Genealogie van Jan Gijsbertsz. die Gruijter / alias van Venray.

 

 

Generatie I

 

 

I.               Jan Gijsbertsz. Gruijter die / alias van Venray, ovl. in 1447,

             tr. met

                N N

                 Uit de buurt van Heeze en Venray.
                 Het is inderdaad waarschijnlijk dat de andere Limburgse familie De Gruijter een zelfde voorvader hebben.
                 gezien het feit dat wij afstammen van Johan de Gruter Gijsbertsz. uit Heeze.
                 Voerden zij ook de 3 bloemen en de wolfsklem als familie wapen?.
                 De vermeldde Trijn Schout is de weduwe van Jan Jansz. (Schout, die Koster, die Gruter).
                 Jan Jansz. dije Gruter ondertekende de 10e Penning van Bergambacht op 29 november 1543 en 29 november 1544 als schout van Bergambacht.
                 Willem van Snellenberg was in 1466 de "gekoren voogd" van Anna van Diepholt als zij beleend werd met het.
                 goed Vogels Poel. In 1460 was dezelfde Willem van Snellenberch degene die leenhulde deed voor Johan de Gruter, kanunnik.
                 Deze Willem van Snellenberch was in 1471 vermeld als schout van Utrecht.
                 De naam "Trinden" komt meer voor in de adellijke kringen in Utrecht.
                  Het Utrechts Archief, toegang 355 Collectie Buchell-Booth, inv. 497.

                                                                                  

                                                                                     

 

 

                             

 


Allen den ghenen die dezen brief zellen zien off horen lesen doe wij verstaen Schout ende.
Schepen der Stadt van Vtrecht dat voir ons quam int gherechte koert de gruter ende thoendeons eennen openen brieff ende enen Stadtbrieff van Vtrecht gans ende gave ende well.
besegelt // den openen brieff met zegellen der gheenre die hier naebeschreven staen ende der statbrieff mit onser Stadt grote zegell van Vtrecht alsoe dat gheleeck ende wijt bekennen.
mochten onghecanceleert ende ongheraseert sprekende den open brieff van woirde te woirde aldus

.
Alle den // ghenen die dezen brief zellen zien off horen lesen doe wij verstaen Johan de gruter canonick then doem tutrecht Ghijsbert Antonis koenraet ende Joncfrou Alijt ghijsbert.
de gruters kinderen die hij hadde bii joncfrou Anna zinen na wive ende wij Reyner willems zoen ende peter trinde // alze momboirs van Roeloff ende jonghe Johan ghijsbert de gruters.
kinderen die hij hadde bij joncfrou Anna zinen wive voirscreven dat wij belien ende kennen dat wij geloet ende gedeylt hebben al Alsulcke goede erven ende Renten dair van die.
voirscreven // ghijsbert de gruters kinderen samentlick in bestorven zijn van dese ghijsbert de gruter ende joncfrou Anna ziins wiifs voirscreven heurs vaders ende moeders Des heren.
Johan de gruter canonick voirscreven mitten rechten toerghevallen zijn alzulcke // goede als hier nae bescreven staen Inden eersten die husinghe ende hoffstede van voir tot after mit allen.
horen toebehoiren alzoe die ghelegen is after sunt peters inden Regenboghe zo ghijsbert de gruter ende joncfrou Anna ziin wijff zalige gedachten // die int laeste van horen leven toe the.
behoren plagen mit enen hoff ghelegen in die lollerstraet aen die wech die langhes die muer heen gaet op alzulcken pacht als die heren van tsint jan ende tsint peters tutrecht dair wt.
hebben Ende op zelfden // Rijnsche gulden twintich burgoensche stuvers die voer dairin scroefs? ghemund ende gheslagen zijn voir elke voirscreven gulden gherekent ofte andere.
goet paeyment dair voir inder tijt der betalinghen die heren johans mit zijnen voirscreven // bruederen ende zustere dair ghelijck erflicken wt hebben ende behouden zellen Te betalen die.
een helfte dair op tot kerssavont nu naestcomende ende die ander helfte tot tsinte johans dach the midsomer dair naestvolgende

Ende alzoe …. …. // erflijck ende ewelijck.
mit sulcken voirwairden dat heren Johan voirscreven noch siin voirscreven bruederen ende sustere van dese voirscreven zestien Rijnsche gulden tsiaers niet heffen noch bueren en zellen alzoe.
langhe alse brueder herman de gruter // hoir brueder professit brueder des convents van tsinte katherinen tutrecht levet met die zelve zestien Rijnssche gulden zell heren Johan voirscreven.
brueder herman zinen brueder voirscreven jairlixs brueder hermans levens lanck duerende betalen buten ziin // voirscreven bruederen ende zustere cost ende scade alsoe brueder herman.
voirscreven die wt alle der voirscreven personen goet heeft nae wtwijsinghe der plechten die hij dair off heeft Item noch die huzinghe ende hoffstede gelegen aende plaetse geheten die //.
scerve op twaelff Rijnssche gulden payments voirscreven des jaers erflicke Renten die heer Jam mit ziin voirscreven bruederen ende zustere dair oick ghelijck erflicken wt hebben ende.
behouden zellen Te betalen die een helfte dair off tot // paesschen naest comende ende die ander helfte tot tsinte victoirs dagh dair naest volghende Ende alsoe van t jairlick erflick.
ewelick mit voirwairden dat heer Johan voirscreven noch ziin voirscreven bruederen ende zuster van dese voirscreven // twaleff Rijnssche gulden tsiaers niet heffen noch bueren en.
zellen alzoe langhe als joncfrou lijsbeth ghijsbert de gruters dochter nonne then daell hoir zuster levet mer die zelve twaleff Rijnssche gulden zell heren jan voirscreven joncfrou //.
lijsbeth ziin suster nonne voirscreven jairlicx hoir leven lang duerende oick betalen buten ziin voirscreven bruederen ende zuster cost ende scade nae inhout der plechten die joncfrou.
lijsbeth voirscreven dair off heeft Item ghijsbert de gruter // voirscreven is mitten rechten loet ghevallen een stuck lants heerlijck goets gheheten dat goet tot vogels poell ende men te leen.
hout van onsen ghenadigen heer van utrecht ende dair zo zell heer jan canonick voirscreven den voirscreven ghijsbert zonen brueder // zoe in vestighen dat hij dat vast ende zeker is tot.
verminderinghe ghijsberts voirgenoemt Ende dair thoe zijn aendeell vanden zestien ende twaleff Rijnssche gulden tsiaers erffelicken renten voirscreven in manieren als voirscreven.
staet Item Antonis // de gruter voirscreven is mitten rechten loet ghevallen de helfte van een hoeve lants alzoe die ghelegen is inden gherechte van werchoven op hezerwijck? ende is.
gheheten wijtkens hoeve dair tsinte bertelmeus gasthuys die wederhelfte // off toebehoirt ende dirck van oestrum heynricks zoen op dese tijt bruijct Ende dair toe zijn aendeell vanden.
zestien ende twaleff Rijnssche gulden tsiaers erflicken renten voirscreven in manieren als voirscreven staet Item koenraet Roeloff Jonge Jan // ende Joncfrou Alijt voirscreven zijn.
tsamentlicken mitten rechte loet ghevallen al alzulcken goede als hier nae bescreven staen inden eersten veertich oude scilde tsiaers erflicken renthen aender stat van utrecht Item.
hondert ende vier pont tsiaers erflicken // renten aender stat van utrecht Item die helfte van een viertell lants gelegen in padmer ende is die eerste viertell in padmer ende margriet jacop.
de br …rs weduwe? op dese tijt bruyct Item die helfte van een viertell lants gelegen optie lage // weyde oick in padmer voirscreven ende is gheheten die achte viertell in padmer ende.
wouter lutert? op dese tijt bruyct Item noch die helfte van twe viertelen lants ghelegen optie lege Weyde voirscreven in elf viertelen ende zijn geheten // de achte ende negende viertelen.
inden elf viertelen ende gerijt kersbier ende willem breye op dese tijt bruken Item noch een viertell lants ghelegen opter Stats lege weyde naest den ommeloep ende is gheheten die seste.
viertell naest den ommeloep // ende wouter lutert bruket Item die helfte van twe viertelen lants optie lege weyde bijden ommeloep ende adriaen ghijsberts zoen op dese tijt bruyct Item.
noch ses mergen lants ghelegen op zwesereng ende die voirscreven adriaen ghijsberts zoen // oick bruyct Item noch vier mergen lants ghelegen in gherwerscoep ende gelden jairlicx vier.
peters Item noch hoir aendeell vanden zestien ende twaleff Rijnssche gulden tsiaers erffelicken renten voirscreven in manieren als voirscreven staet Item wijt // zo en sell.
ghijsbert de gruter voirscreven niet hebben van ghenen huysraet cleynoet ingesaempt ruerende goet lywaet lynne noch van gheene hande scult diemen den boedell sculdich wesen.
mach ende die zelve goede ende sculden dair // sellen koenraet Roeloff Jonge Jan ende joncfrou Alijt voirscreven tsamenlick die tyen delen off hebben ende heren Johan ende.
Anthonis voirscreven ellick een deell alzoe dat aen twalef delen gherekent is Ende soe gelijcx sellen zij in gelijken // manieren die schout testament ende ….? die den boedell sculdich is.
betalen buten des voirscreven ghijsberts heurs brueders cost ende scade Ende hier mede soe zellen wij voirscreven brueders ende zuster claerlijken ende all …. // verenicht ende.
gescheyden wesen vander erffnisse ende besterffenisse ons vaders ende moeders in manyeren voirghenoemt Ende wij Johan de gruter Canonick ghijsbert Antonis koenraet ende jonfrou.
Alijt voirscreven hebben dair om geloeft // voir ons ende onse erffnamen ende naecomelinghen Ende wij Reyner willems zoen ende peter trinde hebben gheloeft als.
momboirs van Roeloff ende Jonge Jan voirscreven voir hoir ende hoire erfnamen ende naecomelinghen van des // voirghenoemde Roeloffs ende Jonge Jans wegen alse dat wij ellicx.
den anderen dese lotinge puncthen ende voirwairden gheloiften houden ende voldoen zellen in manieren als voirscreven staet zonder enich weder seggen in enigher wijs // Ende geloven.
mede alse dat wij ellicx tot des anders behoeff hier op vertyen zellen van alsulcken guede ende erfnisse alse ellicx mitten rechten loet ghevallen is ende voirscreven staen op des gheens.
cost dies begheert over al in allen gherechten // binnen ende buten utrecht zo waer die voirscreven goede ende erffnisse ghelegen zijn Soe wanneer wij aen den anderen des.
vermanen ofte vermanen doen sonder arghelist In kennisse hier off zo hebben wij Johan de gruter Canonick // ghijsbert Anthonis koenraet ende joncfrou Alijt voirscreven samentlijck.
ghebeden willem van snellenberch ende henrick van lewenberch onzen zwagers desen brieff over ons te bezegellen mit horen zegelen want wij op dese tijt selve geen // zegelle en hebben.


Dat wij willem ende henrick voirscreven ther bede van hem geern gedaen hebben Ende wij reynier willems zoen ende peter trinde hebben momboirs van roeloff ende jonge jan.
voirscreven onse zegellen aen dese brieff mede // ghedaen Gegheven int jair ons heren duzent vierhondert twe ende tseventich op tsinte fransiscus dach deser brieve zijn zeven.
alleens sprekende Item den statbrieff sprack van woirde the woirde inder maniere als hier nae bescreven staet // Allen den ghenen die desen brieff zellen sien off horen lesen doe wij.
verstaen Schout ende Schepen der stat van utrecht dat voir ons quamen int gherechte heren jan de gruter Canonick then doem tutrecht ghijsbert Anthonis koenraet roeloff jonge jan //.
ende joncfrou Alijt ghijsbert de gruter kynderen die hij hadde bij joncfrou Anna zijn nawive Ende aldair soe beleden heren jan voirscreven mit zijne gecorene voechts hant dair hij mit.
recht mt oirdelle aen quam ghijsbert Antonis ende koenraet // voirscreven ellicx mit hoir zelfs hant voir hem zelven Roeloff ende jonge jan voirscreven mit handen Reynier willems zoen.
ende peter trinden alze momboirs hem bij ghescict van den Rade der stat van utrecht ende joncfrou Alijt voirscreven mit hoirs // ghekoren momboirs hant dair zij mit recht ende mit.
oirdell aen quam Ende beleden die een aen des anders hant alse dat zij geloet ende gedeylt hebben all sulcke goede ende erfenisse Ruerende ende onruerende zo wair die ghelegen zijn //.
binnen ende buten utrecht Ende zij ghemeen ghehadt hebben ende zij in bestorven zijn van dode hoirs vaders ende moeders voirscreven na wtwijsinghe der loet brieve die dair off zijn.
gemaect int jair ons heren dusent vierhondert // twe ende tseventich op tsinte franciscus dach ende besegelt mit zegellen willems van snellenberchs ende henrick van lewenberchs ende die.
voirscreven Reyner willems zoen ende peter trinde ende dese voirscreven personen verthegen hier op ellicx mit // handen voirscreven die een tot des anders behoeff van alzulcken goede.
ende erfenisse ruerende ende onruerende alse hem ellicx mitten rechten loet ghevallen zijn na wtwijsinghe der voirscreven loet brieve Ende gheloefden mede mit handen // voirscreven.
ellicx aendes anders hant voir hem ende voir horen erffnamen ende ellicx tot des anders vermaninghe ende tot des anders behoeff the vertyen van dese voirscreven goede ende.
erfenisse die hem ellicx mitten rechten loet // ghevallen zijn na inhout der voirscreven loet brieve over al in allen gherechten zo wair die voirscreven goede ende erfenisse ghelegen zijn.
zonder arghelist dit gheschiede onder jan overdevecht gherrit weerner braem jacop van Amerongen // willem van lochorst Evert van voirde beernt proeys aelberts zoen Jan van.
llochoven vrederick de voecht van rijnevelt henrick van lewenberch jan van veen jan knoep ende willem saell schepen tutrecht ende op dat dit vaast ende stade // blive zo hebben wij.
schout ende schepen voirgenoemt onser stat zegell aen desen brieff ghedaen thenen oirkondedeser brieve zijn zeven gegeven int jair ons heren dusent vierhondert twe ende tseventich des.
dingsdages na tsinte fran
.

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Gijsberth Jansz Gruijter die, ovl. te Utrecht op 20 aug 1459, volgt II.

2.              Margriet Gruijter de,

         tr. met

                 Willem Snellenberg van  schout van Utrecht, raad en rentmeester van de bisschop van Utrecht


                 Willem van Snellenberg was ook de gekoren voogd van Anna van Diepholt en deed leenhulde voor Heer Johan de Gruter.

                 Willem van Snellenberg was dus de aangehuwde oom van Heer Johan de Gruter, kanunnik.

 

Generatie II

 

 

II.              Gijsberth Jansz Gruijter die, zn. van Jan Gijsbertsz. Gruijter die / alias van Venray (I) en N N, Lid van het Gilde der Smeden, raad van Utrecht 1429-1439, Kameraar 1435,

                  Leenman van de Bisschop van Utrecht Rudolf van Diepholt 1439, Rentmeester van de Bisschop van Utrecht 1448,1451/1452, schout van Rhenen, Kastelein van Ter Horst,

                  Burger van Utrecht, ovl. te Utrecht op 20 aug 1459,

             tr. (1) circa 1437 met

                  Elisabeth Groenenberch van, dr. van Egbert Jansz Groenenberch van, ovl. te Utrecht Begraven in de Buurkerk in 1435.

                 Lid van het Gilde der Smeden, raad van Utrecht 1429-1439, Kameraar 1435.
                 Leenman van de Bisschop van Utrecht Rudolf van Diepholt 1439, Rentmeester van de. Bisschop van Utrecht 1448,1451/1452, schout van Rhenen, Kastelein van Ter Horst, Burger van Utrecht.
                 78. Een stuk van een halve hoeve veenland in Heezerveen.
                 Dit leen werd op 5 juli 1410 overgedragen door Johan de gruter Gijsbertsz aan Riqui van de Velde.
                 Op dit kasteel woonden ca 1440-1442 onze voorouders Gijsbert de Gruter en Anna van Diepholt.
                 Op 3 juli 1441 werd op dit kasteel het huwelijks contract gesloten tussen Edelheer Otto van Diepholz. en Heilwig van Bronckhorst.
                 Ik vond dat in de Europaische Stammfafeln, by Wilhelm Karl, Prinz zu Isenburg, Volume XVII, Tafel 130. vermeld word dat het huwelijkscontract tussen Otto van Diepholz, Edelheer van Diepholz.
                 (zoon van Edelheer Koenraad van Diepholz en. Ermengardis van Hoya van Oldenburg met Heilwig van Bronckhorst op 3 juli 1441 gesloten werd. op Kasteel Ter Horst in Rhenen (Drenthe).

                                                                   


                 In 1441 was Gijsbert de Gruter, man van Anna van Diepholt, kastelein van Ter Horst.
                 Hij is als dusdanig vermeld in 1442 (de vorige kastelein is vermeld in 1439 en de volgende in 1443).
                 Hij word dan "Gijsbert de Gruete" genoemd.
                 Een kastelein of kasteelheer was de plaatsvervanger van de eigenlijke eigenaar: bisschop Rudolf van Diepholt. bisschop van Utrecht.
                 Mijn inziens is dit bewijs dat Edelheer Otto van Diepholz en Anna van Diepholt, vrouw van kastelein Gijsbert. de Gruter, inderdaad broer en zus zijn.
                 Want waarom zou dit belangrijke contract anders gesloten zijn op kasteel Ter Horst juist wanneer.
                 Gijsbert de Gruter daar kastelein was?.
                 Hij was daar slechts enkele jaren kastelein (na 1439 tot voor 1443).


                 De verdediging van Rhenen en omgeving werd verzorgd door het bisschoppelijk slot Ter Horst. gelegen in de Achterberg.
                 De kastelein was tevens schout en richter (rechter) in Rhenen.
                 Johannes die Gruter Alias van Venray, overleden in 1447.
                 Gerardus Gruter alias van Heze van Venray was kapelaan van Vierlingsbeek 1463-1483.


                 Peter van Heze alias de Gruter, hij was in 1458 familiaris van de paus Gijsberth Jansz Gruijter die.- Akte van bevestiging door bisschop Rudolf van Diepholt van Ghijsbert die Gruter

                 in het bezit van voornoemde. twee landbouwbedrijven met bos, veen en het recht op de Meent van Rhenen, 1441 mei 13 (37r).- Akte waarbij Elyas Paedze verklaart van

                Gijsbert de Gruter gekocht te hebben de twee landbouwbedrijven.
                De Dikkenberg te Achterberg met het bijbehorende weiderecht op de Rhenense meent en de 2 roeden hooiland in.'die cortemate' te Asselheeft, 1444 dec. 20 (37v-38r).
                - Akte van koop door Ghysbert die Gruter van Eernst Freyse van Dolre en Johan van Rienen van de twee. boerderijen De Dikkenberg, met het bijbehorende bos, rechten op

                de Rhenense meent en 6 roeden hooiland. op Asselsheest in die Corte Maet, en van de venen van wijlen Hubert Wolf te Achterberg in het kerspel Rhenen.


                1442 mrt. 12 (151r-v). - Akte van garantie en kwitantie door Ghysbert die Gruter, rentmeester van de bisschop van Utrecht, voor.
                 Elyas Paedzen vanwege de koop en betaling van de twee boerderijen De Dikkenberg, met bossen, venen. en het aandeel in de Rhenense meent, te Achterberg in het kerspel Rhenen,

                 1443 aug. 26 (151v).
                  Een landbouwbedrijf is een hoeve met horigen.
                  Heel iets anders dus dan gewoon een boerderij/hoeve.
                  In late middeleeuwen waren de lijfeigenen vervangen door horigen.
                  Boeren die bij een landbouwbedrijf hoorden.
                  Dat bisschop Rudolf van Diepholt 2 landbouwbedrijven met bos, veen en waarschijnlijk de horigen.die daar werkten weggaf komt doordat Gijsbert zijn "schoonzoon" was.
                  Akte van machtiging door de H. Drievuldigheidsbroederschap in de Buurkerk te Utrecht van Ghijsbert die Gruter.
                  en Hendrik van Scherpenborch tot overdracht van alle goederen, erfenissen, huis en opstallen van de broederschap  in het kerspel Rhenen, die Arent Gerrytssoen in gebruik heeft, 1451 okt. 31 (168v).


                 N.B. 'Van Stuvenest'.
                 Akte van overdracht door Johan van Aemstel aan Ghysbert de Gruter ten behoeve van de.
                 Drievuldigheidsbroederschap in de Buurkerk te Utrecht van het huis c.a. van wijlen.
                 Gerryt die Keyser op het erf en goed Te Velde, 1448 febr. 27 (169v-170r).
                 Aernout van Buchel zag inderdaad dat Gijsbert de Gruter overleed op 20 augustus 1459 en zijn vrouw.Anna van Diepholt overleed op 26 juli 1481.
                 Dit laatste moet hij fout gezien hebben (en is natuurlijk niet meer te controleren) want in 1472 werd een. boedelscheiding opgemaakt van dit overleden echtpaar.
                 En in 1473 word Heer Johan de Gruter beleend wegens het overlijden van zijn moeder Anna van Diepholt. Buchel beschreef verder wat hij zag: ongeveer in het midden van de kerk

                 staat op een grafzerk het volgende:


                  de heren Anton en Jan de Gruijter, broers, vicarissen van de Dom.
                   En hij tekende ook de 2 familie wapens die hij zag: familiewapen De Gruijter en familiewapen. Van Diepholt.
                   Dit Van Diepholt wapen vertoond geen bastaardbreuk.
                   De 2 broers liggen begraven bij hun oudoom bisschop Rudolf van Diepholt
.

 

                                                                                

 

 

            

                 Gijsberth Jansz Gruijter die,

        tr. (Anna ongeveer 22 jaar oud) (2) circa 1437 met

                 Anna Diepholt van, dr. van Edelheer Koenraad V Diepholz van en Irmengarde Hoya ( van Oldenburg), geb. circa 1415, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) op 26 jul 1472.

                 2 mei 1466.
                 Willem van Snellenberg voor Anna (van Diepholt), weduwe Gijsbert de Gruter, bij overdracht door Gerard Mulart Zeijnenz.
                 3 augustus 1473.
                 Coert (= Koenraad) de Gruter voor Heer Johan de Gruter, kanunnik ten Dom te Utrecht, zijn broer, bij dode van Anna (van Diepholt), weduwe Gijsbert de Gruter, diens moeder.
                 11 november 1474.
                 Gijsbert de Gruter bij overdracht door Johan de Koning voor Heer Johan de Gruter, kanunnik, zijn broer.


                Uit bovenstaande blijkt dat Heer Johan de Gruter, kanunnik ten Dom te Utrecht op 3 augustus 1473 is beleend met een groot goederen complex i.v.m. het overlijden

                 van zijn moeder Anna van Diepholt, de weduwe van Gijsbert de Gruter.
                 Zijn vader is overleden 20 augustus 1459 waarna diens oudste zoon beleend werd: Heer Jan de Gruter, kanunnik.
                 Zijn moeder is overleden 26 juli 1473 waarna diens oudste zoon beleend werd: Heer Jan de Gruter, kanunnik.
                 Heer Jan de Gruter, kanunnik, is dus de oudste zoon van Gijsbert de Gruter en Anna van Diepholt en geboren ca 1437/40.
                 Verder is er een acte dd 28 juni 1468 in het Archief van het Dom kapittel waarin Johannes Gruter, kanunnik te Utrecht, de wettige zoon genoemd is van Gijsbertum Gruter en Vrouwe Anne.
                 Anna stond waarschijnlijk vanaf 1426 onder voogdij van haar oom ( en bloedvoogd) Rudolf, bisschop van Utrecht.
                 Willem van Snellenberg was in 1466 de "gekoren voogd" van Anna van Diepholt als zij beleend werd met het goed Vogels Poel. In 1460 was dezelfde

                 Willem van Snellenberch degene die leenhulde deed voor Johan de Gruter, kanunnik.


                Deze Willem van Snellenberch was in 1471 vermeld als schout van Utrecht. Hij behoort tot de generatie van Anna van Diepholt en dus kan Reijner Willemsz. zijn zoon zijn.

                De naam "Trinden" komt meer voor in de adellijke kringen in Utrecht.
                Op 2 mei 1466 werd Anna van Diepholt hiermee beleend. Zij overleed in 1472.
                Op 3 augustus 1473 werd Heer Johan de Gruter, kanunnik, ermee beleend als haar oudste zoon.
                Op 11 november 1474 droeg Heer Johan de Gruter het over aan zijn broer Gijsbert volgens de boedelscheiding van 1472.
                Op 12 februari 1485 word Steven (= Stephanie) de Gruter beleend wegens het overlijden van haar vader.
                Op 25 november 1497 word dezelfde Steven (=Stephanie) opnieuw beleend.
                Op 1 maart 1518 word Frederik van Nijeveld beleend voor Steven Gijsberts de Gruter, zijn vrouw.
                Op 14 mei 1528 word Frederik van Nijeveld beleend voor Steven Gijsberts de Gruter, zijn vrouw.
                 Op 20 januari 1532 word Anton van Zuilen van Nijeveld beleend bij dode van Steven Gijsberts de Gruter, zijn moeder.
                 Met lijftocht van Frederik van Zuilen van Nijeveld, zijn vader.


                23 januari 1540 lijftocht van Bernard, dochter van Bernard Grawart, gehuwd met Anton van Zuilen van Nijeveld. op de mindere helft.
                Op 21 augustus 1571 word Frederik van Zuilen van Nijeveld beleend bij dode van Anton, zijn vader.
                Op 13 augustus 1580 draagt Frederik van Zuilen van Nijeveld dit leen over, bevestigd door Bernarda Grawarts. weduwe van Anton van Zuilen van Nijeveld, met lijftocht van Hendrikje,

                dochter van Bernard      Jansz. zijn vrouw.


                 Het goed Vogelpoel was dus in dezelfde familie van 1466 tot 1580. de Lijfrenten die Anna van Diepholt kocht op 11 of 12 van haar kinderen, gedaan in 1468.


                1. Joncfrouw Anna Gruters tot lieve joncfrouw Alijda ende Anthonis haere kynder.
                2. dito tot lieve Gijsbers ende Heijman haere zonen.
                3. dito tot lieve Karngunden ende Margrieten haere dochteren.
                4. dito tot lieve Coenraets ende Roelofs haren zonen.
                5. dito tot lieve Marien ende Coenraets haere kynderen.
                6 .dito tot lieve Anna ende Lijsbethen haere dochteren.


                Ik veronderstel dat Coenraet gewoon 2 maal word genoemd dus er staan 11 kinderen. Echter Anna van Diepholt kocht geen lijfrenten op Heer Johan de Gruter en jonge Jan de Gruter.
                In 1472 worden vermeld in de nalatenschap van Anna van Diepholt:
                1. Johan, geen lijfrente.
                2. Gijsbert, krijgt helft van 37 pond.
                3. Antonius, krijgt helft van 12 pond.
                4. Coenraat, krijgt helft van 25 pond + helft van 12 pond = helft van 37 pond.
                5. Alijd, krijgt helft van 12 pond.
                6. Heijman, krijgt helft van 37 pond.
                7. Elisabeth, krijgt helft van 17 pond.
                8. Roelof, krijgt helft van 25 pond.
                9. jonge Jan, krijgt geen lijfrente.


                In 1468 kregen nog lijfrente:
                Karngunden (=Armengunde, Ermengardis) kreeg helft van 37 pond.
                Margrieten kreeg helft van 37 pond.
                Anna kreeg helft van 17 pond.
                Marien kreeg helft van 12 pond.
                Een totaal van 13 kinderen dus. Karngunden, Margrieten, Marien en Anna moeten tussen 1468 en 1472 overleden zijn.
                Het belangrijkste is dat Ermengardis van Hoya (Armengarden etc), de vrouw van Edelheer Koenraad van Diepholt, wel degelijk vernoemd is onder de 13 kinderen

               Voor mij is dit het definitieve bewijs dat Anna van Diepholt de dochter is van Koenraad van Diepholt en Ermengardis van Hoya.

                 Uit dit huwelijk 13 kinderen:

1.              Jan / Johan Gijsbertsz Gruyter die, geb. in 1438, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) op 17 sep 1499, volgt IIIa.

2.              Gijsbert Gruyter die, geb. circa 1440, volgt IIIb.

3.              Anton / Antionus Gruyter die, geb. circa 1442, ovl. (ongeveer 63 jaar oud) op 12 jan 1505.

                 . Priester en vicaris in Domkerk te Utrecht. Ontving lijfrente in 1468.

4.              Koenraad / Coert Gruter de, ovl. op 4 jul 1523,

         tr. met

                 Elisabeth Loenersloot van

                 REPERTORIUM OP DE LENEN VAN DE HOFSTEDE ARKEL EN.HAASTRECHT, GELEGEN BENOORDEN DE LEK, 1253-1649.
                 18-9-1506 (!): Koenraad de Gruiter draagt voor Agnes van Naaldwijk, weduwe Jan van Nederveen. over aan Frederik van Nijeveld, die 19-9-1505 beleend werd zoals getuigd 4-9-1518 door.
                 Jan van Oudheusden, die toen registermeester was, LRK 124 c. Arkel fol. 19.


                  REPERTORIUM OP DE LENEN VAN DE HOFSTEDE TE VELDE.
                 1308-1720.
                 4. 5 morgen in Jutfaas, strekkend van de Jutfase wetering tot de IJsselwetering. boven: het convent van Vrouwenklooster te Utrecht, beneden: Gijsbert de Wit.
                 (1483: Coert de Gruter)
.

5.              Aleida / Adelheid Gruter de, geb. circa 1446, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) in 1511.

                 Stichtte een vicarie. Ontving lijfrente in 1468.

6.              Herman / Heijman Gruter de, geb. in 1448, tr. Huwelijkscontract van sacramentsavond 1473:

                 Jan de Gruijter, canonicus ten Dom te Utrecht ende Gijsbert de Gruijter gebroederen van der eender sijde,

                 Willem van Alendorp ende Hendrick van Alendorp gebroeders van de ander sijde over de huwelijksvergadering van HEIJMAN DE GRUIJTER

                 ende Joncfrouw MECHTELT GOODSCHALCSDOCHTER VAN WINSSEN met

                 Joncfrouw Mechtelt Godschalksdr Winssen van, dr. van Godschalk Winssen van

                 en Machteld Willems Alendorp van

                 broeder in St. Katherinen te Utrecht, in 1496 maexma.ontving lijfrente in 1468. de Herman genoemd in de nalatenschap van 1472 is identiek met Heijman de Gruijter.
                 Leenhoven van de Heren van Vianen
                 186. een halve hoeve land in Schalkwijk.
                 6 maart 1420: Willem van Alendorp.
                 3 oktober 1431: Godschalk van Winsen voor Machteld van Alendorp, zijn vrouw, bij overdracht door Willem, haar vader, bevestigd door Lubbert diens zoon.
                 5 april 1474: HERMAN DIE GRUTER, voor MACHTELD, DOCHTER VAN WILLEM VAN ALENDORP, nicht van de leenheer, ZIJN VROUW.
                 18 januari 1491: Hendrik van Alendorp bij dode van Machteld, zijn tanteHet leen is in handen van:
                 1420-1431: Willem van Alendorp.
                 1341-1474: Machteld Willems van Alendorp.
                 1474-1491: Machteld, moet een dochter zijn van voorgaande Machteld.
                 1491-1518: Hendrik van Alendorp.
                 Ik ga er dan maar vanuit dat Heijman/Herman de Gruter gehuwd is met Machteld, dochter van Godschalk van Winssen en Machteld Willems van Alendorp
.

                 Heijman (Herman) de Gruter liet huwelijkse voorwaarden opmaken in 1473 met

                  Mechtelt Godschalk van Winssen waarbij zijn broers Johan en Gijsbert de Gruter optraden als zijn assistenten geloof ik.

                 In ieder geval werden deze voorwaarden bezegeld door de bisschop van Utrecht, David van Bourgondie.

7.              Elisabeth / Lijsbeth Gruyter die, geb. circa 1450.

                 Elisabeth (Lijsbeth) de Gruter, in 1472 een non

                 Ontving lijfrente in 1468.

8.              Roelof / Rudolf Gruter de, geb. in 1455, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) op 3 nov 1515.

                 Roelof (Rudolf) de Gruter, minderjarig in 1472,

                 . Ontving lijfrente in 1468.

9.              Jonge Jan Gruyter die, geb. in 1457.

                 Jonge Jan Gruyter die, geb. in 1457

                 jonge Jan de Gruter, minderjarig in 1472 (dus geboren circa 1455).

10.            Karnegunden (Armengundis Gruijter die, ovl. ovl. 1468/72.

                 Ontving lijfrente in 1468.

11.            Marien Gruijter die, ovl. 1468/72.

                 Ontving lijfrente in 1468.

12.            Margrieten Gruijter die.

                 ontving lijfrente in 1468.

13.            Anna Gruijter die

                 ontving lijfrente in 1468.

 

Generatie III

 

 

IIIa.            mr. Jan / Johan Gijsbertsz (Heer Jan) Gruyter die (Gruyter de), zn. van Gijsberth Jansz Gruijter die (II) en Anna Diepholt van, geb. in 1438 1437/40,

                   Kanunnink ten Dom Leenman en van de Bisschop 1460, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) op 17 sep 1499 tussen 1499-1500,

           tr. met

                  N.N. diens concubine

                  3 augustus 1473 is Heer Johan de Gruter, kanunnik, beleend wegens het overlijden van zijn moeder Anna van Diepholt. (er staat abusievelijk 1463 maar natuurlijk was Anna van Diepholt in 1463

                   nog in leven aangezien ze in 1466 zelf beleend werd, ze overleed juli 1472 en 13 maanden later werd haar zoon beleend).
                   Volgens de acte van deling van de erfenis (zie acte van 5 oktober 1472) moest Heer Johan de Gruter kasteel Vogels Poel aan zijn broer Gijsbert geven.

                  Deze 5 morgens in Jutfaas kennelijk ook! De 5 morgen was belend aan een vrouwenklooster wat ook interessant is.

                  Op 25 mei 1473 verkocht Heer Johannes de Gruijter, priester, namens heer Henricus van Veen, natuurlijke zoon van wijlen heer Arnoldus, pastoor van Leende, een stuk land in Someren.
                  Someren ligt oostelijk van Heeze, Leende en Maarheeze.
                  Op rootsweb vond dat onze voorvader Gijsbert Jansz. de Gruijter waarschijnlijk deel uit maakte van de familie uit Heeze en Venray.
                   Lenen en tijnsen van de abdij Sint Paulus:
                  78. Een stuk van een halve hoeve veenland in Heezerveen.
                   Dit leen werd op 5 juli 1410 overgedragen door JOHAN DE GRUTER GIJSBERTSZ. aan Riqui van de Velde.
                   Ik vond hem en 2 familie leden van hem op rootsweb:
                   JOHANNES DIE GRUTER ALIAS VAN VENRAY, overleden in 1447.
                   Gerardus Gruter alias van Heze van Venray was kapelaan van Vierlingsbeek 1463-1483.
                   Peter van Heze alias de Gruter, hij was in 1458 familiaris van de paus.
                   Johannes die Gruter alias van Venray moet nog meer lenen gehad hebben maar die zijn niet gepubliceerd op internet.
                   Kennelijk had deze familie Die Gruter niet alleen connecties met de bisschop van Utrecht maar zelfs met de paus in Rome!
.

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Jan Bastaard Jansz Gruyter de, ovl. circa 1555, volgt IV.

 

IIIb.           Gijsbert Gruyter die, zn. van Gijsberth Jansz Gruijter die (II) en Anna Diepholt van, geb. circa 1440,

           tr. (ongeveer 25 jaar oud) in 1465 met

                  Aleid Stevens Zuijlen van Nijevelt van, dr. van Steven Zuilen van Nijeveld en Johanna Armellen van. ontving lijfrente in 1468.

                 Uit dit huwelijk 2 dochters:

1.              Anna mogelijke Van Gruyter die

                 Van de non Anna is alleen bekend dat ze een dochter is van Gijsbert de Gruijter. Ik ga er dan ook vanuit dat zij een dochter is van Gijsbert de Gruijter en Aleid Stevens van Zuijlen van Nijevelt.

                 REPERTORIUM OP DE LENEN VAN DE HOFSTEDE ZUILENBURG,

                 1397-1670

                 21-3-1485: Govert de Gruter voor Steven, dochter van Gijsbert de Gruter enAleid, dochter van Steven van Zuilen, zijn nicht, bij dode van haar moeder, die (binnensjaars) aankwam van

                 haar vader, fol. 7.

                 27-2-1497: Koenraad de Gruter voor Steven, dochter van Gijsbert de Gruter, met ledige hand

                 fol. 19. .-.-15.: Frederik van Nijeveld, als getuige vermeld 1504, fol. 10.

                 17-1-1532: Willem van Zuilen van Nijeveld bij dode van Steven, dochter van Gijsbert de Gruter, gehuwd met Frederik van Zuilen van Nijeveld, zijn moeder, en hij zal Aleid van

                 Zuilen van Nijeveld, non van St. Servaas te Utrecht, zijn zuster, f. 15.-jaarlijks geven, fol. 19-  20.

2.              Steven / Stephanie Gruyter die,

           tr. met

                 Frederik Zuilen van Neijevelt   ambachtsheer van Bergambacht, Berkenwoude.
                 Op 22 november 1530 verleende hij een volmacht aan Jan Jansz bastaard de Gruiter om voor hem te handelen voor het Hof van Utrecht
.

                 24-8-1503: Lijftocht van Steven dochter van Gijsbert de Gruter, gehuwd met Frederik van Zuilen. van Nijeveld, 1 fol. 141.
                 27-8-1509: Jacob van Zuilen van Nijeveld voor Steven, dochter van Gijsbert de Gruter, die ziek. is, bij overdracht door Frederik van Zuilen van Nijeveld, haar man, 1 fol. 157.
                 21-1-1532: Willem van Zuilen van Nijeveld bij dode van Steven de Gruter, zijn moeder, met. lijftocht van Frederik van Zuilen van Nijeveld, zijn moeder, waarna overdracht aan Jacob van.
                 Zuilen van Nijeveld Frederiksz, 1 fol. 223v-225.
                 24-8-1503: Coert de Gruter voor Steven, dochter van Gijsbert de Gruter, gehuwd met Frederik.van Zuilen, bij overdracht door Frederik van Zuilen van Nijeveld met 12 morgen aan de.
                 nederzijde van 18 morgen in Kromwijk in het kerspel Woerden in het gerecht van de vrouwe van. Wulverhorst, boven: Steven van Nijeveld Willemsz, beneden: erven Braam uter Korenmarkt de.
                  jonge, 1 fol. 140v.
                  24-8-1503: Lijftocht van Steven dochter van Gijsbert de Gruter, gehuwd met Frederik van Zuilen. van Nijeveld, 1 fol. 141.
                  27-8-1509: Jacob van Zuilen van Nijeveld voor Steven, dochter van Gijsbert de Gruter, die ziek. is, bij overdracht door Frederik van Zuilen van Nijeveld, haar man, 1 fol. 157
.

                   Uit dit huwelijk 3 kinderen.

 

Generatie IV

 

 

IV.            Jan Bastaard Jansz Gruyter de, zn. van mr. Jan / Johan Gijsbertsz Gruyter die (IIIa) (Kanunnink ten Dom) en N.N. diens concubinex,

                Schout en Secretaris van Bergambacht 1538, 1548, 1550, ovl. circa 1555,

            tr. met

               Catherijn, ovl. na 1575.

                 Jan de Bastaard Jansz. de Gruijter is in 1534 secretaris van Berkenwoude, in 1548 schout van Bergambacht. Secretaris en koster van Bergambacht in 1538, 1548 en 1550.
                 Het ambt van secretaris, schout en koster werd vergeven door de ambachtsheer van Berkenwoude en Bergambacht.
                 Tot 1534 was dit Frederik van Zuijlen van Nijevelt, gehuwd met zijn volle nicht Stefanie Gijsberts de Gruter. Vanaf 1534 door zijn achterneef Willem van Zuijlen van Nijeveld
.

                 Pachtster van land van het Domkapitte.
                 Ik heb de pachten van Trijn, de weduwe van Jan de Gruijter nog eens doorgenomen. Ze komt ook voor als Trijn Jan Scouten weduwe en Trijn Schoutten.
                 In 1563 stelt Willem van Zuijlen van Nijevelt dat het kapittel ten Dom hem in een jaarlijkse pacht heeft gegeven al hun percelen die de Dom heeft te Bergambacht.
                 Willem van Zuijlen van Nijevelt (de ambachtsheer van Bergambacht) houd somige percelen aan zich en andere verpacht hij weer.
                 In manieren en voorwaarden hierna beschreven sal Willem van Zuijlen van Nijevelt als gemachtigde van de Domheren te Utrecht daartoe gecommitteert, verhuren alle dese

                 nabeschreven percelen van weilanden en henniplanden ingaande 1564. Dan o.a. vermeld:
                 Item een camp lants mit Willem van Nijevelt gemeen leggende. Gehuurt bij TRIJN JAN SCOUTEN WEDUWE haar borch is Gosen Gerritsz (=secretaris van Bergambacht).
                 Item den camp daaraan houd Willem van Nijevelt aan hem zelf.
                 Alle percelen die Trijn, weduwe van Jan de Gruijter, in Bergambacht pachtte van de domheren te Utrecht pachtte ze dus indirect van die domheren en direct van de ambachtsheer

                 Willem van Zuijlen van Nijevelt.
                 Een schout werd niet alleen benoemd door de ambachtsheer, hij was de plaatsvervanger van de ambachtsheer. En dus bij diens afwezigheid het hoogste gezag.
                 Dezelfde Willem van Zuijlen van Nijevelt was trouwens eigenaar van slot Heer Aartsberg in Bergambacht.
                 Heb nogmaal gekeken naar de 10e Penning van Bergambacht en vond het volgende:


                 10e Penning 1543. post 123. Jan Jansz. Schoudt, betaald 3 gulden 10 stuivers (die Gruter?).
                 Op 24 november 1544 werd de 10e Penning van 1543 ondertekende door de schout van Bergambacht Jan Jansz. (die Gruter alias Schout).
                 10e Penning 1553.
                  post 551. Jan Jansz. (die Gruter??), samen met Gerrit Claasz. heeft hij 11 morgen land in ERFPACHT VAN DE LANDCOMMONDEUR VAN UTRECHT. Betalen: 23 gulden, 2 stuivers.
                  Op 4 november 1553 zette JAN JANSZ. DIE GRUTER zijn handtekening onder de 10e Penning van 1553 als schout van Bergambacht.
                  10e Penning 1556:
                  post 469. Trijn Schout (zal wel identiek zijn met Trijn Jan Scouten weduwe, Trijn Jan die Gruter weduwe) ze behoud haar huur (pacht) van Marichgen Thins (wonende te Schoonhoven).
                  10e Penning 1561:
                  post 1448: Trijn Scuyten.

 
                 Ik heb nagezocht wie Marichgen Thins, wonende te Schoonhoven, is. Ze is de weduwe (overleden 1553/56) van Willem Hendriksz. Thin.

                 Hij was rentmeester en procureur (gemachtigde) van de heren kanunniken van het Domkapittel te Utrecht.

                 Hij was tevens baljuw van Blois.


                Trijn Schout behield dus in 1556 de (erf) pacht van het Domkapittel te Utrecht. Willem Thin trad op als gemachtigde van dat domkapittel.

                Dit is het harde bewijs dat ik zocht en ze is te vinden onder de volgende namen:


                -- Trijn Schout.
                -- Trijn Scuyten.
                -- Trijn Jan Scouten weduwe.
                -- Trijn de Gruijter.
                -- Trijn, Jan die Gruijters weduwe.
                 -- Trijn Jansdochter / Jacobsdochter die Gruijter.
 

                 Samengevat: Trijn Jacobsz was de weduwe van Jan die Gruijter, schout.
                  Vanaf 1558 word Jan Willemsz. Thin vermeld als rentmeester van het Domkapittel. Ongetwijfeld is hij zijn vader opgevolgd.
                  In de pacht gegevens van het Domkapittel: bron = de Krimpenerwaard in Utrecht 1300-1800 vond ik het volgende:
                  Trijn pachte het land in Bergambacht van Jan Thin (die had een volmacht van de domheren).

                  Dit klopt dus met 10e penning waar Trijn land pachte in Bergambacht van de weduwe van Willem Thin en moeder van Jan Thin.
                  Veel land werd verpacht aan de ambachtsheer Willem van Zuijlen van Nijveld die verschillende percelen voor zich zelf hield, en andere percelen weer onder verpachtte.
                  En inderdaad verpachtte Willem van Zuijlen van Nijveld ook aan onze Trijn. Ze waren zelfs belenders (buren).
                 Dus wanneer Trijn land ging huren deed ze direct zaken met de procureur van het Domkapittel Willem Thin en later diens zoon Jan Thin of met de ambachtsheer Willem van Zuijlen van Nijveld
.

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.              Adriaen Jansz Gruyter de, geb. in 1529.

2.              Jan Jansz Gruiter de, geb. in 1531, ovl. (minstens 40 jaar oud) na 1571, volgt V.

 

Generatie V

 

 

V.             Jan Jansz Gruiter de, zn. van Jan Bastaard Jansz Gruyter de (IV) en Catherijn, geb. in 1531, Secretaris van Nieuwerkerk a d IJssel 1561, ovl. (minstens 40 jaar oud) na 1571,

          tr. (ongeveer 29 jaar oud) circa 1560 met

                Aeltgen Cornelisdr, dr. van Cornelis Damen

                 Woonde te Berkenwoude.
                 Wel interessant is het gegeven, dat Jan Jansz de Gruyter in 1538 schout van Bergambacht is.
                 Ik heb nl. nog notities gevonden, dat Jan Jansz de Gruyter in 1548 en 1550 schout van Bergambacht was.
                 De bronnen daarvan zijn: Arch. Arme Weeshuis Dordrecht nr. 22 fol 282 d.d. 6-1-1548 en Hof van Holland nr. 522/46 (geen datum, alleen het jaar 1550).

                 Het getal 46 kan sententienummer of fol. nr. betekenen. Ik denk, dat u het wel kunt vinden met deze informatie.
                 drs. H.M. Kuypers
.

                 ora Berkenwoude 27 fol 23vo d.d. 8-6-1581: Zoe compareerde voor schout ende gesworens tot Bercoude schout Maerten Pyetersz ende heeft rechtelick ten arrest genomen achtervolgende sekere      

                 condemnacyen van date 7 juni 6 m. lants met huys, schuer, potinge 3ende telinge, sulcx daerop staende is, daer laestmael possessoers ofte eygenaers off geweest zyn Thonis Willemsz ende Aeltgen Cornelis

                Dammiszdochter cum socys, gecomdemneerde, streckende van den buerwech van Bercou off tot den kaedyck toe, daer aen de oestzyde naest gelant is Maerten Tonisz cum socys ende westwaert Henderick

                Jansz Bock, balju tot Berchambacht.

                Ende dat nae vermogen d'ordynancye van justycye ten versoucke van Gerrit Adryaensz als gev[o]ucht van Aelgen Aryensdochter ende vorder prockeracye hebbende van Dirrick Willemsz, gesworen

                roedrager der stede van der Goude, al uy[t]gesondert het gebruyck van het lant nae vermogen de huerseel.

                Mede gelet op de belendingen van deze 6 m. land kan ik dit land localiseren en zien, dat dit land eerder eigendom was van Cornelis Dammisz, de vader van Aeltgen Cornelisdr.

                Dit land in het oosteinde van Berkenwoude komt ook voor onder de naam 'de wolff', zoals u verderop zult zien in de akte d.d. 16-12-1600, waarin blijkt, dat Maerten Jansz de Gruyter dit land van

                1589-1592 in gebruik had.


                Hof van Holland 5806 d.d. 12-10-1610:


                Pieter Claesz vuijt Berchambacht, impt. contra Maerten Jansz de Gruijter, broeder van Jan Jansz de Coster, nedergeslagene, zoo vhs en vervangende en 't exploict geaccepteert hebbende

                 voor d'andere vrunden en magen van de nedergeslagene.


                 Hieruit valt dus te concluderen, dat Jan Jansz de Coster in 1610 overleden zal zijn
.

                 Uit dit huwelijk 3 zonen:

1.              Pieter Jansz Mick Alias de Gruijter., geb. na 1565, volgt VIa.

2.              Maerten Jansz Gruiter de, geb. circa 1555, volgt VIb.

3.              Jan Jansz Coster de, ovl. vermoord in 1610.

 

Generatie VI

 

 

VIa.          Pieter Jansz Mick Alias de Gruijter., zn. van Jan Jansz Gruiter de(V) en Aeltgen Cornelisdr, geb. na 1565,

       tr. Verder met Pieter Jansz de Gruyter en zijn 3 zoons, die Mick heten. Het is mij nog volledig onduidelijk waarom deze 3 zoons alleen met de achternaam Mick worden aangetroffen, terwijl ze de

                 zoons zijn van iemand met een oude naam als De Gruyter. Apart is ook, dat tenminste 1 zoon en 3 kinderen van een andere zoon van Maerten Pietersz Mick later weer Gruijter gaan heten.

                 Ik vond nog een akte, waaruit blijkt, dat Borchgen Dircxdr een dochter is van Dirck Symonsz en Marrichgen Pietersdr uit Zuidbroek.

                 Dit is in overeenstemming met het gegeven, dat Borchgen Dircxdr een tante heeft met de naam Marrichgen Symons met

                Burgje / Borchgen Dircksdr, dr. van Dirck Symonszxe "Symonsz:Dirck" en Marrichgen Pietersdr

                 woonde in Berkenwoude. Circa 1590     Ora Berkenwoude 3 d.d. 17-2-1600:
                 Pieter Jansz de Gruyter met Borchgen Dircxdr, zijne huijsvrouw, bekent een schuld aan zijn broer Maerten Jansz de Gruyter, secretaris; hij doet over aan Maerten de erfenis

                 van Marrichgen Sijmons, won. tot Schoongoven, de meuije [tante] van Borchgen Dircxdr.
                 ora Schoonhoven 158 d.d. 8-2-1601 Daam Aertsz en Pieter Jansz de Gruyter, mede als voogden van de weeskinderen van Simon Dirksz, Cornelis Barentsz en Pieter Ariens

                  als voogden van die weeskinderen van Simon Dirksz, allen samen als erfgen. van Marrichgen Simons voor ¼ part, verkopen aan Hendrik Ariensz Brakel ¼ part van een huis en

                  erf in de Houttuin in Rotterdam.

                 woonde in Berkenwoude. Circa 1590.

                 De Nederlandse Genealogische Vereniging, afdeling Rijnland geeft kwartierstaten boeken uit. In Deel III (uitgave 1998) komen 2 families voor met onze de Gruijter in hun kwartieren:

                 Kwartierstaat Roest - Barendregt door ingenieur D.M. Roest (Herenweg 68a, 2465AG Rijnsaterwoude):.

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.              Maartens Pieters Mick, geb. circa 1598, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) circa 1672, volgt VIIa.

2.              Dirk Pietersz. Mick, geb. circa 1591, volgt VIIb.

 

VIb.          Maerten Jansz Gruiter de, zn. van Jan Jansz Gruiter de (V) en Aeltgen Cornelisdr, geb. circa 1555,

         tr. (beiden ongeveer 25 jaar oud) (1) circa 1580 met

                 Margje Jobsdr. Schouten, dr. van Job Jan Schouten en Hilleken Cornelisdr, geb. in 1555, ovl. (ongeveer 38 jaar oud) in 1593.

                 Kwartierstaat Prins-Swank, door B. Prins.
                 Maarten Jans de Gruijter, secretaris van Berkenwoude 1581-1605, verkocht zijn huis in Berkenwoude op 30 november 1609. Woonde in 1607 in Lekkerkerk. Pachter van de impost op bier.
                 Bron: De Keijzer, XV, 261, 245-246.
                 Hij woonde te Berkenwoude, na 1616 te Lekkerkerk.
                 Secretaris 1581-1603.
                 Verder gaan de kwartieren van deze kwartierstaat hier niet.
                 2108 zou in 1569 overleden zijn terwijl hij in 1575 nog land pachtte. Dit klopt dus niet.
                 Het belangrijkste en nieuw is de mededeling dat Jan Jansz. de Gruijter afkomstig is van Utrecht.

                 Dit is zeer belangrijk aangezien er veel families de Gruijter/de Gruter zijn. Helaas staan achterin de bijlage geen bronnen.

                 Een combinatie van 2 feiten maakt het aannemelijk dat Jan Jansz. de Gruijter uit Utrecht inderdaad een bastaard zoon is van een adellijke Jan de Gruijter uit Utrecht.

                En dan kom je al snel bij de kanunnik uit.

               1e Hij komt van Utrecht naar Berkenwoude en Bergambacht en vervult daar de functies van schout en secretaris.
               2e de ambachtsheren van Berkenwoude en Bergambacht de man, de zoon, de kleinzoon van Stefanie Gijsberts de Gruter.
               Het was inderdaad gebruikelijk in adellijke kringen dat hun bastaarden "verzorgd" werden door hun financieel lucratieve funcies toe te schuiven.

               Wettelijk gezien waren ze rechtenloos en hadden uiteraard geen recht op titels als baron, jonkheer etc. van hun biologische vader.
               Ik zou heel graag die aanduiding "bastaard" vinden maar heb deze nog niet gezien. Hij noemt zichzelf: Jan Jansz de Gruter, schout van Bergambacht.
                U vraagt vervolgens om de bronnen voor het gezin van Maerten Jansz de Gruyter (generatie IIIa).
                U zult ontdekken dat het door De Jager geschatte huwelijksjaar (ca. 1600) van Maerten Jansz de Gruyter met zijn 2e vrouw, Pleuntgen Brants, die weduwe was van Jan Thonisz, te laat is.

                Dat moet ca. 1593 zijn. Pleuntgen Brants was vóór 3-12-1596 al overleden.
                Hof van Holland 1701 d.d. 3-9-1598: Maerten Jansz de Gruyter, secr. van Berkenwoude, machtigt een procureur in zijn zaak tegen Lijntgen Jans, wed. van Arien Cornelisz tot Ouderkerk a/d IJssel.
                Hof van Holland 599 sententie nr 23 d.d. 11-2-1600: Lijntgen Jansdr, wed. van Adriaen Cornelisz tot Ouderkerck, procedeert tegen Maerten Jansz de Gruyter, secr. tot Berckou, als getrout gehadt

               hebbende Ploentgen Brantsdr, wed. wijlen Jan Tonisz, ged, over de betaling van 30 car. gld, die zij aan ged. geleend had en waarvan pas 9 gld. was voldaan.
               Hof van Holland 602 sententie nr 78 d.d. 2-7-1601: Maerten Jansz de Gruyter, secr. tot Berckou, impetrant, ter eenre tegen Mr. Pieter Antonisz, won. tot Bleyswijck, vhs en vervangende Claes Jansz,

               tsamen voogden van de drie onmondige weeskinderen van wijlen Jan Tonisz geprocreert bij Ploentgen Brantsdr, en Dirck Jansz, won. tot Berckou, zoon en mede erfgenaem van voorsz. Jan Tonisz, zijn

               vader, ged.ens, ter andere zijde.

               Hof van Holland 602 sententie nr 130 d.d. 23-11-1601: Maerten Jansz de Gruyter, secr. tot Berckou, impetrant, ter eenre tegen Mr. Pieter Antonisz tot Bleyswijck vhs en vervangende Claes Jansz,

               tsamen voogden van de drie onmondige weeskinderen van wijlen Jan Tonisz geprocreert bij Ploentgen Brantsdr, en Dirck Jansz, won. tot Berckou, zoon en mede erfgenaem van voorsz. Jan Tonisz,

               zijn vader, ged.ens, ter andere zijde.

               De impetrant allegeert, dat hij ten wijffve gehadt hadde Ploentgen Brantsdr, tevoorens wed. van eenen Jan Thonisz, dewelcke van voorsz. Jan Thoenisz, haren eersten man, behouden hadde vier kinderen,

                m.n. Dirck Janszoon, Anthonis Jansz, Brant Jansz en Grietgen Jansdr, en metten selven noch gemeen sitten en ongescheyden van der kinderen vaderlijcke besterffenisse.

                Hij was met Ploentgen Brantsdr ten huwelijck getreden, sulcx dat hij mitte selve kinderen of haer voochden, te weten vn. Mr. Pieter Anthonisz en Cornelis Thoenisz, zijn broeder, op 14-12-1593

                gemaect hadde zekere vuytcoop.

                Hij zou de kinderen tot hun 18e jaer onderhouden, waerjegens hij soude gebruycken de helft van zekere 11 m. lants en een gryentgen daerin en nog zou hij gebruycken de gehuyrde hofstede, genaemt

               'thofflant'.

               Hij zou voorts nog genieten voor 't voorsz. onderhoud der kinderen de wijnsten van 4½ schilt hooftgelt. Hij had het deel van de kinderen in de imboel afgecoft voor 450 car. gld. Waernaer

               zijn voorsz. huysvrou deeser weerlt mede overleden zijnde, achterlatende de voorsz. weeskinderen tot hare erfgenamen.


               Soe hadde hij mette zelve kinderen off de voorsz. Mr. Pieter Anthonisz en Jan Brantsz, hare voogden, wederom van nyens vuytcoop ende vertichtinge gemaect als te weten dat hij zou

               behouden alle de imboedel, koyen, paerden etc. en alle de huysraet en alle in- en vuytschulden, waervooren hij eenige jaeren zou gebruycken zoe eygen als gehuyerde landen tegen betallng van

              400 car. gld. aen de kinderen, die hij nog drie jaeren zou onderhouden en voorsz. Brant Jansz swinters ter schoelen setten, des zouden de voorsz. Dirck en Anthonis Jansz elcx een ve[u]len moegen

             coopen en wederom vercopen tot hare profijte, twelck hij gehouden zoude wesen swinters int hoij te houden, alles breder blijckende bij de accorde van de vuytcoop in date 3-12-1596.


             Ook in het verhaal van de gedaagden wordt de vuytcoop van 3-12-1596 genoemd, verder geen essentiele zaken.


             ora Berkenwoude 27 fol 18 d.d. 12-3-1606: Anthonis Jansz als man en voogd van Stintgen Maertensdr heeft een obligatie gelicht uit de weeskist van Berkenwoude, met goedkeuring van

              Jan Maertensz en Mergen Maertensdr, welke laatste toen al te Gouda woonde [dus vermoedelijk beide ook al meerderjarig].


               Hof van Holland 1706 d.d. 17-9-1608: Maerten Jansz de Gruijter, won. tot Leckerkerck, in zijn saecke in cas van indempniteijt op en jegens derfgen. van Heijndrick Gerritsz Coor,

               in zijn leven mede won. tot Leckerkerck. ora Berkenwoude 27 fol 50 d.d. 30-11-1609: Maerten Jansz Gruyter gehuwd met Geertgen Maertensdr verkoopt aan Willem Willemsz, secr. van

               Berkenwoude een huis en erf in het dorp.


                ona Gouda 71 fol. 107 d.d. 7-2-1618: Maerten Jansz Gruijter, won. tot Leckerkerck, verleent procuratie.


                 Er is nog een akte waarvan ik geen regest heb: ona Gouda 59b d.d. 28-4-1611. en 2 gegevens van bewerkingen van de heer Lans uit het Hof van Holland, die vermoedelijk

                  te vinden zijn in de Nadere Toegangen in het Nat. Arch, maar (door de ingrijpende wijzigingen van de laatste maanden) nu mogelijk in het CBG: uittreksel van het jaar 1600 blz 19, waarin zou

                 staan, dat Maerten Jansz de Gruyter secretaris van Berkenwoude was van 1581-1605, en uittreksel van het jaar 1616 blz 21, waarin hij in Lekkerkerk zou wonen en gerefereerd wordt aan

                 de verkoop van een huis in 1607.


                Ik vond in het R.A. Berkenwoude en de Achterbroek, Nr 27 (1574-1589) een ongedateerde acte waaruit blijkt dat Maarten Jans de Gruijter in 1581 reeds weduwnaar was.

                Dan kan het 1e huwelijk niet circa 1585 geweest zijn. Weet u hoe zit zit? Was Marrigje Joppen dan de 2e vrouw? Of zijn Jan, Stijntje en Marrigje geboren voor 1581?.


               Als Stijntje Maartens in 1605 trouwde zal ze inderdaad wel voor 1581 zijn geboren.


               Ik denk dat U uitgaat van een onjuiste conclusie, nl. dat zou blijken 'dat Maarten Jans de Gruyter in 1581 reeds weduwnaar was'.

                Vermoedelijk bedoelt u de korte akte in ora Berkenwoude etc. 27 fol 26vo.

                Een conclusie, die, naar ik mag aannemen, gebaseerd is op de data in de akten voor en na deze korte akte, 8-6-1581 resp. 13-6-1581.

                Maar wanneer u goed kijkt, zult u zien, dat het handschrift van de korte akte, waarin sprake is van Maerten Jansz de Gruyter en zijn zaliger huysvrou, duidelijk verschilt van dat

                 van de akten ervoor en erna. In tegenstelling tot de meeste andere bladzijden is deze bladzijde verder ook blanco.

                 Ook blijken enkele bladzijden verkeerd ingebonden te zijn, hetgeen te zien is aan de (oudere?) folionummers aan de achterzijde van sommige bladzijden (o.a. 14, 15 en 16).

                 Er bestaat bovendien een praecedent. Op fol 18, ook een bladzijde met maar een korte akte en het grootste deel ervan (en ook de achterzijde) blanco, staat een akte gedateerd 12-3-1606,

                 terwijl de vorige akte van 17-5-1578 en de volgende akte van 11-8-1578 is.

                 Ook van deze akte is het handschrift evident anders als dat van de akten ervoor en erna.
                 Gisteren was ik weer in het archief te Gouda en heb voor de zekerheid dit stuk nog eens opgevraagd en de archiefmedewerker, die het best het oude schrift kan lezen, om haar mening

                  gevraagd zonder te zeggen, waar het mij om ging.

                 Zij constateerde direct dat het om verschillende handschriften ging.


                 Mijn voorzichtige conclusie is, dat uw ongedateerde akte niet van 1581 is, maar van een latere datum, vermoedelijk van rond 1593 (zie ook boven).

                 Hiervoor heb ik nog ondersteunende argumenten.

                 Overigens schat ik het huwelijk van Maerten Jansz de Gruyter en Maritgen Joppen iets eerder, ca. 1580.


                 Zoals u weet was Jan Jansz de Gruyter, de vader van Maerten Jansz de Gruyter, ca. 1531 geboren (3 jaar oud op 4-9-1534, Authentieke stukken etc. in de gem. bibl. te Rotterdam,

                 copie op film in het NA te Den Haag, fol 425vo).

                 Hier is ook te lezen, dat Jans vader vanaf dat jaar secretaris was van Berkenwoude.


                 Daaruit volgt, dat Maertens vader, Jan Jansz de Gruyter niet veel eerder dan ca. 1555 getrouwd zal zijn en daaruit volgt weer, dat Maerten Jansz de Gruyter niet veel eerder dan ca. 1580

                  getrouwd zal zijn.
 

                   Marritgen Joppen is dus inderdaad zijn eerste vrouw, hetgeen ook blijkt uit de volgende akte:

 

                 ora Gouda 397 fol 209 d.d. 16-12-1600: Maerten Jansz de Gruyter, vhs en als vader en voocht van zyn kk. by hem geprocr. by wylen Marritgen Job Jan Schoutendr, geass. met Cornelis Anthonisz,

                  schout van BKW als oppervoocht van de vn. weeskk. ter eenre en Willem Joppen, Cornelis Joppen, Huych Jobsz en Dirck Woutersz, getroudt hebbende Fytgen Joppendr, elcx vhs en vervangende

                  Henrick Govertsz, haer swager, item de vn. Willem Joppen als oom en bloedtvoecht van de weeskk. van Cornelis Joppensz en van vn. Marritgen Joppendr, mitsg. vn. Willem Joppen noch in den

                  name van Aeffgen Joppendr, nagelaten wed. van Cryn Andriesz Sas en voor deselve Aeffgen Joppen weeskk. by Cryn Andriesz aen haer geprocr, alle erfgen. van vn. Job Jan Schouten t.a.z. vercl.

                  dat tusschen Maerten Jansz de Gruijter en Job Jansz Schouten sa, in zyn leven en alsnu noch tusschen hen comp.ten veele differenten waren uytstaende, eerst ter saecke vant gebruyck van seeckere 15 m

                 . lants toebehoorende vn. Job Jan Schouten, leggende in Berkenwoude int oosteynde, by vsz. Maerten Jansz gebruyct van 1586 tot 1593, alsmede vant gebruyck van 6 m. lants, genaemt de wolff, de

                   vn. Job Jan Schouten toecomende, leggende mede int oosteynde van Berkenwoude, by de Gruyter gebruyct van 1589-1592.

                   Zij onderwerpen hun geschillen nu aan de uitspraak van Engel Cornelisz, Jan Goossensz, Barent Vincentsz en Cornelis Dircxz, jegenw. heemraden tot Berkenwoude.

                   Omdat u alleen de vader van Marritgen Joppen noemt, geef ik u ook mijn regest van de volgende akte, waaruit blijkt, dat haar moeder Hilleken Cornelisdr heet.

                  Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Marrigje Maartens Gruiter de, geb. circa 1585,

           tr. (ongeveer 27 jaar oud) in 1612 met

                 Cornelis Jansz. Metselaar, zn. van Jan Jansz. Coster Alias de Gruite

                 weduwnaar, wonende in Stolwijk. Metselaar van beroep. Kocht in 1603 een huis in Gouda.

                 Uit dit huwelijk één zoon.

2.              Jan Maartensz Gruiter de, geb. circa 1590.

3.              (Jannigje) Maartens Gruiter de, geb. circa 1590,

            tr. (ongeveer 25 jaar oud) circa 1615 met

                 Cornelis Jansz Coster wonende in Berkenwoude.

4.              Stijntgen Maertensdr Gruiter de,

           tr. (1) circa 1605 met

                  Teunis Jansz

                 ora Krimpen a/d Lek 12 d.d. 16-2-1654: Stijntgen Maertensdr, wed. wijlen Cornelis Foppensz, geweesen veerman alhier, geass. met Pieter van Holst, secr, ter eenre en Fop Cornelisz,

                 tegenwoordig veerman alhier, haar zoon, t.a.z. zijn geaccordeerd, dat Fop Cornelisz zal behouden in eigendom alle recht van erfpacht als vn. Cornelis Foppen van

                de heer van de Lecq, Beverweert etc. aangenomen heeft, mitsgaders het huis, bij haar comp.ten elk voor de helft bewoond. Cornelis Foppensz en Stijntgen Maertens

                kregen 2 kinderen, Fop Cornelisz van der Veer en Fijgje Cornelisdr.

        tr. (2) circa 1620 met

               Cornelis Foppensz Veerman

               Uit dit huwelijk 2 kinderen.

 

                 Maerten Jansz Gruiter de

            tr. (ongeveer 45 jaar oud) (2) circa 1600 met

                 Pleuntje Brants

 

                 Maerten Jansz Gruiter de,

          tr. (ongeveer 53 jaar oud) (3) circa 1608 met

                 Geertge Mertensdr.

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Maerten Maertensz Gruiter de volgt VIIc.

2.              Martijntje Maertens Gruiter de

          tr. (1) circa 1612 met

                 Pieter Pauwels

                 Pieter Pauwels, waard in de herberg "de Prins" te lekkerkerk, vermeld in lijst brandgereedschap 1642 en haardstedengeld 1644.

                 Ook het gegeven, dat Maertens dochter Marritgen Maertens de Gruyter in 1612 (de exacte datum heb ik niet voorhanden, maar is zo in het archief en misschien ook al op internet te vinden)

                 te Gouda trouwt, pleit ervoor, dat zij na 1580 geboren zal zijn en dat Marritgen Joppen niet al vóór 1581 overleden is, al zou het biologisch gezien nog wel kunnen.
                Overigens hadden Maerten Jansz de Gruyter en Marritgen Joppen vier kinderen, zoals te lezen valt in de akten d.d. 8-5-1603 in Weeskamer Berkenwoude 1 fol 12vo resp. d.d. 7-5-1603

                in idem fol 13. Van dit vierde kind weet ik niets, zelfs de naam niet. Mogelijk is het jong overleden.
                U noemt uit dit weesboek de aktenummers. Ik adviseer u om de originele folionummers te gebruiken en niet de aktenummers, die van de heer Lans zijn.


                Voor Stijntgen Maertens: zij gaat met haar eerste man naar Nieuw-Lekkerland, maar daar heb ik geen gegevens van; haar 2e man, Cornelis Foppensz, is veerman te Krimpen a/d Lek.
                 ona Rotterdam 264 fol. 684 d.d. 1-7-1647 Cornelis Foppen, oud 63 jaar en Fop Cornelisz [zijn zoon], oud 28 jaar, won. in Krimpen onder Lekkerland.
                Voor Martijntgen Maertens.
                Zij trouwde eerst met Pieter Pauwelsz, waard in 'de Prins' te Lekkerkerk, bij wie zij 5 kinderen kreeg, Neeltje ged. Alblasserdam 9-1-1639, get. Janneken Pauwels,

                Coen Sijmensen van Leckerlant en Geertgen Maertens; Maritgen, Geertgen, Annichgen en Pieter.
                ona Alblasserdam 2 d.d. 25-9-1671: Martijntje Maartens te Leckerkerck, oud 65 jaar, eerder getrouwd met Pieter Pauwelsz, nu getrouwd met Jan Laurensz Crom,

                verklaart dat zij ca. 36 jaar geleden getrouwd is met Pieter Pauwelsz, die toen land bezat in Pieter Fransz weer in Nieuw-Leckerland.


               Haar 2e man was Daem Simonsz van der Vliet uit Lekkerkerk, bij wie zij een dochter Ifgen kreeg, ged. in 1651 te Lekkerkerk (juiste datum te vinden in het doopboek van Lekkerkerk).
               Haar 3e man is Jan Laurensz Crom uit Lekkerkerk, zoon van Laurens Andriesz Crom en Jannichgen Jansdr.


                ona Gouda 239 fol. 154 d.d. 30-6-1661 Test. van Jan Laurensz Crom en Martijntgen Maertens, echtelieden, won. 'in de Prins' te Leckerkerck; zij krijgt het vruchtgebruik van

                zijn goederen, zijn erfgen. ab intestato de eigendom; haar erfgen. zijn haar kinderen, haar man mag voor 3500 gld. 'de Prins' behouden en de tuin naast de tuin van 't school gelegen.
                drs. H.M. Kuypers is lid van de Nederlandsche Leeuw met de zilveren Leeuwpenning!
.

             tr. (2) circa 1654 met

               Daam Simons Vliet. van der

              Uit dit huwelijk één dochter,

            tr. (3) in 1660 met

               Jan Laurensz Crom zn. van Laurens Andriesz Crom en Jannichgen Jansdr.

               ona Rotterdam 378 akte 209 d.d. 5-1-1664 Jan Laurensz Crom en Martijntgen Maertens, echtelieden, won. te Leckerkerk, hebben een schuld aan de kinderen van

              Cap. Gijsbert de Leeuw, wed.r van Johanna Le Petyt, ter zake van geleverde wijn en brandewijn.
              Hij gaat in ondertrouw te Lekkerkerk op 26-6-1689 als wed.r van Martyntje Maertens met Marytje Hendriks, wed.

              Zij trouwen te Willige Langerak.

 

                 Geertge Mertensdr,

        tr. (2) met

                  Willem Cornelisz. Lapper, zn. van Maarten Pietersz Lapper

 

Generatie VII

 

 

VIIa.         Maartens Pieters Mick, zn. van Pieter Jansz Mick Alias de Gruijter. (VIa) en Burgje / Borchgen Dircksdr, geb. circa 1598,

                 ovl. (ongeveer 74 jaar oud) circa 1672,

           tr. (1) met

                   Baertje Willems ovl. overl. tussen 1674 en 21-6-1688.

                 ora Zuidbroek 4 d.d. 3-5-1579: Pauls Ariensz, Pieter Ariensz v.h.s. en als voocht van Neeltgen Cornelisdr, syn susters weeskint, Arien Jacobsz getrouwd met Zijborchgen Ariensdr,

                 Marichgen, die weduwe van Dirck Symonsz, met Merten Pietersz, haer voochts hant, Symon Dircxz v.h.s. en als voocht van Styntgen Dircxdr en Syborchgen Dircxdr, noch mede voocht

                 van Styntgen Cornelis Geleynszdr, Henrick Henricxz getrouwd met Marritgen Symonsdr, en Cornelis Geleynsz, alle erfgen. van Cornelis Mathysz, transp. tbv Cornelis Ockersz alle

                  alsulcke landen als sy geërft hebben van zal. Cornelis Mathysz, groot 6 m. lants, gelegen in Suytbroeck in diverse percelen.


                  Op 26-5-1638 (ora Schoonhoven 182) stelt Maerten Pietersz te Berkenwoude zich borg voor Maerten Jansz Roock.bakker te Ouderkerk a/d IJssel
.

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Willem Maartensxe "Maartens:Willem *1645", geb. in 1645.

                 ? Willem Maertensz (in Bergambacht laat een Willem over de Planck 3 kk. dopen, 2x een Willem in 1666 en 1667

                 en een Hermen in 1671; hij is mogelijk identiek met de vader van 5 broers en zusters uit Bergambacht,

                 Aeltien, Teunis, Beertje, Willem en Hermen Willems Mick, die allen met de achternaam Mick voorkomen.

                 Willemtgen Maertensdr, doopgetuige in 1676.

2.              Burgje Maartensdr Mickxe "Mick:Burgje", tr. te Stolwijk op 7 nov 1665 met Cornelis Jansxe "Jans:Cornelis", geb. uit Stolwijk [zh,nld].

                 Zij is dan j.d. van Berkou.

                 Op 16-5-1707 (Gem. Arch. Rotterdam, Gem. Capelle a/d IJssel 3101 fol 186) verklaart Burgje Maertens, weduwe van Cornelis Jansz, won. te Berkenwoude, dat zij en

                 haar zoon Dirck Cornelisz ieder voor de helft de bouwerij bezitten en samen in gemeenschap de hofstede en land hebben gehuurd van de heer Meerman, waar zij nu wonen, in het

                 oosteinde van Berkenwoude, dit ivm haar toekomstige nalatenschap.

                  Uit dit huwelijk 3 kinderen.

3.              Dirck Maertensz Mick, volgt VIIIa.

 

                 Maartens Pieters Mick

           tr. (ongeveer 22 jaar oud) (2) in 1620 met

                  Baertgen Bouwensdr ovl. voor 1626 overl. vóór 15-11-1626.

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Jan Maartensz Gruyter de, geb. circa 1620, ovl. (hoogstens 73 jaar oud) te Berkenwoude voor 6 jul 1693, volgt VIIIb.

2.              Aaltje Maartens,

           tr. in 1650 met

                  Leendert Leenderts Cramer / de Jong

                 Uit dit huwelijk één dochter.

3.              Bouwen Maartens geb. circa 1625, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) op 6 jul 1693.

                 kk: Bouwen Maertensz, ongehuwd in 1673, overl. na 6-7-1693

                 ora Berkenwoude 10 d.d. 6-7-1693: Bouwen Maertensz en Annigje Willems, weduwe van Jan Maertensz de Gruyter, nu won. te Stolwijk, en de verdere erfgenamen

                 van Maerten Pietersz en Baertgen Willems, beide zal, verkopen aan Burchgen Maertens 6/7 parten van 450 roeden land, waarvan Burchgen 1/7 part bezit, in het oosteinde van Berkenwoude.

                 In het quohier van alle families in den Amb. van Berkenwoude en den Achterbrouck d.d. 9-12-1673 (Oud Arch. Berkenwouden r. 138) komt voor Dirck Pietersz Mick, een stokoud

                 man, heeft 2 dochterskinderen.

                 In idem komt voor Bouwen Maertensz, jonckman, met een zusterskind en moeder, arbeider, bouwt met 1 à 2 beesiens.

 

VIIb.         Dirk Pietersz. Mickxe "Mick:Dirk *1591", zn. van Pieter Jansz Mick Alias de Gruijter.xe "Mick Alias de Gruijter,:Pieter *1565" (VIa) en Burgje / Borchgen Dircksdrxe "Dircksdr:Burgje / Borchgen", geb. circa 1591, tr. (ongeveer 34 jaar oud) circa 1625 met N Nxe "-:N N.......".

                 ona Dordrecht 200 fol. 275 d.d. 28-9-1663: Dirk Pietersz Mick, oud 72 jaar, Maarten Pietersz Mick, oud 65 jaar, en Jan Maartensz, oud 37 jaar, alle won. tot Berkenwoude, leggen een

                 verklaring af op verzoek van Jan Jacobsz Coomen tot Berkenwoude.
                 6/7 parten van 450 roeden land, waarvan Burchgen 1/7 part bezit, in het oosteinde van Berkenwoude.
                 In dit zelfde perceel land in het oosteinde van Berkenwoude neemt Dirck Pietersz Mick 2x een hypotheek en verkoopt hij 1½ hond, zie ora Berkenwoude 9 blz 116

                d.d. 25-4-1663, blz 141 d.d. 26-9-1663 en blz 156 d.d. 20-11-1663.
                Ook neemt hij een hypotheek op zijn huis in de Kerkstraat in het dorp, ora Berkenwoude 8 fol 166 d.d. 4-5-1652.
                Op 30-8-1662 (ora Berkenwoude 4) procedeert Dirck Pietersz Mick als vader van zal. Jaepgien Dircksdr tegen Abraham Jacobsz Kars als man van vn. Jaepgien Dircksdr om

                 betaling te hebben van 38 gld, hercomende van verschooten penn. op de begrafenis van vn. Laepgien Dircksdr.


                 Op 26-10-1677 (ora Berkenwoude 5) komt de zaak van preferentie tussen de crediteuren van Dirck Pietersz Mick voor.

                 Er is sprake van penn. uit de verkoop van zijn huis in de Kerkstraat en van 3 hond land in het oosteinde van Berkenwoude naast land van de weduwe en kk. van Maerten Pietersz Mick.


                In het quohier van alle families in den Amb. van Berkenwoude en den Achterbrouck d.d. 9-12-1673 (Oud Arch. Berkenwouden r. 138) komt voor Dirck Pietersz Mick, een stokoud man, heeft 2

                dochterskinderen.


                 Op 15-11-1626 (Weeskamer Berkenwoude 2 fol 41vo,) doet Dirck Pietersz vertichting tegen Jacob Bouwensz als gerechte bloedvoogd van zijn 2 weeskk. bij zal.

                  Baertgen Bouwensdr (uitgebreide akte).

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Willem Dirksz Gruijter de geb. te Berkenwoude in 1655, ovl. (ongeveer 86 jaar oud) te Driebruggen op 24 jun 1741, volgt VIIIc.

2.              Jaepje Dircxdr

          tr. circa 1650 met

                Abraham Jacobsz Kars geb. uit de Achterbroek.

                 Op 13-9-1662 (idem) procedeert Abraham Jacobsz Kars tegen Dirck Pietersz Mick om betaling te hebben van 200 car. gld, tgeen ged. hem, eijser met zijn dochter

                  ten huwelijck heeft belooft met de intrest vandien tsedert den troudach tot de effectuele voldoeninge toe.

                  Uit dit huwelijk 2 dochters.

3.              Jan Dircxz Mick volgt VIIId.

 

VIIc.         Maerten Maertensz Gruiter de, zn. van Maerten Jansz Gruiter de (VIb) en Geertge Mertensdr.,

            tr. met

                  Marritgen Goossens, dr. van Goossen Roocken., geb. uit Lekkerkerk.

                 ora Krimpen a/d Lek 11 d.d. 12-5-1638. Hij woont dan te Lekkerkerk en koopt een schip.

                 Zijn moeder Geertie Maertensdr stelt zich borg voor hem.

                  Op 15-5-1646 (ora Lekkerkerk 46) wordt hij in een belending genoemd.

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Marritgen Maertens Gruyter dexe "Gruyter de:Marritgen", tr. te Gouda in 1612 met Cornelis Jansz Costerxe "Coster:Cornelis".

                 ona Rotterdam 83 fol. 307 d.d. 24-3-1623 Cornelis Jans Coster te Berkenwoude genoemd in een boedelinventaris te Rotterdam.
                  ora Berkenwoude 8 fol. 23vo d.d. 9-8-1627: Pieter Danielsz verkoopt 3 m. land met huis, berg en schuur in het westeinde van Berkenwoude aan Cornelis Jansz Coster
.

                 Hi Jaap.
                 Ik ben van de week naar het Groene Hart Archief in Gouda geweest en heb de trouwinschrijving van Cornelis Jansz. Coster van Marrigje Maartens de Gruyter gevonden:
                 Trouwboek van de Sint Janskerk te Gouda (gereformeerd) : Ontfangen (in ondertrouw) den 17 Maert 1612: Cornelis Jansz. (Coster), wonachtich tot Stolck (Stolwijk) met

                 Marigje Maertens (de Gruyter), van Berkoude (Berkenwoude). Atestatie gegeven.


                  In het Oud Notarieel Archief van Gouda vond ik de volgende akten. volgnummer 57, folio 103, datum 3 maart 1603, notaris Cornelis Jorisz. Boslandt.
                  In manieren ende opte conditien hier naer... soo heeft Cornelis Jansz. Raemburger verkocht ende vercoopt mits.. Cornelis Jansz, wonende to Stolwijk, die deselve coop accepteerde

                  een huys ende erve staende en gelegen op..straet binnen deser stede van der Goude, belend aan noort Lambert Henricx etc.onderteyckent op te III marty anno XVI en drie.


                  Cornelis Jansz. Coster zal 9 jaar later trouwen met Marigje Maertens de Gruyter uit welk huwelijk rond 1615 Aert Cornelisz. Coster geboren word. Hij trouwde circa 1640

                   met Annigje, dochter van Lambert Henricx.


                  Zowel verkoper als koper tekenen als Cornelis Jansen en Cornelis Jansz.


                  ONA GOUDA, volgnummer 6, folio 34, Notaris R. Vlack.
                   Compareerde Maerten Jansz. de Gruijter eertijdts secretaris tot Berckou (Berkenwoude), ende constitueerde Cornelis Jorisz. Boslandt, procureur voor de Gerechte

                  deser stede van der Goude, omme sijn recht te bewaren op en tegens. etc.


                  den XXIIII Novembris 1605. Ondertekend door notaris R. Vlack, getuige Frans Pietersz Versijde en Maerten Jansz. de Gruijter.
                  Maerten Jansz. de Gruijter zet niet alleen zijn naam. Onder zijn naam 4 letters met een streep er door heen.
                  Door zijn naam een merkteken. Een driehoek met 4 bladen eraan en ik de 4 bladen een Z. Onder dit merk een krul. Een beide zijden van het merk ook tekens.
                  ONA GOUDA, volgnummer 57, folio 269. Notaris Cornelis Jorisz. Boslandt. Maerten Jansz. de Gruijter heeft geconstitueert en machtich ghemaekt etc. op te lesten meij 1610.
                  Opnieuw hieronder het bijzondere huismerk door de naam van Maerten Jansz. de Gruijter heen. Weer met de 4 tekens eronder met een streep erdoor.
                  ONA GOUDA, volgnummer 6, folio 89, notaris Cornelis van de Houff.
                  Compareerde Maerten Jansz. de Gruijter, wonende tot Leckerkerck, constitueert Michel Tirnvlist (?) Vlocq omme sijn recht te bewaaren open teggens etc.
                  Actum XXIII Novembris 1613.
                  Opnieuw het zelfde huismerk door de naam van Maerten Jansz. de Gruijter etc.
                  ONA GOUDA, volgnummer 71, folio 107, notaris Reinier Cornelisz. Coolwijck.
                  Compareerde Maerten Jansz. Gruijter wonende tot Leckerkerck en constitueerde Arije (?) Thonisz. etc.
                  Gegeven tot Leckerkerck VII Februari 1618.
                  Raar genoeg geen handtekening van Maerten Jansz. Gruijter.
                  met vriendelijke groeten.
                   Wilco van der Knaap
.

                     Uit dit huwelijk één zoon.

 

Generatie VIII

 

 

VIIIa.        Dirck Maertensz Mick, zn. van Maartens Pieters Mick (VIIa) en Baertje Willems,

           tr. in 1650 met

                 Claertgen Joosten Neut van der

                 Claertgen hertr. in 1675 te.Waarder.

 

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Jannigje Dirkse Mick  trouwt 1678.

2.              Willem Gruijter  trouwt 1679.

3.              Aeltje Gruijter   trouwt 1684.

4.              Ariaentje Gruijter  trouwt 1688.

 

VIIIb.        Jan Maartensz Gruyter de, zn. van Maartens Pieters Mick (VIIa) en Baertgen Bouwensdr, geb. circa 1620, schoenlapper, ovl. (hoogstens 73 jaar oud) te Berkenwoude voor 6 jul 1693,

              tr. (ongeveer 30 jaar oud) in 1650 met

                 Annigje Willems, dr. van Willem Jan Wouters en Neeltje Barents, ovl. tussen 6-7-1693 en 10-7-1702.

                 Jan Maertensz de Gruyter, geb. ca. 1626 (37 jaar oud op 28-9-1663, ona Dordrecht 200 fol. 275).
                 Op 21-6-1688 (ora Berkenwoude 10 fol 80vo.) verkopen Bouwen en Jan Maertensz de Gruijter en de kinderen van Maerten Pietersz en Baertgen Willems, beide zal, aan

                 Willem Pietersz Cock een huis in het dorp in de kerkstraat.

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Barend Jansz Gruiter de, geb. te Berkenwoude in 1650, ovl. (ongeveer 56 jaar oud) te Lekkerkerk op 12 dec 1706, volgt IX.

2.              Ellert Jans Gruijter de,

           tr. in 1680 met

                  Machteltje Gorisdr

3.              Pieter Jans Gruijter de,

           tr. in 1675 met

                  Marrigje Pieters Hoogenboom

4.              Willem Jans Gruyter de

         tr. in 1678 met

                 Neeltje Pieters Roest

5.              Neeltje Jans Gruijter de

             tr. in 1686 met

                 Cornelis Goverts Bosman

6.              Pieter (kleijn Piet) Jans Gruijter de

        tr. in 1682 met

                  Neeltje Abrahams

 

VIIIc.        Willem Dirksz Gruijter de, zn. van Dirk Pietersz. Mick (VIIb) en N N, geb. te Berkenwoude in 1655, ovl. (ongeveer 86 jaar oud) te Driebruggen op 24 jun 1741,

                 begr. te Waarder,

           otr. (ongeveer 24 jaar oud) te Waarder op 8 okt 1679 met

                 Pietertje Cornelis Hogeveen geb. te Gouwsluis, ovl. te Driebruggen, begr. te Waarder op 25 okt 1728

                 274. Willem Dirksz. Gruijter, geboren Berkenwoude ca 1655, overleden Drieburggen, begraven Waarder 24 juni 1741. ondertrouw Waarder 8 oktober 1679

                 275. Pietertje Cornelis Hogeveen, geboren Gouwsluis, overleden Drieburggen, begraven Waarder 25 oktober 1728.

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Aeltje Willems Gruijter de, geb. te Driebruggen, begr. te Waarder op 29 jan 1773,

           tr. (Gerrit ongeveer 27 jaar oud) te Waarder op 14 jan 1714 met

                 Gerrit Dirksz Neut van der, geb. te Lange Weide, ged. te Waarder op 20 jan 1686, ovl. (78 jaar oud) te Driebruggen, begr. te Waarder op 24 apr 1764.

 

VIIId.        Jan Dircxz Mick, zn. van Dirk Pietersz. Mick (VIIb) en N N, ovl. overl. tussen 22-11-1692 en 1707,

            tr. (1) met

                  Grietje Jacobs

                 Op 10-4-1675 (Idem) geven Jan Dircksz v.h.s. en mede als oom en voocht van Aeltie en Neeltie Abrams, kk. van Jaepje Dircxdr, te kennen, dat haer vader en grootvader

                 Dirck Pietersz Mick deser werelt was comen te overlijden en gemerckt desselfs,enichvuldige lasten en schulden verclaerden derhalve de vn. boedel van haer vader en grootvader

                  te repudieren en haer selve vandien ten enenmale te ontslaan. Schout en gesworenen verclaren den boedel te abandonneren en repudieren en stellen curateurs aan.

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Jacob Jansz Mick

                 trouwt1693

                 Op 6-10-1694 (Gem. Arch. Rotterdam, Gem. Capelle a/d IJssel 3088 fol. 123) machtigen Jacob Jansz Mick, won. te Lekkerkerk, en Marrigje Jans Mick, won. in de Achterbroek,

                  een procureur in hun zaak tegen Leentje en Jan Cornelisz Evegroen in de Achterbroek.

                 In 1707(ora Berkenwoude 10 fol 184vo, exacte datum daar opzoeken) verkopen Jacob Jansz Mick, won. in Beyerse, Arie Schaars getrouwd met Marrigje Jans Mick en

                 Jan Willemsz van der Zijde getrouwd met Jaepje Jans Mick, kinderen en erfgenamen van Jan Dircksz Mick, aan Cornelis Ariensz Boer 1 m. land in het oosteinde van Berkenwoude.

2.              Marrigje Jans Micktrouwt ca. 1690.

3.              Jaepje Jans Mick     trouwt 1684.

 

                 Jan Dircxz Mick,

          tr. (2) te Berkenwoude op 17 sep 1679 met

                  Meijnsje Jans, geb. Jongedochter in Beyerse.

                 Jan Dircxz Mick en Meijnsje Jans

                 . Hij was toen wedr. van Grietje Jacobs, won. in de Achterbroek.

              

 

Generatie IX

 

 

IX.            Barend Jansz (Barent, Jan) Gruiter de, zn. van Jan Maartensz Gruyter de (VIIIb) en Annigje Willems, geb. te Berkenwoude (Lekkerkerk) in 1650 (1655),

                 ovl. (ongeveer 56 jaar oud) te Lekkerkerk op 12 dec 1706,

              tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 20 jaar oud) (1) op 31 mrt 1680 met

                  Aechje(Aagie) Pauwelsdr Jong de, dr. van Pauwel Janse en Lijsbeth Huyberts, geb. te Lekkerkerk circa 1660, ovl. (ongeveer 54 jaar oud) te Lekkerkerk op 14 feb 1714.

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Paulus Gruiter de, geb. op 7 sep 1681.

2.              Willem Barendsz Gruiter de, ged. te Lekkerkerk op 15 apr 1686, volgt Xa.

3.              Martijntje Gruiter de, geb. op 14 dec 1687,

          tr. met

                Willem van der Velde

4.              Jan Barentze Gruiter de, ged. te Lekkerkerk op 28 feb 1690, volgt Xb.

5.              Willem Gruiter, geb. te Lekkerkerk op 15 apr 1686, ovl. (71 jaar oud) te Lekkerkerk op 4 nov 1757, volgt Xc.

 

                 Barend Jansz (Barent, Jan) Gruiter de,

          tr. (2) met

                Aukje ??? Douwdes

 

Generatie X

 

Xa.           Willem Barendsz Gruiter de, zn. van Barend Jansz Gruiter de (IX) en Aechje(Aagie) Pauwelsdr Jong de, ged. te Lekkerkerk op 15 apr 1686, Lijndraaier,

            tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 26 jaar oud) op 29 nov 1711 met

                Aeltje Cornelis Captein, dr. van Cornelis Jacobsz Captein en Helena Cornelis Swartbol, ged. te Lekkerkerk op 20 dec 1684.

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Cornelis Willemsz Gruiter de, ged. te Lekkerkerk op 23 okt 1712, Lijndraaier, assistent Brandmeester Lekkerkerk, ovl. (ongeveer 84 jaar oud) te Lekkerkerk op 23 mrt 1797,

            otr. (ongeveer 26 jaar oud) (1) te Lekkerkerk op 26 jun 1739 met

                 Lijntje Lambertse Wal van der

         otr. (resp. ongeveer 57 en ongeveer 39 jaar oud) (2) te Lekkerkerk op 21 jan 1770 met

                 Meijnsje Moret, ged. te Krimpen a/d Lek op 21 jan 1731.

2.              Hendrikje Gruiter de, ged. te Lekkerkerk op 8 sep 1720,

           tr. (ongeveer 32 jaar oud) (1) te Lekkerkerk op 15 okt 1752 met

                  N N

          tr. (ongeveer 35 jaar oud) (2) te Lekkerkerk op 25 jul 1756 met

                  Dirck Borsje

3.              Barend Willemszoon Gruiter de geb. te Lekkerkerk op 11 jun 1724, ovl. (74 jaar oud) te Lekkerkerk op 6 jan 1799, volgt XIa.

 

Xb.           Jan Barentze (Jan Barentze) Gruiter de (Swart), zn. van Barend Jansz Gruiter de (IX) en Aechje(Aagie) Pauwelsdr Jong de,

                 geb. Capt. Yemands Steeg In Den Groenendaal, ged. te Lekkerkerk op 28 feb 1690,

        otr. (1) te Rotterdam op 3 nov 1711, tr. (ongeveer 21 jaar oud) te Rotterdam op 18 okt 1711 (15 mrt 1705) met

                  Barber Jans Houbrake / Outbraeke, geb. wonend: Capt. Yemands Steeg In Den Groenendaal, begr. te Rotterdam op 11 dec 1726.

                 Bruidegom Jan Barentze de Gruijter, jongeman Leckerkerk, wonend:
                 Bruid Barber Jans Houbrake, weduwe van Jan Barentze Swart Rotterdam.               
                 Datum trouwen 03-11-1711.
                 Datum ondertrouw 18-10-1711.
                 Dig arch Rotterdam
.

                 Overledene           Barber Jans.
                 Huisvrouw van      Johannes de Gruijter.
                 Plaats         Rotterdam.
                 Datum begraven   11-12-1726.
                 Opmerkingen        overledene liet na 3 minderjariger

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              N.N. Gruijter de, geb. in 1712, begr. te Rotterdam op 19 sep 1717.  Opmerkingen   Kaptijn Neuwmansteegje; overledene was 5 jaar.

2.              Barent Gruter de, ged. te Rotterdam op 28 jul 1712 Bron DTB Rotterdam Doop gereformeerd (getuige: Getuige Barber Jurijaense).  Wonende in Capteijn Jemansteegh.

3.              Jan Gruijter de, geb. Wonende capteijn Niemantsteegh, ged. te Rotterdam op 9 sep 1714 (getuige: Getuige Jacob Franse   Geertruij Jans  Barber Jurjaanse).

4.              Marijtie Gruiter de geb. Wonende Capetijn Ymantsteegh, ged. te Rotterdam op 13 sep 1716 (getuige: Getuige Cornelia Houbrake Barber Juriaans).

5.              N.N. N.N. Gruiter dexe "Gruiter de:N.N. N.N. *1717", geb. in 1717 Opmerkingen Kapteijn neuw Mansteegje; overledene was 11 maanden, begr. op 1 sep 1717.

6.              Jan Gruiter de, geb. Wonende in de Swaenesteegh, ged. te Rotterdam op 14 feb 1723 (getuige: Getuige Willem Engeelf Martijntje de Gruijter  Geertruijd Jans).

 

                 Barber Jans Houbrake / Outbraeke,

         tr. (1) te Rotterdam op 21 okt 1698 met

                 Jan Claesse Schalkwijk, ovl. in 1702.

                 Zij is weduwe van Jan Claesse Schalkwijk (ovl. 1702), met wie zij trouwde op dinsdag 21-10-1698 in Rotterdam.

                 Zij trouwde voorheen op dinsdag 16-10-1703 in Rotterdam met Jacob Moses de Roij.

                  Zij trouwde voorheen op zondag 15-03-1705 in Rotterdam met Jan Barents Swart.

                 Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

                 Barber Jans Houbrake / Outbraeke

           tr. (2) te Rotterdam op 16 okt 1703 met

                  Jacob Moses Roij de

 

                 Jan Barentze (Jan Barentze) Gruiter de (Swart), otr. (ongeveer 37 jaar oud) (2) te Rotterdam op 1 apr 1727

                 Notitie bij het huwelijk van Jan en Jacomijntje: Bruidegom Johannis de Gruijter, weduwnaar van, wonend: Swanesteeg met

                 Jacomijntje Berg van den

 

                 Jacomijntje  Berg van den,

           tr. (1) te Rotterdam op 22 jun 1723 met

                 Gangert Watering van de

 

 

                 Jan Barentze (Jan Barentze) Gruiter de (Swart), otr. (3) te Rotterdam op 13 mrt 1742 04-08-1722 in Rotterdam met Joost Martinusse van den Heuvel.

                Zij is weduwe van Gillis Jans de Klerk (ovl. 1741), met wie zij trouwde op dinsdag 07-02-1736 in Rotterdam,

           tr. (ongeveer 51 jaar oud) te Rotterdam op 25 feb 1742 met

                 Pieternelletje Pieters Nuskus

                 Bruidegom             Jan de Gruijter, weduwnaar van Lekkerkerk, wonend: Stinksloot,

                 Bruid          Pieternelletje Nuskus, weduwe van Gillis de Klerk Gorkum, wonend: Stinksloot

                 Plaats

                 Datum trouwen     13-03-1742

                 Datum ondertrouw            25-02-1742.

 

 

                 Pieternelletje Pieters Nuskus

          tr. (1) te Rotterdam op 7 feb 1736 met

                 Gillis Klerk de geb. te Gorkum.

.

 

                 Jan Barentze (Jan Barentze) Gruiter de (Swart),

         tr. (4) met

                 Barbera Jans Heiden Van der

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Lucretia Gruijter de, ged. te Rotterdam op 5 feb 1719 Getuige Lucretia van der Heijde  Geertruij Jans Houtbraken.

                 Wonende          Agter 't Clooster in de Swanesteeg

                 Bron      DTB Rotterdam Doop gereformeerd.

 

Xc.           Willem Gruiter, zn. van Barend Jansz Gruiter de (IX) en Aechje(Aagie) Pauwelsdr Jong de, geb. te Lekkerkerk op 15 apr 1686, ovl. (71 jaar oud) te Lekkerkerk op 4 nov 1757,

           tr. met

                 Aaltje Kaptein, dr. van Cornelis Jacob Kaptein en Helena Cornelis, geb. te Lekkerkerk op 20 dec 1684, ovl. (42 jaar oud) te Lekkerkerk op 30 jul 1727.

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Cornelis Willems Gruiter, geb. te Lekkerkerk op 23 okt 1712, ovl. (84 jaar oud) te Lekkerkerk op 23 mei 1797, volgt XIb.

 

Generatie XI

 

 

XIa.          Barend Willemszoon Gruiter de, zn. van Willem Barendsz Gruiter de (Xa) en Aeltje Cornelis Captein, geb. te Lekkerkerk op 11 jun 1724,

                 ovl. (74 jaar oud) te Lekkerkerk op 6 jan 1799

                 Groene Hart Archieven

                 inventarisnummer 5

                 bladzijde 140

                 datum 06-01-1799

                 naam Barend de Gruiter

                 aangever Willem de Gruiter (zoon)

                 annotatie Klasse: 3,

            tr. (resp. 28 en 24 jaar oud) te Lekkerkerk op 27 aug 1752 met

                 Marrigje Hals van de, dr. van Gerrit Hals den en Annigje Mijde van der, geb. te Lekkerkerk op 23 jan 1728 1729, ovl. (63 jaar oud) te Lekkerkerk op 29 mrt 1791.

                 Uit dit huwelijk 9 kinderen:

1.              Gerrit Gruiter de, geb. op 7 jul 1754, ovl. (89 jaar oud) te Lekkerkerk Leeftijd: 89 op 27 dec 1843 Aktenummer: 46.

2.              Aaltje Barentse (Aaltje Barentse) Gruiter de, ged. NH te Lekkerkerk op 11 jul 1756, begr. te Hillegersberg Buiten:kleed van 2 Gulden op 5 jan 1808,

             tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 25 jaar oud) te Lekkerkerk op 8 feb 1778 met

                 Joost Klaasze Swart de, zn. van Claas Joosten Swart de en Neeltje Buys, ged. NH te Lekkerkerk op 22 okt 1752 (getuige: Annigje joosten), Werkman.

                 Bron Nationaal Archief Den Haag.
                 Doopboek Lekkerkerk no. 4 blz 153.
                 Woonplaatsen Rotterdam.
                 Notitie bij Joost Klaasze: Werkman, woonplaatsen: Rotterdam.

 

                Zie ook  http://members.chello.nl/j.zwart13/parenteel_van_symon_per_generati.htm


                  Joost Klaaszn is 16-07-1798 verhuisd naar Hillegersberg. Rond de verhuisdatum van Joost Klaaszn was de grond in Lekkerkerk zeer schraal, men was toen juist klaar met de

                  drooglegging van het verveende gebied tussen Hillegersberg en Gouda.

                  De armoede rond Lekkerkerk zal hem noodgedwongen hebben doen besluiten om zijn geluk elders te zoeken, op de nieuwe gronden rond Hillegersberg.

                  Dit moet gelukt zijn want ongeveer een jaar na zijn verhuizing is ook zijn gezin overgekomen naar Hillegersberg op 15-11-1799 (bron: verhuisde gezinnen uit de Krimpenerwaard).

                 Bron Nat. Arch. Den Haag Trouwboek Lekkerkerk No. 7 blz 57.

                 Uit dit huwelijk 10 kinderen.

3.              Willemijntje Gruiter de ged. te Lekkerkerk op 22 jan 1758, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) te Lekkerkerk Leeftijd: 61 in 1819 Aktenummer: 31,

           tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 27 jaar oud) te Lekkerkerk op 17 jun 1781 met

                Teunis Boom den, zn. van Cornelis Boom de en Lijntje Neef, ged. te Lekkerkerk op 20 feb 1754, ovl. (ongeveer 48 jaar oud) op 21 aug 1802.

                Uit dit huwelijk één zoon.

4.              Annigje Gruiter de, ged. te Lekkerkerk op 22 mrt 1761, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Lekkerkerk Leeftijd: 69 op 13 nov 1830 Aktenummer: 43,

           tr. (ongeveer 22 jaar oud) te Lekkerkerk op 17 aug 1783 met

                 Arie Stam Uit dit huwelijk 4 kinderen.

5.              Willem Barendszoon Gruiter de, ged. te Lekkerkerk op 28 nov 1762, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) in 1834, volgt XIIa.

6.              Lena Gruiter de, ged. te Lekkerkerk op 8 apr 1772 Notitie bij de geboorte van Lena: Doopboek Lekkerkerk 4 - 194, ovl. (ongeveer 37 jaar oud) te Lekkerkerk op 2 jun 1809

                 (getuige: overleden 02-06-1809 te Lekkerkerk.

                 Getuigen:

                 Cornelis Viering, 34 jaar, buitengewoon gerechtsdienaar, wonende Nieuwerkerk aan den IJssel,

                 Johannis Gerardus Blok, 26 jaar, buitengewoon gerechtsdienaar, wonende Nieuwerkerk aan den IJssel,

                 Lourens Buskens, 26 jaar, buitengewoon gerechtsdienaar, wonende Nieuwerkerk aan den IJssel

                 en

                 Arij van den Toorn, 66 jaar, veldwachter, wonende Nieuwerkerk aan den IJssel),

          tr. (resp. ongeveer 22 en 20 jaar oud) te Lekkerkerk op 16 nov 1794 met

                  Eldert Louwrenszoon Ouweneel, zn. van Louwrens Cornelis Ouweneel en Aaltje Dullaart, geb. te Capelle a/d Ijssel op 24 jul 1774,

                   ovl. (26 jaar oud) te Nieuwerkerk a/d Ijssel op 20 aug 1800.

                   Uit dit huwelijk 4 kinderen.

7.              Aaltje Gruiter de, geb. te Lekkerkerk in 1753, ovl. (ongeveer 3 jaar oud) te Lekkerkerk in 1756.

8.              Jacoba Gruiter de, geb. te Lekkerkerk in 1765, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) Leeftijd: 82 op 24 sep 1847 Aktenummer: 61,

           tr. met

                 Pieter Stam

9.              Jan Gruiter de, geb. te Lekkerkerk in 1770.

 

XIb.          Cornelis Willems Gruiter, zn. van Willem Gruiter (Xc) en Aaltje Kaptein, geb. te Lekkerkerk op 23 okt 1712, ovl. (84 jaar oud) te Lekkerkerk op 23 mei 1797,

           tr. (resp. 26 en ongeveer 24 jaar oud) (1) te Lekkerkerk op 26 jun 1739 met

                Lijntie Lambert Wal van der, geb. te Lekkerkerk circa 1715, ovl. (ongeveer 54 jaar oud) te Lekkerkerk op 28 feb 1769.

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Johannes Gruiter, geb. te Lekkerkerk op 1 mei 1740, ovl. (49 jaar oud) te Lekkerkerk op 26 okt 1789, volgt XIIb.

2.              Aaltie Gruiter, geb. te Lekkerkerk op 24 jan 1743, ovl. (79 jaar oud) te Lekkerkerk op 13 mrt 1822.

 

                 Cornelis Willems Gruiter

          tr. (resp. 57 en 38 jaar oud) (2) te Lekkerkerk op 12 jan 1770 met

                 Meijnsie Mouret dr. van Wouter Mouret en Maria Arien Koning de, geb. te Lekkerkerk op 21 okt 1731.

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Willem Cornelisz Gruiter, geb. te Lekkerkerk op 10 feb 1771, ovl. (87 jaar oud) te Lekkerkerk op 19 aug 1858, volgt XIIc.

 

Generatie XII

 

 

XIIa.         Willem Barendszoon Gruiter de, zn. van Barend Willemszoon Gruiter de (XIa) en Marrigje Hals van de, ged. te Lekkerkerk op 28 nov 1762, Touwslager,

                  ovl. (ongeveer 71 jaar oud) Leeftijd: 71 in 1834 Aktenummer: 4,

            tr. met

                  Neeltje Cornelisdr Boom de, dr. van Cornelis Boom de en Lijntje Neef, ged. te Lekkerkerk op 9 apr 1775, ovl. (ongeveer 37 jaar oud) te Lekkerkerk op 21 jan 1813.

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Lijntje Gruiter de, geb. te Lekkerkerk op 28 jan 1797, ged. te Lekkerkerk op 5 feb 1797, ovl. (69 jaar oud) te Lekkerkerk op 13 apr 1866,

            tr. (resp. 17 en ongeveer 23 jaar oud) te Lekkerkerk op 28 jun 1814 met

                Dirk Hogenboesem, zn. van Pieter Jacobsz Hogenboesem en Neeltje Jansse Dekker, ged. te Lekkerkerk op 19 jan 1791, Schipper, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Lekkerkerk op 28 mrt 1869.

                Uit dit huwelijk 13 kinderen.

2.              Cornelis Gruiter dexe "Gruiter de:Cornelis *1800", ged. te Lekkerkerk op 20 okt 1800, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Lekkerkerk op 26 okt 1866, volgt XIIIa.

3.              Janna Gruijter de (Gruiter de), ged. op 9 feb 1803,

           tr. (resp. ongeveer 20 en 22 jaar oud) op 10 feb 1823 met

                 Pieter Zoest van, zn. van Jan Zoest van en Lijntje Gruiter, geb. te Lekkerkerk op 23 mrt 1800, ovl. (42 jaar oud) te Lekkerkerk op 26 sep 1842.

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen.

4.              Teuna Gruijter de, ged. te Lekkerkerk op 23 mei 1805, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) te Lekkerkerk Leeftijd: 81 op 25 okt 1885 Aktenummer: 58,

             tr. (resp. ongeveer 18 en 21 jaar oud) te Lekkerkerk op 24 mei 1823 Aktenummer: 7 met

                Lucas Zoest van, zn. van Jan Soest van geb. te Lekkerkerk op 25 feb 1802, Smit Smit, ovl. (65 jaar oud) te Lekkerkerk Leeftijd: 65 op 30 aug 1867 Aktenummer: 68.

                Uit dit huwelijk 9 kinderen.

5.              Jan Gruijter de, geb. te Lekkerkerk in 1808, volgt XIIIb.

 

XIIb.         Johannes Gruiter, zn. van Cornelis Willems Gruiter (XIb) en Lijntie Lambert Wal van der, geb. te Lekkerkerk op 1 mei 1740, ovl. (49 jaar oud) te Lekkerkerk op 26 okt 1789,

             tr. (24 jaar oud) te Lekkerkerk op 15 jan 1765 met

                 Maria Lambrechts Hofman

                 Uit dit huwelijk 10 kinderen:

1.              Lijntje Gruiter, geb. te Lekkerkerk op 21 jul 1765, ovl. (61 jaar oud) te Lekkerkerk op 6 jul 1827,

           tr. met

                  Jan Zoest van, zn. van Pieter Zoest van en Barbara Lok geb. te Lekkerkerk op 27 jul 1766, ovl. (64 jaar oud) te Lekkerkerk op 14 dec 1830.

                   Uit dit huwelijk 6 kinderen.

2.              Lammert Johannisse Gruijter, geb. te Lekkerkerk op 2 nov 1766, ovl. (81 jaar oud) te Lekkerkerk op 28 apr 1848, volgt XIIIc.

3.              Antje Gruiter, geb. te Lekkerkerk op 28 okt 1768, ovl. (één week oud) te Lekkerkerk op 4 nov 1768.

4.              Cornelis Gruiter, geb. te Lekkerkerk op 11 aug 1771.

5.              Willem Gruiter, geb. te Lekkerkerk op 20 jun 1773.

6.              Willem Gruiter, geb. te Lekkerkerk op 13 nov 1774, ovl. (57 jaar oud) te Lekkerkerk op 7 mrt 1832.

7.              Cornelia Gruiter, geb. te Lekkerkerk op 22 sep 1776, ovl. (4 maanden oud) te Lekkerkerk op 10 feb 1777.

8.              Wouter Gruiter, geb. te Lekkerkerk op 29 nov 1778, ovl. (37 jaar oud) te Lekkerkerk op 28 nov 1816, volgt XIIId.

9.              Johannes Gruiter geb. te Lekkerkerk op 20 mei 1781, ovl. (65 jaar oud) te Lekkerkerk op 14 jun 1846.

10.            Arie Gruiter, geb. te Lekkerkerk op 31 aug 1783, ovl. (71 jaar oud) te Lekkerkerk op 25 sep 1854.

 

XIIc.         Willem Cornelisz Gruiter, zn. van Cornelis Willems Gruiter (XIb) en Meijnsie Mouret, geb. te Lekkerkerk op 10 feb 1771, ovl. (87 jaar oud) te Lekkerkerk op 19 aug 1858,

            tr. (resp. ongeveer 18 en ongeveer 20 jaar oud) in 1790 met

                 Geertruid Werden van der Ook Weiden, geb. te Krimpen a d Lek in 1770, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) op 28 feb 1836.

                 Uit dit huwelijk 11 kinderen:

1.              Mensje Gruiter, geb. te Lekkerkerk op 22 dec 1792, ovl. (23 dagen oud) te Lekkerkerk op 14 jan 1793.

2.              Arie Gruiter, geb. te Lekkerkerk op 4 nov 1793, ovl. (17 dagen oud) te Lekkerkerk op 21 nov 1793.

3.              Mensje Gruiter, geb. te Lekkerkerk op 16 aug 1794, ovl. (21 jaar oud) te Lekkerkerk op 7 jan 1816.

4.              Arie Gruiter, geb. te Lekkerkerk op 22 aug 1797, volgt XIIIe.

5.              Cornelis Willemse Gruiter, geb. te Lekkerkerk op 4 feb 1800, ovl. (36 jaar oud) te Lekkerkerk op 26 feb 1836.

6.              Jan Gruiter, geb. te Lekkerkerk op 8 nov 1801, ovl. (78 jaar oud) te Lekkerkerk op 8 dec 1879, volgt XIIIf.

7.              Adrianus Gruiter, geb. te Lekkerkerk op 30 nov 1803, ovl. (83 jaar oud) te Lekkerkerk op 17 sep 1887,

          tr. (resp. 46 en ongeveer 35 jaar oud) te Lekkerkerk op 8 aug 1850 Aktenummer: 21 met

                Maria Elisabeth Roberts dr. van N.N. en Judith Elisabeth Roberts, geb. te Lekkerkerk in 1815.

8.              Adriana Gruiter, geb. te Lekkerkerk op 19 aug 1806, ovl. (54 jaar oud) te Lekkerkerk op 23 feb 1861,

            tr. (resp. 20 en ongeveer 25 jaar oud) te Lekkerkerk op 1 mrt 1827 Aktenummer: 6 met

                 Jan Kalkman, zn. van Gijsbert Kalkman en Geertie Luit, geb. te Charlois in 1802.

9.              Jacomijntje Gruiter, geb. te Lekkerkerk op 13 apr 1808, ovl. (29 jaar oud) te Lekkerkerk op 12 apr 1838.

10.            Wouter Gruiter, geb. te Lekkerkerk op 11 aug 1810, ovl. (5 jaar oud) te Lekkerkerk op 28 okt 1815.

11.            Willem Gruiter, geb. op 9 feb 1812, ovl. (24 dagen oud) te Lekkerkerk op 4 mrt 1812.

 

Generatie XIII

 

 

XIIIa.        Cornelis Gruiter de, zn. van Willem Barendszoon Gruiter de(XIIa) en Neeltje Cornelisdr Boom de, ged. te Lekkerkerk op 20 okt 1800,

                  ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Lekkerkerk Leeftijd: 66 op 26 okt 1866 Aktenummer: 109 Leeftijd: 66,

           tr. met

                  Elizabeth (Lijsbeth ) Vuuren van, dr. van Arie Vuuren van en Maria Oudsten den, geb. te Lekkerkerk op 15 nov 1801, ovl. (61 jaar oud) te Lekkerkerk op 30 mei 1863 Aktenummer: 33.

                 Uit dit huwelijk 10 kinderen:

1.              Neeltje Gruiter de, geb. in 1820,

            tr. (beiden ongeveer 23 jaar oud) te Lekkerkerk op 27 apr 1843 Aktenummer: 2 met

                 Leendert Hogenboezem, zn. van Marijnis Hogenboezemx en Lijntje Boom de, geb. in 1820.

                  Uit dit huwelijk 2 kinderen.

2.              Willem Gruijter de, geb. te Lekkerkerk in 1822, ovl. (ongeveer 45 jaar oud) op 29 jun 1867, volgt XIVa.

3.              Maria Gruiter de, geb. te Lekkerkerk op 12 apr 1824 Aktenummer: 22.

4.              Arij Gruiter de, geb. te Lekkerkerk op 1 feb 1827, ovl. (47 jaar oud) te Lekkerkerk op 31 mei 1874, volgt XIVb.

5.              Lijntje Gruiter de, geb. te Lekkerkerk op 28 mei 1829 Aktenummer: 29, ovl. (86 jaar oud) te Lekkerkerk Leeftijd: 86 op 1 apr 1916 Aktenummer: 23,

            tr. (resp. 23 en ongeveer 28 jaar oud) te Lekkerkerk op 28 aug 1852 Aktenummer: 15 met

                 Kornelis ook Cornelis Graaf van der, zn. van N. N. en Maria Graaf van der, geb. te Lekkerkerk in 1824.

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen.

6.              Elizabeth Gruiter de, geb. te Lekkerkerk op 15 okt 1832 Aktenummer: 45,

           tr. (resp. 20 en ongeveer 28 jaar oud) te Lekkerkerk op 23 jul 1853 Aktenummer: 6 met

                 Paulus Rodenbach, zn. van Arij Rodenbach en Adriana Velzen van, geb. te Lekkerkerk in 1825.

                 Uit dit huwelijk 2 dochters.

7.              Gerrit Gruijter dexe "Gruijter de:Gerrit *1835", geb. te Lekkerkerk op 10 okt 1835, ovl. (73 jaar oud) te Lekkerkerk op 19 apr 1909, volgt XIVc.

8.              Teunis Gruiter de, geb. te Lekkerkerk op 26 jan 1839, ovl. (67 jaar oud) te Lekkerkerk op 3 dec 1906, volgt XIVd.

9.              Cornelis Gruijter de, geb. te Lekkerkerk op 20 feb 1843 Aktenummer: 19, ovl. (25 jaar oud) te Lekkerkerk Leeftijd: 26 op 7 jan 1869 Aktenummer: 3,

            tr. (resp. 24 en ongeveer 23 jaar oud) te Lekkerkerk op 27 apr 1867 Aktenummer: 8 met

                Elisabeth Oudsten den, dr. van Cornelis Oudsten den en Lijntje Vos de, geb. te Lekkerkerk in 1844.

10.            Gruiter de, geb. te Lekkerkerk op 26 jan 1839 Aktenummer: 4.

 

XIIIb.        Jan Gruijter de, zn. van Willem Barendszoon Gruiter de (XIIa) en Neeltje Cornelisdr Boom de, geb. te Lekkerkerk in 1808,

            tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 25 jaar oud) te Lekkerkerk op 20 jun 1832 Aktenummer: 8 met

                Stijntje Verboom dr. van Bastiaan Verboom en Neeltje Slingerland, geb. te Lekkerkerk in 1807, ovl. (ongeveer 94 jaar oud) te Lekkerkerk Leeftijd: 94 op 5 jan 1901 Aktenummer: 2.

                 Uit dit huwelijk 10 kinderen:

1.              Neeltje Gruiter de, geb. te Lekkerkerk op 31 dec 1832 Aktenummer: 62.

2.              Neeltje Gruiter de, geb. te Lekkerkerk in 1833, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Lekkerkerk Leeftijd: 70 op 29 jan 1903 Aktenummer: 7,

           tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 18 jaar oud) te Lekkerkerk op 5 mei 1861 Akte No 7 met

                  Teunis Tom zn. van Dirk Tom en Adriana Koot, geb. te Moordrecht in 1843.

3.              Willempje Gruijter de, geb. te Lekkerkerk op 14 apr 1834 Aktenummer: 22.

4.              Willempje Gruijter de, geb. te Lekkerkerk op 29 aug 1836 Aktenummer: 38, ovl. (26 jaar oud) te Dubbeldam Leeftijd: 28 op 15 mrt 1863 Aktenummer: 17,

           tr. (resp. 25 en ongeveer 29 jaar oud) te Lekkerkerk op 29 jun 1862 Aktenummer: 18 met

                Roelof Pieter Brugge van der, zn. van Pieter Brugge van der en Hendrina Post, geb. te Lekkerkerk in 1833.

 

5.              Willem Gruijter de, geb. te Lekkerkerk in 1837,

             tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 21 jaar oud) (1) te Lekkerkerk op 3 apr 1859 Aktenummer: 4 met

                 Paulina Johanna Smits, dr. van Gerardus Smits en Eva Geertruida Luiten, geb. te Lekkerkerk in 1838. Uit dit huwelijk geen kinderen,

          tr. (resp. ongeveer 37 en ongeveer 40 jaar oud) (2) te Lekkerkerk op 29 apr 1874 Aktenummer: 11, (gesch. te Rotterdam op 30 jun 1893) met

                 Jacomina Adriana Luijten, dr. van Marinus Luijten en Elisabeth Tom geb. te Lekkerkerk in 1834

6.              Barend Gruijter de, geb. te Lekkerkerk op 28 mei 1838 Aktenummer: 46, ovl. (58 jaar oud) te Lekkerkerk Leeftijd: 59 op 24 mei 1897 Aktenummer: 27,

             tr. (resp. 43 en ongeveer 31 jaar oud) te Ridderkerk op 28 apr 1882 Aktenummer: 11 met

                 Dirkje Stolk, dr. van Johannes Stolk en Mijntje Benschop, geb. te Stormpolder in 1851.

7.              Jan Jacobus Gruijter de, geb. te Lekkerkerk op 24 sep 1841 Aktenummer: 63,

          tr. (resp. 25 en ongeveer 24 jaar oud) te Lekkerkerk op 24 sep 1866 Aktenummer: 30 met

                Jacomina Adriana Luijten, dr. van Marinus Luijten en Elizabeth Tom, geb. te Lekkerkerk in 1842.

8.              Teunis Gruijter de, geb. te Lekkerkerk op 23 mrt 1844 Aktenummer: 25, ovl. (3 maanden oud) te Lekkerkerk op 20 jul 1844 Aktenummer: 37.

9.              Teuna Gruijter de, geb. te Lekkerkerk op 25 jul 1845 Aktenummer: 38, ovl. (68 jaar oud) te Deventer Leeftijd: 68 op 11 apr 1914 Aktenummer: 157,

           tr. (resp. 20 en 25 jaar oud) te Lekkerkerk op 5 okt 1865 met

                  Stephanus Johannes Otto Pieter Gualthérie van Weezel, zn. van Johannes Gualthérie van Weezel (geneeskundige) en Christina Hendrica Johanna Hanewinckel

                  geb. te Maasbommel Gemeente Appeltern op 5 okt 1840, ovl. (59 jaar oud) te Deventer Leeftijd: 59 op 25 mei 1900 Aktenummer: 247.

                 Notitie bij Stephanus.
                  Kandidaat-Notaris, ambtenaar bij het gouverment te Arnhem, Burgemeester en gemeentesecretaris van Elst 1870-1879, Notaris te Deventer 1879.
                  Commissaris bij het Deventer Dagblad 1885
.

                Zie ook    http://members.chello.nl/j.zwart13/hendrick_antonissen.htm

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen.

10.            Teunis Gruijter de, geb. te Lekkerkerk op 19 okt 1848 Aktenummer: 51,

           tr. (resp. 21 en ongeveer 20 jaar oud) te Lekkerkerk op 19 okt 1869 Aktenummer: 29 met

                Hermina Geertruida Schilt, dr. van Arnoldus Johannes Schilt en Johanna Hermina Zuijlen van der, geb. te Bodegraven in 1849.

 

XIIIc.        Lammert Johannisse Gruijter(Gruiter), zn. van Johannes Gruiter (XIIb) en Maria Lambrechts Hofman geb. te Lekkerkerk op 2 nov 1766, ged. te Lekkerkerk op 2 nov 1766,

                  ovl. (81 jaar oud) te Lekkerkerk op 28 apr 1848,

            tr. (resp. 35 en 34 jaar oud) te Lekkerkerk op 30 mei 1802 met

                  Maria Jong de, dr. van Sijmen Jong de en Marrigje Admiraal., geb. te Lekkerkerk op 14 nov 1767, ovl. (74 jaar oud) te Lekkerkerk op 28 sep 1842.

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Johannes Lammertsz Gruijter, geb. te Lekkerkerk op 11 jul 1803, ovl. (44 jaar oud) te Lekkerkerk op 7 jun 1848, volgt XIVe.

 

XIIId.        Wouter Gruiter, zn. van Johannes Gruiter (XIIb) en Maria Lambrechts Hofman, geb. te Lekkerkerk op 29 nov 1778, ovl. (37 jaar oud) te Lekkerkerk op 28 nov 1816,

            tr. (24 jaar oud) te Lekkerkerk op 22 mei 1803 met

                  Willempje Kalkman, geb. te Lekkerkerk op 11 aug 1810.

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Maria Gruiter de, geb. te Lekkerkerk op 18 aug 1804, ovl. (60 jaar oud) te Lekkerkerk op 2 nov 1864 59 jr oud,

           tr. (resp. 20 en 25 jaar oud) te Lekkerkerk op 27 okt 1824 met

                 Louwrens Ouweneel, zn. van Eldert Louwrenszoon Ouweneel en Lena Gruiter de, geb. te Nieuwerkerk a/d Ijssel op 25 mrt 1799,

                  ovl. (65 jaar oud) te Lekkerkerk op 14 mei 1864 65 jr oud.

                   Uit dit huwelijk 18 kinderen.

 

XIIIe.        Arie Gruiter, zn. van Willem Cornelisz Gruiter (XIIc) en Geertruid Werden van der Ook Weiden, geb. te Lekkerkerk op 22 aug 1797,

            tr. (resp. 24 en ongeveer 18 jaar oud) te Sliedrecht op 11 jul 1822 Aktenummer: 26 met

                  Willempje Wijngaarden van, dr. van Willem Wijngaarden van en Anna Bruijn de, geb. te Sliedrecht in 1804.

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Johanna Willemina Gruijter, geb. te Sliedrecht in 1830,

            tr. (resp. ongeveer 34 en ongeveer 40 jaar oud) te Sliedrecht op 12 nov 1864 Aktenummer: 42 met

                Willem Wijngaarden van, zn. van Korstiaan Wijngaarden van en Klara Slagboom, geb. te Sliedrecht in 1824.

 

XIIIf.         Jan Gruiter, zn. van Willem Cornelisz Gruiter (XIIc) en Geertruid Werden van der Ook Weiden, geb. te Lekkerkerk op 8 nov 1801, ovl. (78 jaar oud) te Lekkerkerk op 8 dec 1879,

            tr. (resp. 28 en ongeveer 17 jaar oud) te Lekkerkerk op 3 jun 1830 Aktenummer: 8 met

                 Ariaantje Klerk, dr. van Gerrit Klerk en Maria Zwartbol geb. te Lekkerkerk in 1813.

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Wouter Gruijter, geb. te Lekkerkerk in 1834, volgt XIVf.

2.              Gerrigje Gruijter, geb. in 1839, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) te Krimpen a/d Lek Leeftijd: 75 op 24 nov 1914 Aktenummer: 28,

           tr. met

                  Arie Van Der Wal van der

 

Generatie XIV

 

 

XIVa.        Willem Gruijter de, zn. van Cornelis Gruiter de (XIIIa) en Elizabeth (Lijsbeth ) Vuuren van, geb. te Lekkerkerk in 1822, ovl. (ongeveer 45 jaar oud) Leeftijd: 46 op 29 jun 1867 Aktenummer: 59,

             tr. (beiden ongeveer 19 jaar oud) te Lekkerkerk op 21 mrt 1841 Aktenummer: 3 met

                  Hendrika Toom den, dr. van Dirk Toom den en Hermijntje Koetsier, geb. te Lekkerkerk in 1822, ovl. (ongeveer 56 jaar oud) te Lekkerkerk Leeftijd: 57 op 26 jul 1878 Aktenummer: 58.

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Hermijntje Gruijter de, geb. te Lekkerkerk op 3 sep 1841 Aktenummer: 57, ovl. (1 jaar oud) te Lekkerkerk Leeftijd: 1 op 16 okt 1842 Aktenummer: 54.

2.              Willem Gruiter de, geb. te Lekkerkerk op 18 jan 1844, ovl. (43 jaar oud) te Ammerstol op 25 jan 1887, volgt XVa.

3.              Dirk Gruiter de, geb. te Lekkerkerk op 22 mrt 1846, ovl. (37 jaar oud) te Lekkerkerk op 15 jan 1884, volgt XVb.

4.              Cornelis Gruiter de, geb. te Lekkerkerk op 8 jul 1849, ovl. (52 jaar oud) te Lekkerkerk op 29 sep 1901, volgt XVc.

5.              Pieter Arnoldus Gruijter de, geb. te Lekkerkerk op 14 feb 1859 Aktenummer: 18, ovl. (3 maanden oud) te Lekkerkerk Leeftijd 0 op 4 jun 1859 Aktenummer: 40.

 

 

XIVb.        Arij Gruiter de, zn. van Cornelis Gruiter de (XIIIa) en Elizabeth (Lijsbeth ) Vuuren van, geb. te Lekkerkerk op 1 feb 1827 Aktenummer: 11,

                  ovl. (47 jaar oud) te Lekkerkerk Leeftijd: 47 op 31 mei 1874 Aktenummer: 45,

           tr. (resp. 41 en ongeveer 43 jaar oud) (1) te Lekkerkerk op 15 mei 1868 Aktenummer: 13 met

                 Lijpje Boon, dr. van Dirk Boon en Neeltje Slingerland, geb. te Lekkerkerk in 1825, ovl. (ongeveer 53 jaar oud) te Lekkerkerk Leeftijd: 53 op 15 mrt 1878 Aktenummer: 24.

                 Lijpje Boon, dr. van Dirk Boon en Neeltje Slingerland,

             tr. (2) met

                 Arie Mudde

 

                 Arij Gruiter de

          tr. (resp. 24 en ongeveer 30 jaar oud) (2) te Lekkerkerk op 15 aug 1851 Aktenummer: 22 met

                  Hilletje Dijk van dr. van Evert Dijk van en Geertje Vet geb. te Lekkerkerk in 1821.

                 Uit dit huwelijk 2 dochters:

1.              Eva Gruiter de geb. te Lekkerkerk op 7 feb 1852 Aktenummer: 14,

         tr. (resp. 18 en ongeveer 38 jaar oud) te Lekkerkerk op 11 nov 1870 Aktenummer: 20 met

                 Arnoldus Gerardus Smits, zn. van Gerardus Smits en Eva Geertruida Luiten, geb. te Lekkerkerk in 1832.

2.              Cornelia Gruiter de, geb. te Lekkerkerk op 15 nov 1855 Aktenummer: 92, ovl. (30 jaar oud) te Lekkerkerk Leeftijd: 30 op 14 mrt 1886 Aktenummer: 16,

            tr. (resp. 22 en ongeveer 24 jaar oud) te Lekkerkerk op 25 jan 1878 Aktenummer: 5 met

                 Leendert Hartog den, zn. van Klaas Hartog den en Lijpje Terlouw, geb. te Gouderak in 1854.

 

XIVc.        Gerrit Gruijter de, zn. van Cornelis Gruiter de (XIIIa) en Elizabeth (Lijsbeth ) Vuuren van, geb. te Lekkerkerk op 10 okt 1835 Aktenummer: 54,

                 ovl. (73 jaar oud) te Lekkerkerk Leeftijd: 73 op 19 apr 1909 Aktenummer: 18,

          tr. (resp. 21 en ongeveer 22 jaar oud) te Lekkerkerk op 6 mei 1857 Aktenummer: 5 met

                 Marrigje Oudsten den, dr. van Cornelis Oudsten den en Lijntje Vos de, geb. in 1835, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) te Lekkerkerk Leeftijd: 58 op 26 dec 1893 Aktenummer: 71

                 Leeftijd: 58.

                 Uit dit huwelijk 9 kinderen:

1.              Lijntje Gruijter de, geb. te Lekkerkerk op 23 jul 1858 Aktenummer: 76, ovl. (81 jaar oud) Leeftijd: 81 op 31 jul 1939 Aktenummer: 22,

             tr. (resp. 22 en ongeveer 28 jaar oud) te Lekkerkerk op 20 mei 1881 Aktenummer: 10 met

                 Arij Gouwens, zn. van Pieter Gouwens en Pacelina Jager de, geb. te Lekkerkerk in 1853.

2.              Elizabeth Gruijter de, geb. te Lekkerkerk op 16 mrt 1860 Aktenummer: 28,

            tr. (resp. 25 en ongeveer 24 jaar oud) te Lekkerkerk op 7 okt 1885 Aktenummer: 14 met

                 Maarten Dirk Bouwman, zn. van Jan Bouwman en Lijntje Molenaar, geb. te Lekkerkerk in 1861.

3.              Neeltje Gruijter de, geb. te Lekkerkerk op 16 nov 1861 Aktenummer: 104, ovl. (75 jaar oud) te Lekkerkerk Leeftijd: 75 op 5 okt 1937 Aktenummer: 28.

4.              Cornelis Gruijter de, geb. te Lekkerkerk op 30 okt 1863 Aktenummer: 102, ovl. (6 jaar oud) te Lekkerkerk Leeftijd: 6 op 15 mrt 1870 Aktenummer: 25.

5.              Doodgeb. zoon Gruijter de, geb. te Lekkerkerk op 26 mei 1867 Aktenummer: 50  Leeftijd: 0.

6.              Adriana Gruijter de, geb. te Lekkerkerk op 14 sep 1868 Aktenummer: 84, ovl. (74 jaar oud) te Lekkerkerk Leeftijd: 74 op 14 okt 1942 Aktenummer: 49.

7.              Cornelis Gruijter de geb. te Lekkerkerk op 17 sep 1870 Aktenummer: 87, ovl. (61 jaar oud) te Lekkerkerk Leeftijd: 61 op 18 feb 1932 Aktenummer: 9.     Ongehuwd.

8.              Willem Arie Gruijter de, geb. te Lekkerkerk op 20 jun 1874 Aktenummer: 65, ovl. (2 maanden oud) te Lekkerkerk Leeftijd: 0 op 31 aug 1874 Aktenummer: 70  Leeftijd: 0.

9.              Willem Arie Gruijter de, geb. te Lekkerkerk op 26 dec 1875 Aktenummer: 127.

 

XIVd.        Teunis Gruiter de, zn. van Cornelis Gruiter de (XIIIa) en Elizabeth (Lijsbeth ) Vuuren van, geb. te Lekkerkerk op 26 jan 1839 Aktenummer: 9,

                  ovl. (67 jaar oud) te Lekkerkerk Leeftijd: 67 op 3 dec 1906 Aktenummer: 54,

            tr. (resp. 39 en ongeveer 35 jaar oud) te Gouda op 3 apr 1878 Aktenummer: 28 met

                  Wilhelmina Zuijdveld, dr. van Antonius Zuijdveld en Mergje Greij, geb. te Gouda in 1843.

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Teuna Elizabeth Gruiter de, geb. te Lekkerkerk in 1885,

             tr. (beiden ongeveer 25 jaar oud) te Lekkerkerk op 12 mei 1910 Aktenummer: 21 met

                Hermanus Baars, zn. van Johannes Baars en Wiegertje Waalen, geb. te Rhenen in 1885.

 

                 Wilhelmina Zuijdveld, dr. van Antonius Zuijdveld en Mergje Greij,

          tr. (2) met

                  Cornelis Rosenbeek

 

XIVe.        Johannes Lammertsz Gruijter(Gruijter de), zn. van Lammert Johannisse Gruijter (XIIIc) en Maria Jong de, geb. te Lekkerkerk op 11 jul 1803,

                 ged. te Lekkerkerk op 17 jul 1803, ovl. (44 jaar oud) te Lekkerkerk op 7 jun 1848 44 jaar oud,

             tr. (resp. 22 en 21 jaar oud) te Lekkerkerk op 10 dec 1825 Aktenummer: 8 met

                  Annigje Vuuren van, dr. van Arie Jacobs Vuuren van en Maria Oudsten den, geb. te Lekkerkerk op 3 sep 1804, ged. te Lekkerkerk op 9 sep 1804,

                  ovl. (54 jaar oud) te Lekkerkerk op 15 apr 1859 54 jaar oud.

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Lammert Gruijter, geb. te Lekkerkerk op 12 mrt 1820, ovl. (46 jaar oud) te Lekkerkerk op 3 jul 1866 (46 jr.),

          tr. (resp. 30 en ongeveer 29 jaar oud) te Lekkerkerk op 1 jun 1850 Aktenummer: 17 met

                 Janna Jager de, dr. van Wouter Jager de en Johanna Herk van, geb. te Lekkerkerk in 1821, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) te Lekkerkerk op 1 mrt 1885 (64 jr.).

                 Van Jaap de Jager.
                 http://members.chello.nl/~djager/Genealogie/DJ_5a_8h.htm.


                 Janna ging werken als dienstbode bij ene Adriaan Robbert Veroef, wonende te Lekkerkerk, huis 228. In het naastgelegen huis (230)

                 woonden Johannis de Gruiter en Annigje van Vuuren, met hun zoon Lammert. Kennelijk sloeg er een vonk over, want op 01-06-1850

                  trouwden Janna en Lammert te Lekkerkerk. Lammert was geboren te Lekkerkerk op 12-03-1820, en is overleden te Lekkerkerk op

                  03-07-1866 (46 jr.). Janna en Lammert gingen in het huis van Janna's ouders wonen. Janna is overleden te Lekkerkerk op 01-03-1885 (64 jr.).

2.              Marrigje Gruijter de, geb. te Lekkerkerk in 1823,

           tr. (resp. ongeveer 18 en ongeveer 24 jaar oud) te Lekkerkerk op 6 jan 1841 Aktenummer: 1 met

                  Pieter Ameijde van, zn. van Willem Ameijde van en Willemina Vermij, geb. te Oudewater in 1817.

3.              Arij Gruijter de, geb. te Lekkerkerk in 1832, volgt XVd.

4.              Maria Gruijter de (Gruijter), geb. te Lekkerkerk in 1835,

         tr. (resp. ongeveer 27 en 28 jaar oud) te Lekkerkerk op 30 aug 1862 Aktenummer: 20 met

                  Leendert Bravenboer, zn. van Arij Bravenboer en Elizabeth Loeve, geb. te Lekkerkerk op 9 nov 1833 Aktenummer: 56, 1834.

                  Uit dit huwelijk één zoon.

5.              Marinus Gruijter, geb. te Lekkerkerk in 1841,

            tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 23 jaar oud) te Papendrecht op 14 sep 1867 Aktenummer: 22 met

                  Pietertje Linden van der, dr. van Jan Linden van der en Neeltje Veth, geb. te Papendrecht in 1844.

 

XIVf.         Wouter Gruijter, zn. van Jan Gruiter (XIIIf) en Ariaantje Klerk, geb. te Lekkerkerk in 1834,

            tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 24 jaar oud) te Lekkerkerk op 19 dec 1856 Aktenummer: 22 met

                 Cornelia Rietveld, dr. van Jan Rietveld en Magje Alblas, geb. te Haastrecht in 1832.

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.              Jan Gruijter, geb. te Lekkerkerk in 1857, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) te Schoonhoven op 21 jul 1918, volgt XVe.

2.              Cornelis Gruijter, geb. te Lekkerkerk in 1859, ovl. (ongeveer 32 jaar oud) te Schoonhoven op 15 sep 1891, volgt XVf.

 

Generatie XV

 

 

XVa.         Willem Gruiter de, zn. van Willem Gruijter de (XIVa) en Hendrika Toom de, geb. te Lekkerkerk op 18 jan 1844 Aktenummer: 3, broodbakker,

                  ovl. (43 jaar oud) te Ammerstol Leeftijd: 43 op 25 jan 1887 Aktenummer: 4,

            tr. (resp. 18 en ongeveer 49 jaar oud) te Bergambacht op 17 okt 1862 Aktenummer: 19 met

                  Trijntje Verdoold, dr. van Gerrit Verdoold en Gerrigje Waard de, geb. te Bergambacht in 1813, ovl. (ongeveer 106 jaar oud) te Ammerstol Leeftijd: 80 op 19 apr 1919 Aktenummer: 7.

                 Uit dit huwelijk 12 kinderen:

1.              Doodgeb. zoon Gruiter de, geb. te Ammerstol op 3 nov 1862 Aktenummer: 23.

2.              Mijntje Gruiter de, geb. te Ammerstol op 18 nov 1863, ovl. (38 jaar oud) te Ammerstol Leeftijd: 38 op 12 aug 1902 Aktenummer: 14,

           tr. (resp. 20 en 25 jaar oud) te Ammerstol op 23 feb 1884 aktenummer1 (getuige: getuige Johannes Jacobus Willem de Vos (26 jaar; arbeider)

                 2e getuige Jan Stuurman (47 jaar; bouwman)

                 3e getuige Abraham Laforce (48 jaar; veldwachter)

                 4e getuige Teunis Blanken (27 jaar; gemeenteontvanger; won. Bergambacht)

                 annotatie Huwelijksbijlagen = inv.nr. 67) met

               Jacob Benschop, zn. van Andries Benschop en Maria Dekker, geb. te Bergambacht op 27 jun 1858, mandenmaker.

                Uit dit huwelijk 10 kinderen.

3.              Adriana Gruiter de, geb. te Ammerstol op 26 jul 1865 Aktenummer: 25,

            tr. (resp. 19 en ongeveer 23 jaar oud) te Ammerstol op 11 apr 1885 Aktenummer: 5 met

                 Willem Veer, zn. van Nicolaas Willem Veer en Elisabeth Mourik van, geb. te Culemborg in 1862.

4.              Gerdina Willemina Gruiter de, geb. te Ammerstol op 28 apr 1868 Aktenummer: 6, ovl. (65 jaar oud) te Heeraartsberg en Bergambacht Leeftijd: 65 op 7 mei 1933 Aktenummer: 13,

          tr. met

                  Pieter Man de, geb. in 1870, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te Heeraartsberg en Bergambacht Leeftijd: 77 op 13 jun 1947 Aktenummer: 23.

                 Nadere informatie Tweeling.

                  Uit dit huwelijk 2 zonen.

5.              Willemina Gerdina Gruiter de, geb. te Ammerstol op 28 apr 1868 Aktenummer: 7.

                 Nadere informatie Tweeling.

6.              Willemina Gerdina Gruiter de, geb. te Ammerstol op 26 jul 1870 Aktenummer: 21, ovl. (39 jaar oud) te Nieuwpoort Leeftijd: 39 op 5 mrt 1910 Aktenummer: 1

                 Leeftijd: 39,

            tr. (resp. 31 en ongeveer 24 jaar oud) te Ammerstol op 4 jul 1902 Aktenummer: 9 met

                Teunis Rietveld, zn. van Cornelis Rietveld en Neeltje Korevaar, geb. te Nieuwpoort in 1878.

                 Nadere informatie Weduwnaar van Martha Maria Roos.

7.              Willem Gruiter de, geb. te Ammerstol op 10 nov 1872 Aktenummer: 28.

8.              Gerrigje Gruiter de, geb. te Ammerstol op 29 jul 1874 Aktenummer: 20, ovl. (1 jaar oud) te Ammerstol Leeftijd: 1 op 25 jan 1876 Aktenummer: 6.

9.              Gerrit Gruiter de, geb. te Ammerstol op 17 mrt 1876, volgt XVIa.

10.            Hendrikus Gruiter de, ged. te Ammerstol op 6 mrt 1878, volgt XVIb.

11.            Klaas Gruiter de, geb. te Ammerstol op 17 apr 1881 Aktenummer: 15, ovl. (57 jaar oud) te Nieuw‑Lekkerland Leeftijd: 57 op 23 feb 1939 Aktenummer: 10,

           tr. (resp. 36 en ongeveer 37 jaar oud) te Nieuw‑Lekkerland op 14 jun 1917 Aktenummer: 8 met

                Arigje Voorsluijs, dr. van Gerrit Voorsluijs en Grietje Adriana Boer, geb. te Streefkerk in 1880.

12.            Dirk Gruijter de, geb. te Ammerstol op 21 sep 1883 Aktenummer: 38, ovl. (44 jaar oud) te Ammerstol Leeftijd: 44 op 21 nov 1927 Aktenummer: 8,

           tr. (resp. 30 en ongeveer 31 jaar oud) te Krimpen a d IJssel op 13 mrt 1914 Aktenummer: 9 met

                 Eigje Jong de, dr. van Dirk Jong de en Neeltje Snoeij geb. te Krimpen a d IJssel in 1883.

 

XVb.         Dirk Gruiter de zn. van Willem Gruijter de (XIVa) en Hendrika Toom den, geb. te Lekkerkerk op 22 mrt 1846 Aktenummer: 23,

                  ovl. (37 jaar oud) te Lekkerkerk Leeftijd: 37 op 15 jan 1884 Aktenummer: 5,

             tr. (resp. 35 en ongeveer 31 jaar oud) te Bergambacht op 15 sep 1881 Aktenummer: 10 met

                 Elizabeth Aalhuisen dr. van Gerrit Aalhuisenxe "Aalhuisen:Gerrit" en Adriana Sterk, geb. te Bergambacht in 1850,

                  ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Heeraartsberg en Bergambacht Leeftijd: 71 op 23 dec 1921 Aktenummer: 49.

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Adriana Gruiter de, geb. te Lekkerkerk op 19 sep 1883 Aktenummer: 110, ovl. (2 jaar oud) te Heeraartsberg en Bergambacht op 22 jul 1886 Aktenummer: 45.

 

XVc.         Cornelis Gruiter de, zn. van Willem Gruijter de (XIVa) en Hendrika Toom den, geb. te Lekkerkerk op 8 jul 1849 Aktenummer: 59,

                 ovl. (52 jaar oud) te Lekkerkerk Leeftijd: 52 op 29 sep 1901 Aktenummer: 75,

            tr. (resp. 29 en ongeveer 24 jaar oud) te Groot‑Ammers op 4 apr 1879 Aktenummer: 2 met

                  Johanna Zessen van, dr. van Cornelis Zessen van en Maria Diepenhorst, geb. te Groot‑Ammers in 1855, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) te Lekkerkerk Leeftijd: 82 op 5 feb 1937 Aktenummer: 8.

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Willem Gruiter de, geb. te Lekkerkerk op 21 jan 1880 Aktenummer: 8, ovl. (9 jaar oud) te Lekkerkerk Leeftijd: 9 op 26 jun 1889 Aktenummer: 34.

2.              Hendrika Gruiter de, geb. te Lekkerkerk op 27 jul 1881 Aktenummer: 79,

             tr. (resp. 24 en ongeveer 22 jaar oud) te Lekkerkerk op 4 aug 1905 Aktenummer: 14 met

                 Gerrit Timmer zn. van Nijs Timmer en Krijntje Jacoba Burger, geb. te Stolwijk in 1883.

3.              Cornelis Gruiter de, geb. te Lekkerkerk op 22 dec 1884, volgt XVIc.

4.              Marinus Gruijter de, geb. te Lekkerkerk op 7 aug 1888 Aktenummer: 69, ovl. (61 jaar oud) Leeftijd: 61 op 16 aug 1949 Aktenummer: 31,

             tr. (resp. 31 en ongeveer 33 jaar oud) te Lekkerkerk op 22 apr 1920 Aktenummer: 21 met

                Janna Potuit, dr. van Jan Potuit en Marrigje Cornelia Slotboom geb. te Lekkerkerk in 1887.

5.              Willemina Dirkje Gruiter de, geb. te Lekkerkerk op 18 aug 1890 Aktenummer: 93, ovl. (4 maanden oud) te Lekkerkerk Leeftijd: 0 op 31 dec 1890 Aktenummer: 74,

            tr. (resp. 29 en ongeveer 26 jaar oud) te Lekkerkerk op 3 sep 1919 Aktenummer: 28 met

                 Teunis Willem Halewijn van, zn. van Gerrit Halewijn van en Helena Groeneveld, geb. te Krimpen a/d Lek in 1893.

6.              Willemina Dirkje Gruiter de, geb. te Lekkerkerk op 7 jan 1894 Aktenummer: 3.

 

XVd.         Arij (Arie) Gruijter de (Gruijter), zn. van Johannes Lammertsz Gruijter (XIVe) en Annigje Vuuren van, geb. te Lekkerkerk in 1832,

             tr. (resp. ongeveer 25 en 20 jaar oud) (1) te Lekkerkerk op 13 aug 1857 akte 12 Aktenummer: 12 met

                  Adriana Zoest van, dr. van Jan Zoest van en Barbera Molenaar, geb. te Lekkerkerk op 6 mrt 1837 Aktenummer: 20, 21 aug 1831 Aktenummer: 39.

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Barbera Neeltje Gruijter, geb. te Papendrecht in 1861,

             tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 23 jaar oud) te Papendrecht op 13 mei 1881 Aktenummer: 7 met

                 Adriaan Boo de, zn. van Leendert Boo de en Krijntje Boer, geb. te Sliedrecht in 1858.

2.              Jan Gruijter, geb. te Lekkerkerk in 1865, ovl. (ongeveer 21 jaar oud) te Lekkerkerk Leeftijd: 21 op 18 jun 1886 Aktenummer: 36.

 

                 Arij (Arie) Gruijter de (Gruijter),

           tr. (resp. ongeveer 41 en ongeveer 38 jaar oud) (2) te Papendrecht op 24 sep 1873 Aktenummer: 10 met

                Regina Russner dr. van Ernst Lodewijk Russner en Trijntje Laan van der, geb. te Noordwolde in 1835.

 

XVe.         Jan Gruijter, zn. van Wouter Gruijter (XIVf) en Cornelia Rietveld, geb. te Lekkerkerk in 1857, koopman

                 boekhandelaar, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) te Schoonhoven Leeftijd: 60 op 21 jul 1918 Aktenummer: 40 

                 (getuige: aangever  Wouter Cornelis de Gruijter (34 jr.; typograaf; zoon van de overl.)

                 2e aangever          Wouter Adrianus de Gruijter (37 jr.; zilversmid; zoon van de overl.)

           tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 22 jaar oud) te Schoonhoven op 22 nov 1882 Aktenummer: 19 met

                Cornelia Verbeek, dr. van Adrianus Verbeek en Gijsbertha Koppenol, geb. te Schoonhoven in 1860,

                ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Schoonhoven 70 jr op 30 mrt 1931 aktenummer  19 (getuige: aangeverWouter Cornelis de Gruijter (47 jr.; typograaf; zoon van de overl.)

                 2e aangever          Cornelis de Gruijter (38 jr.; boekhandelaar)).

                 Uit dit huwelijk 9 kinderen:

1.              Wouter Cornelis Gruijter, geb. te Schoonhoven op 21 okt 1883 aktenummer107 (getuige: getuige Jacob Johannes Saton (50 jaar; slachter)

                 2e getuige Cornelis van Baaren (28 jaar; zilversmid)).

2.              Gijsbertha Adriana Gruijter de, geb. te Schoonhoven op 6 nov 1885 aktenummer107 (getuige: getuigeFrederik van Baaren (68 jaar; zilversmid)

                 2e getuige Adrianus Pieter koppenol (60 jaar; zilversmid)).

3.              Jan Willem Gruijter, geb. te Schoonhoven op 29 dec 1885 aktenummer136 Aktenummer: 136 (getuige: getuigeAdrianus Pieter Koppenol (60 jaar; zilversmid)

                 2e getuige Cornelis van Os (77 jaar; zilversmid)), ovl. (7 maanden oud) te Schoonhoven op 26 aug 1886 Aktenummer: 65.

4.              Jan Willem Gruijter, geb. te Schoonhoven op 6 jan 1888 Aktenummer: 6,

           tr. met Wilhelmina Broomans, dr. van Izaac Broomans en Maria Zwijger de, geb. te Nieuwer‑Amstel in 1887.

5.              Adriana Gruijter, geb. te Schoonhoven op 11 mei 1890 Aktenummer: 57.

6.              Cornelis Gruijter, geb. te Schoonhoven (te Rijswijk) op 5 sep 1892 Aktenummer: 96,

          tr. (resp. 26 en ongeveer 26 jaar oud) te Schoonhoven op 20 nov 1918 Aktenummer: 34 met

                 Christina Jacoba Spanjersberg, dr. van Jacobus Spanjersberg en Neeltje Ket de, geb. in 1892.

7.              Gerrit Jacobus Gruijter, geb. te Schoonhoven op 1 dec 1894 Aktenummer: 137.

8.              Cornelia Gruijter, geb. te Schoonhoven op 10 sep 1896 Aktenummer: 104.

9.              Gerrit Jacobus Gruijterxe ", geb. te Schoonhoven op 10 mrt 1898 Aktenummer: 20, ovl. (3 jaar oud) te Schoonhoven Leeftijd: 3 op 29 okt 1901 Aktenummer: 81.

                

 

XVf.          Cornelis Gruijter, zn. van Wouter Gruijter (XIVf) en Cornelia Rietveld, geb. te Lekkerkerk in 1859, kleermaker koopman,

                  ovl. (ongeveer 32 jaar oud) te Schoonhoven Leeftijd: 32 op 15 sep 1891 Aktenummer: 84,

           tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 20 jaar oud) te Schoonhoven op 4 aug 1880 Aktenummer: 22 met

                  Cornelia Koppenol, dr. van Adrianus Pieter Koppenol en Johanna Henderina Stekelenburg, geb. te Schoonhoven in 1860,

                  ovl. (ongeveer 41 jaar oud) te Schoonhoven Leeftijd: 41 op 20 jun 1901 Aktenummer: 51.

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Wouter Adrianus Gruijter de, geb. te Schoonhoven op 17 nov 1880 aktenumme 143 (getuige: getuigeAdrianus Pieter Koppenol (55 jaar; zilversmid)

                 2e getuigeJacob Flink (40 jaar; goudsmid)

           tr. (resp. 24 en ongeveer 21 jaar oud) te Schoonhoven op 23 aug 1905 Aktenummer: 18 met

                  Femmigje Bouwmeester, dr. van Fake Bouwmeester, geb. te Hoogeveen in 1884.

2.              Jacoba Cornelia Gruijter, geb. te Schoonhoven op 9 aug 1884 aktenummer93 (getuige: getuige Adrianus Pieter Koppenol (58 jaar; graveur)

                 2e getuigeJan de Gruijter (27 jaar; koopman)).

3.              Cornelia Gruijter, geb. te Schoonhoven op 9 aug 1884 Aktenummer: 93.

4.              Jacoba Cornelia Gruijter, geb. in 1885, ovl. (minder dan één jaar oud) te Schoonhoven op 15 jan 1885 Aktenummer: 9.

5.              Adrianus Cornelis Gruijter geb. te Schoonhoven op 6 apr 1888 Aktenummer: 53, ovl. (5 jaar oud) te Schoonhoven op 1 mei 1893 Aktenummer: 28.

6.              Cornelia Jacoba Gruijter, geb. te Schoonhoven op 22 dec 1889 Aktenummer: 148, ovl. (10 maanden oud) te Schoonhoven op 23 okt 1890 Aktenummer: 83.

 

Generatie XVI

 

 

XVIa.        Gerrit Gruiter de, zn. van Willem Gruiter de (XVa) en Trijntje Verdoold, geb. te Ammerstol op 17 mrt 1876 Aktenummer: 13

             tr. (resp. 24 en 22 jaar oud) te Nieuw‑Lekkerland op 10 mei 1900 Aktenummer: 9 met

                  Wijntje Den Boer den, dr. van Pieter Boer den en Neeltje Jong de, geb. te Nieuw‑Lekkerland op 8 feb 1878, ovl. (61 jaar oud) te Nieuw‑Lekkerland Leeftijd: 61 op 19 apr 1939 Aktenummer: 17.

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Neeltje Gruiter de, geb. te Nieuw‑Lekkerland op 22 jan 1901 Aktenummer: 8.

2.              Pieter Gruiter de, geb. te Nieuw‑Lekkerland in 1906,

          tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 23 jaar oud) te Bergambacht op 31 jul 1930 Aktenummer: 16 met

                 Lijntje Werken van de, dr. van Gerrit Werken van de en Antonia Deelen geb. te Bergambacht in 1907.

 

XVIb.        Hendrikus Gruiter de, zn. van Willem Gruiter de (XVa) en Trijntje Verdoold, ged. te Ammerstol op 6 mrt 1878 Aktenummer: 8, wijnhandelaar,

          tr. met

                  Maria Antonia Henkens Mogelijke vrouw.

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Martinus Petrus Gruiter de, geb. te Amsterdam in 1859, volgt XVII.

 

XVIc.        Cornelis Gruiter de, zn. van Cornelis Gruiter de (XVc) en Johanna Zessen van, geb. te Lekkerkerk op 22 dec 1884 Aktenummer: 142,

             tr. (resp. 35 en ongeveer 26 jaar oud) (1) te Lekkerkerk op 12 feb 1920 Aktenummer: 8 met

                  Adriaantje Brand, dr. van Arie Cornelis Brand en Bastiaantje Schreij, geb. te Nieuw‑Lekkerland in 1894.

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Doodgeb. dochter Gruiter de, geb. te Lekkerkerk op 9 okt 1929 Aktenummer: 37.

 

                 Adriaantje Brand, dr. van Arie Cornelis Brand en Bastiaantje Schreij,

          tr. (2) met

                 Teunis Leendert Stam

 

                 Cornelis Gruiter de,

             tr. (resp. 25 en ongeveer 25 jaar oud) (2) te Lekkerkerk op 27 okt 1910 Aktenummer: 49 met

                 Dirkje Slingerland, dr. van Dirk Slingerland en Arina Gouwens geb. te Lekkerkerk in 1885.

 

 

Generatie XVII

 

 

XVII.         Martinus Petrus Gruiter de, zn. van Hendrikus Gruiter de (XVIb) (wijnhandelaar) en Maria Antonia Henkens, geb. te Amsterdam in 1859, banketbakker,

              tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 25 jaar oud) te Purmerend op 16 sep 1886 Aktenummer: 26 met

                  Cornelia Rie de, dr. van Hendrik Rie de en Henderica Wessels, geb. te Purmerend in 1861.

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Maria Anthonia Gruiter de, geb. te Schoonhoven op 27 jul 1893 Aktenummer: 87.

 

                                                                                                            Voor reacties mail naar j.zwart13@chello.nl

                                                                                                Terug naar de Hoofdpagina  http://members.chello.nl/j.zwart13/