Eurokaz 1997 . offset . 70 x 70 cm 

print : Meic . Zagreb