Vorige    Historie   Volgende

1985

Sinds de Algemene Ledenvergadering, gehouden op 11 februari was het bestuur als volgt samengesteld: Gé Verdonk voorzitter, mevrouw M.C. Sikkenk secretaris, mevrouw B. Korbee penningmeester, mevrouw M.C. Verdonk bibliothecaris, de heer J.F. Maissan algemeen bestuurslid. Mevrouw E. Slinger, die de functie aan mevrouw Sikkenk overdroeg, had 9 jaar deel uit gemaakt van het bestuur. In het ledenbestand deden zich weer enige wijzigingen voor: de heren Blokpoel en Elderhorst bedankten in september als lid. Als nieuwe leden dienden zich aan: Mevrouw van 't Hoff en Dyana Justic. Beiden kwamen de gitaarpartij versterken. Ook dat jaar werd weer een keur van uitvoeringen gegeven. In het voorjaar werden bezocht: De Roo van Capelle, De Oosterwiek in Oosterflank en De Hoeksteen in Ommoord. Naast hard werken op de repetitie avonden werd er behoefte aan ontspanning gevoeld. Eind maart werd dan ook een ledencontactavond in de kantine van Volkstuin Vereniging Lusthof belegd. De heer Snoeij werd wegens zijn bijzondere verdiensten benoemd tot Erelid. De tekst van de oorkonde die hij bij deze gelegenheid kreeg uitgereikt luidde als volgt: “Aanleiding tot het toekennen van het predikaat Erelid werd gevonden in het feit, dat hij gedurende 40 jaar deel uit maakte van het bestuur, in welke periode hij op diverse gebieden baanbrekend werk voor de vereniging en het Rotterdamse mandolinegebeuren in het algemeen verrichtte”. Na een optreden in Huize Laurens te Ommoord, verzorgde Ĉoline in juni een buitenconcert in het kader van de manifestatie "Hiero, hart voor de stad". Het aanvankelijk met gemengde gevoelens tegemoet geziene optreden resulteerde in een gezellig en feestelijk zondagsgebeuren. Na de vakantiestop werd met een vernieuwd programma opgetreden in Verpleeghuis Schiehoven te Schiebroek en bejaardencentrum De Schutse te Ommoord. Het presentatieconcert vond plaats in De Klimmende Bever en wel op 17 november. Het behaalde resultaat was "redelijk goed". In december werd in het Brautigamhuis te Schiebroek op zondagmorgen een koffieconcert verzorgd. Inmiddels hadden de eerste besprekingen plaatsgevonden tussen de besturen van de 5 Rotterdamse mandolineorkesten m.b.t. het geven van een gezamenlijk concert. De heer Ludemann had zich reeds bereid verklaard om de taak van dirigent op zich te nemen. Na diverse repetities zou het concert op een zaterdag in november 1986 moeten plaatsvinden.

Vorige    Historie   Volgende