Belangrijke mededeling
van
Freddy Eduard

Translate to Englisch / Frans
(Babel Fish Vertaling

Let op! Er staat nu ook nog een bedreiging van Malmberg directeur Joachim Driessen
en de van belang zijnde emails welke hieronder vermeld zijn, op de site met

extra mededelingen (Deze site bevat ook een interessante oproep voor juristen)

 

 

Chronisch zieke Freddy Eduard een 'makkelijke' prooi voor Malmberg
Iets om over na te denken waneer u een boek of ander drukwerk van deze uitgeverij afkomstig, aan wilt schaffen.

Note: Er zullen ongetwijfeld ook uitgeverijen bij zijn die een eerlijk produkt leveren welke zij op een eerlijke en
integere wijze hebben vergaard. Meerdere uitgeverijen leveren ook eenzelfde prudukt, voor dezelfde doeleinden,
aan het onderwijs. Denk hieraan en beslis dan wie u gaat steunen, de amateur die er voor iedereen is en voor
velen een inspirerende bron is (10 miljoen bezoekers per jar) , of de uitgever die een slaatje wil slaan uit het succes
van een ongesubsidieerde en niet commercieel ingestelde chonisch zieke hobbyist.

Let op: dit bericht gaat niet alleen mij aan, maar ook u als gebruiker van deze sites.
Zie vooral ook de
column, waar verder hierop wordt ingegaan. (onderaan de site)

Door het zich onrechtmatig en zonder toestemming toeeigenen van een gedicht door Uigeverij Malmberg
en deze te vercommercialiseren in een drukwerk, moet Freddy Eduard noodgedwongen stoppen met deze
en alle andere sites, welke een hobbymatig inslag hadden. Niets op deze of gelijke sites van Freddy Eduard
wijzen op commerciele activiteietn; dit is te zien doordat deze sites geen enkele reclame, banners, pop-ups,
verwijzingen naar commercieel opgezette sites of boeken met een ISBN-numme. Deze niet commerciele
bedoelingen zijn dus duidelijk herkenbaar voor iedereen, maar zeker voor personen die beroepsmatig deze
sites bezoeken; hier kunnen dus geen misverstanden door ontstaan. Zij die beroepsmatig met taal bezig zijn,
weten als geen ander dat alles wat er geschreven wordt op papier of internet, automatisch onder het
auteursrecht valt. Het maakt ook niet uit wat of door wie iets geschreven wordt, als het maar origineel is en
al niet door een ander is geschreven. Het maakt ook niet uit of een kind van acht een versje maakt of een
briefje aan oma schrijft, of een geroutineerd schrijver/dichter iets schrijft ; alles valt automatissch onder het
auteursrecht; dit is voor een ieder ook duide;ijk gemaakt middels de linken naar betreffende rechtensite;
zodat ook anderen weten wat hun rechten zijn wanneer zij bijvoorbeeld zelf gedichten of andere teksten
schrijven, al-dan-niet voor internetgebruik.

De doelstelling van Freddy Eduard was altijd om zoveel mogelijk kinderen en volwassenen te laten
kennismake (en hierdoor te stimuleren) met de bedenksels van Freddy Eduard, één van de meest
veelzijdigste creatieve geesten die Nederland rijk is. zie voor een overzicht hiervan de
index-site
Miljoenen volwassenen en kinderen wisten de sites van Freddy Eduard te vinden; wat resulteerde in
duizenden verzoeken tot hulp; hulp die altijd op vrijwillige basis en zonder enige commerciele bedoelingen
gegeven werd; en dit tien jaar lang .En nu komt er iemand van een uitgeverij die dit willens en wetens
teniet wil doen door een gedicht voor eigen gewin in een commerciele context te plaatsen.
Wanneer ik dit oogluikend toe zou laten en zelfs het kleine bedrag wat er als vergoeding vastgesteld
tarief voor (professionele en commerciele auteurs) zou ontvangen, betekend dit het einde van een hobby;
ik ben dan een professional. Ik zou dan al mijn internetwerk moeten opgeven of sterk vercommercialiseren.
Gratis meedenkhulp aan film- en andere projecten zou dan niet meer kunnen.
Hulp die nu nog gratis en vooral voor iedereen beschikbaar was. Van deze gratis meedenkhulp hebben niet
alleen de vele hobbyisten gebruik gemaakt, maar ook zelfs professionele instanties in onderwijs,
opvoedkunde en media..Zelfs andere uitgeverijen hebben op deze wijze gebruik van mijn creatieve brein
gemaakt; zo verwijst o.a. uitgeverij ThiemeMeulenhof middels een link naar één mijner sites voor het zelf
maken van gedichten. Gedichten die je dus niet van anderen hoeft te jatten, omdat je middels de methode op
de site binnen tien minuten als kind of volwassene kunt leren om zelf de mooiste te maken.; daardoor
verwijst ThiemeMeulenhof (zelf een van de grootste uitgeverijen op het gebied van het uitgeven van
lesboeken voor het onderwijs) dan ook naar deze site als informtiebron voor het zelf maken van gedichten.
Media-organisaties zoals Zappelin) verwijzen naar mijn filmmaaksites om kinderen zelf alle ins-en-outs bij
te brengen bij het maken van een eigen filmpje om op te sturen naar deze organisatie. Vele projecten zijn al
op deze wijze om mijn filmmaaksites heen gebouwd. Grote filmmakers zoals de maker van Kruistocht in
Spijkerbroek verwijzen naar mijn sites om de kinderen die meedoen in de film op een kind-begrijpelijk
e manier een filmmaak-proces bij te brengen. Kennisnet heeft vele verwijzingen naar mijn sites.
Landschapsarchitecten, gemeentebesturen en schoolorganisaties hebben bij één mijner sites ( Naamspringen)
de de basis gevonden om zelf verder te ontwikkelen tot kindvriendelijke routtes zoals Kindlint, schoolpleinen
en speelvelden zoals Zoneparc (2001 Engeland)

Nu is het verwijzen naar een andere site met daarbij een korte samenvatting van wat er op de site te vinden
is, een gangbare en (auteursrechtelijke) toegelaten vorm van openbaarmaking; hier heeft men dus geen
toestemming vooraf voor nodig. Maar wanneer je een gedicht of ander geschrift grotendeels of in zijn geheel
over gaat nemen is er geen sprake meer van een korte samenvatting, hier heb je dus vooraf toestemming
van de auteur voor nodig; dit geldt zeker wanneer de auteur ee schrijvende ammateur is die voor zijn hobby
schrijft. ook al publiceerd de amateur her op internet, dan nog heeft een uitgeverij geen enkele recht om het
zich toe te eigenen voor publikatie in welke vorm dan ook.

Het is dus mijns inziens hoogst onfatsoenlijk en getuigd daarbij van verregaande arrogantie van deze
Maria de Leeuw als vertegenwoordigster van de uitgeverij, om op deze wijze zich werk van anderen toe
te eigenen; ook al willen ze er naderhand een klein bedragje voor betalen.
Het zou in zijn algemeenheid van goede smaak en fatsoen getuihen, wanneer je vooraf overleg pleegt
over het gebuik van andermans geschriften; zeker wanneer dit zo overduidelijk bij deze geschriften
vermeldt staat en je als professional gelijk al kunt zien of deze nu door een amateur, of een
professioneel schrijver zijn gemaakt.


De uitleg die ik zelf kreeg van Maria de Leeuw was: Dat zij recht hebben op het door mij geschreven
gedicht, en daarom gaan publiceren middels een boekwerk.
Het betekend wel, dat als dit zou mogen, ze zich alles en van iedereen zouden kunnen gaan toeeigenen
onder het mom van onderwijspublikatie.


Vind je dat dit geen manier van doen is en niet kan, of je wilt degene die hiervoor verantwoordelijke is bij
de uitgeverij spreken om haar mening te horen? bel dan met:
Uitgeverij Malmberg
Maria de Leeuw
Secretariaat basisonderwijs - lezen
073 6288965


U kunt natuurlijk ook een email naar de directeur zelf sturen; zeker als men u telefonisch zou afschepen.
mail dan met Joachim Driessen.
joachim.driessen@malmberg.nl (telefoon: 073-628 87 43)


Note: Voor media en pers is de email waarin de overname medegedeelt wordt, beschikbaar.
Freddy-Eduard@chello.nl

Ik houd me verder het recht voor om toegezonden emails en andere reacties welke hierover gaan,
via dit medium openbaar te maken ter
inzage van iedereen.

Eventuele nadere berichten kunt u deze op de volgende site vinden
extra mededelingen

Column

Ik heb in mijn mondeling en schiftelijke reactie aan betrokkenen
bij Uitgeverij Malmberg duidelijk mijn eisen ter bescherming
van mijn goede naam en eer, neergelegd. Ik heb via deze contacten
ook op duidelijk wijze mijn gelijk aangekaart. Ook wisten ze van
de publicitaire middelen die ik ter beschikking had en heb;
desondanks bleef men bij hun stelling van eigen recht en gelijk.
Maar is dat recht en gelijk ook volgens de wet? Néé dus!
Want de wet zegt ook dat je niemands goede naam en eer mag
beschadigen. En dan is er nog een morele wet, zoals dat een
goed burger betaamt. Je mag een ander niet willens en wetens
schade aanrichten. Richt je toch schade aan, zul je deze met
alle tot jouw beschiking staande middelen ongedaan moeten
maken. Ik heb dus deze middelen aangegeven bij de betrokkenen,
en daarbij de vertegenwoordiging van Uitgeverij Malmberg, in
een kort en reëel eisenpakket:
1 Met directe ingang de verspreiding van het betreffende boekwerk
stoppen, alsmede dat de boeken die nog teruggehaald kunnen
worden, worden teruggehaald.
2 Rectificatie wanneer er toch al boeken zijn verspreidt.
3 De toezegging dat er geen enkel schrijfsel van mij nu of in de
toekomst zonder mijn uitdrukkelijk schriftelijke toestemming
openbaar wordt gemaakt.
4 De eis dat er binnen 24 uur antwoord moest worden gegeven
op mijn email waarin de eisen vermeld staan.
Note: Nu het gebleken is middels publikatie dat het betreffende
boekwerk pas in mei 2008 op de markt komt , heeft men dus
voldoende
gelegenheid om aan mijn eisen te voldoen.

Alleen aan deze laatste eis (4) is voldaan. In deze email verwijst
men mij naar de zgn onderwijsexeptie (auteurswet) Maar men
vergeet erbij te vermelden
, dat, de auteur het recht heeft om
publikatie te verbieden wanneer de goede naam en eer in
discrediet komen. Welnu, op de op zwart gezette sites is dit
discrediet duidelijk aangegeven en aangetoont. Pas wanneer
er aan mijn eisen wordt voldaan, zal ik overwegen om mijn
sites (meer dan 80 sites en webpagina's) weer voor de
miljoenen bezoekers bereikbaar te maken. In een welles-nietes
competitie tussen mij en de 'machtige' uitgeversmaatschappij
heb ik geen zin; pas als aan mijn eisen is voldaan en mijn
persoon in rechten en eer is herstelt, zal ik in verder contact
treden met de hoogste baas aldaar.

Wat zou dit allemaal kunnen betekenen wanneer deze manier
van werken door een commerciele instelling zou worden
toegestaan, ook al gaat het misschien maar om een zeer gering
bedrag wat tegen zijn of haar zin en vooraf wetens in, aan het
jaarinkomen wordt toegevoegd?
a Het zou kunnen betekenen dat iemand die vlak onder een
inkomensgrens zit nu over deze grens heen zou kunnen
komenen daardoor in een veel hoger belastingsteltsel terecht
zou komen. (Vaak een bewuste keuze tussen werknemer
en werkgever om in een lagere belastinggroep te blijven
zitten, omdat anders de opslag volledig teniet wordt
gedaan en zelfs de werknemer er op achteruit gaat)

b Iemand kan net buiten de huursubsidiegrens terecht komen
c Iemand kan net buiten de ziekenfondsgrens terecht komen
d Iemand kan de volledige rechten verliezen bij fallisement,
omdat dit nu als een waarde-element wordt beschouwd.
e Iemand zou vanaf nu de komende jaren belastingformulieren
moeten gaan invullen omdat zijn of haar inkomen buiten de
werkgever om verhoogd is. (extra inkomen)
f Iemand met een uitkering zou zich, vanwege zijn vermeende
commerciele activiteiten moeten gaan verantwoorden bij een
uitkeringsinstantie.
g Subsidie-aanvragen kunnen bemoeilijkt worden vanwege
dit inkomen

Bovenstaande is slechts een korte opsomming van wat de
nietsvermoedende burger tewachten kan staan wanneer
hem of haar dat overkomt.

Niet alleen de auteurrswet biedt bescherming wanneer het gaat
om iemands goede naam en eer, maar ook het burgerwetboek
beschermd iemands integriteit als het gaat om de goede naam
en eer van een persoon en of zijn goederen.

In dit geval wordt er door Uitgeverij Malmberg dus daadwerkelijk
en daarmee bewust schade aan mijn goede naam en eer toegebracht,
ook al zou men dit willen ontkennen; want een uitgeverij als
Malmberg, die naar 'eigen' schrijven de grootste is op dit gebied,
heeft dagelijks te maken met deze wetten en is daarbij ook nog
werkgever; wat impliceerd dat er ook verstand is van inkomens
en inkomen-gerelateerde statussen van personen. En iemand
willens en wetens een ongewild bedrag in de schoenen schuiven,
is mijn inziens een laffe daad. En wat mij betreft, kunnen zij deze
laffe daad wat minder laf maken door de boel terug te draaien,
zoals ik in mijn eisen heb gesteld.
Het zou niet alleen voor mijzelf enige eer en herstel geven, maar
ook voor de mogelijk anderen die op eenzelfde wijze de dupe
zijn geworden van deze (onfatsoenlijke en onwettelijke) praktijken.


Vind je dat dit geen manier van doen is en niet kan, of je wilt degene die hiervoor verantwoordelijke
is bij de uitgeverij spreken om haar mening te horen? bel dan met:
Uitgeverij Malmberg
Maria de Leeuw
Secretariaat basisonderwijs - lezen
073 6288965


U kunt natuurlijk ook een email naar de directeur zelf sturen; zeker als men u telefonisch zou afschepen.
mail dan met Joachim Driessen.
joachim.driessen@malmberg.nl (telefoon: 073-62 88 743)

Nedstat Basic - Free web site statistics