Heeden van der

 

 

 

 

 

 

                                                 Jacob van der Hee

 

 

                                                

 

 

                                                                           Parenteel van Jacob van der Hee

 

Generatie I

 

I.               Jacob Hee van der,

                 Eigenaar van land te Bodegraven vermeld 1315, april 20 Jacob van der Hee en zijn zoon Ingebrecht dragen uit hun vrij eigen goed

                 een woning en 16 gaarden land te Bodegraven bij de kerk op aan de graaf van Holland.
                 Zij worden er vervolgens mee beleend, waarbij wordt bepaald dat indien zij beiden zonder kinderen overlijden, het leen zal vererven op het kind van Jacobs zuster.
                 Nadien zal het als recht leen vererven
.

         tr. met

                N.N..

                

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Engebrecht (Jacobssoen) Hee van der, volgt II.

 

Generatie II

 

 

II.              Engebrecht (Jacobssoen) Hee van der, zn. van Jacob Hee van der (I)en N.N.,

                 Vermeld 1315.
                 1368 Willem van Naaldwijk, Baljuw van Rijnland en Woerden heeft te Bodegraven een zoen uitgesproken en de hoogte

                  van het zoengeld bepaald in de gevallen van doodslag van Engebrecht Jacobssoen, Jan. Engebrechtssoen en Jan Diddensoen.

           relatie met

                  N.N.

                

                 Uit deze relatie 3 zonen:

1.              Jacob Heede van der, ovl. voor 25 nov 1383, volgt III.

2.              Aerndt Engebrechtssoen Heede van der.

                 vermeld te Bodegraven 1367--1393

                 1367:zie hierna onder Jacob van der Heede (111)

                 1392 en 1393 : zie hierna onder Willem Ruysch van der Heede ( IVb ).

3.              Jan ( Mogelijke Zoon ) Enghebrechtssoen, ovl. gedood in 1368.

                 1368 : zie hierover onder II. In dezelfde bron wordt vermeld dat Dirc van der Goude te Hekendorp klaagde dat hij niets

                 ontvangen had van het zoengeld over de dood van Jan Enghebrechts, hoewel hij een oom was van Jan.

 

Generatie III

 

 

III.             Jacob Heede van der, zn. van Engebrecht (Jacobssoen) Hee van der (II)en N.N., ovl. voor 25 nov 1383,

                 Vermeld te Bodegraven 1367---1372.
                 1367, febr. 11--1368. febr 2 Jacop van der Heede en Aernt Enghebrechtss te Bodegraven doodden Harman Diddensoen.

                  Zij zullen niet gevangen zijn, wegens vriendzoen ( ARA< GvH nr. 1862.).
                 1368, okt 7 Na overlijden van zijn vader wordt Jacop van der Heede Engebrechtsz beleend met een woning met 16 gaarden land te Bodegraven.
                  ( ARA, GvH nr 226 f. 102.v ).
                  1371. Jacob van der Hede onder Zwammerdam koopt de aansprakelijk voor het meebetalen aan zoengeld af ( Kort, a.w blz. 32.
                  1372 Jacob van der Hede onder Bodegraven draagt 12 Pond bij aan het versterken van Woerden ( ARA, GvH nr 1864 )
.

           tr. met

                  N.N.

                

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Willem Ruysch Heede van der, ovl. voor 19 aug 1416, volgt IVa.

2.              Jan Heede van der, schepen aldaar, 1385,

                 vermeld 1383---1404.
                 Woonde te Oudewater.
                 1383, nov, 25. Jan van der Heede, wordt beleend met een woning en 16 gaarden land te Bodegraven na overlijden van zijn vader Jacob ( ARA GvH nr. 226 f.207 ).
                 1383, maart 18---1384, maart 25. Jan van der Hede betaalt te Oudewater13 stuivers boete aan de baljuw ( ARA GvH nr. 1870 ).
                 1385 sept. 16. Jan van der Hede zegelt als schepen van Oudewater.Wapen: een schuinbalk met bovenin de balk een vijfpuntige ster.
                  ( GAL.kloosters nr 1056 R 73 ).
                 1389, aug 31, Jan van der Heede mag 12 morgen beoosten de kerk te Bodegraven als hofleen in erfpacht geven,

                 de vierkante roede voor niet meer dan 1/2 groot hollands ( ARA, GvH nr 226 f. 297 v ).
                 1390, jan 7. Jan van der Heede te Oudewater draagt, na belening met ledige hand, het leen over aan zijn broer Ruysch van der Heede,

                  die ermee wordt beleend ( ARA, GvH nr. 708, f. 23---23 v. ).

                  1396, aug. 10 Jan van der Heede staat als, goede knape'' over een door zijn broer uitgegeven oorkonde ( GAL, kloosters nr 960 R 114 ).
                   1395, dec. 3. De grafelijke raad doet uitspraak tussen Gheryt van der Aer en zijn zuster Kerstyn Janswyf van der Heede.

                  Een aantal geschil-punten over het beheer van haar goederen wordt geregeld.

                  Hij moet zijn handen daarvan aftrekken. Enkele punten zullen definitief worden geregeld.
                  na terugkomst van Jan van der Heede (ARA, GvH nr. 198, memoriale 1390---1396, f, 139 ).
                  1400, maart 31. Na overdracht door Gheryt van der Aer wordt Jan van der Heeden beleend met de helft van 28 morgen land aan de

                  Mije in Zegveld, Tevoren op 8 febr 1383, was Dirc van der Aer ermee beleend. vervolgens op 1 April 1383 diens zoon Gheryt van der Aer, die daarvan.
                  12 april 1385 de helft in lijftocht gaf aan zijn echtgenote Beatrijs Jacob Screvelsdr.: 1404,maart 1 werd Claes Willemsz. hiermee beleend na over-dracht door Jan van der Heede.

                  Hij kreeg het   voor 22 nieuwe gelderse guldens in vrij eigendom (ARA, GvH nr 709 f. 5 v, nr, 226 f. 202 en 221.nr. 708 f. 3v, nr 228 f. 381, nr, 229.f. 48).
                  1400, nov, 4. Johan van der Hede en Johan van der Hede Andriesz, sijn neve'' treden op voor Erckenraet Johan Eggertsdr, hun nicht,die 5 morgen te Diemerbroek

                   ( onder Oudewater) voor het leven in pacht krijgt ( RAU, OM nr. 1475 ).
                   1401, april 7, Schout en buren van Bodegraven oorkonden dat Ruusch van der Hede aan zijn broer Jan van der Hede in eigendom heeft afgestaan

                   4 hont land, gelegen in het Smakweer, en dat dit land door Jan aan zijn broer Ruusch in eeuwige erfpacht is gegeven tegen een rente van 1. 1/2

                   gent-se nobel per jaar ( GAG, kloosters nr 1453 f. 27 v ).

             tr. met                  

                 Kerstyn Aer van der, dr. van Dirc Aer van der.  vermeld 1395

                

               

3.              Waarschijnlijke Dochter  Heede van der, volgt IVb.

 

Generatie IV

 

 

IVa.          Willem Ruysch (Wiilem) Heede van der, zn. van Jacob Heede van der (III)en N.N., Schout te Reewijk en Zwammerdam 1393 en 1394,

                 ovl. voor 19 aug 1416,

                 Vermeld te Bodegraven 1383---1412.
1383, Rueske van der Heeden belende met land in Bodegraven (A.R.A. Coll. Hss. RAZH. nr 1172 ).
1390, jan. 7. Ruysch van der Heede wordt na overdracht door zijn broer Jan van der Heede beleend met een woning en 16 gaarden te Bodegraven.
( ARA, GvH nr. 708 f. 23 v ).
1392, juni 18. Geleide van Hertog Albrecht voor Aernt van der Heede Engebrechts en Ruysch van der Hede, met hun goed, vredeloos wegens de dood van Splinter Gheryt Boudijnssoen ( ARA, GvH nr. 198 f. 38 v. en 41 v. ).
1393, nov. 6. Uitspraak van Hertog Albrecht tegen 39 inwoners van Bodegraven die hebben geweigerd te helpen bij het versterken van de stad Woerden. Onder hen Aernt Enghebrechtsz. en Ruysch van der Heede ( ARA, GvH nr f.81 ).
1394, jan. 23 Gheryt van der A.Rwsch van der Hee en Dirc Hermanssoen beloven de domproost ten behoeve van de graaf dat zij Dirc Haghen levend of dood in handen van de graaf zullen brengen om terecht te staan ( ARA, GvH nr 198 f, 198 f 113 v ).
1393. Jan. 13---1394, nov 29. Ruysch van der Heede is schout van Reeuwijk en Zwammerdam in de ambachten van Jan van Brederode ( ARA, GvH nrs. 1878 en 1879 ).
1399/ 1400. Ruysch van der Heede te Bodegraven betaalt aan de grafelijke rentmeester in beslag genomen pacht die hij verschuldigt is aan een poorter van Oudewater ( ARA, GvH nr. 1885 ).
1396, aug. 10. Ruusch van der Hede Jacopzoen oorkondt dat Dielof Hughe van hem in erfpacht heeft genomen, een viertel in de hofstad waarop.
Dielof Hughe woont aan de oostzijde, strekkende van de straat tot in de Rijn. Het loopt aan de westzijde van de leenweer ( te Bodegraven ) die.
Ruusch houdt van de graaf van Holland. Ruusch verleent deze pachtweer met zijn zoon Jacob, ten overstaan van zijn broer Jan van der Heede en van Michiel Claes Zwanssoen als goede knapen. Hij zegelt zelf. Wapen een schuinbalk beladen met een ruit ( GAL, kloosters, nr 960 ).
1405 juli 25. Rusche van der Hede zegelt voor de schout van Bodegraven met hetzelfde wapen ( RAU, KKK, nr 1020 ).
1409, april 23 Ruysch van der Heede krijgt de helft van het leengoed. bij de kerk te Bodegraven in vrij eigendom ( ARA, GvH nr 230 f. 53 v ).
1412, Rusche van de Hede belendende met land op Rietveld ( RAU, HM nr. 283 blz 50 ).
1416, aug 19. Na overlijden van zijn vader Willem Ruysch van der Heede wordt Jacob van der Heede beleend mer de andere helft van het leen te Bodegraven ( ARA, GvH nr. 230 f. 143 )
.

             tr. met

                N.N.

                

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Jacob Ruyschensz Heede van der, volgt Va.

 

IVb.          Waarschijnlijke Dochter  Heede van der (Heeden van der), dr. van Jacob Heede van der (III)en N.N.,

        tr. met

                 Andries Claessoen, zn. van Claes (VIa)en N.N. (zie VIIa).

                 Vermeld met land op Rietveld en de Bree in hetv Kerspel Woerden, 1383 en 1384, mogelijk wonende te Oudewater.
1383. febr 9 Andries Nokolaasz. wordt door de graaf van Holland beleend met 12 morgen land in het schoutambt Rietveld, door hem gekocht na overlijden van Matthijs Nikolaasz, de vorige leenman.Het land wordt belend door land van Andries zelf ( ARA, GvH nr 226 f 205 v ).
1385. nov 19 Jan Andriesz, nog onmondig, wordt hiermee beleend naoverlijden van zijn vader ( ARA, GvH nr 226 f. 228 ).
1384, febr 18 Corstant en Andries Claessoen, gebroeders, dragen ten overstaan van schout en landgenoten op de Bree in het kerspel Woerden over aan het kapittel van Oudmunster te Utrecht de vrije eigendom van 7 morgen land, belendende boven Ermbout Matthijssoen, beneden zijzelf en Dirc Willekijnssoen. Andries erkent op 24 febr. 1384 ten overstaan van het stadsbestuur van Oudewater dit land in erfpacht te hebben gekregen ( RAU, OM nr 935- II f 212-213 en nr 1556 ).
NB Het erfpachtregister vermeldt van 1385 tot 1411 de erfgenamen van Andries Nikolaasz. als erfpachters. Op 15 maart 1394 werd dit land aan Johan Vrijenzoen in erfpacht gegeven.
zie de bijlage II
.

                 Trouwt mogelijk een dochter van Jacob Engebrechtsz van der Heeden te Bodegraven.

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.              Jacob Andriesz Claessoen, volgt Vb.

2.              Jan Andriesz Heede van der, ovl. voor 23 feb 1442, volgt Vc.

 

Generatie V

 

                        De familie van der Heede uit Rietveld onder Woerden 

 

 

Va.           Jacob Ruyschensz Heede van der, zn. van Willem Ruysch Heede van der (IVa)en N.N.

                


Vermeld1396---1443.
1396, aug 10 en 1404, maart 21 : zie hiervoor onder IVb.
1430, april 7, Jacob van der Heede Ruyschensz. wordt na opdracht uit vrij eigen goed door de heer. van Brederode beleend met een viertel land in het gerecht Hekendorp

 ( Vriendelijke mededeling van Dr. J.C.Kort uit Leenreg. Brederode I f. 35. ).
1433, aug 15, Jacob van der Heede Ruyschensz. houdt van de heer van Brederode een rente van 5 oude franse schilden per jaar op 8 morgen land in het

Grote Hofweer aan Oud Bodegraven, te lossen met het tien- voudige ( idem f. 25 ).
1441, april 11. Jacob Gijsbertsz, en zijn echtgenote Margje houden een lijftocht uit 8 morgen land in het grote Hofweer aan Oud Bodegraven.
gevestigd door Jacob van der Heede Ruyschensz. ( idem f. 7.v. ).
1441, febr. 12. Bij overgift door Jacob van der Heede Ruyschensz, zijn neve, wordt Andries van der Heede Jacobsz, beleend met het grafelijk leen te Bodegraven ( ARA, GvH nr, 714 caput Woerden Woerden f. 1v-2 ).
N.B. Naast de Van der Heede's die hierboven worden vermeld, warener in de veertiende en vijftiende eeuw naamgenoten in enkele plaatsen.
In het baljuwschap Rijnland, met name te Alphen aan den Rijn. Zijbehoorden tot de welgeborenen en werden door enkele kasteelheren.
tot hun verwanten gerekend. Zie daarover o.a. ARA, GvH nrs. 226, 228, 368, 1313, 1900: Ons voorgeslacht 29 ( 1974 ), blz. 107 en 31 ( 1976 ).
blz. 151, 173, 182.

                 één zoon:

1.              Claes, geb. circa 1350, volgt VIa.

 

Vb.           Jacob Andriesz Claessoen (Heede van der), zn. van Andries Claessoen (VIIa)en  Waarschijnlijke Dochter  Heede van der (IVb),

                 Vermeld met leenroerig goed op Rietveld, de Bree, Barwoutswaarder en Bulwijk in het Kerspel Woerden en in de Meijepolder in het Kerspel Bodegraven,

                 mogelijk aanvankelijk wonende te Oudewater en later in Gouda, vermeld 1423- --1460.
1423, mei 10. Jacob van der Hee Andriesz. wordt door de heer van Vliet beleend met 4 morgen land in het weer van Nikolaas Matthijsz. op de Bree in het land van Woerden, belendende boven Herman Jansz, beneden Kerstant Jansz. 1427. juni 25 wordt hij opnieuw beleend omdat er een nieuwe leenheer is, in 1450 wordt hij genoemd als getuige ( LV nr. 1 f.28v 18 v.---19. 35 v---36 }.
1424. jan. 19 Jacob van der Hede Andriessoen, Pieter Jan Donressoen en Heinric Amelgheersoen verklaren ten overstaan van schepenen van.
Oudewater aanwezig te zijn geweest bij de scheiding van de boedel tussen Jutte, de vrouw van Dirc Staal en haar dochter Griete uit eerder.
huwelijk met Gherid van der Marschen. Griete is in het Regulieren-klooster te Oudewater. ( GAL, Kloosters nr 1057 ).
1431, okt. 10. Jacob van der Hede Andriesz. wordt door de burggraaf van Montfoort beleend met 4 morgen land in Barwoutswaarder,belendende hijzelf aan beide zijden. Te vererven op zijn zoon Jan en indien deze kinderloos overlijd op de jongste zoon die hij zal achterlaten bij zijn echtgenote Alijt. In 1448 en 1460 wordt hij opnieuw beleend omdat er een nieuwe leenheer is ( RAU, HM nr 284 blz en nr 285 blz 19 ).
1437, maart 9, Deze ( ? ) Jacob Andriesz. belendt aan het land buiten deKleiwegspoort te Gouda ( CAG. Weeshuis R 276 ).
1439, maart 25. Jacob van de Heede wordt door de graaf van Holland beleend met 7½ morgen land aan de Mije in het kaerspel Bodegraven, in het Sticht, gemeen liggende met land van Gerard Gibensz.

 Hij heeft het land gekocht van Pieter Dirk Lamsz. ; het wordt dan aan alle zijden belend door pachtland van de kerk te Utrecht. ( ARA. GvH nr 713 f. 102 en nr 715 f.20 ).
1440. Sept 19. Jacob van der Heede is leenman van het huis Honthorst wegens land op Bulwijk ( em nr 713 f. 161 v.
1452. nov 10. Jacob van der Heede wordt door de graaf van Holland beleend met 5 gaarden ( = 7 ½ morgen ) land in het kerspel Woerden in Rietveld in de weer van Vriese van der Mije liggende gemengder vore met land dat van dirk Hagen Erkenszoon was. Hij kocht het van Henrick Kerstanstzoen. Na zijn dood zal zijn dochter Margriete, gehuwd met Jan die Lewe, het vruchtgebruik krijgen indien zij hem overleeft ( ARa. Gc H.
nr 716 Woerden. f. 6v --- 7 }
.

          tr. met

                 Alijt, dr. van Herman Jan Screvelszn

                 Vermeld 1431.
                  Zij bezat leenroerig goed dat tevoren werd gehouden door Herman Jan Screvelsz, waarschijnlijk haar vader
.

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Andries Jacobsz Heede van der, ovl. voor 8 mrt 1466, volgt VIb.

2.              Jan Jacobszn Heede van der

                 vermeld 1431

                 Kinderloos overleden voor zijn vader.

3.              Margriete Jacobsz Heede van der,

         tr. met

                  Jan Leeuwe Die.

                 Waarschijnlijk dezelfde als Jan Leeu, schepen.
                 1449, 1452, 1456, burgemeester 1462, 1467, schout van Gouda 1469

                  ( J.Walvis, beschrijving der stad Gouda. Gouda/ Leiden, 1713, BLZ 230 ).

                 vermeld 1452.

4.              Herman Jacobsz Heede van der, ovl. te Gouda, volgt VIc.

 

Vc.           Jan Andriesz Heede van der, zn. van Andries Claessoen (VIIa)en Dochter Waarschijnlijke Heede van der (IVb),

                 Knape, Hoogheemraad van het Groot-Waterschap van Woerden, ovl. voor 23 feb 1442,

vermeld met leenroerig land op Rietveld en de Bree 1385.
( onmondig zijnde ). 1390 en 1411.
woonde in het Kerspel Woerden 1390 1407 en 1408.
overleden voor 23 Februari. 1442.
1390 jan 10 Jan van der Heede Andriesz te Woerden verheft met de ledige hand eerdergenoemd leen van 12 morgen in een weer genaamd.
Nikolaas Matthijszoensweer ( ARA GvH nr 708 f.23 ).
1400. nov 4 Johan van der Heede en Johan van der Heede Andriesz. treden op voor hun nicht Erckenraet Johan Eggartsdochter die van het kapittel van Oudmunster te Utrecht in levenslange pacht neemt 5 morgen

land in een hoeve van 16 morgen in Diemersbroek, belendende boven Harman Harmansz Passaert en beneden Johan Otterspoer ( RAU, OM nr 1475 ).
1407, sept 29, Wij Sweder van Zuylen, ridder, Willem Duercant. Willem Duercant, Dirck Aerentsz, en Jan van der Heeden Andriesz. knapen en hoefden hyemraaden in den landen van Woerden ''

oorkonden ( Van Aalst blz 340 ).
1411, dec. 14. Avezoete, vrouw van Jan van der Heede Andries, krijgt in lijftocht de helft van 4 morgen land in het weer van Nikolaas Matthijsz. op de Bree in het land van Woerden, leenroerig aan de heer van Vliet. Belendende boven Herman Jansz en beneden Kerstant Jansz (LV nr 1 ).
1422. maart 23 Jan Hendriksz. wordt beleend met eerdergenoemde 12 morgen land, door hem gekocht na overlijden van Jan van der Heede Andriesz, die het had als hofleen.
Zoete, de vrouw van van der Heede. heeft de helft in lijftocht ( ARA, GvH )
.

             tr. met

                 Avezoete vermeld 1411 en 1422.

                 Uit dit huwelijk één kind:

 

Generatie VI

 

 

VIa.          Claes, zn. van Jacob Ruyschensz Heede van der (Va), geb. circa 1350, ged. in 1350, relatie met N.N.

                 Vermoedelijk was deze Claes dezelfde als Claes Matthijssoen, vermeld ca. 1346, 1369 en 1372.
1346,Clays Mathijs, in kerspel te Woerden XII morghen lande '' waarbij met latere hand staat, geleghen op tLaghe Rietveld tusschen Vriese van der Mije ende Jan Hermanssoen, dit hout nu Matthijs zijn soen'' ( ORGF blz 287 ).
1369 Clays Mathijssoen is inwoner van het gerecht Rietveld ( ARA GvH nr 676 f.12 v. ).
1372 Clays Matthijs draagt 12 £ bij voor het versterken van Woerden tot Stad ( ARA. GvH nr 1864 ).
Deze Claes Matthijssoen had als zoon en leenvolger; Matthijs, overl voor 1383.
1369 Matthijs Claesf. ( in Rietveld of Barwoutswaarder ) betaalde wegens een verwonding die hij aan Gherijt van den Bossche toegebracht zou hebben, doch indien Mathijs onschuldig blijkt te zijn zal, dese knaep '' zijn geld terugontvangen ( ARA, Gv h nr 676 f. 12v ).
Deze Claes Matthijssoen had een opvolger en leenvolger.
Matthijs Claessoen.
Overleden voor 1383.
1369. Matthijs Clausf. ( In Rietveld of Barwoutswaarder ) betaalde wegens een verwonding die hij aan Gherijt van den Bossche toegebrachte zou hebben, doch indien Matthijs onschuldig blijkt te zijn zal, deze knaap''zijn geld terugontvangen ( ARA, GvH nr, 676 f. 12.v.)
.

                 Uit deze relatie 2 zonen:

1.              Andries Claessoen, ovl. eind 19 nov 1385, volgt VIIa.

2.              Corstant Claessoen

                 Vermeld 1384.

 

VIb.          Andries Jacobsz Heede van der, zn. van Jacob Andriesz Claessoen (Vb)en Alijt, Schepen ald. 1438, 1440 en 1458, ovl. voor 8 mrt 1466,      

                 Vermeld 1430---1464, woonde te Gouda.
Eigenaar van huizen te Gouda en leenroerige landerijen te Bodegraven en onder Woerden.
1430, dec. 20 Schepenen van Gouda oorkonden dat Hugo Lyclaes bijpanding een rente van 20 sch. 5 p heeft gewonnen, staande op een huis van Andries Jacobsz, aan de Goeda ( GAG. Kloosters nr 237 R 277 ).
1438, mei 14, okt 16, nov 29, 1440, maart 23, Andries Jacobsz. van der Heyde zegelt als schepen van Gouda. Wapen; een schuinbalk, vergezeld van een St -Andreaskruisje. Randschrift;, S. Andries Jacobs van der Heide '' ( GAG. St-Janskerk nr 3 R 329, 336 en 335. Wees - en Aalmoezenier R 288.
ca 1433 / 1443, Godevaart Claesz, transporteert aan Andries Jacobsz van der Hee twee huizen aan de Gouwe ( GAG Gasthuis nr 545 ƒ. 24 ).
1441,febr 12, Andries Jacobsz van der Heyde, belendt.mitter stede waterscip'' aan een huis op de Korte Gouwe tussen Hontscoop en de Nieuwe haven te Gouda (GAG< Gasthuis nr 305 R 350).
1444, jan. 12. Andries van der Heede wordt door de grafelijkheid beleend met de helft van een woning met 16 gaarden in Bodegraven.
bij de kerk, na overdracht door zijn neef Jacob van der Heede Ruyschenz. ( ARA, GvH nr 714 caput Woerden ƒ. v ---2 }.
1447,Jan, 29. Andries van derHeede wordt door de Grafelijkheid beleend met de helft van acht morgen min twee nont in Bulwijk onder Woerden.
( het is 1440 aan de graaf gekomen tegelijk met de overige lene van het huis Honthorst te Woerden (ARA>GvH nr 715 f.15v ).
1453.Febr 16. Andries jacobsz van der Heede heeft verkocht aan Meeus Jansz. een huis en erf op de Tiendweg, belende oost jonge Heyen en belast met verscheidene rente.
1453,febr, 25 Geryt IJsbrandtsz. heeft verkocht aan Andries Jacobsz van dr Heede een erf gelegen achter zijn huis en erf op de oostzijdevan de haven, belend zuid Pieter van Reewijck, strekkende van diens erf tot de kerkgracht (GAG, RA nr 318 f. 18v---19}.
1458,febr 11 en 12, april 27, juni 9 en 20 Andries Jacobsz van der Heyde zegels als schepen van Gouda met hetzelfde ste waarin echter het wapen is vervangen door het volgende: 1 en 4 een schuinbalk, 2 en 3 een St-Andrieskruis ( CAG,St-Janskerk nr 3 R 433).
Wees- en Aalmoezeniershuis R 435 en 438: Gasthuis nr R 390 en nr. 275 R 391. ).
1464, juli 5 Andriesz Jacobsz. transporteert eerdergenoemde huizen aan de Gouwe ( thans nrs 194 en 196 ) aan Geryt Vrericz ( GAG.
RA.transportregister.

                                                                   

                                                             de vermoedelijke huizen   zie jaartal 1464 Gouwe  de No 194 en 196

 

 

 


1466, maart 8. Jan van der Heede wordt na overlijden van zijn vader Andries door de graaf beleend met de helft van acht morgen land min twee hont in Bulwijk, die zijn vader had geerfd van diens moeder Aleid ( ARA GvH nr 717 caput Woerden ƒ. 5 ).
1466,maart 8, Jan van der Heede wordt na zijn overlijden van zijn vader Andries door de Graaf beleend met de helft van een woning met 16 Gaarden land bij de kerk te Bodegraven ( Ara, GvH, nr 717 caput noord-holland f.26 ).
1468, jan 27 De erfgenamen van Andries Jacobsz hebben aan Dirc Heunricxz een huis en erf verkocht en overgegeven, staande op de Gouwe belende noord Geryt Vrericzs (GAG< RA nr 318 f 94 v ).
1482 ---1501 Aechte Andries. Jacobsz. weduwe vermeld als eigenaresse van het pand waar van 1456 tot ca 1470 Andries Jacobsz als eigenaar werd vermeld aan de oostzijde van de Haven ( Oosthaven 1 en 2 ) ( GAG.
Repertorium op de transporten door Dr. D. J Matthijs ).
z.j.; Andries Jacobs. Verhee eigenaar van een graf in de St - Janskerk. gelegen aan, die noortside van de blaeuwen dorpel die vijftiende leghe ''.
nr. 1 ( GAG. St. - Janskerk nr 24, grafregister ca 1438 ---1490}
.

           tr. met

                 Aecht

                 Vermeld 1467 ---- 1501.

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.              Mr Jan Andrieszn Heede van der, ovl. te Gouda in 1488, volgt VIIb.

2.              Jan Andriesz Heede van der, ovl. voor 3 sep 1484.

                 als oudste zoon in 1466 beleend met de lenen te Bodegraven en op Bulwijk,

                 Overleden voor 3 Sept. 1484

                 1484. sept. 3 Bruning van Boshuizen wordt door de graaf beleend met de helft van een woning en 16 gaarden land te Bodegraven, die hij gekocht

                 heeft na overlijden van Jan van der Heede Andriesz ( ara, GvH nr. 721 caput Noord-Holland.)

 

VIc.          Herman Jacobsz Heede van der, zn. van Jacob Andriesz Claessoen (Vb)en Alijt,

                ovl. te Gouda Overleden tussen 6 maart 1469 en 2 april 1470,

                Woonde te Gouda.
Wellicht is hij dezelfde als Herman Jacobsz, burgemeester van Gouda in 1444 en als Hermen Jacobsz.
die zonder datum ( voor 1452 ) vermeld wordt als leenman-getuige van de heer van Vliet ( LV nr. 1 ƒ.27 en 36 v-o 38 ).
1458, Juni 2 7. Pieter Dapper transporteert aan Herman Jacobsz van der Heyde een huis en erf op de oostzijde van de Haven te Gouda, belendende aan de zuidzijde.

Herman Pelsers. vervolgens transporteert Herman aan Pieter een huis en erf op de kleine Tiendweg, belendende aan de zuideinde.
Huge Hugensz ( GAG, RA nr 318 ƒ. 41 v }.
ca 1460 /'70,Herman Jacobsz van der Heede wordt na zijn overlijden van zijn vader door de burggraaf van Montfoort beleend met 4 morgen land op

 Barwoutswaarder (RAY, HM nr 285 blz. 19 v---21 v ).
1469. maart 6 Herman van der Heede wordt na zijn overlijden van zijn vader Jacob van der Heede door de grafelijkheid van Holland beleend met

5 gaarden land op Rietveld en 7 ½ morgen land aan de Mije. ( ARA, GvHnr. 718, Woerden, ƒ. 1. en Sticht, ƒ. 2 ).

        tr. met

                Margaretha

                

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Mr Jan Hermansz Heede van der, Priester, ovl. op 21 mrt 1522.

                 Vermeld vanaf 1470, Pastoor van Montfoort

                 1470, April 2. Jan Harmensz. van der Heede wordt na overlijden van zijn vader door de burggraaf van Montfoort beleend met 4 morgen land op

                 Barwoutswaarder ( RAU, HM nt 285 ƒ. 19 v.-21 )

                 1470. Sept 25 Jan van der Heede wordt na het overlijden van zijn vader Herman van der Heeden door de Grafelijkheid beleend met 5 gaarden op

                 Rietveld en 7½morgen aan de Mije ( ARA, GvH nr 718. Woerden, f. 1 en 2 en Sticht. f 3 )

                 1510, sept 18 Meister Jan Hermans. draagt met zijn voogd Herman Hermansz 4 morgen op Barwoutswaarder over aan zijn neef Cornelis

                 Vranckessz. die er door de burggraaf van Montfoort mee wordt beleend behoudens lijftocht van Jan voornoemd ( RAU, HM, nr 285 f. 19 v --- 21.-v )

                 1525, sept. 16. Roel Jansz. wordt door de grafelijkheid beleend met 5 gaarden op Rietveld die hij kocht na overlijden van Jan van der Heede.

                 pastoor van Montfoort ( ARA GvH nr 725, Sticht, f 19. - 21 }

                 1526. jan 9. Arnout Dirksz wordt door de grafelijkheid beleend met 5 gaarden op Rietveld die hij kocht na het overlijden van Heer Jan van der

                 Heede, pastoor van Montfoort ( ARA. GvH nr 725. Sticht f. 21--22v )

                 1494 okt. 12. Johan Hermansz. pastoor van Montfoort ( AGAU. dl.ll.1875 blz. 339 )

                 In het necrologum van het kapittel van St.- Jan Evangelist te Montfoort staat over hem o.m.vermeld. XII Kai. Apr. Memoria magistri Joannis

                 de Hee, pastoris nostri, qui obiit hoc die anno 1522. die Veneris hors quarta 12. post meridiem..'' en III Non. Oct.,Memoria domini Johannis de

                 Hee. pastoris huius acclesiae et dom ni Chrispiani de Hee, Presbyteri. Et Hermannis de Hee. partis sui, et Margriete, matris sue, et Effemien

                 uzoris Ougeri Theodorici, sororis sue..'' ( RAU, KKK nr. 134 f. 80 en 92; zie ook AGAU. dl. II. 1875, blz, 380, 382 en 383 ).

2.              Corstandt Hermansz Hee van der, Priester, lid van de te Woerden en Oudewater gevestigde kalanderbroederschap. ( RAU, archief kalanderbroederschap Oudewater.

                 Wellicht is hij dezelfde als Heer Corstandt, vice cureit van Woerden in 1494 Rechtsbronnen blz. 360 )

                 Heer Korstand woonde ook in 1483 te Woerden

                 ( GA Woerden, stads-rek. )

                 Dat Crispianus ( zie hiervoor onder IV a. 1 ) werd gebruikt als latijnse vorm voor Corstant blijkt bv. ook uit vergelijking tussen RAU, SP nrs 455 en 167.

3.              Effemie Hermansdr Hee van der,

            tr. met

               Ouger Dirksz, Raad van Gouda, in 1492.

                 In 1492 echtgenoot van Alijt Roelofs.
                 Zie hiervoor onder Jan, voorts de afgebeelde bladzijde uit het in 1492 gedrukte lijfrenteregister
.

4.              Vranck ( Mogelijke Zoon ) Harmansz Hee van der, volgt VIIc.

5.              Herman Harmansz Heede van der

                 in 1510 vermeld als voogd van Jan Hermansz van der Heede.

6.              Cornelis Hermansz Heede van der.

                 wiens erfgenamen in nov. 1536 land bezaten dat grensde aan de vier morgen die tot 1525 in leen waren bij bovengenoemde Cornelisz Vrankensz.

 

Generatie VII

 

 

VIIa.         Andries (Claesz) Claessoen (VIIa), zn. van Claes (VIa)en N.N., ovl. eind 19 nov 1385,

          tr. met

                Dochter  Heede van der (zie IVb).

 

VIIb.         Mr Jan Andrieszn Heede van der , zn. van Andries Jacobsz Heede van der (VIb)en Aecht, ovl. te Gouda in 1488,

                 Werd student te Leuven tussen 26 aug. en 4 sept. 1471, erfde in 1485 van zijn broer leenroerig land op Bulwijk.
Overleden Gouda 1488.
1471, tussen 26 aug, en 4 sept. Johannes Andree de Gouda ingeschreven als student te,Leuven ( Schillings II blz 255 nr 178 ).
1485, jan. 30. Mr. Jan van der Heede Andriesz. word na overlijden van zijn broer Jan door de graaf beleend met de helft van acht morgen min twee hont op de Bulwijk ( ARA. GvH nr 721 caput Woerden ƒ. 3 ) z.j. ( 1489 of eerder ( Jan van der Hede bezit een graf in de St.Janskerk te Gouda.
(GAG.St.Janskerk nr 24, grafregister ca. 1438---1489.f.62.
1488 Betalingen wegens de begrafenissen van, Groet Meester Janswijf " Jans Aris was in de streek een gebruikelijke samentrekking van Andries. Griet zou de echtgenote kunneb zijn van Meester Jan geryts, van wie in 1589 een kind werd begraven.(GAG.st Janskerk. nr 1).
1489 okt 30 Lourens Woutersz. wordt voor Andries van der Heede die onmondig is, na zijn overlijden van diens vader Jan door de graaf beleend met de helft van acht morgen min twee hont op Bulwijk (ARA GvH nr 721. caput Woerden. f. 3. ).
1490. Lijfrenten ten laste van de stad Gouda: Geertruidt Meester Jan Andriesdochter, verscinen.
½ marte ½ septembris. III £ '', en, Andries Meester Jan Andrieszoen verscinen utsupra, III £'' ( GAG OA Gouda nr 1019 ƒ. 15 )
.

            tr. met

                Griet N.N., ovl. in 1488.

                

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Andries Jansz Heede van der, ovl. op 10 jun 1558, volgt VIII.

2.              Geertruidt Meester Andriesdr Heede van der

                 kreeg een lijfrente ten laste van de stad Gouda in 1490.

 

VIIc.         Vranck  Harmansz Hee van der, zn. van Herman Jacobsz Heede van der (VIc)en Margaretha,

                  Vermeld te Gouda 1485.
                  1485. okt. 17 Vranck Harmansz. van der Hee transporteert de helft van een huis en erf op de oostzijde van de Haven te Gouda, belende aan.
                   de noordzijde het St.-Catharinagasthuis ( CAG. transportregisters )
.

           tr. met

                 N.N.

                

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Cornelis  Vrancksz.

                 door de burggraaf van Montfoort beleend met 4 morgen land in Barwoutswaarder 1510, mondig 1522.

                 Na transport werd op 14 Mei 1525 Adam Claesz. hiermee beleend. RAU, HM nr 285 f. 19 v.---21; Ons Voorgeslacht 37 ( 1982 ), blz 297}.

 

Generatie VIII

 

 

VIII.          Andries Jansz Heede van der

                 Onmondig 1489, mondig 1518.
Eigenaar van huizen te Gouda en en land op Bulwijk.
1486. Maart 1. Andries Jansz van der Hee krijgt een lijfrente van 3 £ ten laste aan de stad Gouda ( G. 55, 148 v en 205. nr 1028 ƒ. 198 nr 1176 ƒ. 12.
1489, okt 30. Laurens Woutersz. wordt voor Andries van der Heede die onmondig is, na overlijden van diens vader Jan door de Graaf van Holland.
beleend met de helft van acht morgen min twe hont land op Bulwijk.
1518, juli 16. Andries van der Heede doet zelf leenhulde.
1518 Andries Jansz van der Heede word door de graaf van Holland beleend met een erfpacht van 11 pond 5 sch op zekere huizen en erven te Bodegraven bij de kerk. ter weerszijden van de straat ( ARA. GvH nr 721 caput Woerden ƒ.3 en caput Sticht ƒ. 1 ).
1530, Jan. 7 ; 1534, Juli 3; 1536. Jan 16, mei 24, okt 7, 1538, nov 19 1539, okt. 31, nov 28, 1540, nov. 15; 1544. aug. 8; 1547. dec. 5.
Andries Jansz van der Hee zegelt als als schepen van Gouda ( GAG, St. - Jan nr 329. 336, 355, 440, 443, 557, 468, 569, 757; Arch. leprooshuis nr 96; Arch. Weeshuis nrs 288, 435, 438, 561, 576, 577, 686; Arch gasthuis nrs 350, 390, 391, 426, 477, 478, 481, ); 1547, aug. 4 idem ( ARA, Klooster St- Michel in den Hem bij schoonhoven nr 147.
1543. nov 8. Verklaring van Andries Jansz. van der Hee. onse mede- broeder in raede '' ( GA Gouda nr 128 ƒ. 171 ).
1544 mei 2. Andries Jansz. van der Hee heeft verkocht en overgegeven aan Michiel Doesen een huis en erf op de oostzijde van de haven. op de sluis, belendende noordwaarts Pieter Claes Sinck ( GAG. RA nr 318 ƒ. 18 v ).
1542 en 1553. Andries Jansz. bezitten huis aan een zuidzijde van de Korte Tiendeweg te Gouda ( ARA. Arch. Staten van Holland voor 1572 nrs. 209 en 613 ).
1549, juli 10, Andries Jansz, van der Hee als man en voogd van Griete Gielisdr. heeft verkocht en overgegeven aan Jan en Gerrit Stempelsz. een.
huis met brouwerij op de Korte Tiendeweg, belendende oostwaarts Cornelisz Jansz backer ( GAG, RA nr 325 ƒ. 78 en 62 ).
1546, juli 27, Verklaring van Andries Jansz van der Heede, oud ca 60jaar; 1547, mei 9 idem ca 62 jaar; 1550, okt 14 idem ca 66 jaar; d.w.z. tussen 15 okt. 1483 en 27 juli 1486 ( GA Gouda RA Gouda nr 128 ƒ, 202 v, 222 v en 286 ).
1558. Betaling wegens de begrafenis van Andries Jansz. van der Hey.
1558, juni 10 Mr Jan Jacobs ontvangt namens de St.-Janskerk van de erfgenamen van Andries Jansz. van der Hee krachtens testament zes gulden.
( GAG, St.-Janskerk nr. 1 ( 6 ) ƒ. 3 en 21.
1559 april 22. De Heiligenmeesters te Gouda erkennen ontvangen te hebben uit handen van de executeurs-testamentair van Andries Jansz van der Hee twee rentebrieven waarvoor op het O.L. Vrouwenaltaar in de St- Janskerk op zijn sterfdag ( 10 juni ) drie requiemmissen worden opgedragen en eveneens drie op de sterfdag ( 15 okt ) van zijn vrouw Gheertruyt Pieter Volperts. Bij die gelegenheid moeten aan dertien door familie van de overledene te kiezen behoeftigen elk 13 stuivers worden uitgekeerd. Na het opdragen van de mis, waarvoor zij twee stuivers krijgen moeten de priesters op het graf van de overledene een miserere bidden ( GAG, Weeshuis nr. 48 ƒ. 85---85 v J. Walvis, Beschrijving der stad Gouda, Gouda 1713. blz 22
.

                   Gevonden op Groene Hart Archief, Mogelijk toe te schrijven aan Jan Andriesz van der Heede

                 regesten archieven weeshuizen Gouda 1530

                 inventarisnummer 706

                 datum        1530

                 inhoud        Schepenen van Gouda oorkonden, dat de Getijdemeesters van de sint Janskerk ter Goude blijkens het pand- en claechbouck dezer stede in

                 een panding gewonnen hebben een rente van 3 schellingen en 5 penningen Hollands 's jaars op het huis van Nanne Willem Dammess.

                 weduwe in de Cleywechstege naast Cent Jansz. westwaarts, spruitende uit een rente gevestigd in 1491.

                 bron           ac1

                 annotatie    Inv.nr. 5. Afschrift Inv.3, II, 76.

                 Zegel(s): Met de zegels van de schepenen Heynrick Woutersz. en het beschadigde van Andries Jansz. van der Hee; het derde zegel is verloren,

                zn. van Mr Jan Andrieszn Heede van der (VIIb)en Griet N.N, schepen van Gouda,

                ovl. op 10 jun 1558,

         tr.(1) met Geertruyt Pieter Volpertsdr

                dr. van Pieter Volpertszoon en Natalie Albrechtsdr, ovl. op 15 okt 1528.

 

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.              Pieter Andriesz Hee van der, begr. te Oudewater in 1573, volgt IXa.

2.              Jan Andrieszn Heede van der.

                 werd student te Leuven 1523.

                 1523. sept. 14. Johannes Andree de Heda, Goudensis ( Schillings, dl. III blz. 711 nr. 3.

3.              Aechte Andries Jansdr, ovl. in 1541.

                 kreeg op veertienjarige leeftijd op 4 nov 1531 en lijfrente ten laste van de stad Gouda.

                 werd geestelijk zuster in het klooster Ten Poel te Leiden.

4.              Cornelis Andries Jansz.                 kreeg in 1517 een lijfrente ten laste van de stad Gouda.

5.              Marritje Andries Jansdr., volgt IXb.

6.              Maerten Andries Jansz, geb. in 1513, ovl. (ongeveer 38 jaar oud) circa 1551.

                 kreeg op tweejarige leeftijd op 13 nov. een lijfrente ten laste van de stad Gouda, werd geestelijk broeder.

7.              Catrijn Andries Jansdr, geb. te Gouda ? in 1522.

                 kreeg op tweejarige leeftijd op 27 febr, 1524 een lijfrente ten laste van de stad Gouda

                 1536, welke rente werd geind tot en met 1564.

 

                 Andries Jansz Heede van der

                 Gevonden op Groene Hart Archief, Mogelijk toe te schrijven aan Jan Andriesz van der Heede

                 regesten archieven weeshuizen Gouda 1530

                 inventarisnummer 706

                 datum        1530

                 inhoud        Schepenen van Gouda oorkonden, dat de Getijdemeesters van de sint Janskerk ter Goude blijkens het pand- en claechbouck dezer stede in een panding gewonnen

                  hebben een rente van 3 schellingen en 5 penningen Hollands 's jaars op het huis van Nanne Willem Dammess. weduwe in de Cleywechstege naast Cent Jansz. westwaarts,

                 spruitende uit een rente gevestigd in 1491.

                 bron           ac1

                 annotatie    Inv.nr. 5. Afschrift Inv.3, II, 76.

                 Zegel(s): Met de zegels van de schepenen Heynrick Woutersz. en het beschadigde van Andries Jansz. van der Hee; het derde zegel is verloren,

       tr.(2) met

                Griete Gielisdr

                 Vermeld 1549.

               

 

Generatie IX

 

 

IXa.          Pieter Andriesz Hee van der, zn. van Andries Jansz Heede van der (VIII)en Geertruyt Pieter Volpertsdr Volpertszoon, Lid van de stedelijke raad 1564,

                 schepen van Oudewater 1545 en 1555, lid van de stedelijke raad 1564,

                 eigenaar van een huis te Oudewater en van land op Bulwijk, begr. te Oudewater in 1573,

                 Pieter werd vermeld 1543---1564.
Eigenaar van een huis te Oudewater en van land op Bulwijk, begr.
In 1858 de oudste zoon.
1543, Mei 28. Pieter Andriesz. van der Hee betaalt de Tiende Penning voor een huurhuis in het Leeuweringervierendeel te Oudewater.
1545 Okt 11, Pieter Andriesz van der Hee '' tekent als schepen van Oudewater.
1558 Okt 15.
Pieter Andriesz van der Hee betaalt de Tiende Penning voor een huurhuis in het Wijdstratervierendeel te Oudewater ( ARA. Staten.
van Holland voor 1572 nrs 340, 743 en 1070.
1558 Nov. 14 Bastiaen Cornelisz. betaalt de Tiende Penning voor vier morgen land op Bulwijk die hij huurt van Peter Andriesz. te Oudewater.
( ARA Staten van Holland voor 1572 nr 1164.
1559, Juni 2 Na overlijden van zijn vader Andries Jansz. van der Heede wordt Pieter Andriesz. van der Heede beleend met de helft van acht.
morgen land min twee hont land op Bulwijk en met een erfpacht van 11 Pond 6 sch. op zekere huizen en erven te Bodegraven bij de kerk, ter weerszijden.
van de straat ( ARA. GvH nr 729 caput Sticht ƒ, 2 4 ).
1562. Aug. 7. Pieter Andriesz. van der Hee betaald de Tiende Penning voor een huurhuis in het Wijdstratenvierendeel te Oudewater en is eigenaar van.
een huis daar dichtbij dat in huur is bij Jacob van Berry.
1562 Dec 16.
Bastyaen Cornelisz. betaalt de Tiende Penning voor vier morgen land op Bulwijk die hij huurt van Pieter Andriesz. te Oudewater.
{ARA. Staten van Holland voor 1572 nrs 1393 en 1323 }.
1581, maart 10. Na overlijden van Pieter van der Heede wordt zijn zoon Amelis beleend met de leengoederen van zijn vader ( ARA, GvH nr. 739 ƒ. 188
.

           tr. circa 1540 met

                Claertgen Amelsdr Rijswijck van, dr. van Amelger Henricksz ( Rijswijck van )(schepen van Oudewater 1522) en Catharina Jacobsdr Royen van Schadebroeck van,

                ovl. voor 1585.

                

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Amel Pietersz Hee van der, geb. te Oudewater, ovl. voor jun 1586, volgt Xa.

2.              Jan Pietersz Hee van der, Herbergier aldaar

                 Gasthuismeester 1578, schepen 1578 /'79 en 1584 /' 85, raad in de vroedschap ( achten ) 1581/'82.

                 1578, febr. 2---1579, febr. 2 Rekening van de gasthuismeesters ( BGBH 17, 1891, blz 2 )

                 1578. feb 6 Borgstelling inzake een schuld van 13 gulden 14 stuivers aan Jan Pietersz. van der Hee. burger van Oudewater ( RAU, RA OW nr 71 ƒ. 1,- }

                 1578 feb. / '79. 1580/'81, 1584 / 85 worden in de stadsrekeningen van Oudewater verteringen ten Huize en leveranties van bier per kruik en per vat verantwoord

                 (Oudewater nr 100 )

                 1582 / 1583 vermeldt de stadsrekening dat toen er brand was bij Jan Pietersz. van der Hee de Baljuw acht personen huurde om toezicht te houden bij de

                 brand en de gehele nacht door te waken ( GA Oudewater nr 100 )

                 1578, mei 12 tekent, Jan Pietersz van der Hee '' als schepen ( GA Oudewater, register weeskamer nr 1 )

                 1579 tekent hij als J.v.d.Hee de stadsrekening ( GA Oudewater nr 100 ) N.B. Niet te verwarren met Jan Pietersz. van der Lee. schepen o.a.

                 1583 /' 84 en 1585 /' 86 die als.Jan Pietersz van der Lee'' ondertekende als burgemeester 1581 /'82.

                 In de vroedschapresolutien wordt hij in 1581 / 82 als burgemeester

                 tegelijkertijd vermeld met Jan Pietersz van der Hee die toen raad was ( GA Oudewater nr 6 ) Zie over de familie Van der Lee Bijblad Ned Leeuw dl 2.

3.              Pieter Pietersz Heeden van der Ook Hee van der, geb. te Oudewater circa 1545, begr. te Rotterdam op 5 okt 1603, volgt Xb.

4.              Geertruijdt / Geertge Pietersdr Heeden van der, geb. circa 1547, begr. te Oudewater op 25 sep 1636, volgt Xc.

 

IXb.          Marritje Andries Jansdr., dr. van Andries Jansz Heede van der (VIII)en Geertruyt Pieter Volpertsdr Volpertszoon, 

                 kreeg in 1517 een lijfrente ten laste van de stad Gouda.
                 Zij is wellicht identiek aan Maria Andries Jansdr
.

             tr. met

                 Adriaan Dirck Vrije de, zn. van Dirck Jansz Vrije de en Alijdt Oude Jansdr

               

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Alijdt Adriaensdr Vrije de

                 dochter Alijdt die op eenjarige leeftijd op 11 juli een lijfrente kreeg ten laste van de stad Gouda.

 

Generatie X

 

 

Xa.           Amel Pietersz Hee van der (Heede van der), zn. van Pieter Andriesz Hee van der (IXa)en Claertgen Amelsdr Rijswijck van, geb. te Oudewater,

                 Vermeld 1562---1581 woonde te Oudewater.
Verbannen 1567.
Beleend met de nagelaten goederen van zijn vader 1581.
1564, april 13. Amel Petersz. van der Hee als man en voogd van Barbara Willem Tonisdr. heeft zich ten overstaan van het gerecht van Benschop doen inleiden in de boedel die Willem Thonisz. heeft nagelaten, voor het kindsdeel dat zijn vrouw toekomt.
1564 mei 2. Lijsbet Willem Toniswed. als boedelhoudster enerzijds en Amel Petersz. van der Hee als man en voogd van Barbara Willem Tonisdr. anderzijds komen overeen dat Lijsbet inventaris zal leveren van de boedel.
1564 mei 16 Elizabeth Willem Tonis weduwe als boedelhoudster zegt Amel Petersz. van der Hee als man van Barbara Willem Tonisdr. een bedrag van 1200 schilden toe als erfenis van haar vader.Zie voorts voor de zwagers en ouders van Barbara akten d.d 1 Maart 1558, 18 jan. 1558. 6 sept, 1557, maart.
1559 ( RAU, RA Benschop nr. 1126 din. 8. 9. 10. 14; vriendelijke mededeling van Mr.E.J.Wolleswinkel).
1562. Amell Pietersz. re Oudewater trekt een lijfrente van zes gulden per jaar, verschijnende met kerstmis ( ARA, Statenvan Holland voor 1572.
nr. 1393, f. 44 v. ).
1564 of 1565. Amel Pierz. van der Hee in het Wijdstratervierendeel te Oudewater is een van degenen die s'nachts moeten waken ( GA Oudewater).
1568. okt. 27. Amel Pietersz. van Hee die dienst had genomen onder de heer Brederode. hoofd der rebellen, wordt met 36 anderen door de.
Raad van beroerten veroordeeld tot verbanning en confiscatie van zijn goederen ( J.Marcus, Sententien en indagingen van den hertog van Alva uitgesproken en geslagen in zijnen bloedtraedt. Amsterdam, 1735, blz. 173---176: A.L.E. Verheyden, Le Conseil des Troubles, liste des condamnes ( 1567---1573 ) Brussel 1961. nr. 8303 ).
1581, maart 10. Na overlijden van Pieter Andriesz. van der Heede wordt zijn zoon beleend met de leengoederen van zijn vader.
1586, juni 10. Na overlijden van Amelis Pietersz. van der Heede wordt zijn zoon Andries, nog onmondig, beleend met de leendoederen van zijn vader. Andries' oom Pieter Pietersz. van der Heede doet hulde voor hem. ( ARA< G v H nr, 739, f.188 en nr. 739 f. 67 v.--68 v. )
.

                 Hoi Jaap,

                 Amel komt van Amal " onvermoeibaar in de strijd". Een oorspronkelijk gotische naam.

                 Het is eigenlijk een verkorte vorm van amel-namen, zoals Ameling, Amalfried, Amalrik.

                 Groetjes,

                 Ton Luk,

                  ovl. voor jun 1586,

 

 

            tr. voor apr 1564 met

                   Barbara Willemsdr Thonisz) dr. van Willem Thonisz Thonisz en Lijsbeth Cornelisdr Cornelisdr, geb. te Benschop.

                

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Andries Amel(i)sz Heede van der, geb. te Lopik in 1580, ovl. (ongeveer 43 jaar oud) te Lopik in aug 1623, volgt XIa.

2.              Margaretha(1585) of Grietje (1600) Amelsz Heede van der, volgt XIb.

 

Xb.           Pieter Pietersz Heeden van der Ook Hee van der, zn. van Pieter Andriesz Hee van der (IXa)en Claertgen Amelsdr Rijswijck van,

                 geb. te Oudewater circa 1545 Geboren 1544 of 1545, Koopman te Rotterdam1598, begr. te Rotterdam op 5 okt 1603

                 Overledene            Pieter Pietersz van der Heede

                 Plaats         Rotterdam

                 Datum begraven   05-10-1603, 

               1576, juni 4 Peter Petersz van der hee geeft procuratie te Utrecht (Gau, Stadsarchief I nr 22. f. 331: vriendelijke mededeling van de heer W.A. Wijburg ).
1577, jan. 7. Voor notaris Overvest tev leiden compareren Michiel Cornelisz Bruyns, trouwt Anthonette Jansdr. van Royen, eertijds huisvrouw van Gerit Adraensz, en Pieter Pietersz, van der Hee, trouwt Wijfventgen Adriaensz, alle kinderen van zaliger Adriaen Maertsz, van Catwijck en Maritgen Geritsdr. Zij bekennen schuldig te zijn aan hun halfzuster gen Adriaensdr. ( uit Annitgen D. dr. van Delft ) ieder 1/8 van f 100,-. te betalen bij haar huwelijk of mondigheid, rentende tegen de penning zestien ( = 6 1/4 ) Gedaan ten huize van Pieter voornoemd in Marendorp in de Swarte Leeuw on presentatie van Huybrecht Adriaensz, Pieter van Teylingen baljuw, en Jan Korstensz, timmerman ( Gal, Na 66 a: vriendelijke mede deling van Ds. M.S.F. Kemp ).
1581, bevolkingsregister Leiden. Over Mare. Rijnzijde, van de Vrouwenbrug naar de Bostelbrug, Pieter Pieterss van Oudewater, hennipcoper, heeft hier gewoont vijf jaeren.Wijven Adriaensdr. zijn wijff. Trijntgen Claertgen, haer beyder kinderen, Rusgen Doe. haerl. dienstmeyt, Jacob.
Jansz. van der Goude, Amel Jansz. van der Goude, studenten ( Gal ).
1584, juni 6. Pieter Pietersz van der Hee van Oudewater en Cornelis Jansz, houtkoper, zijn tot voogden gesteld over Cornelis, 3 jaar, nagelaten weeskind, van Hubert Adriaensz, bij Katerijn Adriaensdr, (Gal, Weeskamer Voogdenboek A f. 34 ).
1586, aug. 13. Pieter Pietersz van der Hee, vader van Pieter, 28 weken, Clara, 9 jaar. Katrijn, 5 jaar en Neeltgen, 3 jaar, bij zaliger Wijven Adriaensdr. neemt tot voogden Cornelis Jansz, houtkoper, en Cornelis Cornelisz te Warmond ( Gal, Weeskamer, Comparitieboek 4 blz, 77 ).
1586, dec 3 Cornelia Cornelis Vechtersz, te Warmond en Cornelis Jansz, ] koutkoper te Leiden, zijn tot voogden aangesteld over voornoemde.
kinderen ( Gal, weeskamer, Voogdenboek A f 42,- ).
1586, dec 3. Ten overstaan van weesmeesters van Leiden toont Pieter Pietersz, van der Hee, poorter, als vader van Pieter, 1 jaar, Clara 9 jaar, Katherijn, 5 jaar en Neeltgen, 3 jaar, in aanwezigheid van de voogden, het testament en de staat van de boedel. De kinderen krijgen 4 morgen erfpachtland en 1 morgen vrij eigen land bij Leiden over de Poul. te vererven van het ene kind op het andere. Voorts bij het huwelijk f 100,--- Verder 1 1/2 morgen bij de Poulbrug onder Oestgeest, verhuurd voor f 27,- per jaar, die hij in vruchtgebruik houdt tot zijn mondig zijn ( Gal, Wees kamer. Grote bewijzen C f. 216 ) Vgl. Penningboek f. 91 u, 1604, 2-9-1609. 26-2-1610, 16-6-1610, 25-2-1611, 13-5-1611, 24-6-1611. 11-6-1611 ).
1586. dec 31 Ghijsbert Adriaensz, van Catwijck, oom van de weeskinderen van Pieter Pietersz, van der hee, verzoekt kopie van het bewijs en het testament in handen gesteld van de voogden, vervolgens in die van de vader, die de kopie weigert, doch lectuur toestaat ( Gal, weeskamer, compari- tieboek 4 blz 118 ).
1591. febr 20 Pieter Pietersz van der Hee krijgt toestemming de 1 1/2 morgen te verkopen. Hij zal ieder kind daaruit f 200, --uitkeren ( Gal Weeskamer, Comparitie boek 5 f. 50_.
1581 jan 13 De voogden van de weeskinderen van Adriaen Robbertsz. van Helmduynen en Anthonis Wouters namens zijn zusters, erfgenamen van Beatrix Jacobsdr, huisvrouw van voorn. Adriaen. transporteren een tuin en erf met huisje erop in de Groenendaal Op 23 april 1581 transporteren zij uit diezelfde nalatenschap een huis in de Hoogstraat.
1590, mei 4 De voogden van de kinderen van Adriaen Robbertsz, van Helmduynen bij zaliger Beatrix Jacobsz. met Aernt Jacob van Hasendonck.
als oom en bloedvoogd transporteren aan Pieter Pieters van der Heede te Leiden als man van Trijntje Wouters 7 1/2 van het boterhuis waarvan de kopers reeds 5 1/2 hebben ( GA Rotterdam, schepenregisters nr 486 f 197, nr 487 f 8,v nr 489 blz 3, 77 en 243 : vriendelijke mededeling van.
Mr, G.J.J van Wimersma Greidanus).

1586, dec. 14 Ondertrouw van Pieter Pietersz. van der heede, wedr. van Leyden, met Trijntgen Wouters, jd. van Rotterdam, op de Hooghstraet ( GA Rotteerdam, ondertrouwregister ).
1598. aug. 5. Pieter Pietersz. van der Heede, wonende te Rotterdam, geeft procuratie, (GA Gouda, NA nr. 5 5 f 41. ).
1599, okt 10, Peter Petersz, van der Heede, schepen van Rotterdam heeft ten overstaan van een notaris, de gerechtsbode van Rotterdam en de stedemeter van Utrecht een partij gemalen tras laten inschepen ( GAU NA 003a013 f. 49 v---50 ). getuigenverklaring af en tekent : Pieter Pietersz van der Heede ( GARotterdam, ONA nr. 9 blz 330 ).
1603, okt 6-12. Pieter Pietersz, van der Heede opt Oosteinde (GA Rotterdam, begraafregister nr 268 f. 120 ).
1603. Inventaris nalatenschap Pieter Pietersz. van der Heede. weduw- naar van Trijntgen Woutersdr. Hierin: een huis op de Hoogstraat, een huis in de Groenendaal, twee huizen in de Korte Goudse Wagenstraat, een huis bij de Schiedamse Poort 1/2 in 12 morgen land in de waard buiten Oudewater--- de andere helft is van Claertgen Hendricjksdr. --1/3, in vier morgen warmoestuin, een tuin achter de bleekvelden buiten de Goudse poort, diverse scheepsaandelen en obligaties, waaronder een ten name van Pieter Pietersz van der Heede, poorter tot Leiden,d.d 31 mei 1596.
een lijfrente van f6,-- per jaar op de stad Leiden ten name van Pieter Pietersz van der Heede de jonge, voorts, een gouden zignering, een zilveren wagen met een signetring, een conterfeytsel op een zilver plaetgen'' Er zijn vijf kindereen, Claertgen, Pieter, Beatrix en Anthonis. Ieder kind krijgt 1203 gld, 10 st.12 o ( Ga Rotterdam, weeskamer nr 1419 ).
1612 Mei 29 Jan Goverts de Bois te Delfshaven met procuratie van Jan de Vos en Beatrix van der Hede Pietersdr, en van Anthonis Pietersz. van der Hede, beide te Antwerpen -- de procuratie verleden voor notaris, Jan Fransz. Bruiningh op 6 mei 1612---transporteren een huis in de Groenendaal, in zijn leven bewoond en bezeten door.
Pieter Pietersz. van der Hede ( GA Rotterdam, Schepenreg. nr. 495 f 70,- vriendelijke mededelingvan Mr. G.J.J. van Wimersma Greidanus ).
1615. okt. 23 Jan Govertsz. du Bois te Delfshaven, bejaarde echteman van Trijntgen Pieters, nagelaten dochter van Pieter Pieters van der Heede van Oudewater, bij Wijventgen Ariaensdr, mede namens ClaraPieter van dr Heede, weduwe van Tobias van Gellinchuyzen, predikant te Woerden---procuratie d.d. 29 sept 1615, voor notaris Jacob Simonsz. te Rotterdam---en van Anthony van der Heede en Jan de Vos---procu ratie d.d. 2 okt 1615 voor notaris Davidt Mostart te Amsterdam---alle.
erfgenamen van hun overleden broer Pieter Pietersz van der Heede de jonge, kwiteren diens voogden ( GA Leiden, Weeskamer, kwitanties vol- jaarden C f. 42 v ).
Misschien ook toebehorende aan Pieter Pietersz.

            

Aktesoort               attestatie of verklaring.
Datum                    10/06/1603.
Archief                   ONA Rotterdam.
Inventarisnummer                         9.
Aktenummer/Blz.             113/330.
Notaris                   Jacob Symonsz.
Pieter Pietersz van der Heede (58), Dirck Willemsz Vastrick (60) en jan jansz Snaets (43) verklaren op verzoek van Cornelis Claesz, marktschipper op Utrecht,

 dat zij op zijn verzoek als arbiters zijn opgetreden in een financieel geschil tussen hem en Cornelis Aertswaeger.

Zij hebben daartoe in herberg Antwerpen in de Hoochstraet de betreffende rekening ingezien.

 

          tr. (ongeveer 29 jaar oud) (1) te Rotterdam in 1574 met

                  Wijven(Tje) Adriaensdr., dr. van Adriaen Maertsz. Catwijck van en Maritgen Gerritsdr, ovl. te Rotterdam op kort voor, 13 aug 1586

                  begr. te Rotterdam tussen 6 en 12 okt.1603.

   

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Clara Pietersdr Heede, geb. in 1577, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Gorinchem op 24 okt 1650, volgt XIc.

2.              Catharina Pietersdr Heede van der, geb. te Leiden in 1581, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te Delfshaven Z.H. op 7 apr 1649, volgt XId.

3.              Neeltgen Pietersdr Heede van der, geb. te Leiden in 1583, ovl. Overleden tussen 3 dec. 1586 en 9 febr. 1609.

                 Het overlijden, blijkt uit GA Rotterdam, Weeskamer nr 1419.

4.              Pieter Pietersz Heede van der, geb. te Leiden in 1586 Geboren Leiden eind jan/begin febr, ovl. (hoogstens 29 jaar oud) voor 29 sep 1615.

                 In juni 1808 wonende Oudewater, kinderloos,

                 hij tekende, Pieter van der Heede'' ( GA Rotterdam, Weeskamer nr 1419 ).

 

                 Pieter Pietersz Heeden van der Ook Hee van der,

        tr. (ongeveer 41 jaar oud) (2) te Rotterdam op 14 dec 1586 met

                 Trijntgen Woutersdr, dr. van Wouter Fransz en Beatrix Jacobs Hasendonck alias van den Oudendijck

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Anthony Pietersz Heede van der, geb. te Leiden in 1588, begr. te Amsterdam op 17 dec 1640, volgt XIe.

2.              Beatrix/ Behateris / Bijateris Pietersdr Heede van der, begr. te Amsterdam op 10 mei 1640, volgt XIf.

 

Xc.           Geertruijdt / Geertge Pietersdr Heeden van der, dr. van Pieter Andriesz Hee van der (IXa)en Claertgen Amelsdr Rijswijck van, geb. circa 1547,

                 begr. te Oudewater op 25 sep 1636 tijdens een pestepidemie,

        tr. (hoogstens 38 jaar oud) voor 1585 met

\               Maerten Adriaens Hoochkamer van de, begr. te Oudewater op 11 jun 1618.

                 werd poorter van 11 dec 1580.

                 vermeld 1575 --- 1633.
1615, april 25 Geertruid Pietersdr, huysvrouw van Marten Adriaensz.wordt vermeld in een lijst van personen die in 1575 ten tijde van de verovering van de Spanjaarden daar woonde en er in 1615 nog woonachtig waren ( GA Oudewater, afgedrukt in J.M.G Boon e.a, 1570 --- 1580.
1616, juni 20. Verklaring door Geerte Pieters van der Heeden, oud ca. 69 jaren, en Amell Maertensz. Hoochcamer, oud ca. 33 jaren, poorter en poorteres van Oudewater ( RAU, NA, OR 001--001 f. 3 v.).
1633, juni 10, Geertygen Pietersdr, van der Hee, weduwe van Maerten Ariensz, oud 85 jaren, Cornelia Jansdr, Weduwe van Pieter Willemsz, oud 75 jaren, burgeressen van Oudewater, verklaren ten verzoeke van Marrichgen Dirckxdr, dochter van zaligewr Leytgen Jansdr, wonende te Rotterdam, dat Marrichgen in 1575, toen Oudewater door de Spanjaarden belegerd en stormenderhand belegerd werd, ook daar woonde.

 Leytgen was toen reeds overleden. Marrighen, die een nicht was van Cornelia, werd door deze opgevoed.( RAU, NA Oudewater 002a001 f. 176 )`.

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Amel Maertensz Hoochkamer van de, begr. op 21 jan 1631, volgt XIg.

2.              Pieter Maertensz Hoochcamer van de,

           tr. met

                  Ariaentge Fransdr. Wittecop, dr. van Frans Wittecop en N N

                 ( Rau, N A OR 004a001, tesamen 16 aug 1638 ).

3.              Claertgen Maertgensdr Hoochkamer van de, begr. te Oudewater in 1602.

4.              Geriggje Maertensdr Hoochkamer, ovl. in aug 1636, volgt XIh.

5.              Willem Maertensz Hoochcamer van de ( Alias den Jaegher

                ( Rau, N A OR 002a001 f.49 ).

           tr. met

                  Merrichgen Dircksdr

                

 

Generatie XI

 

 

XIa.          Andries Amel(I)sz Heede van der, zn. van Amel Pietersz Hee van der (Xa)en Barbara Willemsdr Thonisz, geb. te Lopik in 1580,

                 Land bouwer te Lopik en kerkmeester ald 1613-1618,

                 ovl. (ongeveer 43 jaar oud) te Lopik in aug 1623,

               1586, Juni 10. Na overlijden van Amel Pietersz. van der Heede wordt Andries Amelsz. van der Heede beleend met de acht morgen min twee hont land op Bulwijk onder Woerden en met de Erfpacht te Bodegraven. Zijn Oom Peter Pietersz. van der Heede doet hulde voor hem.
1595 Juli 6 Na Overdracht door Andries Amelsz. van der Heede wordt Thonis Jansz ( vertegenwoordiger door zijn vader Jan Thomisz ) beleend.
met het land op Bulwijk.
1623 Nov. 23 Na overlijden van Andries Amelsz van der Heede wordt zijn zoon Anthonisz Andries Andriesen van der Heden beleend met een erfpacht van 11 Pond 6 schellingen per jaar op zekere huizen en erven te Bodegraven bij de kerk ter weerszijden van de straat, belende ten zuiden de Rijn ( ARA GvH nr 739 f 67 v o 58.v ;LRK nr 143 caput Sticht f.31--31 v).
1600 Andries Amelsz is gebruiker van de volgende landerijen te Lopik 10 morgen van Frederik van Bueren te Utrecht, 2 morgen van het kapittel van Sint-Marie te Utrecht 5 morgen die zijn eigendom zijn, en samen met Henrick Stoffelsz 10 morgen in erfpacht van het kapittel ten Dom te Utrecht.
Al deze landerijen waren in 1536 in gebruik bij Anthonis Petersz ( RAU, Staten nr 971-2 oudschilgeld f 266 v -267 ).
1612 Aug 22. Andries Amelsz van der Heden, wonende te Lopik, neemt na opdracht door Hendrick Stoffelsz, wonende te Lopik van het kapittel ten Dom in erfpacht 10 morgen land aldaar, belende boven land van de Abdij van Sint-Servaas en beneden land van Sint -Marie te vererven op zijn oudste zoon.
1624 Sept 4 Willem Andriesz van der Heden alias Lam, wonende te Lopik neemt deze 10 morgen land in erfpacht na overlijden van zijn vader Andries Amelsz ( RAU Dom nr 1191 ).
1623 Mei 29 Andries Amelisz. van der Heeden en Ghijsbert Adriaensz. doen rekening van hun administratie als kerkmeesters over de jaren 1613 tot en met 1617 (RAU.Sint-Marie nr. 557 ).
1642 mei 21 Ten overstaan van schout en schepenen van Benschop transporteren Willem en Pieter Andriesz van der Heedenssoonen aan hun neef Anthonis Willems, nu wonende in de Lange Weide ( onder Driebrugge ) de helft van 8 morgen land met huis, berg, schuur, getimmer bepoting en beplanting, waarvan de koper de wederhelft uit naam van zijn vrouw bezit, op de Noordzijde van Benschop beneden de kerk, strek kende uit de voorwatering tot aan de landscheiding met Blokland, oost Cornelis Aelberden, west Adriaen Jansz.Lammen als bruiker ( RAU, RA.
Benschop dl 1 f. 186 v---187 )
.

          tr. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 23 jaar oud) te Lopik in 1613 met

                Mary Willemse Lam  mogelijke dochter van van Willem Lam  geb. te Lopik in 1590, begr. te Lopik in 1651.

                

                 Uit dit huwelijk 10 kinderen:

1.              Amel Andriesz Heede van der, geb. te Lopik, ovl. (ongeveer 29 jaar oud) op 11 feb 1653, volgt XIIa.

2.              Maria ? Marigjen Andriesz Heede van der.

3.              Jan Andriesz Heede van der, volgt XIIb.

4.              Willem Andriesz Heeden van der alias Lam, ovl. op 13 mrt 1648, volgt XIIc.

5.              Pieter Andriesz Heede van der,

          otr. te Lopik op 25 nov 1655 met

                 Leentjen Jans,

                 (Leentjen

           tr.(2) met

                 Joris Jansz Schoth).

                 Jongeman, 1652 als lidmaat vermeld.

                 Wede van Joris Jansz Schoth, beide van Lopik.

6.              Anthonis Andries Heede van der, ovl. voor 6 dec 1633, volgt XIId.

7.              Barbara Andriesz Heede van der

                 ,Barbara wordt nog genoemd 27 April 1677 ( RAU, RA Blokland nr 1022 ).
                  Zij kan identiek zijn met Barbara Andriesdr, j.d. uit Lopik
.

           tr. op 3 mei 1629 met

                 Reyer Sandersz

                 j.m. uit Lopik.

                 vermeld 1677.
 

8.              Elisabeth Andriesdr Heede van der, volgt XIIe.

9.              Willem Andriesz Heede van der, begr. te Oudewater op 14 dec 1653, volgt XIIf.

10.            Gerrit Andriesz Heede van der, volgt XIIg.

 

XIb.          Margaretha(1585) of Grietje (1600) Amelsz Heede van der, dr. van Amel Pietersz Hee van der (Xa)en Barbara Willemsdr Thonisz,

          tr. te Oudewater op 16 apr 1600 met

                 Aert Huigenszn, Schout van de Lange en de Ruige Weide.

                 Woonde in 1600 te Oudewater.
1592 Mei 5, 1596, Juni 26 en 1621, Sept. 10 wordt Aert Hugensz. genoemd ( ARA, NA Woerden nr. 8497 en RA Woerden nr 2 ) als schout van de Lange en Ruige Weide, twee poldergerechten in de huidige gemeente Driebrugge kerspel Waarder. De kern van deze gerechten werd gevormd.
door de buurtschap Driebrugge. Ongetwijfeld zijn zij de ouders van Jan Aertsz van der Heeden, geboren Driebrugge ca 1610 / 11 ( GA Amsterdam.
NA nr 1052 ƒ. 151 ), Koopman en Kruidenier op 't Water, in het Oude Wapen van Engeland '' te Amsterdam, begr Amsterdam ( OK ) 11 Mei1665
.

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.              Han Aertsen, begr. te Amsterdam op 4 nov 1649 ingeschrevene:

                 [van der] Heeden, Han Aertsen

                 relatie informatie:

                 Kind van

                 datum begrafenis:

                 04-11-1649

                 begraafplaats:

                 Oude Kerk

                 Begraafregisters voor 1811; NL-SAA-9133471.

                 not bij Han

                 Mogelijke broer van Jan.!!!!!!

2.              Jan Aertsz Heede van der, begr. te Amsterdam op 11 mei 1655, volgt XIIh.

 

XIc.          Clara Pietersdr Heede, dr. van Pieter Pietersz Heeden van der Ook Hee van der (Xb)en Wijven(Tje) Adriaensdr.,

                 geb. in 1577, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Gorinchem op 24 okt 1650,

1604, mei 17 Claertgen Pietersdr voljaarde dochter van Pieter Pietersz. van der Hee en zaliger Wijventgen Adriaensdr, geholpen door Cornelis Vechtersz te Warmond, bekent voldaan te zijn wegens de erfenis van haar moeder ( GA Leiden, Weeskamer, kwitanties voljaarden A f. 156 v. ) 1606, juni 29 testeerdeen Tobias van Gellinckhuizen en Clara Pietersz. van der Heede voor notaris T. Puttershoeck te Gouda. De langstlevende zou erven en aan de erfgenamen ab instestato van de overledene f 800,--uitkeren ( GAG NA nr 28 f. 319 ).
1615, sept 29. Clara Pietersdr, van der Heede, weduwe van Tobias van Gellinckhuizen, in leven predikant te Woerden,  wonende te Oudewater vergezeld van Vranck Jacobsz. te Rotterdam, geeft voor notaris Jacob Symonsz te Rotterdam procuratie op haar zwager Jan Govertsz. du Bois te Delfshaven om ter weeskamer van Rotterdam te Compareren en de stukken betreffende het sterfhuis van haar overleden broer Pieter Pietersz. van der Heede te lichten en kwitantie te geven. W.g,claertgen pieters.
van der heede'' ( GA Rotterdam NA nr. 19 blz 443 )
.

           otr. (ongeveer 27 jaar oud) (1) te Rotterdam op 30 mei 1604 met

                 Ds. Tobias Gellinckhuizen van, zn. van Henrick , van Lubberg Gellinckhuizen van en Neeltgen Wijngaarden van, Predikant te Waarder 1603,

                 Middelharnis 1609,

                 Woerden 1611, ovl. te Woerden ?? voor 22 feb 1613.

                

                 Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

                 Clara Pietersdr Heede,

          otr. (ongeveer 36 jaar oud) (2) te Oudewater op 13 mrt 1613 met

                 Volgens maandblad, De Nederlandse Leeuw'' 22 ( 1904 ) k. 219, 221 overleed zij 24 okt. 1650, heette haar moeder Van Wijngaarden

               ( slaat dit misschien op de moeder van haar eerste echtgenote ?) en voerde zij: 1 en 4 in rood een rechterschuinbalk, 2 en 3 in zwart drie zilveren St.Andrieskruisjes.

                 Jacob Jacobsz Vervoorn, geb. te Gorinchem op 16 8, burgemeester ald. 1635. 1643, lid gecommitteeerde raden van Holland 1639---1641,

                 gedeputeerde in de raad van State 1644---1646.

                 1616 aug 6, Jacob Vervoorn Jacobsz, wonende in die Haerstrate ende Claertgen Pieters van der Heede sijne huysvrouwe '' worden lidmaat.
te Gorinchem ( CBG, dossier Vervoorn ex coll. Van Hoogdalem ) Uit het huwelijk Vervoorn-van der Heede twee dochters : Elizabeth Vervoorn, ged Gorinchem 9 sept 1617, overl Nijmegen 17 okt. 1657, trouwt Gorinchem 19 mei 1648 Mr Johan van Someren, geb 3 juli 1622, raadspensionaris van Nijmegen, overl 22 dec 1676, zn. van Cornelis en Anna Blocke en wedr. van Clara de Wit, hij trouwde 3e Maria van Oudshoorn ( de portretten van het echtpaar Van Someren - Vervoorn, in 1650 geschilderd door Cornelis Jonson van Keulen I, zijn in het Rijksmuseum te Amsterdam ) en Catharina Vervoorn, geb. c.a. 1618, overl. te Gorinchem 14 aug 1666, tr. Gorinchem 14 aug 1635 Aert van Hoey, geb Gorinchem 6 maart, ontvanger gemene middelen, schepen, vroedschap, burgemeester, hoogheemraad en regent gasthuis. overl 21 april, 1655, zn. van Gerrit en Christina van Neercassel ( Jaarboek, CBG 26, 1972, blz. 77.
1619, juni 2 werd aan Jacob Vervoorn Jacobsz. voor 11 jaar octrooi verleend om in de huisjes bij het drossaardshuis te Gorinchem bombazijn te maken en die op het kerkhof achter het stadhuis te drogen (CBG. dossier Vervoorn als boven.).
1620, april 2 werd Jacob Vervoorn lidmaat te Oudewater met Attestatievan Gorinchem.
1623---1625 was hij diaken te Gorinchem. 1631---1633 ouderling (CBG dossier Vervoorn alsboven ).
1617, maart 27 testeerden zij voor notaris A.L van der Voocht, 1636 dec, 5, 1638 jan. 9 en 1640, april 12 voor notaris A. Kemp te Gorinchem ( vriendelijke mededeling W.Wijnandts van Resandt ) Zie de genealogie Van Someren bij M. Balen, Beschrijvinge van Dordrecht. dl. II. blz. 1241.
J. Th. de Raadt noemt in de Nederlansche Heraut 8 ( 1897 ) blz 48 twee wapens, I doorsneden van Goud op zwart, met een van een zilver en rood geschaakt St. Andrieskruis over alles heen ( Vervoorn ), II gevieren- deeld: 1 en 4 een linkerschuinbalk, 2 en 3 drie St. Andrieskruisjes ( van.
Heden ) op het graf van de burgemeester Mr. Cornelis van Someren overl. 26 april 1707.
 

                 Uit dit huwelijk 2 dochters:

1.              Elizabeth Jacabsdr Vervoorn, ged. te Gorinchem op 9 sep 1617, ovl. (ongeveer 40 jaar oud) te Nijmegen op 17 okt 1657,

           tr. (resp. ongeveer 30 en 25 jaar oud) te Gorinchem op 19 mei 1648 met

                 Mr. Johan Someren van, zn. van Cornelis Someren van en Anna Blocke, geb. op 3 jul 1622, raadspensionaris van Nijmegen,

                 ovl. (54 jaar oud) op 22 dec 1676,

                 (Mr. Johan

            tr.(2) met

                Clara Witt de),

                (Mr. Johan

          tr.(3) met

                 Maria Oudshoorn).

                 ( de portretten van het echtpaar Van Someren - Vervoorn, in 1650 geschilderd door Cornelis Jonson van Keulen I, zijn in het Rijksmuseum te Amsterdam ).

2.              Catharina Jacobsdr Vervoorn, geb. in 1618, ovl. (ongeveer 48 jaar oud) te Gorinchem op 14 aug 1666,

           tr. (resp. ongeveer 17 en 25 jaar oud) te Gorinchem op 14 aug 1635 met

               Aert Hoey van, zn. van Gerrit Hoey van en Christina Neercassel van, geb. te Gorinchem op 6 mrt 1610, ontvanger gemene middelen,

                 schepen, vroedschap, burgemeester, hoogheemraad en regent gasthuis, ovl. (55 jaar oud) te Gorinchem op 21 apr 1665.

 

XId.          Catharina Pietersdr Heede van der, dr. van Pieter Pietersz Heeden van der Ook Hee van der (Xb)en Wijven(Tje) Adriaensdr.,

                 geb. te Leiden in 1581, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te Delfshaven Z.H. op 7 apr 1649,

            otr. (ongeveer 23 jaar oud) (1) te Rotterdam op 25 jan 1604 met

                 Ds. Hermanus Nicolai Grevinckhoven, zn. van Nicolai / Nicolaus Caspari Grevinckhoven / Grevinckhovius en Sara Schaeltgens,

                geb. te Dortmund [Duitsland],  

               1594, kreeg 1599 wegens ouderdom en ziekte een hulpprediker, werd 1601 op herhaald verzoek ontslagen en vertrok naar Hillegersberg

                als predikant beroepen van

                 Heusden naar IJsselmonde 1583,Delfshaven

                 Aktesoort               testament

                 Datum                    17/12/1604

                 Archief                   ONA Rotterdam

                 Inventarisnummer                         11

                 Aktenummer/Blz.             18/65

                 Notaris                   Jacob Symonsz

                 Hermannus Caspari Grevinchoeven, predicant te Hillegaertsberch, en zijn vrouw Trijntgen Pietersdr. De akte is opgemaakt ten huize van

                 Caspar van Grevinckhoeven, predicant, wonende in de Nieupoort.

                 N.B. Grevinchoeven tekent met Hermannus Grevinchovius,

               , overl. Rotterdam 9 jan 1605.

            

 

                 Catharina Pietersdr Heede van der,

           otr. (2) te Rotterdam op 4 feb 1607, tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 46 jaar oud) te Rotterdam op 18 feb 1607 met

                Jan Govertsz Bois du / Boijs du, zn. van Govert Jansz Bois du en N.N, geb. in 1561, zeilmaker, schepen van Schoonderloo, penningmeester van de Grote Visserij,

                 Aktesoort               testament

                 Datum                    17/03/1649

                 Archief                   ONA Rotterdam

                 Inventarisnummer                         160

                 Aktenummer/Blz.             24/64

                 Notaris                   Nicolaas Vogel Adriaansz

                 Jan Govertsz du Bois (of Dubois) oud-penningmeester, en zijn vrouw Catharina Pietersdr van den Heden (of Heeden), wonende te Delfshaven,

                benoemen elkaar tot erfgenaam van hun na te laten goederen en geven aanwijzingen betreffende de verdeling daarvan onder hun kinderen,

                t.w. zijn twee voorkinderen Govert en Jaquemijntgen du Bois en hun beider kinderen Pieter, Lysbeth, Jan en Catharina du Bois, alsmede

                Catharina Sluys, dochter van hun overleden dochter Wyvetgen waarvan Marinus Louisz Sluys vader is.

                 Tot executeur-testamentair wordt o.m. benoemd notaris Johan van Weel, oom van testateurs kinderen.

                 Aktesoort               attestatie of verklaring

                 Datum                    21/11/1602

                 Archief                   DLFS Delfshaven

                 Inventarisnummer                         3836

                 Aktenummer/Blz.             68/94

                 Notaris                   Dirck Jacobsz Gommersbach

                 Adriaen Joesten den ouden, coopman, en Jan Goevertsz de Bois, penninckmeester van de grote visscherie, verklaren op verzoek van

                Simon Gijsbrechtsz, coopman, dat Andries Huijgensz, stierman op een buysschip, toen wonend te Catwijck op Zee, in het jaar 1599

                door de Duijnkercxsen piraten of zeerovers, toen hij ten haring voer, is genomen en naar Duynkercken gebracht.

                 Hij is daar niet uit gekomen voordat hij het rantsoen, waarop hij gesteld was, had betaald.

                 De penninckmeester verklaart dat hij geen last geld van de stierman of de coopman als zijn bouckhouder heeft ontvangen.

                 Aktesoort               pachtovereenkomst

                 Datum                    25/01/1602

                 Archief                   DLFS Delfshaven

                 Inventarisnummer                         3836

                 Aktenummer/Blz.             10/16

                 Notaris                   Dirck Jacobsz Gommersbach

                 Govert Jansz du Bois geeft in pacht over aan zijn zoon Jan Govertsz du Bois een boomgaert met een stuk weiland, met nog een stuk ander land, gelegen in de heerlijkheid van Schoonderloe.

                 Ook geeft hij in pacht een stuk weiland, genaamd Den Steeckelcamp, gelegen aan Beuckelsdijck.

                 Dit alles voor een periode van 5 jaar.

                 Aktesoort               koop en verkoop

                 Datum                    25/01/1602

                 Archief                   DLFS Delfshaven

                 Inventarisnummer                         3836

                 Aktenummer/Blz.             11/17

                 Notaris                   Dirck Jacobsz Gommersbach

                 Govert Jansz du Bois, wonend op Delfschehaeven, verkoopt een oud vervallen huis, schuur en erf op Delfshaeven binnensdijcx op de Schie aan zijn

                 zoon Jan Govertsz du Bois, aan Jan Hendricxsz Nijlle en Dirk Adriaensz Leverstein, coopluyden, alsmede aan Niclaes Aelbrechtsz, coopman te Delft,

                 voor een bedrag van 825 gulden.

                 Als belendingen worden genoemd Toenis Cornelisz, voerman, het Bolwerck of Schans, het erf van Hendrick Jansz den Ouwen.

                 N.B.: de akte is niet ondertekend.

                 Aktesoort               machtiging of procuratie

                 Datum                    25/01/1602

                 Archief                   DLFS Delfshaven

                 Inventarisnummer                         3836

                 Aktenummer/Blz.             12/19

                 Notaris                   Dirck Jacobsz Gommersbach

                 Goevart Jansz du Bois, wonend op de Haeven, machtigt Beuckel Reyersz van de Burch, wonend alhier, om voor het gerecht van Delft overdracht te doen

                van een vervallen huis, schuur en erf, die hij heeft verkocht aan zijn zoon Jan Govertsz du Bois, alsmede aan Jan Hendricxsz Nijlle,

                Dirck Ariensz Leverstein, wonend alhier, en Niclaes Aelbrechtsz, wonend te Delft.

                 Aktesoort               attestatie of verklaring

                 Datum                    03/01/1603

                 Archief                   DLFS Delfshaven

                 Inventarisnummer                         3836

                 Aktenummer/Blz.             80/110

                 Notaris                   Dirck Jacobsz Gommersbach

                 Jan Gerritsz du Bois, penninckmeester van de groote visscherije alhier, 30 jr, en Govert Ariensz, backer, 31 jr, beiden wonend alhier,

                 verklaren op verzoek van de weduwe van Jan Pietersz in de Gulden Bijll te Delft, als bouckhouder in zijn leven van Philps Dircxsz, stierman te

                 Catwijck op See, dat deze laatste in 1599 tijdens zijn eerste reis ten harinck gevaren is omgekomen en 'in zee gebleven'; niemand van zijn schip is van de reis teruggekeerd.

                 Aktesoort               diverse akten (niet gespecificeerd)

                 Datum                    26/01/1604

                 Archief                   DLFS Delfshaven

                 Inventarisnummer                         3836

                 Aktenummer/Blz.             111/161

                 Notaris                   Dirck Jacobsz Gommersbach

                 Dirck Ariensz Leversteyn, coopman, wonend alhier, had voor een bedrag van 2.100 gulden ingelegd in de Generaele Oostindische Compaignie.

                 Hem is door Jan Govertsz du Bois en Jan Heindricxsz Nijlle, coopluijden, gevraagd om enige aandelen.

                 Zij komen overeen dat zij elk aan Leversteyn een bedrag van 900 gulden voldoen, waarna de laatste het bedrag van 2.100 gulden aan de Compagnie zal betalen,

 

                 ovl. (ongeveer 81 jaar oud) te Delfshaven Z.H. op 30 sep 1642,

                 (Jan

         tr.(2) met

                  Jaesgen Heinsdr Cops),

                 (Jan otr. (3) te Rotterdam (van Delft) op 31 okt 1604,

        tr. (ongeveer 43 jaar oud) te Rotterdam op 14 nov 1604 met

                 Jacobje / Jacobtgen Clements Stolck van).

                 Clements van Stolck. Vgl,Ons Voorgeslacht '' 34 ( 1979 ) blz 82 en 83: P, C. Blois van Treslong Prins,..Gedenkwaardigheden..Zuid holland'' 1

                 ( 1922 ) blz 70 en 2 ( 1922 ) blz 401: E.A. Engelbrcht. De Vroedschap van Rotterdam ( Rotterdam, 1973 ) blz 73.

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 

1.              Govert Bois du

                 Uit het Huwelijk Du bois- van der Heede vier kinderen.

                 Zie daarvoor T. van der Loos., Het Delfshavense geslacht du Boys'', on ons Voor- geslacht 39 ( 1984 ), blz 267--275.

2.              Jaquemijntgen Bois du

3.              Pieter Jansz Bois du, volgt XIIi.

4.              Lysbeth Bois du

5.              Wijvetje Jans Boijs du , jongedochter Delfshaven,

             tr. te Delfshaven Z.H. op 1 mrt 1643 met

                 Marijnus Anthonisz Sluijs jongeman Delfshaven,

                 (Marijnus

            tr. (2) te Delfshaven Z.H. op 23 mei 1655 met

                 Apolonia Lambrechts)

 

XIe.          Anthony Pietersz Heede van der, zn. van Pieter Pietersz Heeden van der Ook Hee van der (Xb)en Trijntgen Woutersdr,

                 geb. te Leiden in 1588,

                 in de doopregisters A dam staat ook Heeren en Heerden en Eden en Heden, Koopman-kruidenier te Leiden te Amsterdam, ??

                 Aktesoort               attestatie of verklaring

                 Datum                    17/01/1652

                 Archief                   ONA Rotterdam

                 Inventarisnummer                         393

                 Aktenummer/Blz.             150/249

                 Notaris                   Jacobus Delphius

                 Salomon de Vogel, maeckelaer, legt een verklaring af op verzoek van Sijmon Jacobs Gijsen, coopman.

                  Het betreft de koop van vijgen door Anthonij van Heeden, cruijdenier te Amsterdam, en Harman Auxbrebies van monsieur La Guarde,

                 Frans coopman te Amsterdam bij Jan Rompoortstoorn,

                 De Gegevens over Anthony van der Heede werden deels verzameldoor Mr. G.J.J.Wimersma Greidanus.
                 Anthony van der Heede kwam in 1606 te Amsterdam als knecht bij David Damman, met wiens weduwe hij trouwde.

                  In 1617 woonden zij op de Nieuwedijk, in 't Schakbort'', in 1640 woonde zij aan de Nieuwe Zijds Voorburgwal.
                  Een huwelijksgedicht voor het echtpaar Van der Heede- van Halewijn berust in de Kon.Bibliotheek (nr 852F354 ) Zie J. Bouman, Nederlandse.
                  gelegenheidsgedichten voor 1700 in de Kon.Bibl. te S Gravenhage ('s Gravenhage. 1984 nr 97.)
.


                  1623, juni 30 Anthony van der Heeden bekent 600 Vlaamse Ponden schuldig te zijn aan zijn zwager Martin van Halewijn (GA Amsterdam, NA nr 201 f 98 ).
                   Aktesoort wisselprotest.
                   Datum 02/06/1638.
                   Archief ONA Rotterdam.
                   Inventarisnummer 168.
                   Aktenummer/Blz. 130/169.
                   Notaris Nicolaas Vogel Adriaansz.
                    Abraham van Cleeff, coopman te Schiedam, verzoekt de notaris zich te wenden tot Jacob Jansz Neuye, coopman, om de laatste aan te zeggen

                    een wisselbrief te voldoen, hem ter hand gesteld door Anthony van Heeden, coopman te Amsterdam,op hem getrokken in Antwerpen door Jaspar Wouters,

                   coopman aldaar, d.d. 14-4-1638.
                   Deze vermelding doe ik hierbij daar er word gesproken over ene van der Heden in oostende !!!!!!.
                    Aktesoort machtiging of procuratie.


                   Hieronder een mogelijke akte van Anthony.
                   datum overdracht: 04-09-1617.
                   verkoper: [van] Marcken, Jan.
                   koper: Bacher, Dr. Stephanus.
                   koper: [van den] Hede, Anthoni.
                   koper: [van] Hengel, Joris.
                   straatnaam: Damrak.
                   straatnaam in bron: 't Water.
                   omschrijving: Middelhuis en erf.
                   Archief van Schepenen; Kwijtscheldingsregisters.
                   Transportakten voor 1811; NL-SAA-21608886.

                 begr. te Amsterdam op 17 dec 1640 Begraven ald (NK),

            otr. (resp. ongeveer 25 en 25 jaar oud) (1) te Amsterdam op 26 jan 1613 met

                 Hester Martens, dr. van Hans Martens (Apotheker / Winkelier) en Mayken Baccher,

                 geb. te Amsterdam op 7 okt 1587, ged. te Amsterdam op 18 okt 1587 kind     Hester

                 vader         Hans Martens

                 moeder      Maeicke Martens

                 doop           18 oktober 1587

                 religie         Hervormd, Nieuwe kerk

                 bron           38 p.29

                 opm.          Ber. va. Apotheker,

                 ovl. (29 jaar oud) te Amsterdam op 1 jan 1617, begr. te Amsterdam op 4 jan 1617,

                  (Hester

           tr.(2) met

                  David Damman).

                

                 Zie voor de familie Martensz jaarboek CBG 32 !1978 ), waarin op blz 198---1999 meer info.

                 David Damman werd in 1604 door Gerrit Pietersz. geschilderd als schutter in het korporaalschap van Kapitein Jan Jansz,

                Karel en luitenant Thijs Pietersz Schrijver (Rijksmuseum Amsterdam.).

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Maria Anthonijsdr Heede van der, ged. te Amsterdam op 11 aug 1613 religie Hervormd, Nieuwe kerk

                 bron 39 p.325.

2.              Catarijna Heede/Heerden / Heeren van der, ged. te Amsterdam op 10 sep 1615, begr. te Amsterdam, volgt XIIj.

 

                 Anthony Pietersz Heede van der,

            otr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 27 jaar oud) (2) te Amsterdam op 24 aug 1618 met

                Margriet Halewijn van, dr. van N N Halewijn van en N N, geb. in 1591, begr. op 5 sep 1644.

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.              Anthony Anthonijsz Heede van der, ged. te Amsterdam op 26 jan 1620

                 kind Anthonij

                 vader Anthonij van Heeden

                 moeder Margriet van Halewijn

                 doop 26 januari 1620

                 religie Hervormd, Oude kerk

                 bron 5 p.307.

                 nog  vermeld 1654.

                 1654, maart 28. Manuel Spranger en Anthie van der Heeden verklaren dat Hendrick van der Heede, mede te Amsterdam wonende,

                 een zoon van Margaretha van Halewijn en Anthony van der Heede (GA Amsterdam, NA nr. 1107 f. 316 )

 

                 Onderstaande akten zijn misschien toe te schrijven aan deze Anthony

                 datum overdracht: 03-05-1653

                 verkoper: Vincon, Franchoijs

                 koper: [van der] Heeden, Anthonij

                 straatnaam: Nieuwezijds Voorburgwal

                 straatnaam in bron: Nieuwezijds Westervoorburgwal (WZ)

                 omschrijving  Het Kasteel van Londen uithangend, huis, erf en zaal, belend de huizen van de Molsteeg achter aan de ZZ met uitgang op de Achterburgwal

                 Archief van Schepenen; Kwijtscheldingsregisters

                 Transportakten voor 1811; NL-SAA-21623237.

 

2.              Margriet / Margareta Anthonijsdr Heede van der, ged. te Amsterdam op 31 aug 1621, begr. te Amsterdam op 27 apr 1671, volgt XIIk.

3.              Pieter Anthonijsz Heede van der, ged. te Amsterdam op 6 nov 1622, begr. te Amsterdam op 10 sep 1661, volgt XIIl.

4.              Henrick Anthonijsz Heede van der, ged. te Amsterdam op 21 jan 1624

                  kind Henrick

                 vader Antonij van der Heeren

                 moeder Margriet Halewijn

                 doop 21 januari 1624

                 religie Hervormd, Nieuwe kerk

                 bron 40 p.238.

                 Henrick van der Heede nog vermeld 1650 en 1654

                 1650, juni 8. Manuel Spranger, 44 jaar, en zijn kantoorknecht Johannes Capoen, 25 jaar,

                  verklaren ten verzoeke van Hendrick van der Heeden dat op 30 dec. 1649 Marcus van Uchelen ten huize van Spranger kwam en hen de huurcedulle gaf

                 van het huis en de boomgaard die Van der

                 Heeden van hem had gehuurd in de Beverwijk (GA Amsterdam, NA nr. 1094 f.179 )

                 deze is van Dig arch a dam

                 datum overdracht: 26-06-1651

                 verkoper: Cluijt echtgenoot Susanna Spranger, Erven dr. Outgert

                 koper: [van der] Heeden, Hendrick

                 straatnaam:Nieuwezijds Voorburgwal

                 straatnaam in bron:  Nieuwezijds Voorburgwal (WZ)

                 omschrijving:   Huis en erf

                 Archief van Schepenen; Kwijtscheldingsregisters

                 Transportakten voor 1811; NL-SAA-21622539

 

                 datum overdracht 25-04-1652

                 verkoper: [van der] Heeden, Hendrik

                 koper  Blaeupot, Claes Gerritsz

                 straatnaam: Nieuwezijds Voorburgwal

                 straatnaam in bron:  Nieuwezijds Voorburgwal (WZ)

                 omschrijving: Huis en erf

                 Transportakten voor 1811; NL-SAA-21622686.

5.              Matheus Anthonijsz Heede van der, ged. te Amsterdam op 6 jan 1626

                 kind Matheus

                 vader Antonij van der Heden

                 moeder Margriet van Halewijn

                 doop 6 januari 1626

                 religie Hervormd, Nieuwe kerk

                 bron 40 p.328, begr. te Amsterdam op 14 aug 1652.

6.              Suzanna Anthonijsdr Heede van der, ged. te Amsterdam op 25 feb 1629

                 kind Susanna

                 vader Antonij van der Heerlen

                 moeder Margrieta van Halewijn

                 doop 25 februari 1629

                 religieHervormd, Nieuwe kerk

                 bron41 p.10, begr. te Amsterdam op 28 mei 1636 ingeschrevene:

                 [van der] Heeden, Susanna

                 datum begrafenis:

                 28-05-1636

                 begraafplaats:

                 Nieuwe Kerk en Engelse Kerk

                 Begraafregisters voor 1811; NL-SAA-9200976.

7.              Jacob Anthonijsz Heede/ Heerde van der, ged. te Amsterdam op 21 jan 1635, volgt XIIm.

 

XIf.           Beatrix/ Behateris / Bijateris Pietersdr Heede van der, dr. van Pieter Pietersz Heeden van der Ook Hee van der (Xb)en Trijntgen Woutersdr,

                begr. te Amsterdam op 10 mei 1640, op Dig Arch A.dam staat de naam van Beatrix als Behateris vermeld/gespeld in de doopakte van haar dochter Katrijn.

            otr. te Rotterdam op 27 mrt 1611, tr. te Rotterdam op 12 apr 1611

                 Bruidegom           Jan de Vos, jongeman

                 Bruid          Beatrix van der Heden, jongedochter

                 Plaats         Rotterdam

                 Datum trouwen     12-04-1611

                 Datum ondertrouw            27-03-1611

                 Bron           DTB Rotterdam Trouw gereformeerd met

                 Jan Vos de uit Leiden, Makelaar te Amsterdam1615---1629,

                 Wonende te Amsterdam op t' Water ( Damrak ) GA Amsterdam, Gilden nr. 306, begr. te Amsterdam op 31 okt 1636 ( OK ).

                 Jan Vos.
                 Makelaar te Amsterdam1615---1629.
                 Wonende te Amsterdam op t' Water ( Damrak ) GA Amsterdam, Gilden nr. 306.
                 Mogelijk aan Jan de Vos toe te schrijven.


                 http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/DVN/lemmata/data/Lee.


                Gemeentearchief Amsterdam: Archief Burgerweeshuis, inv. nr. 429, Parsonageboek anno 1658/59 [hierin staan de op de Amsterdamse Schouwburg gespeelde stukken,

                de rolverdelingen en de opbrengsten over dat seizoen genoteerd]; inv. nr. 425, Ontfang & uijtgift van d’Amsteldamsche Schouburg van de jaere 1637;

                Notarieel Archief, inv. nr. 2966, notaris Jan de Vos, fol. 195-196, d.d. 27-7-1663.

                

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Kattrijn ( K. Katlijn ) Vos de, geb. te Amsterdam bron 5 p.11 op 15 mrt 1612

                 Hervormd, Oude Kerk.

                 gegevens van Dig Arch A.dam.

2.              Johannis Vos de, ged. te Amsterdam op 15 sep 1613

                 doop

                 religie Hervormd, Oude kerk

                 bron 5 p.78.

 

XIg.          Amel Maertensz Hoochkamer van de, zn. van Maerten Adriaens Hoochkamer van de en Geertruijdt / Geertge Pietersdr Heeden van der(Xc),

                 begr. op 21 jan 1631,

            tr. op 24 jun 1632 met

                 Aeltgen Reyersdr

                 not bij hun huwelijk

                 Alle kinderen kregen uit de erfenis van de vader 200 Gld toegewezen.

                 (Gau Weeskamer 2 f.205 ).

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Reyer Hoochkamer van de

                 mondig.

2.              Willem Hoochkamer van de

                 mondig.

3.              Aert Hoochkamer van de

                 onmondig.

4.              Geerten Hoochkamer van de

                 onmondig.

5.              Aeltge Hoochkamer van de

                 onmondig.

 

XIh.          Geriggje Maertensdr Hoochkamer, dr. van Maerten Adriaens Hoochkamer van de en Geertruijdt / Geertge Pietersdr Heeden van der (Xc),

                 ovl. in aug 1636 Tijdens de Pestepidemie,

          tr. met

                 Gijsbert Gijsbertsz Kersbergen

                 ( volgens Rau, NA OR 002a002 d.d. 19-sep 1644 ).

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.              Gooltgen. Kersbergen

2.              Claertgen Kersbergen

3.              Adriaentgen Kersbergen

4.              Gijsbert. Kersbergen

5.              Maes. Kersbergen

6.              Neeltgen. Kersbergen

7.              Trijntgen. Kersbergen

 

Generatie XII

 

 

XIIa.         Amel Andriesz Heede van der, zn. van Andries Amel(I)sz Heede van der (XIa)en Mary Willemse Lam, geb. te Lopik, ged. te Lopik op 23 feb 1623

                  (getuige: Jan Vredericksz, Aefien Pieterse), ovl. (ongeveer 29 jaar oud) op 11 feb 1653,

             otr. te Lopik op 24 aug 1645, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 20 jaar oud) te Benschop in sep 1645 met

                 Aeltghen Jacobsdr Amersfoorder, dr. van Jacob Arentsz Amersfoorder den (Landbouwer) en Niesje Gorisdr Boeff, geb. te Benschop in 1625

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Andries Amelsen Heden van der, geb. te Benschop op 12 jan 1646, ovl. (55 jaar oud) te Benschop op 11 mrt 1701, volgt XIIIa.

 

XIIb.         Jan Andriesz Heede van der, zn. van Andries Amel(I)sz Heede van der (XIa)en Mary Willemse Lam,

          otr. (1) te Lopik op 4 aug 1638, tr. te Lopik in 1638 met

                 Vermoedelijke Maria  Vrouw Jan Andries Cornelisdr

                 Woont Lopik Huis No 54.

                 jongedochter woonde beiden te Lopik.

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Beatrix Jansdr Heede van der

2.              Andries Jansz Heede van der, ged. te Lopik op 13 apr 1645 Anna Hendricks,

          otr. te Lopik, tr. (ongeveer 21 jaar oud) te Oudewater op 16 apr 1666 met

                 Claertje Willems Verhoef

                 Jongedochter van Heekendorp.

3.              Hendrick Heede van der, ged. te Lopik op 16 jan 1648

                 Get Grietghen Heymense Grietghen Heijmense.

                 Jan Andriesz Heede van der,

          otr. (2) te Lopik op 20 okt 1650, tr. te Lopik in 1650 met

                Aentien Jacobs

                 J.d. woont Benschop.

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Amel Jansz Heede van der, ged. te Lopik op 2 mrt 1659, volgt XIIIb.

 

XIIc.         Willem Andriesz Heeden van der alias Lam, zn. van Andries Amel(I)sz Heede van der (XIa)en Mary Willemse Lam, ovl. op 13 mrt 1648, otr. te Lopik op 3 dec 1643,

                 j.m. van Lopik.
1648 Maart 13 Pieter Andriesz. van der Heeden als oom en voogd van Andries Willemsen van der Heeden alias Langh ( sic ) neemt na overlijden van diens vader de 10 morgen land van het Domkapittel in erfpacht. Pieter tekent met een kruisje.
1649 April 2 Neeltgen Stoffels, weduwe van Willem Andriesz Heden, neemt in erfpacht na transport door Gerrit Andriesz.van der Heden als oom en voogd over Andries Willemsz van der Heeden alias Langh, krachtens uitkoop d.d. Lopik 11 Juni 1648 Zij tekende. neeltge stoffels.
1679 Mei 5 Andries Willemsz van der Heede en Geertgen Herberts Roer laten hun gemachtigde ( not Nic. van Vechten, procuratie d.d. 4 Maart 1679 ) dit transporteren aan Baarent Bastiaansz. van Arckel te Schoonhoven ( RAU nr 1191 )
.

           tr. (Neeltghen ongeveer 19 jaar oud) te Lopik op 17 dec 1643 met

                  Neeltghen Stoffelsdr, dr. van Stoffel Hendricksz en Trijntgen Woutersdr, ged. te Lopik op 11 okt 1624,

                  (Neeltghen

            otr. (ongeveer 23 jaar oud) (2) te Lopik op 18 jun 1648, tr. te Lopik met

                  Dirck Pietersz),

                 (Neeltghen

            tr.(3) met

                  Leendert Arentsz Bergh van den).

                

                       Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Andries Willemsz Heeden van der, ged. te Lopik op 13 apr 1645 Adriaen Danielsz, Marighen Andries,

           otr. (ongeveer 30 jaar oud) te Lopik op 9 mei 1675 trouwt Lexmond, tr. te Lexmond met

                 Vermoedelijke Echtgenoot Geertije Herberts  van Roock.

2.              Marighen Heeden van der, ged. te Lopik op 25 okt 1646

                 Get Theuntgen Gerrits.

 

XIId.         Anthonis Andries Heede van der, zn. van Andries Amel(I)sz Heede van der (XIa)en Mary Willemse Lam, ovl. voor 6 dec 1633,  

                  in 1623 de oudste zoon.

            tr. met

                N.N.

              

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Andries Anthonisz Heede van der,

                 Andries, die na overlijden van zijn vader, nog onmondig zijnde, op 6 dec 1633 met de erfpacht te Bodegraven werd belend

                  ( ARA LRK nr 146. Sticht, f. 27 ---27 v).
                 Anthonis kan identiek zijn met Thonis Andriesz, j,m, uit Lopik.
                 Trouwt aldaar 8 Juli 1621 met.

            tr. op 8 jul 1621 met

                  Mayken Jansdr

                
                  Mayken Jans. j.d. uit Lakerveld
.

 

XIIe.         Elisabeth Andriesdr Heede van der, dr. van Andries Amel(I)sz Heede van der (XIa)en Mary Willemse Lam,

            tr. voor jun 1629 met

                Cornelis Dierten Keyser.

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Andries Cornelisz Keyser.

                 wonende te Barwoutswaarder onder Woerden, waar hij in 1648 testeerde voor notaris

                 Alb. Costerus ( ARA. NA 8505).

 

XIIf.          Willem Andriesz Heede van der, zn. van Andries Amel(I)sz Heede van der (XIa)en Mary Willemse Lam, begr. te Oudewater op 14 dec 1653,

          tr. te Oudewater op 14 apr 1631 met

                 Belighen Geerlofsdr Claren woonde on 1633 in Hekendorp onder oudewater, begr. te Oudewater op 29 nov 1667.

                 woonde in 1633 in Hekendorp onder Oudewater.

                 wed. van Dirck Woutersen Versloot.

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Andries Willemse Heede van der.

                 die met zijn halfbroer Wouter Dircksz. Versloot 16 April 1654 testeerde voor NotarisNic. Straffintveld te Gouda

                 Hij ondertekende met, Andr. a Heden, in fraai handschrift

                 ( GA Gouda, NA nr 234 f 131 )

                 Deze Andries werd op 5 Maart 1655 te Oudewater begraven.

 

XIIg.         Gerrit Andriesz Heede van der, zn. van Andries Amel(I)sz Heede van der (XIa)en Mary Willemse Lam,

            tr. te Woerden in mei 1643 met

                Aefghen Cornelisdr uit Blokland.

                 woonde in 1653 in Blokland onderMontfoort.

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Maeyken Gerritsdr Heede van der, ged. te Montfoort op 26 dec 1647.

2.              Willem Gerritsz Heede van der, ged. te Montfoort op 23 mei 1650.

3.              Jelis Gerritsz Heede van de, ged. te Montfoort op 27 jun 1652.

                 Zie ook RAU RA nr 1022 d.d. 11 Febr. 1653.

 

XIIh.         Jan Aertsz Heede van der, zn. van Aert Huigenszn en Margaretha(1585) of Grietje (1600) Amelsz Heede van der (XIb),

                 geb. geboren Driebrugge ca 1610 / 11 ( GA Amsterdam, Koopman en Kruidenier op 't Water, in het Oude Wapen van Engeland,

                                             

 

                 begr. te Amsterdam op 11 mei 1655

                 ingeschrevene:

                 [van] Heeden, Jan Aersz

                 datum begrafenis:

                 11-05-1655

                 begraafplaats:

                 Oude Kerk

                 Begraafregisters voor 1811; NL-SAA-9136360,

                                    

 

                                                                               

                                                                                Damrak 71, 72 en 73

                                                  Jan van der Heede huurde de Rode Molen (Damrak 71).

 

                                       Jan Aertse van der Heeden staat op de nachtwacht van Rembrandt

                                       Hij is musketier en is gekleed in het rood met de musket in de hand.

                              

 

           otr. te Rotterdam op 25 jun 1643, tr. (Anna ongeveer 23 jaar oud) op 19 jul 1643

           Volgens Digitaal Archief Rotterdam is Jan Aertse van der Hede, wonend te Amsterdam getrouwd met Anna van Hoorn,

            wonend te Rotterdam, in ondertrouw gegaan op 25-6-1643 te Rotterdam, opmerking : 3 Huwelijkse Proclamatie 19 Juli 1643 met

                 Anna Pietersdr Hoorn van, dr. van Pieter Claesz. Codde (Lijnslager) en Josijntgen Gerritsdr. Wolff van der, ged. te Amsterdam op 22 okt 1619,

                 begr. te Amsterdam op 12 apr 1666 N K,

                (Anna

           tr. (resp. ongeveer 45 en ongeveer 35 jaar oud) (2) te Amsterdam op 15 mrt 1665 Ten Stadhuize met

                  Mr Arnout Hellemans, zn. van Pieter Cornelisz Hooft en Leonora / Eleonora / Helionora Hellemans).

                 Nu zal Jan van der Heede niet onbemiddeld zijn geweest, want hij kocht zich in een kruideniersbedrijf in.

                 Op 7 februari 1635 tekende hij een contract met de mennonietische handelaar Gijsbert Lambertszn Schouten om gezamenlijk een bedrijf te beginnen.

                 Beiden brachten achtduizend guldens in, geen gering bedrag in die tijd. Dudok van Heel meldt zelfs het adres in zijn dissertatie:

                 Damrak aan de noordelijke hoek van de Zoutsteeg (nummer 84).

                 Na acht jaar werd het contract niet vernieuwd en gingen beide partners hun eigen weg. Jan van der Heede huurde de Rode Molen (Damrak 71).

 

                     
                 Volgens Koenraad van der Heeden in het Algemeeen dagblad.
                 Jan was in 1643 in Rotterdam met Anna van Hoorn getrouwd.

                 Toen hij in 1655 overleed, woonde hij aan de Singel in het pand de Swarte Caeter.

                 Jan werd in de Oude Kerk in Amsterdam begraven. Zijn weduwe Anna hertrouwde met Arnout Hellemans Hooft, zoon van de bekende dichter P.C. Hooft.Alle schutters Nachtwacht hebben nu een naam.
vrijdag 13 maart 2009 | 09:52 | Laatst bijgewerkt op: vrijdag 13 maart 2009 | 09:55.
Tekstgrootte tekst verkleinentekst vergroten.
AMSTERDAM – Ruim 365 jaar nadat Rembrandt De Nachtwacht schilderde, is de identiteit bekend van alle schutters die op het schilderij afgebeeld staan.
Dat is te danken aan de 71-jarige historicus Bas Dudok van Heel die er zijn levenswerk van maakte om de namen te achterhalen.

 Hij is vijftien jaar met de puzzel bezig geweest.

 De zeventien namen op een rij: 1. Reijnier Engelen, sergeant, 2. Jan Pietersen Bronchorst,

3. Harman Jacobsen Wormskerck, rondassier, 4. Jan Claesen Leijdeckers, musketier, 5. Jan van der Heede, musketier, 6. Jan Visscher Cornelisen, vaandrig,

7. Claes van Cruijsbergen, rondassier, 8. Frans Banninck Cocq, kapitein, 9. Jan Ockersen, piekenier,

10. Jan Adriaensen Keijser, zwaarddrager/kapitein d'armes, 11. Walich Schellingwou, piekenier,

12. Willem van Ruytenburch, luitenant, 13. Elbert Willemsen, musketier, 14. Barent Harmansen Bolhamer, piekenier,

 15. Rombout Kemp, sergeant, 16. Paulus Schoonhoven, piekenier, 17. Jacob Joriszn, trommelslager. foto GPD.


http://www.bndestem.nl/algemeen/binnenland/4653783/Alle-schutters-Nachtwacht-hebben-nu-een-naam.ece.


-----------------------------------------------------------------------------------------.
Links boven Jan Aertsz van der Heeden staan Jan Pietersen Bronchorst 1587- na 1666.
en Harman Jacobsen Wormskerck Rondassier.
Boven Jan en Harman staat Elbert Willemsen 1589 - 1644 Musketier.
Frans Banninck Cocq, Kapitein in het midden, met rode sjerp.
Links van Frans Banninck Cocq staat Willem van Ruytenburch, Luitenant Sergeant.
Tussen Frans en Willem staat Jan Adriaensen Keyser 1594-1664 Zwaarddrager.
( Kapitein d'armes.
Helemaal Links staat Rombout Kemp 1597-1653 Sergeant.
De 4 bovenste personen in het midden van het schilderij, v l n r.
1e Jan Visscher Cornelisen 1610- 1650 Vaandrig.
2e niet bekend.
3e Jan Ockersen 1599-1652 Piekenier.
4e Walich Schellinwou 1613- 1653.
Rechts naast Willem van Ruytenburch staat.
Jan Claesen Leijdeckers (1597-1640 ) Musketier.
Rechts naast Jan Claesen Leijdeckers staat.
Barent Harmans Bolhamer (1589-1661 ) Piekenier.
Rechts naast Barent Harmans Bolhamer staat.
Reijnier Engelen (1588-1651) Sergeant.
Helemaal rechts Paulus Schoonhoven 1595 - 1679 Piekenier.
en Man met de trommel is Jacob Jorisz, Tamboer 1591--1646.
Artikel in Dagblad trouw 13-3-2009.


Rembrandt (1606-1669): Het korporaalschap van kapitein Frans Banninck Cocq en luitenant Willem van Ruytenburch, bekend als de ’Nachtwacht’. Olieverf op doek uit 1642. © Collectie Rijksmuseum,
Wie is wie en wie doet wat, dat is eeuwenlang het mysterie van Rembrandts Nachtwacht geweest. Onderzoeker Bas Dudok van Heel ontrafelde het raadsel.
Het heeft Bas Dudok van Heel jaren van intensief snuffelwerk in archieven en boedelinventarissen gekost, maar deze week was het dan zo ver: de kunsthistoricus, verbonden aan het Rijksmuseum in Amsterdam, kan man en paard op de Nachtwacht noemen. Hij geeft ze stuk voor stuk hun militaire rang van kapitein tot vaandeldrager en tamboer.
En passant ontrafelt hij in zijn artikel dat in het zojuist verschenen ’Rijksmuseum Bulletin’ is verschenen ook nog hun onderlinge familiebetrekkingen. Bovendien reconstrueerde hij de plek waarvoor Rembrandts beroemdste schilderij ooit was bestemd. Voltooid in 1642 als een modern maar niet onomstreden schilderij kwam het te hangen in een majestueuze zaal die zich op de bovenverdieping van de Kloveniersdoelen in de Doelenstraat in Amsterdam bevond. Deze ruimte moet waarlijk vorstelijk zijn geweest, ze werd vergeleken met het niet minder imposante Banqueting House in Whitehall Palace in Londen.
Het schilderij, zo weet Dudok van Heel, hing daar als onderdeel van een lange rij van schutterstukken die door diverse andere schilders gemaakt zijn. In precies datzelfde jaar voltooiden schilders als Jacob Adriaensz. Backer een schutterstuk waarop kapitein Cornelis de Graeff de mannen van wijk V laat opdraven, terwijl Bartholomeus van der Helst zijn oog liet vallen op de compagnie van wijk VIII onder leiding van kapitein Roelof Bicker.
Ook Govert Flinck was in de zaal aanwezig met de schutterij van wijk XVIII onder leiding van Albert Bas, terwijl Joachim von Sandrart zich had beziggehouden met de compagnie van wijk XIX die onder leiding van kapitein Cornelis Bicker poseerde. Tenslotte hing er ook nog de compagnie van wijk IV met hun hoofdman Jan Claeszn. Vlooswijck die door Nicolaes Eliaszn. Pickenoy is vereeuwigd.
Andere schutterijen, uitgebeeld door schilders als Backer en Thomas de Keyser, hingen elders in het gebouw dat in 1642 nog redelijk nieuw was. Dat zijn namen van schilders die tegenwoordig wat minder bekend zijn, maar in Rembrandts tijd waren ze beslist geen prutsers. Backer bijvoorbeeld had in die tijd een grotere reputatie dan Rembrandt, vooral omdat hij het aandurfde om groepsportretten ongewoon groot aan te pakken.
Het kan zijn dat Rembrandt in deze tijd de concurrentiestrijd met Backer wilde aangaan. Dat was ook de ondertoon van de grote Backer-tentoonstelling die deze maand van het Rembrandthuis in Amsterdam naar Aken is verhuisd.
Rembrandt, die tot de eerste vier schilders van schutterstukken behoorde (Govert Flinck was hem voorgegaan met een groepsportret dat boven de schoorsteen kwam te hangen), kreeg als opdracht de compagnie van wijk II uit te beelden. Die stond onder leiding van Frans Banninck Cocq, wat er toe leidde dat het schilderij officieel de titel kreeg van ’Het korporaalschap van kapitein Frans Banninck Cocq en luitenant Willem van Ruytenburch, bekend als De nachtwacht’.
De vermelding van de wijk (de tweede in dit geval) wijst er op dat Amsterdam verdeeld was in verschillende buurten die ieder hun eigen schutterij hadden. De schutterij, zeg maar de ME van de 17de eeuw, bestond uit vele tientallen personen die meestal uit de gegoede burgerij afkomstig waren. Ze konden in geval van ordeverstoring worden ingezet, maar hun taak was toch meer van representatieve aard.
Wijk II lag in het westelijk deel van het centrum van Amsterdam, ze bevond zich grof gezegd tussen Damrak en Singel, in het noorden begrensd door de Onze Lieve Vrouwesteeg, de Nieuwe Nieuwstraat en de Lijnbaansteeg en in het zuiden door de Zoutsteeg en de Gravenstraat.
Er zijn aanwijzingen dat Rembrandt ook zelf lid is geweest van een schutterij. Dat moet de compagnie van wijk XVI zijn geweest die onder bevel stond van kapitein Hendrick Dirkszn Spiegel. Als data wordt de periode mei 1635- mei 1637 aangegeven, toen Rembrandt in de Nieuwe Doelenstraat 20 woonde. Dat huis stond pal naast de Doelen waarvoor hij een paar jaar later de Nachtwacht zou schilderen.
Zekerheid over het feit dat Rembrandt bij een schutterij heeft gediend, is er overigens niet. De compagnie van wijk XVI is wel vereeuwigd, door niet minder dan Jacob Backer, maar dat doek dat ook in de Kloveniersdoelen moet hebben gehangen, is helaas verloren gegaan. Het zou wel een pikant feit zijn dat Backer zijn grote tegenstrever (weliswaar op een later tijdstip) in opdracht op een schuttersstuk heeft vastgelegd.
Rembrandtwatchers zal onmiddellijk opvallen dat de naam van de compagniescommandant licht gewijzigd is. Het is een subtiel verschil tussen Banning en Banninck, maar Dudok van Heel is er achter gekomen dat het hier om twee verschillende families ging die zich beiden op het militair vlak niet onbetuigd lieten. Dan is de juiste weergave van de naam natuurlijk niet onbelangrijk.
Gezien het feit dat de commandant vanuit het donker in een onwaarschijnlijk hel licht stapt (een van de noviteiten waarmee Rembrandt bezig was) en daardoor alle aandacht krijgt – een legerleider waardig – moet geacht worden dat hij voor de opname in dit schilderij waarschijnlijk ook de beste prijs betaalde.
Rembrandt was daar heel stellig in: wie op het schilderij afgebeeld wilde worden, die moest er fors voor betalen. Maar helemaal consequent was hij daar niet in. Zo beeldde hij uiterst rechts een tamboer af die zijn stokken opheft bij aanvang van de mars (de schutterij loopt op dit moment met een kleine veertig officieren en andere soldaten onder een poort de nacht in) zonder dat we weten wat de man daar voor heeft kunnen betalen.
Van 16 schutters weten we dat ze de man honderd toenmalige guldens aan de schilder betaalden. De tamboer, die bij Dudok van Heel de naam van de 52-jarige Jacob Jorisz. krijgt, verdiende op jaarbasis niet meer dan veertig gulden. Rembrandt geeft de tamboer dan ook geen centrale aandacht, al valt hij in zijn rol van menselijke stoffering ook niet weg.
Bas Dudok van Heel heeft zijn bevindingen verwoord in een artikel in het vandaag verschenen Rijksmuseum Bulletin. Dit kwartaalblad bevat artikelen over historisch en kunsthistorisch onderzoek naar de collectie van het Rijksmuseum.
lle schutters die op de Nachtwacht staan afgebeeld, zijn nu bekend, ruim 365 jaar nadat Rembrandt het schilderde. Historicus Bas Dudok snuffelde jarenlang rond in archieven en boedelinventarissen. Het is nu ook duidelijk hoe de zaal eruitzag, waarvoor Rembrandt de Nachtwacht oorspronkelijk schilderde. Dat was de grote zaal van de Kloveniersdoelen, waar tegenwoordig het Doelen Hotel in Amsterdam staat. De bevindingen zijn gepubliceerd in de eerste Engelstalige editie van het Rijksmuseum Bulletin, dat op de TEFAF in Maastricht werd gepresenteerd.
Dudok van Heel begon zijn zoektocht bij de 18 mensen, waarvan de namen reeds bekend waren. Hij onderzocht hun families, welstand en zakenrelaties. In boedelinventarissen vond hij bepaalde stukken kleding en uitrusting die op de Nachtwacht staan afgebeeld. Van Heel deed een opzienbarende vondst: de verschillende schutterstukken vormden met elkaar één geheel, een totaal-inrichting in een vaste betimmering. De Nachtwacht viel volgens Van Heel qua compositie en kleur uit de toon met de rest: hieruit kan worden geconcludeerd dat Rembrandt zich waarschijnlijk niet aan de opdracht heeft gehouden.
In 1715 verhuisde het schilderij naar het stadhuis op de Dam. Daar werd aan alle zijden een strook afgesneden, omdat het tussen twee deuren moest passen. Vanaf 1885 hangt de Nachtwacht in het Rijksmuseum, als bruikleen van de gemeente Amsterdam; sinds 1906 in een speciaal hiervoor gebouwde zaal. In de Tweede Wereldoorlog was de Nachtwacht uit de lijst gehaald en opgerold verstopt in de mergelgrotten in de Sint Pietersberg bij Maastricht. Op dit moment wordt het Rijksmuseum verbouwd. De Nachtwacht hangt tijdelijk in de Philipsvleugel, die wel open is voor het publiek. Na de verbouwing komt het werk terug in de Nachtwachtzaal.

 

 

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Josina Heede van der, geb. op 12 jul 1644.

2.              Elisabet Heede van der, ged. te Amsterdam op 29 okt 1649

                doop

                 bron 301 p.48.

                 kind Elisabet

                 vader Jan, Aertsz van der Heeden

                 moeder Anna van Hooren.

3.              Jan Aersz Heeden van der, ged. te Amsterdam op 24 dec 1650

                doop

                 bron 301 p.51.

                 kind Jan

                 vader Jan, Aersz van der Heeden

                 moeder Anne van Hooren.

4.              Elizabeth Heede van der, ged. te Amsterdam op 22 okt 1654, begr. te Amsterdam op 1 jan 1694, volgt XIIIc.

 

XIIi.           Pieter Jansz Bois du, zn. van Jan Govertsz Bois du / Boijs du en Catharina Pietersdr Heede van der (XId),

                 Aktesoort                 attestatie of verklaring

                 Datum                    11/01/1642

                 Archief                   DLFS Delfshaven

                 Inventarisnummer                         3837

                 Aktenummer/Blz.             218/511

                 Notaris                   Schalkius van der Walle

                 Cornelis Jacobsz Dolphijn, coopman, 46 jaar, en Jacob Laurensz, coopman te Rotterdam, 39 jaar, verklaren op verzoek van Pieter Jansz du Bois, coopman,

                 dat zij op 1 oktober jongstleden met Du Bois te Amsterdam zijn geweest in de herberg genaamd Fortuyn.

                 Daar was eveneens aanwezig Gerrit Cornelisz Groenrijs, mede coopman te Delfshaven, die van Du Bois een partij haring wilde kopen.

                 Du Bois had de haring gekocht van wijlen Cornelis Jansz van Houten, in zijn leven coopman te Schiedam.

                Over de voorwaarden waarop de koop zou plaatsvinden waren zowel Du Bois als Groenrijs tevreden.

                 N.B. Om aan te geven dat Groenrijs tevreden was over de voorwaarden gebruikten de comparanten kennelijk een bepaald gezegde

                 sijn voeten in de schoenen van (de voorschreven) Du Bois (te) steken_.

                 Aktesoort               attestatie of verklaring

                 Datum                    24/01/1642

                 Archief                   DLFS Delfshaven

                 Inventarisnummer                         3837

                 Aktenummer/Blz.             219/513

                 Notaris                   Schalkius van der Walle

                 Jan Bouwensz, coopman te Rotterdam, 45 jaar, verklaart op verzoek van Gerrit Cornelisz Groenrijs, coopman te Delfshaven, dat Groenrijs met Pieter Jansz du Bois,

                 coopman, bij hem thuis is geweest. Groenrijs had hem gevraagd 600 gulden aan Du Bois te betalen.

                 Dit deed hij met gouden ducatons.

                 Du Bois was echter niet tevreden om op deze wijze betaald te worden, en maakte kenbaar met ander goud geld betaald te willen worden.

                 Bouwensz heeft Du Bois daarna, op 2 november, op de Blaeck te Rotterdam ontmoet, waar deze nogmaals zijn wens kenbaar maakte.

                 Aktesoort               koop en verkoop

                 Datum                    12/01/1645

                 Archief                   DLFS Delfshaven

                 Inventarisnummer                         3838

                 Aktenummer/Blz.             46/177

                 Notaris                   Kornelis Kleyn

                 Voorwaarden waarop Pieter Sieren Middelhouck, man van Aeltge Jans, Pietertgen Jans, Gerrit Ariens Vos, man van Maertge Jans, en Claes Jans Bisschop,

                  man van Grietge Jans, allen kinderen en erfgenamen van Jan Jacobs, zeijlmaker, in het openbaar een huis aan de Kulck verkopen.

                 Belendingen: ten zuiden Trijntge Maertens, ten noorden Jacob Heijndricx Cope, strekkend tot de Stadskreeck.

                 -Het bod is gesteld op 1500 gulden door Gerrit Ariens Vos

                 -verhoogd met 275 gulden door Pieter Dubois

                 De koper, voor 3200 gulden, is Pieter Jans Dubois.

                 Aktesoort               bevrachting overeenkomst of chertepartij

                 Datum                    02/07/1646

                 Archief                   DLFS Delfshaven

                 Inventarisnummer                         3838

                 Aktenummer/Blz.             70/274

                 Notaris                   Kornelis Kleyn

                 Arien Jans Coelemeije, Pieter Walings, Pieter Jans Duboijs en Gerrit Cornelisz Groenrijs, cooplieden, hebben de gaeljoot "de Jachtwagen",

                 groot 20 lasten, van schipper Pieter Cornelisz Goetgen, wonend in Vlielant, bevracht, om van Texel op haringjacht te gaan,

          tr. te Delfshaven Z.H. op 1 jun 1639 Opmerkingen        de datum is fictief; de gegeven datum is: Juni 163 met

                Hester Abrahams Meulewerf Jongedochter Middelburg, wonend: Rotterdam.

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Abraham Bois du, ged. te Delfshaven Z.H. op 27 jul 1642

                 (getuige: Abraham van Cleef  Jacomijntje du Boijs  Cornelia du Boijs).

2.              Catharina Bois du, ged. te Delfshaven Z.H. op 29 nov 1643 (getuige: Marijnus Anthonisse Sluijs Trijntje Pieters Wyvetje Jans du).

3.              Hester Bois du, ged. te Delfshaven Z.H. op 11 nov 1646

                 Opmerkingen getuige 1 trad op in de plaats van Anna van de.... (onleesbaar) (getuige: Joseph de Reus Cornelia du Boijs Catharina du Boijs).

4.              Johannes Bois du, ged. te Delfshaven Z.H. op 5 feb 1648 (getuige: Johannes du Boijs  Lijsbeth du Boijs Cornelia du Boijs).

5.              Govert Bois du, ged. te Delfshaven Z.H. op 26 jan 1650 (getuige: Jan Govertse du Boijs Elisabeth du Boijs Catarina du Boijs).

6.              Adriaen Bois du, ged. te Delfshaven Z.H. op 11 aug 1652 (getuige: Mannius Anthonisse Sluijs Lijsbet du Boijs Cornelia du Boijs).

 

XIIj.           Catarijna Heede / Heerden / Heeren van der, dr. van Anthony Pietersz Heede van der (XIe)en Hester Martens,

                  ged. te Amsterdam op 10 sep 1615 religie Hervormd, Oude kerk

                 bron 5 p.155,

                 begr. te Amsterdam,

         tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 28 jaar oud) te Amsterdam op 24 mrt 1637 met

                 Joost / Justus Ven van der, zn. van Govert Lamberts Ven van der en Griete Joostendr, ged. te Haarlem op 1 feb 1609,

                 Notaris te Amsterdam, begr. te Amsterdam op 19 jun 1666 (OK).

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Ester Ven van der, ged. te Amsterdam op 22 feb 1638

                 kind Ester

                 vader Joost van der Verme

                 moeder Catrijna van Heerde

                 doop 22 februari 1638

                 religie Hervormd, Nieuwe kerk

                 bron42 p.71.

2.              Margrieta Ven van der, ged. te Amsterdam op 20 nov 1639.

3.              Anthonij Ven van der, ged. te Amsterdam op 4 mrt 1642

                 kind Anthonij

                 vader Joost van der Ven

                 moeder Catrijna van der Heele

                 doop 4 maart 1642

                 religie Hervormd, Nieuwe kerk

                 bron 42 p.298.

4.              Catharina Joostdr Ven van der, ged. te Amsterdam

                 bron 8 p. 186 op 10 nov 1648

                 Hervormde Oude Kerk.

                 gegevens van Dig Arch A.dam.

 

XIIk.         Margriet / Margareta Anthonijsdr Heede van der, dr. van Anthony Pietersz Heede van der (XIe)en Margriet Halewijn van,

                 ged. te Amsterdam op 31 aug 1621

                 religie Hervormd, Nieuwe kerk

                 bron 40 p.138,

                begr. te Amsterdam op 27 apr 1671,

           tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 42 jaar oud) te Amsterdam op 22 jun 1649 met

                 Jacob Bruiningh, zn. van Jan Fransz Bruiningh en Anna Jacobsdr. Halewijn van, ged. te Amsterdam op 17 dec 1606,

                 Notaris en secretaris te Amsterdam,

                 (Jacob

           tr.(2) met

                  Grietje / Niesje / Angniesjen Appelmans).

                 Zie J.E.Elias. De vroedschap van Amsterdam, blz.855.

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Anthonij Jaconsz Bruiningh, ged. te Amsterdam op 1 mei 1650

                 religie Hervormd, Oude kerk

                 bron 8 p.265.

                 kind Anthonij

                 vader Jacob Bruijningh

                 moeder Margareta van der Heeden

                 doop 1 mei 1650

2.              Margareta Bruiningh, ged. te Amsterdam op 18 okt 1654

                 religie Hervormd, Oude kerk

                 bron 9 p.100.

 

XIIl.           Pieter Anthonijsz Heede van der, zn. van Anthony Pietersz Heede van der (XIe)en Margriet Halewijn van,

                 ged. te Amsterdam op 6 nov 1622

                 kind       Pieter

                 vader         Antonij van der Heerden

                 moeder      Margriet van Halewijn

                 doop           6 november 1622

                 religie         Hervormd, Nieuwe kerk

                 bron           40 p.188, Koopman te Amsterdam, begr. te Amsterdam op 10 sep 1661 (NK),

                 1648, nov 10. Pieter van der Heede weigert 50 kassen door hem gekochte zeep van inferieure kwaliteit te accepteren (GA Amsterdam.NA nr 1085 f. 273 ).
                 1652, febr. 2. Pieter van der Heede, koopman in verf te Amsterdam, geeft procuratie om een vordering te Rouen te innen (GA Amsterdam. NA nr. 1099 f. 120 v.).
                 1652, mei 17. Pieter van der Heede. Claes Jaspersz. en Pieter Pietersz Piets, kooplieden en reders van het schip de Backer van Westzaan.
                 waarop Willem Claesz. Bakker schipper is en welk schip op zee door rovers genomen is en naar Kielmaer in Ierland opgebracht, geven procuratie aan

                  Pieter Wijbrants. koopman te Dublin, om het schip te reclameren (GA Amsterdam, NA nr. 1100 f. 60.v ).
                   Op 25 sept 1660 en 18 maart 1662 werd in de Nieuwe kerk een kind van Pieter van der Heede begraven.

                   Een huwelijk en dopen van eventuele kinderen daaruit werden niet gevonden.

         tr. met

                 N N

                

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Kind Heede van der, begr. te Amsterdam op 25 sep 1660 Nieuwe kerk.

2.              Kind Heede van der, begr. te Amsterdam op 18 mrt 1662 Nieuwe kerk.

                 Op 25 sept 1660 en 18 maart 1662 werd in de Nieuwe kerk een kind van Pieter van der Heede begraven.

                 Een huwelijk en dopen van eventuele kinderen daaruit werden niet gevonden.

 

XIIm.        Jacob Anthonijsz Heede/ Heerde van der, zn. van Anthony Pietersz Heede van der (XIe)en Margriet Halewijn van, ged. te Amsterdam op 21 jan 1635  

  1658. okt 17. Pieter Cans, oud 19 jaar, verklaart op verzoek van de curateuren van de boedel van Manuel Spranger dat hij enige malen ten huize van Spranger bezig is geweest, tot diens vertrek naar Rouen. Toen Spranger naar Lille vertrok nam hij een koffertje met boeken en papieren mee waarbij o.a. de boedelpapieren en geschriften aangaande Jacobus van der Heeden (GA Amsterdam, NA nr. 1127 f. 62 v ).
1660 maart 9 Schuldbekentenis ten bedrage van 4000 Carolische Guldens geleend a 3 %. door Jacobus van der Heeden, meerderjarig Jongeman ( GA Amsterdam, NA nr, 1132 f. 253.
Bovenstaande uittreksels uit Amsterdam notariele akten werden ontvangen door bemiddeling van Drs. S.A.C. Dudok van Heel. Te verwachten is dat met name in de archieven van de notarissen J. van de Ven en F. Bruiningh nog meer over de Van der Heede's is te vinden. Daar het onderzoek in opzet beperkt bleef tot de eerste negen generaties is daar niet naar gezocht.!!!
.

                 kind   Jacob

                 vader         Anthonij van Heerden

                 moeder      Margrieta van Halewijn

                 doop           21 januari 1635

                 religie         Hervormd, Nieuwe kerk

                 bron           41 p.358,

          tr. met

                  Clara   Soldt van

             

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Zijeleija Heede van der, ged. te Amsterdam op 10 mei 1657

                 religie Hervormd, Noorder Kerk

                 bron 76 p.95, begr. ingeschrevene:

                 [van der] Heeden, Jesijna

                 datum begrafenis:

                 27-03-1664

                 begraafplaats:

                 Oude Kerk

                 Begraafregisters voor 1811; NL-SAA-9140234.

                 kind Zijeleija

                 vader Jakob van Seeden

                 moeder Claera van Solt

                 doop 10 mei 1657.

2.              Albartus Heede / Heerde van der, ged. te Amsterdam op 9 nov 1659, volgt XIIId.

3.              Anna Heede van der, ged. te Amsterdam op 20 sep 1661

                  religie Hervormd, Nieuwe kerk

                 bron 43 p.474.

                 kind Anna

                 vader Jacob van Eeden

                 moeder Clara van Zolt

                 doop 20 september 1661.

4.              Albertus Heede van der, ged. te Amsterdam op 23 apr 1664, volgt XIIIe.

 

Generatie XIII

 

 

XIIIa.        Andries Amelsen Heden van der, zn. van Aeltghen Jacobsdr Amersfoorder en Amel Andriesz Heede van der (XIIa),

                 geb. te Benschop op 12 jan 1646, ged. te Benschop op 12 jul 1646

                 (getuige: Jacob Adriaensz Amersfoorder, Maria Andriesse), ovl. (55 jaar oud) te Benschop op 11 mrt 1701, begr. te Benschop op 18 mrt 1701,

           tr. (resp. 21 en 17 jaar oud) te Benschop op 3 jul 1667 met

                 Leentje Andriesse Rietveld, dr. van Andries Gerritz Rietveld en N.N., geb. te Benschop op 14 aug 1649,

                  ovl. (67 jaar oud) te Benschop op 5 mei 1717, begr. te Benschop op 13 mei 1717.

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Amel Andriesse Heeden van der, geb. te Benschop op 21 feb 1669, ovl. (ongeveer 51 jaar oud) te Benschop in 1721, volgt XIVa.

2.              Andries Andriesse (Andries Andriessen van de Heeden) Heeden van der, geb. te Benschop, ged. te Benschop op 16 feb 1671, begr. te Benschop op 14 mrt 1705.

3.              Aaltje Aeltie Andriesse (Aeltje Andriessen) Heeden van der (Heeden van de), geb. te Benschop Aechie Alphertdr van Schaick,

                 ged. te Benschop op 29 nov 1674, begr. te Benschop in 1714,

          tr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 42 jaar oud) te Benschop op 20 feb 1707 met

                  Heymen Meesen Baseldyk, geb. te Utrecht in 1665.

4.              Jan Andriesz Heeden van der, geb. te Benschop, begr. te Woerden op 3 aug 1724, volgt XIVb.

5.              Gerrit Andriesz Heeden van der, geb. te Benschop op 5 aug 1683, begr. te Benschop in 1748, volgt XIVc.

6.              Jacobus Andriesse Heeden van der, geb. te Benschop op 26 jun 1687, volgt XIVd.

 

XIIIb.        Amel Jansz Heede van der, zn. van Jan Andriesz Heede van der (XIIb)en Aentien Jacobs, ged. te Lopik op 2 mrt 1659,

           otr. te Lopik op 6 mrt 1681, tr. (ongeveer 21 jaar oud) te Lopik in 1681 met

                  Hilligje Peters Rietveld,

                  (Hilligje Peters

           otr. (2) te Jaersvelt Utr op 11 nov 1688, tr. te Jaersvelt Utr op 21 nov 1688 met

                  Gerrit Pietersz Bendervoet).

                 Jongeman van Jaarsvelt.

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Jan Amelsz Heede van der, ged. te Lopik op 11 mrt 1683,

                 Mogelijke akte toebehorend aan Jan Amels van der Heede

                 Van Dig Arch Utrecht

                 AkteInventarisnummer U142a2, aktenummer 73

                 Aktedatum27-01-1713

                 Aktesoort Koop en verkoop

                 NotarisJ. BOTH,UTRECHT

                 Uittreksel Naam eerste partij: Maarten Verhuys

                 Woonplaats eerste partij: Niepoort

                 Naam tweede partij: Jan Amelsen van der Heeden

                 Woonplaats tweede partij: Utregt, by de Catharynepoort

                 Soort onroerend goed: huys, erve ende grutmolen

                 Ligging onroerend goed: halve Binnenhaven

                 Belendingen onroerend goed: achter: halve Agterwegh

                 : nw: Cornelis van Zyl

                 : zw: Marrigje Jans Vlod, wed. Jan Panappel

                 Gerecht onroerend goed: Nieupoort

                 Bijzonderheden: met obligatie van f 1000,- als restant koopsom, onder

                 : aftrek, by aflossing, van een plecht van f 337.10 ten beh.

                 : van de armen van Nieuwpoort,

          otr. (ongeveer 31 jaar oud) te Lopik op 21 mei 1714 met

                 mogelijke vrouw   Rijna  Kock de

                 Jongedochter van Kampen.

 

XIIIc.        Elizabeth Heede van der, dr. van Jan Aertsz Heede van der (XIIh)en Anna Pietersdr Hoorn van, ged. te Amsterdam op 22 okt 1654

                 Gedoopt Amsterdam ( Rem. aan Huis ) door een Remonstrantse leraar,

                begr. te Amsterdam op 1 jan 1694 Begraven ald ( NK )1,

                  ingeschrevene:

                 [van der] Heeden, Elisabeth

                 ingeschrevene:

                 Pater, Dirck

                 relatie informatie:

                 Man van / Gen.

                 datum begrafenis:

                 13-10-1691

                 begraafplaats:

                 Nieuwe Kerk en Engelse Kerk

                 Begraafregisters voor 1811; NL-SAA-11154048.

         otr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 31 jaar oud) te Amsterdam op 8 jun 1675 met

                Mr Dierck / Dirck Albertsz (Dirck) Pater, zn. van Albert Dircksz Pater en Hilegonda Boogaert uit den,

                 ged. te Amsterdam op 15 dec 1643

                 religie Hervormd, Nieuwe kerk

                 bron 42 p.388

                 Not bij Dirck ; R. 1685--1691.Sch.1683.
                 Vaandrig der Burgerij 1667, Luit 1682, Kapt 1683 ; Commiss van 't Weesper Zandpad 1691.
                  Adcocaat, wooonde in de bocht van de Herengracht, over de Driekoningenstraat, in 't, huis van bartolotti
.

                 opm. Vader overleden, Advocaat en raad in de vroedschap van Amsterdam ( J. E. Elias,Advocaat

                 De vroedschap van Amsterdam 1575--- 1795, blz. 147. 148. 448---450, 607 en 608 )

                 . Mr. Dirck Pater, advocaat, commissaris van het Weesper zandpad, raad in de Vroedschap van Amsterdam, schepen van Amsterdam, kapitein der burgerij ald.

                 Aan de stille Vecht tusschen Weezup en de Uitermeersche schans, Herman Numan

                 (1744-1820), ca 1800 Collectie Rijksarchief in Noord-Holland, Haarlem

                 Herman Numan tekende verschillende keren in de omgeving van Weesp. Naast deze tekening is ook een afbeelding van het buiten Middenrak bekend.

                 Dit huis lag hier niet ver vandaan. Deze tekening geeft een prachtig panoramisch gezicht op de Vecht, op de ‘s Gravelandseweg rechts en op de Utrechtse

                 weg links aan de overkant van het water. In de verte zien we Weesp liggen met de Grote Kerk als herkenningspunt.

                 De rivier meandert lieflijk, het is geen strakke vaart. Een zeilboot vaart naar ons toe, vissers halen een net in, vrouwen doen de was op een steigertje.

                 Er zijn boerderijen te zien en hooibergen. Rechts is een mogelijkheid om paarden te laten drinken en even te pauzeren. Bij dit beeld lijkt het of alles hier zo´n beetje op natuurlijke wijze z´n

                 gangetje kan gaan.

                ovl. (47 jaar oud) N.K, begr. te Amsterdam op 13 okt 1691

                

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.              Anna Elisabeth Pater, ged. te Amsterdam op 24 nov 1676, volgt XIVe.

2.              Albert Pater, ged. te Amsterdam op 25 dec 1677

                 doop

                 religie Hervormd, Wester Kerk

                 bron 107 p.251.

3.              Maria Elionora Pater, ged. te Amsterdam op 29 jan 1680

                 bron 301 p.158.

                 kind Maria Elionora

                 vader Dirck Pater

                 moeder Elisabeth van der Steeden

                 doop 29 januari 1680

                 bron 301 p.158.

4.              Jan Pater, ged. te Amsterdam religie Hervormd op 22 jan 1681

                 bron 97 p.92 Zuider Kerk, begr.

                  Mogelijk overlijden

                 ingeschrevene:  [van der] Heeden, Elisabeth

                 ingeschrevene:  Paater, Dirck

                 relatie informatie:   Kind van / En

                 datum begrafenis:  21-12-1681

                 begraafplaats: Nieuwe Kerk en Engelse Kerk

                 Begraafregisters voor 1811; NL-SAA-11148362.

                 kind Jan

                 vader Dirck Pater

                 moeder Elisabeth van der Heeden

                 doop 22 januari 1681

                 religie Hervormd, Zuider Kerk

                 bron 97 p.92.

5.              Albartina Constantia Dirksdr Pater, ged. te Amsterdam op 29 jun 1683, volgt XIVf.

6.              Albert Dirksz Pater, ged. te Amsterdam Hervomd Oude Kerk bron 12 p.21 op 12 aug 1685

                 Bron 12 P 21 religie Hervormd, Oude kerk, begr. mogelijk overlijden

                 ingeschrevene:  [van der] Heeden, Elisabeth

                 ingeschrevene:Paater, Dirk

                 relatie informatie: Kind van / En

                 datum begrafenis:   31-08-1685

                 begraafplaats: Nieuwe Kerk en Engelse Kerk

                 Begraafregisters voor 1811; NL-SAA-11150520.

7.              Albert Pater, ged. te Amsterdam op 13 jun 1687 Bron 301 P 188.

 

XIIId.       Albartus (Albertus) Heede / Heerde van der ook Heerde, Heede van der, zn. van Jacob Anthonijsz Heede/ Heerde van der en Clara  Soldt van,

                ged. te Amsterdam op 9 nov 1659

                kind Albartus.
                vader Jacob van Heeden.
                moeder Clara van Soldt.
                doop 9 november 1659.
                religie Hervormd, Oude kerk.
                bron 9 p.253.
                kind Albertus.
                vader Jacob van Eede.
                moeder Clara van Soolt.
                doop 23 april 1664
.

                religie Hervormd, Oude kerk bron 9 p.253 23 apr 1664

                religie Hervormd, Noorder Kerk

                bron 76 p.309.

              tr. met

                       Mogelijke Vrouw    Maergrieta  Van  Udem van

          

              Uit dit huwelijk 5 kinderen

 

 

1.              Johannes Heede van der, ged. te Amsterdam op 25 mrt 1699

                 kind   Johannes
                 vader         Albartus van Heerde
                 moeder      Maergrieta van Uden
                 doop           25 maart 1699
                 religie         Hervormd, Zuider Kerk
                 bron           99 p.212
.

2.              Albertus, Heerden van der, ged. te Amsterdam op 23 mei 1700

                 kind            Albertus, Hendrickus
                 vader         Albertus van Heerden
                 moeder      Maergrieta van Udem
                 doop           23 mei 1700
                 religie         Hervormd, Zuider Kerk
                 bron           99 p.252
.

3.              Anna Heede van der, ged. te Amsterdam op 26 okt 1701

                  dochter      Anna
                  vader         Albert van Heerde
                  moeder      Margrita van Adem
                  getuigen     Isaack Bernardt
                  Rebecca van Adem
                  pastor         Johannes Smit
                  doop           26 oktober 1701
                  religie         Hervormd, Nieuwe kerk
                  bron           47 p. 105 (folio 53) nr. 10
.

4.              Joannis Heede van der, ged. te Amsterdam op 10 feb 1704

                 zoon      Joannis
                 vader         Albertus van Heerde
                 moeder      Margreta van Udem
                 getuigen     Hendrik Wilink
                 Maria van Udem
                 pastor         Cornelius Schutting
                 doop           10 februari 1704
                  religie         Hervormd, Oude kerk
                  bron           15 p. 240 (folio 120v) nr. 5
.

5.         Cristina Barbera Heede van der, ged. te Amsterdam op 27 dec 1705

              dochter   Cristina Barbera
              vader   Albertus van Heerde
              moeder            Margreta van Udem

 

Generatie XIV

 

XIVa.        Amel Andriesse Heeden van der (Heede van der), zn. van Andries Amelsen Heden van der (XIIIa)en Leentje Andriesse Rietveld,

                  geb. te Benschop op 21 feb 1669 (getuige: Get : Maria Gerritse Bikker), ovl. (ongeveer 51 jaar oud) te Benschop in 1721,

          otr. te Benschop op 10 apr 1701, tr. (resp. 32 en ongeveer 30 jaar oud) te Benschop op 10 apr 1701 met

                 Maria Gerritse Bik(c)ker, geb. te Leerbroek in 1671, ovl. (ongeveer 63 jaar oud) te Benschop in 1734.

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Barbara Amelse Heeden van der, geb. te Benschop in 1702, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te Benschop op 25 okt 1776, volgt XVa.

2.              Andries Amelse Heeden van der, geb. te Benschop, ged. te Benschop op 12 okt 1704 (getuige: Leentje Andriesse Rietvelt, Grootmoeder).

3.              Gerrigje Amelse Heeden van der, geb. te Benschop op 30 sep 1707, ged. te Benschop op 30 sep 1707 (getuige: Neeltje Bastiaense Middagh).

4.              Heleena Amelse Heeden van der, geb. te Benschop, ged. te Benschop op 29 nov 1705 (getuige: Aeltje Andriesse van der Heede).

 

XIVb.        Jan Andriesz (Jan) Heeden van der(Heeden van der), zn. van Andries Amelsen Heden van der (XIIIa)en Leentje Andriesse Rietveld,

                  geb. te Benschop, ged. te Benschop op 9 dec 1677 (getuige: Aeltie Andries), begr. te Woerden op 3 aug 1724,

           tr. (resp. ongeveer 37 en 23 jaar oud) (1) te Benschop op 20 jan 1715 met

                 Neeltje Roelse Rie de, geb. te Benschop op 8 apr 1691.

                 Neeltje Amels van der Heden huwde 1781 te Willige Langerak Arie Vermeulen.

                 Beide van en wonende Benschop.

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Aagje Janse Heeden van der, ged. te Benschop op 29 mrt 1716 (getuige: Margje Gorisdr),

           tr. (ongeveer 20 jaar oud) te Benschop op 29 feb 1737 met

                 Pieter Pieterse Berg van den.

2.              Leena Janse Heeden van der, ged. te Benschop op 19 sep 1717 (getuige: Maria Gerritsdr ( Bicker Hvr van ?).

3.              Andries Janse Heeden van der, ged. te Benschop op 26 nov 1719 (getuige: Aeltje Andriesdr van der Heede), ovl. (ongeveer 1 jaar oud) te Woerden op 8 jan 1721.

4.              Roelof Janse Heeden van der, geb. te Benschop op 21 jun 1722, volgt XVb.

5.              Amel Janse Heeden van der, ged. te Benschop op 17 sep 1724, volgt XVc.

 

                 Jan Andriesz (Jan) Heeden van der (Heeden van der),

           tr.(2) met

                  Vermoedelijk    Marregien Cornelisse

 

                 Jan Andriesz (Jan) Heeden van der(Heeden van der), otr. (3) te Benschop  Utr op 6 okt 1650,

           tr. te Benschop  Utr op 20 okt 1650 met

                 Aentgien Jacobs Amersfoorder

                 j.d. uyt Benschop.

 

XIVc.        Gerrit Andriesz Heeden van der, zn. van Andries Amelsen Heden van der (XIIIa)en Leentje Andriesse Rietveld,

                 geb. te Benschop op 5 aug 1683 (getuige: Marrichie Andriesdr), begr. te Benschop in 1748,

           tr. (resp. ongeveer 34 en ongeveer 23 jaar oud) te Benschop in 1718 met

                Ariaentie Pieters Maurik van, geb. te Benschop in 1695, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te Benschop op 2 jan 1769, begr. op 9 jan 1769.

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Leena Gerritse Heeden van der geb. te Benschop op 21 sep 1721, begr. te Benschop op 20 jun 1782, volgt XVd.

2.              Aaltje Gerrits Heden van der, geb. te Benschop op 19 mrt 1724 (getuige: Maria Bicker genaamt Maurick).

3.              Andries Gerritsz Heeden van der, geb. te Benschop op 6 dec 1729, ovl. (52 jaar oud) te Benschop op 17 dec 1781, volgt XVe.

4.              Dirk Gerritsz Heeden van der, geb. te Benschop op 15 mei 1732, ovl. (54 jaar oud) te Benschop op 20 jan 1787, volgt XVf.

 

XIVd.        Jacobus Andriesse Heeden van der, zn. van Andries Amelsen Heden van der (XIIIa)en Leentje Andriesse Rietveld,

                 geb. te Benschop op 26 jun 1687 (getuige: Aechie Alpherts van Schaick),

            tr. (resp. 34 en ongeveer 32 jaar oud) (1) te Benschop op 21 jun 1722 met

                  Jacomijntje Jansdr Maayen, geb. te Benschop in 1690.

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Andries Jacobse Heeden van der, ged. te Benschop op 6 dec 1711 (getuige: Aeltje Andriesse),

            tr. (ongeveer 37 jaar oud) op 23 mrt 1749 met

                 Huibertje Francken Keekum, geb. te Benschop.

2.              Arien Jacobse Heede van der, geb. te Benschop op 4 feb 1714, volgt XVg.

3.              Leendert Jacobse Heeden van der, ged. te Benschop op 16 feb 1721, volgt XVh.

4.              Jannigje Heeden van der, ged. te Benschop op 15 okt 1724 (getuige: Jannigje Huijbertse, * Polsbroek).

5.              Helena Heeden van der, ged. te Benschop op 22 aug 1728 (getuige: Aeltie Andriesse van de Heede, * Polsbroek).

 

                 Jacobus Andriesse Heeden van der,

           tr.(2) met

                 Marytje Ariense Hage

 

XIVe.        Anna Elisabeth Pater, dr. van Mr Dierck / Dirck Albertsz Pater en Elizabeth Heede van der (XIIIc),

                  ged. te Amsterdam op 24 nov 1676 bron 301 p.145,

             tr. met

                 Jan / Joan Marcelis

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Jan Marcelis, ged. te Amsterdam op 26 mei 1700

                 religie Hervormd, Zuider Kerk

                 bron 99 p.252.

                 vader Jan van Marcelis

                 moeder Anna Elisabeth Paeter de jonge.

2.              Cornelia Theodora Marcelis, ged. te Amsterdam op 26 dec 1701 pastor Joannes de Goede

                 doop

                 religie Remonstrant, aan huis

                 bron 301 p. 252 (folio 126v) nr. 2.

                 dochter Cornelia Theodora

                 vader Jan van Marzelis de jonge

                 moeder Anna Elisabet Pater.

3.              Dirck Marcelis, ged. op 25 feb 1703

                  pastor Adrianus van Wesel

                 doop

                 religie Hervormd, Amstelkerk

                 bron 121 p. 431 (folio 215v) nr. 5 (getuige: getuigen Willem Hendrick van Marselis

                 Elisabet van Tilt).

4.              Elisabet Leonora Marcelis, ged. te Amsterdam op 23 feb 1704

                 pastor Joannes de Goede

                 doop

                 religie Remonstrant, aan huis

                 bron 301 p. 262 (folio 131v) nr. 1 (getuige: getuige Leonora Hooft).

5.              Constantia Marcelis, ged. te Amsterdam pastor Joannes de Goede op 11 jun 1705

                 pastor Joannes de Goede

                 doop

                 religie Remonstrant, aan huis

                 bron 301 p. 269 (folio 135) nr. 3

                 doop 11 juni 1705

                 religie Remonstrant, aan huis

                 bron 301 p. 269 (folio 135) nr. 3 (getuige: getuigen juffrouw Joanna Constantia Hooft (1

                 juffrouw Albertiena Constantia Paater Vervangt Joanna Constantia Hooft

                 getuigen juffrouw Joanna Constantia Hoof (1

                 juffrouw Albertiena Constantia Paater Vervangt Joanna Constantia Hooft).

                 dochter Constantia

                 vader de heer Joan Marcelis

                 moeder juffrouw Anna Eliesabet Pater.

 

XIVf.         Albartina Constantia Dirksdr Pater, dr. van Mr Dierck / Dirck Albertsz Pater en Elizabeth Heede van der (XIIIc),

                  ged. te Amsterdam op 29 jun 1683 bron 301 p.188,

             tr. met

                Jan Bosch van den, zn. van Jan Bosch van den en Trintje Harkelis, ged. te Amsterdam op 15 sep 1693 kind   Jan

                 vader         Jan Bosch

                 moeder      Trintje Harkelis

                 doop           15 september 1693

                 religie         Hervormd, Nieuwe kerk

                 bron           46 p.188, Kapitein.

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Hester Eleonora Bosch van den, ged. te Amsterdam op 29 jun 1712

                 dochter Hester Eleonora

                 vader Jan van den Bosch

                 moeder Albertina Constantia Pater

                 getuigen Hester de Ruijt

                 Pieter Reijnst

                 pastor Johannes Cramer

                 doop 29 juni 1712

                 religie Hervormd, Amstelkerk

                 bron 122 p. 376 (folio 188v) nr. 5.

2.              Dirk Jansz (Dirk Jan) Bosch van den, ged. te Amsterdam op 5 aug 1714

                 Gedoopt Remonstrants aan huis doop

                 religie Remonstrant, aan huis

                 bron 301 p. 317 (folio 159) nr. 7 (getuigen: De Heer Hendrik Hooft

                 Katharina van Hasevelt huisvrouw van de Heer Pieter Reinst, schepen en Raad en ontvanger van Haarlem

                 getuigen de heer Hendrik Hooft (3

                 Katharina van Hasevelt huisvrouw van (4

                 de heer Pieter Reinst Schepen, raad en ontvanger van Haarlem

                 pastor Gijsbertus Ostens).

3.              Jacob Bosch van den, ged. op 7 aug 1716

                 religie Hervormd, Westerkerk

                 bron 109 p. 496 (folio 248v) nr. 9 (getuige: getuigen Thomas van den Bosch

                 Adrijana van den Bosch).

 

Generatie XV

 

 

XVa.         Barbara Amelse Heeden van der, dr. van Amel Andriesse Heeden van der (XIVa)en Maria Gerritse Bik(c)ker,

                 geb. te Benschop in 1702, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te Benschop op 25 okt 1776, begr. te Benschop op 1 nov 1776,

             tr. (ongeveer 22 jaar oud) te Benschop op 8 okt 1724 met

                  Pieter Willemse (Pieter Willemsz) Jong de).

                 Uit dit huwelijk 9 kinderen:

1.              Andries Pietersz Jongh de, ged. te Benschop op 29 sep 1723.

2.              Leena Pietersdr Jongh de, ged. te Benschop op 25 jul 1725 (getuige: Maria van der Heeden).

3.              Willem Pietersz Jongh de, geb. te Benschop op 8 okt 1726 (getuige: Emmigje de Jongh).

4.              Amel Pietersz Jongh de, ged. te Benschop op 13 nov 1727 (getuige: Aaltje Schutter).

5.              Willem Pietersz Jongh de, ged. te Benschop op 27 feb 1735.

6.              Maria Pieterse Jong(h) de, geb. te Benschop op 11 mrt 1736, begr. te Benschop op 3 jun 1811, volgt XVIa.

7.              Willem Pietersz Jongh de, ged. te Benschop  Utr op 7 jun 1737 (getuige: Trijntje Egberts Keesjebreur).

8.              Andries Pietersz Jongh de, geb. te Benschop  Utr in 1739, ovl. (ongeveer 85 jaar oud) te Benschop op 19 jan 1824, volgt XVIb.

9.              Cornelis Pietersz Jongh de, ged. te Benschop  Utr op 10 feb 1743 (getuige: Trijntje Egberts Keesjebreur).

 

XVb.         Roelof Janse Heeden van der, zn. van Jan Andriesz Heeden van der (XIVb)en Neeltje Roelse Rie de,

                 geb. te Benschop op 21 jun 1722,

             tr. (resp. 28 en ongeveer 23 jaar oud) te Benschop op 13 dec 1750 met

                 Jannigje Rampen, geb. te Benschop in 1727, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te Benschop op 19 mei 1794.

                 Uit dit huwelijk 11 kinderen:

1.              Willemijntje Roelense Heeden van der, geb. te Bodegraven op 6 aug 1752.

2.              Aaltje Roelense Heeden van der, geb. te Bodegraven op 11 nov 1753.

3.              Johannes Roelense Heeden van der, geb. te Bodegraven op 11 nov 1753.

4.              Neeltje Roelense Heeden van der, geb. te Bodegraven op 14 mrt 1756.

5.              Marrigje Roelense Heeden van der, geb. te Bodegraven op 14 mrt 1756 (getuige: Marrigje Rampen), begr. te Benschop op 22 jun 1756.

6.              Jacobus Roelense Heeden van der, geb. te Benschop op 19 mei 1757 (getuige: Jannigje van der Heede).

7.              Andries Roelense Heeden van der, ged. te Benschop op 27 aug 1758 (getuige: Hillgje van der Vlist), begr. te Benschop op 2 feb 1759.

8.              Marrigje Roelense Heeden van der, ged. te Benschop op 27 apr 1760 (getuige: Marrigje Rampen).

9.              Andries Roelense Heeden van der, ged. te Benschop op 10 jan 1762 (getuige: Hilligje Van der Vlist).

10.            Jacobus Roelense Heeden van der, geb. te Oudewater op 18 mrt 1764.

11.            Dirk Roelense Heeden van der, geb. te Oudewater op 6 apr 1766.

                 06-04-1766 Dirk, zoon van Roeloff van der Heeden en Janniggie Ramp, uyt Hekendorp.

 

XVc.         Amel Janse Heeden van der, zn. van Jan Andriesz Heeden van der (XIVb)en Neeltje Roelse Rie de,

                 ged. te Benschop op 17 sep 1724 (getuige: Barbere Amelse van der Heede), otr. te Polsbroek op 30 mrt 1753,

             tr. (ongeveer 28 jaar oud) te Polsbroek op 15 apr 1753 met

                 Hilletje Vlist van de, geb. Jongedochter van Vlist.

                 beide aan de Vlist.

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Neeltje Amels Heeden van der, ged. te Vlist op 16 mrt 1760, volgt XVIc.

2.              Jan Heeden van der, ged. te Vlist op 9 mei 1756 (getuige: Jannetje Ramme).

3.              Lena Van Der Heeden Heeden van der, ged. te Vlist op 23 dec 1764 (getuige: Lena van der Heeden).

 

XVd.         Leena Gerritse Heeden van der, dr. van Gerrit Andriesz Heeden van der (XIVc)en Ariaentie Pieters Maurik van, geb. te Benschop op 21 sep 1721,

                  begr. te Benschop op 20 jun 1782,

            tr. (resp. 25 en ongeveer 27 jaar oud) te Benschop op 26 mrt 1747 met

                 Kornelis Gerritze Benschop , geb. te Benschop in 1720.

                 Beide wonende in Benschop.

                 Uit dit huwelijk 9 kinderen:

1.              Willemijntje Cornelisse Benschop, ged. te Benschop op 13 jun 1749 (getuige: Willemijntje Sterrenburgh), ovl. (hoogstens 8 jaar oud) voor 11 jun 1758.

2.              Andries Cornelisse Benschop, ged. te Benschop op 30 mei 1751 (getuige: Ariaentje van Maurick), ovl. (hoogstens 2 jaar oud) voor 20 jan 1754.

3.              Aart Cornelisse Benschop, ged. te Benschop op 21 jan 1753 (getuige: Willemijntje Sterrenburgh), ovl. (ongeveer 66 jaar oud) op 5 apr 1819.

4.              Andries Cornelisse Benschop, geb. te Benschop op 20 jan 1754 (getuige: Ariaentje van Maurick).

5.              Kornelis Cornelisse Benschop, ged. te Benschop op 3 apr 1757 (getuige: Willemijntje Sterrenburgh), ovl. (hoogstens 3 jaar oud) te Benschop voor 28 dec 1760.

6.              Willemijntje Cornelisse Benschop, ged. te Benschop op 11 jun 1758 (getuige: Willemijntje Sterrenburgh), ovl. (ongeveer 61 jaar oud) op 16 mrt 1820.

7.              Adriaentie Cornelisse Benschop, ged. te Benschop op 9 sep 1759 (getuige: Ariaentje van Maurick), ovl. (ongeveer 2 jaar oud) op 19 apr 1762.

8.              Kornelis Cornelisse Benschop, ged. te Benschop op 28 dec 1760 (getuige: Willemijntje Sterrenburgh).

9.              Adriaentie Cornelisse Benschop, ged. te Benschop op 19 apr 1762.

 

XVe.         Andries Gerritsz Heeden van der, zn. van Gerrit Andriesz Heeden van der (XIVc)en Ariaentie Pieters Maurik van,

                 geb. te Benschop op 6 dec 1729 (getuige: Aaltje Andries Schutte,* van der Heede), ovl. (52 jaar oud) te Benschop op 17 dec 1781, begr. op 22 dec 1781,

             tr. (resp. 30 en 23 jaar oud) te Benschop op 10 dec 1759 met zijn achternicht

                 Maria Pieterse Jong(h) de, dr. van Pieter Willemse Jong de en Barbara Amelse Heeden van der (XVa) (zie XVIa).

                 Uit dit huwelijk 9 kinderen:

1.              Gerrit Andriesz Heeden van der, geb. te Benschop, ged. te Benschop op 28 dec 1760 (getuige: Arriaentie pieters van Maurick), ovl. (hoogstens 6 jaar oud) te Benschop voor 1767.

2.              Ariaantje Andriesse Heeden van der, geb. te Benschop, ged. te Benschop op 8 mei 1763 (getuige: Arriaentie Peters van Maurick).

3.              Barbera Andriesse Heeden van der, geb. te Benschop op 22 sep 1765, ovl. (28 jaar oud) te Benschop op 2 apr 1794, volgt XVId.

4.              Gerrit Andriesz Heeden van der, geb. te Benschop op 17 jan 1768, ovl. (25 jaar oud) te Benschop op 18 dec 1793, begr. te Benschop op 23 dec 1793.

5.              Maria Andriesse Heeden van der, geb. te Benschop op 18 mrt 1770, ovl. (74 jaar oud) te Benschop op 29 jul 1844, volgt XVIe.

6.              Pietertje Andriesse Heeden van der, geb. te Benschop op 23 feb 1772, ovl. (32 jaar oud) te Benschop op 28 apr 1804, volgt XVIf.

7.              Pieter Andriesz Heeden van der, geb. te Benschop op 25 apr 1773.

8.              Pieter Andriesse Heeden van der, geb. te Benschop op 18 aug 1774, begr. te Benschop op 15 sep 1794.

9.              Neeltje Andriesse Heeden van der, geb. te Benschop op 26 feb 1780, ovl. (75 jaar oud) te Benschop  Utr op 5 mei 1855, volgt XVIg.

 

XVf.          Dirk Gerritsz Heeden van der, zn. van Gerrit Andriesz Heeden van der (XIVc)en Ariaentie Pieters Maurik van, geb. te Benschop op 15 mei 1732,

                  ged. NH te Benschop op 18 mei 1732 (getuige: Maagje van Maurick), ovl. (54 jaar oud) te Benschop op 20 jan 1787, begr. te Benschop op 26 jan 1787,

            tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 25 jaar oud) te Benschop in 1759 met

                 Maagje? Maeijke MaikeGerritsz (Maagje / Maeijke) Maurick (Maurik van), geb. te Benschop in 1734, NH, ovl. (ongeveer 87 jaar oud) te Benschop  Utr op 24 jan 1821.

                 Uit dit huwelijk 11 kinderen:

1.              Gerrit Dirkse Heeden van der, geb. te Benschop op 1 jun 1760 (getuige: Arriaantjr van Maurick), ovl. (ongeveer 6 maanden oud) te Benschop in 1761.

2.              Maria Dirkse Heeden van der, geb. te Benschop op 31 mei 1761 (getuige: Arriaantje van Maurick).

3.              Annigje Dirkse (Annigje Dirkse) Heeden van der, geb. te Benschop op 2 jan 1763 (1 feb 1767) (getuige: Annigje van Asperen), ovl. (hoogstens 3 jaar oud) te Benschop voor 1767.

4.              Gerrit Dirksz Heeden van der, geb. te Benschop op 15 apr 1764, ovl. (86 jaar oud) te Benschop op 16 jul 1850, volgt XVIh.

5.              Hendrik Dirkse Heeden van der, geb. te Benschop op 4 aug 1765 (getuige: Annigje van Asperen), ovl. (23 jaar oud) op 15 jul 1789, begr. te Benschop op 20 jul 1789.

6.              Annigje Dirkse Heeden van der, geb. te Benschop op 1 feb 1767.

7.              Aaltje Dirkse Heeden van der, geb. te Benschop op 13 nov 1768 (getuige: Lena van der Heede), ovl. (1 jaar oud) te Benschop op 15 nov 1769, begr. te Benschop op 18 nov 1769.

8.              Arriaantje Dirkse Heeden van der, geb. te Benschop op 8 apr 1770 (getuige: Lena van der Heede), ovl. (36 dagen oud) te Benschop op 14 mei 1770, begr. te Benschop op 18 mei 1770.

9.              Adriana Dirkse Heeden van der, geb. te Benschop op 3 jul 1774 (getuige: Lena van der Heede), ovl. (1 jaar oud) te Benschop op 18 aug 1775, begr. te Benschop op 21 aug 1775.

10.            Willem Dirkse Heeden van der, geb. te Benschop op 2 feb 1776 (getuige: Maria de Jongh), ovl. (1 jaar oud) te Benschop op 25 jun 1777, begr. te Benschop op 28 jun 1777.

11.            Willem Dirkse Heeden van der, geb. te Benschop op 16 apr 1780, ovl. (41 jaar oud) te Benschop op 27 feb 1822, volgt XVIi.

 

XVg.         Arien Jacobse Heede van der, zn. van Jacobus Andriesse Heeden van der (XIVd)en Jacomijntje Jansdr Maayen,

                 geb. te Benschop op 4 feb 1714 (getuige: Barbara Arents Hagen), otr. te Polsbroek op 7 apr 1752,

            tr. (38 jaar oud) te Polsbroek op 23 apr 1752 met

                  Fija Jans Hart 't                 j.d. v Polsbroek.

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Maria Ariense Heede van der, ged. te Polsbroek op 8 jul 1753 (getuige: Huibertje Franken van Keekum).

2.              Wijntje Ariense Heede van der, ged. te Polsbroek op 26 sep 1756 (getuige: Geertje van der Graaff).

3.              Jacoba Ariense Heede van der, ged. te Polsbroek op 30 jul 1758 (getuige: Jacomijntje Maijen).

4.              Jan Ariense Heede van der, ged. te Polsbroek op 14 nov 1762 (getuige: Marrigje van 't Hart).

5.              Jan Ariense Heede van der, ged. te Polsbroek op 7 jun 1767 (getuige: Marrigje van 't Hart).

 

XVh.         Leendert Jacobse Heeden van der, zn. van Jacobus Andriesse Heeden van der (XIVd)en Jacomijntje Jansdr Maayen,

                 ged. te Benschop op 16 feb 1721 (getuige: Aeltie van der Heede),

           otr. te Polsbroek op 11 mei 1753, tr. (ongeveer 32 jaar oud) te Polsbroek op 27 mei 1753 met

                 Jannetje Sijmens Kraijestein

                 (Leendert Jacobse Vermoedelijke Zoon van). j.d. Beide echtgenoten van Noord-Polsbroek.

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Jacob Leendertsz Heeden van der, ged. te Polsbroek op 26 nov 1758 (getuigen: Jacomijntje Maijen ~ 1(Jacob) en 3( Sijmon) te Polsbroek ??).

2.              Maria Leendertsdr Heeden van der, ged. te Polsbroek op 28 feb 1762, volgt XVIj.

3.              Sijmon Leendertsz Heeden van der, ged. te Polsbroek op 2 mei 1765, volgt XVIk.

 

Generatie XVI

 

 

XVIa.        Maria Pieterse (Maria Pietersdr) Jong(h) de (Jongh de) (XVIa), dr. van Pieter Willemse Jong de en Barbara Amelse Heeden van der (XVa),

                  geb. te Benschop op 11 mrt 1736, ged. op 11 mrt 1736 (getuige: Aaltje van der Heeden), begr. te Benschop op 3 jun 1811,

             tr. met haar achterneef

                  Andries Gerritsz Heeden van der (zie XVe).

 

XVIb.        Andries Pietersz Jongh de, zn. van Pieter Willemse Jong de en Barbara Amelse Heeden van der (XVa), geb. te Benschop  Utr in 1739,

                  ged. te Benschop  Utr op 23 aug 1739 (getuige: Arriaaantje Peters van Maurick), ovl. (ongeveer 85 jaar oud) te Benschop op 19 jan 1824,

              tr. (resp. ongeveer 75 en 68 jaar oud) te Benschop  Utr op 13 dec 1814 met

                 Niesje Benschop, dr. van Jan Sijmensze Benschop en Ingertje Meese Graaf van der, geb. te Benschop  Utr op 2 jan 1746

                 (getuige: Aaltie Sijmensze Benschop), ovl. (68 jaar oud) te Benschop  Utr op 6 jan 1814.

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Pijter Jongh de, geb. te Benschop  Utr op 12 sep 1773.

2.              Jan Jongh de, geb. te Benschop  Utr op 27 mei 1776.

3.              Ingie Jongh de, geb. te Benschop  Utr op 18 mei 1777, ovl. (50 jaar oud) te Benschop  Utr Ongehuwd op 23 jul 1827.

 

XVIc.        Neeltje Amels Heeden van der, dr. van Amel Janse Heeden van der (XVc)en Hilletje Vlist van de,

                 ged. te Vlist op 16 mrt 1760 (getuige: Neeltje van de Vlist), jd. van de Vlist won. Bonrepas.

           tr. (ongeveer 20 jaar oud) in 1781 met

                 Arie Vermeulen

                 jm. van Willige Langerak, won. noord Polsbroek.

                

                 Uit dit huwelijk 4 zonen:

1.              Johannes Vermeulen, geb. te Bonrepas op 6 feb 1782, ged. te Bonrepas op 12 feb 1782 Dirkje Vermeulen.

2.              Amel Vermeulen, geb. te Bonrepas op 29 mrt 1783, ged. te Bonrepas op 6 apr 1783 (getuige: Lena van der Heeden).

3.              Adrianus Vermeulen, ged. te Bonrepas op 5 sep 1792 (getuige: Elisabeth van der Heeden * Spek).

4.              Jan Vermeulen, geb. te Bonrepas op 10 mei 1795 10/17- 5-1795, ged. te Bonrepas op 17 mei 1795 (getuige: Lena van der Heeden).

 

XVId.        Barbera Andriesse Heeden van der, dr. van Andries Gerritsz Heeden van der (XVe)en Maria Pieterse Jong(h) de (XVIa),

                  geb. te Benschop op 22 sep 1765, ovl. (28 jaar oud) te Benschop op 2 apr 1794, begr. te Benschop op 8 apr 1794,

            otr. te Lopik op 13 okt 1792, tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 32 jaar oud) te Benschop in 1792 met

                  Jan Ariese Stigter, geb. te Lopik circa 1760, ovl. (ongeveer 33 jaar oud) te Lopik in 1793.

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Andries Stigter, geb. te Benschop in 1792.

 

XVIe.        Maria Andriesse Heeden van der, dr. van Andries Gerritsz Heeden van der (XVe)en Maria Pieterse Jong(h) de (XVIa),

                  geb. te Benschop op 18 mrt 1770, ovl. (74 jaar oud) te Benschop op 29 jul 1844,

             otr. (23 jaar oud) te Lopik op 15 mrt 1794, tr. te Benschop Met Attestatie 30-3-1794 naar Benschop met

                  Jan Jansen Bos, geb. te Ijsselstein.

                 j.m. v IJsselstein. woont Lpoik.

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.              Jan Bos, geb. te Benschop op 2 sep 1800, ged. te Benschop  Utr op 7 sep 1800 (getuige: Get Mergje Bos).

2.              Maria Bos , geb. te Benschop in 1802, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) te Benschop op 7 jul 1882, volgt XVIIa.

3.              Andries Bos, geb. te Benschop  Utr op 9 mei 1804 Tweeling, ged. te Benschop  Utr op 29 dec 1802 (getuige: Maria de Jong).

4.              Pietertje Bos, geb. te Benschop  Utr op 9 mei 1804 Tweeling (1804), ged. te Benschop  Utr op 13 mei 1804 (getuige: Maria de Jong),

                 ovl. (57 jaar oud) te Benschop  Utr op 24 feb 1862,

             tr. (resp. 35 en ongeveer 26 jaar oud) te Benschop  Utr op 22 nov 1839 met

                 Jan Ruiter de, zn. van Cornelis Ruiter de en Grietje Schaik van, geb. te Montfoort in 1813.

5.              Mergje Bos, geb. te Benschop  Utr op 28 apr 1807, ged. te Benschop  Utr op 3 mei 1807 (getuige: Aletta Bos).

6.              Andries Bos, geb. te Benschop  Utr op 11 aug 1808, ged. te Benschop  Utr op 14 aug 1808 (getuige: Neeltje van der Hede).

7.              Marigje Bos, geb. te Benschop  Utr op 28 apr 1810, ged. te Benschop  Utr op 29 apr 1810 (getuige: Alletta Bos).

 

XVIf.         Pietertje Andriesse Heeden van der, dr. van Andries Gerritsz Heeden van der (XVe)en Maria Pieterse Jong(h) de (XVIa),

                  geb. te Benschop op 23 feb 1772, ovl. (32 jaar oud) te Benschop op 28 apr 1804, begr. te Benschop op 3 mei 1804,

             otr. te Benschop op 1 apr 1796, tr. (24 jaar oud) te Benschop op 24 apr 1796 met

                  Jan Yperen, geb. te Leerdam.

                 woont Leerbroek.

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Ingentje Yperen, geb. te Benschop  Utr op 9 jul 1797, ged. te Benschop  Utr op 16 jul 1797.

2.              Maria Yperen, geb. te Benschop  Utr op 26 jun 1799, ged. te Benschop  Utr op 30 jun 1799 (getuige: Maria van der Heede).

3.              Barbera Yperen, geb. te Benschop op 28 dec 1802, ged. te Benschop  Utr op 3 jan 1803 (getuige: Mia van der Heede).

4.              Willemtie Yperen, geb. te Benschop  Utr op 7 jan 1803, ged. te Benschop  Utr op 13 jan 1803 (getuige: Willemtie van den Bergh).

5.              Bastiaan Yperen, geb. te Benschop  Utr op 30 dec 1808, ged. te Benschop  Utr op 13 jan 1809 (getuige: Willemtie van den Bergh).

 

XVIg.        Neeltje Andriesse Heeden van der, dr. van Andries Gerritsz Heeden van der (XVe)en Maria Pieterse Jong(h) de (XVIa),

                  geb. te Benschop op 26 feb 1780, ovl. (75 jaar oud) te Benschop  Utr op 5 mei 1855 Aktenummer: 13,

           tr. (resp. 24 en ongeveer 22 jaar oud) te Benschop op 23 dec 1804 met

                  Willem Kastelijn, zn. van Jan Kastelijn en Grietje Groot de, geb. te Benschop in 1782, ovl. (ongeveer 63 jaar oud) te Benschop op 7 aug 1845 Aktenummer: 24.

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Grietje Kastelijn, geb. te Benschop in 1806,

            tr. (ongeveer 26 jaar oud) te Benschop op 31 aug 1832 met

                 Jan Teunis Bos(ch), zn. van Theunis Bos(ch) en Marrije Beijen

2.              Maria Kastelijn, geb. te Benschop in 1808, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) te Polsbroek op 7 mrt 1890,

           tr. (resp. ongeveer 26 en 23 jaar oud) (1) te Benschop  Utr op 20 nov 1834 met

                 Harmen Meever van, zn. van Aart Mever van en Lijsje Sterk, geb. te Nieuwland op 5 mrt 1811.

           tr.(2) met

                  Johannes Berg van den

3.              Andries Kastelijn geb. te Benschop  Utr in 1809, ovl. (ongeveer 55 jaar oud) te Benschop  Utr op 9 mei 1864,

            tr. met

                 Jacomijntje Pulkus

4.              Jan Janse Kastelijn, geb. te Benschop op 20 jan 1812 Aktenummer: 2, ovl. (51 jaar oud) te Benschop op 28 dec 1863,

           tr. (resp. 44 en ongeveer 35 jaar oud) te Benschop op 24 dec 1856 met

                Geertje Ieperen van, dr. van Huig Ieperen van en Elizabet Hardenbol, geb. te Benschop in 1821.

5.              Barbara Kastelijn, geb. te Benschop op 1 feb 1822 Aktenummer: 2,

           tr. (resp. 25 en ongeveer 25 jaar oud) te Benschop op 3 dec 1847 met

                Frederik Kool, geb. te Benschop  Utr in 1822.

 

XVIh.        Gerrit Dirksz (Gerrit Dirkse) Heeden van der, zn. van Dirk Gerritsz Heeden van der (XVf)en Maagje? Maeijke MaikeGerritsz Maurick,

                 geb. te Benschop op 15 apr 1764 (getuige: Maria de Jongh), NH, ovl. (86 jaar oud) te Benschop op 16 jul 1850 (16 jun 1850),

            otr. te Benschop op 26 feb 1796, tr. (resp. 31 en 24 jaar oud) te Benschop op 13 mrt 1796 met

                 Neeltje Pietersdr Lekkerkerker, dr. van Pijter/ Pieter Gerrits Lekkerkerker (Kerklidmaat Pasen, 1752 en Loco schout 1764) en Neeltje Baltusdr Boele(n)

                 geb. te Benschop op 24 mei 1771 (6 mei 1771), ged. op 26 mei 1771, ovl. (75 jaar oud) te Benschop op 26 feb 1847.

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Dirk Gerritsz Heeden van der, geb. te Benschop op 15 mei 1797, ovl. (50 jaar oud) te Uithoorn op 20 aug 1847, volgt XVIIb.

2.              Pieter Gerritsz Heeden van der, geb. te Benschop  Utr op 20 jan 1800, ovl. (53 jaar oud) te Benschop op 16 dec 1853, volgt XVIIc.

3.              Neeltje Gerritse Heeden van der, geb. te Benschop op 7 nov 1801, ovl. (56 jaar oud) te Linschoten op 19 aug 1858, volgt XVIId.

4.              Hendrik Gerritse Heeden van der, geb. te Benschop op 12 feb 1803 Maagje van Maurick, ged. te Benschop op 20 feb 1803

                 (getuige: Maagje van Maurick), begr. te Benschop op 31 okt 1806.

 

XVIi.         Willem Dirkse Heeden van der, zn. van Dirk Gerritsz Heeden van der (XVf)en Maagje? Maeijke MaikeGerritsz Maurick,

                  geb. te Benschop op 16 apr 1780 (getuige: Grietje van Maurick), ovl. (41 jaar oud) te Benschop op 27 feb 1822,

             tr. (resp. 25 en 20 jaar oud) te Benschop op 24 nov 1805 met

                  Gerrigje Grietje (Geertje ) Thomasse Bemmel(en) van, dr. van Thomes Bemmel van en Johanna Kemp,

                  geb. te Benschop op 14 aug 1785, ovl. (85 jaar oud) te Ruwiel op 25 aug 1870 Akte 2.

                 Uit dit huwelijk 11 kinderen:

1.              Dirk Willemse Heeden van der, geb. te Benschop op 29 okt 1806, ovl. (86 jaar oud) te Ruwiel op 15 mrt 1893, volgt XVIIe.

2.              Thomas Willemse Heeden van der, geb. te Benschop op 19 nov 1807, ovl. (51 jaar oud) te Ruwiel op 18 jan 1859, volgt XVIIf.

3.              Hendrik Willemse Heeden van der, geb. te Benschop op 23 feb 1810, ged. te Benschop op 26 feb 1810 (getuige: Maagje van Maurick).

4.              N.N. Heeden van der, geb. te Benschop op 3 mrt 1812 akte no 10.

5.              Johanna (Hanna ) Heeden van der, geb. te Benschop op 4 nov 1813, ovl. (41 jaar oud) te Jutphaas op 22 aug 1855, volgt XVIIg.

6.              Bastiaan Heeden van der, geb. te Benschop in 1816, ovl. (ongeveer 1 jaar oud) te Benschop 1 Jaar oud op 21 nov 1817 akte 27.

7.              Marcelis Heeden van der, geb. te Benschop op 7 okt 1817 Aktenummer: 28, ovl. (17 dagen oud) te Benschop op 24 okt 1817 akte 26.

8.              Maagje Heeden van der, geb. te Benschop op 17 jan 1819 Aktenummer: 3.

9.              Bastiaan Heeden van der, geb. te Benschop op 4 mrt 1820 Aktenummer: 11.

10.            Marcelis Heeden van der, geb. te Benschop op 17 dec 1821 Aktenummer: 37.

11.            Marcelis Heeden van der, geb. in 1822, ovl. (ongeveer 55 jaar oud) te Breukelen ‑Nijenrode op 23 jan 1877,

             tr.(1) met

                Johanna Verkerk, dr. van Rijk Verkerk en Jacoba Schipper, geb. te Achttienhoven in 1827.

           tr. (resp. ongeveer 36 en ongeveer 32 jaar oud) (2) te Breukelen ‑Nijenrode op 16 dec 1858 met

                Gesina Ligten van, dr. van Huijbert Ligten van en Jannetje Dijk van, geb. te Amsterdam in 1826.

 

XVIj.         Maria Leendertsdr Heeden van der, dr. van Leendert Jacobse Heeden van der (XVh)en Jannetje Sijmens Kraijestein,

                 ged. te Polsbroek op 28 feb 1762 (getuige: Huijbertje van der Heede * van Keekum ?),

          otr. (ongeveer 31 jaar oud) te Benschop‑Polsbroek op 21 feb 1794 met

                 Pieter Willems Jongh de

                 j.m. * en woont Benschop.

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Jannigje Pietersdr Jongh de, geb. te Benschop  Utr op 18 jan 1795, ged. te Benschop op 8 feb 1795 (getuige: Christina Bijen).

2.              Willemtie Pietersdr Jongh de, geb. te Benschop  Utr op 24 jul 1796, ged. te Benschop‑Polsbroek op 25 jul 1796 (getuige: Christina Beijen).

3.              Willem Pietersz Jongh de, geb. te Benschop‑Polsbroek op 11 feb 1798, ged. te Benschop‑Polsbroek op 18 feb 1798 (getuige: Christina Beijen).

4.              Willem Pietersz Jongh de, geb. te Benschop‑Polsbroek op 7 jan 1801, ged. te Benschop‑Polsbroek op 11 jan 1801 (getuige: Christina Beijen).

5.              Leendert Pietersz Jongh de, geb. te Benschop‑Polsbroek op 19 okt 1803, ged. te Benschop‑Polsbroek op 24 okt 1803 (getuige: Johanna Beijen).

 

XVIk.        Sijmon Leendertsz Heeden van der, zn. van Leendert Jacobse Heeden van der (XVh)en Jannetje Sijmens Kraijestein,

                 ged. te Polsbroek op 2 mei 1765 (getuige: Willempje Haas),  Jongeman van en geboren Noord-Polsbroek.

            tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 19 jaar oud) circa 1795 met

                 Janna Beijen Jongedochter geboren en wonende Benschop, dr. van Jan Thomas Beijen en Jannigje Bos / Bosch van den,

                 geb. 31-12-1775, ged. te Benschop op 31 dec 1775 (getuige: Janna Wartels).

              

                 Hallo Jaap.
                 Ik vermoed dat haar ouders zijn:
                 Beijen, Jan Thomas; hij is overleden te Benschop, 30 september 1827.
                 zoon van Willem Beyen en Janna Wartels.
 

                 Hij trouwde te Bodegraven, 11 februari 1770 met.
                 Bos, Jannigje van den; zij werd gedoopt te Bodegraven, 4 oktober 1750, overleden te Benschop, 18 februari 1799.
                 dochter van Maarten Tijse van den Bos en Gerrigje Dirksdr. van der Lee.
                 Jan Thomas en Janigje kregen deze kinderen:
                 1770 Beijen, Dirk.
                 1771 Beijen, Jacoba 8 december 1771.
                 1773 Beijen, Anna Maria.
                 1774 Beijen, Maarten.
                 1775 Beijen, Janna geboren 31-12-1775 getuige Janna Wartels.
                 1777 Beijen, Marrigje.
                 1779 Beijen, Willemtie.
                 1781 Beijen, Willem.
                 1783 Beijen, Gerrit 14 december 1783.
                 1785 Beijen, Gerrigje.
                 1787 Beijen, Lijsie.
                 1788 Beijen, Pieter.


                 Groet Ina Hazewinkel
.

 

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Jan Thomas Heeden, geb. in 1801, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te Kamerik op 3 jan 1875, volgt XVIIh.

2.              Willem Heeden van der, geb. te Polsbroek in 1803, ovl. (ongeveer 40 jaar oud) te Zwammerdam op 8 apr 1843, volgt XVIIi.

3.              Jannigje Heeden van der, geb. in 1804, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te Schelluinen op 7 jun 1872 Aktenummer: 11,

          tr. (resp. ongeveer 34 en ongeveer 25 jaar oud) te Schelluinen op 1 mrt 1838 Aktenummer: 1 met

                 Cornelis Gelderblom, zn. van Izaak Gelderblom en Annigje Vuurens, geb. te Giessen‑Nieuwkerk in 1813.

 

Generatie XVII

 

 

XVIIa.       Maria Bos, dr. van Jan Jansen Bos en Maria Andriesse Heeden van der (XVIe),

                  geb. te Benschop (Benschop Utr) in 1802 (29 nov 1802), ged. te Benschop  Utr op 6 dec 1802 Maria de Jongh,

                  ovl. (ongeveer 80 jaar oud) te Benschop (Benschop Utr) op 7 jul 1882,

            tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 24 jaar oud) (1) te Benschop  Utr op 4 okt 1832 akte 10 met

                 Cornelis Manen van, zn. van Erris Manen van en Maria Roos de, geb. te Maartensdijk in 1808.

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Maria Manen van, geb. te Benschop  Utr in 1838, volgt XVIIIa.

 

                 Maria Bos,

            tr.(2), (gesch. te Benschop  Utr op 31 jul 1827) met

                 Dirk Maurik, zn. van Cornelis Maurik en Geertrui Spruitenburg

                 Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

XVIIb.       Dirk Gerritsz Heeden van der, zn. van Gerrit Dirksz Heeden van der (XVIh)en Neeltje Pietersdr Lekkerkerker,

                   geb. te Benschop op 15 mei 1797, ged. NH te Benschop op 21 mei 1797 (getuige: Maagje van Maurick), ovl. (50 jaar oud) te Uithoorn op 20 aug 1847,

            tr. (resp. 22 en 20 jaar oud) (1) te Benschop Akte 5 Gen-lias op 30 sep 1819 met

                   Hendrica Jacobsdr Vries de, dr. van Jacob Aarts Vries de en Adriana Hendriks Lekkerkerker, geb. te Benschop op 27 okt 1798,

                  ged. NH te Benschop op 4 nov 1798, ovl. (28 jaar oud) te Oudewater op 7 apr 1827.

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Neeltje Heeden van der, geb. te Benschop in 1821 Aktenummer: 12, ovl. (ongeveer 49 jaar oud) te Waddinxveen op 2 aug 1870 Aktenummer: 17,

             tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 28 jaar oud) te Noord Waddinxveen op 31 mei 1851 Akte 9 met

                Jan Ouden den, zn. van Lammert Ouden den en Aagje Gommerse, geb. te Noord Waddinxveen in 1823.

2.              Jacobus Heeden van der, geb. te Oudewater op 19 mrt 1823, volgt XVIIIb.

3.              Gerrit Heeden van der, geb. te Oudewater op 16 mrt 1825, volgt XVIIIc.

 

                 Dirk Gerritsz Heeden van der,

            tr. (resp. 31 en 19 jaar oud) (2) te Hekendorp op 6 feb 1829 met

                 Cornelia Boer de, geb. te Hekendorp op 26 apr 1809, ovl. (67 jaar oud) te Oudewater op 9 jun 1876.

 

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.              Gijsje Heeden van der, geb. te Oukoop Thans Hekendorp [,nld] op 16 jun 1831 Aktenummer: 6, ovl. (11 maanden oud) te Oukoop Vader Dirk van der Heeden

                 Moeder NN ????? op 3 jun 1832 Aktenummer: 3.

2.              Gijsbert Heeden van der, geb. te Oudewater op 1 sep 1832 Aktenummer: 7, ovl. (68 jaar oud) te Oudewater op 1 jan 1901.

3.              Adrianus Heeden van der, geb. te Oukoop op 11 sep 1833, ovl. (69 jaar oud) te Sliedrecht op 12 apr 1903, volgt XVIIId.

4.              Geertrui Heeden van der, geb. te Oukoop op 7 jan 1835, ovl. (77 jaar oud) te Utrecht op 7 jan 1912, volgt XVIIIe.

5.              Hendrik Heeden van der, geb. te Oukoop op 25 jul 1836, ovl. (68 jaar oud) te Ijsselstein op 10 dec 1904, volgt XVIIIf.

6.              Matje Heeden / Heiden van der, geb. te Hekendorp op 24 okt 1837, ovl. (39 jaar oud) te Sloten op 13 jul 1877, volgt XVIIIg.

7.              Pieter Heeden van der, geb. te Oukoop in 1839, ovl. (minder dan één jaar oud) te Oukoop op 27 feb 1839 leeftijd o.

 

XVIIc.       Pieter Gerritsz Heeden van der, zn. van Gerrit Dirksz Heeden van der (XVIh)en Neeltje Pietersdr Lekkerkerker,

                  geb. te Benschop  Utr op 20 jan 1800 Hilligje Lekkerkerker, ged. te Benschop op 26 jan 1800, ovl. (53 jaar oud) te Benschop op 16 dec 1853,

           tr. (resp. 48 en ongeveer 19 jaar oud) te Benschop op 9 mrt 1848 Aktenummer: 5 met

                 Gerrigje Maaijen, dr. van Willem Maaijen en Maagje de Bruin, geb. te Benschop in 1829,

                  ovl. (ongeveer 21 jaar oud) te Benschop Leeftijd: 21 op 1 dec 1850 Aktenummer: 37.

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Neeltje Heeden van der, geb. te Benschop op 30 dec 1848, volgt XVIIIh.

2.              Gerrit Heeden van der, geb. te Benschop op 14 jun 1850, ovl. (49 jaar oud) te Polsbroek op 19 apr 1900, volgt XVIIIi.

 

XVIId.       Neeltje Gerritse Heeden van der, dr. van Gerrit Dirksz Heeden van der (XVIh)en Neeltje Pietersdr Lekkerkerker,

                  geb. te Benschop op 7 nov 1801 Sijgje Lekkerkerker, ged. te Benschop op 8 nov 1801 (getuige: SijgjeLekkerkerker),

                  ovl. (56 jaar oud) te Linschoten Aangifte 19-8-1858

                 Vgls extrakt uit het register van overlijden van de stad utrecht

                 Akte No 1003 op 19 aug 1858,

            tr. (resp. 26 en ongeveer 26 jaar oud) te Benschop  Utr op 13 dec 1827 met

                  Nicolaas Walewijn won. Roozendaal, zn. van Jacob(us) Walewijn en Aaltje Bruin de, ged. te Oudewater op 7 jun 1801 (getuige: peet is Elisabeth Oskam).

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Jacob Walewijn, geb. te Benschop op 2 mei 1828 Aktenummer: 19.

2.              Neeltje Walewijn, geb. te Benschop op 5 jun 1829 Aktenummer: 30, ovl. (34 jaar oud) te Linschoten op 31 dec 1863 akte 35,

             tr. (resp. 28 en ongeveer 25 jaar oud) te Linschoten op 7 aug 1857 met

                 Johannes Koenekop, zn. van Albertus Koenekop en Johanna Tiel van, geb. te Linschoten in 1832.

3.              Elisabeth Walewijn, geb. te Benschop op 10 sep 1832 Aktenummer: 29.

4.              Aaltje Walewijn, geb. te Benschop op 10 apr 1835 Aktenummer: 70.

5.              Aaltje Walewijn, geb. te Benschop op 2 dec 1837 Aktenummer: 70, ovl. (22 jaar oud) te Utrecht 22 jaar op 25 apr 1860 Akte No 760 Akte 20.

                 Niet Gehuwd.

6.              Gijsbert Walewijn, geb. te Benschop op 24 mei 1836 Aktenummer: 32, ovl. (73 jaar oud) te Waarder Leeftijd: 73 op 29 mei 1909,

           tr. (resp. 21 en ongeveer 26 jaar oud) te Waarder op 1 mei 1858 akte 2 met

                Annigje Verdouw, dr. van Pieter Verdouw en Jaantje Lange de, geb. te Bodegraven in 1832.

 

XVIIe.       Dirk Willemse Heeden van der, zn. van Willem Dirkse Heeden van der (XVIi)en Gerrigje Grietje (Geertje ) Thomasse Bemmel(en) van

                  geb. te Benschop op 29 okt 1806, ged. te Benschop op 2 nov 1806 (getuige: Maagje van Maurick), ovl. (86 jaar oud) te Ruwiel op 15 mrt 1893 Akte 2,

             tr. (resp. 27 en ongeveer 37 jaar oud) te Willeskop op 13 dec 1833 met

                  Willemijntje Vlist van der, dr. van Hendrik Vlist van der en Pietertie Jong de, geb. te Montfoort in 1796, ovl. (ongeveer 83 jaar oud) te Ruwiel op 5 mrt 1879 Akte 5.

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Geertruida Pieternella Heeden van der (ook Heiden ) geb. te Breukelen ‑Nijenrode op 16 dec 1837, ovl. (81 jaar oud) te Ruwiel op 12 nov 1919, volgt XVIIIj.

 

XVIIf.        Thomas Willemse Heeden van der, zn. van Willem Dirkse Heeden van der (XVIi)en Gerrigje Grietje (Geertje ) Thomasse Bemmel(en) van

                  geb. te Benschop op 19 nov 1807, ged. te Benschop op 27 nov 1807 (getuige: Maria van Bemmel), ovl. (51 jaar oud) te Ruwiel op 18 jan 1859 akte 2,

           tr. (resp. 28 en ongeveer 22 jaar oud) te Benschop op 18 sep 1836 akte 10 met

                  Leysje Pieterse Lekkerkerker, dr. van Pieter Cornelisse Lekkerkerker en Cornelia Maayen , geb. te Benschop in 1814,

                  ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Benschop op 6 dec 1880.

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Cornelia Thomassedr Heeden van der, ovl. (te Benschop Utr) op 2 apr 1838 0 jaar

                 Notitie op Akte

                 Oud geworden vijf vierendeels Jaars????.

2.              Willem Heeden van der, geb. in 1839, ovl. (ongeveer 26 jaar oud) te Utrecht Aangifte 9-1-1865 op 7 jan 1865 Akte No 60.

3.              Kornelia Johanna Thomassedr Heeden van der, ovl. te Benschop 20 Weken Oud Geworden op 7 mrt 1841.

 

XVIIg.       Johanna (Hanna ) Heeden van der, dr. van Willem Dirkse Heeden van der (XVIi)en Gerrigje Grietje (Geertje ) Thomasse Bemmel(en) van

                  geb. te Benschop op 4 nov 1813 Aktenummer: 34, ovl. (41 jaar oud) te Jutphaas op 22 aug 1855,

             tr. (resp. 27 en 24 jaar oud) te Jutphaas op 4 aug 1841 akte 8 met

                 Christiaan Bruin de, zn. van Cornelis Bruin de  en Johanna Tishauser, geb. te Jutphaas op 28 dec 1816 om 2 uur, Werkman,

                 ovl. (49 jaar oud) te Jutphaas op 8 jun 1866,

                 (Christiaan

              tr. (resp. 39 en 29 jaar oud) (2) te Utrecht op 17 dec 1856 met

                Adriana Hendrica Borgers).

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Cornelis Willem Bruin de, geb. te Jutphaas in 1842, volgt XVIIIk.

2.              Gerritje Johanna Bruin de, geb. te Jutphaas in 1850,

           tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 29 jaar oud) te Utrecht op 17 jun 1874 met

                  Cornelis Jahannes Hagen, zn. van Johannes Albertus Hagen en Joanna Henderina Bosch van den, geb. te Utrecht in 1845.

 

XVIIh.       Jan Thomas Heeden, zn. van Sijmon Leendertsz Heeden van der (XVIk)en Janna Beijen, geb. in 1801,

                  ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te Kamerik Leeftijd: 74 op 3 jan 1875 Aktenummer: 1,

             tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 23 jaar oud) te Reeuwijk op 7 jan 1830 Akte 1 met

                  Jannetje / Jannigje Vink de, dr. van Wijnand Vink de en Jannigje Stam, geb. in 1807, ovl. (ongeveer 91 jaar oud) te Kamerik Leeftijd: 91 op 1 apr 1898 Aktenummer: 12.

                 Uit dit huwelijk 14 kinderen:

1.              Simon Heeden, geb. te Zegveld op 5 okt 1830 Aktenummer: 22, ovl. (37 dagen oud) te Zegveld op 11 nov 1830 Akte 26.

2.              Jannigje / Jannetje Heeden / Heiden van der, geb. te Zegveld op 12 dec 1831, ovl. (32 jaar oud) te Linschoten op 12 feb 1864, volgt XVIIIl.

3.              Simon Jansz Heeden van der, geb. te Kamerik‑Mijzijde op 9 mei 1833, ovl. (85 jaar oud) te Wilnis op 29 dec 1918, volgt XVIIIm.

4.              Wijnand Heeden van der, geb. te Kamerik‑Mijzijde op 29 nov 1834, ovl. (1 jaar oud) te Kamerik‑Mijzijde Oud 1 jaar en 6 maanden op 5 jun 1836 Aktenummer: 2.

5.              Janna Jansdr Heeden van der, geb. te Kamerik‑Mijzijde op 26 apr 1836, ovl. (58 jaar oud) te Harmelen op 12 okt 1894, volgt XVIIIn.

6.              Doodgeb. kind Heeden, geb. te Kamerik‑Mijzijde op 5 mei 1837 Aktenummer: 6.

7.              Wijnand Heeden van der, geb. te Kamerik‑Mijzijde op 26 apr 1838, ovl. (35 jaar oud) te Kamerik op 18 apr 1874, volgt XVIIIo.

8.              Teunis Heeden, geb. te Kamerik‑Mijzijde op 17 jun 1839 Aktenummer: 8, ovl. (2 maanden oud) te Kamerik‑Mijzijde Oud 3 maanden op 10 sep 1839 Aktenummer: 8.

9.              Teunis Janszn Heeden van der, geb. te Kamerik‑Mijzijde op 7 dec 1840, ovl. (69 jaar oud) te Kamerik op 6 jun 1910, volgt XVIIIp.

10.            Neeltje Jansdr Heeden van der, geb. te Kamerik‑Mijzijde op 12 jan 1842 Aktenummer: 2, ovl. (1 jaar oud) te Kamerik‑Mijzijde Oud 15 maanden op 1 mei 1843 Aktenummer: 8.

11.            Willem Heeden, geb. te Kamerik‑Mijzijde in apr 1842, ovl. (7 weken oud) te Kamerik‑Mijzijde Oud 5 weken op 20 mei 1842 Aktenummer: 11.

12.            Willem Jansz Heeden van der, geb. te Kamerik‑Mijzijde op 19 apr 1843 Aktenummer: 5.

13.            Neeltje Heeden van der, geb. te Kamerik‑Mijzijde op 25 aug 1844 Aktenummer: 6, ovl. (10 maanden oud) te Kamerik‑Mijzijde Oud 11 maanden op 12 jul 1845 Aktenummer: 11.

14.            Neeltje Heeden, geb. te Kamerik‑Mijzijde op 17 okt 1851 Aktenummer: 14, ovl. (9 maanden oud) te Kamerik‑Mijzijde Oud 10 maanden op 28 jul 1852 Aktenummer: 11.

 

XVIIi.        Willem Heeden van der, zn. van Sijmon Leendertsz Heeden van der (XVIk)en Janna Beijen, geb. te Polsbroek in 1803,

                  ovl. (ongeveer 40 jaar oud) te Zwammerdam Leeftijd: 40 op 8 apr 1843 Aktenummer: 10,

            tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 22 jaar oud) te Wilnis op 23 apr 1830 Aktenummer: 2 met

                 Gerritje Hogendoorn, dr. van Dirk Hogendoorn en Cornelia Boshof, geb. te Westveen Onder Wilnis in 1808.

                 Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.              Dirk Heeden van der, geb. te Zwammerdam op 13 sep 1832 Aktenummer: 31, ovl. (5 maanden oud) te Zwammerdam op 12 mrt 1833 Aktenummer: 14.

2.              Simon Heeden van der, geb. te Zwammerdam op 25 feb 1831 Aktenummer: 4, ovl. (67 jaar oud) te Woubrugge Leeftijd: 67 op 26 jan 1899 Aktenummer: 4.

                 Nadere informatie Ouders beiden overleden

                 Genlias.

3.              Cornelia Heeden van der, geb. te Zwammerdam op 3 jan 1834, volgt XVIIIq.

4.              Janna Heeden van der, geb. te Zwammerdam op 21 mei 1836 Aktenummer: 19,

          tr. (resp. 24 en ongeveer 26 jaar oud) te Woubrugge op 31 jan 1861 Aktenummer: 2 met

                 Pieter Rietkerk, zn. van Teunis Rietkerk en Adriana Zwieten van, geb. te Woubrugge in 1835.

5.              Dirkje Heeden van der, geb. te Zwammerdam op 22 apr 1839, ovl. (79 jaar oud) te Wilnis op 3 apr 1919, volgt XVIIIr.

6.              Jannigje (Jannetje) Heeden van der, geb. te Zwammerdam op 16 sep 1840, ovl. (46 jaar oud) te Woubrugge op 24 dec 1886, volgt XVIIIs.

7.              Margje Heeden van der, geb. te Zwammerdam op 12 mei 1842, ovl. (72 jaar oud) te Hazerswoude op 9 jan 1915, volgt XVIIIt.

8.              Willem Teunisse Heeden van der, geb. te Zwammerdam op 24 aug 1843 Aktenummer: 38, ovl. (6 jaar oud) te Woubrugge

                  Overledene geboren te Zwammerdam. Overleden in het water

                 nabij het huis, staande wijk G, nummer 5. Vader overleden op 7 mrt 1850 Aktenummer: 9.

 

Generatie XVIII

 

 

XVIIIa.      Maria Manen van, dr. van Cornelis Manen van en Maria Bos  (XVIIa), geb. te Benschop  Utr in 1838,

              tr. (resp. ongeveer 32 en 34 jaar oud) te Benschop op 14 apr 1870 Aktenummer: 3 met

                  Jacobus Oskam, zn. van Jan Oskam en Grietje Oskam, geb. te Vleuten op 3 nov 1835.

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.              Jan Cornelis Oskam, geb. te Lopik op 18 jun 1871 Aktenummer: 30, ovl. (72 jaar oud) te Linschoten Leeftijd: 66 op 28 mrt 1944 Aktenummer: 15,

            tr. (resp. 38 en ongeveer 24 jaar oud) te Zevenhoven op 28 okt 1909 akte 2 met

                 Aaltje Huisman, dr. van Leendert Dirk Huisman en Jacoba Cats, geb. te Zevenhoven in 1885,

                 ovl. (ongeveer 63 jaar oud) te Leiden Leeftijd: 63 op 10 okt 1948 Aktenummer: 26.

2.              Maria Oskam, geb. te Lopik op 10 jul 1872 Aktenummer: 31, ovl. (17 dagen oud) te Lopik Oud zeventien dagen op 27 jul 1872 Aktenummer: 31.

3.              Doodgeb. dochter Oskam, geb. te Lopik op 29 okt 1874 Aktenummer: 37.

4.              Jan Cornelis Oskam, geb. te Lopik op 15 feb 1878 Aktenummer: 5.

5.              Cornelis Jacobus Oskam, geb. te Lopik op 19 feb 1879 Aktenummer: 6, ovl. (1 jaar oud) te Lopik Leeftijd: 1 op 28 apr 1880 Aktenummer: 24.

6.              Teunis Oskam, geb. te Lopik op 9 jan 1880, ovl. (18 dagen oud) te Lopik Oud achttien dagen op 27 jan 1880 Aktenummer: 5.

7.              Maria Oskam, geb. te Lopik op 5 jun 1883 Aktenummer: 28,

           tr. (resp. 27 en ongeveer 29 jaar oud) te Zevenhoven op 6 apr 1911 akte 5 met

                 Gustaaf Hartog den, zn. van Cornelis Hartog den en Cornelia Ciggaar, geb. te Oudshoorn in 1882.

 

XVIIIb.      Jacobus Heeden van der, zn. van Dirk Gerritsz Heeden van der (XVIIb)en Hendrica Jacobsdr Vries de,

                  geb. te Oudewater op 19 mrt 1823, NH, Arbeider,

            tr. (resp. 27 en 25 jaar oud) te Capelle a/d Ijssel op 25 jan 1851 Akte 2 met

                  Geertrui Kording, dr. van Johan / Joan Lodewijk Kording (Schoenmaker) en Neeltje Verwaal,

                   geb. te Capelle a/d Ijssel Geboorte akte nr 51

                 geboren tussen23. en 24 Uur op 12 dec 1825 Aangifte op 14-12-1825 (getuige: Aangifte gedaan door Lodewijk Kording de Vader

                 Getuigen Adrianus Snoeij, 70 jaar, schoenmaker te Capelle a d IJssel

                 en Willem Hoogendijck Cornelis Jansz, 30 jaar, Timmerman te Capelle a d IJssel

                 Pieter de Jong Jabsz, 48 jaar, Bouwman te Kralingen

                 Jan de Jong Jansz, 35 jaar, Bouwman te Krimpen op de Lek

                 Willem Anthonie Luijten, 44 jaar, zalmvisser te Lekkerkerk

                 Cornelis Bos, 49 jaar, smid te Capelle a d IJssel), NH, ovl. (54 jaar oud) te Kralingen In een huis aan de Waterloostraat wijk A nr 330

                 om 18.00 uur

                 Ze was toen echtgenote van Cornelis Goudriaan en weduwe van Jacobus van der Heeden op 27 jul 1880 Aangifte op 29-7-1880

                 Overlijdens akte nr 199 Hendrik Hunshoorn 59 j bedienaar te Kralingen

                 en Hendrik Adrianus de Rid, 27 j bedienaar te Kralingender,

                 (Geertrui

            tr. (resp. 37 en 38 jaar oud) (2) te Nieuwerkerk a/d Ijssel op 27 nov 1863 Aktenummer: 18 met

                 Jacobus Goudriaan, zn. van Maarten Goudriaan en Adriana Borst de),

                 (Geertrui

           tr.(3) met

                 Jacobus Weeden van der).

                 Laatst wonende te Nieuwerkerk op den Ijssel.

                 Uit dit huwelijk 4 zonen:

1.              Dirk Heeden van der, geb. te Capelle a/d Ijssel op 18 nov 1851, ovl. (58 jaar oud) te Rotterdam op 11 dec 1909, volgt XIXa.

2.              Johannes Lodewijk Heeden van der, geb. te Capelle a/d Ijssel op 3 feb 1853, ovl. (44 jaar oud) te Rotterdam op 15 aug 1897, volgt XIXb.

3.              Hendrikus Heeden van der, geb. te Capelle a/d Ijssel in 1855, ovl. (ongeveer 2 jaar oud) te Capelle a/d Ijssel 23.30 Uur Akte 49 op 19 dec 1857.

                 oud 19 Maanden.

4.              Hendrikus Heeden van der, geb. te Capelle a/d Ijssel om 11.00 Uur Akte 25 op 12 mei 1856.

 

XVIIIc.      Gerrit Heeden van der, zn. van Dirk Gerritsz Heeden van der (XVIIb)en Hendrica Jacobsdr Vries de, geb. te Oudewater op 16 mrt 1825,

           tr. (resp. 36 en ongeveer 26 jaar oud) te Capelle a/d Ijssel Akte 1 op 10 jan 1862 met

                 Wijntje Kording, dr. van Johan / Joan Lodewijk Kording (Schoenmaker) en Neeltje Verwaal, geb. te Capelle a/d Ijssel in 1836.

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Dirk Heeden van der, geb. te Capelle a/d Ijssel op 14 feb 1863, volgt XIXc.

 

XVIIId.      Adrianus Heeden van der, zn. van Dirk Gerritsz Heeden van der (XVIIb)en Cornelia Boer de geb. te Oukoop op 11 sep 1833 Aktenummer: 2,

                  ovl. (69 jaar oud) te Sliedrecht Leeftijd: 69 op 12 apr 1903 Aktenummer: 42,

           tr. (resp. 25 en ongeveer 25 jaar oud) (1) te Sliedrecht op 18 jun 1859 Aktenummer: 20 met

                  Klasina Broekhuizen, dr. van Johannis Broekhuizen en Annigje Verlek, geb. te Sliedrecht in 1834,

                 ovl. (ongeveer 40 jaar oud) te Sliedrecht Leeftijd: 40 op 17 jan 1874 Aktenummer: 40.

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Dirk Heeden van der, geb. in 1862, ovl. (ongeveer 9 jaar oud) te Sliedrecht Leeftijd: 9 op 13 dec 1871 Aktenummer: 382.

2.              Jannigje Kornelia Heeden van der, geb. in 1870, ovl. (minder dan één jaar oud) te Sliedrecht Leeftijd 0 op 10 okt 1870 Aktenummer: 188.

3.              Dirk Heeden van der, geb. in 1872, ovl. (minder dan één jaar oud) te Sliedrecht Leeftijd: 0 op 26 aug 1872 Aktenummer: 227.

4.              Dirk Heeden van der, geb. in 1874, ovl. (minder dan één jaar oud) te Sliedrecht Leeftijd: 0 op 12 mrt 1874 Aktenummer: 102.

5.              Johannis Heeden van der, geb. in 1865, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) te Sliedrecht Leeftijd: 75 op 26 feb 1944 Aktenummer: 40.

 

                 Adrianus Heeden van der

          tr. (resp. 41 en ongeveer 40 jaar oud) (2) te Sliedrecht op 7 nov 1874 Aktenummer: 78 met

                 Maria Johanna Schenderen van, dr. van Gerrit Schenderen van en Marrigje Romeijn, geb. te Bergambacht in 1834,

                  ovl. (ongeveer 75 jaar oud) te Sliedrecht Leeftijd: 77 op 28 jun 1909 Aktenummer: 94.

 

XVIIIe.      Geertrui Heeden van der, dr. van Dirk Gerritsz Heeden van der  (XVIIb)en Cornelia Boer de geb. te Oukoop op 7 jan 1835 Aktenummer: 1,

                  ovl. (77 jaar oud) te Utrecht Leeftijd: 77 op 7 jan 1912 Aktenummer: 32,

            tr. (resp. 32 en ongeveer 28 jaar oud) te Oudewater op 5 mei 1867 Aktenummer 6 met

                Cornelis Vos, zn. van Willem Vos en Neeltje Poot, geb. te Zegwaard in 1839, ovl. (ongeveer 83 jaar oud) te Oudenrijn op 17 jan 1922 Akte 2.

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Cornelis Gijsbertus Vos, geb. te Zoetermeer in 1877,

           tr. (resp. ongeveer 34 en ongeveer 39 jaar oud) te Oudenrijn op 9 nov 1911 Aktenummer: 6 met

                 Geertruida Floresina Eskes, dr. van Aart Eskes en Grietje Verwoert, geb. te Oudenrijn in 1872.

 

XVIIIf.       Hendrik Heeden van der, zn. van Dirk Gerritsz Heeden van der (XVIIb)en Cornelia Boer de, geb. te Oukoop op 25 jul 1836 Aktenummer: 2,

                  ovl. (68 jaar oud) te Ijsselstein op 10 dec 1904 Aktenummer: 97,

          tr. (resp. 23 en ongeveer 20 jaar oud) (1) te Oudewater op 1 dec 1859 met

                  Johanna Maria Pols, dr. van Arie Pols en Elizabeth Vast ( Vos ?? )de, geb. te Oudewater in 1839, ovl. (ongeveer 33 jaar oud) te Benschop op 10 mei 1872.

                 Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.              Elisabeth Adriana Heeden van der, geb. te Oudewater in 1861, ovl. (ongeveer 5 jaar oud) te Oudewater Oud 5 Jaren op 28 nov 1866.

2.              Dirk Gijsbertus Heeden van der, geb. in 1864, ovl. (minder dan één jaar oud) te Oudewater 3 Maanden oud op 1 jun 1864.

3.              Elisabeth Adriana Heeden van der, geb. te Oudewater in sep 1866, ovl. (2 maanden oud) te Oudewater op 28 nov 1866, volgt XIXd.

4.              Dirk Heeden van der, geb. te Oudewater in dec 1867, ovl. (2 maanden oud) te Oudewater 2 maanden op 13 feb 1868 Aktenummer: 10.

5.              Elisabeth Adriana Heeden van der, geb. te Oudewater in 1869, ovl. (minder dan één jaar oud) te Oudewater op 24 jan 1869 12 dagenoud.

6.              Dirk Heeden van der, geb. in 1870, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Ijsselstein op 7 apr 1940 Aktenummer: 17,

            tr. (resp. ongeveer 49 en ongeveer 45 jaar oud) te Wymbritseradeel op 27 dec 1919 Aktenummer: 131 met

                 Jantje Grunstra, dr. van Pieter Grunstra en IJtje Boer de, geb. in 1874, ovl. (ongeveer 47 jaar oud) te Ijsselstein Leeftijd: 47 op 17 dec 1921 Aktenummer: 72.

7.              Elisabeth Adriana Heeden van der, geb. en ovl. te Benschop Zoeken in Genlias database

                 Aktenummer: 30 Geboortedatum: 26-05-1871

                 Geboorteplaats: Benschop

                 Vader Hendrik van der Heeden

8.              Elisabeth Adriana Heeden van der, ovl. te Oudewater op 10 jul 1865.

 

                 Hendrik Heeden van der,

             tr. (resp. 37 en ongeveer 30 jaar oud) (2) te Benschop op 11 sep 1873 met

                Cornelia Iperen, dr. van Bastiaan Iperen en Neeltje Dekker, geb. te Schoonhoven in 1843.

                 Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

                 Hendrik Heeden van der,

           tr. (resp. 36 en ongeveer 22 jaar oud) (3) te Benschop op 30 jan 1873 met

                Janke Heeroma, dr. van Anna Heeroma en Hendrikje Groenewoud, geb. te Molkwerum in 1851.

 

XVIIIg.      Matje Heeden / Heiden van der, dr. van Dirk Gerritsz Heeden van der (XVIIb)en Cornelia Boer de,

                  geb. te Hekendorp op 24 okt 1837, Dienstbaar, ovl. (39 jaar oud) te Sloten op 13 jul 1877,

           tr. (resp. 23 en 31 jaar oud) te Sloten op 28 aug 1861 Aktenummer: 21 met

                 Jacob Johan Carpentier, zn. van Hendrik Carpentier en Aaltje Lam, geb. te Zaandam op 23 jun 1830, Dienstbaar

                 Beroep: werkman, ovl. (82 jaar oud) te Sloten op 4 jul 1912,

                 (Jacob Johan

             tr. (resp. 53 en 10 maanden oud) (2) te Sloten op 14 dec 1883 akte 44 met

                 Jaapje Splinter, dr. van Maarten Splinter en Dirkje Braam).

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.              Alida Carpentier, geb. te Sloten op 10 sep 1861, ovl. (26 dagen oud) te Sloten op 6 okt 1861.

2.              Dirk Carpentier de, geb. te Sloten op 20 feb 1863, ovl. (72 jaar oud) te ´s‑Gravenhage op 23 feb 1935, volgt XIXe.

3.              Alida Carpentier, geb. te Sloten op 12 feb 1865, ovl. (17 jaar oud) te Sloten op 22 jul 1882.

4.              Hendrik Carpentier, geb. te Sloten op 9 jul 1866, ovl. (75 jaar oud) te Ede op 3 mrt 1942, volgt XIXf.

5.              Cornelis Carpentier, geb. te Sloten op 14 sep 1867.

6.              Geertje Carpentier, geb. te Sloten op 22 mei 1870, ovl. (2 weken oud) te Sloten op 5 jun 1870.

7.              Jacob Johan Carpentier, geb. te Sloten op 24 mrt 1877, ovl. (1 jaar oud) te Sloten op 30 apr 1878.

 

XVIIIh.      Neeltje Heeden van der, dr. van Pieter Gerritsz Heeden van der (XVIIc)en Gerrigje Maaijen, geb. te Benschop op 30 dec 1848 Aktenummer: 45,

             tr. (resp. 19 en ongeveer 22 jaar oud) te Benschop  Utr (te Benschop) op 11 dec 1868 akte 12 Aktenummer: 12 met

                  Arie Lekkerkerker, zn. van Gerrit Lekkerkerker en Meriggje Wink, geb. te Polsbroek‑Noord Utr in 1846,

                  ovl. (ongeveer 80 jaar oud) te Benschop Leeftijd: 80 op 14 jan 1926 Aktenummer: 1.

                 Uit dit huwelijk 10 kinderen:

1.              Gerrigje Lekkerkerker, geb. te Benschop op 13 okt 1869 akte 44, ovl. (56 jaar oud) te Oudenrijn op 3 feb 1926 akte 6,

          tr. (resp. 37 en ongeveer 27 jaar oud) (1) te Houten op 10 okt 1907 Aktenummer: 10 met

                  Thomas Coenraad Boekhout, zn. van Johannes Boekhout en Maria Leeuwen van, geb. te Houten in 1880.

            tr. (resp. 22 en ongeveer 23 jaar oud) (2) te Benschop op 10 dec 1891 Aktenummer: 10 met

                  Pieter Spelt, zn. van Pieter Spelt en Johanna Werkhof / Berkhof, geb. te Tull en 't Waal in 1868,

                  ovl. (ongeveer 38 jaar oud) te Houten Leeftijd: 37 op 5 mrt 1906 Aktenummer: 13.

 

2.              Gerrit Johannes Lekkerkerker, geb. te Benschop op 14 nov 1870 Aktenummer: 54,

           tr. (resp. 42 en 25 jaar oud) te Hei‑ en Boeicop op 24 jan 1913 met

               Neeltje Cornelia Heer de, dr. van Arie Heer de en Frederika Neeltje Brouwer, geb. te Hei‑ en Boeicop op 20 apr 1887.

3.              Merrigje Heijkoop Lekkerkerker, geb. te Benschop op 10 feb 1872 akte 8.

4.              Merrigje Heijkoop Lekkerkerker, geb. te Benschop op 30 apr 1873 Aktenummer: 23, ovl. (79 jaar oud) te Delft leeftijd 80 op 2 jan 1953,

         tr. met

                 Sijbrand Jong de

5.              Pieter Lekkerkerker, geb. te Benschop op 9 okt 1876 Aktenummer: 62.

6.              Arie Andries Lekkerkerker, geb. te Benschop op 28 mrt 1879 Aktenummer: 28.

7.              Gerrit Lekkerkerker, geb. te Benschop op 27 aug 1880 Aktenummer: 47.

8.              Gerrit Lekkerkerker, geb. te Benschop op 23 mrt 1882 Aktenummer: 10.

9.              Neeltje Elizabeth Lekkerkerker, geb. te Benschop op 30 okt 1883 Aktenummer: 61.

10.            Gerrit Lekkerkerker, geb. te Benschop op 25 nov 1884 Aktenummer: 68.

 

XVIIIi.       Gerrit Heeden van der, zn. van Pieter Gerritsz Heeden van der (XVIIc)en Gerrigje Maaijen, geb. te Benschop op 14 jun 1850 Aktenummer 30,

                  ovl. (49 jaar oud) te Polsbroek op 19 apr 1900,

              tr. (resp. 25 en ongeveer 18 jaar oud) te Polsbroek op 12 nov 1875 met

                  Huiberta Pietronella Deliana Wink, dr. van Gerrit Wink en Annigje Os van, geb. te Polsbroek in 1857,

                  ovl. (ongeveer 83 jaar oud) te Oudewater op 23 jan 1940.

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Gerrigje Heeden van der, geb. te Polsbroek in 1877, volgt XIXg.

2.              Annigje Dingemans Heeden van der, geb. te Polsbroek in 1879,

          tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 37 jaar oud) te Polsbroek op 6 mei 1904 met

                 Arie Heuvel van den, zn. van Antomius Josephus Everardus Heuvel van den en Geertje Korver geb. te Willeskop in 1867.

3.              Huiberta Pietronella Deliana Heeden van der, geb. te Polsbroek in 1880, volgt XIXh.

4.              Gerrit Heeden van der, geb. te Polsbroek in 1883, volgt XIXi.

5.              Neeltje Heeden van der, geb. te Oudewater in 1884, ovl. (ongeveer 56 jaar oud) te Oudewater op 4 feb 1940

                 Waarschijnlijk de laatste van der Heeden die in Oudewater woonde, ??

                 In Tel. Boek 2005 staat/stond geen van der Heeden meer vemeld.

6.              Pieter Heeden van der, geb. te Polsbroek op 8 mei 1890, ovl. (65 jaar oud) te Amsterdam op 5 jan 1956, volgt XIXj.

 

XVIIIj.       Geertruida Pieternella Heeden van der (ook Heiden ), dr. van Dirk Willemse Heeden van der (XVIIe)en Willemijntje Vlist van der,

                  geb. te Breukelen ‑Nijenrode op 16 dec 1837, ovl. (81 jaar oud) te Ruwiel op 12 nov 1919 Akte 7,

            tr. (resp. 21 en 27 jaar oud) te Ruwiel op 13 apr 1859 met

                 Arie Oosterom van, geb. te Breukelen ‑Nijenrode op 24 mei 1831, Veehouder, ovl. (69 jaar oud) te Ruwiel op 8 feb 1901.

                 Uit dit huwelijk 12 kinderen:

1.              Pietertje Oosterom van, geb. te Ruwiel op 28 dec 1859, ovl. (6 maanden oud) te Ruwiel op 12 jul 1860.

2.              Pietertje Oosterom van, geb. te Ruwiel in jun 1860, ovl. (6 maanden oud) te Ruwiel 7 Mnd oud op 22 dec 1860 akte 5.

3.              Dirk Oosterom van, geb. te Ruwiel op 2 nov 1862, H.

4.              Willempje Oosterom van, geb. te Ruwiel op 16 sep 1865.

5.              Maria Huibertje ( Margje ) Oosterom van, geb. te Ruwiel op 11 nov 1866.

6.              Teuntje Oosterom van, geb. te Ruwiel op 24 mei 1869, ovl. (1 jaar oud) te Ruwiel op 4 apr 1871 Akte 4, begr. te Ter Aar.

7.              Teunis Oosterom van, geb. te Ruwiel op 2 nov 1872, ovl. (2 jaar oud) te Ruwiel op 22 dec 1874 akte 9.

8.              Arie Oosterom van, geb. te Ruwiel op 14 jul 1874, ovl. (75 jaar oud) te Ruwiel op 30 jun 1950, begr. te Ter Aar.

                 wonemde te Den Bosch ( Gem Ruwiel ).

9.              Teunis Oosterom van, geb. op 18 dec 1875, ovl. (75 jaar oud) te Ruwiel op 22 jan 1951, begr. te Ter Aar.

                 Wonende te Den Bosch ( Gem Ruwiel _.

10.            Willem Oosterom van, geb. te Ruwiel op 6 jun 1880.

11.            Geertruida Pietronella Oosterom van, geb. te Ruwiel op 6 jun 1880, ovl. (64 jaar oud) te Ruwiel op 8 apr 1945, begr. te Ter Aar.

                 Wonende te Den Bosch.

12.            Hendrikje Oosterom van, geb. te Ruwiel op 16 jan 1883, ovl. (1 jaar oud) te Ruwiel op 28 mei 1884.

 

XVIIIk.      Cornelis Willem Bruin de, zn. van Christiaan Bruin de (Werkman) en Johanna (Hanna ) Heeden van der (XVIIg),

                  geb. te Jutphaas in 1842,

            tr. (resp. ongeveer 38 en ongeveer 39 jaar oud) (1) te Utrecht op 7 jul 1880 met

                 Wijnanda Sweers, dr. van Adrianus Sweers en Maria Christina Zeveboom, geb. te Utrecht in 1841, ovl. (hoogstens 44 jaar oud) voor 1885.

 

                 Cornelis Willem Bruin de,

            tr. (resp. ongeveer 44 en ongeveer 45 jaar oud) (2) te Utrecht op 3 nov 1886 met

                 Reintje Geisel, dr. van Hermanus Geisel en Maria Witteveen, geb. te Nijkerk in 1841.

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Adriana Bruin de, geb. te Utrecht in 1861,

          tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 27 jaar oud) te Utrecht op 12 mei 1886 met

                 Jan Willem Meens, zn. van Johan Jasper Christiaan Carel Meens  en Johanna Visser, geb. te Norg in 1859.

 

XVIIIl.       Jannigje / Jannetje Heeden / Heiden van der, dr. van Jan Thomas Heeden (XVIIh)en Jannetje / Jannigje Vink de,

                  geb. te Zegveld op 12 dec 1831 Aktenummer: 32, ovl. (32 jaar oud) te Linschoten op 12 feb 1864 akte 7,

             tr. (resp. 22 en ongeveer 26 jaar oud) te Kamerik‑Mijzijde op 20 okt 1854 Aktenummer: 1 met

                  Gerrit Jong de, zn. van Hendrik Jong de  en Trijntje Brouwer, geb. te Teckop in 1828.

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Hendrik Jong de, geb. te Linschoten op 29 jun 1855, ovl. (84 jaar oud) te Mijdrecht op 26 dec 1939, volgt XIXk.

2.              Jannetje Jong de, geb. te Linschoten op 21 nov 1856 akte 24.

3.              Jannetje Jong de, geb. te Linschoten in dec 1857 Akte 23, ovl. (31 dagen oud) te Linschoten op 31 dec 1857 2 week oud.

4.              Jan Thomas Jong de, geb. te Linschoten op 24 feb 1859, ovl. (68 jaar oud) te Linschoten op 4 jan 1928, volgt XIXl.

5.              Cornelis Jong de, geb. te Linschoten in 1864,

            tr. (resp. ongeveer 30 en 22 jaar oud) te Kamerik op 29 mrt 1894 met zijn nicht

                 Maria Heeden van der, dr. van Teunis Janszn Heeden van der (XVIIIp)en Adriaantje Heeden van deR, geb. te Maartensdijk op 20 mei 1871.

 

XVIIIm.     Simon Jansz (Simon) Heeden van der, zn. van Jan Thomas Heeden (XVIIh)en Jannetje / Jannigje Vink de,

                 geb. te Kamerik‑Mijzijde op 9 mei 1833, ovl. (85 jaar oud) te Wilnis Leeftijd: 85 op 29 dec 1918 Aktenummer: 49,

             tr. (resp. 26 en ongeveer 21 jaar oud) te Linschoten op 21 okt 1859 met

                  Helena Vegten van, dr. van Klaas Vegten van en Marrigje Haan de, geb. te Wulvershorst in 1838,

                  ovl. (ongeveer 91 jaar oud) te Vreeland 91 jr oud op 8 okt 1929 Akte 7.

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Jannetje Heeden van der, geb. te Wilnis in 1860 Aktenummer: 10,

             tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 29 jaar oud) te Wilnis op 1 mei 1885 Aktenummer: 10 met

                 Jan Kruyswijk, zn. van Cornelis Kruyswijk en Hendrika Verbruggen, geb. te Nieuwer‑Amstel in 1856.

2.              Marretje Heeden van der, geb. te Wilnis in 1862, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te  Veenhuizen op 25 mrt 1930, volgt XIXm.

3.              Jan Thomas Heeden van der, geb. te Wilnis in 1863, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Vreeland Aangifte 17-2-1941 op 14 feb 1941 78 jr oud

                 Akte No 1,

           tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 26 jaar oud) te Ijsselstein op 3 feb 1887 Aktenummer: 5 met

                 Neeltje Bruin de, dr. van Dirk Bruin de en Martijntje Kaaij van der, geb. te Ijsselstein in 1861, ovl. (ongeveer 81 jaar oud) te Vreeland 81 jr oud

                 Aangifte 27-7-1942 op 23 jul 1942 Akte No 6.

4.              N.N Heeden van der, geb. te Wilnis Levenloos kind op 20 dec 1863 Aktenummer: 47 (doodgeb.).

5.              Helena Klazina Heeden van der, geb. te Wilnis in 1865, ovl. (ongeveer 26 jaar oud) te Wilnis op 29 mrt 1891, volgt XIXn.

6.              Doodgeb. kind Heeden van der, geb. te Vinkeveen en Waverveen op 4 apr 1868 Aktenummer: 21.

 

XVIIIn.      Janna Jansdr Heeden van der, dr. van Jan Thomas Heeden (XVIIh)en Jannetje / Jannigje Vink de,

                  geb. te Kamerik‑Mijzijde op 26 apr 1836 Aktenummer: 8, ovl. (58 jaar oud) te Harmelen Leeftijd: 58 op 12 okt 1894 Aktenummer: 38,

           tr. (resp. 22 en ongeveer 21 jaar oud) (1) te Kamerik op 18 feb 1859 Aktenummer: 2 met

                  Teunis Gier de, zn. van Johannes Gier de en Johanna Dijk van, geb. in 1838, Veehouder,

                   ovl. (hoogstens 29 jaar oud) te Wilnis Leeftijd: 30 voor 10 jun 1867 Aktenummer: 32.

                 Janna is aangegeven door Otto Geerling, Stadsvroedmeester.

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.              Johannes Gier de, geb. in 1860,

           tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 21 jaar oud) te Wilnis op 17 sep 1880 Aktenummer: 5 met

                 Jannetje Hogendoorn, dr. van Dirk Hogendoorn en Magdalena Neut van der, geb. te Wilnis in 1859.

2.              Jan Thomas Gier de, geb. te Wilnis in aug 1861, ovl. (2 maanden oud) te Wilnis Oud twee maanden op 12 okt 1861 Aktenummer: 62.

3.              Jannetje Gier de, geb. te Wilnis in dec 1862, ovl. (2 maanden oud) te Wilnis Oud elf weken op 26 feb 1863 Aktenummer: 14.

4.              Jan Thomas Gier de, geb. te Wilnis in 1865, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) te Wilnis op 14 jan 1945, volgt XIXo.

5.              Jannigje Gier de, geb. te Wilnis in 1865,

           tr. (beiden ongeveer 19 jaar oud) te Wilnis op 4 jul 1884 Aktenummer: 9 met

                 Willem Zijll van, zn. van Willem Zijll van en Geertje Bruin de, geb. te Ijsselstein in 1865.

6.              N.N Gier de, geb. te Wilnis Levenloos kind op 17 mrt 1866 Aktenummer: 19.

7.              Teunis Gier de, geb. te Wilnis in mei 1867, ovl. (2 maanden oud) te Wilnis Oud zeven weken op 1 jul 1867 Aktenummer: 36.

 

                 Janna Jansdr Heeden van der,

            tr. (resp. 44 en ongeveer 54 jaar oud) (2) te Wilnis op 4 mrt 1881 Aktenummer: 5 met

                 Willem Verkaik, zn. van Aart Verkaik en Dirkje Dam van, geb. te Stolwijk in 1827.

 

                 Janna Jansdr Heeden van der,

           tr.(3) met

                 Dirk Verweij, zn. van Pieter Verweijx en Geertje Jong de, geb. te Kamerik op 28 dec 1843, Veehouder, ovl. (34 jaar oud) te Wilnis op 23 jun 1878 akte 26.

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.              N.N Verweij, geb. te Wilnis Levenloos kind op 8 jun 1869 Aktenummer: 34 (doodgeb.).

2.              Pieter Verweij, geb. te Wilnis of 13-1-1870 op 13 jun 1870,

           tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) te Linschoten op 9 dec 1892 met

                 Gerrigje Bruinis, geb. te Montfoort op 22 apr 1869. .

3.              Hendrik Verweij, geb. te Wilnis in dec 1871, ovl. (2 maanden oud) te Wilnis Oud tien weken op 16 feb 1872 Aktenummer: 10.

4.              Jannetje Verweij, geb. te Wilnis in 1873,

           tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 31 jaar oud) te Harmelen op 27 apr 1894 met

                 Gijsbert Eikelboom, geb. te Wilnis in 1863.

5.              N.N. Verweij, geb. te Wilnis Levenloos kind op 12 sep 1874 Aktenummer: 41 (doodgeb.).

6.              Wijnand Teunis Verweij, geb. te Wilnis in 1876,

           tr. (beiden ongeveer 23 jaar oud) te Wilnis op 22 dec 1899 met

                 Cornelia Johanna Ingen van, dr. van Cornelis Ingen van en Wilhemina Liberton, geb. te Wilnis in 1876.

7.              Geertje Verweij, geb. te Wilnis op 22 apr 1878.

 

XVIIIo.      Wijnand (Wijnand Jansz) Heeden van der, zn. van Jan Thomas Heeden (XVIIh)en Jannetje / Jannigje Vink de,

                   geb. te Kamerik‑Mijzijde op 26 apr 1838 Aktenummer: 9, ovl. (35 jaar oud) te Kamerik op 18 apr 1874,

            tr. (resp. 30 en ongeveer 56 jaar oud) te Kamerik op 15 mei 1868 Aktenummer: 4 met

                   Janna Rozenboom, dr. van Gerrit Rozenboom en Aagje Jong de, geb. te Kamerik‑Mijzijde in 1812.

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Jan Thomas Heeden van der, geb. te Kamerik één van een tweeling op 16 aug 1869 Aktenummer: 43, ovl. (één week oud) te Kamerik op 23 aug 1869 Aktenummer: 30.

 

XVIIIp.      Teunis Janszn Heeden van der, zn. van Jan Thomas Heeden (XVIIh)en Jannetje / Jannigje Vink de,

                   geb. te Kamerik‑Mijzijde op 7 dec 1840 Aktenummer 17, ovl. (69 jaar oud) te Kamerik Leeftijd: 69 op 6 jun 1910 Aktenummer: 12,

            tr. (resp. 24 en ongeveer 22 jaar oud) (1) te Lopik op 14 sep 1865 Aktenummer: 7 met

                   Cornelia Spelt, dr. van Cornelis Spelt en Jannigje Bos, geb. te Lopik (te Lopik Capelle) in 1843,

                  ovl. (ongeveer 27 jaar oud) te Maartensdijk Leeftijd: 26 op 15 jan 1870 Aktenummer: 3.

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Jannetje Heeden van der, geb. te Kamerik in 1867, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te  's‑Heeraartsberg en Bergambacht Leeftijd: 78 op 24 mei 1945 Aktenummer: 25,

           tr. (resp. ongeveer 20 en 36 jaar oud) te Kamerik op 21 apr 1887 Aktenummer: 6 met

                 Pieter Scheer, zn. van Pieter Scheer en Gerrigje Verkaik geb. te Bodegraven op 1 jan 1851, Bouwman. Uit dit huwelijk geen kinderen.

2.              Cornelis Heeden van der, geb. te Maartensdijk in 1868, volgt XIXp.

3.              Jannigje Heeden van der, geb. te Maartensdijk op 23 nov 1868 Aktenummer: 74.

4.              Cornelia Heeden van der, geb. te Maartensdijk op 9 jan 1870 Aktenummer: 2, ovl. (15 dagen oud) te Maartensdijk op 24 jan 1870 Aktenummer: 9.

 

                 Teunis Janszn Heeden van der,

            tr. (resp. 30 en ongeveer 36 jaar oud) (2) te Maartensdijk op 23 dec 1870 Aktenummer: 21 met

                Adriaantje Heeden van der, dr. van Leendert Heeden van der en Maria Goudriaan, geb. te Bodegraven in 1834.

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Maria Heeden van der, geb. te Maartensdijk op 20 mei 1871,

           tr. met haar neef

                 Cornelis Jong de, zn. van Gerrit Jong de en Jannigje / Jannetje Heeden / Heiden van der (XVIIIl).

2.              Jan Thomas Heeden, geb. te Maartensdijk op 26 jun 1872 Aktenummer: 51, ovl. (3 maanden oud) te Maartensdijk leeftijd 0 op 26 sep 1872 Aktenummer: 49.

3.              Jan Thomas Heeden, geb. te Maartensdijk op 9 jul 1873 Aktenummer: 46, ovl. (8 dagen oud) te Maartensdijk op 17 jul 1873 Aktenummer: 27.

4.              Jan Thomas Heeden van der, geb. te Kamerik op 27 okt 1875, volgt XIXq.

5.              Leentje Cornelia Heeden van der, geb. te Kamerik in 1878, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) te Oudewater op 14 nov 1940,

          tr. te Kamerik met

                Nicolaas Bruijn de, zn. van Jan Bruijn de en Neeltje Vegten van geb. te Kamerik in 1879.

 

XVIIIq.      Cornelia Heeden van der, dr. van Willem Heeden van der (XVIIi)en Gerritje Hogendoorn,

                  geb. te Zwammerdam op 3 jan 1834 Aktenummer: 2,

             tr. (resp. 22 en ongeveer 27 jaar oud) te Wilnis op 18 dec 1856 Aktenummer: 9 met

                  Klaas Vlijmen van, zn. van Jan Vlijmen van en Geertruij Coster, geb. te Wilnis in 1829.

                 Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.              N.N. Vlijmen van, geb. te Wilnis Levenloos kind op 3 mrt 1859 Aktenummer: 18 (doodgeb.).

2.              N.N. Vlijmen van, geb. te Wilnis Levenloos kind op 13 feb 1860 (doodgeb.).

3.              Jan Vlijmen van, geb. in sep 1861, ovl. (één maand oud) te Wilnis Oud vijf weken op 26 okt 1861 Aktenummer: 67.

4.              N.N Vlijmen van, geb. te Wilnis Levenloos kind op 14 jul 1863 Aktenummer: 34 (doodgeb.).

5.              Antonie Vlijmen van, geb. te Wilnis in 1867, huisschilder,

           tr. (resp. ongeveer 56 en ongeveer 53 jaar oud) te Amsterdam op 18 okt 1923 Aktenummer: reg.3G;fol.30v met

                 Grietje Keuning, dr. van Romke Martinus Keuning en Stientje Germs Hazenberg, geb. te Haarlem in 1870,

                 (Grietje

           tr.(1) met

                 Wessel Feenstra )

6.              Klaas Vlijmen van, geb. in 1871, ovl. (ongeveer 1 jaar oud) te Aarlanderveen Leeftijd: 1 op 30 aug 1872 Aktenummer: 75.

7.              Klaas Vlijmen van, geb. in 1872, ovl. (minder dan één jaar oud) te Aarlanderveen Leeftijd: 0 op 23 jun 1872 Aktenummer: 55.

8.              Klaasje Vlijmen van, geb. in 1873, ovl. (minder dan één jaar oud) te Aarlanderveen Leeftijd: 0 op 22 okt 1873 Aktenummer: 75.

 

XVIIIr.       Dirkje Heeden van der, dr. van Willem Heeden van der (XVIIi)en Gerritje Hogendoorn,

                   geb. te Zwammerdam Oudshoorn wijk 8 nr. 79a op 22 apr 1839 Aktenummer: 12, dienstbode,

                   ovl. (79 jaar oud) te Wilnis Leeftijd: 79 op 3 apr 1919 Aktenummer: 11,

              tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) te Wilnis op 13 okt 1864 met

                  Geelof Griffioen, zn. van Warnardus Kornelisse Griffioen en Dirkje Aarts Haak van der,

                  geb. te Wilnis op 12 nov 1840, watermolenaar, ovl. (83 jaar oud) leeftijd 84 op 10 nov 1924 akte 35.

                 ingekomen 22-05-1857 Woubrugge, vertrokken 01-05-1861 Woubrugge.

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Gerritje Griffioen, geb. te Nieuwer‑Amstel op 10 jun 1873, ovl. (75 jaar oud) te Utrecht op 3 jan 1949.

 

XVIIIs.      Jannigje (Jannetje) Heeden van der, dr. van Willem Heeden van der (XVIIi)en Gerritje Hogendoorn,

                  geb. te Zwammerdam op 16 sep 1840 Aktenummer: 37, ovl. (46 jaar oud) te Woubrugge Aktenummer: 49 op 24 dec 1886 Leeftijd: 46

                 Relatie: Gescheiden echtgenote,

            tr. (resp. 34 en ongeveer 30 jaar oud) te Woubrugge op 21 mei 1875 Aktenummer: 13, (gesch. te Woubrugge op 18 apr 1884) met

                  Jan Terhorst, zn. van Hermanus Cornelis Anthonie Terhorst en Berendina Sneijder, geb. te Koudekerk in 1845,

                  (Jan

           tr.(2) met

                Alida Wittebol).

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Gerritje Terhorst, geb. te Woubrugge in 1874, ovl. (ongeveer 53 jaar oud) te Hazerswoude Leeftijd: 53 op 3 jun 1927 Aktenummer: 20,

              tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 28 jaar oud) te Woubrugge op 20 sep 1900 Aktenummer: 12 met

                 Dirk Klaveren van, zn. van Jacob Klaveren van en Margje Heden van der, geb. te Hazerswoude in 1872.

 

XVIIIt.       Margje Heeden van der, dr. van Willem Heeden van der (XVIIi)en Gerritje Hogendoorn, geb. te Zwammerdam op 12 mei 1842 Aktenummer: 17, dienstbode,

                  ovl. (72 jaar oud) te Hazerswoude Leeftijd: 72 op 9 jan 1915 Aktenummer: 3,

             tr. (resp. 26 en ongeveer 30 jaar oud) te Leiderdorp op 28 jan 1869 BS Leiderdorp Akte Jaar 1869 Nummer 2 met

                 Jacob Klaveren van, zn. van Willem Klaveren van en Jannetje Veen van, geb. te Alphen a/d Rijn in 1839, boerenknecht,

                  ovl. (ongeveer 84 jaar oud) te Hazerswoude Leeftijd: 84 op 20 okt 1923 Aktenummer: 41.

                 Opmerkingen        man wonende te Koudekerk.

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.              Gerrit Klaveren van, geb. te Hazerswoude op 21 apr 1878 Aktenummer: 45 (doodgeb.).

2.              Gerrit Klaveren vaN, geb. in 1880, ovl. (ongeveer 1 jaar oud) te Hazerswoude Leeftijd: 1 op 26 feb 1881 Aktenummer: 18.

 

Generatie XIX

 

 

XIXa.        Dirk Heeden van der, zn. van Jacobus Heeden van der (XVIIIb)(Arbeider) en Geertrui Kording, geb. te Capelle a/d Ijssel om 14.30 Uur Akte 58 op 18 nov 1851,

                 ovl. (58 jaar oud) te Rotterdam leeftijd 58 jaar op 11 dec 1909 akte nr. 5484,

           tr. (resp. 34 en ongeveer 22 jaar oud) te Bleiswijk op 4 mrt 1886 Akte 2 met

               Johanna Wilhelmina Rademaker, dr. van Cornelis Rademaker en Wilhelmina Berkhout, geb. te Zegwaard in 1864.

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.              Jacobus Cornelis Heeden van der, geb. te Kralingen in 1885, volgt XXa.

2.              Cornelis Jacobus Heeden van der, geb. te Kralingen op 23 sep 1887 Aktenummer: 457.

3.              Cornelis Jacobus Heeden van der, geb. en ovl. te Kralingen op 18 jun 1888, ovl. Aktenummer: 160.

4.              Cornelis Jacobus Heeden van der, geb. te Rotterdam in 1889, ovl. (ongeveer 27 jaar oud) te Rotterdam leeftijd 27 jaar op 26 jan 1916 akte nr. 451.

               

5.              Johannes Heeden van der, geb. te Rotterdam in 1891,

             tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 16 jaar oud) te Rotterdam op 11 sep 1912 Bron Rotterdam 1912 n67 met

                Antonia Mulders, dr. van Jan Reinier Mulders en Adriana Dorst vaB, geb. te Zevenbergen in 1896.

6.              Geertruida Wilhelmina Heeden van der, geb. te Rotterdam in 1892, ovl. (ongeveer 39 jaar oud) te Rotterdam leeftijd 38 jaar op 25 okt 1931 akte nr. 4323.

7.              Wilhelmina Heeden van der, geb. te Rotterdam in 1896, ovl. (ongeveer 24 jaar oud) te Rotterdam leeftijd 24 jaar op 1 apr 1920 akte nr. 2053,

             tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 26 jaar oud) te Rotterdam op 21 nov 1917 met

                 Klaas Hendrik Fennema, zn. van Fokko Fennema en Aaltje Datema geb. te Groningen in 1891.

 

XIXb.        Johannes Lodewijk Heeden van der, zn. van Jacobus Heeden van der (XVIIIb)(Arbeider) en Geertrui Kording,

                  geb. te Capelle a/d Ijssel op 3 feb 1853, NH, Brandersknecht, ovl. (44 jaar oud) te Rotterdam op 15 aug 1897 akte nr. 3571,

           tr. (resp. 31 en 24 jaar oud) op 8 jun 1884 met

                 Elizabeth Kruit, dr. van Jacobus Kruit en Johanna Maria Hohle, geb. te Hillegersberg op 28 apr 1860,

                 (Elizabeth

          tr. (resp. 39 en 45 jaar oud) (2) te Rotterdam op 14 mrt 1900 met

                  Teunis Bons, zn. van Adriaan Bons (Bouwman) en Lijsje Hartog den).

                 Uit dit huwelijk 10 kinderen:

1.              Geertrui Heeden van der, geb. te Rotterdam op 14 mrt 1885 akte nr. 1353, ovl. (14 jaar oud) te Rotterdam leeftijd 14 jaar op 30 aug 1899 akte nr. 4243.

2.              Jacobus Johannes Heeden van der, geb. te Rotterdam op 30 nov 1886 akte nr. 708.

3.              Jannetje Heeden van der, geb. te Rotterdam geb om 20.00 uur

                 Geb akte nr 1110 op 27 feb 1888 (27 dec 1888) Aangifte op 29-2-1888

                 te Rotterdam, ovl. (32 jaar oud) te Rotterdam leeftijd 32 jaar op 29 mrt 1920 akte nr. 2016,

           tr. (resp. 24 en 28 jaar oud) te Rotterdam op 6 nov 1912 met

                 Jacob Leendert Mudde, zn. van Jacob Mudde (Scheepmaker) en Neeltje Alida Beek van, geb. te Ijsselmonde Geb akte nr 17 op 14 feb 1884 Geb om 8.00 uur

                 te IJsselmonde,

                 (Jacob Leendert

           tr. (resp. 23 en ongeveer 20 jaar oud) (1) te Rotterdam op 12 feb 1908 met

                Anna Cornelia Moen, dr. van Johannes Moen en Aaltje Assendorp),

                (Jacob Leendert

           tr. (resp. 36 en ongeveer 27 jaar oud) (3) te Rotterdam op 7 jul 1920 met

               Adriaantje Andeweg, dr. van Leendert Andeweg en Adriaantje Huizer).

4.              Gerrit Heeden van der, geb. te Rotterdam op 29 dec 1889, ovl. (44 jaar oud) te Rotterdam op 9 sep 1934, volgt XXb.

5.              Jacobus Johannes Heeden van der, geb. te Rotterdam Geb. Akte nr 2687 op 5 mei 1892 Aangifte op 6-5-1892 te Rotterdam, Smid,

           tr. (beiden 27 jaar oud) te Rotterdam op 23 jul 1919 Bron Rotterdam 1919 L50v met

                 Femmetje Mourus, dr. van Hendrik Mourus en Lena Willemijntje Bouwman, geb. te Rotterdam geb om 15.00 uur op 8 jan 1892 Aangifte op 9-1-1892

6.              Jacob Heeden van der, geb. te Rotterdam op 2 jun 1894, ovl. (63 jaar oud) te Rotterdam op 20 apr 1958, volgt XXc.

7.              Abraham Heeden van der, geb. te Rotterdam op 4 okt 1895 akte nr. 5946.

8.              Simon Heeden van der, geb. te Rotterdam op 4 okt 1895 akte nr. 5945, ovl. (3 maanden oud) te Rotterdam leeftijd 4 maanden op 3 feb 1896 akte nr. 609.

9.              N.N. Heeden van der, (doodgeb.), ovl. te Rotterdam op 4 jun 1897 akte nr. 2496;.

10.            Willem Heeden van der, geb. te Rotterdam Geb. om 5 uur

                 Geb akte 4529 op 7 jun 1896 Aangifte op 9-6-1896

  

 

XIXc.        Dirk Heeden van der, zn. van Gerrit Heeden van der (XVIIIc)en Wijntje Kording, geb. te Capelle a/d Ijssel om 2 uur Akte 45 op 14 feb 1863,

          tr.(1) met

                Klaasje NN

 

                 Dirk Heeden van der,

        tr. (31 jaar oud) (2) te Capelle a/d Ijssel op 9 jun 1894 Aktenummer: 16 meT

                Wilhelmina Bos, dr. van Adrianus Bos en Elizabeth Boer  

               Uit dit huwelijk 9 kinderen:

1.              Elizabeth (Bets) Heeden van der, geb. te Rotterdam op 26 okt 1896 akte nr. 8446,

         tr. (resp. 29 en ongeveer 36 jaar oud) te Overschie op 30 jun 1926 met

                Johannes Nieuwlaat, zn. van Johannes Nieuwlaat en Sijtje Hoek, geb. te Overschie in 1890,

                (Johannes

           tr.(2) met

                 Jannetje Veldhoen).

2.              Wijntje Heeden van der, geb. te Rotterdam op 21 okt 1898 akte nr. 8853.

3.              Gerrit Adrianus Heeden van der, geb. te Hilligersberg in 1899,

             tr. (beiden ongeveer 25 jaar oud) te Rotterdam op 24 dec 1924 Bron Rotterdam 1924 p17 met

                 Heiltje Rietschoten van, dr. van Jurfaas Rietschoten van en Neeltje Bijl, geb. te Hilligersberg in 1899.

4.              Mina Heeden van der

5.              Catrien Heeden van der

6.              Jan Heeden van der

7.              Bastiaan Heeden van der

8.              Klaas Heeden van der

9.              Jacob Heeden van der, geb. in 1908, volgt XXd.

 

                 Dirk Heeden van der,

         tr. (resp. 25 en ongeveer 23 jaar oud) (3) te Capelle a/d Ijssel op 15 sep 1888 Aktenummer: 14 met

                 Neeltje Noomen, dr. van Cornelis Noomen en Klaasje Kording, geb. te Capelle a/d Ijssel in 1865.

 

XIXd.        Elisabeth Adriana Heeden van der, dr. van Hendrik Heeden van der (XVIIIf)en Johanna Maria Pols, geb. te Oudewater in sep 1866,

                 ovl. (2 maanden oud) te Oudewater 3 maanden op 28 nov 1866 Aktenummer: 156.

 

XIXe.        Dirk Carpentier de, zn. van Jacob Johan Carpentier en Matje Heeden / Heiden van der (XVIIIg), geb. te Sloten op 20 feb 1863, smid,

                 ovl. (72 jaar oud) te ´s‑Gravenhage op 23 feb 1935,

           tr. (resp. 33 en 21 jaar oud) (1) te Uithoorn op 8 jan 1897 Aktenummer: 1, (gesch. te Hendrik‑Ido‑Ambacht op 12 feb 1909) met

                  Lijsje Eva Eijkelboom, dr. van Jan Eijkelboom en Mechteltje Baars, geb. te Hilversum op 10 mei 1875.

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Jacob Johan Carpentier de, geb. te Amsterdam op 13 apr 1897 Akte 4578,

           tr. (resp. 22 en 19 jaar oud) te Rotterdam op 29 okt 1919 Akte 4578 met

                Maaike Stijn van, dr. van Gerrit Stijn van en Maaike Lint. van, geb. te Culemborg op 9 nov 1899 akte 265.

 

                 Dirk Carpentier de,

            tr. (resp. 50 en 40 jaar oud) (2) te Monster op 21 jan 1914 akte 2 met

                 Maria Zeeman, dr. van Adrianus Zeeman en Maria Pronk, geb. te Monster op 18 nov 1873, ovl. (78 jaar oud) te ´s‑Gravenhage op 8 sep 1952.

 

XIXf.         Hendrik Carpentier, zn. van Jacob Johan Carpentier en Matje Heeden / Heiden van der (XVIIIg), geb. te Sloten op 9 jul 1866,

                  arbeider / Koopman, ovl. (75 jaar oud) te Ede op 3 mrt 1942 akte 50,

           tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) (1) te Sloten op 16 jan 1891 akte 1] met

                  Sibbeltje Hiddinga, dr. van Hendrik Folkertsz Hiddinga en Klaaske Veldhuis, geb. te Wijmbritseradeel op 15 sep 1867 Aktenummer: A 264,

                   ovl. (62 jaar oud) te Ede geboortepl: Hommerts; oud 62 jaar; op 19 jan 1930 Aktenummer: 19.

                 Uit dit huwelijk 3 zonen:

1.              Jacob Johan Carpentier de, geb. te Sloten in 1892, los werkman,

            tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 24 jaar oud) te Schoten Aktenummer: 34 op 19 jun 1918 met

                 Agatha Anthonia Pethke, dr. van Gustav Pethk en Ida Maria Douwes, geb. te Amsterdam in 1894.

2.              Hendrik Carpentier, geb. te Sloten op 27 jul 1893.

3.              Nicolaas Carpentier, geb. te Sloten op 24 mrt 1896.

 

                 Hendrik Carpentier,

          tr.(2) met

                Aaltje Vlastuin, geb. te Renswoude op 29 aug 1875, ovl. (91 jaar oud) te Ede op 4 okt 1966.

 

XIXg.        Gerrigje Heeden van der, dr. van Gerrit Heeden van der (XVIIIi)en Huiberta Pietronella Deliana Wink,

                  geb. te Polsbroek in 1877,

            tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 35 jaar oud) te Polsbroek op 28 apr 1905 met

                  Bertus Everardus Boer, zn. van Willem Willemsz Boer en Maria Cazant, geb. te Bodegraven in 1870.

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Maria Clasina Boer, geb. op 29 jul 1907, ovl. te Haastrecht Leeftijd 0 op 29 jul 1907 Aktenummer: 27.

 

XIXh.        Huiberta Pietronella Deliana Heeden van der, dr. van Gerrit Heeden van der (XVIIIi)en Huiberta Pietronella Deliana Wink,

                  geb. te Polsbroek in 1880,

            tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 25 jaar oud) te Polsbroek op 8 apr 1903 met

                 Barend IJff, zn. van Gerrit IJff en Jaapje Koning de, geb. te Waarder in 1878, ovl. (ongeveer 43 jaar oud) te Oudewater op 8 sep 1921.

                 Vermelding archief Amsterdam betreft gezinskaart !!!!.
                 Te weten.


                 [van der] Heeden, Gerrie Huibertha Petronella Deliana 06-05-1921
.

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Dieuwertje Agatha IJff, geb. in 1918, ovl. (ongeveer 1 jaar oud) te Waarder Leeftijd: 1 op 2 apr 1919 Aktenummer: 7.

 

XIXi.         Gerrit Heeden van der, zn. van Gerrit Heeden van der (XVIIIi)en Huiberta Pietronella Deliana Wink, geb. te Polsbroek in 1883,

           tr. (beiden ongeveer 21 jaar oud) te Stolwijk op 13 mei 1904 akte 13 met

                 Cornelia Graveland, dr. van Pieter Graveland en Marrigje Groot de, geb. te Stolwijk in 1883.

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Pieter Heeden van der, geb. in 1907, ovl. (ongeveer 12 jaar oud) te Haastrecht Leeftijd: 12 op 25 jan 1919 Aktenummer: 4.

2.              Huiberta Neeltje Petra Heeden van der, geb. te Polsbroek in 1905,

          tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 25 jaar oud) te Haastrecht op 28 okt 1925 Aktenummer: 10 met

                 Arie Spengen van, zn. van Jan Spengen van en Neeltje Rijkaart, geb. te Reeuwijk in 1900.

3.              Gerrit Heeden van der, geb. te Polsbroek in 1909, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) te Rotterdam op 29 jan 1991, volgt XXe.

 

XIXj.         Pieter Heeden van der, zn. van Gerrit Heeden van der (XVIIIi)en Huiberta Pietronella Deliana Wink,

                  geb. te Polsbroek op 8 mei 1890, Agent en Comm Handel Zuivelprodukten, ovl. (65 jaar oud) te Amsterdam op 5 jan 1956,

           tr. (beiden 27 jaar oud) te Oudewater op 11 apr 1918 Aktenummer: 4 met

                  Maria Johanna Aalbertsen, dr. van Gijsbertus Aalbertsen en Barta Verweij, geb. te Breukelen‑Nijenrode op 27 jun 1890.

                 woont 24-12-1927 op diverse adressen in Oudewater.
                 Op 19-3-1938 wonen in Amsterdam op de Busken Huetstraat No 5 op III hoog = zijstaat van de Overtoom
.

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Bertha Heeden van derxe "Heeden van der:Bertha *1919", geb. te Oudewater op 23 feb 1919.

2.              Gerrit Heeden van der, geb. te Oudewater op 8 mrt 1923.

                 Not bij Gerrit

                 ingeschrevene:

                 [v.d.] Heeden, Gerrit

                 * vertrekdatum:07-06-1943

                 * geboortedatum:1923

                 Tewerkgestelden 40-45; NL-SAA-7432020.

3.              Maria Johanna Heeden van der, geb. te Oudewater op 10 jun 1924.

4.              Gerrie Huibertha Deliana Heeden van der, geb. te Oudewater op 6 mei 1928.

 

XIXk.        Hendrik Jong de, zn. van Gerrit Jong de en Jannigje / Jannetje Heeden / Heiden van der (XVIIIl), geb. te Linschoten op 29 jun 1855,

                  ovl. (84 jaar oud) te Mijdrecht Leeftijd: 84 op 26 dec 1939 Aktenummer: 37,

            tr. (resp. 25 en 26 jaar oud) te Vinkeveen op 14 jan 1881 akte 3 met

                   Petronella Nap, dr. van Gerrit Nap en Trijntje Korver, geb. te Ruwiel op 25 jul 1854 Aktenummer: 10,

                   ovl. (84 jaar oud) te Mijdrecht Leeftijd: 84 op 22 mei 1939 Aktenummer: 13.

                 Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.              Gerrit Jong de, geb. te Mijdrecht op 2 jan 1882 Aktenummer: 1, ovl. (16 jaar oud) te Wilnis Leeftijd: 16 op 15 apr 1898 Aktenummer: 7.

2.              Jan Jong de, geb. te Mijdrecht op 31 jan 1884 Aktenummer: 12, ovl. (1 jaar oud) te Mijdrecht Oud 11 dagen op 24 nov 1885 Aktenummer: 78.

3.              Jan Jong de, geb. te Mijdrecht op 14 nov 1885 Aktenummer: 132.

4.              Jan Jong de, geb. te Mijdrecht op 11 mrt 1887 Aktenummer: 23,

          tr. (resp. 24 en ongeveer 23 jaar oud) te Mijdrecht op 8 dec 1911 akte 27 met

                 Neeltje Bruin, dr. van Gijsbert Bruin de en Jannetje Spelt, geb. te Mijdrecht in 1888.

5.              Jannigje Jong de, geb. te Mijdrecht op 18 aug 1890 Aktenummer: 82.

6.              Willem Jong de, geb. te Mijdrecht op 23 apr 1893 Aktenummer: 47,

           tr. (resp. 28 en ongeveer 23 jaar oud) te Mijdrecht op 14 jul 1921 akte 17 met

                 Jannetje Niesje Vliet van, dr. van Wijnand Vliet van en Anna Catharina Kreuningen, geb. te Mijdrecht in 1898.

7.              Gerrit Hendrik Cornelis Jong de, geb. te Linschoten in 1899,

           tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 21 jaar oud) te Linschoten op 28 dec 1922 akte 9 met

                 Alida Gijsberta Blonk, dr. van Hendrik Blonk en Cornelia Kooten van, geb. te Rietveld in 1901.

8.              Trijntje Jong de, geb. te Mijdrecht op 5 sep 1897 Aktenummer: 73, ovl. (4 maanden oud) te Mijdrecht 4 maanden.

                 4 maanden op 11 jan 1898 Aktenummer: 2.

 

XIXl.         Jan Thomas Jong de, zn. van Gerrit Jong de en Jannigje / Jannetje Heeden / Heiden van der (XVIIIl),

                  geb. te Linschoten op 24 feb 1859, ovl. (68 jaar oud) te Linschoten op 4 jan 1928 68 jr oud,

             tr. (resp. 22 en 21 jaar oud) te Vinkeveen op 16 dec 1881 akte 27 met

                  Dirkje Nap, dr. van Gerrit Nap en Trijntje Korver, geb. te Wilnis op 28 jul 1860 Aktenummer: 26,

                   ovl. (86 jaar oud) te Linschoten Leeftijd: 86 op 22 feb 1947 Aktenummer: 7.

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Jan Thomas Jong de, geb. te Linschoten in 1886,

           tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 22 jaar oud) te Ruwiel op 14 jun 1907 akte 4 met

                 Jannetje Tannetje Paardekoper, dr. van Frederik Paardekoper en Willemina Klerk de, geb. te Ruwiel in 1885.

2.              Trijntje Jong de, geb. te Linschoten in 1891,

          tr. (beiden ongeveer 20 jaar oud) te Linschoten op 1 sep 1911 akte 13 met

                 Marcus Pellegrom, zn. van Pel Pellegrom en Hendrika Middag, geb. te Ijsselstein in 1891.

3.              Neeltje Jong de, geb. te Linschoten in 1894,

          tr. (resp. ongeveer 19 en ongeveer 22 jaar oud) te Linschoten op 31 jan 1913 akte 2 met

                Johannes Heikamp, zn. van Gijsbert Heikamp en Willemina Rijswijk van, geb. te Utrecht in 1891.

 

XIXm.       Marretje Heeden van der, dr. van Simon Jansz Heeden van der (XVIIIm)en Helena Vegten van, geb. te Wilnis in 1862,

                  ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te  Veenhuizen op 25 mrt 1930,

          tr. met

                  Ary Dam, zn. van Jacob Dam en Elizabeth Korver, geb. te Wilnis in 1862, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te  Veenhuizen op 20 mrt 1931.

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.              Ary Dam, geb. in 1881, ovl. (ongeveer 33 jaar oud) te Wilnis Leeftijd: 23 op 18 jun 1914 Aktenummer: 19.

2.              Klazina Helena Dam, geb. in 1889, ovl. (ongeveer 35 jaar oud) te Wilnis Leeftijd: 35 op 8 jul 1924 Aktenummer: 22.

 

XIXn.        Helena Klazina Heeden van der (XIXn), dr. van Simon Jansz Heeden van der (XVIIIm)en Helena Vegten van,

                 geb. te Wilnis in 1865, ovl. (ongeveer 26 jaar oud) te Wilnis Leeftijd: 25 op 29 mrt 1891 Aktenummer: 17,

            tr. (beiden ongeveer 21 jaar oud) te Wilnis op 24 dec 1886 Aktenummer: 11 met haar neef

                Jan Thomas Gier de, zn. van Teunis Gier de  en Janna Jansdr Heeden van der (XVIIIn) (zie XIXo).

 

XIXo.        Jan Thomas Gier de, zn. van Teunis Gier de en Janna Jansdr Heeden van der (XVIIIn), geb. te Wilnis in 1865,

                  ovl. (ongeveer 80 jaar oud) te Wilnis Leeftijd: 80 op 14 jan 1945 Aktenummer: 2,

              tr. (1) met zijn nicht

                 Helena Klazina Heeden van der (zie XIXn).

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Janna Gier de, geb. te Breukelen‑Nijenrode op 25 okt 1887 Aktenummer: 78.

2.              Simon Gier de, geb. in 1889, ovl. (ongeveer 9 jaar oud) te Wilnis Leeftijd: 9 Jaar op 10 sep 1898 Aktenummer: 14.

 

                 Jan Thomas Gier dexe "Gier de:Jan Thomas *1865", tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 28 jaar oud) (2) te Wilnis op 23 sep 1892 Aktenummer: 15 met Aaltje Bunt van derxe "Bunt van der:Aaltje *1864", dr. van Jurriaan Bunt van derxe "Bunt van der:Jurriaan" en Cornelia Ockhorstxe "Ockhorst:Cornelia", geb. te Wilnis in 1864.

                 Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

                 Jan Thomas Gier de,

          tr. (resp. ongeveer 35 en ongeveer 22 jaar oud) (3) te Wilnis op 3 aug 1900 Aktenummer: 13 met

                 Jacoba Bunt van der, dr. van Jurriaan Bunt van der en Cornelia Ockhorst geb. te Wilnis in 1878.

 

XIXp.        Cornelis Heeden van der, zn. van Teunis Janszn Heeden van der (XVIIIp)en Cornelia Spelt, geb. te Maartensdijk in 1868,

           tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 21 jaar oud) te Nieuwkoop op 5 apr 1894 Aktenummer: 3 met

                 Reijertje Bosch van den, dr. van Geurt Bosch van den en Reijertje Fokker geb. te Wilnis in 1873.

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Cornelia Heeden van der, geb. te Hekendorp in 1896, volgt XXf.

2.              Geurt Heeden van der, geb. te Hekendorp in 1897, ovl. (minder dan één jaar oud) te Hekendorp Leeftijd 0 op 20 feb 1897 Aktenummer: 4.

3.              Teunis Heeden van der, geb. te Hekendorp in 1899, ovl. (ongeveer 4 jaar oud) te Hekendorp Leeftijd: 4 op 28 jul 1903 Aktenummer: 11,

         tr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 24 jaar oud) te Bergambacht op 2 apr 1931 met

                 Antonetta Hendrika Kok, dr. van Bart Kok en Petronella Johanna Kersten, geb. te Bergambacht in 1907.

4.              Geurt Heeden van der, geb. in 1900, ovl. (minder dan één jaar oud) te Hekendorp Leeftijd: 0 op 4 jun 1900 Aktenummer: 11.

5.              Jannetje Elisabeth Heeden van der, geb. te Hekendorp in 1907,

           tr. (beiden ongeveer 22 jaar oud) te Bergambacht op 28 mrt 1929 Aktenummer: 7 met

                 Dirk Potuijt, zn. van Jan Potuijt en Jannigje Both , geb. te Bergambacht in 1907.

 

XIXq.        Jan Thomas Heeden van der, zn. van Teunis Janszn Heeden van der (XVIIIp)en Adriaantje Heeden van der,

                 geb. te Kamerik op 27 okt 1875 Aktenummer: 43

           tr. (resp. 32 en 24 jaar oud) te Loenen a/d Vecht (te Loenen) op 23 apr 1908 Aktenummer: 5 met

                 Metje Elisabeth Bosch van den, dr. van Sander Bosch van den en Hendrica Bos, geb. te Loenen op 29 jan 1884.

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Teunis Heeden van der, geb. in 1911, ovl. (ongeveer 7 jaar oud) te Kamerik Leeftijd: 7 op 29 okt 1918 Aktenummer: 25.

2.              Sander Heeden van der, geb. te Kamerik en de Houtdijken Utr op 23 feb 1915, ovl. (68 jaar oud) te Nederhorst den Berg op 11 sep 1983, volgt XXg.

3.              Jaantje Heeden van der, volgt XXh.

4.              Marie Heeden van der volgt XXi.

 

 

Generatie XX

 

XXa.         Jacobus Cornelis Heeden van der, zn. van Dirk Heeden van der (XIXa)en Johanna Wilhelmina Rademaker,

                 geb. te Kralingen in 1885,

           tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 21 jaar oud) te Rotterdam op 28 dec 1910 met

                 Maria Nieuwpoort, dr. van Mattheus Adrianus Nieuwpoort en Hendrika Son van, geb. te Vlissingen in 1889.

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Cornelis Jacobus Heeden van der, geb. in 1919, ovl. (ongeveer 21 jaar oud) te Amerongen Leeftijd: 21 op 18 jan 1940 Aktenummer: 8.

 

XXb.         Gerrit Heeden van der, zn. van Johannes Lodewijk Heeden van der  (XIXb)(Brandersknecht) en Elizabeth Kruit,

                  geb. te Rotterdam aangifte 31-12-1889 te Rotterdam

                 Geb.Akte nr 6821 op 29 dec 1889 om 11 uur, Schoenmaker, ovl. (44 jaar oud) te Rotterdam 44 jaar ouid op 9 sep 1934,

                 begr. Algemene Begraafplaats Crooswijk,

          tr. (resp. 31 en 32 jaar oud) te Rotterdam op 14 dec 1921 met

                 Cornelia Quint (Quist), dr. van Dirk Quint en Adriana Goudsbloem, geb. te Rotterdam Aangifte op 5-3-1889

                 te Rotterdam op 4 mrt 1889 Geb om 22.00 uur

                 Geb Akte nr 1212, Naaister,

                 Bij de dood van Gerrit woonde ze Heemraadstraat 37 R dam.

                 De roepnamen van de kinderen zoals in de overlijdensadvertentie was Betsy en Jeantje.

                 Uit dit huwelijk 2 dochters:

1.              Elizabeth Heeden van der, geb. te Rotterdam op 30 sep 1922.

2.              Adriana Heeden van der, geb. te Rotterdam op 11 nov 1930.

 

XXc.         Jacob Heeden van der, zn. van Johannes Lodewijk Heeden van der (XIXb)(Brandersknecht) en Elizabeth Kruit,

                 geb. te Rotterdam op 2 jun 1894, NH, ovl. (63 jaar oud) te Rotterdam op 20 apr 1958,

             tr. (resp. 25 en 22 jaar oud) te Rotterdam op 10 dec 1919 met

                  Geertruida Hendrika (Geertruida Hendrika) Post, dr. van Johannes Post en Anna Hermina Nieuwenhuizen,

                 geb. te Rotterdam op 17 jun 1897, GE, ovl. (71 jaar oud) te Rotterdam op 18 mei 1969..

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Elizabeth Heeden van der, geb. te Rotterdam op 28 jan 1921, ovl. (87 jaar oud) te Purmerend op 25 mei 2008, volgt XXIa.

2.              Anna Hermina Heeden van der, geb. te Rotterdam op 15 jun 1923, ovl. (83 jaar oud) te Spijkenisse op 16 mrt 2007, volgt XXIb.

3.              Geetrui Hendrika Heeden van der, geb. te Rotterdam op 8 nov 1928,

           tr. met

                 Cor Vink

4.              Johan Lodewijk Heeden van der, geb. te Rotterdam op 24 mei 1931,

           tr. (beiden 23 jaar oud) te Rotterdam op 27 apr 1955 met

                 Catharina (Rina) Plomp, dr. van Nicolaas Plomp en Hendrika Lolekus(Lolkus), geb. te Rotterdam op 1 sep 1931.

5.              Jacob Heeden van der, geb. te Rotterdam op 1 feb 1939, volgt XXIc.

 

XXd.         Jacob Heeden van der, zn. van Dirk Heeden van der (XIXc)en Wilhelmina Bos, geb. in 1908,

            tr. met

                 Metje Groot de

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Dirk Heeden van der, geb. te Kralingse Veer, nu Gem Rotterdam Z.H. op 11 apr 1944.

 

XXe.         Gerrit Heeden van der, zn. van Gerrit Heeden van der (XIXi)en Cornelia Graveland, geb. te Polsbroek in 1909,

                 Had een Winkel in Kruidenierswaren, voornamelijk zuivelprodukten, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) te Rotterdam op 29 jan 1991,

            tr. (resp. ongeveer 23 en 24 jaar oud) te Polsbroek (te Gouderak Z H) op 16 nov 1932 Aktenummer: 17 met

                Antonia Barendina Palsgraaf, dr. van Dirk Palsgraaf en Elizabet Kool, geb. te Gouderak op 25 nov 1907 Aktenummer: 63,

                ovl. (91 jaar oud) te Noordbergum op 25 jun 1999.

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Elizabeth Heeden van der, geb. te Haastrecht op 9 apr 1933,

           tr. met

                Harry Hofmeester

    

 

XXf.          Cornelia Heeden van der, dr. van Cornelis Heeden van der (XIXp)en Reijertje Bosch van den, geb. te Hekendorp in 1896,

          tr. (beiden ongeveer 25 jaar oud) te Lekkerkerk op 12 mei 1921 Aktenummer: 24 met

                 Jacob Cornelis Slingerland, zn. van Jan Slingerland en Pietertje Damsteeg, geb. te Lekkerkerk in 1896.

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Reijertje Slingerland, geb. in 1925, ovl. (ongeveer 18 jaar oud) te Gouda Leeftijd: 18 op 27 jan 1943 Aktenummer: 3.

 

XXg.         Sander Heeden van der, zn. van Jan Thomas Heeden van der (XIXq)en Metje Elisabeth Bosch van den,

                 geb. te Kamerik en de Houtdijken Utr op 23 feb 1915, ovl. (68 jaar oud) te Nederhorst den Berg op 11 sep 1983,

           tr. met

                 Aaltje Maria Kreuger, dr. van Willem Nelis Kreuger en Heintje Otten, geb. te Weesperkarspel op 1 mei 1920.

                 Verhuist in 1920 naar Nederhorst den Berg.

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Meta Elizabeth Heeden van der, geb. te Nederhorst den Berg op 3 sep 1947.

2.              Jan Thomas Heeden van der, geb. te Nederhorst den Berg op 27 okt 1948, volgt XXId.

                 Uit dit Huwelijk 2 kinderen

                 1. Mattijs Heeden van der is

                 getrouwd met

                 Renata Lots

                 Uit dit Huwelijk 3 kinderen

                1 Myrthe Heden van der

                2.Danique Heeden van der

                3 Judith Heeden van der

 

                2 Simone Heeden van der 

            getrouwd met

                Alan Blommestijn

                waaruit 2 kinderen

               1.  Liam Blommestijn

                2. Gwen Blommestijn

 

 3.              Willem Nelis Heeden van der  geb. 14-02-1951

4.              Hendrikje Theodora ( Henny ) Heeden van der geb 7-8-1952

 

XXh.         Jaantje Heeden van der, dr. van Jan Thomas Heeden van der (XIXq)en Metje Elisabeth Bosch van den,

           tr. met

                 Gijs Hoef van der,

                (Gijs

           tr.(1) met

                  N N).

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.              Adriaan Heeden van der

2.              Adriaan Hoef van

3.              Teus Hoef van der

4.              Netje Hoef van der

5.              Ina Hoef van der

6.              Henny Hoef van der

7.              Gijsbert Hoef van der

 

XXi.          Marie Heeden van der, dr. van Jan Thomas Heeden van der (XIXq)en Metje Elisabeth Bosch van den,

         tr. met

                 Jan Brouwer

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Wim Brouwer

2.              Jan Brouwer

3.              Arnoud Brouwer

4.              Sander Brouwer

5.              Chista Brouwer

 

Generatie XXI

 

 

XXIa.        Elizabeth Heeden van der, dr. van Jacob Heeden van der (XXc)en Geertruida Hendrika Post, geb. te Rotterdam 

                 ovl. te Purmerend

            tr.  te Rotterdam  met

                 Johannes Zwart, zn. van Karel Zwart en Adriana Hardenbol, geb. te Rotterdam

 

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Adriana Zwart, geb. te Rotterdam , volgt XXIIa.

2.              Jacob Zwart, geb. te Rotterdam , volgt XXIIb.

3.              Geertruida Hendrika Zwart, geb. te Amsterdam , volgt XXIIc.

 

XXIb.        Anna Hermina Heeden van der, dr. van Jacob Heeden van der (XXc)en Geertruida Hendrika Post,

                   geb. te Rotterdam , G, ovl.  te Spijkenisse

            tr. met

                  Hendrik Leeuwestein zn. van Hendrik Leeuwestein en Jannigje Waard de, geb. te Sliedrecht , ovl.  te Spijkenisse , begr. te Spijkenisse

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Hendrik Leeuwestein

2.              Truus Leeuwestein

 

XXIc.        Jacob Heeden van der, zn. van Jacob Heeden van der (XXc)en Geertruida Hendrika Post, geb. te Rotterdam op 1 feb 1939,

          tr. met

                 Suzanne Leigje Snayer

                   4 Kinderen Heeden van der.

 

XXId.        Jan Thomas Heeden van der, zn. van Sander Heeden van der (XXg)en Aaltje Maria Kreuger, geb. te Nederhorst den Berg op 27 okt 1948,

           tr. (22 jaar oud) op 29 apr 1971 met

                 Mieke Klomp

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.              Mattijs Heeden van der, geb. op 5 dec 1973.

2.              Simone Heeden van der, geb. op 22 mrt 1975.

 

          Simone Heeden van der   is

          getrouwd met

          Alan Blommestijn

 

         Uit Huwelijk 2 Kinderen

 

      1.   Liam Blommestijn

       2.  Gwen Blommestijn

               

         

Generatie XXII

 

 

XXIIa.       Adriana Zwart, dr. van Johannes Zwart en Elizabeth Heeden van der (XXIa), geb. te Rotterdam , G, kerk.huw. (RK),

                 (gesch. te Wersvershoof)

                 met

                 Harry Jansen

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Michel Jansen

2.              Manuela Jansen

 

XXIIb.       Jacob Zwart, zn. van Johannes Zwart en Elizabeth Heeden van der (XXIa), geb. te Rotterdam , ged. G te Rotterdam,

          tr. met

                  Gijsbertha Lagerburg, dr. van Abraham (Bram) Lagerburg en Gijsbertha Brunt, geb. te Weesperkarspel

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Cindy Zwart, geb. te Wormerveer Zaanstad  volgt XXIIIa.

2.              Richard Zwart geb. te Wormerveer Zaanstad  volgt XXIIIb.

 

XXIIc.       Geertruida Hendrika Zwart dr. van Johannes Zwart en Elizabeth Heeden van der (XXIa), geb. te Amsterdam

          tr. met

                 Arie Bos, geb. te Amsterdam

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Bianca Bos geb. te Purmerend

2.              Arien Bos

 

Generatie XXIII

 

 

XXIIIa.      Cindy Zwart, dr. van Jacob Zwart (XXIIb)en Gijsbertha Lagerburg geb. te Wormerveer Zaanstad

                 één dochter:

1.              Britny Toepoel, geb. te Purmerend Waterlandziekenhuis

 

XXIIIb.      Richard Zwart, zn. van Jacob Zwart (XXIIb)en Gijsbertha Lagerburg, geb. te Wormerveer Zaanstad

             tr. met

                 Jannie Schop

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Tristan Zwart geb. te Assen

 

                

                                Voor reacties mail   j.zwart13@chello.nl

 

                                Terug naar de Hoofdpagina     http://members.chello.nl/j.zwart13/