Hooft     Overlander     Banningh Cocq

 

 

                              

                               Parenteel  Jan Hooft  per generatie.

 

 

 

 

   

 

Generatie I

 

 

I.               Jan Hooft,

          tr. met

                N. N.

 

 

                 Goedemorgen Heer Zwart.


Mijn naam is Jacques, Corneille, Ernest Hooft, geboren te Brussel op 2 augustus 1933, zoon van Ernst, Jacob Jan Hooft en

             Jacomina,Cornelia Labeur.
Sinds geruime tijd ben ik bezig met het zoeken naar mijn voorouders en heb met veel interesse Uw parenteel betreffende

             de afstammelingen van Jan Hooft gelezen.
Het eerste wat mij opviel is dat U deze Jan Hooft als stamvader van het geslacht Hooft beschouwd en niet zijn zoon

             Willem Janszoon zoals A. Thijm en J.Elias doen!.
Uw aanname is volgens mij ook logischer omdat de naam Hooft zijn oorsprong zou hebben gehad vanwege het feit dat deze

             Jan woonde aan het hoofd der haven te Westzaan en hij dus de eerste is geweest met de naam Hooft.
Ik ben, met het zoeken naar mijn rechstreekse voorouders gekomen tot het jaar 1756 waar ene Martin Höfft zijn zoon

             Martin laat dopen in de Lutherse Kerk te Solpmünde ( nu Ustka) in Pruisen?Pommeren.
Deze gegevens heb ik gevonden via een microfilm van de Mormonen en heb daarin ook nog het volgende ontdekt nl. dat in 1654

             ene Jacob Hofft zijn dochter Florentina laat dopen en in 1667 ene Jochem Hoft zijn zoon Gotfriet laat dopen in dezelfde kerk te Stolpmünde.
Volgens mij ware dit afstammelingen van de Hooft's die in Danzig een handelspost hadden opgericht in de 16e eeuw door

             Pieter Willemszoon Hooft, zijn zoon Jan Pieterszoon Hooft is, volgens J.Elias, koopman te Danzig tot 1595, kinderen van deze

             Jan Pieterszoon worden daar geboren en blijven daar geruime tijd wonen.

             Zekerheid hierover heb ik echter niet en tot nu toe is het mij niet gelukt om aansluiting te vinden met de afstammelingen van Willem Janszoon Hooft.

             Aangezien wij allen afstammen van deze Hooft moet er ergens een link zijn die ik helaas niet kan vinden.
Mogelijkerwijs kunt U mij een tip geven hoe ik verder kan komen.
Met vriendelijke groet.
Jacques Hooft.


 

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.              Willem Jansz, geb. te Zaandam in 1490, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) in 1562, volgt II.

2.              Broer Van Willem.

                 , bleef 9 d.i. verging ) met zijn vader op zee, nog Jonkman ( d i ongehuwd ) zijnde " 10 Augustus 1562

                 Komt in 1548 voor als schipper, voerende een schip groot 400 bruwaerts ; woonde on 1552 op den O Z Ooster Voorburgwal en was weinig bemiddeld.

 

Generatie II

 

 

II.              Willem Jansz Hooft, zn. van Jan Hooft (I)en N. N., geb. te Zaandam in 1490, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) in 1562

             Verongelukt op zee, samen met zijn broer,

         relatie met

              N. N.

 

                 ,Grootschipper ` heeft zich denkelijk reeds te Amsterdam waar de meeste van zijne zoons later woonden, gevestigd.
Volgens de overlevering kwam hij op een keer in de Sond, met 5 van zijn zonen, voerende elk een schip van tusschen de 200 en 300 Last,

             willende de Oostzee in hetwelk de Koning van Denemarken, toen juist te Elseneur zijnde, vernemende, hen bij zich ontbood en verstaande

             dat zij met hun zessen waren, vader met 5 zonen, met 6 schepen, die meer dan 1200 lasten droegen, moesten zij zijn gasten zijn, en

              schonk hun de tol voor dit maal vrij, met toewensching het lang mocht duren, Anderen zeggen ; Levenslang Vrij.

 

                 Uit deze relatie 6 zonen:

1.              Pieter Willemsz, volgt IIIa.

2.              Claes Willemsz, volgt IIIb.

3.              Cornelis Willemsz, volgt IIIc.

4.              Jan Willemsz Hooft de Oude, volgt IIId.

5.              Jan Willemsz Hooft de Jonge

                 vestigde zich te Londen, waar zijne zoons eveneens woonden.

6.              Quirijn Mogelijke Zoon Willemsz,

          tr. met

               Alyd Pietersdr, begr. te Amsterdam op 1 dec 1566 O Z.

                 Is met zijn schip op de goeing ( voor Duins ) verongelukt, komt voor in 1553 als schipper.
Woonde in 1557 op den N Z O Achterburgwal
.

 

                                 Zij laten vijf kinder na.

 

 

Generatie III

 

 

IIIa.            Pieter Willemsz Hooft, zn. van Willem Jansz Hooft (II)en N. N., koopman

                 Komt in 1553 en 1560 als schipper voor,

           relatie(1) met

                 Jannetje Hendricks, dr. van Hendrik Borricksz, geb. te Wormer, ovl. te Amsterdam voor aug 1559.

 

                 Woonde op den N Z voorburgwal, in den Huypot '.
Was in 1557 de meest bemiddelde der gebroeders
.

 

                 Uit deze relatie 6 zonen:

1.              Hendrik Pietersz, geb. in 1535, Overman van de Voetboogdoelen te Amsterdam 1581,

                 ovl. (ongeveer 61 jaar oud) te Alkmaar Sterft Kinderloos op 30 mei 1596,

            tr. (ongeveer 46 jaar oud) te Amsterdam in aug 1581 met

                 Geertge Claesdr Stooter, dr. van Claes Laurensz Stooter, ovl. te Alkmaar op 13 nov 1615.

2.              Jan Pieterszn, geb. in 1543, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) in 1602, volgt IVa.

3.              Cornelis Pietersz, geb. in 1547, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) op 1 jan 1626, volgt IVb.

4.              Gerrit Pietersz, geb. in 1551, Koopman, ovl. (ongeveer 49 jaar oud) te Amsterdam op 1 dec 1600,

            tr. (ongeveer 20 jaar oud) in 1571 met

                 Neeltge Jansdr Grauwert, dr. van Jan Claes Duyvel en Elisabeth Dircksdr, geb. te Emden [Duitsland], Dreef 1607 --1611

                 als Weduwe handel in Compagnie met haren zwager Cornelis Pieters Hooft en hare schoonzuster, de wedewe van Willem Pietersz hooft.

                 Wonende bij de Haarlemmerpoort.

5.              Claes Mogelijke Zoon ? Pietersz.

                 , troude in troubele tijden met een boerin tot Ouderkerk, daeraf noch sommige descendenten ende welhebbende luyden zijn.

6.              Willem Pietersz, geb. in 1549, begr. te Amsterdam op 18 nov 1605, volgt IVc.

 

                 Pieter Willemsz Hooft,

          tr.(2) met

                 Marie Egbertsdr

                 Die in Juli 1563 als zijne vrouw genoemd word.

                  

                 Pieter Willemsz Hooft,

         tr.(3) met

                 Wijberich Jansdr,

                 (Wijberich

         tr.(2) met

                 Willem Thijmansz Backer).

               

 

                 Pieter Willemsz Hooft,

          tr.(4) met

                 Engeltgen Gheertendr Dorsten van

                 Wed van Willem Thijmansz Backer.

              

 

IIIb.            Claes Willemsz Hooft, zn. van Willem Jansz Hooft (II)en N. N, Komt in 1550 als schipper voor

                 Taxateur van de Huizen en erven binnen de stad Amsterdam en hare vrijheid 1562,

         tr. met

                   Dieuwertje Claesdr, ovl. in 1596.

                 Woonde in 1548 en 1557 op den n Z Voorburgwal achter de Nieuwe Kerk, naast, den rooden Bock.

 

                 Bij Elias vinden wij verder ook nog Pieter Jacobsz. Nachtglas.
vermeld, zijnde gehuwd met Aecht Claesdr. Hooft. Als zijn sterfdatum.
wordt aangegeven: "Obyt den 8. decemb(er) 1602".
Belangrijk zijn eveneens de door Elias vermelde bronnen. O.a.
wordt genoemd de acte van scheiding van de boedel van Dieuwer.
Claesdr, weduwe van Claes Willemsz. Hooft.
Deze acte bevindt zich in het Weeskamer Archief in het Dossier.
de Ryck, nr. 50, in het Gemeente-Archief. Wij hebben haar opgezocht.
en zij vangt aldus aan:
"Opten laesten September anno 1596 sijn Claes Hooft, Margriete.
Claesdochter ende Aechte Claesdochter als broeder ende susters.
sijnde - gheaccoordeert - omme bij lotinge te verdeden de.
goederen, die haer E. moeder Dieuwer Claesdr. naer haer overlijden.
naergelaten heeft.".
Wij vinden dus hier drie van de vier kinderen tezamen bij de.
boedelscheiding van hun overleden moeder. Jannetgen Claesdr.
Hooft wordt niet genoemd, daar deze reeds vóór 1588 kinderloos.
overleden was.
Dto. 13-8-1580 vermeldt het Kerkintekenregister de naam van.
Jannetgen Claesdr. Hooft bij haar ondertrouw met IJsbrand Ben.
Albertsz. als volgt:
"Jannitge Claes van Amsterdam met Aechte Claes haes suster.".
De familienaam van Jannitge leert ons het Kerkintekenregister.
dto. 6-2-1588:
"Isebrant Ben Elbertsz, brouwer, wednr. van Jannetgen Claes.
Hoofden, woonende op de Houtmerct." (tegenw. N.Z. Voorburgwal.
d.H.). Dat Aecht Claesdr. Hooft getrouwd was met Pieter.
Jacobsz. Nachtglas blijkt verder nog uit het Register der Kwijtscheldingen.
24, fol. 141 vo. vermeldende de overdracht door:
"Aechte Claesdr. Hooffden, weduwe van Pieter Jacobsz. Nachtglas.
van haar huis enz. op den Singel aan Reijnier Pauw, Adriaensz.
Concluderende menen wij dus te mogen zeggen, dat:
Ie. wat betreft de huwelijken, de genealogie van Elias de enig.

jüjste is.

 

 

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Griete Claasdr, geb. in 1545, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) in 1617, volgt IVd.

2.              Jannetge Claasdr,

         tr. (Ysbrand ongeveer 24 jaar oud) in aug 1580 met

                 Ysbrand Ben Albertsz, zn. van Albert Cornelisz Brouwer en Griet Jansdr, geb. in 1556, begr. te Amsterdam op 19 nov 1624 N K,

                 (Ysbrand Ben

         tr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 22 jaar oud) (2) te Amsterdam op 21 feb 1588 met

                 Jannetje Harmansdr, dr. van Harman Jaspersz Zwaert Int Landt van der Marck Bij Colen (Bakker in de Molsteeg) en Stijn Harmansdr),

                 (Ysbrand Ben

        tr. (3) op 22 dec 160 met

                Heyltge Wesselsdr, dr. van Wessel Rijcksz en Hendrickgen Hendricksdr Pock).

                 Not bij Ysbrand ; R 1595--1618 ; door den Stadhouder maurits 3 Nov 1618 geremoveerd.
Sch 1594.
Regent Rasp- of Tuchthuis 1595.
Brouwer, op de Houtmarkt in 1595 op den Singel buiten Jan Rodenpoort, in 't Nachtglas :, in compagnie met zijn zwager Pieter Jacobsz Nachtglas, No 66.
Woonde bij zijn overlijden sedert 1614 op den Singel tusschen de Gasthuisbrug en de Nieuwe Raambrug, in den vergulden Draeck
.

                 Zie Aant bij No 49.

                 Not bij Heyltge ; toen wonende op de Keizersgracht, in 't Rooster.

3.              Claes Claesz, begr. te Amsterdam op 14 okt 1602, volgt IVe.

4.              Aecht Claesdr, begr. te Amsterdam op 3 feb 1610, volgt IVf.

 

IIIc.            Cornelis Willemsz Hooft, zn. van Willem Jansz Hooft (II)en N. N.,

          tr. met

                 Alyd Cornelisdr Jongh, geb. te Zaandam, begr. te Amsterdam op 23 sep 1565 N Z.

                 Komt in 1540 en 1559 voor als schipper.
Woonde op den N Z Wester Voorburgwal
.

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Aeghje Cornelisdr, begr. te Amsterdam op 14 sep 1590, volgt IVg.

2.              Jan Cornelisz, ovl. op 15 feb 1600, volgt IVh.

 

IIId.            Jan Willemsz Hooft de Oude, zn. van Willem Jansz Hooft (II)en N. N., ovl. is met zijn schip op zee gebleven,

           tr. met

                 N. N.

                 Komt omstreeks 1560 met zijne broers Cornelis en Pieter als schipper voor.

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Pieter Jansz Hooft, In 1596 Koopman op Holland te La Rochelle.

 

Generatie IV

 

 

IVa.           Jan Pieterszn Hooft, zn. van Pieter Willemsz Hooft (IIIa)en Jannetje Hendricks, geb. in 1543, Koopman op den N Z Achterburgwal, in de huypot ",

                  ovl. (ongeveer 59 jaar oud) in 1602, begr. te Amsterdam op 4 jun 1602 N K,

         tr. (ongeveer 27 jaar oud) in 1570 met

                 Geertruid Lons, dr. van Jan Allertsz Lons en Brecht Reijersdr, begr. te Amsterdam op 2 jun 1608 N K.

 

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Pieter Jans, geb. in 1575, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) in 1636, volgt Va.

2.              Geertruid Jansdr, geb. in 1578, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) in 1636, volgt Vb.

3.              Willem Jansz, geb. circa 1581, volgt Vc.

 

IVb.           Cornelis Pietersz Hooft, zn. van Pieter Willemsz Hooft (IIIa)en Jannetje Hendricks, geb. in 1547, Schout 1582

                 Burgemeester, 1588, 91, 94, 96, 97, 1601, 02, 04, o5, 07, 08, 10

                 Gecommitteerde raad 1 Mei 1599--30-4-1601Koopman, voornamelijk in Haring, olie rn granen ; handelde in 1584 incompagnie met zijn broeder

                 Willem Pietersz Hooft onder de firma Cornelis en Willem Pietersz Hooft; later van 3 Mrt 1607 tot 10 jan 1611 (Op welken laatsten datum de vennootschap ontbonden werd )

                 in compagnie met de weduwen van zijne beide broeders Willem en Gerrit Pietersz Hooft, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) op 1 jan 1626,

          tr. (ongeveer 31 jaar oud) in 1578 met

                  Anna Jacobsdr Bleau, dr. van Jacob Willemsz Bleau en Griete Rijckendr, begr. te Amsterdam op 17 apr 1627 N.K.

                 Zie No 49.
Woonde eerst op den Nieuwendijk,tusschen de Haarlemmersluis en de Haarlemmerpoort, in het t, huis, De Witte Voet ", dat hij met bijbehoorenden spijker

              en Haringpakkerij, van achteren uitkomende aan het IJ, 4 Dec 1591 van zijne schoonmoeder kocht, doch reeds voor dien tijd bewoonde;

              sedert1600 op den Singel, in een huis dat in 1627 aldus beschreven wordt :, thuts packhuys erve ende olye staende ende gelegen op de

             Westsijde van de Coninxgracht tusschen Jan Rooden poirts ende de blaeuwe brugh, streckende ( van achteren ) tot dóostsijde van de Heeregraft

              alhier volgende den voorsz. Inventaris gestelt op ; Fl 23.000 ; bezat een hofstede en 3 kavelen land in de Purmer, --Cornelis Pietersz Hooft en

              zijne huisvrouw lieten een vermogen na van Fl 321.700.

 

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Pieter Cornelisz, geb. op 16 mrt 1581, ovl. (66 jaar oud) te 's‑Gravenhage op 21 mei 1647, volgt Vd.

2.              Aeghje Cornelisdr, geb. in 1587, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) in 1653, volgt Ve.

3.              Grietje / Grietge Cornelisdr, geb. in jan 1590, ovl. (ongeveer 48 jaar oud) in 1639, begr. op 5 sep 1639,

         tr. (resp. ongeveer 19 en ongeveer 20 jaar oud) (1) in 1610 met

                 Herman Tholincx ( Teuling ), geb. in 1590, ovl. (ongeveer 37 jaar oud) in 1627.

         tr. (ongeveer 42 jaar oud) (2) in 1633 met

                Jan Jacobsz Hagen, zn. van Jacob Claesz Rongses en N. N., geb. te Monnickendam, , Soutkeetman "

                 ( Eigenaar ener zoutkeet ) buiten Amsterdam bij de Sint Anthonispoort,

                  in 1634 wonende op den Nieuwendijk, bij zijn overlijden op Rapenburg,

                "Jan Jacobsz Hagen, Panneman, Poorter tot Amsterdam voor 1/3 part.
   Willem Claesz Lap, Poorter alhier ( M dam ) zich tevens sterck mackende voor zijn zuster en broeders tesamen voor 1/6 part.
   en Geertgen Adams met Cornelis Pietersz haer jegenwoordigen man voor 1/6 part verkopen aan Jan Jacobsz baenman, poorter

                alhier 2/3 parten in een huijs en erve met de soutkeet van "de orangienboom "gelegen int Suijdeneint streckende het huijs voor

                van de stroet of achter met de erve Zoutkeet tot aen de wal toe.

                 begr. op 8 aug 1645,

                (Jan tr.(2) met

                Trijn Jansdr Lap, dr. van Jan Willemsz Lap).

4.              Jacob Cornelisz, geb. in 1592, ovl. (ongeveer 48 jaar oud) in 1640,

         tr. (ongeveer 37 jaar oud) in 1629 met

                Johanna Willemsdr Pauw

5.              Jannetje / Johanna Cornelisdr, geb. in 1595, ovl. (ongeveer 44 jaar oud) in 1639, volgt Vf.

6.              Hendrick Cornelisz, ovl. in 1627.

                 ongehuwd.

 

IVc.           Willem Pietersz Hooft, zn. van Pieter Willemsz Hooft (IIIa)en Jannetje Hendricks, geb. in 1549, begr. te Amsterdam op 18 nov 1605 N K,

                 Woonde op den Singel buiten Jan Rodenpoort in een huis, dat hij 6 mei 1579 kocht;.
    Liet een vermogen na van meer dan F 200.000Korenkoper.
    Handelde in 1584 in Comp. met zijn broeder Cornelis Pietersz Hooft;.
    Schout 1592.
    Kerkmeester N K 1593.
    Legde in 1602 f 4800,- in bij de V O C Kamer Amsterdam, Sch 1592/95/98/ en assurantiemeester 1599/1600 van Amsterdam,

                 woonde in 1585 bij de Haarlemmerpoort aan de Nieuwendijk ( nr 16 ) ( e ) en aan het Singel buiten de Jan Rodenpoort ( nr..) ( e).

          tr. (ongeveer 29 jaar oud) te Amsterdam in nov 1578 met

                 Gierte(Geertruid) Hendricksdr Haeck, dr. van Hendrick Jansz Haeck en Claesgen Ysbrantsdr Hem,

                 Als Weduwe dreef zij handel 1607-1611 in een Compagnie met haren zwager Cornelis Pietersz Hooft, en hare schoonzuster,

                 de weduwe van Gerrit Pietersz hooft, dochter C  van Hendrick Jansz en van Claesgen Ysbrantsdr Hem,

                 ovl. in 1613, begr. te Amsterdam op 2 sep 1613 N K.

                

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Jannetje Willemsdr, geb. in 1582, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) op 18 jan 1642, volgt Vg.

2.              Hendrik Willemsz Haeck later Hooft, geb. in 1584, ovl. (ongeveer 42 jaar oud) te Amsterdam op 20 jan 1626, volgt Vh.

3.              Jacob Willems, geb. te Amsterdam in 1588, ovl. (ongeveer 50 jaar oud) te Amsterdam op 4 mei 1638, volgt Vi.

4.              Willem Willems, ovl. op 8 sep 1661.

5.              Claesje Willems Hooft Alias Claesje Hoofden, geb. te Amsterdam in 1597, ovl. (ongeveer 27 jaar oud) te Amsterdam op 31 jul 1624,

                 begr. te Amsterdam op 2 aug 1624 N K ( Herengracht ),

            tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 33 jaar oud) te Amsterdam op 1 aug 1622 N K met

                 Nicolaes ( Claes ) Corver, ged. te Amsterdam op 16 jul 1589 N K Griete Pieters, Koopman,

              Not bij Nicolaes.
Koopman, vermogen 1631 f 26.000,-, Sch 1646, comm Wisselbank 164748, Wmr, 1649, B 1650/52/53,

             Thes 1651/54 en R 1651/1654 van Amsterdam, regent Sint Jorishof 1634, hoofdingeland Watergraafsmeer 1653,

             ondertekenaar adhesiebetuiging remonstranten 1628, woonde in 1631 aan de Herengracht ( nr 252) (h) en aan de Keizersgracht

             ter hoogte van de Remonstrantse kerk in, het Spijkervat "( nr 124 ) ( e ), eigenaar van de hofstede, Beeckesteijn " onder Velsen 1648.

              Not bij Margreta.
Collatereel belastbaar vermogen f 18.127.10, nalatenschap f 81.000
.

                ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te Amsterdam op 8 sep 1654, begr. te Amsterdam op 12 sep 1654 NK ( Keizersgracht ),

                (Nicolaes ( Claes )

          otr. (2) te Amsterdam op 29 jun 1635, tr. (resp. ongeveer 46 en ongeveer 34 jaar oud) te Velsen.Beverwijk op 2 sep 1635 met

                Margreta ( Griet) Bas, dr. van Dr Dirck JacoBszn Bas en Grietgen Elbertsdr).

 

                

IVd.           Griete Claasdr (Claesdr) Hooft, dr. van Claes Willemsz Hooft (IIIb)en Dieuwertje Claesdr, geb. in 1545, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) in 1617

                  Stierf te Amsterdam ten Huize van haar schoonzoon Jan Jansz van Hoorn, begr. te Amsterdam op 6 feb 1617 Nieuwe Kerk, 6 feb 1616 N K,

           tr. te Amsterdam 1541--1584 met

                 Jacob Simonsz (Jacob Simon, Rijckertszoon) Rijck of de Rijck, zn. van Rijckert Albertsz Graft van der Gezegt

                  en Griet Pietersdrxe "Pietersdr:Griet", geb. te Amsterdam in 1541 1541 of 1542 1541/1542, Heer van Zaffelaer,

                  ovl. (ongeveer 43 jaar oud) te Veere op 11 sep 1584, begr. op 11 sep 1584.

 

                 Not bij Jacob Simon : ontving 16-4-1561 zijn aandeel in zijns vaders erfenis, omme zijn compagniescappe dair mede te doen : was korenkoper

                op den Vijgendam, in de Hulck ";in 1566 om het geloof uitgeweken, vestigde hij zich eerst als koopman te Dantzig en werd daarna Kapitein bij de

                Watergeuzen, als hoedanig hij een werkzaam aandeel nam in de inneming van den Briel, 1 April 1572, en in de afschudding van 't Spaansche

                 Juk te Vlissingen, weinige dagen later.
   In Mei van datzelfde jaar werd--nadat door zijn toedoen, met behulp der Burgerij, de stad Veere tot 's Prinsen zijde was over gegaan -- het vendel zeesoldaten,

                waarover hij Kapitein was, als bezetting in deze stad afgelegd, terwijl hem tevens onder de titel van Admiraal het opperbevel over de, Schepen van Oirloge :

                van deze toen belangrijke havenplaats opgedragen werd ; bij zijn overlijden woonde hij nog als Kapitein te Veere in't Huis, genaemt Brouwershaven

                ( tusschentijds komt hij nog voor als, capiteyn van een compaignye voetvolckx onder t'Regiment van den Heere van Ryhove "in dienst der stad Gent,

                welke hem uit die hoofde, ter cause van gaigen ende solden van dezelve compagnie : eene belangrijke som schuldig was.
   Hij kocht bij openbare verkoop 27-okt 1580 voor 7700 gulden Vlaamsch van de stad Gent de heerlijkheid Zaffelaer, resorterende onder den leenhove van Sint-Pieters
.

               
Vgls de Elias zijn er 4 kinderen
.

           

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Simon Jacobsz (Simon,) Rijck de, geb. in 1565, ovl. (ongeveer 87 jaar oud) op 10 mei 1652 stierf kinderloos,

           tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 32 jaar oud) in 1594 (16 jan 1594) met

             Maritge Simonsdr Jonkheyn(Jonckheyn), dr. van Simon Hendricksz Verwer Jonckheyn (Verwer en Korenkoper op den

             N Z Wester Voorburgwal bij de Stilsteeg, in de roode Handt ; naast de) en Ael Elbertsdr Goyerxe "Goyer:Ael$3punt$", geb. in 1562 ?, begr. op 16 okt 1622.

                 Not bij Simon ; R 1627 -- 1652.
Comm 1627.
Sch 1628.
Bewindh O Ins Comp 1625.
Regent Rasp- of Tuchthuis 1596 ; Commiss van de Monstering te Amsterdam 1607 1628.
Koopman, lid der Firma Simon de Rijck, Pieter hasselaer en hendrick Hooft ; Woonde op den Singel bij de Romeinsarmsteeg, in den Draeck.
Hij liet een vermogen na van 380.000.
. Symon de Rijck:
Zie het artikel "Het grondbezit van Zymon D'Rijck" van Mr. J. Belonje in het maandblad Amstelodamum jrg. 66, 1979, blz. 105 e.v. en J.E. Elias,

            "De Vroedschap van Amsterdam 1578-1795", Haarlem 1903, pag. 379 en 380.

             Deze Symon was de oudste zoon van Jacob Simonsz (de) Rijck, heer van Zaffelaer, kapitein bij de Watergeuzen.

            Deze Jacob (de) Rijck had een werkzaam aandeel bij de inname van Den Briel op 1-4-1572.
Zie ook: "Jacob Simonszoon de Ryk, treurspel" door Lucretia Wilhelmina van Winter, geb. van Merken,

             3e druk te Amsterdam uitgegeven bij Wed. G. Warners en Zoon, 1813. Vindplaats: Univ. Bibliotheek Amsterdam.
Een dochter van deze Jacob (de) Rijck, Grietgen of Gertrudt, tr. Amsterdam 20-10-1593 Absolon Nicolai (of Claesz.).

            Uit dit huwelijk: Elisabeth Absolons (ook Absalon), die tr. met Willem Adriaansz. Raap, zie IIb.

2.              Willem Rijck de, geb. in 1570,

         tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 17 jaar oud) te Amsterdam op 12 dec 1593 met

                 Marritge Cornelisdr Pot, dr. van Cornelis Jansz Pot en Aeghje Cornelisdr Hooft(IVg), geb. in 1576.

                 Not bij Willem ; woonde bij zijn huwelijk te Amsterdam io den n Z Voorburgwal en in 1598, in den grooten boomgaert van Zandenburch

                 gelegen binnen dezen eylande van Walcheren in de Parochie van Zandijck

3.              Geertruid of Giertgen Jacobsdr Rijck de, ovl. op 27 jan 1639, volgt Vj.

 

IVe.           Claes Claesz Hooft, zn. van Claes Willemsz Hooft (IIIb)en Dieuwertje Claesdr, buurtmeester van Ouder Amstel,

                  begr. te Amsterdam op 14 okt 1602 N K Uit het huis van zijn zwager,

                 , int Nachtglas buyten Jan rodenpoort,

             tr. met

                  Griet Willemsdr

                 "Kocht 16 Jan 1593 het huis, de drie Putgens 'op den Nieuwe dijk.

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Pouwels, ged. te Amsterdam op 8 nov 1592

                 kind Pouwels

                 vader Claes, Claesz Hooft

                 moeder Giert Willems

                 doop 8 november 1592

                 religie Hervormd, Oude kerk

                 bron2 p.161.

                 had nog 7 broers / zussen.

 

IVf.            Aecht Claesdr Hooft, dr. van Claes Willemsz Hooft (IIIb)en Dieuwertje Claesdr, begr. te Amsterdam op 3 feb 1610 N K,

          tr. met

              Pieter Jacobsz Nachtglas, geb. in 1595, ovl. (ongeveer 7 jaar oud) op 8 dec 1602.

                 Not bij Pieter ; Fabrieksmeester en Penningmeester 1596.
Was in 190 houtkoper ; bij zijn overlijden brouwer op den Singel buiten Jan Rodenpoort, in 't Nachtglas :,

               in compagnie met zijn zwager Ysbrand Ben, Albertsz Zie No 67.
Uit Gens Nostra ; Concluderende menen wij dus te mogen zeggen, dat:
Ie. wat betreft de huwelijken, de genealogie van Elias de enig.
jüjste is.
2e. Pieter Jacobsz. Nagtglas gehuwd was met Aecht Claesdr. Hooft.
(dus niet met Aagje de Rijck, de dochter van de Watergeus).
hetgeen bevestigd wordt door de mededeling, dat Claes Hooft.
begraven werd van uit het huis van zijn zwager.
3e. Pieter Jacobsz. Nagtglas, IJsbrand Ben Albertsz. en Jacob.
Simonsz. de Rijck zwagers waren
.

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Jacob Pietersz, ged. te Amsterdam op 2 mei 1577, begr. te Amsterdam op 5 mei 1654, volgt Vk.

 

IVg.           Aeghje Cornelisdr Hooft, dr. van Cornelis Willemsz Hooft (IIIc)en Alyd Cornelisdr Jongh, begr. te Amsterdam op 14 sep 1590 N K,

            tr. met

                 Cornelis Jansz Pot, zn. van Jan Pot en Trijn Florisdr, Verwer en Houtkooper op de N Z Voorburgwal,

                 over de Sint Jacobs brugge", ovl. te Amsterdam op 30 sep 1591 door een onbekende in de Vischmarkt doodgestoken.

                 Zie No 49.

 

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Marritge Cornelisdr, geb. in 1576,

          tr. met

                Willem Rijck de, zn. van Jacob Simonsz Rijck of de Rijck(Heer van Zaffelaer) en Griete Claasdr Hooft (IVd).

 

 

IVh.           Jan Cornelisz Hooft, zn. van Cornelis Willemsz Hooft (IIIc)en Alyd Cornelisdr Jongh, ovl. op 15 feb 1600,

             tr. met

                  Clara Jacobsdr Moes de, dr. van Jacob Jansz Moes de en Anna Jaaansdr Quintingh, begr. te Amsterdam op 11 jan 1614 O K.

                 Woonde 1573 te utrecht, na 1578 te Amsterdam, bij de Haarlemmersluis.
Sch 1579 ;.
Raad ter Admiraliteit te Amsterdam 1591 - 1600; Kapt der Burgerij 1578, Colonel 1589 ;

             Heemraad van den Nieuwer Amstel 1581 ; kerkmeester N K.

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Pieter.

                 Waarschijnlijk jong overleden.

 

Generatie V

 

 

Va.            Dr Pieter Jans (Jansz) Hooft, zn. van Jan Pieterszn Hooft (IVa)en Geertruid Lons, geb. in 1575, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) in 1636,

           tr. (resp. ongeveer 39 en ongeveer 37 jaar oud) in 1614 met

                 Geertruyd Overlander, geb. in 1577, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) in 1653.

 

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Catharina Pietersdr, geb. op 28 dec 1618, ovl. (72 jaar oud) te Ilpendam op 30 sep 1691, volgt VIa.

 

Vb.            Geertruid Jansdr Hooft, dr. van Jan Pieterszn Hooft (IVa)en Geertruid Lons, geb. in 1578, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) in 1636,

           tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 28 jaar oud) in 1599 met

                  Mr Volkert Overlander, zn. van Claes Overlander en Trijn Claes, geb. in 1571, ged. te Amsterdam op 26 jul 1571

                  kind Volckert

                 vader Claes Overlander

                 moeder Trijn Claes

                 doop

                 religie Hervormd, Oude kerk

                 bron 1 p.90, Raad Amsterdam,

                ovl. (ongeveer 59 jaar oud) in 1630.

 

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.              Maria / Marijtgen, geb. te Amsterdam op 24 jun 1603, ged. te Amsterdam op 26 jun 1603 Hervormd, Oude kerk

             kind Marijtgen.
vader Volkert Overlander.
moeder Griet Jans.
doop 26 juni 1603.
religie Hervormd, Oude kerk.
bron4 p.69
.

           tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 24 jaar oud) in 1630 met

                 Frans Banningh Cocq, zn. van Jan Jansz Kok  en Lijsbeth Frans Banning., geb. op 23 feb 1605, ovl. (72 jaar oud) op 27 jan 1678.

                 Notitie bij Dr. Frans Banningh Cocq (23-02-1605 / 01-01-1655).
Schepen en Burgemeester van Amsterdam. Heer van Purmerend en Ilpendam.
Uit Elias, de vroedschap.
Comm 1632, Sch 1634, Burg 1650, 51, 53, 54.
Kap der Burgerij 1642 ( of vroeger ).
Colonel 1647 ( of vroeger ) Overman van den Handboogdoelen 1648.
a, President van Hoofd Ingeland en Luit Houtvester van de Purmer en Wormer.
b Ridder in de orde van Sint Michel bij diploma van Koning van Frankrijk d.d. 26 Nov 1648.
Woonde bij zijn Huwelijk op de Sint Antonisbreestraat en volgde daarna zijn schoonvader op in het bezit van 't Grote Huis of Hof van Ilpendam.
Werd in 1674 als wed aangeslagen voor een vermogen van Fl 200.000
.

              

2.              Jan, geb. te Amsterdam op 5 dec 1604 Hervormd, Oude kerk.

                 kind       Jan

                 vader     Volkert Overlander

                 moeder Giertien Jans

                 doop      5 december 1604

                 religie    Hervormd, Oude kerk

                 bron       4 p.109.

3.              Geertruid , geb. te Amsterdam op 28 aug 1608 Hervormd, Oude kerk, ovl. (ongeveer 25 jaar oud) in 1634,  

                 kind Geertrut.
    vader Volkert Overlander.
    moeder Giertje Jans.
    doop 28 augustus 1608.
    religie Hervormd, Oude kerk.
    bron4 p.253
.

           tr. (resp. 25 en 34 jaar oud) op 1 nov 1633 met

                 Cornelis Graeff de van Zuid-Polsbroek (Graeff de Bovengen), zn. van Jacob Dirksz Graeff de en Aeltge Boelens, geb. op 15 okt 1599,

              Burgemeester van Amsterdam, 

                Not bij Cornelis :
   voogd geweest van Willem III van Oranje, in 1660
.

             ovl. (64 jaar oud) op 4 mei 1664,

              (Cornelis

          tr. (1) met

               Catharina Pietersdr Hooft, dr. van Dr Pieter Jans Hooft (Va)en Geertruyd Overlander (zie VIa)).

                

4.              Volkert, geb. te Amsterdam op 6 jul 1610 Hervormd, Nieuwe kerk.

                 kind       Volkert

                 vader     Volkert Overlander

                 moeder Grietje Jans

                 doop      6 juli 1610

                 religie    Hervormd, Nieuwe kerk

                 bron       39 p.223.

5.              Katrijna", ged. te Amsterdam op 6 mei 1612 Hervormd, Nieuwe kerk.

                 kind       Katrijna

                 vader     Volkert Overlander

                 moeder Geert Jans

                 doop      6 mei 1612

                 religie    Hervormd, Nieuwe kerk

                 bron       39 p.284.

6.              Kattrijn, ged. te Amsterdam op 27 feb 1614 Hervormd, Oude kerk.

                 kind       Kattrijn

                 vader     Volkert Overlander

                 moeder Giert Jans

                 doop      27 februari 1614

                 religie    Hervormd, Oude kerk

                 bron       5 p.97

                 opm.      Ber: va. Raad dezer Stede.

7.              Trijntje, geb. te Amsterdam op 15 nov 1615 Hervormd, Nieuwe kerk.

                 kind       Trijntje

                 vader     Volkart Overlander

                 moeder Geertje Jans

                 doop      15 november 1615

                 religie    Hervormd, Nieuwe kerk

                 bron       39 p.404.

 

Vc.            Willem Jansz Hooft, zn. van Jan Pieterszn Hooft (IVa)en Geertruid Lons, geb. circa 1581, Regent N Z Huiszittenhuis 1609;

                 Heemraad van den Nieuwer-Amstel 1612,

         tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 23 jaar oud) op 28 jun 1605 met

                 Ida Quekels, dr. van Cornelis Jansz Quekels en Machteld Pietersdr Bien du, ged. te Amsterdam op 1 apr 1582 O K, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) op 28 aug 1657.

                 Vertrok in 1614 met zijn huisgezin naar Engeland, waar hij, eerst aen een Baronnije daerna een Brouwerije geraekte, en met wien 't gevolglijk slecht afliep.

                 Uit dit huwelijk 3 dochters:

1.              Ida Maria, geb. te Londen [Groot Brittanië] in 1618, volgt VIb.

2.              Machteld, volgt VIc.

3.              Catharina,

          tr. te 's‑Gravenhage na 19 jan 1648 met

                Johan Heylersich, Raad en Secr van Willem II, Prins van oranje.

 

 

Vd.            Pieter Cornelisz Hooft, zn. van Cornelis Pietersz Hooft (IVb)en Anna Jacobsdr Bleau, geb. op 16 mrt 1581, Ridder

                 Hij was koopman onder de Firma Hendrik en Pieter, daarna Hendrik, Pieter en Jacob Hooft

                 Drossard en Kastelein van Muiden, bailluw van Naarden en Gooyland, Hoog-Bailluw en Dijkgraaf van Weesp en Weesperkarspel en Hoog-Bijlmer 23 Mei 1609 ;

                 Ridder in de orde van Sint Michiel 1639

                 Beroemd dichter en historieschrijver,

                Woonde te Amsterdam, bij zijn overlijden op de Keizersgracht bij de Brouwersgracht, naest de Valckenaer ', en liet een vermogen na van Fl 148.000.

                ovl. (66 jaar oud) te 's‑Gravenhage op 21 mei 1647, begr. te Amsterdam op 27 mei 1647 N.K. d.a.v,

          tr. (resp. 29 en ongeveer 19 jaar oud) (1) op 30 nov 1610 met

               Christina Erp van, dr. van Aert Of Aernout Erp van (Drost) en Geertruyd Willemsdr Tenesse van, ged. te Amsterdam op 20 jun 1591 O K,

               ovl. (ongeveer 32 jaar oud) op 6 jun 1624.

                

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Cornelis, geb. in 1611, ged. te Amsterdam op 12 apr 1611

                 kind Kornelis

                 vader Pieter, Cornelisz Hooft

                 moeder Christina Erp

                 doop12 april 1611

                 religie Hervormd, Nieuwe kerk

                 bron39 p.250

                 opm.ber. va. Drost, ovl. (ongeveer 12 jaar oud) in 1623.

2.              Geertruid, geb. in 1615.

3.              Arnout, geb. in 1618, ovl. (ongeveer 2 jaar oud) in 1620.

4.              Arnout, geb. in 1621, ovl. (ongeveer 3 jaar oud) in 1624.

 

                 Pieter Cornelisz Hooft,

           tr. (resp. ongeveer 45 en ongeveer 32 jaar oud) (2) in 1627 met

                Leonora / Eleonora / Helionora Hellemans, dr. van Arnoud Hellemans en Susanna Zurck van, geb. te Hamburg [Duitsland] Graafschap Holstein ????

 

                 Volgens mij nergens IN, maar was en is Hamburg een 'vrije hanzestad'.

                 Hamburg was net als een groot aantal andere steden (waaronder ook Doesburg,

                 Zutphen en Kampen) lid van de Hanze, een handelsverbond. Ook Bremen en

                 Lubeck waren 'vrije hanzesteden'. Dat is nog te zien aan de H in het

                 nummerbord, HH is Hanzestadt Hamburg, HB is Hanzestadt Bremen, voor Lubeck

                 weet ik het niet. Met andere woorden een soort stadstaat zoals we destijds

                 ook Italië hadden (Florence, Pisa, Genua etc.). Pas in 1867 treden de drie

                 steden toe tot Pruisen.

                 Van Arie www.gompie84.nl

                 Toch een kleine nuancering:

                 Na 1550 streeft de stad Lübeck voorbij en wordt de grootste handelsplaats

                 van Noord-Europa. In deze tijd wil de koning van Denemarken, die als hertog

                 van Holstein de landsheer van Hamburg is, meer macht over de stad

                 uitoefenen. Enkele tientallen jaren strijd is het gevolg. In 1643 erkent

                 Hamburg zijn onderdanigheid en doet afstand van zijn jurisdictie over de

                 Elbe.

                 Bert in 1595, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Amsterdam in 1661, begr. te Amsterdam op 5 apr 1661 N K,

                 (Leonora / Eleonora / Helionora

           tr.(2) met

                 Bartolotti).

                 ten tijde van haar 2e huwelijk woonde ze te Zevenbergen.

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Mr Arnout Hellemans, ged. te Amsterdam op 23 dec 1629, ovl. (ongeveer 50 jaar oud) te Amsterdam op 25 feb 1680, volgt VId.

2.              Christina Hellemans Hooft, ged. te Amsterdam op 20 aug 1628, ovl. (ongeveer 52 jaar oud) in 1681, volgt VIe.

 

 

Ve.            Aeghje Cornelisdr Hooft, dr. van Cornelis Pietersz Hooft (IVb)en Anna Jacobsdr Bleau, geb. in 1587, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) in 1653,

           tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 24 jaar oud) in 1608 met

                 Pieter Pietersz Hasselaer, zn. van Pieter Dirkszoon Hasselaer en Aegje Persijn van Beverwaerd van, geb. op 1 dec 1583,

                  ovl. (ongeveer 67 jaar oud) in 1651.

 

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.              Aechje, ged. te Amsterdam op 30 jun 1609

                 kind Aechje

                 vader Pieter, Pietersz Hasselaer

                 moeder Aechje Hoofden

                 doop 30 juni 1609

                 religie Hervormd, Nieuwe kerk

                 bron 39 p.189.

2.              Annetjen, ged. te Amsterdam op 8 jan 1612 Hervormd, Oude kerk.

                 kind       Annetjen

                 vader     Pieter Hasselaer de Jonge

                 moeder Aechjen Hooft

                 doop      8 januari 1612

                 religie    Hervormd, Oude kerk

                 bron       5 p.4.

3.              Pieter, ged. te Amsterdam op 24 nov 1614

                 kind Pieter

                 vader Pieter Hasselaer de Jonge

                 moeder Aechje, Pieter Hoofts

                 doop 24 november 1614

                 religie Hervormd, Nieuwe kerk

                 bron39 p.367.

4.              Annetje, ged. te Amsterdam op 22 jun 1617

                 kind Annetje

                 vader Pieter Hasselaer

                 moeder Aechjen Hoofden

                 doop 22 juni 1617

                 religie Hervormd, Oude kerk

                 bron5 p.219.

5.              Cornelis, ged. te Amsterdam op 13 okt 1620

                 kind Cornelis

                 vader Pieter Hasselaer

                 moeder Aechie Hoofden

                 doop 13 oktober 1620

                 religie Hervormd, Nieuwe kerk

                 bron 40 p.102.

                 Mogelijk kind.

6.              Aechjen, ged. te Amsterdam op 6 jul 1623

                 kind Aechjen

                 vader Pieter Hasselaer

                 moeder Aechjen Hoofden

                 doop 6 juli 1623

                 religie Hervormd, Oude kerk

                 bron6 p.51.

7.              Jacob, ged. te Amsterdam op 19 okt 1627

                 kind Jacob

                 vader Pieter Hasselaer

                 moeder Aechje Hoofden

                 doop 19 oktober 1627

                 religie Hervormd, Nieuwe kerk

                 bron40 p.419.

 

Vf.             Jannetje / Johanna Cornelisdr Hooft, dr. van Cornelis Pietersz Hooft (IVb)en Anna Jacobsdr Bleau, geb. in 1595, ovl. (ongeveer 44 jaar oud) in 1639,

           tr. (ongeveer 20 jaar oud) in 1615 met

                 Mr Pieter Jansz Cloeck

 

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Margareta, volgt VIf.

 

Vg.            Jannetje Willemsdr Hooft, dr. van Willem Pietersz Hooft (IVc)en Gierte(Geertruid) Hendricksdr Haeck, geb. in 1582,

                   ovl. (ongeveer 60 jaar oud) op 18 jan 1642,

           tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 22 jaar oud) in 1602 met

                   Abraham Gillion le, zn. van Pierre Johansz Gillion of Le en Adriana Pietersdr Martin Le, geb. te Antwerpen [België] op 22 mrt 1579,

                   ovl. (71 jaar oud) op 13 aug 1650.

                 Not bij Abraham ; Koopman in de Warmoestraat ; Regent N Z Huiszittenhuis 1617.

 

                 Uit dit huwelijk 9 kinderen:

1.              Willem, geb. te Amsterdam op 19 dec 1607, ovl. (28 jaar oud) te Amsterdam op 31 jul 1636, volgt VIg.

2.              Aerjaentje Gillion, ged. te Amsterdam op 28 jul 1609

                 kind Aerjaentje

                 vader Abraham Gillon

                 moeder Janneken Willems

                 doop 28 juli 1609

                 religie Hervormd, Nieuwe kerk

                 bron 39 p.191.

3.              Margrieta Giljon, ged. te Amsterdam op 19 jul 1611

                 kind Margrieta

                 vader Abraham Giljon

                 moeder Jannetje, willems Hoofts

                 doop 19 juli 1611

                 religie Hervormd, Nieuwe kerk

                 bron 39 p.258.

4.              Geertruida Giljon, geb. op 12 sep 1613, ged. te Amsterdam op 17 sep 1613

                 kind Geertruijd

                 vaderAbraham Giljon

                 moederJannetje W. Hooft

                 doop17 september 1613

                 religieHervormd, Nieuwe kerk

                 bron39 p.328,

                 ovl. (69 jaar oud) op 22 nov 1682 Stierf kinderloos,

           tr. (40 jaar oud) op 4 nov 1653 met

                 Christiaen Rodenburch, ovl. in 1666.

                 Not bij Christiaen ; Raad Ordinarus in den Hove van Utrecht, Geeligeerd Raad ter vergadering der Staten 's Lands van Utrecht,

                 Gedep in den Raad van State 4 April 1665.
    Wedr van Maria de Goyer
.

5.              Peter Giljon, ged. te Amsterdam op 20 sep 1615

                  kind Peter

                 vader Abraham Giljon

                 moeder Janneke Willems

                 doop 20 september 1615

                 religie Hervormd, Nieuwe kerk

                 bron 39 p.397.

6.              Aeriaentje / Adriana ?? Giljon / Gillion, ged. te Amsterdam op 27 aug 1617, volgt VIh.

7.              Jan Giljon, ged. te Amsterdam op 21 jun 1620 kindJan

                 vader Abraham Giljon

                 moeder Jannetje Willems

                 doop 21 juni 1620

                 religie Hervormd, Nieuwe kerk

                 bron 40 p.89.

8.              Johanna Gillion, geb. op 11 mei 1635, ovl. (71 jaar oud) op 17 sep 1706,

          tr. met

               Mr Hieronimus Beverninghk, geb. te Gouda op 25 apr 1614, ovl. (76 jaar oud) op 30 okt 1690 Stierf kinderloos op den Huize Lockhorst of Oud Teylingen.

                 Not bij Hieronimus ; Raad van Gouda 1644 ; Sch als 1646, burg ald 1668 ; Gedep ter Staten generaal 1633 ; Thesaurier-Generaal der Unie 1637--1665 ;

                 Extraordinarus Gedep te Kleef bij de vredesonderhandelingen met den Bisschop van Munster 1666 'Minister Plenipotentiarus op

                 de Vredesonderhandelingen te Breda 1667, te Aken 1668, te Keulen 1673, en te Nijmegen 1678 ;

                 Extraordinarus Ambassadeur aan de Hoven van Groot-Brittannie 1653, en van Spanje 1670 ; Gedep te Velde 1672 ;

                 Curator van 's Lands Academie te Leiden 1673 ; werd 18 Aug 1672 door de staten van Holland en West-Friesland met

                 Mr Coenraed van Beuningen en Mr Gaspar Fagel op de nominatie geplaatst voor het Raadspensionarisschap zoon van Melchior,

                 Kapitein der Infanterie in Statendienst, bevelhebber van 't Slot Argentau en van t'Fort Knotsenburg,en van Sibilia Standart. Uit dit huwelijk geen kinderen.

9.              Elisabeth Gillion, volgt VIi.

 

 

Vh.            Hendrik Willemsz Haeck later Hooft, zn. van Willem Pietersz Hooft (IVc)en Gierte(Geertruid) Hendricksdr Haeck,

                  geb. in 1584, Koopman in de Dijkstraat, lid der Firma Simon de Rijck, Pieter Hasselaar en Hendrick Hooft

                 Regent Aalmoezeniersweeshuis 1613 ;

                 Regent St Pietersgasthuis 1623, ovl. (ongeveer 42 jaar oud) te Amsterdam op 20 jan 1626 N K,

           tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 22 jaar oud) in 1611 met

                Haesje / Haesgen Houtloock, dr. van Hendrick Hendricksz Houtloock en Ibel Roswinckel geb. te Alkmaar in 1589.

                

                 Zij wonne zeven kinderen, waarvan slechts 1 de huwbare leeftijd bereikte.

                 Kinderen van deze site.

                 http://d-compu.dyndns.org/GenBook/Overige%20Genealogie%C3%ABn/hooft.htm.

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Hendrik / Henrick Hooft, geb. te Amsterdam op 3 sep 1617, ovl. (61 jaar oud) te Amsterdam op 12 dec 1678, volgt VIj.

 

Vi.             Jacob Willems (Willemsz) Hooft, zn. van Willem Pietersz Hooft  (IVc)en Gierte(Geertruid) Hendricksdr Haeck, geb. te Amsterdam in 1588,

                 Koopman op de Herengracht;

                 Regent Aalmoezeniersweeshuis 1619 ;

                 Regent Leprozenhuis 1625--1654, ovl. (ongeveer 50 jaar oud) te Amsterdam op 4 mei 1638 N K, begr. te Amsterdam op 4 mei 1658 N K,

          tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 19 jaar oud) te Amsterdam op 20 sep 1615 met

                Maria Jonckheyn, dr. van Elbert Simonsz Jonckheyn en Claesje Sijs Overlander, ged. te Amsterdam op 3 feb 1596 N K, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) op 22 aug 1655.

                 Not bij Jacob ; Koopman op de heerengracht ; Regent Aalmoezeniersweeshuis 1619 ; Regent leprozenhuis 1625--1654 ;.

    

                 Hadden 5 kinderen.

 

                 Uit dit huwelijk 2 dochters:

1.              Claesgen (Nicola),

         tr. met

                 Cornelis de Vlaming Vlaming de Oudtshoorn van (Oudtshoorn van).

                 Zie 181 Zie No 188.

2.              Geertruyd, ged. op 25 feb 1624, begr. op 2 feb 1709, volgt VIk.

 

Vj.             Geertruid of Giertgen Jacobsdr Rijck de, dr. van Jacob Simonsz Rijck of de Rijck (Heer van Zaffelaer) en Griete Claasdr Hooft (IVd), ovl. op 27 jan 1639,

            tr. (1) Trouwt 2 e met

                  Jan Jansz Hoorn van (Hoorn), geb. in 1561, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) in 1623,

                  (Jan

           tr.(1) met

                 Mary Egbertsdr Vinck.).

                 zie No 93 !!!.

                 Verder vondt ik nog een Van Piet Schadele aanknopingspunt bij V i in jouw parenteel.
Jan Jansz van HOORN is een voorouder maar in zijn eerste huwelijk met Mary Egbertsdr VINCK
.

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Simon

 

                 Geertruid of Giertgen Jacobsdr Rijck de,

           tr. (2) te Amsterdam op 20 okt 1593 met

                 Absolon Nicolai ( Of Claesz), geb. te Bergen op Zoom, ovl. te Veere in 1594.

 

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Elisabeth Absolons, volgt VIl.

 

Vk.            Jacob Pietersz Nachtglas, zn. van Pieter Jacobsz Nachtglas en Aecht Claesdr Hooft (IVf), ged. te Amsterdam op 2 mei 1577,

                  begr. te Amsterdam op 5 mei 1654 N K Nieuwe Doelenstraat,

             tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 23 jaar oud) te Amsterdam op 29 aug 1599 N K met

                 Catharina Claes Meij van der Alias Oude Trijn Claes, ged. te Amsterdam in 1576, begr. te Amsterdam op 23 mrt 1649 Kloveniersdoelen.

                 Not bij Jacob.
    Koopman 1601, Brouwer aan het Singel op de hoek van de Brouwersgracht in, Nachtglas " / No 8 / e/ afb 69 1601. 1634

                 en in de mouterij, het Nachtglas "aan de Herengracht / achter nr 30-34/ e/ circa 1615-1629, kastelein in de Kloveniersdoelen 1637-1654 /

                 afgebeeld op het doelherenstuk uit 1642 door Govert Flinck /, schutter in Wijk IV onder Jonas Witsen / afgebeeld op schutterstuk door

                 Cornelis van der Voort c. 1610/, woonde aa het Singel / No 16 / e/, aan de Herengracht in, Mijn glas loopt ras " / en in de Nieuwe Doelenstraat in de Kloveniers doelen.

 

                 Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.              Pieter Jacobszn Nachtglas, ged. te Amsterdam op 5 okt 1600 (getuige: Aeltgen Claes).

                 Not bij Pieter

                 Vertrok in Nov 1633 met het schip, Wassenaer " naar Oost Indie, onder-koopman in dienst van de V.O.C. te Batavia 1636.

2.              Elbert Jacobszn Nachtglas, ged. te Amsterdam op 28 mei 1602 (getuige: Geert Lamberts),

                 begr. te Amsterdam op 15 feb 1655 N K Kloveniersdoelen.

                 Not bij |Elbert

                 Kunstschilder, verbleef omstreeks 1625 te Rome.

3.              Claes Jacobsz Nachtglas, ged. te Amsterdam op 8 jan 1604

                 kind Claes

                 vader Jacob, Pietersz Nachtglas

                 moeder Trijntgen Claes

                 doop 8 januari 1604

                 religie Hervormd, Oude kerk

                 bron 4 p.82

                 opm.Ber: Va: Brouwer (getuigen: Gerberich Claes en Willem Jacobszn),

                 begr. te Amsterdam op 30 aug 1604 N K onder de arm en beluid.

4.              Geertruyt Nachtglas, geb. te Amsterdam op 24 nov 1607, ged. te Amsterdam op 25 nov 1607 (getuige: Jasper van Es), 

                 Not bij Geertruyt.
   Waardin van de Kloveniersdoelen 1654.1659, vermogen 1674 Fl 29.000
.

                 ovl. (minstens 82 jaar oud) te 's‑Gravenhage na 25 feb 1690,

            tr. (resp. 60 en 53 jaar oud) te 's‑Gravenhage op 3 jul 1668 met

                 Mr Henric Wolffsen /Wolffius ?, zn. van Mr Rijckman Wolffsen en Aeltje Henrics Wilsum van, geb. te Vollenhove op 9 jun 1615,

                 Not bij Henric.
    Student Franeker 11 aug 1634 en rechten Leiden 24 sept 1639, is 25 maart 1641 met zijn neef Gerart Terstege naar Engelant gerijst,

                 met de vloote doenmaals overgaande met sijn Hooghijt de Heere Prince van Orange, gaende om te voltrecken het huwelijck met

                 Princesse Royal, promotie Orleans 18 6 1641, advocaat, pooorter Zwolle 12 dec 1642, magistraat 1649-1657 en gedeputeerde ter Staten Generaal

                 1650/52/54 van Zwolle, ambasssadeur te Lissabon 1657, raadsheer in de Raad en Leenhoeve van Brabant 23 Nov 1656

                  en secretaris van de Generaliteitsrekenkamer 2 dec 1666 te 's Gravenhage, salaris 1674 Fl 1600, per jaar, vermogen 1674 Fl 19.000

                  woonde te Den Haag aan het Westeinde en in 1674 aan het Westeinde van de Wagenstraat /e/.

                 ovl. (69 jaar oud) te 's‑Gravenhage op 10 sep 1684, begr. op 14 sep 1684 Kloosterkerk zes posen beluid,

                (Henric

          tr. (resp. 29 en 18 jaar oud) (1) te Zwolle op 20 aug 1644 Grote Kerk met

                Aleida Verwer, dr. van Coenraad Verwer (Wijnkoper te Zwolle, Meentmeester 1626-1631 Voorstraat te Zwolle)

                en Gesona Goertsen Neuenhaus.).                

5.              Klaes Jacobsz, ged. te Amsterdam op 10 dec 1609

                 kind Klaes

                 vader Jacob, Pietersz Nachtglas

                 moeder Trijntjen Klaes

                 doop 10 december 1609

                 religie Hervormd, Oude kerk

                 bron4 p.301

                 opm.Ber: Va: Brouwer (getuigen: IJsbrant Ben Albertszn en Trijn Pieters),

                 ovl. (hoogstens 26 jaar oud) voor 8 sep 1636.

6.              Aechtje Nachtglas, ged. te Amsterdam op 15 jan 1612 N K (getuige: Garbrant Claeszn), begr. te Amsterdam op 14 mei 1659 N K Kloveniersdoelen.

7.              Jannetje Jacobsx, ged. te Amsterdam op 23 mrt 1614 (getuige: Trijn Pieters), ovl. (ongeveer 20 jaar oud) circa 1635.

8.              Trijntje Jacobsdr Nachtglas, ged. te Amsterdam op 7 mei 1619

                 kind Trijntje

                 vader Jacob, Pietersz Nachtglas

                 moeder Trijn Claes

                 doop 7 mei 1619

                 religie  Hervormd, Nieuwe kerk

                 bron 40 p.45 (getuige: Garbrant Claeszn),

                 begr. te Amsterdam op 4 okt 1655 Cloveniersdoelen.

 

Generatie VI

 

 

VIa.           Catharina Pietersdr Hooft, dr. van Dr Pieter Jans Hooft (Va)en Geertruyd Overlander, geb. op 28 dec 1618, ovl. (72 jaar oud) te Ilpendam op 30 sep 1691,

           tr. (resp. ongeveer 16 en ongeveer 35 jaar oud) in 1635 (14 aug 1635) met

                 Cornelis Graeff de van Zuid-Polsbroek, zn. van Jacob Dirksz Graeff de en Aeltge Boelens (zie Vb).

 

                                           

 

 

 

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.              Pieter Graeff de, ged. te Amsterdam op 17 aug 1638

                 kind Pieter

                 vader Cornelis de Graef

                 moeder Catrijna Hooft

                 doop 17 augustus 1638

                 religie Hervormd, Nieuwe kerk

                 bron  42 p.95.

2.              Jacob Graeff de, geb. te Amsterdam op 28 jun 1642, ovl. (47 jaar oud) te Amsterdam op 21 apr 1690,

 

                                               

 

 

 

           tr. (ongeveer 23 jaar oud) te 's‑Gravenhage in 1666 met

              Maria Does van der, ovl. in 1666.

 

               In 1666 is Jacob in Den Haag getrouwd met Maria van der Does.

               Ze overleed al na drie maanden en geruchten gingen toen dat hij erin geslaagd was haar haar testament tweemaal

              te laten wijzigen zodat hij na haar overlijden "vier tonnen gouds" erfde..
In 1674 verkocht hij de hofstede Soestdijk aan Willem III.
Jacob behoorde toen de 250 rijkste mensen van de Gouden Eeuw.
Hij werd voor een fiscaal vermogen van 130.000 gulden aangeslagen.
In 1678 erfde Jacob de vrije en hoge heerlijkheid van Purmerland en Ilpendam van zijn tante Maria Overlander.
Jacob overleed kinderloos in 1690.
Not Bij Pieter :
De eerste steen werd op 28 oktober 1648 gelegd door de zesjarige Jacob de Graeff, een zoon

             van de Amsterdamse burgemeester Cornelis de Graeff en Catharina Hooft.
De zilveren troffel waarmee.
Jacob de Graeff de eerste steen legde.
Deze troffel wordt tentoongesteld in het Rijksmuseum
.

 

                                           

 

Het Paleis op de Dam omstreeks 1670 geschilderd door Gerrit Adriaenszoon Berckheyde

 

 

                                         Het Paleis op de Dam in Amsterdam werd gebouwd tussen 1648 en 1665 als stadhuis,

                                        naar ontwerp van architect Jacob van Campen.

                                        De eerste steen werd op 28 oktober 1648 gelegd door de zesjarige Jacob de Graeff,

                                       een zoon van de Amsterdamse burgemeester Cornelis de Graeff en Catharina Hooft.

 

                                                                                                                 

De zilveren troffel waarmee
Jacob de Graeff de eerste steen legde.
Deze troffel wordt tentoongesteld in het Rijksmuseum.

                

 

 

VIb.           Ida Maria Hooft, dr. van Willem Jansz Hooft (Vc)en Ida Quekels, geb. te Londen [Groot Brittanië] in 1618,

           otr. te Delft op 2 apr 1650, tr. (ongeveer 32 jaar oud) te Delft op 20 apr 1650 met

                  Daniel Hogendorp van, zn. van Johan Hogendorp van en Adriana Wely van, Heer van Moerkapelle en de Wilde Venen

                 Burgemeester van Rotterdam 1639; gedepter Staten Generaal 1643--1646 en 1672--1673 ;

                 Bailluw en Dijkgraaf van Schieland 1646,

                ovl. te Rotterdam op 30 mrt 1673.

                 Zij lieten drie dochters na ( die in 1647 van hare kinderloos overleden moeien Catharina em Maria Queeckel een vermogen erfden

                 van F 570.000, en in 1648 alle drie te Delft woonden.

          

                 VGLS Dig Arch Delft !!!!

                 Zie de Spellingsvorm Hooft en Hoost !!!!

                 Bruidegom             Daniel van Hogendorp,

                 Bruid          Ida Maria Hoost,

                 Plaats        Delft.

                 Datum trouwen     20-04-1650.

                 Datum ondertrouw            02-04-1650.

 

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Machtelt, volgt VIIa.

 

VIc.           Machteld Hooft, dr. van Willem Jansz Hooft  (Vc)en Ida Quekels,

             tr. met

                 Mr Jan Meyden van der, geb. in 1609, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) in 1677,

                 (Jan

            tr.(2) met

              Constantia Bartolotti).

 

                 Van deze site.
http://www.herenvanholland.nl/eigenaar.cfm?eigenaarnummer=1735.


heer van Sleewijk, raad (1639-1676), schepen (1639) en burgemeester (1644, 1650, 1656, 1660, 1665)

             van Rotterdam, weesmeester (1649, 1669, 1670, 1676)

 

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Ida Maria Meide van der, ged. te Rotterdam op 16 aug 1658, begr. te Rotterdam op 2 mrt 1729, volgt VIIb.

 

VId.           Mr Arnout Hellemans, zn. van Pieter Cornelisz Hooft (Vd)en Leonora / Eleonora / Helionora Hellemans, ged. te Amsterdam op 23 dec 1629

                 kind Arnout

                 vader          Pieter, Cornelisz Hooft

                 moeder      Helionora Hellemans

                 doop           23 december 1629

                 religie         Hervormd, Nieuwe kerk

                 bron           41 p.57, Hooft,

 

              ridder, ged. Amsterdam (N.K.) 23-12-1629, koopman op de Keizersgracht,vaandrig der burgerij (1650), luitenant (1656),

              kapitein (1662), in 1660 een der zes directeuren van de Colonie van Guyana of Wilde Kust, overl.

                 Amsterdam 25-2-1680, zoon van Pieter Cornelisz. Hooft, drost van Muiden en, ovl. (ongeveer 50 jaar oud) te Amsterdam op 25 feb 1680,

        tr. (resp. ongeveer 25 en 26 jaar oud) (1) te Amsterdam op 25 mei 1655 met

             Maria Houve van der, dr. van Med Dr Robbrecht /Robert Houve / Hoeff van der en Elisabeth Wolff van der, geb. op 9 nov 1628,

            ovl. (34 jaar oud) te Amsterdam op 2 jun 1663, begr. te Amsterdam op 6 jun 1663.

 

                 Zijn eigen vermogen werd in 1674 geschat op F 58.400,--, dat zijner kinderen voor hunne moeders erfenis op F 117.000.

 

                 Joost van den Vondel dicht 'Ter Bruiloft van den E. Heer Aernout Hellemans Hooft.


Ridder van Sint Michiel en de E. Iuffrou Maria vander Houve':
Zelden kan Natuur ontveinzen.
Haren aart, die node liegt.
Al vermomtze haar gepeinzen.
Schoon ze loos een wijl bedriegt.
Sperwers telen mus noch spreuwen.
Wolven geen onnozel lam.
Leeuwenesten voeden leeuwen.
Wilt van wilt, en tam van tam:
Zoek by d'oude merk noch teeken.
Van dees waarheit, loop niet wijd.
Blijf in Hollant, en de streeken.
Van den onvervlogen tijt.
Die getuigt u hoe een jonge.
ARENT, van der Muider borg.
Door de min tot roof gedrongen.
Uitvloog, denk eens in wat zorg.
Wereloze duiven vliegen.
Als de vogel van Jupijn.
Op zijn vleugels, van der wiege.
Volgt zijn vaders streek en lijn.
Hy doorsnuffelt alle landen.
En bezocht uitheemze lucht.
Rynstroom, bosschen en waranden.

d'Alpes kosten zijne vlucht.
Niet beletten, met haar kruinen.
Hy ziet zee noch bergen aan.
Vlieten, wildernis, noch duinen.
Po, noch Arno houd hem staan.
Noch geen Tiber, Perthenope.
Zag hem drijven op zijn pluim:
Maar hy keerde zonder hope.
Door het Hemelsblaauwe ruim.
Naar de Loir, en d'oude Seyne.
Van de Seyne naar de Teems.
Valt mijn Hollant dan te kleine.
Sprak hy, dat ik dus uitheems.
Eeuwig omdwaal, door de wolken.
Beter in mijn vaderlant.
Buit gezocht, dan vreemde volken.
Te bespieden. Aan de kant.
Daar de Rynstroom loopt ten ende.
Zag hy fiukx een kuische Duif.
Zitten, onder de bekenden.
En bekoort door deze kuif.
Vlieght hy tienwerf om die HOUVE.
End'lijk valt hy uit de lucht.
Grijpt d'onschuldige, en de droeve.
Die van dootschrik kermt, en zucht.
Och, waar vind ik een behoeder.
Helpme, och helpme nu, och, och.
Helpme Zusters, Speelnoots, Broeder.

Och de lucht is vol bedroch.
Maar geen ARENT past op 't kermen.
Van een Duive. Hy vliegt heen.
En vertroost haar, uit ontfermen.
Zijt gerust, en wel te vreên.
'tls onnodig dat men zidder.
Daar geen onheil wert verwacht.
Geef u over aan den Ridder.
Als een vrucht van zijne jacht;.
Vrees geen Arentsklaau of pennen.
Dees verscheurt de Duive niet.
Kunt gy slechts uw aart gewennen.
Naar zijn lust en HOOFT-gebied.
En uw moeders HOEF vergeten.
Alle uw droefheit is gesleten
.

 

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Pierre Hellemans, ged. te Amsterdam op 26 mrt 1656

                 kind Pierre

                 vader Arnout Hellemans Hooft

                 moeder Maria van der Haeven

                 doop 26 maart 1656

                 religie Waals-Hervormd, Oude Waalse kerk

                 bron131 p.310.

2.              Marie Hooft, ged. te Amsterdam op 28 okt 1657

                 vader     Arnout Hooft

                 moeder Marie van der Hoven

                 doop      28 oktober 1657

                 religie    Waals-Hervormd, Oude Waalse kerk

                 bron       131 p.331.

3.              Leonnore Hooft, ged. te Amsterdam op 3 nov 1658

                 kind       Leonnore

                 vader     Arnout Hooft

                 moeder Marie van der Hoven

                 doop      3 november 1658

                 religie    Waals-Hervormd, Oude Waalse kerk

                 bron       131 p.345.

4.              Jeane Constanie Hellemans / Hooft, ged. te Amsterdam op 17 okt 1660

                 kind Jeane Constanie

                 vader Arnout Hooft

                 moeder Marie van der Hoeven

                 doop17 oktober 1660

                 religie Waals-Hervormd, Oude Waalse kerk

                 bron131 p.375.

5.              Robbert Hooft, ged. te Amsterdam op 25 feb 1663

                 vader     Arnout H Hooft

                 moeder Maria van der Hoeven

                 doop      25 februari 1663

                 religie    Waals-Hervormd, Oude Waalse kerk

                 bron       131 p.411.

 

                 Mr Arnout Hellemans,

           tr. (resp. ongeveer 35 en ongeveer 45 jaar oud) (2) te Amsterdam op 15 mrt 1665 Ten Stadhuize met

                Anna Pietersdr Hoorn van, dr. van Pieter Claesz. Codde (Lijnslager) en Josijntgen Gerritsdr. Wolff van der, ged. te Amsterdam op 22 okt 1619,

                begr. te Amsterdam op 12 apr 1666 N K,

                (Anna

           otr. (1) te Rotterdam op 25 jun 1643, tr. (ongeveer 23 jaar oud) op 19 jul 1643 Volgens Digitaal Archief Rotterdam is Jan Aertse van der Hede,

                wonend te Amsterdam getrouwd met Anna van Hoorn, wonend te Rotterdam, in ondertrouw gegaan op 25-6-1643 te Rotterdam, opmerking :

                3 Huwelijkse Proclamatie 19 Juli 1643 met

 

 

                Jan Aertsz Heede van der, zn. van Aert Huigenszn en Margaretha(1585) of Grietje (1600) Amelsz Heede van der).

 

          

                Jan van der Heede niet onbemiddeld zijn geweest, want hij kocht zich in een kruideniersbedrijf in. Op 7 februari 1635 tekende hij

                een contract met de mennonietische handelaar Gijsbert Lambertszn Schouten om gezamenlijk een bedrijf te beginnen.

                Beiden brachten achtduizend guldens in, geen gering bedrag in die tijd. Dudok van Heel meldt zelfs het adres in zijn dissertatie:

                Damrak aan de noordelijke hoek van de Zoutsteeg (nummer 84).

                Na acht jaar werd het contract niet vernieuwd en gingen beide partners hun eigen weg. Jan van der Heede huurde de Rode Molen (Damrak 71).


Volgens Koenraad van der Heeden in het Algemeeen dagblad.
Jan was in 1643 in Rotterdam met Anna van Hoorn getrouwd. Toen hij in 1655 overleed, woonde hij aan de Singel in het pand de Swarte Caeter. Jan werd in de Oude Kerk in Amsterdam begraven. Zijn weduwe Anna hertrouwde met Arnout Hellemans Hooft, zoon van de bekende dichter P.C. Hooft.
Staat opde Nachtwacht van Rembrandt.


Van deze site.
Alle schutters Nachtwacht hebben nu een naam.
vrijdag 13 maart 2009 | 09:52 | Laatst bijgewerkt op: vrijdag 13 maart 2009 | 09:55.
Tekstgrootte tekst verkleinentekst vergroten.
AMSTERDAM – Ruim 365 jaar nadat Rembrandt De Nachtwacht schilderde, is de identiteit bekend van alle schutters die op het schilderij afgebeeld staan.
Dat is te danken aan de 71-jarige historicus Bas Dudok van Heel die er zijn levenswerk van maakte om de namen te achterhalen. Hij is vijftien jaar met de puzzel bezig geweest. De zeventien namen op een rij: 1. Reijnier Engelen, sergeant, 2. Jan Pietersen Bronchorst, 3. Harman Jacobsen Wormskerck, rondassier, 4. Jan Claesen Leijdeckers, musketier, 5. Jan van der Heede, musketier, 6. Jan Visscher Cornelisen, vaandrig, 7. Claes van Cruijsbergen, rondassier, 8. Frans Banninck Cocq, kapitein, 9. Jan Ockersen, piekenier, 10. Jan Adriaensen Keijser, zwaarddrager/kapitein d'armes, 11. Walich Schellingwou, piekenier, 12. Willem van Ruytenburch, luitenant, 13. Elbert Willemsen, musketier, 14. Barent Harmansen Bolhamer, piekenier, 15. Rombout Kemp, sergeant, 16. Paulus Schoonhoven, piekenier, 17. Jacob Joriszn, trommelslager. foto GPD.
http://www.bndestem.nl/algemeen/binnenland/4653783/Alle-schutters-Nachtwacht-hebben-nu-een-naam.ece.

 

                  

 


-----------------------------------------------------------------------------------------.
Links boven Jan Aertsz van der Heeden staan Jan Pietersen Bronchorst 1587- na 1666.
en Harman Jacobsen Wormskerck Rondassier.
Boven Jan en Harman staat Elbert Willemsen 1589 - 1644 Musketier.
Frans Banninck Cocq, Kapitein in het midden, met rode sjerp.
Links van Frans Banninck Cocq staat Willem van Ruytenburch, Luitenant Sergeant.
Tussen Frans en Willem staat Jan Adriaensen Keyser 1594-1664 Zwaarddrager.
( Kapitein d'armes.
Helemaal Links staat Rombout Kemp 1597-1653 Sergeant.
De 4 bovenste personen in het midden van het schilderij, v l n r.
1e Jan Visscher Cornelisen 1610- 1650 Vaandrig.
2e niet bekend.
3e Jan Ockersen 1599-1652 Piekenier.
4e Walich Schellinwou 1613- 1653.
Rechts naast Willem van Ruytenburch staat.
Jan Claesen Leijdeckers (1597-1640 ) Musketier.
Rechts naast Jan Claesen Leijdeckers staat.
Barent Harmans Bolhamer (1589-1661 ) Piekenier.
Rechts naast Barent Harmans Bolhamer staat.
Reijnier Engelen (1588-1651) Sergeant.
Helemaal rechts Paulus Schoonhoven 1595 - 1679 Piekenier.
en Man met de trommel is Jacob Jorisz, Tamboer 1591--1646.
Artikel in Dagblad trouw 13-3-2009.
Zit Copyrigt op !!!!.
tlight op de Nachtwacht.
Rembrandt (1606-1669): Het korporaalschap van kapitein Frans Banninck Cocq en luitenant Willem van Ruytenburch,

             bekend als de ’Nachtwacht’. Olieverf op doek uit 1642.


Wie is wie en wie doet wat, dat is eeuwenlang het mysterie van Rembrandts Nachtwacht geweest. Onderzoeker Bas Dudok van Heel ontrafelde het raadsel.
Het heeft Bas Dudok van Heel jaren van intensief snuffelwerk in archieven en boedelinventarissen gekost, maar deze week was het dan zo ver: de kunsthistoricus, verbonden aan het Rijksmuseum in Amsterdam, kan man en paard op de Nachtwacht noemen. Hij geeft ze stuk voor stuk hun militaire rang van kapitein tot vaandeldrager en tamboer.
En passant ontrafelt hij in zijn artikel dat in het zojuist verschenen ’Rijksmuseum Bulletin’ is verschenen ook nog hun onderlinge familiebetrekkingen. Bovendien reconstrueerde hij de plek waarvoor Rembrandts beroemdste schilderij ooit was bestemd. Voltooid in 1642 als een modern maar niet onomstreden schilderij kwam het te hangen in een majestueuze zaal die zich op de bovenverdieping van de Kloveniersdoelen in de Doelenstraat in Amsterdam bevond. Deze ruimte moet waarlijk vorstelijk zijn geweest, ze werd vergeleken met het niet minder imposante Banqueting House in Whitehall Palace in Londen.
Het schilderij, zo weet Dudok van Heel, hing daar als onderdeel van een lange rij van schutterstukken die door diverse andere schilders gemaakt zijn. In precies datzelfde jaar voltooiden schilders als Jacob Adriaensz. Backer een schutterstuk waarop kapitein Cornelis de Graeff de mannen van wijk V laat opdraven, terwijl Bartholomeus van der Helst zijn oog liet vallen op de compagnie van wijk VIII onder leiding van kapitein Roelof Bicker.
Ook Govert Flinck was in de zaal aanwezig met de schutterij van wijk XVIII onder leiding van Albert Bas, terwijl Joachim von Sandrart zich had beziggehouden met de compagnie van wijk XIX die onder leiding van kapitein Cornelis Bicker poseerde. Tenslotte hing er ook nog de compagnie van wijk IV met hun hoofdman Jan Claeszn. Vlooswijck die door Nicolaes Eliaszn. Pickenoy is vereeuwigd.
Andere schutterijen, uitgebeeld door schilders als Backer en Thomas de Keyser, hingen elders in het gebouw dat in 1642 nog redelijk nieuw was. Dat zijn namen van schilders die tegenwoordig wat minder bekend zijn, maar in Rembrandts tijd waren ze beslist geen prutsers. Backer bijvoorbeeld had in die tijd een grotere reputatie dan Rembrandt, vooral omdat hij het aandurfde om groepsportretten ongewoon groot aan te pakken.
Het kan zijn dat Rembrandt in deze tijd de concurrentiestrijd met Backer wilde aangaan. Dat was ook de ondertoon van de grote Backer-tentoonstelling die deze maand van het Rembrandthuis in Amsterdam naar Aken is verhuisd.
Rembrandt, die tot de eerste vier schilders van schutterstukken behoorde (Govert Flinck was hem voorgegaan met een groepsportret dat boven de schoorsteen kwam te hangen), kreeg als
opdracht de compagnie van wijk II uit te beelden. Die stond onder leiding van Frans Banninck Cocq, wat er toe leidde dat het schilderij officieel de titel kreeg van ’Het korporaalschap van kapitein Frans Banninck Cocq en luitenant Willem van Ruytenburch, bekend als De nachtwacht’.
De vermelding van de wijk (de tweede in dit geval) wijst er op dat Amsterdam verdeeld was in verschillende buurten die ieder hun eigen schutterij hadden. De schutterij, zeg maar de ME van de 17de eeuw, bestond uit vele tientallen personen die meestal uit de gegoede burgerij afkomstig waren. Ze konden in geval van ordeverstoring worden ingezet, maar hun taak was toch meer van representatieve aard.
Wijk II lag in het westelijk deel van het centrum van Amsterdam, ze bevond zich grof gezegd tussen Damrak en Singel, in het noorden begrensd door de Onze Lieve Vrouwesteeg, de Nieuwe Nieuwstraat en de Lijnbaansteeg en in het zuiden door de Zoutsteeg en de Gravenstraat.
Er zijn aanwijzingen dat Rembrandt ook zelf lid is geweest van een schutterij. Dat moet de compagnie van wijk XVI zijn geweest die onder bevel stond van kapitein Hendrick Dirkszn Spiegel. Als data wordt de periode mei 1635- mei 1637 aangegeven, toen Rembrandt in de Nieuwe Doelenstraat 20 woonde. Dat huis stond pal naast de Doelen waarvoor hij een paar jaar later de Nachtwacht zou schilderen.
Zekerheid over het feit dat Rembrandt bij een schutterij heeft gediend, is er overigens niet. De compagnie van wijk XVI is wel vereeuwigd, door niet minder dan Jacob Backer, maar dat doek dat ook in de Kloveniersdoelen moet hebben gehangen, is helaas verloren gegaan. Het zou wel een pikant feit zijn dat Backer zijn grote tegenstrever (weliswaar op een later tijdstip) in opdracht op een schuttersstuk heeft vastgelegd.
Rembrandtwatchers zal onmiddellijk opvallen dat de naam van de compagniescommandant licht gewijzigd is. Het is een subtiel verschil tussen Banning en Banninck, maar Dudok van Heel is er achter gekomen dat het hier om twee verschillende families ging die zich beiden op het militair vlak niet onbetuigd lieten. Dan is de juiste weergave van de naam natuurlijk niet onbelangrijk.
Gezien het feit dat de commandant vanuit het donker in een onwaarschijnlijk hel licht stapt (een van de noviteiten waarmee Rembrandt bezig was) en daardoor alle aandacht krijgt – een legerleider waardig – moet geacht worden dat hij voor de opname in dit schilderij waarschijnlijk ook de beste prijs betaalde.

Rembrandt was daar heel stellig in: wie op het schilderij afgebeeld wilde worden, die moest er fors voor betalen. Maar helemaal consequent was hij daar niet in. Zo beeldde hij uiterst rechts een tamboer af die zijn stokken opheft bij aanvang van de mars (de schutterij loopt op dit moment met een kleine veertig officieren en andere soldaten onder een poort de nacht in) zonder dat we weten wat de man daar voor heeft kunnen betalen.
Van 16 schutters weten we dat ze de man honderd toenmalige guldens aan de schilder betaalden. De tamboer, die bij Dudok van Heel de naam van de 52-jarige Jacob Jorisz. krijgt, verdiende op jaarbasis niet meer dan veertig gulden. Rembrandt geeft de tamboer dan ook geen centrale aandacht, al valt hij in zijn rol van menselijke stoffering ook niet weg.
Bas Dudok van Heel heeft zijn bevindingen verwoord in een artikel in het vandaag verschenen Rijksmuseum Bulletin. Dit kwartaalblad bevat artikelen over historisch en kunsthistorisch onderzoek naar de collectie van het Rijksmuseum.
lle schutters die op de Nachtwacht staan afgebeeld, zijn nu bekend, ruim 365 jaar nadat Rembrandt het schilderde. Historicus Bas Dudok snuffelde jarenlang rond in archieven en boedelinventarissen. Het is nu ook duidelijk hoe de zaal eruitzag, waarvoor Rembrandt de Nachtwacht oorspronkelijk schilderde. Dat was de grote zaal van de Kloveniersdoelen, waar tegenwoordig het Doelen Hotel in Amsterdam staat. De bevindingen zijn gepubliceerd in de eerste Engelstalige editie van het Rijksmuseum Bulletin, dat op de TEFAF in Maastricht werd gepresenteerd.
Dudok van Heel begon zijn zoektocht bij de 18 mensen, waarvan de namen reeds bekend waren. Hij onderzocht hun families, welstand en zakenrelaties. In boedelinventarissen vond hij bepaalde stukken kleding en uitrusting die op de Nachtwacht staan afgebeeld. Van Heel deed een opzienbarende vondst: de verschillende schutterstukken vormden met elkaar één geheel, een totaal-inrichting in een vaste betimmering. De Nachtwacht viel volgens Van Heel qua compositie en kleur uit de toon met de rest: hieruit kan worden geconcludeerd dat Rembrandt zich waarschijnlijk niet aan de opdracht heeft gehouden.
In 1715 verhuisde het schilderij naar het stadhuis op de Dam. Daar werd aan alle zijden een strook afgesneden, omdat het tussen twee deuren moest passen. Vanaf 1885 hangt de Nachtwacht in het Rijksmuseum, als bruikleen van de gemeente Amsterdam; sinds 1906 in een speciaal hiervoor gebouwde zaal. In de Tweede Wereldoorlog was de Nachtwacht uit de lijst gehaald en opgerold verstopt in de mergelgrotten in de Sint Pietersberg bij Maastricht. Op dit moment wordt het Rijksmuseum verbouwd. De Nachtwacht hangt tijdelijk in de Philipsvleugel, die wel open is voor het publiek. Na de verbouwing komt het werk terug in de Nachtwachtzaal.

                .

 

                 Anna Pietersdr Hoorn van, dr. van Pieter Claesz. Codde (Lijnslager) en Josijntgen Gerritsdr. Wolff van der

          tr. (1) met

                Jan Aertsz Heede van der, zn. van Aert Huigenszn en Margaretha(1585) of Grietje (1600) Amelsz Heede van der,

                geb. geboren Driebrugge ca 1610 / 11 ( GA Amsterdam, Koopman en Kruidenier op 't Water, in het Oude Wapen van Engeland, begr. te Amsterdam op 11 mei 1655.

 

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Josina, geb. op 12 jul 1644.

2.              Elisabet, ged. te Amsterdam op 29 okt 1649

                 doop

                 bron 301 p.48.

                 kind Elisabet

                 vader Jan, Aertsz van der Heeden

                 moeder Anna van Hooren.

3.              Jan Aersz Heeden van der, ged. te Amsterdam op 24 dec 1650

                 doop

                 bron 301 p.51.

                 kind Jan

                 vader Jan, Aersz van der Heeden

                 moeder Anne van Hooren.

4.              Elizabeth  Heede van der, ged. te Amsterdam op 22 okt 1654 Gedoopt Amsterdam ( Rem. aan Huis )

                 door een Remonstrantse leraar, begr. te Amsterdam op 1 jan 1694 Begraven ald ( NK )1,

            otr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 31 jaar oud) te Amsterdam op 8 jun 1675 met

                 Mr Dierck / Dirck Albertsz (Dirck) Pater, zn. van Albert Dircksz Pater en Hilegonda Boogaert uit den,

                 ged. te Amsterdam op 15 dec 1643 religie Hervormd, Nieuwe kerk

                 bron 42 p.388

                 opm. Vader overleden, Advocaat en raad in de vroedschap van Amsterdam ( J. E. Elias,Advocaat

                 De vroedschap van Amsterdam 1575--- 1795, blz. 147. 148. 448---450, 607 en 608 )

                 . Mr. Dirck Pater, advocaat, commissaris van het Weesper zandpad, raad in de Vroedschap van Amsterdam, schepen van Amsterdam, kapitein der burgerij ald.

                 Aan de stille Vecht tusschen Weezup en de Uitermeersche schans, Herman Numan

                 (1744-1820), ca 1800 Collectie Rijksarchief in Noord-Holland, Haarlem

 

                ovl. (ongeveer 47 jaar oud) te Amsterdam op 13 okt 1691 N.K.

                 Not bij Dirck ; R. 1685--1691.
   Sch.1683.
   Vaandrig der Burgerij 1667, Luit 1682, Kapt 1683 ; Commiss van 't Weesper Zandpad 1691.
   Adcocaat, wooonde in de bocht van de Herengracht, over de Driekoningenstraat, in 't, huis van bartolotti
.

 

         Uit dit huwelijk 7 kinderen.

 

VIe.           Christina Hellemans Hooft, dr. van Pieter Cornelisz Hooft (Vd)en Leonora / Eleonora / Helionora Hellemans, ged. te Amsterdam op 20 aug 1628

                 kind     Christina

                 vader          Pieter, Cornelisz Hooft

                 moeder      Leonora Hellemans

                 doop           20 augustus 1628

                 religie         Hervormd, Nieuwe kerk

                 bron           40 p.465,

                 ovl. (ongeveer 52 jaar oud) in 1681,

           tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 31 jaar oud) in 1650 met

                 Mr Coenraed Alberts Burgh van Kortenhoef, geb. in 1619, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) in 1699.

 

                 Uit dit huwelijk 9 kinderen:

1.              Albertus Burgh, ged. te Amsterdam op 13 dec 1650

                 kind       Albertus

                 vader     Coenraet Burgh

                 moeder Christina Hooft

                 doop      13 december 1650

                 r13 december 1650

                 bron       8 p.300

                 opm.      va. Schepen.

2.              Leonora Burgh, ged. te Amsterdam op 16 nov 1653

                 kind       Leonora

                 vader     Coenraed Burgh

                 moeder Christina Hooft

                 doop      16 november 1653

                 religie    Hervormd, Zuider Kerk

                 bron       94 p.81.

3.              Pieter Burgh, ged. te Amsterdam op 31 jan 1655

                 religieHervormd, Zuider Kerk.

                 kind       Pieter

                 vader     Coenraed Burgh

                 moeder Christina Hooft

                 doop      31 januari 1655

                 religie    Hervormd, Zuider Kerk

                 bron       94 p.127.

4.              Coenraed Burgh, ged. te Amsterdam op 29 nov 1656

                 kind       Coenraed

                 vader     Coenraed Burgh

                 moeder Christina Hooft

                 doop      29 november 1656

                 religie    Hervormd, Zuider Kerk

                 bron       94 p.244

                 opm.      Ber: va: Schepen.

5.              Aernout Burgh, ged. te Amsterdam op 11 apr 1659

                 kind       Aernout

                 vader     Coenraet Burch

                 moeder Cristina Hooft

                 doop      11 april 1659

                 religie    Hervormd, Oude kerk

                 bron       9 p.234.

6.              Cornelis Burgh, ged. te Amsterdam op 23 jun 1661

                 kind       Cornelis

                 vader     Coenraad Burgh

                 moeder Christina Hooft

                 doop      23 juni 1661

                 religie    Hervormd, Oude kerk

                 bron       9 p.300

                 opm.      ber. va. Raad en oud-Schepen.

7.              Anna Burgh, ged. te Amsterdam op 25 jan 1665 .

                 kind       Anna

                 vader     Koenraet Burgh

                 moeder Cristina Hooft

                 doop      25 januari 1665

                 religie    Hervormd, Zuider Kerk

                 bron       95 p.164.

8.              Aernout Burgh van Kortenhoef, ged. op 11 apr 1659

                 kind Aernout

                 vader Coenraet Burch

                 moeder Cristina Hooft

                 doop  11 april 1659

                 religie Hervormd, Oude kerk

                 bron  9 p.234.

9.              Anna Burgh van Kortenhoef, ged. op 25 jan 1665

                 kindAnna

                 vaderKoenraet Burgh

                 moederCristina Hooft

                 doop25 januari 1665

                 religieHervormd, Zuider Kerk

                 bron95 p.164.

 

VIf.            Margareta Cloeck, dr. van Mr Pieter Jansz Cloeck en Jannetje / Johanna Cornelisdr Hooft (Vf),

             tr. in 1642 met

                  Johan Hulft /Hulst

 

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Pieter Hulst, ged. te Amsterdam op 3 mei 1643.

                 kind       Pieter

                 vader     Jan Hulst

                 moeder Margareta Cloeck

                 doop      3 mei 1643

                 bron       301 p.34.

2.              Nicolaes Hulst, ged. te Amsterdam op 25 nov 1644.

                 kind       Nicolaes

                 vader     Jan Hulst

                 moeder Margareta Cloeck

                 doop      25 november 1644

                 bron       301 p.34.

3.              Jan Hulsten / Hulst, ged. te Amsterdam op 20 dec 1646.

                 kind       Jan

                 vader     Jan Hulsten

                 moeder Margarieta Cloeck

                 doop      20 december 1646

                 bron       301 p.40.

4.              Balechien Hulft /Hulst , ged. te Amsterdam op 17 jul 1656.

                 kind       Balechien

                 vader     Jan Hulft

                 moeder Margareta Cloeck

                 doop      17 juli 1656

                 bron       301 p.66.

5.              Jannetjen Hulst, ged. te Amsterdam op 18 jun 1649.

                 kind       Jannetjen

                 vader     Jan Hulst

                 moeder Margreta Cloeck

                 doop      18 juni 1649

                 bron       301 p.47.

 

VIg.           Dr Willem Gillion le, zn. van Abraham Gillion le en Jannetje Willemsdr Hooft (Vg), geb. te Amsterdam op 19 dec 1607,

                 ovl. (28 jaar oud) te Amsterdam op 31 jul 1636 Stierf op denzelfde dag als zijne huisvrouw aan de Pest,

          tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 21 jaar oud) in 1632 met

                 Christina Balestel, dr. van Nicolas Balestel en Christina Wolphaerts Diemen van, geb. in 1611,

                 ovl. (ongeveer 25 jaar oud) te Amsterdam op 31 jul 1636 dezelfde dag als haar man aan de Pest.

 

                 Uit dit huwelijk 3 dochters:

1.              Christina Gillion, ged. te Amsterdam op 7 jul 1633, volgt VIIc.

2.              Janneken, ged. te Amsterdam op 13 mei 1635

                 kind Janneken

                 vader Willem Gillon

                 moeder Cristina Balestel

                 doop 13 mei 1635

                 religie Hervormd, Oude kerk

                 bron  7 p.43.

3.              Elisabet, ged. te Amsterdam op 30 jul 1636

                  kind Elisabet

                 vader Willem Gillon

                 moeder Christina Balestel

                 doop 30 juli 1636

                 religie Waals-Hervormd, Oude Waalse kerk

                 bron130 p.370.

 

VIh.           Aeriaentje / Adriana ?? Giljon / Gillion, dr. van Abraham Gillion le en Jannetje Willemsdr Hooft (Vg), ged. te Amsterdam op 27 aug 1617

                 kind Aeriaentje

                 vader          Abraham Giljon

                 moeder      Jannetje Willems

                 doop           27 augustus 1617

                 religie         Hervormd, Nieuwe kerk

                 bron           39 p.469,

        tr. met

                Jacobus Reynst

           

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Henricus Reijnst, ged. te Amsterdam op 24 jun 1646

                 kind Henricus

                 vader Jacobus Reijnst

                 moeder Adriana Gillon

                 doop 24 juni 1646

                 religie Hervormd, Nieuwe kerk

                 bron  43 p.8.

 

VIi.            Elisabeth Gillion, dr. van Abraham Gillion le en Jannetje Willemsdr Hooft (Vg),

          tr. met

                  Daniel  Lestevenon

              

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Daniel  Lestevenon , ged. te Amsterdam op 16 jun 1660

                  kind Daniel

                 vader Daniel Lestevenon

                 moeder Elisabet Gillon

                 doop16 juni 1660

                 religie Hervormd, Nieuwe kerk

                 bron  43 p.439.

2.              Elisabeth  Lestevenon   , ged. te Amsterdam op 14 aug 1663

                 kind Elisabeth

                 vader Daniel Lestevenon

                 moeder Elisabet Gillon

                 doop 14 augustus 1663

                 religie  Hervormd, Nieuwe kerk

                 bron44 p.48.

 

VIj.            Hendrik / Henrick Hooft, zn. van Hendrik Willemsz Haeck later Hooft (Vh)en Haesje / Haesgen Houtloock,

                  geb. te Amsterdam op 3 sep 1617, Raad en Burgemeester Amsterdam, ovl. (61 jaar oud) te Amsterdam op 12 dec 1678,

                  begr. te Amsterdam op 16 dec 1678,

             tr. (beiden 22 jaar oud) (1) te Amsterdam op 5 feb 1640 met

                  Agatha (Ook Genoemd Aegt, Aeghje) Hasselaer, dr. van Dirck Pieterszoon Hasselaer  en Brechtgen Schoterbosch van,

                  geb. te Amsterdam op 26 okt 1617, ovl. (46 jaar oud) te Amsterdam op 13 feb 1664, begr. te Amsterdam op 18 feb 1664.

 

                 gegevens zijn van deze onderstaamde website.


http://www.molair.nl/am-cd/cd1609.htmG.


(ook genoemd heer van oud Carspel, Coedyk en Schoterbosch (Mr), Henrick).
Volgens Wittert: "Hij was een der voornaamste regenten uit dien tijd en heeft grooten invloed uitgeoefend op den gang van zaken in 1672.".
Hendrik was werkzaam als gecommitteerde in den Raad van State 1669 Raad ter Admiraliteit van A'dam 1666-68 Lidmaat remonstrantse gemeente

              23-6-1641 Student te Leiden 1634, Commissaris huwelijkse zaken 1645-1654 en kleine zaken 1655,

              Luitenant der burgerij 1653, kapitein 1657 Hoofd Ingeland van Watergraafsmeer 1662 Hoogheemraad van den zeedijk beoosten Muiden,

              Raad in de Vroedschap van A'dam 1655-1678 Schepen 1656-1657, 1659-1660, Burgemeester A'dam 1662, 64, 72, 77, 78,

              commissaris in 1645, weesmeester in 1663.
Hendrik woonde te Amsterdam.
Uit Regesten uit de Transportregisters van de Rijp.
van / door A.Stierop-Impink.
F.52, 4-7-1665; mr Hendrik Hoofd, raad en Burgemeester van Amsterdam.
Verk.wegens gewezen vonnis door de schepenen van De Rijp op 22-10-1665 ten laste van Cornelis Claesz,

             getrouwt met Jannetje Jacobs de wed. van Maerten Pieter Pos, aan Trijntje Cornelis Wed. van Sijmon Sijmonsz. Cranier

             een huis en erf met een gemene gang aan de westzijde en een gang over 's Heerenstraat tussen de huizen van Cornelis maertensz,

             en Dirck Jansz. Nomes, glg. op het oosteind van De Rijp, bel. met de wed. en ergn. van

             Cornelis Pietersz. Roncx ten O en Dirck Jan Nomes ten W; koopsom is 700 Gld.

 

                 Uit dit huwelijk 14 kinderen:

 

1.              BrechtjeHooft , geb. te Amsterdam op 27 nov 1640, ovl. (80 jaar oud) te Amsterdam op 25 mrt 1721, volgt VIId.

2.              Mr HendrickHooft , geb. te Amsterdam op 14 nov 1641, ged. remonstr gedoopt, Advocaat fiscaal Admiraliteit van Amsterdam drossaard en kastelein

                 van Muiden, baljuw van Naarden en Gooiland

                 zie Elias blz 495, ovl. (65 jaar oud) te Amsterdam op 28 aug 1707, begr. te Amsterdam op 30 aug 1707.

3.              Geertruyt  Hooft, geb. te Amsterdam op 20 sep 1643, ged. remomstr gedoopt, ovl. (ongeveer 3 maanden oud) te Amsterdam in 1644,

                 begr. te Amsterdam op 1 feb 1644 OK.

4.              Geertruyt Hooft ,  geb. te Amsterdam op 18 dec 1644, ged. remonstr gedoopt, ovl. (45 jaar oud) te Amsterdam in sep 1690,

          tr. (resp. 22 en 29 jaar oud) (1) te Sloten op 20 feb 1667 met

                 Dirck Brasser  zn. van Govert Dircksz Brasser  (raad en pensionaris van Delft, thesaurier-generaal van de Unie 1636) en Lydia Teding van Berkhout,

                 geb. te Delft op 17 mei 1637, raad en pensionaris van Delft, thesaurier-generaal van de Unie 1636,

                 ovl. (ongeveer 36 jaar oud) in 1674, begr. te Delft op 26 nov 1674.

                 Dirck was werkzaam als ritmeester van een compagnie cavellerie 1669 majoor der guardes te paard van Prins Willem II

                 extra-ordinairs gedeputeerde der Staten Generaal te Brunswijk en Lunenburg 1672.
    Dirck woonde te Delft
.

                 haar kwartieren zijn: Hooft, Houtloock, Haeck, Roswinckel, Hasselaer, Van Schoterbosch, Lucasz,

           tr. (resp. 43 en 42 jaar oud) (2) te 's‑Gravenhage op 14 mrt 1688 met

                 François Ram de (ook genoemd Frederik, Heer van Hagedoorn), zn. van François Ram de (heer van Hagedoorn,

                 gouverneur van Steenbergen 1639-1666) en Maria Thienen vanxe "Thienen van:Maria", geb. op 29 okt 1645,

                 François was werkzaam als Kolonel in Statendienst, ovl. (56 jaar oud) op 19 nov 1701.

5.              Mr) Dirck Hooft, geb. op 31 jan 1647, ged. remonstr gedoopt, Dirck was werkzaam als student te Leiden 1666,

                 Commissaris Desolate Boedelkamer 1672-1673 en kleine Dirck was werkzaam als student te Leiden 1666,

                 Commissaris Desolate Boedelkamer 1672-1673 en kleine zaken 1674-1676, ovl. (ongeveer 28 jaar oud) in 1676, begr. te Amsterdam op 8 sep 1676.

6.              Gerrit Hendriksz  Hooft, ged. te Amsterdam op 25 jul 1649, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te Amsterdam op 8 aug 1717, volgt VIIe.

7.              Haesje  Hooft , geb. te Amsterdam op 21 jan 1652, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) te Amsterdam in 1712, volgt VIIf.

8.              Jan Hooft, geb. te Amsterdam op 23 nov 1653, ged. remonstr gedoopt, ovl. (ongeveer 12 jaar oud) te Amsterdam in 1666,

                 begr. te Amsterdam op 11 okt 1666 OK.

9.              Isabella Hooft, geb. te Amsterdam op 25 sep 1657, ged. remonstr gedoopt, ovl. te Amsterdam in 1657,

                 begr. (6 weken oud) te Amsterdam op 10 nov 1657.

                 nooit gehuwd,

                 Isabella woonde te Amsterdam.

10.            Pieter Hooft , geb. te Amsterdam op 10 nov 1658, ovl. (ongeveer 8 jaar oud) te Amsterdam in 1667, begr. te Amsterdam op 22 aug 1667 OK.

                 nooit gehuwd,

                 Pieter woonde te Amsterdam (geboorte).

11.            Isabella / Isabelle Hooft , geb. te Amsterdam op 22 nov 1659, ovl. (42 jaar oud) te Amsterdam op 23 dec 1701, volgt VIIg.

12.            Willem Hooft , geb. te Amsterdam op 8 aug 1661, ovl. (78 jaar oud) te Delft op 15 jan 1740, volgt VIIh.

13.            Cornelis Hooft , ged. te Amsterdam op 8 aug 1661

                 kind Cornelis

                 vader Hendrick Hooft

                 moeder Aechgen Hasselaer

                 doop 8 augustus 1661

                 bron 301 p.81

                 opm .ber. Va. Schepen.

                 tweeling met Willem.

14.            Agatha/ Aeghie Wendela  Hooft, ged. te Amsterdam op 10 feb 1664

                 kind Aeghie Wendela

                 vader Hooft

                 moeder Aeghie Hasselaer

                 doop 10 februari 1664

                 bron  301 p.90

                 opm.ber. Va. Burgemeester.

 

                 Hendrik / Henrick Hooft,

           tr. (resp. 49 en ongeveer 40 jaar oud) (2) te Sloten op 27 feb 1667 met

                Maria Walenburg. van, dr. van Mr Pieter Pieterszn Walenburg / Walemburg van  (advocaat te Rotterdam) en Geertruyd Lange de,

                geb. te Rotterdam in 1627, ovl. (ongeveer 52 jaar oud) te Haarlem op 7 feb 1679, begr. te Haarlem,

                (Maria

          tr.(1) met

                 Mr. Johan Overrijn Schoterbosch van).

          

                

 

VIk.           Geertruyd (Geertruydt / Geertruijt) Hooft, dr. van Jacob Willems Hooft  (Vi)en Maria Jonckheyn,

                  ged. Vgls de Elias zou ze remonstrants gedoopt zijn ?

                 op 16-10-1633 op 25 feb 1624 Religie     Hervormd, Nieuwe kerk

                 bron           40 p.244, begr. op 2 feb 1709 (Leeftijd 75) Amsterdam, Noord-Holland, Nederland,

          tr.(1) met

                  Cornelis Vlaming de Oudtshoorn van

                 zie 181.

                  kind            Geertruijt.
    vader          Jacob Hooft.
    moeder      Maritje Joncheijns.
    doop           25 februari 1624.

 

           

 

                 Geertruyd (Geertruydt / Geertruijt) Hooft,

            otr. (2) op 31 mrt 1650, tr. (resp. ongeveer 26 en 26 jaar oud) te Amsterdam op 26 apr 1650 wordt geass. met zijn broer met

                 Michiel Pancras, geb. te Amsterdam op 28 sep 1623, begr. te Amsterdam op 6 feb 1660.

 

                 Gegevens van de drie huwelijken zijn van onderstaande site.


http://www.tijhoff.com/stamboom/family.php?famid=F877.


en nagekeken op Archief A dam door Dory Sabel
.

 

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Marija Pancras , ged. te Amsterdam op 2 mei 1656 religieHervormd, Nieuwe kerk

                 bron43 p.327.

2.              Gerbrant Pancras, ged. te Amsterdam op 22 jan 1658 religieHervormd, Nieuwe kerk

                 bron43 p.374.

3.              Aletta Pancras , ged. te Amsterdam op 14 mei 1659 religieHervormd, Nieuwe kerk

                 bron43 p.410.

 

                 Geertruyd (Geertruydt / Geertruijt) Hooft,      Not bij Cornelia ; Wed van Samuel Colterman.

             otr. (resp. ongeveer 39 en ongeveer 43 jaar oud) (3) te Amsterdam op 6 jul 1663 (zs. 484/330) met

                 Diederick de Vlaming Oudtshoorn van, zn. van Arnold De Vlaming Oudtshoorn van en Barbara Pars, geb. te Amsterdam in 1620,

                 begr. te Amsterdam op 10 apr 1681,

                 (Diederick

            tr. (minstens 35 jaar oud) (1) te Haarlem na 10 jul 1655 met

                 Cornelia Jonge de).

         

           

 

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Geertruyd Oudtshoorn van ,

           tr. met

                 Abraham Boddens

 

                 Diederick de Vlaming Oudtshoorn van, zn. van Arnold De Vlaming Oudtshoorn van en Barbara Pars,

            tr. (1) met

                 Cornelia Jonge de, ovl. in 1656.

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Zoon Overlijd Vroeg.

 

                 Geertruyd (Geertruydt / Geertruijt) Hooft,

           otr. (4) op 12 dec 1682, tr. (ongeveer 58 jaar oud) te Sloterdijk op 27 feb 1682 In kantlijn: getrouwd 27 december 1682 tot Sloterdijk met

                 Mr Jacobus Rotgans.

     

 

VIl.            Elisabeth Absolons, dr. van Absolon Nicolai ( Of Claesz) en Geertruid of Giertgen Jacobsdr Rijck de (Vj),

          tr. met

                Willem Adriaensz             Raep

                .

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Apseloen Raep

                 ged. te Amsterdam op 23 aug 1620

                 kind Apseloen

                 vader Willem, Aerjaensz Raep

                 moeder Lijsbet Apseloens

                 doop 23 augustus 1620

                 religie Hervormd, Oude kerk

                 bron 5 p.326.

2.              Jacob Raep

 ,                ged. te Amsterdam op 7 jul 1622

                  kind Jacob

                 vader Willem, Aerjaensz Raep

                 moeder Lijsbetjen Apseloens

                 doop 7 juli 1622

                 religie Hervormd, Oude kerk

                 bron6 p.20.

3.              Grietje  Raep

                 ged. te Amsterdam op 28 feb 1627

                 kind Grietje

                 vader Willem A. Raep

                 moeder Lijsbet Absolons

                 doop 28 februari 1627

                 religieHervormd, Nieuwe kerk

                 bron  40 p.385.

 

Generatie VII

 

 

VIIa.          Machtelt Hogendorp van , dr. van Daniel Hogendorp van en Ida Maria Hooft(VIb),

            tr. met

                  Johan Meide van der

 

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Ida Cathrina Meide van der  , ged. te Rotterdam op 16 aug 1658 (getuige: Getuige Daniel van Hogendorp

                 Ida Maria Hooft).

 

VIIb.          Ida Maria Meide van der, dr. van Mr Jan Meyden van der en Machteld Hooft (VIc), ged. te Rotterdam op 16 aug 1658

                 Dopeling       Ida Cathrina

                 Vader         Johan van der Meide

                 Moeder       Machtelt Hooft

                 Getuige      Daniel van Hogendorp

                 Ida Maria Hooft

 

                 Plaats        Rotterdam

                 Datum doop          16-08-1658

                 Bron           DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer 345

                 (getuige: Getuige            Daniel van Hogendorp

                 Ida Maria Hooft),

             begr. te Rotterdam op 2 mrt 1729 te Rotterdam op 70-jarige leeftijd.

            Zij was weduwe van Josua van Belle. Verder stond er: Franse kerk eijge (graf?); overledene liet 4 meerderjarige kinderen na; Hoogstraat; 4 uur beluijt,

         otr. (ongeveer 16 jaar oud) te Rotterdam op 26 mei 1675 Zij trouwden in de Waalse Kerk, tr. te met

              Josué Belle van, zn. van Jacob Belle van (hoedemaker (1638), koopman te Rotterdam,) en Aeltgen Zuitwijck van Ook Suitwijck geb. Jongeman, ovl. circa 1729.

 

                 zie ook http://home.tiscali.nl/stamboomzuidwijk/parent-2/parent-2.htm.


Not bij Jozua ;.
Jozua van Belle werd in 1676 schepen van Rotterdam.
In 1676 werd bij de doop van hun zoon Jan vermeld, dat Jozua van Belle was: vrijheer van 't Hubreghts gereght en Heer van 't Noortwaddinxveen.
In 1680 werd bij de doop van hun zoon Josua vermeld: vrijheer van St. Huibert; ambachtsheer van Noort Waddingsveen, raedt en vroetschap deser

             stadt en bewindthebber van de Oost-Ind. cie.
In 1682 werd Josua van Belle genoemd als mede-erfgenaam van oud-burgemeester Johan van der Meijden (zijn schoonvader).
In 1684: Seigneur de Waddinxveen et Zleewijck, Conseiller de cette ville.
In 1687:vrijheer van St. Huijbert, Hr van Noordt Waddingsveen, vroetschap deser stadt.
In 1688: Seigneur de St. Hubregt Waddinxveen Sleewijck etc.
Jozua van Belle werd in 1705 burgemeester van Rotterdam.
Joshua had een broer Pieter of Pedro. Pedro en zijn broer waren betrokken bij het Asiento de negros en traden op als vertegenwoordigers van

             Domingo Grillo en Ambrosio Lomelín. Tijdens zijn verblijf in Cadiz liet Joshua zich portretteren door Murillo. Rond 1685-1686

             vertegenwoordigde Pedro Balthasar Coymans (1652-1686) op Curaçao.[3].

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Jacob Belle van , ged. te Rotterdam op 1 nov 1685

                 Bron DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd, index nummer 042 (getuige: Tomes Daneielse

                 Alida van Sudtwijck).

                 Had 3 broers en of zusters

                 Jacob

                 Vader    Josewa van Belle

                 Moeder Ida Catarina van der Meide.

 

VIIc.          Christina Gillion, dr. van Dr Willem Gillion le (VIg)en Christina Balestel, ged. te Amsterdam op 7 jul 1633

                 kind            Cristijna

                 vader          Willem Gillon

                 moeder      Cristina Balestel

                 doop           7 juli 1633

                 religie         Hervormd, Oude kerk

                 bron           6 p.372,

           tr. met

                 Cornelis Backer

               

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Willem, ged. te Amsterdam op 22 mrt 1656

                 kind Willem

                 vader Cornelis Backer

                 moeder Christina Gillon

                 doop 22 maart 1656

                 religie Hervormd, Nieuwe kerk

                 bron 43 p.325.

2.              Gerard, ged. te Amsterdam op 18 mei 1657

                 kind Gerard

                 vader Cornelis Backer

                 moeder Christina Gillon

                 doop 18 mei 1657

                 religie Hervormd, Wester Kerk

                 bron 105 p.105

                 opm.ber. va. Secretaris.

3.              Christina, ged. te Amsterdam op 21 jul 1658

                 kind Christina

                 vaderC ornelis Backer

                 moeder Christina Gillon

                 doop 21 juli 1658

                 religie Hervormd, Nieuwe kerk

                 bron 43 p.386.

 

VIId.          Brechtje Hooft, dr. van Hendrik / Henrick Hooft  (VIj)(Raad en Burgemeester Amsterdam) en Agatha (Ook Genoemd Aegt, Aeghje) Hasselaer

                  geb. te Amsterdam op 27 nov 1640, ovl. (80 jaar oud) te Amsterdam op 25 mrt 1721,

            tr. (beiden 22 jaar oud) te Amsterdam op 2 jan 1663 met

                  Mr Harmen Poll van de, zn. van Jan Poll van de  en Duyfje Gerwen van (raad van Amsterdam 1646-1672), geb. te Amsterdam op 18 feb 1640,

                  ged. remonstr gedoopt, secretaris Amsterdam in 1661, ovl. (32 jaar oud) te Amsterdam op 5 jan 1673, begr. te Amsterdam op 7 jan 1673.

                 Harmen was werkzaam als Student te Leiden 1656, secretaris Amsterdam in 1661.
    Harmen woonde te Amsterdam
.

                 Brechtje woonde te Amsterdam.

 

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Duijfje Poll van de, ged. te Amsterdam op 26 okt 1663

                  kind Duijfje

                 vader Hermanus van der Poll

                 moeder Brechje Hooft

                 doop 26 oktober 1663

                 bron 301 p.89.

2.              Agatha Poll van de , ged. te Amsterdam op 17 nov 1666

                 kind Agatha

                 vader Harman van der Pol

                 moeder Brechje Hooft

                 doop 17 november 1666

                 bron 301 p.101

                 opm.ber. Va. Secretaris.

3.              Jan(Joan)Poll van de , geb. in 1668, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) in 1745, volgt VIIIa.

4.              Herminda Pol van de, ged. te Amsterdam op 18 jan 1673

                 vader     Hermen v. d. Pol

                 moeder Bregieta Hooft

                 doop      18 januari 1673

                 religie    Hervormd, Nieuwe Zijds Kapel

                 bron       66 p.258.

 

VIIe.        Mr Gerrit Hendriksz Poll van de, zn. van Hendrik / Henrick Hooft (VIj)(Raad en Burgemeester Amsterdam) en Agatha (Ook Genoemd Aegt, Aeghje) Hasselaer

                ged. te Amsterdam op 25 jul 1649

                 kind       Gerrit

                 vader          Heijnderick Hoofft

                 moeder      Aegie Hasselaer

                 doop           25 juli 1649

                 bron           301 p.47,

              Gerrit was werkzaam als student te leiden 7 juli 1668, pensionaris 1672, secretaris 1673, raad 1679-1717, schepen 1679, 1687,1688,

              commissaris kleine zaken 1680-1681 en 1685-1686, commissaris Desolate Boedelskamer 1682-1684 en 1690-1695, weesmeester 1696-1707,

              burgemeester 1708, 1711, 1714, 1716-1717, thesaurier 1709-1710 en 1712-1713 en 1715, bewindhebber VOC 1678,

 

             ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te Amsterdam op 8 aug 1717, begr. te Amsterdam op 12 aug 1717 (Nieuwe kerk begraven),

       tr. (resp. ongeveer 24 en 19 jaar oud) te Sloten op 4 sep 1673 met

              Elisabeth Gheel van (Gheel van Spanbroek van), dr. van Daniel Gheel van, geb. te Amsterdam op 19 apr 1654,

              ovl. (45 jaar oud) te Amsterdam op 18 jan 1700, begr. te Amsterdam op 22 jan 1700 NK.

 

                            Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.              Daniel Poll van de , geb. te Amsterdam op 5 dec 1673, ovl. (69 jaar oud) te Amsterdam op 7 nov 1743, volgt VIIIb.

2.              Aagje Gerritsdr Poll van de ged. te Amsterdam op 18 nov 1674

                 kind Aegjen

                 vader Gerrit Hooff

                 moeder Elisabet van Geel

                 doop 18 november 1674

                 religie Hervormd, Amstel Kerk

                 bron  119 p.57,

                 ovl. (ongeveer 64 jaar oud) in 1739,

         tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 37 jaar oud) in 1704 met

                Aegidius Bempden, zn. van Aegidius Bempden en Anna Susanna Neufville, geb. in 1667,

                Burgemeester 1719, 22,23,25,26,28,29,31,32,24 en 35, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) in 1737.

3.              Daniel  Poll van de , ged. te Amsterdam op 8 dec 1675

                 kind Daniel

                 vader Gerrit Hooff

                 moeder Elisabet van Geel

                 doop  december 1675

                 religie Hervormd, Amstel Kerk

                 bron119 p.91.

4.              Hendrick Poll van de , ged. te Amsterdam op 27 dec 1676, volgt VIIIc.

5.              Johanna  Poll van de , ged. te Amsterdam op 9 mrt 1678, volgt VIIId.

6.              Isabella Maria Gerritsdr Poll van de  , ged. te Amsterdam op 11 sep 1680, volgt VIIIe.

7.              Gerrit Poll van de  , geb. te Amsterdam op 2 mei 1684, ovl. (83 jaar oud) te Amsterdam op 24 nov 1767, volgt VIIIf.

 

VIIf.           Haesje Hooft, dr. van Hendrik / Henrick Hooft  (VIj)(Raad en Burgemeester Amsterdam) en Agatha (Ook Genoemd Aegt, Aeghje) Hasselaer, geb. te Amsterdam op 21 jan 1652,

                  ovl.  (ongeveer 59 jaar oud) te Amsterdam in 1712, begr. te Amsterdam op 7 mei 1712 OK,

        tr. (resp. 21 en 24 jaar oud) te Sloterdijk op 23 feb 1673 met

                   Mr Cornelis Bambeeck van, zn. van Nicolaas Bambeeck van en Agatha Bas, geb. te Amsterdam op 28 apr 1648, werkzaam als Student te Leiden 1663,

                   Kapitein burgerij 1677, Schepen 1678, 1680, 1682, Commissaris Desolate Boedelkamer 1681, 1696-1704,

                   Commissaris zeezaken 1683-1695, burgemeester Amsterdam, ovl. (56 jaar oud) te Amsterdam op 9 feb 1705, begr. te Amsterdam op 16 feb 1705.

 

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Agatha Theodora Bambeeck van , ged. te Amsterdam op 22 aug 1674, ovl. (ongeveer 38 jaar oud) in 1713, volgt VIIIg.

2.              Nicolaes  Bambeeck van , ged. te Amsterdam op 11 nov 1676 Hervormd, Zuider Kerk.

                 kind       Nicolaes

                 vader     Cornelis van Bambeeck

                 moeder Haesie Hooft

                 doop      11 november 1676

                 religie    Hervormd, Zuider Kerk

                 bron       96 p.208.

3.              Henrietta Cornelia Bambeeck van  , ged. te Amsterdam op 10 aug 1678

                 kind       Henrietta Cornelia

                 vader     Cornelis van Bambeeck

                 moeder Haesje Hoost

                 doop      10 augustus 1678

                 religie    Hervormd, Zuider Kerk

                 bron       97 p.17.

4.              Hendrick Bambeeck van  , ged. te Amsterdam op 30 jun 1686

                 kind       Hendrick

                 vader     Cornelis van Bambeeck

                 moeder Hazien Hoost

                 doop      30 juni 1686

                 religie    Hervormd, Zuider Kerk

                 bron       98 p.20.

 

VIIg.          Isabella / Isabelle Hooft, dr. van Hendrik / Henrick Hooft  (VIj)(Raad en Burgemeester Amsterdam) en Agatha (Ook Genoemd Aegt, Aeghje) Hasselaer

                  geb. te Amsterdam op 22 nov 1659, ged. remonstr gedoopt, ovl. (42 jaar oud) te Amsterdam op 23 dec 1701, begr. te Amsterdam op 28 dec 1701 NK,

             tr. (resp. 24 en 29 jaar oud) te Amsterdam op 15 aug 1684 met

                  Mr Jacob Hop, zn. van Cornelis Hop en Antonia Cloeck, geb. te Velsen op 1 sep 1654 op de hofstede 'Auspiciis et Telis', ged. op 1 sep 1654

                 kind       Jacob

                 vader          Cornelis Hop

                 moeder      Anthonia Kloeck

                 doop           1 september 1654

                 bron           301 p.60

 

                 remonstr gedoopt,

 

              ovl. (71 jaar oud) te 's‑Gravenhage op 27 okt 1725, begr. te Amsterdam op 2 nov 1725 NK.

 

               Not bij Jacob ; Jacob was werkzaam als Student te Leiden 1667, Stadsadvocaat van Amsterdam 1675 Rekenmeester 1697-1698,

               ridder in 1689, schepen Amsterdam in 1696, baron des HR rijks in 1699.
 Jacob woonde te Velsen.
 Klerk ter Secretarie te Amsterdam 1671 ; Stadsadvocaat van Amsterdam te 's Hage 1675 ;, Edelman in 't gezelschap van Hieronimus van

              Beverningk naar Frankrijk 1678 ; Pensionaris van Amsterdam 1680--1687 ( werd 13-3-1687 eervol ontslagen met toekenning van den titel

              van Pensionara -Honorair ), Sch 1696 ; Gedep der Staten-generaal tot het sluiten van het traktaat van Treves met Frankrijk te 's hage 29-6-1678 ;

              Lid der Commissie tot redres van 's Lands Financien 10-2-1685 ; Raad en Thesaurier Generaal der Unie 3-12-1699--1725 ;

              Raad en Thesaurier-Generaal der Unie 3-12-1699--1725 ; Extra Ordinaris Envoye van H Hoog Mogenden aan 't Hof van Frederik Willem I,

              Keurvorst van BRandenburg, 20-6-1687-- 9-1688 ; idam aan 't hof van keizer Leopold I, te Wenen 23-9-1688 --8-1689 'idem aan 't hof van

              Willem III, Koning van Engeland, 19-9-1689--30-1-1691, 30 april-1691

              ( door tegenwind verhinderd om naar Engeland over te varen 0 19-okt-1691--Mrt 1692 ; idem van H.Hoog Mog. en van den

              Koning van Engeland aan de Hoven van Christiaan V, Koning van denemarken, en van de Vorsten van Brunswijk - Hannover, Brunswijk-

              Celle en Brunswijk-Wolffenbuttel 8 Okt 1692--Juni 1693 en 3 Aug 1693 ; idem van H. hoog Mog ter Conferentie te Pinnenberg,

              tusschen Christiaan V, Koning van Denemarken, en den hertog van Holstein, 19 Juli-1696--Aug 1697 ; idem aan 't hof van Keizer Leopold I,

              te Wenen, 1 april 1698 -- Okt 1700 ; Gedeputeerde te Velde 26-5-1703 ; Commissaris voor de regering in de Spaanse Nederlanden 1706,

              en voor de regering in Fransch Vlaanderen, 3 Jan 1709 ; Extraordinaris, Gedeputeerde te Velde 1712 ;

              door Keizer Leopold I verheven tot ridder des H Rijks 8-6-1689, en tot Barondes H Rijks Dec 1699.
 ; Commiss van den Nieuwe geoctrooieerdeden Wagenweg van Amsterdam naar Utrecht op Muiden en Naarden 1693
.

 

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.              Cornelis Hop , geb. op 3 jun 1685, ovl. (77 jaar oud) op 14 jul 1762, volgt VIIIh.

2.              Henrick Hop  , ged. te Amsterdam op 8 dec 1686

                  kind Henrick

                 vader Jacob Hop

                 moeder Isabelle Hooft

                 doop 8 december 1686

                 religie Hervormd, Zuider Kerk

                 bron 98 p.34,  

             Not bij Henrick ; Ritmeester in 't Regiment van Nassau-Ouderkerk 11-6-1706.
Majoor en Ritmeester effectief van 't Regiment Cavallerie van den generaal majoor F R van Rechtshoven 28-3-1710 ;

             Colonel- Commandant en Majoor effectief, 14-11-1727, en Colonel effectief 6-7-1742, van dir Regiment ;

             Generaak majoor, 19-9-1742, van dir Regiment ; generaal majoor 19-9-1742, Luit Generaal 30-12-1747,

             en generaal 15-5-1761, der Cavallerie ; Goeverneur van de stad en 't Kasteel van Namen 27-12-1760 ;

             Extraordinaris Envoye van H Hoog Mog aan 't Hof van groot Brittanie 4-10-1723 tot zijn dood.

                ovl. (ongeveer 75 jaar oud) te Londen [Groot Brittanië] op 8 dec 1761,

          tr. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 28 jaar oud) (1) te Ter Heijde in mei 1718 met

                Jacoba Sueris, dr. van Pieter George Sueris en Maria Coorne, ged. te Breda op 1 jan 1690,

                ovl. (ongeveer 33 jaar oud) te Londen [Groot Brittanië] op 26 apr 1723.

         tr. (resp. ongeveer 43 en ongeveer 54 jaar oud) (2) te Londen [Groot Brittanië] in jun 1730 met

                 Judith Jonasdr Lambert, ged. te Londen [Groot Brittanië] op 30 1676 In de Hollandse kerk van Austin Friards.

3.              Fredrick Wilhem  Hop , ged. te Amsterdam op 7 mei 1688

                 kind Fredrick Wilhem

                 vader Jacob Hop

                 moeder Isabella Hooft

                 doop 7 mei 1688

                 religie Hervormd, Wester Kerk

                 bron 108 p.50.

4.              Aeghien  Hop , ged. te Amsterdam op 20 jun 1691

                 kind Aeghien

                 vader Jacob Hop

                 moeder Isabelle Hooft

                 doop 20 juni 1691

                 religie Hervormd, Zuider Kerk

                 bron 98 p.245.

5.              Anthonij Hop , ged. te Amsterdam op 4 apr 1694

                 kind Anthonij

                 vader Jacob Hop

                 moederI sabelle Hooft

                 doop 4 april 1694

                 religie Hervormd, Zuider Kerk

                 bron  99 p.21.

6.              Isabelle Jacoba Hop , ged. te Amsterdam op 1 aug 1698

                 kind Isabelle Jacoba

                 vader Jacob Hop

                 moeder Isabella Hooft

                 doop 1 augustus 1698

                 religie Hervormd, Oude kerk

                 bron  14 p.166.

7.              Jacob Hop , ged. te Amsterdam op 18 dec 1701

                 zoon Jacob

                 vader Jacob Hop

                 moeder Isabelle Hooft

                 pastor Adrianus Beukelaar

                 uitwerking  1701 12 18

                 religie Hervormd, Zuiderkerk

                 bron  99 p. 312 (folio 156v) nr. 3 (getuige: getuigen  Henrick Hop

                 Adriana van der Burgh).

 

VIIh.          Willem Hooft,      tweeling met Cornelis.    zn. van Hendrik / Henrick Hooft (VIj)(Raad en Burgemeester Amsterdam) en Agatha (Ook Genoemd Aegt, Aeghje) Hasselaer

                  geb. te Amsterdam op 8 aug 1661, ged. remonstr gedoopt,

                 Willem was werkzaam als schepen Delft in 1708 en 1714, raad Delft in 1708,

                  Bewindhebber VOC, kamer Delft (zie VVA blz 495), baljuw Woerden, dijkgraaf Woerden, kastelein Woerden 1690-1740,

                 burgemeester Delft in 1720, secretaris Amsterdam in 1678

                 Willem woonde te Amsterdam,

                ovl. (78 jaar oud) te Delft op 15 jan 1740, begr. te Amsterdam op 19 jan 1740 OK,

             tr. (resp. 18 en 19 jaar oud) (1) te Sloten op 21 mei 1680 met

                Maria Witt. de, dr. van Johan Witt. de en Wendela Bicker, geb. te 's‑Gravenhage op 12 sep 1660,

                ovl. (28 jaar oud) te Amsterdam op 3 feb 1689, begr. te Amsterdam op 8 feb 1689 OK.

             

                 Uit dit huwelijk 2 dochters:

1.              Agatha WendelaHooft , ged. te Amsterdam op 28 feb 1681

                 kind  Agatha Wendela

                 vader Willem Hooft

                 moeder Maria de Witt

                 doop  28 februari 1681

                 religie Hervormd, Wester Kerk

                 bron  107 p.353.

2.              Maria Jacoba Hooft  , ged. te Amsterdam op 17 dec 1687

                  kind Maria Jacoba

                 vader Willem Hooft

                 moeder Maria de Witt

                 doop 17 december 1687

                 religie Hervormd, Nieuwe kerk

                 bron 45 p.422.

 

                 Willem Hooft,

            tr. (resp. 38 en 37 jaar oud) (2) te Woerden op 25 okt 1699 met

                Adriana Verburgh., dr. van Nicolaes Verburgh. (gouverneur van Formosa) en Maria Van Santen van,

                geb. te Batavia [Ned] Indie op 29 aug 1662, ovl. (69 jaar oud) te Amsterdam op 2 jul 1732, begr. te Amsterdam op 7 jul 1732 OK.

                

 

Generatie VIII

 

 

VIIIa.         Jan(Joan) Poll van de, zn. van Mr Harmen Poll van de (secretaris Amsterdam in 1661) en Brechtje Hooft (VIId), geb. in 1668,

                   ged. te Amsterdam op 12 dec 1668

                 kind       Joan

                 vader          Herman van de Poll

                 moeder      Bregje Hooft

                 doop           12 december 1668

                 religie         Hervormd, Nieuwe Zijds Kapel

                 bron           66 p.134,

                 Burgemeester 1718,21,23,24,26,27.29,30,32,33,35,36,38,39,41,42,44,

                 ovl. (ongeveer 77 jaar oud) in 1745,

    tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 23 jaar oud) in 1696 met

                Margaretha Rendorp, geb. in 1673, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) in 1730.

 

 

                 Uit dit huwelijk 9 kinderen:

1.              Harman Henrik Poll van de  geb. in 1697, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) in 1772, volgt IXa.

2.              Johanna Baletta Poll van de   ged. te Amsterdam op 16 okt 1698, volgt IXb.

3.              Breghie, ged. te Amsterdam op 4 nov 1699

                 kind Breghie

                 vader Joan, Harmans van der Poll

                 moeder Maergareta Rendorp

                 doop 4 november 1699

                 religie Hervormd, Zuider Kerk

                 bron 99 p.233.

4.              Petronella Margreta Poll van de, ged. te Amsterdam op 17 okt 1700

                 kind Petronella Margreta

                 vader Jan, Harmans van de Poll

                 moeder Margreta Rendorp

                 doop 17 oktober 1700

                 religie Hervormd, Amstel Kerk

                 bron 121 p.165.

5.              Petronella Margreta  Poll van de, ged. te Amsterdam op 11 dec 1701

                 dochter Petronella Margreta

                 vader Jan van de Poll Harmans

                 moeder Margreta Rendorp

                 getuigen Joan Hulft

                 Duijfje  van de Poll

                 pastor Paulus Steenwinkel

                 doop 11 december 1701

                 religie Hervormd, Amstelkerk

                 bron 121 p. 377 (folio 188v) nr.

6.              Pieter  Poll van de , ged. te Amsterdam op 29 apr 1703, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) in 1766, volgt IXc.

7.              Margreta Agata Poll van de   ged. te Amsterdam op 15 jun 1704

                 dochter Margreta Agata

                 vader Joan van de Pol Harmans

                 moeder Margreta Rendorp

                 getuigen Joachem Rendorp

                 Aeghje van de Pol

                 pastor Gisbertus Oostrum

                 doop 15 juni 1704

                 religie Hervormd, Amstelkerk

                 bron 122 p. 33 (folio 17) nr. 1.

8.              Maria Henrietta  Poll van de , ged. te Amsterdam op 16 feb 1707

                dochter Maria Henrietta Aanvraag doopbewijs dd. 16 maart 1774

                 vader Jan van der Pol Harmans

                 moeder Maergareta Rendorp

                 getuigenmr. Joan Berewouts

                 Maria Catharina Mijnders

                 pastor Daniel Eversdijck

                 doop 16 februari 1707

                 religie Hervormd, Zuiderkerk

                 bron  99 p. 473 (folio 237) nr. 16.

9.              Geertruij Isabel  Poll van de, ged. te Amsterdam op 22 jul 1710

                dochter Geertruij Isabel

                 vader Jan van de Poll

                 moeder Margareta Rendorp

                 getuigen Gerard Reuver

                 Margareta Blawenhelm

                 pastor Gerardus Puppius Hondius

                 doop 22 juli 1710

                 religie Hervormd, Nieuwe kerk

                 bron  48 p. 90 (folio 45) nr. 11.

 

VIIIb.         Mr Daniel Hooft, zn. van Mr Gerrit Hendriksz Hooft (VIIe)en Elisabeth Gheel van, geb. te Amsterdam op 5 dec 1673,

                  ged. te Amsterdam op 8 dec 1675

                  kind       Daniel

                 vader          Gerrit Hooff

                 moeder      Elisabet van Geel

                 doop           8 december 1675

                 religie         Hervormd, Amstel Kerk

                 bron           119 p.91,

                 Burgemeester 1737, 40, 43, ovl. (69 jaar oud) te Amsterdam op 7 nov 1743,

            tr. (resp. ongeveer 35 en ongeveer 21 jaar oud) in 1709 met

                 Sophia Maria Reael, dr. van Pieter Reael en Maria Eleonora Huydecoper, geb. te Amsterdam op 30 jun 1687,

                 ged. te Amsterdam op 1 aug 1687

                 kind       Saphija Maria

                 vader          Pieter Reael

                 moeder      Eleonora Huijdecoper van Maetseveen

                 doop           1 augustus 1687

                 religie         Hervormd, Wester Kerk

                 bron           108 p.22, Vrijvrouwe van Vreeland,

 

               ovl. (37 jaar oud) te Amsterdam op 24 jul 1724.

                 Not bij Daniel ; R. 1718--1743.
Gecomm 1706, Sch 1709, Burg 1737, 40, 48.
Raad ter Admiraliteit in 't Noorderkwartier 1729--1736.
Kerkmr Oude Walenk 1702.
Hoogheemraad van den Hoogen Zeeburg en Diemerdijk 1708 ; Postmeester van 't Antwerpsche Postcomptoir 1709;

             Commiss van 't Weesper Zandpad 1721 ; Commiss van de Ossenmarkt 1725 ; Woonde eerst op de herengracht, Zuidz, bij de

             Reguliersgracht en sedert 1730 op de Keizerdgracht, Noordz, bij de Spiegelstraat.
Hij hield in 1742 : 7 dienstb, bew eenh huis van F 1500 huurw, bezat eene buitenplaats, koets en 4 paarden en werd geschat

             op een inkomen van F 26. a 28.000.
Dudok van Heel zegt Student rechten Leiden 18 sept 1696 en promotie aldaar 24 juli 1699, advocaat hof van Holland 27 juli 1699,

             rekenmeester 1706/07, comm Kleine zaken 1708 /10/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/26.
Sch 1709 R 1718-1743, Wmr 1726/27/28/, raad ter Admiraliteit te Hoorn 1729-1736, B 1737/40/43 en Thes 1738
.

 

                 Uit dit huwelijk 9 kinderen:

1.              Maria Elionora Hooft  , ged. te Amsterdam op 12 feb 1710

                 dochter Maria Elionora

                 vader Daniel Hooft

                 moeder Sophia Maria Reael

                 pastor Florentius Bomble

                 doop 12 februari 1710

                 religie Hervormd, Zuiderkerk

                 bron100 p. 32 (oud pag. 32; folio 16v) nr. 12 (getuige: getuigenGerrit Hooft

                 Sophia Coijmans).

2.              Elisabeth  Hooft , geb. op 30 jan 1712, ovl. (84 jaar oud) op 1 mrt 1796,

          tr. met

                 Mr Wouter Valckenier, zn. van Jacob Valckenier  en Jacoba Constantia Becker, geb. op 19 dec 1705,

                 ovl. (78 jaar oud) op 25 sep 1784 Stierf Kinderloos.

                 Not bij Wouter ; Woonde in 't familiehuis op den Kloveniersburgwal bij de Nieuwmarkt, en was eigenaar van de

                 Hofstede Valk-en-Heining, aan den Amstel, onder Loenersloot ; hij hield in 1742 ;

                 4 dienstb, bewoonde een huis van F 1430, huurw ; had eene koets en 4 paarden en werd geschat op een ink van F 8 a 9000.
   Comm 1731, Sch 1736 (werd in Sept 1748 door den Prins erfstadhouder Willem IV geremoveerd ) ; Regent St. Pietersgasthuis 1728 ;
.

                 Not bij Elisabeth ; Nalatende een vermogen van F 403.000.

3.              Gerrit Danielszn  Hooft , geb. te Amsterdam op 8 jan 1713, ovl. (37 jaar oud) te Amsterdam op 8 feb 1750, volgt IXd.

4.              Mr Pieter  Hooft , geb. te Amsterdam op 23 mrt 1715, ged. te Amsterdam op 24 mrt 1715 zoonPieter

                 vader Daniel Hooft

                 moeder Sophia Maria Reael

                 getuigen Egidius van den Bempden

                 vrouwe Cornelia Eliana Reael

                 pastor Gerardus Puppius Hondius

                 doop 24 maart 1715

                 religie Hervormd, Zuiderkerk

                 bron100 p. 184 (oud pag. 184; folio 93v) nr. 15 (getuige: getuigen Egidius van den Bempden

                 vrouwe Cornelia Eliana Reael),

                 ovl. (23 jaar oud) op 23 sep 1738 Stierf ongehuwd.

                 Not bij Pieter ; Secr 1735.

5.              Henrik Danielsz    Hooft, geb. te Amsterdam op 23 jun 1716, ovl. (78 jaar oud) op 31 aug 1794, volgt IXe.

6.              Aegie Sophia  Hooft   , ged. te Amsterdam op 16 dec 1717

                 dochter Aegie Sophia

                 vader Daniel Hooft

                 moeder Sophia Maria Rejaal

                 getuigen Gerrit Hooft

                 Aegje Hooft

                 pastor Cornelius Schutting

                 doop 16 december 1717

                 religie Hervormd, Amstelkerk

                 bron 123 p. 71 (folio 36) nr. 6 (getuige: getuigenGerrit Hooft

                 Aegje Hooft).

7.              Jan  Hooft , geb. te Amsterdam op 12 jun 1719, ovl. (25 jaar oud) te Amsterdam op 8 nov 1744, volgt IXf.

8.              Daniel    Hooft, geb. te Amsterdam op 30 mrt 1721, ovl. (60 jaar oud) op 28 feb 1782, volgt IXg.

9.              Willem  Hooft , geb. te Amsterdam op 10 jul 1724, ovl. (79 jaar oud) op 16 jul 1803, volgt IXh.

 

 

VIIIc.         Hendrick Hooft, zn. van Mr Gerrit Hendriksz Hooft  (VIIe)en Elisabeth Gheel van,

                  ged. te Amsterdam op 27 dec 1676 doop 27 december 1676

                 religie         Hervormd, Amstel Kerk

                 bron           119 p.123,

             tr. met

                  Barbara Van Essen van Mogelijke vrouw dr. van Pieter Essen van en Barbara Steengracht, geb. te Middelburg.

 

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Barbara Hooft   , ged. te Amsterdam op 4 dec 1711

                 dochter Barbara

                 vader Henrik Hooft Gerritsz

                 pastor Gerardus Puppius Hondius

                 doop 4 december 1711

                 religie Hervormd, Nieuwezijdskapel

                 bron  69 p. 143 (folio 72) nr. 7 (getuige: moeder Barbara van Essen

                 getuigen Gerrit Hooft

                 Susanna  Elisabet van Essen).

 

VIIId.         Johanna Hooft, dr. van Mr Gerrit Hendriksz Hooft  (VIIe)en Elisabeth Gheel van, ged. te Amsterdam op 9 mrt 1678

                 kind     Johanna

                 vader          Gerrit Hooft

                 moeder      Elisabet van Geel van Spanbroeck

                 doop           9 maart 1678

                 religie         Hervormd, Zuider Kerk

                 bron           97 p.8,

            tr. met

                 Joan Graaf de Mogelijke echtegenoot.

                 Notitie bij Jan ;       de heer Jan de Graaf Vrijheer van Zuidpolsbroek.

 

                 Uit dit huwelijk 4 dochters:

1.              Jacoba Adriana Hooft , ged. te Amsterdam op 5 mrt 1710

                 dochter Jacoba Adriana

                 vader Joan de Graaf

                 moeder Johanna Hooft

                 pastor Florentius Bomble

                 doop 5 maart 1710

                 religie Hervormd, Zuiderkerk

                 bron100 p. 34 (oud pag. 34; folio 17v) (getuige: getuigende heer Gerrit Hooft (1

                 mevrouw Adriana Hogeveen).

2.              Elisabet Maria  Hooft, ged. te Amsterdam op 16 mrt 1712

                 dochter Elisabet Maria

                 vader Joan de Graaff

                 moeder Johanna Hooft

                 pastor Johannes van der Hagen

                 doop 16 maart 1712

                 religie Hervormd, Nieuwe kerk

                 bron 48 p. 184 (folio 92) nr. 13 (getuige: getuigenGerrit Hooft

                 Isabella Maria Hooft).

3.              Alida Joanna Hooft , ged. te Amsterdam op 4 jul 1713

                 dochter Alida Joanna

                 vader Joan de Graaff

                 moeder Johanna Hooft

                 pastor Hermannus van de Wall

                 doop 4 juli 1713

                 religie Hervormd, Nieuwe kerk

                 bron  48 p. 254 (folio 127) nr. 3 (getuige: getuigenGerrit Hooft

                 Alida de Graaff).

4.              Agneta Hooft , ged. te Amsterdam op 23 jun 1714

                 dochter Agneta

                 vader de heer Jan de Graaf Vrijheer van Zuidpolsbroek

                 mevrouw Agneta de Graaf

                 pastor Johannes d' Outrein

                 doop 23 juni 1714

                 religie Hervormd, Zuiderkerk

                 bron 100 p. 160 (oud pag. 160; folio 81v) (getuige: moedermevrouw Johanna Hooft

                 getuigende heer Gerrit Hooft (2

                 de heer Eugidius van den Bempden (3).

 

VIIIe.         Isabella Maria Gerritsdr Hooft, dr. van Mr Gerrit Hendriksz Hooft  (VIIe)en Elisabeth Gheel van, ged. te Amsterdam op 11 sep 1680

                  kind Isabella Maria

                  vader          Gerrit Hoost

                  moeder      Elisabet van Geel

                  doop           11 september 1680

                  religie         Hervormd, Zuider Kerk

                  bron           97 p.80,

             tr. met

                Jonas Witsen

 

 

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Jonas Witsen

                  ged. te Amsterdam op 7 aug 1705, volgt IXi.

2.              Gerrit Witsen

                 ged. te Amsterdam op 13 okt 1706

                 zoon Gerrit

                 vader Jonas Witze

                 moeder Isabella Maria Hooft

                 getuigen Johanna Boom

                 Daniel Hooft

                 pastor Taco Hajo van der Honert

                 doop 13 oktober 1706

                 religie Hervormd, Amstelkerk

                 bron 122 p. 139 (folio 70) nr. 2.

3.              Catharina Nicolaasdr  Witsen

                 ged. te Amsterdam op 30 nov 1708, ovl. (ongeveer 55 jaar oud) in 1764, volgt IXj.

4.              Elisabeth Witsen    , ged. te Amsterdam op 30 nov 1708

                  dochter Elisabeth Tweelingen

                 vader Jonas Witsen

                 moeder Isabella Maria Hooft

                 pastor Eliza van der Horst

                 doop 30 november 1708

                 religie Hervormd, Nieuwezijdskapel

                 bron 69 p. 91 (folio 46) nr. 6 (getuigen: getuigen vrouwe Bregje Hooft weduwe van

                 de heer Herman van de Pol

                 vrouwe Catharina Hochepied huisvrouw van

                 de heer mr. Nicolaes Witsen (2

                 de heer mr. Gerrit Hooft Burgemeester en raad.

                 De laatste getuige die wordt vermeld is de heer Hendrik Hooft).

5.              Gerrit  Witsen  , ged. te Amsterdam op 28 jan 1711

                 zoon Gerrit

                 vader Jonas Witsen

                 moeder Isabella Maria Hooft

                 getuigen  mevrouw Johanna Hooft

                 de heer mr. Joan de Graef Heer van Zuidpolsbroek

                 pastor  Florentius Bomble

                 doop 28 januari 1711

                 religie  Hervormd, Zuiderkerk

                 bron100 p. 60 (oud pag. 60; folio 30v) nr. 15.

6.              Nicolaes Jonasz   Witsen, geb. te Amsterdam op 10 okt 1707, ovl. (31 jaar oud) te Weesp op 22 jul 1739, volgt IXk.

 

 

VIIIf.          Gerrit Hooft, zn. van Mr Gerrit Hendriksz Hooft (VIIe)en Elisabeth Gheel van, geb. te Amsterdam op 2 mei 1684, ged. te Amsterdam op 5 mei 1684

                  kind       Gerrit

                 vader          Gerrit Hooft

                 moeder      Elisabeth van Cheel

                 doop           5 mei 1684

                 religie         Hervormd, Oude kerk

                 bron           11 p.269,

                 Not bij Gerrit ; Comm 1708, Sch 1712, Burg 1752, 55, 58, 61, 63, 64, 67.
    Raad ter Admiraliteit te Amsterdam 1736--1737, 1759--1760, 1762.
    Bewindh W. Indische Comp 1709--1706 ; Direkteur der Societeit van Surinama 1710--1716.
    Dijkgraaf van de Volewijk 1710 ; Commiss van 't Heldersche en Tezelsche Westcomptoir 1716.
    Commiss van 't Weesper Zandpad 1722 ; Meesterknaap van de Houtvesterij van Gooiland ; Ambachtsheer ;

                 wegens de stad Amsterdam, van Sloten en Sloterdijk 1756 ; Commiss van 't Stadslogement te 's Hage 1756.
    Commiss van den Hortus Medicus 1765.
    Woonde eerst aan de Noordz en na 1753 aan de Zuidz van de Heerengracht, bij de Vijzelstraat, en was eigenaar van de

                 Hofstede Landskroon aan de Vecht, even benoorden Weesp.
    Hij hield in 1742 : 7 diensstboden, eene koets en 4 paaarden, bewoonde een huis van F 1575 huurw,

                 bezat eene buitenplaats en werd geschat op een ink van F 26.000.

                 

                ovl. (83 jaar oud) te Amsterdam op 24 nov 1767,

            tr. (resp. 23 en 17 jaar oud) te Amsterdam op 28 jun 1707 met

                Hester Hinlopen, dr. van Jacob Jacobsz Hinlopen en Hester Ranst, geb. te Amsterdam op 20 okt 1689, begr. te Amsterdam op 29 jul 1767.

               

             

                 Van deze site.

                 http://www.xs4all.nl/~fvdwaa/gen/f1710hen.htm.

 

                 of deze.

                 http://www.xs4all.nl/~fvdwaa/.

 

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.              Gerrit Gerritsz  Hooft , ged. te Amsterdam op 22 apr 1708, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) op 8 sep 1780, volgt IXl.

2.              Constantia  Hooft , ged. te Amsterdam op 14 apr 1709

                 dochter Constantia

                 vader Gerrit Hooft de jonge

                 moeder Hester Hinlopen

                 pastor Hermannus van de Wall

                 doop 14 april 1709

                 religie Hervormd, Amstelkerk

                 bron1 22 p. 241 (folio 121) nr. 4 (getuige: getuigen Constantin Ranst

                 Johanna Boom).

3.              Jacob Hooft , geb. te Amsterdam in dec 1712, ged. te Amsterdam op 28 dec 1712

                 not bij Jacob ; Woonde op de herengracht, bij de Reguliersgracht ; 2e Secretaris der Weeskamer 1735 ;.

                 zoon Jacob

                 vader de heer Gerrit Hooft de jonge

                 moeder Hester Hinlopen

                 pastor Adrianus Beukelaar

                 doop 28 december 1712

                 religie Hervormd, Zuiderkerk

                 bron 100 p. 115 (oud pag. 115; folio 58) nr. 1 (getuige: getuigenmevrouw Isabella Maria Hooft

                 de heer Daniel Hooft),

                ovl. (27 jaar oud) op 29 nov 1740 Sterft kinderloos,

            tr. (resp. 25 en 18 jaar oud) op 20 mei 1738 met

                 Barbara Cornelia Meulenaer, geb. op 26 jan 1720, ovl. (43 jaar oud) in jan 1764 nalatende een vermogen van F 290.872.

4.              Constantia Hooft  , geb. te Amsterdam op 13 aug 1715, ovl. (73 jaar oud) te Amsterdam op 29 dec 1788, volgt IXm.

5.              Hester ElisabethHooft , geb. te Amsterdam op 12 aug 1718, ovl. (24 jaar oud) te Amsterdam op 31 mrt 1743, volgt IXn.

6.              Joanna Izabella  Hooft  , ged. te Amsterdam op 23 apr 1723

                 dochter Joanna Izabella

                 vader Gerrit Hooft

                 moeder Hester Hinloopen

                 pastor Wilhelmus Vonk

                 doop 23 april 1723

                 religie Hervormd, Oude kerk

                 bron 18 p. 339 (folio 170) nr. 2 (getuigen: getuigende heer Daniel Hooft (1

                 mevrouw Johanna Hooft weduwe van

                 de heer Joan de Graaff Vrijheer van Zuidpolsbroek. Schepen en raad).

7.              Henrick Gerritszn  Hooft , geb. te Amsterdam op 21 aug 1710, ovl. (90 jaar oud) te Amsterdam op 2 aug 1801, volgt IXo.

 

 

VIIIg.         Agatha Theodora Bambeeck van (Bambeeck), dr. van Mr Cornelis Bambeeck van en Haesje Hooft (VIIf),

                 ged. te Amsterdam op 22 aug 1674 Hervormd, Zuider Kerk, ovl. (ongeveer 38 jaar oud) in 1713,

            tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 22 jaar oud) in 1699 met

                 Mr Lieve Geelvinck   , zn. van Joan Geelvinck en Anna Loon van geb. op 28 mei 1676, ged. te Amsterdam op 29 mei 1676

                 kind      Lieve

                 vader          Joan Geelvinck

                 moeder      Anna van Loon

                 doop           29 mei 1676

                 religie         Hervormd, Wester Kerk

                 bron           107 p.186

                 opm.          Twl. br. v. Cornelis,

                 Not bij Lieve ; Heer van Castricum, Mijnden, de beide Loosdrechten, Backum en Croonenburg.
    R 1708--1743.
    Comm 1708, Sch 1704, Burg 1720, 21,23,27, 30,33,34,36,38,40,41,43.
    Gedep in den Raad van State 1709 -- 1711 ; Gecomm Raad 1712--1714 1717--1749.
    Bewindh O Ind Comp 1716.
    Kapt der Burgerij 1704 ; Commiss van 't Haarlemmer Zandpad 1722 ; Ambachtsheer, wegens de stad Amsterdam, van Leymuiden en Vriesekoop 1728.
    woonde na 1709 op de heerengracht, Noordz, bij de Vijzelstraat, en was eigenaar van de Hofstede Horstendael, onder Hillegom.
    Hij hield in 1742 ; 7 dienstb, bewoonde een huis van F 2200 huurw, had eene koets en 4 paarden en werd geschat op een ink van f 46 a 48.000
.

                

             ovl. (67 jaar oud) op 22 aug 1743,

              (Lieve

         tr. (resp. 53 en 39 jaar oud) (2) op 5 mrt 1730 met

              Anna Haze de, dr. van Jeronimus Haze de en Margaretha Helena Swaenswijck van).

                

                 kind  Agata Teodora.
    vader Cornelis van Bambeeck.
    moeder Haesje Hooft.
    doop  22 augustus 1674.
    religie Hervormd, Zuider Kerk.
    bron  96 p.145
.

                 Not bij Anna ; Vrouwe van Mijnden en de beide Loosdrechten.
   , Sijnde de rijkste daame en dese geheele stadt
.

 

                 Uit dit huwelijk 10 kinderen:

1.              Joan Geelvinck van Castricum, ged. te Amsterdam op 30 dec 1699 kindJoan

                 vader Lieve Geelvinck

                 moeder Agatha Theadora van Bambeck

                 doop 30 december 1699

                 religie Hervormd, Zuider Kerk

                 bron 99 p.238 Hr en Mr Joan Geelvinck en Mevr Haasje Hooft,

                 begr. te Amsterdam op 25 sep 1719 N K ( C 311) ( Kloveniersburgwal.

2.              Agatha Levina  Geelvinck, geb. in 1701, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) in 1761, volgt IXp.

3.              Anna Elisabeth  Geelvinck, geb. te Amsterdam op 15 apr 1702, ged. te Amsterdam op 17 apr 1702,

                 ovl. (54 jaar oud) te Amsterdam op 13 jan 1757, begr. te Amsterdam op 19 jan 1757 O K ( N Z 2680

                 ( bij avond 0 9 Herengracht tussen de Leidse-en Spiegelstraat ),

           tr. (resp. 23 en 28 jaar oud) (1) te Amsterdam op 13 dec 1725 N K met

                 Mr Nicolaas(Nicolaes) Pancras, zn. van Mr Gerbrand Pancras en Agnes Hasselaer, geb. te Amsterdam op 28 dec 1696,

                 ged. te Amsterdam op 30 dec 1696

                 kind Nicolaes

                 vader Gerbrant Pancras

                 moeder Agnes Hasselaer

                 doop 30 december 1696

                 religie Hervormd, Nieuwe kerk

                 bron 46 p.345,

                ovl. (42 jaar oud) te Amsterdam op 1 feb 1739, begr. te Amsterdam op 6 feb 1739 O K ( N Z 268) ( bij avond )

                ( Herengracht tussen de Leidse - en Spiegelstraat ).

           tr. (resp. 38 en 51 jaar oud) (2) te Amsterdam op 11 dec 1740 met

                Jean Lucas Pel, zn. van Andries Pels en Angenita Bouwens, geb. te Amsterdam op 25 dec 1688, ged. te Amsterdam op 28 dec 1688,

                ovl. (52 jaar oud) te Amsterdam op 7 jan 1741, begr. te Amsterdam op 13 jan 1741 O K (hoogkoor 79 ) ( bij avond ) ( Herengracht bij de Spiegelstraat ),

                 (Jean Lucas

              tr. (resp. 25 en 19 jaar oud) (2) te Amsterdam op 7 okt 1714 met

                 Susanna Wildt de, dr. van Mr David Wildt de en Cornelia Strijen van.).

4.              Cornelis   Geelvinck, ged. te Amsterdam op 28 mrt 1703

                 zoon Cornelis

                 vader de heer Lieve Geelvinck

                 moeder Agatha Theodora van Bambeek

                 getuigen de heer Joan Corver (1

                 mevrouw Maria Jacoba van Bambeeck

                 pastor Jacobus Streso

                 doop 28 maart 1703 De predikant kan ook Clemens Streso zijn

                 religie Hervormd, Zuiderkerk

                 bron 99 p. 355 (folio 178)nr. 6,

                 begr. te Amsterdam op 16 jan 1704 N K ( C 311) ( Keizersgracht tussen de Leidstraat en Leidsegracht ).

5.              N.N. Geelvinck , geb. te Amsterdam, ged. ongedoopt, begr. te Amsterdam op 23 jan 1704 N K ( c 3110 9 Keizersgracht tussen de Leidsestraat en Leidsegracht ).

6.              Cornelis  Geelvinck, ged. te Amsterdam op 12 apr 1705

                 zoon Cornelis

                 vader Lieve Geelvinck

                 moeder Agatha Theodora van Bambeek

                 getuigen de heer Jacob Bicker (1

                 mevrouw Catrina Clara Geelvinck

                 pastor Hieronymus Simons van Alphen

                 doop 12 april 1705

                 religie Hervormd, Zuiderkerk

                 bron  99 p. 418 (folio 209v) nr. 3,

                 begr. te Amsterdam op 18 feb 1717 N K ( C 311 0 ( Herengracht bij de Vijzelstraat ).

7.              Nicolaas Geelvinck, geb. te Amsterdam op 11 okt 1706, ovl. (57 jaar oud) te Amsterdam op 15 jun 1764, volgt IXq.

8.              N.N.   Geelvinck , geb. te Amsterdam, ged. ongedoopt, begr. te Amsterdam op 21 jun 1708 N K ( C 312 ) ( Herengracht bij de Utrechtsestraat ).

9.              N.N. Geelvinck  , geb. te Amsterdam, ged. ongedoopt, begr. te Amsterdam op 21 jun 1708 N K ( c 132 0 ( Herengracht bij de Utrechtsestraat ).

                 tweeling met voorgaande.

10.            Catharina Jacoba Geelvinck, geb. te 's‑Gravenhage op 26 aug 1710, ovl. (48 jaar oud) te Amsterdam op 8 jan 1759, volgt IXr.

 

 

VIIIh.         Cornelis Hop, zn. van Mr Jacob Hop en Isabella / Isabelle Hooft(VIIg), geb. op 3 jun 1685, ged. te Amsterdam op 6 jun 1685

                 kind     Cornelis

                 vader          Jacob Hop

                 moeder      Isabelle Hooft

                 doop           6 juni 1685

                 religie         Hervormd, Nieuwe kerk

                 bron           45 p.265,

                 ovl. (77 jaar oud) op 14 jul 1762,

             tr. (resp. 40 en 27 jaar oud) (1) op 28 mei 1726 met

                Petronella Maria Calkoen, dr. van Cornelis Calkoen en Jacoba Bors Waveren van, geb. op 17 jan 1699, ovl. (29 jaar oud) op 18 jan 1728.

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Jacob Hop   , ged. te Amsterdam op 16 jan 1728

                 zoon Jacob

                 vader Cornelis Hop Schepen en raad van Amsterdam

                 moeder Pieternella Maria Calcoen

                 getuigen de heer Lieve Geelvinck (2

                 de heer Hendrick Hop (3

                 vrouwe Jacoba Bors van Waveren wed. van

                 de heer Cornelis Calcoen Schepen van Amsterdam

                 pastor Petrus Boudaan

                 doop 16 januari 1728

                 religie Hervormd, Westerkerk

                 bron 110 p. 260 (folio 130v) nr. 1.

 

                 Cornelis Hop,

             tr. (resp. 49 en 38 jaar oud) (2) op 2 mei 1735 met

                Rebecca Jacoba Valckenier, dr. van Pieter Ranst Valckenier en Eva Susanna Pellicorne, geb. op 14 feb 1697, ovl. (56 jaar oud) op 28 sep 1753.

        

 

Generatie IX

 

 

IXa.           Mr Harman Henrik Poll van de, zn. van Jan(Joan) Poll van de (VIIIa)(

                 Burgemeester 1718,21,23,24,26,27.29,30,32,33,35,36,38,39,41,42,44,) en Margaretha Rendorp,

                 geb. in 1697, ged. te Amsterdam op 25 okt 1697

                 kind   Harman Hendrick

                 vader          Jan, Harmans van den Pol

                 moeder      Margreta Rendorp

                 doop           25 oktober 1697

                 bron           301 p.232, Burg 1745,

                 ovl. (ongeveer 75 jaar oud) in 1772,

           tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 21 jaar oud) in 1720 met

                Margaretha Trip, dr. van Mr Jacobus Trip en Jacoba Margaretha Klopper, geb. in 1699, ged. te Amsterdam op 29 sep 1699

                 kind           Margreta

                 vader          Jacobus Trip

                 moeder      Jacoba Margreta Klopper

                 doop           29 september 1699

                 religie         Hervormd, Nieuwe kerk

                 bron           46 p.492,

                ovl. (ongeveer 79 jaar oud) in 1778.

 

 

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Jacoba Margareta  Poll van de, ged. te Amsterdam op 23 dec 1722

                 dochter Jacoba Margareta

                 vader Harman Henrik van de Poll

                 moeder Margareta Trip

                 getuigen Jacobus Trip (1

                 Margareta Rendorp huisvrouw van

                 Jan van de Poll Burgemeester van Amsterdam

                 pastor Johannes Petrus Canzius

                 doop 23 december 1722

                 religie Hervormd, Zuiderkerk

                 bron 101p. 25 (folio 13) nr. 1.

2.              Jacobus  Poll van de , ged. te Amsterdam op 8 mrt 1724

                 zoon Jacobus

                 vader de heer Harmen Henrik van de Poll Raad van Amsterdam

                 moeder vrouwe Margareta Trip

                 getuigen de heer mr. Jacobus Trip (2

                 vrouwe Margareta Rendorp huisvrouw van

                 de heer mr. Jan van de Poll Regerend burgemeester van Amsterdam

                 pastor Johan Gosewijn Eberhard Alstein

                 doop 8 maart 1724

                 religieHervormd, Nieuwezijdskapel

                 bron 69 p. 318 (folio 159v) nr. 7.

3.              Margareta Cornelia  Poll van de , ged. te Amsterdam op 8 mrt 1726

                 dochterMargareta Cornelia

                 vaderHarman Henrik van de Poll Schepen en raad van Amsterdam

                 moederMargareta Trip

                 getuigende heer mr. Gerard Bors van Waveren (2

                 vrouwe Cornelia Klopper weduwe van

                 de heer Gillis van Hoven

                 pastorJohannes Bakker

                 doop8 maart 1726

                 religieHervormd, Nieuwezijdskapel

                 bron69 p. 357 (folio 187) nr. 7.

4.              Harman  Poll van de , ged. te Amsterdam op 18 apr 1728

                 zoon Harman

                 vader Harman Henrik van de Poll

                 moeder Margareta Trip

                 getuigen Jan Trip

                 Harmina van de Poll

                 pastor Johannes Hagelis

                 doop 18 april 1728

                 religie Hervormd, Nieuwe kerk

                 bron 50 p. 260 (folio 130v) nr. 11.

5.              Jacoba Bregitta   Poll van de, ged. te Amsterdam op 17 aug 1732

                 dochter Jacoba Bregitta

                 vader Harmen Hendrick van de Pol Schepen en raad van Amsterdam

                 moeder Margrieta Trip

                 getuigen Jan Trip Jacobse (2

                 Breghje van de Pol weduwe van

                 de heer Jan van de Pol Schepen en raad van Amsterdam

                 pastor Cornelius Houthoff

                 doop 17 augustus 1732

                 religie Hervormd, Westerkerk

                 bron  110 p. 399 (folio 200) nr. 14.

 

IXb.           Johanna Baletta Poll van de, dr. van Jan(Joan) Poll van dexe "Poll van de:Jan(Joan) *1668" (VIIIa)

                   (Bugemeester 1718,21,23,24,26,27.29,30,32,33,35,36,38,39,41,42,44,)

                   en Margaretha Rendorp, ged. te Amsterdam op 16 okt 1698

 

                 kind    Johanna Baletta

                 vader          Joan, Harmans van de Pol

                 moeder      Margareta Rendorp

                 doop           16 oktober 1698

                 bron           301 p.236,

           tr. met

                 Gerard Bors Waveren van

 

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Margareta Joanna Poll van de, ged. te Amsterdam op 15 nov 1722

                 dochter Margareta Joanna

                 vader Gerard Bors van Waveren

                 moeder Joanna Baletta van de Poll

                 getuigen Jacob van Strijen

                 Margareta Rendorp

                 pastor Johannes van der Hagen

                 doop 15 november 1722

                 religie Hervormd, Amstelkerk

                 bron 123 p. 201 (folio 101) nr. 1.

 

 

IXc.           Mr Pieter Poll van de, zn. van Jan(Joan) Poll van de(VIIIa)

                  (Burgemeester 1718,21,23,24,26,27.29,30,32,33,35,36,38,39,41,42,44,) en Margaretha Rendorp, ged. te Amsterdam op 29 apr 1703

                  zoon  Pieter

                 vader          Jan van de Pol Harmans

                 moeder      Margareta Rendorp

                 getuigen     Joan van Gesel

                 Agata Theodora van Bambeek

                 pastor        Taco Hajo van der Honert

                 doop           29 april 1703

                 religie         Hervormd, Amstelkerk

                 bron           121 p. 439 (folio 219v) nr. 3, Burg 1748,

                 ovl. (ongeveer 62 jaar oud) in 1766,

             tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 25 jaar oud) in 1725 met

                 Catharina Susanna Bempden van den, dr. van Mr Jan Bempden van den en Esther Elisabeth Tulp, ged. te Amsterdam op 13 mei 1699

                 kind    Cathrina Susanna

                 vader          Jan van den Bempden

                 moeder      Hester Elisabeth Tulp

                 doop           13 mei 1699

                 religie         Hervormd, Nieuwe kerk

                 bron           46 p.471,

                ovl. (ongeveer 68 jaar oud) in 1768.

 

                 Uit dit huwelijk 4 zonen:

1.              Jan  Poll van de , ged. te Amsterdam op 11 sep 1726

                 zoon Jan

                 vader Pieter van der Poll Secretaris

                 moeder Catrina Susanna van den Bempden

                 getuigen Gerard Bors van Waveren (2

                 Joan van der Poll (3

                 Hester Elisabeth Tulp weduwe van

                 Jan van den Bempden Schepen en raad

                 pastor Johannes Noordbeek

                 doop 11 september 1726

                 religie Hervormd, Zuiderkerk

                 bron 101 p. 130 (folio 65v) nr. 3.

2.              Egidius  Poll van de, ged. te Amsterdam op 4 feb 1728

                 zoon Egidius

                 vader de heer Pieter van der Poll Commissaris

                 moeder vrouwe Catharina Susana van den Bempden

                 getuigen Egidius van den Bempden (2

                 vrouwe Margaretta Rendorp huisvrouw van

                 de heer mr. Jan van de Poll (3

                 mejuffrouw Brigitta van de Poll Vervangt vrouwe Margaretta Rendorp

                 pastor Cornelius Houthoff

                 doop 4 februari 1728

                 religie Hervormd, Zuiderkerk

                 bron 101 p. 161 (folio 81) nr. 21.

3.              Pieter  Poll van de, ged. te Amsterdam op 29 dec 1730

                 zoon Pieter

                 vader Pieter van de Poll Commissaris

                 moeder Catharina Susanna van den Bempden

                 getuigen Herman Hendrik van de Poll (2

                 Anna van den Bempden huisvrouw van (3

                 Jan Six 'De edelgrootachtbare heer Jan Six'. Heer van Hillegom en regerend burgemeester en raad van Amsterdam

                 pastor Franciscus Halma

                 doop 29 december 1730

                 religie Hervormd, Nieuwezijdskapel

                 bron 70 p. 14 (folio 7v) nr. 8.

4.              Pieter  Poll van de, ged. te Amsterdam op 22 jun 1734

                  zoon Pieter

                 vader Pieter van de Poll Schepen

                 moeder Catharina Susanna van den Bempden

                 getuigen de heer mr. Hendrik van de Poll (2

                 vrouwe Anna van den Bempden huisvrouw (3

                 de heer mr. Jan Six Heer van Hillegom en Vromade. Burgemeester en raad

                 pastor Hieronymus van Alphen

                 doop 22 juni 1734

                 religie Hervormd, Amstelkerk

                 bron 124 p. 112 (folio 56v) nr. 3.

 

IXd.           Mr Gerrit Danielszn Hooft , zn. van Mr Daniel Hooft  (VIIIb)(Burgemeester 1737, 40, 43) en Sophia Maria Reael

                  (Vrijvrouwe van Vreeland), geb. te Amsterdam op 8 jan 1713, ged. te Amsterdam op 11 jan 1713

                 zoon           Gerrit

                 vader          Daniel Hooft

                 moeder      Sophia Maria Reeael

                 pastor        Eliza van der Horst

                 doop           11 januari 1713

                 religie         Hervormd, Zuiderkerk

                 bron           100 p. 116 (oud pag. 116; folio 58v) nr. 17

                 (getuige: getuigen         de heer Hendrick Hooft Gerritsz

                 juffrouw Adrieana van Gheel), Vrijheer van Vreeland,

                 Not bij Gerrit ; Vrijheer van Vreeland.
    Kocht 27 Jan 1747 voor 42.000 en bewoonde sedert, een huis op de Heerengracht, Zuidz, tusschen de Utrechtsestraat en Regeliersgracht.
    Hij hield in 1742 : 6 dienstb, bew een huis van F 2070 huurw, had eenen koets en 2 paarden en werd geschat op een inkomen van F 8 a 9.000.
    Postmeester van t, Rotterdamsche, Delftsche en.
    Haagsche Postcomptoir 1724 ; Regent Burgerweeshuis 1736 ; Commiss van de Ossenmarkt 1738, ; Kapt der Burgerij 1738 ;

                 Hoogheemraad van den Hoogen Zeeburg en Diemerdijk 1740 ; Commies van den Wagenweg door Duivendrecht 1743.

                ovl. (37 jaar oud) te Amsterdam op 8 feb 1750, begr. te Gouda Bijgezet Sint Janskerk ( van der Dussenkapel ),

           tr. (resp. 26 en 20 jaar oud) te Amsterdam op 15 dec 1739 N K met

                 Maria Johanna Dussen van der , dr. van Dr Jacob Dussen van der en Johanna Clara Pels, geb. te Amsterdam op 12 mrt 1719,

                 ged. te Amsterdam op 15 mrt 1719

                 dochter Maria Johanna

                 vader          Jacob van der Dussen

                 moeder      Johanna Claara Pels

                 getuigen     Hendrick van der Spelt

                 Maria Pancras

                 pastor        Paulus Steenwinkel

                 doop           15 maart 1719

                 religie         Hervormd, Zuiderkerk

                 bron           100 p. 307 (oud pag. 307; folio 155) nr. 11,

                ovl. (63 jaar oud) te Amsterdam op 13 jun 1782, begr. te Gouda bijgezet Sint Janskerk.

                

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Daniel Gerritsz  Hooft , geb. te Amsterdam op 11 apr 1741, ovl. (61 jaar oud) te Amsterdam op 17 jan 1803, volgt Xa.

2.              Jacob  Hooft , geb. te Amsterdam op 7 aug 1742, ovl. (53 jaar oud) op 6 nov 1795, volgt Xb.

3.              Gerrit   Hooft , geb. te Amsterdam op 6 jan 1745, ovl. (70 jaar oud) te Amsterdam op 29 mrt 1815, volgt Xc.

4.              Johanna Clara  Hooft, geb. te Amsterdam op 31 aug 1746, ged. te Amsterdam op 2 sep 1746

                 dochter Johanna Clara

                 vader mr. Gerrit Hooft Danielsz Vrijheer van Vreeland en schepen van Amsterdam

                 moeder Maria Johanna van der Dussen

                 getuigen Henrik Hooft Danielsz (2

                 Susanna Catharina Pels huisvrouw van (3

                 Henric van der Spelt 'De weledelgestrenge heer Henric van der Spelt'. Schepen van Amsterdam

                 pastor Pieter Elzevier

                 doop 2 september 1746

                 religie Hervormd, Westerkerk

                 bron111 p. 93 (folio 47) nr. 6,

                 ovl. (1 jaar oud) te Amsterdam, begr. op 31 jul 1748 Bijgezet Gouda Sint Janskerk ( van der Dussenkapel ).

5.              Sophia Maria   Hooft , geb. te Amsterdam op 6 okt 1747, ged. te Amsterdam op 8 okt 1747

                 dochter Sophia Maria

                 vader mr. Gerrit Hooft Daniels Vrijheer van Vreeland en schepen van Amsterdam

                 moeder vrouwe Maria Johanna van der Dussen

                 getuigen de heer Jan Lucas van der Dussen (2

                 jonkvrouwe Maria Eleonora Hooft 'De welgeboren jonkvrouwe Maria Eleonora Hooft'

                 pastor Theodorus van Schelluijne

                 doop 8 oktober 1747

                 religie Hervormd,Amstelkerk

                 bron125 p. 53 (folio 27) nr. 7,

                 begr. op 29 okt 1754 Bijgezet Gouda Sint Janskerk ( van der Dussenkapel ).

6.              Maria Johanna  Hooft , ged. te Amsterdam op 29 okt 1749

                  dochter Maria Johanna

                 vader de heer mr. Gerrit Hooft Daniels Vrijheer van Vreeland en oud schepen van Amsterdam

                 moeder vrouwe Maria Johanna van der Dussen

                 getuigen de heer Henric van der Spelt (2

                 vrouwe Aletta Elias

                 pastor Rutgerus Perizonius

                 doop

                 religie Hervormd, Nieuwe kerk

                 bron 54 p. 138 (folio 69v) nr. 3,

                 ovl. (ongeveer 15 jaar oud) te Amsterdam op 25 jun 1765, begr. op 29 jun 1765 Bijgezet Gouda Sint Janskerk ( van der Dussenkapel ).

 

IXe.           Henrik Danielsz Hooft, zn. van Mr Daniel Hooft (VIIIb)(Burgemeester 1737, 40, 43) en Sophia Maria Reael

                   (Vrijvrouwe van Vreeland), geb. te Amsterdam op 23 jun 1716, ged. te Amsterdam op 24 jun 1716

                 zoon           Henrick

                 vader          Daniel Hooft

                 moeder      Sophia Maria Reael

                 pastor        Nicolaus Wiltens

                 doop           24 juni 1716

                 religie         Hervormd, Zuiderkerk

                 bron           100 p. 221 (oud pag. 221; folio 112) nr. 16 (getuige: getuigen         de heer Lodewijck de Bas

                 vrouwe Johanna Hooft),

              ovl. (78 jaar oud) op 31 aug 1794 op de Hofstede van zijne zuster Valckenier ( Valck-en-Heining, onder Loenersloot,

            tr. (resp. 27 en 21 jaar oud) (1) te Neerlangbroek op 21 mei 1744 met

              Anna Adriana Smissaert, dr. van Jan Carel Smissaert en Eleonora Sophia Borre Amerongen van, geb. op 18 okt 1722, ovl. (22 jaar oud) op 30 apr 1745.

                 Not bij Henrik ; Begaf zich in Juli 1746 in den handel en was weldra, een der voornaamste kooplieden en bankiers op Frankrijk aan de Amsterdamse beurs ;

                 hij was tot 1773 eigenaar van de koffie-, en cacao- en katoenplantages Sophiaasbrug en Anthniesbrug aan de Rio Canje ;

                 hij verrekende o.a. over de volgende jaren door bemiddeling van de Amsterdamse Wisselbank de nevenstaande bedragen:

                 in 1746: F2.049.700 : in 1755 : 4.391.800, in 1765 : F 6.196.000, in 1775 ; F 903.000, in 1785 : F 1.592.800.
    Hij woonde op de Heerengracht ; bij de Vijzelstraat ( thaans No 507 en 507 a ) ; Commm 1738, Schout 1744,

                 Burg 1769, 74, 81, 82, 84, 85,87 (werd 27 Nov 1787 door den Prins Erfstadhouder Willen V geremoveerd ) ;

                 Raad ter Admiraliteit te Amsterdam 1776, 1780 ; Postmeester van 't Hamburgsch Postcomptoir 1737 ;

                 Commiss van den Wagenweg door Duivendrecht 1744 ; Hoogheemraad van den zeedijk beoosten Muiden 1764 ;

                 Ambachtsheer, wegens de stad Amsterdam, van Urk en Emmeloord 1775 ;

                 Commiss van de Artellerie en Fortificatie 1781 ; Commiss van de Stads Grofgeschutgieterij 1781 ; Commiss van den Hortus Medicus 1786.

           

                 Henrik Danielsz Hooft,

           tr. (resp. 30 en 19 jaar oud) (2) te Amsterdam op 30 aug 1746 met

                Hester Schues, dr. van Jacob Schues (Koopman te Amsterdam,) en Hester Bronk, geb. op 18 jan 1727, ovl. (22 jaar oud) op 10 jun 1749.

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Hester  Hooft, geb. op 29 jan 1748, ovl. (47 jaar oud) op 16 apr 1795, volgt Xd.

 

 

 

IXf.            Jan Hooft, zn. van Mr Daniel Hooft (VIIIb)(Burgemeester 1737, 40, 43) en Sophia Maria Reael (Vrijvrouwe van Vreeland),

                  geb. te Amsterdam op 12 jun 1719, ged. te Amsterdam op 14 jun 1719

                 zoon Jan

                 vader          Daniel Hoofd

                 moeder      Sophia Maria Reael

                 getuigen     Lodewijk de Bas

                 vrouwe Cornelia Eliana Reael

                 pastor        Florentius Bomble

                 doop           14 juni 1719

                 religie         Hervormd, Zuiderkerk

                 bron           100 p. 315 (oud pag. 313; folio 158) nr. 11,

              ovl. (25 jaar oud) te Amsterdam op 8 nov 1744, begr. te Amsterdam op 12 nov 1744,

          tr. (resp. 23 en 19 jaar oud) te Amsterdam op 30 okt 1742 N K met

              Maria Margaretha Corver, dr. van Gerrit Corver  en Margaretha Munter, geb. te 's Hage op 24 okt 1723,

              ged. te 's‑Gravenhage op 29 okt 1723 Gr K

              (getuigen: Hr Nicolaas Pancras en Mevr Maria Piso weduwe van de hr burgemeester Cornelis Munter),

              Vrouwe van Velsen ende Santpoort,

             ovl. (53 jaar oud) te Amsterdam op 26 apr 1777, begr. te Amsterdam op 2 mei 1777 N K bij avond,

             (Maria Margaretha

          tr. (1) met

             Mr Nicolaas Geelvinck, zn. van Mr Lieve Geelvinck en Agatha Theodora Bambeeck van (VIIIg) (zie IXq)).

 

              Not bij Jan ; van Elias.
Woonde op de Keizersgracht hij hield in 1742 ( voor zijn Huw ) : 4 dienstb, bew een huis van F1200 huurw,

             had eene koets en 2 paarden en werd geschat op F 6 a 7000 ink ; Comm 1741 ; Regent Burgerweeshuis 1738.
Dudok van Heel blz 644.
zegt.
Comm kleine Zaken 1741/41/43/44 van Amsterdam, regent Burgerweeshuis 1738, inkomen 1742 f 4000,-,-, woonde aan de Keizersgracht ( nr 503 ) ( h )
.

 

                 Not bij Maria Margaretha.
Blz 643/644.
eigenaar van de buitenplaats, Watervliet " onder Velsen
.

                 not bij Nicolaas ; heer van Castricum, Backum, Stabroek, Croonenburg, Velseen en Santpoort.
R 1744--1748 ; werd 6 Sept 1748 door den Prins Erfstadhouder Willem IV geremoveerd.
Sch 1735, Burg 1747.
Raad ter Admiraliteit 1748.
Ontvanger der gemene Landsmiddelen over de Stad en 't Kwartier Amsterdam 1735 -- 1747.
Meesterknaap der Houtvesterij van Gooiland 1730 ; Kapt der burgerij 1731.
Woonde op de Herengracht, Noordz bij de Vijzelstraat, in een hem toebehoorend huis (thans No 509 / 511 ) dat in 1767

             ongeveer f 152.000 waard was en kocht 3-4-1742 voor F 25.000 van zijne zuster Anna Elisabeth Geelvinck,

             wed van Jean Lucas Pels, de Hofstede Akerendam, onder Beverwijk.
Na zijn derde huwelijk bewoonde hij des zomers de prachtige Hofstede Watervliet, onder Velden, die aan zijne derde vrouw toebehoorde.
Hij hield in 1742 ; 7 dienstboden ; koets en 4 paarden, en werd geschat op een ink van F 14 a 16.000
.

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Gerrit Corver Hooft, geb. op 1 jan 1744, ovl. (63 jaar oud) te 's‑Graveland op 18 sep 1807, volgt Xe.

 

                 Maria Margaretha Corver, dr. van Gerrit Corver en Margaretha Munter,

              tr. (1) met

                 Mr Nicolaas Geelvinck, zn. van Mr Lieve Geelvinck en Agatha Theodora Bambeeck van (VIIIg) (zie IXq).

 

                 Uit dit huwelijk 2 dochters:

1.              Margareta Levina Geelvinck , ged. te Amsterdam op 18 jan 1750

                 dochter Margareta Levina Drie doopbewijzen verstrekt

                 vader mr. Nicolaas Geelvinck Heer van Castricum

                 moeder Maria Margareta Corver

                 getuigen de weledelgeboren heer Gerrit Corver (3

                 Anna de Haze Vrouwe van Meinden en de Loosdrechten

                 pastor Jacob de Jonge

                 doop 18 januari 1750

                 religie Hervormd, Amstelkerk

                 bron 125 p. 137 (folio69) nr. 1.

2.              Agnes Maria Geelvinck , geb. te Amsterdam op 14 mrt 1752, ovl. (64 jaar oud) te Amsterdam op 24 aug 1816,

          tr. (resp. 17 en 28 jaar oud) te Amsterdam op 16 apr 1769 met

                Daniel Gerritsz Hooft, zn. van Mr Gerrit Danielszn Hooft (IXd)(Vrijheer van Vreeland) en Maria Johanna Dussen van der(zie Xa).

                 Not bij Daniel ; Werd op zijn verzoek als Raad in de vroedschap ontslagen.
    Comm 1761, Sch 1771.
    kerkmr N Z K 1738.
    ( Lid van de 2 e Kamer van 't Wetgevens Lichaam der Bataafsche republiek 1798 ).
    Woonde op de Heerengracht, tusschen de Leidschestraat en de Nieuwe Spiegelstraat, in een huis dat hij 25 Nov 1778

                 van de erven van Mr Jacob Boreel Jansz voor f 135.000 kocht en werd 13 febr 1772 door aankoop voor f 47.460

                 eigenaar van de Hofstede Velserbosch, onder Velsen, die hij in een der prachtigste buitenplaatsen van Velsen omschiep.
    Hij liet een vermogen na van F 792.000
.

                   Uit dit huwelijk één zoon.

 

IXg.           Daniel Hooft, zn. van Mr Daniel Hooft  (VIIIb)(Burgemeester 1737, 40, 43) en Sophia Maria Reael (Vrijvrouwe van Vreeland),

                  geb. te Amsterdam op 30 mrt 1721, ged. te Amsterdam op 2 apr 1721

                 zoon       Daniel

                 vader          Daniel Hooft

                 moeder      Sophia Maria Reael

                 getuigen     Gerrit Hooft (1

                 Maria Agetha Reael

                 pastor        Nicolaus Wiltens

                 doop           2 april 1721

                 religie         Hervormd, Zuiderkerk

                 bron           100 p. 362 (oud pag. 360; folio 181v)

                 nr. 4 (getuige: getuigen         Gerrit Hooft (1

                 Maria Agetha Reael),

           ovl. (60 jaar oud) op 28 feb 1782, tr. (resp. 26 en 22 jaar oud) op 12 dec 1747 met

                Aletta Elias, dr. van Pieter Elias en Maria Phillippina Tongeren, geb. op 7 okt 1725, ovl. (77 jaar oud) op 19 feb 1803.

                 Not bij ; Woonde na 1756 op de heerengracht, bij de Leidsegracht ; Secr 1746 ; Regent Burgerweeshuis 1743 ;

                Bailluw en Dijkgraaf van de Bijlmermeer 1744 ; Commiss, van de Ossenmarkt 1761 ; Commiss van het Trelpad op Muiden en Naarden 1770 ;.

            

                 Van hunne negen kinderen stierven er vier heel jong, en twee dochters ongehuwd.

                

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.              Maria Philippina  Hooft , ged. te Amsterdam op 5 nov 1749

                 dochter Maria Philippina Ten doop gehouden door Hester Witzen

                 vader Daniel Hooft

                 moeder Aletta Hooft geboren Elias

                 pastor Johan Albert van Muijden

                 doop 29 januari 1764

                 religie Hervormd, Westerkerk

                 bron 111 p. 623 (folio 310) nr. 2 (getuige: getuigenmr. Wouter Valckenier (2

                 Maria Johanna van der Dussen weduwe van (3

                 mr. Gerrit Hooft Danielsz (4

                 Hester Witzen huisvrouw van (5

                 de weledelgestrenge heer Pieter Elias Schepen van Amsterdam).

2.              Mr Daniel  Hooft , geb. te Amsterdam op 2 sep 1753, ged. te Amsterdam op 7 sep 1753

                 zoon Daniel

                 vader Daniel Hooft

                 moede rAletta Elias

                 getuigen Henrik Hooft Danielsz

                 Debora Elias

                 pastor Adrianus Buurt

                 doop 7 september 1753

                 religie Hervormd, Oude kerk

                 bron 26 p. 69 (folio 35) nr. 1 (getuige: getuigen Henrik Hooft Danielsz

                 Debora Elias),

                  ovl. (75 jaar oud) op 30 nov 1828 Stierf ongetrouwd.

                 Not bij Daniel ; R 1786--1787 ; werd op zijn verzoek 1 Nov 1787 als Raad in de Vroedschap ontslagen

                 Comm 1777

                 Sch 1786

                 Ontvanger der Gemene Landsmiddelen over de Stad en 't Kwartier Amsterdam 1785

                 Kerkmr N K 1771 ; Secr van den Levantsche Handel 1781--1786

                 Bailluw en Dijkgraaf van de Bijlmermeer 1782--1788

                 Woonde op de Heerengracht Noordz, bij de vijzelstraat.

3.              Maria Philippina  Hooft  , ged. te Rotterdam op 5 dec 1756

                 dochterMaria Philippina

                 vaderde heer Daniel Hooft

                 moedervrouwe Aletta Elias

                 pastorAdrianus Buurt

                 doop5 december 1756

                 religieHervormd, Nieuwe kerk

                 bron55 p. 46 (folio 23v) nr. 12 (getuige: getuigende heer mr. Wouter Valkenier (1

                 vrouwe Elizabeth Hooft).

4.              Sophia Maria Hooft, ged. te Amsterdam op 26 feb 1758

                 dochterSophia Maria

                 vaderDaniel Hooft Secretaris

                 moederAletta Hooft geboren Elias

                 pastorTheodorus van Schelluijne

                 doop26 februari 1758

                 religieHervormd,Westerkerk

                 bron111 p. 415 (folio 206) nr. 7 (getuige: getuigenmr. Gerbrand Elias (2

                 Maria Philippina van Tongeren weduwe van (3

                 mr. Pieter Elias 'De weledelgestrenge heer mr. Pieter Elias'.

                 In leven secretaris van Amsterdam),

           tr. met

                 Gillis Alewijn

5.              Aletta Petronella Hooft, ged. te Amsterdam op 30 aug 1761

                 dochter Aletta Petronella

                 vader Daniel Hooft

                 moeder Aletta Elias

                 pastor Adrianus Buurt

                 doop 30 augustus 1761

                 religie Hervormd, Westerkerk

                 bron 111 p. 534 (folio 265v) nr. 17 getuigende weledelgestrenge heer Pieter Elias (1

                 Magteline Henrietta de Wilhem huisvrouw (2

                 mr. Gerbrand Elias 'De weledelgestrenge heer mr. Gerbrand Elias'. Regerend schepen.

6.              Mr Pieter Hooft , geb. te Amsterdam op 15 nov 1762, ged. te Amsterdam op 19 nov 1762

                 zoon Pieter

                 vader Daniel Hooft

                 moeder Aletta Elias

                 pastorJohannes de Lange

                 doop 19 november 1762

                 religie Hervormd, Westerkerk

                 bron 111 p. 577 (folio 287) nr. 13 (getuige: getuigende weledele heer Willem Hooft

                 Hester Witzen huisvrouw van (1

                 de heer Pieter Elias Schepen van Amsterdam),

                 ovl. (23 jaar oud) te Amsterdam op 20 nov 1785 Stierf kinderloos,

            tr. (resp. 46 en 39 jaar oud) te 's‑Graveland op 5 jul 1809 met

                 Johanna Maria Hop, dr. van Mr Johannes Hop en Maria Henrietta Hoop van der, geb. te 's Hage op 20 aug 1769,

                 ovl. (39 jaar oud) op 17 jul 1809,

                 (Johanna Maria

            tr.(2) met

                 Mr Jan Six).

                 Not bij Pieter ; Secr 1782.

7.              Elisabeth Hooft, ged. te Amsterdam op 8 jan 1766

                 dochter Elisabeth

                 vader Daniel Hooft

                 moeder Aletta Elias

                 pastor Ernestus Philippus G. van Essen

                 doop 8 januari 1766

                 religie Hervormd, Noorderkerk

                 bron 83 p. 79 (folio 40) nr. 12 ( getuigen weledelgestrenge heer Gerbrant Elias

                 vrouwe Elisabeth Hooft huisvrouw van

                 weledelgestr. heer mr. Wouter Valkenier).

 

 

IXh.           Willem Hooft, zn. van Mr Daniel Hooft (VIIIb)(Burgemeester 1737, 40, 43) en Sophia Maria Reael (Vrijvrouwe van Vreeland),

                  geb. te Amsterdam op 10 jul 1724, ged. te Amsterdam op 21 jul 1724

                  zoon       Willem

                 vader          Daniel Hooft

                 moeder      Sophia Maria Reaal

                 pastor        Nicolaus Wiltens

                 doop           21 juli 1724

                 religie         Hervormd, Westerkerk

                 bron           110 p. 146 (folio 73v) nr. 18 (getuigen: getuigen       de heer Jan Reaal (1

                 vrouwe Aaghie Hooft huisvrouw van (2

                 de heer Egidius van den Bempden (3

                 vrouwe Barbera van Essen huisvrouw van

                 de heer Hendrick Hooft Raad en rekenmeester van de grafelijkheid domeinenvan Holland en West-Friesland),

                 Not bij Willem ; Comm 1748; Kerm Eilandskerk 1745 ; heemraad 1746 en dijkgraaf, 1765, van den Nieuwer Amstel ;

                 Kermr Amstelk 1747 ; Boekhouder der Desloate Boedelkamer 1748.
    (De Desolate Boedelkamer hield zich vroeger bezig met faillissementen.)
    Commiss der Binnen en Buitenlandse tijdingen 1775
.

                 ovl. (79 jaar oud) op 16 jul 1803,

            tr. (resp. 22 en 18 jaar oud) op 8 nov 1746 met

                 Anna Catharina Muyssaert, dr. van Isaac Muyssaert en Clara Hillegonda Collen van, geb. op 2 jun 1728, ovl. (23 jaar oud) op 11 jul 1751.

                

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Daniel Willemsz  Hooft, geb. op 23 sep 1747, ovl. (62 jaar oud) te Kortenhoef op 20 feb 1810 Stierf Ongetrouwd en Innoncent.

                 Not bij Daniel ; R 1777--1787 ; werd 27 Nov 1787 door den Prins Erfstadhouder Willen V geremoveerd

                 Comm 1772

                 Kerkmr NZK 1767

                 Woonde in 1772 op de Keizersgracht, bij den Amstel.

2.              Clara Hillegonda  Hooft, geb. op 11 feb 1749, ovl. (50 jaar oud) op 27 jan 1800, volgt Xf.

3.              Mr Isaak Hooft, geb. te Amsterdam op 30 mei 1751, ged. te Amsterdam op 2 jun 1751

                 zoon Isaak Aanvraag doopbewijs dd. 13 november 1777

                 vader Willem Hooft

                 moeder Anna Catharina Muijssart

                 pastor Gerardus Kulenkamp

                 doop 2 juni 1751

                 religie Hervormd, Zuiderkerk

                 bron 101 p. 634 (folio 317v) nr. 8 (getuige: getuigende heer Hendrik Hooft (2

                 vrouwe Elisabeth Hooft huisvrouw van

                 de heer mr. Wouter Valckenier Oud president-schepen),

                 Not bij Isaak ; Was in 1790 koopman, en denkelijk associe van zijn oom Henrik Hooft Danielsz ; Kermr Amstelk 1771 ;

                 Secr van den Levamtschen Handel 1786 ; Vendumeester van de schepenen en koopmanschappen 1787 ;

                 Direkteur van den Lebantschen Handel ; 9 Lis van de eerste Kamer van 't wetgevens Lichaam der bataafsche Republiek 1798 ).

                 ovl. (71 jaar oud) te Amsterdam op 11 apr 1823,

            tr. (resp. 33 en 37 jaar oud) (1) te Leiden op 30 jun 1784 met

                 Catharina Gelijkveld, geb. op 14 sep 1746, ovl. (63 jaar oud) op 2 nov 1809.

                 Not bij Catharina ; Wed van Willem Langerak.

           tr. (resp. 58 en ongeveer 35 jaar oud) (2) te Utrecht op 20 mei 1810 met

                Helena Clasina Godron, dr. van Nicolaas Godron en Johanna Maria Royere de,

                ged. te Utrecht op 26 feb 1775 in den Domkerk, ovl. (ongeveer 86 jaar oud) te Utrecht op 3 apr 1861.

 

 

IXi.            Jonas Witsen     , zn. van Jonas Witsen  en Isabella Maria Gerritsdr Hooft (VIIIe), ged. te Amsterdam op 7 aug 1705 zoon   Jonas

                 vader          Jonas Witsen

                 moeder      Isabella Maria Hooft

                 pastor        Eliza van der Horst

                 doop           7 augustus 1705

                 religie         Hervormd, Westerkerk

                 bron           109 p. 59 (folio 30) nr. 6

                 (getuige: getuigen   mevrouw Catarina Hochepied huisvrouw van

                 de heer mr. Nicolaes Witsen (1

                 de heer mr. Gerret Hooft (2

                 de heer mr. Hendrick Hooft),

            tr. met

                 Anna Maria Marselis van

                 Mogelijke echtgenoot.

 

                 Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.              Johanna MariaWitsen   , ged. te Amsterdam op 4 feb 1762

                 dochter Johanna Maria

                 vader Jonas Witsen de Jonge

                 moeder Anna Maria van Marselis

                 getuigen de weledelgestrenge heer Jonas Witsen (1

                 vrouwe Johanna Cliffort

                 pastor Rutgerus Schutte

                 doop 4 februari 1762

                 religie Hervormd, Amstelkerk

                 bron 126 p. 211 (folio 106) nr. 8.

2.              Jacoba Witsen, ged. te Amsterdam op 4 mei 1763

                 dochter Jacoba

                 vader Jonas Witsen de jonge

                 moeder Anna Maria van Marcelis

                 getuigen de heer Jan van Marcelis (1

                 de heer Jan van Marcelis junior (2

                 vrouwe Jacoba van Gheel huisvrouw van (3

                 de weledelgestrenge heer Jonas Witsen Schepen van Amsterdam.

                 Voor Amsterdam gecommitteerd in het College ter Admiraliteit in het Noorderkwartier

                 pastor Johannes Calkoen

                 doop 4 mei 1763

                 religie Hervormd, Zuiderkerk

                 bron 102 p. 199 (folio 100) nr. 12.

3.              Jonas Witsen , ged. te Amsterdam op 4 jan 1765 zoonJonas

                 vader Jonas Witsen de jonge 'De weledelgestrenge heer Jonas Witsen de jonge'

                 moeder Anna Maria van Marselis

                 getuigen Jan van Marselis junior (2

                 Johanna van Marselis huisvrouw van (3

                 Cornelis Jacob van der Lijn 'De weledelgestrenge heer Cornelis Jacob van der Lijn'

                 pastor Herman Hubert

                 doop 4 januari 1765

                 religie Hervormd, Nieuwezijdskapel

                 bron 71 p. 168 (folio 84v) nr. 1.

4.              Gerrit  Witsen  , ged. te Amsterdam op 11 mei 1770

                 zoon Gerrit

                 vader de heer Jonas Witsen Commissaris van Amsterdam

                 moeder vrouwe Anna Maria van Marselis

                 getuigen Gerrit Hooft Gerrits (2

                 Johanna van Marselis huisvrouw van (3

                 de heer Cornelis Jacob van der Lijn Kapitein van de burgerij van Amsterdam

                 pastor Johannes Henricus Westerhoff

                 doop11 mei 1770

                 religie Hervormd, Westerkerk

                 bron 112 p. 98 (folio 47v) nr. 5.

5.              Susanna Catharina Witsen  , ged. te Amsterdam op 5 jan 1775

                 dochter Susanna Catharina

                 vader Jonas Witsen Raad in de vroedschap van Amsterdam

                 moeder Anna Maria van Marselis

                 getuigen Jan van Marselis (2

                 Susanna Catharina van Marselis huisvrouw

                 de heer Eg's van der Dussen Luitenant-generaal van de cavalerie ten dienste van het land

                 pastor Rudolph Arend ten Brink

                 doop 5 januari 1775

                 religie Hervormd, Amstelkerk

                 bron 127 p. 88 (folio 44v) nr. 1.

 

IXj.            Catharina Nicolaasdr Witsen (IXj), dr. van Jonas Witsen en Isabella Maria Gerritsdr Hooft (VIIIe), ged. te Amsterdam op 30 nov 1708

                dochter        Catharina Tweelingen

                 vader          Jonas Witsen

                 moeder      Isabella Maria Hooft

                 pastor        Eliza van der Horst

                 doop           30 november 1708

                 religie         Hervormd, Nieuwezijdskapel

                 bron           69 p. 91 (folio 46) nr. 7 (getuigen: getuigen   vrouwe Bregje Hooft weduwe van

                 de heer Herman van de Pol

                 vrouwe Catharina Hochepied huisvrouw van

                 de heer mr. Nicolaes Witsen (2

                 de heer mr. Gerrit Hooft Burgemeester en raad. De laatste getuige die wordt vermeld is de heer Hendrik Hooft),

                ovl. (ongeveer 55 jaar oud) in 1764,

         tr. met haar neef

              Gerrit Gerritsz Hooft, zn. van Gerrit Hooft (VIIIf)en Hester Hinlopen (zie IXl).

              Not bij Gerrit ; Hij liet na een vermogen van F 838.000.
Woonde op de heerengracht, Noordz, bij den binnen-Amstel, en was eigenaar van de Hofstede Sparenrijk, buiten Haarlem, aan den Jan Gijsenvaart

              ( bij zijn dood waard F 24.000 0 ; hij hield in 1742 ; 6 dienstboden, bewoonde een huis van f 1675 huurw, bezat eene buitenplaats, koets en 4 paarden

              en werd geschat op een ink van f 10.00 a 12.000.
Schout 1735, Burg 1766, 70, 72,73,75,76,78,79 ; Raad ter Admiraliteit in 't Noorderkwartier 1765 ;

             Raad ter Admiraliteit te Amsterdam 1767--1769 ; Direkteur van de Societeit van Suriname 1751 ;.
Bewindh O-Ind comp 1753 ; Kerkmr O K 1728 ; Kaapt der Burgerij 1732 ; Commiss van de monstering 1749 --1766 ;

             Ambachtsheer, wegens de stad Amsterdam van Amstelveen en Kudelstaart 1766 ; Curator der illustre Schole en Scholarch der latijnse Scholen 1766 ;

             commies van 't Haarlemmer zandpad 1767 ; Commiss van den GHortus Medicus en van de Plantage 1776.

 

IXk.           Mr Nicolaes Jonasz Witsen (IXk), zn. van Jonas Witsen en Isabella Maria Gerritsdr Hooft  (VIIIe), geb. te Amsterdam op 10 okt 1707,

                  ged. te Amsterdam op 23 okt 1707

                 zoon  Nicolaes

                 vader          Jonas Witsze

                 moeder      Isabella Maria Hooft

                 pastor        Abraham Chanfleury

                 doop           23 oktober 1707

                 religie         Hervormd, Amstelkerk

                 bron           122 p. 180 (folio 90v) nr. 1 getuigen  Aagje Hooft

                 Nicolaes Witsen Burgemeester,

                 Notitie bij Nicolaas ; Woonde op de Herengracht, Z.Z. bij de Reguliersgracht, en was eigenaar van de

                 Hofstede Lantskroon aan de Vescht bij Weesp ;.
   Comm 1730; Sch 1736; Kap der burgerij 1729; kerkm W.K, 1729

                 ovl. (31 jaar oud) te Weesp op 22 jul 1739 stierf op zijne Hofsede,

           tr. (resp. 26 en 18 jaar oud) te Amsterdam op 23 feb 1734 met zijn nicht

                Constantia Hooft, dr. van Gerrit Hooft(VIIIf)en Hester Hinlopen (zie IXm).

                

IXl.            Gerrit Gerritsz Hooft zn. van Gerrit Hooft (VIIIf)en Hester Hinlopen, ged. te Amsterdam op 22 apr 1708            

                 zoon           Gerrit

                 vader          Gerrit Hooft de jonge

                 moeder      Hester Hinloopen

                 getuigen     Gerrit Hooft

                 Adriana Hinloopen

                 pastor        Gerardus Puppius Hondius

                 doop           22 april 1708

                 religie         Hervormd, Amstelkerk

                 bron           122 p. 194 (folio 97v) nr. 6

                 (getuige: getuigen           Gerrit Hooft

                 Adriana Hinloopen),

                 ovl. (ongeveer 72 jaar oud) op 8 sep 1780,

              tr. (1) met zijn nicht

                Catharina Nicolaasdr Witsen (zie IXj).

 

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Isabella Maria Hooft, ged. te Amsterdam op 3 mrt 1737

                 dochter Isabella Maria

                 vader Gerrit Hooft Gerritszoon

                 moeder Catharina Witsen

                 pastor Johannes Noordbeek

                 doop 3 maart 1737

                 religie Hervormd, Amstelkerk

                 bron 124 p. 197 (folio 99) nr. 6 getuigende heer Jonas Witsen (1

                 vrouwe Hester Hinlopen huisvrouw van

                 de heer Gerrit Hooft Schepen.

2.              Gerrit Jr Hooft , ged. te Amsterdam op 24 sep 1738

                 zoon Gerrit

                 vader Gerrit Hooft Gerritsz

                 moeder vrouwe Catharina Witsen 'Vrouwe Catharina Witsen J.D.'

                 pastor Albertus Haringh

                 doop 24 september 1738

                 religie Hervormd, Zuiderkerk

                 bron101 p. 359 (folio 180) nr. 12 (getuige: getuigende heer mr. Gerrit Hooft (2

                 mevrouw Constantia Hooft huisvrouw van

                 de heer mr. Nicolaas Witsen Jz Schepen etc),

                 ovl. (ongeveer 30 jaar oud) op 18 dec 1768 Sterft ongehuwd.

                 Not bij ; Secr 1766 Kerkmr Z K 1766.

3.              Gerrit  Hooft , ged. te Amsterdam op 2 sep 1739

                 zoon Gerrit

                 vader de heer Gerrit Hooft Gerritszoon Schepen. 'De heer Gerrit Hooft Gerritszzoon'

                 moeder vrouwe Catharina Witzen Jonasdochter

                 pastor Petrus Hollebeek

                 doop 2 september 1739

                 religie Hervormd, Nieuwe kerk

                 bron 52 p. 303 (folio 152) nr. 9 (getuige: getuigende heer mr. Gerrit Hooft (2

                 vrouwe Alberta Maria Pels).

 

                 Gerrit Gerritsz Hooft,

            tr. (resp. ongeveer 61 en 31 jaar oud) (2) op 14 mei 1769 met

                Susanna Backer, dr. van Willem Cornelis Backer en Maria Wilhelmina Weveringh, geb. op 26 okt 1737, ovl. (35 jaar oud) op 23 feb 1773.

 

                 Gerrit Gerritsz Hooft,

          tr. (resp. ongeveer 65 en 49 jaar oud) (3) te Leiden op 10 jun 1773 met

                Clara Magdalena Peyrou du, dr. van Steven Andries Peyrou du  en Margaretha Clara Muyssaert, geb. op 19 apr 1724,

                ovl. (72 jaar oud) op 30 okt 1796,

                (Clara Magdalena

          tr.(1) met

                 Lucas Trip),

                 (Clara Magdalena

          tr.(2) met

                 Bernard Siegfried Albinus ).

             

 

IXm.          Constantia Hooft, dr. van Gerrit Hooft  (VIIIf)en Hester Hinlopen, geb. te Amsterdam op 13 aug 1715, ged. te Amsterdam op 14 aug 1715

                 dochter   Constantia

                 vader          Gerrit Hooft de jonge

                 moeder      Hester Hinloopen

                 pastor        Johannes d' Outrein

                 doop           14 augustus 1715

                 religie         Hervormd, Nieuwe kerk

                 bron           48 p. 375 (folio 187v) nr. 3 (getuige: getuigen           Agie Hooft

                 Carel Hartsink),

                 ovl. (73 jaar oud) te Amsterdam op 29 dec 1788,

            tr. met haar neef

                 Mr Nicolaes Jonasz Witsen   (zie IXk).

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Hester Nicolaasdr Witsen  , ged. te Amsterdam op 2 sep 1736, volgt Xg.

2.              Nicolaas Witsen , ged. te Amsterdam op 12 aug 1739

                  zoon Nicolaas

                 vader de heer Nicolaas Witsen Jonaszoon Schepen

                 moeder vrouwe Constantia Hooft

                 doop 12 augustus 1739

                 religie Hervormd, Nieuwe kerk

                 bron 52 p. 298 (folio 149v) nr. 1 (getuige: getuigenvrouwe Catharina Witsen Jonasdochter

                 de heer Gerrit Hooft Schepen van Amsterdam

                 pastorTheodorus van Schelluijne).

 

IXn.           Hester Elisabeth Hooft, dr. van Gerrit Hooft  (VIIIf)en Hester Hinlopen, geb. te Amsterdam op 12 aug 1718,

                  ged. te Amsterdam op 14 aug 1718

                 dochter         Hester Elisabeth

                 vader          Gerrit Hooft

                 moeder      Hester Hinlopen

                 pastor        Paulus Steenwinkel

                 doop           14 augustus 1718

                 religie         Hervormd, Amstelkerk

                 bron           123 p. 93 (folio 47) nr. 3 (getuigen: getuigen Sara Hinlopen huisvrouw van

                 de heer Dirk de Leeuw (1

                 Daniel Hooft Schepen en raad),

              ovl. (24 jaar oud) te Amsterdam op 31 mrt 1743 een vermogen achterlatend van F 148.829,

              begr. te Amsterdam op 6 apr 1743 N K ( koor E 169 ) ( bij avond ) ( Herengracht ),

         tr. (resp. 18 en 23 jaar oud) (1) te Amsterdam op 4 jun 1737 N K met

              Mr Willem Meulenaer, zn. van Dionijs Meulenaer en Babera Cornelia Fabricius, geb. te Amsterdam op 3 mrt 1714,

              ged. te Amsterdam op 4 mrt 1714 Z K, ovl. (26 jaar oud) te Amsterdam op 3 mei 1740, begr. te Amsterdam op 9 mei 1740 N K ( bij avond ).

                 Not bij Willem.
Koopman op Italie en de levant, direkteur van de Levatse Handel 1738, regent burgerweeshuis 1738,

             collateraal belastbaar vermogen f 84.o14.7,-.

              

 

                 Hester Elisabeth Hooft (IXn),

            tr. (resp. 24 en 36 jaar oud) (2) te Amsterdam op 23 jan 1743 N K met

                 Mr Nicolaas Geelvinck zn. van Mr Lieve Geelvinck en Agatha Theodora Bambeeck van (VIIIg) (zie IXq).

 

IXo.           Henrick Gerritszn Witsen , zn. van Gerrit Hooft (VIIIf)en Hester Hinlopen , geb. te Amsterdam op 21 aug 1710,

              Not bij Henrik ; werd in 1748 koopman, woonde in eenhuis op de herengracht, tusschen de Utrechtscheenstraat en Reguliersgracht, dat hij in

             17 Dec 1744 voor f 98.000 kocht, en werd 30 April 1754 bij koop voor F 9500 eigenaar van de Hofssstede 't veldhoen aan de Utrechtse Trekvaart,

              tusschen Baambrug en Loenersloot, die hij door den aankoop van de ernaast gelegen Hofstede Wiessenburg, 22 Nov 1733,

              voor F 6000, belangrijk uitbreiidde ; hij hield in 1742 ; 5 diensboden, eene buitenplaats, koets en 4 paarden en werd geschat op een ink van F 8 a 9000.
Schout 1748 (werd in Sept van dat jaar als zodanig door den Prins Erfstadhouder Willem IV geremoveerd ) ; Bewindh W - ind Comp 1772 'Comm

             van den 8en Penning 1730 ; kerkmr N K 1732 ; Boekhouder der Desolate Boedelkamer 1730--1748 ; Commiss van 't Zandpad

             op Muiden en Naarden 1736 ; Commiss van de monstering 1766 ; Dijkgraaf van de Volewijk 1767.


http://www.xs4all.nl/~fvdwaa/gen/f1710hen.htm
.


Bijzonderheden.
Henrik was koopman en schepen van Amsterdam.
Uit het dagboek van Jacob Bicker Raye (geparafraseerd door Fr. Beijerinck en dr. M.G. De Boer):
Hendrik Hooft Gerritsz, de tweede zoon van de schepen Mr. Gerrit Hooft, zou gaan trouwen met Susanna Adriana Hasselaar, de negentienjarige

             dochter van de gewezen Eerste Raad en Directeur-Generaal van Nederlands-Indië, die enige jaren geleden, natuurlijk schatrijk, gerepatrieerd was

           . Het huwelijk zou op de 10de januari (1736) voltrokken worden. Bicker Raye vertelt, dat de bruid, toen zij van het trouwen kwam, zodanig ontsteld

             was dat zij van alteratie een zware overval kreeg, hetgeen van groot gevaar werd geoordeeld. Direct werden de doctor, de apotheker en de chirurgijn

            erbij gehaald en de geleerde heren ordonneerden onmiddellijk een "klisteer, hetgeen immediaat werd geappliceert en tot 's nachts

            twaalf uur werkte, hetgeen van een goed effect was".

                 ovl. (90 jaar oud) te Amsterdam op 2 aug 1801,

          tr. (resp. 25 en 18 jaar oud) te Amsterdam op 10 jan 1736 met

                  Susanna Adriana Hasselaer, dr. van Cornelis Hasselaer  en Geertruida Constantia Clement, geb. te Batavia [Indonesië] op 13 jan 1717,

                  ovl. (70 jaar oud) te Amsterdam op 16 jul 1787.

                

                 Uit dit huwelijk 2 dochters:

1.              Hester Witsen, geb. te Amsterdam op 24 jan 1740, volgt Xh.

2.              Constantia Geertruida  Witsen, geb. te Amsterdam op 3 mei 1749, ovl. (74 jaar oud) te Amsterdam op 12 mrt 1824, volgt Xi.

 

 

IXp.           Agatha Levina Geelvinck, dr. van Mr Lieve Geelvinck  en Agatha Theodora Bambeeck van (VIIIg), geb. in 1701,

                 ovl. (ongeveer 60 jaar oud) in 1761,

           tr. (resp. ongeveer 28 en 37 jaar oud) te Amsterdam op 8 feb 1729 N K met

                 Mr Dirck Trip , zn. van Mr Lucas Trip (Burg 1720, 32, 34) en Elisabeth Calkoen,

                 geb. te Amsterdam op 17 nov 1691, ged. te Amsterdam op 18 nov 1691

                  kind         Dirck

                 vader          Luijkas Trip

                 moeder      Elisabeth Calkoen

                 doop           18 november 1691

                 religie         Hervormd, Wester Kerk

                 bron           108 p.88, Burg 1735, 42, 48,

                 ovl. (56 jaar oud) te Amsterdam op 2 apr 1748, begr. te Amsterdam op 8 apr 1748 W K ( M K 231 ) ( bij avond - met koetsen ) ( Herengracht ),

                 (Dirck

           tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 22 jaar oud) (1) in 1712 met

                 Christina Eyghels).

 

                 Uit dit huwelijk 2 zonen:

1.              Jan  Trip, ged. te Amsterdam op 6 apr 1732

                  zoon Jan

                 vader Dirk Trip

                 moeder Agatha Levina Geelvink

                 getuigen Lucas Trip

                 Anna de Haze

                 pastor Wilhelmus Schiphout

                 doop 6 april 1732

                 religie Hervormd, Amstelkerk

                 bron 124 p. 36 (folio 18v) nr. 8,

                 begr. te Amsterdam op 30 nov 1737 W K ( M K 232 ) ( Herengracht ).

2.              Dirk  Trip, geb. te Amsterdam op 13 feb 1734, ged. te Amsterdam op 14 feb 1734

                 zoon Dirk

                 vader Dirk Trip

                 moeder Agatha Levina Geelvink

                 getuigen Lieve Geelvink

                 Maria le Seutre

                 pastor Franco de Bruin

                 doop 14 februari 1734

                 religie Hervormd, Amstelkerk

                 bron 124 p. 100 (folio 50v) nr. 8,

                ovl. (28 jaar oud) te Amsterdam op 28 jan 1763, begr. te Amsterdam op 4 feb 1763 O K ( handboogkapel 70 ) ( bij avond ),

          tr. te Amsterdam op 8 feb 1729 N K met

                Jacoba Elisabeth Strijen van, dr. van Jacob Strijen van en Geertruid Bleau, geb. te s'Gravenhage op 11 dec 1741,

                ged. te s'Gravenhage op 17 dec 1741 kloosterkerk, ovl. (74 jaar oud) te s'Gravenhage op 17 feb 1816, begr. Gr Kerk Kneuterdijk,

                (Jacoba Elisabeth

          tr. (resp. 25 en ongeveer 34 jaar oud) (2) te Amsterdam op 30 aug 1767 N K met

               des H.R. Rijksgraaf Carel George Wassenaer - Twickel van, zn. van Unico Willem Wassenaer - Twickel van en Dodonea Lucia Goslinga).

 

IXq.           Mr Nicolaas Geelvinck, zn. van Mr Lieve Geelvinck en Agatha Theodora Bambeeck van (VIIIg), geb. te Amsterdam op 11 okt 1706,

                  ged. te Amsterdam op 13 okt 1706 Am.K Theodora van Bambeeck en Joan van der Poll,

                  ovl. (57 jaar oud) te Amsterdam op 15 jun 1764, begr. te Amsterdam op 20 jun 1764 N K ( C 311) ( bij avond met koetsen ),

             tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 17 jaar oud) (1) in 1729 (20 sep 1729) met

                  Johanna Jacoba Graafland, dr. van Gillis Graafland (Heer der Mijnden en de Beide Loosdrechten) en Anna Haze de,

                  geb. te Amsterdam op 8 okt 1711, ged. te Amsterdam op 9 okt 1711

                 dochter       Johanna Jacoba

                 vader          Gilles Graafland

                 moeder      Anna de Haze

                 getuigen     de heer Abraham Muijssart (1

                 Jacoba Valckenier weduwe van

                 de heer Jan Graafland Burgemeester

                 pastor        Lambertus Zegers

                 doop           9 oktober 1711

                 religie         Hervormd, Westerkerk

                 bron           109 p. 307 (folio 154) nr. 13,

                 ovl. (28 jaar oud) te Amsterdam op 5 jun 1740 overleden in de kraam, begr. te Amsterdam op 11 jun 1740 N K ( bij avond ) ( Herengracht ).

 

                 Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.              Lieve Geelvinck , geb. op 22 dec 1730, ovl. (26 jaar oud) te Amsterdam op 14 apr 1757, volgt Xj.

2.              Nicolaas Geelvinck , geb. te Amsterdam op 3 jun 1732, ged. te Amsterdam op 6 jun 1732 W K de wel ed Hr Nicolaes Pancras,

                 schepen, en Vrouwe Agatha Regina Geelvinck huisvrouw van de Wel ed Hr Dirck Trip, schepen en kolonel der dragonders,

                 ovl. (55 jaar oud) te 's‑Gravenhage op 4 dec 1787, begr. te Almelo op 7 dec 1787,

           tr. (resp. 19 en 22 jaar oud) (1) te Amsterdam op 23 nov 1751 N K met

                 Johanna Geertruyd Poll van de, dr. van Mr Jan Poll van de en Bregje Poll van de, geb. te Amsterdam op 23 apr 1729

                 posthuum geboren, ged. te Amsterdam op 24 apr 1729 N K, ovl. (45 jaar oud) te Amsterdam op 23 nov 1774,

                 begr. te Amsterdam op 29 nov 1774 O K (vrouwekoor ( bij avond ) ( Herengracht bij de Vijzelstraat ).

          tr. (resp. 43 en 40 jaar oud) (2) te 's‑Gravenhage op 28 apr 1776 kloosterkerk met

                 der H r Rijksgravin Magdalena Sophia Elisabeth Juliana Rechteren Tot Gramsbergen van,

                 dr. van Rijksgraaf van Rechteren Reinhard Borchard Rutger Rechteren tot Gramsbergen van en rijksbarones Maria Louise Boetzelaer van den

                 geb. te 's‑Gravenhage op 28 mei 1735, ged. te 's‑Gravenhage op 30 mei 1735,

                ovl. te Hamburg [Duitsland],

                (Magdalena Sophia Elisabeth Juliana

           otr. (resp. 63 en 40 jaar oud) (2) te 's‑Gravenhage op 8 nov 1798, tr. attestatie 14 maart 1790 met

               Vicomte Gabriel Marie Ricce de, zn. van Comte Charles Marie Ricce de en Garielle Marie Jaucoert de).

3.              Anna Geelvinck , geb. te Amsterdam op 31 jul 1733, ged. te Amsterdam op 2 aug 1733

                 dochter Anna

                 vader Nicolaas Geelvink

                 moeder Johanna Jacoba Graafland

                 getuigen Joan Graafland

                 Clara Decquer

                 pastor Cornelius van Rhijn

                 doop 2 augustus 1733

                 religie Hervormd, Amstelkerk

                 bron 124 p. 79 (folio 40) nr. 6,

                 ovl. (1 jaar oud) te Amsterdam op 8 dec 1734, begr. te Amsterdam op 11 dec 1734 N K ( C 312 ) ( Herengracht bij de Vijzelstraat ).

4.              Gillis  Geelvinck, geb. te Amsterdam op 8 mrt 1735, ged. te Amsterdam op 10 mrt 1735 zoonGillis

                 vader mr. Nicolaas Geelvink Regerend schepen

                 moeder Johanna Jacoba Graafland

                 getuigen de heer mr. Dirk Trip (2

                 vrouwe Sara Hinlopen weduwe van

                 de heer mr. Jacob Bicker 'De weledelgestrenge heer mr. Jacob Bicker'. Schepen en raad van Amsterdam

                 pastor Wilhelmus Schiphout

                 doop 10 maart 1735

                 religie Hervormd, Amstelkerk

                 bron124 p. 136 (folio 68v) nr. 5,

                 ovl. (9 maanden oud) te Amsterdam op 24 dec 1735, begr. te Amsterdam op 27 dec 1735 N K ( C 312 ) ( Herengracht bij de Vijzelstraat.)

5.              Anna Jacoba  Geelvinck, geb. te Amsterdam op 21 sep 1736, ged. te Amsterdam op 23 sep 1736

                 dochter Anna Jacoba

                 vader Nicolaas Geelvink

                 moeder Johanna Jacoba Graafland

                 getuigen de heer Boudewijn van Collen (1

                 vrouwe Anna Geelvink huisvrouw van (2

                 de heer mr. Nicolaas Pancras 'De weledelgestrenge heer mr. Nicolaas Pancras'

                 pastor Albertus Haringh

                 doop 23 september 1736

                 religie Hervormd, Amstelkerk

                 bron 124 p. 182 (folio 91v) nr. 2,

                ovl. (56 jaar oud) te Amsterdam op 3 aug 1793, begr. te Amsterdam op 7 aug 1793 N K ( C 269 0 9 bij avond ) ( Herengracht bij de Spiegelstraat ),

        tr. (resp. 18 en 23 jaar oud) te Amsterdam op 22 apr 1755 N K met

                Abraham Dedel, zn. van Jan Hudde Dedel en Susanna Sophia Blocquery van de, geb. te 's‑Gravenhage op 1 feb 1732,

               ged. te 's‑Gravenhage op 3 feb 1732, ovl. (66 jaar oud) te Amsterdam op 11 dec 1798,

                begr. te Amsterdam op 15 dec 1798 N K ( C 269 ) ( bij avond 0 ( Herengracht bij de Spiegelstraat ).

6.              Agatha Theodora Geelvinck , ged. te Amsterdam op 13 mrt 1739

                 dochter Agatha Theodora

                 vader Nicolaas Geelvink

                 moeder Johanna Jacoba Graafland

                 getuigen de heer mr. Lieve Geelvinck (1

                 vrouwe Catharina Geelvink huisvrouw van (2

                 de heer mr. Constantin Sautijn Secretaris van Amsterdam

                 pastorAlbertus Haringh

                 doop 13 maart 1739

                 religie Hervormd, Nieuwezijdskapel

                 bron70 p. 137 (folio 68) nr. 1.

                 volgt V III g 5.

7.              Joan Geelvinck, geb. te Amsterdam op 7 aug 1737, ovl. (64 jaar oud) te Amsterdam op 2 jul 1802, volgt Xk.

8.              N.NGeelvinck, (doodgeb.), begr. te Amsterdam op 11 jun 1740 bij de moeder in de kist.

 

                 Mr Nicolaas Geelvinck,

           tr. (2) met

                 Hester Elisabeth Hooft (zie IXn).

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Margaretha Levina  Geelvinck

                 volgt X III h 5.

2.              N.N. Geelvinck , geb. ongedoopt, begr. te Amsterdam op 1 jan 1748 N K ( ( C 312 0 ( Herengracht bij de Vijzelstraat ).

 

                 Mr Nicolaas Geelvinck,

            tr. (resp. ongeveer 40 en ongeveer 23 jaar oud) (3) in 1747 (19 feb 1747) met

                  Maria Margaretha Corver (zie IXf).

 

                 Uit dit huwelijk 2 dochters:

1.              Margareta LevinaGeelvinck,  ged. te Amsterdam op 18 jan 1750

                 dochter Margareta Levina Drie doopbewijzen verstrekt

                 vader mr. Nicolaas Geelvinck Heer van Castricum

                 moeder Maria Margareta Corver

                 getuigen de weledelgeboren heer Gerrit Corver (3

                 Anna de Haze Vrouwe van Meinden en de Loosdrechten

                 pastor Jacob de Jonge

                 doop 18 januari 1750

                 religieHervormd, Amstelkerk

                 bron 125 p. 137 (folio69) nr. 1.

2.              Agnes Maria Geelvinck , geb. te Amsterdam op 14 mrt 1752, ovl. (64 jaar oud) te Amsterdam op 24 aug 1816, volgt Xl.

 

                 Maria Margaretha Corver,

           tr. (2) met

                Jan Hooft (zie IXf).

 

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Gerrit Corver Hooft, geb. op 1 jan 1744, ovl. (63 jaar oud) te 's‑Graveland op 18 sep 1807
    Not bij Gerrit ; R 1787--1795 ; werd 27 Nov 1787 door den Prins Erfstadhouder Willem V aangesteld.
    gecomm 1763, Sch 1780.
    Drossaard en kastelein van Muiden, Bailluw van Naarden en Gooiland, Hoogbailluw en Dijkgraaf van Weesp en Weesperkarspel en Hoog-Bijlmer 1788.
    Bewindh W Ind comp 1774 ; Direkteur der societeit van Suriname 1778.
    Postmeester ( voor 1/2 ) van 't Keulsche Postcomptoir 1745 ; Comm van 't Weesper Zandpad 1775 ; Meesterknaap van de Houtvesterij van Gooiland.
    Woonde na 1777 op de Herengracht, tusschen de spiegel- en Leidschestraten, en was eigenaar van de Hofstede Gooylust

                 (tevoren :Rondom bedrogen ) onder 's Graveland, die hij 16 Jan 1778 voor F 40.000 kocht.

                 Dudok biz 645

           tr. (resp. 25 en 21 jaar oud) te Westbroek op 7 mei 1769 met

                Margaretha Straalman, dr. van Willem Straalman en Cornelia Mekeren, geb. te Amsterdam op 4 sep 1747

                 dochter Margareta Straalman

                 vader Willem Straalman

                 moeder Kornelia van Mekeren

                 geboorte 4 februari 1747

                 religie Doopsgezind, kerk Lam en Toren

                 bron 298 p. 202 (oud pag. 198) nr. 2,

                 ovl. (68 jaar oud) te 's Hage op 6 mei 1816.

 

               . Uit dit huwelijk 7 kinderen.

 

IXr.            Catharina Jacoba Geelvinck, dr. van Mr Lieve Geelvinck en Agatha Theodora Bambeeck van (VIIIg), geb. te 's‑Gravenhage op 26 aug 1710,

                  ovl. (48 jaar oud) te Amsterdam op 8 jan 1759, begr. te Amsterdam op 13 jan 1759 O K ( ( N z 124) ( bij avond) ( Herengracht bij de Vijzelstraat,

             tr. (beiden 24 jaar oud) te Amsterdam op 31 mei 1735 N K met

                  Mr Constanti(j)n Sautijn , zn. van mr Nicolaas Sautijn (Burg 1718, 21,24) en Clara Decquer, geb. te Amsterdam op 16 dec 1710,

                 ged. te Amsterdam op 19 dec 1710 zoon Constantin

                 vader          Nicolaes Sautijn Schepen en raad

                 moeder      Clara Decquer

                 getuigen     Gerrit Treschouw

                 Theodora van Bambeek weduwe van

                 de heer Willem Sautijn 'De heer Willem Sautij'

                 pastor        Abraham Chanfleury

                 doop           19 december 1710

                 religie         Hervormd, Oude kerk

                 bron           16 p. 426 (folio 212v) nr. 2,

                ovl. (37 jaar oud) te Amsterdam op 13 jun 1748, begr. te Amsterdam op 18 jun 1748 O K ( N Z 125) ( bij avond ) ( Herengracht ).

                 zie No 269.

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              N.NSautijn , begr. te Amsterdam op 23 jul 1740 Kraamkind O K ( handboogkapel nr 21--1748 Herbegraven N Z 125 ( Herengracht bij de Vijzelstraat ).

2.              Agatha Theodora  Sautijn , ged. te Amsterdam op 24 feb 1743

                 dochter Agatha Theodora

                 vader Constantijn Sautijn

                 moeder Catharina Jacoba Geelvinck

                 getuigen de heer mr. Nicolaas Sautijn (1

                 vrouwe Anna de Haze huisvrouw van

                 de heer mr. Lieve Geelvinck Heer van Castricum, Mijnden en Loosdrecht. Burgemeester en raad van Amsterdam

                 pastor Johannes van der Vorm

                 doop 24 februari 1743

                 religie Hervormd, Zuiderkerk

                 bron 101 p. 473 (folio 237) nr. 12.

 

 

Generatie X

 

 

Xa.            Daniel Gerritsz Hooft (Xa), zn. van Mr Gerrit Danielszn Hooft (IXd)(Vrijheer van Vreeland) en Maria Johanna Dussen van der,

                 geb. te Amsterdam op 11 apr 1741, ged. te Amsterdam op 12 apr 1741

                 zoon       Daniel Aanvraag doopbewijs dd. 22 mei 1767

                 vader          Gerret Hooft Danielsz

                 moeder      Maria Johanna van der Dussen

                 pastor        Theodorus van Schelluijne

                 doop           12 april 1741

                 religie         Hervormd, Zuiderkerk

                 bron           101 p. 431 (folio 216) nr. 12 (getuigen: getuigen      de heer mr. Daniel Hooft (2

                 vrouwe Johanna Clara Pels huisvrouw van

                 de heer mr. Jacob van der Dussen Baljuw en dijkgraaf van Amstelland),

                 ovl. (61 jaar oud) te Amsterdam op 17 jan 1803, begr. te Amsterdam op 21 jan 1803 Nk ( X 144 ) ( bij avond ( ( Herengracht bij de Spiegelstraat ),

            tr. met

                 Agnes Maria Geelvinck, dr. van Mr Nicolaas Geelvinck (IXq)en Maria Margaretha Corver (Vrouwe van Velsen ende Santpoort) (zie Xl).

 

Xb.            Mr Jacob Hooft , zn. van Mr Gerrit Danielszn Hooft  (IXd)(Vrijheer van Vreeland) en Maria Johanna Dussen van der,

                  geb. te Amsterdam op 7 aug 1742, ged. te Amsterdam op 10 aug 1742

                 zoon           Jacob

                 vader          Gerret Hooft Danielsz

                 moeder      Maria Johanna van der Dussen

                 getuigen     Jacob van der Dussen (1

                 jonkvrouwe Maria Eleonora Hooft

                 pastor        Jacobus Tijken

                 doop           10 augustus 1742

                 religie         Hervormd, Westerkerk

                 bron           110 p. 706 (folio 353v) nr. 21,

                 ovl. (53 jaar oud) op 6 nov 1795, begr. te Amsterdam op 10 nov 1795 NK (koor E 139 ) ( bij avond 0 ( Keizersgracht bij de Vijzelstraat ),

           tr. (resp. 23 en 17 jaar oud) op 6 jul 1766 met

                Margaretha Jacoba Warin, dr. van Nicolaas Warin en Johanna Catharina Poll van de, geb. te Amsterdam op 23 dec 1748,

                ged. te Amsterdam op 25 dec 1748

                 dochter      Margareta Jacoba

                 vader          Nicolaas Warin junior Commissaris

                 moeder      Johanna Catharina van de Poll

                 getuigen     de heer Nicolaas Warin (2

                 vrouwe Margareta Trip huisvrouw van

                 de heer Harmen Henric van de Poll Oud burgemeester

                 pastor        Johannes Visscher

                 geboorte    23 december 1748

                 doop           25 december 1748

                 religie         Hervormd, Westerkerk

                 bron           111 p. 151 (folio 76) nr. 15,

                 ovl. (88 jaar oud) te Amsterdam op 14 apr 1837, begr. te Amsterdam op 20 apr 1837 NK ( koor W 140 ) ( Herengracht bij het Koningsplein ).

                 Not Bij Jacob ; Kocht 25-4-1782 voor 62.237, en bewoonde sedert, een huis op de Keizersgracht Zuisz, tusschen de Reguliersgracht en Vijzelstraat ;

                 Comm 1767, Sch 1783 ; Commiss van de Pilotage en Ontvanger-Generaal der Vuur- en Bakengelden benoorden de Maas ;

                 Kermr N Z K 1764 ; Hoogheemraad van de Beemster 1791 ;.

               

                 Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.              Johanna Henrietta Hooft , geb. te Amsterdam op 23 mrt 1770, ged. te Amsterdam op 25 mrt 1770

                 dochter Johanna Henrietta

                 vader mr. Jacob Hooft Commissaris

                 moeder vrouwe Margareta Jacoba Warin

                 getuigen mr. Harman Hendrik van de Poll (2

                 Maria Johanna van der Dussen weduwe van (3

                 mr. Gerrit Hooft Danielsz In leven vrijheer van Vreeland en schepen

                 pastor Herman Hubert

                 geboorte 23 maart 1770

                 doop 25 maart 1770

                 religie Hervormd, Westerkerk

                 bron 112 p. 95 (folio 46) nr. 11,

                 ovl. (64 jaar oud) te Amsterdam op 2 mei 1834, begr. te Amsterdam op 7 mei 1834 NK ( koor E het 140 ) ( Herengracht bij het Koningsplein ).

2.              Gerrit  Hooft, geb. te Amsterdam op 11 apr 1772, ovl. (29 jaar oud) op 30 sep 1801, volgt XIa.

3.              Maria Johanna Hooft, geb. te Amsterdam op 25 mei 1774, ged. te Amsterdam op 29 mei 1774

                 dochter Maria Johanna

                 vader mr. Jacob Hooft Commissaris

                 moeder vrouwe Margareta Jacoba Warin

                 getuigen mr. Gerrit Hooft (2

                 Johanna van de Poll huisvrouw van (3

                 de heer Nicolaas Warin Schepen

                 pastor Johan Albert van Muijden

                 geboorte25 mei 1774

                 doop29 mei 1774

                 religie Hervormd, Westerkerk

                 bron112 p. 202 (folio 99v) nr. 5,

                 ovl. (78 jaar oud) te Amsterdam op 22 feb 1853 ( Herengracht ),

          tr. (resp. 30 en 50 jaar oud) te Amsterdam op 7 apr 1805 met

                 Hendrik Hovy, zn. van Lodewijk Hovy en Hillegonda Josina Eik van, geb. te Amsterdam op 21 dec 1754,

                 ged. te Amsterdam op 25 dec 1754,

                ovl. (77 jaar oud) te Amsterdam op 23 feb 1832 ( Keizersgracht bij de Reguliersgracht ),

                (Hendrik

            tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) (2) te Amsterdam op 12 jul 1778 Wa K met

                Hillegonda Poorten van der, dr. van Josua Poorten van der en Hillegonda Josina Eik van).

4.              Nicolaes  Hooft , geb. te Amsterdam op 25 sep 1775, ged. te Amsterdam op 1 okt 1775

                 zoon Nicolaas

                 vader mr. Jacob Hooft Commissaris

                 moeder vrouwe Margaretha Jacoba Warin

                 pastor Henricus van Herwerden

                 geboorte 25 september 1775

                 doop 1 oktober 1775

                 religie Hervormd, Westerkerk

                 bron 112 p. 244 (folio 120v) nr. 6 (getuigen: getuigende heer Nicolaas Warin (2

                 vrouwe Agnes Maria Geelvinck huisvrouw

                 de heer D. Hooft G'tz Vrijheer van Vreeland.

                 Schepen en raad van Amsterdam),

                 ovl. (22 jaar oud) te Neuchatel [Zwitserland] op 25 jun 1798 verdonken in het meer van Neuchatel.

5.              Jacob Jan Hooft , geb. te Amsterdam op 17 mrt 1778, ged. te Amsterdam op 20 mrt 1778

                 zoon Jacob Jan

                 vader mr. Jacob Hooft Commissaris van de stad

                 moeder vrouwe Margaretha Jacoba Warin

                 getuigen mr. Jan van de Poll (2

                 jonkvrouwe Johanna Maria Warin

                 pastor Theodorus Adrianus Clarisse

                 geboorte17 maart 1778

                 doop 20 maart 1778

                 religie Hervormd, Westerkerk

                 bron 112 p. 349 (folio 173) nr. 12,

                 ovl. (17 jaar oud) te Amsterdam op 14 nov 1795, begr. te Amsterdam op 16 nov 1795 NK ( koor E 139 0 ( Keizersgracht bij de Vijzelstraat ).

6.              Margaretha Cornelia  Hooft , geb. te Amsterdam op 7 nov 1781, ged. te Amsterdam op 16 nov 1781

                  Dochter Margaretha Cornelia

                 vader mr. Jacob Hooft Commissaris voor de pilotage ten noorden van de Maas en commissaris van de zeezaken van Amsterdam, etc

                 moeder vrouwe Margaretha Jacoba Warin

                 getuigen de weledelgestrenge heer Daniel Hooft (2

                 Cornelia Petronella Warin huisvrouw van (3

                 de weledele heer Abraham Feitama

                 pastor Hillebrandus Mentes

                 geboorte 7 november 1781

                 doop 16 november 1781

                 religie Hervormd, Westerkerk

                 bron 112 p. 485 (folio 241) nr. 15,

                 ovl. (27 jaar oud) te Amsterdam op 26 feb 1809 (Prinsengracht ),

           tr. (resp. 27 en 34 jaar oud) te Amsterdam op 3 sep 1809 met

                Hendrik Balthasar Smissaert, zn. van Mr Jan Carel Smissaert en Lucia Gerarda Roos, geb. te Utrecht op 28 jun 1775,

                ged. te Utrecht op 9 jul 1775 Catharijnekerk, ovl. (83 jaar oud) te Amsterdam op 10 dec 1858 (Kerkstraat ).

7.              Machtelina Sophia  Hooft, geb. te Amsterdam op 24 nov 1784, ged. te Amsterdam op 28 nov 1784

                 dochter Machtelina Sophia

                 vader mr. Jacob Hooft Commissaris van de pilotage en ontvanger-generaal van het vuurgeld,

                 boven de Maas, en schepen van Amsterdam

                 moeder vrouwe Margaretha Jacoba Warin

                 getuigen de weledele heer Abraham Feitama

                 Johanna Catharina van de Poll weduwe van

                 de weledelgestrenge heer N's Warin In leven commissaris van de pilotage, ontvanger-generaal van het vuurgeld,

                 raad bij de Admiraliteit in het Noorderkwartier en schepen van Amsterdam

                 pastor Hillebrandus Mentes

                 geboorte 24 november 1784

                 doop 28 november 1784

                 religie Hervormd, Westerkerk

                 bron 112 p. 598 (folio 297v) nr. 1,

                 ovl. (68 jaar oud) te Amsterdam op 16 jan 1853 ( Keizersgracht ), begr. te Scherpenzeel,

           tr. (resp. 30 en 41 jaar oud) te Amsterdam op 20 sep 1815 met

                 Petrus Johannes Naamen van, zn. van Jan Sebastiaan Naamen van en Alberta Blankenberg, geb. te Zwolle op 17 mei 1774,

                 ovl. (79 jaar oud) te Amsterdam op 27 jan 1854 (Keizersgracht ), begr. te Scherpenzeel,

                 (Petrus Johannes

         tr. (resp. 25 en 27 jaar oud) (1) te Gouda op 19 apr 1800 met

                Elisabeth Agatha Bisdom, dr. van Marcellus Bisdom en Maria Catharina Reijnders).

8.              Jhr Daniel   Hooft, geb. te Amsterdam op 25 dec 1787, ged. te Amsterdam op 5 dec 1788

                 zoon Daniel

                 vader mr. Jacob Hooft Commissaris van de Pilotage en Ontvanger- Generaal van de vuurgelden benoorden de Maas

                 en Schepen van Amsterdam

                 moeder vrouwe Margaretha Jacoba Warin

                 getuige Johanna Catharina van de Poll wed. van (2

                 weledelgestrenge heer Nicolaas Warin

                 In leven Commissaris van de Pilotage, Ontvanger-Generaal van de vuurgelden benoorden de Maas,

                 Raad van de Admiraliteit in het Noorderkwartier en Schepen van Amsterdam

                 pastor Hillebrandus Mentes

                 doop 5 december 1788

                 religie Hervormd, Westerkerk

                 bron 113 p. 102 (folio 51v) nr. 1,

                 ovl. (72 jaar oud) te Amsterdam oud 71 jaar op 18 feb 1860 Aktenummer: 13, begr. te Amsterdam op 22 feb 1860 N K ( koor E 139 ) ( Keizersgracht ),

         tr. (resp. 25 en 19 jaar oud) (1) te 's‑Gravenhage op 8 apr 1813 Aktenummer: 61 met

                 Barones Catharina Slingelandt, dr. van Mr Rijksbaron Barthout Slingelandt en Magdalena Anna Elizabeth Boetzelaer van,

                 geb. te 's‑Gravenhage op 13 mrt 1794, ged. te 's‑Gravenhage op 13 mrt 1794, ovl. (44 jaar oud) te Overveen op 16 mei 1838.

           tr. (resp. 52 en 46 jaar oud) (2) te Loosduinen op 23 jan 1840 met

                 Carolina Jeanne Goes van der, dr. van Mr Franck Goes van der en Agatha Creitz de, geb. te 's‑Gravenhage op 13 jul 1793,

                 ged. te 's‑Gravenhage op 25 jul 1793 Wa K, ovl. (66 jaar oud) te Amsterdam op 24 feb 1860

                 oud 66 jaar ( Keizersgracht.)

 

Xc.            Mr Gerrit Hooft        , zn. van Mr Gerrit Danielszn Hooft (IXd)(Vrijheer van Vreeland) en Maria Johanna Dussen van der,

                 geb. te Amsterdam op 6 jan 1745, ged. te Amsterdam op 10 jan 1745

                 zoon  Gerrit

                 vader          Gerrit Hooft Daniels Heer van Vreeland

                 moeder      Maria Johanna van der Dussen

                 pastor        Johannes Noordbeek

                 doop           10 januari 1745

                 religie         Hervormd, Amstelkerk

                 bron           124 p. 436 (folio 218v) nr. 7 (getuige: getuigen         Bruno van der Dussen (2

                 vrouwe Elisabeth Hooft huisvrouw van

                 mr. Wouter Valkenier Schepen),

                 ovl. (70 jaar oud) te Amsterdam op 29 mrt 1815,

            tr. (resp. 40 en 21 jaar oud) op 11 sep 1785 met

                 Catharina Francina Bruyningh, dr. van Anthony Bruyningh en Catharina Heshuysen, geb. op 29 nov 1763, ovl. (55 jaar oud) op 19 jan 1819.

                 Not bij ; Comm 1771.

                 zij wonnen 2 kinderen.

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Gerrit Hooft , geb. te Amsterdam op 10 apr 1790, ged. te Amsterdam op 30 apr 1790

                 zoon Gerrit

                 vader mr. Gerrit Hooft

                 moeder vrouwe Catharina Francina Bruijningh

                 pastor Herman Hubert

                 geboorte10 april 1790

                 doop 30 april 1790

                 religie Hervormd, Oude kerk

                 bron32 p. 396 (folio 198) nr. 2 (getuige: getuigenweledelgestrenge heer Daniel Hooft Gtz (1

                 jonkvrouwe Louise Helena Bruijningh),

                 ovl. (18 jaar oud) te Amsterdam op 24 jun 1808,

                 begr. te Amsterdam op 29 jun 1808 OK ( ZZ 111 ) ( Herengracht bij de Utrechtsestraat ).

2.              Vrouwe Catharina Agnes Maria  Hooft, geb. te Amsterdam op 31 mei 1792, ged. te Amsterdam op 10 jun 1792

                 dochter Catharina Agnes Maria

                 vader mr. Gerrit Hooft

                 moeder Catharina Francina Bruijningh

                 pastor Ernestus Philippus G. van Essen

                 geboorte 31 mei 1792

                 doop 10 juni 1792

                 religie Hervormd, Oude kerk

                 bron 33 p. 145 (folio 73) nr. 1 (getuigen: getuigenAnthoni Bruijningh (1

                 Agnes Maria Geelvinck huisvrouw van (2

                 Daniel Hooft De Weledelgestrenge Heer Daniel Hooft geboren Vrijheer van Vreeland. Oud Schepen en Oud Vroedschap),

                 ovl. (58 jaar oud) te Santpoort op 10 jun 1850,

             tr. (resp. 17 en 24 jaar oud) (1) te Amsterdam op 17 dec 1809, (gesch. in apr 1823) met

                  Jhr Willem Pieter Justus Ridder de, zn. van Jan Pieter Ridder de en Jaqueline Cornelia Malapert de, geb. te Utrecht op 16 jan 1785,

                  ged. te Utrecht op 21 jan 1785 Dom, ovl. (74 jaar oud) te Zutphen op 13 jan 1860.

            tr. (resp. 34 en 52 jaar oud) (2) te Amsterdam op 7 jun 1826 met

                 Adolf Jan Heshuijsen, zn. van Frans Jacob Heshuijsen en Clara Jacoba Backer geb. te Amsterdam op 28 feb 1774,

                 ovl. (83 jaar oud) te Santpoort 83 jaar op 10 jun 1857,

                 (Adolf Jan

           tr. (resp. 27 en 22 jaar oud) (1) te Tiel op 5 nov 1801 met

                Margaretha Johanna Buddingh, dr. van Stephanus Adrianus Buddingh en Johanna Cornelia Rijnberk),

                (Adolf Jan

           tr. (resp. 36 en 25 jaar oud) (2) te Parijs [Frankrijk] op 28 jan 1811 met

               Marie Louise Julie Grobert de, dr. van Joseph Francois Louis Grobert de en Thérèse Julie Deschamps).

                

               

Xd.            Hester Hooft, dr. van Henrik Danielsz Hooft  (IXe)en Hester Schues, geb. op 29 jan 1748, ovl. (47 jaar oud) op 16 apr 1795,

          tr.(1) met

                  Mr George Henrysz Clifford, zn. van Henrij Clifford en Adriana Margareta Marselis van, ged. te Amsterdam op 13 okt 1743,

                  zoon           George

                 vader          Henrij Clifford

                 moeder      Adriana Margareta van Marselis

                 getuigen     de heer mr. George Clifford

                 de heer George Clifford junior (1

                 vrouwe Antonia Muijssart weduwe van

                 de heer Frans van Marselis Heer van Hogersmilde

                 pastor        Petrus Hollebeek

                 doop           13 oktober 1743

                 religie         Hervormd, Zuiderkerk

                 bron           101 p. 488 (folio 244v) nr. 5.

                 Not bij Hester ; Vestigde zich na den door van haar eersten man op de Keizersgracht, over de westermarktsluis, en aanvaardde daarop

                 het bewind over het voorname handelshuis van haar grootvader, dat onder de Firma jacob Schrues gedreven werd,

                 en o.a. over 't jaar 1794 door bemiddeling van de Wisselbank een bedrag verrekende van F 2.173.000, en waarvan zij tot haar door de Direktie behield.

 

                 Uit dit huwelijk 2 dochters:

1.              Hester Hooft , ged. te Amsterdam op 18 mei 1766

                 dochter Hester

                 vader George Clifford Henrijsz

                 moeder Hester Hooft

                 pastor Johannes van der Vorm

                 doop 18 mei 1766 1e Pinksterdag

                 religie Hervormd, Nieuwe kerk

                 bron 56 p. 266 (folio 133v) nr. 9 (getuige: getuigenweledelgestrenge heer Henrij Clifford (1

                 vrouwe Elisabeth Hooft).

2.              Adriana Margaretha Hooft , ged. te Amsterdam op 7 okt 1772

                 dochter Adriana Margaretha

                 vader de heer George Clifford Henrijsz Oud schepen

                 moeder vrouwe Hester Hooft

                 getuigen de heer Henrik Hooft Danielsz (2

                 jonkvrouwe Johanna Clifford

                 pastor Johan Albert van Muijden

                 doop

                 religie Hervormd, Nieuwe kerk

                 bron 57 p. 225 (folio 113) nr. 5.

 

                 Hester Hooft,

         tr. (resp. 38 en 51 jaar oud) (2) te Beverwijk op 23 jul 1786 met

                Jan Hendrik Kinsbergen, zn. van Jan Hendrik Kinsbergen en Petronella Nuyl ten, geb. te Doesburg op 1 mei 1735,

                 ovl. (84 jaar oud) te Apeldoorn op 22 mei 1819 Op zijn landgoed Welgelegen bij Apeldoorn.

                 Not bij Jan Hendrik ; Luitenant ter Zee 1761, Kapitein ter Zee 1755, Schout bij nacht onder de Admiraliteit te Amsterdam en Adjudant-Generaal

                 van den Prins Erfstadhouder Willem V 1781, Vice Admiraal 1789,

                 ( ging in 1795 als Opper-Admiraal in Deensche dienst over, was later 1e Kamerheer van den Koning van Holland, Maarschalk van 't Franse Rijk,

                 Staatsraad in buitengewone dienst, Lid van 't Comitee Centraal van 't Zeewezen, Senateur de L'Empire en Graaf van Doggersbank,

                 en werd bij besluit van den Souvereinen Vorst der Nederlanden d.d. 28-8-1814 door benoeming Lid der Ridderschap van Gelderland

                 in den Nederlandschen adelstand verheven met het predicaat van Jonkheer.

             

 

Xe.            Gerrit Corver Hooft, zn. van Jan Hooft (IXf)en Maria Margaretha Corver (Vrouwe van Velsen ende Santpoort), geb. op 1 jan 1744,

                  ovl. (63 jaar oud) te 's‑Graveland op 18 sep 1807,

            tr. met

                 Margaretha Straalman, dr. van Willem Straalman en Cornelia Mekeren (zie IXq).

 

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.              Cornelia Corvers Corver Hooft, geb. te Amsterdam op 18 aug 1771, ovl. (25 jaar oud) te 's‑Graveland op 5 aug 1797, volgt XIb.

2.              Maria Margaretha Corver Hooft, geb. te Amsterdam op 10 sep 1772, ged. te Amsterdam op 1 okt 1772

                 dochter Maria Margaretha

                 vader mr. Gerret Corver Hooft Commissaris van deze stad

                 moeder Margareta Straalman

                 getuigen de edele heer Hendrik Maurits van Weede (2

                 vrouwe Agnès Maria Geelvinck huisvr. van

                 de edele heer Daniel Hooft Gerritsz Oud-schepen en raad van deze stad

                 pastor Jaques Jean Desmazures

                 geboorte 10 september 1772

                 doop 1 oktober 1772

                 religie Waals-Hervormd, Westerkerk

                 bron135 p. 428 (oud pag. 420; folio 210v) nr. 10,

                 ovl. (74 jaar oud) te Utrecht op 26 aug 1847,

            tr. (resp. 28 en 27 jaar oud) te 's‑Graveland op 28 okt 1800 met

                 Baron Godert Theodoor Adriaan Snouckaert van Schouburg, zn. van Rijksbaron Willem Carel Des H R Snouckaert van Schouburg

                 en Rijksbarones Wilhelmina Jeanne Des Randwijck van, geb. te Nijmegen k,Duckenburg op 28 aug 1773, ovl. (58 jaar oud) te Utrecht op 28 jan 1832.

                 Not bij Godert.
   extra ordinarus ingenieur 1789-1795, jacht officier van het distrikt Holland 1807, adjunct-houtvester, thesaurier-generaal van de

                kroon 1809, lid grote vergadering van notabelen te Amsterdam 1814, lid Provinciale Staten van Holland 1819- (1812),

                werd bij K B van 8 juli 1816 met de titel van baron erkend, woonde van 1802-1806 aan de Herengracht 9 nr 562) (h).
   Dame du palais van koningin Hortense 1808.

3.              Margareta Johanna Henrietta Corver Hooft, geb. te Amsterdam op 18 dec 1773, ged. te Amsterdam op 2 jan 1774

                 dochter Margareta Johanna Henrietta

                 vader mr. Gerrit Corver Hooft

                 moeder vrouwe Margareta Straalman

                 getuigen Hendrik Maurits van Weede (1

                 jonkvrouwe Margareta Lievina Geelvinck

                 pastor Herman Hubert

                 geboorte18 december 1773

                 doop 2 januari 1774

                 religie Hervormd,Westerkerk

                 bron 112 p. 189 (folio 93) nr. 4,

           tr. (resp. 30 en 37 jaar oud) te Hoevelaken op 24 jun 1804 met

                Elias Nicolaas Lynden van, zn. van Baron Dirk Wolter Lynden van en Agatha Theodora Geelvinck, geb. te Arnhem op 22 sep 1766,

                ovl. (74 jaar oud) te 's‑Gravenhage op 16 jan 1841.

                 Not bij Elias blz 646/647.
    Heer van Hoevelaken 1809.
    Promotie Utrecht 1 juni 1786, ambtsjonker van Nijkerk 1788, lid ridderschap van de Veluwe 1789, drost..-... van Hedel, R..,

                 Sch. 1791 - *1795), B.., en gedeputeerde ter Staten -Generaal 1791 van Harderwijk, gedeputeerde van Gelderland 1795,

                 burgemeester..-.. van Harderwijk, lid Staten-Generaal 1814-1815, lid 1815-1831 en voorzitter 1815-1816

                 Tweede kamer der Staten-Generaal, lid Raad van State 1814-1841, werd bij SB van 28 aug 1814 in de Ridderschap van Gelderland.

               

4.              Agnes Maria Corver Hooft, geb. te Amsterdam op 10 feb 1776, ged. te Amsterdam op 3 mrt 1776

                 dochter Agnes Maria

                 vader mr. Gerrit Corver Hooft

                 moeder Margareta Straatman

                 getuigen Nikolaas Geelvink (1

                 vrouwe Agnes Maria Geelvink huisvrouw

                 Daniel Hooft Gerritz 'De weledelgestrenge heer Daniel Hooft Gerritz'. Vrijheer van Vreeland; schepen en raad dezer stad

                 pastor Rutgerus Schutte

                 doop 3 maart 1776

                 religie Hervormd, Amstelkerk

                 bron 127 p. 117 (folio 59) nr. 8,

                 ovl. (78 jaar oud) te 's‑Gravenhage op 29 mei 1854,

           tr. (resp. 23 en 20 jaar oud) te Arnhem op 21 apr 1799 Wa K met

                 Jacob Willem Dedel, zn. van Salomon Dedel en Sara Maria Poll van de, geb. te Amsterdam op 19 jul 1778,

                  ged. te Amsterdam op 22 jul 1778, ovl. (69 jaar oud) te 's‑Gravenhage op 23 mei 1848.

                 Not bij Jacob Willem blz 647.
Inspecteur, directeur-generaal van de direkte belasting en posterijen, thesaurier 1808-1811 van Amsterdam, lid eerste Kamer der Staten-Generaal 1821-1848
.

                 Not bij Agnes blz 646/647.

5.              Henrietta Elisabeth Corver Hooft, geb. te Amsterdam op 13 nov 1777, ged. te Amsterdam op 14 dec 1777

                 dochter Henrietta Elisabeth

                 vader mr. Gerrit Corver Hooft Commissaris der stad en bewindhebber der W.I.C

                 moeder vrouwe Margareta Straalman

                 pastor Johannes Cuperus

                 geboorte13 november 1777

                 doop 14 december 1777

                 religie Hervormd, Amstelkerk

                 bron 127 p. 155 (folio 78) nr. 1 (getuige: getuigen Hendrik Hooft Danielsz (2

                 vrouwe Elisabeth Hooft huisvrouw van

                 de heer Wouter Valckenier Oud-schepen van deze stad),

                 ovl. (49 jaar oud) te Leiden op 23 nov 1826,

            tr. (resp. 22 en 21 jaar oud) te 's‑Graveland op 28 okt 1800 met

                 Baron Johan Daniel Cornelis Carel Wilhelm d' Ablaing van Giessenburg, zn. van Jhr. Mr Jan Cornelis d' Ablaing van Giessenburg

                 Alias Jan Cornelis D'Ablaing to Nieuwerkerk en Barones Juliana Francisca Isabella Johanna Frederica Syberg-Vorde van Wezel, geb. te Utrecht op 6 jun 1779,

                ovl. (80 jaar oud) te Doorn op 27 jun 1859 k, Moersbergen ",

              Not bij Johan.
Vrijheer van Giessenberg, Giessen Nieuwkerk, Cadzand, Moersbergen 1819, Vorde, Stockum en Camp zum Thurm ( R N L, R M W O 4 ),

             Generaal-Majoor 18 juli 1793, Commissaris-Generaal voor de Russische en Pruistsche legers 1813,

             lid grote vergadering van notabelen te Amsterdam 1814- intendat - generaal leger te velde met de rang van generaal-majoor 9 maart 1814,

             lid Ridderschap van Holland 1814-1840, van Zuid-Holland 1840-1841, lid Provinciale Staten van Holland...-... grootofficier van de kroon,

             kamerheer van koning Willem 1 1814-1816, hofmaarschalk van de prins van Oranje 1815-1816, commandant schutterij Utrecht1830-(1850),

             laatstelijk als kolonel, lid ridderschap van Utrecht 1841-1859, lid Provinciale Staten van Utrecht 1848-1851, lid Tweede Kamer 1848-1849 en

             eerste Kamer 1851-1859 der Staten-Generaal, erfwatergraaf van de Overwaard, werd bij S B van 28 aug 1814 in de Ridderschap van Holland

             benoemd en bij K B van 8 juli werd goed gevonden hem in de akte van bewijs de titel van baron te geven

             ( akte van bewijs 27 juli 1816 ), eigenaar van de ridderhofstad, Moersbergen

                (Johan Daniel Cornelis Carel Wilhelm

            tr. (resp. 47 en 33 jaar oud) (2) te Raalte op 16 mrt 1827 met

                Barones Albertine Otteline Rengers, dr. van Jhr Pieter Ulbo Rengers en Gravin Lucie Jeannette Limburg Stirum van Bergen op Zoom.).

6.            Baljuw en Graaf Jan Corver Hooft, geb. te Amsterdam op 14 dec 1779, ged. te Amsterdam op 2 jan 1780

                  zoon Jan

                 vader mr. Gerrit Corver Hooft

                 moeder vrouwe Margareta Straalman

                 pastor Johan Albert van Muijden

                 geboorte 14 december 1779

                 doop 2 januari 1780

                 religie Hervormd, Westerkerk

                 bron 112 p. 417 (folio 207) nr. 9 (getuigen: getuigende weledelgestrenge heer Daniel Hooft (1

                 Agnes Maria Geelvinck huisvrouw van (2

                 de weledelgestrenge heer Daniel Hooft Vrijheer van Vreeland. Schepen en raad van Amsterdam, etc),

                ovl. (75 jaar oud) te 's‑Graveland h Gooilust op 25 jul 1855,

          tr. (beiden 33 jaar oud) te Maarssen op 18 nov 1813 met

                Ursuline Phillippina Tuyll van Serooskerken van, dr. van Reinoud Diederik Tuyll van Serooskerken van en Caroline Ursulina Philippotha Randwijckx

                geb. te Heeze op 18 aug 1780, ovl. (57 jaar oud) te 's‑Gravenhage op 3 dec 1837.

                 Not bij Jan.
    heer van Ruwiel 1817 ( ROU, ROR, RNL ).
    Student Rechten Utrecht 16 april 1798en promotie., kamerheer van koning Lodewijk Napoleon en keizer Napoleon,

                 houtvester van Noord Holland 1813, lid1824-1848 en voorzitter 1829-1850 der Staten-Generaal, staatsraad i.b.d. lid Provinciale Staten van Holland.

                 hoofdingeland van 's Graveland 1817-1855, eigenaar van de buitenplaats, Gooilust "onder 's Graveland1807 en het Corversbos.

7.              Anna Jacoba Henrietta Corver Hooft, ged. te Amsterdam op 11 jan 1784

                 dochter Anna Jacoba Henrietta

                 vader mr. Gerrit Corver Hooft

                 moeder vrouwe Margareta Straalman

                 getuigen weled. gestr. heer mr. Hendrik Hoeufft (1

                 vrouwe Anna Geelvinck huisvrouw van (2

                 de weledelgestrenge heer Abraham Dedel (3

                 vrouwe Margareta Geelvinck huisvrouw van (4

                 de weledelgestrenge heer Hendrik Hoeufft

                 pastor Johannes Cuperus

                 doop 11 januari 1784

                 religie Hervormd, Amstelkerk

                 bron  127 p. 291 (folio 146) nr. 1,

                 ovl. (12 jaar oud) te 's‑Graveland, begr. te Amsterdam op 26 aug 1796 N K.

 

Xf.             Clara Hillegonda Hooft, dr. van Willem Hooft (IXh)en Anna Catharina Muyssaert, geb. op 11 feb 1749,

                 ovl. (50 jaar oud) op 27 jan 1800 op den Huize Borstel te Suffeld bij Olderloh 9 tusschen Haaamburg en Lubeck ),

             tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) te Amsterdam op 1 nov 1772 met

                  Matthijs Ooster, zn. van Matthijs Ooster en Maria Cornelia Quenelon / Guenellon, geb. te Amsterdam op 28 okt 1747,

                  ged. te Amsterdam op 1 nov 1747

                 zoon          Matthijs

                 vader          Matthijs Ooster

                 moeder      Maria Cornelia Guenellon

                 getuigen     Joan Scheerenberg

                 Maria Elisabeth Ingelbregts

                 pastor        Isaac Samuel Chatelain

                 geboorte    28 oktober 1747

                 doop           1 november 1747

                 religie         Waals-Hervormd, Oude Waalse kerk

                 bron           135 p. 177 (oud pag. 175; folio 88) nr. 12, Heer van Meygisfelden( Holstein),

                 ovl. (94 jaar oud) te Utrecht op 17 jan 1842 woont dan ook te Utrecht,

                 (Matthijs

             tr. (resp. 56 en 19 jaar oud) (2) te Lausanne [Zwitserland] op 28 dec 1803 met

                Christine Elisabeth Rosalie Montrond de, dr. van Jean Frederic Montrond de en Anna Purcell),

                (Matthijs

            tr. (resp. 73 en 35 jaar oud) (3) te Rolle [Zwitserland] op 21 jan 1821 met

                Catherine Francoise Marguerite Louise Rovera de, dr. van Ferdinand Rovera de en Catherine De Waterville de Mollens).

                 Not bij Matthijs ; Voornaam koopman en assuradeur te Amsterdam op de herengracht ; Comm 1777

                ( als oud schepen door den Prins Erfstadhouder Willem V geremoveerd 27 Nov 1787.
   Kaninnik van 't Katittel van Sint Pieter te Utrecht 1760 ( geadmitteerd 1768 ), regent Leprozenhuis 1768,

                Direkteur van den Levantschen Handel 1771.

 

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Anna Catharina Elisabeth Hooft, ged. te Amsterdam op 19 dec 1773

                 dochter Anna Catharina Elisabeth

                 vader Matthijs Ooster

                 moeder Clara Hillegonda Hooft

                 pastor Adrianus Buurt

                 doop 19 december 1773

                 religie Hervormd, Westerkerk

                 bron 112 p. 187 (folio 92) nr. 14 (getuige: getuigende weledelgeboren heer Willem Hooft (1

                 vrouwe Elizabeth Hooft huisvrouw van

                 mr. Wouter Valckenier "De weledelgestrenge heer mr. Wouter Valckenier". Oud-president schepen van Amsterdam).

2.              Maria Cornelia Margaretha Hooft, ged. te Amsterdam op 26 dec 1774 dochter

                 Maria Cornelia Margaretha

                 vader Matthijs Ooster

                 moeder Clara Hillegonda Hooft

                 pastor Gerardus Kulenkamp

                 doop 26 december 1774

                 religie Hervormd, Westerkerk

                 bron 112 p. 217 (folio 107) nr. 16 (getuige: getuigende weledelgestrenge heer Daniel Hooft (1

                 vrouwe Margaretha van Loon huisvrouw van

                 mr. Abraham Muijssart 'De weledelgestrenge heer mr. Abraham Muijssart'. Oud-schepen van Amsterdam).

3.              Matthijs Hooft, ged. te Amsterdam op 19 mei 1777

                 zoon Matthijs

                 vader de weledele heer Matthijs Ooster Regerend schepen

                 moeder vrouwe Clara Hillagonde Hooft

                 pastor Ludovicus Hamerster

                 doop 19 mei 1777 2e Pinksterdag

                 religieHervormd, Westerkerk

                 bron 112 p. 313 (folio 155) nr. 7 (getuigen: getuigen H'k Hooft Danielsz (2

                 vrouwe Alletta Elias huisvrouw van

                 de weledelgestrenge heer D'el Hooft Baljuw en dijkgraaf van de Bijlmermeer en secretaris van deze stad, etc).

 

Xg.            Hester Nicolaasdr Witsen, dr. van Mr Nicolaes Jonasz Witsen (IXk)en Constantia Hooft (IXm), ged. te Amsterdam op 2 sep 1736

                 dochter         Hester

                 vader          Nicolaas Witsen Jonasz

                 moeder      Constantia Hooft

                 doop           2 september 1736

                 religie         Hervormd, Amstelkerk

                 bron           124 p. 181 (folio 91) nr. 3

                 dochter      Hester

                 vader          Nicolaas Witsen Jonasz

                 moeder      Constantia Hooft

                 getuigen     de heer mr. Jonas Witsen (1

                 mevrouw Hester Hinlopen huisvrouw van

                 de heer mr. Gerrit Hooft Schepen

                 pastor        Johannes Visscher

                 doop           2 september 1736

                 religie         Hervormd, Amstelkerk

                 bron           124 p. 181 (folio 91) nr. 3 (getuige: getuigen de heer mr. Jonas Witsen (1

                 mevrouw Hester Hinlopen huisvrouw van

                 de heer mr. Gerrit Hooft Schepen

                 pastor        Johannes Visscher),

             tr. met

                    Pieter          Elias

 

                 Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1.              Constantia Elias , ged. te Amsterdam op 10 jul 1757

                 dochter Constantia

                 vader de heer Pieter Elias Commissaris

                 moeder Hester Witsen Nicolaasdr

                 getuigen de heer mr. Gerrit Hooft Gerrits (2

                 de heer mr. Gerrit Hooft (3

                 vrouwe M.P. van Tongeren weduwe van

                 de heer secretaris mr. [..] Elias

                 pastor RutgerusSchutte

                 doop 10 juli 1757

                 religie Hervormd, Amstelkerk

                 bron 126 p. 97 (folio 49) nr. 6.

2.              Pieter Witzen   , ged. te Amsterdam op 9 aug 1758

                  zoon Pieter Witzen

                 vader Pieter Elias

                 moeder Hester Witzen Nico'sdogter

                 getuigen mr. Gerbrand Elias (1

                 Constantia Hooft weduwe van (2

                 mr. N's Witzen 'De weledelgestrenge heer mr. N's Witzen'. Schepen

                 pastor Johannes Visscher

                 doop  9 augustus 1758

                 religie Hervormd, Zuiderkerk

                 bron  102 p. 119 (folio 61) nr. 1.

3.              Maria Philippina Elias, ged. te Amsterdam op 16 jan 1763

                 dochter Maria Philippina  

                 vader Pieter Elias

                 moeder Hester Witsen

                 getuigen de weledelgestrenge heer Daniel Hooft (1

                 vrouwe Aletta Hooft geboren Elias Echtgenote van Daniel Hooft

                 pastor Johannes Arnoldus Eck

                 doop 16 januari 1763

                 religie Hervormd, Westerkerk

                 bron 111 p. 584 (folio 290v) nr. 12.

4.              Hester Isabella   Elias, ged. te Amsterdam op 23 feb 1766

                 dochter Hester Isabella

                 vader Pieter Elias Schepen

                 moeder Hester Witsen

                 getuigen de heer mr. Jonas Witsen (2

                 de heer Jonas Witsen de jonge (3

                 Hester Hinlopen huisvrouw van (4

                 de heer mr. Gerrit Hooft 'De weledelgestrenge heer mr. Gerrit Hooft'. Burgemeester en raad, etc

                 pastor Nicolaus Tetterode

                 doop 23 februari 1766 'Dankzegging'

                 religie Hervormd, Amstelkerk

                 bron 126 p. 318 (folio 159v) nr. 6.

 

 

Xh.            Hester Hooft, dr. van Henrick Gerritszn Hooft  (IXo)en Susanna Adriana Hasselaer, geb. te Amsterdam op 24 jan 1740,

                  ged. te Amsterdam op 28 jan 1740

                 dochter      Hester

                 vader          Hendrik Hooft

                 moeder      Susanna Adriana Hasselaar

                 pastor        Gerardus Puppius Hondius

                 doop           28 januari 1740

                 religie         Hervormd, Amstelkerk

                 bron           124 p. 290 (folio 145v) nr. 1 (getuige: getuigen         de heer Gerrit Hooft (1

                 vrouwe Hester Hinlopen huisvrouw van

                 de heer Gerrit Hooft Schepen),

             de jonge Ontvanger-generaal van het edelmogende admiraliteitscollege te Amsterdam, ovl. (62 jaar oud) Weresteijn op 11 jul 1799.

\

 

              Volgens Het Parool d.d. 2-3-2009.
Uittreksel.
Door Marcella van der Weg.
Uit.
Casanova in Holland, magie baart hem Goud.
(m.m.v. van H.Hardenberg).
Hollands Avontuur.
Giacomo Casanova (1758-1798).
Wanneer December 1758-Januari 1759.
Casanova had een regeringsopdracht en bracht bracht hem naar Amsterdam om geld bij elkaar te brengen ten behoeve van de

              Armlastige Franse Overheid.
Hij was ook om voor Markiezin d'Úrfe aandelen te verkopen, want de beurs van Parijs lag op zijn gat.
Voor de verkoop van de aandelen zocht hij kontakt met Henrik Hoof.
En al snel werd hij kind aan huis bij Henrik Hooft aan het statige pand aan de Herengracht.
Voor nederlandse begrippen was hij toch een beetje te, en werd daardoor het, Amsterdamse Canaille "uitgejouwd en uitgefloten.
Maar Giacoma Casavona oog viel al gauw op Hester de dochter van Henrik Hooft van wie hij ernstig gecharmeert werd.
hij was aangenaam getroffen toen hij zonder Chaparone naar een concert mocht.
Maar in de koets deed Casanova zijn naam eer aan en vroeg Hester om een handkus, en hoewel zij haar lippen bood moest hij even later

             bekennen dat het een kinderlijk gebaar was.
Maar de verstandhouding bleef innig.
Hij werd uitgenodigd om te schaatsen voor de deur van het kleine buiten aan de Amstel.
Maar na 20 keer op het harde ijs bracht hij er niet veel van terecht.
Hij deed goede zaken en ging met een flink pak geld terug.
Ten tijde van zijn bezoek was Hester 11 jaren oud
.

 

         tr. (resp. 21 en 24 jaar oud) op 25 mei 1761 met

                Joan Graafland de Jonge , zn. van Joan Graafland en Catharina Asseren van, geb. te Amsterdam op 19 dec 1736,

              

                 Uit dit huwelijk 7 kinderen:

1.              Joan Graafland, ged. te Amsterdam op 15 sep 1762

                  pastor Johan Temmink

                 doop 15 september 1762

                 religie Hervormd, Nieuwe kerk

                 bron 56 p. 69 (folio 35) nr. 14 (getuige: getuigenweledelgestrenge heer mr. Joan Graafland

                 (1 vrouwe Susanna Adriana Hasselaar),

                ovl. (ongeveer 28 jaar oud) te Amsterdam op 28 mrt 1791.

2.              Hendrik Hooft, ged. te Amsterdam op 29 mrt 1764

                  pastor Johannes Boskoop

                 doop 29 maart 1764

                 religie Hervormd, Amstelkerk

                 bron 126 p. 266 (folio 133v) nr. 7 (getuigen: getuigende heer Hendrik Hooft Gz (1

                 Catharina van Aferen huisvrouw van (2

                 de heer Joan Graafland 'De weledelgeboren heer Joan Graafland'. Burgemeester en raad).

                 zoon      Hendrik Hooft

                 vader     Joan Graafland de jonge

                 moeder vrouwe Hester Hooft.

3.              Catharina Graafland, ged. te Amsterdam op 19 apr 1765

                 pastor Wilhelmus Peiffers

                 doop 19 april 1765

                 religie Hervormd, Westerkerk

                 bron 111 p. 672 (folio 334v) nr. 9 (getuigen: getuigenmr. Gerrijt Hooft (1

                 Catharina van Aferen huisvrouw van (2

                 mr. Joan Graafland 'De weledelgestrenge heer mr. Joan Graafland'. Burgemeester en raad van Amsterdam),

                ovl. (ongeveer 40 jaar oud) te Amsterdam op 27 jun 1805.

4.              Gerrit Cornelis Graafland, ged. te Amsterdam op 10 apr 1768

                  pastorErnestus Philippus G. van Essen

                 doop10 april 1768

                 religieHervormd, Nieuwe kerk

                 bron56 p. 372 (folio 186v) nr. 8 (getuige: getuigende weledelgestrenge heer Henrik Hooft Gz

                 vrouwe Susanna Adriana Hasselaar).

5.              Pieter Cornelis Graafland, geb. te Breukelen op 9 mei 1770, ged. te Amsterdam op 13 mei 1770

                  pastor Johannes Henricus Westerhoff

                 doop 13 mei 1770

                 religie Hervormd, Oude kerk

                 bron 29 p. 14 (folio 7v) nr. 2 (getuige: getuigende weledelgestrenge heer Henrik Hooft Gz (2

                 vrouwe Susanna Adriana Hasselaar Echtgenote van Henrik Hooft Gz).

6.              Gerrit Graafland, ged. te Amsterdam op 13 okt 1773

                 pastor Herman Hubert

                 doop 13 oktober 1773

                 religie Hervormd, Zuiderkerk

                 bron 102 p. 412 (folio 206v) nr. 18 (getuige: getuigenHendrik Hooft Gz (2

                 vrouwe Susanna Adriana Hasselaar Huisvrouw van de weledelgestrenge heer Hendrik Hooft Gz).

                 getuigen            Hendrik Hooft Gz (2

                 vrouwe Susanna Adriana Hasselaar Huisvrouw van de weledelgestrenge heer Hendrik Hooft Gz.

7.              Een Jong Gestorven Zoontje Graafland.

 

 

Xi.             Constantia Geertruida (Geertruida Constantia) Hooft, dr. van Henrick Gerritszn Hooft (IXo)en Susanna Adriana Hasselaer,

                 geb. te Amsterdam op 3 mei 1749, ged. te Amsterdam op 4 mei 1749

                 dochter       Constantia Geertruijda

                 vader          Hendrik Hooft Gz

                 moeder      Susanna Adriana Hasselaar

                 getuigen     de heer mr. Pieter Cornelis Hasselaar (1

                 vrouwe Constantia Hooft weduwe van

                 de heer mr. Nicolaas Witzen Jz Schepen

                 pastor        Johan Temmink

                 doop           4 mei 1749

                 religie         Hervormd, Zuiderkerk

                 bron           101 p. 599 (folio 300) nr. 9

                 dochter

                 Constantia Geertruijda

                 vader          Hendrik Hooft Gz

                 moeder      Susanna Adriana Hasselaar

                 pastor        Johan Temmink

                 doop           4 mei 1749

                 religie         Hervormd, Zuiderkerk

                 bron           101 p. 599 (folio 300) nr. 9 getuigen  de heer mr. Pieter Cornelis Hasselaar (1

                 vrouwe Constantia Hooft weduwe van

                 de heer mr. Nicolaas Witzen Jz Schepen,

                 ovl. (74 jaar oud) te Amsterdam op 12 mrt 1824, begr. te Amsterdam op 18 mrt 1824 N K ( koor E 171 ) ( Prinsengracht bij de Amstel ),

          tr. (beiden ongeveer 24 jaar oud) te Baambrugge in 1774 (19 jul 1774) met haar neef

                MR. Hendrik Nicolaas Hasselaar (Hooft Hasselaar, Hasselaer), zn. van Pieter Cornelis Hasselaar en Clara Wendela Sautijn,

                geb. te Amsterdam op 24 okt 1749, ged. te Amsterdam op 26 okt 1749

                 zoon          Hendrik Nicolaas

                 vader          mr. Pieter Cornelis Hasselaar Regerend Schepen

                 moeder      Clara Wendela Sautijn

                 getuigen     de heer Hendrik Nicolaas Sautijn

                 vrouwe Maria Eleonora Sautijn Echtgenote van de heer Hendrik Nicolaas Sautijn

                 pastor        Johan Temmink

                 doop           26 oktober 1749

                 religie         Hervormd, Westerkerk

                 bron           111 p. 172 (folio 86v) nr. 1,

                 ovl. (60 jaar oud) te Amsterdam op 3 jan 1810, begr. te Amsterdam op 9 jan 1810 N K ( koor E 171 ) ( Prinsengracht tussen de Run-en Berestraat ).

               

                 -.

                 Uit dit huwelijk 8 kinderen:

1.              Pieter Cornelis Hasselaar  , ged. te Amsterdam op 14 jun 1775

                  zoon Pieter Cornelis Hooft

                 vader Hendrik Nicolaas Hasselaar Commissaris van Amsterdam

                 moeder Constantia Geertruijda Hooft

                 pastor Daniel Serrurier

                 doop 14 juni 1775

                 religie Hervormd, Nieuwe kerk

                 bron  57 p. 369 (folio 185) nr. 1

                 zoon Pieter Cornelis Hooft

                 vader Hendrik Nicolaas Hasselaar Commissaris van Amsterdam

                 moeder Constantia Geertruijda Hooft

                 getuigen Pieter Cornelis Hasselaar (2

                 vrouwe  Susanna Hasselaar huisvrouw van (3

                 weledelgestrenge heer Hendrik Hooft Gz Oud schepen van Amsterdam

                 pastor Daniel Serrurier

                 doop 14 juni 1775

                 religie Hervormd, Nieuwe kerk

                 bron 57 p. 369 (folio 185) nr. 1 (getuige: getuigen Pieter Cornelis Hasselaar (2

                 vrouwe Susanna Hasselaar huisvrouw van (3

                 weledelgestrenge heer Hendrik Hooft Gz Oud schepen van Amsterdam),

                 begr. te Amsterdam op 30 nov 1781 N K ( koor E v170 ) ( bij avond ).

2.              Henrik Hasselaar , geb. te Amsterdam op 23 jun 1776, ovl. (48 jaar oud) te 's‑Gravenhage op 30 mei 1825, volgt XIc.

3.              Susanna Adriana Hasselaer (Hasselaar), ged. te Amsterdam op 17 okt 1777

                 dochter Susanna Adriana

                 vader mr. Hend'k Nicolaas Hasselaar Secretaris van Amsterdam, etc

                 moeder vrouwe Constantia Geertruijda Hooft

                 pastor Ludovicus Hamerster

                 doop 17 oktober 1777

                 religie Hervormd, Westerkerk

                 bron 112 p. 325 (folio 161) nr. 16

                 dochter Susanna Adriana

                 vadermr. Hend'k Nicolaas Hasselaar Secretaris van Amsterdam, etc

                 moeder vrouwe Constantia Geertruijda Hooft

                 getuige vrouwe Susanna Hasselaar huisvrouw van (2

                 Hendrik Hooft Gerritsz 'De weledelachtbare heer Hendrik Hooft Gerritsz'. Oud-schepen van Amsterdam, etc

                 pastor Ludovicus Hamerster

                 doop 17 oktober 1777

                 religie Hervormd, Westerkerk

                 bron 112 p. 325 (folio 161) nr. 16 (getuige: getuigevrouwe Susanna Hasselaar huisvrouw van (2

                 Hendrik Hooft Gerritsz 'De weledelachtbare heer Hendrik Hooft Gerritsz'. Oud-schepen van Amsterdam, etc),

                 begr. te Amsterdam op 5 nov 1777 N K ( koor E 170 ) ( bij avond ).

4.              Dirk Hasselaer  (Hasselaar), geb. te Amsterdam op 24 feb 1779, ged. te Amsterdam op 4 mrt 1779

                 zoon Dirk

                 vader mr. Hendrik Nicolaas Hasselaer Secretaris van deze stad

                 moeder Constantia Geertruijda Hooft

                 geboorte 24 februari 1779

                 doop 4 maart 1779

                 religie Hervormd, Amstelkerk

                 bron127 p. 181 (folio 91) nr. 4

                 zoon

                (getuige: getuigejonkvrouwe Wendela Eleonora Hasselaer

                 pastorDaniel Serrurier),

                 ovl. (56 jaar oud) te Utrecht op 18 apr 1835,

            tr. (resp. 34 en 23 jaar oud) te Groningen op 10 jun 1813 met

                 Margaretha Barbara Dina Trip, dr. van Adrianus Bernard Trip en Maria Jacoba Huber, geb. te Leeuwarden op 4 apr 1790,

                  ovl. (60 jaar oud) te Hilversum op 19 jun 1850. .

5.              Susanna Adriana Hasselaer (Hasselaar), ged. te Amsterdam op 30 mei 1783

                 dochter Susanna Adriana

                 vader mr. Hendrik Nicolaas Hasselaer Secretaris van deze stad, etc

                 moeder vrouwe Constantia Geertruijda Hooft

                 pastor Daniel Serrurier

                 doop 30 mei 1783

                 religie Hervormd, Westerkerk

                 bron 112 p. 541 (folio 269) nr. 12

                 (getuige: getuigedezelfden),

                 begr. te Amsterdam op 17 apr 1802 N K ( koor E 171 ).

6.              Pieter Cornelis Hasselaer (Hasselaar), geb. te Amsterdam op 13 aug 1784, ged. te Amsterdam op 22 aug 1784

                  zoon Pieter Cornelis Doopbewijs verstrekt

                 vader mr. Hendrik Nicolaas Hasselaer Secretaris der Stad Amsterdam

                 moeder Constantia Geertruijda Hooft

                 pastor Filips Serrurier

                 doop 22 augustus 1784

                 religie Hervormd, Amstelkerk

                 bron 127 p. 308 (folio 154v) nr. 4.

7.              Willem Soutijn  Hasselaer, geb. te Amsterdam op 1 mrt 1786, ged. te Amsterdam op 12 mrt 1786,

                 ovl. (58 jaar oud) te Amsterdam op 9 apr 1844, begr. te Amsterdam op 15 apr 1844 N K ( koor E 170 ) ( Haarlemmerdijk ),

            tr. (resp. 38 en 31 jaar oud) te Amsterdam op 28 okt 1824 met

                 Dirkje Bosch van den, geb. te Amsterdam op 31 okt 1792, ged. te Amsterdam op 31 okt 1792 R K Mozes en Aaronkerk,

                 ovl. (69 jaar oud) te Amsterdam op 10 okt 1862, begr. te Amsterdam op 15 okt 1862 N K ( koor E 170 ) ( lauriersgracht.)

8.              Clara Elisabeth Constantia Hasselaer, geb. te Amsterdam op 9 mei 1787, ged. te Amsterdam op 20 mei 1787

                 dochter

                 Clara Elisabeth Constantia

                 vadermr. Hendrik Nicolaas Hasselaer Secretaris van Amsterdam

                 moeder Constantia Geertruijda Hooft

                 pastor Henricus Jacobus Coerman

                 geboorte 9 mei 1787

                 doop 20 mei 1787

                 religie Hervormd, Amstelkerk

                 bron 127 p. 391 (folio 196) nr. 3

                 dochterClara Elisabeth Constantia

                 vader mr. Hendrik Nicolaas Hasselaer Secretaris van Amsterdam

                 moeder Constantia Geertruijda Hooft

                 pastor Henricus Jacobus Coerman

                 geboorte 9 mei 1787

                 doop 20 mei 1787

                 religie Hervormd, Amstelkerk

                 bron 127 p. 391 (folio 196) nr. 3,

                 begr. bijgezet Amsterdam N K ( F 168 kelder ( Keizersgracht bij Vijzelstraat ).

 

Xj.             Lieve Geelvinck , zn. van Mr Nicolaas Geelvinck (IXq)en Johanna Jacoba Graafland, geb. op 22 dec 1730,

                  ged. te Amsterdam op 24 dec 1730

                  zoon Lieve

                 vader          Nicolaas Geelvink

                 moeder      Johanna Jacoba Graafland

                 getuigen     Lieve Geelvink

                 Anna de Haze

                 pastor        Johannes Noordbeek

                 doop           24 december 1730

                 religie         Hervormd, Amstelkerk

                 bron           123 p. 450 (folio 225v) nr. 5,

              ovl. (26 jaar oud) te Amsterdam op 14 apr 1757, begr. te Amsterdam op 20 apr 1757 N K ( koor E 169 ) ( bij avond - met koetsen ),

          tr. (resp. 25 en 18 jaar oud) (1) te Amsterdam op 24 feb 1756 N K met

              Catharina Elisabeth Hasselaer, dr. van Gerard Aernout Hasselaer en Elisabeth Clignet , geb. te Amsterdam op 18 jan 1738,

              ged. te Amsterdam op 22 jan 1738, ovl. (54 jaar oud) te Utrecht op 24 jul 1792, begr.

              Bijgezet zonder statie Buurkerk ( wapen opgehangen ) ( kromme nieuwe Gracht ).

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Lieve  Geelvinck , geb. te Amsterdam op 28 mei 1757, ovl. (26 jaar oud) te Amsterdam op 24 nov 1783, volgt XId.

 

                 Catharina Elisabeth Hasselaer

          tr. (resp. 36 en 23 jaar oud) (2) te Amstelveen op 22 mrt 1767 met

                Markies Francois Gabriel Joseph Chasteler Et de Courcellers du ?, zn. van Jean Francois Chasteler Et de Courcellers du en Marie Claire Jofephe Sart du

                geb. te Bergen [België] Henegouwen op 20 mrt 1744, ovl. (45 jaar oud) te Luik [België] op 11 okt 1789,

               Markies Francois Gabriel Joseph Chasteler Et de Courcellers du

          tr. (18 jaar oud)  te Bergen [België] op 21 mrt 1762 met

                 Rijksgravin Albertina Josepha Dorothea Thurheim von, dr. van Johan Wilhelm Thurheim von en Albertina Sprinzenstein).

                  

Xk.            Joan  Geelvinck , zn. van Mr Nicolaas Geelvinck (IXq)en Johanna Jacoba Graafland, geb. te Amsterdam op 7 aug 1737,

                 ged. te Amsterdam op 9 aug 1737 WK, ovl. (64 jaar oud) te Amsterdam op 2 jul 1802,

                 begr. te Amsterdam op 5 jul 1802 NK ( Keizersgracht ( Sic )bij de Spiegelstraat ),

          tr. (resp. 22 en ongeveer 20 jaar oud) (1) te Amsterdam op 22 jan 1760 NK met

                Maria Elisabeth Beck, dr. van Pieter Beck en Anna Albertina Karsseboom, ged. te Amsterdam op 15 jan 1740

                 dochter      Maria Elizabeth

                 vader          Pieter Beck

                 moeder      Anna Albertina Karsseboom

                 getuigen     Pieter Samuel Crommelin

                 Josina Crommelin geboren Aakersloot

                 pastor        Gijsbertus Ostens

                 doop           15 januari 1740

                 religie         Remonstrant, aan huis

                 bron           302 p. 38 (folio 19v) nr. 12,

                 begr. te Amsterdam op 1 apr 1774 NZK ( bij avond ) ( Keizersgracht ).

               

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Nicolaas Geelvinck , ged. te Amsterdam op 4 mrt 1767

                 zoon Nicolaas

                 vader mr. Joan Geelvinck Heer van Castricum, oud-schepen van Amsterdam

                 moeder Maria Elisabeth Beek

                 getuigen mr. Pieter Beek (2

                 Anna  Jacoba Geelvinck huisvrouw van (3

                 de heer Abraham Dedel Schepen

                 pastor Samuel Claver

                 doop 4 maart 1767

                 religie Hervormd, Zuiderkerk

                 bron 102p. 271 (folio 136) nr. 2.

 

                 Joan Geelvinck

           tr. (resp. 46 en 30 jaar oud) (2) te Amsterdam op 18 apr 1784 OK met

                 Margaretha Loon van, dr. van Mr Jan Loon van en Maria Backer, geb. te Amsterdam op 30 okt 1753, ged. te Amsterdam op 2 nov 1753 NZK,

                 ovl. (48 jaar oud) te Amsterdam op 4 nov 1801, begr. te Amsterdam op 7 nov 1801 NK ( B 22 )

                 ( Herengracht bij de Spiegelstraat,

                 (Margaretha

             tr.(2) met

                 Mr Abraham Muyssaert, zn. van Isaac Muyssaert en Clara Hillegonda Collen van).

               

 

Xl.             Agnes Maria Geelvinck, dr. van Mr Nicolaas Geelvinck (IXq)en Maria Margaretha Corver (Vrouwe van Velsen ende Santpoort),

                 geb. te Amsterdam op 14 mrt 1752, ged. te Amsterdam op 16 mrt 1752 Am K,

                 ovl. (64 jaar oud) te Amsterdam op 24 aug 1816, begr. te Amsterdam op 29 aug 1816 N K ( c 144 ),

            tr. met

                 Daniel Gerritsz Hooft (zie Xa).

 

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Gerrit    Hooft , geb. te Amsterdam op 3 mrt 1770, ged. te Amsterdam op 4 mrt 1770

                 zoon Gerrit

                 vader Daniel Hooft Gerritsz Heer van Vreeland en Dorssewaerd. Raad van Amsterdam

                 moeder Agnes Maria Geelvinck

                 getuigen Jacob Hooft (2

                 vrouwe Maria Margareta Corver wed. van (3

                 de heer Nicolaas Geelvink Heer van Castricum. Burgemeester en raad van Amsterdam

                 pastor Pierre Jaques Courtonne

                 geboorte 3 maart 1770

                 doop  4 maart 1770

                 religie Waals-Hervormd, Nieuwe Waalse kerk

                 bron  135 p. 399 (oud pag. 393; folio 197) nr. 1,

                 ovl. (15 jaar oud) te Amsterdam op 10 jan 1786, begr. te Amsterdam op 14 jan 1786 N K ( Impost 1 f 60,_ ( bij avond ).

 

Generatie XI

 

 

XIa.           Mr Gerrit Hooft zn. van Mr Jacob Hooft(Xb)en Margaretha Jacoba Warin, geb. te Amsterdam op 11 apr 1772,

                  ged. te Amsterdam op 12 apr 1772

                 zoon   Gerrit

                 vader          mr. Jacob Hooft Commissaris

                 moeder      vrouwe Margareta Jacoba Warin

                 pastor        Johan Albert van Muijden

                 geboorte    11 april 1772

                 doop           12 april 1772

                 religie         Hervormd, Westerkerk

                 bron           112 p. 149 (folio 73) nr. 15 (getuigen: getuigen        de heer Daniel Hooft (2

                 vrouwe Margareta Trip huisvrouw van

                 mr. H.H. van de Poll 'De weledelgestrenge heer mr. H.H. van de Poll'. Oud-burgemeester en raad van Amsterdam),

                 ovl. (29 jaar oud) op 30 sep 1801,

           tr. (beiden 20 jaar oud) op 14 okt 1792 met

                 Susanna Cornelia Muilman, dr. van Henric Muilman  en Susanna Cornelia Hartsinck, geb. te Amsterdam op 20 okt 1771,

                 ged. te Amsterdam op 27 okt 1771

                 dochter           Susanna Cornelia

                 vader          Hendrick Muilman Nic'z

                 moeder      Susanna Cornelia Hartsinck

                 getuigen     mr. Pieter Hartsinck (1

                 Maria Henriette van Couwenhoven huisvr.

                 Nicolaas Muilman Oud Schepen

                 pastor        Nicolaus Tetterode

                 geboorte    20 oktober 1771

                 doop           27 oktober 1771

                 religie         Hervormd, Noorderkerk

                 bron           83 p. 250 (folio 125v) nr. 8,

                 ovl. (64 jaar oud) te Nigtevecht op 18 jun 1836 Aktenummer: 7, begr. te Amsterdam op 23 jun 1836 NK ( C 36 ).

                 Not bij ; Comm 1792.

 

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Susanna Cornelia  Hooft  , geb. te Amsterdam op 6 aug 1793, ovl. (68 jaar oud) te Amsterdam op 16 apr 1862, volgt XIIa.

2.              Jacob  Hooft , geb. te Amsterdam op 24 okt 1795, ovl. (77 jaar oud) te Amsterdam op 9 jan 1873, volgt XIIb.

3.              Hendrik Daniel  Hooft, geb. te Amsterdam op 25 okt 1798, ovl. (80 jaar oud) te Woudenberg op 10 sep 1879, volgt XIIc.

 

 

XIb.           Cornelia Corvers Corver Hooft, dr. van Gerrit Corver Hooft (Xe)en Margaretha Straalman, geb. te Amsterdam op 18 aug 1771,

                  ged. te Amsterdam op 1 sep 1771

                  dochter         Cornelia

                 vader          mr. Gerrit Corver Hooft Commissaris van de stad, etc

                 moeder      vrouwe Margareta Straalman

                 pastor        Johan Albert van Muijden

                 geboorte    18 augustus 1771

                 doop           1 september 1771

                 religie         Hervormd, Amstelkerk

                 bron           126 p. 460 (folio 230v) nr. 1

                ( getuigen         mr. Daniel Hooft G'tz (2

                 vrouwe Cornelia Straalman huisvrouw van

                 Hendrik Mourits van Weede 'De weledelgestrenge heer Hendrik Mourits van Weede'. Raad in de vroedschap van Utrecht, etc.

                 'Hendrik Mourts van Weede'),

                ovl. (25 jaar oud) te 's‑Graveland op 5 aug 1797, begr. te Hilversum,

           tr. (resp. 19 en 21 jaar oud) te 's‑Graveland op 30 aug 1790 met

                Mr Jacob Dedel, zn. van Mr Willem Gerrit Salomonszn Dedel en Jacoba Elisabeth Crommelin,

                geb. te Amsterdam op 18 mrt 1769, ged. te Amsterdam op 24 mrt 1769

                 zoon Jacob

                 vader          mr. Willem Gerrit Dedel Salomonszoon

                 moeder      Jacoba Elisabeth Crommelin

                 getuigen     de heer mr. Willem Boreel (1

                 mr. Jacob Boreel Jansz (2

                 jonkvrouwe Judith Catharina Akersloot

                 pastor        Petrus Curtenius

                 doop           24 maart 1769

                 religie         Hervormd, Nieuwezijdskapel

                 bron           71 p. 204 (folio 102v) nr. 2,

                ovl. (28 jaar oud) te 's‑Gravenland h, Gooikust " op 8 aug 1797.

                 Not bij Jacob.
Student rechten Leiden 28 juli en promotie aldaar 3 juli 1789, poorter 22 maart 1785, kassier van de bank van lening 1788-1791,

             Baljuw en schout 1791-1795 van Amsterdam en Nieuwer-Amstel, vaandrig 1787, luitenant 1792en kapitein 1793-1795 Wijk X X X, Kmr.w k 1787-1796.

 

                 Uit dit huwelijk 3 kinderen:

1.              Willem Gerrit, ged. te Amsterdam op 10 sep 1790

                 zoon Willem Gerrit

                 vader mr. Jacob Dedel

                 moeder vrouwe Cornelia Corver Hooft

                 getuigen mr. Willem Gerrit Dedelsz (1

                 vrouwe Margareta Corver Hooft geboren (2

                 Straalman

                 jonkvrouwe Maria Margareta Corver Hooft Vervangt vrouwe Margareta Corver Hooft geboren Straalman

                 pastor Didericus Tendall

                 doop10 september 1790

                 religieHervormd, Westerkerk

                 bron113 p. 167 (folio 84) nr. 12, ovl. (ongeveer 6 jaar oud) te 's‑Graveland h, Gooilust " op 4 aug 1797, begr. te Hilversum.

2.              Willemina Cornelia, geb. te Amsterdam op 7 aug 1792, ged. te Amsterdam op 19 aug 1792

                 dochter Willemina Cornelia

                 Geboren te Amsterdam

                 vader mr. Jacob Dedel

                 moeder vrouwe Cornelia Corver Hooft

                 getuigen weledele heer Willem Straalman (2

                 mr. Gerrit Corver Hooft (3

                 Jacoba Elisabet Crommelin huisvrouw van (4

                 mr. Willem Gerrit Dedel Szoon 'Weledelgrootachtbare heer mr. Willem Gerrit Dedel Szoon'. Oud Burgemeester van Amsterdam

                 pastorAäron le Grand

                 geboorte7 augustus 1792

                 doop19 augustus 1792

                 religieHervormd, Westerkerk

                 bron113 p. 244 (folio 122v) nr. 3,

                 ovl. (58 jaar oud) te 's‑Graveland op 25 dec 1850,

           tr. (beiden 20 jaar oud) te Amsterdam op 23 dec 1812 met

                 Henrick Backer, zn. van Jhr.Mr. Cornelis Henrickszn Backer en Agnes Maria Dedel,

                 geb. te Amsterdam op 15 aug 1792, ged. te Amsterdam op 16 sep 1792 Am.K, ovl. (54 jaar oud) te 's‑Gravenhage op 30 nov 1846.

                 Not bij Henrick.
student rechten Utrecht 7 juni 1809, lid raad 1824- 1846 van Amsterdam, lid Provinciale Staten van Holland 1822-1818, lid 1827-1846

             en voorzitter 1840-1841 der Tweede Kamer der Staten-Generaal, kapitein der schutterij 1815-1822, lid ridderschap van Holland 1818-1848

             en Noord-Holland 1841-1846, hoogheemraad van de Zeedijk beoosten Muiden 1840 te 's Graveland 1816-1850.
Woonde aan de Keizersgracht ( nr 567)(e), eigenaar van de buitenplaats, Spaanderswoud " te 's Graveland 30 Nov 1846
.

                 Not bij Willemina Cornelia.
dame du palais van koningin Anna Paulowna na 1840
.

3.              Salomon, geb. te Amsterdam op 16 apr 1796, ged. te Amsterdam op 29 apr 1796

                 zoon Salomon

                 vader mr. Jacob Dedel

                 moeder Cornelia Corver Hooft

                 getuige dezelfden

                 pastor Aäron le Grand

                 geboorte16 april 1796

                 doop29 april 1796

                 religieHervormd, Westerkerk

                 bron113 p. 389 (folio 195) nr. 1,

                 ovl. (1 jaar oud) te 's‑Graveland h, Gooilust " op 9 aug 1797, begr. te Hilversum.

 

XIc.           MR. Henrik Hasselaar (Hooft Hasselaer), zn. van MR. Hendrik Nicolaas Hasselaar en Constantia Geertruida Hooft (Xi),

                  geb. te Amsterdam op 23 jun 1776, ged. te Amsterdam op 28 jun 1776

                 zoon  Henrik

                 vader          Hendrik Nicolaas Hasselaar Commissaris van deze stad

                 moeder      Constantia Geertruijda Hooft

                 getuigen     de weledelgestrenge heer Henrik Hooft Gz (2

                 Laurentia van Haesten huisvrouw van (3

                 mr. Pieter Cornelis Hasselaar 'De weledelgestrenge heer mr. Pieter Cornelis Hasselaar'. Heer van beide Eemnessen, en oudburgemeester van deze stad

                 pastor        Johan Albert van Muijden

                 doop           28 juni 1776

                 religie         Hervormd, Westerkerk

                 bron           112 p. 275 (folio 136) nr. 9

                 zoon           Henrik

                 vader          Hendrik Nicolaas Hasselaar Commissaris van deze stad

                 moeder      Constantia Geertruijda Hooft

                 pastor        Johan Albert van Muijden

                 doop           28 juni 1776

                 religie         Hervormd, Westerkerk

                 bron           112 p. 275 (folio 136) nr. 9 getuigen  de weledelgestrenge heer Henrik Hooft Gz (2

                 Laurentia van Haesten huisvrouw van (3

                 mr. Pieter Cornelis Hasselaar 'De weledelgestrenge heer mr. Pieter Cornelis Hasselaar'.

                Heer van beide Eemnessen, en oudburgemeester van deze stad,

                 ovl. (48 jaar oud) te 's‑Gravenhage op 30 mei 1825 ??,

          tr. (resp. 32 en 28 jaar oud) (1) te 's‑Gravenhage op 23 jun 1808 met

                Johanna Elisabeth Erckelens, dr. van Cornelis Erckelens en Anna Elisabeth Zijll van, geb. te Rijswijk op 11 okt 1779,

                ovl. (77 jaar oud) te Kleef [Duitsland] op 10 feb 1857.

                 https://stadsarchief.amsterdam.nl/archieven/archiefbank/inventaris/292.nl.html?p=7:8:38:116:117&t=117.

 

                 MR. Henrik Hasselaar (Hooft Hasselaer),

           tr. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 29 jaar oud) (2) in 1808 met

                Johanna Elizabeth Erkelens Erckelens, geb. in 1779, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) in 1857.

 

                 Johanna en henrik als getuige bij.

                 dochter      Hendrika Johanna.

                 vader          Frans van Iter.

                 moeder      Johanna Margreeta Heuning.

                 getuigen     de heer Henrik Hooft Hasselaer.

                 Johanna Elisabeth Hooft Hasselaer geb. (1.

                 Erckelens.

                 pastor        Dionysius Bredero.

                 geboorte    23 mei 1809.

                 doop           28 mei 1809.

                 religie         Hervormd, Amstelkerk.

                 bron           129 p. 183 (folio 92) nr. 6.

                 Uit dit huwelijk één zoon:

1.              Hendrik Constantijn Hooft Hasselaar, geb. te 's‑Gravenhage op 6 jun 1813, ovl. (82 jaar oud) te Nijmegen op 28 jul 1895, volgt XIId.

 

XId.           Lieve Geelvinck, zn. van Lieve Geelvinck (Xj)en Catharina Elisabeth Hasselaer, geb. te Amsterdam op 28 mei 1757,

                  ged. te Amsterdam 2e Pinksterdag op 30 mei 1757

                 zoon           Lieve

                 vader          Lieve Geelvinck Overleden

                 moeder      Catharina Elisabeth Hasselaer

                 mr. Nicolaas Geelvinck Vervangt de overleden vader. Grootvader van vaderszijde. Heer van Castricum

                 getuigen     mr. Gerard Aarnout Hasselaer (3

                 vrouwe Elisabeth Clignet Echtgenote van de heer mr. Gerard Aarnout Hasselaer

                 pastor        Joannes van Schelle

                 doop           30 mei 1757 2e Pinksterdag

                 religie         Hervormd, Westerkerk

                 bron           111 p. 391 (folio 194) nr. 8,

             ovl. (26 jaar oud) te Amsterdam op 24 nov 1783, begr. te Amsterdam op 29 nov 1783 N K ( koor E 168 ) ( bij avond ),

         tr. (resp. 19 en 20 jaar oud) te Utrecht op 29 apr 1777 met

             Anna Maria Poll van de, dr. van Mr Jan Poll van de en Anna Maria Dedel van,

             geb. te Amsterdam op 2 jan 1757, ged. te Amsterdam op 6 jan 1757, ovl. (35 jaar oud) te Amsterdam op 1 jan 1793,

             begr. te Amsterdam op 5 jan 1793 N K ( koor E 168 ) ( bij avond ) ( keizersgracht bij het Molenpad ),

            (Anna Maria

        tr. (resp. 29 en 35 jaar oud) (2) te Amsterdam op 19 mrt 1786 Wa.K met

            Pieter Muilman, zn. van Nicolaas Muilman en Maria Henrietta Couwenhove).

 

                 Uit dit huwelijk één dochter:

1.              Anne Marie Lievine, geb. te Amsterdam op 19 mrt 1778, ged. te Amsterdam op 22 mrt 1778

                 dochter Anne Marie Lievine

                 vader Lieve Geelvinck

                 moeder Anne Marie van de Poll

                 getuigen Jan van de Poll

                 Catharina Elisabeth Hasselear Markiezin van Chasteler

                 pastor Daniël Jean Louis

                 geboorte19 maart 1778

                 doop22 maart 1778

                 religieWaals-Hervormd, Nieuwe Waalsekerk

                 bron135 p. 473 (oud pag. 465; folio 233) nr. 6.

 

Generatie XII

 

 

XIIa.          Susanna Cornelia Hooft, dr. van Mr Gerrit Hooft (XIa)en Susanna Cornelia Muilman,

                  geb. te Amsterdam op 6 aug 1793, ged. te Amsterdam op 11 aug 1793

                 dochter      Susanna Cornelia

                 vader          mr. Gerrit Hooft J'bz Commissaris van deze stad

                 moeder      vrouwe Susanna Cornelia Muilman

                 getuigen     mr. Jacob Hooft (2

                 Susanna Cornelia Mogge van Haamstede 'Vrouwe Susanna Cornelia Mogge van Haamstede'

                 pastor        Gerhardus de Haas

                 geboorte    6 augustus 1793

                 doop           11 augustus 1793

                 religie         Hervormd, Nieuwe kerk

                 bron           60 p. 29 nr. 1,

                ovl. (68 jaar oud) te Amsterdam op 16 apr 1862,

           tr. (beiden 22 jaar oud) te Amsterdam op 11 okt 1815 met

                Hendrik Poll van de, zn. van Harman Harmanszn Poll van de en Margaretha Jacoba Poll van de,

                geb. te Amsterdam op 10 feb 1793, ged. te Amsterdam op 22 feb 1793 O K, fabrikant,

                ovl. (68 jaar oud) te Zeist op 27 jan 1862 Aktenummer: 9.

             

                 Uit dit huwelijk 6 kinderen:

1.              Harman Hendrik, geb. in 1817, ovl. (ongeveer 16 jaar oud) te Zeist Leeftijd: 16 op 14 mei 1833 Aktenummer: 16.

2.              Margaretha Jacoba, geb. te Zeist op 26 feb 1821 Aktenummer: 12.

3.              Catharina Diderica, geb. te Zeist op 25 okt 1823 Aktenummer: 61,

          tr. (resp. 38 en ongeveer 36 jaar oud) te Zeist op 3 jul 1862 Aktenummer: 17 met

                Joannes Petrus C. Ruloffs, zn. van Joannes Petrus C Ruloffs en Maria Magdalena J. Knibbe,

                geb. te Molenvliet gemeente Woerden in 1826.

4.              Jacob, geb. te Zeist op 14 nov 1824 Aktenummer: 75, fabriekant,

         tr. (resp. 31 en ongeveer 24 jaar oud) te Renkum op 5 jun 1856 Aktenummer: 12 met

                Johanna Maria Amelia Crab van der, dr. van Adriaan Adam Crab van der en Elisabeth Maria Cornelia Villeneuve de,

                geb. te Amsterdam in 1832.

5.              Fredrik Cornelis, geb. te Zeist op 15 nov 1828 Aktenummer: 71, ovl. (16 jaar oud) te Veenendaal Leeftijd: 16 op 8 jul 1845 Aktenummer: 40.

6.              Jan Hendrik Wijnand, geb. te Zeist op 12 mrt 1833 Aktenummer: 24, ovl. (5 jaar oud) te Veenendaal‑Gelders(Ede) oud 5 jaar op 30 jul 1838 Aktenummer: 118.

 

 

XIIb.          Jacob Hooft, zn. van Mr Gerrit Hooft (XIa)en Susanna Cornelia Muilman,

                  geb. te Amsterdam op 24 okt 1795, ged. te Amsterdam op 6 dec 1795

                  zoon    Jacob

                 vader          mr. Gerrit Hooft Jac'sz

                 moeder      vrouwe Susanna Cornelia Muilman

                 getuigen     weledelgeboren heer Hendrik Muilman (1

                 vrouwe Margaretha Jacoba Warin weduwe

                 weledelgeboren heer mr. Jacob Hooft

                 pastor        Theodoor Isaäcus van Essen

                 geboorte    24 oktober 1795

                 doop           6 december 1795

                 religie         Hervormd, Westerkerk

                 bron           113 p. 372 (folio 186v) nr. 11,

                 ovl. (77 jaar oud) te Amsterdam op 9 jan 1873 ( Keizersgracht ),

            tr. (resp. 23 en 18 jaar oud) te Amsterdam op 18 nov 1818 met

                 Constantia Aletta Witsen Elias, dr. van Mr Pieter Witsen Elias en Clara Fabricius,

                 geb. te Amsterdam op 17 dec 1799, ged. te Amsterdam op 6 feb 1800

                 dochter            Constantia Aletta

                 vader          Pieter Witzen Elias

                 moeder      Adriana Wilhelma Clara Fabricius

                 pastor        Dirk Semeins van Binnevest

                 doop           6 februari 1800

                 religie         Hervormd, Amstelkerk

                 bron           128 p. 271 (folio 136) nr. 1,

                 ovl. (61 jaar oud) te Bonn [Duitsland] op 16 aug 1861.

 

                 Uit dit huwelijk 4 dochters:

1.              Adriana Wilhelma Clara, geb. in 1820, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te De Bilt Leeftijd: 67 op 28 feb 1887 Aktenummer: 13,

         tr. met

                Johan Carel Willem Fabricius van Leijenburg

              

2.              Susanna Cornelia, geb. te Amsterdam in 1823, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) te Apeldoorn oud 82 jaar op 8 jan 1905

                 Aktenummer: 8.

3.              Constantia Jacoba, geb. te Amsterdam in 1827, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Apeldoorn oud 78 jaar op 16 mrt 1905 Aktenummer: 138.

4.              Margaretha Jacoba, geb. te Amsterdam in 1828, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Apeldoorn oud 73 jaar op 18 apr 1901 Aktenummer: 171.

 

XIIc.          Hendrik Daniel Hooft, zn. van Mr Gerrit Hooft (XIa)en Susanna Cornelia Muilman,

                  geb. te Amsterdam op 25 okt 1798, ged. te Amsterdam op 9 nov 1798

                 zoon     Hendrik Daniel

                 vader          Gerrit Hooft Jacobsz

                 moeder      vrouwe Susanna Cornelia Muilman

                 getuigen     weledele heer Daniel Hooft Gerritsz (1

                 Johanna Cath. van de Poll weduwe van (2

                 weledel geboren heer Nicolaas Warin

                 pastor        Jacob Meinard Noothoven

                 geboorte    25 oktober 1798

                 doop           9 november 1798

                 religie         Hervormd, Westerkerk

                 bron           113 p. 478 (folio 239v) nr. 10,

                ovl. (80 jaar oud) te Woudenberg op 10 sep 1879 h, Geerenstein ", begr. te Amersfoort Sint Joriskerk (Grafkelder ",

           tr. (resp. 25 en 27 jaar oud) te Amsterdam op 31 mrt 1824 met

                Wijnande Cornelia Kluppel, dr. van Jan Kluppel (koopman) en Susanna Jacoba Titsingh,

                geb. te Amsterdam op 23 okt 1796, ged. te Amsterdam op 18 nov 1796

                 dochter     Wijnanda Cornelia

                 vader          Johannes Kluppel

                 moeder      Susanna Jacoba Titsingh

                 getuige       Wijnanda Kluppel weduwe van

                 Cornelis Anthonij Harderwijk Wonende te Amersfoort

                 pastor        Dirk Semeins van Binnevest

                 geboorte    23 oktober 1796

                 doop           18 november 1796

                 religie         Hervormd, Nieuwezijdskapel

                 bron           73 p. 125 (folio 62) nr. 13,

                 ovl. (78 jaar oud) te Woudenberg op 28 feb 1875 h, Geerenstein ", begr. te Amersfoort Sint Joriskerk ( grafkelder ).

 

                 Uit dit huwelijk 3 zonen:

1.              Gerrit, geb. in 1826, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Zeist Leeftijd: 76 op 15 jan 1902 Aktenummer: 11.

2.              Hendrik Wijnand Cornelis, geb. te Amsterdam in 1836,

          tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 20 jaar oud) te Amersfoort op 5 jun 1862 Aktenummer: 34 met

                Rolina Amelia Raedt van Oldenbarnevelt, dr. van Antonis Raedt van Oldenbarnevelt en Henriëtte Christine Engelenberg,

                geb. te Doornspijk in 1842.

3.              Maurits Wijnand Hendrik, geb. te Amsterdam in 1837,

          tr. (resp. ongeveer 52 en ongeveer 28 jaar oud) te Maarn op 19 dec 1889 Aktenummer: 5 met

                Jeannette Henriëtte Grader van der Maas, dr. van Abraham Lourens Grader van der Maas en Esperance Grader,

                 geb. te Amsterdam in 1861.

 

 

XIId.          Hendrik Constantijn Hooft Hasselaar, zn. van MR. Henrik Hasselaar (XIc)en Johanna Elizabeth Erkelens Erckelens,

                  geb. te 's‑Gravenhage op 6 jun 1813, burgemeester, ovl. (82 jaar oud) te Nijmegen oud 82 jaar op 28 jul 1895 Aktenummer: 498,

          tr. (resp. 44 en 32 jaar oud) te Batenburg op 9 okt 1857 Aktenummer: 4 met

                 Helena Johanna Bernhardina Hiebendaal, dr. van Johannes Hiebendaal (heemraad) en Johanna Spierings, geb. te Batenburg op 1 jun 1825.

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Henrie Cornelis Adriaan, geb. te Westzaan in 1859, volgt XIII.

2.              Kenau, geb. in 1862, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) te Wassenaar Leeftijd: 82 op 8 feb 1944 Aktenummer: 37.

                 Nadere informatie         Ongehuwd.

 

Generatie XIII

 

 

XIII.           Henrie Cornelis Adriaan Hooft Hasselaar, zn. van Hendrik Constantijn Hooft Hasselaar (XIId)(burgemeester) en Helena Johanna Bernhardina Hiebendaal

                   geb. te Westzaan in 1859, notaris,

             tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 25 jaar oud) te Leidschendam‑Voorburg Gemeente: Voorburg op 8 jul 1886 Aktenummer: 12 met

                   Jeanne Charlotte Overduijnx, dr. van Willem Lodewijk Overduijn en Jeanna Charlotte List, geb. te Delft in 1861.

 

                 Uit dit huwelijk 2 kinderen:

1.              Hendrik Constantijn, geb. te Zeist in 1887,

           tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 25 jaar oud) te Zeist op 12 okt 1915 Aktenummer: 74 met

                Erica Louise Duijvis, dr. van Ericus Gerhardus Duijvis en Henriette Louise Raabe, geb. te Utrecht in 1890.

 

                Zie Ook  http://members.chello.nl/j.zwart13/genealogie_van_teewis_duyvis_per.htm

 

2.              Jeanne Charlotte, geb. te Zeist in 1896,

             tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 31 jaar oud) te Enschede op 8 mei 1919 Aktenummer: 87 met

                 Franciscus Ligtenberg, zn. van Hendricus Wilhelmus Franciscus Ligtenberg en Laura Maria Swart, geb. te 's‑Gravenhage in 1888, griffier gerecht

                

 

 

 

                                            

 

                                                      Voor reacties mail naar   j.zwart13@chello.nl

 

                  

                                           Terug naar de Hoofdpagina   http://members.chello.nl/j.zwart13/