, geboren te Kortgene (Zeeland) op 2 oktober 1861 (gereformeerd), overleden aldaar op 30 juli 1948, dochter van Hendrik Amperse en Pieternella Kramer. Uit dit huwelijk:
 1. Christiaan Valkier, tuinier, geboren te Kortgene (Zeeland) op 8 mei 1888, wonende te Kortgene (Torendijk 48), overleden te Kortgene (Zeeland) op 27 januari 1970. Hij is getrouwd te Kortgene (Zeeland) op 3 juli 1930, op 42-jarige leeftijd met Francina Verweij, tante Sien (35 jaar oud), geboren te Kortgene (Zeeland) op 5 juli 1894, wonende te Kortgene (Torendijk 48), overleden te Kortgene (Zeeland) op 21 mei 1980, dochter van Johannes Verweij en Levina Platschorre.
 2. Pieternella Valkier, geboren te Kortgene (Zeeland) op 10 juli 1890, overleden aldaar op 17 februari 1937. Zij is getrouwd te Kortgene (Zeeland) op 5 juni 1924, op 33-jarige leeftijd met Pieter Marcus Bouwense (44 jaar oud), metselaar, geboren te Kortgene (Zeeland) op 17 september 1879, zoon van Adriaan Bouwense en Pieternella van Gemert.
 3. Hendrik Valkier, landarbeider, geboren te Kortgene (Zeeland) op 13 februari 1898, wonende te Kortgene (Torendijk 40), overleden te Goes op 30 mei 1972.

XII-y David Valkier, koopman, militair, geboren te Wolphaartsdijk op 30 maart 1871, gedoopt aldaar op 7 mei 1871 (christelijk gereformeerd), overleden aldaar op 29 december 1927, zoon van XI-n.

David werd op 7.3.1894 als plaatsvervanger ingelijfd bij het 3e Reg. Veld Art. en ging op 23.8.1903 als koloniaal naar Ned. IndiŽ en bleef daar 6 jaar. Op 24-08-1903 ariveerde geheel onverwachts bij zijn ouders alhier dhr. D. Valkier militair bij het O.I. leger, die indertijd in een gevecht zoodanig door klewanghouwen werd gewond dat hij ongeschikt voor den dienst is verklaard. Hij zal een pensioen van tien gulden per week ontvangen.
Hij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 15 juni 1904 (met de handschoen), op 33-jarige leeftijd met Jannetje Sara Spruit (25 jaar oud), geboren te Wolphaartsdijk op 28 januari 1879 (nederlands hervormd, gereformeerd), overleden aldaar op 7 maart 1975, dochter van Jan Spruit (slachter) en Sara Pouwer. Uit dit huwelijk:
 1. Wilhelmina Sara Valkier, geboren te Wolphaartsdijk op 14 maart 1905, ongehuwd overleden te Haarlem op 14 maart 1930.

XII-z Maatje Valkier, geboren te Wolphaartsdijk op 12 april 1879 (christelijk gereformeerd), overleden aldaar op 1 oktober 1933, dochter van XI-n. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 11 mei 1906, op 27-jarige leeftijd met Cornelis Verheule (27 jaar oud), veldarbeider, geboren te Wolphaartsdijk op 18 januari 1879, overleden aldaar op 14 mei 1959, zoon van Pieter Verheule en Elisabeth Schipper (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Elizabeth Verheule, geboren te Wolphaartsdijk op 14 juli 1907. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 14 maart 1935, op 27-jarige leeftijd met Jan Jacob Wagenaar (29 jaar oud), veldarbeider, geboren te Kloetinge (Zeeland) in het jaar 1906, zoon van Izaak Wagenaar (veldarbeider) en Maria van Dijke.
 2. Wilhelmina Verheule, geboren te Wolphaartsdijk op 4 oktober 1908. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 8 juni 1933, op 24-jarige leeftijd met Marinus Polderdijk (27 jaar oud), veldarbeider, geboren te Wolphaartsdijk in het jaar 1906, zoon van Pieter Polderdijk (veldarbeider) en Adriana de Jonge.
 3. Pieter Verheule, veldarbeider, geboren te Wolphaartsdijk op 13 november 1910. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 28 september 1933, op 22-jarige leeftijd met Lijntje Helena van Klooster (22 jaar oud), geboren te Dinteloord (NB) in het jaar 1911, dochter van Cornelis van Klooster (veldarbeider) en Johanna de Vos.
 4. Nicolaas Verheule, veldarbeider, geboren te Wolphaartsdijk op 27 januari 1912, overleden aldaar op 26 maart 1934.

XII-aa Jacob Verburg, broodbakker, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 11 juni 1869, overleden te Middelburg op 21 augustus 1954, zoon van XI-o. Hij is getrouwd te Kruiningen (Zeeland) op 18 september 1902, op 33-jarige leeftijd met Paulina Wilhelmina van den Ende (28 jaar oud), geboren te Kruiningen (Zeeland) op 25 september 1873, overleden te Middelburg op 25 november 1958, dochter van Abraham Hendrik van den Ende (broodbakker) en Johanna Koolwijk. Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos Verburg, geboren te Vlissingen op 20 oktober 1904, overleden aldaar op 20 oktober 1904.
 2. Gerard Abraham Verburg, geboren te Vlissingen op 8 april 1907.
 3. Adriaan Verburg, geboren te Vlissingen op 9 december 1908.

XII-ab Jan Valkier, broodbakker en broodbezorger, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 13 april 1864 (gereformeerd), overleden te Goes op 13 november 1936, zoon van XI-p.

De beide leden van het echtpaar groeiden als stiefbroer en -zuster op in hetzelfde gezin. Ze woonden eerst in Wolfaartsdijk op Molenweg 6, waar een bakkerij was. Op 1.5.1908 verhuisde men naar Goes, eerst Matth. Smallegangebuurt 25, daarna Beestenmarkt A 208, in 1910 verhuisde het gezin naar Middelburg, Dampoortstraat O 205; het laatst woonden ze in de Hinckelingestraat 3, waar vader Jan met een bakkerskar beschuit verkocht in de "zak van Zuidbeveland". Het echtpaar, dat van allerlei kanten geŽrfd had (vooral van de kant van Jozina) was op latere leeftijd afhankelijk van de kinderen en van de kerk. Lidmatenregister Afgescheiden Kerk Wolfaartsdijk: Aangenomen 18.1.1891, met attestatie naar Goes 5.5.1908. Overlijdensoorzaak: hartkwaal (dr. J.J. van den Berg).
Hij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 31 juli 1889, op 25-jarige leeftijd met Jozina Koeman (20 jaar oud), geboren te Wolphaartsdijk op 30 mei 1869, overleden te Goes op 8 augustus 1957, dochter van XI-aw. Uit dit huwelijk:
 1. Pieternella Jozina Valkier, geboren te Wolphaartsdijk op 8 mei 1890, gedoopt aldaar op 25 januari 1891 (christelijk gereformeerd), volgt onder XIII-aa.
 2. Jozina Pieternella Valkier, geboren te Wolphaartsdijk op 4 juni 1891, gedoopt aldaar op 12 juli 1891, volgt onder XIII-ab.
 3. Leendert Johannes Valkier, geboren te Wolphaartsdijk op 6 juni 1892, gedoopt aldaar op 10 juli 1892, volgt onder XIII-ac.
 4. Johanna Catharina Valkier, geboren te Wolphaartsdijk op 30 juni 1893, gedoopt aldaar op 19 november 1893, ongehuwd overleden te Goes op 18 mei 1972.
 5. Catharina Johanna Valkier, geboren te Wolphaartsdijk op 26 januari 1895, gedoopt aldaar op 21 april 1895, volgt onder XIII-ad.
 6. Wilhelmina Lena Valkier, geboren te Wolphaartsdijk op 8 februari 1900, gedoopt aldaar op 6 mei 1900, volgt onder XIII-ae.
 7. Lena Wilhelmina Valkier, geboren te Wolphaartsdijk op 27 augustus 1901, gedoopt aldaar op 29 juni 1902, overleden te Goes op 29 januari 1972. Zij is getrouwd te Goes op 21 juli 1927, op 25-jarige leeftijd met Jan Bruggeman (32 jaar oud), herenkapper, geboren te Goes op 28 maart 1895 (gereformeerd), wonende te Goes (Zusterstraat 1), overleden te Goes op 15 augustus 1960, begraven aldaar op 18 augustus 1960, zoon van Jacobus Bruggeman en Neeltje Rijk.
  Hun graf bevindt zich op de Algemene Begraafplaats Goes, 2e afd. B, nr. 137.
 8. Johannes Leendert Valkier, geboren te Goes op 6 maart 1903, gedoopt te Wolphaartsdijk op 1 november 1903, volgt onder XIII-af.

XII-ac Catharina Valkier, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 10 juni 1865 (gereformeerd), overleden te Wolphaartsdijk op 30 juli 1946, dochter van XI-p.

Not. Herman Jonkers te Goes, nr. 5097, 3.3.1959, test. Catharina Valkier, weduwe van Jan Houtekamer, geboren te 's-Gravenpolder op 10.6.1865, wonende Wolfaartsdijk Papenweg A 128, nu nr. 48.
Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 25 maart 1886, op 20-jarige leeftijd met Jan Houtekamer (24 jaar oud), smid en landbouwer, geboren te Wolphaartsdijk op 13 januari 1862, overleden aldaar op 16 augustus 1928, zoon van Marinus Houtekamer (arbeider en boerenknecht) en Pieternella Koeman (winkelierster). Uit dit huwelijk:
 1. Marinus Houtekamer, geboren te Wolphaartsdijk op 11 juli 1886.
 2. Pieternella Jozina Houtekamer, geboren te Wolphaartsdijk op 1 juli 1888, volgt onder XIII-ag.
 3. Leendert Houtekamer, geboren te Wolphaartsdijk op 11 februari 1893, volgt onder XIII-ah.
 4. Janna Houtekamer, geboren te Wolphaartsdijk op 26 april 1896, overleden te den Haag op 3 april 1989.

XII-ad Pieter Valkier, onderwijzer, geboren te Wolphaartsdijk op 8 december 1870 (nederlands hervormd), overleden te Haarlem op 3 augustus 1953, zoon van XI-p.

Pieter werd ingeschreven als militair voor de lichting van 1890 en is op 9.5.1890 ingelijfd en op 5 mei 1897 ontslagen. Hij was onderwijzer in Tholen en den Ham. Hij kocht in 1896 de boerderij "Reimershoek" van Jozina Koeman, als erfgenaam van zijn moeder Jozina de Bokx.
Hij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 21 december 1899, op 29-jarige leeftijd met Adriana van der Bilt (39 jaar oud), geboren te Wolphaartsdijk op 22 september 1860, overleden te Scheveningen op 7 juni 1941, dochter van Pieter van der Bilt en Petronella Kloosterman.
(Zij is eerder getrouwd te Wolphaartsdijk op 8 maart 1888, op 27-jarige leeftijd met Pieter van de Voorde (31 jaar oud), gemeentesecretaris, geboren te Goes in het jaar 1857, overleden te Wolphaartsdijk op 3 juni 1893, zoon van Frans van de Voorde (arbeider, kantonnier en wegwerker) en Dina Remijnse (arbeidster en dienstbode).) Uit dit huwelijk:
 1. Jannetje Petronella Valkier, geboren te Wolphaartsdijk op 23 december 1900, overleden aldaar op 25 december 1900.

XII-ae Wilhelmina Valkier, dienstbode, geboren te Wolphaartsdijk op 22 december 1871 (nederlands hervormd), overleden aldaar op 13 december 1933, dochter van XI-p. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 6 maart 1889, op 17-jarige leeftijd met Abraham Leijnse (37 jaar oud), slager en koopman, geboren te Koudekerke (Zeeland) op 13 mei 1851 (doopgetuigen waren Geert Brasser en Willem Maas), wonende te Delft, te Leiden, te den Haag en te Middelburg, overleden te den Haag op 19 februari 1938, zoon van Aarnout Leijnse (arbeider) en Willemina Botting.
(Hij is eerder getrouwd te Middelburg op 22 mei 1878, op 27-jarige leeftijd met Johanna Jacoba Boone (31 jaar oud), geboren te Middelburg op 14 februari 1847 (doopgetuigen waren Jacobus Maas en Pieter Wondergem), overleden te Middelburg op 20 december 1887, dochter van Paulus Boone (tuinman) en Jacoba Adriana van Sluijs.) Uit dit huwelijk:

 1. Leendert Leijnse, geboren te Middelburg op 18 april 1889, volgt onder XIII-ai.
 2. Jannetje Josina Leijnse, geboren te Middelburg op 29 september 1891, overleden te den Haag. Zij is getrouwd te Middelburg op 8 april 1914, op 22-jarige leeftijd met Johannes Verswijveren (23 jaar oud), coiffeur, geboren te Düsseldorf (Duitsland) in het jaar 1891, zoon van Josephus Verswijveren (logementshouder) en Johanna de Beukelaar.
 3. Anna Leijnse, geboren te Middelburg op 21 mei 1893, overleden te den Haag op 6 juni 1989. Zij is getrouwd te den Haag op 6 juni 1951, op 58-jarige leeftijd met Hendrik Daniel Scherft.
 4. Josina Catharina Leijnse, geboren te Middelburg op 26 januari 1895, overleden te den Haag op 2 januari 1997. Zij is getrouwd te den Haag op 29 september 1920, op 25-jarige leeftijd met Pieter Paulinus Paul (24 jaar oud), onderwijzer en commissaris van politie te den Haag, geboren te Hillegersberg (ZH) op 26 juni 1896.
 5. Jan Pieter Leijnse, geboren te Middelburg op 5 januari 1903, overleden aldaar op 16 september 1903.
 6. Catharina Susanna Leijnse, geboren te den Haag op 8 november 1905, overleden aldaar op 28 juni 1998. Zij is getrouwd te den Haag op 11 oktober 1933, op 27-jarige leeftijd met Pieter Lodder (29 jaar oud), chef electricien PTT, geboren op 5 oktober 1904.

XII-af Pieternella Valkier, geboren te Wolphaartsdijk op 25 oktober 1873 (gereformeerd), wonende te Kloetinge (Zeeland), overleden te Wolphaartsdijk op 24 mei 1950, dochter van XI-p. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 25 mei 1900, op 26-jarige leeftijd met Jan Slabbekoorn (26 jaar oud), smid, geboren te Wolphaartsdijk op 26 oktober 1873, wonende te Kloetinge (Zeeland), overleden aldaar op 22 maart 1915, zoon van XII-bh.

Tekst bij kerkelijke inzegening: Spreuken 16:20.
Uit dit huwelijk:
 1. Guiljaam Leendert Slabbekoorn, smid, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 8 januari 1901, wonende aldaar. Hij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 23 mei 1929, op 28-jarige leeftijd met Janna Thorenaar (29 jaar oud), geboren te Wolphaartsdijk op 29 april 1900, dochter van Janus Thorenaar (timmerman en landbouwer) en Pieternella Koeman.
 2. Jannetje Machalina Slabbekoorn, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 14 augustus 1903.
 3. Machalina Jannetje Slabbekoorn, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 7 mei 1907, overleden aldaar op 5 februari 1908.
 4. Leendert Guiljaam Slabbekoorn, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 28 maart 1910, overleden aldaar op 28 november 1910.
 5. Machalina Jannetje Slabbekoorn, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 15 december 1914.

XII-ag Leendert Valkier, landbouwer, geboren te Wolphaartsdijk op 16 oktober 1876, gedoopt aldaar op 3 december 1876, overleden te Middelburg op 5 januari 1966, zoon van XI-p.

Afgescheiden Gem. Wolf.: Leendert Valkier en Clazina Keukelaar belijdenis op 6.5.1906. Het gezin woonde eerst op de hoeve "Reimershoek", later Zandstraat 29. Leendert is overleden in een bejaardenhuis in Middelburg.
Hij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 18 februari 1904, op 27-jarige leeftijd met Klazina Keukelaar (23 jaar oud), geboren te Wolphaartsdijk op 5 juni 1880, overleden aldaar op 26 september 1940, dochter van XII-t. Uit dit huwelijk:
 1. Leendert Valkier, geboren te Wolphaartsdijk op 10 december 1904, volgt onder XIII-aj.
 2. Janna Valkier, geboren te Wolphaartsdijk op 30 juni 1911, overleden te Zaandam op 7 januari 1989.

XII-ah Jan Valkier, koopman in aardappelen en commissionair, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 19 juni 1874 (gereformeerd), overleden te Kortgene (Zeeland) op 29 april 1944, zoon van XI-q. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 13 mei 1915, op 40-jarige leeftijd met Adriana de Vos (20 jaar oud), geboren te 's-Heer Abtskerke (Zeeland) op 21 juni 1894, dochter van Gerard de Vos en Jacomina Minderhoud.

Zij vertrok op 25.3.1909 naar 's Heer Arendskerke.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan Valkier, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 24 oktober 1916, volgt onder XIII-ak.
 2. Jacomina Maria Valkier, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 15 oktober 1917. Zij was gehuwd (1) met Lodewijk Pieters. Zij was gehuwd (2) met Frederik Stoudt.
 3. Maria Valkier, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 8 januari 1921. Zij is getrouwd te Kortgene (Zeeland) op 4 september 1946, op 25-jarige leeftijd met Abraham Flikweert (27 jaar oud), landbouwer, geboren te Wissenkerke (Zeeland) op 21 november 1918, wonende te Kortgene (Zeeland), zoon van Jacob Flikweert (landbouwersknecht) en Levina Lena IsraŽl.
 4. Lena Valkier, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 11 september 1923, overleden te 's-Heer Hendrikskinderen (Zeeland) op 8 augustus 1985. Zij is getrouwd te Kortgene (Zeeland) op 4 september 1946, op 22-jarige leeftijd met Aarnout Jobse (26 jaar oud), geboren te Grijpskerke (Zeeland) op 25 juli 1920, zoon van Samuel Jobse en Louwerina Wouters.
 5. Geerard Valkier, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 13 februari 1928, volgt onder XIII-al.

XII-ai Adriana de Maaker, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 16 februari 1872, overleden te Bergen op Zoom op 12 november 1911, begraven te Bergen op Zoom (Vrederust), dochter van XI-r. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 1 december 1898, op 26-jarige leeftijd met Cornelis Luikenaar (31 jaar oud), boerenknecht en klein landbouwer, geboren te Kapelle (Zeeland) op 13 oktober 1867, zoon van Jacob Luikenaar (arbeider) en Neeltje Lokerse.
(Hij is later getrouwd te Kloetinge op 22 juli 1920, op 52-jarige leeftijd met Lena Glerum (39 jaar oud), geboren te Schore in het jaar 1881, overleden te Wolphaartsdijk op 18 maart 1944, dochter van Adriaan Glerum en Maria Damme.) Uit dit huwelijk:

 1. Neeltje Luikenaar, geboren te Wolphaartsdijk op 5 juni 1909.

XII-aj Lena de Maaker, dienstbode, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 23 november 1873, overleden te Wolphaartsdijk op 6 mei 1941, dochter van XI-r. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 7 maart 1901, op 27-jarige leeftijd met Johannis Oudkerk (28 jaar oud), boerenknecht en klein landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 20 juni 1872, overleden te Wolphaartsdijk op 7 november 1955, zoon van Anthonie Oudkerk en Maria Zwartepoorte. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Oudkerk, geboren te Wolphaartsdijk op 28 november 1901. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 7 april 1927, op 25-jarige leeftijd met haar neef Johannis Oudkerk (27 jaar oud), timmerman, geboren te Wolphaartsdijk in het jaar 1900, wonende te Goes, zoon van Hendrik Oudkerk (melkslijter en boerenknecht) en Dirkje Mol (dienstmeid).
 2. Cornelia Oudkerk, geboren te Wolphaartsdijk op 25 november 1907. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 9 mei 1935, op 27-jarige leeftijd met Jan Verhage (24 jaar oud), klein landbouwer, geboren te Wolphaartsdijk in het jaar 1911, zoon van Philippus Janus Verhage (klein landbouwer) en Sozanna Geleedst.

XII-ak Pieter de Maaker, landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 20 januari 1875, overleden te Wolphaartsdijk op 17 maart 1954, zoon van XI-r. Hij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 9 januari 1902, op 26-jarige leeftijd (1) met Maatje van de Kreeke (22 jaar oud), geboren te Wolphaartsdijk op 17 september 1879, overleden te Vlissingen op 17 juli 1904, dochter van Pieter van de Kreeke (vrachtrijder) en Jannetje Smit (koopvrouw). Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia de Maaker, geboren te Wolphaartsdijk op 25 april 1902.
 2. Pieter de Maaker, geboren te Wolphaartsdijk op 23 mei 1903, overleden aldaar op 10 juli 1903.
Hij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 3 september 1914, op 39-jarige leeftijd (2) met Cornelia Maas (32 jaar oud), dienstbode, geboren op 2 januari 1882, dochter van Laurus Maas (veldarbeider) en Helena Smit.
XII-al Adriana Back, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 21 september 1859, overleden te Bruinisse op 13 februari 1939, dochter van XI-s. Zij is getrouwd te Bruinisse op 30 mei 1888, op 28-jarige leeftijd met Adriaan Zoeter (26 jaar oud), landbouwer, geboren te Bruinisse op 30 juni 1861, overleden aldaar op 18 oktober 1936, zoon van Cornelis Zoeter en Leendrina Hanse. Uit dit huwelijk:
 1. Leenderina Zoeter, geboren te Bruinisse op 24 januari 1889.
 2. Janna Zoeter, geboren te Bruinisse op 2 augustus 1890.
 3. Cornelia Zoeter, geboren te Bruinisse op 6 februari 1894.
 4. Marina Zoeter, geboren te Bruinisse op 30 oktober 1895.

XII-am Agatha de Back, winkelierster, geboren te Wolphaartsdijk op 23 december 1862, dochter van XI-s. Zij is getrouwd te Colijnsplaat op 31 oktober 1889, op 26-jarige leeftijd (1) met Cornelis van den Berge (31 jaar oud), boerenknecht, geboren te Wissenkerke (Zeeland) in het jaar 1858, zoon van Gilles van den Berge (arbeider) en Maria Janna de Smit. Uit dit huwelijk:

 1. Gillis van den Berge, geboren te Colijnsplaat op 7 mei 1890.
Zij is getrouwd te Colijnsplaat op 12 september 1907, op 44-jarige leeftijd (2) met Pieter Janse (49 jaar oud), postiljon, geboren te Wissenkerke (Zeeland) in het jaar 1858, overleden te Wolphaartsdijk op 7 maart 1933, zoon van Krijn Janse en Klazina Versluis.
XII-an Marinus de Back, boerenknecht, geboren te Wolphaartsdijk op 27 oktober 1864, zoon van XI-s.
Marinus de Back emigrant in 1890 Colijnsplaat
Leeftijd: 25
Beroep: arbeider
Kerkgenootschap: Nederlands-hervormd
Plaats van vertrek: Colijnsplaat
Vetrekt met zijn vrouw
Aantal kinderen: 5
Reden van vertrek: Verbetering van bestaan
Bestemming Verenigde Staten van Noord-Amerika.
Hij is getrouwd te Colijnsplaat op 3 juli 1884, op 19-jarige leeftijd met Catharina van der Weele (20 jaar oud), geboren te Colijnsplaat op 6 april 1864, dochter van Antonij van der Weele (boerenknecht) en Anna Jozina Heijstek. Uit dit huwelijk:
 1. Janna de Back, geboren te Colijnsplaat op 19 januari 1885.
 2. Anthonij de Back, geboren te Colijnsplaat op 20 maart 1886.
 3. Philipus de Back, geboren te Colijnsplaat op 10 oktober 1887.
 4. Jacobus de Back, geboren te Colijnsplaat op 27 november 1888.
 5. Jan de Back, geboren te Colijnsplaat op 18 november 1889.

XII-ao Aaltje de Back, geboren te Wolphaartsdijk op 28 februari 1872, overleden te Kortgene (Zeeland) op 16 juli 1963, dochter van XI-s. Zij is getrouwd te Colijnsplaat op 14 mei 1891, op 19-jarige leeftijd met Pieter Clement (28 jaar oud), boerenknecht en veldarbeider, geboren te Colijnsplaat op 25 september 1862, overleden aldaar op 17 februari 1931, zoon van Marinus Clement (arbeider) en Sara Alebregtse (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Janna Clement, geboren te Colijnsplaat op 1 november 1891. Zij is getrouwd te Colijnsplaat op 26 maart 1914, op 22-jarige leeftijd met Jan Marinus Janse (26 jaar oud), timmerman, geboren te Colijnsplaat in het jaar 1888, zoon van Marinus Janse en Pieternella Bastiaanse.
 2. Marinus Clement, geboren te Colijnsplaat op 30 november 1894.

XII-ap Aaltje Klazina Valkier, geboren te 's-Heer Abtskerke (Zeeland) op 3 december 1876 (nederlands hervormd), wonende te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) en te Wolphaartsdijk, overleden te Kattendijke (Zeeland) op 26 april 1908, dochter van XI-t. Zij is getrouwd te Goes op 26 mei 1904, op 27-jarige leeftijd met Jan Vermaire (27 jaar oud), arbeider, veldarbeider en dijkwerker, geboren te Kattendijke (Zeeland) op 3 december 1876, overleden aldaar op 6 maart 1950, zoon van Hubrecht Vermaire (herbergier) en Maatje van Spanje. Uit dit huwelijk:

 1. Maatje Geertuida Vermaire, geboren te Kattendijke (Zeeland) op 29 juni 1904. Zij is getrouwd te Kattendijke (Zeeland) op 15 mei 1930, op 25-jarige leeftijd met Francois Feleus (23 jaar oud), veldarbeider, geboren te Kattendijke (Zeeland) in het jaar 1907, zoon van Florus Feleus (veldarbeider) en Cornelia Haverhoek.
 2. Maatje Vermaire, geboren te Kattendijke (Zeeland) op 10 december 1906.

XII-aq Pieternella Molhoek, dienstmeid en koopvrouw, geboren te Goes op 31 augustus 1841, overleden aldaar op 5 januari 1913, dochter van XI-u. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 22 oktober 1863, op 22-jarige leeftijd met Huibregt Schaalje (26 jaar oud), arbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 6 april 1837, overleden aldaar op 31 december 1901, zoon van Gilles Schaalje (arbeider) en Sara Murre. Uit dit huwelijk:

 1. Sara Hendrika Schaalje, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 13 februari 1864, volgt onder XIII-am.
 2. Jannetje Schaalje, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 7 oktober 1865, volgt onder XIII-an.
 3. Gilles Schaalje, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 21 januari 1868, volgt onder XIII-ao.
 4. Jacoba Schaalje, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 2 juli 1869, volgt onder XIII-ap.
 5. Johanna Schaalje, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 1 december 1873, volgt onder XIII-aq.
 6. Pieternella Cornelia Schaalje, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 22 september 1877, volgt onder XIII-ar.

XII-ar Kornelis Molhoek, arbeider, geboren te 's-Heer Hendrikskinderen (Zeeland) op 14 oktober 1843, zoon van XI-u. Hij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 22 maart 1866, op 22-jarige leeftijd (1) met Willemina Geelhoed (23 jaar oud), dienstmeid, geboren te Wolphaartsdijk op 21 februari 1843, overleden aldaar op 12 juni 1870, dochter van Arij Geelhoed (arbeider) en Paulina van Strien (arbeidster en arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Johannis Molhoek, geboren te Wolphaartsdijk op 12 augustus 1866.
 2. Arij Molhoek, geboren te Wolphaartsdijk op 11 maart 1868.
 3. Levenloos Molhoek, geboren te Wolphaartsdijk op 12 juni 1870, overleden aldaar op 12 juni 1870.
Hij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 9 februari 1871, op 27-jarige leeftijd (2) met Dina de Bree (20 jaar oud), arbeidster, geboren te Wolphaartsdijk op 3 maart 1850, dochter van Jan de Bree (arbeider) en Willemina Geene (arbeidster).
XII-as Pieternella Molhoek, geboren te Wilhelminadorp op 2 november 1840, overleden te Goes op 29 december 1872, dochter van XI-v. Zij is getrouwd te Kattendijke (Zeeland) op 11 mei 1860, op 19-jarige leeftijd met Anthonie Kooman (22 jaar oud), werkman, geboren te Wolphaartsdijk op 26 oktober 1837, overleden te Yerseke op 21 oktober 1896, zoon van Izaak Janusse Kooman en Catharina Verhulst.
(Hij was later gehuwd met Clasina de Jager, winkelierster, geboren te Scherpenisse in het jaar 1845, overleden te Yerseke op 2 juni 1920, dochter van Marinus de Jager en Maria Suurland.) Uit dit huwelijk:
 1. Isaac Kooman, geboren te Kattendijke (Zeeland) op 2 juli 1860, volgt onder XIII-as.
 2. Catharina Kooman, geboren te Wolphaartsdijk op 21 juni 1861.
 3. Adriana Kooman, geboren te Kattendijke (Zeeland) op 14 december 1863.
 4. Marinus Kooman, geboren te Wilhelminadorp op 23 februari 1866, overleden te Kattendijke (Zeeland) op 20 oktober 1866.
 5. Marinus Kooman, geboren te Wilhelminadorp op 2 mei 1867, overleden te Kattendijke (Zeeland) op 7 juni 1867.
 6. Maria Kooman, geboren te Goes op 17 juni 1868.
 7. Marinus Kooman, geboren te Goes op 12 december 1869, overleden aldaar op 16 oktober 1871.
 8. Anthonie Kooman, geboren te Goes op 13 maart 1871, volgt onder XIII-at.

XII-at Helena Molhoek, geboren te Goes op 26 april 1843, dochter van XI-v. Zij is getrouwd te Kattendijke (Zeeland) op 20 mei 1864, op 21-jarige leeftijd met Jan den Herder (22 jaar oud), arbeider, geboren te Goes in het jaar 1842, zoon van Jan den Herder en Sophia Jeftje. Uit dit huwelijk:

 1. Sophia den Herder, geboren te Kattendijke (Zeeland) op 2 december 1864.
 2. Leendert Adriaan den Herder, geboren te Kattendijke (Zeeland) op 2 april 1866, overleden aldaar op 9 november 1866.
 3. Catharina den Herder, geboren te Sint Philipsland op 16 februari 1869, overleden aldaar op 13 september 1869.
 4. Catharina den Herder, geboren te Sint Philipsland op 27 mei 1871.
 5. Jannetje den Herder, geboren te Nieuwerkerk (Zeeland) op 10 december 1872.
 6. Marinus Jan den Herder, geboren te Sint Philipsland op 2 oktober 1874, overleden aldaar op 25 december 1874.
 7. Leendert den Herder, geboren te Sint Philipsland op 11 maart 1876.

XII-au Pieternella Molhoek, dienstmeid, geboren te Kattendijke (Zeeland) op 2 november 1858, dochter van XI-w. Zij is getrouwd te Elkerzee op 24 november 1882, op 24-jarige leeftijd met Klaas Westhoeve (33 jaar oud), arbeider, geboren te Ouddorp (Zuid-Holland) op 2 september 1849, zoon van Krijn Westhoeve (opzichter) en Lena Langstraat. Uit dit huwelijk:

 1. Lena Westhoeve, geboren te 's-Gravenzande (ZH) in het jaar 1883, volgt onder XIII-au.

XII-av Jacob Molhoek, arbeider en werkman, geboren te Oudelande op 26 november 1865, zoon van XI-w. Hij is getrouwd te Kerkwerve op 29 april 1885, op 19-jarige leeftijd met Helena Quaak (19 jaar oud), geboren te Poortvliet op 24 mei 1865, dochter van Jacob Cornelis Quaak (arbeider) en Krina Kurvink. Uit dit huwelijk:

 1. Jacoba Molhoek, geboren te Kerkwerve op 26 februari 1886.
 2. Jakob Cornelis Molhoek, geboren te Dreischor op 17 januari 1888, overleden aldaar op 9 januari 1889.
 3. Maatje Molhoek, geboren te Middelburg op 12 juni 1890.
 4. Krina Molhoek, geboren te Middelburg op 7 augustus 1893.
 5. Pieternella Molhoek, geboren te Middelburg op 24 maart 1895.

XII-aw Jan Blok, boerenknecht en landbouwer, geboren te Driewegen (Zeeland) op 20 december 1857, overleden te Rilland-Bath op 12 mei 1938, zoon van XI-x. Hij is getrouwd te Rilland-Bath op 11 augustus 1881, op 23-jarige leeftijd met Adriana Blok (24 jaar oud), geboren te Fort Bath en Bath op 1 november 1856, overleden te Rilland-Bath op 2 december 1930, dochter van Adriaan Christiaanszoon Blok (landbouwer) en Cornelia Feijtel. Uit dit huwelijk:

 1. Kornelia Blok, geboren te Rilland-Bath op 15 oktober 1882.
 2. Jacomina Blok, geboren te Rilland-Bath op 4 september 1883, overleden aldaar op 7 oktober 1883.
 3. Nicolaas Blok, rijksambtenaar, geboren te Rilland-Bath op 11 maart 1893. Hij is getrouwd te Rilland-Bath op 27 september 1923, op 30-jarige leeftijd met Jannetje Blok (27 jaar oud), geboren te Rilland-Bath op 6 mei 1896, dochter van Adriaan Blok (landmansknecht en landbouwer) en Maatje Krijger (dienstmeid).
 4. Jan Blok, geboren te Rilland-Bath op 30 juni 1894, overleden aldaar op 30 augustus 1894.
 5. Adriana Jacomina Blok, geboren te Rilland-Bath op 3 november 1895, overleden aldaar op 15 januari 1903.
 6. Maatje Johanna Blok, geboren te Rilland-Bath op 23 januari 1902.

XII-ax Adriaan Blok, boerenknecht en landbouwer, geboren te Krabbendijke (Zeeland) op 28 februari 1860, overleden aldaar op 18 mei 1941, zoon van XI-x. Hij is getrouwd te Rilland-Bath op 4 augustus 1882, op 22-jarige leeftijd met Appollonia Bruijnzeel (19 jaar oud), geboren te Rilland en Maire op 4 augustus 1863, overleden voor 18 mei 1941, dochter van Pieter Bruijnzeel (landman en rentenier) en Janna Beenhakker. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Blok, landbouwer, geboren te Krabbendijke in het jaar 1882. Hij is getrouwd te Kapelle op 4 mei 1917, op 35-jarige leeftijd met Johanna Suzanna van Liere (25 jaar oud), geboren te Kapelle op 20 juli 1891, dochter van Willem van Liere (boerenknecht) en Cornelia de Jager.
 2. Jacobus Blok, landbouwer, geboren te Krabbendijke (Zeeland) op 3 mei 1884. Hij is getrouwd te Oudelande op 9 mei 1907, op 23-jarige leeftijd met Maatje Meeuwse (23 jaar oud), geboren te Oudelande in het jaar 1884, dochter van Jan Meeuwse (landbouwer) en Cornelia van Damme.
 3. Appollonia Blok, geboren te Krabbendijke (Zeeland) op 9 januari 1900. Zij is getrouwd te Krabbendijke (Zeeland) op 1 april 1926, op 26-jarige leeftijd met Jan Aarnoudse (26 jaar oud), landbouwer, geboren te Oud-Vossemeer (Zeeland) in het jaar 1900, zoon van Jacob Aarnoudse (landbouwer) en Geurtje Stolk.

XII-ay Pieternella Blok, geboren te Rilland-Bath op 17 juni 1870, overleden te Wissenkerke (Zeeland) op 29 december 1958, dochter van XI-x. Zij is getrouwd te Rilland-Bath op 27 oktober 1892, op 22-jarige leeftijd met Jan Adriaan Krijger (22 jaar oud), koopman en graanhandelaar, geboren te Krabbendijke (Zeeland) in het jaar 1870, overleden aldaar op 14 december 1925, zoon van Jacobus Krijger (landbouwer) en Kornelia Zuidweg. Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Marinus Krijger, geboren te Krabbendijke (Zeeland) op 18 januari 1893.
 2. Maria Cornelia Krijger, geboren te Krabbendijke (Zeeland) op 26 mei 1894, overleden aldaar op 28 september 1894.
 3. Maria Cornelia Jacomina Krijger, geboren te Krabbendijke (Zeeland) op 26 juli 1903. Zij is getrouwd te Krabbendijke (Zeeland) op 7 juli 1932, op 28-jarige leeftijd met Jacobus Overbeeke (30 jaar oud), landbouwer, geboren te Wolphaartsdijk in het jaar 1902, zoon van Leendert Overbeeke (landbouwer) en Elena Buteijn.

XII-az Jacomina Blok, geboren te Rilland-Bath op 2 juli 1873, overleden aldaar op 14 november 1956, dochter van XI-x. Zij is getrouwd te Rilland-Bath op 11 mei 1899, op 25-jarige leeftijd met Pieter Bruijnzeel (28 jaar oud), landbouwer, geboren te Rilland-Bath op 18 juni 1870, zoon van Jacob Bruijnzeel en Elena Butijn. Uit dit huwelijk:

 1. Jacob Leendert Jacobus Bruijnzeel, geboren te Rilland-Bath op 18 januari 1900.
 2. Jacob Marinus Jan Bruijnzeel, landbouwer, geboren te Rilland-Bath op 13 februari 1905. Hij is getrouwd te Sint Philipsland op 26 maart 1931, op 26-jarige leeftijd met Willemina Maria van Strien (22 jaar oud), geboren te Sint Philipsland op 26 april 1908, overleden te Bergen op Zoom op 25 juli 1949, dochter van XII-cg.
 3. Leendert Johannes Bruijnzeel, landbouwer, geboren te Rilland-Bath op 2 februari 1907. Hij is getrouwd te Oudelande op 23 mei 1935, op 28-jarige leeftijd met Andriena Cornelia Bruggeman (24 jaar oud), geboren te Oudelande in het jaar 1911, dochter van Andries Jan Bruggeman (landbouwer) en Cornelia Meeuwse.
 4. Marinus Pieter Bruijnzeel, geboren te Rilland-Bath op 6 juni 1910.

XII-ba Engel Blok, landbouwersknecht en landbouwer, geboren te Rilland-Bath op 16 januari 1877, overleden te Kruiningen (Zeeland) op 30 mei 1945, zoon van XI-x. Hij is getrouwd te Kloetinge (Zeeland) op 25 april 1907, op 30-jarige leeftijd met Adriana Bruijnzeel (23 jaar oud), geboren te Kloetinge (Zeeland) in het jaar 1884, dochter van Hendrikus Marinus Bruijnzeel (landbouwer) en Maria van der Linde. Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Marinus Blok, geboren te Krabbendijke (Zeeland) na juni 1911, overleden aldaar op 12 augustus 1911.

XII-bb Gilles Molhoek, gemeenteontvanger, molenaar en koopman, geboren te Driewegen (Zeeland) op 6 december 1861, wonende te Ellewoutsdijk (Zeeland), overleden aldaar op 19 februari 1918, zoon van XI-y. Hij is getrouwd te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 10 mei 1883, op 21-jarige leeftijd met Suzanna Bruinooge (20 jaar oud), geboren te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 17 juli 1862, wonende aldaar, dochter van Jacob Bruinooge (landbouwer) en Katharina Steenpoorte (landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos Molhoek, geboren te Driewegen (Zeeland) op 20 juni 1884, overleden aldaar op 20 juni 1884.
 2. Gerard Jacob Molhoek, geboren te Driewegen (Zeeland) op 21 juni 1886.
 3. Catharina Maatje Molhoek, verpleegster, geboren te Driewegen (Zeeland) op 6 augustus 1889, wonende te Rotterdam, overleden te Middelburg op 10 juli 1915.
 4. Jacob Nicolaas Molhoek, geboren te Driewegen (Zeeland) op 25 september 1890.
 5. Nicolaas Molhoek, geboren te Driewegen (Zeeland) op 23 mei 1892, overleden te Goes op 20 september 1975. Hij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 1 augustus 1918, op 26-jarige leeftijd met Josina den Herder (22 jaar oud), geboren te Wolphaartsdijk op 20 november 1895, overleden aldaar op 4 juni 1962, dochter van Pieter den Herder (timmerman) en Aaltje van Damme (dienstbode).
 6. Andries Molhoek, geboren te Oudelande op 13 juli 1893, overleden aldaar op 3 augustus 1893.
 7. Maatje Molhoek, geboren te Oudelande op 13 juli 1893, overleden aldaar op 8 augustus 1893.
 8. Maatje Pieternella Molhoek, geboren te Oudelande in augustus 1894, overleden aldaar op 3 februari 1896.
 9. Maatje Pieternella Molhoek, geboren te Oudelande op 14 april 1897.
 10. Maria Geertruida Molhoek, geboren te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 25 november 1899. Zij is getrouwd te Kloetinge (Zeeland) op 8 augustus 1929, op 29-jarige leeftijd met Willem August Pieter de Kramer (27 jaar oud), onderwijzer, geboren te Amsterdam in het jaar 1902, zoon van Joos de Kramer (reiziger) en Jacoba Alida Elisabeth Blankenburg.

XII-bc Pieternella Molhoek, geboren te Driewegen (Zeeland) op 15 oktober 1863, overleden te Baarland (Zeeland) op 16 juli 1902, dochter van XI-y. Zij is getrouwd te Baarland (Zeeland) op 18 februari 1886, op 22-jarige leeftijd met Christiaan Ruijsaard (25 jaar oud), landmansknecht en gemeenteontvanger, geboren te Baarland (Zeeland) op 11 februari 1861, overleden te Middelburg op 12 december 1917, zoon van Marinus Ruijsaard (landbouwer) en Henrica Louisse (landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Ruijsaard, geboren te Baarland (Zeeland) op 2 april 1886, overleden aldaar op 17 april 1886.
 2. Gerard Ruijsaard, geboren te Baarland (Zeeland) op 10 augustus 1888, volgt onder XIII-av.
 3. Marinus Ruijsaard, geboren te Baarland (Zeeland) op 20 augustus 1889, overleden aldaar op 23 september 1889.
 4. Marinus Ruijsaard, geboren te Baarland (Zeeland) op 22 september 1891.
 5. Maatje Henrica Ruijsaard, geboren te Baarland (Zeeland) op 24 september 1898, overleden te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 1 oktober 1961. Zij is getrouwd te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 7 april 1923, op 24-jarige leeftijd met Jacobus Looij (25 jaar oud), landarbeider, geboren te Ellewoutsdijk (Zeeland) in het jaar 1898, zoon van Elias Looij en Janna Hoogstad.

XII-bd Nicolaas Molhoek, bakker en huisknecht, geboren te Driewegen (Zeeland) op 2 juli 1867, wonende te Paterson (New Jersey - USA), overleden te Goes op 8 december 1931, zoon van XI-y. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 5 maart 1885, op 17-jarige leeftijd met Zantina de Vos (21 jaar oud), boerenmeid, herbergierster en winkelierster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 19 december 1863, wonende te Kruiningen (Zeeland), overleden aldaar op 13 november 1906, dochter van Marinus de Vos (landbouwer) en Adriana Verburg (landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Maatje Molhoek, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 24 december 1885, volgt onder XIII-aw.
 2. Marinus Molhoek, sergeant 1e klasse en schrijver bij het kantongerecht, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 1 december 1887, wonende te Koudekerke (Zeeland), overleden te Middelburg op 20 februari 1943. Hij is getrouwd te Vlissingen op 14 augustus 1912, op 24-jarige leeftijd met Willemina Hendrika de Jong (20 jaar oud), geboren te Vlissingen in het jaar 1892, dochter van Pieter de Jong en Theodora Johanna Christina Visser.
 3. Geertruida Molhoek, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 22 maart 1890. Zij is getrouwd te Rilland-Bath op 10 april 1919, op 29-jarige leeftijd met Jan van Overbeeke (31 jaar oud), winkelier en manufacturier, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) in het jaar 1888, overleden te Goes op 1 maart 1956, zoon van Adriaan Cornelis Christiaan van Overbeeke (landbouwer) en Jacoba Thorenaar.
 4. Gerard Molhoek, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 4 januari 1893.
 5. Adriana Molhoek, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 21 juli 1896.

XII-be Geertje Maatje Margaretha Molhoek, geboren te Driewegen (Zeeland) op 2 juli 1867, overleden te Kloetinge (Zeeland) op 1 juni 1926, dochter van XI-y. Zij is getrouwd te Baarland (Zeeland) op 17 mei 1888, op 20-jarige leeftijd met Adriaan Zandee (24 jaar oud), boerenknecht en landbouwer, geboren te Kattendijke (Zeeland) op 21 december 1863, overleden te Kloetinge (Zeeland) op 2 maart 1921, zoon van Pieter Zandee Pieterszoon (landbouwer) en Leuntje van Liere (boerenmeid en landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Leuntje Zandee, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 27 maart 1889, ongehuwd overleden te Goes op 10 oktober 1962.
 2. Maatje Zandee, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 31 mei 1890, ongehuwd overleden te Bergen op Zoom op 6 januari 1974.
 3. Levenloos Zandee, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 27 augustus 1891, overleden aldaar op 27 augustus 1891.
 4. Pieter Zandee, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 5 januari 1894, overleden te Goes op 7 oktober 1983.
 5. Gerard Zandee, boerenknecht, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 19 september 1895. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 6 maart 1924, op 28-jarige leeftijd met Wilhelmina Sandee (24 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 25 januari 1900, dochter van Maatje de Back.

XII-bf Jan Slabbekoorn, kleermaker en winkelier, geboren te Wolphaartsdijk op 18 maart 1841, wonende te Yerseke, zoon van XI-z.

Failliet in 1869, winkelier en leurder in huishoudelijke artikelen.
Hij is getrouwd te Kloetinge (Zeeland) op 22 februari 1866, op 24-jarige leeftijd met Helena Remijnse (21 jaar oud), geboren te Krabbendijke (Zeeland) op 27 september 1844 (nederlands hervormd), wonende te Yerseke, dochter van XI-aa. Uit dit huwelijk:
 1. Pieternella Cornelia Slabbekoorn, geboren te Yerseke op 8 oktober 1866.
 2. Cornelia Slabbekoorn, geboren te Yerseke op 15 mei 1867.
 3. Janna Jacob Slabbekoorn, geboren te Yerseke op 15 oktober 1868.
 4. Dingenis Slabbekoorn, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 31 mei 1870.

XII-bg Adriaan Slabbekoorn, broodbakker, geboren te Wolphaartsdijk op 9 oktober 1847, overleden aldaar op 9 oktober 1889, zoon van XI-z. Hij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 17 juni 1875, op 27-jarige leeftijd met Jacomina van Strien (21 jaar oud), winkelierster, geboren te Wolphaartsdijk op 5 november 1853, overleden aldaar op 5 januari 1900, dochter van Jan van Strien (landbouwer) en Leuntje Rottier (landbouwster).
(Zij is later getrouwd te Wolphaartsdijk op 23 april 1891, op 37-jarige leeftijd met Adriaan Remijnse, geboren te Wolphaartsdijk op 19 oktober 1847, zie XI-am.) Uit dit huwelijk:

 1. Pieternella Leuntje Slabbekoorn, geboren te Wolphaartsdijk op 27 januari 1877, volgt onder XIII-ax.
 2. Leuntje Pieternella Slabbekoorn, geboren te Wolphaartsdijk op 25 januari 1887, volgt onder XIII-ay.

XII-bh Giljaam Slabbekoorn, smid, geboren te Wolphaartsdijk op 3 januari 1849, overleden aldaar op 12 oktober 1909, zoon van XI-z. Hij is getrouwd te Kloetinge (Zeeland) op 27 december 1872, op 23-jarige leeftijd met Machelina van Liere (21 jaar oud), geboren te Kloetinge (Zeeland) op 14 oktober 1851, dochter van Cornelis van Liere (boerenknecht en landbouwer) en Geertruida Vleugel (boerenmeid). Uit dit huwelijk:

 1. Jan Slabbekoorn, smid, geboren te Wolphaartsdijk op 26 oktober 1873, wonende te Kloetinge (Zeeland), overleden aldaar op 22 maart 1915. Hij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 25 mei 1900, op 26-jarige leeftijd met Pieternella Valkier, geboren te Wolphaartsdijk op 25 oktober 1873 (gereformeerd), volgt onder XII-af.
 2. Geertruida Slabbekoorn, geboren te Wolphaartsdijk op 14 december 1874, volgt onder XIII-az.
 3. Pieternella Slabbekoorn, geboren op 24 april 1876, overleden te Wolphaartsdijk op 15 maart 1879.
 4. Cornelis Slabbekoorn, smid, geboren te Wolphaartsdijk op 8 augustus 1877. Hij is getrouwd te Kapelle op 1 november 1923, op 46-jarige leeftijd met Cornelia Staal (35 jaar oud), geboren te Kapelle in het jaar 1888, dochter van Jan Staal en Pieternella de Groene.
 5. Cornelia Slabbekoorn, geboren te Wolphaartsdijk op 25 november 1878, overleden aldaar op 20 februari 1879.
 6. Adriaan Slabbekoorn, geboren te Wolphaartsdijk op 4 februari 1880, overleden aldaar op 13 april 1880.
 7. Pieternella Cornelia Slabbekoorn, geboren te Wolphaartsdijk op 7 november 1882, volgt onder XIII-ba.
 8. Adriaan Slabbekoorn, geboren te Wolphaartsdijk op 6 juni 1884, overleden aldaar op 15 augustus 1884.
 9. Agatha Slabbekoorn, geboren te Wolphaartsdijk op 13 augustus 1885, overleden aldaar op 23 september 1886.
 10. Cornelia Slabbekoorn, geboren te Wolphaartsdijk op 5 september 1886, overleden aldaar op 20 september 1886.
 11. Adriaan Slabbekoorn, geboren te Wolphaartsdijk op 11 april 1888, volgt onder XIII-bb.
 12. Aagtje Slabbekoorn, geboren te Wolphaartsdijk op 2 december 1889.

XII-bi Nicolaas Remijnse, timmerman en koopman, geboren te Krabbendijke (Zeeland) op 7 augustus 1843 (gereformeerd), zoon van XI-aa.

Nicolaas Remijnse. Emigrant in 1872 Goes. Leeftijd: 29. Beroep: timmerman. Kerkgenootschap: Christelijk Gereformeerd. Jaar vertrek: 1872. Plaats van vertrek: Goes. Vetrekt met zijn vrouw. Aantal kinderen: 1. Reden van vertrek: Zucht naar bestaansverbetering. Bestemming: Verenigde Staten van Noord-Amerika.
Hij is getrouwd te Goes op 14 maart 1867 (getuigen waren Job Sinke en Cornelis Duvekot), op 23-jarige leeftijd (1) met Maatje de Schipper (26 jaar oud), dienstbode en winkelierster, geboren te Wemeldinge (Zeeland) op 13 februari 1841, overleden te Goes op 1 mei 1871, dochter van Willem de Schipper en Maria Oranje. Uit dit huwelijk:
 1. Dingenus Remijnse, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 23 februari 1868, overleden te Goes op 22 december 1868.
 2. Dingenus Remijnse, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 15 februari 1870.
Hij is getrouwd te Goes op 8 februari 1872 (getuigen waren Cornelis Duvekot, Jan Hollestelle en Job Sinke), op 28-jarige leeftijd (2) met Leijntje Catharina Duvekot (25 jaar oud), geboren te Oostkapelle op 30 november 1846, dochter van Laurens Duvekot en Adriana Versluijs.
XII-bj Pieter Jacobus Kousemaker, wagenmaker, winkelier en brievengaarder, geboren te Arnemuiden op 28 oktober 1861, overleden aldaar op 22 maart 1936, zoon van XI-ab. Hij is getrouwd te Arnemuiden op 9 april 1884, op 22-jarige leeftijd met Johanna de Hamer (20 jaar oud), geboren te Arnemuiden op 22 oktober 1863, overleden aldaar op 21 februari 1930, dochter van Janis de Hamer (vleeshouwer) en Johanna de Buck. Uit dit huwelijk:
 1. Dingenis Janis Kousemaker, geboren te Arnemuiden op 15 oktober 1884, volgt onder XIII-bc.
 2. Janis Dingenis Kousemaker, geboren te Arnemuiden op 9 juni 1888, volgt onder XIII-bd.
 3. Jacobus Pieter Kousemaker, geboren te Arnemuiden op 19 september 1891, overleden aldaar op 22 juli 1893.

XII-bk Jacobus Pieter Kousemaker, broodbakker, geboren te Arnemuiden op 28 december 1865, overleden te Vlissingen op 9 juli 1932, zoon van XI-ab. Hij is getrouwd te Vlissingen op 8 juli 1891, op 25-jarige leeftijd met Sara Maria Laernoes (32 jaar oud), geboren te Vlissingen op 27 juni 1859, overleden aldaar op 13 september 1926, dochter van Pieter Gillis Laernoes (schilder) en Maria Meskes. Uit dit huwelijk:

 1. Dingenus Kousemaker, geboren te Vlissingen op 26 december 1893, volgt onder XIII-be.
 2. Pieter Gilles Kousemaker, geboren te Vlissingen op 8 november 1895.
 3. Pieternella Maria Kousemaker, geboren te Vlissingen op 30 maart 1903. Zij is getrouwd te Vlissingen op 2 juni 1927, op 24-jarige leeftijd met Gijsbert Paauwe (26 jaar oud), scheepsbouwkundige, geboren te Barendrecht (ZH) in het jaar 1901, overleden te Vlissingen op 10 mei 1957, zoon van Jan Cornelis Paauwe (rijwielhandelaar) en Lijntje de Heus.

XII-bl Dingenis Kousemaker, wagenmaker, geboren te Arnemuiden op 29 augustus 1871, overleden te Middelburg op 21 juli 1950, zoon van XI-ab. Hij is getrouwd te Arnemuiden op 27 januari 1892, op 20-jarige leeftijd met Tannetje Crucq (17 jaar oud), geboren te Arnemuiden op 10 maart 1874, overleden aldaar op 27 oktober 1954, dochter van Johannis Crucq (landbouwer en landman) en Neeltje Kesteloo. Uit dit huwelijk:

 1. Dingenis Johannes Kousemaker, geboren te Arnemuiden op 14 mei 1892, overleden aldaar op 12 juni 1903.
 2. Neeltje Pieternella Kousemaker, geboren te Arnemuiden op 14 oktober 1895. Zij is getrouwd te Arnemuiden op 5 september 1917, op 21-jarige leeftijd met haar neef Johannes Crucq (23 jaar oud), geboren te Arnemuiden op 17 november 1893, zoon van Francois Crucq (landbouwer) en Maria Roelse.
 3. Pieternella Neeltje Kousemaker, geboren te Arnemuiden op 24 september 1899. Zij is getrouwd te Arnemuiden op 15 september 1920, op 20-jarige leeftijd met Jacobus Scheele (24 jaar oud), landbouwer, geboren te Arnemuiden op 7 augustus 1896, zoon van Jacobus Scheele en Maria Dieleman.
 4. Johannis Dingenis Kousemaker, wagenmaker, geboren te Arnemuiden op 5 september 1905. Hij is getrouwd te Arnemuiden op 7 mei 1930, op 24-jarige leeftijd met Maria Elizabeth Kroon (26 jaar oud), dienstbode, geboren te Nieuw- en Sint Joosland in het jaar 1904, dochter van Cornelis Kroon en Christina Zuijdwegt.

XII-bm Geertruid Maria Kousemaker, geboren te Wolphaartsdijk op 8 juli 1854, overleden aldaar op 8 januari 1939, dochter van XI-ac. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 12 oktober 1882, op 28-jarige leeftijd met Dingenis Vleugel (26 jaar oud), boerenknecht, landbouwer en koopman, geboren te Wolphaartsdijk in het jaar 1856, wonende aldaar, overleden te Goes op 14 december 1941, zoon van Willem Vleugel (boerenknecht) en Louisa Tolhoek.

Opmerking: erkend kind: Geertruida Maria, ingeschr. B.S. Wolphaartsdijk 30-03-1880.
Uit dit huwelijk:
 1. Geertruida Maria Vleugel, geboren te Wolphaartsdijk op 30 maart 1880, volgt onder XIII-bf.
 2. Willem Vleugel, geboren te Wolphaartsdijk op 16 juli 1883, wonende aldaar, overleden te Goes op 13 oktober 1951.
 3. Pieternella Vleugel, geboren te Wolphaartsdijk op 16 december 1885, overleden aldaar op 14 september 1886.
 4. Louisa Pieternella Vleugel, geboren te Wolphaartsdijk op 6 augustus 1887, overleden aldaar op 13 september 1887.
 5. Jacobus Vleugel, bakker, geboren te Wolphaartsdijk op 3 september 1888. Hij is getrouwd te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 1 november 1912, op 24-jarige leeftijd met Catharina Nijsse (23 jaar oud), geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) in het jaar 1889, dochter van Arij Nijsse (landbouwer) en Geertruida Goeman.
 6. Dingenis Vleugel, landbouwer, geboren te Wolphaartsdijk op 4 januari 1890. Hij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 22 april 1915, op 25-jarige leeftijd met Lena Valkier, geboren te Wolphaartsdijk op 31 oktober 1889, volgt onder XIII-z.
 7. Pieternella Vleugel, geboren te Wolphaartsdijk op 17 januari 1892, overleden aldaar op 22 februari 1892.
 8. Adriaan Vleugel, geboren te Wolphaartsdijk op 19 juli 1895, overleden aldaar op 8 oktober 1895.

XII-bn Adriaan Kousemaker, korenmolenaar, molenaar, brievengaarder en koopman, geboren te Wolphaartsdijk op 20 november 1855, overleden te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 6 februari 1919, zoon van XI-ac. Hij is getrouwd te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 9 mei 1884, op 28-jarige leeftijd met Maria Verhage (29 jaar oud), geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) in het jaar 1855, overleden aldaar op 11 juni 1922, dochter van Adriaan Verhage (landbouwer) en Janna op 't Hof. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Kousemaker, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 21 maart 1885, overleden aldaar op 3 april 1885.
 2. Jacobus Kousemaker, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 21 maart 1885, volgt onder XIII-bg.
 3. Adriaan Kousemaker, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 1 februari 1888.
 4. Pieternella Kousemaker, geboren te Waarde op 31 maart 1889. Zij is getrouwd te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 4 september 1914, op 25-jarige leeftijd met Gerard Paulus Beaufort (31 jaar oud), brievengaarder, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1883, zoon van Marinus Beaufort en Paulina Timmerman.
 5. Jan Kousemaker, geboren te Waarde op 17 februari 1891.
 6. Pieter Jacobus Kousemaker, kantoorhouder posterijen, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 16 juni 1893, overleden te Aardenburg op 23 juni 1973. Hij is getrouwd te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 13 juni 1930, op 36-jarige leeftijd met Adriana Antonise (31 jaar oud), geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 9 september 1898, overleden te Aardenburg op 5 december 1974, dochter van XIII-dc.
 7. Cornelis Kousemaker, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 3 april 1902.

XII-bo Johanna Jacoba Kousemaker, geboren te Nisse op 1 september 1858, overleden te Middelburg op 3 april 1931, dochter van XI-ac. Zij is getrouwd te Nisse op 2 mei 1883, op 24-jarige leeftijd met Pieter Meijers (25 jaar oud), onderwijzer en hoofd van school, geboren te Ritthem in het jaar 1858, overleden te Koudekerke (Zeeland) op 14 juli 1932, zoon van Hendrik Levinus Meijers (smid) en Johanna Haaij. Uit dit huwelijk:

 1. Hendrik Levinus Meijers, geboren te Nisse op 9 januari 1884, overleden aldaar op 11 januari 1884.
 2. Pieternella Johanna Meijers, geboren te Nisse op 5 december 1884. Zij is getrouwd te Nisse op 18 mei 1921, op 36-jarige leeftijd met Jacobus Goedbloed (54 jaar oud), opziener der domeinen, geboren te Sint Laurens op 22 december 1866, zoon van Joost Goedbloed en Suzanna Polderman.
  (Hij is eerder getrouwd te Nisse op 6 juni 1900, op 33-jarige leeftijd met Jozina Dane (32 jaar oud), geboren te Nisse in het jaar 1868, overleden aldaar op 18 februari 1909, dochter van Leendert Dane (winkelier) en Jacomijntje Labeur (winkelierster).)
 3. Jacobus Henricus Meijers, geboren te Nisse op 11 juli 1887, overleden aldaar op 23 augustus 1887.
 4. Jacoba Geertruida Maria Meijers, geboren te Nisse op 28 april 1892, overleden aldaar op 17 mei 1892.
 5. Hendrik Levinus Meijers, geboren te Nisse op 2 juli 1894, overleden aldaar op 2 juli 1894.
 6. Jacoba Geertruida Maria Meijers, geboren te Nisse op 22 juli 1896. Zij is getrouwd te Nisse op 8 april 1920, op 23-jarige leeftijd met Leendert Franciscus van Loenhoud (38 jaar oud), schoenhandelaar, geboren te Steenbergen op 21 januari 1882, zoon van Costiaan Johannes Adrianus van Loenhoud (schoenmaker) en Anna Paulina Clement.

XII-bp Pieternella Kousemaker, geboren te Kattendijke (Zeeland) op 24 oktober 1864, overleden te Rilland-Bath op 30 juni 1947, dochter van XI-ad. Zij is getrouwd te Rilland-Bath op 19 augustus 1897, op 32-jarige leeftijd met Liza van Baalen (35 jaar oud), broodbakker, geboren te Fort Bath op 5 juni 1862, overleden te Rilland-Bath op 13 september 1935, zoon van Levinus van Baalen en Adriana de Groot (winkelierster).

Liza van Baalen gedetineerde op woensdag 28 oktober 1925 Huis van Bewaring te Middelburg
Beroep : boerenarbeider
Geboren te Rilland-Bath, op 5-6-1862
Vonnis uitgesproken (opgenomen op last van) Rechterlijk Commissaris te Middelburg
Datum vonnis : 28-10-1925
Veroordeeld voor (beschuldigd van) : Ontucht met minderjarige van hetzelfde geslacht
Opgenomen in : Huis van Bewaring te Middelburg
Van 28-10-1925 tot 19-12-1925.
Uit dit huwelijk:
 1. Levenloos van Baalen, geboren te Rilland-Bath op 20 juli 1898, overleden aldaar op 20 juli 1898.

XII-bq Pieter Kousemaker, brievengaarder en kantoorbediende, geboren te Wolphaartsdijk op 12 september 1880, overleden te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 27 januari 1930, zoon van XI-ad. Hij is getrouwd op 13 augustus 1903, op 22-jarige leeftijd met Santina Sandee (28 jaar oud), geboren te Wolphaartsdijk op 19 augustus 1874, dochter van Jan Sandee (koopman) en Adriana Margaritha de Groote. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Kousemaker, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 14 mei 1904.
 2. Jan Kousemaker, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 31 mei 1910.

XII-br Louisa Tolhoek, winkelierster, geboren te Wolphaartsdijk op 10 augustus 1876, overleden te Wemeldinge (Zeeland) op 22 maart 1956, dochter van XI-ae. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 16 oktober 1895, op 19-jarige leeftijd met Jacob Westplate (22 jaar oud), slachter en slager, geboren te Wolphaartsdijk in het jaar 1873, overleden aldaar op 8 december 1919, zoon van Dingenis Westplate (tuinman) en Elizabeth Spruit. Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Maria Westplate, geboren te Wolphaartsdijk op 5 augustus 1898, overleden aldaar op 23 oktober 1898.
 2. Maria Elisabeth Westplate, geboren te Wolphaartsdijk op 1 februari 1901. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 6 november 1924, op 23-jarige leeftijd met Cornelis Henderikx (24 jaar oud), bakker, geboren te Oudelande in het jaar 1900, wonende aldaar, zoon van Pieter Henderikx (gemeente veldwachter) en Jannetje Ridderhof.
 3. Elisabeth Maria Westplate, geboren te Wolphaartsdijk op 26 april 1904.
 4. Janus Dingenis Westplate, geboren te Wolphaartsdijk op 14 april 1906, overleden aldaar op 24 april 1906.
 5. Dina Jannetje Westplate, geboren te Wolphaartsdijk op 6 juli 1908.

XII-bs Dina Zweedijk, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 30 juli 1881, dochter van XI-af. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 31 juli 1907, op 26-jarige leeftijd met Pieter Legrand (25 jaar oud), kaashandelaar, geboren te Nijmegen in het jaar 1882, zoon van Peter Legrand en Anna Graat.

Opmerking: erkend kind: Marinus, geb. 23-06-1902 te Valburg.
Uit dit huwelijk:
 1. Marinus Legrand, geboren te Valburg (Gelderland) op 23 juni 1902.

XII-bt Jacobus Remijnse, landbouwer, geboren te Wolphaartsdijk op 15 december 1887, overleden aldaar op 8 april 1947, zoon van XI-ag. Hij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 23 juli 1914, op 26-jarige leeftijd met Jannetje Janna Thorenaar (27 jaar oud), geboren te Wolphaartsdijk op 24 januari 1887, overleden te Goes op 8 april 1966, dochter van Janus Thorenaar (timmerman en landbouwer) en Pieternella Koeman. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Janus Remijnse, geboren te Wolphaartsdijk op 25 mei 1915, overleden te Heusden (NB).
 2. Janus Remijnse, landbouwersknecht en melkslijter, geboren te Heusden (NB) op 10 juni 1916 (gereformeerd), overleden te Alkmaar op 3 september 1954.
 3. Anton Remijnse, geboren te Wolphaartsdijk op 28 juli 1918.
 4. Pieternella Remijnse, geboren te Wolphaartsdijk op 27 januari 1920 (gereformeerd).
 5. Jacobus Remijnse, geboren te Wolphaartsdijk op 7 november 1921.
 6. Janna Remijnse, geboren te Wolphaartsdijk op 4 juli 1923.
 7. Abraham Remijnse, geboren te Wolphaartsdijk op 9 februari 1925.
 8. Maria Anna Remijnse, geboren te Wolphaartsdijk op 26 maart 1927, volgt onder XIII-bh.

XII-bu Maria Remijnse, geboren te Wolphaartsdijk op 16 maart 1890, dochter van XI-ag. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 11 mei 1911, op 21-jarige leeftijd met Jan Jr. Goedheer (23 jaar oud), boerenknecht, geboren te Wolphaartsdijk op 5 januari 1888, overleden aldaar op 20 december 1967, zoon van Jan Goetheer (landbouwer) en Adriana Nieuwenhuijse. Uit dit huwelijk:

 1. Anton Goedheer, geboren te Wolphaartsdijk in het jaar 1918, volgt onder XIII-bi.
 2. David Goedheer.
 3. Adriana Goedheer.
 4. Maria Goedheer.
 5. Jan Goedheer.

XII-bv Abraham Remijnse, landmansknecht, landbouwer en winkelier, geboren te Wissenkerke (Zeeland) op 9 april 1870, overleden aldaar op 20 november 1927, zoon van XI-ah. Hij is getrouwd op 9 december 1891, op 21-jarige leeftijd met Maria IsraŽl (23 jaar oud), landbouwster, geboren te Wissenkerke (Zeeland) op 9 maart 1868, overleden te Goes op 20 januari 1945, dochter van Pieter Israel (landman) en Levina Boot (landvrouw). Uit dit huwelijk:

 1. Klazina Levina Remijnse, geboren te Wissenkerke (Zeeland) op 20 mei 1892. Zij is getrouwd te Wissenkerke (Zeeland) op 18 juni 1913, op 21-jarige leeftijd met Leendert Jan Hoveijn (26 jaar oud), smid, geboren te Wissenkerke (Zeeland) in het jaar 1887, zoon van Gilles Hoveijn (landbouwer) en Pieternella Anthonetta de Looff (landbouwster).
 2. Pieter Dingenus Remijnse, geboren te Wissenkerke (Zeeland) op 6 februari 1895, volgt onder XIII-bj.
 3. Dingenus Pieter Remijnse, geboren te Wissenkerke (Zeeland) op 30 mei 1897, overleden aldaar op 9 oktober 1897.
 4. Levina Klazina Remijnse, geboren te Wissenkerke (Zeeland) op 17 februari 1901. Zij is getrouwd te Wissenkerke (Zeeland) op 5 oktober 1921, op 20-jarige leeftijd met Pieter Gilles de Lange (18 jaar oud), landbouwersknecht, geboren te Colijnsplaat in het jaar 1903, zoon van Pieter Gilles de Lange (landbouwer) en Pieternella Meulenberg (landbouwster).

XII-bw Dingenus Remijnse, landbouwersknecht, schaapsherder en klein landbouwer, geboren te Wissenkerke (Zeeland) op 14 april 1874 (nederlands hervormd), overleden te Wolphaartsdijk op 3 november 1952, zoon van XI-ah. Hij is getrouwd te Wissenkerke (Zeeland) op 10 mei 1894, op 20-jarige leeftijd met Lientje de Regt (19 jaar oud), geboren te Wissenkerke (Zeeland) op 4 april 1875, overleden te Goes op 8 maart 1942, dochter van Dingenis de Regt (landmansknecht, koetsier en landbouwer) en Cornelia de Regt. Uit dit huwelijk:

 1. Dingenus Remijnse, geboren te Wissenkerke (Zeeland) op 8 oktober 1894, volgt onder XIII-bk.
 2. Cornelia Klazina Remijnse, geboren te Wissenkerke (Zeeland) op 10 september 1895, overleden aldaar op 8 oktober 1895.
 3. Cornelia Klazina Remijnse, geboren te Wissenkerke (Zeeland) op 30 maart 1897. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 22 december 1916, op 19-jarige leeftijd met Willem van Loo (22 jaar oud), timmerman, geboren te Driewegen (Zeeland) in het jaar 1894, zoon van Willem van Loo (timmerman) en Jacomina Minderhoud.
 4. Klazina Cornelia Remijnse, geboren te Wissenkerke (Zeeland) op 26 april 1898. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 16 juni 1922, op 24-jarige leeftijd met Marinus Zuijdweg (21 jaar oud), smid, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1901, zoon van Jan Zuijdweg (smid) en Adriana de Vos.
 5. Janna Maria Remijnse, verpleegster en verpleegster, geboren te Wissenkerke (Zeeland) op 26 juni 1900 (nederlands hervormd), ongehuwd overleden.
 6. Maatje Pieternelle Remijnse, geboren te Wissenkerke (Zeeland) op 3 augustus 1901. Zij is getrouwd te Goes op 30 april 1925, op 23-jarige leeftijd met Cornelis Smallegange (31 jaar oud), broodbakker, geboren te Kapelle op 1 februari 1894, zoon van Willem Smallegange (broodbakkersknecht en broodbakker) en Maria Lavooij.
 7. Pieternelle Maatje Remijnse, geboren te Wissenkerke (Zeeland) op 9 juli 1904. Zij was gehuwd met Cornelis Anthonie van Holten.
 8. Maria Anna Remijnse, verpleegster, geboren te Wissenkerke (Zeeland) op 5 februari 1906 (nederlands hervormd).

XII-bx Maatje Jacob, geboren te Wolphaartsdijk op 20 december 1864, wonende aldaar, overleden aldaar op 30 januari 1931, dochter van XI-ai. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 17 december 1891, op 26-jarige leeftijd met Dingenis Leinse (27 jaar oud), arbeider, geboren te Wolphaartsdijk in het jaar 1864, overleden aldaar op 8 augustus 1924, zoon van Pieter Leijnse (arbeider) en Jacomina Meijaard (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Mina Leinse, geboren te Wolphaartsdijk op 6 oktober 1887, volgt onder XIII-bl.
 2. Pieter Coenraad Leinse, geboren te Wolphaartsdijk op 11 oktober 1892, overleden aldaar op 14 februari 1895.
 3. Pieter Jacob Leinse, geboren te Wolphaartsdijk in het jaar 1893, overleden aldaar op 14 februari 1895.
 4. Maatje Leinse, geboren te Wolphaartsdijk op 26 februari 1894. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 23 oktober 1919, op 25-jarige leeftijd met Pieter Cornelis van der Slikke (25 jaar oud), bakker, geboren te Poortvliet in het jaar 1894, zoon van Marinus van der Slikke en Johanna van Damme.
 5. Pieter Coenraad Leinse, geboren te Wolphaartsdijk op 10 maart 1895, overleden aldaar op 23 maart 1896.
 6. Coenraad Leinse, geboren te Wolphaartsdijk op 8 februari 1896, overleden aldaar op 4 maart 1896.
 7. Janna Leinse, geboren op 2 maart 1897, overleden te Wolphaartsdijk. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 8 mei 1924, op 27-jarige leeftijd met Cornelis Braamse (26 jaar oud), boerenknecht, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) in het jaar 1898, zoon van Marinus Adriaan Braamse (boerenknecht) en Jozina Westerweele.
 8. Pieternella Leinse, geboren te Wolphaartsdijk op 26 april 1898, overleden te Wissenkerke (Zeeland) op 28 januari 1948. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 9 april 1936, op 37-jarige leeftijd met Iman Versluis (35 jaar oud), arbeider, geboren te Wissenkerke (Zeeland) op 3 mei 1900, zoon van Abraham Versluis (arbeider) en Janna de Looff.
 9. Maria Leinse, geboren te Wolphaartsdijk op 27 mei 1899, volgt onder XIII-bm.
 10. Pieter Leinse, geboren te Wolphaartsdijk op 1 februari 1904.
 11. Coenraad Leinse, chauffeur, geboren te Wolphaartsdijk op 22 november 1906. Hij is getrouwd te Stavenisse op 9 september 1926, op 19-jarige leeftijd met Willemina Potappel (17 jaar oud), geboren te Stavenisse in het jaar 1909, dochter van Nehemia Potappel (werkman) en Jannetje Vermaas.

XII-by Abraham Geelhoed, landbouwer, geboren te Krabbendijke (Zeeland) op 20 maart 1869, overleden te Sint Philipsland op 7 februari 1960, zoon van XI-aj. Hij is getrouwd te Kruiningen (Zeeland) op 7 juli 1892, op 23-jarige leeftijd met Johanna Kole (22 jaar oud), geboren te Kruiningen (Zeeland) in het jaar 1870, overleden te Sint Philipsland op 27 juli 1955, dochter van Marinus Kole (landbouwer) en Jacoba Braamse. Uit dit huwelijk:

 1. Hendrik Jan Geelhoed, geboren te Sint Philipsland op 9 september 1893, volgt onder XIII-bn.
 2. Marinus Adriaan Geelhoed, landbouwer, geboren te Sint Philipsland op 28 september 1896. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 1 november 1928, op 32-jarige leeftijd met Maria Jacomina Boogerd (21 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) in het jaar 1907, dochter van Domus Boogerd (landbouwer) en Adriana Cornelia Stols.

XII-bz Maria Geelhoed, geboren te Krabbendijke (Zeeland) op 24 februari 1870, wonende te Sint Philipsland en te Dirksland, overleden te Bergen op Zoom op 16 augustus 1911, dochter van XI-aj.

Maria Geelhoed bevolkingsregister 1900-1920 Bergen op Zoom. Deel: 45-Gestichten IV-Vrederust, folio 22. Geboortedatum: 24-10-1870. Geboorteplaats: Krabbendijke. Datum van overlijden: 16-08-1911. Verhuizing 1: 17-05-1909 ingekomen uit Sint-Philipsland.
Zij is getrouwd te Sint Philipsland op 7 mei 1896, op 26-jarige leeftijd met (en gescheiden te Rotterdam op 23 oktober 1905 van) Marinus Pieter Polderman (33 jaar oud), landbouwer, geboren te Oud-Vossemeer (Zeeland) op 15 februari 1863, wonende te Dirksland, zoon van Jannis Polderman (landbouwer) en Dingena Kunst.
Opmerking: Betreft echtscheidingsakte. Bij vonnis Arr. rechtb. Rotterdam 23-10-1905. Gehuwd 07-05-1896 te Sint Philipsland.
Uit dit huwelijk:
 1. Dingena Pieternella Polderman, geboren te Sint Philipsland op 19 juli 1896.
 2. Hendrik Johannes Polderman, geboren te Sint Philipsland in juni 1897, overleden aldaar op 22 juli 1897.

XII-ca Hendrik Jan Geelhoed, landbouwer, geboren te Krabbendijke (Zeeland) op 20 januari 1871, zoon van XI-aj. Hij is getrouwd te Poortvliet op 1 mei 1902, op 31-jarige leeftijd met Abramina Willemina van Nieuwenhuijzen (22 jaar oud), geboren te Poortvliet in het jaar 1880, overleden te Bergen op Zoom op 2 oktober 1974, dochter van Johannis Adriaan van Nieuwenhuijzen (landbouwer) en Anna van der Slikke. Uit dit huwelijk:

 1. Pieternella Hendrika Geelhoed, geboren te Sint Philipsland op 25 december 1903. Zij is getrouwd te Sint Philipsland op 4 maart 1926, op 22-jarige leeftijd met Willem Cornelis van Nieuwenhuijzen (24 jaar oud), landbouwer, geboren te Sint Philipsland in het jaar 1902, zoon van Abraham Anthonie van Nieuwenhuijzen (landbouwer) en Maria Adriana van Nieuwenhuijzen.

XII-cb Abraham van der Linde, broodbakker, bakker en korenmolenaar, geboren te Wolphaartsdijk op 18 oktober 1863, overleden aldaar op 14 september 1926, zoon van XI-al. Hij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 25 april 1889, op 25-jarige leeftijd (1) met Adriana Zandee (24 jaar oud), geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) in het jaar 1865, overleden te Wolphaartsdijk op 18 december 1895, dochter van Jakob Zandee (landbouwer) en Jannetje van Eenennaam. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter van der Linde, broodbakker, geboren te Wolphaartsdijk op 21 mei 1890, overleden te Vlissingen op 11 september 1956. Hij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 19 mei 1915, op 24-jarige leeftijd met Maria Remijnse (22 jaar oud), geboren te Wolphaartsdijk op 2 september 1892, dochter van XI-am.
 2. Jannetje van der Linde, geboren te Wolphaartsdijk op 18 december 1891. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 23 oktober 1913, op 21-jarige leeftijd met Adriaan den Herder (21 jaar oud), timmerman, geboren te Wolphaartsdijk op 27 mei 1892, zoon van Pieter den Herder (timmerman) en Aaltje van Damme (dienstbode).
 3. Cornelia van der Linde, geboren te Wolphaartsdijk op 15 december 1892. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 25 juni 1914, op 21-jarige leeftijd met Willem Cornelis van Oeveren (30 jaar oud), geboren te Yerseke in het jaar 1884, zoon van Willem van Oeveren (landbouwer) en Adriana Hieftje.
 4. Benjamina van der Linde, geboren te Baarland (Zeeland) op 4 december 1893. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 29 november 1917, op 23-jarige leeftijd met Jacob Barendse (25 jaar oud), geboren te Wolphaartsdijk op 28 juli 1892, zoon van Marinus Barendse (veldarbeider en arbeider) en Willemina van de Kreeke (dienstmeid).
 5. Jacob van der Linde, geboren te Wolphaartsdijk op 10 december 1894.
 6. Danker van der Linde, onderwijzer, geboren te Wolphaartsdijk op 18 december 1895. Hij is getrouwd te Wemeldinge (Zeeland) op 2 december 1920, op 24-jarige leeftijd met Neeltje Pieternella Lindenbergh (22 jaar oud), geboren te Wemeldinge (Zeeland) in het jaar 1898, dochter van Adriaan Lindenbergh (landbouwer) en Maatje Lindenbergh.
Hij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 9 november 1899, op 36-jarige leeftijd (2) met Jacoba de Puijt (30 jaar oud), dienstbode, geboren te Wolphaartsdijk op 14 augustus 1869, overleden aldaar op 3 oktober 1900, dochter van Izaäk de Puijt en Jannetje Mieras. Uit dit huwelijk:
 1. Levenloos van der Linde, geboren te Wolphaartsdijk op 17 september 1900, overleden aldaar op 17 september 1900.
Hij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 19 juli 1906, op 42-jarige leeftijd (3) met Elizabeth Barendse (24 jaar oud), geboren te Wolphaartsdijk op 20 december 1881, overleden te Middelburg op 3 november 1933, dochter van Marinus Barendse (veldarbeider en arbeider) en Willemina van de Kreeke (dienstmeid). Uit dit huwelijk:
 1. Marinus van der Linde, broodbakker, geboren te Wolphaartsdijk op 6 februari 1907. Hij is getrouwd te Koudekerke (Zeeland) op 22 juli 1931, op 24-jarige leeftijd met Pieternella Giltje van Overbeeke (24 jaar oud), geboren te Finsterwolde in het jaar 1907, dochter van Francois van Overbeeke en Janneken de la Vienne.
 2. Maria van der Linde, geboren te Wolphaartsdijk op 15 augustus 1908, overleden aldaar op 26 augustus 1908.
 3. Wilhelmina van der Linde, geboren te Wolphaartsdijk op 10 juli 1909, overleden aldaar op 26 november 1918.
 4. Willem van der Linde, geboren te Wolphaartsdijk in het jaar 1914. Hij is getrouwd te Terneuzen op 3 mei 1934, op 20-jarige leeftijd met Leuntje Anna Adriana Roofack (20 jaar oud), geboren te Breskens in het jaar 1914, dochter van Levinus Martinus Roofack (timmerman) en Maaike Klaassen.
 5. Levenloos van der Linde, geboren te Wolphaartsdijk op 2 januari 1918, overleden aldaar op 2 januari 1918.

XII-cc Pieter van de Linde, onderwijzer en hoofd van school, geboren te Wolphaartsdijk op 7 april 1870, overleden te Goes op 27 november 1945, zoon van XI-al. Hij is getrouwd te Sint Philipsland op 8 maart 1900, op 29-jarige leeftijd met zijn nicht Maria Wisse (24 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 1 oktober 1875, dochter van XI-an. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia van de Linde, geboren te Rotterdam op 28 februari 1901. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 8 juli 1926, op 25-jarige leeftijd met Jan Boudeling (28 jaar oud), dierenarts, geboren te Sint Philipsland in het jaar 1898, wonende te 's-Heer Arendskerke (Zeeland), zoon van Theodoor Adriaan Boudeling (landbouwer) en Adriana Vogelaar.

XII-cd Abraham Wisse, landbouwer, geboren te Sint Philipsland op 15 februari 1878, zoon van XI-an. Hij is getrouwd te Waarde op 8 maart 1906, op 28-jarige leeftijd met Johanna Maria Weststrate (24 jaar oud), geboren te Krabbendijke (Zeeland) in het jaar 1882, overleden te Goes op 26 juli 1957, dochter van Christiaan Weststrate en Hendrika Bruijnzeel. Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos Wisse, geboren te Sint Philipsland op 13 mei 1907, overleden aldaar op 13 mei 1907.
 2. Adriaan Christiaan Wisse, geboren te Sint Philipsland op 14 september 1908.

XII-ce Samuel Wisse, landbouwer, geboren te Sint Philipsland op 18 december 1880, overleden te Nieuw- en Sint Joosland op 15 mei 1953, zoon van XI-an. Hij is getrouwd te Goes op 22 juni 1905, op 24-jarige leeftijd met Neeltje Pieternella de Jager (24 jaar oud), geboren te Goes op 28 augustus 1880, overleden te Nieuw- en Sint Joosland op 27 oktober 1958, dochter van XI-ar. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Wisse, geboren te Goes op 12 mei 1906, overleden aldaar op 25 mei 1906.
 2. Jacobus Adriaan Wisse, landbouwer, geboren te Goes op 26 augustus 1907. Hij is getrouwd te Oost- en West-Souburg op 16 november 1927, op 20-jarige leeftijd met Pieternella Pouwer (20 jaar oud), geboren te Arnemuiden in het jaar 1907, dochter van Jacob Pouwer (landbouwer) en Pieternella Janse.

XII-cf Jan van Strien, landbouwer, geboren te Wolphaartsdijk op 22 maart 1872, overleden te Bergen op Zoom op 16 november 1948, zoon van XI-ao. Hij is getrouwd te Sint Philipsland op 22 september 1898, op 26-jarige leeftijd met Izabella Cornelia Jacoba Gaakeer (26 jaar oud), geboren te Sint Maartensdijk op 27 september 1871, overleden te Sint Philipsland op 26 november 1955, dochter van Jacob Gaakeer en Geertruida Hage. Uit dit huwelijk:

 1. Geertje Jacoba van Strien, geboren te Sint Philipsland op 20 april 1901, ongehuwd overleden aldaar op 3 mei 1920.
 2. Dingenus Abraham Cornelis van Strien, geboren te Sint Philipsland op 28 juni 1903.
 3. Maria Cornelia van Strien, geboren te Sint Philipsland op 11 juli 1905. Zij is getrouwd te Sint Philipsland op 4 december 1935, op 30-jarige leeftijd met Christiaan van der Wekken (33 jaar oud), landbouwer, geboren te Duivendijke in het jaar 1902, zoon van Kornelis van der Wekken (landbouwer) en Janna Goudzwaard.
 4. Jacob Gerard van Strien, geboren te Sint Philipsland op 11 juli 1905.
 5. Johanna Wilhelmina Catharina van Strien, geboren te Sint Philipsland op 17 juli 1908.
 6. Abraham Cornelis van Strien, geboren te Sint Philipsland op 19 november 1909.
 7. Levenloos van Strien, geboren te Sint Philipsland op 8 juli 1917, overleden aldaar op 8 juli 1917.

XII-cg Abraham van Strien, landbouwer, geboren te Sint Philipsland op 23 juni 1876, overleden te Breda op 17 augustus 1940, zoon van XI-ao. Hij is getrouwd te Sint Philipsland op 16 augustus 1906, op 30-jarige leeftijd met Pieternella Dorst (21 jaar oud), geboren te Sint Philipsland op 21 september 1884, dochter van Jacob Dorst en Wilhelmina Pietronella Gaakeer. Uit dit huwelijk:

 1. Jacob van Strien, geboren te Sint Philipsland op 19 maart 1907, overleden aldaar op 3 februari 1908.
 2. Willemina Maria van Strien, geboren te Sint Philipsland op 26 april 1908, overleden te Bergen op Zoom op 25 juli 1949. Zij is getrouwd te Sint Philipsland op 26 maart 1931, op 22-jarige leeftijd met Jacob Marinus Jan Bruijnzeel (26 jaar oud), landbouwer, geboren te Rilland-Bath op 13 februari 1905, zoon van XII-az.
 3. Cornelis Jacob van Strien, geboren te Sint Philipsland op 4 juni 1910.
 4. Jacoba Maria van Strien, geboren te Sint Philipsland op 31 augustus 1912, overleden aldaar op 16 april 1913.

XII-ch Catharina Maria van Strien, geboren te Sint Philipsland op 7 oktober 1878, dochter van XI-ao. Zij is getrouwd te Sint Philipsland op 23 maart 1905, op 26-jarige leeftijd met Karel Jacob van Nieuwenhuijzen (34 jaar oud), landbouwer, geboren te Scherpenisse op 7 mei 1870, zoon van Leendert Boudewijn van Nieuwenhuijzen en Maatje van der Slikke. Uit dit huwelijk:

 1. Leendert Boudewijn van Nieuwenhuijzen, landbouwer, geboren te Poortvliet op 1 april 1906, overleden te Rilland-Bath op 19 november 1950. Hij is getrouwd te Krabbendijke (Zeeland) op 1 mei 1930, op 24-jarige leeftijd met Maria Wilhelmina Clasina van Nieuwenhuijzen (31 jaar oud), geboren te Rilland-Bath in het jaar 1899, dochter van Gerard Adriaan van Nieuwenhuijzen en Jozina Catharina Wilhelmina van Nieuwhuijzen.
 2. Maria Cornelia Dingena van Nieuwenhuijzen, geboren te Poortvliet op 23 april 1907.

XII-ci Maria van Strien, geboren te Sint Philipsland op 26 april 1881, dochter van XI-ao. Zij is getrouwd te Sint Philipsland op 23 mei 1901, op 20-jarige leeftijd met Pieter Cornelis Moerman (22 jaar oud), spekslager, geboren te Maassluis (ZH) op 1 februari 1879, overleden te Rotterdam op 9 oktober 1940, zoon van Maarten Moerman (landbouwer) en Jannetje Buitelaar. Uit dit huwelijk:

 1. Maarten Jan Moerman, geboren te Rotterdam op 29 juli 1902. Hij is getrouwd te Rotterdam op 10 augustus 1927, op 25-jarige leeftijd met Saakje van der Spoel (27 jaar oud), geboren te Rotterdam in het jaar 1900, dochter van Gerrit van der Spoel en Sjoukje Muizelaar.
 2. Cornelis Marinus Moerman, geboren te Rotterdam op 20 december 1903. Hij is getrouwd te Rotterdam op 14 december 1927, op 23-jarige leeftijd met Anna van Loon (24 jaar oud), geboren te Franeker in het jaar 1903, dochter van Pieter van Loon en Antje Smit.
 3. Johanna Martina Moerman, geboren te Rotterdam op 9 mei 1907.
 4. Marinus Cornelis Dingenis Moerman, geboren te Rotterdam in het jaar 1912. Hij is getrouwd te Rotterdam op 11 december 1935, op 23-jarige leeftijd met Neeltje Sophia Wilhelmina Kruijs (23 jaar oud), geboren te Rotterdam in het jaar 1912, dochter van Adrianus Kruijs en Dientje Versteeg.

XII-cj Pieternella van Strien, geboren te Sint Philipsland op 26 april 1881, dochter van XI-ao. Zij is getrouwd te Sint Philipsland op 28 september 1905, op 24-jarige leeftijd met Johannes Moerman (23 jaar oud), houtkoper, geboren te Maassluis (ZH) op 14 november 1881, zoon van Adrianus Moerman (kaashandelaar) en Anna Maria Bos. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Cornelis Moerman, geboren te Maassluis (ZH) in het jaar 1908. Hij is getrouwd te Rotterdam op 5 december 1934, op 26-jarige leeftijd met Geertje Huiberdina Verhagen (21 jaar oud), geboren te Rhoon in het jaar 1913, dochter van Willem Verhagen en Neeltje de Blok.
 2. Anna Maria Moerman, geboren te Maassluis (ZH) in het jaar 1910. Zij is getrouwd te Rotterdam op 29 augustus 1934, op 24-jarige leeftijd met Arij Pelikaan (26 jaar oud), geboren te Maasland in het jaar 1908, zoon van Jakob Pelikaan en Antje van der Heul.

XII-ck Abraham Cornelis Remijnse, fruitkoopman, geboren te Wolphaartsdijk op 17 april 1881, overleden te Goes op 21 juli 1934, zoon van XI-ap. Hij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 10 juli 1907, op 26-jarige leeftijd met Willemina Frederica Verdries (31 jaar oud), geboren te Gouda op 29 april 1876, overleden te Goes op 28 september 1948, dochter van Jacob Johannes Verdries en Johanna Wilhelmina Frederica van Vugt. Uit dit huwelijk:

 1. Abraham Remijnse, geboren te Rotterdam op 25 juli 1908, volgt onder XIII-bo.
 2. Johanna Willemina Frederica Remijnse, geboren te Rotterdam op 5 september 1909, volgt onder XIII-bp.

XII-cl Cornelis Abraham Remijnse, landbouwer en koopman, geboren te Wolphaartsdijk op 2 januari 1885 (gereformeerd), wonende aldaar, zoon van XI-ap.

Cornelis Abraham Remijnse emigrant op maandag 21 maart 1910 Wolphaartsdijk
Geboortedatum: 02-01-1885
Geboorteplaats: Wolphaartsdijk
Burgerlijke staat: Gehuwd
Kerkgenootschap: Gereformeerd
Beroep : koopman
Datum vertrek : 21-03-1910
Bestemming: Noord-Amerika

Is failliet verklaard op 4-2-1908.
Hij is getrouwd te Sint Philipsland op 25 april 1907, op 22-jarige leeftijd met Maria Pieternella Breure (23 jaar oud), geboren te Oud-Vossemeer (Zeeland) op 7 augustus 1883 (gereformeerd), wonende te Wolphaartsdijk, dochter van Willem Breure (landbouwer) en Willemina Vissers.
Maria Pieternella Breure emigrant op maandag 21 maart 1910 Wolphaartsdijk
Geboortedatum: 07.08.1883
Geboorteplaats: Oud Vossemeer
Burgerlijke staat: Gehuwd
Kerkgenootschap: Gereformeerd
Datum vertrek: 21.03.1910
Bestemming: Noord-Amerika.
Uit dit huwelijk:
 1. Abraham Willem Remijnse, geboren te Goes op 7 juni 1908 (gereformeerd), wonende te Wolphaartsdijk.
  Datum vertrek: 21-03-1910
  Bestemming: Noord-Amerika
  Bron: Bevolkingsregister gemeente Wolphaartsdijk.
 2. Nico Remijnse.
 3. Mina Remijnse.

XII-cm Abraham Remijnse, boerenknecht en vrachtrijder, geboren te Wolphaartsdijk op 13 december 1879, overleden aldaar op 9 september 1924, zoon van XI-aq. Hij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 29 augustus 1901, op 21-jarige leeftijd met Clazina Catharina Meulenberg (20 jaar oud), geboren te Wissenkerke (Zeeland) in het jaar 1881, wonende te Wolphaartsdijk, overleden te Goes op 8 mei 1929, dochter van Jacobus Meulenberg (landbouwer) en Catharina de Smit. Uit dit huwelijk:

 1. Jozina Remijnse, geboren te Wolphaartsdijk op 21 januari 1902. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 17 december 1925, op 23-jarige leeftijd met Jacob Luikenaar (23 jaar oud), timmerman, geboren te Wolphaartsdijk op 22 maart 1902, zoon van Pieter Luikenaar (arbeider) en Janna Bliek.
 2. Catharina Remijnse, geboren te Wolphaartsdijk op 1 mei 1903.
 3. Maria Remijnse, dienstbode, geboren te Wolphaartsdijk op 22 december 1904. Zij is getrouwd te Goes op 7 juli 1932, op 27-jarige leeftijd met Johan Louis Slager (27 jaar oud), timmerman, geboren te Goes op 24 april 1905, zoon van Jacob Slager (bakker en pakhuisknecht) en Frederica Louisa Francina Goossen.
 4. Tannetje Remijnse, geboren te Wolphaartsdijk op 17 september 1906.
 5. Neeltje Remijnse, geboren te Wolphaartsdijk op 13 juni 1908, overleden aldaar op 25 februari 1909.
 6. Jacobus Remijnse, geboren op 11 november 1910. Hij was gehuwd (1) met Femmigje Jantina Botter. Hij was gehuwd (2) met Jannetje Zwart.
 7. Levenloos Remijnse, geboren te Wolphaartsdijk op 21 oktober 1918, overleden aldaar op 21 oktober 1918.
 8. Jacob Remijnse, geboren te Wolphaartsdijk in juli 1921, overleden aldaar op 19 oktober 1921.
 9. David Remijnse. Hij was gehuwd met Toos Polak.
 10. Abraham Remijnse. Hij was gehuwd met Cornelia Breel.

XII-cn Cornelis Remijnse, landbouwer, geboren te Wolphaartsdijk op 25 maart 1890, zoon van XI-aq. Hij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 18 december 1913, op 23-jarige leeftijd met Sara Heijnsdijk (23 jaar oud), geboren te Axel op 15 maart 1890, dochter van Gijsbregt Heijnsdijk en Paulina IJzebaert. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Remijnse, res. luitenant 4e bat. stoottroepen, geboren te Wolphaartsdijk in het jaar 1922, ongehuwd overleden te Padang Sumatra (Nederlands Oost IndiŽ) op 30 april 1949.

XII-co Gillis de Jager, predikant, geboren te Goes op 18 augustus 1876, zoon van XI-ar. Hij is getrouwd te Koudekerke (Zeeland) op 3 juli 1903, op 26-jarige leeftijd met Susanna Maartje Stoof (24 jaar oud), geboren te Middelburg op 12 december 1878, dochter van Willem Stoof (winkelier) en Johanna Schut. Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Willem de Jager, predikant, geboren te Bruinisse op 11 april 1904. Hij is getrouwd te Vlissingen op 27 augustus 1931, op 27-jarige leeftijd met Gijsje van Hoek (27 jaar oud), geboren te Rotterdam in het jaar 1904, dochter van Arie van Hoek en Johanna Magdalena Tielrooij.
 2. Willem Jacobus de Jager, landbouwer, geboren te Bruinisse op 29 december 1905. Hij is getrouwd te Goes op 10 april 1930, op 24-jarige leeftijd met Maatje Elisabeth Rouw (28 jaar oud), geboren te Kloetinge (Zeeland) op 25 juni 1901, dochter van XII-cz.
 3. Cornelis Pieter de Jager, geboren te Bruinisse op 13 juli 1908.

XII-cp Jan van Strien, landbouwer, geboren te Wissenkerke (Zeeland) op 17 mei 1870, zoon van XI-as. Hij is getrouwd te Aardenburg op 15 september 1898, op 28-jarige leeftijd met Maria Elisabeth Rosseel (32 jaar oud), geboren te Aardenburg in het jaar 1866, dochter van Jacobus Rosseel (landbouwer) en Martina Petillon (landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Marcus Jacobus van Strien, geboren te Groede op 30 juni 1899.
 2. Jacobus Marcus van Strien, schilder, geboren te Aardenburg op 7 april 1902. Hij is getrouwd te Aardenburg op 2 maart 1927, op 24-jarige leeftijd met Pieternella Janneke Tellier (21 jaar oud), geboren te Kattendijke (Zeeland) in het jaar 1906, dochter van Izaak Abraham Tellier (kweker) en Elizabeth van Hoeve.

XII-cq Cornelia van Strien, geboren te Wissenkerke (Zeeland) op 1 juni 1871, overleden voor 27 september 1963, dochter van XI-as. Zij is getrouwd te Groede op 7 april 1898, op 26-jarige leeftijd met Johannes Risseeuw (26 jaar oud), landbouwersknecht, geboren te Groede op 19 september 1871, overleden aldaar op 27 september 1963, zoon van Abraham Risseeuw (landbouwer) en Sara Basting. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Sara Risseeuw, onderwijzeres, geboren te Groede op 9 februari 1899. Zij is getrouwd te Oostburg op 7 april 1926, op 27-jarige leeftijd met Teunis Johannes den Dunnen (37 jaar oud), hoofd ener school, geboren te Werkendam in het jaar 1889, zoon van Bastiaan Corstiaan den Dunnen en Francina Jozina den Haan.
 2. Sara Johanna Risseeuw, geboren te Groede op 22 augustus 1900.
 3. Cornelia Catharina Risseeuw, geboren te Groede op 19 november 1901, ongehuwd overleden te Oostburg op 16 juli 1958.
 4. Catharina Maria Risseeuw, geboren te Groede op 14 maart 1905. Zij is getrouwd te Groede op 7 mei 1930, op 25-jarige leeftijd met Hendrik Adriaan Cijsouw (27 jaar oud), arts, geboren te Nieuwvliet in het jaar 1903, zoon van Abraham Cornelis Cijsouw (landbouwer) en Elizabeth Risseeuw.

XII-cr Catharina van Strien, geboren te Sint Philipsland op 12 maart 1876, overleden te Groede op 2 mei 1949, dochter van XI-as. Zij is getrouwd te Groede op 9 mei 1901, op 25-jarige leeftijd met Abraham de Hullu (27 jaar oud), molenaar en landbouwer, geboren te Nieuwvliet op 2 juli 1873, overleden te Groede op 17 januari 1949, zoon van Izaak du Hullu en Cornelia Catsman. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Cornelia de Hullu, geboren te Nieuwvliet op 22 maart 1902. Zij is getrouwd te Nieuwvliet op 4 juni 1925, op 23-jarige leeftijd met Abraham le Clerq (28 jaar oud), landbouwer, geboren te Zuidzande in het jaar 1897, zoon van Jannis le Clerq (landbouwer) en Wilhelmina Kotvis.
 2. Cornelia Johanna de Hullu, geboren te Nieuwvliet op 18 maart 1903. Zij is getrouwd te Nieuwvliet op 25 april 1929, op 26-jarige leeftijd met Simon Johannis Boogaart (28 jaar oud), landbouwer, geboren te Zuidzande in het jaar 1901, zoon van Johannes Willem Boogaart en Maria Breure.
 3. Izaak Marcus de Hullu, landbouwer, geboren te Nieuwvliet op 15 april 1904. Hij is getrouwd te Zuidzande op 26 april 1928, op 24-jarige leeftijd met Anna Cornelis (21 jaar oud), geboren te Groede in het jaar 1907, dochter van Pieter Cornelis en Wilhelmina Luteijn (landbouwster).

XII-cs Maria van Strien, geboren te Sint Philipsland op 10 april 1877, dochter van XI-as. Zij is getrouwd te Groede op 21 december 1905, op 28-jarige leeftijd met Pieter Jannis Cijsouw (25 jaar oud), smid, geboren te Groede op 14 juli 1880, zoon van Hendrik Adriaan Cijsouw (landbouwer) en Margalena Leenhouts. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Magdalena Cijsouw, geboren te Groede op 13 juni 1906. Zij is getrouwd te Groede op 13 mei 1931, op 24-jarige leeftijd met Hendrik Leenhouts (30 jaar oud), kommies bij de rijksdirecte belastingen, geboren in het jaar 1901, zoon van Pieter Leenhouts en Suzanna Versprille.
 2. Magdalena Johanna Cijsouw, geboren te Groede op 21 december 1908. Zij is getrouwd te Groede op 24 april 1930, op 21-jarige leeftijd met Pieter Jacobus Cruson (22 jaar oud), smid, geboren te Nieuwvliet in het jaar 1908, zoon van Izaak Cruson (veldarbeider) en Belia Bentschap.
 3. Maria Cornelia Cijsouw, geboren te Groede op 12 november 1913.

XII-ct Stephanus van Strien, landbouwer, geboren te Sint Philipsland op 1 november 1881, zoon van XI-as. Hij is getrouwd te Cadzand op 30 april 1913, op 31-jarige leeftijd met Jozina de Bruijne (29 jaar oud), geboren te Cadzand in het jaar 1884, dochter van Abraham de Bruijne en Cathelijntje Scheele. Uit dit huwelijk:

 1. Marcus Abraham van Strien, geboren te Groede op 9 maart 1914.

XII-cu Kornelia Butijn, geboren te Krabbendijke (Zeeland) op 18 november 1870, overleden te IJzendijke (Zeeland) op 7 februari 1951, dochter van XI-at. Zij is getrouwd te Aardenburg op 25 februari 1892, op 21-jarige leeftijd met Abraham Johannes van der Meulen (22 jaar oud), landbouwer, geboren te Sluis in het jaar 1870, overleden te IJzendijke (Zeeland) op 12 februari 1947, zoon van Simon van der Meulen (landbouwer) en Maria Sanders (landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Simon van der Meulen, landbouwer, geboren te Sluis op 29 mei 1892, overleden te IJzendijke (Zeeland) op 8 september 1949. Hij was gehuwd met Elisabeth Dekker.
 2. Jacob van der Meulen, landbouwer, geboren te IJzendijke (Zeeland) op 1 februari 1895, overleden aldaar op 1 mei 1961. Hij was gehuwd met Helena Maria Riemens.
 3. Abraham Johannes van der Meulen, landbouwer, geboren te IJzendijke (Zeeland) op 25 mei 1899. Hij is getrouwd te Groede op 23 mei 1929, op 29-jarige leeftijd met Jozina Suzanna Becu (21 jaar oud), geboren te Groede in het jaar 1908, dochter van Jannis Baptiste Becu (landbouwer) en Cornelia Janna Verhage.

XII-cv Catharina Butijn, geboren te Krabbendijke (Zeeland) op 5 januari 1872, overleden te Hontenisse (Zeeland) op 3 juli 1951, dochter van XI-at. Zij is getrouwd te Aardenburg op 4 mei 1894, op 22-jarige leeftijd met Jacobus Merkus Rosseel (31 jaar oud), landbouwer, geboren te Aardenburg in het jaar 1863, overleden aldaar op 16 december 1942, zoon van Jacobus Rosseel (landbouwer) en Martina Petillon (landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Jacob Rosseel, geboren te Aardenburg op 16 februari 1895.
 2. Jacobus Jacob Rosseel, landbouwer, geboren te Aardenburg op 5 november 1896. Hij is getrouwd te Groede op 10 maart 1932, op 35-jarige leeftijd met Martina Jacoba Cornelis (26 jaar oud), geboren te Groede in het jaar 1906, dochter van Johannes Cornelis (landbouwer) en Tannetje de Meijer.
 3. Pieternella Maria Rosseel, geboren te Aardenburg op 15 januari 1900. Zij is getrouwd te Aardenburg op 20 juni 1922, op 22-jarige leeftijd met Adriaan Willem Verplanke (26 jaar oud), landbouwer, geboren te Hoofdplaat in het jaar 1896, zoon van Cornelis Willem Verplanke (landbouwer) en Suzanna Maria Risseeuw.
 4. Johannes Merkus Rosseel, landbouwer, geboren te Aardenburg op 26 augustus 1903. Hij is getrouwd te Retranchement op 5 mei 1937, op 33-jarige leeftijd met Helena Jacoba van Hoorn (29 jaar oud), geboren te Hoek op 20 maart 1908, dochter van Willem Jacobus van Hoorn (landbouwersknecht) en Maria Catharina de Fouw (dienstbode).
 5. Mattheus Adriaan Rosseel, geboren te Aardenburg op 29 juni 1907.
 6. Markus Rosseel, landbouwer, geboren te Aardenburg in het jaar 1911. Hij is getrouwd te Schoondijke op 17 mei 1939, op 28-jarige leeftijd met Janneke Elizabeth d'Hont (26 jaar oud), geboren te Schoondijke in het jaar 1913, dochter van Izaak Adriaan d'Hont (landbouwer) en Cornelia Catharina de Jonge.
 7. Martina Catharina Rosseel, geboren te Aardenburg op 13 maart 1913.

XII-cw Aaltje Butijn, geboren te Sint Philipsland op 9 april 1879, overleden te Waterlandskerkje (Zeeland) op 8 maart 1940, dochter van XI-at. Zij is getrouwd te Aardenburg op 13 mei 1909, op 30-jarige leeftijd met Marinus Levinus Verbrugge (28 jaar oud), landbouwer, geboren te Hoek in het jaar 1881, overleden te Waterlandskerkje (Zeeland) op 22 juli 1948, zoon van Marinus Verbrugge (landbouwer) en Catharina Klaassen (landbouweres). Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Jacob Verbrugge, geboren te Waterlandskerkje (Zeeland) op 12 februari 1910.
 2. Pieternella Catharina Verbrugge, geboren te Waterlandskerkje (Zeeland) op 17 juli 1911.
 3. Catharina Cornelia Verbrugge, geboren te Waterlandskerkje (Zeeland) op 17 augustus 1912.

XII-cx Elena Butijn, geboren te Sint Philipsland op 20 juni 1880, overleden te Kapelle op 3 juli 1935, dochter van XI-at. Zij is getrouwd te Aardenburg op 23 april 1908, op 27-jarige leeftijd met Jan Adriaan Nijssen (32 jaar oud), landbouwer, geboren te Kapelle in het jaar 1876, overleden aldaar op 3 december 1918, zoon van Adriaan Nijssen (landbouwer) en Huigje Wisse (landbouwster).
(Hij is eerder getrouwd te Krabbendijke (Zeeland) op 6 januari 1898, op 22-jarige leeftijd met Janna Butijn (24 jaar oud), geboren te Krabbendijke (Zeeland) op 21 april 1873, overleden voor 23 april 1908, dochter van Jacobus Butijn (landbouwer) en Stoffelina Blok.) Uit dit huwelijk:

 1. Hugo Adriaan Wisse Nijssen, landbouwer, geboren te Kapelle op 23 maart 1909. Hij is getrouwd te Sint Laurens op 20 februari 1935, op 25-jarige leeftijd met Suzanna Wilhelmina Heule (24 jaar oud), geboren te Biervliet in het jaar 1911, dochter van Abraham Heule en Suzanna Wilhelmina de Groote.
 2. Pieternella Elena Nijssen, geboren te Kapelle op 29 augustus 1910.
 3. Huigje Nijssen, geboren te Kapelle op 26 juli 1914, overleden aldaar op 28 januari 1915.

XII-cy Jan Jacobus van Strien, geboren te Sint Philipsland op 21 mei 1877, zoon van XI-au. Hij is getrouwd te Sint Philipsland op 18 april 1901, op 23-jarige leeftijd met Geertruida Antonetta van Dijke (26 jaar oud), geboren te Sint Philipsland op 26 juni 1874, dochter van Adriaan van Dijke (landbouwer) en Susanne de Bruijne. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Jacoba Susanna van Strien, geboren te Sint Philipsland op 7 november 1901.
 2. Adrianus Joris van Strien, geboren te Sint Philipsland op 7 november 1902.

XII-cz Adriana de Bokx, geboren te Goes op 27 februari 1870, overleden aldaar op 2 juli 1951, dochter van XI-av. Zij is getrouwd te Goes op 20 mei 1897, op 27-jarige leeftijd met Marinus Rouw (29 jaar oud), landbouwer, geboren te Goes op 29 januari 1868, overleden aldaar op 14 augustus 1934, zoon van Daniel Rouw (landbouwer) en Elisabeth de Dreu. Uit dit huwelijk:

 1. Daniel Marcus Rouw, landbouwer, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 22 juni 1899. Hij is getrouwd te Oudelande op 13 maart 1930, op 30-jarige leeftijd met Elizabeth de Jager (27 jaar oud), geboren te Oudelande in het jaar 1903, dochter van Willem de Jager (landbouwer en landmansknecht) en Maatje Bruinooge.
 2. Maatje Elisabeth Rouw, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 25 juni 1901. Zij is getrouwd te Goes op 10 april 1930, op 28-jarige leeftijd met Willem Jacobus de Jager (24 jaar oud), landbouwer, geboren te Bruinisse op 29 december 1905, zoon van XII-co.
 3. Eliza Jacob Rouw, landbouwer, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 25 februari 1903. Hij is getrouwd te Goes op 22 augustus 1930, op 27-jarige leeftijd met Janna Eckhardt (26 jaar oud), geboren te Goes in het jaar 1904, dochter van Geerard Eckhardt (bakker en broodbakker) en Maria Kornelia Lindhout.
 4. Adriana Maria Rouw, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 25 maart 1905.
 5. Marcus DaniŽl Rouw, tuinier, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 16 juni 1908. Hij is getrouwd te Goes op 25 oktober 1934, op 26-jarige leeftijd met Krina Janna de Jonge (24 jaar oud), geboren te Goes op 13 juli 1910, dochter van Jan Johannes de Jonge (tuinman en koopman) en Pieternella Jozina Snoodijk (winkelierster en pensioenhoudster).

XII-da Marina Johanna de Bokx, geboren te Goes op 4 juli 1872, overleden aldaar op 25 augustus 1909, dochter van XI-av. Zij is getrouwd te Goes op 4 mei 1899, op 26-jarige leeftijd met Jan van Liere (27 jaar oud), landbouwersknecht en landbouwer, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 2 augustus 1871, overleden te Goes op 28 maart 1906, zoon van Marinus van Liere (landbouwer) en Jannetje Zandee (landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Jannetje Maatje van Liere, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 13 maart 1900.
 2. Marcus Marinus van Liere, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 12 november 1901.
 3. Marcus Marinus van Liere, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 1 april 1903, overleden aldaar op 18 april 1903.

XII-db Suzanna Johanna de Bokx, geboren te Goes op 15 augustus 1876, overleden aldaar op 29 mei 1960, dochter van XI-av. Zij is getrouwd te Goes op 18 juni 1903, op 26-jarige leeftijd met Pieter Jacobus Herdink (29 jaar oud), molenaar, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 17 augustus 1873, overleden aldaar op 10 juni 1936, zoon van Arend Johannis Herdink (molenaar) en Lena Staal. Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos Herdink, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 21 maart 1904, overleden aldaar op 21 maart 1904.
 2. Arend Johannes Herdink, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 1 juni 1905.
 3. Markus Herdink, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 30 juli 1906.
 4. Johannis Jacobus Herdink, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 6 november 1909.
 5. Maatje Suzanna Herdink, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 21 april 1911. Zij is getrouwd te Kloetinge (Zeeland) op 19 september 1935, op 24-jarige leeftijd met Marinus Adriaan van Liere (30 jaar oud), ambtenaar bij een verzekeringsinstelling, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 25 januari 1905, overleden te Goes op 22 mei 1970, zoon van Adriaan van Liere (landbouwersknecht) en Cornelia van Liere.
 6. Pieter Jacobus Herdink, molenaar, geboren te Kloetinge (Zeeland) in het jaar 1915, overleden aldaar op 18 mei 1946.

XII-dc Joost Breel, boerenknecht en landbouwer, geboren te Middelburg op 27 september 1843, overleden aldaar op 27 november 1878, zoon van XI-ax. Hij is getrouwd te Middelburg op 26 september 1866, op 22-jarige leeftijd met Helena Johanna de Troije (23 jaar oud), dienstmeid, geboren te Colijnsplaat op 28 augustus 1843, overleden te Middelburg op 21 februari 1912, dochter van Willem de Troije (landbouwer) en Maria Christina Frederiks. Uit dit huwelijk:

 1. Andries Breel, geboren te Middelburg op 6 maart 1867, volgt onder XIII-bq.
 2. Willem Breel, geboren te Middelburg op 24 januari 1868.
 3. Isaac Breel, geboren te Middelburg op 23 januari 1869, volgt onder XIII-br.
 4. Maria Christina Breel, geboren te Middelburg op 24 juni 1870, volgt onder XIII-bs.
 5. Jan Louis Breel, geboren te Middelburg op 3 november 1871.
 6. Joost Breel, koetsier, geboren te Middelburg op 20 september 1873. Hij is getrouwd te Middelburg op 22 mei 1903, op 29-jarige leeftijd met Adriana Wouterse (22 jaar oud), geboren te Middelburg in het jaar 1881, dochter van Anthonij Wouterse en Jacoba Heijman.
 7. Leendert Johannes Breel, geboren te Middelburg op 12 augustus 1875, overleden te Vlissingen op 21 februari 1942.
 8. Pieter Breel, geboren te Middelburg op 4 juni 1878 (nederlands hervormd), volgt onder XIII-bt.

XII-dd Cornelis Wanjon, landbouwersknecht, veldarbeider en sleper, geboren te Middelburg op 13 mei 1863, wonende aldaar, overleden aldaar op 12 augustus 1921, zoon van XI-ay. Hij is getrouwd te Middelburg op 13 februari 1891, op 27-jarige leeftijd met Neeltje Kodde (27 jaar oud), dienstbode, geboren te Sint Laurens op 15 november 1863, overleden te Middelburg op 23 oktober 1918, dochter van Adriaan Kodde (landbouwer) en Willemina den Boeft. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Wanjon, geboren te Middelburg op 29 april 1891.
 2. Willemina Wanjon, geboren te Arnemuiden op 26 juni 1892.
 3. Izaak Wanjon, geboren te Arnemuiden op 23 oktober 1893, overleden te Middelburg op 23 december 1922.
 4. Cornelia Wanjon, geboren te Arnemuiden op 23 oktober 1893, overleden te Middelburg op 13 juli 1912.
 5. Adriaan Wanjon, geboren te Arnemuiden op 23 juli 1897, overleden aldaar op 8 augustus 1897.
 6. Adriaan Wanjon, matroos bottelier, geboren te Arnemuiden op 17 oktober 1898, overleden te den Helder op 21 april 1920.
 7. Neeltje Wanjon, geboren te Middelburg op 4 september 1907, overleden aldaar op 19 februari 1925.

XII-de Willemina Wanjon, geboren te Sint Laurens op 22 maart 1866, overleden te Bergen op Zoom op 28 september 1931, dochter van XI-ay. Zij is getrouwd te Sint Laurens op 18 februari 1891, op 24-jarige leeftijd (1) met Jacobus Fransooi (21 jaar oud), landbouwersknecht, geboren te Vrouwenpolder in het jaar 1870, overleden op 6 april 1894, zoon van Lein Fransooi en Janna Johanna Hollebrandse. Uit dit huwelijk:

 1. Janna Johanna Fransooi, geboren te Sint Laurens op 27 april 1891, overleden aldaar op 6 maart 1904.
 2. Izaäk Fransooi, landbouwer, geboren te Sint Laurens op 21 mei 1892. Hij is getrouwd te Oost- en West-Souburg op 30 oktober 1912, op 20-jarige leeftijd met Margaretha Wilhelmina Melse (19 jaar oud), geboren te Oost- en West-Souburg in het jaar 1893, dochter van Flours Melse en Wilhelmina Bosschaart (winkelierster).
Zij is getrouwd te Sint Laurens op 30 november 1898, op 32-jarige leeftijd (2) met Pieter Tavenier (51 jaar oud), veldarbeider, geboren in het jaar 1847, overleden te Bergen op Zoom op 8 juni 1917, zoon van Jacobus Tavenier en Catharina Castel. Uit dit huwelijk:
 1. Catharina Tavenier, geboren te Sint Laurens op 14 mei 1900.
 2. Maria Catharina Tavenier, geboren te Sint Laurens op 3 juni 1902, overleden aldaar op 6 december 1902.
 3. Catharina Maria Tavenier, geboren te Sint Laurens op 17 februari 1905.
 4. Marina Jacomina Tavenier, geboren te Sint Laurens op 26 september 1907. Zij is getrouwd te Koudekerke (Zeeland) op 5 augustus 1932, op 24-jarige leeftijd met Cornelia Boone (26 jaar oud), veldarbeider, geboren te Grijpskerke (Zeeland) in het jaar 1906, zoon van Pieter Boone (veldarbeider) en Catharina Verhage.

XII-df Cornelis Wanjon, landbouwersknecht, werkman en betonwerker, geboren te Middelburg op 4 augustus 1875, overleden te Oost- en West-Souburg op 9 maart 1948, zoon van XI-az. Hij is getrouwd te Vlissingen op 7 mei 1897, op 21-jarige leeftijd met Christina Sinke (24 jaar oud), dienstbode, geboren te Serooskerke (Walcheren) op 5 maart 1873, overleden te Middelburg op 7 februari 1949, dochter van Pieter Sinke (werkman) en Johanna Jongepier. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Wanjon, geboren te Oost- en West-Souburg op 1 oktober 1897, volgt onder XIII-bu.
 2. Maximiliaan Wanjon, geboren te Oost- en West-Souburg op 20 november 1898, overleden te Middelburg op 22 juli 1981.
 3. Pieter Wanjon, geboren te Oost- en West-Souburg op 14 december 1901.
 4. Jan Wanjon, schrijver, geboren te Oost- en West-Souburg op 11 januari 1908, ongehuwd overleden te Soest op 30 mei 1935.

XII-dg Sentina Wanjon, geboren te Sint Laurens op 16 april 1879, overleden te Vlissingen op 29 maart 1957, dochter van XI-az. Zij is getrouwd te Grijpskerke (Zeeland) op 17 oktober 1900, op 21-jarige leeftijd met Marinus Riemens (25 jaar oud), werkman, koster, koopman en sjouwerman, geboren te Biggekerke op 29 augustus 1875, overleden te Vlissingen op 18 januari 1942, zoon van Adriaan Riemens en Elisabeth Kooman. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Riemens, geboren te Middelburg op 21 juni 1902, overleden aldaar op 4 juli 1902.
 2. Johanna Elizabeth Riemens, geboren te Middelburg op 28 oktober 1903.
 3. Adriaan Riemens, geboren te Vlissingen op 24 april 1907, overleden aldaar op 11 oktober 1907.

XII-dh Sentina de Pagter, geboren te Middelburg op 30 september 1867, overleden te Sint Laurens op 26 augustus 1949, dochter van XI-ba. Zij is getrouwd te Veere op 5 mei 1897, op 29-jarige leeftijd met Jan van Maldegem (25 jaar oud), veldarbeider, boerenknecht, werkman, landbouwer en groentenhandelaar, geboren te Vrouwenpolder op 7 oktober 1871, overleden te Sint Laurens op 25 juni 1962, zoon van Gilles van Maldegem (veldarbeider) en Louwerina Klinke.

Betreft een in de gemeente Sint Laurens gevonden lijk 25-6-1962.
Uit dit huwelijk:
 1. Louwerina van Maldegem, geboren te Middelburg op 3 maart 1900, overleden aldaar op 21 maart 1900.
 2. Gilles van Maldegem, geboren te Middelburg op 27 februari 1901, overleden te Sint Laurens op 24 februari 1906.
 3. Pieternella van Maldegem, geboren te Sint Laurens op 4 juli 1903. Zij is getrouwd te Vrouwenpolder op 6 juni 1928, op 24-jarige leeftijd met Jacob Looise (25 jaar oud), landbouwer, geboren te Vrouwenpolder in het jaar 1903, zoon van Jacob Looise (landbouwer) en Leintje Jobse.
 4. Louwerina van Maldegem, geboren te Sint Laurens op 15 november 1904, volgt onder XIII-bv.
 5. Sentina van Maldegem, geboren te Sint Laurens op 12 januari 1907. Zij is getrouwd te Sint Laurens op 12 oktober 1932, op 25-jarige leeftijd met Johannes Wisse (27 jaar oud), landarbeider, geboren in het jaar 1905, zoon van Jan Wisse (landbouwer) en Laurina Fransoo.
 6. Adriana van Maldegem, geboren te Sint Laurens op 21 juni 1908. Zij is getrouwd te Sint Laurens op 16 september 1936, op 28-jarige leeftijd met Johannes Japik van der Mooren (26 jaar oud), slager, geboren te Roermond in het jaar 1910, zoon van Antonie van der Mooren en Maartje Blankert.

XII-di Abraham Haartsen, landmansknecht en veldarbeider, geboren te Groede op 24 februari 1862, overleden te Oost- en West-Souburg op 30 april 1952, zoon van XI-bb. Hij is getrouwd te Groede op 9 februari 1887, op 24-jarige leeftijd met Pieternella Louret (22 jaar oud), dienstmeid, geboren te Nieuwvliet in het jaar 1865, overleden te Oostburg op 19 mei 1934, dochter van Jannis Louret (werkman) en Maria van Akker. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Janneke Haartsen, geboren te Groede op 19 mei 1887. Zij is getrouwd te Groede op 10 februari 1916, op 28-jarige leeftijd met Pieter Jacobus Hendriks (28 jaar oud), gemeente veldwachter, geboren te Groede in het jaar 1888, zoon van Pieter Jacobs Hendriks en Maria Oosterling.
 2. Izaak Jannis Haartsen, geboren te Groede op 18 januari 1889, volgt onder XIII-bw.
 3. Jannis Izaak Haartsen, landbouwersknecht, geboren te Groede op 6 oktober 1890. Hij is getrouwd te Groede op 6 november 1913, op 23-jarige leeftijd met Janna Maria Hendriks (23 jaar oud), dienstbode, geboren te Groede in het jaar 1890, dochter van Pieter Jacobs Hendriks en Maria Oosterling.
 4. Levenloos Haartsen, geboren te Groede op 1 juli 1892, overleden aldaar op 1 juli 1892.
 5. Abraham Adriaan Haartsen, fabrieksarbeider, geboren te Groede op 21 november 1893. Hij is getrouwd te Groede op 6 mei 1915, op 21-jarige leeftijd met Janneke du Bois (24 jaar oud), geboren te Groede in het jaar 1891, dochter van Jannis du Bois (veldarbeider) en Maria Deij.
 6. Janneke Maria Haartsen, geboren te Groede op 29 november 1895, volgt onder XIII-bx.
 7. Sara Pieternella Haartsen, geboren te Groede op 9 augustus 1898. Zij is getrouwd te Groede op 2 augustus 1923, op 24-jarige leeftijd met Cornelis Kraamer (26 jaar oud), timmerman, geboren te Arnemuiden in het jaar 1897, zoon van Laurens Kraamer (brievenbesteller) en Johanna Meijers.
 8. Francois Jacob Haartsen, fabrieksarbeider, geboren te Groede op 30 september 1901. Hij is getrouwd te Breskens op 24 juli 1924, op 22-jarige leeftijd met Suzanna Johanna de Wispelaere (20 jaar oud), geboren te Groede in het jaar 1904, dochter van Johannes de Wispelaere (werkman) en Janneke Brugge.
 9. Jacobus Hendrik Haartsen, fabrieksarbeider, geboren te Groede op 26 april 1903. Hij is getrouwd te Groede op 5 juli 1928, op 25-jarige leeftijd met Johanna Pieternella de Gardeijn (23 jaar oud), geboren te Groede in het jaar 1905, dochter van Jakob de Gardeijn (veldarbeider) en Elizabeth van den Broeke.
 10. Pieter Abraham Haartsen, fabrieksarbeider en electriciŽn, geboren te Groede op 3 september 1906, overleden te Breskens op 11 september 1944. Hij is getrouwd te Breskens op 16 mei 1929, op 22-jarige leeftijd met Pieternella Sara Mookhoek (20 jaar oud), geboren te Breskens in het jaar 1909, dochter van Dirk Mookhoek (visser) en Maria Elizabeth Albregtse.
 11. Hendrik Jacobus Haartsen, fabrieksarbeider, geboren te Groede op 23 december 1907, overleden te Breskens op 11 september 1944. Hij is getrouwd te Groede op 21 februari 1929, op 21-jarige leeftijd met Cornelia Maria Thirou (19 jaar oud), geboren te Groede in het jaar 1910, dochter van Johannes Jacobus Thirou (veldarbeider) en Johanna Suzanna Jansen (veldarbeidster).

XII-dj Janneke Haartsen, dienstmeid, geboren te Groede op 18 april 1863, overleden te Breskens op 23 februari 1935, dochter van XI-bb. Zij is getrouwd te Groede op 25 april 1888, op 25-jarige leeftijd met Jacobus Johannis de Lange (24 jaar oud), landbouwersknecht, veldarbeider en landmansknecht, geboren te Breskens in het jaar 1864, overleden aldaar op 9 maart 1913, zoon van Francois de Lange (werkman) en Elisabeth de Kubber (werkvrouw). Uit dit huwelijk:

 1. Janneke Elisabeth de Lange, geboren te Groede op 6 april 1889. Zij is getrouwd te Groede op 30 april 1913, op 24-jarige leeftijd met Pieter Verpoorte (25 jaar oud), veldarbeider, geboren te Hoek in het jaar 1888, overleden te Oostburg op 15 augustus 1954, zoon van Jacobus Verpoorten (veldarbeider) en Levina Scheele.
 2. Francois Izaak de Lange, vrachtrijder en havenarbeider, geboren te Groede op 20 februari 1891, dood verklaard te Breskens op 11 september 1944.
  Opmerking: Een van de slachtoffers van het bombardement op Breskens. In de akte staat: "overleden met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid".
  Hij is getrouwd te Oostburg op 16 november 1916, op 25-jarige leeftijd met Wilhelmina de Back (24 jaar oud), veldarbeidster, geboren te Oostburg in het jaar 1892, dochter van Pieter Izaak de Back (veldarbeider) en Catharina de Reu (veldarbeidster).

XII-dk Sara Haartsen, werkvrouw en veldarbeidster, geboren te Groede op 4 oktober 1866, overleden te Breskens op 1 oktober 1952, dochter van XI-bb. Zij is getrouwd te Groede op 28 februari 1895, op 28-jarige leeftijd met Hendrik van Haneghem (28 jaar oud), werkman, geboren te Biervliet (Zeeland) op 24 december 1866, overleden te Oostburg op 1 juni 1946, zoon van Johannes van Haneghem (werkman) en Magdalena Verburg (werkvrouw). Uit dit huwelijk:

 1. Izaak van Haneghem, vlaswerker, geboren te Groede op 17 augustus 1892.
  Opmerking: Erkend door Hendrik van Haneghem en Sara Haartsen bij huwelijksvoltrekking te Groede d.d. 28-02-1895.
  Hij is getrouwd te Breskens op 16 mei 1918, op 25-jarige leeftijd met Gozewijna van de Velde (25 jaar oud), dienstbode, geboren te Breskens in het jaar 1893, dochter van Abraham van de Velde (veldarbeider) en Maria Anna Scheerens.
 2. Johannis van Haneghem, geboren te Groede op 12 februari 1896.

XII-dl Francois Haartsen, schaapsherder, geboren te Groede op 5 december 1873, overleden te Nieuw- en Sint Joosland op 10 maart 1949, zoon van XI-bb. Hij is getrouwd te Arnemuiden op 2 maart 1910, op 36-jarige leeftijd met Willemina van Belzen (31 jaar oud), geboren te Arnemuiden op 5 oktober 1878, overleden te Nieuw- en Sint Joosland op 30 juni 1939, dochter van Marinus van Belzen (schaapsherder) en Pieternella Kuijpers. Uit dit huwelijk:

 1. Janneke Haartsen, geboren te Arnemuiden op 6 december 1910. Zij is getrouwd te Arnemuiden op 14 november 1930, op 19-jarige leeftijd met Joos Schroevers (20 jaar oud), meubelmaker, geboren te Arnemuiden in het jaar 1910, zoon van Joos Schroevers (vischleurder) en Dora Meulmeester.
 2. Marinus Haartsen, landbouwersknecht, geboren te Arnemuiden in het jaar 1913. Hij is getrouwd te Arnemuiden op 4 januari 1933, op 20-jarige leeftijd met Maria de Troije (19 jaar oud), geboren te Arnemuiden in het jaar 1914, dochter van Jan Louis de Troije en Neeltje Kluijfhout.
 3. Izaak Haartsen, landarbeider, geboren te Nieuw- en Sint Joosland in het jaar 1915, overleden te Middelburg op 2 november 1949.

XII-dm Joseph Isaac Valkenier, geboren te Mangarahy, Esperitos Santos (BraziliŽ) op 3 december 1885, overleden te West Palm Beach (Florida U.S.A.) op 29 juni 1937, begraven aldaar, zoon van XI-bi. Hij is getrouwd te Rochester (New York U.S.A.) op 28 november 1907, op 21-jarige leeftijd met Mabel Ina Cory (18 jaar oud), geboren te Marion County (New York U.S.A.) op 18 oktober 1889, overleden te New York (U.S.A.) in juni 1990, dochter van Lewis Arnold Cory en Mary Cordelia Baker. Uit dit huwelijk:

 1. Verna Viola Valkenier, onderwijzeres, geboren te New York (U.S.A.) op 14 maart 1909. Zij is getrouwd te New York (U.S.A.) op 30 juni 1932, op 23-jarige leeftijd met Jay Daniel Carncross (27 jaar oud), ingenieur, geboren te New York (U.S.A.) op 24 maart 1905 (baptist), overleden aldaar op 6 april 1991, zoon van Daniel Clinton Carncross en Lydia Nancy Teller.
 2. Wayne Alois Joseph Valkenier, geboren te Sodus, Wayne County (New York U.S.A.) op 9 juni 1911.
 3. Sylvia Valkenier, verpleegster, geboren te East Rochester (New York U.S.A.) op 20 oktober 1913, overleden te Sodus, Wayne County (New York U.S.A.) op 23 augustus 1992. Zij is getrouwd te Sodus, Wayne County (New York U.S.A.) op 18 november 1937, op 24-jarige leeftijd met Loren Webster (25 jaar oud), geboren te Sodus, Wayne County (New York U.S.A.) op 19 december 1911.

XII-dn Lena Fisher, dochter van XI-bj. Zij was gehuwd met Simon Russell. Uit dit huwelijk:

 1. Ethel Josena Russell. Zij was gehuwd (1) met George Frowley. Zij was gehuwd (2) met Charles Tuelle.

XII-do Johannes la Gasse, landmansknecht, geboren te Nieuwvliet op 13 maart 1877, zoon van XI-bk. Hij is getrouwd te Groede op 5 april 1900, op 23-jarige leeftijd met Francina Wilhemina du Mez (24 jaar oud), veldarbeidster, geboren te Retranchement op 14 september 1875, dochter van Adriaan Anthonie Mez (veldarbeider) en Janna Verschelling. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Daniel la Gasse, geboren te Groede op 17 juli 1900, overleden aldaar op 18 juli 1900.
 2. Jozina Janna la Gasse, geboren te Schoondijke op 27 augustus 1901.

XII-dp Adriana la Gasse, dienstmeid, geboren te Groede op 20 april 1880, overleden te Breskens op 15 november 1943, dochter van XI-bk. Zij is getrouwd te Groede op 9 mei 1901, op 21-jarige leeftijd met Willem Morel (23 jaar oud), slagersknecht, werkman en slager, geboren te Oostburg op 30 augustus 1877, overleden te Breskens op 29 januari 1939, zoon van Pieter Morel (veldarbeider) en Elizabeth Fremouw (veldarbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Jozina Elizabeth Morel, geboren te Breskens op 12 juli 1901. Zij is getrouwd te Breskens op 19 mei 1927, op 25-jarige leeftijd met Jacobus Adriaan Marsille (28 jaar oud), timmerman, geboren te Vlissingen op 5 mei 1899, zoon van Jannis Marinus Marsille (veldarbeider en werkman) en Adriana Johanna van Dixhoorn (dienstmeid).
 2. Pieter Morel, los werkman, geboren te Breskens op 4 december 1902. Hij is getrouwd te Breskens op 10 december 1925, op 23-jarige leeftijd met Elizabeth Traas (24 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1901, dochter van Adriaan Traas (los werkman, veldarbeider en landarbeider) en Dina Zuidhof (arbeidster).
 3. Daniel Mattheus Morel, slager, geboren te Breskens op 8 december 1903. Hij is getrouwd te Groede op 22 mei 1930, op 26-jarige leeftijd met Maria Sara Versprille (28 jaar oud), geboren te Groede in het jaar 1902, dochter van Pieter Versprille en Catholijntje Butler.
 4. Elizabeth Jozina Morel, geboren te Breskens op 25 juli 1905. Zij is getrouwd te Breskens op 27 juni 1929, op 23-jarige leeftijd met Adriaan Jansen (24 jaar oud), koopman, geboren te Zuidzande in het jaar 1905, zoon van Izaak Jacobus Jansen (koopman) en Katharina Jansen.
 5. Sara Magdalena Morel, geboren te Breskens op 25 juni 1907. Zij is getrouwd te Breskens op 15 september 1827, op -79-jarige leeftijd met Jannis Vermeulen (-75 jaar oud), stratenmaker, geboren te Groede in het jaar 1902, zoon van Pieter Vermeulen (kantonnier) en Adriana Pieternella van Haneghem.
 6. Magdalena Morel, geboren te Breskens op 25 juni 1917, overleden aldaar op 17 oktober 1918.

XII-dq Magdalena la Gasse, dienstbode, geboren te Groede op 7 september 1882, dochter van XI-bk. Zij is getrouwd te Groede op 3 november 1904, op 22-jarige leeftijd met Izaak Ocque (22 jaar oud), werkman, geboren te Schoondijke op 26 mei 1882, zoon van Izaak Ocque (werkman en veldarbeider) en Maria Magdelena Dattin (veldarbeidster).

Izaak Ocque emigrant op vrijdag 2 maart 1906 Schoondijke
Geboorteplaats: Schoondijke
Geboortedatum: 24-5-1882
Kerkgenootschap: Nederlands-hervormd (Dutch Reformed)
Burgerlijke staat: Ongehuwd
Plaats van vertrek: Schoondijke
Datum uitschrijving: 2-3-1906
Bestemming (destination) : Rochester.
Uit dit huwelijk:
 1. Izaak Daniel Ocque, geboren te Schoondijke op 8 februari 1905.
  Izaak Daniel Ocque emigrant op vrijdag 2 maart 1906 Schoondijke
  Geboorteplaats: Schoondijke
  Geboortedatum: 8-2-1905
  Kerkgenootschap: Nederlands-hervormd (Dutch Reformed)
  Burgerlijke staat: Ongehuwd
  Plaats van vertrek: Schoondijke
  Datum uitschrijving: 2-3-1906
  Bestemming (destination) : Rochester.
 2. Daniel Izaak Ocque, geboren te Schoondijke op 23 januari 1906.

XII-dr Sara la Gasse, dienstbode, geboren te Groede op 28 november 1883 (nederlands hervormd), dochter van XI-bk.

Sara la Gasse, emigrant in april 1912 Breskens. Geboorteplaats: Groede. Geboortedatum: 28-11-1883. Kerkgenootschap: Nederlands-hervormd. Burgerlijke staat: Gehuwd. Plaats van vertrek: Breskens 4-1912. Bestemming: Noord-Amerika.
Zij is getrouwd te Breskens op 7 mei 1908, op 24-jarige leeftijd met Cornelis Francois de Munck (27 jaar oud), visser, geboren te Breskens op 30 maart 1881 (nederlands hervormd), zoon van Pieter de Munck en Pieternella den Denkker.
Cornelis Francois de Munck
Emigrant in april 1912 Breskens
Geboorteplaats: Breskens
Geboortedatum: 30-3-1881
Kerkgenootschap: Nederlands-hervormd
Burgerlijke staat: Gehuwd
Plaats van vertrek: Breskens
Bestemming: Noord-Amerika.
Uit dit huwelijk:
 1. Pieter de Munck, geboren te Breskens op 24 juni 1908 (nederlands hervormd).
 2. Daniel Matheus de Munck, geboren te Breskens op 24 juni 1908 (nederlands hervormd).
 3. Abraham de Munck, geboren te Breskens op 23 augustus 1909 (nederlands hervormd).
 4. Cornelis Francois de Munck, geboren te Breskens op 25 december 1910 (nederlands hervormd).

XII-ds Catharina Adriana Mogré, geboren te Groede op 24 december 1899, overleden te Middelburg op 1 september 1985, dochter van XI-bo. Zij is getrouwd te Nieuwvliet op 11 september 1924, op 24-jarige leeftijd met Jacobus Daniel de Winde (21 jaar oud), geboren te Breskens op 27 november 1902, overleden te Middelburg op 18 december 1964, zoon van Pieter Jacobus de Winde (metselaar) en Maria Catharina Hoogstad. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Jacob de Winde, volgt onder XIII-by.

XII-dt Michiel Beerens, werkman en veldarbeider, geboren te Sint Kruis op 1 januari 1861, overleden te Schoondijke op 16 januari 1917, zoon van XI-br. Hij is getrouwd te Sint Kruis op 9 maart 1888, op 27-jarige leeftijd met Pieternella Maria Koole (18 jaar oud), dienstmeid, veldarbeidster en werkvrouw, geboren te Cadzand in het jaar 1870, overleden te Oostburg op 11 januari 1935, dochter van Pieternella Koole (werkvrouw). Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Beerens, veldarbeider, geboren te Zuidzande op 18 juni 1888. Hij is getrouwd te Groede op 3 juni 1915, op 26-jarige leeftijd met Cornelia Elizabeth Verburg (23 jaar oud), geboren te Groede in het jaar 1892, dochter van Izaak Verburg (veldarbeider) en Anna Cornelia de Veij.
 2. Michiel Beerens, veldarbeider en koopman, geboren te Zuidzande op 27 oktober 1889. Hij is getrouwd te Biervliet (Zeeland) op 7 mei 1914, op 24-jarige leeftijd met Suzanna Sara Wolfaart (25 jaar oud), veldarbeidster, geboren te Biervliet (Zeeland) in het jaar 1889, overleden te Schoondijke op 25 oktober 1936, dochter van Izak Wolfaart en Suzanna Sara Blondeel (veldarbeidster).
 3. Johannes Beerens, veldarbeider, geboren te Aardenburg op 11 april 1892. Hij is getrouwd te IJzendijke (Zeeland) op 22 augustus 1912, op 20-jarige leeftijd met Jacoba Janna Versprille (20 jaar oud), veldarbeidster, geboren te IJzendijke (Zeeland) in het jaar 1892, dochter van Cornelis Johannnis Versprille (veldarbeider) en Jacoba Janna van Kerkvoort (veldarbeidster).
 4. Adriaan Beerens, veldarbeider, geboren te Aardenburg op 18 mei 1893, wonende te Axel, overleden aldaar op 25 juli 1934. Hij is getrouwd te Terneuzen op 30 augustus 1917, op 24-jarige leeftijd (1) met Dina Janneke Michielsen (18 jaar oud), geboren te Terneuzen in het jaar 1899, dochter van Jan Michielsen (werkman) en Janneke Potvis. Hij is getrouwd te Axel op 3 maart 1932, op 38-jarige leeftijd (2) met Tanneke Slabbekoorn (18 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1914, wonende te Axel, dochter van XII-gp.
 5. Pieternella Catharina Beerens, geboren te Oostburg op 6 juli 1895. Zij is getrouwd te Schoondijke op 14 september 1916, op 21-jarige leeftijd met Geleijn Kaijser (25 jaar oud), landbouwersknecht, geboren te Axel in het jaar 1891.
 6. Catharina Cornelia Beerens, geboren te Cadzand op 16 november 1896, overleden te Utrecht op 22 april 1897.
 7. Izaak Beerens, veldarbeider, geboren te Schoondijke op 5 augustus 1898. Hij is getrouwd te Oostburg op 29 januari 1920, op 21-jarige leeftijd met Janneke Elisabeth Verplanke (21 jaar oud), geboren te Oostburg in het jaar 1899, dochter van Jannis Verplanke (landbouwersknecht) en Maria Elisabeth de Koene.
 8. Abraham Beerens, veldarbeider, geboren te Biervliet (Zeeland) op 10 januari 1900. Hij was gehuwd (1) met Euphrasie van Speijbroeck. Hij is getrouwd te Hoofdplaat op 7 mei 1925, op 25-jarige leeftijd (2) met Elisa Sophia de Krijger (21 jaar oud), geboren te Hoofdplaat in het jaar 1904, dochter van Franciscus de Krijger (landbouwer) en Maria Pieternella Baart.
 9. Catharina Beerens, dienstbode, geboren te Biervliet (Zeeland) op 17 maart 1901. Zij is getrouwd te Oostburg op 23 juni 1927, op 26-jarige leeftijd met Jacobus Izaak Risseeuw (21 jaar oud), slager, geboren te Zuidzande in het jaar 1906, zoon van Pieter Jacobus Risseeuw en Johanna Maria Jansen.
 10. Willem Beerens, landbouwer, geboren te Biervliet (Zeeland) op 29 augustus 1902. Hij is getrouwd te Oostburg op 30 oktober 1924, op 22-jarige leeftijd met Maria Irena Verhelst (19 jaar oud), dienstbode, geboren te Waterland-Oudeman (BelgiŽ) in het jaar 1905, dochter van Alphonse Achilles Verhelst en Christina Maria de Vos (landbouwarbeidster).
 11. Cornelia Beerens, dienstbode, geboren te Biervliet (Zeeland) op 25 april 1905. Zij is getrouwd te Oostburg op 19 augustus 1926, op 21-jarige leeftijd met Leendert Cornelis Verplanke (28 jaar oud), huisschilder, geboren te Oostburg op 24 maart 1898, zoon van Izaak Verplanke (koopman en winkelier) en Anna de Ruijsscher.
 12. Dina Beerens, geboren te IJzendijke (Zeeland) op 13 augustus 1906, overleden aldaar op 9 oktober 1906.
 13. Dina Beerens, geboren te IJzendijke (Zeeland) op 24 september 1907, overleden aldaar op 9 oktober 1907.
 14. Dina Beerens, geboren te IJzendijke (Zeeland) op 2 oktober 1908. Zij is getrouwd te Oostburg op 9 januari 1930, op 21-jarige leeftijd met Jacob Verplanke (22 jaar oud), smid, geboren te IJzendijke (Zeeland) in het jaar 1908, zoon van Jacobus Verplanke (klein landbouwer) en Sara Dina Vermeulen.

XII-du Janneke Beerens, werkvrouw, geboren te Sint Kruis op 10 februari 1862, overleden te Oostburg op 8 februari 1896, dochter van XI-br. Zij is getrouwd te Sint Kruis op 18 april 1889, op 27-jarige leeftijd met Abraham Johannes Duininck (29 jaar oud), werkman en veldarbeider, geboren te Sint Kruis op 20 februari 1860, overleden aldaar op 30 juni 1917, zoon van Johannes Duininck (werkman en arbeider) en Catharina Maria Masclé (dienstbode). Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Jacobus Duininck, geboren te Sint Kruis op 4 augustus 1889, volgt onder XIII-bz.
 2. Catharina Dina Duininck, geboren te Sint Kruis op 23 maart 1891, volgt onder XIII-ca.
 3. Jacobus Johannes Duininck, geboren te Sint Kruis op 21 juli 1892, volgt onder XIII-cb.
 4. Maria Catharina Duininck, geboren te Zuidzande op 16 augustus 1893.
 5. Abraham Willem Duininck, geboren te Zuidzande op 9 december 1894, volgt onder XIII-cc.

XII-dv Dina Suzanna Beerens, koehoudster en landbouweres, geboren te Sint Kruis op 24 oktober 1867, overleden te Aardenburg op 27 september 1942, dochter van XI-br. Haar dochter van een onbekende man:

 1. Catharina Cornelia Beerens, geboren te Sint Kruis op 25 februari 1894.
  Opmerking: Erkend door beide ouders bij huwelijksvoltrekking te Sint Kruis d.d. 09-08-1894.
Zij is getrouwd te Sint Kruis op 9 augustus 1894, op 26-jarige leeftijd (2) met Abraham Beun (25 jaar oud), koehouder en landbouwer, geboren te Sint Kruis in het jaar 1869, overleden te Aardenburg op 4 februari 1954, zoon van Jacobus Beun (landbouwer) en Elizabeth Orlebeke. Uit dit huwelijk:
 1. Catharina Cornelia Beun, geboren te Sint Kruis op 20 september 1895. Zij is getrouwd te Sint Kruis op 15 januari 1920, op 24-jarige leeftijd met Gerrit van Tongeren (29 jaar oud), rijksambtenaar, geboren te Deventer in het jaar 1891, zoon van Hendrik van Tongeren en Johanna Willemina Garritsen.
 2. Jacobus Beun, landbouwer, geboren te Sint Kruis in het jaar 1896. Hij is getrouwd te Hulst (Zeeland) op 3 juli 1929, op 33-jarige leeftijd met Ghislaine Kesbeke (25 jaar oud), geboren te Wachtebeke (BelgiŽ) in het jaar 1904, dochter van Edumond Benedictus Kesbeke (landbouwer) en Emma Maria Regina IJsebart.
 3. Abraham Beun, landbouwer, geboren te Sint Kruis op 23 februari 1897. Hij is getrouwd te Sluis op 13 oktober 1920, op 23-jarige leeftijd met Elizabeth Cathalina Verhage (24 jaar oud), geboren te Sluis in het jaar 1896, dochter van Johannes Jozias Verhage en Elizabeth de Voldere.
 4. Francois Beun, rijksambtenaar, geboren te Sint Kruis op 3 juli 1898. Hij is getrouwd te Zuidzande op 30 december 1924, op 26-jarige leeftijd met Maria Elizabeth Le Grand (25 jaar oud), geboren te Zuidzande in het jaar 1899, dochter van Abraham Mattheus Le Grand en Maria Magdalena Verkruijsse.
 5. Dina Suzanna Beun, geboren te Sint Kruis op 14 juli 1900. Zij is getrouwd te Vlissingen op 2 juni 1939, op 38-jarige leeftijd met Abraham Markusse (51 jaar oud), assistent bij de rijksbelanstingen, geboren te Krabbendijke (Zeeland) in het jaar 1888, zoon van Hubregt Markusse en Pieternella de Looff.
 6. Levenloos Beun, geboren te Sint Kruis op 21 juli 1901, overleden aldaar op 21 juli 1901.
 7. Levenloos Beun, geboren te Sint Kruis op 20 november 1904, overleden aldaar op 20 november 1904.
 8. Johannes Beun, geboren te Sint Kruis op 10 oktober 1905, overleden aldaar op 4 april 1906.
 9. Johannes Beun, landbouwer, geboren te Sint Kruis op 12 september 1909. Hij is getrouwd te Sint Kruis op 26 september 1935, op 26-jarige leeftijd met Elizabeth Janneke de Muijnk (23 jaar oud), geboren te Sint Kruis in het jaar 1912, dochter van Johannes de Muijnk (landbouwer) en Maria Ledain (landbouweres).

XII-dw Cornelia Pieternella Beerens, werkvrouw, geboren te Sint Kruis op 24 februari 1871, overleden te Cadzand op 28 juni 1947, dochter van XI-br. Haar dochter van een onbekende man:

 1. Levenloos Beerens, geboren te Sint Kruis op 17 oktober 1889, overleden aldaar op 17 oktober 1889.
Zij is getrouwd te Sint Kruis op 4 mei 1894, op 23-jarige leeftijd (2) met Izaak Johannes Duininck (24 jaar oud), werkman, stratenmaker en polderwerker, geboren te Sint Kruis op 28 januari 1870, overleden te Cadzand op 14 februari 1953, zoon van Johannes Duininck (werkman en arbeider) en Catharina Maria Masclé (dienstbode). Uit dit huwelijk:
 1. Levenloos Duininck, geboren te Sint Kruis op 24 februari 1896, overleden aldaar op 24 februari 1896.
 2. Johannes Jacobus Duininck, geboren te Sint Kruis op 11 maart 1897, overleden aldaar op 12 maart 1897.
 3. Levenloos Duininck, geboren te Sint Kruis op 16 oktober 1897, overleden aldaar op 16 oktober 1897.
 4. Catharina Crnelia Duininck, geboren te Sint Kruis op 27 februari 1900. Zij is getrouwd te Sint Kruis op 30 mei 1929, op 29-jarige leeftijd met Jacobus Adriaan van Dale (30 jaar oud), metselaar, geboren in het jaar 1899, zoon van Adriaan van Dale (metselaar) en Maria Johanna Masclee.
 5. Izaak Johannes Duininck, stratenmaker, geboren te Sint Kruis op 29 april 1901. Hij is getrouwd te Oostburg op 9 oktober 1924, op 23-jarige leeftijd met Maria Cornelia de Meij (25 jaar oud), geboren te Oostburg in het jaar 1899, dochter van Cornelis de Meij en Maria de Smit.
 6. Johannes Jacobus Duininck, stratenmaker, geboren te Sint Kruis op 31 december 1903, overleden te Sluis op 17 december 1978. Hij is getrouwd te Aardenburg op 1 september 1927, op 23-jarige leeftijd met Adriana Maria Commelin (24 jaar oud), geboren te Aardenburg in het jaar 1903, overleden te Sluis op 25 oktober 1988, dochter van Johannes Willem Anthonie Frederik Commelin (machinist) en Catharina Maria Hoogstad.

XII-dx Elizabeth Jozina Beerens, veldarbeidster en landbouwster, geboren te Sint Kruis op 20 augustus 1873, wonende te Koningin Wilhelminaweg K 57 Sint Kruis, overleden te Hoek op 13 mei 1963, dochter van XI-br. Zij is getrouwd te Sint Kruis op 22 augustus 1895, op 22-jarige leeftijd met Pieter Beun (21 jaar oud), veldwachter en landbouwer, geboren te Sint Kruis op 17 april 1874, overleden aldaar op 22 september 1917, zoon van Pieter Beun (koehouder) en Francina de Kant (koehoudster). Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Francina Beun, geboren te Sint Kruis op 24 december 1894.
  Opmerking: Erkend door Pieter Beun en Elizabeth Jozina Beerens bij huwelijksvoltrekking te Sint Kruis d.d. 22-08-1895.
  Zij is getrouwd te Sint Kruis op 10 september 1914, op 19-jarige leeftijd met Abraham Beun (35 jaar oud), landbouwer, geboren te Cadzand in het jaar 1879, zoon van Michiel Beun (landbouwer) en Tannetje van Houte.
 2. Francina Catharina Beun, geboren te Sint Kruis op 22 maart 1896. Zij is getrouwd te Sint Kruis op 1 november 1917, op 21-jarige leeftijd met Frans van Roon (23 jaar oud), hooiperser, geboren te Puttershoek (ZH) in het jaar 1894, zoon van Johannes van Roon (arbeider) en Lena Verheul.
 3. Dina Pieternella Beun, geboren te Sint Kruis op 25 mei 1900, overleden te Goes op 28 februari 1961. Zij was gehuwd met Cornelis Moerdijk, rijksveldwachter, geboren te Waarde in het jaar 1895, zoon van Cornelis Moerdijk (jachtopziener) en Janna Vermerris.
 4. Pieter Jacobus Beun, landbouwer, geboren te Sint Kruis op 3 juli 1905. Hij is getrouwd te Sint Kruis op 27 december 1928, op 23-jarige leeftijd met Alma Irena Rijckborst (18 jaar oud), geboren te Sint Kruis in het jaar 1910, dochter van Anthonie Johannes Rijckborst en Maria van de Leijster (landbouwster).
 5. Jacobus Pieter Beun, geboren te Sint Kruis op 15 maart 1909.

XII-dy Pieternella Beerens, werkvrouw, geboren te Sint Kruis op 30 juli 1875, overleden te Oostburg op 31 augustus 1960, dochter van XI-br. Zij is getrouwd te Sint Kruis op 28 mei 1903, op 27-jarige leeftijd (1) met Pieter Francois Fremouw (23 jaar oud), veldarbeider, geboren te Oostburg in het jaar 1880, overleden te Sint Kruis op 7 april 1905, zoon van Izaak Fremouw en Susanna de Kramer (werkvrouw). Uit dit huwelijk:

 1. Izaak Jacobus Fremouw, geboren te Sint Kruis op 7 februari 1904.
Zij is getrouwd te Sint Kruis op 27 juni 1912, op 36-jarige leeftijd (2) met Pieter Jacobus Lucieer (49 jaar oud), gareelmaker en schoenmaker, geboren te Sint Marguerite (BelgiŽ) in het jaar 1863, overleden te Hulst (Zeeland) op 29 november 1944, zoon van Abraham Lucieer en Maria Nieskens. Uit dit huwelijk:
 1. Catharina Maria Lucieer, geboren te Sint Kruis op 16 januari 1913.
 2. Maria Catharina Lucieer, geboren te Sint Kruis in het jaar 1915. Zij is getrouwd te Sint Kruis op 18 november 1937, op 22-jarige leeftijd met Willem Jan Kesteloo (23 jaar oud), electriciŽn, geboren te Poortvliet in het jaar 1914, zoon van Machiel Willem Kesteloo (smid) en Neeltje van der Werf.

XII-dz Jacob Beerens, landbouwersknecht en veldarbeider, geboren te Sint Kruis op 14 augustus 1878 (nederlands hervormd), zoon van XI-br. Hij is getrouwd te Schoondijke op 16 november 1905, op 27-jarige leeftijd met Maria Tellier (20 jaar oud), veldarbeidster, geboren te Schoondijke op 22 april 1885 (nederlands hervormd), dochter van Abraham Tellier (veldarbeider) en Elizabeth Timmerman (veldarbeidster).

Maria Tellier emigrant op maandag 13 april 1914 Sint Kruis
Geboorteplaats: Schoondijke
Geboortedatum: 22-4-1885
Kerkgenootschap: Nederlands-hervormd
Burgerlijke staat: Gehuwd
Plaats van vertrek: Sint Kruis
Datum uitschrijving : 13-4-1914
Bestemming: Sodus, NY, USA.
Uit dit huwelijk:
 1. Abraham Jacobus Beerens, geboren te Sint Kruis op 3 april 1907 (nederlands hervormd).
 2. Jacobus Abraham Beerens, geboren te Sint Kruis op 18 februari 1913 (nederlands hervormd).

XII-ea Suzanna Beerens, veldarbeidster, geboren te Sint Kruis op 31 juli 1880, overleden aldaar op 17 augustus 1936, dochter van XI-br. Zij is getrouwd te Sint Kruis op 20 december 1900, op 20-jarige leeftijd met Petrus Herman (22 jaar oud), landbouwer, geboren te Oostburg op 3 oktober 1878, overleden te Sint Kruis op 19 december 1939, zoon van Izaäk Herman en Catharina Vermeulen. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Herman, geboren te Sint Kruis op 10 april 1901. Zij is getrouwd te Sint Kruis op 13 maart 1924, op 22-jarige leeftijd met Pieter Hendrik Beun (33 jaar oud), landbouwer, geboren te Patterson (USA) op 27 februari 1891, wonende aldaar, zoon van XII-ef.
 2. Jacobus Herman, veldarbeider, geboren te Sint Kruis op 24 april 1902. Hij is getrouwd te Schoondijke op 16 oktober 1924, op 22-jarige leeftijd met Suzanna Leunis (26 jaar oud), geboren te Zaamslag in het jaar 1898, dochter van Cornelis Leunis (veldarbeider) en Helena Buijze.

XII-eb Maria Cornelia Dierings, dienstmeid, geboren te Sint Kruis op 20 september 1873, overleden te Middelburg op 18 mei 1957, dochter van XI-bs. Haar zoon van een onbekende man:

 1. Jcob Dierings, geboren te Sint Kruis op 9 februari 1897.
  Erlkend tijdens het huwelijk van Camilius van de Voort en Maria Cornelia Dierings op 19-5-1904.
Zij is getrouwd te Sint Kruis op 19 mei 1904, op 30-jarige leeftijd (2) met Camilius van de Voorde (30 jaar oud), veldarbeider en polderwerker, geboren te Sint Kruis op 12 december 1873, overleden te Aardenburg op 26 februari 1957, zoon van Alphonse van de Voorde (veldarbeider) en Sabina Dhaenens (veldarbeidster). Uit dit huwelijk:
 1. Jacob van de Voorde, kommies bij rijksbelasting, geboren te Sint Kruis op 9 februari 1897.
  Opmerking: Erkend door Camilius van de Voorde en Maria Cornelia Dierings bij huwelijksvoltrekking te Sint Kruis d.d. 19-05-1904.
  Hij is getrouwd te Clinge (Zeeland) op 18 mei 1921, op 24-jarige leeftijd met Pharailda Louisa Bosschaert (20 jaar oud), geboren te Clinge (Zeeland) in het jaar 1901, dochter van Carolus Ludovicus Bosschaert (kantenkoopman) en Seraphina de Coninck.
 2. Sebastianus Christianus van de Voorde, geboren te Sint Kruis op 9 september 1904.
 3. Maria Celesta van de Voorde, geboren te Sint Kruis op 15 november 1910. Zij is getrouwd te Middelburg op 18 juni 1937, op 26-jarige leeftijd met Huibrecht Johannes Leijdekker (29 jaar oud), meubelmaker, geboren te Zierikzee in het jaar 1908, zoon van Huibrecht Leijdekker (wachtsman) en Cornelia Missel.
 4. Emma Elisabeth Catharina van de Voorde, geboren in augustus 1912, overleden te Sint Kruis op 2 april 1914.

XII-ec Catharina Suzanna Dierings, veldarbeidster, geboren te Sint Kruis op 14 februari 1878, overleden te Oost- en West-Souburg op 1 april 1951, dochter van XI-bs. Zij is getrouwd te Sint Kruis op 2 mei 1907, op 29-jarige leeftijd (1) met Jacobus Simon Serlé (31 jaar oud), veldarbeider en koehouder, geboren te Ouddorp (Zuid-Holland) in het jaar 1876, overleden te Sint Kruis op 22 juli 1912, zoon van Abraham Johannes Serlé (veldarbeider) en Catharina van Hoofdt (veldarbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Abraham Jacob Serlé, geboren te Sint Kruis op 26 juli 1908, overleden aldaar op 24 mei 1909.
 2. Jacobus Simon Serlé, geboren te Sint Kruis op 28 juni 1909.
Zij is getrouwd te Sint Kruis op 28 oktober 1920, op 42-jarige leeftijd (2) met Reinier Boeije (39 jaar oud), werkman, geboren te Axel in het jaar 1881, overleden te Vlissingen op 20 mei 1956, zoon van Jacobus Boeije (werkman) en Maria Jansen.
XII-ed Janneke Johanna Nieskens, dienstmeid en werkvrouw, geboren te Sint Marguerite (BelgiŽ) in het jaar 1868, overleden te Oostburg op 24 augustus 1952, dochter van XI-bt. Zij is getrouwd te Aardenburg op 5 november 1896, op 28-jarige leeftijd met Izaak Jacobus Pauw (30 jaar oud), werkman en commissionair, geboren te Oostburg op 20 augustus 1866, overleden aldaar op 28 juli 1909, zoon van Abraham Louis Pauw en Cornelia Tanneke de Brouwer. Uit dit huwelijk:
 1. Elisabeth Catharina Pauw, veldarbeidster, geboren te Aardenburg op 6 februari 1890.
  Opmerking: erkend kind: Elisabeth Catharina, ingeschr. B.S. 06-02-1890 te Aardenburg.
  Zij is getrouwd te Oostburg op 7 november 1912, op 22-jarige leeftijd met Johannes Deunink (21 jaar oud), landbouwersknecht, geboren te Schoondijke in het jaar 1891, zoon van Johannis Deunink (veldarbeider) en Johanna Francina de La Nijs.
 2. Cornelia Tannetje Pauw, geboren te Oostburg op 29 november 1897. Zij is getrouwd te Oostburg op 22 april 1920, op 22-jarige leeftijd met Kasper de Vries (24 jaar oud), onderofficier, geboren te Haren in het jaar 1896, zoon van Fenno de Vries en Jantje Hommes.

XII-ee Johannes Jacobus Nieskens, veldarbeider en landbouwer, geboren te Aardenburg op 14 juli 1876, overleden te Oostburg op 10 december 1959, zoon van XI-bt. Hij is getrouwd te Aardenburg op 21 juni 1900, op 23-jarige leeftijd met Cathalijntje Kouwe (25 jaar oud), landbouwster, geboren te Aardenburg op 31 januari 1875, overleden aldaar op 22 juli 1915, dochter van Willem Kouwe en Janneke de Bruyne. Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Janneke Nieskens, geboren te Aardenburg op 20 oktober 1900.
 2. Janneke Anna Nieskens, geboren te Aardenburg op 15 juli 1902.
 3. Jacobus Willem Nieskens, landbouwer, geboren te Aardenburg op 31 juli 1903, overleden te Schoondijke op 17 augustus 1962. Hij is getrouwd te Biervliet (Zeeland) op 17 april 1930, op 26-jarige leeftijd met Janna Riemens (28 jaar oud), geboren te Terneuzen in het jaar 1902, overleden voor 17 augustus 1962, dochter van Hendrik Riemens (landbouwer) en Johanna de Zeeuw.
 4. Anna Cathalijntje Nieskens, geboren te Aardenburg op 7 oktober 1904, volgt onder XIII-cd.
 5. Cathalijntje Johanna Nieskens, geboren te Aardenburg op 24 december 1905, overleden aldaar.
 6. Johanna Louise Nieskens, geboren te Aardenburg op 3 mei 1907.
 7. Willem Johannes Nieskens, geboren te Aardenburg op 27 april 1908.
 8. Louise Nieskens, geboren te Aardenburg op 17 augustus 1910. Zij is getrouwd te Aardenburg op 26 augustus 1931, op 21-jarige leeftijd met Willem Hamelink (23 jaar oud), smid, geboren te Terneuzen in het jaar 1908, zoon van Maarten Hamelink (los werkman) en Neeltje Francoise Hamelink.
 9. Pieter Nieskens, smid, geboren te Aardenburg op 24 mei 1912. Hij is getrouwd te Aardenburg op 22 december 1932, op 20-jarige leeftijd met Johanna Catharina Beun (19 jaar oud), geboren te Sluis in het jaar 1913, dochter van Gerard Beun (arbeider) en Johanna Cornelia de La Vienne.
 10. Johannes Jacobus Nieskens, geboren te Aardenburg op 9 juli 1913, overleden voor 16 februari 1993. Hij was gehuwd met Elisabeth Albert Adolf de Baets, geboren te Maldegem (BelgiŽ) op 8 december 1914, overleden te Aardenburg op 16 februari 1993.
 11. Pieternella Wilhelmina Nieskens, geboren te Aardenburg op 9 juli 1913.

XII-ef Janneke Levina Baart, dienstmeid, geboren te Eede (Zeeland) op 29 maart 1869, overleden te Aardenburg op 31 maart 1949, dochter van XI-bu. Zij is getrouwd te Aardenburg op 11 mei 1888, op 19-jarige leeftijd met Hendrik Pieter Beun (23 jaar oud), werkman en landbouwer, geboren te Aardenburg op 23 april 1865, overleden aldaar op 8 november 1931, zoon van Hendrik Beun en Pieternella Mille.

Janneke Levina Baart emigrant op dinsdag 14 juli 1891 Aardenburg
Geboorteplaats: Eede
Geboortedatum: 29-3-1869
Beroep: Werkvrouw
Kerkgenootschap: Nederlands-hervormd
Burgerlijke staat: Gehuwd
Plaats van vertrek: Aardenburg
Datum uitschrijving: 14-7-1891
Bestemming: Paterson, New Jersey.
Uit dit huwelijk:
 1. Levenloos Beun, geboren te Aardenburg op 21 juli 1888, overleden aldaar op 21 juli 1888.
 2. Dina Pieternella Beun, geboren te Aardenburg op 17 oktober 1889.
 3. Pieter Hendrik Beun, landbouwer, geboren te Patterson (USA) op 27 februari 1891, wonende aldaar. Hij is getrouwd te Sint Kruis op 13 maart 1924, op 33-jarige leeftijd met Catharina Herman (22 jaar oud), geboren te Sint Kruis op 10 april 1901, dochter van XII-ea.
 4. Michiel Jacobus Beun, geboren te Aardenburg op 25 oktober 1894.
 5. Hendrik Beun, veldarbeider, geboren te Aardenburg op 12 december 1896. Hij is getrouwd te Aardenburg op 2 december 1920, op 23-jarige leeftijd met (en gescheiden op 23 juli 1941 van) Martha Houg (22 jaar oud), geboren te Axel in het jaar 1898, dochter van Jacobus Gijsbregt Houg (veldarbeider) en Elisabeth Margaretha Deij.
  Opmerking : huwelijk door echtscheiding ontbonden 23-07-1941. Bij vonnis Arr. rechtb. Middelburg.

 6. Abraham Beun, geboren te Aardenburg op 17 maart 1898.
 7. Levenloos Beun, geboren te Aardenburg op 6 augustus 1899, overleden aldaar op 6 augustus 1899.

XII-eg Michiel Jozias Dierings, veldarbeider, geboren te Sint Kruis op 24 april 1873, overleden te Groede op 20 maart 1956, zoon van XI-bv. Hij is getrouwd te Groede op 12 februari 1903, op 29-jarige leeftijd met Suzanna van Lare (28 jaar oud), geboren te Groede op 11 augustus 1874, overleden aldaar op 10 september 1959, dochter van Jannis van Lare (landbouwer) en Anna Francina Salomé. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Dierings, landbouwer, geboren te Nieuwvliet op 22 april 1903. Hij is getrouwd te Oostburg op 22 mei 1930, op 27-jarige leeftijd met Francina Catharina Lere (21 jaar oud), geboren te Zuidzande in het jaar 1909, dochter van David Lere en Catharina Magdalena Verkruijsse.

XII-eh Ida Suzanna Dierings, veldarbeidster, geboren te Sint Kruis op 16 december 1874, overleden te Aardenburg op 29 april 1944, dochter van XI-bv. Zij is getrouwd te Sint Kruis op 10 december 1896, op 21-jarige leeftijd met Pieter Johannes Rijckborst (26 jaar oud), veldarbeider, koehouder en landbouwer, geboren te Sint Kruis op 19 februari 1870, overleden te Sluis op 1 oktober 1954, zoon van Petrus Johannes Rijckborst en Sara de Man. Uit dit huwelijk:

 1. Jannis Rijckborst, geboren te Sint Kruis op 2 oktober 1897, overleden aldaar op 22 juni 1899.
 2. Pieter Rijckborst, kommies bij 's rijsksbelastingen, geboren te Sint Kruis op 15 februari 1899. Hij is getrouwd te Zuidzande op 3 januari 1924, op 24-jarige leeftijd met Janneke Catharina Lucieer (24 jaar oud), geboren te Nieuwvliet in het jaar 1900, dochter van Jannis Lucieer (timmerman) en Janneke Maria de Bert.
 3. Suzanna Sara Rijckborst, geboren te Sint Kruis op 27 juli 1900.
 4. Jan Rijckborst, onderwijzer, geboren te Sint Kruis op 22 juli 1906. Hij is getrouwd te Schoondijke op 16 augustus 1934, op 28-jarige leeftijd met Maria Janna Suzanna Bleiker (28 jaar oud), geboren te Aardenburg in het jaar 1906, dochter van Marinus Adriaan Bleiker (burgemeester) en Wilhelmina Pieternella van de Plassche.

XII-ei Catharina Jozina Dierings, geboren te Groede op 7 februari 1876, dochter van XI-bv. Zij is getrouwd te Groede op 18 mei 1899, op 23-jarige leeftijd met Cornelis Vermeulen (23 jaar oud), werkman, brugknecht en kantonnier, geboren te Oostburg in het jaar 1876, zoon van Jannis Vermeulen en Janneke Leenhouts. Uit dit huwelijk:

 1. Jannis Cornelis Vermeulen, geboren te Breskens op 11 september 1899.
 2. Michael Jozias Vermeulen, geboren te Breskens op 22 oktober 1900.
 3. Izaak Vermeulen, geboren te Breskens op 20 oktober 1901.
  Opmerking: in marge: De voornaam van dit kind is gewijzigd in Jacques. Akte 27-12-1974.
 4. Cornelis Pieter Vermeulen, geboren te Schoondijke op 23 juni 1903.
 5. Jozias Michiel Vermeulen, geboren te Schoondijke op 30 maart 1905, overleden aldaar op 26 juni 1905.
 6. Willem Marinus Vermeulen, geboren te Vlissingen op 21 juli 1907, overleden aldaar op 13 juni 1908.
 7. Marinus Willem Vermeulen, geboren te Veere op 14 december 1909.

XII-ej Maria Cathalijntje Dierings, geboren te Sint Kruis op 9 februari 1877, overleden te Oostburg op 28 mei 1960, dochter van XI-bv. Zij is getrouwd te Groede op 26 maart 1908, op 31-jarige leeftijd (1) met Jacobus van de Plassche (32 jaar oud), werkman, geboren te Waterlandskerkje (Zeeland) op 3 februari 1876, overleden te Oostburg op 10 augustus 1926, zoon van Francois van de Plassche (landbouwer) en Elizabeth Nortier. Uit dit huwelijk:

 1. Francois Johannes van de Plassche, geboren te Oostburg op 2 januari 1909, overleden aldaar op 8 mei 1909.
 2. Francois Johannes van de Plassche, geboren te Oostburg op 20 december 1909.
Zij is getrouwd te Oostburg op 26 januari 1928, op 50-jarige leeftijd (2) met Jannis Elfrink (52 jaar oud), pluimveefokker, geboren te Sluis in het jaar 1876, overleden te Vlissingen op 2 juni 1958, zoon van Jakob Elfrink en Adriana Huibrechtse.
XII-ek Jozias Michiel Dierings, klein landbouwer, geboren te Sint Kruis op 25 augustus 1880, overleden te Aardenburg op 5 maart 1920, zoon van XI-bv. Hij is getrouwd te Groede op 21 januari 1904, op 23-jarige leeftijd met Magdalena Schippers (24 jaar oud), dienstbode, geboren te Groede in het jaar 1880, overleden te Nieuwvliet op 22 januari 1962, dochter van Jacob Schippers (landbouwer) en Magdalena Colijn. Uit dit huwelijk:
 1. Johannes Jacob Dierings, landbouwer, geboren te Nieuwvliet op 13 maart 1904, overleden aldaar op 10 januari 1934. Hij is getrouwd te Nieuwvliet op 30 november 1933, op 29-jarige leeftijd met Janna Jozina Verplanke (26 jaar oud), geboren te Zuidzande op 16 februari 1907, dochter van Anthonie Willem Verplanke (landbouwer) en Johanna Maria Risseeuw.

XII-el Michiel Dierings, werkman en veldarbeider, geboren te Groede op 2 december 1878, overleden te Cadzand op 1 november 1951, zoon van XI-bw. Hij is getrouwd te Cadzand op 1 mei 1902, op 23-jarige leeftijd met Katharina Fortrie (23 jaar oud), landarbeidster, geboren te Cadzand in het jaar 1879, overleden aldaar op 14 februari 1958, dochter van Abraham Fortrie (werkman) en Suzanna van Lare. Uit dit huwelijk:

 1. David Abraham Dierings, landarbeider, geboren te Cadzand op 27 juni 1903, overleden te Breskens op 28 juli 1958. Hij is getrouwd te Groede op 16 mei 1935, op 31-jarige leeftijd met Elizabeth Adriana Bentschap Knook (27 jaar oud), geboren te Nieuwvliet in het jaar 1908, dochter van Engel Leendert Bentschap Knook en Adriana Maria van Peenen.
 2. Suzanna Maria Dierings, geboren te Cadzand op 1 juni 1906, volgt onder XIII-ce.
 3. Abraham Michiel Dierings, metselaar, geboren te Cadzand op 30 december 1909, overleden aldaar op 2 april 1980. Hij is getrouwd te Cadzand op 4 mei 1933, op 23-jarige leeftijd met Cornelia Neeltje de Groote (21 jaar oud), geboren te Zuidzande in het jaar 1912, dochter van Cornelis Abraham de Groote (landbouwer) en Cornelia Janna Zonnevijlle.
 4. Maria Catharina Dierings, geboren te Cadzand op 24 maart 1911.
 5. Michiel Pieter Dierings, geboren te Cadzand op 7 december 1912, overleden te Zaamslag op 23 april 1983. Hij was gehuwd met Francina Alewijnse.

XII-em Maria Wilhelmina Dierings, dienstbode, geboren te Groede op 30 juni 1885, dochter van XI-bw. Zij is getrouwd te Groede op 23 november 1905, op 20-jarige leeftijd met Izak Bentschap Knook (28 jaar oud), landbouwersknecht en veldarbeider, geboren te Sint Maartensdijk in het jaar 1877, zoon van Antonie Bentschap Knook (werkman) en Adriana van Gorsel. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Adriana Bentschap Knook, geboren te Groede op 1 maart 1906. Zij is getrouwd te Nieuwvliet op 9 februari 1928, op 21-jarige leeftijd met Johannes Ruissen (19 jaar oud), veldarbeider, geboren te Zuidzande in het jaar 1909, zoon van Hendrik Ruissen (veldarbeider) en Maria Faas.

XII-en Janna Suzanna Visser, geboren te Aardenburg op 10 juni 1875, overleden te Vlissingen op 25 december 1962, dochter van XI-bx. Zij is getrouwd te Vlissingen op 16 september 1898, op 23-jarige leeftijd met Johannes Jacobus van den Bergen (24 jaar oud), werkman, geboren te Vlissingen in het jaar 1874, overleden aldaar op 19 maart 1962, zoon van Johannes Jacobus van den Bergen (zeeman) en Susanna Willemse. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Jacobus van den Bergen, bankwerker, geboren te Vlissingen op 20 februari 1899. Hij is getrouwd te Vlissingen op 24 mei 1929, op 30-jarige leeftijd met Johanna Catharina Dissen (27 jaar oud), geboren te Vlissingen in het jaar 1902, dochter van Charles Franciscus Hendricus Dissen (electriciŽn) en Cornelia Allegonda Koorin.
 2. Johanna Suzanna van den Bergen, geboren te Vlissingen op 8 maart 1901. Zij is getrouwd te Vlissingen op 8 september 1922, op 21-jarige leeftijd met Berend Schrik (26 jaar oud), matroos bij koninklijke marine, geboren te Winschoten in het jaar 1896, zoon van Luppo Schrik (steenhouwer) en Roelfien Bisschop.

XII-eo Johannes Jacobus Hol, veldarbeider en landbouwarbeider, geboren te Aardenburg op 2 mei 1867, zoon van XI-bz. Hij is getrouwd te Aardenburg op 7 september 1905, op 38-jarige leeftijd met Maria Lere (19 jaar oud), dienstmeid en landbouwarbeidster, geboren te Aardenburg in het jaar 1886, dochter van Johannes Lere (stadsarbeider) en Cornelia Maria Jansen (herbergierster). Uit dit huwelijk:

 1. Bertha Pieternella Hol, geboren te Aardenburg op 9 april 1904.
  Opmerking: erkend door beide ouders bij huwelijk te Aardenburg d.d. 7-9-1905
  Zij is getrouwd te Aardenburg op 26 november 1931, op 27-jarige leeftijd met Izaak Cruson (25 jaar oud), arbeider, geboren te Zuidzande in het jaar 1906, zoon van Pieter Cruson (landarbeider) en Suzanna van Hoeve.
 2. Pieter Johannes Hol, analist, geboren te Aardenburg op 11 mei 1906. Hij is getrouwd te Oostburg op 21 mei 1931, op 25-jarige leeftijd met Johanna Maria Cornelia Simpelaar (23 jaar oud), geboren te Oostburg in het jaar 1908, dochter van Pieter Johannes Simpelaar en Maria Anna Bliek (winkelierster).

XII-ep Janna Johanna Hol, werkvrouw en veldarbeidster, geboren te Aardenburg op 4 november 1869, dochter van XI-bz. Zij is getrouwd te Aardenburg op 30 juni 1894, op 24-jarige leeftijd met haar neef Hendrik Johannes Hol (23 jaar oud), veldarbeider, werkman en koehouder, geboren te Aardenburg op 15 augustus 1870, overleden aldaar op 20 november 1956, zoon van Hendrik Cornelis Hol (werkman en veldarbeider) en Jacoba Susanna Hollebrand. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Jacob Hol, geboren te Aardenburg op 25 juli 1895, overleden aldaar op 29 september 1895.
 2. Hendrik Pieter Hol, geboren te Aardenburg op 2 maart 1898.
 3. Pieter Johannes Hol, geboren te Aardenburg op 25 oktober 1899, overleden aldaar op 27 oktober 1900.

XII-eq Pieter Johannes Hol, landbouwersknecht en landbouwer, geboren te Aardenburg op 27 september 1879, overleden te Oostburg op 22 juli 1962, zoon van XI-bz. Hij is getrouwd te Oostburg op 14 mei 1902, op 22-jarige leeftijd met Sara Johanna Merk (23 jaar oud), dienstbode, geboren te Oostburg op 15 maart 1879, dochter van Mattheus Merk (veldarbeider) en Sara Hoevenaar (veldarbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Sara Catharina Hol, geboren te Aardenburg op 12 maart 1903. Zij is getrouwd te Aardenburg op 11 september 1930, op 27-jarige leeftijd met Abraham Adriaan Sonnevijlle (24 jaar oud), hulpbrievenbesteller, geboren te Zuidzande in het jaar 1906, zoon van Abraham Sonnevijlle (landbouwer) en Magdalena Maria van Aalst.
 2. Pieter Mattheus Hol, geboren te Aardenburg op 2 oktober 1904.
 3. Mattheus Hendrik Hol, geboren te Aardenburg op 28 januari 1912.
 4. Catharina Hol, geboren te Aardenburg in het jaar 1916. Zij is getrouwd te Aardenburg op 8 april 1937, op 21-jarige leeftijd met Jannis Pieter Goeseije (31 jaar oud), schipper, geboren te Breskens in het jaar 1906, zoon van Johannes Josephus Goeseije en Anna Maria de Vuijst.

XII-er Hendrik Cornelis Hol, veldarbeider en landbouwer, geboren te Aardenburg op 3 juli 1882, overleden aldaar op 12 augustus 1942, zoon van XI-bz. Hij is getrouwd te Aardenburg op 3 mei 1906, op 23-jarige leeftijd met Adriana Magdalena Wage (24 jaar oud), dienstmeid en veldarbeidster, geboren te Sluis op 19 november 1881, dochter van Pieter Johannes Wage en Sara Elisabeth Daschot. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Sara Hol, geboren te Aardenburg op 3 juni 1907. Zij is getrouwd te Aardenburg op 15 november 1928, op 21-jarige leeftijd met Pieter Izaak Wesdorp (22 jaar oud), arbeider, geboren te Oostburg in het jaar 1906, zoon van Pieter Wesdorp (commissionair) en Geertruida van Dale.
 2. Pieter Johannes Hol, geboren te Aardenburg op 27 juli 1909, overleden aldaar op 15 juni 1910.
 3. Sara Johanna Hol, geboren te Aardenburg op 30 juni 1910, overleden aldaar op 5 juli 1910.

XII-es Hubertus Henderikse, behanger en stoffeerder, meubelmaker en koopman, geboren te Middelburg op 18 februari 1878, overleden aldaar op 25 maart 1958, zoon van XI-cb. Hij is getrouwd te Middelburg op 13 mei 1910, op 32-jarige leeftijd met Jacoba den Engelsman (21 jaar oud), geboren te Koudekerke (Zeeland) op 29 mei 1888, dochter van Jasper den Engelsman (veldarbeider) en Lena Kallemijs. Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos Henderikse, geboren te Middelburg op 22 november 1910, overleden aldaar op 22 november 1910.
 2. Lena Henderikse, geboren te Middelburg op 11 februari 1911, volgt onder XIII-cf.
 3. Neeltje Henderikse, geboren te Middelburg op 28 januari 1913.
 4. Jasper Henderikse, geboren te Middelburg op 15 juli 1914, overleden aldaar in het jaar 1995. Hij was gehuwd met Mina van Tiel.
 5. Wilhelmina Raspelina Henderikse, geboren te Middelburg op 16 augustus 1916, volgt onder XIII-cg.
 6. Adriana Henderikse, geboren te Middelburg op 26 maart 1919.
 7. Hubertus Henderikse, geboren te Middelburg op 9 mei 1921.
 8. Leendert Henderikse, geboren te Middelburg op 1 februari 1923. Hij is getrouwd te Vlissingen op 4 augustus 1950, op 27-jarige leeftijd met HenriŽtte Jacoba Tax (20 jaar oud), geboren te Oost- en West-Souburg op 24 januari 1930, overleden te Vlissingen op 26 februari 1996, dochter van Jacobus Josephus Johannes Tax (draaier) en Maria Cornelia van Zalen.
 9. Theo Henderikse, geboren te Middelburg op 4 december 1926.
 10. Lina Henderikse, geboren te Middelburg op 9 januari 1928.

XII-et Jan Alewijnse, stoker, bierbrouwersknecht en onderbaas van een bierbrouwerij, geboren te Middelburg op 16 april 1877, overleden aldaar op 28 januari 1962, zoon van XI-cd.

Opmerking: erkend bij akte van erkenning 07-05-1877 te Middelburg door Adriaan Alewijnse.
Hij is getrouwd te Vlissingen op 22 januari 1897, op 19-jarige leeftijd met Leuntje Wittevrongel (28 jaar oud), dienstbode, geboren te Westkapelle op 13 mei 1868, overleden te Vlissingen op 18 september 1955, dochter van Pieter Wittevrongel en Johanna Verhage. Uit dit huwelijk:
 1. Pieternella Alewijnse, dienstbode, geboren te Vlissingen op 26 april 1897. Zij is getrouwd te Vlissingen op 30 oktober 1919, op 22-jarige leeftijd met Wouter Adriaan Pieter de Kok (24 jaar oud), bankwerker, geboren te Vlissingen in het jaar 1895, zoon van Joris Hendrik de Kok (draaiersbaas) en Johanna Maria Swint.
 2. Adriaan Alewijnse, scheepsketelmaker, geboren te Vlissingen op 31 augustus 1898, overleden te Oost-Souburg op 29 augustus 1986. Hij is getrouwd te Vlissingen op 12 februari 1922, op 23-jarige leeftijd met Dina Looisen (25 jaar oud), geboren te Vlissingen in het jaar 1897, overleden aldaar op 24 april 1980, dochter van Jacobus Looisen (smid) en Jacoba de Nooijer.
 3. Pieter Alewijnse, geboren te Vlissingen op 31 augustus 1899, overleden aldaar op 20 september 1899.
 4. Johanna Alewijnse, geboren te Vlissingen op 6 november 1905. Zij is getrouwd te Vlissingen op 30 april 1926, op 20-jarige leeftijd met Adriaan Rokus Leeuwenburg (23 jaar oud), scheepmaker, geboren te Vlissingen in het jaar 1903, zoon van Teunis Pieter Leeuwenburg (scheepsmaker) en Maria Cornelia van de Voorde.
 5. Jan Alewijnse, bankwerker, geboren te Vlissingen in het jaar 1913. Hij is getrouwd te Vlissingen op 4 juni 1937, op 24-jarige leeftijd met Lauentje Sara Jasperse (23 jaar oud), geboren te Oost- en West-Souburg in het jaar 1914, dochter van Willem Jasperse (ketelwasser bij de NS) en Leintje Theune.

XII-eu Maatje Alewijnse, geboren te Middelburg op 24 oktober 1878, dochter van XI-cd. Zij is getrouwd te Vlissingen op 8 oktober 1897, op 18-jarige leeftijd met Gerardus Huisman (21 jaar oud), matroos bij de marine, geboren te den Helder in het jaar 1876, zoon van Petrus Huisman en Cornelia Elisabeth Lamens. Uit dit huwelijk:

 1. Lucas Gerardus Huisman, geboren te Vlissingen op 25 januari 1898. Hij is getrouwd te Rotterdam op 26 september 1923, op 25-jarige leeftijd met Lucia de Ruijter (27 jaar oud), geboren te Rotterdam op 21 augustus 1896, overleden te Putte (NB) op 28 januari 1945, dochter van Bernardus Lucas de Ruijter en Joanna Josephina Jacoba van Heurck.
 2. Cornelis Jacobus Huisman, geboren te Vlissingen op 19 april 1900.

XII-ev Neeltje Alewijnse, geboren te Middelburg op 14 april 1880, overleden te Rosmalen op 8 december 1954, dochter van XI-cd. Zij is getrouwd te Vlissingen op 30 augustus 1907, op 27-jarige leeftijd met Pieter Jongepier (26 jaar oud), koetsier, chauffeur en sleper, geboren te Serooskerke (Walcheren) op 15 april 1881, zoon van Adriaan Jongepier (werkman) en Helena Jongepier. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Jongepier, zadelmaker, geboren te Vlissingen op 21 september 1908. Hij is getrouwd te Vlissingen op 27 december 1935, op 27-jarige leeftijd met Cornelia van Rijswijk (29 jaar oud), geboren te Vlissingen in het jaar 1906, dochter van Cornelis Mattheus van Rijswijk (havenarbeider) en Rose Rosine Rieffenach.
 2. Jan Jongepier, geboren te Vlissingen op 2 november 1912, volgt onder XIII-ch.
 3. Helena Pieternella Jongepier, geboren te Vlissingen in mei 1915, overleden aldaar op 3 juli 1915.

XII-ew Janus Alewijnse, timmerman, geboren te Middelburg op 11 september 1885, overleden te Vlissingen op 30 mei 1964, zoon van XI-cd. Hij is getrouwd te Vlissingen op 19 januari 1906, op 20-jarige leeftijd met Wilhelmina Drever (22 jaar oud), dienstbode, geboren te Biggekerke op 28 oktober 1883, overleden te Vlissingen op 25 november 1961, dochter van Izaak Jacobus Drever (brigadier der rijksveldwacht) en Maria Brandt. Uit dit huwelijk:

 1. Pieternella Alewijnse, geboren te Vlissingen op 19 april 1906. Zij is getrouwd te Vlissingen op 18 december 1936, op 30-jarige leeftijd met Isaac Roeling (26 jaar oud), plaatwerker, geboren te Vlissingen in het jaar 1910, zoon van Willem Roeling (gemeentewerkman) en Adriana Beckers.
 2. Izaak Jacobus Alewijnse, smid, geboren te Vlissingen op 5 juli 1907, overleden aldaar op 12 november 1928.
 3. Maria Johanna Clazina Alewijnse, geboren te Vlissingen op 16 juli 1912.

XII-ex Aarnout Alewijnse, schoenmakersknecht en schoenmaker, geboren te Middelburg op 4 december 1873, overleden aldaar op 8 juli 1948, zoon van XI-cf. Hij is getrouwd te Sint Laurens op 16 mei 1906, op 32-jarige leeftijd met Suzanna van Vlaanderen (22 jaar oud), dienstbode, geboren te Sint Laurens op 9 mei 1884, dochter van Pieter van Vlaanderen (dienstknecht en veldarbeider) en Dina Davidse. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Cornelis Alewijnse, geboren te Middelburg op 9 augustus 1907.

XII-ey Johanna Pieternella Alewijnse, geboren te Middelburg op 25 februari 1876, overleden aldaar op 17 januari 1939, dochter van XI-cf. Zij is getrouwd te Middelburg op 15 september 1899, op 23-jarige leeftijd met Cornelis Klap (22 jaar oud), sleper, geboren te Middelburg in het jaar 1877, overleden aldaar op 21 april 1903, zoon van Jozias Klap (sleper) en Susanna de Klerk. Uit dit huwelijk:

 1. Jozias Klap, geboren te Middelburg op 27 januari 1900.
 2. Adriaan Cornelis Klap, geboren te Middelburg op 4 juli 1901. Hij is getrouwd te Middelburg op 4 mei 1932, op 30-jarige leeftijd met Cornelia Rika de Rijke (30 jaar oud), dienstbode, geboren te Koudekerke (Zeeland) in het jaar 1902, dochter van Leunis de Rijke en Cornelia Wisse.

XII-ez Barendina Alewijnse, geboren te Middelburg op 15 september 1876, overleden te Oost- en West-Souburg op 30 januari 1937, dochter van XI-cg. Zij is getrouwd te Oost- en West-Souburg op 9 oktober 1895, op 19-jarige leeftijd met Willem Castel (21 jaar oud), tuinmansknecht en landbouwer, geboren te Oost- en West-Souburg in het jaar 1874, overleden te Vlissingen op 11 november 1944, zoon van Adriaan Castel (tuinman) en Adriana Blok. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Maria Castel, geboren te Oost- en West-Souburg op 6 januari 1896, volgt onder XIII-ci.
 2. Lein Adriaan Castel, scheepsmaker, geboren te Oost- en West-Souburg op 12 oktober 1898. Hij is getrouwd te Goes op 17 maart 1921, op 22-jarige leeftijd met (en gescheiden te Rotterdam op 15 januari 1940 van) Catharina Christina Janssens (18 jaar oud), geboren te Goes in het jaar 1903, dochter van Eduard Janssens (klompenmaker) en Anna Blondel.
 3. Maria Adriana Castel, geboren te Oost- en West-Souburg op 21 januari 1900, volgt onder XIII-cj.
 4. Adriaan Lein Castel, landbouwer, geboren te Oost- en West-Souburg op 29 september 1903. Hij is getrouwd te Veere op 11 november 1931, op 28-jarige leeftijd met Tannetje de Buck (19 jaar oud), geboren te Veere in het jaar 1912, dochter van Cornelis de Buck (vrachtrijder) en Johanna Louwerse.
 5. Pieter Castel, landbouwer, geboren te Oost- en West-Souburg op 3 mei 1905. Hij is getrouwd te Oost- en West-Souburg op 15 maart 1929, op 23-jarige leeftijd met Elizabeth Johanna Pouwer (22 jaar oud), geboren te Oost- en West-Souburg in het jaar 1907, dochter van Daniel Pouwer (landbouwer) en Elizabeth Johanna Gideonse.
 6. Jan Castel, landbouwer, geboren te Oost- en West-Souburg op 3 september 1910. Hij is getrouwd te Vlissingen op 24 januari 1930, op 19-jarige leeftijd met Catharina Saartje Leendertse (18 jaar oud), geboren te Wissenkerke (Zeeland) in het jaar 1912, dochter van Govert Leendertse (landbouwer) en Maria Filius.

XII-fa Hendrikus Alewijnse, metaalbewerker, geboren te Middelburg op 21 februari 1887, overleden aldaar op 20 april 1963, zoon van XI-ci. Hij is getrouwd te Middelburg op 5 april 1907, op 20-jarige leeftijd met Anthonia Johanna Snijders (17 jaar oud), geboren te Vlissingen op 12 mei 1889, dochter van Franciscus Johannes Snijders (sjouwerman) en Anthonetta Verbergt. Uit dit huwelijk:

 1. Jacoba Alewijnse, geboren te Middelburg op 16 juni 1907. Zij is getrouwd te Middelburg op 6 juli 1928, op 21-jarige leeftijd met Willem Leunis Cornelis Versluijs (24 jaar oud), los werkman, geboren te Terneuzen in het jaar 1904, zoon van Koffiehuishouder en Anna Cornelia Moens.
 2. Hendrikus Alewijnse, geboren te Middelburg op 24 augustus 1908.
 3. Antonetta Alewijnse, geboren te Middelburg op 28 december 1909.
 4. Martina Francina Catharina Alewijnse, geboren te Middelburg op 14 februari 1911, overleden aldaar op 6 augustus 1911.
 5. Pieternella Alewijnse, geboren te Middelburg op 13 maart 1912. Zij is getrouwd te Middelburg op 3 november 1937, op 25-jarige leeftijd met Charles Ludovicus Heijman (28 jaar oud), incasseeder, geboren te Vlissingen in het jaar 1909, zoon van Josephus Ludovicus Heijman en Catharina Johanna Bontenbal.
 6. Franciscus Johannes Alewijnse, koopman, geboren te Middelburg op 27 augustus 1913. Hij is getrouwd te Middelburg op 2 juni 1939, op 25-jarige leeftijd met (en gescheiden te Middelburg op 28 november 1945 van) Jacomina van den Berge (24 jaar oud), geboren in het jaar 1915, dochter van Marinus van den Berge (landarbeider) en Francina Tramper.
 7. Christina Alewijnse, geboren te Middelburg op 14 september 1914, overleden aldaar op 22 september 1963. Zij is getrouwd te Middelburg op 13 november 1936, op 22-jarige leeftijd met (en gescheiden te Middelburg op 28 augustus 1957 van) Laurens Hendrikse (23 jaar oud), timmerman, geboren te Middelburg in het jaar 1913, zoon van Pieter Hendrikse (timmerman) en Johanna Tollens.

XII-fb Lein Alewijnse, schippersknecht, veermansknecht en schipper, geboren te Middelburg in het jaar 1879, overleden te Amsterdam op 27 januari 1951, zoon van XI-cj.

Opmerking: erkend door de moeder 11-11-1903 te Wissenkerke.
Hij is getrouwd te Wissenkerke (Zeeland) op 11 november 1903, op 24-jarige leeftijd met Maria Anthonisse (22 jaar oud), dienstbode, geboren te Poortvliet op 4 februari 1881, wonende te Wissenkerke (Zeeland), overleden te Middelburg op 15 mei 1949, dochter van Pieter Anthonisse (arbeider) en Janna van der Werf (arbeidster). Uit dit huwelijk:
 1. Jo Pieter Alewijnse, geboren te Kortgene (Zeeland) op 29 augustus 1904.
 2. Pieter Jo Alewijnse, geboren te Kortgene (Zeeland) op 9 januari 1906.
 3. Jozina Janna Alewijnse, geboren te Kortgene (Zeeland) op 3 mei 1907. Zij is getrouwd te Kortgene (Zeeland) op 21 maart 1935, op 27-jarige leeftijd met Pieter Verheijke (30 jaar oud), schipper, geboren te Zwijndrecht in het jaar 1905, zoon van Adrianus Verheijke (schipper) en Arendje Gelijns.
 4. Marinus Cornelis Alewijnse, geboren te Kortgene (Zeeland) op 13 oktober 1908, overleden aldaar op 28 oktober 1908.
 5. Jan Cornelis Alewijnse, geboren te Kortgene (Zeeland) op 24 december 1909, overleden aldaar op 5 januari 1910.

XII-fc Cornelia Neeltje Versluis, dienstbode, geboren te Wissenkerke (Zeeland) op 19 oktober 1882, dochter van XI-cj. Zij is getrouwd te Wissenkerke (Zeeland) op 15 augustus 1906, op 23-jarige leeftijd met Cornelis de Nood (24 jaar oud), varensgezel en landbouwer, geboren te Middelburg op 24 april 1882, wonende te Vlissingen, zoon van Jan de Nood (schipper, varensgezel en sleper) en Maria Magdalena Kerssen. Uit dit huwelijk:

 1. Jan de Nood, geboren te Middelburg op 10 november 1906.
 2. Johanna de Nood, geboren te Middelburg op 10 november 1906.
 3. Neeltje de Nood, geboren te Middelburg op 15 oktober 1907.

XII-fd Antoon Riekwel, leerling stoker en bierbrouwersknecht, geboren te Vlissingen op 3 februari 1903, overleden te Middelburg op 23 september 1990, zoon van XI-cm. Hij is getrouwd te Vlissingen op 8 november 1922, op 19-jarige leeftijd met Maatje Sohier (17 jaar oud), geboren te Vlissingen in het jaar 1905, overleden te Middelburg op 2 oktober 1994, dochter van Jan Sohier (melkslijter) en Helena Hendrika Arense. Uit dit huwelijk:

 1. Gerrit Jan Riekwel, geboren te Vlissingen in het jaar 1930, overleden te Oost- en West-Souburg op 26 oktober 1942.

XII-fe Hendrik van Vlaanderen, landbouwersknecht, geboren te Koudekerke op 24 juli 1870, overleden te Vlissingen op 9 april 1937, zoon van XI-co. Hij is in ondertrouw gegaan te Koudekerke en getrouwd op 30 april 1897, op 26-jarige leeftijd met Maatje Schout, dienstbode, geboren te Ritthem, dochter van Willem Schout (verkman) en Maria Bostelaar. Uit dit huwelijk:

 1. Leijn van Vlaanderen, geboren te Koudekerke op 25 februari 1898, volgt onder XIII-ck.

XII-ff Leendert Pieter Louwe-Kooijmans, predikant, geboren te Hellevoetsluis (ZH) op 8 maart 1875, zoon van XI-cs. Hij is getrouwd te Vlissingen op 11 april 1904, op 29-jarige leeftijd met Johanna van de Velde (23 jaar oud), geboren te Vlissingen in het jaar 1881, dochter van Hermanus Ferdinand van de Velde en Maria Wilhelmina Queijsen. Uit dit huwelijk:

 1. Leendert Hermanus Louwe Kooijmans, bacterioloog, geboren te Baardwijk (NB) op 17 januari 1905. Hij is getrouwd te Amsterdam op 15 juni 1932, op 27-jarige leeftijd met Jacoba Hendrika Desprez (24 jaar oud), geboren te Amsterdam in het jaar 1908, dochter van Lambertus Matthias Nicolaas Jacobus Desprez en Johanna Hendrika Snijder.
 2. Hermanus Ferdinand Kooijmans, geboren te Baardwijk (NB) op 29 juni 1908.
 3. Jacoba Pieternella Louwe-Kooijmans, geboren te Baardwijk (NB) op 7 april 1914. Zij is getrouwd te Waalwijk op 9 oktober 1939, op 25-jarige leeftijd met Willem Berend Arnold Smits (24 jaar oud), geboren te Zutphen in het jaar 1915, zoon van Hendrik Johannes Smits en Berendina Hermina Arnolda Kerkmeijer.

XII-fg Catharina Wilhelmina Louwe Kooijmans, geboren te Hellevoetsluis (ZH) op 22 juni 1878, dochter van XI-cs. Zij is getrouwd te Nieuw Helvoet (ZH) op 2 januari 1903, op 24-jarige leeftijd met Johannes Cornelis van der Does, hoofd ener school en leraar bij het middelbaar onderwijs, zoon van Pieter van der Does en Jans Bienefeld. Uit dit huwelijk:

 1. Jans Jacoba van der Does, geboren te Wisch in het jaar 1903. Zij is getrouwd te Amsterdam op 28 december 1932, op 29-jarige leeftijd met Pieter Gerritse (27 jaar oud), knatoorbediende, geboren te Amsterdam in het jaar 1905, zoon van Pieter Leendert Gerritse (referendaris bij een raad van arbeid) en Ariaantje Janze.
 2. Jacoba Pieternella van der Does, geboren in maart 1906, overleden te Varsseveld (Gelderland) op 23 juni 1906.
 3. Jacoba Pieternella van der Does, geboren te Wisch in het jaar 1910. Zij is getrouwd te Amsterdam op 30 maart 1932, op 22-jarige leeftijd met Abraham Johannes Drewes (30 jaar oud), onderwijzer, geboren te Baarn (Utrecht) in het jaar 1902, zoon van Johannes Drewes (hoofd ener school) en Antonia Theodora Kilsdonk.

XII-fh Gerrit Zuidema, lichtwachter en matroos rijksbetonningen, geboren te Vlissingen op 1 augustus 1881, zoon van XI-cu. Hij is getrouwd te Vlissingen op 19 juli 1909, op 27-jarige leeftijd met Maria Hendrika Kimmel (27 jaar oud), dienstbode, geboren te Middelburg op 14 februari 1882, dochter van Marinus Jacobus Kimmel (scheepstimmerman) en Catharina Geertruida Tromp. Uit dit huwelijk:

 1. Klaas Zuidema, betonvlechter, geboren te Vlissingen op 8 september 1909. Hij is getrouwd te Oost- en West-Souburg op 3 januari 1934, op 24-jarige leeftijd met Maatje Neeltje van Est (24 jaar oud), geboren te Oost- en West-Souburg in het jaar 1910, dochter van Philip van Est en Anna Pieternella van der Klooster.
 2. Marinus Jacobus Zuidema, lasser, geboren te Vlissingen op 8 september 1909. Hij is getrouwd te Middelburg op 28 januari 1938, op 28-jarige leeftijd met Johanna Sinteur (22 jaar oud), geboren te Rotterdam in het jaar 1916, dochter van Johannes Sinteur en Dirkje Willemoina Ossevoort.
 3. Catharina Zuidema, geboren te Vlissingen op 15 september 1912. Zij is getrouwd te Vlissingen op 17 februari 1933, op 20-jarige leeftijd met Abraham Izaak Bosselaar (23 jaar oud), metaaldraaier, geboren te Vlissingen in het jaar 1910, zoon van Willem Bosselaar (goederenbesteller) en Pieternella Hoogesteger.

XII-fi Wilhelmina Jacoba Zuidema, geboren te Vlissingen op 5 november 1888, overleden aldaar op 9 februari 1973, dochter van XI-cu. Zij is getrouwd te Vlissingen op 15 juni 1910, op 21-jarige leeftijd met Alexander Lommers (23 jaar oud), timmerman, geboren te Goes in het jaar 1887, overleden te Vlissingen op 1 april 1976, zoon van Johannes Cornelis Lommers (timmerman) en Elena Maria Landman. Uit dit huwelijk:

 1. Elena Maria Lommers, geboren te Vlissingen op 24 september 1912. Zij is getrouwd te Vlissingen op 4 juni 1937, op 24-jarige leeftijd met Pieter Nagtegaal (24 jaar oud), metaalslijper, geboren te Vlissingen in het jaar 1913, zoon van Sander Nagtegaal (werkman) en Antonetta Hendrika Joose.
 2. Johannes Cornelis Lommers, geboren te Vlissingen in augustus 1917, overleden aldaar op 14 februari 1919.

XII-fj Margaretha Maatje Gillissen, geboren te Vlissingen op 4 november 1867, dochter van XI-cv. Zij is getrouwd te Vlissingen op 21 december 1892, op 25-jarige leeftijd met Goris de Vlieger (29 jaar oud), huisknecht, geboren te Vlissingen op 12 januari 1863, zoon van Johannes de Vlieger (timmerman) en Catharina Schot. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Martina de Vlieger, geboren te Vlissingen op 21 april 1894.
 2. Pieter Johannes de Vlieger, geboren te Vlissingen op 18 april 1895. Hij is getrouwd te Brielle op 22 december 1927, op 32-jarige leeftijd met Jacoba Pieternella Schuppers (24 jaar oud), geboren te Brielle in het jaar 1903, dochter van Gerrit Jan Schuppers en Adriana Susanna van Leeuwen.
 3. Johannes Willem de Vlieger, geboren te Vlissingen op 9 september 1896, overleden aldaar op 2 oktober 1896.
 4. Martina Johanna de Vlieger, geboren te Vlissingen op 1 september 1897.
 5. Levenloos de Vlieger, geboren te Vlissingen op 3 januari 1899, overleden aldaar op 3 januari 1899.
 6. Johanna Wilhelmina de Vlieger, geboren te Vlissingen op 20 januari 1900.
 7. Maatje de Vlieger, geboren te Vlissingen op 13 februari 1901.
 8. Johannes de Vlieger, geboren te Vlissingen op 29 mei 1902.
 9. Gerard Cornelis de Vlieger, geboren te Vlissingen op 23 november 1903. Hij is getrouwd te den Haag op 17 augustus 1932, op 28-jarige leeftijd met Sophia Cornelia van der Lubbe, geboren te den Haag, dochter van Petrus van der Lubbe en Sophia Marianna Homan.
 10. Hendrik de Vlieger, geboren te Vlissingen op 9 november 1904, overleden te Utrecht op 27 november 1906.
 11. Cornelis Pieter de Vlieger, geboren te Utrecht op 21 augustus 1906.

XII-fk Gerard Cornelis Gillissen, timmerman en onderbaas op een fabriek, geboren te Vlissingen op 24 november 1871, overleden aldaar op 13 juni 1934, zoon van XI-cv. Hij is getrouwd te Vlissingen op 10 april 1895, op 23-jarige leeftijd met Johanna Feij (28 jaar oud), geboren te Vlissingen op 12 maart 1867, overleden aldaar op 25 maart 1948, dochter van Adriaan Johannes Feij (schoenmaker) en Maria Aggenbach. Uit dit huwelijk:

 1. Martina Johanna Gillissen, geboren te Vlissingen op 27 januari 1896.
 2. Maria Gillissen, geboren te Vlissingen op 19 mei 1898, overleden aldaar op 6 oktober 1898.
 3. Maria Gillissen, geboren te Vlissingen op 11 februari 1900.
 4. Pieter Johannes Gillissen, kantoorbediende, geboren te Vlissingen op 2 juni 1902. Hij is getrouwd te Vlissingen op 12 juli 1928, op 26-jarige leeftijd met Elisabeth Klotz (27 jaar oud), geboren te Wiedenbrück (Pruisen Duitsland) in het jaar 1901, dochter van Heinrich Klotz en Luise Kopp.
 5. Adriaan Johannes Gillissen, administrateur op een kassierskantoor, geboren te den Haag in het jaar 1906. Hij is getrouwd te Vlissingen op 17 juli 1930, op 24-jarige leeftijd met Trijntje Maria Lieuwen (22 jaar oud), geboren te Vlissingen in het jaar 1908, dochter van Johannes Lieuwen (zeeloods) en Baukje Zorgdrager.

XII-fl Maatje Gillissen, geboren te Vlissingen op 31 december 1873, overleden aldaar op 13 februari 1925, dochter van XI-cv. Zij is getrouwd te Vlissingen op 23 juni 1899, op 25-jarige leeftijd met Leendert Kooman (24 jaar oud), metselaar, geboren te Yerseke op 3 februari 1875, overleden te Ermelo (Gelderland) op 22 januari 1945, zoon van Cornelis Kooman (voorslager) en Maatje Nieuwenhuize. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Kooman, geboren te Vlissingen op 20 november 1900, overleden aldaar op 21 november 1900.
 2. Pieter Johannes Kooman, broodbakker, geboren te Vlissingen op 20 januari 1903. Hij is getrouwd te Vlissingen op 1 november 1929, op 26-jarige leeftijd met Pieternella Maria Jansen (27 jaar oud), geboren te Vlissingen in het jaar 1902, dochter van Jan Jansen en Neeltje Wilhelmina Bakker.
 3. Cornelis Kooman, geboren te Vlissingen op 14 februari 1906. Hij is getrouwd te Vlissingen op 13 augustus 1931, op 25-jarige leeftijd met Catholijntje Rosala Maria Mercij (24 jaar oud), geboren te Nieuwpoort (BelgiŽ) in het jaar 1907, dochter van Hendrik Lodewijk Mercij (kleermaker) en Maria Catharina Kommers.

XII-fm Barbara Johanna Gillissen, geboren te Vlissingen op 25 maart 1881, dochter van XI-cv. Zij is getrouwd te Vlissingen op 28 maart 1906, op 25-jarige leeftijd met Cornelis Daniel van Noppen (23 jaar oud), broodbakker, geboren te Vlissingen op 22 september 1882, zoon van Cornelis Daniel van Noppen (broodbakker) en Johanna Cornelia Rotteveel. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Cornelia van Noppen, geboren te Vlissingen op 26 januari 1907.
 2. Pieter Johannes van Noppen, geboren te Vlissingen op 3 november 1908.
 3. Martina Johanna van Noppen, geboren te Vlissingen op 17 september 1911.

XII-fn Maatje Spinnaaij, naaister, geboren te Vlissingen op 27 februari 1882, dochter van XI-cw. Zij is getrouwd te Vlissingen op 6 juli 1906, op 24-jarige leeftijd met Johannes de Hondt (27 jaar oud), schilder, geboren te Sluis in het jaar 1879, zoon van Johannes Anthonie de Hondt (schilder) en Cathalina Maria Suzanna Steinz. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Catharina de Hondt, geboren te Vlissingen op 13 augustus 1907.
 2. Catharina Maria Suzanna de Hondt, geboren te Vlissingen op 4 december 1909.

XII-fo Pieternella Cornelia Spinnaaij, geboren te Vlissingen op 26 december 1886, dochter van XI-cw. Zij is getrouwd te Vlissingen op 5 juli 1907, op 20-jarige leeftijd (1) met Alert Jan de Roos (23 jaar oud), timmerman, geboren te Harderwijk (Gelderland) in het jaar 1884, overleden te Vlissingen op 19 juni 1915, zoon van Pieter Albertus de Roos (sergeant ziekenopzichter) en Sientje van de Brugge. Uit dit huwelijk:

 1. Sientje de Roos, geboren te Vlissingen op 9 juni 1908. Zij is getrouwd te Vlissingen op 18 juli 1930, op 22-jarige leeftijd met Pieter Smeerdijk (26 jaar oud), marinier, geboren te den Haag op 9 maart 1904 (nederlands hervormd), wonende te Vlissingen, zoon van Pieter Smeerdijk (marinier en kopergieter) en Helena Amalia Oerlemans.
Zij is getrouwd te Vlissingen op 8 april 1927, op 40-jarige leeftijd (2) met Johannis Hootsmans (59 jaar oud), machinedrijver, geboren te Goes in het jaar 1868, overleden te Vlissingen op 16 juli 1933, zoon van Cornelis Hootsmans en Clazina Govers.
(Hij was weduwnaar van Catharina Louisa Weijts, dochter van Cornelis Weijts en Clazina Govers.)
XII-fp Hendrik Barten, werkman en slager, geboren te Vlissingen op 11 augustus 1880, overleden aldaar op 31 mei 1955, zoon van XI-cx. Hij is getrouwd te Vlissingen op 28 maart 1902, op 21-jarige leeftijd met Magdalena Suwijn (21 jaar oud), geboren te IJzendijke (Zeeland) op 22 februari 1881, overleden te Vlissingen op 22 januari 1926, dochter van Izaak Suwijn (werkman) en Pieternella Wilhelmina Nonnekes. Uit dit huwelijk:
 1. Pieternella Wilhelmina Barten, geboren te Vlissingen op 6 augustus 1902, overleden aldaar op 30 mei 1918.
 2. Arnoldus Barten, geboren te Vlissingen op 25 december 1903, overleden aldaar op 21 november 1918.
 3. Cornelia Pieternella Barten, geboren te Vlissingen op 31 januari 1905, overleden te Oost-Souburg op 3 december 1993. Zij is getrouwd te Vlissingen op 20 mei 1938, op 33-jarige leeftijd met Johannes van Gemst (33 jaar oud), kleermaker, geboren te Vlissingen in het jaar 1905, zoon van Johannes Adrianus van Gemst ('s-Heer Abtskerke) en Elisabeth Margaretha Maria van den Ende.
 4. Izaak Barten, scheepsmaker, geboren te Vlissingen op 2 augustus 1906. Hij is getrouwd te Vlissingen op 29 april 1932, op 25-jarige leeftijd met Maria Jacoba de Vries (20 jaar oud), geboren te Vlissingen in het jaar 1912, dochter van Henricus de Vries en Joanna Gertrudis Heijtvelt.
 5. Maatje Barten, geboren te Vlissingen op 9 mei 1910, overleden aldaar op 10 september 1910.

XII-fq Marinus Valkier, koperslager, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 28 december 1891, overleden te Dordrecht op 19 september 1971, zoon van XI-db.

Hij vertrok op 23.3.1912 vanuit Vlissingen als koperslager naar Rotterdam, daarna naar Dordrecht, waar hij vanaf 1938 bij de gemeente werkte.
Hij is getrouwd te Dordrecht op 4 februari 1915, op 23-jarige leeftijd met Leentje Kasting (24 jaar oud), geboren te Dordrecht op 24 april 1890, overleden aldaar op 17 maart 1985, dochter van Jacobus Kasting en Geertrui Adriana van Asperen. Uit dit huwelijk:
 1. Johannes Valkier, geboren te Dordrecht op 30 juni 1917, volgt onder XIII-cl.
 2. Jacobus Valkier, geboren te Dordrecht op 26 augustus 1922, volgt onder XIII-cm.

XII-fr Johannes Valkier, klinkersbaas, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 8 februari 1893, overleden te Vlissingen op 1 november 1941, zoon van XI-db. Hij is getrouwd te Vlissingen op 10 maart 1916, op 23-jarige leeftijd met Jannetje de Nooijer (22 jaar oud), geboren te Arnemuiden op 21 juli 1893, overleden te Vlissingen op 10 november 1972, dochter van Blaas de Nooijer (vishandelaar) en Elisabeth Leuntje van Belzen.
(Zij was later gehuwd met Jan Antonissen.) Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Valkier, geboren te Vlissingen op 23 januari 1916 (doopgetuigen waren Blaas de Nooijer en Bernardus Antonissen), volgt onder XIII-cn.
 2. Marinus Valkier, geboren te Vlissingen op 25 november 1917 (nederlands hervormd) (doopgetuigen waren Adriaan de Pagter en Adriaan Leendertse), volgt onder XIII-co.
 3. Jan Karel Valkier, geboren te Vlissingen op 23 februari 1924, volgt onder XIII-cp.
 4. Jacob Valkier, geboren te Vlissingen op 3 juni 1935, volgt onder XIII-cq.

XII-fs Jan Karel Valkier, majoor machinekamer Kon. Marine, geboren te Vlissingen op 29 september 1896, zoon van XI-db.

Hij maakte in 1934 de wereldreis mee van de K XVIII, waarbij ook prof. Vening Meinisz in 1934/1935 aan boord was. De bekendste reis aan boord van de K XVIII was de reis naar Nederlands-Oost-IndiŽ via Buenos Aires, Kaapstad en Perth. De verfilming van deze reis maakte dat Vening Meinesz ook bij het bioscooppubliek beroemd werd.
Hij is getrouwd te Vlissingen op 10 augustus 1923, op 26-jarige leeftijd met Apolonia Verhagen (22 jaar oud), geboren te Vlissingen op 18 augustus 1900, overleden aldaar op 15 maart 1988, dochter van Willeboord Verhagen (ketelmaker) en Maria Lievense. Uit dit huwelijk:
 1. Johanna Gerdina Valkier, geboren te Vlissingen op 9 november 1932. Zij is getrouwd te Vlissingen op 15 juni 1956, op 23-jarige leeftijd met Marinus Stroo (26 jaar oud), geboren te Vlissingen op 3 mei 1930.

XII-ft Barbara Openneer, geboren te Goes op 22 augustus 1896, dochter van XI-dc. Zij was gehuwd (1) met (en gescheiden van) Dirk Kastelein, geboren te Lange Ruige Weide in het jaar 1898, overleden te Groningen op 10 februari 1962, zoon van Jan Pieter Kastelein en Gerrigje Muis. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Pieter Lievinus Kastelein, geboren te den Haag op 9 maart 1918.
Zij is getrouwd te Goes op 14 april 1921, op 24-jarige leeftijd (2) met GabriŽl Zweedijk (24 jaar oud), veldarbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 5 augustus 1896, zoon van Jan Zweedijk (veldarbeider) en Adriana Kuzee. Uit dit huwelijk:
 1. Adriana Zweedijk.

XII-fu Neeltje Openneer, geboren te Goes op 15 maart 1898, dochter van XI-dc. Zij is getrouwd op 31 oktober 1918, op 20-jarige leeftijd met Pieter Zwartepoorte (24 jaar oud), opperman-straatmaker, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 20 maart 1894, zoon van Laurus Zwartepoorte (veldarbeider en arbeider) en Johanna Hollestelle. Uit dit huwelijk:

 1. Laurus Zwartepoorte, geboren te Goes op 11 september 1920.

XII-fv Rika Openneer, fabrieksarbeidster, geboren te Goes op 4 september 1901, dochter van XI-dc. Zij is getrouwd te Goes op 4 juni 1925, op 23-jarige leeftijd met Marinus Zwartepoorte (29 jaar oud), caféhouder te 's-Gravenpolder, werkman, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 21 maart 1896, zoon van Laurus Zwartepoorte (veldarbeider) en Johanna Hollestelle. Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos Zwartepoorte, geboren te Goes op 31 augustus 1934, overleden aldaar op 31 augustus 1934.
 2. Laurus Lievienis Zwartepoorte.
 3. Lena Johanna Zwartepoorte.

XII-fw Jacoba Anthonia Lena Johanna Openneer, geboren te Goes op 14 mei 1904, dochter van XI-dc. Haar zoon van een onbekende man:

 1. Dignus Openneer.

XII-fx Teuntje Openneer, geboren te Goes op 28 oktober 1905, dochter van XI-dc. Zij is getrouwd te Goes op 21 juni 1928, op 22-jarige leeftijd met (en gescheiden te Middelburg op 23 februari 1949 van) Jan Nieuwdorp (19 jaar oud), landbouwersknecht,los werkman,vischventer, geboren te Kapelle (Zeeland) op 19 april 1909, zoon van Margrieta Nieuwdorp. Uit dit huwelijk:

 1. Margaretha Lena Nieuwdorp.
 2. Lievienus Jan Nieuwdorp.

XII-fy Cornelis Openneer, los werkman, pakhuisknecht, betonwerker, geboren te Goes op 4 september 1907, overleden aldaar op 25 augustus 1989, zoon van XI-dc. Hij is getrouwd te Goes op 15 maart 1945, op 37-jarige leeftijd met Adriana Johanna Bosselaar (29 jaar oud), geboren te Vlissingen op 11 augustus 1915. Uit dit huwelijk:

 1. Lena Johanna Openneer.
 2. Hendrina Johanna Openneer.
 3. Lievienis Pieter Openneer.

XII-fz Filippus Openneer, verpleger, geboren te Goes op 6 februari 1909, zoon van XI-dc. Hij is getrouwd te Tholen op 7 mei 1936, op 27-jarige leeftijd met Cornelia Jansen (24 jaar oud), geboren te Tholen op 11 juli 1911, overleden te Halsteren (NB) op 18 april 1974, dochter van Hector Jansen en Willemina Baaij. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Wilhelmina Openneer, volgt onder XIII-cr.

XII-ga Jan Johannes Valkier, chef de bureau N.S., geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 15 juli 1912 (gereformeerd), wonende te Middelburg, overleden te Utrecht op 12 mei 1981, zoon van XI-de. Hij is getrouwd te Utrecht op 11 oktober 1945, op 33-jarige leeftijd met Christina van Wijk (31 jaar oud), geboren te Hoofddorp op 14 juli 1914, wonende te Utrecht, dochter van Matthijs van Wijk en Trijntje Roodenburg. Uit dit huwelijk:

 1. Bastiaan Matthijs Valkier, geboren te Utrecht op 5 juli 1947, volgt onder XIII-cs.
 2. Trijnie Valkier, geboren te Utrecht op 29 april 1952. Zij is getrouwd te Maartensdijk op 25 juni 1974, op 22-jarige leeftijd met Albert de Groot (24 jaar oud), makelaar en verzekeringsinspecteur, geboren te Utrecht op 22 april 1950, zoon van Gerrit de Groot en Hendrika van Vulpen.

XII-gb Johannis Jeremias Valkier, beroepsmilitair, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 17 november 1913, overleden te Bergen op Zoom op 7 november 1964, zoon van XI-de. Hij is getrouwd te Sint Annaland op 15 juni 1938, op 24-jarige leeftijd met Lena Goedegebuure (20 jaar oud), geboren te Sint Annaland op 8 december 1917, overleden te Bergen op Zoom op 25 november 1985, dochter van Cent Goedegebuure en Dina Wilhelmina van den Boogaart.

15-9-1939 - vertrokken naar Malang Nederlandsch Oost-IndiŽ.
Uit dit huwelijk:
 1. Maatje Dina Janna Cornelia Valkier, geboren te Bandoeng (Nederlands Oost IndiŽ) op 29 september 1940, volgt onder XIII-ct.
 2. Dingenis Willem Valkier, geboren te Middelburg op 29 september 1950, volgt onder XIII-cu.
 3. Bastiaan Johannis Valkier, geboren te Middelburg op 15 augustus 1952, wonende te Hoogerheide (NB). Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 28 augustus 1981, op 29-jarige leeftijd met Maria Adriana Baselier (20 jaar oud), geboren te Steenbergen (Welberg) op 20 september 1960, dochter van Cees Baselier en Jaantje Otte.
 4. Centina Cornelia Valkier, geboren te Bergen op Zoom op 8 oktober 1956.

XII-gc Johannes Valkier, geboren te Vlissingen op 1 november 1915, zoon van XI-df. Hij is getrouwd te Vlissingen op 2 oktober 1939, op 23-jarige leeftijd met Diena Duym (23 jaar oud), geboren te Vlissingen op 5 mei 1916. Uit dit huwelijk:

 1. Josina Adriana Valkier, geboren te Vlissingen op 17 augustus 1940. Zij is getrouwd te Vlissingen op 15 juli 1959, op 18-jarige leeftijd met Sjaak Koolwijk (25 jaar oud), geboren te Vlissingen op 29 november 1933.
 2. Trijntje Valkier, geboren te Vlissingen op 20 maart 1945. Zij is getrouwd te Vlissingen op 31 juli 1964, op 19-jarige leeftijd met Blaas van Belzen (22 jaar oud), geboren te Vlissingen op 27 juli 1942.
 3. Marijke Valkier, geboren te Vlissingen op 16 mei 1949. Zij is getrouwd te Vlissingen op 1 augustus 1969, op 20-jarige leeftijd met Leendert Holger Kooman (21 jaar oud), geboren te Vlissingen op 17 september 1947.
 4. Elisabeth Valkier, geboren te Vlissingen op 12 maart 1951. Zij is getrouwd te Vlissingen op 11 april 1968, op 17-jarige leeftijd met Machiel Fondse (19 jaar oud), geboren te Duivendijke op 29 september 1948.

XII-gd Dingenis Valkier, constructeur, geboren te Vlissingen op 12 oktober 1916, zoon van XI-df. Hij is getrouwd te Vlissingen op 3 april 1940, op 23-jarige leeftijd met Maria Kievit (18 jaar oud), geboren te Hansweert op 19 mei 1921. Uit dit huwelijk:

 1. Maatje Valkier, geboren te Vlissingen op 17 september 1940. Zij is getrouwd te Vlissingen op 3 augustus 1966, op 25-jarige leeftijd met Willem Dingenis Theune (27 jaar oud), gemeenteambtenaar, geboren te Vlissingen op 29 april 1939, zoon van Johannis Laurens Theune en Leijntje Stroo.
 2. Hans Pieter Valkier, geboren te Vlissingen op 18 juli 1945, volgt onder XIII-cv.

XII-ge Hubrecht van Dalen, schoenmaker, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 16 februari 1863, overleden aldaar op 20 mei 1941, zoon van XI-dh. Hij is getrouwd te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 3 mei 1889, op 26-jarige leeftijd met Maria van Weele (31 jaar oud), dienstmeid, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 15 september 1857, overleden aldaar op 28 juni 1929, dochter van Jacobus van Weele (arbeider) en Maatje de Jager (arbeidster).
(Zij is eerder getrouwd te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 19 maart 1880, op 22-jarige leeftijd met Jacobus Minnaar (22 jaar oud), schoenmaker, geboren te Baarland (Zeeland) in het jaar 1858, overleden op 14 februari 1888, zoon van Jan Minnaar en Helena Goosen.) Uit dit huwelijk:

 1. Karel van Dalen, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 1 juli 1890, overleden aldaar op 8 februari 1891.
 2. Karel van Dalen, bakker, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 27 januari 1892. Hij is getrouwd te Wemeldinge (Zeeland) op 7 augustus 1919, op 27-jarige leeftijd met Pieternella Maria de Vos (26 jaar oud), geboren te Wemeldinge (Zeeland) in het jaar 1893, dochter van Adriaan de Vos (brievenbesteller) en Elizabeth de Jonge.
 3. Levenloos van Dalen, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 13 mei 1897, overleden aldaar op 13 mei 1897.
 4. Johannes van Dalen, rijksambtenaar, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 12 augustus 1900. Hij is getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 2 juli 1925, op 24-jarige leeftijd met Pieternella Elisabeth Schout (22 jaar oud), geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) in het jaar 1903, dochter van Abraham Schout en Cornelia de Bart.

XII-gf Willem van Dalen, arbeider, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 6 februari 1867, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 16 september 1900, zoon van XI-dh. Hij is getrouwd te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 13 mei 1892, op 25-jarige leeftijd met Jacoba Kruijs Voorberge (24 jaar oud), dienstmeid en arbeidster, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 11 januari 1868, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 16 oktober 1893, dochter van Marinus Kruijs Voorberge (arbeider) en Neeltje Verhage (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Karel van Dalen, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 18 februari 1893.

XII-gg Maria van Dalen, dienstmeid, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 3 mei 1870, overleden te Middelburg op 2 april 1959, dochter van XI-dh. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 4 mei 1894, op 24-jarige leeftijd met Jan Hoek van Dijke (24 jaar oud), schaapsherder, geboren te Nisse in het jaar 1870, overleden te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 23 mei 1957, zoon van Gillis Hoek van Dijke en Willemina Maria Eckhardt. Uit dit huwelijk:

 1. Gillis Hoek van Dijke, geboren te 's-Heer Abtskerke (Zeeland) op 28 maart 1895. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 23 mei 1918, op 23-jarige leeftijd met Pieternella Bakker (20 jaar oud), veldarbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) in het jaar 1898, dochter van Izaak Bakker (landbouwer) en Pieternella Wiskerke.
 2. Willem Hoek van Dijke, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 29 augustus 1902.
 3. Janna Hoek van Dijke, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 12 maart 1906. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 12 mei 1932, op 26-jarige leeftijd met Jan Eliza van Baalen (25 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) in het jaar 1907, zoon van Marinus van Baalen en Jannetje Vreeke (winkelierster).
  Opmerking: Het bestaan of verblijf van de vader van de bruidegom is onbekend.

XII-gh Jacob van Dalen, arbeider en veldarbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 13 april 1874, overleden aldaar op 9 februari 1944, zoon van XI-dh. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 18 mei 1900, op 26-jarige leeftijd met Johanna Paauwe (21 jaar oud), geboren te Nisse op 7 september 1878, overleden te Driewegen (Zeeland) op 3 mei 1950, dochter van Johannis Paauwe (schaapherder) en Elisabeth Boone. Uit dit huwelijk:

 1. Janna van Dalen, autobusonderneemster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 10 maart 1901. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 12 november 1925, op 24-jarige leeftijd (1) met Cornelis Louisse (24 jaar oud), autobusondernemer, geboren te Kapelle in het jaar 1901, zoon van Christiaan Louisse (veldarbeider) en Willemina Lepoeter. Zij is getrouwd te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 26 september 1929, op 28-jarige leeftijd (2) met Dirk Louisse (24 jaar oud), chauffeur, geboren te Ellewoutsdijk (Zeeland) in het jaar 1905, zoon van Cornelis Louisse (landbouwer) en Wilhelmina Mol.
 2. Elizabeth van Dalen, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 9 oktober 1902.
 3. Karel van Dalen, veldarbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 10 november 1903. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 24 mei 1928, op 24-jarige leeftijd met Elizabeth Maria van Liere (26 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) in het jaar 1902, dochter van Engel van Liere (metselaar) en Maatje Goetheer (arbeidster).
 4. Johannis van Dalen, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 30 juni 1906.

XII-gi Jannetje Hollestelle, geboren te Wilheminadorp op 29 maart 1868, overleden te Goes op 15 juni 1936, dochter van XI-di. Zij is getrouwd te Kattendijke (Zeeland) op 28 juni 1889, op 21-jarige leeftijd met Adriaan Schrijver (21 jaar oud), metselaar, geboren te Goes in het jaar 1868, zoon van Adriaan Schrijver (koopman) en Maria Elisabeth Plompen.

Opmerking: Erkend kind: Maria, geboren 03-07-1888 te Kattendijke.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Schrijver, dienstbode, geboren te Kattendijke (Zeeland) op 3 juli 1888, overleden te Goes op 11 januari 1929. Zij is getrouwd te Goes op 18 januari 1917, op 28-jarige leeftijd met Jacobus Abraham de Jonge (30 jaar oud), geboren te Schore in het jaar 1887, zoon van Johannis de Jonge (commissionair) en Cornelia Meijaard.
 2. Jacob Schrijver, kantoorbediende, geboren te Goes op 10 januari 1890. Hij is getrouwd te Goes op 9 mei 1912, op 22-jarige leeftijd met Johanna Kramer (22 jaar oud), geboren te Goes in het jaar 1890, dochter van Jan Pieter Kramer (metselaar) en Pieternella Kriekaard.
 3. Adriaan Schrijver, metselaar, geboren te Goes op 27 juli 1891, overleden aldaar op 14 september 1912.
 4. Adriana Schrijver, geboren te Goes op 1 september 1893, overleden aldaar op 8 september 1893.
 5. Marinus Schrijver, geboren te Goes op 20 september 1894, overleden aldaar op 6 september 1900.
 6. Adriana Schrijver, geboren te Goes op 27 december 1895, ongehuwd overleden aldaar op 10 juni 1920.
 7. Johanna Jacoba Schrijver, geboren te Goes op 8 oktober 1898.
 8. Willem Bastiaan Schrijver, metselaar, geboren te Goes op 21 november 1901, overleden aldaar op 30 juli 1923.

XII-gj Apollonia Hollestelle, geboren te Kattendijke (Zeeland) op 13 november 1869, overleden te Goes op 17 juli 1964, dochter van XI-di. Zij is getrouwd te Kattendijke (Zeeland) op 2 augustus 1889, op 19-jarige leeftijd (1) met Adriaan Dierx (22 jaar oud), slager, geboren te Goes in het jaar 1867, wonende aldaar, overleden te Veere op 19 februari 1892, zoon van Jan Dierx (slachter) en Johanna Hoelands. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Dierx, geboren te Goes op 29 november 1889, overleden aldaar op 2 december 1889.
 2. Adriana Johanna Dierx, geboren te Goes op 8 februari 1891, overleden aldaar op 1 mei 1893.
 3. Johanna Adriana Dierx, geboren te Goes op 15 augustus 1892, volgt onder XIII-cw.
Zij is getrouwd te Goes op 14 februari 1895, op 25-jarige leeftijd (2) met David Goedegebuur (33 jaar oud), schoenmaker, geboren te Goes in het jaar 1862, overleden aldaar op 1 september 1922, zoon van Jozias Goedegebuur en Maria Provoost. Uit dit huwelijk:
 1. Jozias Jacob Goedegebuur, timmerman, geboren te Goes op 5 maart 1897. Hij is getrouwd te Goes op 12 juli 1928, op 31-jarige leeftijd met Geertje Frederika Frank (29 jaar oud), geboren te Goes in het jaar 1899, dochter van Nicolaas Frank (huisknecht) en Neeltje Catharina Maartense.
 2. Adriana Maria Goedegebuur, geboren te Goes op 9 januari 1899. Zij is getrouwd te Goes op 17 mei 1923, op 24-jarige leeftijd met Marius Willem de Bruine (27 jaar oud), bouwkundig opzichter, geboren te Goes in het jaar 1896, zoon van Willem de Bruine (metselaar) en Wilhelmina Maria de Vos.
 3. Levenloos Goedegebuur, geboren te Goes op 13 mei 1902, overleden aldaar op 13 mei 1902.
 4. David Goedegebuur, kapper, geboren te Goes op 4 april 1905. Hij is getrouwd te Kloetinge (Zeeland) op 13 december 1934, op 29-jarige leeftijd met Maria Koster (26 jaar oud), geboren te Kloetinge (Zeeland) in het jaar 1908, dochter van Jan Koster en Adriana Nieuwenhuijse.
 5. Maria Goedegebuur, geboren te Goes op 5 juli 1908. Zij is getrouwd te Goes op 26 oktober 1933, op 25-jarige leeftijd met Laurens van Eenennaam (29 jaar oud), rijwielhandelaar, geboren te Vlissingen in het jaar 1904, zoon van Johannis van Eenennaam en Maria Schoolmeester.

XII-gk Maria Hollestelle, geboren te Kattendijke (Zeeland) op 17 november 1875, dochter van XI-di. Zij is getrouwd te Goes op 10 november 1898, op 22-jarige leeftijd met Pieter Dirk Touw (22 jaar oud), kruideniersknecht, pakhuisknecht, opperman en los werkman, geboren te Goes op 16 april 1876, zoon van Cornelis Touw (kruideniersknecht) en Geertruida Cornelia Rijkaard. Uit dit huwelijk:

 1. Geertruida Cornelia Touw, geboren te Goes op 30 december 1900, overleden aldaar op 12 december 1907.
 2. Adriana Touw, geboren te Goes op 8 november 1903. Zij was gehuwd met Pieter Badoux, onderwijzer, geboren te Middelburg in het jaar 1903, zoon van Arij Hendrik Badoux (chef inlichtingsbureau) en Anna de Kraker.
 3. Cornelia Touw, winkelbediende, geboren te Goes op 26 juli 1905. Zij is getrouwd te Goes op 23 februari 1928, op 22-jarige leeftijd met (en gescheiden te Middelburg op 19 augustus 1942 van) Cornelis Corstanje (27 jaar oud), timmerman, geboren te Goes in het jaar 1901, zoon van Jan Corstanje (hovenier) en Jacomina Eversdijk.
 4. Geertruida Cornelia Touw, geboren te Goes op 22 juni 1908. Zij is getrouwd te Goes op 5 april 1928, op 19-jarige leeftijd met (en gescheiden te Middelburg op 23 juli 1952 van) Marinus Gunst (20 jaar oud), koopman, geboren te Goes in het jaar 1908, zoon van Johannes Gunst (koopman) en Jacomina Goedhart.
 5. Jacob Touw, rijwielhandelaar, geboren te Goes op 8 juli 1910, overleden aldaar op 11 juli 1945. Hij was gehuwd met Christina Johanna Coninck.

XII-gl Maria Hollestelle, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 16 maart 1870, overleden te Middelburg op 16 maart 1943, dochter van XI-dj. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 20 november 1896, op 26-jarige leeftijd met Aarnout Sonius (26 jaar oud), werkman, pakhuisknecht en olieventer, geboren te Grijpskerke (Zeeland) op 24 juni 1870, overleden te Middelburg op 30 september 1928, zoon van Hendrik Sonius (kleermaker) en Adriana Dommisse. Uit dit huwelijk:

 1. Hendrik Marinus Sonius, sjouwerman, geboren te Middelburg op 6 april 1897, overleden aldaar op 22 oktober 1954.
 2. Marinus Hendrik Sonius, geboren te Middelburg op 16 maart 1898, overleden aldaar op 24 september 1898.
 3. Adriana Geertruid Sonius, geboren te Middelburg op 25 mei 1900, overleden aldaar op 7 september 1947.
 4. Geertruid Adriana Sonius, geboren te Middelburg op 8 januari 1903. Zij is getrouwd te Middelburg op 21 juni 1926, op 23-jarige leeftijd met Jna Dingemanse (31 jaar oud), scheepstimmerman, geboren te Middelburg in het jaar 1895, zoon van Geeraard Dingemanse (scheepstimmerman) en Elisabeth Jacoba Marijs.
 5. Marinus Hendrik Sonius, kantoorbediende, geboren te Middelburg op 26 januari 1905, wonende te 's-Heer Arendskerke (Zeeland), overleden te Middelburg op 4 december 1944. Hij is getrouwd te Middelburg op 31 mei 1933, op 28-jarige leeftijd met Elizabeth Johanna Klaasse (32 jaar oud), geboren te Nieuw- en Sint Joosland in het jaar 1901, dochter van Aarnoud Klaasse en Maria Polderdijk.
 6. Catharina Pieternell Sonius, geboren te Middelburg op 22 maart 1907. Zij is getrouwd te Middelburg op 28 augustus 1931, op 24-jarige leeftijd met (en gescheiden op 3 augustus 1971 van) Hendrik Arjen Ponse (25 jaar oud), scheepswerktuigkundige, geboren te Koudekerke (Zeeland) in het jaar 1906, zoon van Jan Willem Ponse (stoffeerder) en Helena Swart.

XII-gm Adriana Hollestelle, dienstmeid en werkvrouw, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 1 januari 1872, overleden aldaar op 9 september 1918, dochter van XI-dj. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 13 april 1893, op 21-jarige leeftijd met Cornelis Heijboer (20 jaar oud), arbeider en smidsknecht, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 26 augustus 1872, zoon van Jan Heijboer (koopman en meedroger) en Janna de Jonge. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Heijboer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 20 mei 1893, overleden aldaar op 25 juli 1893.
 2. Janna Heijboer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 9 juni 1894. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 6 november 1919, op 25-jarige leeftijd met Cornelis Anthonius Snijder (35 jaar oud), schilder, geboren te Sas van Gent in het jaar 1884, zoon van Hubert Snijder en Huibertje Poortvliet.
 3. Geertruid Heijboer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 22 september 1895, overleden te Goes op 16 augustus 1948.
 4. Jan Heijboer, voorslager bij Staatsspoor, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 20 april 1898. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 30 december 1920, op 22-jarige leeftijd met Jacoba Marits (21 jaar oud), dienstmeid, geboren te Kapelle in het jaar 1899, dochter van Jacobus Marits (koopman en landbouwer) en Sara Martina Deij.
 5. Marinus Heijboer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 25 maart 1901.

XII-gn Johannis Hollestelle, smid en wagenlichter, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 1 januari 1877, overleden te Vlissingen op 3 januari 1958, zoon van XI-dj. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 4 mei 1905, op 28-jarige leeftijd met Catharina Marits (21 jaar oud), dienstmeid, geboren te Kapelle op 22 augustus 1883, dochter van Jacobus Marits (koopman en landbouwer) en Sara Martina Deij. Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Johannes Hollestelle, letterzetter, geboren te Oost- en West-Souburg op 22 maart 1906, overleden te Oost-Souburg op 19 maart 1979. Hij is getrouwd te Oost- en West-Souburg op 8 april 1931, op 25-jarige leeftijd met Maatje Arendse (26 jaar oud), geboren te Middelburg in het jaar 1905, overleden te Oost-Souburg op 23 juli 1994, dochter van Maarten Arendse (winkelier) en Maria Cornelia Gideonse.
 2. Sara Martina Hollestelle, geboren te Oost- en West-Souburg op 17 maart 1908. Zij is getrouwd te Oost- en West-Souburg op 24 april 1934, op 26-jarige leeftijd met Jacob Moorman (27 jaar oud), scheepswerktuigkundige, geboren te Middelburg in het jaar 1907, zoon van Gillis Moorman en Maria Gillise.

XII-go Martina Hollestelle, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 28 december 1883, overleden te Middelburg op 30 maart 1975, dochter van XI-dj. Zij is getrouwd te Oost- en West-Souburg op 11 mei 1910, op 26-jarige leeftijd met Pieter van Eenennaam (27 jaar oud), sjouwerman, geboren te Arnemuiden op 6 februari 1883, overleden te Vlissingen op 19 oktober 1957, zoon van Pieter van Eenennaam (boerenknecht) en Pieternella Johanna de Troije (boerenmeid). Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Marinus van Eenennaam, geboren te Oost- en West-Souburg op 13 augustus 1910, volgt onder XIII-cx.
 2. Geertruida Pieternella van Eenennaam, geboren te Oost- en West-Souburg op 29 december 1911, volgt onder XIII-cy.
 3. Maria van Eenennaam. Zij was gehuwd met A. Marinissen.
 4. Lourens van Eenennaam, volgt onder XIII-cz.
 5. Marina van Eenennaam. Zij was gehuwd met Pieter den Hollander, overleden te Vlissingen op 19 oktober 1957.
 6. Pieternella Johanna van Eenennaam.

XII-gp Cornelia Hollestelle, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 1 juni 1887, dochter van XI-dj. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 31 oktober 1912, op 25-jarige leeftijd met Cornelis Slabbekoorn (13 jaar oud), smidsknecht, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1899, zoon van Jan Karel Slabbekoorn (kleermaker) en Tannetje van den Dorpel (boerenmeid). Uit dit huwelijk:

 1. Tanneke Slabbekoorn, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1914, wonende te Axel. Zij is getrouwd te Axel op 3 maart 1932, op 18-jarige leeftijd met Adriaan Beerens (38 jaar oud), veldarbeider, geboren te Aardenburg op 18 mei 1893, wonende te Axel, overleden aldaar op 25 juli 1934, zoon van XII-dt.
  (Hij is eerder getrouwd te Terneuzen op 30 augustus 1917, op 24-jarige leeftijd met Dina Janneke Michielsen (18 jaar oud), geboren te Terneuzen in het jaar 1899, dochter van Jan Michielsen (werkman) en Janneke Potvis.)

XII-gq Adriaan Mallekoote, slager, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 5 mei 1875, zoon van XI-dk. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 16 mei 1901, op 26-jarige leeftijd (1) met Cornelia Hooze (32 jaar oud), geboren te Goes in het jaar 1869, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 18 juni 1908, dochter van Jan Hooze (metselaar) en Pieternella van Boven. Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos Mallekoote, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 30 januari 1902, overleden aldaar op 30 januari 1902.
 2. Cornelis Willem Mallekoote, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 30 januari 1902, overleden aldaar op 7 maart 1902.
 3. Jan Pieter Mallekoote, rijksambtenaar, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 30 januari 1902. Hij is getrouwd te Zonnemaire op 27 juli 1928, op 26-jarige leeftijd met Pieternella Maria Evertse (21 jaar oud), geboren te Zonnemaire in het jaar 1907, dochter van Hendricus Evertse (veldarbeider) en Elizabeth van Tiggele.
 4. Wilhelmina Pieternella Mallekoote, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 25 mei 1907. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 15 januari 1931, op 23-jarige leeftijd met Dirk Cornelis Fokker (26 jaar oud), hoofd van school, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1905, zoon van Adriaan Fokker (gemeente veldwachter) en Kriena Evertse.
Hij is getrouwd te Wemeldinge (Zeeland) op 21 september 1911, op 36-jarige leeftijd (2) met Adriana Dingena van de Visser (35 jaar oud), geboren te Wemeldinge (Zeeland) in het jaar 1876, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 9 april 1923, dochter van Willem van de Visser (veldarbeider) en Adriana Mieras. Uit dit huwelijk:
 1. Adriana Maria Mallekoote, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 1 juni 1913. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 8 juli 1937, op 24-jarige leeftijd met Paulus Cornelis Rooze (27 jaar oud), landarbeider, geboren te Kortgene (Zeeland) in het jaar 1910, zoon van Athonie Rooze (landarbeider) en Martina Wirtz.
Hij is getrouwd te Sint Laurens op 20 januari 1932, op 56-jarige leeftijd (3) met Adriana Neeltje Dieleman (42 jaar oud), geboren te Wissenkerke in het jaar 1890, overleden te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 16 juni 1985, dochter van Pieter Dieleman en Wilhelmina Wisse.
XII-gr Willem Mallekoote, arbeider, veldarbeider en klein landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 14 mei 1876, overleden te Goes op 25 november 1956, zoon van XI-dk. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 22 oktober 1903, op 27-jarige leeftijd met Jacoba IJzerman (27 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1876, dochter van Cornelis IJzerman en Janna Meijer (winkelierster). Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Mallekoote, waterstoker, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 23 februari 1905, wonende te Rotterdam en te Heinkenszand (Zeeland). Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 7 mei 1931, op 26-jarige leeftijd met Leuntje Goedegebure (22 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) in het jaar 1909, dochter van Hubregt Goedegebure (werkman en grondwerker) en Cornelia Castel.
 2. Marinus Mallekoote, veldarbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 22 oktober 1906. Hij is getrouwd te Nisse op 8 mei 1929, op 22-jarige leeftijd met Geertruida de Blauwe (26 jaar oud), geboren te Nisse in het jaar 1903, dochter van Adriaan de Blauwe (veldarbeider) en Maria Melio.
 3. Willem Mallekoote, landarbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 20 november 1907, wonende aldaar, overleden aldaar op 24 mei 1937.
 4. Janna Mallekoote, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 20 juli 1909. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 21 november 1935, op 26-jarige leeftijd met Adriaan Constant (25 jaar oud), koopman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1910, zoon van Constant Constant (koopman) en Anna Karelse.

XII-gs Marinus Mallekoote, veldarbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 27 mei 1877, overleden te Kapelle op 18 april 1952, zoon van XI-dk. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 24 mei 1917, op 39-jarige leeftijd met Cornelia Jacomina Franse (34 jaar oud), werkster, geboren te Kruiningen (Zeeland) in het jaar 1883, dochter van Cornelis Franse (koopman) en Janna van de Vrede.

Opmerking erkend kind: Jacobus, geb. 02-11-1909 te Heinkenszand.
Uit dit huwelijk:
 1. Jacobus Mallekoote, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 2 november 1909.

XII-gt Maria Mallekoote, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 29 november 1881, dochter van XI-dk. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 1 juni 1905, op 23-jarige leeftijd met Paulus Paardekooper (22 jaar oud), koetsier, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 20 december 1882, wonende te Kapelle (Zeeland), overleden te Goes op 25 september 1932, zoon van Augustijn Paardekooper (landbouwer) en Leuntje Geense.

Augustijn erkend door Paulus Paardekooper en Maria Mallekoote bij huwelijksvoltrekking d.d. 01-06-1905 te Heinkenszand.
Uit dit huwelijk:
 1. Augustijn Paardekooper, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 16 juli 1902.
  Erkend bij de huwelijksvoltrekking van zijn ouders.
 2. Cornelis Willem Paardekooper, vrachtrijder, geboren te Zoeterwoude in het jaar 1906. Hij is getrouwd te Kapelle op 24 december 1926, op 20-jarige leeftijd met Anna Pieternella Kant (19 jaar oud), geboren te Kruiningen (Zeeland) in het jaar 1907, dochter van Cornelis Kant (landbouwersknecht) en Dina Cornelia Filius.
 3. Leuntje Paardekooper, geboren te Zoeterwoude in het jaar 1907, volgt onder XIII-da.

XII-gu Jacoba Hoogerland, arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 16 juli 1848, overleden te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 5 oktober 1880, dochter van XI-dl. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 23 januari 1873, op 24-jarige leeftijd met Adriaan van Sabben (39 jaar oud), arbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 15 oktober 1833, overleden te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 16 oktober 1887, zoon van Jan van Sabben (arbeider) en Cornelia van de Reepe. Uit dit huwelijk:

 1. Johannis Jan van Sabben, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 11 januari 1874, volgt onder XIII-db.
 2. Jannetje van Sabben, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 22 december 1874, volgt onder XIII-dc.
 3. Keetje van Sabben, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 17 september 1880, volgt onder XIII-dd.

XII-gv Cornelia Hoogerland, arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 17 augustus 1851, overleden aldaar op 10 juli 1942, dochter van XI-dl. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 6 april 1882, op 30-jarige leeftijd met Izak de Kok (32 jaar oud), arbeider en veldarbeider, geboren te Oudelande op 7 januari 1850, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 11 juni 1936, zoon van Jolier de Kok (arbeider) en Adriana Minaard (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Adriana de Kok, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 22 december 1882.
 2. Jannetje de Kok, veldarbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 6 mei 1884. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 5 mei 1910, op 25-jarige leeftijd met Jacobus de Kok (26 jaar oud), veldarbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) in het jaar 1884, zoon van Willem de Kok (veldarbeider) en Joostzina van Zweeden.
 3. Jolier de Kok, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 31 maart 1885.
 4. Jacoba de Kok, arbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 7 februari 1887. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 5 maart 1908, op 21-jarige leeftijd met Marinus de Visser (39 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 11 juni 1868, zoon van Cornelis de Visser (arbeider) en Neeltje Luikenaar (arbeidster, boerenmeid en leurster).
 5. Jan de Kok, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 1 september 1890, overleden te Kloetinge (Zeeland) op 3 april 1960. Hij is getrouwd te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 31 maart 1916, op 25-jarige leeftijd met Leuntje Braam (26 jaar oud), grossiersknecht, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 23 februari 1890, dochter van Jan Braam (veldarbeider en arbeider) en Jannetje de Fouw (arbeidster).
 6. Maatje de Kok, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 1 augustus 1895.

XII-gw Johannes Hoogerland, arbeider en landman, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 29 december 1860, wonende te Nisse, overleden te Goes op 19 januari 1935, zoon van XI-dl. Hij is getrouwd te Nisse op 9 juli 1884, op 23-jarige leeftijd met Johanna Eckhardt (26 jaar oud), dienstmeid, leurster en koopvrouw, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 17 juli 1857, overleden te Nisse op 11 november 1930, dochter van Johannes Eckhardt (broodbakker) en Leuntje Bosman. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Hoogerland, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 2 februari 1891, overleden aldaar op 3 februari 1891.
 2. Leuntje Hoogerland, veldarbeidster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 20 juni 1895. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 10 april 1919, op 23-jarige leeftijd met Bastiaan Nieuwenhuijse (25 jaar oud), veldarbeider, geboren te Nisse in het jaar 1894, zoon van Cornelis Nieuwenhuijse (veldarbeider) en Adriana Spruit (veldarbeidster).
 3. Jannetje Hoogerland, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 16 augustus 1896, overleden aldaar op 24 augustus 1896.

XII-gx Leendert Reijnhout, fabrieksarbeider, geboren te Middelburg op 11 november 1889, zoon van XI-dn. Hij is getrouwd te Middelburg op 3 mei 1918, op 28-jarige leeftijd (1) met Dina Sara Geensen (21 jaar oud), dienstbode, geboren te Middelburg op 11 maart 1897, overleden aldaar op 4 maart 1922, dochter van Cornelis Geensen (meubelmaker) en Jannetje Lamain. Hij is getrouwd te Middelburg op 15 augustus 1924, op 34-jarige leeftijd (2) met Barbera Johanna Cornelia Broodman (32 jaar oud), geboren te Middelburg in het jaar 1892, overleden aldaar op 1 april 1955, dochter van Cornelis Broodman en Johanna Kooman.
(Zij had van een onbekende man één zoon.)

Opmerking: Bgm wdnr van Dina Sara Geensen. Erkenning kind: Cornelis Broodman, geboren Middelburg 29-03-1914.
Uit dit huwelijk:
 1. Barbera Johanna Cornelia Reijnhout, geboren te Middelburg op 25 februari 1933, overleden aldaar op 1 maart 1933.

XII-gy Johannis Hollestelle, veldarbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 22 mei 1891, zoon van XI-do. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 1 oktober 1920, op 29-jarige leeftijd met Paulina Korstanje (42 jaar oud), geboren te Ovezande (Zeeland) op 19 februari 1878, overleden aldaar op 2 april 1952, dochter van Pieter Korstanje (arbeider) en Anna Jeremiasse (arbeidster).

Opmerking: erkend kind: Paulina Maatje, geb. 01.01.1916 te Leiden.
Uit dit huwelijk:
 1. Paulina Maatje Hollestelle, geboren te Leiden op 1 januari 1916, volgt onder XIII-de.

XII-gz Leendert Wisse, koopman, vrachtrijder en veldarbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 9 april 1877, overleden aldaar op 8 maart 1928, zoon van XI-dq. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 3 mei 1900, op 23-jarige leeftijd met Sara Cornelia Reijnhoudt (22 jaar oud), dienstmeid, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) in het jaar 1878, dochter van Izaäk Reijnhoudt en Dina Minnaard. Uit dit huwelijk:

 1. Jacob Izaak Wisse, fruitkweker, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 6 mei 1900. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 6 mei 1926, op 26-jarige leeftijd met Jannetje Kuzee (21 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 20 september 1904, dochter van XIII-aq.
 2. Dina Neeltje Wisse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 21 juli 1902. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 9 oktober 1925, op 23-jarige leeftijd met Rein Rinse Soetendal (25 jaar oud), kantoorbediende, geboren te Utrecht in het jaar 1900, zoon van Wiebe Soetendal (huisknecht) en Cornelia van den Hul.
 3. Izaäk Jacob Wisse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 11 juni 1906, overleden aldaar op 17 juni 1906.
 4. Neeltje Dina Wisse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 11 juni 1906, overleden aldaar op 27 juni 1906.
 5. Neeltje Dina Wisse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 23 augustus 1909. Zij is getrouwd te Dordrecht op 9 september 1937, op 28-jarige leeftijd met Louis van Lelieveld (22 jaar oud), magazijnmeester, geboren te Dordrecht in het jaar 1915, zoon van Pleun van Lelieveld (bankwerker) en Lidia Ouborg.
 6. Izaäk Jacob Wisse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 13 juli 1913.

XII-ha Willem Wisse, veldarbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 28 september 1883, overleden aldaar op 15 mei 1964, zoon van XI-dq. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 8 oktober 1908, op 25-jarige leeftijd met Dina Markusse (26 jaar oud), dienstbode, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 18 mei 1882, overleden te Kapelle op 3 juni 1975, dochter van Adriaan Markusse (landbouwer) en Maria Steketee. Uit dit huwelijk:

 1. Neeltje Maria Wisse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 17 maart 1909, ongehuwd overleden aldaar op 29 oktober 1925.
 2. Maria Neeltje Wisse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 11 januari 1912. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 8 oktober 1936, op 24-jarige leeftijd met Jan Ganseman (26 jaar oud), fruitkweker, geboren te Kapelle in het jaar 1910, zoon van Jan Ganseman (fruitkweker) en Maatje Baijens.
 3. Jacoba Adriana Wisse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 19 mei 1913. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 25 maart 1937, op 23-jarige leeftijd met Adriaan Cornelis de Klerk (25 jaar oud), kantoorbediende, geboren in het jaar 1912, zoon van Bastiaan de Klerk (commissionair) en Cornelia de Jonge.

XII-hb Prina Wisse, dienstmeid, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 2 april 1879, overleden te Nisse op 14 juni 1946, dochter van XI-dr. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 10 mei 1900, op 21-jarige leeftijd met Michiel Anthonie Zonnevijlle (26 jaar oud), arbeider en klein landbouwer, geboren te Nisse op 16 maart 1874, overleden aldaar op 5 juni 1959, zoon van Adriaan Zonnevijlle en Anthonia Meulmeester. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Zonnevijlle, boerenknecht, geboren te Nisse op 22 september 1901. Hij is getrouwd te Nisse op 10 maart 1921, op 19-jarige leeftijd met Janna Maatje de Back (21 jaar oud), geboren te Nisse in het jaar 1900, dochter van Andries de Back (landbouwer) en Sophia Meulenberg.
 2. Johannis Zonnevijlle, veldarbeider, geboren te Nisse op 13 oktober 1902, overleden aldaar op 11 juni 1924.
 3. Gerard Michiel Zonnevijlle, geboren te Nisse op 20 oktober 1903, overleden aldaar op 20 maart 1913.
 4. Maria Tona Zonnevijlle, geboren te Nisse op 31 december 1904.
 5. Tona Maria Zonnevijlle, geboren te Nisse op 11 mei 1906. Zij is getrouwd te Nisse op 13 juli 1927, op 21-jarige leeftijd met Jan Heere (22 jaar oud), landbouwersknecht, geboren te Wemeldinge (Zeeland) in het jaar 1905, zoon van Cornelis Heere en Elzabeth van Klink (winkelierster).
 6. Willem Zonnevijlle, boerenknecht, geboren te Nisse op 12 september 1907. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 14 september 1928, op 21-jarige leeftijd met Adriana Koogstrate (18 jaar oud), geboren te Kloetinge (Zeeland) in het jaar 1910, dochter van Nicolaas Koogstrate (snoeier) en Jozina Nagelkerke.
 7. Jannetje Zonnevijlle, geboren te Nisse op 25 juni 1909. Zij is getrouwd te Nisse op 27 januari 1932, op 22-jarige leeftijd met Marinus Tazelaar (29 jaar oud), klein landbouwer, geboren te Colijnsplaat in het jaar 1903, zoon van Jacob Tazelaar (landbouwer) en Pieternella de Regt.
 8. Leendert Cornelis Zonnevijlle, geboren te Nisse op 6 mei 1911, overleden aldaar op 31 oktober 1913.
 9. Michiel Anthonie Zonnevijlle, geboren te Nisse op 13 juli 1912.
 10. Gerard Leendert Zonnevijlle, geboren op 6 juni 1914.

XII-hc Lena Wisse, veldarbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 14 februari 1883, overleden te Breda op 17 juli 1947, begraven te Zevenbergen (NB), dochter van XI-dr. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 13 augustus 1903, op 20-jarige leeftijd met Maarten Meulblok (21 jaar oud), spoorwegwerker, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 30 november 1881, overleden te Zevenbergen (NB) op 26 juni 1939, begraven aldaar, zoon van Pieter Meulblok en Maria Goeree (veldarbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Maria Pieternella Meulblok, geboren te Middelburg op 6 januari 1904, volgt onder XIII-df.
 2. Johannis Pieter Meulblok, geboren te Middelburg op 29 januari 1905, volgt onder XIII-dg.
 3. Neeltje Meulblok, geboren te Middelburg op 6 maart 1906, wonende te den Haag. Zij was gehuwd met B. Grootveld.
 4. Pieter Meulblok, geboren te Middelburg op 19 november 1909.
 5. Prina Meulblok, geboren te Middelburg op 11 mei 1911.
 6. Willem Meulblok, geboren te Middelburg op 12 september 1913.
 7. Jan Meulblok, geboren te Middelburg op 12 september 1913.
 8. Leendert Meulblok, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 20 januari 1918.
 9. Jannetje Meulblok, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 24 april 1921. Zij was gehuwd met Lambert van Eekelen, geboren op 22 december 1920, zoon van Lambrecht Cornelis van Eekelen en Cornelia Dubbelman.

XII-hd Willem Wisse, boerenknecht, veldarbeider en polderwerker, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 8 september 1886, zoon van XI-dr. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 2 juli 1908, op 21-jarige leeftijd met Paulina Hoogesteger (21 jaar oud), dienstbode, geboren te Nisse op 12 augustus 1886, overleden te Middelburg op 25 april 1974, dochter van Aarnout Hoogesteger (arbeider) en Anna Ponse (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Maria Anna Wisse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 30 november 1908.
 2. Anna Maatje Wisse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 6 oktober 1909. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 18 augustus 1932, op 22-jarige leeftijd met Pieter Reijnhout (25 jaar oud), werkman, geboren te Goes in het jaar 1907, zoon van Pieter Reijnhout en Maatje de Jager.
 3. Prina Catharina Wisse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 30 oktober 1910. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 12 april 1934, op 23-jarige leeftijd met Nicolaas Pieter Adriaanse (37 jaar oud), smid, geboren te Goes in het jaar 1897, zoon van Joos Adriaanse en Francina Verheule.
 4. Maatje Wisse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 21 januari 1912. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 11 mei 1933, op 21-jarige leeftijd met Marinus Nijsse (22 jaar oud), smid, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1911, zoon van Adriaan Nijsse (smid) en Cathalina Staal.
 5. Johanna Wisse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 14 december 1912. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 22 juli 1937, op 24-jarige leeftijd met Pieter Goedegebure (26 jaar oud), rijksveldwachter, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) in het jaar 1911, zoon van Hubregt Goedegebure (werkman en grondwerker) en Cornelia Castel.

XII-he Cornelia Wisse, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 12 september 1888, dochter van XI-dr. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 8 april 1915, op 26-jarige leeftijd met Adriaan Raas (28 jaar oud), koopman en schilder, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 11 maart 1887, zoon van Jan Raas (schilder) en Leuntje Mol. Uit dit huwelijk:

 1. Leuntje Traas, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) in het jaar 1917, overleden aldaar op 16 februari 1941.

XIII-a Johanna Polderman, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 24 februari 1877, overleden te Goes op 22 december 1955, dochter van XII-a. Zij is getrouwd te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 24 augustus 1900, op 23-jarige leeftijd met Pieter van Zweden (24 jaar oud), veldarbeider, landarbeider en fruitkweekersknecht, geboren te Goes op 20 juni 1876, overleden aldaar op 3 februari 1956, zoon van Adriaan van Zweden (tuinier) en Cornelia Steenepoorte. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia van Zweden, geboren te Goes op 3 augustus 1903. Zij is getrouwd te Kloetinge (Zeeland) op 26 mei 1932, op 28-jarige leeftijd met Antonie Frans Bakker (27 jaar oud), schoenmaker, geboren te Rotterdam in het jaar 1905, zoon van Frans Bakker (schoenmaker) en Jannetje Caan.
 2. Dina van Zweden, geboren te Goes op 16 mei 1910. Zij is getrouwd te Kloetinge (Zeeland) op 19 augustus 1937, op 27-jarige leeftijd met Leonardus Martinus Roozendaal (26 jaar oud), schilder, geboren te Oudelande in het jaar 1911, zoon van Jan Roozendaal en Adriana Johanna Harinck.

XIII-b Jan Polderman, commissionair en koopman, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 18 mei 1878, zoon van XII-a. Hij is getrouwd te Wemeldinge (Zeeland) op 10 december 1903, op 25-jarige leeftijd met (en gescheiden te Middelburg op 9 november 1910 van) Maria Adriana Dagevos (23 jaar oud), dienstbode, geboren te Wemeldinge (Zeeland) op 25 maart 1880, overleden te Yerseke op 30 oktober 1960, dochter van Anthonie Dagevos (veldarbeider) en Johanna Hoebeke. Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Polderman, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 27 augustus 1904.
 2. Jacoba Polderman, geboren te Yerseke op 1 juni 1910, overleden aldaar op 6 juni 1910.

XIII-c Paulus Polderman, veldarbeider, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 25 juni 1879, overleden aldaar op 7 december 1936, zoon van XII-a. Hij is getrouwd te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 22 juli 1904, op 25-jarige leeftijd met Katalina de Witte (23 jaar oud), veldarbeidster, geboren te Krabbendijke (Zeeland) op 20 juli 1881, overleden te Kapelle op 19 december 1948, dochter van Gerhard de Witte (veldarbeider) en Neeltje Paauwe. Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Polderman, verkoper, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 12 oktober 1904. Hij is getrouwd te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 29 april 1932, op 27-jarige leeftijd met Wilhelmina Johanna van der Hooft (28 jaar oud), geboren te Rilland-Bath in het jaar 1904, dochter van Leendert Pieter van der Hooft (veldarbeider) en Santina de Visser.
 2. Neeltje Polderman, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 16 april 1906. Zij is getrouwd te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 22 juli 1932, op 26-jarige leeftijd met Dingenis Schipper (25 jaar oud), geboren te Kapelle (Zeeland) in het jaar 1907, zoon van Leendert Wouter Schipper (klein landbouwer) en Maatje van Velzen.
 3. Dina Polderman, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 9 september 1907.
 4. Geertruida Polderman, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 30 maart 1909.
 5. Johanna Polderman, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) in het jaar 1914, overleden aldaar op 25 oktober 1916.

XIII-d Cornelis Polderman, veldarbeider en veldwachter, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 4 november 1882, overleden te Oostkapelle op 26 april 1956, zoon van XII-a. Hij is getrouwd te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 10 mei 1907, op 24-jarige leeftijd (1) met Anna Staal (24 jaar oud), dienstmeid en veldarbeidster, geboren te Waarde op 25 februari 1883, overleden te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 28 juni 1933, dochter van Cornelis Staal (veldarbeider) en Wilhelmina Zweedijk. Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Polderman, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 31 juli 1907.
 2. Wilhelmina Polderman, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 7 november 1908.
 3. Cornelis Polderman, landarbeider, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 12 november 1911. Hij is getrouwd te 's-Heer Abtskerke (Zeeland) op 23 februari 1939, op 27-jarige leeftijd met Jacob Harthoorn (24 jaar oud), geboren te 's-Heer Abtskerke (Zeeland) in het jaar 1915, dochter van Cornelis Harthoorn (veldarbeider) en Jacoba Moelker (veldarbeidster).
 4. Levenloos Polderman, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 7 februari 1926, overleden aldaar op 7 februari 1926.
Hij was gehuwd (2) met Pieternella Stroosnijder, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 27 augustus 1888, overleden te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 28 december 1953, dochter van Aarnout Stroosnijder en Cornelia Schuiling.
XIII-e Adriana Spruijt, geboren te 's-Heer Abtskerke (Zeeland) op 3 september 1877, overleden te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 28 november 1918, dochter van XII-d. Zij was gehuwd (1) met Jacob Glerum. Zij is getrouwd te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 2 april 1903, op 25-jarige leeftijd (2) met Mattheus Smallegange (26 jaar oud), koopman, landbouwer en commissionair, geboren te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 13 januari 1877, zoon van Janus Smallegange (boerenknecht, arbeider, winkelier en koopman) en Anna Jacoba Spruijt (arbeidster en winkelierster). Uit dit huwelijk:
 1. Janus Smallegange, bankwerker, geboren te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 24 maart 1904. Hij is getrouwd te Yerseke op 5 juni 1930, op 26-jarige leeftijd met Johanna Cornelia Philipse (20 jaar oud), geboren te Yerseke in het jaar 1910, dochter van Jan Philipse (schipper) en Lena Adriana de Kam.
 2. Hubrecht Smallegange, geboren op 20 april 1905, overleden te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 31 januari 1906.
 3. Anna Jacoba Smallegange, geboren te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 20 juni 1906, overleden aldaar op 11 april 1907.
 4. Hubrecht Willem Smallegange, geboren te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 2 juli 1908, overleden aldaar op 7 april 1909.
 5. Anna Jacomina Martina Smallegange, geboren te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 26 maart 1910.
 6. Hubrecht Willem Smallegange, geboren te Ellewoutsdijk (Zeeland) in het jaar 1912. Hij is getrouwd te Kruiningen (Zeeland) op 21 juni 1934, op 22-jarige leeftijd met Adriana Cornelia Kole (24 jaar oud), geboren te Kruiningen (Zeeland) in het jaar 1910, dochter van Marinus Kole (landbouwer) en Maatje Pieternella Nijsse.

XIII-f Suzanna Nijsse, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 20 januari 1889, overleden aldaar op 18 december 1959, dochter van XII-e. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 4 maart 1909, op 20-jarige leeftijd met Cornelis Johannes Bos (23 jaar oud), metselaar, geboren te Nisse in het jaar 1886, overleden te Goes op 4 augustus 1959, zoon van Jan Bos (tuinman) en Martina Braam. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Cornelis Bos, metselaar, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 21 mei 1909, overleden te Nisse op 24 november 1987. Hij is getrouwd te Kloetinge (Zeeland) met Pieternella Neeltje van Liere, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 10 februari 1910, dochter van Jacobus van Liere (landbouwer) en Leuntje van Liere.
 2. Suzanna Bos, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 27 mei 1910. Zij is getrouwd te Nisse op 12 juni 1935, op 25-jarige leeftijd met Marinus Paardekoper (25 jaar oud), fruittelersknecht, geboren te Kloetinge (Zeeland) in het jaar 1910, zoon van Johannis Paardekoper (klein landbouwer) en Maatje Meulpolder.

XIII-g Adriana de Kok, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 29 april 1883, overleden aldaar op 8 juli 1948, dochter van XII-f. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 6 mei 1909, op 26-jarige leeftijd met Leendert Smit (29 jaar oud), schoenmaker, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 24 augustus 1879, overleden aldaar op 19 juli 1954, zoon van Abraham Smit (schoenmaker) en Maria de Regt. Uit dit huwelijk:

 1. Abraham Smit, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 8 maart 1910.
 2. Jacob Smit, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 6 april 1919, overleden aldaar op 7 april 1919.

XIII-h Jacomina de Kok, boerenmeid, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 5 maart 1885, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 15 september 1918, dochter van XII-f. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 14 juli 1909, op 24-jarige leeftijd met Cornelis Karelse (27 jaar oud), landman en voermansknecht, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 5 juli 1882, zoon van Cornelis Karelse (vrachtrijder) en Pieternella Olivier (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Levina Karelse, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 20 september 1903.
  Erkend door Cornelis Karelse en Jacomina de Kok bij huwelijksvoltrekking te 's-Heerenhoek d.d. 14-07-1909.
 2. Cornelis Karelse, landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 15 december 1910. Hij is getrouwd te Middelburg op 29 mei 1936, op 25-jarige leeftijd met Jozina Barentsen (20 jaar oud), geboren te Koudekerke in het jaar 1916, dochter van Adriaan Barentsen (melkslijter) en Leuntje Hollebrandse.
 3. Jacob Karelse, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 25 april 1914, overleden aldaar op 2 december 1914.

XIII-i Cornelia van Damme, boerenmeid, geboren te 's-Heer Abtskerke (Zeeland) op 6 april 1873, dochter van XII-h. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 18 mei 1898, op 25-jarige leeftijd met Pieter Minderhoud (28 jaar oud), boerenknecht, geboren te Borssele (Zeeland) in het jaar 1870, zoon van Willem Minderhoud (landbouwer) en Maatje Smallegange. Uit dit huwelijk:

 1. Willem Minderhoud, geboren te 's-Heer Abtskerke (Zeeland) op 9 februari 1899.
 2. Bastiaan Minderhoud, geboren te 's-Heer Abtskerke (Zeeland) op 27 februari 1900.
 3. Maatje Minderhoud, geboren te 's-Heer Abtskerke (Zeeland) op 13 januari 1901.
 4. Levina Minderhoud, geboren te 's-Heer Abtskerke (Zeeland) op 23 september 1902.
 5. Leendert Minderhoud, geboren te 's-Heer Abtskerke (Zeeland) op 4 juni 1904.
 6. Machelina Minderhoud, geboren te 's-Heer Abtskerke (Zeeland) op 23 december 1905.
 7. Jakomina Minderhoud, geboren te 's-Heer Abtskerke (Zeeland) op 7 maart 1907.
 8. Giljam Minderhoud, geboren te 's-Heer Abtskerke (Zeeland) op 11 maart 1908.
 9. Jacoba Minderhoud, geboren te 's-Heer Abtskerke (Zeeland) op 21 december 1909.

XIII-j Cornelis van Damme, winkelier en landbouwer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 18 maart 1878, overleden aldaar op 23 juni 1940, zoon van XII-h. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 4 juli 1901, op 23-jarige leeftijd met Neeltje Suzanna Uijterschout (24 jaar oud), boerenmeid en winkelierster, geboren te Ritthem op 16 januari 1877, dochter van Isaac Uijterschout (landbouwer) en Cornelia Elizabeth Polderdijk. Uit dit huwelijk:

 1. Levina van Damme, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 10 januari 1902. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 23 mei 1929, op 27-jarige leeftijd met Jan Kuzee (26 jaar oud), veldarbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1903, zoon van Jan Kuzee en Janna Zuidweg.
 2. Isaac van Damme, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 24 december 1906.
 3. Bastiaan van Damme, landarbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 6 juli 1911. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 28 mei 1936, op 24-jarige leeftijd met Janna Nijsse (26 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1910, dochter van Jan Nijsse (landbouwer) en Johanna Zuidweg.
 4. Cornelia Elisabeth van Damme, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 19 oktober 1912.

XIII-k Adriaan van Damme, schoenmaker, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 13 oktober 1880, zoon van XII-h. Hij is getrouwd te Hoedekenskerke (Zeeland) op 1 juli 1904, op 23-jarige leeftijd met Neeltje Adriana Kolijn (23 jaar oud), geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) in het jaar 1881, dochter van Jan Kolijn en Tannetje Thomsom. Uit dit huwelijk:

 1. Bastiaan van Damme, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 29 december 1906.
 2. Tannetje van Damme, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 12 maart 1910.
 3. Levenloos van Damme, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) op 4 februari 1917, overleden aldaar op 4 februari 1917.

XIII-l Matthijs van Damme, boerenknecht, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 19 september 1885, overleden aldaar op 16 april 1961, zoon van XII-h. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 3 november 1904, op 19-jarige leeftijd met Cornelia Geschiere (19 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) in het jaar 1885, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 15 januari 1955, dochter van Gilles Geschiere (vrachtrijder) en Dina van de Merbe. Uit dit huwelijk:

 1. Bastiaan van Damme, boerenknecht, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 15 januari 1905. Hij is getrouwd te Nisse op 18 mei 1932, op 27-jarige leeftijd met Magdalena Fierloos (27 jaar oud), geboren te Nisse in het jaar 1905, dochter van Anthonie Fierloos en Lena Wisse.
 2. Dina van Damme, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 19 maart 1909. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 1 maart 1934, op 24-jarige leeftijd met Pieter Riemens (26 jaar oud), landbouwersknecht, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) in het jaar 1908, zoon van Jan Riemens en Clasina Jongejan.
 3. Levina van Damme, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 7 april 1911, overleden te Nisse op 1 augustus 1961. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 2 mei 1935, op 24-jarige leeftijd met Leendert Fierloos (23 jaar oud), landbouwersknecht, geboren te Nisse in het jaar 1912, zoon van Anthonie Fierloos en Lena Wisse.

XIII-m Cornelia Beenhakker, winkelierster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 21 januari 1877, overleden te Goes op 4 september 1959, dochter van XII-i. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 27 april 1905, op 28-jarige leeftijd met Anthonie van de Reepe (33 jaar oud), arbeider en winkelier, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 6 december 1871, zoon van Boudewijn van de Reepe (arbeider en meedroger) en Cornelia Jacoba Hoogerland (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Jacoba van de Reepe, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 15 juli 1905.
 2. Cornelis van de Reepe, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 22 januari 1907.
 3. Bouwdewijn van de Reepe, onderwijzer, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 8 augustus 1908. Hij is getrouwd te Zuidzande op 22 augustus 1935, op 27-jarige leeftijd met Johanna Pieternella de Klerck (25 jaar oud), geboren te Schoondijke in het jaar 1910, dochter van Cornelis de Klerck en Janneke Luteijn.
 4. Anna Johanna van de Reepe, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 27 december 1910.

XIII-n Jacoba Dekker, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 27 maart 1882, wonende aldaar, overleden te Goes op 26 juli 1933, dochter van XII-j. Zij is getrouwd te Kloetinge (Zeeland) op 22 augustus 1901, op 19-jarige leeftijd met Johannis Hollestelle (21 jaar oud), veldarbeider, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 24 mei 1880, overleden aldaar op 23 oktober 1955, zoon van Cornelis Hollestelle (arbeider) en Maria Blomaard. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Hollestelle, geboren te Goes op 2 oktober 1901, overleden te Kloetinge (Zeeland) op 15 juni 1957. Zij is getrouwd te Kloetinge (Zeeland) op 26 mei 1921, op 19-jarige leeftijd met Pieter van Waarde (26 jaar oud), arbeider, geboren te Driewegen (Zeeland) in het jaar 1895, zoon van Pieter van Waarde en Margritha Leijs.
 2. Adriana Hollestelle, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 4 april 1903. Zij is getrouwd te Kloetinge (Zeeland) op 20 oktober 1938, op 35-jarige leeftijd met Jacob Bruil (34 jaar oud), koopman, geboren te Kapelle in het jaar 1904, zoon van Gerrit Albertus Bruil en Jacomina Maris.
 3. Cornelis Hollestelle, tuinder, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 26 juli 1905. Hij is getrouwd te Wissenkerke op 30 oktober 1935, op 30-jarige leeftijd met Lena van Goudszwaard (22 jaar oud), geboren te Utrecht in het jaar 1913, dochter van Marinus van Goudszwaard (polderwerker) en Maria Anthonisse.
 4. Johanna Hollestelle, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 20 juni 1906.
 5. Johannis Hollestelle, Han, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 22 januari 1908, ongehuwd overleden aldaar op 26 januari 1997.
 6. Jacobus Hollestelle, leraar bij het nijverheidsonderwijs, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 26 mei 1910. Hij is getrouwd te Goes op 20 augustus 1936, op 26-jarige leeftijd met Johanna Pieternella de Regt (25 jaar oud), geboren te Goes in het jaar 1911, dochter van Jan Paulus de Regt (bakker) en Neeltje Kuijper.
 7. Marinus Adriaan Hollestelle, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 18 augustus 1912, overleden aldaar op 6 januari 1913.
 8. Adrianus Marinus Hollestelle, waterfitter, geboren te Kloetinge (Zeeland) op 30 december 1913. Hij is getrouwd te Kloetinge (Zeeland) op 12 maart 1936, op 22-jarige leeftijd met Helena Francina Cornelia Kooman (20 jaar oud), geboren te Maaarheeze in het jaar 1916, dochter van Christiaan Kooman (arbeider-telegrafist) en Jannetje Rijn.
 9. Marinus Hollestelle, geboren te Kloetinge (Zeeland) in februari 1922, overleden aldaar op 18 december 1923.

XIII-o Cornelia Adriana Rottier, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 4 januari 1886, overleden aldaar op 3 april 1958, dochter van XII-m. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 8 mei 1913, op 27-jarige leeftijd met Cornelis de Kok (34 jaar oud), boerenknecht en veldarbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 24 juni 1878, zoon van Jacobus de Kok en Sia Jacoba de Smit. Uit dit huwelijk:

 1. Sia Jacoba de Kok, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) in het jaar 1915. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 15 februari 1934, op 19-jarige leeftijd met Geerard Priester (21 jaar oud), veldarbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) in het jaar 1913, zoon van Markus Priester (landbouwer) en Jannetje op 't Hof.

XIII-p Jan Rottier, slager, geboren te Kapelle (Zeeland) op 9 november 1894, zoon van XII-m. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 20 november 1919, op 25-jarige leeftijd met Jacoba Bommeljé (29 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 31 januari 1890, dochter van Jan Bommeljé (arbeider) en Neeltje Priester (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Paulina Neeltje Rottier.
 2. Levenloos Rottier.

XIII-q Sara Johanna Rottier, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 9 december 1899, overleden te Goes op 4 maart 1986, dochter van XII-m. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 22 november 1923, op 23-jarige leeftijd met Marinus van de Guchte (28 jaar oud), boerenknecht, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 20 september 1895, overleden te Nieuwdorp op 18 januari 1980, zoon van Maarten van de Guchte (arbeider en veldarbeider) en Wilhelmina de Vriend (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Maarten van de Guchte, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) in oktober 1924, overleden aldaar op 22 juli 1925.

XIII-r Maria Nagelkerke, dienstbode en koopvrouw, geboren te Wolphaartsdijk op 5 januari 1878, dochter van XII-p. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 15 februari 1900, op 22-jarige leeftijd met Anthonie van de Guchte (25 jaar oud), arbeider en veldarbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 27 juli 1874, zoon van Wisse van de Guchte (arbeider) en Catharina Hoebeke (dienstmeid). Uit dit huwelijk:

 1. Wisse van de Guchte, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 14 augustus 1900, overleden aldaar op 26 april 1901.
 2. Johanna van de Guchte, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 17 augustus 1901.
 3. Catharina van de Guchte, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 27 augustus 1902.
 4. Clazina van de Guchte, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 27 november 1903.
 5. Aagje van de Guchte, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 17 december 1904.
 6. Marina van de Guchte, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 1 februari 1906.
 7. Pieternella van de Guchte, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 23 april 1907, overleden aldaar op 7 juli 1907.
 8. Pieternella van de Guchte, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 2 augustus 1908.
 9. Cornelia van de Guchte, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 14 januari 1910.

XIII-s Nicolaas Jan Nagelkerke, landbouwersknecht, geboren te Wolphaartsdijk op 21 september 1881, zoon van XII-q. Hij is getrouwd te Kats op 23 maart 1905, op 23-jarige leeftijd met Cornelia Pieternella Tazelaar (22 jaar oud), geboren te Kats op 18 oktober 1882, dochter van Abraham Tazelaar (arbeider) en Levina Schipper. Uit dit huwelijk:

 1. Jacob Nicolaas Nagelkerke, geboren te Kats op 29 september 1905.
 2. Abraham Nagelkerke, geboren te Kats op 4 november 1909.
 3. Janna Nagelkerke, geboren te Kats op 20 juli 1911, overleden aldaar op 10 augustus 1911.
 4. Levina Nagelkerke, geboren te Kats op 12 mei 1914, overleden aldaar op 28 februari 1915.
 5. Jan Nagelkerke, geboren te Kats op 9 januari 1917, overleden aldaar op 11 januari 1917.

XIII-t Adriana Nagelkerke, dienstbode, geboren te Wolphaartsdijk op 30 september 1884, overleden te Goes op 15 april 1910, dochter van XII-q.

Opmerking: Haar ouders woonden in Noord-Amerika.
Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 16 mei 1907, op 22-jarige leeftijd met Jacob Priester (25 jaar oud), winkelbediende en pakhuisknecht, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 15 februari 1882, zoon van Frederik Priester (arbeider, tuinier en groentenboer) en Dina Lamper (arbeidster en winkelierster).
(Hij is later getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 27 augustus 1914, op 32-jarige leeftijd met Klazina van der Maale (33 jaar oud), dienstbode, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 29 december 1880, dochter van Domus van der Maale (arbeider en veldarbeider) en Wilhelmina Breeweg (arbeidster).) Uit dit huwelijk:
 1. Dina Priester, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 5 maart 1908, overleden te Goes op 21 november 1941. Zij is getrouwd te Goes op 30 juni 1938, op 30-jarige leeftijd met Pieter Luteijn (25 jaar oud), monteur-chauffeur, geboren te Zuidzande in het jaar 1913, zoon van Pieter Luteijn (magazijnbediende) en Sara van der Meulen.
 2. Jacob Priester, kantoorbediende, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 7 mei 1909. Hij is getrouwd te Yerseke op 9 mei 1935, op 26-jarige leeftijd met Leuntje Elisabeth Soeters (26 jaar oud), geboren te Yerseke in het jaar 1909, dochter van Lambregt Johannis Soeters (gemeentebode) en Leuntje van Boven.

XIII-u Adriaan Nagelkerke, boerenknecht en landarbeider, geboren te Wolphaartsdijk op 21 december 1888, zoon van XII-r. Hij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 9 september 1915, op 26-jarige leeftijd met Jannetje Keukelaar (26 jaar oud), geboren te Wolphaartsdijk op 6 februari 1889, dochter van Roeland Keukelaar (landmansknecht) en Cornelia Spruit.

Opmerking: Erkend kind: Francina Jannetje, geboren 30-07-1911 te Wolphaartsdijk.
Uit dit huwelijk:
 1. Francina Jannetje Nagelkerke, geboren te Wolphaartsdijk op 30 juli 1911.
 2. Cornelia Nagelkerke, geboren te Wolphaartsdijk in het jaar 1921, overleden aldaar op 26 augustus 1952.

XIII-v Cornelia Keukelaar, geboren te Wolphaartsdijk op 12 mei 1873, overleden te Kruiningen (Zeeland) op 25 januari 1967, dochter van XII-t. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 15 februari 1902, op 28-jarige leeftijd met Johannis Overbeeke (31 jaar oud), boerenknecht, geboren te Waarde op 11 mei 1870, overleden te Wolphaartsdijk op 9 maart 1952, zoon van Laurens Overbeeke en Jannetje Kesterlo (landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Jannetje Overbeeke, geboren te Wolphaartsdijk op 28 februari 1903. Zij was gehuwd met A. Boone.
 2. Adriaan Overbeeke, geboren te Wolphaartsdijk op 11 december 1906, volgt onder XIV-a.

XIII-w Dina Keukelaar, geboren te Wolphaartsdijk op 3 augustus 1874, overleden te Yerseke op 5 november 1959, dochter van XII-t. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 25 februari 1897, op 22-jarige leeftijd met Pieter Kole (27 jaar oud), arbeider en veldarbeider, geboren te Wolphaartsdijk in het jaar 1870, overleden aldaar op 27 december 1944, zoon van Adriaan Kole en Aaltje van Strien. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Kole, geboren te Wolphaartsdijk op 6 september 1897, overleden aldaar op 6 oktober 1897.
 2. Adriaan Kole, veldarbeider, geboren te Wolphaartsdijk op 20 september 1898. Hij is getrouwd te Biggekerke op 25 juni 1930, op 31-jarige leeftijd met Catharina Bosschaart (35 jaar oud), geboren te Biggekerke in het jaar 1895, dochter van Wisse Bosschaart en Jozina Corbijn.
 3. Jakob Kole, veldarbeider, geboren te Wolphaartsdijk op 9 april 1900. Hij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 28 juli 1932, op 32-jarige leeftijd met Cornelia Nieuwenhuize (29 jaar oud), geboren te Wolphaartsdijk op 8 oktober 1902, dochter van Jacobus Adriaan Nieuwenhuize (veldarbeider en arbeider) en Maria Bliek (dienstbode).
 4. Jan Kole, bakker, geboren te Wolphaartsdijk op 27 oktober 1902. Hij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 12 maart 1926, op 23-jarige leeftijd met Jannetje Eggebeen (26 jaar oud), geboren te Wolphaartsdijk in het jaar 1900, dochter van David Eggebeen (veldarbeider) en Adriaantje de Regt.

XIII-x Maria Keukelaar, geboren te Wolphaartsdijk op 11 oktober 1877, overleden aldaar op 10 mei 1937, dochter van XII-t. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 16 september 1897, op 19-jarige leeftijd (1) met Marinus Verstelle (23 jaar oud), arbeider, geboren te Wolphaartsdijk op 14 januari 1874, overleden aldaar op 13 mei 1900, zoon van Marinus Verstelle (arbeider en boerenknecht) en Dina Bronkhorst (dienstmeid). Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Verstelle, geboren te Wolphaartsdijk op 21 maart 1898.
 2. Adriaan Verstelle, geboren te Wolphaartsdijk op 8 mei 1899, overleden aldaar op 25 februari 1900.
Zij is getrouwd op 7 mei 1902, op 24-jarige leeftijd (2) met Pieter de Regt (26 jaar oud), arbeider, geboren te Wolphaartsdijk op 28 december 1875, overleden aldaar op 23 oktober 1952, zoon van Maarten de Regt (arbeider) en Jannetje Tramper (arbeidster). Uit dit huwelijk:
 1. Maarten de Regt, veldarbeider, geboren te Wolphaartsdijk op 20 februari 1903. Hij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 10 mei 1928, op 25-jarige leeftijd met Mina Neeltje Tramper (26 jaar oud), geboren te Wolphaartsdijk op 16 februari 1902, dochter van Maarten Tramper (arbeider, polderwerker en dijkwerker) en Neeltje Hollestelle (dienstmeid).
 2. Adriana de Regt, geboren te Wolphaartsdijk op 8 augustus 1904. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 25 juni 1931, op 26-jarige leeftijd met Jan Bosman (25 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) in het jaar 1906, zoon van Johannes Bosman (veldarbeider) en Leuntje Murre.
 3. Leendert de Regt, geboren te Wolphaartsdijk op 5 juni 1906, overleden aldaar op 19 september 1906.
 4. Adriaan de Regt, geboren te Wolphaartsdijk op 21 januari 1908.
 5. Jannetje de Regt, geboren te Wolphaartsdijk op 31 oktober 1910.

XIII-y Martina Keukelaar, dienstbode, geboren te Wolphaartsdijk op 27 februari 1883, overleden te Oostkapelle op 30 november 1974, dochter van XII-t. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 4 november 1909, op 26-jarige leeftijd met Cornelis Alewijnse (35 jaar oud), tramconducteur, geboren te Meliskerke op 6 juli 1874, overleden te Vlissingen op 31 juli 1951, zoon van Jan Alewijnse (landbouwer) en Maria Wouters (dienstbode). Uit dit huwelijk:

 1. Maria Alewijnse, geboren te Vlissingen op 5 oktober 1910. Zij is getrouwd te Vlissingen op 14 november 1933, op 23-jarige leeftijd met Nicolaas Pieter Kruit (26 jaar oud), stoker bij de Koninklijke Marine, geboren te Schiedam in het jaar 1907, zoon van Arie Kruit (chef op een drukkerij) en Wilhelmina Brier.

XIII-z Lena Valkier, geboren te Wolphaartsdijk op 31 oktober 1889, overleden aldaar op 13 februari 1976, dochter van XII-u. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 22 april 1915, op 25-jarige leeftijd met Dingenis Vleugel (25 jaar oud), landbouwer, geboren te Wolphaartsdijk op 4 januari 1890, zoon van XII-bm. Uit dit huwelijk:

 1. Dingenis Vleugel, geboren te Wolphaartsdijk op 15 januari 1916, overleden aldaar op 1 april 1916.
 2. Nicolaas Vleugel, geboren te Wolphaartsdijk op 15 januari 1916, overleden aldaar op 15 januari 1916.
 3. Nicolaas Vleugel, geboren te Wolphaartsdijk na augustus 1919, overleden aldaar op 1 oktober 1919.
 4. Klazina Vleugel, geboren te Oud-Sabbinge op 23 augustus 1922, gedoopt te Wolphaartsdijk op 5 november 1922 (nederlands hervormd), volgt onder XIV-b.
 5. Wilhelmina Vleugel, geboren te Wolphaartsdijk op 1 april 1925.

XIII-aa Pieternella Jozina Valkier, geboren te Wolphaartsdijk op 8 mei 1890, gedoopt aldaar op 25 januari 1891 (christelijk gereformeerd), overleden te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 16 mei 1933, dochter van XII-ab.

Zij overleed in de ambulance onder 's Heer Arendskerke op weg naar het ziekenhuis in Goes.
Zij is getrouwd op 14 mei 1914, op 24-jarige leeftijd met Jacob van Schaik (24 jaar oud), slager, geboren te Borssele (Zeeland) op 15 oktober 1889 (gereformeerd), zoon van Jan van Schaik (arbeider) en Dina van Vijven (arbeidster). Uit dit huwelijk:
 1. Jan van Schaik, geboren te Borssele (Zeeland) op 21 april 1915.
 2. Josina van Schaik, geboren te Borssele (Zeeland) op 25 augustus 1920. Zij is getrouwd op 26 november 1937, op 17-jarige leeftijd met J.J. Mol.
 3. Dina van Schaik, geboren te Borssele (Zeeland) op 17 maart 1923.
 4. Johanna van Schaik, geboren te Borssele (Zeeland) op 28 juni 1928, overleden te Goes op 16 mei 1938.

XIII-ab Jozina Pieternella Valkier, geboren te Wolphaartsdijk op 4 juni 1891, gedoopt aldaar op 12 juli 1891, overleden te Goes op 30 augustus 1959, begraven aldaar op 2 september 1959, dochter van XII-ab.

Zie voor het geslacht VALKIER het boekje "Vier eeuwen Valkier"; samensteller J. de Jonge, Bergen op Zoom, 1992.
Zij is getrouwd te Goes op 1 juni 1922, op 30-jarige leeftijd met Jan de Jonge (32 jaar oud), ambtenaar PTT en telegraafambtenaar, geboren te Goes op 6 december 1889, gedoopt aldaar op 9 februari 1890 (gereformeerd), overleden aldaar op 3 februari 1966, begraven aldaar op 7 februari 1966, zoon van Johannes de Jonge (timmerman, aannemer en winkelier) en Elisabeth de Windt (winkelierster).
Zij woonden Matth. Smallegangebuurt, Zwakestraat 1 en 3 en Zaagmolenstraat 49. Hun graf bevindt zich op de Algemene Begraafplaats Goes 2e afd. B 103.
Uit dit huwelijk:
 1. Johannes de Jonge, Hans, geboren te Goes op 3 mei 1923, gedoopt aldaar op 27 mei 1923 (gereformeerd), volgt onder XIV-c.
 2. Jan de Jonge, geboren te Goes op 26 september 1925, gedoopt aldaar op 18 oktober 1925 (gereformeerd), volgt onder XIV-d.

XIII-ac Leendert Johannes Valkier, beroepsmilitair en adjudant, geboren te Wolphaartsdijk op 6 juni 1892, gedoopt aldaar op 10 juli 1892, overleden te Bergen op Zoom op 17 februari 1974, gecremeerd te Rotterdam op 21 februari 1974, zoon van XII-ab. Hij is getrouwd te Goes op 18 april 1918, op 25-jarige leeftijd met Marianne le Conte (23 jaar oud), geboren te Goes op 14 juni 1894, overleden te Bergen op Zoom op 12 september 1980, gecremeerd te Middelburg op 17 september 1980, dochter van Marinus le Conte en Johanna Schrijver. Uit dit huwelijk:

 1. Jozina Valkier, geboren te Goes op 18 juli 1914. Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 20 augustus 1942, op 28-jarige leeftijd met Cornelis de Lange (35 jaar oud), timmerman en aannemer, geboren te Middelburg op 14 maart 1907, overleden aldaar op 19 juni 1974.
 2. Johanna Jacoba Marianne Valkier, geboren te Vlissingen op 14 juli 1921. Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 22 november 1943, op 22-jarige leeftijd met Cornelis Albertus Wanrooij (26 jaar oud), ambtenaar PTT, geboren te Bergen op Zoom op 9 oktober 1917 (RK), overleden aldaar op 7 mei 1948, zoon van Johannes Jacob Wanrooij (bankwerker) en Cornelia Dietvorst.

XIII-ad Catharina Johanna Valkier, geboren te Wolphaartsdijk op 26 januari 1895, gedoopt aldaar op 21 april 1895, wonende te Middelburg en te Vlissingen, overleden aldaar, dochter van XII-ab. Zij is getrouwd te Goes op 26 oktober 1922, op 27-jarige leeftijd met Dirk van der Kraats (26 jaar oud), boomkweker, geboren te Boskoop op 28 juli 1896, wonende te Vlissingen, overleden te Bergen op Zoom op 23 september 1944, begraven te Bergen op Zoom (Vrederust), zoon van Pieter van der Kraats (boomkweker) en Lena Oudshoorn.

Gegevens overgenomen uit de gezinskaart Vlissingen 1900-1920. Hij was van 11.8.1942 tot zijn overlijden opgenomen in het psych. ziekenhuis "Vrederust" te Halsteren. Tekst op de grafsteen: Hier rust onze lieve man en vader Dirk van der Kraats echtgenoot van C.J. Valkier.
Uit dit huwelijk:
 1. Pieter van der Kraats, geboren te Vlissingen op 16 maart 1923.
 2. Jozina van der Kraats, dienstbode, geboren te Vlissingen op 23 april 1924, wonende aldaar, ongehuwd overleden te Middelburg op 23 juni 1942.

XIII-ae Wilhelmina Lena Valkier, geboren te Wolphaartsdijk op 8 februari 1900, gedoopt aldaar op 6 mei 1900, overleden te Middelburg, begraven op 13 oktober 1992, dochter van XII-ab. Zij is getrouwd te Goes op 30 november 1922, op 22-jarige leeftijd met Cornelis Jan Adriaanse (29 jaar oud), ambtenaar Raad van Arbeid, geboren te Goes op 16 april 1893 (gereformeerd), overleden te Middelburg op 12 april 1978, begraven aldaar op 14 april 1978, zoon van Joos Adriaanse en Francina Verheule. Uit dit huwelijk:

 1. Francina Adriaanse, geboren te Goes op 18 januari 1923.
 2. Jozina Adriaanse, geboren te Goes op 26 februari 1927.

XIII-af Johannes Leendert Valkier, kantoorbediende, verzekeringsmakelaar, geboren te Goes op 6 maart 1903, gedoopt te Wolphaartsdijk op 1 november 1903, overleden te Goes op 2 juni 1995, gecremeerd te Middelburg op 7 juni 1995, zoon van XII-ab. Hij is getrouwd te Goes op 8 mei 1904, op 1-jarige leeftijd met Barbara Johanna de Keijzer, geboren te Goes op 5 mei 1904, overleden aldaar op 25 december 1993, gecremeerd te Middelburg op 29 december 1993, dochter van Jacobus de Keijzer (schoenmaker) en Jacoba Wilhelmina du Bois. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Jacobus Valkier, geboren te Goes op 8 maart 1930, volgt onder XIV-e.
 2. Jacoba Wilhelmina Jozina Valkier, geboren te Goes op 18 juli 1937. Zij is getrouwd te Goes op 18 september 1958, op 21-jarige leeftijd met Marinus Zwartepoorte (20 jaar oud), geboren te Goes op 13 juni 1938, zoon van Marinus Zwartepoorte en Louisa Hoornik.

XIII-ag Pieternella Jozina Houtekamer, geboren te Wolphaartsdijk op 1 juli 1888, overleden te Kloetinge (Zeeland) op 6 maart 1917, dochter van XII-ac. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 11 augustus 1910, op 22-jarige leeftijd met Cornelis Hugo Steketee (27 jaar oud), stratenmaker, geboren te Stavenisse op 24 januari 1883, wonende te Kloetinge (Zeeland), overleden te Goes op 16 mei 1940, zoon van Cornelis Hugo Steketee (boerenknecht) en Cornelia Luijk. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Steketee, geboren te Kloetinge (Zeeland) in januari 1916, overleden op 16 december 1916.
 2. Frans Jan Steketee.

XIII-ah Leendert Houtekamer, postbode en kantoorhouder PTT, geboren te Wolphaartsdijk op 11 februari 1893, overleden te Goes op 12 januari 1975, zoon van XII-ac. Hij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 4 december 1919, op 26-jarige leeftijd met Adriana Maria Beenhakker (24 jaar oud), geboren te Wolphaartsdijk op 16 juni 1895, overleden te Goes op 23 juli 1975, dochter van Adriaan Beenhakker en Wilhelmina Klap. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Houtekamer, geboren in het jaar 1921, overleden in het jaar 1998.
 2. Adriaan Houtekamer, geboren in het jaar 1924, overleden in het jaar 1993.
 3. Jan Houtekamer, geboren in het jaar 1933.

XIII-ai Leendert Leijnse, koopman, geboren te Middelburg op 18 april 1889, zoon van XII-ae.

Leendert Leijnse, gefailleerde in 1926 Middelburg beroep.
Hij is getrouwd te Middelburg op 19 februari 1913, op 23-jarige leeftijd (1) met (en gescheiden te Middelburg op 6 april 1925 van) Francina Joanna Dijkstra (21 jaar oud), geboren te Middelburg in het jaar 1892, dochter van Kornelis Dijkstra (winkelier) en Wilhelmina Adriana Malgo.
Opmerking: Betreft echtscheidingsakte. Bij vonnis Arr. Rechtbank Middelburg d.d. 25-02-1925 en arrest van het Gerechtshof te 's-Gravenhage d.d. 06-04-1925.
Uit dit huwelijk:
 1. Wilhelmina Leijnse, wonende te Middelburg.
 2. Kees Leijnse, wonende te Middelburg, overleden aldaar in juni 1998.
Hij is getrouwd te Middelburg op 8 december 1926, op 37-jarige leeftijd (2) met Wilhelmina Ooms (25 jaar oud), geboren te Middelburg in het jaar 1901, dochter van Jacobus Marnius Ooms (fabrieksbaas) en Neeltje de Kam.
XIII-aj Leendert Valkier, kruidenier, geboren te Wolphaartsdijk op 10 december 1904, overleden te Amstelveen op 22 mei 1979, zoon van XII-ag. Hij is getrouwd te Nieuwer-Amstel op 8 oktober 1930, op 25-jarige leeftijd met Johanna Koningen (20 jaar oud), geboren te Nieuwer-Amstel op 2 mei 1910, dochter van Johannes Koningen (tuinder) en Aaltje van Groningen. Uit dit huwelijk:
 1. Leendert Johannes Valkier, geboren te Amstelveen op 27 mei 1934, volgt onder XIV-f.

XIII-ak Jan Valkier, handelaar in aardappelen en ridder in de orde van Oranje-Nassau, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 24 oktober 1916, zoon van XII-ah. Hij is getrouwd te Etten (NB) op 5 oktober 1950, op 33-jarige leeftijd met Hendrica Gerarda Bekers (29 jaar oud), geboren te Etten (NB) op 21 juni 1921, dochter van Adrianus Bekers en Anna Cornelia Voorbraak. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Cornelia Apolline Karin Valkier, geboren te Kortgene (Zeeland) op 4 april 1955, volgt onder XIV-g.
 2. Jan Valkier, geboren te Kortgene (Zeeland) op 25 maart 1958, volgt onder XIV-h.

XIII-al Geerard Valkier, officier in de Orde van Oranje-Nassau, oficier in de "Ordre de la République Tunisienne" en president-directeur Eerste Holl. Kunstmestfabr., geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 13 februari 1928, zoon van XII-ah. Hij is getrouwd te Wissenkerke (Zeeland) op 16 mei 1956, op 28-jarige leeftijd (1) met Jenny Levina Doeleman (19 jaar oud), geboren te Wissenkerke (Zeeland) op 8 augustus 1936, verongelukt te Goes op 22 juni 1984, gecremeerd op 26 juni 1984, dochter van Marinus Johannes Doeleman, Marien (landbouwer) en Heiltje Maria Vogelaar. Uit dit huwelijk:

 1. Jacqueline Corine Valkier, geboren te Vlaardingen op 5 mei 1958. Zij is getrouwd te Wassenaar (ZH) op 30 mei 1984, op 26-jarige leeftijd met Jean NoŽl Bossé (38 jaar oud), geboren te Neuilly-Sur-Seine op 16 november 1945, zoon van Michel Bossé en Jacqueline Cachera.
 2. Annamarie Jacomine Valkier, doctoranda bedrijfskunde, geboren te Vlaardingen op 24 juni 1959. Zij is getrouwd te Wassenaar (ZH) op 31 mei 1986, op 26-jarige leeftijd met Stephen Ronald Nanninga (29 jaar oud), geboren te den Haag op 13 april 1957, zoon van Jacobus Sikko Nanninga en Johanna Amelia Henderikka Meijer.
 3. Jan Marinus Valkier, geboren te Vlaardingen op 10 oktober 1962.
 4. Marina Johanna Valkier, modestyliste, geboren te Vlaardingen op 15 april 1964. Zij is getrouwd op 9 juni 1990, op 26-jarige leeftijd met Jan Henri Vrins (28 jaar oud), geboren te Amsterdam op 27 december 1961, zoon van Leo Francois Vrins en Ena Jantje van Bergen.
Hij is getrouwd op 8 januari 1989, op 60-jarige leeftijd (2) met Catharina Antoinetta Scheurs (34 jaar oud), geboren te Leiden op 27 maart 1954, dochter van Franciscus Henricus Marie Scheurs en Maria Petronella Janssen.
XIII-am Sara Hendrika Schaalje, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 13 februari 1864, overleden te Hattem op 6 november 1905, dochter van XII-aq. Zij is getrouwd te Hattem op 6 november 1889, op 25-jarige leeftijd met Herm van Veen (25 jaar oud), machinist, geboren in het jaar 1864, overleden op 18 oktober 1942, zoon van Klaas van Veen en Teuntjen van de Weerdt. Uit dit huwelijk:
 1. Klaas van Veen, geboren te Zwollerkerspel (Overijssel) op 29 augustus 1890.
 2. Pieternella van Veen, geboren te Zwollerkerspel (Overijssel) op 10 januari 1893.
 3. Tonia van Veen, geboren te Zwollerkerspel (Overijssel) op 20 mei 1895. Zij is getrouwd te Hattem op 27 december 1917, op 22-jarige leeftijd met Pieter Riezebos (26 jaar oud), timmerman, geboren in het jaar 1891, zoon van Gerrit Riezebos (timmerman) en Harmina Francina van Veen.
 4. Bertus van Veen, geboren te Hattem op 2 maart 1898.
 5. Bertus van Veen, geboren te Hattem op 10 mei 1899.
 6. Willem van Veen, geboren te Hattem op 10 mei 1899.

XIII-an Jannetje Schaalje, arbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 7 oktober 1865, overleden te Nisse op 10 december 1942, dochter van XII-aq. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 19 augustus 1886, op 20-jarige leeftijd met Jacob van der Hiele (23 jaar oud), arbeider en veldarbeider, geboren te Nisse in het jaar 1863, overleden aldaar op 28 oktober 1944, zoon van Jan van der Hiele en Jacomina de Feijter. Uit dit huwelijk:

 1. Jan van der Hiele, jachtopziener, geboren te Nisse op 15 februari 1887. Hij is getrouwd te Nisse op 22 februari 1911, op 24-jarige leeftijd met Susanna Verstrate (21 jaar oud), geboren te Middelburg in het jaar 1890, dochter van Adriana Verstrate.
 2. Pieternella van der Hiele, geboren te Nisse op 28 april 1888. Zij is getrouwd te Nisse op 8 maart 1911, op 22-jarige leeftijd met Jacob de Die (25 jaar oud), arbeider, geboren te Yerseke in het jaar 1886, zoon van Boudewijn Willem de Die (arbeider) en Cornelia Karman.
 3. Jacomina van der Hiele, geboren te Nisse op 15 juli 1889, overleden aldaar op 25 januari 1890.
 4. Hubrecht van der Hiele, geboren te Nisse op 6 oktober 1890, overleden aldaar op 30 mei 1891.
 5. Huibregt van der Hiele, veldarbeider, geboren te Nisse op 14 november 1891. Hij is getrouwd te Kapelle (Zeeland) op 14 februari 1919, op 27-jarige leeftijd met Pieternella Willemina Glas (21 jaar oud), geboren te Kapelle (Zeeland) in het jaar 1898, dochter van Marinus Glas (veldarbeider) en Johanna Antonisse.
 6. Jacomina van der Hiele, arbeidster, geboren te Nisse op 11 augustus 1893, overleden te Oudelande op 4 juni 1931. Zij is getrouwd te Nisse op 31 januari 1917, op 23-jarige leeftijd met Izaak Remijnse (24 jaar oud), landarbeider, geboren te Ellewoutsdijk (Zeeland) in het jaar 1893, zoon van Jacob Remijnse en Sara Pieternella Burgel (veldarbeidster).
 7. Sara van der Hiele, geboren te Nisse op 3 augustus 1894, overleden aldaar op 28 april 1895.
 8. Jacoba van der Hiele, geboren te Nisse op 15 november 1895, overleden te Kloetinge (Zeeland) op 9 maart 1919.
 9. Lauwerus van der Hiele, fabrieksarbeider en winkelier, geboren te Nisse op 12 september 1900. Hij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 3 februari 1921, op 20-jarige leeftijd met Maria Jacomina Kallemein (19 jaar oud), geboren in het jaar 1902, dochter van Maarten Kallemein (arbeider en vrachtrijder) en Neeltje van der Vliet (dienstbode).

XIII-ao Gilles Schaalje, arbeider en koopman, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 21 januari 1868, zoon van XII-aq. Hij is getrouwd te Kattendijke (Zeeland) op 17 juli 1891, op 23-jarige leeftijd met Francina Johanna Deij (20 jaar oud), werkvrouw, geboren te Wilhelminadorp op 27 juli 1870, overleden te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 10 december 1897, dochter van Andries Deij (schaapsherder en boerenknecht) en Johanna Merison. Uit dit huwelijk:

 1. Huibrecht Schaalje, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 5 november 1891, overleden aldaar op 29 september 1892.
 2. Johanna Pieternella Schaalje, koopvrouw, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 27 november 1894, overleden te Zierikzee op 14 april 1954. Zij is getrouwd te Zierikzee op 4 augustus 1915, op 20-jarige leeftijd met Willem Leendert van der Schelde (23 jaar oud), koopman, geboren te Zierikzee in het jaar 1892, overleden te Kortgene (Zeeland) op 3 september 1943, zoon van Marinus van der Schelde (postbode) en Pieternella Westervoort.
  Vonnis Arr. rechtbank Middelburg d.d. 12-1-1949. Verdronken tijdens de overtocht Zierikzee-Katseveer aan boord van s.s. Prins Hendrik.

XIII-ap Jacoba Schaalje, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 2 juli 1869, overleden aldaar op 7 maart 1937, dochter van XII-aq. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 7 februari 1889, op 19-jarige leeftijd met Marinus de Jonge (27 jaar oud), arbeider en veldarbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) in het jaar 1862, wonende aldaar, overleden te Middelburg op 12 december 1925, zoon van Jacob de Jonge en Jacomina Priester (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Jacomina de Jonge, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 1 juli 1889.
 2. Pieternella de Jonge, dienstbode, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 11 oktober 1890, overleden te Kloetinge (Zeeland) op 4 januari 1942. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 28 juni 1917, op 26-jarige leeftijd met Nicolaas Willem van Haveren (22 jaar oud), veldarbeider, geboren te Kloetinge (Zeeland) in het jaar 1895, zoon van Cornelis van Haveren (veldarbeider) en Jannetje Filipse.
 3. Neeltje de Jonge, veldarbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 12 september 1891, ongehuwd overleden aldaar op 6 juni 1914.
 4. Jacob de Jonge, veldarbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 23 september 1893, overleden aldaar op 16 november 1921. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 6 maart 1919, op 25-jarige leeftijd met Maria Goedegebure (22 jaar oud), geboren te Borssele (Zeeland) in het jaar 1897, dochter van Arij Goedegebure (veldarbeider) en Maatje Walhout.
 5. Hubregt de Jonge, veldarbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 3 december 1894. Hij is getrouwd te Borssele (Zeeland) op 27 april 1923, op 28-jarige leeftijd met Maatje Sandee (29 jaar oud), geboren te Borssele (Zeeland) in het jaar 1894, dochter van Leendert Sandee (landbouwer) en Maatje Walhout.
 6. Sara Hendrika de Jonge, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 24 maart 1896.
 7. Jannetje de Jonge, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 12 september 1898.
 8. Maria de Jonge, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 17 februari 1900.
 9. Willem de Jonge, veldarbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 15 december 1902. Hij is getrouwd te Borssele (Zeeland) op 27 maart 1929, op 26-jarige leeftijd met Pieternella Leijs (20 jaar oud), geboren te Borssele (Zeeland) in het jaar 1909, dochter van Cornelis Leijs en Geertrui Hoek.
 10. Johanna de Jonge, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 16 augustus 1904. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 23 september 1926, op 22-jarige leeftijd met Hubrecht van Antwerpen (23 jaar oud), veldarbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) in het jaar 1903, zoon van Nicolaas van Antwerpen (veldarbeider) en Suzanna Murre.
 11. Bastiaan de Jonge, veldarbeider, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 23 december 1906. Hij is getrouwd te Borssele (Zeeland) op 28 januari 1935, op 28-jarige leeftijd met Anthonia Leijs (19 jaar oud), geboren te Borssele (Zeeland) in het jaar 1916, dochter van Cornelis Leijs en Geertrui Hoek.
 12. Cornelia Pieternella de Jonge, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 17 januari 1909.
 13. Jan de Jonge, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 30 december 1910.

XIII-aq Johanna Schaalje, werkvrouw en arbeidster, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 1 december 1873, overleden te Heinkenszand (Zeeland) op 25 september 1935, dochter van XII-aq. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 19 november 1891, op 17-jarige leeftijd (1) met Johannes Slabbekoorn (21 jaar oud), kleermaker, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1870, overleden aldaar op 5 februari 1899, zoon van Johannis Slabbekoorn (kleermaker) en Maria Katharina Kolenbrander. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Slabbekoorn, koetsier, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 31 augustus 1892. Hij is getrouwd te Kloetinge (Zeeland) op 8 mei 1919, op 26-jarige leeftijd met Jacoba Reinders (20 jaar oud), geboren te Kloetinge (Zeeland) in het jaar 1899, dochter van Gerrit Reinders en Jacoba Roozendaal.
 2. Huibregt Slabbekoorn, veldarbeider, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 7 augustus 1894. Hij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 2 januari 1919, op 24-jarige leeftijd met Janna Flipse (18 jaar oud), geboren te Wolphaartsdijk in het jaar 1901, dochter van Iman Flipse (veldarbeider) en Pieternella Korstanje.
 3. Jan Karel Slabbekoorn, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 31 januari 1896.
 4. Pieternella Maria Catharina Slabbekoorn, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 4 maart 1899. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 23 november 1922, op 23-jarige leeftijd met Johannes Hoogesteger (27 jaar oud), bakker, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) in het jaar 1895, zoon van Jan Hoogesteger en Christina Hoekman.
Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 26 mei 1904, op 30-jarige leeftijd (2) met Gerard Kuzee (44 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1860, overleden aldaar op 7 april 1930, zoon van Jan Kuzee en Jacoba op 't Hof. Uit dit huwelijk:
 1. Jannetje Kuzee, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 20 september 1904. Zij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 6 mei 1926, op 21-jarige leeftijd met Jacob Izaak Wisse (26 jaar oud), fruitkweker, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 6 mei 1900, zoon van XII-gz.

XIII-ar Pieternella Cornelia Schaalje, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 22 september 1877, overleden te Goes op 10 juni 1922, dochter van XII-aq. Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 14 juli 1904, op 26-jarige leeftijd met Pieter Gelok (25 jaar oud), veldarbeider en pakhuisknecht, geboren te Goes op 6 oktober 1878, overleden aldaar op 2 november 1961, zoon van Nicolaas Gelok en Johanna van Buijsse. Uit dit huwelijk:

 1. Nicolaas Gelok, geboren te Goes op 26 augustus 1905, overleden aldaar op 28 augustus 1905.
 2. Huibregt Gelok, landarbeider, geboren te Goes op 6 september 1906, overleden te Wemeldinge (Zeeland) op 6 februari 1955. Hij is getrouwd te Wemeldinge (Zeeland) op 1 mei 1930, op 23-jarige leeftijd met Johanna Pieternella van Oosten (21 jaar oud), geboren te Wemeldinge (Zeeland) in het jaar 1909, dochter van Foort van Oosten en Pieternella Schipper.
 3. Nicolaas Gelok, geboren te Goes op 21 november 1907.
 4. Pieter Gelok, geboren te Goes op 8 juni 1910.
 5. Johanna Gelok, geboren te Goes op 23 december 1911. Zij is getrouwd te Middelburg op 8 juli 1932, op 20-jarige leeftijd met (en gescheiden te Middelburg op 11 juli 1945 van) Jacobus Meerman (21 jaar oud), stoker, geboren te Middelburg in het jaar 1911, zoon van Huibrecht Meerman en Cornelia Stevens.

XIII-as Isaac Kooman, arbeider en spoorwegarbeider, geboren te Kattendijke (Zeeland) op 2 juli 1860, zoon van XII-as. Hij is getrouwd te Yerseke op 17 maart 1882, op 21-jarige leeftijd met Maria Rochaud (27 jaar oud), dienstmeid, geboren te Ellewoutsdijk (Zeeland) in het jaar 1855, overleden te Yerseke op 18 november 1882, dochter van Jan Baptiste Rochaud en Jacomina de Vroe. Uit dit huwelijk:

 1. Athonie Hendrik Kooman, geboren te Yerseke op 12 november 1882, overleden te Ellewoutsdijk (Zeeland) op 18 april 1883.

XIII-at Anthonie Kooman, werkman en varensgezel, geboren te Goes op 13 maart 1871, zoon van XII-as. Hij is getrouwd te Yerseke op 8 juni 1893, op 22-jarige leeftijd met (en gescheiden te Middelburg op 1 april 1896 van) Kommerina Isabella Priem (27 jaar oud), werkvrouw, geboren te Sint Maartensdijk op 25 september 1865, dochter van Cornelis Priem (arbeider) en Frrancina Korsman (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Kooman, geboren te Yerseke op 23 oktober 1894, overleden aldaar op 29 december 1897.

XIII-au Lena Westhoeve, geboren te 's-Gravenzande (ZH) in het jaar 1883, overleden te Biggekerke op 23 november 1958, dochter van XII-au. Zij was gehuwd met Leendert Huizer. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Huizer, geboren te Koudekerke (Zeeland) op 29 november 1907.
 2. Adriaan Maarten Huizer, geboren te Koudekerke (Zeeland) op 11 augustus 1909.

XIII-av Gerard Ruijsaard, broodbakker, geboren te Baarland (Zeeland) op 10 augustus 1888, overleden te Goes op 8 juli 1962, zoon van XII-bc. Hij was gehuwd met Wilhelmina van der Most, geboren in het jaar 1889, overleden te Rilland-Bath op 23 januari 1973. Uit dit huwelijk:

 1. Christiaan Marinus Ruijsaard, geboren te Terneuzen op 18 maart 1911, overleden te Hansweert op 4 mei 1992. Hij was gehuwd met Hendrika Polderman.
 2. Levenloos Ruijsaard, geboren te Terneuzen op 24 mei 1913, overleden aldaar op 24 mei 1913.

XIII-aw Maatje Molhoek, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 24 december 1885, overleden te Domburg op 23 november 1977, dochter van XII-bd. Zij is getrouwd te Kruiningen (Zeeland) op 9 augustus 1906, op 20-jarige leeftijd met Willem Jacobus Hoencamp (27 jaar oud), klerk bij de Staatsspoorwegen, Halsteren en inspecteur eener levensverzekering, geboren te Utrecht in het jaar 1879, overleden te Middelburg op 16 maart 1957, zoon van Michael Joseph Hoencamp (gymnastiekleraar) en Wilhelmina Jansen. Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmina Zantina Hoencamp, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 10 april 1909. Zij is getrouwd te Middelburg op 5 september 1934, op 25-jarige leeftijd met Jacobus Schoolmeester (34 jaar oud), garagehouder, geboren in het jaar 1900, zoon van Nicolaas Schoolmeester en Maria Jozina van de Putte.
 2. Nicolaas Michael Hoencamp, machinist, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 20 april 1911. Hij is getrouwd te Middelburg op 16 februari 1936, op 24-jarige leeftijd met Maartje Petiet (28 jaar oud), geboren te Middelburg in het jaar 1908, dochter van Jan Petiet (sigarenmaker) en Jacomina Hendrikse.
 3. Santina Maria Hoencamp, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 18 november 1913.
 4. Levenloos Hoencamp, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 23 oktober 1920, overleden aldaar op 23 oktober 1920.

XIII-ax Pieternella Leuntje Slabbekoorn, geboren te Wolphaartsdijk op 27 januari 1877, overleden aldaar op 26 februari 1914, dochter van XII-bg. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 5 augustus 1897, op 20-jarige leeftijd met Antonie Weijns (22 jaar oud), landbouwer, geboren te Krabbendijke (Zeeland) op 4 februari 1875, overleden te Wolphaartsdijk op 18 oktober 1938, zoon van Antonie Weijns (landbouwer) en Suzanna Bakker.
(Hij is later getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 13 februari 1919, op 44-jarige leeftijd met Fransina Lokerse (46 jaar oud), landbouwster, geboren te Heinkenszand (Zeeland) in het jaar 1873, overleden te Wolphaartsdijk op 11 januari 1940, dochter van Jan Lokerse (boerenknecht en landbouwer) en Appolonia van Damme (boerenmeid). (Zij is eerder getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 10 mei 1894, op 21-jarige leeftijd met Leendert Kloosterman (24 jaar oud), boerenknecht, geboren te Nisse in het jaar 1870, zoon van Jacob Kloosterman (landbouwer) en Elisabeth Jozina Versluis (landbouwster).)) Uit dit huwelijk:

 1. Anthonij Adriaan Weijns, klein landbouwer, geboren te Wolphaartsdijk op 18 februari 1898. Hij is getrouwd te Kapelle op 30 augustus 1935, op 37-jarige leeftijd met Jannetje de Waard (34 jaar oud), geboren te Kapelle in het jaar 1901, dochter van Cornelis de Waard en Maatje Pieper.
 2. Adriaan Antonij Weijns, waterbouwkundig opzichter, geboren te Wolphaartsdijk op 14 juni 1911. Hij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 20 oktober 1939, op 28-jarige leeftijd met Maria van Heiningen (25 jaar oud), geboren te Gouda in het jaar 1914, dochter van Gerardus van Heiningen (predikant) en Adriana Josina van Pelt.

XIII-ay Leuntje Pieternella Slabbekoorn, geboren te Wolphaartsdijk op 25 januari 1887, overleden aldaar op 28 maart 1931, dochter van XII-bg. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 6 april 1905, op 18-jarige leeftijd met Daniel Meulenberg (24 jaar oud), bakker, graancontroleur, landbouwer en hoofdcontroleur keuringsdienst, geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) in het jaar 1881, overleden te Goes op 10 december 1950, zoon van Cornelis Meulenberg en Catharina van Maris (winkelierster). Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Adriaan Meulenberg, geboren te Middelburg op 24 april 1908, overleden aldaar op 26 januari 1909.
 2. Adriaan Cornelis Meulenberg, controleur, geboren te Middelburg op 18 maart 1910. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 12 september 1935, op 25-jarige leeftijd met Neeltje Wilhelina van Nieuwenhuizen (30 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) in het jaar 1905, dochter van Cornelis Arie van Nieuwenhuizen (landbouwer) en Jannetje Meeuwse.
 3. Catharina Jacomina Meulenberg, geboren te Wolphaartsdijk op 26 oktober 1911. Zij is getrouwd te Kloetinge (Zeeland) op 24 juni 1937, op 25-jarige leeftijd met Pieter de Jongh (27 jaar oud), koopman, geboren te Goes in het jaar 1910, zoon van Jacobus Jacob de Jongh (koopman) en Jannetje Cornelia Labeur.
 4. Levenloos Meulenberg, geboren te Wolphaartsdijk op 29 december 1913, overleden aldaar op 29 december 1913.
 5. Levenloos Meulenberg, geboren te Wolphaartsdijk op 27 oktober 1915, overleden aldaar op 27 oktober 1915.
 6. Levenloos Meulenberg, geboren te Wolphaartsdijk op 22 september 1920, overleden aldaar op 22 september 1920.

XIII-az Geertruida Slabbekoorn, geboren te Wolphaartsdijk op 14 december 1874, overleden aldaar op 7 september 1957, dochter van XII-bh. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 2 mei 1901, op 26-jarige leeftijd met Johannis Smallegange (26 jaar oud), landbouwer, geboren te Wolphaartsdijk op 24 juli 1874, overleden aldaar op 5 mei 1958, zoon van Johannis Smallegange (landbouwer) en Adriana Machielse. Uit dit huwelijk:

 1. Johannis Guiljaam Smallegange, boerenknecht, geboren te Wolphaartsdijk op 6 september 1901. Hij is getrouwd te Oudelande op 13 februari 1930, op 28-jarige leeftijd met Maatje Meeuwse (26 jaar oud), geboren te Oudelande in het jaar 1904, dochter van Cornelis Meeuwse (landbouwer) en Wilhelmina Janse.
 2. Guiljaam Johannis Smallegange, geboren te Wolphaartsdijk op 12 september 1903. Hij is getrouwd te Oudelande op 12 september 1935, op 32-jarige leeftijd met Gilda Adriaantje Zandee (26 jaar oud), geboren te Oudelande op 3 juni 1909, dochter van Adriaan Zandee (klein landbouwer) en Anthonia de Jager.
 3. Adriaan Smallegange, geboren te Wolphaartsdijk op 15 oktober 1911.
 4. Levenloos Smallegange, geboren te Wolphaartsdijk op 24 december 1913, overleden aldaar op 24 december 1913.

XIII-ba Pieternella Cornelia Slabbekoorn, geboren te Wolphaartsdijk op 7 november 1882, overleden te Kloetinge (Zeeland) op 1 oktober 1947, dochter van XII-bh. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 9 juni 1904, op 21-jarige leeftijd met Jacob Laurus Goetheer (23 jaar oud), bakker, geboren te Wolphaartsdijk op 23 oktober 1880, overleden te Kloetinge (Zeeland) op 29 januari 1952, zoon van Jan Goetheer en Klazina Jacobs van Damme (winkelierster). Uit dit huwelijk:

 1. Jan Giljam Goetheer, geboren te Wolphaartsdijk op 23 november 1905.
 2. Giljam Jan Goetheer, geboren te Wolphaartsdijk op 26 juli 1907, overleden aldaar op 15 januari 1908.
 3. Giljam Goetheer, banketbakker, geboren te Wolphaartsdijk op 29 juli 1909. Hij is getrouwd te Goes op 25 april 1934, op 24-jarige leeftijd met Johanna Buitendijk (21 jaar oud), geboren te Goes in het jaar 1913, dochter van Leendert Marinus Buitendijk (winkelier) en Aagtje Boone.
 4. Klazina Jacoba Machelina Goetheer, geboren te Wolphaartsdijk op 21 juni 1912.

XIII-bb Adriaan Slabbekoorn, smid, geboren te Wolphaartsdijk op 11 april 1888, zoon van XII-bh. Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 8 mei 1913, op 25-jarige leeftijd met Adriana Geertruida Tolhoek (22 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke (Zeeland) op 28 december 1890, overleden te Goes op 13 september 1973, dochter van Janus Tolhoek (broodbakker) en Helena Minnaard. Uit dit huwelijk:

 1. Giljaam Slabbekoorn, geboren te Wolphaartsdijk op 12 juli 1914.
 2. Helena Machelina Adriana Slabbekoorn, geboren te Wolphaartsdijk in het jaar 1930, overleden te Middelburg op 14 februari 1952. Zij was gehuwd met Laurens de Hamer.

XIII-bc Dingenis Janis Kousemaker, kantoorbediende en directeur nationale bankvereniging, geboren te Arnemuiden op 15 oktober 1884, overleden te Middelburg op 8 maart 1922, zoon van XII-bj. Hij is getrouwd te Arnemuiden op 23 november 1904, op 20-jarige leeftijd met Martina Pieternella Kwekkeboom (20 jaar oud), geboren te Vrouwenpolder op 19 oktober 1884, overleden te Middelburg op 23 maart 1964, dochter van Jan Kwekkeboom (landbouwer) en Leintje de Nood. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Kousemaker, geboren te Arnemuiden op 8 juni 1905.
 2. Leintje Kousemaker, geboren te Arnemuiden op 31 december 1908.
 3. Pieter Jacobus Kousemaker, geboren te Arnemuiden op 17 juni 1913.

XIII-bd Janis Dingenis Kousemaker, slager, geboren te Arnemuiden op 9 juni 1888, overleden aldaar op 16 september 1939, zoon van XII-bj. Hij is getrouwd te Arnemuiden op 11 mei 1910, op 21-jarige leeftijd met Catharina Francke (22 jaar oud), winkelierster, geboren te Meliskerke op 25 maart 1888, dochter van Kornelis Francke (landbouwer) en Catharina Houterman. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Jacobus Kousemaker, geboren te Arnemuiden op 28 februari 1911.
 2. Catharina Johanna Kousemaker, geboren te Arnemuiden in het jaar 1916. Zij is getrouwd te Arnemuiden op 3 juni 1936, op 20-jarige leeftijd met Adriaan Joose (27 jaar oud), bakker, geboren te Arnemuiden in het jaar 1909, zoon van Jozias Joose (broodbakker) en Martina Crucq.
 3. Johanna Catharina Kousemaker, geboren te Arnemuiden in het jaar 1916. Zij was gehuwd met Jan Hendrik Willem Knolle, monteur en monteur, geboren te Amsterdam in het jaar 1913, zoon van Jan Hendrik Willem Knolle (monteur) en Femmigje Heersma.

XIII-be Dingenus Kousemaker, broodbakker, geboren te Vlissingen op 26 december 1893, zoon van XII-bk. Hij is getrouwd te Vlissingen op 31 mei 1921, op 27-jarige leeftijd met Maartje van der Graaf (29 jaar oud), geboren te Vlissingen in het jaar 1892, dochter van Hendrik van der Graaf (modelmaker) en Neeltje Brasser. Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos Kousemaker, geboren te Vlissingen op 25 mei 1922, overleden aldaar op 25 mei 1922.

XIII-bf Geertruida Maria Vleugel, geboren te Wolphaartsdijk op 30 maart 1880, overleden aldaar op 18 maart 1949, dochter van XII-bm. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 8 maart 1906, op 25-jarige leeftijd met Jacobus Francois van Wal (27 jaar oud), schoenmaker en postbode, geboren te Wolphaartsdijk op 22 november 1878, overleden aldaar op 26 februari 1959, zoon van Jan Pieter van Wel (schoenmaker) en Klazina Adriana Stoffels. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Pieter van Wel, koopman, geboren te Wolphaartsdijk op 20 september 1906. Hij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 18 oktober 1928, op 22-jarige leeftijd met Helena Willemina Bareman (21 jaar oud), geboren te Rotterdam in het jaar 1907, wonende te Nisse, dochter van Krijn Bareman (rijksveldwachter) en Helena Willemina van Westen.
 2. Dingenis van Wel, geboren te Wolphaartsdijk op 24 oktober 1908, volgt onder XIV-i.
 3. Nicolaas Adriaan van Wal, geboren te Wolphaartsdijk op 7 juni 1910, overleden aldaar op 14 juli 1910.
 4. Geertruida Maria van Wel, geboren te Wolphaartsdijk op 1 augustus 1911, overleden te Zwijndrecht op 15 april 1990. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 20 februari 1930, op 18-jarige leeftijd met Jan Jacobus van de Velde (20 jaar oud), veldarbeider, geboren te Wolphaartsdijk in het jaar 1910, zoon van Cornelis van de Velde (veldarbeider) en Elizabeth Kole.
 5. Klazina Adriana van Wel, geboren te Wolphaartsdijk op 16 juli 1912, overleden te Middelburg op 18 mei 1960. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 19 oktober 1933, op 21-jarige leeftijd met Jan Wisse (22 jaar oud), bakker, geboren te Middelburg in het jaar 1911, zoon van Willem Wisse (pakhuisknecht) en Pieternella van Slooten.
 6. Willem van Wal, geboren te Wolphaartsdijk op 8 december 1913.

XIII-bg Jacobus Kousemaker, bakker, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 21 maart 1885, overleden te Kruiningen (Zeeland) op 3 september 1956, zoon van XII-bn. Hij is getrouwd te Goes op 8 oktober 1908, op 23-jarige leeftijd met Adriana Koets (23 jaar oud), geboren te Rotterdam in het jaar 1885, overleden te Kruiningen (Zeeland) op 23 november 1974, dochter van Krijn Koets (opperman) en Wilhelmina Mercuria Melieste. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Kousemaker, musicus, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 7 september 1909. Hij is getrouwd te Rilland-Bath op 12 augustus 1937, op 27-jarige leeftijd met Maria Gerarda Nieuwdorp (29 jaar oud), geboren te Rilland-Bath in het jaar 1908, dochter van Nicolaas Nieuwdorp (gemeente-opzichter) en Catharina Adriana Schriek.
 2. Wilhelmina Mercuria Maria Kousemaker, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 6 september 1911.

XIII-bh Maria Anna Remijnse, geboren te Wolphaartsdijk op 26 maart 1927, dochter van XII-bt. Zij was gehuwd met A. Kloet. Uit dit huwelijk:

 1. Sjaak Kloet.
 2. Koos Kloet.
 3. Jan Kloet.
 4. Izaak Kloet.

XIII-bi Anton Goedheer, landbouwer, geboren te Wolphaartsdijk in het jaar 1918, overleden te Kruiningen (Zeeland) op 1 februari 1953, zoon van XII-bu. Hij was gehuwd met Willemina Johanna Rottier, geboren te Schore in het jaar 1925, overleden te Kruiningen (Zeeland) op 1 februari 1953, dochter van Jacob Rottier en Janna Maria Balkenende. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Jacob Goedheer, geboren in het jaar 1952, overleden te Kruiningen (Zeeland) op 1 februari 1953.

XIII-bj Pieter Dingenus Remijnse, landbouwer, geboren te Wissenkerke (Zeeland) op 6 februari 1895, zoon van XII-bv. Hij is getrouwd te Kortgene (Zeeland) op 13 februari 1919, op 24-jarige leeftijd met Maria van Maldegem (23 jaar oud), geboren in het jaar 1896, dochter van Johannes van Maldegem (landbouwer) en Maria Krijger. Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos Remijnse, geboren te Wissenkerke (Zeeland) op 23 februari 1920, overleden aldaar op 23 februari 1920.
 2. Levenloos Remijnse, geboren te Wissenkerke (Zeeland) op 18 november 1939, overleden aldaar op 18 november 1939.
 3. Dingenus Pieter Remijnse.
 4. Johannes Abraham Remijnse, volgt onder XIV-j.

XIII-bk Dingenus Remijnse, koetsier en chauffeur, geboren te Wissenkerke (Zeeland) op 8 oktober 1894, overleden te Goes op 17 december 1963, zoon van XII-bw. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 31 mei 1922, op 27-jarige leeftijd met Pieternella van der Does (26 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 26 april 1896, dochter van Jacob van der Does en Pieternella Hoogesteeger. Uit dit huwelijk:

 1. Pieternella Lientje Remijnse. Zij was gehuwd met J. d. Meijer.
 2. Lientje Pieternella Remijnse. Zij was gehuwd met W. O. Mackintosh.

XIII-bl Mina Leinse, geboren te Wolphaartsdijk op 6 oktober 1887, overleden aldaar op 11 september 1911, dochter van XII-bx.

Dingenis Leinse
Bruidegom Wettigingsakte op maandag 13 juni 1892 Wolphaartsdijk
Aktedatum: 13 6 1892
Bruidegom: Dingenis Leinse
Geboorteplaats: Wolphaartsdijk
Bruid: Maatje Jacob
Geboorteplaats: Wolphaartsdijk
Opmerking: Betreft wettiging Mina, geboren 06-10-1887 te Wolphaartsdijk.
Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 21 april 1910, op 22-jarige leeftijd met Joos Louis Goetheer (24 jaar oud), boerenknecht en landbouwer, geboren te Wolphaartsdijk op 6 februari 1886, overleden te Goes op 16 mei 1955, zoon van Jan Goetheer (landbouwer) en Adriana Nieuwenhuijse.
(Hij is later getrouwd te Wolphaartsdijk op 5 februari 1914, op 27-jarige leeftijd met Maria Jozina Remijnse (26 jaar oud), geboren op 22 augustus 1887, dochter van XI-ap.) Uit dit huwelijk:
 1. Levenloos Goetheer, geboren te Wolphaartsdijk op 11 september 1911, overleden aldaar op 11 september 1911.

XIII-bm Maria Leinse, geboren te Wolphaartsdijk op 27 mei 1899, wonende aldaar en te Kloetinge (Zeeland), overleden te Oudelande op 14 maart 1925, dochter van XII-bx. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 8 mei 1924, op 24-jarige leeftijd met Christiaan Louisse (26 jaar oud), chauffeur, tuinman en chauffeur-tuinman, geboren in het jaar 1898, wonende te Wolphaartsdijk en te Oudelande, zoon van Cornelis Louisse (veldarbeider) en Johanna van Koeveringe. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Louisse, geboren te Vlissingen in het jaar 1925, overleden te Oudelande op 1 augustus 1927.

XIII-bn Hendrik Jan Geelhoed, landbouwer, geboren te Sint Philipsland op 9 september 1893, overleden aldaar op 19 september 1964, zoon van XII-by. Hij was gehuwd met Cornelia Wilhelmina van Luijk, geboren te Sint Annaland op 7 november 1902, overleden te Nieuw-Vossemeer op 17 januari 1982, dochter van Johannes van Luijk en Tannetje Bruijnzeel. Uit dit huwelijk:

 1. Abraham Geelhoed, geboren in het jaar 1938, overleden te Sint Philipsland op 16 januari 1946.

XIII-bo Abraham Remijnse, geboren te Rotterdam op 25 juli 1908, overleden te Baarn (Utrecht) op 11 december 1977, zoon van XII-ck. Hij is getrouwd te Goes op 6 april 1932, op 23-jarige leeftijd met Suzanne de Bruijne (22 jaar oud), geboren te Axel op 2 januari 1910, dochter van Pieter de Bruijne (landbouwersknecht en landbouwer) en Suzanna de Regt. Uit dit huwelijk:

 1. Willemina Frederika Remijnse, volgt onder XIV-k.
 2. Suzanna Remijnse, volgt onder XIV-l.

XIII-bp Johanna Willemina Frederica Remijnse, geboren te Rotterdam op 5 september 1909, dochter van XII-ck. Zij was gehuwd met Martinus de Borst. Uit dit huwelijk:

 1. Abraham de Borst.
 2. Marina Willemina de Borst.

XIII-bq Andries Breel, sleper, geboren te Middelburg op 6 maart 1867, overleden te Oegstgeest op 26 november 1900, zoon van XII-dc. Hij is getrouwd te Middelburg op 1 september 1893, op 26-jarige leeftijd met Neeltje Krijger (22 jaar oud), geboren te Middelburg in het jaar 1871, dochter van Cornelis Krijger en Johanna Adriana Hendrikse. Uit dit huwelijk:

 1. Helena Johanna Breel, geboren te Vlaardingen in het jaar 1895, overleden te Middelburg op 1 augustus 1964. Zij is getrouwd te Middelburg op 17 januari 1917, op 22-jarige leeftijd met Jacobus Johannes le Duc (23 jaar oud), meubelmaker, geboren te Middelburg in het jaar 1894, zoon van Abraham le Duc (apothekersknecht) en Jacoba Johanna Vogel.

XIII-br Isaac Breel, koetsier, geboren te Middelburg op 23 januari 1869, overleden te Oostkapelle op 26 juni 1935, zoon van XII-dc. Hij is getrouwd op 25 april 1890, op 21-jarige leeftijd (1) met Susanna Timmerman (22 jaar oud), geboren te Middelburg in het jaar 1868, overleden te Oostkapelle op 24 februari 1894, dochter van Marcus Timmerman (koetsier) en Cornelia Huijse. Hij is getrouwd te Middelburg op 7 november 1894, op 25-jarige leeftijd (2) met Johanna Maria Adriaansen (27 jaar oud), geboren te Middelburg in het jaar 1867, overleden te Oostkapelle op 25 juli 1941, dochter van Rinne Lodewijk Adriaansen en Wilhelmina Johanna Humburg. Uit dit huwelijk:

 1. Helena Johanna Breel, geboren te Oostkapelle op 5 november 1895.
 2. Wilhelmina Johanna Breel, geboren te Oostkapelle op 30 januari 1901. Zij is getrouwd te Oostkapelle op 14 oktober 1926, op 25-jarige leeftijd met Franciscus Jan Louwerse (22 jaar oud), kruidenier, geboren te Serooskerke (Walcheren) in het jaar 1904, zoon van Willem Louwerse (timmerman) en Sara de Lissine.
 3. Jozina Adriana Breel, geboren te Oostkapelle in het jaar 1914. Zij is getrouwd te Oostkapelle op 3 mei 1939, op 25-jarige leeftijd met Jan Huijssoon (22 jaar oud), winkelbediende, geboren te Serooskerke in het jaar 1917, zoon van Willem Huijssoon (landarbeider) en Maatje Flipse.

XIII-bs Maria Christina Breel, wachteres Staatsspoor, geboren te Middelburg op 24 juni 1870, dochter van XII-dc. Zij is getrouwd te Middelburg op 14 april 1893, op 22-jarige leeftijd (1) met Hendrik Cornelis de Vos (19 jaar oud), varensgezel en spoorwegwerker, geboren te Middelburg in het jaar 1874, overleden te Krabbendijke (Zeeland) op 18 oktober 1901, zoon van Marinus de Vos en Johanna Cornelia Luijk. Uit dit huwelijk:

 1. Marinus de Vos, onderwijzer, geboren te Middelburg op 22 november 1893. Hij is getrouwd te Middelburg op 30 augustus 1918, op 24-jarige leeftijd met Maria Witte (24 jaar oud), geboren te Middelburg op 17 december 1893, dochter van Jan Witte (letterzetter) en Johanna de Wijze (wasvrouw).
 2. Joost de Vos, geboren te Middelburg op 14 maart 1895.
 3. Pieter Marinus de Vos, geboren te Middelburg op 20 april 1896, overleden aldaar op 16 augustus 1896.
 4. Andries de Vos, geboren te Middelburg op 18 mei 1897, overleden te Krabbendijke (Zeeland) op 23 mei 1900.
 5. Dorothea Henriette Johanna de Vos, geboren te Middelburg op 13 juni 1898.
 6. Helena Johanna de Vos, geboren te Middelburg op 23 augustus 1899, overleden aldaar op 11 september 1899.
 7. Johanna Cornelia de Vos, geboren te Krabbendijke (Zeeland) op 27 december 1900.
 8. Hendrik Cornelis de Vos, geboren te Krabbendijke (Zeeland) op 18 december 1901.

Haar kinderen van een onbekende man:

 1. Maria Breel, geboren te Kapelle (Zeeland) op 14 maart 1906.
 2. Levenloos Breel, geboren te Kapelle (Zeeland) op 18 januari 1908, overleden aldaar op 18 januari 1908.
 3. Christiaan Breel, geboren te Kapelle (Zeeland) op 17 juni 1910.
  De moeder erkent het kind bij aangifte.

XIII-bt Pieter Breel, koetsier, sleper en expediteur, geboren te Middelburg op 4 juni 1878 (nederlands hervormd), wonende te Middelburg (Lange Geere K 276), zoon van XII-dc. Hij is getrouwd te Middelburg op 2 december 1898, op 20-jarige leeftijd (1) met Adriana Janse (19 jaar oud), geboren te Zoutelande in het jaar 1879, overleden voor 8 november 1901, dochter van Antheunis Janse (werkman) en Adriana Geertse. Hij is getrouwd te Middelburg op 8 november 1901, op 23-jarige leeftijd (2) met (en gescheiden te Middelburg op 16 januari 1929 van) Susanna Jobse (27 jaar oud), wasvrouw, geboren te Oostkapelle in het jaar 1874, wonende te Middelburg, dochter van Jan Jobse (veldarbeider) en Jacomina Dekker. Uit dit huwelijk:

 1. Joost Breel, geboren te Middelburg op 4 augustus 1902.
 2. Jacomina Breel, geboren te Middelburg op 19 juli 1904. Zij is getrouwd te Middelburg op 27 april 1928, op 23-jarige leeftijd met Jacobus de Ruijter (29 jaar oud), timmerman, geboren te Middelburg in het jaar 1899, zoon van Willem Christoffel Louis de Ruijter (schilder) en Johanna Cornelia Verstelle.
 3. Leendert Johannes Breel, geboren te Middelburg op 27 september 1912.

XIII-bu Johanna Wanjon, geboren te Oost- en West-Souburg op 1 oktober 1897, dochter van XII-df. Zij is getrouwd te Oost- en West-Souburg op 22 december 1916, op 19-jarige leeftijd met Johannes van der Heide (27 jaar oud), sjouwerman en pakhuisknecht, geboren te Tietjerkstradeel in het jaar 1889, overleden te Middelburg op 30 april 1957, zoon van Jitze Willems van der Heide (visser) en Tantje Romkes Paulusma. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes van der Heide, geboren te Oost- en West-Souburg op 19 december 1915.
  Opmerking: erkend kind: Johannes, geb.19.12.1915 te Oost en West Souburg.
 2. Tantje Christina van der Heide, geboren te Middelburg in het jaar 1921, overleden aldaar op 13 april 1939. Zij was gehuwd met Marinus Jacobus Adriaanse.

XIII-bv Louwerina van Maldegem, geboren te Sint Laurens op 15 november 1904, dochter van XII-dh. Zij is getrouwd te Nieuw- en Sint Joostland op 18 november 1936, op 32-jarige leeftijd met Johannes van Waarde (26 jaar oud), landbouwersknecht, geboren te Nieuw- en Sint Joostland in het jaar 1910, zoon van Hendrik van Waarde en Neeltje Crucq. Uit dit huwelijk:

 1. Leuntje van Waarde, geboren te Vrouwenpolder op 7 juni 1931.
  Erkend tijdens huwelijk ouders.

XIII-bw Izaak Jannis Haartsen, landbouwersknecht en lijnwerker, geboren te Groede op 18 januari 1889, overleden aldaar op 28 mei 1988, zoon van XII-di. Hij is getrouwd te Groede op 22 februari 1912, op 23-jarige leeftijd met Suzanna Cornelia Trihou (22 jaar oud), veldarbeidster, geboren te Groede in het jaar 1890, overleden aldaar op 25 september 1962, dochter van Pieter Trihou en Cornelia Janssen (veldarbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Abraham Pieter Haartsen, geboren te Groede op 5 juni 1913, overleden aldaar op 22 maart 1914.
 2. Pieter Adriaan Haartsen, fabrieksarbeider, geboren te Groede op 5 juni 1913. Hij is getrouwd te Groede op 23 maart 1939, op 25-jarige leeftijd met Maria Johanna van der Hooft (21 jaar oud), geboren te Groede in het jaar 1918, dochter van Athonie van der Hooft (veldarbeider) en Maria Johanna Versprille.

XIII-bx Janneke Maria Haartsen, dienstbode, geboren te Groede op 29 november 1895, overleden te Oostburg op 15 juni 1958, dochter van XII-di. Zij is getrouwd te Schoondijke op 27 juli 1918, op 22-jarige leeftijd met Adriaan Triou (28 jaar oud), veldarbeider, geboren te Schoondijke in het jaar 1890, zoon van Adriaan Triou (winkelier) en Anna Haartsen (winkelierster en dienstmeid). Uit dit huwelijk:

 1. Pieternella Maria Triou, geboren te Groede op 6 januari 1916.

XIII-by Pieter Jacob de Winde, zoon van XII-ds. Hij was gehuwd met Uta Anna Meta Wittke. Uit dit huwelijk:

 1. Anja de Winde.

XIII-bz Johannes Jacobus Duininck, landbouwersknecht, stratenmaker en groentenhandelaar, geboren te Sint Kruis op 4 augustus 1889, zoon van XII-du. Hij is getrouwd te Cadzand op 25 mei 1916, op 26-jarige leeftijd met Maria van de Walle (22 jaar oud), geboren te Schoondijke in het jaar 1894, dochter van Hendrik van de Walle (veldarbeider) en Janneke Vasseur (veldarbeidster).

Opmerking: Erkend kind: Maria, geb. 08-03-1915 te Cadzand.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Duininck, geboren te Cadzand op 8 maart 1915, volgt onder XIV-m.
 2. Hendrik Johannes Duininck, geboren te Sint Kruis in april 1921, overleden aldaar op 5 september 1921.
 3. Janneke Duininck, geboren te Sint Kruis in het jaar 1929, overleden te Amsterdam op 12 augustus 1950.

XIII-ca Catharina Dina Duininck, geboren te Sint Kruis op 23 maart 1891, dochter van XII-du. Zij is getrouwd te Sint Kruis op 15 mei 1913, op 22-jarige leeftijd met Alexander Fonteijne (23 jaar oud), veldarbeider, geboren te Sint Kruis in het jaar 1890, overleden te Aardenburg op 22 december 1937, zoon van Alexander Fonteijne (werkman) en Susanna Josina Duininck (werkvrouw). Uit dit huwelijk:

 1. Janneke Maria Fonteijne, geboren te Sint Kruis op 8 oktober 1914, overleden aldaar op 11 oktober 1914.
 2. Catharina Dina Fonteijne, geboren te Sint Kruis in het jaar 1919, overleden aldaar op 12 juli 1921.
 3. Levenloos Fonteijne, geboren te Sint Kruis op 6 februari 1927, overleden aldaar op 6 februari 1927.

XIII-cb Jacobus Johannes Duininck, landbouwersknecht en landbouwer, geboren te Sint Kruis op 21 juli 1892, overleden te Oostburg op 8 juni 1957, zoon van XII-du. Hij is getrouwd te Oostburg op 14 mei 1914, op 21-jarige leeftijd met Maria Cornelia Rieteco (20 jaar oud), veldarbeidster, geboren te Oostburg in het jaar 1894, dochter van Johannes Rieters en Sara de Koene (veldarbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Abraham Johannes Duininck, landarbeider, geboren te Oostburg op 11 november 1914. Hij is getrouwd te Cadzand op 27 juni 1935, op 20-jarige leeftijd met Pieternella Vasseur (19 jaar oud), geboren te Cadzand in het jaar 1916, dochter van Abraham Pieter Vasseur (landarbeider) en Maria Pieternella Wage.
 2. Johannes Duininck, veldarbeider, geboren te Sint Kruis in het jaar 1916. Hij is getrouwd te Nieuwvliet op 12 mei 1938, op 22-jarige leeftijd met Maria Lena la Gasse (23 jaar oud), geboren te Nieuwvliet in het jaar 1915, dochter van Reinier la Gasse (vrachtrijder) en Leenntje van der Linde.
 3. Levenloos Duininck, geboren te Sint Kruis op 16 april 1918, overleden aldaar op 16 april 1918.

XIII-cc Abraham Willem Duininck, landbouwersknecht en landbouwer, geboren te Zuidzande op 9 december 1894, zoon van XII-du. Hij is getrouwd te Waterlandskerkje (Zeeland) op 4 december 1919, op 24-jarige leeftijd met Janneke Wijngers (22 jaar oud), geboren te Waterlandskerkje (Zeeland) in het jaar 1897, overleden te Sint Kruis op 15 augustus 1991, dochter van Johannes Wijngers (wagenmaker) en Maria van de Wille. Uit dit huwelijk:

 1. Johannis Abraham Duininck, geboren te Sint Kruis in mei 1920, overleden aldaar op 9 juni 1920.
 2. Levenloos Duininck, geboren te Sint Kruis op 11 maart 1935, overleden aldaar op 11 maart 1935.

XIII-cd Anna Cathalijntje Nieskens, dienstmeid, geboren te Aardenburg op 7 oktober 1904, overleden te Rotterdam op 24 november 1992, dochter van XII-ee. Zij is getrouwd te Aardenburg op 14 oktober 1926, op 22-jarige leeftijd met Petrus Marinus van Luyk (25 jaar oud), goederenklerk en ambtenaar, geboren te Breskens op 5 april 1901, overleden te Middelburg op 30 juli 1972, zoon van Johannes van Luyk en Tanneke Jeannette Meyer. Uit dit huwelijk:

 1. Johannis Jacobus van Luyk, geboren te Breskens op 16 september 1930, volgt onder XIV-n.

XIII-ce Suzanna Maria Dierings, geboren te Cadzand op 1 juni 1906, dochter van XII-el. Zij is getrouwd te Zuidzande op 27 december 1928, op 22-jarige leeftijd met (en gescheiden te Middelburg op 8 augustus 1942 van) Izaak Datthijn (23 jaar oud), chauffeur, geboren te Zuidzande in het jaar 1905, zoon van Izaak Datthijn (veldarbeider) en Anna Wage. Uit dit huwelijk:

 1. Abraham Datthijn, geboren te Sluis in januari 1940, ongehuwd overleden te Oostburg op 21 april 1940.

XIII-cf Lena Henderikse, geboren te Middelburg op 11 februari 1911, dochter van XII-es. Zij is getrouwd te Middelburg op 27 februari 1931, op 20-jarige leeftijd (1) met (en gescheiden te Middelburg op 3 maart 1954 van) Jan Anthonie van der Welle (22 jaar oud), kantoorbediende, geboren te Hoek in het jaar 1909, zoon van Johannes Marinus van der Welle (chef-monteur) en Magdalena Elizabeth Jurrij. Uit dit huwelijk:

 1. Jacoba van der Welle, geboren te Middelburg op 1 januari 1940. Zij is gehuwd met Kees van der Hout.
 2. Magdalena van der Welle.
Zij is getrouwd te Middelburg na 3 maart 1954, op minstens 43-jarige leeftijd (2) met Marcel Argeerts (minstens 28 jaar oud), geboren te Sint-Gillis-Waas (BelgiŽ) op 11 november 1925.
XIII-cg Wilhelmina Raspelina Henderikse, geboren te Middelburg op 16 augustus 1916, dochter van XII-es. Zij is getrouwd te Middelburg met Jan van den IJssel, geboren te Middelburg. Uit dit huwelijk:
 1. Vera van den IJssel, geboren te Middelburg in het jaar 1949.

XIII-ch Jan Jongepier, schilder, geboren te Vlissingen op 2 november 1912, zoon van XII-ev. Hij is getrouwd te Oost- en West-Souburg op 20 november 1931, op 19-jarige leeftijd met (en gescheiden te Middelburg op 22 oktober 1947 van) Johanna Cijvat (17 jaar oud), geboren te Oost- en West-Souburg in het jaar 1914, dochter van Cornelis Cijvat (werkman) en Maria Jasperse. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Cornelis Jongepier, geboren te Oost- en West-Souburg in mei 1939, overleden te Vlissingen op 8 maart 1940.

XIII-ci Adriana Maria Castel, geboren te Oost- en West-Souburg op 6 januari 1896, dochter van XII-ez. Zij is getrouwd te Oost- en West-Souburg op 22 juni 1921, op 25-jarige leeftijd met Isaac Marinus van der Linde (24 jaar oud), sluisknecht, geboren te Biervliet in het jaar 1897, zoon van Isaac Abraham van der Linde (sluisknecht) en Dina Boerman. Uit dit huwelijk:

 1. Leintje van der Linde, geboren te Vlissingen op 6 februari 1915.
  Erkend kind geboren 6 2 1915 te Vlissingen.

XIII-cj Maria Adriana Castel, geboren te Oost- en West-Souburg op 21 januari 1900, dochter van XII-ez. Zij is getrouwd te Oost- en West-Souburg op 13 januari 1926, op 25-jarige leeftijd met Abraham de Wijze (24 jaar oud), landbouwer, geboren te Vlissingen in het jaar 1902, zoon van Kornelis de Wijze (slager) en Jacoba Jobse. Uit dit huwelijk:

 1. Marinus de Wijze, geboren te Oost- en West-Souburg op 19 september 1925.
  Erkenning kind Marinus geboren d.d. 9-9-1925.

XIII-ck Leijn van Vlaanderen, dijkwerker en sluismeester, geboren te Koudekerke op 25 februari 1898, overleden te Vlissingen op 29 juni 1941, zoon van XII-fe. Hij is getrouwd te Koudekerke op 1 september 1922, op 24-jarige leeftijd met Adriana Willemina Aarnoutse (21 jaar oud), geboren te Koudekerke in het jaar 1901, overleden te Vlissingen op 8 juni 1978, dochter van Cornelis Aarnoutse en Leintje Kleinepier. Uit dit huwelijk:

 1. Lena van Vlaanderen, geboren te Koudekerke in het jaar 1930, overleden te Vlissingen op 13 juli 1954. Zij was gehuwd met Jan Frnaciscus Stroo.

XIII-cl Johannes Valkier, chef tekenkamer, geboren te Dordrecht op 30 juni 1917, zoon van XII-fq. Hij is getrouwd te Dordrecht in april 1940, op 22-jarige leeftijd met Antonia Vos (22 jaar oud), geboren te Dordrecht op 28 april 1918, overleden te den Helder op 22 juni 1964, dochter van Dirk Vos en Lena Horn. Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Dirk Valkier, geboren te Anna Paulowna (NH) op 30 mei 1944, volgt onder XIV-o.

XIII-cm Jacobus Valkier, gemeentesecretaris 's-Graveland, geboren te Dordrecht op 26 augustus 1922, zoon van XII-fq. Hij is getrouwd te Maasdam (ZH) op 13 april 1948, op 25-jarige leeftijd met Herberdina Wigant (23 jaar oud), geboren te Maasdam (ZH) op 28 juni 1924, dochter van George Laurens Wigant en Sara Hoogenboom. Uit dit huwelijk:

 1. Leentje Valkier, geboren te Giessendam op 13 augustus 1949. Zij is getrouwd te Maasdam (ZH) op 26 augustus 1975, op 26-jarige leeftijd met Anthony Gerard Quann, geboren te Ierland.
 2. Sara Valkier, geboren te Giessendam op 10 december 1951. Zij is getrouwd te Utrecht op 26 maart 1971, op 19-jarige leeftijd met Louis Felix Feiner.

XIII-cn Johannes Valkier, schilder, geboren te Vlissingen op 23 januari 1916, zoon van XII-fr.

Erkend door de vader en de moeder d.d. 25-03-1916.
Hij is getrouwd te Vlissingen op 2 juli 1937, op 21-jarige leeftijd met Anita Dorothea Schotel (19 jaar oud), geboren te Altona (Duitsland) op 28 maart 1918. Uit dit huwelijk:
 1. Dorothea Anita Valkier, geboren te Vlissingen op 23 maart 1949. Zij is getrouwd te Vlissingen op 19 april 1968, op 19-jarige leeftijd (1) met Petrus Edmundus Bal (21 jaar oud), fitter, geboren te Hansweert op 2 juli 1946. Zij is getrouwd te Vlissingen op 11 oktober 1988, op 39-jarige leeftijd (2) met Matheus Petrus Engelbracht (38 jaar oud), bouwkundig opzichter, geboren te Amsterdam op 25 april 1950.

XIII-co Marinus Valkier, scheepsmaker, geboren te Vlissingen op 25 november 1917 (nederlands hervormd), overleden aldaar op 15 augustus 1984, zoon van XII-fr. Hij is getrouwd te Vlissingen op 22 januari 1937, op 19-jarige leeftijd met Cornelia Joanna Maria Leeman (18 jaar oud), geboren te Vlissingen op 15 augustus 1918. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Valkier, geboren te Vlissingen op 6 oktober 1937, overleden aldaar op 25 januari 1941.
 2. Anna Valkier, geboren te Vlissingen op 5 augustus 1945, volgt onder XIV-p.
 3. Johannes Valkier, geboren te Vlissingen op 30 juni 1947, volgt onder XIV-q.

XIII-cp Jan Karel Valkier, timmerman, geboren te Vlissingen op 23 februari 1924, zoon van XII-fr. Hij is getrouwd te Vlissingen op 1 juni 1945, op 21-jarige leeftijd met Stefanie Maria Louwerse (18 jaar oud), geboren te Vlissingen op 19 juni 1926. Uit dit huwelijk:

 1. Jannetje Valkier, geboren te Vlissingen op 28 december 1945. Zij is getrouwd te Vlissingen op 5 november 1968, op 22-jarige leeftijd met Hendrik Adriaan Vos (20 jaar oud), geboren te Oost-Souburg op 24 juni 1948.

XIII-cq Jacob Valkier, lasser, geboren te Vlissingen op 3 juni 1935, zoon van XII-fr. Hij is getrouwd te Vlissingen op 19 juli 1957, op 22-jarige leeftijd met Jannetje Johanna Teeuwen (19 jaar oud), geboren te Vlissingen op 6 januari 1938, dochter van Pieter Teeuwen en Grietje Meerman. Uit dit huwelijk:

 1. Johannis Valkier, geboren te Vlissingen op 5 mei 1959, volgt onder XIV-r.
 2. Ingrid Valkier, geboren te Vlissingen op 2 juni 1965.

XIII-cr Cornelia Wilhelmina Openneer, dochter van XII-fz. Zij was gehuwd met Wilhelmus Marinus Suijkerbuijk, zoon van Franciscus Catharinus Suijkerbuijk en Johanna Alida Verheezen. Uit dit huwelijk:

 1. Franciscus Catharinus Suijkerbuijk.
 2. Filipus Wilhelmus Suijkerbuijk.

XIII-cs Bastiaan Matthijs Valkier, buschauffeur, geboren te Utrecht op 5 juli 1947, zoon van XII-ga. Hij is getrouwd te Rutten op 12 maart 1971, op 23-jarige leeftijd met Roelina Hofland (22 jaar oud), geboren te Emmeloord op 10 augustus 1948, dochter van Willem Hofland en Geesje Koekoek. Uit dit huwelijk:

 1. Gesina Christianne Valkier, geboren de Bilt op 8 augustus 1971.
 2. Matthea Jouke Valkier, geboren te Maartensdijk op 22 maart 1974.

XIII-ct Maatje Dina Janna Cornelia Valkier, geboren te Bandoeng (Nederlands Oost IndiŽ) op 29 september 1940, dochter van XII-gb. Zij is getrouwd op 15 juli 1964, op 23-jarige leeftijd (1) met (en gescheiden in het jaar 1996 van) Jan Lahr. Uit dit huwelijk:

 1. Neeltje Jacomina Lahr, geboren op 2 september 1966, volgt onder XIV-s.
 2. Rodger Lahr, geboren te Middelburg op 29 juni 1975, wonende te Amersfoort. Hij is getrouwd op 24 september 2004, op 29-jarige leeftijd met S.E.J.M. Manders, wonende te Amersfoort.

Haar dochter van een onbekende man:

 1. Lia Lahr.
  Lia Valkier was getrouwd met Sjaak de Jonge in december 1990. Gescheiden in 2004. Heet nu Lia Lahr aangezien de achternaam van haar vader onbekend is.
  Zij is getrouwd in het jaar 1990 met (en gescheiden in het jaar 2004 van) Sjaak de Jonge.

XIII-cu Dingenis Willem Valkier, gemeenteambtenaar, geboren te Middelburg op 29 september 1950, wonende te Halsteren (NB), zoon van XII-gb. Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 30 september 1977, op 27-jarige leeftijd met Johanna van Wouwe (24 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 24 oktober 1952, dochter van Willem van Wouwe en Elena Meussen. Uit dit huwelijk:

 1. Eleonara Valkier, geboren te Halsteren (NB) op 12 juni 1980.
 2. Paulina Johanna Valkier, geboren te Bergen op Zoom op 22 december 1983.

XIII-cv Hans Pieter Valkier, bureauchef sociale dienst, geboren te Vlissingen op 18 juli 1945, zoon van XII-gd. Hij is getrouwd te Dordrecht op 14 november 1969, op 24-jarige leeftijd met Nelly Leijendecker (24 jaar oud), geboren te den Helder op 10 oktober 1945, dochter van Frans Leijendecker en Wilhelmina Roobol. Uit dit huwelijk:

 1. Marc Valkier, geboren te Gorinchem (ZH) op 25 november 1971.
 2. Nils Valkier, geboren te Gorinchem (ZH) op 28 januari 1974.

XIII-cw Johanna Adriana Dierx, geboren te Goes op 15 augustus 1892, dochter van XII-gj. Zij is getrouwd te Goes op 14 november 1918, op 26-jarige leeftijd met Marinus Gerardus van den Ende (27 jaar oud), onderwijzer, geboren te Goes op 1 april 1891, overleden aldaar op 12 januari 1958, zoon van Willem van den Ende (kleermaker) en Seija Breeweg. Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos van den Ende, geboren te Goes op 18 februari 1920, overleden aldaar op 18 februari 1920.

XIII-cx Pieter Marinus van Eenennaam, schilder, geboren te Oost- en West-Souburg op 13 augustus 1910, overleden aldaar op 4 november 1992, zoon van XII-go. Hij is getrouwd te Middelburg op 24 juni 1938, op 27-jarige leeftijd met Cornelia Elizabeth Rood (25 jaar oud), geboren te Middelburg in het jaar 1913, dochter van Albertus Marinus Rood (magazijnbediende) en Maatje Verlinde. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter van Eenennaam. Hij is gehuwd met E.M.C. Kole.
 2. Maatje Maria Cornelia van Eenennaam. Zij is gehuwd met H.E. Engels.
 3. Martinus Albertus van Eenennaam.

XIII-cy Geertruida Pieternella van Eenennaam, geboren te Oost- en West-Souburg op 29 december 1911, dochter van XII-go. Zij was gehuwd met Adriaan Marinissen. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Magdalena Marinissen.

XIII-cz Lourens van Eenennaam, zoon van XII-go. Hij was gehuwd met Albertje Vonk. Uit dit huwelijk:

 1. Martina Albertje van Eenennaam.
 2. Willem Pieter van Eenennaam.
 3. Marjan van Eenennaam.

XIII-da Leuntje Paardekooper, geboren te Zoeterwoude in het jaar 1907, overleden te Kapelle (Zeeland) op 12 september 1952, dochter van XII-gt. Zij is getrouwd te Kapelle op 4 mei 1928, op 21-jarige leeftijd met Jan Remijnse (21 jaar oud), winkelbediende, geboren te Kapelle op 24 november 1906, overleden te Goes op 27 maart 1983, zoon van Nicolaas Remijnse en Neeltje Veerhoek. Uit dit huwelijk:

 1. Paulus Nicolaas Remijnse. Hij was gehuwd met Maria Jannetje Johanna Meijer, dochter van Jacob Meijer en Jannetje Hoogstrate.
 2. Nicolaas Paulus Remijnse. Hij was gehuwd met Jozina Landman.
 3. Neeltje Maria Remijnse, volgt onder XIV-t.
 4. Augustijn Remijnse, volgt onder XIV-u.

XIII-db Johannis Jan van Sabben, boerenknecht, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 11 januari 1874, zoon van XII-gu. Hij is getrouwd te Kats op 14 november 1901, op 27-jarige leeftijd met Maria Post (22 jaar oud), dienstbode, geboren te Kats op 25 december 1878, dochter van Marinus Post en Maria Clement. Uit dit huwelijk:

 1. Jacoba Maria van Sabben, geboren te Goes op 30 december 1908.
 2. Maria Jacoba van Sabben, geboren te Goes op 2 maart 1910.
 3. Adriana van Sabben, geboren te Goes op 7 augustus 1912.

XIII-dc Jannetje van Sabben, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 22 december 1874, overleden te Baarland (Zeeland) op 21 mei 1960, dochter van XII-gu. Zij is getrouwd te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 11 september 1896, op 21-jarige leeftijd met Maarten Antonise (24 jaar oud), slager, landbouwer en klein landbouwer, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 25 mei 1872, overleden aldaar op 27 oktober 1944, zoon van Hendrik Anthonise (vleeshouwer) en Jacoba Fierloos. Uit dit huwelijk:

 1. Jacoba Antonise, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 30 september 1897. Zij is getrouwd te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 26 mei 1922, op 24-jarige leeftijd met Adriaan Jan de Pree (24 jaar oud), arbeider NS, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) in het jaar 1898, zoon van Machiel de Pree (vrachtrijder) en Pieternella Duijnkerke.
 2. Adriana Antonise, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 9 september 1898, overleden te Aardenburg op 5 december 1974. Zij is getrouwd te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 13 juni 1930, op 31-jarige leeftijd met Pieter Jacobus Kousemaker (36 jaar oud), kantoorhouder posterijen, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 16 juni 1893, overleden te Aardenburg op 23 juni 1973, zoon van XII-bn.
 3. Hendrik Antonise, vrachtrijdersknecht, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 14 januari 1900. Hij is getrouwd te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 31 mei 1929, op 29-jarige leeftijd met Paulina Zwartepoorte (23 jaar oud), geboren in het jaar 1906, dochter van Jakob Zwartepoorte en Janneke Cuvelje.
 4. Adriaan Antonise, slager, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 26 maart 1901. Hij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 29 oktober 1926, op 25-jarige leeftijd met Johanna Poelman (20 jaar oud), dienstbode, geboren te Nisse in het jaar 1906, dochter van Pieter Poelman (arbeider) en Willemina Vermaire.
 5. Maria Jacoba Antonise, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 14 februari 1902. Zij is getrouwd te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 10 november 1922, op 20-jarige leeftijd met Hendrik Caesar Jacob Mieuwdorp (19 jaar oud), slager, geboren in het jaar 1903, zoon van Pieternella Nieuwdorp.
  Opmerking: Bgm natuurlijke niet erkende zoon.

 6. Cornelia Antonise, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 11 januari 1903, overleden aldaar op 11 maart 1904.
 7. Jozina Antonise, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 3 mei 1904. Zij is getrouwd te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 4 maart 1938, op 33-jarige leeftijd met Marinus de Schipper (47 jaar oud), werkman en werkman, geboren te Hoedekenskerke (Zeeland) in het jaar 1891, zoon van Dirk de Schipper en Maria Spruijt.
 8. Cornelia Antonise, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 27 april 1906, overleden aldaar op 14 oktober 1931.
 9. Maarten Antonise, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 9 november 1911.
 10. Johannes Antonise, geboren te 's-Gravenpolder (Zeeland) op 4 mei 1914, overleden aldaar op 9 augustus 1914.

XIII-dd Keetje van Sabben, geboren te 's-Heerenhoek (Zeeland) op 17 september 1880, overleden te Oudelande op 15 juli 1959, dochter van XII-gu. Zij is getrouwd te Oudelande op 3 december 1903, op 23-jarige leeftijd met Maarten Krijn van 't Veer (26 jaar oud), boerenknecht, arbeider en vrachtrijder, geboren in het jaar 1877, zoon van Johannes Marinis van 't Veer (timmerman) en Jacoba Anthonijse. Uit dit huwelijk:

 1. Jacoba van 't Veer, geboren in het jaar 1906, overleden te Oudelande op 31 mei 1907.
 2. Adriaan van 't Veer, geboren te Oudelande op 6 februari 1909, overleden aldaar op 11 november 1922.

XIII-de Paulina Maatje Hollestelle, geboren te Leiden op 1 januari 1916, dochter van XII-gy. Zij is getrouwd te Ovezande (Zeeland) op 1 februari 1935, op 19-jarige leeftijd met (en gescheiden te Middelburg op 19 maart 1937 van) Jacobus Braam (24 jaar oud), koopman, geboren in het jaar 1911, zoon van Pieter Braam (veldarbeider) en Jacoba Paauwe. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Braam, geboren te Ovezande (Zeeland) op 4 november 1932.

XIII-df Maria Pieternella Meulblok, geboren te Middelburg op 6 januari 1904, overleden te Breda op 19 september 1961, dochter van XII-hc. Zij was gehuwd met Jacob Alexander Grootenboer, geboren op 4 mei 1907, overleden te Roosendaal op 24 augustus 1995, zoon van Bastiaan Grootenboer en Engelina Suzanna Langeweg. Uit dit huwelijk:

 1. Bastiaan Pieter Grootenboer, geboren te Zevenbergen (NB) op 3 april 1928.
 2. Lena Grootenboer, geboren op 26 oktober 1929.
 3. Engelina Susanna Grootenboer, geboren te Zevenbergen (NB) op 9 juni 1932.
 4. Pietertje Hillegonda Grootenboer, geboren te Zevenbergen (NB) op 9 juni 1932.

XIII-dg Johannis Pieter Meulblok, geboren te Middelburg op 29 januari 1905, wonende te den Haag en te 's-Heer Arendskerke (Zeeland), zoon van XII-hc. Hij was gehuwd (1) met Cornelia Pieters, overleden te den Haag op 30 juni 1950. Uit dit huwelijk:

 1. Lena Sjoukje Meulblok, geboren te den Haag op 21 november 1930. Zij is getrouwd te den Haag op 2 november 1960, op 29-jarige leeftijd (1) met (en gescheiden op 5 maart 1984 van) DaniŽl Pieter Abraham Klaasse (28 jaar oud), geboren te Eindhoven (Woensel) op 25 maart 1932. Zij is getrouwd te den Haag op 23 augustus 1989, op 58-jarige leeftijd (2) met Harold Johannes Rudolf Gompertz (64 jaar oud), geboren te den Haag op 13 december 1924.
 2. Sjoukje Meulblok, geboren te den Haag op 26 augustus 1941. Zij is getrouwd te den Haag op 3 januari 1962, op 20-jarige leeftijd met Eduard Maximiliaan Neumann (25 jaar oud), geboren te den Haag op 4 februari 1936.
Hij was gehuwd (2) met Riek Heystek.
XIV-a Adriaan Overbeeke, koopman, geboren te Wolphaartsdijk op 11 december 1906, zoon van XIII-v. Hij is getrouwd te Goes op 26 november 1936, op 29-jarige leeftijd met Jacoba Maartense (26 jaar oud), geboren te Goes in het jaar 1910, dochter van Cornelis Adriaan Maartense (letterzetter) en Pieternella Jacomina Scherp. Uit dit huwelijk:
 1. Johannes Overbeeke.
 2. Cornelis Overbeeke.
 3. Cornelia Overbeeke.

XIV-b Klazina Vleugel, geboren te Oud-Sabbinge op 23 augustus 1922, gedoopt te Wolphaartsdijk op 5 november 1922 (nederlands hervormd), dochter van XIII-z. Zij is getrouwd te Wolphaartsdijk op 15 mei 1946, op 23-jarige leeftijd met Quinten Meulblok (30 jaar oud), geboren te Oud-Sabbinge op 1 april 1916, gedoopt te Wolphaartsdijk in het jaar 1916 (nederlands hervormd), overleden te Oud-Sabbinge op 10 oktober 1981, begraven op 14 oktober 1981, zoon van Huibrecht Meulblok (arbeider) en Elisabeth Sinke. Uit dit huwelijk:

 1. Hubrecht Johannes Meulblok, geboren te Oud-Sabbinge op 2 april 1949, gedoopt te Wolphaartsdijk op 3 juli 1949 (nederlands hervormd), volgt onder XV-a.
 2. Lena Elisabeth Meulblok, oogartsassistente, geboren te Oud-Sabbinge op 18 juli 1953. Zij is getrouwd te Goes op 30 januari 1981, op 27-jarige leeftijd met Arend Kranenburg (33 jaar oud), geboren te Pijnacker (ZH) op 14 maart 1947.
 3. Dingenis Nicolaas Meulblok, geboren te Oud-Sabbinge op 20 maart 1960, volgt onder XV-b.

XIV-c Johannes de Jonge, Hans, kantoorbediende (Waterleiding Mij. Zeeland), geboren te Goes op 3 mei 1923, gedoopt aldaar op 27 mei 1923 (gereformeerd), wonende aldaar, te Terneuzen en te Kapelle (Zeeland), overleden te Goes op 19 januari 1994, begraven te Kapelle (Zeeland) op 22 januari 1994, zoon van XIII-ab. Hij is getrouwd te Goes op 8 maart 1951, op 27-jarige leeftijd met Catharina Judith Neuteboom, Tiny (23 jaar oud), geboren te Leiden op 13 november 1927, wonende te Kapelle (Zeeland), overleden te Kapelle op 26 juni 2010, begraven aldaar op 1 juli 2010, natuurlijke dochter van Hendrik Neuteboom (grondwerker) en Antje Roefstra. Uit dit huwelijk:

 1. Josina Pieternella de Jonge, Joke, geboren te Goes op 16 december 1952, wonende te Terneuzen. Zij is getrouwd op 17 juli 2012, op 59-jarige leeftijd met Peter Hoffmann (65 jaar oud), geboren te Keulen (Duitsland) op 25 april 1947.
 2. Anja de Jonge, geboren te Goes op 27 december 1954, volgt onder XV-c.
 3. Maria Antonia de Jonge, Marja, geboren te Goes op 10 april 1958, volgt onder XV-d.

XIV-d Jan de Jonge, ambtenaar PTT, geboren te Goes op 26 september 1925, gedoopt aldaar op 18 oktober 1925 (gereformeerd), wonende te Bergen op Zoom, te Goes en te Steenbergen, overleden op 21 oktober 1999, begraven te Bergen op Zoom op 25 oktober 1999, zoon van XIII-ab.

Het gezin woonde in Breda Drie Hoefijzerstraat 11, Archimedesstraat 9; in Steenbergen Nicolaas Peckstraat 2, Hyacinthstraat 2 en in Bergen op Zoom.
Hij is getrouwd te Wilhelminadorp op 6 oktober 1950, op 25-jarige leeftijd met Maria Johanna van Willigenburg, Marianne (24 jaar oud), telefoniste PTT, geboren te den Haag op 25 februari 1926, wonende te Bergen op Zoom, te Steenbergen, te Rijswijk, te Kattendijke (Zeeland) en te Wilhelminadorp, overleden te Tilburg op 24 oktober 2001, dochter van Andries van Willigenburg (boekhouder, natuursteenhandelaar) en Gerarda Maria Saraber, Gerrie (onderwijzeres). Uit dit huwelijk:
 1. Frederik Jan de Jonge, Fred, geboren te Breda (Ignatiusziekenhuis) op 17 september 1951, volgt onder XV-e.
 2. Job Michiel de Jonge, geboren te Breda op 24 november 1954, volgt onder XV-f.
 3. Irene Marianne de Jonge, bibliothecaris bij de Dienst Openbare Bibliotheek, geboren te Breda op 3 mei 1958, wonende te den Haag.

XIV-e Jan Jacobus Valkier, verzekeringsadviseur, geboren te Goes op 8 maart 1930, zoon van XIII-af. Hij is getrouwd te Goes op 23 mei 1957, op 27-jarige leeftijd met Margaretha Rinkhout (26 jaar oud), geboren te Goes op 1 november 1930. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Adriaan Valkier, geboren te Goes op 15 oktober 1958.
 2. Adriaan Johannis Valkier, geboren te Goes op 11 juni 1961.
 3. Jan Kees Valkier, geboren te Goes op 16 augustus 1966.

XIV-f Leendert Johannes Valkier, geboren te Amstelveen op 27 mei 1934, zoon van XIII-aj. Hij is getrouwd te Amstelveen op 17 juni 1959, op 25-jarige leeftijd met Sietske Koopman (24 jaar oud), geboren op 3 maart 1935. Uit dit huwelijk:

 1. Majo Valkier, geboren te Amstelveen op 22 mei 1960.

XIV-g Anna Cornelia Apolline Karin Valkier, geboren te Kortgene (Zeeland) op 4 april 1955, dochter van XIII-ak. Zij is getrouwd te Kortgene (Zeeland) op 19 april 1980, op 25-jarige leeftijd met Robertus Bernardus Maria Rijckholt Bakker (25 jaar oud), geboren de Bilt op 8 april 1955, wonende te den Haag, zoon van Theodoor Rijckholt Bakker en Johanna Theodora Bruineman. Uit dit huwelijk:

 1. Kimball Dymphna Maria Rijkholt Bakker.
 2. Jan Thij Maria Rijkholt Bakker.

XIV-h Jan Valkier, directeur Handelsmaatschappij, geboren te Kortgene (Zeeland) op 25 maart 1958, zoon van XIII-ak. Hij is gehuwd met Lena Anna Boot, geboren te Kortgene (Zeeland) op 20 april 1963, dochter van Gerard Boot en Jacomina Wilhelmina Leenderse. Uit dit huwelijk:

 1. Ricky Jacoba Wilhelmina Valkier, geboren te Kortgene (Zeeland) op 19 juli 1985.
 2. Jan Valkier, geboren te Kortgene (Zeeland) op 18 juli 1988.

XIV-i Dingenis van Wel, schoenmaker, geboren te Wolphaartsdijk op 24 oktober 1908, zoon van XIII-bf. Hij is getrouwd te Kapelle op 12 mei 1932, op 23-jarige leeftijd met Paulina Kooman (27 jaar oud), geboren te Kapelle in het jaar 1905, dochter van Adriaan Kooman (tuinman) en Janna Kole (winkelierster). Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Francois van Wel, geboren te Wolphaartsdijk op 1 maart 1945, overleden aldaar op 8 maart 1945.

XIV-j Johannes Abraham Remijnse, zoon van XIII-bj. Hij is gehuwd met Maria Anna Zuijdweg. Uit dit huwelijk:

 1. Paul Remijnse.
 2. Rien Remijnse.
 3. Piet Remijnse.

XIV-k Willemina Frederika Remijnse, dochter van XIII-bo. Zij was gehuwd met Marinus de Borst. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Willemina de Borst.

XIV-l Suzanna Remijnse, dochter van XIII-bo. Zij was gehuwd met Johannes Gerrit Kuipers. Uit dit huwelijk:

 1. Michael Adraham Kuipers, volgt onder XV-g.
 2. Gertjan Kuipers, volgt onder XV-h.

XIV-m Maria Duininck, geboren te Cadzand op 8 maart 1915, dochter van XIII-bz. Zij is getrouwd te Sint Kruis op 30 april 1931, op 16-jarige leeftijd met Franciscus Bernardus Vanhulle (19 jaar oud), landarbeider, geboren te Oostburg in het jaar 1912, zoon van Pierre Charles Eugene Vanhulle (landarbeider) en Maria Elisabeth Verplanke. Uit dit huwelijk:

 1. Franciscus Bernardus Vanhulle, geboren te Cadzand op 23 september 1930.
  Opmerking: Erkenning van een kind genaamd Franciscus Bernardus, geboren 23-09-1930 te Cadzand.

XIV-n Johannis Jacobus van Luyk, geboren te Breskens op 16 september 1930, overleden te Vlaardingen op 10 april 1994, zoon van XIII-cd. Hij was gehuwd met Nelly Willy Verstelle, geboren te Vlissingen op 20 juni 1930, overleden te Vlaardingen op 29 december 1989, dochter van Jan Jacobus Verstelle en Jacoba Verburg. Uit dit huwelijk:

 1. Rutger Johan van Luyk, geboren te Woudrichem (NB) op 24 september 1958, volgt onder XV-i.

XIV-o Marinus Dirk Valkier, rechercheur, geboren te Anna Paulowna (NH) op 30 mei 1944, wonende te den Helder, zoon van XIII-cl. Hij is getrouwd te den Helder op 14 december 1967, op 23-jarige leeftijd met Willy Franke (21 jaar oud), geboren te Gosport (Engeland) op 14 december 1946. Uit dit huwelijk:

 1. Martijn Valkier, korporaal Wapen Technische Dienst (Marine), geboren te den Helder op 26 augustus 1969. Hij is getrouwd op 10 november 2000, op 31-jarige leeftijd met Adriana Theodora van Wingaarden (31 jaar oud), geboren te den Helder op 19 februari 1969, dochter van Cornelis van Wingaarden en Sijtje Maria van der Veer.
 2. Pieter Valkier, research chemist bij DSM Research in Geleen, geboren te den Helder op 5 mei 1971.
 3. Jeroen Valkier, informatie analist bij Generali in Amsterdam, geboren te den Helder op 20 november 1972.
 4. Wouter Valkier, leerling opticien in Alkmaar/Den Helder, geboren te den Helder op 2 september 1975.
 5. Jasper Valkier, geboren te den Helder op 4 maart 1979.

XIV-p Anna Valkier, geboren te Vlissingen op 5 augustus 1945, dochter van XIII-co. Zij is getrouwd te Vlissingen op 15 oktober 1965, op 20-jarige leeftijd met Adriaan Nicolaas Borsboom (30 jaar oud), werktuigbouwkundige, geboren te Vlissingen op 22 juni 1935, zoon van Jacobus Borsboom en Lientje Versluis. Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Marinus Borsboom, geboren te Vlissingen op 12 mei 1969.

XIV-q Johannes Valkier, timmerman, geboren te Vlissingen op 30 juni 1947, zoon van XIII-co. Hij is getrouwd te Vlissingen op 25 september 1970, op 23-jarige leeftijd met Tanja Johanna Wattel (22 jaar oud), geboren te Serooskerke (Walcheren) op 18 november 1947. Uit dit huwelijk:

 1. Manuella Valkier, geboren te Serooskerke (Walcheren) op 27 maart 1971.

XIV-r Johannis Valkier, geboren te Vlissingen op 5 mei 1959, zoon van XIII-cq. Hij is getrouwd te Vlissingen op 15 juni 1984, op 25-jarige leeftijd met Monique Mallie (20 jaar oud), geboren te Souburg op 10 september 1963. Uit dit huwelijk:

 1. Talitha Valkier, geboren te Vlissingen op 1 maart 1986.
 2. Cyra Valkier, geboren te Vlissingen op 20 januari 1988.

XIV-s Neeltje Jacomina Lahr, geboren op 2 september 1966, dochter van XIII-ct. Zij is getrouwd op 30 augustus 1996, op 29-jarige leeftijd met Ruud Geldof. Uit dit huwelijk:

 1. Esther Geldof, geboren op 17 november 1999.
 2. Jasmijn Geldof, geboren op 6 juli 2002.

XIV-t Neeltje Maria Remijnse, dochter van XIII-da. Zij was gehuwd met Hendrik Jacob Meijer, zoon van Jacob Meijer en Jannetje Hoogstrate. Uit dit huwelijk:

 1. Jacob Jan Meijer.
 2. Jan Jacob Meijer.

XIV-u Augustijn Remijnse, zoon van XIII-da. Hij was gehuwd met Neeltje Josina Wisse. Uit dit huwelijk:

 1. John Remijnse.
 2. Jaqueline Remijnse.

XV-a Hubrecht Johannes Meulblok, kartograaf, geboren te Oud-Sabbinge op 2 april 1949, gedoopt te Wolphaartsdijk op 3 juli 1949 (nederlands hervormd), zoon van XIV-b. Hij is getrouwd te Etten-Leur (NB) op 14 november 1972, op 23-jarige leeftijd met Maria Leenthe Reijnaars (24 jaar oud), verpleegkundige, geboren te Etten-Leur (NB) op 14 maart 1948. Uit dit huwelijk:

 1. Hubrecht Quinten Meulblok, geboren te Middelburg op 11 maart 1975, gedoopt op 27 april 1975 (nederlands hervormd).
 2. Cornelis Marinus Meulblok, geboren te Middelburg op 8 januari 1977 (nederlands hervormd).

XV-b Dingenis Nicolaas Meulblok, groente- en fruithandelaar, geboren te Oud-Sabbinge op 20 maart 1960, zoon van XIV-b. Hij is gehuwd met Klazina Maria Fraanje, geboren te Kruiningen (Zeeland) op 3 februari 1961. Uit dit huwelijk:

 1. Quinten Nicolaas Meulblok, geboren te Zierikzee op 6 februari 1988, gedoopt te Burgh-Haamstede op 29 mei 1988 (nederlands hervormd).
 2. Cornelis Hubrecht Matthijs Meulblok, geboren te Burgh-Haamstede op 10 januari 1992, gedoopt aldaar op 5 april 1992 (nederlands hervormd).

XV-c Anja de Jonge, geboren te Goes op 27 december 1954, wonende te Koewacht (Zeeland), overleden aldaar op 29 december 2010, dochter van XIV-c. Zij is getrouwd te Terneuzen op 31 augustus 1973, op 18-jarige leeftijd met Emiel M. R. Aper (21 jaar oud), geboren te Hulst (Zeeland) op 4 april 1952, zoon van George Aper en Nellie de Bruin. Uit dit huwelijk:

 1. George Maria Emile Aper, geboren te Philippine (Zeeland) op 20 mei 1975, volgt onder XVI-a.
 2. Judith Maria Johannes Aper, geboren te Oostburg op 11 mei 1983, volgt onder XVI-b.

XV-d Maria Antonia de Jonge, Marja, geboren te Goes op 10 april 1958, wonende te Kapelle (Zeeland), overleden aldaar op 11 juni 2005, dochter van XIV-c. Zij is getrouwd te Arnhem op 20 september 1985, op 27-jarige leeftijd met Theodorus Opdam (35 jaar oud), geboren te den Haag op 15 september 1950, zoon van Theodorus Opdam en Adriana Meiland. Uit dit huwelijk:

 1. Miranda Catharina Opdam, geboren te Terneuzen op 5 november 1974, volgt onder XVI-c.
 2. Vera Adriana Opdam, geboren te Terneuzen op 3 oktober 1984, volgt onder XVI-d.

XV-e Frederik Jan de Jonge, Fred, bankemployé, geboren te Breda (Ignatiusziekenhuis) op 17 september 1951, wonende te Geldrop (NB), te Breda, te Steenbergen en te Eindhoven, zoon van XIV-d. Hij is getrouwd te Steenbergen op 22 februari 1974, op 22-jarige leeftijd met Petronella Johanna Maria Oerlemans, Léanne (19 jaar oud), geboren te Steenbergen op 12 mei 1954 (doopgetuigen waren Franciscus Oerlemans en Joanna Raats), wonende te Geldrop (NB), te Steenbergen en te Eindhoven, dochter van Petrus Oerlemans, Piet (ambtenaar PNEM) en Elisabeth Anna Raats, Lies (dienstbode). Uit dit huwelijk:

 1. Kasper de Jonge, geboren te Geldrop (St. Annaziekenhuis) op 7 april 1979, volgt onder XVI-e.
 2. Ellen de Jonge, geboren te Geldrop (St. Annaziekenhuis) op 16 september 1982, volgt onder XVI-f.

XV-f Job Michiel de Jonge, projectbegeleider/controller, geboren te Breda op 24 november 1954, wonende te Tilburg en te Bergen op Zoom, zoon van XIV-d. Hij is getrouwd te Steenbergen op 25 augustus 1977 (getuigen waren Frederik Jan de Jonge en Matthieu Huijsmans), op 22-jarige leeftijd (1) met HenriŽtte Huijsmans ook genaamd Hetty (20 jaar oud), geboren te Steenbergen op 12 juni 1957. Hij is daarnaast getrouwd te Tilburg op 27 december 1995 (getuigen waren Irene Marianne de Jonge en Maria Johanna Groffen), op 41-jarige leeftijd (2) met Cornelia Petronella Susanna Groffen, Corinne (29 jaar oud), intercedent Jeugdwerk Garantieplan, geboren te Bergen op Zoom op 24 juli 1966, wonende te Tilburg, dochter van Johannes Adrianus Groffen en Cornelia de Waal. Uit dit huwelijk:

 1. Heleen de Jonge, geboren te Tilburg op 11 oktober 1995.
 2. Lars de Jonge, geboren te Tilburg op 15 april 1998.
  Geboren om 20.50, gewicht 3850 gram.

XV-g Michael Adraham Kuipers, zoon van XIV-l. Hij is gehuwd met Babette Gijsberte Julliete Hiensch. Uit dit huwelijk:

 1. Loef Gerrit Kuipers.
 2. Eduard Anna Thiedoor Kuipers.

XV-h Gertjan Kuipers, zoon van XIV-l. Hij is gehuwd met Helena Wimke van Beelen. Uit dit huwelijk:

 1. Eline Adriana Kuipers.
 2. Myrte Suzanna Kuipers.

XV-i Rutger Johan van Luyk, jurist, geboren te Woudrichem (NB) op 24 september 1958, zoon van XIV-n. Hij is gehuwd met Christiana Adriaantje van Hoffe, jurist, geboren te Dordrecht op 12 januari 1958. Uit dit huwelijk:

 1. Wessel Jan-Willem van Luyk, geboren te Rotterdam op 16 maart 1992.
 2. Sterre Greetje van Luyk, geboren te Rotterdam op 29 juni 1994.
 3. Friso Kornel van Luyk, geboren te Rotterdam op 11 september 1996.

XVI-a George Maria Emile Aper, geboren te Philippine (Zeeland) op 20 mei 1975, wonende te Moerbeke (BelgiŽ) en te Freetown (Sierra Leone), zoon van XV-c. Hij is getrouwd op 9 oktober 1997, op 22-jarige leeftijd met Cathy Grande (18 jaar oud), afkomstig uit Moerbeke (BelgiŽ), geboren op 3 januari 1979, wonende aldaar. Uit dit huwelijk:

 1. ChloŽ Aper, geboren te Lokeren (BelgiŽ) op 17 juli 1996, wonende te Moerbeke (BelgiŽ).
 2. Yelmen Aper, geboren op 29 augustus 2000, wonende te Moerbeke (BelgiŽ).
 3. Faye Aper, geboren op 21 november 2005, wonende te Moerbeke (BelgiŽ).

XVI-b Judith Maria Johannes Aper, geboren te Oostburg op 11 mei 1983, dochter van XV-c. Zij was gehuwd met Chris Ruissens. Uit dit huwelijk:

 1. Teun Ruissens, geboren op 18 november 2008.
 2. Miek Ruissens, geboren op 22 oktober 2010.

XVI-c Miranda Catharina Opdam, geboren te Terneuzen op 5 november 1974, dochter van XV-d. Zij is getrouwd te Kapelle (Zeeland) op 4 juni 1996, op 21-jarige leeftijd met Jan-Kees Slabbekoorn, wonende te Kapelle (Zeeland). Uit dit huwelijk:

 1. Jeffrey Slabbekoorn, geboren op 17 september 1999.
 2. Kevin Slabbekoorn, geboren op 17 september 1999.

XVI-d Vera Adriana Opdam, geboren te Terneuzen op 3 oktober 1984, wonende te Kapelle (Zeeland) en te Zevenbergen, dochter van XV-d. Zij was gehuwd met Robert van Vlimmeren, wonende te Kapelle (Zeeland). Uit dit huwelijk:

 1. Benthe van Vlimmeren, geboren op 12 oktober 2009, wonende te Kapelle (Zeeland).

XVI-e Kasper de Jonge, ingenieur hogere informatica, geboren te Geldrop (St. Annaziekenhuis) op 7 april 1979, wonende te Geldrop (Dommelstraat 14) en te Redmond (Washington, U.S.A.), zoon van XV-e. Hij is getrouwd te Geldrop (NB) op 10 september 2004 (getuigen waren Eelco Kroonenberg en Ellen de Jonge), op 25-jarige leeftijd met Merel Kroonenberg (26 jaar oud), geboren te Geldrop (St. Annaziekenhuis) op 28 december 1977, wonende te Geldrop (Dommelstraat 14) en te Redmond (Washington, U.S.A.), dochter van Dick Martin Johan Kroonenberg en Jacoba Cornelia Anna van der Heijden. Uit dit huwelijk:

 1. Karlijn de Jonge, geboren te Geldrop (NB) op 27 juli 2009, wonende te Geldrop (Dommelstraat 14) en te Redmond (Washington, U.S.A.).
  Karlijn woog 3320 gram bij de geboorte en was 52 cm lang.
 2. Anouk de Jonge, geboren te Redmond (Washington, U.S.A.) op 14 februari 2013.

XVI-f Ellen de Jonge, drs. psychologie, geboren te Geldrop (St. Annaziekenhuis) op 16 september 1982, wonende te Utrecht en te Alkmaar, dochter van XV-e. Zij woont nu samen met Tom Obdam, geboren te Sittard in september 1982, wonende te Eindhoven en te Alkmaar, zoon van Ben Obdam en Wilma van Campen. Uit deze relatie:

 1. Samuel Frederik Obdam, geboren te Alkmaar op 3 december 2012.
 2. Hanna Sophia Obdam, geboren te Alkmaar in juli 2015.