back (1K) 054 (24K) next 
(1K)
de buitentrap is bijna klaar - die Treppe draußen is fast fertig
the stairs outside is nearly finished - schody są prawie gotowe