Hoofdstuk 11

De sporten.

In 1929 of 1930, het is niet helemaal precies bekend, is een voetbalvereniging opgericht. Dit was eigenlijk de club van Kuikhorne. Later speelde men meer in het dorp op een terrein van het Heech. Dit veld is later afgegraven voor zandwinning. Hoe lang deze club heeft bestaan is niet meer bekend, maar zeker wel tot 1950. Wie na die tijd nog aan sport wilde doen, moest zich maar aansluiten bij clubs van andere dorpen.

In 1964 kwam er verandering in de situatie. Op 17 juli, midden in de zomer, werd er een voetbalvereniging opgericht. De behoefte zal zo midden in het voetbalseizoen het grootst zijn geweest. Je moet het ijzer smeden als het heet is. Er werd toen meteen al gesproken van de sportvereniging Noordbergum afd. voetbal. Men hield dus meteen al rekening met uitbreiding d.w.z. andere sportafdelingen.

Niet lang daarna was dit reeds het geval. Op 5 maart 1965 werd de afdeling gymnastiek opgericht en bovendien in datzelfde jaar ook nog een afdeling judo. De overkoepelende vereniging telde toen 285 leden. Iedereen was dus duidelijk enthousiast.

In de eerste tijd waren de voorzieningen voor de buitensporten, zoals voet-bal, uiteraard Vrij primitief. De eerste kleedgelegenheid was een tweewielig schaftwagentje dat gehuurd werd. De gastspelers konden zich daarin dan eerst verkleden en daarna de eigen spelers. Een paar emmers water werden gebruikt om zich te wassen en de dorst te lessen. Tegenwoordig staat er een fraaie kantine bij de beide sportvelden aan de Dr. Ypeylaan. De binnensporten werden meteen vanaf het begin in de Balstien gehouden. Echter niet altijd, want wanneer de zaal verhuurd was kon er geen gymnastiek en judo gehoud-en worden. Soms waren er ook benauwde momenten. Het schijnt gebeurd te zijn dat een enthousiaste gymnastiekleerlinge het hoofd door een van de ringen stak en niet meer terug kon. Wat men ook probeerde het lukte niet haar te bevrijden. De beheerder, Wopke Elzinga, heeft toen resoluut de ijzer-zaag ter hand genomen en het arme kind verlost uit haar benarde positie.
Dat de Balstien, hoe fraai dan ook voor vele andere doeleinden, niet geschikt was voor sport beoefening bleek intussen wel. Er is dan ook door veel sport-liefhebbers steeds hard aan gewerkt om een sporthal in het dorp te krijgen. Op 18 septem ber 1982 kon men de vruchten van het harde werken plukken door de opening van sporthal “ ‘t Heech” door burgemeester A. van Dulst.

Het idee voor de naam van deze sporthal kwam van mevrouwAnna Djurrema v.d. Veen. Het gebouw ligt namelijk op de hoge zandgrond van de buurt die altijd het Heech werd genoemd. In deze zeer ruime sporthal kunnen de ver-schillende verenigingen hun hart ophalen. De afgelopen jaren was er reeds een afdeling volleybal bijgekomen en na het in gebruik nemen van de sporthal ook een afdeling tennis.

 

elftal 1975

Het le elftal van S. V.N. omstreeks 1975.

Achterste rij v.l.n.r.: G. Lourens, C. Atema, T. Hofstra, H. de Wilde,
Th. Hoekstra, H. Koop. trainer Posthuma, Tj. v.d. Meer, R. Vos, Tj. Roosma, voorz. B. Pietersma.
Voorste rij: A. van Dijk, J. Boonstra, D. Veenstra, A. Raap, S. Roosma, G. Koopmans, H. Everts, A. Bosma, W. Dijkstra.

damclub

Bovenste rij v.l.n.r.: H. v.d Meulen. W. v.d. Kooi, A. Robijn, H. van Os,
A. Procee, J. Nicolai G. vd. Woude. H. Boelens, .J. van Akker, P. Grijpstra, H. Rinzema.
Zittend: J. Zijlstra, J. Boonstra, B. Stenekes, H. de Jager, A. Stenekes,
0. v.d. Meer
.

 

 

Schaakclub N.E.O.

Rintje de Vries leerde, tijdens de pauzes van zijn werk in Leeuwarden, schaken. In Wiebe Bosma van Quatrebras vond hij een tegenspeler om thuis ook wat aan dit spel te doen. Omdat men uiteindelijk ook wel eens een andere tegenstander wilde hebben was het na diverse kontakten die men legde, op 15 november 1957 zover dat de schaakclub Noordbergum En Omstreken werd opgericht. Tegenwoordig komen de leden uit vele plaatsen in de wijde om-geving naar de Balstien om te schaken. Reeds viermaal wist de club beslag te leggen op de kampioenstitel van Tietjerksteradeel. N.E.O. heeft ook een bloeiende jeugdafdeling. Het jeugdteam was reeds twee keer Fries kampioen. Jaarlijks worden er toernooien gehouden; het jeugdtoernooi is uitgegroeid tot het grootste van Friesland.

Biljartclub Bergumerheide.

In het najaar van 1971 werd deze vereniging opgericht. Men was aanvankelijk nog wat informeel bezig, maar de eerste notulen dateren toch al van 29 sept-ember 1972. Vastbesloten er iets van te maken, wordt op 5 oktober 1972 reeds de eerste wedstrijd gehouden. Het is een echte gezelligheidsclub. Jaarlijks wordt er een uit stapje gemaakt en verder prôbeert men in vriend-schap elkaar in het spel te slim af te zijn.

In de laatste regels van dit boekje kunnen we dan verder nog melden dat de sinds kort bestaande fietscrossclub op 31 augustus 1985 een fraaie eigen baan aan de Westersingel in gebruik heeft genomen.

volleybaltournooi 1985

Straten volleybal-toernooi 1985.

Met dank aan.

Ambtenaren Gem. Tietjerksteradeel
Fryske Akademie
Provinciale Bibliotheek
Rijksarchief

voor verwijzing en adviezen.

Culturele Raad van Tietjerksteradeel
Ypey Stichting
Nieuw Toutenburg
Rabobank
Waterleidingbedrijf Friesland

voor financiële steun

en verder allen die met foto's en informatie hebben meegeholpen de uitgave van dit boek mogelijk te maken.

Geraadpleegde bronnen:

Weekblad Actief
Bergumer Courant
Friesch Dagblad
Leeuwarder Courant
Nieuwsblad voor N.O. Friesland
Tietjerksteradeel van dr. J. J. Spahr v.d. Hoek &
dr. Y. N. Ypma
De Werstrop

 

nieuw toutenburg
"Wy rêde ússels"gaat niet altijd meer op. Moge dit aanzien van Nieuw Toutenburg een symbool van medemenselijkheid en zorg voor elkaar, zijn

 

top