Hauptstaatsarchiv Düsseldorf: Stift Kranenburg-Zyfflich, aktennr. 8, kerkrekeningen van Leuth:

 

Reeckeningh en B.. van den kerckmester Wessel van Benthum van de kercken inkompsten tot Leuth, de annis 1741,1742 en 1743.

Ontfanck de annis 1741 en 1742

 

Dlr

St

Het kerckenhuijs jaerlix aen pacht 27 Dlr facit in 2 jaeren

54

..

Ons L: Vrouwen Hofsteede jaerlix 17 Dlr facit in 2 jaeren

34

..

Den Gojart jaerlix 8 Dlr facit in 2 jaeren

16

..

Kercken kempken jaerlix 9 Dlr facit in 2 jar

18

..

Kercken hofsteede jaerlix 11 Dlr facit

22

..

Reinen merg jaerlix 21 Dlr maeckt in 2 jaren

42

..

Hooghbonckel jaerlix 12 Dlr doet in 2 jaren

24

..

Grooten Kerckenkamp jaerl 52 maeckt in 2 jar

104

..

Kerckenkamp in die Wijten jaerl 31 Dlr ergo

62

..

De kamer jaerl 13 Dlr in 2 jaeren

26

..

Staende Renten jaerlix 33 Dlr 26 St maeckt in 2 jaeren

67

..

Noch kompt hier bij den ontfanck de anno 1743 gelijck volght

Het kercken huijs Henderick van Haeren gepacht voor

20

0

De kaemer met een gedeelte van de hoff Henderick Jansen voor

10

0

De helfte van ons L: Vrouwen hofsteede Wessel van Benthum voor

19

0

Den gojart Jan Reimert gepacht voor

8

0

Den Trijnen Wessel van Benthum voor

7

0

Int kercken kempken ontrint 3 parten H: pastor

8

0

Transport

561

22

Kercken hofsteede Henderick van Kolck gepacht voor

15

0

Reinen mergen Hend: van Kolck gepacht voor

22

0

Den Hooghbonckel Hend: van Kolck gepacht

15

0

Den grooten Kerckenkamp aende weeteringh Gerrit Meurs gepacht voor

50

0

Den Kerckenkamp in die Wijten Bart Staijen gepacht voor

31

0

Staende rinten jaerlix

33

26

It 13 jan: 1743 hebben pastor en kerckmeester bij openen perck aen den meest biedende verkoft:

Eenige Essen brant holt den H: Pastor behald voor

5

17

Noch heeft Jan Meurs gekoft eenigh willigen Rijsholt voor

7

0

Noch ontfang van Jan Janssen in de Erlicom voor 2 keersen

2

0

Noch van Johan van Noij ontfang voor 1 keersen

1

0

Noch van hundert Boenders in de Erlicom ontfangen voor een schotwilligh

2

15

Noch van de Erfgenaemen van Sander Croes ontfangen, soo hij aende kerck tot Leuth heeft vermaeckt

50

0

Noch van Jan Meurs gewesenen kerckmeester ontfangen, soo hij in sijne reeckeningh aen de kerck schuldigh wass gebleeven

19

15

Noch opgelt van 276 guld holl. Den gulden aen opgelt gereeckent 10 duijten Cleefs facit

11

15

Summa als Empfangh

827

20

Hier volght de uijtgaven

Aen de wedue Beukmans te Nijmegen betaelt 2 gl 17 st 4 d holl: doet aen Cleefs

2

29½

Noch tot Cleef voor 8 St nagels gekoft en voor de lamp in de kerck te maecken 13 st bet saemen

0

21

Noch aen Jurgen Jansen Keijmer betaelt voor 3 malder kalck welcke aen het kercken huijs gebruijckt

8

15

Noch voor de vraght van de selfde kalck

1

0

Noch voor de kalck te beslaen en waeter draeg

0

18

It 28 august 1742 aen Henderick Terwijnt bet voor verwen in de kerck en pastorien huijs

3

12

Noch aen Jan van Berdijck bet vant horologie te repareeren It 24 septemb: 1742

4

15

Noch heeft den horologiemaecker met sijnen kneght bij mijn verteert in kost en dranck

2

20

It 2 october 1742 aen den metselder Frans Gottinger bet. van metselen aen de pastorien huijs

2

22

Noch de selfde metselsers bij mijn aen eten en drincken verteert

1

4

Noch 3 karren sandt en een (holt?) tot den raem tot het pastorien huijs tot Kekerdom gehaelt

0

23

Noch heeft den inseler in 6 daegen bij mijn verteert over het timmeren van het pastorien huijs

2

0

Noch aen Bernt Norman betaelt van de heggen te scheeren om den kerckhoff

0

22

Noch aen Hermen Nawens betaelt voor verwen aen de pastorien huijs

1

27

 

36

Noch aen Sander Sanders betaelt voor 12 Roeden te graeven aen Reinen mergen it 28 octob 1742

1

18

It 14 9ber 1742 het mergengelt van het kerckelant betaelt met 35 Dal 13 St dogh die vierdepont hollants gelt maeckt

35

25½

It 18 9ber aen den Heer pastor bet volgen Quitt.

90

18

Noch aen den Metselder Frans Gottinger bet. voor eenen dagh aen de pastorien huijs te metselen

0

15

1743 it 31 jan aen de wedue van de Sandt tot Nijmegen betaelt voor 5 keersen en ½ wierook 5 gld 5 st holl: doet aen Cleefs

5

15¼

It 17 mert 1743 aen Gerrit Jansen smit in Leuth een reeckeningh aen de kerck betaelt met

8

19

Noch voor 2 kannen olie tot de kercke lamp betaelt

0

24

It 5 april 1743 aen Hend. van Ackeren betaelt voor 100 geweterde latten tot het kerckenhuys

6

0

Noch van de latten te haelen

1

0

Noch aen Jantie Coppers betaelt naemens den heer pastor Coppers … it 6e meij 1743

90

18

It 10 juni 1743 aen Jan Spronck betaelt voor 3¼ vim men schooven tot het kercken huys

10

24

It 1 juli 1743 aen Cristoffel Coninghs betaelt voor 2000 steen tot het kercken huijs

16

0

Noch aen Bart Staijen betaelt voor 1 kar steen te haelen

1

0

Noch ick selver een kar steen gehaelt

1

0

Transport

306

4

Noch aen de nabueren gegeven van die steen .. haelen ½ ton bier

1

28

It 2 juli 1743 aen den horologiemaecker Jan Noij betaelt voor het zelfde te repareeren

0

27

Noch aen Jan Reimers betaelt om Jan Noij te haelen

0

8

It 3 juli 1743 aen Bernt Norman betaelt voor 2 daegen de heggen aen den kerckhoff te scheeren

0

24

Noch in die 2 daegen aen kost en dranck aen de selve

0

20

Noch voor de kerck te reinigen betaelt

1

5

Noch een kuyp kalck te Gennip gehaelt aen vraght

1

0

It 9e juli aen Willem Wolters betaelt voor ½ vim riet en voor decksteen tot het kercken huijs

2

15

Noch aen den Heer Richter Pavenst et naemens den gewesenen Sluijter Davidis bet

4

15

Noch aen den metselder Frants Gottinger bet. weegens arbeijts loon aen het kerckenhuijs

4

27

Noch voor een spinnejager voor de kerck betaelt

0

15

Noch aen den glaesemacker betaelt voor glasen aen het kercken huijs te maecken

0

15

Den 15 september 1743 aen Willem van Kolck betaelt voor de kerck

6

5

Noch in september 1743 aen Jan van Gein bet. voor 1000 steen

6

9

Noch van het overvaeren van die steen aen Jan van Meegen in die Erlicom betaelt

0

27

Transp:

338

22¼

Noch van die 1000 steen van de (sack) naer (Leuth) te vaeren

1

0

Noch in september 1743 aen Bernt Norman bet. van den Lijndenboom op den kerckhof en de heggen te scheeren

1

0

It 9ber 1743 aen vrouw Greven betaelt voor nagel soo aent kerckenhuijs gebruijckt sijn

2

6

It 4e 9ber 1743 van Willem van Kolck voor 21 st. latten tot het kerckenhuijs gekoft

0

21

It 8 9ber 1743 viir 2 malder kalck betaelt aen de wedue Keijers

5

12

Noch aen den metselder Frants Gottinger betaelt volgens quitungh en reeckenings

8

24

It 4 december 1743 aen Lucas Meinders bet. voor 12 eijcke slijten tot opleggen voor het kercken huijs

3

26

Noch een reeckeningh aen Frans Gottinger bet. weegens een neijen putt te maecken aen den heer pastors huijs

9

9

Noch 3 karren sandt tot den putt gevaeren

1

0

Noch aen Jan Reimers betaelt voor graven aen den putt

0

20

It 16 octob. 1743 aen Henderick van Kolck voor schooven tot het kerckenhuijs

5

20

Noch heb ick selver een vim schooven tot het kerckenhuijs geleevert

4

0

Transp:

382

10¼

It 27 9bris 1743 aen Wander Jurriens bet. van 5 daegen te deiken op het kerckenhuijs

2

0

It selvend aen Frans Hendericks betaelt voor 7 daegen te deiken op het kerckenhuijs

2

24

It 3 decemb: 1743 aen Gerrit Meurs bet: voor 2¼ vim schooven tot het kerckenhuys

9

0

Noch aen den smit Johannes Lem een reekening aen de kerck betaelt met

13

20

Noch aen Jan Meurs in de Erlicom voor 1 vim schooven tot het kerckenhuijs betaelt

4

0

Noch aen den Boermester Hend. Bierman betaelt voor kalck en steen soo aent kerckenhuijs gebruickt sijn

8

7

It 4 mert 1744 aen Henderick Bierman bet. voor kalck en steen soo aen den Heer pastor sijn putt gebruijckt sijn

18

25

It 20 mert 1744 voor schoonmaecken van de kerk betaelt

1

10

Noch aen den metselder Willem Engelen bet. van de floer in der kerck gelijck te maecken

3

0

Noch aen den horologiemaecker Johan Noij betaelt weegens het repareeren van het horologie it 15 april 1744

10

10

It 15 e april 1744 aen Peter Pieper bet. voor 3 neije glaesen in de kerck te maecken

3

24

Transport

459

10¼

Noch aen Henderick Eenselaer voor 3 nieuwe (Heekens) te maecken voor de kerck it 24 april 1744

3

0

1744 it 26 junij aen Jan Jngenool betaelt voor 2 malder kalck

5

12

Noch van den kalck te haelen

1

0

Noch 3 karren sandt voor de kerck gehaelt

0

21

Noch aen Jan Thijlen betaelt voor geleevert holt en arbeijts loon aent kercken huijs

38

21

It 2 august 1744 voor 1500 pannen tot de pastoors huijs betaelt aen de vrow van Jan Teunissen 24 gld holl doet aen Cleefs

25

6

Noch aen vraght van de pannen

5

0

Noch aen Gerrit Holterman bet. voor 350 (Baadt)garden tot het kercken huijs

2

0

Noch aen den Heer Richter en Heer secretaris en Schepens bet: it 18e august 1744

5

0

It 2 septemb 1744 aen Johannes Ricken bet. voor de heggen schoon te maecken en te scheeren

2

20

Noch aen den Custer sijn tractament pro annis 1741, 1742 et 1743 jaerlix 3 daeld facit in 3 jaren betaelt it 2 septemb 1744

9

0

Noch aen Johannes Ricken betaalt van de weeteringh te veegen van den kercken boomgaert van annis 1742 et 1743

0

24½

Transport

557

23¾

Noch aen Koningkl. Schattungh betaelt door Henderick van Haeren het welck ick hem aen sijnen pacht van t kercken huijs en lant het goet ge daen in verscheije reijsen het volgens Quitung

100

21

Noch aen Jan Thijlen aen geleevert holt en arbeijts loon bet.

15

3

Noch aen de selfde betaelt

1

22¼

It 9ber 1744 aen den Heer pastor Kappenhaegen sijn jaerlix tractament en voor geleeverde kercke wijn en het kercke goet te reijnigen en het kermis gehald bet.

90

18

Noch voor een neij alf betaelt

7

0

Noch aen den Leijen decker Willem Heesen bet. voor eenige geleeverde waeren en arbeijtsloon pro annis 1739, 1740, 41, 42, 43 et 1744 samen

69

25½

Noch aen de leijen deckers geleevert 194 kannen bier de kan 1½ st. facit

9

21

Noch in den tijdt 51 nachten slaapgelt des nachten 2 st facit (doorgehaald)

3

12

Noch aen Mr. (Derrick invesfunt bet. von in op de pastor sin huys)

52

0

Noch weegens 3 jaeren van de intelligents zedulen

3

0

Noch aen Mons. Slingervoort betaelt voor 10 plancken 5 gld 10 st. holl. doet aen Cleefs

5

23

Noch aen vraght van de plancken

0

18

Voor intemaenen van 1741, 1742 et 1743 jaerlix 3 Dlr 15 St facit

10

15

Transport

924

10¾

Noch voor de reeckening in Duplo afteschrieven jaerlix 1 Dlr facit in 3 jaeren

3

0

Summa

927

10¾

 

827

20

 

99

20¾

(Handtekeningen)

Kappenhagen Pastor

Jan Noij schepen

Dieser ist des A (het handmerk) scheffen van der Paverts

Hendrick van Kolck Scheppen

Sijnen handmerck und attester

Door den kerckmeester (Hend.) Holterman dato richtigh betaelt is doe hiermede iede quit und bescheiningen Loeth 17 junij 1760

Wessel van Bentum

Terug naar Onderzoek