van Aller  ook,, Arnoldus de Aleir"    

 

 

                              Voor reacties mail naar  j.zwart@nostalgiekrant.nl of  j.zwart13@chello.nl 

 

 

                                                    In deze Parenteel komen veel gegevens voor die mij zijn aangereikt in de Deense taal

                                                    Deze heb ik via Google Vertaal geprobeerd zo goed als mogelijk te vertalen

                                                    Er komen wel rare zinsvormen in voor, maar beter iets als helemaal niets

 

 

Generatie I

 

 

I.               Arnoldus De Aleir" Ook Aller van,

                 De oudst bekende van alle geslachten en van de vermoedelijke vader van de broers Heyn en Servaes van Aller is in 1313 dat "de Arnoldus Aleir".

                 x

                 Den ældst kendte af van Aller-slægten og den sandsynlige far til brødrene Heyn og Servaes van Aller er den i 1313 nævnte "Arnoldus de Aleir".

             tr. met

                 Nn Nn

 

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.              Servaes Aller van, ovl. voor 1352, volgt IIa

2.              Heyn  Van Aller genoemd Aller van  Hij Werd Bovendien hendrik genoemd   volgt IIb 

 

Generatie II

 

 

IIa.            Servaes Aller van, zn. van Arnoldus De Aleir" Ook Aller van(I) en Nn ,

                 Amtmand in Paderborn 1332. Genoemd samen met broer Heyn als de juridische man van de Veluwe

                 in 1339  1340 is hij getuige samen met zijn zoon Bessel. Betaald door Udo van Mekeren van Harderwijk tot Schout ?

                 hertog van Gelre in 1348. Hij is waarschijnlijk dood vóór 1352,

                 .x

                 Amtmand i Paderborn 1332. Nævnes sammen med broderen Heyn som retsmand i Veluwe i 1339. I 1340 er

                 han vidne sammen med sønnen Bessel. Betalte med Udo van Mekeren for Harderwijk til hertug Reynald van Gelre i 1348.

                  Han er nok død før 1352, da en anden er amtmand, ovl. voor 1352,

          tr. met

                 Nn Nn

 

                 Uit dit huwelijk 3 zonen:

1.              Bessel Aller van, ovl. in 1401, volgt IIIa 

2.              Hendrik Servaesz Aller van, volgt IIIb 

3.              Gijsbert Servaes Aller van, Genoemd 1392

                 Bruiloft geuige 1407.

 

                 Nævnes i 1392.

                 Ægteskabsvidne i 1407.

 

                 Vermeld in 1392 Huwelijk Getuige in 1407.

 

IIb.            Heyn / Hendrik Van Aller genoemd Aller van, zn. van Arnoldus De Aleir" Ook Aller van (I) en Nn Nn,

                 Met zijn broer Servaes genoemd als Distrikthoofd op de Veluwe 1339 en alleen 1342,

                 x

                 Med broderen Servaes nævnes han som retsmand i Veluwe i 1339 og i 1342 alene. Han kaldes desuden Hendrik van Aller,

          tr. met

                 Nn Nn            

                    Uit dit huwelijk 3 zonen:

1.              Claes Aller van, volgt IIIc 

2.              Diederik Aller van, ovl. in 1375, volgt IIId 

3.              Henric Henricsz Aller van volgt IIIe 

 

Generatie III

 

 

IIIa.            Bessel Aller van zn. van Servaes Aller van (IIa) en Nn Nn, Genoemd als getuige samen met zijn vader in 1340.

                 Hij heeft waarschijnlijk in goederen in Rheden. Beleend aan zes door Watergoor Nijkerk 1377. Death 1401.

                

                 Nævnt som vidne sammen med faderen i 1340. Han har sikkert ejet gods i Rheden. Forlenet med halve Watergoor ved Nijkerk 1377. Død 1401, ovl. in 1401,

         tr. met

                 Nn N N

 

                 Uit dit huwelijk 3 zonen:

1.              Carcelis Aller van, ovl. circa 1424, volgt IVa 

2.              Willem Besselsz Aller van, volgt IVb 

3.              Engelbert Aller Van/ Stoutenburg, ovl. in 1431, volgt IVc 

 

IIIb.            Hendrik Servaesz Aller van, zn. van Servaes Aller van (IIa) en Nn Nn,

                  Heeft de molen in Nijkerk in successie pact door de hertog van Gelre in 1357.

                  Hij betaalt met zijn zoon Reiner belasting voor Allercamp in 1379

                 Samen met zijn zoon Garcelis en zijn twee dochters die hij noemt in 1383.

                 Hij noemde alleen in 1384 en samen met broer Gijsbert in 1392.

                

                 Fik møllen i Nijkerk i arvepagt af hertugen af Gelre i 1357. Han betaler sammen med sønnen Reiner skat for Allerscamp i 1379.

                 Sammen med sønnen Garcelis og sine to døtre nævnes han i 1383. Han nævnes alene i 1384 og sammen med broderen Gijsbert i 1392.,

           tr. met

                 Nn Nn

 

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Garcelis Aller van, Vermeld met zijn vader en Zuster 1383,

                 Vermelding van zijn vader en zus in 1383. Is eventueel overlijden /Kinderloos

                 Zuster erft erft de molen in Nijkerk in 1400 ??

                 x

                 Nævnes med sin far og søster i 1383. Er muligvis død barnløs, da søsteren arver møllen i Nijkerk i 1400.

2.              Dese( Dissa) Aller van, volgt IVd 

3.              Udela Henric Servaesdr Aller van

                , Echtgenote van Arnt van Stramprade Janszoon sindsdien getrouwd Gertrud.

                 Bezit land van Allerkamp, ovl. in 1426,

            tr. met

                 Arnt Jansz Stramprade van

4.              Reiner Aller Van(Oldenaller van ) volgt IVe 

 

 

IIIc.            Claes Aller van, zn. van Heyn / Hendrik Van Aller genoemd Aller van (IIb) en Nn Nn,

                 Aller-vracht in 1300 in handen eeuw. Was met zijn broer Diederik meegemaakt in 1365 en in 1368 hetzelfde.

                 Hij komt voor op een lijst van achterstallige belastingen 1379

                 x

                 Ejede godset Aller i 1300-tallet. Var med sin bror Diederik vidne i 1365 og nævnes med samme i 1368. Han forekommer på en skatterestanceliste i 1379,

          tr. met

                 Nn Nn                

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Hendrick Claesz Aller van, ovl. in 1405, volgt IVf 

 

IIId.            Diederik Aller van zn. van Heyn / Hendrik Van Aller genoemd Aller van (IIb) en Nn Nn, in 1354 een Distrikthoofd in Paderborn

                 Hij betaalde belasting voor grondbezit, was samen met Hendrik van Aller,zoon van zijn broer Claes lidmaat kerk Putten in 1372 ????,

                 In 1354 werd hij amtmand in Paderborn. Hij betaalde belastingen voor goederen Berseler

                Was een getuige samen met broer Claes in 1365 en in 1368 hetzelfde.

                Samen met Hendrik van Aller, zoon van de broer Claes, heeft hem een altaar van de kerk in Putten in 1372. Overleden in 1375.

                 died in 1375,

                

                 I 1354 var han amtmand i Paderborn. Han betalte skat for godset Berseler. Var vidne sammen med broderen Claes i 1365 og nævnes med samme i 1368.

                 Sammen med Hendrik van Aller, søn af broderen Claes, forærede han et alter til kirken i Putten i 1372. Død i I 1354 var han amtmand i Paderborn.

                 Han betalte skat for godset Berseler. Var vidne sammen med broderen Claes i 1365 og nævnes med samme i 1368. Sammen med Hendrik van Aller,

                 søn af broderen Claes, forærede han et alter til kirken i Putten i 1372. Død i 1375. Gift med Christina.Gift med Christina, ovl. in 1375,

          tr. met

                 Christina

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Claes Aller van Stoutenberg volgt IVg 

2.              Henrick Dircksz Aller van

                Beleend met Byssel door Doornspijk rond 1382 Belasting betalen voor goederen Berseler. Is dood rond 1390,

                 toen zijn zus over Byssel. aan het hoofd van de familie ?

                 x

                 Forlenet med Byssel ved Doornspijk omkring 1382. Betaler skat for godset Berseler.

                 Er død omkring 1390, da hans søster overtager Byssel, ovl. circa 1390.

3.              Geertruid Dirksdr Aller van volgt IVh 

 

IIIe.            Henric Henricsz Aller van, zn. van Heyn /  Hendrik Van Aller genoemd Aller van (IIb) en Nn Nn

                 Hij betaalde in 1387 voor fiscale bezittingen in Nijkerk

                 Han betalte i 1387 skat for besiddelser i Nijkerk,

          tr. met

                  Nn Nn

 

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Henrica Henricsdr Aller van Vermeld met man 1425,

          tr. met                   

                 Henrick Inghen Nyweland.. Echtgenote van Henrick Inghen Nyweland.

                 betaald belastingen voor bedrijven in Nijkerk in 1407. Geciteerd door de man in 1425

                 x

                 Betalte skat for besiddelser i Nijkerk i 1407. Nævnt med manden i 1425.

 

 

Generatie IV

 

 

IVa.           Carcelis Aller van, zn. van Bessel Aller van (IIIa) en Nn N N, ovl. circa 1424,

          tr. met

                 Aleid Helle van der dr. van Wouter Helle van der

              
Amtmand in Paderborn 1395. Met subsidies en de helft Watergoor ter Hellen van Putten 1402 Huwelijk Getuige in 1407.
Met zijn vrouw geven van zijn bezittingen naar het ziekenhuis in Arnhem 1421. Death 1424.

                 Echtgenote van Aleid van der Helle, de dochter van Wouter van der Helle, zoals vermeld in Putten in 1351 en 1357.
xx
Amtmand i Paderborn 1395. Forlenet med halve Watergoor og ter Hellen ved Putten 1402. Ægteskabsvidne i 1407.
Med sin hustru skænkede han ejendom til hospitalet i Arnhem 1421. Død 1424. Gift med Aleid van der Helle, datter af Wouter van der Helle, som nævnes i Putten 1351 og 1357.
x
IVe. Carcelis Aller van.
From this website http://home.versatel.nl?w.h.hell.


`.
In 1402 ging Kasteel Hell over in eigendom aan Cornelis van Aller, die in hetzelfde jaar ook de helft van het goed te

                 Watergoor onder Nijkerk in leen verkreeg. Corselis heeft zijn vrouw Aleyd,

                 die volgens het Stamboeck een dochter zou zijn geweest van Gerrit van der Hell, daaraan getuchtigd.
Corselis overleed in- of vóór 1424. Volgens genoemd Stamboeck zou Aleyd een oudere broer, Casijn, hebben gehad,

                 die vóór zijn vader overleed, waardoor Kasteel Hell "gecomen was op siin suster".
Vervolgens ontstaat er naar de mening van Mr. W. de Vries enige verwarring. Volgens het Stamboeck zou een zekere.
Henrick van der Hell.
die volgens de Gelderse leenactenboeken, in 1414 Kasteel Hell bij transport van Corselis van Aller verkreeg, "dat goed" toen hebben verworven van.
"siin moeve" (tante) Aleyd. Henrick zou alsdan een zoon zijn geweest van Casijn van der Hell, die, zoals hiervoor vermeld, vóór zijn vader Gerrit overleed.

                  De leenacte van 1414 omschrijft dat Henrick van der Hell zijn vrouw, die in de actie niet bij naam werd genoemd, tevens aan de helft van "het goed" heeft getuchtigd.

                  Volgens het Stamboeck zou zij Oedwich of Oedbergh hebben geheten. Uit dat huwelijk zouden twee zonen zijn geboren, te weten:
Henrick van der Hell en.
Casijn van der Hell.
Het komt Mr. W. de vries waarschijnlijker voor dat Henrick van der Hell, die in 1414 met Kasteel Hell werd beleend,

                geen kleinzoon was van Gerrit van der Hell, die in 1379 daarmee werd beleend.

                 Vermoedelijk behoorde hij tot een andere tak van de Van der Hell´s. Mogelijk van een broer van Gerrit.
In een leenacte van 1424 werd een Henrick van der Hell vermeld,

                 maar volgens het register op de Gelderse leenactenboeken was hij dezelfde als de Henrick die reeds in 1414 was beleend.

                 Mogelijk zijn vader en zoon met elkaar verward en moeten zij in werkelijkheid van elkaar worden onderscheiden.
Als onderpander (substituut-schout) van Nijkerk en Putten in 1428 en 1432 werd een.
Henrick van der Hell.
aangetroffen, die genoemd werd in Van Hasselts handschrift over "Wildfurstergoederen op de Veluwe".

                Het Stamboeck noemt hem "richter van Veluwe" in 1434.

                Dat stemt volgens Mr. W. de Vries overeen met andere gegevens.

                Hij komt ook voor in een van de Veluwse klaarboeken als voormalig richter van Veluwe te Putten in 1443.

                Daarin wordt hij een "schyltboertig gebaeren dienstman" genoemd en behoorde hij tot de welgeboren riddermatige Veluwse dienstlieden.
Hendrick van der Hell, die in 1424 met Kasteel Hell werd beleend, overleed hoogstwaarschijnlijk hij kinderloos.
Het Kasteel Hell kwam namelijk na zijn dood door erfenis in 1453 aan zijn neef (oom-zegger):
Henrick van der Hell Casijnszoon.
De in 1450, althans tussen 1443 en 1453 overleden naamgenoot Henrick,moet derhalve een broer Casijn van der Hell hebben gehad.

                 Het Stamboeck vermeld dat beiden de in de leenacte van 1414 genoemde Henrick tot vader hebben gehad.

                 Dat gegeven wordt des temeer aannemelijk door het feit dat Casijn zijn oudste zoon ook Hendrick heeft genoemd.

                 Daarentegen wordt vermeld dat Casijn zelf een tijdgenoot moet zijn geweest van de in 1414 beleende Henrick.

                 Zekerheid omtrent een van beide gegevens ontbreekt.
Bij de samenstelling van de genealogie van de Veluwse Van der Hell´s had Mr. W. de Vries wat de eerste vijf generaties

                  Van der Hell betreft, beginnende bij de Arnhemse schepen Henrick van der Hell, zijn ernstige twijfels of die de stamvaders daarvan zijn geweest.
Aannemelijker is dat een zekere.
Gerrit van der Helle.
die in de "Schatting van de Lande van Gelre voor de Veluwe" uit ± 1326, onder de Veluwse dienstlieden wordt genoemd, de stamvader is geweest.
van de Veluwse Van der Hell´s. Voorts is het wapen van Henrick van der Hell uit 1364 afwijkend van het wapen van de latere Veluwse naamgenoten.

                 De Veluwse Van (der) Hell´s hadden een ankerkruis als wapen:, (son of IIIe),

                 Hier volgt een summiere beschrijving van de geschiedenis van "Het Huys te Hell".

 

                  Een gedetaillerde beschrijving werd samengesteld door de heer A. Vos te Kampen, die heeft toegezegd deze te zijner tijd ter beschikking te stellen.
In Putten, aan de Hellerweg, liggen de boerderijen Groot Hell en Klein Hell. Deze boerderijen zijn overgebleven van wat eens was

                 "Dat goet ter Hellen, gelegen in den kerspel van Putten". Dit "Huys te Hell" was een kasteeltje, omringd door wallen en grachten.

                 De geschiedenis van Kasteel Hell, zoals dat kortweg zal worden genoemd, gaat terug naar medio 1300.

                 Omstreeks 1379 zou het kasteel beleend zijn door ene Gerrit van der Helle. Bekend is dat het kasteel in vele handen is overgegaan

                 en zelfs een hoofdrol heeft gespeeld in een erfeniskwestie.

                 De toenmalige bewoner, we schrijven inmiddels 1559, zou zwakzinnig zijn geworden, hetgeen niet verborgen bleef voor zijn familieleden.

                 Die wezen de echtgenote als schuldige aan en vreesden dat de erfenis in verkeerde handen zou komen.

                 Een ingewikkelde intrige volgde, alsmede vele processen, die zo'n 40 jaar in beslag zouden nemen.
In 1867 werd het "goet" gekocht door freule Cornelia Maria d'Hanges d'Yvoi, die op Salentein, onder Nijkerk, woonde.
Hetgeen nu nog rest zijn beide boerderijen. Voorts is in de directe nabijheid een restaurant gevestigd, genaamd

                 "De Salentein, Distrikthooft in Paderborn 1395.
Carcelis Beleent met een halve Watergoor ter Hellen bij Putten 1402.
Bruiloftgetuige 1407.
met zijn huisvrouw had hij eigendom bij Arnhem 1421, died in 1424
.

 

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Wolter Aller van, ovl. in 1465, volgt Va 

2.              Hendrick, Aller van, volgt Vb 

3.              Otto Aller van, volgt Vc 

4.              Nese, Aller van,

         tr. met

                 Casijn Hell van der.

 

IVb.           Willem Besselsz Aller van, zn. van Bessel Aller van (IIIa) en Nn N N

                  Beleent met een halve Watergoor, vermeld tezamen met zijn broer Carselis

                 Ontving 1401 bezit/goederen

                 een distrikthooft bezegelt dat in een dokument 1418,

                

                 Forlenet med halve Watergoor i 1401. Nævnes de følgende år sammen med broderen Carselis. Modtog 1401 et gods ved Delen

                 . Som adelsmand beseglede han et dokument i 1418.

                 Subsidies aan zes Watergoor in 1401. Vermeld hierbij het volgende jaar, samen met broer Carselis. Ontvangen in 1401 een lading in bulk

                 . Als een edelman bezegeld  een document in 1418,

            tr. met

                  Nn Nn

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Willem Aller van van Wortreden, volgt Vd 

 

IVc.           Engelbert Aller Van/ Stoutenburg, zn. van Bessel Aller van (IIIa) en Nn N N, Zegelde met een zegel 1418 ???

                 Bovendien vermeld 1421 en 1424, ovl. in 1431,

                 Ridder in de Veluwe en zette zijn zegel als zodanig in 1418. Tevens aangeboden in 1421 en 1424.

                 Overleden in 1431. Gehuwd eerste keer met een onwettige dochter van de hertog van Gelre Willem een Gülick.

                 Gehuwd sinds de Wendelmoet, dochter van Gijsbert van Schoutenburg, die werden subsidies met Long Eler

                 door Barneveld in 1405 Ze aangehaald als een weduwe, samen met zijn zoon Claes in 1431.

                

                 Ridder i Veluwe og satte sit segl som sådan i 1418. Desuden nævnt i 1421 og 1424. Død i 1431.

                 Gift første gang med en uægte datter af hertug Willem van Gelre en Gülick.

                 Gift siden med Wendelmoet, datter af Gijsbert van Schoutenburg, som blev forlenet med Langeler ved Barneveld i 1405.

                 Hun nævnes som enke sammen med sønnen Claes i 1431.

                

            tr.(1) met

                  Onwettige Dochter Gelre van, dr. van Hertog Gelre van en Gulick

                 

                 of de kinderen van Jan en de dochter van Willen v Gelre zijn of van Jan en Wendelmoet,Weet ik niet, niet bekend.

 

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Claes Aller van           

2.              Johan, Aller van volgt Ve 

3.              Sophia Aller van,

          tr.(1) met Heer van

                 Hendrick Varick, ovl. in 1421.

          tr. (2) in 1422 met

                Gijsbert de Cock Neerijnen van

4.              Jan Engelbertsz Bastaardzoon Aller van, volgt Vf 

 

                 Engelbert Aller Van/ Stoutenburg,

            tr.(2) met

                 Wendelmoet, dr. van Gijsbert Schoutenburg van

            

 

IVd.           Dese( Dissa) Aller van, dr. van Hendrik Servaesz Aller van (IIIb) en Nn Nn,

                 Vermelding van zijn vader en broer Garcelis van Aller in 1383. Legacy molen in Nijkerk in 1400

                 Latente belastingen op goederen in Nijkerk in 1406 en 1407.

                 Ze bezat land onder Scherpeschoten, Nijkerk, die later deel uitmaakten van het ziekenhuis in Nijkerk. Owned Aller Camp in 1411.

                 xx

                 Gift med Jacob Bierwisch. Deres datter Griete Bierwisch blev i 1407 gift med Wijnand van Doornick.

                 Echtgenote van Jacob Bierwisch,

         tr. met

                 Jacob Bierwisch

 

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Griete Bierwisch volgt Vg 

 

IVe.           Reiner Aller Van(Oldenaller van ) zn. van Hendrik Servaesz Aller van (IIIb) en Nn Nn

                 Bezegelt Document 1385

                 Samen met zijn vader betaalde belasting voor Allescamp 1379

                 Hij word vermeld met zijn huisvrouw Aleid 1383, (son of IIId), Eind jaren 1300 benoemd hij Reuner Heynen van Scherpschoten

                 tot distrikthoofd van Paderborn, van 1390 tot 1397

                 Had eigendom in Oldenaller ??,

                 x

                 Besegler dokument i 1385. Sammen med sin far betaler han skat for Allerscamp i 1379.

                 Han nævnes med hustruen Aleid i 1383.

                 I slutningen af 1300-tallet benævnes han også Reyner Heynen van Scherpeschoten. Amtmand i Paderborn 1390 og 1397.

                 Ejede godset Oldenaller,

           tr. met

                 Nn Nn

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Willem Reiniersz Aller van volgt Vh 

 

 

 

IVf.            Hendrick Claesz Aller van, zn. van Claes Aller van (IIIc) en Nn Nn

                 Bezegelt ? voorwaarden voor het huwelijk van hertog Eduard Gelre in 1368.

                 Met zijn oom, Diederik van Aller heeft gegeven hem een altaar te Putten kerk in 1372.

                 Echtgenote van Aleid, waarmee het ziekenhuis in Arnhem in 1429, ovl. in 1405,

          tr. met

                 Aleid

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Claes Aller van, ovl. in 1418, volgt Vi 

 

IVg.           Claes Aller van Stoutenberg, zn. van Diederik Aller van (IIId) en Christina Vermeld 1421.

                 Nævnes 1421

                 Zegelde als distrikthoofd van de Veluwe 1435 zowel ook Nijkerk1437.
Was gerechtsgetuige 1437.
was vertegenwoordiger van Hertog Arnold van Gelre 1441.
Vermeld genoemd met Johan als zijnde bloedverwant Paderborn 1457.
Word genoemd met zijn zwager Dirk Smulling i.v.m.met een Pand bij Hertog Arnold te Roozendaal ?? 1461.
Kocht landgoed Aller van Roelof van Coeverden 1473, (son of IVf), died in 1484.
married(1) with Brienen van.
x
Afgav Langeler til broderen Johan i 1432. Beseglede som adelsmand fra Veluwe dokument i 1435 og forlig i Nijkerk i 1437.

                 Var retsvidne i 1437. Var repræsentant for Veluwe med hertug Arnold van Gelre i 1441. I 1454 fik han Langeler tilbage fra broderen Johan.

                 Nævnes som frænde til abbeden af Paderborn i 1457. Han fik i 1461

                 Rosendael i pant af hertug Arnold i stedet for svogeren Dirk Smulling. Forlenet med Hoerne ved Putten i 1465.

                 Købte godset Aller af Roelof van Coeverden i 1473. Død 1484. Han var gift med en van Brienen og en van Vaernstein.

          tr.(1) met

                 Brienen Van.

                

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Gysbert Claesz Aller van Stoutenberg, ovl. in 1494.

                 Subsidies voor iedereen, in 1484 en de Lange Eler door zijn vader's overlijden in hetzelfde jaar.

                 goederen Hoerne aan zijn neef Gijsbert van Aller Janszoon vóór 1495.

                 Død i Ermel 1494. Hans søster Ydas børn arvede ham.

                 Overleden in Ermel 1494. Zijn kinderen zuster ondernemingen Ydas hem geërfd.

                 x

                 Gysbert Claesz beleend met Aller 1484 met zijn vadersdood in datzelfde jaar, died at Ermelo in 1494.

                 Forlenet med Aller i 1484 og med Langeler ved faderens død samme år. Overførte godset Hoerne til sin fætter Gijsbert van Aller Janszoon før 1495.

2.              Geetruid Aller Aller van,

           tr. met

                 Gijsbert Johan Aller van Bastaardszoon, zn. van Johan, Aller van (Ve) en Lamme

                 2. Geetruid Aller van.
married in 1495 with Gijsbert Johan Bastaardszoon Aller van, (son of Vh).
Johans bastaardzoon 1495.
Samen met fætteren Gijsbert van alle Claesz, ontving hij goederen bij Putten in 1491, waarin hij opnieuw verkocht in 1495.

                 Subsidies om te trouwen helemaal niet, het doel van 1495. Legacy hetzelfde jaar Lang Eler uit fætteren Gijsbert en kreeg Hoerne hetzelfde jaar.

                 Hij verkocht de Lange Eler in 1499 en al 1.501. Zoals hij edelman zegel documenten met Ossehoofd??  belangrijkste wapen in 1492, 1494 en 1498.
Echtgenote van Geertruid van Aller, dochter van Claes van Aller van Stoutenburg en een van Brienen.
Echtgenote van Gijsbert van Aller Johans bastaardzoon 1495.
x.
Sammen med fætteren Gijsbert Claeszoon van Aller fik han gods ved Putten i 1491, hvilket han atter solgte i 1495.

                 Forlenet med Aller ved giftermålet i 1495. Arvede samme år Langeler fra fætteren Gijsbert og fik Hoerne samme år.

                 Han solgte Langeler i 1499 og Aller i 1501. Som adelsmand besegler han dokumenter med oksehovedvåbnet i 1492, 1494 og 1498.
Gift med Geertruid van Aller, datter af Claes van Aller van Stoutenburg og en van Brienen.
Gift med Gijsbert van Aller
.

3.              Yda Aller Aller van ovl. na 1475,

          tr. met

                 Dirk Smulling Tot Wardensteinxe "Smulling Tot Wardenstein:Dirk []1463", begr. in 1463.

                 Hij bezat Rozendaal 1460, died in Hij bezat Rozendaal 1460, died in 1463.
 leeft nog steegs als weduwe in 1475 Echtgenote van Dirk Smulling tot Wardenstein. Vermelding 1449.

                 Hij bezat  Rosendael in 1460.


evede endnu som enke i 1475. Gift med Dirk Smulling tot Wardenstein. Nævnes 1449. Han ejede Rosendael i 1460. Død 1463
.

                 In 1475 leefde ze nog.
married with Dirk Smulling Tot Wardenstein.
vermeld 1449
.

 

                 Claes Aller van Stoutenberg

         tr.(2) met

                 Vaernstein.

          

 

IVh.           Geertruid Dirksdr Aller van, dr. van Diederik Aller van (IIId) en Christina,

                 Beleent met Byssel omstreeks 1390,

           tr. met

                Johan Brienen van, Distrikthoofd 1455, 1483.

                 Beleend met Byssel rond 1390. Ze leeft nog steeds 1435

                

                 Distrikthoofd 1455, 1483.

                 Forlenet med Byssel omkring 1390. Hun levede endnu 1435.

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Henric Brienen van amtmand in Paderborn in 1417.

 

 

Generatie V

 

 

Va.            Wolter Aller van, zn. van Carcelis Aller van (IVa) en Aleid Helle van der, ovl. in 1465,

                Wolter Aller van.
Genoemd met zijn huisvrouw 1424, alwaar, waar hij land bezat in Nijbroek, Gerechts getuige 1438 ?.
Heeft verpande goederen/bezit op de Over Betuwe 1442.
Samen met zijn broer Otto heeft hij een Oliemolen in Barneveld, (son of IVe).
Hij werd beleend met 20 morgen land te Nijbroek 1424.
died in 1465
.  

           tr. met

                Johanna Ockenbroek dr. van Johan Ockenbroek en Steenbergen

             
 

                 Uit dit huwelijk 3 zonen:

1.              Carcelis Woltersz Aller van volgt VIa .

2.              Cornelis Woltersz Aller van, Verblijft / is trouw aan Hertog Arnold 1472

                 vermeld 1485

                 Forblev tro mod hertug Arnold i 1472. Nævnes 1485.

3.              Gijsbert Aller van vermeld 1497, Gerechtsman op de Veluwe 1495.

                 x

                 Retsmand i Veluwe 1495. Nævnes 1497.

 

Vb.            Hendrick, Aller van, zn. van Carcelis Aller van(IVa) en Aleid Helle van der vermeld als distrikhoofd op de Veluwe 1436

                 Getuige bij huwelijk 1424,

                 (son of IVe), Beleent met halve Watergoor 1424,

                 x

                 Forlenet med halve Watergoor i 1424. Nævnes som adelsmand fra Veluwe 1436. Ægteskabsvidne i 1424,

            tr. met

                 Nn Nn

 

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.              Carcelis, Aller van, volgt VIb 

2.              Wijnand Aller van, In 1462 leefde hij nog, gerechtsman op de Veluwezoom.

                

                 Retsmand i Veluwenzoom 1455. Levede 1462.

 

Vc.            Otto Aller van, zn. van Carcelis Aller van (IVa) en Aleid Helle van der

               ,  hij werd beleend met huizen 1415

                 Samen met zijn broer Wolter bezat hij een oliemolen in Barneveld,

                 x

                 Han fik lenet Huissen i 1415. Sammen med broderen Wolter ejede han en oliemølle i Barneveld. Død 1443,

            tr. met

                 Nn Nn.

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Baers Wijlen Ottenzoon onmondig op grond van leeftijd wanneer hij de goederen Elden 1443.  meer goederen in 1449

                

                 Endnu umyndig da han fik gods i Elden 1443. Fik mere gods i 1449.

 

Vd.            Willem Aller van van Wortreden, zn. van Willem Besselsz Aller van (IVb) en Nn Nn

                 Vermeld als edelman van de Veluwe, in 1430, toen hij kreeg meerderheid. Vermeld 1435 en woonde nog in 1460.

                

                 Nævnes som adelsmand fra Veluwe, da han i 1430 fik Delen. Nævnes 1435 og levede stadig i 1460,

          tr. met

                 Nn Nn

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Engelbert Aller van, volgt VIc 

 

Ve.            Johan, (Johan) Aller van(Aller van / Stoutenburg van), zn. van Engelbert Aller Van/ Stoutenburg (IVc) en Onwettiege Dochter Gelre van,

                 Genoemd als op grond van leeftijd met zijn moeder in 1431.

                 Hij kreeg Lang Eler van Claes en zijn broer werden in de daarmede in 1432

                 Samen met zijn vrouw hem verkochte goederen in Arkenheen in 1457.

                 Hij Long Eler overgedragen aan zijn broer Claes in 1454. Beseglede een koopcontract in Nijkerk 1477.

                 Zoals het zegel hij gebruikte stieren kop met een ster in het hoofd. Echtgenote van Lamb, zoals vermeld door de man in 1457.

                 x

                 Nævnes som umyndig med sin mor i 1431. Han fik Langeler fra sin bror Claes og blev forlenet hermed i 1432.

                 Sammen med sin hustru solgte han gods i Arkenheen i 1457.

                 Han overførte Langeler til sin bror Claes i 1454.

                 Beseglede en købskontrakt i Nijkerk 1477. Som segl brugte han tyrehovedet med en stjerne i hovedet.

                 Gift med Lamme, som nævnes med manden i 1457,

           tr. met

                 Lamme

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Gijsbert Johan Aller van Bastaardszoon,

           tr. met

                Geetruid Aller Aller van, dr. van Claes Aller van Stoutenberg (IVg) en Brienen Van.

 

Vf.             Jan Engelbertsz Bastaardzoon Aller van zn. van Engelbert Aller Van/ Stoutenburg (IVc) en Onwettige Dochter Gelre van,

                  Hij werd vermeld Nijkerk 1423en verders 1444 en 1448

                 Hij was prokurator voor een Ziekenhuis Nijkerk 1436 ?

                 Hertog Arnold erkend een schuld aan Johan Engelbertsz van Aller Bastaard van 350 Gulden 1444

                 vermeld 1454 het pand werd ingelost

                 Hij betaalde belasting voor Hemmelderweg Nijkerk, (son of IVf),

                

                 Han nævnes i Nijkerk 1423 og endvidere i 1444 og 1448. Han var prokurator for hospitalet i Nijkerk i 1436.

                 Hertug Arnold erkendte at skylde Johan Engelbertszoon van Aller bastaard 350 Gylden i 1444.

                 Nævnes 1454, da pant bliver indløst. Han betaler skat for Hemmel ved Hemmelderweg, Nijkerk,

             tr. met

                 N.N.Lijsbeth Palickens, ovl. in 1462.

 

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Lubbert Aller van

                 Owned door de lading Dairboven Nijkerk in 1499.

                 Ejede godset Dairboven ved Nijkerk i 1499.

2.              Engelbert. Aller van.

3.              Gerrit. Aller van, geb. te Driel in 1462, Na zijn moeder Lijsbeth Palickens dood,

                 hij was in 1462 in goederen (geboren in Driel.

                

                 Efter sin mor Lijsbeth Palickens død fik han i 1462 gods i (Geboren in Driel.

4.              Anthonia Johansdr Aller vanxe "Aller van:Anthonia Johansdr".

 

Vg.            Griete Bierwisch, dr. van Jacob Bierwisch en Dese( Dissa) Aller van (IVd) ,

            tr. met

                  Wijnand Nick. van deur

 

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Griete Nick. van deur,

         tr. met

                  Wijnand Doornick

 

 

Vh.            Willem Reiniersz Aller van, zn. van Reiner Aller Van(Oldenaller van ) (IVe) en Nn Nn

                  gezegeld dokument uit 1485 bezit land Oldenalle ???,

                

                 Besegler et dokument i 1485. Ejede godset Oldenaller,

         tr. met

                 Nn Nn

                 Uit dit huwelijk één zoon:

 

1.              Reynier Aller van begr. in 1506, volgt VId 

 

Vi.             Claes Aller van, zn. van Hendrick Claesz Aller van (IVf) en Aleid

               , Beleend van alle vracht in 1405 en 1425 Zoals hij edelman zegel documenten in 1418 en 1436.

                 Hij transfer in 1436 van alle Belia aan zijn dochter en haar man Reinier van Coeverden. Met deze zegel met ox hoofd.

                 Echtgenoot van Sophia de Coninck Dirksdochter, die eigenaar was van de toets in Amersfoort en overleden 1418.

                 x

                 Forlenet med godset Aller i 1405 og 1425. Som adelsmand besegler han dokumenter i 1418 og 1436.

                 Han overfører i 1436 Aller til sin datter Belia og hendes mand Reinier van Coeverden. Bruger her seglet med oksehovedet.

                 Gift med Sophia de Coninck Dirksdochter, som ejede de Toete ved Amersfoort og døde 1418, ovl. in 1418,

           tr. met

                   Sophia Dirksdr Coninck

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Hendrick Claesz Aller van, met zijn moeders dood beleent/leent hij Toete??

                 Overlijd bijna zeker zonder kinderen.

                

                 Ved moderens død fik han lenet Toete. I 1434 fik han gods i Amerongen. Nævnes desuden i 1437, men er sikkert død barnløs.

                 Vd. Hendrick Aller van vermeld als distrikhoofd op de Veluwe 1436

                 Getuige bij huwelijk 1424,

                 (son of IVe), Beleent met halve Watergoor 1424,

                 married with N.N.

                 Forlenet med halve Watergoor i 1424. Nævnes som adelsmand fra Veluwe 1436. Ægteskabsvidne i 1424.

                 From this marriage 2 children:

                 1. Carcelis, follow VIc.

                 2. Wijnand

                 In 1462 leefde hij nog, gerechtsman op de Veluwezoom.

                 Retsmand i Veluwenzoom 1455. Levede 1462.

                 Juridische Man in Veluwenzoom 1455 Woonde 1462.

2.              Belia Aller van, Ze erfde iedereen vanaf zijn vader en broer het land Toets na Hendrik van Aller.????

                 x

                 Hun arvede Aller efter sin far og Toete efter broderen Hendrik van Aller,

          tr. met

                Reinier Coeverden.

 

Generatie VI

 

 

VIa.           Carcelis Woltersz Aller van, zn. van Wolter Aller van (Va) en Johanna Ockenbroek

                 Gerechtsman op de Veluwe 1451

                 Beleent met land/bezit van 20 morgen te Nijbroek, died around 1489,

           tr. met

                 Geertruid Doetichem / Dotichem, dr. van Hendrik Dotichem en Henrica Twent van

                 VId. Carcelis Woltersz Aller van, (son of Ve).
 

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.              Andries Aller van volgt VIIa 

2.              Wolter Aller van, Vermelding van Deventer in 1506.

                

                 Nævnes i Deventer 1506.

 

VIb.           Carcelis, Aller vanx zn. van Hendrick, Aller van (Vb) en Nn Nn, Beleend met Watergoor in 1451 Lid van de raad van Arnhem 1452.

                 Vermelding 1457.

                 Ingebouwde een kasteel in Nijkerk aan Hertog Arnold van Gelder in 1458. Trouw bleef aan hertog Arnold in 1472.

                 Nog steeds in leven in 1478. Had een binnenplaats tussen Arnhem en Rozendaal.

                 ----

                 Forlenet med halve Watergoor i 1451. Medlem af rådet i Arnhem 1452. Nævnes 1457.

                 Byggede et slot i Nijkerk til hertug Arnold van Gelder i 1458. Forblev tro mod hertug Arnold i 1472.

                 Levede endnu i 1478. Havde en gård mellem Arnhem og Rozendaal. Gift med Henrica Velincz,

            tr. met

                 Henrica Velincz.

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Hendrik, Aller van, ovl. in 1501, volgt VIIb

 

VIc.           Engelbert Aller van, zn. van Willem Aller van van Wortreden (Vd) en Nn Nn

                  Vermelding op de Veluwe in 1469. Hij noemde samen met zijn vrouw in 1470, toen ze verkoopt een huis in Arnhem, die immers deel uit van haar vader.

                 Toch leefde 1476. Echtgenote van Elsbe.

                

                 Nævnes i Veluwe i 1469. Han nævnes sammen med sin hustru i 1470, da hun sælger et hus i Arnhem, som havde tilhørt hendes far.

                 Levede stadig 1476. Gift med Elsbe,

            tr. met

                 Elsbe

.

                 Uit dit huwelijk 2 dochters:

1.              Catharina Aller van volgt VIIc 

2.              Jutta Aller van, Overleden vóór 1522, toen de weduwnaar huwt opnieuw.

                  Echtgenote van Johan van Meeckeren Hermanszoon in Rheden.

                

                 Død før 1522, da enkemanden gifter sig igen. Gift med Johan van Meeckeren Hermanszoon i Rhede, ovl. voor 1522,

             tr. met

                  Johan Hermansz Meeckeren van Rhede van.

 

VId.           Reynier Aller van zn. van Willem Reiniersz Aller van (Vh) ]en Nn Nn

                  Eigenaar van Oldenaller ?

                 Gerechtsman /Gerecht 1495,

                

                 Ejer af Oldenaller. Retsmand i Veluwe 1495. Gift med Gonda. Begge døde 1506, begr. in 1506,

            tr. met

                 Gonda

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 

1.              Reinier Aller van Hij voerde een proces met zijn broer Arnt over zijn vaders erfenis ? 1506

                 hij was te midden van de Adel op de Landdagen te Nijmegen 1539.

                 x

                 Han førte proces mod sin bror Arnt i 1506 efter forældrenes død. Var blandt adelsmændene fra Veluwe på landdagen i Nijmegen 1539.

                 x

                 van de volgende site

                 http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/StatenEnStedenVanGelderland1423-1584/inleiding/politiek_overleg

                 Voor een goed begrip van de inhoud van de databank is het nodig inzicht te hebben in de politieke organisatie van

                 Gelderland in de periode 1423-1584.

                 In de Middeleeuwen werd Gelderland geregeerd door een hertog en diens hertogelijke raad, bestaande uit edelen,

                 ambtenaren en vertrouwelingen van de vorst, in samenspraak met (vertegenwoordigers van) de bannerheren (hoge edelen),

                ridderschappen (edelen) en de steden. In de jaren 1473-1477, 1481-1492 en 1543-1584 behoorde Gelre formeel tot het

                Bourgondisch-Habsburgse landencomplex. In deze perioden was het landsbestuur in handen van de stadhouder

                (plaatsvervanger van de vorst) en de Raad van Gelderland ook wel het Hof van Gelre genoemd.

                 Het hertogdom bestond uit vier gebieden (kwartieren), namelijk het kwartier Nijmegen, Roermond

                (ook wel Overkwartier genoemd), Zutphen en Arnhem (of Veluws kwartier).

                De genoemde steden golden als de hoofdsteden van het desbetreffende kwartier.

                Zij konden in opdracht van de landsheer of op eigen gezag de bannerheren, ridderschappen en kleinere steden in hun gebied

                oproepen ter vergadering. Dergelijke kleine ‘standenvergaderingen’ werden kwartierdagen genoemd.

                Het aantal ridders (heren) per kwartier varieerde per kwartier in de loop van de onderhavige periode;

                het waren er soms meer dan driehonderd. Vandaar dat er in dit overzicht slechts een paar worden genoemd.

                 Zie onderstaande site

                 http://books.google.nl/books?id=VNDin3t6Nl0C&pg=PA23&lpg=PA23&dq=Landdagen+te+Nijmegen&source=web&ots=R4yxmQABtH&sig=U2ngHkextbOQw24bUFRo6M5cF64&hl=nl&sa=X&oi=book_result&resnum=1&ct=result#PPA18,M1

.

2.              Hendrik Aller van, volgt VIId 

3.              Arnt Aller van, volgt VIIe 

4.              Aleid Aller van, Genoemd samen met broers en zussen in 1506.

                 xxxxx

                 Nævnes sammen med søskende i 1506.

5.              Margriet Aller van, vermeld met de gezusters 1506.

                 Nævnes sammen med søskende i 1506.

                 Genoemd samen met broers.

6.              Enijek Aller van vermeld met zusters 1506.

                 Nævnes sammen med søskende i 1506.

                 Genoemd samen met broers en zussen in 1506.

7.              Ermgard Aller van, vermeld met zusters 1506.

                 Nævnes sammen med søskende i 1506.

                 Genoemd samen met broers en zussen in 1506.

 

Generatie VII

 

 

VIIa.          Andries Aller van, zn. van Carcelis Woltersz Aller van (VIa) en Geertruid Doetichem / Dotichem,

                 geb. Nijebroek,

            tr. met

                Nn Nn.

                
Beleend met de goederen "20 morgen" in Nijbroek 1503. Overleden in 1538.

Forlenet med godset "20 morgen" i Nijbroek.
"20 morgen" in Nijbroek 1503..Død 1538
.

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Mr. Adriaen Aller van, ovl. te Mechelen op 25 okt 1575, volgt VIII 

2.              Anna Aller van

 

VIIb.          Hendrik, Aller van zn. van Carcelis, Aller van (VIb) en Henrica Velincz., getuige 1476, (son of VIc),

                 beleent met een halve watergoor 1485

                 St.Claes-broeder 1462

                 -----------------------------

                 St. Claes-broder i Arnhem 1462. Vidne i 1476. Forlenet med halve Watergoor 1485. Død 1501, ovl. in 1501,

          tr. met

                 Nn Nn

 

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Carcelis Aller van Onmondig, beleent met een halve watergoor 1501, vermeld 1515, died in 1520.

                  --------------------

                 Stadig umyndig fik han lenet halve Watergoor i 1501. Han nævnes 1515, men er død 1520, begr. in 1520.

2.              Henrica, Aller van, Haar eigendom is Watergoor na Carcelis broer in 1520.

                 Ze word genoemd als een weduwe in 1545 en sterft zonder kinderen in 1559.

                 ---------------------

                 Gift med Jelys van Rymsdyck, amtmand mellem Maas og Waal. Hun fik Watergoor efter broderen Carcelis i 1520.

                  Hun nævnes som enke i 1545 og dør uden børn i 1559, ovl. in 1559,

           tr. met

                 Jelys Rymsdyck van, amtmand tussen Maas en Waal.

3.              N.N., Aller van,

           tr. met

                 Hendrick Furstenberg van Haar zoon Adriaan erft zijn van zijn ? tante Henrica in 1559.

 

VIIc.          Catharina Aller van, dr. van Engelbert Aller van(VIc) en Elsbe, Hun dochter huwde in 1559.

                 x

                 Deres datter blev gift i 1559,

            tr. met

                 Tyman Veer van der

 

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Dochter Veer van der.

 

VIId.          Hendrik Aller van, zn. van Reynier Aller van (VId) en Gonda

                 Genoemd samen met zijn broers en zussen in 1506. Hij behoorde tot de adel van mannen vanaf de Veluwe op Land in Nijmegen in 1539.

                 ---

                 Nævnes sammen med sine søskende i 1506. Han var blandt adelsmændene fra Veluwe på landdagen i Nijmegen i 1539,

           tr. met

                 Nn Nn

 

                 Uit dit huwelijk 3 zonen:

1.              Reiner Hendricksz Oldenaller van vermeld met vader en broers 1552.

                 --------------------

                 Nævnes med faderen og de to brødre i 1552.

2.              Bessel Hendriksz Oldenaller van, vermeld met vader en broers,

            tr. met

                 Geertruid Renselaar

3.              Jan Oldenaller van Aller van ?? Vermelding van zijn vader en twee broers in 1552.

                 -------------------------------

                 Nævnes med faderen og de to brødre i 1552.

 

                 .

VIIe.          Arnt Aller van, zn. van Reynier Aller van (VId) en Gonda

                Samen met Herman van Oldenbarnevelt (Familie van Johan van Oldenbarnevelt?)

                 Hij eigendom Oldendorff allemaal.

                 Vermelding van zijn broers en zussen in 1506.

                 Hij had veel bezittingen door Hattem in 1512. Hij woonde daar ook in 1520. Huwelijk Getuige in 1534.

                 Samen met Reinier van Appeldoorn leidde zijn rechtszaak tegen de weduwe van Johan van Brienen in 1550. Woonde in 1552.

                 Gehuwd eerste keer met een van Lennep. Gehuwd een tweede keer met Dorothea van Leisten, dochter van Dirk van Leisten en

                 Agnes BENTINCK en weduwe van Rijekwijn van Essen.

                 ---

                 Sammen med Herman van Oldenbarnevelt ( Family of Johan van Olde Barnevelt ?) ejede han Oldenaller. Nævnes med sine søskende i 1506.

                 Han havde store besiddelser ved Hattem i 1512. Han boede også dér i 1520. Ægteskabsvidne 1534.

                 Sammen med Reinier van Appeldoorn førte han retssag mod enken efter Johan van Brienen i 1550. Levede 1552.

                 Gift første gang med en van Lennep. Gift anden gang med Dorothea van Leisten, datter af Dirk van Leisten og Agnes Bentinck og enke efter Rijekwijn van Essen,

             tr.(1) met

                  Lennep van

 

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Hendrik Aller van, Is een getuige op te treden in 1551. Woonde in Hattem in 1563. Death barnløs in 1586 en begraven in Harderwijk.

                 Echtgenote van Wendela van Brienen, dochter van Hendrick van Brienen en Margriet Wolf. Ze verwezen

                  als Wendela van Griffelicken Allers weduwe in 1591.

                 -------------------------

                 Er vidne i 1551. Boede i Hattem i 1563. Død barnløs i 1586 og begravet i Harderwijk.

                 Gift med Wendela van Brienen, datter af Hendrick van Brienen og Margriet Wolf. Hun omtales som Wendela van Griffelicken Allers enke i 1591,

            tr.(1) met

                  Wendela Brienen van, dr. van Hendrick Brienen van en Margriet Wolf.

            tr.(2) met

                  Wendela Griffelicken van Allers Weduwe In 1591.

2.              Aleyd Aller van,

         tr. met

                 Frans Besten van Wissinck, geb. te Borculo.

3.              Anna Aller van,

           tr. met

                 Jasper Stevensz Lijnden Van.

 

                 Arnt Aller van

              tr.(2) met

                 Dorothea Leisten van, dr. van Dirk Leisten van en Agnes Bentinck.

            

 

 

Generatie VIII

 

 

VIII.           Mr. Adriaen Aller van, zn. van Andries Aller van (VIIa) en Nn Nn,

                 substituut-schout (1572) van Utrecht, ovl. te Mechelen op 25 okt 1575, begr. te Oudewater In de kerk,

         tr.(1) met

                 Maria Broeckhoven. van

                 Vermoedelijk de zoon van Andries van Aller in Nijebroek (zie deel 1, 7e generatie, nr. 11).

                 Hij was viceschout in Utrecht (1572). Overleden in Mechelen 25 Oktober 1575 en begraven in Oudewater kerk.

                 Het is duidelijk uit zijn verschuiving die hij had zes kinderen van het eerste huwelijk en twee uit het verleden.

                  Echtgenote 1) door Maria van Broeckhoven. Echtgenote 2) met Bertha Gerritsdochter van Schadenbroeck,

                  dochter van schildknaap te Schadenbroeck Gerrit Jacobszoon van Royen van Schadenbroeck en Maria van Vreeswijk.

Formodentlig søn af Andries van Aller i Nijebroek (se 1. afdeling, 7. generation, nr. 11). Han var viceschout i Utrecht (1572).

                 Død i Mechelen 25. oktober 1575 og begravet i Oudewater kirke.

                 Det fremgår af hans skifte, at han havde seks børn af første ægteskab og to af sidste.

                 Gift 1) med Maria van Broeckhoven.

                 Gift 2) med Bertha Gerritsdochter van Schadenbroeck, datter af godsejer til Schadenbroeck Gerrit Jacobszoon van

                 Royen van Schadenbroeck og Maria van Vreeswijk.

 

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Andries Aller van, geb. te Utrecht in 1550, volgt IXa 

2.              Jacob Adriaensz Aller van, volgt IXb 

3.              N.N. Aller van,

           tr. met

                  Andries Goch van

                 Gehuwd met Andries van Goch. Hun zoon Jacob Andrieszoon van Goch, samen met Adria Van Aller in 1619 in

                 verband met de dichtstbijzijnde Andrieszoon Jan van Aller, net zoals hij is peetvader Jan An-Dries van ¬ Zoon Allers

                  zondag Kaerel in 1630. Jacob Andrieszoon van Goch was levensmiddelenhandel (zijde doek) in Rotterdam,

                  het verblijf in Hoogstraat. Geboren rond. 1580. Begraven in Rotterdam 14/11 1638. Gehuwd vóór 1618 met Itgen Heynricksdr.

                  Geboren rond. 1575, begraven in Rotterdam 19 / 3 1651. In 1624 noemt zijn vrouw, Ida Henricxdr van Berchem.

                  Voordat getrouwd met Gerrit de Haes. Haar kinderen door het eerste huwelijk:

                 Jan Ger-ritsz de heesheid, Andria Gerritsz de Haes en Eeuwoud Gerritsz de Haes (overlijden vóór 1624).

                  Kinderen van de laatste eerste huwelijk: Andries Jacobsz van Goch (blank), Henrick Jacobsz van Goch,

                 Hillegont Jacobsdr van Goch en Ariaentgen Jacobsdr van Goch.

Gift med Andries van Goch. Deres søn Jacob Andrieszoon van Goch er sammen med Adriaen van Aller i 1619

                 nærmeste beslægtede til Jan Andrieszoon van Aller, ligesom han er fadder til Jan An-drieszoon van Allers søn Kaerel i 1630.

                 Jacob Andrieszoon van Goch var købmand (silkeklæde-) i Rotterdam, boende på Hoogstraat. Født ca. 1580.

                  Begravet i Rotterdam 14/11 1638. Gift før 1618 med Itgen Heynricksdr, født ca. 1575, begravet i Rotterdam 19/3 1651. I 1624

                  nævnes hans kone: Ida Henricxdr van Berchem. Før gift med Gerrit de Haes. Hendes børn af første ægteskab:

                  Jan Ger-ritsz de Haes, Andriaen Gerritsz de Haes og Eeuwoud Gerritsz de Haes (død før 1624). Børn af sid-ste ægteskab:

                  Andries Jacobsz van Goch (blind), Henrick Jacobsz van Goch, Hillegont Jacobsdr van Goch og Ariaentgen Jacobsdr van Goch.

4.              Elisabeth Aller van, volgt IXc 

5.              Gerrit Aller van, volgt IXd 

6.              Maria. Aller van

                 Maria van Aller nævnes i et skifte sammen med fuldbroderen Gerrit van Aller.

                 Aller van Maria genoemd tezamen met volle broer Gerrit van Aller.

 

                 Mr. Adriaen Aller van

         , tr.(2) met

                 Bertha Gerritsdochter Schadenbroeck van, dr. van Ds ?? godseje Gerrit Jacobszoon Van Royen Schadenbroeck van en Maria Vreeswijk van

             

 

Generatie IX

 

 

IXa.           Andries Aller van werd Poorter van Oudewater 1578, zn. van Mr. Adriaen Aller vanxe "Aller van:Mr. Adriaen †1575" (VIII) en Maria Broeckhoven. van

                 geb. te Utrecht in 1550, werd poorter van Oudewater 1578, brouwer in 't Gecroonde Ossehooft aan de Hallebrug te Oudewater,

                 secretaris van Papekop en Diemerbroek 1577--1603, schepen van Oudewater, 1585, 1593, 1597, begr, ald.28 okt, 1609,

                 

                 Brouwer in 't Gecroonde Osehooft aan de Hallebrug te Oudewater, secretaris van Papekop en Diemerbroek 1577.1603.
1618, Trouwt Andries van Aller, geb. Utrecht ca. 1550/'51.
1576, april 5, Margriet Cornelisdr. van Marcken transporteert op Andries van Aller de helft van een rente uit een huis

                 te Amsterdam, waarvan de andere helft van Andries is (GAU, NA 001a001; vriendelijk mededeling van de heer W.A. Wijburg ).
1575, nov. 2. Nadat Mr. Adriaen van Aller op 25 okt. te Mechelen is overleden compareert zijn weduwe.

                 Joffr Bertha Gerritsdr. van Schadenbroeck, voor notaris S. van Hamersveld te Utrecht. Adriaen had

                  zes voorkinderen en twee nakinderen (GAU, NA 001a001 f. 180 ) Zij ziet af van de nalatenschap en gaat daarom met haar twee kinderen in

                 het Bartholomeusgasthuis.Vervolgens compareren Andries en Elisabethvan Aller, kinderen uit het eerste huwelijk, die eveneens van de

                 nalaten-schap afzien. De Stiefmoeder van Andries van Aller.

                 Bertha Gerritsdr. van Schaden-broeck was een volle nicht van de onder 111a t/m 111e genoemde partijen personen.
1587, mei 31. Andries van Aller, oud 36 jaar, was in 1577 secretaris van Diemerbroeck

                 (RAU, RA 253-3)1603, okt. 1. Andries van Aller, secretaris van Papekop en Diemerbroek,zegelt. Wapen: een ossekop,

                 helm en helmteken. Zegel geplet (RAU, Onr. 1475.).
1613, nov. 12. Mairten Cornelisz. van Voorstadt en Adriaen Jacobsz.Balbiaen, kooplieden te Delft, machtigen Thomas Claesz,

                 bode en procureur te Oudewater, om van Elisabeth Cornelisdr. van Marcken, weduwe van Andries van Aller,

                  en haar zoon Jan van Aller, brouwers in 't Ossehooft te Oudewater, betaling te eisen van 164 gld. 7St. als rest

                  van 3 last Franse Mout (GA Delft, NA nr. 1577 ).
1617, aug. 26. Elizabeth Cornelisdr. van Marcken, weduwe van Andries van Aller haar inboedel en brouwernering

                 (ARA< NA Woerden nr 8499 )1618, febr. 14 Elysabeth Cornelisdr. van Marcken, wed. van Andries van Aller,

                met Jan van Aller haar zoon, samen brouwende in de brouwerijt Ossehoofd, geven procuratie ( GAU, Na 006a002 ).
Was tijdens de inname van Oudewater (1575) ald.
Vermeld 1585.


Uit dit huwelijk:
was Dirk van Aller peet over kinderen van zijn broer Jan, zie Huyinck van Papendrecht, a.w. blz. 111 en 112.

                  waarschijnlijk heeft ook de volgende akte op hen betrekking.
1617 juni 16. Pieter Maertnesz. van de Hoochkamer( zie daarvoor onderIIId ) machtigt zijn zwager

                 Cornelis Fransz. Wittecop om van Dirk vanAller, koopman te Coninxbergen in Pruissen aan te nemen zekere rekening die hij bij    

                 Van Aller uitstaande heeft wegens op 16 okt bij een Amsterdamse schipper ingescheepte fusteinbombazijn

                 (RAU, NA OR001a001, notaris jan Andriesz Van Aller. Amel Henricksz, van Rijswijck.oud-burgemeester, tekent als getuige.

 

                 Født i Utrecht ca. Han blev borger i Oudewater 1578 og var indehaver af bryggeriet " ´t Gecroonde Ossehooft" på Hallebrug

                 i Oudewater. Han var endvidere sekretær i Papekop og Diemerbroek (1577-1603-) og rådmand i Oudewater. Han beseglede i 1587

                 et dokument med familiens våben med oksehovedet. Begravet 28. oktober 1609.

                 Gift med Elisabeth Cornelisdochter van Marcken, datter af kornhandler i Amsterdam Cornelis Jacobszoon van Marcken og

                 Haesgen Amelgersdochter van Rijswijck. Hun var vidne ved sønnen Jans bryllup i 1610. Begravet i Oudewater 10. april 1618..

Geboren in Utrecht rond. 1550. Hij werd een burger in Oudewater 1578 en was de eigenaar van de brouwerij

                't Gecroonde Ossehooft "in Hall Gebruik van Oudewater. Hij was ook secretaris van Papekop en Diemerbroek (1577-1603 -) en

                loco-burgemeester van Oudewater. Hij beseglede in 1587 een document met de familie wapens, met ox hoofd.

                Begraven 28 Oktober 1609. Echtgenoot van Elisabeth Cornelisdochter van Marcker, dochter van graan handel

                in Amsterdam Cornelis van Jacobszoon Marcker en Haesgen Amelgersdochter van Rijswijck.

                ..

           tr. met

                 Elisabeth Cornelisdr Marcken van, dr. van Cornelis Jacobsz Marcken van (korenkoper te Amsterdam,) en Haesgen Amelgersdr Rijswijck van

                begr. te Oudewater op 10 apr 1618.Ze was een getuige op diens zoon Jans huwelijk in 1610. Begraven in de 10e Oudewater April 1618

                

 

 

                 Uit dit huwelijk 3 zonen:

1.              Theodorus Aller van

                 Neef Willem van Aller in 1650 hebben gedoopt haar zoon Theodorus schrijft hij dat de jongen is vernoemd naar zijn vader overleden broer.

                 x

                 Da nevøen Willem van Aller i 1650 får døbt sin søn Theodorus, skriver han, at drengen er opkaldt efter faderens afdøde bror.

2.              Jan Andriesz Aller van geb. te Oudewater op 24 jun 1589, volgt Xa 

3.              Dirck Andriesz. Aller van, geb. in 1617, Koopman in Konigsberg Pruisen

                 vermeld 1612 en 1624

                 1612 en 1624.

                 Dirk Andrieszoon van Aller var flere gange fadder for broderen Jans børn og nævnes i 1617

                 Dirk Andrieszoon van Aller, werd herhaaldelijk Genoemd als doopgetuige voor de broer Jans

                  en de kinderen die in 1617 als een kruidenier in Königsberg in Pruisen.

 

IXb.           Jacob Adriaensz Aller van, zn. van Mr. Adriaen Aller van (VIII) en Maria Broeckhoven. van,

           tr. met

                  Nn Nn

                 Jan van Andrieszoon alle vermeldingen van Geboortensboek zijn neef Adriaan van Aller (wie was de zoon van Jacob van Aller) als doogetuige in 1620.
xx
Jan Andrieszoon van Aller nævner i Geboortensboek sin fætter Adriaan van Aller (som var søn af Jacob van Aller) som fadder i 1620.
weduwnaar van
.

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Adriaan Jacobsz, Aller van geb. te Rotterdam in 1579, ovl. (ongeveer 52 jaar oud) op 20 sep 1631, volgt Xb 

 

IXc.           Elisabeth Aller van, dr. van Mr. Adriaen Aller van (VIII) en Maria Broeckhoven. van,

            tr. met

                 Lodewijck Fransz Knibbere de

                 Hij was stadssecretaris van Vlaardingen 1580--1596.

                 Elisabeth van Aller nævnes skiftet efter faderen 1575 som værende barn af hans første ægteskab.
Gift med Lodewyk Franszoon de Knibbere.
Han var stadssekretær i Vlaardingen 1580-96. I.
Elisabeth van Aller gewezen op de verschuiving nadat zijn vader in 1575 als een kind door zijn eerste huwelijk.
Echtgenote van Franszoon Lodewyk de haak.
Hij was de stad secretaris in Vlaardingen 1580/96. In.
1595 en 1612 van hun zoon vermelde
.

 

                             Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Adrian Lodewycksz Knibbere de Alias van Aller

 

IXd.           Gerrit Aller van, zn. van Mr. Adriaen Aller van (VIII) en Maria Broeckhoven. van,

          tr. met

                  Nn Nn.

                 Gerrit van Aller genoemd tezamen met volle zus Marie. Vermeldt ook in 1595 en daarna woonde in Montfoort.
Ook tezamen vermeld met de jongeren broer Gerrit van Aller, woonachtig in Utrecht.
Gerrit van Aller nævnes i et skifte sammen med fuldsøsteren Marie. Han nævnes også i 1595 og boede da i Montfoort.
Samtidig nævnes unge Gerrit van Aller, boende i Utrecht
.

 

                 Uit dit huwelijk 3 zonen:

1.              Adriaan Aller van volgt Xc 

2.              Aernout, Aller van,

       tr. met

                  Maertgen Jacobsdr Arckenbout.

                 Echtgenote van Maertgen Jacobsdr Arckenbout. Echtpaar genoemd in een notariële akte is ondertekend door fætteren januari Andrieszoon van Aller.
Gift med Maertgen Jacobsdr Arckenbout. Ægteparret nævnes i et notardokument underskrevet af fætteren Jan Andrieszoon van Aller
.

3.              Gerrit Aller van, geb. te Utrecht in 1582, Juwelier te Utrecht 1642.

                 Geboren rond. 1582. woonde in Utrecht in 1642, toen hij sprak over in een notariële akte is ondertekend door Jan Andrieszoon van Aller. ???

                 Født ca. 1582. Han var juveler i Utrecht og levede i 1642, hvor han næves i et notardokument underskrevet af fætteren Jan Andrieszoon van Aller.

 

Generatie X

 

 

Xa.            Jan Andriesz Aller van, zn. van Andries Aller van(IXa) en Elisabeth Cornelisdr Marcken van geb. te Oudewater op 24 jun 1589

                

                 Geboren in Oudewater 24 Juni 1589. Hij nam de brouwerij " 't Gecroonde Ossehooft" in Hall Gebruik van Oudewater nadat zijn vader.

                 Hij kreeg koninklijke goedkeuring door de notaris 8 / 6 1616. De eerste twee jaar had hij de praktijk in de Wijngaardstraat in Oudewater,

                  maar in het voorjaar van 1618 verhuisde hij naar Hang het op de markt in Rotterdam, waar hij een notaris aan zijn dood.

                 Hij overleed op de 10e Oktober 1651 in Rotterdam en werd begraven door zijn vader en grootvader kerk in Oudewater 14e Oktober.

                 Zijn grafsteen, die nog steeds bestaat in de kerk verdieping, draagt het busje allemaal coat-race van wapens, met ox hoof

                

                 Født i Oudewater 24. juni 1589. Han overtog bryggeriet " ´t Gecroonde Ossehooft" på Hallebrug i Oudewater efter faderen.

                 Han fik kongelig autorisation som notar 8/6 1616. De første to år havde han praksis i Wijngaardstraat i Oudewater, men i foråret 1618

                 flyttede han til het Hang ved markedet i Rotterdam, hvor han var notar til sin død. Han døde 10. oktober 1651 i Rotterdam

                 og blev begravet ved sin far og farfar i Oudewater kirke 14. oktober. Hans gravsten, der endnu findes i kirkens gulv, bærer van

                 Aller-slægtens våbenskjold med oksehovedet. Gift 28. august 1610 i Leiden med Florentina van Craecken van der Laen, datter

                 af Willem van Craecken van der Laen i Leiden og Margriete Simonsdochter Byman (-1603).

                 Født i Leiden 29. oktober 1593 og død i Middelburg 16. september 1652, otr. te Leiden op 3 aug 1610,

            tr. (resp. 21 en 16 jaar oud) te Leiden op 28 aug 1610 met

                 Florentina Craecken van Laen van der, dr. van Willem Craecken van Laen van der en Margriete Simonsdr Byman,

                 geb. te Leiden op 29 okt 1593, ovl. (58 jaar oud) te Middelburg op 16 sep 1652.

           

              

                 Uit dit huwelijk 18 kinderen:

1.              Margaretha / Maergrietha Aller van, geb. te Oudewater op 5 mei 1612, begraven in de Prinsenkerk, ovl. (12 jaar oud) te Rotterdam op 12 okt 1624.

2.              Hester Aller van, geb. te Oudewater op 26 apr 1613, ovl. (39 jaar oud) te Middelburg op 26 nov 1652,

         tr. met

                 Jan Jansz Schoof Jongeman van Middelburg, geb. te Oudewater op 5 mei 1612, Prokurator te Middelburg,

                 ovl. (12 jaar oud) te Rotterdam op 12 okt 1624, begr. begraven in Prinsenkerk.

3.              Andries Aller van geb. te Oudewater op 10 mei 1614, ovl. (50 jaar oud) te Middelburg op 18 mrt 1665, volgt XIa

4.              Willem Aller van, geb. te Oudewater op 26 jul 1615, ovl. te Oudewater op 26 jul 1615.

5.              Philipina, Aller van geb. te Oudewater op 1 aug 1616, ovl. te Oudewater in 1616.

6.              Willem, Aller van geb. te Oudewater op 17 nov 1617, ovl. (11 maanden oud) te Rotterdam op 9 nov 1618, begr. te Rotterdam Laurenskerk.

7.              Elisabeth Aller van, geb. te Rotterdam op 2 sep 1619, ovl. (23 dagen oud) te Rotterdam op 25 sep 1619, begr. te Rotterdam Laurenskerk.

8.              Henrik Aller van geb. te Rotterdam op 9 sep 1620, ovl. (6 weken oud) te Rotterdam op 23 okt 1620, begr. te Rotterdam Laurenskerk.

9.              Willem Aller van geb. te Rotterdam op 16 aug 1621, ovl. (17 dagen oud) te Rotterdam op 2 sep 1621, begr. te Rotterdam Laurenskerk.

10.            Elisabeth Aller van geb. te Rotterdam op 8 mei 1624, ged. te Rotterdam op 6 aug 1624 Maertge Jans, begr. te Rotterdam laurenskerk.

11.            Margaretha Aller van geb. te Rotterdam op 11 mei 1626, volgt XIb

12.            Adriaen Aller van, ged. te Rotterdam op 15 nov 1627, begr. te Rotterdam op 30 sep 1670, volgt XIc 

13.            Willem Aller van, geb. te Rotterdam op 7 aug 1622, volgt XId

14.            Heynrik Aller van geb. te Rotterdam op 2 jan 1629, volgt XIe 

15.            Karel ( Carolus ) Aller van geb. te Rotterdam op 27 okt 1630, begr. op 27 mrt 1680, volgt XIf 

16.            Adriana Aller van, geb. te Rotterdam op 28 aug 1632 (getuigen: Jan van Geestere (mosters mand) = tante van moeders kant

                 en Geertrut van Laen (moster) en Sara van Essevelt)).

                 Zij schreef testamenten 6 / 9 1683.

17.            Joannes Aller van, geb. te Rotterdam op 6 mrt 1634, ovl. (19 jaar oud) te  Batavia [Indonesië] op 23 feb 1654.

                 Joannes, geboren te Rotterdam op 6 maart 1634, overleden te Batavia [Indonesië] Woensdag 23 februari 1654.

                 Geboren in Rotterdam 6e Maandag 1634. Hij maakte een testament in maart 1653 in Middelburg

                 ten behoeve van zijn zussen, Adrian en Maergriet (en in het geval van zijn overlijden: dochter Hester Hannot).

                19 / 4 1653 geeft hem volmacht voor de broer van Willem. Hij meldde dat hij een bachelor en met het schip

                 "Nieu Rotterdam" zal gaan naar de Oost-Indië. Overleden in Batavia 23 Februari 1654.

                 .x

                 Han lavede testamente i marts 1653 i Middelburg til fordel for sine søstre Adriane og Maergriet

                 (og i tilfælde af dennes død: datteren Hester Hannot). 19/4 1653 giver han fuldmagt til broderen Willem.

                  Det oplyses, at han er ungkarl og med skibet "Nieu Rotterdam" vil tage til Ostindien. Død i Batavia 23. februar 1654.

18.            Florentine, Aller van, geb. te Rotterdam op 21 jul 1635, ovl. te Rotterdam op 21 jul 1635.

 

Xb.            Adriaan Jacobsz, Aller van, zn. van Jacob Adriaensz Aller van (IXb) en Nn Nn, geb. te Rotterdam in 1579,

                 Hij was een timmerman in Rotterdam en woonde bij zijn huwelijk in de Lombaardstraat.

                 Minstens vanaf 1622 was hij voorzitter van het gilde St. Joseph in Rotterdam, maar stierf vóór de 20e September 1631,

                 waar zijn weduwe genoemd.

                 Echtgenote van Oudewater 6e September 1603 met Pieterken Jacobs uit Oudewater.

                 Ze leeft nog in 1657, waar ze was peetvader voor zijn neef kleinzoon Theodorus van

                 Aller.

                 ----

                 Han var tømrer i Rotterdam og boede ved sit giftermål i Lombaardstraat.

                 I hvert fald fra 1622 var han formand for St. Josefsgildet i Rotterdam, men er død før 20. september 1631, hvor hans enke omtales.

                 Gift i Oudewater 6. september 1603 med Pieterken Jacobs fra Oudewater.

                 Hun levede endnu i 1657, hvor hun var fadder for mandens fætters barnebarn Theodorus van

                 Aller, ovl. (ongeveer 52 jaar oud) op 20 sep 1631,

          tr. met

                  Pieterken Jacobs  geb. te Oudewater.

 

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:         

1.              Jacob Aller van, geb. te Rotterdam in 1610, begr. te Rotterdam op 15 nov 1648, volgt XIg 

2.              Adriaan Aller van In zijn testament maakt hij aan zijn moeder over en aan zijn broer Jan

                 Vaart met het schip, Maestricht" naar Oostindie, Timmermam bij de Oost Indische Compagnie.

                 Hij was 16 / 4 1640 werkzaam als timmerman van het bureau van de Indische Compagnie Kaas

                  en gevangenen dezelfde dag van een testament als erfgenaam van zijn moeder, als alternatief, zijn broer januari

                 Hij was in hetzelfde jaar varen met het schip naar de Maestricht Oost-Indië.

                 --

                 Han blev 16/4 1640 ansat som tømrer af bestyrelsen for Ost Indiske Compagni og indsatte samme dag i et testamente sin mor som

                 arving, subsidiært sin bror Jan.

                 Han skulle samme år sejle med skibet Maestricht til Ostindien.

3.              Petronella Aller van, begr. op 23 sep 1668, volgt XIh 

4.              Cornelis Aller van, Houd zich in het buitenland op

                 ---------------------------------

                 Opholdt sig i udlandet.

5.              Jan Aller van, Jan van Aller fungeert als een meter of peter voor Andrieszoon Jan van Allers zondag Kaerel

                  in 1630 en opgenomen in testamenten als de broer Adriaan erfgenaam.

                 ------------------------------------

                 Jan van Aller optræder som fadder for Jan Andrieszoon van Allers søn Kaerel i 1630 og indsættes ved testamente som

                   broderen Adriaans arving, ovl. op 21 mei 1645 Weeskamer.

 

Xc.            Adriaan Aller van, zn. van Gerrit Aller van (IXd)en Nn Nn

                 Hij woonde in Brielle. Overleden vóór 1630, toen zijn weduwe en kinderen die in een notariële akte is ondertekend

                  door   Andrieszoon van Aller. Echtgenote van Beatris Balthens.

                 --------------------------------

                 Han boede i Briel. Død før 1630, da hans enke og børn nævnes i et notardokument underskrevet af fætteren

                 Jan Andrieszoon van Aller. Gift med Beatris Balthens,

           tr. met

                  Beatrijs Balthens.

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.              Adriaan Aller van, geb. in 1618, Goudsmid te Utrecht.

                 --

                 Han blev guldsmed i Utrecht.

2.              Aernout Aller van geb. in 1621.

 

 

Generatie XI

 

 

XIa.           Andries Aller van zn. van Jan Andriesz Aller van (Xa) en Florentina Craecken van Laen van der, geb. te Oudewater op 10 mei 1614,

                 Werd notaris met koninklijke goedkeuring 5 / 3 1633.

                 Hij had eerste training in Rotterdam, maar werd in 1639 notaris in Zeeland.

                 In 1644 verhuisde hij naar Middelburg, waar hij was nog steeds stevig in 1652.

                Hij was aan het begin van 1652 werkzaam als drager van borgervæbningen, maar verhuisde kort na de weg als gevolg van de insolventie.

                 -------------------------------

                 blev notar ved kongelig autorisation 5/3 1633. Han havde først praksis i Rotterdam, men blev 1639 notar i Zeeland. Senest 1644

                 flyttede han til Middelburg, hvor han endnu var virksom i 1652. Han blev i begyndelsen af 1652 ansat som fanebærer i borgervæbningen,

                 men flyttede kort efter væk på grund af insolvens, ovl. (50 jaar oud) te Middelburg op 18 mrt 1665, begr. te Middelburg In de Choorkerk,

            tr. (19 jaar oud) te Rotterdam op 13 nov 1633 met

                  Jannetje (Joanna) Bartelmees, dr. van Bartholomeus Reyniersz Boer den en Sara Jacobdsdr Vosch de,

                  ovl. te Middelburg op 13 okt 1666, begr. te Middelburg op 18 okt 1666.

 

                 Uit dit huwelijk 10 kinderen:

1.              Jan Aller van, ged. te Rotterdam op 26 mrt 1634 (getuigen: Mees den Boer (Morfar) (Moeder's vader) Moeders vader en Jan Arigens Stijerman).

2.              Saera Aller van geb. te Rotterdam op 6 mrt 1635, ged. te Rotterdam op 17 mrt 1635 St. Laurenskerk (getuige: Florentijn van de Laen,

                 (farmor) grootmoeder

                 en Sara Jacobs)), ovl. (11 jaar oud) te Middelburg op 23 sep 1646, begr. te Middelburg Choorkerk.

3.              Bartholomeus Aller van, geb. te Rotterdam op 10 nov 1636, volgt XIIa 

4.              Joannes Aller van geb. te Rotterdam op 6 nov 1638,

                 ged. Remonstrantse Kerk, Født i Rottterdam 6. november 1638 og døbt i Remonstrantse kerk.

                  Død 23. juni 1639 i Rotterdam og begravet i St. Laurenskerk, ovl. (7 maanden oud) op 23 jun 1639, begr. St Laurenskerk

5.              Florentina Aller van geb. te Middelburg op 13 sep 1640.

6.              Maria Aller van, geb. op 12 feb 1643, ged. te Middelburg Nieuwe kerk op 12 feb 1643 12 Feb 1643.

7.              Joannes Aller van geb. op 14 jul 1646, ged. Nieuwe Kerk.

8.              Sara Aller van, geb. te Middelburg op 16 dec 1648, ged. nieuwe kerk, ovl. (10 jaar oud) te Middelburg op 5 nov 1659.

9.              Joanna Aller van geb. te Middelburg op 27 mrt 1650, ged. Oude Kerk, ovl. (3 maanden oud) te Middelburg op 5 jul 1650.

10.            Andries Aller van, geb. te Middelburg op 3 dec 1651, ged. Nieuwe Kerk.

 

XIb.           Margaretha Aller van, dr. van Jan Andriesz Aller van (Xa) en Florentina Craecken van Laen van der, geb. te Rotterdam op 11 mei 1626,

           kerk.huw. (25 jaar oud) te Rotterdam op 27 jun 1651 Laurenskerk met

                 Servaes Hannot jongeman Leijden, geb. te Leiden, wonend: '' T Hangh, Notaris te Rotterdam

                 Jongemann Servaes Hannot. Geboren in Leiden. Benoemd 1 / 7 1659 als een notaris in Rotterdam, waar hij ooit werkte in 1682.

                 ------------------------

                 med ungkarl Servaes Hannot. Født i Leiden. Udnævnt 1/7 1659 til notar i Rotterdam, hvor han endnu fungerede i 1682,

                 begr. te Rotterdam op 7 feb 1698.

                 XId. Margaretha Aller van, (daughter of Xa), born at Rotterdam on 11 May 1626, wonend: ''t Hangh `,

                 bapt. at Rotterdam on 10 May 1627, banns at Rotterdam on 4 Jun 1651.
married at Rotterdam on 27 Jun 1651 Laurenskerk with Servaes Hannot, born at Leiden jongeman, Leijden, wonend:

                 '' T Hangh, Notaris te Rotterdam, buried at Rotterdam on 7 Feb 1698.
Født i Rotterdam 11. maj 1626 og døbt 10. juni. Gift 27. juni 1651 St. Laurenskerk i Rotterdam med ungkarl Servaes Hannot.

                 Født i Leiden. Udnævnt 1/7 1659 til notar i Rotterdam, hvor han endnu fungerede i 1682. Begravet i Rotterdam 7. februar 1698.
Geboren te Rotterdam op de 11e Mei 1626 en gedoopt de 10e Juni. Getrouwd 27 Juni 1651 Sint-Laurenskerk

                 in Rotterdam met een bachelor Servaes Hannot. Geboren in Leiden. Benoemd 1 / 7 1659 als een notaris in Rotterdam,

                 waar hij ooit werkte in 1682. Begraven in Rotterdam 7e Februari 1698.
From this marriage 8 children:
 

                 Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.              Joanna Hannot, geb. te Rotterdam op 24 okt 1651 (doodgeb.), begr. Laurenskerk.

2.              Hester Hannot geb. te Rotterdam op 7 okt 1652, ged. te Rotterdam op 13 okt 1652 Doop gereformeerd,

                 index nummer 149 (getuigen: Hester van Croonenburch, Hester van Aller

                 (moster=Tante) en Adrianus van Aller(morbror=moeders broer), begr. te Rotterdam op 30 jul 1703,

         otr. (23 jaar oud) te Rotterdam op 23 aug 1676 met

                  Regnieres Heldt Vreeswijk of de Vaert van

3.              Joannes Hannot, geb. te Rotterdam op 5 apr 1656, ged. te Rotterdam op 8 apr 1656

                 (getuigen: Johannes Hannot (farbror=oom van vaderskant), Adriana van Aller (moster=tante) en Jacob Jacobsen), ovl. (4 jaar oud) op 13 feb 1661.

4.              Catarina Hannot, geb. te Rotterdam op 17 aug 1657, ged. te Rotterdam op 31 aug 1657 (getuigen: Michiel Hannot en Hester Croonenburche).

5.              Servaas Hannot, geb. te Rotterdam op 11 jul 1659, ged. te Rotterdam op 22 jul 1659 (getuigen: Andries van Aller

                 (morbror), Johan de Jongh en Hester Croonenburgh

6.              Florentina Hannot geb. te Rotterdam op 2 apr 1662, ged. te Rotterdam op 6 apr 1662 (getuigen: Adrianus Baijsbeeck en Elijsabet Weijsens),

                Zij heeft een Notaris document van 1706, dat handelt over / van Carolus van Allers dat hij als erfgenaam vermeld vrouw Flora Hannot, zijn nicht?

                 -------------------------

                 Født i Rotterdam 2. april 1662 og døbt 6. april (faddere: Adrianus Baijsbeeck og Elijsabet Weijsens).

                 I et notardokument fra 1706 omhandlende advokat Carolus van Allers arvinger nævnes frøken Flora Hannot som hans niece.

7.              Joannes Hannot, geb. te Rotterdam op 12 jan 1664, ged. te Rotterdam op 17 jan 1664

                 (getuigen: Hester van Kroonenburch, Carolus van Aller (morbror), Anna van Grootelande (tante)

                 en Alida Loffkijs (tante), ovl. (5 jaar oud) te Rotterdam op 25 feb 1669, begr. te Rotterdam Sint-Laurenskerk op 25 feb 1669.

8.              Michiel Hannot geb. te Rotterdam op 7 apr 1654, volgt XIIb

 

XIc.           Adriaen Aller van zn. van Jan Andriesz Aller van (Xa) en Florentina Craecken van Laen van der, ged. te Rotterdam op 15 nov 1627

                  (getuige: Maertge Jans), Hij had de praktijk in Rotterdam van 1649 tot 1670 aan het begin van Nieuwsteeg,

                  maar door zijn vader's overlijden in 1651 nam hij zijn kantoor in het Hang

                 ------------------------------

                 Født i Rotterdam 15. november 1627 (fadder: Maertge Jans). Han fik 2/7 1649 autorisation som notar. Han havde praksis i Rotterdam fra 1649 til 1670 i

                 begyndelsen i Nieuwsteeg, men ved faderens død i 1651 overtog han dennes kontor i het Hang.

                 Død i Rotterdam 27. september 1670 og begravet 30. september i St. Laurenskerk. Efter hans død udgaves flere af hans skrifter. Gift 1) 2. november 1649 på rådhuset i

                 Rotterdam med Christina van Grootenlande, datter af notar i Leiden Cornelis Dircxz van Grootenlande og Annetgen Jacobsdochter van Dolmanhorst. Født i Leiden

                 23. september 1625. Død i Rotterdam 4. oktober 1652 og begravet 6. oktober i den engelske kirke. Gift 2) 18. februar 1653 i Hooglandsche kerk i Leiden med

                 Alida Gerrits Loffrijs, datter af Gerrit Janse Loffrijs og Beatris Daniels de Rouw. Død i Rotterdam 21. juni 1666 og begravet 24. juni i St. Laurenskerk.

                 Adriaen van Aller blev gift 3) på rådhuset i Rotterdam 3. oktober 1666 med Susanna, begr. te Rotterdam op 30 sep 1670 Laurenskerk,

         tr. (resp. ongeveer 21 en 24 jaar oud) (1) te Rotterdam op 2 nov 1649 Raadhuis met

                 Christina Grootenlande van dr. van Cornelis Dircksz Grootenlande van en Annetgen Jacobsdr Dolmanhorst,

                 geb. te Leiden op 23 sep 1625, ovl. (27 jaar oud) te Rotterdam op 4 okt 1652, begr. te Rotterdam op 6 okt 1652 Engelse Kerk.

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Cornelia Aller van, geb. te Rotterdam op 7 jul 1650, begr. te Rotterdam op 25 okt 1727, volgt XIIc 

2.              Johannes Aller van geb. te Rotterdam op 5 nov 1651, ged. te Rotterdam op 12 nov 1651 Remonstrantse Kerk

                (getuigen: Karel van Aller (farbror), Servaes Hanei (onkel=oom), Florentine van der Laer

                (farmor=Grootmoeder van vaderskant) en Geertruijt Delmaer), Johannes Hij leeft 1668 nog

                 op/met testament van zijn stiefmoeder?

                 Volgt een school en erft een Notariskantoor met de daarbij behorende papieren,

                 ---

                 Født i Rotterdam 5. november 1651 og døbt 12. november i Remonstrantse kerk

                 (faddere: Karel van Aller (farbror), Servaes Hanei (onkel), Florentine van der Laer (farmor) og Geertruijt Delmaert).

                  Han levede endnu i 1668, ved stedmoderens testamente; i følge det skulle han arve notarkontoret med de dertil hørende papirer,

                ovl. (minstens 16 jaar oud) na 1668.

                 Hij is nog in leven in 1668, toen de moeder plaats Testament; van het resultaat zou hij erven Notariskantoor met hun papieren.

 

                 Adriaen Aller van,

           tr. (ongeveer 25 jaar oud) (2) te Leiden op 18 feb 1653 Hooglandse kerk met

                 Alida Gerrits Loffrijs, dr. van Gerrit Janse Loffrijs en Beatris Daniels Rouw de ovl. te Rotterdam op 21 jun 1666,

                 begr. te Rotterdam op 24 jun 1666 Laurenskerk.

 

                 Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.              Gerrit Ook Gerardus Aller van Ook Allen, geb. te Rotterdam op 21 nov 1653,

                  begr. te Rotterdam op 25 aug 1688, volgt XIId 

2.              Florentinus Aller van, geb. te Rotterdam op 19 jul 1655, ovl. te Alkmaar, volgt XIIe 

3.              Theodorus Aller van Dopeling Theodorus

                 Vader Adrianus van Aller

                 Moeder Alida Loffrijs

                 Getuige

                 Plaats

                 Datum doop 23-02-1657

                 Opmerkingen, ged. te Rotterdam op 23 feb 1657 kind: in huis gedoopt (getuige: Pietertie Jacobs van Aller), ovl. (minstens 10 jaar oud) na 1668.

4.              Andries Aller van, geb. op 1 mrt 1659, begr. te Delft op 7 sep 1691 in de Oude kerk,

        tr. (24 jaar oud) te Rotterdam op 5 dec 1683 met

                 Hendrina Salomons Houck van Der, begr. te Delft op 3 apr 1697 Oude Kerk,

                 (Hendrina

        tr. (2) voor 1677 met

                 Cornelis Versteeg

5.              Beatrix / Beatris Aller van, geb. te Rotterdam op 9 jan 1661, volgt XIIf 

6.              Abraham Aller van geb. te Rotterdam op 6 jan 1663, ged. te Rotterdam op 9 jan 1663

                (getuigen: Servaes Hanst (onkel=oom) en Adriana van Aller (faster=Tante van vaderskant),

                 ovl. (hoogstens 4 jaar oud) te Rotterdam voor 1668.

7.              Christina Aller van geb. te Rotterdam op 18 mrt 1664, ovl. (80 jaar oud) te Rotterdam op 23 jun 1744, volgt XIIg 

8.              Anna Aller van, geb. te Rotterdam op 18 jun 1666, ovl. (9 maanden oud) te Rotterdam op 3 apr 1667, begr. te Rotterdam op 9 apr 1667.

 

                 Adriaen Aller van,

            tr. (ongeveer 38 jaar oud) (3) te Rotterdam op 3 okt 1666 Raadhuis met

                 Suzanna Henrix Vogelvanger Jongedame van Nieuwe Vogelsangh.

                 Opmerkingen        zie orig: acte ( in margine ).

                 Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

XId.           Willem Aller van, zn. van Jan Andriesz Aller van (Xa) en Florentina Craecken van Laen van der

               , geb. te Rotterdam op 7 aug 1622, ged. te Rotterdam op 10 aug 1622 (getuige: Martgens Jans), Geboren in Rotterdam 7e Augustus 1622

                 en doopt 10e Augustus (sponsor: Martgen Jans).

                 Hij was een klerk bij notaris Johan Cool, 11/10 1640 totdat hij werd toestemming verleend door de notaris.

                Hij werkte als een notaris in Rotterdam tot 1651. Later was hij de advocaat van Veere  in Zeeland. Hij schreef verscheidene juridische boeken.

                 -----------------------------------

                 Han var kontorist hos notar Johan Cooll, indtil han 11/10 1640 fik autorisation som notar. Han fungerede som notar i Rotterdam indtil 1651.

                 Senere var han prokurator i Veere i Zeeland. Han skrev flere retslige bøger. Gift 1) 1. juli 1640 på rådhuset i Rotterdam med Levina van Kapelle,

                 datter af Adrianus van Kapelle og Susanna. Hun var født i Zierikzee. Død 6. november 1647 og begravet 10. november i St,

            tr. (17 jaar oud) (1) te Rotterdam op 1 jul 1640 raadhuis met

                 Levina Kapelle van, dr. van Adrianus Kapelle van en Suzanna, geb. te Zierikzee, ged. te Ronse [België],

                 ovl. te Rotterdam op 6 nov 1647, begr. te Rotterdam St.Laurenskerk op 10 nov 1647.

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Florentina Aller van, geb. op 27 mrt 1642, ovl. (10 jaar oud) op 20 nov 1652

2.              Adrianus Aller van, geb. op 13 jun 1644,

                 Hij kreeg koninklijke goedkeuring door de notaris 14 / 7 1665. Hij had de praktijk in Zeeland en nog steeds leeft er in 1710.

                 -------

                 Født 13. juni 1644. Han fik kongelig autorisation som notar 14/7 1665. Han havde praksis i Zeeland og levede endnu dér i 1710.

 

                 Willem Aller van

             tr. (25 jaar oud) (2) te Rotterdam op 26 apr 1648 RAADHUIS met

                 Jannitgen (Joanna) Joosten Offermans. Offermans,

                 ovl. te Middelburg op 8 apr 1654, begr. te Middelburg op 13 apr 1654, (Jannitgen (Joanna) Joosten Offermans.

            tr. (1) te Rotterdam op 14 nov 1634 met

                 Jan Egberts Heul van der.).

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Elisabeth Aller van geb. op 19 jan 1649, ged. op 28 jan 1649, ovl. (20 dagen oud) op 8 feb 1649, begr. St.Laurenskerk.

2.              Theodorus Aller van, geb. op 31 jan 1650.

 

                 Willem Aller van

           tr. (36 jaar oud) (3) te Middelburg op 28 aug 1658 Middelburg met

                  Margareta Welle van der, ovl. te Middelburg in 1658.

               

 

XIe.           Heynrik Aller van, zn. van Jan Andriesz Aller van (Xa) en Florentina Craecken van Laen van der

                  geb. te Rotterdam op 2 jan 1629, ged. te Rotterdam op 4 jan 1629 (getuige: Fijtge de Haes),

           tr. (hoogstens 32 jaar oud) voor 1662 met

                Soetie Willemsdr

 

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Maria Aller van ged. te Rotterdam op 14 feb 1662 (getuigen: Marijtie Elias en Maertge Andries).

 

XIf.            Karel ( Carolus ) Aller van, zn. van Jan Andriesz Aller van(Xa) en Florentina Craecken van Laen van der

               , geb. te Rotterdam op 27 okt 1630, ged. te Rotterdam op 10 dec 1630 (getuigen: Jacop van Goch en Jan van Halle),

                  Advocaat, Stadssecretaris van 1672 tot 1679volgens deze bovenstaande gegevens waren ze allebei Doctors in de rechten),

                  vermeld 1651 en van 1653--1654 in Den Haag ???

                 Van af 1655

                 Hij schreef/ was uitgever van vele Juridische Boeken

                 Ook gewoond te Nieuwe Rijn,

                 ----------------------------

                 Han var advokat (nævnes som sådan allerede 1651) og boede 1653-54 i Haag. Fra 1655 var han tilbage i Rotterdam, hvor han var stadssekretær fra 1672 til 1679.

                  Han boede i Lombardstraat. Han fik udgivet flere bøger med juridisk indhold, begr. op 27 mrt 1680 Prinsenkerk,

          tr. (resp. 18 en 20 jaar oud) te Zoeterwoude op 26 sep 1649 met

                  Anna Grootenlande van, dr. van Cornelis Dircksz Grootenlande van en Annetgen Jacobsdr Dolmanhorst

                  geb. te Leiden op 13 mrt 1629 wonend te Langebrugge, ovl. (58 jaar oud) te Rotterdam op 14 mei 1687 Prinsenkerk.

 

                 Uit dit huwelijk 12 kinderen:

1.              Anna Aller van, ged. te Leiden op 30 sep 1649, begr. te Hillegersberg op 4 jan 1705, volgt XIIh.

2.              Jacobus Aller van, geb. te Rotterdam op 30 apr 1651, volgt XIIi 

3.              Florentina Aller van, geb. te 's‑Gravenhage op 10 feb 1653, ged. te 's‑Gravenhage op 9 mrt 1653 Thuis gedoopt, ovl. (2 maanden oud) te 's‑Gravenhage op 17 apr 1653, begr. te Rijswijk op 19 apr 1653.

4.              Andries Aller van, geb. te 's‑Gravenhage op 25 mrt 1654, begr. te Hillegersberg op 7 dec 1707, volgt XIIj 

5.              Florentina Aller van, geb. te Rotterdam op 2 okt 1655, begr. te Rotterdam op 3 jul 1684, volgt XIIk 

6.              Helena Christina Aller van, geb. te Rotterdam op 29 jun 1657, volgt XIIl 

7.              Johannes Aller van, geb. te Rotterdam op 8 mrt 1659, ged. te Rotterdam op 1 apr 1659

                 (getuigen: Adriaan van Aller (farbror) en Alida Loferijs (tante), begr. te Rotterdam op 1 mei 1659

8.              Elisabeth Aller van geb. te Rotterdam op 5 nov 1660, ged. te Rotterdam op 11 nov 1660

                 (getuige: Adriaen Arentz de Jongh), begr. te Rotterdam op 8 dec 1663 Prinsenkerk.

9.              Margarita Aller van, geb. te Rotterdam op 13 dec 1662, ged. te Rotterdam op 31 dec 1662

                 (getuigen: Adriaen van Aller (farbror) en Margareta van Aller (faster), ovl. (6 weken oud) te Rotterdam op 28 jan 1663, begr. te Rotterdam op 30 jan 1663.

10.            Johannes Aller va, geb. te Rotterdam op 4 dec 1664, ged. te Rotterdam op 10 dec 1664

                  (getuigen: Alida Lofrijs (tante) en Adriaan van Aller (farbror), ovl. (2 weken oud) te Rotterdam op 18 dec 1664,

                   begr. te Rotterdam op 22 dec 1664 Prinsenkerk.

11.            Johannes Aller van geb. te Rotterdam op 17 aug 1667, ged. te Rotterdam op 10 dec 1667

                  (getuige: osijna van Grootland og Margrita van Aller (faster), ovl. 1706 was hij nog in leven.

12.            Carolus Aller van, ged. te Rotterdam op 6 mrt 1672, begr. te Rotterdam op 20 mrt 1745, volgt XIIm 

 

 

XIg.           Jacob Aller van zn. van Adriaan Jacobsz, Aller van (Xb) en Pieterken Jacobs, geb. te Rotterdam in 1610,

                 Hij was een timmerman in Rotterdam. Overleden als weduwnaar in Rotterdam en begraven op de 15e November 1648.

                 Hij woonde toen in de Lombaardstraat in het huis  MEERKOET, die hij had geërfd van voorouders

                 --------------------------

                 Han var tømrer i Rotterdam. Død som enkemand i Rotterdam og begravet 15. november 1648. Han boede da i Lombaardstraat i huset De Meerkoet,

                 som han havde overtaget fra forældrene, begr. te Rotterdam op 15 nov 1648,

         tr. (ongeveer 24 jaar oud) (1) in 1634 met

                 Maritgen Cornelisdochter., begr. te Rotterdam op 8 nov 1648.

                                 

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.              Adriaan Aller van, geb. in 1634, word vermeld 10-8-1648 in het testament van zijn vader,

                 ------------------------------

                 Han nævnes 10/8 1648 i faderens testamente ved sit andet ægteskabs indgåelse.

2.              Cornelis Aller van, ged. te Rotterdam op 31 aug 1638 (getuigen: : Dirk Wive, Lisbet Abaramse en Aereiaendtge Claes)).

 

                 Jacob Aller van

          tr.(2) met

                 Neeltjen Cornelis, begr. te Rotterdam op 8 nov 1648.

             

.

 

XIh.           Petronella Aller van dr. van Adriaan Jacobsz, Aller van (Xb)]en Pieterken Jacobs, begr. op 23 sep 1668,

            tr. te Rotterdam op 11 mei 1660 met

                  Nicolaas Maertensz Deijnoot, zn. van Maerten Christoffelsz Deijnoot en Lijsbeth Claesdr Penning van Der,

                 (Nicolaas

           tr. (2) te Rotterdam op 21 apr 1669 met

                 Grietje Laurens Schans van der).

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Jacobus Deijnoot, ged. te Rotterdam op 2 okt 1663 (getuigen: Lijsbet Claes (farmor) en Pieter Kerf).

 

Generatie XII

 

 

XIIa.          Bartholomeus Aller van, zn. van Andries Aller van (XIa) en Jannetje (Joanna) Bartelmees, geb. te Rotterdam op 10 nov 1636,

                 ged. te Rotterdam in okt 1637 St. Laurenskerk (getuigen: Hester van Alle( Faster=Tante ),      

                 Grietge Maertens (morbrors kone= echtgenoot van Moeders broer ?? en Mees den Boer, Mor Far- moeders vader),

                 Hij was Notaris met een Koninklijk zegel autorisatie 2-6-1657

                 Praktiseerde in Middelburg,

                 --------------------

                 Han fik kongelig autorisation som notar 2/6 1657. Han havde praksis i Middelburg,

          tr. (25 jaar oud) te Middelburg op 10 mei 1662 met 

                 Anna Hartbeek van Van Leiden.

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Andries Aller van geb. te Middelburg op 11 jan 1664, ged. te Middelburg op 13 nov 1664 in de Oude Kerk.

 

XIIb.          Mr Michiel Hannot, zn. van Servaes Hannot en Margaretha Aller van (XIb) , geb. te Rotterdam op 7 apr 1654,

                ged. te Rotterdam op 12 apr 1654 gereformeerd, index nummer 149 (getuigen: Michiel Hannot

                 Christeijaen Hannot

                 Margrieta Jans

                 Adrijaen van Aller

                 Christeijaen Hannot, Margrieta Jans en Adrijaen van Aller (morbror),

          tr. (beiden 33 jaar oud) te Rotterdam op 23 apr 1687 met

                 Johanna Nimwegen van, geb. te Rotterdam op 7 apr 1654, ged. te Rotterdam op 12 apr 1654

                 Christeijaen Hannot, Margrieta Jans og Adrijaen van Aller (morbror, begr. te Rotterdam op 7 feb 1722

                 Overledene     Johanna van Nimwegen

                 weduwe van          Michiel Hannot

                 Opmerkingen        Grote kerk eijge kelder; overledene liet na 2 meerderjarige kinderen; Delfsevaert bij 't Sluijse.

                 Opmerkingen Vader: Mr.
Wonende Lomberstraet
.

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Servaes Hannot, ged. te Rotterdam op 27 apr 1689 DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer 149

                (getuige: Servaes Hannot Den Ouden

                 Margareta van Aller).

                 Opmerkingen Vader: Mr

                 Wonende Lomberstraet.

 

XIIc.          Cornelia Aller van, dr. van Adriaen Aller van(XIc)en Christina Grootenlande van geb. te Rotterdam op 7 jul 1650, ged.  

                 Gedoopt in deRemonstrantse kerk, In een testament uit 1654 noemt haar grote overgrootmoeder: Adriana Wouters.

                 -----------------------

                 Født 7. juli 1650 og døbt i Remonstrantse kerk i Rotterdam. I et testamente fra 1654 nævnes hendes oldemor: Adriana Wouters.

                 Cornelia boede på ´t Spuy i Rotterdam, da hun blev gift første gang. Død i Rotterdam og begravet 25. oktober 1727

                 (Waalse kerk). Gift 1) 27. maj 1685 i Rotterdam med ungkarl fra Montfoort Gerrit Aertsen Schijnk, som boede i Oranjestraat. Gift 2) i Rotterdam 26.

           februar 1696 med ungkarl Jochem Gerritsz van Grootvelt, søn af Gerrit Servaas van Grootvelt og Sara Jochems. Døbt i Rotterdam 8. oktober 1669. Han var i 1722 vagt ved pantbanken i Rotterdam. Begravet i Rotterdam 19. februar 1735, begr. te Rotterdam op 25 okt 1727,

           tr. (34 jaar oud) (1) te Rotterdam op 27 mei 1685 met

                 Gerrit Aertsen Schijnk / Schenk jongeman van Montfoort,

                 woonde in de Oranjestraat, Hij was bewaker ??? 1722 door een hypotheekbank in Rotterdam.

 

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Christina Schijnk / Schenk, ged. te Rotterdam op 30 mrt 1686 thuis gedoopt, ovl. (hoogstens 4 jaar oud) voor 1691.

2.              Adriaen Schijnk / Schenk wonend: Delvse Vaart, ged. te Rotterdam op 19 mei 1687 thuis gedoopt (getuigen: Jacobus Kroon (onkel) en Christina van Allen (moster)

         otr. (1) te Rotterdam op 6 jan 1715, tr. (ongeveer 27 jaar oud) te Rotterdam op 22 jan 1715 met

                 Conira Groot de Jongedochter Rotterdam, wonend: Breestraat, begr. te Rotterdam op 1 okt 1715.

         otr. (2) te Rotterdam op 27 okt 1715, tr. (ongeveer 28 jaar oud) te Rotterdam op 12 nov 1715 met

                 Maria Ariens Sorge

                 (Maria

        tr.(2) met

                Moses Mote de la).
wonend: Schiedamsedijk
.

3.              Gerrit Schijnk / Schenk, ged. te Rotterdam op 1 mei 1689 (getuigen: Jacobus Kroon (onkel) en Christina van Aller (moster).

4.              Kristina Schijnk / Schenk, ged. te Rotterdam op 16 jan 1691 (getuige: Kristina van Aller (moster).

 

                 Cornelia Aller van,

           tr. (resp. 45 en ongeveer 26 jaar oud) (2) te Rotterdam op 26 feb 1696 met

                Jochem Gerritsz Grootvelt van jongeman, zn. van Gerrit Servaas Grootvelt van en Sara Jochems,

                ged. te Rotterdam op 8 okt 1669, Hij had de hoede over Pandjeshuizen ??? 1722, begr. te Rotterdam op 19 feb 1735.

                

 

XIId.          Gerrit Ook Gerardus Aller van Ook Allen, zn. van Adriaen Aller van (XIc)en Alida Gerrits Loffrijs, geb. te Rotterdam op 21 nov 1653,

                 ged. te Rotterdam op 23 nov 1653 (getuige: Gerrit Jansz. Lofrijs (morfar=moeders vader), rond 1695 leefde ze nog,

                 daar ze aanwezig was bij de doop van de kinderen van haar schoonzuster.

                 Ik vraag me af of zij degene is de zuster van Cornelia getrouwd affiniteit Florentinus van Aller.

                 ----------------------

                 hvor han boede i Hoechstraat op den hock v. d. Wesserstraat og begravet 25. august 1688. Gift 20. april 1681 i Rotterdam

                 med Judith de Swart, som endnu levede i 1695, da hun var fadder ved en svigerindes barns dåb. Mon ikke hun er søster til

                 Cornelia gift med svogeren Florentinus van Aller, begr. te Rotterdam op 25 aug 1688, otr. te Rotterdam op 4 apr 1681,

           tr. (27 jaar oud) te Rotterdam op 20 apr 1681 met

                Judith Swart de, dr. van Nicolaas / Claas Swart de en Nn Nn, Aktesoort

                 boedelinventaris

                 Datum

                 12/12/1681

                 Archief

                 DLFS Delfshaven

                 Inventarisnummer

                 3850

                 Aktenummer/Blz.

                 63/421

                 Notaris

                 Johannes Waerts

                 Inhoud

                 Inventaris van de boedel van Catharina Jacobs van den Bos, eerst wed. van Cornelis Engelrave en huisvrouw van Adriaen Dolphijn,

                 overleden d.d. 26.11.1681. Erfgenamen; haar dochters uit 1e huwelijk:

                 Neeltgen Engelrave, 11 jr, en Cornelia Engelrave 1½ jr, Jacobus Dolphijn, 2 mnd, zoon uit haar 2e huwelijk - en haar man, ieder voor ¼ deel.

                 Voogden: Symon Pieters Morgendael, mr. zeylmaker en Adriaen Claesz Bank, mr. backer. Grootvader moederszijde is Jacob Pieterse van den Bosch.

                 OBLIGATIES

                 Op naam van het kind van Cornelis van de Riviere.

                 OBLIGATIES TEN LASTE VAN:

                 - Hendrik Claesz de Swart te Rotterdam als principaal en Cornelis de Haen, IJsbrand van Passen,

                   Cornelia de Swart en Judith Nicolaesdr de Swart als borgen;

                 - Jacob van Dulcken te Rotterdam is het restant van een koopsom schuld van

                 een huis aan de oostzijde van de Delffsche Vaert; volgens contract d.d. 04.01.1679 voor notaris Jacobus van Aller te Rotterdam,

                 - de helft van een haringschip, genaamd "de Liefde ", met als stierman Jacob Pieters; waarvan de andere helft eigendom is van Catharina de Vos.

                 VORDERINGEN OP

                 - Jacobus Sprong, reder van het bootschip St. Pieter met als schipper Andries Goud;

                 - boedel Hugo Coel, en Martinus Tieleman, notaris Jan Waerts, Anthoni Groenrijs.

                 DIVERSE ROERENDE GOEDEREN

                 Waaronder een bijbel, gedateerd 1524 te Amsterdam door Pouwels van Ravesteyn

                 Ten laste van de boedel :

                 - Volgens testament van 06.03.1677 voor notaris Andries Gerard Manrique te Rotterdam voorn. twee voorkinderen 200 gulden van hun vader Cornelis Engelrave;

                 - Adriaen Bank, mr. backer;

                 - de brouwer in de Posthoorn te Rotterdam;

                 - Jacob Staats, marctschipper op Rotterdam;

                 - Hubertus Cismus, medicine doctor;

                 - Johan Dijkman, chirurgijn;

                 - Wouter van der Wall, mr. schoenmaker;

                 - Anthoni Groenrijs;

                 - Jan Fransz Lutsenburg;

                 DOODSCHULDEN

                 Pieter Verhoeff, Denys Adams Gillo, kerk op Delffshaven, diacony op Delfshaven,

                Aert Kellenaer, Dirk Vettekeuken, brouwer in de Posthoorn, Willem van der Zyde, Adriaen Bank.

                 En ook:

                 Aktesoort

                 kwitantie

                 Datum

                 18/07/1682

                 Archief

                 DLFS Delfshaven

                 Inventarisnummer

                 3850

                 Aktenummer/Blz.

                 97/845

                 Notaris

                 Johannes Waerts

                 Inhoud

                 Rekeninge bewijs inzake de boedel van Catharina Jacobs van den Bos, eerst weduwe van Cornelis Engelraven,

                 daarna echtgenote van Adrianus Dolphijn, overleden op 26.11.1681. De erfgenamen Adrianus Dolphijn en namens de kinderen

                 Neeltgen en Cornelia Engelraven, hun voogden Symon Pieters Claesz Morgendael, Adriaen Claesz Bank en hun oom Cornelis

                 van den Bosch verklaren hun deel ontvangen te hebben als omschreven in de akte van scheiding en deling d.d. 18.07.1682.

                 Benevens een obligatie ten laste van Hendrik Claesz de Swart te Rotterdam als principaal en Cornelis de Haen,

                  IJsbrand van Passen, Cornelia de Swart, en Judith Nicolaasdr de Swart als borgen.

                 Huurders van de zoutcassa zijn wijlen Hugo Coel en Martinus Tieleman.

                 Anthoni Groenrijs moet nog arbeidsloon betalen aan de weduwnaar. Volgens contra boel cedule 944,05 gulden van Willem van der Zijde.

                 Genoemde Cornelis Engelrave heeft op 06.03.1677 bij notaris Gerard Manrique te Rotterdam een testament gemaakt, betaald aan:

                 Adriaen Bank, mr. backer, Johanna Sonnemans, brouwster in de Posthoorn, Jacob Staets, marcktschipper op Rotterdam,

                Hubertus Cismus, med. dr. Johan Dijkman, chirurgijn Wouter van der Wal, mr. schoenmaker, notaris Post, rentmeester van de kerk,

                Hendrik Elsburg, mr. kleermaker, Willem van der Zijde, Jan Fransz van Lutsenburg, Pieter Verhoef, Denys Adams Gilo,

                aanspreker ter begrafenisse, Dirk Vettekeuken.

                 Een obligatie op naam van het kind Cornelis van de Rieviere en verpand onder Symon Pieterse Morgendael.

                 Jacobus Sprong is aan de boedel 141 gulden schuldig. Martinus Tieleman betaalt 11 gulden voor geleverde turf.

                 Anthony Groenrijs ontvangt 100 gulden voor een jaar huishuur.

                 En:

                 Aktesoort

                 insinuatie

                 Datum

                 01/04/1704

                 Archief

                 ONA Rotterdam

                 Inventarisnummer

                 1246

                 Aktenummer/Blz.

                 72/237

                 Notaris

                 Daniël de Olyslager

                 Inhoud

                 Op verzoek van Florens van Aller en Gerrard Vromans, voogden over de minderjarige Alida van Aller, efgename en enig kind van wijlen

                 Gerrit van Aller en Judith de Swart, vervoegt notaris Dolyslager zich 27/05/1704 met insinuatie bij Geertruijd de Swart,

                 weduwe van IJsbrand van Passen. Geertruijd heeft uit dit huwelijk een minderjarige zoon Cornelis van Passen.

                 Uit eerder huwelijk met Burgje Baerthouts van Burgh-Hoorn had wijlen IJsbrandt van Passen een meerderjarige dochter t.w.

                 Elisabeth van Passen. Ook tot laatste wendt Dolyslager zich 04/08/1704 met insinuatie.

                 Geinsinueerden Geertruijt en Elisabeth dienen als erfgenamen per 30/03/1704 resp. 3.000 en 200 gulden

                 te betalen aan bovengenoemde voogden, volgens obligaties dd. 01/03/1692 en 14/04/1699.

                 Notaris houdt hen verantwoordelijk voor alle kosten.

 

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Adrianus Aller van, ged. te Rotterdam op 9 jan 1683 thuis gedoopt.

2.              Niklaas Aller van, ged. te Rotterdam op 17 jun 1685 (getuigen: Florens van Aller (farbror) en Cornelia de Swart (tante), begr. te Rotterdam in nov 1685.

3.              Alida, Aller van, ged. te Rotterdam op 5 jan 1687 (getuigen: Florents van Aller (farbror) en Cornelia de Swart (tante).

 

XIIe.          Florentinus Aller van, zn. van Adriaen Aller van(XIc) en Alida Gerrits Loffrijs, geb. te Rotterdam op 19 jul 1655, ged. te Rotterdam, Boekenhandelaar te Rotterdam

                 woonde aan de Groote markt bij de Nieuwstraat vermeld in een Notarisdokument 1706 als

                 hebbende het beroep van Koopman

                 ---------------------

                 Han var boghandler i Rotterdam og boede på de Groote Markt ved Nieuwstraat, ovl. te Alkmaar,

             tr. (24 jaar oud) (1) te Rotterdam op 10 jun 1680 met

                 Elisabeth Thomas Breijxe "Breij:Elisabeth []1681", begr. te Rotterdam op 18 apr 1681.

                 Florentinus Aller van, (son of XIe).
born at Rotterdam on 19 Jul 1655, bapt. at Rotterdam on 28 Jul 1655, died at Alkmaar.
married (1) at Rotterdam on 10 Jun 1680 with Elisabeth Thomas Breij, daughter of Thomas Teunissen Breij,

                 died at Rotterdam on 18 Apr 1681, buried at Rotterdam on 22 Apr 1681 St. Laurenskerk.
Født i Rotterdam 19. juli 1655 og døbt 28. juli. Død i Alkmaar hos sønnen 8. juni 1708.

                 Han nævnes i et notardokument i 1706 og kaldes da købmand. Gift 1) 10. juni 1680 på rådhuset i Rotterdam med Elisabeth Thomas Breij,

                 datter af Thomas Teunissen Breij. Død i Rotterdam 18. april 1681 og begravet 22. april i St. Laurenskerk. Gift 2)

                 6. december 1681 på rådhuset i Rotterdam med Cornelia de Swart, datter af Claes Claesz de Swart og Hillegont Brouwers.

                 Døbt i Rotterdam 15. maj 1663. Død 13. marts 1699 og begravet 18. marts i St. Laurenskerk.
Geboren in Rotterdam op de 19de Juli 1655 en gedoopt 28 Juli. Hij was een boekhandelaar in Rotterdam en woont

                 aan de Groote Markt door de Nieuwstraat. Overleden in Alkmaar met zijn zoon op de 8e Juni 1708.

                 Hij noemde in een notariële akte in 1706 en vernoemd als de drogisterij. Echtgenote 1)

                 10 Juni 1680 op het gemeentehuis in Rotterdam met Elisabeth Thomas Breij, dochter van Thomas Teunissen Breij.

                 Overleden in Rotterdam op de 18de April 1681 en begraven 22 April in Sint-Laurenskerk. Echtgenote 2) 6 December 1681

                 op het gemeentehuis in Rotterdam met Cornelia de Swart, dochter van Claes Claesz de Swart en Hillegont Brouwers.

                 Gedoopt in Rotterdam op de 15e Mei 1663. Overleden 13e Maart 1699 en begraven op de 18de Maart in de St. Laurenskerk.
From this marriage 1 child:
1. Thomas, born at Rotterdam on 15 Apr 1681 en 21 april ????.
bapt. at Rotterdam DTB Rotterdam inv. 29 Doop remonstrants on 16 Apr 1681

                 Opmerkingen kind: in huis gedoopt (witness: Ariaentje van Aller), met schip van, naar of vice versa met Taxsisboom Indonesie ???.
died at Rotterdam on 13 Sep 1705.
Født i Rotterdam 15. april 1681 og døbt 16. april 1681 i Rotterdam (fadder: Ariaentje van Aller (fars faster)).

                 Død 13. september 1705 på skibet Taxsisboom på en rejse fra Indien.
Geboren te Rotterdam op de 15e April 1681 gedoopt en de 16e April 1681 in Rotterdam

                (sponsor: Ariaentje van Aller (vader's vader's zus)). Overleden 13e September 1705 op Taxsisboom schip op een reis van India.

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Thomas Aller van, geb. te Rotterdam op 15 apr 1681, ged. te Rotterdam kind: in huis gedoopt op 16 apr 1681

                  DTB Rotterdam inv. 29 Doop remonstrants (getuige: Ariaentje van Aller vader's vader's zus),

                  ovl. (24 jaar oud) te Rotterdam op Taxsisboom schip op een reis van India.

                 --------------------------

                 på skibet Taxsisboom på en rejse fra Indien op 13 sep 1705.

 

                 Florentinus Aller van,

             tr. (resp. 26 en ongeveer 18 jaar oud) (2) te Rotterdam op 6 dec 1681 met

                Cornelia Swart de, ged. te Rotterdam op 15 mei 1663, ovl. (ongeveer 35 jaar oud) te Rotterdam op 13 mrt 1699,

                begr. te Rotterdam op 18 mrt 1699 St.Laurenskerk.

 

                 Uit dit huwelijk 3 zonen:

1.              Adriaen Aller van, geb. te Rotterdam op 1 sep 1686, ovl. (44 jaar oud) te Alkmaar op 25 okt 1730, volgt XIIIa 

2.              Adriaen Aller van, geb. te Rotterdam op 11 okt 1683, ged. te Rotterdam op 24 okt 1683 (getuigen: Gerard van Aller (farbror),

                 Judith de Swart (tante) en Geertruit de Swart (moster), ovl. (1 jaar oud) te Rotterdam op 20 dec 1684,

                  begr. te Rotterdam op 23 dec 1684 St. Laurenskerk.

3.              Adriaen Aller van, geb. te Rotterdam op 22 mrt 1685, ged. te Rotterdam op 1 apr 1685

                 (getuigen: Gerardus van Allen (farbror) en Judith de Swart (tante), begr. te Rotterdam op 30 mrt 1686 Sint-Laurenskerk.

 

XIIf.           Beatrix / Beatris Aller van, dr. van Adriaen Aller van (XIc) en Alida Gerrits Loffrijs, geb. te Rotterdam Jongedochter Rotterdam,

                 wonend: Visschersdijk op 9 jan 1661, ged. te Rotterdam op 14 jan 1661 (getuigen: Adriana Burghgraaf en Adriaen Vroomans),

                 was in leven 1700, bij de doop als peetoom bij de zoons van zijn zusters,

                 --------------------------

                 Hun levede i 1700, da hun var fadder ved sin søstersøns dåb,

        otr. (1) te Rotterdam op 21 okt 1685, tr. (24 jaar oud) te Rotterdam op 21 okt 1685 met

                 Cornelis / Korneles Camerick  jongeman, Rotterdam, wonend: Blaeck..

 

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Dirck Camerick, ged. te Rotterdam op 20 jan 1686 (getuige: Christina van Aller

                 Neeltje Hoogerwaert).

2.              Aletta Camerick, ged. te Rotterdam op 22 apr 1691.

                 Opmerkingen    kind: in huis gedoopt, zuster van Adriana.

3.              Adriana Camerick, ged. te Rotterdam op 22 apr 1691.

                 Opmerkingen    kind: in huis gedoopt, zuster van Aletta.

 

                 Beatrix / Beatris Aller van,

           otr. (2) te Rotterdam op 31 okt 1694, tr. (33 jaar oud) te Rotterdam op 16 nov 1694 met

                Jan Peije Goetijt

                 (Jan

           tr.(2) met

                 Maria Huberts).

                 , weduwnaar van, wonend: Vissersdijk.

 

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Florens Peije, ged. te Rotterdam op 7 aug 1695 (getuigen: Abigael Barents en Dirckie Jans).

2.              Alijda Peije ged. te Rotterdam op 19 jan 1698 Jacobis Croon (onkel), Cristine van Aller (moster) and Abigel Barents,

         tr. (ongeveer 26 jaar oud) te Rotterdam op 23 mei 1724 met

                 Gilles Vos de

3.              Aderina Peije, ged. te Rotterdam op 31 mei 1700.

4.              Gerard Peije Gerrit Goedtijdt Alblas, wonend: Haagzeveer, ged. te Rotterdam op 27 mrt 1704

                 (getuigen: Alida van Aller (kusine) en Christina van Aller (moster))),

        tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 30 jaar oud) te Rotterdam op 30 aug 1729 met

                 Martijntje Crijne Beenakker van Oud Alblas, dr. van Crijn Foppe Crijn Lek. van der en Adriana Goverts Hardam,

                 ged. wonend: Haagzeveer te R.dam te Oud‑Alblas op 2 sep 1698,

                 (Martijntje

      otr. (2) te Rotterdam op 6 mrt 1735, tr. (ongeveer 36 jaar oud) te Rotterdam op 20 mrt 1735 met

                 Pieter Aelst van.).

                 Bruidegom Pieter van Aalst, weduwnaar van Woerden, wonend: Haagzeveer.
Bruid Martijntje Crijne Beenakker, weduwe van.
Plaats Rotterdam.
Datum trouwen 20-03-1735.
Datum ondertrouw 06-03-1735
.

                 Jongeman van Woerden, wonend: Haagzeveer. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

XIIg.          Christina Aller van, dr. van Adriaen Aller van (XIc) en Alida Gerrits Loffrijs, geb. te Rotterdam op 18 mrt 1664, ged. te Rotterdam op 27 apr 1664,

                 ovl. (80 jaar oud) te Rotterdam op 23 jun 1744,

           otr. te Rotterdam op 15 okt 1684, tr. (resp. 20 en 23 jaar oud) te Rotterdam op 31 okt 1684 met

                 Jacobus Kroon zn. van Hendrik Kroon en Helena Ketels, geb. te Gouderak op 18 apr 1661 jongeman van Gouwerack

                 woonde Quakernoot, bij zijn dood woonde hij op de Kijserstraat bij 't Vissersdijk,

                 Født i Rotterdam 18. marts 1664 og døbt 27. april. Hun boede ved giftermålet på Steyger. Begravet 23. juni 1744

                 i Rotterdam, hvor hun boede i Hoogstraat. Gift 31. oktober 1684 i Rotterdam med ungkarl fra "Gouwerack", boende i

                 Quakernoot, begr. te Rotterdam op 15 mei 1738 Opmerkingen            Kijserstraet bij 't Visserdijk.

                 ze woonde tijdens het huwelijk aan de Steyger.
ook Hoogstraat
.

 

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.              Adriaen Kroon, ged. te Rotterdam op 13 feb 1695 (getuigen: Floris van Aller (morbror) en Judith d´Swart (tante),

                 ovl. (hoogstens 4 jaar oud) voor 1700.

2.              Aderiaen Kroon, ged. te Rotterdam op 7 nov 1700 (getuige: Biaterix van Aller moster).

 

XIIh.          Anna Aller van, dr. van Karel ( Carolus ) Aller van(XIf) en Anna Grootenlande van, ged. te Leiden op 30 sep 1649,

                begr. te Hillegersberg op 4 jan 1705 Opmerkingen     Isaacq van Rollenburgh:

                Captein; is gelijcke acte vertoont van dato den 2e deses bij Em. van Welsenes, otr. op 30 apr 1673,

         tr. (ongeveer 23 jaar oud) te Rotterdam op 17 mei 1673 met

                Isaac Rollenburg ongeman van Coeverden, geb. te Coevorden,

                 Opmerkingen  Bruidegom was van beroep capiteijn van een compagnie, begr. op 14 apr 1700.

                 married at Hillegersberg on 17 May 1673 with Isaac Rollenburg J, buried at on 14 Apr 1700.
Født i Leiden 30. september 1649 og døbt samme dag. Begravet 4. januar 1705 Hillegersberg (Rotterdam).

                 Gift 17. maj 1673 i Hillegersberg med ungkarl, kaptajn Isaac Rollenburg fra Coeverden. Begravet i Rotterdam 14. april 1700.
Geboren in Leiden 30e September 1649 en gedoopt op dezelfde dag. Begraven 4e Januari 1705 Hill Eger Berg (Rotterdam). Gehuwd 17e Mei 1673 in Hill Eger Berg met bachelor, master Isaac Rolle uit Burg Coeverden. Begraven in Rotterdam op de 14de April 1700.
From this marriage 2 children:

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Karel Henric Rollenburg, ged. te Rotterdam op 20 okt 1678, volgt XIIIb 

               . Karel Henric hij word vermeld samen met de kleinkinderen van Advocaat Carolus van Aller 1706,

                 bapt. at Rotterdam on 20 Oct 1678 (witnesses: Carolus van Aller (morfar), Anna van Grootelande (mormor),

                Jan van Gils (onkel) and Helena Christina van Aller (moster)).
married at Vlaardingen on 10 May 1698 with Maria Clara Glandorp, daughter of Franceijs Glandorp.
Døbt i Rotterdam 20. oktober 1678 (faddere: Carolus van Aller (morfar), Anna van Grootelande (mormor),

                 Jan van Gils (onkel) og Helena Christina van Aller (moster)). Gift i Vlaerdingen 10. maj 1698

                 med Maria Clara Glandorp, datter af Francoeijs Glandorp fra Vlaerdingen. Han nævnes i 1706 som barnebarn af advokat Carolus van Aller.
Gedoopt in Rotterdam op de 20e Oktober 1678 (sponsors: Carolus van Aller (moeder's vader),

                 Anna van Groot Landen (oma), Jan van Gils (oom) en Helena Christina Van Aller (tante)).

                 Echtgenote van Vlaerdingen 10e Mei 1698 met Maria Clara Glandorp, dochter van Francoeijs Glandorp uit Vlaerdingen.

                 Hij noemde in 1706 als de kleinzoon van Carolus advocaat van Aller.

2.              Anna Isabelle Rollenburg, ged. te Rotterdam op 18 jun 1680 (getuige: Jacobus van Aller

                 Dirck Meester

                 Anna van Grootelande

                 Carolus van Aller

                 Soetie v d. Houck).

                 Opmerkingen    getuige 3 Wed. van getuige 4; getuige 4 is Secret.

                 Anna Isabelle, bapt. at Rotterdam on 18 Jun 1680 (witnesses: Jacobus van Aller (morbror),

                 Dirck Meester, Anna van Grootelande (mormor), Carolus van Aller (morfar) and Sotie v d Houck (tante), died before 1706.
Døbt i Rotterdam 18. juni 1680 (faddere: Jacobus van Aller (morbror), Dirck Meester,

                 Anna van Grootelande (mormor), Carolus van Aller (morfar) og Sotie v d Houck (tante)). Nok død før 1706.
Gedoopt in Rotterdam op de 18de Juni 1680 (sponsors: Jacobus van Aller (oom),

                 Dirk Meester, Anna van Groot Landen (oma), Aller Carolus van (moeder's vader) en SOTI vd Houck (tante)). overlijden vóór 1706.

 

XIIi.           Jacobus Aller van, zn. van Karel ( Carolus ) Aller van (XIf)en Anna Grootenlande van, geb. te Rotterdam op 30 apr 1651,

                 ged. te Rotterdam op 5 mei 1651, Hij werd genoemd als getuige samen met Andries van Aller Carelszoon in 1670.

                 Hij werd benoemd tot notaris een koninklijke 26 / 7 1672. Fændrik 1674-1679.

                 Na zijn vaders dood in 1680 nam hij zijn huis aan de oostzijde van Lombardstraat, maar bij zijn overlijden woonde hij in Pea van in het Stolck Keizerstraat.

                 Overleden in Rotterdam en begraven 2e September 1688 (Franse Kerk) (Is dit hem?

                 Zijn weduwe genaamd Sofijn Stolck en hij laat 3 minderjarige kinderen).

                 Gehuwd 4e Juli 1671 in de Berg met Soetje van der Hoek, dochter van Jacob van der Hoek (fc 1614) en Barbara Otten Robbe

                (c. 1618-1650). Gedoopt 29 November 1643 in Oud-Beijerland.

                Bij zijn overlijden woonde ze in Lommertstraat over de Calleverstraat. Begraven in Rotterdam op de 11e December 1694.

                 -----------------------

                 Han nævnes som vidne sammen med Andries van Aller Carelszoon i 1670. Han blev kongelig udnævnt notar 26/7 1672.

                 Fændrik 1674-1679. Efter faderens død i 1680 overtog han dennes hus på østsiden af Lombardstraat,

                men ved sin død boede han hos Aert van Stolck i Keizerstraat. Død i Rotterdam og begravet 2. september 1688

                (Franse kerk) (Er det ham? Hans enke kaldes Sofijn Stolck og han efterlader sig 3 mindreårige børn).

                Gift 4. juli 1671 i op den Berg med Soetje van der Hoek, datter af Jacob van der Hoek (f. c. 1614) og Barbara Otten Robbe

                (c. 1618-1650). Døbt 29. november 1643 i Oud-Beijerland. Ved sin død boede hun i Lommertstraat over de Calleverstraat.

                Begravet i Rotterdam 11. december 1694,

           tr. (resp. 20 en ongeveer 27 jaar oud) te Bergschenhoek op 4 jul 1671 met

                 Soetje / Soetfia Hoek van der Ook Hoeck dr. van Jacob Hoek van der Ook Hoeck en Barbara Otten Robbe,

                 ged. te Oud‑Beijerland op 29 nov 1643, begr. te Rotterdam op 11 dec 1694.

                 Jacobus Aller van bij hun huwelijk woonde ze in de Lommertstraat bij de Calleverstraat.
(son of XIf), born at Rotterdam on 30 Apr 1651, bapt. at Rotterdam on 5 May 1651.
married at op den Berg Rotterdam ??? on 4 Jul 1671.
with Soetje Hoek van der, bapt. at Oud Beijerland on 29 Nov 1643, buried at Rotterdam on 11 Dec 1694.
Født i Rotterdam 30. april og døbt 5. maj 1651. Han nævnes som vidne sammen med Andries van Aller

                 Carelszoon i 1670. Han blev kongelig udnævnt notar 26/7 1672. Fændrik 1674-1679.

                 Efter faderens død i 1680 overtog han dennes hus på østsiden af Lombardstraat, men ved sin død boede

                 han hos Aert van Stolck i Keizerstraat. Død i Rotterdam og begravet 2. september 1688 (Franse kerk)

                 (Er det ham? Hans enke kaldes Sofijn Stolck og han efterlader sig 3 mindreårige børn). Gift 4. juli 1671 i op den Berg med.

             

 

                 Soetje van der Hoek, datter af Jacob van der Hoek (f. c. 1614) og Barbara Otten Robbe (c. 1618-1650).

                 Døbt 29. november 1643 i Oud-Beijerland. Ved sin død boede hun i Lommertstraat over de Calleverstraat. Begravet i Rotterdam 11. december 1694.

 

                 Geboren in Rotterdam op de 30e April en omgedoopt tot de 5e Mei 1651

                 Hij noemde als getuige samen met Andries van Aller Carelszoon in 1670. Hij werd benoemd tot notaris een koninklijke 26 / 7 1672.

                 Fændrik 1674-1679. Na zijn vaders dood in 1680 nam hij zijn huis aan de oostzijde van Lombardstraat,

                 maar bij zijn overlijden woonde hij in Pea van in het Stolck Keizerstraat. Overleden in Rotterdam en begraven 2e September 1688

                 (Franse Kerk) (Is dit hem? Zijn weduwe genaamd Sofijn Stolck en hij laat 3 minderjarige kinderen).

                 Gehuwd 4e Juli 1671 in de Berg met maximaal Soetje van der Hoek, dochter van Jacob van der Hoek (fc 1614) en Barbara Otten Robbe

                 (c. 1618-1650). Gedoopt 29 November 1643 in Oud-Beijerland. Bij zijn overlijden woonde ze in Lommertstraat over de Calleverstraat. Begraven in Rotterdam op de 11e December 1694.

 

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Hendrik / Hendriekus Aller van, ged. te Rotterdam op 9 apr 1671, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) te 's‑Gravenhage op 30 sep 1730, volgt XIIIc 

 

2.              Cornelis Aller van, ged. te Rotterdam op 4 okt 1673

                 Get  Carolus van Aller

                 Anna van Grootelande

                 Anna van Aller, begr. te Rotterdam op 4 aug 1676 de Prinsenkerk.

3.              Anna Barbara Aller van, ged. te Rotterdam op 25 dec 1675 Opmerkingen Getuige 1 Mr (getuigen: Anna van Grootelande (farmor)

                 en Barbera Elseviers)), ovl. (hoogstens 46 jaar oud) voor 1722, begr. Ze leefde in 1706, maar stierf met achterlating van 2 kinderen vóór 1722.

                 --------------------------

                 Hun levede i 1706, men er død uden at efterlade sig børn før 1722.

4.              Cornelis Aller van, ged. te Rotterdam op 21 dec 1677 (getuigen: Dirck Mesters en Anna van Grootlande (farmor))),

                 begr. te Rotterdam op 22 jul 1679 in de prinsenkerk.

5.              Carolina Aller van, ged. te Rotterdam op 18 feb 1680 (getuige: Carolus van aller

                 Florentina van Aller

                 Helena Christina van Aller), begr. te Rotterdam op 22 jul 1681 in de Prinsenkerk.

                 Dopeling           Carolina

                 Vader    Jacobus van Aller

                 Opmerking, hier word de moeder Hoing genoemd !!!!!

                 Moeder Soetie van der Hoing

                 Getuige

                 Plaats    Rotterdam

                 Datum doop      18-02-1680

                 Opmerkingen    Vader : Nots :Getuige 1 :Mr, secretaris deser stadt.

6.              Jacobus Aller van, ged. te Rotterdam op 20 apr 1681 (getuige: Dirck Meesters

                 Barbara Elsevier

                 Anna van Aller), Hij was een bootmansstoeltje, dienaar van de VOC (Verenigde Oost-Indische Compagnie )

                 en overleed op een reis naar Ned Indie in 1716.

                 -------------

                 Han var bådsmand, ansat i V. O. C. (forenede østasiatiske kompagni) og omkom på en ostindiensrejse i 1716, begr. in 1716.

 

XIIj.           Andries Aller van, zn. van Karel ( Carolus ) Aller van(XIf) en Anna Grootenlande van, geb. te 's‑Gravenhage op 25 mrt 1654,

                Hij is misschien wel het Anderijets van Aller, die had een kind begraven in Rotterdam 24 December 1683.

                 --------------

                 Han boede ved ægteskabets indgåelse på Hoogstraat. Han er nok den Anderijets van Aller, som fik et barn begravet

                 i Rotterdam 24. december 1683, begr. te Hillegersberg op 7 dec 1707, otr. te Rotterdam op 25 apr 1683,

          tr. (29 jaar oud) te Rotterdam op 10 mei 1683 met

                Cornelia Smissen van der wonend: Op De Huijbrugge, dr. van Andries Smissen van der,

               (Cornelia

          tr. (Andries 18 jaar oud) (2) te Rotterdam op 11 jan 1673 met

                 Andries Leendertse Sempel, zn. van Leendert Jansz Sempelen Sara Andriesdr Kellenaers).

 

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Carolina Aller van, ged. te Berkel en Rodenrijs op 5 dec 1683 Remonstrantse kerk.

2.              Carolus Aller van, ged. te Rotterdam op 21 jun 1685 Opmerkingen kind: in huis gedoopt;

                 getuige 3: huisvrouw van de Hr en Mr. Carolus van Aller in sijn leven secretaris dezer stede

                 (getuigen: Jacobus van Aller (farbror), Soetia v. d. Houk (tante), Anna van Grotelant (farmor) en Carolus van Aller (farbror))).

3.              Maria Aller van ged. te Rotterdam op 4 apr 1691 thuis gedoopt.

 

XIIk.          Florentina Aller van dr. van Karel ( Carolus ) Aller van(XIf) en Anna Grootenlande van geb. te Rotterdam op 2 okt 1655,

                was getuige bij de doop van de dochter van Jacobus van Aller in 1680, (daughter of XIf), begr. te Rotterdam op 3 jul 1684 Prinsenkerk,

           tr. te Rotterdam met

                 Jan Smisse van der

 

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Ingnatia Smisse van der, ged. te Berkel en Rodenrijs op 5 dec 1683 Remonstrantse Kerk (getuige: vader

                 Ingetie Ariens).

 

XIIl.           Helena Christina Aller van, dr. van Karel ( Carolus ) Aller van (XIf) en Anna Grootenlande van, geb. te Rotterdam op 29 jun 1657

                 jongedochter Rotterdam, wonend: Lombertstraat, ged. te Rotterdam op 5 jul 1657 (getuige: Helena de Haes),

          otr. te Rotterdam op 7 mrt 1677, tr. (22 jaar oud) te Overschie op 22 apr 1680 met

                 Johan Gils vanwoonde aan de Blaek, jongeman van Geertruidenberg.

           

                 Opmerkingen        Dese proclamatien opgehouden den 06 en 13 Maart 16.

 

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Maria Gils van

           

 

XIIm.         Carolus Aller van woonde Hoogstraat 1725 en aan de Vissersdijk bij de Moolesteeg, zn. van Karel ( Carolus ) Aller van (XIf) 

                 en Anna Grootenlande van, ged. te Rotterdam op 6 mrt 1672 (getuigen: Margareta van Aller (faster),

                 Dirck Meesters en Barbara Elsevier (Dircks kone), Burgemeester van Rotterdam woonde Hoogstraat 1725 en aan de Vissersdijk bij de Moolesteeg

                 Bij zijn dood woonde hij op de Noortblaak,

                 ------------------------,

                  begr. te Rotterdam Opmerkingen    overledene was bediener ter begravenis en liet 2 minderjarige erfgenamen en 1 meerderjarig kind na;

                 Franse kerk eijge kelder op 20 mrt 1745 Franse Kerk,

           otr. (1) te Rotterdam op 12 nov 1690, tr. (ongeveer 18 jaar oud) te Rotterdam op 28 nov 1690 met

                 Mensie \ Mentje / Mexje / Mexie Bastiaens Linde de woonde achter het Klooster, begr. te Rotterdam op 28 aug 1723 Nieuwe kerk.

 

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Gerrit Aller van, ged. te Rotterdam op 18 feb 1691 (getuige: Jan Bastiaensz

                 Maertje Harmans).

2.              Anna Aller van ged. te Rotterdam op 16 sep 1692, begr. te Rotterdam op 8 nov 1731 (Prinsenkerk).

3.              Arijaentje / Arijaantje Aller van, ged. te Rotterdam op 19 jul 1695, begr. te Rotterdam op 6 aug 1726, volgt XIIId 

4.              Carolus Aller van, ged. te Rotterdam op 21 apr 1697 thuis gedoopt, begr. in 1702.

5.              Maria Aller van, ged. te Rotterdam op 5 jan 1700, volgt XIIIe 

6.              Carolus Aller van ged. te Rotterdam op 5 jan 1702.

 

                 Carolus Aller van woonde Hoogstraat 1725 en aan de Vissersdijk bij de Moolesteeg,

            otr. (2) te Rotterdam op 20 apr 1724, tr. (ongeveer 52 jaar oud) te Rotterdam op 10 mei 1724 met

                Opmerkingen        ieder 15 gld; aangetekent ten huise van de bruid.

                 Diewertje Heell van

                 (Diewertje

            tr.(2) met

                 Sander Vlierden van.).

                

             

 

Generatie XIII

 

 

XIIIa.         Adriaen Aller van Mogelijk Kind, Er Staan Er Twee Op Digitaal Arch Alkmaar, zn. van Florentinus Aller van

                (XIIe) en Cornelia Swart de, geb. te Rotterdam op 1 sep 1686, ged. te Rotterdam op 8 sep 1686

                (getuigen: Gerard van Aller (farbror) en Judith de Swart (tante), Predikant te Alkmaar vanaf 22-1-1713

                 Gerard van Aller (oom) en Judith de Swart (tante). Na zijn studies voor een periode van vijf en een half jaar was

                 hij 9 / 10 1708 predikant. Hij was predikant in Alkmaar

                 ------------------------

                 Gerard van Aller (farbror) og Judith de Swart (tante). Efter at have studeret i fem et halvt år blev han 9/10 1708

                 prædikant. Han var prædikant i Alkmaar, ovl. (44 jaar oud) te Alkmaar op 25 okt 1730, begr. te Alkmaar op 30 okt 1730,

          tr. (resp. 27 en ongeveer 22 jaar oud) (1) te Alkmaar op 22 apr 1714 met

                  Adriana Vlierden, dr. van Olivier Vlierden en Beatrix Ravesteijn van, ged. te Rotterdam op 2 apr 1692.

          

                 Opmerkingen        Stadstrouw.

         

 

                 Adriaen Aller van Mogelijk Kind, Er Staan Er Twee Op Digitaal Arch Alkmaar,

           tr. (beiden 29 jaar oud) (2) te Rotterdam op 15 okt 1715 met

                 Adriana Thoen / 't Hoen, dr. van Abraham Thoen / 't Hoen en Catarijna Heijden van der, geb. te Rotterdam op 1 sep 1686,

                ged. te Rotterdam op 8 sep 1686 (getuige: Gerard van Aller (farbror) og Judith de Swart (tante).

 

                 Uit dit huwelijk 10 kinderen:

1.              Cornelia Catharina Aller van, ged. te Alkmaar op 15 aug 1716, begr. te Rotterdam op 4 jul 1763, volgt XIVa 

2.              Florentinus Aller van, geb. te Alkmaar op 30 nov 1717, ged. te Alkmaar op 2 dec 1717, begr. te Alkmaar op 13 jun 1719 Plaats

                 Datum begraven 13-06-1719

                 Klasse F 15.-.-.

                 Opmerkingen 16 gld 8 st aangegeven door de.

3.              Abraham Adriaensz Aller van, geb. te Alkmaar op 27 nov 1719, ged. te Alkmaar op 1 dec 1719,

                 begr. op 6 mei 1720 Overledene Abraham

                 Adriaensz Aller

                 Plaats Alkmaar

                 Datum begraven 06-05-1720

                 Klasse F 15.-.-.

                 Opmerkingen een kind gehuert graff 8 gld.

4.              Maria Johanna Aller van, ged. te Alkmaar op 29 1721.

5.              Adriana, Aller van, geb. te Alkmaar op 23 mrt 1723, ged. te Alkmaar op 25 apr 1723.

6.              Floortje Aller vanxe "Aller van:Floortje *1726", geb. te Alkmaar op 11 dec 1726, ged. te Alkmaar op 15 dec 1726,

                 ovl. (1 jaar oud) te Alkmaar op 1 apr 1728, begr. te Alkmaar op 5 apr 1728 Overledene Floortje Adrianus Aller

                 Plaats Alkmaar

                 Datum begraven 05-04-1728

                 Klasse F 15.-.-.

                 Opmerkingen 5 gld de vader is dominee.

7.              Florents Aller van, geb. te Alkmaar op 3 apr 1728, ovl. (2 jaar oud) te Alkmaar op 28 apr 1730,

                 begr. te Alkmaar op 31 apr 1730 Overledene Florens Adrianusz van Aller

                 Plaats Alkmaar

                 Datum begraven 31-05-1730 (41)

                 Klasse F 15.-.-.

                 Opmerkingen een kind 5 gld de vader is remonstrants predikant in de langestraet.

8.              Florentius Aller van, begr. te Alkmaar op 13 jun 1719 Datum begraven 13-06-1719

                 Klasse F 15.-.-.

                 Opmerkingen 16 gld 8 st aangegeven door de.

9.              Beatrix Aller van, begr. te Alkmaar op 29 apr 1728 Overledene Beatrix van Aller

                 Plaats Alkmaar

                 Datum begraven 29-04-1728 (41)

                 Klasse F 3.-.-.

                 Opmerkingen op 't eijland.

10.            Jannetje Aller van, begr. te Alkmaar op 6 mrt 1736 Overledene Jannetje van Aller

                 Plaats Alk06-03-1736 maar

                 Datum begraven 06-03-1736

                 Klasse F 30.-.-.

                 Opmerkingen huijsvrouw van hr. Jacob van W

                 Opmerkingen huijsvrouw van hr. Jacob van Willige (gehuurt graf) 24 gld 12 st laet kinderen na

                 DTB, folio M.G. no 225,

          tr. met

                Jacob Willige van

 

 

XIIIb.         Karel Henric Rollenburg, zn. van Isaac Rollenburg en Anna Aller van(XIIh)  ged. te Rotterdam op 20 okt 1678

                (getuige: Carolus van Aller

                 Anna van Grootelande

                 Jan van Gils

                 Helena Christina van Aller),

         tr. met

                 Maria Carel Glandorp

                 Opmerkingen        vader: Capn; getuige 1: Mr.

 

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.              Francoeijs Rollenburg, ged. te Rotterdam op 22 apr 1700 (getuige: Francoeijs Glandorp

                 Judith Willeguencoer

                 Karolus van Aller

                 Anna van Aller).

2.              Francooijs Rollenburg, ged. te Rotterdam op 20 sep 1701 (getuige: Anna van Aller

                 N.n. van Captein

                 Isaac Rollenburg).

                 Opmerkingen    getuige 2: Weduwe van Captein

                 Wonende          op de Hoogstraet bij 't Nieuwe Gemeenlanshuijs.

 

XIIIc.         Hendrik / Hendriekus Aller van zn. van Jacobus Aller van (XIIi) en Soetje / Soetfia Hoek van der Ook Hoeck,

                ged. te Rotterdam op 9 apr 1671 gedoopt als Hendriekus,

                Door huwelijk doel op Koornmarkt woonde hij in Delft. Zijn beroep in Den Haag heeft tot nu toe onbekend, en hij lijkt gebrek te hebben aan middelen,

                ovl. (ongeveer 59 jaar oud) te 's‑Gravenhage op 30 sep 1730, begr. te Rijswijk,

            otr. te Delft op 18 apr 1699, tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 35 jaar oud) te Delft op 3 mei 1699 DTB Delft inv. 79 met

                 Catharina Maria Baar de Baars de, dr. van Philip Baar de en Maria Kemp van der, ged. te 's‑Gravenhage op 7 okt 1663,

                ovl. (ongeveer 75 jaar oud) te 's‑Gravenhage op 7 okt 1738.

 

                 Uit dit huwelijk 9 kinderen:

1.              Jacobus Aller van, ged. te 's‑Gravenhage op 24 feb 1700,

           tr. (ongeveer 27 jaar oud) (1) te 's‑Gravenhage op 16 nov 1727 met

                 Johanna Scholten van Diepenem van van Utrecht.

          tr. (ongeveer 32 jaar oud) (2) te Scheveningen op 26 okt 1732 met

                Maria Licht van der

                (Maria

          tr.(2) met

                 Andries Reem.).

2.              Johannes Aller van, ged. te 's‑Gravenhage op 19 mrt 1702, ovl. (ongeveer 2 jaar oud) in 1705.

3.              Karel Aller van, ged. te 's‑Gravenhage op 26 dec 1703.

4.              Johannes Aller van ged. te 's‑Gravenhage op 18 dec 1705.

5.              Carel Henderik Aller van, ged. te 's‑Gravenhage op 11 apr 1708.

6.              Catrina Elisabeth Aller van, ged. te 's‑Gravenhage op 11 jun 1710.

7.              Juliana Aller van, ged. te 's‑Gravenhage op 27 sep 1713,

                  Ze leeft nog in 1760 toen ze werd peetvader voor de broer Theodorus "Sunday Hendrik:"

                   Juliana Andriessen geboore Van Aller ". Dat is getrouwd met Andries

                 --------------------------

                 Hun levede endnu i 1760, da hun stod fadder til broderen Theodorus´ søn Hendrik: "Juliana Andriese geboore van Aller". Dvs. gift med Andries.

8.              Theodorus Aller van, geb. te 's‑Gravenhage op 29 jun 1715, ovl. (88 jaar oud) te Rotterdam op 20 feb 1804, volgt XIVb 

9.              Aller van ged. te 's‑Gravenhage op 15 nov 1718.

 

XIIId.         Arijaentje / Arijaantje Aller van, dr. van Carolus Aller van (XIIm) (Burgemeester van Rotterdam) en Mensie \ Mentje / Mexje / Mexie Bastiaens Linde de

                ged. te Rotterdam op 19 jul 1695, begr. te Rotterdam op 6 aug 1726,

         tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 34 jaar oud) te Rotterdam op 14 nov 1723 met

                Matheus Vlieg de, zn. van Anthony Vlieg de en Catharina Berg van den ged. te Rotterdam op 21 dec 1688,

                (Matheus

         tr. (ongeveer 27 jaar oud) (1) te Rotterdam op 21 jan 1716 met

                  Elisabeth Costers.).

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Clementia Vlieg de, ged. te Rotterdam op 20 mei 1725 (getuige: Carolus van Aller morfar).

 

XIIIe.         Maria Aller van dr. van Carolus Aller van (XIIm)(Burgemeester van Rotterdam) en Mensie \ Mentje / Mexje / Mexie Bastiaens Linde de

                ged. te Rotterdam op 5 jan 1700,

           tr. (ongeveer 24 jaar oud) te Rotterdam op 2 apr 1724 met

                   Pieter Aelst van

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Maragrieta Aelst van, ged. te Rotterdam op 15 apr 1727 Cornelis van Aalst and Maragrita Outhuijsen,

          tr. (ongeveer 35 jaar oud) te Rotterdam op 25 apr 1762 met

                 Abraham Weels zn. van Abraham Weels en Cornelia Timmers

2.              Cornelis Aelst van, ged. te Rotterdam op 12 jun 1729 (getuige: Cornelis van Aalst og Margrieta Outhyse).

 

Generatie XIV

 

 

XIVa.         Cornelia Catharina Aller van, dr. van Adriaen Aller van (XIIIa) en Adriana Thoen / 't Hoen ged. te Alkmaar op 15 aug 1716,

                 begr. te Rotterdam op 4 jul 1763,

          tr. (resp. ongeveer 20 en 20 jaar oud) te Rotterdam op 23 sep 1736 met

                 Bastiaan Hoeven van der, zn. van Pieter Hoeven van der en Pieternelletje Sys of Cijs. geb. te Alkmaar op 15 aug 1716,

                 begr. te Rotterdam op 4 jul 1763 (Grote kerk).

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Pieter Hoeven van der, ged. te Rotterdam op 16 jun 1737, begr. te Rotterdam op 6 apr 1809, volgt XVa 

 

 

XIVb.         Theodorus Aller van, zn. van Hendrik / Hendriekus Aller van(XIIIc) en Catharina Maria Baar de Baars de,

                 geb. te 's‑Gravenhage op 29 jun 1715, ged. te 's‑Gravenhage op 28 jul 1715 Nieuwe kerk, Hij groeide op in Den Haag,            

                 maar verhuisde als een volwassene voor zijn vader's geboorteplaats Rotterdam.

                 Hij was van 1744 tot 1752 kalfaktor, dat wil zeggen tot meer attendant welgestelde mensen in Rotterdam, een orde gesticht

                 door de volgende generaties van de welvaart, is hij vaak gezien aarzelde met grotere sommen geld in de personen die testamenten.

                 Vervolgens was hij de apotheek en vanaf 1757 ook gastheer van het hostel "Skipper Groot Huis" in het Spaans ligplaats in Rotterdam.

                Overleden op Kikkersteeg door Haagse Veer 20e Februari 1804 en begraven 24 Februari in de Grote Kerk in Rotterdam.

                 Hij verliet zijn woning met een loods, behorende tot Doelweg, twee kleinere huizen aan de noord kant van Kikkersteeg,

                een huis aan de westzijde van de Laan van Rampoort en ook obligaties, juwelen, meubelen en kleding, alles bij elkaar een rijkdom van 168.000 gulden,

                 ---------------------

                 Født i Haag 29. juni 1715 og døbt 28. juli 1715 i Nieuwe kerk. Han voksede op i Haag, men flyttede som voksen til faderens fødeby

                 Rotterdam. Han var fra 1744 til 1752 kalfaktor, det vil sige oppasser for flere velhavende personer i Rotterdam,

                 en bestilling som grundlagde de følgende generationers velstand; han ses nemlig ofte betænkt med større pengesummer

                i disse personers testamenter. Herefter var han købmand og fra 1757 endvidere vært på herberget "Store Skipperhuset" på den

                spanske kaj i Rotterdam. Død på Kikkersteeg ved Haagse Veer 20. februar 1804 og begravet 24. februar i Grote kerk i Rotterdam.

                Han efterlod sig et hus med tilhørende pakhus på Doelweg, to mindre huse på nordsiden af Kikkersteeg, et hus på vestsiden af

                Laan of Rampoort og endvidere obligationer, juveler, møbler og klæder, alt i alt en formue på 168.000 gylden,

                som for at få nutidsværdi skal multipliceres med ca. 200,

            

                 ovl. (88 jaar oud) te Rotterdam hij overleed in de Kikkersteeg bij het Haagse Veer op 20 feb 1804, begr. te Rotterdam op 24 feb 1804 Grote Kerk,

         tr. (resp. 40 en 21 jaar oud) te Rotterdam op 21 mrt 1756 met

                 Elisabeth Hartigh, dr. van Joost Hartigh en Elisabeth Dijckhoff, geb. te Rotterdam op 22 mrt 1734,

                 ged. te Rotterdam op 31 mrt 1734, ovl. (86 jaar oud) te Rotterdam op 10 apr 1820, begr. Grote of St.Laurenskerk.

                               

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.              Joost Jacob Aller van, geb. te Rotterdam op 29 okt 1756, ovl. (67 jaar oud) te St‑Marie [Denemarken] op 7 feb 1824, volgt XVb .

2.              Maria Catharina Aller van geb. te Rotterdam op 30 okt 1757, ged. te Rotterdam op 1 nov 1757 Grote of St. Laurenskerk,

                 Født i Rotterdam 30. oktober 1757 og døbt 1. november i Grote of St. Laurenskerk. Hun døde 6. december 1827

                 og blev begravet i Grote of St. Laurenskerk. Gift 27. november 1805 i Rotterdam med Manta Meijndert van der Loeff,

                 søn af Meijndert van der Loeff og Sara van Bosvelt. Født i Rotterdam 13. januar 1752 og døbt i Oosterkerk 16. januar.

                 Notar og mægler i Nieuwehaven i Rotterdam. Død i Rotterdam 20. december 1823 og begravet i Grote of St. Laurenskerk.

                 Gift 1) 29. december 1776 i Rotterdam med Elisabeth Schim, datter af Abraham Schim og Neeltje Schim.

                 Døbt i Rotterdam 29. november 1750. Gift 2) 15. maj 1785 i Rotterdam med Jacoba Martinius. Gift 3) 9. marts 1788

                i Rotterdam med Johanna Maria de Bergh, datter af Jacob Mattheuszn de Bergh og Lidia Moens i Rotterdam.

                Døbt i Rotterdam 29. december 1750,

 

                 ovl. (70 jaar oud) te Rotterdam leeftijd 68 jaar en 1 mnd en 6 dagen op 6 dec 1827 Opmerkingen akte nr. 2116,

            otr. te Rotterdam op 8 nov 1805 Opmerkingen aen huis aangetekend door de wethouder P. Ellinckh,

            tr. (resp. 48 en 53 jaar oud) te Rotterdam op 27 nov 1805 met

                 Manta Meijndert Loeff van der zn. van Meijndert Loeff van der en Sara Bosvelt van

               , geb. te Rotterdam op 13 jan 1752, ged. te Rotterdam op 16 jan 1752,

 

                 Notaris en Makelaar te Nieuwehaven te Rotterdam,

                 Aktesoort veiling

                 Datum 06/03/1758

                 Archief OV Ambacht Overschie

                 Inventarisnummer 384

                 Aktenummer/Blz. 5/36

                 Martinus van Beusekom, Abraham Martinius en Manta Meijndert van de Loeff verkopen de

                 buitenplaats Eikenburg gelegen aan de Schiekade aan Adrianus Koster en Joost Meijer.

                 -------------------------------

                 Aktesoort boedelinventaris

                 Datum 04/04/1783

                 Archief ONAS Schiebroek

                 Inventarisnummer 7137

                 Aktenummer/Blz. 20/132

                 Notaris Bernard de la Faille

                 wijlen Ingetje Uittenbroek, gehuwd geweest met Ingebrecht van Straten,

                 Willem Scheffer,

                 Abraham van Rijn, koopman in kaas te Vlaardingen,

                 Huijg Langelaan,

                 wijlen Margaretha Vink, gehuwd geweest met Ingebrecht van Straten,

                 Margaretha Ingebrechtsz van Straten,

                 Neeltje Ingebrechtsz van Straten

                 Ingebrecht van Straten, weduwnaar van Margaretha Vink, later weduwnaar van Ingetje Uijttenbroek,

                 Maria Ingebrechtsz van Straten,

                 Margaretha Ingebrechtsz van Straten,

                 Ingebrecht van Straten, weduwnaar van Margaretha Vink, later weduwnaar van Ingetje Uijttenbroek,

                 Neeltje Ingebrechtsz van Straten,

                 Willem Scheffer,

                 Jacobus Lion Jr, gehuwd met Elisabeth van Straten te Rotterdam,

                 Abraham van Rijn, koopman in kaas te Vlaardingen,

                 Neeltje Ingebrechtsz van Straten, gehuwd met Pieter Dinant Anemaat te Rotterdam,

                 Jacobus Lion Jr, gehuwd met Elisabeth van Straten te Rotterdam,

                 Elisaberth Ingebrechtsz van Straten, gehuwd met Jacobus Lion Jr te Rotterdam,

                 Pieter Dinant Anemaat, gehuwd met Neeltje van Straten te Rotterdam,

                 Neeltje Ingebrechtsz van Straten,

                 Neeltje Rijnhout naaister,

                 Neeltje Ingebrechtsz van Straten, gehuwd met Pieter Dinant Anemaat te Rotterdam,

                 Pieter Dinant Anemaat, gehuwd met Neeltje van Straten te Rotterdam,

                 Neeltje Ingebrechtsz van Straten,

                 Neeltje Ingebrechtsz van Straten, gehuwd met Pieter Dinant Anemaat te Rotterdam,

                 Pieter Dinant Anemaat, gehuwd met Neeltje van Straten te Rotterdam,

                 Manta Mijndert van der Loeff, makelaar te Rotterdam,

                 Neeltje Ingebrechtsz van Straten,

                 Huijg Langelaan,

                 Abraham van Rijn, koopman in kaas te Vlaardingen,

                 Willem Scheffer,

                 Pieter Dinant Anemaat, gehuwd met Neeltje van Straten te Rotterdam,

                 Neeltje Ingebrechtsz van Straten, gehuwd met Pieter Dinant Anemaat te Rotterdam,

                 Ingebrecht van Straten, weduwnaar van Margaretha Vink, later weduwnaar van Ingetje Uijttenbroek,

                 Ingebrecht van Straten, weduwnaar van Margaretha Vink, later weduwnaar van Ingetje Uijttenbroek,

                 Leendert Maartensz den Houter, gehuwd met Ingetje Zwarteveld

                 ------------------------

                 Aktesoort machtiging of procuratie

                 Datum 25/08/1786

                 Archief ONAS Schiebroek

                 Inventarisnummer 7140

                 Aktenummer/Blz. 48/1228

                 Notaris Bernard de la Faille

                 Manta Mijndert van der Loeff, makelaar te Rotterdam

                 ----------------------------,

                  

                 ovl. (71 jaar oud) te Rotterdam 71 jaar, 11 mnd en 7 dgn op 20 dec 1823 Opmerkingen akte nr. 2161;

                 overledene eerder weduwnaar van Elizabeth Schim, daarna van Jacoba Martinius, toen van Johanna Maria De Bergh,

                 begr. te Rotterdam St. Laurenskerk,

                 (Manta

          tr. (24 jaar oud) (1) te Rotterdam op 29 dec 1776 met

                 Elisabeth Schim dr. van Abraham Schim en Neeltje Schim.),

                 (Manta

          tr. (33 jaar oud) (2) te Rotterdam op 15 mei 1785 met

                 Jacoba Martinius),

                 (Manta

         tr. (36 jaar oud) (3) te Rotterdam op 9 mrt 1788 met

                 Johanna Maria Bergh de.).

                 jongedochter, wonend: Haagsche Veer.

3.              Hendrik Aller van, geb. te Rotterdam op 30 mei 1759, ged. te Rotterdam op 3 jun 1759

                 (getuige: Maria Hartig (moster) og Ysak Hartig (morbror), ovl. (5 maanden oud) te Rotterdam op 16 nov 1759, begr. te Rotterdam op 20 nov 1759.

4.              Hendrik Aller van, geb. te Rotterdam op 24 sep 1760, ged. te Rotterdam op 28 sep 1760

                 Grote of St. Laurenskerk (getuige: Yuliana Andriesen (faster),

                 ovl. (70 jaar oud) te Oisterwijk op 1 mei 1831,

           tr. (resp. 35 en 28 jaar oud) (1) te Rotterdam op 4 okt 1795 met

                 Johanna Arrenberg, dr. van Reijnier Arrenberg en Catharina Kruijt, geb. te Rotterdam op 4 jan 1767,

                 ged. te Rotterdam op 18 jan 1767, ovl. (52 jaar oud) te Rotterdam op 6 mei 1819, begr. te Rotterdam,

                 (Johanna

          tr. (15 jaar oud) (1) te Rotterdam op 16 okt 1782 met

                 Lodewijk Pols).

         tr. (resp. 63 en 38 jaar oud) (2) te Rotterdam op 21 apr 1824 met

                 Catharina Johanna Hooggeboren, geb. te Rotterdam op 25 mei 1785,

                 ovl. (77 jaar oud) te Breda op 11 okt 1862,

                (Catharina Johanna

         tr. (26 jaar oud) (1) te Rotterdam op 23 okt 1811 met

                 Cornelis Versteeven.).

5.              Theodorus Aller van, ged. te Rotterdam op 26 aug 1763, ovl. (hoogstens 40 jaar oud) te Rotterdam voor 1804, volgt XVc 

6.              Elisabeth Aller van, ged. te Rotterdam op 20 okt 1765, ovl. (ongeveer 30 jaar oud) op 18 mei 1796, volgt XVd 

7.              Isaac Aller van, ged. te Rotterdam op 22 mrt 1767 (getuigen: Isaac Hartigh (morbror) en Maria Hartigh (moster)), begr. te Rotterdam op 10 jul 1767 (Grote kerk).

 

Generatie XV

 

 

XVa.         Pieter Hoeven van der, zn. van Bastiaan Hoeven van der en Cornelia Catharina Aller van (XIVa) ,

                ged. te Rotterdam op 16 jun 1737 (getuigen: Jacobus van der Hoeven en Pieter van der Hoeven),

                begr. te Rotterdam op 6 apr 1809

                Opmerkingen overleden 02-04-1809; Grote kerk; overledene liet na 3 meerderjarige kinderen; Hoofdsteeg L 112,

         otr. (resp. ongeveer 36 en 30 jaar oud) te Rotterdam op 28 jun 1773 met

                 Sara / Sarah Templeman jongedochter, Bristol, dr. van Thomas Templeman,

                 geb. te Bristol [Groot Brittanië] Geboorteplaats   Loperuin (Engeland) Vgls Dig Arch R.dam in jan 1743,

                ovl. (77 jaar oud) te Rotterdam leeftijd 76 jaar, 11 mnd en 7 dgn op 14 aug 1820

                Opmerkingen          akte nr. 1405, begr. leeftijd 76 jaar, 11 mnd en 7 dgn.

              

                 married at Rotterdam Aengeteekent om te trouwen te Sommersethire.

 

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Kornelia Theodora Hoeven van der, ged. te Rotterdam op 17 mei 1774 (getuige: Rombout van der Hoeven

                 Theodora Koning), ovl. (ongeveer 51 jaar oud) te Rotterdam leeftijd 51 jaar, 9 mnd en 4 dgn op 23 jan 1826 Opmerkingen akte nr. 215.

2.              Thomas Bastiaen Hoeven van der geb. te Rotterdam op 11 apr 1776, ged. te Rotterdam op 12 mei 1776 Joseph Perkins

                 Betty Templeman.

3.              Sara Adriana Hoeven van der, ged. te Rotterdam op 27 aug 1779 Adriana van der Hoeven

                 Opmerkingen getuigen: de ouders.

4.              Pieter Hoeven van der, ged. te Rotterdam op 12 okt 1782 (getuige: Adriana van der Hoeven), ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Rotterdam leeftijd 72 jaar en 1 mnd op 16 okt 1854 akte nr. 2892,

           tr. met

                 Johanna Leeuwen van

5.              Adriana Hoeven van der, ged. te Rotterdam op 13 jul 1783 (getuigen: David van Stolk mors onkel Adriana Thoen mormor en A. van Alller (morbror)).

 

XVb.         Joost Jacob Aller van, zn. van Theodorus Aller van (XIVb) en Elisabeth Hartigh, geb. te Rotterdam op 29 okt 1756,

                ged. te Rotterdam op 31 okt 1756, Joost Jacob Aller van in 1781werd hij aangesteld bij de Kopenhaagse Handelsfirma De Coninck en Rejersen

                 Frederik de Coning wilde iemand die de Handelsbelangen vertegenwoordigden en voor de transport en handelsvoordelen omdat Holland neutraal was ????

                 Joost Jacob was Boekhouder bij de Firma en woonde en bezaten met zijn 1e huisvrouw in Ostergarde in Kopenhagen in een deftig huis?

                 Joost kocht 13-2-1793 Ostens Paleis / Huis Stengade

                 19-7-1792 werd hij benoemd als Generalkommisaris en Konsul in Helsingor

                 Hij bleef Konsul tot aan zijn dood

                 Hij was/ werd eigenaar van de Handelsfirma

                 ------------------

                 Søn af købmand i Rotterdam Theodorus van Aller (1715-1804) og Elisabeth Hartigh (1734-1820).

                Født i Rotterdam 29. oktober 1756 og døbt i Grote of St. Laurenskerk 31. oktober 1756. I 1781

                 blev Joost Jacob van Aller ansat i det københavnske handelsfirma de Coninck og Rejersen. På grund af krigen mellem

                 England og Holland (1780-84) var det nødvendigt at forlægge handelen til neutrale lande.

                 Frederic de Coninck ville købe et større antal handelsfartøjer og behøvede derfor assistance fra én eller flere personer

                 med forstand på indkøb og transport af skibene. Ved folketællingen i 1787 var Joost Jacob van Aller bogholder

                i firmaet og boede med sin første hustru i Østergade i København, nok i en herskabelig lejlighed, eftersom de havde syv logerende!!

                Ægteparret bosatte sig i Helsingør i 1789, hvor Joost 13. februar 1793 købte Ostens palæ i Stengade. 19.

                 juli 1792 blev han udnævnt til nederlandsk generalkommissær og konsul i Helsingør; han forblev konsul til sin død.

                 Joost Jacob van Aller ansat i det københavnske handelsfirma de Coninck og Rejersen.

                 På grund af krigen mellem England og Holland (1780-84) var det nødvendigt at forlægge handelen til neutrale lande.

                 Frederic de Coninck ville købe et større antal handelsfartøjer og behøvede derfor assistance fra én eller flere personer med forstand

                 på indkøb og transport af skibene. Ved folketællingen i 1787 var Joost Jacob van Aller bogholder i firmaet og boede med sin første

                 hustru i Østergade i København, nok i en herskabelig lejlighed, eftersom de havde syv logerende!! Ægteparret bosatte sig i Helsingør i 1789,

                 hvor Joost 13. februar 1793 købte Ostens palæ i Stengade. 19. juli 1792 blev han udnævnt til nederlandsk generalkommissær og

                 konsul i Helsingør; han forblev konsul til sin død. Joost Jacob van Aller var indehaver af handelsfirmaet van Aller & Co.

                 Død i Helsingør 7. februar 1824 og begravet 13. februar (St. Marie). Gift 1) før 1787 med Frantsine Sophie Beekam,

                født ca. 1761, død 21. september 1796 i Helsingør og begravet 26. september (St. Marie). Hun var måske en slægtning til Josina van Beekum,

                som Joost Jacob van Aller gjorde til sin arving sammen med forældrene i et testamente fra 1781.

                Gift 2) på Skydebanen i København (Holmens) 27. oktober 1797 (jjva2) (de Coninck var hans forlover) med Johanne (Hanne) Margrethe Rist,

                datter af lagmand (amtmand) i Nordlandene og Finmarken Peter Rist (1711-1787) og Johanne Margrethe Hornemann (1739-1820).

                Født 31. marts 1771 i Stegen, Nordlandene, Norge. M. Galschiøt skriver om huset van Aller og Johanne Margrethe Rist:

                "Der var ført stort Hus i Generalkommissærens Tid - det var i Forretningslivets gyldne Aar, og der gik Frasagn om Husets

                 Fornemhed; blandt andet hed det sig, at Fru v. Aller, født Johanne Rist, i sit Hovmod aldrig satte sin Fod paa Helsingørs Gader,

                 men altid kørte i Ekvipage med Liberikusk og sort Tjener paa Bukken, sikkert en kraftig Overdrivelse; sine Folk maa hun ha været

                 god imod, for hendes norske Husjomfru Siri Skøraase, hade været 50 Aar i Familien, da hun døde 1844. To Aar efter døde

                Fru v. Aller selv, og der solgtes da ved Auktionen over hendes Efterladenskaber bl. a. kostbare Diamantsmykker og Perlehalsbaand

                med Diamanter paa Laasen, trearmede Sølvlysestager, Spisestel af sachsisk Porcellæn og Dækketøj af fineste hollandske Fabrikat." Hanne van Aller født Rist døde 22. december 1845 i Helsingør og blev begravet 27. december (St. Marie).

                 --------------------------------------

                 Zoon van zakenman in Rotterdam Theodorus van Aller (1715-1804) en Elisabeth Hartigh (1734-1820).

                 Geboren in Rotterdam 29 Oktober 1756 en gedoopt in de Grote of St. Laurenskerk 31e Oktober 1756. In 1781

                 Joost Jacob van waren allen werkzaam bij het bedrijf dat ze de handel in Kopenhagen Coninck en garnalen.

                 Als gevolg van de oorlog tussen Engeland en Nederland (1780-84), was het noodzakelijk om de handel verplaatsen naar neutraal landen.

                 Frederic de Coninck zou de aanschaf van een groter aantal commerciële schepen en daarom had de hulp nodig van een of meer personen

                 ten aanzien van de aanschaf en het vervoer van de schepen.

                 Bij de volkstelling in 1787 werd Jacob Joost van Aller accountant in de vennootschap en woonde met zijn eerste vrouw in het Oosten in Kopenhagen,

                 waarschijnlijk in een deftig appartement, want ook zij waren zeven gasten!                      

                 Paar vestigde zich in Helsingør in 1789, toen Joost 13e Februari 1793 kocht de kaas herenhuis in Stengade.

                19e Juli 1792 werd hij benoemd tot commissaris-generaal en de Nederlandse consul in Helsingør,

                bleef hij adviseur tot zijn dood. Joost Jacob van Aller was de houder van trading firma Van Aller & Co.

                Overleden in Cotabato 7e Februari 1824 en begraven op de 13e Februari (St. Marie). Echtgenote 1) vóór 1787 met Frantsine Sophie Beekam,

                geboren rond. 1761, 21 doden September 1796 in Ghaziabad en begraven 26 September (St. Marie).

                Ze was misschien een familielid van Josina van Beekum, die Joost Jacob van Aller deed om haar erfgenaam,

                samen met hun ouders in een testament uit 1781. Echtgenote 2) op Schietbanen in Kopenhagen (Holmen) 27 Oktober 1797 (jjva2)

               (de Coninck was zijn beste man) met Joanna (Sarah) Margaret houtsnijwerk, dochter van premier (amtmand) in de noordelijke landen

                en Finmarken Peter clerk (1711-1787) en Johanne Margrethe Hornemann (1739-1820). Geboren 31e Maart 1771 in het gebraad, North,

                 Noorwegen. M. Galschiot schrijft over het huis van Aller en Johanne Margrethe klerk:

                 "Er waren grote Huis van de Commissaris-generaal van de tijd - het was in de Business gouden jaren van het leven, en ging op

                 Frasagn Huis van onderscheid, onder andere, verklaarde dat, mevrouw v. Aller, Johanne geboren kantoorbediende,

                 in zijn Pride nooit ingesteld zijn voet op Ghaziabad tänavad, maar altijd reed in een huifkar met Liberikusk en zwart op Serveerster beugel,

                 waarschijnlijk een grote overdrijving; haar volk moet ze ha is goed tegen haar huishoudster Noorse Siri gek Aase,

                 haat al 50 jaar in de familie toen ze stierf in 1844.

                 Twee jaar na de dood van allen, mevrouw V. zelf, en vervolgens verkocht op een veiling door haar detritus bl. a. kostbare Diamond en

                 Jewelry Perlehalsbaand met diamanten op de sluis, trearmede zilveren kandelaars, Ware,

                

                

                  ovl. (67 jaar oud) te St‑Marie [Denemarken] op 7 feb 1824, begr. op 13 feb 1824,

          tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 26 jaar oud) (1) in 1787 met

                 Frantsine Sophie Beekam geb. te Helsingør [Denemarken] in 1761, Vertaling: Deens » Nederlands

                 Ze was misschien een familielid van Josina van Beekum, die Joost Jacob van Aller deed om haar erfgenaam,

                 samen met hun ouders in een testament uit 1781.

                  Echtgenote 2) op Schietbanen in Kopenhagen (Holmen) 27 Oktober 1797 (jjva2) (de Coninck was zijn beste man)

                  met Joanna (Sarah) Margaret houtsnijwerk, dochter van premier (amtmand) in de noordelijke landen en Finmarken

                  Peter clerk (1711-1787) en Johanne Margrethe Hornemann (1739-1820).

                  Geboren 31e Maart 1771 in het gebraad, North, Noorwegen. M. Galschiot schrijft over het huis van Aller en

                 Johanne Margrethe klerk: "Er waren grote Huis van de Commissaris-generaal van de tijd -

                  het was in de Business gouden jaren van het leven, en ging op Frasagn Huis van onderscheid, onder andere, verklaarde dat,

                  mevrouw v. Aller, Johanne geboren kantoorbediende, in zijn Pride nooit ingesteld zijn voet op Ghaziabad tänavad,

                 maar altijd reed in een huifkar met Liberikusk en zwart op Serveerster beugel, waarschijnlijk een grote overdrijving;

                haar volk moet ze ha is goed tegen haar huishoudster Noorse Siri gek Aase, haat al 50 jaar in de familie toen ze stierf in 1844.

                Twee jaar na de dood van allen, mevrouw V. zelf, en vervolgens verkocht op een veiling door haar detritus bl. a. kostbare Diamond

                en Jewelry Perlehalsbaand met diamanten op de sluis, trearmede zilveren kandelaars,

                Ware Frames van sachsisk Porcellæn en linnen van de fijnste Nederlandse Zorg. ",

                ovl. (ongeveer 35 jaar oud) te St. Marie [Denemarken] op 21 sep 1796, begr. te St. Marie [Denemarken] op 26 sep 1796.

           

 

 

                 Joost Jacob Aller van,

          tr. (resp. 40 en 26 jaar oud) (2) te Skydebanen [Denemarken] op 27 okt 1797 met

                 Johanne Margrethe ((Hanne)) Rist, geb. te Stegen [Norway] Nordlande of Finmarken op 31 mrt 1771,

                 ovl. (74 jaar oud) te Helsingor [Denemarken] op 22 dec 1845, begr. te St‑Marie [Denemarken] op 27 dec 1845.

 

                 Uit dit huwelijk 9 kinderen:

1.              Theodorus Aller van, geb. te Helsingør [Denemarken] op 25 aug 1798, ged. te St‑Marie [Denemarken] op 21 sep 1798

                  thuis gedoopt, Midden naam, hij heeft neven van de moeder van vaderskant Jacobus Andries en stortte neer,

                  zoals in 1780 wordt genoemd als zijn vader trustees).

                 Theodor was de 30e Oktober 1819 benoemd tot lid van het Nederlandse vice-consul in Helsingør.

                 Na zijn vaders dood werd hij 2de Maart 1824 benoemd tot lid van slagen hem als consul, een

                 order dat doet hij twee jaar later gaf aan de kleine broer Peter.

                 Hij was met zijn broers Peter en Hendrik aandeelhouder in de onderneming van Aller & Co.

                 Later ook raadplegen Knud Henning Actonius Gad actieve aandeelhouder (hij was getrouwd met de broers van Allers nichtje Elise Rist,

                 dochter van hun oom Jonas Rist), maar het bedrijf schap eindigde in 1857.

                 Theodor bleef ongehuwd en overleed in Zweden 7e Mei 1859.

                 -------------------

                 Mellemnavnet har han fra farmoderens fætre Jacobus og Andries Crasser,

                  som i 1780 nævnes som faderens formyndere). Theodor blev 30. oktober 1819 udpeget til nederlandsk vicekonsul i Helsingør.

                 Efter faderens død blev han 2. marts 1824 udnævnt til hans efterfølger som konsul, en bestilling som han dog to år senere afgav til

                lillebroderen Peter. Han var sammen med brødrene Peter og Hendrik parthaver i firmaet van Aller & Co.

                 Senere blev også konsul Knud Henning Actonius Gad aktiv parthaver (han var gift med brødrene van Allers kusine Elise Rist,   

                 datter af deres morbror Jonas Rist), men kompagniskabet ophørte i 1857. Theodor forblev ugift og døde i Sverige 7. maj 1859.

2.              Peter Aller van, geb. te Helsingør [Denemarken] op 1 jul 1800, volgt XVIa 

3.              Elisabeth Maria Frandsina Betzy Aller van, geb. te Helsingør [Denemarken] op 20 apr 1802,

                 ovl. (28 jaar oud) te Olsker [Denemarken] op 14 jul 1830, volgt XVIb 

4.              Henrich Aller van, geb. te Helsingør [Denemarken] op 22 okt 1804.

5.              Hanna Justa Aller van, geb. te Helsingør [Denemarken] op 8 sep 1806, ged. te Helsingør [Denemarken] op 2 okt 1806,

                 ovl. (84 jaar oud) te Kopenhagen [Denemarken] op 31 mei 1891, begr. te Holmens [Denemarken] op 5 jun 1891,

          tr. (resp. 28 en 36 jaar oud) te Helsingor [Denemarken] op 14 feb 1835 met

                 Harald Faester geb. te Kopenhagen [Denemarken] op 29 apr 1798, ged. te Kopenhagen [Denemarken] op 30 mei 1798 St Nicolaaskerk,

                 Hij werd in 1810 cadet, tweede luitenant in 1819 en 1820-22 was hij chef van het fregat Antoinette naar

                 Oost-Indië en 1823-24 met de korvet Diana naar het Caribisch gebied.

                 Hij was eerste luitenant in 1827. 1828/29 werd hij met Briggs St. Croix in het Caribisch gebied,

                  in 1834 tweede in opdracht bij Briggs Moen, bewaker schip in de Sont in 1835 en de tweede in commando in het fort Trekroner.

                 Hij was de tweede in 1837-38 opdracht bij Briggs St. Thomas naar het Caribisch gebied, tweede in 1839

                 opdracht bij de schoener Delphine, bewaker schip in de Grote Belt.

                 Datzelfde jaar werd hij indrulleringsofficer in Mansehra en een luitenant.

                 Hij was chef van Delphine in 1841, commandant van de korvet Diana, bewaker schip in de Sont in 1842 en werd in 1843 kapitein.

                 Datzelfde jaar werd hij hoofd van de bewaker schip station op de batterij Trekroner.

                 Hij kreeg toestemming 26 / 7 1846 te reizen naar Londen en Parijs in 4 maanden. 1848 en

                1849 was hij commandant van het fregat Bellona door blokkade van Elbmundingen

                en hij werd Ridder in de Dannebrog 5 / 11 1848, en Commander in 1851.

                 Hij was in 1857 commandant van het fregat Thetis en luitenant het volgende jaar.

                 In 1864 werd hij lid van overadmiralitetsretten, 27/11 en kreeg datzelfde jaar zijn afscheidsrede. Commander 1869

                 ----------------------

                 Han blev kadet i 1810, sekondløjtnant 1819 og 1820-22 var han styrmand på fregatten Antoinette til Ostindien og 1823-24

                 med korvetten Diana til Vestindien. Han blev premierløjtnant i 1827. 1828-29 var han med briggen St. Croix til Vestindien,

                1834 næstkommanderende på briggen Møen, vagtskib i Sundet og 1835 næstkommanderende på fortet Trekroner.

                 Han var 1837-38 næstkommanderende på briggen St. Thomas til Vestindien, 1839 næstkommanderende på skonnerten Delphinen,

                 vagtskib i Store Bælt. Samme år blev han indrulleringsofficer i Nyborg og kaptajnløjtnant.

                 Han blev chef for Delphinen i 1841, chef for korvetten Diana, vagtskib i Sundet i 1842 og blev kaptajn 1843.

                 Samme år blev han chef for vagtskibsstationen på batteriet Trekroner.

                 Han fik permission 26/7 1846 for at rejse til London og Paris i 4 måneder. 1848 og 1849 var han chef for fregatten

                 Bellona ved blokade af Elbmundingen og han blev ridder af Dannebrog 5/11 1848 samt kommandørkaptajn 1851.

                Han blev 1857 chef for fregatten Thetis og orlogskaptajn året efter. 1864 blev han medlem af overadmiralitetsretten,

                og fik 27/11 samme år sin afsked. Kommandør 1869,

 

                 ovl. (ongeveer 71 jaar oud) in 1870, begr. te Holmens [Denemarken] in dec 1870 kirkegård.

6.              Joost Jacob Aller van, geb. te Helsingør [Denemarken] op 4 aug 1809.

7.              Hans Hornemann Aller van geb. te Helsingør [Denemarken] op 24 nov 1811.

8.              Louis Frederich Aller van, geb. te Helsingør [Denemarken] op 7 sep 1813, ovl. (4 maanden oud) op 22 jan 1814,

                 begr. te St. Marie [Denemarken] op 28 jan 1814.

9.              Willem Aller van geb. te Helsingør [Denemarken] op 22 mei 1815, ged. te Helsingør [Denemarken]

                 St. Marie kirke op 5 jul 1815 samen gedoopt met Wilhelm, Geboren in Helsingør 22 Mei 1815 en

                 gedoopt de 5e In juli van hetzelfde jaar in St. Mary's Church (door de doop: Wilhelm).

                Hij was cand. pharm. in 1838 na die als zaad, maar werd in 1840 klerk wonende in Stengade 29

                 Bij de volkstelling in 1855 beschreven hem als particulier, en hij leefde in een huurwoning Stengade 33

                 Volgens M. Galschiot was Willem Van Aller eerste boer, maar nam in 1857

                 de broer Joost licht foundry in Mountain Street in Cotabato. Het ging zo goed met hem,

                 Zijn winkel ging dicht / failliet in het begin van 1860-s.

                 Later werd hij klerk in Kopenhagen en overlijdt ongehuwd op de oude v Dagen Huis 5e Juli 1903.

                 Begraven op de 11e Juli (General Hospital).

                 ------------------------

                 Født i Helsingør 22. maj 1815 og døbt 5. juli samme år i St. Marie kirke (ved dåben: Wilhelm).

                 Han blev cand. pharm. i 1838 efter at have været frøsorterer, men var i 1840 kontorist med bopæl hjemme

                 i Stengade 29. Ved folketællingen i 1855 betegnes han som particulier, og han boede til leje i Stengade 33.

                 I følge M. Galschiøt var Willem van Aller først landmand, men overtog i 1857 broderen Joosts lysestøberi

                 i Bjergegade i Helsingør. Det gik heller ikke så godt for ham, og han lukkede forretningen i begyndelsen af 1860-erne.        

                 Han blev senere kontorist i København og døde ugift på Alderdomshjemmet 5. juli 1903.

                 Begravet 11. juli (Almindeligt Hospital), ovl. (88 jaar oud) op 5 jul 1903, begr. op 11 jul 1903 Almindeligt Hospital.

 

XVc.         Theodorus Aller van, zn. van Theodorus Aller van(XIVb) en Elisabeth Hartighxe "Hartigh:Elisabeth *1734",

                 ged. te Rotterdam op 26 aug 1763, ovl. (hoogstens 40 jaar oud) te Rotterdam voor 1804 .

                 Hij was dood volgens moeder s testament in 1804 en ligt begraven in de Grote of St. Laurenskerk in Rotterdam,

           tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 26 jaar oud) te Amsterdam op 4 apr 1788 met

                Sabina Elisabeth Bering, geb. te Hofgeismar [Duitsland] Hessen in 1762.

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Theodoor Caspar Friedrich Wilhelm Aller van, geb. in mrt 1796.

               

 

XVd.         Elisabeth Aller van, dr. van Theodorus Aller van (XIVb) en Elisabeth Hartigh, ged. te Rotterdam op 20 okt 1765

                (getuige: Isaac Hartig (morbror), ovl. (ongeveer 30 jaar oud) op 18 mei 1796, begr. te Rotterdam op 19 mei 1796,

         otr. te Rotterdam op 14 jul 1786, tr. (ongeveer 20 jaar oud) te Rotterdam op 2 aug 1786 met

                  Anthony Meermans jongeman Mastrigt                         

                 wonend: Lomberstraet, Makelaar,

                 (Anthony

            otr. (2) op 12 okt 1797, tr. op 1 nov 1797 met

                  Debora Maria Wilkens.).

                 Opmerkingen        15 gld.

 

                           Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Antoni Meermans, geb. te Rotterdam op 11 dec 1787 vader: lidmaat.

2.              Elisabeth Theodora Meermans, geb. op 10 nov 1788 Opmerkingen dopeling: overleden 20 Maart 1791,

                 ovl. (2 jaar oud) te Rotterdam op 20 mrt 1791 Opmerkingen overleden 20-03-1791; overledene was 2¼ jaar;

                  Houtuijn over 7 Husteeg, begr. te Rotterdam op 23 mrt 1791.

3.              Johanna Meermans, geb. te Rotterdam op 18 dec 1789, ovl. (1 jaar oud) te Rotterdam op 3 jan 1791.

                 Opmerkingen    dopeling: overleden 3 Januari 1791.

4.              Maria Catharina Meermans, ged. te Rotterdam op 16 sep 1791 Opmerkingen vader: lidmaat.

5.              Francina Meermans, geb. te Rotterdam op 5 feb 1795,

                  Zij onlangs schreef hij in 1892 haar neef Jacob Joost van Aller aan zijn neef Willem van Aller:

                  "Je Kjender iets te f: Meermans? In 1829 kjendte ik kuns de jongste Franzina

                   sinds Gouvernante met een gezin in het Lommerstraat of iets dergelijks.".

           

 

Generatie XVI

 

 

XVIa.         Peter Aller van zn. van Joost Jacob Aller van(XVb) en Johanne Margrethe ((Hanne)) Rist

                 geb. te Helsingør [Denemarken] op 1 jul 1800 St. Marie kirke,

 

                 Na de dood van zijn vader betrok hij het huis in Stengade, en werd benoemd tot vice-consul op 7 December 1824.

                 Hij werd benoemd tot de Nederlandse consul in Helsingør 18e April 1826.

                 M. Galschiot schrijft over Peter van Aller klerk: "Ik heb een hekel aan hem bekend is uit mijn jeugd,

                 mijn vader was in een periode van enkele jaren in zijn kantoor, en het was altijd om in het mooie zonlicht en,

                zoals ik toen dacht, groot kantoor, waar mijn vader zaterdag met drie andere Griffiers bij de grote Double Desk met het

                blank Brass statieven, en waar er sprake was van een Rust, hetgeen onvermijdelijk dwingt mij om te spreken langzaam zijn om niet te interfereren.

                 Aan de rechterkant van het kantoor was een kleine kamer met Venster aan Gaarden, waar Officer Gad zaterdag op zijn bureau,

                 en het mannetje stond de deur vloog open tot een grote lichte kamer, waar senior executives, consultant Peter en Vice Consul Hendrik, 

                 verblijfplaats heeft, en waar Officer Peter graag om eruit te komen en altijd een hekel aan een vriendelijk woord en

                 Mark soms een leeg hoofd naar de kleine jongen die kwam met Bud naar zijn vader.

                 Hij was een goede man, consultant Peter, maar nauwelijks een goede zakenman.

                " Bij gezonde plicht eindigde in 1857 was het jaar na jaar terug naar de winkel ophalen, die is gesloten in 1863.

                 Peter van klerk moest verkopen, al zijn de kinderjaren for Trade Hall P. de Coninck en de overstap naar een meer

                  bescheiden woning op Nørrebrogade in Kopenhagen.

                 Hier onthouden M. Galschiot, "andere oude Heer, ik soms bijeen in Kopenhagen, via Nørrebro rand van de meren,

                 waar hij Bode in een bescheiden appartement, een dapper oud Heer, als zomers altijd met het Westen

                 en felle witte slobkousen, hoge grijze Hat op de witte Hode en een zilveren knop Stok in hand.

                 Altijd vriendelijk en spraakzaam en altijd benieuwd naar nieuws uit Helsingør.

                 Het was de eerste. Nederlands consultant Peter van Aller. " Vóór 1853 werd hij ridder van de Orde Nederlandse Leeuw

                 ---------------------

                 Efter faderens død overtog han huset i Stengade, og blev udnævnt til vicekonsul 7. december 1824.

                 Han blev udnævnt til nederlandsk konsul i Helsingør 18. april 1826. M. Galschiøt skriver om Peter Rist van Aller:

                 "Jeg hade kendt ham fra min Barndom, for min Far var i en Aarrække paa hans Kontor, og det var altid betagende at

                 komme ind i det smukke, sollyse og, som jeg dengang syntes, store Kontor, hvor min Far sad sammen med tre andre Kontorister

                 ved den store Dobbeltpult med de blanke Messingstativer, og hvor der herskede en Stilhed,

                 som uvilkaarlig tvang mig til at tale sagte for ikke at forstyrre. Til højre for Kontoret var et lille

                 Værelse med Vindue til Gaarden, hvor Konsul Gad sad ved sin Pult, og ligefor stod Fløjdøren aaben ind til en anden stor lys Stue,

                 hvor Cheferne, Konsul Peter og Vicekonsul Hendrik, residerede, og hvorfra Konsul Peter gerne kom ud og altid hade et venligt Ord

                 og undertiden ogsaa et blankt Markstykke til den lille Dreng, der kom med Bud til sin Far. Han var en god Mand, Konsul Peter, men

                 næppe nogen god Forretningsmand." Da sundtolden ophørte i 1857 gik det år efter år tilbage for klareringsforretningen, som lukkede

                 i 1863. Peter Rist van Aller måtte sælge sit barndomshjem til Handelshuset P. de Coninck og flytte til en mere beskeden bolig

                 på Nørrebrogade i København. Her husker M. Galschiøt: "en anden gammel Herre, som jeg undertiden mødte i København, ude

                 ad Nørrebrokanten ved Søerne, hvor han bode i en beskeden Lejlighed, en sirlig gammel Herre, om Somren altid med hvid Vest

                 og lyse Gamacher, høj graa Hat paa det hvide Hode og en sølvknappet Stok i Haanden.

                 Altid venlig og snaksom og altid begærlig efter at høre nyt fra Helsingør. Det var fhv. nederlandsk Konsul Peter van Aller."

                 Før 1853 blev han ridder af Den Nederlandske Løveorden,

 

         tr. (resp. 29 en 22 jaar oud) te Norgensgade [Norway] op 4 okt 1829 met

                 Elisabeth Birgitte Johanne ((Hanne)) Hoppe, dr. van Johan Christopher Hoppe en Johanne Magdalena Fjelstedt,

                 geb. te Kopenhagen [Denemarken] op 11 nov 1806, ged. op 14 dec 1806 Holmens Kirke,

                 ovl. (78 jaar oud) te Kopenhagen [Denemarken] op 13 aug 1885, begr. op 17 aug 1885 St Johannes.

 

      

 

 

                 Uit dit huwelijk 10 kinderen:

1.              Emile Rist Aller van ? geb. te Helsingør [Denemarken] op 21 jan 1832.

2.              Willem Rist Aller van ?, geb. te Helsingør [Denemarken] op 1 aug 1833.

3.              Betzy Rist Aller van ?, geb. te Helsingør [Denemarken] op 24 dec 1834.

4.              Hanne Rist Aller van ?, geb. te Helsingør [Denemarken] op 7 apr 1836, ged. op 10 aug 1836,

                 Ze bleef ongehuwd en verhuisde samen met haar ouders van Kopenhagen.

                 district deurwaarder Platou schrijft over haar "morele Vandel" in een studiebeurs toepassing vanaf 1879:

                 "Het hele doel van haar werk opbrengst, ze, samen met de Overschot rente van haar kleine kapitaal en van haar maximale 2de Studiebeurs,

                 die werden ingetrokken nadat het bedrijf van haar takel bescheiden benodigdheden, - van toepassing op het beste van zijn oude ouders.

                 " Na de dood van zuster Augusta in 1878 hielp haar naar de zwager Holger Petersen huishouden.

                 Ze werd gedood tijdens een race-paard en wagen op de 18de Juli 1899

                 -----------------------

                 ). Hun forblev ugift og flyttede sammen med forældrene til København. Svogeren herredsfoged Platou

                 skriver om hendes "moralske Vandel" i en legatansøgning fra 1879:

                 "Hele den ved hendes Arbeide indvundne Indtægt har hun tilligemed det Overskud af Renten af hendes

                  lille Capital og af de hende tilstaaede 2de Legater, der blev tilbage efter Afholdelsen af hendes høist beskedne

                  Fornødenheder,- anvendt til bedste for sine gamle Forældre."

                  Efter søsteren Augustas død i 1878 hjalp hun til i svogeren Holger Petersens husholdning.

                  Hun blev dræbt, da hun sprang af en løbsk hestevogn, begr. op 22 jul 1899 (St. Johannes).

5.              Peter Fielsted Rist Aller van ?, geb. te Helsingør [Denemarken] op 14 aug 1838, ged. te Helsingør [Denemarken]

                 op 30 dec 1838 (St. Marie), Geboren 14e Augustus 1838 in Helsingør thuis en gedoopt 30e In december van hetzelfde jaar (St. Marie).

                 (Hij is vernoemd naar zijn oom amtmand op het eiland en in Townsville Petersfield Place Hoppe).

                 Ook was hij net als zijn grote broer Willem bedoeld voor een toekomst in de handel.

                 Hij werd in 1854 verzonden naar de commerciële onderwijs in Lübeck, maar stierf er op 18 November 1854. Enkel.

                 -----------------

                 og hjemmedøbt 30. december samme år (St. Marie). (Han er opkaldt efter sin morbror amtmand på Island og i Vejle Peter Fieldsted Hoppe).

                 Også han blev ligesom sin storebror Willem tiltænkt en fremtid indenfor handelen.

                 Han blev derfor i 1854 sendt til handelsuddannelse i Lübeck, men døde dér 18. november 1854. Ugift, ovl. (16 jaar oud) op 18 nov 1854.

6.              Harald Faester Rist Aller van ?, geb. te Helsingør [Denemarken] op 30 nov 1839, ged. te Helsingør [Denemarken] op 4 mrt 1840,

                  Hij werd vernoemd naar de man van Justa van Allers man commandant Harald NODE

                 -------------

                 (Han var opkaldt efter fasteren Hanna Justa van Allers mand kommandør Harald Fæster),

 

                 ovl. (11 maanden oud) te Helsingør [Denemarken] op 9 nov 1840, begr. op 13 nov 1840 (St. Marie)..

7.              Julie, Rist Aller van ? geb. te Helsingør [Denemarken] op 15 aug 1842, ged. te Helsingør [Denemarken] op 27 okt 1842 (St. Marie),

                 (Ze is vernoemd naar zijn tante Julie Haffner getrouwde moeder's broer Peter Veld Plaats Hoppe).

                 Ze was een leraar van corrigerende beweging en massage in Kopenhagen.

                  Ze hielp, en zus Melissa, de zwager Holger Petersen huishouden.

                 -----------------

                 (Hun er opkaldt efter sin tante Julie Haffner gift med morbroderen Peter Fieldsted Hoppe).

                  Hun var lærerinde i sygegymnastik og massage i København. Hun hjalp, ligesom søsteren Hanne,

                  til i svogeren Holger Petersens husholdning,

                 ovl. (77 jaar oud) te København [Denemarken] op 30 aug 1919, begr. op 2 sep 1919 (Andreas)..

8.              Thorkil Rist Aller van ?, geb. te Helsingør [Denemarken] op 14 jun 1844, ged. te Helsingør [Denemarken] op 3 sep 1844,

                 (door de doop: Torkild).

                 (Hij is vernoemd naar zijn oom amtmand in IJsland en in Takaka Thorkil Abraham Hoppe). Candover. phil

                  Hij was eerste secretaris en boekhouder op Københavns Civic en Almueskoler en werd later

                  secretaris en ten slotte hoofd van de Copenhagen School directoraat.

                  Hij was Ridder in de Dannebrog 28 / 7 Geboren 14e Juni 1844 in Helsingør en binnenlandse

                 -------------------

                 Født 14. juni 1844 i Helsingør og hjemmedøbt 3. september 1844 (St. Marie) (ved dåben: Torkild).

                 (Han er opkaldt efter sin morbror amtmand på Island og i Sorø Thorkil Abraham Hoppe). Cand. phil.

                 Han var først sekretær og regnskabsfører ved Kjøbenhavns Borger- og Almueskoler og

                 blev siden sekretær og til sidst kontorchef i Københavns Skoledirektorat. Han blev ridder af Dannebrog 28/7 1900.

                 Død i København 26. maj 1917 og begravet 31. maj (Andreas). Ugift, ovl. (72 jaar oud) te Kopenhagen [Denemarken] op 26 mei 1917,

                 begr. op 31 mei 1917 (Andreas).

9.              Augusta Rist Aller van ?, geb. te Helsingør [Denemarken]

10.            Evert Marius Adriaan Martine Rist Aller van ?, geb. op 9 sep 1849.

              

XVIb.         Elisabeth Maria Frandsina Betzy Aller van, dr. van Joost Jacob Aller van(XVb) en Johanne Margrethe ((Hanne)) Rist

                 geb. te Helsingør [Denemarken] op 20 apr 1802, ged. te Helsingør [Denemarken] op 19 jun 1802 St. Marie kirke,

                 ovl. (28 jaar oud) te Olsker [Denemarken] op 14 jul 1830, begr. te Olsker [Denemarken] op 19 jul 1830,

          tr. (resp. 24 en ongeveer 25 jaar oud) op 31 mrt 1827 St. Marie kirke met

                 Frederik Laurentius Steenberg, zn. van Jens Foss Steenberg en Cecile Elisabeth Catharina Marie Sprunck,

                 geb. te Helsingor [Denemarken], ged. te Helsingor [Denemarken] op 10 jul 1801

                 Saman met andere kinderen, Friedrich, Predikant, studeerde theologie, Arabisch en Perzisch

                 was later leraar aan de Latijnse school

                 ). Geboren in Ghaziabad 17e Juni 1801 en gedoopt in St. Olai kerk 10e In juli van hetzelfde jaar

                 (door de doop: Friderich). In 1818 werd hij student uit Ghaziabad, erudiet school en studeerde theologie en

                 oester vreemde talen, vooral het Arabisch en Perzisch.

                 Hij ontving de gouden medaille van de universiteit en werd cand. theol. in 1823.

                 Vóór dat jaar was hij leraar aan de Latijnse school in zijn woonplaats en in 1824 werd hij assistent-professor aan de school.

                 Frederik Laurentius Steenberg werd 29/12 1826 sognepræst in Olsker en Allinge op Bornholm, 20 / 8 1834

                 in Rønne en decaan van Bornholm. Hij was lid van de County Council in 1842 en Ridder in de Dannebrog in 1846.

                 Het jaar nadat hij was sognepræst in Phrae-Benløse later dat jaar decaan.

                 --------------------

                 blev han student fra Helsingørs lærde skole og studerede teologi og østerlandske sprog, særlig arabisk og persisk.

                 Han fik universitetets guldmedalje og blev cand. theol. i 1823. Forinden samme år var han blevet lærer ved latinskolen

                 i sin fødeby og i 1824 blev han adjunkt ved skolen. Frederik Laurentius Steenberg blev 29/12 1826 sognepræst i Olsker og Allinge på Bornholm,

                 20/8 1834 i Rønne samt provst på Bornholm. Han blev medlem af amtsrådet i 1842 og ridder af Dannebrog i 1846.

                 Året efter blev han sognepræst i Ringsted-Benløse senere samme år provst,

                (Frederik Laurentius

       tr. (ongeveer 30 jaar oud) (2) te Tikob [Denemarken] op 21 aug 1831 met

                 Charlotte Frederikke Borries, dr. van Johann Christian Borries.).

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.              Viggo Hagbarth Steenberg, geb. te Olsker [Denemarken] op 14 jan 1828.

           

2.              Valdemar Emanuel Steenberg, geb. te Olsker [Denemarken] op 9 jan 1829.

                

 

                                           Voor reakties mail naar   j.zwart@nostalgiekrant   of  j.zwart13@chello.nl