Terug naar Home

Hieronder een overzicht van alle tot heden (December 2002) gevonden Begijnen, bewoonsters en paters van het Begijnhof te Amsterdam.
Tot nu staan er 802 namen in het bestand, waarvan zo'n 675 werkelijk Begijn zijn geweest. Bij enkele is ook melding gemaakt van familieleden en van sommigen is het niet zeker of zij Begijn waren, of gewoon bewoonster van het Begijnhof.
Het laatste Begijntje dat op het Begijnhof leefde, was Zuster Antonia.
Haar naam voor de Burgerlijke Stand was Agatha Kaptein, maar die naam gebruikte ze alleen voor wereldlijke zaken. Met het overlijden van deze vrouw met krachtige geest, zoals Mgr. Jac van der Hoogte op 26 mei 1971 in zijn Lijkrede bij de uitvaart op St. Barbara sprak, kwam een einde aan de roemrijke geschiedenis der Amsterdamse Begijnen.

De gegevens voor dit overzicht komen voor een groot deel uit eigen onderzoek in het Gemeente-Archief te Amsterdam, m.n. het archief van het Begijnhof PA 740.
Maar ook is gebruik gemaakt van de door de onvolprezen Mejuffrouw Dr. Isabella Henriėtte van Eeghen verzamelde gegevens over de Vrouwenkloosters en Begijnhof in Amsterdam; van de 14e tot het eind der 16e eeuw die zij vastlegde in haar in 1941 verschenen proefschrift voor de UvA, met bovenstaande titel.
Verder zijn gegevens verwerkt, welke komen uit de Doctoraalscriptie uit 1999 van Annemarie den Blanken, waarin een overzicht van de Begijnen en bewoonsters van 1700 tot 1800.
Ook is een grote hoeveelheid gegevens afkomstig uit de diverse "Liber Memorialis" welke door de paters van het Begijnhof bijgehouden moesten worden en waarvan er zich nog enkele op het Begijnhof bevinden.

De bij de notities genoemde bronnen hebben de navolgende betekenis:
Jaartal,mb,nummer = Maandbladen Amstelodamum 1900-2000 op CDRom.
Jaartal,jb,nummer = Jaarboeken Amstelodamum 1900-2000 op CDRom.
van Eeghen = Proefschrift Vrouwenkloosters en Begijnhof in Amsterdam.
van Dijk = Eigen onderzoek in Gemeente-Archief PA-740 en Liber Memorialis.
van Blanken = Doctoraalscriptie 1999 Annemarie den Blanken.

In chronologische overzichten is het mogelijk te bepalen welke Begijnen er op het Hof woonden en in welke periode zij het Begijnhof bewoonden.

Alle Begijnen van Amsterdam

D y k s o f t S u p e r b e