Deel Genealogie van Hendrick Pietersz Verwer Alias Jonck Heyn of Jonckheyn den Verwer.

 

 

                  

Generatie I

 

 

I.               Hendrick Pietersz Verwer Alias Jonck Heyn of Jonckheyn den Verwer, ovl. in jan 1548,  

                 Not bij Hendrick ; Verwer op den N Z Voorburgwal, denkelijk reeds, in de roode Handt ".

          tr.(1) met

                 Neel Outgersdr, ovl. in jan 1542 Kort voor.

                

             

                 uit het eerste huwelijk drie kinderen.??

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Simon Hendricksz Verwer Jonckheyn, geb. in 1528, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) te Amsterdam op 3 mei 1592, volgt II.

 

                 Hendrick Pietersz Verwer Alias Jonck Heyn of Jonckheyn den Verwer,

           tr.(2) met

                 Trijn Harcken.

 

                 Het tweede huwelijk was kinderloos.

 

                

Generatie II

 

 

II.              Simon Hendricksz Verwer Jonckheyn (Jonkheyn Verwer, Verwer Jonckheyn), zn. van Hendrick Pietersz Verwer Alias Jonck Heyn of Jonckheyn den Verwer (I)

                 en Neel Outgersdr, geb. in 1528, Verwer en Korenkoper op den N Z Wester Voorburgwal bij de Stilsteeg, in de roode Handt ; naast de,

                 ovl. (ongeveer 64 jaar oud) te Amsterdam op 3 mei 1592,

                 Not bij Simon ; Verkozen door de afgevaardigden der schutterijen 27-5-1578.
Overman van den Handeboogdoelen 1558 ; waardijn der Lakenen 1573 ; Hopman van een Vendel stadssoldaten 1578 ; Kapitein der burgerij 1579
.

              .

             tr. met

                 Ael Elbertsdr Goyer.

               

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Maritge Simonsdr Jonkheyn (Jonckheyn), geb. in 1562 Dit moet worden nagekeken !, begr. op 16 okt 1622,

           tr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 29 jaar oud) in 1594 (16 jan 1594) met

                 Simon Jacobsz (Simon,) Rijck de, zn. van Jacob Simonsz Rijck of de Rijck (Heer van Zaffelaer) en Griete Claasdr Hooft,

                 geb. in 1565, ovl. (ongeveer 87 jaar oud) op 10 mei 1652 stierf kinderloos.

                 Not bij Simon ; R 1627 -- 1652.
Comm 1627.
Sch 1628.
Bewindh O Ins Comp 1625.
Regent Rasp- of Tuchthuis 1596 ; Commiss van de Monstering te Amsterdam 1607 1628.
Koopman, lid der Firma Simon de Rijck, Pieter hasselaer en hendrick Hooft ;

                 Woonde op den Singel bij de Romeinsarmsteeg, in den Draeck.
Hij liet een vermogen na van 380.000.
 Symon de Rijck:
Zie het artikel "Het grondbezit van Zymon D'Rijck" van Mr. J. Belonje in het maandblad Amstelodamum jrg. 66, 1979,

                 blz. 105 e.v. en J.E. Elias, "De Vroedschap van Amsterdam 1578-1795", Haarlem 1903, pag. 379 en 380.

                 Deze Symon was de oudste zoon van Jacob Simonsz (de) Rijck, heer van Zaffelaer, kapitein bij de Watergeuzen.

                 Deze Jacob (de) Rijck had een werkzaam aandeel bij de inname van Den Briel op 1-4-1572.
Zie ook: "Jacob Simonszoon de Ryk, treurspel" door Lucretia Wilhelmina van Winter, geb. van Merken,

                 3e druk te Amsterdam uitgegeven bij Wed. G. Warners en Zoon, 1813. Vindplaats: Univ. Bibliotheek Amsterdam.
Een dochter van deze Jacob (de) Rijck, Grietgen of Gertrudt,

                 tr. Amsterdam 20-10-1593

                 Absolon Nicolai (of Claesz.).

                 Uit dit huwelijk: Elisabeth Absolons (ook Absalon),

                 die tr. met

                 Willem Adriaansz. Raap,

2.              Neeltge Simonsdr Jonckheyn,

            tr. met

                 Reynst Pietersz

3.              Grietge Simonsdr Jonckheyn,

           tr. met

                 Pieter Pietersz Neck van

4.              Elbert Simonsz Jonckheyn, geb. in 1564, ovl. (ongeveer 54 jaar oud) op 20 feb 1618, volgt III.

 

 

Generatie III

 

 

 

III.              Elbert Simonsz (Somonsz) Jonckheyn, zn. van Simon Hendricksz Verwer Jonckheyn (II)

                 (Verwer en Korenkoper op den N Z Wester Voorburgwal bij de Stilsteeg, in de roode Handt ;) en Ael Elbertsdr Goyer,

                 geb. in 1564, ovl. (ongeveer 54 jaar oud) op 20 feb 1618,

                 Not bij Elbert ; Koopman op den N Z Wester Voorburgwal bij de Stilsteeg, in de roode Handt ".
Medeoprichter en Bewindh der O Ind Comp 1602, na reeds in 1597 zijne medewerking verleend te hebben tot de tot-standkoming

                 der Nieuwe Compagnie van de Vaart op Oost-Indie, waarvan hij mede-bewinghebber was, en die met de O Ind Comp samensmolt ;

                 N Z Huiszittemr 1603 ; Heemraad van den Nieuwer Amstel 1605 ; Kapt der burgerij 1606.
Not bij Elbert ; Koopman op den N Z Wester Voorburgwal bij de Stilsteeg,in de roode Handt ;,

                 mede oprichter en Bewindh der O Ind Comp 1602, na reeds in 1597 zijne medewerking verleend te hebben tot de tot-standkoming

                 der Nieuwe Compagnie van de vaart op Oost-Indie, waarvan hij mede-bewindhebber was, en die later met de O-Ind Comp,samensmolt ;

                 N Z Huiszittenm 1603 ; Heemraad van den Nieuwer Amstel 1605 ; Kap der Burgerij 1606.

         tr. (resp. ongeveer 27 en 28 jaar oud) (1) op 3 feb 1591 met

                 Claesje Sijs (Claesgen, Chijs) Overlander. (Chijs), dr. van Claes Overlander en Trijntge Claesdr Chijs, geb. op 4 apr 1562,

                 ovl. (36 jaar oud) op 30 apr 1598.

 

                              Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Maria Jonckheyn, ged. te Amsterdam op 3 feb 1596 N K, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) op 22 aug 1655,

           tr. (resp. ongeveer 19 en ongeveer 27 jaar oud) te Amsterdam op 20 sep 1615 met

                Jacob Willems (Willemsz) Hooft, zn. van Willem Pietersz Hooft en Gierte(Geertruid) Hendricksdr Haeck,

                geb. te Amsterdam in 1588, Koopman op de Herengracht;

                 Regent Aalmoezeniersweeshuis 1619 ;

                 Regent Leprozenhuis 1625--1654, ovl. (ongeveer 50 jaar oud) te Amsterdam op 4 mei 1638 N K, begr. te Amsterdam op 4 mei 1658 N K.

                 Not bij Jacob ; Koopman op de heerengracht ; Regent Aalmoezeniersweeshuis 1619 ; Regent leprozenhuis 1625--1654 ;.

 

                 Hadden 5 kinderen.??  Uit dit huwelijk 2 dochters.

 

                 Elbert Simonsz (Somonsz) Jonckheyn,

             tr. (resp. ongeveer 38 en ongeveer 22 jaar oud) (2) te Amsterdam op 25 aug 1602 met

                 Lijsbeth Buyl van, dr. van Willem Buyl van en Trijn Claes Gerritszoondr Grooff, geb. in 1580, begr. op 3 aug 1604.

               

 

                 Elbert Simonsz (Somonsz) Jonckheyn,

            otr. (ongeveer 44 jaar oud) (3) op 12 aug 1608 Na, tr. te Vlissingen met

                Adriana Coolen, dr. van Jan Lambertsz Coolen.

                 Not bij Adriana ;.
Zij hetr met Hans Rombouts, wedr van Susanna Nicquet
.

 

                 Uit dit huwelijk 2 dochters:

1.              Alida Jonckheyn, ged. op 4 aug 1609, ovl. Leefde ze nog Okt 1677,

         tr. (resp. ongeveer 16 en ongeveer 25 jaar oud) op 17 feb 1626 met

                Mr Wilhem (Willem) Ruytenburgh Van(Ruytenburgh), zn. van Pieter Gerritsz Ruytenburgh en Aeltgr Pietersdr,

                ged. op 13 aug 1600, ovl. (ongeveer 31 jaar oud) in 1632 Waarschijnlijk te den Haag.

                 Notitie bij Wilhem ; Heer der stad Vlaardingen en Vlaardinger Ambacht, Babberspolder,

                 Nieuwenhoorn, Nieuwe Goote, Oud en Nieuw-Krayertspolder en het Brielsche Nieuwland.
R. 1639-1652.
Sch 1641.
Luit der burgerij 1642 ( of vroeger) Kapt 1646 ( of vroeger.
Woonde bij zijn huwelijk op den O.Z, Achterburgwal, in Ruytenburgh "".
de laatste jaren van zijn leven woonde hij denkelijk in Den Haag.
no 146
.

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen.

2.              Adriana Jonckheyn, geb. op 15 feb 1615, ovl. (41 jaar oud) op 24 mei 1656,

           tr. (resp. 17 en 20 jaar oud) op 3 aug 1632 3e keer met met

                 Mr Reynier Pauw, zn. van Dr Adriaen Pauw en Anna Ruytenburgh, geb. op 5 mei 1612, ovl. (40 jaar oud) op 17 dec 1652,

                 begr. te Heemstede.

                 Not bij Reynier ; Heer van Nieuwerkerk, Zuid-Schalkwijk en Vijfhuizen.
Had hoewel hijzelf geen koopman was ; zijn uitgebreid vermogen meest in Amsterdanse particuliere Handelsondernemingen gestoken ;

                 uit dien hoofde verrekende hij o.a. over t'Jaar 1645 met de Wisselbank te Amsterdam een bedrag van f 1.188.000 ;

                 hij woonde in 1632 te Ansterdam, in de Spinhuissteeg, en liet zich door Philips Vingboons het landhuis, Westwijck :

                 in de Purmer bouwen ; bailluw en Dijkgraaf van Amstelland 1651.

                 Uit dit huwelijk 2 dochters.

 

                


 

 

                                                             Voor reacties mail naar j.zwart13@chello.nl

 

                                                  Terug naar de Hoofdpagina  http://members.chello.nl/j.zwart13/