Vorige    Historie   Volgende

1998

Algemene Ledenvergadering
werd op 16 februari in aanwezigheid van 24 leden gehouden. In zijn openingswoord liet de voorzitter nog eens de dirigenten de revue passeren, die Ĉoline hadden geleid. De diehards onder hen waren Dick de Jong (19 jaar) Cees de Ruijter (18 jaar) en Cees Baijens (17 jaar). 
Het voorstel de contributie met f. 30,00 per jaar te verhogen werd aangenomen. 
M.b.t. de repertoirekeuze waren een aantal leden van mening, dat er te hoog werd gegrepen. Anderen vonden dat het, om het bereikte spelniveau te handhaven, aan enkele pittige studiestukken niet mocht ontbreken. Dirigent en bestuur zeiden te zullen streven naar een goede afwisseling in het repertoire. De kas, gecontroleerd door Emmy Sterenborg en Frans Meijer, was in orde bevonden.
Martine pleitte ervoor om het saldo van het instrumentenfonds te gebruiken voor de aankoop van een instrument van hoogwaardige kwaliteit.

Ledenbestand
Per 31 december 1998 telde het orkest 28 spelende en 2 ereleden. Gerda Schumacher en Toos Bijleveld  moesten helaas hun lidmaatschap  beëindigen vanwege gezondheidsredenen. Anita Spijkermann meldde zich per 1 juni aan als lid.

Bestuur
De bestuurssamenstelling bleef ongewijzigd: voorzitter Gé Verdonk, secretaris Dit Sloot, penningmeester Joke van ´t Hoff, bibliothecaris Erik ´t Hart, algemeen bestuurder Babs Korbee.

Jubilea
Op maandag 2 februari werden tijdens de repetitie Joke van ´t Hoff gehuldigd wegens haar 12½-jarig lidmaatschap en Martine Sikkenk wegens haar eerste lustrum als dirigent.. Beiden. kregen een gedicht en bloemen aangeboden.
Op 1 juli was het 35 jaar geleden dat 1e mandoliniste Bep Visscher zich bij Ĉoline liet inschrijven. De ontwikkelingen die Ĉoline sindsdien doormaakte heeft Bep altijd met hart en ziel meebeleefd. Hoogtepunten waren goed geslaagde uitvoeringen, dieptepunten het overlijden van dirigenten en leden. Leden kwamen en gingen, maar de vaste kern, waaronder Bep, zette zich onverstoorbaar in voor het voortbestaan van Ĉoline. Ter gelegenheid van haar jubileum werden aan Bep de Legpenning van het NVvMO uitgereikt, vergezeld van bloemen en een gedicht , waarin haar mandolineloopbaan werd geschetst.

Wel en wee
Per 1 april was Emmy Slinger 50 jaar lid. Er werd aan deze unieke gebeurtenis een plechtig tintje gegeven. De repetitie van maandag 6 april werd na de pauze omgezet in een huldigingbijeenkomst. Als cadeau werd Emmy een vaas met inscriptie, in de vorm van een mandoline en de data  01-04-1948 – 01-04-1998, aangeboden.
Op 4 april werd het overlijdensbericht ontvangen van ex lid Leo Van Leeuwen. Leo, die in 1995 wegens gezondheidsredenen afscheid had genomen,  was gedurende 13 jaar een zeer gemotiveerd mandolinist in de 1e partij. Hij werd 78 jaar.
Op 25 juni legde Martine haar eindexamen Uitvoerend Musicus af in de Bachzaal van het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam. Meerdere leden van Ĉoline woonden dit bijzondere gebeuren bij. Het programma omvatte een verscheidenheid aan stijlen. Begonnen werd met de Sonate in G-groot K.91 van Scarlatti. Hierbij werd Martine, die de barokmandoline bespeelde begeleid door Thérèse de Goede op clavecimbel. La Follia van Corelli werd gebracht door  het duo Amuse-Oreille, vertolkt door Martine op de Napolitaanse mandoline en Nelleke ter Berg op gitaar. Préludio nr.2 van Calace werd door Martine met verve gebracht. Daarna volgde, begeleid door gitarist Machiel van Egdom, Aroma, speciaal voor deze gelegenheid geschreven door Gerard Beljon. Ter afsluiting was Martine actief in het Amsterdams Kwintet. Het uit te voeren werk Sanglots werd in opdracht van het Fonds voor de Scheppende Toonkunst speciaal voor het kwintet geschreven door Ketty Nez,. De uitslag van de jury liet niet lang op zich wachten. Men was unaniem van oordeel, dat Martine met het cijfer 9, met lof voor het examen was geslaagd en dientengevolge het diploma Uitvoerend Musicus kreeg uitgereikt.
In de finale van de Stichting Nederlands Impresariaat eindigde het duo Amuse-Oreille op de eerste plaats. De jury, onder voorzitterschap van Huub Dael , directeur van de Rotterdamse Doelen, was unaniem van mening dat het duo van een uitmuntende klasse was, en subliem musiceerde. Onder de juryleden bevonden zich ook Ton Hartsuiker, voormalig directeur van het Sweelinck Conservatorium, Cees Otten, bekend nestor en pionier van de oude muziek en Willem Vos, directeur van de AVRO-afdeling klassiek.

Repertoire
Engelse Suite bew. Elke Tober Vogt
Für Wolfgang van Leopold Mozart
Milena van Mario Maciocchi
Juliana van M. Belasco, bew. Daniëlle de Rover
Lichterfelder Zupfmusik van Konrad Wölki
Planxty O´Carolan van Bruno Swordikowski
Ballad Argentine Spanish Impressions, van Pieter v.d. Staak bew. Erik ´t Hart
Romance van Scheidler bew. Eric ´t Hart
Die Specknerin” deel 1 en 8 van Wilhelm Mohr

Eigen concerten
Op 15 april in Zorgcentrum Schiehoven. Verliep nogal chaotisch. Men stond er n.l. op, dat we een half uur eerder dan was afgesproken zouden beginnen. Met kunst en vliegwerk lukte dit. De concentratie had er niet al te veel onder geleden. Na afloop waren zowel uitvoerenden als luisteraars content. Leny v.d. List, Erik ’t Hart en Ferry Hilgerson overkwam onderweg naar Schiehoven helaas een verkeersongeval.
Op 12 mei bejaardencentrum De Aarhof in Zevenkamp. De temperatuur was die dag extreem hoog. Desalniettemin werd het programma naar behoren afgewerkt. De zaal was goed gevuld. Het publiek enthousiast. Na afloop werden dirigent en orkestleden bedankt voor hetgeen werd geboden.
Op 24 september in serviceflat De Hoeksteen. Gastvrij onthaal en een goede sfeer. De accommodatie was ruim voldoende. De presentatie werd verzorgd door Emmy Sterenborg. De fluitsolo in de Engelse Suite werd uitgevoerd door Marionne de Vries. Het optreden werd door het publiek zeer gewaardeerd.

Deelnemingen
Op zaterdag 2 mei Klinkt Goed in de Doelen te Rotterdam. Door de juryleden Annemie Hermans en Marc Belder werd het predikaat goed toegekend. Geprezen werd de mooie orkestklank en de verzorging van het geheel, waarbij werd aangemerkt, dat toch met meer bravoure zou kunnen worden gespeeld. Enkele weken voor dit evenement werden er tijdens de repetitie door TV-Rijnmond opnamen van Ĉoline gemaakt. Een week voor Klinkt Goed werd het reclamespotje, waarop ook andere gezelschappen voorkwamen, dagelijks uitgezonden, met het oogmerk de aandacht op het evenement te vestigen. Ter gelegenheid van het feit dat Klink Goed voor de tiende keer plaatsvond, kregen de deelnemers een videoband met daarop impressies van de op die dag gegeven uitvoeringen. Evenals ook veel andere deelnemers, komt Ĉoline hierbij maar kort in beeld.
Op 16 mei het Concours/Festival van het NVvMO te Hardinxveld-Giessendam, georganiseerd door De Plektrum Melodisten. Alhoewel erop was gerekend, dat de treinen tijdens pauzes en changementen zouden langs rijden, gebeurde dat vaak tijdens optredens van de orkesten. Ĉoline ontsprong hierbij de dans, zodat de Engelse Suite en Für Wolfgang  zonder ruis en geholpen door de uitstekende akoestiek konden worden gebracht. Beoordelend jurylid Marcel De Cauwer plaatste in het juryrapport de volgende opmerking: Verzorgde uitvoering met veel aandacht voor de vele maat- en tempowisselingen.
Op Vrijdag 13 november Rijnmond Festival in de Immanuelkerk, te Rotterdam. De deelnemers aan deze avond waren: Het Maasstedelijk Jongens- en Meisjeskoor, harmonie- en fanfareorkest Sint Radbout uit Schiedam en Ĉoline. Totaal aantal deelnemers 150. Gesteund door de prachtige akoestiek zagen zij kans om van deze avond een waar muzikaal festijn te maken. De spits werd afgebeten door het Maasstedelijk Jongenskoor onder leiding van Hugo de Koning. Met de uitvoering van o.a. Ave Verum en Te Deum van Mozart scoorden zij zeer hoog. Daarna was de beurt aan Ĉoline, dat redelijk presteerde. Het Maasstedelijk Meisjeskoor deed niet voor het Jongenskoor onder. Zij brachten stukken van Pergolesi, Nuyts, Badings en Kodàly. Muziekvereniging Sint Radbout onder leiding van Chris Leenders opereerde met een zeer uitgebreide bezetting. Door circa zestig orkestleden werden uitgevoerd Pomp and Circumstance van Elgar en Anitra´s Dance van Grieg. Met Singt dem Herrn ein neues Lied van Georg Friedrich Händel, gezamenlijk uitgevoerd door de beide koren en Ĉoline, werd dit door  presentator Koos de Jong georganiseerde evenement, afgesloten.
Het NMP Seminar 1998 werd gehouden van 28-31 oktober in de Beukenhof te Biezenmortel. Deelnemers van Ĉoline waren: Bep Visscher, Erik ‘t Hart en Ferry Hilgerson. De eindpresentatie trok veel bezoekers.

Vergadering  RKS/SKVR
Op 24 november. Als voorzitter fungeert Koos de Jong. Een van de agendapunten was het evaluatiegesprek m.b.t. het kort geleden gehouden Rijnmond Festival. In het algemeen gaven de aanwezige verenigingsbestuursleden een positief oordeel over het verloop van de concerten. Voor wat Klinkt Goed betreft werd er naar gestreefd om nieuwe impulsen op muziekgebied op te doen, zoals b.v. samenwerking tussen koren en orkesten, dan wel gebruikmaking van professionele solisten. Hieraan verbonden kosten zouden door de RKS worden vergoed. Verplichte deelname aan Klinkt Goed is niet meer aan de orde. Wel moet men zich dan op andere plaatsen presenteren. Voorts hechtte de voorzitter zijn goedkeuring aan een door de mandolineorkesten te houden studiedag.

Algemene Ledenvergadering van het NVvMO
kon wegens omstandigheden niet door afgevaardigden van Ĉoline worden bijgewoond. Op weg naar de vergadering raakten Babs Korbee en Gé Verdonk buiten schuld betrokken bij een verkeersongeval. Beiden bleven ongedeerd, wat niet gezegd kon worden van de auto. Per taxi keerden de pechvogels huiswaarts.

 Vorige    Historie   Volgende