Parenteel van Jan Govertsz. Bois du.

 

 

Generatie I

 

 

I.                    Jan Govertsz. Bois du,

              tr. met

 

                     Neeltje Michielsdr

                      Kerkmeester te Delfshaven 1539-1551.

 

                      Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.                   Govert Jansz Bois du, ovl. voor 25 jun 1604, volgt II.

2.                   Grietgen, Bois du,

            tr. met

                       Harmen Claesz. Backer

3.                   Trijn Bois du

4.                   Lysbeth ? Bois du,

             tr. te Delfshaven met

                      Jacob Coenen Strengh van der ?

 

Generatie II

 

 

II.                   Govert Jansz Bois du, zn. van Jan Govertsz. Bois du (I) en Neeltje Michielsdr, ovl. voor 25 jun 1604,

 

                 Adriaen Toosten als voochden vant weeskindt van za. Commertgen.
Goversdr. erfgenaem voor die helfte van goederen van.
za. Govert Janss du Bois, omme beneffens Jan Govcrss du Bois.
erfgenaem voor die andere helfte int openbaer etc. te mogen.
vercopen des kindts helfte vant huys eii erve bij de voors. zal.
Govert Janss nagelaten, staende opte Delfhaven etc. (14° reg.
van comparitie i" 198) en:
Otpen 25 Juny 1604 comp. voor weesm"1 Jan Goversz du.
Bois eii Foy Meess beyde opte Delfhaven als voochden van.
Commertgen Arentsdr, vervangende Arent Gerritsz Foy des.
kints vader ende Adriaen Joosten, mede opte haven, heur mede.
voochden ende leverden over inventaris van alle de goederen.
nagelaten bij Govert Janss des kindts bestevader (id. f° 199v,°).


Aktesoort                        pachtovereenkomst.
Datum                              25/01/1602.
Archief                             DLFS Delfshaven.
Inventarisnummer                          3836.
Aktenummer/Blz.                            10/16.
Notaris                            Dirck Jacobsz Gommersbach.


Govert Jansz du Bois geeft in pacht over aan zijn zoon Jan Govertsz du Bois een boomgaert met een stuk weiland, met nog een stuk

                 ander land, gelegen in de heerlijkheid van Schoonderloe.
Ook geeft hij in pacht een stuk weiland, genaamd Den Steeckelcamp, gelegen aan Beuckelsdijck.
Dit alles voor een periode van 5 jaar
.

 

           tr. met

                     N.N.

 

                    

 

                      Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.                   Pieter Govertsz. Bois du, ovl. op 14 okt 1566, volgt IIIa.

2.                   Grietje Goverts (Grietgen, Govertsdr) Bois du,

 

                      Aktesoort machtiging of procuratie

                      Datum 28/02/1604

                      Archief ONA Rotterdam

                      Inventarisnummer 10

                      Aktenummer/Blz. 83/274

                      Notaris Jacob Symonsz

 

                      Cornelis Vranckensz van Soubbourch, Pieter Dircxsz Carre en Jan Cornelisz, marcktschuijtvoerder op Delff, voogden van de

                     onbejaerde kinderen van wijlen mr. Willem Adriaensz van der Goedereede en Grietgen Govertsdr Dubois, en doctor Johannes Bontsius,

                     voogd van Liedewij Willemsdr, van dezelfde ouders, machtigen Franchois de Wit, procureur bij het Hof van Holland, om voor hen op te

                     treden in hun zaak jegens jonkheer David van Valckesteijn,

 

 tr. in 1577 met

                 Mr Willem Adriaensz Goedereede van, ovl. in 1699.

                      Vroedschap en burgemeester van Rotterdam.

3.                   Commertgen Bois du, volgt IIIb.

 

Generatie III

 

 

IIIa.                Pieter Govertsz. Bois du, zn. van Govert Jansz Bois du (II) en N.N., ovl. op 14 okt 1566,

 

                 Pieter Govertsz. du Bois, haringreeder, vroedschap.penningmeester van de groote visscherij 1656/7;.
haringplaats op het Westnieuwland, koop 24 Mei.1548 samen met Govert Claesz, verkoop 8 Juni.
1671; huis Hoogstraat prot n°. 635, verkoop 12.Juni 1602.

.
Reeder.te Rotterdam, ald. vroedschap sinds 1553. Eigenaar.sinds 1548 samen met Govert Claesz. (zijn vader?).
van een haringplaats op het Westnieuwland en.later van een taanderij op de Hoogstaat samen met.Govert Pietersz. du Bois
.

 

          tr. met

                     Aefje Pietersdr Karre.

 

                 

                      Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.                   Govert Pietersz Bois du, volgt IVa.

2.                   Pieter Pietersz Bois du, ovl. voor 1636, volgt IVb.

 

 

IIIb.                Commertgen Bois du, dr. van Govert Jansz Bois du (II) en N.N., ovl. Overleden voor haar vader,

              tr. met

                     Arent Gerritsz Foey Alias Vos, geb. in 1571.

 

                      Uit dit huwelijk één dochter:

1.                   Commertgen. Arents Foey

 

 

Generatie IV

 

 

IVa.                Govert Pietersz Bois du, zn. van Pieter Govertsz. Bois du (IIIa) en Aefje Pietersdr Karre,

 

                 Schenking Datum 28/08/1625 Archief ONA.
Rotterdam Inventarisnummer 63.
Aktenummer/Blz. 53/207 Notaris Willem Jacobsz.
Govert Willemsz van Goedereede Oudt-burgemeester, raedt en vroetschap Hoochstraet.
verklaart dat zijn voorouders begiftigers zijn geweest van het Sincte Eeuwouts altaer in de parochie-kercke van.
Nyeuwer kercke b/d IJsele.
Dat hij comparant de proven staande op enkele percelen land heeft geerfd van zijn grootouders.
Govert Pietersz Du Bois en Ingetgen Eeuwoutsdr.
Dat hij comparant de proven hierbij overdraagt aan zijn zoon Lourens Govertsz van Goedereede
.

 

            tr. met

                      Ingetje Ewouts Berg van den

 

                      Uit dit huwelijk één zoon:

1.                   Jan Govertsz Bois du / Boijs du, geb. in 1561, ovl. (ongeveer 81 jaar oud) te Delfshaven Z.H. op 30 sep 1642, volgt V. 

                      Houtkooper te Rotterdam.

 

IVb.                Pieter Pietersz Bois du, zn. van Pieter Govertsz. Bois du (IIIa) en Aefje Pietersdr Karre., ovl. voor 1636,

 

                 Schuldbekentenis Datum 14/08/1623.
Archief ONA Rotterdam Inventarisnummer 104.
Aktenummer/Blz. 77/121 Notaris Nicolaas v.d. Hagen.
Cornelis Pietersz metselaer verklaart schuldig te zijn aanGrietgen Huygensdr weduwe van Pieter Pietersz du Bois.
de som van 200 carolusguldens.Dyonijs Hermansz backer staat borg hiervoor.
machtiging Datum 27/06/1630 Archief ONA.
Rotterdam Inventarisnummer 262.
Aktenummer/Blz. 8/14 Notaris Arnout Hofflant.
Grietge Huygen, weduwe van Pieter Pietersz du Bois, machtigt haar zoon Hugo du Bois, schepen alhier, om namens

                haar voor het gerecht over te dragen aan Peyen Peyensz, cruydenier, een derde part van haar huis en erf genaamd

                "de Vogelstruys" staande in de Botersloot.
De koper verleent haar een custingbrief van 866 gulden.
Als borg voor dit derde part stelt zij haar huis in de Paddesteech
.

 

                 f 5 Juli 1642 Lombardstraat, huis aldaar prot. 2215, koop 19 Sept. 1594, verkoop

                14 Aug. 1698 door de kindskinderen van den ondergenoemden Hugo du Bois.

 

              tr. op 19 jul 1592 met

                      Margriete Huych-Barthoutsdr Busch

 

               

                      Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.                   Anna Bois du,

             tr. voor 1623 met

                      Cornelis Hendrixz. Minnebeeck van

                      lakenkooper, Juli 1630 wonende Oppert.

 

2.                   Hugo Bois du,

 

                 Schepen, vroedschap.
en burgemeester van Rotterdam.
houtkooper-vroedschap, heeft.
bij Leiden gewoond (notaris Jacob Duyihuysen.


J r. deel 23 p. 118, 1 Apr. 1648).
borgstelling Datum 07/12/1656 Archief ONA.
Rotterdam Inventarisnummer 318.
Aktenummer/Blz. 242/386 Notaris Gerrit van der Hout.


Huijgo du Bois, oud-burgermeester, stelt zichzelf borg op verzoek van zijn neve Pieter Burgersdijck, gehuwd met Anna le Bleu, voor

                een bedrag van 5400 gulden.
Het bedrag is door zijn neve te Amsterdam ontvangen ten behoeve van Jaques Verspreet en Anneken van Offenberch of hun

                nakomelingen, die bij kinderloos overlijden van Anna le Bleu erfgenamen van het bedrag zijn totdat Pieter Burgersdijck in

                Den Haag een huis gekocht zal hebben waarvan de waarde 1/3 deel hoger ligt dan 5400 gulden en een verzekering op

                naam van Jaques Verspreet en Anneken van Offenberch op het huis heeft afgesloten.


Deze akte komt overeen met ONA 316 akte 171. attestatie of verklaring Datum 02/07/1619.
attestatie of verklaring Datum 06/07/1662 Archief ONA.
Rotterdam Inventarisnummer 319.
Aktenummer/Blz. 170/213 Notaris Gerrit van der Hout.

 

                Joan Cantier, gesworen wijnroeijer, Wilhem du Bois, en Hugo de Blois, beide deurwaerders van des gemeene lantsmiddelen,

                 verklaren op verzoek van Jan Blommesteijn, pachter van de impost van wijnen, dat zij op.
15 maart jl. met Jacob van Oosten, collecteur van Jan Blommesteijn bij Jannetge Custus, herbergierster, wonend in de

                 St. Janshooft wijn hebben gepeild, die Jannetge had gekocht bij Anthonij van Erckelens, wijncooper.

                 Zij hebben een bekeuring gegeven.

 

                 Borgstelling Datum 31/03/1634 Archief ONA Rotterdam Inventarisnummer 268 Aktenummer/Blz. 88/142 Notaris Gerrit van der Hout.
Willem Michiels, backer, ontslaat Rijck Mathijsz. van der Gijp van de borgtocht, die hij op 14/03 voor 900 gulden is aangegaan ten

                 behoeve van Hugo du Bois, schepen, die hem, Michiels, het geld heeft geleend.

                 Dit ten laste van de erfgenamen van Teuntgen Leenderts, weduwe van Govert Matheusz. Buys.


Overeenkomst Datum 22/05/1640 Archief ONA.
Rotterdam Inventarisnummer 262.
Aktenummer/Blz. 114/182 Notaris Arnout Hofflant.


Cornelis Coninck, schepen alhier, als lasthebber van Jacob Jansz Nuje, heeft een meningsverschil over de betaling van 200 gulden

                 met Jacob van Diemen en Hugo de Bois, raad en vroetschap alhier, die mede vervangen Adriaen Dircxz van der Leuw, als voogden

                 over het nagelaten kind van Maria du Bois, vrouw was Jacob van Diemen.
De kwestie wordt voorgelegd aan Pouwels Timmers,oudt-schepen en Pieter Verbiest, commissaris van de cleyne zaecken alhier.
Van Diemen en de voogden moeten volgens uitspraak aan de Coninck 140 gulden moeten betalen i.p.v. de geeiste 200 gulden.

                 Beide partijen gaan hiermee akkoord.
n.b. Hugo de Bois tekent als Hugo du Bois.

 

                 Boedelscheiding Datum 30/07/1646 Archief ONA.
Rotterdam Inventarisnummer 153.
Aktenummer/Blz. 451/654 Notaris Adriaan Kieboom.


Hugo du Bois, raad en vroedschap, verklaart dat hij voogd is geweest van Willem Anthonisz de Bree, overleden 29/05/1646 en dat

                deze als erfgenamen heeft nagelaten Teuntge Anthonisdr de Bree, getrouwd met Cornelis van den Bergh, zijn hele zuster voor 3/4e part

                aan wie voor 3.500 gulden aan rentebrieven is uitgekeerd en Maria Anthonisdr de Bree, getrouwd met Pieter Cornelisz Bosvelt

                zijn halfzuster voor 1/4e part erfgenaam, aan wie voor 1.800 gulden een rentebrief is uitgekeerd.

 

                      Uit dit laatste huwelijk de Rotterdamsche regenten-  familie du Bois, waartoe o.a. behoorden Mr.

                      Franco du Bois, schepen, vroedschap en burgemeester  van Rotterdam, Mr. Abraham-Adriaan du Bois, vroedschap en burgemeester;

                     etc. etc.

 

 

             tr. met

                       Anna Jacobsdr. Verboom, geb. te Leiden.
 

3.                   Wilhem Bois du

 

Generatie V

 

 

V.                   Jan Govertsz Bois du / Boijs du, zn. van Govert Pietersz Bois du (IVa) en Ingetje Ewouts Berg van den, geb. in 1561,

                      ovl. (ongeveer 81 jaar oud) te Delfshaven Z.H. op 30 sep 1642,

 

                 Jan Govertsz du Bois, seylmaecker opte Haven, verschijnt.10 Juli 1601 voor weesmeesteren: ende registreerde sijn.
weeskint genaemt Govert out ontr. V vierendeel jaers gewonnen.bij' za. Haesgen Hendrixdr. sijn overleden huysvrouwe.
(V reg. f° 8). Voogden zijn: Hendrik Jansz Cops.ende Jan Hendrixssen des kints grotevader ende oom.
respective dus:zeilmaker, schepen van Schoonderloo, penningmeester van de Grote Visserij.


Aktesoort                        testament.
Datum                              17/03/1649.
Archief                             ONA Rotterdam.
Inventarisnummer                          160.
Aktenummer/Blz.                            24/64.
Notaris                            Nicolaas Vogel Adriaansz.


Jan Govertsz du Bois (of Dubois) oud-penningmeester, en zijn vrouw Catharina Pietersdr van den Heden (of Heeden),

                 wonende te Delfshaven, benoemen elkaar tot erfgenaam van hun na te laten goederen en geven aanwijzingen betreffende de

                 verdeling daarvan onder hun kinderen, t.w. zijn twee voorkinderen Govert en Jaquemijntgen du Bois en hun beider

                 kinderen Pieter, Lysbeth, Jan en Catharina du Bois, alsmede Catharina Sluys, dochter van hun overleden dochter

                 Wyvetgen waarvan Marinus Louisz Sluys vader is.
Tot executeur-testamentair wordt o.m. benoemd notaris Johan van Weel, oom van testateurs kinderen.

 

 

                 Aktesoort                        attestatie of verklaring.
Datum                              21/11/1602.
Archief                             DLFS Delfshaven.
Inventarisnummer                          3836.
Aktenummer/Blz.                            68/94.
Notaris                            Dirck Jacobsz Gommersbach.


Adriaen Joesten den ouden, coopman, en Jan Goevertsz de Bois, penninckmeester van de grote visscherie, verklaren

                op verzoek van Simon Gijsbrechtsz, coopman, dat Andries Huijgensz, stierman op een buysschip, toen wonend te

                Catwijck op Zee, in het jaar 1599 door de Duijnkercxsen piraten of zeerovers, toen hij ten haring voer, is genomen en naar Duynkercken gebracht.
Hij is daar niet uit gekomen voordat hij het rantsoen, waarop hij gesteld was, had betaald.
De penninckmeester verklaart dat hij geen last geld van de stierman of de coopman als zijn bouckhouder heeft ontvangen.


Aktesoort                        pachtovereenkomst.
Datum                              25/01/1602.
Archief                             DLFS Delfshaven.
Inventarisnummer                          3836.
Aktenummer/Blz.                            10/16.
Notaris                            Dirck Jacobsz Gommersbach.
Govert Jansz du Bois geeft in pacht over aan zijn zoon Jan Govertsz du Bois een boomgaert met een stuk weiland, met nog een

                 stuk ander land, gelegen in de heerlijkheid van Schoonderloe.
Ook geeft hij in pacht een stuk weiland, genaamd Den Steeckelcamp, gelegen aan Beuckelsdijck.
Dit alles voor een periode van 5 jaar.

 

                 Aktesoort                        koop en verkoop.
Datum                              25/01/1602.
Archief                             DLFS Delfshaven.
Inventarisnummer                          3836.
Aktenummer/Blz.                            11/17.
Notaris                            Dirck Jacobsz Gommersbach.


Govert Jansz du Bois, wonend op Delfschehaeven, verkoopt een oud vervallen huis, schuur en erf op Delfshaeven binnensdijcx

                op de Schie aan zijn zoon Jan Govertsz du Bois, aan Jan Hendricxsz Nijlle en Dirk Adriaensz Leverstein, coopluyden, alsmede

                aan Niclaes Aelbrechtsz, coopman te Delft, voor een bedrag van 825 gulden.
Als belendingen worden genoemd Toenis Cornelisz, voerman, het Bolwerck of Schans, het erf van Hendrick Jansz den Ouwen.
N.B.: de akte is niet ondertekend.


Aktesoort                        machtiging of procuratie.
Datum                              25/01/1602.
Archief                             DLFS Delfshaven.
Inventarisnummer                          3836.
Aktenummer/Blz.                            12/19.
Notaris                            Dirck Jacobsz Gommersbach.


Goevart Jansz du Bois, wonend op de Haeven, machtigt Beuckel Reyersz van de Burch, wonend alhier, om voor het gerecht van

                 Delft overdracht te doen van een vervallen huis, schuur en erf, die hij heeft verkocht aan zijn zoon Jan Govertsz du Bois, alsmede

                 aan Jan Hendricxsz Nijlle, Dirck Ariensz Leverstein, wonend alhier, en Niclaes Aelbrechtsz, wonend te Delft.


Aktesoort                        attestatie of verklaring.
Datum                              03/01/1603.
Archief                             DLFS Delfshaven.
Inventarisnummer                          3836.
Aktenummer/Blz.                            80/110.
Notaris                            Dirck Jacobsz Gommersbach.


Jan Gerritsz du Bois, penninckmeester van de groote visscherije alhier, 30 jr, en Govert Ariensz, backer, 31 jr, beiden wonend

                 alhier, verklaren op verzoek van de weduwe van Jan Pietersz in de Gulden Bijll te Delft, als bouckhouder in zijn leven van

                Philps Dircxsz, stierman te Catwijck op See, dat deze laatste in 1599 tijdens zijn eerste reis ten harinck gevaren is omgekomen

                en 'in zee gebleven'; niemand van zijn schip is van de reis teruggekeerd.

 

                 Aktesoort                        diverse akten (niet gespecificeerd).
Datum                              26/01/1604.
Archief                             DLFS Delfshaven.
Inventarisnummer                          3836.
Aktenummer/Blz.                            111/161.
Notaris                            Dirck Jacobsz Gommersbach.


Dirck Ariensz Leversteyn, coopman, wonend alhier, had voor een bedrag van 2.100 gulden ingelegd in de Generaele Oostindische Compaignie.
Hem is door Jan Govertsz du Bois en Jan Heindricxsz Nijlle, coopluijden, gevraagd om enige aandelen.
Zij komen overeen dat zij elk aan Leversteyn een bedrag van 900 gulden voldoen, waarna de laatste het bedrag van 2.100 gulden aan de Compagnie zal betalen.

 

              tr. (1) met

                      Haesgen Heindriksdr Cops, dr. van Hendrik Jansz Cops, ovl. kort voor 10 jul 1601
 

                      Uit dit huwelijk één zoon:

1.                   Govert Jans Bois du, geb. in 1607, ovl. (ongeveer 50 jaar oud) op 19 jul 1657, volgt VIa.

 

                      Jan Govertsz Bois du / Boijs du,

                otr. (2) te Rotterdam (van Delft) op 31 okt 1604, tr. (ongeveer 43 jaar oud) te Rotterdam op 14 nov 1604 met

                      Jacobje / Jacobtgen Clements Stolck van jongedochter, dr. van Clement Adriaens Stolck van en Geertje Cornelis Elandsdr. Mij van der

                      geb. (van Delft), ovl. in 1605.

 

                      Clements van Stolck. Vgl,Ons Voorgeslacht '' 34 ( 1979 ) blz 82 en 83: P, C. Blois van Treslong Prins,..Gedenkwaardigheden..Zuid holland'' 1 (

                     1922 ) blz 70 en 2 ( 1922 ) blz 401: E.A. Engelbrcht. De Vroedschap van Rotterdam ( Rotterdam, 1973 ) blz 73.

 

                      Uit dit huwelijk één dochter:

1.                   Jacobgen Bois du, geb. in 1605,

               tr. met

                       Abraham Cleeff van

                  Burgemeester van Schiedam.met wien zij o.a. op 23 Juli 1633 en nog op 5 Febr.1664 voor weesmeesteren verschijnt.

                  Zij heet dan. Joff. Jacobmine du Bois.

 

                      Jan Govertsz Bois du / Boijs du,

                 otr. (3) te Rotterdam op 4 feb 1607, tr. (resp. ongeveer 46 en ongeveer 26 jaar oud) te Rotterdam op 18 feb 1607 met

                       Catharina Pietersdr Heede van der, dr. van Pieter Pietersz Heeden van der Ook Hee van der en Wijven(Tje) Adriaensdr.,

                      geb. te Leiden in 1581, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te Delfshaven Z.H. op 7 apr 1649.

             

                      Het derde huwelijk van Jan Govertsz du Bois met Catarina van der Heden komt in het weeskamerarchief

                      niet voor, daar haar kinderen bij haar overlijden niet  meer minderjarig waren.

 

                      Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.                   Jaquemijntgen Bois du is een Voorkind. ??

2.                   Pieter Jansz Bois du, ovl. te Delft op 29 aug 1677, volgt VIb.

3.                   Lysbeth Bois du

4.                   Wijvetje Jans Boijs du, begr. te Delfshaven Z.H. op 23 okt 1662, volgt VIc.

5.                   Cornelia Bois du

                      Cornelia du Bois. Zij wordt vermeld in de rekening

                      betreffende den boedel van haar broeder Pieter, en

                      woonde toen ( ± 1658) ongehuwd te Delfshaven

 

                      machtiging Datum 14/06/1656 Archief ONA Rotterdam Inventarisnummer 172

                      Aktenummer/Blz. 89/145 Notaris Nicolaas Vogel Adriaansz

 

                      Cornelia du Bois, of Dubois meerderjarig ongehuwde dochter en mede-erfgenaam van Jan Govertsen du Bois,

                      en Catharina Pietersdr van der Heden, haar ouders, overleden op Delfshaven, machtigen Johannes van Weel,

                      notaris en procureur, om van Johan Timmers, burgermeester, raid en vroetschap ontfanger van de gemeenelandtsmiddelen,

                      kapitaal en rente van een losrentebrief te ontvangen.

6.                   Jan Bois du

 

                      Catharina Pietersdr Heede van der, dr. van Pieter Pietersz Heeden van der Ook Hee van der en Wijven(Tje) Adriaensdr.,

                     otr. (ongeveer 23 jaar oud) (1) te Rotterdam op 25 jan 1604 met

                 Ds. Hermanus Nicolai Grevinckhoven, zn. van Nicolai / Nicolaus Caspari Grevinckhoven / Grevinckhovius en Sara Schaeltgens,

                       geb. te Dortmund [Duitsland], ovl. te Rotterdam op 9 jan 1605.

 

                 1594, kreeg 1599 wegens ouderdom en ziekte een hulpprediker, werd 1601 op herhaald verzoek ontslagen en vertrok naar Hillegersberg,

                  overl. Rotterdam 9 jan 1605

.
als predikant beroepen van.Heusden naar IJsselmonde 1583,Delfshaven.


Aktesoort                        testament.
Datum                              17/12/1604.
Archief                             ONA Rotterdam.
Inventarisnummer                          11.
Aktenummer/Blz.                            18/65.
Notaris                            Jacob Symonsz.


Hermannus Caspari Grevinchoeven, predicant te Hillegaertsberch, en zijn vrouw Trijntgen Pietersdr.

                 De akte is opgemaakt ten huize van Caspar van Grevinckhoeven, predicant, wonende in de Nieupoort.
N.B. Grevinchoeven tekent met Hermannus Grevinchovius
.

 

                     

 

Generatie VI

 

 

VIa.                Govert Jans Bois du, zn. van Jan Govertsz Bois du / Boijs du (V) en Haesgen Heindriksdr Cops, geb. in 1607,

 

                 schepen. vroedschap, burgemeester, tresorier, fabriekmeester. weesmeester van Schiedam.

 

                  Uit het Huwelijk Du bois- van der Heede vier kinderen. Zie daarvoor T. van der Loos,

                  Het Delfshavense geslacht du Boys'', on ons Voor- geslacht 39 ( 1984 ), blz 267--275.

Govert Jansz du Bois, geboren in begin 1600. Den 26.Mei 1618 staan weesmeesteren toe, dat de vader een.
bedrag van het moederlijk erfdeel geeft aan: zijn vs.zoon genaemt Govert Janss. die hem tot Danswijck zal.
begeven (2e reg. van 1618 f° 9).Den 21"° Maart 1626 is hij echter weer te Delft.terug, want op dien datum verklaart hij voor weesmeesteren.

                 door zijn vader ten volle voldaan en betaald. te zijn (in marg. van de acte van 10 Juli 1601).
Blijkens een zeer geschonden acte, vermoedelijk van. 1605 of 1606 compareert Jan Govertsz du Bois toen.
wederom voor weesmeesteren en geeft zijn kind Jacobgen.aan, oud een half jaar, gewonnen bij Jacobgen.
Clementsdr. De overledene grootouders van het kind.zijn Clement Arienss en Geertge Cornelisdr. (3e reg.
f° 79)
. Neeltgen Ariensdr van der Elst.
verkopen Govert Jansz. du Bois als procuratie hebbende van

                Ingetgen van der Elst zijn huisvrouw en zuster voor de ene

 

                      testament Datum 31/10/1656 Archief ONA

                      Rotterdam Inventarisnummer 160

                      Aktenummer/Blz. 107/339 Notaris Nicolaas Vogel Adriaansz

 

                      Willem Adriaensz van der Elst, wonende te Schiedam, legateert nader aangegeven bedragen aan:

                      - de kinderen van Govert du Bois, burgemeester van Schiedam, en wijlen Neeltgen Ariensdr van der Elst, testateurs zuster.

                      Waaronder tevens begrepen zijn, testateurs helft van een huis en lijnbaan aldaar, waarvan Govert du Bois de andere helft

                      bezit en dat zij gezamenlijk gebruiken.

                      Deze kinderen zijn: Aechgen, Haesgen, Cornelia en Margrieta du Bois, alsmede Jan, Adriaen, Govert en Elandt du Bois.

                      Tevens legaten aan testateurs zusters Margrieta en Ingetgen van der Elst en aan zijn broers Barent en Pieter van der Elst.

 


 

                       ovl. (ongeveer 50 jaar oud) op 19 jul 1657,

              tr. met

                      Jacobgen Clementsdr., dr. van Clement Arienss en Geertge Cornelisdr

 

                 

                    

                    

                      Uit dit huwelijk 9 kinderen:

1.                   Eland Govertsz. Bois du, ovl. op 26 dec 1676, volgt VII.

2.                   Jacobgen Goverts Bois du

3.                   Aechgen Bois du

4.                   Haesgen Bois du

5.                   Cornelia Bois du

6.                   Margrieta Bois du

7.                   Jan Bois du

8.                   Adriaen Bois du

9.                   Govert Bois du

 

VIb.                Pieter Jansz Bois du, zn. van Jan Govertsz Bois du / Boijs du (V) en Catharina Pietersdr Heede van derx,

                      ovl. te Delft op 29 aug 1677,

 

 

                 Pieter du Bois, penningmeester van de groote.visscherij en de haringvaart op Delfshaven werd.krankzinnig, zoodat de

                 weeskamer in 1658 voogden. over zijn boedel aanstelde.

                 De rekeningen dier voogden.bevinden zich in het weeskamerarchief.

                 Voor.de eerste maal werden als voogden benoemd Jan.Willemsen de Wijs, raad en vroedschap, schepen.ende penningmeester

                  van de voorschreven visscherij.tot Schiedam en Joannes van Weel, notaris en procureur.te Rotterdam, beiden zwagers van Pieter du.Bois.
Pieter du Bois overleed te Delft den 29 Augustus.1677, zooals blijkt uit de: Staet ende scheydinge.van den boedel eii goederen naergelaeten

                 bij Pieter. du Bois zalr, welke staet in het weeskamerarchief.nog aanwezig is. Daaruit blijkt ook dat hij drie zonen als zijn ergenamen naliet.
Pieter du Bois, penningmeester van de groote.visscherij en de haringvaart op Delfshaven werd.
krankzinnig, zoodat de weeskamer in 1658 voogden.over zijn boedel aanstelde. De rekeningen dier voogden.
bevinden zich in het weeskamerarchief. Voor.de eerste maal werden als voogden benoemd Jan.Willemsen de Wijs, raad en vroedschap,

                 schepen.ende penningmeester van de voorschreven visscherij.tot Schiedam en Joannes van Weel, notaris en procureur.te Rotterdam, beiden

                 zwagers van Pieter du.Bois. Pieter du Bois overleed te Delft den 29 Augustus.1677, zooals blijkt uit de: Staet ende scheydinge.van den boedel

                 eii goederen naergelaeten bij Pieter.du Bois zalr, welke staet in het weeskamerarchief.nog aanwezig is. Daaruit blijkt ook dat hij drie zonen.


Aktesoort attestatie of verklaring.
Datum 11/01/1642.
Archief DLFS Delfshaven.
Inventarisnummer 3837.
Aktenummer/Blz. 218/511.
Notaris Schalkius van der Walle.


Cornelis Jacobsz Dolphijn, coopman, 46 jaar, en Jacob Laurensz, coopman te Rotterdam, 39 jaar, verklaren op verzoek van

                 Pieter Jansz du Bois, coopman, dat zij op 1 oktober jongstleden met Du Bois te Amsterdam zijn geweest in de herberg genaamd Fortuyn.

                 Daar was eveneens aanwezig Gerrit Cornelisz Groenrijs, mede coopman te Delfshaven, die van Du Bois een partij haring wilde kopen

                 Du Bois had de haring gekocht van wijlen Cornelis Jansz van Houten, in zijn leven coopman te Schiedam.

                 Over de voorwaarden waarop de koop zou plaatsvinden waren zowel Du Bois als Groenrijs tevreden.
N.B. Om aan te geven dat Groenrijs tevreden was over de voorwaarden gebruikten de comparanten kennelijk een bepaald

                 gezegde _sijn voeten in de schoenen van (de voorschreven) Du Bois (te) steken_.


Aktesoort attestatie of verklaring.
Datum 24/01/1642.
Archief DLFS Delfshaven.
Inventarisnummer 3837.
Aktenummer/Blz. 219/513.
Notaris Schalkius van der Walle.


Jan Bouwensz, coopman te Rotterdam, 45 jaar, verklaart op verzoek van Gerrit Cornelisz Groenrijs, coopman te Delfshaven,

                 dat Groenrijs met Pieter Jansz du Bois, coopman, bij hem thuis is geweest. Groenrijs had hem gevraagd 600 gulden aan Du Bois te betalen

                 Dit deed hij met gouden ducatons. Du Bois was echter niet tevreden om op deze wijze betaald te worden, en maakte kenbaar met ander goud

                geld betaald te willen worden. Bouwensz heeft Du Bois daarna, op 2 november, op de Blaeck te Rotterdam ontmoet, waar deze nogmaals

                zijn wens kenbaar maakte.


Aktesoort koop en verkoop.
Datum 12/01/1645.
Archief DLFS Delfshaven.
Inventarisnummer 3838.
Aktenummer/Blz. 46/177.
Notaris Kornelis Kleyn.


Voorwaarden waarop Pieter Sieren Middelhouck, man van Aeltge Jans, Pietertgen Jans, Gerrit Ariens Vos, man van Maertge Jans, en Claes

                Jans Bisschop, man van Grietge Jans, allen kinderen en erfgenamen van Jan Jacobs, zeijlmaker, in het openbaar een huis aan de Kulck verkopen.
Belendingen: ten zuiden Trijntge Maertens, ten noorden Jacob Heijndricx Cope, strekkend tot de Stadskreeck.
-Het bod is gesteld op 1500 gulden door Gerrit Ariens Vos.
-verhoogd met 275 gulden door Pieter Dubois.
De koper, voor 3200 gulden, is Pieter Jans Dubois.


Aktesoort bevrachtingsovereenkomst of chartepartij.
Datum 02/07/1646.
Archief DLFS Delfshaven.
Inventarisnummer 3838.
Aktenummer/Blz. 70/274.
Notaris Kornelis Kleyn.


Arien Jans Coelemeije, Pieter Walings, Pieter Jans Duboijs en Gerrit Cornelisz Groenrijs, cooplieden, hebben de gaeljoot "de Jachtwagen",

                groot 20 lasten, van schipper Pieter Cornelisz Goetgen, wonend in Vlielant, bevracht, om van Texel op haringjacht te gaan.

                      testament Datum 19/11/1647 Archief ONA.
Rotterdam Inventarisnummer 159.
Aktenummer/Blz. 151/453 Notaris Nicolaas Vogel Adriaansz.
Hester Meulwerffs, vrouw van Pieter du Bois penningmeester van de Groote Visserije op Delffshaven, herroept haar testament op 06-07-1640

                 gepasseerd t.o.v. notaris Pieter Pelt en verklaart geen nieuw testament te willen maken doch al haar bezit na te laten aan haar wettelijke erfgenamen.

 

                 tr. te Delfshaven Z.H. op 1 jun 1639 Opmerkingen   de datum is fictief; de gegeven datum is: Juni 1639 met

                      Hester Abrahams Meulewerf Jongedochter Middelburg, wonend: Rotterdam.

 

 

 

                      Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.                   Abraham Bois du, ged. te Delfshaven Z.H. op 27 jul 1642 (getuige: Abraham van Cleef Jacomijntje du Boijs Cornelia du Boijs).

2.                   Catharina Bois du, ged. te Delfshaven Z.H. op 29 nov 1643 (getuige: Marijnus Anthonisse Sluijs

                      Trijntje Pieters Wyvetje Jans du).

3.                   Pieter Pieters Bois du, geb. circa 1644.

                      Pieter du Bois, geb. omst. 1644,

                      „Delphiportensis"

                      (doopboek uit dien tijd zeer beschadigd en onleesbaar), predikant achtereenvolgens te

                      Streefkerk, Gorinchem en Amsterdam, zie Nieuw Ned. Biogr. Woordenb.

                      Zijn huwelijk en nakomelingen bekend, zie Navorscher 1867, p. 31 en 286.

4.                   Hester Bois du, ged. te Delfshaven Z.H. op 11 nov 1646 Opmerkingen getuige 1 trad op in de plaats van

                       Anna van de.... (onleesbaar) (getuige: Joseph de Reus Cornelia du Boijs Catharina du Boijs).

5.                   Johannes Bois du, ged. te Delfshaven Z.H. op 5 feb 1648 (getuige: Johannes du Boijs Lijsbeth du Boijs

                      Cornelia du Boijs),

                      coopman tot Amsterdam.

            tr. met

                     jffr Maria Nippelen van

                  
Tenslotte merk ik nog op, dat op 2 April 1688 voor notaris.
J. Steenis te Gorinchem huwelijksche voorwaarden worden gemaakt.
tusschen Sr Petrus Houweningen Crielaert en juffr.
Maria van Nippelen weduwe wijlen Sr Johannes du Bois, wellicht.
de hierboven onder 2" genoemd
.

 

6.                   Govert Bois du, ged. te Delfshaven Z.H. op 26 jan 1650 (getuige: Jan Govertse du Boijs  Elisabeth du Boijs

                      Catarina du Boijs).

                      Govert du Bois, coopman tot Middelburg.

7.                   Adriaen Bois du, ged. te Delfshaven Z.H. op 11 aug 1652 (getuige: Mannius Anthonisse Sluijs Lijsbet du Boijs

                      Cornelia du Boijs).

8.                   Petrus Bois du   Petrus du Bois, bedienaer des goddel. woorts tot Gorinchem.

 

 

VIc.                Wijvetje Jans Boijs du , jongedochter Delfshaven, dr. van Jan Govertsz Bois du / Boijs du (V) en Catharina Pietersdr Heede van der,

                      begr. te Delfshaven Z.H. op 23 okt 1662,

              tr. te Delfshaven Z.H. op 1 mrt 1643 met

                      Marijnus Anthonisz Sluijs jongeman Delfshaven. haringkoopman te Delfshaven.

 

                      Uit.het lijvig dossier betreffende zijn boedel, dat zich.in het Delftsche weeskamerarchief bevindt, blijkt dat.
      hij 23 October 1662 te Delfshaven begraven werd. en dat toen als zijn weduwe achterbleef Appolonia.
      Lambrechtsdr. Coningh. Voorts dat uit 1" huwelijk.alleen een dochter Catarina geboren was.

                       Het 2".huwelijk bleef kinderloos.

 

                      Uit dit huwelijk één dochter:

1.                   Catharina Marinis Sluijs

 

                      machtiging Datum 13/03/1659 Archief ONA

                      Rotterdam Inventarisnummer 172

                      Aktenummer/Blz. 103/174 Notaris Nicolaas Vogel Adriaansz

 

                      Catharina du Bois, weduwe van Johan van Weel, notaris en procureur alhier, machtigt Johan Willemse de Wijs,

                     schepen, raidt en vroetschap te Schiedam, haar zwager, om voor schout en schepenen van Delft rekening te doen

                     van het bewind door haar man, over de goederen van het weeskind van Wijvetge Jans du Bois, genaamd

                     Catharina Marinisdr Sluys, verwekt bij Marinis Teunisse Sluys, coopman, wonend op Delffshave, haar aanbestorven

                     door overlijden van haar grootouders Jan Goverse du Bois en Trijntge Pieters van der Heden.

 

                      Marijnus Anthonisz Sluijs

               tr. (2) te Delfshaven Z.H. op 23 mei 1655 met

                      Apolonia Lambrechts

                     

 

 

Generatie VII

 

 

VII.                 Eland Govertsz. Bois du, zn. van Govert Jans Bois du (VIa) en Jacobgen Clementsdr., ovl. op 26 dec 1676

 

                  Dig Arch Schiedam.
's-Gravelandse polder - Tuinen en Landerijen         Tachtig roeden land gemeen in een camp van acht hond weijland, gelegen

                 in de 's-Gravelandse polder in de ambachte van Kethel, door Eland du Bois, capiteijn te water ten dienste van deze lande, verkocht aan

                 Cornelis Cornelisz. Schieveen, in dato 15 mei 1670.


Wij citeren, wat een der beide luitenants van.Van Heemskerck aan de Heren Gedeputeerden hieromtrent meedeelde.
Deze luitenant, waarschijnlijk Eland du Bois, verklaarde.dat des Saturdagsavonts (dus op 13 juni KZ) omtrent tusschen seven.
en acht uijren den Vice-Admirael Cornelis Evertse een schoot in de.lij heeft gedaen teneijnde dit schip ( het schip van Van Heemskerck.
KZ) soude bijcomen. Ende, dat hij luitenant, daerop commanderende. dat het schip soude wenden ofte bijsteecken, heeft de … Capiteijn.
(Heemskerck KZ) sulcx niet willen gedoogen, maar heeft ter contrarie.gelast het draegende te houden omme van de vloot aff te comen.
Dubois (du B o i s ). Behoorde Eland Dubois, kapitein ter. Zee van de A d m i r a l i t e i t op de Maze, die deelnam aan k r i j g s -.
bedrijven in de jaren 1666—1676 (o.a. aan de tocht naar.Chatham onder de Ruyter) tôt dezelfde familie als Govert du.Bois, gehuwd met Maria Wensch?

                 Govert's zoon Godefridus.


du Bois, geb. 7 Nov. 1671, trouwde 4 Dec. 1695 M a r ia.Swalmius, geb. M a a s t r i c h t 13 A p r i l 1671.
Een zoon uit laatstgenoemd huwelijk, Govert du Bois, geb.Schiedam 27 M e i 1700, med. et phil. dr, was professor te.Franeker.
Het wapen van laatstgenoemd geslacht is: i n goud een.zwarte leeuw. Rietstap's A r m. Gén. kent aan een Schiedamse.
familie Dubois als wapen toe: i n zilver een zwarte leeuw.oude manhuismeester.te Schiedam, st. 26/12/1676.


Dubois (du B o i s ). Behoorde Eland Dubois, kapitein ter.Zee van de A d m i r a l i t e i t op de Maze, die deelnam aan k r i j g s -.
bedrijven in de jaren 1666—1676 (o.a. aan de tocht naar.Chatham onder de Ruyter) tôt dezelfde familie als Govert du.
Bois, gehuwd met Maria Wensch? Govert's zoon Godefridus.du Bois, geb. 7 Nov. 1671, trouwde 4 Dec. 1695 M a r ia.
Swalmius, geb. M a a s t r i c h t 13 A p r i l 1671.
Een zoon uit laatstgenoemd huwelijk, Govert du Bois, geb.Schiedam 27 M e i 1700, med. et phil. dr, was professor te.
Franeker.
Het wapen van laatstgenoemd geslacht is: i n goud een.zwarte leeuw. Rietstap's A r m. Gén. kent aan een Schiedamse.
familie Dubois als wapen toe: i n zilver een zwarte leeuw.'s-Gravenhage. MARINESTAF.

De in photocopie uitgegeven,Geslachtboom ofte de.Affkomstelingen van Doen Beyense van D r i e l " vermeldt op.
pag. 17 een Elant du Bois, kapitein ter zee. t r. Maria van.Bleiswijk, dr. van Hugo van Bleiswijk, burgemeester van.
S c h i e d a m, en Maria Adriaans Beyes; zij hertr. Ds. Petrus.S w al m i u s, pred. te Edam.


Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Cornelia, en 2. Maria du Bois.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
1. Martha,obiit"; 2. Elizabeth,obiit" en 3. Hugo.
Swalmius,schepen tôt H o o r n "

 

               tr. (Marie 24 jaar oud) op 26 jul 1669 met

                      Marie Bleyswijk van dr. van Hugo Bleyswijk van en Maria Adriaans Beyes, geb. op 12 jun 1645 12 Juni 1645,

                      ovl. (73 jaar oud) op 22 feb 1719, begr. Pieterskerk te Leiden.

 

                      Uit dit huwelijk 2 dochters:

1.                   Cornelia Bois du

2.                   Maria Bois du

 

                      Marie Bleyswijk van, dr. van Hugo Bleyswijk van en Maria Adriaans Beyers

               tr. (32 jaar oud) (2) op 26 jan 1678 met  

                     Ds Petrus Couwenburg / Swalmius, ovl. op 22 aug 1693, begr. te Leiden op 29 aug 1693.   predikant te Schiedem en Leiden.

 

                      Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.                   Martha Couwenburg / Swalmius, ged. te Leiden op 24 jan 1685, ovl. (ongeveer 2 maanden oud) te Leusbroek op 21 apr 1685,

                      begr. te Leiden op 28 apr 1685.

2.                   Martha, Couwenburg / Swalmius, ged. te Leiden op 30 jun 1686, ovl. (ongeveer 2 maanden oud) te Leiden op 28 sep 1686,

                      begr. te Leiden op 5 okt 1686.

3.                   Elizabeth (Elisabeth) Couwenburg / Swalmius,

               tr. met

                      Pieter Knibbe

4.                   Hugo Couwenburg / Swalmius jongeman, geb. Woonplaats: Leiden

                      afkomstig uit: Edam, ovl. te Hoorn op 15 okt 1719 Woonplaats: Oukerk

 

                      Mr. Hugo Sualmius, advocaat, schepen van Hoorn (1706, 1712), regent oude mannen en vrouwenhuis (1707-1709, 1711, 1717-1719),

                      commissaris van kleine zaken (1710), kerk- en armenvoogd (1713-1716)

                      Aangever:

                      Jacob Pok Woonplaats: Leiden

                      Datum impost:

                      15-10-1719

                      Toegangsnummer:1702_Hoorn Doop-, trouw- en begraafboeken

                      De impost bedraagt fl. 30; Overledene wordt te Hoorn begraven,

 


Hij werd ingeschreven als student te Leiden op 22 april 1699, promotie aldaar 26 juli 1704. Notariële akten: huwelijkse voorwaarden, notaris B.
Hofmeester, 26 maart 1705; testament Leiden, inv.nr. 1466, 7 septe,ber 1705; inv.nr. 1322, 8 maart 1719; testament Hoorn, inv.nr. 2331,

                16 december 1706; inv.nr. 2346, 26 januari 1708; nalatenschap notarieel Leiden, inv.nr. 1322.
22 oktober 1719.
Op de pagina's 366 en 367 wordt de familie Van der Vorm behandeld.

                 Daar blijkt dat Maria van der Vorm een dochter zal moeten zijn van Dr. Joan van der Vorm, rector van de Latijnse School te Hoorn, en

                 kerk- en armenvoogd aldaar, en van Niesje Livius.
Er zijn ook boeken in dezelfde serie over Gouda en Leiden, maar in het Leidse deel geen verdere genealogische gegevens betreffende de

                 families Van Bleiswijk en Swalmius / Sualmius.
Het boek over predikanten is het repertorium in twee delen van Van Lieburg, het ene deel op de namen van predikanten, het andere op

                 gemeente. Helaas, dat heb ik niet in bezit.
Of de opgegeven gegevens correct zijn weet ik niet, ik nam ze over uit het betreffende boek.

 

 

 

                      Zie L. Kooijmans, Onder regenten. De elite in een Hollandse stad, Hoorn 1700-1780, (1985, Hollandse Historische Reeks 4), p. 359.

                      Ds. Petrus Couwenburg Sualmius, predikant te Schiedem en Leiden, begraven Leiden 22 / 29 augustus 1693.

                      Hij is getrouwd met Maria van Bleiswijk, begraven te Leiden 25 februari / 4 maart 1719; weduwe van Eland du Bois, kapitein ter zee,

                      overleden Schiedam 26 december 1676.

                      Uit dit huwelijk:

                      1 Hugo, volgt

                      2 Martha, gedoopt Leiden 24 januari 1685, begraven Leiden 21 / 28 april 1685.

                      3 Martha, gedoopt Leiden 30 juni 1686, begraven Leiden 28 september / 5 oktober 1686.

                      4 Elisabeth, getrouwd met Pieter Knibbe. Pieter Knibbe ondertrouwde Leiden

                      17 mei 1708 Sara Beuken.

                      5 Maria, getrouwd met Ds. Govert du Bois, predikant te Kruiningen, Spijkenisse en Schiedam, overleden in 1721.

                      Mr. Hugo Sualmius, advocaat, schepen van Hoorn (1706, 1712), regent oude mannen en vrouwenhuis (1707-1709, 1711, 1717-1719),

                      commissaris van kleine zaken (1710), kerk- en armenvoogd (1713-1716).

                      Hij ondertrouwde te Hoorn 4 april 1705 Maria van der Vorm, gedoopt te Hoorn 23 januari 1684, impost begraven Hoorn 6 mei 1706,

                      dochter van Dr. Joan van der Vorm.

                      Uit dit huwelijk:

                      1 Maria, gedoopt te Hoorn 11 april 1706, impost begraven Hoorn 6 mei 1706.

                      Hij werd ingeschreven als student te Leiden op 22 april 1699, promotie aldaar 26 juli 1704. Notariële akten: huwelijkse voorwaarden, notaris B.

                      Hofmeester, 26 maart 1705; testament Leiden, inv.nr. 1466, 7 septe,ber 1705; inv.nr. 1322, 8 maart 1719; testament Hoorn, inv.nr. 2331,

                     16 december 1706; inv.nr. 2346, 26 januari 1708; nalatenschap notarieel Leiden, inv.nr. 1322,

                      22 oktober 1719.

                      Op de pagina's 366 en 367 wordt de familie Van der Vorm behandeld. Daar blijkt dat Maria van der Vorm een dochter zal moeten zijn

                      van Dr. Joan van der Vorm, rector van de Latijnse School te Hoorn, en kerk- en armenvoogd aldaar, en van Niesje Livius.

                      Er zijn ook boeken in dezelfde serie over Gouda en Leiden, maar in het Leidse deel geen verdere genealogische gegevens

                      betreffende de families Van Bleiswijk en Swalmius / Sualmius.

                      Het boek over predikanten is het repertorium in twee delen van Van Lieburg, het ene deel op de namen van predikanten, het andere op gemeente.

                      Helaas, dat heb ik niet in bezit.

                      Of de opgegeven gegevens correct zijn weet ik niet, ik nam ze over uit het betreffende boek.

                      Met vriendelijke groet van Hans van Felius.

 

 

             otr. te Hoorn op 4 apr 1705 Huw afkondiging,

             tr. Het huwelijk werd gesloten door ds. van der Vorm, predikant tot Hauwert, kerk.huw. (Maria ongeveer 21 jaar oud) te Hoorn op 21 apr 1705 met

                     Maria Hugosdr Vorm van der  jonge dochter, Swalmius, dr. van Joan Vorm van der . Woonplaats Hoorn

                      Adres: De Dal, ged. GE te Hoorn op 23 jan 1684, begr. te Hoorn op 6 mei 1706 06-05-1706

                      Plaats impost:

                      De overledene is vrouw van de aangever.

                      1702_Hoorn Doop-, trouw- en begraafboeken

                      Inventarisnummer:

                      104

                      Bijzonderheden: De impost bedraagt fl. 30.

 

5.                   Maria, Couwenburg / Swalmius, geb. te Maastricht op 13 apr 1671,

               tr. (24 jaar oud) op 4 dec 1695 met

                     Ds. Govert Du Bois du zn. van Govert Bois du en Maria Wensch, ovl. in 1721.

 

                 Dig arch schiedam.
Deze landen zijn Antoinetta Werners aanbestorven als enige geïnstitueerde erfgenaam van haar man Godefrud du Bois,

                 in leven professor. Vrij en niet belast. Prijs f 3.700, contant geld.

 

                      Nr. 141 folio 124v. d.d. 27-02-1737.
Dominicus Doom junior koopman te Schiedam met procuratie van juffrouw Hester van Staveren meerderjarige en ongehuwd

                 wonende te fs-Gravenhage, de procuratie verleden op 21-02-1737 voor notaris Jan Buijck te Leiden, heeft verkocht aan

                 Maria Swalmius weduwe Ds. Godefridus du Bois, in leven dienaar des Goddelijken Woord te Schiedam.

                 parten van 2 morgen 200 roeden weiland met de buitendijkse aanwas, belend in het geheel ten W: (niet ingevuld) en ten O:

                 het Fraterhuis te Delft, strekkende van de Hogedijk tot over de Nieuw-Mathenessedijk.

                 Gemeen gelegen met burgemeester Adriaan Doom en Dr. W. de Bries nomine uxoris.

                 De constituante aangekomen bij scheiding onder de hand in dato 01-03-1735 uit de nagelaten boedel van wijlen haar

                 moeder Maria du Bois weduwe Ds. Regnerus van Staveren, in leven dienaar des Goddelijken Woord te Leiden.

                 Vrij en niet belast. Prijs f 1.000, contant geld.

 

                  Uit dit huwelijk één zoon.

 

 

                                           

                                                                      voor reacties mail naar j.zwart13@chello.nl

 

                                                     Terug naar de Hoofdpagina    http://members.chello.nl/j.zwart13/