DE GESCHIEDENIS VAN EEN BUSSUMSE BLEKERIJ

 

Mijn voorouders dreven in Bussum een blekerij. Deze blekerij was gelegen aan de Brinklaan tegenover de korenmolen "De Eendracht" en het woongedeelte gaf uitzicht op de Nieuwe Englaan. Het benodigde water werd betrokken uit de zanderijsloot (de Vaart van Naarden op Bussum) die achter de blekerij liep. Een blekerij was een veel voorkomend bedrijf in Bussum, er waren er rond 1890 maar liefst 28 op een inwoneraantal van nog geen 1000. De blekerij werd gedreven door mijn bet-overgrootouders en later door mijn overgrootouders. Mijn opa werd in 1892 in het woonhuis van de blekerij geboren en moest als kind helpen in de blekerij.

HISTORIE 

Het huis werd in 1829 gebouwd door Lambertus Krijnen, een voorvader van mij. Het totaal oppervlak van huis en erf was 6,53 are. De grond was in erfpacht verkregen van de gemeente. Het pand had het huisnummer 59. Lambertus Krijnen bewoonde het huis niet zelf maar had het verhuurd voor 60 cent per week. De naam van de huurder heb ik niet kunnen achterhalen. Na het overlijden van Lambertus in 1834 werd het huisje uit zijn nalatenschap op 7 augustus 1834 voor ƒ195,- aangekocht door zijn zoon Antonie Krijnen. Deze verkocht het op 16 januari 1835 door aan zijn zuster Trijntje Krijnen voor hetzelfde bedrag. Trijntje Krijnen was gehuwd met Meeuwis Vos en dit echtpaar ging vanaf 1835 het huis zelf bewonen. Uit hun in 1819 gesloten huwelijk zijn een aantal kinderen geboren waarvan dochter Tijmetje mijn bet-overgrootmoeder is. Meeuwis Vos en Trijntje Krijnen zijn in resp. 1845 en 1846 in het huis overleden en lieten toen 4 volwassen dochters, een zoontje van 9 en twee dochtertjes van 8 en 2 jaar oud na. Volgens de Bussumse volkstelling van 1849 woonden in dat jaar alle kinderen van Meeuwis en Trijntje nog in het huis. Of het pand toen al in gebruik was als blekerij is onwaarschijnlijk, de volkstelling van 1849 geeft aan dat er alleen maar spinsters in het pand woonden.

Foto uit 1898 (na het gereedkomen van de nieuwe haven)met links het blekerijgedeelte van het pand

In 1850 trouwde de oudste dochter Hilletje met Bernardus Hom, een kleerbleker. Mogelijk dus dat vanaf die tijd het pand in gebruik is geweest als blekerij, uit foto's kan men opmaken dat het blekerijgedeelte er later aangebouwd is, het heeft een heel andere structuur dat het woongedeelte. De tweede dochter van Meeuwis Vos en Trijntje Krijnen, Tijmetje, trouwde in 1859 met IJzaak Ruijzendaal, mijn bet-overgrootvader. Allen bleven bij elkaar wonen en door de gezinsuitbreidingen is het aantal bewoners van dat ene huis groot geweest. Uit het huwelijk van mijn bet-overgrootouders werden 6 kinderen geboren maar 5 zijn als kind overleden, alleen zoon Meeuwis Ruijzendaal (mijn overgrootvader) is volwassen geworden. Vanaf 1860 staat IJzaak te boek als hoofdbewoner, de familie Hom was vertrokken en er woonden nu alleen nog maar Ruijzendaal's en Vossen in het pand. Jacob Harmenszoon Ruijzendaal (de vader van IJzaak) is in 1870 in dit huis overleden. In 1887 trouwde zoon Meeuwis Ruijzendaal en ook hij en zijn vrouw bleven inwonen. In het huis zijn 14 van hun 15 kinderen geboren.

WERKWIJZE

Het wasgoed werd nat op het gras te bleken gelegd. Door de werking van het gras werden vlekken uit het wasgoed verwijderd. Als het te slecht weer was om het bleekgoed op het veld te drogen werd het op de droogzolder opgehangen. Op  de foto hiernaast kan men goed de houten jaloezieën zien waarmee men de luchtstroom op de droogzolder regelde. De jaren na ca. 1870 waren de gouden jaren voor de Bussumse blekerijen. Er werd niet alleen wasgoed uit Bussum gewassen en gebleekt, maar ook werd er wasgoed uit Naarden en zelfs uit Amsterdam aangevoerd. Men kon zich toen niet meer permitteren het drogen van het wasgoed te laten wachten tot de weersomstandigheden dit toelaten en aan een droogzolder had men blijkbaar niet meer genoeg. IJzaak liet dan ook in 1880 een aparte grote droogschuur bijbouwen en daarbij werd het Rechts is zijkant van de blekerij te zien                                totaal oppervlak van huis en erf vergroot tot 8,20 are.

 

Rond 1880 ging men er toe over Bussum te verdelen in wijken. De

Links de blekerij in 1904. Het woongedeelte is links, het blekerijgedeelte is rechts.                                      Op deze foto is voor de blekerij de in 1880 aangebouwde droogschuur te zien

De blekerij werd nu gemerkt als Wijk A nr 10. Later werd het weer gewijzigd in Brinklaan 10 en een paar jaar later vernummerd naar Brinklaan 35. In 1898 werd de zanderijsloot achter de blekerij gedempt en midden op de Veerkamp werd de Vaart van Naarden op Bussum aangelegd. De houten veebrug werd gesloopt en vervangen door de ijzeren Simon Hendrik Veerbrug.

Deze lag ten opzichte van de houten veebrug meer in de richting van de Brink. Hierdoor moest het voetpad van de Veerbrug tussen de blekerij en de droogschuur doorlopen. Na 1900 was het definitief afgelopen met de gouden jaren van de blekerijen. Ook de blekerij van IJzaak werd minder rendabel en het woonhuis begon langzamerhand bouwvallig te worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

De blekerij in circa 1890 in het midden van achteren gezien met het dubbele dak           Dit panaroma had men in 1885 als men voor de houten veebrug stond. In de verte ziet men het         De houten veebrug overspande de beide havenarmen.                                                          torenje van het stadhuis. De blekerij in het midden is van Brandhoff Fokker

De foto rechts moet genomen zijn voor de bouw van de Vituskerk in 1885 omdat men een  dergelijk  groot gebouw abosluut van die plaats had moeten zien. Het moet de oudst bekende panoramafoto van Bussum zijn.

HET EINDE VAN DE BLEKERIJ

Tijmetje Vos is in januari 1906 in het woonhuis overleden. Volgens de Memorie van Successie wordt de waarde van de blekerij dan opƒ5000 gesteld. In november 1906 kocht de gemeente Bussum het erfpachtrecht af en kocht tevens de opstallen. Hiervoor betaalde de gemeente ƒ6000 aan IJzaak en Meeuwis. In december 1906 werd IJzaak Ruijzendaal geplaatst in een verpleeghuis te Amersfoort en het gezin van mijn overgrootouders ging verhuizen naar de Achtermeulenlaan. De blekerij en de droogschuur zijn begin 1907 afgebroken. In maart 1907 heeft er een publieke verkoop plaatsgevonden van de partij afbraak waaronder deuren, kozijnen, binten en een grote partij hout. Daarmee was een eind gekomen aan een pand dat vijf generaties in onze familie was. Na de afbraak werd de grond kadastraal aangeduid als losplaats. Op nagenoeg dezelfde plaats waar ooit de blekerij stond vele jaren lang elke zomer de poffertjeskraam van Van Der Steen. Anno 2008 staat er een appartementencomplex op de plaats waar ooit de blekerij stond. Ook de in 1939 gedempte vaart is wederom aangelegd. 

Mijn opa (1892-1984) vertelde mij vroeger weleens over de blekerij en dat hij en zijn broers en zusters na schooltijd in de blekerij moesten helpen. Als kind maakte hij nog de aanleg van de nieuwe haven mee. Ook wist mijn opa nog te vertellen dat er op het terrein van de korenmolen varkens gemest werden. Dat trok uiteraard ratten aan en die waren dan ook voor mijn opa een normaal verschijnsel. "Ze waren zo brutaal dat ze overdag weleens door onze woonkamer liepen. Mijn generatie Ruijzendaal is dan ook samen met de ratten opgegroeid" pleegde mijn opa nogal eens te zeggen.

Advertentie uit de Bussumsche Courant uit 1907


Notariële akten die betrekking hebben op de blekerij

(Alinea's die rechtstreeks over de blekerij gaan zijn vet afgedrukt)

No.155 7-8-1834 VERKOPING

Heden den Zevenden Augustus des jaars achttienhonderd vier en dertig des avonds ten zes uren heb ik, Cornelis Petrus de Roeper, openbaar notaris van het Kanton Naarden arrondissement Amsterdam , resideerende Naarden, als daartoe bij despositie der regtbank van eerste aanleg, zitting houdende te Amsterdam eerste kamer, dato den vijf en twintigste junij jongstleden, op de expeditie aan den Munt dezer geanneteerd, geregistreerd als volgt: Geregistreerd ten Amsterdam den zevenden julij 1834 deel 63 fol; 68....2 houdende acht bladen zonder renvooij. Ontvangen tien gulden een en twintig en een halve cents te weten registratie ƒ2,40

expeditie ƒ5,-

-25 1/2 en 13% 2,81 1/2

De ontvanger (geteekend) Brevet ƒ10,21 1/2

Gecommitteerd, geadsesteerd met de natenoemene getuigen ter rekwissitie van Cornelia van Haagen, veehouderesse, wonende te Bussum in nummer twee en veertig. Weduwe van en bij het bestaan der voormaals in Holland regeerende wetten in gemeenschap van goederen gehuwd geweest met Lammert Krijnen, in leven veehouder gewoond hebbende te Bussum in nummer twee en veertig en aldaar op den zesden mei jongsleden overleden. Zoo in privé als in kwaliteit van moeder en wettige voogdesse over hare nog minderjarige kinderen, met namen Rijkje Krijnen, Johannes Krijnen, Dirk Krijnen, Peter Krijnen, Harmen Krijnen, Derkje Krijnen en Bart Krijnen, aan haar door nu wijlen Lammert Krijnen vernoemd in huwelijk verwekt, van Trijntje Krijnen, buiten beroep, huisvrouw en ten deze geadsisteerd en tot het teekenen ten passeeren dezes behoorlijk geauthoriseerd en gekwalificeerd door Meeuwis Vos, arbeider wonende te Bussum, Antonie Krijnen, bouwman, wonende te Bussum in nummer twee en veertig, Elbert Krijnen, bouwman, wonende te Bussum in nummer twee en veertig, Evertje Krijnen meerderjarig ongehuwd en buiten beroep, wonende te Bussum in nummer twee en veertig en Lammert Krijnen, bouwman wonende te Bussum in nummer twee en veertig.

Zijnde voornoemde Trijntje Krijnen en Antonie Krijnen kinderen van wijlen Lammert Krijnen, door hem in eerder huwelijk bij wijlen Lammertje Heerschop verwekt. Elbert Krijnen, kind van wijlen Lammert Krijnen, door hem in later huwelijk bij mede wijlen Jannetje Heerschop verwekt, en Evertje Krijnen en Lammert Krijnen, met en benevens opgemelde minderjarigen met namen Rijkje Krijnen, Johannes Krijnen, Dirk Krijnen, Pieter Krijnen, Harmen Krijnen, Dirkje Krijnen en Bart Krijnen, voor hem bij de rekwirante voornoemd in huwelijk verwekt, gezaamelijk de enige en algemene erfgenamen van wijlen hunner vader Lammert Krijnen voornoemd,

mij begeven in de herberg de Roosenboom te Bussum in nummero vijftig teneinde aldaar, zoo in tegenwoordigheid der rekwiranten in privé en in qualiteit voormeld als van Meeuwis Krijnen, veehouder, wonende te Eemnes in nummer twee en dertig in qualiteit als bij besluit van de familieraad dato den twee en twintigste Mei jongstleden voor het Vredegerecht des kantoor Naarden gehouden waarvan het proces-verbaal den drie en twintigste mei daar aanvolgend te Weesp voor den ontvanger Bermainus(?) geregistreerd, benoemd tot toezienden voogd over genoemden minderjarigen mitsgaders ten overstaan van den Weledelen Heer Meester Johannes Petrus Thierens, Vrederegter des kantons in Naarden, ten deze geadsisteerd met deszelfe Griffier den Here Thomas Johannes Houtman, wonende te Naarden, over te gaan tot veiling en verkooping der natemeldene onroerende goederen, hoorende tot den gemelde boedel van de eerste rekwirante in deze Cornelia van Haagen en wijlen Lammert Krijnen voornoemd, mitsgaders tot de nalatenschap van laatstgenoemde.

En verzochten de rekwiranten in privé en kwaliteit voormeld mij notaris de condities en voorwaarden waarop deze veiling en verkooping zal plaats hebben in het openbaar en overluid aan de gegadigden voor te lezen, pas daarna tot de veiling over te gaan.

Ter voldoening aan welk verzoek ik, notaris, in het openbaar en overluid aan de gegadigden heb voorgelezen de navolgende condities en voorwaarden.

Ten Eersten; dat de na te meldene perselen zullen worden verkocht aan de meestbiedende of met hoogst of hoog genoegmijnenden, met al zulke belendenen, strekkingen, heershoudend en lijdende serviteiten, vrij en onvrijheden als derselve perselen zijn hebbende, en de oude papieren en bewijzen van eigendom uitwijzen. of zoo des zulks naderhand door herbouwing vernummering of andere veranderingen zoo onder als boven de grond bevonden wordt.

Ten Tweeden; dat deze natemeldene perselen zullen worden verkocht en aan de koopers worden geleverd door de verkoopers alleenlijk onder belofte van vrijwaring van victie doch anders niet sullende de kopers aan het derde en vierde temeldene perseel gehouden worden afstand gedaan te hebben van het effect van artikel zestien Honderd en een en veertig tot artikel zestien Honderd en zes en veertig ingesloten van het thans nog regerende burgelijk wetboek en zonder tot het stellen van eenige cantien de wegens de pligt te willen zijn.

Ten derde; dat de koopers zich zullen moeten tevreden houden met zoodanige papieren en bewijzen vanwege... als nevens het ontwerp van deze conditiën vijf dagen vóór en op den aankoopdag ten kantooor van mij notaris te Naarden zijn te zien en te lezen geweest hetzij deszelve gezien of niet gezien mogten zijn, zonder eenige andere of meerderen onder wel voorwenssel ook geenzins aansprakelijk begeeren te zijn bij aldien en de beschrijving der perselen of debelendende eigenaren eenig ..... mogt zijn begaan, alzoo de koopers gehouden zullen worden door verkoop van alle porterings op uitvlugten deswegens afstand te hebben gedaan.

Ten Vierden; dat den dags na den verkoop voor twaalf uren des middags ten kantore van mij notaris te Naarden in Gansoordstraat nummer driehonderd vier en twintig zal moeten worden geponsseerd twaalf procent van den contante kooppenningen ten goeder rekening der kosten aan dezen verkoop en aan kleven van dien, terwijl het geheel en beloop der kooppenningen, kosten onder verrekening echter voormelde twaalf procent zal moeten worden betaald op den eersten der maand October eerstkomende ten kantore van mij notaris voormeld, zullen in contant Nederlandsch geld, gouden of zilveren speciën naar pencaard van heden zullende het den koopers nogtans vrij staan om des verkiezende ook dadelijk de kooppenningen te voldoen.

Ten Vijfde; dat de grond en alle andere lasten mitsgaders alle de voorregten van de natemeldene perselen van den eersten November eerstkomende en de pericul en risico van dezelven van heden af ten lasten, baten en voor rekening der koopers zullen zijn welke de landens niet primo November eerstkomende en den huijsen niet den eersten Mei van den jare achttien honderd vijf en dertig zullen kunnen aanvaarden.

Ten Zesden; dat alle de op dezen verkoop reeds gevallen en nog te vallen kosten door den kooper geheel en alleen zullen moeten worden gedragen en betaald, en zulks des gerekwireerd wordende opeens door den heer President der Rechtbank van eersten aanleg zitting houdende te Amsterdam, getaxateerde declaratie.

Ten Zevenden; dat de koopers gehouden en verpligt zal zijn om des gerekwireerd dadelijk bij den slag te stellen twee bekende en gegoede borgen die zich zoo te zamen als ieder afzonderlijk en voor het geheel onder voorbedachte afstand van het voorrecht van uitwinning en schuldopeising stellen tot borgen voor den kooper en ten behoud van van de verkoopers en privé en kwaliteit waarin zulks voor het effect van de koop en de vol koming der kooppenningen kosten mitsgaders nakoming der aan der eerder in deze vermelde condities, zoo ook zal de geene die voor een ander koopt des gerekwireerd wordende gehouden zijn zich voor zijnen principaal onder afstand als voren te stellen tot borgen, principaal en als dat tot vervulling van alle de conditeuren verpligtingen gehouden zijn ook zal de zodanige zich met en benevens zijne principaal indien deze bij den koop niet tegenwoordigs, geadsesteerd door twee bevoegde getuigen, den daags na den verkoop voor elf uren des voormiddags ten kantore van mij, Notaris ten Naarden, moeten sesteeren om aldaar het volgens de niet gerekwireerde declarateur of acte de Command ten zijne koste te rekenen en te passeeren zullende de koopers en borgen gehouden worden een deze domicilie te hebben gekozen te Bussum ten regthuize in numero negentien alwaar de verkoopers ten deze mede domicilie kiezen.

Ten Achtsten; Wanneer bij den opveiling of afslag twee of meerdere personen tegelijk mogten bieden of mijnen of dat een expresse of onvoorzien toeval op de veiling plaats had zal zulks toegewezen, verbeterd of beslist worden door mij, Notaris, en bij aldien zulks niet konde geschieden zal het perseel andermaal worden opgevoerd en afgeslagen.

Ten Negenden; die het hoogste bod bod gedaan heeft zal de plakpenning kunnen ontvangen nadat hij zijn naam, beroep en woonplaats heeft opgegeven tot welke opgave de koopers mede dadelijk verpligt zullen zijn zoomede om na den afloop der verkooping het Proces verbaal nevens de verkoopers, den toezienden voogd, den getuigen en mij, notaris, te ondertekenen.

Welke condities aan de gegadigden voorgelezen zijnde dadelijk is overgegaan tot de veiling en verkoop der navolgende vaste goederen welke de rekwiranten in privé en kwaliteit, respectievelijk voormeld verklaarden tot den boedel en de nalatenschap van wijlen hunnen respectiven man en vader toe te behoren en aan denzelven te zijn opgekomen als volgt te weten:

Het eerst te meldene perseel; bij akte van scheiding der boedels en den nalatenschap zijner ouders Teunis Meuwissen Krijnen en Trijntje Hoogeboom, dato den twee en twintigste Julij achtien honderd negentien ten overstaan van den ten Baarn resideerenden Notaris Frans Pen in tegenwoordigheid van getuigen te Baarn gepasseerd op den vijfden augustus daaraanvolgende te Amersfoort door den ontvanger William Cohen geregistreerd.

Het tweede te meldene perseel; bij transport dato den een en dertigste December achttienhonderd en veertien ten overstaan van den Notaris Van Zon junior en getuigen ten Naarden gepasseerd en den negenden januarij des jaars achttien honderd en vijftien te Weesp door den ontvanger Weggelhorst geregistreerd, met getransarcheijd(?)

Het derde te meldene perseel; bij transport dato den tweeden Julij des jaars achttien honderd twaalf, ten overstaan van den Notaris Jacobus Thierens en getuigen te Bussum gepasseerd en den elfden Julij daaraaanvolgende te Naarden door den ontvanger Cohen geregistreerd, met getransarcheijd(?)

verklarende de rekwiranten in privé en kwaliteit dat van het vierde te meldene perseel geene eigendomsbewijzen bestaan, alzoo het zelve door wijlen hunnen respectiven man en vader voor ruim vijf jaren is gebouwd.

V E I L I N G

Nummer een; een stuk bouwland gelegen onder Eemnes Buitendijk, zijnde uiterdijksland, boven Volkersmaat, groot een bunder, vijf en zestig roeden, twintig ellen, ter kadastrale legger bekend onder sectie A, nummer 278, belend ten Oosten rivier de Eem, ten Noorden Jan van Es, ten Westen de kade en ten Zuiden Hendrikus Bieshaar.

Verkocht en door den verkoopers in privé en kwaliteit voormeld finaal in koop toegewezen aan mitsgaders in koop geaccepteerd door Meeuwis Krijnen, veehouder, wonende te Eemnes in numero twee en dertig voor en tot de somma van een duijzend een honderd en vijftig gulden.
 

Nummer twee; een stuk grasland gelegen aan de Galgenbrug onder Naarden, groot acht bunder, zeventien ellen en twintig roeden, ter kadastrale legger bekend onder sectie D numero 298, 299, 300, 301, 302 en 303, belend Pieter de Graaf ten Zuiden en Westen, Klaas Fokker ten Noorden en de grond van de stad Naarden ten Oosten,

Verkocht en door de verkoopers in privé en kwaliteit respectivelijk voormeld finaal in koop toegewezen aan mitsgaders in koop geaccepteerd door Gerrit Jacobszoon de Boer, van beroep veehouder, wonende te Eemnes, voor den somma van vierduizendgulden ƒ4000,-

Voor wien zich overeenkomstig de hiervoorgelezen condities tot borgen hebben gesteld Meeuwis Krijnen, van beroep veehouder, wonende te Eemnes in nummer twee en dertig en Roelof Distelblom, van beroep landbouwer en veehouder, wonende te Bussum.

Nummer drie: een huis en erve staande en gelegen te Bussum, bekend onder numero twee en veertig. Ter kadastrale legger bekend onder sectie A numero 274. Belend Jacob de Beer ten Oosten, Harmen de Jong ten Westen, ten Noorden Gerrit van Wingen, en den boedel van Lammert Kronek(?) over den weg ten Zuiden.

De kooper van dit perseel zal het regt hebben het water te genieten uit de pompen van het ten Zuiden gelegen huis aan de verkoopers behoorende onder gehoudenheid van betaling der helfte in alle kosten van onderhoud en reparatie, zoo aan de put als aan de pomp, staande buiten het evengemelde huis. Tot het verkoopene behoort niet de kinderen koeleren(?) bank, resten heg en hekje, mitsgaders een schuurtje en een ... staande in de gang. Dit perseel is verhuurd in vier gedeelten te zamen voor twee gulden veertig cents 's weeks bij monde.

Verkocht en door de verkoopers in privé en kwaliteit voormeld finaal in koop toegewezen aan mitsgaders in koop geaccepteerd door door Lambert Krijnen, bouwman, wonende te Bussum voor en tot de somma van drie honderd vijf en negentig gulden. .....................................ƒ395,-

Nummer vier; een huisje en erve staande en gelegen te Bussum op erfpachtsgrond, belend de vaart ten Oosten, de weg ten Westen, de erven Ruijer ten Noorden. Dit perseel is belast voor zoo verre de grond betreft met een jaarlijkse erfpacht ten behoeve van het dorp Bussum groot een gulden zeventig cents 's-Jaars, hetzelfde is verhuurd voor zestig cents 's-weeks bij monde, bij het kadaster bekend onder sectie A ongenummerde weg.

Verkocht en door de verkoopers in privé en kwaliteit respectivelijk voormeld finaal in koop toegewezen aan mitsgaders in koop geaccepteerd door Antonie Krijnen, bouwman, wonende te Bussum voor en tot een somma van een honderd en vijf en negentig gulden......................................ƒ195,-

Voor wier zich tot borgen gesteld Meeuwis Krijnen, veehouder, wonende te Eemnes en Roelof Distelblom, landbouwer wonende te Bussum.

Thans voorgeschreven veiling en verkooping gehouden te Bussum ter plaatse en ten tijde voormeld in tegenwoordigheid van Evert van Hoeven, veldwachter en Lambert Huisman, onderwijzer der jeugd, beide wonende te Bussum als getuigen zijnde deze verkooping des 's-avonds ten acht uren geëindigd en dit Proces Verbaal na gedane voorlezing door de verkoopers, de koopers, de borgen, den heer Vrederegter derzelfs griffier, de getuigen en mij notaris ondertekend met uitzondering echter van Cornelia van Haagen en Meeuwis Vos welke beiden verklaarden hunne namen niet te kunnen schrijven noch tekenen uit hoofde zij het niet hebben geleerd.


1835 No.20 KOOPCONTRACT (middels deze acte koopt Trijntje Krijnen de blekerij over van haar broer)

Compareerde voor mij onder geschrevenen Cornelis Petrus de Roeper, openbaar notaris in het Kanton Naarden arrondisiment Amsterdam, resideerende te Naarden, in tegenwoordigheid de natenoemene getuigen.

Antonie Krijnen, bouwman wonende te Bussum Numero Vijf en Veertig, thans alhier tegenwoordig.

Dewelke verklaarde bij deze te hebben verkocht en als nu onder de belofte van vrijwaring als volgend de met in vollen en vrijen eigendom te Cedeeren en te transporteren aan Trijntje Krijnen, buiten beroep, huisvrouw van en ten deze geaddisteerd met Meeuwis Vos, arbeider wonende te Bussum aan de Vaart, beiden ten deze mede tegenwoordig en inkoop accepteerende voor zich, hare erven of rechtverkrijgenden. Een huisje en erve, staande en gelegen te Bussum aan de Vaart op erfpachtsgrond, belend de Vaart ten Oosten, de weg ten Westen, de erven Ruijer ten Noorden. kadastraal nog niet bekend, alzoo hetzelve na opmeting door het kadaster is gebouwd, zoodanig en in dien staat als hetzelve zich thans bevindt, en met al zulke belendenen, strekkingen, heerschende en lijdende serviteiten, vrij en onvrijheden, als hetzelve perceel hetwelk de kooperesse verklaart haar volkomen bekend te zijn, is hebbende

Welk perceel de verkooper verklaart hem in vollen en vrijen eigendom toe te behoren, en aan hem te zijn opgekomen bij openbare veiling dato den Zevenden Augustus des Jaars achtien honderd Vierendertig ten overstaan van mij Notaris en getuigen te Bussum gehouden, waarvan het proces verbaal den dertienden den Augustus daaraanvolgende te Weesp door den ontvanger Bermanis geregistreerd en den Zevenden December deszelven jaar ten kantore van de bewaring der hyphoteeken te Amsterdam in deel 422 Numero 40 getranseribeerd.

Geschiedende deze verkoop omme en voor eene somma van Eenhonderd Vijfennegentig gulden, welke somma de verkooper bekent te hebben ontvangen en de kooperresse deswegens finaal te kwiteeren.

En wijders op conditie dat de grond en alle andere lasten, mitsgaders alle de voordeelen van hetzelve percelen van primo Januarij jongstleden en de ....... van hetzelve van heden af ten lasten laten en voor rekening en voor rekening van de kooperresse zullen zijn, welke hetzelve dadelijk kan aanvaarden zullen de kosten dezer in aankleven van en door partijen in deze terzelfde worden gedragen en betaald.

De verkooper heeft de kooperresse gesteld en gesurrogeerd in alle regten van eigendom die hij op het voormelde perceel heeft of zoude kunnen hebben, waarvan hij haar het bewijs van eigendom heeft overgegeven, en waarvan dezelve verklaart genoegen te nemen.

Het voorstaande tusschen partijen aldus overeengekomen zijnde hebben zij zich ten deze verbonden als volgens de Wet en homicilie gekozen aan hunne hiervoren gemelde beschreven woonplaatsen.

Aldus gepasseerd ten Naarden ten raadhuize in de Marktstraat numero Honderd Een en vijftig den zestienden januarij des jaar Achtienhonderd en Vijfendertig des voormiddags, in tegenwoordigheid van Dirk Harshagen, winkelier en Wilhelmina Looser, justitiedienaresse, beiden wonende te Naarden als getuigen welke de .... dezes nagedane voorlezing namens de verkooper en de kooperesse en mij Notaris hebben ondertekend, hebbende de assistent Meeuwis Vos verklaard zijnen naam niet te kunnen schrijven of teekenen, uithoofde hij het niet heeft geleerd.


Voor het tot stand komen van dit artikel in 1990 moet ik 2 personen bedanken. In de eerste plaats de hr. Winthorst. Zonder zijn adviezen en hulp had ik nooit de goede notariële aktes gevonden en ook mijn dank aan Nel Krijnen die mij de gegevens van de Bussumse volkstellingen gaf.

 

Koos Ruijzendaal

 
                                                            terug naar de index