Programma/standpunten van Partijrechtenkind.

No 1: Recht om te stemmen vanaf 16 jaar.
PRK: Partij Rechten Kind, is voor stemrecht vanaf 16 jaar.
Jongeren vanaf 16 moeten ook mee kunnen stemmen, een slechtere wereld zal het er zeker niet door worden.
Want 16-jarigen mogen in dit land werken en in een rechtbank soms als een volwassene worden berecht..
Juist nu de bevolking aan het vergrijzen is, moeten 16jarige ook mee kunnen tellen met de verkiezingen.
In Oostenrijk kunnen 16 jarige al een stem uit te brengen bij de parlementsverkiezingen:
Oostenrijk is daarmee de eerste in de Europese Unie dat de kiesgerechtigde leeftijd verlaagt tot 16:
Dus waarom niet mee stemmen vanaf 16 jaar in Nederland?
In Duitsland gaan ook al stemmen op om kinderen kiesrecht te geven:

Maar ook in Nederland zijn er al veel voorstanders:

No 2 : Naamswijziging makkelijker maken voor kinderen vanaf 16 jaar.
Partij Rechten Kind wil dat er een wetswijziging komt voor ieder kind (op bvb hun zestiende) die dan eenmalig en kosteloos de kans moeten krijgen om hun voor of achternaam (of beide) te veranderen.
Het gaat meestal om de voornaam, waar ze al jaren mee worden gepest.
Daarom dus dit voorstel om de wet in deze aan te passen/wijzigen, er worden dure campagnes gevoerd en dure cursussen gegeven om het pesten tegen te gaan, deze wetswijziging zou daar een grote bijdrage in kunnen zijn.
Geen gepest meer om voor en of achternamen.
Kinderen krijgen veelal een naam toegewezen met alle goede bedoelingen van ouders, pleegouders, en moeten het daar dan maar mee doen.
Maar als kinderen groter worden dan willen ze die voor of achternaam vaak echt niet meer.
Omdat ze er mee worden gepest op school bvb, maar ook als ze later gaan solliciteren kan het hun parten spelen..
Let wel dat kinderen ook rechten hebben.
Zie bvb het IVRK- Internationaal Verdrag Rechten Kind: Artikel 12 en 19 :
Het is nu nog een vaak te lange trage, dure en te ingewikkelde weg..
Hier meer daarover:
Want als kinderen nu de voornaam zouden willen veranderen, moeten ouders,verzorgers een verzoekschrift/brief aan de rechtbank schrijven met uitleg waarom jij de naam wil veranderen.
En daar geeft men helaas nog niet zo snel toestemming voor.
Want wijziging van de voornaam is in Nederland enkel mogelijk indien de verzoeker hierbij zwaarwegende belangen heeft.
Gepest worden zou daaronder moeten vallen, zou je denken.
Maar helaas word het dan toch vaak nog geweigerd.
Bij naturalisatie van een vreemdeling worden voor en achternaam door de overheid vastgesteld, meestal overeenkomstig de bestaande naam, maar de genaturaliseerde heeft een stem in de uiteindelijke vaststelling.
Wil je als kind de achternaam wijzigen, dan moeten ouders,verzorgers een brief schrijven aan de Koningin wiens taken in deze worden zullen worden waargenomen door de dienst Justitie van het Ministerie van Justitie.
Meer info wijzigen achternaam zie:

No 3 : Ouderwetse kleuterschool moet terug .
Partij Rechten Kind vind dat de Ouderwetse kleuterschool terug moet komen.
Dit standpunt word ook aanbevolen door veel vooraanstaande specialisten die ook veel met jonge kinderen werken.
Want de huidige generatie pabo-docenten weet te weinig over de psychische ontwikkeling van kleuters en laat hen veel te weinig spelen.
Ook vinden wij dat de huidige leerkrachten zo weinig kennis hebben dat zij ouders niet voldoende geruststellen over de ontwikkeling van hun kind.
Daardoor worden te veel kinderen waar niets mis mee is doorverwezen.
Partijrechtenkind de kinderombudsman en deskundigen vinden ook dat op de pabos weer een uitgebreide specialisatie voor kleuters moet komen.
Nu is die er niet.
Ook vinden wij dat de kinderen nu te veel getoetst worden.
Daardoor wordt te veel de nadruk gelegd op wat ze níet kunnen.
Dat is niet goed voor hun ontwikkeling.
Met als gevolg ,dat er momenteel voor plm-400000 kleuters en peuters een aanvraag voor logopedie loopt.
Uit onderzoek blijkt dat 9% van de peuters van 2 tot 4 jaar emotionele en gedragsproblemen hebben.
Dat percentage loopt op als ze naar de basis school gaan, 25% van de kleuters in de groepen 1en 2 zou ontwikkelingsproblemen hebben.
Ruim 6% dat zijn plm- 150000 Nederlandse kinderen tussen 0 en 12 jaar krijgt logopedie.
Volgens de kinderombudsman en gedragsdeskundige word er veel te weinig rekening gehouden met de variaties in de ontwikkeling.
Bij elk kind loopt dat anders, de ontwikkeling van denken,taal,gedrag of motoriek verloopt tot in de 7de levensjaar met horten en stoten,in een speels proces vol,tempontwikkelingen.
Achterblijven kan op deze leeftijd heel normaal zijn,en hoeft niet op een achterstand te duiden.
Therapie of voorschoolse educatie is dus lang niet altijd nodig.
Veel ouders accepteren het gewoon niet dat het kind beneden het gemiddelde functioneert.
Mensen heb wat meer geduld en laat peuters en kleuters dus gewoon uit kleuteren!

No 4 : Meldplicht kindermishandeling.
Partij rechten kind wil dat er een meldplicht komt voor iedere burger ouderdan 18jaar.
Meer dan honderdduizend Nederlandse kinderen leven dagelijks in angst omdat zij worden geslagen, misbruikt, verwaarloosd, genegeerd of anderszins vernederd. Maar het is allemaal nog te vrijblijvend, en ook nu weer word hier ook te weinig aandacht besteed aan psychische kindermishandeling..
Geen zwijgplicht geen meldrecht maar meldplicht bij kindermishandeling.
Want het is een groot maatschappelijk probleem, waar we veel te laks mee omgaan.
Er moet gewoon een meldplicht komen voor iedereen en niet anoniem

No 5 : Blijf bij je kind zeker het eerste jaar..
Partij Rechten Kind is geen voorstander van crèches in het eerste jaar.
Als je een kind van drie maanden bij de crèche brengt, heeft het nog geen tijdsbesef.
Het wordt daar neergelegd met allemaal vreemde geuren, stemmen,geluiden en gekrijs van andere baby's zonder dat hij/zij weet wie of wat dat zijn en al goedbedoelende jonge meisjes van plm achttien jaar die nog veel te weinig ervaring hebben .
Partijrechtenkind en de kinderombudsman hebben verschillende crèches bezocht en zijn behoorlijk geschrokken: al die kindjes/baby's gezien waar men eigenlijk niets mee doet, maar in een wippertje, box of bedje inclusief de speen erbij enkel maar slapen, eten en maar huilen tot ze weer worden gehaald.
Dat geeft stress, veel stress.
En stress is de grootste vijand van een veilige hechting.
Daarmee willen wij zeggen blijf zelf bij je kindje
Zeker de eerste twee/drie jaren.
Want juist die eerste levensjaren zijn belangrijk voor de rest van hun leven.
Partijrechtenkind vind dat ouders,verzorgers het recht hebben om zeker het eerste jaar thuis te zijn voor het kind. Het liefste drie, maar daar zullen werkgevers waarschijnlijk zeker niet aan mee werken. Maar een jaartje moet zeker mogelijk zijn.
Daar zullen wij ons zeker hard voor gaan maken.
Dus niet enkel zwangerschapsverlof, maar ook een jaartje om ze echt zelf te kunnen verzorgen, liefde geven, zodat er een goede hechting zal ontstaan, tussen ouder en kind. Zowel voor moeder als vader,pleegouders, verzorgers.

No 6 : Partij Rechten Kind eist onderzoek naar Raadkinderbescherming&jeugdzorg..
Jeugdzorg raadkinderbescherming zou de spil in de hulpverlening moeten zijn, maar doet veelal het tegenovergestelde en wordt ervaren als (zijn) een bureaucratisch log en vooral een nog intern gericht instituut' die zelfs openlijk toegeven niet aan waarheidsvinding te doen.
Dat zou niet tot hun prioriteiten horen?..
Het hulpaanbod is meer gericht op het aanbod dan op wat jongeren zelf nodig hebben.
Jeugdigen voelen zich niet als volwaardige gesprekspartners behandeld.
Ze worden 'omringd' door veel hulpverleners die vaak van elkaar niet weten wat ze doen. Kinderen en jeugdigen word niet naar geluisterd.
Door het ontbreken van centrale registratie moeten jongeren bij hulpverleners soms tien keer hetzelfde verhaal vertellen.
Gebrekkige communicatie met jeugdigen maakt de jeugdzorg welhaast tot een doolhof zonder uitweg.

Partij Rechten Kind pleit daarom ook voor de volgende punten:

1-Het aanstellen van een vast contactpersoon en het samen met jeugdigen opstellen van een hulpverleningsplan
2- Voor nog minder kinderen per voogd per week.
3-Voor een apart nieuw onafhankelijk bureau, bv door oud agenten/recherche die wel kunnen uitzoeken wat nu wel de waarheid is en dat dan door kunnen geven aan de raad/jeugdzorg.
Want het is toch echt te zot dat er nu uitspraken over bv ook uithuisplaatsingen etc etc worden gedaan na aanleiding van rapportages die niet op waarheid berusten, maar rechters wel uitspraken doen na aanleiding van deze op niet waarheid beruste rapportages, en er dan ook nog eens maar maximaal een half tijd voor hebben staan.
In een half uurtje, zonder waarheidsvinding een beslissing nemen over een kind die daar de rest van het leven een trauma aan overhoud.
Schandalig vind partijrechtenkind dat men zo met kinderen en ouders omgaat hier in Nederland.
4-Voor minder bureaucratie in al deze betreffende sectoren zoals raad/jeugdzorg .
5-Meer tijd en onderzoek voor Rechters bij uithuisplaatsingen.
Ja er is nog veel te doen en om het te kunnen realiseren zal er eerst een grondige reorganisatie moeten komen! Men zegt dat het om maar 15% van Nederlandse kinderen zou gaan die onder deze sectoren vallen. Daar maakt ook onze minister toch een grote reken fout, want hoeveel krijgen/kregen er geen hulp?
6- En laat beginnende voogden eerst eens een jaar of twee meelopen en stort ze niet in hun eentje in het diepe want dat brengt meer leed dan hulp

No 7 : Partij Rechten Kind zegt Mosquito moet verboden worden..
Want dit is in strijd met het kinderrechten verdag.
Zijn wij zelf niet jong geweest, stonden wij zelf niet op hoeken of andere verzamelpunten.
Nee de wereld , zo ook de medelanders kunnen steeds minder verdragen, omdat zij veelal te druk met zich zelf bezig zijn.Kijk eens wat jaren terug, de jaren 50 vetkuifjes rock&rol, toen de flower/power tijden.
Maar men maakt een grote denkfout en of lijkt het verschil tussen criminaliteit, en hangjongeren niet te kennen of bewust negeren.
Hangjongeren die vernielingen aanrichten, of andere bedreigen of andere criminelen activiteiten er op na houden, die moet men aanpakken want dat zijn dan geen hangjongeren, maar criminelen die strafbare feiten plegen, en die moet men volgens het boekje ook aanpakken,PUNT UIT!
En de zogenaamde hangjongeren, die gewoon samen willen zijn om kletsen, elkaar beter te leren kennen, afspraken maken over bv waar het weekend heen te gaan die moet men met rust laten.
Wees dus niet hypocriet, en laat de goedwillende niet lijden door de kwade.
Ook Minister A.Rouvoet van jeugd en gezin zegt uit te willen zoeken of jongeren wel belaagd mogen worden met dit soort snufjes als het onaangename Mosquitogeluid. Hij verwijst daarbij naar de mogelijke inbreuk op de persoonlijke levenssfeer en de onaantastbaarheid van het lichaam.
Wij hebben hier een en ander op een rijtje gezet: Verschillende kinderrechten uit het Internationaal Verdrag (IVRK) inzake de Rechten van het Kind komen hier in gevaar, want dergelijke systemen druisen in tegen het belang van kinderen (art. 3), schade en pijn door dergelijke technieken kunnen een vorm van geweld zijn (art. 19) en de groep minderjarigen wordt hiermee zonder meer gediscrimineerd (art. 2).
Kinderen en jongeren zijn volwaardig lid van de samenleving.
En toch worden ze steeds vaker niet geduld, gehoord en dus uitgesloten en beperkt in hun mening en vrijheid.
Het is slechts een minderheid van de jeugd die maatschappelijk/onwenselijk gedrag vertonen en of uitoefenen.
En toch wil men alle jeugdigen/minderjarigen hiervoor laten boeten.
Dit soort van aanpak is dus onaanvaardbaar.
Het is bovendien discriminerend naar minderjarige jongeren toe, en dit alles enkel op basis van leeftijd en de hiermee samenhangende lichamelijke ontwikkeling.
En wat wij ook zeker niet over het hoofd mogen zien, is dat peuters/kleuters maar ook babys hiervan het slachtoffer zullen worden.
Nu is het de Mosquito wat word het morgen?
Men zou er beter aan doen om meer met jongeren te praten, en ze bij stadsplanningen etc te betrekken.
Want dat het de kinderen in Nederland aan de eigenlijk vereiste ruimte ontbreekt, is al wel bewezen.
Artikel 31 IVRK: Kinderen hebben recht op ruimte om te spelen.
Of komt het misschien omdat politie/justitie hun taak niet meer aan kunnen.
Als politie/justitie deze kleine crimineeltjes die wel geweld, vernielingen, bedreigingen uitvoeren al niet aan kunnen , wat dan nog wel.
Er worden hele campagnes gevoerd om kinderen achter de computer en tv weg te krijgen, en buiten te gaan spelen.
En als Kinderen buiten zijn noemt men ze hangjongeren.
Zorg liever voor wat meer ruimte/plekken.
Wist u dat in zeker de grote steden veel meer parkeerruimte per auto beschikbaar is dan speelruimte? per kind.
Het tekort aan veilige gemeentelijke speelruimte in Nederland is ongeveer 17.500 hectare.
Omgerekend zijn dat ongeveer 27 duizend voetbalvelden:

No 8 : Partij Rechten Kind vind dat kinderen meer kans moeten krijgen om uit te kleuteren.

Want tot het zevende jaar kan het tempo nogal verschillen en daar word door veel ouders en scholen te weinig rekening mee gehouden.
Met als gevolg ,dat er momenteel voor plm 400000 kleuters en peuters een aanvraag voor logopedie loopt.
Uit onderzoek blijkt dat 9% van de peuters van 2 tot 4 jaar emotionele en gedragsproblemen hebben.
Dat percentage loopt op als ze naar de basis school gaan, 25% van de kleuters in de groepen 1en 2 zou ontwikkelingsproblemen hebben.
Ruim 6% dat zijn plm- 150000 Nederlandse kinderen tussen 0 en 12 jaar krijgt logopedie.
Volgens ook de kinderombudsman en gedragsdeskundige word er veel te weinig rekening gehouden met de variaties in de ontwikkeling.
Bij elk kind loopt dat anders, de ontwikkeling van denken, taal, gedrag of motoriek kan tot in het 7de levensjaar verlopen met horten en stoten in een speels proces vol tempontwikkelingen.
Achterblijven kan op deze leeftijd dus heel normaal zijn en hoeft zeker niet op een achterstand te duiden.
Therapie of voorschoolse educatie is dus lang niet altijd nodig. Veel ouders maar ook scholen accepteren het gewoon niet dat het kind beneden het gemiddelde functioneert.
Mensen heb wat meer geduld en laat peuters en kleuters dus gewoon uit kleuteren!
Dan zal u zien dat het allemaal niet zo zwart wit is, als men veelal denkt.

No 9 : Partij Rechten Kind eist dat minderjarigen zonder strafblad niet meer worden opgesloten als een crimineel.
Want nog steeds worden onschuldige kinderen hier in Nederland veelvuldig opgesloten in gevangenissen.
Al diverse malen is Nederland hiervoor op de vingers getikt, maar ze gaan gewoon door.
Jeugdgevangenissen voldoen niet aan de normen voor veiligheid en behandeling van deze jongeren.
Kinderen met gedragsproblemen maar zonder strafblad zijn slecht af.
Nederland scoort allang niet goed als het om de rechten van kinderen gaat.
In Nederland is het al jarenlang praktijk dat kinderen en jongeren met ernstige gedragsproblemen en zonder strafblad, toch in jeugd gevangenissen terechtkomen. Reguliere instellingen hebben zelden plaats voor deze jongeren.
Dus worden ze nog steeds opgesloten in een gesloten inrichting, gedwongen onder, strak onder een ander naamplaatje (jeugdzorg plus) en dan wel gescheiden van kinderen/jeugdigen die wel een strafblad hebben.
Deze kinderen hebben hulp nodig en behoren uberhaupt niet opgesloten te worden.wat zij nodig hebben is echte zorg,en geen straf..

No 10 : Partij Rechten Kind eist dat alle Ziekenhuizen verplicht worden tot het beter beveiligen van kraamafdelingen.
Want de meeste kraam afdelingen zijn nog steeds te toegankelijk voor iedereen.
En dat moet anders, het verbaasde mij al enige jaren dat je er zo gemakkelijk in en uit kan wandelen.
Al zou je een baby mee nemen men zou er de eerste uren niet eens wat van merken.
En daar maken wij ons toch ernstige zorgen over.
Dit kan en moet anders en beter.
We hebben het weer in het nieuws kunnen lezen, vier gevallen van baby mishandeling in twee weken tijd en dit is niet voor het eerst dat het gebeurd, want in het verleden waren er in het Rotterdamse Zuiderziekenhuis ook al eens zes slachtoffertjes.
En bij hoeveel heeft men niets van mishandeling of misbruik gemerkt.
Alle ziekenhuizen moeten verplicht camera's op de kraamafdeling installeren, en een beveiligde ingang , waar je enkel met een chipkaart naar binnen kan die enkel aan bevoegde word uit gegeven dus het bevoegde personeel, en de nieuwbakken ouders.
Op deze wijze kan er voor de toekomst een hoop leed worden buitengesloten.
Wij hopen dat het een plicht zal worden in alle ziekenhuizen, en dat men er ook op gaat toezien dat het gebeurd.
Zie kamervragen die de kinderombudsman liet stellen:

No 11 : Partij Rechten Kind vind dat wij niet enkel het recht om een ieder te waarschuwen waar veroordeelde pedoseksuelen wonen, verblijven en rondhangen, wij hebben zelfs de plicht.
Artikel 3 Het belang van het kind1.
Bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden genomen door openbare of particuliere instellingen voor maatschappelijk welzijn of door rechterlijke instanties, bestuurlijke autoriteiten of wetgevende lichamen, vormen de belangen van het kind de eerste overweging.
2. De Staten die partij zijn, verbinden zich ertoe het kind te verzekeren van de bescherming en de zorg die nodig zijn voor zijn of haar welzijn, rekening houdend met de rechten en plichten van zijn of haar ouders, wettige voogden of anderen die wettelijk verantwoordelijk voor het kind zijn, en nemen hiertoe alle passende wettelijke en bestuurlijke maatregelen.
3. De Staten die partij zijn, waarborgen dat de instellingen, diensten en voorzieningen die verantwoordelijk zijn voor de zorg voor of de bescherming van kinderen voldoen aan de door de bevoegde autoriteiten vastgestelde normen, met name ten aanzien van de veiligheid, de gezondheid, het aantal personeelsleden en hun geschiktheid, alsmede bevoegd toezicht.
Artikel 34 Seksuele exploitatie
De Staten die partij zijn, verbinden zich ertoe het kind te beschermen tegen alle vormen van seksuele exploitatie en sexueel misbruik.
Hiertoe nemen de Staten die partij zijn met name alle passende nationale, bilaterale en multi-laterale maatregelen om te voorkomen dat:
1. een kind ertoe wordt aangespoord of gedwongen deel te nemen aan onwettige seksuele activiteiten.
2. kinderen worden gexploiteerd in de prostitutie of andere onwettige seksuele praktijken.
3. kinderen worden gexploiteerd in pornografische voorstellingen en pornografisch materiaal.
Lees hier het hele verdrag:
Partij Rechten Kind vind dat er snel een wet moet komen zodat men weet, en elkaar kan waarschuwen waar veroordeelde pedoseksuelen wonen,verblijven en rondhangen.
Deze onmensen zijn een gevaar voor alle kinderen, een groot maatschappelijk probleem dus.
En dan hebben wij niet enkel het recht, maar het is een ieders plicht om alle kinderen hier tegen te beschermen, en burgers dus te informeren..!
In Groot-Brittannië hebben ouders,verzorgers al een hele tijd het recht na te gaan of persoonlijke bekenden die contact hebben met hun kinderen veroordeeld zijn wegens kindermisbruik.
Door deze maatregel kunnen ouders of voogden bijvoorbeeld familieleden of buren laten natrekken die regelmatig zonder toezicht contact hebben met hun kinderen.
Ook alleenstaande moeders/vaders mogen bij de politie vragen stellen over hun nieuwe partner en andersom.
Waarom kan het in Amerika/England en andere landen wel en nog niet in Nederland?
Partij Rechten Kind zegt, laten wij in ieder geval het ijzer blijven smeden nu het heet is.
Partij rechten Kind is voor een soortgelijk systeem als het BKR.
Waar dan iedere burger kan opvragen of er een pedoseksueel in hun omgeving woont.


No 12 : Partij Rechten Kind eist dat Mensen/kinderrechten op de lagere school al in het lespakket komt.
Beter zorgen voor de toekomst van onze kinderen .
Daarom roept Partijrechtenkind alle verantwoordelijke op, om samen ook verantwoordelijkheid te nemen.
Om ook kinderen meer /beter in hun eigen rechten én dat van de anderen te onderwijzen en daarbij ook actiever te betrekken, want ook dat behoort tot het kindrecht.
Wij eisen dat op alle scholen structureel kind- en mensrecht in het lesaanbod/curriculum op te nemen en ook op alle scholen, projecten daarop gericht te laten ondernemen waarbij de deelname van alle betrokkenen bij de school en de kinderen wordt bevorderd en ingesteld.
Van bestuur en directie tot leraar, leerling en familie. Samen met overheden en anderen, want alleen met elkaar en niet anders, kunnen kinder en mensenrechten tot hun recht komen.
Beter zorgen voor de toekomst van onze kinderen .
Eén van de belangrijkste middelen voor het bereiken van wereldvrede wordt onze kinderen niet bijgebracht.
Het is door velen vergeten of er wordt geen en of te weinig aandacht aan geschonken.
Wat zijn Mensenrechten: In het algemeen zijn mensenrechten die rechten die een noodzakelijk deel uitmaken van de menselijke natuur; zonder deze rechten kunnen wij niet als mensen leven.
De rechten en fundamentele vrijheden van de mens stellen ons in staat onze menselijke eigenschappen zoals intelligentie, begaafdheid en bewustzijn te ontwikkelen en onze geestelijk en andere behoeften te bevredigen.
Zoals in de eerste zin van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens wordt aangegeven, vormt eerbied voor mensenrechten en menselijke waardigheid 'de grondslag van vrijheid, rechtbaardigheid en vrede in de wereld'.
Mensenrechten werden in verschillende Verklaringen, Verdragen en wetten opgenomen.
Het Kinderrechtenverdrag is één van de mensenrechtenverdragen:
Het Kinderrechtenverdrag past verscheidene bepalingen uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens toe op kinderen en voegt daaraan toe dat het 'kind behoefte heeft aan bijzondere bescherming en zorg, met inbegrip van juridische bescherming zowel voor als na de geboorte'.
Het Kinderrechtenverdrag somt dus enkele fundamentele mensenrechten en fundamentele vrijheden op die specifiek gelden voor kinderen.
Daarnaast geeft het Kinderrechtenverdrag aan kinderen, als bijzondere groep van kwetsbare mensen, nog méér of uitgebreide rechten, namelijk:
Niemand mag deze rechten en vrijheden afnemen .
Kinderrechten/Mensenrechten zijn rechtsgeldig in alle landen die tot de verenigde naties behoren en vormen daarmee een belangrijk middel om jezelf te beschermen tegen onrecht.
Ook regeringsleiders van deze landen hebben zich aan deze mensenrechten te houden en kunnen deze mensenrechten niet wegnemen!
Mensenrechten zijn er voor het individu en ze zijn er voor iedereen:

Mensen kinderrechten behoren ten alle tijden boven Staatsrecht te staan .
Partij Rechten Kind vind de belangen van mensen/kinderechten belangrijker dan belangen van staten, zeker als die staten qua mensenrechten achter lopen.

No 13 : Partij Rechten Kind pleit voor het wettelijk verplichten Co-ouderschap.
Het zorgplan/ouderschapsplan is er al door.
Ouders die gaan scheiden worden verplicht een ouderschapsplan op te stellen.
Bron:
Ouders die gaan scheiden worden verplicht een ouderschapsplan op te stellen. Daarin moeten de afspraken staan die zij hebben gemaakt over:
1. het verdelen van de zorg voor hun kinderen
2. de alimentatie voor de kinderen
3. informatie-uitwisseling: ouders moeten elkaar op de hoogte houden over hun kinderen
Dit staat in het wetsvoorstel Bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding dat is aangenomen door de Eerste Kamer.
Hier meer info ook voorbeeld zorgplan:
Natuurlijk is dit geweldig, maar?
Maar zal het ook worden nageleefd, want waar is de stok achter de deur?
Er zijn zoveel wetten en regels, dat je zou denken dat kinderen niet ontouderd kunnen worden.
Maar helaas het tegenovergestelde is de waarheid.
Daarom zeggen wij Partij Rechten Kind: Het ouderschapsplan, haalde wij jaren geleden al naar voren.
Maar de politiek maakt er weer een struikelblok van.Want een ouderschapsplan, kan enkel goed functioneren in deze volgorde - Gelijkwaardigheid, verplicht stellen Co-ouderschap dan kun je zorgplan pas echt waarborgen!wettelijk verplicht Co-ouderschap komt pas dan kun je ook het zorgplan waarborgen!
Maar wel met een stok achter de deur.
Bv bij moetwillig tegenwerken strafbaar stellen via het strafrecht op gronde van bv artikel 279 Str: Artikel 279 Wetboek van Strafrecht1.
Hij die opzettelijk een minderjarige onttrekt aan het wettig over hem gesteld gezag of aan het opzicht van degene die dit desbevoegd over hem uitoefent, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of een geldboete van de vierde categorie.2. Gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde categorie wordt opgelegd indien list, geweld of bedreiging met geweld is gebezigd, of indien de minderjarige beneden de twaalf jaren oud is.
Dus ook ouders, die hun kind in strijd met een rechterlijke uitspraak niet laten gaan en of terug laten gaan naar de ouder die door de rechter met de verzorging is belast.
Co-ouderschap - het beste van twee ouders
Na een (echt) scheiding of ander samenlevingscontract waar kinderen bij zijn betrokken is co-ouderschap altijd het beste alternatief, uitzonderingen daargelaten, want dan praten wij over mishandeling, verwaarlozing, misbruik..
Met co-ouderschap houden beide ex-partners een even belangrijke rol in het leven van hun kinderen.
Bovendien vergroot het de kans dat kinderen volop kunnen blijven genieten van de kwaliteiten van beide ouders.
Dat is de reden dat Partij Rechten Kind het wettelijk willen zien.
Want wat het beste is voor de kinderen is, is het beste voor ons allemaal..
Het beste voor de kinderen, bekomt ons allemaal.
Wanneer Ouders na een scheiding niet nauw bij het leven van hun minderjarige kinderen betrokken blijven, lopen ze grote kans om later het contact met hun kinderen permanent te verliezen.
Met het Co-ouderschap en goed zorgplan, in deze volgorde zal dit veelal voorkomen kunnen worden.
Want nog steeds worden beslissingen rond de voogdij- en omgang-regelingen vaak genomen in de hectische periode rond de (echt)-scheiding.
Ouders zijn op dat moment nogal eens geneigd om afstand te doen van hun rechtenplichten of om genoegen te nemen met een zeer beperkte regelingen.
Maar eenmaal buitenspel word je al gauw aan de zijlijn gezet,en is het niet eenvoudig om dat weer te veranderen.
Verder vereist regelmatige omgang met de Kinderen onder meer dat Ouders en natuurlijk in het belang van het Kind goed kunnen opschieten met elkaar zeker waar het om het Kind gaat,zoals dat de ouders samen duidelijke afspraken kunnen maken én nakomen, en dat ze redelijk dicht bij elkaar wonen.
Verder speelt een flexibele houding van de kinderen een rol en zijn zorgkwaliteiten en een minder drukke arbeidsagenda van belang.
Toch mag met enig optimisme naar de nabije toekomst worden gekeken.
De rol van gehuwde mannen is immers aan het veranderen.
Steeds meer vaders nemen tijdens het huwelijk in toenemende mate de zorg en opvoeding van de kinderen op zich, met als gevolg dat een groeiend aantal vaders de relatie met hun kinderen na een scheiding voortzet.
Dat sinds 1998 door een wetswijziging het ouderlijk gezag na de scheiding in principe blijft voortbestaan, is hierbij een steuntje in de rug.
Behoud van een nauwe band tussen de gescheiden Ouder en zijn kinderen is in het belang van alle betrokken partijen: vader, moeder en kind.
Veel gescheiden Ouders beleven het als bijzonder negatief om hun kinderen uit het oog te verliezen.
De afwezigheid van een van de Ouders kan verder een negatieve invloed hebben op de schoolloopbaan en het relatieleven van de kinderen en op langere termijn leiden tot sociaal-emotionele problemen.
Voor de verzorgende Ouder ten slotte is het een hele opgave om alleen de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding van de kinderen te dragen.
De nabijheid van de andere Ouder kan ook een positieve invloed hebben op de arbeidsmarktdeelname van alleenstaande Ouders.
Na een scheiding gaat het inkomen van verzorgende Ouder er vaak sterk op achteruit, vooral omdat de zorgtaken hem/haar- ervan weerhouden zich te richten op betaalde arbeid.
Wanneer de andere Ouder na een scheiding in de buurt blijft en nauw betrokken is bij het leven van zijn kinderen, heeft zijn ex-partner meer mogelijkheden om zich buiten het gezin te ontplooien.
Gedragsveranderingen en/of lichamelijke symptomen die kinderen tonen
Als er in de naaste omgeving van een kind een geval van echtscheiding, scheiding door dood, verhuizing of een flinke ruzie heeft plaatsgevonden maakt dat diepe indruk op het kind.
Kinderen kunnen echter heel verschillend op dergelijke situaties reageren.
Het kind kan zijn verdriet heel direct tonen, waardoor het gelijk duidelijk is voor de leerkracht.
Maar het kind kan zijn verdriet ook verbergen.
Het verdriet uit zich dan bijvoorbeeld in bepaalde gedragsveranderingen en/of lichamelijke symptomen.
Dit kan zelfs gedurende een lange tijd voortduren.
Het is dus belangrijk om alert te zijn op alle gedragsveranderingen en/of lichamelijke symptomen die kinderen tonen, zowel in als buiten huis of de school.
Kinderen kunnen de volgende reacties vertonen na een ervaring van scheiding (bijvoorbeeld scheiding door dood, verhuizing of echtscheiding):
ongewoon stil en teruggetrokken zijn
heel druk of uitbundig doen
verminderde interesse
onrustige slaap, nachtmerries, slapeloosheid
angstig gedrag, niet alleen durven zijn
om kleinigheden huilen of boos worden
verminderde schoolprestaties
verlies aan vaardigheden, zoals eten, praten en zindelijkheid
lichamelijke klachten, hangerig zijn
prikkelbaar zijn
zich (mede) verantwoordelijk of schuldig voelen over het gebeurde
stemverandering
duimzuigen
hulpeloos gedrag vertonen, verdrietige uitstraling hebben
agressief gedrag vertonen
verhoogde kwetsbaarheid en gevoeligheid bij het thema 'dood
Al met al eist Partijrechtenkind dat het co-ouderschap in de wet word opgenomen.
No 14 : Partijrechtenkind eist betere beveiliging van de spoorwegovergangen, en onbewaakte spoorwegovergangen die er nog in honderdtallen zijn moeten bewaakte spoorwegovergangen worden.
Partijrechtenkind vind dat spoorwegovergangen met voorbij razende treinen, met soms snelheden tot 300 km per uur (en er komen steeds meer van dat soort treinen) nog steeds niet voldoende beveiligd zijn . Er gebeuren jaarlijks tigtallen ongelukken op spoorwegovergangen, waarbij doden en gewonden vallen.
In 2009 vielen er 19 doden (waarvan 10 jongeren onder de 21 jaar) en 16 gewonden bij 72 botsingen.
Vorig jaar zijn ruim 300 meldingen binnengekomen van gevaarlijke situaties met kinderen bij het spoor.
Om kinderen al op jonge leeftijd bewust te maken van de mogelijke gevaren van het spoor heeft ProRail dan wel een lespakket ontwikkeld voor de basisschool een goede zaak vind partijrechtenkind, maar er zijn ook nog jongere kinderen die graag buiten spelen en het gevaar niet zien. Zeker niet als ze er zo over en of onderdoor kunnen lopen.
Jaarlijks komen er honderden meldingen van burgers en machinisten over gevaarlijk spelende kinderen bij het spoor.
ProRail is en blijft verantwoordelijk voor de veiligheid op en rond het spoor vind partijrechtenkind.
We schermen het spoor zoveel mogelijk af schrijft Prorail, en maken het zo moeilijk mogelijk om het spoor over te steken.
Ook wordt regelmatig bij spoorwegovergangen gecontroleerd en worden boetes opgelegd en er zijn websites zoals www.dingdingding.nl meld ProRail.
Is dit niet de omgekeerde wereld, moet het niet zo zijn dat prorail moet zorgen dat kinderen geen gevaar lopen. Veel kinderen die op de basisschool zitten, en de nog jongere kinderen die nog niet op school zitten.
Deze kinderen beseffen meestal echt nog niet dat ze zich op gevaarlijk terrein bevinden.
Voor beschermde diersoorten zet men hele bossen af en maakt men overgangen en tunnels zodat deze dieren niet op de snelwegen kunnen geraken, maar als het om kinderen gaat is een goed afgesloten spoorbaan of spoorwegovergang blijkbaar teveel.
Partijrechtenkind wil bij deze de aandacht vestigen op de gevaren van de steeds maar sneller wordende treinen.
In 2004 schreven wij de toenmalige Minister van Verkeer en waterstaat, Mevrouw drs. K.M.H. Peijs aan . Maar tot op de dag van vandaag is er geen verbetering gekomen.Het enigste antwoord was op 1 december 2004 :dat de Minister strengere eisen wil stellen aan de NS. Minister Peijs (Verkeer) gaat strengere eisen stellen aan de concessie die de NS het recht geeft tot 2015 van het spoornet gebruik te maken.
Zo moet de service in de provincie op peil blijven, mag de kortingskaart voor senioren niet verdwijnen en wordt het bedrijf eerder afgerekend op veiligheid en beschikbaarheid van zitplaatsen.
Het is nu 2010 tijd om eens echte maatregelen te treffen.Partijrechtenkind eist dat er binnen een paar jaar geen onbewaakte spoorwegovergangen meer zijn, en er gedegen maatregelen worden genomen om ook de spoorwegbomen zo te beveiligen dat men er ook echt niet langs of onderdoor kan .No 15 : Partijrechtenkind is voor een verplichte opvoedcursus voor het eerste kind.

Dagelijks lees je het in de kranten, of zie je het op tv: Weer een kind mishandeld, vermoord en of verwaarloosd, veelal door onkunde, onmacht.Waarom denkt u dat er zoveel opvoedprogramma's zijn op tv.Het laat kinderen zien die niet luisteren, of agressief en of ander (baldadig) gedrag vertonen, maar die juist met een opvoedcursus voorkomen hadden kunnen worden..
Nu worden deze kinderen veelal gezien als vervelende ettertjes , maar wie heeft ze zo opgevoed. Het is veelal onkunde, onwetendheid in de opvoeding, en juist door de opvoedcursus hoeft niet iedere ouder steeds opnieuw het licht uit te vinden. Je krijgt als het ware eigenlijk wat lessen in het opvoeden en dient het dan later verder zelf uit te werken als kinderen geboren zijn.

Er is veel verandert in het hedendaagse gezin tegenover het gezin in de vijftiger jaren: Gezinnen zijn de afgelopen jaren veel kleiner geworden en het geboortecijfer is dus ook gedaald. Grootouders wonen tegenwoordig ook niet meer bij kinderen en kleinkinderen in maar  zijn nog wel heel erg betrokken bij de kinderen en kleinkinderen.
De emancipatie speelt ook een belangrijke rol in deze, daar is evenwel het geelde ouderschap met deeltijdbanen voor in de plaats gekomen. Want vrouwen vervulden vroeger de belangrijkste functie binnen het gezin in, zorgden voor het huishouden voor de opvoeding van de kinderen.
In deze huidige maatschappij is het nu wel heel anders geworden dan vroeger.Toen kregen de meeste vrouwen tussen hun achttiende en vijfentwintigste hun eerste kindje. In deze tegenwoordige tijd anno 2008 ligt die leeftijd al heel  stuk hoger en nemen vrouwen gemiddeld tussen de één en de twee kinderen. Tegenover vroeger was vier kinderen heel normaal en vaak waren er ook gezinnen met soms wel tien kinderen (kom zelf uit een gezin met acht was niet abnormaal in die tijd). Tegenwoordig gaan ook vrouwen steeds langer studeren, en langer werken om dat ook zij topfunctie willen waar zij ook promotie willen maken.  Stellen willen nu meestal eerst een paar jaar samenwonen voordat ze aan kinderen beginnen. In vergelijking met de vijftiger jaren is het niet meer zo dat enkel vader gaat werken gaat en de moeder de vrouw thuis het huishouden doet en de kinderen verzorgd.

Ook zijn er veel maatschappelijke ontwikkelingen anders geworden en het gezinsbeeld hebben veranderd: Zie bv de vele (echt)scheidingen die veelal weer zorgen voor veel eenoudergezinnen, die veelal ook zorgen voor weer nieuwe gevormde gezinnen. Ook zien we dat lesbische en of homoparen kinderen adopteren of krijgen via het draagmoederschap of uit (echt)scheidingen). Daarmee  verdween eigen tegelijkertijd de min of meer natuurlijke grenzen rond de gezinnen. Gezinnen ouders, kinderen en grootouders ondergaan nu door veel invloeden van buitenaf zo verkeren ze vaak in tal van verschillende veelal niet aan plaatsgebonden werken en culturen.
Ook in de opvoeding methode van de ouders van nu is ook verandering gekomen in vergelijking met de vijftigerjaren. De traditionele gezagsverhoudingen hebben plaats moeten maken voor overleg en onderhandeling. Vroeger hadden de kinderen gewoon respect en werd er geluisterd naar de ouders, en dat is helaas door de jaren van overleg/onderhandelen niet meer voldoende. Opvoeden is daarom niet meer zo vanzelfsprekend en dient bewuster te worden gedaan. Vroeger stond men bv op voor een zwangere vrouw,oudere dame/man of invalide in de bus trein of andere gelegenheden.Op school bv ging een kind braaf met zijn armen over elkaar zitten, of stond op als de men wat vroeg en ook dat alles heeft met opvoeding te maken. Het consequent opvoeden en duidelijk normen en waarden aan kinderen overdragen worden steeds belangrijker. Je hoort ouders vaak zeggen dat zij te weinig tijd hebben voor de kinderen omdat ze beide werken. Maar wat is belangrijker, u heeft voor kinderen gekozen en omdat beide werken omdat de vakantie door moet blijven gaan, omdat er elk jaar een nieuwe auto moet komen, en of de hoge hypotheek lasten moeten worden betaald dat mag toch geen reden zijn om minder aandacht aan de kinderen besteden.
Het steeds drukker wordende leven zoals bij (tweeverdieners)is ook een oorzaak.
Maar de grote boosdoener is het opvoeden zelf, het consequent bij brengen van normen en waarden en duidelijkheid en niet in discussie gaan als men iets toch wil. Iedereen wil mee gaan in alle luxe, verplichtingen en drukte maar de meeste kunnen het gewoon niet aan.  
Want je ziet het ook steeds meer om je heen, een gevolg van dit druk bezette leven is ook dat er steeds meer overspannen, gestreste, drukke zie bv cijfers ADH  en vermoeide kinderen bij komen.  Veel kinderen tussen de 10 en 16 jaar is langer dan zes tot acht weken uitgeput.

Dat blijkt ook uit een onderzoek van W.Kuis: hoogleraar kindergeneeskunde Wilhelmina Kinderziekenhuis te Utrecht. Ze hebben hoofdpijn, nek, buikpijn, en lijden aan slapeloosheid en kunnen zich dus nog maar moeilijk concentreren.
Steeds meer kinderen kampen ook met klachten als moe zijn, overspannen en gestrest dit heeft  alles te maken met de huidige tijdsdruk waarin wij leven. Door het steeds drukker wordende leven ontstaat er tijdsgebrek dus ook voor de opvoeding .En vaak uit schuldgevoel en of gemakzucht gaan ze de  kinderen maar verwennen, dus omkopen veelal om van het zogenaamde gezeur af te zijn en geen aandacht hoeven te geven.
Dit zijn dus al heel duidelijke signalen die wij ter harte moeten nemen en die aangeven dat het eigenlijk helemaal niet goed gaat in de opvoeding en er zeker iets moet gebeuren.

Een opvoed cursus is dus echt gen overbodige luxe. Ik heb het hier nog wat kort gehouden, want wij weten dat de jeugdcriminaliteit met de jaren stijgt. Ook meestal  de oorzaak en gevolg van opvoeding. De kinderombudsman zegt voorkomen is beter dan genezen, en staat daarom ook achter de opvoedcursus. Dit zou verplicht moeten worden bij de eerste zwangerschap bv vanaf zes maanden.

Bij een tweede kind hoeft het natuurlijk niet meer verplicht, maar daar tijden veranderen zou men vrijwillig wat lessen kunnen nemen. Want er veranderen nogal eens wat gebruiken etc.
Opvoeding moet gewoon meer prioriteit en aandacht krijgen.
De media ziet de problemen ook en spelen daar al heel goed op in.
Want kinderen zelf opvoeden lijkt tegenwoordig wel teveel gevraagd ze zijn nog niet geboren of men kijkt al om zich heen om het onder te kunnen brengen  zodat de hypotheek de auto en de vakantie,s verzekerd blijven. Nee mensen kinderen krijgen is geen recht maar normaal gesproken een wens van jullie zelf  die heel wat verantwoordelijkheid met zich meebrengt.

Een kind heeft recht op goede verzorging veiligheid en voeding. Het dient te worden behandelt met respect zo leer je kinderen immers ook respect te hebben voor de medemens. De overheid zou juist opvoedcursussen moeten stimuleren en bv belonen. Je moest eens weten hoeveel (aankomende )-ouders niet eens weten hoe ze een luier moeten verschonen en of hoe te handelen wanneer het kind huilt etc er dan zenuwachtig van worden en uit eigen onkunde/onmacht en of frustratie al snel een eerste tik geven!

Dus echt opvoedcursus blijkt gewoon nodig te zijn..Er zijn voorbeelden te over waar het zo begon en vaak afschuwelijk eindigde!
Waarom wel: zwangerschap cursus, waarom wel ouderschap's/opvoedcursus bij pleegouders en geen opvoedcursus voor het eerste kind! In Noorwegen en zweden volgt negentig procent van de aanstaande ouders een opvoedcursus en dat werkt prima. Ook volgen negen op de tien ouderparen vrijwillig een cursus om zich te (bij) scholen in het opvoeden. Nou het werkt de cijfers(wetenschappelijk onderzoek) liegen er niet om (Het geweld tegen kinderen dus ook psychisch) is gedaald van vijftig naar acht procent! Ik ga er vanuit dat ouders die echt het beste voor hun kind willen een opvoed cursus niet zullen schuwen. Want voor veel minder belangrijker zaken heb je diploma/certificaten etc nodig dus waarom dan niet (bv) een certificaat of diploma voor het opvoeden van het eerste kind.

Geef kinderen een wereld waar zij recht op hebben!
Kinderen krijgen is een gunst.
Opvoeden nog een hele kunst.
Het blijkt steeds vaker dat een opvoedcursus echt geen overbodige luxe zou zijn.
Enkel is daar veel tegenstand, omdat men niet gezien wil worden als onkundig. Dat is ook de reden dat bovengenoemde opvoedprogramma's zo in trek zijn, maar helaas is dat niet de realiteit. Want men pikt er enkel zeer extreme voorbeelden uit, die ze dan op tv in een paar weekjes oplossen. Nou beste mensen laat u niet langer voor de gek houden, want het gaat bij bovengenoemde programma niet om de opvoeding maar om kijkcijfers en de Eurootjes. En dat heeft niets met opvoeding te maken. Een echte opvoedcursus zou wat mij betreft ook op tv kunnen, de hoofdzaak is dat er meer aandacht komt voor het echte opvoeden. Het blijkt nodig, dus waar wachten wij op?

Bijna iedere vrouw kan zwanger worden en een kind ter wereld brengen . En daar heb je tot op heden nog geen enkel bewijs voor nodig. Dus waarom niet een diploma, certificaat voor opvoeding, bij eerstgeborenen en dan vanaf de zesde maand zwangerschap? Zelfs om een biertje te tappen heb je een certificaat Sociale Hygiëne nodig Men gaat er tot op heden dan wel vanuit dat iedereen een kind kan opvoeden, maar uit cijfers verwaarlozing , mishandeling blijkt het tegendeel. Het blijkt juist dat ouders, veelal door onwetendheid niet weten wat te doen, met bv een kind dat ziek word, een kind met huilbuien etc.

En geloof het of niet, weet u hoeveel ouders niet eens weten hoe en of hoe vaak een luier te verschonen(ondanks dat het nu veel makkelijker gaat als vroeger het vouwen van linnen luiers), of bij koorts de temperatuur op te nemen. En dan hebben wij het nog niet eens over de opvoeding zelf gehad. Want veel ouders zitten al met de handen in het haar als hun kind wat druk is, en geven de kinderen dan maar gelijk de stempel ADHD. Of als het kind bv eens een dag niet goed eet. De cijfers mishandeling, verwaarlozing liegen er niet om, en de vele opvoedprogrammaHet blijkt echt gewoon nodig..

16  :  PRK- Partij Rechten Kind is voor vondelingenluik/huizen.
De kinderombudsman is in 2003 al begonnen met zijn woning beschikbaar stellen als vondelingenhuis.
Inmiddels zijn dat er landelijk al een aantal meer geworden.
Maar helaas nog niet voldoende.
Dit komt door de strenge eisen waar men aan moet voldoen, want niet iedereen komt hiervoor in aanmerking.
Zie hier waar men aan moet voldoen:
En omdat de Nederlandse wetgeving tot op heden de wet hier niet op heeft aangepast en blijkbaar liever een kind laat sterven dan de wetgeving aan te passen.
Heeft PRK- Partij Rechten Kind het nu in het programma/standpunten opgenomen.
Belgie, Zwitserland, Oostenrijk en Duitsland hebben hun babyluikjes al.
In deze landen gaat in tegenstelling tot in Nederland het leven van een kind gelukkig wel voor wetgeving.

Vondelingenluik/huis: heeft zijn nut al vaak bewezen dus waar blijft Nederland.
PRK - Partij Rechten Kind de Kinderombudsman en Stichting Dimitri zullen hier de aandacht voor blijven vragen.
In Nederland vond in 2003 al eens een discussie plaats over het babyluik.
Dit op initiatief van het Bureau Jeugdzorg in Amsterdam dat te maken had met een vondelingengolf.
Het luik kwam er uiteindelijk niet.
In Duitsland is het babyluik (helaas) een groot 'succes'. Daar zijn de laatste jaren in tachtig schuiven meer dan 300 baby's achtergelaten.
In Nederland word gemiddeld twee tot tien keer per jaar een baby te vondeling gelegd.

Maar is dat wel zo?
Want hoeveel zijn er nooit gevonden en misschien wel in verkeerde handen zijn terecht gekomen met alle gevolgen van dien.
Hoeveel dat er zijn zal niemand ons kunnen vertellen, mede daarom al zouden er vondelingen-luikje's/huizen moeten komen door het hele land.
PRK- Partij Rechten Kind gaat ervoor en of dat nu een luikje, huis of bvb afgifte anoniem bij een ziekenhuis is, het moet er wettelijk gewoon komen..


Oostenrijk
Duitsland
Nederland
Postbus 51
Wetboek
Buitenspelen
Kamervragen over beter beveiligen kraamafdeling
Verdrag
Meer info verdrag
Bijzondere bescherming en zorg
Mensenrechteneducatie
Akkoord-ouderschaps/zorgplan
Voorbeeld ouderschaps/zorgplan
Zie hier waar men nu alvast aan moet voldoen