Cornelis  Thonisz  Redelijckheijt. ook  Redelijkheid

 

 

                                                                

 

 

                          Veel bijdrage zijn gemaakt door Drs  R.J. de Redelijkheid en dat stond in de Nederlandsche Leeuw  ,

                          Jaargang  CXXVI   No 1 Januari 2009

 

                          En de  personen van na  plus/minus  1800 zijn van Gen Lias

 

 

 

 

     Parenteel van Cornelis ( Corneliss Toniss Geseijt Redelijckheijt ) Thonisz Redelijckheijt.

 

 

Generatie I

 

 

I.                     Cornelis ( Corneliss Toniss Geseijt Redelijckheijt ) Thonisz Redelijckheijt, geb. circa 1538 omtrent 1535/40,

 

                  Not bij Cornelis ; In de 10 e penning van Alblasserdam van 1561 wordt Cornelis Thoniszoons huis getaxeerd op "30 s, facit - 3 s".
Het betreft een huis in het dorp Alblasserdam.
op basis van deze notitie is zijn geboortejaar rond 1535/40.

 

                      linnenwever in Alblasserdam in 1593, ovl. tussen 19

                      mrt 1624 en 31 Dec 1615,

               tr.(1) met

                     Aertken Jansdr.

 

                     

                      Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.                   Geertje ( Geertruid ) Cornelisdr Redelijckheit,

              tr. met

                       Pouwel (Pietersz ).

                      Over dit echtpaar is de auteur geen verdere informatie bekend.

                      Waarschijnlijk is het uit Alblasserdam vertrokken.

2.                   Aertge(n) Cornelis Redelijkcheyt, ovl. op 2 feb 1623,

             tr. met

                      Arien Arien ( Aey Adriaen Jansz Jansz, zn. van Adriaen Jansz en Lijnken Thonisdr, ovl. voor 21 apr 1620.

                      Not bij Aertgen ;.
Aertgen Cornelisdr komt voor in Weeskamerakten van 22 Juni 1620, van23 juni 1620 en van 15 jan 1623.
Deze gaan alle over de afhandeling van de boedelscheiding.
In een akte van 6-12-1614 wordt zij als, sal. Aertge Cornelis Redelijkcheyt "vermeld.
Dan opnieuw in een akte van 29 April 1626, waarin haar 3 broers Cornelis Cornelisz Redelijkcheyt, Antonis Cornelisz en

                Lenaert de Redelijkcheyt worden vermeld.
Nog een keer treffen we Aertge in een akte van 17 Febr 1630 en de laatste keer op 18 Febr 1630.
In de rekeningen van de kerkmeesters over 1621-1623 wordt van de kinderen van Aertge de Redelijckheyt 3.0.0.

                 ontvangen als restant van de graven.
In een weeskamerakte van 15 Jan 1623 worden Crijn Adriaen Jansz, Cornelis Cornelisz, Lenaert Cornelis en

                 Anthonis Cornelisz Relijckheyt samen met Crijn Adriaen Crijnen genoemd als ooms en voogden over de kinderen

                 van Aertge Cornelisdr en zal. Adriaen Adriaen Jansz.
In een akte van de Weeskamer van 21 April 1620 is sprake van een boedelscheiding van de goederen

                 Aey Adriaen ( Arien Arien ) Janszzaliger.
Zijn weduwe is Aertgen Cornelisdr
.

3.                   Cornelis Corneliszn Redelijckheijt, geb. te Alblasserdam in 1583, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) op 6 dec 1643, volgt II.

4.                   Wouter Cornelisz Thonisz Redelijckheyt, ovl. voor 7 mrt 1632,

                 Not bij Wouter;.
Wouter woont aan de Kinderdijk en van hem zijn geen naamdragende nakomelingen.
Wouter Cornelis Thonisz komt vele keren voor in de akten en rekeningen.
In een akte van de weeskamer.
van 13 maart 1614 wordt vastgelegd dat door crijn Adriaen Crijnen het saldo betaald word aan wouter Cornelis tonissen op 6 Aug 1628.
In een andere akte van dezelfde datum volgt een interressante redenering;.
Crijn Adriaen crijnen betaalt op 6 Aug 1626 aan Wouter Cornelis Tonissen 107.12.0.
Vermeld wordt dat Crijn Adriaen Crijnen een oom is van Wouter en dat Adriaen Crijnen diens grootvader is, die ook nog eens 8.18.0

                 aan hem betaald.
Cornelis Cornelisz wordt vermeld, die ook vanwege Crijn Adriaen Crijnen wordt betaald.
Quirijn (Crijn ) Adriaen Crijnen is de grootvader van het weeskind van zal.Meerten Adriaen Crijenen doet rekening vanaf 1609 tot 13 maart 1624.
Op 2 juli 1625 is een akte opgemaakt over Wouter Cornelis Thonisz vader van 2 onmondige weeskinderen in echte geprocureerd bij

                 Lijntge Davitsdr zaliger.
De kinderen zijn Neeltge Woutersdr van circa 3 jaar en Mareken Wouters, mede out omtrent jaren '.
Jan Cornelis Thonisz assisteert zijn broer.
In 1630/31 is er sprake van een rekening, erfhuiscedule van de cleederen ten lijve van Lijntgen Davitsdr zal.
Vermeld daarbij worden Wouter cornelis tonissen, Jan Cornelis Tonissen en aangetekend isdat Neeltge Wouters een reeds overleden kind is.
In de 1000 ste Penning van 1626 wordt Wouter Cornelis Tonen aangeslagen voor 1 Carolus Guldens ( £ ),

                 waarmee zijn vermogen wordt geschat op zo,n 2.000 £ wordt geschat.
In de 500 ste Penning van 1627 wordt hij voor 2 £ aangeslagen, daarna komt hij niet meer voor in de boeken.
In de periode 1630-1633 ontvangen de kerkmeesters van Wouter Cornelis Tonisz voor een graf 3.0.0.
Op 17 dec 1631 is Pleuntge Maertensdr, die in en huis aan de Kinderdijk woont, weduwe van Wouter Cornelis Tonissen.
Heemraad Crijn Adriaen Crijnen, haar oom en voogd, assisteert haar.
Jan Cornelis Tonissen is oom en voogd van de 2 onmondige weeskinderen Marcken woutersdr van cisca 9 1/2 jaar,

                 waarvan de moeder Lijntgen Davitsen is, en Maerten Woutersen van circa 2 jaar, waarvan de moeder is

                 Pleuntgen Maertensr, voorn. van tweeden bedde ".
Weeskamerakten van 25 Aug 1632 gaan over de boedelscheiding ten behoeve van het nagelaten weeskind van

                 Wouter Cornelis tonis en Pleuntgen Meertensdr zaliger.
Pleuntgen was hertrouwd met Cornelis Adriaenssen Aes, maar uit dit huwelijk zijn geen kinderen voortgekomen.
Jan Cormnelis Tonissen, oom en crijn Adriaen crijnen, Heemraad em oud-oom zijn de voogden van het 2 1/4 jaar oude weeskind.
aan het weeskind vallen toe een huis met erf aan de Kinderdijk, waar zijn ouders gewoond hebben, land in het Kortland,

                 land aan de wetering, land in het blokweer en enkele grienden Jan Cleyssen groot-stiefvader van het kind zal alimenteren.
De voogden liquideren vevolgens.
Op 12 Dec 1633 hebben de voogden van de nagelaten weeskinderen van Wouter cornelis Tonisz en zijn huysvrouw land verkocht.
In 1643 vindt liquidatie plaats door Crijn Adriaen Crijnen en Jan Cornelis Tonis, ooms en voogden van de nagelaten

                 weeskinderen van zaliger Wouter Cornelis Tonisz en Ploentge Meertensdr en lijnken Davits, mede in bijzijn van

                 Antonis Cornelis Tonisz en Jan Dacitsz en Jan Claesz Groot-stiefvader.
Er is in de jaren 1634 tot 1641 ontvangen van Mareken Wouters en Meerten Wouters.
Aangetekend wordt dat Maerten Woutersz, bekent door muy Pietertje ten volle betaald te zijn " ( Juli 1651 ).
Op 30 febr 1643 wederom liquidatie met daarbij dezelfde personen aanwezig.
Op 28 maart 1648 wordt de zaak afgerond door de liquidatie door Crijn Adriaen Crijnen,

                 heemraad, oom en voogd van Meerten Woutersz, mede in het bijwezen van Jan Cleyssen stief-grootvader.
Het stiefkind, neef van Crijn Adriaen Crijnen, bedankt de dechargeert zijn voogd.

               tr.(1) met

                      Lijntgen Davits, ovl. voor 3 jul 1625.

             tr.(2) met Pleuntge Maertens, dr. van Maerten Adriaens Crijnen, geb. te Alblasserdam van, ovl. voor 25 aug 1632.

5.                   Lenaert Cornelisz Redelijckheyt, kerkmeester 1628-1630, ovl. voor 3 feb 1630,

                 Not bij Lenaert ;.
Van Lenaert zijn er geen naamdragende nakomelingen.
Lenart Cornelisz is in de jaren 1628-1630 kerkmeester.
In die periode betaalt hij 7-4-0- voor de koop van een graf.
In een weeskamerakte van17 febr 1630 wordt Lenart Cornelisz genoemd als oom van Pieter de Wildeman.
Deze akte betreft de boedel van Aertge Cornelis en Zaliger Adriaen Adriaens Jansz en ook zijn broers Cornelis Cornelisz en Antonis Cornelis worden vermeld.
Een akte van 21 juni 1630 luidt ;, Cornelis janssen als getrout hebbende trijntge Cornelis, die weduwe was van zal. lenaert Cornelissen Redelickheyt (..) ".
Hierin wordt antonius Cornelis Redelickheyt als oom en bloedvoogd van de 3 onmondige weeskinderen vermeld ".
Lenert Cornelisz Redelijckheyt wordt als voogd van zijn vrouw Trijken Cornelis vermeld in een akte van boedelscheiding van de weeskamer van Mijnsheerenland van na 24 april 1625.
Zijn vrouw Trijntghen komt daar vandaan en is dochter van zaliger Cornelia Heijndrickx en Marrichje Jacobs
.

             tr. met

                Trijnken ( Trijnghen ) Cornelis, dr. van Cornelis Heijndrickx en Marrichje Jacobs, geb. te Mijnsheerenland.

                     

6.                   Bastyaentge ( Bastiaentie ) Cornelissen Redelijckheijt, ovl. voor 21 apr 1665,

                 Not bij Bastyaentge ;.
In weeskamerakten van 23 maart 1648 en later in het jaar 1648 wordt Bastyaentie Cornelisdr, weduwe van

                 Jan Pietersz Stout, vermeld in de boedelscheiding.
Als haar kinderen worden genoemd cornelis jansz en Pietertje Jansdr.
Als haar zwagers ( lees schoonzoons ) Cornelis Tonisz, lenaert Jansz, Hendrick Lenaersz en Adriaen Crijnen.
Bastyaentgen Cornelis is getuige bij de doop van Neeltgen op 4 sept 1622, dochter van

                 Anthonis Cornelisz Redelijckheyt en Pietertegen Maertgen.
Zo ook bij Mareken op 12 juni 1622, dochter van Wouter Cornelissen Redelijckheyt en

                 Lijntgen Davits en tenslotte bij Anneken op 24 okt 1627, dochter van Jan Cornelissen Redelijckheyt en Pietertgen Pijl.
Jan Pietersz Stout wordt vermeld in de 1000 ste penning van 1626 en aangeslagen voor 1 £.
In de 500 ste Penning van 1627 gebeurt dat voor 2 £ en in de 200 ste penning van 1638 voor 5 £
.

              tr. met

                       Jan Pieterssen Stout, zn. van Pieter Cornelisz Stout en Ariaentge Cornelis, ovl. voor 23 mrt 1648.

                

7.                   Anthonis ( Anthonis Cornelis Thonisz ) Cornelisz Redelijckheijt, Heemraad in 1624,

                 Van Anthonis zijn er geen naamdragende nakomelingen.
In een akte van de Weeskamer van 25 maart 1618 betreffende een rekening van de weeskinderen van Huyg Adriaen Huygen

                wordt Anthonis Cornelisz vermeld.
Op 8 mei 1621 doet Anthonis Cornelis, oom en bloedboogd van de nagelaten dochter van Neeltgen Cornelisdr, huysvrouw van

                 Mr Pieter Huygen, met name Neeltgen Pietersdr, rekening, Anthonisz Cornelisz wordt voor eht eerst met zijn familienaam Relijckheyt aangetroffen in een akte van 15 jan 1623.
In deze akte wordt gesteld dat de weeskinderen geld of onroerende goederen tegoed hebben van Anthonis Cornelisz en

                 Cornelis Cornelisz.
Op 21 febr 1623 wordt Mereken Adriaensdr, weduwe van wijlen Meerten Meertensz Walen, geassisteerddoor

                haar gecoren voogd Anthonis Cornelisz.
In een akte van 8 april 1624 staat dat Anthonis Cornelisz is getrouwd met Pietertgen Meertens,

                 dochter van Mareken Adriaensdr en Meerten Meertensz Walen.
Hij huurt al het land van het weeskind Sijcken Meertensdr.
Op 8 april 1624 ondertekent Antonis Cornelisz een akte.
Op 20 okt 1624 wordt Antonis Cornelis, oom van Neeltge Pietersdr, dochter van Pieter Huygen, van haar voogdij ontlast.
Een akte van 6 dec 1624 gaat over een rekening, door gemene erfgenamen van sal. Adriaen Adriaen Jansz en

                 sal. Aertge Cornelis Redelijckheyt.
Hieronder wordt Antony de Redelijckheyt vermeld.
Op 23 okt 1625 is Antonis Cornelis Tonisz medevoogd.
Het betreft een akte over het overlijden van zaliger mareken Adriaensdr weduwe van zaliger Meerten Meerten Walen

                 en gehuwd met Sebastiaen Ellertsz.
Op 25 jan 1626 is Antonis Cornelis Tonisz betrokken bij de boedelscheiding.
En op 29 april 1626 doen Cornelis Cornelisz Redelijkcheyt en Antonis Cornelis rekening ten behoeve van

                 de nagelaten weeskinderen van Adriaen Adriaen Jansz en Aertgen Cornelis Redelijckheyt.
ook lenaert de Redelijckheyt wordt vermeld.
In een akte van 6 aug1626 staat dat Anthony Cornelis Redelijkcheyt ( oom ) op 14 maart 1624 heeft aangenomen

                 om Geertge Adriaensd te alimenteren gedurende 1 jaar.
Rekening van, Crijn Adriaen Crijnen als voogd geweest van Pleuntgen Meertensdr van 1620 tot 6 aug 1626 aldus

                 gepasseert in bijwezen van adriaen Crijnen, grootvader, Wouter Cornelis Tonisz. man van de voornoemde dochter Pleuntgen Meertensdr.
In de 1000 ste Penning van 1626 wordt Antonis Cornelis Thonisz aangeslagen voor 1 £.
In de 500 ste penning staat Anthonis Cornelis Theunissen voor 2 £ in de boeken.
in 1638 komt hij niet meer voor in de belastingsregister.
Op 2 maart 1628 is Anthonis Cornelis Tonissen, getrouwd met pietertge Meertensdr absent.
Dat neemt niet weg dat Antonius aan Sijcken Jans, een part van de 14 pont, de rest van de 50 g die haar schuldig is

                ( moet) betalen "Op 17 febr 1630 doen crijn Adriaen Jansz, Cornelis Cornelisz, Antonis Cornelis en anderen als ooms

                 en voogden van de onmondige weeskinderen van zaliger Adriaen Adriaen Jansz en Aertge Cornelis rekening.
Deze kinderen zijn Aeriaentge Aeriaensdr, getrouwd met Wouter Jacobsz en Geertge Aeriaensdr.
Ook komt Lenaert Cornelis voor op 18 febr 1630 worden de ooms van de weesdochters wederom vermeld,

                zijnde Cornelis Cornelisz, Antonis Cornelisz Redelijckheyt, Crij Adriaen Crijnen, heemraad, en crijn Adriaen Jansz.
Op 31 jan 1635 is er sprake van een obligatie ten laste van Antony Cornelis Tonisz.
In 1636 worden in de liquidatie van de boedel van de weeskinderen mareken Wouters en Meerten Wouters,

                Jan Cornelis Tonisz en Antonis Cornelis Tonisz vermeld.
In 1643 en op 30 febr 1643 is Antonis Cornelis Tonisz aanwezig bij een betaling en bij een liquidatie

                van de weeskinderen marken Wouters en M eerten Wouters.

          tr. met

                      Pietertgen Maertgens, dr. van Maerten Maertensz Walen en Marijken Aryens

                  

8.                   Jan ( Jan Cornelis Thonisz ) Cornelissen Redelijckheijt

                  Kerkmeester 1625-28- en 1633-35, heemraad in 1633, ovl. te Alblasserdam op 15 nov 1668,

                 Op 12 febr 1625 wordt Jan Cornelis Tonis als de man van zaliger Anneken Willems in een Weeskamerakte vermeld.
In de 100 e penning van 1626 wordt Jan Cornelis Thonisz voor 1 £ aangeslagen.
In de 500 e Penning van 1627 is Jan Cornelis Thonissen goed voor 2 £.
In 1630 / 31 wordt Jan Cornelis Tonnissen samen met Wouter Cornelis Tonissen genoemd in een rekening,

                 erfhuiscedule van de cleederen ten lijve van Lijntgen Davitsdr zaliger.
Op 17 Dec 1631 wordt Jan Cornelis Tonissen samen met Jan Davitsen als ooms en voogden van de 2 onmondige

                 weeskinderen Mareken Woutersdr en Maerten Woutersen, de kinderen van zijn overleden broer Wouter Cornelis Tonissen.
vermeld.
In een akte 200 ste Penning van 1638 van 25 Aug 1632 komt Jan Cornelis Tonissen als oom,

                 samen met Crijn Adriaen Crijnen als oud-Oom van het weeskind maerten Woutersen voor in

                een akte die de erfenis van het weeskind regelt.
Op 13 Dec 1633 wordt de verkoop door de voogden van land van de nagelaten weeskinderen van

                 Wouter Cornelis Tonisz en zijn huysvrouw vermeld.
Bij het opmaken van de rekening over de periode 1630-1633 door de kerkmeesters is

                 Jan Cornelis Toniszn Heemraad en, aencomende kerckmeester " voor de periode 1633-1635.
Op 27 Dec 1653 wordt Jan Cornelis Tonisz genoemd in verband met landpacht.
In 1636 vindt splitsing plaats van goederen van de weeskinderen Mareken en Meerten Wouters plaats.
Jan Cornelis Tonisz wordt samen met Antonis Cornelis Tonisz vermeld.
In 1643 wordt hij als oom en voogd van beide weeskinderen genoemd in verband met een betaling namens hen.
In de 200 ste Penning van 1638 staat Jan Cornelis Thonisz te boek voor 5 £.
Een akte van 15 Sept 1673 over een ruzie aan de Kinderdijk vermeldt Pietertje Pijl, circa 70 jaar,

                 weduwe van Jan Cornelis.
Op 27 Jan 1678 benoemtPieterdie Pijl, weduwe van Jan Cornelis redelijvkheijt,

                 Jan Cornelis Bode, zwager ( lees schoonzoon) en Cornelis Janszn, zoon als voogden.
In diezelfde akte wordt vermeld dat dochter Maritgie jans met Aert Cornelisz trouwt en dat

                 Cornelis Janszn en Anneken huyberts de ouders zijn van Pieter Cornelisz Pijl.
N A ONA Alblasserdam 23, akte 93 van 15 Sept 1673 en akte 152 van 27 Jan 1678
.       

          otr. (1) te Alblasserdam op 19 mrt 1623 met

                 Anneken Willems, geb. te Nieuwpoort, ovl. voor 12 feb 1625.

         tr. (Pietertgen ongeveer 23 jaar oud) (2) te Alblasserdam op 28 feb 1626 met

                Pietertgen Pieters Pijl dr. van Pieter Hermensz Pijl (Heemraad) en Neeltgen Pieters", geb. te Alblasserdam in 1603.

                      Not bij Jan en Pietertgen.

                      De nakomelingen van Jan en Pietertgen gaan de naam Pijl voeren.

 

                      Cornelis ( Corneliss Toniss Geseijt Redelijckheijt ) Thonisz Redelijckheijt

             , tr. (minstens 77 jaar oud) (2) na 31 dec 1615 met

                      Neeltge ( Mogelijk ) N N  .

                     

 

Generatie II

 

 

II.                    Cornelis Corneliszn Redelijckheijt, zn. van Cornelis ( Corneliss Toniss Geseijt Redelijckheijt ) Thonisz Redelijckheijt

                       (I)(linnenwever in Alblasserdam in 1593) en Aertken Jansdr

                       geb. te Alblasserdam in 1583, Diaken van Goudriaan 1620, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) op 6 dec 1643,

                 Volgens een akte van de weeskamer van Goudriaan van 21 juni 1624 ontvangt Cornelis Corneliszn de Redelijckheijt als voogd

                  van de weeskinderen van Jacob Theuniszn Natschoen een bedrag van zes en veertig Carolus Guldens.
Hij ondertekent met zijn merk.
Cornelis Corneliszn komt samen met zijn broers Antonis Corneliszn en Lenaert de Redelijckheijt voor in de akte van de

                 Weeskamer van Alblasserdam van 19 April 1626 betreffende de boedel van zijn zus, sal. Aertge Cornelis Redelijckheijt ".
Op 15 Jan 1623 worden Crijn Adriaen Janszn, Cornelis Corneliszn, Lenaert Cornelis en Anthonis Corneliszn Relijckheyt

                 samen met Crijn Adriaen Crijnen genoemd als ooms en voogden over de kinderen van Aertge Cornelisdr en zal. Adriaen Adriaen Janszn.
Op 6 Aug 1628 wordt Cornelis Corneliszn vermeld, die vanwege Crijn Adriaen Crijnen wordt betaald.
Een akte van 17 febr 1630 betreft de boedel van Aertge Cornelis en zal. Adriaen Adriaens Jansz hierin worden de broers

                 Lenaert Cornelisz, Cornelis Cornelisz en Antonis Cornelis vermeld.
In een akte van 15 Jan 1623 wordt gesteld dat de weeskinderen van zaliger Aertge Cornelis Redelijkcheyt van

                 Anthonis Cornelisz en Cornelis Cornelisz geld of onroerende goederen tegoed hebben.
Op 29 april 1626 doen Cornelis Cornelisz Redelijkcheyt en Antonis Cornelisz rekening ten behoeve van de

                 nagelaten weeskinderen van Adriaen Adriaen Jansz en Aertgen Cornelis Relijckheyt.
Ook lenaert de redelijckheyt wordt vermeld.
Op 17 Febr 1630 doen crijn Adriaen Jansz, Cornelis Cornelisz, Antonis Cornelis en anderen als ooms

                 en voogden van de onmondige weeskinderen van zaliger Adriaen Adriaen Jansz en Aertge Cornelis rekening.
Op 18 febr 1630 worden de ooms van de weeskinderen opnieuw vermeld, zijnde Cornelis Cornelisz,

                Antonis Cornelisz Redelijckheyt. Crijn Adriaen Crijnen, Heemraad, crijn Adriaen Jansz.
Ursula Floren woont in Hoornaar 1614-1620
.

             tr.(1) met

                       Mariken Pieters, ovl. tussen 4 Maart 1618 en 5 April 1620.

                     

                      Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.                   Thonisz Corneliszn Redelijckheijt de, ovl. na 17 mei 1653, otr. te Schoonhoven op 19 jul 1640

                 ,Not bij Thonisz ;.
Volgens een akte van 31 Aug 1636 aanwezig in het Oud Rechterlijk Archief van Goudriaen is Gecompareerd

                 Cornelis Corneliszn Redelijckheijt met Teunis Corneliszn, ondervangende zijn beide susters, alle wonende in Goudriaen,

                 dewelken verclaerden te cederen, te transporteren ende opte dragen mits desen den nombere van 2 morgen 5 hont land.
Waer aff dat Cornelis Corneliszn overgeeft de nombere van 2 mergens en Teunis Corneliszn met beijde

                 sijne susters de resterende 5 hont, aen en ten behoeve van Teunis Jacobszn Natschoe met sijne suster.
Welk land is gelegen te Goudriaen op de Noortsijde in een weer land groot 5 mergen 4 hont, leggende onverdeeld (..) " 31 Aug 1636.
Op 17 mei 1653 wordt Thonis Cornelisz de Redelicheijt vermeld als eigenaar van " eenen mergen lant gelegen

                 in een camp van 8 lant op de Noortsijde van Goudraen ".
Op dezelfde datum bekent hij een schuld van 337 gulden en 10 stuivers aan de kinderen van

                 Jan Janszn Covel de Jonge, als, reste van de koop van 1 mr land ".

              tr. te Goudriaan op 9 sep 1640 met

                      Mariken ( Maritgen Melssen ) Melsdr)

                     

2.                   Maricken Redelijckheijt, ged. te Goudriaan op 6 jan 1613

                      De Doop van maricken de Redelijckheijt op 6 Jan 1613 is de eerste die in het doopboek van de

                      Nederduits Gereformeerde Kerk van Goudriaan wordt genoteerd,

                      ovl. (minstens 23 jaar oud) na 31 aug 1636.

3.                   Machtelgen Redelijckheijt, ged. te Goudriaan op 4 mrt 1618, ovl. (minstens 18 jaar oud) na 31 aug 1636.

 

                      Cornelis Corneliszn Redelijckheijt,

                otr. (2) te Hoornaar op 4 apr 1620, tr. (resp. ongeveer 37 en ongeveer 26 jaar oud) te Goudriaan op 20 apr 1620 met

                        Is Cornelis Cornelisse redelijckheijt ende Ursula Floren inden Houwelijcken staet naer dat

                        sij haer geboden hadden gehadt onverhindert soo tot Hoornaer als goudriaen              Ook Flores.

 

                      Ursula ( Urseltgen ) Floren (Florisdr ), dr. van Floris Corneliszn en Lijsgen ( Vermoedelijk ) Ariensdr,

                      geb. te Bergambacht circa 1594, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) op 13 mrt 1672,

                       (Ursula ( Urseltgen )

                tr. (ongeveer 20 jaar oud) (1) te Hoornaar op 6 apr 1614 met

                      Gysbert Corneliszn Keijser).

                                       

                      

                      Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.                   Ariaenken Cornelis Redelijckheijt, ged. te Goudriaan op 14 mrt 1621, volgt IIIa.

2.                   Aertgen Cornelis Redelijckheijt de, ged. te Goudriaan op 25 jun 1623,

            otr. (ongeveer 31 jaar oud) (1) te Goudriaan op 25 okt 1654 met

                      Jan Gerrits Uijl den, zn. van Gerrit Cornelis Uijl den en Niesgen Pieters

                     

                      Notitie bij Aertgen en Jan.

                      Zij wonen te Langerak.

                      Op 6 en 16 Juli 1666 wordt oor de Weeskamer van Langerak genoteerd dat, Aertien Cornelis, tevoren getrout geweest

                      met Jan Gerritszn den Uijl, nu huisvrou van Bartholomeus Swaagers, schoolmeester op Langeraeck, ter eener,

                      ende Bastiaen Corneliszn den Uijl, als van vaders zijde out oom over ende bloetvoocht van het nagelaten weeskint,

                      ter andere sijde, hebben met den anderen geaccordeert nopende de alimentatie van het weeskint met name

                      Aeltien Jans den Uijl, out omtrent 11 jaren.

                      Op 16 Nov 1657 wordt geboekstaafd dat, De weduwe ende voochdesse van de naergelaten weeskinderen van

                      Jan Gerrits den Uijl zal, in sijn leven inwoonder van Langeraeck, transporteert ten behoeve van

                      Johan Elias van Haeften, woonende binnen der stede Schoonhoven 6 morgen lants

                       volgens de coopceel daer van zijnde van 13 Aug 1657.

                      Mercken gestelt bij Aertgen Cornelis Redelijckheijt en Bastaen Cornelisz ".

                      In April 1666 maken Bartholomeus Swagers, schoolmeester, en Aertien Cornelis, echtelieden, hun testament.

                      Hij benoemt tot erfgename zijn 4 voorkinderen verwekt bij Margriet Jans, zijn eerste huisvrouw.

                      Zij benoemt tot haar erfgename haar voorkind verwekt bij Jan Gerrits Uijl, genaamd Aeltje Jans Uijl.

                      Orseltien Floris wordt vermeld als de moeder van Aertien Cornelis ".

            tr. (hoogstens 43 jaar oud) (2) voor 6 jul 1666 met

                      Mr Bartholomeus Swaagers, Schoolmeester te Langerak.

3.                   Floris Corneliaszn Redelijckheijt, ged. te Goudriaan op 14 aug 1625, ovl. (hoogstens 55 jaar oud) voor 1681,

            tr. met

                      Metjen Hendriks

                      De naamdragende nakomelingen van Floris zijn uitgestorven.

4.                   Cornelis Redelijckheijt de, ged. te Goudriaan op 9 jan 1628.

5.                   Jacob Corneliszn Redelijckheijt, ged. te Goudriaan op 16 mrt 1628, ovl. (minstens 43 jaar oud) na 13 mrt 1672.

6.                   Willem Corneliszn Redelijckheijt, ged. te Goudriaan op 16 mrt 1631, ovl. (minstens 73 jaar oud) na 26 nov 1704,

             otr. op 19 apr 1672, tr. (ongeveer 41 jaar oud) te Goudriaan op 15 mei 1672 met

                      Cornelia Cornelisse Canel, geb. te Polsbroek, ovl. op 26 nov 1704.

                      De naamdragende nakomelingen van Willem zijn uitgestorven.

7.                   Maricke Redelijckheijt, ged. te Goudriaan op 14 mei 1634.

8.                   Leendert Corneliszn Redelijckheijt de, ged. te Goudriaan op 5 okt 1636, ovl. (hoogstens 43 jaar oud) voor 29 aug 1680, volgt IIIb.

 

Generatie III

 

 

IIIa.                 Ariaenken Cornelis Redelijckheijt, dr. van Cornelis Corneliszn Redelijckheijt

                       (II)(Diaken van Goudriaan 1620) en Ursula ( Urseltgen ) Floren (Florisdr ), ged. te Goudriaan op 14 mrt 1621,

                tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 30 jaar oud) circa 1650 met

                      Cornelis Bastiaenszn Uijl den zn. van Bastiaan Cornelisz Uul en Sijgje Aarts, geb. te Langerak in 1620,

                       Dijkwerker, ovl. tussen 1671 en 29 juli 1674.

                      Van onderstaande site.


http://odu.homeunix.com/genea/4070.htm.


Wonende te Langerack (1661).
De eerste keer dat de naam van Cornelis Bastiaans den Uijl in het archief van Langerak voorkomt is in 1662.

                 Hij legt samen met Gijsbert Mertens een verklaring af over een vermeende vechtpartij.

                 Enige dagen later wordt hem het verhaal voorgelezen en wordt hem gevraagd of hij bij zijn verklaring blijft

              .  Daar­bij is vermeld, dat hij dan 42 jaar oud is. In 1666 is er een kwestie tussen de drossaard en het echtpaar Den Uijl-Redelijckheijt.

                 Zij zouden één van de haardsteden in het huis dat zij bewonen, niet hebben opgegeven, waardoor zij te weinig belasting betaald hebben.

                 De drossaard heeft hen daarvoor beboet

               . Kennelijk protesteert Cornelis den Uijl daartegen, want ruim een maand later, op 16 maart 1666, komen de schepenen kijken.

                 Zij concluderen dat het juist is.

                 De hele zaak is daarmee echter niet afgedaan.

                 Op 20 november van dat jaar komt het echtpaar terug bij de schepenen, nu in gezelschap van hun zuster, respectievelijk schoonzuster,

                 Aertien Cornelis Redelijkckheijt, de vrouw van schoolmeester Bartholomeus Swaagers.

                 De laatste verklaart, dat de opkamer met de bewuste haardstede toebehoort aan de weduwe van Jan van Gasten en

                 niet door het echtpaar gehuurd wordt.

                  De sleutel van de kamer is ook niet in bezit van haar zwager en zuster.
Cornelis is nog in leven in 1671, dan pacht hij ruim vier morgen land van Cornelis Ariens Maat.

                 Drie jaar later als Cornelis reeds is overleden, worden zijn kinderen aangesproken voor deze pacht, die niet betaald zou zijn.

                 Van juli tot en met oktober van het jaar 1674 voert Cornelis Maet een proces voor het gerecht van Langerak om de pachtsom te krijgen.

                 Namens de kinderen treedt op Bastiaan Gijsberts, de schoonzoon van Cornelis Bastiaans den Uijl.

                 Hij verklaart op de eerste zitting, mede namens zijn zwagers, niets te weten van een schuld en probeert de schepenen ervan te overtuigen

                 dat de kinderen geen schuld hebben, daar de ongelden over het land in 1671wel betaald zijn.

                 Tevens verzoekt hij om schriftelijke bewijzen.

                 Op de volgende rechtdag vraagt hij uitstel van betaling om met de voogden van de onmon­dige kinderen te overleggen.

                 Dat uitstel wordt hem gegund, daar van het opzettelijk niet betalen van de pacht geen sprake is.

                 Mogelijk is Cornelis Bastiaans kort na 1671 al overleden. Op 27 augustus bepalen de schepenen dat de eiser en

                de gedaagden twee dagen daarna op zaterdag 29 augustus naar het recht­huis moeten komen om gezamenlijk tot

                overeenstemming te komen. Kennelijk lukt dat niet en op de volgende rechtdag op 31oktober worden de erfgenamen van

                 Cornelis Bastiaans den Uijl veroordeeld tot betaling van de pacht.

                 De vermelding van Bastiaan Gijsberts als schoonzoon bij het rechtsgeding is belangrijk voor de reconstructie van het gezin

                 van Cornelis Bastiaans den Uijl. De doop-en trouwboeken van Langerak beginnen pas in 1682

                 en rekening houdende met het geboortejaar van Adriaantje Redelijck­heijt, 1621, mogen we aannemen dat haar kinderen

                 Den Uijl tussen 1650 en 1665 geboren zijn. Bastiaan Gijsberts is kort voor of in 1673 met Annigje Cornelis den Uijl getrouwd.

                Zij laten op 12 november van dat jaar in Nieuwpoort een zoon Cornelis dopen, die ongetwijfeld vernoemd is naar zijn overleden

                groot­vader Cornelis Bastiaans den Uijl.

                In het hierboven aangehaalde proces wordt vermeld, dat er mondige en onmondige kinderen zijn.

                Het enige kind, wiens doop bekend is, is een Cornelis Cornelis den Uijl, die op 4 december 1661in Nieuwpoort gedoopt wordt en

                die bij het rechtsgeding in 1674 nog onmondig is. Geen van de overige kinderen is bekend.

                Dat blijft lange tijd zo en, aan het eind van het onderzoek gekomen zijnde, moet ik bekennen, dat het mij niet gelukt is de volledige

                kinderschaar van Cornelis Bastiaans den Uijl te traceren.

                 Het onderzoek in de rechterlijke archieven en de kerkboeken van Langerak levert de namen op van drie Corneliszonen Den Uijl,

                 van wie twee zeker en de derde waarschijnlijk tot zijn nakomelingen behoort.

                 De namen zijn Cornelis Cornelis, Claas Cornelis en een tweede Cornelis Cornelis.

                 De genoemde Claas Cornelis is de latere stamvader van de Jaarsveldse tak van de familie Den Uijl.

                 Het is niet onaannemelijk, dat hij vernoemd is naar de echtgenoot van Adriaantje Bastiaans den Uijl, zijn oom Claas Jacobs, die begin jaren '50 is overleden.
f81v 17-9-1662.
Gijsbert Meertens out ca 50 jaar, Cornelis Bastiaense den Uijl out ca 42 jaar, verkl. Pieter Jacobse etc.
RA.8 8-1674.
Cornelis Adriaans Maat eijser, de kinderen van Cornelis Bastiaans den Uijl gedaechde.
65,71,73,79.

                      Cornelis en Ariaenken wonen in Langerak.

                      Volgens een akte in het Oud Rechterlijk Archief van Langerak opgemaakt op 10/20-Nov 1666,

                      Compareerden Cornelis Bastiaenszn den uijlen Aerjaentgen Cornelis desselvs huisvrouw, mitsgaders

                      Aertien Cornelisdr huisvrouw van Mr bartholomes zwaagers alle wonende in Langerak, dewelken verklaarden t.n.v.

                      de drossaard ende eerst de voorn.Cornelis Bastiaenszn den Uijl en Aeriaentgen dat zij van teeun Jans wede van

                      Jan van Gasten in hare gebruiken (..).

                      Uit datzelfde archief (..) worden gehoord voor schout en schepenen en Cornelis Bastiaenszn den Uijl out omtrent

                      twee en veertich jaren verklaart, dat de eerdere akte ( van 17 Juli 1662 juist is.

                      In de voor juist verklaarde akte van 6 juni/ 26 juni 1661 staat dat Gijsbert Mertenszn en

                      Cornelis Bastiaenszn den Uijl "(..) hebben staan arbeiden achter de Waal aan de dijk denselven dijk te maken (..0.

 

                      Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.                   Annigje Cornelisdr Uijl den,

             tr. in 1673 met

                       Bastiaen Gijsbertsznx

                      Op de Rechtsdag te Langerak op 29 Juli 1674 komt het volgende aan de orde;

                      Cornelis Arienszn Maet eiser contra de kinderen van Cornelis Bastiaenszn den Uijl.

                      Betreft huur van land dat de vader van de gedaagden in1671 in gebruik had.
      Bastiaen Gijsbertszn voor hem zelven en zijn zwagers tezamen de kinderen van

                       Cornelis Bastiaenszn zei niet te weten datzij aan eiser iets schuldig te zijn.
     Op de rechtsdag 21/31 Okt 1674 condemneren de schepenen de gedaagden
.

2.                   Cornelis (?) Corneliszn Uijl den,

               tr. met

                      Merrigje Willems.

3.                   Cornelis Cornelisz Uijl den, geb. te Langerak, volgt IVa.

4.                   Claes Cornelisz Uijl den, geb. circa 1660, volgt IVb.

 

IIIb.                 Leendert Corneliszn Redelijckheijt de, zn. van Cornelis Corneliszn Redelijckheijt (II)(Diaken van Goudriaan 1620) en Ursula ( Urseltgen ) Floren (Florisdr )

                       ged. te Goudriaan op 5 okt 1636, ovl. (hoogstens 43 jaar oud) voor 29 aug 1680,

                 Not bij Leendert ;.
Op 2 dec 1669 compareerde Leendert Cornelisz de Redelijckheyt en Ariaentgen Jansdr, echtelieden wonende binnen Goudriaan.
Leendert gezond en Ariaantje ziek t bed liggend.
Ze verklaren elkaar tot universeel erfgenaam met de verplichting de kinderen op te voeden.
De weeskamer word uitgesloten.
Op 1 dec 1709 compareerden Ariaentie Jansdr, laatst weduwe van Jan Cornelisz van der Wal, Lijsbeth Nijssen ter Lauw,

                 weduwe van Cornelis Jansz van der Wal, die een zoon was van Adriaentje Jansdr, mitsgaders Jan Jansz van der Wal,

                 mede een zoon em laatstelijk Cornelia Leendertsz de Redelijckheijt, mede een zoon van Adriaentje Jansdr.
Adriaentje, was overvallen door een ongemak aan haar gezicht " waardoor zij zich niet alleen kon redden.
De drie kinderen verklaren dat de waarde van de boedel niet voldoende was om de kosten van haar onderhoud te betalen.
Daarom doneert Adriaentje, inter vivos "haar gehele boedel aan haar drie kinderen, mits zij haar leven lang door hen

                 zal worden onderhouden.
De tweede comparante ziet af van haar deel in de donatie en de derde comparant aanvaardt de boedel,

                 huis, erf, schuur, bouw, gereedschap, in en uitschulden en zal zijn halfbroer 50 gulden geven voor het onderhoud.

                otr. (ongeveer 32 jaar oud) te Goudriaan op 15 jun 1669 met

                       Ariaentje Jans, dr. van Jan Barentsz en Geertgen Claesdr, geb. te Langerak, begr. te Goudriaan op 15 sep 1728.

            

                      Is wettelijck ondertrout leendert Cornelisz de Redelijckheid j.m. van Goudriaen met

                      Ariaentjen jans j.d. van langerack. beijde woonende alhier ter plaetse ende sijn.

 

                      Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.                   Cornelis Redelijckheijt de, ged. te Goudriaan op 9 feb 1670.

2.                   Cornelis Leenderts Redelijkheijd de, ged. te Goudriaan op 13 mrt 1672, ovl. (ongeveer 49 jaar oud) op 16 jan 1722, volgt IVc.

3.                   Geertjen Redelijckheijt de, ged. te Goudriaan op 29 mrt 1676.

 

Generatie IV

 

 

IVa.                Cornelis Cornelisz Uijl den, zn. van Cornelis Bastiaenszn Uijl den (Dijkwerker) en Ariaenken Cornelis Redelijckheijt (IIIa),

                       geb. te Langerak, ged. te Nieuwpoort op 4 dec 1661,

                 Voor de schepenen van Langerak, Compareerde ( op 24 Sept 172) Cornelis Cornelisz den Uijl, wed van Annigje Cornelisdr,

                 won. in deze vrijheerelijkheid en Jannitge Maartens Bouman, won tot jaarsveld ten eenre, Bastiaan Corneliszn,

                 Arien Corneliszn ende Willem Corneliszn den Uijl, zo voor haar zelven als haar sterk makende voor

                 Cornelis Corneliszn den Uijl de Jonge alle zonen van den eersten comparant.
Item Annitge Cornelis den Uijl, minderjarige dochter van de eerste comparant, geass met haar broeders

                 alsmede met Willem Bastiaensz haar neve marernel, mitsgaders Heinen Harmanszn en Klaas Kaptein,

                 diaconen intervenierende voor Cornelis en Annitge Jacobs, minderjarige kinderen van Ariaantge Cornelis den Uijl

                een mede dochter van de eerste comparant, alle geprocreerd bij zij zal.Huisvrouw Annigje Cornelisdr.
Gevende de eerste comparanten te kennen zij zij voornemens waren te trouwen en zijn zij overeengekomen

                 dat ieder van de comparanten zal maken een memorie van de boedel en dat gemeenschap van goederen zal zijn uitgesloten.
De langstlevende zal mogen blijven bewonen het huisje dat de eerste comparant bezit en gebruik hebbende van het erfje annex.
Na het overlijden van beiden zullen de goederen succederen op de erfgenamen ab intestato.
De andere partij zal de eerste comparant niet moeijen omtrent de successie van hum moeders deel.
NA ORA Langerak 17 fol s.f.van 14 sept 1711.

               tr. (ongeveer 21 jaar oud) (1) te Langerak op 20 apr 1683 met

                       Annigje Cornelidr ( Relieks ), geb. te Langerak, ovl. voor 24 sep 1722.

                     

                      Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.                   Cornelis Cornelisz Uijl den, ged. te Langerak op 7 jul 1684, volgt Va.

2.                   Ariaentje Cornelisdr Uijl den Alias Relikse, ged. te Langerak op 7 mrt 1686,

             otr. (ongeveer 21 jaar oud) (1) te Ameide op 16 jul 1707 met

                      Aert Janszn Berg van den

             tr.(2) met

                      Jacob Maertenszn Verwael

3.                   Annigje Cornelisdr Uijl den, ged. te Langerak op 29 apr 1688, ovl. (hoogstens 12 jaar oud) voor 2 jan 1701.

4.                   Bastiaan Corneliszn (Relickh ) Uijl den Alias Relikse (Relix), ged. te Langerak op 6 jul 1690,

                      ovl. (ongeveer 46 jaar oud) te Willige Langerak in 1737, volgt Vb.

5.                   Arij Corneliszn Uijl den, ged. te Langerak op 11 dec 1692,

            otr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 29 jaar oud) te Langerak op 15 mei 1723 met

                      Gerrigje Peters Corevaer, dr. van Peter Leenderts Corevaer en Pietertje Arends, ged. te Langerak op 16 jul 1693.

                      Opmerking bij Arij ; Soldaat onder her regiment van den oversten Terson, onder den

                      Capiteijn Toewaarts, ten dienste van der Verenigde Nederlanden in 1738.

                      Wonen in Langerak over Leck, Uit dit huwelijk zijn er nakomelingen.

6.                   Mergie Cornelis Uijl den, ged. te Langerak op 15 sep 1694, ovl. (hoogstens 28 jaar oud) voor 24 sep 1722.

7.                   Willem Corneliszn Uijl den, ged. te Langerak op 19 dec 1697, ovl. (minstens 24 jaar oud) na 24 sep 1722.

8.                   Annigje Cornelis Uijl den, ged. te Langerak op 2 jan 1701, ovl. (ongeveer 49 jaar oud) te Reeuwijk op 25 mei 1750,

              tr. te Reeuwijk met

                       Pieter Janszn Dul

 

                      Cornelis Cornelisz Uijl den,

                 tr.(2) met

                      Jannigje Maartens Bouman

                      (Jannigje

                 tr.(1) met

                      Cent Arienszn).

                      Attestatie naar Langerak 18 Okt 1722.

                

 

IVb.                Claes Cornelisz (Cornelisse) Uijl den, zn. van Cornelis Bastiaenszn Uijl den (Dijkwerker) en Ariaenken Cornelis Redelijckheijt (IIIa),

                       geb. circa 1660,

                 tr. (ongeveer 26 jaar oud) te Lopikerkapel in 1686 (28 feb 1686) met

                        Ludowie Cornelisdr (Ludowica) Langerak van

 

                      Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.                   Cornelis Claesz Uijl den, geb. te Jaarsveld in 1686, volgt Vc.

2.                   Adriaentje Claesdr Uijl den, geb. te Jaarsveld in 1688.

3.                   Merrigje Claesdr Uijl den, geb. te Jaarsveld circa 1690, ovl. (ongeveer 54 jaar oud) te Jaarsveld in 1744, volgt Vd.

4.                   Cornelia Claesdr Uijl den, geb. te Jaarsveld in 1693, ovl. (ongeveer 53 jaar oud) te Jaarsveld in 1746, volgt Ve.

5.                   Bastiaen Claesz Uijl den, geb. te Jaarsveld circa 1695, volgt Vf.

 

IVc.                Cornelis Leenderts Redelijkheijd de, zn. van Leendert Corneliszn Redelijckheijt de(IIIb)en Ariaentje Jans,

                       ged. te Goudriaan op 13 mrt 1672, Schepen van Goudraen 1712/13, ovl. (ongeveer 49 jaar oud) op 16 jan 1722,

 

                      Cornelis Testeert Goudriaan 30-12-1714.
Op 30 dec 1714 institueren Cornelis Leendertsz de Redelijckheijt, oud schepen van Goudriaan, getrouwd met

                 Joosgen Frederiicks Honcoop, wonende op de Zuidzijde van Goudriaan, elkaar tot universeel erfgenaam.
Daaraan verbonden de conditie dat de kinderen doe door de eerst stervende worden nagelaten,

                 zullen worden onderhouden tot zij twintig jaar zijn.
Mocht de langstlevende hertrouwen dan doet deze afstand van de helft van de boedel
.

 

                otr. te Goudriaan op 21 mrt 1705, tr. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 35 jaar oud) te Goudriaan op 5 apr 1705 met

                       Joosica ( Joosje ) Frederiks Honckoop, dr. van Frederick Cornelis Honckoop en Geertje Cuijnders,

                       ged. te Goudriaan op 15 dec 1669, begr. te Goudriaan op 24 jul 1728.

                      gegevens Gaarder.

                      Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.                   Leendert Cornelisz Redelijkheijd de, ged. te Goudriaan op 6 jan 1706,

                      ovl. (ongeveer 57 jaar oud) te Goudriaan op 10 feb 1763, volgt Vg.

2.                   Geertruij Redelijkheijd de, ged. te Goudriaan op 17 feb 1709.

 

Generatie V

 

 

Va.                 Cornelis Cornelisz Uijl den, zn. van Cornelis Cornelisz Uijl den (IVa)en Annigje Cornelidr ( Relieks ), ged. te Langerak op 7 jul 1684,

                      In het Oud Archief van Wijngaarden is een, Lijste van de weerbare mannen van sestien jaren out gevonden ende

                      opgeschreven in de Heerlijkheid Van Wijngaerden en Ruijbroek "uit 1747.

                      Hierop staan de broers Dirk, Matthijs en Cornelis Redelijkheijd vermeld.

                      Achter hun namen staat, onvernoge ".

                      Op een soortgelijke lijst van 27 Nov 1784 komt de naam niet meer voor.

                  tr. met

                      Trijntje Dirkse Jong de ged. te Langerak op 20 dec 1685.

                    

                      Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.                   Dirk Cornelisse Uijl den Alias Redelijkheijd, ged. op 21 okt 1708,

                      diaken van Wijngaarden 1743/44, begr. te Blokland op 24 nov 1777,

               tr. (ongeveer 40 jaar oud) (1) te Wijngaarden op 19 apr 1749 met

                      Ariaantje Willemse Kreukniet, geb. te Nederblokland.

                      van Dirk en de beide echtgenotes zijn geen kinderen bekend.

                tr.(2) met

                      Ariantije Stolk, ovl. te Ottoland op 21 dec 1801. .

2.                   Annigje Cornelisse Redelijkheyt / Redelijkheid, geb. te Langerak, volgt VIa.

3.                   Aaltje Cornelisse Redelijkheijt de, ged. op 23 mei 1711, begr. te Goudriaan op 14 mrt 1749,

             otr. op 9 apr 1739, tr. (ongeveer 27 jaar oud) te Wijngaarden op 21 apr 1739 met

                       Arie Sijmense Benschop, zn. van Sijmon Claaszn Benschop en Niesje Pieters Brouwer

4.                   Cornelis Cornelisse ( de Jonge ) den Uijl Alias Redelijkheijt

                      geb. te Wijngaarden, diaken 1750-1751 en ouderling 1756-1758 van Wijngaarden,

            otr. (1) op 16 apr 1746, tr. (Lijsbet ongeveer 26 jaar oud) te Wijngaarden op 8 mei 1746 met

                      Lijsbet Huijbertse Bergh van den, dr. van Huijbert Leendertsz Bergh van den en Willemtje Jansse Broer,

                      ged. te Wijngaarden op 19 nov 1719, ovl. te Wijngaarden tussen 2-8-1750 en 19-2-1751.

                      De naamdragende nakomelingen van Cornelis zijn uitgestorven.

            tr. (2) te Wijngaarden op 19 feb 1751 met

                       Leentje Dirkse Wit de geb. te Gijbeland, ovl. te Oud‑Alblas. .

5.                   Merrichje Cornelisse Uijl den Alias Redelijkheid, ged. te Sliedrecht op 20 aug 1719,

            tr. (resp. ongeveer 36 en ongeveer 30 jaar oud) te Wijngaarden op 4 jan 1756 met

                      Arie Cornelisse Slingeland, ged. te Bleskensgraaf op 19 aug 1725, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te Bleskensgraaf op 8 mrt 1794.

6.                   Tijs Uijl den, ged. te Wijngaarden op 20 mei 1725.

7.                   Thijs ( Matthijs) Uijl den Alias Redelijkheijt, ged. te Wijngaarden op 4 feb 1731, begr. te Sliedrecht op 18 mrt 1763, volgt VIb.

8.                   Niesje Uijl den Alias Redelijkheijt, ged. te Wijngaarden op 4 feb 1731, begr. te Sliedrecht,

             tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 27 jaar oud) te Wijngaarden op 29 apr 1754 met

                      Gijsbert Bastiaanse Jong de, zn. van Bastiaan Janszn Jong de en Annigje Philipse Brouwer,

                      ged. te Bleskensgraaf op 13 jul 1726.

 

Vb.                 Bastiaan Corneliszn (Relickh ) Uijl den Alias Relikse (Relix), zn. van Cornelis Cornelisz Uijl den(IVa)en Annigje Cornelidr ( Relieks ),

                       ged. te Langerak op 6 jul 1690, ovl. (ongeveer 46 jaar oud) te Willige Langerak in 1737

                 ,Not bij Bastiaen ;.
Op 23 jan 1714, Compareerde voor schout en schepenen van de Vrije Heerlijkheid Langerak Bastiaan Cornelisse den uijl,

                 weduwnaar van Geertrui Pieters, wonende in deze vrijheerlijkheid ten eenre ende Dirk Jansz wonende in tienhoven als

                 naaste bloedvoogd van het nagenoemde kind bij gemelte geertruij Pieters nagelaten en bij de eerste comparant

                 geprodcureerd ter andere zijde (..) kind genaam Annitge, oud tien jaar op te voeden en onderhouden in eten en drinken (..)

                  tot sijnen mondige dage of huwelijken staten (..) Actum Langerak 130jan 1714.

                tr.(1) met

                      Willempje Paulusdr (Willemtje, Paulusse) Hoogendoorn (Hogendoorn), dr. van Paulus Jacobse Hogendoorn.

                     

                    heeft een relatie met Willemtje.

 

                      Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.                   Geertruij Relikse ( Uijl den ), ged. te Langerak op 20 sep 1716,

            otr. te Oudewater op 6 dec 1737, tr. (ongeveer 21 jaar oud) te Langerak op 22 dec 1737 met

                      Cornelis Jansz Voordouw, zn. van Jan Jansz Voordouw en Willemijntje Cornelis Wit de, geb. te Papekop.

2.                   Kind Relinx, ged. te Langerak op 20 mrt 1718.

3.                   Paulus Bastiaans Relix, ged. te Langerak op 6 apr 1721.

4.                   Maria Bastiaans Uijl den Alias Redelijkhijdt, ged. te Langerak op 19 mrt 1723

            tr. (ongeveer 18 jaar oud) te Langerak op 26 mrt 1741 met

                      Peter Frederickz Ravesteyn, zn. van Frederick Jansz Ravesteyn, geb. te Lakerveld,

                       (Peter tr.(2) met Annigje Pieters Verwoerd).

5.                   Cornelis Bastiaans Bastiaans Uijl den, geb. te Langerak of Ameide op 5 nov 1724, volgt VIc.

6.                   Jannigje Bastiaans Uijl den, ged. te Langerak op 23 jun 1726.

7.                   Paulus Bastiaans Uijl den, ged. te Langerak op 5 feb 1730.

8.                   Thomas Uijl den, ged. te Langerak op 25 mei 1732.

 

                      Bastiaan Corneliszn (Relickh ) Uijl den Alias Relikse (Relix)

                   tr.(2) met

                      Geertruij Petersdr, ovl. voor 1714.

 

                      Uit dit huwelijk één dochter:

1.                   Annigje Bastiaans, ged. te Langerak op 23 nov 1712.

 

Vc.                 Cornelis Claesz Uijl den, zn. van Claes Cornelisz Uijl den (IVb)en Ludowie Cornelisdr Langerak van, geb. te Jaarsveld in 1686,

                tr. (resp. ongeveer 34 en ongeveer 26 jaar oud) in 1720 met

                       Beligje / Beelichje Floren Nieuwkerck, dr. van Floor Teunisz Nieuwkerck van en Fijgje Willemsdr Nieuweboer de,

                       geb. te Kortehoeven Lexmond in 1694, RK,

                       (Beligje / Beelichje

                tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 21 jaar oud) (1) te Lexmond op 8 okt 1716 Voor het gerecht met

                       Jan Gerritsz Lexmont, zn. van Gerhardus Johannesz Lexmond en Adriaentje Bastiaans Fuijck / Vuijck.).

 

                      Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.                   Claas / Klaas Cornelisz Uijl den, geb. te Jaarsveld in 1725, begr. te Jaarsveld op 9 feb 1774, volgt VId.

2.                   Teunis Cornelisz Uijl den begr. te Jaarsveld op 20 jul 1787, volgt VIe.

3.                   Annigje Cornelisdr Uijl den, begr. te Jaarsveld op 17 mei 1769, volgt VIf.

4.                   Fijgje Cornelisdr Uijl den, ovl. voor 1753,

               otr. te Lopikerkapel op 7 mei 1745 met

                       Arien Theunisz Bloos

                      (Arien

                tr.(2) met Trijntje Cornelisdr Steenkamer)

 

                      Beligje / Beelichje Floren Nieuwkerck, dr. van Floor Teunisz Nieuwkerck van en Fijgje Willemsdr Nieuweboer de,

                 tr. (1) met

                      Jan Gerritsz Lexmont, zn. van Gerhardus Johannesz Lexmond en Adriaentje Bastiaans Fuijck / Vuijck.,

                      ged. RK te Ijsselstein op 30 nov 1694 Jannigje Bastiaense, jd.

 

                      Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.                   Gerrit Jansz Lexmont

2.                   Floris Jansz Lexmont

 

Vd.                 Merrigje Claesdr Uijl den, dr. van Claes Cornelisz Uijl den (IVb)en Ludowie Cornelisdr Langerak van, geb. te Jaarsveld circa 1690,

                       ovl. (ongeveer 54 jaar oud) te Jaarsveld in 1744,

               tr. (hoogstens 30 jaar oud) voor 1720 met

                       Abraham Hortensius, ovl. te Jaarsveld in 1754.

 

                      Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.                   Hendrik Hortensius, ovl. te Jaarsveld in 1772,

               tr. met

                      Annigje Bijl, ovl. te Jaarsveld in 1769.

2.                   Lidewij Hortensius, geb. in 1720, ovl. (ongeveer 35 jaar oud) te Jaarsveld in 1755,

               tr. met

                      Jan Jansz Bode de

3.                   Maria Hortensius, geb. te Jaarsveld in 1728, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te Jaarsveld in 1793,

               tr. met

                      Arie Koen van der

4.                   Maagje Abrahamsdr Hortensius, ged. te Lopik op 25 apr 1728 (getuige: Geertje wede Jan Hortensius).

 

Ve.                 Cornelia Claesdr Uijl den, dr. van Claes Cornelisz Uijl den (IVb)en Ludowie Cornelisdr Langerak van,

                       geb. te Jaarsveld in 1693, ovl. (ongeveer 53 jaar oud) te Jaarsveld in 1746,

                  tr. met

                       Bastiaan Schinkel

 

                      Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.                   Maria Schinkel,

                tr.(1) met

                      Barend Mijden van der.

                tr. (2) te Lopik in 1763 met

                      Hendrik Versteeg.

2.                   Arien Schinkel, geb. te Jaarsveld in 1737,

                tr. met

                      Wijntje Nobel

3.                   Liedewij Schinkel,

               tr. te Lopik in 1766 met

                      Dirk Mourick

 

Vf.                 Bastiaen Claesz Uijl den, zn. van Claes Cornelisz Uijl den (IVb)en Ludowie Cornelisdr Langerak van,

                      geb. te Jaarsveld circa 1695,

               tr. (ongeveer 34 jaar oud) (1) te Lopik in 1729 met

                      Meijnsje Arents Straver                    

 

 

                      Bastiaen Claesz Uijl den,

                tr.(2) met

                      Maria Kriek van der ovl. in 1741.

 

                      Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.                   Liedewij Bastiaensdr Uijl den, geb. te Jaarsveld in 1731,

             tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 34 jaar oud) te Ameide in 1756 met

                      Daniel Jong de, geb. te Ameide in 1722.

2.                   Claas Bastiaensz Uijl den, geb. te Jaarsveld in 1734,

             tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 24 jaar oud) te Vianen in 1761 met

                      Annigje Hooft van geb. te Vianen in 1737.

3.                   Anna Bastiaansdr Uijl den, geb. in 1738,

            tr. (ongeveer 35 jaar oud) te Ameide in 1773 met

                      Gijsbert Mourik.

 

                      Bastiaen Claesz Uijl den,

              tr. (ongeveer 48 jaar oud) (3) in 1743 met

                      Niesje Ariens Jong de, ovl. te Vianen in 1791.

 

                      Uit dit huwelijk één dochter:

1.                   Mijnsje Bastiaansdr Uijl den, geb. te Jaarsveld, ovl. te Vianen in 1799,

              tr. te Jaarsveld in 1767 met Marten Weyer de

 

 

Vg.                 Leendert Cornelisz Redelijkheijd de, zn. van Cornelis Leenderts Redelijkheijd de (IVc)(Schepen van Goudraen 1712/13)

                       en Joosica ( Joosje ) Frederiks Honckoop, ged. te Goudriaan op 6 jan 1706,

                       Schepen van Goudriaan 1733 en 1760-1762, lidmaat 1751, diacon 1757/58,

                       ovl. (ongeveer 57 jaar oud) te Goudriaan op 10 feb 1763 Impost,

            otr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 21 jaar oud) te Goudriaan op 20 nov 1728 met

                      Cornelia Ariense Roskam, dr. van Arie Jillisz Roskam en Marij Wouters Roscam,

                      ged. te Wijngaarden op 6 nov 1707, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te Goudriaan op 15 jul 1782 Impost.

                      Not bij Leendert '.
Leendert Cornelis de Redelijckheijt, jongeman maakt op 18-1-1720 zijn testament en, institueert zijn moeder

                Joosgien Fredericks tot zijn enige erfgenaam en zijn omen en moeijen zijde in zijn moeders plaats.

                      Uit dit huwelijk 12 kinderen:

1.                   Cornelis Leenderts Redelijkheid de, ged. te Goudriaan op 11 sep 1729, ovl. (ongeveer 37 jaar oud) te Berkenwoude op 30 jul 1767, volgt VIg.

2.                   Joosje Leenderse Redelijkheijd de, ged. te Goudriaan op 15 apr 1731,

                      ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Bergambacht in mrt 1803, otr. op 23 feb 1759,

             tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 5 jaar oud) te Goudriaan op 18 mrt 1759 met

                      Daniel Cornelisz Lelij de, zn. van Cornelis Danen en Marijtje Pleunen Evegroen, ged. te Bergambacht op 14 mei 1753,

                      Gezworene van Bergambacht, ovl. (ongeveer 51 jaar oud) te Bergambacht op 22 jun 1804.

3.                   Marijchie Leenderse Redelijkheijd de, ged. te Goudriaan op 15 apr 1731, begr. te Goudriaan op 1 mei 1733.

4.                   Arij ( Arien ) Leendertsz Redelijkheijd de, ged. te Goudriaan op 28 dec 1732,

                      ovl. (ongeveer 50 jaar oud) te Ouderkerk a/d Ijssel op 11 nov 1783, volgt VIh.

5.                   Fredrik Leendertsz Redelijkheijd de, ged. te Goudriaan op 12 dec 1734, Armmeester te Nieuwerkerk aan den IJssel,

                      ovl. (ongeveer 55 jaar oud) te Nieuwerkerk a/d Ijssel op 16 apr 1790,

              tr. (beiden ongeveer 32 jaar oud) te Nieuwerkerk a/d Ijssel op 29 mrt 1767 met

                      Christina Hoof van t, dr. van Hendrik Cornelisse Hoof van t en Sijtje Pieters Helderop,

                      ged. te Nieuwerkerk a/d Ijssel op 12 sep 1734, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Nieuwerkerk a/d Ijssel op 1 dec 1810.

                      Frederik en Christina krijgen geen kinderen.

6.                   Gerrit Leendertze Redelijkheijd de ged. te Goudriaan op 4 nov 1736, Boer, diacon 1782 / 83,

                       ovl. (ongeveer 47 jaar oud) te Goudriaan op 15 apr 1784,

                tr. (beiden ongeveer 43 jaar oud) te Goudriaan op 2 jan 1780 met

                       Annigje Bastiaanse Verwolff / Verwolt, dr. van Bastiaan Joris Verwolff en Claartje Jans Dood van den,

                        ged. te Goudriaan op 22 apr 1736, Boerin, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) te Goudriaan Leeftijd: 82 op 6 okt 1816 Aktenummer: 25.

                      Gerrit en Annigje krijgen geen kinderen.

                      Om te voorkomen dat door huwelijk onroerende goederen van de familie Terlouw vervreemden is een akte opgemaakt.

                      Een gevonden memorie wijst hier nog eens op, Annigje bastiaansz en Verwolf eertijts wede van gerrit Ariensz Terlouw

                      en nu getrouwt met gerrit dereedelijkheijd, mag haare vaste goederen met beswaren off verkoopen,

                       volgens acte datum 19 Juny 1780 in t, Comparitie boek A; folio 136 also geregistreert, 't geen alhier dient voor Memorie.

7.                   Wouter Leendertsz Redelijkheijd de, ged. te Goudriaan op 16 aug 1738,

                      ovl. (ongeveer 46 jaar oud) te Berkenwoude op 8 aug 1785, volgt VIi.

8.                   Maria Leenderse Redelijkheijd de, ged. te Goudriaan op 21 aug 1740, ovl. (ongeveer 31 jaar oud) te Goudriaan op 11 aug 1772.

9.                   Jan Leendertsz Redelijkheijd de, ged. te Stolwijk op 11 nov 1742, begr. te Brandwijk op 26 mrt 1785,  

                      Not bij Jan ; De naamdragende nakomelingen van Jan zijn uitgestorven.

             tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 25 jaar oud) te Goudriaan op 29 sep 1765 met

                      Leijntje Willems Ooms, dr. van Willem Dirkse Ooms en Maria Dirkse Wemmers, ged. te Brandwijk op 1 jan 1740,

                      ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Gijbeland op 27 okt 1810.

10.                 Marijgje Redelijkheijd de, geb. te Stolwijk in 1745.

11.                 Geertruij Leenderse Redelijkheijd de, ged. te Stolwijk op 30 jul 1747, ovl. (ongeveer 31 jaar oud) te Goudriaan in 1779,

             tr. (resp. ongeveer 15 en ongeveer 19 jaar oud) te Goudriaan op 10 feb 1763 met

                      Dirk Ruijter de, zn. van Johannis Flore Ruijter de en Jannigje Dirksze Toom denx, geb. te Ottoland in 1744,

                      Particulier, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te Goudriaan op 11 nov 1821.

12.                 Jillis Leendertsz Redelijkheijd de, ged. te Stolwijk op 29 mrt 1750, ovl. (ongeveer 6 maanden oud) te Stolwijk op 16 okt 1750.

 

Generatie VI

 

 

VIa.                Annigje Cornelisse Redelijkheyt / Redelijkheid, dr. van Cornelis Cornelisz Uijl den (Va)en Trijntje Dirkse Jong de,

                      geb. te Langerak,

              otr. te Wijngaarden op 20 apr 1738 met

                      Lauweris Cornelisse Prins, geb. te Ouderkerk.

 

                      Uit dit huwelijk één zoon:

1.                   Cornelis Ook Cnelis Lauwris Prins ged. te Oud‑Alblas op 21 feb 1738, volgt VIIa.

 

VIb.                Thijs ( Matthijs) Uijl den Alias Redelijkheijt, zn. van Cornelis Cornelisz Uijl den (Va)en Trijntje Dirkse Jong de,

                       ged. te Wijngaarden op 4 feb 1731, begr. te Sliedrecht op 18 mrt 1763,

                 tr. (ongeveer 24 jaar oud) te Wijngaarden op 25 jan 1756 met

                      Kundertje Bastiaans Jong de, geb. te Neder Hardinxveld Z.H, ovl. te Sliedrecht op 20 sep 1797.

 

                      Volgt VIa.

                      Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.                   Cornelis Redelijkheijt, ged. te Wijngaarden op 5 dec 1756,

               tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 30 jaar oud) te Sliedrecht op 26 nov 1785 met

                     Cornelia Visser, ged. te Sliedrecht op 18 mei 1755, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) te Sliedrecht op 11 jan 1838.

                      Van Cornelis en Cornelia zijn geen kinderen bekend

2.                   Bastiaan Redelijkheijt ged. te Wijngaarden op 15 mei 1758.

3.                   Arij Redelijkheid, geb. te Niemandsvriend‑Wijngaarden, ged. te Wijngaarden op 23 mrt 1760,

                      ovl. (ongeveer 79 jaar oud) te Sliedrecht op 12 apr 1839,

                tr. (beiden ongeveer 37 jaar oud) te Sliedrecht op 15 aug 1797 met

                      Arijaantje Veth, dr. van Jacob Veth en Geertje Roskam, geb. te Sliedrecht in 1760,

                       ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Sliedrecht op 12 dec 1832.

4.                   Trijntje Redelijkheid, ged. te Streefkerk op 24 jun 1764.

5.                   Knelia ( Kornelia ) Redelijkheid, ged. te Streefkerk op 14 sep 1766, ovl. (ongeveer 46 jaar oud) te Sliedrecht op 12 aug 1813,

             tr. met

                      Dirk Boon de, geb. te Schelluinen in 1763, Bouwman.

6.                   Teunis Redelijkheid, ged. te Streefkerk op 15 okt 1769, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) te Sliedrecht op 11 dec 1826, volgt VIIb.

 

VIc.                Cornelis Bastiaans Bastiaans (Cornelis) Uijl den, zn. van Bastiaan Corneliszn (Relickh ) Uijl den Alias Relikse (Relix)

                      (Vb)en Willempje Paulusdr Hoogendoorn geb. te Langerak of Ameide doop gegevens 27 mei 1725,

                      volgens de Genealogien uit de Alblasserwaard'' op 5 nov 1724, ged. te Langerak op 5 nov 1724,

                tr. (24 jaar oud) te Oudewater op 8 dec 1748 met

                      Maria Graaf van der (Graaff van der), dr. van Arij Jansz Graaff van der en Annetie Dirks Stock, geb. te Brandwijk.

                      Wonende te Papacop onder Oudewater.

                      een andere naam was Maria de Graaf.

                      Uit dit huwelijk 6  kinderen:

1.                   Bastiaan Cornelisz Uijl den, geb. te Papencop onder Oudewater Ut, ged. te Oudewater op 17 nov 1748,

              tr. (ongeveer 40 jaar oud) te Rotterdam op 12 mei 1789 met

                      Lijntje Rossum van

2.                   Arie Cornelisz Uijl den, geb. te Hekendorp, ged. te Oudewater op 20 okt 1750, ovl. (ongeveer 51 jaar oud)

                       te Rotterdam op 22 jul 1802, begr. te Rotterdam op 26 jul 1802,

              tr. (ongeveer 27 jaar oud) te Krooswijk Gem Rotterdam Z.H. op 26 mei 1778 met

                       Pietertje Ariens Jong de

3.                   Willemina Cornelisdr Uijl den, ged. te Oudewater op 20 aug 1752.

                      is nooit getrouwd.

4.                   Annetje Cornelisdr Uijl den, ged. te Oudewater op 19 jun 1754.

                      is nooit getrouwd.

5.                   Annetje Cornelisdr Uijl den, ged. te Oudewater andere naam voor Annetje was Johanna den Uijl op 14 dec 1755,

                      ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te Delft op 7 sep 1821,

                 tr. met

                       Pieter Toornenburg

6.                   Willmijntje / Wilhelmina Cornelisdr Uijl den, geb. te Papekop in jun 1758, volgt VIIc.

 

 

VId.                Claas / Klaas Cornelisz Uijl den, zn. van Cornelis Claesz Uijl den (Vc)en Beligje / Beelichje Floren Nieuwkerck,

                       geb. te Jaarsveld in 1725, begr. te Jaarsveld op 9 feb 1774,

                tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 22 jaar oud) te Jaarsveld in 1750 met

                       Marigje Bode de, dr. van Jan Jansz Bode de en Teuntje Koppelaar, geb. te Jaarsveld in apr 1727, begr. te Jaarsveld op 26 feb 1790.

                      Gegevens zijn uit Gens Nostra 58 2003 en door T.Oskam.

 

                      Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.                   Cornelis Uijl den, geb. te Jaarsveld op 1 jan 1752, begr. te Jaarsveld op 23 jul 1811, volgt VIId.

2.                   Maarten Claasz Uijl den, geb. te Jaarsveld op 31 aug 1755, begr. te Jaarsveld op 9 mrt 1817, volgt VIIe.

3.                   Jan Klaaszn Uijl den, geb. te Jaarsveld in okt 1758, ovl. (72 jaar oud) te Jaarsveld op 17 mei 1831, volgt VIIf.

4.                   Beligje Uijl den, geb. te Jaarsveld in jan 1760, begr. te Jaarsveld op 20 dec 1805,

           tr. (resp. 19 en ongeveer 24 jaar oud) te Lopikerkapel op 24 mei 1779 met

                     Willem Oosterom van, zn. van Huybert Jansz Oosterom van en Willempje Willemsdr Jaersvelt van,

                     ged. te Lopikerkapel op 25 aug 1754, begr. te Jaarsveld op 3 mei 1818,

                     (Willem

          tr.(1) met

                    Margje Koolwijk.).

5.                   Theuntje Uijl den, begr. te Jaarsveld op 5 jun 1774.

6.                   Fijgje Uijl den, geb. te Jaarsveld in feb 1764, begr. te Benschop op 28 okt 1827,

              tr. (resp. 25 en ongeveer 41 jaar oud) te Jaarsveld op 10 jan 1790 met

                      Laurens Goudriaan, zn. van Klaas Meertens en Grietie Bitter, ged. te Benschop op 24 mrt 1748,

                      ovl. (ongeveer 82 jaar oud) te Benschop op 10 apr 1830. Uit dit huwelijk geen kinderen.

7.                   Bastiaan Uijl den, geb. te Jaarsveld in mrt 1770, begr. te Jaarsveld op 10 sep 1811.

 

VIe.                Teunis Cornelisz Uijl den, zn. van Cornelis Claesz Uijl den (Vc)en Beligje / Beelichje Floren Nieuwkerck,

                       geb. won. Lopik laatst te Jaarsvelderkapel, begr. te Jaarsveld op 20 jul 1787,

               otr. te Lopikerkapel op 17 jul 1756, tr. (Geertrui ongeveer 18 jaar oud) te Lopikerkapel op 28 aug 1756 met

                       Geertrui Blois / Bloos, dr. van Jan Blois en Gerrigje Wal van de, geb. in 1738 won. Lopik,

                       ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te Jaarsveld Leeftijd: 74 op 8 okt 1812 Aktenummer: 15.

 

                      Uit dit huwelijk 12 kinderen:

1.                   Jan Uijl den, ged. te Lopik op 4 nov 1759 (getuige: Annigje den Uijl, hvr van Cornelis de jong),

                      ovl. (2 jaar oud) te Jaarsveld, begr. op 11 okt 1762 In de Kerk.

2.                   Beligje Uijl den, geb. te Jaarsveld in 1764.

3.                   Kind Van Teunis Uijl den, begr. te Jaarsveld op 15 nov 1765 In de Kerk.

4.                   Jan Uijl den, geb. te Jaarsveld in 1769, begr. te Jaarsveld op 12 dec 1814.

5.                   Gerrigje Uijl den, geb. te Jaarsveld in 1774, begr. te Jaarsveld op 9 jun 1766 In de kerk.

6.                   Floor Uijl den, begr. te Jaarsveld op 15 aug 1771 in de kerk.

7.                   Kindje Van Teuunis Uijl den, begr. te Jaarsveld op 17 aug 1772 In de kerk.

8.                   Cornelis Uijl den, begr. te Jaarsveld op 21 jul 1774 In de kerk.

9.                   Cornelia Uijl den, geb. te Jaarsveld op 26 jul 1776.

10.                 Annigje Uijl den, geb. te Jaarsveld op 25 mei 1779.

11.                 Anna Uijl denx, ged. R te Cabauw op 18 mei 1780 (getuige: Beligje den Uijl).

12.                 Annetje Uijl den, ged. te Cabauw op 26 okt 1781 (getuige: Beligje den Uijl).

 

VIf.                 Annigje Cornelisdr Uijl den, dr. van Cornelis Claesz Uijl den (Vc)en Beligje / Beelichje Floren Nieuwkerck

                      begr. te Jaarsveld op 17 mei 1769,

                 tr. te Lopik op 19 mei 1743 met

                       Cornelis Jacobs Jong de

 

                      Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.                   Beligje Jong de, ged. te Lopik op 17 nov 1743 (getuige: Feijgje Cornelisse den Uijl),

             tr. (ongeveer 22 jaar oud) te Lopik op 17 nov 1765 met

                      Hendrik Hartsveld, geb. Jongeman van Lexmond.

2.                   Jacob Jong de ged. te Lopik op 21 jan 1748, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Jaarsveld op 3 jan 1815,

            tr. (ongeveer 27 jaar oud) te Jaarsveld op 16 apr 1775 met

                      Wijntje Goeverden van, geb. J.d van Demerick.

3.                   Catharina Jong de, ged. te Jaarsveld op 31 dec 1748,

            tr. met

                      Abraham Quast van der

 

VIg.                Cornelis Leenderts Redelijkheid de, zn. van Leendert Cornelisz Redelijkheijd de (Vg)(Schepen van Goudriaan 1733 en 1760-1762,

                       lidmaat 1751, diacon 1757/58) en Cornelia Ariense Roskam, ged. te Goudriaan op 11 sep 1729,

                       ovl. (ongeveer 37 jaar oud) te Berkenwoude op 30 jul 1767,

              otr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 21 jaar oud) te Goudriaan op 30 okt 1755, tr. te Berkenwoude met

                       Trijntje Jansse Jong de, dr. van Jajn Ariensz Jong de en Maria Leenderts Jong de, ged. te Berkenwoude op 14 mrt 1734,

                        ovl. (ongeveer 83 jaar oud) te Vlist op 1 jan 1818.]\

 

                      Uit dit huwelijk 3 dochters:

1.                   Maria Redelijkheid de, geb. in 1759, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Berkenwoude Leeftijd: 70 op 29 aug 1828 Aktenummer: 7,

              tr. met

                       Bastiaan Wal van der

2.                   Cornelia Redelijkheid de, geb. te Werkewoude in 1762, ovl. (ongeveer 83 jaar oud) te Leiderdorp op 5 jan 1845, volgt VIIg.

3.                   Lena Redelijkheid de geb. te Berkenwoude in 1766, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) te Vlist op 31 mrt 1827, volgt VIIh.

 

VIh.                Arij ( Arien ) Leendertsz Redelijkheijd de, zn. van Leendert Cornelisz Redelijkheijd de (Vg)

                      (Schepen van Goudriaan 1733 en 1760-1762, lidmaat 1751, diacon 1757/58) en Cornelia Ariense Roskam,

                      ged. te Goudriaan op 28 dec 1732, ovl. (ongeveer 50 jaar oud) te Ouderkerk a/d Ijssel op 11 nov 1783,

                  tr. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 23 jaar oud) (1) te Bergambacht op 26 jul 1764 Gaarder met

                     Jannetie Cornelisse Klijweg, dr. van Cornelis Klijweg en Neeltie Wisboom, ged. te Overschie op 15 jan 1741,

                     ovl. (ongeveer 25 jaar oud) te Bergambacht op 26 feb 1766.

 

                      Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.                   Willem Redelijkheijd de, ged. te Bergambacht op 28 jan 1770, ovl. (ongeveer 40 jaar oud) te Ammerstol op 24 aug 1810, volgt VIIi.

2.                   Leendert Redelijkheijd de, ged. te Bergambacht op 17 mrt 1771, Bouwman, ovl. (ongeveer 48 jaar oud) te Berkenwoude op 16 mei 1819.

                      Ongehuwd.

3.                   Cornelis Redelijkheijd de, ged. te Bergambacht op 28 feb 1773, Bouwman, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Berkenwoude

                       Leeftijd: 70 op 29 jun 1843 Aktenummer: 3,

              tr. (resp. ongeveer 38 en ongeveer 28 jaar oud) te Berkenwoude op 7 apr 1811 met

                      Margje Verwaal, dr. van Willem Roelen Verwaal en Adriaantje Pieterse Vliet van,

                      ged. te Stolwijk op 4 aug 1782, ovl. (ongeveer 83 jaar oud) te Berkenwoude Leeftijd: 83 op 3 nov 1865 Aktenummer: 13.

                      Cornelis en margje krijgen geen kinderen

4.                   Arij Redelijkheijd de, ged. te Stolwijk op 11 aug 1776, ovl. (ongeveer 8 jaar oud) te Ouderkerk a/d Ijssel op 14 aug 1784.

5.                   Maria Redelijkheijd de, ged. te Stolwijk op 5 jul 1778, ovl. (ongeveer 40 jaar oud) te Berkenwoude op 29 aug 1818, volgt VIIj.

6.                   Jannigje Redelijkheid de, ged. te Stolwijk op 19 jun 1774, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) te Ammerstol op 13 jan 1834, volgt VIIk.

 

                      Arij ( Arien ) Leendertsz Redelijkheijd de,

              tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 26 jaar oud) (2) te Bergambacht op 5 mrt 1763 met

                      Ariaantje Willemse Verkerk, dr. van Willem Ariense Verkerk en Jenneke Teinisse Spaan ged. te Bergambacht op 6 jan 1737,

                      Boerin, ovl. (ongeveer 88 jaar oud) te Berkenwoude op 2 mei 1825.

 

                      Uit dit huwelijk één dochter:

1.                   Cornelia Ariense Redelijkheijd de, ged. te Bergambacht op 4 aug 1765, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) te Rotterdam op 1 aug 1827, volgt VIIl.

 

VIi.                 Wouter Leendertsz Redelijkheijd de, zn. van Leendert Cornelisz Redelijkheijd de (Vg)

                      (Schepen van Goudriaan 1733 en 1760-1762, lidmaat 1751, diacon 1757/58) en Cornelia Ariense Roskam,

                      ged. te Goudriaan op 16 aug 1738, ovl. (ongeveer 46 jaar oud) te Berkenwoude op 8 aug 1785,

                 Not bij Woouter ;.
De naamdragende nakomelingen van Wouter zijn uitgestorven
.

                tr. (resp. ongeveer 37 en ongeveer 29 jaar oud) te Berkenwoude op 8 apr 1776 met

                       Ariaantje Ariens Buurman, dr. van Arie Cornelisz Buurman en Aaltje Ariens Bons, ged. te Langerak op 1 mei 1746,

                       werkvrouw, ovl. (ongeveer 83 jaar oud) te Streefkerk op 4 jun 1829.

                     

                      Uit dit huwelijk één dochter:

1.                   Cornelia Redelijkheijd de, geb. te Berkenwoude in 1779,

              tr. (resp. ongeveer 45 en ongeveer 42 jaar oud) te Streefkerk op 10 sep 1824 Aktenummer: 9 met

                      Arie Blom, zn. van Teunis Blom en Marrigje Twigt, geb. te Streefkerk in 1782.

Generatie VII

 

 

VIIa.               Cornelis Ook Cnelis Lauwris Prins, zn. van Lauweris Cornelisse Prins en Annigje Cornelisse Redelijkheyt / Redelijkheid (VIa),

                       ged. te Oud‑Alblas op 21 feb 1738,

              tr. (resp. ongeveer 39 en ongeveer 33 jaar oud) (1) te Oud‑Alblas op 7 mrt 1777 met

                       Grietje Joosten  Herwig dr. van Joost Maartensz Harwig en Marigie Geyze Gijsbersdr Vlot, ged. te Oud‑Alblas op 19 jan 1744 ,

                       (Grietje Joosten

              otr. (1) te Bleskensgraaf  ??? op 15 dec 1765, kerk.huw. (beiden ongeveer 21 jaar oud) te Oud‑Alblas op 5 jan 1766 met

                      Waarschijnlijk     Jillis Graaf van der, zn. van Anna Jilles Graaf van de),

                       (Grietje Joosten

              tr. (resp. ongeveer 36 en ongeveer 31 jaar oud) (3) te Oud‑Alblas op 9 jul 1780 met

                      Jan Zaanen).

 

                      Uit dit huwelijk één zoon:

1.                   Laurens Cornelisz Prins, geb. te Oud‑Alblas op 21 okt 1777, ged. te Oud‑Alblas op 26 okt 1777.

 

                      Grietje Joosten 3353 Herwig, dr. van Joost Maartensz Harwig en Marigie Geyze Gijsbersdr Vlot

                tr. (1) met

                      Waarschijnlijk   Jillis Graaf van der, zn. van Anna Jilles Graaf van de, geb. in 1745 vgls Corrie 1735.

 

                      Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.                   Annigje Jillis Graaf van der, ged. te Oud‑Alblas op 8 jun 1766.

2.                   Joost Jillis Graaf van der ged. te Oud‑Alblas op 9 aug 1767.

3.                   Anna Jillis Graaf van der, ged. te Oud‑Alblas op 9 apr 1769.

4.                   Marinus Jillis Graaf van der, geb. te Oud‑Alblas op 23 feb 1772, ged. te Oud‑Alblas op 1 mrt 1772.

 

                      Grietje Joosten 3353 Herwig

                tr. (3) met

                      Jan Zaanen, geb. circa 1749,

                      (Jan

               otr. (2) te Oud‑Alblas op 13 dec 1782, kerk.huw.

                       (resp. ongeveer 34 en ongeveer 24 jaar oud) te Oud‑Alblas op 1 jan 1783 met

                        Barber Jacobs Groot de).

 

                      Uit dit huwelijk één dochter:

1.                   Maria Jans Zaanen, geb. te Oud‑Alblas op 6 dec 1781, ged. te Oud‑Alblas op 9 dec 1781.

 

                      Cornelis Ook Cnelis Lauwris Prins,

                tr.(2) met

                     Fijgje Corse Nieuwpoort, geb. in 1749.

                      Uit dit huwelijk één dochter:

1.                   Annigje Cornelis Prins, geb. te Oud‑Alblas op 25 mrt 1776, ged. te Oud‑Alblas op 31 mrt 1776.

 

VIIb.               Teunis Redelijkheid zn. van Thijs ( Matthijs) Uijl den Alias Redelijkheijt (VIb)en Kundertje Bastiaans Jong de,

                       ged. te Streefkerk op 15 okt 1769, Bouwman, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) te Sliedrecht op 11 dec 1826,

                  Not bij Teunis '.
 Teunis Redelijkheid en Janna prins zijn via hun zonen Thijs Redelijkheid ( Geb Sliedrecht 23-nov-1801, + Sliedrecht 27-4-1878 )

                  en Kornelis Redelijkheid ( geb Sliedrecht 20 juli 1813 + Sliedrecht 5-4-1867 )

                  de stamouders van het huidige Sliedrechtse geslacht Redelijkheid.

               tr. (resp. ongeveer 29 en 20 jaar oud) te Sliedrecht op 25 mei 1799 met

                      Janna Bastiaanse Prins, dr. van Bastiaan Prins en Pleuntje Guijs, geb. te Naaldwijk‑Sliedrecht op 18 sep 1778,

                      ovl. (61 jaar oud) te Sliedrecht op 25 apr 1840.

                     

                      Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.                   Elizabeth Redelijkheid geb. te Sliedrecht in 1800,

              tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 30 jaar oud) (1) te Sliedrecht op 29 nov 1821 Aktenummer: 28 met

                      Matthijs Keiser de, zn. van Adrianus Keiser de en Annigje Krouwel, geb. te Sliedrecht in 1791.

              tr. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 36 jaar oud) (2) te Sliedrecht op 5 mei 1831 Aktenummer: 7 met

                      Matthijs Nederlof, zn. van Leendert Nederlof en Pleuntje Visser, geb. te Sliedrecht in 1795.

2.                   Tijs Redelijkheid, geb. te Sliedrecht in 1802, volgt VIIIa.

3.                   Bastiaan Redelijkheid geb. te Sliedrecht in 1808, volgt VIIIb.

4.                   Kundera Adriana Redelijkheid, geb. te Sliedrecht in 1811,

             tr. (beiden ongeveer 29 jaar oud) te Sliedrecht op 5 mrt 1840 Aktenummer: 11 met

                      Teunis Dekker, zn. van Teunis Dekker en Pietje Baan geb. te Sliedrecht in 1811.

5.                   Kornelis Redelijkheid, geb. te Sliedrecht in 1814, volgt VIIIc.

6.                   Pleuntje Redelijkheid, geb. te Sliedrecht in 1817,

             tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 29 jaar oud) te Sliedrecht op 5 mrt 1840 Aktenummer: 12 met

                      Jacob Batenburg, zn. van Pieter Batenburg en Neeltje Kroon, geb. te Sliedrecht in 1811.

 

VIIc.               Willmijntje / Wilhelmina Cornelisdr Uijl den, dr. van Cornelis Bastiaans Bastiaans Uijl den (VIc)en Maria Graaf van der,

                       geb. te Papekop (Papencop onder Oudewater Ut) in jun 1758, ged. te Oudewater op 8 jun 1758 (18 jun 1758),

              tr. (resp. 24 en 31 jaar oud) te Oudewater op 15 sep 1782 met

                      Aart Dirks Eijkelenstam, zn. van Dirk Barths Eijkelenstam en Maagje Linden van der, geb. te Jaarsveld op 1 okt 1750,

                      ovl. (52 jaar oud) te Goverwelle ( Goejanverwelle ) bij Gouda Z.H. in mei 1803, begr. te Oudewater op 23 mei 1803.

 

                      Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.                   Maria Aarts Eijkelenstam, ged. te Oudewater op 12 jan 1783, ovl. te Alblasserdam in 1783, volgt VIIId.

2.                   Marrigje Eijkelenstam, ged. NH te Oudewater op 29 okt 1786, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) te Tull en 't Waal op 5 mei 1847, volgt VIIIe.

3.                   Cornelis Aarts Eijkelenstam, geb. te Oudewater op 25 dec 1788, ovl. (hoogstens 4 jaar oud) voor 1793.

                      is nooit getrouwd.

4.                   Catharina Aarts Eijkelenstam, geb. te Oudewater op 4 jun 1791, ged. te Oudewater op 12 jun 1791 (getuige: Maria Eikelenstam),

              tr. (26 jaar oud) te Nieuwkoop op 26 sep 1817 met

                      Hermanus Pancrasz Hollander den

5.                   Cornelis Aarts Eijkelenstam, geb. te Oudewater op 28 okt 1793, volgt VIIIf.

6.                   Dirkje Aarts Eijkelenstam, geb. te Oudewater op 10 mei 1796, ged. te Oudewater op 15 mei 1796.

 

VIId.               Cornelis Uijl den, zn. van Claas / Klaas Cornelisz Uijl den (VId)en Marigje Bode de, geb. te Jaarsveld op 1 jan 1752,

                       begr. te Jaarsveld op 23 jul 1811,

                otr. (resp. 29 en 17 jaar oud) te Lopik op 14 sep 1781, tr. te Jaarsveld met

                       Jantje Aartsdr Vos de, dr. van Aart Gijsbertsz Vos de en Jannigje Nes van, geb. te Jaarsveld op 3 jan 1764.

 

                      Uit dit huwelijk 3 dochters:

1.                   Jannigje Uijl den, geb. in 1785, ovl. (ongeveer 84 jaar oud) te Jaarsveld Leeftijd: 84 op 8 okt 1869 Aktenummer: 26,

              tr. met

                       Teunis Bos

2.                   Teuntje Uijl den, geb. te Jaarsveld in 1792,

              tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 24 jaar oud) te Jaarsveld op 7 feb 1814 Aktenummer: 1 met

                       Hendrik Ham van der, zn. van Jan Ham van der en Claasje Marcus, geb. te Ameide in 1790. U

3.                   Annigje Cornelisdr Uijl den, geb. te Jaarsveld op 4 aug 1797, ovl. (77 jaar oud) te Lekkerkerk op 4 jun 1875, volgt VIIIg.

 

VIIe.               Maarten Claasz Uijl den, zn. van Claas / Klaas Cornelisz Uijl den  (VId)en Marigje Bode de, geb. te Jaarsveld op 31 aug 1755,

                      begr. te Jaarsveld op 9 mrt 1817,

                tr. (resp. 35 en ongeveer 25 jaar oud) te Lopik op 28 nov 1790 met

                      Elisabeth (Lijsbeth) Leibje Alblas, dr. van Cornelis Alblas en Aaltje Demport, geb. te Tienhoven in 1765

                      Berekend, ged. te Ameide op 15 jan 1769.

 

                      Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.                   Claas Maartensz Uijl den, ged. te Jaarsveld op 10 apr 1791, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) te Jaarsveld op 23 feb 1872, volgt VIIIh.

2.                   Aaltje Maartens Uijl den, geb. te Jaarsveld op 10 jan 1798.

3.                   Marigje Maartens Uijl den, geb. te Jaarsveld op 6 mrt 1802,

               tr. (resp. 26 en ongeveer 38 jaar oud) te Benschop op 4 dec 1828 Aktenummer: 17 met

                      Pieter Vianen van, zn. van Cornelis Vianen van en Mergje Bruin de, geb. te Willige Langerak in 1790.

4.                   Cornelia Uijl den, geb. te Jaarsveld op 9 aug 1807, ovl. (46 jaar oud) te Jaarsveld op 6 jan 1854, volgt VIIIi.

 

VIIf.                Jan Klaaszn Uijl den zn. van Claas / Klaas Cornelisz Uijl den (VId)en Marigje Bode de, geb. te Jaarsveld in okt 1758,

                       ovl. (72 jaar oud) te Jaarsveld Leeftijd: 77 op 17 mei 1831 Aktenummer: 8, begr. te Jaarsveld op 17 mei 1831,

                 tr. met

                       Adriana / Jaantje Jansdr Graaf de dr. van Jan Graaf de en Geertruij Oostrum van, geb. te Lopikerkapel op 3 jun 1777

                       ovl. (56 jaar oud) te Jaarsveld Leeftijd: 56 op 29 jul 1833 Aktenummer: 21.

 

                      Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.                   Klaas Jansz Uijl den, geb. te Jaarsveld op 24 okt 1801, ovl. (53 jaar oud) te Jaarsveld op 3 feb 1855, volgt VIIIj.

2.                   Marrigje Uijl den, geb. in 1805, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Jaarsveld Leeftijd: 70 op 29 jul 1875 Aktenummer: 21.

3.                   Jacobus Uijl den, geb. in 1807, ovl. (ongeveer 25 jaar oud) te Jaarsveld Leeftijd: 25 op 29 aug 1832 Aktenummer: 22.

                      Relatie: ongehuwd.

4.                   Cornelis Uijl den geb. in 1811, ovl. (ongeveer 32 jaar oud) te Jaarsveld Leeftijd: 32 op 11 apr 1843 Aktenummer: 3.

                      Relatie: ongehuwd.

5.                   Teunis Uijl den, geb. te Jaarsveld op 20 jun 1814 Aktenummer: 19, ovl. (3 maanden oud)

                       te Jaarsveld oud dertien weken op 21 sep 1814 Aktenummer: 27.

6.                   Teuntje Uijl den, geb. te Jaarsveld op 10 jan 1816 Aktenummer: 2,

                       ovl. (55 jaar oud) te Jaarsveld Leeftijd: 55 op 6 mei 1871 Aktenummer: 26,

              tr. (resp. 23 en ongeveer 23 jaar oud) te Jaarsveld op 25 apr 1839 Aktenummer: 3 met

                       Roelof Hoop de, zn. van Pieter Hoop de en Neeltje Oskam, geb. te Noord Zevender in 1816.

 

 

VIIg.               Cornelia Redelijkheid de, dr. van Cornelis Leenderts Redelijkheid de (VIg)en Trijntje Jansse Jong de, geb. te Werkewoude in 1762,

                      ovl. (ongeveer 83 jaar oud) te Leiderdorp 83 jaar op 5 jan 1845 (huis nr.172)

                      Akte Nummer 2,

               tr. met

                     Jasper Wout van 't

 

                      Uit dit huwelijk één dochter:

1.                   Trijntje Wout van 't, geb. te Zevenhuizen in 1790,

                      ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Leiderdorp 70 jaar op 1 dec 1860 BS Leiderdorp Akte Jaar 1860 Nummer 54,

               tr. met

                       Arie Winkel van

 

VIIh.               Lena Redelijkheid de, dr. van Cornelis Leenderts Redelijkheid de (VIg)en Trijntje Jansse Jong de, geb. te Berkenwoude in 1766,

                      ovl. (ongeveer 61 jaar oud) te Vlist Leeftijd: 61 op 31 mrt 1827 Aktenummer: 2,

                tr. met

                       Joost Gelderblom

 

                      Uit dit huwelijk één zoon:

1.                   Cornelis Gelderblom, geb. te Rozendaal in 1795,

              tr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 23 jaar oud) te Polsbroek‑Noord Utr op 1 mrt 1827 Aktenummer: 1 met

                       Aaltje Sterk, dr. van Harmen Sterk en Annigje Heijkoop, geb. te Polsbroek‑Noord Utr in 1804.

 

VIIi.                 Willem Redelijkheijd de zn. van Arij ( Arien ) Leendertsz Redelijkheijd de (VIh)en Jannetie Cornelisse Klijweg

                       ged. te Bergambacht op 28 jan 1770, ovl. (ongeveer 40 jaar oud) te Ammerstol op 24 aug 1810,

                 Not bij Willem ;.
Willen de redelijkheid en Suzanna de bruijn zijn de stamouders van de huidige takken van het geslacht

                 De Redelijkheid via hun zoons Arij de Redelijkheid ( geb Ammerstol 26-2-1804 en = Stolwijk 4-nov-1885 )

                 en Cornelis de redelijheid Wzn ( geb Ammerstol ( 1-8- 1806 en + Berkenwoude 21-sept-1873 ).

               tr. (resp. ongeveer 35 en ongeveer 31 jaar oud) te Ammerstol op 26 apr 1805 met

                       Suzanna Bruijn de, dr. van Wouter Willemse Bruijn de en Cornelia Cornelisse Kruijd, ged. te Ammerstol op 26 nov 1773,

                       ovl. (ongeveer 36 jaar oud) te Ammerstol op 27 aug 1810.

                     

                      Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.                   Arij Redelijkheijd de, geb. te Ammerstol op 26 feb 1802, ovl. (83 jaar oud) te Berkenwoude op 5 mrt 1885, volgt VIIIk.

2.                   Wouter Redelijkheijd de, geb. te Ammerstol op 20 jan 1804, volgt VIIIl.

3.                   Cornelis Redelijkheijd de geb. te Ammerstol op 1 aug 1806, ovl. (69 jaar oud) te Berkenwoude op 21 sep 1875, volgt VIIIm.

4.                   Ariaantje Redelijkheijd de, geb. in 1809, ovl. (ongeveer 9 jaar oud) te Ammerstol Leeftijd: 9 op 3 feb 1818 Aktenummer: 3.

 

VIIj.                 Maria Redelijkheijd de, dr. van Arij ( Arien ) Leendertsz Redelijkheijd de (VIh)en Jannetie Cornelisse Klijweg,

                       ged. te Stolwijk op 5 jul 1778, ovl. (ongeveer 40 jaar oud) te Berkenwoude Leeftijd: 40 op 29 aug 1818 Aktenummer: 9,

              tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 30 jaar oud) te Berkenwoude op 27 apr 1804 met

                       Maarten Pal(t)sgraaf zn. van Cornelis Maartensz Pal(t)sgraaf en Neeltje Chielsdr Verboom, ged. te Berkenwoude op 2 mei 1773, Bouwman.

 

                      Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.                   Neeltje Pal(t)sgraaf, geb. te Berkenwoude op 25 jul 1808,

               tr. (resp. 25 en 35 jaar oud) te Berkenwoude op 10 aug 1833 Aktenummer: 3 met

                     Willem Sluijs, zn. van Petrus Sluijs en Aaltje Verwaalx, geb. te Berkenwoude op 9 aug 1798.

2.                   Arie Paltsgraaf, geb. te Berkenwoude op 15 jul 1812,

               tr. (resp. 26 en 23 jaar oud) te Stolwijk op 8 mrt 1839 Aktenummer: 3 met

                     Cornelia Oude den, dr. van Cornelis Oude den en Trijntje Visser, geb. te Bergambacht op 5 nov 1815.

3.                   Adriaantje Palsgraaf, geb. in 1817, ovl. (ongeveer 4 jaar oud) te Ammerstol Leeftijd: 4 op 6 mrt 1821 Aktenummer: 4.

                     

 

VIIk.                Jannigje Redelijkheid de (Redelijkheijd de), dr. van Arij ( Arien ) Leendertsz Redelijkheijd de (VIh)

                       en Jannetie Cornelisse Klijweg, ged. te Stolwijk op 19 jun 1774, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) te Ammerstol op 13 jan 1834,

               tr. (beiden ongeveer 34 jaar oud) te Ammerstol op 4 dec 1808 met

                        Cornelis Hermense Jong de, zn. van Hermen Willemse Jong de en Willemijntje Cornelisse Loore(n)

                        ged. te Ammerstol op 2 jan 1774, Arbeider, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) te Ammerstol Leeftijd: 60 op 18 mei 1834 Aktenummer: 12.

 

                      Uit dit huwelijk één zoon:

1.                   Herman (Hermen) Jong de, geb. te Ammerstol in 1812 (19 dec 1811),

              tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 30 jaar oud) (1) te Ammerstol op 22 mrt 1839 Aktenummer: 2 met

                     Janna Vliet van, dr. van Maria Jansdr Hee van der en Adrianus Vliet van, geb. te Ammerstol in 1809.

              tr. (resp. ongeveer 20 en 27 jaar oud) (2) te Ammerstol op 26 feb 1832 Aktenummer: 1 met

                     Marigje (Margie) Vliet van dr. van Maria Jansdr Hee van der en Adrianus Vliet van, geb. te Berkenwoude op 12 feb 1805.

              tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 23 jaar oud) (3) te Ammerstol op 14 apr 1841 Aktenummer: 2 met

                    Adriana Verkerk, dr. van Kornelis Verkerk en Gerharda Stuurman, geb. te Giessen‑Nieuwkerk in 1818.

 

 

VIIl.                 Cornelia Ariense Redelijkheijd de, dr. van Arij ( Arien ) Leendertsz Redelijkheijd de (VIh)en Ariaantje Willemse Verkerk (Boerin),

                       ged. te Bergambacht op 4 aug 1765, Schoonmaakster, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) te Rotterdam op 1 aug 1827,

                 otr. te Delfshaven Z.H. op 22 okt 1789, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 23 jaar oud) te Delfshaven Z.H. op 25 okt 1789

                        Opmerkingen      voor de bruidegom 3 gld.

                      Bron                 DTB Delfshaven Trouw gaarder, index nummer 0 met

                      Isaac / Yzaak Smits jongeman, van Overschie, wonend: Delfshaven, zn. van Arij Smits en Anna Zoetteman,

                      ged. te Overschie op 4 dec 1765, ovl. (hoogstens 55 jaar oud) voor 1 aug 1821.

                      Not bij Cornelia :
     jongedochter, van Bergambacht, wonend: Beukelsdijk
.

                      Notitie bij Isaac en Cornelia ;

                      beide gereformeerd.

                      Uit dit huwelijk één zoon:

1.                   Arij Smits, ged. te Rotterdam op 11 jul 1790 Wonende Weste Wagestraat

                      Bron DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer 440.

 

Generatie VIII

 

 

VIIIa.               Tijs Redelijkheid, zn. van Teunis Redelijkheid (VIIb)(Bouwman) en Janna Bastiaanse Prins, geb. te Sliedrecht in 1802,

               tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 25 jaar oud) te Sliedrecht op 23 okt 1828 Aktenummer: 22 met

                      Jannetje Rauwe de, dr. van Willem Rauwe de en Teuntje Mik de geb. te Giessendam in 1803.

 

                      Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.                   Teuntje Redelijkheid, geb. te Sliedrecht in 1813, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Ijmuiden op 27 okt 1879, volgt IXa.

2.                   Teunis Redelijkheid, geb. te Sliedrecht in 1838, volgt IXb.

3.                   Willem Redelijkheid, geb. te Sliedrecht in 1840, volgt IXc.

4.                   Janna Elizabeth Redelijkheid, geb. te Sliedrecht in 1849,

              tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 24 jaar oud) te Sliedrecht op 20 jul 1872 Aktenummer: 40 met

                       Pieter Spruit, zn. van Teunis Spruit en Wijntje Jong de, geb. te Dubbeldam in 1848.

 

VIIIb.               Bastiaan Redelijkheid, zn. van Teunis Redelijkheid (VIIb)(Bouwman) en Janna Bastiaanse Prins, geb. te Sliedrecht in 1808,

              tr. (resp. ongeveer 34 en ongeveer 29 jaar oud) te Sliedrecht op 29 dec 1842 Aktenummer: 39 met

                       Jaantje Slingerland dr. van Daam Slingerland en Jacomijntje Vermeij, geb. te Laagblokland in 1813.

 

                      Uit dit huwelijk 2 dochters:

1.                   Willemijntje Redelijkheid, geb. te Sliedrecht in 1846,

              tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 25 jaar oud) te Sliedrecht op 18 mei 1872 Aktenummer: 28 met

                      Johannis Wiel van der, zn. van Mees Wiel van der en Lena Spruit, geb. te Sliedrecht in 1847.

2.                   Elizabeth Redelijkheid, geb. te Sliedrecht in 1849,

             tr. (beiden ongeveer 33 jaar oud) te Sliedrecht op 10 jun 1882 Aktenummer: 37 met

                      Jacob Bronwasser, zn. van Johan Wilhelm Bronwasser en Johanna Witte, geb. te Hellevoetsluis in 1849,

                       (Jacob

              tr.(1) met

                     Jacoba Ariena Dongen van).

 

VIIIc.               Kornelis Redelijkheid, zn. van Teunis Redelijkheid (VIIb)(Bouwman) en Janna Bastiaanse Prins, geb. te Sliedrecht in 1814,

               tr. (resp. ongeveer 37 en ongeveer 26 jaar oud) te Sliedrecht op 1 mei 1851 Aktenummer: 16 met

                       Aaltje Waard de, dr. van Joost Waard de en Willempje Verwoerd, geb. te Sliedrecht in 1825.

 

                      Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.                   Teunis Redelijkheid, geb. te Sliedrecht in 1856, volgt IXd.

2.                   Janna Redelijkheid, geb. te Sliedrecht in 1869, volgt IXe.

 

VIIId.               Maria Aarts Eijkelenstam, dr. van Aart Dirks Eijkelenstam en Willmijntje / Wilhelmina Cornelisdr Uijl den (VIIc),

                       ged. te Oudewater op 12 jan 1783 (28 dec 1783), ovl. te Alblasserdam bij overlijden heet ze Willemina in 1783 (1 jul 1838) 54 jr oud

                      akte 27,

               tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 26 jaar oud) te Goejanverwellesluis Utr in 1805 met

                      Klaas Joosten Zwart de, zn. van Joost Klaasze Swart de (Werkman) en Aaltje Barentse Gruiter de,

                      geb. te Lekkerkerk, ged. NH te Lekkerkerk op 12 jul 1778 (getuige: Maria Joosten), Werkman, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) te Alblasserdam op 9 okt 1840.

                      Bron Nationaal Archief Den Haag Doopboek Lekkerkerk nr 4 Blz 215.
Getuige bij aangifte Maria Joosten.
Klaas is met zijn gezin rond 1813 vanuit Overschie naar Alblasserdam vertrokken.
Klaas was werkman
.

                

 

                      Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.                   Aaltje Z(S)wart de, geb. te Hekendorp op 13 mei 1806, volgt IXf.

2.                   Aart Klaas Z(S)wart de geb. te Overschie op 26 aug 1808, ged. te Hilligersberg Z.H. 

                      Gedoopt door A.F. van de Scheer. v. d. M T Hilligersberg op 11 sep 1808 Dopeling Aart,

                       Vader Klaas de Zwart, Moeder Maria Eikelenstam, ovl. (41 jaar oud) te Alblasserdam op 2 sep 1849 41 jr oud

                      akte 41.

                      Kind geboren te Hilligersberg met consult van Ds.Tjeenk: door de moeder zelf ten doop gehouden

                      Is ongehuwd overleden.

3.                   Willemijntje Klaas Zwart, geb. te Schiebroek op 7 nov 1811, ovl. (76 jaar oud) te Alblasserdam op 25 mrt 1888, volgt IXg.

4.                   Adriana Z(S)wart de geb. te Alblasserdam op 20 mei 1815, Koopvrouw, ovl. (75 jaar oud) te Alblasserdam op 4 jan 1891,

               tr. (resp. 39 en 33 jaar oud) (1) te Alblasserdam op 11 mei 1855 met

                     Cornelis Flink, zn. van Jan Flink en Liedewij ( Elizabeth ) Stam, geb. te Alblasserdam op 2 dec 1821,

                     ovl. (35 jaar oud) te Alblasserdam op 3 jan 1857.

                      Volgen haar eigen opgave bij haar huwelijk in 1862, zou ze in Alblasserdam geboren zijn, doch in de burgelijke stand komt ze niet voor.
     Volgens getuigen zou ze zijn geboren in de Langesteeg
.

               tr.(2) met

                       Bastiaan Wijngaarden van  zn. van Gerrit Wijngaarden van en Willemijntje Lansert,

                       geb. te Giesendam in 1814, ovl. (ongeveer 83 jaar oud) te Alblasserdam op 20 jan 1897. .

5.                   Marigje Z(S)wart de, geb. te Alblasserdam op 5 aug 1819, ovl. (36 jaar oud) te Alblasserdam op 15 jul 1856 36 jr oud.

6.                   Kaatje Zwart, geb. te Alblasserdam op 24 dec 1821, ovl. (83 jaar oud) te Alblasserdam op 10 aug 1905, volgt IXh.

7.                   Klasina Maria Zwart, geb. te Alblasserdam op 21 mrt 1826, ovl. (82 jaar oud) te Alblasserdam op 15 okt 1908, volgt IXi.

 

VIIIe.               Marrigje Eijkelenstam, dr. van Aart Dirks Eijkelenstamx en Willmijntje / Wilhelmina Cornelisdr Uijl den(VIIc),

                       ged. NH te Oudewater op 29 okt 1786, Boere Dienstmeid, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) te Tull en 't Waal op 5 mei 1847 Akte 8,

              tr. (resp. ongeveer 34 en 32 jaar oud) te Hekendorp op 23 nov 1820 met

                       Mattheus Schaick van, zn. van Arie Schaick van (Bouwman) en Tannigje Heus de geb. te Vreeswijk op 6 dec 1787,

                      Arbeider, ovl. (61 jaar oud) te Tull en 't Waal leeftijd 62 op 29 sep 1849 Akte 10.

                      Bij overl. heette ze Willemina. Met Goverwelle wordt waarschijnlijk Goejanverwelle bij Gouda bedoelt.

 

                      Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.                   Jannigje Schaick van, geb. te Haastrecht in 1820, ovl. (ongeveer 80 jaar oud)

                       te Wijk bij Duurstede leeftijd 79 jr op 29 jan 1900 akte 12,

             tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 26 jaar oud) te Wijk bij Duurstede op 13 jul 1843 Aktenummer: 7 met

                       Pieter Achterberg Ook Agterberg, zn. van Jan Achterberg en Mergje Van Der Kreeft van der, geb. te Houten in 1817.

2.                   Arie Schaik van, geb. in 1823, ovl. (ongeveer 39 jaar oud) te Schalkwijk leeftijd 39 jr op 20 jul 1862 akte.

3.                   Anna Maria Schaik van geb. te Tull en ’t Waal op 25 aug 1824 Aktenummer: 9,

             tr. (resp. 37 en ongeveer 37 jaar oud) te Schalkwijk op 24 jan 1862 Aktenummer: 4 met

                      Huybert Mazijk van, zn. van Willem Mazijk van en Gerrigje Brink van den, geb. te Schalkwijk in 1825. .

4.                   Cornelia Schaik van, geb. te Tull en ’t Waal op 14 apr 1828 Aktenummer: 6,

             tr. (resp. 32 en ongeveer 48 jaar oud) te Tull en ’t Waal op 17 okt 1860 Aktenummer: 1 met

                      Cornelis Kruijf de, zn. van Gerrit Kruijf de en Maria Vulpen van, geb. te Odijk in 1812.

5.                   Gerarda Johanna Schaik van, geb. te Tull en ’t Waal op 9 dec 1829 Aktenummer: 16,

                       ovl. (38 jaar oud) te Schalkwijk leeftijd 39 jr op 30 sep 1868 Akte 23.

 

VIIIf.               Cornelis Aarts Eijkelenstam, zn. van Aart Dirks Eijkelenstam en Willmijntje / Wilhelmina Cornelisdr Uijl den (VIIc),

                      geb. te Oudewater op 28 okt 1793, ged. te Oudewater op 30 okt 1793,

               tr. (resp. 26 en ongeveer 25 jaar oud) te Haastrecht op 7 sep 1820 met

                     Neeltje Oostrom van, dr. van Krijn Oostrom van en Annigje Stout, geb. te Jaarsveld in 1795, Boere Dienstmeid.

                      Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.                   Willemijntje Eijkelenstam, volgt IXj.

2.                   Annigje Eijkelenstam, geb. te Haastrecht op 21 feb 1821, volgt IXk.

3.                   Aart Eikelenstam, geb. te Haastrecht in 1823, volgt IXl.

 

VIIIg.               Annigje Cornelisdr Uijl den, dr. van Cornelis Uijl den (VIId)en Jantje Aartsdr Vos de, geb. te Jaarsveld op 4 aug 1797 (1798),

                       ged. te Lekkerkerk op 6 aug 1797, ovl. (77 jaar oud) te Lekkerkerk Leeftijd: 77 op 4 jun 1875 Aktenummer: 31,

                 tr. (resp. 29 en 28 jaar oud) te Lekkerkerk op 19 jan 1827 Aktenummer: 1 met

                       Jan Jillisz Jager de, zn. van Jillis Jacobsz Jager de en Sijgje Jansdr Dekker  geb. te Lekkerkerk op 15 mei 1798 (1799),

                        ged. te Lekkerkerk op 17 mei 1798, Arbeider te Lekkerkerk [zh,nld], ovl. (75 jaar oud) te Lekkerkerk op 21 okt 1873.

 

                      Uit dit huwelijk één dochter:

1.                   Sijgje Jager de, geb. te Lekkerkerk op 8 okt 1835, ovl. (83 jaar oud) te Lekkerkerk op 1 dec 1918, volgt IXm.

 

VIIIh.               Claas Maartensz Uijl den, zn. van Maarten Claasz Uijl den (VIIe)en Elisabeth (Lijsbeth) Leibje Alblas,

                       ged. te Jaarsveld op 10 apr 1791, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) te Jaarsveld Leeftijd: 81 op 23 feb 1872 Aktenummer: 9,

                tr. met

                       Jannigje Vlist van der, geb. in 1793, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) te Jaarsveld Leeftijd: 59 op 16 nov 1852 Aktenummer: 32.

 

                      Uit dit huwelijk 10 kinderen:

1.                   Jannigje Uijl den, geb. in 1822, ovl. (ongeveer 31 jaar oud) te Jaarsveld Leeftijd: 31 op 27 feb 1853.

                      Relatie: ongehuwd.

2.                   Ernst Uijl den, geb. in 1825, ovl. (ongeveer 22 jaar oud) te Jaarsveld Leeftijd: 22 op 16 dec 1847 Aktenummer: 37.

                      Relatie: ongehuwd.

3.                   Klaas Uijl den, geb. te Jaarsveld op 15 nov 1827 Aktenummer: 28.

4.                   Maarten Uijl den, geb. te Jaarsveld op 15 nov 1827 Aktenummer: 28, ovl. (20 jaar oud) te Jaarsveld Leeftijd: 21 op 6 okt 1848 Aktenummer: 28.

                      Relatie: Ongehuwd.

5.                   Jan Uijl den, geb. te Jaarsveld op 19 jun 1833, ovl. (77 jaar oud) te Jaarsveld op 28 jun 1910, volgt IXn.

6.                   Klaas Uijl den, geb. te Jaarsveld op 29 okt 1834, ovl. (5 maanden oud) te Jaarsveld oud vijf maanden op 30 mrt 1835 Aktenummer: 8.

7.                   Klazien Uijl den geb. te Jaarsveld op 27 mrt 1836 Aktenummer: 15, ovl. (1 jaar oud) te Jaarsveld Leeftijd: 1 op 8 apr 1837 Aktenummer: 10.

8.                   Klaas Uijl den geb. te Jaarsveld op 26 jul 1837, volgt IXo.

9.                   Elisabeth Uijl den, geb. in 1820, ovl. (ongeveer 2 jaar oud) te Jaarsveld Leeftijd: 2 op 4 aug 1822 Aktenummer: 19.

10.                 Klazina Uijl den, geb. te Jaarsveld op 29 okt 1834, ovl. (5 maanden oud) te Jaarsveld oud vijf maanden op 30 mrt 1835 Aktenummer: 8.

 

VIIIi.                Cornelia Uijl den, dr. van Maarten Claasz Uijl den (VIIe)en Elisabeth (Lijsbeth) Leibje Alblas, geb. te Jaarsveld op 9 aug 1807,

                       ovl. (46 jaar oud) te Jaarsveld Leeftijd: 47 op 6 jan 1854 Aktenummer: 2,

               tr. (resp. 21 en ongeveer 22 jaar oud) (1) te Benschop op 9 mei 1829 Aktenummer: 8 met

                       Pieter Vermaat, zn. van Cornelis Vermaat en Pietertje Oostrom, geb. te Benschop in 1807.

 

                      Uit dit huwelijk één zoon:

1.                   Maarten Vermaat, geb. te Bergambacht in 1833,

             tr. (beiden ongeveer 27 jaar oud) te Bergambacht op 28 dec 1860 met

                      Hendrikje Schilt, dr. van Teunis Schilt en Maria Hee van der, geb. te Bergambacht in 1833.

 

                      Cornelia Uijl den,

                tr. (resp. 35 en ongeveer 36 jaar oud) (2) te Benschop op 10 sep 1842 Aktenummer: 4 met

                     Johannes (Hannis) Vlist van der, zn. van Leendert Vlist van der en Annigje Verschoor, geb. te Benschop in 1806.

               

 

VIIIj.                Klaas Jansz Uijl den, zn. van Jan Klaaszn Uijl den (VIIf)en Adriana / Jaantje Jansdr Graaf de, geb. te Jaarsveld op 24 okt 1801, Koopman,

                       ovl. (53 jaar oud) te Jaarsveld Leeftijd: 53 op 3 feb 1855 Aktenummer: 3,

                tr. met

                     Jannigje Oskam, dr. van Cornelis Cornelisz Oskam en Adriana Maartensdr Barens, geb. te Lopik op 25 jun 1804,

                      ovl. (68 jaar oud) te Benschop op 30 sep 1872.

                      Klaas en Jannetje zijn de betovergrootouders van wijlen minister drs, Johannes Marten ( Joop ) den Uijl.

                      Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.                   Teunis Uijl den, geb. te Jaarsveld op 29 aug 1831 Aktenummer: 23, ovl. (1 jaar oud) te

                      Jaarsveld oud een en twintig maanden op 13 jun 1833 Aktenummer: 15.

2.                   Adriana Uijl den , geb. te Jaarsveld op 28 apr 1834 Aktenummer: 21, ovl. (76 jaar oud)

                      te Rotterdam Leeftijd: 76 op 24 mei 1910 Aktenummer: 48,

              tr. (resp. 24 en ongeveer 21 jaar oud) te Benschop op 2 dec 1858 Aktenummer: 14 met

                      Cornelis Voormolen, zn. van Jan Voormolen en Elleke Boggelen van, geb. te Benschop in 1837.

3.                   Teunis Uijl den, geb. te Jaarsveld op 7 dec 1836, ovl. (78 jaar oud) te Oudenrijn op 21 jul 1915, volgt IXp.

4.                   Jannigje Uijl den, geb. te Jaarsveld op 22 jan 1840 Aktenummer: 3, ovl. (10 jaar oud) te Jaarsveld Leeftijd: 10 op 16 aug 1850 Aktenummer: 20.

5.                   Merrigje Uijl den, geb. te Jaarsveld op 27 mei 1845 Aktenummer: 26,

                      ovl. (77 jaar oud) te Ammerstol Leeftijd: 76 op 29 jun 1922 Aktenummer: 15,

             tr. (resp. 27 en ongeveer 23 jaar oud) te Ammerstol op 24 mei 1873 Aktenummer: 5 met

                      Antonie Blanken zn. van Jan Blanken en Willempje Visser, geb. te Ammerstol in 1850.

6.                   Cornelis Uijl den, geb. te Jaarsveld op 24 sep 1828, ovl. (67 jaar oud) te Ijsselstein op 25 mei 1896, volgt IXq.

 

VIIIk.               Arij Redelijkheijd de, zn. van Willem Redelijkheijd de (VIIi)en Suzanna Bruijn de, geb. te Ammerstol op 26 feb 1802,

                       ovl. (83 jaar oud) te Berkenwoude Leeftijd: 83 op 5 mrt 1885 Aktenummer: 2,

                tr. (beiden 24 jaar oud) te Berkenwoude op 19 apr 1826 Aktenummer: 3 met

                       Adriaantje Muijs, dr. van Petrus Muijs en Aaltje Verwaal, geb. te Berkenwoude op 16 feb 1802,

                        ovl. (74 jaar oud) te Berkenwoude Leeftijd: 74 op 22 jul 1876 Aktenummer: 11.

 

                      Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.                   Willem Redelijkheijd de, geb. in 1826, ovl. (ongeveer 9 jaar oud) te Berkenwoude Leeftijd: 9 op 15 dec 1835 Aktenummer: 7.

2.                   Neeltje Redelijkheijd de, geb. te Stolwijk op 29 jul 1829,

              tr. (resp. 20 en 26 jaar oud) te Stolwijk op 20 jul 1850 Aktenummer: 15 met

                      Leendert Both, zn. van Willem Both en Marrigje Hol, geb. te Broek op 22 mei 1824.

3.                   Suzanna Redelijkheijd de, geb. te Stolwijk in 1833, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) te Heeraartsberg en Bergambacht op 1 jan 1912, volgt IXr.

4.                   Willemijntje Redelijkheijd de, geb. te Berkenwoude in 1836,

                      ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Berkenwoude Leeftijd: 76 op 23 jun 1912 Aktenummer: 11,

             tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 27 jaar oud) te Stolwijk op 20 feb 1864 Aktenummer: 5 met

                       Frans Boom zn. van Dirk Boom en Maria Reijnders, geb. te Stolwijk in 1837.

5.                   Willem Redelijkheid de, geb. te Berkenwoude in 1837, ovl. (ongeveer 47 jaar oud) te Berkenwoude op 12 mei 1884, volgt IXs.

6.                   Petrus Redelijkheijd de, geb. te Berkenwoude in 1840, volgt IXt.

7.                   Adriaantje Redelijkheijd de, geb. in 1844, ovl. (minder dan één jaar oud) te Berkenwoude Leeftijd: 0 op 31 dec 1844 Aktenummer: 1.

8.                   Adriana Cornelia Redelijkheijd de, geb. in 1849, ovl. (ongeveer 3 jaar oud) te Berkenwoude Leeftijd: 3 op 4 sep 1852 Aktenummer: 12.

 

VIIIl.                Wouter Redelijkheijd de zn. van Willem Redelijkheijd de (VIIi)en Suzanna Bruijn de, geb. te Ammerstol op 20 jan 1804,

                 tr. (resp. 30 en 23 jaar oud) te Berkenwoude op 7 sep 1834 Aktenummer: 3 met

                        Hendrikje Ouden den, dr. van Barend Ouden den en Barber Boelhouwen, geb. te Zuidbroek op 31 mrt 1811,

                        ovl. (32 jaar oud) te Zuidbroek Leeftijd: 32 op 9 mei 1843 Aktenummer: 1.

 

                      Uit dit huwelijk 9 kinderen:

1.                   Barend Redelijkheijd de, geb. in 1840, ovl. (minder dan één jaar oud) te Bergambacht Leeftijd: 0 op 6 apr 1840 Aktenummer: 13.

2.                   Adriaantje Redelijkheijd de, geb. te Bergambacht in 1841, volgt IXu.

3.                   Barend Redelijkheijd de, geb. te Zuidbroek op 9 sep 1841 Aktenummer: 2, ovl. (29 dagen oud) te Zuidbroek op 8 okt 1841 Aktenummer: 1.

4.                   Barend Redelijkheijd de, geb. te Zuidbroek op 24 aug 1842 Aktenummer: 3.

5.                   Barend Redelijkheijd de, geb. in 1843, ovl. (ongeveer 3 jaar oud) te Zuidbroek Leeftijd: 3 op 13 aug 1846 Aktenummer: 1.

6.                   Willem Redelijkheijd de, geb. te Zuidbroek op 16 feb 1835, volgt IXv.

7.                   Arie Redelijkheijd de, geb. te Bergambacht in 1837, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) te Ouderkerk a/d Ijssel op 26 jun 1901, volgt IXw.

8.                   Suzanna Redelijkheijd de, geb. te Bergambacht in 1838,

                tr. (beiden ongeveer 25 jaar oud) te Bergambacht op 12 jan 1863 Aktenummer: 2 met

                      Cornelis Dekker, zn. van Klaas Dekker en Adriana Verboom, geb. te Lekkerkerk in 1838,

                       (Cornelis

                tr. (2) met

                     Adriaantje Redelijkheijd de, dr. van Wouter Redelijkheijd de (VIIIl)en Hendrikje Ouden den (zie IXu)).

9.                   Barbera Redelijkheijd de, geb. te Bergambacht in 1839,

                      ovl. (ongeveer 75 jaar oud) te Heeraartsberg en Bergambacht Leeftijd: 75 op 31 jan 1914 Aktenummer: 6,

               tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 28 jaar oud) te Bergambacht op 5 jan 1866 Aktenummer: 1 met

                      Gerrit Gelderblom, zn. van Gerrit Gelderblom en Lena Erk van, geb. te Bergambacht in 1838,

                      ovl. (ongeveer 86 jaar oud) te Heeraartsberg en Bergambacht Leeftijd: 86 op 27 jan 1924 Aktenummer: 3.

                     

 

VIIIm.              Cornelis Redelijkheijd de, zn. van Willem Redelijkheijd de (VIIi)en Suzanna Bruijn de, geb. te Ammerstol op 1 aug 1806,

                       ovl. (69 jaar oud) te Berkenwoude Leeftijd: 69 op 21 sep 1875 Aktenummer: 19,

                 tr. (resp. 23 en ongeveer 53 jaar oud) te Gouderak Z H op 17 apr 1830 Aktenummer: 4 met

                       Neeltje Jong de dr. van Daniël Jong de en Geertje Amersfoort geb. te Gouderak Z H in 1777,

                       ovl. (ongeveer 103 jaar oud) te Lekkerkerk Leeftijd: 76 op 6 mrt 1880 Aktenummer: 10.

 

                      Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.                   Willem Redelijkheijd de, geb. te Berkenwoude in 1831,

              tr. (resp. ongeveer 37 en ongeveer 48 jaar oud) te Lekkerkerk op 24 jan 1868 Aktenummer: 3 met

                       Ariaantje Elisabeth Rodenbach, dr. van Cornelis Rodenbach en Marrigje Dekker,

                       geb. te Lekkerkerk in 1820, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) te Lekkerkerk Leeftijd: 83 op 13 okt 1902 Aktenummer: 41,

                       (Ariaantje Elisabeth

             tr.(1) met

                       Leendert Pot),

                       (Ariaantje Elisabeth

            tr.(2) met Jan Vos de).

2.                   Daniel Redelijkheijd de, geb. in 1833, ovl. (minder dan één jaar oud) te Berkenwoude Leeftijd: 0 op 6 feb 1833 Aktenummer: 3.

3.                   Geertje Redelijkheijd de, geb. in 1834, ovl. (ongeveer 2 jaar oud) te Berkenwoude Leeftijd: 2 op 29 nov 1836 Aktenummer: 14.

4.                   Doodgeb. zoon Redelijkheijd de, geb. te Berkenwoude op 26 okt 1836 Aktenummer: 11.

5.                   Doodgeb. kind Redelijkheijd de, geb. te Berkenwoude op 23 apr 1840 Aktenummer: 4.

6.                   Geertje Redelijkheijd de, geb. in 1843, ovl. (ongeveer 29 jaar oud) te Berkenwoude Leeftijd: 29 op 23 mrt 1872 Aktenummer: 8.

7.                   Daniël Redelijkheijd de, geb. te Berkenwoude in 1846, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Lekkerkerk op 24 feb 1922, volgt IXx.

 

Generatie IX

 

 

IXa.                Teuntje Redelijkheid, dr. van Tijs Redelijkheid  (VIIIa)en Jannetje Rauwe de, geb. te Sliedrecht in 1813,

                       ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Ijmuiden op 27 okt 1879,

                tr. (resp. ongeveer 43 en ongeveer 22 jaar oud) te Sliedrecht op 16 aug 1856 Aktenummer: 35 met

                       Josinus Aderjanus Kalis, zn. van Kornelis Kalis en Hillegonda Lock, geb. te Sliedrecht in 1834.

 

                      Uit dit huwelijk één zoon:

1.                   Cornelis Kalis, geb. te Sliedrecht in 1865, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) te Velsen 59 jaar op 25 apr 1924,

                 tr. met

                      Adriana Velde van de

 

IXb.                Teunis Redelijkheid, zn. van Tijs Redelijkheid (VIIIa)en Jannetje Rauwe de, geb. te Sliedrecht in 1838,

                 tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 20 jaar oud) te Sliedrecht op 16 mei 1861 Aktenummer: 18 met

                        Adriana Jong de, dr. van Kornelis Jong de en Grietje Vet, geb. te Sliedrecht in 1841.

 

                      Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.                   Jannigje Redelijkheid, geb. te Sliedrecht in 1861,

              tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 47 jaar oud) te Sliedrecht op 12 nov 1881 Aktenummer: 59 met

                       Krijn Hartog, zn. van Floor Hartog en Carolina Trooijen van, geb. te Sliedrecht in 1834.

2.                   Tijsina Redelijkheid, geb. te Sliedrecht in 1866,

             tr. (resp. ongeveer 19 en ongeveer 23 jaar oud) te Sliedrecht op 3 okt 1885 Aktenummer: 60 met

                       Willem Westdijk, zn. van Willem Westdijk en Metta Bogaard, geb. te Hardinxveld in 1862.

3.                   Matthijs Redelijkheid, geb. te Sliedrecht in 1874,

            tr. (beiden ongeveer 27 jaar oud) te Sliedrecht op 28 dec 1901 Aktenummer: 92 met

                      Geertrui Hartog, dr. van Arie Jan Hartog en Trijntje Bruin de, geb. te Sliedrecht in 1874.

4.                   Grietje Redelijkheid, geb. te Sliedrecht in 1877,

            tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 21 jaar oud) te Sliedrecht op 11 nov 1899 Aktenummer: 79 met

                      Barend Stam, zn. van Pieter Klaas Stam en Marrigje Versloot, geb. te Sliedrecht in 1878.

5.                   Arie Redelijkheid, geb. te Sliedrecht in 1872, volgt Xa.

6.                   Cornelia Redelijkheid, geb. te Sliedrecht in 1864, volgt Xb.

 

IXc.                Willem Redelijkheid, zn. van Tijs Redelijkheid (VIIIa)en Jannetje Rauwe de, geb. te Sliedrecht in 1840,

                tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 26 jaar oud) te Sliedrecht op 9 dec 1865 Aktenummer: 59 met

                       Teuna Levasier, dr. van Jacob Levasier en Ariaantje Kros, geb. te Sliedrecht in 1839.

 

                      Uit dit huwelijk één zoon:

1.                   Arie Redelijkheid, geb. te Sliedrecht in 1875, volgt Xc.

 

IXd.                Teunis Redelijkheid, zn. van Kornelis Redelijkheid (VIIIc)en Aaltje Waard de, geb. te Sliedrecht in 1856,

                tr. (resp. ongeveer 19 en ongeveer 22 jaar oud) (1) te Sliedrecht op 8 jul 1875 Aktenummer: 37 met

                      Jacoba Muijlwijk, dr. van Jasper Muijlwijk en Bastiaantje Korevaar geb. te Sliedrecht in 1853.

 

                      Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.                   Cornelia Redelijkheid, geb. te Sliedrecht in 1867, volgt Xd.

2.                   Jasper Redelijkheid geb. te Sliedrecht in 1882,

               tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 24 jaar oud) te Papendrecht op 24 jan 1907 Aktenummer: 1 met

                      Janna Elizabeth Grijp de, dr. van Jan Grijp de en Elisabeth Hofwegen, geb. te Papendrecht in 1883.

 

                      Teunis Redelijkheid,

               tr. (beiden ongeveer 29 jaar oud) (2) te Molenaarsgraaf op 23 dec 1885 Aktenummer: 5 met

                      Pietertje Verheij, dr. van N.N. en Arigje Verheij, geb. te Wijngaarden in 1856.

 

                      Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.                   Cornelis Redelijkheid, geb. te Sliedrecht in 1887, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) te Maasdam Leeftijd: 60 op 25 okt 1946 Aktenummer: 18,

              tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 23 jaar oud) te Molenaarsgraaf op 4 apr 1913 Aktenummer: 4 met

                      Geertje Korevaar, dr. van Gerrit Korevaar en Maria Beuzekom, geb. te  Bleskensgraaf in 1890.

2.                   Arigje Redelijkheid, geb. te Sliedrecht in 1888,

             tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 22 jaar oud) te Sliedrecht op 4 dec 1908 Aktenummer: 94 met

                      Wouter Prins, zn. van Adriaan Prins en Cornelia Vlot , geb. te Sliedrecht in 1886.

3.                   Arinus Redelijkheid , geb. te Sliedrecht op 22 apr 1895,

             tr. (resp. 19 en ongeveer 20 jaar oud) te Giessendam op 1 okt 1914 Aktenummer: 35 met

                      Arigje Korevaar, dr. van Marinus Korevaar  en Cornelia Romijn, geb. te Wijngaarden in 1894.

4.                   Teunis Redelijkheid, geb. te Sliedrecht op 4 jan 1899,

             tr. (beiden 22 jaar oud) te Giessendam op 8 sep 1921 Aktenummer: 33 met

                      Jannigje Korevaar, dr. van Marinus Korevaar en Cornelia Romijn, geb. te Giessendam op 30 jun 1899.

 

IXe.                Janna Redelijkheid, dr. van Kornelis Redelijkheid (VIIIc)en Aaltje Waard de, geb. te Sliedrecht in 1869,

                   tr. (resp. ongeveer 12 en ongeveer 30 jaar oud) te Sliedrecht op 22 jan 1881 Aktenummer: 3 met

                       Cornelis Broer, zn. van Cornelis Broer en Geertruij Weijden van der geb. te Bleskensgraaf in 1851.

 

                      Uit dit huwelijk één zoon:

1.                   Cornelis Broer, geb. in 1883, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te Delft leeftijd 74 op 18 jan 1957,

              tr. met

                       Pieternella Cornelia Verheul

 

IXf.                 Aaltje Z(S)wart de, dr. van Klaas Joosten Zwart de en Maria Aarts Eijkelenstam(VIIId), geb. te Hekendorp op 13 mei 1806,

                 tr. (resp. 27 en 26 jaar oud) te Ijsselmonde op 18 dec 1833 met

                      Arij Pieter Kooijman, geb. te Ijsselmonde op 5 okt 1807, ged. te Ijsselmonde op 18 okt 1807.

 

                      Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.                   Pieter Kooijman, geb. te Ijsselmonde op 19 mrt 1835.

2.                   Klaas Kooijman, geb. te Ijsselmonde op 5 mrt 1837.

3.                   Hendrik Kooijman, geb. te Ijsselmonde op 20 jan 1839.

4.                   Pleun Kooijman, geb. te Ijsselmonde op 3 nov 1840.

 

IXg.                Willemijntje Klaas Zwart, dr. van Klaas Joosten Zwart de en Maria Aarts Eijkelenstam (VIIId),

                       geb. te Schiebroek op 7 nov 1811, ged. te Overschie op 17 nov 1811 Willemijntje de Uijl,

                       ovl. (76 jaar oud) te Alblasserdam op 25 mrt 1888,

                  tr. (25 jaar oud) te Oud‑Alblas op 29 apr 1837 met

                       Cornelis Lighaam, ovl. te Oud‑Alblas op 12 jun 1887.

                      Willemijntje woont in de Kerkstraat 1888 wijk B 130.Willemijntje word ook Zwart genoemd.

 

                      Uit dit huwelijk één zoon:

1.                   Adriaan Lighaam, geb. te Oud‑Alblas op 21 feb 1837.

 

IXh.                Kaatje Zwart, dr. van Klaas Joosten Zwart de en Maria Aarts Eijkelenstam (VIIId), geb. te Alblasserdam op 24 dec 1821, NH,

                       ovl. (83 jaar oud) te Alblasserdam op 10 aug 1905,

             tr.(1) met

                       N. N..

                      Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.                   Maria N.N. Zwart, geb. te Alblasserdam op 15 jul 1839, ovl. (18 jaar oud) te Alblasserdam op 30 apr 1858.

2.                   Karel Zwart, geb. te Alblasserdam op 11 sep 1842, ovl. (75 jaar oud) te Alblasserdam op 11 sep 1917, volgt Xe.

3.                   Klaas N.N. Zwart, geb. te Alblasserdam op 20 feb 1846, ovl. (2 maanden oud) te Alblasserdam op 22 apr 1846.

 

                      Kaatje Zwart,

            tr. (30 jaar oud) (2) te Alblasserdam op 19 nov 1852 met

                     Jan Sels, zn. van Johannes Sels en Gerrigje Putten van der

 

                      Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.                   Gerrigje Sels, geb. te Alblasserdam op 28 sep 1849, ovl. (79 jaar oud) te Alblasserdam op 3 apr 1929, volgt Xf.

2.                   Klaas Sels, geb. te Alblasserdam op 9 mei 1853, ovl. (65 jaar oud) te Alblasserdam op 8 sep 1918, volgt Xg.

3.                   Johanna Sels, geb. te Alblasserdam op 22 feb 1856, ovl. (2 jaar oud) te Alblasserdam op 1 jun 1858.

4.                   Marigje Sels, geb. te Alblasserdam op 22 okt 1857,

             tr. (resp. 39 en 31 jaar oud) te Dordrecht op 27 mei 1897 met

                      Willem Linden van der, geb. te Dordrecht op 26 mei 1866, ovl. (68 jaar oud) te Dordrecht op 26 apr 1935.

5.                   Hannis Sels, geb. te Alblasserdam op 15 mei 1859, ovl. (3 maanden oud) te Alblasserdam op 8 sep 1859.

6.                   Johannis Sels, geb. te Alblasserdam op 14 jun 1862, ovl. (9 jaar oud) te Alblasserdam op 15 jan 1872.

7.                   Johanna Sels geb. te Alblasserdam op 18 nov 1865, ovl. (1 jaar oud) te Alblasserdam op 4 mrt 1867.

8.                   Aart Sels, geb. te Alblasserdam op 17 apr 1867, ovl. (24 jaar oud) te Alblasserdam op 5 dec 1891, volgt Xh.

 

IXi.                  Klasina Maria Zwart, dr. van Klaas Joosten Zwart de en Maria Aarts Eijkelenstam (VIIId),

                       geb. te Alblasserdam op 21 mrt 1826, ovl. (82 jaar oud) te Alblasserdam op 15 okt 1908,

                 tr. (resp. 19 en 24 jaar oud) te Alblasserdam op 4 okt 1845 Aart Zwart geb 1911, werkman,

                       voogd over Klazina enCornelis Zwart, schipper en toeziend voogd over Klazina woont te Oud-Alblas met

                       Arie Koutstaal, zn. van Johannis Koudstaal en Trijntje Bruin de, geb. te Alblasserdam op 23 mrt 1821,

                       Werkman, ovl. (80 jaar oud) te Alblasserdam op 26 aug 1901.

                      Woont in de Polderstraat wijk A. 238.

 

                      Uit dit huwelijk 10 kinderen:

1.                   Johannis Koutstaal, geb. te Alblasserdam op 7 okt 1845, Milicien, ovl. (20 jaar oud) te Amersfoort op 30 jul 1866.

2.                   Klaas Koudstaal, geb. te Alblasserdam op 11 sep 1847, ovl. (3 weken oud) te Alblasserdam op 2 okt 1847.

3.                   Maria Koutstaal, geb. te Alblasserdam op 26 jun 1849, ovl. (35 jaar oud) te Nieuw‑Lekkerland op 24 mei 1885, volgt Xi.

4.                   Trijntje Koudstaal, geb. te Alblasserdam op 14 okt 1851, ovl. (42 jaar oud) te Alblasserdam op 16 feb 1894, volgt Xj.

5.                   Marigje Koudstaal, geb. op 11 sep 1854, ovl. (2 jaar oud) te Alblasserdam op 21 okt 1856.

6.                   Marrigje Koudstaal, geb. te Alblasserdam op 19 aug 1857,

              tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) te Alblasserdam op 16 jul 1880 met

                      Leendert Hollander, zn. van Cornelis Hollander en Johanna Versluis, geb. te Alblasserdam op 6 mrt 1857, Timmerman.

7.                   Aart Koudstaal, geb. te Alblasserdam op 11 jul 1862, ovl. (29 jaar oud) te Alblasserdam op 1 nov 1891,

             tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) te Alblasserdam op 21 jun 1888 met

                      Marrigje Middelkoop, geb. te Nieuw‑Lekkerland op 4 mei 1864.

                      In de Huwelijks akte is de Familie naam Koutstaal.

8.                   Klazina Maria Koudstaal, geb. te Alblasserdam op 20 nov 1864, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Rotterdam in 1937,

             tr. (resp. 19 en ongeveer 23 jaar oud) te Alblasserdam op 17 jul 1884 met

                       Klaas Boersma, zn. van Jan Jans Boersma en Froukje Klazes Smits, geb. te Ee in 1861, Broodbakker

9.                   Johannis Koudstaal, geb. te Alblasserdam op 17 okt 1867, ovl. (2 jaar oud) te Alblasserdam op 29 jul 1870.

10.                 Jan Koudstaal, geb. te Alblasserdam op 30 apr 1870, Jan was Huistimmerman,

               tr. (beiden 29 jaar oud) te Alblasserdam op 22 feb 1900 met

                      Neeltje Verhoef, dr. van Gerrit Verhoef en Wilhelmina Keesmaat, geb. te Alblasserdam op 24 nov 1870.

 

IXj.                  Willemijntje Eijkelenstam, dr. van Cornelis Aarts Eijkelenstam (VIIIf)en Neeltje Oostrom van (Boere Dienstmeid),

                 tr. te Hekendorp op 9 dec 1853 met

                       Kornelis Ook Cornelis Vlist van der

 

                      Uit dit huwelijk één dochter:

1.                   Neeltje Vlist van der, geb. in 1856, ovl. (ongeveer 46 jaar oud) te Utrecht Leeftijd 46 jr op 24 mei 1902 akte 868.

 

IXk.                 Annigje Eijkelenstam, dr. van Cornelis Aarts Eijkelenstam (VIIIf)en Neeltje Oostrom van (Boere Dienstmeid),

                        geb. te Haastrecht op 21 feb 1821, Dienstmaagd,

                  tr. (23 jaar oud) te Hekendorp op 19 jul 1844 met

                      Hendrik Vlist van der

                      Uit dit huwelijk één dochter:

1.                   Meintje Vlist van der, geb. te Hekendorp in 1850,

               tr. (beiden ongeveer 25 jaar oud) te Papekop op 21 aug 1875 met

                      Aaldert Vliet van, zn. van N. N.en Cornelia Vliet van, geb. te Zuid‑Polsbroek in 1850.

                      Moeder van de bruidegom is overleden.

 

IXl.                  Aart Eikelenstam, zn. van Cornelis Aarts Eijkelenstam (VIIIf)en Neeltje Oostrom van (Boere Dienstmeid), geb. te Haastrecht in 1823,

                  tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 26 jaar oud) te Meerkerk op 19 apr 1851 akte 3 met

                       Pietertje Uittenbogaard, dr. van Cornelis Uittenbogaard en Judie Heijden van der, geb. te Meerkerk in 1825.

 

                      Uit dit huwelijk 12 kinderen:

1.                   Neeltje Eikelenstam, geb. te Meerkerk op 11 sep 1851, volgt Xk.

2.                   Jannigje Eikelenstam, geb. te Meerkerk op 11 okt 1852 akte 26, ovl. (2 maanden oud) te Meerkerk op 15 dec 1852.

3.                   Jannigje Eikelenstam, geb. te Meerkerk op 6 jan 1854, volgt Xl.

4.                   Cornelis (Otto) ?Eikelenstam, geb. te Meerkerk op 22 nov 1855, volgt Xm.

5.                   Aartje Cornelia Eikelenstam, geb. te Meerkerk om 06.00 uur op 24 nov 1858 akte 40.

6.                   Aartje Cornelia Eikelenstam, geb. te Meerkerk om 14.00 uur op 11 apr 1860 akte 17,

                tr. (28 jaar oud) te Meerkerk op 24 aug 1888 Teunis van Roon( behuwd broeder van de Bruid ), Pieter Eikelenstam broeder 25 jar ) met

                      Huibert Ottevanger, zn. van Teunis Cornelis Ottevanger en Johanna Verzijl geb. te Sleewijk, Wagenmaker.

7.                   Pieter Eikelenstam, geb. te Meerkerk op 26 jul 1861 akte 31, ovl. (3 maanden oud) te Meerkerk op 27 okt 1861 0 jaar

                      Aktenummer: 31.

8.                   Pieter Eikelenstam, geb. te Meerkerk aangifte 17-1-1863 op 16 jan 1863 akte 8, ged. te Meerkerk,

                       Bouwman, ovl. (18 jaar oud) te Meerkerk op 9 aug 1881.

9.                   Pieter Eikelenstam, geb. te Meerkerk circa 1863, ovl. (ongeveer 81 jaar oud) te Meerkerk op 2 apr 1944, volgt Xn.

10.                 Aart Eikelenstam, geb. aangifte 25-8-1864 op 24 aug 1864 akte 22, ged. te Meerkerk op 25 aug 1864.

11.                 Johannes Eikelenstam, geb. te Meerkerk om 10.00 uur

                      aangifte 9-2-1867 op 8 feb 1867 akte 7.

12.                 Pietje Eikelenstam, geb. te Meerkerk om 13.00 uur op 30 jun 1868 akte 23.

 

IXm.                Sijgje Jager de, dr. van Jan Jillisz Jager de en Annigje Cornelisdr Uijl den (VIIIg), geb. te Lekkerkerk op 8 okt 1835,

                        ovl. (83 jaar oud) te Lekkerkerk op 1 dec 1918,

                 tr. (resp. 21 en 26 jaar oud) te Lekkerkerk op 6 mei 1857 met

                       Jacob Graaf van der, zn. van Hendrik Pietersz Graaf van der en Pieterje Jacogsdr Kleijburg,

                       geb. te Lekkerkerk op 13 dec 1830, Bouwman te Lekkerkerk [zh,nld], ovl. (68 jaar oud) te Lekkerkerk op 11 apr 1899.

 

                      Uit dit huwelijk één dochter:

1.                   Lijntje Graaf van der, geb. te Lekkerkerk op 20 mrt 1866, ovl. (87 jaar oud) te Gouderak op 5 mei 1953, volgt Xo.

 

IXn.                Jan Uijl den, zn. van Claas Maartensz Uijl den (VIIIh)en Jannigje Vlist van der,

                       geb. te Jaarsveld op 19 jun 1833 Aktenummer: 20, ovl. (77 jaar oud) te Jaarsveld Leeftijd: 77 op 28 jun 1910 Aktenummer: 14,

                 tr. (resp. 34 en ongeveer 24 jaar oud) te Polsbroek op 29 nov 1867 Aktenummer: 5 met

                        Elizabeth Es van, dr. van Cornelis Es van en Grietje Hunink geb. te Polsbroek‑Noord Utr in 1843,

                        ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Jaarsveld Leeftijd: 72 op 25 mrt 1915 Aktenummer: 11.

 

                      Uit dit huwelijk 10 kinderen:

1.                   Maarten Uijl den, geb. te Jaarsveld op 29 jun 1870 Aktenummer: 31.

2.                   Cornelis Uijl den, geb. in 1870, ovl. (ongeveer 40 jaar oud) te Jaarsveld Leeftijd: 40 op 30 mei 1910 Aktenummer: 12.

3.                   Maarten Uijl den, geb. in jul 1870, ovl. (7 maanden oud) te Jaarsveld oud zeven maanden op 7 feb 1871 Aktenummer: 8.

4.                   Willem Uijl den, geb. te Jaarsveld op 10 dec 1871 Aktenummer: 55, ovl. (9 maanden oud) oud negen maanden op 24 sep 1872 Aktenummer: 37.

5.                   Willem Uijl den, geb. te Jaarsveld op 6 dec 1872 Aktenummer: 44, ovl. (9 jaar oud) te Jaarsveld Leeftijd: 9 op 21 mrt 1882 Aktenummer: 21.

6.                   Maarten Uijl den geb. te Jaarsveld op 30 jun 1874 Aktenummer: 34, ovl. (4 maanden oud) te Jaarsveld oud vier maanden op 24 nov 1874 Aktenummer: 34.

7.                   Jannigje Uijl den, geb. in mrt 1876, ovl. (4 maanden oud) te Jaarsveld Oud 3 maanden op 4 jul 1876 Aktenummer: 25.

8.                   Jannigje Lijsbeth Uijl den, geb. te Jaarsveld op 30 sep 1877 Aktenummer: 41,

                       ovl. (27 jaar oud) te Jaarsveld Leeftijd: 27 op 23 jun 1905 Aktenummer: 22,

              tr. met

                       Teunis Vlist van der

9.                   Maarten Uijl den, geb. te Jaarsveld op 9 feb 1881 Aktenummer: 9,

             tr. (resp. 22 en ongeveer 26 jaar oud) te Utrecht op 19 nov 1903 Aktenummer: 750 met

                      Maaike Gans de, dr. van Harmen Gans de en Jannigje Ponse, geb. te Hei en Boeicop in 1877.

10.                 Cornelis Uijl den geb. te Jaarsveld op 3 jul 1869 Aktenummer: 27.

 

IXo.                Klaas Uijl den, zn. van Claas Maartensz Uijl den (VIIIh)en Jannigje Vlist van der, geb. te Jaarsveld op 26 jul 1837 Aktenummer: 25,

               tr. (resp. 38 en ongeveer 29 jaar oud) te Benschop op 19 aug 1875 Aktenummer: 5 met

                      Niesje Oostrom, dr. van Nn en Grietje Oostrom, geb. te Benschop in 1846.

 

                      Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.                   Jannigje Uijl den, geb. te Benschop in 1876 (18 dec 1875) Aktenummer: 74, ovl. (ongeveer 36 jaar oud) te Moordrecht

                       Leeftijd: 36 op 11 nov 1912 Aktenummer: 34,

             tr. (resp. ongeveer 19 en ongeveer 24 jaar oud) te Jaarsveld op 11 okt 1895 Aktenummer: 14 met

                      Jan Priem, zn. van Steven Priem en Jacomijntje Bruggen van, geb. te Ijsselstein in 1871. .

2.                   Willem Uijl den, geb. te Jaarsveld op 7 feb 1879 Aktenummer: 8,

             tr. (resp. 33 en ongeveer 18 jaar oud) te Jaarsveld op 18 okt 1912 Aktenummer: 10 met

                      Pietertje Adriana Oort van, dr. van Aart Oort van en Cornelia Jong de, geb. te Jaarsveld in 1894.

3.                   Margaretha Jozina Uijl den, geb. te Jaarsveld op 14 apr 1884 Aktenummer: 20,

                      ovl. (24 jaar oud) te Lopik Leeftijd: 24 op 6 dec 1908 Aktenummer: 17,

             tr. (resp. 24 en ongeveer 37 jaar oud) te Jaarsveld op 28 aug 1908 Aktenummer: 6 met

                      Jan Hogendoorn, zn. van Teunis Hogendoorn en Geertruida Graaf van der, geb. te Jaarsveld in 1871.

4.                   Klaas Uijl den, geb. te Jaarsveld op 10 jul 1889, volgt Xp.

 

IXp.                Teunis Uijl den, zn. van Klaas Jansz Uijl den (VIIIj)(Koopman) en Jannigje Oskam, geb. te Jaarsveld op 7 dec 1836 Aktenummer: 56,

                        ovl. (78 jaar oud) te Oudenrijn Leeftijd: 78 op 21 jul 1915 Aktenummer: 11,

               tr. (resp. 24 en ongeveer 20 jaar oud) te Lopik op 7 dec 1860 Aktenummer: 16 met

                        Merrigje Demper / Deussier ?, dr. van Huibert Demper en Pietertje Dam van, geb. te Lopik in 1840,

                        ovl. (ongeveer 83 jaar oud) te Jutphaas Leeftijd: 82 op 8 jan 1923 Aktenummer: 156

                      Extract uit het Overlijdensregister van Jutphaas.

 

                      Uit dit huwelijk 9 kinderen:

1.                   Klaas Uijl den, geb. te Jaarsveld op 12 mei 1861, ovl. (61 jaar oud) te Jutphaas op 6 jan 1923, volgt Xq.

2.                   Huibert Uijl den geb. te Jaarsveld op 29 sep 1862 Akteb41, ovl. (10 dagen oud) te Jaarsveld Oud tien dagen op 9 okt 1862 Akte 29.

3.                   Pietertje Uijl den, geb. te Jaarsveld op 9 okt 1863 Aktenummer: 44, ovl. (22 jaar oud) te Utrecht Leeftijd: 22 op 22 mei 1886 Aktenummer: 855,

              tr. (resp. 16 en ongeveer 27 jaar oud) (1) te Oudenrijn op 21 nov 1879 Aktenummer: 6 met

                      Albertus Bredijk, zn. van Leendert Bredijk en Floresina Postina Eskes, geb. te Utrecht in 1852.

             tr. (resp. 21 en ongeveer 27 jaar oud) (2) te Vleuten op 17 jul 1885 Aktenummer: 1 met

                      Jacob Harskamp zn. van Teunis Harskamp en Margaretha Ederveen geb. te Amerongen in 1858. .

4.                   Huibert Uijl den, geb. te Jaarsveld in 1867, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te Jaarsveld Leeftijd: 74 op 25 jan 1941 Aktenummer: 4,

             tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 19 jaar oud) te Oudenrijn op 2 nov 1893 Aktenummer: 3 met

                      Helena Bemmel van, dr. van Hendrik Bemmel van en Hendrika Casant, geb. te Ysselstein in 1874.

5.                   Jannigje Uijl den, geb. te Oudenrijn op 28 nov 1868 Aktenummer: 18,

                      ovl. (39 jaar oud) te Utrecht Leeftijd: 39 op 16 feb 1908 Aktenummer: 298,

            tr. (resp. 26 en ongeveer 25 jaar oud) te Oudenrijn op 17 mei 1895 Aktenummer: 3 met

                      Elis Berg van den, zn. van Geurt Berg van den en Gijsbertje Roekel van, geb. te Ede in 1870.

6.                   Jan Uijl den, geb. te Oudenrijn op 21 jun 1871, ovl. (77 jaar oud) te Oudenrijn op 28 jan 1949, volgt Xr.

7.                   Cornelis Uijl den, geb. te Oudenrijn op 23 jun 1876 Aktenummer: 13, ovl. (9 jaar oud) te Oudenrijn Leeftijd: 10 op 30 mei 1886 Aktenummer: 7.

8.                   Teuntje Uijl den, geb. te Oudenrijn in 1882, ovl. (ongeveer 43 jaar oud) te Utrecht Leeftijd: 42 op 22 jan 1925

                       Aktenummer: 127,

             tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 25 jaar oud) te Oudenrijn op 14 okt 1904 Aktenummer: 5 met

                      Gijsbert Barneveld van, zn. van Rutger Barneveld van en Jannetje Klijn, geb. te Utrecht in 1879.

9.                   Jan Wijnand Uijl den, geb. te Jutphaas in 1905

             tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 27 jaar oud) te Doorn op 3 apr 1930 Aktenummer: 8 met

                       Hendrika Holdinga, dr. van Martinus Holdinga en Antje Haan de, geb. te Nederhorst den Berg in 1903.

 

IXq.                Cornelis Uijl den, zn. van Klaas Jansz Uijl den (VIIIj)(Koopman) en Jannigje Oskam,

                       geb. te Jaarsveld op 24 sep 1828 Aktenummer: 27, ovl. (67 jaar oud) te Ijsselstein Leeftijd: 67 op 25 mei 1896 Aktenummer: 40,

                tr. (resp. 27 en ongeveer 22 jaar oud) te Lopik op 7 dec 1855 Aktenummer: 9 met

                       Dirkje Breeschoten, dr. van Peeter Breeschoten en Jaantje Elteren van, geb. te Lopik in 1833,

                       ovl. (ongeveer 61 jaar oud) te Jaarsveld Leeftijd: 61 op 28 dec 1894 Aktenummer: 55.

 

                      Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.                   Jannigje Uijl den, geb. te Jaarsveld op 23 okt 1856 Aktenummer: 42,

              tr. (resp. 21 en ongeveer 32 jaar oud) te Lopik op 27 sep 1878 Aktenummer: 8 met

                      Cornelis Bruijn de, zn. van Gijsbert Bruijn de en Marretje / Marrigje Nap, geb. te Lopik in 1846.

2.                   Pieter Uijl den, geb. te Jaarsveld op 27 jul 1858, ovl. (66 jaar oud) te Jaarsveld op 4 mrt 1925, volgt Xs.

3.                   Klaas Uijl den, geb. te Jaarsveld op 19 okt 1860, ovl. (59 jaar oud) te Jaarsveld op 8 jun 1920, volgt Xt.

4.                   Adriana Uijl den, geb. te Jaarsveld op 2 dec 1862 Aktenummer: 55,

                      ovl. (67 jaar oud) te Ijsselstein Leeftijd: 67 op 27 mei 1930 Aktenummer: 23,

            tr. (resp. 29 en ongeveer 38 jaar oud) te Jaarsveld op 1 dec 1892 Aktenummer: 11 met

                      Teunis De Jong de, zn. van Hendrikus Jong de en Beligje Lakerveld, geb. te Ijsselstein in 1854.

5.                   Jacob Uijl den, geb. te Jaarsveld op 12 dec 1864, volgt Xu.

6.                   Jan Uijl den, geb. te Jaarsveld op 31 okt 1868 Aktenummer: 56, ovl. (1 jaar oud) te Jaarsveld Leeftijd: 1 op 30 mei 1870 Aktenummer: 24.

7.                   Janna Uijl den geb. te Jaarsveld op 12 jan 1872 Aktenummer: 2, ovl. (1 jaar oud) te Jaarsveld Leeftijd: 1 op 5 mrt 1873 Aktenummer: 13.

8.                   Jan Uijl den, geb. te Jaarsveld op 14 apr 1874, ovl. (71 jaar oud) te Breukelen‑Nijenrode op 3 mei 1945, volgt Xv.

 

IXr.                 Suzanna Redelijkheijd de, dr. van Arij Redelijkheijd de (VIIIk)en Adriaantje Muijs, geb. te Stolwijk in 1833,

                      ovl. (ongeveer 79 jaar oud) te Heeraartsberg en Bergambacht Leeftijd: 79 op 1 jan 1912 Aktenummer: 1,

                tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 29 jaar oud) te Berkenwoude op 12 mrt 1859 Aktenummer: 1 met

                     Cornelis Kok, zn. van Reijnier Kok en Neeltje Dekker, geb. te Lekkerkerk in 1830.

 

                      Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.                   Arie Kok, geb. in 1860, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Delft leeftijd 78 op 11 aug 1938,

              tr. met

                      Jannigje Geest van.

2.                   Jan Kok, geb. in 1863, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) te Delft leeftijd 79 op 14 dec 1942,

              tr. met

                       Rijmpje Velden van der

3.                   Neeltje Kok, geb. in 1869, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Delft leeftijd 73 op 1 dec 1942,

             tr. met

                      Pieter Boom

 

IXs.                Willem Redelijkheid de (IXs), zn. van Arij Redelijkheijd de (VIIIk)en Adriaantje Muijs, geb. te Berkenwoude in 1837,

                      ovl. (ongeveer 47 jaar oud) te Berkenwoude Leeftijd: 47 op 12 mei 1884 Aktenummer: 4,

                tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 23 jaar oud) te Bergambacht op 23 jan 1864 Aktenummer: 1 met zijn nicht

                     Adriaantje Redelijkheijd de, dr. van Wouter Redelijkheijd de (VIIIl)en Hendrikje Ouden den (zie IXu).

 

IXt.                 Petrus Redelijkheijd de, zn. van Arij Redelijkheijd de (VIIIk)en Adriaantje Muijs geb. te Berkenwoude in 1840,

               tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 25 jaar oud) te Bergambacht op 16 sep 1864 Aktenummer: 14 met

                      Bastiaantje Gelderblom, dr. van Gerrit Gelderblom en Lena Herk van, geb. te Bergambacht in 1839.

 

                      Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.                   Doodgeb. zoon Redelijkheijd de, geb. te Heeraartsberg en Bergambacht op 5 jan 1865 Aktenummer: 1.

2.                   Adriana Redelijkheijd de, geb. te Berkenwoude in 1866,

              tr. (beiden ongeveer 20 jaar oud) te Bergambacht op 6 mei 1886 Aktenummer: 12 met

                     Jan Boesberg, zn. van Johannes Boesberg en Annigje Noorlander, geb. te Bergambacht in 1866.

3.                   Gerrit Redelijkheijd de, geb. te Bergambacht in 1868, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te Heeraartsberg en Bergambacht op 27 feb 1945, volgt Xx.

4.                   Lena Redelijkheijd de, geb. in 1870, ovl. (minder dan één jaar oud) te Heeraartsberg en Bergambacht Leeftijd: 0 op 8 sep 1870 Aktenummer: 66.

5.                   Lena Redelijkheijd de, geb. te Bergambacht in 1873,

                      ovl. (ongeveer 45 jaar oud) te Heeraartsberg en Bergambacht Leeftijd: 46 op 21 okt 1918 Aktenummer: 44,

              tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 27 jaar oud) te Bergambacht op 7 jan 1898 Aktenummer: 1 met

                     Bastiaan Hoogendoorn, zn. van Pieter Hoogendoorn en Hilligje Ouden den, geb. te Bergambacht in 1871.

6.                   Lommigje Redelijkheijd de, geb. te Bergambacht in 1877, ovl. (ongeveer 46 jaar oud) te Hoek van Holland op 4 apr 1923, volgt Xy.

 

IXu.                Adriaantje Redelijkheijd de, dr. van Wouter Redelijkheijd de (VIIIl)en Hendrikje Ouden den, geb. te Bergambacht in 1841,

               tr. (1) met haar neef

                      Willem Redelijkheid de(zie IXs).

 

                      Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.                   Hendrikje Redelijkheid de, geb. in 1865, ovl. (ongeveer 15 jaar oud) te Berkenwoude Leeftijd: 15 op 9 jul 1880 Aktenummer: 11.

2.                   Arie Redelijkheid de, geb. in 1866, ovl. (ongeveer 38 jaar oud) te Berkenwoude op 13 apr 1904, volgt Xw.

3.                   Willem Redelijkheid de, geb. in 1871, ovl. (minder dan één jaar oud) te Heeraartsberg en Bergambacht Leeftijd: 0 op 11 sep 1871 Aktenummer: 45.

4.                   Willemina Redelijkheid de, geb. te Bergambacht in 1873, ovl. (ongeveer 32 jaar oud) te Lekkerkerk Leeftijd: 31 op 19 mei 1905 Aktenummer: 25,

             tr. (beiden ongeveer 27 jaar oud) te Berkenwoude op 22 dec 1900 Aktenummer: 4 met

                      Barend Baas, zn. van Leendert Baas en Aagje Wal van der, geb. te Stolwijk in 1873.

5.                   Pieter Redelijkheid de, geb. in 1877, ovl. (minder dan één jaar oud) te Berkenwoude Leeftijd: 0 op 27 nov 1877 Aktenummer: 23.

6.                   Aaltje Pietertje Redelijkheid de, ged. te Berkenwoude in 1880,

            tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 25 jaar oud) te Berkenwoude op 9 feb 1901 Aktenummer: 3 met

                      Aris Dam van, zn. van Adrianus Dam van en Margaretha Verdoold, geb. te Stolwijk in 1876.

 

                      Adriaantje Redelijkheijd de,

                  tr. (resp. ongeveer 57 en ongeveer 60 jaar oud) (2) te Berkenwoude op 17 feb 1898 Aktenummer: 1 met

                      Cornelis Dekker, zn. van Klaas Dekker en Adriana Verboom (zie VIIIl).

                    .

 

IXv.                Willem Redelijkheijd de, zn. van Wouter Redelijkheijd de (VIIIl)en Hendrikje Ouden den,

                      geb. te Zuidbroek te Zuidbroek op 16 feb 1835 Aktenummer: 1,

              tr. (resp. 25 en ongeveer 24 jaar oud) te Lekkerkerk op 18 jan 1861 Aktenummer: 3 met

                      Neeltje Slingerland, dr. van Cornelis Slingerland en Lijntje Oudenaarde, geb. te Lekkerkerk in 1837.

 

                      Uit dit huwelijk 3 dochters:

1.                   Lijntje Redelijkheijd de geb. in 1862, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) te Berkenwoude Leeftijd: 58 op 28 jul 1920 Aktenummer: 7,

              tr. met

                      Gerrit Donker

2.                   Hendrikje Redelijkheijd de, geb. in 1863, ovl. (ongeveer 86 jaar oud) te Lekkerkerk Leeftijd: 86 op 29 dec 1949

                      Aktenummer: 45,

              tr. met

                      Abram Koot

3.                   Cornelia Redelijkheijd de, geb. te Stolwijk in 1864,

              tr. (beiden ongeveer 21 jaar oud) te Stolwijk op 28 aug 1885 Aktenummer: 16 met

                      Wiggert Molenaar zn. van Cornelis Molenaar en Barbera Uijl den , geb. te Berkenwoude in 1864,

                      ovl. (ongeveer 34 jaar oud) te Berkenwoude leeftijd 34 op 14 dec 1898 Aktenummer: 16.

 

IXw.               Arie Redelijkheijd de, zn. van Wouter Redelijkheijd de (VIIIl)en Hendrikje Ouden den, geb. te Bergambacht in 1837,

                      ovl. (ongeveer 64 jaar oud) te Ouderkerk a/d Ijssel Leeftijd: 64 op 26 jun 1901 Aktenummer: 25,

                tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 26 jaar oud) te Berkenwoude op 20 jan 1866 Aktenummer: 1 met

                      Elizabeth Jannigje Docters van Leeuwen, dr. van Jurriaan Johannis Docters van Leeuwen en Elderina Maat, geb. te Alblasserdam in 1840.

 

                      Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.                   Hendrik Redelijkheijd de geb. in 1866, ovl. (minder dan één jaar oud) te Berkenwoude Leeftijd: 0 op 29 jul 1866 Aktenummer: 9.

2.                   Hendrikje Redelijkheijd de, geb. te Nieuwerkerk a/d Ijssel op 20 okt 1867 Aktenummer: 74,

                      ovl. (81 jaar oud) te Ouderkerk a/d Ijssel Leeftijd: 77 op 21 dec 1948 Aktenummer: 32,

             tr. met

                       Marinus Dam van

3.                   Eldert Redelijkheijd de, geb. te Capelle a/d Ijssel in 1869, volgt Xz.

4.                   Barbara Redelijkheijd de, geb. te Capelle a/d Ijssel in 1870, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te Lekkerkerk

                      Leeftijd: 67 op 28 jan 1947 Aktenummer: 9,

                tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 23 jaar oud) te Ouderkerk a/d Ijssel op 18 mrt 1898 Aktenummer: 2 met

                      Dirk Graaf van der, zn. van Marinus Graaf van der en Aaltje Jager de geb. te Lekkerkerk in 1875.

5.                   Jurriaan Johannes Redelijkheijd de geb. te Capelle a/d Ijssel in 1875, volgt Xaa.

 

IXx.                Daniël Redelijkheijd de, zn. van Cornelis Redelijkheijd de (VIIIm)en Neeltje Jong de, geb. te Berkenwoude in 1846,

                      ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Lekkerkerk Leeftijd: 76 op 24 feb 1922 Aktenummer: 14,

               tr. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 27 jaar oud) te Lekkerkerk op 14 feb 1879 Aktenummer: 4 met

                      Cornelia Scheffe, dr. van Hendrik Scheffe en Neeltje Braanker geb. te Nieuw‑Lekkerland in 1852.

                   

                      Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.                   Doodgeb. dochter Redelijkheijd de, geb. te Lekkerkerk op 23 okt 1880 Aktenummer: 70.

2.                   Cornelis Hendrikus Redelijkheijd de, geb. in 1883, ovl. (ongeveer 21 jaar oud) te Lekkerkerk Leeftijd: 21 op 13 feb 1904 Aktenummer: 5.

3.                   Hendrik Cornelis Redelijkheijd de, geb. te Lekkerkerk in 1885,

              tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 24 jaar oud) te Lekkerkerk op 19 jan 1911 Aktenummer: 5 met

                      Adriana Berkel, dr. van Pieter Berke en Arigje Deelen geb. te Lekkerkerk in 1887.

 

Generatie X

 

 

Xa.                 Arie Redelijkheid, zn. van Teunis Redelijkheid (IXb)en Adriana Jong de geb. te Sliedrecht in 1872,

                tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 26 jaar oud) (1) te Sliedrecht op 13 mrt 1897 Aktenummer: 16 met

                      Ariaantje Wijngaarden van, dr. van Wouter Wijngaarden van en Krijntje Wit de, geb. te Sliedrecht in 1871.

                      Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

                      Arie Redelijkheid,

                 tr. (ongeveer 28 jaar oud) (2) te Rotterdam op 30 mei 1900 Bron  Rotterdam 1900 f48 met

                     Sijgje Arina Eijk van den, dr. van Jorinus Eijk van den en Arigje Houwelingen van, geb. te Sliedrecht.

 

                      Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.                   Adriana Redelijkheid, geb. te Rotterdam op 22 aug 1900 akte nr. 7806.

2.                   Teunis Redelijkheid, geb. te Rotterdam op 6 okt 1901 akte nr. 9647.

3.                   Cornelis Redelijkheid, geb. te Rotterdam in 1907, ovl. (ongeveer 39 jaar oud) te Poortugaal leeftijd 39 jaar op 26 dec 1946,

             tr. met

                      Wilhelmina Lena Velden van der

 

Xb.                 Cornelia Redelijkheid, dr. van Teunis Redelijkheid  (IXb)en Adriana Jong de, geb. te Sliedrecht in 1864,

               tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 26 jaar oud) te Sliedrecht op 21 dec 1889 Aktenummer: 63 met

                       Cornelis Verheij zn. van Adriaan Verheij en Maaike Wervenbos, geb. te Giessendam in 1863.

 

                      Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.                   Neeltje Verheij, geb. te Sliedrecht in 1900,

               tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 23 jaar oud) te Papendrecht op 22 okt 1920 Aktenummer: 33 met

                      Arie Leeuwesteijn, zn. van Leendert Leeuwesteijn (Arbeider) en Teuntje Grijp van de geb. te Papendrecht in 1897.

2.                   Adriaan Verheij, geb. te Sliedrecht in 1893,

              tr. (beiden ongeveer 22 jaar oud) te Papendrecht op 25 jun 1915 Aktenummer: 15 met

                     Teuntje Leeuwesteijn, dr. van Leendert Leeuwesteijn (Arbeider) en Teuntje Grijp van de, geb. te Papendrecht in 1893.

 

Xc.                 Arie Redelijkheid, zn. van Willem Redelijkheid  (IXc)en Teuna Levasier, geb. te Sliedrecht in 1875,

                 tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 18 jaar oud) te Sliedrecht op 5 jun 1897 Aktenummer: 33 met

                      Adriaantje Wit de, dr. van Klaas Wit de en Janna Boeren, geb. te Sliedrecht in 1879.

 

                      Uit dit huwelijk één dochter:

1.                   Teuna Willemina Redelijkheid, geb. te Sliedrecht in 1893,

             tr. (beiden ongeveer 26 jaar oud) te Sliedrecht op 13 mei 1919 Aktenummer: 32 met

                      Willem Klein, zn. van Cornelis Klein en Annigje Stam, geb. te Sliedrecht in 1893.

 

Xd.                 Cornelia Redelijkheid, dr. van Teunis Redelijkheid  (IXd)en Jacoba Muijlwijk, geb. te Sliedrecht in 1867,

               tr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 20 jaar oud) te Sliedrecht op 20 mei 1899 Aktenummer: 34 met

                       Mattheus Groenewegen, zn. van Jacobus Groenewegen en Aaltje Both, geb. te Sliedrecht in 1879.

 

                      Uit dit huwelijk één zoon:

1.                   Jacobus Groenewegen geb. te Sliedrecht in 1902,

               tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 20 jaar oud) te Rotterdam op 24 feb 1926 met

                       Frederika Delia Pols, dr. van Pieter Daniel Pols en Alida Gerardina Roukens, geb. te Rotterdam in 1906.

 

Xe.                 Karel Zwart (Zwart), zn. van N. N. en Kaatje Zwart(IXh), geb. te Alblasserdam op 11 sep 1842

                      (getuige: Bastiaan Adriaan Vogelsang. Kastelein.

                      Klaas Vonk. Werkman), NH, Werkman, ovl. (75 jaar oud) te Alblasserdam op 11 sep 1917,

                       Woont in 1872 Polder wijk A 42b, en in 1883 Olderstraat wijk A 154.Werkman.

             tr. (resp. 25 en ongeveer 30 jaar oud) (1) te Oud‑Alblas op 18 jun 1868 Aktenummer: 12 met

                      Maaike Muilwijk dr. van Dirk Mui(eu)lwijk (Werkman en Bouwman) en Cornelia Lichaam/ Lighaam,

                     geb. te Oud‑Alblas in 1838, ovl. (ongeveer 34 jaar oud) te Alblasserdam op 4 feb 1872.

                                       

 

                      Karel Zwart (Zwart),

              tr. (resp. 29 en 23 jaar oud) (2) te Alblasserdam op 26 apr 1872 Aktenummer: 12 met

                     Neeltje Bevaard dr. van Jacob Bevaard en Jaapje Looij, geb. te Oudenhoorn op 4 jan 1849 Akte 1, Dienstbode.

                   

 

                      Karel Zwart (Zwart),

              tr. (resp. 30 en 19 jaar oud) (3) te Alblasserdam op 17 jan 1873 akte 1 Pieter Dijkman. Jan Man in't Veld. Cornelis Flink. Leendert Man in 't Veld met

                     Teuntje Boer den, dr. van Andries Boer den (Arbeider) en Jannetje Driel van, geb. te Alblasserdam op 9 jul 1853

                      Aktenummer: 34 J.Donkersloot. Dirk de Winter. Jan Kok, NH, Dienstbode, ovl. (84 jaar oud) 84 jaar, begr. te Rotterdam op 31 dec 1937.

 

                      Ten tijde van haar overlijden woonde zij Oranjeboomstraat 67 kl.6.
Werkte in Rotterdam als Baker. ( Kraamverzorgster ).
Woonde in / op een hofje.
Volgens Alex den Ouden van W.W.W. Rotterdammers.nl de volgende Uitleg.
Die, Hofjes " waren heel korte zijstraatjes, die haaks op de Oranje boomstraat naar het westen liepen,

                tot tegen de spoordijk. Ze lagen nabij het noordelijk uiteinde van de Oranjeboomstraat, waar de spoordijk ( naar de Hefbrug ) al redelijk hoog was.
Ze zijn bij de bouw van de nieuwe spoortunnel geheel verdwenen.
Met Vr Gr Alex den Ouden
.

 

                      Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.                   Johannis Zwart, geb. te Alblasserdam op 15 jun 1873, ovl. (61 jaar oud) te Alblasserdam op 13 apr 1935, volgt XIa.

2.                   Andries Lodewijk Zwart, geb. te Alblasserdam op 19 sep 1874, volgt XIb.

3.                   Catharina Maria Zwart, geb. te Alblasserdam op 13 jun 1878, volgt XIc.

4.                   Jannigje Zwart geb. te Alblasserdam op 5 jun 1881, ovl. (1 jaar oud) te Alblasserdam op 29 mrt 1883.

5.                   Aart Zwart, geb. te Alblasserdam op 5 mei 1883, ovl. (53 jaar oud) te Alblasserdam op 22 dec 1936, volgt XId.

6.                   Jannetje Zwart, geb. te Alblasserdam op 15 apr 1885, ovl. (73 jaar oud) te Jutphaas op 23 jan 1959, volgt XIe.

7.                   Jan Cornelis Zwart, geb. te Alblasserdam op 18 nov 1888.

8.                   Karel Zwart, geb. te Alblasserdam op 23 sep 1894, ovl. (74 jaar oud) te Rotterdam op 15 apr 1969, volgt XIf.

 

Xf.                  Gerrigje Sels, dr. van Jan Sels en Kaatje Zwart (IXh), geb. te Alblasserdam op 28 sep 1849,

                       ovl. (79 jaar oud) te Alblasserdam op 3 apr 1929,

               tr. (resp. 27 en 23 jaar oud) te Alblasserdam op 24 nov 1876 met

                       Arie Kok de, geb. te Krimpen a d Lek op 16 nov 1853, ovl. (66 jaar oud) te Alblasserdam op 11 jan 1920.

                      woont in 1866 Kinderdijk D 130.

 

                      Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.                   Johannis Kok de, geb. te Alblasserdam op 16 feb 1877.

2.                   Jan Kok de, geb. te Alblasserdam op 18 apr 1879, ovl. (7 jaar oud) te Alblasserdam op 16 aug 1886.

3.                   Johanna Kok de, geb. te Alblasserdam op 19 nov 1880, ovl. (52 jaar oud) te Alblasserdam op 15 dec 1932, volgt XIg.

4.                   Aart Kok de, geb. te Alblasserdam op 7 jan 1883.

5.                   Pons Hendrikus Kok de, geb. te Alblasserdam op 13 aug 1884, ovl. (2 jaar oud) op 17 apr 1887.

6.                   Catharina Hendrika Kok de, geb. te Alblasserdam op 11 mrt 1887, ovl. (25 jaar oud) te Alblasserdam op 28 sep 1912.

7.                   Hendrika Catharina Kok de, geb. te Alblasserdam op 5 okt 1890, volgt XIh.

 

Xg.                 Klaas Sels, zn. van Jan Sels en Kaatje Zwart (IXh), geb. te Alblasserdam op 9 mei 1853, Werkman, Landarbeider,

                       ovl. (65 jaar oud) te Alblasserdam op 8 sep 1918,

                 tr. (resp. 26 en 24 jaar oud) te Nieuw‑Lekkerland op 16 mei 1879 met

                      Geertje Ouden den, dr. van Jasper Ouden den en Wijntje of Weintje of Wantje Stam,

                      geb. te Nieuw‑Lekkerland op 11 mrt 1855, ovl. (76 jaar oud) te Alblasserdam op 9 mrt 1932.

 

                      Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.                   Catharina Maria Sels geb. te Alblasserdam op 11 jan 1880, ovl. (39 jaar oud) te Alblasserdam op 2 apr 1919, volgt XIi.

2.                   Jasper Sels, geb. te Alblasserdam op 24 okt 1882, ovl. (66 jaar oud) te Alblasserdam op 12 nov 1948, volgt XIj.

3.                   Annigje Alida Sels, geb. te Alblasserdam op 11 jan 1886, ovl. (74 jaar oud) te Leiden op 17 jul 1960, volgt XIk.

4.                   Jan Johannis Sels, geb. te Alblasserdam op 31 okt 1888, ovl. (43 jaar oud) te Alblasserdam op 24 nov 1931,

              tr. (resp. 33 en 24 jaar oud) te Alblasserdam op 3 nov 1921 met

                      Anigje Dijk van, geb. te Alblasserdam op 31 mrt 1897.

5.                   Gerrit Sels, geb. te Alblasserdam op 8 nov 1891, ovl. (64 jaar oud) te Alblasserdam op 1 mrt 1956, volgt XIl.

6.                   Wantje Sels, geb. te Alblasserdam op 8 mei 1897, ovl. (71 jaar oud) te Papendrecht op 20 dec 1968, volgt XIm.

 

Xh.                 Aart Sels, zn. van Jan Sels en Kaatje Zwart (IXh), geb. te Alblasserdam Geboren in Poldertstraat A 155 op 17 apr 1867,

                      ovl. (24 jaar oud) te Alblasserdam op 5 dec 1891,

               tr. (beiden 22 jaar oud) te Alblasserdam op 12 jul 1889 met

                      Sophia Boom de geb. te Nieuw‑Lekkerland op 10 feb 1867,

                      ovl. (32 jaar oud) te Alblasserdam op 16 jul 1899,

                      (Sophia

              tr.(2) met

                      Dammes Dikke).

 

                      Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.                   Catharina Sels, geb. te Alblasserdam op 4 okt 1889.

2.                   Aart Sels, geb. te Alblasserdam op 13 mrt 1892, ovl. (3 jaar oud) te Alblasserdam op 14 nov 1895.

 

Xi.                  Maria Koutstaal, dr. van Arie Koutstaal (Werkman) en Klasina Maria Zwart (IXi), geb. te Alblasserdam op 26 jun 1849,

                       ovl. (35 jaar oud) te Nieuw‑Lekkerland op 24 mei 1885,

               tr. (resp. 24 en 29 jaar oud) op 29 mei 1874 met

                      Abraham Pelgrim, zn. van Johannis Pelgrim (Glasblazer) en Sophia Charlotta Wiegel,

                      geb. te Zwijndrecht op 17 mei 1845, Schipper, Glasblazer.

 

                      Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.                   Johannes Pelgrim, geb. te Gouderak in 1874, ovl. (ongeveer 1 jaar oud) te Kralingen op 1 mrt 1875.

2.                   Johannes Pelgrim, geb. te Nieuwer‑Amstel op 16 nov 1875.

3.                   Maria Pelgrim, geb. te Nieuwer‑Amstel op 26 dec 1876.

4.                   Arie Pelgrim, geb. te Nieuwer‑Amstel op 23 apr 1879.

 

Xj.                  Trijntje Koudstaal dr. van Arie Koutstaal (Werkman) en Klasina Maria Zwart (IXi), geb. te Alblasserdam op 14 okt 1851,

                      ovl. (42 jaar oud) te Alblasserdam op 16 feb 1894,

               tr. (resp. 25 en 26 jaar oud) te Alblasserdam op 25 mei 1877 met

                      Eldert Maat zn. van Cornelis Maat en Cornelia Slingerland, geb. te Alblasserdam op 25 jun 1850, ovl. (66 jaar oud) te Alblasserdam op 19 dec 1916.

                      Woont in 1894 Kinderdijk wijk D 42, en in 1900 in wijk C 124.

                      Trijntje is net als Arie Johannes, Arie en Eldert overleden aan een besmettelijke ziekte ( waarschijnlijk Tyfus ).

 

                      Uit dit huwelijk 7 zonen:

1.                   Cornelis Maat, geb. te Alblasserdam op 16 dec 1878, ovl. (36 jaar oud) te Alblasserdam op 16 jul 1915, volgt XIn.

2.                   Arie Johannes Maat, geb. te Alblasserdam op 26 mrt 1880, ovl. (14 jaar oud) op 22 okt 1894.

3.                   Gerard Maat, geb. te Alblasserdam op 23 aug 1882, ovl. (17 jaar oud) te Alblasserdam op 20 mrt 1900.

4.                   Marinus Maat, geb. te Alblasserdam op 8 feb 1885.

                      Marinus is na het overlijden van zijn moeder verder groot gebracht in het bakkersgezin van Klaas Boersma in Alblasserdam.

                      De moeder van klaas Boersma was een Koudstaal.

5.                   Arie Maat, geb. te Alblasserdam op 9 feb 1887, ovl. (7 jaar oud) te Alblasserdam op 7 jul 1894.

6.                   Aart Maat, geb. te Alblasserdam op 5 jan 1890, ovl. (81 jaar oud) te Rotterdam op 3 jul 1971, volgt XIo.

7.                   Eldert Maat geb. te Alblasserdam op 2 mrt 1892, ovl. (2 jaar oud) te Rotterdam op 30 apr 1894.

 

Xk.                 Neeltje Eikelenstam, dr. van Aart Eikelenstam (IXl)en Pietertje Uittenbogaard, geb. te Meerkerk op 11 sep 1851 akte 24,

                tr. (resp. 20 en ongeveer 23 jaar oud) te Meerkerk op 30 dec 1871 akte 8 met

                      Teunis Heiden van der, zn. van Cornelis Heiden van der en Maria Johanna Heikoop, geb. circa 1848, Schipper.

 

                      Uit dit huwelijk één zoon:

1.                   Aart Heiden van der, geb. te Meerkerk in 1875,

             tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 22 jaar oud) te Sliedrecht op 20 jun 1903 akte No 38 met

                      Pietertje Kriek, dr. van Kornelius Lukinus Kriek en Catharina Muilwijk, geb. te Sliedrecht in 1881.

 

Xl.                  Jannigje Eikelenstam dr. van Aart Eikelenstam (IXl)en Pietertje Uittenbogaard, geb. te Meerkerk op 6 jan 1854 akte 5,

                  tr. (resp. 25 en ongeveer 22 jaar oud) te Meerkerk op 9 mei 1879 met

                       Teunis Roon van, zn. van Pieter Roon van  en Cornelia Oosten van, geb. te Groot Ammers, deels Liesveld, deels Graafstroom Z. in 1857, Smid.

 

                      Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.                   Cornelia Roon van geb. te Meerkerk op 5 sep 1879 akte 47.

2.                   Cornelia Roon van geb. te Ameide akte 45 op 9 okt 1880 is aangifte datum.

3.                   Aartje Roon van, geb. te Ameide op 19 nov 1881 akte 56.

4.                   Aartje Roon van, geb. te Ameide op 12 jan 1883 is aangifte datum.

5.                   Pietertje Roon van geb. te Ameide op 21 jan 1884 is aangifte datum.

6.                   Pieter Roon van, geb. te Ameide op 4 jan 1887 is aangifte datum akte 1,

            tr. (resp. 27 en ongeveer 25 jaar oud) te Benschop op 29 okt 1914 Aktenummer: 10 met

                      Jannetje Cornelia Franke, dr. van Anton Franke  en Baatje Cornelia Johanna Aken van, geb. te Zevenhoven in 1889.

7.                   Wilhelmina Johanna Roon van, geb. te Ameide op 6 mrt 1888 akte 12.

8.                   Aart Roon van, geb. te Ameide op 15 sep 1890 akte 41.

 

Xm.                Cornelis (Otto) Eikelenstam, zn. van Aart Eikelenstam  (IXl)en Pietertje Uittenbogaard , geb. te Meerkerk op 22 nov 1855 akte 38,

                 tr. (resp. 22 en ongeveer 20 jaar oud) te Meerkerk op 4 okt 1878 akte 6 met

                      Gerigje Stravers, dr. van Cornelis Stravers  en Anneke Meerkerk van, geb. te Hoornaar in 1858.

 

                      Uit dit huwelijk 9 kinderen:

1.                   Anneke Eikelenstam, geb. te Meerkerk op 6 jan 1877,

               tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) te Culemborg op 17 aug 1900 met

                      Albertus Kamp, zn. van Wolter Kamp en Jantje Huisman, geb. te Steggerda op 24 jan 1875

2.                   Pietje Eikelenstam, geb. te Meerkerk om 8.30 uur op 1 mrt 1878 akte 10.

3.                   Aartje Eikelenstam geb. te Meerkerk op 6 jun 1879 akte 35,

              tr. (resp. 20 en 32 jaar oud) te Culemborg op 2 feb 1900 met

                      Gerrit Unen van, zn. van Johannes Unen van en Mechtelina Verbeek, geb. te Culemborg op 31 okt 1867.

4.                   Cornelis Eikelenstam, geb. te Meerkerk op 21 jul 1881 akte 24.

5.                   Aart Eikelenstam, geb. te Meerkerk op 3 feb 1883 akte 5,

             tr. (resp. 21 en 20 jaar oud) te Culemborg op 26 feb 1904 met

                      Dirkje Hendrina Kramer Freher, dr. van Jacob Cornelis Kramer Freher en Geertruida Willemina Winkel,

                      geb. te Culemborg op 23 mrt 1883.

6.                   Hendrika Eikelenstam, geb. te Meerkerk om 14.00 uur op 4 dec 1884 akte 45

                      aangifte datum is 5-12-1884.

7.                   Neeltje Eikelenstam, geb. te Meerkerk om 21.00 uur op 23 feb 1886 akte 5.

8.                   Johanna Eikelenstam, geb. te Culemborg in 1891,

               tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 24 jaar oud) te Culemborg op 12 aug 1912 met

                      Cornelis Wouter Ridderhof  zn. van Burg Willem Ridderhof en Helena Johanna Schuld,

                      geb. te Werken en Sleeuwijk in 1888.

9.                   Jan Eikelenstam, geb. te Culemborg op 29 aug 1892,

              tr. (resp. 28 en 19 jaar oud) te Eindhoven op 18 mei 1921 met

                      Hendrika Beset, dr. van Franciscus Leonardus Beset en Theodora Leeden van der, geb. te 's‑Hertogenbosch op 17 sep 1901.

 

Xn.                 Pieter Eikelenstam, zn. van Aart Eikelenstam (IXl)en Pietertje Uittenbogaard, geb. te Meerkerk circa 1863,

                       ovl. (ongeveer 81 jaar oud) te Meerkerk op 2 apr 1944 Aktenummer: 6,

                  tr. met

                       Aaltje Mever van

 

                      Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.                   Maria Anna Eikelenstam, geb. te Meerkerk op 3 sep 1889 akte 38,

                      ovl. (47 jaar oud) te Meerkerk op 4 jun 1937 akte 14,

              tr. (resp. 29 en ongeveer 30 jaar oud) te Meerkerk op 5 sep 1918 akte 7 met

                      Jan Hendrik Needt, zn. van Mattheus Lambertus Needt en Neeltje Steijn van, geb. te Giessendam in 1888.

2.                   Aart Eikelenstam, geb. te Meerkerk op 2 sep 1887 akte 47.

3.                   Pieter Aart Eikelenstam, geb. te Meerkerk op 12 jul 1891 Akte 31,

                 tr. (resp. 27 en ongeveer 28 jaar oud) te Vlist op 12 sep 1918 akte 1 met

                      Gerrigje Bartha Wenk, dr. van Peter Andries Wenk en Betje Muillwijk geb. te Vlist in 1890.

 

Xo.                 Lijntje Graaf van der, dr. van Jacob Graaf van der en Sijgje Jager de(IXm), geb. te Lekkerkerk op 20 mrt 1866,

                       ovl. (87 jaar oud) te Gouderak op 5 mei 1953,

                 tr. (resp. 21 en 23 jaar oud) te Lekkerkerk op 21 okt 1887 akte 26 met

                      Arie Oskam, zn. van Dirk Oskam en Cornelia Blanken, geb. te Bergambacht op 17 jun 1864,

                       Bouwman te Bergambacht [zh,nld], voorzitter van de polder Bergambacht (1917--1935),

                       ovl. (80 jaar oud) te Heeraartsberg en Bergambacht Leeftijd: 80 op 7 jul 1944 Aktenummer: 24.

                      Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.                   Cornelia Oskam, geb. te Lekkerkerk in 1888,

             tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 22 jaar oud) te Bergambacht op 18 apr 1912 Aktenummer: 8 met

                      Cornelis Jong de, zn. van Jan Jong de en Margaretha Keijzer, geb. te Krimpen a d IJssel in 1890. .

2.                   Sijgje Oskam, geb. te Bergambacht in 1889,

            tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 26 jaar oud) te Bergambacht op 24 aug 1911 Aktenummer: 12 met

                       Berend Smalbil zn. van Berend Smalbil en Jantje Roelfsema, geb. te Wildervank in 1885.

3.                   Dirk Oskam, geb. te Bergambacht op 21 jun 1890, ovl. (71 jaar oud) te Arnhem op 15 mrt 1962, volgt XIp.

4.                   Pietertje Oskam, geb. te Bergambacht in 1892,

            tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 31 jaar oud) te Bergambacht op 6 jun 1918 Aktenummer: 14 met

                     Jan Pieter Jong de, zn. van Jan Jong de en Margaretha Keijzer", geb. te Krimpen a/d Lek in 1887.

5.                   Jacob Oskam, geb. te Bergambacht in 1894,

                       ovl. (ongeveer 54 jaar oud) te Heeraartsberg en Bergambacht op 9 jun 1948 Aktenummer: 22

            tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 21 jaar oud) te Stolwijk op 26 mrt 1920 Aktenummer: 11 met

                      Liedewij Cornelia Wilhelmina Halljng, dr. van Hendrik Jan Halling en Mettejaantje Pietertje Dekker,

                      geb. te Stolwijk in 1899.

6.                   Adriana Oskam geb. te Bergambacht in 1896,

            tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 23 jaar oud) te Bergambacht op 28 mrt 1918 Aktenummer: 9 met

                      Nicolaas Cornelius Dogterom, zn. van Cornelis Pieter Dogterom en Johanna Arijaantje Lijderlaan, geb. te Stolwijk in 1895.

 

Xp.                 Klaas Uijl den, zn. van Klaas Uijl den (IXo)en Niesje Oostrom", geb. te Jaarsveld op 10 jul 1889 Aktenummer: 34,

                tr. (resp. 24 en ongeveer 23 jaar oud) te Jaarsveld op 6 mrt 1914 Aktenummer: 2 met

                      Sophia Dommelen van dr. van Arie Cornelis Dommelen van en Johanna Pieternella Soolingen van geb. te Jaarsveld in 1891.

 

                      Uit dit huwelijk één zoon:

1.                   Adrianus Dommelen geb. op 2 mrt 1913.

                      Nadere informatie      Erkend kind: Adrianus van Dommelen geboren 2 maart 1913.

 

Xq.                 Klaas Uijl den, zn. van Teunis Uijl den (IXp)en Merrigje Demper / Deussier ?,

                       geb. te Jaarsveld op 12 mei 1861 Aktenummer: 27, ovl. (61 jaar oud) te Jutphaas Leeftijd: 61 op 6 jan 1923 Aktenummer: 3,

                tr. met

                       Marrigje Copier, geb. in 1865, ovl. (ongeveer 63 jaar oud) te Jutphaas Leeftijd: 63 op 9 jun 1928 Aktenummer: 20.

 

                      Uit dit huwelijk 11 kinderen:

1.                   Johannes Uijl den, geb. te Jutphaas in 1884, ovl. (ongeveer 45 jaar oud) circa 1929, volgt XIq.

2.                   Marrigje Uijl den, geb. te Jutphaas op 21 jun 1887 Aktenummer: 47,

             tr. (resp. 39 en ongeveer 40 jaar oud) te Jutphaas op 15 jul 1926 Aktenummer: 10 met

                      Cornelis Hubert, zn. van N.N en Cornelia Hubert, geb. te Vleuten in 1886,

                      (Cornelis

             tr.(1) met

                      Magdalena Stigter.).

3.                   Teunis Uijl den, geb. te Jutphaas op 25 mei 1889 Aktenummer: 49,

             tr. (resp. 24 en ongeveer 25 jaar oud) te Utrecht op 5 mrt 1914 Aktenummer: 127 met

                       Willempje Vlijm dr. van Jan Vlijm en Bartje Brink van den, geb. te Utrecht in 1889.

4.                   Teunis Huibert Uijl den, geb. te Jutphaas op 4 jan 1892 Aktenummer: 2, ovl. (19 dagen oud) te Jutphaas op 23 jan 1892 Aktenummer: 9.

5.                   Teunis Cornelis Uijl den, geb. te Jutphaas op 14 dec 1892 Aktenummer: 99,

             tr. (resp. 24 en ongeveer 25 jaar oud) te Utrecht op 7 jun 1917 Aktenummer: 444 met

                      Johanna Catharina Vries de, dr. van Bernardus Vries de en Hendrika Koning, geb. te Utrecht in 1892.

6.                   Ingetje Uijl den, geb. te Jutphaas op 27 okt 1894 Aktenummer: 88, ovl. (1 jaar oud) te Jutphaas Leeftijd: 1 op 1 jul 1896 Aktenummer: 36.

7.                   Huibert Jan Uijl den, geb. te Jutphaas op 17 mrt 1896 Aktenummer: 17, ovl. (2 maanden oud) te Jutphaas op 16 jun 1896 Aktenummer: 32.

8.                   Huibert Jan Uijl den, geb. te Jutphaas op 11 apr 1897 Aktenummer: 37,

                      ovl. (43 jaar oud) te Jutphaas Leeftijd: 43 op 21 feb 1941 Aktenummer: 15,

              tr. (resp. 23 en ongeveer 23 jaar oud) te Utrecht op 22 apr 1920 Aktenummer: 314 met

                      Willemijntje Eggink, dr. van Rijndert Gerardus Eggink en Wilhelmina Maria Cornelia Kasteel van geb. in 1897.

9.                   Pieter Matthijs Uijl den, geb. te Jutphaas op 27 feb 1899 Aktenummer: 12, ovl. (8 maanden oud) te Jutphaas Leeftijd: 0 op 15 nov 1899 Aktenummer: 51.

10.                 Pieter Matthijs Uijl den, geb. te Jutphaas op 22 apr 1901 Aktenummer: 41.

11.                 Nicolaas Jan Uijl den, geb. in 1903, ovl. (ongeveer 2 jaar oud) te Jutphaas Kind 2 jaar geworden op 27 nov 1905 Aktenummer: 57.

 

Xr.                  Jan Uijl den, zn. van Teunis Uijl den (IXp)en Merrigje Demper / Deussier ?, geb. te Oudenrijn op 21 jun 1871 Aktenummer: 10,

                       ovl. (77 jaar oud) te Oudenrijn Leeftijd: 77 op 28 jan 1949 Aktenummer: 7,

              tr. (resp. 30 en ongeveer 22 jaar oud) te Soest op 7 mrt 1902 Aktenummer: 7 met

                        Marretje Barneveld van, dr. van Rutger Barneveld van en Jannetje Klijn, geb. te Utrecht in 1880,

                        ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Oudenrijn Leeftijd: 66 op 9 aug 1946 Aktenummer: 24.

 

                      Uit dit huwelijk één zoon:

1.                   Teunis Uijl den, geb. in 1903, ovl. (ongeveer 3 jaar oud) te Maarssen Leeftijd: 3 op 28 sep 1906 Aktenummer: 34.

 

Xs.                 Pieter Uijl den, zn. van Cornelis Uijl den (IXq)en Dirkje Breeschoten, geb. te Jaarsveld op 27 jul 1858 Aktenummer: 26,

                       ovl. (66 jaar oud) te Jaarsveld Leeftijd: 66 op 4 mrt 1925 Aktenummer: 5,

                tr. (resp. 32 en ongeveer 29 jaar oud) (1) te Lopik op 12 dec 1890 Aktenummer: 7 met

                       Dirkje Verweij dr. van Aart Verweijx en Annigje Tol van, geb. te Lopik in 1861,

                       ovl. (ongeveer 37 jaar oud) te Jaarsveld Leeftijd: 36 op 1 feb 1898 Aktenummer: 3.\

 

                      Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.                   Cornelis Uijl den geb. te Jaarsveld op 19 nov 1891 Aktenummer: 70.

2.                   Annigje Uijl den, geb. te Jaarsveld op 2 feb 1893 Aktenummer: 12,

                       ovl. (42 jaar oud) te Jaarsveld Leeftijd: 42 op 29 dec 1935 Aktenummer: 19.

3.                   Dirkje Uijl den geb. te Jaarsveld op 1 mei 1894 Aktenummer: 21.

4.                   Dirkje Uijl den, geb. te Jaarsveld op 12 jun 1896 Aktenummer: 30,

                      ovl. (5 weken oud) te Jaarsveld Oud 5 weken op 17 jul 1896 Aktenummer: 24.

5.                   Dirkje Uijl den, geb. te Jaarsveld Zoeken in Genlias database op 26 jan 1898 Aktenummer: 9,

                      ovl. (2 maanden oud) te Jaarsveld oud elf weken op 13 apr 1898 Aktenummer: 13.

 

                      Pieter Uijl den,

                tr. (resp. 40 en ongeveer 42 jaar oud) (2) te Jaarsveld op 9 sep 1898 Aktenummer: 7 met

                      Aafje Oosterom, dr. van Bastiaan Oosterom en Aantje Verbaan, geb. te Jaarsveld in 1856,

                      ovl. (ongeveer 81 jaar oud) te Jaarsveld Leeftijd: 81 op 5 nov 1937 Aktenummer: 21."

                      Kind Aantje Oosterom geb. 06-09-1884 wordt erkend.

                      Uit dit huwelijk één dochter:

1.                   Aantje ? Oosterom, geb. op 6 sep 1884.

 

Xt.                  Klaas Uijl den, zn. van Cornelis Uijl den (IXq)en Dirkje Breeschoten, geb. te Jaarsveld op 19 okt 1860 Aktenummer: 48,

                       ovl. (59 jaar oud) te Jaarsveld Leeftijd: 59 op 8 jun 1920 Aktenummer: 17,

                  tr. (resp. 22 en ongeveer 24 jaar oud) te Jaarsveld op 18 mei 1883 Aktenummer: 2 met

                       Elizabeth Rekoert, dr. van Aalbert Rekoert en Aafje Oosterom, geb. te Jaarsveld in 1859,

                      ovl. (ongeveer 46 jaar oud) te Jaarsveld Leeftijd: 46 op 15 mrt 1905 Aktenummer: 11.

 

                      Uit dit huwelijk 9 kinderen:

1.                   Cornelis Uijl den, geb. te Jaarsveld op 28 aug 1883 Aktenummer: 42.

2.                   Aafje Uijl den, geb. te Jaarsveld op 31 jul 1884 Aktenummer: 46,

               tr. (resp. 23 en ongeveer 27 jaar oud) te Benschop op 30 jul 1908 Aktenummer: 13 met

                      Adrianus Buuren van, zn. van Pieter Buuren van en Cornelia Heuvel van den, geb. te Benschop in 1881.

3.                   Dirkje Uijl den, geb. te Jaarsveld op 17 mrt 1886 Aktenummer: 18,

              tr. (resp. 26 en ongeveer 34 jaar oud) te Jaarsveld op 20 dec 1912 Aktenummer: 13 met

                     Teunis Versluijs, zn. van Jan Versluijs en Johanna Paulina Zaal, geb. te Lopik in 1878.

4.                   Cornelia Uijl den, geb. te Jaarsveld op 18 jan 1888 Aktenummer: 3, ovl. (30 jaar oud) te Jaarsveld op 14 jul 1918 Aktenummer: 15.

5.                   Antonia Uijl den, geb. te Jaarsveld op 15 okt 1889 Aktenummer: 54.

6.                   Pieter Uijl den, geb. te Jaarsveld op 17 okt 1891 Aktenummer: 61,

              tr. (resp. 28 en ongeveer 21 jaar oud) te Jaarsveld op 18 jun 1920 Aktenummer: 9 met

                      Johanna Hoef van de, dr. van Bastiaan Hoef van de en Pietertje Hogendoorn, geb. te Jaarsveld in 1899.

7.                   Willempje Uijl den geb. te Jaarsveld op 4 feb 1894 Aktenummer: 9,

                       ovl. (42 jaar oud) te Jaarsveld Leeftijd: 42 op 28 sep 1936 Aktenummer: 11.

8.                   Aalbert Uijl den, geb. te Jaarsveld op 1 sep 1898 Aktenummer: 41,

                      ovl. (7 maanden oud) te Jaarsveld oud zeven maanden op 10 apr 1899 Aktenummer: 19.

9.                   Adriana Uijl den, geb. te Jaarsveld op 27 okt 1900 Aktenummer: 56.

 

Xu.                 Jacob Uijl den, zn. van Cornelis Uijl den (IXq)en Dirkje Breeschoten, geb. te Jaarsveld op 12 dec 1864 Aktenummer: 59,

                tr. (resp. 27 en ongeveer 25 jaar oud) te Schalkwijk op 18 dec 1891 Aktenummer: 6 met

                       Jenneke Rebergen, dr. van Jacob Rebergen en Dirkje Os van, geb. te Schalkwijk in 1866.

 

                      Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.                   Dirkje Uijl den, geb. te Schalkwijk op 29 mei 1888 Aktenummer: 20,

                      ovl. (34 jaar oud) te Leiden Leeftijd: 3 op 28 apr 1923 Aktenummer: 25,

              tr. (resp. 24 en ongeveer 22 jaar oud) te Snelrewaard op 7 jun 1912 Aktenummer: 2 met

                      Hendrik Bloemheuvel, zn. van Hendrik Bloemheuvel en Alberta Ewijk van, geb. te Hoenkoop in 1890.

                      Dirkje erkend door Jacob den Uijl bij huwelijk 18-12-1891

2.                   Janna Uijl den geb. te Jaarsveld op 1 okt 1892 Aktenummer: 55,

               tr. (26 jaar oud) te Gestel en Blaarthem op 30 mei 1919 Aktenummer: 16 met

                      Teunis Bouter zn. van Aart Bouter  en Maaike Baardman, geb. te Groot‑Ammers.

3.                   Jacob Uijl den, geb. te Jaarsveld op 26 apr 1894 Aktenummer: 18.

4.                   Pieternella Uijl den, geb. te Jaarsveld op 26 mrt 1897 Aktenummer: 15,

               tr. (22 jaar oud) te Gestel en Blaarthem op 21 aug 1919 Aktenummer: 34 met

                      Johannes Adrianus Naaktgeboren, zn. van Pieter Naaktgeboren en Grietje Kooij, geb. te Dubbeldam.

5.                   Maria Uijl den, geb. te Jaarsveld op 6 okt 1901 Aktenummer: 40.

 

Xv.                 Jan Uijl den, zn. van Cornelis Uijl den (IXq)en Dirkje Breeschoten, geb. te Jaarsveld op 14 apr 1874 Aktenummer: 24,

                       ovl. (71 jaar oud) te Breukelen‑Nijenrode Leeftijd: 71 op 3 mei 1945 Aktenummer: 29,

                tr. (resp. 27 en ongeveer 23 jaar oud) te Ijsselstein op 24 okt 1901 Aktenummer: 23 met

                       Willemina Oskamp, dr. van Cornelis Oskamp en Lijsje Orselina Kwast van der, geb. te Jaarsveld in 1878.

 

                      Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.                   Dirkje Uijl den, geb. te Ijsselstein op 22 aug 1902 Aktenummer: 80.

2.                   Cornelis Uijl den geb. te Oudshoorn op 29 apr 1904 Aktenummer: 43,

                      ovl. (6 weken oud) te Jutphaas Kind 1 maand geworden op 14 jun 1904 Aktenummer: 22.

3.                   Cornelis Uijl den, geb. te Vreeswijk in 1908,

            tr. te Breukelen‑Nijenrode Aktenummer: 18 met

                      Aleida Elisabeth Nesselaar, dr. van Petrus Wolterus Nesselaar en Johanna Klarenbeek, geb. te Driebergen in 1907.

 

 

Xw.                Arie Redelijkheid de, zn. van Willem Redelijkheid de  (IXs)en Adriaantje Redelijkheijd de (IXu),

                      geb. in 1866, ovl. (ongeveer 38 jaar oud) te Berkenwoude op 13 apr 1904 Aktenummer: 3,

                 tr. met

                     Teuntje Erk van

 

                      Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.                   Klaas Redelijkheid de, geb. te Berkenwoude in 1894,

               tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 22 jaar oud) te Bergambacht op 14 dec 1917 Aktenummer: 24 met

                      Neeltje Lelij de, dr. van Jan Lelij de en Neeltje Vlot, geb. te Bergambacht in 1895.

2.                   Willem Hendrik Redelijkheid de, geb. te Berkenwoude in 1900,

               tr. (beiden ongeveer 22 jaar oud) te Berkenwoude op 18 jul 1922 Aktenummer: 6 met

                      Margje Verwaal, dr. van Willem Verwaal en Maria Jannetje Korevaar, geb. te Berkenwoude in 1900.

 

 

Xx.                 Gerrit Redelijkheijd de , zn. van Petrus Redelijkheijd de (IXt)en Bastiaantje Gelderblom geb. te Bergambacht in 1868,

                      ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te Heeraartsberg en Bergambacht Leeftijd: 77 op 27 feb 1945 Aktenummer: 13,

                tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 24 jaar oud) te Bergambacht op 15 jan 1897 Aktenummer: 1 met

                      Maria Hendrika Langerak dr. van Paulus Langerak  en Hermijntje Hoogenboezem, geb. te Bergambacht in 1873.

 

                      Uit dit huwelijk één zoon:

1.                   Paulus Redelijkheijd de, geb. in 1899, ovl. (ongeveer 17 jaar oud) te Heeraartsberg en Bergambacht op 1 jun 1916 Aktenummer: 17.

 

Xy.                 Lommigje Redelijkheijd de , dr. van Petrus Redelijkheijd de  (IXt)en Bastiaantje Gelderblom, geb. te Bergambacht in 1877,

                      ovl. (ongeveer 46 jaar oud) te Hoek van Holland leeftijd 45 jaar op 4 apr 1923 Opmerkingen akte nr. 8,

                 tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 24 jaar oud) te Bergambacht op 26 aug 1898 Aktenummer: 21 met

                      Adriaan Ros, zn. van Arie Ros  en Jannigje Knoop  geb. te Stolwijk in 1874.

 

                      Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.                   Bastiaantje Ros, geb. te Ouddorp op 26 apr 1901 Aktenummer: 37.

                      Voornaam moeder staat zo in akte.

2.                   Jannetje Ros, geb. te Haamstede op 22 okt 1905.

3.                   Petrus Ros, geb. te Haamstede op 16 okt 1906.

 

Xz.                 Eldert Redelijkheijd de, zn. van Arie Redelijkheijd de  (IXw)en Elizabeth Jannigje Docters van Leeuwen,

                      geb. te Capelle a/d Ijssel in 1869,

                tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 22 jaar oud) te Gouderak Z H op 21 okt 1898 Aktenummer: 12 met

                      Anna Ouden den, dr. van Teunis Ouden den en Johanna Deugd de , geb. te Ouderkerk a/d Ijssel in 1876.

 

                      Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.                   Teunis Redelijkheijd de , geb. te Ouderkerk a/d Ijssel in 1900,

              tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 20 jaar oud) te Nieuwerkerk a/d Ijssel op 9 sep 1921 Aktenummer: 25 met

                      Theodora Gerardina Koning de, dr. van Christianus Andreas Koning de  en Adriana Vis,

                      geb. te Nieuwerkerk a/d Ijssel in 1901.

2.                   Wouter Redelijkheijd de , geb. te Ouderkerk a/d Ijssel in 1901,

             tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 19 jaar oud) te Nieuwerkerk a/d Ijssel op 9 dec 1921 Aktenummer: 33 met

                      Johanna Martina Berg van den dr. van Arie Berg van den en Willemijntje Doornkamp,

                       geb. te Nieuwerkerk a/d Ijssel in 1902. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

Xaa.               Jurriaan Johannes Redelijkheijd de, zn. van Arie Redelijkheijd de (IXw)en Elizabeth Jannigje Docters van Leeuwenx

                        geb. te Capelle a/d Ijssel in 1875,

                 tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 22 jaar oud) te Nieuwerkerk a/d Ijssel op 25 okt 1901 Aktenummer: 14 met

                        Adriana Krijgsman dr. van Jan Krijgsman en Adriaantje Hoog de geb. te Nieuwerkerk a/d Ijssel in 1879.

 

                      Uit dit huwelijk één zoon:

1.                   Adrianus Redelijkheijd de, geb. in 1908, ovl. (minder dan één jaar oud) te Ouderkerk a/d Ijssel Leeftijd: 0 op 18 feb 1908 Aktenummer: 12.

 

Generatie XI

 

 

XIa.                Johannis Zwart, zn. van Karel Zwart  (Xe)(Werkman) en Teuntje Boer den  (Dienstbode), geb. te Alblasserdam op 15 jun 1873,

                       ovl. (61 jaar oud) te Alblasserdam op 13 apr 1935, begr. te Alblasserdam op 17 apr 1935,

                  tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) te Alblasserdam op 1 mei 1896 met

                       Pietronella Groenendijk  dr. van Evert Groenendijk  en Kornelia Roodnat, geb. te Alblasserdam op 25 jan 1873,

                       ovl. (99 jaar oud) te Alblasserdam op 1 mei 1972, begr. te Alblasserdam op 5 mei 1972.

 

                      Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.                   Teuntje Zwart , geb. te Alblasserdam op 15 aug 1896, ovl. (68 jaar oud) te Rotterdam op 4 jan 1965, volgt XIIa.

2.                   Cornelia Zwart, geb. te Alblasserdam op 10 apr 1898, ovl. (71 jaar oud) te Alblasserdam op 21 mei 1969, volgt XIIb.

3.                   Karel Zwart , geb. te Alblasserdam op 12 feb 1900, ovl. (82 jaar oud) te Alblasserdam op 1 mei 1982, volgt XIIc.

4.                   Everina Zwart , geb. te Alblasserdam op 23 sep 1902, ovl. (82 jaar oud) te Alblasserdam op 16 jan 1985, volgt XIId.

5.                   Evert Zwart , geb. te Alblasserdam op 27 okt 1904, ovl. (63 jaar oud) te Alblasserdam op 15 feb 1968, volgt XIIe.

6.                   Johannis Zwart , geb. te Alblasserdam op 28 mrt 1907.

7.                   Andries Lodewijk Zwart , geb. te Alblasserdam op 23 jan 1909, ovl. (53 jaar oud) te Dordrecht op 5 aug 1962, volgt XIIf.

8.                   Aart Zwart, geb. te Alblasserdam op 23 apr 1911, volgt XIIg.

 

XIb.                Andries Lodewijk Zwart , zn. van Karel Zwart  (Xe)(Werkman) en Teuntje Boer den  (Dienstbode),

                       geb. te Alblasserdam op 19 sep 1874, Werkman, IJzerwerker,

                tr. (resp. 24 en 21 jaar oud) te Alblasserdam op 6 jan 1899 met

                      Hermina Johanna Gaal, dr. van Johannis (Jan) Gaal en Josina Johanna Straten van,

                      geb. te Alblasserdam op 20 jul 1877, ovl. (64 jaar oud) te Rotterdam op 20 okt 1941.

                      Woonplaatsen Rotterdam.
Woont in 1901 in de Kerkstraat wijk B 93, in 1907 Polderstraat wijk A 208
.

 

                      Uit dit huwelijk 11 kinderen:

1.                   Karel Zwart , geb. te Alblasserdam op 16 mei 1899, ovl. (ongeveer 49 jaar oud) te Rotterdam in 1949,

              tr. (resp. 27 en ongeveer 28 jaar oud) te Rotterdam op 18 aug 1926 met

                      Anna Maria Kruk van der , dr. van Thomas Mattheus Daniel Kruk van der  en Adriana Weber , geb. in 1898.

2.                   Jozina Johanna (Sien) Zwart, geb. te Alblasserdam op 31 mrt 1900, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) in 1973, volgt XIIh.

3.                   Jan Zwart, geb. te Alblasserdam op 11 mrt 1901, ovl. (2 maanden oud) op 7 jun 1901.

4.                   Jan Zwart, geb. vanaf 18 feb 1902, ovl. (3 maanden oud) te Alblasserdam op 6 jun 1902.

5.                   Andries Lodewijk Zwart, geb. te Alblasserdam op 6 sep 1903, ovl. (3 maanden oud) te Alblasserdam op 27 dec 1903.

6.                   Andries Marinus Zwart, geb. te Alblasserdam op 8 okt 1904, ovl. te Rotterdam, volgt XIIi.

7.                   Teuntje Zwart, geb. te Alblasserdam op 17 feb 1906, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) te Rotterdam in 1989, volgt XIIj.

8.                   Catharina Maria Zwart, geb. te Alblasserdam op 20 apr 1907, ovl. (5 maanden oud) te Alblasserdam op 9 okt 1907.

9.                   Catharina Maria Zwart, geb. te Alblasserdam op 6 jun 1908, volgt XIIk.

10.                 Doodgeboren Kindje Zwart, geb. te Alblasserdam op 25 jul 1909.

11.                 Cornelia Helena (Zus) Zwart, geb. te Rotterdam in 1910, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) in 1990, volgt XIIl.

 

XIc.                Catharina Maria Zwart dr. van Karel Zwart  (Xe)(Werkman) en Teuntje Boer den(Dienstbode),

                      geb. te Alblasserdam op 13 jun 1878,

                tr. (resp. 18 en 24 jaar oud) te Alblasserdam op 19 feb 1897 met

                       Johannis Es van, zn. van Wouter Es van  en Aartje Rootnat Alias Roodnat,

                        geb. te Alblasserdam op 9 jun 1872, Werkman, IJzerwerker, ovl. (67 jaar oud) te Streefkerk op 13 mei 1940.

                      Geboorte akte No was niet ingevuld.

 

                      Uit dit huwelijk 11 kinderen:

1.                   Wouter Es van, geb. te Alblasserdam op 28 jun 1897, volgt XIIm.

2.                   Teuntje Es van, geb. te Alblasserdam op 4 jan 1899, ovl. (90 jaar oud) te Alblasserdam op 21 jul 1989, volgt XIIn.

3.                   Karel Es van, geb. te Alblasserdam op 3 mrt 1901.

4.                   Jasper Es van, geb. te Alblasserdam op 2 jun 1903,

             tr. (beiden 23 jaar oud) te Alblasserdam op 24 mrt 1927 met

                       Elizabeth Wilhelmina Oossanen, dr. van Jan Oossanen en Krijna Hengel van geb. te Ridderkerk op 25 mei 1903. .

5.                   Aartje Es van, geb. te Alblasserdam op 21 jan 1907, ovl. (77 jaar oud) te Alblasserdam op 6 okt 1984.

6.                   Jan Cornelis Es van, geb. te Alblasserdam op 5 mei 1909, volgt XIIo.

7.                   Marigje Es van, geb. te Alblasserdam op 6 dec 1911, volgt XIIp.

8.                   Jannetje Es van, geb. te Alblasserdam op 26 feb 1914, volgt XIIq.

9.                   Johanna Catharina Es van, geb. te Alblasserdam Geboren in huis nr A 252 op 16 apr 1916, ovl. (3 jaar oud) op 16 mrt 1920.

10.                 Marinus Es van, geb. te Alblasserdam op 12 jun 1918, ovl. (67 jaar oud) te Alblasserdam op 19 mrt 1986,

               tr. met

                      Adriana Raadsen, geb. in okt 1941, ovl. (56 jaar oud) te Alblasserdam op 1 feb 1998.

11.                 Johanna Catharina Es van, geb. te Alblasserdam op 13 sep 1920, volgt XIIr.

 

XId.                Aart Zwart  zn. van Karel Zwart (Xe)(Werkman) en Teuntje Boer den  (Dienstbode),

                       geb. te Alblasserdam op 5 mei 1883, Werkman Scheepsklinker,

                       ovl. (53 jaar oud) te Alblasserdam op 22 dec 1936,

                tr. (resp. 20 en 21 jaar oud) te Alblasserdam op 22 mei 1903 met

                      Teuntje Beste den dr. van Gerrit Beste den en Jannetje 't Veer van, geb. te Alblasserdam op 1 mrt 1882,

                       ovl. (52 jaar oud) te Alblasserdam op 23 mrt 1934.

 

                      Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.                   Teuntje Zwart, geb. te Alblasserdam op 23 nov 1903.

2.                   Gerrit Jan Zwart  geb. te Alblasserdam Geboren in huis nr A 364 op 21 dec 1919.

 

XIe.                Jannetje Zwart , dr. van Karel Zwart  (Xe)(Werkman) en Teuntje Boer den" (Dienstbode),

                       geb. te Alblasserdam op 15 apr 1885, ovl. (73 jaar oud) te Jutphaas op 23 jan 1959,

               tr. (resp. 19 en 20 jaar oud) te Alblasserdam op 10 feb 1905 met

                       Jan Oskam, zn. van Andries Oskam  en Flora Johanna Catharina (Flora) Wit de,

                       geb. te Alblasserdam op 26 mrt 1884, Smid, ovl. (73 jaar oud) te Jutphaas op 29 jan 1958.

 

                      Uit dit huwelijk 16 kinderen:

1.                   Andries Oskam, geb. te Alblasserdam op 4 mei 1905.

2.                   Teuntje Oskam, geb. te Alblasserdam op 31 dec 1906.

3.                   Sara Oskam geb. te Alblasserdam op 22 aug 1908.

4.                   Catharina Maria Oskam, geb. te Alblasserdam om 12 Uur op 27 feb 1910.

                      Geboren in huis nr B 52.

5.                   Gerrit Oskam, geb. te Alblasserdam om 10 Uur op 18 jan 1912.

                      Geboren in Huis nr B 52.

6.                   Karel Oskam, geb. te Alblasserdam op 15 sep 1913, ovl. (68 jaar oud) te Utrecht op 2 mrt 1982, volgt XIIs.

7.                   Christiaan Oskam, geb. te Alblasserdam op 6 okt 1914.

                      Geboren in huis B 52.

8.                   Flora Johanna Catherina Oskam, geb. te Alblasserdam op 12 apr 1917,

                       ovl. (5 dagen oud) te Alblasserdam op 17 apr 1917.

                      Geboren in huis B 52.

9.                   Johannes Oskam, geb. te Alblasserdam op 8 jun 1918.

                      Geboren in huis B 52.

10.                 Flora Oskam, geb. te Jutphaas om 20 Uur op 7 okt 1920.

11.                 Jannetje Oskam, geb. te Jutphaas op 24 sep 1923.

12.                 Marie Oskam, geb. te Jutphaas op 11 feb 1926.

13.                 Aartje Cornelia Oskam, geb. te Jutphaas op 4 jun 1927.

14.                 Jantje (Jet) Oskam, geb. te Jutphaas op 25 nov 1929.

15.                 Wilhelmina Oskam, geb. te Jutphaas op 3 nov 1931, ovl. (6 weken oud) te Jutphaas op 20 dec 1931.

16.                 Willy Oskam, geb. te Jutphaas op 4 jun 1933.

 

XIf.                 Karel Zwart, zn. van Karel Zwart (Xe)(Werkman) en Teuntje Boer den (Dienstbode),

                       geb. te Alblasserdam om 01.00 Uur op 23 sep 1894, ged. G te Alblasserdam op 28 okt 1894,

                       ovl. (74 jaar oud) te Rotterdam op 15 apr 1969 

                 Karel was in de periode 1937-1939 Diaken en in de periode 1947--1954 Ouderloing in de Gereformeerde Gem. Rotterdam --Zuid.
Woonde Lange Hilleweg 20 a te Rotterdam.
Boven de slagerij.

                       Getuigen bij de aangifte van de geboorte waren Bastiaan Adriaan Vogelesang ( kastelein te Alblasserdam )

                       en Klaas Vonk(Werkman te Alblasserdam)

                        Karel is gedoopt in de Ned.Herv. Kerk te Alblasserdam door Ds. Heinemans,

                        begr. te Rotterdam Zuiderbegraafplaats op 19 apr 1969,

              tr. (beiden 18 jaar oud) te Alblasserdam op 17 apr 1913 akte 12

                         Getuigen  Cornelis den Boer oom van de Bruidegom, Arbeider. Aart Zwart Broer Karel,

                         Scheepsklinker. Andries Lodewijk Ijzerwerker, broer Karel.

                        Johannes van Es, IJzerwerker zwager van de bruidegom met

                          Adriana Hardenbol, dr. van Johannis Hardenbol  en Adriaantje Driel van

                          geb. te Alblasserdam op 13 mei 1894 vgls Gen-Lias is het 3-5-1894,

                          ged. G te Alblasserdam Gedoopt in de Ned. Herv Kerk te Alblasserdam door Ds. Heineman op 10 jun 1894,

                          ovl. (90 jaar oud) te Capelle a/d Ijssel op 15 mei 1984,

                          begr. te Rotterdam Zuiderbegraafplaats op 18 mei 1984 Adriana is overleden in Bejaardencentrum,

                          de Amandelhof, Fluyiterlaan 52 te Capelle a d IJssel.

          

 

                      Uit dit huwelijk 10 kinderen:

1.                   Teuntje (Tonie) Zwart, geb. te Alblasserdam op 14 jun 1913, volgt XIIt.

2.                   Adriaantje (Sjaan) Zwart, geb. te Alblasserdam op 4 mei 1915, volgt XIIu.

3.                   Karel Zwart, geb. op 10 jun 1917, ovl. (34 jaar oud) te Rotterdam op 30 nov 1951, volgt XIIv.

4.                   Johannes Zwart, geb. te Rotterdam op 24 jun 1920, ovl. te Amsterdam volgt XIIw.

5.                   Catharina Maria (Tinie) Zwart, geb. te Schiedam op 31 mrt 1923, ovl. (80 jaar oud) op 24 jan 2004, volgt XIIx.

6.                   Jan Cornelis (Jan) Zwart geb. te Schiedam op 24 mei 1924, ovl. (70 jaar oud) te Gouda op 16 jul 1994, volgt XIIy.

7.                   Jannetje (Jannie) Zwart, geb. te Schiedam op 24 mei 1927, ovl. (74 jaar oud) op 19 dec 2001,

               tr.(1) met

                      Piet Jong de

               tr.(2) met

                     J Meyer

               tr.(3) met

                     Egidius Nuyens

8.                   Antje Maria (Antje) Zwart, geb. te Rotterdam op 12 mrt 1930, volgt XIIz.

9.                   Johanna Adriana (Jopie) Zwart, geb. te Rotterdam op 9 jul 1933.

10.                 Lea Zwart, geb. te Rotterdam op 22 okt 1939,

                tr, (gesch. te Rotterdam) met

                      Johan Steenhouwer

 

XIg.                Johanna Kok de, dr. van Arie Kok de en Gerrigje Sels (Xf), geb. te Alblasserdam op 19 nov 1880,

                       ovl. (52 jaar oud) te Alblasserdam op 15 dec 1932,

                  tr. (resp. 22 en 25 jaar oud) te Alblasserdam op 29 mei 1903 met

                       Pieter Dijk van, zn. van Adrianus Dijk van en Anna Elizabeth Meijer, geb. te Ridderkerk Hij is geboren in huis nr B 41 op 28 nov 1877.

 

                      Uit dit huwelijk één zoon:

1.                   Adrianus Dijk van, geb. te Alblasserdam op 15 feb 1905.

 

XIh.                Hendrika Catharina Kok de, dr. van Arie Kok de en Gerrigje Sels (Xf), geb. te Alblasserdam op 5 okt 1890,

                tr. (resp. 20 en 21 jaar oud) te Alblasserdam op 30 mrt 1911 met

                       Jan Willem Tuijtel, zn. van Jan Tuijtel en Trijntje Man in 't Veld, geb. te Alblasserdam op 3 feb 1890.

 

                      Uit dit huwelijk één zoon:

1.                   Theodorus Tuijtel, geb. te Alblasserdam Hij is geboren in hiuis nr D 63 op 30 sep 1919.

 

XIi.                  Catharina Maria Sels, dr. van Klaas Sels  (Xg)(Werkman, Landarbeider) en Geertje Ouden den

                       geb. te Alblasserdam op 11 jan 1880, ovl. (39 jaar oud) te Alblasserdam op 2 apr 1919,

                   tr. (beiden 19 jaar oud) te Alblasserdam op 19 mei 1899 met

                        Johan Erkelens geb. te Alblasserdam op 27 nov 1879, ovl. (84 jaar oud) te Alblasserdam op 13 sep 1964,

                         begr. te Alblasserdam op 17 sep 1964,

                        (Johan

                 tr. (resp. 40 en 26 jaar oud) (2) te Alblasserdam op 12 feb 1920 met

                        Klasina Kleijan,

                        (Johan

                 tr. (resp. 55 en 43 jaar oud) (3) te Alblasserdam op 12 sep 1935 met

                          Anna Oosterom).

                      in 1900 woont hij Kerkstraat wijk B 104.

                      Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.                   Johannes Erkelens, geb. te Alblasserdam op 11 sep 1899, ovl. (4 maanden oud) te Alblasserdam op 17 jan 1900.

2.                   Klaas Erkelens, geb. te Alblasserdam op 7 feb 1901, volgt XIIaa.

3.                   Jacomijntje Erkelens, geb. te Alblasserdam op 14 sep 1903, volgt XIIab.

4.                   Geertje Erkelens, geb. te Alblasserdam op 27 mei 1908, volgt XIIac.

5.                   Jan Johannes Erkelens geb. te Alblasserdam op 26 apr 1909, volgt XIIad.

6.                   Jacoba Erkelens, geb. te Alblasserdam op 3 dec 1911,

             tr. (resp. 24 en ongeveer 26 jaar oud) te Alblasserdam op 19 nov 1936 met

                      Lambert Vonk, geb. te Oudekerk a d IJssel in 1910.

7.                   Wantje Gerritje Erkelens, geb. te Alblasserdam op 31 mei 1914, ovl. (1 jaar oud) te Alblasserdam op 5 mrt 1916.

8.                   Gerrit Erkelens, geb. te Alblasserdam Geboren in huyis B 53 op 20 dec 1916.

 

XIj.                  Jasper Sels, zn. van Klaas Sels (Xg)(Werkman, Landarbeider) en Geertje Ouden den, geb. te Alblasserdam op 24 okt 1882,

                       ovl. (66 jaar oud) te Alblasserdam op 12 nov 1948,

                 tr. (resp. 22 en 21 jaar oud) te Oud‑Alblas op 25 jan 1905 met

                       Aaltje Stierman, dr. van Jan Stierman en Margje Lange de, geb. te Oud‑Alblas op 2 jun 1883, ovl. (35 jaar oud) te Alblasserdam op 7 mrt 1919.

 

                      Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.                   Albert Sels, geb. te Oud‑Alblas op 5 mrt 1901, volgt XIIae.

2.                   Geertje Sels geb. te Alblasserdam op 5 jun 1905, ovl. (84 jaar oud) te Bilthoven op 1 dec 1989, volgt XIIaf.

3.                   Jan Sels, geb. te Alblasserdam op 19 jul 1907, volgt XIIag.

4.                   Klaas Sels, geb. te Alblasserdam op 11 sep 1909, ovl. (87 jaar oud) te Dordrecht op 11 mrt 1997, volgt XIIah.

5.                   Marigje Sels, geb. te Alblasserdam geboren in huis nt A 302 op 25 apr 1912, ovl. (7 jaar oud) te Alblasserdam op 17 jul 1919.

6.                   Jasper Sels, geb. te Alblasserdam op 28 jan 1914, volgt XIIai.

 

XIk.                 Annigje Alida Sels, dr. van Klaas Sels (Xg)(Werkman, Landarbeider) en Geertje Ouden den,

                       geb. te Alblasserdam op 11 jan 1886, ovl. (74 jaar oud) te Leiden op 17 jul 1960, begr. te Leiden op 20 jul 1960,

              tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) te Alblasserdam op 15 jun 1911 met

                        Pieter Dijk van, geb. te Alblasserdam op 24 jul 1887, ovl. (73 jaar oud) op 11 jan 1961, begr. te Leiden op 16 jan 1961.

 

                      Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.                   Jan Dijk van, geb. te Alblasserdam op 23 feb 1913.

                      Geb in huis nr A 307.

2.                   Geertje Dijk van, geb. te Alblasserdam op 10 okt 1914.

3.                   Alida Annigje Dijk van, geb. te Alblasserdam op 27 mrt 1917.

                      geb in huis A 307.

 

XIl.                  Gerrit Sels zn. van Klaas Sels (Xg)(Werkman, Landarbeider) en Geertje Ouden den,

                       geb. te Alblasserdam op 8 nov 1891, ovl. (64 jaar oud) te Alblasserdam op 1 mrt 1956,

               tr. (resp. 28 en 26 jaar oud) te Alblasserdam op 1 jul 1920 met

                       Adriana Vlot, geb. te Bleskensgraaf op 21 jan 1894, ovl. (73 jaar oud) te Leiden op 31 jul 1967.

 

                      Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.                   Nicolaas Cornelis Sels, geb. te Alblasserdam op 4 sep 1920.

                      Geboren in huis nr C 62.

2.                   Barbara Sels, geb. te Alblasserdam op 15 feb 1922,

              tr. met

                      Willem Ammelrooy van

3.                   Jan Cornelis Sels, geb. te Alblasserdam op 7 nov 1931.

                      Geboren in huis nt C 74.

 

XIm.                Wantje Sels, dr. van Klaas Sels  (Xg)(Werkman, Landarbeider) en Geertje Ouden den,

                        geb. te Alblasserdam op 8 mei 1897, ovl. (71 jaar oud) te Papendrecht op 20 dec 1968,

                 tr. (resp. 23 en ongeveer 24 jaar oud) te Alblasserdam op 12 aug 1920 met

                        Martinus Post, zn. van Petrus Post en Aartje Daatzelaar, geb. te Baarn in 1896.

 

                      Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.                   Petrus Klaas Post, geb. te Alblasserdam op 28 dec 1920.

                      Geboren in huis nr A 352.

2.                   Geertje Post, geb. te Alblasserdam op 13 sep 1926.

                      Geboren in huis nr D 29.

3.                   Aartje Post, geb. te Papendrecht op 30 mrt 1929.

4.                   Klaas Post, geb. te Papendrecht op 4 jan 1931.

 

XIn.                Cornelis Maat, zn. van Eldert Maat en Trijntje Koudstaal (Xj), geb. te Alblasserdam op 16 dec 1878,

                      ovl. (36 jaar oud) te Alblasserdam op 16 jul 1915,

              tr. (resp. 23 en 22 jaar oud) te Alblasserdam op 27 feb 1902 met

                       Barendina Fiole dr. van Bernardus Fiole en Antje Elizabeth Rouw, geb. te Alblasserdam op 26 okt 1879,

                      ovl. (60 jaar oud) te Alblasserdam op 12 mei 1940,

                      (Barendina

              tr.(2) met

                      Jacob Teerds).

 

                      Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.                   Trijntje Maat geb. te Alblasserdam op 7 dec 1902, volgt XIIaj.

2.                   Bernardus Maat, geb. te Alblasserdam op 13 jan 1905.

 

XIo.                Aart Maat, zn. van Eldert Maat en Trijntje Koudstaal (Xj), geb. te Alblasserdam op 5 jan 1890,

                      ovl. (81 jaar oud) te Rotterdam op 3 jul 1971,

                 tr. (resp. 33 en 29 jaar oud) te Sliedrecht op 1 mei 1923 met

                     Crsitina Cornelia Lijda Drapers, geb. te Sliedrecht op 14 feb 1894.

                      Aart was boekhouder en had als hobby het bakken van Krentebrood en oliebollen.
Hij is na het overlijden van zijn moeder groot gebracht in het bakkersgezin van Klaas Boersma in Alblasserdam
.

                      Uit dit huwelijk één dochter:

1.                   Kundera Truus (Kun /nie) Maat, geb. te Rotterdam op 14 jan 1927, volgt XIIak.

 

XIp.                Dirk Oskam zn. van Arie Oskam en Lijntje Graaf van der (Xo), geb. te Bergambacht op 21 jun 1890, Huisarts, later KNO arts te Arnhem,

                       ovl. (71 jaar oud) te Arnhem op 15 mrt 1962,

               tr. (beiden 26 jaar oud) te Ammerstol op 26 apr 1917 Aktenummer: 4 met

                       Elizabeth Adriana Stuurman dr. van Jilles Stuurman en Leentje Ooms, geb. te Hoenkoop op 20 apr 1891,

                      ovl. (79 jaar oud) te Arnhem op 10 apr 1971.

                      Uit dit huwelijk één dochter:

1.                   Mr. Lena Oskam, geb. te s' Gravenhage op 14 feb 1918, ovl. (82 jaar oud) te Rotterdam op 20 nov 2000,

               tr. (resp. 25 en 26 jaar oud) te Arnhem op 29 apr 1943 met

                     Jan Willem Reinier Baerts geb. te Haarlem op 11 sep 1916, Werktuigbouwkundig Ir te Heerlen,

                     ovl. (68 jaar oud) te s' Gravenhage op 15 feb 1985.

 

XIq.                Johannes Uijl den, zn. van Klaas Uijl den (Xq)en Marrigje Copier geb. te Jutphaas in 1884, Mandenmaker en Winkelier,

                       ovl. (ongeveer 45 jaar oud) circa 1929,

                 tr. (resp. ongeveer 26 en 29 jaar oud(e Jutphaas op 27 okt 1910 Aktenummer: 18 met

                       Agatha Hendrika Leeuwen van dr. van Reinier Leeuwen van en Gerritje Rooy de, geb. te Jutphaas op 10 sep 1881 Aktenummer: 90.

 

                      Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.                   Johannes Marten (Joop)  Uijl den, geb. te Hilversum op 9 aug 1919, ovl. (68 jaar oud) te Amsterdam op 24 dec 1987, volgt XIIal.

2.                   Broer Uijl den

3.                   Zus Uijl den

4.                   Zus Uijl den

 

Generatie XII

 

 

XIIa.                Teuntje Zwart, dr. van Johannis Zwart (XIa)en Pietronella Groenendijk, geb. te Alblasserdam op 15 aug 1896,

                        ovl. (68 jaar oud) te Rotterdam op 4 jan 1965, begr. te Rotterdam Zuiderbegraafplaats op 8 jan 1965,

                 tr. (resp. 18 en 21 jaar oud) te Alblasserdam op 12 aug 1915 met

                       Gerrit Jan Buren van, zn. van Jan Buren van en Wilhelmina Leeuwen van, geb. te Rotterdam op 20 jan 1894,

                       Bakkersknecht, ovl. (64 jaar oud) te Rotterdam op 23 sep 1958.

                      Gegevens van Dochter Lena v Buren.

 

                      Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.                   Wilhelmina (Mien) Buren, geb. te Rotterdam op 5 dec 1915,

                tr. (resp. 24 en 29 jaar oud) te Rotterdam op 9 okt 1940 met

                       Nicolaas Kelly geb. op 2 jan 1911, ovl. (88 jaar oud) te Rotterdam op 15 apr 1999.

2.                   Johannes (Jan) Buren, geb. te Rotterdam op 13 dec 1917,

                tr. (resp. 30 en 28 jaar oud) te Rotterdam op 27 okt 1948 met

                      Adriana (Jaantje) Lageweg, geb. op 28 nov 1919, ovl. (83 jaar oud) op 30 sep 2003.

                      Uit dit huwelijk 3 kinderen t.w. 2 dochters en 1 zoon.

3.                   Jannie Buren, geb. te Rotterdam op 19 aug 1928,

               tr. (resp. 26 en 27 jaar oud) te Rotterdam op 24 nov 1954 met

                      Willem Hollander de, geb. op 27 mrt 1927, ovl. (74 jaar oud) op 7 feb 2002.

                      Uit dit huwelijk 1 dochter en 1 zoon.

4.                   Pieternella Teuntje (Nel) Buren, geb. te Rotterdam op 5 okt 1930,

               tr. (resp. 27 en 37 jaar oud) te Rotterdam op 24 dec 1957 met

                      Aart Levering, geb. op 8 aug 1920, ovl. (49 jaar oud) op 4 jul 1970.

                      Uit dit huwelijk 3 kinderen. 1 dochter en 2 zonen.

5.                   Neeltje Cornelia Buren, geb. te Rotterdam op 1 dec 1931,

               tr. (resp. 33 en 35 jaar oud) te Rotterdam op 21 okt 1965 met

                      Lambertus Rooy, geb. op 5 apr 1930.

                      2 kinderen 1 dochter en 1 zoon.

6.                   Gerretje Jannetje (Ger) Buren, geb. te Rotterdam op 23 okt 1933,

              tr. (resp. 38 en 41 jaar oud) te Rotterdam op 15 dec 1971 met

                      Jacob (Jaap) Peetman, geb. op 22 aug 1930, ovl. (72 jaar oud) op 26 okt 2002.

7.                   Jan Buren, geb. te Rotterdam op 15 jul 1935.

8.                   Lena (Lenie) Buren, geb. te Rotterdam op 3 mrt 1937,

             tr. (beiden 24 jaar oud) te Rotterdam op 26 apr 1961 met

                      Philippus Maria (Theo) Groot de, geb. op 7 jun 1936, ovl. (58 jaar oud) op 30 jan 1995.

 

XIIb.                Cornelia Zwart, dr. van Johannis Zwart (XIa)en Pietronella Groenendijk geb. te Alblasserdam op 10 apr 1898,

                       ovl. (71 jaar oud) te Alblasserdam op 21 mei 1969, begr. te Alblasserdam op 24 mei 1969,

                   tr. (resp. 21 en 26 jaar oud) te Alblasserdam op 7 nov 1919 met

                      Arie Vlijmen van, zn. van Jan Vlijmen van en Alida Johanna Prins geb. te Lekkerkerk op 16 jan 1893,

                      IJzervormer, IJzergieter, ovl. (70 jaar oud) te Alblasserdam op 11 jan 1964, begr. te Alblasserdam op 15 jan 1964

 

                      Uit dit huwelijk 12 kinderen:

1.                   Johanna Alida Vlijmen van, geb. te Alblasserdam op 2 apr 1920.

2.                   Johannis Vlijmen van, geb. te Alblasserdam op 12 feb 1922, ovl. (11 maanden oud) te Alblasserdam op 28 jan 1923.

3.                   Pieternella Vlijmen van, geb. te Alblasserdam op 22 mei 1923.

4.                   Jan Vlijmen van, geb. te Alblasserdam op 25 dec 1925.

5.                   Teuntje Vlijmen van, geb. te Alblasserdam op 4 jul 1927.

6.                   Hadewij Vlijmen van, geb. te Alblasserdam op 1 okt 1928, ovl. (52 jaar oud) te Ridderkerk op 18 okt 1980,

             tr. (resp. 18 en 22 jaar oud) te Alblasserdam op 21 aug 1947 met

                      Matthijs Verveer, geb. te Ridderkerk op 14 dec 1924. n.

7.                   Everina Vlijmen van geb. te Alblasserdam op 23 jan 1930, ovl. (39 jaar oud) te Ridderkerk op 1 sep 1969,

                      begr. te Ridderkerk op 4 sep 1969,

              sam. in 1950 met

                       P Lagendijk

8.                   Johannis Vlijmen van, geb. te Alblasserdam op 13 apr 1931.

9.                   Cornelia Vlijmen van, geb. te Alblasserdam op 31 dec 1932.

10.                 Adriana Vlijmen van, geb. te Alblasserdam op 29 dec 1934.

                      Geb in huis nr A 435.

11.                 Jacob Vlijmen van, geb. te Alblasserdam op 11 dec 1936,

               sam. in 1950 met

                      N.A.M. Knobbehout, ovl. op 29 jan 2002.

12.                 Karel Vlijmen van, sam. in 1950

            met

                      Diektje Boltjes

 

XIIc.                Karel Zwart, zn. van Johannis Zwart (XIa)en Pietronella Groenendijk geb. te Alblasserdam op 12 feb 1900, Aanhouder,

                       ovl. (82 jaar oud) te Alblasserdam op 1 mei 1982, begr. te Alblasserdam op 5 mei 1982,

                   tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) te Nieuw‑Lekkerland op 13 aug 1925 met

                        Gijsbertje Verboom geb. te Nieuw‑Lekkerland op 6 aug 1901, ovl. (57 jaar oud) te Alblasserdam op 7 jan 1959.

 

                      Uit dit huwelijk 4 dochters:

1.                   Pieternella Zwart, geb. op 23 feb 1926, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) in 2003,

               tr. met

                       Zwartbol

2.                   Frederika Zwart, geb. te Alblasserdam op 5 mei 1927, volgt XIIIa.

3.                   Johanna Zwart geb. te Alblasserdam op 12 apr 1931, ovl. (2 jaar oud) te Dordrecht op 9 jul 1933, volgt XIIIb.

4.                   Johanna Zwart, geb. te Alblasserdam op 3 sep 1936.

 

XIId.                Everina Zwart, dr. van Johannis Zwart (XIa)en Pietronella Groenendijk, geb. te Alblasserdam op 23 sep 1902,

                        ovl. (82 jaar oud) te Alblasserdam op 16 jan 1985, begr. te Alblasserdam op 21 jan 1985,

                  tr. (resp. 22 en 24 jaar oud) te Alblasserdam op 11 jun 1925 met

                        Evert 't Hoen van, geb. te Alblasserdam op 1 jan 1901, Ijzerwerker, ovl. (87 jaar oud) te Alblasserdam op 6 jan 1988,

                        begr. te Alblasserdam op 11 jan 1988.

                      Evert was een neef van Everina.

                      Uit dit huwelijk één zoon:

1.                   Cornelis Adrianus 't Hoen van, geb. te Alblasserdam 17.00 Uur op 29 aug 1925.

                      Geb in huis B 47.

 

XIIe.                Evert Zwart, zn. van Johannis Zwart (XIa)en Pietronella Groenendijk geb. te Alblasserdam op 27 okt 1904,

                        Autogeenlasser, ovl. (63 jaar oud) te Alblasserdam op 15 feb 1968, begr. te Alblasserdam op 19 feb 1968,

                  tr. (resp. 22 en 21 jaar oud) te Alblasserdam op 28 jul 1927 met

                       Marrigje Vastenhoud, dr. van Pieter Vastenhoud (Touwslager en Winkelier) en Adriaantje Rijnsbergen vanx,

                       geb. te Alblasserdam op 9 jan 1906 (9 nov 1906), ovl. (72 jaar oud) te Alblasserdam op 8 jan 1979, begr. te Alblasserdam op 12 jan 1979.

 

                      Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.                   Johannis Zwart, geb. te Alblasserdam op 26 nov 1928, ovl. (46 jaar oud) te Alblasserdam op 11 dec 1974.

                      Geb in huis nr A 211.

2.                   Pieter Adrianus Zwart, geb. te Alblasserdam op 26 mei 1932, ovl. (65 jaar oud) te Dordrecht op 19 sep 1997, volgt XIIIc.

3.                   Adriaantje Zwart, geb. te Alblasserdam in 1947,

                      ovl. (ongeveer 56 jaar oud) te Ottoland op 8 aug 2003, begr. te Ottoland op 13 aug 2003,

              tr.(1) met

                      Gerrit Bons

              tr.(2) met

                       Klaas Tukker zn. van Bastiaan Adriaan Tukker en Jannigje Jong de

                       geb. te Brandwijk op 16 mei 1946, Bijrijder/Melkvervoer/Timmerman /Magazijnbediende,

                      ovl. (28 jaar oud) te Brandwijk op 16 mrt 1975. Uit dit huwelijk geen kinderen.

                  

 

XIIf.                Andries Lodewijk Zwart, zn. van Johannis Zwart (XIa)en Pietronella Groenendijk,

                      geb. te Alblasserdam op 23 jan 1909, Sigarenmaker, walser, hulp Brievenbesteller,

                      ovl. (53 jaar oud) te Dordrecht op 5 aug 1962, begr. te Alblasserdam op 9 aug 1962,

                 tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) te Alblasserdam op 20 okt 1932 met

                       Willemijntje Verhoeven, geb. te Alblasserdam op 13 okt 1908,

                      ovl. (56 jaar oud) te Zwijndrecht op 10 jun 1965, begr. te Alblasserdam op 14 jun 1965.

 

                      Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.                   Johannis Zwart, geb. te Alblasserdam op 24 mrt 1933, volgt XIIId.

2.                   Cornelia Zwart, geb. te Alblasserdam op 6 apr 1938, volgt XIIIe.

3.                   Andries Lodewijk Zwart, geb. te Alblasserdam op 16 jun 1942, ovl. (31 jaar oud) te Groningen op 10 feb 1974, volgt XIIIf.

4.                   Bastiaan Zwart geb. te Alblasserdam op 10 jan 1944, ovl. (37 dagen oud) te Alblasserdam op 15 feb 1944.

5.                   Petronella Zwart, geb. te Alblasserdam op 7 jul 1947, volgt XIIIg.

 

XIIg.                Aart Zwart, zn. van Johannis Zwart (XIa)en Pietronella Groenendijk, geb. te Alblasserdam op 23 apr 1911,

                 tr. (resp. 26 en 21 jaar oud) te Alblasserdam op 2 sep 1937 met

                       Marigje Nederlof, geb. te Papendrecht op 13 jul 1916, ovl. (85 jaar oud) te Papendrecht op 8 mei 2002, begr. op 14 mei 2002.

                      Geb in huis nr A 299.

                      Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.                   Johannes Zwart, geb. te Papendrecht op 26 feb 1938, volgt XIIIh.

2.                   Willem Zwart, geb. te Papendrecht op 6 okt 1941, volgt XIIIi.

 

XIIh.                Jozina Johanna (Sien) Zwart, dr. van Andries Lodewijk Zwart (XIb)(Werkman, IJzerwerker) en Hermina Johanna Gaalx

                       geb. te Alblasserdam op 31 mrt 1900, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) in 1973,

                  tr. (resp. 21 en ongeveer 27 jaar oud) te Rotterdam op 1 feb 1922 met

                       Adriaan Jacobus Straats zn. van David Straats en Dina Jacobs, geb. te Vlissingen in 1895.

                      Uit dit huwelijk één dochter:

1.                   Dien Staats geb. op 7 jun 1926, volgt XIIIj.

 

XIIi.                 Andries Marinus Zwart, zn. van Andries Lodewijk Zwart (XIb)(Werkman, IJzerwerker) en Hermina Johanna Gaal

                       geb. te Alblasserdam op 8 okt 1904, ovl. te Rotterdam,

               tr. (resp. 19 en 18 jaar oud) (1) te Rotterdam op 18 jun 1924 met

                      Aartje Broekhuizen, dr. van Kornelis Adrianus Broekhuizen en Pietertje Hof 't van,

                      geb. te Uithoorn op 25 aug 1905, ovl. (46 jaar oud) te Rotterdam 07.15 uur Verkeersongeval op 28 dec 1951, begr. te Rotterdam op 31 dec 1951.

                      Uit dit huwelijk 2 dochters:

1.                   Hermina Johanna Zwart, geb. te Rotterdam op 4 okt 1924, volgt XIIIk.

2.                   Cornelia Johanna Theresia (Corrie) Zwart, geb. te Rotterdam op 18 mrt 1927,

                      ovl. (72 jaar oud) op 7 jun 1999, begr. te Barendrecht op 11 jun 1999,

                  tr. met

                       Willem Alewijn, geb. op 7 feb 1927, ovl. (75 jaar oud) te Rotterdam op 2 mrt 2002,

                        begr. te Barendrecht op 7 mrt 2002.

 

                      Andries Marinus Zwart,

                  tr. (resp. ongeveer 50 en ongeveer 51 jaar oud) (2) in 1955 met

                      Pieternella Maria Alida Goddijn, geb. te Rotterdam op 1 feb 1903.

                   

 

XIIj.                 Teuntje Zwart, dr. van Andries Lodewijk Zwart (XIb)(Werkman, IJzerwerker) en Hermina Johanna Gaa,

                       geb. te Alblasserdam op 17 feb 1906, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) te Rotterdam in 1989,

                   tr. met

                        Marinus Koster", geb. op 18 nov 1903, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) in 1983.

 

                      Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.                   Tonia Koster, geb. te Rotterdam op 6 dec 1936, volgt XIIIl.

2.                   Huibrecht Koster, geb. te Rotterdam op 10 mei 1941, volgt XIIIm.

3.                   Marinus Koster, geb. te Rotterdam op 8 jan 1952, volgt XIIIn.

 

XIIk.                Catharina Maria Zwart, dr. van Andries Lodewijk Zwart (XIb)(Werkman, IJzerwerker) en Hermina Johanna Gaal,

                       geb. te Alblasserdam op 6 jun 1908,

                tr. (ongeveer 21 jaar oud) in 1930 met

                       Aart Zevenbergen

 

                      Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.                   Miep Zevenbergen, geb. in 1931, volgt XIIIo.

2.                   Aad Zevenbergen  geb. in 1931, volgt XIIIp.

3.                   Jaap Zevenbergen, geb. in 1935, volgt XIIIq.

 

XIIl.                 Cornelia Helena (Zus) Zwart, dr. van Andries Lodewijk Zwart  (XIb)(Werkman, IJzerwerker) en Hermina Johanna Gaal,

                       geb. te Rotterdam in 1910, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) in 1990,

               tr. (resp. ongeveer 16 en ongeveer 23 jaar oud) (1) te Rotterdam op 27 okt 1926 met

                       Izaak Jacobus Provily zn. van Izak Provily  en Adriana Veld in t', geb. te Klaaswaal in 1903, Steenkolentremmer.

                      Uit dit huwelijk één zoon:

1.                   Andries Lodewijk Provily, geb. op 17 nov 1926, volgt XIIIr.

 

                      Cornelia Helena (Zus) Zwart,

                tr.(2) met

                      Hendrik Oosten

                      Uit dit huwelijk één zoon:

1.                   Hendrik Oosten, geb. in 1937, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) in 1998.

 

XIIm.               Wouter Es van  zn. van Johannis Es van (Werkman, IJzerwerker) en Catharina Maria Zwart (XIc),

                       geb. te Alblasserdam op 28 jun 1897,

                  tr. met

                       Bastiaantje Driel van

 

                      Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.                   Karel Es van, geb. te Alblasserdam op 24 okt 1930.

2.                   Maria Es van , geb. te Alblasserdam op 19 jul 1934.

3.                   Aartje Es van, geb. te Alblasserdam op 29 jun 1935.

4.                   Johanna Es van, geb. te Alblasserdam op 20 sep 1936."

5.                   Johanna Es van, geb. te Alblasserdam op 30 okt 1938.

 

XIIn.                Teuntje Es van, dr. van Johannis Es van (Werkman, IJzerwerker) en Catharina Maria Zwart (XIc), geb. te Alblasserdam op 4 jan 1899,

                        was Baker, volgens mijn moeder, ovl. (90 jaar oud) te Alblasserdam op 21 jul 1989,

                  tr. (resp. 18 en 23 jaar oud) (1) te Alblasserdam op 6 apr 1917 met

                       Tobias Kloot, zn. van Willem Kloot en Teuntje Monster, geb. te Alblasserdam op 23 apr 1893, ovl. (28 jaar oud) te Alblasserdam op 13 sep 1921.

 

                      Uit dit huwelijk 2 dochters:

1.                   Teuntje Kloot , geb. te Alblasserdam op 16 sep 1917.

2.                   Johanna Catharina Kloot, geb. te Alblasserdam op 19 jul 1920.

 

                      Teuntje Es van,

               tr. (resp. 24 en 25 jaar oud) (2) te Alblasserdam op 12 apr 1923 met

                      Willem Middelkoop, zn. van Willem Middelkoop (werkman en koetsier) en Aagje Buuren van, geb. te Oud‑Alblas op 19 jan 1898.

                      Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.                   Aagje Middelkoop, geb. te Alblasserdam op 3 aug 1923, volgt XIIIs.

2.                   Willem Middelkoop, geb. te Alblasserdam op 25 dec 1924.

3.                   Johannis Middelkoop, geb. te Alblasserdam op 12 dec 1926.

4.                   Catharinus Marinus Middelkoop geb. te Alblasserdam vanaf 23 dec 1933.

 

XIIo.                Jan Cornelis Es van , zn. van Johannis Es van (Werkman, IJzerwerker) en Catharina Maria Zwart (XIc),

                        geb. te Alblasserdam op 5 mei 1909,

                  tr. (resp. 23 en 20 jaar oud) te Alblasserdam op 26 jan 1933 met

                       Annigje Jong de, geb. te Alblasserdam op 13 feb 1912.

 

                      Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.                   Johannis Es van, geb. op 22 jun 1933.

2.                   Johanna Es van, geb. te Alblasserdam op 10 mei 1937.

3.                   Jan Es van, geb. te Alblasserdam op 25 aug 1938.

 

XIIp.                Marigje Es van, dr. van Johannis Es van (Werkman, IJzerwerker) en Catharina Maria Zwart(XIc), geb. te Alblasserdam op 6 dec 1911,

                  tr. (20 jaar oud) te Alblasserdam op 24 dec 1931 met

                       Herbert Rozendaal, geb. te Alblasserdam op 15 mei 1932.

 

                      Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.                   Dirkje Rozendaal, geb. op 15 mei 1932.

2.                   Herbert Rozendaal, geb. te Alblasserdam op 8 aug 1934.

3.                   Jozina Rozendaal, geb. te Alblasserdam op 8 jul 1938.

4.                   Marigje Rozendaal, geb. te Alblasserdam op 24 jun 1939, ovl. (3 maanden oud) te Dordrecht op 28 sep 1939.

5.                   Johannis Arie Rozendaal, geb. te Alblasserdam op 8 mrt 1942.

 

XIIq.                Jannetje Es van, dr. van Johannis Es van (Werkman, IJzerwerker) en Catharina Maria Zwart (XIc),

                        geb. te Alblasserdam op 26 feb 1914,

                 tr. (resp. 18 en 21 jaar oud) te Alblasserdam op 24 mrt 1932 met

                        Leendert Bruin de, geb. te Alblasserdam op 7 jul 1910.

                      Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.                   Cornelia Bruin de, geb. op 17 jul 1932.

2.                   Leendert Johannis Bruin de geb. te Alblasserdam op 30 sep 1936.

3.                   Marinus Bruin de, geb. te Alblasserdam op 3 mei 1938.

 

XIIr.                Johanna Catharina Es van dr. van Johannis Es van (Werkman, IJzerwerker) en Catharina Maria Zwart (XIc),

                       geb. te Alblasserdam op 13 sep 1920,

                   tr. (resp. 17 en ongeveer 22 jaar oud) te Alblasserdam op 12 mei 1938 met

                       Cornelis Hartog den, geb. te Hendrik Ido Ambacht in 1916.

                      Uit dit huwelijk 4 dochters:

1.                   Adriaantje Hartog den, geb. op 10 sep 1938.

2.                   Catharina Maria Hartog den, geb. te Alblasserdam op 3 okt 1939.

3.                   Jannetje Hartog den, geb. te Alblasserdam op 7 mei 1942.

4.                   Teuntje Hartog den geb. te Alblasserdam op 7 mei 1942.

 

XIIs.                Karel Oskam, zn. van Jan Oskam (Smid) en Jannetje Zwart  (XIe), geb. te Alblasserdam op 15 sep 1913,

                       ovl. (68 jaar oud) te Utrecht op 2 mrt 1982,

                  tr. (resp. 27 en 25 jaar oud) te Rotterdam op 30 apr 1941 met

                       Johanna (Jo) Lagendijk, dr. van Arie Lagendijk en Maria Boender geb. te Rotterdam op 16 apr 1916.

 

                      Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.                   Gustaaf (Guus) Oskam, geb. te Utrecht op 6 jan 1954, volgt XIIIt.

2.                   Jan Oskam, geb. te Utrecht op 19 feb 1942,

               tr. met

                       Hillegonda Jacoba Hoonhout

3.                   Maria Geertruida Sijtje Oskam, geb. te Utrecht op 29 aug 1945.

4.                   Arie Oskam, geb. te Utrecht op 19 feb 1948.

5.                   Karel Johan Oskam geb. te Utrecht op 23 apr 1952.

 

XIIt.                 Teuntje (Tonie) Zwart, dr. van Karel Zwart  (XIf)en Adriana Hardenbol", geb. te Alblasserdam op 14 jun 1913,

                tr. met

                       Huibert Lagendijk zn. van Arie Lagendijk  en Maria Boender, geb. te Rotterdam op 25 sep 1908,

                       ovl. (49 jaar oud) te Middelburg op 17 nov 1957.

 

                      Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.                   Adriana (Ada) Lagendijk, volgt XIIIu.

2.                   Plonia Geertruida Lagendijk, geb. te Middelburg , volgt XIIIv.

3.                   Maria (Ria) Lagendijk geb. te Terneuzen , volgt XIIIw.

4.                   Karel Lagendijk, geb. te Rotterdam volgt XIIIx.

5.                   Arie Lagendijk, geb. te Rotterdam,

              tr. met

                      Leuntje Christina (Lenie) Zwemer, geb. te Serooskerke

 

XIIu.                Adriaantje (Sjaan) Zwart, dr. van Karel Zwart  (XIf)en Adriana Hardenbol  geb. te Alblasserdam op 4 mei 1915,

                  tr. met

                      Johannes Hendrikus Hendriks, ovl. te Vlaardingen ‑ Ambacht Zuid‑Holland op 9 jan 1989.

                      Geb in huis nr 303.

 

                      Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.                   Els Hendriks, volgt XIIIy.

2.                   Gon Hendriks,

                tr. met

                      Ger Gerkema, geb. te Vlaardingen ‑ Ambacht Zuid‑Holland.

3.                   Hannie Hendriks, volgt XIIIz.

4.                   Jan Hendriks, volgt XIIIaa.

5.                   Sjaantje Hendriks volgt XIIIab.

 

XIIv.                Karel Zwart, zn. van Karel Zwart (XIf)en Adriana Hardenbol, geb. op 10 jun 1917,

                       ovl. (34 jaar oud) te Rotterdam op 30 nov 1951, begr. te Rotterdam Zuiderbegraafplaats

                      Woonde Oldengaarde 82 a Rotterdam op 4 dec 1951,

                  tr. met

                      Hendrika Gijsberta Teuntje (Rie) Schouten, dr. van Teunis Cornelis Schouten en Adriana Johanna Hak,

                      geb. te Rotterdam op 28 mrt 1920, ovl. (73 jaar oud) te Emmen op 30 okt 1993.

 

                      Uit dit huwelijk één zoon:

1.                   Karel Zwart, geb. te Rotterdam op 11 feb 1942, volgt XIIIac.

 

XIIw.              Johannes Zwart zn. van Karel Zwart (XIf)en Adriana Hardenbol, geb. te Rotterdam ,

                      ovl.  te Amsterdam

              tr. (beiden 21 jaar oud) te Rotterdam op 20 mei 1942 met

                     Elizabeth Heeden van der, dr. van Jacob Heeden van der en Geertruida Hendrika Post,

                     geb. te Rotterdam , ovl. (87 jaar oud) te Purmerend

                      Uit dit huwelijk 3 kinderen

1.                   Adriana Zwart geb. te Rotterdam , volgt XIIIad.

2.                   Jacob Zwart geb. te Rotterdam , volgt XIIIae.

3.                   Geertruida Hendrika Zwart, geb. te Amsterdam , volgt XIIIaf.

 

XIIx.                Catharina Maria (Tinie) Zwart, dr. van Karel Zwart (XIf)en Adriana Hardenbol, geb. te Schiedam op 31 mrt 1923,

                      ovl. (80 jaar oud) op 24 jan 2004,

                   tr. met

                       Dik Markwat, geb. in 1901, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) 79 jaar oud in 1980.

                      Uit dit huwelijk 5 dochters:

1.                   Anneke Markwat, volgt XIIIag.

2.                   Bep Markwat,

               tr. met

                       Derk Mekelenkamp

3.                   Carla Markwat,

               tr. met

                      Arie Pronk

4.                   Sjaan Markwat

5.                   Tiny Markwat,

             tr. met

                       Piet Mulder

 

 

XIIy.                Jan Cornelis (Jan) Zwart, zn. van Karel Zwart (XIf)en Adriana Hardenbol, geb. te Schiedam

                        Marechaussee, douanier, bedrijfsarchivaris bij de HAL en Unilever, ovl. (70 jaar oud) te Gouda

                   tr.  te Rotterdam met

                       Willempje Schoor van de, geb. te Rotterdam

 

                      Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.                   Adriana Zwart, geb. te Gouda  volgt XIIIah.

2.                   Hendrik Zwart, geb. te Rotterdam  volgt XIIIai.

3.                   Karel Zwart, geb.  volgt XIIIaj.

4.                   Helena Wilhelmina Elizabeth Zwart geb.  volgt XIIIak.

 

XIIz.                Antje Maria (Antje) Zwart dr. van Karel Zwart (XIf)en Adriana Hardenbol geb. te Rotterdam

               tr. met

                       Piet Dekker den".

                      Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.                   Anja Dekker den,

             tr. met

                      Ad Nieuwenhuizen

2.                   Hans Dekker den

3.                   Henk Dekker den

4.                   Lia Dekker den

               tr. met

                      Ed Schipper

5.                   Peter Dekker den,

               tr. met

                      Jose Bakker

6.                   Saskia Dekker den,

               tr. met

                      Sep Keijzer

7.                   Wim Dekker den

 

 

XIIaa.              Klaas Erkelens, zn. van Johan Erkelens en Catharina Maria Sels (XIi), geb. te Alblasserdam op 7 feb 1901,

                  tr. (resp. 27 en 28 jaar oud) op 23 mei 1928 met

                       Pietertje Bouter, geb. te Oud‑Alblas op 6 sep 1899.

 

                      Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.                   Johan Erkelens geb. te Alblasserdam op 18 aug 1928.

2.                   Maarten Erkelens, geb. te Alblasserdam op 7 aug 1930.

3.                   Catharina Maria Erkelens, geb. te Alblasserdam op 4 aug 1931.

4.                   Klaas Erkelens, geb. te Alblasserdam op 6 jun 1933.

5.                   Dirk Erkelens, geb. te Alblasserdam op 29 jun 1934.

 

XIIab.              Jacomijntje Erkelens, dr. van Johan Erkelens  en Catharina Maria Sels (XIi), geb. te Alblasserdam op 14 sep 1903,

                  tr. op 10 jan 1900 met

                        Arie Meerburg, geb. te Alblasserdam op 10 jan 1900.

 

                      Uit dit huwelijk 3 dochters:

1.                   Catharina Maria Meerburg, geb. te Alblasserdam op 2 mei 1925.

2.                   Poulina Meerburg, geb. te Alblasserdam op 7 sep 1927.

3.                   Johanna Meerburg, geb. te Alblasserdam op 24 mrt 1929.

 

XIIac.              Geertje Erkelens, dr. van Johan Erkelens en Catharina Maria Sels (XIi), geb. te Alblasserdam op 27 mei 1908,

                tr. (resp. 20 en 23 jaar oud) te Alblasserdam op 12 jul 1928 met

                       Dirk Asperen, zn. van Dirk Asperen en Marigje Tak van dee, geb. te Alblasserdam op 15 dec 1904.

 

                      Uit dit huwelijk 4 zonen:

1.                   Dirk Asperen, geb. te Alblasserdam op 25 dec 1928.

2.                   Johan Asperen, geb. te Alblasserdam op 23 mei 1932.

3.                   Gerard Asperen geb. te Alblasserdam op 30 jun 1938.

4.                   Arie Asperen, geb. op 7 nov 1940.

 

XIIad.              Jan Johannes Erkelens, zn. van Johan Erkelens en Catharina Maria Sels (XIi), geb. te Alblasserdam op 26 apr 1909,

                   tr. met

                       Gerrina IJsselstein

                      Uit dit huwelijk één zoon:

1.                   Johan Erkelens, geb. te Alblasserdam op 31 jan 1940.

 

XIIae.              Albert Sels, zn. van Jasper Sels (XIj)en Aaltje Stierman, geb. te Oud‑Alblas op 5 mrt 1901,

                  tr. (resp. 20 en 21 jaar oud) te Alblasserdam op 14 jul 1921 met

                       Antonia Gerrigje Lier van, geb. te Alblasserdam op 1 jun 1900.

                      Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.                   Aaltje Sels, geb. te Alblasserdam op 1 okt 1921,

                tr. met

                      Driel van

2.                   Marinus Sels, geb. te Alblasserdam op 19 dec 1926, ovl. (5 dagen oud) te Alblasserdam op 24 dec 1926.

 

XIIaf.              Geertje Sels, dr. van Jasper Sels (XIj)en Aaltje Stierman, geb. te Alblasserdam op 5 jun 1905,

                      ovl. (84 jaar oud) te Bilthoven op 1 dec 1989,

               tr. met

                      N.N.

 

                      Uit dit huwelijk één zoon:

1.                   Adrianus Martinus N.N.Sels, geb. te Alblasserdam op 19 dec 1922, volgt XIIIal.

 

XIIag.              Jan Sels", zn. van Jasper Sels (XIj)en Aaltje Stierman, geb. te Alblasserdam op 19 jul 1907,

                 tr. met

                        Josina Pieterse

                      Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.                   Aaltje Sels, geb. te Alblasserdam op 27 aug 1929.

2.                   Wouter Sels geb. te Alblasserdam op 17 okt 1931.

3.                   Jasper Sels geb. te Alblasserdam op 22 mei 1939.

 

XIIah.              Klaas Sels, zn. van Jasper Sels (XIj)en Aaltje Stierman, geb. te Alblasserdam op 11 sep 1909,

                       ovl. (87 jaar oud) te Dordrecht op 11 mrt 1997,

                  tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) (1) te Brandwijk op 23 mrt 1933 met

                       Jannigje Vlot, geb. op 16 aug 1908, ovl. (56 jaar oud) te Dordrecht op 4 mei 1965.

 

                      Uit dit huwelijk 11 kinderen:

1.                   Aaltje Willempje Sels, geb. te Alblasserdam op 7 dec 1933,

             tr. met

                      Dirk Snel

2.                   Jacoba Margje Sels, geb. te Alblasserdam op 11 aug 1936,

             tr. met

                      Koenraad Rietveld

3.                   Willempje Sels, geb. te Alblasserdam op 30 nov 1938, volgt XIIIam.

4.                   Margje Sels, geb. te Alblasserdam op 4 mrt 1940.

5.                   Willem Jasper Sels, geb. te Alblasserdam op 1 mei 1942, volgt XIIIan.

6.                   Jasper Matthijs Sels, geb. te Alblasserdam op 17 nov 1945, volgt XIIIao.

7.                   Matthijs Sels geb. te Alblasserdam op 26 mrt 1946, volgt XIIIap.

8.                   Geertje Saartje Sels, geb. te Alblasserdam op 11 jun 1948,

            tr. te Alblasserdam op 11 jun 1948 met

                      Bastiaan Plaisier

9.                   Sara Sels, geb. te Alblasserdam op 10 jun 1949,

            tr. (2 jaar oud) te Alblasserdam op 24 jul 1951 met

                      Anthonie Pieter Baan.

10.                 Jannigje Sels, geb. te Alblasserdam op 24 jul 1951,

            tr. te Alblasserdam op 24 jul 1951 met

                       Petrus Johannes Rutges

11.                 Klaas Sels, geb. te Alblasserdam op 28 jul 1953, volgt XIIIaq.

 

                      Klaas Sels,

               tr. (resp. ongeveer 60 en ongeveer 52 jaar oud) (2) te Alblasserdam in 1970 met

                     Arina Alphen , geb. te Alblasserdam op 23 jul 1917, ovl. (76 jaar oud) te Alblasserdam op 7 sep 1993.

                    

 

XIIai.               Jasper Sels, zn. van Jasper Sels  (XIj)en Aaltje Stierman, geb. te Alblasserdam op 28 jan 1914,

                        ovl. Overleden in Canada of Australie,

                tr. met

                        Gerrigje Verwaal geb. te Nieuw‑Lekkerland op 27 jan 1917, ovl. (66 jaar oud) te Perth Aistralie op 30 dec 1983.

 

                      Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.                   Aaltje Geertje Sels

2.                   Anke Sels

3.                   Frank Gordon Sels geb. te Perth Aistralie.

4.                   Gerrigje Teuna Sels

5.                   Willem John Sels geb. te Perth Aistralie.

6.                   Albert Marinus Sels

 

XIIaj.               Trijntje Maat, dr. van Cornelis Maat (XIn)en Barendina Fiole, geb. te Alblasserdam op 7 dec 1902,

               tr. (resp. 34 en 32 jaar oud) te Alblasserdam op 22 jul 1937 met

                        Pieter Versluijs, geb. te Nieuw‑Lekkerland op 20 aug 1904.

 

                      Uit dit huwelijk één dochter:

1.                   Annigje Versluijs, geb. te Alblasserdam in 1939.

 

XIIak.              Kundera Truus (Kun /nie) Maat dr. van Aart Maat (XIo)en Critina Cornelia Lijda Drapers,

                       geb. te Rotterdam op 14 jan 1927,

                tr. (resp. 27 en 25 jaar oud) te Rotterdam Prinsekerk op 3 jun 1954 met

                       Coenraad Goedkoop, geb. te Rotterdam op 18 aug 1928.

 

                      Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.                   Johanna Christina Goedkoop, geb. te Sprang‑Capelle op 27 mei 1955.

2.                   Aart Coenraad Goedkoop geb. te Krimpen a d IJssel op 21 jun 1957.

3.                   Yvonne Marijke Goedkoop, geb. te Krimpen a d IJssel op 10 aug 1960.

4.                   Beatrix Kundera Goedkoop, geb. te Gouda op 1 apr 1965.

 

XIIal.               Johannes Marten Uijl den, zn. van Johannes Uijl den (XIq)(Mandenmaker en Winkelier) en Agatha Hendrika Leeuwen van,

                       geb. te Hilversum op 9 aug 1919, ovl. (68 jaar oud) te Amsterdam op 24 dec 1987,

                  tr. met

                       Liesbeth Vessem van

 

                      Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.                   Saskia Uijl den, geb. in 1946.

2.                   Barbera Uijl den, geb. in 1949.

3.                   Xander Uijl den geb. in 1953.

 

Generatie XIII

 

 

XIIIa.               Frederika Zwart, dr. van Karel Zwart (XIIc)(Aanhouder) en Gijsbertje Verboom,

                       geb. te Alblasserdam op 5 mei 1927,

                  tr. met

                      Verkerk

                      Uit dit huwelijk één kind:

1.                   L Verkerk

 

XIIIb.               Johanna Zwart, dr. van Karel Zwart (XIIc)(Aanhouder) en Gijsbertje Verboom, geb. te Alblasserdam op 12 apr 1931,

                      ovl. (2 jaar oud) te Dordrecht op 9 jul 1933,

               tr. met

                      Terlouw

                      Geb in huis nr A 221.

                      Uit dit huwelijk één kind:

1.                   J Terlouwx

 

XIIIc.               Pieter Adrianus Zwart, zn. van Evert Zwart  (XIIe)(Autogeenlasser) en Marrigje Vastenhoud,

                       geb. te Alblasserdam op 26 mei 1932, ovl. (65 jaar oud) te Dordrecht Ziekenhuis op 19 sep 1997,

                 tr. met

                      Riek Schee van der

 

                      Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.                   Evert Zwart

2.                   Marrigje Zwart.

3.                   Willem Zwart

 

XIIId.               Johannis Zwart, zn. van Andries Lodewijk Zwart  (XIIf)(Sigarenmaker, walser, hulp Brievenbesteller) en Willemijntje Verhoeven,

                       geb. te Alblasserdam op 24 mrt 1933,

                tr. (resp. 23 en 19 jaar oud) te Rotterdam op 12 jun 1956 met

                       Hendrika Verhaaren dr. van Hendrik Cornelis Verhaaren en Hendrika Delicaat , geb. te Overschie op 16 dec 1936.

 

                      Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.                   Andries Lodewijk Zwart , geb. te Alblasserdam op 16 dec 1956, volgt XIVa.

2.                   Hendrika Zwart  geb. te Alblasserdam op 30 apr 1959, volgt XIVb.

3.                   Hendrik Cornelis Zwart, geb. te Alblasserdam op 18 jun 1963, volgt XIVc.

4.                   Johannis Zwart, geb. te Alblasserdam 05.15 op 27 dec 1972,

                   tr. met

                      Wendy Dijk van  geb. te Alblasserdam op 26 nov 1975.

 

XIIIe.               Cornelia Zwart, dr. van Andries Lodewijk Zwart  (XIIf)(Sigarenmaker, walser, hulp Brievenbesteller)

                        en Willemijntje Verhoeven , geb. te Alblasserdam op 6 apr 1938,

                tr. (resp. 22 en 24 jaar oud) te Alblasserdam op 12 jan 1961 met

                        Engelbertus Gaal, zn. van Aalbert Gaal en Pietertje Gelder van, geb. te Papendrecht op 26 sep 1936.

                      Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.                   Aalbert Gaal geb. te Alblasserdam 22.58 uur op 2 okt 1963.

2.                   Willemijntje Gaal, geb. te Alblasserdam 08.05 uur op 4 sep 1966.

 

XIIIf.                Andries Lodewijk Zwart, zn. van Andries Lodewijk Zwart (XIIf)(Sigarenmaker, walser, hulp Brievenbesteller)

                       en Willemijntje Verhoeven, geb. te Alblasserdam op 16 jun 1942,

                       ovl. (31 jaar oud) te Groningen op 10 feb 1974,

                sam. in 1970 met

                       Etje Bodewits

 

                      Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.                   Aaltje Zwart

2.                   Kees Zwart

3.                   Willemijntje Zwart

 

XIIIg.               Petronella Zwart, dr. van Andries Lodewijk Zwart (XIIf)(Sigarenmaker, walser, hulp Brievenbesteller)

                       en Willemijntje Verhoevenxe "Verhoeven:Willemijntje *1908",

                       geb. te Alblasserdam op 7 jul 1947,

                tr. (resp. 19 en 20 jaar oud) op 27 jan 1967 met

                       Pieter Jan Pellikaan, zn. van Wessel Pellikaan  en Sijgje Jannigje Moerkerken geb. te Hendrik Ido Ambacht op 23 jan 1947.

 

                      Uit dit huwelijk één dochter:

1.                   Shirley Mireille Pellikaan, geb. te Alblasserdam 06.10 op 12 okt 1979.

 

XIIIh.               Johannes Zwart  zn. van Aart Zwart (XIIg)en Marigje Nederlof, geb. te Papendrecht op 26 feb 1938,

                tr. met

                        Reiniera Geertruida Magdalena (Reina) Smouter, geb. te Papendrecht op 26 mrt 1941.

 

                      Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.                   Aart Zwart, geb. te Papendrecht op 4 sep 1962,

                tr. met

                      Lyda Haas de

2.                   Gerda Zwart, geb. te Papendrecht op 4 sep 1962,

            tr. met

                     Jan Leeuwestein

 

XIIIi.                Willem Zwart, zn. van Aart Zwart  (XIIg)en Marigje Nederlof , geb. te Papendrecht op 6 okt 1941,

                tr. (resp. 27 en 26 jaar oud) op 20 dec 1968 met

                       Saapke Haan de, geb. te Dordrecht op 30 sep 1942.

                      Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.                   Willem Aart Zwart geb. te Breda op 12 mei 1971.

2.                   Frederik Peter Zwart geb. te Breda op 13 jun 1973.

 

XIIIj.                Dien Staats, dr. van Adriaan Jacobus Straats en Jozina Johanna (Sien) Zwart (XIIh), geb. op 7 jun 1926,

                 tr. met

                       Leo Waard de

                      Uit dit huwelijk één dochter:

1.                   Ynonne Waard de

 

XIIIk.               Hermina Johanna Zwart, dr. van Andries Marinus Zwart (XIIi)en Aartje Broekhuizen, geb. te Rotterdam

               tr  Rotterdam met

                       Pieter (Piet) Nieuwland, zn. van Hendrik Nieuwland en Arendje Noordervliet geb. te Rotterdam

                      Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.                   Andries Marinus Nieuwland, geb. te Rotterdam , te Utrecht

2.                   Adri (Aad) Nieuwland, geb. te Rotterdam , volgt XIVd.

3.                   Arendje (Arda) Nieuwland geb. te Rotterdam  volgt XIVe.

4.                   Marcel Nieuwland, geb. te Rotterdam, volgt XIVf.

5.                   Cornelia Johanna Theresia Nieuwland, geb. te Rotterdam

 

XIIIl.                Tonia Koster, dr. van Marinus Koster en Teuntje Zwart (XIIj), geb. te Rotterdam op 6 dec 1936,

                  tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 26 jaar oud) in 1959 met

                       Frans. J Bohm, geb. in 1933.

 

                      Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.                   Elfriede Bohm, geb. in 1961.

2.                   Otto Bohm, geb. in 1962.

3.                   Martine Bohm, geb. in 1969.

 

XIIIm.              Huibrecht Koster zn. van Marinus Koster en Teuntje Zwart (XIIj), geb. te Rotterdam op 10 mei 1941,

                 tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 21 jaar oud) in 1964 met

                       Wil Bekker geb. in 1943.

                      Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.                   Wilhelmina Koster, geb. in 1965.

2.                   Tonia Koster, geb. in 1967.

3.                   Huibrecht Marinus Willem Koster, geb. in 1968.

 

XIIIn.               Marinus Koster, zn. van Marinus Koster en Teuntje Zwart (XIIj), geb. te Rotterdam op 8 jan 1952,

               tr, (gesch. in 2001) met

                      Ella Bruin de

              .

                      Uit dit huwelijk één zoon:

1.                   Niels Koster geb. in 1982.

 

XIIIo.               Miep Zevenbergen, dr. van Aart Zevenbergen  en Catharina Maria Zwart (XIIk), geb. in 1931,

                  tr. (ongeveer 24 jaar oud) in 1955 met

                       Jan Eerland

                      Uit dit huwelijk één dochter:

1.                   Marjan Eerland, geb. in 1968.

 

XIIIp.               Aad Zevenbergen, dr. van Aart Zevenbergen  en Catharina Maria Zwart (XIIk), geb. in 1931,

                   tr. (ongeveer 24 jaar oud) in 1955 met

                      Jan Grondell, ovl. in 2003.

                      Uit dit huwelijk één dochter:

1.                   Petra Grondelle, geb. in 1959.

 

XIIIq.               Jaap Zevenbergen zn. van Aart Zevenbergen en Catharina Maria Zwart(XIIk), geb. in 1935,

                   tr. met

                       Stien N.N.

                      Uit dit huwelijk één dochter:

1.                   Sonja Zevenbergen

 

XIIIr.                Andries Lodewijk Provily, zn. van Izaak Jacobus Provily  (Steenkolentremmer) en Cornelia Helena (Zus) Zwart (XIIl),

                       geb. op 17 nov 1926,

              tr. (resp. 21 en 20 jaar oud) op 21 apr 1948 met

                       Gre Jansen, geb. op 28 okt 1927.

         

                      Uit dit huwelijk 4 dochters:

1.                   Cornelia Helena Provily, geb. op 27 mei 1948.

2.                   Johanna Maria Provily, geb. op 18 nov 1949.

3.                   Yvonne Provily geb. op 28 apr 1958.

4.                   Sandra Provily, geb. op 29 okt 1963.

 

XIIIs.               Aagje Middelkoop dr. van Willem Middelkoop en Teuntje Es van (XIIn)(was Baker, volgens mijn moeder),

                       geb. te Alblasserdam op 3 aug 1923,

               tr. (resp. 19 en 27 jaar oud) te Alblasserdam op 19 nov 1942 met

                       Jacob Klootwijk, zn. van Arie Klootwijk en Cornelia Burg van den geb. te Hendrik‑Ido‑Ambacht op 31 jul 1915,

                       ovl. (79 jaar oud) te Amsterdam op 27 jun 1995.

                      Geboren in huis nr A 349.

 

                      Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.                   Arie Klootwijk                      Woonde in 1995 in Amsredam.

2.                   Tini Klootwijk

              tr. met

                      Henk

                      Woonde in 1995 met Henk in Monnickendam.

3.                   Emma Klootwijk

                      Woonde in 1995 in Amerika.

 

XIIIt.                Gustaaf (Guus) Oskam, zn. van Karel Oskam (XIIs)en Johanna (Jo) Lagendijk, geb. te Utrecht op 6 jan 1954,

                tr. (beiden 19 jaar oud) te Utrecht op 6 dec 1973 met

                       Lijntje (Lennie) Santen, geb. te Utrecht op 20 aug 1954.

 

                      Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.                   Edwin Ferdinand Oskam, geb. te Utrecht op 18 aug 1975.

2.                   Renata Desiree Oskam, geb. te Utrecht op 22 nov 1978.

3.                   Jolanda Catharina Oskam, geb. te Utrecht op 1 okt 1984.

 

XIIIu.               Adriana (Ada) Lagendijk dr. van Huibert Lagendijk en Teuntje (Tonie) Zwart (XIIt),

                  tr.  met

                       Jan Goudswaard,

 

                      Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.                   Huibert Jan Arie Goudswaard, geb. te Middelburg  volgt XIVg.

2.                   Janneke Antonia (Anneke) Goudswaard, geb. te Middelburg , volgt XIVh.

3.                   Carla Goudswaard geb. te Middelburg .

4.                   Crista Goudswaard geb. te Middelburg

5.                   Adriaan Pieter Goudswaard geb. te Middelburg

6.                   Wouter Mourits Goudswaard, geb. te Middelburg

7.                   Roeland Goudswaard, geb. te Middelburg

 

 

XIIIv.               Plonia Geertruida Lagendijk, dr. van Huibert Lagendijk en Teuntje (Tonie) Zwart (XIIt), geb. te Middelburg

                tr. met

                     Jan Hogenstege

                      Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.                   Aaron Hogenstege

2.                   Andrea Hogenstege

3.                   Hedie Hogenstege

4.                   Mark Hogenstege

5.                   Robert Hogenstege

 

XIIIw.              Maria (Ria) Lagendijk, dr. van Huibert Lagendijk en Teuntje (Tonie) Zwart (XIIt), geb. te Terneuzen

              tr.  te Middelburg op met

                      Cornelis Anthoni (Kees) Nieuwenhuize, zn. van Leendert Nieuwenhuize, geb. te Yerseke

 

                      Uit dit huwelijk 3 dochters:

1.                   Cornelia Antoinette (Lianne) Nieuwenhuizen, geb. te Yerseke ,

             tr. met

                       Cornelis Pieter Belzen van geb. te Vlissingen

2.                   Antonia Maria (Annemarie) Nieuwenhuizen, geb. te Yerseke, ovl.te Arnemuiden

3.                   Maria Antonia (Marianne) Nieuwenhuizen, geb. te Reimerswaal

 

XIIIx.               Karel Lagendijk, zn. van Huibert Lagendijk en Teuntje (Tonie) Zwart (XIIt), geb. te Rotterdam

                   tr. te Middelburg met

                       Helena Hendrika (Lenie) Langerak, geb. te Lexmond

 

                      Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.                   Huibert (Bert) Lagendijk, geb. te Middelburg

2.                   Willem Johannes (Wim) Lagendijk, geb. te Middelburg ,

              tr. Middelburg met

                     Johanna Pieternella Waardt de, geb. te Middelburg

3.                   Ingrid Lagendijk, geb. te Middelburg ,

             tr.  te Middelburg met

                      Arie Joosse, zn. van Piet Joosse en Maria Wisse  geb. te Middelburg

4.                   Ronald Lagendijk , geb. te Middelburg

             tr. (resp. 26 en 25 jaar oud) te Veere op 25 mei 2000 met

                      Vera Eversdijk geb. te Vlissingen

              

 

XIIIy.               Els Hendriks dr. van Johannes Hendrikus Hendriks en Adriaantje (Sjaan) Zwart (XIIu),

              tr. met

                     Richard Tricht van

                      Uit dit huwelijk één zoon:

1.                   Richard Tricht van

 

XIIIz.               Hannie Hendriks, dr. van Johannes Hendrikus Hendriks en Adriaantje (Sjaan) Zwart (XIIu),

               tr. met

                       Sjaak Ridder de

                      Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.                   Marinko Ridder de

2.                   Ria Ridder de 

 

 

XIIIaa.             Jan Hendriks, zn. van Johannes Hendrikus Hendriks  en Adriaantje (Sjaan) Zwart (XIIu),

                 tr. met

                       Ida Leeuwen van geb. te Rotterdam.

                      Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.                   Marvin Hendriks

2.                   Peter Hendriks.

 

XIIIab.             Sjaantje Hendriks, dr. van Johannes Hendrikus Hendriks  en Adriaantje (Sjaan) Zwart (XIIu),

                tr. met

                       Piet Bakker, ovl. te Heinkenszand op 19 okt 1988.

                      Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.                   Jeannette Bakker

2.                   Pieter Bakker

3.                   Stefan Bakker

 

XIIIac.             Karel Zwart, zn. van Karel Zwart  (XIIv)en Hendrika Gijsberta Teuntje (Rie) Schouten,

                      geb. te Rotterdam , Stuurman GHV

                      Zwemonderwijzer,

                tr. op  met

                     Rosa Filadelfia Franco Baquerizo, dr. van Juan Eduardo Franco Sanchez en Rosa Emilia Baqueiriza Gimenez

                    geb. te Equador ovl.  te Groningen

 

                      Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.                   Carlos Eduardo Zwart geb. te Emmen

2.                   Emilio Lautaro Zwart, geb. te Emmen

 

XIIIad.             Adriana Zwart dr. van Johannes Zwart  (XIIw)en Elizabeth Heeden van der  geb. te Rotterdam , G,

               kerk.huw. (RK), (gesch. te Wersvershoof) met

                        Harry Jansen

                      Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.                   Michel Jansen

2.                   Manuela Jansen

 

XIIIae.             Jacob Zwart , zn. van Johannes Zwart  (XIIw)en Elizabeth Heeden van der  geb. te Rotterdam

                 tr. met

                        Gijsbertha Lagerburg dr. van Abraham (Bram) Lagerburg en Gijsbertha Brunt , geb. te Weesperkarspel , G.

                      Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.                   Cindy Zwart, geb. te Wormerveer , volgt XIVi.

2.                   Richard Zwart  geb. te Wormerveer  volgt XIVj.

 

XIIIaf.              Geertruida Hendrika Zwart , dr. van Johannes Zwart (XIIw)en Elizabeth Heeden van der,

                       geb. te Amsterdam

                 tr. met

                       Arie Bos geb. te Amsterdam

 

                      Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.                   Bianca Bos, geb. te Purmerend

2.                   Arien Bos

 

 

XIIIag.             Anneke Markwat, dr. van Dik Markwat en Catharina Maria (Tinie) Zwart (XIIx),

              tr. met

                        N N.

                      Uit dit huwelijk één dochter:

1.                   Jolanda Vink

 

 

XIIIah.             Adriana Zwart , dr. van Jan Cornelis (Jan) Zwart   (XIIy) en Willempje Schoor van de,

                       geb. te Gouda

               tr. (27 jaar oud) op 29 dec 1982 met

                      Aris Reenen

 

                      Uit dit huwelijk 3 zonen:

1.                   Vincent Reenen, geb. te Eindhoven

2.                   Alexander Reenen  geb. te Eindhoven op 6 mrt 1987.

3.                   Stephan Reenen, geb. te Eindhoven 

 

 

XIIIai.              Hendrik Zwart, zn. van Jan Cornelis (Jan) Zwart (XIIy) en Willempje Schoor van de geb. te Rotterdam

                tr.  met

                      Meta Linden van der

 

                      Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.                   Henriette Zwart, geb. te Bodegraven

2.                   Erwin Zwart, geb. te Bodegraven

3.                   Marianne Zwart geb. te Bodegraven

 

XIIIaj.              Karel Zwart zn. van Jan Cornelis (Jan) Zwart  (XIIy)en Willempje Schoor van de,

                tr.  te Middelburg  met

                      Jacomine Francina (Ina) geb. te Middelburg op 8 sep 1968.

 

                      Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.                   Elizabeth Zwart, geb. te Gouda

2.                   Maarten Zwart, geb. te Gouda

3.                   Geerten Zwart te Gouda .

 

XIIIak.             Helena Wilhelmina Elizabeth Zwart, dr. van Jan Cornelis (Jan) Zwart (XIIy)en Willempje Schoor van de,

                 tr.(1), (gesch met

                      Dirk Witvliet

                      Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.                   Wout Jan Witvliet te Boskoop

2.                   Jidith Witvliet. te Boskoop

 

                      Helena Wilhelmina Elizabeth Zwart

                tr. met

                      Dirk Lecq geb.

                      Uit dit huwelijk één dochter:

1.                   Michelle Lecq, geb. te Boskoop

 

XIIIal.              Adrianus Martinus N.N.Sels, zn. van N.N. en Geertje Sels (XIIaf), geb. te Alblasserdam op 19 dec 1922, ged.

                      Hij is gewettigt 18-6-1925,

                tr. met

                       Cornelia Gerarda Dijk van, geb. op 15 sep 1929, ovl. (71 jaar oud) te Bilthoven op 2 sep 2001, begr. te Bilthoven op 7 sep 2001.

                      Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.                   J.G. N.N.Sels

2.                   P.M. N.N.Sels

 

XIIIam.            Willempje Sels, dr. van Klaas Sels (XIIah)en Jannigje Vlot, geb. te Alblasserdam op 30 nov 1938,

                tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) te Alblasserdam op 20 dec 1962 met

                      Johannis Jacobus Godschalk, zn. van Johan Andries Godschalk" en Johanna Wette, geb. te s' Gravenhage op 6 apr 1936.

                      Uit dit huwelijk één zoon:

1.                   Johan Andreas Godschalk, geb. te s'Gravenhage op 7 dec 1965, volgt XIVk.

 

XIIIan.             Willem Jasper Sels, zn. van Klaas Sels (XIIah)en Jannigje Vlot geb. te Alblasserdam op 1 mei 1942,

                 tr. met

                       Ploon Groeneveld

                      Uit dit huwelijk één zoon:

1.                   Klaas Sels geb. op 17 nov 1945.

 

XIIIao.             Jasper Matthijs Sels  zn. van Klaas Sels (XIIah)en Jannigje Vlot geb. te Alblasserdam op 17 nov 1945,

             tr. met

                       Jenneke Admiraal

                      Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.                   Esther Sels

2.                   Klaas Sels 

 

 

XIIIap.             Matthijs Sels , zn. van Klaas Sels (XIIah)en Jannigje Vlot, geb. te Alblasserdam op 26 mrt 1946,

             tr. (27 jaar oud) te Alblasserdam op 12 mei 1973 met

                       Elizabeth Machelina Wulp van der

 

                      Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.                   Barbera Elizabeth Sels

2.                   Jannigje Arina Sels

3.                   Klaas Thijs Sels

 

XIIIaq.             Klaas Sels, zn. van Klaas Sels (XIIah)en Jannigje Vlot geb. te Alblasserdam op 28 jul 1953,

                   tr. (resp. 27 en 21 jaar oud) te Alblasserdam op 29 aug 1980 met

                        Hendrika Zwart, dr. van Johannis Zwart (XIIId)en Hendrika Verhaaren (zie XIVb).

                 

                      Uit dit huwelijk 3 dochters:

1.                   Hendrika Klazina Sels, geb. te Alblasserdam op 29 sep 1981.

2.                   Diana Arina Mirella Sels, geb. te Alblasserdam op 9 jul 1984.

3.                   Chantal Sels, geb. te Alblasserdam op 4 mrt 1995.

 

Generatie XIV

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

XIVi.               Cindy Zwart, dr. van Jacob Zwart (XIIIae)en Gijsbertha Lagerburg, geb. te Wormerveer Zaanstad

1.                   Britny Toepoel geb. te Purmerend

 

XIVj.               Richard Zwart, zn. van Jacob Zwart  (XIIIae)en Gijsbertha Lagerburg, geb. te Wormerveer Zaanstad ,

                 tr. met

                     Jannie Schop

 

                      Uit dit huwelijk één zoon:

1.                   Tristan Zwart geb. te Assen

 

 

 

 

                                                                          Voor reactie mail naar  j.zwart13@CHELLO.NL

 

 

                                                         Terug naar de hoofdpagina   http://members.chello.nl/j.zwart13/