Hoofdstuk 8.

Het onderwijs.

Wypkje Haije van Kûkherne,
Die kin skrjûwe mei de penne,

Twa blaubleastke foale merjes,
Foar in wein mei griene berjes

En een swiepe mei read lear
Sa rit Wypkje Haije as in great hear.

In een oude krant vonden we dit versje. Het stond in een artikel over Kuikhorne. Schrijver wilde aantonen dat heel lang geleden toen er nog geen leerplicht was en ook geen school in Kuikhorne er toch wel mensen daar waren die konden schrijven.

Kleuterschool “De Pikestjelp”.

Het eerste deel van de geschiedenis van de naai,- brei- en bewaarschool heeft u kunnen lezen in hoofdstuk 2. In 1931 vond het bestuurde toestand niet langer verantwoord en ging men tot verbouwing over. Er ontstonden afzonderlijke lokalen voor de naailessen en de kleuters. Met de tijden veran-derden ook de eisen, die aan een kleuterschool werden gesteld. De school werd omstreeks 1951 afgekeurd. Het bestuur stond toen voor een moeilijke beslissing. De mogelijkheden waren: de school opheffen, de bestaande school drastisch verbouwen of nieuwbouw. Er werd tot nieuwbouw besloten. Door deze juiste keuze werd de opgelegde sluiting voorkomen.

Het beheer van de school was nog steeds in handen van de Ypey Stichting. Door een hypotheek op de landerijen van de stichting te nemen en renteloze leningen aan te gaan kwam men aan het geld. Op 25 november1954 werd de nieuwe kleuterschool geopend. De nieuwe lokalen waren tegen het oude ge-bouw aangebouwd. Het oude gedeelte werd geschikt gemaakt voor ver-gaderingen, feestjes, bazars en repetitielokaal.


Kleuterschool "de Pikestjelp"

Leerlingen van de naaischool omstreeks 1931.
Boven v.l.n.r.: J. Stenekes, R. Pietersma, S. v.d. Woude, H. Bijlsma,
A. Vriezinga, J. Roosma.
Midden v.l.n.r.: D. Kramer, T. Roosma, F. Brouwer, K. de Vries, T. Polet,
E. Bijlsma, R. Spoor.
Onder: A. Westra, B. de Hoop, IJ. Hansma, mevr. Hansma, G. Veenstra,
S. Procee, A. de Wal.

 

Leerlingen van de naaischool in 1947.
Boven v.l.n.r.: B. v.d. Woude, F. v.d. Wal, W. Leistra, A. v.d. Berg,
T. Stellingwerf, N. Brouwer, B. Boonstra.
Onder: S. v. d. Kooi, mevr. Jager, T. de Vries, 8. Djurrema.

Tot maart 1968 werd daar druk gebruik van gemaakt. Toen werd dit gedeelte weer verbouwd en tot één groot speellokaal gemaakt. Op 12 maart 1973 werd de kleuter-school Bijzonder-Neutraal en werd daarmee een zogenaamde compromis- school. Door deze wijziging was de rol van het stichtingbestuur veranderd, namelijk van schoolbestuur naar exploitant van het gebouw. Hoewel het merendeel van de bevolk-ing tevreden was met deze compromisschool is het toch tot sluiting gekomen. Dit kwam mede door de nieuwe wet op het basisonderwijs. Zo is er in 1984 in goede harmonie een stukje dorpshistorie afgesloten.

 

Bestuur van de Vereniging voor Volksonderwijs
Bovenste rij v.Ln.r.: I. Everts, H. Kiers, F. Klopstra. Onder: H. Bouma, S. Bosma.

Vereniging voor Volksonderwijs.

Toen op 1 april 1914 de afd. Bergumerheide zelfstandig werd, kreeg men vijf gulden startkapitaal mee van Bergum. Met een contributie van 25 cent per jaar moest men het dan maar zien te redden. Het eerste bestuur werd ge-vormd door R. J. de Groot, B. Kooistra, G. Hovinga, 0. Pietersma en M. de Vries. Er waren in het begin 51 leden. In de crisisjaren werd er aan de aller-armste leden, met behulp van de vrouwenvereniging, steun verleend in de vorm van kleding en klompen. Ook werd de oudercommissie soms financieel gesteund. In de oorlogsjaren sluimerde ook deze vereniging. Hierna ging men met nieuwe moed verder, kreeg ook meer in spraak bij de benoeming van leer-krachten. Hoogtepunt voor de vereniging is elk jaar weer de feestavond. In de eerste jaren werd die bij Hoogland in het Boschhuis, later bij café Yntema en tegenwoordig in het dorpscentrum de Balstien gehouden. Een eigen to-neelgroep heeft menigmaal op deze feestavonden gespeeld. De vereniging tracht ook de jeugd iets te bieden buiten de school. Zo is er bij de viering van het 60-jarig jubileum een boottocht voor de jeugd geweest. Samenwerken met de vrouwenvereniging “Nim it sa't is” doet men ook: Het 70-jarig bestaan van de Vereniging voor Volksonderwijs is samen met deze vereniging, die toen haar 50-jarig bestaan herdacht, gevierd.

 

Leerlingen van de eerste o.l.school

Schooljeugd o.l. school in 1934
Bovenste rij v.l.n.r.: Meester de Bruin, J. v.d. Woude, G. Yntema, J. Stenekes, J. de Vries, J. Oostenbrug, P. Pietersma, A. de Vries, H. Nettinga.
Derde rij v.I.n.r.: Meester Bos, T. Roosma, E. Roosma, G. Bethlehem, T. Stenekes, T. de Vries, W. v.d. Meer, J. Storm, T. Postma, T. Kostwinder, T. Westra, Juf Ploegsma.
Tweede rij v.l.n.r.: T. Dijkstra, J. Zijlstra, J. Nicolai, T. Nicolai, D. Stenekes, S. v.d. Meulen, T. v.d. Meulen, F. Bethlehem, C. Bethlehem, J. Stellingwerf, C. Nettinga, A. Nettinga.
Eerste rij v.l.n.r.: H. Zijlstra, W Nicolal, R. Nicolal, B. Stenekes, H. v.d. Meulen, T. Everts, J. G. v.d.Woude, Joh. G. v.d. Woude.
Liggend: A. v.d Berg, P. v.d. Berg, G. Storm, J. de Vries, D. Yntema.

0.L. school “De Oerstek”.

Aanvankelijk bezochten de kinderen van Bergumerheide allemaal dezelfde school. Ze kwamen van Kuikhorne, de Heidstreek, Quatrebras, Zwartkruis en Huis ter Heide. Rond de eeuwwisseling werd de school veel verzuimd. De ouders waren kennelijk niet zo overtuigd van de noodzaak van onderwijs. Dit kwam waarschijnlijk ook weer omdat er veel armoede was en de kinderen moesten meehelpen om wat te verdienen. En misschien wel bedelen.
Het schoolgeld bedroeg in die tijd 12 cent per maand per leerling. In 1903
waren er 273 leerlingen en 6 leerkrachten. De schoolwoning van de eerste Openbare school (zie hoofdstuk 2) stond naast het nu nog bestaande school-huis. Het is nadien vele jaren bewoond geweest door de politieman Auke Wedzinga.
Toen in 1920 de nieuwe onderwijswet er kwam, veranderde er wel het een en ander. Het onderwijs werd gerichter en de klassen strakker ingedeeld. Alle kinderen kregen de zelfde leerstof. Zoals we in 1985 meemaken met de kleuters van de Pikestjelp (ze werden over twee basisscholen verdeeld) zo ging het ook in 1922. De twee “nieuwe” lagere scholen kwamen gereed en de leerlingen werden al naar de opvattingen van de ouders, verdeeld over de beide nieuwe scholen.

De volgende hoofdonderwijzers waren aan de school verbonden

van 1856 - 1896 P. P. Hylkema 
  1896 - 1902 D. Cupery 
  1903 - 1917 B. Kooistra 
  1917 - 1952 L. B. Bos 
  1952 - 1962 T. Tilstra 
  1962 - 1969 J. F. Edel 
  1969 - 1978 H. Groeneveld 
  1978 - F. van Popta 

 


Zo'n 130 jaar openbaar onderwijs in Noordbergum. Een tijdsbestek van veel maatschappelijke veranderingen. Ook voor de school, die in 1969 heeft ge-kozen voor het Jenaplan-systeem. Een nieuw schoolgebouw aan de P. Hylke-mastraat werd in 1978 betrokken en kreeg de naam “De Oerstek”. Begin 1985 zijn de kleuters er bij gekomen. En weer staat men aan het begin van vele nieuwe dingen, maar door de jaren heen is men gewend geraakt aan verande-ringen. Vol goede moed wordt nu aan de basisschool begonnen.

Leerlingen van de o.l. school in 1922.
Achterste rij v.l.n.r.: Oeds Postma, Anne F. Boonstra, Eeltje Sixma, Klaas P. Koop, Dirk Dillema, Auke v.d. Meer, Kornelis de Vries, Hoeke Nicoiai, Jeltje v.d. Kooi, Harm v.d. Berg. Pieter J. Hoekstra, Hendrik Hoeksema, Roei Terluin, Harm van der Meulen, Pieter Boonstra.
2e rij van achteren v.l.n.r.: ,Jouke Grijpsrra. Kornelis Oostenbrug, Ate Hoeksema, Lubbert H. van Akker, Albert van Akker, Johannes Dillema, Jaring Roosma, Auke Veenstra, Klaas van der Meulen, Teunis Oostenbrug, Jan
Nicolai, Klaas Reitsma, Wierd van der Kooi, Gerrit J. Hoekstra, Edzer Westra, Pier Soet, Thomas Vos, Gerrit van der Kooi Sjoerd Bouma.
3e rij van achteren v.l.n.r.: de heer L.B. Bos hoofd der school, de heer Visser onderwijzer, Klaske Pietersma, Roelofke Spoor, Jantje Sixma, Ootske van der Veen, Trijntje Kramer, Bestuurslid W. Hoogland, Foekje Grijpstra, bestuurslid 8. van der Meulen, Trijntje de Vries, Klaske de Vries, bestuurslid Jippe Roosma, Roelofke van Dijk, Marie Terluin.
Hier beneden v.l.n.r.: Dirkje Roosma, onbekend, bestuurslid Sieger Hoeksema, Anna van Lune, Griet Veenstra, Jantje van Akker, bestuurslid Jan Veenstra, IJbeltje van der Heide, Tina Roosrna, Doete Kramer, bestuurslid Jochem Roosma, Marie Roosma,onbekend, hier beneden bestuurslid Jan de Vries, Boukje de Hoop. Lutske van der Meulen, Janke van der Kooi, Geertje van der Kooi, daarboven de onderwijzeressen mevr. Spoor-Ploegstra en mevr. Ellings-van Dijk.
4e rij van achteren v. 1. n. r.: Marie de Jong, Jantje Rinzema, Folkje Brouwer, Trjijntje van der Meer, Sjoukje Veenstra, onbekend, Ui!kje Pietersrna. Trijntje Boorsma, Fremer Boonstra, Hielkje de Vries, Jantje Pietersma, Riekje Pietersma, Teuntje Boonstra, ? Boonstra, Wiepkje van der Meer, Janke van der Berg, Klaske de Vries, Anna van der Meer, Aaltje van der Kooi, Kindje Spoor, Hiltje van der Meulen.

Onderste rij zittend v.l.n.r.: Jitske Rinzema, Kela Bos. Pieter van Akker, Fokke Kramer, Anna Siksma, Wiebren v der Heide, Frans van der Heide, Willem Hooghiemstra,onbekend, Jeltje van der Heide, Aaltje Veenstra, Albert Stellingwerf,Johannes Boonstra, Pieter Grijpstra. Eeltje van der Kooi. Lammert van der Meulen, Sjoerd Westra, Adzer van Lune, liggend: Willem Hoeksema, Heedze Rinsema, Jacob Postma, Anna Bouma, Lieuwe de Jong. Kornelis de Vries, Klaas de Vries, Bouke van der Meer, Lutzer Veenstra en de zusjes Geertje en Letje Hooghiemst.

 

Leerlingen van de o.l. school “De Oerstek” 1985.

Voorste rij v.l.n.r.: Jurjen Albertsma, Bert Looyenga, Alida v.d. Meer, Jan Toonstra, Grietje Wybenga, Rik Vervoort, Christine Kiers, Janneke Melgers, Enno Kuiper, Mirjam Djurrema, Pietje Paulusma, Teye de Boer, Sjoerd Everts, Piet Boonstra, Patricia Kloetstra, Wiebe Fokkinga. Staand: Yge Amsterdam.
Tweede rij v.l.n.r.: Hendrikje Kiers, Attie Dillema, Bettie Melgers, Antsje Stienstra, Mathijs Haverman, Hendrik v.d. Meulen, Meindert Westra, Marten Haverman, Petra Westra, Petra de Hoop, Foekje Stenekes, Douwe Fokkinga, Barry v.d. Veen, Rixt v.d. Pavoordt, Evert Wierstra, Roelof Koop, Loes Verhoef, Ellen Amsterdam.Melle v.d. Meer.
Derde rij v.l.n.r.: Debby Albertsma, Anneke Donkervoort, Jaap Paulusma, Helena v.d. Veen, Theun Pietersma, Popke v.d. Meulen, Marco de Hoop, Jemke Veenstra,Petra Veenstra, Jildou Schaafsma, Margriet v.d. Veen, Pieter Reiding, Hielke Paulusma, Grietje Toonstra, Gonda Fokkinga, Alexander Veenstra.
Vierde rij v.l.n.r.: juf Baukje Postma, juf Clara Römer, Ankie Pietersma, André Hoekstra, Marco Kloetstra, Popke Wybenga, Hendrik Koster, Marrit Schaafsma, Froukje Atema, Jeanet Hilma, Leonard Kloetstra.
Vijfde rij v.l.n.r.: Anneke v. Akker, Alexander Nijboer,Jemke Veenstra, Johan Hemrica, Jantsje Stienstra, Douwe Wierstra, meester Jan Radema, juf Janke Vaartjes Menno Homan, Gerrit Hemrica, Michiel Hijma.
Zesde rij v.Ln.r.: Herman v.d. Meer, Freddy Postma, René v.d. Pavoordt, meester Foppe v. Popta, Annemarie Djurrema, Saskia Paulusma, Tieteke Huisman, Jantsje Veenstra, Kees Postma.
Zevende rij v.Ln.r.: Johan Lo yenga, Wilma v. Akker, Margreet v. Zwienen, Roelfina Dillema, Margreet v.d. Heide, Tineke de Vries, Joukje Klompstra.
Achtste rij v.l.n.r.: Marina v.d. Veen, Alberto Kinderman, Jelly v.d. Wal.

 

 

Leerlingen van de Chr. Nat, school omstreeks 1930.

Achterste rij v.l.n.r.:meester Meulenbelt, A. van Assen. L. Bosma, H. Bijlsma, A. Bijlsma, J. Dijkstra, J. van Akker, juf Fennema,
Tweede rij: meester J, de Vries (Oudega), meester Visser, Hendrikje Bos,
B. de Boer, Zus Dillema, Sietske Bos, Elske Dijkman, Marijke van Akker, Geertje Bijlsma, Martje van Akker, Marie Bijlsma, juf Douma.
Derde rij: Boukje van Akker, Jantje Brouwer, Joh. van Assen, J. Dijkstra, W. Bosma, H. van Akker, Y. Douna,?, W. Dijkstra. Griet Djurrema.
Vierde rij: S. Bijlsma, B. Andringa, Y. Drost, M. Douna, S. Bijlsma, A. de Boer, H. van Akker, Joh. van Akker, C. Bijlsma.
Voorste rij: Froukje van Akker, Anno Bos en Tjitske Djurrerna.

 

 

Leerlingen van de Chr. Nat, school omstreeks 1939.

Bovenste rij v.Ln.r.: juf Havinga, H. Sikkema, S.E. Stenekes D. Nijp, K.D. Veenstra, K.Joh. Veenstra, W.E. Stenekes,
K. Quak, 0. H. Sikkema, juf Monningh, meester Andringa.
Derde rij: IJ. Veenstra, S. Veenstra, T. Vellema, IJ. Vellinga, A. R. Sikkema, meester J.J. Quak, J. Polet, M. R. Sikkema, H. Vonk, H. Sikkema, S. Vellinga, J. van Meekeren, Sj. Vonk, A.A. Sikkema, M.A. Sikkema, A. E. Stenekes.
Tweede rij: J. Polet. P. R. Sikkema, M.D, Veenstra, H.J. Veenstra, 0. Sikkema, Eerste rij: G. v.d. Meer, J. Venema,Joh. D. Veenstra, H. H. Stenekes, W. H. Stenekes.

“Immanuëlschool”.

De vereniging tot stichting en instandhouding van scholen met de Bijbel te Bergumerheide, werd op 1 april 1914 opgericht. Men had kennelijk vooraf zijn huis werk gemaakt, want de statuten werden al op 22 juni1914 Koninklijk goedgekeurd. Het grootste probleem in die beginjaren was om aan geld voor de bouw van een school te komen. Er werden enkele honderden bedelbrieven verstuurd, die f 400,-- opleverden.

In 1915 werd een stukje grond, dat de naam “het goudmijntje droeg, gekocht. Het huis dat daar op stond is later afgebroken. Er was een bedrag van
f. 2675,-- voor nodig. Dit leende men van twee plaatsgenoten. Kerken werden aangeschreven om kollektes te houden en een speciale kollektant werd aangesteld. Dit alles leverde niet zoveel op, “alleen gaten in de sokken” aldus de kollektant. In 1919 en ‘20 sprak men veel over de gelijkstelling (onderwijswet 1920) en de bouwplannen. Met bouw, inventaris en leer-middelen was een bedrag gemoeid van t 42.368,--. Het woonhuis kostte f11.600,--. Op 1 december 1922 werd de “school met de Bijbel” geopend. De 101 kinderen werden over de 3 leslokalen verdeeld. Meester J. Visser uit Losdorp was het eerste hoofd van de school. Hij bleef echter niet zo lang, vertrok alweer in 1924. Hierna kwam er weer een meester Visser als hoofd.
Het schoolbestuur moest voor alles zorgen; elk jaar vond de inschrijving voor de levering van 150 mud “zwarte brand” plaats. Het hoogste inschrijfbedrag was t 116,00½ en het laagste f 83,--. Aan de laagste inschrijver werd het uiteraard gegund, ook al kwam hij uit Suawoude. In 1931 kwam als hoofd meester Quak uit Sipculo. In datzelfde jaar vond ook de aanbesteding van het vierde leslokaal plaats. In 1944 toen de school gevorderd

 

Leerlingen van de lmmanuëlschool 1985

Achterste rij v.l.n.ri Wijtze Hoekstra, Annemarie de Bruin, Emile de Groot, Sijbrand Hoekstra, Sjacco Stienstra, Marjan de Bruin, Herman Westerhof, Jacobi Postma, Femmie Ros, Karin Veenstra, Leonard Raap, Er win lJtsma, Ype Hamstra, L. iesbeth Tangerman, Corrie Trinks, Marten Westerhof, Fokje Trinks, Bauke v.d. Kooi, Wendy Wijma, Jopie Visser, Jeanet Kloetstra.
Zevende rij v.l.n.r.: meester Joh. v. Hyum, meester Ruurd Kooistra, Henk de Vries, Marten de Jong, Attie Postma, Leontien Enkelaar, Wilbert Koop, Elly
Andringa, Tineke Wagenaar, Marco Polet, Baukje Veenstra, meester Adriaan Raap.
Zesde rij v.I.nr.: Niek Venema, Jeanet Djurrema, Mennolt Hop man, Pieter v.d. Wal, Christina Visser, Monique Smid, Linda Dijkstra, Elly Roosma, Sita KLoetstra, Pieter Soet, Henk Koop. Sjoerdje Poeze, Willeke Veenstra, Mirjam v.d. Laan, Janet v.d. Veen, Arne Jorritsma, Renata Stelwagen, Piebe Bouma, Jouco Dijkstra, Kornelis Koster, Jan B.Andringa, Afondo Koop, Anita de Boer, Jannie Everts.
Vijfde rij v.l.n.r.: Catrinus Westra, Anne van Assen, Pieter J.Broersma, Alex Bosma, Hendrik Postma, Jurjen Bijlsma, Alexander Nijboer, Remco Veenstra, Hylke v.d. Veen, Jacob Postma, Henkie v.d. Akker, Pieter Veenstra, Teuntje van Assen, Ingrid Reen, Aafke Koster, Jannie v.d. Veen, Marijke Postma, Annet Roosma, Sandra Wagenaar, Mattie Hoekslra, Hanneke Trinks, Gerda Wagenaar, Simone Zwarts, Ria Posrma. Ymkj Albada, Sjoukje Dijkstra, Anneke Koster, Meike v.d.Meer, Tessa Wijma, Martine Bongertman, A ttie Nijboer, Esther Koop.
Vierde rij v.l.n.r.: Agnes Wijma, Hillie Dijkstra, Tinus Kempenaar, Bart Bakker, Rika Everts, Tineke de Groot, Hebe/de Vries, Marijke de Wilde, Siebe v.d. Kooi, Grada Stienstra, Pietje v.d. Wal, Berend lJtsma, Arnold Hendriks, Monique Grijpstra, Sjoerd Visser, juf Nettie Gorter.
Derde rij v,l.n.r.: juf Anneke v.Dijk, juf Christine Post, Anneke v.d. Werf, Koos Wilkens, Jeanette Sibma, Alie Lourens, Fré Veenstra, Eeltje Poeze, Anneke Lourens, Jacob v.d. Akker, Akke Albada, Ruth Smedes, Durk Veenstra, Hannie Bosma, Willeke Postma, Jacob Homstra, Akke Leijenaar, Geertje Dijkstra,Anne-Auke Veenstra, Ingrid de Boer.
Tweede rij v.I.n.r.: Hans Veenstra, Tiny Hietkamp, Janneke Veenstra, Elizabeth Visser, Fqlkert Visser, Ullke Dirk Duinstra, Marthijn Zwarts, Pier Soet, Egbert Jansma, Nanco Nijdam, Lizette v. Akker, Sietse Hoekstra, Ale Wilkens, Johanna de Groot, Taede Smedes, Herman Sibma.
Voorste rij v.I.n.r. Sierske Kempenaar, Alida Everts, Johan Woudwijk, Wip kje v.d. Meer, Tsjitske Veenstra, Jeldou v.Akker, Johan Kooistra, Karin Hooghiemstra, Peter Koster.

 

werd, kregen de kinderen les in de lokalen van de hervormde en gereformeer-de kerk maar ook in een vertrek van “Avondrust” (armhuis) en in een lokaal van de o.l. school.
Na het overlijden van meester Quak in 1947 kwam meester Meinema in 1948. Deze had moderne inzichten, aldus de notulen. Hij vroeg in 1949 om een schrijfmachine voor de school. Na een langdurige discussie kreeg hij zijn zin. In 1953 kwam voor het eerst de stichting van een christelijke kleuterschool ter sprake. De meningen waren echter te zeer verdeeld om tot een besluit te komen. Ook Fries op school werd toen nog afgestemd: “Friesland is maar klein, je komt er niet ver mee”. Eind 1956 is meester G. Tilstra gekomen. Van 1953 tot 1961 was men bezig toestemming te krijgen voor de bouw van een fietsenhok. De vele tekeningen van de architect ten spijt, het kwam er niet van. Totdat “Gemeentewerken” een tekening maakte. Spoedig kwam de ver-gunning er. De bouwprijs was inmiddels gestegen van (10.000,-- naar f17.000,--. In 1970 kwam meester A. Raap naar Noordbergum. De eerste be-sprekingen voor de bouw van een nieuwe school, noordelijk van de Rijks-straatweg, waren in 1974. Het duurde echter nog tot 1981 voor meester Raap de eerste steen kon leggen van de nieuwe school aan het Marijkepaed. De naam van de nieuwe school werd “lmmanuëlschool”. De officiële opening werd verricht door de voorzitter H. Sikkema. De bouwkosten bedroegen ca.
f 800.000,--
Vele malen zijn er pogingen gedaan om ook een chr. kleuterschool te stichten. Mede door de al eerder genoemde veranderingen voor het kleuteronderwijs is er dan op 30 mei 1983 toch een chr. kleuterschool gekomen, zij het aanvankelijk alleen formeel. Hierdoor was het mogelijk dat deze school samen met de lmmanuëlschool de nieuwe basisschool kon worden. In 1984 is er daarom een uitbreiding en aan passing bij de school gekomen.


De voormalig christelijk nationale school aan de Rijksstraatweg.

Stichting peuterspeelpiaats ‘t Krobbenest.

In een ledenvergadering van Dorpsbelangen werd de vraag gesteld: kan het bestuur ook onderzoeken of een peuterspeelpiaats in ons dorp mogelijk is? Dat was in februari ‘77. Er werd meteen een werkgroep samengesteld, die enquêt-es en voorlichtingsavonden hield en voor de inzameling van speelgoed zorgde.

Op 19 september van datzelfde jaar kon men al van start gaan in de kelder van de Balstien. Hoofdleidster werd Klaasje Zijlstra, bijgestaan door twee assistentes. Na anderhalf jaar kon men verhuizen naar de oude o.l.school. Dit bleek niet de definitieve bestemming te zijn. Op 3 november 1984 werd “Heidestee” door wet houder Gosse Terpstra geopend, het gemeenschaps-centrum voor Noordbergum in de voormalige christelijke lagere school.

Kinderen van “‘t Krobbenest “1983.

Achterste rij v. 1. n. r.: R. Vervoort, A. Wijbenga, D. Veenstra,
J. Albertsma.
Midden v.I.n.r.: E. de Graaf, J. Veenstra, Tj. Veenstra, D. IJtsma. Nijdam,
8. de Boer.
Voor v.I.n.r.: Joh. Kooistra, M. Kinderman, M. Zwarts.

 

 

top