Vorige    Historie   Volgende

1934

Op 6 januari 1934 werd de eerste officiële vergadering belegd. Er waren 18 leden en 5 donateurs aanwezig. In verband met zijn studie bouwkunde stelde de heer Maissan zich niet langer als orkestleider be­schikbaar. Als plaatsvervanger werd de heer Hilberink aangetrokken. Er werd besloten, dat het orkest aan concoursen deel zou gaan nemen, zodra de vereniging daarvoor kapitaalkrachtig genoeg was. Het jaarver­slag geeft er blijk van, dat Ĉoline van meet af aan veel activiteiten ontwikkelde. Er werd met sukses opgetreden in het AMJV-gebouw, medewer­king verleend aan De Gideonsbende, samengewerkt met het zangkoor Con Brio, dat onder leiding stond van de heer D. de Jong, de latere dirigent van Ĉoline. In verband met ruimte gebrek werd op 11 april het nieuwe repetitielokaal Het Geheelonthoudersgebouw aan De Oppert, in gebruik genomen. Al spoedig werd duidelijk, dat de heer Hilberink niet de juiste persoon was om Ĉoline naar een hoger niveau te voeren. Voor hem in de plaats werd tot dirigent benoemd de heer D. de Jong, wiens naam nog lang aan Ĉoline verbonden zou blijven.

Vorige    Historie   Volgende