Belangrijke mededeling
van
Freddy Eduard

Translate to Englisch / Frenche
(Babel Fish Vertaling

Bedreiging Bedreiging door Malmberg directeur Joachim Driessen
Email .......Emails over het gebruik van mijn gedicht en wat ze willen gaan betalen daarvoor (is ook interressant
....................voor iedereen die zijn gedicht of verhaal op wil sturen naar Malmberg of een andere uitgeverij)
Emails ...... Emails waarop Malberg mijn rechten ontkent en zichzelf in het gelijk stellen + mijn reactie hierop.
Deze reacties van mij op de emails van Malmberg zijn ook uiterst interressant voor juristen in opleiding, omdat ze
geen spaan heel laten van het al-dan-niet juridisch een auteursrechtelijk voordoende verweer van Malberg in de
emails en bij het mondelinge gesprek dat betrekking had op deze kwestie.
meer informatie is te vinden op de
extra site
Makkelijke prooi Chronisch zieke en invalide Freddy Eduard een 'makkelijke' prooi voor Malmberg
Column Hier wordt o.a. ingegaan op de gevaren in fiscale en juridische zin welke amateur-schrijvers en dichters
kunnen lopen ( ook kinderen die een gedichtje voor zieke oma maken, wanneer zij iets op een weblog of internetsite
plaatsen.) Zo kunt u volgens de gehanteerde methode van Malberg (die ze volgens eigen schrijven altijd zo toepassen)
in een hogere belastinggroep worden ingeschaald, of uw huursubsidie of andere subsidies erdoor verliezen, wanneer u
met uw inkomen op een randgebied vertoeft. Andere fiscaal-juridische consequenties worden hier ook in behandeld.
Ook deze column is derhalve voor studenten die een economishe, fiscale en of juridische studie volgen, interressant.
Het toont, net als de email-commentaren, ook min-of-meer aan welke denkbeeldige gaten er in de auteurswet zitten,
waar een uitgever, in dit geval Malmberg ' handig' gebruik van weet te malen, of denkt te mogen maken wanneer het
om niet-professionele schrijvers en dichters gaat.

Chronisch zieke Freddy Eduard een 'makkelijke' prooi voor Malmberg
Iets om over na te denken waneer u een boek of ander drukwerk van deze uitgeverij afkomstig, aan wilt schaffen.

Note: Er zullen ongetwijfeld ook uitgeverijen bij zijn die een eerlijk produkt leveren welke zij op een eerlijke en
integere wijze hebben vergaard. Meerdere uitgeverijen leveren ook eenzelfde prudukt, voor dezelfde doeleinden,
aan het onderwijs. Denk hieraan en beslis dan wie u gaat steunen, de amateur die er voor iedereen is en voor
velen een inspirerende bron is (10 miljoen bezoekers per jar) , of de uitgever die een slaatje wil slaan uit het succes
van een ongesubsidieerde en niet commercieel ingestelde chonisch zieke hobbyist.

Let op: dit bericht gaat niet alleen mij aan, maar ook u als gebruiker van deze sites.
Zie vooral ook de
column, waar verder hierop wordt ingegaan. (onderaan de site)

Door het zich onrechtmatig en zonder toestemming toeeigenen van een gedicht door Uigeverij Malmberg
en deze te vercommercialiseren in een drukwerk, moet Freddy Eduard noodgedwongen stoppen met deze
en alle andere sites, welke een hobbymatig inslag hadden. Niets op deze of gelijke sites van Freddy Eduard
wijzen op commerciele activiteietn; dit is te zien doordat deze sites geen enkele reclame, banners, pop-ups,
verwijzingen naar commercieel opgezette sites of boeken met een ISBN-numme. Deze niet commerciele
bedoelingen zijn dus duidelijk herkenbaar voor iedereen, maar zeker voor personen die beroepsmatig deze
sites bezoeken; hier kunnen dus geen misverstanden door ontstaan. Zij die beroepsmatig met taal bezig zijn,
weten als geen ander dat alles wat er geschreven wordt op papier of internet, automatisch onder het
auteursrecht valt. Het maakt ook niet uit wat of door wie iets geschreven wordt, als het maar origineel is en
al niet door een ander is geschreven. Het maakt ook niet uit of een kind van acht een versje maakt of een
briefje aan oma schrijft, of een geroutineerd schrijver/dichter iets schrijft ; alles valt automatissch onder het
auteursrecht; dit is voor een ieder ook duide;ijk gemaakt middels de linken naar betreffende rechtensite;
zodat ook anderen weten wat hun rechten zijn wanneer zij bijvoorbeeld zelf gedichten of andere teksten
schrijven, al-dan-niet voor internetgebruik.

De doelstelling van Freddy Eduard was altijd om zoveel mogelijk kinderen en volwassenen te laten
kennismake (en hierdoor te stimuleren) met de bedenksels van Freddy Eduard, één van de meest
veelzijdigste creatieve geesten die Nederland rijk is. zie voor een overzicht hiervan de
index-site
Miljoenen volwassenen en kinderen wisten de sites van Freddy Eduard te vinden; wat resulteerde in
duizenden verzoeken tot hulp; hulp die altijd op vrijwillige basis en zonder enige commerciele bedoelingen
gegeven werd; en dit tien jaar lang .En nu komt er iemand van een uitgeverij die dit willens en wetens
teniet wil doen door een gedicht voor eigen gewin in een commerciele context te plaatsen.
Wanneer ik dit oogluikend toe zou laten en zelfs het kleine bedrag wat er als vergoeding vastgesteld
tarief voor (professionele en commerciele auteurs) zou ontvangen, betekend dit het einde van een hobby;
ik ben dan een professional. Ik zou dan al mijn internetwerk moeten opgeven of sterk vercommercialiseren.
Gratis meedenkhulp aan film- en andere projecten zou dan niet meer kunnen.
Hulp die nu nog gratis en vooral voor iedereen beschikbaar was. Van deze gratis meedenkhulp hebben niet
alleen de vele hobbyisten gebruik gemaakt, maar ook zelfs professionele instanties in onderwijs,
opvoedkunde en media..Zelfs andere uitgeverijen hebben op deze wijze gebruik van mijn creatieve brein
gemaakt; zo verwijst o.a. uitgeverij ThiemeMeulenhof middels een link naar één mijner sites voor het zelf
maken van gedichten. Gedichten die je dus niet van anderen hoeft te jatten, omdat je middels de methode op
de site binnen tien minuten als kind of volwassene kunt leren om zelf de mooiste te maken.; daardoor
verwijst ThiemeMeulenhof (zelf een van de grootste uitgeverijen op het gebied van het uitgeven van
lesboeken voor het onderwijs) dan ook naar deze site als informtiebron voor het zelf maken van gedichten.
Media-organisaties zoals Zappelin) verwijzen naar mijn filmmaaksites om kinderen zelf alle ins-en-outs bij
te brengen bij het maken van een eigen filmpje om op te sturen naar deze organisatie. Vele projecten zijn al
op deze wijze om mijn filmmaaksites heen gebouwd. Grote filmmakers zoals de maker van Kruistocht in
Spijkerbroek verwijzen naar mijn sites om de kinderen die meedoen in de film op een kind-begrijpelijk
e manier een filmmaak-proces bij te brengen. Kennisnet heeft vele verwijzingen naar mijn sites.
Landschapsarchitecten, gemeentebesturen en schoolorganisaties hebben bij één mijner sites ( Naamspringen)
de de basis gevonden om zelf verder te ontwikkelen tot kindvriendelijke routtes zoals Kindlint, schoolpleinen
en speelvelden zoals Zoneparc (2001 Engeland)

Nu is het verwijzen naar een andere site met daarbij een korte samenvatting van wat er op de site te vinden
is, een gangbare en (auteursrechtelijke) toegelaten vorm van openbaarmaking; hier heeft men dus geen
toestemming vooraf voor nodig. Maar wanneer je een gedicht of ander geschrift grotendeels of in zijn geheel
over gaat nemen is er geen sprake meer van een korte samenvatting, hier heb je dus vooraf toestemming
van de auteur voor nodig; dit geldt zeker wanneer de auteur ee schrijvende ammateur is die voor zijn hobby
schrijft. ook al publiceerd de amateur her op internet, dan nog heeft een uitgeverij geen enkele recht om het
zich toe te eigenen voor publikatie in welke vorm dan ook.

Het is dus mijns inziens hoogst onfatsoenlijk en getuigd daarbij van verregaande arrogantie van deze
Maria de Leeuw als vertegenwoordigster van de uitgeverij, om op deze wijze zich werk van anderen toe
te eigenen; ook al willen ze er naderhand een klein bedragje voor betalen.
Het zou in zijn algemeenheid van goede smaak en fatsoen getuihen, wanneer je vooraf overleg pleegt
over het gebuik van andermans geschriften; zeker wanneer dit zo overduidelijk bij deze geschriften
vermeldt staat en je als professional gelijk al kunt zien of deze nu door een amateur, of een
professioneel schrijver zijn gemaakt.


De uitleg die ik zelf kreeg van Maria de Leeuw was: Dat zij recht hebben op het door mij geschreven
gedicht, en daarom gaan publiceren middels een boekwerk.
Het betekend wel, dat als dit zou mogen, ze zich alles en van iedereen zouden kunnen gaan toeeigenen
onder het mom van onderwijspublikatie.


Vind je dat dit geen manier van doen is en niet kan, of je wilt degene die hiervoor verantwoordelijke is bij
de uitgeverij spreken om haar mening te horen? bel dan met:
Uitgeverij Malmberg
Maria de Leeuw
Secretariaat basisonderwijs - lezen
073 6288965


U kunt natuurlijk ook een email naar de directeur zelf sturen; zeker als men u telefonisch zou afschepen.
mail dan met Joachim Driessen.
joachim.driessen@malmberg.nl (telefoon: 073-628 87 43)


Note: Voor media en pers is de email waarin de overname medegedeelt wordt, beschikbaar.
Freddy-Eduard@chello.nl

Ik houd me verder het recht voor om toegezonden emails en andere reacties welke hierover gaan,
via dit medium openbaar te maken ter
inzage van iedereen.

Eventuele nadere berichten kunt u deze op de volgende site vinden
extra mededelingen

 

Column

Ik heb in mijn mondeling en schiftelijke reactie aan betrokkenen
bij Uitgeverij Malmberg duidelijk mijn eisen ter bescherming
van mijn goede naam en eer, neergelegd. Ik heb via deze contacten
ook op duidelijk wijze mijn gelijk aangekaart. Ook wisten ze van
de publicitaire middelen die ik ter beschikking had en heb;
desondanks bleef men bij hun stelling van eigen recht en gelijk.
Maar is dat recht en gelijk ook volgens de wet? Néé dus!
Want de wet zegt ook dat je niemands goede naam en eer mag
beschadigen. En dan is er nog een morele wet, zoals dat een
goed burger betaamt. Je mag een ander niet willens en wetens
schade aanrichten. Richt je toch schade aan, zul je deze met
alle tot jouw beschiking staande middelen ongedaan moeten
maken. Ik heb dus deze middelen aangegeven bij de betrokkenen,
en daarbij de vertegenwoordiging van Uitgeverij Malmberg, in
een kort en reëel eisenpakket:
1 Met directe ingang de verspreiding van het betreffende boekwerk
stoppen, alsmede dat de boeken die nog teruggehaald kunnen
worden, worden teruggehaald.
2 Rectificatie wanneer er toch al boeken zijn verspreidt.
3 De toezegging dat er geen enkel schrijfsel van mij nu of in de
toekomst zonder mijn uitdrukkelijk schriftelijke toestemming
openbaar wordt gemaakt.
4 De eis dat er binnen 24 uur antwoord moest worden gegeven
op mijn email waarin de eisen vermeld staan.
Note: Nu het gebleken is middels publikatie dat het betreffende
boekwerk pas in mei 2008 op de markt komt , heeft men dus
voldoende
gelegenheid om aan mijn eisen te voldoen.

Alleen aan deze laatste eis (4) is voldaan. In deze email verwijst
men mij naar de zgn onderwijsexeptie (auteurswet) Maar men
vergeet erbij te vermelden
, dat, de auteur het recht heeft om
publikatie te verbieden wanneer de goede naam en eer in
discrediet komen. Welnu, op de op zwart gezette sites is dit
discrediet duidelijk aangegeven en aangetoont. Pas wanneer
er aan mijn eisen wordt voldaan, zal ik overwegen om mijn
sites (meer dan 80 sites en webpagina's) weer voor de
miljoenen bezoekers bereikbaar te maken. In een welles-nietes
competitie tussen mij en de 'machtige' uitgeversmaatschappij
heb ik geen zin; pas als aan mijn eisen is voldaan en mijn
persoon in rechten en eer is herstelt, zal ik in verder contact
treden met de hoogste baas aldaar.

Wat zou dit allemaal kunnen betekenen wanneer deze manier
van werken door een commerciele instelling zou worden
toegestaan, ook al gaat het misschien maar om een zeer gering
bedrag wat tegen zijn of haar zin en vooraf wetens in, aan het
jaarinkomen wordt toegevoegd?
a Het zou kunnen betekenen dat iemand die vlak onder een
inkomensgrens zit nu over deze grens heen zou kunnen
komenen daardoor in een veel hoger belastingsteltsel terecht
zou komen. (Vaak een bewuste keuze tussen werknemer
en werkgever om in een lagere belastinggroep te blijven
zitten, omdat anders de opslag volledig teniet wordt
gedaan en zelfs de werknemer er op achteruit gaat)

b Iemand kan net buiten de huursubsidiegrens terecht komen
c Iemand kan net buiten de ziekenfondsgrens terecht komen
d Iemand kan de volledige rechten verliezen bij fallisement,
omdat dit nu als een waarde-element wordt beschouwd.
e Iemand zou vanaf nu de komende jaren belastingformulieren
moeten gaan invullen omdat zijn of haar inkomen buiten de
werkgever om verhoogd is. (extra inkomen)
f Iemand met een uitkering zou zich, vanwege zijn vermeende
commerciele activiteiten moeten gaan verantwoorden bij een
uitkeringsinstantie.
g Subsidie-aanvragen kunnen bemoeilijkt worden vanwege
dit inkomen

Bovenstaande is slechts een korte opsomming van wat de
nietsvermoedende burger tewachten kan staan wanneer
hem of haar dat overkomt.

Niet alleen de auteurrswet biedt bescherming wanneer het gaat
om iemands goede naam en eer, maar ook het burgerwetboek
beschermd iemands integriteit als het gaat om de goede naam
en eer van een persoon en of zijn goederen.

In dit geval wordt er door Uitgeverij Malmberg dus daadwerkelijk
en daarmee bewust schade aan mijn goede naam en eer toegebracht,
ook al zou men dit willen ontkennen; want een uitgeverij als
Malmberg, die naar 'eigen' schrijven de grootste is op dit gebied,
heeft dagelijks te maken met deze wetten en is daarbij ook nog
werkgever; wat impliceerd dat er ook verstand is van inkomens
en inkomen-gerelateerde statussen van personen. En iemand
willens en wetens een ongewild bedrag in de schoenen schuiven,
is mijn inziens een laffe daad. En wat mij betreft, kunnen zij deze
laffe daad wat minder laf maken door de boel terug te draaien,
zoals ik in mijn eisen heb gesteld.
Het zou niet alleen voor mijzelf enige eer en herstel geven, maar
ook voor de mogelijk anderen die op eenzelfde wijze de dupe
zijn geworden van deze (onfatsoenlijke en onwettelijke) praktijken.


Vind je dat dit geen manier van doen is en niet kan, of je wilt degene die hiervoor verantwoordelijke
is bij de uitgeverij spreken om haar mening te horen? bel dan met:
Uitgeverij Malmberg
Maria de Leeuw
Secretariaat basisonderwijs - lezen
073 6288965


U kunt natuurlijk ook een email naar de directeur zelf sturen; zeker als men u telefonisch zou afschepen.
mail dan met Joachim Driessen.
joachim.driessen@malmberg.nl (telefoon: 073-62 88 743)

Nedstat Basic - Free web site statistics

===========================================================================================================

Extra mededelingen
Overzichtsite internetpagina's Freddy Eduard
Reacties

Oproep! Welk(e) Advocaat of Advocaten Kantoor cq Advocaten-Collctief wil (internationale) naam maken door
in deze zaak te duiken en Pro-Deo Freddy Eduard te gaan verdedigen wanneer de dreigementen van Malmberg
doorgang vinden. Deze kwestie staat ondertussen in grote internationale belangstelling.
(Uw email zal ditmaal in vertrouwen worden behandeld)

 

Via email op 13 april 2008 12.20 uur (zie ook de andere onderstaande emails)
Bedreiging door Malmberg directeur Joachim Driessen
Probeert hij dus nu ook nog een slaatje te slaan aan een chronisch zieke invalide met maar een heel kleine invaliditeits-uitkering?
Zullen de aandeelhouders wel blij mee zijn?


Geachte heer Eduard

Ik begrijp uw frustratie dat in één van onze boeken een kort gedeelte van uw werk is opgenomen. Mijn medewerkers proberen al een tijdje met u in contact te komen om daar samen met u uit te komen. Helaas bent u niet bereid daar telefonisch over te overleggen. Ik zou dat van harte toejuigen.   Het op uw site vermelden van mijn naam en telefoonnummer met de suggestie naar de bezoekers van uw site dat ik een gedicht zal maken lijkt grappig, maar is niet alleen vervelend voor mijn secretariaat en de bezoekers van uw site, die de verwachting hebben een gedicht te krijgen, maar is ook strafbaar. Ik geef u dan ook precies 24 uur na nu om uw site aan te passen en mijn naam en het telefoonnummer van mijn secretaresse van uw site te halen, daarna zal ik mijn advocaat vragen juridische stappen te ondernemen en zijn alle financiële consequenties voor uw rekening.   Spijtig dat het zo moet, ik hoop van harte dat u met Femke telefonsich copntact opneemt om de zaak in der minne af te handelen.   met vriendelijke groet,     Joachim Driessen

--------
Het gaat dus om onderstaande gedeelte welke op de voormalige verjaardags en feestgedichten staat.
Als meneer Driessen goed leest, staat er, dat hij dat vanaf nu weer voor elkaar kan krijgen
om mij weer te laten dichten.
Note: de eerdere berichtgeving staat ook gewoon nog op de betreffende sites; voor iedeeen dus leesbaar
Een goed lezer leest, dat als meneer Driessen met de uitegevrij op mijn eisen in zou gaan, ik weer beschikbaar
ben voor iedereen die een verjaardags- of feestgedicht zoekt. Hij, meneer Joachim Driessen als directeur van
Uitgeverij Malmberg kan dit dus voor elkaar krijgen. Ik heb mijn eisen meerdere malen mondeling en schiftelijk
kenbaar gemaakt; hier ging men dus uitdrukkelijk niet op in. Dus dat van harte toejuigen is wel bijzonder
ongeloofwaardig uit het woord van een vertegenwoordiger van Malberg. Zie hiervoor ook de andere berichtgeving.
Ook heb ik de enorme schade die door het handelen van de uitgeverij is ontstaan, en niet alleen voor mezelf
maar ook voor de vele, vele anderen, kenbaar gemaakt. En nu wordt ik regelrecht bedreigd met advocaten en
schade-ckaims. De eis is verwijdering cq aanpassing van het bericht. Dat zou betekenen dat meneer Driessen
met zijn advocaten-achterban wel het recht hebben om dingen te laten verwijderen en een eenvoudige, in zijn
volle recht staande invalide, wanneer er een veel grotere sociale en menselijke leedschade ontstaat, niet.

Want zogauw ze worden aangesproken op hun verantwoordelijkheden als uitgever en burger, beginnen ze
gelijk na eerst te ontkennen, te dreigen! En dan te bedenken dat als je iets pakt wat van een ander is en je gaat
het ook nog gebruiken zonder dat de rechtmatige eigenaar of diens zaakwaarnemers er iets vanaf weten, dit
gewoon als diefstal bestempeld kan worden. Een strafbaar feit dus! Net zo strafbaar als je een fiets van iemand
wegneemt en deze commercieel gaat exploiteren. Dus degene die mij van een strafbaar feit beticht, is zelf
willens en wetens een dader. En met het inroepen van advocatenhulp, zou je wellicht ook nog kunnen spreken
van een georganiceerde beweging.

Bovendien zijn alle verwijzende namen inclusief de telefoon- en adresgegevens gewoon door hen zelf op internet
openbaar genmaakt voor reactie-doeleinden. Dus niks stiekem gedrag van mijn kant; maar gewoon openbare
gegevens gebruikt om te vermelden en om als tegenwoord te kunnen laten dienen op het op zwart zetten van mijn
sites. Woord en tegenwoord is in de journalistiek een geeigende weg; dit zou Joachim Driessen als uitgever toch
moeten weten; en dat weet ik zelfs als eenvoudige, laaggeschoolde hobby-schrijver met affectie voor de medemens.

Ik heb dus nog wel een tip voor meneer Driessen: Leer begrijpend lezen! U zou dat als directeur van een uitgeverij
welke ook nog lesboeken uitgeeft, helemaal moeten weten. En doe gewoon wat uw plicht is, nl: de simpele burger
beschermen tegen oneigenlijke praktijken van de uitgeverij; en het gedicht verwijderen uit de oplage, plus een rectivicatie
waneer er al boekwerken verpreid zouden zijn; zodat de goede naam en eer van een medeburger (die nu nog in leven is)
weer het respect gaat verdienen wat deze verdiend. U maakt zich op deze wijze niet alleen belachelijk tegenover uw
spiegelbeeld, maar zeker ook bij alle bezoekers van mijn sites en niet in de laatste plaats uw collega-uitgevers.
Dus meneer Driessen, wanneer u nog een beetje eergevoel in uw donder hebt, verlaag u dan niet tot dit soort praktijken
en ga gewoon in op de eisen die ik meerdere malen heb gestelt. Eisen waar ik recht op heb volgens een notabene
door uw eigen vertegenwoordigers zelf toegemailde tekst uit de auteurswet.

Verjaardags- en andere feestgedichten
U bent op deze site terecht gekomen omdat u een geschikt gedicht zocht voor een verjaardag of een feest.
U wist deze site te vinden via een zoekmachine of door de vele verwijzingen vanaf andere sites.
Ook zocht u hulp bij het maken van uw gedicht. Hulp die gratis is en indien gewenst een persoonlijke
en een privacy-gevoelge (alleen per email en niet voor openbaarmaking via internet) invulling er aan geeft..
U zocht beslist geen clisé-gedicht, maar een origineel, soms een beetje ondeugend of humoristich en op
de persoon of zijn functie gerichte invulling. En vooral snel (binnen een dag) en gratis gemaakt door iemand
die bekend staat om zijn creatieve vermogen en inleving, en vooral als de top wordt beschouwd in het maken van
dit soort gedichten. dan kunt u zich vanaf heden per email of telefonisch melden bij Joachim Driessen. Hij is
degene die dit vanaf nu weer voor elkaar kan krijgen om mij weer voor u te laten dichten.

Email: Joachim Driessen. joachim.driessen@malmberg.nl
Telefoon:
073-628 87 43 (onder kantoortijd)

-------------------------------
Emails


Gezien het belang van openbaarheid voor alle bezoekers en gebruikers van de sites van Freddy Eduard
en de door Freddy Eduard gewraakte methode gebruikt door vertegenwoordigers van uitgeverij Malmberg,
is besloten om vanwege de duidelijkheid alle terzake doende emails openbaar te maken; zodat u een beter
beeld kan krijgen van wat er speeld. Want ook uw rechten als particulier kunnen geschaad worden in
vergelijkbare situaties.

  14 maart 2008

Geachte heer Eduard,

 

Bij ons is in voorbereiding een onderwijspublicatie voor het basisonderwijs,

samengesteld door K. van der Zouw e.a. onder de titel Kleuterplein, Themamap.

 

Hierin zal worden overgenomen een kort werk c.q. een kort gedeelte van het
volgende werk:

te weten: Kijk! Er vallen blaadjes van de bomen

uit uw uitgave: uw internetsite

van de auteur: Freddy Eduard

 

Rekening houdend met een redelijke honorering van de betrokkenen bieden wij
conform de regeling van NUV-VvL voor de overname van het fragment per pagina
een eenmalige vergoeding voor de duur van vijf jaar na eerste publicatie aan, die
gebaseerd is op een vaste vergoeding.

 

Print: oplage 1.500

 

De vergoeding is een vast bedrag, afhankelijk van de oplage voor print respectievelijk het
geschatte aantal voor internet. Deze oplage of dit aantal wordt vermenigvuldigd met twee.
Het resulterende getal is bepalend voor de hoogte van de vergoeding.

Tot 5.000: € 27,00 per 400 woorden

5.000 tot 10.000: € 54,00  per 400 woorden

Meer dan 10.000: € 81,00 per 400 woorden

 

Binnen 1 maand na verschijning of online gaan van de onderwijspublicatie ontvangt u een
afrekeningsformulier in duplo, waarvan u er één gelieve terug te zenden met vermelding van
het gewenste betalingsadres en wijze van betaling.

 

Met vriendelijke groet,

 

Secretariaat basisonderwijs

 

Maria de Leeuw
Secretariaat basisonderwijs - lezen
073 6288965
maria.de.leeuw@malmberg.nl

 

Uitgeverij Malmberg
Leeghwaterlaan 16 · Postbus 233 · 5201 AE `s-Hertogenbosch · 073 628 8811 · www.malmberg.nl
KVK 16026989

---

14 maart 2008

Geachte mevrouw Maria de Leeuw     In antwoord op uw email en ons daaropvolgende telefonisch geprek
ontzeg ik u en daarbij Uitgeverij Malmberg het onderstaand beschreven gedicht
of enig ander werk van mij te gebruiken voor eigen publikaties. De betreffende
site waar het gedicht op staat is uitsluitend bedoeld voor gebruik in de privé-sfeer,
waaronder verstaan één juf of groepsleider/ster en één groep kinderen. Publikatie
door een uitgeverij is derhalve zonder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming niet toegestaan.
Iets wat duidelijk omschreven staat op de bewuste en andere soortgelijke sites.

U krijgt dus geen toestemming voor gebruik van het gedicht, waarvan u ook nog eens de
titel en de eerste regel verminkt in uw email weergeeft.
Het gaat dus om het voorleesgedicht Herfst, met als eerste regel
Kijk!, er vallen blaadjes van de bomen
  Er vertrouw er op dat geen gebruik gaat maken van het gedicht voor een uwer publikaties.
Ik raad u aan in verolg de juiste volgorde aan te houden en eerst om toestemming te vragen,
waarna deze dan wel of niet door mij of een andere auteur / rechthebbende kan worden verleend.
  Met vriendelijke groet
Freddy Eduard
Auteur / websitebeheerder

 

Beste meneer Eduard,   Hierbij reageer ik op uw e-mail van vrijdag 14 maart. Ik begrijp uw boze reactie op de overname van het gedicht. Ik kan me voorstellen dat u vindt dat uw auteursrecht hierdoor geschaad is.   Uw gedicht is gebruikt in een thema over Het weer, bestemd voor kleuters. Onze auteur is zelf kleuterleerkracht en gebruikte het gedicht al enige tijd in de klas. Zij vond het zo leuk, dat ze het in het thema heeft verwerkt. Wij hebben de tekst integraal overgenomen en uw naam erbij vermeld. De tekst is inmiddels gedrukt, dus helaas kunnen we het niet meer aanpassen. U heeft gelijk dat het netter geweest zou zijn om u vooraf hierover te informeren. Bij Malmberg werken we echter om allerlei redenen altijd op deze manier.   Juridisch is het als volgt geregeld. In de Auteurswet is een zogenaamde 'onderwijsexceptie' opgenomen (zie Artikel 16 Auteurswet). Die houdt in dat overname van korte werken of gedeelten van korte werken voor onderwijsdoeleinden is toegestaan mits er een billijke vergoeding wordt betaald aan de rechthebbende. De wet geeft niet aan wat ‘kort’ en ‘billijk’ is, maar daarvoor zijn brancheafspraken gemaakt, zoals de NUV/VvL Regeling bloemlezingen voor overname van literair werk en de WEU-regeling voor overname uit educatief of wetenschappelijk werk. Er is in dit geval vooraf geen toestemming van de auteursrechthebbende nodig. Wel behoudt de auteursrechthebbende morele rechten:

 
1   De maker van een werk heeft, zelfs nadat hij zijn auteursrecht heeft overgedragen, de volgende rechten:
a. het recht zich te verzetten tegen openbaarmaking van het werk zonder vermelding van zijn naam of andere aanduiding als maker, tenzij het verzet zou zijn in strijd met de redelijkheid;
b. het recht zich te verzetten tegen de openbaarmaking van het werk onder een andere naam dan de zijne,
alsmede tegen het aanbrengen van enige wijziging in de benaming van het werk of in de aanduiding van de maker, voor zover deze op of in het werk voorkomen, dan wel in verband daarmede zijn openbaar gemaakt;
c. het recht zich te verzetten tegen elke andere wijziging in het werk, tenzij deze wijziging van zodanige aard is, dat het verzet zou zijn in strijd met de redelijkheid;
d.
het recht zich te verzetten tegen elke misvorming, verminking of andere aantasting van het werk, welke nadeel zou kunnen toebrengen aan de eer of de naam van de maker of aan zijn waarde in deze hoedanigheid.
2 De in het eerste lid genoemde rechten komen, na het overlijden van de maker tot aan het vervallen van het auteursrecht, toe aan de door de maker bij uiterste wilsbeschikking aangewezene.
3 Van het recht, in het eerste lid, onder a genoemd kan afstand worden gedaan. Van de rechten onder b en c genoemd kan afstand worden gedaan voor zover het wijzigingen in het werk of in de benaming daarvan betreft.
4 Heeft de maker van het werk het auteursrecht overgedragen dan blijft hij bevoegd in het werk zodanige wijzigingen aan te brengen als hem naar de regels van het maatschappelijk verkeer te goeder trouw vrijstaan. Zolang het auteursrecht voortduurt komt gelijke bevoegdheid toe aan de door de maker bij uiterste wilsbeschikking aangewezene, als redelijkerwijs aannemelijk is, dat ook de maker die wijzigingen zou hebben goedgekeurd.

In mijn ogen hebben wij niet gehandeld in strijd met de Auteurswet. Wij hebben u inmiddels een voorstel gedaan voor een vergoeding. Ik stel voor dat u nu nadenkt over wat in uw ogen een 'billijke vergoeding' zou kunnen zijn of hoe we u anderszins nog zouden kunnen compenseren voor het ongemak.   Ik betreur de gang van zaken en zal er bij onze auteurs op aandringen om waar mogelijk voortaan vooraf contact te zoeken met auteursrechthebbenden om dit in de toekomst te voorkomen.   Ik kijk uit naar uw reactie.   Met vriendelijke groet,   Femke van der Lecq
Uitgever
073-6288803
femke.van.der.lecq@malmberg.nll

Uitgeverij Malmberg
Leeghwaterlaan 16 · Postbus 233 · 5201 AE `s-Hertogenbosch · 073 628 8811 · www.malmberg.nl
KVK 16026989

Lees meer over art 16

: Let op! Malmberg verwijst in bovenstaande email naar de NUV-VvL-regeling. Zelfs deze regels en met name
Art 6 (Melding overname in onderwijspublikaties en afrekening billijke vergoeding ) waarin in lid 1 staat dat de
uitgever verplicht wordt gestelt de oorspronkelijke uitgever vooraf, en nog voordat de produktie wordt gestart, in
kennis te stellen van de voorgenomen overname. Zie voor het hele artikkel:
http://www.nuv.nl/upload/276001_7093_1167833044630-5.3_Regeling_Bloemlezingen.pdf
Je kunt dus stellen dat ik op verschillende manieren door Malmberg als uitgeverij word genaait:.
Ten eerste ben ik geen uitgever maar een hobby-schrijver met een bepaalde vorm van dyslectie en een eigen website.
Ten tweede handeld men in stijd met deze voorwaarden om vooraf de oorspronkelijke 'uitgever' in kennis te stellen.
Ten derde is dit achteraf pas in kennis stellen ook nog een gangbare methode bij Uitgeverij Malmberg, volgens eigen schrijven.

Verder verwijst men mij ook nog naar WEU-regeling
De WEU-regeling is een gentlemen's agreement tussen de leden van de Groep schappelijke en educatieve uitgaven
(WEU-regeling) voor de overname van het fragment. http://www.nuv.nl/upload/149258_7093_1105353915170-WEU-regeling.pdf
Mijn inziens getuigd dit zeker niet van een gentlemen's gedrag om een amateur die aanwijsbaar niet tot de groep schappelijke en educatieve
uitgevers behoord, deze status willens en wetens mee te geven om eign gelijk te insinueren.
Op deze wijze kun je een kind dat een berichtje schrijft op een weblog aan de zieke oma, ook een maatschappelijke en educatieve
uitgever kunnen noemen, welke onder het genlement's agreement zou vallen, en een kind dat aan het vliegeren is, een piloot noemen.

 

18 maart 2008

Hallo Maria de Leeuw, (Malmberg Uitgeverij)

Ik heb met verwondereing uw reactie hier gelezen.
U haalt verschillende dingen door elkaar heen, wat u als professional toch moet weten.
Ten eerste ben ik geen professionele dichter of schrijven maar is dit zuivere hobby;
dus met een branchevereniging of en hun voorrwaarden heb ik niets van doen.
Nooit heb ik me ingelaten met voor mij commerciele activiteiten op dit gebied.
Het zou voor mij geen enkele moeite kosten om mijn amateurschrijverswerk ten gelde
te maken; er zijn reeds verschillende verzoeken van uitgevers en andere commerciele
instellingen geweest. Waarom zou ik ook; voor de financiele vergoedingen hoef ik het niet te doen;
voor erkenning ook niet. Miljoenen mensen in binnen en buitenland kennen mijn werk. Vele instanties
maken op correcte wijze (middels verwijzing en link) gebruik van mijn sites en creatieve bedenksels.(zelfs
andere uitgeverijen doen dat). Mijn achterban is dus vele malen groter en gewichtiger dan u met de uitgeverij
middels een boek ooit zal lukken.
Wanneer ik een comerciele activiteit aan mijn creatieve bedenksels  zou verbinden, zoals toestemming geven
aan betaalde publikatie, zou mijn hobby ten einde  zijn; ik zou als professione auteur voortaan te boek staaan.
Iets wat ik niet wil of van plan  ben om te doen. Mijn goede naam en eer is hiermee aangetast (zie uw eigen 
juridische verwijzing:  1d. het recht zich te verzetten tegen elke misvorming, verminking of andere aantasting
van het werk, welke  nadeel zou kunnen toebrengen aan de eer of de naam van de maker of aan zijn waarde
in deze hoedanigheid)
Verder is het betreffende gedicht en gelijksoortig werk nooit voor onderwijsdoeleinden geschreven, maar puur
voor grebruik binnen de huiselijke kring, iets wat ook duidelijk op betreffende sites staat vermeld onder het
kopierecht/copyright. Zoals u behoort te weten is de auteurswet er ook voor amateurs en zelfs jonge kinderen die een briefje
aan oma schrijven, automaties van toepassing, en zonder dat je hier zelf aktie voor hoeft te ondernemen; daarom staan ook
de links op de sites voor mensen die zelf gedichten of ander schrijverswerk willen verichten. Mijn sites zijn een inspriratiebron
voor jong en oud.
Op mijn sites is dan ook niets te vinden die wijzen op een commercie of beroepsmatigheid van mijn kant; dus ook hier
geld vanzelf het auteursrecht, zoals dat ook voor elke amateur-auteur geldt; dit had u zeker als professionele medewerkster
van een uitgeverij moeten kunnen zien en weten. U zit dus goed fout met uw beredenering over mij als auteur in het kader van
de auteurswet, zoals door u beschreven in het juridisch gedeelte.
  Met uw exuses neem ik derhalve geen enkele genoegdoening.
Kortom Ik eis
 in verband mijn goede naam en eer:  dat u met directe ingang alle verspreiding van uw boek stopzet, alsmede
de eventueel al verspreide boeken die nog teruggehaald kunnen worden, worden teruggehaald. Verder eis ik een openbare
rectificatie wanneer er toch al boekwerken zijn verspreidt. Verder eis ik ook de toezegging dat uw uitgeverij geen enkel
ander gedicht of schrijfsel van mij in de toekomst openbaar gaat maken zonder dat hier vooraf uitdrukkelijk schriftelijk toestemming
van mij is geweest.
Verder eis ik ook dat u Maria de Leeuw als vertegenwoordiger van Uitgeverij Malmberg mij binnen 24 uur
antwoord of de uitgeverij toch van plan is om de gaande weg door te zetten en tot (verdere) publikatie over te gaan, of dat mijn
eisen worden ingewilligd.

Wanneer de uitgeverij toch besluit om het door te zetten, zal ik alle tot mijn beschikking staande publicitaire middelen
gebruiken om dit aan de kaak te stellen. Dit is geen bedreiging maar een recht die ik bezit om mijn naam en goede
eer te zuiveren. Want de miljoenen partikuliere bezoekers per jaar en de vele instanties zoals media-instellingen, onderwijs-organisaties,
en overheidsinstellingen hebben het recht te weten wat er gaande is. De sites gaan op zwart om elke elke schijn te voorkomen
dat ik geld wil verdienen aan mijn schrijfsels of andere creatieve bedenksel. Het is dan jamer, maar er wordt hier dan een spreekwoordelijke
moord gepleegd op één van de meest veelzijdige creatieve geesten die ons land rijk is. Want dit kan en mag dan nooit meer met een
amateur zoals ik ben gebeuren; iemand tot commerciele expoitatant bombarderen wanneer hij of zij enkel maar een hobby op vrijwillige
basis wil uitvoeren.; ook al is de hobby wat uit de hand gelopen uitende in meerdere sites, gelaatst op een particulier Chello account.
   
Ik verwacht binnen 24 uur na verzending van deze email, antwoord met uitsluitsel te ontvangen  

Met vriendelijke groet
Freddy Eduard
   

 

------------------- terug naar de email

Voor de goede orde, ik ben bij geen enkele branchevereniging of andere organisatie aangesloten
Branche-afspraken hebben dus geen invloedsrechten op mij en andere ammateurs met een website op
hobby-basis. Branche-afspraken gelden enkel voor diegene die beroepsmatig met de branche bezig zijn,
en al-dan-niet zich hebben aangesloten bij de vereniging. Immers, ik ben niet werkzaam in een brache,
net zo min als een kind van 8 die op een internetsite of weblog een gedichtje voor haar zieke oma heeft
geschreven.
Wanneer ik echter toch als commercieel schrijver / dichter bezig zou zijn geweest, had men nog steeds
geen recht om enig werk van mij te gebruiken, zolang de werkelijke indentiteit van de auteur niet kan
worden aangetoond. De auteur is in dit geval de grote onbekende, net zo onbekend als de miljoenen
anderen die een website beheren zonder direct hun privacy-gevoelige gegevens prijs te geven en een
internetnaam of pseudoniem gebruiken . Een gedicht op deze wijze door een uitgever van internet af
plukken is op zijn minst een dubieuze zaak en in strijd met de voorwaarden die de branchevereniging
heeft gestelt. Bovendien is het ook nog in strijd met het burgerwetboet. In het burgerwetboek staat dit
als diefstal omschreven. Daarbij komt ook nog dat het burgerwetboek het hoogste orgaan is en boven
het auteursrecht gestelt wordt. Maar ook de auteurswet bied de auteur bescherming in deze.
Zie daarvoor het door henzelf bijgevoegde tekstgedeelte van de auteurswet. En in het bijzonder
van art. 16 lid 1d
* het recht zich te verzetten tegen elke misvorming, verminking of andere aantasting
van het werk, welke nadeel zou kunnen toebrengen aan de eer of de naam van de maker of aan zijn
waarde in deze hoedanigheid.
en Art 16 1b tweede zinsgedeelte alsmede tegen het aanbrengen van enige wijziging in de benaming
van het werk
Er is dus ook sprake van van wijziging in de benaming van het gedicht. Het gedicht is niet getitelt:
'Kijk! Er vallen blaadjes van de bomen', maar heeft een andere titel. De hier benoemde titel is slechts
de eerste regel van het gedicht, welke ook nog eens in twee apparte zinnen wordt uitgesplitst; het doet
geen recht aan de intentie van het gedicht en wat ik als auteur bedoel met het thema waarin dit gedicht
bedoeld is. het is nu net of je een auto koopt waar geen stuurinrichting in zit. Verminking dus!


Oproep

Freddy Eduard roept de advocatuur, de politiek en vooral de ondezoeks-journalistiek op om
de uitgeverijen eens onder de loep te nemen. Freddy Eduard kan zich niet aan de indruk onttrekken,
dat er veel mis is bij de uitgeverijen wat betreft de auteursrechten en daarmee de financiele vergoedingen
die voor commerciele en *niet-commerciele auteurs geldt (* waneer de auteur heeft ingestemd).
Freddy Eduard heeft de indruk dat zijn kwestie met Uitgeverij Malmberg niet op zichzelf staat, maar
dat er veelvuldig misbruik wordt gemaakt van iemands intellectuele eigendom door oneigenlijke
openbaarmaking, waar men dan geen vergoeding tegenover staat. Het zou mijns inziens alleen om
winstbejag gaan; er hoeven in dit geval dan immers geen auteurs-vergoedingen te worden betaald.
Nagegaan zou kunnen worden of dit niet tot dubbele boekhoudingen leidt bij de uitgeverijen.
Internet biedt de uitgeverijen de mogelijkheid om iemands teksten te vergaren zonder dat deze
personen daadwerkelijk voor hun bekend zijn in naam en adres; iets wat de auteurswet niet toestaat.
De auteurswet spreekt duidelijk over overeenkomsten vooraf. En zo een overeenkomst bestaat
eenvoudigweg niet waneer je alleen maar een internetnaam en een email-adres van een auteur hebt.
En een overeenkomst bestaat er zeker niet waneer je achteraf pas via de email een mededeling
doet dat zij het intellectueel eigendom hebben gebruikt en al in een druk hebben verwerkt; ook al
wil men alsnog een auteursvergoeding hiervoor geven, zoals Malmberg. Ik kan me dan ook niet
aan de indruk onttrekken, dat het een vooropgezet plan van in dit geval Uitgeverij Malmberg was
om de auteur hierna een soort chantage-val voor te zettendoor te zeggen en te schrijven dat zij
de rechten hiervoor bezitten.
Ik kan me ook niet aan de indruk ontrekken, dat men zich bij Malmberg op deze wijze wilde
verschonen, nadat ze er achter kwamen, dat Freddy Eduard van zeer grote betekenis is voor
velen als amateur top-auteur die regelmatig de Top 1000 (Belstat) met 6 sites de literatuurlijsten
beheerst, waarvan er meestal ook 4 in de top 10 en 6 in de top 15 te vinden zijn. Freddy Eduard
staat in bezoekersaantallen ver boven welke Nederlandstalige auteur dan ook.
Kortom: Freddy Eduard denkt dat er heel wat te ondezoeken valt bij uitgeverijen die het niet zo
nauw nemen met de (auteur)wet en hun boekhouding.

Zie ook het geciteerde stukje van Malberg directeur Joachim Driessen

Wat een onzin’, zegt algemeen directeur Joachim Driessen van uitgeverij Malmberg in reactie op Van Oostroms
verwijten.
De educatieve uitgeverijen opereren in een buitengewoon competitieve markt, en moeten veel en riskant
investeren voor de ontwikkeling van methodes. De kosten zitten daarbij niet in kleurgebruik of glanzend papier,
maar in de kwaliteit van de auteurs
Note: Zie voor de hele context de site van Beter Onderwijs Nederland .

Meer is te vinden op de apparte site met extra mededelingenNedstat Basic - Free web site statistics

==============================================================================