Vorige    Historie   Volgende

1960

Op l februari nam Ćoline haar intrek in het Crooswijkse Volkshuis aan de van Reijnstraat, na 10 jaar gebruik gemaakt te hebben van een lokaal in de Wolstraat. Om financiële redenen werd het de heer Vuyk te bezwaarlijk om als bestuurslid actief te blijven. Gedurende 14 jaar reisde hij al opeigen kosten vanuit Den Haag op en neer. Goede raad was duur. De voorzitter schafte raad en stelde voor om de heer Vuyk lid van verdienste te maken. Alle kosten die hij maakte kwamen dan op rekening van de vereniging. Gezien de staat van dienst van de heer Vuyk vonden de leden het voorstel alleszins aanvaardbaar en werd hij uitgeroepen tot Erelid. Een goed penningmeester bleef voor Ćoline behouden. De heer Maissan, die, zoals het een goed voorzitter betaamt, altijd probeerde de leden een hart onder de riem te steken, wanneer de omstandigheden daar om vroegen, schreef in het mededelingenblad: “Waarde Leden. Dank voor de steun die U allen geeft om het voortbestaan van Ćoline te garanderen. Om ons heen zien we, dat veel verenigingen op verschillend gebied, grote achteruitgang boeken en vaak zelfs opgeheven worden. Zoals wordt beweerd, is dit te wijten aan de opkomst van de televisie. Is dit echter wel zo? Ik geloof van niet. De oorzaak is een andere. Er is sprake van mentaliteitsverandering, die zich kenmerkt door het laten versloffen van datgene waarvan men eerst zo vervuld was. Het is een onrustbarend tijdsverschijnsel. Door deze slapte te vertonen wordt veel levensvreugde vernietigd. Laten wij er ons tegen wapenen en niet toegeven aan deze gevoelens, die ertoe leiden, dat we onze muzikale gaven niet meer ontwik-kelen". Er verlieten in dat jaar 3 leden de vereniging, maar er kwamen er ook drie bij, te weten Tonny Cunes, Sonja Snoeij en de gaande en komende man Albert Elderhorst. Het ledental bleef zodoende staan op 16. Deze formatie gaf op 13 februari een geslaagde uitvoering in samenwerking met het Crooswijks Gemengd Koor in de zaal aan de Hammerstraat. Op 22 oktober werd gespeeld op het festival van de Rotterdamse Kunst Stichting.

Vorige    Historie   Volgende