back (1K) 123 (11K) next 
(1K)
en dan de platen bevestigen - und dann die Platten festmachen
and then fasten the plasterplates - tekst jeszcze będzie