Parenteel van Hendrick Jan Amelgersz Rijswijck van per generatie.

 

 

I.          Hendrick Jan Amelgersz Rijswijck van, Schepen van Oudewater 1498, 1506, ovl. voor 10 mei 1515,

       tr. met

            N.N..

            Na overlijden van zijn vader beleend met Willeskop bij Montfoort 1487.
            Zie voor zijn voorgeslacht Maandblad, De Nederlandse Leeuw ‘’.
            51 ( 1933 ) k. 6 en 7 en Ons Voorgeslacht 37 ( 1982 ).534, waarin ook bovengenoemde beleningen.
            De van Rijswijcks worden in de 16 e Eeuw veelal nog zonder familie-naam vermeld.

           Zij zegelden met drie klimmende leeuwen. Met hetzelfde wapen zegelde ook Heinrick Gerytsz. Op 2 aug 1506 als schepen van Oudewater met zijn medeschepen Heinrich Amelgersz.
           Mogelijk was Heinrick Gerytsz. een neef van Heinrick ( Jan ) Amelgersz. En een zoon Geryt Henricksz, poorter van Oudewater in 1485 en zegelend met hetzelfde wapen in 1495 en 1504

           (RAU. OM nrs 1483 ( 1485 ), 1422 ( 1495 ) en 1479 (1504 ) en Archief Kalanderbroederschap Ouderwater nr 5 (1506 ) ).

           Uit dit huwelijk:

1.           Heynrick Heynrick Amelsz.

             voor wie in 1489 een lijfrente werd gekocht van de stad Gouda

             Utrecht (GAU, t.a.p.)

             Akte            inv.nr. U71a1, aktenr. 3, d.d. 02-09-1664

             Aktesoort    Huur en verhuur

             Notaris        H. VAN CAPEL, UTRECHT

             Uittreksel:

             Naam eerste partij: Johannes de Jonck

             Beroep eerste partij: bedienaer des goddelycken woorts

             Woonplaats eerste partij: Hermelen

             Naam eerste partij: Henrick van der Nipoort

             Woonplaats eerste partij: Utrecht

             Naam tweede partij: Henrick van Ryswyck

             Woonplaats tweede partij: Utrecht

             Soort onroerend goed: nieuwe getimmerde huysinge

             Ligging onroerend goed: wz Lynmerkt, hoeck Botterstraet

             Gerecht onroerend goed: Utrecht.

2.           Alyt Heynrick Amelsdr, ovl. voor 28 aug 1568,

      tr. in 1500 met

               Cornelis Dircksz Hensbeeck van, zn. van Dirck Jansz Hensbeeck van en Dieuwer N.N, geb. Oudewater circa 1480, ovl. tussen 11-5-1535 en 26-3-1537.

             Dit echtpaar vestigden zich te Gouda, waar zij enkele huizen in eigendom verwierven. Een huis aan de markt liet zij na aan het Catharinagasthuis. Aan de St-Janskerk schonken

             zij een gebrandschilderd glas ( nr 46 ) met een.afbeelding van de apostel Jacobus de jongere en hun familiewapens: hij: in zilver een zwarte dorre boom, zij :


            in zilver driegekroonde zwarte leeuwen.

            Zij lieten twee zonen na. Hun parenteel is gepubliceerd door Dr.C.J.Matthijs. De takken van de dorre boom: genealogie van de Goudse familie Van Hensbeeck. Z.pl z.j.

            ( Gouda. 1976 ).Zie ook: C.J. Matthijs . Schenkers van enkele Goudse Glazen .Alphen aan de Rijn. 1979. blz. 4 – 6 en 28---29.

             voor wie in 1489 een lijfrente werd gekocht van de stad Gouda.

3.           Goelt Heynrick.

             Kreeg in 1489 eveneens een lijfrente Vermeld te Oudewater 1558

             In 1558 had zij te Oudewater een huis in het Gommiger vierendeel en een lijfrente ten laste van de stad (ARA, Staten van Holland voor 1572 nr 1070 ).

4.           Jonge Alijt Heynrick, geb. Oudewater in feb 1489, ovl. in 1568.

5.           Amelger Henricksz, volgt II.

 

Generatie II

 

II.        Amelger Henricksz Rijswijck van,  (zn. van I), schepen van Oudewater 1522, ovl. voor 11 mei 1535,

      tr. met 

            Catharina van Royen Schadenbroeck, dr. van Jacob Gerritsz Schadenbroeck en Elizabeth Hendriksdr, ovl. na aug 1562.

            Amelger Henricksz, ( Van Rijswijck) beleend in I Willeskop 1515.vermeld1527.1515 en 1535:  Ons voorgeslacht t.a.p.: 1527: RAU, HM, R 767.

            De naam van de vrouw is ontleend aan manuscriptgenealogen in het dossier Van Ruyen. CBG.

            Zij moet een dochter zijn van Jacob Gerytsz. Van Roen die na koop. in 1511 werd beleend met de hofstede Schadenbroick en 20 morgen land in het kerspel Woerden (op tournoysveld).

            Later droeg hij het leen op ten behoeve van zijn oom Gerrit Jacobsz. van Royen die er in 1529 mee werd beleend.

            Daarna ging het in 1540 na verkoop over op Dierick Ulricksz ( Maris, blz. 445 ) Gerrit zal de vader zijn van Jacobus Scadenbroeck uit Woerden, die 4 dec 1522 student werd te Leuven

           (Schillings III blz 688 ).

            Volgens zoeven genoemde handschriften waren de kinderen van Jacob Gerritsz. Van Royen van Schadenbroeck en Elisabeth Hendriksz.: Jan, kanunnik van St-Pieter te Utrecht, Willebrord

           (waaruit Roelof, bekend geworden als Prof, Rudolphus Snellius van Royen en Marrichje, trouwt Jan Jansz Screvel ) Cornelis .Mechteld,

           gehuwd met Jacob Peters, Alid, gehuwd met Franck van Rumst, Catharina, gehuwd met Amel Hendricksz. van Rijswijck ( waaruit Hendrick Amelsz.

           De jonge.Clara, gehuwd met Pieter van der Hee, Ael, gehuwd met Willem Huygens van Zuylen---lees:Zwieten --- en Haesgen ). Elisabeth, gehuwd met Jan Trompers

          (waaruit Jacob, Jacob, Marrichge en Elisabeth ) en eerdergenoemde Gerrit, gehuwd met Maria van Vreeswijk

          (waaruit Joachim, raad in de vroedschap van Utrecht 1565. Haesgen, gehuwd met Claes Merckes van der Meulen, Anna, gehuwd met Anthony Wijnands uit Medemblik.
          Gerardus, eveneens, jong gestorven in 1558’’).

          Een van de handschriften zegt dat in de huwelijkse voorwaarden van Joachim van Schadenbroeck uit 1551 de naam van zijn moeder in plaats van zijn van Van Vreeswijk luidt Van Breukelen.

           Dat wordt bevestigt uit een andere bron. Het Utrechtse lijfrenteregister uit 1543 (GAU. Blz 21 ) vermeldt een lijfrente op Joachim, zoon van Maryghen Reyer Jansdr en wijlen

         Geryt Jacobss van Schadebroick, het leenregister van de heren van Culemborg (RAG. Nr. 4776 f. 6, land te Jaarsveld ) vermeldt dat Joachim van Schadenbroick in 1558 werd beleend, zijn moeder

          Marijken Reuer Jansdr. In 1547, haar vader Reyer Jansz. Van Broeckel, gehuwd met Adriana Jansdr, in 1`519. Uit Joachim van Schadebroeck, die huwde met Mechteld van

         Cronenburg Stevensdr, vijf kinderen.

          Zie voor hun nageslacht een handschrift in het dossier Van Royen bij het CGB, waarin met name de parenteel van een van de afstammelingen, Adriana Margaretha de Bruijn

          ( 1707 --- 1746 ) en haar echtgenoot Cornelis Hoevenaar ( 1698 --- 1761 ) tot in de 19 e Eeuw is uitgewerkt.

          1588 okt. 15 en 1562 aug 7 Trijntgen Amelger Heynricxweduwe bezit het voormalige pastoorshuis met de kamertjes daaraan annex in het Gommigervierendel te Oudewater.

           Voorts twee huizen in het Twijstratervierendeel (ARA< Staten van Holland nr 1070 en 1393 ).

            Uit dit huwelijk:

1.           Dirck (Heer) (Theodorus Aemilius) Amelgersz, ovl. Utrecht voor 26 okt 1574.

              student te Leuven 22 juni 1529, subdiaken 1535, priester te Oudewater, door heer Jan van Woerden van Vliet nog tijdens zijn studie in Leuven begiftigd met de vicarie van

              de H. Maagd Maria ald. Lid kalandarbroederschap ald. Ging in 1566 over tot de, nieuwe leer ‘’ verbleef daarna te Parijs, Leuven, Keulen, in 1574 te Utrecht, was daar

              leermeester van Jacob Hermansz. uit Oudewater ( de latere hoogleraar te leiden Arminus )

             De streek tussen de Lek en Ijssel heeft ook talrijke mensen voortgebracht onder wie Jacobus Arminius, geboren in 1559 in Oudewater

             Het theologische conflict met zijn  opponent Gomarus bracht de nog jonge republiek aan de rand van een burgeroorlog

             Arminius geloofde dat over  het toekomstig lot van de mens wordt beslist tijdens diens leven op aarde, terwijl Gomarus geloofde in voorbeschikking vanaf de schepping

             Gomarus  kreeg uiteindelijk  gelijk van de Dordtse synode die besliste over het lot van derekkelijken en de preciezen

             1529 Schillings dl. IV blz 22 nr . 73, Theodoricus filius Amelgeri Henrici de Houdewater, laicus, Trajecten. Dyocesis ‘’

             1535 : Ons Voorgeslacht ( 1982 ) blz 534 : vicarie: BGBH 2 ( 1874 ) blz 162: kalanderbroederschap Oudewater: 1566--- 1574        BGBH 2 (1874 ) blz : NNBW 1 ) 1911, kol 42

             1557, sept 18 Heer Dirck Amelss geeft aan de H.G.Armen te Oudewater rentebrieven ter waarde van 100 Pond, ten behoeve van de armen te Oudewater,

              waarbij behoeftige leden van zijn familie voorrang zullen hebben ( BGBH 14, 1887, blz 248 )

             1585 jan. 19 Burgemeesters en schepenen van Oudewater oorkonden dat compareren, Aeltgen Amelisdochter mit Jacob Willemss haar zoon en gecoren voocht in deser saecke,

             Leytgen Amelisdochter mit Andries van Aller haer neeff ende gecoren voocht in deser saecke, Haesgen Amelisdochter mit Andries van Aller haer swager ende gecooren voocht in desen,

            Jan Pieterss van der Heede ende Maerten Adriaensz. Elcx voor haer selven ende Jan Pieterss hem sterck maeckende voer Pieter Pieterss van der Heede zijnen broeder woenende

            tot Leijden ende voer Andries een zoon ende Margareta een dochter van Amel Pieterss van der Heede zijn broeders kynderen. Claertgen Hendricksdochter den ouden voer haer selven

            mit Jan Pieters voornoemt haer gecoren voocht ende voorz Claertgen mit handen voornoemt haer sterckmaeckende voor Amel Henrickss ende Elijzabeth Henricksdr haer broeder

            ende suster in deser saecke, Willem henrickss ende Cornelis Claess elcx voor huer dselve huer sterkmackende voor Willem Rutgers haer swager in deser saecken, altsamen

            erffgenamen in de voors. Qualite van heer Dirck Amelgerss van Rijswijck’’

             Zij machtigen Huych Willems, poorter te Oudewater, namens hen de rentebrieven van heer Dirck te verkopen

             (GAU, Bewaarde archieven II nr. 1620 f. 190 v. 191 v.)

             1585, maart 5. Huich Willemsz. Draagt voor het gerecht van Utrecht krachtens bovengenoemde procuratie een jaarlijkse losrente van 35 gld. 10 st. uit een hoofdsom van 638 gld.

             Over aan het Bartholomeusgasthuiste.

2.           Hendrick Amelgersz Rijswijck van de Jonge, volgt IIIa.

3.           Aeltgen Amelgersdr, volgt IIIb.

4.           Leytgen Amelgersdr, ovl. Gouda op 24 dec 1602,

        tr. in 1552 ? met 

              Jan Jacobsz. Rosendael van, zn. van Jacob Pieter Volpertsz Rosendael van en Catharina Jansdr. Crimpen.Van, Schepen. ald. 1550.. 1562,

               raad in de vroedschap, burgemeester ald. 1569..1581 Secrete raad van de Prins van Oranje, gecommit-teerde ter Staten van Holland,

              door de Koning van Frankrijk tot ridder geslagen.

              Foto 1552.inventarisnummer77611.inhoud Portret van Jan Jacobsz. van Rosendael, schepen van Gouda tussen 1550 en 1562 en burgemeester tussen 1569 en 1581, en portret van zijn vrouw

              Lydia Amelisdochter van Rijswijk. Portretten gedateerd 1552 en toegeschreven aan de schilder Cornelis van der Goude (1510-155?). techniek origineel.

              Zie voor bijzonderheden omtrent dit echtpaar en hun afstammelingen  E.B.F.F. Wittert van Hoogland, Genealogie van het geslacht Van Rosendael'', in: Genealogische en Heraldische

              Bladen 1 (1906 ), blz 339---361; Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek dl. IV k. 1168--1169en dl. III k. 1095---1097; Ons voorgeslacht 38 (1983), blz. 180--181; C.J.Matthijs,

              De grafkapel van Aemilius Cool in de St. Janskerk te Gouda''.in;  Gens Nostra 29 (1974)  blz. 328--337; C.J. Matthijs, Schenkers van enkele Goudse Glazen. Alphen aan den Rijn,

             1979, blz 9--13; C.C.Hibben.  Gouda in Revolt. Particularism and Pacifism en the Revolt of theNetherlands 1572---1588. Utrecht, 1983, 1963 ( met literatuur opgave).

             Vermeld 1585.

5.           Claertgen Amelgersdr, volgt IIIc.

6.           Haesgen Amelgersdr, volgt IIId.

 

Generatie III

 

IIIa.     Hendrick Amelgersz Rijswijck van de Jonge,  (zn. van II), Schepen ald. 1570, ovl. op 26 okt 1574,

       tr. met 

           Aaltje Willemsdr Lange de, dr. van Willem Cornelisz Lange de en Neeltje.

            woonde te Oudewater 1562.

            N.b. Hendrick Amelgersz. ) of Amelsz ) de jonge is niet dezelfde als.

            Hendrick Amelsz. de Rentmeester. Mogelijk was deze laatste een gelijk-namige broer.

            De rentmeester wordt in het tiende - penningkohier van.

            1562 vermeld als eigenaar van een oliemolen in het Leeuweringvieren-deel (ARA< staten van Holland voor 1572 nr. 1393) In het kohier uit 1558.

            Idem nr. 1070) wordt een op zijn naam staande lijfrente vermeld.

            Indien de beide Hendrick broers waren, kunnen de volgende vermeldingen op elk van de twee betrekking hebben:

            1573, maart 26 en 1540, aug,  12 doet Hendrick Amelgersz. hulde namens zijn broer heer Dirck die een leen van de burggraaf van Montfoort houdt.

            (RAU, HM. nr 288 f 98---99, Ons Voorgeslacht 37 (1982 ), blz  534 ).

             1554, nov. 14.  Mr.Jan Jacopss, verhuurt de tiend van Rosendael aan zijn zwager Henrick Amelss (Archief Museum Bisdam van Vliet. Haas-trecht. nr. 469, portefeuille Hoenkoop ).

             Op Henrick Amelgersz. de jonge hebben in ieder geval de volgende.

             1562. Jonge Heynrick Amelgersz bezit een huis in het Wijdstratervieren-deel en een lijfrente ten laste van de stad (ARA, staten van Holland voor 1572 nr. 1393 ).

             1570, juli 20. Henrick Amelgerss de jonge, schepen, zegelt met drie.klimmende leeuwen. Mede zegelt (zijn zwager ) Cornelis Willemss de Lange,die zegelde met een schaap voor een boom (RAU,

             kalanderbroederschap Oudewater nr. 6 Dat het Hendrik de jonge was die met Aaltje Willemsdr. de Langehuwde, en niet de rentmeester, blijkt uit eerdergenoemd handschrift inhet CBG_

              dossier Van Royen.


             Uit handschriftgenealogieen De Lange, aanwezig bij het CBG in de. collectie Van Berenstein en in enkele verzamelingen van het Genootschap:Van der Hoop, maar vooral Van Rhede van der Kloot,

             blijkt het volgende. Willem Corneliss, de Lange kwam uit Gouda naar Oudewater.

            Uit zijn huwelijk werden geboren: Marritje Willemsdr. de Lange, mater in 't kloos-ter (dwz. het St-Ursulaconvent te Oudewater, vgl. BGBH 2, 1874, blz.178),

            Aaltje Willemsdr. de Lange trouwt N.N. Amels, broer van LeytjeAmels ( waaruit Elizabet en Gooltje ), Grietje Willemsdr. de Lange,

         tr.

            Reynier de Zwaan (waaruit Willem de Zwaan alias Zwanenburg en Aart de Zwaan( waaruit Willem de Zwaan alias Zwanenburg en Aart de Zwaante Utrecht) Lysbet Willemsdr, de Lange,

        tr. Kuysten teUtrecht)waaruit Anneken Kuysten die tr. De Ruyter, ouders van Jan de Ruyter). Erkje Willemsdr. de Lange

      , tr. Jan Aertsz van Krayesteyn (waaruit Hugo, die stierf zonder kinderen, en Bouwen, die

        tr. Aeltje Gijsbertsz. de Lange uit die familie. Zie over deze familie Van Crayesteyn : N.Plomp, Een gevelsteen te Oudewater'', in: Heemtydinghen 18 (1982 ),blz. 7--10 ).

         Voorts Hugo Willemsz. de Lange, te Utrecht, gehuwd te Montfoort (waaruit Herman, die stierf te Oudewater, en Cornelis, drost te Gorinchem ) en bovengenoemde

           Cornelis Willems Willemsz. de Lange, gehuwd met Aagje.(waaruit Joost).

            Uit dit huwelijk:

1.           Claertgen Hendricksdr Rijswijck van, ovl. voor 15 jun 1616 nalatende kindskinderen,

       tr. met 

             Willem Rutgerss.

             Vermeld 1585.

2.           Amel Hendricksz Rijswijck van, Schepen, raad in de vroedschap en burgemeester van Oudewater, begr. op 25 mrt 1628.

             1616, juni  15. Testament van Amel Henricx. van Rijswijck. Hij legateert400 car.gld. aan het weeshuis: de jaarlijkse rente gedurende het leven  van Elisabeth Henricxdr, weduwe

             van Cornelis Claesz, aan haar uit te keren. Aan Ingen Isbrants, zoon van Catharina Jacobs, en aan Marrichge Jacobs, weduwe van Pieter Jacobs Coorn, ieder 6 gld. per jaar.

             Aan de kinderen van Dirck Gijsberts van Praet en Catharina Cornelisdr. een boomgaard.

             De oudste dochter van dit echtpaar, Cornelia Dircxdr. twee jaar lang de inkomsten uit al zijn goederen. Voorts benoemt hij tot univer- sele erfgenamen zijn zuster

            Lijsbeth Henricxdr. en bij haar overlijden haar kinderen, en de kindskinderen van zijn overleden zuster Claertgen   Henricxdr, in twee gelijke porties (RAU< RA OW nr.  67  f 35---37 ).

3.           Elysabeth Hendricksdr Rijswijck van,

          tr. met 

             Cornelis Claesz.

             Vermeld 1585 en 1616.

4.           Gooltgen Hendricksdr Rijswijck van,

        tr. Oudewater op 20 jun 1590 met 

              Levinus Boshut.

             uit Gent.  niet vermeld 1585 (onmondig?). 1598,  maart 14   compareren Lieven van Bossu, als man van Goeltgen Henricx van Rijswijck en Amel Henricx van Rijswijck

   samen voor het  gerecht van Blokland onder Montfoort (RAU< RA Blokland nr. 614-6).

5.           Willem Hendricksz Rijswijck van.

             Vermeld 1585 en 1589

             1589, dec. 2.  Willem Heynricxz. van Rijswijck, onder de schutterij van   het Wijdstratervierendeel, is bewapend met een roer (GAO nr. 150).

 

IIIb.     Aeltgen Amelgersdr Rijswijck van,  (dr. van II),

       tr. met 

            Willem Huygensz Swieten van, ovl. Oudewater in apr 1574.

             Vermeld 1574 en 1585.

             1574, voor 9 april. Rekest van Aeltgen. Willem Hugenss weduwe aan.don Fernando de Lannoy, graaf de la Roche, stadhouder, gouverneur en.kapitein-generaal over Artois, Holland,

             Zeeland en Utrecht (ARA ).Heereman van Zuydtwijck nr. 2498 ).

            1574, aug. 3. Verklaring door Jacob Wijnen, commandeur te Oudewater,oud 42 jaar, en Elbert Jacobsz, Speyer, oud 61 jaar, priester, ten verzoeke van Andries van Aller,

             dat Aeltgen Amelisdr, weduwe van Willem Hugensz.die zij te Oudewater vele jaren hebben gekend, daar steeds de katholieke religie onderhouden heeft (GAU< NA, nr 001a001.

             not. S. van Hemersveld).

             1579, okt. 5. Aeltgen Amelis voor haarzelf en voor haar mede erfgenamen van Catrijn Melis, haar moeder, die het recht had van de erfgenamen van Jacob Gerritsz, haar vader,

             impetrante, versus Ghijsbert Henricksz. alias Gijsoom, Marrichgen secretaris. Cornelis Jan Melis, als procuratie hebbend van Thonis van Royen, samen eigenaren van 7 1/2 morgen

            land op Heeswijk (RAU, RA nr 154 dl.  3. vriendelijke mededeling van Ds. M.S.F.Kemp ).

            1580, maart 9. Huych Willemsz, oud-burgemeester van Oudewater,namens zijn moeder Alijtgen Amelsdr. (RAU, RA, OW ).

            1583, maart 23. Aeltje Amelisdr, weduwe van Willem Huygen, wonende te Oudewater, versus Gijsbert Henricks en Marrichge Swer Harmen van de Polisdr, weduwe van wijlen

            Jacob Anthonisz. secretaris van Montfoort. Impetrante treedt op voor zichzelf en voor de erfgenamen van CathrijnAmelis haar moeder die het recht had van haar vader

            Jacob Gerritsz. Het betreft  7  1/2 morgen in een weer van 12 morgen aan de IJssel (RAU,RA nr. 188 dl. 11, vriendelijke mededeling van Ds. M.S.K.Kemp).

            Uit dit huwelijk:

1.           Huych Willemsz, volgt IVa.

2.           Jacob Willemsz, volgt IVb.

3.           Gooltje Willemsdr, was bij de inneming van Oudewater (1575) en in 1615 te Oudewater, begr. op 4 apr 1632,

        tr. na 9 1901 met

               Maerten Zwedersz. Poll  van de.

             reisde naar Italië.

            1576---sept. 1577, baljuw en schout van Hazerswoude 1580--1586,overl kort na 1586, zoon van Zweder Harmensz. van der Poll, burgemeestervan Montfoort en daarna baljuw

            en schout van Hazerswoude, en   Mechteld van der Graft.Machteld van de Poll, in Marzio 1576 noch wesende jonkgeselle, ont-hielt '' zich toen, buuten 's lands in Ttalien ende elders'' en is,

            ontrent de maand September anno 1577 uit Italien tot Hazerswoude thuys ge-comen'' volgens civiele sententie 1589  nr 67.

            Blijkens de rechterlijke archieven van Hazerswoude was hij in die periode 1580---1586 baljuw en schout (H, van der Poll, Ds. Asserus van de Poll(Pollio) en zijn geslacht;;, in: Maansblad,

           De Nederlandse Leeuw'' 45   (1927 ).

           1589, febr, 11. Gooltgen Willems, wed. Maerten Zweersz. van de Poll uit wie een weeskind (GAL.NA nr 54 akte 30 ).

           1597, nov 18. Jan van de Poll Zweersz anders geseyt Jan van der Graft als oom en voogd van. Catharijntje Mertens van de Pol uit Gooltje Willems van Swieten, transporteert met procuratie.

            gegeven te Oudewater (RAU,RA Montfoort nr 614-6).

 

IIIc.     Claertgen Amelgersdr Rijswijck van,  (dr. van II), ovl. voor 1585,

        tr. circa 1540 met 

             Pieter Andriesz. Hee van der, zn. van Andries Jansz Hee van der en Gheertruit Pieter Volpertsdr, begr. Oudewater in 1573.

            Vermeld 1543---1564.

            Uit dit huwelijk:

1.           Geertgen, volgt IVc.

 

IIId.     Haesgen Amelgersdr Rijswijck van,  (dr. van II), begr. Oudewater in 1594,

        tr. met 

            Cornelis Jacobsz Marcken van, zn. van Jacob Jansz Marcken van en Dieuwer Gerritsdr, korenkoper te Amsterdam, ovl. Amsterdam voor mrt 1563.

            Vermeld te Oudewater 1563 en 1585.

            Uit dit huwelijk:

1.           Elisabeth Cornelisdr, volgt IVd.

2.           Margriet Cornelisdr,

   tr. wellicht. met 

       Cornelis Voort  van              Vermeld 1574.

             Vermeld 1576.

             1574, voor 9 april In haar rekest vermeldt Aeltgen Amelgersdr. vanRijswijck (IIIb) dat zij zich te Utrecht bij haar zustersdochter wilde vestigen en nu ten huize van

            Cornelis van Voort woont.

            1576, april 5. zie onder IV.

 

Generatie IV

 

IVa.     Huych Willemsz Swieten van,  (zn. van IIIb), Schepen, raad, in de vroedschapen, Burgemeester van Oudewater,

            vermeld 1580---1616,

    otr. Leiden op 15 jul 1594 met

             Philippote Spijskens Jongedochter van Brussel, dr. van Johan, (Jonckheer) Spijskens en N. N, ovl. Oudewater in 1633.

             1589, nov. 2.  Huych Willemsz. van Swieten, schutter in het Leeuweringervierendeel, gewapend met een hellebaard.(GAO nr.  155 ).

            1617, juli 18. Voor notaris Jan van Aller Andriesz. te Oudewater machtigt Huych Willemsz. van Swieten als echtgenoot van Juffrouw Philipotta Spijskens een deurwaarder om voor het

            gerecht van Brussel aan haar zuster juffr. Adriana Spijskens twee jaarrenten over te dragen, resp. van 40 en 68 gld. haar aanbestorven van haar overleden vader

            Jockheer Johan Spijskens en van haar overleden broer Jonckheer Gijsbrecht Spijs- kens (RAU, NA,OR  001a001 f. 123.).

            1626, maart  14. Voor schepenen van Oudewater herroept Philipotte Spieskens weduwe van Huych Willemsz. van Swieten, ziek bij het vuur zittende alle testamentaire

            beschikkingen die zij gemaakt mocht hebben(RAU, RA OW nr. 67 f. 138---139 ),

            Hier leyt begraven...van Swieten, sterf dan ...ber anno...metsijn huysvrouwe Philipp...en zij stierf anna 1633'' )Zerkopschrift Oude-water, Bloys van Treslong Prins, Zuid-Holland, dl.II blz. 287).

            Bruidegom    Huych Willemsz van Swieten.
            Bruid            Philipote Spieskens, wonend: Leyden.
            Plaats           Leiden.
            Datum ondertrouw    15-07-1594.
            233.
             C.213.
             DTB Leiden inv. 12 Nederlands Hervormd Ondertrouw (1575-1712), folio 086v
.

            Trouwt Leiden    met attestatie van Oudewater d.d. 31 juli 1549

            Philipotte Spijskens.

            Uit dit huwelijk:

1.           Aeltgen Huygensdr, volgt Va.

 

IVb.     Jacob Willemsz Swieten van,  (zn. van IIIb), Schepen, raad in de vroedschap   en burgemeester te Oudewater, Ouderling ald, ovl. Oudewater op 4 feb 1627,

        otr. Oudewater op 25 apr 1592 met       

             Elisabeth. Dircksdr Tromper, dr. van Dirck  Mr Tromper en Maria Thyelmansdr. Papenhove van, begr. Oudewater in 1600.

             Elke eerste zondag na 7 augustus herdenkt Oudewater de ramp van 1575. Spaanse soldaten moorden de complete bevolking van het Utrechtse stadje aan de Hollandse IJssel genadeloos uit.

             Oudewater is de eerste stad in de grensstreek tussen Holland en Utrecht die de zijde van de Opstand kiest. Jonkheer Adriaen van Swieten (ook Adriaan van Zwieten,

            hij is later gouverneur van Gouda en Oudewater) verdrijft de bezetters met slechts negentien man op 19 juni 1572. Twee dagen later is Gouda aan de beurt.  uit Oudewater.

            1605, mei 30.  Dirck Willemsz. Tromper. rector der latijnse school teOudewater, en Maria van Papenhove Thyelmansdr. compareren. Hun overleden dochter Elysabeth liet een

            dochtertje na: Aaltghen Jacobsdr. van Sweeten (Ga Delft NA nr. 1530 f 136 ),

             Hier  leyt begraven Jacob Willems van Sweeten sterf den 4 e Januarianno 1627 ende Gooltge Willemsdr. van Swieten weduw wijlen Martijn van der Pol sterf den 4 en april anno 1632''

             ( Grafzerk Oudewater, Bloysvan Treslong Prins, Zuid-Holland, dl.II blz 287 ).

            Uit dit huwelijk:

1.           Aeltgen Jacobsdr, volgt Vb.

 

IVc.     Geertgen Hee van der,  (dr. van IIIc),

      tr. met 

            Maerten Adriaensz Hoochkamer van de.

            Uit dit huwelijk:

1.           Amel Maertensz, volgt Vc.

2.           Pieter Maertensz,

       tr. met 

             Ariaentge Fransdr Wittecop.

             tesamen 16-8-1638 ?.

3.           Claertgen Maertgensdr, begr. Oudewater in 1602.

4.           Geriggje Maertensdr, volgt Vd.

 

IVd.     Elisabeth Cornelisdr Marcken van,  (dr. van IIId), begr. op 10 apr 1618,

       tr. met

            Andries Aller van, zn. van Adraan  Mr Alles van en Maria Broeckhoven Avn, geb. Utrecht in 1550 1551, werd Poorter van Oudeater 1578

            Brouwer in 't Gecroonde Osehooft aan de Hallebrug te Oudewater, secretaris van Papekop en Diemerbroek 1577 ..1603

            Schepen van Oudewater 1585, 1593, 1597, begr. Oudewater op 28 okt 1609.

            1618, Trouwt  Andries van Aller, geb. Utrecht ca. 1550/'51, werd poorter van Oudewater 1578, brouwer in 't Gecroonde Ossehooft aan de Hallebrug te Oudewater, secretaris

            van Papekop en Diemerbroek 1577--1603, schepen van Oudewater, 1585, 1593, 1597, begr, ald.28 okt, 1609, zn. van Mr. Adriaen van Aller, substituut-schout (1572) van Utrecht, en

             Maria van Broeckhoven.

             1576, april 5, Margriet Cornelisdr. van Marcken transporteert op Andries van Aller de helft van een rente uit een huis te Amsterdam, waarvan de andere helft van Andries is

             (GAU, NA 001a001; vriendelijk mededeling van de heer W.A. Wijburg ).

             1575, nov. 2. Nadat Mr. Adriaen van Aller op 25 okt. te Mechelen is overleden compareert zijn weduwe. Joffr Bertha Gerritsdr. van Schadenbroeck, voor

             notaris S. van Hamersveld te Utrecht.

             Adriaen had zes voorkinderen en twee nakinderen (GAU, NA 001a001 f. 180 ) Zij ziet af  van de nalatenschap en gaat daarom met haar twee kinderen in het Bartholomeusgasthuis.

             Vervolgens compareren Andries en Elisabethvan Aller, kinderen uit het eerste huwelijk, die eveneens van de nalaten-schap afzien.

             De Stiefmoeder van Andries van Aller. Bertha  Gerritsdr. van Schaden-broeck was een volle nicht van de onder 111a t/m 111e genoemde partijen personen.

             1587, mei 31. Andries van Aller, oud 36 jaar, was in 1577 secretaris van Diemerbroeck (RAU, RA 253-3)1603, okt. 1. Andries van Aller, secretaris van Papekop en Diemerbroek,

             zegelt. Wapen: een ossekop, helm en helmteken. Zegel geplet (RAU, Onr. 1475.).

            1613, nov. 12. Mairten Cornelisz. van Voorstadt en Adriaen Jacobsz.Balbiaen, kooplieden te Delft, machtigen Thomas Claesz, bode en procureur te Oudewater, om van

           Elisabeth Cornelisdr. van Marcken, weduwe van Andries van Aller, en haar zoon Jan van Aller, brouwers in 't Ossehooft te Oudewater, betaling te eisen van 164 gld. 7St

           als rest van 3 last Franse Mout (GA Delft, NA nr. 1577 ).

           1617, aug. 26. Elizabeth Cornelisdr. van Marcken, weduwe van Andries van Aller haar inboedel en brouwernering (ARA< NA Woerden nr 8499 )1618,

           febr. 14 Elysabeth Cornelisdr. van Marcken, wed. van Andries van Aller, met Jan van Aller haar zoon, samen brouwende in de brouwerijt Ossehoofd, geven procuratie ( GAU, Na 006a002 ).

            Was tijdens de inname van Oudewater (1575) ald.

            Vermeld 1585.

            Uit dit huwelijk:

1.           Jan Andriesz, geb. Oudewater, volgt Ve.

2.           Dirck Andriesz.

             Dirck Andriesz. van Aller, vermeld 1612 en 1624

             1612 en 1624 was Dirk van Aller peet over kinderen van zijn broer Jan, zie Huyinck van Papendrecht, a.w. blz. 111 en 112. waarschijnlijk heeft ook de volgende akte op hen betrekking

             1617 juni 16. Pieter Maertnesz. van de Hoochkamer( zie daarvoor onderIIId ) machtigt zijn zwager Cornelis Fransz. Wittecop om van Dirk vanAller, koopman te Coninxbergen in Pruissen

             aan te nemen zekere rekening die hij bij Van Aller uitstaande heeft wegens op 16 okt bij een Amsterdamse schipper ingescheepte fusteinbombazijn (RAU, NA OR001a001,

              notaris jan Andriesz Van Aller. Amel Henricksz, van Rijswijck.oud-burgemeester, tekent als getuige.

 

Generatie V

 

Va.      Aeltgen Huygensdr Swieten van,  (dr. van IVa),

      tr. Oudewater op 27 aug 1617 met 

             Willem Huygen Geer van den, Hoogheemraad 1619/'20, cameraar,  Groot-Waterschap van Woerden. 1626.. 1664, weeshuismeester.

              1627, overl tussen 4 jan. en 4 sept. 1664,  zoon van Huych Woutersz. raad in de vroedschap en burgemeester van Woerden (--1618), hoog-heemraad 1595/96,

              cameraar Groot-Waterschap van Woerden  1608.. 1624, en van Marichgen Jan Gijsberssdr.

            Uit dit huwelijk:

1.           Maria, geb. Woerden, ovl. 's‑Gravenhage op 6 mei 1671,

      tr. Amsterdam op 23 mei 1619 met 

              Willem Strijen van, zn. van Ouirijn (Meester) Adriaansz Strijen van en Alida (Aaltje) Cortens Moerkerken, geb. Amsterdam op 23 apr 1619,

              advocaat voor het Hof van Holland,advocaat-fiscaal der domeinen van Holland en West-Friesland, ovl. 's‑Gravenhage op 18 mei 1670.

             Zie voor hun afstammelingen, die generaties lang belangen hielden in het land van Woerden en er o.m. hoogheemraad waren.

             J,E.Elias. De vroedschap van Amsterdam 1575 --- 1795, blz  638-- 540 etc.

2.           Philippina, geb. Woerden,

       tr. Woerden op 28 sep 1655 met

             Dirck Schaep, zn. van Jan Schaep en Elisabeth Kieft, ged. op 1 jul 1627, Secretaris van Amsterdam 1655--1679

             Hoogheemraad, begr. op 15 mrt 1702.

              Zie voor hun afstammelingen Elias, a.w. .

              Ook de familie Schaap had bezittingen onder Woerden en bekleedde er het hoogheemraadschap.

              Zij bezaten o.m. de Hofstede De Heide op Tournousveld onder Woerden.

              113 Rekening van Dirck van Teijlingen wegens het beheer van de helft van 9 percelen land in de bedijkte Kerkmeer, toebehorende aan Dirck Schaep Jacobsz van Amsterdam,

              gedaan aan de ontvanger-generaal van Noord- Holland. 1573. Afgehoord door de Staten van Noord-Holland in 1575. Met rekening over 1577, gedaan door de erfgenamen

               van Dirck van Teijlingen aan Christoffel Boot en Jacob Schaep in 1580. 1 omslag.

 

Vb.      Aeltgen Jacobsdr Swieten van,  (dr. van IVb),

        tr. met 

            Maarten Pol van der, zn. van Maerten Zwedersz Pol van der en Mechteld Graft. van der, Blijkens de rechterlijke archieven van Hazerswoude was hij in die periode 1580---1586

            baljuw en schout (H, van der Poll, Ds. Asserus van de Poll(Pollio) en zijn geslacht;;, in: Maansblad, De Nederlandse Leeuw'' 45 (1927 )

            1589, febr, 11, ovl. Oudewater op 4 apr 1632.

            1576---sept. 1577, baljuw en schout van Hazerswoude 1580--1586,overl kort na 1586, zoon van Zweder Harmensz. van der Poll, burgemeestervan Montfoort en daarna baljuw en

            schout van Hazerswoude, en   Mechteld van der Graft.Machteld van de Poll, in Marzio 1576 noch wesende jonkgeselle, ont-hielt '' zich toen, buuten 's lands in Ttalien ende elders'' en is,

            ontrent de maand September anno 1577 uit Italien tot Hazerswoude thuys ge-comen'' volgens civiele sententie 1589  nr 67.. Gooltgen Willems, wed. Maerten Zweersz. van de Poll

            uit wie een weeskind (GAL.NA nr 54 akte 30 ).

            1597, nov 18. Jan van de Poll Zweersz anders geseyt Jan van der Graft als oom en voogd van. Catharijntje Mertens van de Pol uit Gooltje Willems van Swieten, transporteert met procuratie.

            gegeven te Oudewater (RAU,RA Montfoort nr 614-6).

            Vermeld 1605.

            Uit dit huwelijk:

1.           Catharijntje Maertensdr, begr. Oudewater in sep 1602.

             Onmondig in 1589 en 1597.

 

Vc.      Amel Maertensz Hoochkamer van de,  (zn. van IVc),

        tr. met 

             Aeltgen Reijersdr.

            Uit dit huwelijk:

1.           Reijer.

             24-6-1632 Onmondig.

2.           Willem Hoochkamer van de (Alias de Jaegher),

      tr. met 

             Merrichgen Dircksdr.

             24-6-1632 Onmondig.

3.           Aert.

             24-6-1632 Onmondig.

4.           Claertgen.

             24-6-1632 Mondig.

5.           Aeltge.

             24-6-1632 Mondig

             Zie voor kinderen uit dit huwelijk Bijlage 2. Hun dochter Geertgen had uit haar huwelijk met Maerten Adriaensz ( van de Hoochkamer) een zoon, Amel Maertensz. van de Hoochkamer,

             uit wiens huwelijk met AeltgenReyersdr. op 24 juni 1632 in leven waren Reyer en Willem, mondig en Aert,  Claertgen, en Aeltge, onmondig.

            Ieder kind kreeg uit de erfenis van de vader, die op 21 jan. 1631 was begraven. 200 gld toegewezen GAU, Weeskamer  2  f. 205 )Voorts Willem Maertensz. van de Hoochkamer (alias den Jaegher),

        tr.

            Merrichgen Dircksdr (RAU, NA,  or 002a001 f.  49 ) Pieter  Maertensz. van de Hoochkamer, tr. Ariaentge Fransdr. Wittecop ( RAU< NA OR004a001 ) tesamen 16 aug. 1638

            (, Claertgen Maertensdr, begr. Oudewater 1603 en Gerrigje Maertensdr. die evenals haar echtgenoot Gijsbert Gijsbertsz.van Kersbergen overleed tijdens de pestepidemie in aug. 1636, nalatende

            ( volgens RAU, NA OR 002a002 d.d. 19 sept . 1644 ) Gooltgen, Claertgen,Adriaentgen, Gijsbert, Maes, Neeltgen en Trijntgen.

 

Vd.      Geriggje Maertensdr Hoochkamer van de,  (dr. van IVc), ovl. in aug 1636 Tijdens de Pestepidemie,

        tr. met 

            Gijsbert Gijsbertsz Kersbergen, ovl. in aug 1636 Tijdens de Pestepidemie.

            Uit dit huwelijk:

1.           Gooltgen.

2.           Claertgen.

3.           Adriaentgen.

4.           Gijsbert.

5.           Maes.

6.           Neeltgen.

7.           Trijntgen.

 

Ve.      Jan Andriesz Alles van,  (zn. van IVd), geb. Oudewater, Brouwer in 't Gecroonde Ossehoofd ald, notaris te Oudewater(geadmitteerd 8 juni) 1616,

            vanaf voorjaar 1618 te Rotterdam, werkzaam ald. tot sept. 1651, begr. Oudewater op 15 okt 1651,

    tr. Leiden op 28 aug 1610 met 

             Florentina van Craecken Laen van der, dr. van Willem Laen van der en Margaretha Symonsdr. Byman, geb. Leiden op 29 okt 1593, ovl. Middelburg, begr. Middelburg op 16 sep 1652.

            1610, okt. 24. Testament van Florentina van der Laen, huisvrouw van Johan van Aller, wonende te Oudewater ( GAU, NAU 006b014 )1616, juli 24.

              Testament van Florentina van Der Laen, huisvrouw van  Johan van Aller, brouwer in 't Gecroonde Ossehooft te Oudewater (RAU, RA OW 67 f. 37 v.)Veb.

            Uit dit huwelijk:

            21 Kinderen, 2 Miskramen,.

             Uit dit huwelijk behalve 2 miskramen, 21 kinderen. Zie daaroverJ.C.Hoynck van Papendrecht, Geboortebouck'',

              in ; Nederlands's Archiefvoor Genealogie en Heraldiek 2 (1939/40 ); E. Wiersum, Het notaris-geslacht Van Aller'', in ;Maandblad, De Nederlandse Leeuw'' 37

             (1919),k 203--207.

                                                              

                                                                         Voor reacties mail naar  j.zwart13@chello.nl

 

                                                Terug naar de hoofdpagina   http://members.chello.nl/j.zwart13/