Genealogie van Gillis Martens.

 

 

Generatie I

 

 

I.               Gillis Martens, geb. in 1480

                 Volgens het memorieboek zou Gielis omstreeks 1470 zijn geboren.

                 Daar hij in 1505 als meerderjarig jonkman in het vleeschhouwersgilde werd opgenomen, mogen wij de geboorte gerust een tiental jaren later stellen,

         tr. te Antwerpen [BelgiŽ] met

                 Aeriaentjen Martens    Zijn nicht.

                 Een schepenakte van 19 April 1561 houdt in de verdeeling.van een jaarlijksche rente uit het huis Groot. Coelne tegenover het Vleeschhuis tusschen de kinderen.
en kleinkinderen van wijlen Gielis Mertens en Adriana. van Bavele, wa,arbij zij in acht nemen het testament.
door die echtelieden 27 October 1560 gemaakt voor heer. Adrianus Leonius, priester, als notaris.

                 De kinderen. waren Franchois, vleeschhouwer, Matheus, Barbara, gehuwd. met Steven van Bruesegem, vleeschhouwer,

                 Marie. gehuwd met Anthonis Bordinx, en Adriana, gehuwd. met Jan van Nanoven, tingieter; de kleinkinderen waren.
de twaalf kinderen van wijlen Peter Mertens en Clara. Vermast (in andere akten: Van der Mast), van wie negen.
minderjarig waren. In het memorieboek vindt men al. die kinderen van Gielis Martens terug, benevens de non.
Catarina Martens, terwijl een der z.g. boomliniŽn in het. straks te noemen eed- en costuumboek van het vleeschhouwersgilde
.

              

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.             Franchois Martens, geb. te Antwerpen [BelgiŽ] circa 1510, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) circa 1585, volgt II.

2.             Pieter Martens, Vleeshouwer.

3.             Mattheus Martens, schipper en kruidenier.

4.             Catarina Martens.

5.             Beyken Martens een nonne.

6.             Maycken Martens

7.             Aeriaentje Martens

 

Generatie II

 

 

II.              Franchois Martens, zn. van Gillis Martens (I) en Aeriaentjen Martens, geb. te Antwerpen [BelgiŽ] circa 1510

                Blijkens het eed-en costuumboek van het vleeschhouwers-ambacht, dat in het stadsarchief te Antwerpen berust,

                 ontving Frans Mertins zijn opperstal in het Vleeschhuis

                 8 Juli 1525 van zijn vader Gielis Mertins (Gillis Martens

                 noemt het memorieboek hem), die dezen opperstal had

                 gekocht en voor de verschuldigde ambachtsrechten borg

                 bleek met Jan de Moelenare. Bij die gelegenheid werd

                 hij echter niet "geŽedt" in het gilde, klaarblijkelijk omdat

                 hij nog minderjarig was,

 

                 Not bij Franchois.


Deken en klerk van.
het Vleeshouwersgilde en lid van de Brede en van de Maandagse.Raad der stad.Fransoys Martens heeft dese twee vrouwen Janneken.
Govaerts ende Lijsken de Meulenaire overleeft ende nae. mijn Jacques ende Hans Martens beste onthout heeft. onse vader ider vrouw sestien jaren

                 gehadt ende heeft.
seventien van sijn kinderen getrouwt gesien.

                 Hij was oudt toen hij stierf binnen Antwerpen 75 jaeren; ende. onse vader Fransoys Martens leyt bij sijn eerste vrouw.
Janneken Govaert in een grafstede in de predikheerenkloosterskerck. onder een groote sarck; ende Lijsken de.
Meulenaire, sijn tweede vrouw, leyt in de predickerenkloosterskerck. begraven in haer vader Bonaventuer de.
Meulenaire grafstede onder een sarck met haer wapen. daer op geteyckent.
De kinderen van Fransoys Martens sijn onder de. vervolginge der Spaenjaerden om de religie, soo onder.
de princesse van Parma als de vervolginge van Duc. d'Alva van den anderen geraeckt, eenige van sijne kinderen.
sijn nae Amsterdam gevlucht, eenige sijn daer. gebleven, soo dat door de troubelen de geslachten van.
den anderen sijn gesoheyden ende eenige tot Antwerpen. eenige in Hollant haer hebben onthouden ende geneert;.

onder die in Hollant sijn gevlucht is Jacques Martens. ende Hans Martens geweest, die haer tot Amsterdam.
hebben neergesett; ende doordien Jacques Martens geen. getrouwde sonen heeft nagelaten, voicht het geslachte.
van Hans Martens, geprocreŽert tot Amsterdam in.
Hollant.

                 Franchois Martens keerde 3 October 1549, blijkens de daarvan opgemaakte akte in het schepenprotokol,

                 aan zijn kinderen hun moederlijk erfdeel uit, op grond van het testament van Anna Godevaerts van 27 Januari 1545, voor den

                 notaris Peter Henrici van Tongerloo verleden,  waarbij zij een rente uit het huis Ąhet Verekenshooft" ontvingen.

                 Die kinderen heeten in de akte Peter,

                 Gielis, Jacob, Adriana, Katlijne, Maria, Barbele, Anna en Susanna, conform het memorieboek.

 

                 ovl. (ongeveer 75 jaar oud) circa 1585,

           tr. (ongeveer 22 jaar oud) (1) te Antwerpen [BelgiŽ] in 1532 met

                 Janneken Govaerts Anna Godevaerts (in het memorieboek Janneken Govaerts genoemd),

                 dr. van Pieter Govaerts en N N, ovl. op 21 sep 1548

                 Jacques Martens, den jongsten van negen int leven, daer sterft Janneken Govaerts van int kinderbedde.

                 Die datum heeft gestaan op den grafsteen in de  kerk van het voormalige Predikherenklooster in het oude vleeschhouwerskwartier, waaronder

                 zij met haar man is begraven.

 

                                                       

                                                                                     Predikherenklooster Antwerpen

 

 

                 Dat zij in die kerk zijn begraven, vermeldt  het memorieboek; de beschrijving van den grafsteen is te vinden

                 in het werk " Verzameling der Graf- en Gedenkschriften.

             
 

                

                 Uit dit huwelijk 9 kinderen:

 

1.             Jaques / Jacob Martens, geb. te Antwerpen [BelgiŽ] in 1548,

                 ovl. (ongeveer 89 jaar oud) te Utrecht op 20 sep 1637.

                 Desen Jacques Martens is mede uyt Antwerpen om de religie gevlucht ende den 20 September 1637 negenendetachtich

                 jaer out geweest ende heeft sijn neef Carel Martens, sijn halve broeder Hans Martens' zoon, oudt omtrent 86 jaeren tot

                 Utrecht den 1 Augusti 1633 wesen besoecken ende sijn aenteyckening van sijn voorouders, met sijn eygen handt

                 geschreven, als doen gegeven.

2.             Gillis / Gielus Martens

3.             Pieter / Peter Martens

4.             Aeriaentjen / Adriana Martens

5.             Maria Martens

6.             Lijnken Martens

7.             Barbelkon / Barbele Martens

8.             Anneken Martens

9.             Susanna Martens

 

                 Franchois Martens,

                 Memorieboeck van de geslachten van Martens sedert  den jare X1111į ende seventich volgens aenteyckening van.Jaeqnes Mariens ende

                 Hans Martens, halve broeders, soonen van Fransoys Martens, soo het mett haere eygen handen is aenereteyckent, sonder nochtans pertinent de

                 jaren van de geboorte ofte sterfdach haerder ouders aengeteyckent te hebben.

         tr. (ongeveer 39 jaar oud) (2) te Antwerpen [BelgiŽ] in 1549 met

                 Elisabeth Meulenaere de, dr. van Bonaventuer Meulenaere de en Catharina Cruydeniers, begr. in 1564 .

                 Het wordt bevestigd door de lijst van de in 1654 in de Predikheerenkloosterkerk aanwezige zerken, die is afgedrukt in het bovengenoemde werk "Grafen

                 Gedenkschriften", deel V, blz. 179 vlg.

                 Volgens die lijst is Elisabeth Moleneer in 1564 begraven in het  graf, waar in 1566 Cornelis de Moleneer is bijgezet, in 1569 Catelijn Sweygers 5 ).

                 "Wij zullen zien, dat de  laatstgenoemden haar ouders waren

 

                

                 Uit dit huwelijk 11 kinderen:

1.             Hans Martens, geb. te Antwerpen [BelgiŽ] op 20 jun 1555, ovl. (58 jaar oud) te Amsterdam op 4 dec 1613, volgt III.

2.             Fransoys Martens

3.             Carel Martens

4.             Cornelis Martens.

5.             Mattheus Martens.

6.             Nelletjen Martens.

7.             Lijsken Martens

8.             Sara Martens

9.             Clara Martens

10.           Lijnken / Katlijne Martens

11.           Magdalena Martens

 

                 Franchois Martens,

           tr. (ongeveer 54 jaar oud) (3) in 1564 met

                 Franchyne Matthysens

              
Een merkwaardige akte betreffende diezelfde nalatenschap. is die van 15 Maart 1586, in het schepenprotokol.
van dat jaar.

                 Daarin treedt op Franchyne Matthyssens. achtergelaten weduwe van wijlen Franchois Merttens. en het blijkt dus, dat deze een derde vrouw heeft gehad.
over wie het, memorieboek zwijgt. Zij sluit een overeenkomst. met haar stiefzonen Franchois en Karel, die. door hun vader als executeuren van zijn testament waren.
aangewezen. Dat testament was 29 Augustus 1583 voor. notaris Segher van der Donck 3 ) gepasseerd, een codicil.22 Januari 1584.

                 Daar de erflater in een akte van 20. Juni 1584 nog is opgetreden en de veiling van de door. hem nagelaten bank in het Vleeschhuis op 14 December.
was voorafgegaan door afroepingen op diverse Vrijdagen. zal Franchois Mertens vermoedelijk in den nazomer van. dat jaar zijn overleden.

                 De overeenkomst van 15 Maart. 1586 maakte een einde aan langdurige geschillen over. de "duwarie" der stiefmoeder, in verband met. het verlies.
op hare juweelen en andere goederen geleden.

                 De. te Antwerpen gebleven leden der familie, die na den. dood van Franchois de belegering en inneming van de. stad door Parma hadden moeten

                 meemaken, konden. hunne tot de Reformatie overgegane verwanten, die. veilig te Amsterdam zaten, slechts benijden en het is. niet te verwonderen, dat de

                 kloof tusschen de twee. deelen der familie na het beredderen van Franchois'. boedel zoo diep is geworden, dat er daarna nooit meer. contact schijnt te zijn

                 geweest.

 

                  

                  Franchyne Matthysens,

         tr. (1) met

                Jan Kermans

 

 

 

 

                -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

                                                                                           Enige algemene informatie

                  

Onder de akten met boomlinies valt in het bijzonder op die betreffende de toelating in het gilde op 13 Juni 1581 van een afstammeling van Mechtelt Mertens, die

een zuster was geweest van ĄGyelis Mertens ende Rombout Mertens, eyghen gebroeders, van R i j s b e r g h en

gheboren onder h e t l a n t v a n Breda, ende waren vleschouwers int ambacht van den vleschouwers der stadt van Antwerpen".

 

Dat Gielis Mertens en zijn broeder Rombout, die blijkens het voorgaande een Peter Mertens tot vader moeten hebben gehad,, uit het land van Breda stamden, wordt bevestigd

door een Antwerpsche schepenakte van 16 September 1497, waarbij Peter Mertens wijlen Romboutszoon, voor zich en zijn broeder Claus Mertens, en eenige anderen,

 Ą a l l e tot R i j s b e r ghen g e s e t e n", als erfgenamen van wijlen Wouter van der Nyen, erkennen voldaan te zijn door diens weduwe Dierick van Berchem.

 

De herkomst van Gielis Mertens, die tot dusverre de oudste bekende stamvader van het geslacht Martens was, is door de bovengenoemde gegevens duidelijk geworden.

 Zijn vader woonde niet te Antwerpen, maar te Rijsbergen in de baronie van Breda, waar hij en zijn broeder Rombout waren geboren1 1)-

De naam hunner moeder is niet gevonden1 2). De grootouders 1 2 ) Daar het memorieboek zegt, dat Gielis met zijn nicht Adriaentje Martens getrouwd was, doch zijn vrouw

 blijkt geheten te hebben Adriana van Bavele, is het mogelijk, dat zijn moeder eene Van Bavele is geweest of wel eene Smeets (zoo heette Adriana's aan vaderskant waren

geweest Rombout Mertens en Adriane Beatrijs, die een dochter was van Claus Beatrijs

en de Antwerpsche vleeschhouwersdochter Mechtelt de

Lathouwer.

Opvallend is, dat de in het schepenprotokol geregistreerde akte betreffende den aankoop door Gielis Peterszoon

Mertens van een bank in het nieuwe Vleeschhuis gedateerd is 27 Juni 1505, d.i. drie dagen na zijn toelating in het gilde, en dat de vader, die in de akte van toelating

voorkomt als nog in leven, in de drie dagen jongere akte Ąwijlen" wordt genoemd.

Hieruit zou geconcludeerd moeten worden, dat Peter Mertens tusschen 24 en 27 Juni 1505 is overleden.

Overigens bewaren de Antwerpsche archieven het stilzwijgen over dezen Peter en

het ligt ook voor de hand, naar hem te zoeken in die van het land van Breda.

De akten van de schepenbank in de z.g. Eeninge van Rijsbergen, die te vinden zijn in het protokol van stad en dorpen in het rechterlijk archief der stad Breda, gaan

 echter niet verder terug dan 4 December 1498. Claeus Rombout Mertens zoon, dien wij in de Antwerpsche akte van 16 April 1497 aantroffen als broeder van

 Peter Romboutszoon, komt er als schepen geregeld in voor van 18 December 1498 tot 12 Mei 1506, daarna niet meer1 3).

Wat verder omtrent hem en zijn kinderen in het schepenprotokol van Rijsbergen is gevonden, moet hier blijven rusten.

Van Peter is er alleen uit bekend geworden, dat hij te Rijsbergen gegoed was: hij wordt eenige malen genoemd als belendend eigenaar, o.a. bij de kerk.

Verder komt voor een dochter van hem, die Lijsbeth heette.

Blijkbaar was het patronymicum al familienaam in het midden der 15d o eeuw.

De vraag doet zich voor, of Peter's vader Rombout, die met een Antwerpsche vrouw getrouwd was, wel uit Rijsbergen of althans uit de baronie van Breda afkomstig

is geweest.

 E r komen zooveel personen van den naam Mertens (ook Gielis Mertens) in de 15d a eeuw te Antwerpen voor, dat men er zich niet over zou behoeven

te verwonderen, indien eens mocht blijken, dat de familie al vůůr 1600 in die stad thuis heeft behoord.

 Toch is dit niet waarschijnlijk, want er bestonden destijds wel veel betrekkingen tusschen de baronie van Breda en de naburige metropolis, die in economisch opzicht de

hoofdstad was van een uitgestrekt gebied, maar men verhuisde toen eerder van het platteland naar de stad dan omgekeerd.

 Het is zeker geen toeval, dat de verhuizing van Gielis Mertens samenviel met den bouw van het nieuwe Vleeschhuis.

 Hij heeft denkelijk met het oog daarop het ouderlijke erf te Rijsbergen verlaten om bij zijn bloedverwant Thomas de Lathouwer in de leer te gaan.

 Immers had hij het vooruitzicht, te zijner tijd een der nieuwe banken in het Vleeschhuis te kunnen bemoeder), maar het 'ia natuurlijk nutteloos, hierover verder te fantaseren.

Bavel ligt niet ver van Rijsbergen en Gielis' vrouw was dus uit hetzelfde land afkomstig als hij. Haar ouders waren echter al te Antwerpen gevestigd.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Generatie III

 

 

III.             Hans Martens, zn. van Franchois Martens (II) en Elisabeth Meulenaere de, geb. te Antwerpen [BelgiŽ] op 20 jun 1555

                 Inderdaad blijkt uit een Amsterdamsche stadsrekening, dat Hans Martens aldaar poorter is geworden op 15 November 1581,

                 als "coopman van Antwerpen", (getuige: sijn peters waren Huybert Bordincx d'oue ende DaniŽl de Meulenaire, sijn peten waren Maycken de Gardijn ende Lijnken

                 Meulenaire, sijn moyken), Apotheker / Winkelier,

                 ovl. (58 jaar oud) te Amsterdam op 4 dec 1613,

 

                 Notitie bij Hans.
Alle gegevens zijn uit.
Zie voor de familie Martensz jaarboek CBG 32 1978 waarin op blz 198---en volgende de info staat. Hans Martens, geb. te Antwerpen 20-6-1555 uit een geslacht dat.
in het Vleeshouwersgilde in die stad tot grote welvaart was. gekomen.

                 Zijn vader was Franchois Mertens, deken en klerk van. het Vleeshouwersgilde en lid van de Brede en van de Maandagse.
Raad der stad, zijn moeder was diens tweede vrouw Elisabeth. de Meulenaere.
Het grootste deel der familie bleef de kerk harer vaderen trouw. en liet zich niet uit haar vaderstad verdrijven door de ellende. die het regime van Alva en het beleg

                 door Parma over Antwerpen. brachten. Maar Hans Martens en zijn oudere halfbroer Jacques. gingen over tot de Gereformeerde kerk en vestigden zich in Amsterdam.
waar Hans Martens op 15 november 1581 als koopman. van Antwerpen poorter werd. Hij was kruidenier en handelde in het. groot op verschillende

                 landen, vooral Duitsland, maar had ook. een winkelnering.

                 Als vluchteling in de stad gekomen, kon hij. niettemin aan zijn kinderen een vermogen rond de 250.000,- gulden. nalaten.

                 Hij woonde successievelijk in het huis waar de Kat. uithing op de Dam tijdens zijn eerste huwelijk, in een eigen huis.
Den Otter aan het Water (het Damrak) met zijn tweede vrouw. en aan het einde van hun leven in de Kalverstraat naast het Hof. van Holland.

                 In een Memorieboek dat door zijn halfbroer werd. aangelegd staat vermeld dat hij,zich stillekens heeft nedergesett. ende de negotie bij der handt genomen

                 ende een devoot, godtsalich. man, door de vervolginge met de grootheyt der werelt niet. behept heeft aan zijne kinderen altijt geseyt, dat hij van de.grootste ende

                 frayste geslachten van Antwerpen was, maer dat. door de vervolginge geleert was de grootheyd ende geslachten. te verachten ende sich nedrich en stil te houden".

                 Zijn eerste. vrouw, Mayken Provoost, met wie hij 17-1-1580 gehuwd was. kwam nog uit de Antwerpse kring van zijn vader.

                 Maar ook haar. vader Guilliam Provoost verliet Antwerpen voor Amsterdam en. kwam daar tot aanzienlijke rukdom. Zij stierf reeds op 5-9-1584. in Amsterdam

                 en op 3-11-1585 hertrouwt Hans Martens in Middelburg. met Mayken Baccher, weduwe van lacques Peereboom. en afkomstig uit Poperingen in Vlaanderen.

                 Zij had een broer. Dr. med. Stephanus Baccherus die haar oudste stiefdochter. Mayken Martens zou trouwen.

                 Zij was 30-3-1565 te Poperingen. geboren en overleed te Amsterdam 12-11-1612. Hans Martens. stierf een jaar later in Amsterdam op 4-12-1613, overleefd door.
12 van zijn in totaal 17 kinderen: vier uit het eerste, dertien uit. het tweede huwelijk. Alleen zijn derde zoon en tiende kind. zou de familie voortzetten:
.

 

          tr. (24 jaar oud) (1) op 17 jan 1580 met

                 Mayken Provoost, dr. van Guilliam Provoost, ovl. op 5 sep 1584.

                

 

                 Uit dit huwelijk ťťn dochter:

1.             Lijsbet Martens, ged. te Amsterdam op 24 mei 1582

                 kind Lijsbet

                 vader Hans Martensen

                 moeder Maeijken Provost

                 doop religie Hervormd, Oude kerk

                 bron1 p.190

                 opm.Ber. Va: Apotheker.

 

                 Hans Martens,

          tr. (resp. 30 en 20 jaar oud) (2) te Middelburg op 3 nov 1585 met

                 Mayken Baccher afkomstig uit Poperingen in Vlaanderen, geb. te Poperingen op 30 mrt 1565, ovl. (47 jaar oud) te Amsterdam op 12 nov 1612.

 

                 Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.             Hester Martens, geb. te Amsterdam op 7 okt 1587, ged. te Amsterdam op 18 okt 1587

                 kind Hester

                 vader Hans Martens

                 moeder Maeicke Martens

                 doop 18 oktober 1587

                 religie Hervormd, Nieuwe kerk

                 bron 38 p.29

                 opm.Ber. va. Apotheker,

                 ovl. (29 jaar oud) te Amsterdam op 1 jan 1617, begr. te Amsterdam op 4 jan 1617,

        otr. (resp. 25 en ongeveer 25 jaar oud) (1) te Amsterdam op 26 jan 1613 met

                 Anthony Pietersz Heede van der, zn. van Pieter Pietersz Heeden van der Ook Hee van der en Trijntgen Woutersdr,

                 geb. te Leiden in 1588, ged. in de doopregisters A dam staat ook Heeren en Heerden en Eden en Heden,

                  Koopman-kruidenier te Leiden te Amsterdam,

 

                 Aktesoort attestatie of verklaring

                 Datum 17/01/1652

                 Archief ONA Rotterdam

                 Inventarisnummer 393

                 Aktenummer/Blz. 150/249

                 Notaris Jacobus Delphius

                 Salomon de Vogel, maeckelaer, legt een verklaring af op verzoek van Sijmon Jacobs Gijsen, coopman.

                 Het betreft de koop van vijgen door Anthonij van Heeden, cruijdenier te Amsterdam, en Harman Auxbrebies van monsieur La Guarde,

                 Frans coopman te Amsterdam bij Jan Rompoortstoorn, begr. te Amsterdam op 17 dec 1640 Begraven ald (NK).

 

                 De Gegevens over Anthony van der Heede werden deels verzameldoor Mr. G.J.J.Wimersma Greidanus.


Anthony van der Heede kwam in 1606 te Amsterdam als knecht bij David Damman, met wiens weduwe hij trouwde.

                 In 1617 woonden zij op de Nieuwedijk, in 't Schakbort'', in 1640 woonde zij aan de Nieuwe Zijds Voorburgwal.
Een huwelijksgedicht voor het echtpaar Van der Heede- van Halewijn berust in de Kon.Bibliotheek (nr 852F354 ) Zie J. Bouman, Nederlandse.
gelegenheidsgedichten voor 1700 in de Kon.Bibl. te S Gravenhage ('s Gravenhage. 1984 nr 97.).
1623, juni 30 Anthony van der Heeden bekent 600 Vlaamse Ponden schuldig te zijn aan zijn zwager Martin van Halewijn (GA Amsterdam, NA nr 201 f 98 ).


Aktesoort wisselprotest.
Datum 02/06/1638.
Archief ONA Rotterdam.
Inventarisnummer 168.
Aktenummer/Blz. 130/169.
Notaris Nicolaas Vogel Adriaansz.
Abraham van Cleeff, coopman te Schiedam, verzoekt de notaris zich te wenden tot Jacob Jansz Neuye, coopman, om de laatste aan

                 te zeggen een wisselbrief te voldoen, hem ter hand gesteld door Anthony van Heeden, coopman te Amsterdam, op hem getrokken in

                 Antwerpen door Jaspar Wouters, coopman aldaar, d.d. 14-4-1638.
Deze vermelding doe ik hierbij daar er word gesproken over ene van der Heden in Oostende !


Aktesoort machtiging of procuratie.
Datum 15/05/1671.
Archief DLFS Delfshaven.
Inventarisnummer 3847.
Aktenummer/Blz. 22/64.
Notaris Ewout van Vliet.
Jan Aerense van Tol, man van Francoyse Vrijmoet, machtigt Joost Vrijmoet, coopman, om namens hen 96 ponden Vlaams te innen van

                 Philips Bekaert te Veriren of Veurene uit krachte van een schenkingsakte van Mayke Cornelisdr Muydts d.d. 01.06.1658, verleden voor

                 notaris Jan Baptista van der Heede te Oostende.


Zie akte no. 44, blz. 110.
Hieronder een mogelijke akte van Anthony.
datum overdracht:
04-09-1617.
verkoper:  [van] Marcken, Jan.
koper: Bacher, Dr. Stephanus.
koper: [van den] Hede, Anthoni.
koper: [van] Hengel, Joris.
straatnaam: Damrak.
straatnaam in bron: 't Water.
omschrijving: Middelhuis en erf.
Archief van Schepenen; Kwijtscheldingsregisters.
Transportakten voor 1811; NL-SAA-21608886
.

                 Zie voor de familie Martensz jaarboek CBG 32 !1978 ), waarin op blz 198---1999 meer info.

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen,

          tr. (2) met David Damman

                 David Damman werd in 1604 door Gerrit Pietersz. geschilderd als schutter in het korporaalschap van Kapitein Jan Jansz,

                 Karel en luitenant Thijs Pietersz Schrijver (Rijksmuseum Amsterdam.).

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen.

2.             Sara Martens, ged. te Amsterdam op 21 dec 1589 kindSara

                 vader Hans Martsz

                 moeder Maeijken Martens

                 doop 21 december 1589

                 religie Hervormd, Oude kerk

                 bron 2 p.36

                 opm.ber. va. Kruidenier,

           tr. met

                Jacob Halewijn.

                 Uit dit huwelijk ťťn dochter.

3.             Catelijna Martens, ged. te Amsterdam op 31 nov 1591

                 kind Catelijna

                 vader Hans Martens

                 moeder Marri Bachers

                 doop 31 november 1591

                 religie Hervormd, Nieuwe kerk

                 bron 38 p.221.

4.             Abiegel Martens, ged. te Amsterdam op 3 jan 1595

                 kind Abiegel

                 vader Hans Martens

                 moeder Maeicke Martens

                 doop 3 januari 1595

                 religie Hervormd, Nieuwe kerk

                 bron 38 p.390.

5.             Daeniel Martens, ged. te Amsterdam op 4 mrt 1599, volgt IVa.

6.             Johanna Martens, geb. te Amsterdam op 24 mrt 1599, ovl. (39 jaar oud) te Utrecht op 31 jan 1639,

          tr. (resp. 21 en 34 jaar oud) te Utrecht op 20 jun 1620 met

                 Anthony Hilten van, zn. van Wilhelm Hilten van en Catharina Chantraines de Gez. Broucxsault, geb. op 2 mei 1586, ovl. (83 jaar oud) te Utrecht op 24 feb 1670.

                 Notitie bij Anthony.
Eerst page en edelman van Prins Maurits.
van 1618-'70 secretaris van de Staten van Utrecht
.

7.             Caerl Martens, geb. te Amsterdam op 25 jan 1602, volgt IVb.

8.             David Martens, geb. te Amsterdam op 20 nov 1605, ovl. (60 jaar oud) te Marseille [Frankrijk] op 14 dec 1665.

                 David Martens, 17de en jongste kind van Hans Martens, gelb.Amsterdam 20-11-1605, ongehuwd te Marseille t 14-12-1665, alwaar

                 hij een handel in katoenen en linnen stoffen voerde, envanwege de Staten Generaal als consul fungeerde. Hierdoor was

                 hij in de positie om steun te kunnen geven aan de hervormdenaldaar.

                 Hij overleed aan een apoplexie, een einde wat de heerMartens van Sevenhoven, zijn portret beziende, wel te verwachten

                 vond !.

 

                 Mayken Baccher afkomstig uit Poperingen in Vlaanderen,

           tr. (1) met

                 Jacques Peereboom

 

 

Generatie IV

 

 

IVa.          Daeniel Martens, zn. van Hans Martens (III) (Apotheker / Winkelier) en Mayken Baccher, ged. te Amsterdam vlgs Dudok is geb en overl 1595-1645 ?

                 op 4 mrt 1599

                  kind           Daeniel

                 vader         Hans Marsen

                 moeder     Maeijken Martens

                 doop          4 maart 1599

                 religie        Hervormd, Oude kerk

                 bron          3 p.169,

          tr. (resp. ongeveer 18 en ongeveer 20 jaar oud) te Amsterdam in 1618 met

                 Geertruijt Hem, geb. in 1598, ovl. (ongeveer 43 jaar oud) in 1641.

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 

1.             Daniel Martens, ged. te Amsterdam op 28 jan 1620

                  kind:Daniel

                 doopdatum:28-01-1620

                 kerk:Nieuwe Kerk

                 godsdienst:Hervormd

                 vader: Martes, Daniel

                 moeder: Hem, Geertruijda

                 bronverwijzing: DTB 40, p.73

    2.             Cristina Martens, ged. te Amsterdam op 14 feb 1627

                  kind: Cristina

                 doopdatum: 14-02-1627

                 kerk:Nieuwe Kerk

                 godsdienst: Hervormd

                 vader:Martens, Daniel

                 moeder:Hem, Geertruijda

                 bronverwijzing:DTB 40, p.383

          tr. met

                  Vincent Doeyenborch van

 

IVb.           Mr Caerl Martens, zn. van Hans Martens (III) (Apotheker / Winkelier) en Mayken Baccher, geb. te Amsterdam op 25 jan 1602,

                  ged. te Amsterdam op 27 jan 1602

                 kind  Caerl

                 vader         Hans Marten

                 moeder     Maaike N. N.

                 doop          27 januari 1602

                 religie        Hervormd, Nieuwe kerk

                 bron          38 p.926,

 

                 Not bij Carel.
Mr. Carel Martens, geb. Amsterdam 25-1-1602, t Utrecht 20-5-.1649.
Jhr. Mr. A. H. Martens van Sevenhoven vermeldt de volgende. bijzonderheden over hem in zijn artikel over de afkomst van het.
geslacht Martens in de Nederlandsche Leeuw, 1935: werd op.zijn elfde jaar wees.

                 Zijn voogden zonden hem naar de Leidse. Academie, waar hij 8-6-1627 tot doctor in de beide rechten promoveerde.
Na zijn eerste huwelijk met Petronella van Vorst. dochter van de hoogleraar in de botanie en medicijnen en lijfarts. van Prins Maurits,

                 Aelius Everardus Vorstius (de bruiloft werd.
in de galerij van de hof der Academie gevierd) vestigde hij zich. omstreeks Nieuwjaar 1628 in een gehuurd huis aan de Kromme.
Nieuwe Gracht te Utrecht.

                 Zijn vrouw had familie te Utrecht. onder wie haar aangetrouwde oom de bekende Aernt van Buchel.
met wie zij zeer bevriend waren.

                 Hij werd er advocaat, legde er. 25-1-1633 de burgereed af, en zag zich in mei van dat jaar. waarschijnlijk met behulp van zijn invloedrijke

                 zwager Anthony.
van Hilten, benoemd tot ontvanger der gebeneficieerde goederen. 's Lands van Utrecht en van die van het convent Marienborch.te Soest:

                 Utrecht was destijds geen ongeschikte plaats voor. mensen van onverdacht Calvinistische huize om een ambt te. krijgen, aangezien de

                 meeste vooraanstaande families daar niet. met de heersende richting meegegaan waren. Inmiddels was.
Petronella van Vorst reeds 12-4-1630 overleden. Mr. Carel Martens. hertrouwde te Vlissingen 19-9-1634 met Jacoba Lampsins.
waartoe blijkens bewaarde Correspondentie zwager Van Hilten. wederom zijn medewerking verleende: de bruid was een rijke.
wees.

                Merkwaardig is dat haar ouders beiden Vlamingen waren.resp. te Ostende en te Nieuwpoort geboren, en dat dus de.
kinderen uit hun huwelijk geheel Zuid-Nederlands van afkomst.zijn geweest.

Zij woonden eerst aan het Oudkerkhof, waar Carel Martens een.schilderijenverzameling aanlegde waartoe o.a. een Rembrandt.
heeft behoord.

                 Zijn weduwe bracht die schilderijen over naar. een huis aan de Nieuwe Gracht bij de Pausdam dat zij na zijn.
overlijden van de erven d'Ablaing kocht.
Mr. Carel werd begraven in de Janskerk en had volgens het. memorieboek een grote begrafenis,alsoo van al de warelt bemint. was".

 

                Blz 174

                Dudok van Heel

                van Amsterdamse Burgers tot Europese aristocraten.


Onder de invloed van Anthony van Hilten zal Carl Martens in 1633 tot ontvanger van de kerkelijke goederen in Utrecht en van het

                 klooster, Marienborch "in Soest zijn benoemd.
In 1634 vinden wij hem als diaken en in 1638 als ouderling in Utrecht terug.
Daarin volgde hij het voorbeeld van zijn vader Hans Martens die na dat hij 1581 poorter van Amsterdam was geworden, sedert 1587

                 vele malen als diaken in de kerkenraad optrad.
Hans Martens was tijdens de troubelen naar Amsterdam gekomen.
Na het beleg van Antwerpen schijnt er tussen hem en zijn katholieke verwanten in het Zuiden geen contact meer te zijn onderhouden.
Hij vernoemde zelfs geen enkele van zijn vele zonen naar zijn katholiek gebleven vader.
Door de vervolgingen onder de Spanjaarden was het ouderlijk gezin van, den andere geraeckt, eenige van sijne kinderen sijn nae Amsterdam

                 gevlucht,eenige sijn daer gebleven, soo dat door de troudelen de geslachten van den anderen sijn gescheyden...
Verder verteld de familiekroniek dat Hans Martens... sich stillikens heeft neaer gesett ende de negotie bij der handt genomen ende een

                 devoot godsalich man, door de navolging mett de grootheyt der werelt niet behept, alsmede omdt noyt bekent soude worden heeft

                 sijn eygen wapen noyt willen voeren, maer heeft de twee ossenhoofden mett een schaepshooft op een vergult velt aangenomen, welck wapen

                 naderhandt bij sijne descendenten altijt is gevoert, doch heeft aen sijne kinderen altijt geseyt, dat hij van de grootste ende frayste geslachten

                 van Antwerpen was, maer dat door de vervolging geleert was de grootheut ende geslachten te verachten ende nedrich ende still te houden,

                 alsmede dat onder sijn paepse vrienden sijn rechte wapen ende geslachtboom altijd te vinden was...

              

 

        tr. (1) met Petronella Vorst van, dr. van Aelius Everardus Vorstius, ovl. op 12 apr 1630.

                

 

                  Mr Caerl Martens,

             tr. (resp. 32 en ongeveer 20 jaar oud) (2) op 19 sep 1634 met

                  Jacoba Lampsins, dr. van Jacques Lampsins en Jacomina Swaen, geb. te Vlissingen circa 1614, ovl. (ongeveer 53 jaar oud) te Utrecht op 5 mei 1667.

 

                 Uit dit huwelijk 3 zonen:

1.             Jacob Martens, geb. te Utrecht op 24 dec 1636, ovl. (56 jaar oud) te Utrecht op 29 nov 1693, volgt V.

2.              Mr Carel Martens

                 Hij was ongetrouwd, geb. te Utrecht op 26 sep 1638, ovl. (65 jaar oud) te Utrecht op 4 okt 1703.

                 Not bij Mr. Carel Martens,

                 Kanunnik van St. Marie te Utrecht, gecommitteerde ter Generaliteits

                 Rekenkamer en naar de Admiraliteit op de Maas, en bewindhebber der Oostindische Compagnie ter Kamer van Amsterdam.

                 Bewoonde met zijn broer David het huis van zijn moeder aan de Nieuwe Gracht en 's zomers het buitentje Bloeyendaal

                 aan de Biltse Steenweg.

3.             David Martens, geb. te Utrecht Hij was ongetrouwd op 24 mei 1643, ovl. (80 jaar oud) te Utrecht op 24 nov 1723.

                 Not bij David Martens,

                 was enige tijd consul vanwege de Staten Generaal te Marseille als opvolger van zijn gelijknamige oom.

                 Na de dood van zijn moeder in 1667 vestigde hij zich ambteloos bij zijn broer  Carel in haar huis op de Nieuwe Gracht.

 

Generatie V

 

 

V.              Mr Jacob Martens, zn. van Mr Caerl Martens (IVb) en Jacoba Lampsins, geb. te Utrecht op 24 dec 1636, ovl. (56 jaar oud) te Utrecht op 29 nov 1693,

 

                 Not bij.
Mr. Jacob Martens.
Hij was degeen die het memorieboek Martens, begonnen door. zijn oud-oom Jacques, bijhield,

                 De omstandigheid dat zijn vrouw. verwanten had in de Amsterdamse en Utrechtse regentenkringen. heeft er stellig toe bijgedragen, dat ook

                 Mr. Carel Martens, als. eerste van zijn geslacht, in 1670 zitting nam in de Utrechtse. vroedschap, waarvan zijn afstammelingen tot aan de revolutie.
van 1795 steeds deel uit bleven maken. Van 1686 tot 1691 was. hij bovendien gecommitteerd in de financiekamer 's Lands van.
Utrecht.

                 Zijn vrouw bracht het door haarzelf gebouwde huis aan. de noordzijde van het St. Janskerkhof ten huwelijk, waar hun. nakomelingen nog 250

                 jaar hebben gewoond.

                 Ook legden zij de. buitenplaats Beerschoten aan de Bilt aan, die tot 1759 in de. familie 'bleef. In het huis aan het Janskerkhof hadden zij een grote.
verzameling schilderijen, hoofdzakelijk van Utrechtse meesters. en grotendeels afkomstig uit de nalatenschap van Joachim.
Wttewael. Hiervan bleven tenslotte alleen de door hem geschilderde. portretten van zijn gezin in de collectie Martens.

 

                  Blz 174

                  Dudok van Heel


Toen mr Jacob Martens de familiekroniek uit aantekeningen van zijn familie samen stelde, had hij allang de nederige eenvoud van zijn grootvader

                  achter zich gelaten en prijkte het familiewapen op de wapenkaart van de Utrechtse magistraat onder de vroedschappen van 1670 en schepenen

                 van 1674.
Dat zijn familiewapen een afgeleide van het schild van het vleeshouwersgilde in Antwerpen was en dat het met de voornaamheid van

                 de familie aan de Schelde wel mee viel, was hem onbekend.
Wel staat vast dat zijn voorouders in zaken in Antwerpen en Amsterdam meer dan succesvol waren geweest.
In Amsterdam was Hans Martens apotheker in, de Cat " op de Middeldam ( = Vijgendam nr 20 ), waar voorheen Jan Claeszn Cat ( 1510/15-1593 )

                zijn apothekerswinkel had, en vervolgens vinden wij hem als kruidenier in, den Otter " op het Water ( = damrak nr 93 ) dat hij in 1598

                 van Reijmerich Frans van Campendr ( c 1520-1598 ) had gekocht.
Van de twaalf volwassenen geworden kinderen werd het kruideniersbedrijf in, den Otter ' door een aantal van zijn zonen en schoonzoons voortgezet.
Een van hen daniel Martens ( 1595-1645) trouwde in 1618 met Geertruyt Hem ( 1598-1641) wier grootmoeder

                 Geertruijt Pauwen ( 1544-c 1567 ) een zuster was van de beruchte burgemeester Reijnier Pauw.
Eind jaren dertig failleerde Daniel Martens.
Vermoedelijk werd zijn dochter Christina Martens ( 1627-1690 ) door toedoen van zijn Utrechtse verwanten in 1652 uitgehuwelijkt aan haar

                 neef Vincent van Doeyenborch (..-1662 ) wiens vader raad 1628-1642, thesaurier 1631-32 en schepen 1634/35/36/37/38/39 van Utrecht was geweest.
Deze verbinding met het regentenpatriciaat van Utrecht wierp voorlopig geen vruchten voor de familie Martens af, omdat de consistorialen

                 tijdens het eerste stadhouderloze tijdperk terreinverlies aan de Libertijnen hadden geleden.
Carel Martens was in 1634 hertrouwd met Jacoba Lampsins die minstens tweemaal zo rijk was als haar bruidegom.
Zij was een dochter van calvinistische Vlamingen die naar Vlissingen waren uit geweken.
Rijkdom en het lidmaatschap van de heersende kerk bracht Carel Martens niet op de kussens van het stadhuis, omdat hij en zijn vrouw

                 daar als immigrantenkinderen geen enkele relatie binnen de regerende maagschappen hadden.
Daaraan moest door een volgende generatie worden gewerkt.
Dat werd door Jacoba Lampsins begrepen en toen zij in 1657 eigenaar werd van een huizencomplex aan de Nieuwegracht ( nr 4-8-)

                tegenover de, de Paushuize ", liet zij de achterzaal door de schilder Ferdinand Bol ( 1616-1680 ) decoreren met vijf voorstellingen

                uit het oude testament en de klassieke oudheid met thema's die naar de politiek en politiek leiderschap verwezen.
Het lukte Jacoba Lampsins haar oudste zoon Jacob Martens in 1662 uit te huwelijken aan de schatrijke Aletta pater ( 1641-1725 ), een kleindochter

                 van een Naardens burgemeester, maar ook van de Utrechtse schilder Joachim Wttewael ( 1566-1638 ), een consistorisch vroedschapslid in 1610

                 en 1632-1636 van Utrecht.
Haar vader Mr Johan Pater ( 1599-1642 ) was tussen 1634 en 1642 schepen van Utrecht.
Door dit huwelijk was hij in de maagschap van Mr Johan van Nellesteyn ( 1617-1677) en oud burgemeester Mr Cornelis Booth ( 1605-1678),

                 bij velen beter bekend als genealoog, opgenomen.
Beide heren steunden net als Jacob Martens de politiek van Voetius, die sedert 1658 strijd voerde om de inkomsten uit de voormalige

                kerkelijke - en kapittelgoederen ad pius usus voor de gereformeerden kerk aangewend te krijgen en deze aan het privťmisbruik van de regenten

                 en edellieden te ontnemen.
De Libertijnse regenten verzetten zich daar heftig tegen, vooral omdat zij de hiermee opnieuw de oplaaiende strijd over het oppergezag

                van de kerk niet konden tolereren.
Deze Utrechtse twisten in de jaren zestig leken wel heel erg op die van Amsterdam in de jaren twintig.
Deze eindigden toen eveneens met de instelling van een College Politiek in de kerkenraad van de Domstad.
Jacob Martens kwam weliswaar in 1670 in de Utrechtse vroedschap, maar moest voor andere functies in de regering wachten op het

                 herstel van het stadhouderschap, waarna Willem III hem in 1674 als voetiaan tot schepen aanstelde.
Vanaf dat moment nam zijn politieke carriere een grote vlucht.
Tot aan het einde van de Republiek bleven zijn nazaten als streng gereformeerden in de Utrechtse regering.
Daarom mocht Jacob Constantijn Martens ( 1793-1811) in 1829 van koning Willem I een adelsdiploma in ontvangst nemen.
Als Jonkheer kwam hij toen de protestante adel versterken tegenover de grote meerderheid aan katholieken edelen.
Het had hun F 2959.54 gekost, hetgeen beduidend minder was dan de bedragen die in de voorgaande eeuw in Brussel voor diploma's

                op tafel moesten worden gelegd.

                 Aletta was reeds. op 14-jarige leeftud wees met een groot eigen fortuin en bouwde. reeds vůůr haar huwelijk het huis aan het St. Janskerkhof dat.
tot in de 19de eeuw het Martenshuis zou blijven
.

 

 

           tr. (resp. 26 en 21 jaar oud) te Utrecht op 27 jan 1663 met

                  Aletta Pater, dr. van Johan Pater (Schepen van Utrecht tussen 1634 en 1642 ( Dudok ), geb. te Utrecht op 1 apr 1641, ovl. (83 jaar oud) te Utrecht op 1 mrt 1725.

                
 

                 Uit dit huwelijk 3 zonen:

1.              Mr Carel Martens, geb. te Utrecht op 24 sep 1664, ovl. (72 jaar oud) te Utrecht op 5 nov 1736.

                 Not bij Carel

                 ongehuwd gestorven

                 Deken en Kanunnik van het Kapittel van St. Jan te Utrecht, heemraad

                 van de Lekdijk Bovendams etc.

2.              Mr David Johan Martens, geb. te Utrecht op 25 okt 1668, ovl. (68 jaar oud) te Utrecht op 2 jun 1737.

                 Not bij David Johan Martens, Raad-ordinaris in het Hof van Utrecht.

                 Sterft ongehuwd.

3.             Jacob Martens, geb. te Utrecht op 26 nov 1671, ovl. (57 jaar oud) te Utrecht op 1 mrt 1729, volgt VI.

 

Generatie VI

 

 

VI.             Mr Jacob Martens, zn. van Mr Jacob Martens (V) en Aletta Pater, geb. te Utrecht op 26 nov 1671, ovl. (57 jaar oud) te Utrecht op 1 mrt 1729,

           tr. (resp. 38 en 27 jaar oud) te Utrecht op 14 jan 1710 met

                 Deliana Margaretha Voet van Winssen, dr. van Paulus Voet van Winssen en Engelberta Brienen van, geb. te Utrecht op 31 jul 1682,

                 ovl. (84 jaar oud) te Utrecht op 10 dec 1766.

                 Not bij Jacob Martens.
schepen en eerste Burgemeester.
Utrecht gedeputeerde ter Staten van Utrecht 1727
.

 

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.             Jacob Carel Martens, geb. te Utrecht op 26 feb 1711, ovl. (47 jaar oud) te Utrecht op 23 sep 1758, volgt VIIa.

2.             Paul Engelbert Martens, geb. te Utrecht op 26 dec 1713, ovl. (66 jaar oud) te Utrecht op 15 apr 1780, volgt VIIb.

3.             Aletta Lucretia Martens, geb. te Utrecht op 30 apr 1715, ovl. (67 jaar oud) te Utrecht op 29 nov 1782,

          tr. (resp. 30 en ongeveer 36 jaar oud) te Utrecht op 9 jun 1745 met

                 Antonie FranÁois Godin, zn. van Anton Godin en Maria Elisabeth Bergen van, geb. in 1709, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) op 18 dec 1787.

                 Not bij Antonie heer van.
Cockengen en Spangen, raad, schepen en burgemeester van.
Utrecht, kanunnik ten Dom, geb. 1709, t Utrecht 18-12-1787
.

 

Generatie VII

 

 

VIIa.          Mr Jacob Carel Martens, zn. van Mr Jacob Martens (VI) en Deliana Margaretha Voet van Winssen, geb. te Utrecht op 26 feb 1711,

                  ovl. (47 jaar oud) te Utrecht op 23 sep 1758,

                 Not bij Jacob Carel Martens.
Schepen en burgemeester van Utrecht, gecommitteerde ter Staten.
Generaal 1745-'49 en 1753-'57.
Erft 1737 het huis Janskerkhof.
van zijn oom David Johan, doch woont na enkele jaren in.
de Boothstraat en in Den Haag aan het Spui
.

            tr. (resp. 25 en 21 jaar oud) te Middelburg op 25 jul 1736 met

                Jacoba Constantia Godin, dr. van Carel Godin en Anna Maria Boudaen., geb. te Middelburg op 26 apr 1715,

                 ovl. (42 jaar oud) te Utrecht op 18 jul 1757.

                

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.             Jacob Carel Martens, geb. en ovl. te Utrecht op 5 okt 1737, ovl. Janskerkhof

                 sterft ongehuwd.

                 Not bij Jacob Carel Martens, Dijkgraaf van Bijleveld. Tot 1795 commissaris van

                 het Wijncomptoir.

2.             Anna Maria Martens, geb. te Utrecht op 3 sep 1739, ovl. (28 jaar oud) te Utrecht op 3 dec 1767.

3.             Margaretha Aletta Martens, geb. te Utrecht op 3 sep 1742, ovl. (76 jaar oud) te Utrecht op 2 apr 1819 Janskerkhof

                 Stierf ongehuwd.

4.             Engelberta Elisabeth Martens, geb. te 's‑Gravenhage op 6 jan 1746, ovl. (80 jaar oud) te Utrecht op 17 jan 1826 Janskerkhof.

5.             Cornelia Jacoba Martens, geb. te 's‑Gravenhage op 23 aug 1747, ovl. (84 jaar oud) te Utrecht op 3 dec 1831 Janskerkhof.

                 Not bij Cornelia Jacoba Martens, als laatste der ongetrouwde broers en zusters.

6.             Gualtherus Johannes Martens, geb. te Utrecht in de Boothstraat op 18 nov 1748, ovl. (45 jaar oud) te Utrecht Janskerkhof op 23 jul 1794 Stierf ongehuwd.

7.             David Johan Martens, geb. te Utrecht op 3 aug 1751, ovl. (60 jaar oud) te Utrecht op 17 aug 1811, volgt VIIIa.

 

VIIb.          Mr. Paul Engelbert (Mr) Martens, zn. van Mr Jacob Martens (VI) en Deliana Margaretha Voet van Winssen,

                 geb. te Utrecht op 26 dec 1713, ovl. (66 jaar oud) te Utrecht op 15 apr 1780,

                 Not bij Paul Engelbert Martens, geb. Utrecht 26-12-1713, t ald. 15-4-1780. Raad in het Hof van Utrecht, commissaris tot de ontvangst.
van de Gemene Middelen, hoogheemraad van Buleveld en Meerndijk.
Zijn tak sterft uit met zijn ongehuwde kleindochter Constantia.
Carolina Antoinetta Martens, geb. Utrecht 11-1-1803, t ald. 24-3-.1874
.

          tr. (resp. 30 en 18 jaar oud) te Utrecht op 9 jun 1744 met

                 Susanna Gerarda Halm van, dr. van Jacobus Halm van en Maria Sybilla Lanckeren van, geb. te Utrecht op 2 dec 1725,

                  ovl. (54 jaar oud) te Utrecht op 7 mrt 1780.

                

                 Uit wien een in een in 1874 uit gestorven niet-geadelijke tak.

 

                 Uit dit huwelijk ťťn zoon:

1.             Carel Constantu Martens, geb. te Utrecht op 14 aug 1752, ovl. (67 jaar oud) te Utrecht op 26 jul 1820, volgt VIIIb.

 

Generatie VIII

 

 

VIIIa.         Mr David Johan Martens, zn. van Mr Jacob Carel Martens (VIIa) en Jacoba Constantia Godin, geb. te Utrecht op 3 aug 1751,

                 ovl. (60 jaar oud) te Utrecht op 17 aug 1811,

                 Not bij David Johan Martens,wooonde in het door hem sedert 1799 bewoonde huis aan de Kromme.
Nieuwe Gracht tegenover de Jerusalemsteeg. Raad in de Vroedschap. van Utrecht 1781-'95, schepen. In 1803 opnieuw in het.
Gemeente Bestuur, thesaurier 1808-1811, curator van de Hogeschool. hoogheemraad Lekdijk Bovendams.

                 Eigenaar van de hofstede. Den Daal tussen Utrecht en.Zuilen aan de Vecht.

           tr. (resp. 38 en 20 jaar oud) te Utrecht op 24 jan 1790 met  

                 Jkvr Johanna Henrietta Antonia Strick van Linschoten, dr. van Jhr Jan Balthasar Strick van Linschoten en Charlotte Martha Utenhove van,

                  geb. te Utrecht op 6 feb 1769, ovl. (68 jaar oud) te Utrecht op 16 feb 1837.

                

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.              Jhr Mr Jacob Constantijn Martens, geb. te Utrecht op 27 aug 1793, ovl. (67 jaar oud) te Utrecht kinderloos gestorven op 16 feb 1861,

                 Not bij Jacob Constantijn Martens, heer van Sevenhoven.

                 President Provinciaal.
Gerechtshof Utrecht, voorzitter Eerste Kamer der Staten.
Generaal, dijkgraaf van de Lekdijk Benedendams, etc. Bekwaam.
amateur-schilder. Gaf veel steun aan zijn kunstbroeders. Zie de.
tekeningen van zijn hand in het Centraal Museum.
Na de dood van zijn tante Cornelia Jacoba vestigde hij zich in.
het huis aan het lanskerkhof en bracht er verbouwingen aan.
Daarnaast bewoonde hij tot zijn dood in de zomers de buitenplaats.
Beukenburg bij Maartensdijk. Tr. Utrecht 16-11-1826 zijn.
achternicht Susanna Jacoba Martens
.

                 zijn achternicht.

          tr. (resp. 33 en 27 jaar oud) te Utrecht op 16 nov 1826 met zijn achternicht

                Susanna Jacoba Martens, dr. van Carel Constantu Martens (VIIIb) en Geertruyd Margaretha Craeyvanger,

                 geb. te Utrecht op 26 feb 1799, ovl. (61 jaar oud) te Utrecht op 3 mei 1860.

                

2.             Jan Hendrik Martens, geb. te Utrecht op 10 mrt 1795. Comm.ter griffie hoog Milit gerechtshof dijkgraaf.

 

 

VIIIb.        Carel Constantu Martens, zn. van Mr. Paul Engelbert Martens (VIIb) en Susanna Gerarda Halm van,

                geb. te Utrecht woont ald. aan de Kromme Nieuwe Gracht op 14 aug 1752, ovl. (67 jaar oud) te Utrecht op 26 jul 1820,

          tr. (resp. 39 en 24 jaar oud) te Westbroek op 23 apr 1792 met

                Geertruyd Margaretha Craeyvanger, dr. van Gualtherus Petrus Craeyvanger en Margaretha Bruyningh, geb. te Amsterdam op 4 mrt 1768,

                ovl. (67 jaar oud) te Utrecht op 30 jan 1836.

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.             Jan Hendrik Martin Martens, geb. te Utrecht op 10 mrt 1795, ovl. (32 jaar oud) te Utrecht op 14 feb 1828,

           tr. te Utrecht op 26 jun 181 6 met

                 Susanna Amelia Testas, dr. van Willem Testas en HenriŽtta Johanna Nahuys, geb. te Utrecht op 12 mrt 1794, ovl. (60 jaar oud) te Vleuten op 29 jul 1854.

                 Not bij Jan Hendrik Martens Commies ter griffie van het Hoog Militair Gerechtshof.Dijkgraaf van Bijleveld en Meerndijk

2.             Susanna Jacoba Martens, geb. te Utrecht op 26 feb 1799, ovl. (61 jaar oud) te Utrecht op 3 mei 1860,

           tr. met haar achterneef

                 Jhr Mr Jacob Constantijn Martens, zn. van Mr David Johan Martens (VIIIa) en Jkvr Johanna Henrietta Antonia Strick van Linschoten

 

 

                                                                                     

 

 

                                                                   Voor reacties mail naar j.zwart13@chello.nl

 

 

                                                       Terug naar de Hoofdpagina  http://members.chello.nl/j.zwart13/