Melis Janszn

 

                                                                   Basis gegevens uit het onderstaande boek

                                                    ,,Drie eeuwen van der Heede,s in het oosten van Holland"

                                                     Jacob van der Hee uit Bodegraven Stamboom  door  Nico Plomp

                                                      En aanvullingen uit Not Digitaal  Archief   Rotterdam en Utrecht

 

 

                                        

                                       

                                        Genealogie van Melis Janszn.

 

 

Generatie I

 

 

I.               Melis Janszn, geb. in 1350, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) in 1417,

            tr. met

                 N N

 

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Hendrick Meliszn Moordrecht van, geb. in 1385, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) in 1445, volgt II.

2.              Mechteld Melisse

3.              Lijsbeth Melisse, geb. in 1380.

4.              Aleid Melisse, geb. in 1380.

5.              Melis Meliszn, geb. in 1380.

 

Generatie II

 

 

II.              Hendrick Meliszn Moordrecht van, zn. van Melis Janszn (I)en N N, geb. in 1385, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) in 1445,

           tr. met

                Odele, geb. in 1395.

 

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.              Jan Amelger Hendrickszn ( Rijswijck ), geb. in 1420, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) in 1487, volgt III.

2.              Melis Hendrickszn Moordrecht van, geb. in 1425.

 

Generatie III

 

 

III.             Jan Amelger Hendrickszn ( Rijswijck ), zn. van Hendrick Meliszn Moordrecht van (II)en Odele,

                 geb. in 1420, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) in 1487,

           tr. met

                N N

                 Uit dit huwelijk ιιn zoon:

1.              Hendrick Jan Amelgersz Rijswijck van, ovl. voor 10 mei 1515, volgt IV.

 

Generatie IV

 

 

IV.            Hendrick Jan Amelgersz Rijswijck van, zn. van Jan Amelger Hendrickszn ( Rijswijck ) (III)en N N,

                Schepen van Oudewater, ovl. voor 10 mei 1515,

            tr. met

                 N.N..

                 Hendrick Jan Amelgersz Rijswijck van.
Na overlijden van zijn vader beleend met Willeskop bij Montfoort 1487.
Zie voor zijn voorgeslacht Maandblad, De Nederlandse Leeuw ‘’.
51 ( 1933 ) k. 6 en 7 en Ons Voorgeslacht 37 ( 1982 ).
534, waarin ook bovengenoemde beleningen.
De van Rijswijcks worden in de 16 e Eeuw veelal nog zonder familie-naam vermeld.

                Zij zegelden met drie klimmende leeuwen. Met hetzelfde wapen zegelde ook Heinrick Gerytsz.

                Op 2 aug 1506 als schepen van Oudewater met zijn medeschepen Heinrich Amelgersz.
Mogelijk was Heinrick Gerytsz. een neef van Heinrick ( Jan ) Amelgersz.

                 En een zoon Geryt Henricksz, poorter van Oudewater in 1485 en zegelend met hetzelfde wapen in 1495 en 1504

                (RAU. OM nrs 1483 ( 1485 ), 1422 ( 1495 ) en 1479 (1504 ) en Archief Kalanderbroederschap Ouderwater nr 5 (1506 ).

 

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Heynrick Heynrick Amelsz. Rijswijck van.

                 voor wie in 1489 een lijfrente werd gekocht van de stad Gouda Utrecht (GAU, t.a.p.)

                 Akte inv.nr. U71a1, aktenr. 3, d.d. 02-09-1664

                 Aktesoort Huur en verhuur

                 Notaris H. VAN CAPEL, UTRECHT

                 Uittreksel:

                 Naam eerste partij: Johannes de Jonck

                 Beroep eerste partij: bedienaer des goddelycken woorts

                 Woonplaats eerste partij: Hermelen

                 Naam eerste partij: Henrick van der Nipoort

                 Woonplaats eerste partij: Utrecht

                 Naam tweede partij: Henrick van Ryswyck

                 Woonplaats tweede partij: Utrecht

                 Soort onroerend goed: nieuwe getimmerde huysinge

                 Ligging onroerend goed: wz Lynmerkt, hoeck Botterstraet

                 Gerecht onroerend goed: Utrecht.

2.              Alyt Heynrick Amelsdr, ovl. voor 28 aug 1568, volgt Va.

3.              Goelt Heynrick. Heinricsdr Rijswijck van

                 Not bij Goelt

                 Kreeg in 1489 eveneens een lijfrente Vermeld te Oudewater 1558

                 In 1558 had zij te Oudewater een huis in het Gommiger vierendeel en een lijfrente ten laste van de stad (ARA, Staten van Holland voor 1572 nr 1070 ).

4.              Jonge Alijt Heynrick Rijswijck van, geb. te Oudewater in feb 1489, ovl. (ongeveer 96 jaar oud) in 1586.

5.              Amelger Henricksz ( Rijswijck van ), ovl. voor 11 mei 1535, volgt Vb.

 

 

Generatie V

 

 

Va.           Alyt Heynrick Amelsdr, dr. van Hendrick Jan Amelgersz Rijswijck van (IV)(Schepen van Oudewater) en N.N,

                ovl. voor 28 aug 1568,

           tr. (Cornelis ongeveer 20 jaar oud) in 1500 met

                 Not bij dat huwelijk.

                 Dit echtpaar vestigden zich te Gouda, waar zij enkele huizen in eigendom verwierven. Een huis aan de markt liet.

                 zij na aan het Catharinagasthuis. Aan de St-Janskerk schonken zij een gebrandschilderd glas ( nr 46 ) met een.

                 afbeelding van de apostel Jacobus de jongere en hun familiewapens: hij: in zilver een zwarte dorre boom, zij :

                 in zilver driegekroonde zwarte leeuwen. Zij lieten twee zonen na. Hun parenteel is gepubliceerd door Dr.C.J.

                 Matthijs. De takken van de dorre boom: genealogie van de Goudse familie Van Hensbeeck. Z.pl z.j. ( Gouda. 1976 ).

                 Zie ook: C.J. Matthijs. Schenkers van enkele Goudse Glazen.Alphen aan de Rijn. 1979. blz. 4 – 6 en 28---29.

 

                 Cornelis Dircksz Hensbeeck van, zn. van Dirck Jansz Hensbeeck van en Dieuwer N.N,

                 geb. circa 1480, ovl. ovl. tussen 11-5-1535 en 26-3-1537.

                 Voor Alijt werd in 1489 een lijfrente gekocht van de stad Gouda.

                

               

 

Vb.           Amelger Henricksz ( Rijswijck van ), zn. van Hendrick Jan Amelgersz Rijswijck van (IV)

                 (Schepen van Oudewater) en N.N., schepen van Oudewater 1522, ovl. voor 11 mei 1535,

                 Amelger Henricksz, ( Van Rijswijck).
beleend in I Willeskop 1515.
vermeld1527.
1515 en 1535: Ons voorgeslacht t.a.p.: 1527: RAU, HM, R 767.
De naam van de vrouw is ontleend aan manuscript genealogen in het dossier Van Ruyen. CBG.

                 Zij moet een dochter zijn van Jacob Gerytsz. Van Roen die na koop. in 1511 werd beleend met de hofstede

                 Schadenbroeck en 20 morgen land in het kerspel Woerden (op tournoysveld).
Later droeg hij het leen op ten behoeve van zijn oom Gerrit Jacobsz. van Royen die er in 1529 mee werd beleend.
Daarna ging het in 1540 na verkoop over op Dierick Ulricksz ( Maris, blz. 445 ) Gerrit zal de vader zijn van

                Jacobus Scadenbroeck uit Woerden, die 4 dec 1522 student werd te Leuven (Schillings III blz 688 ).
Volgens zoeven genoemde handschriften waren de kinderen van Jacob Gerritsz. Van Royen van Schadenbroeck en Elisabeth Hendriksz.:

                 Jan, kanunnik van St-Pieter te Utrecht, Willebrord (waaruit Roelof, bekend geworden als Prof, Rudolphus Snellius van Royen en Marrichje,

                 trouwt Jan Jansz Screvel ) Cornelis.Mechteld, gehuwd met Jacob Peters, Alid, gehuwd met Franck van Rumst, Catharina,

                 gehuwd met Amel Hendricksz. van Rijswijck ( waaruit Hendrick Amelsz.

                 De jonge.Clara, gehuwd met Pieter van der Hee, Ael, gehuwd met Willem Huygens van Zuylen---lees:Zwieten --- en Haesgen ).

                 Elisabeth, gehuwd met Jan Trompers (waaruit Jacob, Jacob, Marrichge en Elisabeth ) en eerdergenoemde Gerrit,

                 gehuwd met Maria van Vreeswijk (waaruit Joachim, raad in de vroedschap van Utrecht 1565. Haesgen,

                 gehuwd met Claes Merckes van der Meulen, Anna, gehuwd met Anthony Wijnands uit Medemblik.
Beertgen gehuwd met Adriaen van Aller, ouders van Gerrit en Marie van Aller. Jacobus, bovengenoemd, jong gestorven in 1553 ‘’ (sic) en.
Gerardus, eveneens, jong gestorven in 1558’’).
Een van de handschriften zegt dat in de huwelijkse voorwaarden van Joachim van Schadenbroeck uit 1551

                 de naam van zijn moeder in plaats van zijn van Van Vreeswijk luidt Van Breukelen.

                 Dat wordt bevestigt uit een andere bron. Het Utrechtse lijfrenteregister uit 1543 (GAU. Blz 21 )

                 vermeldt een lijfrente op Joachim, zoon van Maryghen Reyer Jansdr en wijlen Geryt Jacobss van Schadebroick,

                 het leenregister van de heren van Culemborg (RAG. Nr. 4776 f. 6, land te Jaarsveld ) vermeldt dat Joachim van Schadenbroeck in

                1558 werd beleend, zijn moeder Marijken Reuer Jansdr. In 1547, haar vader Reyer Jansz. Van Broeckel, gehuwd met Adriana Jansdr, in 1`519.

                Uit Joachim van Schadebroeck, die huwde met Mechteld van Cronenburg Stevensdr, vijf kinderen.

                Zie voor hun nageslacht een handschrift in het dossier Van Royen bij het CGB, waarin met name de parenteel

                van een van de afstammelingen, Adriana Margaretha de Bruijn, ( 1707 --- 1746 ) en haar echtgenoot Cornelis Hoevenaar ( 1698 --- 1761 )

                tot in de 19 e Eeuw is uitgewerkt.
1588 okt. 15 en 1562 aug 7 Trijntgen Amelger Heynricxweduwe bezit het voormalige pastoorshuis met de kamertjes

                 daaraan annex in het Gommiger Vierendel te Oudewater. Voorts twee huizen in het Twijstratervierendeel (ARA< Staten van Holland nr 1070 en 1393 ).

                 geen kinderen.

 

                 Amelger Henricksz ( Rijswijck van ),

           tr. met Catharina Jacobsdr Royen van Schadebroeck van,

                 dr. van Jacob Gerritsz Royen en Elizabeth Hendriksdr, ovl. na aug 1562.

 

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Heer Dirck (Theodorus Aemilius) Amelgersz Rijswijck van, ovl. voor 26 okt 1574.

                 Dirck (Heer) (Theodorus Aemilius) Amelgersz,

                 student te Leuven 22 juni 1529, subdiaken 1535, priester te Oudewater, door heer Jan van Woerden van Vliet nog tijdens zijn

                 studie in Leuven begiftigd met de vicarie van de H. Maagd Maria ald. Lid kalandarbroederschap ald.

                 Ging in 1566 over tot de, nieuwe leer ‘’ verbleef daarna te Parijs, Leuven, Keulen, in 1574 te Utrecht, was daar leermeester van

                 Jacob Hermansz. uit Oudewater ( de latere hoogleraar te leiden Arminus )

                 De streek tussen de Lek en Ijssel heeft ook talrijke mensen voortgebracht onder wie Jacobus Arminius, geboren in 1559 in Oudewater

                 Het theologische conflict met zijn opponent Gomarus bracht de nog jonge republiek aan de rand van een burgeroorlog

                 Arminius geloofde dat over het toekomstig lot van de mens wordt beslist tijdens diens leven op aarde, terwijl Gomarus

                 geloofde in voorbeschikking vanaf de schepping

                 Gomarus kreeg uiteindelijk gelijk van de Dordtse synode die besliste over het lot van derekkelijken en de preciezen

                 1529 Schillings dl. IV blz 22 nr. 73, Theodoricus filius Amelgeri Henrici de Houdewater, laicus, Trajecten. Dyocesis ‘’

                 1535 : Ons Voorgeslacht ( 1982 ) blz 534 : vicarie: BGBH 2 ( 1874 ) blz 162: kalanderbroederschap Oudewater:

                1566--- 1574 BGBH 2 (1874 ) blz : NNBW 1 ) 1911, kol 42

                 1557, sept 18 Heer Dirck Amelss geeft aan de H.G.Armen te Oudewater rentebrieven ter waarde van 100 Pond,

                 ten behoeve van de armen te Oudewater, waarbij behoeftige leden van zijn familie voorrang zullen hebben ( BGBH 14, 1887, blz 248 )

                 1585 jan. 19 Burgemeesters en schepenen van Oudewater oorkonden dat compareren, Aeltgen Amelisdochter mit Jacob Willemss

                 haar zoon en gecoren voocht in deser saecke, Leytgen Amelisdochter mit Andries van Aller haer neeff ende gecoren voocht in deser saecke,

                 Haesgen Amelisdochter mit Andries van Aller haer swager ende gecooren voocht in desen,

                Jan Pieterss van der Heede ende Maerten Adriaensz. Elcx voor haer selven ende Jan Pieterss hem sterck maeckende voer

                 Pieter Pieterss van der Heede zijnen broeder woenende tot Leijden ende voer Andries een zoon ende Margareta een dochter

                 van Amel Pieterss van der Heede zijn broeders kynderen.

                 Claertgen Hendricksdochter den ouden voer haer selven mit Jan Pieters voornoemt haer gecoren voocht ende voorz

                 Claertgen mit handen voornoemt haer sterckmaeckende voor Amel Henrickss ende Elijzabeth Henricksdr haer

                 broeder ende suster in deser saecke,

                 Willem Henrickss ende Cornelis Claess elcx voor huer dselve huer sterkmackende voor Willem Rutgers haer swager in

                 deser saecken, altsamen erffgenamen in de voors. Qualite van heer Dirck Amelgerss van Rijswijck’’

                 Zij machtigen Huych Willems, poorter te Oudewater, namens hen de rentebrieven van heer Dirck te verkopen

                 (GAU, Bewaarde archieven II nr. 1620 f. 190 v. 191 v.)

                 1585, maart 5. Huich Willemsz. Draagt voor het gerecht van Utrecht krachtens bovengenoemde

                 procuratie een jaarlijkse losrente van 35 gld. 10 st. uit een hoofdsom van 638 gld. Over aan het Bartholomeusgasthuiste.

2.              Hendrick Amelgersz Rijswijck van, ovl. op 26 okt 1574, volgt VI.

3.              Aeltgen Amelgersdr Rijswijck van,

         tr. met

                 Willem Huygensz Swieten van, ovl. te Oudewater in apr 1574.

                 Vermeld 1574 en 1585.
not bij Aeltgen.
1574, voor 9 april. Rekest van Aeltgen. Willem Hugenss weduwe aan.
don Fernando de Lannoy, graaf de la Roche, stadhouder, gouverneur en.
kapitein-generaal over Artois, Holland, Zeeland en Utrecht (ARA ).
Heereman van Zuydtwijck nr. 2498 ).
1574, aug. 3. Verklaring door Jacob Wijnen, commandeur te Oudewater,oud 42 jaar, en Elbert Jacobsz, Speyer, oud 61 jaar,

                 priester, ten verzoeke van Andries van Aller, dat Aeltgen Amelisdr, weduwe van Willem Hugensz.die

                 zij te Oudewater vele jaren hebben gekend, daar steeds de katholiekereligie onderhouden heeft (GAU< NA, nr 001a001. not. S. van Hemersveld).
1579, okt. 5. Aeltgen Amelis voor haarzelf en voor haar mede erfgena-men van Catrijn Melis, haar moeder, die het recht had van

                 de erfgenamenvan Jacob Gerritsz, haar vader, impetrante, versus Ghijsbert Henricksz. alias Gijsoom, Marrichgen secretaris

               . Cornelis Jan Melis, als procuratie hebbend van Thonis van Royen, samen eigenaren van 7 1/2 morgen

                 landop Heeswijk (RAU, RA nr 154 dl. 3. vriendelijke mededeling van Ds. M.S.F.Kemp ).
1580, maart 9. Huych Willemsz, oud-burgemeester van Oudewater,namens zijn moeder Alijtgen Amelsdr. (RAU, RA, OW ).
1583, maart 23. Aeltje Amelisdr, weduwe van Willem Huygen, wonende te Oudewater, versus Gijsbert Henricks en

                 Marrichge Swer Harmen van de Polisdr, weduwe van wijlen Jacob Anthonisz. secretaris van Montfoort.

                 Impetrante treedt op voor zichzelf en voor de erfgenamen van CathrijnAmelis haar moeder die het recht had van

                 haar vader Jacob Gerritsz. Het betreft 7 1/2 morgen in een weer van 12 morgen aan de IJssel (RAU,RA nr. 188 dl. 11,

                 vriendelijke mededeling van Ds. M.S.K.Kemp).

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen.

4.              Leytgen Amelgersdr Rijswijck van, ovl. te Gouda op 24 dec 1602,Leytgen is vermeld 1585.

           tr. in 1552 ?? met

                 Jan Jacobsz. Rosendael, zn. van Jacob Pieter Volpertsz Rosendael van (Schepen en raad en burgemeester van Gouda)

                 en Catharina Jansdr Crimpen van

                 Jan was schepen te Gouda 1550 - -- 1562, raad in de vroedschap, burgemeester als 1569.. 1581,

                 secrete raad van de Prins van Oranje, gecommitteerde ter Staten van Holland, door de koning van Frankrijk tot ridder geslagen.
inventarisnummer77611.
inhoud Portret van Jan Jacobsz. van Rosendael, schepen van Gouda tussen 1550 en 1562 en burgemeester tussen 1569 en 1581,

                 en portret van zijn vrouw Lydia Amelisdochter van Rijswijk.

                 Portretten gedateerd 1552 en toegeschreven aan de schilder Cornelis van der Goude (1510-155?).
techniekorigineel.
Zie voor bijzonderheden omtrent dit echtpaar en hun afstammelingen E.B.F.F. Wittert van Hoogland, Genealogie van het geslacht Van Rosendael'',

                 in: Genealogische en Heraldische Bladen 1 (1906 ), blz 339---361; Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek dl. IV k. 1168--1169

                 en dl. III k. 1095---1097; Ons voorgeslacht 38 (1983), blz. 180--181; C.J.Matthijs,

                 De grafkapel van Aemilius Cool in de St. Janskerk te Gouda''.in; Gens Nostra 29 (1974) blz. 328--337;

                 C.J. Matthijs, Schenkers van enkele Goudse Glazen. Alphen aan den Rijn, 1979, blz 9--13; C.C.Hibben.

                 Gouda in Revolt. Particularism and Pacifism en the Revolt of theNetherlands 1572---1588. Utrecht, 1983, 1963

                ( met literatuur opgave).
Vermeld 1585
.

5.              Claertgen Amelsdr Rijswijck van, ovl. voor 1585,

           tr. circa 1540 met

                  Pieter Andriesz Hee van der, zn. van Andries Jansz Heede van der en Geertruyt Pieter Volpertsdr Volpertszoon,

                  Lid van de stedelijke raad 1564,

                 schepen van Oudewater 1545 en 1555, lid van de stedelijke raad 1564,

                 eigenaar van een huis te Oudewater en van land op Bulwijk, begr. te Oudewater in 1573.

                 Pieter werd vermeld 1543---1564.
Eigenaar van een huis te Oudewater en van land op Bulwijk, begr.
In 1858 de oudste zoon.
1543, Mei 28. Pieter Andriesz. van der Hee betaalt de Tiende Penning voor een huurhuis in het Leeuweringervierendeel te Oudewater.
1545 Okt 11, Pieter Andriesz van der Hee '' tekent als schepen van Oudewater.
1558 Okt 15.
Pieter Andriesz van der Hee betaalt de Tiende Penning voor een huurhuis in het Wijdstratervierendeel te Oudewater ( ARA. Staten.
van Holland voor 1572 nrs 340, 743 en 1070.
1558 Nov. 14 Bastiaen Cornelisz. betaalt de Tiende Penning voor vier morgen land op Bulwijk die hij huurt van Peter Andriesz. te Oudewater.
( ARA Staten van Holland voor 1572 nr 1164.
1559, Juni 2 Na overlijden van zijn vader Andries Jansz. van der Heede wordt Pieter Andriesz. van der Heede beleend met de helft van acht.
morgen land min twee hont land op Bulwijk en met een erfpacht van 11 Pond 6 sch. op zekere huizen en erven te Bodegraven bij de kerk, ter weerszijden.
van de straat ( ARA. GvH nr 729 caput Sticht ƒ, 2 4 ).
1562. Aug. 7. Pieter Andriesz. van der Hee betaald de Tiende Penning voor een huurhuis in het Wijdstratenvierendeel te Oudewater en is eigenaar van.
een huis daar dichtbij dat in huur is bij Jacob van Berry.
1562 Dec 16.
Bastyaen Cornelisz. betaalt de Tiende Penning voor vier morgen land op Bulwijk die hij huurt van Pieter Andriesz. te Oudewater.
{ARA. Staten van Holland voor 1572 nrs 1393 en 1323 }.
1581, maart 10. Na overlijden van Pieter van der Heede wordt zijn zoon Amelis beleend met de leengoederen van zijn vader ( ARA, GvH nr. 739 ƒ. 188
.

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen.

6.              Haesgen Amelgersdr Rijswijck van, begr. te Oudewater in 1594,

                 Haesgen word vermeld 1563 en 1585.
1574, voor 9 april In haar rekest vermeldt Aeltgen Amelgersdr. van Rijswijck(IIIb) dat zij zich te Utrecht bij haar

                 zusters dochter wilde vestigen en nu ten huize van Cornelis van Voort woont.
1576, april 5. zie onder IV
.

        tr. met Cornelis Jacobsz Marcken van

                  zn. van Jacob Jansz Marcken van en Dieuwer Gerritsdr, korenkoper te Amsterdam, ovl. voor mrt 1563.

                 Vermeld te Oudewater 1563 en 1585.
Not bij Cornelis ; tr met Haesgen Amelsdr, die in 1585 te Oudewater woonde.

                

                  Uit dit huwelijk 3 kinderen.

 

 

Generatie VI

 

 

VI.            Hendrick Amelgersz Rijswijck van, zn. van Amelger Henricksz ( Rijswijck van ) (Vb)(schepen van Oudewater 1522)

                en Catharina Jacobsdr Royen van Schadebroeck van, Schepen ald. 1570, ovl. op 26 okt 1574,  

                 Hendrick Amelgersz Rijswijck van de Jonge, (zn. van II), Schepen ald. 1570.
woonde te Oudewater 1562.
N.b. Hendrick Amelgersz. ) of Amelsz ) de jonge is niet dezelfde als.
Hendrick Amelsz. de Rentmeester. Mogelijk was deze laatste een gelijk-namige broer. De rentmeester wordt in het tiende - penningkohier van.
1562 vermeld als eigenaar van een oliemolen in het Leeuweringvieren-deel (ARA< staten van Holland voor 1572 nr. 1393) In het kohier uit 1558.
Idem nr. 1070) wordt een op zijn naam staande lijfrente vermeld.
Indien de beide Hendrick broers waren, kunnen de volgende vermeldingen op elk van de twee betrekking hebben:
1573, maart 26 en 1540, aug, 12 doet Hendrick Amelgersz. hulde namens zijn broer heer Dirck die een leen van de burggraaf van Montfoort houdt.
(RAU, HM. nr 288 f 98---99, Ons Voorgeslacht 37 (1982 ), blz 534 ).
1554, nov. 14. Mr.Jan Jacopss, verhuurt de tiend van Rosendael aan zijn zwager Henrick Amelss (Archief Museum Bisdom van Vliet. Haastrecht. nr. 469, portefeuille Hoenkoop ).
Op Henrick Amelgersz. de jonge hebben in ieder geval de volgende gegevens betrekking.
1562. Jonge Heynrick Amelgersz bezit een huis in het Wijdstratervieren-deel en een lijfrente ten laste van de stad (ARA, staten van Holland voor 1572 nr. 1393 ).
1570, juli 20. Henrick Amelgerss de jonge, schepen, zegelt met drie.
klimmende leeuwen. Mede zegelt (zijn zwager ) Cornelis Willemss de Lange,die zegelde met een schaap voor een boom (RAU, kalanderbroederschap Oudewater nr. 6 Dat het Hendrik de jonge was die met Aaltje Willemsdr. de Langehuwde, en niet de rentmeester, blijkt uit eerdergenoemd handschrift inhet CBG_dossier Van Royen.
Uit handschriftgenealogieen De Lange, aanwezig bij het CBG in de.
collectie Van Berenstein en in enkele verzamelingen van het Genootschap:Van der Hoop, maar vooral Van Rhede van der Kloot, blijkt het volgende.
Willem Corneliss, de Lange kwam uit Gouda naar Oudewater. Uit zijn huwelijk werden geboren: Marritje Willemsdr. de Lange, mater in 't kloos-ter (dwz. het St-Ursulaconvent te Oudewater, vgl. BGBH 2, 1874, blz.178), Aaltje Willemsdr. de Lange trouwt N.N. Amels, broer van LeytjeAmels ( waaruit Elizabet en Gooltje ), Grietje Willemsdr. de Lange, tr.Reynier de Zwaan (waaruit Willem de Zwaan alias Zwanenburg en Aart de Zwaan( waaruit Willem de Zwaan alias Zwanenburg en Aart de Zwaante Utrecht) Lysbet Willemsdr, de Lange, tr. Kuysten teUtrecht)waaruit Anneken Kuysten die tr. De Ruyter, ouders van Jan de Ruyter). Erkje Willemsdr. de Lange, tr. Jan Aertsz van Krayesteyn (waaruit Hugo, diestierf zinder kinderen, en Bouwen, die tr. Aeltje Gijsbertsz. de Lange uit die familie. Zie over deze familie Van Crayesteyn :
N.Plomp, Een gevelsteen te Oudewater'', in: Heemtydinghen 18 (1982 ),blz. 7--10 ).
Voorts Hugo Willemsz. de Lange, te Utrecht, gehuwd te Montfoort (waaruit Herman, die stierf te Oudewater, en Cornelis, drost te Gorinchem )

                 en bovengenoemde Cornelis Willems Willemsz. de Lange, gehuwd met Aagje.

          tr. met

                 Aaltje Willemsdr Lange de, dr. van Willem Cornelisz Lange de en Neeltje

                
(waaruit Joost)
.

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Claertgen Hendricksdr ( Rijswijck van ), ovl. voor 15 jun 1616,

           tr. met

                 Willem Rutgerss

                 Willem is vermeld 1585.

                 Nalatende Kindskinderen. .

2.              Amel Hendricksz Rijswijck van, raad in de vroedschap en burgemeester van Oudewater, begr. op 25 mrt 1628.

                 not bij Amel

                 1616, juni 15. Testament van Amel Henricx. van Rijswijck. Hij legateert 400 car.gld. aan het weeshuis: de jaarlijkse rente gedurende het

                 leven van Elisabeth Henricxdr, weduwe van Cornelis Claesz, aan haar uit te keren.

                 Aan Ingen Isbrants, zoon van Catharina Jacobs, en aan Marrichge Jacobs, weduwe van Pieter Jacobs Coorn, ieder 6 gld. per jaar.

                  Aan de kinderen van Dirck Gijsberts van Praet en Catharina Cornelisdr. een boomgaard.

                 De oudste dochter van dit echtpaar, Cornelia Dircxdr. twee jaar lang de inkomsten uit al zijn goederen.

                 Voorts benoemt hij tot univer- sele erfgenamen zijn zuster Lijsbeth Henricxdr. en bij haar overlijden haar kinderen,

                 en de kindskinderen van zijn overleden zuster Claertgen Henricxdr, in twee gelijke porties (RAU< RA OW nr. 67 f 35---37 ).

3.              Elysabeth Hendricksdr Rijswijck van,

           tr. (1) voor 1585 met

                 Cornelis Claesz., ovl. voor 1616.

                 Elisabeth is vermeld 1585 en 1616.

           tr. (2) in 1616 met

                Dirck Anthonisz, scheepstimmerman.

                 . Dirck ANTHONISZ, van beroep scheepstimmerman. "Dirck ANTHONISSEN met zijn vrouw Elysabet Heynrickxdr Van RIJSWIJCK

                  scheepstimmerman Boomtgens, benoemen elkaar over en weer tot universeel erfgenaam.

                 Zij legateren 2000 gulden aan hun dochters Neeltgen DIRCKXDR en Merritgen DIRCKXDR, alsmede aan de kinderen van hun overleden dochter

                 Vrouwtgen DIRCKXDR.

                 Deze legaten van 1000 gulden komen boven hetgeen is uitgekeerd als huwelijks uitzet.

                 Legaten van 3000 gulden aan Heynrick DIRCKXZ, Heyltgen DIRCKXDR, en Dieuwertgen DIRCKXDR.

                 Tot voogd over de minderjarige kinderen van voorn.

                 Vrouwtgen DIRCKXDR is benoemd hun zwager IJsbrandt Aryensz BLANCKERT cruydenier.

                 Een legaat van 100 gulden wordt uitgekeerd aan de kercke van de onveranderde Auchsburchse Confessie.

                 De weeskamer wordt uitgesloten van bemoeienis." Jan Van ALLER AZ,

 

                 Notaris (dd. 10 Okt 1626 Bron: ONA Rotterdam Inv. 80 Akt. 246/872) "Dirck ANTHONISZ scheepstimmerman,

                 machtigt zijn vrouw Elysabet Heynricksdr Van RIJSWIJCK, om haar deel op te eisen van de erfenis van haar overleden broer

                 Amel Heynricksz van RIJSWIJCK oud burgemeester van Oudewater."

                 Jan Van ALLER AZ, Notaris (dd. 15 Mei 1628 Bron: ONA Rotterdam Inv. 88 Akt. 448/837) "Dirck ANTHONISZ scheepstimmerman

                 en zijn vrouw Elisabet Heynrickxdr van RIJSWIJCK wonende onder de scheeptimmerwerven aan de Boomkens,

                 bevestigen hun testament gemaakt op 10 Okt 1626 t.o.v. notaris Jan van ALLER en voegen daar aan toe,

                 dat zij willen dat de kinderen van hun dochter Neeltgen DIRCKXDR die intussen overleden is, het erfdeel krijgen dat

                 aan hun moeder zou zijn toegevallen.

                 Hetzelfde geldt voor het kind van Jan WARNAERTSZ overleden zoon van genoemde Neeltgen DIRCKXDR,

                 van welk kind Teuntgen CLAESDR moeder is.

                 Testateurs geven voorts nog nadere aanwijzingen met betrekking tot het erfdeel van de kinderen van hun overleden dochter

                  Vroutgen DIRCKXDR, en benoemen tot voogden hun zoon Anthonis DIRCKSZ,

                 en hun kleinzoon Dirck WARNAERTSZ.

                 Aan laatstgenoemde wordt een bedrag van 1000 gulden gelegateerd" Jan Van ALLER AZ, Notaris (dd. 29 Jun 1636

 

                 Bron: ONA Rotterdam Inv. 81 Akt. 172/568) Dirck ANTHONISSEN scheepstimmerman en zijn vrouw Elisabet Heindrixdr

                 Van RIJSWIJCK, herroepen hun testament, gemaakt op 10 Okt 1626 t.o.v. notaris Jan van Aller, alsmede de aanvulling daarop

                 van 29 Jun 1636 eveneens gepasseerd t.o.v. notaris Jan Van ALLER (akte nr. 172). Comparanten vermaken aan elkaar

                 over en weer het levenslange vruchtgebruik van de door hen na te laten goederen.

                 De eigendom daarvan gaat, na het overlijden van de langstlevende, aan hun kinderen Anthonis DIRCKSZ,

                 Heindrick DIRCKSZ, Heyltgen DIRCKSDR, Merritgen DIRCKSDR en DIEUWERTGEN Dircksdr,

                 samen met de kinderen van Neeltgen DIRCKSDR, en het kind van Jan WARNAERTSZ bij Teuntgen CLAESDR

                 in plaats van hun ouders, alsmede de kinderen van comparantens overleden dochter Vroutgen DIRCKSDR,

                 waarvan de vader is Pieter Willemsz UUTHOUCK. Aan hun zoon Heindrick DIRCKSZ vermaken comparanten de scheepstimmerwerf

                 aan de Boompjes, belendend: Willem OCKERSZ scheepstimmerman, en Lambert DIRCKSZ

                 scheepstimmerman, en strekkende voor van de Maes tot achter in de Scheeptimmermanshaven toe.

                 Tot voogden worden benoemd hun kinderen Anthonis DIRCKSZ, Heindrick DIRCKSZ, en Heyltgen DIRCKSDR,

                  resp. Dieuwertgen DIRCKSDR." Jan Van ALLER AZ, Notaris (dd. 25 Mrt 1640 Bron: ONA Rotterdam Inv. 81 Akt. 282/887).

                  Uit dit huwelijk 7 kinderen.

4.              Gooltgen Hendricksdr Rijswijck van, volgt VII.

5.              Willem Hendricksz Rijswijck van.

                 Willem is vermeld

                 1585 en 1589

                 1589, dec. 2.

                 Willem Heynricxz. van Rijswijck, onder de schutterij van het Wijdstratervierendeel, is bewapend met een roer (GAO nr. 150).

 

Generatie VII

 

 

VII.           Gooltgen Hendricksdr Rijswijck van, dr. van Hendrick Amelgersz Rijswijck van (VI)(Schepen ald. 1570) en

                Aaltje Willemsdr Lange de,

          tr. te Oudewater op 20 jun 1590 met

                 Levinus Boshut.

                 Levinus komt uit Gent.
1598, maart 14 compareren Lieven van Bossu, als man van Goeltgen Henricx van Rijswijck en Amel Henricx van Rijswijck samen

                  voor het gerecht van Blokland onder Montfoort (RAU, RA Blokland nr. 614-6).

                 Gooltgen is niet vermeld 1585 ( onmondig ? ).

           

 

                

                                             

                                                                           Voor reacties mail naar j.zwart13@chello.nl

 

                                                          Terug naar de Hoofdpagina http://members.chello.nl/j.zwart13/