Genealogie van Jan Marcken van op 't Water.

 

 

                      

 

Generatie I

 

 

I.               Jan Marcken van op 't Water,

                 Not bij Jan : Zeepzieder op 't Water, in den blinden Ezel ; Regent O L vrouwengasthuis 1533.

                 één zoon:

1.              Jacob Jansz Marcken van, geb. in 1496, begr. op 7 apr 1561, volgt II.

 

 

Generatie II

 

 

II.              Jacob Jansz Marcken van, zn. van Jan Marcken van op 't Water (I), geb. in 1496, begr. op 7 apr 1561,

                Not bij Jacob : Alias Jacob Jansz Roel, in den blinden Ezel ".

           tr. met

                Dieuwer Gerritsdr

                

 

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.              Cornelis Jacobsz Marcken van, ovl. in mrt 1563, volgt IIIa.

2.              Giert Jacobsdr Marcken van,

          tr. met

                 Jan Simonsz, ovl. te Amsterdam op 27 mei 1586.

                 Not bij Jan ; R 1578--1586 ; verkozen door de afgevaardigden der Schutterijen 27 mei 1578 ;

                 Kapitein van een Vendel Geeligeerde burgers 1572 ; Overman van den Voetboogdoelen 1578.
Was eerst, Lonsvaerder 'of, Engelsvaerder ( d.i. handelaar op Engeland ) in 1569

                 en '70 wonende op den Zeedijk ; bij zijn overlijden, bierschoyer op de Colck ;, in den gulden Waghen "

3.              Gerrit Jacobsdr Marcken van,

                 Not Bij Gerrit ; woonde op de, Wintmolen zijde bij de vrouwen cappelle "naast, onser vrouwen gasthuys ".

           tr. met

                 Marij Adamsdr Meeus, ovl. in sep 1555 kort voorNot bij marij ;, in de Fortuyn ". .

4.              Jacob Jacobsz Marcken van, ovl. in jan 1564 kort voor,

           tr. met

                 Griete Willem Hugenzoonsdr

                 Not bij Jacob ; woonde op den Zeedijk bij de O Z sluis, in den zwarten Hooren ".

5.              Aeff Jacobsdr Marcken van,

             tr. met

                 Warnar Enrst Bassen van.

6.              Nies Jacobsdr Marcken van, volgt IIIb.

7.              Diewer Marcken van, volgt IIIc.

 

 

Generatie III

 

 

IIIa.            Cornelis Jacobsz Marcken van, zn. van Jacob Jansz Marcken van (II)en Dieuwer Gerritsdr, korenkoper te Amsterdam, ovl. in mrt 1563,

           tr. met

                Haesgen Amelgersdr Rijswijck van, dr. van Amelger Henricksz Rijswijck van en Catharina Jacobsdr Royen van Schadebroeck van

                begr. te Oudewater in 1594.

                 Woonde te Oudewater

                 Vermeld 1574.
Vermeld 1576.
1574, voor 9 april In haar rekest vermeldt Aeltgen Amelgersdr. vanRijswijck(IIIb) dat zij zich te Utrecht bij haar zustersdochter

                 wilde vestigen en nu ten huize van Cornelis van Voort woont.
1576, april 5. zie onder IV
.

 

                 Zie ook  http://members.chello.nl/j.zwart13/de_afstammelingen_van_hendrick_j.htm

 

 

                 Uit dit huwelijk 2 dochters:

1.              Elisabeth Cornelisdr Marcken van, begr. te Oudewater op 10 apr 1618, volgt IV.

2.              Margriet Cornelisdr Marcken van,

            tr.   wellicht.    met

                Cornelis Voort.

              

 

IIIb.            Nies Jacobsdr Marcken van, dr. van Jacob Jansz Marcken van (II)en Dieuwer Gerritsdr,

          tr. met

                 Jan Simonsz, zn. van Simon Dircksz en Marij Gijsbertsdr, ovl. voor 1576.

 

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Lijsberth Jansdr, begr. te Amsterdam op 14 nov 1569 O K,

           tr. met

                Joachim Prubbernagel, zn. van Andries Prubbernagel en Wendel Prubbernagel, geb. te Sonde [Duitsland] in Pommeren,

                ovl. te Emden [Duitsland] voor jun 1576,   

                Not bij Joachim ; stierf in ballingschap te Emden.  Lakenkoper te Amsterdam in de Warmoestraat, in t'Hof van Pommeren '.   

                (Joachim

          tr. (2) in 1571 met

                 Hillegond Laurensdr Neck van, dr. van Laurens Simonsz Neck van en Aeghje Fransdr).

             
 

 

IIIc.                             Diewer Marcken van mogelijk kind van. dr. van Jacob Jansz Marcken van (II)en Dieuwer Gerritsdr

                                tr. met

                                   Pieter  Cornelisz

 

                                  Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Machtelt, ged. te Amsterdam op 12 sep 1632

                 kind

                 vader Pieter Cornelisz

                 moeder Diewer van Marcken

                 doop 12 september 1632

                 religie Hervormd, Nieuwe kerk

                 bron 41 p.209.

2.              Henrick, ged. te Amsterdam op 20 jan 1636

                 kind Henrick

                 vader Pieter Cornelisz

                 moeder Diewertje van Marcken

                 doop 20 januari 1636

                 religie Hervormd, Nieuwe kerk

                 bron 41 p.421,

           tr. met

                 Rachel Rooij de

                  Uit dit huwelijk 3 kinderen.

 

Generatie IV

 

 

IV.             Elisabeth Cornelisdr Marcken van, dr. van Cornelis Jacobsz Marcken van (IIIa)(korenkoper te Amsterdam,) en Haesgen Amelgersdr Rijswijck van

                 begr. te Oudewater op 10 apr 1618,

           tr. met

                 Andries Aller van werd Poorter van Oudewater 1578, zn. van Mr. Adriaen Aller van en Maria Broeckhoven. van,

                geb. te Utrecht in 1550, werd poorter van Oudewater 1578, brouwer in 't Gecroonde Ossehooft aan de Hallebrug te Oudewater,

                secretaris van Papekop en Diemerbroek 1577--1603, schepen van Oudewater, 1585, 1593, 1597, begr, ald.28 okt, 1609.

                Brouwer in 't Gecroonde Osehooft aan de Hallebrug te Oudewater, secretaris van Papekop en Diemerbroek 1577.1603.

                 1618, Trouwt Andries van Aller, geb. Utrecht ca. 1550/'51.
1576, april 5, Margriet Cornelisdr. van Marcken transporteert op Andries van Aller de helft van een rente uit een huis te Amsterdam,

                 waarvan de andere helft van Andries is (GAU, NA 001a001; vriendelijk mededeling van de heer W.A. Wijburg ).
1575, nov. 2. Nadat Mr. Adriaen van Aller op 25 okt. te Mechelen is overleden compareert zijn weduwe.

                 Joffr Bertha Gerritsdr. van Schadenbroeck, voor notaris S. van Hamersveld te Utrecht. Adriaen had zes

                 voorkinderen en twee nakinderen (GAU, NA 001a001 f. 180 ) Zij ziet af van de nalatenschap en gaat daarom met haar twee kinderen

                in het Bartholomeusgasthuis.Vervolgens compareren Andries en Elisabethvan Aller, kinderen uit het eerste huwelijk, die eveneens van de nalaten-schap

                 afzien.

                 De Stiefmoeder van Andries van Aller. Bertha Gerritsdr. van Schaden-broeck was een volle nicht van de onder 111a t/m 111e genoemde partijen personen.
1587, mei 31. Andries van Aller, oud 36 jaar, was in 1577 secretaris van Diemerbroeck (RAU, RA 253-3)1603, okt. 1. Andries van Aller, secretaris van Papekop en

                  Diemerbroek,zegelt. Wapen: een ossekop, helm en helmteken. Zegel geplet (RAU, Onr. 1475.).
1613, nov. 12. Mairten Cornelisz. van Voorstadt en Adriaen Jacobsz.Balbiaen, kooplieden te Delft, machtigen Thomas Claesz,

                 bode en procureur te Oudewater, om van Elisabeth Cornelisdr. van Marcken, weduwe van Andries van Aller, en haar zoon Jan van Aller,

                 brouwers in 't Ossehooft te Oudewater, betaling te eisen van 164 gld. 7St. als rest van 3 last Franse Mout (GA Delft, NA nr. 1577 ).
1617, aug. 26. Elizabeth Cornelisdr. van Marcken, weduwe van Andries van Aller haar inboedel en brouwernering

                 (ARA< NA Woerden nr 8499 )1618, febr. 14 Elysabeth Cornelisdr. van Marcken, wed. van Andries van Aller, met Jan van Aller haar zoon,

                 samen brouwende in de brouwerijt Ossehoofd, geven procuratie ( GAU, Na 006a002 ).
Was tijdens de inname van Oudewater (1575) ald.
Vermeld 1585.
Uit dit huwelijk:
was Dirk van Aller peet over kinderen van zijn broer Jan, zie Huyinck van Papendrecht, a.w. blz. 111 en 112.

                 waarschijnlijk heeft ook de volgende akte op hen betrekking.
1617 juni 16. Pieter Maertnesz. van de Hoochkamer( zie daarvoor onderIIId ) machtigt zijn zwager Cornelis Fransz. Wittecop om van Dirk vanAller,

                  koopman te Coninxbergen in Pruissen aan te nemen zekere rekening die hij bij Van Aller uitstaande heeft wegens op 16 okt bij een Amsterdamse

                  schipper ingescheepte fusteinbombazijn (RAU, NA OR001a001, notaris jan Andriesz Van Aller. Amel Henricksz, van Rijswijck.oud-burgemeester,

                  tekent als getuige.

                
Geboren in Utrecht rond. 1550.

                 Hij werd een burger in Oudewater 1578 en was de eigenaar van de brouwerij 't Gecroonde Ossehooft "in Hall Gebruik van Oudewater.

                 Hij was ook secretaris van Papekop en Diemerbroek (1577-1603 -) en loco-burgemeester van Oudewater.

                 Hij beseglede in 1587 een document met de familie wapens, met ox hoofd. Begraven 28 Oktober 1609.

                 Echtgenoot van Elisabeth Cornelisdochter van Marcker, dochter van graan handel in Amsterdam

                 Cornelis van Jacobszoon Marcker en Haesgen Amelgersdochter van Rijswijck.

                 Ze was een getuige op diens zoon Jans huwelijk in 1610. Begraven in de 10e Oudewater April 1618..

 

                 Uit dit huwelijk 3 zonen:

1.              Theodorus Aller van.

                 Theodorus.

                 Neef Willem van Aller in 1650 hebben gedoopt haar zoon Theodorus schrijft hij dat de jongen is vernoemd naar zijn vader overleden broer.

2.              Jan Andriesz Aller van, geb. te Oudewater op 24 jun 1589,

                 Geboren in Oudewater 24 Juni 1589. Hij nam de brouwerij " 't Gecroonde Ossehooft" in Hall Gebruik van Oudewater nadat zijn vader.

                  Hij kreeg koninklijke goedkeuring door de notaris 8 / 6 1616.

                 De eerste twee jaar had hij de praktijk in de Wijngaardstraat in Oudewater, maar in het voorjaar van 1618 verhuisde hij naar

                 Hang het op de markt in Rotterdam, waar hij een notaris aan zijn dood.

                 Hij overleed op de 10e Oktober 1651 in Rotterdam en werd begraven door zijn vader en grootvader kerk in Oudewater 14e Oktober.

                 Zijn grafsteen, die nog steeds bestaat in de kerk verdieping,

                 draagt het busje allemaal coat-race van wapens, met ox hoofd.

                 Getrouwd 28 Augustus 1610 in Leiden met Florentina van Craecken van der Laen, dochter van

                 Willem van Craecken van der Laen in Leiden en Margriete Simonsdochter Byman (-1603).

                  Geboren in Leiden 29 Oktober 1593 en overleed in Middelburg 16e September 1652.

         otr. te Leiden op 3 aug 1610, tr. (resp. 21 en 16 jaar oud) te Leiden op 28 aug 1610 met

                 Florentina Craecken van Laen van der, dr. van Willem Craecken van Laen van der en Margriete Simonsdr Byman

                 geb. te Leiden op 29 okt 1593, ovl. (58 jaar oud) te Middelburg op 16 sep 1652.

                 Uit dit huwelijk 18 kinderen.

3.              Dirck Andriesz. Aller van, geb. in 1617, Koopman in Konigsberg Pruisen

                 vermeld 1612 en 1624.

                 Dirk Andrieszoon van Aller, werd herhaaldelijk Genoemd als doopgetuige voor de broer Jans

                 en de kinderen die in 1617 als een kruidenier in Königsberg in Pruisen.

 

                Zie ook http://members.chello.nl/j.zwart13/Aller.htm

 

 


 

 

                                                                     Voor reacties mail naar j.zwart13@chello.nl

 

                                                      Terug naar de Hoofdpagina  http://members.chello.nl/j.zwart13/